You are on page 1of 8

FARISTOL Nº 18

MARÇ 2011

fa!"ol
REVISTA DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA
I ASSOCIACIONS MUSICALS

NOTÍCIES Assemblea Banda. La discussió va anar


El compositor britànic John Barry extraordinària centrada en els drets d’autor, ja que
va morir el passat 30 de gener la mentada partiturotèca no
d'una crisi cardíaca a l'edat de 77 Noticies sobre l’Assemblea permetria en cap cas, per exemple,
anys. Va nèixer el 3 de novembre Extraordinària cel.lebrada a fotocopiar cap particel·la.
de 1937 a York, a Anglaterra. John Porreres, el passat 29 de gener. La Altres iniciatives per part de la
Barry que tenia casa a Mallorca, Junta Federativa, començà la Junta va ser la necessitat de
era sovint interpretat per les reunió agraïnt l’assistència de quasi promoure un Curset de
nostres Bandes de Música. Va tots les Bandes Federades. És Composició, destinat
escriure música per al cinema, va parlaren de diverses questions entre especificament al món bandístic.
fer cançons per a 40 pel·lícules les quals destacaren la possibilitat És va fer constar per part d’alguns
incloent James Bond, Out of de reduïr la quantitat dels guardons r e p r e s e n t a n t s, l a n e c e s s i t a t
Africa, Cotton club, Cowboy of a entregar durant la cel.lebració d’actualitzar la informació de la
Mitjanit o Ballant amb llops. Va dels Premis de la Música, la creació plana web. La Junta tambè va
composar per a la sèrie The de un Concurs de Composició per decidir per motius econòmics,
a Banda, la necessitat d’actualitzar editar per ara, l’edició de la revista
P e r s u a d e r s ! .
la documentació de les bandes, per FARISTOL en format digital.
tal de poder tramitar les La Federació és va comprometre a
subvencions per a l’any en curs. La estar a la disposició de tots els
idèa que motivà una certa representants, a tenir-los informats
controvèrsia va ser l’intent de de totes les activitats federetives,
promoure una partiturotèca on s’hi així com de l’estat de comptes de la
poguès consultar noves obres per a Federació.

Nova Junta Directiva

Durant l’Assemblea a la qui hi assistiren la major part de Bandes


Fedrades, és presentà la nova Junta Directiva. La componen els Srs.
Joan Carles Julià com a Presdent; Joan Rosselló :Vice-President;
Bartomeu Garau: Secretari; Joan A. Ballester : Tresorer; Jaume Obrador,
Joan Serra, Tofol Barceló :Vocals; Gemma de la Heras: Assesora.

Junta Directiva amb el Conseller Sr. Cosme Bonet

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 1


FARISTOL Nº 18 MARÇ 2011

Organització dels
Festivals 2011

El passat dissabte dia 29 és va


celebrar l'Assemblea de
Porreres, on es va comentar
entre altres coses, la urgéncia
de tenir el calendari de
Festivals 2010 tancat.
S'acaba el termini de sol.licituts
per a l'organització dels
Festivals per aquest any.
Les Bandes Federades que
desitgin celebrar-ho, s'han de
posar en contacte amb la
Federació a l'adreça :
secretaria@fbmusica.com
Les Bandes que tenguin clar a
quin Festival han de participar,
Banda de Santa Maria al Festival de Porreres 2010 es prega ho comuniquin el més
aviat possible.

FINS A SEMPRE

Conviure en l’àmbit bandístic ha estat una emocionant


aventura; cada dia es viu una novetat, i lo que ens passa avui no es
repetirà demà.

Dins l’exercici dels nostres actes, és com si tots estiguéssim


construint un tapís i amb el pas del temps, tots procuram embellí
aquest tapís, tots aportam els nostres fils, i com més persones
treballem en ell, més extens serà i més orgullosos ens podrem
Josep Clement Vives
sentir per la feina que hem desenvolupada.

Si aquest tapís el consideram la nostra Federació de Bandes,


d’aquí uns anys, els que miraran el treball que nosaltres hem fet,
jutjaran si aquest ha estat satisfactori, o per el contrari no ho hem
sabut fer.

Orgullós i satisfet em sent, per la sort que he tengut.


Comptant en persones que m’han ajudat i que han aportat fils a
aquest tapís. Sense ells, tot el fet no hagués estat possible.

Don per finalitzada la meva tasca dins de la Federació, he fet


el que he pogut i he sabut. Per això, als que em van apreciar,
gràcies. Als que no vaig saber agradar, perdó per no haver-la-hi
sabut fer més agradable. I en general a la nostra Federació i a les
Societats que la componen, FINS A SEMPRE.

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 2


FARISTOL Nº 18 MARÇ 2011

BANDA DE LA
FEDERACIÓ
NOU PROJECTE
Com bé sabeu, cada curs la nostra
Banda de la Federació; la que ens
representa a tots quan hi ha un
esdeveniment institucional, està
preparant un nou projecte. Per
aquesta ocassió és cridarà a tots el
músics que hi vulguin participar i
formar part així d’una agrupació
que té per finalitat representar la
música de banda de totes les Illes
Balears.

Al càrrec d’aquest nou projecte el


Director convidat a estat el Sr.
Andreu Julià. Andreu Julià duu a
les seves esquenes un parell de
bandes federades com la de Ses
Salines, Algaida, Felanitx i ara
tambè la nostra banda. preveu celebrar-hi un dels nostres
festivals, i a més, l’Ajuntament juntament FARISTOL
amb el Consell de Mallorca i la nostra La revista que posam al vostre abast
Segur que us sembla una proposta
Federació convidaran a participar-hi a necessita de la col.laboració de tots. Si
interessant, desde la redacció
deu de les nostres bandes. La fita será el teniu qualque article sobre música o
d’aquesta revista us anirem
proper 15 de maig. Si el temps músics del vostre poble o ciutat, temes
informant de les novetats al
acompanya esperam comptar amb la relacionats amb musicologia,
respecte.
vostra assistència. compositors, o les activitats de la vostra
banda, no dubteu a fer-nos arribar
NOTÍCIES FESTIVALS aquesta informació. Properament ens
El primer Festival d’aquest any, és posarem en contacte amb els
CIRPAB
Ximo Esteve i un parell de cel·lebrarà a Felanitx el proper mes representants per tal de cercar un parell
col·laboradors de la nostra Federació d’abril. de “corresponsals” i així poder publicar
estàn enllestint un borrador per activar el Porreres i Llucmajor realitzaran el el màxim d’informació.
projecte CIRPAB. Recordam que és seu, el dia 15 de maig.
tracta de desenvolupar un arxiu de les La Banda d’Alcúdia ja té previst DEIXAM LES OFICINES
composicions mallorquines, per tal de organitzar el Festival el proper 12 de juny Per desgràcia el contracte amb els
tenir-ho a l’abast tant dels investigadors i Santa Margalida, té previst fer-ho a propietaris del local que tenim llogat al
com de les bandes que desitgin finals del mateix mes. carrer Volta de la Mercè nº3, s’ha
interpretar-les. Una acurada selecció Els següents seràn, Artà dia 9 de exhaurit. No ens ha sigut possible
d’aquestes composicions s’editaran en un juliol, Sa Pobla el 24 de juliol, Son aconseguir una prórroga i ens
futur proper. Servera tambè el mes de juliol encara plantejavem canviar de seu. A causa de
que falta la data per concretar. l’elevat preu dels lloguers a Ciutat, la
Calvià, tancarà el cicle amb un Junta actual a decidit en un futur proper
III FIRA MUSICAL A
PORRERES Festival el dia 11 de setembre. deixar les nostres oficines. Per tant a
A Porreres cada dos anys s’ha Hi ha altres Bandes que ja ens han patir d’ara us posareu en contacte amb
realitzat una Fira Musical on els diversos fet saber a quin Festival participaràn. nosaltres a travès del correu electrònic
grups de música, entre les quals hi Encara ens falten concretar les bandes ( la llista de correu entre representants ha
podiem trobar les nostres bandes, escoles que han de participar a un o dos Festivals esdevingut un èxit ).
de música, grups de cambra, tendes de i pregam als que podrien estar interessats http: secretaria@fbmusica.com
música, etc., hi són presents. La nostra en fer-ho, és posin en contacte el més Tel/Fax : 971 720 574
Federació, hi ha participat en cada edició aviat possible amb la nostra Federació.
i és clar a la propera no hi pot faltar. Es

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 3


FARISTOL Nº 18 MARÇ 2011

El compositor Jesus santandreu amb el director de la Banda de Ses Salines


Sr. Andreu Julià i el Conseller i músic Sr. Cosme Bonet

Entrevista a Jesus Santandreu escrit genial, i jo sobre aquest vaig començar a plantejar-me
imatges i començar a cridar a gent especialista en la música
Com va rebre la petició? tradicional mallorquina, com és el cas de Pere Joan (Xeremier Al-
A veure, primer de tot cal remarcar l'esforç que ha fet la Mayurka). Bàsicament així fou la proposta, i a arrel d'aquí vaig
Banda per poder fer un encàrrec, no hi ha casi cap banda en tot començà a escriure.
el país que faci encàrrecs a compositors, els únics que en fan avui Quin encàrrec li va fer? (condicionat per qualque
en dia són les formacions professionals, per tant, la banda de ses factor?)
salines, ja està comportant-se amb una professionalitat al.lucinant. Jo li vaig dir a Andreu si volien un vestit a mida. Ells no hem
Tot va començar amb una cridada de telefon, de Andreu van imposar absolutament res, vaig ser jo qui va demanar que
(Director de la Banda de Música de ses Salines) explicant-me que “m'impossaren” el nom dels moviments, per tal de fer una obra
la banda complia 25 anys i que volien fer alguna cosa especial. simfònica en que d'alguna manera es reflectiran els gustos dels
Clar, per jo va ser una petició molt ben rebuda precisament pel músics de la banda. Em va comentar en un principi que us
que suposa per a vosaltres invertir en un repertori que no agradava molt la música moderna, i em va proposar introduir
solament tendrà una repercussió a nivell intern sinó a nivell alguns elements amb connotacions de big band i de jazz, però
nacional i internacional, perquè ampliar el repertori bandístic és quan escric per música simfònica no sol mesclar llenguatges, si
una cosa que s'està buscant a tots els llocs, per exemple, en casi que utilitzo elements de la música de jazz però no elements
totes les universitats nord-americanes estan buscant l'ampliació rítmics, sinó, elements harmònics, compositius, de disposició de
d'aquest, especialment quan les composicions contenen algun veus... perquè al no formar part de la nostra tradició en el país,
element de la música del país d'on venen. En aquest cas escenes d'alguna manera feim que soni una mica amanerat. Això no vol
de ses Salines és ideal, perquè tots els moviments estan basats en dir que no confii en el criteri de l'Andreu i de la banda com a
la música tradicional mallorquina. intèrprets, és una qüestió personal, simplement vaig decidir no
Bé, em va proposar fer una obra i jo li vaig demanar si em anar per a aquell camí, perquè va a ser una proposta, no una
podia facilitar els títols del que volia evocar amb la música, ja que imposició.
per a mi seria molt més senzill escriure. Em va passar en un Quan em donar els noms dels temes vaig veure convenient
principi cinc títols i d'aquests en vaig elegir quatre, els que em van utilitzar elements de la música tradicional mallorquina, el flautí
semblar més representatius, amb els que jo em sentia més emulant el flabiol i el tamborino, a partir del tema s'engegada i a
identificat, que són els quatre moviments de l'obra. partir del tema el repartiment de coques. Quan aquests temes
L'obra en realitat és com una simfonia la podria titular comencen no es reconeix molt bé el que està passant, però del
PRIMERA SIMFONIA, és la primera obra que faig amb tema està allí, durant tot el moviment.
moviments. Quin encarreg concret se li va fer?
També vaig demanar un escrit sobre cada moviment, el que Una obra simfònica exclusiva per a la Banda de Música de
significava, el que volien, això ho va fer en Cosme Bonet, un Ses Salines.

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 4


FARISTOL Nº 18 MARÇ 2011

segon moviment també està basat amb imatges, amb la


E l e m e n t s a m b e l s q u e c o n t ava , p l a n t i l l a cristal.lització. Va ser més complicat, molt més complicat, perquè
instrumental específica, temàtica, dificultat de l'obra... tractava de buscar una sensació de salinitat, que realment no vaig
Comptava amb la temàtica, ja he fet una descripció abans, trobar, tu escoltes un acord o escoltes una textura i dius mira és
també amb la plantilla, ja que per a mi és molt important saber salat... no sé... suposo que quan sigui un poc més major a lo
per qui escric, ja no només per la banda en general si no millor ho aconsegueixo, però igual expressar-ho en la forma
individualment, necessit saber com toca el primer saxo alt, com horitzontal de la música que en un acord que és estàtic. Quan la
toca el primer trombó, el segon, el tercer i el quart, com és la música es mou, horitzontalment, es pot evocar moviment,
secció de percussió, la de clarinets i quines possibilitats tinc. Molt precisament la cristal.lització és moviment i vaig tirar per allí.
important va ser saber que hi havia dos violins a la banda per Possiblement les melodies dels dos primers moviments
poder utilitzar certes textures amb ells. Era important per saber sorgiren d'una manera espontània, si que tenia apunts, quan em
exactament fins a on podia arribar, no podia escriure qualsevol fico a escriure tenc una llibreta on apunto xicotetes cèl.lules on
cosa i que alguns músics es veiessin en el compromís de no poder porto un control de tots els moviments harmònics, textures que
enfrontar-se tècnicament a les frases o a la música. vaig a utilitzar o inclús apunto frases, frases que a lo millor si la
L'Andreu em va passar una plantilla amb una descripció gent ho llegeix poden no tenir sentit, però és una manera de
molt detallada de cada membre de la banda. Això és important, portar un control sobre el que faig perquè no és qüestió de ficar-te
s'escriu per als músics, no escric per a mi, per quedar satisfet amb a escriure una nota darrera l'altre sense sentit, seria absurd, és una
el que jo faig, sinó per a que la música que escric es pugui tocar, opció, però jo prefereixo exprimir al màxim les possibilitats tonals
per això és important saber qui la tocarà, com, quin és el nivell i i vull dir ser conscient de tot allò que escric. Quina era la
les possibilitats. Així i tot, he de dir que he sucat fins al límit pregunta? .... pues això, crec q t'ho he contestat,
l'obra, he ficat un nivell molt alt, que la banda ha pogut defensar desenvolupament, paciència, i escriure tots els dies a casa encara
perfectament. Avui ha sigut sorprenent, confiava perfectament en que només sigui un compàs, començar a escriure a partir d'una
les possibilitats de la banda, però ha estat realment una idea, intentar evocar qualque tipus d'emoció, però en essència el
interpretació impressionant. En la dificultat de la banda simfònica que és necessita és una bona melodia i a partir d'una bona
hi ha 6 nivells, imagina't, el nivell sis vol dir que pots escriure melodia simple, pots fer una simfonia sencera.
qualsevol cosa de dificultat, l'obra està fregant el 5, no hi arriba, Valoració de l'obra: elements compositius, analítics,
però el frega, és un nivell alt. emotius...
Quin és el primer pas que segueix a l'hora de El primer temps consta de dos motius principals, el primer
començar a compondre? que evoca l'alba (Cabrera), i el segon, el de la llegenda
Cada vegada d'una manera diferent, però per lo general d'Hanníbal. Amb aquests dos elements es construeix tot el
començ amb una idea molt petita, que poden ser dues notes i moviment. De fet, dins del tema d'Hanníbal per no perdre el fil
aquestes tenen una relació entre si, aleshores hi ha una pregunta utilitzo elements de Cabrera (la melodia de les flautes però
que et ve al cap: QUINA NOTA O QUIN SO PODRIA JO variada), això és el que anomenem el desenvolupament de la
ESCRIURE AQUÍ? pens amb l'altura de la nota, el seu valor... melodia, agafam elements d'aquí i d'allà i cream unitats.
perquè sigui coherent i el que esper escoltar. Hi ha moltes Volia donar un aire solemne a la llegenda d'Hanníbal, vaig
maneres per fer això, bàsicament a partir d'un element molt imaginar-la com: els vaixells anaven al port i estaven tots allí
simple començar a desenvolupar tècniques que hi ha. feliços, perquè no anaven a violar a les seves dones ni coses així,
Imagina't que estàs fent un examen d'història, i et demanen sinó que anaven de bon rollo. Quan acaba el primer temps, amb
la revolució francesa, i a partir d'això comences a contar mentires el tema d'Hanníbal, tenim varis elements, element A, element A
(riu). Si ets coherent amb el que contes segurament aprovaràs, es Variat, el B, i el B variat, això seria a nivell d'elements compositius
tracta d'això a partir d'alguna cosa simple ser coherent amb tot el i anàlisis. El final, és precisament el tema d'Hanníbal exposat
que escrius. En el cas de escenes de ses Salines va ser a partir d'una manera íntima, recreant d'alguna manera l'ocàs, d'aquesta
d'una imatge, amb un quadre, està expressat a les notes del manera hi ha com una corba lògica pel que fa al primer temps.
programa: es fa de dia, es divisa una silueta, que és cabrera... i En el segon temps tenim una primera part que evoca el que
vaig tractar d'emular aquest pensament amb notes (canta inici de és la cristal·lització amb una escala simètrica ascendent, que
l'obra), a partir d'aquesta cèl.lula, cerc una textura que d'alguna manera evoca la construcció de la sal, bé a mi m'ho
l'acompanyi, he de pensar en termes de colors i textures també, pareix, no sé si al públic li ha semblat el mateix. Aquesta escala
tenc una imatge mental i intent traslladar-la a sons, amb un consta d'una pujada, va construint-se i arriba a una culminació,
llenguatge que és molt abstracte de fet, perquè jo us puc dir que la després una altre vegada es forma un segon cristall i ja donem pas
imatge mental era aquesta, però a lo millor a l'oient li pot evocar al tema principal.
altres imatges. Bàsicament va per aquí, precisament el primer El tema principal està basat en la mateixa divisió simètrica
moviment és molt programàtic ( a partir de música intentar que en la primera exposició. Es tracta de dividir l'octava en tres
evocar uns sentiments, unes imatges) com quan venen els vaixells parts iguals, són com modulacions per terceres majors, no és una
que es veuen a l'horitzó, jo penso que està bastant aconseguit això cosa de geni, en absolut, és un element més, que jo he utilitzat i
(canta entrada saxos primer moviment), crea un moment estic molt orgullós de dir que no he sigut el primer en fer-ho. A
d'expectació, què passarà? Qui són aquells que venen d'allí? I el arrel d'això exposo el que és la melodia, la faig dues vegades

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 5


FARISTOL Nº 18 MARÇ 2011

transportada i després hi ha una conseqüència d'aquestes dues llibertat de fer el que jo volgués i li vaig donar un tractament prou
melodies exposades. L'acompanyament té una textura molt modern, és a dir, està dins de la música tonal però no és el típic V-
especial, a la que li tenc molta estima per com la vaig extreure, I, V-I, V-I sinó alguna cosa un poc més sofisticada, exposo la
em vaig inspirar en un disc de COLTRANE, en un tema que es melodia, sempre la mateixa melodia de maneres diferents.
diu LIKE SONNY encara que ni la melodia ni l'harmonia tenen Una de les coses que més m'agraden potser d'aquest
molt a veure, rítmicament es tracta d'un baix obstinat que sempre moviment és quan l'exposo a mode d'inversió, fent contrapunt,
m'havia cridat l'atenció i ho vaig veure convenient, perquè després d'escoltar moltes vegades la melodia l'exposo només amb
d'alguna manera aquell moment, quan entren els clarinets amb la dos instruments i hi ha una segona veu que la segueix a mode
melodia ja no evoquen la cristal·lització, sinó la recol.lecció de la d'espill, és a dir, si la melodia va per amunt l'acompanyament va
sal, encara que agafo alguns elements de la cristal.lització també, per avall. Després em vaig proposar fer-ho, la segona vegada que
perquè com et dic, sempre prenc elements que han aparegut es repetia això, a mode de contrapunt, o sigui, dues melodies en
abans per a poder-los exposar d'una manera totalment nova i que espill i contrapunt amb dues melodies en espill i el resultat a mi
no resultin pesats. A partir d'aquí faig una variació de l'exposició m'agrada molt, estic particularment orgullós d'això, recordo que
però per augmentació, per a arribar al primer clímax de la segona em va costar molt, però penso que el resultat ha valgut la pena,
part amb elements de percussió, és com un desenvolupament i perquè a nivell compositiu aquest tipus de tècniques, són molt
variació de la primera part però en un grau d'energia fort, amb matemàtiques, i has d'intentar que no soni matemàtic si no que
una orquestració molt més densa. soni musical i que tingui profunditat.
Després hi ha com una part de transició que és totalment La reexposició és la mateixa que l'exposició, aquí no vaig
composada, que no ha aparegut en cap moment, però a l'estar canviar absolutament res, bé si hi ha una preparació buscant
inclosa dins la mateixa textura, amb textura vull dir “pla de fons” reharmonitzacions. La possibilitat que tens amb la melodia que es
que venia utilitzat abans, doncs pareix que tengui coherència, i repeteix moltes vegades és que en lloc de ara fer-la lenta i ara
començ a disminuir l'energia, llevo textures, per a quedar-me amb ràpida, és canviar-li l'harmonia, la manera d'exposar-la... per
l'última part del segon moviment, per a donar una sensació de donar-li sempre un aire festiu, perquè si en tercer hi hagués més
cansament, com que ja han fet la feina, han arreplegat la sal, moments lents que ràpids no tendria un aire festiu, seria una cosa
tornem a casa i anem a descansar. I al mateix temps volia evocar, un poc estranya, i jo m'imagin els pastorets contents quan se'n van
amb una harmonia molt lleugera i molt transparent sense casi cap a la muntanya a menjar ou i botifarra. Finalment hi ha una
tensió com queda d'alguna manera el camp mig desert. xicoteta coda, exactament com la original, em sembla que és un
El segon moviment el deixo una mica expectant, no final prou estandarditzat, que hi ha molt temes populars
resolutiu, donant a entendre que el cicle es va a repetir, vendrà el mallorquins que acaben així, també en una harmonització
mar, inundarà una altre vegada el camp, que ara està àrid, completament marciana, no marciana, però molt de la meva
s'evaporarà l'aigua i començarà el procés de nou, no em va collita, s'havia de buscar una conclusió molt sòlida perquè
parèixer convenient concloure-ho. tinguera contrast amb el tema anterior, que es queda una mica
El tercer com he dit abans, està basat en el tema s'engegada, penjat, aquí no, aquí és conclusiu, molt rítmic i molt percutit.
vaig començar agafant el tema i donant-li un tractament I el quart moviment està basat en el repartiment de coques.
completament personal i dramàtic, perquè no m'agradava la idea Comença amb una introducció també dramàtica, però a nivell
de començar ja el moviment amb festa. Volia començar així harmònic, possiblement sigui el moviment més sofisticat, perquè
perquè hi hagués contrast entre el tema principal (tal com es va aquí volia fer alguna cosa totalment contrastant, volia tenir la
gravar al disc de “entrempats”) i tinguera un impacte molt més llibertat d'anar allà on jo volguera sense prejudicis. Per tant, faig
sòlid. una exposició, quasi com la del començament de tots els temes
El tercer moviment a diferència dels altres té un tractament populars mallorquins, el vaig transcriure, vaig afegir unes textures
més camarístic, on la banda no té una rellevància a nivell de intentant emular les xeremies, i pareix que ho he aconseguit
conjunt instrumental, sinó que utilitzo diferents seccions de la perquè diuen que estan molt contents de com ha quedat. A partir
banda per crear grups reduïts de cambra dins ella, sempre basant- d'aquí vaig fer un desenvolupament completament a mode
me en la melodia de l'engegada. simfònic, buscant-li tot l'expandiment possible fins que ja no
Bé, hi ha el detall dels “escallots” (picarols), per evocar lo queden recursos, i finalment es busca la solució per acabar l'obra.
més fidelment possible el que són els bens i les cabretes, a la Aquest moviment és molt sofisticat, l'estructura també ho és
introducció d'aquesta part del tema no vaig voler canviar-li la prou. El tema originalment és AABB i jo utilitzo aquesta forma,
instrumentació perquè sona molt autèntic amb el flabiol, i l'únic però d'una manera lliure. Si tenc dues A, per no cansar a la gent,
instrument que podia emular el flabiol era el flautí, vaig canviar exposo la mateixa melodia en dues textures o amb una
de to perquè era una mica complicat tocar amb RebM aquest instrumentació diferent, i en el pont vaig contrastant amb les dues
tipus de tema. anteriors, intentava fer el mateix també amb la primera i la
A veure, després exposo una altre vegada la melodia en una segona B.
textura diferent, més simfònica, una reharmonització Ha estat un treball de pensar prou sobre el que volia fer,
completament inventada, treta de la màniga perquè tenia la realment no va ser fàcil desenvolupar un tema d'aquesta manera,
possibilitat de fer- ho, vull dir, que en el tema original de almenys per a mi, supòs que hi ha gent que escriu amb molta
l'engegada no hi ha acompanyament harmònic, per tant tenia la

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 6


FARISTOL Nº 18 MARÇ 2011

rapidesa però jo em penso molt les coses a l'hora d'escriure i he prou acceptable, però també que hi ha coses que per una altre
d'escoltar-ho i mirar que els acords, les textures... estiguin bé. obra puc treure més suc. És que si hagués d'estar revisant totes les
Després exposo altre vegada la melodia en un maestoso per obres no en donaria mai cap per acabada.
donar-li a entendre a la gent que ja anam al final. Tota l'obra va Respecte a la interpretació, realment ha estat sorprenent,
en creixendo cap al final, però especialment en aquest darrer com he dit abans, l'obra fàcil, fàcil no és, per lo jove que és la
moviment d'alguna manera, està la cosa allí bullint, bullint fins banda està a un nivell envejable i això és d'agrair. Ara el que
que al final explota. necessita la banda és un lloc per fer concerts adequats.
I per acabar, la coda final, són elements que he utilitzat en la Espero que la gent hagi disfrutat, clar això no es sap mai
primera exposició de la melodia, utilitzo exactament la mateixa perquè, què et diran? Es que a mi no m'ha agradat molt, no t'ho
harmonia, però estic usant elements nous, que no tenen res a poden dir, per respecte, però confio en que ha agradat, a mi si i
veure amb el tema i que clarament estan dirigint a la conclusió. El supòs que si m'ha agradat a mi a algú més també. És molt
que li dóna unitat a tot aquest últim temps és precisament sofisticada, cada nota que hi ha a escenes de Ses Salines està
l'obstinat que duien la percussió i el baixos, que està present en pensada i meditada no hi ha res gratuït.
tots els moments menys en el maestoso, si hagués fet això sobre la
part B hagués cansat a la gent. Aquí hi ha una modulació clara, la GEMMA DE LAS HERAS SAMPOL
primera que utilitzo a nivell tonal. Finalment ja em busco la vida
per anar a la tonalitat original i fer la transició a la coda final.
Històries, anècdotes.
Valoració de
Una anècdota pot ser que la melodia del segon moviment, la l’experiència.
dels clarinets, si no la vaig canviar 15 vegades no la vaig canviar
cap, i cada vegada l'harmonitzava d'una manera diferent, la vaig
Cada vegada que composes una obra és
canviar molt perquè no trobava el balanç adequat per exposar-la
una experiència nova i al tractar-se d'una
correctament. Abans ja he comentat lo de la salinitat, tot això obra
perquè és el que més mal de cap em va dur i la melodia em va d'encàrrec el que vols és que el que fas
costar prou, quasi un disgut, bé un disgust no (riu), molt de trobar agradi a la banda i al director, i tal vegada és
una melodia correcta, crec que està bé. un compromís una mica major que quan
I una altre, quan vaig trucar per telefon a Pere Joan, jo li vaig escrius “per a tu”. Fiques la mateixa passió
dir el meu nom, li vaig dir lo que volia, però no li vaig dir per a a la composició, però clar, és una obra que
qui era l'obra i curiosament ell va trucar a Andreu i li diu: ei, voleu per a vosaltres, per a la nostre
m'ha trucat per telefon un compositor, que volia que li expliqués banda, tu imagina't, he d'anar molt alerta.
sobre el disc i Andreu li digué: no, és que s'obra ha estat un L'experiència és genial, com quan escrius
encàrrec de ses Salines i aquí ja va al.lucinar. Ha estat de gran qualsevol composició, lo bo que té és haver
ajuda, no puc dir que ha estat un treball d'investigació perquè no estat en contacte casi des de les primeres
ho he fet, però m'he assessorat sobre el flabiol, la tonalitat... per notes que vaig escriure amb l'Andreu
poder escriure certes coses, vaig fer una sèrie de preguntes, no és (director) i amb en Pere Joan (Músic Al-
que sigui una anècdota però per aquí la deix. Mayurka).

Des de que hem vaig posar a escriure fins


que vaig acabar van passar 4 mesos i mig,
és prou temps, però jo soc bastant lent a
l'hora d'escriure, també perquè havia de fer
algunes gires per allí i tocar com
instrumentista. L'experiència era bona,
recordo estar tocant a alguns concerts i
pensar en ser a casa escriure això que tenc
ara al cap, però ha sigut curiós, sobretot
partir d'una melodia popular i donar-li la
volta, ja ho havia fet quan elabor un
arranjament per big band, però a nivell
simfònic ho havia fet molt poc i no havia
estat un encàrrec, així que ha estat un
Estrena.
repte. Com a síntesi de la pregunta fer
Ha estat una interpretació molt bona, a m'hi m'ha servit per
veure aquelles coses que a nivell de compositor, no a nivell escenes de ses Salines ha sigut un repte.
d'interpretació, perquè heu fet un treball impressionant, que és el
que puc en un moment donat millorar. Pens que té un balanç

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 7


FARISTOL Nº 18 MARÇ 2011

Concert de la Banda de la Federació a l’Auditòri Xesc Forteza de Palma, en motiu de la Diada de Mallorca, setembre de 2010

CALENDARI :
MARÇ
Divendres 25 de març / 20.30 h
E L C I N E M A E S PA N YO L
S’ANIMA (Les joves promeses
musicals del nou cinema
d’animació)Amb la projecció
d’imatges i la col·laboració
d’ABABS Auditori del
Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears. Obres de S. de
la Puente i Z. Montes
Presentador: Joan Carles Palos
Director: Ramon Juan Garrigos
Concert gratuït

ABRIL
Divendres 8 d’abril / 20.30 h
Auditori del Conservatori Darrera Assemblea del Sr. Josep Clement i la seva Junta Directiva al Casal de
Superior de Música de les Illes la Misericòrdia, juny de 2010. Hi assistí el Conseller de Cultura Sr. Joan Font.
Balears Obres de I. Gotowsky i F.
Ferran Saxo solista : Javier
BonetDirector. Juan Giménez
Cerezo.Concert gratuït

Primera reunió de la nova Junta Directiva a la seu de la


Federació ( c/ Volta de la Mercé 3 , Palma).
La Presidència va recaure sobre la Banda de Porreres en
la persona de Joan Carles Julià i la Vice-presidència en la
Banda de Ses Salines, en la persona de Joan Rosselló.

Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals www.fbmusica.com Pàgina 8

You might also like