lbagai jenis takrifan yang dinyatakan oleh para sejarawan untuk mendefinasikan sejarah setepattepatnya.

Pengertian sejarah yang sememangnya kompleks diterjemahkan oleh mereka untuk mencari satu kesepakatan berkenaan apa yang boleh difahami mengenai sejarah.Dalam usaha mereka mendefinisikan sejarah mengikut kacamata sendiri,secara tidak langsung,berlaku elemen kepuakkan dan saling tidak bersetuju mengenai pandangan mengenai takrifan sejarah itu sendiri.Wujudnya beberapa kumpulan ketika itu yang saling berbahas mengenai apa itu sejarah yang sebenar-benarnya,dan hal ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam esei ini. R.G Collingwood telah menyatakan pendapatnya bahawa sejarah adalah sejarah pemikiran.E.H Carr pula menyatakan sejarah itu adalah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya.A.Marwick pula mengatakan sejarah mempunyai tiga sudut pengertian,yang pertama ialah sejarah menceritakan tentang keseluruhan masa lalu manusia seperti yang sebenar berlaku.Kedua,ia merupakan percubaan manusia menghurai dan mentafsir masa lalu.Dan yang ketiga sejarah sebagai kajian sistematik terhadap masa lalu.A.L Rowse pula menyimpulkan sejarah secara keseluruhan sebagai masa lalu untuk semua benda,peristiwa,alam,manusia,haiwan atau makhluk secara am yang merupakan sejarah yang perlu dikaji. Menurut pandangan Drs Sidi Ghazalba pula menyatakan sejarah adalah peristiwa dan kejadian,riwayat, yang telah berlalu dan sebagai ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan ilmu pengetahuan.Sejarawan Islam,Ibnu Khaldun pula menyatakan sejarah adalah tentang pergolakan masyarakat.Namun yang paling mencetuskan kontroversi ialah pandangan J.B Bury yang mengatakan sejarah adalah sains,tidak kurang dan tidak lebih.Pandangan inilah yang akan difokuskan dalam esei ini dalam usaha untuk menyimpulkan apa itu sejarah? Permulaan kepada terhasilnya pendapat J.B Bury iaitu sejarah adalah sains yang dianggap µtidak sesuai¶ itu ialah kerana gelombang rasa dan hasrat ramai sejarawan bahkan boleh dikatakan semua sejarawan Eropah ketika itu untuk memasukkan sejarah sebagai salah satu ilmu dalam disiplin ilmu sains tulen.Ianya terhasil apabila berkembangnya teori sejarah yang pernah dikemukakan oleh sejarawan mereka yang utama pada kurun ke-19.Teori yang disuarakan oleh Leopard Von Ranke iaitu µsejarah perlu diceritakan seperti sebenarnya berlaku¶ telah difahami oleh ramai sejarawan bahawa sejarah juga perlu ada suatu pendekatan kajian yang tetap dan kaedah penyelidikanya yang tersendiri,bukan lagi hanya bergantung kepada sumber penceritaan warisan semata.Akhirnya,ramai yang merasakan kalau begitulah sebenarnya sejarah,ia sudah boleh diiktiraf sebagai salah satu cabang dalam sains sama seperti disiplin biologi,fizik dan pelbagai lagi.Sejarah dilihat seiring dengan tuntutan sains tulen yang memerlukan radasradas,pemboleh ubah ataupun andaian awal,bukti dan kesimpulan(hasil) yang tidak boleh diragui lagi.Ini juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perkembangan aliran sains di Eropah ketika waktu itu.Dan mencerminkan hasrat mereka yang µdiluar bidang¶ tertentu berusaha keras untuk menjadi sebahagian daripada µsaintis¶ yang sangat dihormati ketika itu.

Mereka lebih tertarik dengan kaedah yang lebih saintifik dan diiktiraf.seperti yang dinyatakan tadi.iaitu seorang penyokong kuat Ranke.Sebagai contoh.sejarawan berusaha menjadikan sejarah sebagai ilmu yang kuat dan pasti sekaligus berusaha mematikan pendapat beberapa orang µluar¶ seperti Hendry Ford(usahawan Amerika Syarikat.1927)yang menilaikan sejarah sebagai omong kosong.Pandangan beliau ini sangat menarik dan ramai yang terpengaruh dan mengimpikan untuk menjadikan sejarah itu sebagai cabang dalam sains tulen.usaha ini sangat berkembang dan dipelopori oleh seorang tokoh sejarah Jerman iaitu Leopard Von Ranke yang terkenal dengan falsafah µsejarah perlu ditulis/diceritakan seperti yang sebenarnya berlaku¶ yang disebutkan diawal tadi.akibat pengaruh ini.B Bury. Fahaman ini semakin berkembang bukan sahaja dikalangan pengkaji sejarah di Eropah tetapi merebak sehingga ke Amerka Syarikat.Pergerakan ini dipopularkan oleh Auguste Comte sejak pertengahan kurun ke-19.Ketika zaman itu.Beliau berpendapat sejarah hanya boleh dikaji dengan kaedah saintifik sahaja sedangkan banyak lagi pendekatan lain boleh digunakan dalam pengkajian sejarah(juga akan dibincangkan nanti).bahasa itu sains dan sebagainya.beliau tidak teragak-agak lagi untuk menyatakan sejarah itu memang sebenar-benarnya sains.Di Barat.seperti yang ditegaskan beberapa kali tadi.tetapi juga mempengaruhi sarjana pelbagai ranting ilmu yang lain untuk melabelkan kepakaran mereka adalah sains.Tetapi bagaimana untuk para sejarawan mengesahkanya sekaligus memaparkan kepada generasi yang tidak berada pada zaman pembunuhan pemimpin Burma itu bahawa peristiwa itu adalah fakta.Berbalik kepada konteks mensainskan sejarah.B Bury dikenali sebagai golongan Posititivis7.Pengaruh sains sangat terkesan dihati masyarakat ketika itu.adalah tidak µpelik¶ bila ramai yang mengatakan kebudayaan itu sains.Dengan pendapat Comte itu.Dari segi ilmu pengetahuan.Sudah tentu perlu .Apabila pendapat ini sampai kepada J. Tetapi masih ada segelintir sejarawan yang tidak bersetuju dengan pendapat asas yang dikemukakan Bury diawal tadi(akan dibincangkan di halaman yang seterusnya).diakui sebagai fakta sejarah.Ini mungkin pengaruh daripada usaha keras intelektual Eropah yang memperjuangkan pembaharuan nilai dalam kalangan masyarakat ketika itu.tidak kurang dan tidak lebih.Ianya bukan sahaja mempengaruhi para sejarawan untuk mengatakan sejarah itu sains.Dalam hal ini.kita perlu diakui bahawa sejarah memang memerlukan pendekatan sebegitu. Antara idea-idea yang digunakan untuk menyokong hujah Bury ini ialah berkenaan fakta sejarah dan sesetengah teori sains yang mempunyai persamaan.semua sejarawan memgetahui bahawa Aun San dibunuh.Golongan pendokong pendapat J.sejarawan tidak lagi mahu pendekatan µmendengar cerita¶ diaplikasikan sebagai sumber mutlak dalam kajian sejarah.Justeru tidak mustahil para sejarawan apatah lagi orang yang bukan sejarawan berkiblatkan segala µbenda¶ adalah sains ketika itu.para sejarawan berusaha mencari formula baru yang saintifik untuk menkaji sejarah.

B Bury itu. Menurut Bury. yang tidaklah diatur dengan cara memerhati sahaja tetapi menyebabkan ia berlaku dalam keadaan yang dapat dikawal dengan rapid dan juga perlu memlakukan andaian dan laporan tertentu dengan ketepatan yang paling tinggi untuk menghujahkan akibat-akibatnya.Istilah ini digunakan sehingga hari ini yang membawa maksud ilmu yang teratur.Bagi golongan positivisme tadi.Mungkin terdapat persamaan kaedah dan matlamat iaitu untuk mencari kebenaran.pasti akan kerana kalau ilmu itu dinamakan sains.tetapi alasan persamaan yang sedikit itu tidak cukup kuat untuk kita mengiakan pendapat J.ada kaedah yang dipersetujui untuk diakui sesuatu peristiwa itu adalah benar.penganalisisan dan akhirnya membuat satu kesimpulan mengenainya.Apa yang dimaksudkan dengan ilmu sains itu sendiri?.keputusan kajian sejarah adalah muktamad dan dianggap tidak dapat dipertikaikan lagi.sesetenagh kumpulan ilmu pengetahuan.penyusunan bahan tersebut.Tetapi hakikatnya.prinsip sebegini cukup kuat untuk menyetujui sejarah itu sains.Tulisan dan hasil yang tepat dan sempurna yang diperolehi sejarawan dalam proses ini menguatkan lagi pendapat bahawa sejarah itu adalah sains.Hasilnya kesimpulan akan didapati tepat atau tidak tepat berdasarkan andaian yang dibuat tadi.Bahan yang didapati akan digunakan untuk membenarkan andaian awalnya tadi. Namun sejarah pula ia tidak perlu diatur mengikut mana-mana cara seperti yang digunakan oleh saintis.sejarah dan sains amat berbeza.¶sejarah adalah sains.maka ianya mestilah lebih kepada sains dan tiada pengurangannya dan mestilah istimewa bentuknya.cara sebegini sudah mencapai tahap saintifik seperti yang biasa dilakukan oleh seorang saintis dalam kajianya.Maka untuk itu.adalah diatur dengan cara mengumpulkan pemerhatian-pemerhatian mengenai peristiwa-peristiwa yang tertentu bentuknya yang diperhatikan oleh saintis sambil peristiwa itu berlaku.Pemidato-pemidato Latin menterjemahkan sains yang asalnya dari perkataan Yunani sebagai scientia.tidak kurang dan tidak lebih¶.para sejarawan terpaksa melakukan beberapa proses kajian yang mirip kepada kajian sains seperti melakukan pemilihan bahan. Hal ini kerana peristiwa-peristiwa sejarah seperti keterangan dan revolusi yang . Bagi pandangan kita. Namun yang lain-lain seperti kimia contohnya.seperti kaji iklim. Teknik penggunaan andaian para sejarawan sebelum melakukan kajian juga dirasakan oleh golongan positivisme ini mirip kepada kaedah sains. Fahaman sebegini juga menimbulkan pandangan bahawa taraf seorang sejarawan itu adalah sama dengan seorang saintis kerana kedua-dua profesyen ini berusaha mencari kebenaran dalam bidang kajian masing-masing.Dengan cara kajian yang menggunakan sains ini.Konsep sebegini jelas dan terang adalah cara para pengkaji sains mencari jawapan kepada persoalan dalam dunia sains.kemudian mengumpulkan bahan kajian dan melakukan kajian untuk mendapatkan kesimpulan.Pengkaji sejarah akan membuat andaian kasar dahulu.Tetapi sains sekiranya tidak kurang.

bermulalah proses percubaan dan pemerhatian untuk mendapatkan keputusannya seperti mengenai warnanya. siapa. dan masyarakat yang mana selagimana wujudnya manusia. salah satu kaedah penyelidikan sejarah dapat dilihat kesannya dalam pengumpulan sumbernya. baunya dan rasanya dan juga sifat-sifatnya. Namun ini bukanlah sifat sains yang sebenar seperti asalnya. Contohnya dalam pengkajina dalam mendapatkan gas hidrogen. Cara menyimpan juga mestilah teratur dan tersusun. Sains pula merupakan satu proses percubaan untuk mencapai kepada kebenaran melalui jalan rasional. Peralatannya hendaklah disusun untuk memilih yang mana diperlukan ataupun tidak.dikendalikan bukanlah sengaja dihasilkan oleh sejarawan di dalam makmal supaya kajian dapat dibuat dengan ketepatan saintifik mahupun memerlukan sejarawan melakukan ekspedisi-ekpedisi ke tempat-tempat sesuatu peristiwa sejarah itu berlaku. bila.Sejarawan dulu bebas membuat penafsirannya sendiri terhadap sesuatu peristiwa asalkan tafsirannya mempunyai sumber-sumber kajian yang mencukupi bagi mengukuhkan dan membenarkan penafsirannya. Tiap sumber hendaklah ditanda dan tidak boleh dibawa keluar dari lokasi terutamanya dalam pengkajian artifak. Ilmu sejarah secara umumnya merupakan peningkatan ilmu yang mengkaji peristiwa masa lalu yang merangkumi semua waktu. bahan-bahan seperti asid sulfurik cair dan logam zink mesti disediakan.Hal ini kerana sejarah hanya mendapat kebenaran sejarahnya daripada kajian-kajian yang dilakukan terhadap sumber-sumber lampau daripada sejarawan tradisi yang tidak pasti akan kesahihannya. Dari aspek kebenaran pula. mengapa. Seterusnya. Sejarah hanya memberi penekanan terhadap persoalan apa. di mana dan bagimana sahaja sesuau sejarah itu berlaku. Sejarah merupakan satu ilmu yang mengkaji tentang masa lampau manakala sains adalah untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang tidak dapat didampingi oleh permerhati. dan mengkaji peristiwa-peristiwa itu melalui pendapat dan menghujahkannya daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain yang sampai kepada pemerhatian yang ini dinamakan oleh sejarawan sebagai bahan bukti bagi peristiwa-peristiwa yang diminatinya.Maka timbullah tanggapan bahawa fakta sejarah itu bersifat . Sumber tersebut harus dijaga dengan baik dan rapi supaya tidak rosak atau hilang sebelum ia digunakan dengan sebaiknya. mumia dan sebagainya. selama itulah sejarah itu akan wujud dan terus berkembang. Bahan-bahan sejarah atau sumber-sumber rujukan sejarah yang hendak dikaji haruslah dikumpul ditempat yang selamat dan tidak boleh bercampur-aduk dengan sumber-sumber kajian yang lain. Sains seringkali dianggap sebagai kortus ilmu. Berbeza dengan sains. tempat. fosil. yang mana pengkajian sains berpusat di makmal. misalnya sumber pertama dan sumber kedua mestilah diletakkan pada dua tempat yang berbeza. Sumber lisan. artifak dan sebagainya pula diletakkan pada tempat masingmasing. Dalam pengkajian sejarah.terdapat perbezaan antara kebenaran sejarah dan ilmu sains.

Golongan ini melihat sejarah sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan dengan tujuan.Apabila teknik ini diterima dengan meluas.kebenaran tercapai apabila sesuatu pendapat.pengertian.G Collingwood malah E.pengadilan adalah sepadan dengan fakta yang terdapat dalam objek yang dipertimbangkan.Idea utama golongan ini mendapat pelbagai komen samada bersetuju ataupun menentang.prinsip dan persoalan yang ditimbulkan.B Bury itu.Sejarawan Amerika juga menolak pendapat golongan pertama tadi.manusia sentiasa tidak sependapat dalam setiap hal. Idealogi golongan Positivis ini sangat ditentang oleh golongan kedua iaitu golongan Idealis.R.idea.Secara kasarnya.Pendapat ini disokong oleh sejarawan Jerman yang berpengaruh iaitu Leopard Von Ranke yang menegaskan sejarah perlu diceritakan seperti yang sebenarnya berlaku.Itu sekadar suatu bukti yang mudah difahami.Misalnya teori Newton dapat dilihat kebenarannya dengan mengulangi sekali lagi proses yang dilakukan Newton(boleh berulang-ulang).seorang lagi aktivis Positivis iaitu J.dan kaedahnya yang tersendiri dan bukannya sejarah itu adalah suatu sains seperti yang dinyatakan oleh golongan pertama tadi.Para sejarawan bebas menyuarakan pandangan dan pendapat berkenaan sesuatu isu atau peristiwa sejarah itu mengikut tafsiranya sendiri.Konsep positivme ini dipopularkan oleh Auguste Comte yang mengatakan sejarah boleh dikaji secara saintifik.Sejarawan dari aliran Idealis seperti Bernedetto Croce dari Itali.tidak kurang dan tidak lebih.Bercakap dalam konteks sejarawan.H Carr tidak bersetuju dengan pandangan Ranke apatah lagi taklik buta yang dilontarkan oleh J.pasti ada golongan yang membangkang dalam sesuatu negara demokrasi.Mengikut teori kesepadanan dan kesetujuan misalnya.pernyataan.cacatan sejarah sudah lama merakamkan percanggahan pendapat antara golongan ini. Pertamanya golongan yang telah dikupas dengan agak jelas dalam halaman yang terdahulu iaitu golongan Positivis atau Pro-saintifik.Aristotle berpendapat kebenaran itu adalah persesuaian antara fikiran dan kenyataan13.Konsepsi kedua-dua .konsep. Sains pula.B Bury mengatakan sebenarnya sejarah itu adalah sains.terdapat pelbagai teori kebenaran yang diutarakan bagi membuktikan kebenaran ilmu sains.keputusan.Setiap negara yang mengaplikasikan demokrasi sebagai jalan memilih kerajaan pasti tidak sependapat dalam pelbagai isu secara total.para sejarawan sealiran berkerja kuat untuk menghasilkan teknik kajian yang lebih meyakinkan.Teori Newton dapat dipertahankan kebenarannya kerana hasil kajian sains adalah serupa.Untuk merealisasikan pandangan Ranke ini.Teknik saintifik digunakan untuk mencapai hasrat itu.Suatu contoh ketidakfahaman dalam kalangan masyarakat yang paling hampir dengan hidup kita ialah politik dalam negara. Perlu diakui.Sama dengan proses penyediaan hidrogen.objektif sedangkan penerangan atau penafsirannya bersifat subjektif.ideologi atau kelompok sejarawan dapat dikelaskan dalam 4 kumpulan utama yang berbeza.

perhambaan.kupasan.dan menilai sumber-sumber yang asli serta mengembangkan fakta-fakta dan teori-teori yang tersedia. Golongan ketiga ialah golongan Marxist.golongan ini adalah jelas mempunyai persamaan iaitu berpegang kepada hakikat bahawa sejarah bukanlah sains dan fakta sejarah adalah sesuatu yang relative kepada pemilihan sejarawan dan juga masyarakat sezamanya.Golongan ini berpendapat fakta sejarah adalah hampir sama dengan fakta sains iaitu wujud dalam alam semulajadi.mitos.dan dapat diperhatikan oleh sejarawan. dan lagenda.Yang dimaksudkan dengan penulisan naratif ini ialah ialah membuat .Mereka ini mendapatkan bukti yang sahih dari Al-Quran dan Hadis Nabi S.Pendekatan ini tidak disandarkan kepada pengalaman sejarah semata-mata. Golongan-golongan lain yang kurang menonjol ialah golongan Annales yang berpusat di Perancis yang menyatakan kajian sejarah perlu menyeluruh dan bukannya mengkaji dari satu aspek atau sudut pandangan sahaja.A.analisis.proletar dan akhirnya komunisme.Persoalan yang menjadi penekanan ialah awalan dan akhiran proses sejarah itu. Penulisan sejarah dari segi objektiviti menggunakan pendekatan kritis atau analitikal yang dianggap sebagai minda sejarah atau falsafah sejarah menuntut penggunaan pemikiran.feudalisme. dan renungan yang mendalam.W.Namun ianya berkait rapat dengan persoalan dasar yang dihadapi manusia tentang tujuan dan matlamat hidupnya iaitu sesuatu yang mendasari sifatnya yang hanya boleh dijawab secara spekulatif.Golongan ini menggunakan sejarah untuk menerangkan idealogi15.Secara amnya.Marx berpendapat perkembangan masyarakat Eropah melalui beberapa peringkat tertentu yang akhirnya sampai ke zaman kemuncak iaitu zaman komunisme.Mereka berpendapat sumber ekonomi sebagai penggerak sejarah (mateliasme sejarah).olahan.Contoh karya yang ditulis menggunakan pendekatan objektiviti ialah karya Carl Becker iaitu Heavenly City Of The Eighteen Century Philosophers telah mendapat kritikan hebat dikalangan sejarawan kritis kerna kandunganya yang mengelirukan17.Terdapat juga sejarawan yang menulis sejarah bagi mencari kebenaran sejarah itu.Penulisan ini dapat dilihat dalam penulisansejarahIslam yang µbersih¶ tanpa unsur yang tidak realistik. Sejarawan subjektiviti menggunakan gaya penulisan naratif yang sangat berbeza dengan gaya penulisan analitikal.golongan ini dipelopori oleh nama-nama seperti Karl Marx dan Frederick Engels.Beliau berpendapat sekurang-kurangnya terdapat 5 peringkat yang dilalui untuk sampai ke zaman kemuncak tadi iaitu primitif.Mereka menegaskan semua aspek masa lalu dan juga sumber adalah sama penting dan tidak boleh diabaikan.Sejarawan yang menulis menggunakan kaedah ini perlu membuat penelitian.Mereka ini mahukan sejarah itu wujud sebagai sejarah yang benar-benar berlaku tanpa dicampurkan dengan unsur asing seperti dongeng.golongan ini agak bersetuju dengan pendapat Bury tadi yang mengatakan sejarah itu sains.

Martin berpendapat sejarah memberi kita penjelasan mengenai apa yang berlaku.Sejarah Melayu.tetapi demi membuktikan kesetiaanya menjunjung perintah.Penjelasan inilah dijadikan aspirasi untuk diaplikasikan bagi merealisasikan kelangsungan negara bangsa itu.Walaupun demikian.Dengan maksud yang lebih mudah.penulis menyampaikan makalah sejarah secara penceritaan.dan tindakan lain yang dilakukan.watak sejarah terdahulu tidak patut dilupakan kerana sejarah mengajar kita untuk menghargai mereka yang µmengharumkan¶ sejarah dan bukannya mengabai dan melupakannya.Sejarawan sebegini menulis.maka sudah pasti kita akan lupa akan asal . Menurut Collingwood tujuan asas mempelajari sejarah dalah untuk mendapatkan pengetahuan dari manusia.dan Misa Melayu. Antara contoh karya berbentuk naratif ini ialah seperti cerita-cerita tradisi(makalah sastera) seperti Hikayat Hang Tuah.kebanyakanya atas perintah seseorang khususnya yang berkuasa bagi tujuan menjaga hati pihak atasan. Idea sejarah yang dikemukakan Collingwood memperlihatkan sejarah sebagai asas penting kepada pembinaan negara bangsa.Tun Sri Lanang menyempurnakan juga arahan Sultan yang memintanya untuk memperbaiki penulisan karya asal yang dibawa dari Goa itu. Pembelajaran sejarah jelas adalah untuk mempertahankan kegemilangan dan pencapaian yang pernah dicapai oleh seseorang ataupun sesebuah negara.Jika sejarah tidak diberi perhatian yang sepatutnya dan tidak menjadikan ia sebagai alat untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita.Contohnya negara kita pernah dijajah Barat sehinggalah kita mencapai kemerdekaan dan kerajaan yang boleh diperintah sendiri.Hikayat Raja-raja Pasai.gambaran berdasarkan pengalaman atau berbentuk penceritaan yang berdasarkan common sense yakni tidak mengambil berat teori-teori atau pedekatan ilmu social yang lain.Contohnya sejarawan melayu iaitu Tun Sri Lanang begitu berat untuk membaiki kitab Sulalatus Salatin yang baru dibawa dari Goa.sejarah memberi kita sumber kekuatan dan memberi iktibar yang berkesan untuk kita jadikan panduan. Sejarah boleh dijadikan asas rujukan penting bagi mewujudkan aspirasi baru untuk membangunkan maruah.disamping ianya penting kepada pembinaan teori kegiatan manusia yang meliputi pemikiran.perlakuan.Semangat sebegini secara tidak langsung akan dapat menanamkan nilai masyarakat yang cintakan tanah air ditahap yang tertinggi.Untuk tujuan pembinaan kekuatan dan ketahanan bangsa.kita haruslah mengingati dan menghargai semua pejuang yang telah bersusah payah untuk memerdekakan negara ini.martabat dan kewibawaan sesuatu bangsa.Sejarah dalam konteks ini membantu kita untuk membina teori sosial dan budaya.Sejarah mengikut Collingwood ialah Philosophy Of Human Nature yang boleh dijadikan panduan asas untuk membina negara bangsa.Kita sebagai manusia seharusnya mengetahui siapakah kita dan apakah kekuatan kita.Dari aspek ini.Karya ini lebih bersifat empiris-historis iaitu menggunakan pancaindera atau pengalaman sejarah sehinggakan dikatakan tidak melibatkan pemikiran secara analitikal.

kita telah membincangkan dengan jelas.Contoh yang terdekat dengan kita ialah adat masyarakat melayu.Kita juga ada membincangkan golongan-golongan sejarawan yang berbeza pendapat dalam pandangan masing-masing .Daripada persoalan inilah.sosio politik.apa perbezaan sejarah dengan sains. Stephens21 µsejarah mewujudkan semangat kekitaan.Kemudian bagi menyanggah pendapat Bury dan golongan sejarawan positivis tadi. Setiap peristiwa yang telah berlaku itu ada kebaikan dan keburukanya.budaya.usul.Adat ini masih lagi diamalkan walaupun terdapat perubahan serta sedikit daripada yang asalnya.Sejarah penting untuk mencorakkan pemikiran seseorang itu menjadi matang khususnya dalam memutuskan beberapa keputusan dan pembawakan diri.Menurut Lester D.sejarah adalah warisan bangsa yang mana sesuatu bangsa diwujudkan dan dikenali melalui latar belakang sejarahnya.sesuatu bangsa akan mengetahui kejadian asal manusia. Pembelajaran sejarah bertujuan menjadikan manusia lebih arif dan bijaksana seperti yang terungkap dalam History dan Historian karangan Boardman22 iaitu sejarah menjadikan manusia lebih bijak. Ungkapan ini sangat bermakna kerana melalui sejarah.Dalam erti kata yang lain. Jelaslah sejarah memang memberi pengetahuan kepada kita akan segala aspek kehidupan sesuatu bangsa itu sehingga lahirnya semangat kekitaan.dan seharusnya dapat menganalisis apa yang perlu bagi meningkatkan idealisme ataupun pemikiran kendiri.maka generasi akan datang yang akan menentukan kehidupan yang akan datang.kita membincangkan soal pendapat Bury yang mengatakan sejarah itu sains.dan tradisi bangsa kita sendiri.budaya dan juga tamadun.Kenapa beliau berpendapat sebegitu?kita telah bincangkan tadi.kebudayaan dan identity bangsa sekaligus dapat dijadikan pendorong untuk menjadikan kita manusia yang kuat dan dewasa.masyarakat.Sejarah sepatutnya didekati untuk menjadikan kita seorang manusia yang µdewasa¶ dalam berfikir.maka sejarah perlu dipelajari agar sesuatu yang dipusakai akan terus kekal diwarisi dan tidak hilang daripada ingatan masyarakat zaman moden.Melalui sejarah.berlakunya pelbagai jenayah dan ketidakadilan dalam memerintah adalah kerana individu dan masyarakat tidak lagi diikat dengan disiplin sejarah yang menekankan soal moral dangan paparan peristiwa terdahulu yang pernah berlaku kepada masyarakat lampau.Sejarah menyentuh tentang apa yang pernah berlaku jauh sebelum kelahiran kita lagi.keluarga. Di awal artikel ini ditulis.Melalui sejarahlah orang Melayu kenal akan kesusahan masyarakat dahulu. Pada hari ini.kita dapat mengenal diri.adat istiadat.tidak kurang dan tidak lebih.Pelbagai peristiwa sejarah telah dicatatkan.Sesungguhnya sejarah mengenal erti jati diri.Jadi boleh kita katakan bahawa adat tersebut diketahui melalui sejarahnya.kita tidak akan tahu siapa diri kita samada secara individu atau berkumpulan.tanpa sejarah.

K. tambo.hlm 83 ENGENALAN.salasilah.persamaan itu adalah terlalu sedikit dan tidak boleh dujadikan hujah yanh kuat untuk mengiktiraf sejarah adalah sains seperti yang pernah diungkapkan oleh J.G.Lumpur. maka kita lihat sejarah dalam pelbagai pengertian umum dan pendapat para sejarawan.1985.DBP. Mohd Yusof Ibrahim. Mohd Yusof Ibrahim. wajarlah dicari satu titik pertemuan atau pengertian umum yang merupakan takrif atau pengertian asas bagi sejarah.Pengertian Sejarah.1985. Arba¶iah Mohd Noor.1965.Jakarta. Pada dasarnya ia berupa semua .UoGP.Lumpur. Pengertian Yang Umum.1997. Sejarah. kisah.A.Kemudian.DBP.terjemahan Abd.pengertian dan kaedah. Kesimpulan keseluruhan artikel ini dapatlah kita ungkapkan.dan yang berusaha meningkatkan taraf sejarah dari salah satu ilmu kemanusian kepada salah satu dari cabang sains.Apakah Sejarah?.K. PENGERTIAN SEJARAH.DBP.walaupun ramai sejarawan yang teringin. Ismail.2000.Bangi.hlm 121.History and Historian.Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu. Oleh kerana persoalan ini harus dijawab.Marcillian Publishers Ltd. Shaharir Mohd Zain.hlm 27-57. Bagaimana pun keadaan itu kadangkala boleh menimbulkan kekeliruan.H.Sejarah dan Falsafah Sains.Lumpur.E. riwayat. Carr.Walaupun mungkin ada persamaan dari segi teori.Ilmu Sejarah:falsafah.saya percaya sedikit sebanyak perbezaan dari dua aspek ini dapat dikenal pasti.hlm 11.hlm 75.Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.kita membicarakan berkenaan teknik penulisan dalam sejarah. peristiwa yang benar-benar berlaku di waktu yang lampau.K. Drs Sidi Ghazalba. Boardman Jr.1971.New York. Marwick.F.Walaupun ditulis bukannya secara perbandingan terus dengan teknik penulisan dan kepentingan sains.1966. Pengertian atau takrif secara umum yang pertama ialah bahawa " sejarah itu adalah masa lalu".Oxford:OUP. Rahman Hj.hlm 1-40. kerana ia mencakupi keseluruhan masa lalu tanpa batasannya. Sejarah sebagai masa lalu dimaksudkan mengandungi semua kejadian serta peristiwa dan pengalaman yang telah berlaku dan berlalu sam ada kejadian itu merupakan sekumpulan kejadian ataupun kejadian yang berasingan. Collingwood.K. Bagi mengelakkan kekeliruan itu.R.1965.DBP.2006.hlm 120-146.The Vital Past:Writings on The Uses Of History Athens:London.W. asal usul (keturunan ). bukanlah suatu yang dipertikaikan.The Nature Of History.Bharatara Karya Aksara.sejarah dan sains adalah dua cabang disiplin ilmu yang sangat berbeza. dan Tawarikh.B Bury.hlm 17.London. Kepelbagaian pengertian atau takrif itu melambangkan keluasan sejarah itu. Stehen Vaugh.hlm 5-27.mengenai ilmu sejarah dan falsafahnya.kita harus mengakui.untuk menunjukkan beberapa perbezaan yang agak jelas antara sejarah dan sains.cara kerja dan penyelidikkan.The Idea Of History.Lumpur.hlm 76. menurut Kamus Dewan memberikankan maknanya sebagai sastera lama .dan kepentingan sejarah.Penerbit UKM. Pengertian ini nyata benarlah keluasannya. Bagaimanapun sejarawan pula memberikan pengertian yang berbeza-beza mengikut fahaman dan aliran masing-masing.1984.

sejarawan Islam kurun ke-10 pula mengatakan bahawa sejarah adalah "catatan yang didalamnya terhimpun tentang keseluruhan ilmu pengetahuan manusia dan merupakan sains yang paling mulia" Chang Hsueh-Cheng.Pusat Pengajian Jarak Jauh UKM. y y y y y y y y y y Dionysios.Pengertian. satu dialog yang tidak berkesudahan diantara masa kini dengan masa lampau". Zainal Abidin Abdul Wahid " ««. Collingwood (1889-1943). dan juga yang sebaliknya ." semua sejarah adalah sejarah pemikiran".ILMU SEJARAH Falsafah. negara mahupun masyarakat.tidak kurang tidak lebih" R.H. Mohd.M. ) . menyatakan bahawa sejarah itu merupakan. ( Mohd.Bersama-sama rakyat jelatanya yang mempunyai berbagai-bagai ilmu pengetahuan dan pertukangan. Pengertian Sejarah menurut Ibnu Khaldun.tentang revolusi dan pemberontakan sesuatu golongan manusia terhadap manusia lainnya yang mengakibatkan terbentuknya kerajaan dan negara. Kuala Lumpur.G. Hlm 12.2000.keramahan dan perasaan setia kawan segolongan.1952) antaranya mengatakan bahawa " sejarah adalah kisah tentang kebebasan dan semua sejarah adalah sejarah semasa". Yusof Ibrahim. "«catatan tentang masyarakat manusia.dan.atau peradaban dunia.pada umumnya. tidak juga merupakan satu hiburan bagi para sarjana.seperti kebiadaban. Hlm 10. Semua kejadian itu bererti kejadian yang penting.2000. ) Pengertian Sejarah oleh Para Sejarawan.Kuala Lumpur. Yakni yang tidak penting dan remeh. J..Pengantar Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.B.tingkahlaku. dan Kaedah.tentang semua perubahan bentuk yang dijalani oleh masyarakat itu menurut sifatnya. " daripada pelajaran tawarikh(sejarah) juga kita tidak dapat menyingkap semula lembaran sejarah dari hal kebangkitan/kemajuan. sejarawan Yunani abad pertama tahun masihi mengatakan bahawa " sejarah adalah satu bentuk falsafah yang memberikan pengajaran melalui contohnya" Masudi. E. Trevelyn yang mentakrifkan sejarah sosial sebagai " sejarah yang mengetepikan politik". kejadian serta peristiwa dalam kehidupan seseorang individu pemimpin. Bury (1861-1927) " sejarah adalah sains. Yang patut dan perlu diingat. dari Halicarssus. Yusop Ibrahim. sebuah institusi pertubuhan. G. ( Prof. Dewan Bahasa dan Pustaka. " sejarah adalah proses interaksi berterusan diantara ahli sejarah dengan fakta-faktanya.ataupun yang bersejarah.tentang perubahan-perubahan yang telah berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Benedetto Croce (1866 .sejarawan Cina kurun ke-18 masihi antara lain menyebut bahawa sejarah bukan hanya merupakan usaha mengumpulkan dokumen oleh ahli-ahli birokrasi.pengalaman. Carr antara sejarawan ternama pertengahan abad ke-20 mesihi mengatakan. Kejatuhan dan kemunduran sesuatu bangsa". Sharom Hussein mengatakan. Ertinya apa sahaja yang telah berlaku itu adalah sebahagian daripada masa lalu dan dari itu sebahagian daripada sejarah. Ibnu Khaldun (1332-1406).sejarah membolehkan kita memeriksa mengambil pengertian dan menimbangkan satu-satu perkara itu dengan lebih saksama dan sempurna«« sejarah juga boleh jadi petunjuk dan pemandu kita". ia harus ditujukan bagi memperbaiki dunia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful