P. 1
suasana kerja

suasana kerja

|Views: 5,269|Likes:
Published by Fir Daus

More info:

Published by: Fir Daus on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.6 Batasan Kajian
 • 1.7 Kepentingan Kajian
 • 1.8 Istilah dan Definisi
 • 1.9 Kesimpulan
 • 2.1 Pengenalan
 • 2.2 Konsep Tekanan Kerja
 • 2.3 Punca-punca Tekanan (Stres)
 • 2.4 Teori-teori Tekanan (Stres)
 • 2.4.1 Antony, Pervew & Kacmar
 • Rajah 2.1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum
 • 2.5.1 Model Stres – Cooper (1988)
 • 2.5.2 Model Stres Atkinson (1988)
 • Rajah 2.5 : Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003)
 • 2.5.4 Model Tekanan Kerja Guru (Kyriacou dan Sutcliffe, 1978)
 • 2.5.5 Model Tekanan Guru ( Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995)
 • 2.6 Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara
 • 3.3 Kerangka Konseptual Kajian
 • Jadual 3.6 : Skala penentuan tahap tekanan kerja guru
 • Jadual 4.1: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina
 • Jadual 4.2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur
 • Jadual 4.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status
 • Jadual 4.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan
 • Jadual 4.5: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman
 • 4.3 Bahagian B - Maklum Balas Responden
 • 4.3.2 Analisis Keseluruhan Tahap Stres
 • 4.3.3 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres
 • Jadual 4.8 : Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres
 • 4.4 Bahagian C - Maklum Balas Responden
 • 4.4.1 Analisis Faktor Karenah Pelajar
 • Jadual 4.9: Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan
 • 4.4.2. Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah
 • Jadual 4.10 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah
 • Jadual 4.11 : Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor
 • 4.4.4 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban
 • Jadual 4.12 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban
 • Jadual 4.13 : Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan
 • 4.4.6 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor
 • Jadual 4.14 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor
 • Jadual 4.15 : Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan
 • 4.4.8 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor
 • Jadual 4.16: Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor
 • 4.4.9 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan
 • Jadual 4.17 : Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA

(STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI

TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

WOO SEW FUN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16(Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

♦♦♦

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI

KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH

SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

SESI PENGAJIAN: 2007/2008

Saya

WOO SEW FUN

(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di perpustakaan

Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia

2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

Pengajian sahaja.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

Institusi pengajian tinggi.

4. ** Sila tandakan ( )

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

SULIT kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

AKTA RAHSIA RASMI 1972)

SULIT (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh,

___________________________ ___________________________

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap:

33, JLN 6/38A, TMN SRI SINAR,

EN. MOHAMAD ABDILLAH ROYO

51200 SEGAMBUT,

Nama Penyelia

KUALA LUMPUR.

Tarikh: 22.04.2008 Tarikh: 22.04.2008

CATATAN

* Potong yang tidak berkenaan.

** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD sila lampirkan surat daripada pihak

berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini

perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD

♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara

Penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau

Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

( Kemahiran Hidup)”.

Tandatangan

:

...................................................

Nama Penyelia

:

En. Mohamad Abdillah Royo

Tarikh

:

22.04.2008

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI

KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH

SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

WOO SEW FUN

Laporan Projek Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

Penganugeraan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

( Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

April 2008

ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan :

........................................................

Nama Penulis :

WOO SEW FUN

Tarikh

:

22.04.2008

iii

DEDIKASI

Jutaan terima kasih atas sokongan dan bantuan yang diberikan buat

Ayah dan ibu tersayang

Woo Yaw Soon, Ho Fo Khee

Abang, Kakak, Kakak Ipar, Adik, Adik IparKu,

Yang sentiasa mendoakan kejayaan dan kesejahteraanKu

Seterusnya

Penyelia pembimbing yang telah mendidik dengan penuh sabar

En.Mohsin Bin Uzir dan En.Mohamad Abdillah Bin Royo

Akhirnya

Rakan-rakan seperjuangan PKPG

Yang sentiasa membantuku walaupun dalam situasi getir.

iv

PENGHARGAAN

Shallom dan salam sejahtera, dengan izin dan berkatNya sehingga dapat saya

menyiapkan penulisan ini dengan jayanya.

Dalam ruangan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan

setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada En.Mohsin Bin Uzir dan

En.Mohamad Abdillah Bin Royo selaku pensyarah pembimbing, di atas segala

bimbingan dan tunjuk ajar, nasihat serta teguran di sepanjang tempoh menyiapkan

kajian ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Guru Besar dan semua guru di SJK(C) Kuen

Cheng 1, SJK(C) Chung Kwok dan SJK(C) Kuen Cheng 2 yang telah memberikan

kerjasama dan bantuan dalam menyiapkan projek ini.

Penghargaan juga ditujukan kepada semua pensyarah dan kakitangan akademik

Fakulti Pendidikan UTM. Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat rakan-rakan

seperjuangan, 4 SPH PKPG serta kepada semua yang terlibat sama ada secara

langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

v

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap tekanan kerja serta faktor-

faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan

(Cina) di Wilayah Persekutuan. Seramai 50 orang guru dari tiga buah sekolah telah dipilih

sebagai responden kajian ini. Borang soal selidik telah digunakan dalam proses

pengumpulan data dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan perisian “ Statistical

Package of the Social Sciences” (SPSS). Analisis dibuat dengan menggunakan kaedah

statistik deskriptif iaitu dalam konteks kekerapan, peratus dan min. Hasil dapatan dari

penyelidikan ini menunjukkan bahawa guru-guru mengalami tekanan pada tahap

sederhana. Dari segi faktor-faktor pula didapati semua faktor iaitu faktor karenah pelajar,

faktor bebanan tugas, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan telah memberi tahap

tekanan yang sederhana kepada guru-guru yang terlibat.

vi

ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the level of stress experienced by the

Primary Chinese School Teachers in the Federal Territory. A total of 50 teachers from

three Primary Chinese School in the Federal Territory were randomly selected as

respondents. Questionnaire is used as the main instrument for the research and the data

obtained were analyzed using “Statistical Package of the Social Sciences” (SPSS v15). A

descriptive statistical analysis was carried out in the form of frequency, percentage and

mean values. After the examination of the four main factors; which are student attitude

factor, task responsibility factor, time constraint factor and the honorable factor, result

shows that the Primary Chinese School Teachers from the Federal Territory were

categorized under the level of moderate stressed due to their daily teaching routine.

vii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

JUDUL

i

PENGAKUAN

ii

DEDIKASI

iii

PENGHARGAAN

iv

ABSTRAK

v

ABSTRACT

vi

KANDUNGAN

vii

SENARAI JADUAL

xii

SENARAI RAJAH

xiii

SENARAI SINGKATAN

xv

SENARAI LAMPIRAN

xvi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

1

1.2 Latar Belakang Masalah

5

1.3 Penyataan Masalah

11

1.4 Objektif Kajian

11

1.5 Persoalan Kajian

12

viii

1.6 Batasan Kajian

12

1.7 Kepentingan Kajian

13

1.8 Istilah dan Definisi

14

1.9 Kesimpulan

18

BAB II

SOROTAN PENULISAN

2.1 Pengenalan

19

2.2 Konsep Tekanan Kerja

20

2.3 Punca-punca Tekanan (Stres)

21

2.4 Teori-teori Tekanan (Stres)

22

2.4.1 Teori Antony, Pervew & Kacmar

22

2.4.2 Teori Psikodinamik, Kognitif, Tingkah

23

laku dan Biologikal

2.4.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan

26

Teori Dua Faktor Herzberg

2.5 Model-model Tekanan (Stres)

2.5.1 Model Stres – Cooper (1998)

26

2.5.2 Model Stres Atkinson (1998)

27

2.5.3 Model Punca Tekanan Kerja

28

(Jaafar Muhamad, 2003)

2.5.4 Model Tekanan Kerja Guru

35

(Kyriacou dan Sutcliffe, 1978)

2.5.5 Model tekanan Guru

37

(Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995)

2.6 Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara

38

ix

2.7 Kajian-kajian Tekanan (Stres) Dalam Negara

42

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan

46

3.2 Reka Bentuk Kajian

46

3.3 Kerangka Konseptual Kajian

47

3.4 Populasi Kajian

48

3.5 Tempat Kajian

48

3.6 Sampel Kajian

48

3.7 Instrumentasi

3.7.1 Bahagian A: Latar belakang Responden

49

3.7.2 Bahagian B: Tahap Tekanan Kerja

49

3.7.3 Bahagian C Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru

50

3.8 Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen

51

3.9 Kajian Rintis

51

3.10 Prosedur Pengumpulan Data

52

3.11 Penganalisisian Data

53

3.12 Penutup

54

BAB IV

ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN UJIAN

4.1 Pengenalan

55

4.2 Bahagian A- Latar Belakang Responden

55

4.2.1 Jantina

56

4.2.2 Umur

56

4.2.3 Status Perkahwinan

57

x

4.2.4 Kelulusan Ikhtisas

57

4.2.5 Pengalaman Mengajar

58

4.3 Bahagian B - Maklum Balas Responden

58

4.3.1 Analisa Mengikut Persoalan 1: Apakah tahap

59

tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C)

di Kuala Lumpur?

4.3.2 Analisis Keseluruhan Tahap Stres

62

4.3.3 Analisis Bilangan Dan Peratusan

63

Responden Mengikut Tahap Stres

4.4 Bahagian C - Maklum Balas Responden

63

4.4.1 Analisis Faktor Karenah Pelajar

64

4.4.2. Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

66

Mengikut Faktor Karenah Pelajar.

4.4.3 Analisis Faktor Beban Tugas

67

4.4.4 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

69

Mengikut Faktor Beban Tugas.

4.4.5 Analisis Faktor Kekangan Masa

70

4.4.6 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

72

Mengikut Faktor Kekangan Masa.

4.4.7 Analisis Faktor Penghargaan

73

4.4.8 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden

75

Mengikut Faktor Penghargaan.

4.4.9 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor

76

Yang Menyebabkan Tekanan

4.5 Rumusan

76

xi

BAB V

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan

77

5.2 Perbincangan

77

5.2.1 Latar Belakang Responden

78

5.2.2 Tahap Tekanan Kerja Responden Secara 79

Keseluruhan

5.2.3 Tahap Tekanan Guru Mengikut Kategori 80

Faktor

5.3 Rumusan Dapatan Kajian

82

5.4 Cadangan

84

5.4.1 Pentadbir Sekolah

84

5.4.2 Guru-guru

85

5.5 Cadangan Kajian Lanjutan

85

5.6 Kesimpulan

86

RUJUKAN

87

LAMPIRAN

98

xii

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL

TAJUK

MUKA SURAT

1

Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental

9

xiii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH

TAJUK

MUKA SURAT

2.1 Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum

24

2.2 Model Tindak Balas Terhadap Stres Berubah Mengikut

25

Jangka Masa Penyebab Stres

2.3 Model Stres Cooper (1998)

27

2.4 Model Stres Atkinson (1998)

28

2.5 Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003) 29

2.6 Model Tekanan Kerja Guru Kyriacou dan Sutcliffe (1978) 35

2.7 Model Tekanan Guru (Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995) 37

3.1 Kerangka Konseptual Kajian

47

3.2 Populasi Guru di Tiga Buah Sekolah Jenis Kebangsaan

48

Cina dalam Wilayah Persekutuan.

3.3 Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru

50

3.4 Taburan Item Soal Selidik

50

3.5 Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor

50

3.6 Skala Penentuan Tahap Tekanan Kerja Guru

53

4.1 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina

56

4.2 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur

56

4.3 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status

57

Perkahwinan

4.4 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan

57

xiv

Ikhtisas

4.5 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman

58

4.6 Analisis Frekuensi, Peratusan dan Min

59

4.7 Analisis Pengelasan Skor Min Dan Tahap Penilaian

62

4.8 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres

63

4.9 Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor 64

Karenah Pelajar

4.10 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor

66

Karenah Pelajar

4.11 Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor 67

Beban Tugas

4.12 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor

69

Beban Tugas

4.13 Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan

70

Faktor Kekangan Masa

4.14 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor

72

Kekangan Masa.

4.15 Analisis Frekuensi, Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan

73

Faktor Penghargaan

4.16 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor

75

Penghargaan

4.17 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan

76

xv

SENARAI SINGKATAN

SJK(C)

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)

TP

Tidak Pernah

J

Jarang

KK

Kadangkala

AK

Agak Kerap

K

Kerap

T

Tidak Ada Tekanan

TR

Tekanan Rendah

TS

Tekanan Sederhana

TT

Tekanan Tinggi

TST

Tekanan Sangat Tinggi

SPSS

Statistical Package for the Social

Sciences

xvi

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN

TAJUK

A

Pengesahan Soalan soal selidik

B

Borang Soal selidik

C

Surat Kebenaran KPM

D

Surat Kebenaran JPN

E

Surat Fakulti Pendidikan

F

Surat Pengesahan Menjalankan Kajian

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks.

Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya “Sindrom

Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed

Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia

sejak dahulu lagi tanpa disedari. Ia berubah wajah mengikut peredaran masa.

Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini. Tekanan

biasa dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak

menyeronokkan. Secara umumnya, perkataan stres telah digunakan secara

meluasnya dalam beberapa konteks yang berbeza. Tekanan dan kehidupan amat

berkait rapat dengan gaya hidup, perwatakan seseorang, faktor keluarga, proses

urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak.

Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan

mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. Kesihatan mental seperti

yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

2

“Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmonis dengan orang lain, kebolehan

dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatandan kebolehan untuk

menyumbang khidmat kepada masyarakat”

(Sumber: Kempen Cara Hidup Sihat, Kementerian Kesihatan Malaysia, 2000)

Apabila seseorang itu berhadapan dengan stres, sudah tentu ia akan gagal

untuk berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Menurut kajian yang dilakukan

oleh Institute of Stress di New York, Amerika terdapat 90 peratus daripada lelaki

dewasa mengalami stres yang kuat sekurangkurangnya dua kali seminggu, manakala

25 peratus lagi mengalami stres setiap hari.

Di Malaysia, fenomena tekanan di kalangan guru kini sedang hebat

diperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Malahan, kajian-kajian

yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah bidang kerjaya yang

menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995, Hart et al.,1995) dalam

Mokhtar (1998).

Arus pendidikan hari ini semakin mendesak para profesional pendidikan

untuk bekerja keras dan lebih masa demi mencapai permintaan tinggi pendidikan

tersebut. Di samping usaha peningkatan dan pelaksanaan, guru-guru semakin mula

tertekan atau sekurang-kurangnya pernah merasa tertekan dengan ‘demand’ tinggi

bebanan kerjaya pendidikan ini.

Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang

sungguh mencabar. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya peka

dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan, pengurusan, pengelolaan

sumber, dan pencapaian matlamat pendidikan (Ibrahim Ahmad Bajunid, 1995).

Justeru itu, dengan pelaksanaan pelbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah

pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar.

Tekanan terhadap guru memang berkecenderungan untuk menyebabkan guru

berada dalam keadaan murung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan dan

3

kebimbangan. Guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan

kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan

pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan dan juga

profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah

masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan

kegemilangan mutu pendidikannya. (Dr.Sapora Sipon, 2007)

Selain daripada itu, terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung

dengan kerjaya guru pada dewasa ini. Sesetengah ahli masyarakat mempunyai

tanggapan bahawa kerja, beban dan tugas guru sekarang tidak mewujudkan kerjaya

guru yang menarik. Malah tidak menafikan ada yang melihat sekolah sebagai sebuah

organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya tugas ini

bukan satu yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak diduga (Abdul

Shukor, 1996). Jika keadaan sedemikian dibiarkan berterusan agak pasti suasana

pengajaran dan pembelajaran di sekolah kini akan menuju ke arah satu keadaan yang

tidak terurus dan akan menghadapi kegagalan untuk mencapai matlamat yang

diidamkan.

Kyriacou & Sutcliffe, 1978a menyatakan bahawa tekanan guru boleh

ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa, emosi negatif seperti marah, kebimbangan,

tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek kerja mereka sebagai seorang

guru. Dalam hal ini, guru yang menghadapi tekanan adalah guru yang tidak dapat

mengawal emosi mereka terhadap perubahan budaya pendidikan yang bukan sahaja

untuk memberi ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi

masyarakat yang berguna. Guru terpaksa melakukan kerja lebih masa, perkeranian,

menyediakan alat bantu mengajar, menghadiri kursus atau bengkel sepanjang

minggu sambil terpaksa melakukan penyesuaian terhadap kaedah pengajaran yang

baru.

Tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada

ketidakpuasan kepada kerja, sikap suka mengelak dan pengabaian kerja.

Tindakbalas penyesuaian tekanan oleh guru merangkumi tindakbalas psikologikal

(keletihan dan kemurungan), fisiologikal (sakit kepala, tekanan darah tinggi) dan

berkaitan sikap (pengambilan alkohol, merokok, gaya hidup dan masalah tidur).

4

Suasana kerja yang teruk menyumbang kepada faktor tekanan dan seterusnya

membawa kepada ketidakpuasan kerja dan keinginan untuk meninggalkan profesion

keguruan. (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b) Tekanan yang tinggi pada guru boleh

mengkibatkan kekecewaan, agresif, kebimbangan, sifat suka mengelak, peningkatan

terhadap tahap ketidakhadiran dan penurunan terhadap prestasi guru. (Kaiser &

Polczynski, 1982)

Menurut laporan Marzita Abdullah (2003) Kesatuan Perkhidmatan Perguruan

Kebangsaan (NUTP) menggesa Kementerian Pendidikan menempatkan seorang

kaunselor di setiap daerah di negara ini dengan secepat mungkin. Ini bertujuan

memastikan setiap kaunselor dapat meneliti masalah-masalah yang sering dihadapi

oleh guru-guru terutama tekanan kerja. Dalam laporan tersebut, Presidennya Tengku

Habsah Tengku Petsa bimbang guru-guru terbabit dengan tekanan kerja mereka akan

menghadapi tekanan yang lebih besar seperti masalah mental. Menurut beliau,

pihaknya sering menerima aduan daripada guru-guru yang menghadapi tekanan kerja

dan mengadu tidak tahan dengan bebanan kerja, persekitaran kerja, masalah

kewangan dan keluarganya. Beliau menegaskan walaupun pada perangkaan yang

dibuat dan bukti mengenai guru yang menghadapi masalah tersebut tetapi ia memang

wujud.

Individu tidak akan dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan

tertekan (Smith, 1993; Girdano et al., 1993). Perasaan tertekan menjadikan

seseorang itu tidak rasional, cemas, tegang, tidak dapat memusatkan perhatian

kepada kerja dan gagal menikmati rasa gembira atau puas hati terhadap kerja yang

dilakukan. Hal-hal ini akan menghalang seseorang mewujudkan sifat positifnya, apa

lagi sifat kasih sayang. Terdapat kajian-kajian (Fejgin et al., 1995; Pastore dan Judd,

1992) membuktikan sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan, sikap

berang, murung, mengambil keputusan atau memikirkan untuk berhenti atau bersara

sebelum masa kerana dikatakan tertekan.

5

1.2 Latar Belakang Masalah

Hidup di dunia moden yang penuh canggih ini, banyak tuntutannya (Jurnal

Guru,1996). Golongan guru juga tidak terkecuali dari tuntutan suasana persekitaran

yang silih berganti. Profesion yang disandang oleh guru semakin menjadi satu

bebanan kepada mereka dari aspek fisiologi dan psikologi (Mokhtar Ahmad,1998).

Perubahan demi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan di negara ini.

Bidang pendidikan ini juga telah mengubah corak, proses pengajaran dan

pembelajaran guru dan pelajar. Perubahan ini juga adalah berhubung dengan sikap

guru yang mana perlu lebih positif seperti berempati, peramah, mempunyai emosi

yang terkawal, lebih tekun, inovatif, komitmen, dedikasi dan sebagainya. Sikap

positif yang sedemikian terhadap profesion selalunya akan membawa kepada

peningkatan prestasi. (Zayadi,1999)

Dalam aspek kerja pula, fenomena yang berkaitan dengan tekanan sering

dianggap sebagai reaksi individu terhadap ciri-ciri persekitaran kerja yang

menggugat dirinya. Robbins (2000) menjelaskan bahawa tekanan tidak semestinya

tidak baik, walaupun ia sentiasa diperbincangkan dalam konteks yang negatif.

Tambahnya, tekanan positif yang bersesuaian akan merangsangkan semangat

perlaksanaan kerja pada tahap yang maksimum.

Namun begitu, dalam perspektif pendidikan, sejak tahun lapan puluhan

Kyriacou (1987) telah menjelaskan bahawa terdapat bukti yang kukuh menunjukkan

tekanan yang berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru.

Seterusnya kajian Jamaliyah (1999) juga menunjukkan tekanan membawa risiko ke

atas kesihatan seseorang guru. Di samping itu, menurut kajian Ali Murat Sunbul

(2003) terlalu banyak tekanan yang dihadapi oleh guru juga boleh mendatangkan

pelbagai kesan yang negatif yang boleh mengganggu prestasi dan kepuasan kerja

guru.

Pendidikan tempatan yang sering mengalami perubahan turut menjadi satu

beban kepada golongan guru (Jurnal Guru,1996). Perubahan besar yang menembusi

6

bidang pendidikan dalam tahun 1983 iaitu KBSR dan KBSM, ternyata meningkatkan

lagi tanggungan para guru. Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan di

Malaysia terutamanya masalah pelajar, bebanan tugas. Isu pernilaian prestasi guru,

pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris serta perubahan dasar yang

tidak pernah selesai. Kesemuanya ini memerlukan pandangan guru terhadap apa

yang dialami. Perubahan ini juga pasti akan menyebabkan tekanan ke atas guru.

Isu tekanan kerja guru kini sering diperkatakan guru kini dibebani kerja di

luar bidang tugasnya seperti kerja-kerja perkeranian. Berita Harian (5 Ogos 1999)

telah melaporkan 30 peratus daripada jumlah 280, 000 pendidik terpaksa memikul

tugas luar dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas mengajar

(Abang Mat Ali bin Abang Masagus, 1998). Utusan Malaysia (1 September 2003)

telah melaporkan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan mendakwa

kesibukan guru dan pengetua menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus di luar

sekolah. Secara purata terdapat 15 peratus guru yang tidak berada di sekolah.

Tekanan guru bukan sahaja khas pada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik

darjah. Guru kini juga dibebani dengan bidang tugas di luar sekolah seperti

menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus.

Selain daripada masalah yang disebutkan, jumlah waktu mengajar dan

tekanan masa yang terhad dalam tugas juga menyebabkan guru mengalami

ketegangan. Di samping situasi perkerjaan, begitu juga tingkah laku murid dan

keperluan menjadi nilai standard sekolah. ( Kajian Ahmad Azhari, 1998 )

Kesedaran tentang perlunya mengurus tekanan ini digambarkan dengan

kajian-kajian yang banyak dijalankan sama ada di dalam atau di luar negeri.

Kebanyakan kajian yang dimaksudkan adalah berkaitan langsung dengan persoalan

tekanan kerja di kalangan guru. Di Malaysia persoalan tekanan di kalangan guru

bukan lagi setakat bahan kajian ilmiah, malah ia menjadi isu dalam media massa.

Satu masalah paling ketara yang dihadapi oleh sistem pendidikan negara hari ini

adalah bilangan guru yang bersara secara opsyenal bertambah sehingga Kementerian

Pendidikan terpaksa mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan untuk menahan guru

bersara secara opsyenal kecuali jika mereka mencapai umur 50 tahun (Lelaki) dan 45

tahun (Perempuan). Guru-guru yang bersara secara opsyenal kebanyakan bersara

7

kerana semangat berkerja telah menjadi rendah. Antara faktor yang menyumbang

terhadap semangat kerja yang rendah adalah tekanan kerja yang bertambah dari

semasa ke semasa.

Setiap masalah perlu dikenalpasti lebih awal. Pihak pentadbir dan organisasi

boleh menguruskan program yang lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah dan

mencari punca stres bagi mengelakkan guru-guru berhenti kerja dan meninggalkan

profesion yang amat penting ke arah menjana anak bangsa kita menyahut pelbagai

cabaran yang mendatang. Oleh itu dengan adanya kajian ini diharap guru-guru dapat

mengenalpasti punca-punca dan tahap tekanan mereka, seterusnya akan mengambil

langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah yang timbul. Ini akan merugikan

negara kita yang sedang menuju kepada sebuah negara industri. Menjadi tugas,

peranan dan tanggungjawab guru untuk merealisasikan wawasan 2020.

Kebanyakan guru melaporkan tekanan dalam pekerjaan mereka dan

mengalami “burn-out” pada peringkat tertentu dalam pengalaman perkerjaan mereka

(Cormaks, 2000). Menurut Lim (2001) guru seringkali mengalami masalah

berkurangan masa untuk meyelesaikan kerja mereka. Kajian Ghazali (1997) telah

menunjukkan 38.7% guru di Malaysia berada pada tahap kepuasan kerja yang

rendah, ini disebabkan mereka sering berasa tertekan dan kurang bersemangat

semasa melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Ada setengah guru pula telah

berhenti kerja sebelum masa bersara dengan alasan beban tugas yang semakin berat.

Pada amnya, setiap guru terpaksa mengajar lima hingga enam kelas. Mereka

juga terpaksa membuat persediaan mengajar, menyemak buku latihan dan kerja-kerja

lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Selain kerja rutin, guru

juga diwajibkan menjalankan kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang, menaip

surat, menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat-penasihat persatuan,

permainan, kelab dan sukan. Menghadiri kursus, mesyuarat, bengkel dan

perjumpaan yang terlalu kerap, ini juga amat membebankan guru. Bebanan kerja

yang berat ini akan mendatangkan tekanan kepada para guru. Narelle Thomas,

Valerie Clarke dan Judy Lavery (2003) dalam kajian mereka menunjukkan faktor

masa dan bebanan kerja yang merupakan punca utama yang menyebabkan tekanan

8

kerja dari kalangan guru wanita dari sekolah rendah kerajaan di tempat kajian

mereka.

Seorang guru di Sawarak juga menyuarakan tentang suasana kerjanya di

salah sebuah sekolah membuktikan bahawa dalam era pemodenan pendidikan ini

masih terdapat suasana tidak selesa pada tempat kerja guru. Apa yang digambarkan

adalah, isu kepadatan guru dalam bilik guru, masalah kongsi meja dan penyediaan

perabut yang tidak sesuai serta mencukupi. (Berita Harian, 19 Julai 2005)

Dengan beban kerja yang banyak, sesetengah guru adakalanya kecewa dan

bertindak di luar kawal secara spontan. Seorang warden asrama yang dikatakan

mengarahkan ramai pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

Bawang Assan berendam di dalam kolam ikan kerana kesalahan seorang daripada

mereka membuang tuala wanita di dalam mangkuk tandas asrama perempuan

(Sapora Sipon, 2007) merupakan insiden yang tidak sepatutnya dilakukan oleh guru

terlatih.

Di peringkat yang lebih makro pula, hasil kajian yang dijalankan oleh

Kementerian Pendidikan yang melibatkan sample seramai 5, 364 guru responden dan

dikehendaki dalam jangka masa 2 tahun telah menunjukkan bahawa terdapatnya 1,

288 orang guru di Malaysia yang berpenyakit mental (New Straits Times, 30 Mac

1990). Daripada jumlah ini, 169 orang mengalami psikosis dan 1, 119 orang pula

mengalami neurosis. Jadual 1 di bawah menunjukkan butir-butir lengkap mengenai

gejala ini.

9

Guru Yang Mengalami Penyakit Mental

Psikosis

Neurosis

Lelaki

102

623

Perempuan

67

496

Siswazah

16

97

Bukan Siswazah

153

1022

Menengah

59

344

Rendah

110

775

Umur 20 hingga 30

36

2721

Umur 31 hingga 40

44

2601

Umur 41 hingga 50

67

417

Umur 51 hingga 55

22

170

Jadual 1 : Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental

(Sumber : New Straits Times, 30 Mac 1990)

Bilangan ini didapati telah meningkat beberapa tahun kemudian. Satu lagi

laporan akhbar mendedahkan bahawa terdapat 600 guru yang sedang mengalami

“Tekanan Perasaan” atau masalah “Sakit Jiwa” yang serius (Berita Harian, 13 Jan

1999).

Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Dato’Aziz Samsudin melaporkan

bahawa sehingga akhir tahun 2003 di seluruh negara terdapat 760 orang guru yang

menghadapi gangguan psikologi dari emosi. Guru-guru berkenaan mengalami

tekanan dari pelbagai faktor. ( Sin Chew Daily, 20 Februari 2004)

Menurut maklumat yang didapati dari Unit Perkhidmatan Guru pada 5hb

Februari 2004, guru-guru memohon untuk meninggalkan jawatan keguruan memang

ramai, akan tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kira situasi

kekangan dalam alam pendidikan serta alasan yang terdesak dari guru tersebut untuk

membuat pertimbangan yang sewajarnya. Sepanjang tahun 2003, terdapat seramai

529 orang guru yang meletak jawatan secara opsyenal, terdapat 412 orang meletak

10

jawatan atas alasan peribadi. Kebanyakan guru-guru tersebut adalah terdiri dari

guru-guru sekolah rendah. Laporan dari Perangkaan Pendidikan Malaysia pada

tahun 2002, terdapat 165, 358 orang guru sekolah rendah, seramai 30, 499 orang

guru adalah dari SJK(C). Andainya, punca masalah tekanan guru ini masih tidak

dapat perhatian yang serius, maka jumlah guru yang memilih meninggalkan

perkhidmatan keguruan pasti akan meningkat. Masalah tekanan boleh

mempengaruhi kualiti pengajaran guru, secara langsungnya akan menjejaskan

produktiviti, prestasi dan kecekapan guru dalam profesion perguruan.

Dapatan-dapatan kajian menekankan kepentingan memberikan perhatian khas

sewajarnya terhadap masalah tekanan di kalangan guru-guru agar punca-punca

dominan yang menimbulkan tekanan dapat dikenalpasti. Malahan tahap tekanan

yang dialami oleh guru-guru juga perlu diketahui agar strategi yang bersesuaian

dapat dirangka untuk mencegah masalah ini. Kebajikan golongan guru seharusnya

perlu dipertimbangkan agar tanggungjawab dan peranan mereka dalam dalam proses

pembangunan masyarakat terserlah.

Borg (1991) dalam kajiannya mendapati guru sekolah rendah telah

menunjukkan tekanan kerja menyebabkan mereka rasa tidak ada kepuasan kerja,

seringkali ponteng sekolah dan bercenderungan untuk berhenti.

Liew Siew Fong (2004) dalam kajiannya menyatakan bahawa 63 peratus

guru-guru SJK(C) mengalami tekanan kerja pada paras sederhana, 16.3 peratus guru-

guru SJK(C) pada paras yang normal dan 20 peratus mengalami tekanan kerja pada

paras tinggi dan sangat tinggi.

11

1.3 Penyataan Masalah

Berdasarkan masalah yang sedia wujud pengkaji ingin menjalankan kajian ke

atas tahap tekanan kerja (stres), faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor

kekangan masa dan faktor penghargaan di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala

Lumpur. Justeru itu, tahap tekanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat

penting untuk dikaji bagi mengelakkan lebih banyak perkara buruk yang melanda

institusi pendidikan negara ini.

1.4 Objektif Kajian

Secara umumnya, penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji paras

tekanan kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru-

guru SJK(C).

Objektif khusus ini adalah untuk mengkaji :

1.4.1 Mengenalpasti tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di

Wilayah Persekutuan.

1.4.2 Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor karenah pelajar.

1.4.3 Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor beban tugas.

1.4.4 Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor kekangan masa.

1.4.5 Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor penghargaan.

12

1.5 Persoalan Kajian

Berdasarkan objektif kajian di atas, beberapa persoalan kajian telah dikemukakan.

1.5.1 Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan?

1.5.2 Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor karenah pelajar?

1.5.3 Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor beban tugas?

1.5.4 Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor kekangan masa?

1.5.5 Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah

Persekutuan bagi faktor penghargaan?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->