P. 1
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 tăng nhanh vốn từ và hiểu nghĩa từ khi học môn tiếng việt

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 tăng nhanh vốn từ và hiểu nghĩa từ khi học môn tiếng việt

|Views: 44|Likes:
Published by Nguyễn Huy Hải

More info:

Published by: Nguyễn Huy Hải on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2011

pdf

text

original

Mŧt sş biĜn pháp giúp hoc sinh lóp 1 tång nhanh vşn tù và hiĘu

nghia tù khi hoc môn tiêng viĜt

Giáo viên: Vù Kim Oanh
Truòng tiĘu hoc Cát Linh
Ðşng da - Hà Nŧi

nåm hoc 2003 - 2004

I/Lí do chon dê tài:
$au khi ròi bàn tay chåm sóc cůa các cô mČu giáo cùng nhu sų
chåm chút cůa ông bà, cha mĔ. TrĖ 6 tuţi buóc vào mŧt giai doan
mói là duūc di hoc và vào hoc lóp Mŧt tai các truòng tiĘu hoc.
Buóc dĈu hoc chù, hoc doc, hoc viêt nên trĖ còn nhiêu bũ ngũ và
tiêp thu kíên thűc thât khó khån. trĖ phĄi biêt và nói lên duūc
nhùng yêu cĈu cĈn thiêt cůa mŧt bài hoc, tù dó nhìn vào âm -
vĈn - tiêng trĖ doc lên dúng âm - vĈn - tiêng giáo viên day và
cùng tù dây trĖ sè hiĘu thêm duūc tù - câu - bài vån. Vói nhùng
yêu cĈu ngày càng cao dòi hói hoc sinh lóp Mŧt phĄi nâm bât
duūc kiên thűc mŧt cách vùng vàng dĘ biên kiên thűc dó thành ki
nång, ki xĄo trong môn Tiêng ViĜt. cùng vì muşn hoc sinh hoc
thât tşt môn hoc này, nên viĜc giúp trĖ tång thêm vşn tù hiĘu
nghia tù và tiên tói dùng tù chính xác tao nên tĄng vùng châc cho
viĜc hoc lên nhùng lóp trên là viĜc làm khó khån mà nguòi giáo
viên day lóp Mŧt phĄi trĄi qua và khâc phŭc.
II/ co só lí luân dĘ chon dê tài:
Ngôn ngù nhân loai, ngay tù nhùng ngày dĈu so khai cůa xã
hŧi loài nguòi, dã hình thành và ngày càng phát triĘn. Nó chính là
công cŭ giao tiêp vô cùng quan trong trong dòi sşng hàng ngày
cůa con nguòi, mà con nguòi là sų tţng hoà cůa các mşi quan hĜ
xã hŧi.
Chúng ta phĄi công nhân tiêng ViĜt rĆt giàu và dĔp. Lòi hay ý
dĔp dã có sĐn trong tiêng ViĜt và ngày càng phát triĘn. Chúng ta
không lĆy thê làm thoĄ mãn mà cĈn có ý thűc giù gìn sų trong
sáng cůa tiêng ViĜt.
ViĜc giúp hoc sinh lóp Mŧt tång nhanh vşn tù, hiĘu nghia tù
và tiên tói nói dúng, nói hay là vô cùng cĈn thiêt. Vì nhò dó mà
các em sè không gĒp khó khån khi hoc môn ngù pháp và tâp làm
vån ó các lóp hoc trên.
Muşn phát triĘn ngôn ngù cůa trĖ nhĆt là hoc sinh cĆp tiĘu
hoc thì phĄi thông qua các hoat dŧng tâp thĘ, diêu kiĜn và môi
truòng sşng. Các hoat dŧng ngày càng phong phú và da dang thì
vşn hiĘu biêt cůa trĖ càng rŧng. Hình thűc dĘ ta ta tång vşn tù
cho hoc sinh mŧt cách nhanh chóng và tşt nhĆt là thông qua hoat
dŧng day hoc. ó tĆt cĄ các môn hoc, nguòi giáo viên cĈn chú ý
rèn luyĜn cho các em biêt dùng dúng tù, chon lòi hay ý dĔp dĘ sú
dŭng trong cuŧc sşng hàng ngày, tù dó tùng buóc nâng cao vşn
hiĘu biêt cůa trĖ.
Ðşi tuūng hoc sinh cůa tôi ó dây là hoc sinh lóp Mŧt. ó lűa
tuţi này khĄ nång tâp trung chú ý cůa trĖ chua cao, tu duy chua
phát triĘn nên viĜc bši duũng vşn tù cho các em ó giai doan này
rĆt khó khån. ÐĘ giĄi quyêt khó khån ban dĈu dĆy thì trong hoat
dŧng day hoc cůa mình, tôi dã sú dŭng mŧt sş biĜn pháp dĘ giúp
trĖ tång thêm vşn tù, hiĘu nghia tù dĘ tiên tói dùng tù sinh dŧng
và chính xác, tao dà cho nhùng nåm hoc sau.
ó dây, trong giói han dê tài, xin duūc trình bày mŧt sş biĜn
pháp tôi dã sú dŭng dĘ giiúp trĖ tång nhanh vşn tù, hiĘu nghia tù
tiên tói dùng tù sinh dŧng và chính xác khi day môn tiêng ViĜt ó
lşp Mŧt (theo ba giai doan: Hoc âm - chù cái. Hoc vĈn và Tâp
doc).
III/ huóng giĄi quyêt dê tài:
+ giai doan 1:
Giai doann trĖ bät dĈu hoc âm và chù cái:
Muşn hoc sinh chóng biêt doc thì nguòi giáo viên cĈn phĄi biêt kêt
hūp vói cha mĔ hoc sinh kèm cĒp, giúp dũ trĖ nhanh chóng thuŧc
tĆt cĄ nhùng chù cái dã hoc. Phân biĜt duūc nguyên âm, phŭ âm
và thanh diĜu dĘ làm co só cho viĜc xây dųng tiêng mói, tù mói.
$au dó hoc sinh biêt ghép phŭ âm vói nguyên âm rši thanh diĜu
dĘ tích luŻ vşn tù cho mình. ÐĘ giúp các em hiĘu, dĚ dàng tìm ra
duūc nhiêu tiêng mói, tôi huóng dČn các em thông qua bĄng ghép
tiêng.
Ąng 1:
Gšm 16 con chù ghi phŭ âm dĈu (b, v, l, c, n, m, d, d, t, x, s, r,
k, p, g) viêt ó cŧt doc dĈu tiên phía bên trái. Phía trên dĈu 6 cŧt
doc còn lai ghi các thanh ("ngang¨ - không dĆu "sâc¨, "huyên¨,
"nĒng¨, "hói¨. "ngã¨).
Thanh

Âm dĈu

/

.

?

~
b ...... .... .... ...... ...... ...
v ...... .... .... ...... ...... ...
l ...... .... .... ...... ...... ...
.....

Ąng 2:

Gšm các phŭ âm dĈu duūc ghi bâng 2, 3 con chù (th, ch, kkh, ph,
nh, gh, qu, ng, ngh, tr) duūc ghi ó cŧt doc, và 6 cŧt ghi thanh
nhu ó bĄng 1
Thanh

/

.

?

~

Âm dĈu
th ...... .... .... ...... ...... ...
ch ...... .... .... ...... ...... ...
kh ...... .... .... ...... ...... ...
.....

Hai bĄng này tôi có thĘ làm lĆy và dĘ dùng cho nhiêu nåm.
Tôi có thĘ sú dŭng dĘ các em choi trò choi hoc tâp hoĒc cůng cş
bài vùa hoc.
'J dŭ: ó bĄng 1.
Khi hoc bài âm: i - a các em sè ghép duūc rĆt nhiêu tiêng tù
don.
Thanh

Âm dĈu

/

.

?

~
b ba bà bá ba bĄ bã
v vi vì ví vĠ vĞ vi
.....

Khi ghép duūc các tiêng mói rši thì các em rĆt chóng thuŧc
bài, nhanh biêt doc và viêt dúng chính tĄ. Trên co só các tiêng
don dó, hoc sinh sè ghép các tiêng dã hoc vói các tiêng vùa xây
dųng duūc dĘ thành tù bâng cách sú dŭng hŧp dš dùng thųc
hành tiêng ViĜt. Qua viĜc làm này hoc sinh sè có duūc vşn tù
phong phú.
'J dŭ:

ba con bò
ba sa
quĈn bò
sş ba bò
süa bò
ba ba má bò gao
ba lô bò
lê bò càng
ba ba
........
........
Ðşi vói mŧt sş tù còn khó hiĘu dşi vói hoc sinh tôi giĄng giĄi
nghia tù thât ngân gon dĘ giúp các em hiĘu và sú dŭng tù tşt.
ó dây giáo viên có rĆ nhiêu hình thűc sú dŭng dĘ giĄng giĄi nghia
tù cho hoc sinh dĚ hiĘu, dĚ nhó nhu: dùng tranh minh hoa, dš
dùng trųc quan, hành dŧng, lòi nói, ...
'J dŭ:
Tù "ba ba¨ tôi dùng tranh minh hoa
Tù "ba lô¨ sú dŭng vât thât
Tù "sş ba¨ tôi viêt chù sş ba duói nhóm ba dš vât dĘ minh hoa
Tù "bò lê bò càng¨ là mŧt thành gnù ý chĞ dánh dau dên nťi phĄi
bò, phĄi lê (dùng cĄ chân và tay dĘ di chuyĘn).
Tù dó giúp các em hiĘu tù và nhân biêt các dš vât chính xác qua
tù.
Vói các âm g - gh, ng - ngh, c- k tôi huóng dČn các em nåm
vùng luât chính tĄ khi sú dŭng dĘ ghép tiêng, ghép tù.
'J dŭ:
g gh
ng a, o, ô, o, u, u
ngh e, ê, i, (y)

c k
Trên co só luât chính tĄ dó khi gĒp mŧt sş tù nhu:
nghi ngò - kì co
ghê gť - nghô nghê
Các em sè không viêt sai lťi chính tĄ và dùng tù mŧt cách chính
xác hon.
+Giai doan 2:
lây là lúc trĖ chuyĘn sang hoc vĈn
Khi viĜc tìm ra tiêng và tù mói cůa hoc sinh dã thành thao và
thành ki nång rši thì sang phĈn vĈn các em tìm tù mói khá nhanh
và tiêt hoc diĚn ra sinh dŧng hon. Các em sè thi nhau tìm và phát
hiĜn ra nhiêu tù mói kĘ cĄ hoc sinh trung bình ó lóp. Qua thųc tê
dó vşn tù ngù cůa các em sè rĆt nhièu và phong phú. ó giai doan
này, giáo viên cùng có thĘ sú dŭng phuong pháp dùng bĄng ghép
nhu ó trên: Ghép âm dĈu vói các vĈn rši thanh diĜu. Nhung hiĜu
quĄ sè không cao và không phát huy duūc trí lųc cůa hoc sinh.
Muşn dat duūc kêt quĄ cao trong bài hoc thì ta có thĘ thay bâng
viĜc giĄi quyêt các bài tâp tiêng ViĜt duói dang trò choi hoc tâp
dĘ hoc sinh tų ghép và viêt duūc các tù (giáo viên phĄi dĈu tu
suy nghi dĘ dua ra trò choi hūp lí, phù hūp vói dşi tuūng hoc
sinh).
'J dŭ:
Khi day bai vĈn: uê - uy, tôi dua ra dang bài sau dĘ hoc sinh
choi.
şi âm vói vĈn dĘ thành tiêng có nghïa.
th
r uê
ng
t uy
kh
Trên co só dó hoc sinh phĄi suy nghi dĘ tìm duūc tiêng có nghia
trong thųc tê, rši giáo viên sè dČn dât các em ghép thêm dĆu
thanh dĘ duūc các tù mói khác nùa. Theo cách ghép này các em
sè tìm duūc nhiêu tù hay, có nghia. Tù dó, các em có vşn tù
phong phú dĘ áp dŭng cho viĜc hoc tşt môn tiéng ViĜt ó các lóp
trên.
'J dŭ:
Các em có thĘ tìm duūc nhu: thuê nhà, ruy bãng, dóng thuê,
nguy hiĘm, tuy nhiên, ma tuý, khuy áo, tuy ý,tuŹ sşng, tân
tuŷ, nguŷ trang...
Trong quá trình hoc sinh ghép tiêng mói, tù mói nêu gĒp nhùng
tù không bình thuòng, thiêu vån hoá hoĒc không có trong thųc tê
thì giáo viên cĈn uşn nân ngay cho trĖ dĘ các em biêt chon tù
dúng, hay khi sú dŭng.
+ Giai doan 3
Giai doan tâp doc
ChuyĘn sang giai doan tâp doc thì viĜc tìm tù dã ó műc dòi hói
cao hon. Ngoài viĜc giúp hoc sinh hiĘu dĘ tiên tói rèn doc luu
loát, diĚn cĄm các bài tâp doc sách giáo khoa thì giáo viên dĈn
dĈn huóng dČn các em buóc dĈu tìm nhùng tù cùng nghia và tù
gĈn nghia hay trái nghia (ó műc dŧ dĚ). ó dây giáo viên có thĘ sú
dŭng tranh minh hoa dĘ hoc sinh dĚ tu duy và phát huy duūc tính
tích cųc cůa nhiêu hoc sinh.
'J dŭ:
Khi day bài tâp doc: "$au con mua¨
Qua viĜc dua tranh minh hoa khi giĄng bài cůa giáo viên, hoc sinh
hiĘu: sau trân mua rào, bĈu tròi, mĒt dĆt, moi vât dêu tuoi dĔp.
Vây khi hoc sinh xem tranh cĄm thŭ duūc vĖ dĔp và nŧi dung
tranh rši, tôi rèn cho hoc sinh và huóng dČn các em chhú ý vào tù
mà tôi dĠnh cho các em khai thác thêm. cŭ thĘ trong câu:
hüng doá râm bŭt thêm dó chói"
Tôi rút ra tù: "dó chói¨ và yêu cĈu các em tìm nhùng tù cùng
nghia và gĈn nghia (hay nhùng tù chĞ các sâc dŧ khác nhau cůa
màu dó). Các em sè tìm duūc rĆt nhiêu tù nhu: dó thãm, dó
bùng, do dó, dó au, dó tía, dó úng, dó rųc, dó tuoi, dó lųng,
dó quach...
$au dó các em có thĘ diĚn dat lai màu dó cůa hoa râm bŭt theo
cĄm nhân cůa mình.
'J dŭ:
"dó chói¨ có thĘ thay bâng các tù khác nhu: dó rųc - dó thãm -
dó tuoi... dĘ diĚn dat theo ý hiĘu cůa mình. Ðây cùng là co só
giúp cho các em có vşn tù phong phú khi luyĜn nói câu, tâp dĒt
câu chűa tiêng có vĈn dã hoc sau này.
ó trình dŧ hoc sinh lóp Mŧt tuy theo khĄ nång cůa các em dĘ tìm
duūc nhiêu hay ít tù. Nêu cĈn giáo viên có thĘ dua ra dĘ bţ sung
cho các em theo tính chĆt dĘ nâng cao sų hiĘu biêt cůa các em.
Tuy nhiên, khi hoc sinh dua ra tù ngù khó hiĘu thì giáo viên phĄi
có dů kiên thűc và tĈm hiĘu biêt rŧng dĘ giĄi dáp cho các em
(nêu cĈn).
'J dŭ:
Hoc sinh tìm duūc tù mói có vĈn uê là: "khuê phòng"
thì giáo viên có thĘ giĄi dáp cho hoc sinh mŧt cách dè hiĘu:
Ðó là phòng giành cho các cô tiĘu thu con nhà giàu có,
quan lai ó thòi phong kíên ngày xua (nay dã ít dùng tù
này).
Tù "sï sş¨: là tù Hán - ViĜt (si: hoc trò; sş: sş luūng) -
sş hoc trò...
IV/ kêt quĄ:
Qua mŧt sş cách làm trên và kêt hūp vói các biĜn pháp rèn
doc - luyĜn viêt cho các em, tôi dã giúp các em có sų hiĘu
biêt và vşn tù khá phong phú. Chính vì vây, tôi dã thu duūc
mŧt sş kêt quĄ chů yêu trong day hoc nhu sau: Theo dúng
phân phşi chuong trình thì khoĄng giùa hoc kì 2 mói hoc hêt
phĈn vĈn. Nhung dên cuşi hoc kì 1, 90% hoc sinh lóp tôi dã
biêt doc thông thuŧc và thành thao các bài tâp doc, mĊu
chuyĜn ngân và báo Hoa Mi. Kêt quĄ kiĘm tra cuşi hoc kì mŧt
cùng luôn dat kêt quĄ cao. $ş luūng tù, tù mói duūc bţ sung
trong tiêt hoc dã giúp các em tång vşn hiĘu biêt và dã manh
dan hon trong cách diĚn dat và phát biĘu ý kiên. Và khi dã có
sş luūng tù ngù phong phú, giàu hình Ąnh rši thì các em cùng
sè biêt dùng lòi hay ý dĔp dĘ sú dŭng trong giao tiêp vói moi
nguòi xung quanh. Tù dó dĈn dĈn, các em tų kkhĎng dĠnh
mình là nguòi hoc sinh Thů dô có nêp sşng vån minh lĠch sų.
V/Kêt luân
Trên co só thųc hiĜn nhùng sáng kiên kinh nghiĜm cůa dšng
nghiĜp, cůa bĄn thân có liên quan dên giĄng day bŧ môn
tiêng ViĜt. ó giói han dê tài này, tôi manh dan dua ra mŧt sş
viĜc làm cůa mình vói mŭc dích làm giàu thêm vşn tù ngù cho
hoc sinh và dĈn huóng các em biêt dùng tù chính xác và sinh
dŧng ngay tù nhùng nåm dĈu cůa cĆp hoc.
Không nhùng thê, viĜc giúp hoc sinh lóp Mŧt tång nhanh vşn
tù và hiĘu nghia tù khi hoc môn tiêng ViĜt dã giúp cho tôi:
- Nâm duūc trình dŧ tiêp thu và chĆt luūng cůa tùng em trong
lóp mình phŭ trách.
- Tù dó rút ra duūc nhùng biĜn pháp thiêt thųc nhĆt dĘ kèm
cĒp các em hoc sinh trung bình và yêu.
- DĈn dĈn nâng cao chĆt luūng hoc tâp cho hoc sinh.
- Bài hoc ssè gây nhiêu hűng thú, hoc sinh hiĘu duūc ngôn
ngù và ý nghia cůa tù.
- Cùng tù dây hoc sinh phát huy trí tuĜ mŧt cách toàn diĜn và
vô cùng phong phú.
Trên dây là mot sş biĜn pháp tôi dê ra và dã thųc hiĜn dĘ
giúp hoc sinh lóp Mŧt tång nhanh vşn tù và hiĘu nghia tù khi
hoc môn tiêng ViĜt. Mong duūc sų góp ý cůa BGH và các dšng
nghiĜp trong truòng.
Xin chân thành cĄm on!

 .

 959:JH39 .H3/.. :".."3 9 $.$ ".:7#-39.. O93 3g3 4974323%3' 9 . ".2 %7 9: -ù#.H33$3#597H3..2 :E4.83". 39$ : 3.E.83#5 95 32-9 ù .3 . . :3.94339 3. 3 9397 ". 3$3H:. ù#.2 9.597 9g39H2. :. .33:.42 9.3..4 "".E.9.99Og3 97 5 -9.3 3H3.939#/39$. .J/4.3OH3 ù .g2..J3E.97ù#39 :".4 . .39 .: -.E.2Og323ù#E4 . ".3 -339 . 43 2# ù . 9$ O3K3.g3 '#3$3 H:.g28O.²3.2 9-". 399..$3.²39$ 97 8 :9H2 ù .93H397 .. .$3.²33ù8 .9$...9$ . .. "..". .4".K2: 3"..H3 32 ..42 ..3- . .5 ..H3/#5 95 97 6:. 3 93E4. 999 923".#5 99.

 . 33$334 3..4 95 .3 .2 6:.433ù#8 9 34.3   .3 6:. .."3 9 :8÷.3.3 97"3 9743 # 8 3 3 3 . .35E997 3 O..E.J3 . .9$3$33 43ù# K393.433ù# 2.. .÷8#J:3 .

/39K .g3#.33. . . ..3 97 9g39H2.0283 5Og3". 3ù# E4 . 3 939#/39$83 .97 . 2 9. 3 . 5E997 33H3.9$ : 9K974349 5 3 3/". 9g3 . 23 ".43$33g2".93' 9 ' . 433 7 9Og3 l 6:9Og3-. .  :-9.: 5 8$ / 39743.5 . 7G3: 3.35435.O3. 5 ". 97 . 97 3 9 ".939#3O 3 3O. # 9 9 ..J3E. 83 #5 9 9g3 3.4.33393' 97 9:. . 39$. 9 #  ". 9K 5 93 6:..O 9 .3 7 3 K3 9 .9 93 9936:.E. .: .832 9.2K3 9 8$/ 32 98 - 35E5 ..E. .8.97 l 9ù 3 ".E./ù 3. .4.233$5E5."3#.02#. 3 . 3 9$ 33. .97H3 : 3 5E9 97 3 33 3$ . 39$ :3.E.4". $ K3 8 9743 8E3.49 3 95 9 : 3 . 5 #. .E.3 .4.3. 83 .E.3.E..ù.39.35E997 3 39. 399 'K3# O 2 .49 3 / ". 49 97ù#38 3 E. 3 9$  : 3. .H3 .O8 3974393' 9.4 9ù/:.#5". 9. 94 .952 .02-9/3 39$ .8 333 9$ O9$3-ù#. 3  9 2 94 23 2 . 83 . .. 5 .ù. 9$ . 3 : -9 . 5 9 : ".3.3.. . . 83 #5 9 # . 9: 3 3g39597:3.

 .#  9743 # 3 9 3 ù . 97K3 - 2 9 8 - 3 5E59 8$/ 3 939#/39$83 ".

3 3/ : 8.02936:.9.2.E.42K3 l 5.3.$. 3 2 / 9 8 7 :.83G2..9K3ù#E4.97H3 /".9#.$ .$. :3 .O39: . .9$ 3. 39$. 9 :9H35J.÷8#. 9 9.3.: .2 ". . 5 5 .H3. 43 ". .$5 2 5 .83.. 3 3 " 3 : .3:H32 5 2 2.43.: O".E./ 3932# 9$2# $.E 597 9g33.3.#..3 : 97 3.J3E..E ". 43397 -9 :".3 : 9J.O3-9 ". 9/". 3 . . 39$ :3. 2 ./2393' 9# 5 9 904 -.9. 35 -99 5.ù#3 6:9 9 .. %5 : 3".02 : / /39K27.4.#3:H327 9.-H397E !J.3F5 93  3 2. 3$3.83-9F55 2.3 3.3:932# 9ù#3/ 3. ù .E.. 43 . !3- 9 ù .E ".

   3  2.5 2 3ù#.3     .3 2 : - . %.E.3  %.

3  .$ 9 .-3 . .43.   =          : ù .#. 5 3 6: 3 3 97 ù . 99. 9/"..

   = .

3 3 9 . .". %.  .K -E . -.  .7 93:939$ ÷3  %. 'J/ #.J - . - .$. ..3 2 : - .O 9 2  .O9 8$/ 3 -.028F5 ù . 2 : 9 .3 ".-2 . - .E. . .

954 .÷97.02.E.÷".4 3: 3g2             . 3. ..   = /3 .

93 ".9 3 .J3 9 %7H3 . .3 -9 ".E.÷ 8# . .      F5 ù . 5435 'J/  93 9$ -3 .E. 83 8 ..$. 8. / 3 ù .E.- -. 02 7 9 . .. . .E.O3 9: . 3 93 ' 9 ":. 93 ÷3 O ". - 3. .93. 8$ / 3 5 /3 9 . 3 9$ - -. - 8$.E.E. . 93 2# 7 9K .43- 6: 3- 8 -.#.O ù .838F5. 2 3 ".

6:.3234 .999 %$ 8 -.83/ : / 3#3ù/397./ù#3O2-. # E4.-.9$9933"3 .8$/ 3 /397 .6:.H3.8$/ 39$9 9  3 3.9.3   l . -.-.3O : 3. 9$ . 3 #3O  9$.02 :.: 3 . . /.02 :9$.#2 98 9$. %$ O5. 8$/ 3.33-9.2E-4 -.839 3 -. E3 .-. 9/397.9 234 %$ -H-.: 33 5 - 5 H /3.4". 5.$8 -.3234 %$ -.O7 3:K39 .E. - H-.3 3 'J/ %$ -.9. 9.E.3 2 9933$ .3.E.#".9.J3E.

/ 37. %7H3. 933g37 9K8.3:9$2# .".35 3.J39 8$/ 3 'J/  3. 9ù#3/ 3.023g2 . 3.9K27.02893. 3 . 4 ÷ : ù 30 H   ."  33H E.:9K2.029K29$2#E3.98.J39 O 52 98 9$3ù 33# K./39$2 9.'#. .83 3÷3 E.9 .J3 E. .2 3 3 .97 .3 .$3:9.÷3 . 43 l.99".3".9 F593 F59$ .9$2#.8397:3-K3##5 ":.J39 .83 9394.E..÷8#:9.0283.: 38.5E9 37. ..E.E. ".E.93.

E.E.H3.7.3 : ù3 : 6: 83. ".÷  2.# :9ù 9ù 3".O3.97.÷ 5J 5 5.95 "..E.97J .9 7 E4.....0287 93G:. 3:H : 9 ù.E.9K9.²3.83 ù.÷8# O"./3-8.O3. 6:9..9$ E4.4. 43 3 E4.O9 9.H35 8:3 83 'J/ /-..7.35E9: ù .O.96: .÷".: . .H38/ 3/9. 3 9 7:H 3 9: %7H3.#.3F5 3ù#97H3F52 :.835 8:3 9K2 ù .49743-". . 9393.02F59H2/ : .83 : 3 9 ù . 97439 .-3 ..93. 39$3$..O9 8$/ 35ù÷35E5/3.-9593' 9/ù#/397.839 F5.".E. 37 9. .#.5435 #.9 ù .

 . " .497 3 .3:".3:9$.ù: 4E9 / 3.9$2#E.9 9239F3' 9#. / 397.9J3 .E.9K29$ #2 .O9 8$ 33.9 9KE4.83/ 9ù/:.E.H3/ 3 :9K23$39$. 9J..3$.#5 89K2 ù .9KE4.O.-95 ". .4. %04. 4395 ".3.E.02.O3..83 : / 3ù#3/ 3. %$ O .g34E4 . 39$ 5435 97H3 'J/ E.O9 9K2 ù . 2.E44.83 .E.8E.9$ / # E4. ..4÷3 4.9.02 E5/ 3.".9K.F53.83F5932# 9$2#3: 53$3 9$3-K39ù#3 9:.3 ù .02-9."39$ "...E.02.H3.3.9: 9: 3: 97.8$/ 3 .3ù9:H3 7:-g3 O39: 3: 2 9:3H3 2. : 38.3234 939#7G3 ". 4395 ". 3: 3333..E..5".O97439 .H3.5E9: ù . .02-ù#.E.E.3 :E4 9:À 9: 8 3 93 %7436:E97K3". 43 .97E3. . #2 .33. .

H3 ".9$ ".:9732ù. .E4.O %797. 9 9743.O9 / 3 92: ". "$3 "7 .3234 3-.÷8# 9 5.83.: $3 4E72..4".-3.:3 .E.H:.9$E.8.O.E.029K23$39$.: 95 . . 29 ù .'J/ /-95 ". "9ù÷ " 3 "6:. $.²3.: "9J.E. 3 ".÷32ù.7 93:9$3ù "92 " -$3 4 " ". 3. ù.37 97G3.9H2 .:.99H2 ".4.3 E.97.02. .E. .0289K2 ù . ":.O9 9.E. 39$5435: 33O. .:.49$ 29 3.3..4. .2K3 'J/ ". .O .E.9E. 33.3$39$.02. .3ù "7 .9904 .. "92 "9ù÷ / 3 9904 :.O .830297.2K3 l. .8. 97. 2: " E. $.3 /:3 5 '". .72.ù#3/ 3.02. 233.: O.:97# 2 9 9 2".83 :8.E.:. :.74 .4.O.02.3.93.9 :9ù÷ 5.

02  E5.9$2#.433:..02 %:3H3 ".E..4..7.9$3$O :9KE4.832 9. J9/39$ 3 %$ 88 8 "./ : lO533.839K2 ù . .4". .O9 ù.E.#97K3 "..H3. 3 'J/ ".E.4.029049J3. 3E4.E.83#5 99:À904 3g3.O.E.O9  E5..H35 39 .J99$ :. 3.8:3 33.02 9K2 ù .97 '.7.H3.4.83 ù.O 6:.O .9 :9ù.3:.E. 3:H :H53 9KE4.48 :-9.3#9#543JH33ù. . 9 .9 2 :-97 3 3:.

3 ù3 3.K.E.E.9 5.2 98 .9.297H3.ù÷397K39K4 3$.02 9 5.939: . :9743/". 2 : 9$E3 ' 9 8".- 35E57G3 ".E.".K2#".83#59 -9 ".02.9 5 3. : 3.9394.K ". 9 9: ù .-95 ".O8 : -9.3ù8.4.E.978 8 ù 3  .:%04 3 535 .E. 2 98 96: ..96: ":. 39$E5435 J3.: "..#.

..#2" 3ù#:36:.5E9- : 3 ' ..E.029g3..K2 9 .495.O 8 ù 39$3$5435 :K3 37 9K.E.E.O358 3. 3 :-9. 5 8$/ 39743.3 %$ O/ 3/ 3 .029 3 3 2K33ù#".g323 .: 333./ 3 9.8 '.8:3 974399". 5.-E44 96: 297.²3:3 996: .E. 23 /3÷39743.83% .²3 8-9/3#.4 $ ù 39$ 9$2# ù .: ".02.

95.49 2 ù . .OH36:.4 ". 9ù 3. . 39$3$.5".9$". 5. 3 33$39 . 9ù 3".. 33$38E3333 2..83 33.83#5 99g33. . .3 3 3/.83.9:3 %7H3../ 3ù#3.2.97K3 #52K35 97E.2 98 .4". %$ O797.3.23 93' 9 ##3 93 923/3 ù.2393' 9 5. :3.7. .. 5".3$3- 35E5999 .2K3.02". 3 9$. J.÷8#9 .9$3$33g2 :.393. .02-9/39$.2:9H2.E.9$3029743 .4. 3 5 .#2 .3 9 . . ù .83 G2 959:.8397:3-K3.:  3/ 333.E.J3E..

.83#5 99g33.9$ ²39$ ". .. ..2393' 9 43 ù .33 3$. 39$. 3 ".393.8 O5 . 3. 2÷3  3 5".883: 39 ".35435 %7H3 2"98 - 35E59 7..83 : ù .3.943/ 3. 3 5974397ù#3 3. 9 . ". . :3..9$ .835E9:97J9: 2 9.E.E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->