Bé x©y dùng

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng

phóc Sè 28 /2006/Q§- BXD 9 n¨m 2006 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 375 : 2006 " ThiÕt kÕ c«ng tr×nh chÞu ®éng ®Êt" Bé trëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dnmgj ViÖt nam : TCXDVN 375 : 2006 " ThiÕt kÕ c«ng tr×nh chÞu ®éng ®Êt PhÇn1 : Quy ®Þnh chung, t¸c ®éng ®éng ®Êt vµ quy ®Þnh ®èi víi kÕt cÊu nhµ PhÇn 2 : NÒn mãng, têng ch¾n vµ c¸c vÊn ®Ò ®Þa kü thuËt" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùcsau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ c¸c ¤ng/Bµ cã tªn trong danh s¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: - Nh ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - Lu VP, Vô KHCN

KT. Bé trëng Thø trëng

§· ký

NguyÔn V¨n Liªn

danh s¸ch héi ®ång KHKT chuyªn ngµnh nghiÖm thu ®Ò tµi “ Nghiªn cøu c¸c yÕu tè cÊu thµnh thÞ trêng bÊt ®éng s¶n nhµ ®Êt, ®Ò xuÊt c¬ së khoa häc cña c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ trêng bÊt ®éng s¶n nhµ ®Êt”. (Thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh Q§ sè 28 ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2006) 1. Chñ tÞch Héi ®ång: GS.TS. NguyÔn H÷u Dòng- Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ – Bé X©y dùng. 2. Th ký Héi ®ång: KS. NguyÔn §×nh TuÊn - CVC Vô KHCN C¸c uû viªn ph¶n biÖn:
3. TS. TrÇn Hång Mai – Phã ViÖn trëng ViÖn Kinh tÕ x©y dùng -

BXD 4. ThS. TrÇn Kim Chung – Phã Ban Khoa häc qu¶n lý ViÖn Nghiªn Cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ¬ng (CIEM) – Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t. 5. KS. Lª Ngäc Khoa- Phã côc trëng Côc qu¶n lý c«ng s¶n – Bé Tµi ChÝnh. C¸c uû viªn kh¸c: 6. PGS.TS §ç HËu - Phã HiÖu trëng trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi 7. PGS.TS Cao Duy TiÕn – ViÖn trëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ x©y dùng 8. TS. NguyÔn V¨n LÞch – ViÖn trëng ViÖn nghiªn cøu th¬ng m¹i – Bé th¬ng m¹i. 9. Ks. Chu V¨n Chung – Vô trëng Vô Ph¸p ChÕ – Bé X©y dùng 10. Ks. NguyÔn Ngäc Thµnh – Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Çu t H¶I phßng 11. ThS. Ph¹m Trung Kiªn – Phã Tæng Gi¸m ®èc – Tæng C«ng ty ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ (HUD).

Kh¸ch mêi cu¶ Héi ®ång: 1. Thø trëng Bé X©y dùng : Tèng V¨n Nga

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful