You are on page 1of 2

KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu

KÝnh tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o

H«m nay trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt níc tõ nh÷ng phè dµi ®«ng
®óc ®Õn nh÷ng ng«i trêng ë b¶n lµng xa x«i. §©u ®©u còng rùc rì cê
hoa vµ rén rµng tiÕng h¸t ®Ò ®ãn chµo ngµy lÔ lín, ngµy truyÒn
thèng nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11. Chóng em rÊt vinh dù tù hµo ®îc thay
mÆt cho h¬n 400 b¹n häc sinh trong trêng xin chóc mõng ngµy héi
cña c¸c thÇy c«. Lêi ®Çu tiªn chóng em xin: KÝnh chóc c¸c quÝ vÞ ®¹i
biÓu, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Chóc buæi lÔ thµnh
c«ng thµnh c«ng rùc rì.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu
KÝnh tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o

§Ó chµo mõng ngµy héi lín, ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam, h¬n mét
th¸ng qua liªn ®éi trêng TiÓu häc Minh §µi ®· dÊy lªn phong trµo thi
®ua s«i næi víi nhiÒu ho¹t ®éng bæ Ých nh: Thi ®ua giµnh nhiÒu
b«ng hoa ®iÓm tèt, nhiÒu ngµy häc tèt, thi viÕt ch÷ ®Ñp, thi vë s¹ch
ch÷ ®Ñp, thi kÓ chuyÖn ®¹o ®øc. Tõ nh÷ng phong trµo thi ®ua ®ã
®· xuÊt hiÖn nhiÒu tËp thÓ, c¸ nh©n giµnh nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng tù
hµo. §ã chÝnh lµ nh÷ng b«ng hoa th¾m s¾c, ng¸t h¬ng cña chóng em
kÝnh d©ng lªn c¸c thÇy, c¸c c«:

“ §iÓm 10 em kÕt thµnh hoa


KÝnh d©ng kÝnh tÆng c¸c c«, c¸c thÇy”
Tuæi th¬ cña chóng em h«m nay h¹nh phóc biÕt bao. Chóng em
®îc tíi trêng, lu«n nhËn ®îc sù quan t©m, ch¨m sãc cña c¸c thÇy c«,
gia ®×nh vµ x· héi. Tíi líp, tíi trêng chóng em lu«n ®îc t×m hiÓu, kh¸m
ph¸ biÕt bao ®iÒu míi l¹ trong kho tµng tri thøc cña loµi ngêi vµ h¬n
thÕ n÷a chóng em ®îc c¸c thÇy, c¸c c« d¹y dç, båi dìng nh÷ng phÈm
chÊt tèt ®Ñp ®Ó trë thµnh c«ng d©n tèt mai nµy gãp phÇn x©y dung
quª h¬ng ®Êt níc. Trong ngµy vui h«m nay chóng em xin ®îc bµy tá
lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c thÇy c¸c c« ®· giµnh cho chóng em
nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó chóng em rÌn luyÖn trêng thµnh. §Ó
xøng ®¸ng víi sù quan t©m Êy chóng em xin høa sÏ cè g¨ng nhiÒu h¬n
n÷a trong häc tËp vµ rÌn luyÖn, phÊn ®Êu trë thµnh con ngoan, trß
giái, ch¸u ngoan B¸c Hå.
Sau ®©y lµ lêi ca tiÕng h¸t cña chóng em göi tíi buæi lÔ:

Bµi thø nhÊt:…………………………………………………………..

Bµi thø hai:……………………………………………………………


Mét lÇn n÷a chóng em kÝnh chóc c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, c¸c
thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Chóc buæi lÔ thµnh
c«ng thµnh c«ng rùc rì.

§¶ng céng s¶n ViÖt Nam

Minh §µi, ngµy 05


th¸ng 03 n¨m 2007

GiÊy x¸c nhËn


( §¶ng viªn trong chi bé )

Chi bé trêng TiÓu häc Minh §µi - Thanh S¬n - Phó Thä.
X¸c nhËn ®ång chÝ: §µo ThÞ Th¶o
Lµ vî anh: Hoµng V¨n Thµnh
Lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam
§ang sinh ho¹t t¹i chi bé Trêng TiÓu häc Minh §µi lµ ®óng sù thËt.

§¶ng bé x· Minh §µi BÝ th chi bé

Hoµng M¹nh Hïng