DreamBox 500s - Kompletan tutorial

DREAMBOX 500S (svi) TUTORIJAL
Dreambox 500 S je visoko kvalitetni resiver baziran na Linux operativnom sustavu. Daleko najnapredniji od svih pruţa i daleko najviše funkcija. Dekodiranje satelitskih kanala uz pomoć Card Sharinga. Neograniĉen broj kanala. Snimanje programa na HDD, puštanje filmova ( mountovanje ), upravljanje putem web računala i daljinskog upravljaĉa, dodatni pluginovi, visoko kvalitetna slika i povezivanje sa Internetom. Naravno, ovo je samo mali dio funkcija ovog njemaĉkog resivera, najprodavanijeg u svijetu koji ima nekoliko desetina klonova. Kompleksan i prost u isto vrijeme. Kompleksan ako ćete eksperimentirati sa njim a prost ako ćete ga koristiti za osnovne predviĊene funkcije. U svakom sluĉaju USER-FRIENDLY Software pomaţe da zavolite ovaj unikatni resiver. Zbog široke rasprostranjenosti svakodnevno izlaze razliĉiti Image-ovi ( Software ) pa moţemo prepoznati: Gemini, Nabilo, PLi, Evolution, SIF Team, Nemessis

Dreambox 500s se prestao proizvoditi 2006 godine u DREAM MULTIMEDIA timu. Uprkos tome kinezi prave kopije DreamBoxa koji su skoro identiĉni kao i klonove ( Inetbox, IP Box). Trenutno im je cijena od 100 - 200 € ovisno o ponudjaču. KARAKTERISTIKE:

1. 250 MHz IBM PowerPC procesor 2. 2 LED status 3. Linux Operativni system + image 4. Potpuno skeniranje satelita, transportera 5. Podrţani butici ( bouquet ) tj. favorit liste. 6. Supports multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC) 7. 1 x Smartcard-ĉitaĉ (univerzalni) 8. Neograniĉeno kanalnih lista za TV/Radio 9. SPDI/F interfejs for digital bit stream out (AC-3 / DTS) 10. MPEG2 Hardwer-sko dekodiranje 11. Promjena kanala u manje od 1 sekunde 12. Potpuno adaptivan OSD sa podrškom za sve jezike. 13. 100 mbps LAN port 14. Podrţan EPG, elektronski programski vodiĉ kao i TELETEXT 15. 1 x Scart-interfejs potpuno kontrolisan sa softverom 16. Video streaming i recording

SKRAĆENI SADRŽAJ
Karakteristike i opis receivera Sadržaj UVOD ( Šta je image, šta je emulator) Ubacivanje image-a preko FlashWizard programa Ubacivanje image-a preko Dream Up programa Ubacivanje liste kanala Rad sa daljinskim upravljaĉem Podešavanje mreţe Upravljanje motorom Audio taster, timer, plugins, blue panel Butici u listi kanala FTP Instalacija skinova, pluginova, cam-ova POVEZIVANJE DREAMBOX-a I PC lan kartice Promjena maske, jezika, razna podešavanja i trikovi Card Sharing CCcam kao card sharing emulator Multiboot 1 2 3 4 7 9 10 11 13 15 17 20 21 22 23 25 26 32

NGRAB i Mounting tutorijal u narednom izdanju!

1 - UVOD
Kupili ste Dreambox i vadite ga iz kutije. Naravno kao i svaki drugi resiver poveţete ga prvo sa AV (TV-DM) pa sa satelitskim coax kablom (koji vodi iz LNB-a). Ukoliko ste već spremili LAN kabal koji vodi iz rutera, switcha ili moţda kompjutera (mreţne kartice) onda stavite i njega. Tek nakon toga poveţite sa naponom.

Vodite raĉuna da sve povežete prije nego što ga stavite u napon, rijetko se desi nešto nepredviĊeno u tom sluĉaju, ali bolje sprijeĉiti.
DREAMBOX 500S potpuno ne zavisi samo od daljinskog upravljaĉa . Moţete upravljati sa njim i preko kompjutera putem Web Interface-a o ĉemu će biti govora malo kasnije. Ĉim ukljuĉite resiver pitaće Vas za region, vremensku zonu, jezik, sistem (odaberite PAL BG ili multinorm). atim će upitati vrstu satelitske konfiguracije. Zavisno od toga da li imate motor, samo jedan LNB, više LNB-a sa diseq itd odaberite opciju single satellite u svakom sluĉaju pa kasnije konfigurišite rotor(motor). Preporuĉujemo Vam da odmah ubacite novi image i listu kanala. Prvo idite na SETUP > EXPERT SETUP > NETWORK SETUP i oznaĉite DHCP da bi ruter sam dodijelio ip adresu. Ako na routeru nije aktivan DHCP servis onda upišite mreţne parametre (str:11 ) Zatim sa programom Flash Wizard ubacite novi image. Listu kanala ubacivate preko DreamBoxEdit programa.

Šta je IMAGE ?
Image je firmware zapravo software na kojem radi ovaj receiver. Dreambox operativni sistem se zasniva na LINUX open source tehnologiji koja je zasluţna za veliki izbor Dreambox images-a. Nabrojaćemo neke poznatije: Gemini, Nabilo, Evolution, PLi Jade, Nemessis, SIF team  resivera. Svaki od njih je toliko sliĉan da se generalno ne razlikuju, ali na svakom se resiver razliĉito ponaša. Gemini je u aprilu 2008 napravio time-bomb verziju image-a koji je uništio na hiljade klonova Dreamboxa širom svijeta. Time bomba je bila tako ureĊena da uništi sve resivere kojima mac adresa ne poĉinje sa 00:09:34 ovo je ujedno i jedini image koji je, moţe se reći, ubitaĉan za kopije i klonove Dreambox resivera koji nemaju originalnu mac adresu. Dakle obavezno izbjegavajte Gemini 4.2+ verziju images-a ukoliko nemate originalnu mac adresu. Ako nemate, a baš ţelite Gemini postoji proces sa kojim se moţe promijeniti mac adresa (str. ) Imagesi rade na Linuxu, a Linux radi na Dreamboxu. Za korisnike je najbitnija promjena imagesaza sve ostalo navedeno zaboravite jer je napisano samo iz razloga da shvatite rad

Šta je emulator ?
Emulator (emu) je dodatak ili program koji imitira, emulira originalnu karticu. Emulator je software koji se instalira na images-u i koji ima funkciju dekodiranja kanala. Emulatori se grubo reĉeno dijele na KEY-EMU i CS-EMU. U KEY-EMU spadaju: MgCamd, Evocamd, Newcamd, Scam U CS-EMU spadaju: CCcam, Mbox, Gbox. (više na str. 25)

UBACIVANJE IMAGE-a U DREAMBOX Ubacivanje novog image-a u Dreambox se radi na 2 načina: 1. Ubacivanje novog image-a preko FlashWizard programa je ujedno i najpopularnije zbog brzine. Na slici moţete vidjeti kako izleda ta opcija. a card-sharing je dijeljenje kartica. 2. moţete plaćati za toima dosta opcija. moţete vršiti razmjenu server za server (ukoliko imate šta da ponudite). Više o CARD SHARING-u na str. 30 2 . priliĉno stabilan internet (pri tom misli se na ping jer u protivnom moţe biti komplikacija pri gledanju kanala). CCcam emulator koristi TCP protokol. efikasnosti i jednostavnosti procesa pri tom nema nikakvog rizika. Preko Ethernet (LAN) uz pomoć programa FlashWizard (Pro) Preko RS 232 serial kabla uz pomoć programa Dream Up 1. CS emulatori su ono što Dreambox odvajaju od obiĉnih resivera.key igra ulogu podatka i sadrţi sve kljuĉeve sa kojima MG Camd radi i dekodira odreĊene pakete koji su u tom trenutku dostupni za otkljuĉavanje . Downloadujte (preuzmite) program FlashWizard sa adrese: http://www.com/file/5jmz1z Pokrenite program iz rar/zip arhive (preporuĉujemo da ga prethodno extractujute na desktop). Kada uĊete u program sa lijeve strane izaberite treću po redu odozgo ikonicu na kojoj obiĉno piše KONFIGURACIJA (Configuration. Server Vam moţe davati i Vaš prijatelj.dekodiranje.Shema i rad DREAMBOXa: DREAMBOX hardware > OPERATIVNI SISTEM LINUX > ENIGMA IMAGES > SERVICES > PLUGINS (EMU)> Key emulatori podatke o kljuĉu za neki paket programa i kodiranje uzima iz onoga što se ubaci u dreambox preko FTPa.key u kome Softcam. ahvaljućI ethernet portu (lan izlazu) dreambox uspješno "izlazi" na internet i time omogućuje rad card sharing.sendspace. Prvo što treba je da ostvarite mreţnu konekciju sa Dreambox-om i kompjuterom sa kojim prebacujete image. dok Mbox i Gbox koriste UDP protokol. U ovom sluĉaju nije potrebna internet konekcija i Dreambox odraĊuje posao kao i bilo koji drugi resiver sa internim emulatorom. Konfiguracija i Pomagala itd). Npr. Za uspješno dijeljenje kartica Vam je potreban stalni pristup internet sa najmanje 32 kbps. Dreambox i server koji će Vam pruţati tu uslugu. MG Camd iz Softcam. .

. Kada to uradite kliknite na ikonicu i odaberite image fajl koji ţelite prebaciti u Dreambox. ali ako je promijenjen onda upišite taj trenutni. Dreambox IP ćete saznati sa postupka na slika x. stranica x.U ovom prozoru morate podesiti network (mreţne) parametre Vašeg receiver. <-.Dream Up programom (str: ) Ako su podatci koje ste upisali taĉni. Ukoliko ne znate password moraćete uploadovati image preko drugog naĉina . Login username koji mora biti "root" i password koji je defaultno "dreambox". onda bi trebalo da bude uspješno i prebacivanje image-a. 1. 2.Sada izaberite opciju sa lijeve strane (Instaliraj firmware u FLASH memoriju) koja izgleda kao na slici (lijevo).

Mapa kliktanja: FlashWizard program > Konfiguracija i pomagala > Uzmi datoteku > Select > Open > Da (Yes) > OK 2. Ako Vam se pojavi poĉetni boot screen logo na ekranu i podešavanje opcija (region. izaberite ikonicu ispod "Backup image-a" a zatim saĉuvajte backup fajl u neki direktorijum. slanje Erase procedure za brisanje. atim će program izvršiti nekoliko procesa. Proces je sporiji i traje 10-20 minuta.sendspace. time zone. upisati particiju i restartovati resiver. Ubacivanje novog image-a preko Dream Up programa je neophodno u sluĉajevima da se desi nepredviĊena situacija pri ubacivanju preko FlashWizard-a. spajanje. Ovaj posao će završiti za nekoliko minuta (najĉešće 1-3 m). To ćete uraditi na vrlo jednostavan naĉin.com/file/tjdv24 .nfi ).img. Downloadujte (preuzmite) program Dream UP sa adrese: http://www. slanje firmware-a u temp folder.kao na slici ispod. satellite configuration) znaĉi da ste uspješno uploadovali novi image. Potom će Vas upitati "Da li ţelite instalirati firmware " Naravno odabraćete "DA". 2. . Na istom mjestu gdje ste uploadovali image. Ako se Dreambox sam ne rebootuje (izgasi pa upali) nakon 60 sekundi. Proces traje oko 3 minuta i backup fajl sadrţi sve informacije i podatke koje imate trenutno i bilo šta da se desi ili obrišete podešavanja uvijek moţete lako da povratite stari image tako što ćete ga ubaciti kao na postupku sa strane 5-6.Odaberite (Browse-ujte fajl) sa Vašeg hard diska ( fajl mora imati ekstenziju . sami ga iskljuĉite iz struje i zatim ukljuĉite.fwz ili .2 BACKUP IMAGE-A a svaki sluĉaj kada sve sredite oko podešavanja uvijek arhivirajte trenutni image i saĉuvajte ga na sigurno mjesto.

. 4.Otvoriće Vam se novi prozor u kome ćete izabrati HARDWARE pa Device Manager. rezult 0. Kada je sve uspješno okonĉano. internet. uploading.3 Podešavanje COM port-a UĊite u My Computer (ne u preĉicu) i desnim klikom miša izaberite PROPERTIES .. Iskljuĉite receiver iz struje i nakon toga ponovo ga ukljuĉite. i poruku ok. Zatim reciver briše stari softver iz flash memorije. kliknite na dugme OK. Sada morate izabrati COM port na koji prikljuĉujete Dreambox sa kompjuterom preko Null modem RS 232 kabla i 3. 6. Morate zatim saĉekati dok progres bar ne doĊe do kraja i pojavi se poruka ok. atim startujte DreamUP exe fajl koji ste prethodno download-ovali sa 2.1. connection estabilished. a zatim prikljuĉite i reciver na napajanje. odštrikirajte Use Network . To radimo tako što pritisnemo dugme Flash. Kada ste pravilno podesili DreamUP pritisnite dugme Connect. pojavljuje se prozor Flash update finished. Vidjet ćete progres bar. što znaĉi da ste uspješno povezali reciver i PC. Poslije uspješne konekcije potrebno je ubaciti novi softver u Flash memoriju. Slijedi ubacivanje novog softvera. Ako nekim sluĉajem ne možete uspostaviti vezu izmeĊu raĉunara i receiver preko rs 232 null modem kabla (porta) onda morate izvršiti podešavanja sistema. Iskljuĉite receiver iz mreţnog napajanja. 5. Pojavljuje se opet progres bar i poruka o uploadu novog softvera. 9. izaberemo image fajl. 2. 7. što nam govori poruka flashing. DEVICE MANAGER: Desni klik na Communications Port (COM 1) pa na properties . . Zatim u novootvorenom prozoru. IzaĊite iz loadera klikom na exit. 8.

rijetko se desi nešto nepredviĊeno u tom sluĉaju. ali bolje sprijeĉiti.Podesite kao na slici (lijevo). Crvenim označeno ono što je neophodno gasiti pri nevremenima. a iskljuĉite i coax. Isto tako kada gasite prvo iskljuĉite iz napona. Vodite raĉuna da sve poveţete prije nego što ga stavite u napon. osim ako se ne radi o oficijalnom servisu. satelitski kabal iz receivera jer se moţe desiti da doĊe do većeg ili manjeg kvara koji će dovesti do kvara koji najĉešće rezultuje promjenom ploĉe i cijena opravka je u većini sluĉajeva neisplativa. a zatim uĊite u VIŠE OPCIJA (Advanced) i uvjerite se da je sve podešeno kao na drugoj slici (ispod) SIGURNOSNE MJERE DREAMBOX receiveri su priliĉno osjetljivi na naponske udare stoga posebno obratite paţnju i gasite iz napona i lan prikljuĉka receiver. a zatim sve ostalo. duţem odsustvu .

Zatim na >OK< Ako ste taĉno upisali podatke konekcija će se uspostaviti.UBACIVANJE LISTE KANALA Nakon ubacivanja novog image-a red je i da ubacite liste kanala. Otvoriće se BROWSE prozor na kome ćemo izabrati folder sa listom kanala .net/download/download. Odmah odaberite tab TOOLS > OPTIONS 1 1 . Sada moramo otvoriti folder koji sadrţi listu kanala.root 3 . ali zbog prebugovanog programa ne preporuĉujemo da je koristite.download&cid=22 pokrenite instalaciju. Ako ţelimo da prebacimo listu kanala iz receivera u kompjuter onda koristim FAST FTP DOWNLOAD opciju (primanje). 9 . Downloadujte program sa http://vladix. a zatim sa desktopa ili startnog menija i njega samog.Username . mijenjati butike kada smo spremni za upload u receiver iz tab-a FILE ćemo izabrati FAST FTP UPLOAD i saĉekati do pola minutekada se prebacivanje završi program će nam ispisati poruku. Par sekundi će se uĉitavati lista i vidjećemo na hiljade kanala i butika (boutique .favorite lista). 5). Opcija FTP sluţi za naprednije primanje i slanje liste kanala. Oznaĉimo folder (ne fajlove) pa na OK.Password (default je "root" ) 2 3 isti princip kao u podešavanjima FlashWizardPro (str. To ćete uraditi uz pomoć programa DreamBoxEdit.fajlovima liste kanala. Pomoću ovog programa moţemo ureĊivati listu.html?task=view.Upišite IP adresu Dreamboxa 2 .

Desno (Ton) 5. menija. osd screen 6. Numeriĉka tastatura 0-9 Gore. Promjena na TV ili Radio reţim Postoje lošije kopije daljinskih kontrolera koji se brzo kvare (pucanje ploĉe) pa ako niste u mogućnosti kupiti originalni onda moţete raĉunati na programabilni daljinac koji odliĉno radi. . Crvena. zelena. 7.MUTE (Ton . Teletext 12. 9.Nakon prebacivanja liste kanala rebootujte ili restartujte receiver. ţuta. plava Dodatni tasteri CRVENI: potreban pri rada sa preĉicama i buticima ZELENI: potreban pri rada sa preĉicama i buticima ŢUTI: Pokretanje i odabir plugins-a PLAVI: Blue panel (str. Audio / subtitles odabir 10. 8. Lijevo .21 ) 4.iskljuĉen) 2 . Izlaz iz podmenija.Dole (promjena kanala). Meni Informacije HELP (Pomoć) 11. Proces: Menu > Shutdown > Restart Enigma ! RAD SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM 1 .ON / Standby 3.

.traţi autentifikaciju (username i password) znaĉi da je uspješno receiver uspješno konektovan. Ako Vam se otvori stranica .0 Type .DREAMBOX kompletan tutorijal YU by VLADIX forum -SatYunited PODEŠAVANJE MREŢE (NETWORKING) Lan ethernet port je ono po ĉemu se Dreambox razlikuje od ostalih receivera. Gateway .IP adresa od routera ili ureĊaja na koji je spojen Dreambox. Ima izlaz na internet i sposobnost umreţavanja sa ostalim mreţnim ureĊajima. IP .Automatsko detektovanje DHCP servera na router-u ili nekom mreţnom ureĊaju i samostalan odabir IP adrese i gateway-a na koji je spojen receiver. IE.mora sadrţati 255. .Omogući mreţu (treba biti štrikirano) DHCP server .Lan Nameserver . Chrome. Safari. Bukvalan postupak povezivanja PC-ja (lan kartice) i Dreamboxa na str.255. Pritisnite na taster (MENU) i otvara Vam se glavni meni.21. Kod nekih image-a (imidţa) se drugim postupkom ulazi u Network Setup. Izaberite SETUP > EXPERT SETUP pa COMMUNICATION SETUP gdje vidite sledeće: ENABLE NETWORK .) upisati : tj. IP ADRESA DREAMBOX-a koju ste u podešavanjima upisali.Nameserver ili DNS od provajdera ili Gateway od routera.. ali mora biti u SETUP (Podešavanja).255. Ispod je primjer ovoga što je prikazano u podešavanjima Dreamboxa (gorna slika).IP adresa Dreambox-a koju Vi upišete. Netmask . Opera. Da biste bili sigurni da je Dreambox konektovan sa routerom ili kompjuterom sa kompjutera provjerite tako što ćete u internet browseru (Mozilla.

Morate ukucati username (root) i trenutni password.kao na slici ispod upišite novi password i pritisnite ENTER. Ukoliko ga ne znate onda Vam ništa ne preostaje nego Dream Up...100..... Nakon svega ovoga napišite komandu za promjenu password-a: passwd Zatim enter. . Uspješno ste promijenili password (lozinku.253 I naravno >OK< Izbacuje Vam autorizaciju... Da bi je promijenili i na neki naĉin zaštitili dreambox od neţeljenih radnji radimo sledeći proces.Pritisnite ENTER..168..upisujemo telnet ipadresa dresambox-a Telnet je komanda za ulazak u telnet servis koji dreambox posjeduje. Defaultna (podrazumijevana) lozinka je dreambox . šifru..PROMJENA PASSWORD-a (LOZINKE) Dreambox ima svoju lozinku (šifru) za pristup web interface-u. Ako Vam javi kao na slici ispod onda je prijava uspješna. Da ne zamaramo sa tim detaljima. Ovo podrazumijeva da je raĉunar i dreambox konektovan. Ako Vam prijavi LOGIN INCORRECT onda password nije ok. ovdje je vaţno upisati u run telnet ipadresa u mom sluĉaju telnet 192. Idemo na START pa izabiramo RUN gdje upisujemo : Kao na slici..radi sigurnosti ponovo će Vas pitati da napišite taj novi password. zaporku) samo ako Vam prikaţe . Pazite da ne pomiješate slova jer ih ne vidite. . Nakon što na slijepo ukucate trenutni password pritisnite ENTER. FTP-u i ostalim servisima..

vrlo zgodna opcija koju Dreambox ima.UPRAVLJANJE MOTOROM. AGC... „ 2 satellites via .podešavanje motora je vaţna Transporter mijenjanje opcija o ĉemu će biti rijeĉi malo ispod. 19. . promjena podešavanja transportera. dodavanje transportera na satelitu u listu kanala itd. ali manje-više sve je isto.. Rotor setup .. Skeniranje više satelita iz jednog pokušaja . Ovdje ćemo se prilagoditi za PLi Jade image.ili izabrati novi ukoliko ga nemate u listi kanala.Ova opcija nije dostupna na svim image-ovima.. Postoji nekoliko reţima „many satellites via DISEqC rotor" za motor. Toneburst itd. ali je i za ostale potpuno isto.2 i 16 E) „ 4 satellites via DiSEqC A/B. Sat Find . skenira i onda kada Vi ne znate niti primjetite tako da automatski aţurira i briše pojedine kanale. Odmah idemo na MENU > SETUP > SATELLITES AND TRANSP. Konfiguracija satelita ..Vam daje mogućnost odabira naĉina rada satelita." itd.ukoliko bude novih pojaviće se u listi kanala pod oznakom !. 5.. 3. Na kraju sve snimite na SAVE..pronalazaĉ signala. Ručno skeniranje transportera . 2. transporterakanale na „One single satellite" za jedan satelit .jedan lnb.. Postoji reţim „many satellites via DISEqC rotor" za motor. Automatsko skeniranje izaberite 6.. 4. Onemogući pozadinsko skeniranje ... za dva satelita . 8. 1 i 3..monoblok (npr. 1. satelit i preskenirajte transporterima. LISTAMA KANALA NA DM-u Ulazak u ovu opciju se razlikuje. 7. „2 satellites via KONFIGURACIJA SATELITA Vam daje mogućnost odabira naĉina rada Dreambox-a i satelitske opreme.nepopularna opcija.jedan lnb. sluţi za mjerenje SNR.. Prvenstveno zavisi od image-a. Moţete dodati i nove satelite na opciji NEW.. upišite parametre za transporter i zapoĉnite pretragu..odaberite satelit. BER (signala).. ali pojasnićemo stavke pod br. „One single satellite" za jedan satelit . Sve je jasno u svemu ovome.

... Mod : Pozicioniranje do satelita. Store: Kada ţelite da snimite ono što ste uradili na neku od pozicija koristite zeleni taster na daljincu ili odaberite opciju STORE (5).KONFIGURACIJA MOTORA UĊite u ROTOR SETUP.ukoliko Vam „ne ide" sa ovom opcijom odštrikirajte i idite na ruĉno snimanje pozicija. Direction: Tasterima na daljinskom upravljaĉu (lijevo-desno) pokrećite motor .. Pojaviće Vam se sledeći prozor: 1. Number satelita stavite 1 Orbital Position oznaĉava orbitalnu poziciju satelita u stepenima. 4. na 13 E upišite in u motor oznaĉava motoru..vidite ovaj prozor...8 W (na zapadnim)...ako je Astra na 19. ali za gotoXX je potrebno imati pravilno instalisanu antenu i motor. SAVE -2.. na GoogleEarth).. Sada pritisnite PLAVU tipku/taster na daljincu ili odaberite NEXT PAGE (3). 3. za broj w2 Moţete birati izmeĊu manuelnog snimanja pozicije satelita (odštrikirano „Use gotoXX function") ili gotoXX opcije gdje upisujete Longitudu i Latitudu svoje lokacije (moţete je saznati . ASTRA su na E (istoĉnim pozicijama) dok je Thor 0.npr. Direction oznaĉava EAST ili WEST (istoĉna ili zapadna pozicija) npr.. Pri korišćenju gotoXX funkcije (štrikirano „Use gotoXX function") nema potrebe za ruĉnim snimanjem.. odreĊuje signal satelita.2 upišite 192 itd. W2. Ako je HotBird broj 130.. voţnja do 0 stepeni.. voţnja do satelita. Satellite: Odaberite satelit koji Transporter prema kome se ţelite da snimite na poziciju.kada se na lijevoj strani doda satelit pritisnite na zeleni taster tj. zaokrenut lnb u pravom smjeru itd... Kada sta sve ovo taĉno popunili idite na ADD (ţuti taster -1). 2. Odaberite neki aktuelan i sa dobrim signalom ukoliko sluĉajno u listi kanala stoji neki neaktivan. HB.antenu dok ne vidite sliku ili signal koji se moţe vidjeti ispod.. 5.potrebni su idealni uslovi.

Novije verzije nemaju ovakvih problema. MONO (RIGHT-LEFT) .. 1.. I tako za svaki sledeći satelit . 2.npr...23).Sada je potrebno da potvrdite unos i pritisnite zeleni taster na daljinskom upravljaĉu ili odaberet opciju store. Nabilo 2 i starije verzija image-ova. Zavisno od image-a moţe se desiti da receiver ne ĉuva postavke subtitlova (naslova. 3. PLi Jade image ima mogućnost odabira preferiranih titlova što znaĉi da moţete postaviti prvenstvo.. TakoĊe moţe i da oblikuje subtitlove i uĉini ih tamnijim i uoĉljivijim što je na nekim kanalima bitno jer su titlovi premali (str. Ove opcije ima samo PLI Jade 2 image koga moţete preuzeti sa našeg foruma ili upload-a.STEREO Audio jezik ...selektujte sa tasterima lijevo-desno i pritisnite OK pritisnite OK. AUDIO TASTER / FUNKCIJA Audio / subtitles taster Pritiskom na ovaj taster dobijate mogućnost promjene audio tona i dvb/ttx subtitlova. Ako Vas bilo šta nakon toga pita izaberite NO. sruši se image i rebootuje itd. .selektujte sa tasterima gore-dole i Subtitlovi . titlova) za kanal .zato kada odaberete titlove na nekoliko Vama vaţnih kanala restartujte ga ili reboot na MENU > SHUTDOWN. Titlove neće saĉuvati ukoliko ih odaberete. a kasnije receiver iskljuĉimo iz napona umjesto softverski. na svakom ponovite proceduru.

Kao što vidite ovdje izabirate koji emulator ţelite da vrši dekodiranje. o tome u sekciji za raĉunaru ili emisije pošto timer" ostati nije na neće tom se štrikirano ponavljati iduće veĉeri kada bude PLUGINS tipka Plugins se obiĉno nalazi na ţutom tasteru i na njemu moţete pokrenuti neke od pluginova koje ste prethodno instalirali preko blue panela ili ftp-a.1. BLUE panel koji se razlikuje kod svakog image-a. Jula 2009 godine. programi ili ĉak igrice (tipa: tetris). Dobijate ovaj prozor: U ovom primjeru je prikazano da će receiver prebaciti FOX na emisiju Nindţa Ratnici u 20h. Jednostavno idite na EPG kanala ili kada doĊete do ţeljene emisije(gore-dole tasterima) pritisnite plavi taster ..1 i da on vrši dekodiranje kanala.. . Ovdje je prikazano da je default emulator (na ovom image-u ga zovu SoftCam) Cccam-2.. Sa timer opcijom resiver sam prebacuje na unaprijed zadato vrijeme preko EPG-a ili ruĉno. restart istog i gledanje informacija o kartici u ĉitaĉu. U nekim to je samo CAM setup.. Na mjestu gdje sada piše switch imate opciju za snimanje sadrţaja na hard disk ili mountovani hdd na Vašem NGRAB NAPREDNIJE KORISNIKE. O Cccam-u će biti rijeĉi kasnije. kod nekih je to download centar itd. BLUE PANEL . a moţe i snimati tu emisiju (NGRAB ili Standard recording).plava tipka Pritiskom na plavi taster (tipku/dugme/gumb) ulazite u tzv. I da će nakon završetka kanalu i „Repeated ista emisija..TIMER Timer moţe da bude odliĉna opcija ukoliko ne ţelite da propustite Vama vaţne emisije. 21. To su razni paneli... snimanje..

. Kada gledate neki kanal dva puta pritisnite na taster (OK) koji se nalazi na sredini jednom ili dva-puta zavisno od imagea ili postavki u njemu.. to imajte u vidu. ali dizajn je drugaĉiji na PLi Jade-u. exyu. Kada najviše odgovara preko Dreambox MENU>SHUTDOWN>REBOOT.. Provajderi po listing provajderima transportera (npr. favorit se 2.).. 5. slici Pritisnite odluĉite restartujte taster Vam (VIDEO) i promjeniće se broj kolona. Svi kanali i servisi Ime favorit liste ..butika Kanali u trenutnom butiku rasporeĊeni u tri kolone* EPG i neki detalji .) 3. 4. RSC Digi. totalTV. sa desne strane ekran koji prikazuje promjene koje uradim sa daljinskim onda treba Vam je prikazana lista kanala na šta u butiku koji (kao vidite na na slici). 6. filmski . Sateliti listing kanala po satelitima. BOX Kada Vam se otvori prozor na kome je prikazan daljinski. .BUTICI U LISTI KANALA (BOUTIQUES) Butici ili boutiques u Dreambox image-ovima su ustvari Favorit liste (omiljeni programi.  Da bi Vam kanali u butiku bili rasporeĊeni na tri kolone morate uraditi sledeći proces :  Otići u web interface tako što upišete u web browser u polje adress IP ADRESU DREAMBOX-a  Zatim iz web interfejsa odabrati (PLI JADE: REMOTE CONTROL CONTROL > REMOTE). kanala Butici liste ili kanala. Premiere. Web interfejs je isti na svakom image-u. muzika. 7. sopstvene Koristi pristikom na plavi taster. Prikazaće se sličan prozor: 1. STN..

ukljuĉivanju dreamboxa svaki put će poĉetni kanal biti taj koji odaberete. Omogućenje moda za promjenu imena butika itd. 4. Nakon svake veće promjene restartujte enigmu ili rebootujte dreambox (ne morate ukoliko kreirate novi butik ili vršite promjenu kanala. ali morate ukoliko npr.. 8. a ţelite promijeniti raspored kanala po redoslijedu onda pritisnite taster MENU i prikazaće Vam opcije: 1. koristite opciju 6 iz gore navedenog.. KAKO DA DODAM KANAL U MOJ BUTIK I KAKO DA KREIRAM BUTIK ? MENU > SETUP > BOUQUETS > CREATE NEW BOUQUET >TV (ili ako ţelite radio) Dajte mu ime i pritisnite >OK< Da bi dodali kanale u taj butik idete sledećom metodom: MENU > SETUP > BOUQUETS > ADD SERVICES TO BOUQUET > TV neograniĉen broj. Kanale. Omogući mod za micanje i pomjeranje kanala ili Ukratko to bi bilo to o listama i buticima. servisa 9.. 6. lista butika...Zbog preglednosti nije loše izabrati listu kanala u tri kolone. Kreiranje novog butika(objašnjeno na prethodnoj str. Resetovanje poĉetnog kanala i postavljanje za poĉetnog onog zadnje gledanog. Izaberete satelit na kome je taj kanal i kada ga naĊete pritiskate >OK< za unošenje kanala. i izaberete u koji butik ćete dodavati servise tj.moţete unijeti RASPORED KANALA. 5. 2.) Dodaj taj servis/kanal u neki odreĊen butik Dodaj marker (oznaku sa slovima izmeĊu servisa u Preimenovanje servisa ili kanala Brisanje servisa ili kanala Postavljanje trenutnog kanala za poĉetni kanal pri butik listi). SERVISA I BUTIKA Kada je na ekranu prikazana lista kanala u butiku (slika na prethodnoj strani).) .. 7. 3.

ukucajte ip adresu Dreambox-a. Instalirajte program. vidjećete nešto sliĉno ovome Nama je ovdje Vaţan vpid i apid. „ USE Interesantna opcija je MESSAGE (Message2TV) gdje moţete ono što napišete prenijeti u mali prozorĉić na OSD interfejsu Dreamboxa tj. VPID je video i audio (zapravo slika koja se vidi na TV-U) i otvaramo ga sa VLC.videolan..Web-X-TV. Kada uĊete u web interfejs izgledaće Vam kao da ste ušli na neki web sajt. okretati motor. samo ton i najbolje ga je otvarati preko Winamp-a. To je taĉno.to je do bug-a u ENIGMI.html . ako Vam je ova opcija vaţna najbolje je koristiti pomenuti image. Na pojedinim image-ovima defaultno web interface nije zaštićen autorizacijom te je potrebno štrikirati opciju HTTP authentification" u MENU > SETUP > SYSTEM SETTINGS > WEB INTERFACE. Opera. Pri tome trebaće Vam Mozilla plugin za VLC instaliran..org/vlc/download-windows. Apache ili HTTP servis (preko javnog porta :80) omogućuje pristup Dreamboxu preko internet browsera (Mozilla.ako je taĉna iskoĉiće prozor za autorizaciju gdje ćete upisati username i password.. je isti na svakom image-u. Rijetko se desi da slika sjecka..).. „drţati" daljinac u rukama. Kada ste instalirali program uĊite u web interfejs saĉekajte par sekundi da se uĉitaju elementi. gledati TTX i EPG. APID je audio tj.WEB INTERFACE Već smo nekoliko puta pomenuli web interface. Otvorite web browser. zamrzne. mountovati. ali dizajn je drugaĉiji na PLi Jade.. Prvo što je potrebno za pomenutu radnju je instalirati VLC multimedijalni program sa adrese http://www... po mogućnosti instalirajte plugin za Mozillu da bi direktno preko Mozilla Firefox mogli koristiti WEB TV opciju. Web interfejs VIDEO / AUDIO STREAMING Ako ţelite da gledate na kompjuteru ono što trenutno „ide" na DREAMBOX-u to moţete uraditi bez problema tako što uĊete u web interface. Kliknimo na plavi link desno od vpid ili apid i otvorimo datoteku pomoću prethodno instaliranog VLC programa. koristiti streaming. Streaming moţemo pratiti direktno na browseru preko opcije u web interfejsu .. na ekran televizora.da se kocka. imate potpunu kontrolu nad njim sa web interfejsom pa tako moţete mijenjati kanale.. Dreambox je pod LINUX OS. Chrome. a mnogi ureĊaji na Linuxu imaju instaliran apache servis. ... najbolje Image koji je ubjedljivo Preko VLC-a moţemo ĉak i odabrati titlove i gledati kao i zabišao ovaj bug je PLi Jade te stoga. IE. na Dreambox-u. jer je ovo web sajt Dreamboxa.

FTP CONNECT) vidjećete Vašu tek kreiranu vezu sa Dreambox-om.svi imaju istu namjenu tako da ćemo se posluţiti primjerom Total Commander-a.html?task=summary&cid=18&catid=7 Otvorimo program TOTAL COMMANDER i izaberemo iz menija NET . Ovdje ćemo Vam pojasniti šta i kako sa FTP-om.. . FTP commander.net/download/download.. Najpoznatiji ftp klijent(program) je Total Commander.FTP CONNECT Tada Vam se otvara prozor u kome izabirate NEW CONNECTION i ispunite podacima: U Session je upišite bilo šta.bar tu ulogu ima na Dreamboxu. ime sesije itd.FTP upravljanje Skoro da je nemoguće raditi sa Dreamboxom bez FTP servisa.. Win SCP. FTP je fajl transfer i edit sistem .. U Host name je potrebno upisati IP adresu od Dreambox-a User name: mora biti root Password: šifra od dreamboxa (default je „dreambox" ) Sve to potvrdite sa >OK< Na početnom prozoru (NET . Oznaĉite je i kliknite na Connect. Ovaj program preuzmite sa linka ispod: http://vladix.

Ako ste taĉno unijeli podatke i uradili sve što je napisano u na prethodnoj stranici dobićete sa lijeve ili desne strane Total Commandera folder sistem dreambox-a. pluginove.. eventualno tmp.) Prije toga na ovom image-u morate omogućiti opciju Downloads u istom meniju. pluginova po kategorijama.)...softcam kljuĉeve i mbox conf. Prednost downloada je u brzini i lakoći.. skinove (izgled. Transfer fajlova sa PC-ja na Dreambox se obavlja tako što se sa strane na kojoj su PC folderi drţeći lijevi taster miša prebaci fajl u fajl sistem Draembox-a. fajl.. Instalacija skinova. sve je potpuno automatizovano.. etc folder će biti vaţan za Cccam.. Ako Vam je resiver povezan na internet preko Downloads opcije se image omogućuje Vam vrlo lako preuzimanje i instaliranje fajlova tj. U folderu VAR će nam trebati samo nekoliko foldera : Taĉnije folderi etc. Na nabilo image-u ili Evolution u Download sekciju se dolazi pritiskom na plavi taster tj... jezik trebate u meniju ili pritiskom na plavi taster naći Downloads sekciju (blue panel). keys. povezuje na svoje servere i Kada uĊete u Downloads dobijete kategorije za download plugina ( Addons/Plugins. Download opcija na Pli Jade image-u se nalazi u MENI > SETUP > SOFTWARE MANAGEMENT > Downloads . Folder keys će biti vaţan za mgcamd . .tuxbox za razna podešavanja i instalacije. cam-ove (cccam. Blue panel ili MENI > SETUP> .selektujte fajl pa pritisnite F4 ili u opcijama edit... mbox. Games itd. Channel Setting. cam-ova Da bi promijenili skin (masku).. tuxbox.. Preko ove sekcije downloadujete pluginove. Za nas je ovdje vaţan samo folder VAR i kroz ovaj tutorijal ćemo ga pominjati bar nekoliko puta. maska) i sve što Vam je potrebno za resiver. pluginova. Izmjena (edit) fajlova .

11).255.252. Odabraćemo USE THE FOLLOWING IP adress. Default gateway će nam biti 192.. su bila podešavanja . kompjutera.252. to je obiĉno „Local Area Connection". Saĉuvamo na „Save" . U IP adress ćemo upisati adresu lan kartice. ip adresa moţe biti bilo koja sa brojevima od 0-255.168. tu upisujemo ip adresu na koju se spajamo.255. DNS servers mogu biti i default gateway ili server ip od ISP-a.0). lijevo je slika podešavanja dreamboxa potrebno je ući u NETWORK SETTING (više na str.168. pod Gateway upisujemo isto 192. NETMASK ostaje isti (255.168.100.OK . ovo je obiĉan primjer.100.POVEZIVANJE DREAMBOX-a I PC lan kartice Prvo što treba je da poveţete lan ili crossover kablom kompjuter i dreambox. U IP upisujemo IP dreamboxa. Upisaćemo parametre kao na slici. u ovom sluĉaju nisu nam potrebni i ostavite ih prazne ili upišite default gateway ip .i saĉekamo 10tak sekundi za spajanje. dakle ip adresu dreamboxa. Desnim klikom na ikonicu i izaberimo Properties: Nakon toga pojaviće se novi prozor: Na novom prozoru koji se pojavio na poslednjoj slici selektujmo INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) zatim na Properties.250 (ip PC lan kartice). Subnet mask mora biti kao na slici.168. Izaberite konekciju sa kojom se povezali Dreambox. Na kompjuteru izaberite iz START menija NETWORK CONNECTION (ako nema u start meniju onda iz Control Panela).252.192..100.100. To na kompjuteru.. U LAN izlaz na kompjuteru prikljuĉite jedan dio kabla. potrebno je odčekirati DHCP opciju (disable DHCP-off). u ovom sluĉaju 192. Pod NAMESERVER upisujemo IP lan mreţne kartice tj.. drugi dio u lan ulaz na Dreambox-u.

. SKIN) kojeg smo prethodno downloadovali (preuzeli.stavite na 0. Desna slika ispod pokazuje opciju Preferirani audio jezici.21) Proces. skinuli) sa download panela (str. stavljamo ono što nam je primarno ili vaţnije. sve je Vaš izbor. uvijek ostavite da je malo providno. kao na slici ispod. RAZNA PODEŠAVANJA I TRIKOVI Za promjenu maske (eng. Što se tiĉe opcije DVB subtitle black. pritisnite na MENU taster pa kao što je ispod napisano . JEZIKA. . I ova opcija se nalazi u MENU > SETUP > DREAMBOX SETTING > USER INTERFACE SETTINGS > U preffered audio languages preferiramo neke audio-jezike... MENU > SETUP > DREAMBOX SETTING > USER INTERFACE SETTINGS > OSD LANGUAGE Ostala podešavanja OSD transparency je interesantno podešavanje providnosti OSD grafike. (na PLI Jade image-u). Promjena maske/skin-a MENU > SETUP > DREAMBOX SETTING > USER INTERFACE SETTINGS > OSD SKIN Promjena jezika Downloadovali ste jezik iz download izbornika i pitanje je kako ga aktivirati (gornja desna slika) ? . to je vrlo dobra opcija koja postoji samo u Pli Jade image-u .Jednostavnim procesom ispod napisano (Pli Jade image).PROMJENA MASKE.

AUDIO AND VIDEO Ova opcija se nalazi sistemskim podešavanjima i sluţi za podešavanje video i audio mogućnosti. default. ukoliko imate LCD ili Plazmu u 16:9 onda prilagodite ASPECT RATIO.. niko se nije nauĉen rodio.. telnet 192. za ostale je sve isto. U var ulaze instalirani plugini. uglavnom popunite kao na slici lijevo. FACTORY RESET Dobro poznata opcija . podešavanja itd. Nas interesuje najvise var dio to vidimo pod: dev/mtdblock/1 . dreambox) Kada ste se konektovali napišite komandu: df -h Sad imamo informacije o iskorištenom prostoru u flashu i usb..fabriĉki reset zapravo vraćanje na poĉetne vrijednosti nekog firmware-a tzv. audio i video ćete naći pod SETUP. Da ne pišemo Više.. piconi (sliĉice kanala) itd.) Prijavite se sa username-om i password-om (default: root.Kada uĊete u SETUP ili blue panel u nekom dijelu će Vam biti prikazano popunjenje var prostora.. zavisno od image-a. malo se pomuĉite jer je to jedini naĉin da nešto nauĉite.) i ostavite samo „goli" image. Svi smo mi nekada bili poĉetnici u neĉemu i toga trebaju da se sjete svi koji su poĉinjali.drugi naĉin je preko TELNET-a Komandni prozor u windowsima START > RUN Komanda telnet ip_od_dreamboxa (npr. sve ove opcije oko OSD i grafike.252. osim što nema pojedinih opcija. cam-ovi.. AU EĆE VAR PROSTORA 1. kada instalirate image pokazivaće Vam je. ali je vrlo prihvatljiv jer ima nekoliko dobrih opcija kao i priliĉno veliku stabilnost. PLI Jade svakako nije najbolji image.Sve na prethodnoj strani bilo je upustvo za PLI Jade image.100. Uglavnom nemojte je koristiti ukoliko ne ţelite da obrišete sve postavke (liste kanala. 2 . VAR prostor na DM 500S je od 2-3 mb.168.

. dok je Gbox najstariji emulator koji je potpuno zapostavljen i već duţe vrijeme nisu izašle revizije.ECM koji dekodira kanal ili paket koji gledate. Lokalne kartice su kartice koje dobijate na hop1 (CCcam) ili distanci 1 (Mbox. CCcam je najnapredniji. vrsta kodiranja (NDS je najzahtjevniji.. Za card sharing ili samo sharing je potreban stalni pristup internetu od najmanje 32 kbps. dok CCcam moţe imati ulogu samo klijenta ili klijenta i servera. promjenu defaultnog passworda. Card Sharing kao pojava je u nekim zemljama zakonski kaţnjivo. voltage). Ubacivanje liste kanala. jer se jedino tako moţe doći do rezultata! Ovo do sada su bile neke osnovne stvari koje smo govorili jezikom svih nas.U našem okruţenju ne postoji zakon koji zabranjuje dijeljenje kartica pa se dijeljenje u neku ruku moţe uzeti i legalno jer imate svoju karticu i radite sa njom šta hoćete. Oni imaju ulogu klijenta i servera. buticima. web interfejsom. nemogućnost dekodiranja kanala moţe biti i do servera koji Vam pruţa sharing i do Vaše internet konekcije.). To znaĉi da tada ide emulator (CCcam. osnovama card sharinga. dok se moţe reći i da je nelegalno. Sjeckanje slike. rad sa motorom i satelitima. tajmerom. iako ne mora da znaĉi jer zavisi i od podešavanja kartice na lokalnom serveru (MHz. dok irdeto ili viacess traţe mnogo manje . streamingom. . Moţe se desiti da je lokalna kartica iako je hop2 ili dist 2. Mbox). INTERNET DNS DREAMBOX ( SkyStar 2 ili receiver sa podrškom za cs) CARD SHARING CCcam. Dreambox ili neki drugi linux resiver koji podrţava sharing na kome je instaliran emulator koji će obavljati posao dijeljenja. podešavanjima. Mbox je nastao krajem 2008 godine od grupe entuzijasta sa naših prostora. CCcam koristi TCP protokol dok Gbox i Mbox. Razlikujemo dvije vrste kartica: Lokalne i virtuelne. Gbox. Mbox. Gbox + newcs). a ne plaćaju pretplatu platformi. a šta ne je vrlo diskutabilno pa ćemo se zaustaviti. Gbox). Gbox. no svi će shvatiti i ovaj dio. zaradio je simpatije mnogih ljudi.na NDS-u ne smije da proĊe više od 550 ms da bi se osjetilo sjeckanje kanala jer svakih 10tak sekundi stiţe „kljuĉ" .CARD SHARING Ovo je dio u kome govorimo o card sharingu. blokiranje. trikovima. posebno za NDS kodiranje).. redovno izlaze nove verzije i odliĉno radi na Dreamboxu. Objasnili kako da ubacite novi image na 2 moguća naĉina. tako da je Mbox zamjena za stari Gbox i napredniji u svakom smislu. njegovim karakteristima i osobinama. Pisati o tome šta je nelegalno. dok na Windowsu nije radio do nedavno kada je izdata verzija za Win (FlyCCcam . koriste UDP protokol. a prije svega umreţavanje dreamboxa. kvaliteti interneta na serveru gdje se nalazi lokalna kartica. nije bilo nekih neobiĉnih pojmova. Što je manja distanca ili hop to znaĉi da će kvalitet gledanja kanala biti bolji ako imate sve uslove za dobar prijem (dobar internet).. ftp-om. > Na sljedećoj stranici nastavljamo priĉu o Card Sharingu i CCcam emulatoru. Card sharing (skraćeno CS) je bukvalno reĉeno dijeljenje kartica preko internet protokola uz pomoć emulatora koji trenutno egzistiraju (Cccam. jer mnogi sa Vaše kartice gledaju.. U nekim dijelovima smo namjerno ostavili nešto nedoreĉeno da bi i Vi malo razmišljali o svemu ovome. uputili Vas na šta trebate obratiti paţnju. Sve naredno će sadrţati sadrţaj za NAPREDNIJE KORISNIKE. stabilan internet (ping. Mbox Lokalna kartica Virtuelna kartica Do sada smo KORAK PO KORAK sistemom upoznali sa samim receiverom. Sve preko hop ili dist 1 je virtuelna kartica.

sada smo aktivirali CCcam na dreambox-u. Kada stavimo da je default Cam CCcam onda izaberemo SAVE ili pritisnemo preĉicu .x.0.2 ili stariji (moţe i 1.x. napišemo „testiranje" i izaberemo Save As. Na taj naĉin prebacujemo sa kompjuterskog hard diska želimo manuelno instalirati. 20.CCcam kao card sharing emulator CCcam je card sharing emulator koji radi na Dreambox receiverima. Ipak. Nije loše oznaĉiti i opciju Auto reconnect cahandler. svi će se odluĉiti za automatsko preuzimanje.2.cfg i nalazi se u var/etc . CCcam konfiguracijski fajl se zove CCcam.sekcije uĊite u kategoriju CAMS ili Softcams i preuzmite CCcam 1. Sa lijeve strane vidimo dio interfejsa Total Commandera. Kada ga instalirate izaĊite iz svih menija i pritisnite plavi taster ili idete na MENU > SETUP i zavisno od image-a izaberite blue panel ili CAM PANEL.cfg tako će se zvati fajl.FTP). Idemo u folder VAR pa izaberemo ETC. To je emulator veliĉine 650-700 KB koji moţe posluţiti i za isĉitavanje emulatorskih kljuĉeva iz SoftCam.1.mada lakše je na plavi taster  Potrebno je pod default Cam izabrati CCcam 2. Možete ga i ruĉno instalirati tako što ćete downloadovati sa interneta CCcam fajl za Dreambox image i prebaciti u folder tmp preko Total Commandera.iz menija File.9).. Trenutna verzija je 1. Od foldera koje ovdje vidimo jedino su nam važni var i tmp.1.plavi taster (na PLI Jade image-u još bolje pritisnuti zeleni taster). mnogo je lakše i brže. Pod File name: upišemo CCcam.. Uđite preko FTP programa (Total Commander) dreambox. Da. Sa kontra strane vidimo fajl/folder sistem kompjutera.Key (var/keys) i imati dvostruku ulogu (tako da nije potreban emulator kao što je MgCamd).. Konekcija i pristup su objašnjeni na str. a CCcam izvršni fajl se nalazi u var/bin (govorimo o lokacijama FILE sistem Dreamboxa . Otvorimo notepad ili Word Pad. Preko download panela . na dreambox manje konfiguracijske fajlove ili plugine koje u . Na ovoj slici se nalazi dio gdje vidimo fajl sistem dreambox-a.. a odnedavno i na Win32 OS. Može biti sa lijeve ili sa desne strane Total Commander interfejsa (suĉelja)..

com/ .cfg) se sastoji od niza postavki u linijama.cfg i pritisnemo tastaturni taster F4 . Otvoriće se notepad prozor u kome se nalazi sadrţaj fajla. probaćemo objasniti. ako ste samo klijent onda nema potrebe za tim. pošto smo napisali samo „testiranje" onda ćemo to obrisati i napisati ono što će biti potrebno. a ime vašeg prijatelja sa kojim ste razmjenili liniju . A NA SLJEDEĆEM LISTU F LINIJA : PORT morate otvoriti ukoliko ţelite da budete server.danijel999. Saĉuvamo ga na Taj fajl prebacimo preko Total Commandera u Dreambox folder na koji smo prethodno došli (VAR/ETC). C linija je CONNECTION linija (veza). softcam podešavanje. postavki za povezivanje sa card sharing serverom. dok je F . Selektujmo CCcam.dyndns.cfg fajl i drţeći stisnuti lijevi taster miša prebacimo ga na lijevu stranu (u ovom sluĉaju) tj. (ekstenzija *cfg). U ovom primjeru Vaše ima će biti Danijel i da Vam je dns .tv. CCcam konfiguracijski fajl (CCcam..Friends linija (prijatelj. ISPOD JE NAĈENJE C LINIJE.samo je potrebno da potvrdimo sa OK (ako već fajl postoji onda OVERWRITE). Imajte na umu da znak # ima znaĉenje komentara i ne ulazi u dio fajla.Zoran.(suprotnu) stranu total commander interfejsa.)DNS hostname kreirate na http://www.. Sve to pišemo u linijama. Tada na Dreambox strani selektujemo CCcam. web interfeace podešavanje. Priznajem da će ovo za većinu biti komplikovano.opcija EDIT (mijenjanje sadrţaja).dyndns.Vrlo je bitno da nema neku drugu ekstenziju.cfg Desktop ili na neko zgodno mjesto. ali šta da se radi. dakle mora imati ime CCcam. za davanje card sharing-a. U prozoru (ispod) će nas pitati da li stvarno ţelimo da prebacimo fajl. u kontra .. Otvara se TCP port 12000 (default) u router administraciji (port forwarding ili sl..davanje sharinga). ako je postavljen na poĉetku linije.

ZORAN Radi se o „kontra" sistemu. Za prvi primjer je potrebno otvoriti portove na routeru da bi bili server i davali drugome. kako i šta ? Primjer razmjene linija: Donja slika lijevo . ne davate (ovako je na CCcam-u.. dok na Gbox-u moraju biti otvoreni). Na primjeru ispod radi se o popularnim usluţnim principima. dok na drugom primjeru nije potrebno otvarati portove jer samo primate. U prethodnom primjeru prikazana je razmjena linija (popularna po sharing forumima). samo on Vama. . virtual server.. pristupite router web interfejsu (sliĉan kao dreambox-ov) i otvorite TCP 12000 port preko port forwarding.cfg fajl.CCcam. Portovi se otvaraju u router administraciji. Vi se kaĉite na server Vašeg prijatelja ili card sharing provajdera (Zorana) dok Vi njemu ništa ne dajete (nemate F linije). special application opcije (zavisno od routera/ap-a).DANIJEL . Donja slika desno .

Client . Providers .) CCcam kao SoftCam emulator Da bi gledali kanale tj.Prati prisutnost servera. broj kartica koje su nam dostupne itd. pakete za koje Vam nije potreban internet već samo „kljuĉ" koji je smješten u SoftCam. Ovaj fajl morate preko FTP-a da prebacite u /var/keys/ da bi uspješno otkljuĉavali kanale koji su u tom trenutku dostupni preko interneta.moţete vidjeti i koji kanal gleda.. Servers . Cijela linija se sastoji od: SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.. Active Client .Key fajlu morate u CCcam. host.Klijenti koji su povezani ili koji su već uzimali sharing od Vas od zadnjeg reboot-a servera..: http://192. . hop i ostale info... RSC Digi.Klijenti (prijatelji) koji trenutno uzimaju sharing od Vas.cfg staviti liniju prikazanu na slici ispod (uokvirana crvenom linijom).npr..100.. da li uspješno prenosi itd.CCcam info web stats Pristup web CCcam statistici.Key koja prikazuje lokaciju SoftCam. Shares . konekcije. (http://ip_adresa_dreamboxa:16001).168. verzija.253:16001 tj.Paketi koji su dostupni .tv provajderi (totalTV..Key fajla. Premiere... paket.

Ne moţe biti dijeljen dalje na druge klijente (u primjeru: ne moţe Zoran davati Danijelovu karticu svom prijatelju ili klijentu). Ako stavimo { 0:0:2 } to znaĉi da od tog servera uzimamo hop 1 i hop 2. karticom. Na kraju CCcam. Na ALLOW biti yes. 1. Danijel koji daje sharing Zoranu ne ţeli da Zoranov prijatelj koristi njegove kartice (Danijelove).: { 0:0:2 } . PogaĊate šta će biti ako stavimo { 0:0:3 } . Pored F ili C X moţe biti broj od 1-5. WEBINFO LISTEN PORT je po defaultu 16001..a to znaĉi da je dozvoljeno dalje dijeljenje kartica.. U server listen WEBINFO port treba upišite Vaš TCP port. dakle ukidanje dijeljenja Vaših kartica klijentima svog klijenta. Username izaberite izboru. Npr. no to neće biti problem. ne i hop 3.dajemo kartice do hop 2 zakljuĉno sa hop2. linije na kraju linije stavimo { 0:0:X } a Dodatna podešavanja su i manipulacija sa hop-ovima. Ako ovo stavimo pored F linije to znaĉi da tom klijentu dajemo kartice do napisanog broja... moţe biti bilo koji ali mora poĉinjati sa 16xxx.cfg fajla upišemo sledeću liniju ukoliko ţelimo da manipulišemo ovim funkcijama: MINIMUM DOWNHOPS: 1 U ovom sluĉaju ignoriše dijeljenje koje je manje od 1 „skoka" dalje .. DOWNHOPS Postoji još jedna zanimljiva postavka. ali s' obzirom da tu karticu moţe dijeliti sa mnoštvom drugih klijenata dovodi se u pitanje da li je zaista dobro po Vas staviti vrijednost 0 (ukoliko imate lokalnu karticu) jer će skoro stalno Vaš klijent ili neki klijent Vašeg klijenta „vući" od Vas ECM . a korisno je ako svoju karticu ne ţelite davati trećim osobama. Defaultna vrijednost je 0 ..zato ćemo imati manje virtualnih kartica od tog servera. i password po Vašem jer time info zaštićujete pristup Vašim CCcam web statistikama (dreamboxip:16001). Npr. ne i hop 3. To Vašem serveru neće mnogo naškoditi.CCcam dodatna podešavanja Dodatna podešavanja se odnose na pristup CCcam info web stats kao na slici ispod pod br.od tog servera uzimamo sve kartice do hop 3 zakljuĉno sa hop 3 ne i hop 4. a sad ipak stavite MINIMUM DOWNHOPS: 1 ukoliko ste server sa lokalnom ..

. zbog nedostatka vremena to ostavljamo za iduće izdanje koje se pojavljuje na istom linku sa koga se preuzeli prethodno krajem avgusta ili poĉetkom septembra 2009 godine.. 26. 11) ili rebootovati router.cfg) ! Šifra (password) bi trebalo da ima najmanje 5 karaktera i to slova engleskog alfabeta A-Z i brojevi od 0-9.Ć. Korisniĉko ime (username) bi trebalo da ima bar 5 karaktera i to slova od Adijalektiĉnim znakovima) engleskog alfabeta i brojevi od 0-9. Ukoliko to ne pomaţe REBOOTOVATI Dreambox ili provjeriti internet konekciju (str. ali moţete izabrati bilo koji (preporuĉuje se da poĉinje sa 12xxx ). (bez Š.Ţ. zbog nedostatka vremena to ostavljamo za iduće izdanje koje se pojavljuje na istom linku sa koga se preuzeli prethodno krajem avgusta ili poĉetkom septembra 2009 godine.Đ -slova sa NGRAB .Vaţno! Ne smijete imati 2 ista korisniĉka imena u sistemu (CCcam. podrazumijevani je 12000. Sastoji se iz plugina u Dreamboxu (koji je većinom integrisan u images-e) i programa koji se instalira na PC gdje sluţi kao SERVER Dreambox-u. onda je potrebno RESTARTOVATI CCcam (objašnjeno na str.cfg fajlu treba biti isti port. U narednom izdanju ovog tutorijala ćemo objasniti korak po korak i ovu mogućnost. a može i hardverski)..). REBOOT = Gašenje i paljenje ureĊaja (može biti softverski. MOUNTOVANJE DREAMBOXA I PC-ja Mount hdd foldera na kompjuteru i davanje sharing prava Dreamboxu ćemo objasniti u narednom izdanju.snimanje programskog sadrţaja na PC NGRAB je program napravljen od strane njemaĉkih Dreambox entuzijasta. Ukoliko CCcam zastane i zbog nekog uzroka prekine rad. Na svakoj C liniji u Vašem CCcam.

Nakon Unosenja korisnickih podataka i Prihvacanja uvjeta koristenja dolazimo do odabira tipa instalacije: Ovdje odaberite 'Custom' i pritisnite 'Next' . Trebat ce vam fajlovi iz DM-a koji se nalaze u folderu /var/etc To su fajlovi 'passwd' i 'groups' .microsoft. a neprijatelj zato jer takvi eksperimenti nerjetko završavaju flashanjem dreama uz gubljenje svih podataka ili u još gorem sluĉaju neupotrebljivošću ureĊaja. kopirajte ih na raĉunalo uz pomoć Total Commandera ( u daljnjem tekstu TC ) 2.a 4 . 1. Pokrenite setup SFU. Kako bismo sprijeĉili raspad sistema odnosno krepavanje dreamboxa moţemo koristiti metodu multiboota koja nam dozvoljava instaliranje više image-a i pripadajućih pluginsa i addonsa. ali i najveći neprijatelj korisnika dreamboxa je znatiţelja. prijatelj zato jer nas tjera da uĉimo i eksperimentiramo.MULTIBOOT NA DM 500s Najveći prijatelj. te korištenje istih bez instaliranja na sam Dreambox. a s obzirom da se radi o jednom od kompliciranijih postupaka na Dreamboxu paţljivo ĉitajte i slijedite upute do najmanjeg detalja.com/DOWNLOADS/details. Prije svega na računalu formatirajte jednu particiju od nekoliko GB kao FAT32 jer će vas to spasiti mnogih muka dalje.aspx?familyid=896C9688-601B-44F1-81A402878FF11778&displaylang=en Fajl je veliĉine cca 220 MB i besplatan je 3. U slijedećem tekstu opisat ću kako se postavlja multiboot na Dreambox. Potreban NFS server koga moţete downloadovati na linku ispod: http://www.

5.' i 'password and group files' (zato su nam trebale one 2 datoteke iz DM-a) . Sad odabiremo koje segmente SFU-a zelimo instalirat. Sve ostale opcije su nepotrebne i slobodno ih iskljuĉite. User name maping: Ovdje se unose parametri koji objasnjavaju kako se vrsi identifikacija korisnika NFS servisa. 6.. Odabiremo 'Local user. 7. Nama je potreban NFS server pa je odaberemo 2 opcije: 'Server for NFS' i 'Server for NFS Authentication'.. Security Setings: ostaviti odĉekiranu i jednu i drugu opciju.

9 . Ako je potrebno kreirajte novi folder i u njega iskopirajte te fajlove. Ovdje slijedi odabir Folder u koji ce se SFU instalirati.8. Ako je folder vec kreiran od prije Installer ce vam javiti poiruku da folder vec postoji. Windows domain name bi trebao pokazivati ime vaseg racunala. Pritisnite 'Ignore' . Ako ne pise odaberite ga iz padajuceg menija. Ovdje unosimo podatke gdje nam se nalaze 'passwd' i 'groups'. To obavezno mora biti na NTFS particiji (u protivnom instalacija odbija nastaviti). Napomena: Morate unijeti tocnu putanju do tih fajlova inace instalacija odbija nastaviti.

pritisnite 'OK') 9-na lijevoj listi odaberite <unmapped> 10-na desnoj listi odaberite <unmapped> 11-Pritisnite 'Add' 12-Pritisnite 'Apply' u gornjem desnom uglu prozora (potrebno priĉekati) Nakon toga zatvorite SFU administraciju . a prema potrebi malo priĉekajte) 1-User name mapping 2-Maps 3-Swow user maps (otvaraju se nove opcije ispod) 4-List Windows user (popunit ce se lista sa popisom svih korisnika windows-a) 5-List Unix users (ppunit ce se lista sa popisom svih 'korisnnika' DM-a Servisi koji se vrte na DM-u su isto prikazani kao virtualni korisnnici. samo ponovo iskopirajte te datoteke u taj folder. Mapiranje NFS korisnika: Pokrenite administracijski program: START->Programs->Windows Services for UNIX->Services for Unix Administration Odaberite Opcije ovim redosljedom (dinamiĉki će se otvarati nove opcije u prozoru administratora. 11. NAPOMENA: Ukoliko vam je folder u koji ste stavili fajlove 'passwd i 'groups' idendiĉan folderu koji ste definirali za instalaciju SFU. tako da vas popis nebi zbunio? 6-Na lijevoj(Windows) listi odaberemo korisnika 'Guest' 7-Na desnoj (Unix) listi odaberemo korisnika 'root' 8-Pritisnite 'Add' (Ako se pojavi se prozor o specijalnom accountu. Slijedi kopiranje datoteka (malo poduze traje) i obavijest da je instalacija zavrsena. ucinite to.10. Na kraju kliknite na FINISH. instaler će vam obristati te fajlove. Prije nego krenete sa idućiom korakom. Prema poitrebi ako vas installer zatrazi Reboot.

Odaberite skroz desni tabulator (NFS Sharing) i popunite opcije kao na slici (naziv NFS mounta moţe biti po ţelji) i pritisnite 'Permissions': . Kreirajte na FAT32 particiji folder koji će biti NFS Share za DM i otvorite njegov 'Properties' (desni klik na folder i u padajucem meniju odaberite posljednju opciju).12.

Pokrenite Flashwizard (meni se najbolje pokazao FW 5. FW ce vam prvo to ponuditi. Odaberite opcije kao na slici ispod: Pritisnite 'OK' i kada se prozor zatvori ponovo 'OK' da se i prethodni prozor zatvori.0 ) i u konfiguraciji podesite IP adresu i password za root.13. . 14. Sada treba ukljuciti opciju 'NFS Enable' . Nakon toga 'dovuĉete' image na predviĊeno polje (Drag&drop) i instalirate novi image (ili više njih) u multiboot. Nakon toga odaberite 'Insstall or remove image in Multiboot'. Odgovorite potvrdno. no da bi to mogli ukljuciti potrebno je prvo upisati IP adresu od vaseg racunala gdje je instaliran SFU i naziv Share poit-a koji se postavili. Ukoliko nemate instaliran multiboot.

Napomena: obavezno stavite kvaćicu na SmartSettings Copy from active image u suprotnom se image instaliran na multiboot neće moći podići ( jerbo neće imati IP koji je u imageu iz flasha ) Ako poslije svega nešto ne štima iskljuĉite firewall ( neki antivirusni programi imaju u sebi integrirani firewall pa ne zaboravite i njega iskljuĉiti ) Dakle s ovim smo dobili da će osnovni image u flashu dreamboxa ostati nedirnut. Da bi stvar funkcionirala raĉunalo mora raditi kad i dream jerbo bez raĉunala ovo ne ide ( na kraju krajeva image se instalira na raĉunalo. pa moţemo i bez njih). Napomena: Sve funkcionira savršeno jedino nisam siguran za Time Bomb iz Geminia kao bi se on exponirao. pa izbjegavajte Gemini . a ne u flash dreama ). a vi ćete sve nove image instalirati u principu na raĉunalo. Jedini image i koji ne idu na multiboot su Neutrino i Hydra (ali oni su već gotovo zaboravljeni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful