P. 1
referici

referici

|Views: 38|Likes:
Published by ioan_paul_puha

More info:

Published by: ioan_paul_puha on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

Strategii

i activit

i de autocunoa tere

i dezvoltare personal

1. Aspecte preliminarii: Pentru a aduce în discu ie problematica substan ial a cunoa terii, mai ales cea a cunoa terii de sine, este necesar delimitarea câtorva concepte de baz , care vor fi interferate în cadrul acestui referat. De asemenea, se impune prezentarea tuturor ipotezelor de lucru, precum i a metodei de abordare a subiectului. Aceasta din urm va fi una analitic , în cadrul eviden iez corela iile dintre cunoa terea mediului înconjur tor, i explorarea unor forme superioare de cogni ie, reliefate de i care tinde permanent spre o tiin ific sau de una c reia voi încerca s descoperirea sinelui

autocunoa tere pe diverse paliere ale existen ei. Din cele spuse anterior se desprinde ipoteza de lucru principal , conform c reia omul este o o fiin anumit form de cunoa tere, fie c este vorba despre o cunoa tere

empiric , de o cunoa tere a fenomenelor sau de o cunoa tere a persoanelor. O prim delimitare conceptual este aceea a cunoa terii, a a cum este ea privit de mai majoritatea oamenilor. Ea este considerat un dat al existen ei umane, o capacitate ce dezvolt i des vâr e te fiin a uman . Aceasta este o abordare generalist , îns ea subsumeaz numeroase caracteristici aborda aceast realitate filosoful i dimensiuni, în func ie de direc ia abordat . Într-un

anumit mod va privi teologul cunoa tere, într-un mod diferit psihologul, iar în alt fel va i exemplele ar putea continua.

Pentru psiho-pedagogi dezvoltarea personal este în strâns corela ie cu µ¶o serie de etape prin care trece fiin a vie spre a- i atinge deplina realizare de sine. La om dezvoltarea nu se reduce la simpla cre tere. Sub influen a condi iilor fiziologice i socioafective, apar noi forme de func ionare care îl conduc pe sugarul supus principiului pl cerii (limitat la simpla c utare a satisfacerii trebuin elor) la starea de adult conexat principiului realit ii¶¶1. Faptul c omul trebuie s treac prin anumite experien e în cadrul procesului de dezvoltare ne arat c ± în esen simultan ± fiecare experien ce contribuie la dezvoltarea unei persoane imprim i a universului biologic, psihologic i i o aprofundare a lumii înconjur toare, dar

rela ional personal. La copiii mici se observ imediat o schimbare evident dup ce o astfel
Norbert Sillamy, Dictionar de Enciclopedic, 1998,p.100.
1

psihologie ± Larousse, tr. Dr. Leonard Gavriliu, Bucuresti, Edit. Univers

ii dezvoltate în a a m sur încât s asigure o dubl cunoa tere (cunoa terea realit educativ unic în ceea ce prive te dezvoltarea personal a copiilor. În acest sens. precum aptitudinilor implicate în autocunoa tere. dans. în marea lor majoritate. modelaj. activitati de dezvoltare a controlului si expresivitatii emotionale. Acestea cuprind activitati de dezvoltare a inteligentei socio-emotionale: autocunoastere. are ce promoveaz autocunoa terea i dezvoltarea personal la Strategiile de înv înconjur toare are centrate pe subiec ii educa ionali sunt. pp.158-159. Strategii de înv copii. joc de rol. proces aflat practic-aplicative ii a i cunoa terea propriei persoane în rela ie cu ceilal i). Pe lâng plusul i i motric pe care îl aduc. muzica. Interdependen a dintre activit autocunoa tere se observ activit ile de dezvoltare personal i în practica pedagogic . 2004. Un rol deosebit de i stilul educa ional abordat de c tre educatoare. colaj. accentuarea i cu cogni ia. ele sporesc încrederea i autonomia pre colarului. con inuturilor predate. i estetic al realit i numeroase alte însu iri ce arat superioritatea net a acestor strategii în raport cu cele tradi ionale. Edit. deoarece el rii i orientarea lor asigur o integrare optim a tuturor resurselor implicate în actul înv 2 Doina S l v stru. mai ales c particularit in pasul cu ritmul de cre tere flexibilitatea.de experien informa ional educa ional de dezvoltare personal ia sfâr it. activitati de comunicare si inter-relationare ce se realizeaza prin: teatru. Dintre caracteristicile suplimentare ale acestor strategii didactice amintim: dinamismul. POLIROM. i cele de cu condi ia ca ele s fie subsumate unor cadre mai largi ce presupun cunoa terea autocunoa terea. in s subliniez c ile de dezvoltare personal sunt incluse in programul zilnic si sunt coordonate de psihologul gradinitei in echipa cu educatoarele. recunoasterea si intelegerea emotiilor proprii si a celorlalti. 2. dimensiunii valorificarea aspectului formator important îl are în acest sens eficient spre educabil2. Psihologia educa iei. . marionete. Ia i. Nu exist o strategie i formarea ile acestora trebuie s i el în continu dezvoltare. dans. pictura.

(Limit. prin analiz comparat . LEARN pune la dispozi ie un cadru care ajut profesorii s structureze rela iile de la dintre coal . serie nou . 5 Jerry Olsen. c sugestopedia vine în întâmpinarea i solu ionarea principiilor ce guverneaz educa ia timpurie. nr. Didactica Publishing House. Thomas W. copil i mediul de acas "5. ±Unitatea de management al proiectelor pentru înv mântul preuniversitar.R.E..A.6.M. mai u or.u. p. Dr. Edit. precum educa ional .În cazul controversat tiin elor educa iei se profileaz i o strategie aparent nou . coal /gr dini .aceast i stimularea rezervelor nefolosite ale are. 4 Ibidem. Ea vede persoana în dimensiunea vertical a este i L. Nielsen.74 . îns destul de într-o strategie i i dezvoltare personal . Bucure ti. dar dându-le un feed-back pozitiv. O alt strategie modern în ceea ce prive te i dezvoltarea personal Relinquish-Network). p. unde putem observa. 114 cf.E. Aceasta. Magdalena Dumitrana. cu scop orientativ.Obiectivul final al sugestopediei este înl turarea barierelor socio-profesionale creierului uman pentru a ob ine un tip de înv fiin integral .Expect-Accepti de unific rii con tientului cu subcon tientul"4. prin aceasta confirmându-le importan a i comportamentele dezvoltate. Sugestopedia ± o pedagogie alternativ revolu ionar . A se vedea articolul d-nei Conf. p.N. În timpul procesului de înv integralitate nu se refer con tiente: intelect. Urm toarea etap presupune acceptarea subcon tient i incon tient c el însu i i bun pentru solu ionarea situa iei de înv solu iilor g site de c tre membrii grupului educa ional (se realizeaz prin transfer. devine un mijloc sigur psihologice existente în fiecare fiin .tr. În etapa urm toare copilul trebuie caute singur "drumul" cel mai are. Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6-7 ani.de Cristina Boguleanu. din clas i leg turile astfel încât pute i s încerca i ceva diferit (. "LEARN este o modalitate de evaluare a ceea ce nu func ioneaz bine.sugestopedia3. ***. Prin rela ionare (ultima etap a strategiei) se realizeaz leg turi între cele asimilate asupra realit i o viziune de ansamblu ii. precum înv urare a acestei strategii se realizeaz câteva i consecin ele ce le genereaz al turi de câteva activit are.100-114. 3-4 / 2007.. În penultima etap ± retragerea ± educatorul transfer o parte din i c tre subiec ii educa ionali. .C.). În prima etap de desf reguli de baz . Noi metode i strategii pentru managementul clasei. atunci când este condesat i eficient de autocunoa tere uman . 2009. 3 . Bucure ti. 200 8. în Înv mântul primar. voin autocunoa terea i afectivitate. pp.. deoarece acceptând solu iile unui copil grupul îi comunic responsabilit este acceptat în acel grup). dar în acela i timp pe deplin con tient. persoana este abordat ca o doar la aspectele personalit ii are mai rapid.

Dezvoltarea intelectual se caracterizeaz prin cre terea capacit ii individului de a opera simultan cu mai multe alternative. de un real folos sunt i strategiile cognitiviste i behavioriste. Avem în vedere faptul ca înva area se produce eficient în momentul în care se co-activeaz ariile motorii. Dezvoltarea depinde de interiorizarea evenimentelor într-un sistem de depozitare corespunz tor mediului. deprinderi. în elegerea dezvolt rii intelectuale: 1. i prin joc i se ile se desfa oara prin ac iune. care pot s i dezvoltarea personal . Dezvoltarea intelectual implic o capacitate crescut a individului de a. bazându-se pe strategii activ-participative care încurajeaz plasarea copilului în situa ia de a explora ca forma cea mai natural de înva are. ci în aceea i i al simbolurilor. 3. i contingent între un 4. În concluzie educatoarea din gr dini a de copii trebuie s pun în practic îmbinarea ideilor din pedagogia tradi ional cu ideile pedagogiilor alternative. cu ajutorul cuvintelor îndrum tor i cel care înva . sistem care s permit achizi ii ulterioare. atitudini ce m sur .i exprima sie i i altora. i vizuale. de a tinde c tre urm rirea mai multor succesiuni de fapte în aceea i perioad de timp i de a aloca timp i aten ia corespunz toare acestor solicit ri multiple. promovând conceptul de dezvoltarea global a copilului. Dezvoltarea se caracterizeaz a formulat câteva principii necesare în prin cre terea treptat . emo ionale îmbin activit i ra ionale. ceea ce a f cut sau va face. Bruner. Dezvoltarea intelectual se bazeaz pe o interac iune sistematic in de dezvoltarea socio-emotional . auditive si kinestezice.Pe lâng LEARN. apelându-se practic la toate tipurile de . determine un plus semnificativ în ceea ce prive te autocunoa terea Astfel. în sensul c preg tirea copilului pentru scoal pentru via Activit trebuie s aib în vedere nu doar competen e i. cognitiv . 5. 6. i de a deveni independent. capacit i. 2. Predarea este facilitat de limbaj care intervine ca instrument cu ajutorul c ruia individul ordoneaz realitatea înconjur toare. implicit. teoreticianul cognitivismului. i cuno tin e. prin instruire i autoinstruire a independen ei r spunsului fa de natura imediat a stimulului.

4. Bucure ti. Timi oara. ±Unitatea de management al proiectelor pentru înv mântul preuniversitar. ed. i dezvolt ri cognitiviste. Ionescu.tr. 2. Bibliografie suplimentar : 1. Ia i. accentuând.. Florin. Dr. Coord. Jerry.E. Thomas W. 6 . 3-4 / 2007. Bucure ti.. Univers Enciclopedic. Edit.. 5. Didactica modern . 2001.C. Didactica Publishing House. Dictionar de psihologie ± Larousse. Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6-7 ani. Sugestopedia ± o pedagogie alternativ revolu ionar . ClujNapoca.de 3. Coord. Bucuresti. Didactica ± Fundamente POLIROM. 2.***. 2004. Lect. Frumos. ***. în Înv mântul primar. nr.. 2008. Doina.Dr. i strategii pentru managementul clasei. Miron.C. Norbert Sillamy. Olsen. Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6-7 ani. POLIROM. serie nou . Managementul clasei/grupului educa ional. 2008. Edit. Radu. Ioan..100. Ia i.inteligen activit .M. ±Unitatea de management al proiectelor pentru înv mântul preuniversitar. Leonard Gavriliu. Edit. Conf.E.Eurostampa. autocunoa terea ± ca metod de explorare a sinelui i de dezvoltare personal 6. Edit. Psihologia educa iei. Dacia. Cf. 3. aII-a. Leti ia. Trif. Nielsen. Noi metode Cristina Boguleanu. Bucure ti. Dumitrana. Dr. Edit. Magdalena. 2008. tr. pe de o parte.p. S l v stru.23-25. Edit.M. i Bibliografie: 1. p. 200 8. 1998. 2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->