Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

8

Cuprinsul capitolului 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A. pag. ......................... 9 ......................... 9 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 10 10 11 13 13

1.1 - Societatea comercială SIAT S.A. - scurt istoric 1.2 - Obiectele de activitate ale societăţii comerciale SIAT S.A. 1.3 - Poziţia societăţii comerciale SIAT S.A. pe piaţă în raport cu concurenţa 1.4 - Managemetul şi structura societăţii comerciale SIAT S.A. 1.5 - Sistemul informaţional economic. Circuitul documentelor în societatea comercială SIAT S.A. 1.6 - Aspecte financiar-contabile în activitatea societăţii comerciale SIAT S.A. 1.6.1 - Caracteristici generale - legătura capital social, număr de salariaţi, cifră de afaceri, venituri 1.6.2 - Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale - bilanţul contabil, contul de profit şi prierdere; indicatori de eficienţă

.........................

16

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

9

Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A. 1.1. - Societatea comercială SIAT S.A. - scurt istoric Societatea înfiinţată în 1978 ca Centrul de Cercetări pentru Automatica Bucureşti (CCAB) cu principal beneficiar Ministerul Apărării s-a transformat în anul 1991 în societatea pe acţiuni cu acţionar principal F.P.S. 100 % parcurgând un proces continuu de restructurare şi modernizare. Noua denumire SIAT S.A. (Sisteme Informatice pentru Automatizări) este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/12242/1991. În prezent societatea fiinţează ca o unitate economică de tip Holding cu activităţi de cercetare-dezvoltare, proiectare şi producţie bine definite situându-se în topul primelor 10 firme în clasamentul Camerei de Comerţ şi Industrie a României la categoria firme mijlocii. Societatea comercială SIAT S.A. este situată în nordul Bucureştiului în cadrul platformei Pipera şi deţine trei sedii. Sediul principal al societăţii se află în Calea Floreasca nr.169, sector 1 cod poştal R 72321, Bucureşti, România. Celelalte sedii se situează în bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.5 şi bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.12. Suprafaţa cumulată pentru cele 3 sedii este de 18.000 m2 cladiri şi 10.000 m2 teren înconjurător. Distanţa dintre cele trei sedii este de aproximativ 1 km. Din totalul suprafeţei construite mai mult de 60 % este reprezentată de spaţii de producţie, restul fiind destinat funcţionării laboratoarelor de cercetare-proiectare, tehnologie şi compartimentelor funcţional-administrative. Referinţe şi afilieri: societatea se situează la ora actuală pe locul 2 în ierarhia firmelor mijlocii prestatoare de servicii profesionale stabilit de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti pentru anul 2000. Pentru activitatea realizată şi produsele obţinute în 1996 SIAT a fost distins cu al 25-lea Premiu Internaţional al Calităţii Paris 1997, acordat de Editorial Office şi Club Leader-ilor comerciali din Spania. Produsele şi serviciile SIAT au fost remarcate şi apreciate prin premii la manifestările expoziţionale la care a participat CERF 94, TIB 95, 96, 97, 98, 99 2000, SIR 2000, TIBCO 96, ROMURB 95, 96, 97, IFOBO 96, CIR 2001, RECLAMA 2001. Societatea deţine şi titlul de antreprenor agreat de Primăria Capitalei în domeniul dispozitive inteligente de semaforizare. 1.2. - Obiectele de activitate ale societăţii comerciale SIAT S.A. Domeniile de activitate ale societăţii comerciale sunt organizate pe două divizii şi anume în primul rând activitatea de cercetare ce are ca suport programe strategice coordonate de directori de programe, iar în ultimul rând activitatea de producţie în flux, adaptabilă portofoliului de comenzi anuale, coordonata de directorul de programe. Aceste activităţi se concretizează în mod real în următoarele obiective: • • • • • • • • • • Activitatea de CERCETARE: inginerie de sistem pentru automatizări. sisteme de conducere procese. software de proces. sisteme informatice şi baze de date. aparate electronice de măsura şi control. aplicaţii multimedia. dezvoltare şi transfer tehnologic. aplicaţii GIS. tehnoredactare computerizată. management proiecte, programe. • • • • • • • • •

Activitatea de PRODUCŢIE: producţie de suporturi publicitare. prelucrări metalice: Fe, Al. proiectare asistată de calculator. echipamente şi produse de reclamă. asamblări echipamente electronice. vopsire suprafeţe metalice în câmp electrostatic. sudură. prelucrări mecanice la rece. echipamente şi aparatură electronică şi electrotehnică. dezvoltare, inovare.

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

10

Aşa cum am amintit mai sus activitatea în SIAT SA este structurată pe programe, coordonate de directori de program pentru următoarele domenii: mediu, transport, medicină, agricultură, aparare naţională, adverting, artă-cultură. 1.3. - Poziţia societăţii comerciale SIAT SA pe piaţă în raport cu concurenţa Acest aspect al plasării societăţii comerciale SIAT S.A pe piaţă trebuie tratat în funcţie de cele două mari domenii de activitate ale societăţii astfel din punct de vedere al producţiei societatea ocupă o poziţie dominantă în segmentul producătorilor de suporturi publicitare bazată pe: fexibililitate; dezvoltarea continuă a gamei de produse; asigurarea de servicii conexe; politica de lansare a produselor stea; tehnologie în continuă modernizare; expansiune pe alte pieţe (export) prin promovarea susţinută cu rezultate încurajatoare pe piaţa ţărilor limitrofe (Bulgaria, Moldova, Ucraina, Ungaria). Clienţii tradiţionali au fost câştigaţi şi păstraţi, SIAT S.A. devenind furnizorul principal al primelor patru firme de media din România. Concurenţa din partea firmelor de profil autohtone este slabă atat din punct de vedere cantitativ (numar mic de societăţi în toată ţara), cât şi din punct de vedere calitativ datorită specificului tehnologiei avansate necesare şi în continua dezvoltare care necesită un efort constant şi semnificativ de investiţii şi reinvestiţii. Concurenţa din partea firmelor de renume din vest s-a manifestat pregnant în ultimii 2-3 ani datorită perceperii pieţei naţionale de media ca o piaţa dinamică în continuă ascensiune. Privind din cealaltă parte a activităţii adică în domeniul cercetării concurenţa este acerbă datorită marilor instituţii naţionale cu acelaşi profil care au avantajul unui nume cunoscut pe piaţă şi a unei infrastructuri în teritoriu implementată şi dispusă pe o arie considerabilă. Societatea comerială SIAT S.A. şi-a câstigat o poziţie competitiva în cele şapte domenii de activitate unde a generat şi dezvoltat programe specifice reuşind să-şi creeze un nume şi să-şi câştige clienţii printr-o politică agresivă de promovare, prin asociere şi cooperare cu firme renumite, prin atragerea de fonduri din exterior inclusiv prin asociere cu parteneri economici străini. Cu toate acestea evoluţia regresivă manifestată la nivel naţional pe piaţa cercetării nu a putut fi evitată. Printr-o politică coerentă de activitate orientată spre piaţă, spre profit societatea SIAT a reusit să câştige, să consolideze şi să menţină un nume, o marcă şi o recunoaştere în zonele sale de competenţă. Acest mediu economic este constituit din : A ) CLIENŢI1 B ) FURNIZORI C ) ASOCIAŢI2 D ) COLABORĂRI tradiţionali, câstigaţi, mari, medii, mici tradiţionali, câstigaţi, mari, medii, mici prin asociere: imobiliară; de afaceri; pe termen lung; temporară; conjuncturală. pe lucrări; pe teme; pe programe;

1.4. - Managemetul şi structura societăţii comerciale SIAT S.A. Societatea dispune de un program managerial conceput şi structurat strategic în ideea realizării unei mobilităţi maxime în relaţia cu piaţa, proprie structurilor descentralizate organizate matricial3. Suportul material, informaţional, logistic este realizat de: organizarea
1 2

Lista principalilor clienţi ai societăţii SIAT S.A este prezentată în ANEXA 1. Lista principalilor asociaţi şi colaboratori ai societăţii SIAT S.A. este prezentată în ANEXA 2. 3 Organigrama societăţii comerciale SIAT S.A este prezentată în ANEXA 3.

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

11

activităţii pe centre de excelenţă; sistem informatic funcţional (Argus) conectat la interent; sistem integrat de urmărire şi control pentru asigurarea calităţii conform ISO 9000. Societatea comercială SIAT S.A. a parcurs şi finalizat mai multe etape de modernizare, restructurare prin efort propriu, dar şi cu asistenţă financiară logistică din partea PHARE, castigată pe bază de licitaţie în cadrul programului "Restructurarea sistemului stiinţific şi tehnologic din România". Organele de conducere ale unităţii trebuie să asigure cadrul de coordonare şi conducere capabile să împleteasca respectarea programelor de dezvoltare economico-socială cu autonomia unităţii şi asigurarea rentabilităţii acesteia. Toate deciziile adoptate de aceste organe trebuie să urmărească accelerarea dezvoltării producţiei pe baza tehnicii moderne, îmbunătăţirea permanentă a calităţii produselor, realizarea de profit, asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi cointeresării mai directă a salariaţilor în realizarea scopurilor pe care şi le propune societatea, care să se reflecte în sporirea veniturilor acestora. Potrivit prevederilor legale Adunarea Generală a Asociaţilor adoptă hotărâri ce sunt obligatorii pentru Consiliul de Administraţie, acesta adoptând decizii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor menţionate, pe baza cărora Directorul General emite ordine ce se referă fie la operaţionalizarea hotărârilor şi deciziilor adoptate de organele de conducere, fie la soluţionarea problemelor operative de conducere. Comisiile care funcţionează pe lângă organele de conducere au rol de a informa şi sprijini organele de conducere ale unităţii în luarea deciziilor. Aceste comisii colaborează strâns cu compartimentele de muncă ale unităţii. Referindu-ne la modalităţile de promovare şi recompensare a personalului putem afirma că două mecanisme de promovare funcţionează în societatea comercială SIAT S.A.: ierarhia tehnică în cadrul colectivelor pe domenii de expertiză specifice şi ierarhia managerială în cadrul programelor strategice. Sistemul de recompense este stabilit în funcţie de realizările şi aportul fiecărui membru al echipei SIAT SA. 1.5. - Sistemul informaţional economic. Circuitul documentelor În cadrul acestui sistem un rol principal în cadrul societăţii coemrciale SIAT S.A. îl deţine biroul contabilitate. Acesta asigură îndeplinirea hotărârilor organului ierarhic superior (director economic) şi a conducerii unităţii şi răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a evidenţei valorilor patrimoniale din unitate, precum şi de îndeplinirea controlului financiar preventiv. Atribuţiile acestui birou sunt următoarele: • asigură şi răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale; • asigura efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind: fondurile fixe şi calculul amortizării acestora, mijloacele circulante, cheltuielile de producţie şi circulaţie şi calculul costurilor, investiţiile şi rezultatele financiare; • asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia toate măsurile legale pentru reintegrarea acestuia în cazul în care a fost păgubit; • organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, urmăreşte definitivarea, potrivit legii a rezultatelor inventarierii; • întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea; • prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie situaţiile financiare şi raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor din

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

12

bilanţ şi urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul verbal de analiză; • participă la organizarea, perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă, de mecanizare şi automatizare a prelucrării datelor. • exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor. Principalele operaţii ale acestui birou sunt transmiterea de situaţii şi documente contabile precum şi primirea de astfel de documente după cum urmeză: Biroul contabilitate -transmite   situaţii financiare şi documentaţii de  scădere din gestiune. documentele de evidenţă primară pentru  activitatea proprie.  situaţii contabile privind realizarea  situaţii rezultate din prelucrarea documentelor de evidenţă primară pentru activitatea proprie. date pentru analiza economico-financiară pe bază de bilanţ şi procese verbale de recepţie.  date contabile pentru analiza situaţiei  economico-financiare.  situaţia stocurilor.  planuri financiare, extrase de cont şi documentele din relaţiile cu clienţii şi furnizorii. documente primare privind mişcarea salariilor, materiale privind inventarele gestiunii, documentaţii privind casările.   situaţii contabile privind realizările. date contabile privind obligaţiilor faţă de terţi cu privire la prestaţiile realizate către aceştia.  situaţii contabile privind nivelul  documente carburanţi, efectuate.  situaţii contabile privind datoriile şi creanţele faţă de terţi, precum şi faţă de bugetul de stat. Un alt aspect foarte important îl reprezintă circuitul principalelor documente financiarcontabile în cadrul societăţii comerciale SIAT S.A., pe scurt acesta putându-se prezenta sub forma tabelului de mai jos: privind lubrefianţi consumul şi de cheltuielilor şi al veniturilor. prestăţii

Biroul contabilitate - primeşte indicatori metodologici.

investiţiilor.

documente de livrarea a produselor. documente privind consumurile de materiale auxiliare şi manopera.

realizarea 

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

13

Documentul Centralizatorul privind intrările şi ieşirile de materiale auxiliare Centralizatorul intrărilor pe fiecare furnizor Centralizatorul pentru facturile emise Centralizator pe fel de prestaţie executată Situaţia avansurilor primite de la clienţi Situaţia trezoreriei

Compartime ntul care predă contabilitateanalitică / gestiune contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar contabilitategestiune contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar

Compartime ntul care primeşte contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar cu avizarea Administraţiei Financiare contabilitatefinanciar contabilitatefinanciar cu avizarea Administraţiei Financiare

Termen de predare 18 ale fiecărei luni pentru luna expirată. 18 ale fiecărei luni pentru luna expirată. 18 ale fiecărei luni pentru luna expirată. 18 ale fiecărei luni pentru luna expirată. 18 ale fiecărei luni pentru luna expirată. 18 ale fiecărei luni pentru luna expirată. 24 ale fiecărei luni pentru luna expirată, cu respectarea prevederilor legale. 18 ale fiecărei luni pentru luna expirată, cu respectarea prevederilor legale. 25 ale fiecărei luni pentru luna expirată, cu respectarea prevederilor legale.

Situaţia privind calculul impozitului pe profit

Balanţa de verificare

contabilitatefinanciar

Decontul TVA - declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

contabilitatefinanciar

1.6. - Aspecte financiar - contabile în activitatea societăţii comerciale SIAT S.A. 1.6.1. - Caracteristici generale - legătura capital social, număr de salariaţi, cifră de afaceri, venituri Societatea comercială SIAT S.A. aplică în desfăşurarea activităţii financiar-contabile reglementările Ordinului nr.94/ 29 ianuarie 20011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele

1

Ordinul nr.94/ 29 ianuarie 2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene (25 iulie 1978) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate publicat în Monitorul Oficial nr.85 din 20 februarie 2001

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

14

Internaţionale de Contabilitate, întrepătrunse bineînţeles cu Legea contabilităţii 82/24 decembrie 19912 republicată şi completată. Din punct de vedere managerial şi structural societatea are un program managerial strategic conceput şi structurat astfel încât asigura o mobilitate maximă în relaţia cu piaţa, o structură organizatorică matricială descentralizată, organizată în centre de competenţă. Capitalul social al societăţii în valoare de de 7.629.250.000 lei este împărţit în funcţie de ponderea (structura) acţionarilor astfel (figura 1): Sructura acţionarilor • • •

FPS Societatea de investiţii Muntenia Acţionari privaţi Managerul general
Figura 1 - Structura actionarilor

50,86 % 15,53 % 33,74 % 0,14 %

15.53% FPS 33.74% MANAGER PPM 50.86% 0.14% SIF

În cele ce urmează vom prezenta analiza principalilor indicatori specifici unei societăţi comerciale şi anume ponderea veniturilor obţinute (figura 2) şi cifra de afaceri (figura 3), indicatori care vor fi analizaţi împreună datorită strânsei conexinui dintre aceştia, ponderea veniturilor regăsindu-se în cifra de afaceri. Coroborat cu aceştia o mare importanţă o are gradul de specializare a personalului (figura 4 ), pregătira profesionala a acestuia în toate domeniille de activitate şi la toate nivelurile ierarhice având o mare implicaţie în bunul mers al activităţii societăţii, efectele acestui "indicator" regăsindu-se în final în evoluţia cifrei de afaceri. Aşadar vom începe cu primul indicator şi anume ponderea veniturilor la cifra de afaceri care se prezintă după cum urmează: Ponderea veniturilor obţinute • • • • Producţie Cercetare Servicii ştiinţifice Alte venituri
Figura 2- Ponderea veniturilor obtinute

- 57 % - 23% - 10 % - 10%

10%

10%

Cercetare Productie

2

Legea contabilităţii 82/24 decembrie 1991 republicată şi completată, publicată în Monitorul Oficial nr.629 din 26 Servicii august 2002. Alte venituri
57% 23%

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

15

Referindu-ne la activitatea managementului societăţii, aceasta a înregistrat în timp o evoluţie crescătoare a cifrei de afaceri, evoluţie trasată în principal de către cele două domenii principale de activitate producătoare de venituri, respectiv cea de producţie şi cea de cercetare ale societăţii SIAT S.A. Însă pentru a putea să exprimăm un set de concluzii coerente, ancorate în realitate referitoare la valorile pozitive şi crescătoare ale cifrei de afaceri trebuie să analizăm separat evoluţia celor două domenii de activitate ale societăţii, analiză ce este efectuată în tabloul de mai jos: PRODUCŢIE ⇑ în plină evoluţie datorită : nivelul cantitativ şi calitativ al produselor şi serviciilor în domeniul media şi prezentare marfă este în creştere accentuată. evoluţia real pozitivă a posibilităţilor de prelucrare la standarde superioare de calitate şi aspect este datorată unei puternice infuzii tehnologice manifestată prin posibilitatea folosirii unor aparate, utilaje şi a unei SDVistici superioare. apariţia şi dezvoltarea accelerată a activităţii în domeniul media şi prezentare marfă a generat o cerere în continuă creştere pentru suporturile materiale de un nivel cantitativ şi calitativ ridicat. CERCETAREA ⇒ stadiu staţionar chiar regresiv datorită: ⇓ • pătrunderea de produse din import cu nivel tehnologic superior şi cu o susţinere promoţională de un înalt nivel financiar. • desele schimbări la nivel organizatoric şi decizional suferite de organul administrativ coordonator (MTC-ANSTI), transferarea responsabilităţilor şi resurselor financiare la diferite noi instituţii (societăţi nonprofit) au determinat o repartiţie neuniformă a acestor fonduri către unităţile executante. a rezultat o piaţă cu o cerere în continuă scădere şi cu posibilităţi de finanţare în continuă descreştere. activitatea în domeniu s-a restrâns continuu determinând migrări semnificative de personal (în exterior sau în alte domenii de activitate). concurenţa a devenit accentuată cu mutarea centrului de interes spre formularistica de obţinere a contractelor în detrimentul concepţiilor cercetării propriu-zise. ca o mişcare neexploatată suficient în piaţa cercetării se află programele cu finanţare externă prin diferite organisme şi organizaţii externe sau autohtone astfel că există la ora actuală un potenţial financiar investiţioanl neexploatat suficient cu resurse semnificative.

piaţa în expansiune, creşterea continuă • a cererii pe fondul unei oferte diversificate şi în cadrul unui mediu concurenţial cu un mare potenţial în special datorită ofertei de produse din • import.

În aceste condiţii după ce s-a vizualizat această imagine de ansamblu a situaţiei celor două principale activităţi ale firmei putem preciza unele concluzii cu privire la evoluţia cifrei de afaceri (figura 3). Creşterea cifrei de afaceri s-a realizat preponderent pe baza activităţii de producţie a societăţii comerciale şi anume a divesificării permanente a produselor executate atât calitativ cât şi cantitativ nu numai pe piaţa internă cât şi pe cea externă, diversificare ce a fost posibilă printre altele datorita tehnicii în care s-a investit constant. Ponderea activităţii de

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

16

cercetare în cifra de afaceri este inferioară activităţii de producţie, pondere motivată de aspectele prezentate în tabelul de mai sus, putându-se concluziona că nu aceasta este elementul definitoriu pentru evoluţia cifrei de afaceri sau că este imporant într-o mică masură. Restul cifrei de afaceri este alcătuit din ponderi ale unor categorii de servicii ce nu fac obiectul imediat al activităţii societăţii şi sunt nesemnificative.
Cifra de afac ei-în m ilioane lei
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 9500 14900 19900 21000 25000 1997 1998 1999 2000 2001

Fig u ra 3

Un alt aspect important cu implicaţii majore în desfăşurarea bunei activităţi a societăţii comerciale SIAT S.A. este dat de profesionalismul forţei de muncă ce se reflectă în structura personalului implicat în activitatea de conducere, producţie, cercetare şi administraţie. Aşa cum am mai arătat societatea este preocupată într-o mare măsură de acest aspect având colaborări sub forma schimbului de experienţă şi nu numai cu mari universităţi din afara şi corporaţii internaţionale1, fapt ce se reflectă în ponderea ridicată a personalului cu studii superioare (44 %) şi a celui cu studii medii (17 %) din totalul personalului. Structura personalului personal administrativ şi servicii personal producţie personal cu studii superioare personal cu studii medii
Figura 4- Structura personalului

-15% -24% -44% -17%

15,00% 44,00% 24,00% 17,00%

Personal administrativ si servicii Personal productie Personal cu studii medii Personal cu studii superioare

1.6.2. - Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale - bilanţul contabil, contul de profit şi prierdere; indicatori de eficienţă

1

Lista colaboratorilor poate fi urmărită în ANEXA 2

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

17

Toate datele pe care le vom prezenta în continuare sunt culese sau prelucrate din situaţiile financiare de închidere ale exerciţiilor financiare 1.01.2001 - 31.12.2001 respectiv 1.01.2002 31.12.2002. Situaţiile financiare ale acestor exerciţii sunt prezentate în copii după original la sfârţitul acestei lucrări (în ANEXE FINALE ale acestei lucrări). Pentru a ne putea forma o imagine de ansamblu într-un timp cât mai scurt asupra situaţiei societăţii comerciale SIAT S.A. cât şi pentru "imprimarea" unei opinii rapide şi realiste asupra evoluţiei financiare ale acestei societăţi în perioada 2000 - 2002 am ales prezentarea comparativă a datelor după cum urmează. -mii lei• •

TOTAL ACTIV CIFRA DE AFACERI REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI

anul 2000 25.444.636 15.052.643 9.798.554 (profit)

anul 2001 27.744.593 12.951.482 5.868.789 (profit)

anul 2002 28.860.169 19.201.621 5.760.010 (profit)

Activele imobilizate: • ANUL 2001: faţă de anul 2000 au înregistrat o scădere de 317.816 mii lei pe structură înregistrându-se creşteri la imobilizările necorporale de 147.999 mii lei, scădere cu 168.545 mii lei la imobilizările corporale şi o diminuare a imobilizărior financiare cu 297.270 mii lei. • ANUL 2002: faţă de anul 2001au înregistrat o scădere de 157.822 mii lei pe structură înregistrându-se diminuări la imobilizările necorporale de 145.053 mii lei, creştere cu 534.256 mii lei la imobilizările corporale şi o diminuare a imobilizărior financiare cu 231.381 mii lei. Activele circulante: • ANUL 2001: au înregistrat o creştere faţă de anul 2000 de 2.268.546 mii lei ponderea cea mai mare având-o: -alte creanţe 35.66 % -clienţii 31.29 % -conturi la bănci în lei 27.01 % Ponderea mare a clienţilor în cadrul activelor circulante se datorează greutăţii cu care aceştia sunt încasaţi. Aceleaşi probleme sunt înregistrate şi la asocieri şi închirieri, alţi debitori. • ANUL 2002: au înregistrat o creştere faţă de anul 2001 de 1.259.075 mii lei, ponderea elementelor componente fiind următoarea. -stocuri 5.39 % -creanţe 78.90 % -casa şi conturi la bănci 15.71 % Ponderea mare a creanţelor în cadrul activelor circulante se datoreză greutăţii cu care sunt încasaţi clienţii, asociaţii, alţi debitori. Capitalurile proprii: • ANUL 2001: au înregistrat o creştere de 105,83% ca urmare a creşterii rezervelor rezultate în urma repartizării profitului la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat conform OG nr.64/2001. • ANUL 2002: au înregistrat o creştere de 105,43% ca urmare a creşterii rezervelor rezultate în urma repartizării profitului la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat conform OG nr.64/2001. Datoriile societăţii:

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

18

ANUL 2001: au crescut faţă de anul 2000 cu 1.051.448 mii lei ca urmare a încheierii de contracte de cercetare la care participă şi societăţile terţe cât şi a fondurilor constituite din repartizarea profitului (participarea salariaţilor la beneficiu, dividende, impozit pe dividende) şi datorii cu termen de plată în anul 2002 (impozit pe profit, TVA, impozit pe salarii, CAS, CASS). ANUL 2002: au crescut faţă de anul 2001 cu 742.265 mii lei ca urmare a încheierii de contracte de cercetare la care participă şi societăţile terţe cât şi a fondurilor constituite din repartizarea profitului (participarea salariaţilor la beneficiu, dividende, impozit pe dividende) şi datorii cu termen de plată în anul 2003 (impozit pe profit, impozit pe salarii, CAS, CASS).

Situaţia stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie pe perioada analizată se poate prezenta sub forma tabelului de mai jos: Elemente de stocuri (mii lei). materii prime. materiale consumabile. • obiecte de inventar şi baracamente. • producţie în curs de execuţie. • semifabricate, produse finite, produse reziduale. • stocuri aflate la terţi. • animale. • mărfuri şi ambalaje. TOTAL STOCURI • • anul 2000 495.607 101.404 2.201 325.171 48.989 197 973.569 anul 2001 573.033 107.890 1.145 268.130 25 197 950.420 anul 2002 454.963 95.369 1.750 294.949 235.016 22.384 1.104.404

Se observă ca stocurile de materii prime au cea mai ridicată valoare la sfârşitul exerciţiului anului 2001 în timp ce la sfărşitul anului 2002 acestea înregistrează o scădere de 118.070 mii lei. Materialele consumabile au scăzut în anul 2002 fată de anul 2001 cu 12.521 mii lei. Cea mai spectaculoasă evoluţie o prezintă producţia în curs de execuţie care la sfârşitul anului 2001 nu a înregistrat nici o valoare pentru ca mai apoi să crească pe parcursul exerciţiului următor la valoarea de 294.949 mii lei. Semifabricatele, produsele finite şi produsele reziduale prezintă o uşoră scădere faţă de anul 2001 de 33.114 mii lei. Contul de profit şi pierdere se prezintă comparativ astfel: CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Venituri totale: • venituri din exploatare • venituri financiare • venituri excepţionale Cheltuieli totale • cheltuieli de exploatare • cheltuieli financiare • cheltuieli excepţionale • • rezultatul din exploatare rezultatul financiar anul 2001 valori: ponderi: (mii lei) (mii lei) 19.739.497 100.00 15.509.184 78,57 2.452.727 12,43 1.777.586 9.01 11.917.121 11.578.762 437 337.922 3.930.422 2.452.290 100.00 97,16 0.00 2,84 50.25 31.35 anul 2002 valori: ponderi: (mii lei) (mii lei) 23.409.092 100.00 20.907.613 89.31 1.103.919 4.72 1.397.560 5.97 15.671.615 15.134.017 10.134 527.456 5.773.596 1.093.785 100.00 96.57 0.06 3.37 74.62 14.14

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

19

• •

rezultatul excepţional rezultatul brut

1.439.664 7.822.376

18.40 100.00

870.095 7.737.476

11.25 100.00

• ANUL 2001: Ponderea mare a rezultatului financiar în cadrul rezultatului brut se datorează • ANUL 2002: Ponderea mare a rezultatului financiar în cadrul rezultatului brut se datorează
dobânzilor încasate la depozitele bancare constituite de societate provenite în urma vânzărilor de active. cât şi a dobânzilor dobânzilor încasate la depozitele bancare constituite de societate.

Repartizarea profitului: Repartizarea profitului a fost facută în conformitate cu OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2332/2001. Repartizarea profitului EXPLICAŢIA • • • • • • • • profit brut impozit pe profit profit net rezerve legale participarea managerului la profit rezerve constituite ca surse proprii de finanţare partciparea salariaţilor la profit dividende de platit anul 2001 valori: mii lei 7.822.376 1.953.587 5.868.789 107.159 43.212 909.841 480.858 4.327.719 anul 2002 valori: mii lei 7.737.476 1.977.466 5.760.010 0 0 1.044.669 471.534 4.243.807

Indicatori economico-financiari ai rezultatelor. Câţiva dintre aceşti indicatori au următoarele valori pe perioada analizată: INDICATOR -rata profitului net -rata rentabilităţii exploatării -rata rentabilităţii economice -productivitatea muncii -perioada de recuperare a creanţelor -perioada de rambursare a datoriilor -rotaţia stocurilor -lichiditatea generală -lichiditatea parţială (intermediară) -ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea adăugată anul 2001 45.31% 30.35% 14.17% 152.37 mil lei/salariat 400.02 zile 238.80 zile 13.63 rotaţii/an 2.27 % 2.16 % 47,23 % anul 2002 29.998 % 30.068 % 28.482 % 281.472 mil lei/salariat 321.491 zile 160.487 zile 17.386 rotaţii/an 2.429 % 2.298 % 50.336 %

Studiul contabilităţii şi gestiunii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A. Capitolul 1 - Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.

20

La indicatorii de eficienţă, faţă de anul 2001 s-au înregistrat îmbunătăţiri la majoritatea poziţiilor ceea ce denotă o atentă urmărire a lor şi cresterea eficienţei societăţii. În anul 2002 a crescut rata rentabilităţii economice cu 14,3 procente, productivitatea muncii cu 184,73 %, perioada de recuperare a creanţelor a scăzut cu 78.53 zile, iar perioada de rambursare a datoriilor cu 78.31 zile. În scopul îmbunătăţirii activităţii economico-financiare se propune: PE ANUL 2002: reducerea perioadei de rambursare a datoriilor şi de recuperare a creanţelor prin notificări şi darea în judecată a rău platnicilor; urmărirea permanentă a costuilor de exploatare şi a consumurilor energetice în vederea diminuării acestora; identificarea cheltuielilor pe locurile de costuri care le generează şi actionarea asupra lor în sensul reducerii; extinderea numărului de beneficiari şi a gamei de produse din cadrul secţiei de producţie. • PE ANUL 2003: reducerea perioadei de rambursare a datoriilor şi de recuperare a creanţelor prin notificări şi darea în judecată a rău platnicilor; urmărirea permanentă a costurilor de exploatare şi a consumurilor energetice în vederea diminuării acestora; diminuarea stocurilor şi a vitezei lor de rotaţie prin utilizarea materialelor existente în stoc şi o aprovizionare cât mai juduciaosă; extinderea numărului de beneficiari şi a gamei de produse din cadrul secţiei de producţie; extinderea unor colaborări în cadrul departamentului de producţie pentru diversificarea produselor şi cresterea gradului de ocupare a forţei de muncă din acest sector; mărirea numărului de contracte directe cu terţii pentru rentabilizarea departamentului de cercetare.