You are on page 1of 2

Goodwill Message to the Honorable Pa-O National Day

19 March, 2011

NATIONAL COALITION GOVERNMENT OF THE UNION OF BURMA


Page | 1

၂ ၁၁ ၁ ၠ ၁၃ ၂

ၲ ႀ ႀယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမွာ
ဖြ႕ဲ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျပႆနာျဖစ္သည္။ နအဖစစ္အုပ္စုက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး
ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အပါအှင္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္ အစဥ္တစိုက္ျငင္းဆန္ေနမႈသည္
ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ စစ္အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရမည့္အစား စစ္အင္အားသုံး ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားမွ်တေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္
လြတ္လပ္ေရးတို႕အတြက္ အမ်ိဳးသားတို႕သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ
ဆင္ႏလ
ြဲ ွ်က္ရွိရာ ယေန႕အထိျဖစ္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပအ
ြဲ တြင္း အာဇာနည္မ်ားစြာ အသက္
ဘ ှ ကိုယ္လက္ အဂၤါေျမာက္မ်ားစြာ စြန္႕လႊတ္ေပးဆပ္တိုက္ပြဲှ င္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲရင့္ေသာ အမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္း
ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားအေပါင္း၏ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ကို အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္း
အစိုးရက အထူး ေလးစားဂုဏ္ယူစြာ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဤ ပအိုှ္းအမ်ိဳးသားေန႕˝အခါသမယတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြ႕ဲ မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ


အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအှှင္ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားရပ္စဲေရး၊ ၀ှှှ
ှ ၈ ဖြစ
ဲ ည္းပုံ ျပန္လည္
သုံးသပ္ေရးတို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားစတင္ေရး၊ စသည္တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ နအဖ အား တိုက္တန
ြ ္းလွ်က္ရွိ
သည္။ ပအိုှ္းမ်ိဳးသားထုႀကီးကလည္း နအဖဖြ႕ဲ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကို လက္မခံႏိုင္ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို

1
Goodwill Message to the Honorable Pa-O National Day
19 March, 2011

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ လိုလားလွ်က္ရွိ သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား


အင္အားစုမ်ားအားလုံးကလည္း ပအိုှ္းမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ၀ှှှ၈
ှ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ၾကသျဖင့္ နအဖ၏ ၀ှဿှ
ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ထို သေဘာထားအျမင္မွာ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သျဖင့္
ညြန္႕ေပါင္း အစိုးရ က ႀကိဳဆိုေထာက္ခံအပ္ပါသည္။

ဤ းအမ်ိဳးသား အခါသမယ၌ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက ဝိုင္းဝန္းတိုက္တြန္း ေနသၫ့္ Page | 2


အႂကားမွ စစ္အုပ္စုသည္ မိမိတို႔ အာဏာတည္ႁမဲေရးအတြက္ ၀ှဿှ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ င
ြ ္ အမၽိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ၽဳပ္
(NLD) အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမၽား၏ ကိုယ္စားႁပဳပါဝင္မႈကို ေကာက္က်စ္စြာ ႁငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ မဲလိမ္
မဲခိုးမႈမ်ိဳးစုံလုပ္၍ စစ္တပ္ပိုင္ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီကို တဖက္သတ္ အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။ သမတ (၁)ဦးႏွင့္ ှန္ႀကီး (၁ှ) ေရြးခ်ယ္ရာတြင္
လည္း အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စာ လွယ္မ်ား၏ ပါှင္ခြင့္ကို လုံးှပစ္ပယ္ခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စု၏ ယင္းကဲ့သို႔ တရား
ကင္းမဲသ
့ ည့္ တဖက္သတ္ လုပ္ဟန္မၽားမွာ အမ်ိဳးသား ား အပါအဝင္ ႁပည္တြင္းႁပည္ပရွိ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမၽား၊
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမၽား၊ လူမၽိဳးစံု ႁမန္မာႏိုင္ငံသႏ
ူ ိုင္ငံသားအားလံုး၏ တိုင္းရင္းသားညီညတ
ြ ္ေရး ဆႏၵသေဘာထားကို
ေျဗာင္က်က် ဆန္႔က င္ႁခင္းႁဖစ္သ

ထို႔ေႂကာင့္ နိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ၽားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမၽား ႁပည္တြင္းႁပည္ပရွိ အမ်ိဳးသား
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမၽားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမၽားက နအဖ၏ ‘၀ှှ၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအျခခံဥပေဒ’ ဥပေဒကို
လက္မခံႏိုင္ၾကသျဖင့္ နအဖ၏ ၀ှဿှ ေရြးေကာက္ပႏ
ြဲ ွင့္ ၀ှဿဿ လႊတ္ေတာ္၊ သမတႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရအဖြ႕ဲ ကို ဆက္လက္
ဆန္႕က်င္ ၾကသည္။ စစ္အာဏာပိုင္တို႕အေနျဖင့္ ႏွင့္လူထုအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္လိုလားလွ်င္ (ဿ) ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးေရး၊ (၀) တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္
တျပည္လုံးတြင္ အပစ္ရပ္ေရး၊ (၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား
ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရရွိေသာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားစတင္ေရး၊ - တို႕ကို ႀ ေဆာင္ရြက္ရမည္ သည္။

သို႕ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထန
ြ ္းကားေရး˝ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး˝ စစ္မွန္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရး˝ တည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္သည္အထိ းအမ်ိဳးသား
ျပည္သူလူထုအေပါင္းႏွင့္ အတူမဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤ အမ်ိဳးသား
ေန႕˝ တြင္ ႁပည္ေထာင္စု ႁမန္မာနိုင္ငံ အမၽိဳးသား ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရ က ေလးနက္စြာ ကတိႁပဳလွ်က္ ဤဂုဏ္ႁပဳ
သဝဏ္လႊာကို ေလးစားစြာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္၊

၁၃ ၂
၀ှဿှှှခုႏွစ္ လ (၁ ) ရက္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ