^âçeœ çvßùÖ]æ Ýç×ÃÖ] Ýùœ ͆’

ù Ö]

Ð
[Š»q
-Z ˆè~i Z0
+Zy‚WgzZûx ¬6,
sÜêL ‘Æy!*
i! ²
³¸

# ™”g Z·?**
r
Ññ]|

c Z™x‰Zg ZŠeYåÃ
ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃÖ] t^ãßÚ è‰…‚Ú V †m‚Ú
cZ™yƒ N*
~g 1K~·gâ
ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃÖ] t^ãßÚ è‰…‚Ú :Ñ**

s ç¸OÅZ ` Û''''''''''' x **
»[ Â
# ™”g Z·?**
r
Ññ]|'''''''''' ³ ¸
Y 2â 011 | 1432''''''''''' ®
) SÍ
@s ®Z0@Š Z ''''''''''' giì
( gZD
Ùq
-Z ) 1000

''''''''''' Š Z®

ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚Ú :Ø»Y
cZ™~Š Z Þ
â ZyÜ~g 1Š 4,
K~·gâ
oÚ;nÒ]ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚Ú
cZ™Ôg Zi !*
gLŠ 4,
Ôwh¤
/‚—‚û *z! ²‹Z ü
0302-2860145, 0321-2975815

:‚Zg

Π


24

G
} pï
L ^z

g Ñ ™

yZÄ

p°ÅLsÜ 27

vii

g Ñ

yZÄ
[^
OZ

1

24

? ÆI Z ìx **
ÆyZgzZŠ Z®ÅVâ ZŠ¤
/ÅLsÜ

28

viii

26

èâ ÷

29

x

$%n² 2
A
$
4
h
G
# ™ èEG ·?**
r
Ññ]|o½ 3

26

szcµÇèâ

30

xii

# ™}ZvZÔ**
r
Ññ]|o½ 4

27

{°‡»ä¯nZgzZw!µÇèâ

31

xiii

# ™vZ†·**
r
Ññ]|o½ 5

27

{°‡»ä¯nZgzZszctÇèâ 32

xiv

28

{°‡»ä¯nZgzZw!tÇèâ 33

xv

# ™Z·?**
r
Ññ]|o½ 7

28

V*¶
KÅ+ TÃVbÆèâ 34

xvii

# ™£Zq**
r
Ññ]|o½ 8

29

qg p÷ 35

19

29

{°‡»ä¯szcµqg p÷ 36

19

p~½ÆsÜ 10

30

{°‡»ä¯szctqg p÷ 37

19

31

{°‡»ä¯w!µqg p÷ 38

19

31

{°‡»ä¯w!tqg p÷ 39

19

pk˜ZÆsÜ 11
qçñ»s ç¸OÅZD 12
$¸zn¾Ås ç¸OÅZD 13
e
äZz»s ç¸OÅZD 14

32

V*¶
KÅ+ TÃqg p÷

40

19

32

—N@*
Ô

41

21Ô 20

33

{°‡»ä¯—N@*
Ô 42
ËåC9E
Ô 43
{°‡»ä¯ËåC9E
Ô 44

34

# ™ŒÉ**
r
Ññ]|o½

tgz¢ ]q ˜Z

6

9

p°ÅswÔ÷ÔÌZ 15

21

x lZÅÌZ 16

21

x lZÅ÷ 17

22

p°ÅwBԶà 18

N @*
yâzN@*
xš— ¸ qg p 45

22

w!÷Ôszc÷ 19

35

{°‡»ä¯N @*
yâzN@*
xš— ¸ qg p 46

22

~¼÷ÔxiÑ÷ 20

36

22

+'
h
× ÷/Šê÷ 21

23Ô 22

t÷Ôµ÷ 22

37

(%Z÷) 47
îœE
%Z 48
G3{Å!*
x ÕäÉ!*
%Z 49

37

3ZŠ¤
/Å%Z÷ 50

32
33

36

38
38

23

+ZiswÔ-Zsw 23
Z

23

u»Vb 24

51

24

p°ÅyZŠ¤
/ 25

4÷ 52

24

9ÅyZŠ¤
/ 26

t
Û ~N @*
xÑgzZ%ZxÑ 

g Ñ ™

yZÄ

g Ñ

yZÄ

59

ó ói|L Ln~uzŠ 78

39

yZŠ¤
/Å4÷i§»ä¯4÷ 53

59

9Åi| 79

40

3ZŠ¤
/ÅÌZ 54

59

lzzÅi| 80

40

¶ÃÌZ 55

81

41

wBÌZ 56

61

[Z1PÆi| 82

41

søÌZ 57

62

ó ówVL Ln~Š 83

42

62

9ÅwV 84

42

!WÌZ 58
EEG
$
5{©Ì
ÿG
Z 59

62

lzzÅwV 85

43

À÷ 60

62

°Z ¸ÆwV 86

43

x lZÅ÷ 61

63

[ Z1PÆwV 87

44

x lZ8 62

64

ó ós Z L Ln¶a 88

44

[Z1P 63

64

9Ås Z 89

44

yÒà )Z »[Z1P 64

59

°Z ¸Æi|

64

lzzÅs Z

90

45

yÒ-»[Z1P 65

64

°Z ¸Æs Z

91

45

[ Z1PÆ9ŠêO 66

66

[Z1PÆs Z

92

45

[Z1PÆ9Bh
+'
× O 67

67

ó ó³**
L Ln,v0* 93

45

[ Z1PÆ9Šê¦!*
g 68

67

9ų** 94

46

[ Z1PÆ9Bh
+'
× ¦!*
g 69

67

lzzų** 95

46

yÒ»RsÜ 70

67

°Z ¸Æ³** 96

46

RsÜÅ[ Z1PÆ9ŠêO 71

70

[ Z1PƳ** 97
E
ó óýG3©ÅL Ln” 98

49

V*¶
KÅ+ TÃ[ Z1PÆŠêO 72

70
70

E
9ÅýG3©Å 99

70

E
¬»tzGýG3©Å 100
E
¬»yzHýG3©Å 101

70

E
lzzÅýG3©Å 102

70

50 Å [Z1PB‚Æ -z {ÄÆ 9B h
+'
× O 73
RsÜ
54 Å[Z1PÆ%Æ -z {ÄÆ 9B h
+'
× O 74
RsÜ
56

RsÜÅ[!*
Æ9Šê¦!*
g 75

57 Å [!*
Æ%Æ -z {ÄÆ 9B h
+'
× ¦!*
g 76
RsÜ
57 Å[Z1PÆB‚Æ-z {ÄÆ9Bh
+'
× ¦!*
g 77
RsÜ 

g Ñ ™

yZÄ

yZÄ

g Ñ

88

êèâ 132

72

E
[Z1PÆýG3©Å 103

88

àÈZèâ 133

73

óµ
ó pL Ln,‚ 104

89

ðÕèâ 134

73

9ŵp 105

89

~g ZòZèâ 135

73

lzzŵp 106

90

x lZÅÌZ 136

73

°Z ¸Æs p 107

90

„ÅæYÌZ 137

73

x ¸Š Z 108

90

yZizZÆŠêO 138

74

( 'gß 3)Z
# Zzx ¸Š Z 109

90

yZizZÆBh
+'
× O 139

74

( 'gß 3) £x ¸Š Z 110

91

yZizZÆŠê¦!*
g 140

75

( 'gß 3) ^
,Yx ¸Š Z 111

91

yZizZÆBh
+'
× ¦!*
g 141

75

sv
. 11 2

91

yZizZÆŠêÏð 142

75

¦sv
. 1 13

91

yZizZÆBh
+'
× Ïð 143

76

Ϫsv
. 114

92

g]ÌZ 144

76

wZ$
+Z 115

92

x lZÅg] 145

76

¦wZ$
+Z 116

93

ùg] 146

76

ϪwZ$
+Z 117

94

i§»ä¯ùg] 147

77

[Z1PƵp 118

94

wÌZ 148

94

¶ÃÌZ 149

94

yZŠ¤
/åŶÃÌZ 150

84

yÒ» ‹Bh
+'
× O 121

94

wBÌZ 151

85

oÑÅt ÒZ 122

94

yZŠ¤
/åÅwBÌZ 152

85

{Z
+ÃgzZn¾Åt ÒZ 123

95

søÌZ 153

85

x lZŦ!*
',
‹ 124

95

85

`w$
+‹ 125

95

!WÌZ 154
EEG
$
5{©Ì
ÿG
Z 15 5

86

95

¾IÌZ 156

86

`w’‹ 126
I$E
þi',
!*
‹ 127

157

87

yÒ»]·%[Z1P 128

158

87

x lZÅèâ 129

15 9

87

Çèâ 130

1 60

88


d
Û èâ 131

96
96
96
97

yZizZƾIÌZ
îE
0kI!Ú
{°‡»ä¯ îE
0kI!Ú
yZizZgÆîE
0kI!Ú

-ZBVÅyZgzZ[Z1PÆx lZ8 x Ó 119
78 ~Ãq
GE
82
}°‡Æw é›3¢Z[!* 120 

yZÄ

g Ñ ™

97
98

RsÜÅ[ Z1PtºÆ9) 164

98

RsÜÅ[ Z1PÆi| 165

10 3

RsÜÅ[Z1PÆwV 166

108

RsÜÅ[Z1PÆs Z 167

1 12

RsÜÅ[Z1PƳ**168
E
RsÜÅ[Z1PÆýG3©Å 169

RsÜÅ[ Z1PƵp 170

97

124

LsÜÅ[Z1PtºÆ9) 171
û mø hø†ø•
ø [ !*
hö†ô–
~zZzwV 172
†ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[ !*
~zZzs Z 173
û mø hø†ø•
ø [ !*
hö†ô–
ðc*
s Z 174
†ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[ !*
~zZz³** 175
û mø hø†ø•
ø [ !*
hö†ô–
ðc*
³** 176
†ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[ !*
µp 177
HH{Š .Z; òG
Š
& ÈZgzŠÐXÁÂ{z 178

97

129
135
140
146
1 51
158

g Ñ

t
Û ~îE
0kI!ÚgzZ¶ÃÌZ 161
lzzÅîE
0kI!Ú 162
yZŠ¤
/ÅîE
0kI!Ú 163

121
124

yZÄ

120

vii

[^
OZ
Õ·Vñâ bÔ+−Zzx HLZ
gzZ

(
:XG
D°Z ê »',
Ö ZŠx Z™{E
#
+‚ P]
x **
Æ
gzZV§ÔVØz»ÔVèÅX
^ÆDïE
z$
+ÅVƒ ¬Š
L Òƒó ó{ÈL Lª
ì ó ó„Zg L L»
ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚Ú2

x **
Æ¥x ³6,
gzZmï6,
yZÆ
¶:
L » ó ó;@*
L LÅ[ÂkZ
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

viii

$%¸²
A
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
V‚Ãe ^Úœ ànÃÛqœ äe^v‘œ æ äÖ o× æ Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þ æ å‚ÛvÞ
! ²%¼Ã*Zçz°Z ¸Æ óè
ó z sÜL LgzZì ~gz¢e
$. 'Ãy!*
i ! ²n ÆIxEòsZ
O8¾Ãy!*
x~ y.zŠ yZ~ y!*
i‰
Ü ß Z òZg~gzŠC
Ù ä x Z™ñfn ÏZì 7e'îªG
i

Ð
% iN â

Æó ósÜêL ‘L Lä{È~Tì ~š
/q
-ZÅeÏZ Ìó ósZ ` ÛL L[ÂÃçLG
Û ?£

Ð {Š c*
inÆ¥~‰ @*
ì ÅÒÃÅä™ ¦~zŠg Zy‚ WgzZi Z0
+Zûx ¬Ã*Zçz°Z ¸~Š ã
C
4&Š kg Zæ™| 7,Ð Vzg ZŠ Z (~) nÆ¥yZ éuSSƒ «**
Æw”ƽ´Š ~ îG
0OE
{Š c*
i
G
GG
¢OŠ ~(,
ï
~K*Zçz°Z ¸ÆsÜÃyZÐzzÅTDƒÙW**
Ðy!*
iÏg ÃgzZD Wn
艅‚³ÚL
L »kzgŠyZì·ùtÉì 7"{°‡!*
ðÃ[Âtì @*
7,
*
*™ o‚ »])gzZ

Ð
y WÆ[ Â!Zj»X)V1ÂRÅsÜêL ‘nÆ¥ðZ’ZÆó ó ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^³ãß³Úô

G
3B&Åw‚&J
ï
LE
-VŒX „g Cƒ¶~ yZ w‚C
Ù QgzZ‰ØŠ K
M F,
Ð ~( ì ;g W~
V1ÂvŠ 75]!*
ðÃ~ kZC
Ù „ ì ~ Vð; Æ\W‰
Ü z kZ Zƒg »·ùtˆÆ îG
£O
á
¢ ì êŠ w$
+]!*yÒ ¯ Z0
+Z

²
á Á–1ƒ:~

7 5 Ì ]!*ðà ~ *Š :gz
Åä™7~#
Ö }
.ÅMg ‡Ã[ÂkZÃ7Æóó „ºmû„ôÖø ‚õmû‚ôqø Ø% ÒöL L2 ó „
ó ZvŠ ñ1ZgÉC

Ù L gLzZ 
èY 7„ IZ » Y£kZÆ ; òG
& z " Â~ìt Â|: ¤
/
z Vƒ ;g™]g 
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

ix

yZgzZVƒðZŠ ·Ç!*
Ð yZ Â~{ »Vzg Z−ÆyZyÆ; òG
& z"]Ѿzs ™zZ
E…
¨
gzZ iZàSÐ x Z™{ E
+‚ PgzZ®zDƒ!*
g Z n ÏZVƒ ‚
rgwÅ ó ó‰ÿL L Lt ‚Æ]Z|

Û nç »x™z . Â}g*ÐÃÐg ±Z ÌËtÌðÃ~[ ÂkZ¤
/Zì „
 ZpgŠ
Ã[ÂkZì ó ó¬Š L Ð
L à ¬zug nvZ ( àm…]‚Ö] oÊ ]†÷³nì ²] ܳÒ]ˆ³q),Š â

Û\
ogŠzb & Z ñƒ
G3OÅJsÑ~ { Çg !*
+−Zz}÷Ô n }÷ÐZgzZ} i ZâÐ ïG
KZÔ ñ¯ «**
nÆ]]¤z¥
X ( }W ) ñ¯]y
W{íf nÆx Z™{ E
+‚ Px Ó}÷gzZ nÆ
ÌËn¾îÔógŠ ÔóZŠ~~g »Å[ÂkZ äV2ÃVƒ â

Û x™yZ LZ YwÈ7¦
/
Ù~
C
0@Š Z·D¨
¤g .ƒÆó ó ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚³ÚL Lm<!*
Hyz¬Ðg ±Z
x » »8
-iìÅ[ÂgzZ ÅÒÃgzZ4z]
.g7½J
-Y •Z³Ð Y Z’Z Å[Âä V2Ã@s ®Z
_ß"gzZ„
 zŠ 4{z´ÆyZ ( ðˆrÖ] àŠuœ oßù³Â ²] å]ˆ³r³Ê) c*
Šx ZuÐ! |Zlpe
$.
Ô( ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãß³Úô 艅‚³Úg
$ Z f *Zzk
,
æT
$**
)r
# ™Z·?**
Ññ[ »¶‚
Š ZPÜ**
ð¸ Ô r
# ™vZ m,
³ð¸ Ôr
# ™gâ Z·**
ÑñÔr
# ™d
$ggzZ **
ÑñÔr
# ™£Zq**
Ññ
LZ ä VrZ Vƒg‡Ð wŠµÌ» r
# ™ dZ Šúð¸ gzZ r
# ™ yZçg·ð¸ Ô r
#™
Å[xZx ÓyZ à¬vZX 1î~O 8: t
K: 
á ~®
)
á Z Å[ÂgzZ Zi ZâÐ m,
zˆÆgzZ Vzgtg×Z¤
/
X ( } K) N â

Û «íñZ b
gzZN â

Û wJÃ[
x?Zz
÷0
+Zí
# ™”g Z·( ?**
r
Ññ)
cZ™x‰Zg ZŠeYåÃ
ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚Ú †m‚Ú

cZ™~g 1Þ
â ZyÜ~g 1K~·gâ

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

x

à °ZØær
# ™[·?**
Ññ]|
( yƒ N*
~g´)´)ðsÑZx‰Z G
îœ!Yg
$ Z f *Z
E
c Z™Lg â ** 
K~9
Í îG
0©^-x‰ZŠ 
á g Z%gæk
,
æz
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
Ù ^zÔÅDÐzgÅ ó ó Ü×ŠÚ ØÒ o× è–m†Ê Ü×ÃÖ] g×›L Lug Iyâ

C
Û Æ ]x™ZÑ
KÃxEÆg
$uz yWŒ
Û Xì D» „ g
$uz yWŒ
Û DÇ7yÒ • Z%Zt Xì n

Û 6,y›
GLI
i8L LÃsÜD~š
Ýqw~Š ã
CÅ ó ówzZ ï
M ²xEXì ~gz¢z òiÑG»š
M ²xEnÆ
Ð
êL ‘L L~„~ó~œ~uzŠÐzzÏZX ó ó ^âçe] çvßùÖ] æ Ýç×ÃÖ] Ýù] ͆³’
ù ³Ö]L ì
L ]gXì
¸*X _ƒ"ÁÂg Ñ" ~Vâ !*
iZÅ *ŠJ
-[Z~®kZgzZ ðƒ+zD
+Å ó ósÜ
gzZ dy!*
i Ïg Ãèa ~ê kZÆ J
-yZk
,
Z z kg ÃgzZ yj
îjZ³Ð y*zy }g ø J
-~œ
èaX ‰Cƒ~y!*
iÏg ÃÌÁÂÒZ Å®kZV; }g øn kZ ¶òZg6,gîÆy!*
i ~g »u
=Z ¶Cƒ _ƒ Za 9
L oà{ hZÐ Ïg Ã~¥¬ Ð w”ÆÔ²xE~ äâ i kZ
}g øgzZì à á äzŠg Z(ÅÏg ò[ZX åÆzy‚ W −7,~Ïg ÃÁ ðZ’Z Åèz sÜ
n kZ D W™| 7,Ò»z wjZ¥ÒZ c"7,~ \zZzgŠ ·WB‚ÆkZì ` Zzg » ÏZ V;
t ‚]>Š¼Ðá ZjkZX „g Y ðJ 7,~ y!*
izŠg Z y‚ WÁÂ ðZ’Z ÅÔ²xE[Z
ñƒñ7,
zŠg Zä ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚Úk
,
ær
# ™”g Z·? éE
5ÅWñx HX „g W
+]
h
.gzZ i Z0
+ZiZ¹ ä 'åÃ~ [ ÂkZì ~Š K
M F,
sZ ` Û~ i Z0
+Z 6 c¡
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xi

&‡gzZ ?„¹lz»téZXì HyÒÃt
\¬vZXìgŠÿLE
# Iz b)ðZ’ZÆ®~[|Z
4&ŠÄE ó ósZ ` ÛL LˆènÆ¥ÆènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãß³Úô 艅‚³Úì ¬ŠÐ
ÃîG
0E
G
nÆ { E
+‚ Z z¥Ãlz» kZ Å'\¬vZX ñY 0x‰Z ` ZcnÆ¥×ZpÆ w”
X ñâ

Û «x`
è Z eZ7ZgzZ}Š ¯«**

ànÃÛÖ] ça æ á^ÃjŠÛÖ] ²]æ

x?Zz

| 31&11&22

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xii

à°ZØær
# ™}ZvZÔ**
Ññ]|
ãß »wš6×g%gækgæ
yƒ N*
~g´)´ðsÑZx‰Z îGœ!Yc 
á
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
Ïg ÃÒZÃ ðZ’Z mZì Dë Z ð•ZgzZì ‚
rgwÅ~AÅ| l,
g~Ô²ðsZxE sÜD
*
*™{Š .ZÐ ÃyZ n Æ Y CðZ’ZÐzz Å äƒ: 9
L oÐ Ïg à ~gzŠ {Šñ ~
ÚÅ]Zg yŠ ñƒ D™Y •Z Å.6,x Z™¥äØæ”g Z·?x H}g øX åg ZØŠ e
$. 
Å"[ Â+ZÐ x **
Æó ósZ ` ÛL L~zŠg Zy‚ WgzZì ~Š™iÂtéZÐ œz4
Ð ›!
ЛG
3!
G
4
4
)
)
!
Ð
3
E

á Šp6,
ÏKZ
èG É c] é) gzZ èG sÜ:jZ ÂH·_»[ÂÐ((ä{ÈXì@
X c*
0*
ÆÌc] é)Л!z
}WX ñ¯«**
cVâ ›x ÓÃ[ ÂgzZ ñâ

Û wJÃ@¦)Åsßñ'vZ

}ZvZÔ

ãß »wš6×g%gækgæ
yƒ N*
~g´)´ðsÑZx‰Z îGœ!Yc 
á
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xiii

à °ZØær
# ™vZ†·**
Ññ]|
E
c Z™K** 
nðG3©ÅZg ZŠÔ²%gæg
$ Z f *Z
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
!vZY 
á â
G
$
5Ÿgz 3Å°Z ¸z ]q ˜Z ðZ’Z ÅsÜêLБä/Z”g Z·~ßñx(gŠ Z',
ÒÃ{¹ Å ÿG
Ð
X σ"
$U*
ÆvZY ¶
KZ~K°Z ¸-ÆsÜêL ‘nÆY C~‰Xì ðâ

Û
X }Wñâ

Û i Z

Û uÐqJ½ÑÃÒÃkZÅ **
Ññ\¬vZ

vZ†·


©
3
nðG Zg ZŠÔ²%gækgæ
c Z™K** 

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xiv

à °ZØæŒÉ**
Ññ]|
0“ÕZx‰Z G
îG
îœ!Yg
$ Z f *Z
G
yñr
#
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
t = ¬ŠÐ ]â £HHà ó ósZ ` ÛL L[  Å{ëh
+ir
# ™”g Z·?**
Ññä ~
Xì ÒÃd.
Þ ‡gzZhZq
-ZtðƒkCÆcƒ
 Y CgzZ { E
+‚ Z[Â
y‚ WgzZ ™ÃDC
Ù ì Å%Z kZ ]gz¢Z åE<XÅ - 6gzZgz$,Š Z¦Z~ äâ i {Šñèa
ÅÒÃgzYZ ‚Å%ÅÃ}-kZ äsßñ'Xƒy‚ W{Š .Z @*
ñY HA
$%6,j§
Ì9
L o~ VâzŠÆ™yÒp~½B‚Æ]q ˜ZgzZì Hk
,
’~i Z0
+Z¿¹Ã2Z ¸Xì
X ì ðâ

Û yÒ
«**
{Š c*
iÐ {Š c*
iÃkZ nÆVß Zzä™{Š .ZgzZ ñâ

Û «íñZ b
ó ¸ì ¬ŠÐà ¬vZ
}WX ñ¯
#C
x **
»]ä§ÖZÃp ÖZyZ~%ZXì x » »®èE
LG
Ù â ro½èY YY¹7Âo½ÃgTÃk
,
i)

ÅvZ_ŒÉ

( X쨄
 gŠ Ū¯~÷¸gzZ ÇVzŠ

0“ÕZx‰Z G
îG
îœ!Okg=Z
G
y ñr
#
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xv

à °ZØær
# ™Z·?**
Ññ]|

ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚Úg
$ Z f *Zzk
,
æT
$**

c Z™yƒ N*
~g 1
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
VÜm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þ æ å‚ÛvÞ
~gzŠC
Ù ÌZ ÅxEyZgzZì ‚
rgw~Š ã
CD»èzsÜnÆKgzZ ä2IÆy!*
i! ²
ðZ’Z~Ô²kg ZæX Å?£°»6,xEyZ äDIZ~gzŠC
Ù Ã7ÆÌZ ÏZì „g› 
~ y!*
i Ïg ÃgzZ ! ²Ã ðZ’Zï
á ~ ò µgŠpì CY ~ŠzÂm{6,xEyZ~ ]YgŠ
Y C, ZgzZì ZƒZa yDg »IÃxE´Š Ì~Y C{”rg ÃÆVzg ZŠ Z ~)в¼v:ZgzZ
<XÅ Dƒ£ **
Ç!*
Ð Ïg ÃgzZ ! ²èa Y C, ZgzZ ìgƒ4ZŠ~Š Z®~(,~ kg Zæ Ì
Z åE
t³ì @*
ƒg ZØŠ ð•Z 'Ãèz sÜ~ Vâ !*
iyZ nÆY C, Zì ÅkC]!*
t ä ¯gæ
̈Æäƒ rg ÃÐ ò ÂkgŠgzZ D Y {ggz$nÆå ~èz sÜY C, Zì @*
ƒ 
ì ;g Y Hp Ò »]!*
kZ~ kg Zæ ÒZ nÆ ä™gzŠÃ¶ÏZX M
h| 7,76,i§ 9]g „
zŠg Z nÆY CðZ’Z ä DIZ~ekZ ñY c*
J 7,~ y!*
izŠg Zèz sÜÃY CÆZgŠ ðZ’Z
# ™”g Z·?**
r
Ññ[» ¶‚Ük
,
ŠgzZ RŒ
Û ð•Z}g ø X ÅÌ"Á¼ ~ y!*
i
Ð „ qzÑÃsßñ]|X솟ZgzZq
-Z~„
 zkZ Ìó ósZ ` ÛL L[Â Åà °ZØæ
Ð
ÆsÜ~ ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚³Ú}g ZŠ Z}g øgzZì ;g‘m{ÐsÜêL ‘
gzZ [x» Ì{gzŠ »èz sÜ~ V$: Ñ‚ Åkg Zæ {z´Æ kZgzZ k0*
Æ „ y Z t òZ x Ó
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xvi

ÈZgzŠÐ[ ÂkZ Ìä{Èì hv{»·_kgŠ ÈZgzŠÆyZ[ÂtD Zz™~i Z0
+ZÇ â Z
nÆ Y Cì „gt ÒÃÅ]|ì H{Š .Zû% °»‰
Ü zf
e yJZÐ Y C éuSSög D
+
II
{ i Z0
+Z »kZìg[ x»J
-u¾~ èjbÃkZ KZ {z N Y Å7t
# I~i Z0
+Zy‚ WÐ y‚ W
gzZ ñ¯ ¯
) !*
» œnÆY CÃ[ ÂkZ {zì ¬ŠÐ à ¬vZX ì *
@Yƒ ! lÐ "7,[Â

Z·{È

( } K)X ñ¯]y
WŠ ZinÆyZÃ[ÂkZgzZ ñâ

Û «•
',
~¿zDÆ]|

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xvii

à °ZØæ£Zqƒq **
Ññ]|
E
0G©E38Z Œ
òO Zx‰Z ` ÛîG
Û Zk
,
æz±6,

ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃöÖ] t^ãßÚô 艅‚Úkgæz

Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
æ äÖ] æ ‚ÛvÚ àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞŸ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ oFËÒ æ ² ‚Û³v³Ö]
àm†a^_Ö] ànfn_Ö] äe^v‘]
V‚Ãe ^Ú]
E'~xEì ®(Zq
çv³ßù³Ö]æ Ýç³×³Ã³Ö] Ýù] ͆³³’
ù ³Ö] Eìg 6ìÆVâ!çE.-E
-ZsÜD
‰Ã¥1Ì~zŠg ZÁ¼gzZ~y!*
iÏg ÃgzZ! ²Ã9gzZ ÒZÅ®kZ D ^³³³³³âç³³³e]
lˆÅ[ Ây‚ Wq
-Z~®kZ {zÐzz ÅT¶Cƒ µZz ‰
Ü Š¼ ~KÃyZ6,Y ¯ Å];z
# ™ ~zg ZD
r
Ù ”g Z·?**
Ññ]|x(z x H}g ø ñâ

Û «íñZ b
à ¬z ug nvZ¸ ~
ϹgzZV˜Å[ÂkZ ~Š™iÂtÅ¥™}ŠK
M F,
à ó ósZ ` ÛL LäVMÃà°ZØæ
cq
-ZC
Ù ì ëÑÆÚ Š K
M F,
Œ»kZìt ¤SëZq
-ZÐ ~ yZ z ]:S
' s ™zZ Vc*
úzŠ K
M F,
gzZ ÷n¾ì ˆè~ i Z0
+Z A
$%„ e
$.gzZÐ )ð•Z
(
G
:XG

µ
¸
3
™NŠÃK
M F,
gzZ ÷ÏZD™i ŸÐó ósÜïE
Ö ZŠ
L L LvŠ Å¢qçL Ã[ÂÅD°Z ê »',#
kg Zæ x Ó¤
/ZÃ[ ÂkZD â

Û à °ZØæ r
# ™}ZvZÔŠ é)O91Z **
Ññ]|x Hf *Z}g ø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

xviii

kZ Å'ì ¬ŠÐ à ¬vZÐ Vƒn{Š c*
i¹ Ð kZ¥ ÂñY Hï
á ~ [»Æ
kZgzZ N â

Û ‚ûg— Ã ó ósZ ` ÛL Lr
# ™gzZ ñâ

Û gàz wJ~D¬ { Çg !*
KZÃlz»
X ( }W ) ,i ZâÐqJsÑÃ[Â

Å_£Zq¢ P

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

19

û èm…憕 lô^u¡_‘] ü
Ð
û ì HsÜêL ‘ü

D
š!
: ö- ~½ÆsÜ

X Ü$
+~ª
q ~uzŠÐª
qq
-ZÃqË( 3) **
ƒ ( 2) **
¢( 1 )

D
š!
: ö- k˜ZÆsÜ

*Zçz°Z ¸Æä¯+ZuzŠÐ\q
-ZgzZyTÅyZÔyZŠ¤
/ÅVb~TëÃD, ZsÜD
X N YG yÒwßZgzZ

:qçñ»sÜD

E
\
¢

X ´êL ZgzZ ÃÿL ( 1)

XÝÐg ±ZÆ+( 2)
X >ghZ®ð[²Ä¯]ZŠG( 3)

Ð
:n¾ÅsÜêL ‘

X ÃYäT{gÃèwZjZÆ]ZŠG)g fÆT**
YƒÝq (Z

X {)zyTÅx lZ8 ( 4)yTÅ[!*( 3) yTÅc ( 2)yTÅ\ ( 1)‰

Ð
:e
$¸ÅsÜêL ‘

Ô( èôÇønû’
ùô Öû] æø hô†øÃøÖû] Ýô¡øÒø oûÊô ðô^_øíøÖû] àôÂø àôâû„ùô ³Ö] èôÞø^³nø‘
ô ) ÈÐt~VbgzZ]Ü! ²( 1)

Å] g—gzZˆyWŒ
Û x¯Æ\¬vZ ) "
#Ùôçû‰ö†$ ³Ö] Ýô¡øÒø æø ²
ô ] Ýô¡øÒø Üô³ãûÊø o³³ÖF*ô Øö³‘
% çø³j$ Ö]ø ( 2)

X ( 'Ãg Ig
$Š q Z

Ð
:äZz»sÜêL ‘

X ò ãi ÓZ–y¢1Z ( 1)
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

20

X ò~zZØZ›0f ç( 2)
X
ò 1ZWZx â Z ( 3)

è X ëÃk
,
i : {Ÿ

ï X ëÃäƒ:Æ•
w:x b
Ôyj

w
æ è ë X ëÃ7gzZk
,
iÔ',
i :•

ë X ëÃ',
i :

E

æ X ëÃ7: î*‡t

åQ$M',
iwZŠ ç) å‡$‰X −7,B‚Æ•
wg !*
-ZgzZB‚Æyjg !*
q
-Z −7,g !*
q
zŠÃswq
-Z :h

X ( å‡$ ( g !*
~uzŠ ) š',
iwZŠ ( g !*
«)

@*
ƒ ,@*
Æ•
wÅsw~y
WÆÝ Á‚yâ{z c*
X º ç ê X ëÃ7zŠgzZk
,
izŠ Ô',
izŠ :+à
X ( àû×öqö…ø]gßÅ"7,
) غqö…ø‰Xì @*
W~"7,
@*
W7~™Xì

ö L‰
X uÃó óY !*
L gLzZ ó óY Zg L LÔ ó Šó ŸL LswVÐ~kZ XXhø†ô•
L Xĥ
w6,
Tsw{z:uÃ
X ó ó lô L‰
L Xƒ( k
,
i ) {Ÿ6,
Tsw{z :g†X ó ó ÕøL‰
L Xƒ( ',
i ) 6,
Tsw{z :b <
E
?&ÔÁ‚ó ó ÍöL‰
E
X ó ó áûL ‰
L Xƒ( x b
)yj6,
Tsw{z:xzçE
L Xƒ( 7)î*Ot6
,
Tsw{z:x*

E
M

X ó ó ^e÷L‰
L Xƒ( 7zŠÔk
,
izŠÔ',
izŠ )+à6,
Tsw{z: ìQ ð‡3!N ó ó á$ L‰
L Xƒh
+Ÿ6,
Tsw{z:Š å‡hI!N

Ôy :‰XƒÝqˆÆ¶Š K
M F,
Ã]Z
iz ]»wÔszw ëÃ]gßm{ kZ ÅÂË :+

H0+q
-Z †ø’
ø ÞøÂc*
5ÃgÔm
Xhº^jøÒô (ܺ×øÎø‰X ëÝÃÂp!*
~b ˜ZgzZì *
*™Âip~½»Ý:Ý
1C

X sw( 3)Ô÷( 2)ÔÌZ ( 1)9&ÅÝ

:p°ÅÌZ
p»TìÝ{zŠ Z%Ð kZ~b ˜ZgzZì ~—c*
ã¶
KpÆkZ~¹X ëÃx **
ÆqËÌZ
c*
0*
:: â i ðÃÐ ~( wL Z Ôwq Ôèâ ) Vâ â i VÐ~ kZgzZ ñYW~™% ñ5ÆÝ}uzŠ
X ( »±) ‚ºÖøæø( [ ) hº^jøÒôÔ ( Z h˜ ) Œ
º †øÊø‰X ñY
X ( D™¨Ðx lZ°ÜÃÏZ ) ó óÐg ±ZÆpL L9&tÅÝ 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

21

:p°Å÷
}uzŠ p»TìÝ{zŠ Z%Ð÷~b ˜ZgzZXì ( *
*™x » ) pÆkZ~¹X ëÃx »÷
‰X ñY c*
0*
: â i ðÃÐ ~( wL Z ÔwqÔèâ ) Vâ â iVÐ~ kZgzZ ñYW~™% ñ5Ãß
X ( Ç
Wc*
Š%q
-Z {zì ¥) hö†øAûmø ( äŠ%q
-ZkZ \ ) hø†ôBø

:p°Åsw

à ( ÷c*
ÌZ )Ý}uzŠ p»TìÝ{zŠ Z%Ð sw~b ˜ZgzZì {g ) c*
s§p»sw~¹
X ( 6,
) o×FÂø ( Ð) àûÚô ‰X ñW:~™%ñ5

:x lZÅÌZ

XæY( 3) Ã( 2)g]( 1)x lZ&ÅÌZ

((Åå
3 ) :g]

$ Ö])‰Xƒ¯:ÐËŠp{zgzZN Yñ¯wdZgzZY ZÐTì ÌZ {z
X ( hö†û–

( ZƒÑï) :Ã

û Úø (hº…^•
ø
X ( hºæû†ö–
Hc*
¯ôZß !*
Ðg]ì ÌZ {z
ô )‰XƒŠ

( Zƒ)Ôß) :æY

X(Œ
º †øÊø (†ºrøuø)‰Xƒ¯¼ÐkZ:gzZƒŠ
Hc*
¯ÐË:ì ÌZ {z

:9Å ( ‰
Ü z): â i

X wL Z ( 3)Ôwq ( 2)Ôèâ ( 1)9&Å ( ‰
Ü z): â i

X ëÃäâ iá ZzäW :w L ZX ëÃäâ i{Šñ:w qX ëÃ: â iñƒ}g* :èâ

:x lZÅ÷

E
¢

X 4÷( 4)Ô%Z ÿL ( 3)Ôqg p÷( 2)Ôèâ ÷( 1)9g eÅ÷
E
¢

X ( ‹äkZ ) ÄøÛô‰ø‰X ñYc*
0*
: â i ZƒZg*~Tì ÷{z :èâ ÿL
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

22

E
¢

X ( ÇÆc*
ì Í{ z ) ‹
ö ×ôrûmø‰X ñYc*
0*
: â i{ÒWc*
{Šñ~Tì ÷{z :qg pÿL
E
¢

û
ö
X ( ™ŠæÂ) †û’
ö Þ]‰X ñYc*
Š¬»x »Ë~Tì ÷{z :%Z ÿL
E
¢

û
ø
ø
X ( ™:ŠæÂ) †û’
ö ßi Ÿ‰X ñY»zgÐx »Ë~Tì ÷{z :4ÿL

X ëÃá Zz( ¶Šx ZuBä™ )Æ÷Ë :¶Ã
~kZX ( ÅŠæÅ−{äh
+i ) " ]‚÷³Öô^³³ìø ‚º³mû‡ø †ø³³’
ø ³³Þø"‰XƒµZz÷»¶Ã6,
Tì {z :wB
Xì wB ó X]‚÷Öô^ìøL gLzZì ¶Ãó ó ‚ºmû‡øL LÔì ÷XX†ø’
ø ÞøL L
( c*

L äÜ**
) ^u÷^Ëøiö †º‘
ô ^Þø ØøÒø]*‰Xƒx¥( ÑZzä™ )¶Ã»Tì ÷{z

E
¢

:szcÿL

XìÜ**
{zgzZì x¥ÑZzä3~kZ
~kZX ( ˆÅŠæÅæq ) ‚ºÚô^uø †ø’
ô ³Þö‰Xƒ:x¥( ÑZzä™ )¶Ã»Tì ÷{z

E
¢

:w!ÿL

Xì yÃÑZz䙊æ7x¥t
Nºçû³Ûö³vû³Úø Ýø^³³Îø‰Xƒ:]gz¢Åä™™fÃwBgzZ ñYƒZg76,
¶Ãì ÷{z

E
¢

:xiÑ ÿL

X ( ZƒZ9Šú)

E

¢
ø ZZ‰Xƒ~gz¢**
‚³³³mû‡ø hø†ø³³³³³³•
™™f ÌÃwBɃ: Zg76,
¶ÃsÜì ÷{z:~¼ÿL ›
-‰
J
Ü zkZ ñYH:™fà XX…^³³Û³³uZZB‚Æh
+iJ
-Z
# ~kZX ( Zg â Ãñ¢äh
+i ) XX]…÷^³³Ûø³³uô
ø"
XÐVƒ:}g7pÆ "hø†ø•

E
¢

‰X Vƒ -Z szw x Ó ~ T
$¸ ™è uZz +Æ szc èâ ~ T ì ÷{z:Šê ÿL
ø ZZ
X XXtø†øuûNøZZ(XXhø†ø•

E
¢

+Zi¼É Vƒ: -Z szwx Ó~ T
Z
$¸™è uZz+Æ szcèâ ~ Tì ÷{z :h
+'
× ÿL
XXXtø†øuû‚øiøZZ ( XX†øføÓûjø‰û]ôZZ‰X VƒÌszw

E
¢

~™**
™ c*
**
ƒ »x »ËÐ kZgzZVƒ: ( {)zÞÔÝÔ ÑÔ â ) Ôszw¬Ð Tì ÷{z :µÿL
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

23

ø ‰X ñW
X ( Zg â äkZ ) hø†ø•

E
¢

:tÿL

c*
**
ƒ: »x » ËÐ kZgzZƒ ðÃÐ ~ ( {)z ÞÔÝÔ Ñ Ôâ ) Ôszw¬ Ð Tì ÷{z
ø ^Úø‰X ñW~™*
X ( Zg â 7äkZ ) hø†ø•
*™


X ñYÅ]!*
ÐT :¢q

:uZz
X ëÃZ
+ZiÐzŠ :¦
Xƒ:1gzZ¢q{zgzZ ñYÅ]!*
0ÆTc*
X ñYÅ: ]!*
Ð T :T

ÐO¹G
1!
X ÑZzä™]!*
Šp : ê
:-Z½w
X ëÃzŠ

X ëÃq
-Z

kZgzZì6,
yizÆ ØøÃø³Êø ó†ëó ŠøÒø L‰
L Xƒ(ÅÝ ó ÝŸgL zZÔ ó ànÂLÔóð^³ÊZ‰
Ü zD™yizì sw{z
X -ZszwVÐtZ åE<XÅì ó…L (ÅÝ XÝŸgL zZì óŒL(ÅÝ ó ànÂLÔìÕ
ó Z(ÅÝð^Ê~

:Z
+Zi½w

6,
yizÆó ëØÃøËû³jø‰û]ôL ó †ë føÓû³jø‰û]ôZ‰Xƒ:(ÅÝ ó ÝŸgLzZÔ ó ànÂLÔ ó ð^ÊZ‰
Ü zD™yizì sw{z
<XÅÔì ó…L (ÅÝÝŸ gzZì óhL (ÅÝ ó à³nÂL Ôì óÕL (ÅÝ ð^³³Ê~kZXì
szwVÐtZ åE

X Z
+Zi{z:7(ÅÝ XÝŸZ ( XànÂZ ( Xð^ÊZèY ólLÔó ŒLÔ ó ðL szw&}uzŠgzZ-Z

û u»Vbü

1

™èuZz
™è½
™è¦
$¸uZz
/
$¸½
/
$¸ ¦
/

¢q

™èuZz
™è½
™è¦
$¸uZz
/
$¸½
/
$¸ ¦
/

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô


T

™èuZz
™è½
™è¦
$¸uZz
/
$¸½
/
$¸ ¦
/

24

Æ/
$¸uZzgzZ™èuZz~1pÔÆ1b gzZÆ¢qb ÔÆT
$¸b Ô \{g VZÀ6,gî[
Æ1/
$¸ ¦Ô1™è ¦Ô1/
$¸½Ô1™è½gzZì @*
ƒwEZ ( 1uZz)x ¯+q
-Z n
¢qb ÔÆT
$¸b )Xì CYƒ {Ša Š Z®ÀÅVbV- Xì @*
ƒwEZ ( 1 ¦) x ¯+q
-Z n
X ( Æ1zŠgzZÆ

:p°Å ( Ì
ö mû†ô’
û j$ Ö]ø)yZŠ¤
/

!éõNøçû’
ö ÏûÚø áõ^ÃøÛøÖô èõËø×ôjøíûÚö èõ×ø%ôÚû]* oÖF*ô ‚ôuô]çøÖû] Øô‘
û Ÿ*û] Øömûçôvûiø çøâö

X ( **
ZQ**
ƒs§ÅVß VZÃÝZq
-ZnÆw”Æ{Š°ãç) :ÀF,

:9ÅyZŠ¤
/

XR½Ü ( 2) ÔL½Ü ( 1)9zŠ ÅyZŠ¤
/

:p°ÅLsÜ

X DƒgÃè\x Ó~TëÃyZŠ¤
/kZLsÜ
:è×%ÚŸ] ÄÚx **
ÆyZgzZŠ Z®ÅVâ ZŠ¤
/ÅLsÜ

E
4&ÅLsÜ
X ÅÌZ3ZŠ¤
/( 5) õ0*
gzZÅ÷3ZŠ¤
/( 40):eÐ~X3ZŠ¤
/( 45): éG
5F
ö ‰w!µÇèâ ÷cX 2
ø ‰szcµÇèâ ÷cX 1
hø†ô•
hø†ø•
ö ^Úø‰w!tÇèâ ÷cX 4 hø†ø•
ø ^Úø‰szctÇèâ ÷cX 3
hø†ô•
û møŸø‰szctqg p÷cX 6
û mø ‰szcµqg p÷cX 5
hö†ô–
hö†ô–
û möŸø ‰w!tqg p÷cX 8
û mö‰w!µqg p÷cX7
hö†ø–
hö†ø–
û m% àûÖø‰w!—— ¸ qg p÷cX 10 hø†–
û ø
hø†ø–
ô m$ àûÖ‰szc—— ¸ qg p÷cX 9
û mö ÜûÖø‰w!ËåC9E
û mø ÜûÖø ‰szcËåC9E
hû†ø–
Ô÷cX 12
hû†ô–
Ô÷cX 11
û nøÖø‰szcN @*
à$ eø†ô–
yâzN @*
xš— ¸ qg p÷cX 13
û nöÖø‰w!N @*
à$ eø†ø–
yâzN @*
xš — ¸ qg p÷cX 14
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

25

û nøÖø‰szcÜN @*
àûeø†ô–
yâzN @*
xš — ¸ qg p÷cX 15
û nöÖø‰w!ÜN @*
àûeø†ø–
yâzN @*
xš — ¸ qg p÷cX 16
û jöÖô‰w!¢q%Z÷cX 18
hû†ø–
û nöÖô‰w!T
hû†ø–
$¸%Z÷cX 20

û ]ô‰szc¢q%Z÷cX 17
hû†ô•
û nøÖô‰szcT
hû†ô–
$¸%Z÷cX 19
û ]ô‰szcN @*
à$ eø†ô•
yâ !*
— ¸¢q%Z÷cX 21
û jöÖô‰w!N @*
à$ eø†ø–
yâ !*
— ¸¢q%Z÷cX 22

û nøÖô‰szcN @*
à$ eø†ô–
yâ !*
— ¸T
$¸%Z÷cX 23
û nöÖô‰w!N @*
à$ eø†ø–
yâ !*
—‡T
$¸%Z÷cX 24
û ]ô‰szcÜN @*
àûeø†ô•
yâ !*
—‡¢q%Z÷cX 25
û jöÖô‰w!ÜN @*
àûeø†ø–
yâ !*
—‡¢q%Z÷cX 26
û nøÖô‰szcÜN @*
àûeø†ô–
yâ !*
—‡T
$¸%Z÷cX 27
û nöÖô‰w!ÜN @*
àûeø†ø–
yâ !*
—‡T
$¸%Z÷cX 28
û iö Ÿø‰w!¢q4÷cX 30
hû†ø–
û mö Ÿø‰w!T
hû†ø–
$¸4÷cX 32

û iø Ÿø‰szc¢q4÷cX 29
hû†ô–
û mø Ÿø‰szcT
hû†ô–
$¸4÷cX 31

û iø Ÿø‰szcN @*
à$ eø†ô–
yâ !*
—‡¢q4÷cX 33

û iö Ÿø‰w!N @*
à$ eø†ø–
yâ !*
—‡¢q4÷cX 34
û mø Ÿø‰szcN @*
à$ eø†ô–
yâ !*
—‡T
$¸4÷cX 35
û mö Ÿø‰w!N @*
à$ eø†ø–
yâ !*
—‡T
$¸4÷cX 36
û iø Ÿø‰szcÜN @*
àûeø†ô–
yâ !*
—‡¢q4÷cX 37
û iö Ÿø‰w!ÜN @*
àûeø†ø–
yâ !*
—‡¢q4÷cX 38
û mø Ÿø‰szcÜN @*
àûeø†ô–
yâ !*
—‡T
$¸4÷cX 39
û mö Ÿø‰w!ÜN @*
àûeø†ø–
yâ !*
—‡T
$¸4÷cX 40
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

26

û Úø ‰wBÌZcX 42
h
º æû†ö–

ø ‰¶ÃÌZcX 41
h
º …ô^•
û Úø ‰søÌZcX 43
û Úô( 3) èºeø†ø–
û Úô( 2) h
û Úô( 1)‰!WÌZcX 44
h
º ]†ø–
º †ø–
h
º †ô–
E©EG
$
{
5
ö
û
ø
(/
$¸ ) oeF †û• ( ™è) hö†ø•] ‰ÿG ÌZcX 45

E
¢

û èâ ÿL ü

E
:9g eÅèâ ÿL ›¢

X w!tÇèâ ( 4) szctÇèâ ( 3) w!µÇèâ ( 2) szcµÇèâ ( 1)
1C

:szcµÇèâ ( 1)

Xƒs§Å¶Ã~äâ i¸*ÚÅTì ÷{z
Âì @*
Y c*
¯ qg pZ
# ˆÆkZQì á
CÐg]+ »T
$¸™èuZzÆszcµÇèâ ÷
E
X k 
Ðqg pÿL ›¢3ZŠ¤
/
x Ó†{z´ÆkZD ¯Ðèâ ÷ÐZ
g]
E
¢

èâ ÿL
qg p
3ZŠ¤
/
x Ó†
X ‘
WÐuZz\ƦgzZ½gzZì á
CЙèLZ+C
Ù »/
$‡:^â

:yZŠ¤
/ÅszcµÇèâ ÷

ø (Üûjöeû†ø•
ø (^Ûøjöeû†ø•
ø (k
ø (àøeû†ø•
ø (^jøeø†ø•
ø (kûeø†ø•
ø (]çû³eö†ø³•
ø (^³eø†ø³•
ø (hø†ø³•
ø
(kôeû†ø•
ø eû†ø•
ø (k
ø (à$ jöeû†ø•
ø (^Ûøjöeû†ø•
ø
!^ßøeû†ø•
ö eû†ø•
XƒŠ
H3g:p Ò»êzd

Û ~kZpñYc*
0*
: â i ZƒZg*~Tèâ (Z 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

27

:w!µÇèâ ( 2)

Xì @*
Y¹¶ÃT
$**
ÃwBkZgzZƒˆÅs§Å/wB~: â i¸*ÚÅTì ÷{z

:{°‡»ä¯w!µÇèâ

c*
Š {ŸÃIâ Ðy
WÔ ÇñY3g6,
qKZÃsw~y
ª
Zì b§kZÐ szcèâ ì *
@Yc*
¯Ãw!èâ
E
X ÇñYc*
Šî*OtÃyZVƒswuÃægzZ ÇìgÁ‚Á ‚Ô ÇñY

ö '' hø†ø•
ø ( 1) ‰
X ØøfôÏûjö‰û]ö '' ØøføÏûjø‰û]ô ( 3) Øøfùô Ïöiö ''Øøf$ Ïøiø ( 2) hø†ô•

:yZŠ¤
/Åw!µÇèâ

ö kôeû†•
ö ö ö ö ö ø eû†•
ö
ö ø ö
ö
ö
ö
ö
^Ûøjöeû†ô•
ô Üûjeû†ô• ^Ûøjeû†ô• k
ô àøeû†ô• ^jeø†ô• kûeø†ô• ]çeö†ô³• ^³eø†ô³• hø†ô³•
ö k
ö à$ jöeû†•
ö
!^ßøeû†ô•
ö eû†ô•
ô

:szctÇèâ DOE

Xƒ: s§Å¶Ã~: â i¸*ÚÅTì ÷{z

:{°‡»ä¯szctÇèâ

Xì @*
Y0szctÇèâ Ð äÎ ó óÑL L c*ó óâ þL L ( Ôsw)~qzÑÆszcµÇèâ

Xì ꊙtеÃp%Z @*
™7¿¼~p ÖZÆèâ Ôsw
ø ^Úø Ô ( äkZ Zg â ) hø†ø•
ø ‰
X ( äkZ Zg â 7) hø†ø•

Ìó óÑLB
L ‚B‚gzZƒg Zƒ~èâ Z
# Ôì @*
W‰
Ü zkZ ó óÑL gLzZì @*
W ó óâ L LÒZ nÆÔ~èâ :{Z

Xo×# ‘
ø Ÿøæø Ñø‚$ ‘
ø ¡øÊø‰Xƒc*
Wg(

:yZŠ¤
/ÅszctÇèâ

ø ^Úø køeû†ø•
ø ^Úø àøeû†ø•
ø ^Úø ^³jøeø†ø³•
ø ^³Úø k
ø ^³Úø ]çû³eö†ø³•
ø ^³Úø ^³eø†ø³•
ø ^³Úø hø†ø³•
ø ^³Úø
^Ûøjöeû†ø•
û ³eø†ø³•
ø ^Úø k
ø ^Úø à$ jöeû†ø•
ø ^Úø ^Ûøjöeû†ø•
ø ^Úø kôeû†ø•
ø ^Úø Üûjöeû†ø•
ø ^Úø
!^ßøeû†ø•
ö eû†ø•

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

28

:w!tÇèâ ( 4)

XƒˆÅ: s§Å/wB~: â i¸*ÚÅTì ÷{z

:i§»ä¯w!tÇèâ

Xì @*
Y0w!tÇèâ ÐäÎ ó óÑL L c*ó óâ Lþ L( Ôsw)~qzÑÆw!µÇèâ

:yZŠ¤
/Åw!tÇèâ

ö ^Úø køeû†•
ö
ö
ø ö
ö ^³Úø ]ç³eö†³•
ö
ö
ö
^Ûøjöeû†ô•
û ³eø†ô³•
ô ^Úø àøeû†ô•^Úø ^³jeø†ô³•^³Úø k
ô ^³Úø ^³eø†ô³•^³Úø hø†ô³•^³Úø
ö ^Úø k
ö ^Úø à$ jöeû†•
ö
ö ö
ö
ö ö
!^ßøeû†ô•
ö eû†ô•
ô ^Úø ^Ûøjeû†ô•^Úø kôeû†ô•^Úø Üûjeû†ô•^Úø

û V*¶
KÅ+ TÃVbÆèâ ü

ã¶
K
yZŠ¤
/
ø
**
ƒb <»ßxÑ ýý ýýýý hø†ø•
ø
D]E ýýýýýýýý ^eø†ø•
ø
DæE ýýýýýýýý ]çûeö†ø•
ø
DlûE ýýýýýýý kûeø†ø•
ø
D^iøE ýýýýýýýý ^jøeø†ø•
ø
DáøE ýýýýýýýý àøeû†ø•
ø
DløEýýýýýýýý køeû†ø1C•
ø
D^ÛøiöE ýýýýýýý ^Ûøjöeû†ø•
ø
DÜûiöEýýýýýýýý Üûjöeû†ø•
ø
DlôEýýýýýýýý kôeû†ø•
ø
D^ÛøiöEýýýýýýýý^Ûøjöeû†ø•
ø
Dà$ iöE ýýýýýýýýà$ jöeû†ø•
ø
DlöEýýýýýýýý k
ö eû†ø•
ø
D^ÞøE ýýýýýýýý ^ßøeû†ø•

+
$¸™èuZz
T
$¸™è½
T
$¸™è¦
T
$ ¸/
T
$‡uZz
$ ¸/
T
$‡½
$¸ /
T
$‡¦
¢q™èuZz
¢q™è½
¢q™è¦
¢q/
$‡uZz
¢q/
$‡½
¢q/
$‡¦
1uZz

X¢q/
$¸½ ( 2) gzZ ¢q™è½ ( 1)ì ã¶
KÅVbzŠt 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

29

E
¢

û qg pÿL ü
1C

X 9g eÌÅ qg p÷b§Åèâ ÷

w!tqg p÷( 4)szctqg p÷( 3)w!µqg p÷( 2)szcµqg p÷( 1)

û szcµqg p÷ü
:{°‡»ä¯szcµqg p

qg pszw~ qzÑÆèâìti§»ä¯ÆkZXÐ szcèâ ì á
Cszcµqg p
Y ÃgzZë Ìqg p#
Ö ´gzZ&ZszwÃqg pszwzŠ™†ŸZ »swËÐ ~( y Ô} Ô]Ô P )
kZQì {Z
+Zi ó óY @*
L L~ qzÑÆèâ ÅyZ c*
ì °wg e èâ ÅXÆ[ Z1PyZ ñZÎzŠ™Á‚ÃÝ

~y
WÆ( 1¦Ô1uZzÔ¢q™èuZzÔ T
$¸/
$¸uZzÔ T
$¸™èuZz) Vbõ0*
ÆŠGˆÆ
2C
û Þø (hö†•
û ]ø (hö†–
û iø (hö†–
û iø (hö†–
û mø‰zŠ}Š ( 7)î*OtE
Xhö†–
ô

ô

C
3

ô

ô

ô

û ³³³³mø‰zŠ Î! Z²Zyâ~y
(áô^³³³³³eø†ô³³³³³–
WÆ( ¢q/
$¸uZzgzZ™è¦zŠÔ½g e)Vb]‚gzZ
û iø (áøçûeö†–
û ø
û
û ø
û ø
û ø
!àønûeô†ô–
ô i (áøçûeö†ô–mø (áô^eø†ô–i (áô^eø†ô–i (áô^eø†ô–i

~èâ /
$¸ ¦yâ‰V;zCƒ7~pðÃ~y
WÆ( ¢q/
$¸ ¦ÔT
$ ¸/
$¸ ¦)VbzŠ

X ë Ì{²yâgzZ;yâÐZì -ZyâtèY ÇìgŠñÌ~qg p„, zåŠñ
: 1C {Z

ì CW~qzÑÆVbg eÆT
$¸ :Y c*
$¸ /
T
$¸ ¦
û mø
àøeû†ô–

ÔT
$¸™è¦
û mø
áøçûeö†ô–

ÔT
$¸™è½
û mø
áô^eø†ô–

ÔT
$¸™èuZz
û mø
hö†ô–

Xì CW~qzÑÆ( T
$ ¸/
$¸½gzZ/
$¸uZz)VbzŠÆT
$¸gzZVbbÆ¢q :Y @*
E
Xì _g*Ætgz¢‹q ˜Z~] ,¸*p°Å qg pÿL ›¢ 1C
XìŠG èSgßpì+»1¦p¤
/Zt 2C
Xì @*
W~núÆ«gÆT
$¸™èuZztë nkZ! Z²ZyâÃkZ 3
C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

30

û iø (á^eø†–
û ø
û ø
û ø
û ø
û ø
X àøeû†ô–
ô ô i (àønûeô†ô–i (áøçûeö†ô–i (áô^eø†ô–i (hö†ô–i ( ¢q )
û iø (hö†–
û ø $¸)
X áô^eø†ô–
ô i (T

û ]* 1uZzªì @*
X hö†ô•
W~qzÑÆ\q
-Z :{Ä
û Þø1¦ªì @*
Xhö†ô–
W~qzÑÆ\q
-ZsÜÌt:yâ
û ³mø ‰ÐN Wb <~[Z1Zx Óqg pszw : 2C {Z
(†ö’
ô ßûjøŠûmø (g
ö ŠôjøÓûmø (†ö’
ö ßû³mø (hö†ô³–

N Wx*qg pszw~yZ ÂVƒszwg e~èâÆXÆ[Z1ZyZ ñZÎ (tö†øuû‚ø³jømø (Øö³f$ Ïø³jømø

Xtö†ôuû‚ømö (Øöiô^Ïømö (Ýö†ôÓûmö‰XÐ

(†ö³’
ô ³ßû³jøŠûmø (g
ö ³³ßô³³jørû³³mø ‰Ð,Š {ŸÃIâÆy
WÆqg pƒŠêO )èâ ¤
/Z : 3
C {Z

XÐ,Š ÃIâÆy
WÆqg pƒ{Z
+Zi ó]L~qzÑÆèâ ÅŠêO )¤
/ZgzZ tö†ôuû‚ømø (Ýö†ô³Óû³mö
XØöeø^Ïøjømø (tö†øuû‚øjømø (Øöf$ Ïøjømø‰

~ qzÑÆ qg p÷Z
# p D Y ñ0*
wL ZgzZ wq äâ i zŠ ~ qg p6,gîx ¬ : 4C{Z

wì @*
W ó ó¯L
L ì t"
Û Ú Z V; B‚ÆwÇñYƒ m{ qg p ÂñYW ó ósÎL L c*
ó ó¯L L
‰ nÆêwì @*
W ó ósÎL gLzZ ( Ç}™Šæ~äâ id

Û ) †ö³³’
ö ³ßû³³nø‰ø‰nÆd

Û

qg pÂñYW( ëÙ) b <xÑ~qzÑÆqg p¤
/ZgzZX ( Ç}™Šæ~äâ i{ÒW ) †ö’
ö ßûmø Í
ø çû‰ø
X ( ì @*
™Šæ{z) †ö’
ö ßûnøÖø ‰ÇñYƒm{B‚Æwq

:yZŠ¤
/Åszcµqg p

û iø á^eø†–
û ø
û ø
û
û ø
û ø
û
û
û
áøçûeö†ô–
ô ô i hö†ô–i àøeû†ô–mø áô^³eø†ô³–³i hö†ô³–³i áøçû³eö†ô³–³mø áô^³eø†ô³–³mø hö†ô³–³mø
û Þø hö†•
û*
û ø
û ø
û ø
!hö†ô–
ô ] àøeû†ô–i áô^eø†ô–i àønûeô†ô–i

û szctqg pü
:{°‡»ä¯szctqg p

Äö³³³Ûø³³³ŠûmøŸø‰ì @*
Y0szctqg pÐäÎó óÑL Lc*
ó óâ L L~qzÑÆszcµqg p÷
%Z D™7~pðÃ~p ÖZÆyZŠ¤
/Å qg pó óÑL gLzZ ó óâ L LX ( Ç•7c*
ìù
77{z) ÄöÛø³Šûmø^³Úø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

31

X ~pÆtñOŵD™~p~p

:yZŠ¤
/Åszctqg p

û iø Ÿø hö†–
û ø ø
û ø
û ø ø
û ø ø
û ø
û ø
û ø
áô^eø†ô–
ô i Ÿ àøeû†ô–mø Ÿ áô^eø†ô–i Ÿ hö†ô–i Ÿ áøçûeö†ô–mø Ÿ áô^eø†ô–mø Ÿ hö†ô–mø Ÿ
û Þø Ÿø hö†•
û* ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
!hö†ô–
ô ] Ÿ àøeû†ô–i Ÿ áô^eø†ô–i Ÿ àønûeô†ô–i Ÿ áøçûeö†ô–i Ÿ

û w!µqg pü
:{°‡»ä¯w!µqg p

Xì á
C6,
i§sfzgqÐszcµqg pw!µqg p
E
X zŠ Îî*Ot6,
( yÔ} Ô]Ô P )&Zs
è zw ( 1)
1C

X ( Çìgx*{zª)zŠ hg6,
wq LZÃ ( ßxÑ)sw~y
W( 2)
X zŠ} Š ÃyZuÃæ( 3)
E$N
L L ‰X zŠgÁ‚ÃÁ ‚ ( 4)
( Š%q
-Z {zÇñYZg â c*
ì*
@YZg â ) ó ó5 çM¸QG

:yZŠ¤
/Åw!µqg p

û iö á^eø†ø–
û iö hö†ø–
û iö àøeû†ø–
û mö á^³eø†ø³–
û ³iö hö†ø³–
û ³iö áøçû³eö†ø³–
û ³mö á^³eø†ø³–
û ³mö hö†ø³–
û ³mö
áøçûeö†ø–
ô
ô
ô
û Þö hö†ø•
û ]ö àøeû†ø–
û iö á^eø†ø–
û iö àønûe†ø–
û ö
!hö†ø–
ô
ô i

û w!tqg pü

^³³Úø Äö³³Ûø³³Šûmö Ÿø‰ì @*
Y0w!tqg pÐäÎó óÑL Lc*
ó óâ L L~qzÑÆw!µqg p÷
X ( ÇñY‹7c*
ì*
@Y‹7{z) ÄöÛøŠûmö

:yZŠ¤
/Åw!tqg p

û iö Ÿø hö†ø–
û iö Ÿø àøeû†ø–
û mö Ÿø á^eø†ø–
û iö Ÿø hö†ø–
û iö Ÿø áøçûeö†ø–
û mö Ÿø á^eø†ø–
û mö Ÿø hö†ø–
û mö Ÿø
áô^eø†ø–
ô
ô
û Þö Ÿø hö†ø•
û ]ö Ÿø àøeû†ø–
û iö Ÿø á^eø†ø–
û iö Ÿø àønûe†ø–
û ö ø
û ö ø
!hö†ø–
ô
ô i Ÿ áøçûeö†ø–i Ÿ
X Vƒ: 4ZŠ)i Yc*
îE
0r**
½zw6,
kZJ
-Z
# 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

32

û V*¶
KÅ+ TÃVbÆqg p÷ü

û *] **
!hö†ô•
ƒ~qzÑ » ( P )
û Þø **
!hö†ô–
ƒ~qzÑ» ( y)
û iø (á^eø†–
û ø
û ø
û
!áô^eø†ô–
ô ô i (áô^eø†ô–i (áô^eø†ô–mø½³ Z ( Z )
û iø (áøçûeö†–
û
!áøçûeö†ô–
ô mø x*Iâ Á‚ ( z)
û iø (àøeû†–
û
!àøeû†ô–
ô mø < <yâ ( y)
û iø g†Iâ Á‚Y c*
!àønûeô†ô–
(~)
û mø **
X hö†ô–
ƒ: »/
$¸ ¦yâgzZ! Z²Zyâ~y
WgzZ **
ƒ»Y c*
~qzÑ

1uZz

( \g e)½
\zŠ™è¦
\zŠ/
$¸ ¦
¢q/
$¸uZz
$¸™èuZz
T

**
ƒ: »/
$¸ ¦yâgzZ! Z²Zyâ~y
WgzZ **
ƒ»Y @*
~qzÑÆ¢q™èuZzgzZT
$ ¸/
$¸uZz
û iø(hö†–
û ø
hö†ô–
ô i

û iø(áøçû³eö†³–
û ø
û ø
û ø
(àønûeô†ô–
ô ³i(áô^³³eø†ô³–³i (hö†ô³–³i ‰ÇñW ó ó]L L~qzÑÆVbx ÓÆ¢q :^â
û mø(á^³eø†³–
û
û
û iø(á^³eø†³–
û ø
(áøçûeö†ô–
L L~qzÑÆVbg eÆT
$¸gzZ àøeû†ô–
ô ô ³mø(hö†ô³–³møÇñW ó óY c*
ô ô ³i
û iø( T
û iø‰ÇñW ó óY @*
û mø
(T
$¸/
$¸½ ) áô^eø†ô–
$ ¸/
$¸uZz)hö†ô–
L L~qzÑÆVbzŠgzZ àøeû†ô–

û —N @*
Ôü

û ³m$ àû³³Öø ‰ñYŒB‚ÆN @*
hø†ô³–
ÃÔÅx »Ë~äâ iáZzäWÐTì qg p÷{zt
X ( Š%q
-Z {zÇ}g â 7¦
/
Ù)
C

:{°‡»ä¯—N @*
Ô
Xì @*
Y0—N @*
Ô÷жŠ Îó óÞ L Lsw~Y Z’Zŵqg p÷
1C

X ~p~s( 2)Ô ~pŠ( 1)ì @*
™V´pÅ b§zŠ~kZ Âì @*
ƒ4ZŠ6,
qg p÷Z
# ó óÞ L Lsw
X D™V´p„zÌ XXoûÒøZZ (XXáûƒø*ôZZ (XXáû]*ZZ ì @*
™V´pŠ ó óÞ L L½w~qgp 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

33

:~pŠ ( 1)

û Þø (hö†•
û*
û ø
û ø
û
Xì ꊷÃy
WÆ Dhö†ô–
ÆŠGX 1
ô ] (hö†ô–i (hö†ô–i (hö†ô–mø)Vbõ0*

Xì êŠ Z¤
/! Z²ZyâÐ( á Zz! Z²Zyâ )Vb]‚X 2

F\zŠtÆqg pgzZì -ZyâtèY ) @*
F
™7~pðÃ~( ¢qzT
$ ¸/
$¸ ¦)VbzŠ X 3
X ( Cƒ7~pðÃL~yZ

:~p~s ( 2)

E
Å
3E
Xì ꊙ ö§ !*
— ¸Ãµqg pX 1
Xì ꊙm{B‚ÆwÃqg pX 2
X w!—N @*
Ô( 2)Ôszc—N @*
Ô( 1) 9zŠ Å—N @*
Ô

:yZŠ¤
/Åszc—N @*
Ô
û iø àûÖø àøeû†–
û ø
û ø ø
û ø ø
û
ø
û
ø
û
ø
hø†ô–
ô m$ àûÖ ^eø†ô–i àû³Ö hø†ô³–³i àû³Ö ]çû³eö†ô³–³m$ àû³Ö ^³eø†ô³–³m$ àû³Ö hø†ô³–³m$ àû³Ö
û Þø àûÖø hø†•
û* ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
!hø†ô–
ô ] àûÖ àøeû†ô–i àûÖ ^eø†ô–i àûÖ oûeô†ô–i àûÖ ]çûeö†ô–i àûÖ ^eø†ô–i àûÖ

:yZŠ¤
/Åw!—N @*
Ô

û iö àûÖø àøeû†ø–
û m% àûÖø ^eø†ø–
û iö àû³Öø hø†ø³–
û ³iö àû³Öø ]çû³eö†ø³–
û ³m% àû³Öø ^³eø†ø³–
û ³m% àû³Öø hø†ø³–
û ³m% àû³Öø
hø†ø–
û Þö àûÖø hø†ø•
û ]ö àûÖø àøeû†ø–
û iö àûÖø ^eø†ø–
û iö àûÖø oûe†ø–
û ö ø
û ö ø
û ö ø
!hø†ø–
ô i àûÖ ]çûeö†ø–i àûÖ ^eø†ø–i àûÖ

û ËåC9E
Ôü

û mø ÜûÖø ‰ƒx¥ÔÅx »Ë~äâ iñƒ}g*ÐTì qg p÷{zËåC9E
Zg â 7) hû†ô–
Ô
X ( äŠ%q
-ZkZ

:{°‡»ä¯ËåC9E
Ô

Xì @*
Y0ó Ë
ó åC9E
ÔL L÷жŠ Îó óÝL Lsw~Y Z’Z ŵqg p
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

34

X ~s ( 2) ÔŠ ( 1) Xì @*
™V´pÅ b§zŠ~kZ Âì @*
ƒ4ZŠ6,
qg pZ
# ó óÝL Lsw

:~pŠ ( 1)

1C

û Þø (hö†•
û*
û ø
û ø
û
Xì êŠxb
Ãy
WÆ Dhö†ô–
ÆŠGX 1
ô ] (hö†ô–i (hö†ô–i (hö†ô–mø)Vbõ0*
Xì êŠ Z¤
/! Z²ZyâÐ( á Zz! Z²Zyâ )Vb]‚X 2
X @*
™7~pðÃ~( ¢qzT
$ ¸/
$¸ ¦)VbzŠ X 3

:~p~s ( 2)

Xì ꊙ~pÆtèâ õqg p
X w!ËåC9E
Ô ( 2) ÔszcËåC9E
Ô ( 1) 9zŠ ÅËåC9E
Ô

:yZŠ¤
/ÅszcËåC9E
Ô

û iø ÜûÖø hû†–
û ø ø
û ø
û ø ø
û ø ø
û ø
û ø
û
ø
^eø†ô–
ô i ÜûÖ àøeû†ô–mø ÜûÖ ^eø†ô–i ÜûÖ hû†ô–i ÜûÖ ]çûeö†ô–mø ÜûÖ ^eø†ô–mø ÜûÖ hû†ô³–³mø Üû³Ö
û Þø ÜûÖø hû†•
û* ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
!hû†ô–
ô ] ÜûÖ àøeû†ô–i ÜûÖ ^eø†ô–i ÜûÖ oûeô†ô–i ÜûÖ ]çûeö†ô–i ÜûÖ

:yZŠ¤
/Åw!ËåC9E
Ô

û iö ÜûÖø hû†ø–
û iö ÜûÖø àøeû†ø–
û mö ÜûÖø ^eø†ø–
û iö ÜûÖø hû†ø–
û iö ÜûÖø ]çûeö†ø–
û mö ÜûÖø ^eø†ø–
û mö ÜûÖø hû†ø³–
û ³mö Üû³Öø
^eø†ø–
û Þö ÜûÖø hû†ø•
û ]ö ÜûÖø àøeû†ø–
û iö ÜûÖø ^eø†ø–
û iö ÜûÖø oûe†ø–
û ö ø
û ö ø
!hû†ø–
ô i ÜûÖ ]çûeö†ø–i ÜûÖ

Æp~ÔÅVâzŠyZpì ꊙ~pÆtèâ õqg pÌó ó ^³³Û$ ³³ÖøL Lb§Å ó óÝL L :{Z

ó óÝL gLzZì Cƒï#
áJ
-‰
Ü zÆä™WÆ1Ãèâ Y: â ix ÓÔÅ ó ó ^Û$ ³ÖøL
L t{zgzZì t"
Û Ðg ±Z

û mø ^³³Û$ ³Öø ‰ì °»{zƒˆƒÔ~èâ: â ỉ
hû†ô³–
Ü zËÉ Cƒ7ï#
á Ãèâ: â ix ÓÔÅ
û mø ÜûÖø gzZ ( Zg â 7J
X ( Zg â 7äkZ ) hû†ô–
-ÌZäkZ )

û N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pü

û ³³³nøÖø ‰ñYŒB‚ÆN @*
à$ ³³eø†ô³³³–
~äâ i{ÒW*
*™ c*
**
ƒ»x »ËÐTì qg p÷{zt
û ³³nøÖø ( Š%q
xÑptÆN @*
~qg pgzZ ( Š%q
-Z {zÇ}g â gz¢) àû³eø†ô³–
-Z {zÇ}g âgz¢/gz¢)

GÒO‘szwX ( ǃxb
X Y c*
( 3)Ô³Z ( 2)Ô ƒ Zz( 1)&ï
„**

/»A½wgzZ ) ÇñY¤
/{zÂǃA½w~y
WÆVbõ0*
yZ¤
/Z 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

35

ì @*
W~y
WÆqg pN @*
yâgzZ~qzÑÆqg pb <xÑX DƒÝqÐN @*
yâgzZ b <
:ì @*
ƒ» b§zŠN @*
yâXì ꊙm{B‚Æw: â iÃqg pgzZ
û nøÖø ‰ ( Š åOhI!Ô ÑZzh
! à$ eø†ô–
+Ÿ ) ( 1)
û nøÖø ‰ ( Á‚Ô ÑZzx b
!àûeø†ô–
) Ü ( 2)

x ÓÆ/
$¸ ¦gzZ½ì @*
W~VbJ WsÜÜyâ²ì @*
W~Vb{Šax ÓÆqg pyâ

X @*
W7Üyâ~Vb

1C

:i§»ä¯N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg p

yâ~y
WgzZ ( < <)N @*
xÑ~ qzÑÆqg pìti§»ä¯N @*
yâzN @*
xš — ¸ qg p
$¸™è ¦Ô½g e) ~ Vb]‚ ǃ b <~ Vbõ0*
T
ÆŠGIâ »N @*
yâX Ð NÑN @*
» ½ZÃzZz ~¢qz T
$¸™è ¦Ð NÑN @*
yâˆÆ äZ¤
/! Z²Z yâÐ ( ¢q /
$ñuZz Ô¢qz
4E
5±‚
EG
û jøÖø (à$ eö†–
û nøÖø) ‰XÐOg ¹!*
Æ¢q/
$¸uZzgzZ ( à$ eö†ô–
Ã
L
g
z
Z
Ð
,
Š
Z
/
¤
Ð
z
z
Å
è
ô
4E
5±‚ » ½ZÃY c*
û ³³³jøÖø)‰ÐOg ¹!*
VbzŠgzZ ( à$ ³³³eô†ô³³³³–
Ã{ŸgzZÐ,Š Z¤
/
ÐzzÅ èEG
~\
û ³³³nøÖø)‰ÐNÑÝó ZÐzzÅ q ½ZÆV2C ââ&~( ¢qzT
(áùô ^³³³ßø³³eû†ô³³–
$ ¸/
$¸ ¦)
û jøÖø
X ( áùô ^ßøeû†ô–
g†yât6,V;zƒ³ Z¬ÐyâV˜ ~VbyZ ñZΠǃ b <~Vbx Óyâ :^â
X \Æ/
$¸ ¦gzZ½‰ÇñYƒ

:yZŠ¤
/ÅszcN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg p ( 1)

û jøÖø à$ eø†–
û øø ø û ø
û øø
û øø
û ø
û ø
û ø
áùô ^eø†ô–
ô jÖ áùô ^ßeû†ô–nøÖ áùô ^eø†ô–jÖ à$ ³eø†ô³–³jÖ à$ ³eö†ô³–³nøÖ áùô ^³eø†ô³–³nøÖ à$ ³eø†ô³–³nøÖ
û ßøÖø à$ eø†•
û *ø ø û ø ø
û øø
û øø
û øø
!à$ eø†ô–
ô Ÿ áùô ^ßeû†ô–jÖ áùô ^eø†ô–jÖ à$ eô†ô–jÖ à$ eö†ô–jÖ
Xì @*
YWÌó ó ^Úù*ôL(
L ÅN @*
xÑ~qzÑÆqg pLL 1C
X 7^
,YÆA Ã%q ½Z »Vââ&V; Æ[²ÿL 3XZèY~yâÔyâzŠgzZ »/
$¸ ¦yâq
-Z 2C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

36

:yZŠ¤
/Åw!N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg p ( 2)

û jöÖø à$ eø†ø–
û jöÖø áù ^ßøeû†ø–
û nöÖø áù ^eø†ø–
û jöÖø à$ ³eø†ø³–
û ³jöÖø à$ ³eö†ø³–
û ³nöÖø áù ^³eø†ø³–
û ³nöÖø à$ ³eø†ø³–
û ³nöÖø
áùô ^eø†ø–
ô
ô
ô
û ßöÖø à$ eø†ø•
û Ÿ.ø áù ^ßøeû†ø–
û jöÖø áù ^eø†ø–
û jöÖø à$ e†ø–
û öø
û öø
!à$ eø†ø–
ô
ô
ô jÖ à$ eö†ø–jÖ

:yZŠ¤
/ÅszcÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg p ( 3)

û ßøÖø àûeø†•
û *ø
û øø
û øø
û øø
û øø
û ø
û ø
!àûeø†ô–
ô Ÿ àûeô†ô–jÖ àûeö†ô–jÖ àûeø†ô–jÖ àûeø†ô–jÖ àûeö†ô–nøÖ àûeø†ô–nøÖ

:yZŠ¤
/Åw!ÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg p ( 4)

û ßöÖø àûeø†ø•
û Ÿ.ø àûe†ø–
û öø
û öø
û öø
û öø
û ø
û ø
!àûeø†ø–
ô jÖ àûeö†ø–jÖ àûeø†ø–jÖ àûeø†ø–jÖ àûeö†ø–nöÖ àûeø†ø–nöÖ

E
¢

û %Z ÿL ü

X ( ™ŠæÂ) †û’
ö Þû]ö ‰X ñYc*
Š¬»x »~w: â iÃË~Tì ÷{z%Z÷
1C

E
É
Å
{
X x äÕ !*
%Z ( 2)îœG3 !*
%Z ( 1) 9zŠ Å%Z

: îœE
%Z ( 1)
G3{Å!*

2C

Ö ´Ð \Æ¢qÆx¥qg pìti§ » ä¯ ÆkZX ëÃx¥¢q%Z îœE
#
%Z
G3{Å!*
%Z )zŠ}Šxb
Ãy
WÆqg pÂì uÃswÑZzˆÆqg p#
Ö ´¤
/ZQsv
.Ãqg p
~qzÑÂì Á‚Éì 7uÃswÑZzˆÆqg p#
Ö ´¤
/ZgzZ Ýû†ùô ³Òø ÐÝö†ùô Óø³iö‰( ìg »
[Z1Zx Ó{Ät (xûjøÊû]ôÐ xöjøËûiø‰zŠ}Šxb
Ãy
WgzZ ó ì
ó wõy ð½hÅ!*
Y Z’Z Lè
L YzŠ™†ŸZ »-z{Ä
!†û¿öÞû]öÐ †ö¿ößûiø‰X ǃx*{Ä6,
V;zƒ7Zx*qg p»XÆ[Z1ZyZ ñZÎÇñWg†~

E
V”zŠÃyZŠ¤
/kZë‰
Ü zD ¯yZŠ¤
/Å%Z[ ZXÆ1zŠgzZÆ¢qb ÔÆT
$¸b ¸\{Ša~yZŠ¤
/Å qg pÿL ›¢ 1C
$¸Ì\zŠÆ1èYÐVƒ\J W~ yZŠ¤
T
/ÅT
$¸p\b ÂÆ¢qX T
$¸( 2) Ô¢q ( 1)XÐ,™„~
ÔszcT
$¸ ( 3) Ôw!¢q ( 2) Ôszc¢q ( 1) X ÏVƒ 3ZŠ¤
/g eêY Z’Z Å 4z%Z [ Z XÐ N Y G g Ñ~ yZŠ¤

X w!T
$ ¸( 4 )
ÃszcÔÐ T
$¸ qg pÃT
$¸%Z ÔТq qgpâq%Z‰ì @*
Y c*
¯ Ð \ÏZÆqg p{zƒ **
¯+ »%Z 2C
Xì @*
Yc*
¯Ðw!Ãw!gzZÐszc

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

37

¦gzZ ÇñYWyj~Vbõ0*
ÆŠGgzZ ÇñY¤
/! Z²ZyâÐ Vb]‚ìtã¶
KÅxb
:^â
!ÅöNû]ö ÐçûÂö‚ûiø‰X ÇñY¤
/AswÂì ³**
÷¤
/ZgzZ σ7~pðÃ~y
WÆ¢qzT
$ ¸/

:x Õäɇ!*
%Z ( 2) 

ì ti§ » ä¯ Æ kZ X ëà ( w!¢q%ZgzZ w!T
$¸%Z ÔszcT
$¸%Z ) x Õäɇ!*
%Z
$¸%Z ) †û³³’
T
ö ³³ßû³³nøÖô‰ÇñYƒg »x äÕɇ!*
%ZzŠ}Šxb
Ãy
WgzZzŠ Îg†%ZxÑ~qzÑÆqg p
û jöÖô ( w!T
X ( w!¢q%Z ) hû†ø–
$¸%Z ) ØûÃørûnöÖô ( szc
ÆN @*
Ì~y
WÆ%Z÷b§ÏZì @*
Yƒ4ZŠÜgzZyâ~y
WÆqg p÷b§T :{Z

E
Vƒ Ì~%Z „z‰ðƒ~ qg pÿL ›¢V´pÐzz ÅÜgzZyâXì @*
WÜgzZyân
ƒ {g !*
Š Z®¦ùÅVâ ZŠ¤
/Å%Z [ZXÐVƒ Ì6,VŒ {z¸ V;zÆÜgzZyâ]â ©ZgzZ Ï

E
¢

û 3ZŠ¤
/Å%Z ÿL ü

X ÏñY

:szc¢q%Z ( 1)

û ]ô ^eø†•
û
û
û
û
û
!àøeû†ô•
ô ]ô oûeô†ô•]ô ]çûeö†ô•]ô ^eø†ô•]ô hû†ô•]ô

:w!¢q%Z ( 2)

û jöÖô ^eø†ø–
û jöÖô oûe†ø–
û ö
û ö
û ö
û ö
!àøeû†ø–
ô jÖô ]çûeö†ø–jÖô ^eø†ø–jÖô hû†ø–jÖô

:szcT
$¸%Z ( 3)

û ßøÖô hû†•
û ø
û
û ø
û ø
û
û
û
!hû†ô–
ô Ÿô àøeû†ô–nøÖô ^eø†ô–jÖô hû†ô–jÖô ]çûeö†ô–nøÖô ^eø†ô–nøÖô hû†ô–nøÖô

:w!T
$¸%Z ( 4)

û ßöÖô hû†ø•
û Ÿôö àøeû†ø–
û nöÖô ^eø†ø–
û jöÖô hû†ø–
û jöÖô ]çûeö†ø–
û nöÖô ^eø†ø–
û nöÖô hû†ø–
û nöÖô
!hû†ø–

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q%Z ( 5)

û ]ô áù ^eø†•
û
û
û
û
û
!áùô ^ßøeû†ô•
ô ô ]ô à$ eô†ô•]ô à$ eö†ô•]ô áùô ^eø†ô•]ô à$ eø†ô•]ô
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

38

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q%Z ( 6)

û jöÖô áù ^eø†ø–
û jöÖô à$ e†ø–
û ö
û ö
û ö
û ö
!áùô ^ßøeû†ø–
ô
ô jÖô à$ eö†ø–jÖô áùô ^eø†ø–jÖô à$ eø†ø–jÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%Z ( 7)

û ßøÖô à$ eø†•
û ø ø û
û ø
û ø
û
û
û
!à$ eø†ô–
ô Ÿô áùô ^ßeû†ô–nøÖô áùô ^eø†ô–³jÖô à$ ³eø†ô³–³jÖô à$ ³eö†ô³–³nøÖô áùô ^³eø†ô³–³nøÖô à$ ³eø†ô³–³nøÖô

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%Z ( 8)

û ßöÖô à$ eø†ø•
û Ÿôö áù ^ßøeû†ø–
û nöÖô áù ^eø†ø–
û jöÖô à$ eø†ø–
û jöÖô à$ eö†ø–
û nöÖô áù ^eø†ø–
û nöÖô à$ eø†ø–
û nöÖô
!à$ eø†ø–
ô
ô
ô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q%Z ( 9)

û ]ô àûeö†•
û
û
!àûeô†ô•
ô ]ô àûeø†ô•]ô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q%Z ( 10)

û jöÖô àûeö†ø–
û jöÖô àûeø†ø–
û jöÖô
!àûeô†ø–

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%Z ( 11)

û ßøÖô àûeø†•
û ø
û ø
û
û
!àûeø†ô–
ô Ÿô àûeø†ô–jÖô àûeö†ô–nøÖô àûeø†ô–nøÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%Z ( 12)

û ßöÖô àûeø†ø•
û Ÿôö àûeø†ø–
û jöÖô àûeö†ø–
û nöÖô àûeø†ø–
û nöÖô
!àûeø†ø–

:t"
Û ~N @*
xÑgzZ%ZxÑ:{Z

:t"
Û &~N @*
xÑgzZ%ZxÑ

Xì @*
™¿6ó óÝL L~V/%ZxÑZ
# @*
™7¿ðÃ~V/N @*
xÑ ( 1)
Xì @*
ƒg†%ZxÑgzZì @*
ƒb <N @*
xÑ ( 2)
Xì @*
ƒó ó’ eL L~zŠg ZÀF,
»%ZxÑgzZì @*
ƒógó z¢L L~zŠg ZÀF,
»N @*
xÑ ( 3)

E
¢

û 4ÿL ü

E
¢

û
ø
ø
X ( ™#
Ö ŠæÂ) †û’
ö ßiŸ‰ñY»zgÐä™x »~w: â iÃË~Tì ÷{z4ÿL
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

39

E
E
:3ZŠ¤
/
g eêY Z’ZÅ4ÿL ›¢b§Å%Z ÿL ›¢

X w!T
$¸4 ( 4) szcT
$¸4 ( 3) w!¢q4 ( 2) szc¢q4 ( 1)
E
X à| 7,
,~Vâ ZŠ¤
/Å%Z ÿL ›¢ä\W 63ZŠ¤
/{g !*
Ðp Ò¦ùgzZ

E
¢

:i§»ä¯4ÿL

E
E
¢
¢


‰X ñY c*
Š} Š x b
Ãy
WgzZ ñY c*
Î 4ñÑ~ qzÑÆqg pÿL ìti§ » ä¯ 4ÿL
û iø Ÿø Ð hö†–
û iø
Xhû†ô–
ô
E
1C

û 3ZŠ¤
/Å4ÿL ›¢ü

:szc¢q4 ( 1)

û iø Ÿø ^eø†–
û ø ø
û ø ø
û ø ø û ø ø
û ø ø
!àøeû†ô–
ô i Ÿ oûeô†ô–i Ÿ ]çûeö†ô–i Ÿ ^eø†ô–i Ÿ hû†ô–i Ÿ

:w!¢q4 ( 2)

û iö Ÿø ^eø†ø–
û iö Ÿø oûe†ø–
û ö ø
û ö ø û ö ø
û ö ø
!àøeû†ø–
ô i Ÿ ]çûeö†ø–i Ÿ ^eø†ø–i Ÿ hû†ø–i Ÿ

:szcT
$¸4 ( 3)

û Þø Ÿø hû†•
ûø ø
û ø û ø ø
û ø ø
û ø û ø
û ø
!hû†ô–
ô ] Ÿ àøeû†ô–møôŸ ^eø†ô–i Ÿ hû†ô–i Ÿ ]çûeö†ô–mø Ÿ ^eø†ô–mø Ÿ hû†ô–mø Ÿ

:w!T
$¸4 ( 4 )

û Þö Ÿø hû†ø•
û ]ö Ÿø àøeû†ø–
û mö Ÿø ^eø†ø–
û iö Ÿø hû†ø–
û iö Ÿø ]çûeö†ø–
û mö Ÿø ^eø†ø–
û mö Ÿø hû†ø–
û mö Ÿø
!hû†ø–

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q4 ( 5)

û iø Ÿø áù ^eø†–
û ø ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
û ø ø
!áùô ^ßøeû†ô–
ô ô i Ÿ à$ eô†ô–i Ÿ à$ eö†ô–i Ÿ áùô ^eø†ô–i Ÿ à$ eø†ô–i Ÿ

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q4 ( 6)

û iö Ÿø áù ^eø†ø–
û iö Ÿø à$ e†ø–
û ö ø
û ö ø
û ö ø
û ö ø
!áùô ^ßøeû†ø–
ô
ô i Ÿ à$ eö†ø–i Ÿ áùô ^eø†ø–i Ÿ à$ eø†ø–i Ÿ
E
X ` yY\ W~%Z ÿL ›¢,Åxb
1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

40

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4 ( 7)

û ÞøŸø à$ eø†•
ûø ø ø û ø
û ø ø
û ø ø
û ø
û ø
û ø
!à$ eø†ô–
ô ]Ÿ áùô ^ßeû†ô–møŸô áùô ^eø†ô–iŸ à$ eø†ô–iŸ à$ eö†ô–møŸ áùô ^eø†ô–møŸ à$ eø†ô–møŸ

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4 ( 8 )

û ÞöŸø à$ eø†ø•
û ]öŸø áù ^ßøeû†ø–
û möŸø áù ^eø†ø–
û iöŸø à$ eø†ø–
û iöŸø à$ eö†ø–
û möŸø áù ^eø†ø–
û möŸø à$ eø†ø–
û möŸø
!à$ eø†ø–
ô
ô
ô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q4 ( 9)

û iø Ÿø àûeö†–
û ø ø
û ø ø
!àûeô†ô–
ô i Ÿ àûeø†ô–i Ÿ

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q4 ( 10)

û iö Ÿø àûeö†ø–
û iö Ÿø àûeø†ø–
û iö Ÿø
!àûeô†ø–

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4 ( 1 1 )

û Þø Ÿø àûeø†•
ûø ø
û ø ø
û ø
û ø
!àûeø†ô–
ô ] Ÿ àûeø†ô–i Ÿ àûeö†ô–mø Ÿ àûeø†ô–mø Ÿ

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4 ( 1 2 )

û Þö Ÿø àûeø†ø•
û ]ö Ÿø àûeø†ø–
û iö Ÿø àûeö†ø–
û mö Ÿø àûeø†ø–
û mö Ÿø
!àûeø†ø–

E
¢
û 3ZŠ¤
/ÅÌZ'' xzŠ ÿL } ü
\
û ¶Ã êL Z ( 1) ü

‰Xƒ ì‡B‚Æ T c*
ƒgŠ ™÷Ð T}™ª
ÑŠ6,]Z f kZ ë à ÃÌZ kZ ¶Ã ÌZ
ø
X ( ÑZzäg â ) hº…ô^•

\
:i§»ä¯¶Ã êL Z

\
ì @*
W6,
yizÆx¥qg pÆkZЊêO )gzZì @*
W6,
yizÆó ó غ³Âô^³³ÊøL Ð
L ŠêO ¶Ã êL Z

gzZÐ,Š {Ÿ ƒ: {Ÿ6,sw¬Ðy
WgzZÐNÑx*ç(ÅkZ™ Z¤
/
Ãqg psw b§kZ
Xغfùô ÏøjøÚö (ݺ†ôÓûÚö (g
º ßôjørûÚö‰XÐ,Š Î+à6,
sw~y
W
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

41

\
:yZŠ¤
/Ŷà êL Z

ø á^jøeø…^•
ø º ø
ø
ø
ø
Xl
º ^eø…ô^•
ô ô èeø…ô^• áøçûeö…ô^• áô^eø…ô^• hº…ô^•

\
û wBêL Z ( 2) ü

X ( ZƒHŠæ{z) …ºçû’
ö ßûÚø‰XƒµZz÷6,
T}™ª
ÑŠ6,
]Z f kZ ëÃÃÌZkZwBÌZ

\
:i§»ä¯wBêL Z

\
û ÚøL‰
¶ÃÌZÆkZЊêO )gzZ ó ó hºæû†ö–
L ì @*
W6,
yizÆó ó ÙºçûÃöËû³ÚøL Ð
L ŠêO wBêL Z
Xغf$ ÏøjøÚö (ݺ†øÓûÚö (g
º ßøjørûÚö‰X ÇñYc*
Š ÃswáZz¬Ðy
Wpì @*
W6,
yizÆ

\
:yZŠ¤
/ÅwBêL Z

û Úø á^jøeøæû†ö–
û Úø èºeøæû†ö–
û Úø áøçûeöæû†ö–
û Úø á^eøæû†ö–
û Úø h
û Úø
Xl
º ^eøæû†ö–
º æû†ö–
ô
ô

\
û søêL Z ( 3) ü

4ZŠ )غ³³ìø‚û³³³Úø‰XƒµZz÷~T}™ª
ÑŠ6,
yâ i c*
ykkZ ëÃÃÌZkZsøÌZ
X ((Åäƒ
\
Xì @*
W6,
yizzŠÐŠêO søêL Z
X غÃôËûÚø ( 2) ( غÃøËûÚø ( 1)

E
¢

û
gzZ tº†ø³í³³Úø‰Xƒ7Z b <c*
ƒ7Zx*qg pÿL Z
# ì @*
W‰
Ü zkZ6,
yizÆ Øº³Ãø³Ëû³³Úø ( 1)
XpçF%ûÚø ( oÚ÷†ûÚø ‰Xƒ³**
÷tc*
g
º Ãø×ûÚø
E
¢

º
û
‰XƒwV÷tc*Ùˆôß³Úø ‰Xƒ7Zg†qg pÿL Z
# ì @*
W‰
Ü zkZ6,
yizÆغÃô³Ëû³Úø ( 2)
X ‚ºÂôçûÚø
\
X ݺ†øÓûÚö (غf$ ÏøjøÚö ‰Xì @*
W6,
yizÆwBêL ZЊêO )gzZ

:yZŠ¤
/ÅsøÌZ

X †º’
ô nûßøÚö †ö‘
ô ^ßøÚø áô]†ø’
ø ßûÚø †º’
ø ßûÚø ( wVÅyizÆ ØºÃøËûÚø)
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

42

ø Úö hö…^–
ø
û º †–
û
º û
Xh
º †ônû–
ô Úø áô^eø†ô–Úø h
ô Úø ( wVÅyizÆØÃôËÚø)

\
û !WêL Z ( 4) ü

!W»%Å ) |º^jøËû³Úô ‰XƒŠ
HHx »)g fÆT}™ª
ÑŠ6,
qkZ ëÃÃÌZkZ!WÌZ
X(
X ¦{zgzZyZizZ&Æ îWÈWÌZЊêO

ø Úö hö…^–
ø Úø á^eø†ø–
û Úô hº†ø–
û Úô ( ~ çW E
:r) غÃøËûÚô ( 1)
Xh
º †ônû–
ô
ô
ø Úö hö…^–
ø
ø û º û
ºø û
X èºeø†ônû–
ô Úø áô^jeø†ø–Úô èeø†ø–Úô ( «z) è×ÃøËÚô ( 2)
ø Úö g
ø Úø á^eø]†ø–
û Úô h
û Úô ( òº ) Ùº^ÃøËûÚô ( 3)
Xg
º mû†ônû–
ö mûô…^–
º ]†ø–
ô

\
c*
Š™†ŸZ » ó ó äe^ÚL L~qzÑÆg]ÂVƒä™ ZŠ Z pÆ îWÈW¤
/ZX @*
W7îWÈWêL ZЊêO ) :^â

X t]†íj‰Ÿ] äôeô^Úø (Ý]†Ò¦] äôeô^Úø ‰X ñY
G
E
E
5{©êL$\Z ( 5) ü
û ÿG
G

E©E$
{
5
CŠ c*
i Å ~g]p~«£Æ}uzŠ~ T}™ª
ÑŠ6,q kZ ëÃÃÌZ kZ ÿG ÌZ
û *] N¨]N‰X ñYð0*
X ( ì ÑZzäg â {Š c*
iЊúŠ ƒ ZŠ ) NçÛvÚ àÚ hö†ø•
E©EG
$\
{
5
F
ö
ö
û
ø
Xì @*
W6,
yizÆó ó o×ÃûÊL+
L »/
$¸gzZ6,
yizÆó ó ØÃøÊ]L+
L »™è ÿG êL ZЊêOG

E©E$ \
{
5 êL Z
:yZŠ¤
/ÅÿG

ø .] hö…^•
ø*
û*
û*
û*
Xh
º †ônû•
ô ] áøçûeö†ø•] áô^eø†ø•] hö†ø•] :™è
ö hº†ø•
û lº^nøeø†û•
û á^nøeø†û•
ö oeF †û•
ö :/
X ofF mû†ø•

ô
EEG

5{©$êL\Z : 1C {Z
pÆÍgzZ8
-g~XwdZ {zgzZŠê O )ì @*
WÐ [Z1PÆŠê O sÜÿG

G
G
G
E
E
E
E
E
E
5{©$êL\ZÐ yZ @*
5{©$êL\ZÐ XwdZ, Z¤
5{©$êL\ZÐ yZ N Y ñ0*
pÆ ÿG
W7ÿG
/ZgzZ Ô @*
W7ÿG
E©EG
$\
{
5
‰XÐN YƒÝqpá Zz ÿG êL ZzŠ Îó ó †æ føÒû*]L Lc*
ó ó ‚% Bø]øL L~qzÑÆ[µg]ÂVƒ[£
X ^Ú÷]†øÒû]ô ‚% Bø]ø :

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

43

E©EG
$\
{
5
Xì s—)tèY @*
W7+àgzZ {Ÿ~y
WÆ ÿG êL Z : 2C {Z

û grùÃi ØôÃÊü

\&ÆkZÔ ñYHg ÖZ » grùÃi6,
qËB‚ÆTì ÷{zŠ Z%ÐkZ~b ˜ZÅsÜÿL 3XZ
û ]* ^Úø
( ì Zg â [p„HäkZ ) äöeø†ø•
û *]
( ì Zg â [p„HäkZ ) äôeô hû†ô•
ø
( ì Zg â [p„HäkZ )
hø†ö•

:

V
V
V

äö×øÃøÊû]* ^Úø ( 1)
äôeô ØûÃôÊû]* ( 2)
ØøÃöÊø ( 3)

û x lZÅ÷ü
X 9zŠ Å÷6,
gîðZ’Z
X ¦!*
g ( 2) Ô O ( 1)

X Vƒ îG
0ÒuZszw&~TëÃßkZ :O
X Vƒ îG
0ÒuZszwg e~TëÃßkZ :¦!*
g
X 9zŠ Åq
-ZC
Ù Ð~¦!*
ggzZ O Q

X Nƒ9g eÅ÷6,
gî¦ùb§kZ ÔBh
+'
× ( 2) (N†ùrÚ ( 1)
XBh
+'
× ¦!*
g ( 2) (N†ùrÚ¦!*
g ( 3) ÔBh
+'
× O ( 2) (N†ùrÚO ( 1)

ø ‰ƒ:Z
!hø†ø•
+ZiswðÃgzZVƒ-Zsw&~TëÃ÷kZ VN†ùrÚO ( 1)

!Ýø†øÒû]*‰ƒÌZ
+ZiswðÃ{z´ÆyZgzZVƒ-Zsw&~TëÃ÷kZ :Bh
+'
× O ( 2)

X ( ìZ
+Zi{Ä~kZ )
!tø†øuûNø‰ƒ:Z
+ZiswðÃgzZVƒ-Zswg e~TëÃ÷kZ VN†ùrÚ¦!*
g ( 1)
1C

‰ƒ ÌZ
+Zi swðÃ{z´Æ yZgzZ Vƒ -Z swg e ~ T ë Ã÷kZ :B h
+'
× ¦!*
g ( 2)
X ( ìZ
+Zi ó]L~kZ ) tø†øuû‚øiø
X Dƒ&LgzZDƒzŠ LÔì @*
ƒq
-Z LswZ
+Zit 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

44

û x lZ8ü

1C

GÒO‘swgzZ 9sw
@*
Y ¹x lZ8 ~ b ˜Z ÅsÜÿL X3Z Î 9]‚ÅßÐg ±ZÆ ï

E
X µp ( 7) ýG3©Å ( 6) ³**( 5) s Z ( 4) wV ( 3) i| ( 2) 9 ( 1)
GÒO‘szwÔƒ: Ì{Ä~«£ÆßxÑgzZÐÔY à îG
Vƒ: Ìï
0ÒuZszwÆTìÝ{z :9 ( 1)
ø ‰X Vƒ: ÌszwzŠÆ½„q
!hø†ø•
-ZgzZ
!*]†øÎø (Ùø^*‰ø (†øÚø]*‰Xƒ{Ä~«£Æßó xó ÑL Lc*
ó óÐL Lc*
ó óY ÃL Æ
L TìÝ{z :i| ( 2)
GÒO‘sw~«£ÆßY ÃÆTìÝ{z :wV ( 3)
!‚øÂøæø‰Xƒ ï
GÒO‘sw~«£ÆßÐÆTìÝ{z :s Z ( 4)
!ÙøçøÎø ~ÝZ Ùø^Îø‰Xƒ ï

GÒO‘sw~«£ÆßxÑÆTìÝ{z :³**( 5)
X ( å çøÂøNø~ÝZ ) ^ÂøNø‰Xƒ ï
GÒO‘szwzŠ~TìÝ{z : ýG3©EÅ ( 6)
X ( å oøÎøæø ~ÝZ ) oFÎæø‰ Vƒ ï
X ( å Nø‚øÚø~ÝZ ) ‚$ Úø‰X VƒszwzŠÆ½„q
-Z~TìÝ{z :µp ( 7)

û [Z1P ü 

ìt~ŠêO Š Z%Ð kZ~ b ˜Z ÅsÜIZgzZì { i ZzgŠ p~½ÆkZì ¦Å ó[!*
L[Z1P
‰ ë [!*
ÐZ ÂñY J 7,™5 Z
# +ª » szcµ qg pgzZ+ª » szcµèâ
û ³mø hø†ø³•
ø
ÆVzg]t :‚ »[ !*
~Bh
+'
× ¦!*
ggzZŠê¦!*
gÔBh
+'
× O gzZX xöjøËûmø xøjøÊø (hö†ô–
X {)z èº×øÂø^ËøÚö (غnûÃôËûiø (Ùº^ÃøÊû*ô‰Xì @*
ƒ6,
yZizZ

û yÒà )Z »[Z1P ü

X {Ša( 14)'''Bh
+'
× O
X & ( 3)'''Bh
+'
× ¦!*
g

X ( 24)äa[Z1PÀ
?&O
Xb ( 6)'''Š çOE
?&¦!*
Xq
-Z ( 1) '''Š çOE
g

GÒO‘½zw 1C
X ë 9½zwÃorù`i½zwx Ó{z´ÆyZX Y c*
( 3) Ô³Z ( 2) Ô ƒ Zz( 1) &ï

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

45

û yÒ-»[Z1P ü
û [Z1PÆ9†ùrÚOü
X [Z1Pb ÀÆ9†ùrÚO
û ³mø hø†ø³•
ø DNE (†ö³’
gøŠôuø DQE (xöjøËûmø xøjøÊø DPE (ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø DOE (hö†ô³–
ö ³ßû³mø†ø³’
ø ³Þø DME
!Ýö†öÓûmø Ýø†öÒø DRE (g
ö Šôvûmø

û [Z1PÆ9Bh
+'
× Oü

X 9zŠ Å[Z1PÆ9Bh
+'
× O
1C

X%Æ-z{Ä ( 2)ÔB‚Æ-z{Ä( 1)

:B‚Æ-z{Ä( 1)

X [Z1P ( â ) 9ÆBh
+'
× OB‚Æ-z{Ä
(Ùº^³ÃønûÃôÊû]ôDRE (Ùº¡ønûÃôÊû]ô DQE (Ùº¡øÃôÊû]ô DPE (Ùº^³Ãø³Ëô³Þû]ô DOE (Ùº^³³Ãø³Ëû³jô‰û]ô DNE (Ùº^³³Ãø³jôÊû]ô DME
2C
!غÂö^Ê$ ]ô DUE (غÃ% Ê$ ]ô DTE (Ùº]ç$ ÃôÊû]ôDSE

:%Æ-z{Ä ( 2)

X [Z1Põ0*
ÆBh
+'
× O%Æ-z{Ä
!غÂö^Ëøiø DQE (غÃ% Ëøiø DPE (èº×øÂø^ËøÚö DOE (غnûÃôËûiø DNE (Ùº^ÃøÊû7ô DME

û [Z1PÆ9†ùrÚ¦!*

!XXèº×ø×øÃûÊø ZZ Xì ó ó[!*
L Lq
-Z » 9†ùrÚ¦!*
g
X @*
Y7J 7,
ì @*
Y–sÜ~x¯‰z²ì @*
YÌJ 7,
gzZì @*
YÌ–~ÝY Z’Z ëÃ{ÄkZ-z{Ä 1C
X gøßøjøqû]æø(g
ø ßøjøqû]ô
Åäƒ~g Y{°‡ë @* 
„ غÂö^Ëøiø gzZ غÃ% Ëøiø |gŠÉ 7[ Z1Px غÂö^Ê$ ]ô gzZ غÃ% Ê$ ]ô[!*
Ðp ÒÆw¸g 2C
22
E
G
E
ñYƒK!*
Š Z®¦ùÅ[Z1P¬ZñÆw¸kZ Z å<XÅ( ì ;g W~°Z ¸Æw é›3¢Zƒ!*
{°‡)‰ƒ غÂö^Ê$ ]ô gzZ غÃ% Ê$ ]ôtÐzz

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

46

û [Z1PÆ9Bh
+'
× ¦!*
gü 
9zŠ ÌÅ[Z1PÆ9Bh
+'
× ¦!*
g
XB‚Æ-z{Ä ( 2)Ô%Æ-z{Ä( 1)

:%Æ-z{Ä( 1)

X XXغ×öÃûËøiøZZ Xì [!*
-ZsÜ» 9Bh
q
+'
× ¦!*
g%Æ-z{Ä

:B‚Æ-z{Ä ( 2)

Ùº¡$ÃôÊû]ô ( 2) (Ùº¡øßûÃôÊû]ô ( 1)X [Z1PzŠÆ9Bh
+'
× ¦!*
gB‚Æ-z{Ä

û yÒ»RsÜü

XƒgÃè+ðZ’Z »VzLsÜÒZ~TëÃyZŠ¤
/kZRsÜ

û RsÜÅ[Z1PÆ9†ùrÚOü
û ØöÃöËûmø ØøÃøÊøü û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[!*
ü X1

(†ø’
ô Þö ^Úø †ø’
ø Þø ^Úø (…ºçû’
ö ßûÚø Õø]„øÊø ]†÷’
û Þø †ö’
ø ßûmö †ø’
ô Þö æø †º‘
ô ^Þø çøãöÊø ]†÷’
û Þø †ö’
ö ßûmø †ø³’
ø ³Þø
(øáù†ø’
ø ßûnöÖø á$ †ø’
ö ßûnøÖø (†û’
ø ßûmö ÜûÖø †û’
ö ßûmø ÜûÖø (†ø’
ø ßûm% àûÖø †ø’
ö ßûm$ àûÖø (†ö³’
ø ³ßû³mö Ÿø †ö³’
ö ³ßû³møŸø
á$ †ø’
ø ßûjöÖô á$ †ø’
ö Þû]ö (†û’
ø ßûnöÖô †û’
ö ßûnøÖô †û’
ø ³ßû³jöÖô †û³’
ö ³Þû]ö äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (áû†ø’
ø ßûnöÖø áû†ø’
ö ßû³nøÖø
†û’
ö ßûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (áû†ø’
ø ßûnöÖô áû†ø’
ö ßûnøÖô áû†ø’
ø ßûjöÖô áû†ø’
ö Þû]ö (á$ †ø’
ø ßû³nöÖô á$ †ø³’
ö ³ßû³nøÖô
áû†ø’
ö ßûiøŸø (á$ †ø’
ø ßûmöŸø á$ †ø’
ö ßûmøŸø á$ †ø’
ø ßûiöŸø á$ †ø’
ö ßûiøŸø (†û’
ø ßûmöŸø †û³’
ö ³ßû³møŸø †û³’
ø ³ßû³iöŸø
†º’
ô nûßøÚö †ö‘
ô ^ßøÚø áô]†ø’
ø ßû³Úø †º³’
ø ³ßû³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (áû†ø’
ø ßûmöŸø áû†ø’
ö ßûmøŸø áû†ø³’
ø ³ßû³iöŸø
6 ]æø
(麆ø’
ô nûßøÚö †ö‘
ô ^ßøÚø áô^iø†’
ø ßûÚô 麆ø’
ø ßûÚô (†º’
ô nûßøÚö †ö‘
ô ^ßøÚø áô]†ø’
ø ßûÚô †º’
ø ³ßû³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
áô]†ø’
ø Þû]ø †ö’
ø Þû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (†ºnû’
ô nûßøÚö †önû‘
ô ^ßøÚø áô]…ø^’
ø ßûÚô …º^’
ø ßû³Úô
p†Fnû’
ø Þö †º’
ø Þö lº^mø†ø’
û Þö áô^mø†ø’
û ³Þö p†F³’
û ³Þö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø †º’
ô nûÞø]ö †ö‘
ô ^Þø]ø áøæû†ö’
ø Þû]ø
!†ø’
ö Þø æø äôeô †û’
ô Þû]ø æø åö†ø’
ø Þû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

47

û mø hø†ø•
ø [!*
û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X2

ø ^Úø (hºæû†ö–
û Úø Õø]„øÊø ^e÷†û•
ø hö†ø–
û mö hø†•
ö
ø ø
ø
û
ø
hø†ø•
ô æø hº…ô^• çøãöÊ ^e÷†û• hö†ô–mø hø†ø•
û mö ÜûÖø hû†–
û ø
û ø
û
ø
û ø
û ø
ö
(hû†ø–
ô mø ÜûÖ (hø†ø–m% àûÖ hø†ô–³m$ àû³Ö (hö†ø³–³mö Ÿ hö†ô³–³mø Ÿ(hø†ô³•^³Úø
û nøÖô hû†ø³–
û ³jöÖô hû†³•
û û
ø ûø
û ø
û ø
û ø
û ø
hû†ô–
ô ]ô äö ß³Úô †ö ³Úû Ÿ] (àûeø†ø–nöÖ àûeø†ô–nøÖ (à$ ³eø†ø³–³nöÖ à$ ³eø†ô³–³nøÖ
û nøÖô àûeø†ø–
û jöÖô àûeø†³•
û
û
û
û ö
û
û
àûeø†ô–
ô ]ô (à$ ³eø†ø³–³nöÖô à$ ³eø†ô³–³nøÖô à$ ³eø†ø³–³jÖô à$ ³eø†ô³•]ô (hû†ø³–³nöÖô
û iøŸø (hû†ø³–
û ³möŸø hû†³–
û ø
û ö ø
û ø ø û
$
û
à$ eø†ô–
ô ³møŸ hû†ø³–³iŸ hû†ô³–³iŸ äö ³ßÂø oö ³`ô ß³Ö]æø (àûeø†ø³–³nöÖô
û möŸø àûeø†–
û ø
û ö ø
û ø ø
û ø
û ø
û ö ø
Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûeø†ø–
ô møŸ àûeø†ø–iŸ àûeø†ô–iŸ (à$ eø†ø–möŸ à$ eø†ô–møŸ à$ ³eø†ø³–³iŸ
ø Úø á^eø†ø–
û Úô hº†ø–
û ³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ6]ûæø (hº†nû–
ø
ø
û
û
û
hö…ô^–
ô
ô Úö hö…ô^–Úø áô^eø†ô–Úø hº†ô–³Úø äö ßÚô
ø Úø á^eø]†ø–
û Úô hº]†ø–
û Úô (èºeø†nû–
ø
ø
ø û º û
ø
g
ö mûô…^–
ô
ô Úö hö…ô^–Úø áô^³je†ø³–³Úô èeø†ø³–³Úô (hº†ô³nû–³Úö
ø ]ø áøçûeö†ø³•
û ]ø á^³eø†ø³•
û ]ø hö†ø³•
û ]ø äö ³ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø سnû –
û $ ö û ø º mû†³nû–
ø ³Úö
hö…ô^•
ô
ô ô ³Ë³jÖ] سÃø ³Ê]æø (g
ô
ö hº†ø•
ö lº^nøeø†û•
ö á^nøeø†û•
ö oeF †û³•
ö äö ßû Úô &
ø ]ö
gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø (ofFmû†ø•
ö Þø çÿû Ûö Öû ]æø (hº†ônû•
ô
ø æø äôe hû†•
ûø
ûø û
!hø†ö•
ô ô ] æø äöeø†ø•]^Úø äö ßÚô

û ØöÃøËûmø ØøÃôÊøü û ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø[!*
ü X3

(ÄøÛô‰ö ^Úø ÄøÛô‰ø ^Úø (źçûÛöŠûÚø Õø]„øÊø ^Ã÷Ûû‰ø ÄöÛøŠûmö ÄøÛô‰ö æø ĺÚô^‰ø çøãöÊø ^Ã÷Ûû³‰ø Äö³Ûø³Šûmø Äø³Ûô³‰ø
(à$ ÃøÛøŠûnöÖø à$ ÃøÛøŠûnøÖø (ÄûÛøŠûmö ÜûÖø ÄûÛøŠûmø ÜûÖø (ÄøÛø³Šûm% àû³Öø Äø³Ûø³Šûm$ àû³Öø (Äö³Ûø³Šûmö Ÿø Äö³Ûø³ŠûmøŸø
à$ ÃøÛøŠûjöÖô à$ ÃøÛø‰û]ô (ÄûÛøŠûnöÖô Äû³Ûø³ŠûnøÖô Äû³Ûø³ŠûjöÖô Äû³Ûø³‰û]ô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÃøÛøŠûnöÖø àûÃø³Ûø³ŠûnøÖø
ÄûÛøŠûiøŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûÃøÛøŠûnöÖô àûÃøÛøŠûnøÖô àûÃøÛøŠûjöÖô àûÃøÛø³‰û]ô (à$ ³Ãø³Ûø³ŠûnöÖô à$ ³Ãø³Ûø³ŠûnøÖô
àûÃøÛøŠûiøŸø (à$ ÃøÛøŠûmöŸø à$ ÃøÛøŠûmøŸø à$ Ãø³Ûø³ŠûiöŸø à$ ³Ãø³Ûø³ŠûiøŸø (Äû³Ûø³ŠûmöŸø Äû³Ûø³ŠûmøŸø Äû³Ûø³ŠûiöŸø
èö Öø ŸF û]æø (ĺÛônûŠøÚö ÄöÚô^ŠøÚø áô^ÃøÛøŠûÚø ĺÛøŠûÚø äö ßö Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÃøÛøŠûmöŸø àûÃøÛøŠûmøŸø àûÃøÛøŠûiöŸø
ź^ÛøŠûÚô (èºÃøÛônûŠøÚö ÄöÚô^ŠøÚø áô^jøÃøÛøŠûÚô èºÃøÛøŠûÚô (ĺÛônûŠøÚö ÄöÚô^ŠøÚø áô^ÃøÛøŠûÚô ĺ³Ûø³ŠûÚô äö ßû Úô
áøçûÃöÛø‰û]ø áô^ÃøÛø‰û]ø ÄöÛø‰û]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Ønû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (ĺnûÛônûŠøÚö ÄönûÚô^ŠøÚø áô^Âø^ÛøŠûÚô
Øö Ãû Êô æø (oÃFnûÛø‰ö ĺÛø‰ö lº^nøÃøÛû³‰ö áô^³nøÃø³Ûû³‰ø o³ÃF³Ûû³‰ö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû ³Ûö ³Öû ]æø (ĺÛônû‰ø]ö Äö³Úô^³‰ø]ø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

48

!ÄøÛö‰ø æø äôeô ÄûÛô‰û]ø æø äöÃøÛø‰û]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]

û ØöÃøËûmø ØøÃøÊøü û xöjøËûmø xøjøÊø[!*
ü X4

xöjøËûmø Ÿø (xøjôÊö^Úø xøjøÊø^Úø (|ºçûjöËûÚø Õø]„øÊø ^v÷jûÊø xöjøËûmö xøjôÊö æø xº³iô^³Êø çø³ãöÊø ^³v÷³jûÊø xö³jøËû³mø xø³jøÊø
†ö Úû Ÿø û]ø (àûvøjøËûnöÖø àûvøjøËûnøÖø (à$ vøjøËûnöÖø à$ vøjøËûnøÖø (xûjøËûmö ÜûÖø xûjøËûmø ÜûÖø (xøjøËûm% àûÖø xøjøËûm$ àûÖø(xöjøËûmöŸø
àûvøjøËûjöÖô àûvøjøÊû]ô (à$ vøjøËûnöÖô à$ vøjøËûnøÖô à$ vøjøËûjöÖô à$ vøjøÊû]ô (xû³jøËû³nöÖô xû³jøËû³nøÖô xû³jøËû³jöÖô xû³jøÊû]ô äö ßû Úô
à$ vøjøËûiöŸø à$ vøjøËûiøŸø (xûjøËûmöŸø xûjøËû³møŸø xû³jøËû³iöŸø xû³jøËû³iøŸøäö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûvøjøËûnöÖô àûvø³jøËû³nøÖô
áô^vøjøËûÚø xºjøËûÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûvøjøËûmöŸø àûvøjøËûmøŸø àûvøjøËûiöŸø àûvøjøËûiøŸø (à$ vøjøËûmöŸø à$ vøjøËû³møŸø
xöiô^ËøÚø áô^jøvøjøËûÚô èºvøjøËûÚô (xºjônûËø³Úö xö³iô^³Ëø³Úø áô^³vø³jøËû³Úô xº³jøËû³Úô äö ßû ³Úô èö Öø ŸF û]æø xºjônûËøÚö xöiô^³Ëø³Úø
áô^vøjøÊû]ø xöjøÊû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø Êû ]øæø (xºnûjônûËøÚö xönûiô^ËøÚø áô^uø^jøËûÚô |º^jøËûÚô (èºvøjônûËøÚö
Øö Ãû Êô æø (ovFnûjøÊö xºjøÊö lº^nøvøjûÊö áô^nøvøjûÊö o³vF³jûÊö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö ³Öû ]æø (xºjônûÊø]ö xöiô^Êø]ø áøçûvö³jøÊû]ø
!xøjöÊø æø äôeô xûjôÊû]ø æø äövøjøÊû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]

û ØöÃöËûmø ØøÃöÊøü û Ýö†öÓûmø Ýø†öÒø[!*
ü X5

(à$ Úø†öÓûnøÖø (Ýû†öÓûmø ÜûÖø (Ýø†öÓûm$ àûÖø (Ýö†öÓûmø Ÿø (Ýø†öÒø ^Úø (ܺmû†ôÒø çøãöÊø è÷Úø]†ø³Òø æ ^³Ú÷†û³Òø Ýö†ö³Óû³mø Ýø†ö³Òø
äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûÚø†öÓûnøÖô àûÚø†öÒû]ö (à$ Úø†öÓûnøÖô à$ ³Úø†ö³Òû]ö (Ýû†ö³Óû³nøÖô Ýû†ö³Òû]ö äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÚø†öÓû³nøÖø
áô^Úø†øÓûÚø ݺ†øÓûÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÚø†öÓûmøŸø àûÚø†öÓûiøŸø (à$ Úø†öÓûmøŸø à$ Úø†öÓûiøŸø (Ýû†öÓûmøŸø Ýû†öÓûiøŸø
Ýö…ô^ÓøÚø áô^jøÚø†øÓûÚô èºÚø†øÓûÚô (ݺ†ônûÓøÚö Ýö…ô^ÓøÚø áô^Úø†øÓû³Úô ݺ†ø³Óû³Úô äö ßû Úô èö Öø ŸF û]æø (ݺ†ônûÓøÚö Ýö…ô^ÓøÚø
Ýö†øÒû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô ³Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (ܺmû†ônûÓøÚö Üömû…ô^ÓøÚø áô^Úø]†ø³Óû³Úô ݺ]†ø³Óû³Úô (èºÚø†ô³nûÓø³Úö
(oÛFmû†øÒö ݺ†øÒö lº^nøÚø†ûÒö áô^nøÚø†û³Òö o³ÚF†û³Òö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö ³Öû ]æø (ݺ†ônûÒø]ö Ýö…ô^Òø]ø áøçûÚö†øÒû]ø áô^³Úø†ø³Òû]ø
!Ýø†öÒø æø äôeô Ýû†ôÒû ]ø æø äöÚø†øÒû ]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø
Xì CƒwEZ îE
0kI!ÚŶÃÌZgzZ D W7\Æ wBÌZgzZw!ÐkZÔì @*
ƒxiÑ[!*
t

û ØöÃôËûmø ØøÃôÊøü û g
ö Šôvûmø g
ø Šôuø [!*
ü X6

(hºçûŠøvûÚø Õø]„øÊø^Þ÷^føŠûuô g
ö Šøvû³mö gø³Šôuö æø g
º ³‰ô^³uø çø³ãöÊø ^³Þ÷^³føŠûuô g
ö ³Šôvû³mø gø³Šôuø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

49

gûŠôvûmø ÜûÖø (gøŠøvûm% àûÖø gø³Šôvû³m$ àû³Öø (g
ö ³Šøvû³möŸø g
ö ³Šôvû³møŸø (gø³Šôuö ^³Úø gø³Šôuø^³Úø
gûŠøvûjöÖô gû³Šôuû]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûføŠøvûnöÖø àûføŠôvûnøÖø (à$ føŠøvûnöÖø à$ føŠôvû³nøÖø (gû³Šøvû³mö Üû³Öø
àûføŠøvûjöÖô àûføŠôuû]ô (à$ ³føŠøvû³nöÖô à$ ³føŠôvû³nøÖô à$ ³føŠøvû³jöÖô à$ ³føŠôuû]ô (gû³³Šøvû³nöÖô gû³³Šôvû³nøÖô
(gû³ŠøvûmöŸø gû³ŠôvûmøŸø gû³Šøvû³iöŸø gû³³Šôvû³iøŸø äö ³ßû Âø oö ³³`ô ß$ ³Ö]æø (àûføŠøvû³nöÖô àû³føŠôvû³nøÖô
(àûføŠøvûmöŸø àûføŠôvûmøŸø àûføŠøvûiöŸø àûføŠôvûiøŸø (à$ føŠøvûmöŸø à$ føŠôvûmøŸø à$ føŠøvûiöŸø à$ føŠôvûiøŸø
áô^føŠøvûÚô g
º Šøvû³Úô äö ßû Úô èö Öø ŸF û]æø (g
º ŠônûvøÚö g
ö ‰ô^vøÚø áô^føŠôvûÚø g
º ³Šôvû³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø
áô^eø^ŠøvûÚô h
º ^ŠøvûÚô (èºføŠônûvøÚö g
ö ‰ô^vøÚø áô^³jøføŠøvû³Úô èºføŠøvû³Úô (g
º ³Šônûvø³Úö g
ö ³‰ô^³vø³Úø
áøçûföŠøuû]ø áô^føŠøuû]ø g
ö ³Šøuû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô ³nû –
ô ³Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (g
º nûŠônûvøÚö g
ö ³nû‰ô^³vø³Úø
Øö Ãû Êô æø (ofF nûŠøuö g
º Šøuö lº^nøføŠûuö áô^nøføŠûuö o³fFŠûuö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö ³Öû ]æø (g
º Šônûuø]ö g
ö ‰ô^uø]ø
!gøŠöuø æø äôeô gûŠôuû]ø æø äöføŠøuû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]
û mø hø†ø•
ø (†ö’
yZèYëwßZÃ ( ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø (hö†ô–
ö ßûmø †ø’
ø Þø)[Z1P&ÆqzÑ :^â
Ýø†ö³Òø (xö³jøËû³mø xø³³jøÊø)[Z1P&†gzZÔì ZÐ}uzŠq
-Z•
wÅßÐÆqg pgzZèâÆ
Xì Üq
-Z•
wÅßÐÆqg pgzZèâÆyZèYë qz

Û Ã(g
ö Šôvûmø gøŠôuø (Ýö†öÓûmø

û V*¶
KÅ+ TÃ[Z1PÆ †ùrÚ Oü

**
ƒx*~qg pgzZ **
ƒb <»ßÐ~èâ

**
ƒb <~qg pgzZ **
ƒb <»ßÐ~èâ

†ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø
û mø hø†ø•
ø
hö†ô–
ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø
1C
ø
û
xöjËmø xøjøÊø

**
ƒx*~qg pgzZ **
ƒx*»ßÐ~èâ

Ýö†öÓûmø Ýø†öÒø

**
ƒg†~qg pgzZ **
ƒg†»ßÐ~èâ

g
ö Šôvûmø gøŠôuø

**
ƒg†~qg pgzZ **
ƒb <»ßÐ~èâ
**
ƒb <~qg pgzZ **
ƒg†»ßÐ~èâ

X ( c Ô r Ô b Ô q Ô| ÔY Ôbó½zw)Xì @*
ƒó½wÝxÑc*
ÝлkZ ì ÌtyTq
-ZÅ[ !*
kZ 1C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

50

û RsÜÅ[Z1PÆB‚Æ-z{Ä9Bh
+'
× Oü
û h^ßøjôqûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøjôÊû]ôƒ!*
üX 1
XìZ
+Zi ó óY @*
L gLzZ ó ó{ÄL L~kZì XXgßqZZÝZ mZ gøßøjøqû]ô ‰ ØøÃøjøÊû]ô

û RsÜü
(g
º ßøjørûÚö Õø]„øÊø ^e÷^ßøjôqû]ô g
ö ßøjørûmö gøßôjöqû]ö æø g
º ßôjørûÚö çøãöÊø ^³e÷^³ßø³jôqû]ô g
ö ³ßô³jørû³mø gø³ßø³jøqû]ô
ÜûÖø gûßôjørûmø ÜûÖø (gøßøjørûm% àûÖø gøßôjørûm$ àûÖø (g
ö ßøjørûmöŸø g
ö ßôjørûmøŸø (gøßô³jöqû]^³Ú gø³ßø³jøqû]^³Ú
gûßøjørûjöÖô gû³ßô³jøqû]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûføßøjørûnöÖø àûføßôjørûnøÖø (à$ føßøjørûnöÖø à$ ³føßô³jørû³nøÖø (gû³ßø³jørû³mö
àûføßøjørûjöÖô àûføßôjøqû]ô (à$ føßøjørûnöÖô à$ føßôjørû³nøÖô à$ ³føßø³jørû³jöÖô à$ ³føßô³jøqû]ô (gû³ßø³jørû³nöÖô gû³ßô³jørû³nøÖô
(gûßøjørûmöŸø gûßôjørû³møŸø gû³ßø³jørû³iöŸø gû³ßô³jørû³iøŸø äö ³ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûføßøjørûnöÖô àû³føßô³jørû³nøÖô
àûføßôjørûmøŸø àûføßøjørûiöŸø àû³føßô³jørû³iøŸø (à$ ³føßø³jørû³möŸø à$ ³føßô³jørû³møŸø à$ ³føßø³jørû³iöŸø à$ ³føßô³jørû³iøŸø
!lº^føßøjørûÚö áô^føßøjørûÚö g
º ßøjørûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûføßøjørûmöŸø

û …^’
ø ßûjô‰ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËûjô‰û]ô ƒ!*
üX 2

XìZ
+Zi ó óY @*
L gLzZ ó ó¯L LÔ ó ó{ÄL L~kZì XX†’Þ ZZÝZ mZ†ø’
ø ßûjø‰û]ô‰ ØøÃøËûjø‰û]ô

û RsÜü
Õø]„øÊø ]…÷^’
ø ßûjô‰û]ô †ö’
ø ßûjøŠûmö †ø’
ô ßûjö‰û]öæø †º’
ô ßûjøŠûÚö çøãöÊø ]…÷^’
ø ßûjô‰û]ô †ö’
ô ßûjøŠûmø †ø’
ø ³ßû³jø‰û]ô
†ø’
ô ßûjøŠûm$ àûÖø (†ö’
ø ßûjøŠûmö Ÿø †ö’
ô ³ßû³jøŠûmøŸø (†ø³’
ô ³ßû³jö‰û]^³³Úø †ø³’
ø ³ßû³jø‰û]^³³Úø (†º³’
ø ³ßû³jøŠûÚö
áû†ø’
ô ßûjøŠûnøÖø (á$ †ø’
ø ßûjøŠûnöÖø á$ †ø’
ô ßûjøŠûnøÖø (†û’
ø ßûjøŠûmö ÜûÖø†û’
ô ßûjøŠûmø Üû³Öø (†ø³’
ø ³ßû³jøŠûm% àû³Öø
á$ †ø’
ô ßûjø‰û]ô (†û’
ø ßûjøŠûnöÖô †û’
ô ßûjøŠûnøÖô †û’
ø ³ßû³jøŠûjöÖô †û³’
ô ³ßû³jø‰û]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (áû†ø’
ø ßû³jøŠûnöÖø
áû†ø’
ô ßûjøŠûnøÖô áû†ø’
ø ßûjøŠûjöÖô áû†ø’
ô ßûjø‰û]ô (á$ †ø³’
ø ³ßû³jøŠûnöÖô á$ †ø³’
ô ³ßû³jøŠûnøÖô á$ †ø³’
ø ³ßû³jøŠûjöÖô
(†û’
ø ßûjøŠûmö Ÿø †û’
ô ßû³jøŠûmø Ÿø †û³’
ø ³ßû³jøŠûiö Ÿø †û³’
ô ³ßû³jøŠûiøŸø äö ³ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (áû†ø’
ø ßû³jøŠûnöÖô
áû†ø³’
ô ³ßû³jøŠûiø Ÿø (á$ †ø³’
ø ³ßû³jøŠûmö Ÿø á$ †ø³’
ô ³ßû³jøŠûmø Ÿø á$ †ø³’
ø ³ßû³jøŠûiö Ÿø á$ †ø³³’
ô ³³ßû³³jøŠûiøŸø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

51

áô]†ø’
ø ßûjøŠûÚö †º’
ø ³ßû³jøŠûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (áû†ø’
ø ßûjøŠûmö Ÿø áû†ø’
ô ßûjøŠûmø Ÿø áû†ø³’
ø ³ßû³jøŠûiöŸø
!l
º ]†ø’
ø ßûjøŠûÚö

û …^ŠøÓôÞûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËôÞû]ôƒ!*
ü X3

kZgzZì ó óxiÑL L[!*
tX ìZ
+Zi ó óyâ L gLzZ ó ó{ÄL L~kZXì XX†ŠÒZZÝZ mZ †øŠøÓø³Þû]ô‰ ØøÃøËø³Þû]ô
Xƒó óyâ L L~Ý ó óY ÃLÆ
L T@*
W7÷(ZÐ

û RsÜü

(†ûŠôÓøßûmø ÜûÖø (†øŠôÓøßûm$ àûÖø (†öŠôÓøßûmøŸø (†øŠøÓøÞû]^Úø (†ºŠôÓøßûÚö çøãöÊø ]…÷^ŠøÓôÞû]ô †ö³ŠôÓø³ßû³mø †ø³ŠøÓø³Þû]ô
áû†øŠôÓøÞû]ô (á$ †øŠôÓøßûnøÖô á$ †øŠôÓøÞû]ô (†ûŠôÓøßû³nøÖô †û³ŠôÓø³Þû]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (áû†øŠôÓøßûnøÖø (á$ †øŠôÓøßû³nøÖø
áû†øŠôÓøßûiøŸø (á$ †øŠôÓøßûmøŸø á$ †øŠôÓøßûiø Ÿø (†ûŠôÓøßû³møŸø †û³ŠôÓø³ßû³iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (áû†øŠôÓøßûnøÖô
!lº]†øŠøÓøßûÚö (áô]†øŠøÓøßûÚö (†ºŠøÓøßûÚö äößûÚô Í
ö †û¿$ Ö]ø (áû†øŠôÓøßûmøŸø

û …]†øÛôuûŸô û]ø‰ü û Ù¡øÃôÊû]ôƒ!*
ü X4

ÐkZgzZì xiÑÌ[!*
t2ìZ
+Zi óh
+
ó Ÿ L gLzZ ó ó{ÄL L~kZXì ó Ù
ó L LÝZ mZ †$ ³Ûø³uû]ô ‰ Ø$ Ãø³Êû]ô
X VƒpÆÍgzZ8
-g~TD WwdZ, Z

û RsÜü
ÜûÖø †ùô Ûøvûmø ÜûÖø †$ Ûøvûmø ÜûÖø (†$ Ûøvûm$ àûÖø (†% ÛøvûmøŸø (†$ Ûøuû]ô^Úø (†' ÛøvûÚö çøãöÊø ]…÷]†øÛô³uû]ô †% ³Ûø³vû³mø †$ ³Ûø³uû]ô
(…û†ôÛøvûnøÖô †ùô ÛøvûnøÖô †$ ÛøvûnøÖô …û†ôÛøuû]ô †ùô Ûø³uû]ô †$ ³Ûø³uû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû†$ ÛøvûnøÖø (á$ †$ ÛøvûnøÖø (…û†ôÛøvû³mø
†$ ÛøvûmøŸø …û†ôÛøvûiøŸø †ùô ÛøvûiøŸø †$ Ûø³vû³iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (áû†$ ÛøvûnøÖô áû†$ Ûøuû]ô (á$ †$ ÛøvûnøÖô á$ †$ ³Ûø³uû]ô
†' Ûøvû³Úö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (áû†$ ÛøvûmøŸø áû†$ ÛøvûiøŸø (á$ †$ ÛøvûmøŸø á$ †$ ÛøvûiøŸø (…û†ô³Ûø³vû³møŸø †ùô ³Ûø³vû³møŸø
!lº]†$ ÛøvûÚö áô]†$ ÛøvûÚö

û …]†ønûÛôuûŸô û]ø‰ü û Ù¡ønûÃôÊû]ôƒ!*
ü X5

Xì xiÑÌ[!*
tXìZ
+Zi ó h
+
ó Ÿ L gLzZ ó ó³ Z L LÔ ó ó{ÄL L~kZXì ó Ù
ó L LÝZ mZ …$ ^Ûøuû]ô ‰ Ù$ ^ÃøÊû]ô
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

52

û RsÜü

…ùô ^øÛvûmø ÜûÖø …$ ^Ûøvûmø ÜûÖø (…$ ^Ûøvûm$ àûÖø (…% ^ÛøvûmøŸø (…$ ^Ûøuû]ô^Úø (…' ^ÛøvûÚö çøãöÊø ]…÷]†ønûÛôuû]ô …% ^Ûøvûmø …$ ^Ûøuû]ô
…ùô ^ÛøvûnøÖô …$ ^ÛøvûnøÖô …û…ô^Ûøuû]ô …ùô ^Ûø³uû]ô …$ ^³Ûø³uû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû…$ ^ÛøvûnøÖø (á$ …$ ^ÛøvûnøÖø (…û…ô^øÛvû³mø Üû³Öø
…ùô ^ÛøvûiøŸø …$ ^Ûø³vû³iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (áû…$ ^ÛøvûnøÖô áû…$ ^Ûøuû]ô (á$ …$ ^ÛøvûnøÖô á$ …$ ^³Ûø³uû]ô (…û…ô^³Ûø³vû³nøÖô
(áû…$ ^ÛøvûmøŸø áû…$ ^ÛøvûiøŸø (á$ …$ ^ÛøvûmøŸø á$ …$ ^ÛøvûiøŸø (…û…ô^ÛøvûmøŸø …ùô ^ÛøvûmøŸø …$ ^Ûøvû³møŸø …û…ô^³Ûø³vû³iøŸø
!lº]…$ ^ÛøvûÚö áô]…$ ^ÛøvûÚö …' ^ÛøvûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø

û h]‚ømû‚ôuûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃønûÃôÊû]ôƒ!*
ü X6

XìZ
+Zi ógó ZƒÅßÐL gLzZ ó óƒ ZzL LÔ ó ó{ÄL L~kZXì XXh‚uZZÝZ mZ høøæû‚øuû]ô‰ ØøÂøçûÃøÊû]ô

û RsÜü
Õø]„øÊø ^e÷]‚ømû‚ôuû]ô höøæû‚øvûmö høôæû‚ö³uû]öæø hºôæû‚ø³vû³Úö çø³ãöÊø ^³e÷]‚ø³mû‚ô³uû]ô höôæû‚ø³vû³mø høøæû‚ø³uû]ô
høôæû‚ø³vû³m$ àû³Öø (höøæû‚ø³vû³möŸø höôæû‚ø³vû³møŸø (høôæû‚ö³uû]^³³Úø høøæû‚ø³uû]^³³³Úø (hºøæû‚ø³³vû³³Úö
àûeøôæû‚øvûnøÖø (à$ ³eøøæû‚ø³vû³nöÖø à$ ³eøôæû‚ø³vû³nøÖø (hûøæû‚ø³vû³mö Üû³Öø hûôæû‚ø³vû³mø Üû³Öø (høøæû‚ø³vû³m% àû³Öø
à$ eøôæû‚ø³uû]ô (hûøæû‚ø³vû³nöÖô hûôæû‚ø³vû³nøÖô hûøæû‚ø³vû³jöÖô hûôæû‚ø³uû]ô äö ³ßû ³Úô †ö ³³Úû Ÿø û]ø (àûeøøæû‚ø³vû³nöÖø
(àûeøøæû‚øvûnöÖô àûeøôæû‚øvûnøÖô àûeøøæû‚øvûjöÖô àûeøôæû‚øuû]ô (à$ ³eøøæû‚ø³vû³nöÖô à$ ³eøôæû‚ø³vû³nøÖô à$ ³eøøæû‚ø³vû³jöÖô
à$ eøøæû‚øvûiöŸø à$ eøôæû‚øvûiøŸø (hûøæû‚øvûmöŸø hûôæû‚øvûmøŸø hûøæû‚øvûiöŸø hûôæû‚øvûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø
Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûeøøæû‚øvûmöŸø àûeøôæû‚øvûmøŸø àûeøøæû‚øvûiöŸø àûeøôæû‚øvûiøŸø (à$ eøøæû‚ø³vû³möŸø à$ ³eøôæû‚ø³vû³møŸø
!lº^eøøæû‚øvûÚö (áô^eøøæû‚øvûÚö (hºøæû‚øvûÚö äö ßû Úô

û ƒ]ç$ ×ôqûŸô û]ø‰ü û Ù]ç$ ÃôÊû]ôƒ!*
ü X7

XìZ
+Zi ó Šó åOhI!ƒ ZzL gLzZ ó ó{ÄL L~kZXì XX„×qZZÝZ mZ ƒøç$ ×øqû]ô ‰ Ùøç$ ÃøÊû]ô

û RsÜü
ƒøç$ ×øqû]^Úø (ƒºç$ ×ørûÚö Õø]„øÊø ]ƒ÷]ç$ ×ôqû]ô ƒöç$ ×ørûmö ƒøçùô ×öqû]ö æø ƒºçùô ×ørûÚö çøãöÊø ]ƒ÷]ç$ ×ô³qû]ô ƒöçùô ³×ø³rû³mø ƒøç$ ³×ø³qû]ô
á$ ƒøçùô ×ørûnøÖø (ƒûç$ ×ørûmö ÜûÖø ƒûçùô ×ørûmø ÜûÖø (ƒøç$ ×ørûm% àûÖø ƒøçùô ×ørûm$ àûÖø (ƒöç$ ×ørûmöŸø ƒöçùô ×ø³rû³møŸø (ƒøçùô ³×ö³qû]^³Úø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

53

á$ ƒøçùô ×øqû]ô (ƒûç$ ×ørûnöÖô ƒûçùô ×ørûnøÖô ƒûç$ ×ørûjöÖô ƒûçùô ×ø³qû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áûƒøç$ ×ørûnöÖø áûƒøçùô ×ørûnøÖø (á$ ƒøç$ ×ørûnöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áûƒøç$ ×ørûnöÖô áûƒøçùô ×ørûnøÖô áûƒøç$ ×ørûjöÖô áûƒøçùô ×øqû]ô (á$ ƒøç$ ×ørûnöÖô á$ ƒøçùô ×ørûnøÖô á$ ƒøç$ ×ørûjöÖô
(á$ ƒøç$ ×ørûmöŸø á$ ƒøçùô ×ørûmøŸø á$ ƒøç$ ×ørûiöŸø á$ ƒøçùô ×ørûiøŸø (ƒûç$ ×ørûmöŸø ƒûçùô ×ørûmøŸø ƒûç$ ×ø³rû³iöŸø ƒûçùô ³×ø³rû³iøŸø
(áô]ƒøç$ ×ørûÚö (ƒºç$ ³×ø³rû³Úö äö ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (áûƒøç$ ×ørûmöŸø áûƒøçùô ×ørûmøŸø áûƒøç$ ³×ø³rû³iöŸø áûƒøçùô ³×ø³rû³iøŸø
!l
º ]ƒøç$ ×ørûÚö

û †ã% ›$ Ÿô û]ø‰ü û ØûÃ% Ê$ ]ôƒ!*
ü X8

Xì xiÑ[!*
tXìZ
+Zih
+ŸÅßó óÐL gLzZ ó óY ÃL gLzZ ó ó{ÄL L~kZì XX†ã›ZZÝZ mZ †øã$ ›$ ]ô‰ØøÃ$ Ê$ ]ô

û RsÜü

(á$ †øã$ _$ nøÖø (†ûã$ _$ mø ÜûÖø (†øã$ _$ m$ àûÖø (†öã$ _$ møŸø (†ø³ã$ ›$ ]^³Úø (†º³ãùô _$ ³Úö çø³ãöÊø ]†÷³ã% ›$ ]ô †ö³ã$ _$ ³mø †ø³ã$ ›$ ]ô
äößûÂø oö`ôß$ Ö]æø (áû†øã$ _$ nøÖô áû†øã$ ›$ ]ô (á$ †øã$ _$ nøÖô á$ †øã$ ›$ ]ô (†ûã$ _$ nøÖô †ûã$ ›$ ]ô äößûÚô †öÚûŸø û]ø (áû†ø³ã$ _$ ³nøÖø
†ºã$ _$ Úö äö³ßûÚô Í
ö †û¿$ Ö]ø (áû†øã$ _$ møŸø áû†ø³ã$ _$ ³iøŸø (á$ †ø³ã$ _$ ³møŸø á$ †ø³ã$ _$ ³iøŸø (†û³ã$ _$ ³møŸø †û³ã$ _$ ³iøŸø
!lº]†øã$ _$ Úö áô]†øã$ _$ Úö

û ØÎö^$$ Ÿô û]ø‰ü û ØûÂö^Ê$ ]ôƒ!*
ü X9

Ì[!*
tXì Z
+Zi ó ó³ Z L gLzZh
+ŸÅßó óY ÃL LÔ ó ó{ÄL L~kZì XXØÏ$ZZÝZ mZ ØøÎø^$$ ]ô ‰ ØøÂø^Ê$ ]ô
Xì xiÑ

û RsÜü

(à$ ×øÎø^%$ nøÖø (ØûÎø^%$ mø ÜûÖø (ØøÎø^%$ m$ àûÖø (ØöÎø^%$ møŸø (ØøÎø^$$ ]^Úø (غÎô^³%$ Úö çø³ãöÊø ¡÷Îö^³$$ ]ô Øö³Îø^³%$ mø Øø³Îø^³$$ ]ô
äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àû×øÎø^%$ nøÖô àû×øÎø^$$ ]ô (à$ ×øÎø^%$ nøÖô à$ ×øÎø^$$ ]ô (Øû³Îø^³%$ nøÖô Øû³Îø^³$$ ]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àû×øÎø^%$ nøÖø
غÎø^³%$ Úö äö ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (àû×øÎø^%$ møŸø àû×øÎø^%$ iøŸø (à$ ×ø³Îø^³%$ møŸø à$ ³×ø³Îø^³%$ iøŸø (Øû³Îø^³%$ møŸø Øû³Îø^³%$ iøŸø
!lº¡øÎø^%$ Úö áô¡øÎø^%$ Úö

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

54

û RsÜÅ[Z1PÆ%Æ-z{Ä9Bh
+'
× Oü
û Ý]†øÒû¦ô]ø‰ü û Ù^ÃøÊû7ôƒ!*
ü X1

X Ì~¼gzZì ÌxiÑ[ !*
tXìZ
+Zi¬{Ä~kZì XX݆ÒZZÝZ mZ XXÝø†øÒû]*ZZ‰XX ØøÃøÊû]*ZZ

û RsÜü

(Ýø†ôÒû .]^Úø Ýø†øÒû]* ^Úø (ݺ†øÓûÚö Õø]„øÊø ^Ú÷]†øÒû7ô Ýö†øÓû³mö Ýø†ô³Òû .] æø ݺ†ô³Óû³Úö çø³ãöÊø ^³Ú÷]†ø³Òû7ô Ýö†ô³Óû³mö Ýø†ø³Òû*]
àûÚø†ôÓûnöÖø (à$ Úø†øÓûnöÖø à$ Úø†ôÓûnöÖø (Ýû†øÓûmö ÜûÖø Ýû†ôÓûmö ÜûÖø (Ýø†øÓûm% àûÖø Ýø†ôÓûm% àû³Öø (Ýö†ø³Óû³möŸø Ýö†ô³Óû³möŸø
(à$ Úø†øÓûnöÖô à$ Úø†ôÓûnöÖô à$ Úø†øÓûjöÖô à$ Úø†ôÒû]* (Ýû†øÓûnöÖô Ýû†ôÓû³nöÖô Ýû†ø³Óû³jöÖô Ýû†ô³Òû]* äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûÚø†øÓûnöÖø
(Ýû†øÓûmöŸø Ýû†ôÓûmöŸø Ýû†øÓû³iöŸø Ýû†ô³Óû³iöŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûÚø†øÓûnöÖô àûÚø†ôÓûnöÖô àûÚø†ø³Óû³jöÖô àû³Úø†ô³Òû]*
(àûÚø†øÓûmöŸø àûÚø†ôÓûmöŸø àûÚø†øÓûiöŸø àûÚø†ôÓûiöŸø (à$ Úø†øÓû³möŸø à$ ³Úø†ô³Óû³möŸø à$ ³Úø†ø³Óû³iöŸø à$ ³Úø†ô³Óû³iöŸø
!lº^Úø†øÓûÚö áô^Úø†øÓûÚö ݺ†øÓûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø
1C
å’ e**
/7ˆÆqg p½zwÌÐZçO@*
¤
™7Z¤
/¬{ÄgzZì ¬{Ä»Ù^³Ãø³³Êû7ô[!*:{Z


/
Ã{ÄnkZì 7{h
+I ìg WB‚q
-Z {ÄzŠ~ XXØö³Ãô³Êû]*.]L 1
L uZz\Æqg pp
C2

;g7¹!*
{Ät~qg pZ
# :Š
Hc*
Š Z¤
/{ÄtÐVbx ÓÆqg p XXh^f×Ö ]÷†›ZZ:Š
Hc*
Š
Xì *
@Yƒsv
.tÌÐ{)zsøÌZÔwBÌZÔ¶ÃÌZ Â

û Ìmû†ô’
û j$ Ö]ø‰ü û ØnûÃôËûiøƒ!*
ü X2

ÌxiÑ[!*
tXì Z
+Zi ( h
+ŸÅßÐ) ó ó7Zh
+Ÿ L L~kZXì ó ósÜL LÝZ mZ Í
ø †$ ‘
ø ‰ØøÃ$ Êø
X Ì~¼gzZì

û RsÜü

Í
ö †$ ’
ø mö Í
ø †ùô ‘
ö æø Í
º †ùô ’
ø Úö çøãöÊø ^Ê÷]†ø’
û iô æø ^Ê÷]†ø‘
ø æø è÷Êø†ô’
û iø æø ^Ë÷mû†ô’
û iø Í
ö †ùô ’
ø mö Í
ø †$ ³‘
ø
Í
ö †ùô ’
ø möŸø (Í
ø †ùô ‘
ö ^Úø Í
ø †$ ‘
ø ^Úø (Í
º †$ ’
ø Úö Õø]„øÊø ^Ê÷]†ø’
û iô æø ^Ê÷]†ø‘
ø æø è÷Êø†ô’
û iø æø ^Ë÷mû†ô³’
û ³iø
ø iø†ønûeôÂø …û„ôÞû]*æø ‰Xì @*
Xàønûeô†øÎûŸ*û] Ô
YÌJ 7,
gzZì @*
YÌ–~x¯‰zgzZ~x¯Ð Z’Zì @*
ƒ{z¬{Ä 1C

X ( ~kZñÅ[!*
}g7) 2C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

55

(à$ Êø†$ ’
ø nöÖø à$ Êø†ùô ’
ø nöÖø (Í
û †$ ’
ø mö ÜûÖø Í
û †ùô ’
ø mö ÜûÖø (Í
ø †$ ’
ø ³m% àû³Öø Í
ø †ùô ³’
ø ³m% àû³Öø (Í
ö †$ ³’
ø ³möŸø
à$ Êø†ùô ‘
ø (Í
û †$ ’
ø ³nöÖô Í
û †ùô ³’
ø ³nöÖô Í
û †$ ³’
ø ³jöÖô Í
û †ùô ³‘
ø äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÊø†$ ’
ø ³nöÖø àû³Êø†ùô ³’
ø ³nöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûÊø†$ ’
ø nöÖô àûÊø†ùô ’
ø nöÖô àûÊø†$ ’
ø jöÖô àûÊø†ùô ‘
ø (à$ Êø†$ ’
ø nöÖô à$ Êø†ùô ’
ø ³nöÖô à$ ³Êø†$ ³’
ø ³jöÖô
à$ Êø†ùô ³’
ø möŸø à$ Êø†$ ³’
ø iöŸø à$ Êø†ùô ³’
ø ³iöŸø (Í
û †$ ³³’
ø ³möŸø Í
û †ùô ³³’
ø ³möŸø Í
û †$ ³³’
ø ³iöŸø Í
û †ùô ³³’
ø ³iöŸø
Í
º †$ ’
ø ³Úö äö ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (àûÊø†$ ’
ø möŸø àûÊø†ùô ’
ø möŸø àû³Êø†$ ³’
ø ³iöŸø àû³Êø†ùô ³’
ø ³iöŸø (à$ ³Êø†$ ³’
ø ³möŸø
!lº^Êø†$ ’
ø Úö áô^Êø†$ ’
ø Úö

û è×øiø^ÏøÛöÖ]ø‰ü û è×øÂø^ËøÚöƒ!*
ü X3

X Ì~¼gzZì ÌxiÑ[ !*
tXìZ
+Zi ó ó³ Z L L~kZXì XXØjÎZZÝZ ÅkZXØøiø^Îø‰ ØøÂø^Êø

û RsÜü

Ÿ÷^jønûÎô æø Ÿ÷^jøÎô æø è÷×øiø^ÏøÚö Øöiø^Ïømö ØøiôçûÎö æø غiô^ÏøÚö çøãöÊø Ÿ÷^jønûÎô æø Ÿ÷^jøÎô æø è÷×øiø^ÏøÚö Øö³iô^³Ïø³mö Øø³iø^³Îø
ÜûÖø Øûiô^Ïømö ÜûÖø (Øøiø^Ïøm% àûÖø Øøiô^Ïøm% àûÖø (Øöiø^ÏømöŸø Øöiô^ÏømöŸø (Øøiôçû³Îö^³Úø Øø³iø^³Îø^³Úø (غ³iø^³Ïø³Úö Õø]„ø³Êø
(Øûiø^ÏûnöÖô Øûiô^ÏønöÖô Øûiø^ÏøjöÖô Øû³iô^³Îø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àû×øiø^ÏønöÖø àû×øiô^ÏønöÖø (à$ ×øiø^ÏønöÖø à$ ×øiô^Ïø³nöÖø (Øû³iø^³Ïø³mö
Øûiô^ÏøiöŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àû×øiø^ÏûnöÖô àû×øiô^ÏønöÖô àû×øiø^ÏøjöÖô àû×øiô^Îø (à$ ×øiø^ÏûnöÖô à$ ×øiô^ÏønöÖô à$ ×øiø^ÏøjöÖô à$ ×øiô^Îø
àû×øiø^ÏøiöŸø àû×øiô^ÏøiöŸø (à$ ×øiø^ÏûmöŸø à$ ×øiô^ÏømöŸø à$ ×øiø^ÏøiöŸø à$ ×øiô^ÏøiöŸø (Øûiø^³Ïû³möŸø Øû³iô^³Ïø³möŸø Øû³iø^³Ïø³iöŸø
!lº¡øiø^ÏøÚö áô¡øiø^ÏøÚö غiø^ÏøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àû×øiø^ÏûmöŸø àû×øiô^ÏømöŸø

û Øf% Ïøj$ Ö]ø‰ü û ØÃ% Ëøiøƒ!*
ü X4

ì ÌxiÑ[!*
tXìZ
+Zih
+ŸÅßÐgzZ ó óY @*
L L~kZXì XXØfÎZZÝZ ÅkZXØøf$ Ïøiø‰ ØøÃ$ Ëø³iø
X Ì~¼gzZ

û RsÜü

(Øøfùô Ïöiö^Úø Øøf$ Ïøiø^Úø (غf$ ÏøjøÚö Õø]„øÊø ¡÷f% Ïøiø Øöf$ Ïøjømö Øøfùô Ïöiö æø غ³fùô Ïø³jøÚö çø³ãöÊø ¡÷f% Ïø³iø Øö³f$ Ïø³jømø Øø³f$ Ïø³iø
àû×øf$ ÏøjønøÖø (à$ ×øf$ ÏøjønöÖø à$ ×øf$ ÏøjønøÖø (Øûf$ Ïøjømö ÜûÖø Øûf$ Ïøjømø ÜûÖø (Øøf$ Ïøjøm% àûÖø Øøf$ Ïøjøm$ àûÖø(Øöf$ ÏøjømöŸø Øöf$ ÏøjømøŸø
(à$ ×øf$ ÏøjønöÖô à$ ×øf$ ÏøjønøÖô à$ ×øf$ ÏøjøjöÖô à$ ×øf$ Ïøiø (Øûf$ ÏøjønöÖô Øûf$ ÏøjønøÖô Øûf$ ÏøjøjöÖô Øû³f$ Ïø³iø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àû×øf$ ÏøjønöÖø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

56

(Øûf$ ÏøjømöŸø Øûf$ ÏøjømøŸø Øûf$ ÏøjøiöŸø Øûf$ Ïø³jøiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àû×øf$ ÏøjønöÖô àû×øf$ ÏøjønøÖô àû×øf$ ÏøjøjöÖô àû×ø³f$ Ïø³iø
(àû×øf$ ÏøjømöŸø àû×øf$ ÏøjømøŸø àû×øf$ ÏøjøiöŸø àû×øf$ ÏøjøiøŸø (à$ ×ø³f$ Ïø³jømöŸø à$ ³×ø³f$ Ïø³jømøŸø à$ ³×ø³f$ Ïø³jøiöŸø à$ ³×ø³f$ Ïø³jøiøŸø
!lº¡øf$ ÏøjøÚö áô¡øf$ ÏøjøÚö غf$ ÏøjøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø

û Øeö^Ïøj$ Ö]ø‰ü û ØÂö^Ëøiøƒ!*
ü X5

X Ì~¼gzZì ÌxiÑ[!*
t Xì Z
+Zi ó ó³ Z L gLzZ ó óY @*
L L~kZXì XXØfÎZZÝZÅkZXØøeø^øÏiø‰ ØøÂø^Ëøiø

û RsÜü

Øøeø^Ïøiø^Úø (غeø^øÏjøÚö Õø]„øÊø ¡÷eö^Ïøiø Øöeø^øÏjømö ØøeôçûÏöiö æø غ³eô^³Ïø³jøÚö çø³ãöÊø ¡÷eö^³Ïø³iø Øö³eø^³Ïø³jømø Øø³eø^³Ïø³iø
à$ ×øeø^ÏøjønøÖø (Øûeø^Ïøjømö ÜûÖø Øûeø^Ïøjømø ÜûÖø (Øøeø^Ïøjøm% àûÖø Øøeø^Ïøjøm$ àûÖø (Øöeø^ÏøjømöŸø Øöeø^Ïø³jømøŸø (Øø³eôçû³Ïö³iö^³Úø
à$ ×øeø^Ïøiø (Øûeø^ÏøjønöÖô Øûeø^ÏøjønøÖô Øûeø^Ïø³jøjöÖô Øû³eø^³Ïø³iø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àû×øeø^ÏøjønöÖø àû×øeø^ÏøjønøÖø (à$ ×ø³eø^³Ïø³jønöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àû×øeø^ÏøjønöÖô àû×øeø^ÏøjønøÖô àû×øeø^ÏøjøjöÖô àû×øeø^Ïøiø (à$ ×øeø^Ïø³jønöÖô à$ ³×ø³eø^³Ïø³jønøÖô à$ ³×ø³eø^³Ïø³jøjöÖô
(à$ ×øeø^ÏøjømöŸø à$ ×øeø^ÏøjømøŸø à$ ×øeø^ÏøjøiöŸø à$ ×øeø^ÏøjøiøŸø (Øûeø^ÏøjømöŸø Øû³eø^³Ïø³jømøŸø Øû³eø^³Ïø³jøiöŸø Øû³eø^³Ïø³jøiøŸø
!lº¡øeø^ÏøjøÚö áô¡øeø^ÏøjøÚö غeø^ÏøjøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àû×øeø^ÏøjømöŸø àû×øeø^ÏøjømøŸø àû×øeø^ÏøjøiöŸø àû×øeø^ÏøjøiøŸø

û RsÜÅ[!*
Æ9†ùrÚ¦!*

û èqø†øuû‚$ Ö]ø‰ü û è×ø×øÃûÊøƒ!*
ü X1
û RsÜü

!tø†øuûø‰ Øø×øÃûÊø

Õø]„øÊø ^q÷]†øuûô æø è÷qø†øuûø tö†øuû‚ømö tø†ôuûö æø tº†ôuû‚øÚö çøãöÊø ^q÷]†øuûô æø è÷qø†øuûø tö†ôuû‚ømö tø†øuûø
tû†ôuû‚ømö ÜûÖø (tø†øuû‚øm% àûÖø tø†ôuû‚øm% àûÖø (tö†øuû‚ømöŸø tö†ôuû‚ømöŸø (tø†ôuûö^³Úø tø†ø³uûø^³Úø (tº†ø³uû‚ø³Úö
tû†øuû‚øjöÖô tû†ôuûø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûqø†øuû‚ønöÖø àûqø†ôuû‚ønöÖø (à$ qø†øuû‚ønöÖø à$ qø†ôuû‚ønöÖø (tû†ø³uû‚ø³mö Üû³Öø
àûqø†øuû‚øjöÖô àûqø†ôuûø (à$ qø†øuû‚ønöÖô à$ qø†ôuû‚ønöÖô à$ ³qø†ø³uû‚ø³jöÖô à$ ³qø†ô³uûø (tû†ø³uû‚ø³nöÖô tû†ô³uû‚ø³nöÖô
(tû†ø³uû‚ømöŸø tû†ô³uû‚ømöŸø tû†ø³uû‚ø³iöŸø tû†ô³³uû‚ø³iöŸø äö ³ßû Âø oö ³³`ô ß$ ³Ö]æø (àûqø†ø³uû‚ønöÖô àû³qø†ô³³uû‚ø³nöÖô
àûqø†ôuû‚ømöŸø àûqø†øuû‚øiöŸø àûqø†ôuû‚øiöŸø (à$ qø†øuû‚ømöŸø à$ qø†ôuû‚ø³möŸø à$ ³qø†ø³uû‚ø³iöŸø à$ ³qø†ô³uû‚ø³iöŸø
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

57

!lº^qø†øuû‚øÚö áô^qø†øuû‚øÚö tº†øuû‚øÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûqø†øuû‚ømöŸø

û RsÜÅ[Z1PÆ%Æ-z{Ä9Bh
+'
× ¦!*

û t†öuû‚øj$ Ö]ø‰ü û Ø×öÃûËøiøƒ!*
ü

Xì xiÑ[ !*
tXìZ
+Zi ó óY @*
L L~kZXì XXt†uL LÝZ ÅkZXtø†øuû‚øiø‰ Øø×øÃûËøiø

û RsÜü
ÜûÖø (tø†øuû‚øjøm$ àûÖø (tö†øuû‚øjømøŸø (tø†øuû‚øiø^Úø (tº†ô³uû‚ø³jøÚö çø³ãöÊø ^³q÷†ö³uû‚ø³iø tö†ø³uû‚ø³jømø tø†ø³uû‚ø³iø
à$ qø†ø³uû‚øiø (t†ø³uû‚ø³jønøÖô tû†ø³³uû‚ø³iø äö ³ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûqø†ø³uû‚øjønøÖø (à$ qø†ø³³uû‚ø³jønøÖø (tû†ø³³uû‚ø³jømø
à$ qø†øuû‚øjøiøŸø (tû†øuû‚øjømøŸø tû†øuû‚ø³jøiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àûqø†øuû‚øjønøÖô àûqø†øuû‚øiø (à$ qø†øuû‚ø³jønøÖô
áô^³qø†ø³uû‚øjøÚö tº†ø³³uû‚ø³jøÚö äö ³ßû Úô Í
ö †û ³³¿$ ³Ö]ø (àûqø†ø³uû‚øjømøŸø àûqø†ø³³uû‚ø³jøiøŸø (à$ ³qø†ø³³uû‚ø³jømøŸø
!l
º ^qø†øuû‚øjøÚö

û RsÜÅ[Z1PÆB‚Æ-z{Ä9Bh
+'
× ¦!*

û Ñ^eøÞû†ôeûŸô û]ø‰ü û Ù¡øßûÃôÊû]ôƒ!*
ü X1

Xì xiÑÌ[ !*
t Xì Z
+Zi ó óyâ L gLzZ ó ó{ÄL L~kZXì XXÐh†eZZÝZÅkZXÐøeøÞû†øeû]ô ‰ Øø×øßûÃøÊû]ô

û RsÜü

(ÐøeôÞû†øfûm$ àûÖø (ÐöeôÞû†øfûmøŸø (ÐøeøÞû†øeû]ô^Úø (кeôÞû†ø³fûÚö çø³ãöÊø ^³Î÷^³eøÞû†ô³eû]ô Ðö³eôÞû†ø³fûmø Ðø³eøÞû†ø³eû]ô
à$ ÏøeôÞû†ø³eû]ô (Ðû³eôÞû†ø³fûnøÖô Ðû³eôÞû†ø³eû]ô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÏøeôÞû†øfûnøÖø (à$ ³Ïø³eôÞû†ø³fûnøÖø (Ðû³eôÞû†ø³fûmø Üû³Öø
à$ ÏøeôÞû†øfûiøŸø (ÐûeôÞû†øfûmøŸø Ðû³eôÞû†ø³fûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûÏøeôÞû†øfûnøÖô àûÏøeôÞû†øeû]ô (à$ ³Ïø³eôÞû†ø³fûnøÖô
!lº^ÏøeøÞû†øfûÚö áô^ÏøeøÞû†øfûÚö кeøÞû†øfûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÏøeôÞû†øfûmøŸø àûÏøeôÞû†øfûiø]ø(à$ ÏøeôÞû†øfûmøŸø

û …÷]†øÃûeôÎûŸô û]ø‰ü û Ù¡$ÃôÊû]ôƒ!*
ü X2

IG
Xì xiÑÌ[!*
tX ì Z
+Zih
+ŸÅßxÑgzZ ó ó{ÄL L~kZXì ó óçi¢ L LÝZÅkZX†$ ÃøeøÎû]ô ‰ Ø$ ×øÃøÊû]ô

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

58

û RsÜü
ÜûÖø †$ ÃôeøÏûmø ÜûÖø (†$ ÃôeøÏûm$ àûÖø (†% ÃôeøÏûmøŸø (†$ ÃøeøÎû]^Úø (†' ÃôeøÏûÚö çøãöÊø ]…÷]†øÃû³eôÎû]ô †% ³Ãô³eøÏû³mø †$ ³Ãø³eøÎû]ô
†$ ÃôeøÏûnøÖô …û†ôÃûeøÎû]ô †ùô ÃôeøÎû]ô †$ Ãô³eøÎû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû†$ ÃôeøÏûnøÖø (á$ †$ ÃôeøÏûnøÖø (…û†ôÃûeøÏûmø ÜûÖø †ùô Ãô³eøÏû³mø
†$ ÃôeøÏûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (áû†$ ÃôeøÏûnøÖô áû†$ ÃôeøÎû]ô (á$ †$ ÃôeøÏûnøÖô á$ †$ ÃôeøÎû]ô (…û†ôÃûeøÏû³nøÖô †ùô ³Ãô³eøÏû³nøÖô
áû†$ ÃôeøÏûiøŸø (á$ †$ ÃôeøÏûmøŸø á$ †$ ÃôeøÏûiøŸø (…û†ôÃûeøÏûmøŸø †ùô ÃôeøÏûmøŸø †$ ÃôeøÏûmøŸø …û†ôÃûeøÏû³iøŸø †ùô ³Ãô³eøÏû³iøŸø
!lº]†$ ÃøeøÏûÚö áô]†$ ÃøeøÏûÚö †' ÃøeøÏûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû†$ ÃôeøÏûmøŸø

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

59

û ó ói|L Ln~uzŠ ü
X x ÕäÉZi|( 3)Ô7Zi|( 2) ÔY ÖZi|( 1)9&Åi|

:Y ÖZi|( 1)

†øÚø*] ‰X ëY ÖZi|ÐZ ƒ(ÅÝY Ã{Ĥ
/Z

:7Zi|( 2)

Ùø^* ‰ø ‰X ë7Zi|ÐZ ƒ(ÅÝÐ{Ĥ
/Z

:x ÕäÉZi|( 3)

]*†øÎø ‰X ëx ÕäÉZi|ÐZ ƒ(ÅÝxÑ{Ĥ
/Z
Xì @*
W{Ä~ îG
0ÒuZ½zwÆkZèYë nkZi|ÃkZ :lzz

û °Z ¸Æi| ü

X X X X X X Xƒ{Äq
-Z¤
/Z
½wƒ
 oÆ•
wÅIâ ÆkZ ñY c*
Š w$
+ÃkZ ì ^
,Y ƒˆÆswuÃÁ ‚{zgzZ ( 1)
GÒO‘
XèºÞø„ønûÚôÐèºÞø„øòûÚô gzZ à
æ ÚôçûmöÐæàÚôç+ mö gzZ Ø
æ Òö^mø ÐØöÒö^+ mø :‰ XÐ ï
ÃkZQgzZ ñY c*
Š™vs§ÅIâ Õ
wÅkZ ì ^
,YƒˆÆswÁ‚ 9ƒuÃ{zgzZ ( 2)
XØöŠømøÐØ
æ òøŠûmø :‰X ñYc*
Š™sv
.
G
~g Y6,
gî~i Z~îªG4hI!ñZ²Çƒ~g Y6,
gî! z~wdPx ÓÆ pF†³mø p*]…ø {°‡{gÃè :^â
X ǃ~g Y6,
gî! z~Vbx ÓÆ( wd7ô[!*
) è÷ñø]…ø7ô pû†ômö p…F]* gzZX ǃ

½wƒ
 oÆ•
wÅIâÆkZ ì ^
,Y Â~ß„q
-ZˆÆswg†c*
x*ƒ b <{zgzZ ( 3)
GÒO‘
!áºçøqö Ð áºç* qö gzZ †ºnøÚô ІºòøÚô (Ùº]çø‰öÐÙº]ç* ‰ö V‰ X ñYHspÐ ï
нÅswIâ Ã{ă~ßÏZ†ñc*
c*
{Z
+Zi { åO$ó óY c*
L Lc*
ó óƒ ZzL LIâ »kZgzZƒuÃ{zgzZ ( 4)
X‹
º nùô Êø]ö Ð ‹
º òônûÊø]ö gzZ èºn$ _ôìø Ð èºòønû_ôìø (éºæ$ †öÏûÚø Ð èºñøæû†öÏûÚøXì Z
# Zzx ¸Š ZgzZì ^
,YÜ$
+
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

60

X X X X X X XgzZN Yƒ¦{ÄzŠ¤
/Z
gzZ ( ÅxŠ Wì ¦E Ýöô]æø]*ÐÝöô]]*]*:‰Ôì Z
# ZzÜ$
+Ð ƒ ZzÃ}uzŠ ƒ:g†ªgzZƒb <ZuzŠ ( 1)
X ( ÅxŠ Wì†) Ýö‚ômûæø .]ÐÝö‚ômû*].]
GÒO‘swƒ
àø³Úø! Ðà
ë ³Úø]+]* :‰Ôì Z
# ZzÜ$
+Ð ï
 oÆ•
wÅIâ Ã}uzŠ ƒÁ‚ ZuzŠ ( 2)
X^Þ÷^Ûømû7ô Ð ^Þ÷^Ûøñû7ô gzZàøÚôæû]öÐà
ë Úô+].] gzZ
:‰ì Z
# Zz Ü$
+Ð ó óY c*
L LÃ}uzŠ ÂVƒ~y
WÆß VâzŠ {zgzZƒg†q
-ZÐ ~ VâzŠ yZ ( 3)
E
ðô^qø ÂHsv
.ÐZ å¢î*Ot6,
ó ó~ L L[ZÔ Zƒ pº ðô^qøÂÑ$
+Ðó ó~ L ÃL {Ä}uzŠX å ðºðô^qø~ÝZX ðõ^qø
E
45±‚ » ½Z ñƒ¦Á‚zŠ+àgzZ ó ó~ L L Ô Zƒ àû³mû
@*
Y–ðõ^³³qø&Zƒ áû ðô^³³qøˆ¤
/ó ó~ L Ð
L zzÅ èEG

{Ä{g !*
zŠÐzzÅäY¤
/
Æ-z{Ä~x¯‰z{ÄZuzŠ ƒ-z{ĪÐ~{ÄVâzŠ :1{Z

X åàøÛôiöæû]ö¬ àøÛôiöæ+ ] p„ôÖ$ ]ø :‰X ÇñYƒ
~ÝZ Øû³ÒöX ÇñWØû³ÒögzZÚö Ô „ï ³ìö:‰ kª½ Ü%ZРسҟ* ] gzZ †³ÚŸ* ] („³ìŸ* ]:2{Z

på~gz¢Ü$
+Ѓ Zzà ãU*
{ÄÐp ÒÆ{°‡Ô å †ûÚöæ+ ]ö~ÝZ †ûÚögzZ „ûìûæ+ ]ö~ÝZ „ûìö (ØûÒöæ+ ]ö
X ‰bŠ™sv
.{ÄVâzŠ kª½ Ü

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

61

û [Z1PÆi| ü
Xì @*
WÐ[Z1P ( 16)!ÎÀi|
x ÕäÉZi|

7Zi|

ýýýýý

ýýýýýý
]†÷ñû‡ô †öñôˆûmø †øñø‡ø
^Û÷òû‰ø ÜöòøŠûmø Üøòô‰ø
Ÿ÷]©ø‰ö ØøòøŠûmø Ùø^* ‰ø

ýýýýý
é÷ ðø]†øeø ðö†øfûmø ðø†ôeø
é÷ ðø]†øÎô ]ø†øÏûmø ]ø†øÎø
é÷]*†ûqö .]†örûmø *]†öqø
ð÷^føjôìû]ô ®öfôjøíûmø ®øføjøìû]ô

è÷Êø]û…ø Í
ö ¨ö†ûmø Í
ø ¨ö…ø
^e÷^òøjôÒû]ô g
ö òôjøÓûmø gøòøjøÒû]ô

Y ÖZi|
]†÷Úû]ø †öÚö^ûmø †øÚø]*
]†÷‰û]ø †ö‰ô^ûmø †ø‰ø*]
^ß÷Úû]ø àöÚø^ûmø àøÚô]*
ènøâôçûÖö]ö äöÖø^+mø äøÖø*]

[ !*
†’Þ !M
h† • ! N
ÄÛ‰ !O
xjÊ !P

é÷…ø^Úû]ø †öÚö^ûmø †øÚö]*
Ý†Ò !Q
^Þ÷^Ûøjômû]ô àöÛôiø^ûmø àøÛøjømû]ô Ù^ÃjÊ] !R

ð÷]ˆøãûjô‰û]ô−öˆôãûjøŠûmø ]*ˆøãûjø‰û]ô ^Ê÷] ðø†ûjô‰û]ô Ìöñô†ûjøŠûmø Í
ø *]†ûjø‰û]ô ^Þ÷^Ûøòûjô‰û]ô àöÚô^ûjøŠûmø àøÚø^ûjø‰û]ô Ù^ÃËj‰] !S

ð÷^ËøÓôÞû]ô ®öËôÓøßûmø ^* ËøÓøÞû]ô

ýýýýýý

ð÷…ö]$ ]ô ðö…ø]‚$ mø ðø…ø]$ ]ô
ð÷^føÞû7ô ®öfôßûmö ^* føÞû]*
è÷òø_ôíûiø ®ö_ùô íømö ^*_$ ìø
é÷^* qø^ËøÚö ®öqô^Ëømö ^*qø^Êø
^ñ÷†% føiø ðö†$ føjømø ðø†$ føiø
^ñ÷…ö]‚øiø ðö…ø]‚øjømø ðø…ø]‚øiø

ýýýýýý
^Ú÷^òøhû]ô Ýö¬ôeûmö Ýø^* hû]*
ýýýýýý
è÷×øñø^ŠøÚö Øöñô^Šømø Øøñø^‰ø

ýýýýý
]‡÷]ˆøòûÛôhû]ô ˆ% òôÛøeûmø ˆ$ òøÛøhû]ô

]÷ª% Óøiø öª$Óøjømø øª$Óøiø
¡÷ñö^Šøiø Øöñø^Šøjømø Øøñø^Šøiø
Ÿ/ö¡û øiø Ÿ.ø¡û øjømø Ÿ*ø¡û øiø
ýýýýý

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

]…÷^_øòôÞû]ô †ö_ôòøßûmø †ø_øòøÞû]ô Ù^ÃËÞ] !T
ýýýýýý ØÂ^Êù] !U
^Þ÷^Ûøñû]ô àöÚô©ûmö àøÚø!
]†÷nû$ô^ûiø †ö$ùô ©ømö †ø$$ ]ø

Ù^ÃÊ] !ML
ØnÃËi !MM

é÷„øìø]©øÚö „öìô]©ømö „øìø! è×Â^ËÚ !MN
]†÷ì% ^øiø †öì$ ^øjømø †øì$ ^øiø
ØÃùËi !MO
^Ë÷Öö^Fiø Ì
ö Öø^Fjømø ÌøÖø^Fiø ØÂ^Ëi !MP
ýýýýý

Ø×ÃËi !MQ
ýýýýý Ù¡ùÃÊ] !MR

62

û ó ówVL Ln~Šü
X ðc*
wV( 2)Ô ~zZzwV( 1)9zŠ ÅwV

:~zZzwV( 1)

GÒO‘sw¤
XXX‚øÂøæøZZ‰X ë ~zZzwVÃkZ ƒ(ÅÝY Ãó óƒ ZzL Lï
/Z

:ðc*
w V( 2 )

GÒO‘sw¤
XXX†øŠømøZZ‰X ë ðc*
wVÃkZ ƒ(ÅÝY Ãó óY c*
L Lï
/Z

ÆkZèYXì b§Å 9ª XXx³nv³’³Ö] س%ÚZZ~èât ëakZwVÃkZ :lzz

sw~ÝY ÃÆkZèYì @*
Y ¹ÌY ÖZ ¢ÃwVX Cƒ7~ 9 6 Cƒ7&ðÃ~ èâ
GÒO‘
Xì @*
ĕ

û °Z ¸ÆwVü

E
HspÐ ƒ ZzˆÆ î*OtÃ{Š åOhI!)/ ‚ c*
gzZ ÇñY HspÐ c*
ˆÆ{ŸÃ{Š åOhI!)/ ‚ ƒ Zz ( 1)
XàºÎô çûÚöÐàºÏônûÚö gzZ áº]ˆønûÚôÐáº]‡øçûÚô :‰Ô ÇñY
‚öÃô³mø ‚ø³Âøæø ‰Ðø
D gzZ ìÔ[¢[!*
~x¥qg pÔ ÇñYHsv
.6,
gî! zà ZzÅwV( 2)
'ø…ôæø~ÝZ ) 'ö†ômø 'ø…ôæøÔ ( å g
ö âøçûmø gøâøæø~ÝZ ) g
ö ãømø gøâøæøÔ ( å ‚öÂôçûmø ‚øÂøæø~ÝZ )

~ßóxÑLc*
óÐÆ
L kZ ìtoÑ~kZpÇñYHsv
.à ZzÌІb§ÏZ2( å 'ö…ôçû³³³³mø
~ ^.›øçû³mø oø³›ôæøÝZ ) ^._ø³mø oø³›ôæø gzZ ( å Äö‰øçûmø Äø³‰ôæø~ÝZ ) ÄöŠømø Äø³‰ôæø ‰ƒó½w
X ǃ7sv
.ƒ ZzÐzzÅäY: ñ0*
ÆoÑ{gÃè~Øöqøçûmø Øøqôæøp( å
GE
GE
# Zz*
Z
*™x ¸Š Z ~ w é›3¢Z Ð @*
™ w$
+Ð ó ó@*
L LÐZ ÂñYW~ w é›3¢Z Ðä
/Z -Z ó óY c*
L L c*
ó ó ƒ Zz L L ( 3)
X†øŠøi$ ]ôІøŠøjømô]ôgzZÐøËøi$ ]ôÐÐøËøiøæû]ô‰Xì
à$
+Ð{Äó óY c*
LtL gzZì †øÛøjøñû]ô ÝZ ÅkZXì 7-Z ó óY c*
LtL èY Ç− 7{°‡t~ †øÛøjømû]ô :^â
Xì ðƒ
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

63

‚ö³Âô]æøæø ~ÝZ ) ‚ö³Âô]æø*] ‰Xì Z
# ZzÜ$
+Ð{Äà Zz¬ÂN YWuà ZzzŠ~qzѤ
/Z ( 4)
X(å
X ( å pø…ôæûæö~ÝZ ) pø…ôæû.] ‰Xì ^
,YÜ$
+Ð{Äà Zz¬ÂƒÁ ‚ ƒ ZzZuzŠ¤
/Z :^â
g]Ã ZzkZ ƒ_ƒsv
.ƒ ZzÐqg pÆkZgzZƒ6,
yizÆ XXغ³³Ãû³³ÊôZZg]» ~zZzwV¤
/Z ( 5)
qg p¤
/ZX ( å ‚ºÂûæô ~ÝZ ) 麂øÂô XÐ,Š J (,
Y @*
~y
W~núÆkZgzZÐ,Š™sv
.ÌÐ
Xì ÄöŠømø qg p»kZèY èºÃø‰ø ‰Xì ^
,YÌbŠ ÃÝÐQƒb <Ýл
åºçûqöæö (‚ø³Âô]öÐ ‚øÂôæö‰Xì ^
,YÜ$
+Ð{ÄÃ ZzkZƒ~qzÑÆÌZ c*
÷¤
/Zg†c*
x*ƒ Zz ( 6)
X|º^hø]ô Ð |º^høæô gzZ åºçûqö]öÐ

û [Z1PÆwVü

ðc*
wV
]†÷Šûmö †öŠônûmø †øŠømø
^Š÷fûmø ‹
ö fønûmø ‹
ø fômø
^Ã÷ßûmø Äößønûmø Äøßømø
^ß÷Ûûmö àöÛönømø àøÛömø

N
:ì @*
WÐ[Z1Z ( 12) {g!*
ÿ®wV
~zZzwV

é÷‚øÂô æø ]‚÷Âûæø ‚öÃômø ‚øÂøæø
¡÷qûæø Øöqøçûmø Øøqôæø (^Ã÷‰ûæø ÄöŠømø Äø‰ôæø
è÷føâô g
ö ãømø gøâøæø
è÷Úø^‰øæø Üö‰öçûmø Üø‰öæø
^$÷…ûæø 'ö†ômø 'ø…ôæø
^Î÷^Ëøi( ]ô ÐöËôj$ mø ÐøËøi$ ]ô

^Š÷fûmø ‹
ö fônûmø ‹
ø fômø
]…÷^Šøiùô ]ô †öŠôj$ mø †øŠøi$ ]ô

[ !*
h† • ! M
ÄÛ‰ !N
xjÊ

!O

݆Ò

!P

gŠ u !Q
Ù^ÃjÊ] !R

^¾÷^Ïønûjô‰û]ô ÀöÏônûjøŠûmø ÀøÏønûjø‰û]ô
^Þ÷^Ïømû]ô àöÎôçûmö àøÏømû]ø

]÷^Ïønûjô‰û]ô ‚öÎôçûjøŠûmø ‚øÎøçûjø‰û]ô
]÷^Ïømû]ô ‚öÎôçûmö ‚øÎøæû]ø

Ù^ÃËj‰] !S

]†÷nûŠônûiø †öŠ( nømö †øŠ$ mø
麆ø‰ø^nøÚö †ö‰ô^nømö †ø‰ø^mø

^Ï÷nûÊôçûiø ÐöÊ( çømö ÐøÊ$ æø
è÷ÏøÊø]çøÚö ÐöÊô]çømö ÐøÊø]æø

ØnÃËi !U

]†÷Š% nøiø †öŠ$ nøjømø †øŠ$ nøiø
]†÷‰ö^nøiø †ö‰ø^nøjømø †ø‰ø^nøiø

¡÷Ò% çøiø ØöÒ$ çøjømø ØøÒ$ çøiø
ö ]çøiø Äö•
ø ]çøjømø Äø•
ø ]çøiø
^Ã÷•
͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

Ù^ÃÊ] !T
è×Â^ËÚ !ML
ØÃùËi !MM
ØÂ^Ëi !MN

64

û ó ós Z L Ln¶aü
X ðc*
s Z ( 2)Ô ~zZzs Z ( 1)9zŠ Ås Z

:~zZzs Z ( 1)

GÒO‘sw¤
X ( å ÙøçøÎø~ÝZ )XXÙø^ÎøZZ‰X ë ~zZzs ZÃkZ ƒ(ÅÝÐó óƒ ZzL Lï
/Z

:ðc*
s Z ( 2)

GÒO‘sw¤
X ( åÄønøeø~ÝZ )XXÅø^eøZZ‰X ë ðc*
s ZÃkZ ƒ(ÅÝÐó óY c*
L Lï
/Z

Ãs PXì @*
ƒ à{Ð 9½wû ù ÔyxgŠ ü s » kZ ëa kZ s ZÃs Z :lzz
GÒO‘sw~ÝxÑÆkZèYì *
Xì @*
ĕ
@Y¹Ìx ÕäÉOZ¢

û °Z ¸Æs Z ü

gzZ ó ó Ù
ë ^³³ÎøL Ð
L ó ó ëÙçø³ÎøL‰
L Ð,Š™spÐó ó³ Z L 6,
L gî! zÃb <Iâ uÃó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL L X 1
1C
Ý‚/
$ í!¦³ Z ( 2) ó X^nøÚø…øL‰
L ½³ Z ( 1)Vƒ: ,qg eˆ ÆkZªÆ X ó ó Åø ^eøL Ð
L ó ó ÄønøeøL L
ö L‰
X ó ó à$ nøeøìû]ôL‰
L N @*
yâ ( 4) ó ó ºpùçô×øÂøL‰
L {Š åOhI!Y c*
( 3) ó ó l
º ^nøeø†û•
L
E
45±‚ q ½Z™w$
ƒ sv
.Ðzz Å èEG
+Ð ³ Z ó óY c*
L Lc*
ó óƒ ZzL LZ
# ~Šê Oszcèâ Æs Z X 2
gzZ àø³×û³Îö ‰}™ª
ÑŠ6,
sz÷ƒ Zz @*
ì ~gz¢bŠLÃÝY Ã~]gßÅx*gzZ b <ƒ ZzÂñY
ƒ Zz @*
ì ~gz¢bŠ {ŸÃÝY Ã~]gßÅY c*
gzZg†ƒ ZzgzZ¸ àøÖûçö³›øgzZ àøÖûçø³Îø~ÝZ àø×û³›ö
X ÌgzZ_ ZÑg¼ Å{°‡kZ 1C

X †øŠ$ nøiø ( ‚øÂ$ çøiø‰Vƒ:~«£ÆßY ÃY c*
gzZ ƒ Zz ( 1) }
E
XpøçôÎø (oønôuø‰X Vƒ:~«£ÆßÐÆyzHýG3©ÅY c*
gzZ ƒ Zz ( 2)
X ( **
ƒÑZzyŠ¤
/Sd) ‚ønô‘
ø ( **
ƒ**
» )…øçôÂø‰Xƒ‚
rgpÆÍgzZ8
-g Vƒ:~ß, Z ËÆs ZY c*
gzZ ƒ Zz ( 3)
Xp‚Fnøuø áº]…øæøø‰X Vƒ:~«£ÆßÐÆ o×FÃøÊøc*
ạøÃøÊøY c*
gzZ ƒ Zz( 4)
X…ºçûnöÆø ( áº^nøeø (غmûçô›ø‰Vƒ:¬Ð{Z
+Zi{ å‡$Y c*
gzZ ƒ Zz ( 5)
Æ …øæø^Ãøiø (‡øæø^røiøtX …øçøjøÂû]ô ( …øçøjøqû]ô‰XƒCƒ: &~Tƒ:~pÆÝ, ZÝ{zVƒ~ßTY c*
gzZ ƒ Zz ( 6)
Xì Á ‚É 7b <Iâ »yZèY Cƒ7&~ …øæø^Ãøiø (‡øæø^røiøgzZ~p

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

65

àøÃûnøeøgzZ àøÊûçôìøÝZgŠ àøÃûeôgzZ àøËûìô‰X}™ª
ÑŠ6,
äƒsz÷ÆY c*
gzZäƒg†Æsz÷

Qƒðƒ&~x¥èâÆs ZªÆÇñY c*
ŠÃIâ {Ÿ »Y c*
gzZ ƒ Zz~w!èâÆs Z X 3
Äønôeö( 2) Š
Hƒ ØønûÎôQ ÙøçûÎôÐ ÙøçôÎö( 1)‰X ÇñYƒspÐó óY c*

L zzÅäƒg†Iâ Á‚ ƒ Zz
X †ønûjôìû]öÐ †ønôjöìû]ö( 4) ÜønûÎô.]QgzZ ÝøçûÎô.]ÐÝøçôÎû.]( 3) ÄønûeôÐ

c*
Š™vs§ÅIâ Õ
wÅyZì Z
# Zz ÂVƒ uÃˆÆ Á ‚ 9sw ó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL LZ
# X4
ƶŠÃIâ Õ
wÅyZQÂVƒb <Y c*
gzZ ƒ Zz¤
/ZgzZ Äönûfômø Ð Äönôfûmø (ÙöçûÏömøÐ ÙöçöÏûmø‰ñY
Ð Äönøfûmö( 2) Zƒ Í
ö ^íø³møQgzZ Í
ö çûíø³møÐ Í
ö çøíû³mø( 1)‰ì Z
# ZzÜ$
+Ðó ó³ Z L ÃL Y c*
gzZ ƒ Zzˆ
X Zƒ Ùö^ÏømöQgzZ ÙöçûÏømöÐ ÙöçøÏûmö( 3) Zƒ Åö^fømöQgzZ Äönûfømö
X ˆÅ™f~1{°‡ì @*
YHg ±Z »_ ZÑ4Z ÒZ~äƒ~g YÆ}°‡kZ :^â

à ó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL L ƒðƒ&~èâ ÅyZgzZVƒñƒµZzˆÆ³ ZƶÃó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL LZ
# X5
X ĺñô^eøРĺmô^eøgzZ غñô^ÎøÐ Ùºæô^Îø‰ì Z
# ZzÜ$
+Ð{Ä
1C
GÒO‘½wZ
{zªÆì Z
# ZzÜ$
+Ð {ÄÃkZ Â~yizÆó ó~gßL L¶¢ˆÆó ó³ Z L ƒ
L µZz ï
# X6
GÒO‘½w¤
GÒO‘½w
ƒ-Z ï
/ZgzZ ó ó Üæ ñô]†øqøL Ð
L ó ó Üæ mô]†øqøL gLzZ ó ó Ì
æ ñô]†øhøL Ð
L óóÍ
æ æô]†øhøL L ‰ƒZ
+Zi ï
GÒO‘½wgzZq
gzZ ó ó Øö³³³ñô]çø³³³ÎøL Ð
L óóÙ
æ æô]çø³³³ÎøL‰
L ĕ
-Z¬Ð³ ZÆó ó¶¢L
L ì oÑt‰
Ü zkZ
X ó ó Äöñô]çøeøL Ð
L ó ó Äæ mô]çøeøL L
^³Ú÷^³³nøÎô‰ì @*
Yc*
Šw$
+Ðó óY c*
L ÃL kZ ƒ_ƒ&~÷ÆkZgzZƒˆÆ{Ÿ¤
/Z ƒ ZzÅg] X7
ó óƒ ZzL LÅg]Qƒðƒ: &~÷¤
/ZgzZì _ƒ&~kZgzZì Ýø^Îøèâ mZ å ^Ú÷]çø³Îô~ÝZ

ðƒ7&ðÃ~ XXÝøæø^ÎøZZèâ ÅkZèYì ^Ú÷]çøÎôg]» è×Â^ËÚ[!*
‰ÐB$
+7ÐY c*
Ã

G
ÆkZgzZÐ,Š™sv
.ó ZQ™w$
+г Zà ó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL L~g]Æw 雩E4]ZgzZwd‚ [!*X 8
¨ £~{Z
+ZigzZ îG
0ÒuZ½zw%ZVƒV7~yizgzZyziñ]Z
iz]»wgzZÔŠ Z®Åszw ìtŠ Z%Ð~gßÈiz 1C
X 7~gz¢

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

66

1‰ áº^nøeû7ô (èºÚø^Ïøjô‰û]ô 1³‰ ݺ]çø³Ïû³jô‰û]ô (èºÚø^³Îø7ô 1³‰ ݺ]çø³Îû7ô‰XÐ,Š J (,
ó óY @*
L L~y
W~nú
!麅ø^íøjô‰û]ô 1‰ …º^nøíûjô‰û]ô (èºÞø^eø7ô
Xì qNw´Z~À÷gzZY Z&Æs Z :{Z

G
E
E
$
5{©Ì
äöÖøçøÎû]* ^³Úø À÷ ( 4) ó ó öçø‰ûœøL L îE
0kI!Ú ( 3) ó ó öçøqûœøL L ÿG
Z ( 2) ó ó ºçøÏûÚôL L !WÌZ ( 1)
!ÙøçöÎø æø äôeô ÙûçôÎû]*

û [Z1PÆs Z ü

Xì CWÐ[Z1Z ( 13) {¾nt
ðc*
½ Z
^_÷nûÆø ½öçûÇömø ½ø^Æø

~zZz½ Z
Ÿ÷æû]* Ùöæû©ömø Ùø! Ÿ÷çûÎø ÙöçûÏömø Ùø^Îø

^/ nûrôÚø ®önûrômø ðø^qø ^Ã÷nûeø Äönûfômø Åø^eø
¡÷nûÞø Ùö^ßømø Ùø^Þø

ý ýý ý
^Ê÷çûìø Í
ö ^íømø Í
ø ^ìø

ý ýý ý
]…÷^nøjôìû]ô …ö^jøíûmø …ø^jøìû]ô

Ÿ÷çû›ø Ùöçû_ömø Ùø^›ø
^›÷^nøjôuû]ô ½ö^jøvûmø ½ø^jøuû]ô

[!*
†’Þ !M
h†• !N
ÄÛ‰ !O
Ý†Ò !P
Ù^ÃjÊ] !Q

é÷…ø^íøjô‰û]ô †önûíôjøŠûmø …ø^íøjø‰û]ô
÷ ^nøÏôÞû]ô š
^•
ö ^Ïøßûmø š
ø ^ÏøÞû]ô

è÷Þø^Ãøjô‰û]ô àönûÃôjøŠûmø áø^Ãøjø‰û]ô
]÷^nøÏôÞû]ô ö^Ïøßûmø ø^ÏøÞû]ô

Ù^ÃËj‰] !R

]÷]‚ønô‘
û ]ô ‚% nø’
û mø ‚$ nø‘
û ]ô
è÷Þø^eø]ô àönûfômö áø^eøœø
^ß÷nûnôfûiø àön( fømö àøn$ eø
è÷Ãømø^føÚö Äömô^fømö Äømø^eø
^ß÷n% føiø àön$ føjømø àøn$ føiø
^Ã÷mö^føiø Äömø^føjømø Äømø^føiø

]÷]øçô‰û]ô % çøŠûmø $ çø‰û]ô
è÷Úø^Îø]ô ÜönûÏômö Ýø^Îøœø

Ù¡ÃÊ] !T

^Û÷mûçôÏûiø Ýöçùô Ïømö Ýøç$ Îø
èÚøæø^ÏøÚö Ýöæô^Ïømö Ýøæø^Îø
Ÿ÷ç% Ïøiø Ùöç$ Ïøjømø Ùùç$ Ïøiø
]‡÷æö^røiø ‡öæø^røjømø ‡øæø^røiø

ØnÃËi !ML

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

Ù^ÃËÞ] !S
Ù^ÃÊ] !U
è×Â^ËÚ !MM
ØÃùËi !MN
ØÂ^Ëi !MO

67

û ó ó³**
L L n,v0*
ü
X ðc*
³**( 2)Ô ~zZz³**
( 1) :9zŠ ų**

:~zZz³**
( 1)

X ( å XXçøÂøøL L~ÝZ ) ó ó ^ÂøøL L :‰X ë ~zZz³**
ÐZ ƒó óƒ ZzL LAsw(ÅßxѤ
/Z

:ðc*
³**( 2)

X ( å XXoøÚø…øL L~ÝZ )X ó ó oFÚ…L L ‰X ë ðc*
³**
ÐZ ƒó óY c*
L LAsw(ÅßxѤ
/Z

ó**
X ì û ¶ üyvÐzz ÅAsw~y
WÆkZÆì *
@ Y ¹n kZ ³**
ÃkZ :lzz
Xì @*
ƒAsw~«£ÆßxÑÆkZèYì *
@Y¹Ìó ó Ý¡Ö] ØjÃÚL L

û }°‡Æ³**
ü

E
Ãî*Otê Z ƒg†Iâ » ó óY c*
L gLzZƒx*Iâ » ƒ ZzgzZVƒµZz~y
WÆßZ
# x*ó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL L X 1
X ( å oöÚô†ûmø~ÝZ ) oûÚô†ûmøgzZ ( å çöÂö‚ømø~ÝZ ) çûÂö‚ûmø‰Xì Z
# Zz*
*™sv
.
ðº^³³Âøö‰ì Z
# ZzÜ$
+Ð{ÄÃyZ ÂVƒµZz~y
WÆ߈Æ{Z
+Zi³ ZZ
# ó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL L X 2
X ( å pº^Úø†ûÚô~ÝZ ) ðº^Úø†ûÚôgzZ ( å æº^Âøö~ÝZ )
X ÏñYƒspÐó óY c*
L 6,
L gî! zó óƒ ZzL L~VÂgßõ0*
sfzgqX 3
X ( å çø•
ô …ø~ÝZ ) oø•
ô …ø‰XƒµZzˆÆ{Ÿ~y
WÆßó óƒ ZzL LZ
# /
x £}Š ó óƒ ZzLtL ªÆƒ µZz6,x £{Š c*
iÐ kZ c*
¸a ˆÆ{Ÿ c* 
~y
WÆ߃ Zz Z
# /
2C
1C
ø †ûmøÐ á]çø•
ø †ûmø gzZ oö×ôÃûmöÐ çö×ôÃûmö ÔoöÂø‚ûmöÐ çöÂø‚ûmö ‰XƒðW™ƒvÐ
!áô^nø•
ô
C
3
XoºnûÚö†ûÚøÐ pºçûÚö†ûÚø‰XƒÁ‚ªÐ~yZgzZN Yƒ¦~ßq
-Z ó óY c*
L gLzZ ó óƒ ZzL LZ
# þ
X ÇñYƒó ó oÂF‚ûmöL LX ÏñYw$
+г Z ó óY c*
LtL Ð}°‡áZzb <Iâ uÃó óY c*
L L 1C

X ÇñYƒ oû×ôÃûmö:ÏñYƒÁ ‚ ó óY c*

L }°‡áZz oûÚô†ûmø 2C
E
ƒ o' Úô†ûÚø ÂÐ,Šw$
+Ð{ŸÃî*OtÆçÐ9
L oÅ ó óY c*
LQ
L ÇñYƒó ó o' Úö†ûÚøL LÂÐ,™x ¸Š Z~ó óY c*
L L» ó óY c*
LQ
L 3
C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

X ÇñY

68

E
Xoºìö]†øiøÐçºìö]†øiøgzZoºq% †øiøÐ çºq% †øiø‰XƒµZzˆÆî*Ot~y
WÆ[cÌZ ó óƒ ZzL LZ
# /
X ^nø×ûÂö Ð pçF×ûÂö ( ^nøÞûö Ð pçFÞûö ‰XƒµZz~ßxÑÆŠZ o×FÃûÊöó óƒ ZzL LZ
# /
2C

1C

gzZ pçF³jûÊøÐ o³nF jûÊø‰Xì CYw$
+Ðó óƒ ZzL L{zƒµZz~ßxÑÆŠZ o³×F³Ãû³Êöó óY c*

/
L ZgzZ
XpçFÏûiøÐ onF Ïûiø
?ìŠ Z%HЊZ o×FÃûÊö :{Z

X ó ó 麄ømû„ôÖø ^nøÞûöL‰
L ¶sßñɃ: µZzÚÅIâ {z ìtŠ Z%ЊZ o×FÃûÊö
æºçû³Ööö‰Ð,Š {ŸÃIâ ™w$
+ÐY c*
à ZzVâzŠ ƒ6,
yizÆó ó Ùºçû³Ãö³ÊöL L¦Å~zZz³**
# X4
Z
X ÇñY0o' ÖôöÂÐ,Š™x ¸Š Z~ó óY c*
L L» ó óY c*
LQ
L Zƒ oºnûÖôöÐ( ¦Å çºÖûø)
Xo' Öôô‰Xì ^
,YÌbŠ {ŸÃßY Ã~kZ :^â
E
ó óY c*
L LˆÆkZgzZƒˆÆ{Ÿg† ó óY c*
L Lc*
ƒ ó óƒ ZzL LˆÆkZgzZƒ µZzˆÆî*Otx*ó óƒ ZzL LZ
# X5
E
45±‚ q ½Z ó óY c*
áøçû³³³Âö‚û³³³³mø‰X D Y¤
/
ÐzzÅ èEG
L gLzZ ó óƒ ZzLQ
L sv
.Õ
wÅkZ ƒ
45E±‚ q ½ZQZƒ áøæûçûÂö‚ûmøˆƒsv
ˆ¤
/ó óƒ ZzL Ð
L zzÅ èEG
.•
wÅ ó óƒ ZzL L( å áøæûçöÂö‚ûmø~ÝZ )
q ½ZQZƒàønûnûÚô†û³iøˆƒsv
.•
wÅ ó óY c*
L L( å àønûnôÚô†û³iø~ÝZ )àønûÚô†û³iøgzZX Š
Hƒ áøçûÂö‚û³mø
4E
5±‚

HƒàønûÚô†ûiøˆ¤
/ó óY c*

L zzÅ èEG
E
ˆÆkZgzZƒ µZzˆÆ{Ÿx*ó óY c*
L Lc*
ƒ ó óY c*
L LˆÆkZgzZƒ µZzˆÆî*Otg† ó óƒ ZzL LZ
# X6
q ½Z ™w$
+Ð ó óƒ ZzL L ó óY c*
L LgzZ ó óY c*
L ó óƒ ZzL LQ ïŠ }Š ÃIâ Õ
wÅ ó óY c*
L LgzZ ó óƒ ZzL L ƒ ó óƒ ZzL L
45E±‚
ƒ àømûçûÂô‚ûiø Â~h
+ŠÃIâ •
wÅ ó óƒ ZzL L( åàømûçôÂö‚ûiø~ÝZ ) àønûÂô‚ûiø‰X D Y¤
/
zzÅ èEG
4E
5±‚ q ½Z ó óY c*
gzZX Š
Hƒàø³³nûÂô‚û³³iøˆ¤
/
ÐzzÅ èEG
L L[Z Zƒàø³³nûnûÂô‚û³³iøÂÑ$
+Ðó óY c*
L LÃ ó óƒ ZzLQ
L Š
H
ÂÑ$
+Ðó óƒ ZzL ÃL ó óY c*
LQ
L ZƒáøçûnûÚö†û³³møÂ~h
+ŠÃIâ •
wÅ ó óY c*
L L( å áøçûnöÚô†û³³mø~ÝZ ) áøçûÚö†û³³mø
45E±‚ q ½Z ó óƒ ZzL L[Z ZƒáøæûçûÚö†ûmø

Hƒ áøçûÚö†ûmøˆ¤
/
ÐzzÅ èEG
E
4E
5±‚ q ½ZÆ™Á‚ÃY c*

H0 tùõ †øiøÂc*
Š™sv
.ÐzzÅ èEG
Q Zƒ oºqùô †øiøï Šw$
+Ð{ŸÃî*Ot 1C
X ÇñYƒ ïõ]†øiøQgzZ oºìô]†øiøˆÆ&{gÃè oºìö]†øiø 2C

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

69

EG
$
©
š
5
ïŠ à ó óY c*
L L~uzŠgzZïŠ Z¤
/
à ó óY c*
L Lq
-Z ÂN YWB‚q
-Z ó óY c*
L LzŠ Z
# ~g]Æ ÿG [!*X7
-Z ó óY c*
q
L gLzZ ó óƒ ZzL L( å çºnûÛôŠûiø~ÝZ ) èºnøÛôŠûiø‰X ï Š J (,
ó óY @*
L L~núÆó óY c*
L L~y
WgzZ

Hƒ èºnøÛôŠûiø._Æ}°‡{gÃèQgzZ Ñ$
+Ðó óY c*
L Là ó óƒ ZzL LÂNƒÇZ~ß
( °Z ¸0ÆN @*
yâ~³**
) X8
ŠG Â -Z szw{z¤
/Z :;Q c*
ÐVƒ-Z Âc*
szw{zÂA Ð Asw~³**
N @*
yâZ
#
‰ƒsz÷Ð:
L Æxb
 
Asw{zgzZ à$ nøÚô†ûnøÖø !á$ çø³Âö‚û³nøÖøX Ç} Yc*
Š ~Vbõ0*
Æ
(á$ çø³³³³Âöû]ö :‰X ÇñYc*
Š ˆÆYÆN @*
yâ~Vbõ0*
ÆŠGgzZÐN W^ß:Zz¸
X à$ nøÚô…û]ô
~Š•
wƒ
 oÆkZÃ;Âǃ b <¤
/Z : b <)c*
ǃ b <Iâ »kZ Âì ;Asw{z¤
/ZgzZ
X ànôÂø‚ûjöÖø (á$ çöÂø‚ûnöÖø:‰X ÏñY
!à$ Âô‚ûjøÖø (à$ Âö‚ûnøÖø:‰XÐ,Š™sv
.Ã;ƒb <)Iâ ¤
/ZgzZ

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

70

û [Z1PƳ**
ü
ì CWÐ[Z1Z {Šant
ðc*
³**

~zZz³**

[!*

è÷mø^ßøÒô çûßöÓûmø oßFÒø

é÷çøÂûøæ÷ð^ÂøöçûÂö‚ûmø^Âøø

†’Þ !M

^n÷Úû…ø oûÚô†ûmø oÚF…ø

]ç& %öqö oû%ôrûmø ^%øqø

h†• !N

è÷nøeûìø oeFíûmø oøeôìø

û … o•F†ûmø oø•
^Þ÷]çø•
ô …ø
ô

ÄÛ‰ !O

^n÷ãûÞø oãFßûmø oãFÞø

]ç÷vûÚø ovFÛûmø ovFÚø

xjÊ !P

è÷mø^ãøÞô çûãößûmø çøãöÞø

é÷çøìû…ô çûìö†ûmø çøìö…ø

Ý†Ò !Q

÷ð^ËøjôÒû] oûËôjøÓûm oËFjøÒû]ô

ø iô…û] oû–
÷ð^–
ô iø†ûmø o–Fiø…û]ô

Ù^ÃjÊ] !R

ð÷^ßÇûjô‰û]ô oûßôÇûjøŠûmø oßFÇûjø‰û]ô

÷ð¡Ãûjô‰û]ô oû×ôÃûjøŠûmø o×FÃûjø‰û]ô

Ù^ÃËj‰] !S

ø ÏôÞû]ô oû–
÷ð^–
ô Ïøßûmø o–FÏøÞû]ô

÷ð¡ørôÞû]ô oû×ôrøßûmø o×FrøÞû]ô

ýý ýý ýý ý

ð÷¡ønû×ôuû]ô oûÖôçû×øvûmø oÖFçû×øuû7ô

÷ð^ÏøÖû7ô oûÏô×ûmö oÏFÖû*]

Ù^ÃËÞ] !T
Ù^ÃnÃÊ] !U

ø …û7 oû•
F *
÷ð^•
ô ô †ûmö o•…û]

Ù^ÃÊ] !ML

è÷nøÛôŠûiø oûÛ( Šømö oÛ# ‰ø

ØnÃËi !MM
è×Â^ËÚ !MN

^n÷ßùô Ûøiø oß# Ûøjømø oß# Ûøiø

é÷^qø^ßøÚö oûqô^ßømö oqF^Þø
^n÷×ùô røiø o×# røjømø o×# røiø

^n÷âô^ßøiø oâF^ßøjømø oâF^ßøiø

^n÷qô^ßøiø oqF^ßøjømø oqF^ßøiø

ØÂ^Ëi !MP

è÷nøßô%ûiø oûßùô %ømö oß# $ø

é÷^Îø¡øÚö oûÎô¡ømö oÎFŸø

͆’
ù Ö] tö^ãßÚô

ØÃ% Ëøiø !MO

71


©
3
û ó óýG L L n”™

E
E
E
X yzHýG3©Å ( 2)ÔtzGýG3©Å ( 1) :9zŠ ÅýG3©Å

E
:tzGýG3©Å ( 1)

E
X DoÎFæøE:‰X ëtzGýG3©ÅÐZ ƒ(Åßó xó ÑL gLzZ ó óY ÃL LAsw¤
/Z

E
:yzHýG3©Å ( 2)

E
X DpçF›øE :‰ëyzHýG3©ÅÐZ ƒ(Åßó xó ÑL gLzZ ó óÐL LAsw¤
/Z

E
:¬»tzGýG3©Å

E
E
xÑL Æ
L ³**
¬»ßó óxÑL Æ
L tzGýG3©ÅgzZì b§Åßó óY ÃL Æ
L wV¬»ßó óY ÃL Æ
L tzGýG3©Å
~g Y}°‡Æ³**
~ßó óxÑL gLzZÐVƒ~g Y}°‡ÆwV~ßó óY ÃL Lª)Xì b§Åßó ó
X ( ÐVƒ

E
:¬»yzHýG3©Å

E
b§Å³**
¬»ßó óxÑL LgzZ ( ǃ7~g Y {°‡ðê)ì b§Å 9¬»ßó óÐL L~ yzHýG3©Å
X ( ÐVƒ~g Y}°‡Æ³**
ª)Xì

E
o ‘9gzZAszwÌ~ kZgzZ ó ó,q o ‘¼ L L pÆ ýG3© 
ë =Z ýG3©Å jZ :lzz
X Dƒ

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

72

E
û [Z1PÆ ýG3©Åü
E
yzHýL G3©Å
è÷n$ Þô pûçôßûmø pçFÞø
é÷ç$ Îö pçFÏûmø pøçôÎø

^i,6n`Þ
ð÷]çøjô‰û]ô pûçôjøŠûmø pçFjø‰û]ô
÷ð ^nøvûjô‰û]ô oûnôvûjøŠûmø ±Fvûjø‰]ô
ð÷]æøˆôÞû]ô pûæôˆøßûmø pæFˆøÞû]ô
ð÷ ]çøÆû]ô pûçôÇûmö pçFÆû]ø
è÷møçôÏûiø pçùô Ïømö pç# Îø
é÷]æø]‚øÚö pûæô]‚ømö pæF]Eø
^m÷çùô Ïøiø pç# Ïøjømø pç# Ïøiø
^m÷æô^Šøiø pæF^Šøjømø pæF^Šøiø

Xì CWÐ[Z1Z {g Š
Hnt

E
tzGýL G3©Å
è÷mø^Îæô oûÏômø oÎFæø
^÷nqûæô oqFçûmø oøqôæø
è÷møŸøæô oû×ômø oøÖôæø
ð÷^Ïøiùô ]ô oûÏôj$ mø oÏFi$ ]ô
ð÷^Ëønûjô‰û]ô oûÊôçûjøŠûmø oûÊFçûjø‰û]ô
^i,6n`Þ

ð÷^Ëmû]ô oûÊôçûmö oÊFæû]ø
è÷nøÖôçûiø oÖùô çømö oÖ# æø

é÷Ÿø]çøÚö oÖô]çømö oÖF]æø
^n÷Öùô çøiø oÖ# çøjømø oÖ# çøiø

^n÷Öô]çøiø Ÿø]çøjømø oÖF]çøiø

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

[!*
h†•!M
ÄÛ‰!N
gŠu!O
Ù^ÃjÊ]!P
Ù^ÃËj‰]!Q
Ù^ÃËÞ]!R
Ù^ÃÊ]!S
ØnÃËi!T
è×Â^ËÚ!U
ØÃùËi!ML
ØÂ^Ëi!MM

73

û ó óµpL Ln,‚ ü
:9zŠ ŵp
X ¦!*
g ( 2)Ô O( 1)

:Oµp
X ( å Eø‚øÚø ~ÝZ ) !‚$ Úø :‰X VƒszwzŠÆ½„q
-Z~«£ÆßxÑgzZÐÆTì {z

:¦!*
gµp

:‰X Vƒ szwzŠÆ ½„ q
-Z ~«£Æ ãU*
xÑgzZ Ð b§ÏZgzZ wÍ Z xÑgzZ Y ÃÆ Tì {z

ø çø‰ûæø (ÙøˆøÖû‡ø

„q
-Z Ì~kZgzZ **
ƒPzŠÔ **
ƒ{Š c*
ipƵpë n kZµpõp:lzz
X ëµpÃkZnkZD YƒPzŠszwƽ

û °Z ¸Æµpü

X j§&Æä™ »ÐZì @*
ƒZa …
ÐzzÅg ZƒÅszw~µp
x ¸Š S ( 1
sv
.( 2
&QS ( 3
wZ åE

:x ¸Š Z ( 1)

E+Å
ëB§æÃ}uzŠgzZ §æÃsw¬X ëx ¸Š ZÃ"7,™5Ãszw` ç? Z d

Û c*
` %q
-Z c*
½ëzŠ
gzZ §æà ó ówZŠ L L¬X c*
Š™§æ~sw}uzŠÆ™Á‚Ãsw¬å Eø‚ø³³³³Úø~ÝZ ) ‚$ ³³³³Úø‰X 
X ëB§æà ó ówZŠ L L}uzŠ
Æ` %„q
-ZszwVâzŠ¤
/ZgzZ ó ó ‚$ ³³³³ÚøL‰
L ëˆx ¸Š ZÐZ ÂVƒ½ë¤
/ZszwVâzŠ :{Z

E
E+Å
4h$Ix ¸Š ZÐZ ÂVƒ
Îg ¾x ¸Š ZÐZ ÂVƒ` ç? Zd

Û szwVâzŠ¤
/ZgzZ ó ó Üû³i% ‚û³³føÂøL‰
L ë èEG
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

74

X ó ó ïÜÓ% Ïû×öíûÞø ÜûÖø]øL‰
L ë
:9&Åx ¸Š Z
# Zzx ¸Š Z ( 1
Z
ÄßôjÛûÚöx ¸Š Z ( 2
,Yx ¸Š Z ( 3
^

:Z
# Zzx ¸Š Z ( 1)
X 'gß&ÅkZXƒuÃswZuzŠÐ~V¯w½ëzŠ

1X ]gß

1C

X ( å pEF‚ûÚö~ÝZ ) p‚# Úö‰ƒ: { åO$swªªÆ,Š™x ¸Š Z Ug ¯ÂƒÁ‚swª¤
/Z

2X ]gß

QgzZÐ,™vs§ÅIâ Õ
wÅkZ¬ ƒ swÁ‚ 9¬ Ð kZgzZƒ uÃswª ¤
/Z
X Zƒ ‚% Ûömø QgzZEö‚ûÛömø ÐEö‚öÛûmø :‰XÐ,™x ¸Š Z

3X ]gß

ƒAswɃ: 9swc*
ƒuÃɃ: Á‚{zpƒÂ9swIâÆkZgzZƒuÃswª¤
/Z
gzZX Zƒ ‚$ ÚøQgzZ Eø‚ûÚø ÐEø‚øÚø :‰XÐ,™x ¸Š ZQgzZÐ,Š Z¤
/
Õ
wÅsw¬~]gßkZ
X Zƒ t$ çûuöQgzZsøqûçûuöÐsøqôçûuögzZX Zƒ E$ ^Ûøiø QgzZ EøEû^Ûøiø Ð EøEø^Ûøiø

:£x ¸Š Z ( 2)

Xì £x ¸Š Z~VÂgßsfzgq

1X ]gß

!áøEû‚öÚû]ö (áøEû‚öÛûmø (áøEû‚øÚø :‰XƒòiÑyjtgzZƒÁ‚swZuzŠZ
#
Xì { åO$swª~kZèY ǃ7x ¸Š Z~ Ýõçûmø oûÊôZ åE<XÅ 1C

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

75

2X ]gß

!ÜøÛ$ nøiø (gøf$ uø :‰XƒB§æЬ{zƒª
Ð~V¯wVâzŠZ
#

3X ]gß

!pøçôÎø ÐæøçôÎø :‰XÐ,Š ßF,
Ãw´Z ƒ@*
™£»»w´Zq
-ZÐ~V¯wVâzŠyZZ
#

:^
,Yx ¸Š Z ( 3)

Xì ^
,Yx ¸Š Z~VÂgßsfzgq

1X ]gß

ëO ¡E
gzZx ¸Š Z ÂñY J 7,Á‚Ðzz Åz c*
Ðzz Åxi Y swÃsw}uzŠgzZƒuÃswªZ
#
)gzZì ^
,Y ÌbŠLgzZ {ŸÔ Ãsw}uzŠ~ 7Zx*~ ]gßÅx ¸Š ZX ^
,Y VâzŠ x ¸Š Z

Xì ^
,YbŠ {ŸgzZ sÜ~7Zx*
7Zx*)) †$ô Ëômø ÜûÖø ( ]gßÅx ¸Š Z ëO ¡E) Eû‚öÛûmø ÜûÖø ( ]gßÅx ¸Š Z~7Zx*) ö‚$ô Ûömø ÜûÖø :‰
X ( ]gßÅx ¸Š Z ëO ¡E) …û†ôËûmø ÜûÖø ( ]gßÅx ¸Š Z~

2X ]gß

X M
h| 7,
Ì o$ uø Ão
ë nôuø:‰X VƒD™:£»»w´Z {zgzZ~ßÐVƒó óY c*
L LswVâzŠZ
#

3X ]gß

EG
GE
©

O
ø
$
ø
ø
ø
ø
û
h| 7,
M
Ì Ø³jÎ ÃسjjÎ]ô:‰XƒZƒµZz@*
Åÿ $c*
¶·Ôw é›3¢Z {zƒª
Ð~V¯wVâzŠZ
#
X M
h| 7,
ÌÄøf$ i$ ]ôÃÄøf$ jøiøgzZM
h| 7,
ÌÄë føi$ S ÃÄøeø^jøiø X 

: sv
.

Xì @*
ƒÏªLgzZì @*
ƒ¦sv
.tLX ësv
.öŠ Z¤
/
Ãq
-ZÐ~szw½ëzŠ
X ( å Äû_ôjøŠûmø ûÜÖø ~ÝZ ) Äû_ôŠûmøûÜÖø gzZX ( å áø…û†øÎû]ô ~ÝZ ) áø†ûÎø :wVŦsv
.

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

76

:Ϫsv
.

sv
.Ã ó óY @*
L Lq
-Z ÂN YWB‚q
-Z ó óY @*
L LzŠZ
# ~szcqg pÆ Øû³Âö^³³Ëø³³iøgzZ Øû³Ã% ³Ëø³³iø
X ( åáøæû†øâø^¿øjøiø~ÝZ ) áøæû†øâø^¿øiøgzZX ( å Øöf$ Ïøjøiø~ÝZ ) Øöf$ Ïøiø‰X 

:wZ$
+S

X ëwZ$
+ZÃä™spÐsw}uzŠÃswq
-ZÐ~szw½ëzŠ
:9zŠ ÌÅwZ$
+Z
¦wZ$
+Z ( 1)
ϪwZ$
+Z ( 2)

gzZ ( å ^ãŠø‰$ Eø~ÝZ ) ^âø^³‰$ EøX ( å k
ö ×û×ø³Úûœ~ÝZ ) k
ö nû×øÚûœ :‰

:wVŦwZ$
+Z

X ( å Eø‚$ ’
ø iø~ÝZ ) p‚# ’
ø iø

:ϪwZ$
+Z ( 2)
g†Iâ »kZgzZƒÁ ‚ªÐ~yZgzZN Yƒ¦szwzŠÆ½„q
-Z~yizÆXXÙº^Ã$ ³ÊôZZZ
#
( å …º^ßø³ÞûEô~ÝZ ) …º^ßø³mûEôÔ ( å áº]æøæûEô~ÝZ ) áº]çømûEô ‰X ïŠw$
+Ðó óY c*
L ÃL sw¬Âƒ
X ( å ½º]…ø†ûÎô~ÝZ ) ½º]†ønûÎôgzZ

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

77

û [Z1PƵpü
Xì CWÐ[Z1Z {g Š
Hnt
Oµp
]‚& Úø ‚% Ûömø ‚$ Úø
]…÷]†øÊô †% Ëômø †$ Êø
^Š& Úø ‹
% Ûømø ‹
$ Úø
^‘
÷ ^’
ø jôìû]ô “
% jøíûmø “
$ jøìû]ô
]…÷]†øÏû‰û]ô †% ÏôjøŠûmø †$ Ïøjø‰û]ô
]E÷]‚øŠôÞû]ô ‚% Šøßûmø ‚$ ŠøÞû]ô
]E÷]‚øÚû]ô ‚% Ûômö ‚$ Úø]ø
]‚÷mû‚ôrûiø Eö‚( rømö Eø‚$ qø

è÷q$ ^vøÚö t% ^vømö t$ ^uø
¡÷×% Šøiø Øö×$ Šøjømø Øø×$ Šøiø

[!*
V†’Þ !M
Vh†• !N
V ÄÛ‰ !O
VÙ^ÃjÊ] !P
VÙ^ÃËj‰] !Q
VÙ^ÃËÞ] !R
VÙ^ÃÊ] !S
VØnÃËi !T
Vè×Â^ËÚ !U
VØÃùËi !ML

ø iø E% ^–
ø jømø E$ ^–
ø iø
]E& ^–

VØÂ^Ëi !MM

¦!*
gµp
è÷ÖøˆøÖû‡ø ÙöˆôÖûˆømö ÙøˆøÖû‡ø
^e÷„öeû„øiø hö„øeû„øjømø hø„øeû„øiø

[!*
Vèº×ø×øÃûÊø !M
Vغ×öÃûËøiø !N

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

78

6nÚ †¿Þ Ôm] 6nÖ^%Ú oÒ á] …æ] h]çe] 1Ò Ý^ŠÎ] kËa Ý^Ûi
xnv‘ DME

ƒöçùô ×ørûmø ƒøç$ ×øqû]ô VÙ]çù ÃÊ] !MO
†öãø_$ mø †ã$ ›$ ]ô VØÃù Êù ]!MP
ØöÎø^%$ mø ØøÎø^$$ ]ô VØÂ ^Êù ] !MQ
Ýö†ôÓûmö Ýø†øÒû ]ø

VÙ^ÃÊ] !MR

Í
ö †ùô ’
ø mö Í
ø †$ ‘
ø VØnÃËi !MS
Øö÷iô^Ïømö Øøiø^Îø Vè×Â^ËÚ !MT
Øöf$ Ïøjømø Øøf$ Ïøiø
VØÃù Ëi !MU
Øöeø^Ïøjømø Øøeø^Ïøiø

VØÂ^Ëi !NL

tö†ôuû‚ømö tø†øuûEø
tö†øuû‚øjømø tø†øuû‚øiø

Vè××ÃÊ !NM
VØ×ÃËi !NN

†ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø V†’Þ !M
û mø hø†ø•
ø Vh † • ! N
hö†ô–
ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø VÄÛ‰!O
xöjøËûmø xôjøÊø
Vx j Ê ! P
Ýö†öÓûmø Ýø†öÒø
V݆Ò!Q

g
ö Šôvûmø g
ø Šôuø VgŠu!R
g
ö ßôjørûmø gøßøjøqû]ô VÙ^ÃjÊ] !S
†ö’
ô ßûjøŠûmø †ø’
ø ßûjø‰û]ô VÙ^ÃËj‰] !T
†öŠôÓøßûmø †øŠøÓøÞû]ô VÙ^ÃËÞ] !U
†% Ûøvûmø †$ Ûøuû]ô VÙ¡ÃÊ] !ML
…% ^øÛvûmø …$ ^Ûøuû]ô VÙ¡nÃÊ] !MM

ÐöoôÞû†øfûmø ÐøoøÞû†øeû]ô VÙ¡ßÃÊ] !NO
†% ÃôoøÏûmø †$ ÃøoøÎû]ô VÙ¡×ù ÃÊ]!NP höEôæû‚øvûmø høEøæû‚øuû]ô VÙ^ÃnÃÊ] !MN
&
x ÕäÉZi ð.
ýýýýý
ýýýýý
é÷ ðø]†øeø ðö†øfûmø ðø†ôeø
é÷ ðø]†øÎô ]ø†øÏûmø ]ø†øÎø
é÷]*†ûqö .]†örûmø ]*†öqø
ð÷^føjôìû]ô ®öfôjøíûmø ®øføjøìû]ô
ð÷]ˆøãûjô‰û]ô−öˆôãûjøŠûmø ]*ˆøãûjø‰û]ô
ð÷^ËøÓôÞû]ô ®öËôÓøßûmø ^* ËøÓøÞû]ô
ð÷…ö]E$ ]ô ðö…ø]‚$ mø ðø…ø]E$ ]ô

‡çÛãÚ DNE
&
7Zi ð.

ýýýýýý
]†÷ñû‡ô †öñôˆûmø †øñø‡ø
^Û÷òû‰ø ÜöòøŠûmø Üøòô‰ø
Ÿ÷]©ø‰ö ØøòøŠûmø Ùø^* ‰ø

&
Y Ö Zi ð . 
[ !*
]†÷Úû]ø †öÚö^ûmø †øÚø*] V †’Þ !M
]†÷‰û]ø †ö‰ô^ûmø †ø‰ø]* V h†• !N
^ß÷Úû]ø àöÚø^ûmø àøÚô]* V ÄÛ‰ !O

è÷nøâôçûÖö]ö äöÖø^+mø äøÖø]* V
xjÊ ! P
è÷Êø]û…ø Í
ö ¨ö†ûmø Í
ø ¨ö…ø
é÷…ø^Úû]ø †öÚö^ûmø †øÚö]* V
݆ Ò ! Q
^e÷^òøjôÒû]ô g
ö òôjøÓûmø gøòøjøÒû]ô
^Þ÷^Ûøjômû]ô àöÛôiø^ûmø àøÛøjømû]ôV Ù^ÃjÊ] !R
^Ê÷] ðø†ûjô‰û]ô Ìöñô†ûjøŠûmø Í
ø *]†ûjø‰û]ô ^Þ÷^Ûøòûjô‰û]ô àöÚô^ûjøŠûmø àøÚø^ûjø‰û]ôVÙ^ÃËj‰] !S
ýýýýýý
]…÷^_øòôÞû]ô †ö_ôòøßûmø †ø_øòøÞû]ô VÙ^ÃËÞ] !T
ýýýýýý

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

ýýýýýý V ØÂ^Êù ] !U

79

ð÷^føÞû{ô ®öfôßûmö ^* føÞû*]
è÷òø_ôíûiø ®ö_ùô íømö ^* _$ ìø

^Ú÷^òø|û]ô Ýö¬ôoûmö Ýø^* |û*]

^Þ÷^Ûøñû]ô àöÚô©ûmö àøÚø! VÙ^ÃÊ] !ML
]†÷nû$ô^ûiø †ö$( ©ømö †ø$$ ]ø V ØnÃËi !MM
é÷„øìø]©øÚö „öìô]©ømö „øìø! V è×Â^ËÚ !MN

ýýýýýý
è÷×øñø^ŠøÚö Øöñô^Šømö Øøñø^‰ø

é÷^* qø^ËøÚö ®öqô^Ëømö ^* qø^Êø
^ñ÷†% føiø ðö†$ føjømø ðø†$ føiø
^ñ÷…ö]‚øiø ðö…ø]‚øjømø ðø…ø]‚øiø
ýýýýý
]‡÷]ˆøòûÛô|û]ô ˆ% òôÛøoûmø ˆ$ òøÛø|û]ô

]E÷ª% Óøiø Eöª$ Óøjømø Eøª$ Óøiø
¡÷ñö^Šøiø Øöñø^Šøjømø Øøñø^Šøiø
Ÿ/ö¡û øiø Ÿ.ø¡û øjømø Ÿ*ø¡û øiø

]†÷ì% ^øiø †öì$ ^øjømø †øì$ ^øiø V ØÃù Ëi !MO
^Ë÷Öö^Fiø ÌöÖø^Fjømø ÌøÖø^Fiø V ØÂ^Ëi !MP

ýýýýýý V Ø×ÃËi !MQ
ýýýýýýV Ù¡ùÃÊ] !MR

ýýýýý

Ù^%Ú DOE

ðc*
wV
]†÷Šûmö †öŠônûmø †øŠømø

^Š÷fûmø ‹
ö fønûmø ‹
ø fômø
^Ã÷ßûmø Äößønûmø Äøßømø
^ß÷Ûûmö àöÛönømø àøÛömø
^Š÷fûmø ‹
ö fônûmø ‹
ø fômø
]…÷^Šøiùô ]ô †öŠôj$ mø †øŠøi$ ]ô

~zZzwV

é÷‚øÂô æø ]‚÷Âûæø ‚öÃômø ‚øÂøæø
¡÷qûæø Øöqøçûmø Øøqôæø ^Ã÷‰ûæø ÄöŠømø Äø‰ôæø
è÷føâô g
ö ãømø gøâøæø
è÷Úø^‰øæô Üö‰öçûmø Üø‰öæø
^$÷…ûæø 'ö†ômø 'ø…ôæø
^Î÷^Ëøi( ]ô ÐöËôj$ mø ÐøËøi$ ]ô

^¾÷^Ïønûjô‰û]ô ÀöÏônûjøŠûmø ÀøÏønûjø‰û]ô
^Þ÷^Ïømû]ô àöÎôçûmö àøÏømû]ø

]E÷^Ïønûjô‰û]ô ‚öÎôçûjøŠûmø ‚øÎøçûjø‰û]ô
]E÷^Ïømû]ô ‚öÎôçûmö ‚øÎøæû]ø

]†÷nûŠônûiø †öŠ( nømö †øŠ$ mø

^Ï÷nûÊôçûiø ÐöÊ( çømö ÐøÊ$ æø
è÷ÏøÊø]çøÚö ÐöÊô]çømö ÐøÊø]æø

麆ø‰ø^nøÚö †ö‰ô^nømö †ø‰ø^mø
]†÷Š% nøiø †öŠ$ nøjømø †øŠ$ nøiø
]†÷‰ö^nøiø †ö‰ø^nøjømø †ø‰ø^nøiø

[ !*

¡÷Ò% çøiø ØöÒ$ çøjømø ØøÒ$ çøiø
ö ]çøiø Äö•
ø ]çøjømø Äø•
ø ]çøiø
^Ã÷•

V h †• ! M
V

ÄÛ ‰ ! N

V

xjÊ

!O

V

݆ Ò

!P

V

g Šu ! Q

V Ù^ÃjÊ] !R
V Ù^ÃËj‰] !S
V

Ù^ÃÊ] !T

V

ØnÃËi !U

V

è×Â^ËÚ !ML

V

ØÃù Ëi !MM

V

ØÂ^Ëi !MN

Í ç q ] DP E
ðc*
½
Z
^_÷nûÆø ½öçûÇömø ½ø^Æø
^/ nûrôÚø ®önûrômø ðø^qø ^Ã÷nûeø Äönûfômø Åø^eø
¡÷nûÞø Ùö^ßømø Ùø^Þø

~zZz½
Z
Ÿ÷æûœø Ùöæû©ömø Ùø! Ÿ÷çûÎø ÙöçûÏömø Ùø^Îø V

†’Þ !M

ýýýý
^Ê÷çûìø Í
ö ^íømø Í
ø ^ìø

ÄÛ‰ !O

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

[!*

V h †• ! N
V

80

Ÿ÷çû›ø Ùöçû_ömø Ùø^›ø
^›÷^nøjôuû]ô ½ö^jøvûmø ½ø^jøuû]ô

ýýýý
]…÷^nøjôìû]ô …ö^jøíûmø …ø^jøìû]ô
é÷…ø^íøjô‰û]ô †önûíôjøŠûmø …ø^íøjø‰û]ô
÷ ^nøÏôÞû]ô š
^•
ö ^Ïøßûmø š
ø ^ÏøÞû]ô

^n÷Úû…ø oûÚô†ûmø oÚF…ø
è÷nøoûìø ooFíûmø oøoôìø
^n÷ãûÞø oãFßûmø oãFÞø
è÷mø^ãøÞô çûãößûmø çøãöÞø
÷ð^ËøjôÒû] oûËôjøÓûm oËFjøÒû]ô
ð÷^ßÇûjô‰û]ô oûßôÇûjøŠûmø oßFÇûjø‰û]ô
ø ÏôÞû]ô oû–
÷ð^–
ô Ïøßûmø o–FÏøÞû]ô
ýýýýýýý
÷ð^ÏøÖû{ô oûÏô×ûmö oÏFÖû*]
è÷nøßô%ûiø oûßùô %ømö oß# $ø
é÷^Îø¡øÚö oûÎô¡ømö oÎFŸø
^n÷ßùô Ûøiø oß# Ûøjømø oß# Ûøiø
^n÷âô^ßøiø oâF^ßøjømø oâF^ßøiø

݆ Ò ! P

V Ù^ÃjÊ] !Q

è÷Þø^Ãøjô‰û]ô àönûÃôjøŠûmø áø^Ãøjø‰û]ô
]E÷^nøÏôÞû]ô Eö^Ïøßûmø Eø^ÏøÞû]ô

V Ù^ÃËj‰] !R

]E÷]Eøçô‰û]ô E% çøŠûmø E$ çø‰û]ô
è÷Úø^Îø]ô ÜönûÏômö Ýø^Îøœø

V Ù ¡ Ã Ê] ! T

]E÷]‚ønô‘
û ]ô ‚% nø’
û mø ‚$ nø‘
û ]ô
è÷Þø^eø]ô àönûfômö áø^eøœø
^ß÷nûnôfûiø àön( fømö àøn$ eø
è÷Ãømø^føÚö Äömô^fømö Äømø^eø
^ß÷n% føiø àön$ føjømø àøn$ føiø
^Ã÷mö^føiø Äömø^føjømø Äømø^føiø
ðc*
³**
è÷mø^ßøÒô çûßöÓûmø oßFÒø

V

V Ù^ÃËÞ] !S
V

^Û÷mûçôÏûiø Ýöçùô Ïømö Ýøç$ Îø
èÚøæø^ÏøÚö Ýöæô^Ïømö Ýøæø^Îø
Ÿ÷ç% Ïøiø Ùöç$ Ïøjømø Ùùç$ Ïøiø
]‡÷æö^røiø ‡öæø^røjømø ‡øæø^røiø

Ù^ÃÊ] !U

V ØnÃËi !ML
V è×Â^ËÚ !MM
V

ØÃù Ëi !MN

V ØÂ^Ëi !MO

“Î^ÞDQE

~zZz³**

[ !*

é÷çøÂûEøæ÷ð^ÂøEö çûÂö‚ûmø ^ÂøEø
]ç& %öqö oû%ôrûmø ^%øqø

V h †• ! N

û … o•F†ûmø oø•
^Þ÷]çø•
ô …ø
ô

V

ÄÛ‰ !O

V

xjÊ ! P

V

݆ Ò ! Q

V

]ç÷vûÚø ovFÛûmø ovFÚø
é÷çøìû…ô çûìö†ûmø çøìö…ø
ø iô…û] oû–
ð÷^–
ô iø†ûmø o–Fiø…û]ô
÷ð¡Ãûjô‰û]ô oû×ôÃûjøŠûmø o×FÃûjø‰û]ô

†’Þ !M

V Ù^ÃjÊ] !R
V Ù^ÃËj‰] !S

÷ð¡ørôÞû]ô oû×ôrøßûmø o×FrøÞû]ô
ð÷¡ûnû×ôuû]ô oûÖôçû×øvûmø oÖFçû×øuû{ô
ø …û{ oû•
F *
÷ð^•
ô ô †ûmö o•…û]
è÷nøÛôŠûiø oûÛ( Šømö oÛ# ‰ø

V ØnÃËi !ML

é÷^qø^ßøÚö oûqô^ßømö oqF^Þø
^n÷×ùô røiø o×# røjømø o×# røiø

V è×Â^ËÚ !MM
V ØÃ% Ëø iø !MN

^n÷qô^ßøiø oqF^ßøjømø oqF^ßøiø

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

V Ù^ÃËÞ] !T
V Ù^ÃnÃÊ] !U
V

V

Ù^ÃÊ] !U

ØÂ^Ëi !MO

81

ÌnËÖ DRE

E
yzHýLG3©Å
è÷n$ Þô pûçôßûmø pçFÞø
é÷ç$ Îö pçFÏûmø pøçôÎø

^i,6n`Þ
ð÷]çøjô‰û]ô pûçôjøŠûmø pçFjø‰û]ô
÷ð ^nøvûjô‰û]ô oûnôvûjøŠûmø ±Fvûjø‰]ô
ð÷]æøˆôÞû]ô pûæôˆøßûmø pæFˆøÞû]ô
ð÷ ]çøÆû]ô pûçôÇûmö pçFÆû]ø
è÷møçôÏûiø pçùô Ïømö pç# Îø
é÷]æø]‚øÚö pûæô]‚ømö pæF]Eø
^m÷çùô Ïøiø pç# Ïøjømø pç# Ïøiø
^m÷æô^Šøiø pæF^Šøjømø pæF^Šøiø

E
tzGýL G3©Å
è÷mø^Îæô oûÏômø oÎFæø
o÷qûæô oqFçûmø oøqôæø
è÷møŸøæô oû×ômø oøÖôæø
ð÷^Ïøiùô ]ô oûÏôj$ mø oÏFi$ ]ô
ð÷^Ëønûjô‰û]ô oûÊôçûjøŠûmø oûÊFçûjø‰û]ô

[!*
V h † •! M
V

ÄÛ‰!N

V

g Šu ! O

V Ù^ÃjÊ]!P
V Ù^ÃËj‰]!Q

^i,6n`Þ

V

Ù^ÃËÞ]!R

ð÷^Ëmû]ô oûÊôçûmö oÊFæû]ø
è÷nøÖôçûiø oÖùô çømö oÖ# æø

V

Ù^ÃÊ]!S

V

ØnÃËi!T

é÷Ÿø]çøÚö oÖô]çømö oÖF]æø
^n÷Öùô çøiø oÖ# çøjømø oÖ# çøiø

V è×Â^ËÚ!U
V

^n÷Öô]çøiø Ÿø]çøjømø oÖF]çøiø

V ØÂ^Ëi!MM

ØÃù Ëi!ML

ÌÂ^–Ú DSE

¦!*
gµp
è÷ÖøˆøÖû‡ø ÙöˆôÖûˆømö ÙøˆøÖû‡ø
^e÷„öeû„øiø hö„øeû„øjømø hø„øeû„øiø

[!*
Vèº×ø×øÃûÊø !M
Vغ×öÃûËøiø !N

Oµp

[ !*

]‚& Úø ‚% Ûömø ‚$ Úø
]…÷]†øÊô †% Ëômø †$ Êø

V†’Þ !M

^Š& Úø ‹
% Ûømø ‹
$ Úø
^‘
÷ ^’
ø jôìû]ô “
% jøíûmø “
$ jøìû]ô
]…÷]†øÏû‰û]ô †% ÏôjøŠûmø †$ Ïøjø‰û]ô

Vh † • ! N
V ÄÛ‰ !O
VÙ^ÃjÊ] !P
VÙ^ÃËj‰] !Q

]E÷]‚øŠôÞû]ô ‚% Šøßûmø ‚$ ŠøÞû]ô
]E÷]‚øÚû]ô‚ùÛômö ‚$ Úø]ø

VÙ^ÃËÞ] !R

]‚÷mû‚ôrûiø Eö‚( rømö Eø‚$ qø

VØnÃËi !T

è÷q$ ^vøÚö t% ^vømö t$ ^uø
¡÷×% Šøiø Øö×$ Šøjømø Øø×$ Šøiø

Vè×Â^ËÚ !U

ø iø E% ^–
ø jømø E$ ^–
ø iø
]E& ^–

VØÂ^Ëi !MM

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

VÙ^ÃÊ] !S

VØÃùËi !ML

82

E
G
¢
3
û }°‡Æw é› Z[!*
ü

:( 1){°‡

GE
GE
à ó óY @*
L LÅw é›3¢Z ÂñYƒ µZz~«£ÆÝ ó óY ÃL LÆw é›3¢Z swðÃÐ ~ Y ªÔY ¤ÔŠ ŸÔŠ ™Z
#

Ôì Z
# Zz **
™x ¸Š Z~ ó óY ¤L L » ó óY ¤L L ƒ ðƒ µZz ó óY ¤L L~ß ó óY ÃL L¤
/ZQXì Z
# Zz Ü$
+Ð ó óY ¤L L
%ƒðƒµZzó óY ªL L~ßó óY ÃL ¤
/
L ZgzZ Š
Hƒ gø×ø³›$ ]ô ÂHx ¸Š ZQ gø×ø³_ø³›û]ô Ð gø×ø³jø›û]ô ‰
Æ™x ¸Š Z~ó óY ¤L ÃL ó óY ¤LÆ
L ™ ó óY ¤L ÃL ó óY ªL gLzZ Üø×ø_ø¾û]ô Ð Üø×øjø¾û]ô‰ì ^
,YÌ−7,
Æx ¸Š Z
gzZXì ^
,YÌ−7,
Ü×ø¾$ ]ôÔÆ™x ¸Š Z~ó óY ªL ÃL ó óY ªLÆ
L ™ ó óY ªL ÃL ó óY ¤L gLzZì ^
,YÌ−7,Üø×ø›$ ]ô

û ]ôgzZ †øfø_ø‘
hø†ø_ø•
û ]ô‰ì ^
,YÌ−7,
%Æx ¸Š Z ÂVƒðƒµZzó Šó ŸL Lc*
ó Šó ™L L~ßó óY ÃL ¤
/
L Z
Æ ™ x ¸Š Z ~ó ó Š ŸL L Ã ó Š ŸL L gzZ ~ó ó Š ™L L à ó Šó ™L L Æ ™ ó ó Š ŸL L gzZ óŠó ™L L à ó óY ¤L L gzZ
$ ]ô(†øfø‘
Xì ^
,YÌ−7,
hø†ø•
$ ]ô

:( 2){°‡

GE
GE
Ð ó ówZŠ L LÃ ó óY @*
L LÅw é›3¢Z ÂñYƒ µZz«£ÆÝÃÆw é›3¢Z swðÃÐ ~Y ZigzZ wZ f ÔwZŠ Z
#
gzZ oFÂøEøEû]ô Ð oFÃøiøEû]ô‰Xì Z
# Zz**
™x ¸Š Z ƒðƒµZzó ówZŠ L L~ßó óY ÃL L ¤
/ZQXì Z
# ZzÜ$
+
‰ì ^
,YÌ−7,
%Æ x ¸Š Z ƒðƒµZzó ówZ f L L~ßó óY ÃL ¤
/
L ZgzZX Š
Hƒ o³³³³³³ÂFE$ ]ô ÂHx ¸Š ZQ
gzZì ^
,YÌ−7,†ø³Òøƒ$ ]ô Æ™x ¸Š Z~ó ówZ f L ÃL ó ówZ f LÆ
L ™ ó ówZ f L LÃ ó ówZŠ L gLzZ †ø³ÒøEøƒû]ôÐ †øÓø³iøƒû]ô
óY Zi L L ~ßó óY ÃL ¤
/
L ZgzZXì ^
,YÌ−7,†ø³³³ÒøE$ ]ôÆ™x ¸Š Z~ó ówZŠ L ÃL ó ówZŠ L Æ
L ™ ó ówZŠ L ÃL ó ówZ f L L
à ó óY Zi L Æ
L ™ ó óY Zi L LÃ ó ówZŠ L gLzZÔ †ø³qøEø‡û]ô Ð †ø³rø³iø‡û]ô ‰Ôì ^
,YÌ−7,
%Æx ¸Š Z ƒðƒµZzó

Xì ^
,YÌ−7,†øqø‡$ ]ôÆ™x ¸Š Z~ó óY Zi L L

:( 3){°‡

GE
ó óY U*
L L» ó óY U*
L L™w$
+Ð ó óY U*
L LÃ ó óY @*
L
L ì^
,Y ÂñYƒµZz~«£Æßó óY ÃL Æ
L w é›3¢Z ó óY U*
L LZ
#
X ( å …ø^jø$û]ô~ÝZ ) …ø^$$ ]ô ‰X ,Š™x ¸Š Z~
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

83

:( 4){°‡

GE
‰Xì Z
# Zz **
™x ¸Š Z ~ ó óY @*L L » ó óY @*
L L ÂñYƒ µZz ~«£Æ ß ó óY ÃL LÆ w é›3¢Z ó óY @*
L LZ
#
X ( å Äøføjøiû]ô~ÝZ ) Äøføi$ ]ôgzZ ( å †ørøjøiû]ô~ÝZ ) †ørøi$ ]ô

:( 5){°‡

GE
GE
ó ó¯L LÃw é›3¢Z ó óY @*
L
L ì^
,Y ÂN Yƒ µZz ~ «£Æ ß ó óY ÃL LÆ w é›3¢Z ó óëL LgzZ ó ó¯L LZ
#
Ð Äø³³³Ûø³³³³jø‰û]ô ‰X ñYc*
Š™x ¸Š Z~ó óëL L» ó óëL gLzZ~ó ó¯L L» ó ó¯L ™
L w$
+Ðó óëL gLzZ

X äøfø|$ ]ôQgzZ äøføoø|û]ôÐ äøføjø|û]ôgzZ ÄøÛø‰$ ]ôQgzZ ÄøÛøŠø‰û]ô

:( 6){°‡

GE
~«£ÆÝÐÆw é›3¢Z[!*
swðÃÐ~ÔY ªÔY ¤ÔŠ ŸÔŠ ™ÔëÔ¯Ô ZiÔwZ fÔwZŠÔY U*
ÔY @*
#
Z
GE
GE
-Z™} ŠÃIâ Õ
q
wÅkZgzZ™ ¯ b§Å ( swÏZ ) w é›3¢ZÐ( Ui Z
)Ãw é›3¢Z ñ@*
ÂñYƒ µZz
à ó Šó ™LQ
L (Üø’
ø’
ø ³ìû]ôÐ ëÜ’
ø ³jøìû]ô‰Xì *
@Y¤
/-z{ÄgzZx ¸Š Z ( 6
z)~}uzŠ

ÂHx ¸Š Z~ó Šó ™L Là ó Šó ™L gLzZ ~ŠÃ ó óY {L LIâƙܕ
wÅ ó ówÍ ZŠ ™L LnÆä™x ¸Š Z~ó Šó ™L L
qg pgzZèâÆkZQX Š
Hƒ Üø’
$ ìø ÂÔ Š

/
ÐzzÅäƒuÃƈâ -z{ÄQÔ Š
H0 Üø’
$ ìø]ô

ÌZgzZ¶ÃÌZgzZ Üö’
ùô íômø Üö’
ùô ³íø³møgzZÔ Üø’
$ ìô (Üø’
$ ³ìø‰X ^
,YVâzŠ {ŸgzZ 6,
Ý ó óY ÃL L~
ܺ’
ùô íôÚö ܺ’
ùô ³íø³Úö‰Xì ^
,YÌL» ó óY ÃL Ð
L zzÅ9
L oÅçB‚B‚Æ{ŸgzZ~wB
»yjÆ( ßY Ã)~ÝZ~qzÑgzZ^
,YVâzŠ gzZ {Ÿ » ó ß
ó Y ÃL L~g]n ZXܺ’
ùô íö³ÚögzZ
Xݺ^’
$ ìô]ô gzZ ݺ^’
$ ìø (ݺ^’
$ ìô 1ŠnqXì ^
,YÌ**
Ñ-z{ÄñƒD™g ±Z

û BVü

غj$ô Ïöøô Úö çãÊ
غ%$ô Ûöøô Úö çãÊ
‚&õ ãöøô Úö çãÊ

Ÿ÷^j$ Îô{ô æ Ÿ÷^j$ Îôø Øöjùô Ïøô mø Øøj$ Îøô Ÿ÷^jøjôÎû]ô ØöjôjøÏûmø ØøjøjøÎû{ô
Ÿ÷^%$ Úô{ô æ Ÿ÷^%$ Úôø Øö%ùô Ûøô mø Øø%$ Úôø Ÿ÷^%øjôÚû]ô Øö%ôjøÛûmø Øø%øjøÚû{ô
ð÷]‚$ âô{ô æ ð÷]‚$ âøô p‚ùô ãøô mø p‚# âøô ð÷]‚øjôâû]ô p‚ôjøãûmø p‚Fjøâû{ô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

…º„$ô Ãöôø Úö çãÊ
źˆ$ô ßöøô Úö çãÊ
ܺŠ$ô föøô Úö çãÊ
†ºo$ô ßöôø Úö çãÊ

ܺ’
$ô íöøô Úö çãÊ
$ô vöôø Úö çãÊ
†º–
g
º _$ô vöôø Úö çãÊ
ܺ¿$ô ßöøô Úö çãÊ

84

]÷…]„$ Âô{ô æ ]÷…]„$ Âøô …ö„ùô Ãôømø …ø„$ Âøô ]÷…]„øjôÂû]ô …ö„ôjøÃûmø …ø„øjøÂû{ô
^÷Â]ˆ$ Þô{ô æ ^÷Â]ˆ$ Þôø Åöˆùô ßøô mø Åøˆ$ Þøô ^÷Â]ˆøjôÞû]ô Åöˆôjøßûmø ÅøˆøjøÞû{ô
^÷Ú^Š$ eô{ô æ ^÷Ú^Š$ eøô ÜöŠùô føô mø ÜøŠ$ eøô ^÷Ú^Šøjôeû]ô ÜöŠôjfûmø ÜøŠøjøeû{ô
]÷…^o$ Þô{ô æ ]÷…^o$ Þøô †öoùô ßøô mø †øo$ Þøô ]÷…^oøjôÞû]ô †öoôjøßûmø †øoøjøÞû{ô
^÷Ú^’
$ ìô{ô æ ^÷Ú^’
$ ìôø Üö’
ùô íøô mø Üø’
$ ìôø ^÷Ú^’
ø jôìû]ô Üö’
ô jøíûmø Üø’
ø jøìû{ô
$ uô{ æ ]÷…^–
$ uøô †ö–
ùô vøô mø †ø–
$ uôø ]÷…^–
ø jôuû]ô †ö–
ø jøuû{
]÷…^–
ô jøvûmø †ø–
ô
ô
^÷e^_$ uô{ô æ ^÷e^_$ uøô g
ö _ùô vøô mø gø_$ uøô ^÷e^_øjôuû]ô g
ö _ôjøvûmø gø_øjøuû{ô
^÷Ú^¿$ Þô{ô æ ^÷Ú^¿$ Þøô Üö¿ùô ßøô mø Üø¿$ Þøô ^÷Ú^¿øjôÞû]ô Üö¿ôjøßûmø Üø¿øjøÞû{ô

( ØÂ^Ëiz ØÃùËi[!*
´) :( 7){°‡

EG
$ !*
©

O
Æßó óY ÃL Æ
L ¶·gzZ ÿ [
swðÃÐ ~ÔY ªÔY ¤ÔŠ ŸÔŠ ™ÔëÔ¯Ô ZiÔwZ f ÔwZŠÔY U*
ÔY @*
#
Z
G
E
*
*™x ¸Š Z ~}uzŠÃq
-ZQgzZì ^
,Y Ü$
+Ð ó óY ÃL LÃ ó óY @*
L LŶ·gzZ ÿ›O©$ ÂñYƒ µZz ~«£
EG
$ @*
©

O
~ó óY ¤L L» ó óY ¤L gLzZ H ó óY ¤L ÃL ÿ ñ
~ †ø³³ã$ _ø³³iø‰ÇñYW-z{Ä~%ZgzZèâQì Z
# Zz
» ó óY U*
L gLzZ H ó óY U*
L ÃL ¶·ñ@*
~Øø³Îø^³³³³%øiøgzZX Š
H0†ø³³ã$ ›$ ]ôÂñWá~qzÑ-z{ÄQHx ¸Š Z


H0ØøÎø^$$ ]ôÂñWá~qzÑ-z{ÄQHx ¸Š Z~ó óY U*
LL

û yÒ» ‹Bh
+'
× Oü

:Cƒ9zŠ ÅBh
+'
× O
1C

ÇBh
+'
× O( 1)
¦!*
',
‹Bh
+'
× O ( 2)
X ó ó**
5L LpÆó ót Ò‚ L gLzZì Ðó ót Ò‚ L L‹
t ÒZ ñYƒ6,yizƦ!*
g {z **
™{Š c*
iÃswËÐ n¾kZ~Šê O~ b ˜Z ÅsÜIZgzZ
X `| 7,
Ð,\ WÐZgzZë Ì‹)Bh
+'
× OÃkZ 1C

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

85

ÂH†ŸZ » ó ó[L L~ XXg³³×³³³qZZ‰ÇñY¹ ó/ó ‹L ÃL ¦!*
ggzZ ÇñY¹ ó ó‹L LÃ O:ë
Xì ó/ó ‹L L XXtø†øuûEøZZgzZì ó ó‹L L XXgøfø×ûqøZZtŠ
Hƒ6,
yizÆ( tø†øuûEø)Šê¦!*
gt XXgøfø×ûqøZZ

û oÑÅt ÒZ ü

‹) XXtø†ø³uûEøZZ ( ‹) XXgø³fø×û³qøZZ ‰Xƒ6q
-Z Ìg]»yZgzZVƒyizëVâzŠ/‹gzZ ‹
Ú Šp¤
/Z XXÝø†øÒû*]L gLzZXì 6q
-Z XXèºqø†øuûEøZZgzZ XXèºføfø×ûqøZZÌg]»VâzŠyZgzZì6,
yizÆ(/
g]» XXÝø†ø³³³Òû*]Lè
L Y7‰q
-Zg]ÆyZpì6,
yizÆkZgzZì b§Å XXtø†ø³³³uûEøZZ~
~kZèY M
hÈ7ó ó‹L Là XXÝø†ø³Òû]*L LZ åE<XÅ ì XXèºqø†ø³uûEøZZg]» XXtø†ø³uûEøZZ gzZì XXݺ]†ø³Òû{ôZZ
Xì „g Yð0*
7( Vƒ‰q
-Z Ìg]ÆVâzŠ )oÑÅt ÒZ

:{Z
+ÃgzZn¾Åt ÒZ

X **
Yƒq
-Z »¬Æ/‹gzZ ‹gzZ *
*™ÝqÝz~x¯+'
× gzZ °Z ¸Ôg ÃZ

û x lZŦ!*
',
‹ü 
9zŠ Ŧ!*
',

Šê¦!*
',
‹( 1)
XBh
+'
× ¦!*
',
‹( 2)
X ó ót†u‚e‹L ì
L n„q
-ZÅŠê¦!*
',

X [Z1P]‚Æ t†u‚e‹
Xìg(ÝxÑ~kZ å g×q ~ÝZ èºføfø×ûqø ‰ èº×ø×øÃûÊø( 1)
XìZ
+Zi ó óyâ L ˆ
L Æó óÐL L~kZ å ‹×Î ~ÝZ 躊øßø×ûÎø ‰ èº×øßøÃûÊø( 2)
XìZ
+Zi ó óƒ ZzL ˆ
L Æó óY ÃL L~kZ å h†q ~ÝZ èºeø…øçûqø ‰ èº×øÂøçûÊø( 3)
XìZ
+Zi ó óY c*

L Æó óY ÃL L~kZ å †_e ~ÝZ
麆ø_ønûeø ‰ èº×øÃønûÊø( 4)
XìZ
+Zi ó óƒ ZzL ˆ
L Æó óÐL L~kZ å Ù†‰ ~ÝZ
XìZ
+Zi ó óY c*

L Æó óÐL L~kZ å ͆| ~ÝZ
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

èºÖøæø†û‰ø ‰
èºËømø†û|ø ‰

èºÖøçøÃûÊø( 5)
èº×ønøÃûÊø( 6)

86

1C
Xì Z
+Zi ( Š
Hƒ³ Z~ˆ
) ó óY c*

L Æó óxÑL L~kZ å ‹×Î ~ÝZ éº^Šø×ûÎø ‰ 麡øÃûÊø( 7)

X 9zŠ ÅBh
+'
× ¦!*
',
‹( 2)
(t†u‚je‹ ( 1)
X ÐoÞ†e^e‹ ( 2) 
[ Z1P]‚Æ t†u‚je‹ ( 1)
Xì Z
+ZixÑq
-ZgzZ ó óY @*
L L~kZ å g×q ~ÝZ g
º fö×ûrøiø ‰ غ×öÃûËøiø( 1)
Xì Z
+Zi ó óyâ L ˆ
L Æó óÐL gLzZ ó óY @*
L L~kZ å ‹×Î ~ÝZ ‹
º ßö×ûÏøiø ‰ غßöÃûËøiø( 2)
XìZ
+Zi ó óƒ ZzL ˆ
L Æó óY ÃL gLzZ ó óY @*
L L~kZ å h†q ~ÝZ hº…öçûrøiø ‰ØºÂöçûËøiø( 3)
XìZ
+Zi ó óY c*

L Æó óY ÃL gLzZ ó óY @*
L L~kZ å †_e ~ÝZ †º_önûføiø ‰ غÃönûËøiø( 4)

Ùºæö†ûŠøiø ‰ ÙºçöÃûËøiø( 5)
Xì Z
+Zi ó óY c*

L Æó óÐL gLzZ ó óY @*
L L~kZ å ͆| ~ÝZ Ì
º mö†ûoøiø ‰ غnöÃûËøiø( 6)
C2
ûøø
øø
XìZ
+Zi ó óY c*

L Æó xó ÑL gLzZ ó óY @*
L L~kZ å ‹×Î ~ÝZ

õ ×Ïi ‰ ØõÃûËi( 7) 
[Z1PzŠÆ ÐoÞ†e^e‹ ( 2)
gzZZ
+Zi ó óyâ L ˆ
L Æó óÐL gLzZ ó ó{ÄL L~kZ å ‹³Ã³Î ~ÝZ Œ
º ^Šøßû³Ãô³Îû]ô ‰ Ùº¡øßûÃô³Êû]ô( 1)
Xì Z
+Zi ó óƒ ZzL ˆ
L Æó óÐL gLzZ ó óY @*
L L~kZ å Ù†‰ ~ÝZ

Xìg(Ý ó óxÑL L
Æó xó ÑL gLzZ ó óyâ L ˆ
L Æó óÐL LÔ ó ó{ÄL L~kZ åÐ׉ ~ÝZ ðº^Ïøßû×ô‰û]ô ‰ ðº¡øßûÃôÊû]ô( 2)
C
3

XìZ
+Zi ó óY c*

L

Hƒ éº^Šø×ûÎø gzZ 麡øÃûÊø Âc*
Šw$
+Ðó ó³ Z L ÃL ó óY c*
L LnkZ åb <Iâ uÃó óY c*

L èºnøŠø×ûÎø gzZ èºnø×øÃûÊø ~ÝZ 1C
gzZ ó óY c*
LQ
L Zƒ àûnûŠö×ûÏøiø gzZ àûnû×öÃûËøiø Âc*
Š™Á‚à ó óY c*

L zzÅTå¢L6,ó óY c*

L oºŠö×ûÏøiø gzZ oº×öÃûËøiø ~ÝZ 2C
4E
5±‚ q ½ZyxgŠÆ+à 
@*
c*
Š}Š {ŸÃIâÆó óY c*

L n Z Zƒ àûŠö×ûÏø³iø gzZ àû×öÃû³Ëø³iø Âc*
Š Z¤
/
à ó óY c*

L zzÅTZƒ èEG

ûøø
øø
ûøø
øø
Xì @*
Y–‹
ÑŠ6,
äƒsv
.Æó óY c*
LL
õ ×ÏigzZØõÃûËi&ZƒàûŠô×ÏigzZ àû×ôÃûËiÂ}™ª
gzZ ðº¡øßûÃôÊû]ô Âc*
Šw$
+Ðó ó{ÄL ÃL kZnkZì ðƒµZzˆÆ{Z
+Zi³ Z ó óY c*

L pº^Ïøßû×ô³‰û]ô gzZ pº¡øßûÃôÊû]ô ~ÝZ 3
C

Hƒ ðº^Ïøßû×ô‰û]ô

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

87

û yÒ»]·%[Z1P ü
z°Z ¸t 1Ô n| 7,*Zçz°Z ¸ä \WB‚Æ,~(,~}g !*
Ænq
-ZC
Ù Ð ~ x lZ 8
&
zŠÝLL( ƒ{)zi ð.sÜc*
ƒwVsܪ)ƒŒ6,n„q
-ZÝZ
# ¸~]gßkZ*Zç
&
ì @*
ƒÌwVc*
ÌwVgzZì @*
ƒÌi ð.{z}Ôì @*
ƒ“
%Ð V©zŠ {zªì @*
ƒŒÌ6,

&
ÂóÆ
ó wV c*
Æi ð. L LÐ N Y ñ`}°‡ÆnÏnÏyÃ~ ]gßkZ Âì @*
ƒ ̵pgzZ
X G yÒÆŸ¼ äsÜñf~}g !*
Æ]·%, Z
&
&
i ð. )à Ùöæö^+ mø ‰Çƒ¿6,
}°‡Æ¢‰
Ü zkZ ÂN Yƒ¦(„q
-Zi ð.gzZ¢Z
# : ZC ‚Ÿ
X ÇñYJ 7,Ùöæûç. mø ( Æ}°‡Æ¢s
Z )É 7Ùöæö^mø ( Æ}°‡Æ
X ǃ¿6,
}°‡Æµp‰
Ü zkZ ÂN Yƒ¦(„q
-Z°Z ¸ÆµpgzZ¢Z
# : 2C ‚Ÿ
( Æ}°‡Æµp)É 7XXEº‚ønûÚôZZ( Æ}°‡ÆwV)ÃXXEºEøçûÚôZZ‰
X ÇñYJ 7,
XXE' çøÚôZZ
&
X ǃ¿6,
}°‡Æµp‰
Ü zkZ ÂN Yƒ¦(„q
-Z°Z ¸ÆµpgzZi ð.Z
# :3
C ‚Ÿ
&
èºÛ$ ñô]* ( Æ}°‡Æµp)É 7èºÛøÚô! ( Æ}°‡Æi ð. ) ÃèºÛøÛôñû*]‰

û x lZÅèâ ü

X ÇñYJ 7,
:9b Åèâ

êèâ ( 3)


d
Û èâ ( 2)

Çèâ ( 1)

~g ZòZèâ ( 6)

ðÕèâ ( 5)

à ÈZèâ ( 4)

û Çèâ ( 1) ü

äkZ ) XX†³’³³ÞZZ‰Xƒ:p ÒðûêgzZd

Û ~kZgzZ ñYc*
0*
: â i ZƒZg*~TëÃ÷, Z
X ( ÅŠæ
9g e ÅÇèâ b§T‰ÅÇèâ ƒ
 {zS7,ä \W3ZŠ¤
/ÎÅèâ J
-[Z :{Z

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

88

x ÓÅèâ b§ÏZÔwÂtÇèâgzZszctÇèâ ÔwÂÇèâ ÔszcµÇèâ 

ûd

Û èâ ( 2) ü

X k 
9g eÅx lP

Çèâ d

Û èâ ( c*
3ÌZäkZ ) XXØøÒø*] ‚û³ÎøZZ ‰X ñC: â i ZƒZg* »d

Û
ëÃ÷, Z

Xì á
CÐäÎ XX‚ÎZZ¬Ð

û yZŠ¤
/Åd

Û èâ ü
‚ûÎø kô×ûÒø]* ‚ûÎø Üûjö×ûÒø]* ‚ûÎø ^Ûøjö×ûÒø]* ‚ûÎø k
ø ×ûÒø]* ‚ûÎø àø×ûÒø]* ‚ûÎø ^jø×øÒø]* ‚ûÎø k
û ×øÒø*] ‚ûÎø ]ç×öÒø*] ‚ûÎø ¡øÒø*] ‚ûÎø ØøÒø]* ‚ûÎø
!^ßø×ûÒø*] ‚ûÎø k
ö ×ûÒø]* ‚ûÎø à$ jö×ûÒø*] ‚ûÎø ^Ûøjö×ûÒø]*

û êèâ ( 3) ü

ÐÇèâ êèâ X ( ¶ÅŠæäkZ ) XX†ø’
ø ³Þø áø^³ÒøZZ ‰ñC: â i Zg* »gzŠ
ëÃ÷, Z

‰X Çìg m$
+Ì+» XXá^³³³ÒZZB‚B‚ÆVbÆÇèâ Xì á
CÐäÎ XXá^³³³ÒZZ¬
îÖ] ]æû†ö’
ø Þø ]çûÞö^Òø (]†ø’
ø Þø ^Þø^Òø ( †ø’
ø Þø áø^Òø

û yZŠ¤
/Åêèâ ü

lø†û’
ø Þø k
ø ßûÒö áø†û’
ø Þø à$ Òö ^iø†ø’
ø Þø ^jøÞø^Òø lû†ø’
ø Þø k
û Þø^Òø ]æû†ö’
ø Þø ]çûÞö^Òø ]†ø’
ø Þø ^Þø^³Òø †ø³’
ø ³Þø áø^³Òø
lö†û’
ø Þø k
ö ßûÒö à$ iö†û’
ø Þø à$ jößûÒö ^Ûøiö†û’
ø Þø ^ÛøjößûÒö lô†û’
ø Þø kôßûÒö Üûiö†û’
ø Þø ÜûjößûÒö ^Ûøiö†û³’
ø ³Þø ^³Ûø³jößû³Òö

û àÈZèâ ( 4) ü

!^Þø†û’
ø Þø ^ß$ Òö

{zh
+&
á ) gøâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø ‰X ñYHC
Ù ª—~}g !*
Æx »Ë~äâ i¸*~TëÃ÷, Z
Xì á
CÐ䙆ŸZ » ó ó ^Ûø×$ ÃøÖøL L ~qzÑÆÇèâ àÈZèâ X ( ǃŠ
H

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

89

û yZŠ¤
/ÅàÈZèâ ü
k
ø fûâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø àøfûâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø ^jøføâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø k
û føâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø ]çföâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø ^føâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø g
ø âøƒø ^Ûø×$ Ãø³Öø
k
ö fûâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø à$ jöfûâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø ^Ûøjöfûâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø kôfûâøƒø ^Ûø×$ ³Ãø³Öø Üû³jöfûâøƒø ^³Ûø³×$ ³Ãø³Öø ^³Ûø³jöfûâøƒø ^³Ûø³×$ ³Ãø³Öø

û ðÕèâ ( 5) ü

!^ßøfûâøƒø ^Ûø×$ ÃøÖø

G
l» ) xørøÞø ^Ûø³jønûÖø ‰X ñYÅ éE
5O.'gzZzig WÅqË~äâ iñƒ}g*~TëÃ÷, Z
Xì á
CжŠ Î ó ó ^ÛøjønûÖøL L c*ó ó kønûÖøL L ~qzÑÆÇèâ ðÕèâ X ( @*
ƒk0*
{z

û yZŠ¤
/Å ðÕèâ ü

k
ø nûÖø køfûâøƒø k
ø nûÖø àøfûâøƒø k
ø nûÖø ^jøføâøƒø k
ø nûÖø kûføâøƒø k
ø nûÖø ]çföâøƒø k
ø nûÖø ^føâøƒø k
ø nûÖø g
ø ³âøƒø kø³nûÖø
!^ßøfûâøƒø kønûÖø k
ö fûâøƒø kønûÖø à$ jöfûâøƒø kønûÖø ^Ûøjöfûâøƒø kønûÖø kôfûâøƒø kønûÖø Üûjöfûâøƒø k
ø nûÖø ^Ûøjöfûâøƒø
køfûâøƒø ^ÛøjønûÖø àøfûâøƒø ^ÛøjønûÖø ^jøføâøƒø ^ÛøjønûÖø k
û føâøƒø ^ÛøjønûÖø ]çföâøƒø ^ÛøjønûÖø ^føâøƒø ^Ûø³jønûÖø g
ø ³âøƒø ^³Ûø³jønûÖø
^ÛøjønûÖø k
ö fûâøƒø ^ÛøjønûÖø à$ jöfûâøƒø ^ÛøjønûÖø ^Ûøjöfûâøƒø ^ÛøjønûÖø kôfûâøƒø ^ÛøjønûÖø Üûjöfûâøƒø ^³Ûø³jønûÖø ^³Ûø³jöfûâøƒø ^³Ûø³jønûÖø

û ~g ZòZèâ ( 6) ™

!^ßøfûâøƒø

áø^Òø ‰Xƒx¥**
™ c*
**
ƒ»x »ËB‚Æö~äâ iñƒ}g*~TëÃ÷,Z
qg pXì á
CжŠ Î ó ó áø^ÒøL L ~qzÑÆqg p÷~g ZòZèâ X ( ;g @*
™Šæ{z) †ö’
ö ßûmø
Xì Lg m$
+Ì+» ó ó áø^ÒøL L B‚B‚Æ%$
+ÆVbÆ

û yZŠ¤
/Å~g ZòZèâ ü

û mø à$ Òö á^eø†–
û ø øø ø
û ø û Þø^Òø áøçûeö†–
û ö ø
û ø ø
û
ø
k
ø ßûÒö àøeû†ô–
ô ô i ^jÞ^Ò hö†ô–i k
ô mø ]çûÞ^Ò áô^eø†ô–mø ^Þ^Ò hö†ô–mø áø^³Ò
û iø à$ jößûÒö á^eø†–
û ø öûö
û ø ûö
û ø öûö
û ø öû ö
û ø
àøeû†ô–
ô ô i ^ÛøjßÒ àønûeô†ô–i kôßÒ áøçûeö†ô–i ÜûjßÒ áô^eø†ô³–³i ^³Ûø³jß³Ò hö†ô³–³i
û Þø ^ß$ Òö hö†•
û ø ö ßûÒö
! hö†ô–
ô ]k
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

90

û x lZÅÌZ ü
X Ã( 3)Ôg]( 2)ÔæY( 1)9&ÅÌZ

û „ÅæYÌZ ü

1C

X 9&ÅæYÌZ
X Ïð( 3)Ô¦!*
g ( 2)Ô O( 1)
X 9zŠzŠ Åq
-ZC
Ù Ð~yZQ
Xh
+'
× ( 2)ÔŠê( 1)
X Iƒ9b ÀÅæYÌZ6,
gî¦ùZ åE<XÅ
XBh
+'
× Ïð( 6)ÔŠêÏð( 5)ÔBh
+'
× ¦!*
g ( 4)ÔŠê¦!*
g ( 3)ÔBh
+'
× O( 2)ÔŠêO( 1)

û yZizZÆŠêOü

ö Âøýý غÃöÊø X 6
‚º–
g
º ßøÂô ýý غÃøÊô X7
غeô]ô ýý غÃôÊô X 8
Eº†ø‘
ö ýý غÃøÊö X 9
кßöÂö ýý غÃöÊö X 10


º ×ûÊøýý غÃûÊø X 1
†ºføuôýýغÃøÊô X 2
غËûÎöýýغÃûÊö X 3
Œ
º †øÊøýý غÃøÊø X 4
Ì
º jôÒøýýغÃôÊø X 5

û yZizZÆBh
+'
× Oü

:tyZizZgPÐ~yZX {Š c*
i¹yZizZÆkZ

áº^ŠøÞû]ô ýý ạøÃûÊô
…º^ÏøßûÚô ýý Ùº^ÃøËûÚô

Ùº]ˆøÆø ýý Ùº^ÃøÊø
…º^Ûøuô ýý Ùº^ÃøÊô

غmû‚ôßûÚô ýý غnûÃôËûÚô

hº]†øiöø ýý Ùº^ÃøÊö
Xì _g*~qzÑÆ[Âp°ÅyZ 1C

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

91

û yZizZÆŠê¦!*

X yZizZ õ0*
ÆkZ
ܺâø…ûEô ýý غ×øÃûÊô
†º_ûÛøÎô ýý غ×ûÃøÊô

†ºËøÃûqø ýý غ×øÃûÊø
tº†ôeû‡ô ýý غ×ôÃûÊô
àº$ö†ûeö ýý غ×öÃûÊö

û yZizZÆBh
+'
× ¦!*

:tyZizZg¼Ð~yZX {Š c*
i¹ÌyZizZÆkZ
Ùº^eø†û‰ô ýý Ùº¡øÃûÊô

غmû‚ôßûÎô ýý غnû×ôÃûÊô

Ùº^’
ø ×û‘
ø ýý Ùº¡øÃûÊø

…ºçûËö’
û Âø ýý Ùºçû×öÃûÊö

lºçûföÓøßûÂø ýý lºçû×ö×øÃûÊø

Œ
º çûeö†ûÎø ýý Ùºçû×öÃûÊø

û yZizZÆŠêÏðü

X yZizZg eÆkZ
º †Ûøvûqø ýý غ×ô×øÃûÊø
‡
ô

غqø†ûËø‰ø ýý غ×ø×ûÃøÊø

g
º Ãû›ø†ûÎô ýý غ×û×øÃûÊô

غÛôÂû„øÎö ýý غ×ô×ûÃøÊö

û yZizZÆBh
+'
× Ïðü

X yZizZ õ0*
ÆkZ
غnûfôÂûˆøìö ýý غnû×ô×ûÃøÊö

û Âø ýý Ùºçû×ö×øÃûÊø
½ºçûÊö†ø–

p†F%øÃûføÎø ýý o×F×ø×ûÃøÊø

Œ
º çûfö›ø†ûÎô ýý Ùºçû×ö×øÃûÊô

º mû…ô‚øßûìø ýý غnû×ô×øÃûÊø

gzZ Ì
º jûÒô gzZ Ì
º jûÒø (Ì
º jôÒø ‰Xì ^
,Y−7,
b§&ÐZ ƒ6,
yizÆ ó ó غ³³Ãô³³³ÊøL L ÌZ
:{Z

ÌZ
gzZ „ºíôÊô gzZ „ºíûÊô („ºíûÊø („ºíô³Êø Xì ^
,Y−7,
b§g eÐZ ƒósw~yxgŠÆ ó ó غÃôÊøL L
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

92

(غeû{ô à غeô{ô ‰Xì ^
,YÌ−7,
Æ™Á‚ÃÝÐ~kZ ƒ6,
yizÆ ØºÃö³Êö gzZ غÃöÊø (غ³Ãô³Êô
û Âø à ‚º–
ö Âø
XкßûÂö ÃкßöÂö gzZ ‚º–

û g]ÌZ ü

û x lZÅg]ü
X ù ( 3) ÔBh
+'
× ( 2) ÔŠê ( Z ) :9&Åg]
XŠê¦!*
g ( 2) ÔŠêO ( 1) :9zŠ ÅŠêg]
ÆŠê O%Z ( gHyZizZ mºÆyZ ª) Ϫg]x ÓÆx Ó{z´ÆgŠ rÆŠê O
ÆV1 ŹÃX ¦gzZ {Š c*
i¹ yZizZÆyZÉ ì 7gHyiz m{ ðÃnÆgŠ r
Xì YY**
T)g f
:tyZizZg¼Ð~yZ
èºÎø†ô‰ø ýý èº×øÃôÊø
˜
º nûÚôæø ýý غnûÃôÊø

†ºÇø‘
ô ýýغÃøÊô
p‚÷âöýýغÃøÊö

غjûÎø ýý غÃûÊø
кŠûÊô ýý غÃûÊô

èºÃønû_ôÎø ýý èº×ønûÃôÊø
ÙºçûföÎø ýý ÙºçûÃöÊø

h
º ^âøƒøýýÙº^ÃøÊø
Í
º ]†ø‘
ô ýýÙº^ÃøÊô

èºeøçûãö‘
ø ýý èºÖøçûÃöÊø
ÙºçûìöEö ýý ÙºçûÃöÊö

Ùº]ç* ‰öýýÙº^ÃøÊö
éºEø^âø‡øýýèºøÖø^ÃøÊø

†ºÓû|ö ýý غÃûÊö
èºÛøuû…ø ýý èº×øÃûÊø
麂øoûÞô ýý èº×øÃûÊô

èºeøçûÃö‘
ö ýý èºÖøçûÃöÊö
áº^n$ Öø ýý ạøÃûÊø

èºmø]…øEôýýèºÖø^ÃøÊô
èºmø^ÇøeöýýèºøÖø^ÃøÊö

áº^Úø†ûuô ýý ạøÃûÊô
áº]†øËûÆö ýýạøÃûÊö

èºnøâô]†øÒø ýý èºnøÖô^ÃøÊø
èºfø×øÆø ýý èº×øÃøÊø

麅ø‚ûÒö ýý èº×øÃûÊö
pçFÂûEø ýýoF×ÃûÊø
p†FÒûƒô ýýoF×ÃûÊô
p†Foûeö ýýoF×ÃûÊö
g
º Öø½
ø ýý غÃøÊø
кßôìø

ýýغÃôÊø

yZ ñCwßZ¼ ä ]Z| °ÜÐg ±Zƨ
¸ ÁEZ~}g !*
ÆgŠ rÆŠê O :^â
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

93

:sf ø
D ¼~

(èºÂø]…ø‡ô ‰D W6,
yizÆ ó ó èÖø^³³³³Ãø³³³ÊôL L ÒZ {zVƒ~pÆ&c*
ÅÔ†wËgŠ r
:( 1)
!躛ø^nøìô (麅ø^røiô (èºeø^jøÒô

(áº^ÏøËøìø ‰X D W6,
yizÆ XXạøÃøÊøZZ ÒZ {zÂVƒ~pÆì"gzZ[ZCZgŠ r
:( 2)
X áº^nø×øÆø (ẟøçøqø

(ź^føÞö ‰X D W6,
yizÆ XXغnûÃôÊøZZ gzZ XXÙº^ÃøÊöZZ ÒZ {zÂVƒ~pÆi ZzWËgŠ r
:( 3)
X غnûãô‘
ø (àºnûßô›ø (ïº]†ø‘
ö
XèºÎø…û‡ö (麆øÛûuö ‰X D W6,
yizÆ XXèº×øÃûÊöZZ ÒZ {zÂVƒ~pÆ8
-gËgŠ r
:( 4)
Xݺ^Òø‡ö ‰X D W6,
yizÆ XXÙº^ÃøÊöZZ ÒZ {zÂVƒ~pÆ~g FËgŠ r
:( 5)

‰X D W6,
yizÆ XXèºÖø^³³³³³Ãø³³³ÊöZZ ÒZ {zÂVƒD™ª
ÑŠ6,
ºÅg ZlÅqËgŠ r
:( 6)
X éºEø]†øeö (躉ø^ßøÒö (躑
ø ¡øìö
XܺãûÊø (g
º ŠûÒø‰Xì @*
W6,
yizÆXXغÃûÊøZZg]»yZ ÒZ ÂVƒ~¼¤
/Z XXØøÃôÊøZZgzZ XXØøÃøÊøZZ:( 7)

º çû×öqö (EºçûÃöÎö ‰Xì @*
W6,
yizÆ XXÙºçûÃöÊöZZ g]»kZ ÒZ ƒxiѤ
/Z XXØøÃøÊøZZ :( 8)

º _øÂø (|º†øÊø ‰Xì @*

W6,
yizÆ XXغÃøÊøZZ g]»kZ ÒZ ƒxiѤ
/Z XXØøÃôÊøZZ :( 9)
‰Xì @*
W6,
yizÆ XXغ³Ãø³ÊøZZ gzZ XXèºÖø^³Ãø³ÊøZZ (XXèºÖøçû³Ãö³³ÊöZZ ÒZyiz»g]Æ XXØø³Ãö³ÊøZZ :( 10)
X ݺ†øÒø (èºÚø]†øÒø (èºÖøçûãö‰ö

û Šê¦!*

X Ùº]ˆøÖû‡ô ‰ XXÙº¡øÃûÊôZZ ( 2) èºÖøˆøÖû‡ø ‰ XXèº×ø×øÃûÊøZZ ( 1) g]zŠÆŠê¦!*
g

û gŠ rÆBh
+'
× ü X2

X {)z غ×öÃûËøiø (Ùº^ÃøËôÞû]ô (Ùº^ÃøjôÊû]ô ‰DƒÏªgŠ rx ÓÆkZ¦!*
g c*
ƒOì eBh
+'
×

û ùg]ü X 3

X ( **
™{°z) XX‚ºÂôçûÚøZZ ‰ƒ{Z
+Ziç~qzÑÆTìg]{zùg]
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

94

‰Xì @*
ƒ 6q
-Z p» VâzŠ @*
ƒ 7t!
Û ðÃÐ g ±ZÆ p~ ù)g]gzZ ùg] :^â
X(*
*™{°z)ì p»VâzŠ XX‚ºÂôçûÚøZZ gzZ XX‚ºÂûæøZZ

û i§»ä¯ùg]ü

û ³Úø (g
(hº†ø–
º ³Òø†û³Úø ‰Xì @*
W6,
yizÆ XXغÃø³Ëû³ÚøL L ÐwdPx Ó{z´ÆwVЊêO X 1
(‚ºÂôçû³Úø ‰ì @*
W6,
yizÆ XXغÃô³Ëû³ÚøL L ( ƒ[ƒsv
.ÝY Ã~qg p²)ÐwVgzZ oÚ÷†û³Úø

X ĺ•
ô çûÚø (g
º $ôçûÚø

X ܺuøEøˆûÚö (ݺ†øÓûÚö ‰Xì @*
W6,
yizÆwBÌZЊêO) X 2

X 麆$ ŠøÚø (èºf$ vøÚø (éºE$ çøÚø ‰X ̆ŸZ » ó óM @*
Ð @*
L L~y
WÆùg]LL :{Z

û ÃÌZ ü

1C
G
G
:sfzgqîª4hI!Y Z

E©EG
$
{
I
5
X îE
0Ok!Ú ( 7)¾IÌZ ( 6)Ô ÿG ÌZ ( 5)Ô!WÌZ ( 4)ÔsøÌZ ( 3)ÔwBÌZ ( 2)Ô¶ÃÌZ ( 1)

¶ÃÌZû 1ü

:yZŠ¤
/åŶÃÌZ
ö (ðö^eø†ø•
ö (h
ö (h
ö (hº]†$ •
ö (èºeø†ø•
ø (áøçûeö…^³•
ø (á^³eø…^³•
ø (hº…^³•
ø
(h
º ]†ø•
ô (áº^eø†ø•
º †û•
º †$ •
ô ô
ô
ô
ö (hº†mûçø•
ö (h
ö (hö…]çø•
ø (l
ø (á^jøeø…^•
ø º ø º ]†ø•
û ]* (h
ö
!èºeø†ômûçø•
º †$ •
º ^eø…ô^•
º æû†ö•
ô ô (èeø…ô^• (h
ô
ô
Xຒ
ø vûÚö (†ºnû’
ô Þø (…ºçûfö‘
ø ‰Xì @*
WÌ6,
yizÆXXغÃøËûÚöZZ (XXغnûÃôÊøZZ(XXÙºçûÃöÊøZZ¶ÃÌZ LL:^â

wBÌZ û 2 ü

:yZŠ¤
/åÅwBÌZ
ø Úø (l
û Úø (á^jøeøæû†ö–
û ³Úø (èºeøæû†ö³–
û ³Úø (áøçû³eöæû†ö³–
û ³Úø (á^³eøæû†ö³–
û ³Úø (h
û ³Úø
(g
ö mû…ô^–
º ^eøæû†ö–
º æû†ö³–
ô
ô
ø Úö (g
ø Úö
X èºeø†ônû–
º mû†ônû–
XÐN YñCZ
+Z ¯~gz¢¼~}g !*
ÆyZVŒ1| 7,
Ð,ä\ W~}g !*
Æõ0*
ÆqzÑÐ~yZ 1C

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

95

XXÙº^ÃøÊôL L Ô ó ó غÂô^ÊøZZ (XXغÃûÊôZZ (XXغÃøÊøZZ (XXèº×øÃûÊöZZ (XXغnûÃôÊøZZ (XXÙºçûÃöÊøZZ wBÌZ LL :^â
± èºføíûÞö (|ºæû†ö³rû³Úø ± xºmû†ô³qø (غ³‰ø†û³Úö ± Ùºçû‰ö…ø ‰Xì @*
WÌ6,
yizÆ XXÙº^Ãø³ÊøL gLzZ
(èºn$ •
ô †ûÚø ± èºnø•
ô ]…ø (ݺçûjöÓûÚø ± ܺiô^Òø (|ºçûeö„û³Úø ± xºeûƒô (EºçûÖöçû³Úø ± ‚ºÖøæø (g
º íøjøßû³Úö
X ݺçûÃö_ûÚø ± ݺ^Ãø›ø (hºçûjöÓûÚø ± hº^jøÒô

søÌZû 3ü

(ºÑ†ôoûÚø (‚ºrô³ŠûÚø ‰X D W6,
yizÆ XXغÃôËû³ÚøZZ kª½ Ü\¼Ð †ö’
ö ßû³mø †ø³’
ø ³Þø[!*
º ŠôßûÚø (hº†ÇûÚø
X {)zºÑ†ôËûÚø (Ô
ô

:ykÌZ

‰Xì @*
WnÆ䙪
ÑŠ6,
]ÒÅqË~(Ëyiz» XXèº×ø³³³Ãø³³³Ëû³³³ÚøZZ ÐæYÌZ LL
X ( Vƒ{Š c*
i È6,
V˜({z) XXèºfø×øÓûÚøZZ ( Vƒ{Š c*
iè6,
V˜({z) XX麂ø‰ø^+ ÚøZZ
X躉ø…ø‚ûÚø (麆øføÏûÚø ‰X ̆ŸZ » ó óM @*
Ð@*
L LL~y
WÆsøÌZ :{Z

!WÌZû 4ü

X ( ðÎE ½º^nøìôgzZ ( ú&È# ) Ѻ^_øG
Þô ‰Xì @*
WÌ6,
yizÆ XXÙº^ÃøÊôZZ !WÌZ LL

E©E$
{
5
ÿG ÌZû 5ü
¾IÌZû 6ü

X ˆg*,åÅkZ

ݺ¡$Âø ‰X ñY c*
0*
B‚ÆCŠ c*
i p~g]~ T}™ª
ÑŠ6,q kZ c*
¿kZ
ì ÃÌZ {z
X ( ÑZzä™]n{Š c*
i¹) …º^Ë$ Æø ( ÑZz+ Y{Š c*
i¹)
G
G
E
E
E
E
$
$
5{©Ì
5{©Ì

Å ~g]p~ ÿG
Z%Zì CY ð0*
CŠ c*
i Å ~g]p~ VâzŠ¾IÌZgzZ ÿG
Z :{Z

û … àû³Úô Üö³ãøÊû]* Eöæ. ]Eø ‰Xì CƒÐÚÅ}uzŠ {zì CYð0*
{Š c*
iÐyZçgŠ ƒ ZŠ ) áø]çø•
CŠ c*
i
ô
o³³³³³Ê É Cƒ7ÐÚÅVzuzŠ {zì CYð0*
CŠ c*
i
Å~g]p~¾IÌZgzZ ( ì ÑZzK
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

96

X ( ì ÑZzK{Š c*
i¹/ ) XXݺ^ã$ Êø †öÛøÂöZZ ‰Xì Cƒ( Ðg ±ZÆ]Z f KZª) äi]ƒ

û yZizZƾIÌZ ü

:sfø
D {zyZizZg
Ð~yZg Ñ"gzZ¦yZizZx ÓƾIÌZ
èºÚø¡$Âø ýý èºÖø^Ã$ Êø
h
º ^røÂö ýý Ùº^ÃøÊö

…º„ôuø ýý غÃôÊø
ܺnû×ôÂø ýý غnûÃôÊø

àöÛFuû…ø ýý ạøÃûÊø
ºÑæû…ö^Êø ýý ÙºçûÂö^Êø

кmû‚ùô ‘
ô ýý غnûÃùô Êô
àºnûÓôŠûÚô ýý غnûÃôËûÚô

ݺˆørûÚô ýý غÃøËûÚô
…º]…ø‚ûÚô ýý Ùº^ÃøËûÚô

…ºçûËöÆø ýý ÙºçûÃöÊø
Œ
º æû‚% Îö ýý ÙºçûÃ% Êö

ö ýý èº×øÃøÊö
èºÓøvø•
ݺçûn% Îø ýý ÙºçûÃönûÊø

g
º ×$ Îö ýý غÃ$ Êö
…º^f$ Òö ýý Ùº^Ã$ Êö
ݺ¡$Âø ýý Ùº^Ã$ Êø

ÆkZ nÆCŠ c*
i~¾IL%Z @*
ƒ 7t!
Û ðÃÐ p ÒÆM @*
zPE
+~ yZizZƾI :^â
XèºÚø¡$Âø 霆Ú] èºÚø¡$Âø Øq… èºÚø¡$Âø ‰†ŸZ » L L> L L~y
W

û îE
0kI!Ú üX7

Mq
-Z L L XXܺmû†ôÒøZZ ‰X N Yñ0*
6,
gîEZŠ ~g]p~T}™ª
ÑŠ6,
]Z f +Z
ì ÃÌZ {z

û {°‡»ä¯ îE
0kI!Ú ü

X ó Šó%

1C

ÂN Yñ0*
pÆùc*
ÍÔ8
-gZ
# ~ŠêO÷k 
7Ð ~¼÷ì k 
ÐxiÑ÷îE
0kI!Ú
Xì @*
W6,
yizÆ XXðö¡øÃû³³³³ÊøZZ +»/
$¸gzZ6,
yizÆ XXØö³³³³Ãø³³³³Êû]*ZZ +»™èîE
0kI!Ú‰
Ü zkZ
‰X ñY0xi Ñ÷~¼÷t @*
, ™wEZÐXXÝø†ö³³³³³³³³³³³ÒøZZ[ !*
Ã÷kZZ
# ì$
Ë 0‰
Ü zkZÐ~¼÷ 1C
X å XXÜøuô…øZZ ¬
ì ¯Ð XXÜøuö…øZZ XXܺnûuô…øZZ

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

97

ðö^qø†ûÂø (( ]gúà» ) ðö]Eøçû‰ø (( Š%ÑZzz',
W{Š ¤ ) sö×øeû]* (( Š%Z 6) tö†øÂû]* (( Š%Ñ» ) Eöçø‰û]* ‰
ȔE
0kI!Ú ÂN Yñ0*
: pÆùgzZÍÔ8
-g¤
/ZgzZ ( ]gúàZzz',
W{Š ¤ ) ðö^rø×ûeø (( ]gú~6)

tyZizZgÐ~yZ¦yZizZx Ó{zgzZì @*
WÐ yZizZZtQÉì 7gHyiz m{ ðÃ

û yZizZgÆîE
0kI!Ú ü

X

…º^m$ Eø ýý Ùº^ÃønûÊø áº^mø†ûÂö ýýạøÃûÊö
ܺmø‡ô ýý غÃøÊô g
º Ãû‘
ø ýýغÃûÊø
ݺçûn% Îø ýý ÙºçûÃönûÊø áº]çønøuø ýýạøÃøÊø ܺ_øuö ýý غÃøÊö †ºËû‘
ô ýý غÃûÊô
…ºçûnöÆøýý ÙºçûÃöÊø
áº^føqø ýý Ùº^ÃøÊø ooF_ûÂø ýýoF×ÃûÊø g
º ×û‘
ö ýý غÃûÊö
EºçûÃöŠûÚø ýý ÙºçûÃöËûÚø áº^røâô ýý Ùº^ÃøÊô oF×fûuö ýý oF×ÃûÊö ຊøuø ýý غÃøÊø
$ æø ýý Ùº^Ã$ Êø
ź^•
…º^f$ Òö ýý Ùº^Ã$ Êö
ܺmû†ôÒøýý غnûÃôÊø
麈øÛøâö ýý èº×øÃøÊö

ź^rø|ö ýý Ùº^ÃøÊö
†ºâô^›ø ýý غÂô^Êø

p‚Fnøuø ýýoF×ÃøÊø ˆº×ôeô ýý غÃôÊô
ðö]†øÛûuø ýý ðö¡øÃûÊø g
º ßöqö ýý غÃöÊö
‚ºnùô ‰ø ýý غÃônûÊø ðö]†øoøÂö ýý ðö¡øÃøÊö àºoôìø ýý غÃôÊø
غÏønû‘
ø ýý غÃønûÊø áº^oø_ûÂø ýý ạøÃûÊø Œ
º ‚öÞø ýý غÃöÊø

û t!
Û ~îE
0kI!ÚgzZ¶ÃÌZ ü

:{Z

Xì @*
ƒEZŠ~îE
0kI!ÚgzZì @*
ƒèg ¬~g]p~¶ÃÌZìtt!
Û ~îE
0kI!ÚgzZ¶ÃÌZ X 1
Xì k 
ÐxiÑ÷sÜîE
0kI!Ú²ì á
CÐVâzŠ ~¼gzZxiÑ÷¶ÃÌZ X 2

û lzzÅîE
0kI!Ú ü

Xì Cƒ/xƶÃÌZ~M @*
zPE
+
gzZ ¦z½èYë nkZîE
0kI!ÚÃîE
0kI!Ú

û yZŠ¤
/ÅîE
0kI!Ú ü


º †ö|ö (Í
º æû†ö|ö (Í
º ]†ø|ô (áº^Êø†û|ô (áº^Êø†û|ö (ðö^Êø†ø|öE ( \ƈ ¦) áøçûËömû†ô|ø áô^Ëømû†ô|ø Ì
º mû†ô|ø
X èºËømùô †ø|ö Ì
º mùô †ø|ö Ì
ö ñô]†?ø |ø l
º ^Ëømû†ô|ø áô^jøËømû†ô|ø èºËømû†ô|ø X DèºÊø†ô|û]* (ðö^Êø†ô|û]* (Í
º ]†ø|û]*
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

98

RsÜÅ[Z1PtºÆ9)
RsÜÅ[Z1PÆi|

û Y ÖZi| ü û ØöÃöËûmø ØøÃøÊøü û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[!*
ü X1

†öÚö^+ møŸø (†øÚô.] ^Úø †øÚø]* ^Úø (…ºçûÚö^+ Úø Õø]„øÊø ]†÷Úû*] †öÚøç+ mö †øÚô.] æø †ºÚô! çø³ãöÊø ]†÷³Úû]* †ö³Úö^+³mø †ø³Úø*]
áû†øÚö^+ nøÖø (øáù†øÚøç+ nöÖø á$ †øÚö^+ nøÖø (†ûÚøç+ mö ÜûÖø †ûÚö^+³mø Üû³Öø (†ø³Úøç+ ³m% àû³Öø †ø³Úö^+³m$ àû³Öø (†ö³Úøç+ ³mö Ÿø
(á$ †øÚøç+ nöÖô á$ †øÚö^+ nøÖô á$ †øÚøç+ jöÖô á$ †øÚö (†ûÚøç+ nöÖô †ûÚö^+ nøÖô †ûÚøç+ ³jöÖô †û³Úö äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû†øÚøç+ nöÖø
(†ûÚøç+ möŸø †ûÚö^+møŸø †ûÚøç+ iöŸø †û³Úö^+ ³iøŸøäö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (áû†øÚøç+ nöÖô áû†øÚö^+ nøÖô áû†øÚøç+ jöÖô áû†ø³Úö
(áû†øÚøç+ möŸø áû†øÚö^+ møŸø áû†øÚøç+ iöŸø áû†øÚö^+iøŸø (á$ †øÚøç+ möŸø á$ †øÚö^+ møŸø á$ †øÚøç+ ³iöŸø á$ †ø³Úö^+ ³iøŸø
6 ]æø †ºÛômûç* Úö †öÚôªFÚø á]†øÚø^+ Úø †ºÚø^+Úø äö ßû Úô Í
(†ºÛômûç* Úö †öÚôªFÚø áô]†øÛøòûÚô †ºÛøòûÚôäö ßû Úô èö Öø Ÿ
ö †û ¿$ Ö]ø
ô
Øö Ãø Êû ]øæø (†ºnûÛômûç* Úö †önûÚôªFÚø áô]…ø^ÛøòûÚô …º^ÛøòûÚô (麆øÛômûç* Úö †öÚôªFÚø áô^iø†øÛøòûÚô 麆ø³Ûø³òû³Úô
p†FÚû.] äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø †ºÛômûæø]ö †öÚô]æø]ø áøæû†öÚø! áô]†øÚø! †ö³Úø! äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô ³Ëû ³j$ Ö]
!†øÚö]* æø äôeô †ûÚô! æø åö†øÚø! ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø p†FnûÚø.] †ºÚø.] l
º ^mø†øÚû.] áô^mø†øÚû.]

û mø hø†ø•
ø [!*
û 7Zi| ü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X2

†öñôˆûmø Ÿø(†øñô‡ö^Úø †øñø‡ø ^Úø (…ºçûñöˆûÚø Õø]„øÊø ]†÷ñû‡ô †öñøˆû³mö †ø³ñô‡ö æø †º³ñô]‡ø çø³ãöÊø ]†÷³ñû‡ô †ö³ñôˆû³mø †ø³ñø‡ø
(áû†øñøˆûnöÖø áû†øñôˆûnøÖø (á$ †øñøˆûnöÖø á$ †øñôˆûnøÖø (†ûñøˆûmö ÜûÖø †ûñôˆûmø ÜûÖø (†øñøˆûm% àûÖø †øñôˆûm$ àûÖø (†öñøˆû³mö Ÿø
áû†øñô‡û]ô (á$ †øñøˆûnöÖô á$ †øñôˆûnøÖô á$ †øñøˆûjöÖô á$ †øñô‡û]ô (†ûñøˆûnöÖô †û³ñôˆû³nøÖô †û³ñøˆû³jöÖô †û³ñô‡û]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø
á$ †øñôˆûiøŸø (†ûñøˆûmöŸø †ûñôˆûmøŸø †ûñøˆûiöŸø †ûñôˆû³iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû†øñøˆûnöÖô áû†øñôˆûnøÖô áû†øñøˆûjöÖô
äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû†øñøˆûmöŸø áû†øñôˆûmøŸø áû†øñøˆûiöŸø áû†øñôˆûiøŸø (á$ †øñøˆûmöŸø á$ †øñôˆûmøŸø á$ †øñøˆû³iöŸø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

99

麆øñøˆûÚô (†ºòômûˆøÚö †öñô]ˆøÚø áô]†ø³ñøˆû³Úô †º³ñøˆû³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ6]ûæø (†ºòômûˆøÚö †öñô]ˆøÚø áô]†øñôˆû³Úø †º³ñôˆû³Úø
Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (†ºnûòômûˆøÚö †önôû ñ]ˆøÚø áô]…ø^ñøˆûÚô …º^ñøˆûÚô (麆øòômûˆø³Úö †ö³ñô]ˆø³Úø áô^³iø†ø³ñøˆû³Úô
áô^mø†øñû‡ö p†F³ñûö‡ äö ßû Úô &
ö Þø çÿû ³Ûö ³Öû ]æø (†ºòômû‡ø]ö †öñô]‡ø]ø áøæû†öñø‡û]ø áô]†ø³ñø‡û]ø †ö³ñø‡û]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø ³Ûö ³Öû ]ø
!†øñö‡ø æø äôeô†ûñô‡û]ø æø åö†øñø‡û]ø^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø (p†Fnûñø‡ö †ºñø‡ö l
º ^mø†øñû‡ö

û Y ÖZi| ü û ØöÃøËûmø ØøÃôÊøü û ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø[!*
ü X3

(àøÚô.] ^Úø àøÚô*] ^Úø (áºçûÚö^+Úø Õø]„øÊø ^ß÷Úû]* àöÚøç+ ³mö àø³Úô.] æø ຳÚô! çø³ãöÊø ^³ß÷³Úû]* àö³Úø^+ ³mø àø³Úô*]
(à$ ßøÚøç+ nöÖø à$ ßøÚø^+nøÖø (àûÚøç+ mö ÜûÖø àûÚø^+ mø ÜûÖø (àøÚøç+ m% àûÖø àø³Úø^+ ³m$ àû³Öø (àö³Úøç+ ³mö Ÿø àö³Úø^+ ³møŸø
à$ ßøÚøç+ jöÖô à$ ßøÛømû]ô (àûÚøç+ nöÖô àû³Úø^+ ³nøÖô àû³Úøç+ ³jöÖô àû³Ûø³mû]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûßøÚøç+ nöÖø àûßø³Úø^+ ³nøÖø
àûÚø^+³iøŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûßøÚøç+ nöÖô àûßøÚø^+nøÖô àûßøÚøç+ jöÖô àûßøÛø³mû]ô (à$ ³ßø³Úøç+ ³nöÖô à$ ³ßø³Úø^+³nøÖô
àûßøÚø^+ iøŸø (à$ ßøÚøç+ möŸø à$ ßøÚø^+ møŸø à$ ßø³Úøç+ ³iöŸø à$ ³ßø³Úø^+ ³iøŸø (àû³Úøç+ ³möŸø àû³Úø^+ ³møŸø àû³Úøç+ ³iöŸø
èö Öø ŸF û]æø (àºÛômû^* Úö àöÚôªFÚø áô^ßøÚø^+ Úø àºÚø^+ ³Úø äö ßö Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûßøÚøç+ möŸø àûßøÚø^+ møŸø àûßøÚøç+ ³iöŸø
áº^ÛøòûÚô (èºßøÛômûç* Úö àöÚôªFÚø áô^jøßøÛøòûÚô èºßøÛøòûÚô (àºÛômûç* Úö àöÚôªFÚø áô^ßø³Ûø³òû³Úô ຳÛø³òû³Úô äö ßû Úô
áøçûßöÚø! áô^ßøÚø! àöÚø! äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Ønû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (àºnûÛômûç* Úö àönûÚôªFÚø áô^Þø^Ûøòû³Úô
Øö Ãû ³Êô æø (oßFnûÚø.] àºÚø.] l
º ^³nøßø³Úû.] áô^³nøßø³Úû]* o³ßF³Úû.] äö ßû Úô &
ö ³Þø çÿû ³Ûö ³Öû ]æø (àºÛômûæø]ö àö³Úô]æø]ø
!àøÚö]* æø äôeô àûÚô! æø äößøÚø! ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]

û 7Zi| ü û ØöÃøËûmø ØøÃøÊøü û xöjøËûmø xøjøÊø[!*
ü X ( ³Z) 4

Ùø^* ‰ø^Úø (ÙºçòöŠûÚø Õø]„øÊøŸ÷]ç* ‰ö ØöòøŠûmö Øøòô‰ö æø غ³ñô^³‰ø çø³ãöÊø Ÿ÷]ç* ³‰ö Øö³òø³Šûmø Ùø^* ³‰ø
(ØûòøŠûmö ÜûÖø ØûòøŠûmø ÜûÖø (ØøòøŠûm% àû³Öø Øø³òø³Šûm$ àû³Öø (Øö³òø³ŠûmöŸø Øö³òø³Šûmø Ÿø (Øø³òô³‰ö^³³Úø
ØûòøŠûnøÖô ØûòøŠûjöÖô Øû³òø³‰û]ô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àû×øòøŠûnøÖø àû×øòøŠûnøÖø (à$ ×ø³òø³ŠûnöÖø à$ ³×ø³òø³ŠûnøÖø
àû×øòøŠûnøÖô àû×øòøŠûjöÖô àû×øòø‰û]ô (à$ ×øòø³ŠûnöÖô à$ ³×ø³òø³ŠûnøÖô à$ ³×ø³òø³ŠûjöÖô à$ ³×ø³òø³‰û]ô (Øû³òø³ŠûnöÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

100

à$ ×øòøŠûiøŸø (Øû³òø³ŠûmöŸø Øû³òø³ŠûmøŸø Øû³òø³ŠûiöŸø Øû³òø³ŠûiøŸø äö ³ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àû×ø³òø³ŠûnöÖô
(àû×øòøŠûmöŸø àû×øòøŠûmøŸø àû×øòøŠûiöŸø àû×ø³òø³ŠûiøŸø (à$ ³×ø³òø³ŠûmöŸø à$ ³×ø³òø³ŠûmøŸø à$ ³×ø³òø³ŠûiöŸø
áô¡øòøŠûÚô غòøŠûÚô äö ßû Úô èö Öø ŸF û]æø غòônûŠøÚö Øöñô^ŠøÚø áô¡øòøŠûÚø غ³òø³ŠûÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø
áôŸø^òøŠûÚô Ùº^òøŠûÚô (èº×øòônûŠøÚö Øöñô^ŠøÚø áô^³jø×ø³òø³ŠûÚô èº×ø³òø³ŠûÚô (غ³òô³nûŠøÚö Øö³ñô^³ŠøÚø
áøçû×öòø‰û]ø áô¡øòø‰û]ø Øöòø³‰û]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (غnûòônûŠøÚö Øönûñô^³ŠøÚø
Øö Ãû Êô æø (o×Fnûòø‰ö غòø‰ö l
º ^nø×øòû‰ö áô^nø×øòû‰ö o×Fòû³‰ö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö Öû ]æø (غòônû‰ø]ö Øöñô^‰ø]ø
!Øøòö‰ø æø äôeô Øûòô‰û]ø æø äö×øòø‰û]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]

û x ÕäÉZi| ü û ØöÃøËûmø ØøÃøÊøü û xöjøËûmø xøjøÊø[ !*
ü X ( [) 4

.]†øÏûmø Ÿø (−ø†Îö^Úø *]†øÎø^Úø (ðºæ†öÏûÚø Õø]„øÊø é÷ ðø]†?ø Îô .]†øÏûmö −ø†Îö æø −º…^Îø çøãöÊø é÷ ðø]†?ø Îô .]†øÏûmø ]*†øÎø
ô
ô
ô
†ö Úû Ÿø û]ø (àûñø†øÏûnøÖø àûñø†øÏûnøÖø (à$ ñø†øÏûnöÖø à$ ñø†øÏûnøÖø (+]†øÏûmö ÜûÖø +]†øÏûmø ÜûÖø (*]†øÏûm% àûÖø ]*†øÏûm$ àûÖø (.]†øÏûmöŸø
áû]*†øÏûnøÖô áû*]†øÏûjöÖô áû]*†øÎû]ô (á$ *]†øÏûnöÖô á$ ]*†øÏûnøÖô á$ ]*†øÏûjöÖô á$ *]†øÎû]ô (]+†øÏûnöÖô ]+†øÏûnøÖô ]+†øÏûjöÖô ]+†øÎû]ô äö ßû Úô
á$ *]†øÏûmøŸø á$ ]*†øÏûiöŸø á$ ]*†øÏûiøŸø (]+†øÏûmöŸø +]†ø³Ïû³møŸø +]†ø³Ïû³iöŸø +]†ø³Ïû³iøŸøäö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (áû]*†øÏûnöÖô
−ö…ô^ÏøÚø áô] ðø†øÏûÚø ]1†øÏûÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû]*†øÏûmöŸø áû*]†øÏûmøŸø áû*]†øÏûiöŸø áû]*†øÏûiøŸø (á$ ]*†øÏû³möŸø
(èºñø†ônûÏøÚö −ö…ô^ÏøÚø áô^jøñø†øÏûÚô èºñø†øÏûÚô (−º†ônûÏøÚö −ö…ô^ÏøÚø áô] ðø†øÏûÚô ]1†øÏûÚôäö ßû Úô èö Öø ŸF û]æø −º†ônûÏøÚö
áô^ñø†øÎû]ø .]†ø³Îû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (®ºmû†ônûÏøÚö ®ömû…ô^ÏøÚø áô^ñø]†øÏû³Úô ðº]†ø³Ïû³Úô
æø (oòFmû†øÎö ðº†øÎö l
º ^nøñø†ûÎö áô^nøñø†û³Îö o³ñF†û³Îö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö ³Öû ]æø (−º†ônûÎø]ö −ö…ô^Îø]ø áøçûñö†ø³Îû]ø
!æ* †öÎø æø äôeô −û†ôÎû]ø æø äöñø†øÎû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô

û Y ÖZi| ü û á^ÛøjômûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøjôÊû]ôƒ!*
üX 5
û RsÜü

(àºÛøiøç+ Úö Õø]„øÊø ^Þ÷^Ûøjômû]ô àöÛøiøç+ mö àøÛôiöæû]ö æø àºÛô³iøç+ ³Úö çø³ãöÊø ^³Þ÷^³Ûø³jômû]ô àö³Ûô³iø^+ ³mø àø³Ûø³jømû]ô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

10 1

ÜûÖø àûÛôiø^+ mø ÜûÖø (àøÛøiøç+ m% àûÖø àøÛôiø^+ m$ àûÖø (àöÛøiøç+ ³möŸø àö³Ûô³iø^+ ³møŸø (àø³Ûô³iöæû]ö^³Ú àø³Ûø³jømû]^³Ú
àûÛøiøç+ jöÖô àûÛô³jømû]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûßøÛøiøç+ nöÖø àûßøÛôiø^+ nøÖø (à$ ßøÛøiøç+ nöÖø à$ ßø³Ûô³iø^+³nøÖø (àû³Ûø³iøç+ ³mö
àûßøÛøiøç+ jöÖô àûßøÛôjømû]ô (à$ ßøÛøiøç+ nöÖô à$ ßøÛôiø^+nøÖô à$ ßøÛø³iøç+ ³jöÖô à$ ³ßø³Ûô³jømû]ô (àû³Ûø³iøç+ ³nöÖô àû³Ûô³iø^+ ³nøÖô
à$ ßøÛôiø^+ iøŸø (àûÛøiøç+ möŸø àûÛôiø^+ møŸø àûÛøiøç+ iöŸø àûÛôiø^+ iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àûßøÛøiøç+ nöÖô àûßøÛôiø^+nøÖô
(àûßøÛøiøç+ möŸø àûßøÛôiø^+ møŸø àûßøÛøiøç+ iöŸø àûßøÛôiø^+ iøŸø (à$ ßøÛøiøç+ ³möŸø à$ ³ßø³Ûô³iø^+³møŸø à$ ³ßø³Ûø³iøç+ ³iöŸø
!l
º ^ßøÛøiøç+ Úö áô^ßøÛøiøç+ Úö àºÛøiøç+ Úö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø

û Y ÖZi| ü û á^Ûøòûjô‰ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËûjô‰û]ô ƒ!*
üX 6
û RsÜü

Õø]„øÊø ^Þ÷^Ûøòûjô‰û]ô àöÚø^+ jøŠûmö àøÚôç+ jö‰û]ö æø àºÚô^+ jøŠûÚö çøãöÊø ^Þ÷^Ûøòûjô‰û]ô àöÚô^+jøŠûmø àøÚø^+ ³jø‰û]ô
àøÚô^+ ³jøŠûm$ àûÖø (àöÚø^+ ³jøŠûmöŸø àöÚô^+ ³jøŠûmøŸø (àøÚôç+ jö‰û]^³³Ú àø³Úø^+ ³³jø‰û]^³³Ú (ຳÚø^+ ³³jøŠûÚö
àûßøÚô^+ jøŠûnøÖø (à$ ßøÚø^+jøŠûnöÖø à$ ßøÚô^+ jøŠûnøÖø (àûÚø^+ jøŠûmö Üû³Öø àû³Úô^+ ³jøŠûmø Üû³Öø (àø³Úø^+ ³jøŠûm% àû³Öø
à$ ßøÚô^+ jø‰û]ô (àûÚø^+ jøŠûnöÖô àûÚô^+ ³jøŠûnøÖô àû³Úø^+ ³jøŠûjöÖô àû³Úô^+ ³jø‰û]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûßøÚø^+ ³jøŠûnöÖø
àûßøÚô^+³jøŠûnøÖô àûßøÚø^+ ³jøŠûjöÖô àûßøÚô^+ ³jø‰û]ô (à$ ³ßø³Úø^+ ³³jøŠûnöÖô à$ ³ßø³Úô^+ ³³jøŠûnøÖô à$ ³ßø³Úø^+ ³³jøŠûjöÖô
(àûÚø^+ jøŠûmöŸø àû³Úô^+ ³jøŠûmøŸø àû³Úø^+ ³jøŠûiöŸø àû³Úô^+³jøŠûiøŸø äö ³ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûßø³Úø^+ ³jøŠûnöÖô
àûßøÚø^+ jøŠ+ iöŸø àûßøÚô^+ø jŠûiøŸø (à$ ßøÚø^+ jøŠûmöŸø à$ ßøÚô^+ jøŠûmøŸø à$ ³ßø³Úø^+ ³jøŠûiöŸø à$ ³ßø³Úô^+ ³jøŠûiøŸø
!lº^ßøÚø^+ jøŠûÚö áô^ßøÚø^+ jøŠûÚö àºÚø^+ jøŠûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûßøÚø^+jøŠûmöŸø àûßøÚô^+ jøŠûmøŸø

û Y ÖZi| ü û …^ŠøÓôÞûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËôÞû]ôƒ!*
ü X7
û RsÜü

(†û_ôòøßûmø ÜûÖø (†ø_ôòøßûm$ àûÖø (†ö_ôòøßûmøŸø (†ø_øòøÞû]^Úø (†º_ôòøßûÚö çøãöÊø ]…÷^_øòôÞû]ô †ö_ôòøßûmø †ø³_ø³òø³Þû]ô
áû†ø_ôòøÞû]ô (á$ †ø_ôòøßûnøÖô á$ †ø_ôòøÞû]ô (†û_ôòøßûnøÖô †û_ôòø³Þû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû†ø_ôòøßûnøÖø (á$ †ø_ôòøßûnøÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 02

áû†ø_ôòøßûiøŸø (á$ †ø_ôòøßûmøŸø á$ †ø_ôòøßûiø Ÿø (†û_ôòøßûmøŸø †û_ôòøßû³iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû†ø_ôòøßûnøÖô
!l
º ]†ø_øòøßûÚö (áô]†ø_øòøßûÚö (†º_øòøßûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû†ø_ôòøßûmøŸø

û x ÕäÉZi| ü û ØÎö^ $ Ÿô û]ø‰ü û ØûÂö^Ê$ ]ôƒ!*
ü X8
û RsÜü

(á$ ]*…ø]‚$ nøÖø (ðû…ø]‚$ mø ÜûÖø (ðø…ø]‚$ m$ àûÖø (ðö…ø]‚$ møŸø (ðø…ø]Q$ ]^³Úø (−º…ô]‚$ ³Úö çø³ãöÊø ] ð÷…ö]Q$ ]ô ðö…ø]‚$ ³mø ðø…ø]Q$ ]ô
oö `ô ß$ ³Ö]æø (áû]*…ø]‚$ nøÖô áû]*…ø]Q$ ]ô (á$ ]*…ø]‚$ nøÖô á$ ]*ø…ø]Q$ ]ô (ðû…ø]‚$ ³nøÖô ðû…ø]Q$ ]ô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (áû*]…ø]‚$ nøÖø
ðº…ø]‚$ Úö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû]*…ø]‚$ møŸø áû]*…ø]‚$ iøŸø (á$ *]…ø]‚$ møŸø á$ ]*…ø]‚$ iøŸø (ðû…ø]‚$ møŸø ðû…ø]‚$ iøŸø äö ßû Âø
!l
º ] ðø…ø]‚$ Úö áô] ðø…ø]‚$ Úö

û Y ÖZi| ü û á^ÛømûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøÊûSôƒ!*
ü X9
û RsÜü

àøÚø! ^Úø (àºÚøç+ Úö Õø]„øÊø ^Þ÷^ÛømûSô àöÚøç+ ³mö àø³Úôæû .] æø ຳÚôç+ ³Úö çø³ãöÊø ^³Þ÷^³Ûø³mûSô àö³Úôç+ ³mö àø³Úø!
à$ ßøÚôç+ nöÖø (àûÚøç+ mö ÜûÖø àûÚôç+ mö ÜûÖø (àøÚøç+ m% àûÖø àøÚôç+ m% àûÖø (àö³Úøç+ ³möŸø àö³Úôç+ ³möŸø (àø³Úôæû.]^³Úø
à$ ßøÚô!(àûÚøç+ nöÖô àûÚôç+ ³nöÖô àû³Úøç+ ³jöÖô àû³Úô! äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûßøÚøç+ nöÖø àûßøÚôç+ ³nöÖø (à$ ³ßø³Úøç+ ³nöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûßøÚøç+ nöÖô àûßøÚôç+ nöÖô àûßøÚøç+ jöÖô àûßøÚô! (à$ ßøÚøç+ nöÖô à$ ³ßø³Úôç+ ³nöÖô à$ ³ßø³Úøç+ ³jöÖô
(à$ ßøÚøç+ möŸø à$ ßøÚôç+ möŸø à$ ßøÚøç+ iöŸø à$ ßø³Úôç+ ³iöŸø (àû³Úøç+ ³möŸø àû³Úôç+ ³möŸø àû³Úøç+ ³iöŸø àû³Úôç+ ³iöŸø
!l
º ^ßøÚøç+ Úö áô^ßøÚøç+ Úö àºÚøç+ Úö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûßøÚøç+ möŸø àûßøÚôç+ möŸø àûßøÚøç+ iöŸø àûßøÚôç+ iöŸø

û 7Zi| ü û Ÿÿö¡ÿ øj$ Ö]ø‰ü û Ø×öÃûËøiøƒ!*
üX 10
û RsÜü

(Ÿ+ ø¡+ øjømø Üû³Öø (Ÿ* ø¡+ øjøm$ àû³Öø (Ÿ.ø¡+ øjømøŸø (Ÿ* ø¡+ øiø^³³Úø (ðºÙô¡+ øjøÚö çø³³ãöÊø ] ð÷Ùö¡+ øiø Ÿ.ø¡+ øjømø Ÿ* ø¡+ øiø
áûŸ* ø¡+ øiø (á$ Ÿ* ø¡+ øjønøÖô á$ Ÿ* ø¡+ øiø (Ÿ+ø¡+ øjønøÖô Ÿ+ ø¡+ øiø äö ³³³ßû ³Úô †ö ³³³Úû Ÿø û]ø (áûŸ* ø¡+ øjønøÖø (á$ Ÿ* ø¡+ øjønøÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

10 3

áûŸ* ø¡+ øjøiøŸø (á$ Ÿ* ø¡+ øjømøŸø á$ Ÿ* ø¡+ øjøiøŸø (Ÿ+ ø¡+ øjømøŸø Ÿ+ø¡+ øjøiøŸø äö ³ßû Âø oö ³³`ô ß$ ³Ö]æø (áûŸ* ø¡+ øjnøÖô
!l
º ]Ÿ* ø¡+ øjøÚö áô]Ÿ* ø¡+ øjøÚö Ÿ1ø¡+ øjøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áûŸ* ø¡+ øjømøŸø

RsÜÅ[Z1PÆwV

û mø hø†ø•
ø [!*
û ~zZzÁVü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X ( ³Z) 1

^Úø (QºçûÂöçûÚø Õø]„øÊø é÷‚Âô æø ]‚÷Âûæø ‚öÂøçûmö ‚øÂôæö æø ‚ºÂô]æø çøãöÊø é÷‚³Âô æø ]‚÷³Âûæø ‚ö³Ãô³mø ‚ø³Âøæø
á$ ‚øÃônøÖø (‚ûÂøçûmö ÜûÖø ‚ûÃômø ÜûÖø (‚øÂøçûm% àûÖø ‚ø³Ãô³m$ àû³Öø (‚ö³Âøçû³mö Ÿø ‚ö³Ãô³mø Ÿø(‚ø³Âôæö^³Úø ‚ø³Âøæø
á$ ‚øÂøçûjöÖô á$ ‚øÂô (‚ûÂøçûnöÖô ‚ûÃônøÖô ‚ûÂøçûjöÖô ‚ûÂô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû‚øÂøçûnöÖø áû‚øÃônøÖø (á$ ‚øÂøçûnöÖø
‚ûÂøçûiöŸø ‚ûÃôiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû‚øÂøçûnöÖô áû‚øÃônøÖô áû‚øÂøçûjöÖô áû‚øÂô (á$ ‚øÂøçûnöÖô á$ ‚øÃônøÖô
áû‚øÃômøŸø áû‚øÂøçûiöŸø áû‚øÃôiøŸø (á$ ‚øÂøçûmöŸø á$ ‚øÃômøŸø á$ ‚øÂøçûiöŸø á$ ‚øÃôiøŸø (‚ûÂøçûmöŸø ‚ûÃômøŸø
‚ºÃønûÚô äö ßû ³Úô èö Öø Ÿ6]ûæø (‚ºÃômûçøÚö ‚öÂô]çøÚø áô]‚ø³Âôçû³Úø ‚º³Âôçû³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (áû‚øÂøçûmöŸø
áô]Qø^ÃønûÚô Qº^ÃønûÚô (麂øÃômûçøÚö ‚öÂô]çøÚø áô^iø‚ÃønûÚô 麂øÃø³nûÚô (‚º³Ãô³mûçø³Úö ‚ö³Âô]çø³Úø áô]‚ø³Ãø³nûÚô
‚öÂô]æø]ø áøæû‚öÂøæû]ø áô]‚øÂøæû]ø ‚öÂøæû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (‚ºnûôÃmûçøÚö ‚önûÂô]çøÚø
gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø (p‚FnûÂøæö ‚ºÂøæö l
º ^mø‚øÂûæö áô^mø‚øÂûæö p‚FÂûöæ äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö Öû ]æø (‚ºÃômûæø]ö
!‚øÂöæø æø äôeô ‚ûÂôæû]ø æø åö‚øÂøæû]ø^Úø äö ßû Úô

û mø hø†ø•
ø [!*
û ðc*
ÁVü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X ( [) 1

Ÿø(†øŠômö^Úø †øŠømø ^Úø (…ºçûŠönûÚø Õø]„øÊø ]†÷Šûmö †ö‰øçûmö †øŠômö æø †º‰ô^mø çøãöÊø ]†÷Šûmö †öŠônûmø †øŠømø
(á$ †ø‰øçûnöÖø á$ †øŠônûnøÖø (†û‰øçûmö ÜûÖø †ûŠônûmø ÜûÖø (†ø‰øçûm% àûÖø †ø³Šônûm$ àû³Öø (†ö³‰øçû³mö Ÿø †ö³Šônûmø
á$ †ø‰øçûjöÖô á$ †øŠômû]ô (†û‰øçûnöÖô †ûŠônûnøÖô †û‰øçû³jöÖô †û³Šômû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû†ø‰øçûnöÖø áû†øŠônûnøÖø
†ûŠônûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû†ø‰øçûnöÖô áû†øŠônûnøÖô áû†ø‰øçûjöÖô áû†øŠômû]ô (á$ †ø‰øçûnöÖô á$ †øŠônûnøÖô
áû†øŠônûiøŸø (á$ †ø‰øçûmöŸø á$ †øŠnûmøŸø á$ †ø‰øçûiöŸø á$ †øŠônûiøŸø (†û‰øçûmöŸø †ûŠônûmøŸø †û³‰øçû³iöŸø
(†ºŠônûnøÚö †ö‰ô^nøÚø áô]†øŠônûÚø †º³ŠônûÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû†ø‰øçûmöŸø áû†øŠônûmøŸø áû†ø‰øçû³iöŸø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 04

麆øŠônûnøÚö †ö‰ô^nøÚø áô^iø†øŠønûÚô 麆øŠønûÚô (†ºŠônûnøÚö †ö‰ô^nøÚø áô]†øŠønûÚô †ºŠønûÚô äö ßû Úô èö Öø Ÿ6]ûæø
†öŠømû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô ³Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (†ºnôû ŠnûnøÚö †önû‰ô^³nøÚø áô]…ø^³ŠønûÚô …º^³ŠønûÚô (
†ºŠømö l
º ^mø†øŠûmö áô^mø†øŠûmö p†F³Šûmö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö Öû ]æø (†ºŠônûmø]ö †ö‰ô^mø]ø áøæû†öŠømû]ø áô]†øŠømû]ø
!†øŠömø æø äôeô †ûŠômû]ø æø åö†øŠømû]ø^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø (p†FnûŠømö

û ~zZzÁVü û ØöÃøËûmø ØøÃôÊøü û ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø[!*
ü X ( ³Z) 2

^Úø Äø‰ôæø ^Úø (źçû‰öçûÚø Õø]„øÊø ^Ã÷‰ûæø Äö‰øçûmö Äø‰ôæö æø ĺ³‰ô]æø çø³ãöÊø ^³Ã÷³‰ûæø Äö³Šømø Äø³‰ôæø
à$ ÃøŠønøÖø (Äû‰øçûmö ÜûÖø Äû³Šømø Üû³Öø (Äø³‰øçû³m% àû³Öø Äø³Šøm$ àû³Öø (Äö³‰øçû³mö Ÿø Äö³ŠømøŸø (Äø³‰ôæö
à$ Ãø‰ø (Äû‰øçûnöÖô ÄûŠønøÖô Äû³‰øçû³jöÖô Äû³‰ø äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÃø‰øçûnöÖø àûÃøŠønøÖø (à$ ³Ãø³‰øçû³nöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûÃø‰øçûnöÖô àûÃøŠønøÖô àûÃø‰øçûjöÖô àûÃø‰ø (à$ Ãø‰øçûnöÖô à$ Ãø³ŠønøÖô à$ ³Ãø³‰øçû³jöÖô
(à$ Ãø‰øçûmöŸø à$ ÃøŠømøŸø à$ Ãø³‰øçû³iöŸø à$ ³Ãø³ŠøiøŸø (Äû³‰øçû³möŸø Äû³ŠømøŸø Äû³‰øçû³iöŸø Äû³ŠøiøŸø
Äö‰ô]çøÚø áô^Ãø‰ôçûÚø ĺ‰ôçû³Úø äö ßö Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÃø‰øçûmöŸø àûÃøŠømøŸø àûÃø‰øçûiöŸø àûÃø³ŠøiøŸø
áô^jøÃøŠønûÚô èºÃøŠønûÚô (ĺŠômûçøÚö Äö³‰ô]çø³Úø áô^³Ãø³ŠønûÚô ĺ³ŠønûÚô äö ßû ³Úô èö Öø ŸF û]æø (ĺŠômûçø³Úö
Ønû –
ô Ëû j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (ĺnûŠômûçøÚö Äönû‰ô]çøÚø áô^Âø^ŠønûÚô ź^³ŠønûÚô (èºÃø³Šômûçø³Úö Äö³‰ô]çø³Úø
oÃF‰ûæö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû ³Ûö ³Öû ]æø (ĺŠômûæø]ö Äö‰ô]æø]ø áøçûÃö‰øæû]ø áô^Ãø³‰øæû]ø Äö³‰øæû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø ³Ûö ³Öû ]ø
æø äôeô Äû‰ôæû]ø æø äöÃø‰øæû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø (oÃFnû‰øæö ĺ‰øæö l
º ^nøÃø‰ûæö áô^nøÃø‰ûæö
!Äø‰öæø

û ~zZzÁVü û ØöÃøËûmø ØøÃôÊøü û ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø[!*
ü X ( [) 2

^Úø Øøqôæø ^Úø (ÙºçûqöçûÚø Õø]„øÊø ¡÷qûæø Øöqøçûmö Øøqôæö æø غqô]æø çøãöÊø ¡÷qûæø Øö³qøçû³mø Øø³qôæø
à$ ×øqøçûnøÖø (Øûqøçûmö ÜûÖø Øûqøçûmø ÜûÖø (Øøqøçûm% àûÖø Øøqøçûm$ àûÖø (Øöqøçûmö Ÿø Øö³qøçû³møŸø (Øø³qôæö
à$ ×ørømû]ô (ØûqøçûnöÖô ØûqøçûnøÖô ØûqøçûjöÖô Øûrømû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àû×øqøçûnöÖø àû×øqøçûnøÖø (à$ ×øqøçûnöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àû×øqøçûnöÖô àû×øqøçûnøÖô àû×øqøçûjöÖô àû×ørømû]ô (à$ ×øqøçûnöÖô à$ ×øqøçûnøÖô à$ ³×ø³qøçû³jöÖô
(à$ ×øqøçûmöŸø à$ ×øqøçûmøŸø à$ ×øqøçûiöŸø à$ ×øqøçûiøŸø (ØûqøçûmöŸø ØûqøçûmøŸø Øû³qøçû³iöŸø Øû³qøçû³iøŸø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

105

Øöqô]çøÚø áô¡øqôçûÚø غqôçûÚø äö ßö Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àû×øqøçûmöŸø àû×øqøçûmøŸø àû×øqøçûiöŸø àû×øqøçû³iøŸø
áô^jø×ørønûÚô èº×ørønûÚô (غrômûçø³Úö Øö³qô]çø³Úø áô¡ørø³nûÚô غ³rø³nûÚô äö ßû ³Úô èö Öø ŸF û]æø (غrômûçø³Úö
Ønû –
ô Ëû j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (غnûrômûçøÚö Øönûqô]çøÚø áôŸø^rønûÚô Ùº^rø³nûÚô (èº×ø³rô³mûçø³Úö Øö³qô]çø³Úø
o×F³qûæö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû ³Ûö ³Öû ]æø (غrômûæø]ö Øöqô]æø]ø áøçû×ö³qøæû]ø áô¡øqøæû]ø Øö³qøæû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø ³Ûö ³Öû ]ø
æø äôeô Øûqôæû]ø æø äö×øqøæû]ø ^³Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû ³Êô æø (o×Fnûqøæö غqøæö lº^nø×øqûæö áô^nø×ø³qûæö
!Øøqöæø

û ~zZzÁVü û ØöÃøËûmø ØøÃøÊøü û xöjøËûmø xøjøÊø[!*
üX 3

^Úø gøâøæø ^Úø (h
º çûâöçûÚø Õø]„øÊø è÷føâô g
ö âøçûmö gø³âôæö æø g
º ³âô]æø çø³ãöÊø è÷føâô g
ö ³ãømø gø³âøæø
à$ føãønøÖø (gûâøçûmö ÜûÖø gûãømø ÜûÖø (gøâøçûm% àûÖø gø³ãøm$ àû³Öø (g
ö ³âøçû³mö Ÿø g
ö ³ãømøŸø (gø³âôæö
à$ føâø (gûâøçûnöÖô gû³ãønøÖô gû³âøçû³jöÖô gû³âø äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûføâøçûnöÖø àûføãønøÖø (à$ ³føâøçû³nöÖø
g
û ãøiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àûføâøçûnöÖô àûføãønøÖô àûføâøçûjöÖô àûføâø (à$ føâøçûnöÖô à$ føãønøÖô à$ føâøçû³jöÖô
àûføãøiøŸø (à$ føâøçûmöŸø à$ føãømøŸø à$ ³føâøçû³iöŸø à$ ³føãøiøŸø (gû³³âøçû³möŸø gû³³ãømøŸø g
û ³³âøçû³iöŸø
(g
º ãômûçøÚö g
ö âô]çøÚø áô^føâôçûÚø g
º ³âôçû³Úø äö ßö Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àûføâøçûmöŸø àûføãømøŸø àûføâøçû³iöŸø
g
ö âô]çøÚø áô^³jøføãønûÚô èºføãønûÚô (g
º ³ãômûçø³Úö g
ö ³âô]çø³Úø áô^³³føãønûÚô g
º ³ãønûÚô äö ³ßû ³Úô èö Öø ŸF û]æø
äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Ønû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (g
º nûãômûçøÚö g
ö nûâô]çøÚø áô^eø^ãønûÚô h
º ^ãønûÚô (èºføãômûçø³Úö
lº^nøføâûæö áô^nøføâûæö ofFâûæö äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö Öû ]æø (g
º ãômûæø]ö g
ö âô]æø]ø áøçûföâøæû]ø áô^føâøæû]ø g
ö âøæû]ø
!gøâöæø æø äôeô gûâôæû]ø æø äöføâøæû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø (ofFnûâøæö g
º âøæö

û ~zZzÁVü û ØöÃöËûmø ØøÃöÊøü û Ýö†öÓûmø Ýø†öÒø[!*
ü X4

( Üû‰öçûmø ÜûÖø (øÜø‰öçûm$ àûÖø ( Üö‰öçû³møŸø (Üø³‰öæø ^³Úø ( ܺ³nû‰ôæø çø³ãöÊø è÷Úø^³‰øæø Üö³‰öçû³mø Üø³‰öæø
àûÛø‰öæû]ö ( à$ Ûø‰öçûnøÖô à$ Ûø³‰öæû]ö ( Üû³‰öçû³nøÖô Üû³‰öæû]ö äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÛø‰öçûnøÖø ( à$ Ûø³‰öçû³nøÖø
àûÛø‰öçûiøŸø (à$ Ûø‰öçûmøŸø à$ Ûø‰öçû³iøŸø ( Üû³‰öçû³møŸø Üû³‰öçû³iøŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûÛø‰öçû³nøÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

10 6

ܺŠønûÚô äö ßû Úô èö Öø ŸF û]æø (ܺŠômûçøÚö Üö‰ô]çøÚø áô^Ûø‰ôçûÚø ܺ³‰ôçû³Úø äö ßö Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àûÛø‰öçûmøŸø
ݺ^³ŠønûÚô (èºÛøŠômûçøÚö Üö‰ô]çøÚø áô^³³jøÛø³ŠønûÚô èºÛø³ŠønûÚô (ܺ³Šômûçø³Úö Üö³‰ô]çø³Úø áô^³³Ûø³ŠønûÚô
áô^Ûø‰øæû]ø Üö³‰øæû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Ønû –
ô Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (ܺnûŠômûçøÚö Üönû‰ô]çøÚø áô^³Úø^³ŠønûÚô
ܺ‰øæö l
º ^nøÛø³‰ûæö áô^³nøÛø³‰ûæö o³ÛF³‰ûæö äö ßû Úô &
ö ³Þø çÿû ³Ûö ³Öû ]æø (ܺŠômûæø]ö Üö‰ô]æø]ø áøçû³Ûö³‰øæû]ø
!Üø‰öæø æø äôeô Üû‰ôæû]ø æø äöÛø‰øæû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø (oÛFnû‰øæö

û ~zZzÁVü û ØöÃôËûmø ØøÃôÊøü û g
ö Šôvûmø g
ø Šôuø [ !*
ü X5

'ø…ôæø ^³³Úø ('
º æû…öçû³Úø Õø]„ø³Êø èº$ø]…øæø 'ö…øçû³³mö 'ø…ôæö æø '
º …ô]æø çø³³ãöÊø èº$ø]…øæø 'ö†ô³³mø 'ø…ôæø
à$ $ø†ônøÖø ('û…øçûmö ÜûÖø 'û†ômø Üû³Öø ('ø…øçû³m% àû³Öø 'ø†ô³m$ àû³Öø ('ö…øçû³mö Ÿø 'ö†ô³mø Ÿø('ø…ôæö^³³Úø
à$ $ø…øçûjöÖô à$ $ø…ô ('û…øçûnöÖô 'û†ônøÖô 'û…øçû³jöÖô 'û…ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àû$ø…øçûnöÖø àû$ø†ônøÖø (à$ $ø…øçû³nöÖø
'û…øçûiöŸø 'û†ôiøŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àû$ø…øçûnöÖô àû$ø†ônøÖô àû$ø…øçûjöÖô àû$ø…ô (à$ ³$ø…øçû³nöÖô à$ ³$ø†ô³nøÖô
àû$ø†ômøŸø àû$ø…øçûiöŸø àû$ø†ôiøŸø (à$ $ø…øçûmöŸø à$ $ø†ômøŸø à$ $ø…øçû³iöŸø à$ ³$ø†ô³iøŸø ('û…øçû³möŸø 'û†ô³møŸø
'
º †ønûÚô äö ßû ³Úô èö Öø Ÿ6]ûæø ('
º †ômûçøÚö 'ö…ô]çøÚø áô^$ø…ôçû³Úø '
º …ôçû³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (àû$ø…øçûmöŸø
áô^$ø]†ønûÚô '
º ]†ønûÚô (èº$ø†ômûçøÚö 'ö…ô]çøÚø áô^jø$ø†ønûÚô èº$ø†ønûÚô ('
º †ô³mûçø³Úö 'ö…ô]çø³Úø áô^³$ø†ø³nûÚô
'ö…ô]æø]ø áøçû$ö…øæû]ø áô^$ø…øæû]ø 'ö…øæû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø Êû ]øæø (&
º mû†ômûçøÚö &
ö mû…ô]çøÚø
gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû ³Êô æø (o%Fmû…øæö '
º …øæö l
º ^nø$ø…ûæö áô^nø$ø…ûæö o³$F…ûöæ äö ßû Úô &
ö Þø çÿû Ûö ³Öû ]æø ('
º †ômûæø]ö
!'ø…öæø æø äôeô 'û…ôæû]ø æø äö$ø…øæû]ø^Úø äö ßû Úô

û ~zZzÁVü û Ñ^Ëøiùô Ÿô û]ø‰ü û Ù^ÃøjôÊû]ôƒ!*
üX 6
û RsÜü

(ÐøËôi% ]^Ú ÐøËøi$ ]^Ú (кËøj$ Úö Õø]„øÊø ^Î÷^Ëøiùô ]ô ÐöËøj$ mö ÐøËôi% ]ö æø кËôj$ Úö çøãöÊø ^Î÷^Ëøiùô ]ô ÐöËô³j$ mø Ðø³Ëø³i$ ]ô
àûÏøËôj$ nøÖø (à$ ÏøËøj$ nöÖø à$ ÏøËôj$ nøÖø (ÐûËøj$ möû ÜûÖø ÐûËôj$ mø ÜûÖø (ÐøËøj$ m% àûÖø ÐøËôj$ m$ àûÖø (ÐöËøj$ möûŸø ÐöËô³j$ møŸø
(à$ ÏøËøj$ nöÖô à$ ÏøËôj$ nøÖô à$ ÏøËøj$ jöÖô à$ ÏøËôi$ ]ô (ÐûËøj$ nöÖô ÐûËôj$ nøÖô ÐûËø³j$ jöÖô Ðû³Ëô³i$ ]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûÏøËøj$ nöÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

107

(ÐûËøj$ möŸø ÐûËôj$ møŸø ÐûËøj$ iöŸø ÐûËô³j$ iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûÏøËøj$ nöÖô àûÏøËôj$ nøÖô àûÏøËøj$ jöÖô àûÏø³Ëô³i$ ]ô
Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÏøËøj$ möŸø àûÏøËôj$ møŸø àûÏøËøj$ iöŸø àûÏøËôj$ iøŸø (à$ ÏøËøj$ möŸø à$ ÏøËôj$ møŸø à$ ÏøËøj$ iöŸø à$ Ïø³Ëô³j$ iøŸø
!l
º ^ÏøËøj$ Úö áô^ÏøËøj$ Úö кËøj$ Úö äö ßû Úô

û ~zZzÁVü û Q^Ïønûjô‰ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËûjô‰û]ô ƒ!*
üX ( ³Z )7
û RsÜü

Õø]„øÊø ]Q÷^Ïønûjô‰û]ô ‚öÎøçûjøŠûmö ‚øÎôçûjö‰û]öæø ‚ºÎôçûjøŠûÚö çøãöÊø ]Q÷^³Ïø³nûjô‰û]ô ‚ö³Îôçû³jøŠûmø ‚ø³Îøçû³jø‰û]ô
àûÖø ‚øÎôçûjøŠûmø àûÖø (‚öÎøçûjøŠûmö Ÿø ‚öÎôçû³jøŠûmøŸø (‚ø³Îôçû³jö‰û]^³³Úø ‚ø³Îøçû³jø‰û]^³³Úø (‚º³Îøçû³jøŠûÚö
áû‚øÎôçûjøŠûnøÖø (á$ ‚øÎøçû³jøŠûnöÖø á$ ‚ø³Îôçû³jøŠûnøÖø (‚û³Îøçû³jøŠûmö Üû³Öø‚û³Îôçû³jøŠûmø Üû³Öø (‚ø³Îøçû³jøŠûmö
á$ ‚øÎôçûjø‰û]ô (‚ûÎøçûjøŠûnöÖô ‚ûÎôçû³jøŠûnøÖô ‚û³Îøçû³jøŠûjöÖô ‚û³Îôçû³jø‰û]ô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (áû‚øÎøçû³jøŠûnöÖø
áû‚øÎôçû³jøŠûnøÖô áû‚ø³Îøçû³jøŠûjöÖô áû‚ø³Îôçû³jø‰û]ô (á$ ‚ø³Îøçû³jøŠûnöÖô á$ ‚ø³Îôçû³jøŠûnøÖô á$ ‚ø³Îøçû³jøŠûjöÖô
Ÿø (‚ûÎøçûjøŠûmö Ÿø ‚ûÎôçûjøŠûmø Ÿø ‚ûÎøçû³jøŠûiö Ÿø ‚û³Îôçû³jøŠûiøŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (áû‚øÎøçûjøŠûnöÖô
áû‚øÎøçûjøŠûiö Ÿø áû‚øÎôçûjøŠûiø Ÿø (á$ ‚øÎøçûjøŠûmö Ÿø á$ ‚øÎôçûjøŠûmø Ÿø á$ ‚øÎøçûjøŠûiö Ÿø á$ ‚øÎôçû³jøŠûiø
!l
º ]‚øÎøçûjøŠûÚö áô]‚øÎøçûjøŠûÚö ‚ºÎøçûjøŠûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû‚øÎøçûjøŠûmö Ÿø áû‚øÎôçûjøŠûmø Ÿø

û ðc*
ÁVü û Á^Ïønûjô‰ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËûjô‰û]ô ƒ!*
üX ( [)7
û RsÜü

Õø]„øÊø ^¾÷^Ïønûjô‰û]ô ÀöÏønûjøŠûmö ÀøÎôçûjö‰û]öæø ÀºÏônûjøŠûÚö çøãöÊø ^¾÷^Ïønûjô‰û]ô ÀöÏônûjøŠûmø ÀøÏø³nûjø‰û]ô
ÀøÏônûjøŠûm$ àûÖø (ÀöÏø³nûjøŠûmö Ÿø Àö³Ïô³nûjøŠûmøŸø (Àø³Îôçû³jö‰û]^³³Úø Àø³Ïø³nûjø‰û]^³³Úø (Àº³Ïø³nûjøŠûÚö
àû¿øÏônûjøŠûnøÖø (à$ ¿øÏønûjøŠûnöÖø à$ ¿øÏônûjøŠûnøÖø (ÀûÏønûjøŠûmö ÜûÖø ÀûÏônûjøŠûmø Üû³Öø (Àø³Ïø³nûjøŠûm% àû³Öø
à$ ¿øÏônûjø‰û]ô (ÀûÏønûjøŠûnöÖô ÀûÏônûjøŠûnøÖô Àû³Ïø³nûjøŠûjöÖô Àû³Ïô³nûjø‰û]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àû¿øÏø³nûjøŠûnöÖø
àû¿øÏônûjøŠûnøÖô àû¿øÏønûjøŠûjöÖô àû¿øÏô³nûjø‰û]ô (à$ ³¿ø³Ïø³nûjøŠûnöÖô à$ ³¿ø³Ïô³nûjøŠûnøÖô à$ ³¿ø³Ïø³nûjøŠûjöÖô
Ÿø (ÀûÏønûjøŠûmö Ÿø ÀûÏônûjøŠûmø Ÿø ÀûÏønûjøŠûiö Ÿø Àû³Ïô³nûjøŠûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àû¿øÏø³nûjøŠûnöÖô
àû¿øÏønûjøŠûiö Ÿø àû¿øÏônûjøŠûiø Ÿø (à$ ¿øÏønûjøŠûmö Ÿø à$ ¿øÏônûjøŠûmø Ÿø à$ ¿øÏønûjøŠûiö Ÿø à$ ¿øÏônûjøŠûiø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

108

!l
º ^¿øÏønûjøŠûÚö áô^¿øÏønûjøŠûÚö ÀºÏønûjøŠûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àû¿øÏønûjøŠûmö Ÿø àû¿øÏônûjøŠûmø Ÿø

û ~zZzÁVü û Q^øÏmûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøÊûSôƒ!*
ü X8
û RsÜü

(‚øÎôæû.]^Úø ‚øÎøæû]* ^Úø (‚ºÎøçûÚö Õø]„øÊø ]Q÷^ÏømûSô ‚öÎøçûmö ‚øÎôæû .] æø ‚ºÎôçûÚö çø³ãöÊø ]Q÷^³Ïø³mûSô ‚ö³Îôçû³mö ‚ø³Îøæûœ
áû‚øÎôçûnöÖø (á$ ‚øÎøçûnöÖø á$ ‚øÎôçûnöÖø (‚ûÎøçûmö ÜûÖø ‚ûÎôçûmö ÜûÖø (‚øÎøçûm% àûÖø ‚øÎôçûm% àûÖø (‚öÎøçûmöŸø ‚öÎôçû³möŸø

(á$ ‚øÎøçûnöÖô á$ ‚øÎôçûnöÖô á$ ‚øÎøçûjöÖô á$ ‚øÎôæû*] (‚ûÎøçûnöÖô ‚ûÎôçûnöÖô ‚ûÎøçûjöÖô ‚ûÎôæû]* äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû‚øÎøçûnöÖø
(‚ûÎøçûmöŸø ‚ûÎôçûmöŸø ‚ûÎøçûiöŸø ‚ûÎôçû³iöŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû‚øÎøçûnöÖô áû‚øÎôçûnöÖô áû‚øÎøçûjöÖô áû‚ø³Îôæû]*
(áû‚øÎøçûmöŸø áû‚øÎôçûmöŸø áû‚øÎøçûiöŸø áû‚øÎôçûiöŸø (á$ ‚øÎøçûmöŸø á$ ‚øÎôçûmöŸø á$ ‚ø³Îøçû³iöŸø á$ ‚ø³Îôçû³iöŸø
!lº]‚øÎøçûÚö áô]‚øÎøçûÚö ‚ºÎøçûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø

RsÜÅ[Z1PÆs Z

û ~zZz½ Z ü û ØöÃöËûmø ØøÃøÊøü û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[!*
ü X ( ³Z) 1

(ØønûÎô ^Úø Ùø^Îø ^Úø (ÙºçûÏöÚø Õø]„øÊø Ÿ÷çûÎø Ùö^Ïø³mö Øø³nûÎô æø غ³ñô^³Îø çø³ãöÊø Ÿ÷çû³Îø Ùöçû³Ïö³mø Ùø^ø³Îø
àûÖøçûÏönøÖø (à$ Öø^ÏønöÖø à$ ÖøçûÏönøÖø (ØûÏømö ÜûÖø ØûÏömø ÜûÖø (Ùø^Ïøm% àûÖø ÙøçûÏöm$ àû³Öø (Ùö^³Ïø³mö Ÿø Ùöçû³Ïö³møŸø
àûÖøçûÎö (à$ Öø^ÏønöÖô à$ ÖøçûÏönøÖô à$ Öø^ÏøjöÖô à$ ÖøçûÎö (ØûÏønöÖô ØûÏönøÖô ØûÏø³jöÖô Øû³Îö äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûÖø^ÏønöÖø
à$ ÖøçûÏöiøŸø (ØûÏømöŸø ØûÏömøŸø Øû³Ïø³iöŸø Øû³Ïö³iøŸøäö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûÖø^ÏønöÖô àûÖøçûÏö³nøÖô àû³Öø^³Ïø³jöÖô
Ùº^ÏøÚøäö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÖø^ÏømöŸø àûÖøçûÏömøŸø àûÖø^ÏøiöŸø àûÖøçûÏöiøŸø (à$ Öø^ÏømöŸø à$ ÖøçûÏömøŸø à$ Öø^ÏøiöŸø
6 ]æø غnù ÏøÚö Ùöæ^ÏøÚø áŸø^Ïø³Úø
áô^jøÖøçøÏûÚô èºÖøçøÏûÚô (غnùô ÏøÚö Ùöæô^ÏøÚø áôŸøçøÏûÚô Ùºçø³Ïû³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
ô
ô ô
äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (غnûnùô ÏøÚö Øömûæô^ÏøÚø áôŸø]çøÏûÚô Ùº]çøÏûÚô (èº×ønùô ÏøÚö Ùöæô^³Ïø³Úø
ÙºçøÎö l
º ^nøÖøçûÎö áô^nøÖøçûÎö oÖFçû³Îö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø غnùô Îø]ö Ùöæô^Îø]ø áøçûÖöçøÎû]ø áôŸøçøÎû]ø ÙöçøÎû]ø
!ÙøçöÎø æø äôeô ÙûçôÎû]ø æø äöÖøçøÎû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ o×FmûçøÎö
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

10 9

û ðc*
½ Z ü û ØöÃöËûmø ØøÃøÊøü û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[!*
ü X ( [) 1

(¼ønûÆô ^Úø ½ø^Æø ^Úø (¼ºnûÇôÚø Õø]„øÊø ^_÷nûÆø ½ö^Çømö ¼ønûÆô æø ¼ºñô^Æø çøãöÊø ^_÷nûÆø ½öçûÇömø ½ø^øÆø
(à$ ›ø^ÇønöÖø à$ ›øçûÇönøÖø (¼ûÇømö ÜûÖø ¼ûÇömø ÜûÖø (½ø^Çøm% àû³Öø ½øçû³Çö³m$ àû³Öø (½ö^³Çø³mö Ÿø ½öçû³Çö³møŸø
à$ ›ø^ÇøjöÖô à$ ›øçûÆö (¼û³Çø³nöÖô ¼û³Çö³nøÖô ¼û³Çø³jöÖô ¼û³Æö äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àû›ø^ÇønöÖø àû³›øçû³Çö³nøÖø
¼ûÇöiøŸøäö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àû›ø^ÇønöÖô àû›øçûÇönøÖô àû›ø^ÇøjöÖô àû›øçûÆö (à$ ›ø^ÇønöÖô à$ ³›øçû³Çö³nøÖô
àû›øçûÇöiøŸø (à$ ›ø^ÇømöŸø à$ ›øçûÇömøŸø à$ ›ø^ÇøiöŸø à$ ³›øçû³Çö³iøŸø (¼û³Çø³möŸø ¼û³Çö³møŸø ¼û³Çø³iöŸø
¼ºnùô ÇøÚö ¼ömô ^ÇøÚø áô^›ø^Çø³Úø ½º^³Çø³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àû›ø^ÇømöŸø àû›øçûÇömøŸø àû³›ø^³Çø³iöŸø
6 ]æø
(èº_ønùô ÇøÚö ¼ömô^ÇøÚø áô^jø_ønøÇûÚô èº_ønøÇûÚô (¼ºnùô ÇøÚö ¼ömô^ÇøÚø áô^³_ø³nøÇû³Úô ¼º³nøÇû³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
¼önøÆû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô ³nû –
ô ³Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (¼ºnûnùô ÇøÚö ¼önûmô^ÇøÚø áô^³›ø^³nøÇû³Úô ½º^³nøÇû³Úô
l
º ^nø›øçûÆö áô^nø›øçûÆö o›6 çû³Æö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø ¼ºnùô Æø]ö ¼ömô^Æø]ø áøçû_önøÆû]ø áô^_ønøÆû]ø
!¼ønöÆø æø äôeô ¼ûnôÆû]ø æø äö_ønøÆû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ o_6 nûnøÆö ¼ºnøÆö

û mø hø†ø•
ø [!*
û ðc*
½ Z ü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X2

Ÿø ÄönûfômøŸø (Äønûeô ^Úø Åø^eø ^Úø (ĺnûfôÚø Õø]„øÊø ^Ã÷nûeø Åö^fømö Äønûeô æø ĺñô^eø çøãöÊø ^Ã÷nûeø Äönûfômø Åø^øeø
(àûÂø^fønöÖø àûÃønûfônøÖø (à$ Âø^fønöÖø à$ ÃønûfônøÖø (Äûfømö ÜûÖø Äûfômø ÜûÖø (Åø^føm% àû³Öø Äø³nûfôm$ àû³Öø (Åö^³fømö
àûÂø^føjöÖô àûÃønûeô (à$ Âø^fønöÖô à$ ÃønûfônøÖô à$ Âø^føjöÖô à$ Ãønûeô (ÄûfønöÖô ÄûfônøÖô ÄûføjöÖô Äû³eô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø
à$ Âø^føiöŸø à$ ÃønûfôiøŸø (ÄûfømöŸø ÄûfômøŸø Äû³føiöŸø Äû³fôiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûÂø^fønöÖô àûÃø³nûfônøÖô
ĺnfôÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àûÂø^fømöŸø àûÃønûfômøŸø àûÂø^føiöŸø àûÃønûfôiøŸø (à$ Âø^³fømöŸø à$ ³Ãø³nûfômøŸø
6 ]æø ĺnù føÚö Äöm ^føÚø á^ÃønfÚø
áô^jøÃønøfûÚô èºÃønøfûÚô (ĺnùô føÚö Äömô^føÚø áô^ÃønøfûÚô ĺ³nøfûÚô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
ô
ô ô
ô
äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (ĺnûnùô føÚö Äönûmô^føÚø áô^Âø^nøfûÚô ź^nøfûÚô (èºÃønùô føÚö Äömô^³føÚø
ĺnøeö l
º ^nøÂøçûeö áô^nøÂøçûeö oÂFçû³eö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø ĺnùô eø]ö Äömô^eø]ø áøçûÃönøeû]ø áô^Ãønøeû]ø Äönøeû]ø
!Äønöeø æø äôeô Äûnôeû]ø æø äöÃønøeû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ oÃFnûnøeö
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

11 0

û ~zZz½ Z ü û ØöÃøËûmø ØøÃôÊøü û ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø[!*
ü X3

Í
ø ^ìø ^Úø (Í
º çûíöÚø Õø]„øÊø ^Ê÷çûìø Í
ö ^íømö Ìønûìô æø Ì
º ñô^ìø çøãöÊø ^Ê÷çûìø Í
ö ^íø³mø Í
ø ^ø³ìø
(Ìûíømö ÜûÖø Ìûíømø ÜûÖø (Í
ø ^íø³m% àû³Öø Í
ø ^³íø³m$ àû³Öø (Í
ö ^³íø³mö Ÿø Í
ö ^³íø³mŸø (Ìønûìô ^³Úø
(ÌûíønöÖô ÌûíønøÖô ÌûíøjöÖô Ìûìø äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÊø^íønöÖø àûÊø^íønøÖø (à$ Êø^íønöÖø à$ ³Êø^³íø³nøÖø
oö `ô ß$ Ö]æø (àûÊø^íønöÖô àûÊø^íønøÖô àûÊø^íøjöÖô àûÊø^ìø (à$ Êø^íønöÖô à$ Êø^íønøÖô à$ ³Êø^³íø³jöÖô à$ ³Êø^³ìø
(à$ Êø^íømöŸø à$ Êø^íømøŸø à$ Êø^íøiöŸø à$ Êø^íøiøŸø (ÌûíømöŸø Ìûíø³møŸø Ìûíø³iöŸø Ìûíø³iøŸø äö ßû Âø
Í
ö æô^íøÚø áô^Êø^íøÚø Í
º ^íø³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÊø^íømöŸø àûÊø^íømøŸø àûÊø^íøiöŸø àûÊø^íø³iøŸø
6 ]æø Ì
áô^jøÊøçøíûÚô èºÊøçøíûÚô ( Ì
º nùô íøÚö Í
ö æô^íø³Úø áô^³Êøçø³íû³Úô Í
º çø³íû³Úô äö ßû ³Úô èö Öø Ÿ
º nùô íøÚö
Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (Ì
º nûnùô íøÚö Ìömûæô^íøÚø áô^Êø]çøíûÚô Í
º ]çøíû³Úô (èºËø³nùô íø³Úö Í
ö æô^³íø³Úø
oÊFçûìö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø Ì
º nùô ìø]ö Í
ö æô^ìø]ø áøçûÊöçøìû]ø áô^Êøçøìû]ø Í
ö çø³ìû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö ³Öû ]ø
æø äôeô Í
û çôìû]ø æø äöÊøçøìû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ oËFmûçøìö Í
º çøìö l
º ^nøÊøçûìö áô^nøÊøçûìö

ø çöìø

û ~zZz½ Z ü û ½^nøjôuûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøjôÊû]ôƒ!*
üX 4
û RsÜü

(½º^jøvûÚö Õø]„øÊø ^›÷^nøjôuû]ô ½ö^jøvûmö ¼ønûjôuû]ö æø ½º^jøvûÚö çøãöÊø ^›÷^nøjôuû]ô ½ö^jøvûmø ½ø^³jøuû]
ÜûÖø ¼ûjøvûmø ÜûÖø (½ø^jøvûm% àûÖø ½ø^jøvûm$ àûÖø (½ö^jøvûmöŸø ½ö^jøvû³møŸø (¼ø³nûjôuû]^³Ú ½ø^³jøuû]^³Ú
¼ûjøvûjöÖô ¼ûjøuû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àû›ø^jøvûnöÖø àû›ø^jøvûnøÖø (à$ ›ø^jøvûnöÖø à$ ›ø^jøvûnøÖø (¼û³jøvû³mö
àû›ø^³jøuû]ô (à$ ›ø^³jøvûnöÖô à$ ›ø^³jøvû³nøÖô à$ ³›ø^³³jøvû³jöÖô à$ ³›ø^³³jøuû]ô (¼û³jøvû³nöÖô ¼û³jøvû³nøÖô
¼ûjøvûmøŸø ¼ûjøvûiöŸø ¼û³jøvû³iøŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àû›ø^jøvûnöÖô àû›ø^jøvû³nøÖô àû³›ø^³jøvû³jöÖô
àû›ø^³jøvûiøŸø (à$ ›ø^³jøvûmöŸø à$ ›ø^³³jøvû³møŸø à$ ³›ø^³³jøvû³iöŸø à$ ³›ø^³³jøvû³iøŸø (¼û³jøvû³möŸø
áô^›ø^³jøvû³Úö ½º^³jøvû³Úö äö ³ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (àû›ø^³jøvûmöŸø àû›ø^³jøvû³møŸø àû³›ø^³³jøvû³iöŸø
!l
º ^›ø^jøvûÚö
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

111

û ~zZz½ Z ü û èÞø^Ãøjô‰ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËûjô‰û]ô ƒ!*
üX 5
û RsÜü

Õø]„øÊø è÷Þø^Ãøjô‰û]ô áö^ÃøjøŠûmö àønûÃôjö‰û]öæø àºnûÃôjøŠûÚö çøãöÊø è÷Þø^Ãø³jô‰û]ô àö³nûÃô³jøŠûmø áø^³Ãø³jø‰û]ô
àønûÃôjøŠûm$ àûÖø (áö^³ÃøjøŠûmö Ÿø àönûÃôjøŠûmøŸø (àønûójö‰û]^³³Úø áø^³³Ãø³jø‰û]^³³Úø (áº^³³Ãø³jøŠûÚö
àûßønûÃôjøŠûnøÖø (à$ Þø^ÃøjøŠûnöÖø à$ ßønûÃôjøŠûnøÖø (àû³Ãø³jøŠûmö Üû³Öø àû³Ãô³jøŠûmø Üû³Öø (áø^³Ãø³jøŠûm% àû³Öø
à$ ßønûÃôjø‰û]ô (àû³Ãø³jøŠûnöÖô àû³Ãô³jøŠûnøÖô àû³Ãø³jøŠûjöÖô àû³Ãô³jø‰û]ô äö ³ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûÞø^³Ãø³jøŠûnöÖø
àûßønûÃôjøŠûnøÖô àûÞø^³ÃøjøŠûjöÖô àû³ßø³nûÃô³jø‰û]ô (à$ ³Þø^³³Ãø³jøŠûnöÖô à$ ³ßø³nûÃô³jøŠûnøÖô à$ ³Þø^³³Ãø³jøŠûjöÖô
Ÿø (àûÃøjøŠûmö Ÿø àûÃô³jøŠûmø Ÿø àû³Ãø³jøŠûiö Ÿø àû³Ãô³jøŠûiøŸø äö ³ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûÞø^³Ãø³jøŠûnöÖô
Ÿø àûÞø^ÃøjøŠûiö Ÿø àûßønûÃôjøŠûiø Ÿø (à$ Þø^ÃøjøŠûmö Ÿø à$ ßønûÃôjøŠûmø Ÿø à$ Þø^ÃøjøŠûiö Ÿø à$ ßø³nûÃô³jøŠûiø
!l
º ^Þø^ÃøjøŠûÚö áô^Þø^ÃøjøŠûÚö áº^ÃøjøŠûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûÞø^ÃøjøŠûmö Ÿø àûßønûÃôjøŠûmø

û ~zZz½ Z ü û Q^nøÏôÞûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËôÞû]ôƒ!*
ü X6
û RsÜü

( á$ Qø^ÏøßûnøÖø ( ‚ûÏøßûmø ÜûÖø (Qø^Ïøßûm$ àûÖø (Qö^ÏøßûmøŸø (Qø^ÏøÞû]^Ú (Qº^ÏøßûÚö çøãöÊø ]Q÷^nøÏôÞû]ô Qö^Ïøßû³mø Qø^³Ïø³Þû]
oö `ô ß$ Ö]æø (áûQø^ÏøßûnøÖô áûQø^ÏøÞû]ô ( á$ Qø^ÏøßûnøÖô á$ Qø^ÏøÞû]ô (‚ûÏøßû³nøÖô ‚û³Ïø³Þû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áûQø^ÏøßûnøÖø
äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (áûQø^ÏøßûmøŸø áûQø^ÏøßûiøŸø (á$ Qø^ÏøßûmøŸø á$ Qø^ÏøßûiøŸø ( ‚ûÏø³ßû³møŸø ‚û³Ïø³ßû³iøŸø äö ßû Âø
!lº]Qø^ÏøßûÚö áô]Qø^ÏøßûÚö Qº^ÏøßûÚö

û ~zZz½ Z ü û Q]Qøçô‰ûŸô û]ø‰ü û Ù¡øÃôÊû]ôƒ!*
ü X7
û RsÜü

ÜûÖø Q$ çøŠûmø ÜûÖø (Q$ çøŠûm$ àûÖø (Q% çøŠûmøŸø (Q$ çø‰û]^Úø (Q' çø³ŠûÚö çø³ãöÊø ]Q÷]Qøçô³‰û]ô Q% çø³Šûmø Q$ çø³‰û]ô
Q$ çøŠûnøÖô QûQôçø‰û]ô Qùô çø‰û]ô Q$ çø‰û]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áûQ$ çøŠûnøÖø (á$ Q$ çøŠûnøÖø (QûQôçøŠûmø ÜûÖø Qùô çøŠûmø
Q$ çøŠûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (áûQ$ çøŠûnøÖô áûQ$ çø‰û]ô (á$ Q$ çøŠûnøÖô á$ Q$ çø‰û]ô (QûQôçø³ŠûnøÖô Qùô çø³ŠûnøÖô
áûQ$ çøŠûiøŸø (á$ Q$ çøŠûmøŸø á$ Q$ çøŠûiøŸø (QûQôçøŠûmøŸø Qùô çøŠûmøŸø Q$ çøŠûmøŸø QûQôçø³ŠûiøŸø Qùô çø³ŠûiøŸø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 12

!l
º ]Q$ çøŠûÚö áô]Q$ çøŠûÚö Q' çøŠûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áûQ$ çøŠûmøŸø

û ~zZz½ Z ü û èÚø^ÎøŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøÊûSôƒ!*
ü X8
û RsÜü

ÜönûÏômöŸø (ÜønûÎô.]^Úø Ýø^Îø*] ^Úø (ݺ^ÏøÚö Õø]„øÊø è÷Úø^ÎøSô Ýö^Ïømö ÜønûÎô.] æø ܺnûÏôÚö çøãöÊø è÷Úø^ÎøSô ÜönûÏômö Ýø^³Îø*]
(àûÚø^ÏønöÖø àûÛønûÏônöÖø (à$ Úø^ÏønöÖø à$ ÛønûÏônöÖø (ÜûÏømö ÜûÖø ÜûÏômö ÜûÖø (Ýø^³Ïø³m% àû³Öø Üø³nûÏô³m% àû³Öø (Ýö^³Ïø³möŸø
àûÚø^ÏøjöÖô àûÛønûÎô*] (à$ Úø^ÏønöÖô à$ ÛønûÏônöÖô à$ Úø^ÏøjöÖô à$ ÛønûÎô]* (ÜûÏønöÖô ÜûÏônöÖô ÜûÏø³jöÖô Üû³Îô*] äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø
à$ Úø^ÏøiöŸø à$ ÛønûÏôiöŸø (ÜûÏømöŸø ÜûÏô³möŸø Üû³Ïø³iöŸø Üû³Ïô³iöŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûÚø^ÏønöÖô àûÛø³nûÏô³nöÖô
ݺ^ÏøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àûÚø^ÏømöŸø àûÛønûÏômöŸø àûÚø^ÏøiöŸø àûÛønûÏô³iöŸø (à$ ³Úø^³Ïø³möŸø à$ ³Ûø³nûÏô³möŸø
!l
º ^Úø^ÏøÚö áô^Úø^ÏøÚö

RsÜÅ[Z1PƳ**

G
û ~zZz úL ¢**
ü û ØöÃöËûmø ØøÃøÊøü û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[!*
ü X ( ³Z) 1
^Úø (ç' Âö‚ûÚø Õø]„øÊø é÷çøÂûQøæø ð÷^ÂøQö oÂF‚ûmö oøÂôQö æø Åõ]Qø çøãöÊø é÷çøÂûQøæø ð÷^ÂøQö çû³Âö‚û³mø ^ø³ÂøQø
á$ çøÂö‚ûnøÖø (Åø‚ûmö ÜûÖø Åö‚ûmø ÜûÖø (oÂF‚ûm% àûÖø çøÂö‚ûm$ àûÖø (oÂF‚ûmö Ÿø çûÂö‚ûmøŸø (oøÂôQö ^Úø ^ÂøQø
à$ nøÂø‚ûjöÖô á$ çøÂöQû]ö (Åø‚ûnöÖô Åö‚ûnøÖô Åø‚ûjöÖô ÅöQû]ö äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûnøÂø‚ûnöÖø áûçøÂö‚ûnøÖø (à$ nøÂø‚ûnöÖø
Åö‚ûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûnøÂø‚ûnöÖô áûçøÂö‚ûnøÖô àûnøÂø‚ûjöÖô áûçøÂöQû]ö (à$ ³nøÂø‚û³nöÖô á$ çø³Âö‚û³nøÖô
áûçøÂø‚ûiöŸø (à$ ³nøÂø‚û³möŸø á$ çø³Âö‚û³møŸø à$ ³nøÂø‚û³iöŸø á$ çø³Âö‚û³iøŸø (Åø‚û³möŸø Åö‚û³møŸø Åø‚û³iöŸø
6 ]æø Ämû‚øÚö Å ]‚øÚø á^nøÂø‚ûÚø oÂ÷‚ûÚø äö ßû Úô Í
èö Öø Ÿ
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnøÂø‚ûmöŸø áûçøÂö‚ûmøŸø àûnøÂø‚ûiöŸø
õ
õ
ô
ðº^Âø‚ûÚô ( èºnøÃômû‚øÚö Åõ ]‚øÚø áô^iø^Âø‚ûÚô éº^Âø‚ûÚô ( Äõmû‚ø³Úö Åõ ]‚ø³Úø áô^³nøÂø‚û³Úô o³Â÷‚û³Úô äö ßû Úô
áô^nøÂøQû]ø o³ÂFQû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô ³nû –
ô ³Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø ( o' Ãômû‚øÚö o% Âô]‚ø³Úø áô^³ñø^³Âø‚û³Úô
Øö Ãû Êô æ on# ÂøQö oÂ÷Qö l
º ^nønøÂûQö áô^nønøÂûQö o³nFÂûöQ äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö Öû ]æø ÄõmûQø]ö Åõ]Qø]ø áøçûÂøQû]ø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

113

!çøÂöQø æø äôeô oûÂôQû]ø æø åö^ÂøQû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]

G
û ðc*
úL ¢**
ü û ØöÃöËûmø ØøÃøÊøü û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[!*
ü X([) 1

(oøßôÒö ^Úø ^ßøÒø ^Úø (o' ßôÓûÚø Õø]„øÊø è÷mø^ßøÒô oßFÓûmö oøßôÒö æø áõ^Òø çøãöÊø è÷mø^³ßø³Òô çû³ßö³Óû³mø ^ø³ßø³Òø
(à$ nøßøÓûnöÖø á$ çøßöÓûnøÖø (àøÓûmö ÜûÖø àöÓûmø ÜûÖø (oßFÓûm% àûÖø çøßöÓûm$ àû³Öø (o³ßF³Óû³mö Ÿø çû³ßö³Óû³møŸø
á$ çøßöÓûnøÖô à$ nøßøÓûjöÖô á$ çøßöÒû]ö (àøÓûnöÖô àöÓûnøÖô àøÓûjöÖô àö³Òû]ö äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûnøßøÓûnöÖø áûçøßöÓûnøÖø
àöÓûmøŸø àøÓûiöŸø àöÓûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àûnøßøÓûnöÖô áûçøßöÓûnøÖô àûnøßøÓûjöÖô áûçøßöÒû]ö (à$ nøßøÓûnöÖô
áûçøßöÓûmøŸø àûnøßøÓûiöŸø áûçøßøÓûiöŸø (à$ nøßøÓûmöŸø á$ çøßöÓûmøŸø à$ nøßøÓûiöŸø á$ çøßø³Óû³iöŸø (àø³Óû³möŸø
6 ]æø ànûÓøÚö á^ÓøÚø á^nøßø³Óû³Úø o³ß÷³Óû³Úø äö ßû Úô Í
oß÷Óû³Úô äö ßû ³Úô èö Öø Ÿ
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (àûnøßøÓû³möŸø
õ
ô
õ
áô^ñø^ßøÓûÚô ðº^ßøÓûÚô ( èºnøßônûÓøÚö áõ^ÓøÚø áô^iø^ßøÓûÚô éº^ßøÓûÚô ( àõ³nûÓø³Úö áõ ^³Óø³Úø áô^³nøßø³Óû³Úô
àõnûÒø]ö áõ^Òø]ø áøçûßøÒû]ø áô^nøßøÒû]ø oßFÒû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø Êû ]øæø (o' ßônûÓøÚö o% Þô^ÓøÚø
åö^ßøÒû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ on# ßøÒö oß÷Òö l
º ^nønøßûÒö áô^nønøßûÒö onFßûÒö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö Öû ]æø
!oøßöÒø æø äôeô oûßôÒû]ø æø
G

û mø hø†ø•
ø [!*
û ~zZz úL ¢**
ü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X ( ³Z) 2

^Úø o%Fqø ^Úø (o' %ôrûÚø Õø]„øÊø ]ç& %öqö o%Frû³mö oø³%ôqöæø 'õ^³qø çø³ãöÊø ]ç& ³%öqö oû³%ôrû³mø o³%Fqø
à$ nø%ôrûnøÖø (&ørûmö ÜûÖø &ôrûmø ÜûÖø (o%Frûm% àûÖø oø%ôrûm$ àûÖø (o³%Frû³mö Ÿø oû³%ôrû³møŸø (oø³%ôqö
à$ nø%ôqû]ô (&ørûnöÖô &ôrûnøÖô &ørû³jöÖô &ô³qû]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûnø%ørûnöÖø àûnø%ôrûnøÖø (à$ nø%ørû³nöÖø
oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûnø%ørûnöÖô àûnø%ôrû³nøÖô àû³nø%ørû³jöÖô àû³nø%ôqû]ô (à$ ³nø%ørû³nöÖô à$ ³nø%ôrû³nøÖô à$ ³nø%ørû³jöÖô
(à$ nø%ørûmöŸø à$ nø%ôrûmøŸø à$ nø%ørûiöŸø à$ nø%ôrûiøŸø (&ørûmöŸø &ôrûmøŸø &ørûiöŸø &ôrû³iøŸø äö ßû Âø
'õ^røÚø áô^nø%ørûÚø o%÷rû³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àûnø%ørûmöŸø àûnø%ôrûmøŸø àûnø%ørûiöŸø àûnø%ôrû³iøŸø
6 ]æø &õnûrøÚö
'õ^røÚø áô^iø^%ørûÚô éº^%ørûÚô ( &õnûrøÚö 'õ^røÚø áô^nø%ørûÚô o³%÷rû³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

114

o%Fqû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø Êû ]øæø (o' %ônûrøÚö o% $ô^røÚø áô^ñø^%ørûÚô ðº^%ørûÚô (èºnø%ônûrøÚö
o%÷qö l
º ^nønø%ûqö áô^³nønø%ûqö o³nF%ûqö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ ³Ûö ³Öû ]æø &õnûqø]ö 'õ^qø]ø áøçû%øqû]ø áô^³nø%øqû]ø
!çø%öqø æø äôeô oû%ôqû]ø æø åö^%øqû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ on# %øqö

G
û mø hø†ø•
ø [ !*
û ðc*
úL ¢**
ü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X ( [) 2

(oøÚô…ö ^Úø oÚF…ø ^Úø (o' Úô†ûÚø Õø]„øÊø ^n÷Úû…ø oÚF†ûmö oø³Úô…ö æø Ýõ]…ø çø³ãöÊø ^³n÷Úû…ø oû³Úô†û³mø o³ÚF…ø
(à$ nøÚø†ûnöÖø à$ nøÚô†ûnøÖø (Ýø†ûmö ÜûÖø Ýô†ûmø ÜûÖø (o³ÚF†û³m% àû³Öø oø³Úô†û³m$ àû³Öø (o³ÚF†û³mö Ÿø oû³Úô†û³møŸø
à$ nøÚô†ûnøÖô à$ nøÚø†ûjöÖô à$ ³nøÚô…û]ô (Ýø†û³nöÖô Ýô†û³nøÖô Ýø†û³jöÖô Ýô…û]ô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûnøÚø†ûnöÖø àû³nøÚô†û³nøÖø
Ýô†ûmøŸø Ýø†ûiöŸø Ýô†û³iøŸøäö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûnøÚø†ûnöÖô àûnøÚô†ûnøÖô àûnøÚø†ûjöÖô àû³nøÚô…û]ô (à$ ³nøÚø†û³nöÖô
àûnøÚô†ûmøŸø àûnøÚø†ûiöŸø àûnøÚô†ûiøŸø (à$ ³nøÚø†û³möŸø à$ ³nøÚô†û³møŸø à$ ³nøÚø†û³iöŸø à$ ³nøÚô†û³iøŸø (Ýø†û³möŸø
6 ]æø Ümû†øÚö Ý ]†øÚø á^nøÚø†ûÚø oÚ÷†û³Úø äö ßû Úô Í
áô^nøÚø†ûÚô oÚ÷†ûÚô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnøÚø†ûmöŸø
ô
õ
õ
o% Úô]†øÚø áô^ñø^Úø†ûÚ ðº^Úø†û³Úô (èºnøÛô³mû†ø³Úö Ýõ]†ø³Úø áô^³iø^³Úø†û³Úô 麳^³Úø†û³Úô ( Üõ³mû†ø³Úö Ýõ]†ø³Úø
&
ö Þø ç+ Ûö Öû ]æø Üõmû…ø]ö Ýõ]…ø]ø áøçûÚø…û]ø áô^nøÚø…û]ø oÚF…û]øäö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (o' Ûômû†øÚö
oûÚô…û]ø æø åö^Úø…û]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû ³Êô æ on# Úø…ö oÚ÷…ö l
º ^nønøÚû…ö áô^nønøÚû…ö o³nFÚûö… äö ßû Úô
!oøÚö…ø æø äôeô

G
û ~zZz úL ¢**
ü û ØöÃøËûmø ØøÃôÊøü û ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø[!*
ü X3

û … o•F†ûmö oø•
ø ÷ û
F
^Úø (o' •
ô †ûÚø Õø]„øÊø ^Þ÷]çø•
ô …ö æø š
ô …ø
ô
õ ]…ø çøãöÊ ^Þ]çø•…ô o³•†û³mø oø³•
ÜûÖø š
ø †ûmø ÜûÖø (o•F†ûm% àûÖø o•F†ûm$ àûÖø (o³•F†û³mö Ÿø o³•F†û³møŸø (oø³•
ô …ö ^³Úø oø³•
ô …ø
ø †ûnöÖø àûnø•
ø †ûnøÖø (à$ nø•
ø †û³nöÖø à$ ³nø•
ø †û³nøÖø (š
š
ø †ûjöÖô š
ø …û]ô äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûnø•
ø †û³mö
ø †ûjöÖô àûnø•
ø …û]ô (à$ nø•
ø †ûnöÖô à$ nø•
ø †û³nøÖô à$ ³nø•
ø †û³jöÖô à$ ³nø•
ø …û]ô (š
àûnø•
ø †û³nöÖô š
ø †û³nøÖô
ø †û³nöÖô àû³nø•
ø †û³³nøÖô

ø †û³möŸø š
ø †û³møŸø š
ø †û³iöŸø š
ø †û³iøŸø äö ³ßû Âø oö ³³`ô ß$ ³Ö]æø (àûnø•
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 15

ø †ûmøŸø àûnø•
ø †ûiöŸø àûnø•
ø †ûiøŸø (à$ nø•
ø †ûmöŸø à$ nø•
ø †ûmøŸø à$ ³nø•
ø †û³iöŸø à$ ³nø•
ø †û³iøŸø
àûnø•
÷ †ûÚôäö ßû Úô èö Öø Ÿ
6 ]æø ˜mû†øÚö š ]†øÚø á^nø•
ø †ûÚø o•
÷ †ûÚø äö ßû Úô Í
ø †ûmöŸø
o•
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnø•
ô
õ
õ
ø †ûÚô (èºnø–
ø ø
º ø
ø
ðº^•
ô mû†øÚö š
õ ]†øÚø áô^i^•†ûÚô é^•†ûÚô (˜
õ mû†øÚö š
õ ]†øÚø áô^³nø•†û³Úô
ø …û]ø o•F…û]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Ønû –
û$ ö ûø
ø †û³Ú
áô^nø•
ô mû†øÚö o% •
ô ]†øÚø áô^ñø^•
ô ô ËjÖ] ØÃø ³Ê]æø (o' –
÷ …ö l
û …ö á^³nønø•
û …ö o³nF•
û ö… äö ³ßû Úô &
ö ]…ø]ø áøçû•
ø …û]ø
o•
º ^³nønø•
ö ³Þø ç+ ³Ûö ³Öû ]æø ˜
ô
õ mû…ø] š
õ
ö …ø æø äôe oû•
ø …û]ø ^Úø äö ßû Úô grö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ on# •
ø …ö
!çø•
ô …û]ø æø åö^•
ô
ô
G

û ~zZz úL ¢**
ü û ØöÃøËûmø ØøÃøÊøü û xöjøËûmø xøjøÊø[!*
ü X4

^Úø ovFÚø ^Úø (o' vôÛûÚø Õø]„øÊø ]ç÷vûÚø ovFÛûmö oøvôÚö æø |õ^Úø çøãöÊø ]ç÷vûÚø o³vF³Ûû³mø o³vF³Úø
à$ nøvøÛûnøÖø (xøÛûmö ÜûÖø xøÛûmø ÜûÖø (ovFÛûm% àûÖø ovFÛûm$ àûÖø (o³vF³Ûû³mö Ÿø o³vF³Ûû³møŸø (oø³vô³Úö
à$ nøvøÚû]ô (xøÛûnöÖô xøÛû³nøÖô xø³Ûû³jöÖô xø³Úû]ô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûnøvøÛûnöÖø àûnøvøÛû³nøÖø (à$ ³nøvø³Ûû³nöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àûnøvøÛûnöÖô àûnøvøÛûnøÖô àûnøvøÛûjöÖô àûnøvøÚû]ô (à$ nøvøÛûnöÖô à$ nøvøÛûnøÖô à$ nøvøÛû³jöÖô
àûnøvøÛûiøŸø (à$ nøvøÛûmöŸø à$ nøvøÛûmøŸø à$ nøvøÛûiöŸø à$ nøvøÛûiøŸø (xøÛûmöŸø xøÛûmøŸø xøÛûiöŸø xøÛûiøŸø
xõnûÛøÚö |õ^ÛøÚø áô^nøvøÛûÚø o³v÷³Ûû³Úø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àûnøvøÛûmöŸø àûnøvøÛûmøŸø àûnøvø³Ûû³iöŸø
6 ]æø
(èºnøvônûÛøÚö |õ^ÛøÚø áô^iø^vøÛûÚô éº^vøÛûÚô (xõnûÛøÚö |õ^ÛøÚø áô^nøvøÛûÚô ov÷ÛûÚôäö ßû Úô èö Öø Ÿ
ovFÚû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (o' vônûÛøÚö o% uô^ÛøÚø áô^ñø^vø³Ûû³Úô ðº^³vø³Ûû³Úô
ov÷Úö lº^nønøvûÚö áô^nønøvûÚö o³nFvû³Úö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø xõnûÚø]ö |õ^Úø]ø áøçûvøÚû]ø áô^nøvø³Úû]ø
!çøvöÚø æø äôeô oûvôÚû]ø æø åö^vøÚû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ on# vøÚö
G

û ~zZz úL ¢**
ü û ØöÃöËûmø ØøÃöÊøü û Ýö†öÓûmø Ýø†öÒø[!*
üX 5

(á$ çøìö†ûnøÖø (ïö†ûmø ÜûÖø (çøìö†ûm$ àûÖø (çûìö†ûmøŸø (çøìö…ø ^Úø (ïõ]…ø çøãöÊø é÷çø³ìû…ô çû³ìö†û³mø çø³ìö…ø
oö `ô ß$ Ö]æø (áûçøìö†ûnøÖô áûçøìö…û]ö (á$ çøìö†ûnøÖô á$ çøìö…û]ö ( ïö†û³nøÖô ïö…û]ö äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áûçøìö†ûnøÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

116

äö ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (áûçøìö†ûmøŸø áûçøìö†ûiøŸø (á$ çøìö†ûmøŸø á$ çø³ìö†û³iøŸø (ïö†û³møŸø ïö†û³iøŸø äö ßû ³Âø
6 ]æø îmû†øÚö ï]†øÚø á^nøìø†ûÚø oì÷†û³Úø
éº^ìø†ûÚô ( îõmû†øÚö ïõ]†øÚø áô^nøìø†ûÚô oì÷†û³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
õ
õ
ô
Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø Êû ]øæø ( o' íômû†øÚö o% ìô]†øÚø áô^ñø^ìø†ûÚô ðº^ìø†ûÚô ( èºnøíômû†øÚö ïõ]†øÚø áô^iø^ìø†û³Úô
áô^nønøìû…ö onFìûö… äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø îõmû…ø]ö ïõ]…ø]ø áøçûìø…û]ø áô^nøìø…û]ø o³ìF…û]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö ³Öû ]ø
!çøìö…ø æø äôeô oûìô…û]ø æø åö^ìø…û]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æ on# ìø…ö oì÷…ö l
º ^nønøìû…ö

G
ø iô…ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøjôÊû]ô[!*
û ~zZz úL ¢**
ü û ð^–
üX 6

ø iô…û]ô o–Fiø†ûmö oø–
ø
ø ø
Õø]„øÊø ð÷^–
ô iö…û]ö æø ˜
ô ³iø†û³mø o³–F³iø…û]ô
õ i†û³Úö çø³ãöÊ ð÷^³–³iô…û]ô oû³–
÷ ³iø†û³Úö
oø–
ô iø†ûm$ àûÖø (o³–F³iø†û³möŸø oû³–
ô ³iø†û³møŸø (oø³–
ô ³iö…û]ö^³³Úø o³–F³iø…û]ô^³³Úø (o³–
ø iø†û³nöÖø à$ ³nø–
ø
ø
F ø
ø
àûnø–
ô iø†ûnøÖø (à$ nø–
ô ³iø†û³nøÖø (˜
ø ³iø†û³mö Üû³Öø ˜
ô ³i†û³mø Üû³Ö (o³–³i†û³m% àû³Ö
ø iø†ûjöÖô à$ nø–
ø
ø û
ø ûø
ø ø ø
à$ nø–
ô iø…û]ô (˜
ø iø†ûnöÖô ˜
ø iø†ûjöÖô ˜
ô i†ûnøÖô ˜
ô ³i…û]ô äö ßÚô †ö Úû Ÿ] (àûnø–i†ûnöÖ
ø iø†ûnöÖô àûnø–
ø iø†ûjöÖô àûnø–
ø ³iø†û³nöÖô à$ ³nø–
oö `ô ß$ Ö]æø (àûnø–
ô iø†ûnøÖô àûnø–
ô iø…û]ô (à$ nø–
ô ³iø†û³nøÖô
ø iø†û³iöŸø à$ nø–
ø
ø ø ³iø†û³³iöŸø ˜³iø†û³³iøŸø ä³ßû ³Âø
à$ nø–
ô iø†û³iøŸø (˜
ø iø†û³³möŸø ˜
ô ³i†û³³møŸ ˜
ô
ø iø†ûmöŸø àûnø–
øô iø†ûiöŸø àû³nø–
øô ³iø†û³möŸø à$ ³nø–
(àûnø–
ô iø†ûmøŸø àûnø–
ô ³iø†û³iøŸø (à$ ³nø–
ô ³iø†û³møŸø
ø iø†ûÚö á^nø–
ø iø†ûÚö o–
÷ iø†ûÚö äö ßû Úô Í
!l
º ^nø–
ö †û ¿$ Ö]ø
ô
G

û ~zZz úL ¢**
ü û ð¡øÃûjô‰ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËûjô‰û]ô[!*
üX7

Õø]„øÊø ð÷¡øÃûjô‰û]ô o×FÃûjøŠûmö oø×ôÃûjö‰û]ö æø ØõÃûjøŠûÚö çøãöÊø ð÷¡øÃûjô‰û]ô oû×ôÃûjøŠûmø o³×F³Ãû³jø‰û]ô
oø×ôÃûjøŠûm$ àûÖø (o×FÃûjøŠûmöŸø oû×ôÃû³jøŠûmøŸø (oø³×ô³Ãû³jö‰û]ö^³Úø o³×F³Ãû³jø‰û]ô^³Úø (o³×÷³Ãû³jøŠûÚö
àûnø×ôÃûjøŠûnøÖø (à$ nø×øÃûjøŠûnöÖø à$ nø×ôÃûjøŠûnøÖø (ØøÃûjøŠûmö Üû³Öø Øô³Ãû³jøŠûmø Üû³Öø (o³×F³Ãû³jøŠûm% àû³Öø
à$ nø×ôÃûjø‰û]ô (ØøÃû³jøŠûnöÖô Øô³Ãû³jøŠûnøÖô Øø³Ãû³jøŠûjöÖô Øô³Ãû³jø‰û]ô äö ³ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûnø×ø³Ãû³jøŠûnöÖø
àûnø×ôÃûjøŠûnøÖô àûnø×ø³Ãû³jøŠûjöÖô àû³nø×ô³Ãû³jø‰û]ô (à$ ³nø×ø³Ãû³jøŠûnöÖô à$ ³nø×ô³Ãû³jøŠûnøÖô à$ ³nø×ø³Ãû³jøŠûjöÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

117

(Øø³Ãû³jøŠûmöŸø Øô³Ãû³jøŠûmøŸø Øø³Ãû³jøŠûiöŸø Øô³Ãû³jøŠûiøŸø ä³ßû ³Âø oö ³³`ô ß$ ³Ö]æø (àû³nø×ø³Ãû³jøŠûnöÖô
àûnø×øÃûjøŠûiöŸø àûnø×ôÃûjøŠûiøŸø (à$ nø×øÃûjøŠûmöŸø à$ nø×ôÃûjøŠûmøŸø à$ nø×ø³Ãû³jøŠûiöŸø à$ ³nø×ô³Ãû³jøŠûiøŸø
!lº^nø×øÃûjøŠûÚö áô^nø×øÃûjøŠûÚö o×÷ÃûjøŠûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnø×øÃûjøŠûmöŸø àûnø×ôÃûjøŠûmøŸø

G
û ~zZz úL ¢**
ü û ð¡ørôÞûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøËôÞô]ô[!*
üX 8

(oø×ôrøßûm$ àûÖø (oû×ôrøßûmøŸø (o×Frø³Þû]ô^³Úø (Øõ³rø³ßû³Úö çø³ãöÊø ð÷¡ørô³Þû]ô oû³×ô³rø³ßû³mø o³×F³rø³Þû]ô
(à$ nø×ôrøßûnøÖô à$ nø×ôrøÞû]ô (ØôrøßûnøÖô Øôrø³Þû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûnø×ôrøßûnøÖø (à$ nø×ôrøßûnøÖø (Øôrøßûmø Üû³Öø
(à$ nø×ôrøßûmøŸø à$ nø×ôrøßûiøŸø (Øôrøßû³møŸø Øô³rø³ßû³iøŸø äßû Âø oö `ô ß$ ³Ö]æø (àûnø×ôrøßûnøÖô àûnø×ô³rø³Þû]ô
!l
º ^nø×ørøßûÚö áô^nø×ørøßûÚö o×÷røßûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnø×ôrøßûmøŸø àûnø×ôrøßûiøŸø
G

û ~zZz úL ¢**
ü û ð¡ønû×ôuûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃønûÃôÊû]ô[!*
üX 9

Õø]„øÊø ð÷¡ønû×ôuû]ô oÖFçû×øvûmö oøÖôçû×öuû]ö æø Ùõçû×øvûÚö çøãöÊø ð÷¡ønû×ôuû]ô oûÖôçû³×ø³vû³mø o³ÖFçû³×ø³uû]
oøÖôçû×øvûm$ àûÖø (oÖFçû×øvûmöŸø oûÖôçû³×ø³vû³møŸø (oø³Öôçû³×ö³uû]ö^³Úø o³ÖFçû³×ø³uû]ô^³Úø (o³Ö÷çû³×ø³vû³Úö
àûnøÖôçû×øvûnøÖø (à$ nøÖøçû×øvûnöÖø à$ nøÖôçû×øvûnøÖø (Ùøçû×øvû³mö Üû³Öø Ùôçû³×ø³vû³mø Üû³Öø (o³ÖFçû³×ø³vû³m% àû³Öø
à$ nøÖôçû×øuû]ô (Ùøçû×ø³vû³nöÖô Ùôçû³×ø³vû³nøÖô Ùøçû³×ø³vû³jöÖô Ùôçû³×ø³uû]ô äö ³ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûnøÖøçû×ø³vû³nöÖø
(àûnøÖøçû×øvûnöÖô àûnøÖôçû×øvûnøÖô àûnøÖøçû×øvûjöÖô àûnøÖôçû×øuû]ô (à$ nøÖøçû×øvûnöÖô à$ nøÖôçû×øvûnøÖô à$ nøÖøçû×øvûjöÖô
à$ nøÖøçû×øvûiöŸø à$ nøÖôçû×øvûiøŸø (Ùøçû×øvûmöŸø Ùôçû×øvûmøŸø Ùøçû×øvûiöŸø Ùôçû×øvû³iøŸø äßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø
(àûnøÖøçû×øvûmöŸø àûnøÖôçû×øvûmøŸø àûnøÖøçû×øvûiöŸø àûnøÖôçû×øvûiøŸø (à$ nøÖøçû³×ø³vû³möŸø à$ ³nøÖôçû³×ø³vû³møŸø
!l
º ^nøÖøçû×øvûÚö áô^nøÖøçû×øvûÚö oÖ÷çû×øvûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø
G

ø …ûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøÊûSƒ!*
û ~zZz úL ¢**
ü û ð^•
ô ü X 10
û RsÜü

÷ †ûÚö Õø]„øÊø ð÷^•
ø …ûS o•F†û³mö oø³•
ø ø
(o •
ô …û.] æø š
ô †û³mö o³•F…ûœ
ô
õ †û³Úö çø³ãöÊ ð÷^³•…ûSô o³•
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

118

ø F
ø ô †ûm% àûÖø (o•F†ûmöŸø o•
ÜûÖø š
ô †ûmö Ÿø (oø•
ô …û.]^Úø o³•F…ûœ ^³Úø
ô †ûmö ÜûÖ (o•†ûm% àûÖ oø•
* û
ø ûø
ø ø ô †ûnöÖø (à$ nø•
ø †û³nöÖø à$ ³nø•
š
ø †ûjöÖô š
ô †û³nöÖø (š
ø †û³mö
ô …û] äö ßÚô †ö ³Úû Ÿ] (àûnø•†ûnöÖ àûnø•
ø †ûjöÖô àûnø•
ø †ûnöÖô à$ nø•
ø †û³jöÖô à$ ³nø•
àûnø•
ô …û]* (à$ nø•
ô †û³nöÖô à$ ³nø•
ô …û]* (š
ø †û³nöÖô š
ô †û³nöÖô
ø ø †û³iöŸø š†û³iöŸø äö ³ßû Âø oö ³³`ß$ ³Ö]æø (àûnø•
ø †û³nöÖô àû³nø•

ø †û³möŸø š
ô †û³³nöÖô
ô †û³möŸ š
ô
ô
ø †ûiöŸø àûnø•
ø †ûmöŸø à$ nø•
ø †û³iöŸø à$ ³nø•
àûnø•
ô †ûmöŸø àûnø•
ô †ûiöŸø (à$ nø•
ô †ûmöŸø à$ ³nø•
ô †û³iöŸø
ø †Úö á^nø•
ø †Úö o•
÷ †Úö äö ßû Úô Í
ø †ûmöŸø
!l
º ^nø•
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnø•
ô
G

û ~zZz úL ¢**
ü û ènøÛôŠûj$ Ö]ø‰ü û ØnûÃôËûiø ƒ!*
ü X 11
û RsÜü

oÛ# ‰ø ^Úø (oÛ& ŠøÚö Õø]„øÊø è÷nÛôŠûiø oÛ# Šømö oøÛùô ‰ö æø Üùõ ŠøÚö çøãöÊø è÷nÛôŠûiø oÛùô ³Šømö o³Û# ³‰ø
à$ nøÛùô ŠønöÖø (Ü$ Šømö ÜûÖø Üùô Šømö ÜûÖø (oÛ# Šøm% àûÖø oøÛùô Šøm% àûÖø (oÛ# Šømö Ÿø oÛùô Šømö Ÿø (oøÛùô ‰ö ^³Úø
à$ nøÛùô ‰ø (Ü$ ³ŠønöÖô Üùô ³ŠønöÖô Ü$ ³ŠøjöÖô Üùô ³‰ø äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (àûnøÛ$ ŠønöÖø àû³nøÛùô ³ŠønöÖø (à$ ³nøÛ$ ³ŠønöÖø
äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àûnøÛ$ ŠønöÖô àûnøÛùô ŠønöÖô àûnøÛ$ ŠøjöÖô àûnøÛùô ‰ø (à$ nøÛ$ ŠønöÖô à$ nøÛùô ŠønöÖô à$ nøÛ$ ŠøjöÖô
Ÿø (à$ nøÛ$ Šømö Ÿø à$ù nøÛôŠømö Ÿø à$ nøÛ$ Šøiö Ÿø à$ nøÛùô Šøiö Ÿø (Ü$ Šømö Ÿø Üùô Šømö Ÿø Ü$ ³Šøiö Ÿø Üùô ³Šøiö Ÿø
áô^³nøÛ$ ŠøÚö o³Û& ³ŠøÚö äö ³ßû Úô Í
ö †û ³¿$ ³Ö]ø (àûnøÛ$ Šømö Ÿø àûnøÛô³Šømö Ÿø àû³nøÛ$ ³Šøiö Ÿø àû³nøÛùô ³Šøiö
!lº^nøÛ$ ŠøÚö

G
û ~zZz úL ¢**
ü û é^qø^ßøÛöÖ]ø‰ü û è×øÂø^ËøÚö ƒ!*
ü X 12
û RsÜü

(oq÷^ßøÚö Õø]„øÊø é÷^qø^ßøÚö oqF^ßømö oøqôçûÞö æø tõ^³ßø³Úö çø³ãöÊø é÷³^³qø^³ßø³Úö oû³qô^³ßø³mö o³qF^³Þø
(tø^ßømö ÜûÖø tô^ßømö ÜûÖø (oqF^ßøm% àûÖø oøqô^ßøm% àûÖø (oqF^ßømöŸø oûqô^ßømöŸø (oøqôçûÞö ^Úø oqF^Þø ^Úø
(tø^ßønöÖô tô^ßønöÖô tø^ßøjöÖô tô^³Þø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûnøqø^ßønöÖø àûnøqô^ßønöÖø (à$ nøqø^ßønöÖø à$ nøqô^³ßø³nöÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

119

(àûnøqø^ßønöÖô àûnøqô^ßønöÖô àûnøqø^ßøjöÖô àûnøqô^Þø (à$ nøqø^ßønöÖô à$ nøqô^³ßø³nöÖô à$ ³nøqø^³ßø³jöÖô à$ ³nøqô^³Þø
à$ nøqô^ßømö Ÿø à$ nøqø^ßøiö Ÿø à$ nøqô^ßøiö Ÿø (tø^ßømö Ÿø tô^ßømö Ÿø tø^ßøiö Ÿø tô^ßø³iö Ÿø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø
oq÷^ßøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnøqø^ßømö Ÿø àûnøqô^ßømö Ÿø àûnøqø^ßøiö Ÿø àûnøqô^ßøiö Ÿø (à$ nøqø^³ßø³mö Ÿø
!lº^nøqø^ßøÚö áô^nøqø^ßøÚö
G

û ~zZz úL ¢**
ü û o×ùô røj$ Ö]ø‰ü û ØÃ% Ëøiøƒ!*
ü X 13
û RsÜü

(o×& røjøÚö Õø]„øÊø ^n÷×ùô røiø o×# røjømö oø×ùô röiö æø Øùõ røjøÚö çø³ãöÊø ^³n÷×ùô ³rø³iø o³×# ³rø³jømø o³×# ³rø³iø
Ø$ røjømø ÜûÖø (o×# røjøm% àûÖø o×# røjøm$ àûÖø (o×# røjømöŸø o×# rø³jømøŸø (oø³×ùô ³rö³iö^³Úø o³×# ³rø³iø^³Úø
Ø$ røjøjöÖô Ø$ røiø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûnø×$ røjønöÖø àûnø×$ røjønøÖø (à$ nø×$ røjønöÖø à$ nø×$ røjønøÖø (Ø$ røjømö Üû³Öø
àûnø×$ røjøjöÖô àûnø×$ røiø (à$ nø×$ røjønöÖô à$ nø×$ røjønøÖô à$ nø×$ røjøjöÖô à$ ³nø×$ ³rø³iø (Ø$ ³rø³jønöÖô Ø$ ³rø³jønøÖô
(Ø$ røjømöŸø Ø$ rø³jømøŸø Ø$ ³rø³jøiöŸø Ø$ ³rø³jøiøŸø ä³ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûnø×$ røjønöÖô àû³nø×$ ³rø³jønøÖô
àûnø×$ røjømøŸø àûnø×$ røjøiöŸø àûnø×$ røjøiøŸø (à$ nø×$ røjømöŸø à$ nø×$ røjømøŸø à$ nø×$ røjøiöŸø à$ ³nø×$ ³rø³jøiøŸø
!l
º ^nø×$ røjøÚö áô^nø×$ røjøÚö o×& røjøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnø×$ røjømöŸø

G
û ~zZz úL ¢**
ü û oq^ßøj$ Ö]ø‰ü û ØûÂö^Ëøiø ƒ!*
ü X 14
û RsÜü

(oq÷^ßøjøÚö Õø]„øÊø ^n÷qô^ßøiø oqF^ßøjømö oøqôçûßöiö æø tõ^ßøjøÚö çøãöÊø ^n÷qô^ßøiø oqF^ßøjømø o³qF^³ßø³iø
tø^ßøjømø ÜûÖø (oqF^ßøjøm% àûÖø oqF^ßøjøm$ àûÖø (oqF^ßøjømöŸø oqF^ßøjømøŸø (oøqôçûßöiö ^Úø oqF^ßøiø ^³Úø
tø^ßøjøjöÖô tø^ßøiø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûnøqø^ßøjønöÖø àûnøqø^ßøjønøÖø (à$ nøqø^ßøjønöÖø à$ nøqø^ßøjønøÖø (tø^ßøjømö ÜûÖø
àûnøqø^ßøjøjöÖô àûnøqø^ßøiø (à$ nøqø^ßøjønöÖô à$ nøqø^ßøjønøÖô à$ nøqø^ßøjøjöÖô à$ nøqø^ßøiø (tø^ßøjønöÖô tø^³ßø³jønøÖô
(tø^ßøjømö Ÿø tø^ßøjømø Ÿø tø^³ßø³jøiö Ÿø tø^³ßø³jøiø Ÿø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûnøqø^ßøjønöÖô àûnøqø^³ßø³jønøÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

120

àûnøqø^ßøjøiö Ÿø àûnøqø^ßøjøiø Ÿø (à$ nøqø^ßøjømö Ÿø à$ nøqø^³ßø³jømø Ÿø à$ ³nøqø^³ßø³jøiö Ÿø à$ ³nøqø^³ßø³jøiø Ÿø
!l
º ^nøqø^ßøjøÚö áô^nøqø^ßøjøÚö oq÷^ßøjøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnøqø^ßøjømö Ÿø àûnøqø^ßøjømøŸø

E
©
RsÜÅ[Z1PÆ ýG3 Å

E
û mø hø†ø•
ø [ !*
û tzGýG3©Åü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X ( ³Z) 1

oûÏômøŸø (oøÎôæö^Úø oÎFæø^Úø (o' ÎôçûÚø Õø]„øÊø è÷mø^Îøæô oÎFçûmö oøÎôæö æø Ñõ]æø çøãöÊø è÷mø^Îøæô oûÏômø oÎFæø
(àûnøÎøçûnöÖø àûnøÏônøÖø (à$ nøÎøçûnöÖø à$ nøÏônøÖø (Ñøçûmö ÜûÖø Ðômø ÜûÖø (oÎFçû³m% àû³Öø oø³Ïô³m$ àû³Öø (o³ÎFçû³möŸø
àûnøÎøçûjöÖô àûnøÎô (à$ nøÎøçûnöÖô à$ nøÏônøÖô à$ ³nøÎøçû³jöÖô à$ ³nøÎô (Ñøçû³nöÖô Ðô³nøÖô Ñøçû³jöÖô Ñô äö ßû ³Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø
à$ nøÏômøŸø à$ nøÎøçûiöŸø à$ nøÏôiøŸø (ÑøçûmöŸø ÐômøŸø ÑøçûiöŸø ÐôiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àûnøÎøçûnöÖô àûnøÏônøÖô
Ñõ]çøÚø áô^nøÎøçûÚø oÎ÷çûÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûnøÎøçûmöŸø àûnøÏômøŸø àûnøÎøçûiöŸø àûnøÏôiøŸø (à$ nøÎøçûmöŸø
(èºnøÏômûçøÚö Ñõ]çøÚø áô^iø^ÏønûÚô éº^ÏønûÚô (ÐõmûçøÚö Ñõ]çøÚø áô^nøÏø³nûÚô o³Ï÷³nûÚô äö ßû Úô èö Öø ŸF û]æø (ÐõmûçøÚö
áô^nøÎøæû]ø oÎFæû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû ³j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (o' ÏômûçøÚö o% Îô]çøÚø áô^ñø^³Ïø³nûÚô ðº^³Ïø³nûÚô
Øö Ãû Êô æø on# Îøæö oÎ÷æö l
º ^³nønøÎûæö áô^³nønøÎûæö o³nFÎûæö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ ³Ûö ³Öû ]æø Ðõmûæø]ö Ñõ]æø]ø áøçûÎøæû]ø
!oøÎöæø æø äôeô oûÎôæû]ø æø åö^Îøæû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]

E
û mø hø†ø•
ø [!*
û yzHýG3©Åü û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X ( [) 1

pûçôßûmøŸø (pøçôÞö^Úø pçFÞø^Úø (p' çôßûÚø Õø]„øÊø è÷n$ Þô pçFßûmö pøçôÞö æø æõ^Þø çøãöÊø è÷n$ Þô pûçôßûmø pçF³Þø
(àûmøçøßûnöÖø àûmøçôßûnøÖø (à$ møçøßûnöÖø à$ møçôßûnøÖø (çøßûmö ÜûÖø çôßûmø ÜûÖø (pçFßûm% àûÖø pøçôßûm$ àûÖø (pçFßû³möŸø
àûmøçøßûjöÖô àûmøçôÞû]ô (à$ møçøßûnöÖô à$ møçôßûnøÖô à$ møçøßûjöÖô à$ møçôÞû]ô (çøßûnöÖô çôßûnøÖô çø³ßû³jöÖô çô³Þû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø
à$ møçøßûiöŸø à$ møçôßûiøŸø (çøßûmöŸø çôßû³møŸø çø³ßû³iöŸø çô³ßû³iøŸø äö ßû Âø oö ³`ô ß$ ³Ö]æø (àûmøçøßûnöÖô àûmøçô³ßû³nøÖô
pç÷ßûÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ ³Ö]ø (àûmøçøßûmöŸø àûmøçôßûmøŸø àûmøçøßûiöŸø àûmøçôßûiøŸø (à$ møçø³ßû³möŸø à$ ³møçô³ßû³møŸø
æõ^ßøÚø áô^iø]çøßûÚô éº]çøßûÚô (çõnûßøÚö æõ^ßøÚø áô^møçøßûÚô pç÷ßûÚô äö ßû Úô èö Öø ŸF û]æø (çõnûßøÚö æõ^ßøÚø áô^møçøßûÚø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

121

pçFÞû]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö ³Ãø ³Êû ]øæø (p' çônûßøÚö p% æô^ßøÚø áô^ñø]çøßûÚô ðº]çøßûÚô (èºmøçô³nûßø³Úö
Øö Ãû Êô æø om# çøÞö pç÷Þø l
º ^nøn$ Þö áô^³nøn$ Þö o³n# Þö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ ³Ûö ³Öû ]æø çõnûÞø]ö æõ^Þø]ø áøæûçøÞû]ø áô^³møçø³Þû]ø
!pøçöÞø æø äôeô pûçôÞû]ø æø åö]çøÞû]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö]

RsÜÅ[Z1PƵp
û ØöÃöËûmø ØøÃøÊøü û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø[!*
ü X1

(‚% ÛømöŸø ‚% ÛömøŸø (‚$ Úö^Úø ‚$ Úø^Úø Qºæû‚öÛûÚø Õø]„øÊø ]‚& Úø ‚% ³Ûø³mö ‚$ ³Úö æø Q' ^³Úø çø³ãöÊø ]‚& ³Úø ‚% ³Ûö³mø ‚$ ³Úø
(Qû‚øÛûmö ÜûÖø ‚% Ûømö ÜûÖø ‚ùô Ûømö ÜûÖø ‚% Ûømö ÜûÖø (Qû‚öÛûmø ÜûÖø ‚% Ûömø ÜûÖø ‚ùô Ûömø ÜûÖø ‚$ Ûömø ÜûÖø (‚$ Ûøm% àûÖø ‚$ Ûöm$ àûÖø
‚% ÛøjöÖô ‚ùô ÛøjöÖô ‚$ ÛøjöÖô (Qû‚öÚû]ö ‚% ³Úö ‚ùô ³Úö ‚$ ³Úö äö ßû Úô †ö ³Úû Ÿø û]ø (áû‚$ ÛønöÖø áû‚$ ÛönøÖø (á$ ‚$ ÛønöÖø á$ ‚$ ³Ûö³nøÖø
á$ ‚$ ÛönøÖô á$ ‚$ ÛøjöÖô á$ ‚$ Úö (Qû‚øÛûnöÖô ‚% ÛønöÖô ‚ùô ÛønöÖô ‚$ ÛønöÖô (Qû‚öÛûnøÖô ‚% ÛönøÖô ‚ùô ÛönøÖô ‚$ ³Ûö³nøÖô (Qû‚ø³Ûû³jöÖô
(Qû‚öÛûiøŸø ‚% ÛöiøŸø ‚ùô ÛöiøŸø ‚$ Ûö³iøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû‚$ ÛønöÖô áû‚$ ÛönøÖô áû‚$ ÛøjöÖô áû‚$ Úö (á$ ‚$ Ûø³nöÖô
‚% Ûømö Ÿø ‚ùô Ûømö Ÿø ‚$ Ûømö Ÿø (Qû‚öÛûmø Ÿø ‚% Ûömø Ÿø ‚ùô Ûömø Ÿø ‚$ Ûömø Ÿø (Qû‚øÛûiö Ÿø ‚% Ûøiö Ÿø ‚ùô Ûøiö Ÿø ‚$ Ûø³iö Ÿø
(áû‚$ Ûømö Ÿø áû‚$ Ûömø Ÿø áû‚$ Ûøiö Ÿø áû‚$ Ûöiø Ÿø (á$ ‚$ Ûømö Ÿø á$ ‚$ Ûömø Ÿø á$ ‚$ Ûøiö Ÿø á$ ‚$ Ûöiø Ÿø(Qû‚øÛûmöŸø
6 ]æø (‚' nûÛøÚö Q% ^ÛøÚø á]‚$ ÛøÚø ‚' ÛøÚø äö ßû Úô Í
麂$ ÛøÚô (‚' nûÛøÚö Q% ^ÛøÚø áô]‚$ ÛøÚô ‚' ÛøÚôäö ßû Úô èö Öø Ÿ
ö †û ¿$ Ö]ø
ô
Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø ³Êû ]øæø (‚ºmû‚ônûÛøÚö ‚ömûQô^ÛøÚø áô]Qø]‚øÛûÚô Qº]‚øÛûÚô (麂$ ³nûÛø³Úö Q% ^³Ûø³Úø áô^³iø‚$ ³Ûø³Úô
l
º ^mø‚$ Úö áô^mø‚$ Úö p‚# ³Úö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö ³Öû ]æø ‚' nûÚø]ö Q% ^Úø]ø áøæû‚% Úø]ø áô]‚$ Úø]ø ‚% ³Úø]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö ³Öû ]ø
!Qø‚öÚø æø äôeôQû‚ôÚû]ø æø åö‚$ Úø]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø p‚Fmû‚øÚö Qº‚øÚö

û mø hø†ø•
ø [!*
û ØöÃôËûmø ØøÃøÊøü û hö†ô–
ü X2

†$ Ëôm$ àûÖø (†% ËømöŸø †% ËômøŸø (†$ Êö^Úø †$ Êø^Úø …ºæû†öËûÚø Õø]„øÊø ]…÷]†øÊô †% Ëømö †$ Êö æø …' ^Êø çøãöÊø ]…÷]†øÊô †% Ëômø †$ ³Êø
áû†$ ËônøÖø (á$ †$ ËønöÖø á$ †$ ËônøÖø (…û†øËûmö ÜûÖø †ùô Ëømö ÜûÖø †$ Ëømö ÜûÖø (…û†ôËûmø ÜûÖø †ùô Ëômø Üû³Öø †$ ³Ëô³mø Üû³Öø (†$ ³Ëø³m% àû³Öø
(…û†øËûnöÖô †ùô ËønöÖô †$ ËønöÖô (…û†ôËûnøÖô †ùô ËônøÖô †$ ËônøÖô (…û†øËûjöÖô †ùô ËøjöÖô †$ ËøjöÖô (…û†ôÊû]ô†ùô Êô†$ Êô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø(áû†$ ËønöÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

122

†ùô ËôiøŸø †$ ËôiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû†$ ËønöÖô áû†$ ËônøÖô áû†$ ËøjöÖô áû†$ Êô (á$ †$ ËønöÖô á$ †$ ËônøÖô á$ †$ ËøjöÖô á$ †$ ³Êô
á$ †$ Ëôiø Ÿø (…û†øËûmöŸø †ùô Ëømö Ÿø †$ Ëømö Ÿø (…û†ôËûmø Ÿø †ùô Ëômø Ÿø †$ Ëômø Ÿø (…û†øËûiö Ÿø †ùô Ëøiö Ÿø †$ Ëø³iö Ÿø (…û†ô³Ëû³iøŸø
†' ËôÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû†$ Ëømö Ÿø áû†$ Ëômø Ÿø áû†$ Ëøiö Ÿø áû†$ Ëôiø Ÿø (á$ †$ Ëømö Ÿø á$ †$ Ëô³mø Ÿø á$ †$ ³Ëø³iö Ÿø
6 ]æø (†' nûËøÚö …% ^ËøÚø á]†$ ËôÚø
(麆$ nûËøÚö …% ^ËøÚø áô^iø†$ ËøÚô 麆$ ËøÚô (†' nûËøÚö …% ^ËøÚø áô]†$ ËøÚô †' ³Ëø³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
ô
áøæû†% Êø]ø áô]†$ Êø]ø †% Êø]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø Êû ]øæø (†ºmû†ônûËøÚö †ömû…ô^ËøÚø áô]…ø]†øËûÚô …º]†øËû³Úô
^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø p†Fmû†øÊö …º†øÊö l
º ^mø†$ Êö áô^mø†$ Êö p†# Êö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö Öû ]æø †' nûÊø]ö …% ^Êø]ø
!…ø†öÊø æø äôeô…û†ôÊû]ø æø åö†$ Êø]ø

û ØöÃøËûmø ØøÃôÊøü û ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø[!*
ü X3

(‹
$ Úö^Úø ‹
$ Úø^Úø Œ
º çûŠöÛûÚø Õø]„øÊø ^Š& Úø ‹
% Ûømö ‹
$ Úö æø Œ
' ^Úø çøãöÊø ^Š& Úø ‹
% Ûømø ‹
$ ³Úø

$ Ûømö ÜûÖø (‹
û ŠøÛûmø ÜûÖø ‹
ùô Ûømø ÜûÖø ‹
$ Ûømø ÜûÖø (‹
$ Ûøm% àûÖø ‹
$ Ûøm$ àûÖø (‹
% ÛømöŸø ‹
% ³Ûø³møŸø

ùô Úø ‹
$ Úø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àûŠ$ ÛønöÖø àûŠ$ ÛønøÖø (à$ Š$ ÛønöÖø à$ Š$ ÛønøÖø (‹
û ŠøÛûmö ÜûÖø ‹
ùô Ûømö Üû³Öø

ùô ÛønöÖô ‹
$ ÛønöÖô (‹
û ŠøÛnøÖô ‹
ùô ÛønøÖô ‹
$ ÛønøÖô (‹
û ŠøÛû³jöÖô ‹
ùô ³Ûø³jöÖô ‹
$ ³Ûø³jöÖô (‹
û ³ŠôÚû]ô
(àûŠ$ ÛønöÖô àûŠ$ø ÛønøÖô àûŠ$ ÛøjöÖô àûŠ$ Úø (à$ Š$ ÛønöÖô à$ ³Š$ Ûø³nøÖô à$ ³Š$ Ûø³jöÖô à$ ³Š$ø Úø (‹
û ³ŠøÛû³nöÖô

$ Ûømø Ÿø (‹
û ŠøÛûiö Ÿø ‹
ùô Ûøiö Ÿø ‹
$ Ûøiö Ÿø (‹
û ŠôÛûiøŸø ‹
ùô ÛøiøŸø ‹
$ ÛøiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø
à$ Š$ Ûømø Ÿø à$ Š$ Ûøiö Ÿø à$ Š$ Ûøiø Ÿø (‹
û ŠøÛûmöŸø ‹
ùô Ûømö Ÿø ‹
$ Ûømö Ÿø (‹
û ŠøÛûmø Ÿø ‹
ùô ³Ûø³mø Ÿø
áô^Š$ ÛøÚø ‹
' ÛøÚø äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àûŠ$ Ûømö Ÿø àûŠ$ø Ûømø Ÿø àûŠ$ Ûøiö Ÿø àûŠ$ Ûøiø Ÿø (à$ Š$ Ûø³mö Ÿø
6 ]æø (‹
áô^jøŠ$ ÛøÚô 躊$ ÛøÚô (‹
' nûÛøÚö Œ
% ^ÛøÚø áô^³Š$ Ûø³Úô ‹
' ³Ûø³Úô äö ßû Úô èö Öø Ÿ
' nûÛøÚö Œ
% ^Ûø³Úø
Øô nû –
ô Ëû j$ Ö] Øö Ãø Êû ]øæø (‹
º nûŠônûÛøÚö ‹
ö nû‰ô^ÛøÚø áô^‰ø^ŠøÛûÚô Œ
º ^ŠøÛûÚô (躊$ nûÛøÚö Œ
% ^Ûø³Úø
áô^nøŠ$ Úö oŠ# Úö äö ßû Úô &
ö Þø ç+ Ûö Öû ]æø ‹
' nûÚø]ö Œ
% ^Úø]ø áøçûŠ% Úø]ø áô^Š$ Úø]ø ‹
% Úø]ø äö ßû Úô †ö Ò$ „ø Ûö Öû ]ø
!‹
ø ŠöÚø æø äôeô ‹
û ŠôÚû]ø æø äöŠ$ Úø]ø ^Úø äö ßû Úô gô rö Ãû j$ Ö] Øö Ãû Êô æø oŠFnûŠøÚö ‹
º ŠøÚö l
º ^nøŠ$ Úö
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

123

û ”^’
ø jôìûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøjôÊû]ô[!*
ü X4

^‘
÷ ^’
ø jôìû]ô “
% jøíûmö “
$ jöìû]ö æø “
' jøíû³Úö çø³ãöÊø ^³‘
÷ ^³’
ø ³jôìû]ô “
% ³jøíû³mø “
$ ³jøìû]ô

$ jøíûm$ àûÖø (“
% jøíûmöŸø “
% ³jøíû³møŸø (“
$ ³jöìû]^³³Úø “
$ ³jøìû]^³³Úø “
' ³jøíû³Úö Õø]„ø³Êø
ÜûÖø “
ùô jøíûmö ÜûÖø “
$ jøíûmö ÜûÖø (“
û ’
ô jøíûmø ÜûÖø “
ùô jøíûmø ÜûÖø “
$ jøíûmø ÜûÖø (“
$ jøíûm% àû³Öø

$ jøìû]ô äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (àû’
$ jøíûnöÖø àû’
$ jøíûnøÖø (à$ ’
$ jøíûnöÖø à$ ’
$ jøíûnøÖø (“
û ³’
ø ³jøíû³mö

ùô jøíûnøÖô “
$ jøíûnøÖô (“
û ’
ø jøíûjöÖô “
ùô ³jøíû³jöÖô “
$ ³jøíû³jöÖô (“
û ³’
ô ³jøìû]ô “
ùô ³jøìû]ô
à$ ’
$ jøíûnøÖô à$ ’
$ jøíûjöÖô à$ ’
$ø jøìû]ô (“
û ’
ø jøíûnöÖô “
ùô jøíûnöÖô “
$ jøíûnöÖô (“
û ’
ô jøíû³nøÖô

$ jøíûiøŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (àû’
$ jøíûnöÖô àû’
$ jøíûnøÖô àû’
$ jøíûjöÖô àû’
$ø jøìû]ô (à$ ’
$ jøíû³nöÖô

$ jøíûmø Ÿø (“
û ’
ø jøíûiö Ÿø “
ùô jøíû³iö Ÿø “
$ ³jøíû³iö Ÿø (“
û ³’
ô ³jøíû³iø Ÿø “
ùô ³jøíû³iøŸø
à$ ’
$ jøíûiø Ÿø (“
û ’
ø jøíûmöŸø “
ùô jøíûmö Ÿø “
$ jøíû³mö Ÿø (“
û ³’
ô ³jøíû³mø Ÿø “
ùô ³jøíû³mø Ÿø
àû’
$ jøíûmø Ÿø àû’
$ jøíûiö Ÿø àû’
$ jøíûiø Ÿø (à$ ³’
$ ³jøíû³mö Ÿø à$ ³’
$ ³jøíû³mø Ÿø à$ ³’
$ ³jøíû³iö Ÿø
!l
º ^’
$ jøíûÚö áô^’
$ jøíûÚö “
' jøíûÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (àû’
$ jøíûmö Ÿø

û Q]‚øÚûŸô û]ø‰ü û Ù^ÃøÊû]ô[!*
ü X5

‚% Ûômö Ÿø ( ‚$ Úô]ö ^Úø ‚$ Úø]ø ^Úø ‚' ÛøÚö Õø]„øÊø ]Q÷]‚øÚû]ô ‚% Ûømö ‚$ ³Úô]ö æø ‚' ³Ûô³Úö çø³ãöÊø ]Q÷]‚ø³Úû]ô ‚% ³Ûô³mö ‚$ ³Úø]ø
á$ ‚$ ÛônöÖø (Qû‚øÛûmö ÜûÖø ‚ùô Ûømö ÜûÖø ‚$ Ûømö ÜûÖø (Qû‚ôÛûmö ÜûÖø ‚ùô Ûômö ÜûÖø ‚$ Ûômö ÜûÖø (‚$ Ûøm% àûÖø ‚$ Ûôm% àûÖø (‚% Ûømö Ÿø
‚ùô ÛônöÖô ‚$ ÛônöÖô (Qû‚øÛûjöÖô ‚ùô ÛøjöÖô ‚$ ÛøjöÖô ( Qû‚ôÚû]ø ‚ùô Úô]ø ‚$ Úô]ø äö ßû Úô †ö Úû Ÿø û]ø (áû‚$ ÛønöÖø áû‚$ ÛônöÖø (á$ ‚$ ÛønöÖø
áû‚$ ÛônöÖô áû‚$ ÛøjöÖô áû‚$ø Úô]ø (á$ ‚$ ÛønöÖô á$ ‚$ ÛônöÖô á$ ‚$ ÛøjöÖô á$ ‚$ø Úô]ø (Qû‚øÛûnöÖô ‚ùô ÛønöÖô ‚$ ³Ûø³nöÖô (Qû‚ô³Ûû³nöÖô
‚ùô Ûômö Ÿø ‚$ Ûômö Ÿø (Qû‚øÛûiö Ÿø ‚ùô Ûøiö Ÿø ‚$ Ûøiö Ÿø (Qû‚ôÛûiöŸø ‚ùô ÛôiöŸø ‚$ Ûô³iöŸø äö ßû Âø oö `ô ß$ Ö]æø (áû‚$ ÛønöÖô
áû‚$ Ûôiö Ÿø (á$ ‚$ Ûømö Ÿø á$ ‚$ Ûômö Ÿø á$ ‚$ Ûøiö Ÿø á$ ‚$ Ûôiö Ÿø (Qû‚øÛûmö Ÿø ‚ùô Ûø³mö Ÿø ‚$ ³Ûø³mö Ÿø (Qû‚ô³Ûû³mö Ÿø
!l
º ]‚$ ÛøÚö áô]‚$ ÛøÚö ‚' ÛøÚö äö ßû Úô Í
ö †û ¿$ Ö]ø (áû‚$ Ûømö Ÿø áû‚$ Ûômö Ÿø áû‚$ Ûøiö Ÿø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

124

LsÜÅ[Z1PtºÆ9)

û mø hø†ø•
ø [!*
û hö†ô–
ü û ~zZzwVü X 1
:szcµÇèâ X 1

^Ûøi% ‚ûÂøæø lùô ‚ûÂøæø Üûi% ‚ûÂøæø ^Ûøi% ‚ûÂøæø l$ ‚ûÂøæø áø‚ûÂøæø ^iø‚øÂøæø lû‚øÂøæø]æû‚öÂøæø ]‚øÂøæø ‚øÂøæø
!^Þø‚ûÂøæø l% ‚ûÂøæø à$ i% ‚ûÂøæø

:szctÇèâ X 2

^Ûøi% ‚ûÂøæø ^Úø l$ ‚ûÂøæø ^Úø áø‚ûÂøæø ^Úø ^iø‚øÂøæø ^Úø lû‚øÂøæø ^Úø ]æû‚öÂøæø ^Úø ]‚øÂøæø ^Úø ‚øÂøæø ^Úø
!^Þø‚ûÂøæø ^Úø l% ‚ûÂøæø ^Úø à$ i% ‚ûÂøæø ^Úø ^Ûøi% ‚ûÂøæø ^Úø lùô ‚ûÂøæø ^Úø Üûi% ‚ûÂøæø ^Úø

:w!µÇèâ X 3

^Ûøi% ‚ûÂôæö lùô ‚ûÂôæö Üûi% ‚ûÂôæö ^Ûøi% ‚ûÂôæö l$ ‚ûÂôæö áø‚ûÂôæö ^iø‚øÂôæö lû‚øÂôæö]æû‚öÂôæö ]‚øÂôæö ‚øÂôæö
!^Þø‚ûÂôæö l% ‚ûÂôæö à$ i% ‚ûÂôæö

:w!tÇèâ X 4

^Ûøi% ‚ûÂôæö ^Úø l$ ‚ûÂôæö ^Úø áø‚ûÂôæö ^Úø ^iø‚øÂôæö ^Úø lû‚øÂôæö ^Úø ]æû‚öÂôæö ^Úø ]‚øÂôæö ^Úø ‚øÂôæö ^Úø
!^Þø‚ûÂôæö ^Úø l% ‚ûÂôæö ^Úø à$ i% ‚ûÂôæö ^Úø ^Ûøi% ‚ûÂôæö ^Úø lùô ‚ûÂôæö ^Úø Üûi% ‚ûÂôæö ^Úø

:szcµqg pX 5

áø‚ûÃôiø áô]‚øÃôiø àømû‚ôÃôiø áøæû‚öÃôiø áô]‚øÃôiø ‚öÃôiø áø‚ûÃômø áô]‚øÃôiø ‚öÃôiø áøæû‚ö³Ãô³mø áô]‚ø³Ãô³mø ‚ö³Ãô³mø
!‚öÃôÞø ‚öÂô]ø

:szctqg pX 6

áøæû‚öÃôiø Ÿø áô]‚øÃôiø Ÿø ‚öÃôiø Ÿø áø‚ûÃômø Ÿø áô]‚øÃôiø Ÿø ‚öÃôiø Ÿø áøæû‚öÃômø Ÿø áô]‚øÃô³mø Ÿø ‚ö³Ãô³mø Ÿø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

125

!‚öÃôÞø Ÿø ‚öÂô]ø Ÿø áø‚ûÃôiø Ÿø áô]‚øÃôiø Ÿø àømû‚ôÃôiø Ÿø

:w!µqg pX7

áøæû‚öÂøçûiö áô]‚øÂøçûiö ‚öÂøçûiö áø‚ûÂøçûmö áô]‚ø³Âøçû³iö ‚ö³Âøçû³iö áøæû‚ö³Âøçû³mö áô]‚ø³Âøçû³mö ‚ö³Âøçû³mö
!‚öÂøçûÞö ‚öÂøæû]ö áø‚ûÂøçûiö áô]‚øÂøçûiö àømû‚ôÂøçûiö

:w!tqg pX 8

‚öÂøçûiö Ÿø áø‚û³Âøçû³mö Ÿø áô]‚ø³Âøçû³iö Ÿø ‚ö³Âøçû³iö Ÿø áøæû‚ö³Âøçû³mö Ÿø áô]‚ø³Âøçû³mö Ÿø ‚ö³Âøçû³mö Ÿø
!‚öÂøçûÞö Ÿø ‚öÂøæû]ö Ÿø áø‚ûÂøçûiö Ÿø áô]‚øÂøçûiö Ÿø àømû‚ôÂøçûiö Ÿø áøæû‚öÂøçûiö Ÿø áô]‚øÂøçûiöŸø

:szc—N @*
ÔX 9

]æû‚öÃôiø àûÖø ]‚øÃôiø àûÖø ‚øÃôiø àûÖø áø‚ûÃôm$ àûÖø ]‚øÃôiø àûÖø ‚øÃôiø àûÖø ]æû‚öÃôm$ àûÖø ]‚øÃôm$ àûÖø ‚ø³Ãô³m$ àû³Öø
!‚øÃôÞø àûÖø ‚øÂô]ø àûÖø áø‚ûÃôiø àûÖø ]‚øÃôiø àûÖø pû‚ôÃôiø àûÖø

:w!—N @*
ÔX 10

‚øÂøçûiö àûÖø áø‚ûÂøçûm% àûÖø ]‚øÂøçûiö àûÖø ‚øÂøçûiö àû³Öø ]æû‚ö³Âøçû³m% àû³Öø ]‚ø³Âøçû³m% àû³Öø ‚ø³Âøçû³m% àû³Öø
!‚øÂøçûÞö àûÖø ‚øÂøæû]ö àûÖø áø‚ûÂøçûiö àûÖø ]‚øÂøçûiö àûÖø pû‚ôÂøçûiö àûÖø ]æû‚öÂøçûiö àûÖø ]‚øÂøçûiö àûÖø

:szcËåC9E
ÔX 11

]æû‚öÃôiø ÜûÖø ]‚øÃôiø ÜûÖø ‚ûÃôiø ÜûÖø áø‚ûÃômø ÜûÖø ]‚øÃôiø ÜûÖø ‚ûÃôiø ÜûÖø ]æû‚öÃô³mø Üû³Öø ]‚ø³Ãô³mø Üû³Öø ‚û³Ãô³mø Üû³Öø
!‚ûÃôÞø ÜûÖø ‚ûÂô]ø ÜûÖø áø‚ûÃôiø ÜûÖø ]‚øÃôiø ÜûÖø pû‚ôÃôiø ÜûÖø

:w!ËåC9E
ÔX 12

]‚øÂøçûiö ÜûÖø ‚ûÂøçûiö ÜûÖø áø‚ûÂøçûmö ÜûÖø ]‚øÂøçûiö ÜûÖø ‚ûÂøçûiö ÜûÖø ]æû‚öÂøçûmö ÜûÖø ]‚øÂøçûmö ÜûÖø ‚ûÂøçûmö ÜûÖø
!‚ûÂøçûÞö ÜûÖø ‚ûÂøæû]ö ÜûÖø áø‚ûÂøçûiö ÜûÖø ]‚øÂøçûiö ÜûÖø pû‚ôÂøçûiö ÜûÖø ]æû‚öÂøçûiö ÜûÖø

:szcN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 13

á$ ‚ôÃôjøÖø á$ ‚öÃôjøÖø áùô ]‚øÃôjøÖø á$ ‚øÃôjøÖø áùô ^Þø‚ûÃônøÖø áùô ]‚øÃôjøÖø á$ ‚øÃôjøÖø á$ ‚öÃônøÖø áùô ]‚øÃônøÖø á$ ‚øÃô³nøÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

126

!á$ ‚øÃôßøÖø á$ ‚øÂôŸø ø áùô ^Þø‚ûÃôjøÖø áùô ]‚øÃôjøÖø

:w!N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 14

áùô ]‚øÂøçûjöÖø á$ ‚øÂøçûjöÖø áùô ^Þø‚ûÂøçûnöÖø áùô ]‚øÂøçûjöÖø á$ ‚øÂøçûjöÖø á$ ‚öÂøçûnöÖø áùô ]‚øÂøçûnöÖø á$ ‚øÂøçûnöÖø
!á$ ‚øÂøçûßöÖø á$ ‚øÂøæûŸö ø áùô ^Þø‚ûÂøçûjöÖø áùô ]‚øÂøçûjöÖø á$ ‚ôÂøçûjöÖø á$ ‚öÂøçûjöÖø

:szcÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 15

!áû‚øÃôßøÖø áû‚øÂôŸø ø áû‚ôÃôjøÖø áû‚öÃôjøÖø áû‚øÃôjøÖø áû‚øÃôjøÖø áû‚öÃônøÖø áû‚øÃônøÖø

:w!ÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 16

!áû‚øÂøçûßöÖø áû‚øÂøæûŸö ø áû‚ôÂøçûjöÖø áû‚öÂøçûjöÖø áû‚øÂøçûjöÖø áû‚øÂøçûjöÖø áû‚öÂøçûnöÖø áû‚øÂøçûnöÖø

:szc¢q%ZX 17
!áø‚ûÂô ]‚øÂô pû‚ôÂô æû‚öÂô ]‚øÂô ‚ûÂô

:w!¢q%ZX 18

!áø‚ûÂøçûjöÖô ]æû‚öÂøçûjöÖô pû‚ôÂøçûjöÖô ]æû‚öÂøçûjöÖô ]‚øÂøçûjöÖô ‚ûÂøçûjöÖô

:szcT
$¸%ZX 19

!‚ûÃôßøÖô ‚ûÂôŸôø áø‚ûÃônøÖô ]‚øÃôjøÖô ‚ûÃôjøÖô ]æû‚öÃônøÖô ]‚øÃônøÖô ‚ûÃônøÖô

:w!T
$¸%ZX 20

!‚ûÂøçûßöÖô ‚ûÂøæûŸôö áø‚ûÂøçûnöÖô ]‚øÂøçûjöÖô ‚ûÂøçûjöÖô ]æû‚öÂøçûnöÖô ]‚øÂøçûnöÖô ‚ûÂøçûnöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 21

!áùô ^Þø‚ûÂô áùô ]‚øÂô á$ ‚ôÂô á$ ‚öøÂô áùô ]‚øÂô á$ ‚øÂô

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 22

!áùô ^Þø‚ûÂøçûjöÖô áùô ]‚øÂøçûjöÖô á$ ‚ôÂøçûjöÖô á$ ‚öÂøçûjöÖô áùô ]‚øÂøçûjöÖô á$ ‚øÂøçûjöÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

127

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 23

!á$ ‚øÃôßøÖô á$ ‚øÂôŸôø áùô ^Þø‚ûÃônøÖô áùô ]‚øÃôjøÖô á$ ‚øÃôjøÖô á$ ‚öÃônøÖô áùô ]‚øÃônøÖô á$ ‚øÃônøÖô

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 24

!á$ ‚øÂøçûßöÖô á$ ‚øÂøæûŸôö áùô ^Þø‚ûÂøçûnöÖô áùô ]‚øÂøçûjöÖô á$ ‚øÂøçûjöÖô á$ ‚öÂøçûnöÖô áùô ]‚øÂøçûnöÖô á$ ‚øÂøçûnöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 25

!áû‚ôÂô áû‚öÂô áû‚øÂô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 26

!áû‚ôÂøçûjöÖô áû‚öÂøçûjöÖô áû‚øÂøçûjöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 27

!áû‚øÃôßøÖô áû‚øÂôŸôø áû‚øÃôjøÖô áû‚öÃônøÖô áû‚øÃônøÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 28

!áû‚øÂøçûßöÖô áû‚øÂøæûŸôö áû‚øÂøçûjöÖô áû‚öÂøçûnöÖô áû‚øÂøçûnöÖô

:szc¢q4X 29

!áø‚ûÃôiøŸø ]‚øÃôiøŸø pû‚ôÃôiøŸø ]æû‚öÃôiøŸø ]‚øÃôiøŸø ‚ûÃôiøŸø

:w!¢q4X 30

!áø‚ûÂøçûiöŸø ]‚øÂøçûiöŸø pû‚ôÂøçûiöŸø ]æû‚öÂøçûiöŸø ]‚øÂøçûiöŸø ‚ûÂøçûiöŸø

:szcT
$¸4X 31

!‚ûÃôÞøŸø ‚ûÂô]øŸø áø‚ûÃômøŸø ]‚øÃôiøŸø ‚ûÃôiøŸø ]æû‚öÃômøŸø ]‚øÃômøŸø ‚ûÃômøŸø

:w!T
$¸4X 32

!‚ûÂøçûÞöŸø ‚ûÂøæû]öŸø áø‚ûÂøçûmöŸø ]‚øÂøçûiöŸø ‚ûÂøçûiöŸø ]æû‚öÂøçûmöŸø ]‚øÂøçûmöŸø ‚ûÂøçûmöŸø

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

128

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 33

!áùô ^Þø‚ûÃôiøŸø áùô ]‚øÃôiøŸø á$ ‚ôÃôiøŸø á$ ‚öÃôiøŸø áùô ]‚øÃôiøŸø á$ ‚øÃôiøŸø

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 34

!áùô ^Þø‚ûÂøçûiöŸø áùô ]‚øÂøçûiöŸø á$ ‚ôÂøçûiöŸø á$ ‚öÂøçûiöŸø áùô ]‚øÂøçûiöŸø á$ ‚øÂøçûiöŸø

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 35

!á$ ‚øÃôÞøŸø á$ ‚øÂô]øŸø áùô ^Þø‚ûÃômøŸø áùô ]‚øÃôiøŸø á$ ‚øÃôiøŸø á$ ‚öÃômøŸø áùô ]‚øÃômøŸø á$ ‚øÃômøŸø

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 36

á$ ‚øÂøæû]öŸø á$ ^Þø‚ûÂøçûmöŸø áùô ]‚øÂøçûiöŸø á$ ‚ø³Âøçû³iöŸø á$ ‚ö³Âøçû³möŸø áùô ]‚ø³Âøçû³möŸø á$ ‚ø³Âøçû³möŸø
!á$ ‚øÂøçûÞöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 37

!áû‚ôÃôiøŸø áû‚öÃôiøŸø áû‚øÃôiøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 38

!áû‚ôÂøçûiöŸø áû‚öÂøçûiöŸø áû‚øÂøçûiöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 39

!áû‚øÃôÞøŸø áû‚øÂô]øŸø áû‚øÃôiøŸø áû‚öÃômøŸø áû‚øÃômøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 40

!áû‚øÂøçûÞöŸø áû‚øÂøæû]öŸø áû‚øÂøçûiöŸø áû‚öÂøçûmöŸø áû‚øÂøçûmöŸø

\
:¶Ã êL ZX 41

!l
º ]‚øÂô]æø áô^iø‚øÂô]æø 麂øÂô]æø áøæû‚öÂô]æø áô]‚øÂô]æø ‚ºÂô]æø

\
:wBêL ZX 42

!l
º ]QøçûÂöçûÚø áô^iøQøçûÂöçûÚø éºQøçûÂöçûÚø áøæûQöçûÂöçûÚø áô]QøçûÂöçûÚø QºçûÂöçûÚø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

129

\
:søêL ZX 43
!‚ºÃômûçøÚö ‚öÂô]çøÚø áô]‚øÂôçûÚø ‚ºÂôçûÚø

\
:( ~û)!WêL ZX 44

!‚ºÃômûçøÚö ‚öÂô]çøÚø áô]‚øÃønûÚô ‚ºÃønûÚô

\
:( Vz)!WêL Z

!麂øÃômûçøÚö ‚öÂô]çøÚø áô^iø‚ÃønûÚô 麂øÃønûÚô

\
:( ~º )!WêL Z

!‚ºnûôÃmûçøÚö ‚önûÂô]çøÚø áô]Qø^ÃønûG
Úô Qº^ÃønûÚô

E©E$ \
{
5
:( ™è) ÿG êL ZX 45

!‚ºÃômûæø]ö ‚öÂô]æø]ø áøæû‚öÂøæû]ø áô]‚øÂøæû]ø ‚öE
ÂG
ø æû]ø

E©$ \
{
5
:( /
$¸ ) ÿG êL Z

!p‚FnûÂøæö ‚ºÂøæö l
º ^mø‚øÂûæö áô^mø‚øÂûæö p‚FÂûöæ

VgrùÃi ØôÃÊ

!‚øÂöæø æø äôeô ‚ûÂôæû]ø æø åö‚øÂøæû]ø^Úø

û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø [!*
ü û ~zZzs Z ü X 2
:szcµÇèâ X 1

k
ö ×ûÎö à$ jö×ûÎö ^Ûøjö×ûÎö kô×ûÎö Üûjö×ûÎö ^Ûøjö×ûÎö kø×ûÎö àø×ûÎö ^jøÖø^³Îø kû³Öø^³Îø ]çû³Öö^³Îø Ÿø^³Îø Ùø^³Îø
!^ßø×ûÎö

:szctÇèâ X 2

Üûjö×ûÎö ^Úø ^Ûøjö×ûÎö ^Úø kø×ûÎö ^Úø àø×ûÎö ^Úø ^jøÖø^Îø ^Úø kûÖø^Îø ^Úø ]çûÖö^Îø ^³Úø Ÿø^³Îø ^³Úø Ùø^³Îø ^³Úø
!^ßø×ûÎö ^Úø k
ö ×ûÎö ^Úø à$ jö×ûÎö ^Úø ^Ûøjö×ûÎö ^Úø kô×ûÎö ^Úø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

130

:w!µÇèâ X 3

k
ö ×ûÎö à$ jö×ûÎö ^Ûøjö×ûÎö kô×ûÎö Üûjö×ûÎö ^Ûøjö×ûÎö kø×ûÎö àø×ûÎö ^jø×ønûÎô kû×ø³nûÎô ]çû³×ö³nûÎô ¡ønûÎô Øø³nûÎô
!^ßø×ûÎö

:w!tÇèâ X 4

Üûjö×ûÎö ^Úø ^Ûøjö×ûÎö ^Úø kø×ûÎö ^Úø àø×ûÎö ^Úø ^jø×ønûÎô ^Úø kû×ønûÎô ^Úø ]çû×önûÎô ^Úø ¡ønûÎô ^Úø Øø³nûÎô ^³Úø
!^ßø×ûÎö ^Úø k
ö ×ûÎö ^Úø à$ jö×ûÎö ^Úø ^Ûøjö×ûÎö ^Úø kô×ûÎö ^Úø

:szcµqg pX 5

áôŸøçûÏöiø àønûÖôçûÏöiø áøçûÖöçûÏöiø áôŸøçûÏöiø ÙöçûÏöiø àø×ûÏömø áôŸøçûÏöiø ÙöçûÏöiø áøçûÖöçûÏömø áôŸøçûÏömø ÙöçûÏö³mø
!ÙöçûÏöÞø ÙöçûÎö]ø àø×ûÏöiø

:szctqg pX 6

áôŸøçûÏöiø Ÿø ÙöçûÏöiø Ÿø àø×ûÏömø Ÿø áôŸøçûÏöiø Ÿø ÙöçûÏöiø Ÿø áøçû³Ööçû³Ïö³mø Ÿø áôŸøçû³Ïö³mø Ÿø Ùöçû³Ïö³mø Ÿø
!ÙöçûÏöÞø Ÿø ÙöçûÎö]ø Ÿø àø×ûÏöiø Ÿø áôŸøçûÏöiø Ÿø àønûÖôçûÏöiøŸø áøçûÖöçûÏöiø Ÿø

:w!µqg pX7

àø×ûÏøiö áôŸø^Ïøiö àønûÖô^Ïøiö áøçûÖö^Ïøiö áôŸø^Ïøiö Ùö^Ïøiö àø×ûÏømö áôŸø^Ïøiö Ùö^Ïøiö áøçûÖö^Ïømö áôŸø^Ïømö Ùö^Ïømö
!Ùö^ÏøÞö Ùö^Îø]ö

:w!tqg pX 8

áôŸø^Ïøiö Ÿø Ùö^Ïøiö Ÿø àø×ûÏø³mö Ÿø áôŸø^³Ïø³iö Ÿø Ùö^³Ïø³iö Ÿø áøçû³Öö^³Ïø³mö Ÿø áôŸø^³Ïø³mö Ÿø Ùö^³Ïø³mö Ÿø
!Ùö^ÏøÞö Ÿø Ùö^Îø]ö Ÿø àø×ûÏøiö Ÿø áôŸø^ÏøiöŸø àønûÖô^Ïøiö Ÿø áøçûÖö^ÏøiöŸø

:szc—N @*
ÔX 9

ŸøçûÏöiø àûÖø ÙøçûÏöiø àûÖø àø×ûÏöm$ àûÖø ŸøçûÏöiø àûÖø ÙøçûÏöiø àûÖø ]çûÖöçûÏöm$ àûÖø Ÿøçû³Ïö³m$ àû³Öø Ùøçû³Ïö³m$ àû³Öø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

131

!ÙøçûÏöÞø àûÖø ÙøçûÎö]ø àûÖø àø×ûÏöiø àûÖø ŸøçûÏöiø àûÖø oûÖôçûÏöiø àûÖø ]çûÖöçûÏöiø àûÖø

:w!—N @*
ÔX 10

Ÿø^Ïøiö àûÖø Ùø^Ïøiö àûÖø àø×ûÏøm% àûÖø Ÿø^Ïøiö àûÖø Ùø^Ïøiö àû³Öø ]çû³Öö^³Ïø³m% àû³Öø Ÿø^³Ïø³m% àû³Öø Ùø^³Ïø³m% àû³Öø
!Ùø^ÏøÞö àûÖø Ùø^Îø]ö àûÖø àø×ûÏøiö àûÖø Ÿø^Ïøiö àûÖø oûÖô^Ïøiö àûÖø ]çûÖö^Ïøiö àûÖø

:szcËåC9E
ÔX 11

]çûÖöçûÏöiø ÜûÖø ŸøçûÏöiø ÜûÖø ØûÏöiø ÜûÖø àø×ûÏömø ÜûÖø ŸøçûÏöiø ÜûÖø ØûÏöiø ÜûÖø ]çûÖöçûÏömø ÜûÖø ŸøçûÏömø ÜûÖø ØûÏö³mø Üû³Öø
!ØûÏöÞø ÜûÖø ØûÎö]ø ÜûÖø àø×ûÏöiø ÜûÖø ŸøçûÏöiø ÜûÖø oûÖôçûÏöiø ÜûÖø

:w!ËåC9E
ÔX 12

]çûÖö^Ïøiö ÜûÖø Ÿø^Ïøiö ÜûÖø ØûÏøiö ÜûÖø àø×ûÏømö ÜûÖø Ÿø^Ïøiö ÜûÖø ØûÏøiö ÜûÖø ]çûÖö^Ïømö ÜûÖø Ÿø^Ïø³mö Üû³Öø Øû³Ïø³mö Üû³Öø
!ØûÏøÞö ÜûÖø ØûÎø]ö ÜûÖø àø×ûÏøiö ÜûÖø Ÿø^Ïøiö ÜûÖø oûÖô^Ïøiö ÜûÖø

:szcN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 13

à$ ÖöçûÏöjøÖø áùô ŸøçûÏöjøÖø à$ ÖøçûÏöjøÖø áùô ^ßø×ûÏönøÖø áùô ŸøçûÏöjøÖø à$ ÖøçûÏöjøÖø à$ ÖöçûÏönøÖø áùô Ÿøçû³Ïö³nøÖø à$ ³Öøçû³Ïö³nøÖø
!à$ ÖøçûÏößøÖø à$ ÖøçûÎöŸø ø áùô ^ßø×ûÏöjøÖø áùô ŸøçûÏöjøÖø à$ ÖôçûÏöjøÖø

:w!N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 14

à$ Öô^ÏøjöÖø à$ Öö^ÏøjöÖø áùô Ÿø^ÏøjöÖø à$ Öø^ÏøjöÖø áùô ^ßø×ûÏønöÖø áùô Ÿø^ÏøjöÖø à$ Öø^ÏøjöÖø à$ Öö^ÏønöÖø áùô Ÿø^ÏønöÖø à$ Öø^ÏønöÖø
!à$ Öø^ÏøßöÖø à$ Öø^ÎøŸö ø áùô ^ßø×ûÏøjöÖø áùô Ÿø^ÏøjöÖø

:szcÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 15

!àûÖøçûÏößøÖø àûÖøçûÎöŸø ø àûÖôçûÏöjøÖø àûÖöçûÏöjøÖø àûÖøçûÏöjøÖø àûÖøçûÏöjøÖø àûÖöçûÏönøÖø àûÖøçûÏönøÖø

:w!ÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 16

!àûÖø^ÏøßöÖø àûÖø^ÎøŸö ø àûÖô^ÏøjöÖø àûÖö^ÏøjöÖø àûÖø^ÏøjöÖø àûÖø^ÏøjöÖø àûÖö^ÏønöÖø àûÖø^ÏønöÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

132

:szc¢q%ZX 17

!àø×ûÎö ŸøçûÎö oûÖôçûÎö ]çûÖöçûÎö ŸøçûÎö ØûÎö

:w!¢q%ZX 18

!àø×ûÏøjöÖô Ÿø^ÏøjöÖô oûÖô^ÏøjöÖô ]çûÖö^ÏøjöÖô Ÿø^ÏøjöÖô ØûÏøjöÖô

:szcT
$¸%ZX 19

! ØûÏößøÖô ØûÎöŸôø àø×ûÏönøÖô ŸøçûÏöjøÖô ØûÏöjøÖô ]çûÖöçûÏönøÖô ŸøçûÏönøÖô ØûÏönøÖô

:w!T
$¸%ZX 20

!ØûÏøßöÖô ØûÎøŸôö àø×ûÏønöÖô Ÿø^ÏøjöÖô ØûÏøjöÖô ]çûÖö^ÏønöÖô Ÿø^ÏønöÖô ØûÏønöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 21

!áùô ^ßø×ûÎö áùô ŸøçûÎö à$ ÖôçûÎö à$ ÖöçûÎö áùô ŸøçûÎö à$ ÖøçûÎö

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 22

!áùô ^ßø×ûÏøjöÖô áùô Ÿø^ÏøjöÖô à$ Öô^ÏøjöÖô à$ Öö^ÏøjöÖô áùô Ÿø^ÏøjöÖô à$ Öø^ÏøjöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 23

!à$ ÖøçûÏößøÖô à$ ÖøçûÎöŸô* áùô ^ßø×ûÏönøÖô áùô ŸøçûÏöjøÖô à$ ÖôçûÏöjøÖô à$ ÖöçûÏönøÖô áùô ŸøçûÏönøÖô à$ ÖøçûÏönøÖô

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 24

!à$ Öø^ÏøßöÖô à$ Öø^ÎøŸôö áùô ^ßø×ûÏønöÖô áùô Ÿø^ÏøjöÖô à$ Öø^ÏøjöÖô à$ Öö^ÏønöÖô áùô Ÿø^ÏønöÖô à$ Öø^ÏønöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 25

!àûÖôçûÎö àûÖöçûÎö àûÖøçûÎö

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 26

!àûÖô^ÏøjöÖô àûÖö^ÏøjöÖô àûÖø^ÏøjöÖô

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

133

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 27

!àûÖøçûÏößøÖô àûÖøçûÎöŸôø àûÖøçûÏöjøÖô àûÖöçûÏönøÖô àûÖøçûÏönøÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 28

!àûÖø^ÏøßöÖô àûÖø^ÎøŸôö àûÖø^ÏøjöÖô àûÖö^ÏønöÖô àûÖø^ÏønöÖô

:szc¢q4X 29

!àø×ûÏöiøŸø ŸøçûÏöiøŸø oûÖôçûÏöiøŸø ]çûÖöçûÏöiøŸø ŸøçûÏöiøŸø ØûÏöiøŸø

:w!¢q4X 30

!àø×ûÏøiö Ÿø Ÿø^Ïøiö Ÿø oûÖô^Ïøiö Ÿø ]çûÖö^Ïøiö Ÿø Ÿø^Ïøiö Ÿø ØûÏøiö Ÿø

:szcT
$¸4X 31

! ØûÏöÞø Ÿø ØûÎö]ø Ÿø àø×ûÏömø Ÿø ŸøçûÏöiø Ÿø ØûÏöiø Ÿø ]çûÖöçûÏömø Ÿø ŸøçûÏömø Ÿø ØûÏömø Ÿø

:w!T
$¸4X 32

!ØûÏøÞö Ÿø ØûÎø]ö Ÿø àø×ûÏømö Ÿø Ÿø^Ïøiö Ÿø ØûÏøiö Ÿø ]çûÖö^Ïømö Ÿø Ÿø^Ïømö Ÿø ØûÏømö Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 33

!áùô ^ßø×ûÏöiø Ÿø áùô ŸøçûÏöiø Ÿø à$ ÖôçûÏöiø Ÿø à$ ÖöçûÏöiø Ÿø áùô ŸøçûÏöiø Ÿø à$ ÖøçûÏöiø Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 34

!áùô ^ßø×ûÏøiö Ÿø áùô Ÿø^Ïøiö Ÿø à$ Öô^Ïøiö Ÿø à$ Öö^Ïøiö Ÿø áùô Ÿø^Ïøiö Ÿø à$ Öø^Ïøiö Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 35

!à$ ÖøçûÏöÞø Ÿø à$ ÖøçûÎö]ø Ÿø áùô ^ßø×ûÏömø Ÿø áùô ŸøçûÏöiø Ÿø à$ ÖøçûÏöiø Ÿø à$ ÖöçûÏömø Ÿø áùô ŸøçûÏömø Ÿø à$ ÖøçûÏömø Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 36

!à$ Öø^ÏøÞö Ÿø à$ Öø^Îø]ö Ÿø áùô ^ßø×ûÏømö Ÿø áùô Ÿø^Ïøiö Ÿø à$ Öø^Ïøiö Ÿø à$ Öö^Ïømö Ÿø áùô Ÿø^Ïømö Ÿø à$ Öø^Ïømö Ÿø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

134

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 37

!àûÖôçûÏöiøŸø àûÖöçûÏöiøŸø àûÖøçûÏöiøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 38

!àûÖô^ÏøiöŸø àûÖö^ÏøiöŸø àûÖø^ÏøiöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 39

!àûÖøçûÏöÞøŸø àûÖøçûÎö]øŸø àûÖøçûÏöiøŸø àûÖöçûÏömøŸø àûÖøçûÏömøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 40

!àûÖø^ÏøÞöŸø àûÖø^Îø]öŸø àûÖø^ÏøiöŸø àûÖö^ÏømöŸø àûÖø^ÏømöŸø

\
:¶Ã êL ZX 41

!l
º ¡øñô^Îø áô^jø×øñô^Îø èº×øñô^Îø áøçû×öñô^Îø áô¡øñô^Îø غñô^Îø

\
:wBêL ZX 42

!l
º ŸøçûÏöÚø áô^jøÖøçûÏöÚø èºÖøçûÏöÚø áøçûÖöçûÏöÚø áôŸøçûÏöÚø ÙºçûÏöÚø

\
:søêL ZX 43

!غnùô ÏøÚö Ùöæô ^ÏøÚø áôŸø^ÏøÚø Ùº^ÏøÚø

\
:( ~û)!WêL ZX 44

!غnùô ÏøÚö Ùöæô^ÏøÚø áôŸøçøÏûÚô ÙºçøÏûÚô

\
:( Vz)!WêL Z

!èº×ønùô ÏøÚö Ùöæô^ÏøÚø áô^jøÖøçøÏûÚô èºÖøçøÏûÚô

\
:( ~º )!WêL Z

!غnûnùô ÏøÚö Øömûæô^ÏøÚø áôŸø]çøÏûÚô Ùº]çøÏûÚô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

E©EG
$\
{
5
G
:( ™è) ÿ êL ZX 45

135

!غnùô Îø]ö Ùöæô^Îø]ø áøçûÖöçøÎû]ø áôŸøçøÎû]ø ÙöG
çøÎû]ø

E©E$ \
{
5 êL Z
:( /
$¸ ) ÿG

!o×FmûçøÎö ÙºçøÎö lº^nøÖøçûÎö áô^nøÖøçûÎö oÖFçûÎö

VgrùÃi ØôÃÊ

!ÙøçöÎø æø äôeô ÙûçôÎû]ø æø äöÖøçøÎû]ø ^Úø

û mø hø†ø•
ø [!*
û hö†ô–
ü û ðc*
s Z ü X 3
:szcµÇèâ X 1

k
ö Ãûeô à$ jöÃûeô ^ÛøjöÃûeô kôÃûeô ÜûjöÃûeô ^ÛøjöÃûeô køÃûeô àøÃûeô ^jøÂø^eø kûÂø^eø ]çû³Âö^³eø ^³Âø^³eø Åø^³eø
!^ßøÃûeô

:szctÇèâ X 2

ÜûjöÃûeô ^Úø ^ÛøjöÃûeô ^Úø køÃûeô ^Úø àøÃûeô ^Úø ^jøÂø^eø ^Úø k
û Âø^eø ^Úø ]çûÂö^eø ^Úø ^Âø^eø ^Úø Åø^³eø ^³Úø
!^ßøÃûeô ^Úø k
ö Ãûeô ^Úø à$ jöÃûeô ^Úø ^ÛøjöÃûeô^Úø kôÃûeô ^Úø

:w!µÇèâ X 3

k
ö Ãûeô à$ jöÃûeô ^ÛøjöÃûeô kôÃûeô ÜûjöÃûeô ^ÛøjöÃûeô køÃûeô àøÃûeô ^jøÃønûeô kûÃø³nûeô ]çû³Ãö³nûeô ^³Ãø³nûeô Äø³nûeô
!^ßøÃûeô

:w!tÇèâ X 4

ÜûjöÃûeô ^Úø ^ÛøjöÃûeô ^Úø køÃûeô ^Úø àøÃûeô ^Úø ^jøÃønûeô ^Úø kûÃønûeô ^Úø ]çûÃönûeô ^Úø ^Ãønûeô ^³Úø Äø³nûeô ^³Úø
!^ßøÃûeô ^Úø k
ö Ãûeô ^Úø à$ jöÃûeô ^Úø ^ÛøjöÃûeô^Úø kôÃûeô ^Úø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

136

:szcµqg pX 5

àønûÃônûfôiø áøçûÃönûfôiø áô^Ãønûfôiø Äönûfôiø àøÃû³fômø áô^³Ãø³nûfôiø Äö³nûfôiø áøçû³Ãö³nûfômø áô^³Ãø³nûfômø Äö³nûfômø
!ÄönûfôÞø Äönûeô]ø àøÃûfôiø áô^Ãønûfôiø

:szctqg pX 6

áô^Ãønûfôiø Ÿø Äönûfôiø Ÿø àøÃûfômø Ÿø áô^Ãønûfôiø Ÿø Äö³nûfôiø Ÿø áøçû³Ãö³nûfômø Ÿø áô^³Ãø³nûfômø Ÿø Äö³nûfômø Ÿø
!ÄönûfôÞø Ÿø Äönûeô]ø Ÿø àøÃûfôiø Ÿø áô^Ãønûfôiø Ÿø àønûÃônûfôiøŸø áøçûÃönûfôiøŸø

:w!µqg pX7

àønûÂô^føiö áøçûÂö^føiö áô^Âø^føiö Åö^føiö àøÃûfømö áô^³Âø^³føiö Åö^³føiö áøçû³Âö^³fømö áô^³Âø^³fømö Åö^³fømö
!Åö^føÞö Åö^eø]ö àøÃûføiö áô^Âø^føiö

:w!tqg pX 8

áô^Âø^føiö Ÿø Åö^føiö Ÿø àøÃûfømö Ÿø áô^Âø^føiö Ÿø Åö^føiö Ÿø áøçû³Âö^³fømö Ÿø áô^³Âø^³fømö Ÿø Åö^³fømö Ÿø
!Åö^føÞö Ÿø Åö^eø]ö Ÿø àøÃûføiö Ÿø áô^Âø^føiö Ÿø àønûÂô^føiöŸø áøçûÂö^føiöŸø

:szc—N @*
ÔX 9

^Ãønûfôiø àûÖø Äønûfôiø àûÖø àøÃûfôm$ àûÖø ^Ãønûfôiø àûÖø Äønûfôiø àûÖø ]çûÃönûfôm$ àûÖø ^³Ãø³nûfôm$ àû³Öø Äø³nûfôm$ àû³Öø
!ÄønûfôÞø àûÖø Äønûeô]ø àûÖø àøÃûfôiø àûÖø ^Ãønûfôiø àûÖø oûÃônûfôiø àûÖø ]çûÃönûfôiø àûÖø

:w!—N @*
ÔX 10

^Âø^føiö àûÖø Åø^føiö àûÖø àøÃûføm% àûÖø ^Âø^føiö àûÖø Åø^føiö àûÖø ]çûÂö^føm% àûÖø ^Âø^føm% àû³Öø Åø^³føm% àû³Öø
!Åø^føÞö àûÖø Åø^eø]ö àûÖø àøÃûføiö àûÖø ^Âø^føiö àûÖø oûÂô^føiö àûÖø ]çûÂö^føiö àûÖø

:szcËåC9E
ÔX 11

]çûÃönûfôiø ÜûÖø ^Ãønûfôiø ÜûÖø Äûfôiø ÜûÖø àøÃûfômø ÜûÖø ^Ãønûfôiø ÜûÖø Äûfôiø ÜûÖø ]çûÃönûfômø ÜûÖø ^Ãønûfômø ÜûÖø Äûfômø ÜûÖø
!ÄûfôÞø ÜûÖø Äûeô]ø ÜûÖø àøÃûfôiø ÜûÖø ^Ãønûfôiø ÜûÖø oûÃônûfôiø ÜûÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

137

:w!ËåC9E
ÔX 12

ÜûÖø ^Âø^føiö ÜûÖø Äûføiö ÜûÖø àøÃûfømö ÜûÖø ^Âø^føiö ÜûÖø Äûføiö Üû³Öø ]çû³Âö^³fømö Üû³Öø ^³Âø^³fømö Üû³Öø Äû³fømö Üû³Öø
!ÄûføÞö ÜûÖø Äûeø]ö ÜûÖø àøÃûføiö ÜûÖø ^Âø^føiö ÜûÖø oûÂô^føiö ÜûÖø ]çûÂö^føiö

:szcN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 13

à$ ÃönûfôjøÖø áùô ^ÃønûfôjøÖø à$ ÃønûfôjøÖø áùô ^ßøÃûfônøÖø áùô ^ÃønûfôjøÖø à$ ÃønûfôjøÖø à$ ÃönûfônøÖø áùô ^ÃønûfônøÖø à$ ÃønûfônøÖø
!à$ ÃønûfôßøÖø à$ ÃønûeôŸø ø áùô ^ßøÃûfôjøÖø áùô ^ÃønûfôjøÖø à$ ÃônûfôjøÖø

:w!N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 14

áùô ^Âø^føjöÖø à$ Âø^føjöÖø áùô ^ßøÃûfønöÖø áùô ^³Âø^³føjöÖø à$ ³Âø^³føjöÖø à$ ³Âö^³fønöÖø áùô ^³Âø^³fønöÖø à$ ³Âø^³fønöÖø
!à$ Âø^føßöÖø à$ Âø^eøŸö ø áùô ^ßøÃûføjöÖø áùô ^Âø^føjöÖø à$ Âô^føjöÖø à$ Âö^føjöÖø

:szcÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 15

!àûÃønûfôßøÖø àûÃønûeôŸø ø àûÃônûfôjøÖø àûÃönûfôjøÖø àûÃønûfôjøÖø àûÃønûfôjøÖø àûÃönûfônøÖø àûÃønûfônøÖø

:w!ÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 16

!àûÂø^føßöÖø àûÂø^eøŸö ø àûÂô^føjöÖø àûÂö^føjöÖø àûÂø^føjöÖø àûÂø^føjöÖø àûÂö^fønöÖø àûÂø^fønöÖø

:szc¢q%ZX 17

!àøÃûeô ^Ãønûeô oûÃônûeô ]çûÃönûeô ^Ãønûeô Äûeô

:w!¢q%ZX 18

!àøÃûføjöÖô ^Âø^føjöÖô oûÂô^føjöÖô ]çûÂö^føjöÖô ^Âø^føjöÖô ÄûføjöÖô

:szcT
$¸%ZX 19

!ÄûfôßøÖô ÄûeôŸôø àøÃûfônøÖô ^ÃønûfôjøÖô ÄûfôjøÖô ]çûÃönûfônøÖô ^ÃønûfônøÖô ÄûfônøÖô

:w!T
$¸%ZX 20

!ÄûføßöÖô ÄûeøŸôö àøÃûfønöÖô ^Âø^føjöÖô ÄûføjöÖô ]çûÂö^fønöÖô ^Âø^fønöÖô ÄûfønöÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

138

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 21

!áùô ^ßøÃûeô áùô ^Ãønûeô à$ Ãônûeô à$ Ãönûeô áùô ^Ãønûeô à$ Ãønûeô

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 22

!áùô ^ßøÃûføjöÖô áùô ^Âø^føjöÖô à$ Âô^føjöÖô à$ Âö^føjöÖô áùô ^Âø^føjöÖô à$ Âø^føjöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 23

!à$ ÃønûfôßøÖô à$ ÃønûeôŸôø áùô ^ßøÃûfônøÖô áùô ^ÃønûfôjøÖô à$ ÃønûfôjøÖô à$ ÃönûfônøÖô áùô ^ÃønûfônøÖô à$ ÃønûfônøÖô

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 24

!à$ Âø^føßöÖô à$ Âø^eøŸôö áùô ^ßøÃûfønöÖô áùô ^Âø^føjöÖô à$ Âø^føjöÖô à$ Âö^fønöÖô áùô ^Âø^fønöÖô à$ Âø^fønöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 25

!àûÃônûeô àûÃönûeô àûÃønûeô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 26

!àûÂô^føjöÖô àûÂö^føjöÖô àûÂø^føjöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 27

!àûÃønûfôßøÖô àûÃønûeôŸôø àûÃønûfôjøÖô àûÃönûfônøÖô àûÃønûfônøÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 28

!àûÂø^føßöÖô àûÂø^eøŸôö àûÂø^føjöÖô àûÂö^fønöÖô àûÂø^fønöÖô

:szc¢q4X 29

!àøÃûfôiø Ÿø ^Ãønûfôiø Ÿø oûÃônûfôiø Ÿø ]çûÃönûfôiø Ÿø ^Ãønûfôiø Ÿø Äûfôiø Ÿø

:w!¢q4X 30

!àøÃûføiöŸø ^Âø^føiöŸø oûÂô^føiöŸø ]çûÂö^føiöŸø ^Âø^føiöŸø ÄûføiöŸø

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

139

:szcT
$¸4X 31

!ÄûfôÞø Ÿø Äûeô]ø Ÿø àøÃûfômø Ÿø ^Ãønûfôiø Ÿø Äûfôiø Ÿø ]çûÃönûfômø Ÿø ^Ãønûfômø Ÿø Äûfômø Ÿø

:w!T
$¸4X 32

!ÄûføÞö Ÿø Äûeø]ö Ÿø àøÃûfømö Ÿø ^Âø^føiö Ÿø Äûføiö Ÿø ]çûÂö^fømö Ÿø ^Âø^fømö Ÿø Äûfømö Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 33

!áùô ^ßøÃûfôiøŸø áùô ^ÃønûfôiøŸø à$ ÃônûfôiøŸø à$ ÃönûfôiøŸø áùô ^ÃønûfôiøŸø à$ ÃønûfôiøŸø

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 34

!áùô ^ßøÃûføiö Ÿø áùô ^Âø^føiö Ÿø à$ Âô^føiö Ÿø à$ Âö^føiö Ÿø áùô ^Âø^føiö Ÿø à$ Âø^føiö Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 35

!à$ ÃønûfôÞøŸø à$ Ãønûeô]øŸø áùô ^ßøÃûfômøŸø áùô ^ÃønûfôiøŸø à$ ÃønûfôiøŸø à$ ÃönûfômøŸø áùô ^ÃønûfômøŸø à$ ÃønûfômøŸø

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 36

!à$ Âø^føÞöŸø à$ Âø^eø]öŸø áùô ^ßøÃûfømöŸø áùô ^Âø^føiöŸø à$ Âø^føiöŸø à$ Âö^fømöŸø áùô ^Âø^fømöŸø à$ Âø^fømöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 37

!àûÃônûfôiøŸø àûÃönûfôiøŸø àûÃønûfôiøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 38

!àûÂô^føiöŸø àûÂö^føiöŸø àûÂø^føiöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 39

!àûÃønûfôÞøŸø àûÃønûeô]øŸø àûÃønûfôiøŸø àûÃönûfômøŸø àûÃønûfômøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 40

!àûÂø^føÞöŸø àûÂø^eø]öŸø àûÂø^føiöŸø àûÂö^fømöŸø àûÂø^fømöŸø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

140

\
:¶Ã êL ZX 41

!l
º ^Ãøñô^eø áô^jøÃøñô^eø èºÃøñô^eø áøçûÃöñô^eø áô^Ãøñô^eø ĺñô^eø

\
:wBêL ZX 42

!l
º ^ÃønûfôÚø áô^jøÃønûfôÚø èºÃønûfôÚø áøçûÃönûfôÚø áô^ÃønûfôÚø ĺnûfôÚø

\
:søêL ZX 43

!ĺnùô føÚö Äömô ^føÚø áô^ÃønfôÚø ĺnfôÚø
\

:( ~û)!WêL ZX 44

!ĺnùô føÚö Äömô^føÚø áô^ÃønøfûÚô ĺnøfûÚô

\
:( Vz)!WêL Z

!èºÃønùô føÚö Äömô^føÚø áô^jøÃønøfûÚô èºÃønøfûÚô

\
:( ~º )!WêL Z

!ĺnûnùô føÚö Äönûmô^føÚø áô^Âø^nøfûE
ÚG
ô ź^nøfûÚô

E©$ \
{
5
:( ™è) ÿG êL ZX 45

!ĺnùô eø]ö Äömô^eø]ø áøçûÃönøeû]ø áô^Ãønøeû]ø Äönøeû]ø

E©EG
$\
{
5
:( /
$¸ ) ÿG êL Z

!oÃFnûnøeö ĺnøeö lº^nøÂøçûeö áô^nøÂøçûeö oÂFçûeö

VgrùÃi ØôÃÊ

!Äønöeø æø äôeô Äûnôeû]ø æø äöÃønøeû]ø ^Úø

û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø [!*
ü û ~zZz³**
ü X4
:szcµÇèâ X 1

^ÛøiöçûÂøQø lôçûÂøQø ÜûiöçûÂøQø ^ÛøiöçûÂøQø løçûÂøQø áøçûÂøQø ^jøÂøQø kû³ÂøQø ]çû³ÂøQø ]çø³ÂøQø ^³ÂøQø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

141

!^ÞøçûÂøQø löçûÂøQø à$ iöçûÂøQø

:szctÇèâ X 2

^ÛøiöçûÂøQø ^Úø løçûÂøQø ^Úø áøçûÂøQø ^Úø ^jøÂøQø ^Úø kûÂøQø ^Úø ]çû³ÂøQø ^³Úø ]çø³ÂøQø ^³Úø ^³ÂøQø ^³Úø
!^ÞøçûÂøQø ^Úø löçûÂøQø ^Úø à$ iöçûÂøQø ^Úø ^ÛøiöçûÂøQø ^Úø lôçûÂøQø^Úø ÜûiöçûÂøQø^Úø

:w!µÇèâ X 3

^ÛøjönûÂôQö kônûÂôQö ÜûjönûÂôQö ^ÛøjönûÂôQö kønûÂôQö àønûÂôQö ^jønøÂôQö kûnøÂôQö ]çûÂöQö ^nøÂôQö oøÂôQö
!^ßønûÂôQö k
ö nûÂôQö à$ jönûÂôQö

:w!tÇèâ X 4

^ÛøjönûÂôQö ^Úø kønûÂôQö ^Úø àønûÂôQö ^Úø ^jønøÂôQö ^Úø kûnøÂôQö ^Úø ]çûÂöQö ^Úø ^nøÂôQö ^Úø oøÂôQö ^³Úø
!^ßønûÂôQö ^Úø k
ö nûÂôQö ^Úø à$ jönûÂôQö ^Úø ^ÛøjönûÂôQö ^Úø kônûÂôQö^Úø ÜûjönûÂôQö ^Úø

:szcµqg pX 5

àønûÂô‚ûiø áøçûÂö‚ûiø áô]çøÂö‚ûiø çûÂö‚ûiø áøçûÂö‚ûmø áô]çøÂö‚ûiø çûÂö‚ûiø áøçûÂö‚ûmø áô]çøÂö‚û³mø çû³Âö‚û³mø
!çûÂö‚ûÞø çûÂöQû]ø áøçûÂö‚ûiø áô]çøÂö‚ûiø

:szctqg pX 6

çû³Âö‚û³iø Ÿø áøçû³Âö‚û³mø Ÿø áô]çø³Âö‚û³iø Ÿø çû³Âö‚û³iø Ÿø áøçû³Âö‚û³mø Ÿø áô]çø³Âö‚û³mø Ÿø çû³Âö‚û³mø Ÿø
!çûÂö‚ûÞø Ÿø çûÂöQû]ø Ÿø áøçûÂö‚ûiø Ÿø áô]çøÂö‚ûiø Ÿø àønûÂô‚ûiø Ÿø áøçûÂö‚ûiø Ÿø áô]çøÂö‚ûiøŸø

:w!µqg pX7

àønûÂø‚ûiö áøçûÂø‚ûiö áô^nøÂø‚ûiö oÂF‚ûiö àønûÂø‚ûmö áô^nøÂø‚ûiö oÂF‚ûiö áøçûÂø‚ûmö áô^nøÂø‚ûmö oÂF‚û³mö
!oÂF‚ûÞö oÂFQû]ö àønûÂø‚ûiö áô^nøÂø‚ûiö

:w!tqg pX 8

oÂF‚ûiö Ÿø àønûÂø‚ûmö Ÿø áô^³nøÂø‚û³iö Ÿø o³ÂF‚û³iö Ÿø áøçû³Âø‚û³mö Ÿø áô^³³nøÂø‚û³mö Ÿø o³ÂF‚û³mö Ÿø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

142

!oÂF‚ûÞö Ÿø oÂFQû]ö Ÿø àønûÂø‚ûiö Ÿø áô^nøÂø‚ûiö Ÿø àønûÂø‚ûiö Ÿø áøçûÂø‚ûiö Ÿø áô^nøÂø‚ûiöŸø

:szc—N @*
ÔX 9

çøÂö‚ûiø àûÖø áøçûÂö‚ûm$ àûÖø ]çøÂö‚ûiø àûÖø çø³Âö‚û³iø àû³Öø ]çû³Âö‚û³m$ àû³Öø ]çø³Âö‚û³m$ àû³Öø çø³Âö‚û³m$ àû³Öø
!çøÂö‚ûÞø àûÖø çøÂöQû]ø àûÖø áøçûÂö‚ûiø àûÖø ]çøÂö‚ûiø àûÖø oûÂô‚ûiø àûÖø ]çûÂö‚ûiø àûÖø ]çøÂö‚ûiø àûÖø

:w!—N @*
ÔX 10

oÂF‚ûiö àûÖø àønûÂø‚ûm% àûÖø ^nøÂø‚ûiö àûÖø oÂF‚ûiö àûÖø ]çû³Âø‚û³m% àû³Öø ^³nøÂø‚û³m% àû³Öø o³ÂF‚û³m% àû³Öø
!oÂF‚ûÞö àûÖø oÂFQû]ö àûÖø àønûÂø‚ûiö àûÖø ^nøÂø‚ûiö àûÖø oûÂø‚ûiö àûÖø çûÂø‚ûiö àûÖø ^nøÂø‚ûiö àûÖø

:szcËåC9E
ÔX 11

]çøÂö‚ûiø ÜûÖø Åö‚ûiø ÜûÖø áøçûÂö‚ûmø ÜûÖø ]çøÂö‚ûiø ÜûÖø Åö‚ûiø ÜûÖø ]çûÂö‚û³mø Üû³Öø ]çø³Âö‚û³mø Üû³Öø Åö‚û³mø Üû³Öø
!Åö‚ûÞø ÜûÖø ÅöQû]ø ÜûÖø áøçûÂö‚ûiø ÜûÖø ]çøÂö‚ûiø ÜûÖø oûÂô‚ûiø ÜûÖø ]çûÂö‚ûiø ÜûÖø

:w!ËåC9E
ÔX 12

^nøÂø‚ûiö ÜûÖø Åø‚ûiö ÜûÖø àønûÂø‚ûmö ÜûÖø ^nøÂø‚ûiö ÜûÖø Åø‚ûiö Üû³Öø]çû³Âø‚û³mö Üû³Öø ^³nøÂø‚û³mö Üû³Öø Åø‚û³mö Üû³Öø
!Åø‚ûÞö ÜûÖø ÅøQû]ö ÜûÖø àønûÂø‚ûiö ÜûÖø ^nøÂø‚ûiö ÜûÖø oûÂø‚ûiö ÜûÖø çûÂø‚ûiö ÜûÖø

:szcN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 13

áùô ]çøÂö‚ûjøÖø á$ çøÂö‚ûjøÖø áùô ^ÞøçûÂö‚ûnøÖø áùô ]çøÂö‚ûjøÖø á$ çøÂö‚ûjøÖø à$ Âö‚ûnøÖø áùô ]çøÂö‚û³nøÖø á$ çø³Âö‚û³nøÖø
!á$ çøÂö‚ûßøÖø á$ çøÂöQûŸø ø áùô ^ÞøçûÂö‚ûjøÖø áùô ]çøÂö‚ûjøÖø à$ Âô‚ûjøÖø à$ Âö‚ûjøÖø

:w!N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 14

áùô ^nøÂø‚ûjöÖø à$ nøÂø‚ûjöÖø áùô ^ßønûÂø‚ûnöÖø áùô ^nøÂø‚ûjöÖø à$ nøÂø‚ûjöÖø á$ çöÂø‚ûnöÖø áùô ^nøÂø‚ûnöÖø à$ ³nøÂø‚û³nöÖø
!à$ nøÂø‚ûßöÖø à$ nøÂøQûŸö ø áùô ^ßønûÂø‚ûjöÖø áùô ^nøÂø‚ûjöÖø à$ nôÂø‚ûjöÖø á$ çöÂø‚ûjöÖø

:szcÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 15

!áûçøÂö‚ûßøÖø áûçøÂöQûŸø ø àûÂô‚ûjøÖø àûÂö‚ûjøÖø áûçøÂö‚ûjøÖø áûçøÂö‚ûjøÖø àûÂö‚ûnøÖø áûçøÂö‚ûnøÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

143

:w!ÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 16

!àûnøÂø‚ûßöÖø àûnøÂøQûŸö ø àûnôÂø‚ûjöÖø áûçöÂø‚ûjöÖø àûnøÂø‚ûjöÖø àûnøÂø‚ûjöÖø áûçöÂø‚ûnöÖø àûnøÂø‚ûnöÖø

:szc¢q%ZX 17

!áøçûÂöQû]ö ]çøÂöQû]ö oûÂôQû]ö ]çûÂöQû]ö ]çøÂöQû]ö ÅöQû]ö

:w!¢q%ZX 18

!àønûÂø‚ûjöÖô ^nøÂø‚ûjöÖô oûÂø‚ûjöÖô ]çûÂø‚ûjöÖô ^nøÂø‚ûjöÖô Åø‚ûjöÖô

:szcT
$¸%ZX 19

!Åö‚ûßøÖô ÅöQûŸôø áøçûÂö‚ûnøÖô ]çøÂö‚ûjøÖô Åö‚ûjøÖô ]çûÂö‚ûnøÖô ]çøÂö‚ûnøÖô Åö‚ûnøÖô

:w!T
$¸%ZX 20

!Åø‚ûßöÖô ÅøQûŸôö àønûÂø‚ûnöÖô ^nøÂø‚ûjöÖô Åø‚ûjöÖô ]çûÂø‚ûnöÖô ^nøÂø‚ûnöÖô Åø‚ûnöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 21

!áùô ^ÞøçûÂöQû]ö áùô ]çøÂöQû]ö à$ ÂôQû]ö à$ ÂöQû]ö áùô ]çøÂöQû]ö á$ çøÂöQû]ö

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 22

!áùô ^ßønûÂø‚ûjöÖô áùô ^nøÂø‚ûjöÖô à$ nôÂø‚ûjöÖô á$ çöÂø‚ûjöÖô áùô ^nøÂø‚ûjöÖô à$ nøÂø‚ûjöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 23

!á$ çøÂö‚ûßøÖô á$ çøÂöQûŸôø áùô ^ÞøçûÂö‚ûnøÖô áùô ]çøÂö‚ûjøÖô á$ çøÂö‚ûjøÖô à$ Âö‚ûnøÖô áùô ]çøÂö‚ûnøÖô á$ çøÂö‚ûnøÖô

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 24

!à$ nøÂø‚ûßöÖô à$ nøÂøQûŸôö áùô ^ßønûÂø‚ûnöÖô áùô ^nøÂø‚ûjöÖô à$ nøÂø‚ûjöÖô á$ çöÂø‚ûnöÖô áùô ^nøÂø‚ûnöÖô à$ nøÂø‚ûnöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 25

!àûÂôQû]ö àûÂöQû]ö áûçøÂöQû]ö

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

144

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 26

!àûnôÂø‚ûjöÖô áûçöÂø‚ûjöÖô àûnøÂø‚ûjöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 27

!áûçøÂö‚ûßøÖô áûçøÂöQûŸôø áûçøÂö‚ûjøÖô àûÂö‚ûnøÖô áûçøÂö‚ûnøÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 28

!àûnøÂø‚ûßöÖô àûnøÂøQûŸôö àûnøÂø‚ûjöÖô áûçöÂø‚ûnöÖô àûnøÂø‚ûnöÖô

:szc¢q4X 29

!áøçûÂö‚ûiøŸø ]çøÂö‚ûiøŸø oûÂô‚ûiøŸø ]çûÂö‚ûiøŸø ]çøÂö‚ûiøŸø Åö‚ûiøŸø

:w!¢q4X 30

!àønûÂø‚ûiö Ÿø ^nøÂø‚ûiö Ÿø oûÂø‚ûiö Ÿø ]çûÂø‚ûiö Ÿø ^nøÂø‚ûiö Ÿø Åø‚ûiö Ÿø

:szcT
$¸4X 31

!Åö‚ûÞø Ÿø ÅöQû]ø Ÿø áøçûÂö‚ûmø Ÿø ]çøÂö‚ûiø Ÿø Åö‚ûiø Ÿø ]çûÂö‚ûmø Ÿø ]çøÂö‚ûmø Ÿø Åö‚ûmø Ÿø

:w!T
$¸4X 32

!Åø‚ûÞö Ÿø ÅøQû]ö Ÿø àønûÂø‚ûmö Ÿø ^nøÂø‚ûiö Ÿø Åø‚ûiö Ÿø ]çûÂø‚ûmö Ÿø ^nøÂø‚ûmö Ÿø Åø‚ûmö Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 33

!áùô ^ÞøçûÂö‚ûiøŸø áùô ]çøÂö‚ûiøŸø à$ Âô‚ûiøŸø à$ Âö‚ûiøŸø áùô ]çøÂö‚ûiøŸø á$ çøÂö‚ûiøŸø

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 34

!áùô ^ßønûÂø‚ûiöŸø áùô ^nøÂø‚ûiöŸø à$ nôÂø‚ûiöŸø á$ çöÂø‚ûiöŸø áùô ^nøÂø‚ûiöŸø à$ nøÂø‚ûiöŸø

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 35

á$ çøÂöQû]øŸø áùô ^³ÞøçûÂö‚ûmøŸø áùô ]çøÂö‚û³iøŸø á$ çø³Âö‚û³iøŸø à$ ³Âö‚û³møŸø áùô ]çø³Âö‚û³møŸø á$ çø³Âö‚û³møŸø
!á$ çøÂö‚ûÞøŸø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

145

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 36

à$ nøÂøQû]öŸø áùô ^ßønûÂø‚ûmöŸø áùô ^nøÂø‚û³iöŸø à$ ³nøÂø‚û³iöŸø á$ çö³Âø‚û³möŸø áùô ^³nøÂø‚û³möŸø à$ ³nøÂø‚û³möŸø
!à$ nøÂø‚ûÞöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 37

!àûÂô‚ûiøŸø àûÂö‚ûiøŸø áûçøÂö‚ûiøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 38

!àûnôÂø‚ûiöŸø áûçöÂø‚ûiöŸø àûnøÂø‚ûiöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 39

!áûçøÂö‚ûÞøŸ áûçøÂöQû]øŸ áûçøÂö‚ûiøŸ àûÂö‚ûmøŸ áûçøÂö‚ûmøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 40

!àûnøÂø‚ûÞöŸø àûnøÂøQû]öŸø àûnøÂø‚ûiöŸø áûçöÂø‚ûmöŸø àûnøÂø‚ûmöŸø

\
:¶Ã êL ZX 41

!lº^nøÂô]Qø áô^jønøÂô]Qø èºnøÂô]Qø áøçûÂö]Qø áô^nøÂô]Qø Åõ]Qø

\
:wBêL ZX 42

!l
º ]ç$ Âö‚ûÚø áô^iøç$ Âö‚ûÚø éºç$F Âö‚ûÚø áøæûç% Âö‚ûÚø áô]ç$ Âö‚ûÚø ç' Âö‚ûÚø

\
:søêL ZX 43

!Äõmû‚øÚö Åõ ]‚øÚø áô^nøÂø‚ûÚø Å÷‚ûÚø

\
:( ~û)!WêL ZX 44

!Äõmû‚øÚö Åõ ]‚øÚø áô^nøÂø‚ûÚô Å÷‚ûÚô

\
:( Vz)!WêL Z

!èºnøÃômû‚øÚö Åõ ]‚øÚø áô^iø^Âø‚ûÚô éº^Âø‚ûÚô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

146

\
:( ~º )!WêL Z

!o' Ãômû‚øÚö o% Âô]‚øÚø áô^ñø^Âø‚ûE
ÚôGðº^Âø‚ûÚô

E©$ \
{
5
:( ™è) ÿG êL ZX 45

!ÄõmûQø]ö Åõ]Qø]ø áøçûÂøQû]ø áô^nøÂøQû]ø oÂG
F Qû]ø

E©E$ \
{
5
:( /
$¸ ) ÿG êL Z

!on# ÂøQö oÂ÷Qö l
º ^nønøÂûQö áô^nønøÂûQö onFÂûöQ

VgrùÃi ØôÃÊ

!çøÂöQø æø äôeô oûÂôQû]ø æø åö^ÂøQû]ø ^Úø

û mø hø†ø•
ø [!*
û hö†ô–
ü û ðc*
³**
ü X5
:szcµÇèâ X 1

à$ jönûÚø…ø ^ÛøjönûÚø…ø kônûÚø…ø ÜûjönûÚø…ø ^ÛøjönûÚø…ø kønûÚø…ø àønûÚø…ø ^jøÚø…ø kûÚø…ø ]çûÚø…ø ^nøÚø…ø o³ÚF…ø
!^ßønûÚø…ø k
ö nûÚø…ø

:szctÇèâ X 2

^ÛøjönûÚø…ø ^Úø kønûÚø…ø ^Úø àønûÚø…ø ^³Úø ^³jøÚø…ø ^³Úø kû³Úø…ø ^³Úø ]çû³Úø…ø ^³Úø ^³nøÚø…ø ^³Úø o³ÚF…ø ^³Úø
!^ßønûÚø…ø ^Úø k
ö nûÚø…ø ^Úø à$ jönûÚø…ø ^Úø ^ÛøjönûÚø…ø ^Úø kônûÚø…ø ^Úø ÜûjönûÚø…ø^Úø

:w!µÇèâ X 3

^ÛøjönûÚô…ö kônûÚô…ö ÜûjönûÚô…ö ^Ûø³jönûÚô…ö kø³nûÚô…ö àø³nûÚô…ö ^³jønøÚô…ö kû³nøÚô…ö ]çû³Úö…ö ^³nøÚô…ö oø³Úô…ö
!^ßønûÚô…ö k
ö nûÚô…ö à$ jönûÚô…ö

:w!tÇèâ X 4

^ÛøjönûÚô…ö ^Úø kønûÚô…ö ^Úø àønûÚô…ö ^Úø ^jønøÚô…ö ^Úø kûnøÚô…ö ^³Úø ]çû³Úö…ö ^³Úø ^³nøÚô…ö ^³Úø oø³Úô…ö ^³Úø
!^ßønûÚô…ö ^Úø k
ö nûÚô…ö ^Úø à$ jönûÚô…ö ^Úø ^ÛøjönûÚô…ö ^Úø kônûÚô…ö^Úø ÜûjönûÚô…ö^Úø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

147

:szcµqg pX 5

àønûÚô†ûiø áøçûÚö†ûiø áô^nøÚô†ûiø oûÚô†ûiø àønûÚô†ûmø áô^nøÚô†ûiø oûÚô†û³iø áøçû³Úö†û³mø áô^³nøÚô†û³mø oû³Úô†û³mø
!oûÚô†ûÞø oûÚô…û]ø àønûÚô†ûiø áô^nøÚô†ûiø

:szctqg pX 6

áô^nøÚô†ûiø Ÿø oûÚô†ûiø Ÿø àønûÚô†ûmø Ÿø áô^nøÚô†ûiø Ÿø oûÚô†ûiø Ÿø áøçûÚö†ûmø Ÿø áô^nøÚô†ûmø Ÿø oûÚô†ûmø Ÿø
!oûÚô†ûÞø Ÿø oûÚô…û]ø Ÿø àønûÚô†ûiø Ÿø áô^nøÚô†ûiø Ÿø àønûÚô†ûiøŸø áøçûÚö†ûiø Ÿø

:w!µqg pX7

àønûÚø†ûiö áøçûÚø†ûiö áô^nøÚø†ûiö oÚF†ûiö àønûÚø†ûmö áô^nøÚø†ûiö oÚF†û³iö áøçû³Úø†û³mö áô^³nøÚø†û³mö o³ÚF†û³mö
!oÚF†ûÞö oÚF…û]ö àønûÚø†ûiö áô^nøÚø†ûiö

:w!tqg pX 8

áô^nøÚø†ûiö Ÿø oÚF†ûiö Ÿø àønûÚø†ûmö Ÿø áô^nøÚø†ûiö Ÿø oÚF†ûiö Ÿø áøçûÚø†ûmö Ÿø áô^nøÚø†ûmö Ÿø oÚF†ûmö Ÿø
!oÚF†ûÞö Ÿø oÚF…û]ö Ÿø àønûÚø†ûiö Ÿø áô^nøÚø†ûiö Ÿø àønûÚø†ûiöŸø áøçûÚø†ûiö Ÿø

:szc—N @*
ÔX 9

oøÚô†ûiø àûÖø àønûÚô†ûm$ àûÖø ^nøÚô†ûiø àû³Öø oø³Úô†û³iø àû³Öø ]çû³Úö†û³m$ àû³Öø ^³nøÚô†û³m$ àû³Öø oø³Úô†û³m$ àû³Öø
!oøÚô†ûÞø àûÖø oøÚô…û]ø àûÖø àønûÚô†ûiø àûÖø ^nøÚô†ûiø àûÖø oûÚô†ûiø àûÖø ]çûÚö†ûiø àûÖø ^nøÚô†ûiø àûÖø

:w!—N @*
ÔX 10

oÚF†ûiö àûÖø àønûÚø†ûm% àûÖø ^nøÚø†ûiö àû³Öø o³ÚF†û³iö àû³Öø ]çû³Úø†û³m% àû³Öø ^³nøÚø†û³m% àû³Öø o³ÚF†û³m% àû³Öø
!oÚF†ûÞö àûÖø oÚF…û]ö àûÖø àønûÚø†ûiö àûÖø ^nøÚø†ûiö àûÖø oûÚø†ûiö àûÖø ]çûÚø†ûiö àûÖø ^nøÚø†ûiö àûÖø

:szcËåC9E
ÔX 11

^nøÚô†ûiø ÜûÖø Ýô†ûiø ÜûÖø àønûÚô†ûmø ÜûÖø ^³nøÚô†û³iø Üû³Öø Ýô†û³iø Üû³Öø ]çû³Úö†û³mø Üû³Öø ^³nøÚô†û³mø Üû³Öø Ýô†û³mø Üû³Öø
!Ýô†ûÞø ÜûÖø Ýô…û]ø ÜûÖø àønûÚô†ûiø ÜûÖø ^nøÚô†ûiø ÜûÖø oûÚô†ûiø ÜûÖø ]çûÚö†ûiø ÜûÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

148

:w!ËåC9E
ÔX 12

^nøÚø†ûiö ÜûÖø Ýø†ûiö ÜûÖø àønûÚø†ûmö ÜûÖø ^³nøÚø†û³iö Üû³Öø Ýø†û³iö Üû³Öø ]çû³Úø†û³mö Üû³Öø ^³nøÚø†û³mö Üû³Öø Ýø†û³mö Üû³Öø
!Ýø†ûÞö ÜûÖø Ýø…û]ö ÜûÖø àønûÚø†ûiö ÜûÖø ^nøÚø†ûiö ÜûÖø oûÚø†ûiö ÜûÖø ]çûÚø†ûiö ÜûÖø

:szcN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 13

áùô ^nøÚô†ûjøÖø à$ nøÚô†ûjøÖø áùô ^ßønûÚô†ûnøÖø áùô ^nøÚô†û³jøÖø à$ ³nøÚô†û³jøÖø à$ ³Úö†û³nøÖø áùô ^³nøÚô†û³nøÖø à$ ³nøÚô†û³nøÖø
!à$ nøÚô†ûßøÖø à$ nøÚô…ûŸø ø áùô ^ßønûÚô†ûjøÖø áùô ^nøÚô†ûjøÖø à$ Úô†ûjøÖø à$ Úö†ûjøÖø

:w!N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 14

áùô ^nøÚø†ûjöÖø à$ nøÚø†ûjöÖø áùô ^ßønûÚø†ûnöÖø áùô ^nøÚø†ûjöÖø à$ nøÚø†û³jöÖø á$ çö³Úø†û³nöÖø áùô ^³nøÚø†û³nöÖø à$ ³nøÚø†û³nöÖø
!à$ nøÚø†ûßöÖø à$ nøÚø…ûŸö ø áùô ^ßønûÚø†ûjöÖø áùô ^nøÚø†ûjöÖø à$ nôÚø†ûjöÖø á$ çöÚø†ûjöÖø

:szcÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 15

!àûnøÚô†ûßøÖø àûnøÚô…ûŸø ø àûÚô†ûjøÖø àûÚö†ûjøÖø àûnøÚô†ûjøÖø àûnøÚô†ûjøÖø àûÚö†ûnøÖø àûnøÚô†ûnøÖø

:w!ÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 16

!àûnøÚø†ûßöÖø àûnøÚø…ûŸö ø àûnôÚø†ûjöÖø áûçöÚø†ûjöÖø àûnøÚø†ûjöÖø àûnøÚø†ûjöÖø áûçöÚø†ûnöÖø àûnøÚø†ûnöÖø

:szc¢q%ZX 17

!àønûÚô…û]ô ^nøÚô…û]ô oûÚô…û]ô ]çûÚö…û]ô ^nøÚô…û]ô Ýô…û]ô

:w!¢q%ZX 18

!àønûÚø†ûjöÖô ^nøÚø†ûjöÖô oûÚø†ûjöÖô ]çûÚø†ûjöÖô ^nøÚø†ûjöÖô Ýø†ûjöÖô

:szcT
$¸%ZX 19

!Ýô†ûßøÖô Ýô…ûŸôø àønûÚô†ûnøÖô ^nøÚô†ûjøÖô Ýô†ûjøÖô ]çûÚö†ûnøÖô ^nøÚô†ûnøÖô Ýô†ûnøÖô

:w!T
$¸%ZX 20

!Ýø†ûßöÖô Ýø…ûŸôö àønûÚø†ûjöÖô ^nøÚø†ûjöÖô Ýø†ûjöÖô ]çûÚø†ûnöÖô ^nøÚø†ûnöÖô Ýø†ûnöÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

149

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 21

!áùô ^ßønûÚô…û]ô áùô ^nøÚô…û]ô à$ Úô…û]ô à$ Úö…û]ô áùô ^nøÚô…û]ô à$ nøÚô…û]ô

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 22

!áùô ^ßønûÚø†ûjöÖô áùô ^nøÚø†ûjöÖô à$ nôÚø†ûjöÖô á$ çöÚø†ûjöÖô áùô ^nøÚø†ûjöÖô à$ nøÚø†ûjöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 23

!à$ nøÚô†ûßøÖô à$ nøÚô…ûŸôø áùô ^ßønûÚô†ûnøÖô áùô ^nøÚô†ûjøÖô à$ nøÚô†ûjøÖô à$ Úö†ûnøÖô áùô ^nøÚô†ûnøÖô à$ nøÚô†ûnøÖô

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 24

!à$ nøÚø†ûßöÖô à$ nøÚø…ûŸôö áùô ^ßønûÚø†ûnöÖô áùô ^nøÚø†ûjöÖô à$ nøÚø†ûjöÖô á$ çöÚø†ûnöÖô áùô ^nøÚø†ûnöÖô à$ nøÚø†ûnöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 25

!àûÚô…û]ô àûÚö…û]ô àûnøÚô…û]ô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 26

!àûnôÚø†ûjöÖô áûçöÚø†ûjöÖô àûnøÚø†ûjöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 27

!àûnøÚô†ûßøÖô àûnøÚô…ûŸôø àûnøÚô†ûjøÖô àûÚö†ûnøÖô àûnøÚô†ûnøÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 28

!àûnøÚø†ûßöÖô àûnøÚø…ûŸôö àûnøÚø†ûjöÖô áûçöÚø†ûnöÖô àûnøÚø†ûnöÖô

:szc¢q4X 29

!àønûÚô†ûiøŸø ^nøÚô†ûiøŸø oûÚô†ûiøŸø ]çûÚö†ûiøŸø ^nøÚô†ûiøŸø Ýô†ûiøŸø

:w!¢q4X 30

!àønûÚø†ûiöŸø ^nøÚø†ûiöŸø oûÚø†ûiöŸø ]çûÚø†ûiöŸø ^nøÚø†ûiöŸø Ýø†ûiöŸø

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

15 0

:szcT
$¸4X 31

!Ýô†ûÞøŸø Ýô…û]øŸø àønûÚô†ûmøŸø ^nøÚô†ûiøŸø Ýô†ûiøŸø ]çûÚö†ûmøŸø ^nøÚô†ûmøŸø Ýô†ûmøŸø

:w!T
$¸4X 32

!Ýø†ûÞöŸø Ýø…û]öŸø àønûÚø†ûiöŸø ^nøÚø†ûiöŸø Ýø†ûiöŸø ]çûÚø†ûmöŸø ^nøÚø†ûmöŸø Ýø†ûmöŸø

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 33

!áùô ^ßønûÚô†ûiøŸø áùô ^nøÚô†ûiøŸø à$ Úô†ûiøŸø à$ Úö†ûiøŸø áùô ^nøÚô†ûiøŸø à$ nøÚô†ûiøŸø

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 34

!áùô ^ßønûÚø†ûiöŸø áùô ^nøÚø†ûiöŸø à$ nôÚø†ûiöŸø á$ çöÚø†ûiöŸø áùô ^nøÚø†ûiöŸø à$ nøÚø†ûiöŸø

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 35

!à$ nøÚô†ûÞøŸø à$ nøÚô…û]øŸø áùô ^ßønûÚô†ûmøŸø áùô ^nøÚô†ûiøŸø à$ nøÚô†ûiøŸø à$ Úö†ûmøŸø áùô ^nøÚô†ûmøŸø à$ nøÚô†ûmøŸø

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 36

à$ nøÚø…û]öŸø áùô ^³ßønûÚø†û³möŸø áùô ^³nøÚø†û³iöŸø à$ nøÚø†û³iöŸø á$ çöÚø†û³³möŸø áùô ^³³nøÚø†û³³möŸø à$ ³nøÚø†û³³möŸø
!à$ nøÚø†ûÞöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 37

!àûÚô†ûiøŸø àûÚö†ûiøŸø àûnøÚô†ûiøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 38

!àûnôÚø†ûiöŸø áûçöÚø†ûiöŸø àûnøÚø†ûiöŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 39

!àûnøÚô†ûÞøŸø àûnøÚô…û]øŸø àûnøÚô†ûiøŸø àûÚö†ûmøŸø àûnøÚô†ûmøŸø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 40

!àûnøÚø†ûÞöŸø àûnøÚø…û]öŸø àûnøÚø†ûiöŸø áûçöÚø†ûmöŸø àûnøÚø†ûmöŸø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 51

\
:¶Ã êL ZX 41

!l
º ^nøÚô]…ø áô^jønøÚô]…ø èºnøÚô]…ø áøçûÚö]…ø áô^nøÚô]…ø Ýõ]…ø

\
:wBêL ZX 42

!l
º ^n$ Úô†ûÚø áô^jøn$ Úô†ûÚø èºn$ Úô†ûÚø áøçûn% Úô†ûÚø áô^n$ Úô†ûÚø o' Úô†ûÚø

\
:søêL ZX 43

!Üõmû†øÚö Ýõ ]†øÚø áô^nøÚø†ûÚø oÚ÷†ûÚø

\
:( ~û)!WêL ZX 44

!Üõmû†øÚö Ýõ]†øÚø áô^nøÚø†ûÚô oÚ÷†ûÚô

\
:( Vz)!WêL Z

!èºnøÛômû†øÚö Ýõ]†øÚø áô^iø^Úø†ûÚô éº^Úø†ûÚô

\
:( ~º )!WêL Z

!o' Ûômû†øÚö o% Úô]†øÚø áô^ñø^Úø†ûE
ÚGðº^Úø†ûÚô

E©$ \
{
5
:( ™è) ÿG êL ZX 45

!Üõmû…ø]ö Ýõ]…ø]ø áøçûÚø…û] áô^nøÚø…û]ø oG
ÚF…û]ø

E©E$ \
{
5
:( /
$¸ ) ÿG êL Z

!on# Úø…ö oÚ÷…ö lº^nønøÚû…ö áô^nønøÚû…ö onFÚû…ö

VgrùÃi ØôÃÊ

!oøÚö…ø æø äôeô oûÚô…û]ø æø åö^Úø…û]ø ^Úø

û †ö’
ö ßûmø †ø’
ø Þø [!*
ü û µpüX 6
:szcµÇèâ X 1

à$ i% Qû‚øÚø ^Ûøi% Qû‚øÚø lùô Qû‚øÚø Üûi% Qû‚øÚø ^Ûøi% Qû‚øÚø l$ Qû‚øÚø áøQû‚øÚø ^iø‚$ Úø lû‚$ ³Úø ]æû‚% ³Úø ]‚$ ³Úø ‚$ ³Úø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

15 2

!^ÞøQû‚øÚø l% Qû‚øÚø

:szctÇèâ X 2

Üûi% Qû‚øÚø ^Úø ^Ûøi% Qû‚øÚø ^Úø l$ Qû‚øÚø ^Úø áøQû‚øÚø ^Úø ^iø‚$ Úø ^Úø lû‚$ Úø ^Úø ]æû‚% Úø ^Úø ]‚$ Úø ^Úø ‚$ Úø ^Úø
!^ÞøQû‚øÚø ^Úø l% Qû‚øÚø ^Úø à$ i% Qû‚øÚø ^Úø ^Ûøi% Qû‚øÚø ^Úø lùô Qû‚øÚø ^Úø

:w!µÇèâ X 3

à$ i% Qû‚ôÚö ^Ûøi% Qû‚ôÚö lùô Qû‚ôÚö Üûi% Qû‚ôÚö ^Ûøi% Qû‚ôÚö l$ Qû‚ôÚö áøQû‚ôÚö ^iø‚$ Úö lû‚$ ³Úö ]æû‚% ³Úö ]‚$ ³Úö ‚$ ³Úö
!^ÞøQû‚ôÚö l% Qû‚ôÚö

:w!tÇèâ X 4

Üûi% Qû‚ôÚö ^Úø ^Ûøi% Qû‚ôÚö ^Úø l$ Qû‚ôÚö ^Úø áøQû‚ôÚö ^Úø ^iø‚$ Úö ^Úø lû‚$ Úö ^Úø ]æû‚% Úö ^Úø ]‚$ Úö ^Úø ‚$ Úö ^Úø
!^ÞøQû‚ôÚö ^Úø l% Qû‚ôÚö ^Úø à$ i% Qû‚ôÚö ^Úø ^Ûøi% Qû‚ôÚö ^Úø lùô Qû‚ôÚö ^Úø

:szcµqg pX 5

áøQû‚öÛûiø áô]‚$ Ûöiø àømû‚ùô Ûöiø áøæû‚% Ûöiø áô]‚$ Ûöiø ‚% Ûöiø áøQû‚öÛûmø áô]‚$ Ûöiø ‚% Ûöiø áøæû‚% Ûömø áô]‚$ Ûömø ‚% Ûö³mø
!‚% ÛöÞø ‚% Úö]ø

:szctqg pX 6

áøæû‚% Ûöiø Ÿø áô]‚$ Ûöiø Ÿø ‚% Ûöiø Ÿø áøQû‚öÛûmø Ÿø áô]‚$ Ûöiø Ÿø ‚% Ûöiø Ÿø áøæû‚% Ûömø Ÿø áô]‚$ Ûömø Ÿø ‚% Ûömø Ÿø
!‚% ÛöÞø Ÿø ‚% Úö]ø Ÿø áøQû‚öÛûiø Ÿø áô]‚$ Ûöiø Ÿø àømû‚ùô Ûöiø Ÿø

:w!µqg pX7

áøQû‚øÛûiö áô]‚$ Ûøiö àømû‚ùô Ûøiö áøæû‚% Ûøiö áô]‚$ Ûøiö ‚% Ûøiö áøQû‚øÛûmö áô]‚$ Ûøiö ‚% Ûøiö áøæû‚% Ûømö áô]‚$ Ûømö ‚% Ûø³mö
!‚% ÛøÞö ‚% Úø]ö

:w!tqg pX 8

áøæû‚% Ûøiö Ÿø áô]‚$ Ûøiö Ÿø ‚% Ûøiö Ÿø áøQû‚øÛûmö Ÿø áô]‚$ Ûøiö Ÿø ‚% Ûøiö Ÿø áøæû‚% Ûømö Ÿø áô]‚$ Ûømö Ÿø ‚% Ûømö Ÿø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 53

!‚% ÛøÞö Ÿø ‚% Úø]ö Ÿø áøQû‚øÛûiö Ÿø áô]‚$ Ûøiö Ÿø àømû‚ùô Ûøiö Ÿø

:szc—N @*
ÔX 9

]æû‚% Ûöiø àûÖø ]‚$ Ûöiø àûÖø ‚$ Ûöiø àûÖø áøQû‚öÛûm$ àûÖø ]‚$ Ûöiø àûÖø ‚$ Ûöiø àûÖø ]æû‚% Ûöm$ àûÖø ]‚$ Ûöm$ àûÖø ‚$ Ûöm$ àûÖø
!‚$ ÛöÞø àûÖø ‚$ Úö]ø àûÖø áøQû‚öÛûiø àûÖø ]‚$ Ûöiø àûÖø pû‚ùô Ûöiø àûÖø

:w!—N @*
ÔX 10

]æû‚% Ûøiö àûÖø ]‚$ Ûøiö àûÖø ‚$ Ûøiö àûÖø áøQû‚øÛûm% àûÖø ]‚$ Ûøiö àûÖø ‚$ Ûøiö àûÖø ]æû‚% Ûøm% àûÖø ]‚$ Ûøm% àûÖø ‚$ Ûøm% àûÖø
!‚$ ÛøÞö àûÖø ‚$ Úø]ö àûÖø áøQû‚øÛûiö àûÖø ]‚$ Ûøiö àûÖø pû‚ùô Ûøiö àûÖø

:szcËåC9E
ÔX 11

Qû‚öÛûiø ÜûÖø ‚% Ûöiø ÜûÖø ‚ùô Ûöiø ÜûÖø ‚$ Ûöiø ÜûÖø ]æû‚% Ûömø ÜûÖø ]‚$ Ûömø ÜûÖø Qû‚öÛûmø ÜûÖø ‚% Ûömø ÜûÖø ‚ùô Ûömø ÜûÖø ‚$ Ûömø ÜûÖø
pû‚ùô Ûöiø ÜûÖø ]æû‚% Ûöiø ÜûÖø ]‚$ Ûöiø ÜûÖø Qû‚öÛûiø ÜûÖø ‚% Ûöiø ÜûÖø ‚ùô Ûöiø ÜûÖø ‚$ Ûöiø ÜûÖø áøQû‚öÛûmø Üû³Öø ]‚$ ³Ûö³iø Üû³Öø
!Qû‚öÛûÞø ÜûÖø ‚% ÛöÞø ÜûÖø ‚ùô ÛöÞø ÜûÖø ‚$ ÛöÞø ÜûÖø Qû‚öÚû]ø ÜûÖø ‚% Úö]ø ÜûÖø ‚ùô Úö]ø ÜûÖø ‚$ Úö]ø ÜûÖø áøQû‚öÛûiø ÜûÖø]‚$ Ûöiø ÜûÖø

:w!ËåC9E
ÔX 12

Qû‚øÛûiö ÜûÖø ‚% Ûøiö ÜûÖø ‚ùô Ûøiö ÜûÖø ‚$ Ûøiö ÜûÖø ]æû‚% Ûømö ÜûÖø ]‚$ Ûømö ÜûÖø Qû‚øÛûmö ÜûÖø ‚% Ûømö ÜûÖø ‚ùô Ûømö ÜûÖø ‚$ Ûømö ÜûÖø
pû‚ùô Ûøiö ÜûÖø ]æû‚% Ûøiö ÜûÖø ]‚$ Ûøiö ÜûÖø Qû‚øÛûiö ÜûÖø ‚% Ûøiö ÜûÖø ‚ùô Ûøiö ÜûÖø ‚$ Ûøiö ÜûÖø áøQû‚öÛûmø Üû³Öø ]‚$ ³Ûø³iö Üû³Öø
!Qû‚øÛûÞö ÜûÖø ‚% ÛøÞö ÜûÖø ‚ùô ÛøÞö ÜûÖø ‚$ ÛøÞö ÜûÖø Qû‚øÚû]ö ÜûÖø ‚% Úø]ö ÜûÖø ‚ùô Úø]ö ÜûÖø ‚$ Úø]ö ÜûÖø áøQû‚öÛûiø ÜûÖø]‚$ Ûøiö ÜûÖø

:szcN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 13

á$ ‚% ÛöjøÖø áùô ]‚$ ÛöjøÖø á$ ‚$ ÛöjøÖø áùô ^ÞøQû‚öÛûnøÖø áùô ]‚$ Ûö³jøÖø á$ ‚$ ³Ûö³jøÖø á$ ‚% ³Ûö³nøÖø áùô ]‚$ ³Ûö³nøÖø á$ ‚$ ³Ûö³nøÖø
!á$ ‚$ ÛößøÖø á$ ‚$ ÚöŸø ø áùô ^ÞøQû‚öÛûjøÖø áùô ]‚$ ÛöjøÖø á$ ‚ùô ÛöjøÖø

:w!N @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 14

á$ ‚% ÛøjöÖø áùô ]‚$ ÛøjöÖø á$ ‚$ ÛøjöÖø áùô ^ÞøQû‚øÛûnöÖø áùô ]‚$ Ûø³jöÖø á$ ‚$ ³Ûø³jöÖø á$ ‚% ³Ûø³nöÖø áùô ]‚$ ³Ûø³nöÖø á$ ‚$ ³Ûø³nöÖø
!á$ ‚$ ÛøßöÖø á$ ‚$ ÚøŸö ø áùô ^ÞøQû‚øÛûjöÖø áùô ]‚$ ÛøjöÖø á$ ‚ùô ÛøjöÖø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 54

:szcÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 15

!áû‚$ ÛößøÖø áû‚$ ÚöŸø ø áû‚ùô ÛöjøÖø áû‚% ÛöjøÖø áû‚$ ÛöjøÖø áû‚$ ÛöjøÖø áû‚% ÛönøÖø áû‚$ ÛönøÖø

:w!ÜN @*
yâzN @*
xš— ¸ qg pX 16

!áû‚$ ÛøßöÖø áû‚$ ÚøŸö ø áû‚ùô ÛøjöÖø áû‚% ÛøjöÖø áû‚$ ÛøjöÖø áû‚$ ÛøjöÖø áû‚% ÛønöÖø áû‚$ ÛønöÖø

:szc¢q%ZX 17

!áøQû‚öÚû]ö ]‚$ Úö pû‚ùô Úö ]æû‚% Úö ]‚$ Úö Qû‚öÚû]ö ‚% Úö ‚ùô Úö ‚$ Úö

:w!¢q%ZX 18

!áøQû‚øÛûjöÖô ]‚$ ÛøjöÖô pû‚ùô ÛøjöÖô ]æû‚% ÛøjöÖô ]‚$ ÛøjöÖô Qû‚øÛûjöÖô ‚% ÛøjöÖô ‚ùô ÛøjöÖô ‚$ ÛøjöÖô

:szcT
$¸%ZX 19

áøQû‚öÛûnøÖô ]‚$ ÛöjøÖô Qû‚öÛûjøÖô ‚% ÛöjøÖô ‚ùô ÛöjøÖô ‚$ ÛöjøÖô ]æû‚% ÛönøÖô ]‚$ ÛönøÖô Qû‚öÛûnøÖô ‚% Ûö³nøÖô ‚ùô ³Ûö³nøÖô ‚$ ³Ûö³nøÖô
!Qû‚öÛûßøÖô ‚% ÛößøÖô ‚ùô ÛößøÖô ‚$ ÛößøÖô Qû‚öÚûŸôø ‚% ÚöŸôø ‚ùô ÚöŸôø ‚$ ÚöŸôø

:w!T
$¸%ZX 20

áøQû‚øÛûnöÖô ]‚$ ÛøjöÖô Qû‚øÛûjöÖô ‚% ÛøjöÖô ‚ùô ÛøjöÖô ‚$ ÛøjöÖô ]æû‚% ÛønöÖô ]‚$ ÛønöÖô Qû‚øÛûnöÖô ‚% Ûø³nöÖô ‚ùô ³Ûø³nöÖô ‚$ ³Ûø³nöÖô
!Qû‚øÛûßöÖô ‚% ÛøßöÖô ‚ùô ÛøßöÖô ‚$ ÛøßöÖô Qû‚øÚûŸôö ‚% ÚøŸôö ‚ùô ÚøŸôö ‚$ ÚøŸôö

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 21

!áùô ^ÞøQû‚öÚû]ö áùô ]‚$ Úö á$ ‚ùô Úö á$ ‚% Úö áùô ]‚$ Úö á$ ‚$ Úö

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 22

!áùô ^ÞøQû‚øÛûjöÖô áùô ]‚$ ÛøjöÖô á$ ‚ùô ÛøjöÖô á$ ‚% ÛøjöÖô áùô ]‚$ ÛøjöÖô á$ ‚$ ÛøjöÖô

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 23

!á$ ‚$ ÛößøÖô á$ ‚$ ÚöŸôø áùô ^ÞøQû‚öÛûnøÖô áùô ]‚$ ÛöjøÖô á$ ‚$ ÛöjøÖô á$ ‚% ÛönøÖô áùô ]‚$ ÛönøÖô á$ ‚$ ÛönøÖô
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 55

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 24

!á$ ‚$ ÛøßöÖô á$ ‚$ ÚøŸôö áùô ^ÞøQû‚øÛûnöÖô áùô ]‚$ ÛøjöÖô á$ ‚$ ÛøjöÖô á$ ‚% ÛønöÖô áùô ]‚$ ÛønöÖô á$ ‚$ ÛønöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q%ZX 25

!áû‚ùô Úö áû‚% Úö áû‚$ Úö

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q%ZX 26

!áû‚ùô ÛøjöÖô áû‚% ÛøjöÖô áû‚$ ÛøjöÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸%ZX 27

!áû‚$ ÛößøÖô áû‚$ ÚöŸôø áû‚$ ÛöjøÖô áû‚% ÛönøÖô áû‚$ ÛönøÖô

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸%ZX 28

!áû‚$ ÛøßöÖô áû‚$ ÚøŸôö áû‚$ ÛøjöÖô áû‚% ÛønöÖô áû‚$ ÛønöÖô

:szc¢q4X 29

!áøQû‚öÛûiøŸø ]‚$ ÛöiøŸø pû‚ùô ÛöiøŸø ]æû‚% ÛöiøŸø ]‚$ ÛöiøŸø Qû‚öÛûiøŸø ‚% ÛöiøŸø ‚ùô ÛöiøŸø ‚$ ÛöiøŸø

:w!¢q4X 30

!áøQû‚øÛûiö Ÿø ]‚$ Ûøiö Ÿø pû‚ùô Ûøiö Ÿø ]æû‚% Ûøiö Ÿø ]‚$ Ûøiö Ÿø Qû‚øÛûiö Ÿø ‚% Ûøiö Ÿø ‚ùô Ûøiö Ÿø ‚$ Ûøiö Ÿø

:szcT
$¸4X 31

Qû‚öÛûiø Ÿø ‚% Ûöiø Ÿø ‚ùô Ûöiø Ÿø ‚$ Ûöiø Ÿø ]æû‚% Ûömø Ÿø ]‚$ Ûö³mø Ÿø Qû‚ö³Ûû³mø Ÿø ‚% ³Ûö³mø Ÿø ‚ùô ³Ûö³mø Ÿø ‚$ ³Ûö³mø Ÿø
!Qû‚öÛûÞø Ÿø ‚% ÛöÞø Ÿø ‚ùô ÛöÞø Ÿø ‚$ ÛöÞø Ÿø Qû‚öÚû]ø Ÿø ‚% Úö]ø Ÿø ‚ùô Úö]ø Ÿø ‚$ Úö]ø Ÿø áøQû‚öÛûmø Ÿø ]‚$ ÛöiøŸø

:w!T
$¸4X 32

]‚$ ÛøiöŸø Qû‚øÛûiö Ÿø ‚% Ûøiö Ÿø ‚ùô Ûøiö Ÿø ‚$ Ûøiö Ÿø ]æû‚% Ûømö Ÿø ]‚$ Ûømö Ÿø Qû‚øÛûmöŸø ‚% Ûømö Ÿø ‚ùô Ûømö Ÿø ‚$ Ûømö Ÿø
!Qû‚øÛûÞö Ÿø ‚% ÛøÞö Ÿø ‚ùô ÛøÞö Ÿø ‚$ ÛøÞö Ÿø Qû‚øÚû]ö Ÿø ‚% Úø]ö Ÿø ‚ùô Úø]ö Ÿø ‚$ Úø]ö Ÿø áøQû‚øÛûmö Ÿø

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

1 56

:N @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 33

!áùô ^ÞøQû‚öÛûiø Ÿø áùô ]‚$ Ûöiø Ÿø á$ ‚ùô Ûöiø Ÿø á$ ‚% Ûöiø Ÿø áùô ]‚$ Ûöiø Ÿø á$ ‚$ Ûöiø Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 34

!áùô ^ÞøQû‚øÛûiö Ÿø áùô ]‚$ Ûøiö Ÿø á$ ‚ùô Ûøiö Ÿø á$ ‚% Ûøiö Ÿø áùô ]‚$ Ûøiö Ÿø á$ ‚$ Ûøiö Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 35

!á$ ‚$ ÛöÞø Ÿø á$ ‚$ Úö]ø Ÿø áùô ^ÞøQû‚öÛûmø Ÿø áùô ]‚$ Ûöiø Ÿø á$ ‚$ Ûöiø Ÿø á$ ‚% Ûömø Ÿø áùô ]‚$ Ûömø Ÿø á$ ‚$ Ûömø Ÿø

:N @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 36

!á$ ‚$ ÛøÞö Ÿø á$ ‚$ Úø]ö Ÿø áùô ^ÞøQû‚øÛûmö Ÿø áùô ]‚$ Ûøiö Ÿø á$ ‚$ Ûøiö Ÿø á$ ‚% Ûømö Ÿø áùô ]‚$ Ûømö Ÿø á$ ‚$ Ûømö Ÿø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szc¢q4X 37

!áû‚ùô Ûöiø Ÿø áû‚% Ûöiø Ÿø áû‚$ Ûöiø Ÿø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!¢q4X 38

!áû‚ùô Ûøiö Ÿø áû‚% Ûøiö Ÿø áû‚$ Ûøiö Ÿø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸szcT
$¸4X 39

!áû‚$ ÛöÞø Ÿø áû‚$ Úö]ø Ÿø áû‚$ Ûöiø Ÿø áû‚% Ûömø Ÿø áû‚$ Ûömø Ÿø

:ÜN @*
yâ !*
— ¸w!T
$¸4X 40

!áû‚$ ÛøÞö Ÿø áû‚$ Úø]ö Ÿø áû‚$ Ûøiö Ÿø áû‚% Ûømö Ÿø áû‚$ Ûømö Ÿø

\
:¶Ã êL ZX 41

!lº]Q$ ^Úø áô^iøQ$ ^Úø éºQ$ ^Úø áøæûQ% ^Úø áô]Q$ ^Úø Q' ^Úø

\
:wBêL ZX 42

!l
º ]Qøæû‚öÛûÚø áô^iøQøæû‚öÛûÚø éºQøæû‚öÛûÚø áøæûQöæû‚öÛûÚø áô]Qøæû‚öÛûÚø Qºæû‚öÛûÚø
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

157

\
:søêL ZX 43
!‚' nûÛøÚö Q' ^ÛøÚø áô]‚$ ÛøÚø ‚' ÛøÚø

\
:( ~û)!WêL ZX 44

!‚' nûÛøÚö Q' ^ÛøÚø áô]‚$ ÛøÚô ‚' ÛøÚô

\
:( Vz)!WêL Z

麂$ nûÛøÚö Q' ^ÛøÚø áô^iø‚$ ÛøÚø 麂$ ÛøÚø

\
:( ~º )!WêL Z

!‚ºmû‚ônûÛøÚö ‚ömûQô^ÛøÚø áô]Qø]‚øÛûG
Úô Qº]‚øÛûÚô

E©E$ \
{
5
:( ™è) ÿG êL ZX 45

!‚' nûÚø]ö Q% ^Úø]ø áøæû‚% Úø]ø áô]‚$ Úø]øE
‚G
% Úø]ø

E©$ \
{
5
:( /
$¸ ) ÿG êL Z

!p‚Fmû‚øÚö Qº‚øÚö lº^mø‚$ Úö áô^mø‚$ Úö p‚# Úö

VgrùÃi ØôÃÊ

!Qø‚öÚø æø äôeô Qû‚ôÚû]* æø åö‚$ Úø]* ^Úø

—hªFÛÖ]æ Äq†ÛÖ] änÖS æ h]ç’Ö^e Ü×Âœ ²]æ™

͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

158

ëŠ
HH{Š .Z;@*
ÈZgzŠÐXÁÂ{zö
ûr
# ™~z0
+!*
£Z & œ~g ‡**
Ññü ''''''' sZ÷y1w
(
:G
û D°Z ê X»',
Ö ZŠr
#
# ™vZY M**
Ññx Hf *Z ü ''''' 8 »ÏgŠ y2w
ûr
# ™à ƒ ål
£Zt ”**
Ññü '''''''' sZD y3w
û ( yƒ N*
~g´)´)ðsÑZx‰Z îGœ!Y{E
+‚P ü ''''' sZ½y4w
ûr
# ™vZe
$Á?**
Ññü '''''''''' îœE
G3{ÅZDy5w
ûr
# ™ãMjZ}
.**
Ññü ''''''''' sZ[Z1Z y6w
(
:XG
û D°Z ê »',
Ö ZŠr
#
# ™i Ÿ£Z?ü ''''' sZŠ 
á g ZkgŠ y7w
û ~g »ÑZ·0 G
é&O™i #Z ü '''' ènÊ^}Ö] |†| oÊ ènÊ^ÓÖ] sâ^ßÛÖ] y8w
ûr
# ™jZ}
.**
Ññü ''''''''''' sZŠ 
á g Z y9w
͆ ’
ù Ö] tö^ãßÚô

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.