KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC NGÀNH CNTT VÀ NGÀNH ĐTVT NĂM 2011
Căn cứ quy chế đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại Học Thái
Nguyên, Khoa quy định về làm đồ án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp năm 2011 như sau:
I. Đồ án tốt nghiệp
Sinh viên sau khi bảo vệ thực tập tốt nghiệp , nếu đề tài thực tập tốt nghiệp có thể phát
triển thành đồ án tốt nghiệp, sinh viên phải đăng kí và được bộ môn duyệt. Nếu đề tài
thực tập tốt nghiệp không phát triển được hoặc sinh viên có nguyện vọng chuyển đề tài
khác, sinh viên phải đăng kí và được bộ môn duyệt. Bộ môn lập danh sách sinh viên và
các đề tài đề nghị làm Đồ án tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo.
Các sinh viên còn các học phần chưa đạt với tổng số học trình trên 25 không được
nhận đồ án. Những sinh viên này phải học trả nợ và xét điều kiện làm đồ án hoặc thi tốt
nghiệp vào các đợt sau.
Kế hoạch cụ thể như sau:
stt
Thời gian thực hiện Đơn vị
Nội dung
thực hiện
CNTT
ĐTVT
1

21/03

21/03

2

Nộp kết quả TTTN và danh sách SV đề
nghị làm đồ án tốt nghiệp
Giao đồ án tốt nghiệp

22-27/03

22-27/03

3

Thực hiện đồ án tốt nghiệp

4

Nộp đồ án tốt nghiệp

28/0312/06
13/06

28/0312/06
13/06

5

14- 19/06
20/06

1419/06
20/06

7

Bộ môn duyệt đọc nhận xét phản biện đồ
án
Nộp biên bản duyệt đồ án , nhận xét của
giáo viên hướng dẫn , nhận xét phản biện
cho phòng đào tạo
Ra quyết định hội đồng

21/06

21/06

8

Bảo vệ đồ án

25,26/06

25,26/06

9

Thi chính trị cuối khóa

17/06

17/06

6

Các bộ
môn

II. Thi tốt nghiệp: Tất cả SV phải thi tốt nghiệp cuối kháo môn chính trị Mac-Lênin,

sinh viên được đăng kí một trong các môn: Triết, CNXHKH, Kinh tế chính trị. Các lớp
lập danh sách sinh viên đăng kí môn thi chính trị, gửi danh sách cho phòng đào tạo ngày
24/03/2011 để Khoa chuẩn bị đề cương ôn thi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful