1.

ேபசuOG ேகK0கu, எmóuOG ேயாசிü0கu,
ெசலவழிd@uOG சuபாதிü0கu


2. சில சமய0கள|0 இழLLதாG ெபûய ஆதாயமாக இmd@u


3. யாûடu க0கிேறாேமா அவேர ஆசிûயû. க00dெகா0Lபவெர0லாu
ஆசிûயû அ0லû.


4. நாG மா0uேபாó தாOu மாறிüu, நாG தைலயைசd@uேபாó
தாOu தைலயைசd@u நMபG எனd@g ேதைவயl0ைல.
அத0@ எG நிழேல ேபாóu!


5. ேநாைய வlட அ8சேம அதிகu ெகா0Qu!


6. நாG @றிgத ேநரgதி0@d கா0மணl ேநரu OGேப ெசG0
வl0வó வழdகu. அóதாG எGைன மன|தனாdகியó.


7. நuமிடu ெபûய தவ0கu இ0ைல எனd @றிLபl0வத0ேக, சிறிய
தவ0கைள ஒLLdெகாuகிேறாu!


8. வாþdைக எGபó @ைறவான தகவ0கைள ைவgódெகாM0
சûயான OLOd@ வmu ஒm கைல.


9. சைமய0 சûயாக அைமயாவlL0 ஒmநாu இழLL. அ0வைட
சிறdகாவlL0 ஒm ஆM0 இழLL. திmமணu ெபாm0தாவlL0
வாþநாேள இழLL.


10. Omைமயான மன|தûகu இmவû. ஒmவû இGOu
பlறdகவl0ைல. ம0றவû இற0óவlLடாû.


11. ஓ0வதி0 பயன|0ைல. ேநரgதி0 LறLப00கu


12. எ0ேலாைரüu ேநசிLபó சிரமu. ஆனா0 பழகிdெகாuK0கu


13. ந0லவûகேளா0 நLபாயlm. ந üu ந0லவனாவாü


14. காரணேம இ0லாம0 ேகாபu ேதாG0வதி0ைல. ஆனா0 காரணu
ந0லதாü இmLபதி0ைல


15. இவûகu ஏG இLபL? எGபைத வlட, இவûகu இLபLgதாG என
எMணldெகாu


16. யாû ெசா0வó சû எGபைத வlட, எó சû எGபேத Odகியu


17. பலOைற சி0திü0கu. ஒmOைற OLெவ00கu


18. பயuதாG நuைமL பயO0góகிறó. பயgைத உத0 எறிேவாu


19. நியாயgதிG ெபாmL0 ெவள|Lபைடயாக ஒmவmடG வlவாதிLபó
சிறLபா@u


20. உMைம LறLபட ஆரuபld@u OG ெபாü பாதி உலகgைத
வலu வ0óவl0u


21. உMைம தன|யாக8 ெச0Qu. ெபாüd@gதாG óைண ேவM0u


22. வாþவóu வாþவl0வóu நமó வாþdைகg தgóவ0களாக
ஆdகிdெகாuேவாu.


23. தGைன ஒmவராQu ஏமா0ற OLயாó என8 ெசmdேகா0
இmLபவேன கMLLபாக ஏமா0ó ேபாகிறாG


24. உலகu ஒm நாடக ேமைட ஒOெவாmவmu தu ப0ைக
நLdகிறாûகu


25. ெசüவத0@ எLேபாóu ேவைல இmdகேவM0u . அLேபாó தாG
OGேனற OLüu


26. அGைபüu ஆ0றைலüu இைடவlடாó ெவள|Lப0góகிறவû
ஆûவgóடG பணlLûவû


27. ெவ0றி ெப0றபlG தGைன அடdகி ைவgódெகாuபவG,
இரMடாu Oைறüu ெவGற மன|தனாவாG


28. ேதா0வl ஏ0ப0வó அ0gத ெசயைலd கவனமாக8 ெசü
எGபத0கான எ8சûdைக.


29. பlறû நuைம8 சமாதானLப0gத ேவM0u எG0 எதிûபாûdகாம0,
நாu பlறைர8 சமாதானLப0gத Oய0சிdக ேவM0u.


30. கLனமான ெசயலிG சûயான ெபயûதாG சாதைன. சாதைனயlG
தவறான வlளdகu தாG கLனu


31. ஒGைறLப0றி நி8சயமாக நuப ேவM0ெமGறா0 எைதüu
ச0ேதகgóடேன óவdக ேவM0u


32. சûயானó எó எG0 ெதû0த பlற@u அைத8 ெசüயாம0
இmLபத0@L ெபயûதாG ேகாைழgதனu.

33. ஒm óள| ேபனா ைம பgó இலLசu ேபைர8 சி0திdக ைவdகிறó

ந லவ கேளா ந பாய லாம இ . வா வ ஆ கி ெகா ைன ஒ ேவா . த வரா ஏமா ற பாக ஏமா யா என ெச ேகா இ 24. உலக ந பவேன க ஒ ேபாகிறா வ த ப ைக கிறா க நாடக ேமைட ஒ ெவா 25. காரணேம இ ந 15. ஒ ைற கிற எ ச ெவ எ க பேத கிய 17. . 23. இவ க எ லதா ஏ ேகாப பதி ைல ண ெசா ெகா வ இ ப ? எ பைத வ ட. அ ேபா தா . இவ க இ ப தா என 16. உ ைம தன யாக வா வ ெச வ . ைற சி தி ந ைம ெபா 18. பய ைத உத வ ட எறிேவா 19. ந ேதா ந லவனாவா வதி ைல. பய தா நியாய தி சிற பா உ ைம பய . யா பல ச க எ பைத வ ட. ெவள பைடயாக ஒ வ வாதி ப 20. ெபா நம வா தா ைக த ைண ேவ வ களாக 22.13. ெச வத எ ேபா ேனற ேவைல இ கேவ . ஆனா காரண 14. வல ற பட ஆர ப வ வ ெபா பாதி உலக ைத 21.

அ ைப ஆ வ ஆ றைல ட பண த வ இைடவ டா ெவள ப கிறவ 27. காம . ேதா எ வ ஏ ப அ த ெசயைல ைக. ச யான இ பத எ ெபய தா ேகாைழ தன . ஒ ைற ப றி நி சயமாக ந ப ேவ ச ேதக டேன எ வ க ேவ ெத த பற ெம றா எைத 32.26. சாதைனய 31. த ேவ த கவனமாக ெச பத கான எ ச 29. ேபைர அைத ெச யாம 33. ஒ ள ேபனா ைம ப இல ச சி தி க ைவ கிற . க னமான ெசயலி தவறான வ ள க ச யான ெபய தா தா க ன சாதைன. 28. ப ற நா ந ைம ப றைர சமாதான ப சமாதான ப ய சி க ேவ எ எதி பா . ெவ றி ெப றப இர டா ைற வ ைன அட கி ைவ ெவ ற மன தனாவா ெகா பவ . 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful