H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L

KBSM

KANDUNGA N
RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PEMBINAANKEMAHIRANMELALUI PERKEMBANGAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN1 : Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN2 : Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan 3 7 9 ii iii iv BIDANG PEMBELAJARAN3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar BIDANG PEMBELAJARAN4 : Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme BIDANG PEMBELAJARAN5 : Nilai Berkaitan Dengan HakAsasi Manusia BIDANG PEMBELAJARAN6 : Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi BIDANG PEMBELAJARAN7 : Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 21 25

29 34

39

17

i

H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L

KBSM

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sainsdan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atasprinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii

H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L

KBSM

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi jasmani, kepercayaan dan berdasarkan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w arganegara Malaysia yang pengetahuan berketerampilan berakhla mulia bertanggungjaw ab berilmu , , k , dan berkeupayaan kesejahteraa diri serta memberikan sumbangan mencapai n terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii

Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. iaitu kemahiran berfikir. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. iv . Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. guru perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira perkembangan pemikiran moral. Di samping itu. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. perasaan moral dan tingkah laku moral. Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. pembelajaran secara konstruktivisme. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. banyak pihak terlibat terutamanya guru. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. kemahiran belajar cara belajar. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan menggembirakan.H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L KBSM KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pembelajaran masteri. teori kecerdasan pelbagai. pembelajaran secara kontekstual. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. dan pembelajaran akses kendiri.

v. Hal ini membolehkan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani. bersemangat patriotik. keluarga dan orang lain. Tujuh Untuk membolehkan murid memahami. tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung dalam Rukun Negara. perkembangan pemikiran moral. iv. sebanyak Pembelajaran tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang pembelajaran tersebut. perasaan moral dan tingkah laku moral. vi. Dengan itu. prihatin kepada alam sekitar. Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut : i. intelek. Wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghayati Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut. iii. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar Nilai berkaitan dengan Patriotisme Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Nilai berkaitan dengan Demokrasi Nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian 1 . vii. bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. berpegang teguh pada ajaran agama. rohani dan sosial. Selain aspek kerohanian dan kemanusiaan.H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A KBSM RA N PE N D I D I K A N M O R A L TakrifanPendidikan Moral ialah satu program yang mendidik Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau Moral berakhlak mulia dengan menekankan aspek PENDAHULUA N menghormati hakasasi manusia. Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi tumpuan kepada usaha memupukkekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama. Prinsip-prinsip itu ialah : bertanggungjawab pada diri. ii. mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup. dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. emosi.

H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L KBSM Rangka Pengajaran nilai berfokus pada Model Insan Menyeluruh Konsepsi yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan. iaitu pemikiran moral. perasaan moral dan tindakan moral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. PEMIKIRAN MORAL PERASAAN MORAL HATI NURANI INSAN BERAKHLAK MULIA KESEDARA N TINDAKAN MORAL RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2 . menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya. perasaan moral dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral. Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral ini. Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid mencapai tahap kematangan moral. serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. (Rajah 1: Model Insan Menyeluruh). iaitu pemikiran moral.

Setiap bidang pembelajaran dan nilai diperincikan mengikut tahun. Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untukmembantu guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid. diperlukan untukberakhlakmulia. menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya. dan mempunyai iltizam untukmengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia. Lajur Kandungan Akademik Laj ur Hasil Pembelajaran Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3 . Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empat lajurutama. meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik. akademik. Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang kandungan Lajur pembelajaran. v. Walaupun bidang pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap tahun. iaitu : Lajur Nilai 1 2 3 4 iv. nilai. dan cadangan aktiviti pembelajaran. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan berkesan. skop dan penekanan adalah berbeza kerana isu moral atau kandungan yang dikemukakan semaki n kompleks dan mendalam selaras dengan tahap kematangan murid. ii. Format Empat Lajur iii. penerangan nilai. Objektif Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid : Pendidikan memahami dan menghayati nilai-nilai yang Moral i.H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Pendidikan insan yang berakhlak mulia. hasil pembelajaran. mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. bertanggungjawab dan Moral boleh menyumbang ke arah Tujuan KBSM keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian dengan kandungan akademik yang disampaikan. Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Hasil tentang pengetahuan. isu-isu semasa dan dasar-dasar kerajaan. alam sekitar. Oleh itu.H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L KBSM 1 2 3 4 5 6 7 8 Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun dengan jelas bermula dengan tema tajuk pengajaran 8 6 diikuti oleh 7 dan huraian tajuk pengajaran yang disertakan dengan contoh jika perlu bagi memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Setiap nilai disertakan penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan Kurikulum Bersepadu Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Menengah (Semakan). nilai dan kemahiran tidak boleh dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan akademik. asal usulnya dan kesankesannya. sejarah. Dalam perkembangan kurikulum dan proses pembelajaran. kandungan akademik harusdiajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat Pendidikan Moral. murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan pembelajaran secara lebih terperinci. Diandaikan bahawa murid akan berfikir secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu. Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Akademik kematangan murid bermula dari diri. Kandungan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama. negara hingga ke peringkat antarabangsa. keluarga. dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Dengan adanya kandungan akademik ini. Pembelajaran masyarakat. kemahiran dan sikap yang murid Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung Nilai di bawah Bidang Pembelajaran. 4 .

Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga meliputi hubungannya dengan keluarga. komuniti. isu atau situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat memperkukuh nilai yang diajar. Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah kepada satu nilai.H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L KBSM Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu. 5 . unsur-unsur ilmu daripada pelbagai mata pelajaran lain harus disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. dan peringkat antarabangsa. negara. berkesan dan menyeluruh. Aktiviti.

H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L KBSM LAJUR HASIL PEMBELAJARAN Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i.Sikap taat dan patuh kepada suruhan Tuhan . Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan Menghasilkan esei bertema `Buat baik dibalas baik’ TINGKATAN 2 Contoh Persembahan Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri LAJUR NILAI Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan Penerangan nilai Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK Tema : Percaya kewujudan Tuhan asas kesejahteraan hidup Tajuk pengajaran : Agama benteng hidup manusia Huraian tajuk pengajaran : Keperluan beragama dalam kehidupan manusia . : ii.Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 6 .

Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa Mengkajidepan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau.H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L PEMBINAAN KEMAHIRAN UNTUK PERKEMBANGAN MORAL Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti KBSM kemahiran generik. Kemahiran Menentang Tekanan Rakan Sebaya Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan Konflik berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran sosial. pengajaran kemahiran ini akan membantu menyemai nilai moral dalam jiwa murid. menjangka akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Kemahiran masa kini dan masa depan. khususnya apabila kemahiran ini digunakan dalam usaha pencegahan salah guna dadah atau sebarang bentuk salah laku yang lain. Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid Pemikiranmencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah dan konflik dalam kehidupan. Ini membantu murid membuat ramalan. berbincang dengan sumber lain dan mempertahankan nilai moral sendiri. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan Moral boleh membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan dan mengelakkan sebarang konflik. Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau moral. Dalam konteks ini. Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat untukdiri sendiri dan orang lain. pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka. 7 . tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Penguasaan kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara memupuk dan merangsang perkembangan moral mereka. Mengajar murid menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar murid supaya berfikir.

e-mail. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. 8 . Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada Sosial kebolehan murid untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. cakera padat dan sidang telekomunikasi. murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-laman web yang berunsur negatif.H U RAI A N S U K A T A N P E L A J A RA N PE N D I D I K A N M O R A L KBSM Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Selain itu melalui Pendidikan Moral. laman web. Teknologi murid diberi kesempatan mencari dan memperoleh Maklumatsumber-sumber maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet.

BIDANG PEMBELAJARAN 1 NILAI BERKAITAN PERKEMBANGAN DENGAN DIRI .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA 10 .

Anggota masyarakat - 11 .Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup HASIL PEMBELAJARAN 1. Menghasilkan esei bertema `Buat baik selaras dengan prinsip Rukun dibalas baik’. Berbincang tentang kepentingan agama pencipta alamdan mematuhi segala sebagai panduan hidup dalamkehidupan Keperluan beragama dalamkehidupan suruhan Nya berlandaskan manusia pegangan agama masing-masing Sikap taat dan patuh kepada suruhan ii. Melakonkan satu situasi sikap amanah menimbulkan kepercayaan dan lain dengan anggota keluarga dan dalamkehidupan keyakinan orang lain. 1 Kepercayaan kepada Tuhan Percaya kewujudan Tuhan asas kesejahteraan hidup Keyakinan wujudnya Tuhan sebagaipanduan hidup manusia Agama Mengamalkan ajaran agama i. individu Sikap amanah dalamsetiap perhubungan lain ii. Tuhan Negara.Koperasi sekolah . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 1.Warga sekolah Bendahari persatuan/kelab . 2 Amanah Amanah menjamin perhubungan yang harmonis Sikap bertanggungjawab yang boleh Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang Bersikap amanah dalamhubungan i.Anggota keluarga pelbagai situasi .Rakan sebaya . Menyenaraikan ciri amanah dalam .

3 Harga Diri HASIL PEMBELAJARAN Sayang akan diri membentuk peribadi mulia Keupayaan dan keyakinan diri agar Perlakuan yang baik membentuk jati Menghindari amalan yang boleh diri i. Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalampelbagai situasi .Kumpulan kongsi gelap mengelak daripada terlibat dalamkegiatan .Rumah . 4 Bertanggungjawab Sikap bertanggungjawab menjamin kesejahteraan hidup Kesanggupan diri seseorangAmalan bertanggungjawab menjaminMenjalankan tanggungjawab di untuk i.Masyarakat 12 .Tabiat merokok 1. Ceramah yang bertema `Tingkatkan mampu me mulia dan menjaga Tingkah laku yang merosakkan diri perlu menjejaskan maruah diri maruah diri’ maruah diri dalamkehidupan. Simulasi/main peranan sebagai murid yang . Menyenaraikan tanggungjawab diri di memikul dan melaksanakan kesempurnaan tugas tugas rumah. sekolah dan dalam rumah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 1. dijauhi ii.Pergaulan bebas yang menjejaskan maruah diri Penyalahgunaan dadah . Sikap bertanggungjawab dalam masyarakat dengan sempurna menjalankan tugas ii. sekolah dan dalam masyarakat serta kewajipan dengan sempurna.Sekolah .

yang berhemah menyenaraikan tingkah norma masyarakat laku tingkah laku yang sesuai dengan Tutur kata dan tingkah laku terpuji norma masyarakat .Warga sekolah kehidupan seharian.Masyarakat 13 . sabar toleransi mengekalkan hubungan yang Amalan Bertolak ansur dan mengawal diri i.Rakan sebaya ii.Menghormati orang lain .Berterima kasih atas pemberian Jauhi sikap negatif . Toleransi dalamperhubungan pertelingkahan dan perselisihan .Angkuh .Anggota keluarga fahamdemi kesejahteraan hidup. Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak diamalkan dalam ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 1.5 Hemah Tinggi HASIL PEMBELAJARAN Hemah tinggi mencerminkan peribadi mulia Beradab sopan dan berbudi Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan pekerti Mengamalkan pertuturan dan Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan mulia dalampergaulan seharian.Mementingkan diri 1. .6 Toleransi Toleransi menjalin kemesraan Kesanggupan bertolak ansur. Berkongsi pengalaman tentang sikap dan mengawal diri bagi me sra bagi menjaga hubungan yang baik bertoleransi dalammenjaga hubungan mengelakkan berlakunya dengan keluarga dan orang lain yang baik dengan keluarga dan orang lain.

dedikasi dan Diri sekolah berdaya maju dalammelakukan .Secara kumpulan yang berjaya atas hasil usaha sendiri 1.Keluarga ii. telah berjaya .Secara individu ii. 8 Kerajinan Rajin dan usaha tangga kejayaan Usaha yang berterusan penuh Kegigihan dalamkehidupan seharianBerusaha dengan gigih demi Mengumpul dan membincangkan i. Mewawancara atau kajian kes tentang sesuatu perkara. kegigihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 1. dengan semangat ketekunan. keluarga dan kata-kata hikmah berkaitan tema kecekalan. melakukan sesuatu tanpa sikap berdikari masalah sendiri secara individu atau berdikari dalamme mbuat kerja rumah/ bergantung kepada orang lain. Menceritakan tentang anggota keluarga . Keupayaan menyelesaikan masalah berkumpulan sekolah .Sekolah individu yang 14 .7 Berdikari Berdikari membawa kejayaan HASIL PEMBELAJARAN Kebolehan dan kesanggupan Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk Berkeupayaan menyelesaikan Main peranan sebagai anak/murid yang i. Usaha yang gigih menjamin kejayaan kepentingan diri.

. hutan . keadilan di sekolah amalan keadilan di sekolah Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 1. 0 1 Keadilan Keadilan menjamin kesejahteraan bersama Tindakan dan keputusan yang Keadilan membentuk budaya sekolahMenerima dan mengamalkan prinsip i.Manusia di dunia ii.Kemudahan sekolah 15 . Main peranan . Menulis eseiberkaitan dengan tema saksama serta tidak berat sebelah.Pelaksanaan prinsip keadilan di . Menghayati dan membincangkan lirik lagu dunia mendalamserta berkekalan yang memusnahkan semua hidupanbertemakan kasih sayang Sayangi semua hidupan lahir daripada hati yang ikhlas. zoo.Layanan antara murid . Lawatan ke rumah kebajikan.Fauna rekreasi dan membuat laporanFlora - 1.Hukuman dan ganjaran ii. 9 Kasih Sayang Kasih sayang asas kesejahteraan hidup HASIL PEMBELAJARAN Kepekaan dan perasaan cinta yang Kasih dan sayang semua hidupan di Menyayangi dan tidak i.

Bukti yang kukuh penyalahgunaan dadah dan membuat . . 1 Rasional 1 HASIL PEMBELAJARAN Sikap rasional membentuk pemikiran yang matang Boleh berfikir berdasarkan alasan dan Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang keputusan setelah Menyenaraikan kebaikan membuat Membuat i.Pengetahuan analisa akibat kegiatan tersebut. . bukti yang nyata dan dapat mengambil bijak menimbangkan pelbagai faktorkeputusan setelah menimbangkan tindakan berasaskan pertimbangan pelbagai faktor.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 1. orang lain dan atau perlakuan tanpa mengabaikan Pergaulan kepentingan diri dan orang lain. pertuturanorang lain orang lain.Membantu mengikut kemampuan diri 16 . 2 1 Kesederhanaan Hidup sederhana asas kesejahteraan bersama Bersikap tidak keterlaluan dalam Sikap sederhana dalamhubungan Mengambil tindakan denganMelengkapkan senarai semak kendiri tentang membuat pertimbangan dan tindakan mengambil diri kesederhanaan dalamhubungan dengan Keupayaan mengimbangi kepentingan diri kira kepentingannilai dan sama ada dalampemikiran. berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan ii. Mengumpul keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram. Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan yang wajar. rasuah. .Pengalaman 1.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN KEKELUARGAAN DENGAN 17 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA 18 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK NILAI 2. Peta mendalamdan berkekalan terhadap keluarga yang lain bahagia Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga. keluarga ii. Islam ii.Kristian agama . Main peranan sebagai anak yang Hubungan keluarga yang harmonis menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain HASIL PEMBELAJARAN 2.Buddha media dan membincangkan tentang .Sikh 19 . Hormatdan Taat kepadaAnggotaPegangan agama menjamin keluarga bahagia 2 Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama mentaati ibu bapa Hormat Memulia dan i. Mengumpul maklumat daripada pelbagai . kasih dan sayangKebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama ibu bapa dan anggota minda tentang ciri-ciri keluarga yang Menyayangi i.Hindu kedudukan ibu bapa mengikut perspektif . Kasih Sayang terhadap KeluargaKasih sayang asas keluarga bahagia 1 Perasaan cinta. Menyenaraikan perlakuan yang dengan berinteraksi dan memberi Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif yang dituntut agama menunjukkan sikap hormat dan taat seperti layanan secara bersopan untuk agama kepada anggota keluarga mewujudkan keluarga yang harmoni.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 2. Tanggungjawab terhadap Keluarga 4 Tanggungjawab terhadap keluarga ialah satu amanah Kewajipan yang harus dilaksanakan olehdemi kebahagiaan hidup keluarga Maju diri i. Menjalankan tanggungjawab . Belajarbersungguh-sungguh Membina carta roda masa depan yang setiap individu terhadap keluarga untuk bertanggungjawab untuk memajukan untuk kemajuan diri dan menunjukkan kemajuan diri dalampendidikan Sikap melahirkan keluarga bahagia.Pendidikan keluarga.Kerjaya terhadap keluarga 20 . dan kerjaya diri dan keluarga keluarga meningkatkan imej dan menjaga maruah . Amalan tradisi oleh keluarga sejak turunadat diamalkan oleh keluarga ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan kepercayaan yang diwarisi secara dan menghasilkan buku skrap temurun turun-temurun dalamkeluarga. ii. Mengekalkan Tradisi 3 Kekeluargaan Tradisi kekeluar gaan war isan ber har ga HASIL PEMBELAJARAN Menerima. .Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2. menghormati dan Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan Mematuhi adat dan tradisi yang Mengumpul gambar beserta penerangan mengamalkan sesuatu kebiasaan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 3 NILAI BERKAITAN ALAM SEKITAR DENGAN .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA 22 .

Penjimatan air 23 . Membuat penilaian tentang kebersihan . Keharmonian antara Manusia dengansumber alam berharga 2 Air Alam Sekitar Keadaan saling memerlukan hubungan kehidupan Air nadi Menjaga kebersihan sumberi. memulihara persekitaran sekolah ii.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 3. dan memulihara alamsekeliling untuk di sekolah Tanggungjawab memelihara dan sentiasa bersih dan segar mengekalkan keseimbangan ekosistem.airMenghasilkan poster bertemakan `Air ’ dan yang harmonis antara manusia dengan Kepentingan air dalamkehidupanmengelakkan pembaziran alamsekeliling supaya kualiti kehidupan Punca air dan kegunaannya ii. Menyayangi 1 dan Menghargai Alam Persekitaran berkualiti kesejahteraan Sekitar bersama Kesedaran tentang perlunya memelihara sekolah tanggungjawab bersama persekitaran supaya Menjaga dan menceriakan kawasan Keceriaan Menjaga i.Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air . Buku skrap: manusiaKepentingan air dan alamsekeliling terpelihara.Kebersihan dan penghijauan kawasan-kawasan di sekolah persekitaran sekolah HASIL PEMBELAJARAN 3.

iii. langkah-langkah persediaan dalam bencana alam. Kesan bencana alamkepada alamsekitar menghadapi bencana alam Persediaan menghadapi bencana alam ii. bersama untuk kesejahteraan hidup. pembiakan hidupan marin 3. Tayangan video mengenaiperlindungan sekeliling sebagai tanggungjawab Pembangunan terkawal di zon persisiran zon persisiran pantai santuari. Membina peta aliran yang menunjukkan berkaitan dengan alam sekelilingkeselamatan bersama dan bencana alamserta mengenal pasti persediaan yang dibuat dalammenghadapi berusaha menyelesaikannya. Melakonkan satu latihan kecemasan. pantai ii. Mengadakan aktiviti membersihkan Pengekalan kawasan terumbu karang untuk persisiran pantai. Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar 4 Bencana alam ialah fenomena semulajadi Prihatin terhadap persoalan yang Peka terhadap kejadian bencana alamdemi Peka terhadap kejadian dan kesan i.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 3. Kemapanan Alam Sekitar 3 Perlindungan santuari hidupan tanggungjawab bersama HASIL PEMBELAJARAN Pengekalan keseimbangan alam Zon persisiran pantaiperlu dilindungi Melibatkan diri dalammelindungi i. 24 . Mengumpul maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 4 NILAI BERKAITAN PATRIOTISM DENGAN E .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA 26 .

Merancang dan menyertai programHari . Taat Setia kepada Raja dan Negara dan pemimpin ialah payung negara 2 Raja Kepatuhan dan kesetiaan yangKesetiaan kepada raja dan negara ialah i. Menyokong dan menyertai Taat setia kepada raja dan negara program-programsambutan hari ii.Melukis/mewarna/mengibar Bendera .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME NILAI PEMBELAJARAN 4.Hari Keputeraan kebesaran negara Kebangsaan di peringkat sekolah . Perasaan bangga dengan kemudahan dan kemudahan yang disediakan kemudahan awam/perkhidmatan sosial yang ada dalamnegara awamdan perkhidmatan sosial negara kerajaan oleh Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awamdan perkhidmatan sosial yang terdapat dalamnegara 4.Pertabalan Raja Malaysia Sudut patriotisme di dalamkelas - 27 . pembesar negara ii. Menghormati dan mentaati Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Di i. Cinta akan Negara 1 KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI Nikmat dan keselesaan hidup tanda kemakmuran negara Perasaan sayang dan bangga kepada Kemudahan awamdan perkhidmatanBerbangga serta menggunakan kepada sahabat di luar negeri sosial Surat negara serta meletakkan kepentingan tanggungjawab bersama negara sebaik-baiknya segala perkhidmatan menceritakan tentang rasa bangga tentang negara melebihi kepentingan diri. berkekalan kepada Raja dan Negara.Hari Kebangsaan . kewajipan bagi setiap rakyat upacara dan majlis rasmi yang Pertuan Agong/Sultan dan membuat dihadiri oleh pembesar negara perbincangan tentang tata laku dalam Tatalaku dalammajlis yang dihadiri oleh majlis tersebut.

Ekonomi .Sukan 28 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA NILAI PEMBELAJARAN 4. negara Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalamkerja-kerja amal . Sanggup Berkorban 3 untuk Negara KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI Sanggup berkorban demi kebajikan masyarakat dan kemakmuran negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan Kesanggupan melibatkan diri dalamaktiviti Sanggup mengambil bahagian Membuat laporan tentang aktiviti sesuatu kemasyarakatan yang pernah disertai.Pendidikan . termasuk nyawa sebagai tanda kemasyarakatan dalamaktiviti kemasyarakatan demi kebaktian untuk negara.Kesihatan .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 5 NILAI BERKAITAN HAK DENGANASASI MANUSIA .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA 30 .

kehidupan yang sempurna .Iklan 31 .2 Menghormati Hak Wanita Pengiktirafan hak wanita menjamin pembangunan insan Melindungidan mengiktiraf wanita wanita tanggunggjawab bersama Hak Bersikap terbuka dalammengikfiraf Mengumpul maklumat dari media cetak dan sebagai individu yang boleh memberi wanita sebagai golongan yang media elektronik mengenai pengeksploitasian Peka terhadap hak wanita sumbangan dalampembangunan -di Hal-hal kebajikan wanita dan mempamerkan kelas berkebolehan.Peluang kenaikan pangkat bermaruah . .Tempat tinggal .Pengeksploitasian .Pendidikan Suasana pembelajaran . masyarakat dan negara. Melindungi Hak Kanak-kanak 1 HASIL PEMBELAJARAN Persekitaran mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak Membela.Perlindungan - 5. berpotensi dan keluarga. me mberi naungan dan bapa pelindung kanak-kanak Ibu Menyedari kanak-kanak berhak Berbincang dan menghasilkan buku skrap memelihara hak kanak-kanak bagi Tanggungjawab ibu bapa memastikan mendapat pendidikan dan tentang persekitaran yang selesa untuk menjamin kehidupan mereka yanganak-anak mendapat kehidupan sempurna perlindungan untuk menjamin kanak-kanak sempurna.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 5.

Tayangan video berkaitan golongan pihak kurang berupaya dan berbincang tentang . menghargai dan Majikan prihatin pekerja berjaya Menerima hakikat bahawa kebajikan i. Simulasi . Menghormati Hak Golongan Kurang 4 Golongan kurang berupaya insan ciptaan Berupaya Tuhan Memberi layanan yang bersopan kepadaterhadap golongan kurang berupaya layanan dan sokonganLawatan ke pusat spastik atau Prihatin Memberi i.Kemudahan berekreasi majikan tentang kebajikan pekerja 5. Melindungi Hak Pekerja 3 Majikan yang prihatin meningkatkan produktiviti negara HASIL PEMBELAJARAN Menghormati.Anggota masyarakat 32 . jasa danTanggungjawab majikan dalammenjaga merupakan tanggungjawab pekerja membuat perbandingan tentang sumbangan golongan pekerja dalam kebajikan pekerja majikan kemudahan serta faedah yang ditawarkan pembangunan negara. ii.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 5.Mewawancara dengan pekerja atau .Keluarga layanan yang diberi .Keselesaan tempat kerja ii.Rakan sebaya . . Mengumpul iklan kerja dari akhbar dan mengiktiraf perkhidmatan. kelas golongan kurang berupaya supaya tidak yang baik kepada golongan kurang pendidikan khas dan membuat laporan Golongan kurang berupaya memerlukan berasa tersisih dan mengiktiraf mereka berupaya layanan dan sokongan daripada pelbagai sebagai insan ciptaan Tuhan.Peluang meningkatkan kerjaya .

hak untuk menjadi pengguna yang berilmu.Maklumat tentang barangan dan ii. Menulis surat aduan kepada Persatuan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan Pengguna tentang barangan/perkhidmatan yang tidak memuaskan . pengguna pengguna untuk mendapat mempamerkan maklumat tentang hak mendapat perkhidmatan serta barangan pengguna daripada media cetak dan Kepekaan pengguna terhadap hakperlindungan dan maklumat tentang dan yang berkualiti dan tidak mudah tanggungjawab barangan dan perkhidmatan elektronik dieksploitasi. membincang dan i.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 5. Melindungi Hak Pengguna 5 Kesedaran pengguna tanda masyarakat matang HASIL PEMBELAJARAN Membela dan memelihara hak individu Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan Menyedari dan mengenalpasti Mengumpul. .Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan 33 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 6 NILAI BERKAITAN DEMOKRASI DENGAN .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA 35 .

Perbincangan bersama keluarga dalampelbagaihal .Memandu dalamkeadaan mabuk dan undang-undang jalan raya . Mematuhi Peraturan dan 1 Undang-undang Undang-undang menjamin kesejahteraan hidup masyarakat HASIL PEMBELAJARAN Menerima dan mematuhi peraturan dan Undang-undang menjamin keselamatan Mematuhi peraturan dan undangi. Kebebasan Bersuara 2 Kebebasan bersuara mencerminkan keluarga berfikiran terbuka Kebebasan berucap dan mengeluarkan bermusyawarah sebagai budaya hidup dengan anggota Amalan Berbincang Sketsa atau main peranan sebagai anggota fikiran dengan batasan tertentuberkeluarga bagi keluarga dalamsuasana yang keluarga yang mengamalkan kebebasan menjaga keselamatan dan ketenteraman. Mencari maklumat mengenai kesalahanundang-undang yang telah ditentukan raya di jalan undang jalan raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya tanpa mengira sesiapa dan di manaPatuhi undang-undang dan peraturan keselamatan diri dan orang lain seseorang itu berada. harmoni bersuara dalamperbincangan secara terbuka Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam dan harmoni perbincangan keluarga . Mempamerkan keratan akhbar yang .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 6.Kecuaian pejalan kaki 6.Perlumbaan haram berkaitan dan mengadakan perbincangan .Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi peraturan . Ceramah keselamatan di jalan raya oleh jalan raya pegawai JPJ atau Polis Tidak terlibat dalamperbuatan yang menyalahi undang-undang jalan raya iii.Perasaan dan emosi dikawal 36 . ii.

Penglibatan Diri dalam Pembangunan yang sihat melalui aktiviti yang 4 Minda Negara bermanfaat Kebebasan untuk melibatkan diri dalam Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama Melibatkan diri dalamaktiviti Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang pelbagaiberfaedah dan mengkaji kesannya aktiviti pembangunan negara kebajikan Penyertaan dalamaktiviti luar sekolah yang dan kemasyarakatan demi dengan mematuhi peraturan. menganuti dan mengamalkan agamanya keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan sendiri dan pentingnya seperti yang diperuntukkan dalam Kebebasan meraikan upacara keagamaan keagamaan orang lain menghormati perayaan keagamaan Perlembagaan Malaysia.Thaipusam(Hindu) keagamaan di Malaysia . orang lain .Sambutan Maulidur-Rasul (Islam) .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 6. Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat 37 .Hari Wesak (Buddha) ii.Hari Vasakhi (Sikh) 6. undangpembangunan negara membina dan berfaedah undang dan Perlembagaan Malaysia. Menghasilkan folio tentang perayaan . Kebebasan Beragama 3 HASIL PEMBELAJARAN Kebebasan beragama lambang masyarakat majmuk Kebebasan setiap individu untuk Rakyat Malaysia merayakan pelbagaiupacara upacara keagamaan Perbincangan tentang perayaan Meraikan i.Good Friday (Kristian) .

hal. Sikap Keterbukaan 5 Sikap terbuka tanda kematangan fikiran HASIL PEMBELAJARAN Bersedia memberi dan menerima Teguran yang membina penting untuk kebaikan Menerima pandangan dan teguran peranan Main pandangan.Bimbingan dan kaunseling 38 .Akademik . pembaharuan dan kritikan bersama orang lain demi kebaikan bersama .Orang yang memberi teguran dan orang selaras dengan kebenaran fakta dan yang menerima teguran dalamsesuatu Pendapat dan teguran diterima dengan norma masyarakat Malaysia.Kokurikulum . sikap terbuka .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 6.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 7 NILAI BERKAITAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN DENGAN .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA 40 .

saling membantu. laporan dan budaya. dengan mengutamakan kedamaian dan masyarakat dicontohi oleh masyarakat keharmonian hidup tanpa mengira Konsep kejiranan sebagai amalan dalam ii. Hidup Bersama Secara Aman 1 Perpaduan masyarakat tunggak kesejahteraan negara HASIL PEMBELAJARAN Hidup berbaik-baik antara satu sama lain kejiranan membentuk kesejahteraan yang baik boleh Membincangkan ciri-ciri jiran yang baik Semangat Menjadi jiran i. Projek : membantu jiran dan membuat agama. komuniti atau negara untuk kemasyarakatan mencapai sesuatu matlamat.Rukun Tetangga .Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung . ziarah-menziarahi) 7.Kunjungan Muhibah (Rumah terbuka. hari keluarga.ProgramPermuafakatan 41 . Saling Membantu dan Bekerjasama 2 Hidup sepakat membawa berkat Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan Melibatkan diri dalampelbagai Melibatkan diri dalamsalah satu program Usaha yang baik dan membina yang komuniti dan membuat bersamaringkas laporan aktiviti masyarakat untuk dilakukan bersama pada peringkat kesejahteraan bersama Permuafakatan dalammelaksanakan tugas individu. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK 7. bangsa kehidupan bermasyarakat .Gotong royong .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful