P. 1
गोकरुणानिधिः

गोकरुणानिधिः

|Views: 137|Likes:
Published by Arya Veer
ऋषि दयानंद सरस्वती रचित
ऋषि दयानंद सरस्वती रचित

More info:

Published by: Arya Veer on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

æëĄ ƨðñĆ ðĹêí÷ì ÚÕäùñĆ ðí÷ì

Ãã ÕĄÓſá÷ƨæƨåÂ

Łð÷ƨëäì÷æĴäóíŁðâùƨæƨëƚ âÂ

Õ÷ì Äƨä çñú ÑÁ Óù íŬ÷ óĀ óé ŏ÷ƨáìƬ ÓĀ óú Ô ÓĀ ƨ îÍ ÃæĀ Ó óıçú ſòƬ Óù óĹëƨâ
ÓĀ Ãæú ó÷í Äìƚ ê÷ò÷ ëƜ éæ÷ì÷ ě
_________________________________

ÑĠëĆ æëĄ æë óðƚ ñƨūëâĀ ÚÕäùñĆ ðí÷ì Ĝ

ÕĄÓſá÷ƨæƨåÂ


ÅĴŌĄĉ ƨðñĆ ðĈŁì í÷Úƨâ ě ñžĄĈ ÃŁâú äĆ ƨðĉ çäĀ ĉ ñÁ Øâú Ĉ ŀçäĀ Ĝ

ĥ Ĝ

âæĄâú óðƝ ñĆ ðí ÇųëĹéîÁ Õð÷ƨäíŬÁ ƨðƨðåÁ äìĀ Ƨíâ ě
ÃñĀ òƨðīæ÷ƨæ ƨ æôıì æ ŏêú  óô÷ìÓ÷íù ƨðäå÷âú ÕĄƨôâëĆ ĜĞĜ
ìĀ ÕĄóú ÔÁ óĹìÕú ñøĴâ ÖùíŁâĀ åĹëƚ ÚÁ óąĩìëã÷ääĴâĀ ě
Ńû í÷ æí÷ ç÷çíâ÷ æ ìøĴâ ŏŭ÷ƨðôùæ÷ çñú ƨôÁ óÓ÷ŁââĆ ĜğĜ

Contents
[hide]
y 1 êûƨëÓ÷
HYPERLINK
"http://www.jatland.com/home/%E0%A
4%97%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4
%B0%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A4%
BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A
y 3 Åó óê÷ ÓĀ ƨ æìë
y 4 Ççƨæìë
êûƨëÓ÷
ðĀ åë÷ƚ ıë÷ ƨ ðŻ÷æĆ îĄÕ åĴì ôƟ , ÚĄ ÆñĆ ðí ÓĀ Õú á, ÓĹëƚ , Łðê÷ð, Ãƨêŏ÷ì, óü òĆ ƨÝ-Ńë, ŏıìŬ÷ƨä ŏë÷á Òí
ÄçĆ âƬ ÓĀ ÄØ÷í óĀ ÃƨðſŶ ØîÓĀ óé óÁ ó÷í ÓĄ óú Ô çôú À Ø÷âĀ ôƟ ě Òí ñĄÓ ôā Çæ çí ÚĄ ƨ Ó
ÅæóĀ ƨðſŶ Łð÷ãƪ äì÷ôùæ ôĄÓí ÚÕâĆ ëƜ ô÷ƨæ ÓíæĀ ÓĀ ƨ îìĀ ðųƚ ë÷æ ôƟ ě çûÚæùì Úæ ðĀ ôƟ ÚĄ
Ãçæù ô÷ƨæ ôĄâù ôĄ ⥠êù óé ÓĀ ƨ ôâ ÓĀ ÓíæĀ ëƜ Ãçæ÷ âæ, ëæ, åæ îÕ÷âĀ ôƟ ě Òí
ƨâíŁÓíáùì ðĀ ôƟ ÚĄ ÃçæĀ ôù î÷ê ëƜ óĴâú òĆ Ý íôÓí óéÓĀ óú ÔƬ Ó÷ æ÷ñ ÓíâĀ ôƟ ě

Îó÷ óü òĆ ƨÝ ëƜ Óąæ ëæú ŀì ôĄÕ÷ ÚĄ óú Ô Òí äú ÂÔ ÓĄ ŁðìÁ æ ë÷æâ÷ ôĄ ? Ĩì÷ Îó÷ ÓĄÆ êù
ëæú òĆ ì ôā ƨ Ó ƨ ÚóÓĀ ÕîĀ ÓĄ Ó÷ÝĀ ð÷ íŬ÷ ÓíĀ , ðô äú ÂÔ Òí óú Ô ÓĄ Ãæú êð æ ÓíĀ ? Úé óé ÓĄ
î÷ê Òí óú Ô ëƜ ôù ŏóžâ÷ ôā , ⥠ƨ ðæ÷ Ãçí÷å ƨ Óóù ŏ÷áù Ó÷ ŏ÷áƨðìĄÕ ÓíÓĀ Ãçæ÷ çĄòá Óíæ÷
ìô óıçú ſòƬ ÓĀ ó÷ëæĀ ƨ æĴź Óëƚ ĨìƬ æ ôĄðĀ ? óðƚ ñƨūë÷æĆ ÚÕäùñĆ ðí Åó óü òĆ ƨÝ ëƜ ëæú ŀìƬ ÓĀ Äıë÷ÑÁ
ëƜ Ãçæù äì÷ Òí Ĵì÷ì ÓĄ ŏÓ÷ƨñâ ÓíĀ ƨ Ó ƨ ÚóóĀ ìĀ óé äì÷ Òí Ĵ ì÷ììú ū ôĄÓí óðƚ ä÷
óðƭçÓ÷íÓ Ó÷ë ÓíƜ , Òí Łð÷ãƚ çæ óĀ çŬç÷âìú ū ôĄÓí Óü ç÷ç÷Ŋ Õ÷ì Äƨä çñú ÑÁ Ó÷ ƨ ðæ÷ñ æ ÓíƜ ,
ƨÓ ƨ ÚóóĀ äú Īå Äƨä çä÷ãƮ Òí ÔĀ âù Äƨä ƨ Ńì÷ Óù ƨ óäĆ ƨå óĀ ìú ū ôĄÓí óé ëæú ŀì ÄæĴä ëƜ íôƜ
ě

Åó ŅĴã ëƜ ÚĄ Óú Ù ÃƨåÓ, Ĵìû æ ð÷ Ãìú ū îĀ Ô ôú Ä ôĄ ÇóÓĄ éú äĆ ƨåë÷æ îĄÕ Åó ŅĴã ÓĀ â÷ıçìƚ
ÓĀ Ãæú Óû î Óí îĀ ðƜ ě å÷ƨëƚ Ó ƨ ðŻ÷æƬ Óù ìôù ìĄĪìâ÷ ôā ƨ Ó ðū÷ ÓĀ ðØæ Òí ŅĴãÓų÷ƚ ÓĀ
Ãƨêŏ÷ì ÓĀ Ãæú ó÷í ôù óëÛ îĀ âĀ ôƟ ě ìô ŅĴã Åóù Ãƨêŏ÷ì óĀ íØ÷ Õì÷ ôā ƨ Ó ƨ ÚóóĀ Õą Äƨä
çñú Úô÷Á âÓ ó÷ëIJìƚ ôĄ éØ÷ìĀ Ú÷ðƜ Òí ÇæÓĀ éØ÷æĀ óĀ äû å, Öù Òí ÔĀ âù ÓĀ éđæĀ óĀ óé ÓĄ óú Ô
éđâ÷ íôĀ ě çíë÷ıë÷ Óü ç÷ ÓíĀ ƨ Ó ìô ÃêùòĆ Ý ñùņ ƨóŶ ôĄ ě

- ÍÓ óëùŬ÷, äû óí÷ ƨ æìë Òí âùóí÷ Ççƨæìë ě Åæ ÓĄ ijì÷æ äĀ çŬç÷â ÙĄĐ ƨ ðØ÷í ÓĀ í÷Ú÷ âã÷
ŏÚ÷ ìã÷ðâĆ ÇçìĄÕ ëƜ î÷ðƜ ƨÓ ƨ ÚóóĀ äĄæƬ ÓĀ ƨ îìĀ óú Ô éđâ÷ ôù íôĀ ě

ĜÅƨâ êû ƨëÓ÷Ĝ

- ÕĄÓü ŀì÷ƨäíƨŬáùóê÷
Åó óê÷ Ó÷ æ÷ë ÕĄÓü ŀì÷ƨäíƨŬáùóê÷ ÅóƨîìĀ íĨÔ÷ ôā ƨÚóóĀ Õð÷ƨä çñú Òí Óü ŀì÷ƨä ÓĹëƮ Óù íŬ÷
Òí ðü äĆ ƨå ôĄÓí óé ŏÓ÷í ÓĀ Çųë óú Ô ëæú ŀì÷ƨä ŏ÷ƨáìƬ ÓĄ ŏ÷çĆ â ôĄâĀ ôƟ , Òí Åó ÓĀ ƨ ðæ÷
ƨæĹæƨîƨÔâ óú Ô Óêù ŏ÷çĆ â æôƩ ôĄ óÓâĀ ě

óðƚ ñƨūë÷æĆ ÚÕäùñĆ ðí æĀ Åó óü òĆ ƨÝ ëƜ ÚĄ ÚĄ çä÷ãƚ éæ÷ìĀ ôƟ , ðĀ ƨæŀŏìĄÚæ æôƩ, ƨÓĴâú ÍÓ ÍÓ ðŁâú
ÃæĀ Ó ÃæĀ Ó ŏìĄÚæ ÓĀ ƨ îìĀ íØ÷ ôā ě ÅóƨîìĀ Çæ óĀ ðĀ ôù ŏìĄÚæ îĀ æ÷ Ĵì÷ì ôā ÃĴìã÷ ÃĴì÷ì
ě äĀ ƨÔìĀ ƨ ÚóƨîìĀ ìô æĀ Ŋ éæ÷ì÷ ôā , ÅóóĀ ðôù Ó÷ìƚ îĀ æ÷ óé ÓĄ ÇƨØâ ôĄâ÷ ôā , æ ƨÓ ÇóÓĄ çûáƚ
ŏìĄÚæ æ îĀ Óí éùØ ôù ëƜ æòĆ Ý Óí ƨ äì÷ Ú÷ðĀ ě Ĩì÷ ƨ Úæ ƨ Úæ ŏìĄÚæƬ ÓĀ ƨ îìĀ çíë÷ıë÷ æĀ ÚĄ
ÚĄ çä÷ãƚ éæ÷ìĀ ôƟ , Çæ Çæ óĀ ðĀ ðĀ ŏìĄÚæ æ îĀ Óí ÇæÓĄ ŏãë ôù ƨ ðæòĆ Ý Óí äĀ æ÷ óıçú ſòƬ ÓĀ
ƨðØ÷í ëƜ éú í÷ Óëƚ æôƩ ôā ? çŬç÷â ÙĄĐÓí äĀ ƨÔìĀ , Õ÷ì Äƨ ä çñú Òí Óü ƨò Äƨä ÓëƮ óĀ óé óÁ ó÷í
ÓĄ ÃóÁ ĩì óú Ô ôĄâĀ ôƟ ð÷ æôƩ ? Úā óĀ äĄ Òí äĄ Ø÷í, ðā óĀ ôù óıìƨðź÷ óĀ ÚĄ ÚĄ ƨ ðòì Ú÷æĀ
Ú÷âĀ ôƟ ðĀ ÃĴìã÷ Óêù æôƩ ôĄ óÓâĀ ě
ÚĄ ÍÓ Õ÷ì Ĵìû æ óĀ Ĵ ìû æ äĄ óĀ í äû å äĀ âù ôĄ , Òí äû óíù éùó óĀ í, ⥠ŏıìĀ Ó Õ÷ì ÓĀ Īì÷íô óĀ í
äû å ôĄæĀ ëƜ Óú Ù êù ñÁ Ó÷ æôƩ ě Åó ƨ ôó÷é óĀ ÍÓ ë÷ ó ëƜ ĥěö óð÷ ÄÞ ëæ äû å ôĄâ÷ ôā ě
ÍÓ Õ÷ì Óë óĀ Óë ģ ëôùæĀ , Òí äû óíù ÃƨåÓ óĀ Ãƨ åÓ Ğĥ ëôùæĀ âÓ äû å äĀ âù ôā , ⥠äĄæƬ Ó÷
ëijìê÷Õ ŏıìĀ Ó Õ÷ì ÓĀ äû å äĀ æĀ ëƜ é÷íô ëôùæĀ ôĄâĀ ôƟ ě Åó ƨ ôó÷é óĀ é÷íôƬ ëôùæƬ Ó÷ äû å ĦĦěö
ƨæž÷æðĀ ëæ ôĄâ÷ ôā ě ÅâæĀ äû å ÓĄ ÒÝ÷ Óí ŏƨâ óĀ í ëƜ ÍÓ ÙÝ÷Á Ó Ø÷ðî Òí ßĀ đ ÙÝ÷Á Ó Øùæù
ß÷î Óí Ôùí éæ÷ Ô÷ðƜ , ⥠ŏıìĀ Ó çú ſò ÓĀ ƨ îìĀ äĄ óĀ í äû å Óù Ôùí çú ŀÓî ôĄâù ôā ě ĨìûÁ ƨÓ ìô
êù ÍÓ ëijìê÷Õ Óù ƨ Õæâù ôā , Ãã÷ƚ âĆ ÓĄÆ äĄ óĀ í äû å Óù Ôùí óĀ ÃƨåÓ Ô÷ìĀ Õ÷ Òí ÓĄÆ Ĵìû æ ě
Åó ƨôó÷é óĀ ÍÓ ŏóûâ÷ Õ÷ì ÓĀ äû å óĀ ĞĦĥĝ ÍÓ ôÚ÷í æą óą ÃŁóù ëæú ŀì ÍÓ ð÷í âü çĆ â ôĄâĀ
ôƟ ě Õ÷ì Ĵìû æ óĀ Ĵ ìû æ ÄÞ Òí ÃƨåÓ óĀ ÃƨåÓ Ãů÷íô ð÷í ķì÷âù ôā , ÅóÓ÷ ëijìê÷Õ âĀ íô ð÷í
Äì÷, ⥠ğĢĤġĝ çĬØùó ôÚ÷í ó÷â óą Ø÷îùó ëæú ŀì ÍÓ Õ÷ì ÓĀ ÚĴë êí ÓĀ äû åë÷Ŋ óĀ ÍÓ ð÷í
âü çĆ â ôĄ óÓâĀ ôƟ ě

Åó Õ÷ì Óù ÍÓ çùđù ëƜ Ù éƨÙì÷ Òí ó÷â éÙĐĀ ôú ìĀ ě ÅæëƜ óĀ ÍÓ Ó÷ ëü ıìú íĄÕ÷ƨä óĀ ôĄæ÷
óĹêð ôā , ⥠êù é÷íô íôĀ ě Çæ Ù éƨÙì÷ÑÁ ÓĀ äû åë÷Ŋ óĀ Çū ŏÓ÷í ĞĢġġġĝ ÍÓ î÷Ô Øąðæ
ôÚ÷í Ø÷í óą Ø÷îùó ëæú ŀìƬ Ó÷ ç÷îæ ôĄ óÓâ÷ ôā ě Ãé íôĀ Ù éā î, óĄ äĄæƬ ó÷Ô ëƜ ÍÓ ÚĄĐĀ
óĀ ğĝĝěö äĄ óą ëæ Þ Çıçž ôĄ óÓâ÷ ôā ě Å ó ŏÓ÷í âùæ ÚĄĐù ģĝĝěö Ù óą ëæ Þ
Çıçž Óí óÓâù ôƟ , Òí ÇæÓĀ Ó÷ìƚ Ó÷ ëijìê÷Õ ÄÞ ðòƚ ôā ě Åó ƨ ôó÷é óĀ ġĥĝĝěö Ø÷í ôÚ÷í
ÄÞ óą ëæ Þ Çıçž ÓíæĀ Óù ñƨū ÍÓ ÚĴë ëƜ âùæƬ ÚĄĐù Óù ôā ě ġĥĝĝěö ÅâæĀ ëæ Þ
óĀ ŏıìĀ Ó ëæú ŀì Ó÷ âùæ ç÷ð Þ êĄÚæ ëƜ ƨ ÕæƜ , ⥠ğĢģĝĝĝ äĄ î÷Ô Ùĵçæ ôÚ÷í ëæú òĆ ìƬ Ó÷ ÍÓ
ð÷í êĄÚæ ôĄâ÷ ôā ě äû å Òí Þ ÓĄ ƨ ëî÷ Óí äĀ ÔæĀ óĀ ƨ æñĆ Øì ôā ƨ Ó ġĞĝġġĝ Ø÷í î÷Ô äñ
ôÚ÷í Ø÷í óą Ø÷îùó ëæú ŀìƬ Ó÷ ç÷îæ ÍÓ ð÷í ÓĀ êĄ Úæ óĀ ôĄâ÷ ôā ě Ãé Ù Õ÷ì Óù çùđù
çíçùƨàìƬ Ó÷ ƨ ôó÷é îÕ÷Óí äĀ Ô÷ Ú÷ðĀ ⥠ÃóÁ ĩì ëæú òĆ ìƬ Ó÷ ç÷îæ ôĄ óÓâ÷ ôā ě Òí ÅóÓĀ ë÷Á ó
óĀ Ãæú ë÷æ ôā ƨ Ó ÓĀ ðî ÃŁóù ë÷Á ó÷ô÷íù ëæú òĆ ì ÍÓ ð÷í âü çĆ â ôĄ óÓâĀ ôƟ ě äĀ ÔĄ ! âú ĬÙ î÷ê ÓĀ
ƨîìĀ î÷ÔƬ ŏ÷ƨáìƬ ÓĄ ë÷í ÃóÁ ĩì ëæú ŀìƬ Óù ô÷ƨæ Óíæ÷ ëô÷ç÷ç ĨìƬ æôƩ ?

ìźƨç Õ÷ì ÓĀ äû å óĀ êƟ ó Ó÷ äû å Óú Ù ÃƨåÓ Òí éā îƬ óĀ êƟ ó÷ Óú Ù Ĵ ìû æ î÷ê çôú À Ø÷â÷ ôā , âäƨç
ƨÚâæ÷ Õ÷ì ÓĀ äû å Òí éā îƬ ÓĀ ÇçìĄÕ óĀ ëæú ŀìƬ ÓĄ óú ÔƬ Ó÷ î÷ê ôĄâ÷ ôā Çâæ÷ êƟ ƨóìƬ ÓĀ äû å
Òí êƟ óƬ óĀ æôƩ ě ĨìƬƨÓ ƨÚâæĀ ÄíĄĪìÓ÷íÓ Òí éú äĆ ƨåðäĆ ƚ åÓ Äƨä Õú á Õ÷ì ÓĀ äû å Òí éā îƬ
ëƜ ôĄâĀ ôƟ , ÇâæĀ êƟ ó ÓĀ äû å Òí êƟ óĀ Äƨä ëƜ æôƩ ôĄ óÓâĀ ě ÅóùƨîìĀ ÄìƮ æĀ Õ÷ì óðƭųë ë÷æù
ôā ě
Òí ÈÁ Ýæù Ó÷ äû å Õ÷ì Òí êƟ ó ÓĀ äû å óĀ êù ÃƨåÓ ôĄâ÷ ôā , ⥠êù Åæ ÓĀ äû å ÓĀ óżñ æôƩ
ě ÈÁ Ý Òí ÈÁ Ýæù ÓĀ Õú á ê÷í ÇÞ÷Óí ñùņ çôú À Ø÷æĀ ÓĀ ƨ îìĀ ŏñÁ óæùì ôƟ ě

Ãé ÍÓ éÓíù Ĵìû æ óĀ Ĵ ìû æ ÍÓ Òí ÃƨåÓ óĀ ÃƨåÓ ç÷Á Ø óĀ í äû å äĀ âù ôā , ÅóÓ÷ ëijìê÷Õ ŏıìĀ Ó
Ĵìû æ âùæ ëôùæĀ Òí ÃƨåÓ óĀ ÃƨåÓ ç÷Á Ø ëôùæĀ âÓ äû å äĀ âù ôā , ⥠ŏıìĀ Ó éÓíù ÓĀ äû å äĀ æĀ ëƜ
ëæ Òí Ø÷í ë÷ó ëƜ Ħ æð ëæ ôĄâ÷ ôā ě çûðƭū ŏÓ÷í÷æú ó÷í Åó äû å óĀ Ğĥĝ ÍÓ óą ÃŁóù ëæú ŀìƬ
é÷í ķì÷âù ôā ě Åó ƨôó÷é óĀ ÍÓ ðòƚ ëƜ ÍÓ éÓíù ÓĀ äû å ÓĀ ÍÓ ð÷í êĄÚæ óĀ Ġģĝ âùæ óą
Ø÷í ðòƚ Òí ÃƨåÓ óĀ ÃƨåÓ ÄÞ ðòƚ âÓ ķì÷âù ôā , ÅóÓ÷ ëijì ê÷Õ Ù ðòƚ ôú Ä, ⥠ÚĴëêí ÓĀ
ÍÓ ð÷í ÓĀ êĄÚæ óĀ ç÷îæ ôĄâ÷ ôā ě

Ãé ÇóÓĀ éĬØ÷ éĬØù ëijìê÷Õ óĀ ğġ Øąéùó ôú Í, ĨìƬƨÓ ÓĄÆ Ĵìû æ óĀ Ĵ ìû æ ÍÓ Òí ÓĄÆ ÃƨåÓ
óĀ ÃƨåÓ âùæ éĬØƬ óĀ ķì÷âù ôā ě ÇæëƜ óĀ äĄ Ó÷ Ãļçëü ıìú óëÛĄ, íôĀ ğğ é÷Æó, ÇæëƜ óĀ Ğğ
éÓƧíìƬ ÓĀ äû å óĀ ğĢĦğĝ çĬØùó ôÚ÷í æðóą éùó ëæú ŀìƬ Ó÷ ÍÓ ƨ äæ ç÷îæ ôĄâ÷ ôā ě ÇóÓù
çùđù çíçùđù ÓĀ ƨôó÷é îÕ÷æĀ óĀ ÃóÁ ĩì ëæú ŀìƬ Ó÷ ç ÷îæ ôĄ óÓâ÷ ôā ě Òí éÓíĀ êù éĄÛ ÇÞ÷æĀ
Äƨä ŏìĄÚæƬ ëƜ ÄâĀ ôƟ , Òí éÓí÷-éÓíù ëƜ đ÷-êĀ Đù ÓĀ íĄë Òí Èæ ÓĀ ðŁŊƬ óĀ ëæú ŀìƬ ÓĄ éĐĀ -éĐĀ
óú Ô î÷ê ôĄâĀ ôƟ ě ìźƨç êĀ Đù Ó÷ äû å éÓíù ÓĀ äû å óĀ Óú Ù Óë ôĄâ÷ ôā , âäƨç éÓíù ÓĀ äû å óĀ
ÇóÓĀ äû å ëƜ éî Òí Öü â ÃƨåÓ ôĄâ÷ ôā ě Åóù ŏÓ÷í ÃĴì äû å äĀ æĀ ð÷îĀ çñú ÑÁ ÓĀ äû å óĀ êù
ÃæĀ Ó ŏÓ÷í ÓĀ óú Ô î÷ê ôĄâĀ ôƟ ě

Úā óĀ ÈÁ Ý-ÈÁ Ýæù óĀ î÷ê ôĄâĀ ôƟ , ðā óĀ ôù ÖĄĐĀ -ÖĄĐù Òí ô÷ãù Äƨä óĀ ÃƨåÓ Ó÷ìƚ ƨ óŶ ôĄâĀ ôƟ ě
Åóù ŏÓ÷í óú Ãí, Óú ų÷, ëú Õ÷ƚ , ëú Õƪ Òí ëĄí Äƨä çƨŬìƬ óĀ êù ÃæĀ Ó ÇçÓ÷í ôĄâĀ ôƟ ě ÚĄ ëæú ŀì
ƨôíá Òí ƨ óÁ ô Äƨä çñú Òí ëĄí Äƨä çƨŬìƬ óĀ êù ÇçÓ÷í îĀ æ÷ Ø÷ôƜ ⥠îĀ óÓâĀ ôƟ , çíĴâú óé
Óù íŬ÷ ÇųíĄųí óëì÷æú Óû î ôĄðĀ Õù ě ðâƚ ë÷æ ëƜ çíëĄçÓ÷íÓ Õą Óù íŬ÷ ëƜ ëú ĩì â÷ıçìƚ ôā ě äĄ ôù
- ÍÓ Ãžç÷æ, äû óí÷ ÄĬÙ÷äæ ě ÅæëƜ óĀ ŏãë ÓĀ ƨ ðæ÷ ëæú ŀì÷ƨä Ó÷ óðƚ ã÷ ŏîì Òí äû óíĀ ÓĀ ƨðæ÷
ÃæĀ Ó ŏÓ÷í Óù çùĐ÷ ŏ÷çĆ â ôĄâù ôā ě

äĀ ƨÔìĀ , ÚĄ çñú ƨ æÂó÷í Ö÷ó âü á çųĀ èî èû î Äƨä Ô÷ ðƜ Òí ó÷í äû å Äƨä Ãëü âƀçù íâĆ æ äĀ ðƜ , ôî
Õ÷Đù Äƨä ëƜ Øî ÓĀ ÃæĀ Ó ƨ ðå Þ Äƨä Çıçž Óí óéÓĀ éú äĆ ƨå éî çí÷Ńë ÓĄ éđ÷ ÓĀ
æùíĄÕâ÷ ÓíƜ , çú Ŋ, çú Ŋù Òí ƨëŊ Äƨä ÓĀ óë÷æ ëæú ŀìƬ ÓĀ ó÷ã ƨ ðñĆ ð÷ó Òí ŏĀ ë ÓíƜ , Úô÷À é÷Á åƜ ðô÷À
éÁ åĀ íôƜ , ƨÚåí Øî÷ðƜ ƨ ðåí ØîƜ , Úô÷Á óĀ ôÝ÷ðƜ ðô÷Á óĀ ôÝ Ú÷ðƜ , äĀ ÔæĀ Òí éú î÷æĀ çí óëùç ØîĀ
ÄðƜ , Úé Óêù ľì÷ņ÷ƨä çñú ð÷ ë÷íæĀ ð÷îĀ ÓĄ äĀ ÔƜ Ãçæù íŬ÷ ÓĀ ƨ îìĀ ç÷îæ ÓíæĀ ð÷îĀ ÓĀ óëùç
äąĐ Óí ÄðƜ ƨ Ó ìô ôë÷íù íŬ÷ ÓíĀ Õ÷ ě ƨ ÚæÓĀ ëíĀ çí ØëĐ÷ êù ÓÁ ÝÓ Äƨä óĀ íŬ÷ ÓíĀ , ÚÁ Õî
ëƜ Øí ÓĀ ÃçæĀ éĬØĀ Òí Łð÷ëù ÓĀ ƨ îìĀ äû å äĀ æĀ ÓĄ ƨ æìâ Łã÷æ çí ƨ æìâ óëì ØîĀ ÄðƜ , ÃçæĀ
Łð÷ëù Óù íŬ÷ ÓĀ ƨ îìĀ âæ ëæ îÕ÷ðƜ , ƨÚæÓ÷ óðƚ Łð í÷Ú÷ Òí ŏÚ÷ Äƨä ëæú ŀìƬ ÓĀ óú Ô ÓĀ ƨ îìĀ
ôā , Åıì÷ƨä ñú êÕú áìú ū, óú ÔÓ÷íÓ çñú ÑÁ ÓĀ ÕîĀ Ùú íƬ óĀ Ó÷ Ý Óí ÚĄ ëæú ŀì Ãçæ÷ çĀ Ý êí, óé óÁ ó÷í
Óù ô÷ƨæ ÓíâĀ ôƟ , Ĩì÷ óÁ ó÷í ëƜ ÇæóĀ êù ÃƨåÓ ÓĄÆ ƨ ðñĆ ð÷óÖ÷âù, Ãæú çÓ÷íÓ, äú ÂÔ äĀ æĀ ð÷îĀ Òí ç÷çù
ëæú ŀì ôƬÕĀ ?

- ÃÖĴì÷ ìÚë÷æŁì çñû æĆ ç÷ƨô - ôĀ ëæú ŀì ! âû Åæ çñú ÑÁ ÓĄ Óêù ëâ ë÷í, Òí ìÚë÷æ Ãã÷ƚ âĆ óé
ÓĀ óú Ô äĀ æĀ ð÷îĀ ëæú ŀìƬ ÓĀ óĹéĴåù çñú ÑÁ Óù íŬ÷ Óí, ƨÚæóĀ âĀ íù êù çû íù íŬ÷ ôĄðĀ ě Òí
ÅóùƨîìĀ őƂ÷ óĀ îĀ ÓĀ ÄÚ çìƚ Ĵâ Äìƚ îĄÕ çñú ÑÁ Óù ƨôÁ ó÷ ëƜ ç÷ç Òí Ãåëƚ óëÛâĀ ãĀ , Òí Ãé
êù óëÛâĀ ôƟ ě Òí ÅæÓù íŬ÷ óĀ Þ êù ëôÁ Õ÷ æôƩ ôĄâ÷, ĨìƬƨÓ äû å Äƨä ÓĀ ÃƨåÓ ôĄæĀ óĀ
äƧíŌ ÓĄ êù Ô÷æ ç÷æ ëƜ ƨ ëîæĀ çí Ĵìû æ ôù Þ Ô÷ì÷ Ú÷â÷ ôā , Òí Þ ÓĀ Óë Ô÷æĀ óĀ ëî êù
Óë ôĄâ÷ ôā ě ëî ÓĀ Ĵ ìû æ ôĄæĀ óĀ äú Õƚ Ĵå êù Ĵìû æ ôĄ â÷ ôā , äú Õƚ Ĵå ÓĀ Łðļç ôĄæĀ óĀ ð÷ìú Òí
ðü òĆ ƨÝÚî Óù Ãñú äĆ ƨå êù Ĵìû æ ôĄâù ôā ě ÇóóĀ íĄÕƬ Óù Ĵ ìû æâ÷ ôĄæĀ óĀ óéÓĄ óú Ô éđâ÷ ôā ě
ÅæóĀ ìô ÞùÓ ôā ƨ Ó ÕĄ Äƨä çñú ÑÁ ÓĀ æ÷ñ ôĄæĀ óĀ í÷Ú÷ Òí ŏÚ÷ Ó÷ êù æ÷ñ ôĄ Ú÷â÷ ôā ,
Äƨä ÓëƮ Óù êù ÖÝâù ôĄâù ôā ě äĀ ÔĄ, Åóù óĀ ƨ ÚâæĀ ëû ļì óĀ ƨ Úâæ÷ äû å Òí Öù Äƨä çä÷ãƚ âã÷
ƨðâæ÷ äû å Öù Òí éā î Äƨä çñú Åó óëì äñÕú áĀ ëû ļì óĀ êù æôƩ ƨ ëî óÓâĀ ě ĨìƬƨÓ ó÷â óą
ð÷îĀ ë÷Á ó÷ô÷íù ƨ ðäĀ ñù ëæú ŀì éôú â Ä éóĀ ôƟ ě ðĀ Ç æ óðƭçÓ÷íù çñú ÑÁ ÓĀ ô÷ß ë÷Á ó âÓ êù æôƩ
Ó÷íá Ó÷ æ÷ñ Óí äĀ ⥠Ó÷ìƚ æòĆ Ý ĨìƬ æ ôĄ Ú÷ðĀ ? ôĀ ë÷Á ó÷ô÷ƧíìĄ ! âú ë îĄÕ Úé Óú Ù Ó÷î ÓĀ
ÙĄĐĄÕĀ ì÷ æôƩ ? ôĀ çíëĀ ñĆ ðí ! âû ĨìƬ Åæ çñú ÑÁ çí, ÚĄ ƨ Ó ƨ ðæ÷ Ãçí÷å ë÷íĀ Ú÷âĀ ôƟ , äì÷ æôƩ Óíâ÷ ?
ÇæÓĀ ƨ îìĀ âĀ íù Ĵì÷ìóê÷ éÁ ä ôĄ ÕÆ ôā ? ĨìƬ ÇæÓù çùĐ÷ Ùú Đ÷æĀ çí ijì÷æ æôƩ äĀ â÷, Òí ÇæÓù çú Ó÷í
Äıë÷ÑÁ ëƜ äì÷ ŏÓ÷ñ Óí ƨ æòĆ Ýú íâ÷, ÓÞĄíâ÷, Łð÷ãƚ çæ Òí ëû Ôƚ â÷ Äƨä äĄòƬ ÓĄ äû í æôƩ Óíâ÷ ?

ƨôÁ óÓ Òí íŬÓ Ó÷ çíŁçí óÁ ð÷ä -

- Æñðí æĀ óé çñú Äƨä óü òĆ ƨÝ ëæú ŀì ÓĀ ƨ îìĀ íØù ôā , Òí ëæú ŀì Ãçæù êƨū ÓĀ ƨ îìĀ ě ÅóƨîìĀ
ë÷Á ó Ô÷æĀ ëƜ äĄò æôƩ ôĄ óÓâ÷ ě

- ê÷Æ ! óú æĄ, âú Ĺô÷íĀ ñíùí ÓĄ ƨ Úó ÆñĆ ðí æĀ éæ÷ì÷ ôā , Ĩì÷ Çóù æĀ çñú Äƨä ÓĀ ñíùí æôƩ éæ÷ìĀ ôƟ ?
ÚĄ âú ë ÓôĄ ƨ Ó çñú Äƨä ôë÷íĀ Ô÷æĀ ÓĄ éæ÷ìĀ ôƟ , ⥠ôë Óô óÓâĀ ôƟ ƨ Ó ƨ ôÁ óÓ çñú ÑÁ ÓĀ ƨ îìĀ
âú ëÓĄ ÇóæĀ íØ÷ ôā , ĨìƬƨÓ Úā óĀ âú Ĺô÷í÷ ƨ Øų ÇæÓĀ ë÷Á ó çí Øîâ÷ ôā , ðā óĀ ôù ƨ óÁ ô, Õü ō Äƨä Ó÷ ƨ Øų
êù âú Ĺô÷íĀ ë÷Á ó Ô÷æĀ çí Øîâ÷ ôā , ⥠Çæ ÓĀ ƨ îìĀ âú ë ĨìƬ æôƩ ?

- äĀ ÔĄ, ÆñĆ ðí æĀ ëæú ŀìƬ ÓĀ ä÷Á â çā æĀ ë÷Á ó÷ô÷íù çñú ÑÁ ÓĀ óë÷æ éæ÷ìĀ ôƟ ě ÅóóĀ ôë Ú÷æâĀ ôƟ ƨ Ó
ëæú ŀìƬ ÓĄ ë÷Á ó Ô÷æ÷ ÇƨØâ ôā ě

- ƨÚæ ľì÷ņ÷ƨä çñú ÑÁ ÓĀ ä÷Á â ÓĀ żòĆ Ý÷Ĵâ óĀ Ãçæ÷ çŬ ƨóŶ ƨ Óì÷ Ø÷ôâĀ ôĄ , Ĩì÷ âú ë êù ÇæÓĀ âú ļì
ôù ôĄ ? äĀ ÔĄ, âú Ĺô÷íù ëæú ŀì Ú÷ƨâ ÇæÓù çñú Ú÷ƨâ, âú Ĺô÷íĀ äĄ çÕ Òí ÇæÓĀ Ø÷í, âú ë ƨ ðź÷ çđ Óí
óıì÷óıì Ó÷ ƨ ððĀ Ó Óí óÓâĀ ôĄ , ðĀ æôƩ ě Òí ìô âú Ĺô÷í÷ żòĆ Ý÷Ĵâ êù ìú ū æôƩ, ĨìƬƨÓ ÚĄ ä÷Á â
Ó÷ żòĆ Ý÷Ĵâ îĀ âĀ ôĄ ⥠éÁ äí ÓĀ ä÷Á âƬ Ó÷ żòĆ Ý÷Ĵâ ĨìƬ æôƩ îĀ âĀ ? äĀ ÔĄ ! éĴäíƬ ÓĀ ä÷Á â ƨ óÁ ô Òí
ƨéļîù Äƨä ÓĀ óë÷æ ôƟ Òí ðĀ ë÷Á ó Óêù æôƩ Ô÷ âĀ ě ëæú ŀì Òí éĴäí Óù ÄÓü ƨâ êù éôú â óù
ƨëîâù ôā , Úā óĀ ëæú ŀìƬ ÓĀ ô÷ã çÕ Òí æÔ Äƨä ôĄâĀ ôƟ , ðā óĀ ôù éĴäíƬ ÓĀ êù ôƟ ě ÅóƨîìĀ
çíëĀ ñĆ ðí æĀ ëæú ŀìƬ ÓĄ żòĆ Ý÷Ĵâ óĀ ÇçäĀ ñ ƨ äì÷ ôā ƨÓ Úā óĀ éĴäí ë÷Á ó Óêù æôƩ Ô÷âĀ Òí èî÷ƨä
Ô÷Óí ƨ æð÷ƚ ô ÓíâĀ ôƟ , ðā óĀ âú ë êù ƨ Óì÷ ÓíĄ ě Úā ó÷ éĴäíƬ Ó÷ żòĆ Ý÷Ĵâ ó÷Á ÕĄç÷Á Õ ëæú ŀìƬ ÓĀ ó÷ã
ÖÝâ÷ ôā , ðā ó÷ ÃĴì ƨ Óóù Ó÷ æôƩ ě ÅóƨîìĀ ëæú ŀìƬ ÓĄ Ãƨâ ÇƨØâ ôā ƨ Ó ë÷Á ó Ô÷æ÷ óðƚ ã÷ ÙĄĐ
äĀ ðƜ ě

ƨôÁ óÓ ± äĀ ÔĄ ! ÚĄ ë÷Á ó÷ô÷íù çñú Òí ëæú òĆ ì ôƟ ðĀ é îð÷æĆ Òí ÚĄ ë÷Á ó æôƩ Ô÷âĀ , ðĀ ƨ æéƚ î ôĄâĀ ôƟ ,
ÅóóĀ ë÷Á ó Ô÷æ÷ Ø÷ƨôìĀ ě

- ĨìƬ Ãļç óëÛ Óù é÷âƜ ë÷æÓí Óú Ù êù ƨ ðØ÷í æôƩ ÓíâĀ ě äĀ ÔĄ, ƨóÁ ô ë÷Á ó Ô÷â÷ Òí óú Ãí ð÷
Ãíá÷ êƟ ó÷ ë÷Á ó Óêù æôƩ Ô÷â÷, çíĴâú ÚĄ ƨóÁ ô éôú â ëæú ŀìƬ ÓĀ óëú ä÷ì ëƜ ƨ ÕíĀ ⥠ÍÓ ð÷ äĄ ÓĄ
ë÷íâ÷ Òí ÍÓ äĄ ÕĄîù ð÷ âîð÷í ÓĀ ŏô÷í óĀ ëí êù Ú÷â÷ ôā , Òí Úé ðí÷ôù óú Ãí ð÷ Ãíá÷
êƟ ó÷ ƨÚó ŏ÷ƨáóëú ä÷ì ëƜ ƨ Õíâ÷ ôā , âé Çæ ÃæĀ Ó óð÷íƬ Òí ëæú ŀìƬ ÓĄ ë÷íâ÷ Òí ÃæĀ Ó ÕĄîù
éíÙù âã÷ âîð÷í Äƨä ÓĀ ŏô÷íƬ óĀ êù ñùņ æôƩ ƨ Õíâ÷, Òí ƨóÁ ô ÇæóĀ ßíÓĀ ÃîÕ óÝÓ Ú÷â÷
ôā , Òí ðô ƨ óÁ ô óĀ æôƩ ßíâ÷ ě
Òí ÚĄ ŏıìŬ żòĆ Ý÷Ĵâ äĀ Ôæ÷ Ø÷ôĄ ⥠ÍÓ ë÷Á ó÷ô÷íù Ó÷ , ÍÓ äû å Öù Òí Þ÷ô÷íù ëãú í÷ ÓĀ ëļî
ØąéĀ óĀ é÷ôú ìú Ŷ ôĄ ⥠Ãæú ë÷æ ôā ƨ Ó ë÷Á ó÷ô÷íù ÓĄ çÝÓ ÇóÓù Ù÷âù çí Øąé÷ Øđ ôù éā ÞĀ Õ÷ ě
çú æ çíùŬ÷ ôĄÕù ƨ Ó ƨ Óó ƨ Óó ÓĀ Ô÷æĀ óĀ éî Ĵìû æ Òí ÃƨåÓ ôĄâ÷ ôā ě êî÷, âƨæÓ ƨ ðØ÷í âĄ
ÓíĄ ƨ Ó ƨ ÙîÓƬ ÓĀ Ô÷æĀ óĀ ÃƨåÓ éî ôĄâ÷ ôā Ããð÷ íó Òí ÚĄ ó÷í ôā ÇóÓĀ Ô÷æĀ óĀ ? ë÷Á ó
ƨÙîÓĀ ÓĀ óë÷æ Òí äû å Öù ó÷í íó ÓĀ âú ļì ôā , ÅóÓĄ ÚĄ ìú ƨūçûðƚ Ó Ô÷ðĀ ⥠ë÷Á ó óĀ ÃƨåÓ Õú á
Òí éîÓ÷íù ôĄâ÷ ôā , ƨèí ë÷Á ó Ó÷ Ô÷æ÷ ľìãƚ Òí ô÷ƨæÓ÷íÓ, ÃĴì÷ì Ãåëƚ Òí äú òĆ Ý Óëƚ ĨìƬ
æôƩ ?

ƨôÁ óÓ ± ƨÚó äĀ ñ ëƜ ƨ óð÷ì ë÷Á ó ÓĀ ÃĴì Óú Ù êù æôƩ ƨ ëîâ÷, ðô÷Á ð÷ ÄçıÓ÷î ëƜ Ããð÷
íĄÕƨæðü ƨų ÓĀ ƨ îìĀ ë÷Á ó Ô÷æĀ ëƜ äĄò æôƩ ôĄâ÷ ě

- ìô ÄçÓ÷ Óôæ÷ ľìãƚ ôā , ĨìƬƨÓ Úô÷Á ëæú ŀì íôâĀ ôƟ ðô÷Á çü ƨãðù ÃðĿì ôĄâù ôā ě Úô÷Á çü IJðù ôā
ðô÷Á ÔĀ âù ð÷ èî èû î Äƨä ôĄâĀ ôù ôƟ , Òí Úô÷Á Óú Ù êù æôƩ ôĄâ÷, ðô÷Á ëæú ŀì êù æôƩ íô óÓâĀ
ě Òí Úô÷Á Èóí êû ƨë ôā , ðô÷Á ƨ ëòĆ Ý Úî Òí èû î èî÷ô÷í÷ƨä ÓĀ æ ôĄæĀ óĀ ëæú ŀìƬ Ó÷ íôæ÷ êù
äú Öƚ Ý ôā ě Òí ÄçıÓ÷î ëƜ êù ÃĴì Çç÷ìƬ óĀ ƨ æð÷ƚ ô Óí óÓâĀ ôƟ , Úā óĀ ë÷Á ó ÓĀ æ Ô÷æĀ ð÷îĀ
ÓíâĀ ôƟ ě Òí ƨ ðæ÷ ë÷Á ó ÓĀ íĄÕƬ Ó÷ ƨ æð÷íá êù ÒòƨåìƬ óĀ ìã÷ðâĆ ôĄâ÷ ôā , ÅóƨîìĀ ë÷Á ó Ô÷æ÷
ÃĬÙ÷ æôƩ ě
ƨôÁ óÓ ± ÚĄ ÓĄÆ êù ë÷Á ó æ Ô÷ðĀ ⥠çñú ÅâæĀ éđ Ú÷ ìÁ ƨ Ó çü IJðù çí êù æ óë÷ðƜ , Òí ÅóùƨîìĀ
ÆñĆ ðí æĀ ÇæÓù Çıçƨų êù ÃƨåÓ Óù ôā , ⥠ë÷Á ó ĨìƬ æ Ô÷æ÷ Ø÷ƨôìĀ ?

- ð÷ô ! ð÷ô ! ð÷ô ! ìô éú äĆ ƨå Ó÷ ƨ ðçì÷ƚ ó ÄçÓĄ ë÷Á ó÷ô÷í óĀ ôù ôú Ä ôĄÕ÷ ě äĀ ÔĄ, ëæú ŀì Ó÷ ë÷Á ó
ÓĄÆ êù æôƩ Ô÷â÷, çú æ ĨìƬ æ éđ ÕìĀ ě Òí ÅæÓù ÃƨåÓ Çıçƨų ÅóƨîìĀ ôā ƨ Ó ÍÓ ëæú ŀì ÓĀ
ç÷îæ ľìðô÷í ëƜ ÃæĀ Ó çñú ÑÁ Óù ÃçĀ Ŭ÷ ôā ě ÅóƨîìĀ ÆñĆ ðí æĀ ÇæÓĄ ÃƨåÓ Çıçž ƨ Óì÷ ôā ě

ƨôÁ óÓ ± ìĀ ƨ ÚâæĀ Çųí ƨ ÓìĀ , ðĀ óé ľìðô÷í óĹéĴåù ôƟ , çíĴâú çñú ÑÁ ÓĄ ë÷í ÓĀ ë÷Á ó Ô÷æĀ ëƜ Ãåëƚ
⥠æôƩ ôĄâ÷, Òí ÚĄ ôĄâ÷ ôā ⥠âú ë ÓĄ ôĄâ÷ ôĄÕ÷, ĨìƬƨÓ âú Ĺô÷íĀ ëâ ëƜ ƨ æòĀ å ôā ě ÅóƨîìĀ âú ë
ëâ Ô÷Ñ Òí ôë Ô÷ðƜ , ĨìƬƨÓ ôë÷íĀ ëâ ëƜ ë÷Á ó Ô÷æ÷ Ãåëƚ æôƩ ôā ě

íŬÓ ± ôë âú ë óĀ çû ÙâĀ ôƟ ƨ Ó åëƚ Òí Ãåëƚ ľìðô÷í ôù ëƜ ôĄâĀ ôƟ ð÷ ÃĴìŊ ? âú ë Óêù ƨ óŶ æ
Óí óÓĄÕĀ ƨ Ó ľìðô÷í óĀ ƨ êž åë÷ƚ åëƚ ôĄâĀ ôƟ ě ƨ Úó ƨ Úó ľìðô÷í óĀ äû óíƬ Óù ô÷ƨæ ôĄ ðô ðô
'Ãåëƚ' Òí ƨ Úó ƨ Úó ľìðô÷í óĀ ÇçÓ÷í ôĄ , ðô ðô 'åëƚ ' Óô÷â÷ ôā ě ⥠î÷ÔƬ ÓĀ óú Ô î÷êÓ÷íÓ
çñú ÑÁ Ó÷ æ÷ñ Óíæ÷ Ãåëƚ Òí ÇæÓù íŬ÷ óĀ î÷ ÔƬ ÓĄ óú Ô çôú À Ø÷æ÷ åëƚ ĨìƬ æôƩ ë÷æâĀ ? äĀ ÔĄ,
ØĄíù Ú÷íù Äƨä Óëƚ ÅóùƨîìĀ Ãåëƚ ôƟ ƨ Ó ÅæóĀ äû óíĀ Óù ô÷ƨæ ôĄâù ôā ě æôƩ ⥠ڥ ÚĄ Óëƚ
ÚÕâĆ ëƜ ô÷ƨæÓ÷íÓ ôƟ ðĀ ðĀ 'Ãåëƚ' Òí ÚĄ ÚĄ çíĄçÓ÷íÓ ôƟ ðĀ ðĀ 'åëƚ ' Óô÷âĀ ôƟ ě
Úé ÍÓ Ääëù Óù ô÷ƨæ ÓíæĀ óĀ ØĄíù Äƨä Óëƚ ç÷ç ëƜ ƨ ÕæâĀ ôĄ , ⥠Õð÷ƨä çñú ÑÁ ÓĄ ë÷í ÓĀ
éôú âƬ Óù ô÷ƨæ Óíæ÷ ëô÷ç÷ç ĨìƬ æôƩ ? äĀ ÔĄ ! ë÷Á ó÷ô÷íù ëæú ŀìƬ ëƜ äì÷ Äƨä Çųë Õú á ôĄâĀ ôù æôƩ,
ƨÓĴâú Łð÷ãƚ ðñ ôĄÓí äû óíĀ Óù ô÷ƨæ ÓíÓĀ Ãçæ÷ ŏìĄÚæ ƨ óŶ ÓíæĀ ôù ëƜ óä÷ íôâĀ ôƟ ě Úé
ë÷Á ó÷ô÷íù ƨ Óóù çú òĆ Ý çñú ÓĄ äĀ Ôâ÷ ôā âêù ÇóÓĄ ÅĬÙ÷ ôĄâù ôā ƨ Ó ÅóëƜ ë÷Á ó ÃƨåÓ ôā , ë÷íÓí
Ô÷ÈÁ ⥠ÃĬÙ÷ ôĄ ě Òí Úé ë÷Á ó Ó÷ æ Ô÷æĀ ð÷î÷ ÇóÓĄ äĀ Ôâ÷ ôā ⥠ŏóž ôĄâ÷ ôā ƨ Ó ìô
çñú ÄæĴä ëƜ ôā ě Úā óĀ ƨ óÁ ô Äƨä ë÷Á ó÷ô÷íù çñú ƨ Óóù Ó÷ ÇçÓ÷í ⥠æôƩ ÓíâĀ , ƨÓĴâú ÃçæĀ Łð÷ãƚ
ÓĀ ƨîìĀ äû óíĀ Ó÷ ŏ÷á êù îĀ ë÷Á ó Ô÷Óí Ãƨâ ŏóž ôĄ âĀ ôƟ , ðā óĀ ôù ë÷Á ó÷ô÷íù ëæú ŀì êù ôĄâĀ ôƟ ě
ÅóƨîìĀ ë÷Á ó Ó÷ Ô÷æ÷ ƨ Óóù ëæú ŀì ÓĄ ÇƨØâ æôƩ ě
ƨôÁ óÓ ± ÃĬÙ÷ ÚĄ ìôù é÷â ôā ⥠Úé âÓ çñú Ó÷ë ëƜ ÄðƜ âé âÓ ÇæÓ÷ ë÷Á ó æ Ô÷æ÷ Ø÷ƨôìĀ,
Úé éû đĀ ôĄ Ú÷ðƜ ð÷ ëí Ú÷ðƜ âé Ô÷æĀ ëƜ Óú Ù êù äĄ ò æôƩ ě

íŬÓ ± Úā óĀ äĄò ÇçÓ÷í ÓíæĀ ð÷îĀ ë÷â÷ ƨ çâ÷ Äƨä ÓĀ ðü Ŷ÷ðŁã÷ ëƜ ë÷íæĀ Òí ÇæÓĀ ë÷Á ó Ô÷æĀ ëƜ
Ô÷æĀ ëƜ ôā ě Òí ÚĄ ëíĀ çñĆ Ø÷âĆ ÇæÓ÷ ë÷Á ó Ô÷ðĀ ⥠ÇóÓ÷ Łðê÷ð ë÷Á ó÷ô÷íù ôĄæĀ óĀ ÃðĿì
ð÷ŁâĀ ƨÓóù ÃðŁã÷ ëƜ ë÷Á ó æ Ô÷æ÷ Ø÷ƨôìĀ ě

ƨôÁ óÓ ± ƨÚæ çñú ÑÁ Òí çƨŬìƬ Ãã÷ƚ âĆ ÚÁ Õî ëƜ íôæĀ ð÷îƬ óĀ ÇçÓ÷í ƨÓóù Ó÷ æôƩ ôĄâ÷ Òí
ô÷ƨæ ôĄâù ôā , ÇæÓ÷ ë÷Á ó Ô÷æ÷ Ø÷ƨôìĀ ð÷ æôƩ ?

íŬÓ ± æ Ô÷æ÷ Ø÷ƨôìĀ, ĨìƬƨÓ ðĀ êù ÇçÓ÷í ëƜ Ä óÓâĀ ôƟ ě äĀ ÔĄ, Ğĝĝ óą êÁ Õù ƨ Úâæù ñú äĆ ƨå
ÓíâĀ ôƟ , ÇæóĀ ÃƨåÓ çƨðŊâ÷ ÍÓ óú Ãí ð÷ ëú Õ÷ƚ Ããð÷ ëĄí Äƨä çŬù óçƚ Äƨä Óù ƨ æðü ƨų ÓíæĀ
Äƨä ÃæĀ Ó Çųë ÇçÓ÷í ÓíâĀ ôƟ ě Òí Úā óĀ ëæú ŀìƬ Ó÷ Ô÷æ ç÷æ äû óíĀ ÓĀ Ô÷æĀ çùæĀ óĀ ÇæÓ÷
ƨÚâæ÷ Ãæú çÓ÷í ôĄâ÷ ôā , ðā óĀ ÚÁ Õîù ë÷Á ó÷ô÷íù Ó÷ Þ ÚÁ Õîù çñú Òí çŬù ôƟ Òí ÚĄ ƨ ðź÷ ð÷
ƨðØ÷í óĀ ƨ óÁ ô Äƨä ðæŁã çñú Òí çƨŬìƬ óĀ ÇçÓ÷í îĀ ðƜ ⥠ÃæĀ Ó ŏÓ÷í Ó÷ î÷ê ÇæóĀ êù ôĄ
óÓâ÷ ôā ě Åó Ó÷íá ë÷À ó÷ô÷í Ó÷ óðƚ ã÷ ƨ æòĀ å ôĄæ÷ Ø÷ ƨôìĀ ě
êî÷, ƨÚæÓĀ äû å Äƨä Ô÷æĀ çùæĀ ëƜ ÄâĀ ôƟ , ðĀ ë÷â÷ ƨ çâ÷ ÓĀ óë÷æ ë÷ææùì ĨìƬ æ ôĄæĀ Ø÷ƨôìƜ ?
ÆñĆ ðí Óù óü òĆ ƨÝ óĀ êù ƨ ðƨäâ ôĄâ÷ ôā ƨ Ó ëæú ŀìƬ óĀ çñú Òí çŬù Äƨä ÃƨåÓ íôæĀ óĀ Óļì÷á
ôā ě ĨìƬƨÓ ÆñĆ ðí æĀ ëæú ŀìƬ ÓĀ Ô÷æĀ çùæĀ ÓĀ çä÷ãƮ óĀ êù çñú Òí çƨŬìƬ ÓĀ Ô÷æĀ çùæĀ ÓĀ çä÷ãƚ
Ö÷ó, ðü Ŭ, èû î, èî÷ƨä ÃƨåÓ íØĀ ôƟ , Òí ðĀ ƨ ðæ÷ ÚĄâĀ , éĄÍ, óƩØĀ ÓĀ çü IJðù çí ŁðìÁ Çıçž ôĄâĀ ôƟ ě
Òí ðô÷Á ðü òĆ ƨÝ êù Óíâ÷ ôā , ÅóƨîìĀ óëÛ îùƨÚìĀ ƨ Ó Æ ñĆ ðí Ó÷ Ãƨêŏ÷ì ÇæÓĀ ë÷íæĀ ëƜ æôƩ ƨ ÓĴâú
íŬ÷ ôù ÓíæĀ ëƜ ôā ě
ƨôÁ óÓ ± ÚĄ ëæú ŀì çñú ÓĄ ë÷í ÓĀ ë÷Á ó Ô÷ðƜ Çæ ÓĄ ç÷ç ôĄâ÷ ôā , Òí ÚĄ ƨ éÓâ÷ ë÷Á ó ëû ļì óĀ
îĀ ð÷ êā íð, Ø÷ëú İß÷, äú Õ÷ƚ , ÚÔā ì÷ Ããð÷ ð÷ëë÷Õƚ Òí ìŭ Äƨä Óù íùƨâ óĀ Øđ÷ óëçƚ á Óí Ô÷ðƜ âĄ
ÇæÓĄ ç÷ç æôƩ ôĄæ÷ Ø÷ƨôìĀ, ĨìƬƨÓ ðĀ ƨ ðƨå ÓíÓĀ Ô÷ âĀ ôƟ ě

íŬÓ ± ÚĄ ÓĄÆ ë÷Á ó æ Ô÷ðĀ , æ ÇçäĀ ñ Òí æ Ãæú ëƨâ Äƨä äĀ ðĀ , ⥠çñú Äƨä Óêù æ ë÷íĀ Ú÷ðƜ
-

Ãæú ëĴâ÷ ƨ ðñƨóâ÷ ƨ æôĴâ÷ ŃìƨðŃìù ě
óÁ ŁÓų÷ƚ ØĄçôâ÷ƚ Ø Ô÷äÓñĆ ØĀ ƨų Ö÷âÓ÷ Ĝ
Ģ ě ñĆ îĄĝ ĢĞ Ĝ

ë÷ íæĀ Óù Äŭ÷ äĀ æĀ , ë÷Á ó ÓĀ Ó÷ÝæĀ , çñú Äƨä ÓĀ ë÷íæĀ , ÇæÓĄ ë÷íæĀ ÓĀ ƨ îìĀ îĀ æĀ Òí éĀ ØæĀ , ë÷Á ó
ÓĀ çÓ÷æĀ , çíóæĀ Òí Ô÷æĀ ð÷îĀ ÄÞ ëæú ŀì Ö÷âÓ ƨ ôÁ óÓ Ãã÷ƚ âĆ ìĀ óé ç÷çÓ÷íù ôƟ ě

Òí êā íð Äƨä ÓĀ ƨ æƨëų óĀ êù ë÷Á ó Ô÷æ÷ ë÷íæ÷ ð ëíð÷æ÷ ëô÷ç÷çÓëƚ ôā ě ÅóƨîìĀ äì÷îú
çíëĀ ñĆ ðí æĀ ðĀ äƬ ëƜ ë÷Á ó Ô÷æĀ ð÷ çñú Äƨä ÓĀ ë÷íæĀ Óù ƨðƨå æôƩ ƨ îÔù ě

-

- ÓôĄ Úù ! ë÷Á ó Ùû Ý÷, óĄ Ùû Ý÷, çíĴâú ëź ëƜ âĄ ÓĄÆ êù äĄò æôƩ ôā ?

- ëź çùæĀ ëƜ êù ðā óĀ ôù äĄò ôƟ Úā óĀ ƨ Ó ë÷Á ó Ô÷ æĀ ëƜ ě ëæú ŀì ëź çùæĀ óĀ æñĀ ÓĀ Ó÷íá
æòĆ Ýéú äĆ ƨå ôĄÓí ÃÓųƚ ľì Óí îĀ â÷ Òí Óųƚ ľì ÓĄ ÙĄ Đ äĀ â÷ ôā , Ĵì÷ì Ó÷ ÃĴì÷ì Òí ÃĴì÷ì Ó÷
Ĵì÷ì Äƨä ƨðçíùâ Óëƚ Óíâ÷ ôā ě Òí ëź Óù Çıçƨų ƨ ðÓü â çä÷ãƮ óĀ ôĄâù ôā , Òí ðô ë÷Á ó÷ô÷íù
ÃðĿì ôĄ Ú÷â÷ ôā , ÅóƨîìĀ ÅóÓĀ çùæĀ óĀ Äıë÷ ëƜ ƨ ðÓ÷í Çıçž ôĄâĀ ôƟ ě Òí ÚĄ ëź çùâ÷ ôā , ðô
ƨðź÷ƨä Õú áƬ óĀ íƨôâ ôĄÓí Çæ äĄòƬ ëƜ èÁ ó Óí ÃçæĀ åëƚ , Ããƚ, Ó÷ë Òí ëĄŬ èîƬ ÓĄ ÙĄĐ
çñú ðâĆ Äô÷í, ƨæŌ÷, êì, ëā ãú æ Äƨä ÓëƮ ëƜ ŏðü ų ôĄÓí ÃçæĀ ëæú ŀì-ÚĴë ÓĄ ľìãƚ Óí äĀ â÷ ôā ě
ÅóƨîìĀ æñ÷ Ãã÷ƚ âĆ ëäÓ÷íÓ ŌľìƬ Ó÷ óĀ ðæ Óêù æ Óíæ÷ Ø÷ƨôìĀ ě
Úā ó÷ ëź ôā , ðā óĀ ê÷Á Õ Äƨä çä÷ãƚ êù ë÷äÓ ôƟ , ÅóƨîìĀ ÅæÓ÷ óĀ ðæ Óêù æ ÓíĀ , ĨìƬƨÓ ìĀ êù éú äĆ ƨå
Ó÷ æ÷ñ ÓíÓĀ ŏë÷ä, ÄîŁì Òí ƨ ôÁ ó÷ Äƨä ëƜ ëæú ŀì ÓĄ îÕ÷ äĀ âĀ ôƟ ě ÅóƨîìĀ ëźç÷æ ÓĀ óë÷æ
ÅæÓ÷ êù óðƚ ã÷ ƨ æòĀ å ôù ôā ě

ÅóƨîìĀ ôĀ å÷ƨëƚ Ó óĭÚæ îĄÕĄ ! Äç Åæ çñú ÑÁ Óù í Ŭ÷ âæ, ëæ, åæ óĀ ĨìƬ æôƩ ÓíâĀ ? ô÷ì !! éĐĀ
ñĄÓ Óù é÷â ôā ƨ Ó Úé ƨ ôÁ óÓ îĄÕ Õ÷ì, éÓíĀ Äƨ ä çñú Òí ëĄí Äƨä çƨŬìƬ ÓĄ ë÷íæĀ ÓĀ ƨ îìĀ
- ƨ Ó äĀ ÔĄ ! ôëÓĄ ƨ ðæ÷ Ãçí÷å éú íĀ ô÷î óĀ ë÷íâĀ ôƟ , Òí ôë íŬ÷ ÓíæĀ âã÷ ë÷íæĀ ð÷îƬ ÓĄ êù
äû å Äƨä Ãëü â çä÷ãƚ äĀ æĀ ÓĀ ƨ îìĀ ÇçøŁãâ íôæ÷ Ø÷ôâĀ ôƟ , Òí ë÷íĀ Ú÷æ÷ æôƩ Ø÷ôâĀ ě äĀ ÔĄ, ôë
îĄÕƬ Ó÷ óðƚ Łð çíĄçÓ÷í ÓĀ ƨ îìĀ ôā , Òí ôë ÅóùƨîìĀ çú Ó÷íâĀ ôƟ ƨ Ó ôëÓĄ Äç îĄÕ éØ÷ðƜ, ôë
âú Ĺô÷íù ê÷ò÷ ëƜ Ãçæ÷ äú ÂÔ æôƩ óëÛ÷ óÓâĀ , Òí Äç îĄÕ ôë÷íù ê÷ò÷ æôƩ Ú÷æâĀ, æôƩ ⥠Ĩì÷
ôëëƜ óĀ ƨ Óóù ÓĄ ÓĄÆ ë÷íâ÷, ⥠ôë êù Äç îĄÕƬ ÓĀ óżñ ÃçæĀ ë÷íæĀ ð÷îƬ ÓĄ Ĵì÷ìľìðŁã÷ óĀ
è÷Á óù çí æ Øđð÷ äĀ âĀ ? ôë Åó óëì Ãâùð ÓòĆ Ý ëƜ ôƟ , ĨìƬƨÓ ÓĄÆ êù ôëÓĄ éØ÷æĀ ëƜ Çźâ
æôƩ ôĄâ÷ ě Òí ÚĄ ÓĄÆ ôĄâ÷ ôā ⥠ÇóóĀ ë÷Á ó÷ô÷íù ŻĀ ò ÓíâĀ ôƟ ě ÃŁâú , ðĀ ⥠Łð÷ãƚ ÓĀ ƨ îìĀ
ŻĀ ò ÓíĄ âĄ ÓíĄ, ĨìƬƨÓ 'Łð÷ãƪ äĄòÁ æ çĿìƨâ' ÚĄ Łð÷ãƚ ó÷åæĀ ëƜ âıçí ôƟ , ðĀ ÃçæĀ äĄòƬ çí ijì÷æ
æôƩ äĀ âĀ , ƨÓĴâú äû óíƬ ÓĄ ô÷ƨæ ôĄ ⥠ôĄ ëú ÛÓĄ óú Ô ôĄ æ÷ Ø÷ƨôìĀ, çíĴâú ÚĄ ÇçÓ÷íù ôƟ ðĀ ÅæÓĀ éØ÷æĀ
ëƜ ÃıìĴâ çú ſò÷ãƚ ÓíƜ , Úā ó÷ ƨ Ó Äìƚ îĄÕ óü òĆ ƨÝ ÓĀ ÄíĹê óĀ ÄÚ âÓ ðĀ äĄū íùƨâ óĀ ŏñÁ óæùì
Óëƚ ÓíâĀ ÄìĀ ôƟ , ðā óĀ ôù óé êû ÕĄîŁã óĭÚæ ëæú ŀìƬ ÓĄ Óíæ÷ ÇƨØâ ôā ě

åĴì ôā Äì÷ƚ ðųƚ äĀ ñð÷óù Äìƚ îĄÕƬ ÓĄ ƨ Ó ƨ ÚĴôƬæĀ Æ ñĆ ðí ÓĀ óü òĆ ƨÝŃë ÓĀ Ãæú ó÷í çíĄçÓ÷í ôù ëƜ
Ãçæ÷ âæ, ëæ, åæ îÕ÷ì÷ Òí îÕ÷âĀ ôƟ , ÅóùƨîìĀ Äì÷ƚ ðųƪì í÷Ú÷, ëô÷í÷Ú÷, ŏå÷æ Òí åæ÷đĆ ì îĄÕ
Äåù çü IJðù ëƜ ÚÁ Õî íÔâĀ ãĀ ƨ Ó ƨ ÚóóĀ çñú Òí çƨ ŬìƬ Óù íŬ÷ ôĄÓí ÒòƨåìƬ Ó÷ ó÷í äû å Äƨä
çƨðŊ çä÷ãƚ Çıçž ôƬ , ƨÚæÓĀ Ô÷æĀ çùæĀ óĀ ÄíĄĪì, éú äĆ ƨå-éî, çí÷Ńë Äƨä óäÕú á éđƜ ě Òí ðü ŬƬ ÓĀ
ÃƨåÓ ôĄæĀ óĀ ðò÷ƚ -Úî Òí ð÷ìú ëƜ ÄŌƚ â÷ Òí ñú äĆ ƨå ÃƨåÓ ôĄâù ôā ě çñú Òí çŬù Äƨä ÓĀ
ÃƨåÓ ôĄæĀ óĀ Ô÷â êù ÃƨåÓ ôĄâ÷ ôā ě çíĴâú Åó óëì ÓĀ ëæú ŀìƬ Ó÷ ÅóóĀ ƨ ðçíùâ ľìðô÷í ôā
ƨÓ ÚÁ ÕîƬ ÓĄ Ó÷Ý Òí ÓÝð÷ ß÷îæ÷, çñú ÑÁ ÓĄ ë÷ í Òí ëíð÷ Ô÷æ÷ Òí ƨ ðòĆ Ý÷ Äƨä Ó÷ Ô÷â
ÔĀ âƬ ëƜ ß÷î Ããð÷ ßîð÷ Óí íĄÕƬ Óù ðü äĆ ƨå ÓíÓĀ óÁ ó÷í Ó÷ Ãƨôâ Óíæ÷, ŁðŏìĄÚæ ó÷åæ÷ Òí
çíŏìĄÚì çí ijì÷æ æ äĀ æ÷; Åıì÷ƨä Ó÷ë ÇļÝĀ ôƟ ě
'ƨðò÷äĵìëü âÁ Ņ÷ƃëĆ ' óıçú ſòƬ Ó÷ ìôù ƨ óŶ÷Ĵâ ôā ƨ Ó ƨ ðò óĀ êù Ãëü â îĀ æ÷ ě Åóù ŏÓ÷í Õ÷ì Äƨä
Ó÷ ë÷Á ó ƨ ðòðâĆ ëô÷íĄÕÓ÷íù ÙĄĐÓí Òí ÇæóĀ Çıçž ôú Í äû å Äƨä Ãëü â íĄÕæ÷ñÓ ôƟ ÇæÓĄ îĀ æ÷
ě ÃâÂÍð ÅæÓù íŬ÷ ÓíÓĀ ƨ ðòıì÷Õù Òí Ãëü âêĄÚù óé ÓĄ ôĄæ÷ Ø÷ƨôìĀ ě óú æĄ éĴåú ðÕƭ ! âú Ĺô÷í÷
âæ, ëæ, åæ Õ÷ì Äƨä Óù íŬ÷ƀç çíĄçÓ÷í ëƜ æ îÕĀ ⥠ƨ Óó Ó÷ë Ó÷ ôā ? äĀ ÔĄ, çíë÷ıë÷ Ó÷
Łðê÷ð ƨ Ó ƨ ÚóæĀ óé ƨ ðñĆ ð Òí óé çä÷ãƚ çíĄçÓ÷í ôù ÓĀ ƨîìĀ íØ íĨÔĀ ôƟ , ðā óĀ âú ë êù Ãçæ÷
âæ, ëæ, åæ çíĄçÓ÷í ôù ÓĀ ƨ îìĀ Ãçƚ á ÓíĄ ě
éĐĀ ÄñĆ Øìƚ Óù é÷â ôā ƨ Ó çñú ÑÁ ÓĄ çùĐ÷ æ ôĄæĀ ÓĀ ƨ îìĀ Ĵì÷ìçúŁâÓ ëƜ ľìðŁã÷ êù ƨ îÔù ôā
Òí ƨ Úâæù éĄÛ óú Ôçû ðƚ Ó ÇÞ÷ óÓƜ ƨ ðâæ÷ ôù Çæ çí åí÷ Ú÷ðĀ ě ŕùëâù í÷Úí÷ÚĀ ñĆ ðíù ŕùƨðĨÝĄƧíì÷
Ãľìūð÷áù çñú ÑÁ ÓĄ ÚĄ ÚĄ äú ÂÔ ƨ äì÷ Ú÷â÷ ôā ð ô ðô æ ƨ äì÷ Ú÷ðĀ ě ÚĄ ìôù é÷â ôā ƨ Ó
ÃƨåÓ ÓĄÆ äú ÂÔ ôĄâ÷ ôā ? Ĩì÷ è÷Á óù óĀ ÃƨåÓ äú ÂÔ éĴäùÕü ô ëƜ ôĄâ÷ ôā ? ƨÚó ƨÓóù Ãçí÷åù óĀ çû Ù÷
éÁ åùÖí çí íôæĀ ëƜ ? ⥠ðô ŁçòĆ Ý ÓôĀ Õ÷ ƨ Ó è÷Á óù ëƜ æôƩ, ƨÓĴâú éĴåùÖí ÓĀ íôæĀ ëƜ ě

Òí ÚĄ ÓĄÆ ëæú ŀì êĄÚæ ÓíæĀ ÓĄ ÇçøŁãâ ôĄ ÇóÓĀ ÄÕĀ óĀ êĄÚæ ÓĀ çä÷ãƚ ÇÞ÷ ƨîìĀ Ú÷ðƜ Òí
ÇóÓĄ ðô÷Á óĀ äû í ƨ Óì÷ Ú÷ðĀ , ⥠Ĩì÷ ðô óú Ô ë÷æĀ Õ÷ ? ÎóĀ ôù ÄÚÓî ÓĀ óëì ëƜ ÓĄÆ Õ÷ì Äƨä
çñú óíÓ÷íù ÚÁ Õî ëƜ Ú÷Óí Ö÷ó Òí çų÷ ÚĄ ƨ Ó ÇĴôƩ ÓĀ êĄÚæ÷ãƚ ôƟ , ƨðæ÷ ëôóû î ƨ äìĀ Ô÷ðƜ ð
Ô÷æĀ ÓĄ Ú÷ðƜ , ⥠éĀ Ø÷íĀ ÇĴôƩ çñú ÑÁ Òí ÇæÓĀ Łð÷ƨëìƬ Óù äú äƚ ñ÷ ôĄâù ôā ě ÚÁ Õî ëƜ ÄÕ îÕ Ú÷ðĀ
⥠Óú Ù ƨ ØĴâ÷ æôƩ, ƨÓĴâú ðĀ çñú æ Ô÷æĀ ç÷ðƜ ě ô ë ÓôâĀ ôƟ ƨ Ó ƨÓóù Ãƨâ Ŭú å÷âú í í÷Ú÷ ð÷
í÷Úçú ſò ÓĀ ó÷ëæĀ ÄìĀ Ø÷ðî Äƨä ð÷ ßéîíĄÝù Äƨä Ùùæ Óí æ Ô÷æĀ äĀ ðƜ Òí ÇæÓù äú äƚ ñ÷ Óù
Ú÷ðĀ ⥠Úā ó÷ äú ÂÔ ÅæÓĄ ƨ ðƨäâ ôĄÕ÷ Ĩì÷ ðā ó÷ ôù Çæ çñú , çƨŬìƬ Òí ÇæÓĀ Łð÷ƨëìƬ ÓĄ æ ôĄâ÷
ôĄÕ÷ ?

ijì÷æ äĀ Óí óú ƨæìĀ ƨÓ Úā ó÷ äú ÂÔ óú Ô ÃçæĀ ÓĄ ôĄâ÷ ôā , ðā ó÷ ôù ÒíƬ ÓĄ êù óëÛ÷ ÓùƨÚìĀ ě Òí
ìô êù ijì÷æ ëƜ íƨÔìĀ ƨ Ó ðĀ çñú Äƨä Òí ÇæÓĀ Ł ð÷ëù âã÷ ÔĀ âù Äƨä Óëƚ ÓíæĀ ð÷îĀ ŏÚ÷ ÓĀ
çñú Äƨä Òí ëæú ŀìƬ Òí ëæú ŀìƬ ÓĀ ÃƨåÓ çú ſò÷ãƚ ôù óĀ í÷Ú÷ Ó÷ ÎñĆ ðìƚ ÃƨåÓ éđâ÷ Òí Ĵìû æ
óĀ æòĆ Ý ôĄ Ú÷â÷ ôā , ÅóùƨîìĀ í÷Ú÷ ŏÚ÷ óĀ Óí îĀ â÷ ôā ƨÓ ÇæÓù íŬ÷ ìã÷ðâĆ ÓíĀ , æ ƨ Ó í÷Ú÷ Òí
ŏÚ÷ ÓĀ ÚĄ óú Ô ÓĀ Ó÷íá Õ÷ì Äƨä çñú ôƟ ÇæÓ÷ æ÷ ñ ƨ Óì÷ Ú÷ðĀ ě ÅóƨîìĀ ÄÚ âÓ ÚĄ ôú Ä
óĄ ôú Ä, ÄÕĀ ÄÀ ÔƜ ÔĄî Óí óéÓĀ ô÷ƨæÓ÷íÓ ÓëƮ ÓĄ æ ÓùƨÚìĀ Òí æ ÓíæĀ äùƨÚìĀ ě ô÷Á , ôë
îĄÕƬ Ó÷ ìôù Ó÷ë ôā ƨ Ó Äç îĄÕƬ ÓĄ êî÷Æ Òí éú í÷Æ ÓĀ Ó÷ë Úâ÷ äĀ ðƜ , Òí Äç îĄÕƬ Ó÷
ìôù Ó÷ë ôā ƨ Ó çŬç÷â ÙĄĐ óéÓù íŬ÷ Òí éđâù ÓíæĀ ëƜ âıçí íôƜ ě óðƚ ñƨūë÷æĆ ÚÕäùñĆ ðí ôë
Òí Äç çí çûáƚ Óü ç÷ ÓíĀ ƨ Ó ƨ ÚóóĀ ôë Òí Äç îĄÕ ƨ ðñĆ ð ÓĀ ô÷ƨæÓ÷íÓ ÓëƮ ÓĄ ÙĄĐ
óðƭçÓ÷íÓ Ó÷ëƬ ÓĄ ÓíÓĀ óé îĄÕ ÄæĴä ëƜ íôƜ ě Åæ óé é÷âƬ ÓĄ óú æ ëâ ß÷îæ÷ ƨÓĴâú óú æ
íÔæ÷, Åæ Ãæ÷ã çñú ÑÁ ÓĀ ŏ÷áƬ ÓĄ ñùņ éØ÷Ñ ě

ôĀ ëô÷í÷Ú÷ƨåí÷Ú ÚÕäùñĆ ðí ! ÚĄ ÅæÓĄ ÓĄÆ æ éØ÷ðĀ ⥠Äç ÅæÓù íŬ÷ ÓíæĀ Òí ôë óĀ Óí÷æĀ ëƜ
ñùņ Çźâ ôû ƨÚìĀ Ĝ

ĜÅƨâ óëùŬ÷-ŏÓíáëĆ Ĝ


Åó óê÷ ÓĀ ƨ æìë
- óé ƨ ðñĆ ð ÓĄ ƨ ðƨðå óú Ô çôú À Ø÷æ÷ Åó óê÷ Ó÷ ëú ĩì ÇŵĀ Ŀì ôā , ƨÓóù Óù ô÷ƨæ Óíæ÷ ŏìĄÚæ
æôƩ ě

ğ - ÚĄ ÚĄ çä÷ãƚ óü òĆ ƨÝŃë÷æú Óû î ƨ Úó ƨ Úó ŏÓ÷í óĀ ÃƨåÓ ÇçÓ÷í ëƜ ÄðĀ , Çó Çó óĀ
ÄçĆ â÷ƨêŏ÷ì÷æú ó÷í ìã÷ìĄĪì óðƚ ƨôâ ƨ óŶ Óíæ÷ Åó óê÷ Ó÷ çíë çú ſò÷ãƚ ôā ě

Ġ- ƨ Úó ƨ Úó ÓĹëƚ óĀ éôú â ô÷ƨæ Òí ãĄĐ÷ î÷ê ôĄ, Çó Çó ÓĄ óê÷ Óųƚ ľì æôƩ óëÛâù ě

- ÚĄ ÚĄ ëæú òĆ ì Åó çíëƨôâÓ÷íù Ó÷ìƚ ëƜ , âæ, ëæ, åæ óĀ ŏìâĆ æ Òí óô÷ìâ÷ ÓíĀ , ðô ðô Åó óê÷
ëƜ ŏƨâòĆ Þ÷ ÓĀ ìĄĪì ôĄðĀ ě

- ÚĄ ƨ Ó ìô Ó÷ĺìƚ óðƚ ƨôâÓ÷íù ôā , ÅóƨîìĀ ìô óê÷ êû ÕĄîŁã ëæú òĆ ì Ú÷ƨâ óĀ óô÷ìâ÷ Óù çû íù
Äñ÷ íÔâù ôā ě

- ÚĄ ÚĄ óê÷ äĀ ñ-äĀ ñ÷Ĵâí Òí Żùç-Żùç÷Ĵâí ëƜ çíĄçÓ÷í ôù Óíæ÷ ÃêùòĆ Ý íÔâù ôā , ðô-ðô Åó
óê÷ Óù óô÷ìÓ÷Ƨíáù óëÛù Ú÷âù ôā ě

- ÚĄ ÚĄ Úæ í÷Úæùƨâ ð÷ ŏÚ÷ ÓĀ ÃêùòĆ Ý óĀ ƨ ðſŶ, Łð÷ãƪ, ŃĄåù Òí Ãƨðź÷ƨä íĄÕƬ óĀ ŏëų ôĄÓí
í÷Ú÷ Òí ŏÚ÷ ÓĀ ƨ îìĀ ÃƨæòĆ Ý ÓĹëƚ ÓíĀ , ðô ðô Å ó óê÷ Ó÷ óĹéĴåù æ óëÛ÷ Ú÷ðĀ ě

____________________________

Ççƨæìë
æ÷ë

ôā ě

ÇŵĀ ñ

- Å ó óê÷ ÓĀ ÇŵĀ ñ ðĀ ôù ôƟ ÚĄ ƨ Ó ÅóÓĀ ƨ æìëƬ ëƜ ðáƚ æ ƨ ÓìĀ ÕìĀ ôƟ ě

Ġ ÚĄ îĄÕ Åó óê÷ ëƜ æ÷ë ƨ îÔ÷æ÷ Ø÷ôƜ Òí Åó ÓĀ ÇŵĀ ñ÷æú Óû î ÄØíá Óíæ÷ Ø÷ôƜ ðĀ Åó óê÷
ëƜ ŏƨðòĆ Ý ôĄ óÓâĀ ôƟ , çíĴâú ÇæÓù Äìú Ğĥ ðòƚ óĀ Ĵìû æ æ ôĄ ě ÚĄ îĄÕ Åó óê÷ ëƜ ŏƨðòĆ Ý ôƬ
ðĀ 'ÕĄíŬÓóê÷óäĆ ' Óôî÷ðƜ ÕĀ ě

- ƨ Úæ Ó÷ æ÷ë Åó óê÷ ëƜ óä÷Ø÷í óĀ ÍÓ ðòƚ í ô÷ ôĄ Òí ðĀ ÃçæĀ Äì Ó÷ ñâ÷Á ñ ð÷ ÃƨåÓ
ë÷ƨóÓ ð÷ ð÷ƨòƚ Ó Åó óê÷ ÓĄ äƜ , ðĀ 'ÕĄíŬÓóê÷óäĆ ' ôĄ óÓâĀ ôƟ ě Òí óĹëƨâ äĀ æĀ Ó÷ ÃƨåÓ÷í
ÓĀ ðî ÕĄíŬÓóê÷óäƬ ôù ÓĄ ôĄÕ÷ ě

ÕĄíŬÓóê÷óäĆ éææĀ ÓĀ ƨ îìĀ ÕĄÓü ŀì÷ƨäíƨŬáù óê÷ ëƜ ðòƚ êí æ÷ë íôæĀ Ó÷ ƨ æìë ƨ Óóù ľìƨū ÓĀ
ƨîìĀ ÃĴâíÁ Õóê÷ ƨñƨãî êù Óí óÓâù ôā ě Åó óê÷ ëƜ ðòƚ êí íôÓí ÕĄíŬÓóê÷óäĆ éææĀ Ó÷
ƨæìë ÕĄÓü ŀì÷ƨäíƨŬáù óê÷ ÓĀ äû óíĀ ðòƚ óĀ Ó÷ë ÄðĀ Õ÷ ě

í÷Ú÷, óíä÷í ð÷ éĐĀ éĐĀ ó÷ôû Ó÷í Äƨä ÓĄ Åó óê÷ ÓĀ óê÷óäĆ éææĀ ÓĀ ƨîìĀ ñâ÷Á ñ ôù äĀ æ÷
ÄðĿìÓ æôƩ, ðĀ ÍÓð÷í ð÷ ë÷ƨóÓ ð÷ ð÷ƨòƚ Ó ÃçæĀ Çıó÷ô ð÷ ó÷ëIJì÷ƚ æú ó÷í äĀ óÓâĀ ôƟ ě

ÃĴâíÁ Õóê÷ ƨÓóù ƨ ðñĀ ò ôĀ âú óĀ ØĴä÷ æ äĀ æĀ ð÷îĀ çú ſò ÓĄ êù ÕĄíŬÓóê÷óäĆ éæ÷ óÓâù ôā ě

æùØĀ ƨîÔù ôú Æ ƨ ðñĀ ò äñ÷ÑÁ ëƜ Çæ óê÷óäƬ Óù êù, ÚĄ ÕĄíŬÓóê÷óäĆ æôƩ éæĀ , óĹëƨâ îù Ú÷
óÓâù ôā ±

Úé ƨ æìëƬ ëƜ Ĵ ìû æ÷ƨåÓ ñĄåæ Óíæ÷ ôĄ ě

Úé ƨÓ ƨ ðñĀ ò ÃðŁã÷ ëƜ ÃĴâíÁ Õóê÷ ÇæÓù óĹëƨâ îĀ æù ìĄĪì Òí ÄðĿìÓ óëÛĀ ě

- ÚĄ Åó óê÷ ÓĀ ÇŵĀ ñ ÓĀ ƨ ðſŶ ÓĹëƚ ÓíĀ Õ÷ ðô æ âĄ ÕĄíŬÓ Òí æ ÕĄíŬÓóê÷óäĆ ƨÕæ÷
Ú÷ðĀ Õ÷ ě

ſçì÷ äƜ , ð÷ ƨ ÚóÓĄ ÃĴâíÁ Õóê÷ ƨ ðź÷ Äƨä ŕĀ òĆ Þ Õú áƬ óĀ ë÷ææùì óëÛĀ ě

- ÍÓ ó÷å÷íá, äû óíù ÃĴâíÁ Õ ě

æā ƨ ëƨųÓ ě

- ŏƨ âë÷ó ÍÓ ð÷í ôú Ä ÓíĀ Õù, ÇóëƜ ëôùæĀ êí Ó÷ Äì-ľìì Òí óê÷ ÓĀ Ó÷ìƚ Óų÷ƚ ÑÁ Óù ƨ Ńì÷ÑÁ
Ó÷ ðáƚ æ ƨ Óì÷ Ú÷ðĀ ÚĄ ƨ Ó Óãæ ìĄĪì ôĄ ě

- Ó÷ ƨâƚ Ó Òí ðā ñ÷Ô ÓĀ ÃĴâ ëƜ ôú Ä ÓíĀ , Çó ëƜ ÄçĆ âĄū ƨ ðØ÷í, ë÷ƨóÓ óê÷ Ó÷ Ó÷ìƚ , ŏıìĀ Ó
ŏÓ÷í Ó÷ Äì-ľìì óëÛæ÷ Òí óëÛ÷æ÷ ôĄðĀ ě

- Úé Óêù ëĴŊù, ŏå÷æ Òí ÃĴâíÁ Õóê÷ ÄðĿìÓ Ó÷ìƚ Ú÷æĀ Çóù óëì ìô óê÷ ôĄ Òí ÇóëƜ
ƨðñĀ ò Ó÷ìƮ Ó÷ ŏéĴå ôĄðĀ ě

- ÍÓ ŏƨâƨæƨå, äû óíĀ ŏƨâòĆ ƨÞâ Òí âùóíĀ ÃƨåÓ÷íù ě

- ŏƨ âƨæƨå óê÷óäĆ ÃçæĀ ÃçæĀ óëú ä÷ìƬ ÓĀ ŏƨâƨæƨå ôƬÕĀ , Òí ÇĴôƜ ÇæÓĀ óëú ä÷ì ƨ æìâ ÓíƜ ÕĀ ě ÓĄÆ
óëú ä÷ì Úé Ø÷ôĀ ÃçæĀ ŏƨâƨæƨå ÓĄ éäî óÓâ÷ ôā ě

-

ÃçæĀ ÃçæĀ óëú ä÷ìƬ Óù óĹëƨâ óĀ ÃçæĀ ÓĄ ƨ ðŭ íÔæ÷ ě

ÃçæĀ ÃçæĀ óëú ä÷ìƬ ÓĄ ÃĴâíÁ Õóê÷ ÓĀ Ó÷ìƚ , ÚĄ ƨÓ ŏÓÝ ÓíæĀ ÓĀ ìĄĪì ôƬ , éâî÷æ÷ ě

ÃçæĀ ÃçæĀ óëú ä÷ìƬ óĀ ØĴä÷ ÅÓů÷ ÓíÓĀ ÓĄò÷ijìŬ ÓĄ äĀ æ÷ ě

- ŏƨ âòĆ ƨÞâ óê÷óäĆ ƨ ðñĀ ò Õú áƬ ÓĀ Ó÷íá ŏ÷ì ð÷ƨòƚ Ó, æā ƨëƨųÓ Òí ó÷å÷íá óê÷ ëƜ ƨ æìâ ƨ ÓìĀ
Ú÷ðƜ , ŏƨâòĆ ƨÞâ óê÷óäĆ ÃĴâíÁ Õóê÷ ëƜ ÍÓ ƨâô÷Æ óĀ ÃƨåÓ æ ôƬ ě

- ŏƨ â ðā ñ÷Ô Óù óê÷ ëƜ ÃĴâíÁ Õóê÷ ÓĀ ŏƨâòĆ ƨÞâ óê÷óäĆ Òí ÃƨåÓ÷íù ð÷ƨòƚ Ó ó÷å÷íá óê÷ ëƜ
ƨèí óĀ ƨ æìâ ƨ ÓìĀ Ú÷ðƜ , Òí ÓĄÆ çú í÷æ÷ ŏƨâòĆ ƨÞâ óê÷óäĆ Òí ÃƨåÓ÷íù çú æð÷ƚ í ƨ æìú ū ôĄ óÓâ÷ ôā
ě

- Úé ðòƚ ÓĀ çƨôîĀ ƨ Óóù ŏƨâòĆ ƨÞâ óê÷óäĆ Òí ÃƨåÓ÷íù Ó÷ Łã÷æ Ƨ íū ôĄ, ⥠ÃĴâíÁ Õóê÷ Äç ôù
ÇóÓĀ Łã÷æ çí ƨ Óóù Òí ìĄĪì çú ſò ÓĄ ƨ æìâ Óí óÓâù ôā ě

- ÃĴâíÁ Õóê÷ Ó÷ìƚ ÓĀ ŏéĴå ƨ æƨëų ÇƨØâ ľìðŁã÷ éæ÷ óÓâù ôā , çíĴâú ðô ƨ æìëƬ Òí ÇçƨæìëƬ óĀ
ƨðſŶ æ ôĄ ě

- ÃĴâíÁ Õóê÷ ƨ Óóù ƨ ðñĀ ò Ó÷ìƚ ÓĀ ÓíæĀ Òí óĄØæĀ ÓĀ ƨ îìĀ ÃçæĀ ëƜ óĀ óê÷óäƬ Òí ƨ ðñĀ ò Õú á
íÔæĀ ð÷îĀ óê÷óäƬ ÓĄ ƨ ëî÷Óí Ççóê÷ ƨ æìâ Óí óÓâù ôā ě

- ÃĴâíÁ Õóê÷ Ó÷ ÓĄÆ óê÷óäĆ ëĴŊù ÓĄ ÍÓ óçĆ â÷ô ÓĀ çƨôîĀ ƨ ðŭ÷çæ äĀ óÓâ÷ ôā ƨ Ó ÓĄÆ ƨ ðòì
óê÷ ëƜ ƨ æðĀ äæ ƨ Óì÷ Ú÷ðĀ , Òí ðô ƨ ðòì ŏå÷æ Óù Äŭ÷æú ó÷í ƨ æðĀ äæ ƨÓì÷ Ú÷ðĀ ě çíĴâú ƨ Úó
ƨðòì ÓĀ ƨ æðĀ äæ ÓíæĀ ëƜ ÃĴâíÁ Õóê÷ ÓĀ ç÷Á Ø óê÷óäĆ óĹëƨâ äƜ , ðô ÃðĿì ƨ æðĀ äæ Óíæ÷ ôù çĐĀ ě

- äĄ óçĆ â÷ô ÓĀ çùÙĀ ÃĴâíÁ Õóê÷ ÃðĿì ôú Ä ÓíĀ , Òí ëĴŊù Òí ŏå÷æ Óù Äŭ÷ óĀ ð÷ Úé
ÃĴâíÁ Õóê÷ ÓĀ ç÷À Ø óê÷óäĆ ëĴŊù ÓĄ çŊ ƨ îÔƜ , ⥠êù ôĄ óÓâù ôā ě

çú ŁâÓ÷ijìŬ ě ëĴŊù, ÓĄò÷ijìŬ, çú ŁâÓ÷ijìŬ ÅæÓĀ ÃƨåÓ÷íƬ çí ÄðĿìÓâ÷ ôĄæĀ óĀ ÍÓ óĀ ÃƨåÓ çú ſò
êù ƨ æìâ ôĄ óÓâĀ ôƟ ě Òí Úé ƨ Óóù ÃƨåÓ÷í çí ÍÓ óĀ ÃƨåÓ çú ſò ƨ æìâ ôƬ ⥠ÃĴâíÁ Õóê÷
ÇĴôƜ Ó÷ìƚ é÷Á Ý äĀ ðĀ ě

-

ŏå÷æ ÃĴâíÁ Õóê÷ Äƨä óé óê÷ÑÁ Ó÷ óê÷çƨâ óëÛ÷ Ú÷ðĀ ě

óä÷ óê÷ ÓĀ óé Ó÷ìƮ ÓĀ ìã÷ðâĆ ŏéĴå ÓíæĀ Òí óðƚ ã÷ óê÷ Óù Çžƨâ Òí íŬ÷ ëƜ âıçí íôĀ
ě óê÷ ÓĀ ŏıìĀ Ó Ó÷ĺìƚ ÓĄ äĀ ÔĀ ƨ Ó ðĀ ƨæìë÷æú ó÷í ƨ ÓìĀ Ú÷âĀ ôƟ ð÷ æôƩ, Òí ŁðìÁ ƨ æìë÷æú ó÷í ØîĀ
ě

ìƨ ä ÓĄÆ ƨ ðòì ÓƨÞæ Òí ÄðĿìÓ ŏâùâ ôĄ , ⥠ÇóÓ÷ ìãĄƨØâ ŏéĴå Çóù óëì ÓíĀ , Òí ÇóÓĀ
ƨéÕĐæĀ ëƜ Çųíä÷â÷ ðôù ôĄðĀ ě

ŏå÷æ ÃçæĀ ŏå÷æıð ÓĀ Ó÷íá óé Ççóê÷ÑÁ Ó÷ , ƨÚĴôƜ ÃĴâíÁ Õóê÷ óÁ Łã÷çæ ÓíĀ , óê÷óäĆ ôĄ óÓâ÷
ôā ě

-

ŏå÷æ ÓĀ Ãæú çøŁãâ ôĄæĀ çí ÇóÓ÷ ŏƨâƨæƨå ôĄðĀ ě ìƨ ä äĄ ì÷ ÃƨåÓ Ççŏå÷æ ôƬ ⥠óê÷ Óù
óĹëƨâ ÓĀ Ãæú ó÷í ÇæëƜ óĀ ÓĄÆ ÍÓ ŏƨâƨæƨå ƨ Óì÷ Ú÷ðĀ , çíĴâú óê÷ ÓĀ óé Ó÷ĺìƮ ëƜ ŏå÷æ ÓĄ
óô÷ìâ÷ äĀ æù ÇóÓ÷ ëú ĩì Ó÷ìƚ ôā ě

-

ÃĴâíÁ Õóê÷ Óù Äŭ÷æú ó÷í óê÷ Óù Ñí óĀ óé ÓĀ ó÷ã çŊ-ľìðô÷í íÔæ÷ ě

óê÷ÑÁ Ó÷ ðü ų÷Ĵâ ƨ îÔæ÷ Òí äû óíù óê÷ ôĄæĀ óĀ çôîĀ ôù çû ðƚ ðü ų÷Ĵâ çú ŁâÓ ëƜ ƨ îÔæ÷ ð÷
ƨîÔð÷ äĀ æ÷ ě

ë÷ ƨóÓ ÃĴâíÁ Õóê÷ÑÁ ëƜ Çæ ÕĄíŬÓƬ ð÷ ÕĄíŬÓ-óê÷óäƬ ÓĀ æ÷ë óú æ÷æ÷ ÚĄ ƨ Ó ƨ çÙîù ë÷ƨóÓóê÷
ÓĀ çùÙĀ óê÷ ëƜ ŏƨðòĆ Ý ð÷ ÇóóĀ çü ãÓ ôú ìĀ ôƬ ě

ó÷ ë÷Ĵì ŏÓ÷í óĀ êü ıìƬ ÓĀ Ó÷ìƚ çí żòĆ ƨÝ íÔæ÷, Òí óê÷ ÓĀ ƨ æìë, Ççƨæìë Òí ľìðŁã÷ÑÁ ÓĀ
ç÷îæ çí ijì÷æ íÔæ÷ ě

Å ó é÷â Ó÷ êù ijì÷æ íÔæ÷ ƨ Ó ŏıìĀ Ó ÕĄíŬÓ-óê÷óäĆ ƨ Óóù æ ƨ Óóù óëú ä÷ì ëƜ ôƬ , Òí ÅóÓ÷
êù ƨ Ó ŏıìĀ Ó óëú ä÷ì æĀ Ãçæù Ñí óĀ ÃĴâíÁ Õóê÷ ëƜ ŏƨâƨæƨå ƨ Óì÷ ôĄðĀ ě

çƨôîĀ ƨ ðŭ÷çæ ƨ äìĀ Ú÷æĀ çí ë÷Ĵìçú ſòƬ ÓĄ óıÓ÷íçû ðƚ Ó ƨ éÞî÷æ÷ ě

ŏıìĀ Ó óê÷ ëƜ ƨ æìâ Ó÷î çí Äæ÷ Òí éí÷éí Þôíæ÷ ě

-

óê÷ ÓĀ óé Äìåæ Ó÷ îĀ æ÷, ÇóÓù íóùä äĀ æ÷ Òí ÇóÓĄ ìãĄƨØâ íÔæ÷ ě

ƨ Óóù ÓĄ ÃĴâíÁ Õóê÷ Óù Äŭ÷ ÓĀ ƨ ðæ÷ ſçì÷ æ äĀ æ÷ ƨ ÓĴâú ëĴŊù Òí ŏå÷æ ÓĄ êù Çó ŏë÷á
óĀ äĀ ðĀ ƨ Ó ƨ Úâæ÷ ÃĴâíÁ Õóê÷ æĀ ÇæÓĀ ƨ îìĀ ƨ æìâ ƨÓì÷ ôĄ , ÃƨåÓ æ äĀ æ÷ ě Òí åæ ÓĀ ÇƨØâ
ľìì ÓĀ ƨ îìĀ ðôù ÃƨåÓ÷íù, ƨÚóÓĀ Ż÷í÷ ðô ľìì ôú Ä ôĄ , Çųíä÷â÷ ôĄðĀ ě

óé åæ ÓĀ ľìì Ó÷ íùƨâçûðƚ Ó éôùÔ÷â÷ íÔæ÷, Òí ŏƨ âë÷ó ÃĴâíÁ Õóê÷ ëƜ ƨôó÷é ÓĄ éôùÔ÷âĀ óëĀ â
çíâ÷î Òí ŁðùÓ÷í ÓĀ ƨ îìĀ ƨ æðĀ äæ Óíæ÷ ě

-

ÚĄ çú ŁâÓ÷îì ëƜ óê÷ Óù ø Łãí Òí ƨ ðŃì Óù çú ŁâÓ ôƬ Çæ óéÓù íŬ÷ ÓíĀ Òí çú ŁâÓ÷îì
óĹéĴåù ƨôó÷é êù íĨÔĀ Òí çú ŁâÓƬ ÓĀ îĀ æĀ äĀ æĀ Ó÷ Ó÷ìƚ êù ÓíĀ ě

ƨëƨŕâ ƨæìë


-

ÃĴâíÁ Õóê÷ Ó÷ ìô ƨ æñĆ Øì ôĄ ƨ Ó ƨ Óóù ó÷å÷íáóê÷ ÓĀ ƨ óŶ÷Ĵâ çí ƨæêƚ í æ Óíæ÷ Ø÷ƨôìĀ, ƨÓĴâú
ÕĄíŬÓ-óê÷óäƬ Óù óĹëƨâ Ú÷ææù Ø÷ƨôìĀ ě

óé ÕĄíŬÓ óê÷óäƬ Ó÷ éùóð÷Á ð÷ ÃƨåÓ ÃÁ ñ Å ó ƨ æƨëų ëĴŊù ÓĀ ç÷ó çŊ ƨ îÔ êĀ ÚĀ ě

Úé éôú â óĀ ľììóĹéĴåù ð÷ ŏéĴåóĹéĴåù ƨ æìë Ããð÷ ľìðŁã÷-óĹéĴåù ÓĄÆ ëú ĩì ƨ ðØ÷í÷ƨä Óíæ÷ ôĄ
ě Ããð÷ Úé ÃĴâíÁ Õóê÷ óé ÕĄíŬÓ óê÷óäƬ Óù óĹëƨâ Ú÷ææù Ø÷ôĀ ě

- Úé ƨ Óóù óê÷ ëƜ ãĄĐĀ óëì ÓĀ ƨ îìĀ ÓĄÆ ÃƨåÓ÷íù ÇçøŁãâ æ ôĄ , ⥠ÇóÓĀ Łã÷æ ëƜ Çó óëì
ÓĀ ƨîìĀ ƨ Óóù ìĄĪìçú ſò ÓĄ ÃĴâíÁ Õóê÷ ƨ æìâ Óí óÓâù ôā ě

- ìƨ ä ƨ Óóù ÃƨåÓ÷íù ÓĀ Łã÷æ çí ð÷ƨòƚ Ó ó÷å÷íá óê÷ ëƜ ÓĄÆ çú ſò ƨ æìâ æ ƨÓì÷ Ú÷ðĀ , ⥠Úé
âÓ Çó ÓĀ Łã÷æ çí ƨ æìâ æ ƨ Óì÷ Ú÷ì, ðôù ÃƨåÓ÷íù Ãçæ÷ Ó÷ë Óíâ÷ íôĀ ě

- óé óê÷ Òí Ççóê÷ÑÁ Ó÷ ðü ų÷Ĵâ ƨ îÔ÷ Ú÷ì÷ ÓíĀ , Òí ÇóÓĄ óé ÕĄíŬÓ-óê÷óäĆ äĀ Ô óÓâĀ
ôƟ ě

- óé óê÷ÑÁ Ó÷ Ó÷ìƚ âé ÄíĹê ôĄ , Úé Ĵìûæ óĀ Ĵ ìû æ ÍÓ ƨ âô÷Æ óê÷óäĆ ÇçøŁãâ ôƬ ě

- óé óê÷ÑÁ Òí Ççóê÷ÑÁ ÓĀ ó÷íĀ Ó÷ë éôú çŬ÷æú ó÷í ƨ æñĆ ƨØâ ôƬ ě

- Äì Ó÷ äñ÷Á ñ óëú ä÷ì åæ ëƜ íĨÔ÷ Ú÷ðĀ ě

- óé ÕĄíŬÓ Òí ÕĄíŬÓ-óê÷óäƬ ÓĄ Åó óê÷ Óù ÇçìĄÕù ðĀ ä÷ƨä ƨ ðź÷ Ú÷ææù Òí Úæ÷æù Ø÷ƨôìĀ
ě


- óé ÕĄíŬÓ Òí ÕĄíŬÓ-óê÷óäƬ ÓĄ ÇƨØâ ôā ƨ Ó ñĄÓ Òí äú ÂÔ ÓĀ óëì ëƜ çíŁçí óô÷ìâ÷
ÓíƜ , Òí ÄæĴäĄıóð ëƜ ƨ æëĴŊá çí óô÷ìÓ ôƬ , ÙĄÝ÷Æ-éĐ÷Æ æ ƨ ÕæƜ ě

- ÓĄ Æ ÕĄíŬÓ ê÷Æ ƨ Óóù ôĀ âú óĀ Ãæ÷ã ð÷ ƨ Óóù Óù ŁŊù ƨ ðåð÷ Ããð÷ óĴâ÷æ Ãæ÷ã ôĄ Ú÷ìĀ
Ãã÷ƚ âĆ ÇæÓ÷ Úùðæ æ ôĄ óÓâ÷ ôĄ , Òí ìƨä ÕĄÓü ŀì÷ƨäíƨŬáù óê÷ ÇæÓĄ ƨ æñĆ ƨØâ Ú÷æ îĀ , ⥠ìô
óê÷ ÇæÓù íŬ÷ ëƜ ìã÷ñƨū ìãĄƨØâ ŏéĴå ÓíĀ ě

- ìƨ ä ÕĄíŬÓ-óê÷óäƬ ëƜ ƨ ÓĴôƩ Ó÷ çíŁçí ÛÕĐ÷ ôĄ, ⥠ÇæÓĄ ÇƨØâ ôā ƨÓ ðĀ Äçó ëƜ óëÛ
îĀ ðƜ , ð÷ ÕĄíŬÓ óê÷óäƬ Óù Ĵì÷ì Ççóê÷ Ż÷í÷ ÇóÓ÷ Ĵì÷ì Óí÷ îƜ ě çíĴâú ÃñĨì÷ðŁã÷ ëƜ í÷Úæùƨâ
Ż÷í÷ êù Ĵì÷ì Óí÷ îĀ ðƜ ě

- Å ó ÕĄÓü ŀì÷ƨäíƨŬáù óê÷ ÓĀ ľìðô÷í ëƜ ƨ Úâæ÷-ƨÚâæ÷ î÷ê ôĄÕ÷ ðô-ðô óðƚ -ƨôâÓ÷íù Ó÷ë ëƜ îÕ÷ì÷
Ú÷ðĀ , ƨÓĴâú ìô ëô÷åæ âú ĬÙ Ó÷ìƚ ëƜ ľìì æ ƨÓì÷ Ú÷ ðĀ ě Òí ÚĄ ÓĄÆ Åó ÕĄÓü ŀì÷ƨä Óù íŬ÷ ÓĀ
ƨîìĀ ÚĄ åæ ôā ÇóÓĄ ØĄíù óĀ Ãçôíá ÓíĀ Õ÷, ðô ÕĄ ôıì÷ ÓĀ ç÷ç îÕæĀ óĀ Åó îĄÓ Òí çíîĄÓ
ëƜ ëô÷äú ÂÔê÷Õù ÃðĿì ôĄÕ÷ ě

- óĹŏƨâ Åó óê÷ ÓĀ åæ Ó÷ ľìì Õð÷ƨä çñú îĀ æĀ , ÇæÓ÷ ç÷îæ ÓíæĀ , ÚÁ Õî Òí Ö÷ó ÓĀ Ńì
ÓíæĀ , ÇæÓù íŬ÷ ÓĀ ƨ îìĀ êü ıì ð÷ ÃƨåÓ÷íù íÔæĀ , â÷î÷é, Óû ç, é÷ðĐù Ããð÷ é÷Đ÷ ÓĀ ƨ îìĀ ľìì ƨ Óì÷
Ú÷ðĀ ě çú æ Ãıìú žâ ôĄæĀ çí óðƚ ƨôâ Ó÷ìƮ ëƜ êù ľìì ƨ Óì÷ Ú÷ðĀ ě

- óé óĭÚæƬ ÓĄ ÇƨØâ ôā ƨ Ó Åó ÕĄíŬÓ åæ Äƨä óëú ä÷ì çí Łð÷ãƚ -żòĆ ƨÝ óĀ ô÷ƨæ Óíæ÷ Óêù
ëæ óĀ êù æ ƨ ðØ÷íƜ , ƨÓĴâú ìã÷ñƨū Åó ľìðô÷í Óù Çžƨâ ëƜ âæ, ëæ, åæ óĀ óä÷ çíë ŏìâĆ æ ƨ Óì÷
ôù ÓíƜ ě

- Å ó óê÷ ÓĀ óé óê÷óäƬ ÓĄ ìô é÷â ÃðĿì Ú÷ææù Ø÷ƨôìĀ ƨ Ó Úé Õð÷ƨä çñú íƨŬâ ôĄÓĀ éôú â
éđƜ ÕĀ , âé Óü ƨò Äƨä Óëƚ Òí äú Īå Öü â Äƨä Óù ðü äĆ ƨå ôĄÓí óé ëæú ŀì÷ƨä ÓĄ ƨ ðƨðå óú Ô î÷ê
ÃðĿì ôĄÕ÷ ě ÅóÓĀ ƨ ðæ÷ óé Ó÷ ƨ ôâ ƨóŶ ôĄæ÷ óĹêð æôƩ ě

- äĀ ƨ ÔìĀ , çûðƭū íùıì÷æú ó÷í ÍÓ Õą Óù íŬ÷ óĀ î÷ÔƬ ëæú ŀì÷ƨä ÓĄ î÷ê çôú À Ø÷æ÷, Òí ƨ ÚóÓĀ ë÷íæĀ óĀ
ÇâæĀ ôù Óù ô÷ƨæ ôĄâù ôā , ÎóĀ ƨ æÓü òĆ Ý Óëƚ ÓĀ ÓíæĀ ÓĄ ÄçĆ â ƨ ðŻ÷æĆ Óêù ÃĬÙ÷ æ óëÛĀ Õ÷ ě

- Å ó óê÷ ÓĀ ÚĄ çñú ŏóû â ôƬÕĀ Çó-Çó Ó÷ äû å ÍÓ ë÷ó âÓ ÇóÓĀ éÙĐĀ ÓĄ ƨçî÷æ÷ Òí
ÃƨåÓ Çóù çñú ÓĄ Þ ÓĀ ó÷ã ƨ Ôî÷ äĀ æ÷ Ø÷ƨôìĀ, Òí äû óíĀ ë÷ó ëƜ âùæ ŁâæƬ Ó÷ äû å éÙĐĀ ÓĄ
äĀ æ÷ Òí ÍÓ ê÷Õ îĀ æ÷ Ø÷ƨôìĀ, âùóíĀ ë÷ó ÓĀ ÄíĹê óĀ Äå÷ äû å äú ô îĀ æ÷ Òí Äå÷ éÙĐĀ ÓĄ
âé âÓ ƨ äì÷ ÓíƜ ƨ Ó Úé âÓ Õą äû å äĀ ðĀ ě

- óê÷óäƬ ÓĄ ÇƨØâ ôā ƨ Ó Úé-Úé ƨ Óóù ÓĄ ŁðíƨŬâ çñú äĀ ðĀ âé-âé Ĵì÷ìƨæìëçûðƚ Ó ðìðŁã÷çŊ îĀ
Òí äĀ Óí Úé ðô çñú Ãóëãƚ ôĄ Ú÷ì, ÇóÓĀ Ó÷ë Ó÷ æ íôĀ Òí ÇóÓĀ ç÷îæ ÓíæĀ ëƜ ó÷ëIJìƚ æ
ôĄ, ⥠ÃĴì ƨ Óóù ÓĄ æ äĀ óÓĀ , ƨÓĴâú çú æíƨç óê÷ ÓĀ Äåùæ ÓíĀ ě

Òí éđĀ ôú Í çñú ÑÁ óĀ ƨ æìë÷æú ó÷í Òí óü òĆ ƨÝŃë÷æú Óû î ÇçÓ÷í îĀ æ÷, ÃçæĀ ÃƨåÓ÷í ëƜ óä÷ íÔæ÷,
äĀ ðĀ ě

- ÚĄ ƨ Ó ìô éôú â ÇçÓ÷íù Ó÷ìƚ ôā ÅóƨîìĀ ÅóÓ÷ ÓíæĀ ð÷î÷ Åó îĄÓ Òí çíîĄÓ ëƜ ŁðÕƚ
Ãã÷ƚ âĆ çû áƚ óú ÔƬ ÓĄ ÃðĿì ŏ÷çĆ â ôĄâ÷ ôā ě

- ÓĄ Æ êù ëæú ŀì Åó óê÷ ÓĀ çû ðƭū ÇŵĀ ñƬ ÓĄ ƨ ÓìĀ ƨ ðæ÷ óú ÔƬ Óù ƨ óäĆ ƨå æôƩ Óí óÓâ÷ ě

- Ĩì÷ Îó÷ ÓĄÆ êù ëæú ŀì óü òĆ ƨÝ ëƜ ôĄÕ÷ ƨÓ ÚĄ ÃçæĀ óú Ô äú ÂÔðâĆ äû óíĀ ŏ÷ƨáìƬ Ó÷ óú Ô äú ÂÔ
ÃçæĀ Äıë÷ ëƜ æ óëÛâ÷ ôĄ ě

- ìĀ ƨ æìë Òí Ççƨæìë ÇƨØâ óëì çí ð÷ ŏƨâðòƚ ëƜ ìãĄƨØâ ƨ ðŭ÷çæ äĀ æĀ çí ñĄåĀ ð÷ ÖÝ÷ìĀ
éđ÷ìĀ Ú÷ óÓâĀ ôƟ ěě

ÑĠëĆ óô æ÷ððâú óô æą êú æÓĆ âú óô ðùìƛ Óíð÷ðôā
âĀ ÚøŁðæ÷ðåùâëŁâú ë÷ ƨ ðäĆ ƨðò÷ðôā Ĝ
ÑÁ ñ÷øĴâ ñ÷øĴâ ñ÷øĴâ Ĝ

çí÷ äì÷çû ð÷ƚ ìŁì÷æĴä÷äĆ ƨðí÷ÚâĀ ě
Äĩì÷ì÷Á ƨæƨëƚ âŁâĀ æ ŅĴãĄ ÕĄÓſá÷ƨæƨå ĜĞĜ

ëú ƨæí÷ë÷Á ÓØĴŌĀ öķäĀ âçŁìŁì÷ƨóâĀ äîĀ ě
äñĹì÷Á Õú ſð÷íĀ öîÁ Óü âĄöìÁ Ó÷ëåĀ æú ç ĜğĜ

Ĝ Åƨâ ÕĄÓſá÷ƨæƨå Ĝ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->