HOÀNG TI N

BÀI CA SINH VIÊN

BÀI CA SINH VIÊN Bài ca sinh viên ta hát Có n ng m ban mai r c h ng Tu i sinh viên theo n m tháng Trang gi y tr ng c m tràn Hàng me xôn xao lá m i Có ti ng hát c t cao tr i mây àn chim hôm nay ã l n Ta s nh mãi sân tr ng này y .

BÀI CA SINH VIÊN T i nh ng chân tr i m i Kìa T qu c bi t bao t i p T i nh ng công trình m i D t nên nh ng c m cho i Ta m m t ngày mai Bàn tay ta bi n sông thành i n i i nào b n i D t lên nh ng c m cho i i i nào b n i D t lên nh ng c m cho i .