Posesorii de aparate de televiziune care

ă de o ă ă cu amplifica-
tor, au putut constata avantajele unor astfel de
antene În ă (atît din punct de vedere al
imaginii CÎt ş din cei estetic. al aspectului general
al ă ă de ă ş zecilor de
antene).
În imobilele mici ă cu un ă redus de
aparate de televiziune (2-4 ă ţ instalarea
unei antene colective se ş adesea prea
costisitoare. Pentru ă categorie de pose-
sori de aparate TV vom prezenta În figurile 1, 2
ş 3 cîteva ţ simple, realizabile ă ă difi-
materiale. Rezultatele ţ sînt bune
În zonele in care semnalele ţ
(late sînt suficient de puternice. sistemul propus
introducînd o ă atenuare a semnalului.
ă cum se vede În fig. 1, sistemul ă
din trei ţ identice de 300 n. inter-
calate Între antena ă ş cele doua aparate.
Cele trei ţ ă cu ţ
cablului de coborire. ă o punte Wheat-
stone; astfel, fiecare aparat va avea o ă
de 300 .n ş va fi izolat de ă aparat.
ţ de adaptare ale antenei sînt ă
Ing. C. POPESCU
cute in felul acesta penuu fiecare aparat. La
folosirea a trei sau patru aparate, schema din
fig. 1 se ă conform ţ lor din fig. 2
ş 3. Nu se ă cuplarea unui ă
mai mare de patru aparate. atenuarea fiind prea
mare. De asemenea, nu se ă folosirea
acestui sistem la antenele cu cablu coaxial
(75 fi).
Atenuarea la schema din fig. 1 este de 6 dB
ţ ă de 4,5 dB a adaptoarelor cu bobine). Dife-
ţ este ă ş ă acest sistem cu
ţ realizarea lui fiind mai ă ş mai
ă La cuplarea a patru aparate atenuarea
este de 12 dB, la 8 aparate de 18 dB.
Pentru evitarea unui scurtcircuit, se va verifica
ă integritatea, respectiv ţ con-
densatoarelor de izolare a bornelor de ă ale
aparatelor. Verificarea se face cu un instr.ument
sau ţ de baterie legat Între nul ş ă
de ă
in cazul unei ă de tensiune ă de
arderea ţ se va intercala CÎte un
de 200-500 pF/6oo V la fiecare
ă de ă
r--------------V1
TV
300..Q. Nr.!

c:::,
q
q

t")


:e
q:

ANTENA
3UOA
SCHEMA
CONFORM
FIG. 1
SCHEMA
CONFORM
FIG. 1
300..n.
300.0.

lTV
-------------------------------------------------OJNr.2
SCHEMA TVNr.l
CONFORM
FIG. 1 TVNr.2
- SCHEMA
Fig.2
CONFORM
FIG. 1
"
c.:

::..
......
C\&

::::-.
......


SCHEMA .....
fig.3
CONFORM


FIG. 1
,......
VIITOR:
Oomplex electro-acus-
tic _ Instrumente de ă
ă cu ţ ă •
Telecomanda prin radio.
«Multi-util»>: ă e-
,
ă de ă _ Lumina
ş metoda de apreciere a
ă ţ de ă _ De-
panarea auto de la A la
Z • Confort casnic 8 ă
construim scheme logice
_ '1111
INtllUlll1
PIIJUII.JlllOI
...
ţ posesorii de radioreceptoare sînt de-
seori' ţ de ţ produse de
generatoarefe locale ale televizoarelor, ceea
ce face aproape ă ţ În banda
de unde lungi ş medii. Pentru reducerea.
acestor ţ care ă În receptor
prin circuitul de ă se ă a se
folosi un filtru «trece-jos». Acest filtru
se ă ă receptor, Între cablul de
ă ş intrarea de ă a radiorecepto-'
ruluL Întreg filtrul se introduce Într-un
ecran de aluminiu sau Într-o ă ă ă
din ă cu grosimea de circa 1 mm. Cutia
are dimensiunea de 60x60x250 mm. ă
... --- -
-----.... -
,..-.. -.............. ---- -- -. ----
------------
----------- - _....--...---------
---------- ------ ----

---------- ------ ---
--------- ------ ---
-------- ------

-!!!'"
in multe zone teritoriale, din
cauza ţ terenului, con-
ţ de ţ ale programului
de televiziune sînt ă
toare. În astfel de cazuri, În care
raportul ţ este
slab (imagine ă de para-
ţ amplificator de ă poate
face «minuni».
Ing. 1. MIHAI
soduri pe calit cu ecran metalic.
Piesele se vor monta sub sasiu,
folosind ă cît mai sc·urte.
Se vor folosi condensatoare cera-
mice. Condensatoarele de 1 nF se
ă a fi condensatoare ceramice
sau cu ă la o tensiune ă
de 200 V. În montaj se mai folosesc
ş 3 condensatoare trimer cu valoare
de 2+7 pF. Montajul este ă
Cu-Em CU" = 0,6 mm, pasul fiind
de 1 mm. Pentru bobinele Lr
L si l se ă a se folosi, ă
ă de cupru ă
ă nu avem,numai ă de cupru)
cu cp 0.6, pasul fiind de 1.5 mm.
Priza la ultimele patru bobine se ia
la mijlocul bobinei. Toate aceste
bobine nu au miez si nici nu se
introduc Într-un in tabelul
ă se ă ă de spire
pentru bobinele amintite. Pentru
alimentarea montajului cu tensiune
ă si ă de filament
se va folosi un mic alimentator plasat
În apropiere. de ţ ă un ali-
mentator cu transformator de re-
ţ de tipul celor descrise În pagi-
nile revistei. Consumul este redus.
de ordinul a 10 W, iar nivelul sem-
nalului la ş poate ajunge la 2 V.
TABEL
-
Nr. cana- Nr. de spire al bobinei i
lului de
I
televiziune
L1' L6
'-2
L3' L
4
L
5
6 6 4 3,5 9
7 6 3,5 3,5 8
8 6 3,5 3,5 8
9 6 3 3 7
10 6 2,5 2,5 6,5
11 6 2,5 2 5,5
12 6 2 2 5
Rezultatele ţ atît la noi În
ţ ă CÎt ş in ă ă au ă
pe ţ constructorii 1111.
in cele ce ă vom prezenta
ţ unui astfel de amplifi-
cator ce poate lucra pe unul din
canalele 6-12. ş cum se vede din
ă este vorba despre un amplifi-
cator cu 2 etaje montate În ă
Ambele etaje sînt cu catodele la
ă Atit la intrare cît ş la ş
se folosesc circuite selective, iar
cuplajul Între cele ă etaje de
amplificare se ă printr-un
filtru de ă format din ă
circuite cuplate capacitiv. Întreg
montajul se va realiza pe un mic
ş din ă de aluminiu sau
ă cu dimensiunile de 10 X 10
cm. Pentru tuburi se vor folosi
ş cu un reglaj al ă ce se
poate realiza cu ajutorul ţ
metrului P ce ă tensiunea
de alimentare a ecranului tubului
TI? deci se va modifica panta lui ş
amplificarea montajului. Pen-
tru acest amplificator se folosesc 2
tuburi Ti ş T
2
tip EF184, 61k.9lf etc.
In ceea ce ş ţ bo-
binelor, ea se ă usor. Toate
bobinele se ă carcase
din material plastic sau carton cu
diametrul de 5-6 mm folosind
bobinaj cu un singur strat, ă
ă ă Bobinele l ş l se
vor confectiona folosind sÎrmt de

ă notate cu puncte
ţ de
cu un la ă
de Trece-
rea firului de ă ă de la o la alta
se face orificiu În ecran, care tre-
buie ă ă ,>=10 mm. Bobinele -l6 se
ă ă ă ă cu ă Cu-Em
cu cp=1,4 mm. Bobinele au lungimea ă
ă cu diametrul 15 mm.
Datele bobi nelor sînt;
l1-5.5 spire
l2-4.5 spire
l3 -4.5 spire
l4 -- 7,5 spire
L
5
-- 5.5
l6 -- 5,5 splre.
I
Avantajul de ă la ,.,,,,,,'!" .... !o
emisie asupra ă ' este
fapt cunoscut, pe magnetofon de la
aparatele de radio ă cu de ultrascurte
fiind de o calitate
Aparatele de radio
cuplarea magnetofon ului.
de televiziune ă ă ă IIjJ::>t:;;;'lt:,
posibilitatea de a efectua Înr'.c>Jf"!'i,,.,t,'i'lri
de la aceste aparate.
Lipsa mufel este iustlticata,
de televiziune
aparatului este legat la ţ
astfel pericolul ă
Prin adaptorul prezentat În figura ă ă se ă
ă acest neajuns ş ă se ă o adaptare
ă ă mag netofonu lui.
Folosind adaptorul ă de asemenea, ş
avantajul ă reglarea volum-controlului de la aparatul
POTENTIOMETRlJL
VOLuM CONTROL
DE LA APARATUL
DE TELEVIZIUNE
Rir200
]-----------0-----0 + 140 V
volumul lnroni",fr,:,rii
aa,3pton,llul este ă la
ţ € ş nu la cursor.
ţ intrare a adaptorului
sunetul televizorului.
Tranzistoarele sînt montate
de
2
t'1n SPRE

TI'1
lOK u"A, MI) Ă
<v .
3
CU
DIFICUL Ă Ţ
TEHNICE
MINIME
Simplu, economic, ş die realizat, die gabarit
redus, necesar exersarea melodiilor preferate,
ă ă riscul de a deranjat de vecinii ţ cu alte
Îndeletniciri decît ţ muzicale, sau pentru deprin-
derea ş urechii copiilor ă
sunetele minunatului instrument
âfNEHATIJR
V/DRATO
4
vede in schema bloc, instrumentul
ă dintr-un
de ă ă
de
octava
octava a
{frlec"erlla ă
cea mai ă
fnultivibratorul de
GeNERATOR
TON
_E le
cu I tranzÎstoare
baterie: de 9 V ă baterii de ă legate În serie)
sau printr-un redresor care ă automat În functiune
În momentul ă cordonului de alimentare la
ţ de iluminat, reducînd În mod automat consu-
mul din bateria de alimentare de 9 V.
Toate aceste surse de alimentare sînt de asemenea
inglobate În cutia instrumentuiui, conform fig. 2.
Schema ă În fig. 3. Separa-
torul de realizat cu tranzistoarele T 3 ş
care pot fi de orice tiP. de ă ţ ă cu 13
30 ş 50, are ţ ă de rezistentele
introduse În circuitul emiterului tranzistorului
atre cele 17 clape (în ă etaje, conform pozi-
a sau bale pedalei p) sau de 41 de clape, ă ă inter-
mediul pedalei. Deoarece generatorul a fost calculat
ă lucreze la o tensiune de 1 V, s-a montat dioda
0
1
.. Dioda 01 se poate suprima
dm schema, inlocuind ţ R43 cu un ţ
K. al ă cursor e legat la minusul
se baterii noi se va introduce În
ă a ţ
imfec:hElsC bateriile, se va scade
ţ aillnrlÎnn În final la zero.
a generatorului de ţ ă
ă este de numeroase armo-
Af"1PLIFIIJ1TO.R. DE
Ă
It
sunetelor produse. Acest
ţ R
4T
Ing. 1. ZAHARIA
OIFUZIIII
rolul de a închide pe circuitul ă ş ă primare a
transformatorului condensatorul Ce care ă
armonicele superioare ş ţ malte, favorizînd
ă ţ ă sunetele joase. Se va folosi un difuzor
cu ă ă capabil ă redea mai corect
ţ înalte. Alimentarea instrumentului se poate
face Simplu, ş cum se vede În fig. 3,sau cu ajutorul
redresorului automat cu tensiune ă prezen-
tat in fig. 4. Modul de ţ a acestuia este
ă cînd ş cordonului care ă
transformatorul Tr
2
nu este ă În priza ţ
de iluminat ş ă dublu 8
2
este închis.
bateria de 9 V ă instrumentul prin jonctiunea
ă a tranzistorului T 6' care poate fi înlocuit
ş cu tranzistorul EFT 130 sau EFT 131, ă cu
aripioare metalice de ă La consumul aparatului.
ă de tensiune pe rezistenta ţ ă
emitor a tranzistorului T 6 este de 0,3-0,8 V care în
realitate nu ă
în momentul cînd transformatorul Tr
2
este alimentat,
grupul de diode 0;-°
5
ă prin ţ
colectorul tranzistorului T 6 cu o tensiune de 18 V.
In acest moment, consumul din bateria de 9 V ă
În circuitul de ă al lui T scade ă cu
factorul de amplificare p., al rui T 6 la o valoare de circa
1-2% din valoarea ţ ă a curentului (cînd alimenta
ă instrumentul). Astfel, bateria ă doar
pentru a stabiliza tensiunea la ş repetorului pe
emitorul T 6' care ă acum instrumentul cu
un curent filtrat si stabilizat.
ă problem'a de reglaj a redresorului ă În
alegerea valorii ţ de wattaj R52' astfel încît
ă nu varieze curentul în punctul X (circuitul colectoru-
lui ş emitorului lui T 6 la trecerea de pe baterie pe
redresor).
Tr
2
se va bobina pe un miez de ferosiliciu E8 x 25 mm;
S=4 cm
2
, 1=1240 de spire, <1}=0,15 E, 11=910 spire.
(1)=0,1 E, 111=225 de spire,<1}=0,5 E.
Montajul ă ţ electronice se face pe o ă de
textolit gros de 1 mm, în care se nituiesc oeze,de care
apoi se vor lipi cu cositor piesele, conform ordinii
prezentate în fig. 6.
Practic, pianul se poate construi În ă variante.
O ă ă În ă de la magazinele
de ă a unei cutii de pian ă cu clapele
I espective, În care sa se intrOduca subansamblele.
Pianul avînd mai multe clape decît 17, nu mai e nece-
ă pedala p ş În acest caz, se va suprima, legînd
direct cursorul comutatorului pedalei de punctul a,
iar punctul b se va lega de ă ţ R17' care
vine la ă ă ă blocare al clapei K
17
; sau,
pentru cei ce se ţ cu sunetele octavelor I
ş II, pot suprima complet grupul de clape K
1
-K
17
ş ţ R
1
-R
17
, legînd punctul a de punctul b
ă ă intermediul comutatorului cu ă
A doua ă ă ă În ţ
rea unei cutii din lemn, placaj sau ă aglomerate,
conform datelor din fig. 5, În care se introduce o ă
de ă de ţ ă din material rezonant,
de care se ă difuzorul. Clapele se vor construi
din ş de lemn tare sau textolit, cu ă ţ cîtclapele
de acordeon ş ă ţ cu 8-10 mm peste marginea
ţ rezervat pentru ele. Clapele negre vor fi mai
Înalte decît clapele albe cu 5-7 mm, ţ Între
clape fiind de 1 mm, ă prin introducerea unor
ş pe axul comun tuturor clapelor (o ă de ţ
cu diametrul de 5-6 mm ).Pe partea ă a clape-
lor se vor lipi ă ţ de ă ă textolit sau
plexiglas gros de 0,5-1 mm. Pe partea ă a
ă clape se vor bate În cuie cîte 2 balamale (pen-
tru varianta 17 clape) sau cîte o ă (pentru
cu clape), din ă de ă ţ ă
un ă care vine Înspre ţ clapelor, se va nitui
cîte un virf de contact, de ţ ă din ă ţ
de argint sau cupru, cu diametrul de 1-1,5 la
ă ă va fi ă cu un vîrf,
a ţ un arc de compresie realizat din ă
ţ ţ cu diametrul exterior al 5-6 mm.
Pe partea ă În fundul cutiei, unde
cad toate arcurile clapelor, monta o ele
te)(tolit gros de 1 mm, care
ă arc ce vine de ia
ă clape se va cositori
de cupru sau ţ ă de ă ă
ă ă al !itei se va
pe placa de textolit, ă ce a prin gaura
ă a arcului de compresie ă Sub
toate clapele, În partea din ă se va bate pe fundul
cutiei, spre interior, o ă de ă de ă care
se va lega la masa ţ la ă
ă vor face contact nituri!e de pe lamelele prinse de
clape, cînd acestea sînt ă (arcurile se ă
72 erT.J5/
ş revin cînd se ia mîna de pe ă Valorile rezisten-
telor R1-R34' care se ţ ă Între oezele ă
de textolit care ţ toate arcurile clapelor, se
stabilesc În felul ă
Se ă - În locul rezervat ţ R (sau
ţ R
i8
, la varianta În care se ţ ă la ottave-
le III ş IV) - un ţ de 1-10 kfl, cu cursorul
reglat la unul din capete; se ă pe clapa K
1
sau K
1
ş fie ă se iau În ă ţ unui
acordor de piane, fie ă se ă ţ ă
de pianul electronic (cu 8
1
deschis pentru ca genera-
torul vibrato ă nu ne' ă În eroare), pe ecranul
a
b P
unui osciloscop, cu ţ ă pe ă
de magnetofon ă un pian bine acordat (prin figUri
lissajoux). Se va regla ţ ă ă pe
clapa K
1
ă ce se va auzi În difuzor sunetul caracte-
ristic lui octava a IV-a, sau «Mi», octava a il-a
(clapa K
1S
)' In acel moment se ă ă ţ
ă ă din ţ de etalonare ş ă
valoare o va avea ţ R
1
(respectiv RiS)' ă
ă ţ R1' se va muta ţ
În locul rezervat ţ R (R
1
) ş se va proceda
la fel ă se va auzi sunetul rui «Mi» bemol. Precizia
ă este de ±1 semiton.

FIG.6\j

§

c..::; \;j

C;
\ I


:s:,'
(
AMBELE
YARIANTE


/=/6.
OCTAVA OCTAVA OCTAVA OCTAVA
I .27 ..z:z7 ..lJ7


VARIANTA I LI.PJE.fC li.; I4IRIA;\/T/I I ?E/J4L/I
LI"o.rEfC
ÎN
VAR/IINU I /lE Rf61.f7;fijJ)Y POZITIA /fa"
VA,RIANTA H-a -4-1 CL4,PE
Y//.R14;VTE
5
Dt
1,5v
DR30B
1+
...
1 RI II PIRleHIRIA
...,
I NIl lOARllOR
Necesitatea ă tranzistoarelor la etajele in
contratimp pune uneori amatorii Într-o ţ
destul de ă ă ÎntruCÎt În lipsa unor aparate
ă (trasatoare de curbe a caracte-
risticilor, 13 -metre etc.) sînt ţ ă sorteze
tranzistoarele ă ureche», prin ă
Acest sistem este tot atît de greoi CÎt ş de impre-
cis, Iipiturile repetate periditînd integritatea
tranzistoarelor.
Schema ă (fig. 1) ş pentru
imperecherea ă ş ş ă a tranzistoarelor,
indiCÎnd ă În procente ţ Între cele
ă tranzistoare. Aparatul poate fi folosit la sor-
tarea tranzistoarelor pentru etajele finale În con-
tratimp, convertoare În contratimp, circuite
astabile, bistabile etc. ş oriunde este ă
folosirea unor tranzistoare perechi. De remarcat
ă este aproape imposibil de ă ă tranzis-
toare cu parametri absolut identici; din acest mo-
tiv se pot sorta tranzistoare cu ţ Între ele,
ţ fiind În raport de montajul folosit.
Astfel, la un etaj final În contratimp, cu ţ
de aparat comercial, folosindu-se un transfor-
mator de ş ş o ţ ă ă
ţ poate fi de 10-30%.
La un etaj fi nal de ă fidelitate este reco-
mandabil ca ă ţ ă ă nu ă ş ă
2 - maxim 5%. La un etaj final În contratimp
ă ă transformator ş cu o ţ ă puter-
ă ş la o ţ ă de 40 sau chiar 50%, se ţ
o fidelitate ă
N. GAlAMBOS
ă cum se ă În fig. 1, aparatul con-
ţ piese ţ trebuie ă ţ ă ă
ă de precizia pieselor depinde precizia ă
ă Astfel, ţ RI ş trebuie ă
fie CÎt mai apropiate ca valoare, ţ Între
ele ă ş 1%. Tot ş ţ P
1
trebuie ă fie linear ş CÎt mai precis. Acest lucru
este necesar ÎntruCÎt R
1
ş R.z ă un curent
de ă identic la cele ă tranzistoare, iar cu po-
ţ linear, calibrat În procente, se
ă nulul instrumentului de ă ă Se
ş direct pe cadranul ţ di-
ţ Între coeficientul al tranzistoarelor.
Acest reglaj este posibil deoarece coeficientul
al celor ă tranzistoare se ă
P; = P;' .
Potentiometrul va avea deci un cadran cu un
zero la mijioc, iar În dreapta ş În stînga vor fi
cifre. În procente, care ă ă tral"2.lstorul
1 sau 2 are coeficientul mai mare !'li cu cîte
procente. ă dispunem de un tranzistor cu
un cunoscut, putem folosi ş la ă
ă de prin ţ In acest caz, ca-
dranul va avea ş ţ În valori
Montajul se ă cu 1,5 V curent con-
tinuu sau, de preferat. cu ş tensiune de
curent alternativ (1 000 Hz). In acest caz putem
folosi o ă pentru ă punctului de nul
(echilibru Între cele ă ţ
La verificarea tranzistoarelor NPN se vor in-
versa polaritatea sursei ş dioda D
1

TOlE EI
PENTRU

a
a
42
48
54
60
66
78
84
92
b
14
16
18
20
22
26
28
30
c
7
8
9
10
11
13
14
16
e 1 j
21 7
24 8
27 9
30 10
33 11
39 13
42 14
46 16
TOlE
a b e
:'v 5 3,5 13 4
30 7 5 20 6,5
42 12 6 30 9
55 17 8,5 38 10,5
65 20 10 45 12,5
74 23 11,5 51 14
85 29 14,5 59 15,5
TOlE EI CU Ă Ă Ă
o
u
o
106 34 18 53 18 102 34 17 68 17
a b c
52 16 10
64 20 12
I
82 25 16
104 32 20
130 40 2S
fi
e f
26 26
32 32
41 41
52 52
65 65
I Ils
UJ
c..
F
c
O
o
c
o
T t
f b
cu
-
U
u
a
t
U
f r---"
Î
f
b w
LL- U
u
,
o
o
o
COEFICIENT PENTRU CALCUL
Ţ Ă
d {mm) grosimea coeficient d
tolei real
0,5 ('94
0,35 0, '2
-
0,15 0·33
0,08 0,71
Ex.: Calculat 7 cm
2
; ţ ă
_7_ = 7,6 cm
2
; se folosesc tole cu
0,92
d = 0,35 mm.
Fig. 4
30 - :l.50 K!-Iz. ..n.. 1 iOv 50- 500 ",zn 2 25v
6-8mA C
11
0,16 MF

N
:r:
+ 150\1
Pentru ş special,
reglarea a televizoarelor se doveleie!;;te
necesar un generator de semnale corespun-
ă diferitelor etaje din care se compune recep-
torul de televiziune.
Aparatul prezentat mai jos, ş simplu ş ş de
realizat, ă avantajul obtinerii pe ecranul televi-
zorului a unei table de ş ă ca desen, cu ă
ă alb-negre reglabil Între 8 ş 160, asigurînd
astfel posibilitatea ă corecte a etajelor În vederea
obtinerii unei ă ţ ă Aparatul
mai poate fi folosit ş pentru ţ ă
il dungilor orizontale ş verticale, posibilitate utili-
ă pentru reglarea generatoarelor de baleiaj.
De asemenea, aparatul poate fi utilizat pentru ali-
nierea circuitelor de ţ ă ă video si
a circuitelor comune de ă ţ ă fiind un ge-
nerator standard de semnal pentru toate canalele
de televiziune (1--12, banda 1).
in ş aparatul poate fi utilizat pentru controlul
ţ ă etajului amplificator ţ ă
sunet din receptorul de televiziune. In toate cazurile
de mai sus, aparatul poate conduce la determinarea
ă a etajului defect, indiferent de natura deranja-
mentului ivit, În ă de circuitele de alimentare,
ă ş anodice ale tuburilor ş cinescopului.
Date fiind simplitatea ţ ş faptul
ă piesele nu impun nici un fel de precizie sau ă ţ
deosebite, nu ă asupra ă aparatului,
aceasta fiind ă ă la libera alegere ş fantezie a
constructorului.
Schema ă În fig. 1 ă unirea a trei gene-
ratoare de semnal, ă din ele multivibratoare, gene-
ratoare de unde dreptunghiulare, realizate cu tuburile
6 N9C, iar al treilea - un generator de UUS realizat
cu tubul 6)/(,8. Alimentarea celor trei agregate se face
de la ş redresor, realizat cu dioda D
1
sau cu
tubu, ;- ,. conform scheme din fig. 2 si 3. Este binp,
nefiind ă necesar, pentru cei au posibili-
tatea, ă se monteze între punctele a ş b de pe schema
din fig. 1 un tub stabi!ovolt de 150 V, cum ar fi SG 4 C,
STR 150/20 etc., reglind ţ R
17
ş R
18
pentru
total de 20-25 mA.
generator, realizat cu tubul T l' este un multi-
vibrator cu frecventa ă În limitele 30-250 kHz
din ţ P1' cu amplitudinea impulsurilor
N
:r.
o
.....
C14
3Op-F
300v 150v

de 10 V Între
pe grile le 1 ale
televizor sau
scopului
a unui
net unele altele.
co
o
,
It)
-:t
M
Tuhul T
2
.este tot un multivibrator similar cu primul,
cu ţ ă intre 50 ş 500 Hz, a ă ampli-
tudine sub tensiunea de 25 V se ă ş intre bornele
2 si M.
Conectarea bomei 2 În punctele indicate pentru
primul multivibrator ă ţ pe ecran a
unui ă de 2 ă la 10 dungi alb-negre, delimitate
net ş regla bile din potentiomeirul P.,2'
Ambele multivibratoare moduleaza generatorul de
UUS realizat cu tubu! 6.:t.8 în montaj oscilator cu reac-
ţ În catod ş cu ţ ţ ă din
conclensatorul variabil C -6' care, În ă ţ ă
poate fi Înlocuit cu un trYmer pe calit de capacitatea)
ă de care s-a ş prin cositorire un ax cu
p 6 mm pentru rotire ă În vederea acoperirii
benzii de ţ ă intre 45 ş 108 MHz, ă care
cuprinde canalele 1-4 de televizi,une, iar pe armoniile
superioare se ă restul de 8 canale (5-12) ă
, la 230 MHz.
Prin inchiderea ă Bj' ţ osci-
ţ ă intre limitele 25-31 MHz, ă
alinierii circuitelor de amplificare În ţ inter-
ă
Generatorul de semnal de ă ţ ă fiind mo-
dulat de primul multivibrator pe grila ecran, iar deal
doilea multivibrator pe grila supresoare, ţ in
compunerea ţ produse ş semnalele nece-
sare ţ dungilor verticale ş orizontale pe ecran
ş mai ales, impuls de sincronizare pe
cadre, ţ din circuitul de filament cu ţ
de 50 Hz a ţ de alimentare.
Conectarea bomei A pe grilele 1 ale tuburilor am-
plificatoare de ţ ă ă video (cu 8
1
închis ş C -6 pe pozitia ă pe ă 27,75 MHz)
ă pe ecranul televizorului a unei
>
o
';:!
+
""'--"0
300'1
>
o

Ing. Z. IANCULESCU
table de ş cu ă ă reglabile între 8 ş
160 din ţ P ş P . Deoarece genera-
toarele de impulsuri video 1produt unde dreptunghiu-
Iare, trecerea de la alb la negru se face net, ă ă ţ ă
de gri, ca În cazul undelor sinusoidale.
Conectarea bomei A pe grilele tuburilor amplifica-
toare de ă ţ ă cu C
v
-6 pus pe ţ cana-
lului pe care se ă ş televizorul, produce pe ecran
ş ă de ş ă În fig. 4.
Figura 2 ă etajul de alimentare de la ţ
de curent alternativ 50 Hz. Cine va folosi ali-
generatorului de ă acest poate
din ă condensatorul care are
tel1lsilme:a de lucru de cel 750
torul se va bobina pe un tole
montate 4 cm
2
ţ R
1
ş R
20
vor fi ă bobinate ş
sînt ţ adlUonale, pentru realizarea unui circuit
serie al filamentelor la 110 V cu R
20
ş ă la 220 V
cu sub un curent de 0,3 A.
R
21
are rolul de a proteja becul de 6,3 V-
0,38 A, indicator de ţ pentru supratensiunea
ce o ş ă la ă catode!or tuburi/oi.
Bobina L
1
se va executa ă ă ă din conductor
de cupru neizolat (de ţ ă diametru!
de 1 mm, bobinîndu-se pe un cu = 1-8 mm
un ă de 8 spire. Lungimea
se va aduce la 12-15 mm. Priza
catodului se va scoate la spira doi
ă terminarea montajului,
corect ă aparatul ă imediat ţ ă ă
a fi nevoie de nici un fel de ă sau ă supli-
mentare.
Antena este un conductor cu lungimea de 30-50 cm.
Pentru verificarea etajelor de ţ ă se
poate folosi boma 2 pe ţ 500 Hz, printr-un divizor
ţ ă
Ă Ă IMAGINII
ă ţ P1 pentru 10-12 linii verti-
cale ş ţ P 2 pentru 6-8 linii orizontale.
Introducem firul de la borna A la boma ă a re-
ceptorului de televiziune ş ă pe C -6' cu 8
1
deschis, ă ţ de ă ţ generata
ă ă În limitele canalului pe care este pus tele-
vizorul. Pe ecranul televizorului apare tabla de ş
ş ă se poate ţ reglînd generatorul
pentru ţ ă ă video ş introducînd
firul A pe grila unui tub amplificator de ţ ă
ă din ţ video.
ă ă o ă ă ă ţ a ă dungi
ă pe ă întîi la extremitatea ă
notînd lungimea În milimetri cu L, ă liniaritatea
la începutul cursei spotului, a descrie linia,
apoi la centrul ecranului cu Lm (liniaritate medie) ş
apoi la dreapta ecranului cu Ls, ă liniaritatea la
ş cursei spotului electronic care descrie linia.
Vom avea:
Coeficientul de neliniaritate În stînga ecranului:
L-L
Kc =_I __ m_.
'" L
Coeficientul de neliniariatemîn partea ă a
ecranului are expresia:
L -L

d L
ş În ş coeficientul meffiu de neliniaritate al
K + K L-L
imaginii are expresia K d = s d = _1 __ s
me 2 2L
O imagine ă ă este ă 'irlunci
cînd coeficientul mediu (K mediu) este cuprins intre
10 ş 12%.
PfNIRU
Atît radioamatorii-constructori cît ş
melomanii (care ă aparate elec-
tronice) ă apreciabile ă ţ
În constructia unor filtre foarte eficace
si cu ă de trecere ă re-
curgînd cel 'mai adesea la montaje
complicate sau chiar la fiitre fixe cu
ţ
N. POIRUMBARU
factorul ţ ă gradul de
decalare a fazei În ţ de ţ ă
Se stie ă În curent alternativ ten-
siunea' ş curentul din ţ ă (re-
ţ ă ş ţ ă se ă În
d,terite relatii de ă Curentul I care
ă prin ţ ă ă o ă
de tensiune care este În fazi:\ cu curentul.
La reactanta ă cUfE.>'ltul este
defazat înainte ă - de tensiune cu 90·,
=REACT!E
Ă
Pentru ă acestor neajunsuri
ă cititorilor ş un montaj
electronic a ă ţ poate fi
de tipul «trece sau taie banda», ampli-
ficator sau generator AF. Descrierea
ş multiplele ţ de con-
ţ ş reglare vor da posibilitatea
unui larg cerc de cititori ă ă
un nou tip' de montaj electronic ş de
realizat si foarte util.
Diagrama ă din fig. 2 b ilus-
ă cele de mai ş ţ
schemei de principiu. Astfel E
12
ş
Ş
rID
+12 I--+---+--"
Seiecti'vitatea montajului, ă În
curbele din fig. 1 se poate ă cu
performantele filtrelor cu cristal, gaba-
ritul mai mare al filtrului electronic com-
pensîndu-se printr-o mare manevrabi-
litate. Montajul se poate executa de orice
electronist avînd o ă medie, din
piese relativ ţ la ă ş ţ
costisitoare.
Principial, montajul este constituit
dintr-un circuit defazor schematizat (fig.
2 a). Circuitul defazor este conceput
În ş fel Încît valoarea tensiunii de
ş Eo, pentru o ţ ă ă ă
• mîne ă chiar ă faza se mo-
ă prin schimbarea valorii lui R.
ă R este constant ş ţ se
ă faza va fi, de asemenea, de-
ă amplitudinea ă con-
ă
Decalarea fazei este ă ă
de ţ condensatorului pentru o
pulsatie ă Xc = Jc ; LV = 2 'm, de
. . X 1 D - I
au ă de ţ ă Se presupune ca
ş circuitului are o ţ ă foarte
mare, în acest caz În condensatorul C
ş ţ R va circula practic ş
curent. Acest curent este rezultatul
tensiunii aplicate E
1
'
Suma tensiunilor fa bornele lui R ş
C trebuie ă fie ă cu E
1
.3' Tensiunea
pe bornele lui R este În ă iar la C
decalat cu 90", ă unei reguli
simple de geometrie, ţ vec-
torilor IR ş IXc se va ă intotdeauna
pe raza unui semicerc. Tensiunea de
iesire Eo ă raza acestui semi-
ce'rc. În acest fel tensiunea de ş
va fi ă ca amplitudine, dar va-
ă ca ă
În realizarea ă pentru defa-
zare,în locul transformatorului de defa-
zare Tr (fig. 2), se ş o ă
= REACTIE
MEDIc
[g
= REACTIE
SLABA
ă
- 12
-24
aIcI rezu a c = 2iTfC' aca va oa-
rea condensatorului nu se ă
ă montajul se ş ca fi Itru
rejector, este ă ţ unei
ă de 180· pentru ţ de
rejectat. Acest lucru se ţ cu ă
etaje montate În ă O ţ ă
ă este ă ă În divizorul
format din R si C rezistenta lui R este
ă cu ţ lui C pentru ţ
ă În realizarea ă ţ
R din cele ă etaje ă se com-
pun dintr-un ţ dublu mono- La folosirea aparatului ca amplificator
selectiv o parte din tensiunea de ş
este ă la intrare, faza acestei
- -
--
-----,-- --_..-..--
------- ----
- - - ---- -----_.
- -- ---------....
------------
-- - ------- ---
Iii iilURi un
CIIPIIIAT
PIITIU AUIIITII
ÎIAl"
1111,lll E
Schemele clasice de raglare a volumului ţ
la amplificatoarele J.F. care ă diversele
radiorecepioare, picupuri sau magnetofoane fo-
losesc de ă În acest scop, un simplu poten-
tiometru. ă rezistentei pur ohmice a acestuia,
ţ dintr-o ă de transmisie vor fi ate-
nuate uniform. ă ă cu ă volumului,
urechea percepe mult mai slab ţ joase ş
inalte; deci, pentru o ţ de calitate la nivel
sonor redus, ţ joase ş înalte ale gamei
audio vor trebui reproduse cu un nivel mai ridicat
decît ţ medii. Atenuatorul compensat (sau
regulatorul fiziologic de volum), descris În conti-
nuare, ă tocmai ă ţ ă
Schema ă in figura 1 ţ un atenua-
tor compensat format din ţ P1 ş ă
filtre RC; la care s-a ă un corector de ton
format din ţ P2 ş condensatoarele
C4 ş C5, Modul de conectarea atenuatorului este
prezentat În figura 2.
ţ sa este ă ă cursorul poten-
ţ P1 este În ţ ă (volum
maxim), tensiunea la ş este ă in cea mai
mare parte de pe cursor, ş doar În ă ă ă
de ă filtre; deci pentru toate ţ vom
avea ş tensiuni ă de ţ ă
ă ă cursorul ţ P1 este În
ţ ă (volum redus), la ş atenuato-
rului vor predomina ţ joase care trec prin
filtrele Ri, R2, C2 ş R3, R4, C3 ş partial, frecven-
-
tele inalte care trec prin filtrele C1, R2, C2, ţ
medii fiind atenuate mai mult decît cele joase ş
inalte. Caracteristica de ţ ă la volum sonor
redus se apropie astfel sensibil de curbele de ă
ţ mai ales in domeniul ţ lor joase,
Atenuatorul compensat ă o ţ ă de
intrare ă indiferent de ţ cursorului
ţ P1; cu valorile pieselor indicate
În ă ţ de intrare este de aproximativ
12 kn.
Utilizarea dispOZitivului de atenuare este ă
R, '2k
RJ100K
+----,
A NOD
-----...... 1
I
I
I
I
FIg2
,
\
\
\
\
\
ULTIMUL ETAJ
Fi
Ţ
METRU
VOLUM
Ă
Ţ
®
I
t----
\ EO
1

J!J.J
'---a Ş
FILTRU
ELECTRONIC
\
\
\ I
I

+ 150 V
STABIL
INTRARE
J,F
Fig3
RO
10nF
C
7
!
REGLAJ
Ă
cO:TENSIUNE \ \
DE Ş \
CONSTANTA "-
VARIABilA CA Ă ""-. .....
R2

ZODV
REGLAt!
__ ___ .-! ! __
k1
"lI: _:--_
___ ..ll1 AMPLI FI CAT O R
r, =T2 =- 6H8(6SN7) SAU ECC82 COMUTATOR BASCULANr SELECTIV
2
Ş
;:: Ţ
tensiuni se poate schimba între 180
0
!')Î
0
0
ţ ă de cea de la intrare. A stiei s'e
poate ţ pentru o ă frecven- pectiv amplificarea sau atenuarea unei
ţ ă o ţ ă sau ă res- ţ
Ă ATENUATI1R AMPLIfiCATOR
SEM AL COMPENSATI--4-..... -t
pentru cei ce ă sau doresc ă ş ă
amplificatoare cu tranzistoare de ă
(0,05-+-0,5 W),al ă volum relativ ia
ă necesitatea asemenea diS;OIJlzitiil
tru ţ unei HI-FI doar cu
ţ Posesorii de ă ă
folosi cu succes t'nmlcdnÎinrlu_1 cu
un amplificator cu tranzistoare; de
exemplu,se recurge la amplificatorul nr<>7",nt,,,t
În nr. 8/72 revistei «Tehnium» ţ
Iare În ă
ă se
ş
Intrarea
colector a tranzistorului
condensatoruluielectrolitic
din baza lui T2.
Pentru cei ce ă stratificat placat cu cupru,
se ă În figura 3 schema de cablaj a atenuatorului
ş corectorului de ton.
ţ suplimentare cu pnVire ia atenuatoare
compensate se pot ă în lucrarea lui G.V. Aprikov
«Amplificatoare ă ă În ţ «Ra-
dio ş televiziune» În 1970.
Autorul a folosit atenuatorul ş corectorul de ton
ă cu un amplificator În contratimp cu 4
tranzistoare la echiparea unui picup «Supraphom>
GC 100 cu ă cristal stereo (construit de firma
ă ă ă amplificator), rezultatele ţ
fiind deosebit de bune.
RADU
sf;Jdent, Facultatea de
I
I
I
I
I
ALIMENTARE
ă se ă peste o ă reac-
ţ ă montajul ă ş
ă într-un oscilator exce-
lent de ă ţ ă cu ţ ă
ă
În fig. 3 se ă schema ă a apa-
ratului)ar rn fig. 4 un exemplu de conec-
tare la un receptor radio (pentru radio-
amatori).
Analizînd schema din fig. 3 ă
elementele ţ În prealabil. Prima
ă ă este ă ca defazoare
iar a doua ca amplificatoare. Se folo-
sesc tuburi cu coeficient de amplifi-
care relativ mari 6H8(6 SN 7) sau ECC 82.
Tensiunea Qe +150 ţ trebuie ă fie
ă In acest scop se poate uti-
liza un stabilovolt de tipul VR 150-30.
ţ dublu folosit la regla-
rea ţ de lucru se compune din
P 1 ş P . ţ P:3 ă
seledivRatea, respectiv ă benzii
de trecere. Pentru un rezultat optim
este de imyortant ca R
2
ă fje
egal cu R3 Ş R
4
sa fie egal cu R!'i' In
ă penfru R
2
= R3 se ă 2 kD, iar
pentru R
4
= RS valoarea de 4 k.O. Aces-
te ţ se vor sorta cu o punte
sau un ohmetru de precizie În ş fel
ca ă fie cît mai egale Între ele, chiar
ă În limita tolerantei rezistentei ă
de valoarea ă Astfel, în loc de
2 kU ă ă o ţ ă de 1,9 kn.,
ş ă ţ ă trebuie ă fie de
1.9 ko..
ţ de lucru a montajUlui din
fig. 3 are banda de la 300 la 60000 Hz.
În mod teoretic ţ este invers
ţ ă cu ţ ţ
metrelor P 1-P 2' La R = O aceasta ar
trebui ă tie ă ţ cea mai
ă se ţ cînd reactanta conden-
satorilor C
4
ş C.,5 este ă cu rezisten-
ţ lui P 1 ş P 2' in ă ă frec-
ţ ă se ă la aproximativ 160 Hz.
În vederea ă ţ spre 80 Hz,
se poate folosi .C 4 = C
5
= 4 000 pF, iar
P
1
= P
2
= 1M. In orice caz .. la schimba-
rea valorilor se va tine cont de ă ţ
C
4
ş C
5
ă nu fie mai mici de 500 P5
iar P1 = P2. mai mare de 5 M.
Ne-am ş ă intilnim, pe ă sau pe locurile
viitoarelor ţ grupuri de ş care
ă o serie de ă ă cu ajutorul teodoli-
telor. ş cum ş teodolitul este un aparat optico-
mecanic cu ajutorul ă se pot ă unghiuri.
Procesul de ă presupune, În cele mai multe
cazuri, un instrument ă care ă dintr-o
ă ă special ş are diviziunile colorate alter-
nativ diferit.
ă ă acum fig. 1 ş 2, care ă princi-
pial, modul de lucru cu teodolitul.
ă presupunem ă ţ ă ă stabilim ă ţ
mea «H» a copacului din ă ş ţ
«d», la care ne ă ă cu teodolitul. Vizînd cu
ajutorul lunetei teodolitului virful arborelui ş un
punct ă ţ perfect orizontale a lu-
TIIIIU
Ing. V. Ă
punct inferior nivelului ă
ă nii, s-ar putea face
ă ă determi-
nînd un triunghi drept-
unghic fictiv, cu un vîrf
În virful arborelui, ş un
triunghi oarecare, ale ă
rui laturi închid unghiul
(vezi fig. 3). În acest
caz se ă ă
rele ţ geometrice:
H b - h,
dar b = d tgO<" ş h = dtg(oc--r);
H d [tgO(- tg (0<"- fi)].

13
____ ---

t-----ru
, li
netei, se ă un triunghi dreptunghic imaginar,
al ă unghi {(t(» este ă cunoscut. În triunghiul
dreptunghic, cu ajutorul ţ puse ia ţ
de trigonometrie, putem determina acum cota «b»:
b = d tgo(.
Considerînd terenul ca fiind plat, se ţ ă ţ
mea «H» ă ă ţ teodolitului «h»;
H = h + d tgo(.
ă terenul nu este plat, se ă la ă un
triunghi dreptunghic, ipotenuza sa unind teodolitul
cu ă ă arborelui. ă teodolitul ar fi într-un
R.IGLA
Situatiile descrise au ca scop punerea în ţ ă
a ă ţ de determinare a unui unghi.
H
Practica ă ş o ă ă determinarea
distantei «d». In acest caz, ă ţ obiectului vizat
trebuie ă ă fig. 2, se ă ă
utilizînd rigla ţ ă anterior" ă ale ă di-
viziuni permit vizarea unor ă «b» dorite, deter-
minarea ţ «d» se reduce la o ă ţ
ă
d = = bctgt..
tgt.
Desigur ă tehnica topometriei nu
este chiar atît de ă dar - princi-
pial-Ia baza ei ă calculul trigono-
metric. Teo(lOlltUI permite ă ă
rarea unghiurilor nu numai într-un plan
vertical, ci si orizontal.
ă trecem acum la analiza construc-
ţ teodolitului , înarmati cu modul ă
de utilizare.
Vom ă figurile 4 ş 5, care sînt
mai mult decît suficiente pentru înte-
legerea ţ ă pe parcurs
unele referiri ş la celelalte desene.
le
Fig. 3
Teodolitul are un trepied, ale ă picioare (1) se
ş ă liber în cadrele piesei suport (2). Picioarele
sînt din lemn ş se fac de o ă ţ ă
pentru o manevrare ă ă superior avînd
o ă ş dimensiuni ă cadrelor piesei
suport, ale C2rei dimensiuni sînt date În fig. 6.
Pe ă ă se prinde un disc fix (3) gradat
În 360°, ă cum se poate vedea în fig. 7. Deasupra
discului fix se ş un disc mobil (4), pe care se
ă montat ş restul constructiei. ă pentru
acest disc este fereastra cu vernier, care permite
aprecierea În grade a rotirii qiscului mobil ţ ă de cel
fix gradat. ă privim fig. 8. In ă se ă ceva
mai mult de 20°. Citirea se face În dreptul reperului «Qn
de pe vernier. Celelalte 10 diviziuni (intr-un singur
sens) se ţ prin ă ţ ă în 10 ă ţ
a unui arc de cerc de lungime ă cu cel corespun-
ă ia 9° de pe discul fix. Ca urmare, În mod ă
ă cu ş se poate citi cu o precizie mai mare
de 1", respectiv cu o precizie ă cu a zecea parte
dintr-un grad.
ş orice rotire În plan orizontal poate fi acum
ă ă cu precizie. Se ă ca diviziunile ă
fie trase cu ajutorul unor capete divizoare cît mai
precise, de ţ ă optice. ă reperelor vor
fi de 4, 7, 10 mm, respectiv ă ţ ă
cifrei ă 10 mm pentru multiplii de
10, 7 mm pentru numerele cu 5 la ş ş 9 mm pentru
celelalte. Grosimea reperetor nu va ă ş 0,4 mm.
Diviziuniie se fac zgîriind discurile sau lipind pe ele
o divizare ţ ă pe hîrtie. În cazul zgîrierii se umplu
urmele ă cu vopsea duco ă Discul sau
hîrtia trebuie ă fie albe. În cazul discului (discul e
metalic) se poate recurge la o nichelare ă
ul1lplerii diviziunilor cu vopsea ă •
In plan vertical, ă se face ă ă In
locul discului mobil vom avea un semidisc (9), iar
vernierul se va afla pe suportul lateral dreapta (8).
Se ă ă În acest caz vernierul e fix ş seml-
discul mobil. Rotirea semidiscului se face cu ajutorul
butonului (5), pe al ă ax (6), intre cele ă piese
suport (8), se ă o ă ă de cauciuc care pre-
ă marginea semidiscului. De la ş buton se
ă ş ş de ţ a discului mobil (4),
cu care ţ (8) fac corp comun. Pe desenul de
ţ al ţ (fig. 11) nu s-au cotat ă
ă axului cu buton, acestea dîndu-se
constructiv, ţ de grosimea axului ş a rolei de
cauciuc. Conform figurii 12, se ă la mon-
tare astfel: se introduce axul prin suportului
drept, se introduce ş presat inelul de cauciuc ş
apoi, se pune suportul stîng. ţ se prind de
discul mobil prin cositorire, sudare sau nituire.
Semidiscul e prins de ţ cu ajutorul unui
ş M 4, astfel încitel ă se ă pe ţ
ă a ş cu joc minim.
Vizarea punctului dorit se face cu ajutorul unei
lunete cu fir reticular. Noi ne vom ţ cu un sistem
mai simplu, constînd dintr-un sistem de vizare ase-
ă ă cu sistemul de ochire de la armele de foc.
Desenele sînt sugestive În acest sens. Vom nota ă
acest sistem se face constructiv de ă dumnea-
ă avind in vedere ca ă ţ ă se
realizeze reglarea sa. Reglarea se face astfel: Într-o
ă cît mai ă sau pe un plan orizontal oare-
care, se ă pe un perete un semn la o ă ţ
ă cu ă ţ liniei de ochire a sistemului, ă
ţ considerate ţ ă de ş plan orizontal; se pune
semidisculla O (zero) ş vizind, se ă sau se ă
ă 11, astfel Încît ă se fixeze semnul trasat.
Ridicarea ş coborîrea se fac ş de-a lungul
ş (vezi fig. 2) cadrul mobil Între cele ă
piulite. ş cadrului se face pe ă dar
ş pe ă Reglarea pe ă se face con-
siderind o linie ă în unghi drept cu peretele
însemnat, linie ţ ă de care se ă la aceeasi
ţ ă ş centrul teodolitului, ş centrul semnului
vizat. Se pune discul orizontal la zero ş se ă
reglind cadrul ă ă pe ă ă reglare se
strînge ţ de fixare.
Dimensiunile elementelor de vizare sînt
În orice caz, se ă ca inelul ă ă mai
mare decît o ă de de bani. Crucea de lJizare
se ă fixînd 4 cu vîrfurîle spre centru,
ă ce acestea se unesc, ă ţ inelul În 4 sec-
toare de 90". Inelul poate fi metalic, dar e preferabil
ă fie din material plastic sau lemn, bold urile intro-
ducîndu-se prin ă
Prinderea piesei suport ş a celor ă discuri se
face cu un ş special, redat În fig. 9. Din fig. 10 se
desprinde modul ă de prindere. Ş are o ă
ă cu di(!metrul fi) 8, pe care se ş liber
discul mobil. Intre discul mobil ş discul fix se ă
Magnetii ţ sînt ă ţ componente ale unor
serii întregi de aparate ş dispozitive. Astfel, ei se uti-
ă În radio, la difuzoarele permanent dinamice,
la dozele de picup electromagnetice, la ă ş radio
sau telefonice, la instrumentele de ă ă magneto-
electrice etc. etc.
În timp, ţ ţ pot suferi o demagne-
o ş ă distantier, care se alege astfel încît ă ă I
rotirea ş ă a discului mobil, ă ă joc axial. Discul
fix ş piesa suport a picioarelor teodolitului sînt fixate
ti zare mai ă sau mai mare, care poate ţ
ţ dispozitivului. De exemplu, este cunoscu-
ă pierderea de sensibilitate a instrumentelor magneto-
electrice prin demagnetizare sau pierderea sensibili-
li'Wi ă ş lor radio tot prin demagnetizare.
Pentru remedierea acestor ţ este nevoie de
I
o ă a ţ Or, dispozitivele ş apara-
tele industriale de ă ţ sînt g'relJde con-
struit.
În corp comun prin strîngere cu ă ţ M 5
Discurile se fac din ă ă de 1,5 -2 mm Ş
grosimile lor, sI, ş S2' intervin În determinarea uneia
dil) cotele ş
Incheiem cu ţ ă se poate folosi tabl?
ă de 1,5-2,5 mm din ţ ă durol pentru I
oricare din reperele teodolitului.
Pentru a avea un rezultat bun, s-a imaginat acest
aparat de ({fabricat» ş ă ţ permanenti.
Principiul este simplu: bucata de ţ (sau magnetul
ce ă ă fie ă se introduce într-o ă
z
/ÎY 3Q/J PARTI
IVUI1EROl{1tE
O/!; ZOo/ff1Qo
PINA LA 180
0
OE O PAI?TE fi ALTA
;:=/17.7
prin care se ă ă un curent electric. Cîmpul
I
magnetic puternic format de ă ă magne-
tizarea ţ sau ă mai ă a magne-
tului.
Cu mijloacele proprii unui amator, nu putem avea
I
o ă ă de curent decît ă un con-
densator prin ă acest condensator fiind cel al
unei ă fulger, de exemplu al ă fulger tip
Molnia MV .
ă ă este ă ă debiteze o energie
I
I
I
I
I
/l/I//ZA!f[ /lI#.
6I?A/l'1v6KA/j PE
PER/FERM
g
fiz. M. SCHMOL
de 36J, durata ă ă luminoase fiind 1/2000 sec.
Tensiunea la care are loc ă este de 330 V.
În acest caz, putem calcula intensitatea curentului
din circuit ă ţ
W = Uit sau, înlocuind, 36=330. _1_. I,deei re-
2000
ă I = 218 A, iar puterea P = UI = 71,9 kW.
Acest curent de 218 A nu este chiar atît de mare
cît s-ar ă pentru scopul nostru, dar se poate utiliza
foarte bine. În cazu! în care ă o ă fulger
cu o energie mai mare, evident ă si curentul va fi
mai mare ş putem ă ă ă cartea ă
utilizînd ţ de mai sus. Pentru a utiliza la ă
tul ţ acest curent, se ă În felul
ă de la circuitul ă fulger, În cazul nostru
Molnia MV
1
, se intrerupe circuitul ş se scot ă
borne, ş cum se vede În figura 1.
In acest fel, bobina de magnetizare L se ă
cu tubul de ă al ă fulger. În interiorul
bobinei se pune ţ pe care dorim ă ă
iar cînd lampa fulger este gata de ţ
ş ă În acest fel, curentul care ă
ă ă ş prin bobina L va puternic
ţ sau va ă magnetul respectiv. In cazul în
care lampa trebuie ă ţ pentru fotografiere,
În ·Iocul bobinei L, În bornele 1 ş 2, se va monta un
mic ş În scurtcircuit ş izolat, care ă restabi-
ă continuitatea circuitului.
11.
Fierul forjat ţ În ultimii ani un loc din ce În ce
mai important În amenajarea ş decorarea aparta-
mentelor noastre. Ş nu e de mirare. Gama ă ş
varietatea obiectelor realizate din fier forjat vin ă
ă ă complex atît ă ţ ţ cit
ş ţ proprii unei ă simple - ă ă
piese masive, voluminoase -, de un real bun gust.
Pentru un hol de dimensiuni modeste se ă
ă ă alegerea unui cuier din fier forjat, de
ă ă ca În fig. 1, care va ă
foarte bine peretele; În cazul În care acest perete
ar fi de culoare ă motivele artistice ale execu-
ţ ar fi ş mai mult subliniate.
Oglinda, ă estetic În cadrul cuierului,
ă ţ acestuia.
De remarcat ă executia este ă din fier
ă de 6-8 mm, «Înmuiat» - ă ş apoi
ă ţ ce se ă la rece -, ă
care ă îndoirea acestuia În formele finale.
Asamblarea unor astfel de piese se face prin ă
ă sau ă Într-o ă din fier
rotund, cu diametrul Între 10 ş 15 mm, ă ă
estetic. Fixarea de perete ă doar ă cuie
cu cioc, perfect mascate În spatele cuierului. Cuierul
se poate executa ş ă ă partea de jos la dimensiunile
oglinzii. Cîrligele pentru haine sînt mobile, ele dep la-
sÎndu-se pe o ă de fier ă cu latura de
15-20 mm.
ă cuier se ă un suport pentru umbre-'
le, ca În fig. 2, ă la partea ă cu o ă ă
pentru scurgerea apei. ţ acestuia se poate
realiza fie din ă de 4-6 mm, fie din fier ă
6-8 mm combinat cu fier lat de 15-20 mm ş gros de
2-3 mm. Suportul pentru umbrele se poate realiza
12
Ing. D. Ă Ă Ţ
ş ă ă ă prin nituire în capul fierului ă sau
lat, iar cînd acesta se ă numai din ă
prin simpla împletire a acesteia.
ă ţ holului este ceva mai mare, se
poate prevedea ş o ă ţ ă cu ă scaune, ca În
fig. 3, menite ă ă ansamblul. ă ţ
poate fi de ă ă ă ă sau dreptunghiu-
ă ă ţ disponibil, scaunele fiind În toate
cazurile rotunde.
ţ acestora poate fi din fier rotund cu stria-
ţ sau din diverse profile, ă lat, ţ
ă cu diferite motive. De remarcat ă un astfel
de ansamblu se ă foarte bine ş Într-o ă
de zi sau de primire, de dimensiuni reduse.
In completarea mobilierului de hol se ă
un corp de iluminat, ca În fig. 4, realizat din fier
ă care îi ă o anume masivitate, În timp ce
forma ă se va armoniza perfect cu clopotul
din ă ă ă ţ ă sînt realizate
prin forjare la cald, fierul ă fiind turtit, ă ţ la
capete înainte de Îndoirea ş asamblarea prin ă
ţ unui apartament poate fi cu succes
ă cu ajutorul unor jardiniere din fier forjat,
de diferite forme ş ă veritabile paravane
interioare, apte ă creeze ă ş ţ
suplimentare.
In figura 5 se ă o ă pentru 13 vase
cu flori, care poate crea foarte bine un ansamblu
delimitant între ă mobile de ţ di-
ă
În camera de lucru se poate utiliza, pentru ă
sau pentru mici ă lampa cu picior din fier
forjat, cum se vede În fig. 6, un obiect de ţ
9
relativ ă dar de efect. De remarcat abajurul din
ă ă într-o ă ă ă de inele din
ă legate între ele cu bride metalice. Corpul ş
picioarele ă sînt realizate din fier rotund, cu
diametrul de 10-15 mm, ă sau cu ţ ă
În ă ă ţ are o ă ă ă sau dreptun-
ă rama executîndu-se din fier fornier, cu ă
sau lemn În interior. intreaga ţ este ă
cu ţ corpului de iiuminat,care ă pe
un inel.
Pentru plafon se pot realiza, din ş fier forjat,
lustre cu ă la 8 ţ O ţ foarte ş ă
din punct de vedere artistic este aceea din fier ă
ă combinat cu fier rotund, ca în figurile 7 ş 8,
unde se ă o ă cu 6 ţ ă cu
globuri din ă ş o ă cu 8 ţ cu becuri În
ă de lumînare.
Asamblarea acestora se ă numai prin
ă ă - În spate -, astfel ÎnCÎt ă finisa-
rea obiectului ă nu se ă nici o ă de ă ă
fn ş pentru asigurarea unei ă mai
discrete În hol, sufragerie sau dormitor, se recoman-
ă aplice de perete din fier forjat, care pot avea
unul sau mai multe brate, În functie de ă
camerei. In figurile 9-10:-11 se ă mai multe
variante de aplice, care ă intre ele prin forma ş
felul de iluminare. De remarcat ă aplicele pot avea
becuri În ă de luminare, pot avea globuri din
ă ă sau ă sau globuri care ă imite cris-
talul. De asemenea pot avea abajufl,lri din material
plastic, din rafie sau din trestie.
ţ aplicelor poate fi ă În special din
ă de 3-6 mm sau din ţ ă foarte ţ prin
care trece firul electric. Un efect deosebit îl are
lucrarea care ă frunzele sau chiar o floare, ş
cum se poate vedea În figura 9, ansamblu executat
din ă ţ sub 1 mm, ţ În ţ ă la care
se ă nervurile ş se ă forma ă
a frunzei. Acestea se ă pe ramurile executate
din ă de 2-6 mm. Floarea se ţ ă În ă
ă ş ă ă care se Îndoaie la forma ă
sau se ţ ă independent fiecare ă se
ă ş se ă apoi prin ă una
ă alta, creÎndu-se astfel o floare cu mai multe
petale.
Aplicele se pot fixa ş În dreptul oglinzilor, deasu-
pra sau (cite ă in ă ţ laterale ale acestora.
I
I
Un nou procedeu de ţ a circuitelor
I imprimate - autor ing. Mihai Sonfelean -
constituie obiectul unui justificat brevet de
ţ (51046/1968) ş ă prin rela-
tiva simplitate ă a procedeului, o
lucrare de real interes pentru radioelectro-
ş
Prezentînd prdtedeul amintit - care nece-
ă ţ tehnologice adecvate ă
cititorului ă reflecteze asupra eventualelor
I ă ţ de simplificare sau, pur ş simplu,
ă se ă la descoperirea unor alte
ţ
I Se ia o folie de cupru cu grosimea de 0,04
mm ş conductibilitate ă de 98% din
I
conductibilitatea cuprului pur. ă folie
este ă de partea ă cu o solutie
ă de clorit de sodiu ş apoi ă ă cu
I
adeziv pe ă de cauciuc butadienacriloni-
tril, cu grosimea stratului de adeziv de 0,025
mm, ă care partea ă este ă
I
cu o ă ă din ă ă de ţ impreg-
ă cu o ţ de 10% H
2
SO . Pasta este
ş ă de pe folia de cupru c3 o ţ ă ă
I moale de tricot, pe ă ă nu mai
ă pete. Apoi pe partea ă ă a foliei
se ă prin serigrafie, circuitul. ă
1
· imprimare se ă peste adeziv un strat de
lac pe ă de ă ş ă ă epoxi ş bache-
ă 1 :1, iar peste stratul de lac o ţ ă ă de
I
ă ş se ă În ă la temperatura de
120°C, timp de 15 minute. ă uscare se
ă corodarea sub agitare ş la tempera-
·1 tura de 40°C, timp de 12 minute, cu un ames-
tec format din 200 ă ţ Fe CI
3
ş 100 ă ţ H
2
O.
ă corodare, circuitul se ă sub ş
1
. deA ă ş se ă cu aer cald la ci rca 80°C.
in paralel se ă un pachet cu un ă
de 18 foi de hîrtie ă ş ă cu
ă ş ă epoxi: ă 1:1 la un ţ
de ă ş ă de 55%. Pachetul se ş ă pe o
ă de ţ inoxidabil, ă cu un strat
ţ de agent de demulare ă silico-
ă Peste ultima foaie de hîrtie ă
se ş ă placa ţ circuitul cu metalul
În sus ş se ă cu o ă ă d in ţ
inoxidabil ă Pachetul astfel format
se introduce Între platanele unei prese hidrau-
liee, se ă la presiunea de 80 kgfjcm
2
ş se ţ la temperatura de 160°C. timp
de 15 minute, pentru 1 mm grosime de
suport. ă consumarea timpului afectat
ă platanele presei se ă la 25°C
cu ă Circuitul ă astfel este decapat
din nou ş apoi acoperit cu un lac pe ă de
colofoniu 15% În alcool ă care este
uscat la temperatura de 105°C timp de 10 mi-
nute.
În acest mod se ţ circuite (imprimate)
înglobate În suportul electroizolant cu grosi-
mea laturii de 0,9 ... 0,1 mm, care nu pot fi
ă de pe suport deCÎt cu dalta.
13
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjj; ....... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
------
- -- - ---
- -- - ---
--- ----
--- ---
--- ----
- -- ---
- -- - ---
- -- - ---
- ------
== ==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--
lAllRAIIRUl
--
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--

--.._--_-.._-
-----......,---
----------
........ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
--------
----- -----
------- -- - --
-------- ---
- ----- ---
- ----- ----
------ -- - --
------- -- - --
------- -- - --
----------
--------- .... - -- -- ---
"'"'!"
-
............. - =-..
- -
Simbol Culoarea proprie
a fiftrului
ORWO ARNZ
{R.D.G.) {R.D.G.)
B 1,5 110 A!bastru slab
83 1 '11 Albastru mediu
B6 112 AI bastru-violet
slab
B 12 122
mediu
B 15 123 Albastru-violet
Închis
R 1,5 106 Roz slab
R3 104 Roz mediu
I
R6 101 Roz Închis
R12 102 Brun mediu
R 16 121 Brun inchis
14
- - -
-- - '
-=
--
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-.
- =
---
..,. ......; ......,..
..........
.........
.............
-
..............
.-
-
TABEL 1
-------
- --
"':!""" --- - ---

Ing. V. lAURIC
Eforturile ţ de pelicule fotografice s-au concentrat, În special În
ultimii ani, în ţ ţ unor emulsii cu o sensibilitate cît mai ă
de cea a ochiului uman.
În mare parte, aceste eforturi au fost Încununate de succes, În special In
domeniul alb-negru, aiungîndu-se la eliminarea practic ă
a filtrelor de deci restrîngerea domeniului de utilizare a filtrelor
ia fotografice», cum ar fi: eliminarea voaluiui ă ă
cu ş ş ultraviolete, re!iefarea norilor de cer prin eliminarea albastru ..
lui cu filtre portocalii ş efecte de etc.
ţ este ă în calul emulsiilor fotografice color. în
redama ă ce se face color sustine de asemenea aVemt,alul
ablse'ntlei filtre lor, cu UV, lucru valabil pentru ţ de fotogra-
de ă ă
din mai multe motive, dintre care cele mai importan-
cam:alte,E!, peliculele color diapozitive.
executilte variante: pentru ă de zi ş ă
zone de temperaturi de culoare de res-
trinse, respectiv 5 3200
o
K. Valorile ţ corespund ă
denumite anterior standard, respectiv soare, altitudine medie (sub 1 500 m)
vara intre orele 10 si 15 si surse de ă ă constituite din becuri nitrofot
de ' ,
marea majoritate a fotografiilor color se ă în aceste ţ
ă ă ::;;1... 1
În decursul zilei, lumina ă ş ă ţ ă În ţ
de ă ş starea de la cea 8000
0
K ă la cea 4700
o
K.
lumina ă ă la rindul ă dintr-o varietate mare
de surse, a de culoare ş de la cca 3800
o
K, coborînd
ă la eca 1
Caracteristica de modi- Domeniul de utilizare ş efectul
Dezechilibrul culorilor ce poate ă la fotogra-
fjerea În alte ţ decît cele standard, dezechilibru
mai mult sau mai ţ deranjant, nu mai poate fi co-
rectat ulterior. Problema se pune cu atît mai mult În
cazul În care dorim ă folosim, de exemplu, o ă
ă pentru ă ă la lumina zilei.
ficare a expunerii
Factor Micsorarea
de sensibi I itiiti i
prelungire inoDIN'
1,2 1
1,5 2
2 3
4 6
6 8
1,2 1
1,5-=-2 2'::-3
2'-:-2,5
I
3-:-4
2,5-:-3 4+7
4 6
filmului
ă pentru ă pentru
ă de zj ă ă
UT 13 ş 16 UK 14 ş 18
Reduce ş la ă ă Reduce ş I la utili-
rit ş ţ de soare zarea ă de
ţ 500-
1000W
Idem, mai puternic Idem pentru
150-250 W
I Redu", ro,u\ \. uti· Reduce ş la uti-
lizarea chi-
lizarea becurilor ş
mice ă ă glob albas-
nuite de 4O-150W
tru
Red uce ş 1 la uti- Reduce ş la uti-
lizarea becuri lor ni- I iza rea ă lor cu
trafot de 250-500 W petrol
Idem pentru benzi Idem pentru focuri
ş de ă ă
ă ş imaginea, Reduce albastrul la
reducînd albastrul În utilizarea becurilor
soare la zenit ş la nitrafot de 250 W ş
unele fulgere elec- a pulberii de magne-
tronice ziu
Idem pentru fotogra -
fii În ă cu cer
acoperit
Reduce albastrul la Reduce albastrul la
peisaje cu cer albas- iluminare cu fulgere
tru ş nori singulari chimice sau arcuri
sau cer acoperit voltaice
Reduce albastrul În
umbre adinci la cer
,--
ă ă nori
-
Reduce albastrul la
utilizarea luminii so-
lare
ţ multora dintre amatorii foto de a poseda un
film diapozitiv «universal» este astfel ă prin
ă combinatie:
Folosim noua ă din ţ ORWO UK 18
ă pentru ă ă cu o sensibilitate
de 18°DIN. Pentru lucrul la lumina de zi, utilizInd un
filtru brun-portocaliu (R-16) - de exemplu. APNZ-121
(RO.G.) -, sensibilitatea se reduce cu cca 6
v
DIN.
ajungind astfel la 12°0IN, ceea ce constituie o valoare
ă
În cele ce ă ă ă principalele tipuri
de filtre destinate pelieulelor diapozitive color ş cazurile
in care acestea se ă Vom repeta ă ş
aici o ă ă sint orientative, ţ
ă este de neînlocuit!
În ă de cele specificate mai sus, in cazul fotogra-
fiilor la peste 1 500-2000 m altitudine sau pe litoral se
ţ ă filtre pentru ţ ţ ultra-
violete. Pentru aceasta se ă in mod obisnuit factori
de prelungire-nuli. ţ este ă ă numai in
ă cazuri: totografiere la altitud-ine medie ş expunere
ă tabele. In cazul În care ă o mare cantitate de
radiatii UV, exponometrul fotoelectric obisnuit ă ă
filtru UV) este ţ puternic de acestea, ajungîn-
du-se În final la o subexpunere. Se ă deci
deschiderea diafragmei cu 0,5 ă la o ă Din
ţ se pot procura trei tipuri de filtre:
UV: - ARNZ (RO.G.) nr. 100;
- Panchromar (RO.G.) UV I pentru alb-negru;
- Panchromar (RO.G.) UVC il pentru color.
Firma Panchromar - R.O.G. produce ş filtre de
corijara pentru color, albastre ş roz, În cite patru grada-
ţ de culoare (15, 30, 60 ş 120 mired). Ş ă ultime ob-
ţ filtrele roz deschis (R 1,5 ş R 3) ă ş denu-
mirea «Skylighh>, fiind ţ pentru ă
imaginii color, in special in cazul ş obiective
reci (tip Industar, Tessar etc.). Parasolarul ne va ţ
intotdeauna, întrucît prin aplicarea filtrelor ş perico-
lul ţ de reflexe parazite.
IliiiNIII08
PI TRU II
Cum ţ ă montajul? ă presupunem ă siste-
mul nu a ţ ş deci condensatoarele CI ş C
2
sînt ă Pentru punerea În ţ a siste-
lJlului ţ ă asupra ă II de la fulgerul
electronic, care închide circuitul tranzistoarelor T2"
Ta ş T,\-, alimentî,:!du-Ie cu tensiune de la acumula-
torul ă Ec.ln acest moment,polarizarea tranzis-
torului T 4 e ă de ţ RI2.. care îl aduce În
regim de ţ ceea ce determina ca tranzistorul
T 3 ă fie blocat. ă ă c<>lectorul tranzistorului
Ta se ă la tensiunea ă mare ţ ă de ă
ceea ce ă polarizarea bazei tranzistorului
T
2
ş deci tranzistorul se ă ş În stare de ţ
Curentul de colector trece prin releul Re, care este
ţ ş se inchide contactul!J' ă alimenta-
rea tranzistorului oscilator T,. ue aici Începe ş ă
carea condensatoarelor CI ş C
J
. Prin ţ
trul P2 ş ţ R
j
,> Începe sa se pozitiveze baza
În ţ se ă curent ă fulger sau blitzuri,
cu alimentare de la retea sau de la acumulatoare.
Din ă categorie amintim ă Fii 41 sau cele
de ţ ă Pentru cei ce doresc ă folo-
ă aceste ă ca blitzuri autonome vom prezenta
constructia unui alimentator de la baterii, care nu este
altceva decît un convertizor cu tranzistoare. ş cum
se vede din schema din figura 1, este vorba de un osci-
lator cu un tranzistor de putere Ti' ţ oscila
torului este ă necesitînd un transformator Tr,
cu trei ă ă care ă ţ ă penu u
oseilator ş cup'lajul cu sarcina. Cele trei ă ş ă
ale transformatorului Tr, ale ă inceputuri sînt
r,
indicate cu un asterisc (conexiunea trebuie ă ă
conform schemei), se ă pe ş miez de
fier. Ceeace este interesant este faptUl ă energia
ă de oscilator sarcinii, ă redresorului ş
condensatorului CI' nu depinde de ă ă de
faptul ă acest condensator CI este sau nu ă
Pentru transformatorul Tr se va folosi un pachet de
tole cu ţ de 1,8+2 cm
2
• Se ă a se
folosi tole E-I cu dimensiunea de 50x60 mm. Sistemul
TABELUL nr. 2
va avea un Întrefier de circa 0,4 mm, iar cele trei în-
ă ş ă se vor realiza cu ă Cu-Em, ă cum
ă 1-40 de spire cu ă cu fb =0,4 mm' 11- 75
de spire cu ă cu ct> =0,6 mm; 111-2 600 de cu
ă cu q)=0,15 mm. Tensiunea ă de oscilator
este ă ş ă la ă condensatoa-
relor electrolitice CI ş C care ă energia
pentru aprinderea fUlgerufui electronic. La sistemele
actuale de alimentator ă condensatorului.
deci indicarea momentului În care fulgerul electronic
e gata de ţ este ă cu un bec cu neon,
care are ă ă cu ţ ă precizie sta-
rea de ă In mod normal, tensiunea la care se
tranzistorului T
2
• ceea ce ă la un moment
dat bascularea circuitului Schmitt, ă tranzistorul
T 4 se inchide, iar tranzistorul T.
l
se deschide. Poten-
ţ colectorului tranzistorulUI cade si ă blo-
carea tranzistorului T
z
ş deci ş contactului
r l' ă releul Re nu mai este ţ In acest mo-
ment, ă condensatoarelor C 1 ş C
2
înce-
ă ţ Atunci cînd fulgerul a fost ţ
condensatoarele CI ş C
2
s-au ă ş intreg
procesul este reluat automat. Pentru scoaterea din
ţ a sistemului se desface ă I .
ţ P
2
, montat ca ţ ă ă
este elementul de reglajal tensiunii la care se ă
condensatoarele CI ş C
2
, tensiune ce este determinati'!
de fulgerul electronic pe care îl avem (se ă în
prospect). Pentru stabilirea tensiunii se ă
la bornele condensatorului C
z
un v91tmetru de curent
continuu ş se face reglajul dorit. Intreg montajul se
ă pe o ă de circuit imprimat cu dimensiu-
nea de circa 10 x 10 cm ce se introduce Într-o cutie de
material plastic ă Ş acum cîteva ţ
Se ă a se folosi acumulatoare mici, ca cele folo-
site la aparatele electrice de r,l::> de ţ ă
cu tensiunea df' 4,5 V. Se VOI folosi 2 acumulatoare
În serie, deci 9'>1. În locul aC!;lmu.dtoarelor se pot folosi
ş baterii rotunde tip R 20. In acest caz se folosesc 6
baterii legate în serie, Tranzistoarele folosite sînt:
Tranz's..toru! T ()..';te de tin AD 140 AO 148
AO 130, Au 132, AO 155, EFT 21'2-214 'etc',
P. - - Tranzistorul T
z
este de tip AC 122, AC 128, AC 139,
Il AC 151, EFT 353, IT 16, OC 75 etc.
$OO!c - Tranzistoarele Ta ş T.j, sînt de tip EFT 308, TI 40&-
407, OC 44, OC 613 etc.
ă electroliticii CI ş C
2
este de 450 V, dar un bec cu
neon, care se aprinde la 400-500 V, ă aprins ş
atunci cînd tensiunea a ă cu 80-100 V, deoarece
ă o ţ ă de valoare ă cu cea ă mai
sus) intre tensiunea de aprindere ş de stingere a be-
cului cu neon. Pentru o ă precizie (de care depinde
energia ă blitzuJui, deci iluminarea ş ca urmare ca-
litatea fotografiei) am folosit un montaj cu circuit
basculant Schmitt ş un tranzistor pe «post» de releu.
În montaj se mai folosesc 2 diode si o ă Zenel
Pentru redresare se ş o ă redresoar'c'
O I de tip SD 1 sau OS 1 M, iar pentru protejarea tranz I S
torului T., se foloseste d;oda Do de tip EFO sau OA
85. ă Zener 1- este de tipul DZ307,
_ In montaj mai ă comutatorul K cu 3 contacte,
In ţ 1, condensatoarele CI ş C
2
sînt legate În
paralel ş ene/gia este ă (Ia fel ş fluxul luminos
al blitzului). In ţ 2 este conectat numai C , iar
• În ţ 3 ă sarcinile celor 2 condensatoare
ş ă ţ contactelor la ţ mari. Rezis-
ţ R10 este un termistor cu ă la rece de
circa 1 000 ş ·ei ă curentul de' ă al
Rezistenta Rseste tot
un termlstor, dar de 10 kn. In caz ă nu avem un ter-
mistor se poate folosi o ţ ă ă ş ă
Releul Re este un releu cu un singur contact r si
trebuie ă lucreze la o tensiune de circa 5-6 V. ă
tuturor amatorilor de astfel de ţ spor la
ă ş bune rezultate.
TA.BELUL Nr. 3
Temperatura de
ţ de iluminare
I
culoare ş a sursei Filtrul de corijare
luminoaseoK
Soare {orele 10-15) 5400 R 16 sau R 12 + R 1,5
Fulger electronic 5400 R 16 sau R 13 + R 1,5
Filtre de corijare pentru filmul UT 13 ş 16 balansat pentru ă de zj - :: 400" K
Filtre
de cori)are
pentru
filmul
UK 14 ş 18
balansat
pentru
ă
ă
3 20C
o
K
ă ă sau apus de soare 4700 R12+B3
Fulger chimic cu glob incolor 3800 R 6
Arc voltaic 3800 R 6
\
Temperatura de
ţ de iluminare culoare a sursei Filtt-ul de cOI'Îjare
luminoaseo K
Pulbere de magneziu
I
3500 R 1,5
t
ţ ă sau nori de ploaie 8000 R6
Becuri nitrofot 250W 3400 R 1,5
Cer acoperit 6 r,OO R3
Idem 500W 3200 -
Soare ş cer albastru 6000 R 1,5
ă de ţ 2000 W 3200 -
Soare {orele 10-15) 5400 -
Idem 1000W 3050 B 1,5
Idem SOOW 3000 B 1,5
Fulger electronic 5400 -
Fulger electronic 6000 R 1,5
Idem 150 W 2900 B 3
ă ă sau apus de soare 4700 B 3
Becuri ş 40-100 W 2700 B6
ă cu petrol 1900 15 sau B 13 + B 6
Fulger chimic cu glob incolor 3800 R 6 s;:.,; B 12 sau
B6 B 1.5
... _-
+B 3
ă 1800 15 + B 3 sau B 13
+ B 13
Becuri nitrofot 250 W 3400 13 + B 1,5 sau B 15
Becuri nitrofot 500 W 3200 B 13
15

IN FOTOGRA I
Prima lectie a cursului nostru de fotografie a fost
ă unei ă de contact cu problemele tehnice
ale ş ş ă aparatului foto. Desigur,
acesta este numai începutul. ş cum ţ remarcat,
ă ş ă ă ă ţ apar o serie de
probleme noi, care trebuie rezolvate pentru ca rezul-
tatele ă fie cît mai precise din punct de vedere tehnic
si CÎt mai valoroase din punct de vedere artistic.
, Ş ă apreciem cantitatea de ă într-o zi de
ă la ă cu cer neacoperit de nori, dar ne
punem problema cum se face ă apreciere În
alte ţ decît cele de mai sus?
Am aflat ă ă perechi de ă
lumina este singurul factor care le ă In
cazul acesta, ar fi suficient un singur timp ş mai
multe diafragme.
De ce se spune despre unele aparate de fotografiat
ă sînt mai bune decît altele ş În ă ţ ă
care sînt ă ţ care ă ă ţ ş
ţ unui aparat?
De acum, viitorul fotograf va trebui ă se Înarmeze
cu ţ ă ă
Mai Întîi ă vom prezenta cîteva ş ţ care
stau la baza tuturor ş ţ fotografului.
Materialul unei fotografii este lumina. Toate cele-
lalte aparate sînt accesorii cu ajutorul ă ă ă
sau ă o ă ţ de ă Din
cauza aceasta, vom Începe prin a caracteriza pro-
ă ţ acestui material.
Lumina este un fenomen de ă electromagne-
ă Se ă În linie ă În medii optice omo-
gene. De fapt, ţ este altfel: ă un
mediu ca fiind omogen optic ă permite
propagarea luminii În linie ă In plus, chiar În
medii optic omogene, În anumite ţ lumina nu
se ă În linie ă Fenomenul acesta se
ş ţ ş apare atunci cînd lumina trece
printr-un orificiu foarte Îngust. ţ date nu
sînt exacte din punctul de vedere al unui fizician,
dar sînt suficiente pentru fotograf. Legile ă
luminii În diferite medii optice, ă ţ de
natura sa, fac obiectul opticii geometrice, ş ţ ă
care a permis ţ primului aparat fotografic.
Ca orice oscilatie ă lumina se pro-
ă cu aproximativ 300000 km/sec. În vid ş ş mo-
ă viteza În ţ de natura mediului pe care îl
ă Numim de obicei ă ă ţ
ă lungimea de ă între
4000 si 7500 A angstrom 1/100 000 cm).
ă familie ţ foarte ă are re-
vizibil.
ă retina ă
ă ca osci-
ă ă
înregistrarea ş a
ca ţ ş
de mai mare sau ţ ultra-
gamma, toate cu lungimea de ă mai
lungimea de ă a ţ din spec-
mediu fizic caracterizat prin proprietatea ă În
orice punct al ă viteza luminii este ă se
ă optic omogen. Un corp care nu permite
16
Ing. D. PETROPOl
propagarea luminii se ă opac, iar toate cele-
lalte corpuri - transparente. La trecerea printr-un
mediu optic, o parte din ă se pierde, transfor-
mîndu-se În alte forme de energie. ţ dintre
cantitatea de ă ă ş ş ă caracteri-
ă densitatea ă a corpurilor. Exprimarea pre-
ă a acestei ă ţ a corpurilor este ă
toarea:
ci" = Ig ,În care cf este densitatea ă le este
lumina care ă În mediul respectiv, I este lumina
care iese din mediul respectiv. Atît IQ cît ş I se ă
de obicei În lumeni (Im). Un lumen este fluxul luminos
emis În unitatea de unghi solid de ă un izvor
punctiform, avînd o intensitate ă ă
ş ă cu o ă (cd). O ă este 1/60 din
ă unui corp care ă perfect cu supra-
fata de 60 cm
2
la punctul de topire al platinei.
iluminarea este fluxul luminos primit de un corp cu
ţ de 1 m
2

Unitatea de iluminare este luxul (Ix) ş ă
1 lumen/m
2

In ă nu e nevoie ă ţ aceste ţ
In schimb, trebuie ă ş ă lumina este propagarea
în ţ a unei energii. Fluxul luminos (care se
ă În lumeni) ă energia ă În uni-
tatea de timp. Intensitatea ă (care se ă
ă În ă sursa, a doua repre-
ă luminos emis de unitatea de ţ ă a
sursei. Iluminarea (care se ă ă În ş carac-
ă lumina ă de un corp de la o ă
ă ş ă fluxul luminos pe care il ş
1 rn
2
din ţ corpului respectiv.
In ş vom mai introduce o unitate de ă ă
pentru intensitatea luminii reflectate de ă un corp
care nu emite, În schimb ş ş ă lumina
ă de o ă ă unitate este ă
nit (nt) ş ă o ă pe metru ă
O ă ă a luminii este culoa-
rea. Aceasta depinde de lungimea de ă a luminii
emise de o ă sau ă de· un corp oarecare.
Lumina ă este un amestec, într-o ă pro-
ţ de ţ luminoase de diferite lungimi de
ă ă ţ acestui amestec se ă
În favoarea uneia dintre componente, atunci lumina
va fi ă Un corp iluminat cu ă ă are În
general proprietatea de a absorbi În mod rlif,,,,ront;,,,+
diferitele componente ă ţ
(sau aproape
ţ a ă
ş iar
apare
este ş
ă ă cu ă ă
aceasta va fi complet ",,",,,,,,."hii';:; iar privitorul va
culoarea «negru», ţ ă ra-
fotografie ă de
anumite ţ de
emise de sursele reflectate corpurile care se
În cîmpul aparatului de fotografiat.
ă Înregistrare se face pe pelicula ă
Între cantitatea de ă care trebuie ă intre În apa-
ratul fotografic ş sensibil.itatea peliculei ă o
ă ă ă Pentru a putea regla cantitatea de
ă care ă in aparatul de fotografiat, trebuie
ă ă ă În prealabil lumina ă in exterior.
ă ă se poate executa in mai multe
feluri, pe care le vom trece În ă ă precizie.
Aprecierea luminii
cu ochiul liber
Orice individ normal poate aprecia cu ochiul liber
cantitatea de ă care vine de la subiectul care
ă ă fie apreciat. ă ă ă este
foarte ă ş ă din punctul de vedere
al ă pe pelicula ă ă si-
ţ se ş unui «avantaj biologic» pe care îl
are ochiul uman. Ochiul nu ă cantitatea de
ă În mod absolut. EI se ă ă ş ă
ş sensibilitatea, atunci cînd iluminarea ă
este ă Adaptabilitatea este un «avantaj biolo-
gic» deoarece În felul acesta omul poate vedea În
cele mai diverse ţ de iluminare. Gama de in-
ă ţ În care ţ ă ochiul uman poate fj
ă doar cu a celor mai ţ aparate
de ă ă ă create de tehnica ă De
remarcat ă de obicei, chiar acestea ă pe prm-
cipiul ă ţ pentru a satisface ţ im-
puse de diversitatea ă posibile. Adaptarea
ochiului se face În mod ş ş de aceea,
observatorul nu îl poate utiliza direct ca un instru-
ment de ă ă foarte precis. ă acesta este
principalul dezavantaj exponometric ai ochiului, tre-
buie ă ţ aceasta fiind foarte important din
punct de vedere practic, ă ochiul are o ă
capacitate de a distinge contrastele, ă ţ
de iluminare. ă proprietate a ochiului uman îl
face utilizabil pentru corectarea unor ă execu-
tate cu mijloace obiective ş care, tocmai din cauza
caracterului lor obiectiv, uneori nu ă cele mai
corecte valori care ă ă fie adoptate pentru
fotografiere.
ş din punct de vedere practic ă un interes
redus, ş vom descrie un instrument care utili-
ă ochiul ca mijloc de ă ă absolut.
Adaptarea ochiului la ţ de iluminare se
face pe seama închiderii sau deschiderii pupilei.
Pentru ş observator, in ş ţ de
iluminare, ă trecerea timpului de adaptare, ă
mea pupilei este aproximativ ş Cum se poate
ă diametrul pupilei?
Dispozitivul este simplu. Se compune dintr-o
ă pe care s-a lipit un carton, pe care se ă
desenate patru cercuri de diametru egal. in interiorul
lor se ă cîte un disc negru cu diametru
variabil. Figura reproduce desenul irisului ş al pupi-
lei (fig. 1).
ă ă se ă privind ochiul propriu În
ă ş apreciind cu care dintre ţ desenate
pe ş se ă ă Cu cît În mediul înconju-
ă ă mai ţ ă ă cu atît ţ pupilei
În iris este mai mare. ă acest cartonas se etalo-
ă se poate ţ astiel un exponometru care
ă rezultate ceva mai precise decît simpla apreciere
cu ochiul liber.
Aprecierea
de
La o ă ă a modului de ţ a
ochiului uman se ajunge la concluzia ă privitorul
Îsi ă seama de cantitatea de ă ă În
, rînd ă aspectul desenului, imaginii ş În
ş ţ În care se ă Se
ă ă risc de eroare, ă la ă este
decît În ă ă a soarelui,
este mai ă ă decît În ă
ş zile, ă vara este mai ă ă
iarna
Se pune problema: cu cît? Practica ă a
reusit ă sintetizeze rezultatele unui ş lung de expe-
rien'te În tabele de expunere în care sînt ş cei
mai ţ factori de care depinde cantitatea
ă De fapt, aceste tabele de expunere, uneOri
rigle de calcul, dau direct perechile ă
pentru o ă sensibilitate a peliculei. In contl-
nuare ă ă un asemenea tabel de calcul tor», autori S. ă ş E. larovici, ş care ă
reprodus ă lucrarea «A.8.C.-ul fotografului ama- rezultate mai mult decît ă ă
Lumina de zi TABEL DE EXPUNERE
înainte de ă
I
ianuarie februarie
ă ă decembrie I noiembrie
5 7 - -
6 6 - -
7 5 - -3
8 4 -3 -2
9 3 -2 -1
10 2 -1 -1
11 1 O O
12 12 O O
---
FELUL LUMINII
Soare puternic
Soam voalat
Cel' acoperit
Foarte Înnorat
{b)
martie aprilie mai
octombrie septembrie august
- -3 -2
-3 -2 -2
-2 -1 -1
-1 -1 O
-1 O +0
O O +1
O +2
+1 + +2
Subiectul
Portret În ă ă
ă ă
iunie
iulie
-2
-1
O
O
+
ă Înguste sau locuri Întunecate
Subiect cu prim-plan Întunecat
Peisaj sau locuri deschise ţ
, ă ş ă ă ţ
10 -3
13 -2
15 -1
18 O
21 +1
24 +2
27 +3
30 +4
(d)
+ 5
+ 6-
+ 7
+ 8
+ 9
+10
Pentru fotografiat la ă de zi se ă algebric
ţ din tabelele a, b, c, d ă si-
ţ respective, ţ indicele de expu-
nere E. Din tabelul care ă se aleg diafragma
ş timpul de expunere.
;z
O 1 2 3 +
5 6 '1 8 9 10 11 12 1:3 if 15 10 17 18 19 20
V{'
2 .Ir 2 1 1//1 1/4 1/8 1/15
1j3o 1/60 1/125 1/250
2,8 8 1- 2
i
71.2 1/4 1/8
1'5
'f/,J() 1/6tl 1/125
4 16 8 l' 2 1
1#5
I/SO 1/60 1/125
5)0 32 10
8 4- 2 f
1/P
1/4
1/15
1/Jf) r'60
8 7)
32 16 8 4- 2 l'
1/.c 1f 1/15 7/.JO
/1 2'
1)
32 1t)
8 4-
2 -t
1.2 r'4-
ţ
18 3' 2'
1)
32 16 8 4- 2 1 ţ 'l"1'-
22 6' 3)
2'
17
32 15 8 L;- 2 1 'l"2
Aprecierea luminii ă ţ de iluminare este
o ă ă ş ţ rezultatele de-
pind de felul in care se ă ţ exis7
tente.
ş ă ă are un avantaj ţ ă de oricare
ă de ă ă ş anume acela ă ţ
seama de caracterul subiectului. Chiar atunci cînd
dispunem de un exponometru ţ nu
vom uita rezultatele consemnate În tabelele «b» si
«d», ă exponometrul nu ş ă ia În consi-
derare contrastul subiectului.
O ă ă nu poate reproduce o ă
de ă prea ă fn majoritatea cazurilor, ra-
portul dintre cea mai ă ă a subiectului
ş cea mai ă este cu mult mai mare decît
latitudinea de expunere a materialului fotosensibil.
ţ de iluminare
Prin schimbarea anotimpurilof,lumina soarelui,
În luna iunie, ora 12
În luna decembrie ora 12
Prin prezenta norilor
În plin soare, iunie
cer acoperit, iunie
În plin soare, decembrie
cer acoperit, decembrie
ş noaptea
În plin soare
noaptea pe ă ă
noapte ă ă ă ă
limita de ţ a ochiului omenesc complet
adaptat la întuneric
ă necesare la lumina ă
ş mare ă ă
ă ă
loc de lucru, scris ş citit
munci grosolane
casa ă
ţ Piltlt 'PtJ()O 2
1j250 Z3"QtJ ţ 2;8
"f,P50
ţ
Plooo
ţ
1/125 7j:?50 Zl'COO vi(/(/o

'1/60 ţ ţ 0'tJoo 7?t7()6' 8
7/30 'f"6'O r/!.PS ţ
i'/'j(J{) J'ft7()rJ 172000
11
JltS 'fN
ţ ţ t'.P50 ţ [0000 N>OtJo
16

Y/5 7/.J() 7/50 ţ r'stlO btooo 7211(/0 2:2
(Definim latitudinea de expunere ca raportul dintre
cea mai ă si cea mai ă ă care
pot fi reproduse simultan corect de materialul foto-
sensibil.) Din ă ă o ă În medie
a ă unui subiect ş cum se ă În
cazul cînd ă ă cu exponometrul) poate ă ne
dea rezultate eronate.
Legea fotografului este:
Cu cît contrastul subiectului este mai mare cu atît
un instrument obiectiv tinde ă supraestimeze lumina
care ă În realitate.
Fenomenul acesta va fi studiat În detaliu la carac-
terj,pticile senzitometrice ale materialului fotografic.
ă ne vom limita ă reproducem ă
lucrarea «Practica ă autor Helmuth Stapf,
ă ş contrastul diferitelor subiecte tipice:
În raport de cca
ă la 100000 Ix
10:1
ă la 9 000 Ix
ă la 100000 Ix
20 000-40 000 Ix 10:1
ă la 9000 Ix
2000-900 Ix 10:1·
100000 Ix
0,2 Ix
0,0003 Ix
0,000 000 001 Ix
30-50 Ix
1-20 Ix
30-50 Ix
minimum 10 Ix
(minimum 5 Ix)
Contrastele subiectelor (raportul ă ţ externe)
Peisaj, cer acoperit, ă ă cer 1 :10
cu cer 1 :40
Peisaj, plin soare, ă ă cer 1 :40
cu cer 1 :100
Portret, ă blond 1 :10
ă castaniu 1:40
ă negru 1:100
ă ă ă 1:300
Aprecierea luminii cu ajutorul
experimentului optic
Am ă ă ochiul nu poate aprecia În valoarE
ă iluminarea unui subiect. ă ă o me"
ă care ş ă gradul de subiectivitate al lui
S-a observat ă ă o ţ ă Între capa-
citatea ochiului de a deosebi ţ dintre ă
ă ş valoarea celei mai mici dintre ele. ă
ţ este una din legile de fiziologiei
se ă ş altor organe de ţ ei este
torul: ţ de ţ este aproximativ pro-
ţ ă cu raportul ţ ă În mod
aproximativ Între ă le de 1 Ix si 10 Ix ochiul
ă ş ţ ă ca Între ă le de
100 Ix ş 1 000 Ix, ş ţ sînt respectiv 9 Ix
ş 9000 Ix. se ă ş valoarea deosebit de
ă a limitei ţ a ochiului omenesc com-,
plet adaptat la Întuneric.· •
Dar ă lege este doar aproximativ ă ă
in domeniul luminilor mici ş foarte mari prezentînd
abateri importante. Tocmai aceste abateri ă
În cele ce ă
S-a putut imagina astfel un dispozitiv care este mai
obiectiv decît ochiul uman. Principiul ă de func-
ţ este ă În figura 2. Dar Întîi vom da
descrierea unui dispozitiv care face parte din multe
alte dispozitive ş anume «pana ă Aceasta
este un corp semitransparent care În diferite zone
ale sale ă ă ă În mod diferit si controlat lu-
mina. ă ă În diferite zone ale sale densi-
ă ţ optice diferite. De obicei ă ţ a ă zone
învecinate stau În ş raport ş acest raport este
constanta aparatului.


/A/QICIJTOR'
Q61.1/'tIJA
LI/M/NA- PRIMITA DE LA
Si/8fECT FIti.2
-- - - -- - ---- ----
KIo K
2
ro
Într-o ă destul de ă de ţ medii, ochiul
nu ţ ă ă ă care stau În raport
constant ă ele sînt destul de mici.
Fie I iluminarea la care ochiul uman nu deosebeste
ţ .dintre Il ş Kl
l
• .'
Daca dm exterior exponometrul va privi lumina 1"
ş ă K
3
Io <1
1
,iar K210> 11,atunci ochiul nu va sesiza
ţ dintre K
3
1
0
ş dar va sesiza diferenta
dintre K
3
10 ş K210 deci ă rangul ultimei perechi
de zone la care ochiul ă ţ se poate
determina valoarea 10 ă se ş K-ul apara-
tului ş 11 al privitorului.
Acest mijloc ă ş subiectiv, deoarece I
ă (e ă ă mai Încet) În ţ de o seriJ
de factori, precum iluminarea ă sau timpul de
adaptare al observatorului.
IMPORTANT!
Cititorii din ă ă pot face
abonamente adresîndu-se în-
treprinderii «(ROMPRESFILA-
TEL IA» - Serviciul import-ex-
port ă - ş Calea
ţ nr. 64-66, P.O. Box 2001
1.7
_ G .
---------- ---- -- - _._-
=::=-=-=== === =:':=- =
===-==;== = = ===- ==
----_.- - -- ----
------- - -- - ---
__ --.r- __ ---= __ --.. __ o __
_ _ _ ..-..r-.- _.___ ____ _ __ _
--- ---
___ - ____ .-.a __ .. _.-..-.
------
----- ------_ .... _--
.....
==

- -
==
- -
--
---
---
=-=
-- ---
...........
-
-
--
-
--
--
--
I
LA
---
:=:::'
-
-
-
ă o ă pe marginea ă s-a scris foarte mull Plhem spune chiar
calul de ă preferat al tehnice diferite nivele. Ş ş
••• Iata ă un material pe aceasta tema. Se pare ca In acest domeniu ă
mai ţ ş decit automobile. Ş ş ••• automobilele ă ă
ă ă in ă De ă ă fie ă ş ă fie, ă
service; În fond, marea majoritate a defectiunilor ivite pe parcurs sînt lucruri
ă ce se pot rezolva, cel ţ pasager, cu ţ ă ă «sine-qua·
non», îndeminarea ş ţ ş În timp, efectuînd singur
ă
Evitind formulele public:istico-comerciale prin care se ă ă prezenta
lucrare este singura ă ş cea mai ă ă autorii au o ă ţ ă
ş ă pentru ei nu ă probleme nerezolvabile, ghidul de depanare va
Încerca ă ă marea majoritate a problemelor ce pot împiedica bunul
mers al autoturismului. in cele ce ă se presupune ţ unui
minim d9 ş ţ de «ol'ganologie auto», urmînd a se bata, in paralel
cu problemele de depanare ă ş problemele de ţ Ş
- foarte ă calitatea autoturismelor moderne?
- foarte mic rurajul acestora, deci În general- dominant - automobile
noi?
- !'l.are, deci suficient, ă de ţ autoservice ce ne stau ia
ţ
- foarte rare autoturismele uzate ş de tipuri mai vechi?
- foarte. ţ ă calificarea ş mai ales, ş mecanicilor !';f
electl'u:temlor auto? ..
- foarte ţ ă ş A.C.R. pe orice traseu etc. etc.?
Dar ă ar fi, optimist Judecind, atunci de ce ar mai fi nevoie ă ne
ă de depanare?
I
Din ă scu!ele ce se ă de
ă ă cu marea majoritate a
autoturismelor într-o cutie sau plic,
mai mult- sau mai ţ elegante, con-
stituie mai ţ decît minimul necesar.
ă ă vom Încerca, de exem-
plu, ă desfacem ţ unui ş de
13 mm ş apoi ă o strîngem la loc, ă
ţ ş de a ş acest lucru,
întrucît atît ş cît ş ţ au
ş dimensiune a capului hexago-
nal, iar trusa ă nu ţ decît
o ă cheie «de 13». Chiar in cazul
În care ş are 12 mm, iar piulita
13 mm, ţ nu este mai ă deoa-
rece cheia de 12 ş de 13 fac, de ă
corp comun, iar apelarea la un ş
patent, ca ă ă suplimen-
ă nu este deloc ă
Evident, completarea inventarului de
scule presupune o oarecare ţ
ă aceasta se poate realiza treptat,
iar, avînd În vedere durata de utilizare,
practic ă a unor scule de ă
calitate, amortizarea va avea loc În orice
caz.
Astfel, pentru un autoturism este
ă ă ă de scule:
- set de chei fixe cu deschiderea
cheii de la 1) mm ă la 22 mm, dimensiu-
nile mai mari fiind necesare destul de
rar ş inlocuibile cu o cheie ă
Vom avea ă ca pentru dimensiunile
uzuale de ş hexagonale ă pose-
ă cite ă chei (10 mm, 12 mm, 13 mm,
14 mm, 17 mm);
18
pUI'
pneu sau ă
ă
timp ce mergi splte
- set de chei inelare (cu dublu hexa-
gon), de ţ ă cu unul dintre
În ă de «!ulea». In cazul
unor astfel de chei se poate
eventual la dublurile recomandate mai
sus;
- set de chei tubulare, ş cu
unul sau ă capete, În special pentru
dimensiunile uzuale notate mai sus,
inclusiv cheia pentru bujii. De mare
utilitate sînt, În cazul ă de repa-
ţ În special trusele speciale de chei
tubulare cu diferite mînere, cu clichet
cu ţ ă etc.
Tot aici trebuie enumerate ş sculele
speciale, asupra ă vom mai reveni
de altfel, cum ar fi: cheie ă pentru
ilmortizoare (cheie pentru culbutori,
prese de ţ etc.). Se ă de
i'lsemenea, mai ales in cazul autoturis-
melor moderne la care ţ sub capo-
ta motorului este ocupat la maximum,
o cheie ă pentru montat-de-
montat bujii;
- set de ş ţ ş cu
ă care ă ă amplificarea
efortului de ţ cu ajutorul unei
chei fixe;
- set de ş ţ cu capul in
cruce; de ă sînt necesare nr.
1 ş 2; pentru ă mai speciale nr. O
ş 3;
- set de ş ţ «electrotehnice»,
din care una ă complet, pentru
ă la ă a autoturis-
mului;
- cheie ă
ş patent la care se poate ă
ga ulterior ş un ş «papagal»;
- leviere pentru demontat-montat an-
velope;
reglare. De altfel, o separare În probleme dsslincte este greu de ă ş
ne ă nu
ClmEJlS_i:Ulid ce ă
."' ..... ""." .... "Ii.... ş € ă
IUCrarE!a
ce nu
eventualele defectilmi
inc:lisiOlubil de ă ţ ş rec:lla.iele
pe care o vom
ca ă de control;
vulcanizat ă
ă ţ ă
toare», care de ă se ă ş În
orice cutie cu petice
- ă pentru
- manometru pentru pneun;
- cîteva coli de hîrtie ă de
diferite ţ
La acestea se ă cîteva «mate·'
riale», cum ar fi:
- un· flacon cu ă de extractie
ă mi; -
- un· flacon cu alcool (avînd alcool
medicinal, îl putem utiliza evident ş În
scopuri sanitare);
- un flacon cu ă ă
- un . flacon cu lichid de ă de
ş tip cu cel existent În ţ
automobilului ţ de ă lichide-
le de ă nu sînt reciproc miscibile);
- materiale pentru ş burete ş
bumbac fire.
Ca piese ş accesorii de ă de
ă necesitate putem enumera:
- 1-2 camere de aer pentru pneuri;
- 2-4 ventile de aer pentru pneuri;
- 2-4 ă ă de ă de preferin-
ţ ă metalice cu cap crestat, care pot
actiona ventilul;
- 1 cutie cu petice calde sau un plic
cu petice, pentru pre3a ă de vul-
canizat;
-1 cutie sau plic de plastic cu pulbe-
re de talc pentru pneuri;
- 1 set de bujii bune;
- 1 set complet de becuri (recoman-
ă truseJe din ţ de exemplu.
Matra) ce ţ de ă toate becu-
rile din ţ unui â llloturism, avind
În plus ş ă .:le plastic pentru
montaj;
-1 condensator;
- 1 pereche de contacte pentru ruptor
(platine);
-1 rotor pentru distribuitor;
-1 capac pentru distribuitor;
existe un Început, vom Începe deci cu:
- citeva ţ fuzibile; I
-1 ă de ţ - ş În
ultimii ani, ă ă ţ de ţ
riscul de defectare a acesteia s-a micso-
rat considerabil ş . I
-1 curea de ventilator;
- 1 ă pentru pompa de ben-
ă
În fine, În capitolul «diverse» putem I
încadra:
- ă izolatoare, de ţ ă pe
suport de plastic (nu ne ţ ă I
de unde se ă ă nici noi nu am
ă În ţ
- ş diferite cu ţ ş ş
- conductori electrici din ă de I
cupru ă inclusiv conductor de
ă tensiune ş ă de bujii);
- ă ă de 951-s/S1, 5 mm;
- mastic pentru ş I
- ă pentru ă ţ mîinile ă ă
ă tip lavoderm.
Evident, cele de mai sus vor ocupa
un ţ destul de mare În portbagaju'l
,ru tocmai ă ă al autoturismului.
PIRATUll1 1IIIli TI
Tr Un ă de cititori, printre care ş tov. Udrescu Dumitru din
Craiova, ne-au scris, rugîndu-ne ă ă ţ unui alimen-
tator pentru un aparat de ras electric de la ţ de bord a unui
automobil «Wartburg», deci de la un acumulator cu tensiunea de 6 V.
In ţ ă de starea ă a
ş de drumurile pe care dorim ă le
ă ş din nou, de ţ 16'1
ş ă vom ţ la o parte din
Pentru o astfel de alimentare se foloseste un sistem de oscilator În
contratimp cu 2 tranzistoare. Se ă a fi folosite 2 tranzistoare
de putere de tip 217 S, ă cu un radiator din ă de aluminiu
sau ă cu o ţ ă de circa 25 cm
2
• În circuitul bazei se folosesc
ş ă diode tip D 226. Transformatorul Tr se ă pe un pachet
de tole tip E+I cu ţ miezului de 0,42 cm
2
• ă ş ă I ş III au
ă de spire, ă 36 spire din ă de Cu-Em cu cjJ = 0,2
mm. ă ş II are 140 spire din ă de Cu-Em cu cjJ = 0,4 mm.
Secundarul IV are 2000 spire din ă de Cu-Em cu r:p = 0,05-0,06
mm. Tensiunea din secundar se ă cu o punte ă din
4 diode ş de tip EFD sau OA 85. TeSolsiunea astfel ţ ă e
ă pentru alimentarea unui aparat de ras de orice tip montat
pe tensiunea de 127 v.. În cazul CÎnd se folosesc aparate ce pot fi alimen-
tate numai de la tensiune ă atunci alimentarea se face de la
bornele A-B (eliminînd puntea de diode), dar aparatul de ras se
ă pe tensiunea de 220 V. Întreg montajul se va fixa Într-o
cutie de material plastic, de dimensiuni convenabile. Pe cutie se
ă ş 2 ş radio, la ţ ă de 19 mm, sau o ă În care se
ă stekerul aparatului de ras.
lista de sus sau, eventual, o vom com-
pleta. Pe de ă parte, În ţ de
fiecare tip de autoturism În parte, ă I
anumite piese ce trebuie înlocuite, de
ex. bujii la «Trabant» ş «Wartburg»,
garnituri de plastic la ă de I
viteze ş garnituri de cauciuc la amorti-
zoare la «Dacia»-1 100 etc.

I

I


I


I
ţ am ş ă ţ din ă I
este tirziu, dar nu-i nimic, pentru a nu
întîrzia la serviciu, ă vom pleca cu
autoturismul.
ş am cam neglijat-o fnultima I
vreme, iar de la sosirea din concediu.
În care nu s-a comportat tocmai frumos,
ă citeva nazuri, nu am mar I
miscat-o din loc.
Descuiem broasca, garniturile de etan·
ş se dezlipesc cu greu de rama ş
ă ar fi fost pudrate ţ cu talc, I
nu s-ar fi lipit deloc, dar ... asta e altceva),
introducem cheia În contact, o rotim ş
stupoare: motorul nu ş încer-
ă in ă de citeva ori, pentru ca în I
final, ţ ă ă taxiul.
Ce s-a întimplat, de fapt?
Pentru a ş ă pornim ş un
motor ă ă ţ de cele mai multe I
ori este inutil ă ţ ă cheia de
ă a demarorului ca apoi, ridi-
cind capota motorului, ă privim înciu-
ţ Cauzele nu se prea ă imediat I
(mai ales cînd motorul este acoperil
de un strat apreciabil de ă
daI ... ş asta e oltceva).
In vederea ă defectului, ă I
ă ă este un singur defect, trebuie
ă o anume succesiune de ă
ă un pian ş într-o ă ordine.
Motorul nu ş I
ă ţ rutiere, frumuse-
ţ montane ale cîmpiilor ş satelor
pot fi gustate atîta timp cit la volanul I
ş sîntem ş ţ ă toate piesele
mecanice sînt bine unse, strînse, regla-
te, verificate.
Nu rareori ă ă ş ne
este ă de zgomote suspecte
care apar pe parcurs, spre deosebire
de mersul În rotund de ă atunci, de
ţ de rateuri, ş etc. care
ă ş În limbaj ş
se spune ă automobilul a ă În
ă Drumul nu poate fi continuat
decît ă remedierea defectului stabilit,
ă ă depanarea automobilului.
De multe ori, cel mai mic defect care
nu poate fi ă la timp de ş poate
periclita ţ ă a auto-
mobilului. Depistarea defectelor, opera-
ţ cea mai grea, cere ă pentru a
ş ţ ă În mare, se ă
pe localizarea cauzei din aproape În
aproape, eliminînd prin Încercare fiecare
ă aflat la Îndemîna noastre,
ă a celor vizibile, sau prin efectuarea
de manevre diverse.
- - - - - - -
..
- - -
Ilo
Una din cauzele pornirii grele a motorului în
sezonul rece o constituie reducerea ă ţ
acumulatorului ă temperaturii ă a
electrolitului. Este cunoscut ă pentru o ă
a temperaturii electrolitului de la 25
c
C la -lO°C,
în cazul unei ă ă rapide, capacitatea acumu-
latorului scade cu 50 %.
pe stîlpul ş în partea ă o ă de
ţ tip «Dada». În acest fel, ţ avea semna-
ă ţ autovehicu1ului în timpul ţ
ă
Schema
de montaj
a becului
de 1 W/24 V

Pentru ţ temperaturii normale a
electrolitului ă propunem ă ţ un bec de
1 W la o tensiune de 24 V (bec de ă pentru
aparatele radio) în circuitul acumulatorului.
Acesta va ţ acumulatorul în ă
activitate ş prin aceasta, se ţ temperatura
electrolitului aproape de valoarea sa ă
Becul de 1 W/24 montat intr-un circuit
Pentru prevenirea unor accidente, becul se va
lega într-un circuit protejat prin una din siguran-
ţ tabloului de ţ ş anume într-un
circuit care nu se închide cheia de contact
(de exemplu: circuitul ă de semnalizare
a deschiderii ş sau circuitul c1axonului).
alimentat cu o baterie de 12 V, va consuma 0,07 AI
ă Deci durata de ă a unui acumulator
de ,36 ă este de peste 20 de zile. Într-o zi,
consumul becului va fi de 1,7 ă deci, ă
e1ectroHtul unui astfel de acumulator se ă
la - 10" C, ceea ce iarna se produce in apro:ri-
mativ 20 ore de ţ capacitatea. sa scade
cu aproximativ 18 ă
Pentru ca lumina ă de acest bec ă fie
folositoare, ă propunem ă ţ în exterior,
Penele de automobil se împart În
ă categorii:
- de motor, În care ă ş penele
ţ de aprindere ş alimentare;
- de transmisie, inclusiv penele pneu-
rilor;
- de ş inciusiv suspensia.
ă cum v-am spus, înainte de a
trece la identificarea penelor, se stabi-
ş o ordine În ă lor, ă cum
ă
- se ă ă motoru.l este ali-
mentat cu ă la: rezervor - ă
avem ă ş pe conducte, intre
ă ă ş carburator.
Pentru a observa ă benzina este
ă În mod corect cu un jet puternic,
se ş motorul cu manivela ă ă a
pune contactul electric; pentru ş
rotirii se pot scoate buiiile):
- se ă ă motorul este ali-
mentat cu ă ă
se traseul de la bateria de acumulatoare,
bobina de ţ ruptor-distribuitor
(delco) ş ă la bujii.
ă rezultatele sînt bune, nu ne
ă decit ă trecem ş la ă
altor pene, ca: ţ ţ
supapelof, care poate ă nu fie ă la
punct; compresia motorului: starea blo-
cului ş a chiulasei; verificarea ţ
de ă de ungere etc.
Deci, resemnati ş ă ţ ă desco-
perim cu orice ţ defectul, ă ă ă ne
ă ş ţ pentru a nu ă ă ţ
ţ ă Începem ă ă defectele
cînd motorul nu ş
1. Demarorul (electromotorul) nu ş
ă arborele cotit al motorului sau îl
ş prea incet.
Defectul poate fi cauzat de:
- bateria de acumulator, care poate
ă fie ă ă sau ă În care
caz se ş cu manivela ă
bateria nu este complet ă ă
sau se ă cu ajutorul altei ş
ă fie ă sau ă ă curent
de la bateria unei alte ş
- nivelul acidulu: din aCIJmulator este
ă (se umple cu ă ă
- motorul este prea rece ş uleiul
prea vîscos (in care caz se ă ş
motorul cu ă ă
- contactele dintre bateria de acumu-
latoare ş demaror sînt ă sau
oxidate: acestea se ă ţ ă se ung ş se
strîng.
(CONTINUARE.A ÎN PAG. 23)
19

.... II •••••••••• II,. •• ,. ••••• ,. •• ,.,. il •••• ,.,.,.,.,.,. ............... II ••
:: ••••••• a •• a II lira a •• • a • a a ,. .. a .. a Ira ... •
:: PIITII PAIIIIATII

IllAlllUI
20
De CÎte ori ţ Încercat de a identifica modelele ş tipurile de autoturisme
care trec pe ă dv. În ă
ă de la ţ ă - ă linia caroseriei, ă un detaliu semnificativ -, ţ lansat pronosticuri,
confirmate sau nu, indiferent ă ţ sau ă ţ doar ă ţ
Pornind de aici, ş ideea acestui auto ... test, menit ă verifice capacitatea dv. de a identifica un autoturism
ă o ă imagine sau un singur detaliu.
Pentru a ă ajuta, ă vom oferi ş CÎteva date tehnice.
Trebuie ă le ţ ă imaginii respective ş ă ţ modelul.
ă În pag. În numerele ă vom publica ş alte jocuri, mai dificile ca acesta,
care vor constitui, ă un util pentru dezvoltarea dv. de ţ
B
[
S. Doi cilindri orizontali, 602 cm:
35 CP SAE la5 750 tlmin, ţ
ţ ă 123 kmlh, 6,4 Iitri/100 km.
9. Motor boxer cu 6 cilindri, totul spate,
2341 colt 190 CP DIN 6500 timiD, 200
km/h.
1. 1100 ă ă 155 km/h.
0-100 km/h in 16,5 sec., consum 9,9
litfi/100 km.
10. ţ ţ ă motor trilDlSVjersial. capacitate ă intre
_ ş '1 215 cm1 putere 38-61 con.sum 6.1-11/100 km.
H
2.3200 cm:6 cilindri În V.165 CP laS ooetlmin.,185-190 km/h,
ă ţ 1.805 m, lungime 4,75 ă ţ 1,43 m, greutate
ă ă 2035 kg.
Farurile: .
Aceste detalii ţ unor ş care ă În mii de exemplare
pe drumurile noastre. Chiar ă ă nici un indiciu tehnic ă
credem ă le veti identifica foarte ş
7. 4 cilindri boxer, ă cu aer,
totul spate, ă ă 125
kmlh.
8. Motoare intre 1 _ ş 2673
În ţ de model. De la 55 la
150 CP sau 217 CP cu compresor.
1
3.1 118 c,J, 4 cilindri, 60 CP SAE. ţ
ţ ă ă ă 141 krn/h. consum 7.5 litri!
100 km. frîne disc ţ ă tambur spate.
22
Ra
Rb
Re
A. Cum va ş o ă de ă
ă care cade pe
figura ă ă
1. ă ţ Ra?
2. ă ţ Rb?
3. ă ţ Rc?
4. Poate ş ă oricare
B. ă pe ş ă (
ş ţ cade o ă incide
ă ă raza ă (care
ă va fi:
1. ă ş de culoare ă
2. ă ş ă
3. ă ş ă
C. ă printr-o ă
ă trece o ă de
1. ă sub un
2. ă sau nedepl<isclta
3. ă dar
D. Care dintre lentilele
distanta ă cea ă
ă ă sînt executate
rial.)
1. Au ş ţ ă
2. Lentila (a)?
3. Lentila (b)?
le. Ce se ţ prin ţ de ţ a sistem optic?
1. Erorile de ţ ale sistemului optic?
2. ţ de ă sau culoare pe care le ă €
ă de sistemul optic ţ ă de' realitatea din
3. Petele sau franjele de ă care se pot
de ă ale sistemului optic?
....
-
------ -----
------ -----
-------- ----- -
-------- ----- -
--- --- ------
----- ------ ----- --_._._-
---------- ---
---'----------- ,-
------------- ,-
------_--____ 1- _
-----
11
- - - --- ------
- ---------_.-
- -------
------ - ---
-------------
- -_.- - .... -- ----
------ -------
------ ----- --
---------- -- ....
-- --- ------ -- -
----- ----- ---------- = =:= ==
Plantele de apartament, ca ş cele
care ă În aer liber, au o ţ ă a
lor prin ă ă implicînd
o îngrijire - ă aer, ă -
absolut ă Cum ă aceas-
ă îngrijire? - ă prima întrebare a
ă amatori, a doua fiind: cum
ă atacul ţ
Practic este aproape imposibil ă
se indice cu precizie modul de îngri-
jire optim al ă plante de interior,
ţ seama de diversitatea ţ
de dezvoltare În apartamentele res-
pective, În ţ de gradul de 1nso-
rire, iluminare, umiditate, ă ae-
risire etc.,c1t ş de ţ u nor ţ
ţ suplimentar, inclusiv fumul
dE} ţ ă
In ă ţ este limpede ă
mai mult chiar decît În cazul ă ă
ritului, experienta ş ţ conduc
la o cunoastere mai ă a metodelor
de aplicat· În ingrijirea plantelor de
apartament.
ă ş ă se pot da cîteva sfa-
turi practice generale:
ţ nutritive aflate În ghi-
vece se ă destul de repede,
deoarece vasul, in general, are un
volum mic, iar apa ă o parte
din aceste ţ Este indicat
deci, ă ă abuz, ă se adauge periodic
ă ş ă speciale, mai ales În mo-
mentul ţ
Separat, este necesar, din timp În
ă se schimbe ghiveciul, înlo-
cu unul cu un diametru mai
mare cu 2-3 centimetri, deoarece, oda-
ă tulpinii ş a frunzelor,
ă ă Pe de ă
este con-
absorbi €
într-un volum mare de
ca urmare frunzele se vor Înr1::ilhAlni
ghiveciului se va
ă sau toamna, În momentul
În apa este ă foarte ra-
În ă sau cind ă ă au
vasului (aceasta se
ă prin scoaterea cu mare ă
aplantei din ghiveci, pentru a putea
fi ă la loc În cazul ă ă ă
nu sînt vizibile).
ă plante Îi corespunde o anu-
ă ţ a ă argilos
si necalcaros, vegetal cu ă ni-
. ă etc. Înainte de a introduce
de ă în ghiveci, o-
ă cu planta ţ pe fundul va-
sului cîteva ă ţ dintr-un ghiveci
spart, 'pentru a asigura o scurgere
ă a excedentului de ă Pentru a
ş operatia de schimbare a plantei
înalt ghiveci se ş noul ă
mînt de flori ş se ă planta. Apoi se
pune ţ ă ă ş pe fundul
noului ghiveci, peste care se ş ă
ă de ă ţ ă ă
cinileplantei, ş Încît ă fie cu 2-3 cm
mai jos de marginea ghiveciului; se
ă apoi ghiveciul cu ă
mînt de flori, tasindu-se ş ameste-
cul În jurul tulpinii.
C. AMAN
Udarea plantei este o ţ foarte
ă Este mai bine ca plantele ă
fie udate cu ă ă astfel Încît intre
ă ă ă ă fie potrivit de
umed, nici uscat ş nici saturat cu
ă ţ ă va ş cu dez-
voltarea ţ Astfel se va uda
planta mai des ă decît vara.
Iarna, cînd În ă temperatura
este Între 10 ş 15"C, stropitul plantei
trebuie limitat la minimum. În general,
plantele cu frunze groase, de culoare
ş spre alb, acelea acoperite de
puf sau de spini ă mai ţ ă
ă ă cu resturi vegetale us-
cindu-se repede, se ă uda-
rea ă pentru plantele care se
ă În acest sol.
Cind ţ ghiveciului ă a gol,
trebuie udat ă dar ă
acest ghiveci ă nu fie ş pe o
farfurie ă cu ă Plantele din
cupe sau vase ă ă fundul ă se
ă cîteva minute ă udare, pen-
tru scurgerea excesului de ă Frun-
ş va fi stropit cu ă ă pentru
a ş ţ Apa ă
la udatul ş stropitul plantelor nu tre-
buie ă fie ă temperatura ei
trebuie ă fie ă sau ţ mai
ă decît cea a camerei. Tempe-
ratura ă În care se ţ plantele
ă ă ă va fi intre 15
ş 18°C. Unele plante se ă
ş la temperaturi mai ă
ă trebuie ă regulat,
ă iarna aerul rece nu trebuie ă
ă În contact direct cu planta, aeri-
sirea fiind necesar ă se ă indi-
rect. Aerul nu trebuie ă fie prea
uscat, de aceea În ă cu plante
se va umezi cu umidificatoare
arteziene, saturatoare, even-
evaporatoare).
LUMINA
În zilele senine ş ă
plantele ă fie scoase
timp de citeva minute,
expuse direct razelor
care au ş
cu toate ă este
n""",:"",'",'''' ă plantelor, acestea
nu trebuie plasate În imediata
piere a geamului ferestrei:
mare de in-
ş exterior ă În acest
iar vara ă efectele
"",If'lrifir'",. ale soarelui. Pentru a ă
denumite «de soare» au ne-
voie de 1 000 ş cele de ă
de 400 ş iar plantele de ă de
200 ş pe o ă ă de
timp, În ţ de natura plantei. Cind
conditiile naturale de iluminare nu sînt
ă ă este indicat ă se uti-
lizeze lumina ă ă
care nu ă ş timp de 4-5 ore
pe zi; pentru ferigi, ă selaginacee
cu un tub de 60 W la ţ ă de un
metru, timp de 10 ore; pentru ă
filodendron, bromeliacee, ficus, azalee,
begonii, gloxinii, ciubotica- cucului,
cyclamen, tot cu un' tub de 60 W la
ţ de 50 cm.
ţ se combat prin pulverizare
cu ă ă (a nu se uita dosul
frunzelor).
AUTO ••• TEST
ă de la pag. 20)
1 F - «Opel Record» 1 700; 28 -«Fiab> - 3 200; 3 C - «Chrysler»
(Simca) 1100; 4 H - «Ford Escorb>; 5 I - «Citroen Ami» 8; 6 G -
«Lamborghini Espada»; 7 A - «Volkswagen» - 1 303; 8 D-
«Ford Capri»; 9 J - «Porsche» 911 S - 2,41; 10 E - «Morris Mini».
Faruri: «ARO» (IMS) 241; «Fiat» 850; «Volkswagen» 1 300; «Dacia»
1 100; «Dacia» 1 300; «Fiat» 125; «Fiat» 1 100 D; «Volga M» 21; «Tra-
bant» 601.
SCULE Ş ACCESORII
DE BORD
CUVINTE Ş
(URMARE. DIN PAG. 19)
6 7 8 9 10 II 1.2 1.9
2. Oemarorul ş arborele cotit,
ă motorul nu ş
- in caz ă avem robinet de ă
ă ă este deschis;
- ă ă În rezervor: ţ
ce poate fi ă din cauza ă
ă apei din ă care, fiind mai
grea, se depune pe fundul rezervorului
ş produce coroziunea tablei, sau din
cauza unui ş primit de la o ă
- conducta de ă este În-
ă se ă În ă cu pompa
sau cu aer de la un compresor; in timpul
iernii se poate depozita În punctul
inferior ă care ţ ă ş ă
ca un dop trecerea benzinei, in care
caz ă ă fierbinte peste ea;
- conducta de ă este ă
ă ă oprim curgerea înlocuind
ţ ă cu un furtun de cauciuc,
urmînd ca În cel mai scurt timp ă
înlocuim conducta;
- pompa de ă este ă
ă cu conductele sint slabe (se
string holenderele); burduful pompei
este stricat (se ş supapele
sînt defecte, pastilele de textolit sint
sparte sau au urme adînci de la scaunele
supapelor (se inlocuiesc); arcurile supa-
pelor sint slabe (se inlocuiesc); ă se
ă bule de aer În pahar, ă o
ş În general a conductei
de ă
ă conducta de ă ă
pompa pe care am testat-o, conchizind
ă este În ă stare de functionare,
ajungem la carburator:
- pentru a fi siguri ă motorul nu s-a
inecat În timpul ţ noastre cu
demarorul ţ care de ţ este
interzis a se efectua mai mult de 5-6
secunde continuu), ţ ş ă de
prea multe ori pe pedala de ţ
sau ţ prea mult clapele de pornire
ş închis; se ş motorul
rotindu-i cu manivela, avînd ă ă
scoatem bujiile;
- ă motorul este înecat din cauza
carburatorului, ă ă acul obtura-
tor al carburatorului nu se închide per-
ţ este ţ ş În carburator, ben-
zina ă din camera de nivel
constant; sau nivelul de ă este
coborît. În acest caz se ă ş ş
carburatorul În dreptul obturatorului,
pentru a elibera acul. ă avem o ne-
ş ă se ă carburatorul;
- demontarea carburatorului se face
cu ă pentru a nu deteriora garnitura
de ş ş mai ales, pentru a nu
avea surpriza ă ă arcul cu ş
de la pompa de ţ avind carbu-
ratorul deschis, rotim -motorul cu mani-
vela (sau la demaror) ş ă curge-
rea benzinei din camera de nivel la
jic loare; ..•
- jiclerul principal sau jlcloarele smt
înfundate (nu curge ă se des-
ă numai suflînd cu pompa de aer,
fiind ă folosirea sîrmelor sau
acelor, deoarece ă orificiul.
Pentru a elimina si ă ă de neCUf-
gere a benzinei, ă
- ă poantoul (acul obturator) nu
este ţ rotindu-I; ă nivelul de
ă este prea coborit, ridicînd ţ
plutitoru! prin Îndoirea Înspre În sus
(se poate întîmpla ca olutitorul ă fie
prea ş ... );
- În cazul ă benzina curge din jicler,
se poate ca: poantoul ă fie uzat ş nu
închide bine (se ş
- plutitorul este ă ş În el a intrat
ă în care caz se introduce În ă
fierbinte, fie dîndu-i o ă ă ce se
ă cu vîrfuri de chibrit, ă la cosi-
torirea ă avînd ă ă ă
excesul de cositor.
3. Alte cauze de nepornire a motorului:
ă pe ă În ă ş bujiilor; se
ş bujiile cu cirpa ş se ă ă
În cilindru din cauza ă ţ
chiulasei sau ă garniturii; În
acest caz se strîng ţ sau se
ş garnitura chiulasei.
4. Benzina ă vine la carburator,
dar motorul nu ş
- ă de curent electric; se cerce-
ă cauza si se ă Detalii în
ă viitor:
I------OEZLEGAREÂ JOCULUI
1, «TEHNiCA» APARUT
IN NR. to
1 ORIZONTAL: 1. Roata ţ ă
1 2. Aburire - Ritm: 3. Dotare -
I
Aer - R; 4. ă - CL; S. R-
MA - ţ 6. FA - Pneuri - Fi
1 7. Metale - .arzi; IL Aripa. - Am -
Ci 9. Cazane - 10 - SA; 18. Ala-
Uda. - Atit; 11. ă - Brutoj
12. A - Elice - Eter.
I

ORIZONTAL: 1. Chimist
francez care În 1845 a
sintetizat, pentru prima
ă silicatul de etil, pu-
nînd bazele chimiei poli-
siloxanilor (Jacques) - 9
«Carbochim» din Cluj,
unde se produce abrazi- 10
vul de tipul ă de It
siliciu .2. Izomer de pozi- I--I--+--
ţ În chimia ă - /2
ă ă a- '3 t--I--t-
vînd la ă ă de 1,
siliciu ş care poate fur-
niza curent la temperatu-
ra de 500-700
o
C. 3. Stat în sud-vestul S.U.A. unde a ă un meteorit avînd În
structura sa ă de siliciu. singura ă a ţ acestui compus
În lumi extraterestre-Bucuria ... plajelor. 4. O zi din ă ă
Cale! 5. Rege shakespearean - Radicali organici ţ În moleculele pOlisiloxani-
lor - Sodiu .. 6. Produs avînd la ă un lichid vîscos siliconic utilizat drept
lubrifiant -Element chimic din grupa a IV-a a sistemului periodic utilizat prin
topire cu siliciu la ţ unor aliaje speciale. 7. Carie! - Metasilicat calc.o-
magnezian din grupa anfibolilor. 8. Iulie (abr.) - ţ agrare - Prevls,
insemnÎnd egal. 9. Minoritate ţ ă - ă mare de timp - Bioxid de
siliciu amorf, ţ ca ă de ă 10. ţ miniaturale din
nisip ... pentru copii - ţ 11. Silicat de potasiu ş aluminiu din grupa
feldspatoizilor - ă - In ă 12. de ... », ă ă pe
litoralul bulgar - ţ de scoatere a OIslpulUi pentru a faCIlita ţ
13. Asigurat cu ă - De forma unui inel.
VERTICAL: 1. Produs folosit pentru acoperirea ţ metalice, avînd
la ă hexafluosilicatul de sodiu (pl.) - Cîmpie. 2. Celebritate În domeniul
chimiei care a ţ pentru prima dati, tetraclorura de siliciu, ţ ă
ă in prepararea siliconilor - În ă 3. Din ă - Vocale -
Ape ă ă 4. Silicat din grupa feldspatoizilor utilizat la prepararea unor
vopsele În ă - Plini cu nisip, realizau nivelul de zbor al baloanelor (sing.).
5. Oxigen ş azot (simb.). - localitate În India - Alege nisipul fin. 6. Acidul
ribonucleic (abr.) - Ser amestecat! - Compozitor german (1788-1847).7. Nimic
- ă plaja ... 8. Întinderi cu nisip luate cu asalt În sezonul cald. 9. Ursuzul
din ă Diminutiv feminin - Animal din ţ albe. 10.Silicat hidratat de
aluminiu ş baze aicaline ţ la dedurizarea apelor - Frige la ă 11. Poet
ardelean - A ţ ă - Aluminiu. 12. ă cerul - Binel - ă întindere
de nisip În continentul african. 13. ă cu nisip, la circ - Compus macromole-
cular, format, de exemplu, din molecule de siliciu, aflat În ţ nisipuri lor
ţ
ţ MET A, ISO, OEl, ARN, ETT.
CORNEL M. DUMITRESCU
o, li 1I11
.ti La Centrul N.A.S.A.
te a sosit un proiect de
heed», care propun folosirea
orbite .>incrone pentru transformarea
În energie ă ş transmiterea
direct pe ă cu ajutorul unor ă
cuie de microunde. Prin dotarea apariltelor
.. Ca urmare a ţ de 56 de zile În simula-
torul presurizat al laboratoruiul american «Skylab».
se ă tot mai serios restructurarea com-
ţ echipajelor acestor laboratoare sateîizate
prin introducerea unor medici. In prezent, În cele trei
echipaje care vor fi lansate În anul ă ă
cîte un om de ş ţ ă de ă fizician; dr. Joseph
Kerwin are ca ă pe dr. StO!y Musgrave, iar un
alt fizician, dr. William Thornton, a început o ă
serie de ţ În amintitul simulator.
ale navetei cu 900 mp de celule
ă a ă de
ă sistemul poate «produce» 10 000
• Firma «Siivania» ă ă laserul va constitui
solutia În viirorul spatiale; razele
solare concentrate de o 0,6 m vor impulsiona
un laser cu cristal de de n90dim
si care atinge puterea de emisie de la o ă
ă a sistemului. Au ă ş
sistemele necesare pentru ţ laserului atunci
cînd soarele este «eclipsat». Se ă ă durata
de functionare a sistemului ar varia intre 5 ş 7 ani.
.. MOCS este denumirea pe care a primit-o, pre-
scurtat, sistemul multicanal pentru observarea culorii
oceanului elaborat de inginerii firmei TR W, care
ă a fi plasat pe satelitul SA TS În anul ă
Culoarea oceanului va fi ă ş ă pe
sol, pentru benzi late de 1,8 km ş lungi de 280 km,
ă satelitul ă pe o ă avînd altitudinea
medie de 900 km. Diagrama ă În banda
Ă

ă lungimilor de ă de ia 4000 la 7000
va permite ş culorii oceanului pe imagini
succesive cu latura de 1,8 km.
• Saturn, Uranus ş Neptun vor primi «vizita» unui
emisar frate Cli «Pioneer»-10, capabil ă «intercepte-
ze» chiar si ... omete sau asteroizi!, În greutate de 340-
400 kgf, din care 30 kgf ă ş ţ ă ş dotat cu
micromotoare electrice. Sonda ă va fi
ă de o ă «Titan-3-Centauf» sau «Atlas-
Centaur». Alimentarea aparaturii cu energie ă
de la baterii solare ş generator termoatomic.
• Savantii sovietici ă ţ cu analiza rezultate-
lor sondelor care au devenit ţ artificiali ai planetei
Marte au comunicat ă acele celebre canale «obser-
vate» de Srhiaparelli sînt iluzii optice; de fapt sînt
umbre ale unor forme de relief, care, pe imagini reduse
sau de calitate ă ă au condus la acea ă
ă Un «veto» categoric ţ ţ ... '
Si o ă ă eroziunea ă a modificat
de ă ori mai intens ţ decît cele
lunare, relieful ţ avînd o ă de circa
300 000 000 de ani!
• Conform ă omului de ş ţ ă sovietic Ivan
Savenko, un sistem de doi ţ de tip «Prognoz»
permite acumularea unui mare volum de ţ
despre comportamentul ş ţ Soarelui; pe sate-
ţ «Prognoz»-1 (orbita 950/200 000 km) ş «Prognoz})-
2 (orbita 550/200 000 km) au fost instalate aparate
stiintifice destinate ă ţ cîmpuri-
lor interplanf:!tare cu magnetosfera ă a ţ
solare ş cosmice, a ţ dintre acestea ş
magletice din apropierea Terrei, inclusiv
zona magnetosierei.
e La 6 decembrie a.c. va debuta ultima misiune din
seria zborurilor americane pilotate spre ă «Apollo»
-17; eChipajul va aseleniza în partea ă a
Selenei, la sud de ţ muntos Taurus ş de craterul
littrow, ă În care se ă roci de culoare ă
similare :::u cele care s-au ş prin eroziune din
pantele abrupte ale ţ vecini. Aceste roci,
precum ş formele conice ale reliefului înalt apropiat,
ă impresia ă zona este de origine ă Se
ă ă vor fi aduse roci mai vechi, dar ş mai tinere,
decît cele recoltate ă acum. Pe solul lunar, astro-
ţ vor depune aparate ţ ă ă ţ
iar modulul dp ă va folosi în excursia În jurul
Lunii un spectroillehu În ultraviOlet ş un radiometru
În ş pentru o mai ă cartografiere a supra-
fetei selenare .
.. La recentul Salon ţ de la Hanovra a
fost expus satelitul SERTOG, construit În Europa În
scopul ă teoriilor relativiste asupra ţ
sonda va descrie o ă ă timp În care
se vor face ă ă acest aparat (vezi figura),
cu diametrul de 2,6 m ş ă ţ de 4,5 m (inclusiv
antena), ă ş 350 kg, fiind dotat cu o ă
ă ţ ă ş transmiterii de date spre sol
ă de la celule solare periferice.
ţ in a publica schemele cerute de
cititori, ă ă În cefe ce ă schema
magnetofonului «Telefunken»-300, ţ ă de anu-
mite ă tehnice.
Magnetofonul «Telefunken»-300 are avantajul unei
ă cu energie ă foarte ă baterii,
retea sau acumulator auto. prin intermediul unui
adaptor pentru tensiune (6 sau 12 V). SChema ă
duie instalarea unui difuzor exterior cu ţ
de 4.0., -prin intermediul prizei special instalate in
partea ă Viteza de rulare a benzii este de 9,5
cmJs, iar ţ semnalului de premagnetizare.
de 63 kHz.
Tranzistoarele AC 122 pot fi inlocuite cu EFT 352
(P =50+60), iar AC 111 cu tranzistorul EFT 131
(punct albastru).
Faptul ă la inregistrarea prin intermediul micro-
tonului magnetofonuJ ţ ă cu ţ
se ă unor contacte imperfecte la· ă
torul montat pe microfon sau chiar unei ţ
in cablul de ă ă
TOMESCU SILVIU - lugoj .
Trebuit" precizat ă dimensiunile aparatului de-
pind de acelea ale condensorului, acesta trebuind
ă ă diametrul cei ţ egal cu diagonala nega-
tivului ce ă ă fie ă
(44mm pentru 24 x 36 mm, 86 mm pentru 60 x
60 mm si 110 mm pentru 6Ox90mmt
Ori, dv. nu ţ comunicat formatul maxim de
ne.gativ pe care îl- ţ folosi.
In orice caz,realizarea unui aparat de ă
un atelier mecanic destul de bine echipat, rezultatele
ţ fiind de cele mai multe ori mediocre.
AC 150
AC t11
AC 122 AC 122 AC 122 AC 122
• 12
22
Su101
8,,'02
----,
I
i
i
H5K
LI
i
I IV
"1 1'1 ' 1:=
0
HSK I I @ \!J 1...-------<1--+0--+1
I " .
i - lr·-.---· .......
, CIOB C109 ,1
I
Clo'l Cl06 330p 1000p 1. _,. ....... _-+
I r • I
L. _______ ._. ____ , ___________________ . ________ J
.--. • • .--. ID ;-;, G .. ., .... • ,.,..-. 1)
1 2 3 4 5 67 e 9 m " U D K p m _ m v nn. B mv a.
_ A
I
!
I
Il?
ISO
_____ ____ 117
Aniversarea unui mileniu de ă a orasului Satu-Mare,
a prilejuit emiterea unei ă în valoare de
55 bani.
Finala «Cupei DaviSl> ă anul acesta în
ă între echipele României ş a S.U.A., a
ă ş prin filateNe, ţ () ă
'?75 lei.
La realizarea
acestui ă au colaborat:
ing. V. ă ing. R. Coman;
ing. Sergiu ă ing. D. ă ă ţ
N. Galambosj ing. M. Ivanciovici;
ing. V. Lauric; ing. 1. ă
ing. D. Petropo'j fiz. M. Schmoll;
ing. 1. Zaharia.
Prezentarea ă
ADRIAN MATEESCU
Prezentarea ă
ARCADIE DANIELCIUC
Tiparul executat la
Combinatul poligrafic [(Casa Scinteii»

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful