P. 1
atomszerkezet

atomszerkezet

|Views: 1,425|Likes:
Published by Keresztes Anna

More info:

Published by: Keresztes Anna on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2011

pdf

text

original

ATOMSZERKEZET Valamennyi atom atommagból és elektronokból áll.

Az atommag a pozitív töltésű protonokból és a töltés nélküli neutronokból épül fel. Az atommag körül elektronfelhőt alkotva találhatók a negatív töltésű elektronok. Az atommagban levő pozitív töltésű protonok száma megegyezik a negatív töltésű elektronok számával, ezért az atomnak nincsen elektromos töltése, az atom semleges. Környezetünknek megfelelő hőmérsékleten és nyomáson az atomok - a nemesgázok kivételével - kötött állapotban fordulnak elő. Szabad atomok csak magas hőmérsékletű gőzökben vagy gázokban találhatók. Amikor egyszerűen az atomok szerkezetéről beszélünk, akkor szabad atomokra gondolunk, azaz olyanokra, amelyek nincsenek más atomokhoz kötve. AZ ATOMOK JELÖLÉSE - vegyjellel történik {pl. RENDSZÁM (jele: Z) - megmutatja az adott atom helyét a periódusos rendszerben (ld. fenn: 17. elemről van szó) - megmutatja, hogy az elem egy atomja hány protont és elektront tartalmaz (ld. fenn: 17 proton {p+, e-}) TÖMEGSZÁM (jele: A) - Az elektronok tömege a protonok és neutronok tömegéhez képest igen kicsi, az atom tömegét gyakorlatilag az atom részecskéi (nukleonok), azaz a protonok (Z) és a neutronok (N) száma határozza meg. A= Z + N ELEM - Egy elem valamennyi atomjában azonos számú proton van. Egy elem tehát az azonos protonszámú atomok halmazát jelenti. Az elemek nem minden atomja azonos tömegű, mert eltérhet bennük a neutronszám! {pl. IZOTÓPOK - Az azonos protonszámú, de eltérő tömegszámú (neutronszámú) atomokat egy elem különböző izotópjainak nevezzük (izotóp: "azonos hely"). Egy elem különböző izotópjainak tulajdonságai alapvetően megegyeznek (leginkább a hidrogén izotópjainak tulajdonságai térnek el egymástól, ezért ezeket különböző vegyjellel jelöljük H, D, T). A természetben a különböző izotópok aránya egy-egy elem esetében jellemző érték. és } }

RELATÍV ATOMTÖMEG

Azon viszonyszám, mely azt mutatja meg, hogy az adott elem egy atomja hányszor nagyobb tömegű a 12C-izotóp tömegének 1/12 részénél. /A periódusos rendszerben szereplő atomtömegadatok az adott elem különböző izotópjainak a természetes izotóparány szerinti átlagos relatív tömege. Jele: Ar; mértékegysége: nincs {pl. Ar (Cl)= 35,5}. A relatív molekulatömeg a relatív atomtömegből számítható ki {pl. Mr (Cl2)= 71}.

MOLÁRIS TÖMEG (jele: M)

Mértékegysége:

Mivel valamennyi elem atomtömegét ugyanahhoz az értékhez viszonyítjuk, ezért ha egy elemből annyi grammot mérünk ki, mint amennyi a relatív atomtömege, akkor bármely elem ily módon meghatározott tömegében azonos számú atom van, mégpedig 6. 1023 db. atom. Ez az ún. Avogadro-szám.

ANYAGMENNYISÉG (jele: n) - 6. 1023 db. atomot vagy iont vagy molekulát jelent - Mértékegysége: mol Az anyagok tulajdonságait, kémiai viselkedését döntően atomjaik elektronszerkezete határozza meg. A kémiai reakciókban például az atomok elektronjai vesznek részt, miközben az atommag változatlan marad. Az atomok elektronszerkezetének ismeretében könnyebben tudunk tájékozódni a sokféle kémiai jelenség és változás között.

AZ ATOMMODELL ALAPVETŐ ÖSZEFÜGGÉSEI Atompálya Az a térrész az atomban, amelyen belül az elektron 90%-os valószínűséggel tartózkodik az atommag körül. Az atompálya határán mindenütt azonos az elektron tartózkodási valószínűsége !

Kvantumszámok Az atompályák, illetve az elektron jellemzésére szolgáló adatok.
a. főkvantumszám:

A pálya nagyságára és energiájára vonatkozó adat. Jele: n, értéke: n= 1, 2, 3, …egész számok. Egy adott atomban az azonos főkvantumszámú pályák alkotják a héjakat. Jelölésük nagybetűvel történik: K-tól ABC sorrendben. A növekvő értékek egyre nagyobb (de nem kétszer, háromszor stb.) méretű pályákat jelölnek.
b. mellékkvantumszám:

A pálya alakjára (szimmetriájára) és energiájára vonatkozó adat. Jele: l, értéke: n-től függően 0-tól maximum (n-1) lehet, egész szám. Egy adott atomban az adott főkvantumszámhoz tartozó, azonos mellékkvantumszámú pályák alkotják az alhéjakat. Jelölésük a megfelelő kisbetűkkel (s, p, d, f) történik. A mellékkvantumszám értéke megegyezik az atompálya csomósíkjainak számával. Csomósík: az a sík, amelyen az elektron tartózkodási valószínűsége 0! A 0 mellékkvantumszámú s-pálya gömbszimmetrikus, csomósíkja nincs, az 1-es mellékkvantumszámú p-pályák tengelyszimmetrikusak, egyetlen csomósíkjuk a pálya hossztengelyére merőleges. A 2-es mellékkvantumszámú alhéj d-pályákból, a 3-as alhéj f-pályákból áll.
c. mágneses kvantumszám:

az atompálya mágneses térben való viselkedésére utaló adat. Jele: m. Értéke a mellékkvantumszámtól függ, minél bonyolultabb, azaz minél nagyobb mellékkvantumszámú a pálya, annál többféleképpen helyezkedhet el az a mágneses térben. Az s-pályák esetén m= 0; p-pályáknál m= -1, 0, 1 háromféle, a 2-es mellékkvantumszámú d-pályákból m= -2, -1, 0, 1, 2 ötféle, az f-pályákból így hétféle létezik.
d. spinkvantumszám:

az atomban kötött, illetve az atomon kívüli elektron mágneses sajátságára vonatkozik. Jele: ms, értéke -1/2 vagy +1/2 lehet. Jelölhető cellás diagrammal! Az atompályákat a három kvantumpályával jellemezzük: egy adott atompályának adott a fő-, mellék- és mágneses kvantumszáma. Alapállapotú atom A lehető legkisebb energiájú atom. Az atomban ekkor az elektronok a lehetőség szerint a legközelebb helyezkednek el az atommaghoz. Gerjesztett atom Energia befektetésével - elvileg végtelen sok - olyan állapot érhető el, amikor az elektronok, vagy azok némelyike távolabb kerül az atommagtól, mint alapállapotban volt. Az atomnak ezeket az energetikai állapotait nevezzük gerjesztett állapotnak. A szükséges gerjesztési energia értékét a különböző atompályák energiaszintje közötti különbség adja meg! Az atomok energiája tehát kvantált!

Miután egy atompályának három kvantumszáma adott. rajta legfeljebb két. melynek mind a négy kvantumszáma megegyezik. alhéjakon. ellentétes spinű elektron tartózkodhat. Az egyes héjakon. KIÉPÜLÉSÉNEK SZABÁLYAI Energiaminimumra való törekvés elve Az elektronok mindig a lehető legalacsonyabb energiaszintű pályákon helyezkednek el. Jelölhető cellás diagrammal: párosított spinű elektronok párosítatlan spinű elektron . Ezt befolyásolja az elektronokra ható magvonzás és az elektronok között ható elektromos és mágneses taszító erő. Pauli-elv nem lehet két olyan elektron az atomban. pályákon tartózkodó elektronok számát maximálja a Pauli-elv.AZ ALAPÁLLAPOTÚ ATOM ELEKTRONSZERKEZETE.

azok mindig a lehetőségek szerint maximális számban párosítatlanul helyezkednek el. majd periódikusan újra és újra megismétlődnek az ugrásszerű változás után új sort kezdve kialakultak az egyes periódusok. és a definícióból következően értéke negatív! Hund-szabály Ha több. Vegyértékelektronok azok az elektronok. illetve befolyásolják a képződő részecskék tulajdonságait. mivel így egymás alá hasonlóbb elemek kerültek e rendszer alapján egyes. még fel nem fedezett elemek várható tulajdonságait is "megjósolta" A ma használatos periódusos rendszer felépítése periódusok: • • • • vízszintes sorok az elemek protonszáma. Periódusos rendszer Mengyelejev • • • • • • az elemeket atomtömegük szerint állította sorrendbe az így kialakult sorban a tulajdonságok fokozatosan változnak. Tehát az adott atompályán lévő elektron energiája az alapállapotú atomban. amelyek nem tekinthetők vegyértékelektronoknak.Pályaenergia az az energia. amely akkor szabadul fel. Ezek a periódusos rendszer főcsoportjaiban található elemeknél a legkülső héj elektronjai. azonos energiaszintű pályán (azaz egy alhéjon) tartózkodnak elektronok. azaz rendszáma balról jobbra monoton nő a tulajdonságok fokozatosan változnak a periódus száma megegyezik az elem alapállapotú atomja legkülső héjának főkvantumszámával . Mértékegysége kJ/mol. ha az elektron a magtól igen nagy ("végtelen") távolságból az adott atompályára lép. az így egymás fölé került elemek tulajdonságai hasonlítottak egymáshoz. amelyek a kémiai reakciókban részt vesznek. így alakultak ki a periódusos rendszer csoportjai egyes esetekben önkényes cserét hajtott végre az atomtömeg szerinti sorrendben. Atomtörzs az atommagból és azokból az elektronokból áll.

a csoport VII. • Az atomok mérete A szabad atom méretének a legkülső atomi pályák sugarát tekintjük.csoportok: • • • • függőleges oszlopok a vegyértékelektronok száma és elrendeződése azonos (általában csak a vegyértékelektronok főkvantumszáma különbözik) a hasonló vegyértékelektron-szerkezet miatt az egyes csoportba tartozó elemek tulajdonságai hasonlóak a főcsoportba mindig igaz. hogy egyes esetekben (pl. . vascsoport tagjai: vas. p-. a csoport alkálifémek alkáliföldfémek földfémek szén. nikkel). mint az egymás alattiak. A vegyértékelektron-szerkezet s-mező p-mező I. d. Így megkülönböztetünk s-. Kötött atom sugarát annak alapján állapítják meg. a csoport VIII. a csoport VI. a csoport IV. kobalt. ezért itt ezek alkotnak egy-egy csoportot (pl. egymás mellett lévő elem jobban hasonlít egymásra. a csoport V.b csoportnál) energetikailag az kedvezőbb. ha a d-alhéj telített és az ns alhéj telítetlen: ns1(n-1)d10 A VIII. b csoport II. a csoport II.és antimoncsoport oxigéncsoport halogénelemek nemesgázok rézcsoport cinkcsoport n s1 (n>1) n s2 n s2p1 n s2p2 n s2p3 n s2p4 n s2p5 n s2p6 (kivétel: He) n s1 (n-1)d10 n s2 (n-1)d10 d-mező mellékcsoportok I. hogy a vegyértékelektronok száma megegyezik a csoport számával mezők: • azok a csoportok tartoznak egy mezőbe. amelyekben ugyanaz az alhéj telítődik.és f-mezőt. a csoport III. b csoport Eltérések: • • A K-héj két elektronnal telítetté válik. hogy milyen közel kerülhet egymáshoz két atom kötött állapotban.b csoportban a három. ezért a hélium nemesgázszerkezete 1s2 Az ns és az (n-1)d alhéjak energiaszintje olyan közel van egymáshoz. I.és óncsoport nitrogén.

mint a kémiai kötésben részt vevő atomoké. második ionizációs energia fejezi ki.A szabad atom sugara általában nagyobb. mértékegysége: kJ/mol. A második elektron eltávolításához szükséges energiát az ún. hogy mekkora energia szükséges 1 mol gázhalmazállapotú negatív ionból a töltést okozó elektronok eltávolításához. hogy mekkora energia szükséges ahhoz. hogy 1 mol alapállapotban lévő szabad atomból. Elektronegativitás Az elektronegativitás a kötött atom elektronvonzó képességét jellemzi Jele: EN . Ionok képződése atomokból Ionizációs energia Az ionizációs energia azt fejezi ki. a legkönnyebben leszakítható elektront eltávolítsuk. Az atomok mérete a rendszám növekedésével periódikusan változik. Az ionizációs energia változása a rendszám függvényében (kJ/mol) Elektronaffinitás Az elektronaffinitás azt fejezi ki. Jele Ea.

Akárcsak a szabad atomnak. a Cl--ion sugara: 99 pm. Pl.Általában azoknak az atomoknak nagy az elektronegativitása. MOLEKULÁK ALAPFOGALMAK Kovalens kötés: közös elektronpár révén megvalósuló erős. Kötő elektronpár: olyan elektronpár. a negatív töltésűeket anionoknak nevezzük. Létrejötte: a. amely legalább két atomtörzs erőterébe tartozik (ezek jönnek létre kolligációval vagy datív módon). b. illetve felvett elektronok száma az ionok töltésszámát jelenti. A kötött ionok sugarát a kristályos vegyületek szerkezete alapján határozták meg. A leadott. Az ionok mérete A pozitív töltésű ionokat kationoknak. datív módon: ha a kötést létesítő egyik atomból (donor) származik mindkét elektron (a másik atom az akceptor). elsőrendű kötés. tehát egy molekulapályán legfeljebb két. ellentétes spinű elektron tartózkodhat. Az ionok méretét az ionsugárral jellemezzük. a Cl-atom sugara: 50pm. a Cl--ioné -1. kolligációval: ha mindkét atom (egy-egy ellentétes spinű) elektronjából jön létre a kötés. Pl. . amelyen belül a molekulában 90%-os valószínűséggel tartózkodik az elektronpár. Pl. amelyeknek nagy az ionizációs energiája és az elektronaffinitása. Pl. A Pauli-elv a molekulapályára is érvényes. a Na+-ioné +1.: Molekulapálya: az a térrész. úgy a szabad ionnak sincs határozott felülete.

az atomok méretétől . Kötéshossz A kötést létesítő atomok magjai közötti távolság. B. kétszeres vagy háromszoros kötésről van-e szó).és egy vagy két pi-kötés. ha képződésiről. többszörös kötés: egy szigma.a kötéseket létesítő elektronpárok számától. Általában igaz. annál kisebb a kötésfelszakítási energia és nagyobb a kötéshossz.Apoláris kötés: ha két atom EN. két atom közötti kötés képződését vagy felszakítását kísérő energiaváltozás. a szimmetriasíkján .az atomtörzs töltésétől . Pi-kötés ( ): sík-szimmetrikus molekulapálya. Mind a kötő-. Kötéspolaritás .a kötéseket létesítő elektronpárok számától (attól. egyszeres kötés: mindig szigma-kötés. Szigma-kötés ( ): tengely-szimmetrikus molekulapálya. melynek szimmetriatengelye a két atommagon átmenő egyenes. Kötési energia 1 mol molekulában.az atomok méretétől . Értéke függ: .az EN-tól .különbsége 0. mint a szigma-kötést. akkor negatív előjelű). előjele a definíciótól függ: ha kötés felszakítási energiáról van szó.rajta van a szigma-kötés tengelye. C. B. mind a nemkötő elektronpárok a kötést létesítő atomok vegyértékelektronjaiból jönnek létre. tehát a molekulában is csupán egy atomtörzshöz tartozik.Nemkötő elektronpár: az az elektronpár.mely egyben a pálya csomósíkja is . hogy egyszeres. akkor pozitív. hogy minél nagyobbak a kötést létesítő atomok. A kötő molekulapályák típusai A. tehát a kötő elektronpárok egyforma . A pi-kötés energetikailag kedvezőtlenebb helyet foglal el az atomtörzsek erőterében. Értéke függ: . A kötések száma A. (A kötési energia mértékegysége kJ/mol. ezért kisebb energiával lehet megbontani. A kovalens kötés jellemzői A. B. amely kémiai kötést nem létesít. ahol a két pi-kötés csomósíkja egymásra merőleges.

Poláris kötés: ha a két atom EN. Anyagok halmazállapota GÁZOK Benne a részecskék távolsága nagy FOLYADÉKOK kicsi SZILÁRD ANYAGOK kicsi .különbsége nem 0. ha még datív kötéssel is képesek megkötni például anionokat ([SiF6]2-)]. Azt adja meg. ami azt jelenti. Ezen elemek atomjainál a maximális lehetőséget a vegyértékelektronok száma adja meg [kivéve. A halmazok sajátosságait meghatározza: • • az alkotórészecskék szerkezete a részecskék között fellépő kölcsönhatások (kémiai kötések) A halmaz a kölcsönhatások következtében más tulajdonságokkal rendelkezik. hogy nyolcnál több elektron is tartózkodhat körülötte. mint az egyedi részecske. Kovalens vegyérték A molekula egy-egy atomjára vonatkozik. Ekkor a kötést létesítő elektronok többet tartózkodnak a nagyobb EN-ú atomtörzs környezetében.). [EN= elektronegativitás] . olvadáspontja (Op. Ez a nagyobb EN-ú atom a kötés részleges negatív pólusa. A kölcsönhatástól függ elsősorban az anyag halmazállapota. nagyobb elektronegativitású elemek atomjainak mérete elég nagy ahhoz. periódus nagyobb EN-ú elemei) általában legfeljebb a nemesgázszerkezet alakulhat ki az atomtörzs körül. forráspontja (Fp. vagy annál nagyobb sorszámú periódusba tartozó. HALMAZOK A sok részecskéből felépülő rendszereket anyagi halmazoknak nevezzük.) stb. hogy hány kötő elektronpár tartozik az adott atomhoz. Hány kovalens kötést létesíthetnek a különböző elemek atomjai? A kisebb atomoknál (az 1. A 3.mértékben tartózkodnak a két atommag erőterében. és 2. hogy legfeljebb négy elektronpár tartózkodhat az atomtörzs körül.

Vm pedig a moláris gáztérfogat.A részecskék rezgés. azaz azonos hőmérsékleten és nyomáson a gázok térfogata az anyagmennyiségükkel arányos. ezért érvényes rájuk Avogadro-törvénye. Ez kimondja. a részecskék elgördülhetnek egymáson ("lyukvándorlás") kristályos anyagoknál csak rezgés. ahol V a gáz térfogata.4 dm3 szobahőmérséklet: 20 C. 105 Pa Vm=24. amorf anyagokban esetleg lassú elgördülések jelentős A részecskék igen kicsi kölcsönhatása (elhanyagolható) A halmaz térfogata A halmaz alakja A fentiekből adódó főbb fizikai tulajdonságok • jelentős változó változó a környezeti paraméterektől csak kismértékben függ változó állandó (kristályos állapotban) • érvényes rájuk Avogadro törvénye* diffúzió • felületi feszültség diffúzió • • amorf anyago kban igen lassú diffúzi ó *Az ideális gázokban a részecskék közötti kölcsönhatás elhanyagolható.5 dm3 A gázok állapothatározói közötti összefüggést az egyesített gáztörvény írja le: . 105 Pa Vm=24 dm3 standardállapot: 25 C. azonos hőmérsékletű és nyomású gázok azonos számú részecskét tartalmaznak. időnként ütközések rezgés. mely adott hőmérsékleten és nyomáson állandó. normálállapot: 0 C. forgás. n az anyagmennyisége. mozgása egyenes vonalú egyenletes mozgás. 105 Pa Vm=22. hogy az azonos térfogatú. forgás.

szublimáció. forrás Kémiai kötések ELSŐRENDŰ KÖTŐERŐK Kovalens kötés Ionos kötés Fémes kötés az atomtörzs között.Halmazállapot-változások • • exoterm folyamat: lecsapódás. az egész kristályrácsra kiterjedően delokalizált elektronok kis EN-ú atomok Lényege ellentétes töltésű közös ionok közötti elektronpárok elektrosztatikus vonzás nagy ENkülönbség az atomok között Kialakulásának nagy EN-ú feltétele atomok MÁSODRENDŰ KÖTŐERŐK Hidrogénkötés dipólus-dipólus kölcsönhatás diszperziós kölcsönhatás az atommagok rezgéséből adódó időleges Jellemzője nagy EN-ú a dipólus atomokhoz molekulák kapcsolódó. párolgás. fagyás endoterm folyamat: olvadás. azáltal között kialakuló .

4 = 4. mely egy másik nagy EN-ú atom nemkötő elektronpárjával kapcsolódik elektrosztatikus vonzóerő töltéseltolódás. két fluoratom (EN= 4) között létrejövő kötés kovalens =8 =0 b. és így meghatározható.és forráspont.7) elektronegativitása alapján megállapítható.erősen pozitívan poláros hidrogén.az elektronegativitások alapján valamennyi elem és vegyület beírható (a nemesgázok kivételével). olvadás. hogy a francium rácsában fémes kötés alakulhat ki = 1.3 c. hogy melyik kötéstípus kialakulása várható az adott anyagnál. a francium-fluoridban a kötés ionos A három pont által körülhatárolt háromszögbe . indukált dipólus) Az elsőrendű kötések és az atomok elektronegativitása (három példán keresztül) Az elektronegativitások alapján megállapítható szélsőértékek: a. vegyületek kötéstípusa állapítható meg egyértelműen! . A megfigyelhető tulajdonságok (szín. oldhatóság) összevetésével egyértelműen megállapítható a vizsgált anyag kristályrács-típusa. Az EN-i értékekből csak a szélsőértékekhez közeli elemek. két francium atom (EN= 0.7 =0 = 3. mely a molekula méretétől függően adott hőmérsékleten stabilizálódik (ún.

Keménységük. A kristályrács esetén egy kiszemelt atomtörzshöz. 4-es) koordinációs számú kristályokban a részecskék térkitöltése kicsi. amelyet a tér három irányába eltolva megkapjuk az egész rácsot. Szabálytalan térbeli elrendeződésűek.Szilárd halmazállapot KRISTÁLYOS • AMORF • • • Az alkotórészecskék szabályos térbeli elrendeződésűek. az atomrácsos kristályoknál kovalens kötési energiáról beszélünk). molekulák vagy ellentétes töltésű ionok száma. Minél nagyobb egy anyag rácsenergiájának abszolút értéke. Emiatt nincs éles olvadáspont (melegítéskor fokozatosan megpuhul). (A molekularácsos anyagoknál a rácsenergia helyett inkább szublimációs hőről. Elemi cella A kristályrács legkisebb jellemző része. a kristály alakja a rácsszerkezettől függ. Emiatt éles az olvadáspont. 12-es) koordinációs szám esetén szoros illeszkedésű rácsról beszélünk. molekulához vagy ionhoz legközelebb lévő atomtörzsek. Koordinációs szám A központi atom vagy ion ligandumainak száma. Jele: Er. annál nagyobb az olvadáspontja. . A nagyobb (pl. • • A kristályok jellemzésére szolgáló adatok Rácsenergia 1 mol kristályos anyag felbontását. Gumiszerű anyagok. A kisebb (pl. mértékegysége: kJ/mol. vagy a definíciótól függően a kötések kialakulását kísérő energiaváltozás.

vizes oldat: vezet vízben általában jó nagy . sok p.a részecskék méretétől és a rácsszerkezettől . SiO2 egyes fémszulfidok kis EN-ú elemek néhány szulfid (pl. C. Ge B2O3. folyadék.szigetelő vagy .mérettől a nagy EN-ú elemek a p-mezőből nemfémes vegyületek.hasonló rácsszerkezet esetén a méret növekedésével általában csökken NINCS kis EN-ú fémek és a nagy EN-ú nem fémek vegyületei B.és d-mezőbeli fémhalogenid .félvezető változó jó vezető Oldhatóság: (egymásban.olvadék: vezet . szilárd (a molekula méretétől és a másodrendű kötés típusától függően) kicsi szigetelő (a vízben elektrolitosan disszociált anyagok oldata vezető) polaritástól függ Keménység: Vezetőképesség: viszonylag nagy .szilárd: szigetelő . szerves vegyületek.Kristályrács típusai Ionrács Részecskék a rácspontokban: Rácsösszetartó erő: Olvadáspont: Forráspont: ellentétes töltésű ionok elektrosztatikus vonzóerő magas (a nagy rácsenergia miatt) szilárd Atomrács atomtörzsek kovalens kötés magas (erős kovalens kötések miatt) szilárd Fémrács atomtörzsek delokalizált elektronok változó (változó erősségű fémes kötés miatt) szilárd (a higany kivételével) Molekularács molekulák másodrendű kötőerők általában alacsony (gyenge másodrendű kötések miatt) Standard halmazállapot: gáz. Si.polaritástól . CuFeS2) . egyesek cseppfolyós NH3-ban) Olvadáspont függése: Példák az elemek közül: Példák a vegyületek közül: .

füst. a nagy fényelnyelésű KMnO4-oldat. kocsonya átengedi. Felosztásuk: • a diszpergált részecskék mérete szerint Durva diszperz rendszer A diszpergált részecske mérete Kolloid rendszer Oldatok („valódi oldatok”) < 1 nm > 500 nm elnyeli vagy visszaveri (általában átlátszatlan) rossz 1-500 nm A fényt… szórja (Faraday-Tyndall effektus). legalább kétkomponensű rendszer. • a diszpergált anyag és a diszpergáló közeg halmazállapota szerint Gáz Gázban szétoszlatva Folyadékban szétoszlatva (elegy) hab Folyadék köd emulzió Szilárd anyag füst szuszpenzió Az oldatok oldószerből (diszpergáló közeg) és egy vagy több oldott anyagból (diszpergált . amelyben az egyik komponens (diszpergáló közeg) részecskékre oszlatott állapotban tartja a másik komponenst (diszpergált anyag). nagyon finom eloszlású csapadékok. köd. szappanoldat. ezért opalizál jó (a sok kis részecske miatt nagy a fajlagos felületük) fehérjeoldat.OLDATOK HALMAZKEVERÉKEK Diszperz rendszer Olyan. csapadékok *Kivétel pl. ezért átlátszó* Adszorpciós készség Példa • NaCl-oldat sósav NaOH-oldat stb.

II. az oldáshő előjele pozitív [endoterm oldódás]. amely az oldott anyag és az oldat arányát fejezi ki. Az oldatokat jellemezhetjük az összetétellel. (g)= gáz halmazállapot. az exoterm oldáshőjű anyagoké általában csökken a hőmérséklet emelésével. Hőmérséklettől Az endoterm oldáshőjű anyagok oldhatósága nő. Vízben az ionvegyületek és a dipólus molekulák egy része ionjaira disszociál: [jelmagyarázat: (sz)= szilárd halmazállapot. oldódáskor a molekula szerkezete általában nem változik meg. Valamely anyag oldhatóságát telített oldatának összetételével jellemezzük. ha két vagy több egymással korlátlanul összekeverhető folyadékot keverünk össze. hogy mekkora a hőváltozás. Apoláris molekulájú oldószerben • • apoláris molekulájú anyagok oldódnak jól. Oldhatóság Az oldhatóság és az anyagi minőség kapcsolata I. (aq)= hidratált állapot] Az oldhatóság függ továbbá… 1. Ha az oldódás során felvett hővel az oldat (a rendszer) energiája gyarapodik. Az oldódás energiaviszonyai Az oldáshő kifejezi. Nyomástól Ettől főleg a gázok oldhatósága függ. Dipólus molekulájú oldószerben • általában jól oldódnak ionvegyületek és dipólus molekulájú vegyületek. Exoterm folyamatokban viszont hő távozik a . 2. (l)= folyadék. ha 1 mol anyagból nagyon híg oldatot készítünk. Elegyekről akkor beszélünk.anyag) állnak.

így az oldáshő előjele negatív. A dinamikus egyensúlyban lévő oldatot telített oldatnak nevezzük. amelyek összetétele megegyezik az adott hőmérsékleten kialakuló egyensúlyban lévő oldatéval (nem szükséges. Koncentrációk: • • • • tömegszázalék (m/m%)˙= moldott anyag /moldat 100% térfogatszázalék (V/V%)= Voldott anyag /Voldat 100% mól százalék (n/n%)= noldott anyag /noldat 100% mólós oldat = noldott anyag/1dm3 Termokémia Kémiai reakciókban egy vagy több olyan anyag jön létre. Ettől kezdve a feloldatlan szilárd anyag és az oldott anyag mennyisége változatlan. Túltelített oldat az olyan oldat. Ilyen esetekben beszélünk dinamikus egyensúlyról. amely az adott hőmérsékleten telített oldatnál töményebb. Az oldódás egyensúlya Akkor áll be. amelynek más a szerkezete. hogy az oldat dinamikus egyensúlyban legyen). hogy mindazokat az oldatokat telített oldatnak nevezzük. amelynek összetétele az adott hőmérsékletre vonatkozó oldhatóságnak felel meg. mint a kiindulási anyagoké. gócpontokon bármikor beindulhat a kikristályosodás. más az összetétele. Ez az állapot nem stabil. amikor az oldódás és a kristályosodás sebessége megegyezik.rendszerből. Kémiai reakciók leírása kémiai egyenletekkel történik: aA + bB cC + dD . Hidratációs energia ~ hidratációshő mindig hő leadással járó folyamat (tehát negatív előjelű). Megjegyzendő.

hogy csak a reakcióban résztvevő ionokat. hogy a reakció lassan. hogy milyen kiindulási anyagokból milyen termékek keletkeznek.A. hogy mekkora a hőváltozás a reakció során. c. Reakcióhő A reakcióhő megmutatja. csak attól függ. b. molekulákat. atomokat tünteti fel. B. feltéve. C. attól sem. Jele: Hk Mértékegysége: kJ/mol . az ionegyenlet a reakció lényegét emeli ki azzal. ha valamennyi anyagból annyi mól fogy el. illetve keletkezik. d sztöchiometriai számokat jelölnek. vagy gyorsan megy végbe. Mértékegysége: kJ/mol Endoterm reakció • • • a vizsgált rendszer energiatartalma nő a környezetből energiát vesz föl a reakcióhő előjele pozitív (+) Exoterm reakció • • • a vizsgált rendszer energiatartalma csökken a környezetnek energiát ad át a rendszer a reakcióhő értéke negatív (-) A reakcióhő nagysága nem függ attól. A kémiai folyamatokat mindig kíséri hőváltozás. és milyen azok állapota. A termokémia főtétele kimondja…[Hess tétele] ha egy reakció többféle úton mehet végbe. hogy a kívánt termékhez jutunk! Ezt a megállapítást a termokémia főtételének nevezzük [Hess tétele]. D képletek! a. mint amekkora az együtthatója a reakcióegyenletben. Képződéshő 1 mol anyagnak stabilis halmazállapotú és módosulatú elemeiből történő képződését kísérő energiaváltozás. A reakciók hőváltozásával foglalkozik a termokémia. amelyek a legkisebb egész számok arányában jelölik a reagáló anyagok és a termékek anyagmennyiségének arányát! A sztöchiometriai egyenlet a reakcióban szereplő anyagok sztöchiometriai képleteit tartalmazza. a reakciót kísérő hőváltozások összege független a részfolyamatok minőségétől és sorrendjétől. hogy a kiindulási anyagokat milyen sorrendben adjuk egymáshoz.

Oldatban is szabadon mozoghatnak az oldott anyag részecskéi. az oxigéngáz. Az ütközések közül csak azok hasznosak. a folyékony bróm) képződéshője 0 kJ/mol! (A képződéshő olyan egyenlethez tartozik. amelyben a kötések átrendeződése bekövetkezhet. Kémiai reakciók feltételei Reakciósebesség A reakciók feltételei: • • A reagáló részecskék ütközése. A reakcióhőt megkaphatjuk.ez igen nagy energiaszükségletet jelentene. Jelentőségük más reakcióhők kiszámításában van. . A képződéshők gyakran (pl. ha a termékek képződéshőjének összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok képződéshőinek összegét. a szilárd jód. sem egyszerű melegítés nem biztosíthatna -. Értéküket táblázatok tartalmazzák. azaz részecskéi helyhez vannak kötve. amelyek megfelelő irányból. reakció csak a felületen lehetséges. Egy gázelegyben a molekulák bárhol ütközhetnek egymással. így adott esetben a kiindulási anyagoknál tört sztöchiometriai számok is szerepelhetnek: K(sz) + 1 H2(g) + 1 O2(g) KOH(sz) Hk= -418 kJ/mol). a felületen lejátszódó reakciót pedig heterogénnek nevezzük. a feljebb leírt egyenlet is) fiktív folyamathoz tartoznak. A gáz vagy folyadék belsejében végbemenő reakciót homogénnek. Ha azonban az egyik reagáló anyag szilárd. hanem a folyamatok olyan aktivált komplexumon keresztül zajlanak le. amelyben a termék sztöchiometriai száma 1.A képződéshő definíciójából következik. amelyet sem a hőmozgás standardállapotra vonatkozó energiája. hogy a stabilis állapotú elemek (pl. és elég nagy energiával (aktiválási energia) történnek! A reakciók során a kiindulási anyagoknak nem az összes kötése szakad fel .

Magasabb hőmérsékleten ugyanis nagyobb a reagáló anyagok energiája. b. Koncentráció A reagáló anyagok koncentrációjának növekedésével nő az összes ütközésszám. Az adott reakció sebességét az anyagi minőségen kívül a következő tényezők befolyásolják: a. .Aktiválási energia 1 mol aktivált komplexum létrejöttéhez szükséges energia. amelynek az aktiválási energiája kisebb. Ha egy kémiai folyamat aktiválási energiája túlságosan nagy.bár a reakcióban természetesen részt vesznek . Az aktiválási energia csökkentésének mechanizmusa reakciótípusonként és katalizátoronként más és más. Katalizátorok Olyan anyagok. REAKCIÓKINETIKA A reakciókinetika a reakciók sebességével foglalkozik. A katalizátorok olyan reakcióutat nyitnak meg. így a hasznos ütközések száma általában ugyanilyen mértékben megnövekedik. hogy annak ellenére nem megy végbe .mérhető és megvárható sebességgel . nagyobb hőmozgásuk sebessége. A reakciósebesség arányos a különböző anyagok időegység alatt bekövetkező koncentrációváltozásával. Jele: Ea mértékegysége: kJ/mol. és így nőhet a hasznos ütközések aránya az összes ütközéshez képest. akkor előfordulhat. Egy reakció sokszor több elemi lépésből tevődik össze. hogy . így többször ütköznek (több az összes ütközés) és a nagyobb átlagos energia miatt arányában is több az aktiválási energia értékét meghaladó energiájú ütközés. Minden egyes elemi reakciólépés sebessége függ az aktivált komplexum létrejöttéhez szükséges anyagok koncentrációjának a sztöchiometriai szám abszolút értékének megfelelő hatványon vett szorzatával.hogy exoterm.végül változatlan állapotban maradnak vissza. amelyek a kémiai reakciók sebességét úgy növelik. Példa: CO + NO2 CO2 + NO v = k[CO][NO2] v: reakciósebesség k: arányossági tényező: reakciósebességi együttható […]: az adott anyag mol/dm3-ben kifejezett pillanatnyi koncentrációja Hőmérséklet A reakciósebesség mindig nő a hőmérséklet emelésével.

Megfordítható kémiai reakciók A megfordítható kémiai reakciók esetén a kiindulási anyagokból képződő termékek visszaalakulnak a kiindulási anyagokká. Elvileg minden kémiai reakció megfordítható. A kiindulási anyagok összekeverésének pillanatában az átalakulás (odaalakulás, v1) sebessége maximális, a visszaalakulásé (v2) nulla, mivel még 0 a termékek koncentrációja. A folyamat során az átalakulás sebessége csökken (mivel csökken a kiindulási anyagok koncentrációja!), a visszaalakulásé pedig nő (mivel a termékek koncentrációja nő) mindaddig, amíg a két sebesség egyenlővé nem válik!

Ekkor ún. dinamikus egyensúly alakul ki, melyben a két ellentétes, egyenlő sebességű folyamat tartja fenn a látszólagos változatlanságot! Az egyensúlyi állapotot jellemzi az EGYENSÚLYI ÁLLANDÓ, mely adott hőmérsékleten jellemző egy reakcióra. Az EGYENSÚLY TÖRVÉNYE (tömeghatás törvénye) szerint a termékek egyensúlyi koncentrációjának megfelelő hatványon vett szorzatából és a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációjának megfelelő hatványon vett szorzatából képzett tört értéke adott hőmérsékleten állandó. K: egyensúlyi állandó; [mol/dm3]: egyensúlyi koncentrációk

Az egyensúlyi állapot megzavarható. Ezt a Le Chatelier-elv alapján jellemezhetjük.

Le Chatelier-elv ("a legkisebb kényszer elve"): Az egyensúlyban lévő rendszer a külső megzavarásra úgy válaszol, hogy a zavarás hatásait minimálisra csökkentse, illetve kompenzálja.

A KONCENTRÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA A kiindulási anyagok koncentrációjának növelése vagy a termékek elvezetése az átalakulás irányába való eltolódást hozza létre. A kiindulási anyagok koncentrációjának csökkentése és/vagy a termékek koncentrációjának növelése a visszaalakulás felé tolja el az egyensúlyt.

A HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS HATÁSA A Le Chatelier-elv alapján a hőmérséklet emelése az endoterm, a hőmérséklet csökkentése az exoterm irányba tolja el az egyensúlyt! A hőmérséklet változtatásakor megváltozik az egyensúlyi állandó, mivel a hőmérséklet nem egyforma mértékben változtatja meg az oda- és visszaalakulás reakciósebességét (azaz a reakciósebességi együtthatókat). Fontos megjegyezni, hogy a reakciókinetikánál leírt összefüggések itt is érvényesek, vagyis a hőmérséklet emelése minden reakciót gyorsít, csak az endoterm reakciók sebességét nagyobb mértékben! A hűtés ugyanígy minden reakciót lassít, csak az exoterm reakciókat kisebb mértékben!

A NYOMÁSVÁLTOZÁS HATÁSA A nyomás csak akkor befolyásolja az egyensúlyi állapotot, ha a folyamat - állandó nyomáson - térfogatváltozással jár. Ez gázok esetén az egyenletben szereplő sztöchiometriaiszám-változással (a molekulák számának változásával) arányos. A nyomás növelése a Le Chatelier-elv értelmében (az "összehúzódás") a sztöchiometriaiszám-csökkenés irányába tolja el az egyensúlyt. (A nyomás növelésével a jeget megolvaszthatjuk, mivel a jég olvadása térfogatcsökkenéssel jár.)

KATALIZÁTOROK HATÁSA AZ EGYENSÚLYRA A katalizátor mindkét irányban csökkenti az aktiválási energiát, ezért az egyensúly gyorsabban alakul ki, de az egyensúlyi koncentrációviszonyokat a katalizátorok nem befolyásolják. SAV-BÁZIS FOLYAMATOK Kémiai folyamatok osztályozása 1. A résztvevő anyagok érintkezési helye szerint
a. Homogén reakció: a folyamatban résztvevő anyagok egy fázisban (gáz vagy

folyadék) érintkeznek egymással.

b. Heterogén reakció: a résztvevő anyagok csak adott felületen, a fázishatáron

érintkeznek egymással.

2. Energetikai szempontok alapján a. exoterm b. endoterm 3. Időbeli lejátszódás szerint
a. Pillanatszerű

b. Ha a csapadékot tartalmazó kémcsövet rázogatjuk és várunk két-három percet, akkor

sárgásbarna csapadékot kapunk ez tehát lassúbb folyamat!

c. Nagyon lassú folyamatok (pl. a fémek korróziója). d. Végtelen lassú reakciók. A N2 (g) és az O2 (g) szobahőmérsékleten gyakorlatilag nem

reagál egymással.

4. Redoxireakciók 2.1. 3. tehát legalábbis elméletileg minden kémiai reakció megfordítható. Brönsted-Lowry osztályozása szerint… a savak proton leadásra. csapadékképződési reakciók: Ag+ (aq) + Cl. Elektrokémiai folyamatok 6. Elektronátmenettel járó reakciók 1. Részecskeátmenet szempontjából a. 5. amelyek hidrogénionra (és anionra). Szubsztitúció Addíció Elimináció Polimerizáció Kondenzáció Sav-bázis reakciók Arrhenius szerint… a savak olyan anyagok. a bázisok proton felvételére képes anyagok. A reakció eredménye szerint 1. A Brönsted-féle savbázis fogalom magába foglalja az arrheniusi savakat és bázisokat is. Megfordítható reakciók Külső kényszer hatására (pl. Protonátmenettel járó reakciók b. nagy nyomás) az egyirányú reakciók ellenkező irányba is végbemehetnek.(aq) 2. hanem ionok is rendelkeznek sav-bázis tulajdonsággal . 4. pl. 2. a bázisok pedig hidroxidionra (és kationra) disszociálnak vizes oldatban.A reakciósebesség jellemzi a reakciók időbeli lefutását.(aq) AgCl (s) fehér csapadék H2S (g) b. A kémiai folyamatok iránya szerint a. pl. 5. de annál széleskörűbben értelmezhető… • nemcsak vegyületek. Egyirányú reakciók 1. gázfejlődéssel járó reakciók: 2H+ (aq) + S2.

amelyek könnyen protonálódnak. illetve néhány szerves vegyület (pl. A cseppfolyós ammóniában a vízhez viszonyítva bázisként viselkedő ammónia is amfoterként viselkedik: Erősség Első megközelítésben azok az erős savak. Ez természetesen fordítva is igaz: A hidrogén-klorid konjugált sav-bázis párja a kloridion. amely a mellette feltüntetett reakciópartnernek (H3O+) a protonját képes felvenni. ). a hidrogéntartalmú összetett anionok (pl. amelyek híg vizes oldatban gyakorlatilag teljesen disszociálnak. amelyek könnyen adják át protonjukat. Erős savaknak azokat a vegyületeket nevezhetjük. A közhasználatban savnak illetve bázisnak nevezett vegyületek a vízhez viszonyítva savak.• nemcsak vizes oldatban értelmezhetők a sav-bázis reakciók pl. az NH3 (g) + HCl (g) NH4Cl (s) folyamat is annak tekinthető! Ezen okokból a későbbiekben Brönsted elméletét alkalmazzuk a sav-bázis reakciók értelmezésekor! Sav-bázis párok • • • A sav-bázis fogalom relatív! Egy anyagot csak akkor nevezhetünk savnak vagy bázisnak. Egy reakcióban savként viselkedő anyag (pl. tehát egy anyag csak valamihez képest lehet sav vagy bázis! A leszakadó proton szabadon nem létezhet. vagyis bázis. amelyik képes megkötni a protont. Ilyenek a . erős bázisok.). ha ismerjük a partnerét. tehát egy anyag csak akkor viselkedhet savként. az aminosavak stb. az imidazol. HCl) olyan részecskévé (Cl-) alakul. A gyakorlatban leginkább a vizes oldatokban amfoterként viselkedő anyagokról beszélünk: ilyen maga a víz. A protolítikus reakciók is egyensúlyi reakciók. a vízmolekulának az oxóniumion! Amfoter anyagok Proton leadásra és felvételre is képesek. ha van egy másik anyag. vagyis egyensúlyi állandójuk nagy. Az amfotéria szintén relatív fogalom.

rosszul disszociáló hidroxidok is. A bázis állandó: Ilyen gyenge bázisok a szerves vegyületek közé tartozó aminok is. A saverősséget a savállandóval adhatjuk meg. {pl. az oldódás során teljesen disszociálnak: NaOH (s) Na+ (aq) + OH. gyakorlatilag az összes p. annál gyengébb savról van szó. A bázisokra is igaz. α = = 0-1 ) a hígítással még híg (c < 0. valamint a szénsav (H2CO3) és a legtöbb szerves sav (HCOOH. . HOCl stb. HClO2. melyek vízben jól oldódnak. Továbbá gyenge bázisnak tekinthetők a vízben rosszul oldódó. Gyenge savak: H2S. HBr.). Ks(HNO3)= 1..és d-mezőbeli fém-hidroxidok. Ezek többnyire a közönséges csapadék-ként kiváló vegyületek {pl. CH3COOH. Ba(OH)2}. HNO3.}. H2SO4. hogy minél gyengébb bázisról van szó. ún. amelyek molekulái közül még híg vizes oldatban sem protonálódik az összes.szervetlen.(aq) Gyenge bázisok egyrészt azok az anyagok.2} A gyenge savak híg vizes oldatban sem disszociálnak teljesen. KOH) és a legtöbb alkáliföldfém-hidroxid {Ca(OH)2. az oxósavak közül az alacsonyabb oxidációs számú központi atomot tartalmazó H2SO3.1 mol/dm3) oldatok esetén is nagymértéKben nő. Ilyenek az alkálifémhidroxidok (NaOH. ásványi savak között akadnak: HCl. HNO2. a fenol stb. A disszociációfok (jele: α. Erős bázisokat gyakorlatilag csak az ionvegyületek között találunk. Sr(OH)2. annál kisebb a bázisállandó értéke. Egy HA összegképletű savra : Minél kisebb Ks értéke. HI. HClO4 stb. Fe(OH)3 stb. Mg(OH)2.

Például 25°C-on: [H3O+]=[OH-]=1·10-7 mol/dm3 Ezek koncentrációját a bevitt savak és bázisok megváltoztatják. ezzel . tízes alapú logaritmusa: pH= -lg[H3O+].Kémhatás A víz autoprotolíziséből H2O + H2O H3O+ + OH. A 25°C-on fennálló összefüggés: Kv= [H3O+]·[OH-] = 1·10-14 Semleges kémhatású oldatban: [H3O+] = [OH-]=1·10-7 mol/dm3. A kémhatás egyszerűbb kifejezésére vezették be a pH fogalmát. Lúgos kémhatású oldatban: [H3O+] < [OH-].és hidroxidionokat. Savas kémhatású oldatban: [H3O+] > [OH-]. A bevitt bázis növeli a hidroxidionkoncentrációt.következően a tiszta víz is tartalmaz oxónium. amelyek az oldat kémhatását úgy jelzik. Csökkenti a víz autoprotolízisét. és ezzel visszaszorítja az oxóniumionok koncentrációját. amely az oldat oxóniumionkoncentrációjának negatív. A bevitt sav növeli az oxóniumion-koncentrációt. lúgos kémhatást okoz. így [H3O+] < 1·10-7 mol/dm3. hogy protonleadásuk vagy protonfelvételük után bekövetkező molekulán belüli .a kémiai egyensúly törvénye miatt .csökkenti a víz autoprotolíziséből származó hidroxidion-koncentrációt. pKv= pH + pOH= 14 A különböző kémhatású oldatok pH-ja: • • • (25°C-on!) semleges pH= 7 savas pH <7 lúgos pH> 7 Sav-bázis indikátorok Maguk is sav-bázis tulajdonságú anyagok. így [H3O+] > 1·10-7 mol/dm3.

HCl) a vízzel reakcióba lép. CH3COONa). . CH3COO.kötésátrendeződésük színváltozással jár. akkor ezek közül csak a gyenge savból származó anionról feltételezhető.2-10.0 fokozatos színváltozás Sók hidrolízise Olyan kémiai reakció.4 5.1-4. A színváltozás meghatározott pH-tartományban történik (keverékindikátoroknál a színváltozás folyamatos)! erősen lúgos fenolftalein metilnarancs lakmusz univerzál indikátor piros sárga kék kék semleges színtelen sárga lila zöld v. a vízhez képest gyenge savból származó anion az oxóniumionokkal szemben erős bázisként viselkedik. illetve a gyenge savból származó ion kerül (NaCl. a belőle keletkező bázis (Cl-) a mellette feltüntetett savval (H3O+) szemben igen gyenge bázisként viselkedik Ebből az is következik. hogy az oxóniumionokhoz képest jóval gyengébb savként viselkedő vízmolekulákkal szemben számottevő bázicitást mutat. amit hidrolízisállandónak is nevezhetünk. Ha egy vizes oldatba az erős savból.0-8. amelyben valamilyen só anionja vagy kationja lép protolitikus reakcióba a vízmolekulákkal. Ha egy erős sav (pl. sárga erősen savas színtelen piros piros piros átcsapási pH 8.+ H2O CH3COOH + OH- A folyamat egyensúlyi állandója tulajdonképpen a gyenge savból származó anionra vonatkoztatott bázisállandó.0 3. hogy egy.

Mai felfogásunk szerint az oxidáció elektron leadást. Az oxidáció és a redukció kapcsolata • • • A két folyamat egymást feltételezi. korábban kialakított felfogás szerinti oxidációt és redukciót. így… az oxidáló anyag a reakciópartner redukálószere. a redukció az oxigén elvonás. a redukció elektron felvételt jelent. Ez a fogalom a sav-bázis elmélethez hasonlóan magába foglalja az előző.Redoxireakciók Korábbi felfogás szerint az oxidáció az oxigénnel való egyesülés vagy a hidrogénelvonás (dehidrogénezés). illetve a redukáló anyag a reakciópartner oxidálószere. illetve a hidrogénnel való egyesülés volt. ha a leadott elektronokat egyidejűleg egy másik anyag felveszi. Példák: a) Két elem reakciója b) Fémek és fémionok reakciója c) Nemfém és nemfémből származó ion reakciója . de annál bővebb fogalom. mert… egy anyag csak akkor oxidálódhat.

csökkenése redukciót jelent. oxidionok stb. ahol az oxigén oxidációs száma -1. Ionok (egyszerű ionok. Az oxidációs szám növekedése oxidációt. Az összetett ionokban az oxidációs számok összege az ion töltésszámával egyenlő.és H+ ionok töltése alapján az oxigénnek -2. mégis az oxidációs szám megállapításának szabályai szerint az O2. azaz ennyivel oxidáltabb az elemi állapotnál. e. c. b. a hidrogénnek +1 az oxidációs száma. mely az elemi állapothoz viszonyított oxidációs állapotot mutatja meg. Az elemek atomjainak oxidációs száma 0. A kötést létesítő atomok közül a nagyobb elektronegativitású közelében nagyobb az elektronsűrűség. pl. Kovalens vegyületeknél a kötést létesítő elektronpár(oka)t képzeletben a nagyobb elektronegativitású atomhoz rendeljük. a kisebb elektronegativitású atom ennek megfelelően az elemi állapothoz viszonyítva oxidáltabb (elektronhiányosabb).Az oxidáció és redukció fogalmának kiterjesztése kovalens vegyületekre • • • • • A redoxireakciók itt részleges elektronátadással mennek végbe. A Na+ oxidációs száma +1. A hidrogén oxidációs száma a vegyületekben általában +1. Az oxidáltság mértékének egyértelműbb meghatározására megalkották az oxidációs szám fogalmát. Oxidációs szám • • • • Tényleges vagy névleges (fiktív) töltés. A vízmolekulában ténylegesen csak részleges negatív töltés van az oxigén atomtörzse körül. A vegyületekben a képletben szereplő atomok oxidációs számainak összege 0 (a vegyületek ugyanis semlegesek). d. tehát redukáltabb. ahol a hidrogén oxidációs száma -1. mint elemi állapotában. és az így kialakult fiktív ionok töltését tekintjük az adott atom oxidációs számának. fémionok. Kivételt képeznek a fémhidridek. valamint a F2O. . Kivételt képeznek a peroxidok. Az oxigén oxidációs száma vegyületekben általában -2.) oxidációs száma megegyezik a töltéssel. A kovalens vegyületek oxidációs számának megállapítása a. A fentiek alapján az elemek oxidációs száma mindig 0.

valamint az ionos rendszer . ELEKTROKÉMIA Elektrokémiai folyamatok Az elektrokémiai folyamatok heterogén redoxireakciók. ha… q az elektronátmenet az oxidálódó fématom és a redukálódó fémion között egy adott irányba megy végbe. amelyekben az oxidáció és a redukció mindig a folyékony és a szilárd halmazállapotú anyag érintkezési. azaz az oxidációsszám-változások összege 0. Nézzük a következő reakciót: A reakció lényege: • • Zn Zn2+ + 2e. Az elektrokémiai reakciók . A kémiai reakció energiaváltozása csak abban az esetben jelentkezik elektromos energia formájában. hogy az energiaváltozás egy része elektromos energia formájában jelenjen meg. akkor a következők jellemzik: • • • a részecskék az oldatban szabadon mozognak.a hasonlóság ellenére. Így az elektronok útja elég nagy. más szóval határfelületén megy végbe.fém (fémes vezető) illetve félvezető határán (elektródokon) lépnek fel.A redoxi-egyenletek rendezésekor a leadott és a felvett elektronok mindig megegyeznek. Az elektrokémia a kémiai és elektromos energia kölcsönös átalakulásával foglalkozik. az elektronátmenet meghatározott időt vesz igénybe. Az elektrokémiai rendszer részei • Elektrolit: szabadon mozgó elektronokat tartalmazó oldat vagy olvadék. • . ütköznek. Ha az előbbi reakciót elektrokémiai folyamatként akarjuk lejátszatni. Elektród: az elektrolit oldattal közvetlenül érintkező fémes vezető. az elektronok útja igen rövid.oxidáció Cu redukció Cu2+ + 2e- Ha a reakció kémiai redoxifolyamatként megy végbe. amelyek az ionos rendszerekben.nem azonosak a kémiai redoxireakciókkal. azokat a folyamatokat és jelenségeket tárgyalja. vagyis az átmenet gyorsan megy végbe. a folyamatot kísérő energiaváltozás hőfelszabadulás formájában történik. amely vezeti az áramot. úgy kell megváltoztatni a feltételeket. miközben elektromos energia szolgáltatása vagy felhasználása történik. térben egymástól elkülönítve. a közvetlen érintkezés helyett vezetőn keresztül. a rézionok és a cinkatomok közvetlen érintkezése miatt közvetlen elektronátmenet történik.

hogy a fématom ionná . A galvánelem jelölése: A galvánelem (galváncella) működése • • • • Az egyik elektródon (katód) redukció. hogy az elektrolit és a belemerülő fém között egyensúlyi elektromos potenciálkülönbség alakul ki. platina) fémen adszorbeált hidrogéngáz (hidrogén-gázelektród). az ionok mozgását az elektrolitok között megengedi. fémes vezetőben folytatódó fázist tartalmaz. Hidrogén-tartalmú (pl. a másik elektródon (anód) oxidáció történik. illetve az oldatban lévő fémionok semleges atomként kiválnak a fém felületére! Ahhoz. Az áramkör zárását a két elektrolit oldat érintkezése (diafragma. mely oldatot és a vele érintkező. amely összeköti az elektródokat. A galvánelemben folyó áram közvetlen oka a két elektród közötti potenciálkülönbség. Az ehhez szükséges energia a kiválás aktiválási energiája! A fordított folyamatban. A diafragma. sósav) oldat és a belemerülő indifferens (pl. A galvánelemben a katód a pozitív.• Fémes vezető: fémhuzal. Galvánelemek (kémiai áramforrások) A galvánelem kémiai energiának elektromos energiává való átalakítására alkalmas berendezés. Benne önként végbemenő redoxireakciók termelik az elektromos energiát. Felépítése: • • • két elektródból áll (két különböző. de keveredésüket megakadályozza. az oldódásban az aktiválási energia ahhoz szükséges. amelybe a fém belemerül (fémelektród). hogy egy fémion az elektrolit oldatból az elektródra kiválhasson ki kell szakítania magát a hidrátburokból. biztosítja az elektronok áramlását az elektródok között. az anód a negatív pólus. Általánosan egy elem redukált és oxidált alakját tartalmazó rendszer. illetve sóhíd: • • Megakadályozza az oldatok összekeveredését. saját elektrolitjába [vagy más elektrolitba] merülő fém vagy fémes vezető). Ez annak az eredménye. Az ionok diffúziója révén biztosítja a töltéskiegyenlítődést. diafragma: az elektródok elektrolitjai érintkeznek egymással. vagy sóhíd) biztosítja. Az elektrolittal érintkező fémből ugyanis fémionok jutnak az oldatba. A két elektród közötti fémes vezetőben folyhat az elektromos áram (ide köthetők be a fogyasztók). fémes vezető (a két elektródot köti össze). Elektród: • • • Lehet a fém és a fém ionjait tartalmazó oldat.

hogy időegység alatt hány ion jut át az energiagát (elektród és oldat közötti potenciálkülönbség) egyik oldaláról a másikra. Ha a két sebesség egyenlővé válik. Folyamatok a galvánelemben a) Ha a két pólust úgy kapcsoljuk össze. Mindkét esetben tehát egy energiagáton való átjutás a folyamat kulcsa. Ha a két elektródot fémes vezetővel összekötjük. az anódon az oxidálandó részecskék negatív töltést (elektrontöbbletet) okoznak.réz galvánelem esetén a cink felületéről áramlanak az elektronok a réz felületére)! E mellett biztosítani kell a töltéskiegyenlítődést a két elektrolit között is.és rézelektródból álló galvánelemet Daniel-elemnek nevezzük. így a redoxireakció folyamatossá válik! A galvánelemekben a negatív sarkon megy végbe az oxidáció. vagyis… .kiválás) sebességét az határozza meg. amit ELEKTRÓDPOTENCIÁLNAK nevezünk. tehát ez az anód (cink). Az elektródreakciók (oldódás . hogy valamilyen módon (pl. a pozitív sarkon redukció.válva le tudja győzni a szomszédos fématomok vonzóerejét. tehát ez a katód (réz). de ellentétes polaritású feszültségnek a galvánelemre kapcsolásával) megakadályozzuk az elektromos áram folyását. akkor… • q a katódon a redukálandó ionok pozitív töltést (elektron hiányt). igen nagy ellenállás beiktatásával vagy ugyanakkora. A cink. az elektródreakció dinamikus egyensúlyba jut és kialakul az elektród és az oldat közötti egyensúlyi elektromos potenciálkülönbség. akkor az elektronok a negatív potenciálú helyről a pozitívabb potenciálú hely felé áramlanak (a cink .

Elektromotoros erő (EME) A két elektród közötti maximális feszültség (potenciálkülönbség). amit akkor mérhetünk. a vizsgált ion 1 mol/dm3-es koncentrációja az oldatban. az anódon (negatív pólus) oxidáció megy végbe. a standard hidrogénelektród potenciáljához viszonyítunk: annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje. az egyes ionok diffúziósebességének megfelelően mozognak. A valóságban olyan relatív érték. mivel ennek abszolút értéke nem határozható meg). a másik a standard hidrogénelektród. és az így megállapított standardpotenciál értékek már csak az anyagi minőséget tükrözik. az elektródpotenciál pedig függ… • • • • az anyagi minőségtől az ionkoncentrációtól a hőmérséklettől főként a gázelektródok esetén a nyomástól. Az elektromotoros erő értéke megegyezés szerint csak pozitív lehet. . amelynek egyik elektródja a vizsgált. mint az előzőekben mérhető elektromotoros erő.• az elektronok készek az anódról a katódra áramolni. a két pólus közötti potenciálkülönbség (feszültség) kisebb. ezért mindig a katód potenciáljából vonjuk ki az anódét: • Az elektromotoros erőt a két elektródpotenciál befolyásolja. a két elektrolit oldat között az ionok főként a töltéskiegyenlítődés irányába. A különböző redoxrendszerek oxidáló. Az elektromotoros erőt így kiszámíthatjuk bármely galvánelem két elektródjának potenciálkülönbségeként. b) Az áram megindulása után… • • • • a katódon (pozitív pólus) redukció történik. A standardpotenciál mérési feltételei: • • 25°C-os hőmérséklet. Az elektród redukálódó-. ha a galvánelemen keresztül nem folyik áram. illetve oxidálódó készségének jellemzése ELEKTRÓDPOTENCIÁL (ε) • Az elektronok potenciális energiája az elektródon (elvi definíció.és redukálóképességének összehasonlítására a körülményeket standardizálták. melyet egy önkényesen kiszemelt 0-ponthoz.

Ennek megfelelően a Daniel-elem elektromotoros ereje egységnyi koncentráció esetében: E° = 0. réz vagy ón) ionjait tartalmazó oldatba mártjuk: Fe (sz) + Cu2+ (aq) Fe2+ (aq) + Cu (sz) • nemfémek esetén a kisebb potenciálú Br2/2Br. ezért csak vizes oldatban végbemenő folyamatokra érvényesek. hogy a negatívabb potenciálú redoxirendszer redukált alakja oxidálódni képes. akkor az elektromotoros erő 25°C-on és 0.314 J/Kmol) T . A különböző potenciálú elektródokon végbemenő reakciók alapján elmondhatjuk. melyet egy fémelektródra a következőképpen írhatunk fel: • • • R .moláris gázállandó (8. A redoxi-folyamatok irányának becslése a standardpotenciálok összehasonlítása alapján A standardpotenciálokat vizes oldatra vonatkoztatva határozzák meg. és így a folyamat lehetőségét befolyásolják az ionkoncentrációk. A standardpotenciálok (fémek feszültségi sora. különböző redoxirendszerek ún. a bromidion képes a nála pozitívabb potenciálú klór molekuláit (oxidált alak) redukálni.1 MPa nyomáson: E° = .rendszer redukált alakja.+ Cl2 Br2 + 2Cl- A potenciált.• 0.76) V = 1. Az összefüggést a Nerst-egyenlet fejezi ki.leadott vagy felvett elektronok száma . ahol a katód. Ha a galvánelem mindkét elektródjának az ionkoncentrációja egységnyi (1 mol/dm3). Ezt fejezi ki a Nerst-egyenlet.34-(-0. ha a nála pozitívabb potenciálú fém (pl. redoxpotenciálja) értékeit táblázatok tartalmazzák. Bármely galvánelem elektromotoros ereje kiszámítható a standardpotenciálok ismeretében. azaz redukálhatja a pozitívabb potenciálú redoxirendszer oxidált alakját • fémek esetén a negatívabb potenciálú vas képes oxidálódni.10 V Az elektródpotenciál az elektród anyagi minőségén kívül függ az elektródfolyamatban résztvevő ionok koncentrációjától és a hőmérséklettől is.abszolút hőmérséklet (K) z .101 MPa nyomás. vagyis a klór képes "felszabadítani" sójából a brómot: 2Br. az anód standardpotenciál értéke.

sem a kénsav nem old a felületén kialakuló passzív réteg miatt. rosszul oldódó ólom(II)-szulfát. Vízből a hidrogént csak azok a fémek képesek redukálni.oldat koncentrációja (mol/dm3) vagy más összefüggéssel: • • • ahol: a rendszer aktuális potenciálja . más anyagokkal szemben redukálószerként viselkednek.(aq) + H2 (g) . Az elemi állapotú fémek reakcióik során elektron leadásra (oxidálódni) képesek. Az ólom felületén kialakuló. illetve-klorid ("csapadék") megakadályozza a folyamat észlelhető mértékű lezajlását. jó közelítéssel használhatjuk a folyamatok irányának becslésére e° értékét! A potenciálok összehasonlításával azonban így is csak a folyamat lehetőségét állapíthatjuk meg.a fém és a fémion közötti oxidációsszám-különbség. amelyet sem a sósav. hogy a negatív standardpotenciálú ólom sem sósavban. A reakció során a lúgosodó oldatban ennek értéke még jobban lecsökken: 2K (sz) + 2H2O (l) 2K+ (aq) + 2OH.2 V-nál nagyobb. savakban és lúgokban 1. A potenciálokat egyensúlyi állapotban mértük. tehát ezek nem adnak számot azokról az aktiválásienergia-gátakról.1-0. azaz negatív: Zn + HCl Zn (sz) + 2H+ ZnCl2 + H2 Zn2+ (aq) + H2 (g) Kivételt képez pl. 3.• • F . az ólom.a rendszer standardpotenciálja z . A standardpotenciál melletti tag számottevően csak az 1 mol/dm3-től nagyságrendekkel eltérő ionkoncentrációk esetén változtatja meg a potenciált. 1 mol/dm3 H+-tartalmú savoldatokban azok a fémek oldódnak. amelyek standardpotenciálja 0 V-nál kisebb. ha a két rendszer potenciálja közötti különbség 0. amelyeknek a standardpotenciálja elég kicsi. A tiszta vízben 25°C-on ugyanis 10-7 mol/dm3 H+ van. sem kénsavban nem oldható fel. amelyek megakadályozhatják a folyamat tényleges végbemenetelét.Faraday-állandó (96500 C/mol) c . 2. Fémek oldódása vízben. Ezzel magyarázható.

kis standardpotenciálú fémek azért oldhatók fel savakban. mely jelentős aktiválási gátat jelent.folyamatban képződő 1 mol/dm3 OH--tartalmú oldatban 10-14 mol/dm3 H+ lesz. hogy a vízben nem oldódó. mint a vízmolekula. Gyakorlatilag azonban sem az alumínium sem a magnézium nem reagál közönséges körülmények között a vízzel. amfoter fémek). mert a felületüket összefüggő. mint a hidrogénnek a lúgoldatban mérhető elektródpotenciálja. védő oxidréteg borítja. valamint az alumíniumnak van. és könnyebben protonálja az oxidionokat: O2. ezért a reakció végbemegy: 2Na (sz) + 2H2O (l) 2Na+ (aq) + 2OH. Ennél kisebb potenciálja az alkáli. hidroxidjai vízoldékonyak. hogy az ebből számított elektródpotenciál jóval kisebb lesz. mert a savak leoldják a felületet borító oxidréteget. Az alkálifémek és az alkáliföldfémek többségének oxidjai. Ha elég stabilis a fémion hidroxokomplexe.(aq) + H2 (g) {Megjegyzendő. A redoxireakció végeredményben itt is a vízzel megy végbe: Zn + 2H2O Zn(OH)2+2OHZn(OH)2+ H2 [Zn(OH)4]2- Zn + 2H2O + 2OH.és az alkáliföldfémeknek. amelyek lúgos közegben hidroxokomplexek képzésére hajlamosak (ún. Lúgoldatban a kis oxóniumion-koncentráció miatt 0 V-nál jóval kisebb a hidrogén elektródpotenciálja. Azok a negatív standardpotenciálú fémek. akkor a szabad fémionok koncentrációja annyira lecsökken. Ezért lehet oldani reagens NaOH-oldatban a Zn-et és a még annál is nagyobb standardpotenciálú Sn-t. feloldhatók pl. Az oxóniumion erősebb sav. ami miatt az oldatban a hidrogén aktuális potenciálja: -ra csökken.+ H2 azaz Zn + 2H2O + 2NaOH Na2[Zn(OH)4] + H2 .+ 2H3O+ 3H2O} 4. NaOH-oldatban is: Al2O3 + 3H2O + 2OH2[Al(OH)4]- mivel a felületükön kialakult védő oxidréteget a lúg feloldja.[Zn(OH)4]2.

Ezek vizes oldatból soha nem fejleszthetnek hidrogéngázt! Átalakulásuk csak más oxidálószerek hatására következhet be: o savval és levegővel egyidejűleg érintkezve a réz pl.és salétromsavoldatban a negatív standardpotenciálú fémek is kéndioxid. a folyamatot pedig elektrolízisnek nevezzük. Ekkor a negatív potenciálú elektródon hidrogén-. A pozitív standardpotenciálú fémek a hidrogénionokat nem képesek redukálni.és nitrózus gázok képződése közben oldódnak! (Ez alól csak azok a fémek kivételek. amelyek molekuláiban a központi atom képes oxidáló hatást kifejteni) a pozitív potenciálú fémek egy részét képesek feloldani.+ Cl2 Elektrolízis Az elektrolízis elektromos energia hatására bekövetkező redoxireakció (elektromos energia alakul át kémiai energiává)! Ha a galvánelem elektródjaira a galvánelem elektromotoros erejénél nagyobb egyenfeszültségű külső áramforrást kapcsolunk. a jodidionból klórgázzal bróm. 2Br. A sósav vizes oldatában hidrogén. a két grafitrúd közé akkora egyenfeszültséget kapcsolunk. Hasonlóan a nemfémek körében is következtethetünk a standardpotenciál-értékekből a reakció irányára.5. Tömény kénsav. akkor a cellában a galváncellában lezajló folyamatokkal ellentétes reakciók indulnak meg! Ekkor a galvánelem elektrolizáló cellaként működik. 6. hanem a központi atom redukciója során képződő gázok (SO2. és nem disszociált vízmolekulák vannak. illetve jód nyerhető.(pontosabban oxóniumionok) és kloridionok. NO. lassanként oxidálódik: az oxidáló hatású savak (forró tömény kénsav vagy tömény salétromsav. NO2) keletkeznek! Az arany. Az oldatban lévő pozitív ionok a Br2 + 2Cl- . például: o Cu + 2H2SO4 Ag + 2HNO3 CuSO4 + SO2 + 2H2O AgNO3 + NO2 + H2O Eközben soha sem hidrogén. amelyik az egyik legnagyobb standardpotenciálú elem még ezekben sem oldódik fel. U-csőbe öntünk 1 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldatot. hogy az elektrolízis meginduljon. oxidáló hatású savak passziválják . melyek felületét a tömény. a tiszta vas). miközben a klór atom kloridionná redukálódik (fordítva a folyamatok nem vagy csak igen kismértékben mennek végbe). A víz autoprotolízise a nagy hidrogénion-koncentráció miatt teljesen visszaszorul. Például a bromidionból ill. a pozitív potenciálún klórgáz fejlődését tapasztaljuk.pl. a cső két szárába egy-egy grafitrudat helyezünk.

ha az elektrolitban többféle pozitív és negatív ion van. Az elektrolizáló feszültség további növelésével más. párhuzamos elektródfolyamatok is megindulhatnak! Mi redukálódhat könnyen a katódon A leválasztáshoz szükséges energia függ: • az adott rendszer elektródpotenciáljától (anyagi minőség. Elektródfolyamatok A galvánelemre adott feszültség meghatározott értékénél megindul a folyamatos elektrolízis. Vizes sóoldatokban a só anionja és kationja mellett mindig jelen vannak disszociálatlan vízmolekulák és a víz autoprotolíziséből származó hidrogén. Bomlásfeszültség A folyamatos elektrolízishez szükséges minimális feszültség (Ub). Negatív pólus ("elektronfelesleg"): a katód. amelyiknek a legkisebb a bomlásfeszültsége és megfelelő nagyságú a kiválás sebessége. valamint az elektród anyagától függ. hanem a hidrogénionok és a víz poláros molekulái is. Általában nem saját fémet. Mi történik. Ilyenkor általában egy közös elektrolitba merül a két elektród (nincs diafragma). melyen oxidáció megy végbe. vagyis többféle elektródfolyamat mehet végbe? Az elektródfolyamatok közül mindig az valósul meg. platina) használnak. A bomlásfeszültség értéke az elektródreakcióban résztvevő komponensek minőségétől és koncentrációjától. amelyekhez a legkisebb energiára van szükség. a negatív ionok a pozitív elektród felé vándorolnak. grafit. illetve az anódhoz a só anionjai mellett a hidroxidionok és a vízmolekulák. Ezért vizes oldatban a katódhoz nemcsak a fémionok vándorolnak. így az alkalmazott feszültség: Ue > Ub kell.) . Ub= EMF. amelyen redukció történik. ionkoncentrációk stb.negatív. majd az elektród felületén redukálódnak. higany. Ekkor azok a folyamatok zajlanak. Pólusok • • Pozitív pólus ("elektronhiány"): az anód. hogy legyen.(oxónium-) és hidroxidionok. illetve oxidálódnak. hanem valamilyen indifferens elektródot (pl.

(semleges vagy lúgos oldatban) • • • Ha a fém pozitív redoxpotenciálú.). Br-. Ha az oldat összetett ionokat tartalmaz. de negatív potenciálú fémek is leválaszthatók megfelelően megválasztott elektród és elektrolizálófeszültség esetén {pl. oldatban: Ha egyetlen vegyületet oldunk a vízben. I-). ha réz(II)-szulfát-oldatba mártott rézlemezt anódnak kapcsolunk. pl.• az elektród anyagi minőségétől és felületétől olvadékban: • egy vegytiszta anyag olvadékában egyértelmű. Mi oxidálódhat az anódon • • Általában az egyszerű ionok (pl. Ha a fém igen kicsi elektródpotenciálú (pl. Ca stb. vagy nagyon sima felületű elektródon. ezért az egyensúlyi potenciálnál jóval nagyobb potenciálra van szükség a folyamatos gázfejlődés megindulásához). a folyékony higanykatódot alkalmazva még a Na+-ionok is redukálhatók vizes oldatban}. ezért a 0V-hoz közeli. K. Na. Például. ZnI2-oldatból grafitelektródra könnyen leválaszthatunk cinket. akkor a réz oxidálódik: Cu Cu2+ + 2e- . túlfeszültsége van (a hidrogénleválásának aktiválási energiája túlságosan nagy. akkor is számolnunk kell a vízben levő +1-es oxidációs számú hidrogén redukálhatóságával: 2H+ + 2e2H2O + 2eH2 (savas oldatban) H2 + 2OH. akkor (nem túl nagy elektrolizáló feszültség mellett) a fémionok redukálódnak. Cl-. akkor a víz oxigénje oxidálódik: • Olykor az elektród anyagának oxidációjához szükséges a legkevesebb energia. hogy a fémion redukálódik. akkor a fém helyett hidrogéngáz fejlődik. A hidrogénnek a legtöbb elektród felületén ún.

. vagyis az elektrolízishez szükséges töltés egyenesen arányos az elektrolizálandó anyag mennyiségével és töltésével: F= 96500 C/mol. tehát z = 2.Az elektrolízis mennyiségi viszonyai Faraday I. ehhez 2 mol e--nak kell az elektródokon áthaladni. törvénye Az elektródokon átalakuló anyag tömege (m) arányos az alkalmazott áramerősséggel (I) és az elektrolízis időtartamával (t): Faraday II. A két törvény egyesítése: ahol M a leválasztott anyag moláris tömege. ahol F a Faraday-állandó. törvénye 1 mol z töltésű ion semlegesítéséhez z · 96500 C töltés szükséges. ekkor M= 18 g/mol. z az oxidációsszám-változás.

Alapvegyületük a metán: CH4.CH2 .CH3 (C2H6) propán: CH3 .CH2 -] különböznek egymástól.CH2 .CH3 (C8H18) nonán: CH3 .CH3 (C10H22) Általános képlet… • • nyíltlánc esetén: CnH2n+2 gyűrűsök esetén: CnH2n Alkánok elnevezése • Triviális név (a kémiai szerkezetre nem utal) .CH2 .CH2 .CH3 (C7H16) oktán: CH3 .CH2 .CH2 .CH2 .CH3 (C3H8) bután: CH3 .CH2 .CH2 .CH2 .CH2 .CH3 (C9H20) dekán: CH3 .CH2 . gyűrűs szénhidrogének) ami azt jelenti.CH2 .CH2 .CH2 . A homológsor első kilenc tagja: • • • • • • • • • • metán: CH4 etán: CH3 .CH2 .CH2 .CH2 . a szénatomszám növekedésével az egymást követő tagok mindig egy metilén-csoporttal [.CH2 .CH3 (C4H10) pentán: CH3 .CH2 .CH2 .CH2 . Tagjaik homológsort (ún.CH3 (C5H12) hexán: CH3 . hogy a szénatomok maximális atommal létesítenek kötést.CH2 .CH2 .CH2 .CH2 .Szénhidrogének Alkánok (paraffinok) Az alkánok nyíltláncú telített szénhidrogének.CH2 .CH2 . metánsor) alkotnak.CH2 .CH2 . (a cikloalkánok zárt.CH2 .CH2 .CH2 .CH3 (C6H14) heptán: CH3 .CH2 .CH2 .CH2 .

láncelágazás található az izomer vegyületekben Két vagy több egymástól eltérő vegyület. a név végződése -án. (metánból levezethető alkil-csoportok neve: Képlet • • Összegképlet (nem mutatja a molekula szerkezetét): C2H6 Szerkezeti képlet (mutatja a molekula szerkezetét): Izoméria • Szerkezeti (konstitúciós) izoméria (ha n > 3). a "leghosszabb normális szénlánc elve": a név alapja a leghosszabb egyenes szénlánc. mely a moláris tömeg növekedésével nő! Ismertebb képviselőik halmazállapota: .• Racionális név (utal a kémiai szerkezetre) . helyzete. melyeknek összegképlete megegyezik. neve.és a forráspontjuk. • • Konformációs izoméria (gyűrűsöknél!) Optikai izoméria Fizikai tulajdonságok • • Apolárisak. IUPAC elnevezés.ez az ún. feltüntetendő az alkil szubsztituensek száma. Molekulatömegükhöz képest is alacsony az olvadás. az atomok kapcsolódási sorrendje azonban különbözik (szerkezetük eltérő).

I + 2H' (R . palládium. nikkel.C1 .H Kémiai tulajdonságok • • Kevéssé reakcióképes (par affinis . R . Vízben gyakorlatilag oldhatatlanok.CH = CH2 + H2 R .I hidrogén-jodid) alkil-jodid. melyben valamely vegyület egyik atomjának vagy atomcsoportjának helyébe egy másik atom vagy atomcsoport lép).C5 ~ C5 . katalizátor: platina. . Színtelenek (kivéve a konjugált poliéneket). R . szagtalanok vagy jellegzetes szagúak."kevéssé reakcióképes") Jellemző reakciója a SZUBSZTITÚCIÓ (olyan reakció. H .CH2 .H R-H+H-I alkán.C20 ~ C20 felett gáz folyadék szilárd • • • A víznél még a szilárd halmazállapotúak is kisebb sűrűségűek.CH = CH2 (kat. Ralkén) • Reduktív dehalogénezés R .CH3 alkil-csoport. Előállítás • Alkének hidrogénezésével R .

CH2 . alkinek esetében hármas kötés. nem kormozó lánggal CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 2CnH2n+2 + (3n+1)O2 2nCO2 + (2n+2)H2O • Krakkolás Olyan hőbontási eljárások. CH3 .CH2 . cikloalkének esetében kettős kötés. amelyek segítségével a nagyobb molekulájú szénhidrogéneket kisebb molekulájú szénhidrogénekké alakítják át. Alkének (olefinek) Az alkánokból hidrogénelvonással vezethetők le. cikloalkánokhoz ill.CH2 . amelynek ligandumszáma kevesebb négynél! Ezek hidrogénnel telíthetők és így alkánokhoz. származékaikhoz jutunk.CH3 + CH2 = CH2 • Előfordulás .Földgáz Telítetlen szénhidrogének A telítetlen szénhidrogénekben a ligandumok száma nem maximális. Ezeknél a molekuláknál már van π-kötés: • • • alkének.CH3 CH3 . Legegyszerűbb képviselője az etén (triviális nevén az etilén) CH2 = CH2.Kőolaj .CH2 . azaz van olyan szénatom. aromás szénhidrogének esetében π-elektronsextett található.• Metán hőbontása 2CH4 C2H2 + 3H2 • Vízgőz reakció CH4 + H2O CO + 3H2 (1000°C) • Oxidáció Éghetők. Az alkének esetében is levezethető a homológsor: .

melyeknek összegképlete azonos. körülötte a molekula nem képes elfordulni (itt nincs szabad rotáció). Ez több. mint az azonos szénatomszámú telített szénhidrogén .• • • CH2 = CH2 etén (etilén) CH2 = CH . így a ligandumok térbeli helyzete eltérő lesz. hogy a két molekula egyes fizikai tulajdonságaikban eltérnek egymástól. .transz izoméria Akkor lép fel. hogy a kettős kötés rögzíti a molekula síkját.CH2 . Izoméria • Konstitúciós izoméria (n > 3) A négy szénatomos buténtól kezdve többféle molekula is levezethető. A név végződése: . azaz az atomok kapcsolódási sorrendje! Látható. hogy a négy szénatomos buténból három izomer vezethető le.CH3 propén (propilén) CH2 = CH ."olajképző") 1. de eltérő a szerkezeti képlete. Elnevezés (olefin . Látható az ábrán. • Cisz .én. A leghosszabb szénlánc megválasztása.a bután . ha az alkén és származékaiban a kettős kötéssel összekapcsolt szénatomokhoz eltérő ligandumok (szubsztituensek) kapcsolódnak! Lássuk példaként a 2-butén két sztereoizomerjét: A sztereoizoméria oka az.2 ).CH3 butén (butilén) Általános képletük: CnH2n {gyűrűs olefineknél: CnH2n . benne kell lennie a kettős kötésnek! 2.esetében (ahol két izomer van).

lehetnek polárosak is (cisz-izomer molekulán belül asszimetria van. krakkgázok keletkeznek.CH = CH2 ELIMINÁCIÓS REAKCIÓ . melyekben sok kettős kötés található poliéneknek (poliolefinek) nevezzük (pl. 2-butén).CH3 CH2 = CH . • Alkánok dehidrogénezésével (hidrogénátvivő katalizátorral). CH2 = CH . CH3 .CH2 -CH2 .3-butadién • Azokat a molekulákat. melyekben szintén megtalálhatók. 4. aminek következtében dipólus kialakulhat).X R . Krakkolás után melléktermékként ún. Fizikai tulajdonság • • Halmazállapot: lehetnek gázok . A kettős kötés számozása. karotinoidok). R .3. Apolárosak. Szubsztituensek megnevezése. • Azokat a molekulákat. Előállítás • Ipari előállítás Kis mennyiségben földgázban és kőolajban megtalálhatók. ahova a kettős kötés a láncéghez közelebb esik (ls. helyzetüket számmal kell megadni.CH2 . előbb: 1-butén.szilárd halmazállapotúak a szénatomszám illetve a molekula alakja függvényében.cseppfolyós .CH3 (magas hőmérséklet. melyekben két kettős kötés található diéneknek (diolefinek) nevezzük. kaucsuk.CH = CH2 1. ott kell kezdeni. alacsony nyomás!) • Alkil-halogenidekből dehidrohalogénezéssel.

Br A reakció során elvileg kétféle terméket kaphatnánk.OH R . HX . melynek során óriásmolekula keletkezik).CH2 .• (R . Kémiai tulajdonságok • • Reakcióképesebbek.CH2 .2. . Jellemző reakcióik: . R .hidrogén-halogenid) Dehidratálással alkoholokból.CH2 . hogy csak egyféle halogénezett származék keletkezik.polimerizáció (azonos molekulák melléktermék nélküli egyesülése.CH2 . • Halogénaddíció: CH2 = CH2 + Br2 1.dibróm-etán Savaddíció: Br .halogénatom.alkil-csoport.CH = CH2 ELIMINÁCIÓS REAKCIÓ (elimináció: egy vagy több atom. nem keletkezik óriásmolekula). de a tapasztalat azt mutatja. illetve atomcsoport kilépése a molekulából) • Vicinális ("szomszédos") dihalogén-származékokból.addíció (két vagy több molekula egyesül. X . mint a paraffinok. mégpedig a 2-klór-propán! Markovnyikov-szabály: .

és x a kettős kötések száma). Poliének (diolefinek. poliolefinek) Homológsort alkotnak.CH3 • Oxidáció Kormozó lánggal égnek. • Polimerizáció: Diének.Egy savnak egy alkán C = C kötésére történő addíciójakor a -H ahhoz a C-atomhoz kapcsolódik. amelyhez eleve több H-atom kapcsolódott! • Vízaddíció: • Hidrogénaddíció: CH2 = CH2 +H2 CH3 . CnH2n-4(ciklusos). Általános képlet: • • diének: CnH2n-2. poliének: CnH2n+2-2x (ha nyílt láncú. Elnevezés .

Izoméria • • • • Konstitúciós Diéneknél n > 3 esetén.C = C = C .C = CH . IUPAC név: 2-metil-1.(CH2)4 . poli…-én Triviális név: izoprén / kaucsuk.• • • A molekula nevének végződése: -dién.CH = C .R2 (általános képlet) • Izolált (a kettős kötések egymástól "távol" helyezkednek el) R2 .3.CH = C . Cisz-transz Mindkét esetben lehetséges.R2 (általános képlet) Konjugált {a kettős és az egyes kötések váltakozva helyezkednek el s így speciális delokalizált elektronokból álló kötésrendszer jön létre (fontos biológiai szerepet betöltő molekulák tartoznak ide!)} R2 .R2 (általános képlet) • Kémiai tulajdonságok • • Addíció Polimerizáció .C = CH . karotin (ez utóbbiak poliének!).butadién. Csoportosítás • • • • • A kettős kötés száma szerint: diének poliének A kettős kötés elhelyezkedése szerint Kumulált (a kettős kötések egymás szomszédjában helyezkednek el) R2 . Poliéneknél van.

C C .C C . 6CH4 + 6 O2 • 2 H . Aromás szénhidrogének Alkinek (acetilén-szénhidrogének) Molekulájukban hármas kötés is található: -C C- Tagjaik szintén HOMOLÓGSORT alkotnak.H (C2H2) Általános képlet: CnH2n-2 Előállítás • Ipari előállítás: 2CH4 C2H2 + 3H2 A metán hőbontásakor nemcsak ez az egy átalakulás játszódik le. hanem sok egyéb is.H + Ca(OH)2 CaC2 + 2 H2O • Vicinális (szomszédos) dihalogén-származékból: . melynek első tagja az acetilén (etin).Alkinek.H + 2CO +10H2O H . H .C C .

Jellemző reakciójuk az addíció • Hidrogén addíció H-C C-H CH2 = CH2 etén CH3 CH3 etá n acetilén • A reakció olyan heves. • Halogénezés • Vízaddíció . hogy a közti termék nem izolálható.• Vicinális tetrabróm-származékból Kémiai tulajdonságok 1.

Alkinek aciditása • Az alkinek igen gyenge savak (acetilén Ks= 10-25)! Sóinak neve: fém-acetilid vagy fém-karbid: • Mivel igen gyenge savak.• Savaddíció H .C C .Cl Ennek a molekulának a polimerizációjával állítják elő a PVC-t: 2. sóiból a víz könnyen kiszorítja: • Aromás szénhidrogének A gyűrűs szénhidrogének egyik csoportját alkotják.H + HCl H2C = CH . A benzol: . A benzol és a benzollal rokon tulajdonságú vegyületek tartoznak ide.

naftalin [kétgyűrűs]) és az oldallánctól is függ Elnevezés Az alapgyűrűtől függően: …-benzol.Homológsor A homológsor képlete az alapgyűrűtől (benzol. …-naftalin stb.2helyzetben) . triviális név toluol sztirol xilol IUPAC-név metil-benzol vinil-benzol dimetil-benzol Izoméria • Konstitúciós izoméria A szubsztituensek helyzete szerint: o orto-… (1.

3) para-… (1.folyadék naftalin .4) Fizikai tulajdonságok • • • • Apoláris molekulák Vízben gyakorlatilag oldhatatlanok Olvadás.folyadékok Előállítás • Kellemes illatú anyagokból (gyanták.folyadék sztirol .szilárd toluol .és forráspontjuk alacsony Ismertebb képviselőik halmazállapota: o o o o o benzol .o o meta-… (1. balzsamok) izolálhatók .folyadék xilolok .

• Ipari előállítás Kémiai tulajdonságok • Szubsztitúció Halogénezés: Nitrálás: .

metil-benzol: A benzolból levezethető csoport neve: fenil-csoport .nitráló-elegy: cc.H2SO4 1:2 arányú elegye Szulfonálás: • Addíció Nehezen addícionálhatók az aromás gyűrű nagy stabilitása miatt! Benzol-homológok A legegyszerűbb benzol-homológ a toluol .HNO3 : cc.

ha Cl-al fényen. ha sötétben Fe-katalizátorral reagáltatom: . hővel és más.Előállítás • • Kőszénkátrányból frakcionált desztillációval Paraffinok aromatizálásával Benzol-homológok reakciói • oxidáció • halogénezés Más történik.

halogenidek)! Másodosztályú szubsztituensek nehezítik az aromás szubsztitúciót (pl. para-helyzetbe irányítanak (pl. hogy milyen helyzetű lesz a szubsztitúció: orto-. karboxilcsoport).vagy para-.Aromás szubsztitúció irányítási szabályai A meglévő szubsztituensek minősége dönti el. TÖBBGYŰRŰS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK • Izolált többgyűrűs aromás szénhidrogének A gyűrűknek nincs közös szénatomja • Kondenzált többgyűrűs aromás szénhidrogének . ezek meta-helyzetbe irányítanak. metil-. Első osztályú szubsztituensek könnyítik az aromás szubsztitúciót és orto-. fenolos hidroxil-. alkil-csoport. nitro-. meta.

A heteroatomokat (hetero. Cisz-transz izoméria előfordulhat az alap szénhidrogéntől függően. Br. Fizikai tulajdonságok • Néhány kis molekulatömegű klórvegyület. eltérő-. aldehidek. karbonsavak. szénhidrátok stb. továbbá fluorvegyület gáz. Izoméria • • • Konstitúciós izoméria van (n > 3). Az alap szénhidrogén neve előtt fel kell sorolni a molekulában lévő halogén atomokat ABC-sorrendben. halogénatomok (Cl.). Elnevezés A nevet annak a szénhidrogénnek a nevéből képezzük.: különböző-. amely az alap szénhidrogéntől függ. I). N (aminok. más-) tartalmazó szénvegyületekben a szénen és a hidrogénen kívül más atom(ok) is megtalálhatók. ezek leggyakrabban az O (alkoholok. Br stb. ketonok.és H-atomok építettek fel (szénhidrogének).). tehát molekulájukban C. HETEROATOMOKAT TARTALMAZÓ SZÉNVEGYÜLETEK Az eddigiekben olyan molekulákkal foglalkoztunk. amelyből H-atom helyettesítésével levezethető a molekula. melyeket C. . S (szulfonsavak stb.A gyűrűknek legalább két közös szénatomja van Direkt szubsztitúciós reakció 1 helyzetben történik. Optikai izoméria lehet. Halogéntartalmú szénvegyületek A szénhidrogének halogénszármazékai. és azt is meg kell adni. heterociklusos szerves bázisok stb.).) található. hogy azok a szénhidrogén hányas számú szénatomjához kapcsolódnak. H és valamilyen halogénatom (Cl.

• • •

A közepes molekulatömegű halogénszármazékok jellegzetes szagú, vízzel nem elegyedő, nagy sűrűségű folyadékok; A nagyobbak kristályos anyagok. Ismertebb képviselőik halmazállapota:
o o o o

KLOROFORM (triklór-metán: CHCl3) folyadék SZÉN-TETRAKLORID (CCl4) folyadék FREON-12 (diklór-difluór-metán: CCl2F2) gáz TEFLON (a tetrafluoro-etilén {CF2 = CF2} polimerizációjával állítják elő)

szilárd.

Előállítás
• • •

Alkánok halogén-szubsztitúciójával. Alkének, diének, poliének, alkinek halogén-, illetve hidrogén-halogenid-addíciójával. Aromás szénhidrogének halogén-szubsztitúciójával.

Kémiai tulajdonságok

Szubsztitúció

Elimináció ("elvonni", "kivonni") - Dehidro-halogénezés a halogénszármazékok jellemző reakciója (alkének előállítása).

A reakció során elméletileg kétféle terméket kaphatunk, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a valóságban 80%-ban 2-butén keletkezik és csak 20%-ban kapunk 1-butént. A tapasztalati szabály a következő:

Zajcev-szabály: proton eliminációja jobban játszódik le a halogént viselő szénatom azon szomszédos szénatomján, amelyen már eleve kevesebb hidrogénatom tartózkodott.

Reduktív dehalogénezés (szénhidrogének előállítása)

R - CH2 - Cl

R - CH3 + HCl

Aminok képzése

A B (bázis) lehet az ammónia (:NH3) feleslege is, ekkor egyensúlyi folyamat alakul ki.

Oxigéntartalmú szénvegyületek
Szénhidrogének hidroxi-származékai ALKOHOLOK Azok a hidroxi-származékok, ahol a hidroxilcsoport olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely telített! ENOLOK Azok a hidroxiszármazékok, ahol a hidroxilcsoport olefinkötésű szénatomhoz kapcsolódik. FENOLOK Azok a hidroxi-származékok, ahol a hidroxil-csoport közvetlenül aromás gyűrűhöz kapcsolódik

Funkciós csoport HIDROXIL-CSOPORT : - OH, R - OH (R Homológsor A telített, egyértékű vegyületek homológsorának összegképlete nyílt szénlánc esetében: CnH2n+2O vagy másként CnH2n+1OH Csoportosítás alkil-csoport)

1. A hidroxil-csoport száma szerint:
• •

egyértékű (a molekulában egy - OH csoport van) kétértékű (OH - CH2 - CH2 - OH) és így tovább!

2. A hidroxil-csoportot tartalmazó szénatom rendűsége szerint:

3. Az alap szénhidrogénlánc minősége szerint
• • • •

telített telítetlen gyűrűs aromás (benzil-alkohol)

Nevezéktan
• • •

A leghosszabb el nem ágazó szénlánc, amelyben a hidroxil-csoport megtalálható A számozást a hidroxil-csoport-közeli végen kell kezdeni A név -ol végződést kap
o o o

triviális név: faszesz CH3OH; borszesz CH3CH2OH Régi racionális név: etil-alkohol; izopropil-alkohol; terc.-butil-alkohol IUPAC nevezéktan: etanol stb.

Fizikai tulajdonságok

Hidrogénkötések kialakítására képesek, ahol proton donor (a -OH csoport H-ja) és akceptor (a -OH csoport O-jének nemkötő elektronpárja). Olvadás és forráspontjuk relatíve magas (hidrogénkötés!) {a dioloké az egyértékű karbonsavakénál is magasabb a több hidrogénkötés miatt}. CH4 gáz CH3 - OH folyadék

Nagy szénatomszám esetén azonban a funkcióscsoport hatása már elenyésző, ezért a

Előállítás • Karbonsav-észterek hidrolízisével Általában a természetben előforduló észterekből állítanak így elő alkoholt.OH + X • Oxovegyületek redukciójával .nagy szénatomszámú vegyületek olvadáspontja jelentősen nem különbözik az azonos szénatomszámú szénhidrogénekétől. Alkének kénsavaddíciójával • Halogénszármazékok lúgos hidrolízisével R-X R . Ipari eljárás. (a szénatomszám növekedésével egyre inkább a szénhidrogén jelleg dominál). • Vízoldékonyság A kisebb szénatomszámú alkoholok korlátlanul illetve jól oldódnak vízben. • • Alkének vízaddíciójával.

HCl R . de bázisos tulajdonságokat is mutatnak. • Reakció NaOH-al NINCS reakció • Reakció Na-al 2CH3-CH2-OH + 2Na 2CH3-CH2-O Na + H2 • Reakció tömény sósavval R .Cl + H2O • Oxidáció Szelektív a funkcióscsoport szénatomját tekintve (primer alkoholok aldehiddé vagy erélyes oxidálószer hatására karbonsavvá oxidálódnak.OH + cc. szekunder alkoholok ketonná). aciditásuk a vízénél gyengébb.Kémiai tulajdonságok • Sav-bázis jelleg Igen gyenge savak. amelynek révén megköthetik egy náluk erősebb sav protonját. Nemcsak savas. ezért vizes oldatban az alkoholokból lúg segítségével nem állítható elő só (a víz mint erősebb sav az alkoholt sójából felszabadítja)! A vizes oldat kémhatása semleges. • Vízelimináció intramolekuláris intermolekuláris . Ez a bennük előforduló oxigénatomok nemkötő elektronpárjaira vezethető vissza.

intramolekuláris vízvesztéssel aldehiddé vagy ketonná alakulnak képződésük pillanatában.• Észterképződés szerves savval (savas közegben. Alkénekből oxidációs eljárással állíthatók elő. A vicinális diolok életképes vegyületek. • Fontosabb képviselői: • • metil-alkohol (faszesz) etil-alkohol (borszesz) .és többértékű alkoholok • A geminális diolok általában nem létképes vegyületek. ahol az ásványi sav a katalizátor szerepét tölti be) szervetlen savval Két.

Nevezéktan A legtöbb fenol-típusú vegyületnek régies neve van. .3-propántriol) glikol (1. etilén-glikol) FENOLOK Gyakorlatilag magát a fenolt és rokonvegyületeit soroljuk ide.2-etándiol. β-NAFTOL (v.2. Csoportosítás A hidroxil-csoportok száma szerint • egyértékű fenolok (csak egy hidroxil-csoport található a vegyületben): FENOL. A bonyolultabbakat az alap szénhidrogénlánc hidroxi-származékaként lehet elnevezni. 2-NAFTOL) • kétértékű fenolok (két hidroxil-csoport található a molekulában) • háromértékű fenolok (három hidroxil-csoport található a molekulában) stb.• • GLICERIN (1.

Előállítás
• •

Kőszénkátrányból történő kivonással (ipari előállítás) Klór-benzol hidrolízisével (iparilag nem gazdaságos folyamat)

Kémiai tulajdonságok

Adják az aromás gyűrűs szénhidrogénekre jellemző reakciókat, sőt a benzolnál könnyebben vihető szubsztitúciós reakcióba (lásd aromás szénhidrogének szubsztitúciós reakcióinak irányítási szabályai az -OH csoport az aromás gyűrűt aktiválja!):
o o o

könnyen halogénezhető (nem kell Fe-katalizátor) nitrálható szulfonálható

Adja a -OH-csoport reakcióit, amelynek H+-je disszociábilis proton. A fenolok igen gyenge savak, lúggal sót képeznek, melynek során fenolátok keletkeznek. (A fenolok négy nagyságrenddel erősebb savak az alkoholoknál, ugyanis a fenolokból keletkező fenolát-ion stabilabb ion, mint az alkoholokból képződő alkoholát-ion). Ha e--szívó csoportot (pl. -NO2- csoport) viszünk az aromás gyűrűre, a savas karakter változhat. Így például a pikrinsav (2,4,6-trinitro-fenol) igen erős sav, vetekszik az erős ásványi savakkal.

Oxovegyületek
Az oxovegyületeket két csoportra oszthatjuk aszerint, hogy a kettős kötésű oxigénatom vagyis az OXOCSOPORT - láncvégi vagy láncközi szénatomhoz kapcsolódik-e. A láncvégi szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportot tartalmazó vegyületek az ALDEHIDEK, a láncközi vagy gyűrűs szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportot tartalmazók pedig a KETONOK.

Az aldehidekre a formilcsoport (aldehidcsoport) illetve a karbonilcsoport, a ketonokra a karbonilcsoport a jellemző, az oxocsoport pedig mindkettőre. ALDEHIDEK

Funkciós csoport: FORMILCSOPORT.

Elnevezés

A szisztematikus elnevezés (szubsztitúciós nómenklatúra szabályai szerint) az alap szénhidrogénlánc neve + -al végződés {a formilcsoportokat alkotó szénatomok beleértendők a főláncba} (metanal, etanal, propanal stb.).

• •

Triviális név: formaldehid, acetaldehid, fahéjaldehid, glicerinaldehid, glioxál… Többértékű aldehidek esetén az aldehidcsoport számát a névben jelölni kell (butándial). Ciklusos aldehidek vagy nyílt láncú polialdehidek elnevezésénél a -karbaldehid utótagot használjuk. Ilyenkor a formilcsoportban szereplő szénatomokat NEM értjük bele a főláncba vagy a gyűrűs szénhidrogénbe (ciklohexán-karbaldehid; 1,3,5pentántrikarbaldehid)! Ha a vegyületben másik, a felsorolásban előnyt élvező csoport van, a formilcsoportot a névben formil-előtaggal jelöljük (3-formil-benzoesav)

Homológsor: létezik. A telített, egyértékű aldehidek homológsorának összegképlete (nyílt lánc esetében): CnH2nO illetve CxH2x+1-COH

Fizikai tulajdonságok
• • •

Hidrogénkötés kialakításában akceptor. A legkisebb vegyület standard halmazállapota gáz: formaldehid. Olvadás- és forráspontjuk azonos - nem túl nagy - szénatomszám esetén az étereknél és az észtereknél magasabb lévén erősebben dipólusosak, de nem éri el az alkoholok, fenolok, karbonsavakét (ezek hidrogénkötései erősebbek). - Nagy szénatomszám esetén a funkciós csoport hatása már elenyésző, ezért a nagy szénatomszámú vegyületek op.-ja jelentősen nem különbözik az azonos C-atomszámú szénhidrogénekétől.

Vízoldékonyság a kisebb molekulák esetén jó (H-kötés létesítése!), de nem korlátlan [korlátlanul oldódik vízben a formaldehid és az acetaldehid]! A szénatomszám növekedésével nő az apoláros láncrészlet hossza, és ezért egyre rosszabbul oldódnak vízben.

Redukció: az esetek többségében . kötetlen e-. Előállítási módszerek Primer alkoholokból: (Ha nem desztillál át.2-etándial) [Felhasználják műanyagok szintéziséhez] OHC-CHO .) Karbonsav-kloriddal: Kémiai tulajdonságok • • • • • • Jellemző rájuk a nukleofil addíció (nukleofil reagens: elektrongazdag.• A kismolekulájú aldehidek szúrós szagúak. Oxidáció: karbonsavvá történik. karbonsavvá alakul. esetleg ? töltésű) Sav-bázis jelleg: vizes oldatának kémhatása semleges. Biológiailag fontos reakció az ezüsttükör próba: A reakciót nem adják olyan aldehidek. ami H addícióját eredményezi a karbonilcsoportra. előző fejezet). és a reakció során primer alkohol keletkezik.bár nem kizárólag . amelyekben a formilcsoport közvetlenül aromás gyűrűhöz kapcsolódik!! Fontosabb aldehidek: • • • Formaldehid (metanal) Acetaldehid (etanal) Akrolein (propénal) [Köztitermék az akrilsav propilénből kiinduló előállításánál] CH2=CH-CHO • • • Citrál (izoprénvázas "terpénaldehid") Retinal Glioxál (1. Oxo-enol tautoméria (ls.a karbonilcsoporton végbemenő addíció! Katalitikus hidrogénezéssel redukálhatók (Pt-katalizátor jelenlétében).

allil-metil-keton • • A legegyszerűbb ketonnak.• Glicerinaldehid (biológiai funkció!) OHC-CHOH-CH2OH KETONOK Funkciós csoport: KARBONILCSOPORT Elnevezés • A szubsztitúciós nómenklatúra szabályai szerint a ketonokat az -on illetve -keton utótag vagy az oxo.előtag beillesztésével nevezzük el az alapszénhidrogén nevéből kiindulva. karboxilcsoport). . dimetil-keton CH3-CO-CH2-CH3 2-butanon v. Olvadás. az oxo. egyértékű ketonok homológsorának összegképlete (nyílt lánc esetében): CnH2nO (n 3) Fizikai tulajdonságok • • • • Hidrogénkötés kialakításában akceptor.előtag alkalmazandó. a 4-szénatomos már erősen korlátozottan oldódik. Nagy szénatomszám esetén a funkciós csoport hatása már elenyésző. A ciklikus ketonok elnevezésénél a ciklo. CH3-CO-CH3 propanon v. Vízoldékonyság a kisebb molekulák esetén: az aceton korlátlanul.és forráspontjuk azonos . etil-metil-keton CH2=CH-CH2-CO-CH3 4-pentén-2-on v. a propanonnak triviális neve is van: ACETON.szénatomszám esetén az étereknél és az észtereknél magasabb lévén erősebben dipólusosak.előtag használandó: Homológsor: létezik.nem túl nagy . A telített.-ja jelentősen nem különbözik az azonos C-atomszámú szénhidrogénekétől. illetve ha a molekulában elsőbbséget élvező csoport van (pl. A legkisebb vegyület standard halmazállapota folyadék (C3 miatt). ezért a nagy szénatomszámú vegyületek op.

lánchasadással következik be. Redukció: az esetek többségében . 1. mintha . ami H addícióját eredményezi a karbonilcsoportra. "reduktív aminálás"] Fontosabb ketonok • • • • Aceton (propanon. (Ha az oxovegyületek katalitikus hidrogénezését fölös ammónia jelenlétében.bár nem kizárólag . dimetil-keton). és a reakció során szekunder alkohol keletkezik. Előállítási módszerek • Szekunder alkoholokból: • Karbonsav-kloriddal: Kémiai tulajdonságok • • • • Jellemző a nukleofil addíció. Sav-bázis tulajdonság: vizes oldatának kémhatása semleges. Oxidáció: csak erélyes körülmények esetén.2-benzokinon (o-benzokinon) 1. akkor általában ugyanolyan sajátságokat hordoznak a vegyületek.4-benzokinon (p-benzokinon) KARBONSAVAK ÉS ÉSZTEREK Ha egy molekulán belül különböző kötésmódú oxigénatomok különböző szénatomhoz kapcsolódnak.• A kismolekulájú vegyületek jellegzetes. alkohol helyett primer amin képződik [ún. magasabb hőmérsékleten és nyomáson végzik.a karbonilcsoporton végbemenő addíció! Katalitikus hidrogénezéssel redukálhatók (Pt-katalizátor jelenlétében). édeskés szagúak. Kámfor (izoprénvázas keton).

az azonos szénatomhoz kapcsolódó oxo. Homológsor: létezik. Régi rendszer: az alap szénhidrogénlácból képzi a nevet. összetett funkciós csoportnak tekintenünk. egyértékű karbonsavak homológsorának összegképlete (nyílt lánc esetében): CnH2nO2 v. Cx2x+1-COOH Csoportosítás • • Karboxilcsoportok száma szerint: mono-. és így tovább: • IUPAC nómenklatúra: az alap szénhidrogénlácból képzi a nevet. di-. A szénhidrogénlánc minősége szerint . ecetsav.külön-külön volnának jelen. amelyhez a -sav.és étercsoportból felépülő pedig az észtercsoport. KARBONSAVAK Funkciós csoport: KARBOXILCSOPORT Elnevezés • • -COOH Triviális név: benzoesav. illetve a -disav utótagot illeszti. a szénláncba a karboxilcsoport szénatomját beleszámolja. hogy a karboxilcsoport melletti szénatom jele a. a mellette levő b. a szénatomokat görög betűvel jelöli úgy. a főlánc számozását a karboxilcsoport szénatomjával kezdi! • • Ha a nyíltláncú karbonsav három vagy annál több karboxilcsoportot tartalmaz. olyan sajátságok lépnek fel. Az azonos szénatomhoz kapcsolódó oxo. De ha a két különböző funkciós csoport azonos szénatomhoz kapcsolódik. a szénláncba a karboxilcsoport szénatomját beleszámolja.és hidroxilcsoportból felépülő összetett funkciós csoport a karboxilcsoport. amelyek külön-külön egyik csoportra sem jellemzők. a vegyület nevét a -karbonsav utótaggal képezzük. Ezért az ilyen molekula részleteket célszerű egyetlen egységnek. A telített. trikarbonsav stb. illetve a -disav utótagot illeszti. amelyhez a -sav. ilyenkor a karboxilcsoportok szénatomjait NEM számoljuk bele a főláncba! A gyűrűs karbonsavak elnevezése is a -karbonsav utótaggal történik. citromsav stb.

savanyú. A kismolekulájú vegyületek . ezeknek még a dioloknál is magasabb az op. szúrós. Előállítási módszerek • Alkánok oxidációja (ipari): • Alkének oxidációja: • Benzol homológokból: • Alkoholok oxidációjával: . a nem illékonyak szagtalanok.-ja. A dikarbonsavak több molekulája asszociálódik.Primer alkoholokból: . a dikarbonsavak rosszabbul.o o o o alifás karbonsavak (nyílt láncú) alliciklikus karbonsavak (ciklohexán-karbonsav) telítetlen karbonsav (R-CH=CH-COOH) aromás karbonsav (C6H5-COOH benzoesav) Fizikai tulajdonságok • • • • • Hidrogénkötés kialakításában donor és akceptor is lehet A legkisebb vegyület standard halmazállapota folyadék (HCOOH).-ja jelentősen nem különbözik az azonos C-atomszámú szénhidrogénekétől. (Nagy szénatomszám esetén a funkciós csoport hatása már elenyésző. a legkisebb dikarbonsav szilárd (HOOC-COOH) Olvadás. ezért a nagy szénatomszámú vegyületek op.és forráspont (nem túl nagy szénatomszám esetén): magas (nagyfokú dimerizálódás! H-kötés).C1-C3 . C4 bűzös szagúak.) Vízoldékonyság a kisebb molekulák esetén: korlátlan (C1-C3).

Ezek egy-két atomnyi távolságban hatnak.. halogén). a proton leadásakor keletkező aniont stabilizálja. Karbonsavak dekarboxilezése: o Halogénezés (α-helyzetű C-atomra történik): .Szekunder alkoholokból: • Karbonsav-észterek hidrolízisével: Kémiai tulajdonságok • Sav-bázis jelleg: a vízhez viszonyítva savak. ha a szubsztituens elektronszívó (pl. NaHCO3-tal és Na-mal is reakcióba lép. Sóképzés: R-COONa + H2O R-COOH + NaOH o Észteresítés: o o Redukció alkohollá. aminokkal amidképzés. NaOH-dal. és így növeli a savi erősséget! Így például a triklór-ecetsav az erős ásványi savak erősségével vetekszik. Kémiai reakciók: o o • • • Ammóniával. Oxidáció (szelektíven a funkcióscsoport szénatomját tekintve): általában csak erélyes körülmények között zajlik le. A szubsztituensek hatással vannak a savi erősségre.

o Karboxilcsoportban helyettesített származékok: Fontosabb karbonsavak: • • • • • • • • • • hangyasav (metánsav) ecetsav (etánsav) vajsav (butánsav) valeriánsav (pentánsav) palmitinsav sztearinsav olajsav akrilsav (propénsav) benzoesav oxálsav (etándisav) ÉSZTEREK Nevezéktan .

Olvadás. Az alkánsavakból levezethető alkilészterek típusneve tehát alkil-alkanoát. ezért a sav ionos formában lesz jelen a hidrolízis után: . Kémiai tulajdonságok • • Sav-bázis jelleg: A vizes oldat kémhatása semleges. Vízoldékonyság a kisebb molekulák esetén nem jó. A legkisebb vegyület standard halmazállapota folyadék (metil-formiát).Az észtereket úgy nevezzük el. A kismolekulájú vegyületeknél: különböző gyümölcsaromák (a nagy szénatomszámú. mint a karbonsavak olyan származékait. hidrolízis esetén gyengén savas. egyértékű észterek homológsorának összegképlete CnH2nO2 (n 3). vagyis amelyekben egy szénhidrogéncsoport kapcsolódik egy savmaradékhoz. Homológsor: A telített. Fizikai tulajdonságok • • • • • Hidrogénkötés kialakításában akceptor.és forráspont azonos (nem túl nagy szénatomszám esetén) az éterekénél magasabb (lévén gyenge dipólus-dipólus kölcsönhatás). amelyekben a karboxilcsoport hidrogénatomját szénhidrogéncsoport helyettesíti. Hidrolízis: lúgos közegben az észterek karbonsavra és alkoholra hidrolizálnak! Mivel a közeg lúgos. nem illékony képviselőik szagtalanok).

• • Oxidáció: csak erélyes körülmények között megy végbe. az egyensúly gyakorlatilag teljesen az amidképzés irányába tolódik el. • Viaszok Nagy és páros szénatomszámú. Ha a karbonsav sójának R-csoportja (alkil-csoport) nagy. mint az észter. csak mivel az amid stabilisabb. méhviasz) (A karbonsavakra és az észterekre vonatkozó feladatokat a következő fejezet elején találhatod meg. • • Foszfatidok Gyümölcsészterek Kis szénatomszámú alkánsavak egyszerű alkilésztere. mint az észterhidrolízis. HETEROATOM is részt vesz. ún. SZTEARINSAV. úgy szappanokról beszélünk. leggyakrabban OLAJSAV. de ismerünk . normál láncú. PALMITINSAV. ugyanis a reakció során karbonsavamid (ls. ábra) és alkohol keletkezik. oxigén. telített karbonsavak és ugyanilyen típusú alkoholok észterei! (pl. Az észterek lúgos hidrolízisét szappanosításnak nevezzük. Az alkohol pedig a GLICERIN. Fontosabb észterek • Zsírok és olajok (trigliceridek) Az acilező savak mindig páros szénatomszámúak. A folyamat hasonló. kén szerepel.A hidrolízis során tehát gyakorlatilag sót (a karbonsav nátrium sóját) és alkoholt kaptunk.: A gyűrű felépítésében más atom (szénatomon kívül!).) Nitrogéntartalmú szénvegyületek Heterociklusos vegyületek Def. Ammóniával és aminokkal amidokat képeznek. A gyűrűt alkotó heteroatomként leggyakrabban a nitrogén.

szilíciumot. 6 …-in ox…. S ti…. Ilyenek voltak a furán. Heterociklusos vegyületekkel már az ezt megelőző fejezetekben is találkoztunk.arzént. gyűrűszám: 5 . természetes vegyület. borostyánkősavanhidrid. ónt stb. Sok közülük biológiailag hatásos. b.: Nevezéktan • Egy heteroatomot tartalmazó monociklikus vegyületek: a. Az ismert szerves vegyületek 1/3-a ide tartozik. heteroatom: O N az… …-ol. ftálsavanhidrid stb. tartalmazó heterociklusos vegyületeket is.

• Telített változat (NEM aromás! A nevet az aromás alakból származtatják.biológiai és gyakorlati szempontból egyaránt .) • Több heteroatomot tartalmazó monociklikus vegyületek: • Egy és több heteroatomot tartalmazó kondenzált gyűrűs vegyületek: Közülük . N-tartalmú heterociklusos vegyületek PIRIDIN Molekulaszerkezet .kiemelkedően fontosak az egy vagy több nitrogénatomot tartalmazó aromás jellegű heterociklusos vegyületek.

a szénatomokon a pi-kötések elektronsűrűsége relatíve kisebb! Fizikai tulajdonságok • • • • • A benzolnál magasabb olvadás. Vízzel korlátlanul elegyedik. Kémiai tulajdonságok • • Gyenge bázis (Kb 10-9) Savakkal sót képez (pl.és forráspontú (lévén dipólusos molekula!). helyzetben képes (a kis elektronsűrűségű szénatomok miatt!): . piridínium-klorid). csak 3. • Bróm szubsztitúcióra a benzolnál jóval nehezebben. de A nitrogén nagyobb elektronegativitása (EN) miatt a piridin DIPÓLUSOS. Standard állapotban folyékony halmazállapotú. Bűzös szagú. Apoláros oldószerekkel is elegyedik.• • A benzollal azonos számú protont és elektront tartalmaz (izoelektromos). színtelen. ugyanis hidrogénkötések alakulnak ki.

Gyógyszerek. A nitrogén nagyobb elektronegativitása miatt (EN) dipólusos. a szénatomokon a pikötések elektronsűrűsége relatíve kisebb. PIRIMIDIN Molekulaszerkezet • • A benzollal azonos számú protont és elektront tartalmaz. . alkaloidák. A molekula dipólusmomentumát a nitrogén helyzete befolyásolja. színezékek szintézise.• Telítésekor piperidin keletkezik: • A nitrogén nemkötő elektronpárjára alkil-csoport vihető: Felhasználás • • Etanol denaturálása.

Kémiai tulajdonságok • A nitrogénhez kapcsolódó hidrogén protonja gyengén disszociábilis (gyenge sav).Fizikai tulajdonságok • • • A benzolnál magasabb olvadás. ugyanis nem képes hidrogénkötésre a pozitív pólusú nitrogénhez kapcsolódó hidrogén. Jelentőssége • • Származékaik a nukleinsavak bázisai: citozin.és forráspontú (lévén dipólusos). Kitűnő szerves oldószer. Kémiai tulajdonságok • • A piridinnél is gyengébb bázis (a két N-atom konkurál). PIRROL Molekulaszerkezet • • • • A nitrogén két nemkötő elektronja vesz részt a delokalizált p-elektronszextett kialakításában. Bróm szubsztitúcióra gyakorlatilag nem képes. Vízzel gyakorlatilag nem elegyedik. Vízben kitűnően oldódik. timin. ezért K-al vagy Na-al az alkoholokhoz hasonló reakciót ad: . Az éterre emlékeztető szagú folyadék. +22°C-on olvadó kristályos anyag. Gyógyszergyártás. uracil. ezért a N nagy elektronegativitása ellenére is a pozitív pólus.

Kémiai tulajdonságok • • Amfoter vegyület.• Szubsztitúcióra sokkal hajlamosabb. Az olvadáspont ezért szokatlanul magas! Jól oldódik vízben. mint a benzol (nagy elektronsűrűség a szénatomokon!): (A reakció igen heves. Savakkal reagálva kationt. citokrómok). hűteni kell a rendszert!) Jelentősség • A PORFIRINVÁZ alkotórésze (klorofill. bázisokkal reagálva aniont képez: . Fizikai tulajdonságok • • Színtelen kristályos anyag. hem. a hidrogénkötések révén több molekula asszociálódik. vizes oldata gyengén lúgos kémhatású. IMIDAZOL Molekulaszerkezet • Piridinszerű (negatív pólus) és pirrolszerű (pozitív pólus) nitrogénatomot is tartalmaz.

hisztidin). mint sav! Jelentősség • Fontos nukleinsavbázis-származékai: adenin.• Szubsztitúció a benzolnál valamivel könnyebben megy végbe. Kémiai tulajdonságok • Amfoter vegyület. azaz hány hidrogénatomot helyettesítünk . hogy egy vagy több hidrogénatomot telített vagy telítetlen szénhidrogéncsoporttal helyettesítünk Csoportosítás Rendűség alapján Vigyázat! Nem azonos az alkoholoknál megismert rendűség fogalmával! Az aminok esetében lényegében a "nitrogénatom rendűségéről" van szó. így enzimekben fontos aktívcentrum-részlet (pl. Fizikai tulajdonságok • Kristályos anyag. Jelentősség • Aminósavalkotórész. Aminok Származtatásuk Az aminokat az ammóniából vezethetjük le úgy. guanin. PURIN Molekulaszerkezet • Három piridinszerű és egy pirrolszerű nitrogénatomot tartalmaz. de erősebb bázis.

• • • • NH3 RNH2 R2NH ammónia primer amin szekunder amin -NH2: aminocsoport -NH: iminocsoport R3N tercier amin {Ha valamely ammóniumsó ammóniumionjában mind a négy hidrogénatomot helyettesítjük. triviális név (általában aromás gyűrűt tartalmazó aminoknál) • C6H5-NH2 anilin (amino-benzol) A primer aminok esetében az aminocsoport helyzetét is jelölni kell számmal: • • CH3-CH2-CH2-NH2 CH3-CHNH2-CH3 1-amino-propán (n-propil-amin) 2-amino-propán (izopropil-amin) Fizikai tulajdonság • A primer és szekunder aminok hidrogénkötések kialakítására képesek (donorok és akceptorok egyaránt). Így megkülönböztetünk primer (egy hidrogénatomot helyettesítünk). akkor többértékű aminokról beszélünk. akkor kvaterner ammóniumsóhoz jutunk: Értékűség alapján Ha több aminocsoport van egy molekulában.és forráspontja viszonylag magas. de az azonos számú szénatomot tartalmazó alkoholokénál kisebb.ezek olvadás. szekunder és tercier aminokat. Elnevezés Általában az éterekhez hasonló módszerrel történik (csoportfunkciós illetve a szubsztitúciós nómenklatúra szabályai szerint): • • CH3-CH2-NH-CH3 etil-metil-amin CH3-NCH3-CH3 trimetil-amin Használatos az ún.szénhidrogéncsoporttal. ezért… . .

. az anilin) jóval gyengébb bázisok.• A tercier aminok molekulái között nem jöhet létre hidrogénkötés.A kis molekulatömegűek az ammóniára emlékeztető szagúak. az anilin igen gyengén oldódik vízben. Szag: . Mivel az alkilcsoport elektronküldő csoport. • Kémiai tulajdonság • Sav-bázis tulajdonság Bázisok.A kevéssé illékonyak pedig szagtalanok. • • Vízben a kisebb méretű aminok jól oldódnak (a vízmolekulákkal még a tercier aminok nitrogénje is hidrogénkötést tud létrehozni protonakceptorként). melyet a nitrogénatom nemkötő elektronpárja miatt a funkcióscsoport kiralitása okoz. . mivel az aminmolekula nitrogénatomjának nemkötő elektronpárja. gyenge bázisok. de nem korlátlanul. Egyes aminok optikai aktivitást mutatnak.A nagyobbak undorító szagúak. A piramisos szerkezetből adódóan a három különböző ligandumot tartalmazó szekunder és tercier aminok királisak (ide tartoznak a kvaterner ammóniumsók is). a szekunder amin még erősebb bázis. de a szerves vegyületek között a legerősebbek: A báziserősséget a szénlánc hossza és rendűsége is befolyásolja. kölcsönhatásba lépve a delokalizált elektronrendszerrel stabilisabb elektronszerkezetet képvisel. Az aril-aminok (pl. szekunder és tercier aminokban ugyanis a nitrogén és a közvetlenül hozzá kapcsolódó három ligandum ugyancsak piramisos elrendezésű (ls. ammónia!). mint az ammónia.) • Bázikusságukból következően savakkal sókat képeznek. A tercier amin kevésbé erős bázis. mint a proton megkötésekor képződő anilíniumion: (Ez összhangban van az alkoholok és fenolok sav-bázis tulajdonságaiban megmutatkozó különbségekkel. mivel növekszik a nitrogén körüli nagy térigényű csoportok száma és árnyékolják a nitrogén atomot. amelyek savasan hidrolizálnak: . A primer. ezért a primer amin erősebb bázis. ezért ezek az éterekhez hasonlóan alacsony forráspontú vegyületek.

Előállítás • Nitrovegyületek redukciója • Ammónia alkilezése A reakció során megjelennek többszörösen alkilezett származékok is: Jelentőség. a NH2-(CH2)6-NH2 hexametilén-diamin a nylongyártás egyik alapanyaga. Redoxiindikátorok (pl. difenil-amin) . felhasználás • • Műanyaggyártás: pl.

Amidok Származtatás Az amidokat a karbonsavakból és az aminokból (illetve ammóniából) vízelvonással vezethetjük le. az aminosavak. hangyasavamid acetamid. Aminocsoportot tartalmaznak a fehérjék építőkövei. sík szerkezet! Ennek a merev. ecetsavamid HCONH2 CH3CONH2 . sík szerkezetnek oka az. hogy a C=O π -kötés és a nitrogénatom nemkötő elektronpárja delokalizálódik! Elnevezés KÉPLET SZISZTEMATIKUS NÉV metánamid etánamid TRIVIÁLIS NÉV formamid.• • Festékipar. vagyis az amidok az ammónia illetve a primer és szekunder aminok acilezett származékai! Az amidcsoport szerkezete • • Merev.

Vizes oldatuk gyakorlatilag semleges. illetve ammónia reakciójával állítják elő: R-COO-Q + NH3 R-CO-NH2 + Q-OH . már az acetamid is szilárd). Vízben igen jól oldódnak (hidrogénkötések!). ezért alacsonyabb az olvadás.csoportot tartalmazó amidok igen gyenge savnak tekinthetők. tehát a -CO-NH2 vagy a -CONH. illetve savanhidrid és amin.és a forráspontjuk. ott a molekulák között erős hidrogénkötések alakulnak ki (több molekulából álló asszociátumok).HCONHCH3 H2N-CO-NH2 C6H5-NH-COCH3 N-metil-metánamid N-metil-formamid karbamid N-fenil-etánamid N-acetil-anilin. • • Kémiai tulajdonságok • Az amidcsoport sajátos szerkezete miatt a nitrogén gyakorlatilag nem képes protont megkötni (nem bázikus!). acetanilid Fizikai tulajdonság • Ahol a nitrogénatomon legalább hidrogénatom fordul elő. Megfelelő oldószerekben K-al és Na-al hidrogénfejlődés közben reagálnak (a nitrogénhez kötődő hidrogén protonja disszociábilis). Éppen ezért inkább észter. ezért a szerves molekulavegyületek között a legmagasabb olvadáspontúak (csak a formamid folyékony. Az N. Savas közegben hidrolizálnak: 2R-CO-NH-R' + H2SO4 + 2H2O 2R-COOH + (R'-NH3)2SO4 • • • Előállítás • • Karbonsav és amin illetve ammónia reakciójával csak igen nehezen állíthatók elő.N-dialkil-amid típusú vegyületek hidrogénkötésre nem képesek egymással.

robbanóanyagok gyártásánál. Lakkiparban. amidkötés). A fehérjék peptidkötései amidcsoportot tartalmaznak (ún.R-COO-Q + R'-NH2 R-CO-NH-R' + Q-OH Jelentőség • • • • • Gyógyszergyártás (pl. Konstitúciós képlet: a C3H6 egyik konstitúciója . Műanyaggyártásban (nylon tipikus poliamid típusú. szulfonamid gyógyszerek). polikondenzációs műanyag). A molekula szerkezetét is leírja valamilyen kiemelt szempont szerint. az acetanilidből lázcsillapító. A molekula szerkezetének leírására szolgáló fogalmak KONSTITÚCIÓ Kapcsolódási sorrend a molekulában. SZTEREOKÉMIA Molekulák képlete ÖSSZEGKÉPLET SZERKEZETI KÉPLET A molekulában lévő különböző atomok számát adja meg.

KONFORMÁCIÓ A molekulában különböző. PARAFFINOK KONFORMÁCIÓJA Amíg egy molekula konstitúcióját vagy konformációját csak a kovalens kötés felszakításával lehet megváltoztatni. hogy az atomcsoportok rotálnak (forognak) a szigmakötések körül! Lerajzolni ún.Félkonstitúciós (gyökcsoportos) képlet: csak a szénatomok közötti kötéseket tünteti fel. KONFIGURÁCIÓ A molekulában a kovalens kötéssel kapcsolódó atomok térbeli elrendeződése egy központi atom körül (a királis szénatom körül a ligandumok térbeli elrendeződése). egymással nem kapcsolódó atomok egymáshoz viszonyított térbeli elrendeződése. addig egy molekula konformációja már közönséges hőmérsékleten a hőmozgás energiájának hatására megváltozhat úgy. Newman-projekcióval lehet: . CH2=CH-CH3 Vonalképlet: csak a szénvázat tünteti fel.

Konformációs energiadiagramm: 360°-ba három fedőállás lehetséges. Nézzük a normál bután lehetséges Newman-féle vetületeit (a 2. közöttük különbség nincs. és a 3. szénatom körül történik a rotáció): CIKLOALKÁNOK KONFORMÁCIÓJA Milyen erők lépnek fel a gyűrűben? .

egyrészt székalkatú. sem a hidrogénatomok nem egyenértékűek térbeli elhelyezkedésük szempontjából. összegének kell minimumnak lennie. Az axiális helyzetű hidrogénatomok kötésiránya merőleges a gyűrű oldalait felező síkra. A kádalakú ciklohexánban már sem a szénatomok. kétféle szénatom és négyféle hidrogénatom különböztethető meg. 1890) a szén tetraéderes kötésirányainak torzulása nélkül kétféleképpen is felépülhet.• • • torziós feszültség kötési feszültség szögfeszültség Ezen különböző erők eredőjének. mint a kádforma. Ezen kötésirányok is váltakozva a sík egyik. hanem térbeli elhelyezkedés szempontjából is teljesen egyenértékűek! A hidrogénatomok azonban térbeli helyzetük alapján kétfélék lehetnek. majd a másik oldala felé mutatnak. másrészt kádalkatú gyűrű formájában! • A székalkatú ciklohexánban a szénatomok nemcsak strukturálisan. • A székforma 33 kJ/mol-lal alacsonyabb energiatartalmú. Ez jól látszik a ciklohexán Newman-projekcióján: . Ezért fordulnak elő a természetben ötös és hatos gyűrűk. mivel ezek stabilak! A ciklohexán gyűrűje (Sachse. a kádakban a nyitott állások mellett kedvezőtlen fedőállások (szinperiplanáris) is vannak. mert a székformában körös-körül az energiatartalom szempontjából kedvező nyitott (szinklinális) állás fordul elő. és váltakozva a sík egyik és másik oldalán helyezkednek el! az equatoriális hidrogénatomok kötésiránya a gyűrű általános síkjától csak alig (19°-al) tér el. Ez azért van így.

mint a van der Waals-rádiuszának a kétszerese. amit pszeudorotációs konformációváltozásnak nevezünk. gyűrűátfordulás (Mohr. A különböző konformációk között ún. hogy két hidrogénatom közelebb kerül egymáshoz.A kádak energiatartalmát tovább növeli az. 1918) lehetséges! A C-C kötések körüli összehangolt elcsavarodások révén alakulhatnak át egymásba a különböző konformációk.és forráspont (oka az eltérő kristályszerkezet) eltérő stabilitás (termodinamikai stabilitás) eltérő dipólusmomentum . A ciklohexán 99%ban valamelyik szék konformációban van. a kettős kötés pi-kötése gátolja a szabad rotációt a szigma-kötés körül) eltérő ligandumok kapcsolódjanak a szénatomokhoz • A geometriai izomerek fizikai tulajdonságai eltérőek lehetnek! • • • olvadás. GEOMETRIAI IZOMÉRIA (Cisz-transz izoméria) Feltétel: • ne legyen szabad rotáció két szénatom között (pl.

a Nap színképében a Na+ színképvonalának (D-vonal) hullámhossza. Azokat az izomereket. ha mind a négy vegyértékéhez más ligandum kapcsolódik! Az enantiomerek minden fizikai. melyek molekulái tükörképükkel fedésbe nem hozhatók! Ezek KIRÁLIS (aszimmetrikus) molekulák. A jelenség polariméterrel mérhető. d= koncentráció (g/100ml)}. Ellenkező esetben a vegyület balra forgató. Az elforgatás szöge (α) arányos az átsugárzott réteg vastagságával (l) és a minta koncentrációjával (d): α = [α] • l • d [α] az adott vegyületre jellemző fajlagos forgatóképesség. Optikai forgatóképesség és a molekula szerkezetének összefüggése Optikai aktivitást mutatnak azok a vegyületek. amely függhet az adott fény hullámhosszától.• eltérő reaktivitás is lehetséges: OPTIKAI IZOMÉRIA A természetes kristályok a síkban polározott fény (csak egyféle rezgési síkja van) síkját képesek elforgatni. Jelölés (+) és (-). A forgatás irányát pozitívnak tekintjük és a vegyületet jobbra forgatónak nevezzük. α= mért forgatás. az adott hőmérséklettől valamint a minta koncentrációjától. l= rétegvastagság (dm). 20=hőmérséklet (°C). melyek tulajdonságai csak a forgatóképesség irányában térnek el ENANTIOMEREKNEK nevezzük. A szénatom királis. Egyes vegyületek oldata is képes erre a jelenségre. {D= 589nm. A szerves molekulák egy részének van kiralitása. ha a forgatás az óramutató járásával megegyező irányú. kémiai . ezeket optikailag aktív vegyületeknek nevezzük. egy vagy több kiralitáscentrummal (aszimmetriacentrum) rendelkeznek.

• Diasztereomerek Mindazokat a sztereoizomereket. Több királis szénatomot tartalmazó molekulák • Kiralitáscentrumuk nem azonos telítettségűek (más-más ligandumokat tartalmaznak a két királis szénatomon). akkor L konfigurációja (+) jobbra forgat. amelyek nem enantiomerek. fizikai tulajdonságaik eltérőek [op. Az ilyen elegy nem forgatja a poláros fény síkját. L jelölés! • Racém elegy: a két enantiomer elegyét kapjuk.a kivételektől eltekintve . Az abszolút konfigurációkat meghatározták és igazolták. A balra forgató (-) glicerin-aldehid az Lkonfigurációjú molekula. hogy balra forgat!). Az aminosavaknál megmaradt a D. hiszen mindegyik diasztereomerben ugyanaz a szénváz található és a funkcióscsoportok is azonosak. intermolekuláris kioltás jelensége lép fel. pl. Az enantiomerpároknak ellentétes konfigurációja van! A forgatás irányából a térbeli elhelyezkedésre NEM lehet következtetni! • Abszolút konfiguráció: a térbeli elrendeződés pontos meghatározása (röntgendiffrakciós [diffrakció= hullámok terjedési irányának elhajlása az útjukban lévő akadály következtében] vizsgálatok).. Így lehet S és R konfiguráció (az L konfiguráció nem biztos. ún. Molekuláknál más-más a konfigurációhoz tartozó forgatás.azonosak. körülbelül 50-50%-ban található meg az elegyben a két enantiomer. Kiralitáscentrumuk azonos telítettségű.. oldhatóság. A természetben az enantiomerek általában szelektíven jelennek meg. fp. addig a diasztereomerek fizikai és kémiai tulajdonságai eltérőek (kémiai tulajdonságaik hasonlóak. tehát nem tükörképei egymásnak és fedésbe sem hozhatók diasztereomereknek nevezzük! Amíg az enantiomerek fizikai és kémiai tulajdonságai . illetve L S. Ezekhez viszonyítva próbálták meghatározni egyéb enantiomereknél is a konfigurációt. hogy D R. amelyet így D-konfigurációjúnak neveztek. Rezolválás: a racém elegy elválasztása enantiomerpárokra (nehéz folyamat. de ha egy molekulának a D konfigurációja (-) balra forgat. Az eltérés sokszor nem nagy. csak a fény síkját ellentétesen forgatják.tulajdonságban megegyeznek. sűrűség eltérhet]). hisz tulajdonságaik megegyeznek). Relatív konfiguráció (Emil Fischer): a konfigurációt egy kiválasztott molekulára (vonatkoztatási alap) vonatkoztatják! Az alap a jobbra forgató glicerin-aldehid (+).: .

sajátos lánckonformáció diasztereomerpár: melyek egymásnak nem tükörképi párjai. Összetétel • Elemi összetétel: . optikailag lehetnek aktívak vagy inaktívak Szénhidrátok Def. vagy olyan vegyületek.ligandumok miatt gátolt rotáció .hőmérséklet miatt gátolt rotáció . amelyiknek tükörképe nem azonos önmagával.• • az L-aminosavak a fontosabbak a kínafában a balra forgató kinin található meg. melyek hidrolízisével polihidroxi aldehidek vagy ketonok keletkeznek. és más királis molekulákkal különböző módon reagálhatnak . az olefineknél: a C=C kötés mindkét szénatomjához különböző ligandumok kapcsolódnak cisz-transz optikai izoméria királis molekula: az. közönséges fizikai és kémiai tulajdonságaik is különböznek.: Polihidroxi aldehidek vagy ketonok. de nem azonosak. IZOMÉRIA konstitúciós izoméria eltérő (kovalens) kapcsolódási sorrend SZTEREOIZOMÉRIA azonos konstitúció eltérő konfiguráció geometriai izoméria pl. enantiomerpár: melyek egymásnak tükörképei. ezek a síkban polározott fényt ellenkező irányba forgatják. és nem is azonosak. optikailag aktív.

Csoportosítás Az oxocsoport típusa szerint: • • aldóz ketóz Szerkezetük általános jellemzői • • A formilcsoport (aldehidcsoport) láncvégi.Mindegyik tartalmaz szenet (C). Hidrolízissel két vagy néhány monoszacharidra bonthatók.szénatomszámú. hidrogént (H) és oxigént (O). kinin}. hidrolízissel tovább már nem bontható szénhidrátok. Hidrolízissel sok monoszacharidra bonthatók. . . Monoszacharidok A legkisebb . valamint a poliszacharidok étercsoportot is tartalmaznak. a ketoncsoportot a természetben előforduló monoszacharidok molekuláiban mindig a második szénatom képezi! A többi szénatom általában egy-egy hidroxilcsoportot (-OH) hordoz. Funkcióscsoportok • • • polihidroxi vegyületek..C3-C7 .Tartalmazhat nitrogént (N) {pl. gyűrűs alakjuk és a di-. összegképletük általában CnH2nOn. gyakoriak a foszfátészter-származékaik is. Elnevezés A nevet -óz képzővel kell ellátni.Általában Cn(H2O)m formában írható fel. • Összegképlet: . POLISZACHARIDOK Óriásmolekulák. Csoportosítás MONOSZACHARIDOK DISZACHARIDOK OLIGOSZACHARIDOK Hidrolízissel nem bomlanak egyszerűbb vegyületekre. nyíltláncú formájuk oxocsoportot tartalmaz.

fejezet!) Néhány biológiailag fontos monoszacharid A természetben a D-konfigurációjú monoszacharidok terjedtek el! .• • A láncközi H-C-OH részlet szénatomjai . Sztereokémia c.mivel a molekula két vége eltérő kiralitáscentrumok. Dglicerinaldehid. A természetben előforduló monoszacharidok utolsóelőtti (oxocsoporttal ellentétes végétől számított második) szénatomjának konfigurációja meghatározott: pl. (A D és az L konfiguráció a glicerinaldehid kétféle konfigurációjára visszavezetett relatív konfiguráció: ls.

.

addíciós folyamat során képes az oxocsoportot hordozó szénatomhoz kapcsolódni! A folyamatot a nukleofil ("atommagot kedvelő") oxigénatom indítja el.vagy hattagú gyűrű alakulhat ki. glikozidos hidroxilcsoporttá alakul. mely nemkötő elektronpárjával datív kötés létesítésére képes! (A triózók nem képesek gyűrű létesítésére!) • • • A létrejött gyűrűs molekulában az oxocsoport hidroxilcsoporttá. amelyek reakciójakor öt. az 1.A monoszacharidok gyűrűs konstitúciója Azok a hidroxilcsoportok. ún. számú szénatomon különböző konfigurációjú (alfa [aα] és béta [β]) gyűrűs molekulája! . A glikozidos hidroxilcsoportot hordozó szénatom új kiralitáscentrumot képez! Minden gyűrűképzésre hajlamos monoszacharidnak van egy nyíltláncú és legalább két.

Vízben jól oldódnak (hidrogénkötések kialakulása!). szénatom. hatatomos gyűrű legstabilisabb. hogy a banomer az alacsonyabb energiatartalmú. A szerkezet alapján arra következtethetünk. Vizes oldatban az előfordulás aránya kb. -CH2OH) ekvatoriális helyzetű.-D-glükóz diasztereomerek. hogy energiatartalmuk nem egyforma. mert valamennyi nagy térkitöltésű csoportja (-OH. Az &alpha. az ekvatoriális helyzetű glikozidos hidroxilcsoportot hordozó molekula a β-D-glükóz. Édes ízűek. ekvatoriális -CH2OH csoportot hordozó konformációjában az axiális helyzetű glikozidos hidroxilcsoportot hordozó molekula az α-Dglükóz.: A monoszacharidok tulajdonságai Fizikai tulajdonságok • • • Fehér.A képződött. glikozidos -OH) különböznek. hisz csak egyetlen kiralitáscentrum konfigurációjában (1. A kétféle gyűrűs molekula a nyíltláncú formán keresztül alakulhat át egymásba. többnyire szilárd anyagok.D-glükóz és a &beta. Kémiai sajátságok . Ebből következik.

A monoszacharidok hidroxilcsoportjai észteresíthetők: az élő szervezet biokémiai folyamatainak fontos köztes vegyületei a cukrok foszfátészterei! • • • Diszacharidok Származtatásuk Két monoszacharidból vízelvonással: A diszacharidok olyan szénhidrátok.és a Fehling-próbát. ezért a nyílt szénláncú molekulák oxidációja miatt eltolódó egyensúly következtében a gyűrűs molekulák is felbomlanak. Az oxocsoport mellett levő hidroxilcsoport lehetővé teszi a ketózok molekulán belüli átrendeződését aldózzá. A nyíltláncú és a gyűrűs molekulák között vizes oldatban egyensúly áll fenn.a ketonoktól eltérően .• Az aldózok nyíltláncú molekulái viszonylag könnyen oxidálhatók (ezüsttükör és Fehling-próba) [aldehidcsoport!]. vagyis a monoszacharid teljes mennyisége átalakítható. Fontosabb diszacharidok . amelyek savas hidrolízissel két monoszacharidra bonthatók.a ketózok az aldózokhoz hasonlóan adják az ezüsttükör. ezért .

Térszerkezet A molekula szerkezetét hidrogénkötések stabilizálják! Fehér.MALTÓZ Éterkötés CELLOBIÓZ SZACHARÓZ 1. Nem redukáló diszacharid! (a két glikozidos -OH van kötésben!) Gyümölcsökben. A cellulóz hidrolízisének köztiterméke. vízben jól oldódó vegyületek. édes. szilárd. szénatom OH-ja között. és 2. szénatom glikozidos OH-ja között. cukorrépában. (1-4' éterkötés) A két gyűrű egyenlítői síkja szöget zár be. LAKTÓZ (1-2') 1-4' éterkötés. cukornádban. szénatom glikozidos OH-ja és a 4. A keményítő hidrolízisének köztiterméke. Redukáló diszacharid. Jellemzők Vizes oldatuk adja az ezüsttükörpróbát (az egyik gyűrű kinyílhat. és a szabad glikozidos OH-csoport visszaalakulhat aldehidcsoporttá). A két gyűrű egyenlítői síkja többé-kevésbé egybe esik. Előfordulás Tejben Poliszacharidok Cellulóz . 1.

Fonalszerű. az amilopektin helyenként spirális de az elágazódások miatt ágas-bogas szerkezetű. szénatomon karboxilcsoport található!) alapegységekből épül fel. íztelen. de ez elenyésző hatású a molekula egészét tekintve. cellobióz). Glikogén • • Az amilopektinhez hasonló szerkezetű. Fehér színű.• • • • • • • • • • &beta. másrészt a spirál "emeletei" között. Alapegységei N-acetil-glükózamin molekulák. Kitin • • • A cellulózhoz hasonló szerkezetű. Általános képlete: (C6H10O5)n Amilóz és amilopektin egységekből épül fel! Az amilózban a-1-4'-glikozidkötésekkel kapcsolódnak a cukormolekulák. Az egységek 1-4'-b-glikozidkötéssel kapcsolódnak össze (ls. Felhasználás: papír. forró vízben kolloid rendszert képez.-D-glükózegységekből épül fel. még gyakoribb elágazódásokkal! Biológiai jelentőség: állati tartaléktápanyag (máj. műszálak gyártása. Hideg vízben nem oldódik. szilárd anyag. szilárd anyag. íztelen.) Biológiai jelentősége: növényi vázanyag (sejtfal). lineáris molekula.-D-glükóz egységekből épül fel. Nem redukáló! Biológiai jelentőség: a növények raktározott tápanyaga. az amilopektin esetében az a-1-4'-glikozidkötések mellett kb. 20-25 glükózegységenként elágazások találhatók a-1-6'-glikozidkötésekkel! Az amilóz spirális lefutású (hélix).és textilipari nyersanyag. Heparin • Glükózamin és glükuronsav (a 6. Biológiai jelentőség: Az ízeltlábúak és egyes férgek kültakaróját képezi. Fehér színű. A konformációt hidrogénkötések stabilizálják egyrészt az egymás után következő glükózrészek között. másrészt a láncok között (kötegekbe rendeződés). filmek. de nagyobb moláris tömegű vegyület. Általános képlete: (C6H10O5)n. Nem redukáló! (A molekula egyetlen glükózegysége elvileg képes redukálni. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. lakkok. izmok). . Keményítő • • • • • • • • • • &alpha. A konformációt hidrogénkötések stabilizálják egyrészt az egymás után következő glükózrészek között.

az erősen bázisos csoport pedig protonált formában vagy kation alakban van jelen. A fehérjék építőkövei az a-aminosavak! Általános szerkezetük: Az aminocsoport a 2. röviden aminosavak keletkeznek. Sztereokémia c. Az α szénatom királis. azaz az α szénatomon helyezkedik el. ha R=H! A természetes aminosavak L-konfigurációjúak. fejezet). Az aminosavak olyan vegyületek. Nukleinsavak Aminosavak Fehérjékből savas hidrolízis hatására aminokarbonsavak. • • APOLÁROS POLÁROS o o Vízmolekulákkal hidrogénkötést tud létesíteni. A természetes aminosavak közül mintegy 20.• • Vízoldékony. különböző alkilcsoportot (R-csoport) tartalmazó molekula a legelterjedtebb. amelyek molekulájában aminocsoport és karboxilcsoport egyaránt előfordul. Vizes oldatban az oldalláncban lévő karboxilcsoport disszociált formában vagy anion alakban. Eszerint a természetes aminosavak "R"-lánca: . azaz konfigurációjuk analóg az Lglicerinaldehid konfigurációjával (ls. Fehérjék. Biológiai jelentőségüknél fogva ehelyett csak a fehérjeeredetű aminosavakkal foglalkozunk. Biológiai jelentőség: alvadásgátló.. Csoportosítás Az oldallánc jellege szerint történhet. kivéve.

Semleges. gyengén savas Példa: R = CH2-C6H4-OH TIROZIN 4. apoláros Példa: R=H R = CH3 amino-ecetsav: H2N-CH2-COOH GLICIN 2-amino-propánsav vagy ALANIN R = CH2-C6H5 FENILALANIN 2.1. Poláros. erősen savas vagy bázikus Amino-dikarbonsavak és diamino-karbonsavak tartoznak ide: Példa: R = CH2-COOH ASZPARAGINSAV R = (CH2)4-NH2 LIZIN . Semleges. Poláros. poláros Példa: R = CH2-OH R = CH2-SH SZERIN CISZTEIN R = CH2-CO-NH2 ASZPARAGIN 3.

Neutrális aminosavaknak is tekinthetők. 2. és a szekunder aminokra jellemző iminocsoportot tartalmaz. glutamin (Gln). Alkoholos oldalláncot tartalmazó aminosavak Ide két aminosav sorolható: szerin (Ser). 1. 3. alanin (Ala). Ide tartozik az aszparaginsav (Asp) [a második karboxilcsoport a béta szénatomhoz kapcsolódik] és a glutaminsav (Glu) [a második karboxilcsoport a gamma szénatomhoz kapcsolódik]. treonin (Thr). de még ezeken a csoportokon belül is kisebb alcsoportok különböztethetők meg. mert bennük azonos a savas és bázisos csoportok száma. Aszparagin (Asn). 3. 6. 2. az egyetlen akirális aminosav!]. amelyek oldalláncként alkilcsoportot tartalmaznak. amely gyűrűvé záródik. leucin (Leu). tirozin (Tyr). Kéntartalmú aminosavak Ide szintén két aminosav tartozik: cisztein (Cys). izoleucin (Ile).Más megfontolás alapján a fehérjéket felépítő aminosavak feloszthatók három nagy csoportra. Aromás oldalláncot tartalmazó aminosavak Ide három aminosavat sorolhatunk: fenilalanin (Phe). metionin (Met). Apoláros oldalláncú aminosavak Ebbe az alcsoportba olyan aminosavak tartoznak. Prolin (Pro). valin (Val). 1. 4. BÁZISOS AMINOSAVAK .) MONOAMINO-MONOKARBONSAVAK Egyetlen bázisos aminocsoportot és egyetlen savas karboxilcsoportot tartalmaznak. 5. amelyek amidok. Ide sorolhatók: glicin (Gly) [az oldallánc helyén hidrogénatomot tartalmaz. MONOAMINO-DIKARBONSAVAK Egy bázisos aminocsoport és két savas karboxilcsoport fordul elő! Ezeket savas aminosavaknak nevezzük. triptofán (Trp).

tehát a vízben rosszul oldódó (nagy.Jellemző ezen molekulákra. biológiai értelemben peptidkötéssel kapcsolódnak. hogy egy második bázikus csoportot is tartalmaznak.5·10-3. • • . Az amino-dikarbonsavak savas. Tulajdonságaik • Amfoterek. a diamino-karbonsavak lúgos kémhatást okoznak a vízben. mivel a Ks= 4. A természetes eredetű aminosavak a fehérjékben amidkötéssel. Vizes oldatban.és egy savas jellegű karboxilcsoportot. a Kb= 2. Az aminosavak halmazszerkezete Minden aminosav tartalmaz legalább egy bázikus amino. melyben igen erős bázisos sajátságú guanidino-csoport található. illetve lúgoldatban (savoldatban a karboxilátion protonálódik. a karboxilcsoport protonálatlan állapotban van: ikerionos szerkezetű! Az aminosavak ezért standardállapotban szilárd halmazállapotúak.és az aminocsoportok. lúgoldatban az alkil-ammóniumion ad le egy protont).és egyetlen karboxilcsoportot hordozó aminosavak sem feltétlenül semlegesek. apoláros jellegű láncot tartalmazó) típusaik is feloldhatók sav-. hogy a glicin vizes oldata gyengén savas kémhatású. valamint az egyes csoportok sav-bázis erősségétől (Ks.5·10-10. ilyen a lizin (Lys). de kristályosítva. a hisztidin (His). itt gyengén bázisos 4imidazolilcsoport található. szilárd állapotban is az aminocsoport protonált. Kb) függ. valamint az arginin (Arg). ahol a második bázikus csoport aminocsoport. A vízoldékony aminosavak vizes oldatának kémhatása a karboxil. a rács ionos jellegű. Példa erre. de az egyetlen amino.

ábra/). aminosavakból összekapcsolódó polipeptidláncból és esetenként szervetlen vagy szerves. A merev. ezzel rögzül a peptidkötés! /ls. síkalkatú peptidkötések közötti (az alfa-szénatom körül!) részlet mindkét oldalon elfordulhat (az ún. melyben az építőegységek (aminosavak) sorrendje egyediséget kölcsönöz az adott molekulának! Szerkezet a. Az elvileg végtelen lehetőség közül az R-oldalláncok nagysága és töltése miatt jó néhány nem valósulhat meg.) Elsődleges szerkezet (primer struktúra) • • • • aminosavszekvencia (aminosavsorrend) az egyediséget a polipeptidláncban oldalláncként jelentkező R-csoportok sorrendje biztosítja. amidsíkok az alfa szénatom körül elforoghatnak). nem polipeptid típusú részből álló makromolekulák.Fehérjék Alapszerkezet Egy vagy több. A polipeptidlánc a peptidkötés körül nem foroghat (az oxocsoport pi-kötése és a nitrogén atom nemkötő elektronpárja delokalizálódik. . Jellemzők Specifikus makromolekulák.

a karboxilátion és az alkil-ammóniumion között). hidrogénkötések) tartják fenn. Ilyenek az immunglobulinok.az α-hélix. • 2. ionkoncentráció. az albuminok.) Konformáció szerint • FIBRILLÁLIS FEHÉRJÉK. ún. Ennek oka a környezet (pH. melyek a spirális szerkezetben az egymás feletti struktúrákat (α-hélix).) Vegyi összetételük szerint . A különböző alegységek (polipeptidláncok) közötti kapcsolatot a tercier struktúrát fenntartó erőkhöz hasonló kötések biztosítják. A lánckonformációt a peptidkötések atomjai között kialakuló másodrendű kötések (pl. • c. mely leggyakrabban az α-hélix. A fehérjék típusai 1. • d. beleértve az azokat egymástól esetleg elválasztó rendezetlen. amelyek harmadlagos szerkezetére random (rendezetlen) szakaszok is jellemzők.egymáshoz viszonyított elrendeződését jelenti. hőmérséklet stb. GLOBULÁRIS FEHÉRJÉK. random szerkezeti részeket is! A lánckonformációt a másodrendű kötések mellett az oldalláncok közötti ionos kötések (pl.) Harmadlagos szerkezet (tercier struktúra) • A másodlagos szerkezeti elemek .• Mégis a természetben egy adott fehérje csak egy vagy néhány konformációban fordul elő. hullámpapírszerűen rendeződött láncrészeket tartják össze. A fehérjék természetes lánckonformációja b. míg más szakaszok β-redőzött vagy α-hélix struktúrát vesznek fel. így a hajat α-hélix. a hemoglobin. melyeknek tercier struktúrájára az jellemző.) Másodlagos szerkezet (szekunder struktúra) • A lánckonformáció viszonylag monoton ismétlődő egységekből kialakuló szerkezete. és a polipeptidláncok egymáshoz való viszonyát jelenti. illetve kovalenskötések (diszulfidhíd két cisztein molekula között) tartják fenn. míg a selymet b-redő szerkezeti elemek építik fel. Molekuláik nagyjából gömb alakúak. β-redő . illetve a β-redő. a β-redőben az egymás mellé. hogy a molekuláknak csaknem teljes hosszában egyféle szekunder szerkezeti elem van jelen.) Negyedleges szerkezet (kvaterner struktúra) • • A több polipeptidláncból álló fehérjemolekulákra jellemző.) viszonylagos állandóságában keresendő.

majd magasabb hőmérsékleten akár a kovalens diszulfidhidak is felszakadhatnak) sugárzások. Enzimek. amelyek képesek a kovalenskötések felszakítására. (Energiahordozók) Nem megfelelő körülmények között a természetes lánckonformáció megszűnhet. szerves vagy szervetlen. amelyek aminosavakon kívül más. Mind a denaturáció mind a koaguláció lehet megfordítható . ami vastartalmú porfirinvázas vegyület. és más oldalláncok között jöhetnek létre kötések) hőmérsékletváltozás (a hőmozgás hatására előbb a gyengébb. A fehérjék kimutatása 1. 2. Koaguláció: a kolloid állapot megszűnése (kicsapódás). miozin. Következményei: • • Denaturálódás: az eredeti funkció megszűnése. ami foszfátcsoportot tartalmaz. vagy visszafordíthatatlan .)ionok komplexet alkotnak valószínűleg a peptidkötés oxigénatomjaival. Ilyen a hemoglobinban a hem. receptormolekulák). glükoproteid (a nem fehérje rész szénhidrát) stb.reverzibilis -. az élőlények szerkezetét meghatározó fehérjék (szaru). ún.) Funkció szerint • • • • • • • Struktúrfehérjék. A sejtek kommunikációjában fontos fehérjék (hormonok. mikrotubulosok fehérjéi). a tejben a kazein. A mozgásban jelentős fehérjék (aktin.) Biuret-reakció • NaOH-val meglúgosított oldatban néhány csepp CuSO4 hozzáadásakor. Transzportmolekulák. A folyamat feltétele.) Xantoprotein-reakció . 3. fehérjék jelenlétében ibolya színreakció tapasztalható.irreverzibilis -. hogy a vegyület legalább két peptidkötést tartalmazzon! A folyamat során lúgos közegben a réz(II. ez okozza a színváltozást miközben ammónia szabadul fel.• • Egyszerű fehérjék (proteinek). vagyis biokatalizátorok. a peptidkötés reakciójáról van tehát szó. Összetett fehérjék (proteidek). Immunfehérjék (immunglobulinok). az oldalláncok ennek következtében elmozdulhatnak egymástól. ennek okai: • • • • az ionkoncentráció megváltozása pH-változás (a töltéssel rendelkező csoportok töltése megszűnhet. nem fehérjerészt is tartalmaznak. amelyek csak aminosavakra hidrolizálhatók. A név utal a nem fehérje rész milyenségére: lipoproteid (a nem fehérje rész lipid).

Az aromás oldalláncokat a cc. NADP. s az így keletkező vegyület sárga színű.HNO3 hatására sárga színreakciót kapunk. A nukleotidok szerepe • • • • Tri. A pentóz 5'-szénatomján lévő hidroxilcsoportját észteresítve foszforsav. . és a hidrolizátum: • • • foszforsavat. melyben a nukleotid pentózának 5' szénatomjával észterkötésben lévő foszfátcsoport a másik nukleotid pentózának 3' szénatomján lévő hidroxilcsoporttal kondenzációs reakcióban (vízkilépés) hoz létre észterkötést.HNO3 nitrálja. Csak az aromás oldalláncú aminosavakat tartalmazó fehérjék adják a próbát (tirozin. A pentóz 1'-szénatomjához kapcsolódó nitrogéntartalmú heteroaromás bázis: . KoA! A sejtek kommunikációs kapcsolataiban játszanak szerepet: cAMP! A nukleinsavak alkotórészei! A nukleinsavak felépülése A nukleinsavak nukleotidokból épülnek fel. ADP! Koenzimek alkotórészei: NAD. uracil. 2. A polinukleotidlánc tulajdonképpen poliészterlánc. ötszénatomos cukrot.PIRIMIDINVÁZAS bázisok: citozin. timin 3.és difoszfátjai a szervezet energiahordozói: ATP. Építőegységeik a NUKLEOTIDOK! A nukleotidok felépítése: 1. PENTÓZ: D-ribóz (RNS) vagy 2-dezoxi-D-ribóz (DNS). és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületet tartalmaz. guanin .PURINVÁZAS bázisok: adenin. fenilalanin)! Nukleinsavak Az élő szervezet minden biológiai tulajdonságának átörökítéséért felelős makromolekulák! Savval főzve hidrolizálnak.• Tömény cc.

a két lánc bázisai között jöhetnek létre hidrogénkötések.DNS esetén . ezek tehát nem specifikusak! A molekula egyediségét a nukleotidok bázisai. de csak meghatározott formában! Az adenin két hidrogénkötéssel csak timinhez (DNS) illetve uracilhoz (RNS). kettős polinukleotidláncnál . Egy-egy lánc különböző szakaszai . míg a guanin három hidrogénkötéssel csak citozinhoz kapcsolódhat! RNS PENTÓZ BÁZISOK ribóz adenin. guanin DNS dezoxiribóz . citozin.RNS esetén -.A nukleisavak fajlagossága A cukor-foszfát-lánc egységei monoton ismétlődnek. azok szekvenciája (sorrendje) szabja meg! A nukleinsavak konformációja A cukor-foszfát-lánc különböző pontjai között hidrogénkötések jöhetnek létre.

művi úton hoznak létre.kettős szálú timin .messenger-RNS (m-RNS) a fehérje aminosavsorrendjére vonatkozó információ szállítása (hírvivő RNS) . hanem a bázispárosodás szabályai szerint egymást kiegészítő.Az anyagcsere szabályozása (az RNS-eken. hogy ezáltal a polinukleotidlánc hurokszerűen visszakanyarodik. melyeket mesterségesen. . a fehérjeszintézis helyére (szállító RNS) .Átörökítés Műanyagok és a kolloidok Műanyagok Def. .riboszómális RNS .uracil KONFORMÁCIÓ egyszálú . mint végrehajtókon keresztül). komplementer! .transfer RNS (t-RNS) az aktivált aminosav szállítása a riboszómára. Olyan makromolekulák.a cukor-foszfát-lánc lefutási iránya ellentétes Helyenként az egymást követő szakaszok hidrogénkötésekkel kapcsolódnak a bázisok révén úgy. Csoportosításuk .Kettős spirál alakul ki! A bázisok mennyiségére vonatkozó összefüggések Funkció purinbázisok = pirimidinbázisok adenin = timin guanin = citozin A komplementaritás miatt! .A két lánc végig a bázisok közötti hidrogénkötések révén kapcsolódik össze (a két lánc bázissorrendje nem azonos.

ebonit). • Cellulóz-észterek: pl. A természetben található makromolekulák átalakításával állíthatók elő.1. cellulóz-nitrát (robbanóanyagok. film/celluloid). amelyek láncmolekulás vegyületek. mely sajátos rugalmasságával a termoreaktív anyagok speciális csoportját képezi. Bitumen. Fehérjeszármazékok: pl. majd alkotórészeire bomlik. Kis molekulatömegű anyagokból . melyből a cellulóz hidrátcellulóz alakjában egyszerű módon regenerálható legyen. hogy a cellulóz vízoldható és vizes lúgban oldható legyen olyan származéka formájában. jutnak. film). lakk. A kész műanyag hőre nem lágyul. fóliához stb. linóleum • • • • . impregnálószer. Kaucsuk és gumi.) Az előállítás alapanyaga szerint: • Természetes alapú műanyagok. műszaru. Termoreaktív (hőre keményedő) műanyagok. • Természetes alapú műanyagok • Regenerált cellulóz (viszkóz): pl. vagy termoplasztikus anyagok térhálósításával állítják elő. feldolgozásuk egyszerű fizikai műveletekkel történik. műselyem.) A feldolgozás szempontja szerint • Termoplasztikus (hőre lágyuló) műanyagok.monomerekből -. melyek térhálós szerkezetűek. A műselyem képződésének folyamatát a cellulóz egy hidroxilcsoportjának feltüntetésével a következőképpen jelölhetjük: A xantogenátképzésnek az a célja. A természetes (termoplasztikus) kaucsuk láncait kénnel történő főzés közben különböző mértékben térhálósítják (gumi. Így szállá vagy fóliává húzott viszkózus xantogenátoldatból hidrátcellulózszálhoz. • 2. ragasztó. cellulóz-acetát (műselyem. A részlegesen térhálósított kaucsuk elasztikus anyag. hanem előbb megkeményedik. Mesterséges alapú műanyagok. Ezeket vagy az előállítás reakciósorozata közben formálhatjuk. Természetes gyantákból és olajokból előállított makromolekulák: pl. fólia. viszkózszivacs. szintetikus úton készülnek.

olefinek polimerizációjával létrejött műanyagok . karbamidgyanták) poliészter és poliamid Néhány szintetikus műanyag és felhasználásuk . melyben legalább két reakcióképes -NH2csoport van: pl.szilikonolajok . a másik olyan vegyület.Szintetikus úton előállított műanyagok Szerves láncúak Szervetlen láncúak .szilikonok .általában termoplasztikusak HETEROLÁNCÚAK polikondenzációs kis molekulák kilépése (kondenzáció) közben összekapcsolódó szerves molekulák fenoplasztok (fenolformaldehid-gyanták) (termoreaktív) aminoplasztok (egyik kiindulási anyag a formaldehid.szilikonkaucsuk SZÉNLÁNCÚAK polimerizációs .

.

A kolloidok részecskéi általában számos atomból vagy molekulából állnak. amelyben az egyik komponens (diszpergáló közeg) részecskékre oszlatott állapotban tartja a másik komponenst (diszpergált anyag). ülepítés és ozmózis révén azonban detektálhatók. de túlságosan kicsinyek ahhoz. 500nm-nél kisebb (a határ nagyjából megfelel a fény hullámhosszának). A "kis" jelző itt azt jelenti.) A diszpergált részecskék mérete szerint Durva diszperz rendszer A diszpergált részecske mérete > 500nm Kolloid rendszer Oldatok ("valódi oldatok") < 1nm 1-500nm . ha valamely anyag kis részecskéi egy másik anyagban oszlanak el.. Diszperz rendszer Olyan.feladatok Kolloidok Kolloidról akkor beszélünk. hogy közönséges optikai mikroszkóppal megfigyelhetők legyenek. A legtöbb szűrőpapíron átmennek. legalább kétkomponensű rendszer. fényszórás. hogy a részecskék átmérője kb. Felosztás a.

A fényt…

elnyeli vagy visszaveri (általában átlátszatlan) rossz

szórja (Faraday-Tyndall jelenség), ezért opalizál jó (a sok kis részecske miatt nagy a fajlagos felületük!) fehérjeoldat, szappanoldat, köd, füst, kocsonya

átengedi, ezért átlátszó

Adszorpciós készség Példa:

NaCl-oldat, sósav, NaOH-oldat stb.

csapadékok

b.) A diszpergált anyag és a diszpergáló közeg halmazállapota szerint GÁZ (elegy) hab FOLYADÉK köd (aeroszolok) emulzió SZILÁRD ANYAG füst (aeroszolok) szuszpenzió

diszpergált részecske

diszpergáló közeg

GÁZ FOLYADÉK

c.) Oldószerrel való viszonyuk szerint
• •

Liofil kolloidok: vonzzák… Liofób kolloidok: taszítják az oldószert.

Ha az oldószer a víz, akkor…
• •

Hidrofil… Hidrofób kolloidokról beszélünk.

A gélek képlékeny állapotú liofil szólok, amelyekben a szolrészecskék a diszpergáló közeget elnyelték. A vizes alapú kolloidrendszerek fajtái 1. A részecskék típusa szerint A) Lioszol

1. A diszpergált részecske típusa mikrofázis. 2. Vízben rosszul oldódó anyag, pl. híg oldatok összeöntésével előállított nagyon finom eloszlású csapadék. B) Asszociációs kolloid 1. A diszpergált részecske típusa micella. 2. A diszpergált részecskék amfipatikusak, az egyik részük apoláros, a másik részük dipólusos vagy ionos. 3. Eltérő polaritású fázisok határfelületén monomolekulás réteget (filmet) alkotnak, ezért az asszociációs kolloidok felületi feszültsége kisebb, mint a tiszta oldószeré, könnyebben habzanak. 4. A diszpergált részecskék a diszpergáló közeg belsejében olyan gömbszerű komplexummá asszociálódnak (micellák), amelyek felszínére a diszpergáló közeg polaritásának megfelelő részük kerül. Ilyen pl. a szappanoldat, az epe (emulgeátor, csökkenti a lipidmolekulák felületi feszültségét, ezzel segíti az emésztés folyamatát), a foszfatidok vizes "oldata". C) Makromolekulás kolloid 1. Vízben tulajdonképpen jól oldódó (poláros), de kolloid méretű molekulák, pl. fehérjék, nukleinsavak vizes "oldatai". 2. A részecskék és a diszpergáló közeg kölcsönhatásából kialakuló szerkezet szerint A) Szol állapot 1. Folyékony, a kolloidrészecskék egyenként, önálló szolvátburkukkal elmozdulhatnak. B) Gél állapot 1. Kocsonyás, szilárdabb állapot, a kolloidrészecskék részlegesen közös hidrátburokban vannak. 2. Jellegzetes térhálós szerkezet alakul ki.

A szol-gél átalakulás

A hőmérséklet átalakulásával. A hűtés során csökken a hőmozgás energiája, és a lassuló kolloidrészecskéket körülvevő szolvátburok szélén lévő oldószermolekulák a szomszéd kolloidrészecske szolvátburkával létesít kapcsolatot. A kialakuló gél állapot melegítéssel ismét megszüntethető, mivel a kolloidrészecskék növekvő mozgási energiája elszakítja egymástól ezeket a kapcsolatokat. A diszpergáló közeg mennyiségének változtatásával. Vizes alapú szolokat gél állapotba vihetünk a kolloid részecske hidrátburkának elvonásával. Ehhez jól

hidratálódó elektrolitokat (sókat: pl. NaCl) használhatunk, melyek hidrátburkának kialakulásával csökken a kolloid részecskék hidrátburkának vastagsága. A kialakuló gél állapot hígítással ismét szol állapotba vihető. Ezt a módszert használják különböző kolloidok kicsapására (szappanok kisózása a zsírok lúgos hidrolízise után). A fehérjék könnyűfémsók hatására bekövetkező reverzibilis koagulációja is e típusba sorolható. A kolloidok fő jellegzetessége az, hogy a diszpergált fázisuk felülete jóval nagyobb, mint az ugyanolyan mennyiségű, közönséges állapotú anyagé. A felszín ilyen nagymérvű növekedése azt jelenti, hogy a kolloidkémiában a felületi jelenségeknek meghatározó szerepe van. A kolloidok nagy felületük miatt termodinamikailag instabilak a nem diszpergált anyaghoz képest (dG = γdσ, ahol γ a felületi feszültség, dG akkor lesz negatív, ha a felület csökken). A kolloidok szemmel látható stabilitásának oka tehát a megszűnésük kinetikájában keresendő, azaz a kolloidok nem termodinamikai, hanem kinetikai értelemben stabilak.

A hidrogén
A hidrogén a mindössze két elemből álló első periódusban található. Atomszerkezete
• • •

Vegyértékelektronok száma egy, 1s1. Elektronegativitása: EN=2,1, a nemfémek között a legkisebb. Mivel csak egy elektronnal rendelkezik és elektronhéja két elektronnal telítődik (1s2), a hidrogénatom egy elektron felvételével vagy leadásával egyaránt ionná alakulhat, így pozitív töltésű hidrogénion (proton; H+), illetve negatív töltésű hidridion (H-) képződik. Elektronhéján csak egy elektron számára van hely, ezért csak egy kovalens (szigma) kötést létesíthet.

A természetes hidrogén három izotóp keveréke, ezek a túlnyomó többségben előforduló 1-es tömegszámú prócium (azaz a hidrogén) deutérium , a kettes tömegszámú nehézhidrogén vagy

= D (deuteron = "második"), valamint nyomokban a hármas tömegszámú

trícium = T (triton = "harmadik"), amely radioaktív, bétasugárzás kibocsátása közben 12,5 év felezési idővel elbomlik. Molekulája
• • • •

kétatomos: H2, apoláros, igen kicsi, a kicsi méret és a nagy elektronegativitás miatt nagy a kovalens kötés energiája (436kJ/mol) (a kötést létesítő elektronpáron kívül a magtöltést árnyékoló elektronok nincsenek és az egyébként is kis távolságban ható térerő - kis méret lévén - a kötő elektronpárral szemben erőteljesen érvényesül).

egyes nemesgázok ionizációs energiáját is megközelíti (Kr). sűrűsége 14. Fajhője igen magas (minden anyag fajhőjénél nagyobb). A kis elektronegativitású fémeket oxidálja: 2Na + H2 2NaH amely folyamatban hidridek képződnek! Oxidációfoka csak +1 illetve -1 lehet! Ionizációs energiája igen nagy (13.) vagy csökkentésével (Pt katalizátor) igen heves reakciókban vehet részt (durranógáz). szagtalan. a réz-oxid elemi rézzé redukálódik: CuO + H2 Cu + H2O. Az aktiválási energia biztosításával (melegítés stb. feltűnően nagy az elektromos vezetőképessége (ez a fémekre hasonlító tulajdonsága). Az atomos hidrogén nagyobb aktivitásával magyarázható egyes fémek (pl. Általában redukálószer.4-szer kisebb a levegő sűrűségénél. szilárd állapotban molekularácsot alkot.és forráspontja igen kicsi (okot ls.gyakorlatilag nem . Ezért a legnehezebben cseppfolyósítható gázok közé tartozik. Ni) hidrogénátvivő katalizátorként való viselkedése is. Egyéb gázokhoz hasonlítva. Közönséges hőmérsékleten. a hőmérséklet emelésével fokozódik.6eV). íztelen. Fémekben való oldódása azonban nem csupán fizikai.) hidrogénnel nem redukálhatók! Igen erős a naszcensz (atomos állapotban levő) hidrogén redukálóképessége. ez a kis atom. majdnem minden nemfémmel közvetlenül egyesíthető. Ezzel magyarázható a nagy diffúziósebesség valamint a nagyon jó hővezetőképesség. Minthogy molekulái igen kis tömegűek.4kJ/mol). Ilyen nagy ionizációs energiát a közönséges • • • • . Pd. Mg.: -259. Standard állapotban gáz halmazállapotú. Vízben igen kismértékben . ezért hőmozgásuknak a sebessége igen nagy (0°C-on 1845m/s). Kémiai tulajdonságai • Reakciókészsége a molekulákon belüli erős kovalens kötések miatt közönséges körülmények között igen csekély. Egyes fémekben. a többi gázzal ellentétben. az előző alpontban). A legkönnyebb gáz. A hidrogén ugyanis e fémek felületén adszorbeálódva illetve bennük oldódva atomos szerkezetűvé válik. hanem részben kémiai folyamat is.oldódik. A nagyon negatív redoxpotenciálú fémek (pl. Pt.2 °C). Olvadás. elsősorban a platinafémekben nagymértékben oldódik. de a nagy kötési energia következtében csak 2000°C felett számottevő és vezet egyensúlyra.illetve molekulatömegnek a következménye. A disszociáció endoterm folyamat H2 2H ( H= ±435. a molekulák kis mérete miatt azonban még e diszperziós kötések is igen gyengék. Fizikai tulajdonságai • • • • • • • • • Színtelen. Al stb. sőt meghaladja (Xe). Ha fekete réz(II)oxidot hidrogéngázban hevítünk. szobahőmérsékleten csak halogénekkel vegyül. Az apoláros molekulák miatt a rácsot igen gyenge diszperziós kötések tartják össze. Sok fém-oxidot képes vízkilépés közben redukálni. fémes hidridek keletkezésével jár. mert ún. kiterjedéskor felmelegszik.Halmazszerkezete • • Lehűtve. melynek oka az apoláros molekulaszerkezet. Ez az oka az alacsony olvadáspontnak (op.

tehát kis ionizációs energiájú elemekkel (alkálifémekkel. amelyeknek a kristályrácsa pozitív töltésű fémionokból és negatív töltésű hidridionokból áll! Ezeket a vegyületeket sószerű hidrideknek nevezzük. ahol is nem H+ ion keletkezik. hanem hidroxóniumion: HX + H2O H3O+ + X-. Oxigénnel szobahőmérsékleten nem vegyül.). Előállítás • Laboratóriumi célokra rendszerint kisebb mennyiségű.O) nagy polaritású vegyületeiben a hidrogénion (proton) egyidejűleg két molekula elektronfelhőjére is olyan vonzó hatást fejthet ki. kötött állapotban az oxigén után a második leggyakoribb elem (pl. elemi állapotban azonban igen ritka.7eV. a H2 és a Cl2 1:1 térfogatarányú keveréke is veszélyes robbanóelegy. Hidrogén. aminek következtében a két molekula között kémiai kapcsolat létesül.01 térf.és oxigéngáz 2:1 térfogatarányú keveréke az ún. de nagyobb tisztaságú hidrogénre van szükség. A hidridionnak kémiai folyamatokban való képződésének és stabilitásának az energetikai feltételei biztosítottak! A hidrogén elektronaffinitása 0. A folyamat lényege. hogy a fém redukálja a hidrogéniont. a klórdurranógáz! Ez nemcsak hevítéskor. meggyújtásakor igen hevesen robban. az alumínium: . ilyen pl. Legtöbbször 1:1 arányban hígított sósavból vagy 25-30%-os kénsavból cinkkel nyerik: Zn + H2SO4 H2 + ZnSO4 Egyes (amfoter jellegű) fémekkel lúgokból is fejleszthető hidrogén. vízben. azaz nagy elektronegativitású elemek (F. H2 + Cl2 2HCl Előfordulás A hidrogén a legelterjedtebb elemek közé tartozik a Földön. telített hélium héjjal rendelkezik. a megfelelő fejezeteket)! A hidrogénatom egy elektron felvételével negatív töltésű hidridionná (H-) alakul. levegőn vagy oxigéngázba meggyújtva azonban színtelen lánggal vízzé ég el: 2H2 + O2 2H2O.%) a levegőben fordul elő. még a legnagyobb elektronegativitású elemekkel sem! A hidrogén pozitív ionként vegyületekben nem létezhet (ez igaz a savak esetén is. Hidrogénkötések kialakítására alkalmas (hidrogénhíd). A durranógáz robbanékonysága arra vezethető vissza. fontos alkotóeleme minden szerves vegyületnek stb. mely 1s2 elektronkonfigurációval. Ennek nagy jelentősége van számos vegyület (fehérjék. a hidrogén tehát nem alkot pozitív töltéssel ionvegyületeket. durranógáz.• • • • kémiai reakciók általában nem fedezhetnek. csak vulkáni gázokban és nyomokban (0. hanem fényhatásra is felrobban! A reakció szintén láncmechanizmusú. hogy a reakció láncmechanizmus szerint zajlik le. Reagál a klórral. Savakból a hidrogénnél negatívabb elektródpotenciálú fémekkel fejleszthető hidrogén. nukleinsavak) szerkezetének kialakításában (ls. alkáliföldfémekkel) olyan ionvegyületekké egyesülhet. tehát hidrogénion átmenetileg sem képződik).

Ekkor a vízgáz CO-tartalma a vízgőzt redukálja. A szénhidrogének magas hőmérsékleten (1000°C) katalizátor (Al2O3. Az ipar nagy mennyiségben használja fűtésre. Hidrogén keletkezik a NaCl-oldat ipari elektrolízisekor. amikor a hidrogén lángjába oxigént fúvatnak. illetve a nehézvíz (D2O) atomreaktorokban neutronlassító anyag. amikor a hidrogén a katódon fejlődik (e folyamatot az iparban is használják): H3O+ + e• H2O + H Ipari előállítása esetén nagyobb mennyiségű. így kb. Felhasználás • • • • • • Laboratóriumban főként redukálószerként alkalmazzák. Előállítható hidrogén földgázból (szénhidrogénekből) is. Mivel a víz vezetőképessége igen csekély. Összefoglalás . metil-alkohol stb. A vízgáz a legjobb ipari fűtőgázok egyike. ún vízgáz keletkezik: C + H2O CO + H2. kisebb tisztaságú. Ekkor a reakció eredményeképpen CO és H2 gáz keveréke. szintetikus benzin (Fischer-Tropsch-féle eljárás). Ni) jelenlétében vízgőzzel hidrogénképződés közben bomlanak: CH4 + H2O 3H2 + CO majd CO + H2O CO2 + H2. amikor a vízgázt vízgőzzel elegyítve 450°C körüli hőmérsékleten vas-oxid katalizátoron vezetik keresztül. 2500°C érhető el. Leggazdaságosabb az ún. amikor izzó szénre 1000°C körüli hőmérsékleten vízgőzt fúvatnak. ezáltal újabb mennyiségű hidrogén szabadul fel: CO + H2O CO2 + H2. A gázelegy COtartalmát újabb hidrogén előállítására használhatják fel. a vizet megsavanyítva (H2SO4) vagy meglúgosítva (NaOH) szokták elektrolizálni. vízgázreakció. "olajkeményítéshez" használ jelentős mennyiségű hidrogént. de gazdaságosan kinyerhető termék a cél. főként a vízgáz és a világítógáz (városi gáz) alkotórészeként. Magas hőfokú láng előállítására (autogén hegesztése). Margaringyártás illetve a szappan és növényolajipar az olajok telítéséhez. Iparban a szintetikus vegyipar alapanyaga: ammóniagyártás (Haber-Bosch-féle ammóniaszintézis).2Al + 2NaOH + 2H2O 2Al + 2NaOH + 6H2O 2NaAlO2 + 3H2 2Na[Al(OH4)] + 3H2 Erősen negatív elektródpotenciálú fémek (Na. Ca) vízből is hevesen fejlesztenek hidrogént: 2Na + 2H2O H2 + 2NaOH Ca+ 2H2O H2 + Ca(OH)2 Kémiailag tiszta hidrogént víz elektrolízise útján állíthatunk elő. Atomenergia termelés nyersanyaga.

.

Halogének .

.

Halogénvegyületek A halogének nemfémes elemekkel képzett vegyületei közül a legnagyobb jelentősége a hidrogén-kloridnak van! Hidrogén-klorid. HCl Molekulaszerkezet .

H2SO4 Iparban: H2 + Cl2 2HCl NaHSO4 + HCl Halogén-oxosavak és sóik . füstölgő folyadék). Előfordulás A természetben vulkáni gázokban. gyomorban 0. Fizikai tulajdonságok • • Színtelen. a molekula dipólusos. Vizes oldata a sósav (a tömény cc. Nagy az élettani jelentősége (ls. Vízoldhatósága kitűnő: HCl + H2O H3O+ + Cl-. egyes vulkáni vidékeken eredő folyókban található. Előállítás • • Laborban: NaCl + cc. ionosan 2Al + 6H+ 2Al3+ + 3H2 • Reakció szerves vegyületekkel: telítetlen szerves vegyületekkel addíciós reakcióban reagál. Kémiai tulajdonságok • Reakció fémekkel: a sósav a negatív redoxpotenciálú fémeket általában jól oldja 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2. szagtalan. mérgező gáz.Poláros kovalenskötés található a molekulában: .1M oldat)..sósav 38tömeg%-os.

és egy pi. mert vizes oldatokban nem stabilisak.82eV) igen nagy. Az oxigénmolekula igen stabilis. apoláris molekula. ezért a oxigénatom két elektron felvételével 2 negatív töltésű oxigénionná (O2-) alakulhat át (oxigénionok csak ionrácsú kristályokban. Az oxigén és vegyületei Molekulaszerkezet Kétatomos.kötést tartalmazó kettőskötés alakul ki. melyben a két oxigénatom 2-2 pár nélküli elektronja két kovalens kötést létesít. illetve moláris tömegű módosulatokban fordulhatnak elő. azaz egy szigma. hogy különböző kristályszerkezetű. .Az oxigéncsoport elemei (Kalkogén elemek) Allotrópia: egyes elemek azon tulajdonsága. kötési energiája igen jelentékeny: E(O=O) = ~500kJ/mol Az ózon háromatomos molekulákból áll: Az oxigén elektronegativitása és elektronaffinitása (-7. esetleg gázállapotban fordulnak elő. vízzel rögtön hidroxidionokká alakulnak).

A nemfémes elemek közül csak a nemesgázok és a halogének nem egyesíthetők közvetlenül az oxigénnel. Kémiai tulajdonságok • • Közönséges körülmények között nehezen vihető reakcióba. . apoláris oldószerekben jobban oldódik (apoláris molekula. Vízben kismértékben. igen hevesen tűztünemény közben reagál. Reakciók: • Fémekkel általában közvetlenül egyesül. nagyon sokféle anyaggal. 4P + 5O2 2P2O5 • • A szerves vegyületek többsége oxigénben vagy levegőn meggyújtható és elégethető. Színtelen. Ni stb. szagtalan. Cr. illetve szuperoxiddáalakul: 2Na + O2 Na2O2 4Al + 3O2 2Al2O3 • Hidrogénnel az oxigén magasabb hőmérsékleten hevesen vegyül. a nagy kötési energia miatt ugyanis nagy az aktiválási energia. a legtöbb alkálifém peroxiddá. az oxigénnél másfélszer sűrűbb gáz.74nm) következtében igen hajlamos kettős kötések kialakítására. A többi fém. mert felületükön védő oxidréteg alakul ki. nagy elektronegativitása és kis kovalens atomrádiusza (0. kovalens kötésű atomrácsain keresztül a nagyobb EN-ú. Több fém lassabban oxidálódik. ez a jelleg az oxigén partnerének az elektronegativitásától függ: a legkisebb EN-ú ionos jellegű oxidjainak az ionrácsától a közepes EN-ú elemek oxidjainak többé-kevésbé ionos jellegű.és forráspontja alacsony (apoláris molekula. Magasabb hőmérsékleten vagy atomos állapotban azonban igen reakcióképes. Sn. egyesül.) Olvadás. jellegzetes szagú. az ózon az oxigénnél lényegesen jobban oldódik vízben. A többi nemfém és félfém közvetlenül is egyesíthető oxigénnel. Az oxigénvegyületekben a kötés ionos vagy kovalens.Nagyobb elektronegativitású elemekkel az oxigénatom két magányos elektronja révén könnyen hoz létre kovalens kötéseket. Oxidálószer. Zn. gyenge polarizálhatóság). nemfémek oxidjainak a kovalens kötésű molekularácsáig fokozatos az átmenet. aktivitásától függően alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten vegyül az oxigénnel. amely a folyamat továbbhaladását gátolja (Al. esetleg víz jelenlétében végbemenő lassú oxidálódását korróziónak nevezzük. keverékük a durranógáz. Fizikai tulajdonságok • • • • Standard körülmények között gáz. Az ózon kék színű. gyenge polarizálhatóság). A fémeknek levegő.). (Nevét a szagáról kapta: "ozein" azt jelenti "bűzleni". csak a nemesfémekkel nem egyesíthetők közvetlenül. Fémekkel általában oxidokká.

Gyógyászat. . finom eloszlású Pl vagy Ag stb): 2H2O2 2H2O + O2 • híg kénsavas hidrogén-peroxid-oldatból kristályos kálium-dikromát segítségével: 3H2O2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O + 3O2 Iparban: • a levegő cseppfolyósításával és a cseppfolyós levegő szakaszos lepárlásával. Vasgyártás. vízgáz. oxosavakat és azok sóit. Kötött állapotban rengeteg vegyületben fordul elő: víz alakjában a hidroszférát alkotja. peroxidokat. ezért nehezen olvadó anyagok (platina. Előállítás Laboratóriumban: • higany(II)-oxid vagy kristályos KMnO4 hevítésével 2HgO 2Hg + O2 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 • hidrogén-peroxidból katalizátorral (MnO2. fémek autogénhegesztésére és vágására használják. Felhasználás • Az ipar magas hőmérsékletű lángok előállítására használja. a levegőben 21 térf. hidroxidokat. Generátorgáz. kvarc) megolvasztására. elsősorban a kőzetalkotó szilikátok alakjában a földkéreg tömegének csaknem a felét alkotja. legnagyobb mennyiségben előforduló elem • • Elemi állapotban. különböző ásványok. szuperoxidokat. Vegyipar oxigént használ salétromsavgyártáshoz (ammónia oxidálására). ammóniaszintézis-gáz előállításánál. Számos szerves vegyület alkotója.%-ban van jelen. acélgyártás. hidrogén) lángjának a hőmérséklete 3000-3500°C-ot is elérheti.Előfordulás A Földön a leggyakoribb. • • • • Oxigénvegyületek Ide soroljuk az oxidokat. Oxigénnel kevert éghető gázok (acetilén.

OXIDOK .

A szulfidion (S2-) vizes oldatban stabilis.5°C feletti hőmérsékleten egyhajlású vagy monoklin kénné (b-kén) alakul át. 444. Gőze vörösbarna színű. Vízben nem oldódik. +4 és +6 lehet (pl. ezek közül szobahőmérsékleten a romboskén (akén) a stabilis. 32-. A rombos kén 95. Ezek között a 32S izotóp mennyisége túlnyomó. A kevésbé pozitív fémekkel és a nemfémekkel mindig kovalens kötéssel vegyül. Ha a ként óvatosan úgy olvasztjuk meg. hogy az olvadék hőmérséklete ne emelkedjék sokkal az olvadáspont fölé.). kén-oxidok stb. Kémiai tulajdonságok • • • • • Elektronegativitása 2. A nyolcatomos kénmolekulák gyűrű alakúak A két módosulat op. kis viszkozitású folyadékká olvad (az olvadék nyolcatomos gyűrűmolekulák halmaza). rideg anyag. pszeudomorfiának nevezi. többékevésbé egyes szerves oldószerek is. mert rombos kénmódosulattá alakulnak át.-ja különböző: a rombos kéné 112. tűkristályokat alkot. üvegfényű. a monoklin kéné 118.95°C. viszkozitása azonban csökkenni kezd.6°C-on forr. újra hígan folyóvá válik (a hosszú láncok darabokra szakadnak). 190°C körül viszkozitása olyan nagyra nő. Ha ezt az olvadékot tovább melegítjük. Nála kisebb EN-ú elemekkel (fémekkel. .5. ionráccsal rendelkeznek. félfémekkel) -2-es oxidációfokkal szulfidokat alkot. összefonódnak). jól oldja a szén-diszulfid (CS2) és a kén-diklorid (SCl2). hirtelen lehűtéskor szublimálnak. A kristályok rácspontjaiban 8 kénatomból álló kénmolekulák foglalnak helyet (S8). ragadós alaktalan vagy amorf kénné alakul át. akkor gumiszerűen nyúlós. akkor a kén világossárga. A monoklin tűkristályok átlátszóságukat néhány nap alatt elvesztik. akkor 150°C felett barnulni és sűrűsödni kezd (a gyűrűk kezdenek felhasadni). A hőt és az elektromosságot nem vezeti. thion) A kénnek többféle allotrop módosulata van. Külső alakjukat azonban kristályszerkezetük megváltozása után is megtartják.8°C. A nála nagyobb EN-ú nemfémekkel alkotott vegyületeiben oxidációfoka +2. 33-. Az erősen negatív redoxpotenciálú fémek szulfidjai és poliszulfidjai ionvegyületek. hogy ki sem önthető (a felhasadt gyűrűkből láncok keletkeznek.Kén és vegyületei Kén (Sulfur. Mindkét allotrop módosulat molekularácsos. Ez szobahőmérsékleten rombos kénné alakul át. További hevítéskor színe tovább sötétedik. A monoklinkén hosszú. kis keménységű. e jelenséget a kristálytan álalakúságnak. Fizikai tulajdonságok • • • • • • • • A rombos és a monoklin kén egyaránt jellegzetesen sárga színű. 34. amelyek egymásra csavarodnak. A kén négyféle. Ha a forráspontja közeléig hevített kénolvadékot hirtelen lehűtjük.és 36-os tömegszámú izotópok keveréke.

mint a tömény salétromsav. Sb2S3 antimonit. a nitrogén és a bór kivételével . CuFeS2 kalkopirit. magasabb hőmérsékleten azonban a legtöbb elemmel közvetlenül egyesíthető. vulkanikus vidékeken fordul elő nagyobb mennyiségben. CaSO4•2H2O gipsz. pl. Oxigénnel reagálva halványkék lánggal kén-dioxiddá ég el (égésekor nyomokban kén-trioxid is keletkezik: S + O2 SO2 • Izzó szénen átvezetett kéngőzök a szénnel szén-diszulfiddá egyesülnek: C + S2 CS2 • A savak általában nem hatnak rá. oxidálás közben oldják.: 12S + 3Ca(OH)2 2CaS5 + CaS2O3 + 3H2O • Előfordulás Elemi állapotban és vegyületek alakjában egyaránt előfordul. alkáliföldfém-hidroxidokban) poliszulfidok képződése közben oldatba megy (diszproporcionálódik). ZnS szfalerit. Reakciók • Fémekkel és félfémekkel .a jód. PbS galenit.az arany. Előállítás . MgSO4•7H2O keserűsó stb. de az erősen oxidáló hatású savak. CaSO4 anhidrit. Már szobahőmérsékleten reagál az alkálifémekkel és a rézzel. BaSO4 barit.szulfidokká egyesül. • • Elemi állapotban terméselemként. Kéntartalmú vegyületek: FeS2 pirit. a platina és az iridium kivételével . Erős lúgokban (alkálifém-.• Reakciókészsége közönséges hőmérsékleten nem nagy. kénsav és a királyvíz.egyesül. Kötött állapotban főként szulfidok és szulfátok formájában. HgS cinnabarit. Egyéb fémek és a kén egyesülése magasabb hőmérsékleten gyakran tűztünemény kíséretében játszódik le: Fe + S FeS Zn + S ZnS Cu + S CuS Mg + S MgS • Hidrogénnel 400°C körüle hőmérsékleten megfordítható folyamatban hidrogénszulfiddá egyesül: H2 + S H2S • • Nemfémekkel .

Növényvédőszerek gyártása. és átalakításuk egymásba: Szulfidok . Vulkanizálás. Iparban: • Szulfidok hőbontásából. Gyógyszergyártás. Kénsavgyártás. Szulfidok és szulfitok vagy tioszulfátok szinproporciós reakciójával.Laboratóriumban: • • Szulfidok oxidációjával. Kénvegyületek A legfontosabb kénvegyületek oxidációs számaikkal. szulfidok pörköléséből: 2H2S + SO2 3S + 2H2O Felhasználás • • • • • Kozmetikaiparban.

A legfontosabb oxidok .

.

Kénessav Kénsav .

.

módosulat rétegrácsos félfémek N2 Sárga és molekularácsos. antimon bizmut ). máriaüveg. alabástrom CaSO4•2H2O rézgálic CuSO4•5H2O vasgálic FeSO4•7H2O stb. többszörös kötéseket azonban csak a viszonylag kis rádiuszú és a többiekénél lényegesen nagyobb EN-ú N-atomok tudnak egymás között kialakítani. csoportját alkotják. A nitrogéncsoport elemei A nitrogéncsoport elemei a periódusos rendszer V. Páratlan rendszámú elemek lévén csak egy vagy két izotópjuk van. oszlopának 1. Halmazszerkezet vörös standard módosulat állapotban gáz min.: –3 NH3 Oxidációs szám max.: +5 HNO3 Legfeljebb 4 vegyértékű! –3 és +5 +3 és +5 főként +3 Lehetnek 5 vegyértékűek is! . az arzén ( ) Vegyértékelektronok ns2p3 Stabil pi-átfedéseket.Sóik: • • • • • glaubersó Na2SO4•10H2O keserűsó MgSO4•7H2O gipsz. nitrogén foszfor arzén. a foszfor ( és a bizmut ( ) tiszta elem. Sárga és Szürke szürke fémes.

Szobahőmérsékleten (a lítium kivételével) egyáltalán nem vegyül. Kétatomos molekulákat alkot N2. kötésük jellegét. A folyékony és a szilárd nitrogén is színtelen. igen nehezen cseppfolyósítható gáz. túlnyomó mennyiségben (99. Nagystabilitású. . az atomráccsal rendelkező módosulatoké természetszerűleg magasabb. Vízben csak igen kis mértékben. A nitrogénmolekulák igen állandóak. alapállapotban 3 pár nélküli elektronnal rendelkezik.71%-ban) 14-es tömegszámú nitrogénizotópot ( tömegszámú izotópot ( ). a kötéstávolság igen kicsi (0. Fizikai tulajdonságok • • • Színtelen. Nitrogén A nitrogén név "salétromképzőt" jelent (nitrum = salétrom) Molekulaszerkezet • Mint azt láttuk ns2np3 konfigurációjú. ) és csekély mennyiségben (0. csak magasabb hőmérsékleten reagál. a levegőnél kissé könnyebb. és igen nagy az aktiválási energiája is. nehezen gerjeszthető molekulái apolárisak és alig polarizálhatók (ez tükröződik a nitrogén igen alacsony olvadás és forráspontjában. az oxigénnél is rosszabbul oldódik. A molekuláris szerkezetű módosulatoknak.illetve rácsszerkezetük kialakulását. típusát megszabja. szagtalan. a fluór és az oxigén elektronegativitása után a legnagyobb.A fémes jellegnek rendszámuk növekedésével párhuzamos megjelenése és fokozódása elektronegativitásuk fokozatos csökkenésével kapcsolatos. Nagy stabilitása arra vezethető vissza. Kémiai tulajdonságok • Nagy stabilitásának következményeként a nitrogén elemi állapotban rendkívül inaktív. ami vegyértékhéjuk konfigurációjával együtt. molekula. a nitrogénnek és a fehér foszfornak az olvadás.1097nm). a molekula disszociációs energiája igen nagy.29%) 15-ös • • • Elektronegativitása 3.és a forráspontja alacsony. hogy benne a két nitrogénatomot 3 kovalens elektronpár nagyenergiájú kötése tartja össze. A természetes nitrogén két izotópot tartalmaz. atomjai között három kovalens kötés van (N N). még 4000°C körül is csak alig (?3%-ban) disszociálnak atomjaikra. a nemesgázok után a legközömbösebb elem.

szilíciummal. ). nitritek. vagy csak igen magas hőmérsékleten lép reakcióba. . ahol a nitrogénatom magános elektronpárja datív (donor) illetve delokalizált pi-párként vesz részt a koordinációs egység kötésrendszerének kialakításában. ammónia. Fluoridjaiban (NF3) csak +3 oxidációfokú lehet. szénnel 3000°C-on vegyül. Mg) magasabb hőmérsékleten nitridekké egyesül: 3Mg + N2 Mg3N2 • Hidrogénnel katalizátor jelenlétében 400°C felett ammóniává egyesül: N2 + 3H2 2NH3 • Nemfémekkel vagy egyáltalán nem. nitrogéntartalmú szerves vegyületek (ls.Reakciók: • Lítiummal már szobahőmérsékleten reagál: 6Li + N2 2Li3N • Negatívabb redoxpotenciálú fémekkel (pl.O) szemben pozitív. Ha ugyanis vegyértékhéjának három párnélküli elektronja három halogénatomot 1-1 kovalens kötéssel megköt. Vegyületeiben: nitrátok (salétromok). Oxigénnel csak az elektromos szikra. a nemfémes elemekkel (F. a három kovalens elektronpár és a nitrogén magányos elektronpárja a nitrogénatom vegyértékhéját már telíti! Egyes oxigénvegyületeiben a nitrogén oxidációfoka +5 (N2O5. Így például halogénekkel nem reagál. fehérjék.%-a. bórral 1000°C felett. többnyire -3. nukleinsavak) formájában található meg. ugyanis csak trihalogenideket alkothat. • • • Fémekkel és hidrogénnel alkotott vegyületeiben oxidációfóka negatív. ammóniumsók. ívfény hőmérsékletén (3500°C) egyesül nitrogén-monoxiddá: N2 + O2 2NO • Oxidációfoka vegyületeiben -3 és +5 között változhat. • Előfordulás • • Elemi állapotban a levegő 78 térf.

a levegő cseppfolyósításával és a cseppfolyós levegő szakaszos lepárlásával történik. lassan megsárgul majd fokozatosan a foszfor legstabilisabb módosulatává. melyben a P4-molekulák szabályos rendszerű molekularácsba rendeződnek. a villanyégők készítésénél stb. A P2 molekulák atomokra való bomlása pedig csak 2000°C körüli hőmérsékleten válik jelentősebbé.) Szintetikus ammónia. csak 800°C felett kezdenek P2molekulákra disszociálni. vörösfoszforrá alakul át. láncszerkezetű atomrácsot alkotva. mesterségesen előállított radioaktív foszforizotópok is (30P. 80°C-on) nitrogénre és vízre bomlik: NH4NO2 N2 + 2H2O Iparban: a levegőből. Ismeretesek azonban más tömegszámú. Felhasználás • • • • Indifferens gázként oxidációs folyamatok megakadályozására (pl. Foszfor A foszfor a tiszta elemek közé tartozik. • • . akkor ugyancsak a fehér módosulata kristályosodik ki színtelen. A foszforgőzök lehűtésekor a foszfornak a fehér (sárga) módosulata keletkezik. Molekulaszerkezet • A foszforatomok a foszforgőzökben 4-atomos molekulákat alkotnak (P4). a természetes foszfor valamennyi atomja azonos tömegszámú ( ). 32P). stabilitásuk jelentékeny. A színtelen foszfor azonban már szobahőmérsékleten állva is elveszíti áttetszőségét. vagy gyógyászati szempontból nagy jelentőségűek. áttetsző tetraéderekben. ezen keresztül salétromsav gyártására. amelyek biológiai folyamatok tanulmányozásánál. Ha a foszfort kikristályosítjuk. E molekulák tetraéderes szerkezetűek. A vörösfoszforban a P4-molekulák láncszerűen egymáshoz kapcsolódnak.Előállítás Laboratóriumban: az ammónium-nitrit tömény oldatának hevítésével. Különféle nitrogén műtrágyák előállítására. egydimenziós. ugyanis hevítés hatására (kb.

késsel Atomrácsos. szerves oldószerekben is: benzolban.• Magas hőmérsékleten (400-500°C) a vörösfoszfor szublimál. olajokban stb. Olvadáspontja alacsony (44°C). azt mégis jellemző „foszforszagúvá teszi”. Termikus disszociációjakor molekulaláncolatokból álló rácsa monomer P4-molekulákra bomlik (így gőzének lecsapódásakor fehérfoszfor keletkezik). Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. labilis módosulata is. Molekularácsos.illetve atomrácsszerkezetük következtében igen jelentékenyen különböznek. melynek réteges atomrácsa van. átlátszatlan kristályos függően színe világosabb-sötétebb anyag. zsírokban. • Fizikai tulajdonságok A fehér. csak különleges körülmények között (igen nagy nyomáson) keletkező és létező. éterben. . vágható. fehérfoszfor vörösfoszfor Keletkezési körülményeitől Sárgásfehér. olvadáspontja (589. ibolyásvörös.5°C) sokkal magasabb. kellemetlen szaga van. de csak nagyobb nyomáson olvasztható meg. valamint jól oldódik egyes oldhatatlan. a fekete vagy fémes foszfor. ezért víz alatt könnyen megolvasztható. ezért lágy. Van a foszfornak egy harmadik. Kis mértékben már szobahőmérsékleten is párolog. ennek következtében jellemző. Sűrűsége a fehérfoszforénál nagyobb.és a vörösfoszfor fizikai és kémiai tulajdonságai eltérő molekula. Szervetlen és szerves Legjobb oldószere a szén-diszulfid oldószerekben egyaránt (CS2). mert alacsony nyomáson szublimál.

napsütés hatására is lángra lobban. mint a . Gyulladási hőmérséklete lényegesen magasabb (kb. antimon.Kémiai tulajdonságok Jelentős különbség van a két módosulat reakciókészségében is! fehérfoszfor Igen reakcióképes! Rendkívül gyúlékony! A darabos foszfor gyulladási hőmérséklete kb. kén). szobahőmérsékleten is lassan oxidálódnak. 400°C). ezért enyhe melegítéskor. 60°C. szobahőmérsékleten nem oxidálódik. ezért levegőn. Égéskor difoszfor-pentoxid keletkezik: 4P + 5O2 2P2O5 (P4O10) vörösfoszfor Reakciókészsége lényegesen kisebb. félfémmel és nemfémes elemmel reagál (alkálifémek. A lassú oxidációval difoszfortrioxid keletkezik: P4 + 3O2 P4O6 Gyúlékonysága és metastabilis volta miatt csak víz alatt. Reakciói eredményeként ugyanazok a vegyületek keletkeznek. Vízgőz jelenlétében a foszfor lassú oxidációját sötétben is jól látható foszforeszcencia kíséri (innen a név is). vagy dörzsölés. sötétben tartható el! Reakciók Számos fémmel. s így szabadon is eltartható! A levegővel érintkező foszfor felülete és a belőle elillanó gőzök a foszfor gyulladási hőmérséklete alatt.

Vegyületei közül a +5 oxidációfokúak a legállandóbbak. Oxidációfoka -3 és +5 között változik. nemfémekkel (halogének.Halogénekkel tűztünemény közben egyesül: fehérfoszfor esetén! Hidrogénnel foszfor-hidrogén (PH3) Fémekkel és félfémekkel foszfidokká vegyül. Erős méreg! A bőr zsírrétegében is oldódik. Ugyancsak mérgezőek a foszfor gőzei. Oxigénnel szembeni nagy reakciókészsége miatt erősen redukáló hatású. sőt az életfolyamatokban nagy szerepet játszanak Oxidációfok A foszfor elektronegativitása közepes értékű (2. oxigén) molekulavegyületeket eredményez. Erős lúgokban foszfor-hidrogén és hipofoszfit képződése közben oldódik.1). mert nem oldható (nem szívódik fel) és mert közönséges hőfokon nem oxidálódik. ami fémekkel alkotott vegyületei (foszfidok) esetében atomrácsot. valamint a lassú oxidációkor keletkező átmeneti termékek és általában a 3-as oxidációfokú vegyületei! Nem mérgezőek általában a +5 oxidációfokú vegyületek. Előfordulás • Nagy reakciókészsége miatt elemi állapotban a természetben nem fordul elő. többnyire -3 vagy +3 és +5. ezért fémekkel és nemfémekkel egyaránt kovalens kötésekkel vegyül. diszproporcionálódik: P4 + 3KOH + 3H2O PH3 + 3KH2PO2 Gyakorlatilag nem mérgező. .

foszforit [Ca3(PO4)2]. Ammónia Molekula • • • Trigonális piramis. Tulajdonképpen az ammóniából. ahol a foszfor és a KClO3 reakciója indítja meg az égést).• • • Nem fordulnak elő a +3-as oxidációfokú foszforvegyületek sem nagy oxidációs hajlamuk következtében. mint „savból” származó sónak tekinthetők a nitridek. nukleinsavak stb)! Ipari alkalmazás • A vörösfoszfort gyufagyártásra használják (biztonsági gyufa. Nitrogénvegyületek nitridek sószerű kovalens • oxigéntartalmú vegyületek • Nem tisztán ionvegyületek Li3N. Ca3N2 stb. Elterjedtek viszont a +5-ös oxidációfokú foszforvegyületek. . Biológiai jelentősége a foszfornak igen nagy (csont. energiatermelés: ATP. Dipólus molekula. Hidrogénkötések kialakítására képes. az ásványvilágban ilyenek a foszfátok. Ásványaik: apatit [Ca5(PO4)3F]. Vízzel azonnal hidrolizálnak Ca3N2 + 6H2O 3Ca(OH)2 + 2NH3 NH3-H2N— NH2 (hidrazin) • • • Pozitív oxidációs szám. fehérjék.

Vízben kitűnően oldódik (szökőkút). hogy a reakció sebessége elég nagy legyen. ezért komplexekben kitűnő ligandum: [Cu(NH3)4]2+. de az egyensúlyt nem befolyásolja kedvezőtlenül. 2530MPa (egyensúlyt tolja el az ammónia képződés irányába) és katalizátor (megfelelő reakciósebessé): N2 + 3H2 2NH3 . erősebb. Könnyen cseppfolyósítható és nagy a párolgáshője (erős hidrogénkötések)! Kémiai tulajdonságai • A vízhez viszonyítva gyenge bázis: NH3 + H2O • Savakkal reagál: NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(sz) (fehér füst) • A nitrogén nemkötő elektronpárjával datív kötésre képes. [Ag(NH3)2]+. Előállítás Laboratóriumban: • Ammóniumsókból. színtelen. [Zn(NH3)6]2+ stb. szúrós szagú gáz. kevésbé illékony bázissal: Iparban: • Szintézissel elemeiből.Fizikai tulajdonságok • • • A levegőnél kisebb sűrűségű. A körülmények: 500°C. Előfordulás • • Szerves anyagok bomlástermékeként (trágya). Vulkanikus területeken. ami elég magas ahhoz.

Tisztítószer (szalmiákszesz).Felhasználás • • • • Hűtőgépekben (nagy párolgáshő!). Analítikai reagens. Műtrágya. műtrágyagyártás. Sói • • Ammóniumsók! Az ammónia gyenge bázisossága miatt az ammóniumionok savasan hidrolizálnak! Oxigéntartalmú nitrogénvegyületek N oxidációs száma oxidok oxosavak sóik N2O dinitrogén-oxid N=N=O +1 (formális) • • színtelen gáz vízben gyakorlatilag nem oldódik altatószer • +2 NO nitrogén-monoxid N O • • színtelen gáz vízben gyakorlatilag nem oldódik igen reakcióképes: 2NO + O2 2NO2 • (levegőn közönséges körülmények között azonnal megbarnul) .

jellegzetes szagú gáz szerkezetéből következően dimerizálódik. közben nitráttá oxidálódik) oxidáló hatás: (I–. elszíntelenedik. mint a salétromossav (az alkálinitritek a nitrátoknál is stabilabbak) NaNO3 Na • a vízzel reakcióba lép N2O3 + H2O 2HNO2 a salétromossav anhidridje • NO2 + +4 NO2 nitrogén-dioxid • vörösbarna. kevésbé bomlékonyak. H2S-t.• dimerizációra képes (N2O4) komplexképző HNO2 salétromossav • • N2O3 dinitrogén-trioxid • Nitritek • csak alacsony hőmérsékleten stabilis égszínkék folyadék elbomlik –10°C felett N2O3 NO2 +NO csak híg vizes oldatban létezik gyenge sav bomlékony 3HNO2 HNO3 + 2NO + H2O (diszproporció) redukáló hatás: (a KMnO4-et. közben NO-á redukálódik) • • • • +3 • stabilabbak. további hűtéssel színtelen folyadékhoz jutunk: 2NO2 N2O4 • • a vízzel kémiai reakcióba lép: 2NO2 + H2O HNO2 + HNO3 a salétromossav és .

nitroglicerin. nitrát • • színtelen folyadék a vízzel korlátlanul elegyedik (H-kötés) fény hatására bomlik 2HNO3 H2O + 2NO2 + • a salétromsavnál stabilabbak. egyes fémek felületét passziválja híg vizes oldata a negatív potenciálú fémekkel H-t fejleszt a szerves vegyületek közül az aromásokat nitrálja (xantoprotein próba) alkoholokkal nitrátésztereket ad. az Au és a Pl kivételével a pozitív redoxpotenciálú fémeket is oldja. de hevítés hatására bomlanak 2KNO3 2KNO2 + O2 • gőzében molekulák: O2N—O—NO2 (sötét üvegben tárolják) • • • • vízzel könnyen reakcióba lép N2O5 + H2O 2HNO3 a salétromsav anhidridje erős sav erős oxidálószer (választóvíz).a salétromsav vegyes anhidridje N2O4 dinitrogéntetraoxid O2N— NO2 +5 N2O5 dinitrogén-pentaoxid HNO3 salétromsav • • Nitrátok • fehér. kristályos szilárd állapotban ionrácsos: nitril . robbanóanyagok tipikus ionvegyületek ezért jól oldódnak vízben NaNO3 chilei salétrom KNO3 kálisalétrom AgNO3 lápisz • • • .

és válik egyre jellemzőbbé: Oxidációfok szén szilícium germánium +4 a jellemző. C). a germánium (Ge). Rendszámuk növekedésével az s2-elektronpárjuk promóciós energiája fokozatosan növekszik. csoportját alkotják. valamint a fémes jelleg megjelenésével illetve fokozódásával fokozatosan megjelenik a +2-es oxidációfok is. Pb). Vegyértékhéjuknak alapállapotban két pár nélküli elektronja van és egy elektronpárja: s2p3. ezért. ionvegyületek fémekkel vegyülve a kötések de a +2-es kovalens jellege fémes kötésbe mehet át vegyületek már ionos jellegűek • ón ólom gyakorlatilag mindig +4 +2 és +4 túlnyomóan +2 mindig kovalens kötéseket alkotnak fémes rács: Sn2+ atomrácsos a szürke ón fémes rács: Pb2+ elemi állapotban atomrácsot alkotnak • .stb. de már elvétve +2 is lehet Jellemzőik: kovalens kötésűek a +4-es germámium a +2-es oxidációfokú vegyületek általában vegyületek. és az ólom (plumbum. az ón és az ólom pedig fémek. a szilícium (Si). A széncsoport elemei A széncsoport elemei a periódusos rendszer IV. oszlopának 1. az ón (stannum. Elektronegativitásuk csökkenésével sajátságaik a nemfémekétől a fémekig változnak. a germánium jellegzetes félfém. A csoporthoz tartozó elemek a szén (karbónium. Sn). Nemfémes elemnek közöttük csak a szén és a szilícium tekinthető (de már a szilíciumnál is jelentkeznek félfémes tulajdonságok).

két allotróp módosulata van: • • három módosulata van: • gyémánt grafit — — • • szürke ón (13. a gyűrűrendszer síkjában 3-3 szomszédos C-atom 1-1 szigmakötéssel kapcsolódik (120°-os vegyértékszög).2°C alatt stabil) fehér ón (13. mégpedig 12-. Igen nagy a rácsenergiája. felezési ideje 5568 év. A kötéstávolság 0. a gyűrűkből álló síkok egymással párhuzamosan. hogy azon sem üres pálya. de kisebb rádiuszú szénatomok egyrészt egymás között.Szénatomjai szabályos hatszögek csúcspontjain helyezkednek el. fémes fényű anyag. A .és p-pályái vannak. grafit Fekete. ugyanis valamennyi szénatomját 4-4 nagyenergiájú szigma-kötés rögzíti és köti a kristályrácsba. vegyértékszög 109°28’. a hármas koordinációnak (AX3) síktrigonális térorientációjú kötések. A szén a második periódus eleme. a hidrogénen kívül. 13-. akkor a négy kötő elektronpár a vegyértékhéjat úgy telíti. N) is könnyen alakítanak ki stabil. átlátszatlan. A szénnek két allotróp módosulata van. a gyémánt és grafit. AX4) tetraéderes szerkezet alakul ki. A szénatomok a gyűrűk síkjában közel vannak egymáshoz (0. hatszöges (hexagonális) rendszerben kristályosodó kristályok halmaza.142nm). sem magános elektronpár nem marad! Az elemek között ilyen speciális konfiguráció. Négynél több kötő elektronpár kialakulására sem promóció által. A gyémántrács atomrács. sem koordinatív (datív) úton nincs lehetőség! A viszonylag nagyobb elektronegativitású.341nm) helyezkednek el. másrészt egyéb nagyobb elektronegativitású elemek megfelelő konfigurációjú atomjaival (O. Minden szénatom 3-as koordinációjú. 14-es tömegszámút. Ha a szénatom kötést létesít. csak a szénatomokat jellemzi.154nm. a hatszögek egy síkban fekvő kiterjedt gyűrűrendszerré kapcsolódnak össze. aránya a radiokarbon módszernek nevezett kormeghatározás alapja. a kettes koordinációnak (AX2) lineáris orientáció felel meg. tehát egymás között vagy egyéb atomokkal is kettes vagy hármas kötéseket hozhatnak létre. Monofunkciós ligandumok esetén (pl.2-161°C) rombos módosulat — Szén A természetes szén három izotópot tartalmaz. de nagyobb távolságban (0. melyben a szénatom 4-es koordinációjú. A 14C izotóp radioaktív. ezért vegyértékhéjának csak s. Pikkelyes szerkezetű. gyémánt Tiszta állapotban színtelen (gyakran idegen anyagok színesre festik). lokalizált vagy delokalizált pi-kötéseket.

oldhatatlan. ábra!] A legkeményebb természetes anyag (a Mohsféle keménységi skálán 10. A párhuzamos és nagyobb távolságra lévő síkok között csak gyenge van der Waals-erők hatnak.szénatomok negyedik elektronja a rácssíkok kiterjedésében delokalizálódó pikötésrendszert hoz létre. valamint… • • • Igen lágy.). A gyémántkristályban a szénatomok térsűrűsége igen nagy. ezért… • • • oldhatatlanságát.) Az elektromos áramot gyakorlatilag nem vezeti. kicsi az illékonysága. legfeljebb reakciókészségükben található eltérés. Stabilisabb módosulat! Kémiai tulajdonságaik lényegében azonosak. Jó elektromos. A nagy rácsenergia és a szénatomok nagy térsűrűsége együttesen adja a gyémánt nagy keménységét. a papíron nyomot hagy (Mohs keménysége 1. Réteges atomrácsról beszélhetünk tehát (a fémrácsok és a molekularácsok tulajdonságait is mutatja). kristályai a rétegsíkok mentén könnyen elmozdulnak. A szénatomokat a rácssíkokban kovalens kötések tartják össze. [ls. ennek következménye a gyémántnak a szén kis atomtömegéhez képest feltűnően nagy sűrűsége és erős fénytörőképessége. Kémia tulajdonságok . a grafit ugyanis aktívabbnak mutatkozik.és hővezető (delokalizált kötésrendszer)! Sűrűsége a gyémánténál jelentősen kisebb. igen magas olvadáspontját és kis illékonyságát. magas az olvadáspontja.

) egyesül. A szén égését jelentékeny hőfejlődés kíséri: C + O2 CO2 • A kénnel vörösizzáson szén-diszulfiddá alakul: C + 2S CS2 • Nitrogénnel az elektromos ívfény hőmérsékletén dicián képződik: 2C + N2 C2N2 • Hidrogénnel különféle szénhidrogénekké. levegőn nem változik. • Magas hőmérsékleten erőteljesen redukál (kohászatban. inaktív. oxidációfoka +4 és -4 között változhat! A szénatomok a szénláncokban különböző oxidációfokúak. felszakításához nagy aktiválási energia szükséges. az alumínium oxidjainak kivételével. azaz egyaránt vegyülhet fémes és nemfémes elemekkel. Fe3C stb. de azonos szerkezetűek lehetnek Előfordulás . nem vegyül. Fémekkel karbidokká (CaC2. mint redukálószert alkalmazzák)! • A fémek oxidjait az alkálifémek. ezért közönséges hőmérsékleten passzív. vegyszerek.Mivel kristályainak nagy a rácsenergiája. elemi fémekké redukálja: Fe2O3 + 3C SnO2 + 2C 2Fe + 3CO Sn + 2CO • Izzó szén a vízgőzt hidrogén és szén-monoxid képződése közben (vízgázreakció): C + H2O H2 + CO • a szén-dioxidot szén-monoxid keletkezése közben redukálja (generátorgáz-reakció): C + CO2 2CO E reakciókon alapszik a szénnek ipari fűtőgázok (vízgáz. oldószerek nem hatnak rá! Magasabb hőmérsékleten azonban számos nemfémes és fémes elemmel reagál: • Oxigénnel szén-dioxiddá vegyül. Oxidációfok A szén a "legkevésbé negatív és a legkevésbé pozitív" elem. generátorgáz) illetve szintézisgázok alapanyagául való felhasználása.

ahol nagy nyomáson (levegőtől elzártan) kialakulhatott az elpusztult élőlények szenesedése során. üvegvágás. valamint atomreaktorokban mint neutronlassítót. Szabályos rendszerben. üres d-szintjei révén komplexképző sajátsággal is rendelkezik. Kemény elem (Mohs keménység 7). -OH vegyületei savasak. Kisebb elektronegativitása (1. Szilícium Fizikai tulajdonságok • • • • • • • Sötétszürke. . s annak a kristályszerkezete a gyémántéval azonos felépítésű. Csak egy módosulata van. koordinációjának a száma 6-ra emelkedhet! Közönséges hőmérsékleten indifferens (csak a fluórral vegyül szilíciumtetrafluoriddá (SiF4). Kémiai tulajdonságok Kémiai sajátságai alapján a nemfémes elemekhez tartozik.205g). nagyobb mennyiségben ún. Oldószere nincs.• • • • A gyémánt olyan területeken fordul elő. az elektromosságot csak igen csekély mértékben vezeti. Felhasználás • • A gyémántot ékszer. Kötései tehát mindig szigma-kötések. tetraéderes struktúrájú atomrács. oktaéderben kristályosodik. ceruza gyártásához. melynek súlyát a karáttal mérik (1 karát = 0. A félvezetők közé sorolható. A csiszolt gyémánt a briliáns. szerves vegyületek. • Oxigénben 600°C felett meggyújtható és szilícium-dioxiddá elégethető: Si + O2 SiO2 • Nitrogénnel 1400°C-on nitriddé (Si3N4). 6-os koordinációjú komplexeiben. fémes csillogású kristályos anyag. Vegyületeiben nagymennyiségben fordul elő: karbonátok (mészkő. Vegyértékhéján 4 elektron van. széndioxid. s ezáltal szigma-kötéseinek. dolomit). így 400-500°C-on a többi halogénnel is reagál. kötései mindig kovalensek. moderátort használják. tehát kettős vagy hármas kötéseket nem alkothat. Magasabb hőmérsékleten reakcióképesebb. koordinációs számuk is mindig 4.235nm) következtében a szilíciumatomok stabil pi-átfedéseket nem hozhatnak létre. tégely. amorf szenek formájában. de vezetőképességét már igen kis mennyiségű szennyezések is jelentékenyen megnövelik. fúrófejek előállítására használják. mikrokristályokban.8) és nagyobb atomrádiusza (a Si-atomok kötéstávolsága: 0. forráspontja szintén 2680°C. ezért vegyületei AX4 típusúak. A grafitot elektródnak. illetve csak fémek olvadékában oldódik. A grafit egyes területeken kristályos állapotban. 6 kötő elektronpár következtében kötéseik oktaéderes orientációjúak Olvadáspontja magas (1410°C). kötéseik tetraéderes orientációjúak.

Előállítás Kvarcból redukcióval (termitreakció!): SiO2 + 2Mg 2MgO + Si Felhasználás • • • • ötvözetek tranzisztorok integrált áramkörök fényelem stb. a paraffinokkal analóg hidrogén-szilicidek. vegyületeiben (kvarc. Savak sem hatnak rá. szilánok (SiH4. A Si-atomok láncokká is kapcsolódhatnak egymással. 2000°C-on) karbiddá (SiC) egyesül. Al) viszont csak feloldódik. . és az olvadék kihűlésekor kristályosodik. még a legerősebb oxidáló savaknak is ellenáll. A fémekkel alkotott szilicidek többnyire kovalens kötésű atomvegyületek. Csak cc. s ezáltal a szerves vegyületekkel analóg szilíciumvegyületek jöhetnek létre. lényegesen kisebb a szénatomokénál.) max. Si2H6 stb. oxidjainak szerkezete viszont már az ionrács felé mutatnak átmenetet. az ún. az Si-Si kötések kisebb energiája következtében. más fémekben (Ag. Láncalkotó képességük azonban. Nemfémekkel alkotott vegyületei molekulavegyületek (monofunkciós ligandumok) vagy atomvegyületek (polifunkciós ligandumok).• • Szénnel (kb. ezért a szilíciumláncok stabilitása nem nagy. 6 szilíciumatomot tartalmaznak! • Előfordulás Elemi állapotban nem fordul elő. Fe) szilicidekké vegyül. Zn. Vízzel nem reagál. szilikátok) a földkéreg második leggyakoribb eleme. részben ötvözetszerűek.HNO3nak és HF-nak az elegyében oldódik: • • • Lúgokban azonban elég könnyen oldódik szilikátképződés és hidrogénfejlődés közben: Si + 2NaOH + H2O Na2SiO3 + 2H2 • Vegyületeiben kovalens kötéseket alkot. Magasabb hőmérsékleten a fémek egy részével (Mg. mert hatásukra a felszínen keletkező oxidréteg (SiO2) megvédi a sav további hatásától.

Nehezen cseppfolyósítható (kis molekulatömege ill. mert redukálja a szenet: 2Mg + CO2 C + 2MgO Éghető gáz: 2CO + O2 2CO2 • Sok anyagot képes (magas hőmérsékleten) redukálni: . Színtelen. Vízben gyakorlatilag nem oldódik. így viszonylag jól oldódik (szénsav keletkezik). • Színtelen. mégis gyakorlatilag apoláris molekula (a datív kötés csökkenti az oxigén elektronsűrűségét). oxosavak. Könnyen kondenzálható szárazjéggé (–78°C).) atomrácsosak (bór-karbid) b. CS2 + 2Cl2 + 2S CH4 + 4Cl2 4HCl CCl4 CCl4 + • • • Kovalens karbidok a. de az égő magnézium folytatja benne az égést. a levegőnél nehezebb gáz. Al4O3 CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 Al4O3 + 12H2O 4Al(OH)3 + 3CH4 • Halogénvegyületeik: • Oxidok. O=C=O Apoláris molekulájú (gyakorlatilag teljesen szimmetrikus).) molekularácsosak (szénhidrogének) szén-monoxid C=O • • szén-dioxid Az oxigén a donor a datív kötésben! EN=1. gyakorlatilag apoláris volta miatt). Az égést általában nem táplálja. és ezek sói. szagtalan gáz. szagtalan.A szén vegyületei karbidok • halogéntartalmúak (molekularácsosak) oxigéntartalmú szervetlen vegyületek Sószerű karbidok: CaC2. a vízzel kémiai reakcióban lép.

de nagy nyomáson. karbamidgyártás. . magas hőmérsékleten lúgoldatban oldódik: CO2 + H2O CO + NaOH HCOONa (nátrium-formiát) H2CO3 Ennek megfelelően lúgoldatokban karbonátok és hidrogénkarbonátok képződése közben oldódik. és fém-karbonilok keletkeznek: [Fe(CO)5] • Fotoszintézishez (CO2-fixáció!) jelentős. Széntartalmú anyagok tüzelése során képződik Karbonátokból savakkal: CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 Súlyos méreg! A hemoglobinhoz irreverzibilisen kötődik (komplex). • • Redukálószer. A levegőben 10 térf. egyéb vegyületek előállítására: CO + Cl2 COCl2 (foszgén. • • Laborban: HCOOH H2O) A CO a hangyasav anhidridje! CO (– A szén-dioxid a szénsav anhidridje! • A szén égetésével. Szóda-. • • • Szenek tökéletlen égése során képződik. Üvegházhatás. Az élő szervezetek disszimilációs folyamatai termelik. Komplexképző sajátságú (a szén datív kötésre képes. • • Hűtésre (szárazjég).Fe2O3 + 3CO P2O5 + 5CO 2Fe + 3CO2 2P + 5CO2 Vízzel szénsav képződése közben reakcióba lép: Vízzel nem reagál.%-ban már eszméletvesztést okoz.

Csak híg vizes oldatban létezik. hidrogénkarbonátok.) szénsav (H2CO3) • • • • Dipólus molekula. Bomlékonyságuk a fémion polarizáló hatásától függ. • A szénsav sói a. Sói a karbonátok. vizes oldatuk . MgCO3 stb. Bomlékony vegyület: H2CO3 CO2 + H2O • Szódavíz.) Savanyú sók: .) Szabályos sók: • • • Karbonátok ( ).a karbonátion hidrolízise miatt . Az ammónium-karbonát és az alkálifém-karbonátok vízben jól oldódnak.harcigáz) • Szerves vegyületek szintézisére (műbenzin. A szénsavnál jóval stabilabbak.lúgos kémhatású: + H2O + H2O + OHH2CO3 + OH- • A fémionok polarizáló hatásától függően a többi fém-karbonát vízben többé-kevésbé rosszul oldódó vegyület (csapadék): CaCO3. • b. üdítőitalok gyártására használják. Gyenge sav. metanol stb.

így csapadékként leválasztható (Solvay-féle szódagyártás). sziksó (Na2CO3). Az SiO4-tetraéderek egymáshoz való viszonya alapján három polimorf módosulata van: kvarc. kristályos anyag. mészkő vagy márvány (CaCO3). Az alkálifém-hidrogénkarbonátok vizes oldata gyengén lúgos kémhatású: + H2O H2CO3 + OH- • Az előzőekkel szemben a NaHCO3 oldhatósága viszonylag kicsi. így ultrahang előállítására alkalmas).• • Hidrogénkarbonátok ( ). átengedi az UV sugarakat (kvarclámpák üvegeit készítik belőle). malachit ([CuCO3·Cu(OH)2]). mint a szabályos karbonátoké! Szén-dioxid hatására a szabályos karbonátok feloldhatók. Az alkálifém-hidrogénkarbonátok már kb. dolomit (MgCO3 · CaCO3).) Oxidok: SiO2 (szilícium-dioxid) • • Atomrácsos: SiO4-tetraéderek találhatók a rácsban. cseppkőképződés. tridimit. • . Ez megy végbe a természetben mészkőbarlangok képződésekor is: CaCO3 + H2O + CO2 Ca2+ + 2 • Az alkáliföldfém-hidrogénkarbonátok termikus stabilitása még az alkálifémhidrogénkarbonátokénál is kisebb. váltakozó elektromos tér hatására periódikusan tágul és összehúzódik (pulzál. Olvadáspontja magas (1700°C). sziderit vagy vaspát (FeCO3). vízkőképződés: Mg2+ + 2 MgCO3 + H2O + CO2 Ásványok: magnezit (MgCO3). A szilícium vegyületei Oxigéntartalmú vegyületek a. 150°C fölött szabályos karbonátokká alakíthatók: 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2 • • Az alkáliföldfém-hidrogénkarbonátok vízoldékonysága nagyobb. A kvarc színtelen. krisztobalit. így vizes oldatból egyszerű forralással kicsaphatók: ls.

majd gyorsan lehűtött szilícium-dioxid.) Szilikátok: Na2SiO3 (vízüveg) • • Vízben oldódik. Igen kicsi hőtágulású. radon. és különféle fém-oxidok. üveggyártásban. Nap). -karbonátok mint hálózatmódosítók összeolvasztásával. Magas hőmérsékleten NaOH-al. Ragasztóként használják.metakovasav. xenon (xenosz . További vízvesztéssel különböző térszerkezetű izopolikovasavak (gyűrűs-. hatástalan). és a hálózatmódosító oxidoktól függő tulajdonságú anyag. amelyekben ugyancsak Si-O-Si-O kötések találhatók. H2SiO3 . majd lehűtésével képződő. illetve Na2CO3-tal ömleszthető (feltárás): SiO2 + 2NaOH SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + H2O Na2SiO3 + CO2 • • • Felhasználás: kvarclámpák üvegei (kvarcüveg). így különböző tulajdonságú anyagok jönnek létre: szilikonolajok. ékszerként (szennyezett SiO2: opál. szilokonzsírok.• A kvarcüveg tulajdonképpen a megolvasztott.új). szilikongyanták. Ezek a hélium (Heliosz. Nemesgázok A periódusos rendszer VIII.). de a szilíciumatomokhoz különböző (R) szerves oldalláncok kapcsolódnak. Igen ellenálló.) Üveg SiO2 (szilíciumüveg) vagy B2O3 (bórüveg) mint hálózatalkotó oxid.idegen). c. sajátos szerkezetű. közönséges körülmények között csak a HF-oldat képes reagálni vele. így különböző hőálló és saválló stb. d. . b. ezért hőálló laboratóriumi edények előállítására alkalmas.) Oxosavak: • • • H4SiO4 .tehetetlen. csoportjába tartozó elemek. neon (neosz . kvarcórákban.és térhálós szerkezetű szilikátok)vezethetők le. kripton (krüptosz rejtett).) Szilikonok Olyan műanyagok. vizes oldata lúgos kémhatású (hidrolízis).ortokovasav. jáspis stb. Láncpolimerek vagy térhálósak. oszlopának 1. szilícium előállítása (Mg-al). lánc. e. szilikongumik. ultrahang előállítása. üvegek hozhatók létre (az alapvázat a rács üregeiben a negatív töltésű oxigénvégekhez koordinálódó különböző fémionok módosítják). argon (argos .

állíthatók elő.és a Ne-atomok vegyértékhéjai üres d-szintekkel nem rendelkeznek. Nemesgáz konfigurációval rendelkeznek: s2p6 (oktett). illetve oxidok (XeO3. • • • • • Kémiai tulajdonságok • Kémiailag közömbösek. A nagyobb rendszámú nemesgázok közül a Xe-nak és a Kr-nak is számos valódi vegyülete (XeF2. Vízben alig. A molekuláik között fellépő van der Waals-féle erők is igen csekélyek. oxosavak és ezek sói (Na6XeO6) stb. s. Fizikai tulajdonságok • Valamennyi nemesgáz színtelen. 6.és Ne-vegyületek keletkezésére ilyenformán nincs lehetőség. KrF4). Oxidációs száma 2. Xe. ezért He. E vegyületek stabilitása kicsi. Ar(C6H6O2)3. XeF6. 4. Rn) a legnagyobb elektronegativitású elemekkel . XeF4. Egyes nemesgázok vízzel kristályhidrátokat (Xe·6H2O). cseppfolyós levegőben jól oldódnak. A He. . hidrokinonnal) addíciós vegyületeket képezhetnek: Xe(C6H5·OH)2. Sűrűségük atomtömegükkel párhuzamosan növekszik. XeO4).Molekulaszerkezet • • • A nemesgázok molekulái egyatomosak. Szilárd állapotban molekularácsban kristályosodnak.F.és p-elektronjaik promóciójával (gerjesztésével) hozhatnak létre. A magasabb rendszámú nemesgázok (Kr. Kémiai (kovalens) kötéseket csak d-szintjeik igénybevételével. szerves oldószerekben jobban.stabil vegyületeket hoznak létre. továbbá néhány szerves vegyülettel (fenollal. KrF2. 8 is lehet • • • • A légkör nemesgáztartalma túlnyomórészt argonból áll. csak kristályos állapotban léteznek. A nemesgáz konfiguráció igen nagy stabilitást biztosít. Nagy a gerjesztési energiájuk és nehezen polarizálhatók. A világűrben azonban a hélium a hidrogén mellett a legnagyobb mennyiségben előforduló elem. szagtalan. aránylag nehezen cseppfolyósítható gáz. a neon a negyedik helyen áll. passzívak. igen alacsony hőfokon forró. Fagyáspontjuk forráspontjuknál csak kevéssel alacsonyabb (kristályrácsba rendeződéskor ugyanis az orientációs effektusnak nincs szerepe). a többi a Földön ritka. O .

Ezek szigma-kötések (pi-kötéseket. • • • • • . elektromos vezetőképessége közönséges hőmérsékleten igen kicsi. vagy amorf bórnak nevezett barnásfekete porként ismeretes. hogy három kovalens elektronpár a vegyértékhéjat még nem telíti. 3-as koordinációjú. de a félvezetőkre jellemző módon a hőmérséklet emelkedésével nagymértékben fokozódik. Félvezető. A bór kötései mindig kovalens típusúak (legfeljebb a reakciópartner EN-tól függően különböző módon és mértékben polárosak. Magasabb hőmérsékleten a többi halogénnel. A kristályos bór keménysége nagy. fémfényű kristályokban. ennek eredményeképpen atomjai mindig 3 pár nélküli elektronnal képeznek vegyületeket. kettős kötéseket nem alkothat aránylag kis EN-a miatt). ionos vagy fémes jelleget is nyerhetnek). Sötétszürke. háromdimenziós atomrács). Molekulaszerkezet Vegyértékhéja s2p1 konfigurációjú. • • • • • Kémia tulajdonságok • Elektronjai könnyen promoveálódnak. stabilitása nagy. vegyértékelektronjainak részleges delokalizációjára lehet következtetni. oszlopa 1.Bór A periódusos rendszer III. Közönséges hőmérsékleten csak a fluórral reagál. Félvezető. a bór a gyémánt után ismert legkeményebb anyag. főcsoportjának legkisebb rendszámú eleme. Kristályrácsa atomrács (térhálós. Olvadáspontja igen magas (2030°C). Fizikai tulajdonságok • • Nemfémes elem. Komplexképző sajátsága azon alapszik. félfémes sajátságaiból atomrácsa kötéseinek a kovalens és a fémes kötés közötti átmeneti jellegére. tehát akceptor sajátságú. Közepes reakciókészségű elem. még egy üres p-pályával rendelkezik. Így donor tulajdonságú atomok magányos elektronpárjával még egy koordinációs szigma-kötést is létrehozhat (H[BF4]).

oxigénnel. különösen könnyen vegyül az alkáliföldfémekkel. Vízben nem oldódik. Magasabb hőmérsékleten a vízgőzt redukálja: 2B + 3H2O B2O3 + 3H2 • • • Magas hőmérsékleten redukálja a fém-oxidokat is. Pl stb) sóinak oldatából elemi fémet választ le. főleg a szilikátok között (boroszilikátok: pl. Au. A jellegzetesen fémes tulajdonságok csak cseppfolyós és szilárd állapotban érvényesülnek. de elektromos vezetőképességük hőmérsékletemelés hatására bekövetkező változása alapján az elemek e két csoportját egymástól egyértelműen megkülönböztethetjük. . valamint vulkáni működés után visszamaradt melegforrások vizében. A fémek elektromos vezetőképessége a hőmérséklet emelésével csökken.kénnel. Ezenkívül több ásványa is ismert. a boránok állíthatók elő. és vörös lánggal bór-trioxiddá ég el: 4B + 3O2 2B2O3 • A fémek egy részével boridokká egyesül. Elemi bór a természetben nem található. Savak közül csak a füstölgő salétromsav támadja meg és alakítja oxiddá. A fémek A fémek közé tartozik az ismert elemek nagyobbik része (négyötöde). kerülő úton azonban számos hidrogénvegyülete.nitrogénnel is vegyül. • Levegőn hevítve (700°C) meggyullad. • • Előfordulás A ritka elemek közé tartozik. valamint a bórax (Na2B4O7). . Hidrogénnel közvetlenül nem egyesíthető.. Felhasználása elsősorban ötvözeteiben jelentős. Platinával is egyesül. vízzel nem vegyül. A fémrács jellemzői • a rácspontokban atomok vannak. Éles határ nincs a fémek és a nemfémek tulajdonságai között. a nemesebb fémek (Ag. turmalin). egyes vegyületei azonban nagyobb mennyiségben is megtalálhatók elsősorban a vulkáni gőzökben. Megtalálható még a bórsav H3BO3 (tengervízben). . Alkáli-hidroxidok olvadékában hidrogénfejlődés közben borátokká vegyül. Ezek bomlékony molekulavegyületek.

hogy szilárd és cseppfolyós állapotban fémes kötés van az egyes atomok között. Pb. vegyületek: d. a d-mező összes eleme. A szilárd. . Üveges (amorf) szerkezet nem jön létre. elemek: kisebb EN-ú. azok. A könnyen leszakadó elektronok nem tartoznak egyetlen atomhoz sem. antimonit: Sb2S3). Bi). tehát a koordinációs szám 12. Sn. A fémek jellegzetessége tehát. ötvözetek: fémeknek fémekkel vagy más anyagokkal alkotott keverékei. szilárd állapotban bennük legfeljebb mikroszkóposan tudunk határfelületeket megkülönböztetni. Szabályos. A fémek részecskéi általában három kristályrácstípus valamelyikébe rendeződnek. 1. b. c.• a rács összetartásáért a vegyértékelektronok egy része vagy egésze felelős. Ilyenek pl. lapon centrált kockarács. külső héjukon kevés elektront tartalmazó elemek: o o o az s-mező összes eleme (a hidrogén kivételével). a p-mező kisebb EN-ú elemei (Al. egyes fém-szulfidok (kalkopirit: CuFeS2. melyek folyékony állapotban homogének. az f-mező összes eleme. Egy-egy fémiont azonos távolságban 12 másik fémion vesz körül. • Fémrácsú anyagok a. amelyek delokalizálódnak a rácsban. fémes elemek kivétel nélkül kristályosak. néhány fémvegyület. amelyek tulajdonságai megfelelnek a fémrács feltételeinek. hanem az atomtörzsek között szabadon elmozdulhatnak.

amelyek összekötve hexaéder (kocka) alakot ad. csak kis részét nyelik el. finom poruk azonban nem fémfényű. hanem rendszerint fekete. 3. az ólom sötétszürke színt. Olvadáspont. alatta és felette pedig 3-3 fémion van. Forráspont. Színük. A fémek színét sokszor befolyásolja a felületen kialakuló vékony oxidréteg. A rájuk eső fénynek nagyobb részét visszaverik. még a higanyé is majdnem 360°C. A fémek fizikai tulajdonságai • Fémfényűség. Hatszöges (hexagonális). Minden fémiont 6 másik vesz körül egy síkban. a Cu vörös. kivétel a higany. Egy-egy fémion körül 8 másik fémion van. Sima felületük tükrözőek. ezért mutat a króm kékes. általában szürkésfehér. A fémek szobahőmérsékleten általában szilárdak. A fémionok ezen a 8 ionon kívül további 6 ionnal is kapcsolatban állnak. A szobahőmérséklethez több fémnek is közel áll az olvadáspontja (Cs). az Ag sárga színűnek látszik.2. legszorosabb illeszkedésű rács. Minden fémé magas. Kivételt képez a rézcsoport két eleme. Szabályos térben centrált kockarács. Ez a kristályrács a legtömörebb szerkezetű. a koordinációs szám tehát 12. egyes fémeké viszont igen magas (volfram: 3380°C). az ilyen kristályrácsot alkotó fémek sűrűsége viszonylag a legmagasabb. • • • .

b. Oka a fémrácsban szabadon elmozduló elektronok rendszere. A deformálhatóságból következik a fémekre jellemző kalapálhatóság. ahol más fémionok is jelen vannak (elegykristály). a rácssíkok elcsúszása akadályozott. Diamágnesesség: a kisebb mágneses térerő irányába mozdulnak (Sn. Mn). az áramot ugyanis az elektronok vezetik bennük. A fémek legfeljebb egymásban tudnak oldódni (amalgám). Ott. c. • Vezetőképesség. mind a hőt. Mérsékelt alakváltozással szemben a fémek rugalmasan viselkednek. Au). a. Külső mágneses tér az elektronok mozgását megváltoztatja. • • • Paramágnesesség: néhány elektron kompenzálatlan marad. ez a szupravezetés jelensége. ahol az egyes atomok mágneses erővonalai párhuzamosak. A fémek elsőrendű vezetők. a nagyobb mágneses térerő irányába tolódnak el (Al. amelyet csak külső mágneses tér rendezhet el. a rácspontokban lévő atomtörzsek a vezetésben nem vesznek részt. Pb. Ag. Ti. Ferromágnesesség: ha az atom kompenzálatlan mágneses momentuma olyan nagy. Az egyes tömegpontokat egymáshoz nem kötik mereven közös elektronpárok. ezek többé-kevésbé ridegek. és szoros kivételként az alkálifémek és a berillium kivételével az alkáliföldfémek bizonyos más anyagokban (cseppfolyós ammóniában) oldódnak. egy másik fémion helyét foglalják el. amely taszítja a mágnest. végül ugyanolyan kristályrács alakul ki (tiszta fémekre jellemző inkább). ezért az egyes elektronok mozgása során keletkező mágneses momentumok egymást kompenzálják. nyújthatóság (a nemfémek ridegek.• Fizikai oldhatóság. Jól vezetik mind az elektromos áramot. Minden ferromágneses anyagra van egy hőmérséklet (Curie-féle pont). mágneses szigetek jönnek létre. Külső erőtér a mágneses szigetek egységesen orientálhatja. az addig kompenzált mágneses momentumú részecskéket átmenetileg aszimmetrikusan rendezi el. nyomásra a rácspontok bármely síkban elcsúszhatnak. Igen alacsony hőmérsékleten egyes fémek esetében hirtelen erősen lecsökken az ellenállás. A fémek többségének atomjai szimmetrikus kompenzált spinű elektronpárokat. ütésre törnek). Magasabb hőmérsékleten a fémek elektromos ellenállása nagyobb (az atomtörzsek fokozott hőmozgásukkal akadályozzák a vezetést). orientálhatja az atomok mágneses tengelyeit az erővonalakkal párhuzamosan. Sűrűség. Pb. Gyakorlati szempontból meg szokás különböztetni könnyűfémeket (5000kg/m3-es sűrűség alatt). Cr. ütésre. és nehézfémeket (5000kg/m3-es sűrűség felett). Rugalmasság. ún. lezárt elektronhéjakat tartalmaznak. ezáltal erős. megnő a vezetőképesség. Ötvözetek . ahol a ferromágnesesség megszűnik. így az atomoknak saját mágneses momentumuk van. indukált mágneses momentum jön létre. Mágnesesség. hogy az atomok mágnesessége már a szomszédos atomokat is bizonyos mértékben orientálja. maradandó mágnes jön létre.

A reakciókban az elemi állapotú fémek oxidálódnak. Fe3C) Határozott összetételű elegykristályok (eutektikumok) + a fölöslegben lévő fém kristályai (mikrokristályos szerkezet) Fe + grafit. a vas a nála nagyobb standardpotenciálú fémek ionjaival (Cu2+). Másik fém oxidált alakjával: pl.) szubsztitúciós b. vezetőképesség. ridegek Eutektikus ötvözetek Igen alacsony olvadáspont A fémek kémiai tulajdonságai . szulfidokká. N. Al. B. O kisebb hőmérsékletfüggése Eltérő tulajdonságú fémek.) vízzel: Na. Példa Au – Ag Fe – Ni Tulajdonságok Kisebb vezetőképesség. nem sztöchiometrikus képletnek megfelelő anyagok (pl. b. K. vagy olvadékban az alumínium a vas-oxidokkal (termitreakciók). Nemfémes elemek olyan vegyületeivel. ridegebb. Szilárd oldat a. és képes oxidálni a fémet: salétromsav. szürke nyersvas Vegyülettípusú ötvözet Kemények. oxidokká alakulnak. az ellenállás beékelődő kis atomok C.. kisebb A nagyobb méretű atomok közé fém és H. az ellenállás kisebb hőmérsékletfüggése.) híg savoldatokkal: Zn.Elnevezés Szerkezet Közel azonos méretű atomok alkotta tetszőleges arányú elegy.) rácsközi Keményebb. tehát redukálószerek! Reakcióik: • • Nemfémes elemekkel: halogenidekké. ezen belül a. kénsav. Fe. melyben az adott nemfémes elem oxidált alakja szerepel. • • . Ca stb. 1-es oxidációs számú hidrogénnel. vagy fém + nemfém közötti.

rendhagyó vegyértékelektron-szerkezet. Fémek előállítása vegyületeikből • • A fém szempontjából mindig redukció. Co. termikus bontással: olyan fémeknél (főként a nemesfémek esetében).B csoport: [ns2(n-1)d1]. Történhet: a. d. b. így +3. így az… • • • s-mező fémei: +1 (alkálifémek) +2 (alkáliföldfémek). HgO 2Fe Hg + Fe + 2CO (COO) A fémek előállítása kémiai redukcióval Fontosabb redukálószerek: . a. később). kovalens kötéssel összekapcsolódott is létezik (+1-es oxidációs számmal).B csoport: pl. kémiai redukcióval: megfelelően megválasztott redukálószerrel történik (ls. d-mező fémei: változó. VIII. I. A d-alhéj telítődésével egyre stabilabbá válik a +2-es oxidációs szám (vagyis a 4s-elektronok leszakadásával képződő kationok).A fémek jellemzői vegyületeikben Oxidációs számuk: az atomok vegyértékelektronjai által meghatározott. amelyek vegyületei melegítés hatására elbomlanak: c. Ezen belül a … III. Ni (4s23d6-8). A higany esetén sajátos szerkezetű. Au3+). c. p-mező fémei: Al +3. de a vas esetében még igen gyakori a +3-a oxidációs számú alak is.B csoport: [ns1(n-1)d10]. Sn és Pb +2 vagy +4. elektrolízissel: általában a nehezen redukálható. b. kis EN-ú (negatív standardpotenciálú) állítják elő kloridjaik olvadékelektrolízisével. Mindegyik fémnek előfordul az (n-1)d10-es elektronszerkezetű +1-es oxidációs számú alakja. A várható +2-es oxidációs szám a leggyakoribb.B csoport: [ns2(d-1)d10]. II. az összes vegyértékelektron leszakadásával nemesgázszerkezet alakul ki. de egyes esetekben a d-alhéj is megbontható (pl. Fe. Cu2+.

A korrózióra való hajlamot több tényező befolyásolja. meddőkőzet . . ezzel rugalmasabb fémet kapnak. Az acélgyártásnál a széntartalmat csökkentik. mely a fémeknek a levegő különböző komponensei hatására következik be. FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 vagy a karbonátos érc hőbomlása és oxidációja: FeCO3 FeO + CO2 4FeO + O2 2Fe2O3 mely folyamatok során keletkező oxidok már alkalmasak a szenes redukcióra. Az érc előkészítése és átalakítása (érc: az adott fém valamely vegyületét és egyéb anyagokat . Szén: PbO + C Pb + CO.Őrlés: az érc aprítása. A redukció folyamata: pl. Fémek (termitreakció): Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe. amely során az érc fémtartalma a redukcióra alkalmassá válik: pl.Pörkölés: oxidációs vagy hőbontási folyamat. . 2. Az előállított fém további átalakítása: szennyező anyagainak. . amelyből a fém gazdaságosan kinyerhető).tartalmazó. az Al-ot elektrolízissel. a természetben előforduló keverék. ötvözéssel jelentősen megváltoztathatók a fémeknek nemcsak a fizikai. . mely végül az egész tárgyat tönkreteheti. . Az ipari előállítás részfolyamatai: 1. illetve a fémrács szerkezetének megváltoztatásával utólag módosíthatjuk a fém tulajdonságait.Dúsítás: a meddőkőzet mennyiségének csökkentése. A fémek korróziója Korrózió: A környezet hatására az anyagok felületéről kiinduló változás. A fémek korróziója oxidáció. Így a .Feltárás: az eljárás során egy oldhatatlan anyagot kémiai reakció során oldhatóvá alakítanak. 3.Darabosítás: az érc apró szemcséinek nagyobb szemcsékké történő alakítása.• • • Hidrogén: CuO + H2 Cu + H2O. hanem a kémiai sajátságai is. a Fe-t szenes redukcióval redukálják.ún.

műanyag. passzív fémbevonat: ha a védőréteg nagyobb potenciálú. hogy egy teljesen lezárt nemesgázszerkezetű héj felett egy új héj s-alhéján helyezkednek el a . amelyen redukció történik. amelyben a védőfém oldódik! Ekkor a védőfém gyakorlatilag a teljes oxidációjáig védi a másikat a korróziótól. • • Aktív fémbevonat: ha a védőréteg kisebb potenciálú. alkáliföldfémek A periódusos rendszer első két főoszlopának elemei tartoznak ide. vagyis a katód. Ekkor a védő bevonat megsérülése után még gyorsabb a korrózió (helyi elem alakul ki).) Aktív: a védendő fémet nála kisebb elektródpotenciálú fémmel érintkezésbe hozva olyan helyi elem alakul ki. a pozitívabb potenciálú fém felületén redukció mehet végbe. Korrózió alakul ki ún. Mg. Zn. mint a védendő fém (fehérbádog: ónnal bevont vaslemez. a fém felületén esetlegesen kialakuló védőréteg: meggátolják a fémtárgyak teljes korrózióját (Al. Ekkor a védőréteg a megsérülése után megvédi a fémet. akkor • • a negatívabb potenciálú fém oxidálódik (ez a galvánelem negatív pólusa) és oldatba megy. mint a védendő fém: horganyzott bádog (cinkkel bevont vaslemez). Mivel az oldat az adott fém ionját nem tartalmazza. Cr. tehát a víz alkotórészei redukálódnak: 2H3O+ + 2eH2 + 2H2O Eltérő potenciálú helyek lehetnek rácshibákat vagy szennyező anyagokat tartalmazó fémek felületén is. helyi elem képződésekor. Ni: védő oxidréteg). vékony. amely csak a bevonat megsérüléséig jelent tökéletes védelmet: • • • lakk.• • fém elektródpotenciálja: elvileg a kisebb potenciálú fémek hajlamosabbak a korrózióra. Co. Az s-mező fémei Alkálifémek. Közös sajátosságuk.) Passzív: olyan védőbevonat kialakítása a fém felületén. Sn. b. Pb. nikkelezett acéltárgyak). tehát a helyi elem kialakulásának nem feltétele két különböző fém érintkezése! Korrózióvédelem a. zománc. Katódos fémvédelem: a képződő helyi elemben a védendő fém a pozitív pólus. festék eloxálás: ha a védendő fémet anódnak kapcsolva elektrolízissel megvastagítjuk a védő oxidréteget. közös folyadékréteg vonja be az érintkező fémeket). Ha két fém egymással és közös elektroliton keresztül is érintkezik (pl. az onnan nem válhat ki.

Cs irányban Alkáliföldfémek: • • A periódusos rendszer II/a főcsoportját alkotják. a reakciókészség a Li fokozatosan nő. • • alkálifémek Rácstípus Térben centrált kockarács Fizikai tulajdonságaik Op. A nemesgázszerkezetű héj erős árnyékoló hatása miatt ezek a külső vegyértékelektronok az összes fém közül a legkönnyebben leszakíthatók (ionizációs energiájuk rendkívül kicsi). ezek a lítium (Li). stroncium (Sr). reakciókészségük a Be Ra irányban nő. magnézium (Mg). Ide tartozik a berillium (Be).. hogy hidroxidjuk. rádium (Ra). karbonátjuk vízben oldva erősen lúgos (alkalikus) kémhatású. ezért a lángot festik: lítium: kárminvörös nátrium: sárga kálium: fakó ibolya rubídium: vöröses ibolya cézium: kékes ibolya • • • Negatív standardpotenciálú elemek. francium (Fr). Viszonylag alacsony. A vegyértékhéjon levő elektronok könnyen gerjeszthetők. kálium (K). A vegyértékhéjon levő elektronok könnyen gerjeszthetők. . Alkálifémek: • A csoport a nevét onnan kapta. A periódusos rendszer I/a főcsoportjának elemei. Vegyértékelektron-szerkezetük ns1.vegyértékelektronok. bárium (Ba). Vegyértékelektron-szerkezetük ns2. A rendszám növekedésével csökken alkáliföldfémek Különböző Általában nem túl magas (de a rácstípus is erősen befolyásolja). rubídium (Rb). nátrium (Na). fp. kalcium (Ca). cézium (Cs).

Reakció híg savoldattal: Reakció lúgoldattal: Az oldat vízmolekuláival itt is reagálnak. K. ezért petróleum alatt tartják: Na. .Sűrűség Könnyűfémek (a Li. Mg A szabad levegőn: • lassan eloxidálódik. A sűrűséget a különböző rácstípus is befolyásolja Megmunkálhatóságuk függ a rácstípustól. Rb. Na a víznél is könnyebb). ezért zárt üvegben tartják Ca. lassan reagál) Valamennyi gyorsan oldódik (a Mg védő oxidrétegét is leoldja a savoldat). K. A felületen képződő hidroxidcsapadék lassíthatja vagy megakadályozhatja a feloldódást (pl. ezért zárt üvegben tartják: Li • 4Li + O2 O2-ben elégetve: 2Na + O2 K + O2 Reakció egyéb nemfémekkel: 2Na + Cl2 K+S 2Li2O (oxid) 2Me + O2 Na2O2 (peroxid) KO2 (szuperoxid) 2NaCl2 Ca + Br2 K2S A berillium és a magnézium kivételével már hideg vízzel is reagálnak: Me + 2H2O Me(OH)2 + H2 CaBr2 2MeO (fém-oxid) a többi fém: Valamennyi hevesen reagál: 2Me + 2H2O Reakció vízzel: 2MeOH + H2 A reakció hevessége a rendszám növekedésével nő (a K esetében a fejlődő hidrogén már meg is gyullad. általában késsel vághatók. Mg). ezért petróleum alatt tartják: Ba lassan eloxidálódik. A sűrűség a rendszám növekedésével nő! Puhák. Cs • gyorsan oxidálódnak. Könnyűfémek. Valamennyi igen hevesen reagál! A magnézium csak forró vízzel. és a K-ra jellemző lánggal ég). Egyéb fizikai tulajdonságok: Kémiai tulajdonságaik • • gyorsan oxidálódnak. Sr felületén védő oxidréteg alakul ki Be. de a víznél nagyobb sűrűségűek.

ón és ólom IV. Ca Biogén elemek: Na. K CaCO3: mészkő NaCl: kősó. víztelenítés fotocellák Be. A p-mező nagy rendszámú elemei már mind fémes . Na lámpák.Vegyületeik színe: Általában színtelenek(fehérek). alabástrom Na2SO4: glaubersó CaF2: folypát. A p-mező elemei vegyértékelektronok számának (a legkülső s.6 (Pb) Sn: A hőmérséklettől függően szürke. vagy legalábbis félfémes sajátságúak (a belső elektronok árnyékoló hatása). viszont a kis rendszámúak nemfémek esetleg félfémek. Mg Ca ötvöző elemek Előállítás Felhasználás Rb. ) tartalmazó vegyületek színesek.A Vegyértékelektronszerkezet EN Rácstípus 3s2p1 1.A ns2p2 (n = 5 vagy 6) 1. Biogén elem: Mg. ahol azonban a legkülső héj alatti héjnak d-elektronszintjei is lehetségesek.és p-elektronok) növekedésével azok megkötése egyre erősebbé válik (nő az EN). 1. a p-alhéj feltöltődése csak a dalhéj feltöltődése után következhet.5 Lapon centrált kockarács. Cs víztelenítés A p-mező elemei Az s-alhéj feltöltődése után először a p-mező feltöltődése kezdődik meg. négyzetes (fehér ón) vagy .7 (Sn). csak a színes aniont (pl. fluorit NaNO3: chilei salétrom MgSO4 · 7H2O Kis standardpotenciáljuk miatt általában kloridjaik olvadékelektrolízisével történik. konyhasó CaCO3 · MgCO3: dolomit Előfordulás: KCl: kálisó CaSO42 · H2O: gipsz. alumínium III. vagyis csökken a fémes jelleg.

mert védő oxidréteg alakul ki. 2AlCl3 2AlI3 Sn + O2 2Pb + O2 SnO2 2PbO • Halogénekkel 2Al + 3Cl2 2Al + 3I2 Sn + Cl2 SnCl2 + Cl2 SnCl2 SnCl4 Vízzel A védő oxidréteg megbontása után Al(OH)3 és H2 képződése közben oldódik. Eltartható. A négyzetes ón jól megmunkálható (13. de nagy aktiválási energiát igényel: Oxigénnel • poralakban gázlángba szórva erős fényjelenség közben. Sűrűség A szabad levegőn… Könnyűfém. de a fenolftaleint nem színezi el. előzőleg Hg2+-ionokkal kezelve már közönséges körülmények között. Viszonylag alacsony (660°C).(Sn: 232°C. mert védő oxidréteg alakul ki. Fp. A reakció igen exoterm. — .rombos (három allotróp módosulata van).2–160°C között stabil). az ólom puha fém. Reakciók: 4Al + 3O2 2Al2O3 Nehézfémek. Pb: Lapon centrált kockarács.. Megmunkálhatóság Jól hengerelhető és nyújtható Op. hővezetőképessége miatt mégis Pb: 327°C) nehezen olvasztható meg. Eltartható. de nagy fajhője és jó Viszonylag alacsony.

Vegyületeik oldhatósága Ez válik ki a legtöbb alimíniumvegyület vízben való oldódásakor. Tömény oxidáló savakkal Passziválódik. Sn(OH)4 (fehérek). Sn + 2HCl SnCl2 + H2 Az ólom felületén a sósav és a kénsav védőréteget alakít ki. Pb3(PO4)2.Az ón feloldható (H2 fejlődéssel csak Sn2+-ig!). Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3 Sn(OH)2. ami amfoter tulajdonságára utal 2Al + 2NaOH + 2H2O 2Na[Al(OH)4] + 3H2 Az ólom nitrózus gázok fejlődése közben salétromsavban feloldható. a PbCl2 oldhatósága melegítés hatására nagymértékben megnő. kassziterit: SnO2 galenit: PbS cerusszit: PbCO3 vörös ólomérc: PbCrO4 Sn: • Egyéb Az ón(II)-vegyületek sok anyagot redukálnak. Hidrogénfejlődés közben oldódik. csillámok. redukálni képes a fémet. PbCO3. ha a fémek az alumíniumnál kevésbé negatív redoxpotenciálúak. PbSO4. ónkő. amikor az alimíniumionok hidrolizálnak. agyagok Felhasználás • • repülőgépgyártás építőipar. Az ón reagál (forró lúgban oxidálószerek jelenlétében sztannát alakjában oldódik) Sn + 2NaOH +2O H2O Na2SnO3 + Lúgoldattal Termitreakció Fém-oxidokból. bauxit: benne AlO(OH) Előfordulás kriolit: Na3AlF6 korund: Al2O3 földpátok. villamosvezetékek fehér bádog (konzervdoboz) . Savoldattal Hidrogénfejlődés közben oldódik. Sn2+ + 2Fe3+ Sn4+ + 2Fe2+ Egyik igen rosszul oldódó vegyülete az Al(OH)3.

27. Ni fontosak gyakorlati szempontból. Vegyértékhéjuk elektronszerkezete tehát általában (n-1)d1-10ns2 elrendeződés jellemző. nyomda röntgenberendezések tartozékai • A d-mező fontosabb elemei A negyedik periódustól kezdve nem az s-elektronokkal elkezdett elektronhéjnak p-alhéja kezd feltöltődni. Sűrűség Egyéb Viszonylag magas (1500°C körül) Nehézfémek Ferromágnesesek (ls. fejezetben) Co2+ kék (a hidratált vöröses) Fe2+ Ionjaik színe Fe3+ sárga halványzöld A +3-as hidroxidja sötét színű. csövek Redukálószer • • vízvezetékcsövek akkumulátorok. A tagok jellemző elektronszerkezete (n-1)d6-8ns2. A vascsoport elemei vas Rácstípus Térben centrált kockarács kobalt Hexagonális rács nikkel Lapon centrált kockarács Fizikai tulajdonságok Op. sörét. A periódusos rendszer VIII/b mellékcsoportjának triádjai közül a vascsoport fémei: Fe. fóliák. Co. hanem az eggyel kisebb főkvantumszámú. addig üresen maradt d-alhéj feltöltődése kezdődik meg. rosszul oldódik vízben [Co(OH)3] Kémiai tulajdonságok Ni2+ sárga (a hidratált almazöld) .• ötvözetek (forrasztófém) Pb: • • eszközök.

esetleg fekete színt eredményez) CoS FeS Vegyületeik színe fekete Co(OH)2 Fe(OH)2 zöld FeO Fe2O3 Vegyületeik piszkos CoO zöld Co(OH)3 barnásfekete CO2O3 sötét barna rózsaszín fekete NiS fekete halványzöld Az oldat almazöld — 2Co + O2 (zöld) 2CoO 2Ni + O2 (zöld) 2NiO Co + Cl2 (kék) Co + S CoCl2 Ni + Cl2 (sárga) NiCl2 NiS (fekete) — CoS (fekete) Ni + S — Ni(OH)2 NiO fekete vörösbarna zöld fekete Ni(OH)3 Jól oldódnak halogenidjeik. oxidáló hatású savakkal — Me2+ + H2 (az ionok aquakomplexben) Az oldat vöröses rózsaszín — Passziválódnak. +2 (Ez az állapot a stabil) Reakciók 4Fe + 3O2 2Fe2O3 (vörösbarna) Oxigénnel (Létezik a fekete FeO és a Fe3O4 is) Egyéb nemfémekkel Vízzel 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (vörösbarna) Fe + S FeS (fekete) — (A vörösen izzó vas bontja a vizet) Mindegyik hidrogéngáz fejlődése közben reagál Híg savoldattal Me + 2H+ Az oldat halványzöld Híg lúgoldattal Tömény. Függ az ionok eredeti színétől és attól. így a Fe(II)-vegyületek erős redukálószerek.+2. szulfátjaik . hogy az aniont mennyire tudja polarizálni (utóbbi a szín mélyülését. +2. +3 Oxidációs szám A +3-as stabilabb. nitrátjaik. +3-as komplexei fordulnak elő elsősorban. +3 A +2-es vegyületek stabilabbak.

gépek készítése. tégelyek lúgos ömlesztéshez) A rézcsoport elemei A periódusos rendszer I/b csoportjába tartozó fémek: réz. +2 Színtelen. Vékony CuO vagy zöld patina alakul Színtelen. [Fe(CO)5] hőbontásával. Sűrűség Oxidációs szám Ionjaik színe A szabad levegőn +1. karboniljaik (pl. Valamennyi előállítható hidrogénes vagy elektrokémiai redukcióval. +3 Au3+ sárga. labor eszközök (pl. Nehézfémek 1 +1. Szennyezett levegőn barna réteg keletkezik Lapon centrált kockarács Igen jó! (A legjobb az ezüstté) 1000°C körüli. — arany . Eszközök.vízoldékonysága hematit magnetit Előfordulás sziderit pirit FeCO3 FeS2 Fe2O3 (E közben savasan hidrolizálnak) kobaltit Fe3O4 szmaltit linneit Az iparban szenes redukcióval. réz ezüst Fizikai tulajdonságok Rácstípus Vezetőképesség Op. csipeszek. CoAs2 CO3S4 nikkolit millerit NiAs NiS CoAsS gersdorfit NiAsS2 Előállítás Felhasználás Ötvözőanyag Biológiai jelentőség: hemoglobin. berendezések. citokrómok! Ötvözőanyag. ezüst. A hidratált Cu2+ kék. arany. Atomjaik jellemző elektronszerkezete (n-1)d10ns2.

.HCl : ccHNO3 3/1 térfogatarányú elegyében oldódik (királyvíz) Nagymértékben függ az anion polarizálhatóságától Hidroxidja nem stabil. sárgásfehér fehér Az aranysók vizes oldatából savas hidrolízis miatt általában kávébarna Az ezüst-nitrát jól A réz(II)-szulfát. — 3Cu + 2HNO3 Tömény. Ag2CrO4 vörösbarna sárga halványsárga Au(OH)3 csapadék válik ki. Cu(OH)2 CuO Cu2O Vegyületeik színe CuCl CuCl2 kék Ag2O fekete AgCl vörös AgBr fehér AgI zöldeskék Ag3PO4 CuSO4 kék (A vízmentes fehér) CuS fekete Ag2S Vegyületeik vízoldékonysága fekete Az aranysók vizes oldatából savas hidrolízis miatt általában Au(OH)3 csapadék válik ki. oxidáló hatású savakkal CuO + 2HNO3 Cu + H2SO4 CuO + H2SO4 3CuO + 2NO + H2O Cu(NO3)2 + H2O CuO + H2O + SO2 CuSO4 + H2O Csak cc. az AgF és az klorid.ki:Cu(OH)2 CuCO3 2Ag + H2S + Ag2S + H2O Kémiai reakcióik Oxigénnel 2Cu + O2 (fekete) 2CuO — — (Az Ag2O bomlik) Vízzel Híg savakkal Lúggal — — — — — — — — — SO2 és nitrogén-oxidok keletkezése közben feloldódnak. – oldódik. és –nitrát jól Ag2SO4 sem válik ki oldódik. híg oldatból.

argentit Ag2S Elemi állapotban. cink Rácstípus Hatszöges rács kadmium higany — Fizikai tulajdonságok Op. higany. cink-. félvezetőipar Cinkcsoport elemei a periódusos rendszer II/b csoportjának elemei a cink. malachit (bázisos karbonát) Felhasználás Bronzok. Egyéb nemfémekkel Zn + Cl2 Zn + S ZnCl2 ZnS Cd + Cl2 Cd + S CdCl2 Hg + S CdS HgS Vízzel — — — . Ékszerek. Atomjaik jellemző elektronszerkezete (n-1)d10ns2. sárgaréz. +2 Színtelenek (nem nemesgázszerkezetű. de zárt) Eltarthatók (védő oxidréteg) Kémiai reakcióik 2Zn + O2 2ZnO 2Cd + O2 (barna) 2CdO Eltartható. elektrotechnika Ékszerek. dísztárgyak. Oxigénnel (fehér) A reakció hőmérsékletén az oxid elbomlik. és rézércek szennyezése. dísztárgyak.kalkopirit CuFeS2 Előfordulás kuprit Cu2O ólom-. Sűrűség Oxidációs szám Az ionok színe A szabad levegőn +2 A d-mező fémei közül a legalacsonyabb Nehézfémek +2 +1. kadmium. azurit. bevonatok bevonatok.

Kénsavas oldatból elektrolízissel. -szulfát. szárazelem horganyzott bádog ötvözőanyag • cinnabarit Előállítás • Elektrolízissel elválasztható a cinktől. A cinnabarit pörkölésével: HgS + O2 Hg + SO2 • Felhasználás • atomreaktorokban (neutronelnyelő) ötvözőanyag • • • amalgám higanygőzlámpa hőmérők • • . -nitrát. Vegyületeiknek Rosszul oldódnak a szulfid. oxidáló savakkal Valamennyien feloldódnak. illetve nitrogén-oxidok képződése közben. vörös téglavörös okkersárga Vegyületeik színe A többi általában fehér Jól oldódik a Hg(II)klorid. valamint az oxidok. a karbonát. diszproporcionálódnak: + S2– cinkpát Előfordulás szfalerit • HgS + Hg HgS ZnCO3 A cink kísérője. a foszfát és A higanysók könnyen vízoldékonysága a hidroxid vegyületek.Híg savakkal Reagál Lúgokkal Reagálnak hidrogénfejlődéssel. kén-dioxid. ZnS Pörkölés után szenes redukcióval. — Zn + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2 — — Tömény. Függ az anion polarizálhatóságától és a kation polarizálóképességétől. CdS ZnS fehérZnI2 halványsárga A többi fehér HgS vörös vagy fekete sárga HgO HgI2 HgCO3 sárga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->