C u trúc lu n v n Ch Ch Ch ng 1 T ng quan v khai phá d li u ng 2 Trích ch n thu c tính ng 3 T ng quan v m ng noron ng pháp trích ch n cho bài toán phân

Ch ng 4 Xây d ng mô hình m ng noron + ph l p Ch Ch ng 5 Th c nghi m ng 6 K t lu n và h

ng nghiên c u ti p theo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful