- .

..

.-

OMIZUMI KAYAK I

..

..

,

PHUONG PHAP

NHA XUAT BAN THONG TIN 1991

-1'

- •
••
,
~l


. ..
• •
• ~ I Phuong pluip _< ~ '.' .

LUYEN TRI NAO i

Tac gia OM.ZUMI KAYAK. (Nh~t Ban)

Nguai dleh : QUA-NO MINH Otch tV ban tieng Hoa {Luy,n NAo Life,

Hong Vln xuit ban d 1972

,

·

~

I 1

T ~~

·

..

( I

". III·

, .

A

TAP 2

~ , ? A

N HUNG suoc KHOI DONG

eUA 86 NAo

~ -

• HAy TIlU ClAN Nm1NG TE BAo CHAI CUNG eVA BO NAo

"_

-

. ..

..

. . '\

'\ '.

• ..

-

I

5

-

• BAy ltR..rn ilONG CHIA DEu 3 PILA~"J

Hlnh dirdi day 18 5 dang ti'en 100 dOng va 4 dOng ti'en 50 aong, x€p thanh 3·hang ngang doc, Ban hay chuan hi ri~ng 3 dOng tien 10 dOng va d~ t chiing leI! trf;d dOng ti~n 100 hcac dong ti'en . 50, sao - cho khi cf,ng ngang cong doc deu co k~t qua nhir nha~d· ....... - ..

lL C

____ &¢saL

r:

#

of

...

Call hoi 1

-

,,_

"

¥

. "

u

...

. ~

• ,

(Thai luin. : 1 phut)

7

Tra lCii 1

..

Dap an n hu sau :

..

~

• l

(eo sung)

,.

~. -

D~t dong tien 10 aong len n hu hi u h Vet k6t qua cong ngang cong doc aeu lii 160 dong.

8

A' ~ ~

CON SO 9 KIlO HIEU

,

f

t

j

,

t

I

Cau hoi 2

, ~

I

I ,

-

Con so 9 qua la con s6 Ii thti. Vi du, 3 con so 9 co the trd thanh 10 :'

t

~ 1

· ,

!

I

!

9 9 + - 9

Vfj.y, hay dung 4 con so 9 de lam 4 phep ttn h co k6t qua la 2, 19, 20 va 100."

·

i

I ,

I

{

1

I

~

f

,

1

t

i

f t t

f

l

I

(Tliai It(111 : 5 pluit.)

9

" '" " ". A ~

tI MA TR.t~N GAP DOl, GAP BA

Tra li'Ji 2

- Cau hoi 3

9 9

1) - + - = 2

9 9·

9 _,

2) 9 + 9 + - z= 19 9

f J

I

,

t

Ma tran dvdi ufly gom cac chir so tv 1 den 9.

Dijc diern cua rna tran Day la gap doi con so iJ hang thii nhat (273) bang con so d hang thll hai (546) gap ba con so hang thir rihat t hl b~ng~ con s6 d hang thO' 3 (819). each s~p xep gap do i, gA'p ba nhu vay n goa i vi du tre n con 3 each khac.

-

99

3) 9 + = 20

9

9

4) 99 + - = 100 9

..

V~Yf ban hay nghi mot rna tra n gap doi gap

ba vrii s6 (j ha ng t hu nhat n ho hen vi du trent mot rna tra n gap doi gap ba vdi so d hang thu 11h5t Ion han \:1 du tre n .

(Tliai IZ(1/L : 15 J)/tUlJ

HANG THU I

2 7 3
I
I
5 4 6
.
.-..u. , NIl sddl I • --
8 1 9 •
I ,

<#

(80 sung)

Dung con s6 Ie 9 d~ th~ hien so chan hoac khong can dung chit 50 O:ma vAn th~ hien dune

100. .

Nhirng dfeu do" chung to kha nang pi€n hoa than thong cua con chu so 9.

t

,

HANG TH"j II

HANG THU III

-

"

,

t

1

..

i

..

... ... .

~

,

10

11

"' .

.. -

I

1

"'"

" ,I. ., A~

II BA MAU CHINH CUA so

,

Tra !ai 3

Phuong phap nhir hlnh dudi day :

, ..

Cau hoi 4

... -

1 9 -2
.
3 8 4
.
~ 7 6
~
. l_
- t

{

I

. ,

Hlnh dudi lil 3 vong tro n, muon til vorig t ro n

tro n mau cua 3 mall chfnh. Ba yang tron nay chia

..

tha nh 7 ph'3.n. Hay dien ca c so tu 1 den 7 sao cho

t6ng ca c chii s6 cua m6i yang t ro n deU bang nhau .

(ThlJi iuu: : 2 phui)

* SO' nho han

._

-

I

T

..

3 2 7
6 5 4
.
9 8· 1
• ! ~

. !

I

* S6 Ian hon.

..

I· t

- .

13

r

·

,

-,

~ ~, ,

I. so 'l'REN 3 HINH TAM GIAC

.

Nhir hinh ben duaL

-

t

j

· i

I

I

i

I

F

~

·

t

!

! r ,

~

....

~ . "\

:~ f

·

j

. .-

..

Tra 100i 4

Can hoi 5

..

Tren dinh cua 3 tam giac ldn, vira, nho aeu co mot yang tron, ghra cac yang tron CJ dinh cac

&

tarn giac co mot duong tha ng noi lien nhau.

Hay dfen cac so ttl 1 de'n 9 vao cac vcng tron, sao cho t6ng 3 chii 56 tren mQt tam giac va t6ng 3 chu 56 tre n nhirng dirong thang noi cac dinh aOll bang 15 .

..

(Tlun lian. : 2 pluii)

(86 sung) T6ng cac chir s6 trong yang tron cleU bAng 18.

I i.

,

I f

J

1

,

\- ./

,
~
I \ -,
1
.~ I
I
(
,
t
t
i
I
~
1 !
t
,
I
~
f
~

,
-tf

7 4 6
r
.. 14

\

15

t
I
I
~
,1" i
~ •
t
~
t
4
f
J
1 5

Tra Io i

I

. Xem giai dap ben dudi


• ~
..
t
r
t
i
.!': ~
. t •
f
I
I
)
f
L
<
t
~
t
,
t
~
~
f
\
,
l
* •

,

"

,

t

I

,

• ..

~

f l

j

t ..

~r~

t

1 ( t ,

J

" .

;

,

f

. ~ ,. ':

~'. ~. \.., ..

- t , , ..

• +

16

A " , .

II MA TRAN HAl VONG TRON

Cau hoi 6

Hay di~ n 86 1 d6n 9 V80 cac 0 tron, sao cho t6ng 4 ()' tron tren tung yang t ron vrii, chit s6 1 d

o tron giira, va t6ng 5 0 tron t re n hai dui1ng thAng cua chu thap deu co gia tr] n hu nhau.

(Thai hon. ~. 3 plui: )

..

17

r

""\

~ .,

·MA T~N T~O BaI 4 HINH TMI GIAc ..

p I •

.. .

!

...

Tra lai 6

Can hoi 7

-

-

Nhuhlrih dirdi. Truong hop nao cu ng co t6ng

18. 23.

Hlnh b~n tra i lit m¢t rna t.rAn di6n hlnh bilt

. ,

cir c¢ng ngang, c9ng doc, c¢ng cheo ke t qua deu

1a. 15.

V~y, hay dfen s~ tit 1 de'n 9 VaG ca c 0 tro n t re n cac hlnh tam giae d hlnh ben phai, sao cho

~ .

tong 3 0 tro n cua mOi hlnh tam giac detl co ke't

qua n hu nhau ?

(That luui : 1 phut)

8 1 6
3 5 7
4 9 2 ..

.

i

1

1

I

. t

I .

,

. .

.

19

18 -~-

,

~ r

,

. 1

,

Nhu hinh dirdi day.

• •

''_

--

/

/

20

-t

" ,

".

~ 4

'II • •

.. .. • II

..... . "

• • ..

• - .

)

A.tiI .." -, A IV'

XE TOe HANH SIEU TOe

.. _.

l

Can hoi 8

" -

. ~ "

'I'irong lai khong xa, co th~ sa xu!t hie n rn9t

.

loai xe t6c ha nh sisu t6c di ttl Thanh ph6 A d6n

Thanh ph6 B chi m5t 1 gid dOng ho. Ghi stt xe t6c hanh sieu toe "T'ia chdp" co th~ chay tu Thanh ph6 A den Thanh ph6 B chi mAt 1 gio dOng ho.

Bay gid, "Tia chap 1" xuAt phat ttl Thanh pliO A, trudc khi den Thanh ph6 B, di g~p 3 chuyen xe toe hanh chay ngiroc chieu. V~YJ gio khoi hanh tu ga xe cua loai xe t6c hanh nay each nhau baa

.nhieu phtit ? Dfeu ki~n Is xe dA'n Thanh ph6 A hoac den Thanh ph6 B 18 quay trd va ngay.

(ThClt han. : 3 phiit}

. ....

21

Tra lai 8

..

each nhau 30 p hut .

... ..

(80 sung ctiu tra tot).

Thai gian khir hoi cua mot chuyen xe Iii 2 gid dong ho. 'I're n dircng di gap 3 chuy€n xe chay nguqc chieu. Nhu v~y co nghia la co 4 chuye n xc dang khtr hoi. 'I'ir do suy ra, cii each 30 phut t.hl co mot chuye n xe xuat phat,

22

, A~ ,~

• CACH DEM TIEN

,

.

iii"

.

'Ba cu Narn danh durn dircc 1000 dOng (loa! tien 1 dOng) tfen tieu vat, chuye n nay ai ai trong xorn cling hay biet ca.

MQt hom, thira dip ba cu di varig ke trornda pha cira vao lay 750 dOng ttl' trong blnh durig 1000 . dong tfen 1 dOng ella cu. ell 30 giay hi1n dem dt1f!c 50 dOng ti'en 1 dOng.

Hci It nha] can bao nhisu thdi gian d6 Ity

,.,

diroc so tfen tre n ?

(T hiJi It(I1t .4 2 p·hUl)

,

I

~

..

1

i

f

~

I

,

.

~I ~ t

23

''\

~ ~ A

• TAivl LIC!I AO THUAT

• •

,

- ..

Tra ldi ·9

2 phu t 30 giay

. -

11620 13. t6ng cua 4 ngay cu nr; thu trong tha ng (rno i rigay each nhau dung mot tuan) .B6n rigay nay Ian luot 13. ngay may? N goai ra, ncu ngay 1 1ii ngay t hir hai thi 4 ngay d6 t huoc ngay thu

rnav ?

eJ

. .

Nhu hlnh duel day, l~p rnQt tiim itch thl cau hoi tre n se nit d~ tra lei. Nhung neu khong lam

.

Iich, ba n ~6 tni loi duoc khcng ?

(Th?Ji lion. : 10 phul)

o ooQ

.

J

~ J

\

;\

~

S ?I T W T F S

123

5 S 7· 8 9 10 11

12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

" .

..

(Bo sung C3U fra lai)

-

Chi can tach 250 dong tu 1000 dong 13 xong.

Day 18. mall chat cua va'n de. Do do, thay vl ton 7 phtit 30 giay de dem 750 dong, ta chi can ton . 2 phut 30 giay d~ dem 250 dong. Nhu v~y nhanh

han nhieu pha i khong cac ban .?

?

25

24

...

..

Tra ldi -10

~

Trude h€t lay 62 trir di 42, ket qua 18 20, sau

do chia 20 cho 4 duoc 5; 5 chmh la ngay d"n.u tien. TIm 3 ngay con la i b~ng each Ian hrot cQng them 7 V8.0, do 1£1 cac ngay 12, 19 va 26. N goa i ra, thir hai la ngay 1 thl ngay 5 se ]3. t hu sau,

..

. __

.-

CALENDA

..

(80 sung cau tra 1m)

Mau chat ella cau hoi d cho dAu tie n t nr di

"

42, sau do chia cho 4. Bat cir trtri1ng hop nao, neu

tfnh nhir each tren cleu tim dircc k€t qua chinh X8C. Cac chit s6 trong lich thang qua lil khong th~ hi6u· h€t ducc,

26 ~

t

#l1li • ",

II. NHU'NG CON SO

.

. ,

,

,

. LAC DU'ONG

·

· ~

, ~ , r , .

ROJ VAO NHUNG CAl BAY TOAN HQC

TRONG MAN srroxc

..

,

,

· ,

I

{

I

·

,

~

I

·

1

+

t,

-

27

, f

\

, .

1

.r

" --..

,
,
,
f
~

~
j
~
·
~
~

1
i
~
I
l
.
,
+
t
1
\
~
i

l
1
~
·
I
t
I

I
\
,

~
~
I
!
,
\
I
, "

"_

--

...

" ~ A ~

~ HON KEM NHAU BAO NHIEU TUOI

Cau hoi 11

Mai kern Linh 4 tudi, Lan han Mai 3 tu6i. Hoi Linh va Lan hen kern nhau baa nhieu tu6i ?

(Thai hon. :"" 5 giCty)

...

..

1Q

~ ..

i

r

t

pHEP CHIA eUA 1: eUA ! eVA!

2 . 2 2

Tra lui 11'

Linh hen Lan 'mot tu6i.

Cau hoi 12

, -

-

A n6i : tlIAy mot phan hai cua m¢t phan hai

Cau noi tre n c6 chfnh xac khorig ?

(Tliai han. : 30 giay)

p - - .$ - •

·

J 1 J t

o

0 •

.

..

I I

-,

(80 sung cau tra IcJj)

· Chi can hoi dQng nao Ia c6 th6 tlm dircc cau . tra ldi ngay. M1.J.c dlch chlnh etta cAu hoi chang

-

qua Is trac nghlern thir Stf nhay ben trong suy

~ -

luan ella cac ban.

oil

.,

..

• ,.

1

,

f f

I

I

I

l

I

~ ,

j

,

· •

30

!

I .

.31

\ 11 NIlliNG NGAY TRONG TAl\I LIen

i ~

I

i

I

Can hoi 13

16)

Tra loi kJ

, j

i

t t

- ~ ........

"5411 ill ~6ng ella 3 ngay lien tiep trong thaug.

3 ngay nay 13. nhung rigay nao ? Neu viet tv 1 den 31 tre n giay d~ tinh thl qua mat thai gian. Co mot each rat den gian d~ ttrn ra leri giai, Do

13. phucn g p hap gi ?

-

Chfnh xac.

1 2

(Thiit han: ~. 30 giay)

1 1 1
... , '-* - _.:...
2 ~ 2 ~ 2
'.
-- I

-----_ .. ---~ ._

I

....

1> '.-0

• "

• •

• ••

33

32

· ,

J

i

A~ ,,~ ""

CON. SO LAM AO THUAT

\ .

i

J

..

-

,

'I'ra lui 13

- ---

·

i

t

t

Can hoi 14

..

Do 13 ngay 17, 18, va 19

~

,

I \

V.iet cac chit so len 2 nl~ t cua 4 the gia'y blat The thti' nhat : bla truce ghi 1, bla sau ghi 2. The thti hai : bta trudc ghi 3, bla sau ghi 4. The thir ba : bla trirdc ghi 5, bla - sau ghi 6. The thu ttl : bia trirdc ghi 7, bla sau ghi 8. L~t cac bla tre n cua the so len xep tha nh hang

ngang (hinh 1) ta co t6ng IS. 16. 1fdi cac ban tra

. .

li1i ngay cau hoi sau day : ;

(B6 sung cau tra loi]

Chia 54

cho 3, ta se duo c ngay a giua la n gay 18. Ttl do suy ra ngay lien trmic va n gay lien sau 18. ngay 17 va

ngay 19. Bat cti trinrng' hop

·

i

t

· · ~

l

t

I

j

1

-

~

,

,

Tu 4 the so k~ tren, l~ t nguoc bat ky hal the so thl t6ng cua 4 the d6 se 18. bao nhisu ? ·

.

. .t

,

I

Mq·r trudc.

(Thai hWJ. : 5 gary)

.,

nao, cac ba n

cling. co' th~ tfnh etude

I

ngay if git1a

bang phunng pha p tre n.

35

34

t-

o

Tri Idi 14

T6ng luon Iuo n 18. 18.

.. .......

(Bo sung cau tr;i I&i)

t

I

\

t

1

).

Khong can xem trang tra lui, cling co the tra leri dung cau hoi nay trong nhay mat. Cac ban tr::1. lei dung vi hieu rling, bAt k~ ban I~ t nguoe the so nao thl so a mat sau luon lucri han so i1 mat

• •

truce la 1. V~y, !~t' 2 the thl tOng 58 tang len 2 :

16 + 2-= 18

36

GADETRtfNa

Cau hoi 15

I

,

~

! f

i

1

j

·

r

,

1

~

·

Ba con gil trong hai

...

ngay de 4 qua trung. V?y

thea t.i Ie tren th 1 mo t con

~ , '4

ga muon de 2 qua trung can

bao nhieu ngay ?

. (Thiti gian: : 5 phul)

• f

f '

· ,

f ~

37

_"

Tra loi 15

--

3 ngay,

...

-

(Bo sung cau tra 1m) .

Thea ti l~ nsu trong Call hoi, ba con ga de ducc 12 qua trung trong 6 rigay. Co nghla 18. trong 6 ngay, mot con ga de dune 4 qua trirrig. Nhu v~y, 1 con ga de 2 qua trirng thl pha i mat 3 ngay,

, ,)? A

III. TrNH TOAN CAN THAN

-

..- " , '" A"" 'A-

m NHUNG BAI TOAN CHINH TIIONG CAN

~ , ~ , ~I

NI-lifNG LOI GIAI CIIINH T'Hor~G

J

39

t j

,

-

I I

~

• ...

I

...

·
i
,
. . •
!
t
{ l-
I-
..
• ..
I
1# ~
I
·
1
l DIEN TICH CUA TO GrAy GOI HANG

Cau hoi 16

. - ....,_,

..

l\'l¢t cira hieu barih keo no co loai giA"y goi hang hlnh vuorig canh 1 met. Nay can sira.Iai kh6 giay co d ie n tfch Ian gap doi kh6 giay cu. Ong' chu ngh i r~ng day lit. chuye n rat don gian, ne n t\f th iet k6 2 mftu gifly co kho nhir hlnh A va B. Nhun g die n tfch cua 2 khci gift'y nay cleU kho ng phai gap do i kho ghfy cu.

Khorig can tlnh toa n phiic tap, chi can co mot cay thirdc trong tay la co the giai quyet cau hoi

tre n. each lam nhu the nao ? ·

,

• ~

t

·
..
·
..
t
I

·
~
I
t
,

I
1
~
-
-
.,
,
·
J
,

!
i
{
#"

~
.. (TltiJi luui ~. 3/'/lLil)

1

.

\

't t

'"~

I I

A I I

J I

ll..; J

L 2 m _)

15

m

I J

I

I I

l~ _;

41

Tra loi 16

• TINH TIEN BAN THUOC LA.

f

Can hoi 1 7 ..

....

,

, ..

Thanh va H~1 13 hai n(t sinh dung thai ginn ra n h r6 i di ban th uoc la. H9 giao udc VCli nhau, moi ngay phai ban 30 dieu xl-ga. Thanh ban vdi gia 100 cfong 2 dieu, ne n mbi n gay ban dtro c 1.500 do ng. Con Hoa ban vdi gia 100 dOng 3 dieu, ne n I110i ngay ban diroc 1000 Gong. Tong s6 tfen ban diroc cua 2 ngirci 13. 2500 Gong. ~19t hom, Thanh ngri be n h, Hoa gop thuoc 13 cua 2 ngirci la i, cu 5 diett ban 200 dong. Nhirng so tren ban dU<;1C chi co 2400 do ng. V~y that thoa t 100 dong VaD dau ?

Hlrih ben duo: BEFC lit hlnh vuong co d ic n tich gap doi die n t ich hin h vuong eli ABeD

-

"

...

, ,

. ,

l .~ .. ,

C 01

r t

I

-,

.... _ ... _-- -.. ... ---__,

E

(TII0i lian. : 3 pluit)

.~ .

, .

f

C I )

... .

43

• J

t

rr pREp LA ellA 4 cHU so 4

,.

,

,

~

\

,

I L l ,

.

~

~ ,

l

I .

~

I

...

Tra lai

17

Ca u hailS

Hoa g9P hai loai thuoc 18 19.i, t6ng cong lit 60 dieu chia than h 12 nh6m 5 dieu de ba n vdi gia 200 Gong, do 18. mot sai lam .

· ,

Dung 4 chir so 4 hay lap tha nh ca c phe p tinh c6 ke t qua tic 1 den 10. Chac chan se co rat n hieu phircrig phap.

Don cir m9t truong hop co ke't qua Ia 3 nhu sau :

·200 X

10 +

100 Jl X

Z5oo5

"to

N gay thuong, Thanh ba n toa n be) t huoc la ducc 15 Ian, con Hoa ban dune 10 Ian. Neu g(Jp 5 dieu tha nh mot · theo ti Ie 3 va

• •

4 + 4 + 4

= 3

4

2 n hu ae hili da neu, co ng hia Iii lay 30 dieu cua Thanh g9P voi 20 dieu ella Hoa, gia ban ra se 13. 2000 dOng. Con la 10 dieu cua Hoa, dang le phai ban voi gia 100 dOng 2 dieu, thl t6ng so ti"en ban ra van Ia 2500 dong, se khcng xay ra truong hop chenh lech 100 dong.

(Tho! hfU' : 20 phtit)

~

,

I , \ ~ ,

J r

r

-. . I ., '

44

·
.J

I
I
\
t
I
I 45
,
~
I
I
~ " ., ....

CONG TRU NHAN TRO NEN 0

..

..

Tra Io i

18

Can hoi

19

44

~ 1

44

4 4

-+-=2

4 4

4+4+4 --=3

. 4

4 + 4 x (4 - 4) = 4 4 T 4 x 4

Day t inh dudi day gam cac chir 56 ttl 1 den 9 va 2 dau phe p tfnh +,~. I{et qua ba i

toa n lei 100.

,'" -_. - --.__,.. -- == u

Cling vci cac chir so ttl 1 den 9, hay them VaG cac dau phe p t.In h +,-, x d6 co k6t qua bang' o.

Morig cac ba n k ie n trl suy nght

4

4+4 --+4=6

4

4 4+4--=7 4

4 +4 + 4 - 4 = 8 · - 4· 4+4+-=9

4 .

44-4 = 10

4

(Thai han. ,4 10 pluit )

.

.. ~

Bo sung csu tra fa; :

Nhurig phep tinh co ket qua tit 1 den 9, acu fat d~ tlrn ra, nhirng hall het cac ban g~p trd ngai d phep ttnh cuot cung,

.
+
~
I
· ~
~
I
1
·
· , 1
· ~ +
·
i
I

I
~
I
j
I
l
~ ~
~ ,
J 1
~
~ 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 78 + B = 100

47

-

~ , ,

• eACH BAN TRUNG

..

..

~

Tra loi 19

Ca u hoi 20

1. 1 x 2 + 3 + 4 - 5 + 6 + 7 - 8 - 9 = 0

Me>t cira hang ban trung, moi lan ban 11 trtrng trong do co ca loa i trtrng 15 Gong, 16 Gong va 17 Gong.

Nhirng co m(}t kha ch hang chi muon mua loai trung gia 11 d1Jng.

2. 1 x 23 - 45 - 6 7 + 89 = 0

3. - 1 - 2 + 34 + 56 - 78 - 9 = 0

"_"

--

1_

V~y ne n ban cac loai t nrrig bao n h ie u qua d~ vira voi yeu cau cua khach ?

(ThiJi luui : 7 phiit}

•••

So sung cau tra 10;

. each Him kho ng phai chi co mot. Mien sao k€t qua bang' 0 18 dat yeu c~u.

, l

...

.-:- ..

49

....

Tra lCii 20

15 . 16

x 7 + x 1 - 11

11 11

..

• F

x

..

.,.

86 sung ceu tra 1m

Chi ca n ban 7 qua trirng 15 dong va --1 qua trtrng 16 dong,

50

A. A'" ,," -, 'A

• PHAN CHIA PHIEU CO PHAN

I

'Cau hoi 21

..

Mot giarn doc xi nghiep tv doanh no muon chia toan be)

..

c6 pha n ella minh cho 3 nguo i con trai cua mlnh. Ngiroi con ca se diroc so ph ieu c5 phan

~

n h ieu hen ngtro i con thti hai

20%, cfong thai rih ieu han ngiroi con thu ba 25%. Biet r~ ng so phieu cua ngiroi con thti hai Iii 36000 phieu. Hoi ngtroi con ca va con thir ba 1110i ngtroi dtroc bao nh i~u ph ie'u ?

(Thai /t(U1 : 10 phul)

5·1

"

TINHDICH

I

....

Tra loi 21

-

Call hoi 22

, r r

,

- -

N gttdi con ca :

Hung va Urn cling 18 ban cua Tuyet .Nga.

36000 x (1 + 0,2) = 43200 (p h ie u) .

.

eu each 6 ngay lit Hung den tharn Nga 1 fan.

Con LAm thl each 2 ngay de'n 1 fan.

N giroi con thu ba :

43200 : (1 + 0,25) = 34560 (ph ieu)

· each tlnr: :

Hom nay, Iai dung ngay hai nguoi g~p nhau tai nha ella Nga.

V~y, neu tfnh tu ngay hom nay, rAn g~p sau se Iii ngay thii bao n hieu ?

..

'I'rudc tieri tinh so phieu .cua ng11C1i con ca.

Nguoi con ca co so phieu nhieu hen so ph ieu 36000 ella n giro i con thti hai 18 20%. Xep tinh g{>p nhu tre n d~ tinh ra ket qua 1<\ 43200 ph icu,

Sau- do tfnh 56 phieu ella nguo i con thu 3 dua tren 56 phieu cua ngiroi con ca.

(Thai h9n : 2 phui)

I

j

t

each tfnh nhu da trmh bay iJ pha n t re n.

~
,


·
J ·
~ •
I U
J
~
j , .
~ !I
!
I ~t

· '

J •
· ..

\ ,
., 1

1


t
"2 J 53

,
I
f I

Tra 100i

,

22

0-

N gay thtr 22 :1gay tfnh tu hom nay.

-

...,.

each tfnh :

Giii St1' hom nay la ngay 1, thl nhtrn g ngay Hung g~p Tuyet N ga se lao ngay 8, 15, 22, 29. Co n n ga y g~ p cua La m se ,13 n ga y 4, 7, 10, 13 , 16, 19, 22.

Vf!.y, tfnh tu ngay hom nay, ngay thir 22 se 18. ugay g4p nhau cua Hung va Lam t~i n ha ella 'I'uyet Nga.

54

I

. -

...

_. oc THONG MINH CUA PHUC VU VIEN

• •

Can hoi 23

Blrih A dung Gay nirdc, blnh B dung day rirou, Dung hrong cua 2 chai A va B bang' nhau. Co mot vi kha ch yeu cau p ha 2 chai A va B tha nh nl9t hon ho p mra ruou mra rurdc. Nhung carih do chi co 3 ca i ly. Va la i, dung tfch ella m6i cai ly chi

1

bang - dung tich chai. 3

Nhirng ngtrdi p huc vu da sir dung nhirng dung cu san co do, nhanh ch6ng va thong minh, pha

xorig loai h6n hop rnra rtrou mra nude trong 2 blnh

A, B. Hoi each lam n hu the' nao ?

(Thai hen. : 5 pluit)

..

55

t

Tra lui 23

l

,_

G9i 3 ca i ly 111 n IU<;1t 13 a, b I C.

1. Tir chai A do day nl!C1C vao ly a vii b.

2. T'ir chai B d6 d'ay ruou V30 ly c.

3. D6 rirou tu ly c vao chai A, tit chai B lai de> aay rirou vao Iy c.

i

• ,

I I

t

I

4!0

..

-

4. Do nude tu ly a VaG chai B.

5. Lac aeu dung d ich- hen hop ruou va nude C1 cha i B, roi do qua chai A cho day.

6. Cuoi cung d6 ly nude b va ly ruuu c VaD chai B.

t

I

t

1

Lam nhu v~y ta se co hon hop mra ruou mra rnrdc trong hai chai A vii B.

I

....

8

- I

....__.--

-

56

CHIA ellA[ B!A "'

Cau hoi 24

Ba anh A, B, C cling dau tv von rna mot cira

hang giai khat. Nhung vl him an thua 16, .nay

quyet di nh dong cira cira hang. Von, Io i n huan, may quay sinh to' va cacao dung khac dell dllqc chia lam 3 phan biing nhau. Tuy n h ie n , con la i 21 chai ruou bia khong bict chia nhu .the nao. ve mat so IUQ'ng thl co th~ chia moi ngtro i 7 chai. Nhttng thuc te trong 21 chai rtrou bia co 7 chai chua khui, 7 chai chi con phan nita ruou va 7 chai

con lai 18. chai khorig.

HQ ngh i rnai nhung khorig biet lam sao de chin d'fiu so c hui vu so ruou bin t.han h :3 pha n. Cdc

ban hay chia giiip ho. Biet rang moi nguci khong dU<;1C lay qua 4 chai cung Ioai.

(Thai. Jlp11 : 5 phtit}

57

24

B

f\

2 chai 2 chai 3 chai '

-

3 chai 3 chai 1 chai

. .

2 chai 2 chai 3 chai

58

..

Chai bia chua khui

1

Chai bin con 2" rtrou

Chai khong

•..

-: "':-'

t ~

t •

· ,

,

".,'" A A

SO BANH TAYTRONG HOP

...

-.

i

Cau hoi 25

,

!

,

f

i

• ,

Go Mai nhan dltQC qua cua ban trai goi bieu.

Do Ia mot h9P banh lay. Co ben mang banh den ch ia cho ca c ban a cung mQt pho ng n9i tru.

J

,

i

I ~

,

1

Dall tie n, Mai tl! lAy 1 cai, ke do 19y 5" so banh

con Ia i cho ban True. Den hrot Cue, Mai lay 2 cal 1

mo i Cue. Sau do, l{y - so ba nh con lai cho Lan.

3 f a

Mai la i lay them 2 cai, roi dern 2 cai banh cu6i cung mang cho Strong. Nhu v~y, banh trong h¢p

.

da diroc ch ia het. Hoi so ban h tay hie han dau 13

i

, 1

• I

·

I

j

+

·

~

I

f

r

l

U;10 ]111 ie u f?

.. , ..

'II'

,

J

~

i

(Thai han. : 10 phut)

, ,

I

I

f

I

- f

I

f

t

, 1

t

t ,

1

Tra Io-i 25

11 cai

..

--

f

ao sung C3U tra 1&;

D~u tien,

10

cai me! True, tuc Iii 2 cai. Mai cho Cue 2 cai, con ~ 1

lai 6 cai Lay "3 cua 6 ca i moi Lan, tuc Iii 2 cai.

Mai lay 2 cai, con lai 2 cai rnni Strong.

60

", A 'A ,_ , ,

r-I'H-O LAI MOT LAN NUA THACH THUc

• •

'l'HI CHAY Val RUA

Du dB. bi that bai chua cay, nhttng tho van tim ab':, thach thirc thi chay vdi rua. Lan nay, d6i thi chay dirong dai 100 met.

Nhirng Ian Day tho cling la i khoa c lac rarig :

"Doa n ducng di cua rua, toi se chay vdi toe d<) gap doi".

Tho dii de rua xuat phat tu di~m each noi khoi hanh 48 met.

I

I

V,,"y, be n nao se den dlch lrUac vdi bao nhieu met each biet ?

t

(Thai luin: : 3 phut)

to -

~'fu

. t ,
,
I •

I
• I
I
I- ..
• .. ,
~
• •
/ . ..
• 1

61

I

Tra lui 26

Eua ve dtch t rtrdc vdi 22 met each biet .

..

. -

-74lQn~

.. '~

"'~ ~

--- r

---- '.J .{--------------~- ....

-. L..

: ==-== s'/----

2: : ]+---; f'>JJ'~- 521<m .. •

~ .::__~~\.? --

each tfnh

._ Dfeu kie n thi chay la : "Vrii dean dui1ng di cua rua, toi co the chay vdi toe d{> gap dOj".

Doa n duon g di cua rua la 100 - 48 = 52 (met) nhtr "v~y, tho chi chay bang toe d(> gap doi voi dean dircng 52 met.

Khi tho chay duoc 52 met thi rua d5 di duoc mot Quang duang bang mra Quang dinrng tho chay la 26 met. Co nghia IS. rua da di duoc 74 met.

Rua da tllftng tho vdi each bi~t 74 - 52 = 22 met.

Dean ducng con lai deu chay vai toe d9 nhu nhau.

62

t

t

..

B ClDYEN B .. L\ Y VONG QUANH THE cror

KHONG CAN I-IA CANH .

-

Can hoi 27

~' . ,

f

J,

Mot chiec phi co phon luc da tha nh cOng trong chuyen buy vo ng quanh th~ gidi kho ng ca n ha ca nh giiJa chuyen bay. Bay Yang quanh the gidi co ng:hia lit bay theo xich dao xung quanh tra i dAt. Thuc tei de thuc hien uuqc chuyen bay nhu vay, can den su tie'p te' nhie n Ih)u c: I i :1 h 11 i ( ~ I, i c ~ La ph i ( · ( 1 )) 11 it I' It1 ( ~ c 1) t 'I ! 1 ( ) It l i . V 1 It) '" i I) h J cu nay chi co the chua s6 nh ie n li~u du boy mia yang t ron

xung quanh trai dfit nUl thai. ;

Khi t~ep nhien li¢u ('::'11 tuan thu mot so dieu kien sau :

1. Chi nhan nh ie n Ji~u a san bny khdi hanh.

2. Cae phi co khO ng duuc chd sO nhi~ 11 Ii~u vUcJl qua quy di nh.

3. ThiSi gian tiep nhie n lieu cho nhau coi nhu khong dang k~, khOng gidi ha n so Ian nha n va tiep nhie n Ii~u.

4. T6'c dO bay va luo ng nhie n lieu tieu hao CUB 3. phi co nhu nhau.

5. 3 phi co deu phai bay triJ ve san boy khdi hnn~. Hoi : 3 chiec phi co dA hop we nhu the nao thuc hi~n thanh co ng chuyan bay ?

·

· ,

· ~

I

I

i

,

~ - ,

. I

~ I

(Thai han. : 7 phut)

..

1

l ·

• •

..

Tra loi 27

., '

"," . ,

CIIIEC VONG DEO TAY KIM CtfONG

5' MFa r.".-- .. -,

.ad. 1 jf .: - r

2: ::.. . ~~: :-u:-:-y: --: .... , _ ........ : :::

L 1., .J 8

AB(:

.- .... - ........ - - r" _....

JD"N x·, .IAB&"

Cau hoi 28

..4 __ 8

(=:===~ C~':~.·

I

. .,_

A

Mot ong cu no mat di d~ Ia i cho 3 nguo i con gui 111c)t chiec voug deo Lay trun vong co kham 17 ha t kim circng 2 ca-ra .

Trang di chuc viet : "Lay- kim cuorig ttl vorig deo tay ra chiao Trong 17 hat, chin cho con g~i ldn m()t rnra, 1

chia cho con ga i t hir ha i -, chia cho 3

........ - + ... ~ ~";';- ", }..~~ .. ,

~ .. ", .....• "JiI:.. \i" ... ~

... - ••• '1_- • ..;.... .. ~ L '\.~ .....

.. ~. 7 ~ .~111 __ • .T·.. -

' •• ',', L

...

GQi chiec phi co chinh la A, hai ch iec tiep te nhie n

lieu 18. B \'3 c.

Vi t rai dat fIbn, ne n ducng bay ba ng n~ien lieu co tre n phi co A 130 -; doan duo ng tre n hinh ve , ~ dtro n g bay

- 2 0

con lai chia thanh 2 doan-7 Nh ie n lieu se dude tiep te t ro nz

· ~ 8 y ~ '-'

2 doa n nay. Tinh hinh C\1 the nhu sau :

A, B'Ie cho day n hie n lieu, cat canh dong loa t. Khi bay ducc ~ doan dunng thl C tiep nhie n lieu cho B va A

mOi ch iec 4' sau do c boy ve san bny. NhU' vay A va B )~i

, 1

co dAy nhien lieu tiep tuc bay. Bay duoc - dOQ,11 duo ng

1 8

rnia thl B tiep - nhie n lieu cho A.

4

1 -9 ..

Liic nay, nhien l:i~u cua B con lai '2 dti de bay ve san

'bay mot each an toan.

V) A dircc tiep nhie n li~u d';iy dii nhu ban dfiu, ne n bay ducc then;t4/8 ducrig bay. 2/8 doan duo ng con lai (vi qua da:t tron): A l~i nhan nhien Lieu liep te ella C va B. Ta dA bie't dai .khai each luan phien tiep te' nh ie n li~u tren khOng.

. . .

'"r •

-v ,

'-'" • T . ..;.-

I

1

can ga i lit -If. Ca 3 ngtrci con khi doc

9

di chile aeu kho ng hieu each chia nay nhu the. nao. H9 ben den hoi y kien lua t sir. Ong ay no i : "Toi cun g cO mot hat kim ciron g 2 ca-_ra nhu v~y. 'I'oi tarn cho cac co muon. Cac co hay phan phoi y theo di chile cua cu di."

Qua that, ba nguoi con da thuc hie n theo di chuc va cuoi cung hat kim circng cua lu~ t str v~n diroc hoan tra nguyen ve n. Hoi each chia ella ho nhu the- nao ·1

t

r

, I

t

..

(Thai luui : 5 phut)

-

. .. -

. .

. -- ...

. .....

64

- ..

• T •

.

~ - ::: ... , .:

~ _ -.. - r ... _. •• • ".

==~~~============~=G====~

65

Tra lui 28

_.. . -

Vl co them hat kim cirong cua lu~t sir, nen t6ng so kim cirong 13 18 hat. Liic do, each chia nhir sau :

sO' ha t kim cucng ella con ga i Ion : 1

- cua 18 hat lEt

2 I

9 hat

"

So hat kim evan g cua con ga i ke : 1

- cua 18- hat lcl 6

3 ·

S6 hat, kim CUdt}g cua con gai tit : 1

- cua 18 hat 1£1 2 11<1 9

..

Corig 17 hat es sung cau tra f01 :

. Chia nhu vfJ.y cuo] cung se

du ra mot hat. D6 chinh la hat

• • •

kim cirong tra la i eho lu~ t sir,

", " '" ,

GIft. S_:!_CH VA TUAN BAD' :

Cau hoi 29 .

..

+ •

~.

i

Anh A rnua mot quyen sach toan va 8 tCf tuan bao. 'I'ra tAt ca 150 cfOng. Khi xem gia bla thl"th6y gia quye n sach so vdi 2 tb tuan bao nhisu hen 100 dOng.

,

V{).y, gia bla quyeri sach va cac to tuln baa 18

baa nhieu ? Gia 811 cac td tuan bao deu dOng gia.

. (ThlJi hfJ11 : 5 phut)

150

..

67

, ,

1

i

,

. ."

A' 'A . ~

SO TIEN TRONG VI

·

!

t ,

I

Ca u hoi 30

Tra ICti

29

- -

~ .

i

Sa ch : 110 dong .

,

I

+

Ong A ell' each 5 ngay la! bo VaG vi ti'en cua mlnh mot so tien tieu vat. n hat dinh. Hom nay, la i de:n ngay bi> tien vao vi. Neu so tfen bo VaG 1

bang - so tfen co trong vi thl t6ng so se 13. 135 ')

~

'I'ua n bao : 5 dong

!

j

,

; ,

·

dong. Hoi trudc khi bo tien vao, trong vi co bao

nhieu Gong?

80 sung C3U tra /0;:

(Thai han. : 1 phut)

Gia su gia quye n sach bot di 100 dong thl hie do gia sach Si~' tuong duong vo i gia 2 tC1 tuan baa coi nhu ta co 10 to tu~n brio vdi gia 150 - 100 = 50 dong.

Tu do tfnh duoc

,

r t

,

,

t

~

I

m8i tC1 tua n bao gia 5 nang va quy~n sach

gia 110 dong.

69

68

, ~

eACH CHIA DI SAN

f

Tra Io i 30

Ca u hoi 31

90 dorig

~

~

M¢t ong nha buon, vi hi bcnh nang, biet mlnh

khorig con song dircc bao lau rnra, ben go! n gtro i vq sap sanh den va d~ lai di chuc :

.

-

"'""

2 "Ncu diia con sinh ra Iii can trai, thl chin --

~ 3

~,.., a.; + ... __

-----..- ---...;;

j~ -

~- .. ~D~W jEt\

s6 gia ta i cho con, p han con 1a i t huoc ve mlrih .

• •

Con neu sinh con gai thl

1

cho con - so gia tai thai

3

va mlrih huang phan con

I I'tI

a 1 .

A-

.

each tinh. : chia 135 cho 3 phan, so tfen

trong vi trtrdc do tirong ducng vrii 2 phan ..

(Thai han. : 3 phui)

ao sung C8U tra fa;

90 dOng cong them 45 aong di nhie n k€t qua p h ail a 13 5 aD n g.

!

t.

Nhirng sau khi ong mut th 1. ngiroi vq sinh doi mot trai mQt gai, Neu thea di chiic thl di san nay phai phan chia n hu the nao ?

~

.

I

\

t

I 4

\

70

, •
co J

;~
ij 71
' c
,
J
I Tra ICli 31

• 1

4 Con tral ~ 7

2 Vr; : -

7

i

1

I t

1 Con gai : ;(

t

~

I

i

1

.

1

~

r

,

j

,

t l

, ,

I

.

l I

86 sung ceu tra 1&; :

Theo di chtic, chAng qua laphfin cua dtra con trai se ga'p doi phln ngudi VQ'; con dua con gai se 1

b~ng 2" cua ngtrol Vf!. Nhtt ~~y) chia theo each sau

day lit hoan toan dung thea jinh th~n cua di chuc :

C · It< 4 lK 2 " ".}K 1

on trai ay 7' vq C1! 7' con con ga 1 ay 7.

72

IV~ ao oc THONG MINH

_- . G BAI ToAN HOC BUA vA Rot TRf

..

73

t

III eACH BAC CAU

Can hoi 32

- - .- ~

Hlnh dirdi 18 khu dat mdi khai pha, xung

~ quanh IiI dong song nhan tao co be rQng bAng nhau hlnh chir U, rna t ben kia la bie n. Vl dang trong

hie thi cong ne r ... chua b~c cau, ~ j

-

....

MOt hom, 111Qt ky sir no den k hao sat t huc t~, eng ta da sir durig 2 cay g6 tron co ch isu da i b~.ng be T9ng con song bac mQt. ca i ca u d~ di tarn qua

'II

vung dilt rnoi. Ong ky sir d6 da bac ch iec Call nhu

the nao ?

..

(Thai luui : 3 phut)

~

...... ~.... . .

...

~........,_.............. ...-------, _j ~ .

..... ~ ...... ~ , ~ ~ ..

........ 4... I I 41 ..

• oil II1II .. .. • .. .. • .. .. I- .. .. • .. .

11- till.. tl,l.t Itt •

• • • 'II • • • ill • .. a md~, · · · · · · · ~ · It

.. • .. • .. It • III II .. .. • • ..... 41 •

.. .. • .. • • • .. • III • • • • .. III 411 ..

ill • .. • • .. .. tI " It • II __ III • • ..

• • l1li .. • .. .. • .. • .II " ..

............ ..,41"l1li .. 411-

.. '" • • • III • .. .. .. • • .. ._ .. • ... • ......

III .. • • .. • .. • .. .. II .. ... .. • • III •

II • • ill- • .. • 'tI .. • • .. .. .. • • ..

............. • I11 'P ..

• ••••• ~ •••• III ••• - • ~ ~ ••• III III ~ •• _

• • • • • • • • ~ ~ • ••• ~ ••••• 4 • W III - •••••• • • •

..... " 41 l1li 111 .

...... 'l1li ~II4I_.I11 I1 ....

· ~ ~ ~ .

.............. w 11111 111 ~ ..

• ~ 11 • •

I t • I

\

~

75

..

a loi 32

-

. D~t 2 cay go thanh hlnh chir T nhu hlnh ve

di qua duoc vung dat mdi,

..

.. . . .. . . .. .

............... . .

'" .. .. • ._ ••• III ill .. • • • • .. .. ~

t ....... • • ... '" .. • .. .. ..

....... II .. ill .. • til • .. • ill .. .. .. .. ... • • • • •

l1li .... • • _ 'II • .. .. ... • .. .. • 'III • ..

.. .. • .. III .. .. • • I • .. •• 41. .. • • • .. • .. • .. •

.. II .. .. '" .. • .. ... • • .. ... • • .. • ..

,_ .. ... • .... .. • ill .. •

I .. .. .. • .. II • .. III .. • • • ..

.. ' -....... . .

ill .. • .. • .. .. .. .... .. • .. • • .. "" ..

................ i\:: ..

• .. " • • III • ""D ..

.. • lilt .. .. • oil' _ .. .. .. • 41 • .. ..

.. .. • .. ...... II ... .. &&. • .. .. ......... ., .

................ f it.~ ..

• 4 •• • ~ • •• I .. _ • ~ ~ • .

• • • .. .. .. ... .. • l1li .. .. • • .. .. • • .. • .. ~ .. •

• 6 _ •• ~ ••••••• ~ .. "" 4 4_ •

• 41 * • •• • _ ..

......................... l1li " .

........................ a. 411 .

... ... .. .. .... III ... .,. ... • • • ....

• III- • ...

,....1 'A '", "" .

XEP DONG TIEN THANH HINH QU~T

Can 110i 33

j

J

..

C6 4 dOng tfen muon xep thanh hlnh q~t nhu hlrih ve d116i dAy. Neu co them 1 dOng tfen rura d~t d gitra, thl se d~ dang x6p t hanh hlnb quat bang each d~t 4 aong ti'en kia tiep xuc vaj dong ti'en gura. Nhun g bay gid chi co 4 dOng ti~n, ta can xep bang each nao d~ co hlnh quat dung

nhir hlnh da ve ben dudi dAy ? .

(ThiJi han. .- 5 phut)

,

.

" _____......

,

..

I ,

1 00 ~ 1 00: 1 00

\ I

, ' ,

"' ._. . -~

\ ,

77

-Tra la~ 33

1)- D~t 4 o6ngtfen tiep xuc nhau nh« hlnh 1. Chuye n dong tfen 1 den vi tr i nhu d hlnh 2.

2) Chuye n dOng tfen 4 tro len vi tri cu cua Gong tfen 1 (nhu hlnh 3),

,.

-

.-.

Hl nh 1

Hlnh 2

Hlnh 3

4

7R

, .,.

THU

Can hoi 34

~t

.. ,

. .

Xep cac the chu cai tieng Anh

tv A den F vao 7 0 vuorig nhu hlnh dudi dAy. Rie ng 0 tre n cling d~

tro ng.

Hay l<Ji dung 0 tr6ng do d~ xe'p la i eric the thea thir ttl : F, E ... A. Khi di chuye n, ca c the chii cai diroc

quye n di chuye n len tre n hoac xuo ng duo i 0 trang, cu ng co the n h elY qua mo t c h u the c hu en i ben ca nh. Ban hay chuye n d6i bang 56

ra n f t nhat.

,

(TI10i 11(1n : 1 0 pluit)

.

"!'

\ ~

i

..

i

..

B

.......

.
c
-


D
-
-
.
.E


.
F
I

(_ ,

79

I

f

t

. ,

I

I ,., ~1

NHUNG LA BAI DI CHUYEN

Tra lai 34

.""""

~ 1

t

Co Tl1Ql tro LtO thu~t n hir sau :

D -- .. F -k ,. E

.J

Xep nhirng lei bai tu 1 nut de'n 8 nut thea thu tl! n hu htnh diroi day. Sau do l$tup tA't ca 8 18

~

ba i la i. Ban n harn mat lai, rnoi m9t nguci lay tuy

y viti Iti hili chuye n sang be n phai. Khi chuyan van gilt nguyen t hu t\l cua nlurng 18 ba i do. Ban rna m~ t fa va dean ngay duoc so 18. ba i ngirci do da chuye n qua ben phai. B9-TI hay chi ra bi quyet

E .. c

. -.

c '. A - B ~ D -~ F

80

'-

--

cua tro 30 thuat tren,

..

(Thai hWJ. : 15 phiu}

...

17 Igl 1 l ./ t J

2 345 6

..

81

"'"

~ '. 'A J

• eRO NGOI TRONG BAN TIEe CUOI

Tra'loi 35

Can .ho i 36

B[ quyat cua tro ao t huat nay 13 : l~t n gira lEi

bit i thti' hai tfnh tv ben t ra i, so nut tre n lei ba i

chi cho ban biet so lei ba i dii duoc di chuye n. Vi du : xern hlnh dudi day la trttdng hop dii di chuye n 4 l3. ba i, La bai thu hai dern tv ben tra i Iii 4 nut.

Cd My noi ti~ng thich

.. ...

dua. Khi ~l:y to chuc Ie cudi,

co den 8 phu dau.

Ta i ban tiec D1Qt n ha hang no, 8 phu dau da co mat vii chuan bi vao ban. Nhung

'-

--

--
r
~

\ 5 1
~

" .....

6 2
.
",,- ,_
.. 7 3
.
• ..
-. -
\.

8 4

.. --
T
'- _j La thti 2

S6 bai di chuye n.

I I 7

I .J \"...J .J

,=-: ---~,-.-.---IE _ __.....",

2

8

1

4

5

3

6

\.

.J

H2

..

tre n ban kh6ng co ghi bang ten, chi da n h s6 tu

1 den 8 nhu hinh ve va Hue (ruo t trong 8 phu dau) nhan duoc mo t to giay chi dAn cho rigo i :

1 Ngoi ca n h Xuan la Thu va Ha.

~

2 N goi ca n h D6ng In Hanh va Hoa.

3 Ngo i ca n h ngui1i d6i die n vd i Qua n lil. "I'h u. ~

4 N go i c:;t n h n gtiiJi doi die n vdi Hue 13 Hoa.

. ~

5 Phia sau va ben

canh cho ngoi cua Ha 1a

~ ..

cua so .

Ta m cai dau churn lai, nghi mai rndi tim ra duo c vi trt ch6 ng'oi ciia tttng nguci. Cu ng may 13. mo i nguci da vao ban dung hie l~ cud i eli hi! nh ,

Hay chi ra chO ngoi cua I tee.

(TIUJi han: .. 5 phut)

83

eACH CHIA BA.NH BONG LAN·KEM

..

'I'ra ldi 36

..

Can hoi 37 .

. .-

ehb ngoi so 5.

Duoi day 1a mot «5 barih bong Ian kern. Neu dung dao ct(t 6 nhat thl rihieu nhat co th~ cat thanh baa n hie u miang ?

ao sung C3U tra loj

~

Khi ci1t chi duoc an dao tir tre n xuorig. Nhirng mall banh ciit ra co the Ian nho khong neu nhau. Biet rang eibanh hlnh tro n phang,

(Thai han. : 5 plud)

Tu cau chi dan 5 co th~ suy ra Ha ngo! ta i so 8. Nhu vay, theo chi dAn 1 ta biet ngay Xua n rigoi ch6 so 7, Thu ngoi ch6 so 6. Tu do, theo chi dAn 3, ta suy ra Quan hoac rigoi ch6 s6 3, hoac ngo i ch6 so 1. Neu 13 ehb so 3 thi chi dan 2 se khorig ton tai, ne n Quan pha i ngot ch6 s6 1. Tu chi dan 2 va 4 ta lai suy ra Dong la so 3, Hoa so 2 va Ha n h so 4. Cuoi

I

"-.... c ::-_.- __

-

cung cho ngoi so 5 con lai 1:1

II

ehb cua Hue.

t

84

A '*, A~" .-"""

m SUY LU~ VE SO CO 5 C-W SO

Tra lai 3 7

Cau hoi 38

. -

Dudi day 1£1 111Qt phe p tfnh nha n, trong thus so t hu n hat, X 1a mot so co 5 chu so. Co nghia la , ta co phe p tinh :

1?????x3=

r.------------=-

? ? ? ? ? 1

1X X 3 X 1-

V~y, x 18 baa n h ieu ?

(T hili luui : 1 0 phui)

...

'____--,t-------

ao sung cau Ira lui Ciit nhu hlnh

tre n. Van cle chinh 1il moi m{>t dircng cat pha i giao vo i 5 ducng

cA t kia.

87

...

A ~, ~

SUY I..UAN NHU MOT NHA TRINH TRAM

... -

Tra lui 38

-

Ca u hoi 39

x == 42857

B(l i tori n cf)ng d uni d:1 y lil s6 co 2 c h t1 so C¢l1 g vo i so co 2 chit so, tong 18. 86 co 3 chtr s6. Hay tim xe m A, B, C 13 nhirng chir so nao. Neu ta g ia i bang phuong phap thu chon t hl mat qua nhieu thni gian. Cri c ban hay tr6 ta i suy lua n nhtr TI19t

.,

nha trinh tham de xa c d i nh xem A,B, C la nhirng

ch 11 so nao ?

Ta co : (100000 + X) x 3 == lOX + 1

-

-

300000 + 3X = lOX + 1 299999 == 7X 299999

-- =-= x

7 (ThiJi luui : 5 phut)

c

42857 = x

..

A B I +) A A

'.. ) , - - ~ ""

,

~.,. .~ ,,;~ ~

~ JT ~ '=-= ;::/~ ~

..

i

<

~ r

L

,

j

88

89

,.., ,.(' ~ ,

v. NHU'NG CON SO LAT LEO

Tra li1i 39

A = 9, B = 1, C = 0 each tfnh

DifNG BI rvlAc LUA Bar NHirNG CON s6

..: ,

LATLEO

B pha i 18. 1, vl ket qua (j hi! ng chuc A + ,\ khcrig th~ 18 mot so 2A. Den day t.a co phe p tfnh

1

nrnr sau :

-

-

A 1

+AA

1 £~ C

Khong th~ co so A nao con g vo i A de dt1(1C 11\. De

,

co ducc dicu tre n day, ca n

nghi den 1 +. i\ Iel mc t so qua 10. V(\y A phai lit 9 va die u do da phu hQP vdi ba i toan, ta co kct qua

..

........ "

ClIOt cun g :

I

91 + 99

_~~.. ..... ... L ..... _ • .,._. ............ _ ..

190

91

.-

....

...-

,

A '" At)

T~HI~E~N TAl TINH NHAM

Ca.u hoi' 40

Dung phuong phap tfnh nh~md~ nharn . nhanh ket qua day tfnh sau day :

102 + 112 + 122 ~ 132 + 142

----_._---------

365

I

I

Khorig diroc t huc hie n each tfnh toa n blnh thucng .

(Thai h(111 : 3 phiit) .

93

; A~ ~ .,

XAC SUAT D tiA CON TRAI

Tra lai 40

-.

Can hoi 41

Ke't qua lA 2. ·

Ong CaD co hai dira con. Gia thiet toi thi~u m9t trong hai dira 18. con trai, thl xac suat d~ dira kia cling la con trai chiern ti 1~ baa n hieu ?

• •

j :

.. • •

• •

~. a

.. .

. ..... ... ..

..... ... ""

I

each tfnh :

,

t

• •

\

365 ~ 100 + 121 + 144 = 102 + 112 + 122

(Thai hon : 30 giG;:

~lau chat cua van ae 1<1 tlrn fa each gia i hop ly.

Trude h~t ta phan tfch 365 n hu

· da trlnh bay a tre n.

N goa i 132 va 142 15. 169 va 196, tong cun chung lit 365.

..

V~y day tinh tre n co th~ viet lai nhtrsau :

365 + 365

---------

365

K6t qua 13 2

Dieu quan trong IS. can nghi ngif ngay so chin a day ta i sao la i I;) 365 ? Do chinh Iii chia khan dC' giai toa van de.

~

, t

95

94

,

t

I

Tra 16'i 41

....

, 13

'-I

(each t in h ) Rat d~ tr a Idi thil nh _! 2

Hay xe t tat en nhu'ng trt1C1ng hon co th...... ..

. tJ C X;) Y

ra, ta co 4 tnrorig hop, do Iii : -

-

-

Narn - Nam

NCr - Nir

Nll

-

Nam- Nv

Tir no i dung C3U hoi ta c6 the 10<;1 i bo ngay truC1n g hop N v - N 11. Nh u vay J xri c su:Yt de dt':l

ki 1 ' 1

ia a trai chie m ti Ie -,

I 3

N.._,..... t .... 1" h 1

eu ra eli tanh 2' thl cau hoi se p ha i sua

I~i nhu sau : "Orig Cao co hai aun con, neu dU3 Ian Ia con trai thl xac sua't d~ diia k in 1ft con trai chiem ti l~ bao nhieui\? .

. '

'A. .... _..,.., ''\ """ .." I

DONG BO o CUA HANG GIAI KHAT

,

Ca u hoi 42

.-

t

I

Ba TAn la nha n vie n mot

..

cong ty no, Ba rnl corig ty di cong

vu, ghla duortg g~p la i ban cu hoi con hoc dai hoc. Hai n gtrci ghe

vao etta hang giai khat tam Sl/. .

.

den que n ca giiJ giac. Den khi chot nho Iat thl

dong ho trong cira hang dang chi 14 giiJ 55 phiit.

Ba ta v9i yang trd ve phorig lam vise, ve de'n cong ty thl ~dong ho trong cong ty dang III 15 gio 10 phtit. Liic nay, ba ta mci phat hie n t~p ho so quan trong cua co ng ty b] bo que n iJ cira hang giai khat. Trong hie vo i va, ba la l dl Lrd lu l ella

hang gia i khat thea con dirorig va toe do nhu hie nay. Khi de'n etta hang thl dOng ho d CUB hang dang chi 15 giG 15 phiit. Dong ho iJ cong ty 16y thea giG bao cua da i phat thanh nen luon lucri chinh xac, V~y, - dong ho d cira hang ghli khat nhanh hay cham ? Baa nhieu phut ?

(Thai han. : 2 phut)

...

. ,

,

, . , ,

• ~ t

-,

~ ,

»: -e . • ".., lit

~ r.:_"-OC £~-) rr~:-:JNG BIN::: eVA CHIECXE Ef.f!

Ca u hoi 43

Tra leti 42

each tfnh

~

Neu lay Gong ho 0 eva hang giai khat lam

chuan d~ t Inh toa n thl thai gian d~ di va ve quang duorig tu cong ty den cira hang giai kha t lei 20 phiit (Tu 14 gid 55 phut den 15 gia 15 phiit). Co nghia 18 pha i mat 10 phut de di tv corig ty den cira hang. V~y, neu xuat phat tv co ng ty vao hie 15 gid 10 phut (gii1 chfnh xac) thl den cira hang pha i la 15 gid 20 phiit.

....

..

£l4dl& _

9R

Cham 5 phtit.

Anh A lsi xe hoi di hong mat vdi ba n ga i. Liic di vi xe ct) dong due ne n chi chay voi toe d9 40km/gia. Nhirn g khi ve thl chay voi toe de) 60km/gid. Hoi t6c d¢ trung hIn h cua chicc xe hoi do t re n Quang duorig di Ian ve Iii bao nhieu ?

j

,

t

~

Coffee

f i

I

(Thai lion: .'" 3 phut)

r=.

~ I

1

,

i I i

I

,

I

i

j

!

~

I

f

l ,

t

99

,

.,

" A , 'A A

Xli; KHACH TREN DUONG VE QUE

.... ."

Ca u hoi 44

Tr~ ld'~ a_I

43

...

48 krn/gio

I

f

t

... 111 .

Mot chiec xe khach cho 8 ngunl khach di tre n duo ng ve than que. d tram xe d'au tien co them 3 nguoi kha ch len xe, t ra m k€ len the·m 7 ngiro i kha ch, xu6ng 4 ngiro i kha ch , tram k~ rura lai len 2 ngiroi va xu6ng 3 ngrrci.

Khi den doa n diro ng len doc, b6ng xe ch6t may. VI the t5t ca mo i nguo i tren xe deu xuong xe. Hoi, co bao n hieu nguoi xu6ng xe ?

(TAul hon. .- 30 giay)

..

"_

-

- 'r -;

~ .. -

.,._. -

each tfnh

Thong thuong chiing ta se tra loi toe de> trung blnh IA 50km/gio. Nhirng do la li1i gia i sai. Uy vi du qua ng dirong di da i 120 km, neu vdi toe d" IU<Jt di,1s 40km/gid thl phai mat 3 gid. Con IUQ't ve thl mA"t 2 gib. Nhu v~y, t6ng ch ieu da i =!uang dircrig 18. 240 km, di trong 5 gid. Thai gian trung

blnh se Is :

, )

J t

240 : 5

= 48 (km/gto)

101

\00

A' ,," ." A'"

SO TI:YEN THU DEN

..

Tra ICii

44

Cau hoi 45

.. -

80 sung CBU tra fa;

N~u chi tfnh kha ch di xe thl co 12 n giroi.

-Ngoai ra, :tren xe con c6 tai xe va phu xe. Do do, ngirci xuong xe p hai 13 14. Co nhieu tili xe kie m ca phu xe, trtrorig hop do tra Idi 13. 13 nguoi cling duo c coi 1a dung.

~

t •

~ )

• •

'M9t ngay dep trai vao mua thu. M9t xi n ghiep diroc pham t6 chirc cho nhan vie n chay vie t da. Giarn doc mang ao so 0, d~n dau mot d9i "van do n g vie n" eo den so <10 98 curig xuat p hat. Khi den chuang ngai v~t thtt nhat, co 8 ngtroi bo CU9C. Den chuong ngai thii hai, 13 nguoi be cuoc, den chuang ngai thli ba, 26 ngiroi bo cuoc, gall den

dlch tA't ca bo cuoc 27 nguci. Vi so nguo i be cuo c

dong, ne n orig gia m doc ttl d~c vo i sue tre trung cua mlnh. V~y, khi de'n tram cuoi curig con _ baa nh ieu tuy~n thu ?

14 nguoi,

·

t

(Ttiat II91t : :30 gltly)

102

103

Tra Io i 45

..

-

-

Chi d§n

~ ~ N'

VI. NHU'NGCON SO TAl BA

..

.. 72 ngiroi.

,

,

f

,

~

DEN VOl CON !y£iONG ~1GAN BANG eACH DEM NGl1QC

105

• •

J

I I

CAu hoi nay co hai cai bay :

,

t

1

~

} l

M9t la, 56 ngttdi du cuoc thi chay viet da. S6 chinh XB.C pha i 13 ~19 nguoi (ke ca ong' giam doc mang ao so 0).

Rai la , so ngiroi hi> cuoc. So ngttdi nay khong dircc cong I~L Vl the rna trong cau hoi lucri luon nhdc n ho ban : uDen tram ... " N6i each khac, 56 ngtrol bo cuoc tfnh d~n tram cuoi cung Iii 27 n guui,

Do do, so nguoi chay den tram cuo] Iii :

99 - 27 = 72 nguoi.

104

I

t

. I

-

t

-

HoANG Tir LONG VUaNG

i

Hoang tti long virong va cung nu dang ngdrn can h dirrii bien, nhirng con ca con eua dang nhay mua. Tiep do, 20 con bach tuo c va 15 con muc cun g bilt dau n hay dieu rmia day. Luc nay, cung mt hoi hoa ng tit long virorig :

Can hoi 46

1

~

"Bach tuoc va mire hnn ke m nhau bao nhieu

1

I

cha n ?"

.. •

Hoi, Hoang ttl sc tru lili Iii buo nhieu chlln ?

,

+

(That han. .' 5 g~ay.)

..

107

Tra loi

46

CAu tra Ibi dung pha i 18 hon kern nhau 2 chan.

'.

-

1Q'

108

I

..

A' II . _

SO NGON GIUA

Can hoi 47

"I, 2, 3 ... fI

G~p cac ngon lay ella hai tay d~ de'm, cac so ~n cung b~ng chu s6 3 va 8 bao -giG ctlrig rei V30 ngon gitra.

V~y, dem tit 1 den 48 thl so ngon gitra g~p xu6ng Iii bao nhieu ng6n ? Cau hoi nay neu m!t

m9t ft t hoi gian thl cacern rna u giao cung se tra 1ui C.hl<;1C. V~y ban luiy t ni lui nhanh It)n.

(Thai han. : 5 gio.y)

• • •

.. -

109

Tra Io i

..

fI' , ,,~~ ., ., +'\

CAl COl CUA CANH SAT GlAO TIIONG.

Vao hie 16 giil 50 plnit, tai nga tir mot true 19 chinh, dung hie tan tam, ne-ttdi va xe C9 ra:'t dong due. M¢t c.i nh sat giao thong, cir moi IAn de n tin h ie u dSi mau dell) anh deli pha i dung co i th6i th~t keu "t.u ! tu ... " d~ duy tr! tr~t tl!. Gia s 11 den t ( n h i ~ t I ! a i n ga t u

ctc 50 giay d6i mali den 1 fa n t In h den 17 gii1, t hl anh ca nh sat gino thong nay th6i bao nhie u cai coi ?

47

· Cau hoi 48

2 ngon.

BO sung C3U tra loi :

110

Cau hoi nay khong

'II '

hoi "bao nhii~u Ian , rna

hoi "baa nhieu ngonlt. VI v~y, bat k~ dem den baa

I ,

nhieu di mia, so ngon

·l1a gap xuong cung chi

gl .

co 2 ngcn rna thai.

(Tlzoi IZ911 ~~ 15 giO:y)

,.

..

..

-

~.I 1

-

~ , _

.... o , ••

.... • • c.. ••

• , ill •

.... '- ...

-

111

..

ICE BAN <";!AO DONHOAN TAN

- .

Tra lesi 48

Cau hoi 49 -

..

Chi co m¢t cai coL·

. ICBa con co bac hay d~n rna xem, at khong b~n

Vl~C, ranh rang hay d~n dAy nghe tai' noi. .. "

Mc)t ga ban cao dan hoan tan dangxan tay 8.0 len n6i :

80 sung cau fra I&i :

Ba:'t k~ den tin hieu d6i mall den bao nhieu

...

fAn, anh canh sat giao thong cung chi thbi cO m9t

..

cay coi tnoi. MQt anh can h sat rna co mot hie 2,

3 chiec coi thl nhln th~ t 13 huon cuifi. Gi6ng nhu Call hoi truce, iJ day khong hoi "baa nhieu Liengtl rna chi hoi "bao nhieu chiac". Mong cac ban ~p tinh that can than khi doc ae ba i,

• • •

..

, "Kf.nh, .thu~ qui khach hang, m()t td gia'y glp I~~ ~eH c~ the roc thanh 2 ti1, 2 til gi5y goA' p lam doi co. th~ roc thanh 4 tit, 4 ti1 gi~y gA'p lam doi

co the fQC thanh 8 td. Hay nghe tOi n6i nay 8 ti1

• Ai " , ~ )

gra .. y nay neu gap doi 3 IAn mra, se bien thanh

may to ? Ai tra loi ngay duce cau hoi tr~n se dU'c;tc ch~ng toi bi6u khOng mOL )9 thu6c dJ:ic hiOu tr] ghe ngtra".

" ,

Hoi tra ldi baa nh ieu til thl dung ?

(Thbl hflll. : 15 gi4y)

,.J .•

u

113

112

Tra ldi

49

8 tC1

ao sung cau tra 101

S khi grip doi 3 ran, tat nhic n SC fQC dU'(1~

au , "., It oc

64 td, nhung ga ban thudc lai khorig c? n~l yr.

"au Cac ban xern lat cau hoi ~~m co dung v~y

r · · II

· khorig. ~ ~j

~~

Jl .

114

.. ,

" , " , ~

II B_-U TOAN CUA BE THANG

I

Ca u hoi 50

-

Mdi hQC mau giao nIB be Thang eta denl duoc tv 1 den 20. M9t hOtTI, be Thang chi vao chiec Gong ho noi vdi -b6 : II·Bo hay nho trong dau bat ky m9t con so nao do. Sau d6 con se go len dOng ho, mi~ng noi "tfch, tfch ... " be hoa theo tieng tfch tfch do bAt aau denl tnam tu chu so k6 ticp clur sO da nho. Khi dem den 20 thl ngirng lai va noi ngtrng",

Be; ben nghi thnm tron g dau 9 gio, roi hoa thco tieng tlch ttch ella be, dem tham tv chtr s6 10 : "10, 11, 12 ... u khi

clem den 20 thl ngirng lai . va hb to "ngirng", That ky

di¢u, ngon tay ella Thang

cling vira chi dung chu so 9. B6 nghi ngrr va thir lai fan t hii hai b8ng con 56 khac, Nhirng thir 10 Ian thl dung ca ml1ai.. That ky I~. Tai sao mot cau be chi mol

. hoc mAu giao rna lai thong minh tai gioi nhu vay l'

<

9

I {

i

~ +

j

t

~ I

I

t

1

(ThiJi han : 1 0 phut)

.

1 ]5

- w

.... _, "

~ ~ ~,

• DONG HO NHANH BAO NHIEU PHUT

Tri liYi

50

Can hoi 51

. -

Blt kY trong truong hop nao, Thdng deu go nhe l~n dOng he, va de'm tu chit so 7 ngiroc chisu ki~ dbng ho. Khi b6 htl "ngtrng" thl ngon tay etta

'I'hang se chi dung chit 56 da chon cua boo .

V{ du : b6 nhd chu so 11, khi dem thamb6

. se d6m ta 56 12 : "12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20" va he, "ngu11g" nhu v~y bO da dem het 9 \chl1 56. Trong khi do Thang dem tit 7 ngU'(1C chisu kim dOng h'O, dem len 9 chit so se IS. : "7, 6, 5,

4 3 2 1 12 11" va chi dung so 11.

, , " , .

Theo thQ' dOng .h'O thl dOng ha deo tay cua chung ta, du cho ta cam tha'y ehlnh xac den dau,

. cling it nhieu hi nhanh hoac ch$m dOi chut.

7 gia sang m6i ngay, trudc khi ong LAm di lam, ong «fAu cbinh IEJi dOng ho theo giil cua aai phat thanh. Vi mOi ngay dong hb ella ong deu nhanh3 phut,

V~y, tfnh tit h6m nay dln trudc 7 giu sang ngay thu 18, dang ho cua ong IAm nhanh bao

..

nhieu phut ?

116

1 ]7

..

Tra lai

51

Khca ng 3 phiit.

es sung cau tra len :

Ban dB. hi~u duoc j dO cua cau hoi chua? M6i ngay ong Ay dfeu chinh lai dOng ho vao bu6i sang

· thl bA't.; k~ ngay thu 10 hoac ngay thu 18, dong ho cung chi nhanh 3 phtit rna thai.

N€u doc xong Call hoi rna chua tra Idi dtmc ngay 18 "3 phiit" thl ngt!di do qua til khorig dat

yeu c'Au roi !

..

..

..

+·3 minutes

118

• lV!O TRONG THIT HEO

...

Can hoi 52

.. .......

"

Trang 100 gram thit ceit-16t co 1 7% rnd, Con

.

trong 100 grain thi t mro ng

thl co 36% mo. V~y, trong 140 gram thit cot-let co baa n h ieu phan tram rnd ? Va trong 130 gram thi t nudng co bao nhieu pha n t rarn

md ?

I

t

.. •

,

I

,

+ ·

I

I

f

)

2 ;

t

i

(TltiJi han. : 20 gidy)

, .... •

17%

. 36

i

1: .

Ii

.- ..

, . , ,

}

, 1

,

,

•• l

l -,~

119

\

I

MOl LIEN Ht GIDAM!T TROlt TRAIDAT vA. MAT TRANG.

Tra lai 52

Cau lioi 53

Mo trong cot-let ch iem 17%

Md trong th] t nudng chiern 36%

-

--

36 .%

M~t trang quay xung quanh trat dA't 1 vong phai mat khoang 1 thang. Vf1.y m~t trang quay . xung quanh m~t trci mot vong phai mA't bao nhieu ngay ?

(Thm hfUL : 30 gilly)

\

\

~

I I

I

I I

80 sung cau tra'/ a;

Chac kheng' co ai cham hieu den noi may mo ttnh toan dA tlm ti Ie phan tram cua nhung mien·g thi t dO chir,

..

• • • • • •

Ti )~ phlln tram hi kbong d6it du mieng thit co nt ng ban baa- nhieu di rill's .

. ~ ..

121

120

....

VII. NHCrNG CON s6 VUI TfNH

I

Tra lai 53

-

II l\'IANG· DEN CHO BO 6c KHO cliNG NHifNG NIEM VUl MOl

1 na m

I I ,

I I

• ,

;#

..... _"

,-----.".

..

123

..

-

86 s~ng cau tra 101 :

.

IfM~t tra ng khong quay xung quanh mat trci",

Cau tra lai tre n khong hoan toan dung. Vi trai dat quay xung quanh m~ t trci I yang mat 1 na m, rna mat trarig la i quay xung quanh trai dft't. Ne n

v~n phai mat m9t narn.

122

- .

A· 'A • ,

KHAU PHAN CUA'BO

..

Cau hoi 54

-

- -

M(>t trai chan nooi hi) sda co m¢t dOng co rong

100.000 mAu. Tren dOng co nay nuni 3.000 con bo sua. Chung mudn an he't 30.000 mAu co thl phai mAt 1 nam. N~u tang thAm 2.000 con bo nita thl t6ng so bo 18 5.000 COD, muOn An het co tr~n

dOng CAn thdi gian bao nhieu nam ?

" .

(Th.at han. : 30 gUl)')

"_

--

3000

., . ....

ft'7T .......... ~~~l

, .

"

....

;

~ ...

.. ..

~ "

-- ...

.. ~

... ~

~~~ .•

• w

•• "10

..,

~~,

..

" •

, .

..

125

\

A'9

II DIEM HEN

... ..

Tra lCii 54

Can hoi 55

. , _ ....

na:t cu an bao nhieu narn cling an khong het

~

-

.

Qua t hu tv, anh Ha vii co 1f9 dB. tra thanh

mot doi ban tarn tinh. Nay he n nhau d~ g~p m~t n.1n d:qu. Anh Ha i1 t han h phD A, co My (J thanh

ph6 D. Dean Ot1C1ng ttl A den D da i 376 km va se di qua B va C. Tu A dC'n C dai 266km. Tli B den D da i 325 km. Vl non nang cho cuoc gap mat, dau tie n, anh Ha la i xe voi toe dQ 110 km/gic, con co My lai xa vrii toe d9 100 krn/gio. Hoi hai nguni

..,

g~p nhau (; dia diem nao ?

V) cii sau mo. t narn, co la i ~.

moe .mci.

• • •

..

/Ttiai han. : 3 phiit)

:t"

..

...

.. •

r

r

,

'1

I

.

,

,

f ;J

r

,

,

, ,

~

'"

I

I

.*to

126

- .

Tra lai 55

Hai ngtnri khong g~p m~ t nhau.

..

' ..

--

,.,

80 I sung coo Ira lat

~: neu chay vai t6c ~ 100 krn/gid vs 110 km/gl~ thl gi~a dltiJng d8 hi phat vi canh chay qua tOe'dO, hal nguoi seb] canh sat tarn giam.

128

..... ... .,.

• MAU LONG CUA lIEO CON

. .,

-

Cau hoi 56

. -

T

MQt trai chan nuoi heo nuoi 100 . con heo. C6

le 18 su trung hop ngau nhian, 'vira dung 50 con

heo trAng, 50 con heo den. Mdi day, trai chan nuoi co them 2 chii heo con, m9t con due, m¢t con cai, 'I'hir hoi, 2 con heo con do mau gl ?

(ThlJi hfl1& : 1 phul)

..

..

...

129

TRI THONG MINH CTJA DAU THiJ DO

A

VAT .

Tra lui

56

-

Mall den trang pha Ian.

Cauhoi57

.. -

-

--

.

Mot dau thu de, vat chuye n nghiep nang '140

kg, di ve huang con song n ho. 'I're n song biic mot cay c~u bang van, dAu cftu co mot tAm bang nho ghi ro tro ng hrcn g chiu diroc toi da ciia ch ie'c cau 13. 150 kg. Neu virot qua 150 kg cau se gay.

Trang khi do, t re n tay ong fly Ia i cam 2 t ra i ban h sa: t, m 0 i t r a i n ~ n g 10k g . Dan g Ie, m 6 i l'fi n earn 1 tra i banh, chia linn 2 Ian d~ qua en u thl khong a nh huang gi. Nhung vi co cong v ie c gap,

orig 3y di lucri qua cau. 'I'hir hoi, dau t hu QO. v~t nay da dung phuun g phap nao d6 qua cau ? .

..

,

(Thb! him. : 5 phut)

,? .

80 sung cau tra 1m

Suy nghf qua th~n trong co khi lai kh6ng dU'c;1C

k A!~t .. 1

e qua g~.

Cau hoi nay neu coi nhir Iii mt)t cau do d6 giiii thl se kho ng den noi kh6 lam. Cau tra lOi trsn la mot cau tra lai khorig --saL

...

,

130

131

..

, " "

CAl NAO TO HON, DAI HaN

Tra lui 57 _.

Cau hoi 58

- - ~

Anh ran ltrQ't tung hai tra i banh sat len.

..

Chi can doc ky cau hoi, se th5y c:lu tra ldi "boi qua song" hoac "nhay qua song" deu khorig phu _ hop voi ycu cau cua ae bai.

(Call hoi 1) Hlnh ben trai la- nhirng phln __ tr~ng, den ciia hlnh vanh khan. Phan tr~ng ben tren gnc trai va phan trAng ben dinri g6c phai, phan nao Ian hon ?

(CAu hoi 2) Hlnh be n pha i, ban ldnh AB va day cung CD, duang nao ddt hen ?

(Thai ~ : 5 gitty)

.,

86 sung cau _.tra lai

..

\

I~'

132

133

~ -. ).:

Tra lCJi 58

VIII. HINH HOC D'IEM QUET,

• •

)

.

At' , A" ... ' , A.-

• ll.A.YDOT CHAY DE CHIEU SANG BO N~O

MtT MOl CUA B~N

'. Tat ca deu"lan va da i bang nhau

-

ao sung ceu tra lui

Tuc ngit c6 cau "Tram nghe khong' b~ng mot

thay", nhttng lai khong c~ cai gl khd tin c~y b~ng thi gia c cua con ngtroi. .

. - -

..

134

...

o

a

..

t j

,

>

..

• ••

135

pHEp TlNH TRU TREN HiND VUONG

,

• ,

Cau hoi 59

..

Hlnh dt1di day is 4. hlnh vuong x6p-l1ai 12 que diem. Chi di chuy~n 3 quadism, se bie'n thanh 3 hlnh vuong. each lam nhir the' nao ? Sau khi co dime 3 hlnh vuong, tilp tuc di chuyen 4 que die m, lai tao thanh 3 hlnh vuOng tirong tu; each lam nhu the' DaO ? Co mOt di~u ki~n In bAt kfS trong truong hop nao thl 3 hlnh vuong do phai

co m¢t phan dlnh vdi nhau

..

'.

--

(ThbL han : 2 pluit)

..

41:: :.: -.: n:, e :=: »

=- . we .. = : ~ ~:

.:- Til --

..

• •

. • -, : :::r -c '::'_==;'.

I ,

- .

Tra Iai 59

, -~

Trtti1ng hop di chuyan 3 que- diem

-

e: :,:J ---- __ J ,

I I

o. ' PT: , :J .e::=: = ==::::J::::J OQ:=:::2J n

. ~

e:.: : e

... --_

e ,. : :=:l

Tr,!dng hop di chuy6n 4 que': diem

...

..

J38

e - = .::::J

It

t:.

..----~

I I

- ,

..

I

I I

t .

-------

1

.1

.
,
~
~
'.
~
t~
t i
:J
d •

. , .
..

I •
I ~
.1
' ..
I •
I ~
1
~
... . .

• t

_'" ~ l' , . "

srr BIE~ EOA CUA HINH'VUO~G

Cau hoi 60

".

Dung 24 que diem d~ xep t hanh hlnh vuong

.. nhu hlnli dttdi day. Hay lam thli tren hlnh ns!' .:

1. Lsy bat 4 que d~ tao thanh 5 hlnh vuong

~

b~ng nhau.

2. LA"y bat 6 que d~ tao thanh 3 hlnh vuong.

3. Lay bat 8 que d~ tao thanh 3 hlnh vuong,

4. LA'y bot 8 que dft tao tha nh 2 hlnh vuong, m9t Ian, mot nho .

(Thai h(U1 : 5 pluu}

"

..

..

f : - ~oq: e ~( :---.... c: :.

c· : e

~. ~ ::

c. T:. r ::: e c: w : •

139

,

Tra lai 60

3

c:.:: • ._----~t:. _

- a

( : : .. rJ

: : .;

I

Hlnh dUdi 18 4 hlnh thoi bAng nhau x€p hoi 12 que diem. Ntu bao rAng lA'y bat 2 que diem d6 . tao thanh 3 hlnh thai thl Ii. chuyen ai cling lam dtroc, chang phal t6n cfing suy nghi.

A~ ,

XEP LAI HINH THOI "'

..

Cau hoi 61·

-----

J

J

r J

I I

,

- - - - r..._"-: =. ==~o c::= .0 I

,

, J

. I

o :: 1 ., -=:: J • = :1'

Q

., U ~

" : : • =» - - - - - 8: :: : '

l..- A ... Ie

) -: a?-::-:::J--

,

a=: :: =, ~e- -_: :::::l'

- ,- - --

,

I ,

I

I

..

2

4

- - - -" - - - -, ( :. , :.

. ; ,

U

-'-~ L';.f . .I .. ;_;'

J

,

...., ... ..._. ...

. ~ :

U I

I r

..... OJ-: ..... =--.: > 0 :: =:::a '" :ZZ1 _.:::l

140

J

- - ... - -~: --:-: ....

...... ,. J, - - - -

, , tit

: : ~

) s~:--:---..:I e::::: J

• •

. ::

V$y, ban hay thiC lAy bdt 3 que diem di! xffp lai thanh 3 hlnh thoi bAng nhau. ·

(TlUJt hfL7J, : 3 phut)

I

J

I

,

. .

I

I

;

~

·

~

i

·

r: II F : _ t - : : i :: : 0

:: ::; I e

-- ::

:: III

... • ....

,.

Tra lai 61

-

--

..

~, ,~

-XE-~P LA! HINH LUC GIAC

• •

.

Can hoi 62

t

. . ~

..

J

Hlnh dual 13 hlnh luc giac den ghcp bdi 12 que diem. Trang d6 co 6 hlnh tam giric,

Hay di chuycn 2 que diem, d6 co 5 hlnh tam giac, Sau do di chuycn tiep 2 que mra d~ co "4 hlnh tam giac. La i tiep tuc di chuy~n moi fan 2 que d~ Ian hrot tao thanh 3 hlnh tam giac, 2 hln h

,

t

io

l t

..

j

tam giac,

Mau ch6t cLa cau hoi:

142

,

~

J

"

(Thai han: : 10 phut)

..

Neu hi l~ t huoc bni

hlnh dq,ng s~n co thl se

rat kh6 g ia i quye't. Chi

co n19t each 1a pha rdi cac que diem roi xep lai thl se thffy de dang hen.

r

·

,

f

r ~

...

·

"

c:: ==:: ::: e

i l

l

• •

i

,

} )

·

,

I f

,

,

143

\

. ,

Tri lcsi 62

"" - """".....

5 hlnh

"_

....-

Mau chOt cda cau hoi

..

,

4 hlnh

1\/\

• : -, I: ::a

1\-

,

-DAy cO th~ --k~ Is cau ooi trae nghiern trf ltlc nOi tieng. Xep lai thanh 5 hlnh, 4 hlnh tam gtae khOng phai Is vi~c kh6. Nhirng neu xep khOng hop Ij - thlkhi xei> den 3 hlnh, 2 hlnh sa ~p kh6 khan My !

..

144

1\

c _.

1\

2 hlnh /I \

.=- ... =~ c:: ...

1\ ;- -.-~'\

• ::::s :: •

Cau hoi 63

-

.-

Dung 18 que diem d~ XeD thanh 9 hlnh tam giac

... " .

deu. N~u khong suy nghi ky

co th~ que diem se khong dit da:y r Nh11l1g khorig phai vi the' rna be gay chung.

(TI10i han. : 3 phlit)

flflll 18

..

.

145

Tra lai 63

...

-

e :

, - :

Can lqi dun g

nhung ca nh ella tam

. , .,

grac nay

chung cho giac khac,

1 ,",6

lam canh

..

nhirng tam

.,

At' " ,

m XEP THANH~·HINH THOI

Can hoi 64

Hlnh dirdi 1:1 6 hlrih tam gtac dell. Chi can di chuye n 6 que diem se bien 6

II ,

hlrih tam giac

tha nh 6 hlnh thoi.

_ ::: ::: . :).., r: = : __ • =:::; ': = d'

Phai nao ?

each

-

""'c-:-: -::~e _ ::

(Thili lion. : 3 phut)

= ::J c%&: fJ

= : fJ

,

...

..

147

Tra lal 64

-

....

,

= =-:: ~

o ; ::::

J c:: =': ::=e

::-: : .=.

148

NIn1NG HiNU VUONG KHO {fA

Cau hoi 65

-. - -

Hlnh dudi tao bili 40 que diem, gom tAt ca 30 hlnh vucrig Ian nhe, Ban hay dem kj xem co dti khorig ? Sau do 19'y bat 9 que d~ ben trong khong con mot hlnh vuong nao nita.

(That han. : 5 pluit)

11= :=: -::2 4II~-::~::l II = ,

"-c :-: -.....: III c:::::1It c; :: = _ c: ::- II

....c ---: -'e c:c =: =::~= • t: :::: Ud III c; t

r: :: lilt < : F II· C : I:: e c=.:: F 0

149

65

A' ..... A

~ T_"""HIET 1ill BONG T AI

Ca u hoi 66

Lam nhir hinh duo i dtiy thl ben trong se

..

kho ng con mot hlnh vuorig nao mra.

t

,

~ ~

~

~ ,

j

, ,

I

~ ~

Hlnh dirdi IiI 111c)t bong tai hinh tarn giac ghep bo i 3 que dielTI. 'I'hiet ke n hir vay thl qua don die u. Nay t he m vao 3 que die m nun, muon tao Lha nh mot bong tai gorn 2 hlnh tam giric va mot hl n h thoi. Kh i thi6t ke ca n dua tre n hlnh tam

..

giac san co. V~.Y, phai lam n hu the nao ?<

-

(T IlU i han. :.1 phut)

rr -= <0 .r-r-~, ..: ~

~:.. - - __, ur- =.J 11.; -

,

J

I

J

t t

I

I ,

I

c.= .. ::=-- .. ~ C == ,... ~-----~t..J r_-,- --&J ..... ~

, I

.,

(:=::'::0 c=:: 1] --c ----:a :- .. == 0 n

..

[: : = ~ t_,,_ : _ .. ~ c_:~::=:O r :=_~

I
I

~ 15]
1.)0 . ,
~
,
.. •

1

II, 5 - 0 == 3 .,

. Tra ICli 66

Can hoi 67

" -

,

D~t 5 que diem tre n m9t td gi~YJ khong l~y bat que die m nao ra khoi td giAy co th~ tao thanh 3 que khong ?

CIA.: === ::::: F: ==

(Thill han. : 1 pluil)

_"

-

,

• : =: ~:::::=::_ L: q: 1

'"'

,

, ..

,"

D~t them mot hlnh tam guic chong len hlnh tam giac ell se co 2 hlnh tam giac va mc)t hinh

thoi nhu hlnh tren.

153

152

-

'I'ra ICii

-

....

67

r« «

... - p. iiiIII .

t)

I ,. ______

r----..JI b : = : -::~

---I~

I

u

Mau chat cda -cau hoi:

~~~------------~J

I

f

I

, A

• s HINH VUONG

Cau hoi 68 -

Hlnh dudi go m 12 que diem xep thanh met

hlnh gorn 4 hinh vuon g i1 ben trong. Thay ~ d6i each xep cua 1 que d iern d~ tao than h 5 hlnh vuong ben trong. Xern ra hlnh nhu khorig th~ thuc hiQn duoc. Nhung trf th()ng" m inh cua con ngtro i th~t vi dai, co th~ bien nhung chuye n kho ng th~ thuc hie n trd Lha nh hie n thuc.

." ..

(Thai hiin: : 1 phut)

I

I I

J ~

Chi can l~p thanh phep tlnh. VI co 2 each, neu lam du ca 2 thl dune tron diern .

154

155

..

.,

II 5 CO BANG 1 KHONG ?

Tra lai 68

Can hoi 69

._

Neu muon tim ffi9t hlnh vuong thtr 5 co hlnh . dang giong nhirng hlnh vuong s~n co, se Is dieu vo cung kho khan, du co nghi hang giif cung khnng thti tim ra U1i gisi. Hay d~ y den m~t cat ella cac que, Oeu Is hlnh vuong ca. Vf}.y, chi can doi d'Au 1 que diem ta se duqc.1 hlnh vuong thd

5 d gnra. ~

Ggi Y :

156

._

--

5 que die m xcp nhu hlnh dirdi dAy. Neu chi di chuye n 1 que diem co tht1 bien no thanh 1

khong ?

"

(Thin han. : 30 giiiy)

uest1oN?

H;nl, Vuong

u-

t

157

t

~ TRO Ao THU4 T DI cHmN cAe QtJE

"'-

nmnf

Tra lai 69

t

,

r ·

,.

· "

70

e:l \1 IIOi

.. •

-

--

Hlnh dirdi gom 16 que diem, nhu hlnh ve.

Ngiro i ta t he m vao 2 que diem rnra, de khi corig la i ngang, doc 13 6 va 0 giua van phai d~ trang. C~ic11 la m 11ilU ll1c nao ?

,

f

u

(TI-,j;i han. ~. 3 pliut)

:

..

Gqi Y :

Day 13 cau hoi ve phan so, tap cho cac ban suy xe t Tr.Qt van de theo nhisu phuong dien. fun chi can lay que diem ben phai d~t ngang (J gtua

de t<:IO t ha n h mot phan so 11 == 1

11

158

159

..

Thay d6i each xep n hu h ln h hen dv6i :

'.

- ,~

~ . 2 QU4-

I

" ,~

II

tl I.

I I f I U

160

••• • • •••

u

6

" ,*

••

II

" I I

II u

f

eACH SUA CIIUA CHmC GIIE

Cau-hoi 71

M(>L ga map ngoi manh It}n 111t)t chiO'c ghe dira, hau qua Iii gh€ ch6ng trui, gay lucri mot chan.

- Ong ta da nghI ra m~t each d~ chua l(}.i, ca i chan ghe. gay va li;lt ngircc chie c gh6 lai chi bang each di chuye n 2 que diem. each do nhu thff riuo ?

..

(Thai han. : 1 phut)

• t

1

I

'Lam h h h

".:. n u In ben duel, gh6 da diroe lilt la i

v~ cal chan ~ay cling dl1qc c1n vao .phfa sau, k·hon·g con nhln thay mra.

-

--

,

I

J

I J

l62

1

f

G QUE nrEMLEN

,

t ,

Can hoi 72

..

. -

1tIoi tua n m<)t bu6i he n, Hung va Anh dang tam tlnh vdi nhau ta i mOt goc cua cira hang giai khat. Khi nhirng cau chuye n tam tinh b~t emu tra ne n nhat nheo thi Anh lay hop diem que t ra, roi ra 11l9t hili toan kho eho Hung:

. "Lay 4 que diem tit h9P diem nay. Anh hay lei dung 1 trong 4 que do d~ Call 3 que diem con Ia i, vdi dieu kie n khong be g~p que diem. Do anh

.

13 rn each gl ?"

Lam each nao day? Hoi Hung va ca c ban ?

rt n i

I

('l'hi)! luin. : 10 pluil)

•••

. , ~'!'!!I

.,..,. ......

,

' .. ,

... •

163

Tri lui 72

Dirng 3 que die m churn dau IQ.i n hu hinh ca i thap, dung 1 que con lai cham Ilia vao dau 3 que diem do, rbi th6i tiit ngay, hru huy n h tre n dau que se k~t dinh la i, 3 que diem se trd thiinh mot

cai gia tam giac. Sau do, ban dung que diem con

l~i d~ cau chung len.

f

I

I

I

t

.

,

I

Gqi Y :

Cau 16 nay noon toan khac nhilng cau dO' que diem trirdc dAy. Nhirng cac ban hay can th~n, keo chay nha mA't.

t

f

Cau hoi 73

~ ...

a m9t cung thieu nhi c'an xay m9t wan thti

nuoi nhirng con thu quy. Ke hoach ban dau, nguni ta sir dung 13 que diem d~ xay 6 cai chuang nhu hlnh ben dudi. Nhirng chuong thu nay hoi ch~ t doi vdi nhung con thu co than hlnh dai, hai con d choong ghla 1~i phai tho uau sang ben canh, di lai rat kho khan. Vi v~y, cAn thiet ke la i 6 ca i chuong khac, d~ 6 chuang nay k'e ca nh nhau, cac con thii neu co th~ nhln thay nhau. Nhirng ran

nay chi su dung 12 que diem. Nen lam nhu thff nao ?

L

j

i

f

~

t

.

t

(Tlldi luin. ~. 1 phtit)

'II •

"

... ,

165

..

Tra lai 73

- ......

,. .

"_

.--

.. .

166

..

Can hoi 74

..

,

I

Dung que diem d~ xe'p ·thanh 4 tam giac ~u.

Cach thu nhat dung 9 que diem xep nhu hlnh ben trai. Cach thu 2 dung 9 que diem xep nhir hlnh ben pha i. Con m~t each mla chi dung 6 que die m vAn co th~ xep thanh 4 hlnh tarn giae deu. 'ra:t nhie n, khong dUQC be gay, be g$p cac que diem do. Lam b~ng each DaO ?

(TllCJi han: :- 2 pluit)

, .

167

t

I

Tra lUi 7 4

t

Gg; Y :

Neu chi suy nghi tren m~t phrlng thl khong tSi nao giai quyet dUClC. Chi con ~9t each 18 chuyen huang nghr qua khong gian v~y.

1(18

IX. SUY LUJ:\N LO-Gle

"-

REN LUYtN 6c SUY LU~ NHlf NHA

'I'RINH TRAM TAl GIGI - ~

..

..

..

,

f

. -

169

~
!
t
1

~ ,
..
..

I
• -

--

A "._I" I . "" , _.,J'

C .. ~U DO HOC BUA VE GHEP SO

"

..

Cau hoi 75

I

• I

Dung 4 chu 56 1, 2, 3, 4 co th~ xep thanh 24.

so gom 4 chu so do. Trang 24 s6 do co baa nhie u so chia het cho 11 ? Cac ban hay suy nghI xem.

(Thai han: : 7 phut)

..

171

i NHitNG CON s6 RHO IDED

t

I

Tra lui 75

Cau hoi 76

1·243 -

...

1 1

Hay di'en nhirng chit 86 thfch hop V80 cac dau X:

13 42

2134

1) X X X xxx

2431

xxxx xxxx

3124 3 4 Z 1

xxx XXX

o 2) X 6 X 2 X

..

-

XXX

·4213

I

~

4312

-----

__ ................. _ .:tI ,. ...... - ... ..,_. .. - ..

XX2 XXX

(each tfnh)

So co 4 chit s6 ghep bai 4 so' 1, 2, 3, 4. Neu t6ng cac chit 56 i1 hang chan bAng t6ne cac chit so d hang Ie thl so do se chis het cho 11.

Vi du : So 1 2 4 3 co :

xxx XXX

1 + 4 = 2 + 3 = 5

172

. t

L., .X X X X, X X

xx

X8X

o

(ThlJi ./qut : 5 phtit)

173

Tra lui 76

...

1) 8 5 5 750

1 050 1 000

-

·500 500 o

.....

At A"~ "'" ~ ". A~

CAU DO VE SO CO 4 COO SO

..

__ Cau_hoi 77

I 1 2 5 6", 8 4

. -ABeD Iii 56 co 4 chu 56, ta hay thuc hian mQt sO phep tinh nhu sau : tach ABeD thanh 2 56 co 2 chit so AB va CD, thuc hien phep c¢ng AB + CD.

GQi X la kErt qua phep cong do. Sau cling blnh phuong so X ta Ia i duoc m9t so co 4 chu 56 dUng ia ABeD. V~y ABeD co th~ la nhung so nao ?

(Thai luui .- 20 phiitJ

A BCD

2) 1 6 524 i 3 4
.
I
, ... -~ ................ ~ .. .-. "
"
~
136 486

..
.
292 ~
8 D X
1 A + C
-
,.
.-.
272 . ..
. 2014 2 0 "4

o

174

x2 == ABC 0

115

..

TRAc NGHIEM TRONG 2 PWT

• •

Tra lCii 77

Cau hoi 78

.... -

3 0- 2 5

,

I

1) Trong cac so sau day, nhirng so DaO ghep

hoi nhitng chit s6 giong nhau ?

a) 34782 b) 38751 c) 84631

d) 17853 e) 75143 n 57836

g) 15287 h) 71853 i) 85324-

2) Trong cac s6 SHU day, hay chon ra so dung sau 2 so nho nhftt va so dun g trirdc 2 s6 Ion nh~t.

(Thai: hun. : 2 phiu)

30 +2 5 ==55

55 x 55 == 3025

x

2025

,

• I

20+25=45

177

45 x 45 =2025

176

J
• ~,

I .
"I
-. •
+ ".
.. I


~
t Tra lai 78

. I) (b ) , ( d) , (h) .

.......

2) S6 dung sau 2 so nho nhat : 280.

-

se; dung truce 2 s6 Ion nhat : 953.

MVC lVC

,

L Ntling tx.JUc khOi d¢ng cUa b9 nao II. Ntimg con 56 li;lc dt.Ong

III. Tinh roan can tMn

IV. 89 oc thOng minh

V. Nrung con sO ~t leo

VI. Ntimg con 00 'hi htl

VII. Nrung con sO vui tfnh

~ itt' Hinh hoc diem cuet

... -~

i.(. S-..Jy ,~.. I:';;:

·5

.,... ... ... ,

...

91

.

1 Of.

123 135

• •

t

l

L ,..

I

Muc UC

. .

179

\

178

-.-