P. 1
Matematika 1

Matematika 1

|Views: 23,183|Likes:
Published by Katarina Kosovac

More info:

Published by: Katarina Kosovac on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Iskazi i logiˇcke operacije
 • 1.2 Tautologije
 • 1.3 Kvantifikatori
 • 1.4 Zadaci
 • 2.1 Skup i podskup
 • 2.2 Operacije sa skupovima
 • 2.3 Zadaci
 • 3.1 Pojam relacije i osobine
 • 3.2 Klase ekvivalencije
 • 3.3 Zadaci
 • 4.1 Definicija preslikavanja
 • 4.2 Vrste preslikavanja
 • 4.3 Proizvod preslikavanja, inverzno preslikavanje
 • 4.4 Zadaci
 • 5.1 Definicija operacije
 • 5.2 Grupoid
 • 5.4 Zadaci
 • 6.1 Prirodni brojevi
 • 6.2 Celi brojevi
 • 6.3 Racionalni brojevi
 • 6.4 Realni brojevi
 • 6.5 Zadaci
 • 7.1 Linearne jednaˇcine sa jednom nepoznatom
 • 7.2 Linearne nejednaˇcine sa jednom nepoznatom
 • 7.3 Determinante
 • 7.4 Sistemi linearnih jednaˇcina
 • 7.5 Zadaci
 • 8.1 Permutacije, varijacije i kombinacije
 • 8.2 Permutacije, varijacije i kombinacije sa po-
 • 8.3 Binomni obrazac
 • 8.4 Zadaci
 • 9.1 Algebra dogad¯aja
 • 9.2 Definicija verovatno´ca i osnovne osobine
 • 9.3 Uslovne verovatno´ce i nezavisnost dogad¯aja
 • 9.4 Formula totalne verovatno´ce
 • 9.5 Zadaci
 • 10.1 Razvoj geometrije
 • 10.2.1 Aksiome veze
 • 10.2.2 Aksiome rasporeda
 • 10.2.3 Aksiome podudarnosti
 • 10.2.4 Aksiome neprekidnosti
 • 10.2.5 Aksioma paralelnosti
 • 10.3.1 Trougao, ˇcetvorougao i krug
 • 10.3.2 Geometrijske figure u prostoru
 • 10.4.1 Merenje uglova
 • 10.4.2 Merenje duˇzi
 • 10.4.3 Povrˇsina i zapremina geometrijskih figura
 • 10.5 Geometrijske konstrukcije
 • 10.6.1 Zbir i razlika vektora
 • 10.6.2 Proizvod skalara i vektora
 • 10.6.3 Skalarni proizvod vektora
 • 10.6.4 Vektorski proizvod vektora
 • 10.6.5 Meˇsoviti proizvod vektora
 • 10.7 Zadaci
 • 11. Dati su vektori:

Predgovor

Udˇzbenik je prevashodno namenjen studentima uˇciteljskih fakulteta, jer
prati nastavni program matematike na prvoj godini Uˇciteljskog fakulteta u
Somboru.
U cilju lakˇseg pra´cenja sadrˇzaja numeracija definicija, teorema, primera,
slika i dr. urad¯ena je zasebno za svaku glavu.
U prvoj glavi uvedena je standardna terminologija koja se koristi u
matematiˇckoj logici. Obrad¯ene su osnovne logiˇcke operacije kao i iskazne
formule. Poseban naglasak stavljen je na tautologije.
Skupovi su prezentovani u drugoj glavi i zbog namene udˇzbenika izosta-
vljeno je njihovo aksiomatsko zasnivanje. Navedeni su naˇcini pretstavljanja
skupova, osnovne operacije i zadaci koji se reˇsavaju pomo´cu skupova.
Na osnovu Dekartovog proizvoda skupova u tre´coj glavi data je definicija
relacije. Objaˇsnjene su dobro poznate relacije ekvivalencije i relacije poretka.
Uveden je pojam klase ekvivalencije.
Posebnu vrstu relacija pretstavljaju preslikavanja (funkcije). Klasifikaci-
ja preslikavanja kao i proizvod preslikavanja dati su u ˇcetvrtoj glavi.
Definicija operacije i klasifikacija algebarskih struktura navedena je u
petoj glavi. Navedene su i standardne osobine operacija.
U ˇsestoj glavi dato je aksiomatsko zasnivanje skupa prirodnih brojeva.
Dat je pregled i ostalih skupova brojeva, kao i njihove karakteristiˇcne oso-
bine.
Linearne jednaˇcine i nejednaˇcine, kao i sistemi linearnih jednaˇcina ra-
zmatraju se u sedmoj glavi. To je uslovilo da se navedu i najznaˇcajnije
osobine determinanti.
Pojam niza, permutacije, varijacije i kombinacije (bez i sa ponavljanjem)
navedeni su u osmoj glavi. Dat je veliki broj primera pomo´cu kojih ˇcitalac
lakˇse usvaja navedenu materiju. Zbog velike primene obrad¯en je i pojam
binomnog koeficijenta.
U devetoj glavi, navedeni su osnovni pojmovi i tvrd¯enja iz verovatno´ce.
Trudio sam se da preko primera bacanja kocke ˇcitalac praktiˇcno shvati znaˇcaj
1
2
ove matematiˇcke oblasti na ˇsto jednostavniji naˇcin.
Istorijski razvoj geometrije, aksiomatska izgradnja i znaˇcajnije geometri-
jske figure predmet su izlaganja u desetoj glavi. Vektori su obrad¯eni u ve´coj
meri nego ˇsto je to realno potrebno studentima uˇciteljskih fakulteta.
Ovom prilikom ˇzelim da izrazim svoju zahvalnost prof. dr Stani Cveji´c
i prof. dr Nenadu Petrovi´cu na korisnim savetima tokom pisanja ovog
udˇzbenika.
U Somboru, januara 2005. Autor
Glava 1
Matematiˇcka logika
1.1 Iskazi i logiˇcke operacije
U matematiˇckom jeziku, koji je znatno precizniji od govornog, jedan od
osnovnih pojmova je pojam iskaza.
Iskazi su one reˇcenice o kojima ima smisla govoriti da li su taˇcne (·, ˇcitati
”te”) ili su netaˇcne (⊥, ˇcitati ”ne te”). Za oznaˇcavanje iskaza koristimo slova
p, q, r... ili p
1
, p
2
, p
3
... .
Primer 1. Koje od datih reˇcenica jesu iskazi:
1) Zemlja je zvezda.
2) Na kojoj si godini studija?
3) 8 > 4.
4) (x −1)
3
= 8.
Reˇsenje: 1) Jeste (⊥). 2) Nije. 3) Jeste (·). 4) Nije, jer za x = 3
reˇcenica je taˇcna, a za recimo x = 5 netaˇcna.
Skup ¦p, q, r, ... ∨, ∧, ⇒, ⇔, , (, )¦ zovemo azbuka. Elemente tog skupa
nazivamo:
p, q, r, ..., iskazna slova,
∨, ∧, ⇒, ⇔, , znaci logiˇckih operacija,
(, ) pomo´cni znaci.
Definiˇsimo pet navedenih logiˇckih operacija, od kojih su prve ˇcetiri binarne,
a poslednja unarna:
3
4 Glava 1. Matematiˇcka logika
Definicija 1. Disjunkcija redom iskaza p, q jeste iskaz ”p ili q ”. Di-
sjunkcija je netaˇcan iskaz samo ako su i iskaz p i iskaz q netaˇcni. U svim
ostalim sluˇcajevima je taˇcan iskaz. Disjunkciju ”p ili q” oznaˇcavamo p ∨ q.
Definicija 2. Konjukcija redom iskaza p, q jeste iskaz ”p i q”. Konju-
kcija je taˇcan iskaz samo ako su i iskaz p i iskaz q taˇcni. U svim ostalim
sluˇcajevima je netaˇcan iskaz. Konjukciju ”p i q” oznaˇcavamo p ∧ q.
Definicija 3. Implikacija redom iskaza p, q jeste iskaz ”ako p, onda q”.
Implikacija je netaˇcan iskaz samo ako je iskaz p taˇcan i iskaz q netaˇcan.
U svim ostalim sluˇcajevima je taˇcan iskaz. Implikaciju ”ako p onda q”
oznaˇcavamo p ⇒ q.
Definicija 4. Ekvivalencija redom iskaza p, q jeste iskaz ”p ako i samo ako
q”. Ekvivalencija je taˇcan iskaz samo ako su i iskaz p i iskaz q taˇcni ili
iskaz p i iskaz q netaˇcni. U svim ostalim sluˇcajevima je netaˇcan iskaz.
Ekvivalenciju ”p ako i samo ako q” oznaˇcavamo p ⇔ q.
Definicija 5. Negacija iskaza p jeste iskaz ”nije p”. Negacija iskaza p je
taˇcan iskaz ako je iskaz p netaˇcan, a netaˇcan iskaz ako je iskaz p taˇcan.
Negaciju ”nije p” oznaˇcavamo p.
Primer 2. Slede´ce iskaze napisati elementima azbuke:
1) Zemlja je zvezda i zemlja je nebesko telo.
2) Zemlja je zvezda ili je zemlja nebesko telo.
3) Ako je zemlja zvezda onda je zemlja nebesko telo.
4) Zemlja je zvezda ako i samo ako je zemlja nebesko telo.
5) Zemlja nije zvezda.
Reˇsenje: Oznaˇcimo iskaze
p : Zemlja je zvezda i q : Zemlja je nebesko telo.
Tada je: 1) p ∧ q, 2)p ∨ q, 3) p ⇒ q, 4) p ⇔ q, 5)p.
Od iskaza p, q, r... koriste´ci logiˇcke operacije gradimo sloˇzene iskaze na
slede´ci naˇcin:
1.1. Iskazi i logiˇcke operacije 5
Definicija 6. Iskazne formule (sloˇzeni iskazi) se definiˇsu na slede´ci naˇcin:
1. Iskazna slova su iskazne formule ( ili kra´ce formule).
2. Ako su A i B formule, onda su i (A ∨ B), (A ∧ B), (A ⇒ B), (A ⇔
B), A, formule.
3. Formule se mogu obrazovati samo konaˇcnom primenom 1. i 2.
Po dogovoru o izostavljanju zagrada u formulama imamo:
1. izostavljanje spoljnih zagrada: umesto (p ∨ q) piˇsemo p ∨ q,
2. logiˇcke operacije ⇒ i ⇔ ”jaˇce” razdvajaju formule od operacija ∧ i ∨:
umesto (p ∨ q) ⇒ r piˇsemo p ∨ q ⇒ r,
3. umesto (...((p
1
∨p
2
)∨p
3
)...∨p
n−1
)∨p
n
; piˇsemo p
1
∨p
2
∨p
3
...∨p
n−1
∨p
n
.
Ured¯enu ˇsestorku (¦·, ⊥¦, ∨, ∧, ⇒, ⇔, ) kod koje je prva komponenta
dvoˇclan skup ¦·, ⊥¦, ostale osim poslednje, binarne operacije skupa ¦·, ⊥¦,
a poslednja unarna, definisane slede´cim Kelijevim tablicama:
∨ · ⊥
· · ·
⊥ · ⊥
∧ · ⊥
· · ⊥
⊥ ⊥ ⊥
⇒ · ⊥
· · ⊥
⊥ · ·
⇔ · ⊥
· · ⊥
⊥ ⊥ ·

· ⊥
⊥ ·
zovemo iskazna algebra. Iskazna slova p, q, r, ... interpretiramo kao elemente
skupa ¦·, ⊥¦ iskazne algebre.
Definicija 7. Neka iskazna slova p
i
uzimaju vrednosti iz skupa ¦·, ⊥¦.
Tada
1. Vrednost formule p
i
je vrednost iskaznog slova p
i
( u oznaci v(p
i
).)
2. Ako je v(A) vrednost formule A i v(B) vrednost formule B, onda su
v(A)∨v(B), v(A)∧v(B), v(A) ⇒ v(B), v(A) ⇔ v(B), v(A) vrednosti
formula A∨ B, A∧ B, A ⇒ B, A ⇔ B, i A redom.
Primer 3. Odrediti istinitosnu vrednost formula:
1) (10 : 3 −1 < 2 + 3 2) ∧ (−(−8 −4) : 2 = 7) ⇔ (−3 −4 4 > 2),
2) (0, 6 : 0, 02 = 0, 3) ⇒ ((0, 1 + 0, 2 −0, 4 > 0, 5) ∨ (0, 1 0, 2 < 0, 3)),
3)

2
3

2
5
<
1
2

6
7

7
8
>
1
2

.
6 Glava 1. Matematiˇcka logika
Reˇsenje:
1) ·∧ ⊥ ⇔ ⊥ = ⊥ ⇔ ⊥ = ·,
2) ⊥ ⇒ (⊥∨ ·) = ⊥ ⇒ · = ·,
3) · ⇔ · = ⊥ ⇔ · = ⊥.
Ako je formula A sagrad¯ena od slova p
1
, p
2
, ...p
n
(ˇsto ´cemo nadalje
oznaˇcavati sa A(p
1
, p
2
, ...p
n
) ), tada ona za svaki izbor pomenutih slova do-
bija vrednost ·ili ⊥. Poˇsto se radi o ured¯enim n-torkama, takvih mogu´cnosti
imamo 2
n
(varijacije sa ponavljanjem n-te klase od 2 elementa). Na os-
novu toga, svakoj formuli A(p
1
, p
2
, ...p
n
) odgovara jednoznaˇcno istinitosna
funkcija:
f(A) : ¦·, ⊥¦
n
→ ¦·, ⊥¦.
Na taj naˇcin dobijamo istinitosne tablice formule, u kojima ´cemo umesto
v(p) radi jednostavnosti pisati kratko p.
Primer 4. Napisati istinitosnu tablicu formule ((p ⇒ q) ∨ r) ⇔ (p ⇒ r).
Reˇsenje: U opˇstem sluˇcaju, neka je broj razliˇcitih iskaznih slova u formuli
n. Tada zadatak za jedno, dva, tri ili ˇcetiri razliˇcita slova poˇcinjemo da
reˇsavamo na slede´ci naˇcin:
p
·

p q
· ·
· ⊥
⊥ ·
⊥ ⊥
p q r
· · ·
· · ⊥
· ⊥ ·
· ⊥ ⊥
⊥ · ·
⊥ · ⊥
⊥ ⊥ ·
⊥ ⊥ ⊥
p q r s
· · · ·
· · · ⊥
· · ⊥ ·
· · ⊥ ⊥
· ⊥ · ·
· ⊥ · ⊥
· ⊥ ⊥ ·
· ⊥ ⊥ ⊥
⊥ · · ·
⊥ · · ⊥
⊥ · ⊥ ·
⊥ · ⊥ ⊥
⊥ ⊥ · ·
⊥ ⊥ · ⊥
⊥ ⊥ ⊥ ·
⊥ ⊥ ⊥ ⊥
1.2. Tautologije 7
U naˇsem zadatku tablica istinitosti je data sa:
p q r p ⇒ q r (p ⇒ q) ∨ r p ⇒ r ((p ⇒ q) ∨ r) ⇔ (p ⇒ r)
· · · · ⊥ · · ·
· · ⊥ · · · ⊥ ⊥
· ⊥ · ⊥ ⊥ ⊥ · ⊥
· ⊥ ⊥ ⊥ · · ⊥ ⊥
⊥ · · · ⊥ · · ·
⊥ · ⊥ · · · · ·
⊥ ⊥ · · ⊥ · · ·
⊥ ⊥ ⊥ · · · · ·
1.2 Tautologije
Definicija 8. Za formulu A kaˇzemo da je tautologija ako za sve vrednosti
svojih iskaznih slova formula A ima vrednost · (oznaˇcavamo sa [= A).
Formula koja za sve vrednosti iskaznih slova ima vrednost ⊥ se naziva ko-
ntradikcija.
Primer 5. Navesti jednu formulu koja je kontradikcija kao i njenu tablicu
istinitosti.
Reˇsenje: Najjednostavnija kontradikcija je oblika p ∧ p, dok je njena
tablica istinitosti:
p p p ∧ p
· ⊥ ⊥
⊥ · ⊥
Navodimo bez dokaza slede´ca tvrd¯enja:
Teorema 1. Ako je [= A i [= A ⇒ B onda je [= B.
Teorema 2. Ako je [= A(p
1
, p
2
, ..., p
n
) i B
1
, B
2
, ..., B
n
su iskazne formule,
onda je [= A(B
1
, B
2
, ..., B
n
).
Teorema 3. Ako su A i B formule i C formula koja ima formulu A kao
podformulu (u oznaci C(A) ) tada vaˇzi [= A ⇔ B ⇒ (C(A) ⇔ C(B)).
Da bismo dokazali da je neka formula tautologija moˇzemo koristiti jedan
od slede´ca tri metoda:
8 Glava 1. Matematiˇcka logika
1. metod tablice istinitosti (ako u tablici istinitosti u koloni poˇcetne fo-
rmule imamo sve vrednosti ·, formula je tautologija),
2. metod svod¯enja na protivreˇcnost (pogodna za formule oblika A ⇒ B),
3. metod dovod¯enja formule na konjuktivnu formu. Opˇsti sluˇcaj se sastoji
u slede´cem:
ako formula A sadrˇzi znak ⇔, taj znak uklanjamo pomo´cu tautologije
(p ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p), zatim znak ⇒ uklanjamo pomo´cu
tautologije (p ⇒ q) ⇔ p∨q. Sada imamo formulu koja sadrˇzi znakove
∨, ∧, . Pomo´cu tautologija
p ∨ (q ∨ r) ⇔ (p ∨ q) ∨ r
p ∧ (q ∧ r) ⇔ (p ∧ q) ∧ r
p ∨ (q ∧ r) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r)
p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)
(p ∨ q) ⇔ p ∧ q
(p ∧ q) ⇔ p ∨ q
formulu A svodimo na formulu oblika A
1
∧ A
2
∧ ... ∧ A
n
(konjuktivna
forma), gde su formule A
i
, 0 < i < n + 1 oblika p
1
∨ p
2
∨ ... ∨ p
k
, i pri
tome su p
j
slova ili negacije slova poˇcetne formule A.
Primer 6. Koriste´ci navedene metode pokazati da su slede´ce formule ta-
utologije:
1) (p ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) (zakon uklanjanja ⇔)
2) (p ∧ q) ⇒ p (zakon uklanjanja ∧)
3) (p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) (zakon komutacije za ∧)
Reˇsenje: Zadatak 1) reˇsi´cemo tablicom istinitosti, zadatak 2) svod¯enjem
na kontradikciju, a 3) pomo´cu konjuktivne forme. Oznaˇcimo sa
A(p, q) = (p ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p).
Tada je
1.2. Tautologije 9
1)
p q p ⇒ q q ⇒ p (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) p ⇔ q A(p, q)
· · · · · · ·
· ⊥ ⊥ · ⊥ ⊥ ·
⊥ · · ⊥ ⊥ ⊥ ·
⊥ ⊥ · · · · ·
2) Pretpostavimo da formula nije tautologija. Tada postoji izbor vre-
dnosti iskaznih slova da je · ⇒ ⊥ = ⊥. Odnosno (p ∧q) = · i p = ⊥.
Na osnovu poslednje dve jednakosti imamo da je ⊥ ∧ q = ·, ˇsto je
kontradikcija za ma koju vrednost iskaznog slova q.
3) Svod¯enjem na konjuktivnu formu pokaza´cemo da je i poslednja formula
tautologija:
(p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) (poˇcetna formula)
(p ∧ q) ⇒ (q ∧ p) ∧ (q ∧ p) ⇒ (p ∧ q) (zakon uklanjanja ⇔)
Na osnovu zakona (p ⇒ q) ⇔ p ∨ q imamo
(p ∧ q) ∨ (q ∧ p) ∧ (q ∧ p) ∨ (p ∧ q).
Na osnovu zakona (p ∧ q) ⇔ q ∨ p imamo
(p ∨ q) ∨ (q ∧ p) ∧ (q ∨ p) ∨ (p ∧ q).
Na osnovu zakona p ∨ (q ∧ r)) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) imamo
(p ∨ q ∨ q) ∧ (p ∨ q ∨ p) ∧ (q ∨ p ∨ p) ∧ (q ∨ p ∨ q),
ˇsto je konjuktivna forma. Iz poslednje formule na osnovu zakona
p ∨ p ∨ q = ·∨ q = ·
imamo
·∧ ·∧ ·∧ · = ·,
pa je poˇcetna formula tautologija.
10 Glava 1. Matematiˇcka logika
1.3 Kvantifikatori
Reˇcenicu ”x ima svojstvo B”, gde je x objekat odred¯enog skupa, a B je
neko svojstvo oznaˇcavamo sa B(x). Uopˇste, ako je B svojstvo duˇzine n nekog
odred¯enog skupa, reˇcenicu ”(x
1
, x
2
, ..., x
n
) ima svojstvo B” oznaˇcavamo sa
B(x
1
, x
2
, ..., x
n
).
Reˇcenicu ”Za svaki x ∈ A, B(x)” oznaˇcavamo sa (∀x)B(x), gde ∀ nazi-
vamo univerzalni kvantifikator.
Reˇcenicu ”Postoji x ∈ A, B(x)” oznaˇcavamo sa (∃x) B(x), gde ∃ nazivamo
egzistencijalni kvantifikator.
Primer 7. Matematiˇckim jezikom iskazati slede´ce reˇcenice:
1) Proizvod pozitivnog i negativnog celog broja je negativan ceo broj.
2) Postoji broj x da je njegov kub manji od -8.
3) Zbir dva prirodna broja je prirodan broj.
4) Ako je prirodan broj deljiv sa deset, onda je on deljiv i sa dva i sa pet.
5) Za svaki prirodan broj x postoji prirodan broj y takav da je 2x+5 = y.
Reˇsenje:
1) (∀x ∈ Z
+
)(∀y ∈ Z

)(x y ∈ Z

),
2) (∃x)(x
3
< −8),
3) (∀x ∈ N)(∀y ∈ N)(x +y ∈ N),
4) (∀x ∈ N)(10[x ⇒ (2[x ∧ 5[x)),
5) (∀x ∈ N)(∃y ∈ N)(2x + 5 = y).
Teorema 4. Navedeni kvantifikatori zadovoljavaju slede´ce formule:
(∀x)B(x) ⇔ (∃x)B(x)
(∃x)B(x) ⇔ (∀x)B(x)
(∀x)(B(x) ∧ C(x)) ⇔ (∀x)B(x) ∧ (∀x)C(x)
(∀x)(B(x) ∨ C(x)) ⇔ (∀x)B(x) ∨ (∀x)C(x)
(∃x)(B(x) ∧ C(x)) ⇔ (∃x)B(x) ∧ (∃x)C(x)
(∃x)(B(x) ∨ C(x)) ⇔ (∃x)B(x) ∨ (∃x)C(x)
1.4. Zadaci 11
Primer 8. Govornim jezikom iskazati slede´ce formule:
1) (∀x ∈ N)(∃y ∈ N)(y > x),
2) (∀x ∈ N)(x ≤ −1),
3) (∃x ∈ R)(0, 1 < x < 0, 2).
Reˇsenje:
1) Za svaki prirodan broj x, postoji prirodan broj y koji je ve´ci od njega.
2) Svaki prirodan broj je ve´ci od −1.
3) Postoji realan broj x izmed¯u brojeva 0, 1 i 0, 2.
1.4 Zadaci
1. Koje od datih reˇcenica jesu iskazi:
1) 9 −5 = 8.
2) 9 −5 = 4.
3) Da li je danas sreda?
4) Zbir uglova u trouglu je 180
0
.
5) Celi brojevi su racionalni.
Za reˇcenice koje jesu iskazi odrediti njihovu istinitosnu vrednost.
2. Odrediti istinitosnu vrednost formula:
1) (18 : 5 −1 < −4 + 5 2) ∨ (−(−11 + 34) : 5 = 17) ∧ (8 2 > 2),
2) (0, 05 : 0, 01 = 0, 4) ⇒ ((1, 1 + 2, 2 −4, 4 > 1, 5) ∧ (1, 1 2, 2 < 3, 3)),
3)

3
4

5
6
<
7
8

9
8

8
7
>
7
6

.
3. Napisati istinitosne tablice za formule:
1) (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r) ⇔ (p ⇒ r)
2) (p ⇔ q) ∨ (q ⇔ r) ⇒ (p ⇔ r)
12 Glava 1. Matematiˇcka logika
3) (p ⇒ q) ∧ q ⇒ p
4) (p ⇒ q) ⇔ (q ⇒ p)
5) ((p ∧ p) ⇔ (q ∨ p)) ⇔ r
4. Matematiˇckim jezikom iskazati slede´ce reˇcenice:
1) Postoje realni brojevi koji nisu racionalni.
2) Svaki kvadrat je pravougaonik.
3) Postoji najve´ci ceo negativan broj.
4) Ni jedan realan broj ne zadovoljava jednaˇcinu x
2
= −1.
5) Svi prirodni brojevi su celi.
5. Govornim jezikom iskazati slede´ce formule:
1) (∀x ∈ N)(∃y ∈ N)(x
2
> y −1),
2) (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)((x y)
2
≥ x y),
3) (∃x ∈ R)(x < 2 ∧ x < 3).
6. Pokazati da su slede´ce formule tautologije:
1) p ∧ (p ∨ q) ⇔ p (zakon apsorpcije)
2) p ∨ (p ∧ q) ⇔ p (zakon apsorpcije)
3) (p ∧ q) ⇔ p ∨ q (De Morganov zakon)
4) (p ∨ q) ⇔ p ∧ q (De Morganov zakon)
5) (p ⇒ q) ⇔ p ∨ q (zakon uklanjanja ⇒)
6) (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r) ⇒ (p ⇒ r) (zakon tranzitivnosti za ⇒)
7) (p ⇔ q) ∧ (q ⇔ r) ⇒ (p ⇔ r) (zakon tranzitivnosti za ⇔)
8) (p ⇒ q) ⇒ (q ⇒ r) (zakon kontrapozicije)
9) (p ⇒ r) ∧ (q ⇒ r) ⇒ (p ∨ q ⇒ r) (zakon sabiranja pretpostavki)
10) (p ⇒ q) ∧ (p ⇒ r) ⇒ (p ⇒ q ∧ r) (zakon mnoˇzenja posledica)
Glava 2
Skupovi
2.1 Skup i podskup
Skup je osnovni pojam, ˇsto znaˇci da se ne definiˇse. Intuitivno, pod
skupom podrazumevamo sve objekte udruˇzene prema odred¯enim zajedni-
ˇckim osobinama.
Pojam skupa je uveo nemaˇcki matematiˇcar Georg Kantor (1845 - 1918) 1870.
godine. Ovde se ne´cemo baviti aksiomatskim zasnivanjem teorije skupova,
ve´c samo intuitivnim.
Skupove oznaˇcavamo velikim slovima latinice A, B, C, ..., dok njihove ele-
mente oznaˇcavamo malim slovima a, b, c, ... . Ukoliko element a pripada
skupu A to ´cemo oznaˇcavati sa a ∈ A, dok je u suprotnom oznaka a ∈ A.
Skupovi se zadaju:
1) analitiˇcki - navod¯enjem njegovih elemenata izmed¯u velikih zagrada,
2) sintetiˇcki - navod¯enjem svojstava koja zadovoljavaju elementi,
3) Venovim dijagramom (zatvorena amorfna kriva).
Primer 1. Navesti skup A ˇciji su elementi brojevi −2, −1, 0, 1, 2 na tri ra-
zliˇcita naˇcina.
Reˇsenje:
1) analitiˇcki A = ¦−2, −1, 0, 1, 2¦,
2) sintetiˇcki A = ¦x[x ∈ Z ∧ [x[ ≤ 2¦,
3) Venov dijagram:
13
14 Glava 2. Skupovi
Slika 1.
Broj elemenata skupa moˇze biti konaˇcan ili beskonaˇcan. Konaˇcan skup koji
nema elemenata nazivamo prazan skup i to obeleˇzavamo sa ∅ ili ¦¦. Broj ele-
menata konaˇcnog skupa A nazivamo kardinalni broj skupa A i obeleˇzavamo
ga sa card(A).
1
Definiˇsimo dve osnovne relacije
2
za skupove: jednakost i podskup.
Definicija 1. Dva skupa A i B su jednaka ako i samo ako imaju iste ele-
mente i to oznaˇcavamo sa A = B. (U suprotnom A = B.)
A = B
def
⇔ (∀x)(x ∈ A ⇔ x ∈ B)
Primer 2. Da li su skupovi A = ¦a, b, d, a¦ i B = ¦a, b, d¦ jednaki?
Reˇsenje: Poˇsto je A = ¦a, b, d, a¦ = ¦a, b, d, ¦ sledi da je A = B.
Navodimo osnovne osobine relacije jednakosti skupova, iskazane u slede−
´coj teoremi:
Teorema 1. Za skupove A, B i C vaˇzi:
1) A = A,
2) A = B ⇒ B = A,
3) A = B ∧ B = C ⇒ A = C.
1
Pojam kardinalnosti skupa, kao i pojam beskonaˇcnosti (konaˇcnosti) posebno se
definiˇsu na osnovu preslikavanja (glava ˇcetiri).
2
Pojam relacije detaljno je objaˇsnjen u narednoj glavi.
2.2. Operacije sa skupovima 15
Pored relacije ”biti jednak”, pomenuli smo i relaciju ”biti podskup”.
Relaciju ”biti podskup” definiˇsemo na slede´ci naˇcin:
Definicija 2. Skup A je podskup skupa B, u oznaci A ⊆ B, ako je svaki
element skupa A i element skupa B. (U suprotnom A ⊆ B)
A ⊆ B
def
⇔ (∀x)(x ∈ A ⇒ x ∈ B)
Skup A je pravi podskup skupa B ako su skupovi A i B razliˇciti i skup A je
podskup skupa B.
A ⊂ B
def
⇔ (A = B ∧ A ⊆ B).
Primer 3. Za dati skup navesti bar dva prava podskupa A = ¦1, a, b, 3, d¦.
Reˇsenje: Mogu´ci traˇzeni skupovi su B = ¦1, d¦ i C = ¦1, 3, a¦.
Sliˇcno kao kod relacije jednakosti, osnovne osobine relacije ”biti podskup”
daje slede´ca teorema:
Teorema 2. Za skupove A, B i C vaˇzi:
1) A ⊆ A,
2) A ⊆ B ∧ B ⊆ A ⇒ A = B,
3) A ⊆ B ∧ B ⊆ C ⇒ A ⊆ C,
4) A ⊂ B ∧ B ⊂ C ⇒ A ⊂ C.
2.2 Operacije sa skupovima
Osnovne operacije
3
sa skupovima su: partitivan skup, unija, presek, ra-
zlika, simetriˇcna razlika, komplement i dekartov proizvod.
Definicija 3. Partitivan skup skupa A je skup svih podskupova A, u oznaci
P(A). ( ∅ ∈ P(A)).
P(A) = ¦S[S ⊆ A¦.
Primer 4. Za skup A = ¦1, 2, 3¦ na´ci P(A).
3
Taˇcna definicija pojma operacije nalazi se na poˇcetku pete glave.
16 Glava 2. Skupovi
Reˇsenje: P(A) = ¦∅, ¦1¦, ¦2¦, ¦3¦, ¦1, 2¦, ¦1, 3¦, ¦2, 3¦, ¦1, 2, 3¦ ¦.
Napomenimo da ako skup A ima n elemenata tada ´ce skup P(A) imati 2
n
elemenata.
Definicija 4. Unija skupova A i B, u oznaci A∪B, je skup svih elemenata
koji pripadaju bar jednom od skupova A i B.
A∪ B
def
=

x[x ∈ A ∨ x ∈ B
¸
ili
(∀x)(x ∈ A ∪ B ⇐⇒ x ∈ A∨ x ∈ B).
Osnovne osobine operacije unija, kao i odnos sa relacijom podskup daju
slede´ca tvrd¯enja:
Teorema 3. Za skupove A, B i C vaˇzi:
1) A ∪ B = B ∪ A,
2) (A ∪ B) ∪ C = A∪ (B ∪ C),
3) A ∪ A = A,
4) A ∪ ∅ = A,
5) A ⊆ A∪ B, B ⊆ A ∪ B,
6) A ⊆ B ⇒ A∪ B = B.
Definicija 5. Presek skupova A i B, u oznaci A∩B, je skup svih elemenata
koji pripadaju i skupu A i skupu B.
A∩ B
def
=

x[x ∈ A ∧ x ∈ B
¸
ili
(∀x)(x ∈ A ∩ B ⇐⇒ x ∈ A∧ x ∈ B).
Za skupove ˇciji je presek prazan skup kaˇzemo da su disjunktni.
Primer 5. Dokazati da vaˇzi relacija: A ∪ (A ∩ B) = A.
2.2. Operacije sa skupovima 17
Reˇsenje: Neka je x proizvoljan element skupa A ∪ (A ∩ B), tj. neka je
x ∈ A ∪ (A ∩ B). Na osnovu definicije unije skupova zakljuˇcujemo da je x
elemenat bar jednog od skupova A i A∩B. To znaˇci da je x ∈ A∨x ∈ (A∩B).
Koriste´ci definiciju preseka zakljuˇcujemo da vaˇzi x ∈ A ∨ (x ∈ A ∧ x ∈ B).
Sada nije teˇsko zakljuˇciti da je x ∈ A. Prema tome, proizvoljan element x
skupa A ∪ (A ∩ B) je takod¯e ˇclan skupa A. Na osnovu definicije podskupa
imamo da je
(1) A ∪ (A ∩ B) ⊆ A
Dokaˇzimo da relacija vaˇzi i u obrnutom smeru:
Pretpostavimo da je y ma koji element skupa A, tj. y ∈ A. Na osnovu
definicije unije zakljuˇcujemo da je tada y ∈ A∪(A∩B). Dakle, proizvoljan
element y ∈ A je takod¯e element skupa A ∪ (A ∩ B). Koriste´ci definiciju
podskupa zakljuˇcujemo da vaˇzi
(2) A ⊆ A∪ (A∩ B)
Na osnovu (1) i (2) i definicije jednakosti skupova sledi da vaˇzi
A∪ (A∩ B) = A.
Navedeni dokaz mogao je te´ci i kra´ce na slede´ci naˇcin:
x ∈ A∪ (A ∩ B) ⇐⇒ x ∈ A∨ (x ∈ A ∩ B)
⇐⇒ x ∈ A∨ (x ∈ A ∧ x ∈ B)
⇐⇒ x ∈ A.
Osnovne osobine operacije presek, kao i odnos sa relacijom podskup daju
slede´ca tvrd¯enja:
Teorema 4. Za skupove A, B i C vaˇzi:
1) A∩ B = B ∩ A,
2) (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C),
3) A∩ A = A,
4) A∩ ∅ = ∅,
5) A∩ B ⊆ A, A∩ B ⊆ B
6) A ⊆ B ⇒ A ∩ B = A.
18 Glava 2. Skupovi
Odnos operacija presek i unija dati su slede´com teoremom (operacije unija i
presek su med¯usobno distributivne, a za taˇcno objaˇsnjenje osobine distribu-
tivnosti pogledati glavu pet):
Teorema 5. Za proizvoljne skupove A, B i C vaˇzi:
1) A ∪ (B ∩ C) = (A∪ B) ∩ (A ∪ C),
2) A ∩ (B ∪ C) = (A∩ B) ∪ (A ∩ C).
Slede´ca operacija med¯u skupovima je razlika skupova. Nju definiˇsemo na
slede´ci naˇcin:
Definicija 6. Razlika skupova A i B, u oznaci A ` B, je skup koji sadrˇzi
sve elemente skupa A koji ne pripadaju skupu B.
A ` B
def
= ¦x[x ∈ A∧ x ∈ B¦
ili
(∀x)(x ∈ A` B ⇐⇒ x ∈ A∧ x ∈ B)
Odnos operacije razlika sa operacijama unija i presek, kao i relacijom po-
dskup daju slede´ca tvrd¯enja:
Teorema 6. Za skupove A, B i C vaˇzi:
1) A ` B ⊆ A, A ` ∅ = A,
2) A ⊆ B ⇐⇒ A` B = ∅,
3) A = B ⇒ A` B = B ` A,
4) C ` (C ` A) ⊆ A,
5) C ` (A ∪ B) = (C ` A) ∩ (C ` B),
6) C ` (A ∩ B) = (C ` A) ∪ (C ` B).
Primer 6. Od 38 uˇcenika jednog razreda 20 uˇcenika govori engleski jezik, a
24 nemaˇcki. Engleski, nemaˇcki i kineski govori 5, engleski i nemaˇcki 9, samo
nemaˇcki 6, a engleski i kineski 10. Koliko uˇcenika govori samo kineski?
Reˇsenje: Na osnovu Venovog dijagrama (slika 2) vidimo da samo kineski
govore 3 uˇcenika.
2.2. Operacije sa skupovima 19
Slika 2.
Definicija 7. Simetriˇcna razlika skupova A i B, u oznaci A´B, je skup
(A ` B) ∪ (B ` A), tj.
A´B
def
= (A ` B) ∪ (B ` A).
Primer 7. Dokazati: A´B = (A∪ B) ` (A ∩ B).
Reˇsenje:
x ∈ A´B ⇐⇒ x ∈ (A` B) ∪ (B ` A)
⇐⇒ x ∈ (A` B) ∨ x ∈ (B ` A)
⇐⇒ (x ∈ A∧ x / ∈ B) ∨ (x ∈ B ∧ x / ∈ A)
⇐⇒ (x ∈ A∨ x ∈ B) ∧ (x / ∈ A ∨ x / ∈ B)
⇐⇒ (x ∈ A∪ B) ∧ x / ∈ (A ∩ B)
⇐⇒ x ∈ [(A ∪ B) ` (A ∩ B)].
Teorema 7. Za skupove A, B i C vaˇzi:
1) A´A = ∅,
2) A´∅ = A,
3) A´B = B´A,
4) (A´B)´C = A´(B´C),
5) A∩ (B´C) = (A ∩ B)´(A ∩ C).
20 Glava 2. Skupovi
Primer 8. Za skupove A = ¦x[x ∈ N ∧ 3 < x < 9¦ i B = ¦x[x ∈ N ∧ (x <
5∨x = 7)¦ na´ci: 1) A∪B, 2) A∩B, 3) A`B, 4) A´B i skupove predstaviti
Venovim dijagramom.
Reˇsenje: Poˇsto je A = ¦4, 5, 6, 7, 8¦ i B = ¦1, 2, 3, 4, 7¦, imamo
1) A ∪ B = ¦1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8¦,
2) A ∩ B = ¦4, 7¦,
3) A`B = ¦5, 6, 8¦
4) A´B = ¦5, 6, 8, 1, 2, 3¦
Slika 3.
Definicija 8. Neka je A ⊂ B. Komplement skupa A u odnosu na skup B,
u oznaci C
B
A ili u daljem tekstu A, je skup svih elemenata skupa B koji
nisu elementi skupa A.
A = ¦x[x ∈ B ∧ x ∈ A¦ ili (∀x)(x ∈ A ⇐⇒ x ∈ B ∧ x / ∈ A).
2.2. Operacije sa skupovima 21
Teorema 8. Ako su A i B podskupovi nekog univerzalnog
4
skupa X tada
je:
1) A = A,
2) A ⊆ B ⇐⇒ B ⊆ A,
3) A∪ B = A∩ B,
4) A∩ B = A∪ B.
Primer 9. Dokazati tvrd¯enje 3) iz navedene teoreme.
Reˇsenje:
a)
x ∈ A∪ B ⇒ x / ∈ A∪ B
⇒ x / ∈ A∧ x / ∈ B
⇒ x ∈ A∧ x ∈ B
⇒ x ∈ A∩ B,
pa je
A∪ B ⊆ A∩ B,
i obrnuto
b)
x ∈ A∩ B ⇒ x ∈ A∧ x ∈ B
⇒ x / ∈ A∧ x / ∈ B
⇒ x / ∈ A∪ B
⇒ x ∈ A∪ B,
tj.
A∩ B ⊆ A∪ B.
Na osnovu definicije jednakosti skupova (definicija 1), iz a) i b) sledi tvrd¯enje.
Definicija 9. Ured¯en par (a, b) je par elemenata gde je a prvi, a b drugi
ele- ment para (bitan poredak). Element a se naziva i prva koordinata, a
element b druga koordinata.
4
Znaˇci da se njihovi komplementi definiˇsu u odnosu na taj skup.
22 Glava 2. Skupovi
Definicija 10. Dva ured¯ena para (a, b) i (c, d) su jednaka ako i samo ako
je a = c i b = d, tj.
(a, b) = (c, d) ⇐⇒ (a = c ∧ b = d).
Analogno se definiˇse ured¯ena n−torka (a
1
, a
2
, . . . , a
n
), kao i jednakost dve
n−torke.
Definicija 11. Dekartov (direktan) proizvod redom skupova A i B, u oznaci
A B, je skup svih ured¯enih parova (a, b) ˇcija je prva koordinata iz skupa
A, a druga iz skupa B.
A B = ¦(a, b)[a ∈ A ∧ b ∈ B¦
ili
(∀(a, b))((a, b) ∈ AB ⇐⇒ a ∈ A∧ b ∈ B).
Primer 10. Neka je A = ¦1, 2, 3¦, B = ¦a, b¦. Odrediti A B i B A.
Reˇsenje:
AB = ¦(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)¦ ,
B A = ¦(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)¦ .
Proizvodi AB i BA nisu uvek jednaki. Po definiciji je A∅ = ∅A = ∅,
dok je AB = B A samo ako je A = B.
Za tri proizvoljna skupa A, B i C vaˇzi
A B C = (A B) C
kao i
A
1
A
2
A
n
= ¦(a
1
, a
2
, ..., a
n
)[a
1
∈ A
1
∧ a
2
∈ A
2
∧ ∧ a
n
∈ A
n
¦ .
Napomenimo i da je
AA = A
2
(Dekartov kvadrat),
A
n−1
A = A
n
.
Primer 11. Neka su A, B, C proizvoljni skupovi. Dokazati da vaˇze slede´ce
skupovne jednakosti:
2.3. Zadaci 23
1) (A ∪ B) C = (A C) ∪ (B C),
2) (A ∩ B) C = (A C) ∩ (B C).
Reˇsenje: Pokaza´cemo samo prvu, dok se druga dokazuje analogno
(∀x, y), (x, y) ∈ (A ∪ B) C ⇐⇒ x ∈ (A ∪ B) ∧ y ∈ C
⇐⇒ (x ∈ A ∨ x ∈ B) ∧ y ∈ C
⇐⇒ (x ∈ A ∧ y ∈ C) ∨ (x ∈ B ∧ y ∈ C)
⇐⇒ (x, y) ∈ (A C) ∨ (x, y) ∈ (B C)
⇐⇒ (x, y) ∈ (A C) ∪ (B C).
2.3 Zadaci
1. Navesti skup A ˇciji su elementi brojevi 2, 4, 6, 8 na tri razliˇcita naˇcina.
2. Da li su skupovi X = ¦1, 2, a, b, d, b¦ i Y = ¦2, a, b, d, d, 4¦ jednaki?
3. Za dati skup A = ¦1, a, b, c, 3, d, 6¦ navesti jedan skup B, takav da je
A ⊂ B.
4. Za skupove A = ¦x[x ∈ Z ∧ [x[ < 6¦ i B = ¦x[x ∈ Z ∧ −2 < x < 5¦
na´ci:
1) A∪ B,
2) A∩ B,
3) A`B,
4) B`A,
5) (A`B) ∩ (A ∪ B)
i skupove predstaviti Venovim dijagramom.
5. Skup prirodnih brojeva N je pravi podskup skupa celih brojeva Z. Skup
celih brojeva je pravi podskup skupa racionalnih brojeva Q. Skupovi raciona-
lnih brojeva i iracionalnih brojeva I su disjunktni. Skup realnih brojeva R je
unija racionalnih i iracionalnih brojeva.
Tvrd¯enja pretstaviti odgovaraju´cim formulama, a potom ih pretstaviti Ve-
novim dijagramom.
24 Glava 2. Skupovi
6. Za skup A = ¦a, 1, b, 2, c, 3¦ na´ci P(A).
7. Neka su dati skupovi
A = ¦1, 3, 5, c, d, e, f¦, B = ¦1, e, 5, c¦,
C = ¦d, 5, 5, f, 6¦ i D = ¦1, 3, 5, c, f¦.
Ispitati koji su od skupova B, C i D podskupovi skupa A i za njih na´ci
komplement u odnosu na skup A.
8. Dokazati navedene teoreme iz ove glave.
9. Neka je A = ¦1, 3, 5¦, B = ¦2, 3, 4, 5¦. Odrediti AB i B A.
10. Dokazati:
1) A`(B`C) = (A`B) ∪ (A ∩ C),
2) A`B = A`(A ∩ B),
3) A`B = (A ∪ B)`B,
4) (A`B) ∩ (C`D) = (A ∩ C)`(B ∪ D),
5) (A`B)`C = A`(B ∪ C),
6) A ∩ (B`C) = (A ∩ B)`C.
11. Koje od skupovnih jednakosti su taˇcne:
1) (A`B) C = (A B)`(B C),
2) A (B`C) = (A B)`(A C),
3) A (B ∩ C) = (AB) ∪ (A C),
4) A (B ∪ C) = (AB) ∩ (A C).
Glava 3
Relacije
3.1 Pojam relacije i osobine
Definicija 1. n−arna relacija, u oznaci ρ, je svaki podskup Dekartovog
proizvoda n skupova.
Primer 1. Navesti neke primere relacija.
Reˇsenje:
1) ” manje od ” u skupu realnih brojeva,
2) ” deljivo sa ” u skupu celih brojeva,
3) ” leˇzi na ” izmed¯u taˇcaka i pravih u ravni.
U zavisnosti od broja n iz prethodne definicije razlikujemo: unarnu (n =
1), binarnu (n = 2), ternarnu (n = 3), relaciju.
Binarna relacija skupa A je svaki podskup skupa A
2
. Ako je ρ ⊂ A B i
(a, b) ∈ ρ, kaˇzemo da je a u relaciji ρ sa b i to oznaˇcavamo sa aρb.
Relacije moˇzemo predstaviti:
1) opisivanjem (tekstualno),
2) skupom,
3) pomo´cu grafa,
4) navod¯enjem matematiˇcko-logiˇckog uslova,
5) tabelarno.
25
26 Glava 3. Relacije
Predstavljanja 2), 3) i 5) koriste se samo u sluˇcaju relacija nad konaˇcnim
skupovima.
Primer 2. Neka je dat skup A = ¦4, 5, 6¦ i relacija ρ ⊆ A
2
data sa xρy ako
i samo ako je x manji od y. Predstaviti relaciju ρ na preostala ˇcetiri naˇcina.
Reˇsenje:
1) skupom: ρ = ¦(4, 5), (4, 6), (5, 6)¦,
2) pomo´cu grafa:
Slika 1.
3) navod¯enjem matematiˇcko-logiˇckog uslova:
ρ = ¦(x, y)[x, y ∈ A ∧ x < y¦,
4) tabelarno:
ρ 4 5 6
4 ⊥ · ·
5 ⊥ ⊥ ·
6 ⊥ ⊥ ⊥
gde prva kolona predstavlja x, a prva vrsta y.
Definicija 2. Neka je ρ ⊂ A
2
. Za relaciju ρ se kaˇze da je:
1) refleksivna ako (∀x ∈ A)(xρx),
2) simetriˇcna ako (∀x, y ∈ A)(xρy ⇒ yρx),
3) antisimetriˇcna ako (∀x, y ∈ A)(xρy ∧ yρx ⇒ x = y),
4) tranzitivna ako (∀x, y, z ∈ A)(xρy ∧ yρz ⇒ xρz).
3.1. Pojam relacije i osobine 27
Primer 3. Neka su na skupu A = ¦1, 2, 3, 4¦ definisane slede´ce relacije:
1) ρ
1
= ¦(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4)¦,
2) ρ
2
= ¦(1, 3), (2, 4), (3, 1), (4, 2), (1, 1)¦,
3) ρ
3
= ¦(1, 1), (2, 2), (3, 4), (2, 3)¦,
4) ρ
4
= ¦(1, 2), (2, 4), (1, 4), (4, 4)¦,
5) ρ
5
= ¦(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 3), (1, 3)¦,
6) ρ
6
= ¦(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 1)¦.
Ispitati svojstva binarnih relacija i prikazati prvu preko grafa.
Reˇsenje: 1) refleksivna,
Slika 2.
2) simetriˇcna; 3) antisimetriˇcna; 4) tranzitivna; 5) refleksivna, antisime−
triˇcna i tranzitivna; 6) refleksivna, simetriˇcna i tranzitivna.
Definicija 3. Unija binarnih relacija ρ
1
i ρ
2
, u oznaci ρ
1
∪ ρ
2
, je skup:
ρ
1
∪ ρ
2
= ¦(x, y)[(x, y) ∈ ρ
1
∨ (x, y) ∈ ρ
2
¦.
Definicija 4. Presek binarnih relacija ρ
1
i ρ
2
, u oznaci ρ
1
∩ ρ
2
, je skup:
ρ
1
∩ ρ
2
= ¦(x, y)[(x, y) ∈ ρ
1
∧ (x, y) ∈ ρ
2
¦.
Primer 4. Na skupu A = ¦1, 2, 3, 4, 5¦ za date relacije
ρ
1
= ¦(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 2)¦,
ρ
2
= ¦(5, 4), (4, 3), (1, 2), (2, 2), (1, 3)¦,
na´ci: ρ
1
∪ ρ
2
i ρ
1
∩ ρ
2
.
Reˇsenje:
28 Glava 3. Relacije
1) ρ
1
∪ ρ
2
= ¦(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 2), (5, 4), (4, 3), (2, 2)¦,
2) ρ
1
∩ ρ
2
= ¦(1, 2), (1, 3)¦.
Definicija 5. Inverzna binarna relacija relacije ρ, u oznaci ρ
−1
, je skup
svih onih i samo onih ured¯enih parova (y, x), za koje je (x, y) ∈ ρ
(y, x) ∈ ρ
−1
⇔ (x, y) ∈ ρ
Primer 5. Na skupu A = ¦a, b, c, d, e¦ za relaciju
ρ = ¦(a, d), (b, c), (b, d)¦
na´ci inverznu relaciju ρ
−1
.
Reˇsenje: ρ
−1
= ¦(d, a), (c, b), (d, b)¦.
Definicija 6. Binarna relacija ρ definisana na skupu A je relacija ekviva-
lencije ako je refleksivna, simetriˇcna i tranzitivna (RST).
Relaciju koja je refleksivna, antisimetriˇcna i tranzitivna nazivamo relacija
poretka (RAT).
Uobiˇcajena oznaka za relaciju ekvivalencije je simbol ” ∼ ” (tilda), dok je
za relaciju poretka ” ≤ ”.
Relacija za koju vaˇzi ρ = ∅ je poznata kao prazna relacija, a ako je ρ = A
2
,
onda je ρ puna relacija.
Primer 6. Na skupu prirodnih brojeva N zadata je relacija ρ na slede´ci
naˇcin:
xρ y ⇔ x je ˇcinilac od y.
Ispitati relaciju ρ.
Reˇsenje: Za svako x ∈ N, x je ˇcinilac od x. Ako je x ˇcinilac od y i y
ˇcinilac od x onda je x = y. Na kraju, ako je x ˇcinilac od y i y ˇcinilac od
z onda je x ˇcinilac od z. Na osnovu izloˇzenog data relacija ρ je refleksivna,
antisimetriˇcna i tranzitivna, pa je ovo relacija poretka.
Teorema 1. Za neprazan skup A, presek proizvoljne neprazne familije re-
lacija ekvivalencije jeste relacija ekvivalencije skupa A.
3.2. Klase ekvivalencije 29
Definicija 7. Skup A na kome je definisana relacija poretka ≤ naziva se
parcijalno ured¯en skup. Ako pored toga za svaka dva elementa x i y skupa A
vaˇzi i:
x ≤ y ∨ y ≤ x
kaˇzemo da su elementi x i y uporedivi, a da je skup A totalno ured¯en.
Definicija 8. Neka je ≤ relacija poretka na skupu A, S ⊂ A i x ∈ A.
Element a je majoranta (gornje ograniˇcenje) skupa S ako je x ≤ a za sve
x ∈ S. Ako je a ∈ S, onda a nazivamo maksimum skupa S.
Element a je minoranta (donje ograniˇcenje) skupa S ako je a ≤ x za sve
x ∈ S. Ako je a ∈ S, onda a nazivamo minimum skupa S.
Definicija 9. Neka je ≤ relacija poretka na skupu A. Element a ∈ S ⊂ A
nazivamo maksimalan element skupa S, ako ne postoji x ∈ S takav da je
a ≤ x i x = a, tj.
a ∈ S ⊂ A je maksimalan element skupa S ⇔ (∃x ∈ S)(a ≤ x ∧ x = a)
ili
a ∈ S ⊂ A je maksimalan element skupa S ⇔ (∀x ∈ S)(a ≤ x ⇒ x = a).
Analogno se definiˇse minimalni element skupa S.
Maksimum (minimum) skupa S i maksimalni (minimalni) element skupa
S su razliˇciti pojmovi. Skup moˇze imati viˇse maksimalnih (minimalnih)
elemenata.
Teorema 2. Ako skup ima maksimum (minimum) onda je on jedinstven.
Definicija 10. Totalno ured¯en skup je dobro ured¯en relacijom poretka ako
svaki njegov neprazan skup ima minimum.
3.2 Klase ekvivalencije
Definicija 11 Klasa ekvivalencije elemenata x ∈ A relacije ∼ definisana
na skupu A, u oznaci C
x
, je skup svih elemenata skupa A koji su u relaciji
∼ sa elementima x
C
x
= ¦y[x ∈ A∧ x ∼ y¦ .
Teorema 3. Neka je ∼ klasa ekvivalencije skupa A i C
x
klasa ekvivalencije
elementa x ∈ A. Tada je za proizvoljne a, b ∈ A
30 Glava 3. Relacije
1) a ∈ C
a
,
2) a ∼ b ⇔ C
a
= C
b
.
Primer 7. Neka je na skupu A definisana relacija ekvivalencije ”∼”. Tada
su svake dve klase ekvivalencije relacije ” ∼ ” ili jednake ili disjunktne.
Dokazati.
Reˇsenje: Neka su x, y ∈ A. Treba dokazati da je C
x
= C
y
ili C
x
∩C
y
= ∅.
Ako pretpostavimo da je C
x
∩ C
y
= ∅, tada treba dokazati da je C
x
= C
y
.
Neka vaˇzi naˇsa pretpostavka. Tada
(∃z ∈ A) z ∈ C
x
∩ C
y
⇒ z ∈ C
x
∧ z ∈ C
y
⇒ z ∼ x ∧ z ∼ y
⇒ x ∼ z ∧ z ∼ y
⇒ x ∼ y.
Prema tome, ako je z ∈ C
x
, onda je z ∼ x, ˇsto zajedno sa x ∼ y daje z ∼ y,
a odavde z ∈ C
y
. Pokazali smo da je C
x
⊆ C
y
. Sliˇcno dokazujemo i da je
C
y
⊆ C
x
, pa je tada C
x
= C
y
.
Zadatak se moˇze reˇsiti i primenom teoreme 3.
Definicija 12. Koliˇcnik skup relacije ” ∼ ”, definisane na skupu A, u oz-
naci A/

, je skup svih klasa ekvivalencije relacije ” ∼ ”
A/

= ¦C
x
[x ∈ A¦.
Primer 8. Neka je na skupu A = ¦−1, 0, 1, 2¦ definisana binarna relacija
ρ = ¦(x, y)[ [x[ = [y[ ¦.
Ispitati preko grafa da li je ovo relacija ekvivalencije i ako jeste odrediti
koliˇcniˇcki skup.
Reˇsenje:
Slika 3.
Poˇsto je ovo relacija ekvivalencije koliˇcniˇcki skup je:
A/

= ¦ ¦−1, 1¦, ¦0¦, ¦2¦ ¦.
3.3. Zadaci 31
3.3 Zadaci
1. Navesti primere unarne, binarne i ternarne relacije.
2. Neka je dat skup A = ¦a, b, c, d¦. Koje od datih relacija na skupu A :
1) ρ
1
= ¦(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, d)¦,
2) relacija ρ
2
zadata je grafom (slika 4)
Slika 4.
3)
ρ
3
= ¦(x, y)[x, y ∈ A ∧ x je po abecednom redu pre y ¦,
4) relacija ρ
4
zadata je tabelom:
ρ a b c d
a · · ⊥ ⊥
b ⊥ · · ·
c ⊥ ⊥ · ·
d · · ⊥ ⊥
su jednake?
3. Na skupu A = ¦a, 2, c, 4¦ date su relacije:
1) ρ
1
= ¦(a, 2), (c, 2), (a, c), (4, a)¦,
2) ρ
2
= ¦(4, 2), (2, 4), (a, c), (c, a)¦,
3) ρ
3
= ¦(c, c), (2, 2), (4, 4), (a, a)¦,
4) ρ
4
= ¦(d, 2), (4, 4), (c, a), (2, c)¦,
5) ρ
5
= ¦(c, c), (2, 2), (4, 4), (a, 2), (2, a), (a, d)¦.
32 Glava 3. Relacije
Ispitati svojstva binarnih relacija i prikazati ih grafom.
4. Napisati relaciju datu slede´com tabelom:
ρ 2 4 6 8
2 ⊥ · · ·
4 ⊥ · ⊥ ·
6 · · ⊥ ⊥
6 · · ⊥ ⊥
5. Na skupu A = ¦a, b, c, d, e¦ data je relacija ρ = ¦(a, a), (c, b), (e, d)¦.
Dopuniti relaciju ρ do:
1) relacije ekvivalencije,
2) relacije poretka.
6. Na skupu A = ¦a, b, c, d, e¦ za date relacije
ρ
1
= ¦(b, a), (c, e), (d, d), (e, d), (a, a)¦,
ρ
2
= ¦(b, b), (c, c), (a, b), (e, e), (b, a)¦,
na´ci: ρ
1
∪ ρ
2
i ρ
1
∩ ρ
2
.
7. Na skupu A = ¦1, 2, 3, 4¦ za relaciju
ρ = ¦(4, 1), (2, 3), (3, 1), (1, 1), (1, 4)¦
na´ci inverznu relaciju ρ
−1
.
8. Date su relacije:
1) ρ
1
= ¦(1, 1), (2, 2), (3, 3)¦
na skupu A = ¦1, 2, 3¦,
2) ρ
2
= ¦(1, 2), (4, 4), (3, 1), (2, 2), (1, 1), (3, 3), (1, 3), (3, 2), (2, 1), (2, 3)¦
na skupu A = ¦1, 2, 3, 4¦,
3) ρ
3
= ¦(1, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (2, 4), (4, 4), (3, 4)¦
na skupu A = ¦1, 2, 3, 4¦.
Ispitati osobine relacija. Za RST relacije na´ci koliˇcniˇcki skup, a za RAT
maksimalni (minimalni) element ako postoji.
9. Odrediti relaciju ekvivalencije ˇciji je koliˇcniˇcki skup:
A/

= ¦ ¦1, 3¦, ¦2, 4, 5¦, ¦7, 6¦ ¦.
Glava 4
Preslikavanje (funkcija)
4.1 Definicija preslikavanja
Definicija 1. Neka je X neprazan skup. Binarnu relaciju f ⊆ X Y
nazivamo preslikavanje (funkcija
1
) skupa X u skup Y , u oznaci f : X →
Y (ili X
f
→Y ), ako svakom elementu x ∈ X odgovara jedan i samo jedan
element y ∈ Y takav da je (x, y) ∈ f, tj.
f : X → Y ⇐⇒ (∀x ∈ X)(∀y, z ∈ Y ) ((x, y) ∈ f ∧ (x, z) ∈ f ⇒ y = z) .
Pojam preslikavanja (funkcije) spada u fundamentalne pojmove mate-
matike. Jasno je da se i ovde, kao kod relacija, radi o uspostavljanju
odred¯enih veza izmed¯u elemenata dva skupa. Svakako, i ove veze imaju neke
svoje osobenosti. Kod relacija smo imali da jedan element skupa X moˇze biti
povezan sa viˇse razliˇcitih elemenata skupa Y , dok kod preslikavanja imamo
da je jedan element skupa X u vezi sa najviˇse jednim elementom skupa Y .
Uz to se pretpostavlja da je svaki element skupa X u vezi sa nekim eleme-
ntom skupa Y .
ˇ
Cinjenicu da (x, y) ∈ f moˇzemo simboliˇcki zapisati i sa y = f(x). Element
f(x) skupa Y se naziva vrednost preslikavanja f u taˇcki x. Uobiˇcajeno je,
mada i pogreˇsno, da se preslikavanje f identifikuje sa vrednosti tog pres-
likavanja u taˇcki x, tj. sa f(x). Tako, na primer, kaˇzemo ”preslikavanje
sin x”, a treba re´ci ”preslikavanje sin”. Ovo ”nekorektno” izraˇzavanje je
ˇcesto podesno i zato ga primenjujemo bez ustruˇcavanja.
1
Napomenimo da ako se pridrˇzavamo preciznih matematiˇckih definicija pojam pre-
slikavanja i pojam funkcije nisu isti pojmovi. Dodatna objaˇsnjenja prevazilaze predmet
ovog udˇzbenika.
33
34 Glava 4. Preslikavanje (funkcija)
Primer 1. Neka su dati skupovi X = ¦1, 2, 3¦ i Y = ¦a, b, c¦. Neka su sada
f
1
, f
2
i f
3
podskupovi skupa X Y definisani sa :
1) f
1
= ¦(1, a), (2, c), (3, c)¦,
2) f
2
= ¦(1, b), (1, c), (2, d), (3, a)¦,
3) f
3
= ¦(2, c), (3, b)¦.
Koji od navedenih podskupova su preslikavanja?
Reˇsenje: Uoˇcavamo, imaju´ci na umu definiciju preslikavanja, da je f
1
preslikavanje skupa X u skup Y , dok f
2
i f
3
to nisu. f
2
ne ispunjava taj
uslov jer je (1, b) ∈ f
2
i (1, c) ∈ f
2
, tj. elementu 1 ∈ X odgovaraju elementi
b, c ∈ X. Kod f
3
imamo da je 1 ∈ X, a da nema sliku u Y , tj. f
3
(1) ne
postoji. Znamo da definicija preslikavanja obezbed¯uje da jedan original ima
taˇcno jednu sliku, ali je dopuˇsteno da dva razliˇcita originala imaju istu sliku
(f
1
(2) = f
1
(3) = c).
Definicija 2. Skup ured¯enih parova (x, f(x)) pretstavljen taˇckama u koo-
rdinatnom sistemu naziva se grafik funkcije f.
Elemente skupa X koji se preslikavaju u skup Y nazivamo originali ili
likovi, a elemente f(x) ∈ Y nazivamo slike originala x. Sam skup X nazi-
vamo skup originala ili domen od f, dok slike elemenata x nazivamo skup
vrednosti preslikavanja f ili kodomen za f.
Skup svih slika preslikavanja f : X → Y oznaˇcavamo sa f(X), tj. sa
f(X) = ¦f(x)[x ∈ X¦. Prema definiciji preslikavanja sledi da je f(X) ⊂ Y .
Preslikavanje f : X → Y , tj. f = ¦(x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
), ...¦ moˇzemo oznaˇciti i
na slede´ci naˇcin:
f =

x
1
x
2
...
y
1
y
2
...

.
U prvoj vrsti su elementi skupa X (originali), a u drugoj odgovaraju´ce slike
iz skupa Y .
Primer 2. Za skupove X i Y iz predhodnog primera navesti jedan primer
preslikavanja f : Y −→ X.
Reˇsenje:
f =

a b c
3 2 3

.
4.2. Vrste preslikavanja 35
Primer 3. Neka je f : R →R preslikavanje skupa realnih brojeva u samog
sebe i neka je definisano sa
f = ¦(x, x
2
)[x ∈ R¦.
Objasniti reˇcima navedeno preslikavanje.
Reˇsenje: Ovo znaˇci da se svakom realnom broju x dodeljuje kao slika
njegov kvadrat x
2
. Zavisnost izmed¯u originala x i odgovaraju´ce slike y data
je odred¯enim zakonom pridruˇzivanja. Ovaj zakon moˇzemo iskazati formulom
f(x) = x
2
, tj. y = x
2
. Tada za funkciju f kaˇzemo da je zadata analitiˇcki,
tj. da je to analitiˇcki prikaz realne funkcije.
Svakako, funkcije se zadaju analitiˇcki ukoliko je to mogu´ce. Za ove funkcije,
ˇciji su domen i kodomen skupovi realnih brojeva kaˇzemo i da su numeriˇcke
funkcije. Za kodomen se kod njih uzima maksimalan podskup skupa realnih
brojeva na kome je definisana formula kojom je zadata funkcija, odnosno
skup svih realnih brojeva x za koje f(x) ima smisla u skupu realnih brojeva
(f(x) ∈ R).
4.2 Vrste preslikavanja
Definicija 3. Preslikavanje f : X → Y je preslikavanje skupa X ”na”
skup Y (sirjektivno preslikavanje), u oznaci f : X
na
−→ Y , ako je f(X) = Y ,
tj.
f : X
na
−→ Y ⇐⇒ f(X) = Y
ili
(∀y ∈ Y )(∃x ∈ X)(y = f(x)).
Primer 4. Navesti dva primera preslikavanja ”na”.
Reˇsenje:
1) Neka je f : R → R, pri ˇcemu je
f = ¦(x, y)[x ∈ R∧ y = x
3
¦
Navedeno preslikavanje (funkcija) je ”na” i x je nezavisno promenljiva
ili argument, a y je zavisno promenljiva.
2) Preslikavanje skupa X = ¦1, 2, 3, 4¦ na skup Y = ¦a, b, c¦ koje je
zadato sa
f =

1 2 3 4
a b a c

.
36 Glava 4. Preslikavanje (funkcija)
Definicija 4. Preslikavanje f : X −→ Y je ”jedan - jedan” (obostrano-
jednoznaˇcno ili injektivno) preslikavanje, u oznaci f : X
1−1
−→Y , ako razliˇcitim
originalima odgovaraju razliˇcite slike
(∀x
1
, x
2
∈ X)(x
1
= x
2
⇒ f(x
1
) = f(x
2
))
tj.
(∀x
1
, x
2
∈ X)(f(x
1
) = f(x
2
) ⇒ x
1
= x
2
).
Primer 5. Navesti dva primera preslikavanja ”1-1”.
Reˇsenje:
1) Neka je f : R → R, pri ˇcemu je
f(x) = 5x −1.
Tada je zaista
f(x
1
) = f(x
2
) ⇒ 5x
1
−1 = 5x
2
−1 ⇒ 5x
1
= 5x
2
⇒ x
1
= x
2
.
2) Neka je A = ¦1, 2, 3, 4¦, B = ¦a, b, c, d¦. Tada je preslikavanje f :
A → B dato sa
f =

1 2 3 4
b a d c

”1-1” preslikavanje.
Definicija 5. Ako je preslikavanje f : X −→ Y ”1-1” i ”na” tada kaˇzemo
da je f bijektivno preslikavanje (bijekcija).
Primer 6. Navesti primer bijektivnog preslikavanja f skupa X = ¦1, 3, 5, 7¦
na skup Y = ¦a, b, c, d¦.
Reˇsenje:
f =

1 3 5 7
a c b d

Definicija 6. Bijektivno preslikavanje f : X → X skupa X na samog
sebe zovemo i transformacija skupa X. Ako je X konaˇcan skup, onda za
bijektivno preslikavanje f : X → X kaˇzemo da je permutacija skupa
X. Ukoliko je (∀x ∈ X)(f(x) = x) preslikavanje nazivamo identiˇcko i
oznaˇcavamo ga sa I
X
.
4.3. Proizvod preslikavanja, inverzno preslikavanje 37
Definicija 7. Preslikavanje f : X → Y je konstantno preslikavanje ako se
svi elementi skupa X preslikavaju u jedan i samo jedan element skupa Y , tj.
(∀x ∈ X) (∃c ∈ Y ) f(x) = c .
Definicija 8. Neka su data dva skupa X i Y . Skupovi X i Y su ekviva-
lentni, u oznaci X ∼ Y , ako postoji bijekcija skupa X na skup Y. Za takve
skupove se joˇs kaˇze da su ekvipotentni (jednakobrojni), odnosno da imaju
istu kardinalnost (card(X) = card(Y ))
2
.
Definicija 9. Neka je dat skup X i njegov pravi podskup X

(X

⊂ X). Za
skup X kaˇzemo da je beskonaˇcan ako je ekvivalentan nekom svom pravom
podskupu X

. U protivnom, skup X je konaˇcan.
Primer 7. Da li je skup svih prirodnih brojeva N beskonaˇcan?
Reˇsenje: Skup N je beskonaˇcan, jer je ekvivalentan svom pravom pod-
skupu P = ¦2, 4, 6, ..., 2n, ...¦. Zaista, postoji bijekcija f : N −→ P defi-
nisana formulom f(x) = 2x.
Definicija 10. Za skup X kaˇzemo da je prebrojiv skup ako je ekvivalentan
skupu prirodnih brojeva.
Primer 8. Navesti jedan prebrojiv skup.
Reˇsenje: Na osnovu prethodnog zadatka, poˇsto je funkcija f(x) = 2x
bijekcija, skup svih parnih brojeva je prebrojiv.
4.3 Proizvod preslikavanja, inverzno preslikavanje
Definicija 11. Neka su data tri neprazna skupa X, Y i Z i neka su data
preslikavanja g : X −→ Y i f : Y −→ Z. Tada za preslikavanje h : X −→
Z odred¯eno sa (∀x ∈ X) h(x) = f(g(x)), a u oznaci h = f ◦ g kaˇzemo da je
proizvod (slaganje, kompozicija) preslikavanja f i g. Funkcija h je sloˇzena
funkcija.
Primer 9. Neka su dati skupovi X = ¦1, 2, 3¦, Y = ¦a, b¦ i Z = ¦d, e, k¦,
kao i preslikavanje
2
O tome ´ce viˇse reˇci biti u metodici matematike.
38 Glava 4. Preslikavanje (funkcija)
g =

1 2 3
a b b

f =

a b
e k

Na´ci proizvod preslikavanja h = f ◦ g.
Reˇsenje:
h = f ◦ g =

a b
e k

1 2 3
a b b

= f(g(x)) =

1 2 3
e k k

.
Primer 10. Za preslikavanja f(x) = 4x −6 i g(x) = 3x
2
+ 4x na´ci:
1) f(g(x)) =?
2) g(−10x + 5f(x)) =?
Reˇsenje:
1) f(g(x)) = f(3x
2
+ 4x) = 4(3x
2
+ 4x) −6 = 12x
2
+ 16x −6.
2) g(−10x+5f(x)) = g(−10x+5(4x−6)) = g(10x−30) = 3(10x−30)
2
+
4(10x −30) = 300x
2
−1760x + 2580.
Teorema 1. Kompozicija preslikavanja nije komutativna. ( Komutativnost
ne vaˇzi ˇcak ni tada kada je f : X → Y i g : Y → X ).
Primer 11. Neka su data preslikavanja f : X → Y, g : Y → Z i h : Z → S.
Tada vaˇzi da je
(h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f).
Reˇsenje: ((h ◦ g) ◦ f : X → S kao i h ◦ (g ◦ f) : X → S
(h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f)
1)
(∀x ∈ X) ((h ◦ g) ◦ f) (x) = h ◦ g(f(x)) = h(g(f(x)))
⇒ ((h ◦ g) ◦ f) (x) = h(g(f(x)))
4.3. Proizvod preslikavanja, inverzno preslikavanje 39
2)
(∀x ∈ X) (h ◦ (g ◦ f))(x) = h((g ◦ f)(x)) = h(g(f(x)))
⇒ (h ◦ (g ◦ f)) (x) = h(g(f(x))).
Iz 1) i 2) sledi tvrd¯enje.
Definicija 12. Neka je f : X → Y bijektivno preslikavanje, a I
X
identiˇcko
preslikavanje skupa X. Preslikavanje f
−1
: Y −→ X, koje ima osobinu da
je f
−1
◦ f = I
X
, nazivamo inverzno preslikavanje preslikavanja f.
Primer 12. Neka je f preslikavanje R −→ R odred¯eno formulom f(x) =
3x −2. Na´ci inverzno preslikavanje.
Reˇsenje: Za nalaˇzenje inverznog preslikavanja potrebno je najpre utvrditi
da je dato preslikavanje ”na” i ”1−1” preslikavanje. Poˇsto je (∀y ∈ R)(∃x ∈
R)(y = f(x)) navedeno preslikavanje je ”na”. Pokaˇzimo da je i ”1−1”. Treba
pokazati da iz f(x
1
) = f(x
2
) ⇒ x
1
= x
2
. U konkretnom primeru imamo da
je za x
1
f(x
1
) = 3x
1
− 2, a za x
2
je f(x
2
) = 3x
2
− 2. Poˇstuju´ci jednakost
f(x
1
) = f(x
2
), dobijamo da je 3x
1
−2 = 3x
2
−2 ⇒ 3x
1
= 3x
2
⇒ x
1
= x
2
,
tj. iz f(x
1
) = f(x
2
) ⇒ x
1
= x
2
za sve x
1
, x
2
∈ R, ˇsto znaˇci da
je f ”1-1” preslikavanje. Kako smo utvrdili neophodan uslov, to sada
prelazimo na odred¯ivanje formule za f
−1
. U tom cilju polazimo od je-
dnakosti f
−1
(f(x)) = x, a ˇsto nas dovodi do jednaˇcine posebne vrste, do tzv.
funkcionalne jednaˇcine, jer je nepoznata funkcija. Reˇsavamo je na slede´ci
naˇcin: za izraz 3x−2 uvodimo novi izraz, na primer a, tj. a = 3x−2. Sada,
reˇsavanjem te jednaˇcine po x dobijamo da je:
f
−1
(3x −2) = x ⇒

a = 3x −2 ⇒ a + 2 = 3x ⇒
a + 2
3
= x

⇒ f
−1
(a) =
a + 2
3
,
tj. ako koristimo uobiˇcajenu oznaku x, ima´cemo da je inverzna funkcija
datoj funkcija
f
−1
(x) =
x + 2
3
.
40 Glava 4. Preslikavanje (funkcija)
4.4 Zadaci
1. Neka su dati skupovi X = ¦2, 4, 6, 8¦ i Y = ¦a, b, c, d¦. Koji od navedenih
podskupova f, g i h skupa X Y definisani sa :
1) f = ¦(2, d), (4, c), (8, b), (4, a)¦,
2) g = ¦(4, b), (6, c), (8, d)¦,
3) h = ¦(2, a), (4, b), (6, c), (8, a)¦.
su preslikavanja?
2. Da li su preslikavanja f = x
2
− 2 i g =
x −1
x −2
na skupu racionalnih
brojeva preslikavanja ”na”?
3. Da li su preslikavanja f = 3x − 2x
3
i g =
4
x
2
−2
na skupu racionalnih
brojeva preslikavanja ”na” ili ”1-1”?
4. Da li su preslikavanja iz prethodna dva zadatka na skupu racionalnih
brojeva bijekcije?
5. Da li je preslikavanje f : X → Y , gde su skupovi X = ¦a, b, c, d¦ i
Y = ¦5, 6, 7, 8, 9¦, dato sa
f =

d b a c
7 5 6 9

bijekcija?
6. Na skupu X¦a, b, 1, 2¦ definisati jedno identiˇcko preslikavanje.
7. Data su preslikavanja f(x) = 3x−4 i g(x) = 4x
3
−3x na skupu raciona-
lnih brojeva. Na´ci
1) (f ◦ g)(x),
2) (g ◦ f)(x),
3) (f ◦ g
2
)(x),
4) g(4x −3f(x)).
8. Neka je preslikavanje f : Q −→ Q dato sa f(x) = 7 + 8x. Da li je
preslikavanje bijekcija, a ako jeste na´ci inverzno.
Glava 5
Algebarske strukture
5.1 Definicija operacije
Definicija 1. Neka je A neprazan skup i n ≥ 1 prirodan broj. Pod n -
arnom operacijom ω na nepraznom skupu A podrazumevamo preslikavanje
f : A
n
→ A. Pri tome za svako a
1
, a
2
, ..., a
n
∈ A postoji jedno a
n+1
∈ A,
tako da je ((a
1
, ..., a
n
), a
n+1
) ∈ ω, tj. ω(a
1
, ..., a
n
) = a
n+1
.
Broj n odred¯uje tzv. arnost ili rang operacije ω.
Specijalno za n = 1 imamo unarnu a za n = 2 imamo binarnu operaciju.
Kod binarnih operacija domen je A
2
(skup ured¯enih parova ˇcije su kompo-
nente elementi skupa A). Ako elemente domena obeleˇzimo sa u, a elemente
kodomena A sa z, tada odnos izmed¯u njih zapisujemo sa ω(u) = z. Dakle,
svakom paru elemenata x, y ∈ A pridruˇzuje se jedan element z ∈ A takav
da je ω(x, y) = z, ˇsto zapisujemo sa xωy = z. Same binarne operacije
obeleˇzavamo uglavnom sa +, , ∗, ◦ ili na neki drugi naˇcin. Tako umesto
ω(x, y) piˇsemo npr. x ∗ y, tj. x ∗ y = z.
Primer 1. Navesti primere unarne, binarne, ternarne i n-arne operacije.
Reˇsenje:
1) Unarna: Operacija ω(x) = −x na skupu celih brojeva Z.
2) Binarna: Na skupu celih brojeva Z imamo operacije zbira ω
1
(x, y) =
x +y i proizvoda ω
2
(x, y) = x y.
3) Ternarna: Na skupu celih brojeva definiˇsimo operaciju ω na slede´ci
naˇcin ω(x, y, z) = x +y −z.
41
42 Glava 5. Algebarske strukture
Ova ista operacija na skupu prirodnih brojeva N nije ternarna ope-
racija, jer recimo ω(2, 3, 7) nije prirodan broj.
4) n-arna: Na skupu prirodnih brojeva N moˇze se definisati operacija na
slede´ci naˇcin : svakoj ured¯enoj n-torci prirodnih brojeva pridruˇzujemo
njihov najve´ci zajedniˇcki delilac.
Definicija 2. Parcijalna (delimiˇcna) binarna operacija skupa A je preslika-
vanje nekog pravog podskupa skupa A
2
u skup A.
Primer 2. Navesti primere delimiˇcne (parcijalne, uslovne) operacije.
Reˇsenje: Deljenje je delimiˇcna operacija u skupu racionalnih brojeva Q,
jer je izraz
x
y
definisan pod uslovom da je y = 0.
Operacije se prikazuju pomo´cu Kelijevih tablica. Slede´ca Kelijeva tablica
definiˇse jednu binarnu operaciju ∗ na skupu ¦a, b¦:
∗ a b
a a b
b a a
Prema ovoj tablici je: a ∗ a = a, a ∗ b = b, b ∗ a = a i b ∗ b = a.
Kada je na skupu definisana jedna ili viˇse operacija, tada kaˇzemo da je
zadata algebarska struktura.
Definicija 3. Za skup A ⊆ X kaˇzemo da je zatvoren u odnosu na operaciju
◦ definisanu na skupu X ako je
(∀x, y ∈ A) (x ◦ y ∈ A) .
Primer 3. Da li je svaki neprazan podskup A skupa prirodnih brojeva N
zatvoren u odnosu na operaciju NZS (najmanji zajedniˇcki sadrˇzilac)? Na−
vesti joˇs neke primere.
Reˇsenje: Jeste, jer je ispunjen uslov (∀x, y ∈ A) x NZS y ∈ A. Skup
svih parnih celih brojeva zatvoren je u odnosu na operacije ”+”. Med¯utim,
to ne vaˇzi za skup neparnih celih brojeva.
5.2. Grupoid 43
5.2 Grupoid
Definicija 4. Neka je A neprazan skup. Ured¯enu dvojku (A, ◦) nazivamo
grupoid ako je skup A zatvoren u odnosu na operacija ◦ tj.
(∀x, y)(x, y ∈ A ⇒ x ◦ y ∈ A).
Definicija 5. Neka su na skupu A definisane dve binarne operacije ◦ i ∗.
Kaˇzemo da je operacija ◦ levo distributivna u odnosu na operaciju ∗ ako je
(∀x, y, z ∈ A) x ◦ (y ∗ z) = (x ◦ y) ∗ (x ◦ z) .
Operacija ◦ je desno distributivna u odnosu na operaciju ∗ ako je
(∀x, y, z ∈ A) (y ∗ z) ◦ x = (y ◦ x) ∗ (z ◦ x) .
Za operaciju ◦ kaˇzemo da je distributivna u odnosu na operaciju ∗ ako je i
levo i desno distributivna u odnosu na operaciju ∗.
Definicija 6. Neka je (A, ◦) grupoid. Tada
ako vaˇzi onda je grupoid A
(∀x ∈ A)(∀z ∈ A)(∀y ∈ A)
x ◦ (y ◦ z) = (x ◦ y) ◦ z asocijativan
(∃e ∈ A)(∀x ∈ A)(x ◦ e = e ◦ x = x) sa jedinicom e
(ili sa neutralnim elementom)
(∃0 ∈ A)(∀x ∈ A)(x ◦ 0 = 0 ◦ x = 0) sa nulom 0
(∀x ∈ A)(∀y ∈ A)(x ◦ y = y ◦ x) komutativan (ili Abelov)
(∀x ∈ A)(∀y ∈ A)(∀z ∈ A)
x ◦ (y ◦ z) = (x ◦ y) ◦ (x ◦ z) distributivan
(x ◦ y) ◦ z = (x ◦ z) ◦ (y ◦ z)
(∀x ∈ A)(x ◦ x = x) idempotentan
(∀x ∈ A)(∀y ∈ A)(∀z ∈ A)
x ◦ y = x ◦ z ⇒ y = z kancelativan
y ◦ x = z ◦ x ⇒ y = z
44 Glava 5. Algebarske strukture
Primer 4. Ako za operaciju ◦ postoji neutralni element, tada je on jedi-
nstven. Dokazati.
Reˇsenje: Pretpostavimo da postoje dva neutralna elementa e i e
1
(e =
e
1
). Tada je (e ◦ e
1
= e
1
◦ e = e ∧ e
1
◦ e = e ◦ e
1
= e
1
) ⇒ e = e
1
ˇsto je
protivureˇcno pretpostavci da je e = e
1
.
Primer 5. Za operacije sabiranje i mnoˇzenje u skupu celih brojeva Z odre-
diti neutralne elemente.
Reˇsenje: To su brojevi 0 i 1 redom.
Definicija 7. Za element x grupoida (A, ◦) sa jediniˇcnim elementom e, el-
ement x
−1
je inverzni ako vaˇzi:
x ◦ x
−1
= x
−1
◦ x = e.
Primer 6. Neka je na skupu A definisana neka asocijativna operacija za
koju postoji neutralni element e. Ako pri tom postoji i inverzni element x
−1
elementa x ∈ A, tada je on jedinstven. Dokazati.
Reˇsenje: Dokaz izvodimo polaze´ci od protivureˇcne pretpostavke. Neka
postoje dva inverzna elementa x
−1
1
i x
−1
2
(x
−1
1
= x
−1
2
) elementa x. Tada je

x
−1
1
◦ x

◦ x
−1
2
= e ◦ x
−1
2
= x
−1
2
∧ x
−1
1

x ◦ x
−1
2

= x
−1
1
◦ e = x
−1
1
.
Kako je operacija ◦ asocijativna, to je i

x
−1
1
◦ x

◦ x
−1
2
= x
−1
1

x ◦ x
−1
2

,
a ˇsto znaˇci da je i x
−1
1
= x
−1
2
, ˇsto je protivreˇcno pretpostavci da je x
−1
1
= x
−1
2
.
5.3 Grupa, prsten, polje
Definicija 8. Grupoid (A, ◦) nazivamo polugrupa (ili semigrupa) ako je
ope- racija ◦ asocijativna.
Definicija 9. Polugrupu (A, ◦) nazivamo grupa ako ona ima neutralni ele-
ment i ako svaki element ima inverzni.
Teorema 1. Neka je (A, ◦) grupa. Tada je za sve x, y, z ∈ A
x ◦ y = x ◦ z ∧ y ◦ a = z ◦ a ⇒ y = z.
5.3. Grupa, prsten, polje 45
Teorema 2. Neka je (A, ◦) grupa. Tada za sve a, b ∈ A jednaˇcine
a ◦ x = b i y ◦ a = b
imaju jedinstveno reˇsenje po x i po y.
Definicija 10. Grupu (A, ◦) nazivamo komutativna ili Abelova grupa ako
je operacija ◦ komutativna.
Primer 7. Navesti primer polugrupe i komutativne grupe.
Reˇsenje:
1) Grupoid (N, +) je polugrupa.
2) Grupoid (Z, +) je komutativna grupa, a (Z, ) nije grupa. Takod¯e,
(Q, +) je komutativna grupa, a (Q, ) nije grupa.
Primer 8. Na skupu A = ¦e, a, b, c¦ ispitati osobine algebarske strukture
(A, ◦), gde je operacija ◦ data tablicom:
◦ e a b c
e e a b c
a a e c b
b b c e a
c c b a e
Reˇsenje:
1) Iz tablice se neposredno proverava da je (∀x, y ∈ A) (x ◦ y ∈ A) pa je
skup A zatvoren u odnosu na operaciju ◦. Sledi da je (A, ◦) grupoid.
2) Operacija ◦ je asocijativna. Na primer
a ◦ (b ◦ c) = a ◦ a = e = c ◦ c = (a ◦ b) ◦ c.
Sledi da je (A, ◦) polugrupa.
3) Poˇsto je e ◦ e = e, e ◦ a = a ◦ e = a, e ◦ b = b ◦ e = b i e ◦ c = c ◦ e = c
imamo da je element e jediniˇcni element grupoida (A, ◦).
4) Svaki element x ∈ A ima svoj inverzni x
−1
i on je x
−1
= x.
46 Glava 5. Algebarske strukture
5) Operacija ◦ je komutativna, jer je: a ◦ b = c = b ◦ a, a ◦ c = b = c ◦ a i
b ◦ c = a = c ◦ b.
Na osnovu 2), 3), 4) i 5) imamo da je (A, ◦) komutativna grupa.
Definicija 11. Ured¯enu trojku (A, ∗, ◦), gde je A neprazan skup, a ∗ i ◦ dve
binarne operacije skupa A nazivamo prsten, ako je
1. (A, ∗) Abelova grupa
2. (A, ◦) polugrupa
3. ◦ distributivna u odnosu na ∗.
Primer 9. Na skupu A = ¦0, 1, 2, 3¦ date su operacije ∗ i ◦ tablicama:
∗ 0 1 2 3
0 0 1 2 3
1 1 2 3 0
2 2 3 0 1
3 3 0 1 2
◦ 0 1 2 3
0 0 0 0 0
1 0 1 2 3
2 0 2 0 2
3 0 3 2 1
Dokazati da je (A, ∗, ◦) prsten.
Reˇsenje: Struktura (A, ∗, ◦) je prsten ako vaˇzi:
1) struktura (A, ∗) komutativna grupa,
2) struktura (A, ◦) polugrupa,
3) ◦ distributivna u odnosu na ∗.
1) a) Iz tablice se uoˇcava da je (∀x, y ∈ A) (x ∗ y ∈ A) pa je skup A
zatvoren u odnosu na operaciju ∗. Sledi da je (A, ∗) grupoid.
b) Operacija ∗ je asocijativna. Na primer
0 ∗ (1 ∗ 2) = 0 ∗ 3 = 3 = 1 ∗ 2 = (0 ∗ 1) ∗ 2.
Sledi da je (A, ∗) polugrupa.
c) Poˇsto je 0∗0 = 0, 0∗1 = 1∗0 = a, 0∗2 = 2∗0 = 2 i 0∗3 = 3∗0 = 3
imamo da je element e

= 0 jediniˇcni element grupoida (A, ∗).
5.3. Grupa, prsten, polje 47
d) Svaki element x ∈ A ima svoj inverzni x
−1
i to: za x = 0 inverzni
je x
−1
= 0, za x = 1 inverzni je x
−1
= 3, za x = 2 inverzni je
x
−1
= 2.
e) Operacija ∗ je komutativna jer je: 1∗2 = 3 = 2∗1, 1∗3 = 0 = 3∗1
i 2 ∗ 3 = 1 = 3 ∗ 2.
Na osnovu b), c), d) i e) imamo da je (A, ∗) komutativna grupa.
2) struktura (A, ◦) polugrupa,
a) Iz tablice se uoˇcava da je (∀x, y ∈ A) (x ◦ y ∈ A) pa je skup A
zatvoren u odnosu na operaciju ◦. Sledi da je (A, ◦) grupoid.
b) Operacija ◦ je asocijativna. Na primer
3 ◦ (1 ◦ 2) = 3 ◦ 2 = 2 = 1 ◦ 2 = (3 ◦ 1) ◦ 2.
Sledi da je (A, ∗) polugrupa.
c) Imamo da je 2 ◦ 2 = 0 i 2 = 0.
Na osnovu b) i c) imamo da je (A, ◦) najviˇse polugrupa.
3) Da je ◦ distributivna u odnosu na ∗ proveravamo zamenom direktno
iz tablica.
Definicija 12. Prsten (A, ∗, ◦) zovemo polje, ako je (A`¦e

¦, ◦) Abelova
grupa, gde je e

neutralni element operacije ◦.
Primer 10. Navesti primere algebarskih struktura koje su prsten i polje.
Reˇsenje:
1) (Z, +, ) je prsten celih brojeva.
2) (Q, +, ) je polje racionalnih brojeva.
Definicija 13. Preslikavanje f : A → B se naziva homomorfizam strukture
(A, ◦) u (B, ) ako vaˇzi:
(∀x, y ∈ A) ( f(x ◦ y) = f(x) f(y) ).
Ako je uz to preslikavanje f(x) bijekcija, onda se naziva izomorfizam. Ovako
preslikavanje definisano na istoj algebarskoj strukturi se naziva automo-
rfizam.
48 Glava 5. Algebarske strukture
5.4 Zadaci
1. Da li su strukture (N, −) i (N, :) grupoidi?
2. Za a, b ∈ N date su operacije:
1) a ◦ b =
−b + 4
a + 12
,
2) a ◦ b = a + 4b,
3) a ◦ b = 12 −ab.
Ispitati komutativnost i asocijativnost navedenih operacija. Izraˇcunati: −1◦
−2, 4 ◦ 9 i −12 ◦ 9.
3. Neka je na skupu N
0
definisana operacija ∗ sa: a ∗ b = a + 3b. Ispitati
da li postoji jediniˇcni element.
4. Na skupu A = ¦a, b, c¦ data je operacija ◦
◦ a b c
a a b c
b b c a
c c a b
Koji od elemenata iz skupa A ima inverzni element? Da li je operacija ◦
komutativna?
5. Na skupu A = ¦a, b, c, d¦ date su operacije ∗ i ◦ tablicama:
∗ a b c d
a a x
1
c d
b b c x
2
a
c x
3
d a b
d d a b x
4
◦ a b c d
a a a y
1
a
b a y
2
c d
c y
3
c a c
d a d c y
4
Odrediti x
i
, y
i
∈ A; i = 1, 2, 3, 4, tako da je algebarska struktura (A, ∗, ◦)
prsten.
6. Neka je (Z, +, ) prsten celih brojeva i (¦0, 1¦, +, ) polje. Preslikavanje
f : Z → ¦0, 1¦, za n ∈ Z, dato je sa
f(x) =

1, x = 2n
0, x = 2n + 1
Ispitati da li je f(x) homomorfizam.
Glava 6
Skupovi brojeva
6.1 Prirodni brojevi
Sluˇze´ci se intuitivnim pristupom, moˇzemo re´ci da je prirodan broj x svaki
element x ∈ N, gde je skup N dat sa
N = ¦1, 2, 3, 4, . . .¦
ˇ
Cesto u praksi skup prirodnih brojeva proˇsirujemo (dodajemo nove ele-
mente) sa brojem 0 i tada ga oznaˇcavamo sa N
0
. Kao ˇsto je poznato,
na proˇsirenom skupu prirodnih brojeva N
0
za operacije sabiranja (+) i
mnoˇzenja () vaˇzi:
x +y = y +x x y = y x komutativnost
(x +y) +z = x + (y +z) (x y) z = x (y z) asocijativnost
x + 0 = x x 1 = x jediniˇcini element
x (y +z) = x y +x z distributivnost
(y +z) x = y x +z x u odnosu na +
Intuitivno zasnivanje nauˇcne teorije moˇze dovesti do protivreˇcnosti. Ovaj
nedostatak se prevazilazi aksiomatskim zasnivanjem nauˇcnih teorija, ˇsto
´cemo pokazati na primeru skupa prirodnih brojeva.
U aksiomatski zasnovanoj teoriji kre´ce se od osnovnih pojmova i aksioma.
Osnovni pojmovi se ne definiˇsu i o njima jednostavno postoji samo intuitivna
predstava. Pojmovi koji nisu osnovni nazivaju se izvedeni pojmovi. Osobine
pojmova (osnovnih i izvedenih) iskazujemo pomo´cu tvrd¯enja. Aksiome su
49
50 Glava 6. Skupovi brojeva
tvrd¯enja koja ne dokazujemo, ve´c ih prihvatamo kako su navedena. Tvrd¯enja
koja nisu aksiome nazivamo teoreme i njih je potrebno dokazati na osnovu
aksioma ili ve´c prethodno dokazanih teorema.
Metoda ˇcija je osnovna karakteristika da se svi novi zakljuˇcci izvode iz ranije
utvrd¯enih zakljuˇcaka, tj. svaka nova teorema se dokazuje na osnovu aksioma
i ve´c dokazanih teorema, naziva se deduktivna metoda.
Aksiome skupa prirodnih brojeva poznate su pod nazivom Peanove aksi-
ome. Polaze´ci od osnovnih pojmova
- konstante, u oznaci 1 (jedan)
- unarne operacije, u oznaci

(prim)
- pojma skupa
Peanove aksiome glase:
A
1
: 1 je prirodan broj.
1 ∈ N
A
2
: Za svaki prirodan broj x postoji jedan i samo jedan njegov sledbenik
x

koji je takod¯e prirodan broj. (Broj x zovemo prethodnik broja x

).
(∀x ∈ N) (∃
1
x

∈ N)
A
3
: 1 nije sledbenik ni jednog prirodnog broja.
(∀x ∈ N) (1 = x

)
A
4
: Ako su sledbenici dva prirodna broja jednaki, onda su ta dva prirodna
broja jednaka.
(∀x, y ∈ N) (x

= y

⇒ x = y)
A
5
: Neka je skup M ⊆ N. Ako vaˇzi:
1) 1 ∈ M,
2) x ∈ M ⇒ x

∈ M,
tada je M = N.
6.1. Prirodni brojevi 51
Poslednja aksioma A
5
se naziva aksioma matematiˇcke indukcije i ima veliku
primenu prilikom dokazivanja raznih tvrd¯enja na skupu prirodnih brojeva i
tu se pojavljuje u slede´coj formulaciji:
A

5
: Neko tvrd¯enje koje se odnosi na prirodne brojeve taˇcno je za svaki
prirodan broj ako ima slede´ca dva svojstva
1) Tvrd¯enje je taˇcno za broj 1.
2) Ako je tvrd¯enje taˇcno za broj n, onda je taˇcno i za broj n+1.
Primer 1. Dokazati da za svaki prirodan broj n vaˇzi 2
n
> n.
Reˇsenje: Imamo da je
(i) tvrd¯enje taˇcno za broj 1, jer je 2
1
> 1.
(ii) Pretpostavimo da tvrd¯enje vaˇzi za n.
(iii) Pokaˇzimo da vaˇzi za n + 1. Imamo da je 2
n+1
= 2 2
n
> 2n ≥ n + 1,
ˇcime smo dokazali da tvrd¯enje vaˇzi za svaki prirodan broj n.
Na osnovu aksiome A
1
imamo da je 1 prirodan broj. Na osnovu aksiome
A
2
imamo da postoji taˇcno jedan sledbenik 1

koga oznaˇcavamo simbolom
2. Poˇsto je 2 prirodan broj, on na osnovu aksiome A
2
ima samo jednog
sledbenika 2

, koji po aksiomi A
3
nije 1, te ga oznaˇcavamo simbolom 3.
Sledbenik 3

, po aksiomi A
4
ne moˇze biti 2 jer je on ve´c sledbenik broja 1,
te ga oznaˇcavamo sa 4 itd., za sve prirodne brojeve u skladu sa aksiomom
A
5
. Na taj naˇcin aksiomatski formiramo skup prirodnih brojeva
N = ¦1, 2, 3, 4, . . .¦
U aksiomatski zasnovanoj teoriji prirodnih brojeva uvodimo operacije
sabiranje i mnoˇzenje na slede´ci naˇcin:
Definicija 1. Sabiranje na skupu prirodnih brojeva, u oznaci +, je binarna
operacija sa slede´cim osobinama:
1) (∀x ∈ N) x + 1 = x

2) (∀x, y ∈ N) x +y

= (x +y)

Primer 2. Dokazati da je 7 + 3 = 10.
52 Glava 6. Skupovi brojeva
Reˇsenje: Imamo da je
7+3 = 7+2

= (7+2)

= (7+1

)

= ((7+1)

)

= ((7

)

)

= (8

)

= (9)

= 10.
U navedenom primeru brojevi 7 i 3 se nazivaju sabirci, dok se broj 10 naziva
zbir.
Definicija 2. Mnoˇzenje na skupu prirodnih brojeva, u oznaci , je binarna
operacija sa slede´cim osobinama:
1) (∀x ∈ N) x 1 = x
2) (∀x, y ∈ N) x y

= x y +x
Primer 3. Dokazati da je 7 3 = 21.
Reˇsenje: Imamo da je
7 3 = 7 2

= 7 2 + 7 = 7 1

+ 7 = (7 1 + 7) + 7 = 7 + 7 + 7 = 21.
U navedenom primeru brojevi 7 i 3 se nazivaju ˇcinioci, dok se broj 21 naziva
proizvod.
Na poˇcetku ove glave navedena su tvrd¯enja koja vaˇze za operacije sabi-
ranje i mnoˇzenje. Pored njih vaˇze i slede´ca tvrd¯enja:
Teorema 1. Neka su x, y, z ∈ N. Tada je
1) x = y ⇔ x +z = y +z
2) x +x +. . . +x
. .. .
y puta
= y x
Definicija 3. Stepenovanje prirodnog broja x prirodnim brojem n, u oznaci
x
n
, je binarna operacija sa slede´cim osobinama:
1) (∀x ∈ N) x
1
= x
2) (∀x, n ∈ N) x
n

= x
n
x
Broj x
n
je stepen, broj x je osnova ili baza, a broj n je izloˇzilac ili eksponent.
6.1. Prirodni brojevi 53
Primer 4. Dokazati da je 7
3
= 343.
Reˇsenje: Imamo da je
7
3
= 7
2

= 7
2
7 = 7
1

7 = (7
1
7) 7 = 7 7 7 = 343.
Osobine stepenovanja na skupu prirodnih brojeva iskazane su slede´com
teoremom:
Teorema 2. Neka su x, y, n, m ∈ N. Tada je
1) x x . . . x
. .. .
n puta
= x
n
2) x
n
x
m
= x
n+m
3) (x
n
)
m
= x
n·m
4) (x y)
n
= x
n
y
n
Primer 5. Dokazati da je 4
3
= 64.
Reˇsenje: Imamo da je
4
3
= 4
2

= 4
2
4 = 4
1

4 = (4
1
4) 4 = 4 4 4 = 64.
Pre definicije operacije oduzimanja neophodno je uvesti definicije relacija
manje (u oznaci < ), manje ili jednako (u oznaci ≤ ), ve´ce (u oznaci > ) i
ve´ce ili jednako (u oznaci ≥ ).
Definicija 4. Za x, y ∈ N relacije <, ≤, > i ≥ definiˇsemo na slede´ci naˇcin:
1) x < y ⇔ (∃z ∈ N) y = x +z
2) x ≤ y ⇔ x < y ∨ x = y
3) x > y ⇔ y < x
4) x ≥ y ⇔ x > y ∨ x = y
Navedene relacije imaju slede´ce osobine:
Teorema 3. Neka su x, y, z, u, v ∈ N. Tada je:
1) x ≤ y ∧ y ≤ x ⇒ x = y
54 Glava 6. Skupovi brojeva
2) x < y ∧ y < z ⇒ x < z
3) x ≤ y ∧ y ≤ z ⇒ x ≤ z
4) x > y ∧ y > z ⇒ x > z
5) x ≥ y ∧ y ≥ z ⇒ x ≥ z
6) x < y ⇔ x +z < y +z
7) x < y ∧ u < v ⇒ x +u < y +v
8) x < y ⇔ x z < y z
9) x < y ∧ u < v ⇒ x u < y v
U glavi 7 opˇsirnije ´cemo razmotriti linearne jednaˇcine sa jednom nepo-
znatom. Pre toga, uoˇcimo jednaˇcinu:
x + 1 = 1
Ova jednaˇcina nema reˇsenja u skupu N (jer je x

= 1 u suprotnosti sa
Peanovom aksiomom A
3
). Analogno se utvrd¯uje da za a, b ∈ N i a < b
jednaˇcina x +b = a nema reˇsenja u skupu N.
Teorema 4. Za a, b ∈ N postoji jedan i samo jedan prirodan broj x takav
da je x +b = a ako i samo ako je b < a.
Na osnovu navedene teoreme slede´ca definicija je korektna:
Definicija 5. Za b < a, oduzimanje prirodnog broja b od prirodnog broja a,
u oznaci a − b, je binarna operacija koja navedenim prirodnim brojevima a
i b pridruˇzuje prirodan broj x na slede´ci naˇcin x +b = a.
To zapisujemo i sa
x = a −b
Broj a je umanjenik, broj b je umanjilac a broj x je razlika.
Oduzimanje u skupu prirodnih brojeva je parcijalna (uslovna) operacija
jer je definisana samo u sluˇcaju kada je b < a (umanjilac je manji od umanje-
nika).
Teorema 5. Neka su x, y, z, u, v ∈ N. Ako je umanjilac manji od uma-
njenika onda vaˇzi:
6.1. Prirodni brojevi 55
1) x −y = u −v ⇔ x +v = y +u
2) x < y −z ⇔ x +z < y
3) x −y < z ⇔ x < z +y
4) x −y < u −v ⇔ x +v < y +u
5) x + (y −z) = (x +y) −z
6) (x −y) + (u −v) = (x +u) −(y +v)
7) x −(y −z) = (x +z) −y
8) (x −y) −z = x −(y +z)
9) (x −y) −(u −v) = (x +v) −(y +u)
10) x (y −z) = x y −x z
11) x = y ⇒ x z = y z
12) x z = y z ⇒ x = y
Pre definicije operacije oduzimanje morali smo da definiˇsemo relaciju
<. Analogno, pre definicije operacije deljenja moramo definisati binarnu
relaciju ”se sadrˇzi”, na slede´ci naˇcin:
Definicija 6. Prirodan broj x se sadrˇzi u prirodnom broju y, u oznaci x[y,
ako i samo ako postoji z ∈ N takav da je y = x z.
Ako je x[y moˇze se pokazati da postoji taˇcno jedan takav z ∈ N da je y = xz.
Na osnovu toga, slede´ca definicija je korektna:
Definicija 7. Za b[a, deljenje prirodnog broja a sa prirodnim brojem b, u
oznaci a : b, je binarna operacija koja navedenim prirodnim brojevima a i b
pridruˇzuje prirodan broj x na slede´ci naˇcin a = x b.
To zapisujemo i sa
x = a : b
Broj a je deljenik, broj b je delilac a broj x je koliˇcnik.
ˇ
Cesto koliˇcnik a : b
predstavljamo i u obliku
a
b
56 Glava 6. Skupovi brojeva
i tada
a
b
nazivamo razlomak, broj a brojilac, dok broj b nazivamo imenilac.
Deljenje u skupu prirodnih brojeva je parcijalna (uslovna) operacija jer
je definisana samo u sluˇcaju kada je b[a.
Ukoliko je b[a, tada kaˇzemo i da je broj a deljiv brojem b = 0.
6.2 Celi brojevi
U prethodnom poglavlju pokazali smo kako se aksiomatski zasniva skup
prirodnih brojeva sa osnovnim raˇcunskim operacijama. Osnovna namera
je bila da se pokaˇze naˇcin aksiomatskog zasnivanja odred¯enih matematiˇckih
teorija. Dalja izgradnja skupova brojeva ne´ce biti aksiomatska, ve´c viˇse intu-
itivna (zbog namene ovog udˇzbenika). Na aksiomatski zasnivanom skupu
prirodnih brojeva ve´c smo naglasili da je operacija oduzimanja uslovna ope-
racija, jer jednaˇcina x + b = a ima reˇsenje po x samo u sluˇcaju b < a.
ˇ
Sta
su reˇsenja jednaˇcine u sluˇcaju kada je:
1) b = a
2) b > a ?
Ako ˇzelimo da damo odgovor na ovo pitanje moramo skup prirodnih brojeva
proˇsiriti, u prvom sluˇcaju brojem 0, a u drugom sluˇcaju brojevima iz skupa
koji ´cemo nazvati skup celih negativnih brojeva, u oznaci Z

, koga definiˇsemo
sa:
Z

= ¦−x[x ∈ N¦.
Na taj naˇcin smo dobili novi skup, skup celih brojeva, koga oznaˇcavamo sa
Z i definiˇsemo sa:
Z = N ∪ ¦0¦ ∪ Z

.
Iz praktiˇcnih razloga kada govorimo o skupu celih brojeva onda skup priro-
dnih brojeva N oznaˇcavamo sa Z
+
i nazivamo ga skup celih pozitivnih bro-
jeva, tj.
Z = Z
+
∪ ¦0¦ ∪ Z

.
Na skupu Z jednaˇcina x = a − b ima reˇsenje za svaki odabir brojeva a i b,
pa je operacija oduzimanje unutraˇsnja operacija na skupu Z.
Neka su x, y ∈ N. Navodimo pravila za izraˇcunavanje zbira i proizvoda
celih brojeva, kada je bar jedan sabirak (ˇcinilac) ceo negativan broj. U
prvom sluˇcaju imamo
6.2. Celi brojevi 57
x + (−y) =

x −y, x ≥ y
−(y −x), x < y
x (−y) = −(x y).
Primer 6. Izraˇcunati: 7 + (−5) =?, 3 + (−12) =? i 7 (−6) =?
Reˇsenje: Imamo da je
7 + (−5) = 7 −5 = 2
3 + (−12) = −(12 −3) = −9
7 (−6) = −(7 6) = −42.
U drugom sluˇcaju imamo
(−x) +y =

y −x, x ≤ y
−(x −y), x > y
(−x) y = −(x y).
Primer 7. Izraˇcunati: (−7) + 5 =?, (−3) + 12 =? i (−7) 6 =?
Reˇsenje: Imamo da je
(−7) + 5 = −(7 −5) = −2
(−3) + 12 = 12 −3 = 9
(−7) 6 = −(7 6) = −42.
U tre´cem sluˇcaju imamo
(−x) + (−y) = −(x +y)
(−x) (−y) = x y.
Primer 8. Izraˇcunati: (−7) + (−5) =? i (−7) (−6) =?
Reˇsenje: Imamo da je
(−7) + (−5) = −(7 + 5) = −12
58 Glava 6. Skupovi brojeva
(−7) (−6) = 7 6 = 42.
Na kraju, sabiranje i mnoˇzenje nulom dato je slede´cim pravilima
x + 0 = 0 +x = x
x + (−x) = 0
x 0 = 0 x = 0.
Za dati broj x ∈ Z broj −x nazivamo suprotan broj broja x.
Preostalo je da definiˇsemo pravila i za operacije oduzimanje i deljenje.
Operaciju oduzimanja definiˇsemo preko operacije sabiranja na slede´ci naˇcin:
x −y = x + (−y), x, y ∈ Z.
Deljenje u skupu Z definiˇsemo kao u skupu N, uz uslov da je imenilac razliˇcit
od nule.
Neka su x, y ∈ N. Tada, u sluˇcaju da je deljenik ili delilac ceo negativan
broj, za operaciju deljenja vaˇze slede´ca pravila:
x : (−y) = −(x : y)
(−x) : y = −(x : y)
(−x) : (−y) = x : y.
Primer 9. Izraˇcunati: 8 : (−2) =?, (−9) : 3 =? i (−12) : (−6) =?
Reˇsenje: Imamo da je
8 : (−2) = −(8 : 2) = −4
(−9) : 3 = −(9 : 3) = −3
(−12) : (−6) = 12 : 6 = 2.
Operacija deljenje u skupu celih brojeva nije unutraˇsnja operacija (ona je
uslovna), jer recimo 2 : 3 ∈ Z.
Na skupu Z relacije <, ≤, >, ≥ se definiˇsu analogno kao na skupu N.
Teorema 6. Slede´ca tvrd¯enja su taˇcna:
6.3. Racionalni brojevi 59
1) x ∈ N ⇒ (x > 0 ∧ −x < 0)
2) x < y ⇔ −x > −y, x, y ∈ Z
3) z > 0 ∧ x < y ⇔ x z < y z, x, y, z ∈ Z
4) z < 0 ∧ x < y ⇔ x z > y z, x, y, z ∈ Z.
6.3 Racionalni brojevi
Proˇsirenje skupa prirodnih brojeva na skup celih brojeva omogu´cilo je da
operacija oduzimanje bude unutraˇsnja operacija na skupu celih brojeva. Na
koji skup treba proˇsiriti skup celih brojeva pa da operacija deljenje ne bude
uslovna operacija, ve´c unutraˇsnja na tom skupu (jednaˇcina oblika b x = a
ima reˇsenje na skupu Z samo ako je b[a)?
U daljem tekstu podrazumeva´cemo pod pojmom razlomka broj oblika
a
b
, gde je a, b ∈ Z i b = 0.
Odgovor na postavljeno pitanje je skup racionalnih brojeva, u oznaci Q,
a definiˇsemo ga na slede´ci naˇcin:
Q =

a
b
[ a, b ∈ Z ∧ b = 0
¸
.
Za racionalne brojeve vaˇze tvrd¯enja iz tabele sa poˇcetka ove glave. Pored
toga, vaˇze i slede´ca dva tvrd¯enja
x + (−x) = 0
(∀x ∈ Q`¦0¦)(∃x) x x = 1.
Za x = 0 broj x je jedinstven i naziva se reciproˇcna vrednost broja x. Sliˇcno
kao kod prirodnih brojeva imamo da je
x = 1 : x =
1
x
, x ∈ Q, x = 0.
Analogno
x
y
= x
1
y
, x, y ∈ Q, y = 0.
Neka su a, b, c, d ∈ Q. Tada je
1)
1
a b
=
1
a

1
b
, (a = 0, b = 0)
60 Glava 6. Skupovi brojeva
2)
1
a
b
=
b
a
, (a = 0, b = 0)
3)
a
b
=
c
d
⇔ a d = b c, (b = 0, d = 0)
4)
a
b
±
c
d
=
a d ±b c
b d
, (b = 0, d = 0)
5)
a
b

c
d
=
a c
b d
, (b = 0, d = 0)
6)
a
b
:
c
d
=
a
b

d
c
=
a d
b c
, (b = 0, c = 0, d = 0)
Za prirodne brojeve a i b znak koliˇcnika je odred¯en tvrd¯enjima:
−a
b
=
a
−b
= −
a
b
,
−a
−b
=
a
b
.
Neka su ponovo a, b, c, d ∈ Q i c = 0, d = 0. Tada je
a
b
=
a c
b c
,
a
b
=
a : c
b : c
.
Na kraju, navodimo na koji naˇcin se stepenuju racionalni brojevi celim
izloˇziocem. Neka su a, b ∈ Q i n, m ∈ Z. Tada je
1) a
n
a
m
= a
n+m
; a
n
: a
m
= a
n−m
; (a
n
)
m
= a
n·m
.
2) a
n
b
n
= (a b)
n
; a
n
: b
n
= (a : b)
n
(b = 0) .
3) a
0
= 1; a
−n
=
1
a
n
(a = 0) .
Primer 10. Izraˇcunati izraze:
1) 3
4
3
2
=? i 5
7
: 5
3
=?
2) 5
3
2
3
=? i 6
4
: 3
4
=?
Reˇsenje: Na osnovu navedene teoreme imamo da je:
1) 3
4
3
2
= 3
4+2
= 3
6
= 729 i 5
7
: 5
3
= 57 −3 = 5
2
= 25,
2) 5
3
2
3
= (5 2)
3
= 10
3
= 1000 i 6
4
: 3
4
= (6 : 3)
4
= 2
4
= 16.
6.4. Realni brojevi 61
6.4 Realni brojevi
Pored racionalnih brojeva, postoje i brojevi koji nisu racionalni. Jedan
takav broj je

2. Dokaˇzimo ovo tvrd¯enje.
Pretpostavimo suprotno, da je broj

2 racionalan. Tada ga moˇzemo
zapisati u obliku

2 =
a
b
, a, b ∈ Z, b = 0,
gde su brojevi a i b uzajamno prosti
1
. Ako levu i desnu stranu jednaˇcine
stepenujemo brojem dva, pa je pomnoˇzimo sa b
2
, dobi´cemo slede´cu jednaˇcinu
2 b
2
= a
2
.
Odavde imamo da je a
2
paran broj, pa je i a paran broj. To znaˇci da je
a = 2 n, n ∈ N. Tada je (2 n)
2
= 2 b
2
, odnosno 2 n
2
= b
2
, pa je b paran
broj. Tada su brojevi a i b parni brojevi, deljivi sa 2. To je kontradikcija
sa polaznom pretpostavkom da su oni uzajamno prosti. Znaˇci, broj

2 nije
racionalan broj.
Navedeni primer pokazuje da postoji potreba uvod¯enja novih brojeva,
koje nazivamo iracionalni brojevi. Skup iracionalnih brojeva oznaˇcavamo sa
I. Unija skupa racionalnih i iracionalnih brojeva jeste skup realnih brojeva,
u oznaci R. Skup racionalni brojeva i skup iracionalnih brojeva su disjunktni
skupovi.
Jedan od naˇcina definisanja realnih brojeva je pomo´cu tzv. decima-
lnih razvitaka. Svakom racionalnom broju odgovara konaˇcan ili beskonaˇcan
periodiˇcan
2
decimalni razvitak. Na primer
1
5
= 0, 5 ;
1
6
= 0, 1666 . . . .
Beskonaˇcni decimalni razvitci koji nisu periodiˇcni su iracionalni brojevi.
Takav je na primer broj
0, 343443444344443444443 . . . .
Na kraju, konstatujemo odnose med¯u definisanim skupovima brojeva:
N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ∧ R = Q∪ I ∧ Q∩ I = ∅ .
1
Brojevi a i b su uzajamno prosti ako i samo ako je broj jedan jedini zajedniˇcki delilac
ova dva broja.
2
Poˇcev od nekog decimalnog mesta cifre se periodiˇcno ponavljaju.
62 Glava 6. Skupovi brojeva
6.5 Zadaci
1. Matematiˇckom indukcijom dokazati:
1) 1 2 + 2 3 +... +n (n + 1) =
1
2
n (n + 1) (n + 2),
2) 1 + 2 +... +n =
1
2
n (n + 1),
3) 1
3
+ 2
3
+... +n
3
=
1
4
n
2
(n + 1)
2
,
4) 1
2
−2
2
+... + (−1)
n−1
n
2
= (−1)
n−1
n (n + 1)
2
,
5)
1
3
+
2
3
2
+
3
3
3
+... +
n
3
n
=
2 n = 3
4 3
n
.
2. Za prirodan broj n dokazati da je 6
n
−5n + 4 deljivo brojem 5.
3. Dokazati:
1) 2
n+4
> (n + 4)
2
,
2) 1 +
1
4
+
1
9
+
1
16
+... +
1
n
2
< 2, n > 1,
3)
n
2
< 1 +
1
2
+
1
3
+
1
4
+... +
1
2
n
−1
< n, n > 1.
Glava 7
Linearne jednaˇcine,
nejednaˇcine i sistemi
jednaˇcina
7.1 Linearne jednaˇcine sa jednom nepoznatom
Algebarski racionalni izrazi su izrazi sastavljeni iz brojeva (konstanti)
i promenljivih u kojima se koriste racionalne operacije
1
: sabiranje, odu-
zimanje, mnoˇzenje, deljenje (delilac razliˇcit od nule) i stepenovanje celim
izloˇziocem. Ako u izrazu nema operacije deljenje onda ga nazivamo ceo
algebarski racionalan izraz.
Primer 1. Racionalni algebarski izrazi su na primer
6, x, (x
2
−z)
3
,
x −3
y + 2
.
Definicija 1. Jednakost izraza A i B je logiˇcki sud koji izraˇzava da je vre-
dnost izraza A jednaka vrednosti izraza B, u oznaci A = B.
Jednakosti, kao iskazne reˇcenice, mogu biti taˇcne (·) ili netaˇcne (⊥), u
oznaci
v(A = B) =

·

1
Mogu da se izvedu na skupu racionalnih brojeva.
63
64 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
Definicija 2. Neka su A i B algebarski racionalni izrazi koji sadrˇze n-
promenljivih. Tada jednakost A = B nazivamo jednaˇcina sa n-nepoznatih.
Za n = 1 imamo jednaˇcinu sa jednom nepoznatom.
Ako je jednaˇcina taˇcna za ma koje vrednosti promenljivih, tada kaˇzemo
da se radi o identitetu.
One brojne vrednosti promenljivih za koje se jednaˇcina sa jednom nepo-
znatom prevodi u brojnu jednakost, nazivaju se reˇsenja (koreni) jednaˇcine.
Prema tome, reˇsiti jednaˇcinu znaˇci na´ci sva njena reˇsenja ili se uveriti u to
da ona nema reˇsenja. Sam problem reˇsavanja jednaˇcine je uslovljen pojmom
ekvivalentnosti jednaˇcina, o ˇcemu nam govori slede´ca definicija:
Definicija 3. Dve jednaˇcine sa istom promenljivom su ekvivalentne ako je
svako reˇsenje jedne od njih reˇsenje i druge jednaˇcine i obrnuto.
Primer 2. Neka je A(x) = x, B(x) =
1
1
x
i C(x) = 2−3x.
ˇ
Sta pretstavljaju
jednakosti:
1) A = B,
2) A = C.
Reˇsenje: Zakljuˇcujemo da je jednakost A = B identitet, jer su vrednosti
ovih izraza jednake za ma koje x = 0, dok jednakost A = C nije identitet, jer
je jednostavno na´ci vrednosti za x, za koje su ti izrazi razliˇciti. Na primer, za
x = 0 ⇒ A(0) = 0, a C(0) = 2, itd. Jasno je da jednakost A = C moˇzemo,
za neke vrednosti x, transformisati u brojnu jednakost. To postiˇzemo tako
ˇsto iz A = C ⇒ x = 2 − 3x, a odavde sledi da za x =
1
2
jednakost A = C
prelazi u brojnu jednakost.
Primer 3. Da li su slede´ce jednaˇcine ekvivalentne?
1) x −3 = 0 i 1 +x = 4,
2) x
2
−9 = 0 i x −3 = 0.
Reˇsenje:
1) x −3 = 0 i 1 +x = 4 su ekvivalentne jer im je koren broj x = 3.
2) Jednaˇcine x
2
− 9 = 0 i x − 3 = 0 nisu ekvivalentne, mada je x = 3
koren i jedne i druge, ali x = −3 je koren samo prve jednaˇcine.
7.1. Linearne jednaˇcine sa jednom nepoznatom 65
Teorema 1. Neka su A, B i C bilo koji brojevi ili algebarski racionalni
izrazi. Tada su taˇcna slede´ca tvrd¯enja:
1) A = C ⇒ (A = B ⇐⇒ C = B),
2) B = C ⇒ (A = B ⇐⇒ A = C),
3) A = B ⇐⇒ (A +C = B +C),
4) C = 0 ⇒ (A = B ⇐⇒ AC = BC),
5) svaki ˇclan jednaˇcine se moˇze preneti sa jedne strane znaka jednakosti
na drugu, ako mu se promeni znak.
Dokaz:
1) (⇒) Pretpostavimo da je A = C. Ako je A = B, tada na osnovu
simetrije i tranzitivnosti, zakljuˇcujemo da je C = B.
(⇐) Ako je C = B, to na osnovu tranzitivnosti sledi da je A = B.
Iz navedenog sledi da vaˇzi
A = C ⇒ (A = B ⇐⇒ C = B),
ˇsto je i trebalo dokazati.
3) (⇒) Neka je A = B. Kako je jednakost saglasna sa operacijom sabi-
ranje, to dodavanjem C na obe strane dobijamo da je A+C = B+C.
(⇐) Ako vaˇzi A+C = B +C, tada dodavanjem (−C) sa obe strane
dobijamo da je
A+C+(−C) = B+C+(−C) ⇒ A+C−C = B+C−C ⇒ A = B.
Preostala tvrd¯enja se analogno dokazuju.
Primer 4. Reˇsiti po x jednaˇcinu:
1
2
x −5 =
1
6
x −
1
3
.
Reˇsenje:
1
2
x −5 =
1
6
x −
1
3
/ 6
⇔ 3x −30 = x −2 / + (−x)
⇔ 2x −30 = −2 / + 30
⇔ 2x = 28/ : 2
⇔ x = 14.
66 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
Dakle, imamo ekvivalenciju
1
2
x −5 =
1
6
x −
1
3
⇐⇒ x = 14 .
Odavde neposredno zakljuˇcujemo da je broj 14 reˇsenje polazne jednaˇcine.
Definicija 4. Jednaˇcinu ekvivalentnu sa jednaˇcinom oblika
a x = b
gde su a i b racionalni brojevi a x nepoznata, nazivamo linearna jednaˇcina
sa jednom nepoznatom. Brojevi a i b su parametri ili koeficijenti.
Teorema 2. U zavisnosti od parametara linearne jednaˇcine imamo slede´ce
mogu´ce sluˇcajeve za njeno reˇsenje:
1) Ako je a = 0 imamo da je
b
a
jedino reˇsenje, pa je data jednaˇcina
jednaˇcina sa jedinstvenim reˇsenjem.
2) Ako je a = 0 i b = 0 tada jednaˇcina nema reˇsenja pa je nemogu´ca.
3) Ako je a = 0 i b = 0, tada je svaki realan broj reˇsenje date jednaˇcine,
pa je ona neodred¯ena.
Primer 5. Dokazati da je jednaˇcina
3x −4 = 5x + 2
linearna jednaˇcina sa jedinstvenim reˇsenjem.
Reˇsenje:
3x −4 = 5x + 2
⇔ 3x −5x = 4 + 2
⇔ −2x = 6.
Poˇsto je poslednja jednaˇcina oblika a x = b zadatak je reˇsen (definicija 4).
Primer 6. Reˇsiti po x jednaˇcine:
1) x + 2 = 8,
7.1. Linearne jednaˇcine sa jednom nepoznatom 67
2) 2x −1 = x + 2.
Reˇsenje:
1) x + 2 = 8
⇔ x + 2 −2 = 8 −2
⇔ x = 6.
2) 2x −1 = x + 2
⇔ 2x −x −1 = x −x + 2
⇔ x −1 = 2
⇔ x −1 + 1 = 2 + 1
⇔ x = 3.
Primer 7. Za a, b ∈ Q, a = 0, b = 0 reˇsiti po x jednaˇcinu:
x −a
b

x −b
a
=
2(a
2
−b
2
)
ab
.
Reˇsenje:
A ⇐⇒
x −a
b

x −b
a
=
2(a
2
−b
2
)
ab
/ ab
⇐⇒ a(x −a) −b(x −b) = 2(a
2
−b
2
)
⇐⇒ ax −a
2
−bx +b
2
= 2a
2
−2b
2
⇐⇒ (a −b)x = 3(a
2
−b
2
)
⇐⇒ (a −b)x = 3(a −b) (a +b)
Sada razlikujemo slede´ce mogu´cnosti:
1) Ako je a − b = 0, tj. a = b, tada jednaˇcina A ima jedinstveno reˇsenje
3(a +b), jer je
(a −b)x = 3(a −b)(a +b) ⇐⇒ x = 3(a +b)
2) Ako je a −b = 0, tj. a = b, tada je jednaˇcina A ekvivalentna jednaˇcini
0 x = 0, pa je svaki realan broj njeno reˇsenje.
Linearne jednaˇcine sa jednom nepoznatom se koriste prilikom reˇsavanja
tzv. ”tekstualnih zadataka”. Navodimo ˇcetiri takva primera:
68 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
Primer 8. Marko je tri puta mlad¯i od svog brata, a zajedno imaju 68 go-
dina. Koliko godina ima Marko, a koliko njegov brat?
Reˇsenje: Oznaˇcimo broj godina Marka sa promenljivom x. Tada je
x + 3x = 68 ⇔ 4x = 68 ⇔ x =
68
4
⇔ x = 17.
Marko ima 17 godina, a njegov brat 3 17 = 51 godinu.
Primer 9. Na prvoj polici se nalazi x knjiga, na drugoj tri puta manje a
na tre´coj pet puta viˇse nego na prvoj. Ako bi se tre´coj polici dodalo 8 knjiga
na njoj bi bilo 83 knjige. Koliko se knjiga nalazi na sve tri police?
Reˇsenje: Na tre´coj polici ima 83 −8 = 75 knjiga. Poˇsto na tre´coj polici
ima pet puta viˇse knjiga nego na prvoj imamo da je
5x = 75 ⇔ x =
75
5
⇔ x = 15.
Poˇsto na prvoj polici ima 15 knjiga, a na drugoj tri puta manje, broj knjiga
na drugoj polici je
x
3
=
15
3
= 5.
Ukupno znaˇci ima 15 + 5 + 75 = 95 knjiga na sve tri police.
Primer 10. Ako u posudu dodamo 18 litara vode dobi´cemo koliˇcinu vode
koja je ˇcetiri puta ve´ca od koliˇcine vode koja bi se dobila kada bi iz posude
odvadili 24 litra vode. Koliko litara vode ima trenutno u posudi?
Reˇsenje: Oznaˇcimo broj litara vode u posudi promenljivom x. Imamo
da je
(x + 18) = 4(x −24) ⇔ x + 18 = 4x −96
⇔ 96 + 18 = 4x −x ⇔ 114 = 3x
⇔ x =
114
3
⇔ x = 38.
Primer 11. Nina ima ˇsest puta viˇse dinara od Maje. Ako Nina potroˇsi 24
dinara, a Maja zaradi 18 dinara tada je koliˇcnik preostalih dinara Nine i
Maje jednak broju dva. Koliko je imala dinara Nina, a koliko Maja?
7.2. Linearne nejednaˇcine sa jednom nepoznatom 69
Reˇsenje: Neka je broj dinara koji ima Maja x. Tada
6x −24
x + 18
= 2 ⇔ 6x −24 = 2(x + 18) ⇔ 6x −24 = 2x + 36
⇔ 6x −2x = 36 + 24 ⇔ 4x = 60
⇔ x =
60
4
⇔ x = 15.
Maja je imala 15 dinara, a Nina 6 15 = 90 dinara.
7.2 Linearne nejednaˇcine sa jednom nepoznatom
Definicija 5. Neka su A i B algebarski racionalni izrazi koji sadrˇze n-
promenljivih i ρ jedna od relacija: <, ≤, >, ≥ . Tada kaˇzemo da je Aρ B
nejednaˇcina sa n-nepoznatih.
Za n = 1 imamo nejednaˇcinu sa jednom nepoznatom.
Pojmovi reˇsenja nejednaˇcine i ekvivalentnosti nejednaˇcina definiˇsu se kao
kod jednaˇcina. Za reˇsenje nejednaˇcine ˇcesto se koristi slede´ca teorema:
Teorema 3. Neka su A, B i C bilo koji brojevi ili algebarski racionalni
izrazi. Tada su taˇcna slede´ca tvrd¯enja:
1) A < B ⇔ A +C < B +C,
2) A < B ⇔ A −C < B −C,
3) C > 0 ⇒ (A < B ⇔ A C < B C),
4) C < 0 ⇒ (A < B ⇔ A C > B C).
Primer 12. Reˇsiti nejednaˇcinu −4 +
3x
4

5
6
− 2x u skupu racionalnih
brojeva.
Reˇsenje:
−4 +
3x
4

5
6
−2x

3x
4
+ 2x ≤
5
6
+ 4/ 12
⇔ 9x + 24x ≤ 10 + 48
⇔ 33x ≤ 58
70 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
⇔ x ≤
58
33
Skup reˇsenja navedene nejednaˇcine je skup D dat sa:
D = ¦x ∈ Q[x ≤
58
33

Definicija 6. Nejednaˇcinu ekvivalentnu sa nejednaˇcinom oblika
a xρ b
gde su a i b racionalni brojevi, x nepoznata a ρ jedna od relacija: <, ≤, >, ≥,
nazivamo linearna nejednaˇcina sa jednom nepoznatom. Brojevi a i b su
parametri ili koeficijenti.
Primer 13. Da li je nejednaˇcina 7 (2x −7) < 3x + 9 linearna?
Reˇsenje: Poˇsto je 7 (2x−7) < 3x+9 ⇔ 14x−49 < 3x+9 ⇔ 14x−3x <
9 + 49 ⇔ 11x < 58 navedena nejednaˇcina je linearna.
Teorema 4. Neka su a, b ∈ Q. Tada u zavisnosti od parametara linearne
nejednaˇcine a x < b imamo slede´ce mogu´ce sluˇcajeve za njeno reˇsenje:
1) Ako je a > 0 tada je skup reˇsenja nejednaˇcine D =

x ∈ Q[x <
b
a

.
2) Ako je a < 0 tada je skup reˇsenja nejednaˇcine D =

x ∈ Q[x >
b
a

.
3) Ako je a = 0 i b > 0 tada je skup reˇsenja nejednaˇcine D = Q.
4) Ako je a = 0 i b ≤ 0 nejednaˇcina nema reˇsenja.
Sliˇcno glase teoreme i za preostale tri relacije.
Primer 14. Reˇsiti nejednaˇcinu −4 +
3x
4

5
6
+ 2x.
Reˇsenje:
−4 +
3x
4

5
6
+ 2x

3x
4
−2x ≤
5
6
+ 4/ 12
⇔ 9x −24x ≤ 10 + 48
⇔ −15x ≤ 58` : (−15)
⇔ x ≥ −
58
15
7.3. Determinante 71
7.3 Determinante
Definicija 7. Neka je n ∈ N i a
ij
∈ R, i, j = 1, 2, ..., n. Determinanta reda
n, u oznaci D, je kvadratna ˇsema oblika:
D =

a
11
a
12
... a
1n
a
21
a
22
... a
2n
.
.
.
.
.
. ...
.
.
.
a
n1
a
n2
... a
nn

(7.1)
Neka je i, j = 1, 2, ..., n i determinanta D data sa (7.1). Uvedimo slede´cu
notaciju:
1) a
ij
su koeficijenti determinante.
2) a
1j
, a
2j
, ...., a
nj
su elementi j−te kolone.
3) a
i1
, a
i2
, ...., a
in
su elementi i−te vrste.
4) a
11
, a
22
, ...., a
nn
su elementi glavne dijagonale.
5) a
n1
, a
(n−1)2
, ...., a
1n
su elementi sporedne dijagonale.
6) D
ij
, (n ≥ 2) je minor ili subdeterminanta elementa a
ij
determinante D,
koja se dobija od D izostavljanjem i−te vrste i j−te kolone. Minor D
ij
je
reda n −1.
7) A
ij
= (−1)
i+j
D
ij
, je kofaktor ili algebarski komplement elementa a
ij
de-
terminante D.
8) Transponovana determinanta determinante D, u oznaci D

je determi-
nanta oblika
D

=

a
11
a
21
... a
n1
a
12
a
22
... a
n2
.
.
.
.
.
. ...
.
.
.
a
1n
a
2n
... a
nn

Definicija 8. Svakoj determinanti D dodeljujemo jedan realan broj i nazi-
vamo ga vrednost determinante D. Ova vrednost se takod¯e obeleˇzava istim
simbolom kao determinanta i raˇcuna se na slede´ci naˇcin:
1) D = [a
11
[ = a
11
,
2) D =
n
¸
i=1
a
ij
A
ij
=
n
¸
j=1
a
ij
A
ij
, n ≥ 2.
72 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
Na osnovu navedene definicije i definicije kofaktora A
ij
dobijamo da je
vrednost determinate reda 2, u opˇstem sluˇcaju, jednaka razlici proizvoda
elemenata glavne i sporedne dijagonale, tj.

a
11
a
12
a
21
a
22

= a
11
a
22
−a
12
a
21
.
Sliˇcno dobijamo za determinantu reda 3, gde determinanti ”dodajemo” prve
dve kolone, tj.

a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
a
31
a
32
a
33

a
11
a
12
a
21
a
22
a
31
a
32
=
= a
11
a
22
a
33
+a
12
a
23
a
31
+a
13
a
21
a
32
−a
12
a
21
a
33
−a
11
a
23
a
32
−a
13
a
22
a
31
Ovo pravilo nazivamo Sarusovo i ono se ˇcesto koristi za izraˇcunavanja vre-
dnosti determinante reda 3.
Primer 15. Izraˇcunati vrednost determinanti:

5 2
3 4

,

1 2 3
2 1 4
1 5 1

.
Reˇsenje:

5 2
3 4

= 5 4 −2 3 = 20 −6 = 14 .

1 2 3
2 1 4
1 5 1

= 1 1 1 + 2 4 1 + 3 2 5 −2 2 1 −1 4 5 −3 1 1 = 12 .
Teorema 5. Neka je n ≥ 2. Tada:
1) D = D

.
2) Ako dve vrste (ili dve kolone) promene mesta determinanta menja
znak.
3) Determinanta se mnoˇzi realnim brojem tako ˇsto se svaki element jedne
vrste (kolone) pomnoˇzi tim brojem.
4) Ako su u determinati svi elementi jedne vrste (kolone) jednaki 0, tada
je D = 0.
7.4. Sistemi linearnih jednaˇcina 73
5) Ako su u determinanti dve vrste (kolone) proporcionalne, tada je D =
0.
6) Ako je svaki element k−te vrste (kolone) determinante D, reda n,
prikazan kao zbir dva sabirka,
a
kj
= b
kj
+c
kj
, j = 1, 2, ..., n,
onda je
D = D
1
+D
2
,
gde su determinante D
1
i D
2
reda n i sve vrste (kolone) sem k−te su
im kao kod determinante D, dok je k−ta vrsta (kolona) determinante
D
1
upravo b
k1
, b
k2
, ...., b
kn
, a D
2
je c
k1
, c
k2
, ...., c
kn
.
7) Determinanta ne menja vrednost ako elemente jedne vrste (kolone)
pomnoˇzimo brojem i dodamo nekoj drugoj vrsti (koloni).
7.4 Sistemi linearnih jednaˇcina
Definicija 9. Neka su m, n ∈ N, a
ij
, b
i
∈ R, i = 1, 2, ..., m i j = 1, 2, ..., n.
Za promenljive x
1
, x
2
, ..., x
n
ˇsemu:
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+. . . + a
1n
x
n
= b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+. . . + a
2n
x
n
= b
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
m1
x
1
+a
m2
x
2
+. . . +a
mn
x
n
= b
m
(7.2)
nazivamo linearan sistem od m jednaˇcina sa n promenljivih (nepoznatih).
Brojevi a
ij
su koeficijenti uz promenljive, a b
i
su slobodni ˇclanovi.
Definicija 10. Ako je b
i
= 0 za i = 1, 2, . . . m sistem (7.2) se naziva ho-
mogen.
Definicija 11. Ured¯ena n−torka realnih brojeva (r
1
, r
2
, . . . , r
n
) takva da je
svaka jednaˇcina sistema zadovoljena za x
1
= r
1
, x
2
= r
2
, . . . , x
n
= r
n
naziva
se reˇsenje sistema linearnih jednaˇcina.
Teorema 6. Svaki sistem homogenih linearnih jednaˇcina ima uvek jedno
reˇsenje (0, 0, . . . , 0). To reˇsenje se naziva trivijalno, dok su ostala ako po-
stoje, netrivijalna.
Definicija 12. Sistem linearnih jednaˇcina je
74 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
1) saglasan (mogu´c), ako ima bar jedno reˇsenje. Saglasan sistem je:
a) odred¯en, ako ima samo jedno reˇsenje,
b) neodred¯en, ako ima vise reˇsenja.
2) protivreˇcan (nemogu´c), ako nema ni jedno reˇsenje.
Definicija 13. Elementarne transformacije sistema linearnih jednaˇcina su:
1) zamena mesta bilo koje dve jednaˇcine,
2) mnoˇzenje bilo koje jednaˇcine sistema brojem razliˇcitim od nule,
3) dodavanje jednaˇcine, prethodno pomnoˇzene bilo kojim brojem, nekoj
drugoj jednaˇcini.
Definicija 14. Za dva sistema linearnih jednaˇcina kaˇzemo da su ekviva-
lentna ako je reˇsenje jednog sistema reˇsenje i drugog, i obrnuto.
Svaka dva protivreˇcna sistema su ekvivalentna.
Teorema 7. Ako na sistemu linearnih jednaˇcina izvrˇsimo konaˇcan broj ele-
mentarnih transformacija dobijamo ekvivalentan sistem.
Teorema 8. (Gausov metod eliminacije) Neka je dat sistem (7.2).
1) Ako je a
11
= 0 pred¯emo na korak 2), u suprotnom, ako je a
11
= 0
elementarnom transformacijom stavimo prvu jednaˇcinu kod koje je
a
i1
= 0 kao prvu i izvrˇsimo reindeksaciju sistema u obliku (7.2).
2) Prvu jednaˇcinu mnoˇzimo redom sa −
a
k1
a
11
, k = 2, 3, . . . , m i dodajemo
k−oj jednaˇcini. Nakon ovog koraka dobijamo ekvivalentan sistem:
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+. . . + a
1n
x
n
= b
1
a
1
22
x
2
+. . . + a
1
2n
x
n
= b
1
2
. . .
a
1
m2
x
2
+. . . + a
1
mn
x
n
= b
1
m
(7.3)
3) Ako su u sistemu (7.3) u nekoj jednaˇcini svi koeficijenti jednaki nuli,
tada ako je i slobodan ˇclan jednak nuli, jednaˇcina se izbacuje i vrˇsi se
opet preindeksacija, dok ako je slobodan ˇclan razliˇcit od nule polazni
sistem je protivreˇcan.
7.4. Sistemi linearnih jednaˇcina 75
4) U sistemu (7.3) posmatrajmo podsistem
a
1
22
x
2
+. . . + a
1
2n
x
n
= b
1
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
1
m2
x
2
+. . . +a
1
mn
x
n
= b
1
m
Broj jednaˇcina ovog sistema je ≤ m− 1. Ako izvrˇsimo reindeksaciju
u obliku sistema (7.2) onda ponovimo korake od 1) do 4) na ovako
novodobijenom sistemu.
5) Nakon s ponavljanja koraka od 1) do 4) polazni sistem (7.2) je ekviva-
lentan sistemu oblika:
a)
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+. . . + a
1n
x
n
= b
1
a
s
22
x
2
+. . . + a
s
2n
x
n
= b
s
2
. . .
a
s
mn
x
n
= b
s
m
ili sistemu oblika:
b)
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+. . . + a
1t
x
n
+. . . + a
1n
x
n
= b
1
a
s
22
x
2
+. . . + a
s
2t
x
t
+. . . + a
s
2n
x
n
= b
s
2
. . .
a
s
mt
x
t
+. . . + a
s
mn
x
n
= b
s
m
gde je t < n.
6) U sluˇcaju pod a) koji se inaˇce naziva trougaoni sistem, sistem je sa-
glasan i odred¯en. Polaze´ci od zadnje jednaˇcine prema prvoj raˇcunamo
vrednosti promenljivih x
j
, j = 1, ....n.
U sluˇcaju pod b) imamo saglasan i neodred¯en sistem sa stepenom slo-
bode n −t.
Neka je dat sistem (7.2) kod koga je m = n, tj.
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+. . . + a
1n
x
n
= b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+. . . + a
2n
x
n
= b
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
n1
x
1
+a
n2
x
2
+. . . +a
nn
x
n
= b
n
(7.4)
Tada je:
76 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
1)
D =

a
11
a
12
... a
1n
a
21
a
22
... a
2n
.
.
.
.
.
. ...
.
.
.
a
n1
a
n2
... a
nn

determinanta sistema.
2) D
i
, i = 1, 2, . . . n, su determinante koje se dobijaju kada se i−ta kolona
determinante sistema zameni sa kolonom koju ˇcine slobodni ˇclanovi
sistema (7.4), tj. b
j
, j = 1, 2, . . . n.
Teorema 9. (Kramerovo pravilo) Neka je dat sistem (7.4). Tada
1) ako je D = 0 sistem je protivreˇcan ili neodred¯en,
2) ako je D = 0 sistem je odred¯en, a njegova reˇsenja se dobijaju pomo´cu
formule:
x
i
=
D
i
D
, i = 1, 2, . . . n. (7.5)
Primer 16. Reˇsiti sistem jednaˇcina:
1) Gausovim metodom eliminacije
2) pomo´cu determinanti
2x
1
− 3x
2
= −4
−6x
1
+ 8x
2
= 22
Reˇsenje:
1)
2x
1
− 3x
2
= −4 / 3
−6x
1
+ 8x
2
= 10
2x
1
− 3x
2
= −4
− x
2
= −2
2x
1
− 3x
2
= −4
x
2
= 2
Pa iz prve jednaˇcine imamo da je 2x
1
− 3 2 = −4, odnosno x
1
= 1.
Konaˇcno reˇsenje je (x
1
, x
2
) = (1, 2).
7.4. Sistemi linearnih jednaˇcina 77
2) Determinanta sistema je
D =

2 −3
−6 8

= 2 8 −(−3) (−6) = 16 −18 = −2 .
Poˇsto je D = 0 sistem je odred¯en.
D
1
=

−4 −3
10 8

= (−4) 8 −(−3) 10 = −32 + 30 = −2 ,
D
2
=

2 −4
−6 10

= 2 10 −(−4) (−6) = 20 −24 = −4 .
Pa na osnovu formule
x
i
=
D
i
D
imamo x
1
=
−2
−2
= 1 i x
2
=
−4
−2
= 2.
Primer 17. Reˇsiti sistem jednaˇcina
1) Gausovim metodom eliminacije
2) pomo´cu determinanti
6x
1
+ 24x
2
= −30
−x
1
− 4x
2
= 5
Reˇsenje:
1)
6x
1
+ 24x
2
= −30 / : 6
−x
1
− 4x
2
= 5
6x
1
+ 24x
2
= −30
0 = 0
Dobijeni sistem je ekvivalentan sistemu
6x
1
+ 24x
2
= −30
−x
1
− 4x
2
= 5
Dati sistem je saglasan i neodred¯en, a njegova reˇsenja su oblika:
(x
1
, x
2
) = (4a −5, a),
gde je parametar a ∈ Q.
78 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
2) Determinanta sistema je
D =

6 −24
−1 −4

= 6 (−4) −24 (−1) = −24 + 24 = 0 .
Poˇsto je D = 0 sistem je ili protivreˇcan ili neodred¯en. U daljem po-
stupku moramo primeniti Gausov metod eliminacije.
Primer 18. Reˇsiti sistem jednaˇcina:
1) Gausovim metod eliminacije
2) pomo´cu determinanti
x
1
+ x
2
+ x
3
= 3
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
= 6
2x
1
− x
2
+ 4x
3
= 5
Reˇsenje:
1)
x
1
+ x
2
+ x
3
= 3 / (−1) / (−2)
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
= 6
2x
1
− x
2
+ 4x
3
= 5
x
1
+ x
2
+ x
3
= 3
x
2
+ 2x
3
= 3 / (3)
−3x
2
+ 2x
3
= −1
x
1
+ x
2
+ x
3
= 3
x
2
+ 2x
3
= 3
+ 8x
3
= 8
x
1
+ x
2
+ 1 = 3
x
2
+ 2 1 = 3
x
3
= 1
x
1
+ 1 + 1 = 3
x
2
= 1
x
3
= 1
x
1
= 1
x
2
= 1
x
3
= 1
Konaˇcno reˇsenje je (x
1
, x
2
, x
3
) = (1, 1, 1).
7.4. Sistemi linearnih jednaˇcina 79
2) Determinanta sistema je
D =

1 1 1
1 2 3
2 −1 4

= 124+132+11(−1)−114−13(−1)−122 = 8
Poˇsto je D = 0 sistem je odred¯en.
D
1
=

3 1 1
6 2 3
5 −1 4

= 8,
D
2
=

1 3 1
1 6 3
2 5 4

= 8,
D
3
=

1 1 3
1 2 6
2 −1 5

= 8.
Pa na osnovu formule
x
i
=
D
i
D
imamo x
1
= x
2
= x
3
=
8
8
= 1.
Primer 19. Reˇsiti sistem jednaˇcina
x
1
+ 2x
2
− 3x
3
= 4
3x
1
+ 7x
2
+ 4x
3
= 6
2x
1
+ 6x
2
+ ax
3
= 16
Gausovim metodom eliminacije.
Reˇsenje:
x
1
+ 2x
2
− 3x
3
= 4 / (−3)/ (−2)
3x
1
+ 7x
2
+ 4x
3
= 6
2x
1
+ 6x
2
+ ax
3
= 16
x
1
+ 2x
2
− 3x
3
= 4
+ x
2
+ 13x
3
= −6 / (−2)
+ 2x
2
+ (a + 6)x
3
= 8
80 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
x
1
+ 2x
2
− 3x
3
= 4
+ x
2
+ 13x
3
= −6
+ + (a + 6 −26)x
3
= 20
x
1
+ 2x
2
− 3x
3
= 4
+ x
2
+ 13x
3
= −6
+ + (a −20)x
3
= 20
Za a = 20 sistem je kontradi- ktoran. Za a = 20 sistem je odred¯en. Imamo
da su reˇsenja sistema:
x
3
=
20
a −20
, x
2
= −6 −
260
a −20
, x
1
= 16 +
580
a −20
.
7.5 Zadaci
1. Dati su izrazi
A(x) = 2x
2
,
B(x) =
x −4
x −3
,
C(x) = 4x
2
−4x + 1.
Izraˇcunati:
1) 3A −2B +C,
2) −2A
2
−3C,
i na´ci reˇsenje jednaˇcine 4A = 2C.
2. Da li su slede´ce jednaˇcine ekvivalentne?
1) 3x −6 = 0 i 2x −18 = x −12,
2) x
3
= 27 i x
2
= 9,
3) −4x −7 = x + 14 i x = −
21
5
.
3. Reˇsiti po x jednaˇcine na skupu Q:
1) 4(−13x + 6) = −5(−3x −
5
6
),
7.5. Zadaci 81
2) −
6
7
−3x = (8x −7) (−8),
3)
3x
x −1
−12 = 48,
4)
3
4
x −10 =
5
6
x +
17
2
,
5)
3a −2
(x −2)(9a
2
−4)
= −2
i u zavisnosti od parametra a ∈ Q komentarisati reˇsenje pod 5).
4. Marko, Mirko i Dejan imaju 72 dinara? Kada Dejan da Mirku 12 di-
nara, a Mirko Marku 8 dinara ima´ce isto dinara. Koliko je dinara imao
svaki od njih na poˇcetku.
5. Troje uˇcenika je iz biblioteke uzelo isti broj knjiga za ˇcitanje. Kada su
svi proˇcitali po ˇcetiri knjige, ostalo im je ukupno joˇs knjiga za ˇcitanje koliko
je svako uzeo iz biblioteke. Koliko knjiga je uzeo svaki uˇcenik iz biblioteke?
6. Reˇsiti nejednaˇcine:
1) 7(−2x + 6) ≤ −3(−5x −
1
2
),
2) −
2
3
−4x > (2x + 6) (−9).
7. Reˇsiti po x nejednaˇcine:
1)
−2 +x
4
≤ a
3 + 2x
5
+ 5,
2)
2
x −2
>
3
x −3
.
8. Reˇsiti slede´ci sisteme jednaˇcina jednim od dva poznata metoda:
−3x
1
− 4x
2
= −12
9x
1
− 2x
2
= 3
9. U zavisnosti od parametara a, b, c, i d diskutovati sistem
ax
1
+ bx
2
= 2
cx
1
+ 2x
2
= d
82 Glava 7. Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina
10. Reˇsiti sistem jednaˇcina:
3x
1
− x
2
+ 6x
3
= −2
−2x
1
− 3x
2
+ 4x
3
= 4
−x
1
− x
2
− 4x
3
= −1
11. Ne reˇsavaju´ci sistem jednaˇcina
6x
1
− 5x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
= 0
x
1
− 4x
2
− 6x
3
+ x
4
= 0
4x
1
+ 2x
2
+ 6x
3
− 2x
4
= 0
x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 0
odrediti jedno reˇsenje sistema. Ispitati potom da li je to jedino reˇsenje.
Glava 8
Kombinatorika
Kombinatorika je grana matematike koja se bavi izuˇcavanjem odabira i
rasporeda elemenata konaˇcnih skupova a pre svega brojem tih rasporeda.
Takod¯e, njen predmet izuˇcavanja ˇcini i grupisanje odred¯enih podskupova
datog skupa, raspored elemenata u njima, kao i broj tih grupisanja i ra-
sporeda.
Pre definisanja pojmova u kombinatorici (varijacija, permutacija i kombi-
nacija) navodimo definiciju niza elemenata.
Definicija 1. Konaˇcan niz x
1
, x
2
, ..., x
k
elemenata je kodomen preslikava-
nja f ˇciji je domen podskup skupa prirodnih brojeva N
k
= ¦1, 2, ..., k¦, tj.
f =

1 2 ... k
x
1
x
2
... x
k

.
Iz praktiˇcnih razloga niz iz navedene definicije zapisujemo i na slede´ci naˇcin
x
1
x
2
... x
k
ili kra´ce ¦x
n
¦
k
n=1
. Elemenat
x
n
= f(n) n ∈ N
k
.
nazivamo opˇsti ˇclan niza, dok broj n nazivamo indeksom elementa x
n
. Na
sliˇcan naˇcin definiˇsemo i beskonaˇcan niz elemenata
x
1
x
2
...x
k
x
k+1
, ...
tj. ¦x
n
¦

n=1
.
Primer 1. Za tri razliˇcita elementa x
1
, x
2
i x
3
niz x
1
x
2
x
3
i recimo niz
x
2
x
3
x
1
nisu jednaki.
83
84 Glava 8. Kombinatorika
Ako su svi elementi niza celi brojevi, tada govorimo o celebrojnom nizu;
ako su svi elementi niza funkcije, tada govorimo o funkcionalnim nizovima;
itd.
Primer 2. Da li je dati niz celobrojan
x
n
= 2n −7, n ∈ N?
Reˇsenje: Poˇsto je niz zadat preko opˇsteg ˇclana, njegove elemente ´cemo
dobiti ako u formulu uvrstimo redom brojeve 1, 2, 3, ... . Na taj naˇcin dobi-
jamo
x
1
= 2 1 −7 = −5
x
2
= 2 2 −7 = −3
x
3
= 2 3 −7 = −1
x
4
= 2 4 −7 = 1
.
.
.
tj. niz −5, −3, −1, 1, 3, 5, ... koji je celobrojan.
Poˇsto je
x
n
= 2n −7, x
n−1
= 2(n −1) −7 = 2n −9
imamo da je
x
n
= x
n−1
+ 2.
Poslednja formula pretstavlja joˇs jedan naˇcin zadavanja nizova - rekurentnom
formulom. Tada mora uvek biti zadat prvi ˇclan niza. U naˇsem primeru
potpuna rekurentna formula glasi:
x
1
= −5
x
n
= x
n−1
+ 2.
8.1 Permutacije, varijacije i kombinacije
Definicija 2. Za skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata niz od n ra-
zliˇcitih elemenata iz skupa X nazivamo permutacijom skupa X.
Ekvivalentna definicija navedenoj definici je slede´ca: Svako bijektivno pre-
slikavanje skupa X na samog sebe naziva se permutacija skupa X.
Primer 3. Na koliko razliˇcitih naˇcina mogu ˇcetiri uˇcenika da ud¯u u uˇcioni-
cu?
8.1. Permutacije, varijacije i kombinacije 85
Reˇsenje: Oznaˇcimo uˇcenike sa x
1
, x
2
, x
3
, x
4
. Mogu´ci su slede´ci sluˇcajevi:
x
1
x
2
x
3
x
4
x
2
x
1
x
3
x
4
x
3
x
1
x
2
x
4
x
4
x
1
x
2
x
3
x
1
x
2
x
4
x
3
x
2
x
1
x
4
x
3
x
3
x
1
x
4
x
2
x
4
x
1
x
3
x
2
x
1
x
3
x
2
x
4
x
2
x
3
x
1
x
4
x
3
x
2
x
1
x
4
x
4
x
2
x
1
x
3
x
1
x
3
x
4
x
2
x
2
x
3
x
4
x
1
x
3
x
2
x
4
x
1
x
4
x
2
x
3
x
1
x
1
x
4
x
2
x
3
x
2
x
4
x
1
x
3
x
3
x
4
x
1
x
2
x
4
x
3
x
1
x
2
x
1
x
4
x
3
x
2
x
2
x
4
x
3
x
1
x
3
x
4
x
2
x
1
x
4
x
3
x
2
x
1
Postoje 24 razliˇcita naˇcina da 4 uˇcenika ud¯u u razred.
Da bi smo odgovorili na pitanje koliko ima permutacija od n elemenata
definiˇsimo funkciju n faktorijel, u oznaci n!, na slede´ci naˇcin:
0! = 1; n! = 1 2 3 (n −1) n, n ∈ N.
Tako imamo da je: 0! = 1, 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, 5! =
120, 6! = 720, . . . .
Neka je dat skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata. Odredimo broj
permutacija ovog skupa. Na prvom mestu niza od n elemenata moˇze biti
bilo koji od n elemenata skupa X. Sa svakim od n elemenata kao prvim
ˇclanom niza drugi ˇclan moˇze biti bilo koji od preostalih n − 1 elemenata
skupa X. Tada se prvi i drugi ˇclan niza mogu izabrati na n (n−1) naˇcina.
Analogno, prva tri ˇclana niza elemenata iz skupa X mogu se izabrati na
n (n −1) (n −2) naˇcina. Ako nastavimo ovaj postupak imamo da je broj
permutacija od n elemenata jednak broju 1 2 3 (n −1) n.
Teorema 1. Neka je dat skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata. Ako sa
P
n
oznaˇcimo broj svih permutacija skupa X od n elemenata, tada je
P
n
= n! .
Primer 4. Koliko ima trocifrenih brojeva sa razliˇcitim ciframa iz skupa
X = ¦4, 5, 6¦? Navesti date brojeve.
Reˇsenje: U navedenom primeru imamo permutacije skupa od tri ele-
menta, pa je njihov broj na osnovu teoreme jednak
P
3
= 3! = 6.
Traˇzeni trocifreni brojevi jesu
456 546 645
465 564 654
86 Glava 8. Kombinatorika
Za dati skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ permutacija je predstavljala niz od n
razliˇcitih elemenata skupa X. Za razliku od permutacija, moˇzemo posma-
trati nizove od k (1 ≤ k ≤ n) razliˇcitih elemenata skupa X.
Definicija 3. Za skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata niz od k (1 ≤
k ≤ n) razliˇcitih elemenata iz skupa X nazivamo varijacija klase k od n
elemenata.
Za k = n varijacija klase n od n elementa predstavlja u stvari permutaciju.
Primer 5. Na koliko razliˇcitih naˇcina mogu dva od ˇcetiri uˇcenika da ud¯u u
uˇcionicu?
Reˇsenje: Oznaˇcimo uˇcenike sa x
1
, x
2
, x
3
, x
4
. Mogu´ci su slede´ci sluˇcajevi:
x
1
x
2
x
2
x
1
x
3
x
1
x
4
x
1
x
1
x
3
x
2
x
3
x
3
x
2
x
4
x
2
x
1
x
4
x
2
x
4
x
3
x
4
x
4
x
3
Postoje 12 razliˇcitih naˇcina da 2 od 4 uˇcenika ud¯u u razred.
Do odgovora na pitanje koliko ima varijacija klase k od n elemenata
dolazimo sliˇcno kao u sluˇcaju permutacija.
Teorema 2. Neka je dat skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata. Ako sa
V
n
k
oznaˇcimo broj svih varijacija skupa X klase k od n elemenata, tada je
V
n
k
= n (n −1) (n −k + 2) (n −k + 1) .
Primer 6. Koliko ima dvocifrenih brojeva sa razliˇcitim ciframa iz skupa
X = ¦4, 5, 6¦? Navesti date brojeve.
Reˇsenje: U navedenom primeru imamo varijacije klase dva od tri ele-
menta, pa je njihov broj na osnovu teoreme jednak
V
3
2
= 3 (3 −2 + 1) = 3 2 = 6.
Traˇzeni dvocifreni brojevi jesu
45 54 64
46 56 65
8.1. Permutacije, varijacije i kombinacije 87
Primer 7. Koliko ima trocifrenih brojeva sa razliˇcitim ciframa iz skupa
X = ¦0, 1, 2, 3, 4¦?
Reˇsenje: U navedenom primeru imamo varijacije klase tri od pet eleme-
nata, pa je njihov broj jednak V
5
3
= 5 4 3 = 60. Med¯utim, varijacije oblika
023 ne smatramo trocifrenim brojevima, pa od broja varijacija tre´ce klase
od pet elemenata treba oduzeti one koje poˇcinju sa nulom. Takvih varijacija
imamo V
4
2
= 4 3 = 12. Iz navedenog imamo da je broj trocifrenih brojeva
sa razliˇcitim ciframa iz skupa ¦0, 1, 2, 3, 4¦ jednak V
5
3
−V
4
2
= 60 −12 = 48.
Do sada smo prouˇcavali nizove razliˇcitih elemenata datog skupa ˇciji je
broj bio manji ili jednak broju elemenata posmatranog skupa. U daljem
razmatranju, za dati skup, posmatra´cemo elemente njegovih mogu´cih po-
dskupova.
Definicija 4. Za skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata podskup od
k (1 ≤ k ≤ n) elemenata iz skupa X nazivamo kombinacija klase k od n
elemenata.
Primer 8. Koliko razliˇcitih ekipa se moˇze formirati za tenis dublova od
ˇcetiri uˇcenika?
Reˇsenje: Oznaˇcimo uˇcenike sa x
1
, x
2
, x
3
, x
4
. Mogu´ci su slede´ci sluˇcajevi:
x
1
x
2
x
2
x
3
x
3
x
4
x
1
x
3
x
2
x
4
x
1
x
4
Postoje 6 razliˇcitih ekipa za tenis dublova od 4 uˇcenika.
Primetimo da je varijacija x
1
x
2
razliˇcita od varijacije x
2
x
1
(redosled
je bitan u nizu elemenata), dok kod kombinacije (poˇsto posmatramo po-
dskupove elemenata) ova dva podskupa predstavljaju jednu kombinaciju
(zato je navodimo i brojimo samo jednom).
Odredimo sada broj kombinacije klase k od n elemenata. Od jedne kombi-
nacije klase k, na primer x
1
x
2
. . . x
k
, promenom rasporeda elemenata niza
moˇzemo dobiti P
k
= k! permutacija skupa ¦x
1
, x
2
, ..., x
k
¦, tj. k! varijacija
klase k od n elemenata. Tada je broj kombinacija klase k od n elemenata
jednak broju
V
n
k
k!
.
88 Glava 8. Kombinatorika
Teorema 3. Neka je dat skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata. Ako sa
C
n
k
oznaˇcimo broj svih kombinacija skupa X klase k od n elemenata, tada je
C
n
k
=
V
n
k
k!
=
n (n −1) (n −k + 2) (n −k + 1)
k!
.
Primer 9. Koliko ima kombinacija ˇcetvrte klase od deset elemenata.
Reˇsenje: C
10
4
=
V
10
4
4!
=
10 9 8 7
4!
= 10 3 7 = 210 .
Primer 10. Dat je skup X = ¦a, b, c, d, e¦. U leksikografskom poretku je
abc prva varijacija tre´ce klase od pet elemenata skupa X, abd druga, ...
edc poslednja. Analogno, abcde je prva permutacija skupa X, dok je edcba
poslednja.
1) Navesti 43. varijacija tre´ce klase skupa X u leksikografskom poretku.
2) Kako u leksikografskom poretku glasi 50. permutacija skupa X?
Reˇsenje:
1) Broj varijacija oblika ax
2
x
3
, gde su x
2
i x
3
razliˇciti elementi i pripadaju
skupu ¦b, c, d, e¦, jednak je broju varijacija druge klase od ˇcetiri ele-
menta V
4
2
= 12. Analogno, sa b poˇcinje 12 varijacija, sa c isto 12, pa
ukupno imamo 36 varijacija. Sa da poˇcinju tri varijacije, sa db joˇs tri,
ˇsto ukupno ˇcini 36 + 3 + 3 = 42 varijacije. Tada je 43. varijacija dca.
2) Broj permutacija koje poˇcinju sa elementom a jednak je broju pe-
rmutacija preostala ˇcetiri elementa, tj. 4! = 24. Sa elementima b
takod¯e imamo 24 permutacije, ˇsto ukupno iznosi 24 + 24 = 48. Tada
je 49. permutacija cabde, a 50. cabed.
8.2 Permutacije, varijacije i kombinacije sa po-
navljanjem
Za dati skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ posmatrajmo nizove od k elemenata iz
skupa X kod kojih odred¯eni elementi mogu biti i jednaki.
Definicija 5. Za skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata niz y
1
y
2
...y
k
u
kome se pojavljuju svi elementi skupa X, i to x
1
taˇcno k
1
puta, x
2
taˇcno k
2
puta,...,x
n
taˇcno k
n
puta, gde je k
1
+k
2
+. . . +k
n
= k, nazivamo permutaci-
jom sa ponavljanjem skupa X od n elemenata klase k.
8.2. Permutacije, varijacije i kombinacije sa ponavljanjem 89
Iz navedene definicije imamo da je k > n.
Primer 11. Napisati sve ˇcetvorocifrene brojeve kod kojih se cifre 5 i 6 po-
javljuju po dva puta. Koliko takvih brojeva ima?
Reˇsenje: U navedenom primeru radi se o permutacijama skupa ¦5, 6¦ od
dva elementa klase dva. Traˇzeni brojevi su:
5566 6556
5656 6565
5665 6655
Postoji 6 traˇzenih ˇcetvorocifrenih brojeva.
Teorema 4. Neka je dat skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata. Ako sa
P
n
k
1
,k
2
,...,kn
oznaˇcimo broj svih permutacija sa ponavljanjem skupa X od n
elemenata kod kojih se element x
1
pojavljuje k
1
puta, element x
2
pojavljuje
k
2
puta,...,x
n
pojavljuje k
n
puta, tada je
P
n
k
1
,k
2
,...,kn
=
(k
1
+k
2
+. . . +k
n
)!
k
1
! k
2
! k
n
!
.
Dokaz: Broj permutacija (bez ponavljanja) od k
1
+k
2
+. . . +k
n
eleme-
nata jednak je (k
1
+k
2
+. . . +k
n
)! . Za svaku permutaciju sa ponavljanjem
moˇzemo menjati mesta elementima koji su jednaki x
1
, a da se permutacija
ne promeni. Takvih sluˇcajeva ima k
1
!. Sliˇcno je i sa ostalim elementima
skupa X. Na osnovu toga, za svaku permutaciju sa ponavljanjem imamo
k
1
!k
2
! k
n
! permutaciju (bez ponavljanja) u kojima se ne menja med¯usobni
raspored razliˇcitih elemenata skupa X. Tada je
P
n
k
1
,k
2
,...,kn
=
(k
1
+k
2
+. . . +k
n
)!
k
1
! k
2
! k
n
!
.
Primer 12. Date su dve bele, tri crne i ˇcetiri crvene kuglice. Koliko ima
razliˇcitih nizova svih navedenih kuglica ukoliko ne razlikujemo kuglice iste
boje?
Reˇsenje: U navedenom primeru imamo permutacije sa ponavjanjm skupa
od tri elementa klase 9, pa je
P
3
2,3,4
=
(2 + 3 + 4)!
2! 3! 4!
=
9!
2! 3! 4!
= 5 7 4 9 = 1260.
90 Glava 8. Kombinatorika
Definicija 6. Za skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata niz y
1
y
2
...y
k
(k ≥ 1) elemenata iz skupa X, kod koga ˇclanovi niza mogu biti med¯usobno
i jednaki nazivamo varijacijom sa ponavljanjem skupa X od n elemenata
klase k.
Primer 13. Napisati sve dvocifrene brojeve od cifara 5, 6, 7, 8.
Reˇsenje: U navedenom primeru radi se o varijacijama sa ponavljanjem
od ˇcetiri elementa druge klase:
55 65 75 85
56 66 76 86
57 67 77 87
58 68 78 88
Kod varijacija sa ponavljanjem od n elemenata klase k u nizu y
1
y
2
...y
k
na mestu y
1
moˇze se nalaziti bilo koji od n elemenata skupa X. Sliˇcno, na
mestu y
2
imamo opet n mogu´cnosti. Tada imamo za deo niza y
1
y
2
, nn = n
2
mogu´cnosti. Ako nastavimo ovaj postupak do kraja dobi´cemo da imamo za
ceo niz y
1
y
2
...y
k
, n
k
mogu´cnosti. Time smo dokazali slede´cu teoremu.
Teorema 5. Neka je dat skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata. Ako sa
V
n
k
oznaˇcimo broj svih varijacija sa ponavljanjem skupa X od n elemenata
klase k, tada je:
V
n
k
= n
k
.
Primer 14. Koliko ima trocifrenih brojeva od cifara 5, 6, 7, 8, 9.
Reˇsenje: Poˇsto se radi o varijacijama sa ponavljanjem od pet elemenata
tre´ce klase imamo da je:
V
5
3
= 5
3
= 125 .
Definicija 7. Za skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ kombinacije sa ponavljanjem
klase k od n elemenata skupa X jesu one varijacije sa ponavljanjem klase
k od tih elemenata koje se smatraju jednakim ako su sastavljene od istih
elemenata (tj. ne vodi se raˇcuna o njihovom poretku).
Primer 15. Dat je skup X = ¦x
1
, x
2
, x
3
¦. Napisati sve kombinacije sa
ponavljanjem klase 2 navedenog skupa elemenata.
8.3. Binomni obrazac 91
Reˇsenje: Sve varijacije sa ponavljanjem klase 2 od elemenata navedenog
skupa X su:
x
1
x
1
, x
1
x
2
, x
1
x
3
, x
2
x
1
, x
2
x
2
, x
2
x
3
, x
3
x
1
, x
3
x
2
, x
3
x
3
.
Po definiciji kombinacija sa ponavljanjem slede´ci parovi su isti: x
1
x
2
i x
2
x
1
;
x
1
x
3
i x
3
x
1
; x
2
x
3
i x
3
x
2
, pa na osnovu izloˇzenog, kombinacije sa pona-
vljanjem klase 2 od navedenih elemenata skupa X su:
x
1
x
1
, x
1
x
2
, x
1
x
3
, x
2
x
2
, x
2
x
3
, x
3
x
3
.
Teorema 6. Neka je dat skup X = ¦x
1
, x
2
, ..., x
n
¦ od n elemenata. Ako sa
C
n
k
oznaˇcimo broj svih kombinacija sa ponavljanjem skupa X od n elemenata
klase k, tada je:
C
n
k
=
(n +k −1) (n +k −2) (n + 1) n
k!
.
Dokaz: Na osnovu definicije kombinacija sa ponavljanjem neka ˇcitalac
pokaˇze da je
C
n
k
= C
n+k−1
k
,
odakle sledi rezultat teoreme.
Primer 16. Koliko ima kombinacija sa ponavljanjem klase 3 od 3 elementa
Reˇsenje:
C
3
3
=
(3 + 3 −1) 4 3
3!
=
5 4 3
6
= 10 .
8.3 Binomni obrazac
Zbog svoje velike primene u kombinatorici, nezaobilazan pojam je pojam
binomni koeficijent.
Definicija 8. Neka je n, k ∈ N i 1 ≤ k ≤ n. Binomni koeficijent, u oznaci

n
k

, nazivamo broj

n
k

=
n (n −1) (n −k + 1)
k!
,
gde je po definiciji

n
0

= 1.
92 Glava 8. Kombinatorika
Oznaku

n
k

ˇcitamo ”n nad k” i iz definicije kombinacija klase k od n
elemenata i binomnog koeficijenta imamo da je:
C
n
k
=

n
k

.
Osnovne osobine binomnih koeficijenata daje slede´ca teorema:
Teorema 7. Neka je n, k ∈ N, (1 ≤ k ≤ n) i a, b ∈ R. Tada je:
(1)

n
k

=
n!
k! (n −k)!
,
(2)

n
k

=

n
n −k

,
(3)

n
k

+

n
k + 1

=

n + 1
k + 1

,
(4) (a +b)
n
=

n
0

a
n
+

n
1

a
n−1
b
1
+. . . +

n
n −1

a
1
b
n−1
+

n
n

b
n
.
Dokaz: Matematiˇckom indukcijom dokaza´cemo poslednje tvrd¯enje (bi-
nomni obrazac), a ostala ostavljamo ˇcitaocu za veˇzbu.
(i) Za n = 1 imamo (a + b)
1
=

1
0

a
1
+

1
1

b
1
= a + b, pa je tvrd¯enje
taˇcno.
(ii) Pretpostavimo da je tvrd¯enje taˇcno za n.
(iii) Pokaˇzimo da vaˇzi za n + 1. Na osnovu (ii) imamo da je
(a +b)
n+1
= (a +b)(a +b)
n
=
= (a +b)
¸
n
0

a
n
+

n
1

a
n−1
b +. . . +

n
n −1

ab
n−1
+

n
n

b
n

Kada izvrˇsimo mnoˇzenje svih sabiraka u uglastoj zagradi sa izrazom
(a +b) i primenimo tre´ci stav navedene teoreme, dobi´cemo:
(a +b)
¸
n
0

a
n
+

n
1

a
n−1
b +. . . +

n
n −1

ab
n−1
+

n
n

b
n

=
8.4. Zadaci 93
=

n + 1
0

a
n+1
+

n + 1
1

a
n
b +. . . +

n + 1
n

ab
n
+

n + 1
n + 1

b
n+1
ˇsto je trebalo dokazati.
Drugi stav navedene teoreme daje takozvanu ”simetriˇcnost” binomnih
koeficijenata u binomnom obrascu. Na primer:
(a +b)
5
=

5
0

a
5
+

5
1

a
4
b +

5
2

a
3
b
2
+

5
3

a
2
b
3
+

5
4

ab
4
+

5
5

b
5
= a
5
+ 5a
4
b + 10a
3
b
2
+ 10a
2
b
3
+ 5ab
4
+b
5
pa vidimo da su koeficijenti: uz a
5
i b
5
isti; uz a
4
b i ab
4
isti; uz a
3
b
2
i a
2
b
3
isti.
Na kraju, napomenimo da se u literaturi izraz
(a +b)
n
=

n
0

a
n
+

n
1

a
n−1
b +. . . +

n
n −1

ab
n−1
+

n
n

b
n
zapisuje kra´ce
(a +b)
n
=
n
¸
k=0

n
k

a
n−k
b
k
.
8.4 Zadaci
1. Koliko ima mogu´cnosti da se od 35 razliˇcitih brojeva izvuˇce odjednom 5
brojeva?
2. Koliko ima petocifrenih, a koliko ˇsestocifrenih brojeva od cifara iz skupa
¦0, 1, 2, . . . , 8, 9¦?
3. Dat je skup ¦a, b, c, d, e, f¦. Kako glasi leksikografski 133. permutacija
elemenata skupa?
4. Broj permutacija od n+2 elementa 56 puta je ve´ci od broja permutacija
od n elemenata. Koliko iznosi broj n?
5. Na koliko razliˇcitih naˇcina se moˇze pored¯ati na stolu 10 kaˇsika, ako
imamo 5 jednakih i 5 med¯usobno razliˇcitih ?
6. Formirati sve varijacije sa ponavljanjem klase 3 od elemenata skupa
¦a, b, c, d¦. Kako glasi 41. varijacija?
94 Glava 8. Kombinatorika
7. Koliko ima ˇzelezniˇckih stanica na jednoj pruzi ako za razliˇcita putovanja
(istim voznim razredom) tom prugom postoji 5852 razliˇcitih voznih karata?
8. Napisati sve kombinacije klase 2, 3 i 4 od slova a, b, c, d, e, f. Koliko ih
ima?
9. U ravni je dato 5 pravi, med¯u kojima ne postoji ni jedan par med¯usobno
paralelnih i nijedna trojka pravih koje se seku u jednoj taˇcki. Izraˇcunati broj
preseka svih pravih.
10. Iz bubnja sa 13 kuglica od kojih je 6 crvenih, 3 bele i 4 ˇzute, treba
izabrati 7 kuglica na slede´ci naˇcin: 3 crvene, 2 bele i 2 ˇzute. Na koliko
naˇcina je to mogu´ce izvesti?
11. Pokazati da vaˇzi:
1)
n
¸
k=0

n
k

= 2
n
,
2)
n
¸
k=0

n
k

2
=

2n
n

3)

n + 2
k

=

n
k

+ 2

n
k −1

+

n
k −2

.
12. Primenom binomnog obrazca razviti izraze:
1) (2x
2
+ 3x + 2)
5
,
2) (2x
4
−x + 1)
7
.
Glava 9
Verovatno´ce
9.1 Algebra dogad¯aja
U teoriji verovatno´ca osnovni pojam je pojam eksperimenta koji se pod
pribliˇzno istim uslovima moˇze ponavljati neograniˇcen broj puta i ˇciji se ishod
ne moˇze sa sigurnoˇs´cu predvideti. Skup svih mogu´cih ishoda, u oznaci Ω,
nazivamo prostor ishoda ili prostor elementarnih dogad¯aja. Svaki podskup
A skupa Ω nazivamo sluˇcajan dogad¯aj. Skup Ω nazivamo i siguran dogad¯aj,
dok dogad¯aj koji se u eksperimentu ne moˇze ostvariti nazivamo nemogu´c
dogad¯aj, u oznaci ∅.
Uvod¯enjem relacija i operacija na skupu sluˇcajnih dogad¯aja gradimo algebru
dogad¯aja. Jedna od tih operacija je suprotan dogad¯aj. Ako sa A oznaˇcimo
suprotan dogad¯aj dogad¯aja A, tada se on definiˇse na slede´ci naˇcin
A = Ω`A.
Neka je u primerima koji slede eksperiment - jedno bacanje kocke ˇcije su
strane numerisane brojevima od 1 do 6.
Primer 1. Za dati eksperiment vaˇzi:
1) Elementarni dogad¯aji su: A
1
− pojavljivanje broja 1; A
2
− pojavljivanje
broja 2; ... A
6
− pojavljivanje broja 6.
2) Siguran dogad¯aj je skup Ω = ¦A
1
, A
2
, ..., A
6
¦ . (Pri izvod¯enju eksperi-
menta sigurno se pojavljuje jedan od brojeva 1, 2, 3, 4, 5, 6 ).
3) Nemogu´c dogad¯aj u ovom eksperimentu je recimo - pojavljivanje broja
7.
95
96 Glava 9. Verovatno´ce
4) Sluˇcajan dogad¯aj A je recimo dogad¯aj - pojavljivanje broja manjeg od
broja ˇcetiri. Tada je A = ¦A
1
, A
2
, A
3
¦ ⊆ Ω.
5) Suprotan dogad¯aj A za dogad¯aj A iz 4) je dogad¯aj - pojavljivanje broja
ve´ceg ili jednakog broju 4, odnosno jednog od brojeva 4, 5, 6 . To smo
mogli zapisati i na slede´ci naˇcin:
A = Ω`A = ¦A
1
, A
2
, ..., A
6
¦`¦A
1
, A
2
, A
3
¦ = ¦A
4
, A
5
, A
6
¦ .
Definicija 1. Za sluˇcajne dogad¯aje A i B, dogad¯aj A povlaˇci dogad¯aj B
(ili dogad¯aj B sadrˇzi dogad¯aj A), u oznaci A ⊂ B, ako se pri ostvarivanju
dogad¯aja A ostvaruje i dogad¯aj B.
Primer 2. Za dogad¯aji A i B:
A− pojavljivanje broja 5,
B− pojavljivanje broja ve´ceg od 3,
imamo da je A ⊂ B.
Definicija 2. Za sluˇcajne dogad¯aje A i B, zbir (ili unija) dogad¯aja A i B,
u oznaci A+B (ili A∪ B), je dogad¯aj koji se ostvaruje taˇcno onda kada se
bar jedan od dogad¯aj A i B ostvari.
Primer 3. Za dogad¯aje A i B:
A− pojavljivanje neparnog broja,
B− pojavljivanje broja 2,
imamo da je dogad¯aj A+B pojavljivanje jednog od brojeva 1, 2, 3, 5.
Definicija 3. Za sluˇcajne dogad¯aje A i B, proizvod (ili presek) dogad¯aja A
i B, u oznaci AB (ili A∩ B), je dogad¯aj koji se ostvaruje taˇcno onda kada
se oba dogad¯aja A i B ostvare istovremeno.
Primer 4. Za dogad¯aje A i B:
A− pojavljivanje jednog od brojeva 1, 2, 5, 6,
B− pojavljivanje parnog broja,
dogad¯aj AB je pojavljivanje jednog od brojeva 2, 6.
9.1. Algebra dogad¯aja 97
Sliˇcno definiˇsemo zbir i proizvod za viˇse od dva sluˇcajna dogad¯aja, pa ako
se radi o dogad¯ajima A
1
, A
2
, ..., A
n
tada su oznake
n
¸
k=1
A
k
i
n
¸
k=1
A
k
redom.
Definicija 4. Za sluˇcajne dogad¯aje A i B kaˇzemo da su nesaglasni (ili dis-
junktni) ako je AB = ∅ (ili A ∩ B = ∅).
Primer 5. Za dogad¯aje A i B:
A− pojavljivanje parnog broja,
B− pojavljivanje neparnog broja,
imamo da su dogad¯aji A i B disjunktni.
Definicija 5. Za sluˇcajne dogad¯aje A i B, dogad¯aj A`B je onaj dogad¯aj
koji se ostvaruje taˇcno onda kada se dogad¯aj A ostvaruje, a dogad¯aj B ne
ostvaruje.
Primer 6. Za dogad¯aje A i B:
A− pojavljivanje jednog od brojeva 1, 2, 3, 6,
B− pojavljivanje broja koji je deljiv sa 3,
dogad¯aj A`B je pojavljivanje jednog od brojeva 1, 2.
Definicija 6. Za dogad¯aje A
1
, A
2
, ..., A
n
koji su takvi da:
- svaka dva dogad¯aja su med¯usobno disjunktna,
- njihov zbir je siguran dogad¯aj, tj. A
1
+A
2
+... +A
n
= Ω,
kaˇzemo da ˇcine potpun sistem dogad¯aja.
Pri bacanju kocke potpun sistem ˇcine elementarni dogad¯aji A
1
− po-
javljivanje broja 1; A
2
− pojavljivanje broja 2; ... A
6
− pojavljivanje broja 6.
Med¯utim, postoje potpuni sistemi dogad¯aja koji ne moraju biti elementarni
dogad¯aji. Ako je dogad¯aj A− pojavljivanje broja koji je manji ili jednak
broju 2, a dogad¯aj B− pojavljivanje broja koji je ve´ci ili jednak broju 3,
tada dogad¯aji A i B ˇcine potpun sistem dogad¯aja za jedno bacanje kocke.
98 Glava 9. Verovatno´ce
9.2 Definicija verovatno´ca i osnovne osobine
Oznaˇcimo verovatno´cu dogad¯aja A sa P(A). Pre aksiomatskog uvod¯enja
funkcije verovatno´ca, istorijski se susre´cemo sa slede´cim definicijama:
1) Statistiˇcka definicija verovatno´ca: Neka je u eksperimentu dat sluˇcajan
dogad¯aj A. Ako se u n ∈ N ponavljanja navedenog eksperimenta do-
gad¯aj A dogodio m puta, tada:
- broj m nazivamo frekvencijom, u oznaci, m(A)
- broj
m
n
nazivamo relativnom frekvencijom, u oznaci, w(A).
Primer 7. U 12 bacanja kocke broj 2 se pojavio 3 puta. Tada je:
- frekvencija m(A) = 3,
- relativna frekvencija w(A) =
3
12
=
1
4
= 0, 25.
Verovatno´ca dogad¯aja A statistiˇcki definiˇsemo kao broj kome teˇzi rela-
tivna frekvencija dogad¯aja A kada se broj ponavljanja uoˇcenog ekspe-
rimenta n neograniˇceno pove´cava, tj. kada broj n teˇzi beskonaˇcnosti.
Kra´ce zapisujemo sa:
P(A) = lim
n→∞
w
n
(A),
gde je w
n
(A) relativna frekvencija dogad¯aja A u prvih n ponavljanja
eksperimenta.
2) Klasiˇcna (ili Laplasova) definicija verovatno´ca (istorijski se prva po-
javila 1812): Ova definicija odnosi se samo na eksperimente ˇciji je
prostor elementarnih dogad¯aja (mogu´cih ishoda) konaˇcan, a eleme-
ntarni dogad¯aji su jednako verovatni. Za dogad¯aj A svaki ishod, pri
kome se ostvaruje dogad¯aj A, naziva se povoljan.
Neka ima n elementarnih dogad¯aja u eksperimentu, a m povoljnih
ishoda za dogad¯aj A. Tada je
P(A) =
m
n
ili reˇcima: verovatno´ca dogad¯aja A jednaka je koliˇcniku broja po-
voljnih i broja mogu´cih ishoda.
9.2. Definicija verovatno´ca i osnovne osobine 99
Primer 8. Eksperiment je jedno bacanje kocke. Kolika je verovatno´ca
dogad¯aja A ako je:
a) A− pao je broj 4.
b) A− pao je broj ve´ci od 2.
Reˇsenje: Za dati eksperiment imamo n = 6 mogu´cih ishoda.
a) Povoljnih ishoda imamo samo jedan, tj. m = 1, pa je
P(A) =
m
n
=
1
6
= 0, 1666 . . . .
b) Povoljni ishodi su da je pao broj 3, 4, 5 ili 6. Tada je m = 4, pa
je
P(A) =
m
n
=
4
6
= 0, 6666 . . . .
3) Geometrijska definicija verovatno´ca: Verovatno´ca pretstavlja koliˇcnik
povrˇsina (zapremina ili duˇzina) povoljnih i mogu´cih ishoda.
Definicija 7. Skup (kolekciju) dogad¯aja F vezanih za eksperiment nazi-
vamo poljem dogad¯aja ako vaˇzi:
1) Ω ∈ F,
2) A ∈ F ⇒ A ∈ F,
3) A, B ∈ F ⇒ A+B ∈ F.
Verovatno´ce aksiomatski definiˇsemo na polju dogad¯aja kao funkciju sa slede-
´cim osobinama:
Definicija 8. Verovatno´ca P() je funkcija koja dogad¯aje iz polja F pre-
slikava na realne brojeve i ima slede´ce osobine:
1) nenegativnost: (∀A ∈ F)(P(A) ≥ 0),
2) normiranost: P(Ω) = 1,
3) aditivnost: ako su A
1
, A
2
, ... po parovima disjunktni dogad¯aji (A
i

A
j
= ∅ za i = j) iz polja F, tada je
P

¸
i
A
i

=
¸
i
P(A
i
) .
100 Glava 9. Verovatno´ce
Osnovne osobine verovatno´ce navedene su u slede´coj teoremi.
Teorema 1. Neka su dogad¯aji A, B ∈ F. Tada je:
1) P(A) = 1 −P(A),
2) P(∅) = 0,
3) A ⊆ B ⇒ P(B`A) = P(B) −P(A),
4) A ⊆ B ⇒ P(A) ≤ P(B),
5) P(A) ≤ 1,
6) P(A +B) = P(A) +P(B) −P(AB).
Dokaz:
1) Na osnovu definicije suprotnog dogad¯aja Ω = A + A , normiranosti i
aditivnosti verovatno´ce imamo da je
1 = P(Ω) = P(A +A) = P(A) +P(A) ,
tj. P(A) = 1 −P(A).
2) Ako u prethodno dokazanom stavu uzmemo da je A = Ω imamo
P(Ω) = P(∅) = 1 −P(Ω) = 1 −1 = 0 .
3) Ako je A ⊆ B, tada je P(B`A) = P(B) − P(A). Poˇsto su dogad¯aji
A i B`A disjunktni na osnovu aditivnosti verovatno´ce imamo P(B) =
P(A) +P(B`A), tj. P(B`A) = P(B) −P(A).
4) Dokaz sledi na osnovu prethodnog stava i nenegativnosti verovatno´ce.
5) Ako u prethodnom stavu biramo B = Ω na osnovu normiranosti
verovatno´ce sledi tvrd¯enje.
6) Kako je A + B = A + AB i B = AB + AB, i dogad¯aji A i AB kao
i dogad¯aji AB i AB su disjunktni, na osnovu aditivnosti verovatno´ce
imamo da je
P(A +B) = P(A) +P(AB), P(B) = P(AB) +P(AB) .
Na osnovu poslednje dve jednaˇcine eliminacijom P(AB) dobijamo
P(A +B) = P(A) +P(B) −P(AB) .
9.3. Uslovne verovatno´ce i nezavisnost dogad¯aja 101
9.3 Uslovne verovatno´ce i nezavisnost dogad¯aja
Definicija 9. Neka su A, B ∈ Ω i P(A) > 0. Uslovna verovatno´ca dogad¯aja
B, pod uslovom da se realizovao dogad¯aj A, u oznaci P(B[A), definiˇse se na
slede´ci naˇcin:
P(B[A) =
P(AB)
P(A)
.
Primer 9. Eksperiment se sastoji u bacanju kocke dva puta. Dogad¯aji A i
B dati su na slede´ci naˇcin:
A− u prvom bacanju je pao broj ve´ci od tri.
B− u oba bacanja je pao paran broj.
Izraˇcunati verovatno´cu dogad¯aja B:
1) pod uslovom da se realizovao dogad¯aj A,
2) ne uzimaju´ci u obzir realizaciju dogad¯aja A.
Reˇsenje:
1) Potrebno je izraˇcunati verovatno´cu P(B[A). Da bi smo izraˇcunali
traˇzenu verovatno´cu izraˇcunajmo najpre verovatno´ce dogad¯aja AB i
A. Poˇsto imamo tri broja ve´ca od broja tri (4, 5 i 6), a broj mogu´cih
ishoda je 6, imamo da je P(A) =
3
6
=
1
2
. Mogu´cih ishoda za dogad¯aj
AB ima 6 6 = 36 . Povoljni ishodi su (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4),
(6, 6), pa je njihov broj 6. Odatle imamo da je P(AB) =
6
36
=
1
6
. Na
kraju, imamo da je
P(B[A) =
P(AB)
P(A)
=
1
6
1
2
=
2
6
=
1
3
.
2) Mogu´cih ishoda ima 6 6 = 36 . Povoljni ishodi su
(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)
i ima ih 9. Tada je
P(B) =
m
n
=
9
36
=
1
4
.
102 Glava 9. Verovatno´ce
Iz definicije 9 sledi tvrd¯enje poznato pod nazivom proizvod verovatno´ca
zavisnih dogad¯aja, a koje glasi:
P(AB) = P(A)P(B[A) = P(B)P(A[B) .
Indukcijom po n mogu´ce je dokazati i opˇstije tvrd¯enje:
P(A
1
A
2
A
n
) = P(A
1
)P(A
2
[A
1
)P(A
3
[A
1
A
2
) P(A
n
[A
1
A
2
A
n−1
) ,
gde je P(A
1
A
2
A
n−1
) > 0 .
Vratimo se na prethodni primer. Videli smo da verovatno´ca dogad¯aja B,
pod uslovom da se ispuni dogad¯aj A i verovatno´ca dogad¯aja B (ne vode´ci
raˇcuna o dogad¯aju A) nisu iste, tj.
P(B[A) = P(B) .
Iz navedenog zakljuˇcujemo da verovatno´ca dogad¯aja B zavisi od dogad¯aja
A. Ako su navedene verovatno´ce iste P(B[A) = P(B) prirodno je re´ci da
dogad¯aj B ne zavisi od dogad¯aja A. Sliˇcno definiˇsemo nezavisnost dogad¯aja
A od dogad¯aja B: P(A[B) = P(A).
Na osnovu navedenog razmatranja i definicije uslovne verovatno´ce sledi defi-
nicija nezavisnih dogad¯aja:
Definicija 10. Dogad¯aji A i B su nezavisni ako vaˇzi
P(AB) = P(A) P(B) .
U suprotnom, za dogad¯aje kaˇzemo da su zavisni.
Primer 10. Eksperiment se sastoji u izvlaˇcenju karte iz ˇspila od 52 karte.
Neka je dogad¯aj:
A− izvuˇcena karta je ”kralj”,
B− izvuˇcena karta je ”srce”.
Da li su dogad¯aji A i B nezavisni?
Reˇsenje: Poˇsto u ˇspilu od 52 karte imamo 4 ”kralja”, 13 karata sa znakom
”srce” i jednog ”kralja srce”, imamo da je:
P(A) =
4
52
=
1
13
, P(B) =
13
52
=
1
4
, P(AB) =
1
52
.
Poˇsto je P(AB) = P(A) P(B), dogad¯aji A i B su nezavisni.
9.4. Formula totalne verovatno´ce 103
9.4 Formula totalne verovatno´ce
Teorema koju ´cemo navesti poznata je pod nazivom formula totalne
verovatno´ce:
Teorema 2. Neka dogad¯aji A
1
, A
2
, ..., A
n
ˇcine potpun sistem dogad¯aja i
neka je P(A
i
) > 0, i = 1, 2, ..., n. Za svaki dogad¯aj B ∈ F vaˇzi
P(B) =
n
¸
i=1
P(A
i
) P(B[A
i
) .
Dokaz: Kako dogad¯aji A
1
, A
2
, ..., A
n
ˇcine potpun sistem dogad¯aja imamo
da je B =
n
¸
i=1
A
i
B i dogad¯aji A
i
B su med¯usobno disjunktni. Tada je
P(B) =
n
¸
i=1
P(A
i
B) .
Poˇsto je P(A
i
) > 0, i = 1, 2, ..., n, imamo da je
P(A
i
B) = P(A
i
)P(B[A
i
), i = 1, 2, ..., n.
Na osnovu poslednje dve jednaˇcine sledi tvrd¯enje teoreme.
Primer 11. Na kompjuteru I narezano je 15 CD-a, na kompjuteru II
narezano je 45 CD-a, a na kompjuteru III narezano je 30 CD-a. Verovatno-
´ca da ´ce se na kompjuteru I narezati neispravan CD je 0, 1, na kompjuteru
II je 0, 2 i na kompjuteru III je 0, 4. Kolika je verovatno´ca da se nareˇze
na sluˇcajan naˇcin na jedan od ova tri kompjutera jedan CD i da on bude
neispravan?
Reˇsenje: Oznaˇcimo dogad¯aje
A
1
− na kompjuteru I narezan je jedan CD,
A
2
− na kompjuteru II narezan je jedan CD,
A
3
− na kompjuteru III narezan je jedan CD,
B− narezan je jedan neispravan CD na jednom od tri kompjutera.
104 Glava 9. Verovatno´ce
Kako je
P(A
1
) =
15
90
=
1
6
, P(A
2
) =
45
90
=
1
2
, P(A
3
) =
30
90
=
1
3
,
na osnovu prethodne teoreme imamo da je
P(B) = P(A
1
) P(B[A
1
) +P(A
2
) P(B[A
2
) +P(A
3
) P(B[A
3
)
=
1
6
0, 1 +
1
2
0, 2 +
1
3
0, 4 =
15
60
=
1
4
= 0, 25 .
Pod uslovima iz prethodne teoreme moˇzemo postaviti i pitanje: kolika
je verovatno´ca realizacije dogad¯aja A
i
pod uslovom da se realizuje dogad¯aj
B. Odgovor na ovo pitanje daje teorema poznata pod nazivom Bajesova
formula, a koja glasi:
Teorema 3. Neka dogad¯aji A
1
, A
2
, ..., A
n
ˇcine potpun sistem dogad¯aja i
neka je P(A
i
) > 0, i = 1, 2, ..., n. Neka je takod¯e i B ⊂ Ω, P(B) > 0.
Tada vaˇzi
P(A
k
[B) =
P(A
k
)P(B[A
k
)
n
¸
i=1
P(A
i
)P(B[A
i
)
, k = 1, 2, ..., n.
Dokaz: Na osnovu P(A
i
B) = P(A
i
)P(B[A
i
) = P(B)P(A
i
[B) imamo da
je
P(A
i
[B) =
P(A
i
)P(B[A
i
)
P(B)
.
Tvrd¯enje teoreme sledi na osnovu poslednje jednaˇcine i formule totalne
verovatno´ce.
Primer 12. Neka su dati uslovi kao u prethodnom primeru. Ako je narezan
jedan neispravan CD na navedena tri raˇcunara, koja je verovatno´ca da je
narezan na:
1) raˇcunaru I ?
2) raˇcunaru II ?
3) raˇcunaru III ?
Reˇsenje: Na osnovu Bajesove formule imamo:
9.5. Zadaci 105
1) P(A
1
[B) =
P(A
1
)P(B[A
1
)
3
¸
i=1
P(A
i
)P(B[A
i
)
=
1
6
0, 1
1
4
=
1
60
1
4
=
1
15
.
2) P(A
2
[B) =
P(A
2
)P(B[A
2
)
3
¸
i=1
P(A
i
)P(B[A
i
)
=
1
2
0, 2
1
4
=
1
10
1
4
=
2
5
.
3) P(A
3
[B) =
P(A
3
)P(B[A
3
)
3
¸
i=1
P(A
i
)P(B[A
i
)
=
1
3
0, 4
1
4
=
2
15
1
4
=
8
15
.
9.5 Zadaci
1. Ako je eksperiment jedno bacanje novˇci´ca navesti elementarne dogad¯aje.
Navesti elementarne dogad¯aje i za bacanje dva novˇci´ca.
2. Bacaju se dve kocke istovremeno. Neka su dogad¯aji
A− zbir dobijenih brojeva je deljiv sa 5,
B− zbir dobijenih brojeva jednak je broju 9.
Na´ci: A +B, AB, A`B, B`A i izraˇcunati verovatno´ce traˇzenih dogad¯aja.
3. Pokazati da je A`B = AB.
4. Novˇci´c se baca ˇcetiri puta. Odrediti verovatno´cu da su
1) pala tri grba,
2) bar tri grba,
3) palo je jedno pismo.
4) nije pao ni jedan grb.
5. Iz ˇspila od 52 karte izvlaˇci se karta i vra´ca u ˇspil. Ovaj postupak se
ponavlja ˇcetiri puta. Koliko iznosi verovatno´ca da su izvuˇcene od ˇcetiri
karte
106 Glava 9. Verovatno´ce
1) bar dve ”dame”?
2) tri crvene ”dame”?
3) jedna ”dama srce” ?
4) tri ”dame” i jedan ”kralj”?
5) ˇcetiri ”asa”?
6. U kutiji se nalazi 12 belih i 4 crvene kuglice. Izvlaˇce se odjednom tri
kuglice. Izraˇcunati verovatno´cu da su
1) sve tri uzete kuglice crvene,
2) uzete dve bele i jedna crvena,
3) sve tri uzete kuglice bele.
7. Dva strelca gad¯aju po jednom u metu. Verovatno´ca da prvi pogodi metu
je 0, 6, a drugi 0, 7. Kolika je verovatno´ca da meta bude pogod¯ena bar je-
dnom?
8. Neka je P(A[B) = 0, 6 , P(B[A) = 0, 4 i P(B) = 0, 35 . Na´ci: P(A),
P(AB) i P(B[A).
9. U dve kutije se nalaze bele i crvene kuglice. U prvoj se nalazi 9 belih i
5 crvenih, a u drugoj 12 belih i 7 crvenih. Na sluˇcajan naˇcin se bira jedna
kutija i iz nje se uzimaju dve kuglice. Kolika je verovatno´ca da se uzme bar
jedna bela kuglica?
10. U Novi Sad dolaze 53 automobila iz Sombora, 42 iz Subotice i 47 iz
Zrenjanina. Verovatno´ca da se pokvari automobil iz Sombora je 0, 2, iz
Subotice 0, 5 i iz Zrenjanina 0, 1 . Kolika je verovatno´ca da jedan sluˇcajno
izabran automobil koji je krenuo ka Novom Sadu ima kvar? Ako je automobil
imao kvar, koja je verovatno´ca da je on krenuo iz Zrenjanina, a kolika da
je krenuo iz Sombora?
Glava 10
Geometrija
10.1 Razvoj geometrije
Geometrija je jedna od najstarijih matematiˇckih disciplina. Osvrnimo
se ukratko na istorijski razvoj geometrije.
1) Reˇc geometrija znaˇci zemljomerstvo, a nastala je u Egiptu zbog neo-
phodnosti merenja imanja i oznaˇcavanja med¯a posle poplava Nila. Ge-
ometrija se u proˇslosti bavila izuˇcavanjem poloˇzaja, oblika i veliˇcina
predmeta realnog sveta, dok danas izuˇcava apstraktne objekte. U
poˇcetku se do opˇstih osobina dolazilo na osnovu nekoliko eksperi-
menata, posmatranjem i intuicijom, odnosno, induktivnom metodom
(nepotpunom indukcijom). Navedeni metod bio je pogodan samo za
neke prostije figure.
2) U V I veku pre n.e. Grci su preuzeli od Egip´cana i Vavilonaca vode´cu
ulogu u razvoju geometrije, uglavnom zaslugama Talesa i Pitagore.
Pored njih, veliki doprinos razvoju geometrije tog doba dali su Pla-
ton i Aristotel koji daju prve nagoveˇstaje aksiomatskog zasnivanja ge-
ometrije. U ovom periodu induktivni metod zamenjen je deduktivnim
i pristupa se sistematskom izlaganju ˇcinjenica.
3) Oko 300. godina pre n.e. Euklid je objavio svoje kapitalno delo Ele-
menti, saˇcinjeno od 13 knjiga, koje predstavljaju vrhunac deduktivnog
metoda i daju najve´ci doprinos razvoju geometrije. U ovim knjigama
Euklid iznosi stavove koji su jako bliski danaˇsnjem aksiomatskom za-
snivanju geometrije. Pored svih dobrih strana ovog dela, uoˇceni su
slede´ci nedostaci:
107
108 Glava 10. Geometrija
- definiˇsu se osnovni pojmovi,
- aksiome Euklidovog sistema nisu med¯usobno nezavisne,
- prilikom dokazivanja tvrd¯enja Euklid se ˇcesto oslanjao na slike i
time ˇcinio dokaz nekorektnim.
4) U I i II veku pre n.e. uvodi se ravna i sferna trigonometrija.
5) U prvoj polovini XV II Dekart razvija analitiˇcku geometriju.
6) U XV III dolazi do otkri´ca diferencijalne geometriju.
7) U prvoj polovini XIX veka Lobaˇcevski uvodi neeuklidsku geometriju.
8) Krajem XIX Hilbert je dao sistematizaciju geometrije u delu Osnovi
geometrije.
10.2 Osnove Hilbertovog sistema aksioma
U daljem tekstu izloˇzi´cemo aksiome Euklidske geometrije, bazirane na
Hilbertovom sistemu aksioma. U Hilbertovom sistemu aksioma osnovni po-
jmovi su:
- taˇcka (oznaˇcavamo ih velikim slovima A, B, C, ...),
- prava (oznaˇcavamo ih malim slovima a, b, c, ...),
- ravan (oznaˇcavamo ih malim grˇckim slovima α, β, γ, ...),
a osnovne relacije predstaljaju relacije:
- pripada (”se sadrˇzi”). Da taˇcka A pripada pravoj q (prava q sadrˇzi
taˇcku A) oznaˇcavamo A ∈ q.
- izmed¯u,
- podudarno,
- paralelno.
Sistem aksioma predstavljen je u pet grupa aksioma:
I aksiome veze (ili pripadnosti ili incidentnosti),
II aksiome rasporeda,
10.2. Osnove Hilbertovog sistema aksioma 109
III aksiome podudarnosti,
IV aksiome neprekidnosti,
V aksioma paralelnosti.
Definicija 1. Skup svih taˇcaka nazivamo prostor i oznaˇcavamo ga sa E
3
.
10.2.1 Aksiome veze
Definicija 2. Tri ili viˇse taˇcaka su kolinearne ako postoji prava koja ih
sadrˇzi (taˇcke pripadaju istoj pravoj).
Definicija 3.
ˇ
Cetiri ili viˇse taˇcaka su komplanarne ako postoji ravan koja
ih sadrˇzi (taˇcke pripadaju istoj ravni).
Aksiome veze ˇcine grupu od 7 aksioma:
Aksioma I 1. Svaka prava sadrˇzi najmanje dve razliˇcite taˇcke.
Aksioma I 2. Za svake dve razliˇcite taˇcke postoji jedna i samo jedna prava
koja ih sadrˇzi.
Aksioma I 3. Svaka ravan sadrˇzi najmanje tri nekolinearne taˇcke.
Aksioma I 4. Za svake tri nekolinearne taˇcke postoji jedna i samo jedna
ravan koja ih sadrˇzi.
Aksioma I 5. Ako dve razliˇcite taˇcke neke prave pripadaju jednoj ravni,
onda sve taˇcke te prave pripadaju toj ravni (tj. prava pripada ravni).
Aksioma I 6. Ako dve ravni imaju zajedniˇcku taˇcku, tada one imaju na-
jmanje joˇs jednu zajedniˇcku taˇcku (tj. imaju zajedniˇcku pravu).
Aksioma I 7. Postoje ˇcetiri nekomplanarne taˇcke.
Navedenim aksiomama su potpuno odred¯eni svi odnosi izmed¯u taˇcaka,
pravih i ravni.
Teorema 1. Dve razliˇcite prave imaju najviˇse jednu zajedniˇcku taˇcku.
Dokaz: Pretpostavimo suprotno, dve razliˇcite prave p i q imaju bar dve
zajedniˇcke razliˇcite taˇcke A i B. Na osnovu aksiome I 2 taˇcke A i B odred¯uju
jednu i samo jednu pravu koja ih sadrˇzi, pa je p = q, ˇsto je kontradikcija sa
polaznom pretpostavkom.
110 Glava 10. Geometrija
Definicija 4. Za dve prave p i q kaˇze se da se seku ako imaju samo jednu
zajedniˇcku taˇcku A, u oznaci p ∩ q = A.
Ako na pravoj q postoje razliˇcite taˇcke A i B, onda ´cemo pravu q ˇcesto
oznaˇcavati i sa p(AB).
Teorema 2. Dve prave koje se seku odred¯uju jednu i samo jednu ravan.
Dokaz: Neka se prave p i q seku u taˇcki A. Prema aksiomi I 1 na pravoj
p, sem taˇcke A, postoji bar joˇs jedna taˇcka, na primer taˇcka B. Analogno
vaˇzi i za pravu q. Ove tri taˇcke su nekolinearne, te prema aksiomi I 4 postoji
jedna i samo jedna ravan α koja ih sadrˇzi, a prema aksiomi I 5 prave p i q
pripadaju ravni α. To znaˇci da ove dve prave odred¯uju ravan α.
Teorema 3. Prava i taˇcka van date prave odred¯uju jednu i samo jednu ra-
van.
Dokaz: Neka je p prava i A taˇcka koja joj ne pripada. Prema aksiomi I
1 na pravoj p postoje dve razliˇcite taˇcke, npr. B i C. Tada su A, B i C tri
nekolinearne taˇcke, pa prema aksiomi I 4 postoji jedna i samo jedna ravan
α koja ih sadrˇzi. Prema tome B i C pripadaju ravni α. Prema aksiomi I
5 sledi da i prava p pripada ravni α. Jedinstvenost ravni α sledi na osnovu
aksiome I 4.
10.2.2 Aksiome rasporeda
Aksiomama rasporeda bliˇze su utvrd¯ene osobine relacije ”izmed¯u” za tri
kolinearne taˇcke. Ukoliko je taˇcka B izmed¯u taˇcaka A i C to ´cemo oznaˇcavati
sa A − B − C . Aksiome rasporeda ˇcine grupu od 6 aksioma:
Aksioma II 1. Neka su A, B i C tri kolinearne taˇcke za koje je A−B−C .
Tada su svake dve od navedenih taˇcaka razliˇcite.
Aksioma II 2. Neka su A, B i C tri kolinearne taˇcke za koje je A−B−C .
Tada je C − B − A.
Aksioma II 3. Neka su A, B i C tri kolinearne taˇcke za koje je A−B−C .
Tada nije A − C − B.
Aksioma II 4. Neka su A i B dve razliˇcite taˇcke prave p. Tada postoji
taˇcka C ∈ p, takva da je A − B − C .
10.2. Osnove Hilbertovog sistema aksioma 111
Aksioma II 5. Neka su A, B i C tri kolinearne taˇcke. Tada vaˇzi bar jedna
od tri relacije: A − B − C, A − C − B ili C − A − B.
Aksioma II 6. (Paˇsova aksioma) Neka su A, B i C tri nekolinearne
taˇcke i p prava koja pripada ravni odred¯enoj taˇckama A, B i C, tako da
ne sadrˇzi taˇcku B i seˇce pravu p(AC) u taˇcki D tako da je A − D − C .
Tada prava p seˇce pravu p(BC) u taˇcki G tako da je B − G − C ili seˇce
pravu p(AB) u taˇcki F tako da je A − F − B.
A B
C
F
p
D
G
p'
Slika 1.
Na osnovu aksioma II 5, II 2 i II 3 mogu´ce je dokazati slede´cu teoremu.
Teorema 4. Neka su A, B i C tri kolinearne taˇcke. Tada vaˇzi jedna i samo
jedna od tri relacije: A − B − C, A − C − B, ili C − A − B.
Definicija 5. Za dve razliˇcite taˇcke A i B, skup navedenih taˇcaka i taˇcaka
prave p(AB) izmed¯u A i B nazivamo duˇz, u oznaci AB. Taˇcke A i B
nazivamo krajevi, a ostale taˇcke unutraˇsnje taˇcke duˇzi.
Na osnovu aksioma II 4 i II 6 mogu´ce je dokazati slede´cu teoremu.
Teorema 5. Svaka duˇz sadrˇzi bar jednu unutraˇsnju taˇcku.
Na osnovu navedene teoreme mogu´ce je pokazati da postoji beskonaˇcno
mnogo unutraˇsnjih taˇcaka svake duˇzi.
Definicija 6. Duˇz AB kod koje je odred¯eno da je A poˇcetna i B krajnja
taˇcka nazivamo orjentisana duˇz, u oznaci
−−→
AB.
Definicija 7. Neka su A, B i C tri razliˇcite taˇcke prave p, takve da je
A − B − C . Tada kaˇzemo da su taˇcke A i C prave p sa raznih strana u
odnosu na taˇcku B, a da su taˇcke B i C prave p sa iste strane u odnosu na
taˇcku A (ili da su taˇcke A i B prave p sa iste strane u odnosu na taˇcku C).
112 Glava 10. Geometrija
Definicija 8. Neka je data prava p i taˇcka O koja joj pripada. Skup taˇcaka
prave p odred¯en taˇckom O i svim taˇckama prave p sa iste strane taˇcke O
nazivamo poluprava, u oznaci Op. Taˇcku O nazivamo poˇcetak poluprave.
Definicija 9. Neka je data ravan α. Neka prava p i taˇcke A i B pripadaju
ravni α. Tada kaˇzemo da su taˇcke A i B ravni α sa iste strane prave p ukoliko
duˇz AB nema zajedniˇckih taˇcaka sa pravom p. Ako postoji jedna zajedniˇcka
taˇcka kaˇzemo da su taˇcke A i B ravni α sa raznih strane prave p.
Definicija 10. Poluravan sa graniˇcnom pravom p ravni α je skup svih taˇca-
ka prave p i svih taˇcaka ravni α koje su sa iste strane prave p, u oznaci pα.
Taˇcka na pravoj odred¯uje dve poluprave, prava u ravni dve poluravni, a
ravan u prostoru dva poluprostora.
Definicija 11. Ugaona linija
1
, u oznaci pOq, je unija dve poluprave Op i
Oq sa zajedniˇckom poˇcetnom taˇckom O. Taˇcku O nazivamo teme, a polupra-
ve Op i Oq kraci ugaone linije.
Na osnovu teoreme 2 mogu´ce je dokazati slede´cu teoremu.
Teorema 6. Ugaona linija pripada jednoj i samo jednoj ravni.
Definicija 12. Ugaona linija pOq deli ravan kojoj pripada na dva dela koje
nazivamo ugaone oblasti.
Definicija 13. Ugao, u oznaci ∠pOq, je unija ugaone linije pOq i jedne
njene ugaone oblasti. Taˇcku O nazivamo teme, a poluprave Op i Oq kraci
ugla. (Ugaona linija pOq odred¯uje dva ugla).
Definicija 14. Neka kraci ∠pOq pripadaju istoj pravoj. Tada ako je:
1) Op = Oq onda ∠pOq nazivamo opruˇzen ugao,
2) Op = Oq
a) i ugaona oblast je prazan skup, onda ∠pOq nazivamo nula ugao,
b) i ugaona oblast je skup svih taˇcaka ravni koje ne pripadaju toj
ugaonoj liniji, onda ∠pOq nazivamo pun ugao.
1
Terminologija je prilagod¯ena aktuelnim sadrˇzajima u osnovnoj ˇskoli.
10.2. Osnove Hilbertovog sistema aksioma 113
Definicija 15. Za ∠pOq i ∠qOr kaˇzemo da su susedni. Navedene susedne
uglove nazivamo uporednim ako kraci Op i Or pripadaju istoj pravoj i pri
tome Op = Or (slika 2).
r
q
p O
Slika 2.
Definicija 16. Ugao nazivamo:
1) prav - ako je jednak svom uporednom uglu,
2) oˇstar - ako je manji od svog uporednog ugla,
3) tup - ako je ve´ci od svog uporednog ugla.
Definicija 17. Za n ≥ 3 neka je A
1
, A
2
, ..., A
n
konaˇcan skup taˇcaka iste
ravni gde nikoje tri taˇcke nisu kolinearne. Uniju duˇzi A
1
A
2
, A
2
A
3
, ...,
A
n−1
A
n
nazivamo izlomljena linija. Ako je
1) A
1
= A
n
izlomljena linija je otvorena,
2) A
1
= A
n
izlomljena linija je zatvorena i naziva se mnogougaona linija
ili mnogougao. Taˇcke A
1
,A
2
,..., A
n
su temena, a duˇzi A
1
A
2
, A
2
A
3
, ...,
A
n−1
A
n
su stranice mnogougla (slika 3). Mnogougao deli ravan kojoj
pripada na dve oblasti, unutraˇsnju i spoljaˇsnju.
A2 A = n A1
A3
An-1
Slika 3.
114 Glava 10. Geometrija
Definicija 18. Mnogougao je:
1) prost - ako nikoje dve stranice nemaju zajedniˇckih taˇcaka, osim ˇsto
susedne stranice imaju zajedniˇcka temena,
2) sloˇzen - u suprotnom.
Definicija 19. Mnogougaona povrˇs je unija svih taˇcaka mnogougla i nje-
gove unutraˇsnje oblasti.
10.2.3 Aksiome podudarnosti
Istorijski gledano, relaciju ”podudarno”, koja se odnosi na dve duˇzi,
ra- zmatrali su redom: Euklid, Peano, Hilbert, Paˇs, Veronez, Borsuka i
ˇ
Smieleve. Ako su duˇzi AB i CD u relaciji podudarno, to piˇsemo AB

= CD,
kaˇzemo da su one jednake. Aksiome podudarnosti daju osobine relacije
podudarno i one ˇcine grupu od 7 aksioma:
Aksioma III 1. Ako je AB

= CD i A = B, tada je C = D.
Aksioma III 2. AB

= BA
Aksioma III 3. Ako je AB

= CD i AB

= EF, tada je CD

= EF.
Aksioma III 4. Ako taˇcka C pripada duˇzi AB i taˇcka C

duˇzi A

B

, pri
ˇcemu je AC

= A

C

i BC

= B

C

, tada je AB

= A

B

.
Aksioma III 5. Neka su A i B razliˇcite taˇcke i C poˇcetna taˇcka poluprave
Cp. Tada na polupravoj Cp postoji taˇcka D takva da AB

= CD.
Aksioma III 6. Neka su A, B i C tri nekolinearne taˇcke i neka su A

i B

dve taˇcke graniˇcne prave p poluravni pα, takve da je AB

= A

B

. Tada u
poluravni pα postoji jedna i samo jedna taˇcka C

takva da je AC

= A

C

i
BC

= B

C

.
Aksioma III 7. Neka su A, B i C i A

, B

i C

dve trojke nekolinearnih
taˇcaka redom, a D i D

taˇcke polupravih BC i B

C

takve da je: AB

= A

B

,
BC

= B

C

, CA

= C

A

i BD

= B

D

. Tada je AD

= A

D

.
Elementarno se dokazuje slede´ca teorema.
Teorema 7. Na skupu duˇzi relacija podudarnosti je relacija ekvivalencije.
Definicija 20. Taˇcka S je srediˇste duˇzi AB ako je S ∈ AB i AS

= BS.
Definicija 21. Taˇcke B i C su jednako udaljene od taˇcke A ako je AB

=
AC.
10.2. Osnove Hilbertovog sistema aksioma 115
10.2.4 Aksiome neprekidnosti
Na osnovu prethodno navedenih aksioma mi smo u mogu´cnosti da utvrdi-
mo da li postoji jednakost dve duˇzi. Da bismo mogli ustanoviti proces
merenja duˇzi, do sad navedene aksiome nisu dovoljne. Merenje duˇzi zasniva
se na aksiomi, poznatoj kao Arhimedova aksioma, koja omogu´cava da se za
svaku duˇz samo na jedan naˇcin odredi neki pozitivan broj koji nazivamo
duˇzinom duˇzi.
Potrebno je utvrditi i obrnuto - postojanje duˇzi ˇcija je duˇzina jednaka una-
pred datom pozitivnom broju. Znaˇci, potrebno je uvesti joˇs jednu aksiomu
na osnovu koje bi ovo bilo mogu´ce.
Aksioma IV 1. (Arhimedova) Neka su AB i CD proizvoljne duˇzi. Tada
na polupravoj AB postoji konaˇcan broj taˇcaka A
1
, A
2
, A
3
, ..., A
n
takvih da je
1) A−A
1
−A
2
, A
1
−A
2
−A
3
, ...A
n−2
−A
n−1
−A
n
,
2) CD

= AA
1

= A
1
A
2

= ...

= A
n−1
A
n
,
3) B ∈ A
n−1
A
n
i B = A
n−1
.
Aksioma IV 2. (Kantorova) Neka je na bilo kojoj pravoj p dat beskona-
ˇcan niz duˇzi A
1
B
1
, A
2
B
2
, ..., takvih da
1) svaka slede´ca leˇzi unutar prethodne (A
n+1
B
n+1
⊂ A
n
B
n
, n = 1, 2, ...),
2) ne postoji duˇz koja leˇzi unutar svih duˇzi datog niza.
Tada na pravoj p postoji taˇcka C koja pripada svim duˇzima toga niza.
10.2.5 Aksioma paralelnosti
Euklidska geometrija je geometrija u kojoj vaˇzi slede´ca aksioma, poznata
i kao peti Euklidov postulat.
Aksioma V 1. U ravni α odred¯enoj pravom p i taˇckom A ∈ p postoji jedna
i samo jedna prava q koja sadrˇzi taˇcku A i nema zajedniˇckih taˇcaka sa
pravom p.
Na bazi prve ˇcetiri grupe aksioma (apsolutna geometrija) i drugaˇcijim inte-
rpretacijama navedene aksiome izgrad¯uju se tzv. neeuklidske geometrije.
Definicija 22. Prave p i q su paralelne, u oznaci p | q , ako je p = q ili p i
q pripadaju istoj ravni i nemaju zajedniˇckih taˇcaka.
116 Glava 10. Geometrija
Definicija 23. Dve prave su mimoilazne ako ne pripadaju istoj ravni.
Teorema 8. Dve razliˇcite paralelne prave odred¯uju jednu i samo jednu ra-
van.
Na osnovu aksiome paralelnosti mogu´ce je dokazati slede´cu teoremu.
Teorema 9. Na skupu pravih, relacija paralelnosti je relacija ekvivalencije.
Definicija 24. Prava p je paralelna ravni α, u oznaci p | α, ako joj pripada
ili sa njom nema zajedniˇckih taˇcaka.
Definicija 25 Dve ravni α i β su paralelne, u oznaci α | β , ako su jednake
ili ako nemaju zajedniˇckih taˇcaka.
10.3 Geometrijske figure
U daljem izlaganju neprazan skup taˇcaka zva´cemo geometrijska figura ili
kra´ce figura. U ovoj glavi ´cemo na osnovu aksioma podudarnosti i definicije
izometrijske transformacije definisati relaciju podudarnosti figura. Pored
toga naveˇs´cemo i neke figure u ravni i u prostoru. Pre toga, navodimo
slede´cu definiciju.
Definicija 26. Neka se prave p(AB) = q i p seku u taˇcki S koja je srediˇste
duˇzi AB. Ako je pri tome ∠pSq prav ugao kaˇzemo da je prava p simetrala
duˇzi AB.
Za navedene prave q i p kaˇzemo da su normalne i to oznaˇcavamo q⊥p .
Definicija 27 Neka je ρ bijektivno preslikavanje skupa taˇcaka X na skup
taˇcaka X

. Ako je
(∀A, B ∈ X)(AB

= ρ(A)ρ(B) ),
tada kaˇzemo da je ρ izometrijska transformacija.
Ako postoji taˇcka C ∈ X takva da je ρ(C) = C, onda kaˇzemo da je taˇcka
C invarijantna taˇcka pri transformaciji ρ.
Definicija 28 Za geometrijske figure F
1
i F
2
kaˇzemo da su podudarne ako
postoji izometrijska tranformacija ρ takva da je ρ(F
1
) = F
2
.
Nije teˇsko pokazati da izometrijska transformacija preslikava duˇz na podu-
darnu duˇz i ugao na podudaran ugao.
10.3. Geometrijske figure 117
10.3.1 Trougao, ˇcetvorougao i krug
Definicija 29. Trougao je mnogougao sa tri stranice.
Osnovni elementi trougla su stranice i uglovi. Na slici 4 navedeno je
standardno obeleˇzavanje stranica, uglova i temena trougla.
Na osnovu veliˇcine stranica trouglove delimo na:
1) jednakostraniˇcne (jednake sve tri stranice),
2) jednakokrake (jednake dve stranice),
3) raznostraniˇcne (sve tri stranice razliˇcite),
dok na osnovu veliˇcine uglova na:
1) pravougle (jedan ugao je prav),
2) oˇstrougle (svi uglovi oˇstri),
3) tupougle (jedan ugao tup).
A
B
C
c
b a
a
b
g
Slika 4.
Kod pravouglog trougla stranice koje obrazuju prav ugao nazivamo kraci,
dok preostalu stranicu nazivamo hipotenuza. Kod jednakostraniˇcnog trougla
jednake stranice nazivamo kraci, dok preostalu tre´cu stranicu nazivamo os-
nova.
Navodimo sada ˇcetiri stava o podudarnosti trouglova koji imaju veliku
primenu u geometriji.
Stav 1. Dva trougla su podudarna ako su dve stranice i njima zahva´cen ugao
jednog trougla podudarni odgovaraju´cim dvema stranicama i odgovaraju´cem
uglu drugog trougla.
118 Glava 10. Geometrija
Stav 2. Dva trougla su podudarna ako su jedna stranica i na njoj nalegla
dva ugla jednog trougla podudarni odgovaraju´coj stranici i odgovaraju´cim
uglovima drugog trougla.
Stav 3. Dva trougla su podudarna ako su sve tri stranice jednog trougla
podudarne odgovaraju´cim stranicama drugog trougla.
Stav 4. Dva trougla su podudarna ako su dve stranice i ugao naspram ve´ce
od njih jednog trougla podudarne odgovaraju´cim stranicama i odgovaraju´cem
uglu drugog trougla.
Takod¯e i slede´ce teoreme se ˇcesto koriste u dokazima raznih tvrd¯enja u
geometriji. Dokaze ovih teorema ostavljamo ˇcitaocu za veˇzbu.
Teorema 10. U trouglu naspram ve´ce stranice leˇzi ve´ci ugao. Vaˇzi i obrnu-
to tvrd¯enje.
Teorema 11. Uglovi na osnovici jednakokrakog trougla su jednaki.
Teorema 12. Zbir tri unutraˇsnja ugla trougla jednak je zbiru dva prava
ugla.
Teorema 13. Zbir ma koje dve stranice trougla ve´ci je od tre´ce stranice.
Razlika ma koje dve stranice trougla manja je od tre´ce stranice.
Definicija 30.
ˇ
Cetvorougao je mnogougao sa ˇcetiri stranice.
Prema broju paralelnih stranica moˇzemo izvrˇsiti slede´cu klasifikaciju
ˇcetvorouglova (slika 5 sa leva na desno):
1) paralelogram (dva para paralelnih stranica),
2) trapez (jedan par paralelnih stranica),
3) trapezoid (bez paralelnih stranica).
Slika 5.
10.3. Geometrijske figure 119
Teorema 14. Za svaki paralelogram vaˇzi:
1) naspramne stranice (uglovi) su jednake,
2) zbir susednih uglova jednak je zbiru dva prava ugla (opruˇzenom uglu),
3) dijagonale se polove.
Definicija 31. Pravougaonik je paralelogram ˇciji su svi uglovi jednaki (pra-
vi uglovi).
Definicija 32. Kvadrat je pravougaonik ˇcije su sve stranice jednake.
Teorema 15. Paralelogram je kvadrat ako i samo ako su mu dijagonale
jednake.
Teorema 16. Pravougaonik je kvadrat ako i samo ako vaˇzi:
1) dijagonale se seku pod pravim uglom (normalne su),
2) dijagonala deli ugao na dva jednaka ugla (dijagonala je simetrala ugla).
Definicija 33. Neka su date taˇcka O i duˇz r ravni α. Skup svih taˇcaka A
ravni α takvih da je OA = r naziva se kruˇznica, dok se skup taˇcaka A ravni
α takvih da je OA ≤ r naziva krug. Navedeni krug oznaˇcavamo sa k(O, r).
Taˇcku O nazivamo centar, a duˇz r polupreˇcnik kruga.
A
B
C
r
O
.
a
D
Slika 6.
Neka su date tri med¯usobno razliˇcite taˇcke A, B i C koje pripadaju
kruˇznici (slika 6) i neka je taˇcka C sa iste strane kao centar O u odnosu
na pravu p(AB). Neka se prave p(A, B) i p(O, D) seku pod pravim uglom i
neka prava a i krug k(O, r) imaju jednu zajedniˇcku taˇcku B. Tada:
120 Glava 10. Geometrija
1) p(AB) je seˇcica kruga k(O, r),
2) AB je tetiva kruga k(O, r),
3) duˇzina ON je centralno rastojanje tetive AB,
4) prava a je tangenta u taˇcki B,
5) ∠AOB je centralni ugao koji odgovara tetivi AB,
6) ∠ACB je periferijski ugao koji odgovara centralnom uglu ∠AOB.
Teorema 17. Centralni ugao je dva puta ve´ci od odgovaraju´ceg periferijskog
ugla.
10.3.2 Geometrijske figure u prostoru
Ograniˇcimo naredne definicije na konveksne figure u prostoru
2
.
Unija dve poluravni α i β (strane dijedra) sa zajedniˇckom graniˇcnom
pravom p (ivica dijedra) naziva se diedarska povrˇs, u oznaci αpβ. Diedarska
povrˇs deli prostor E
3
na dva disjunktna dela koje nazivamo diedarske oblasti.
Definicija 34. Diedar, u oznaci ∠αpβ, je unija diedarske povrˇsi αpβ i
jedne od oblasti odred¯ene tom povrˇsi .
Neka je ravan γ (slika 7) normalna na ivicu p diedra ∠αpβ . Ugao diedra
∠αpβ je presek ravni γ i diedra ∠αpβ .
a
b
g
p
Slika 7.
2
Figura je konveksna ako za svake dve taˇcke A i B koje pripadaju figuri duˇz AB cela
pripada figuri.
10.3. Geometrijske figure 121
Definicija 35. Neka je A
1
, A
2
, ..., A
n
mnogougao i S taˇcka koja ne pripada
ravni u kojoj leˇzi mnogougao. Rogalj je skup svih polupravih sa zajedniˇckom
poˇcetnom taˇckom S koje sadrˇze po jednu taˇcku datog mnogougla.
1) Taˇcka S je vrh roglja,
2) poluprave SA
1
, SA
2
, ..., SA
n
su ivice roglja,
3) uglovi ∠A
1
SA
2
, ∠A
2
SA
3
, ..., ∠A
n
SA
1
su strane ili iviˇcni uglovi roglja,
4) navedeni rogalj je n -tostrani rogalj.
Za n = 3 imamo trostrani rogalj koji se naziva i triedar (slika 8).
Definicija 36. Poliedar je unija mnogougaonih povrˇsi koje potpuno ograni-
ˇcavaju deo prostora, sa tim delom prostora.
A1
A3
S
A2
Slika 8.
Definicija 37. Pravilan poliedar je poliedar ˇcije su stranice pravilne i po-
dudarnee mnogougaone povrˇsi.
Definicija 38. Prizma je poliedar sa dve podudarne mnogougaone povrˇsi
koje pripadaju razliˇcitim paralelnim ravnima (osnove prizme). Preostale
stranice se nazivaju boˇcne stranice.
Definicija 39. Prizma je prava ako su boˇcne ivice normalne na osnovu (u
suprotnom je kosa, slika 9). Pravilna prizma je prava prizma ˇcija je osnova
pravilan mnogougao.
Dijagonalan presek prizme je presek prizme sa ravni koja sadrˇzi dve ne-
susedne boˇcne ivice prizme.
122 Glava 10. Geometrija
Slika 9.
Definicija 40. Paralelopiped je prizma ˇcija je osnova paralelogram.
Definicija 41 Kvadar je pravi paralelopiped ˇcija je osnova pravougaonik.
Definicija 42. Kocka je kvadar ˇcije su sve strane kvadrati.
Definicija 43. Piramida je poliedar ˇcija je jedna strana (osnova) mno-
gougaona povrˇs, a ostale boˇcne strane su trougaone povrˇsi koje obrazuju
rogalj.
Definicija 44. Valjkasta povrˇs je figura koja se dobija obrtanjem pravouga-
onika oko ose koja sadrˇzi jednu njegovu stranicu. Valjak (slika 10) je figura
koja se dobija obrtanjem odgovaraju´ce pravougaone povrˇsi oko navedene ose.
Slika 10.
Definicija 45. Prava kruˇzna konusna povrˇs je figura koja se dobija obrta-
njem pravouglog trougla oko ose koja sadrˇzi jednu njegovu katetu. Prava
kupa je figura koja se dobija obrtanjem odgovaraju´ce trougaone povrˇsi oko
navedene ose.
Definicija 46. Neka su date taˇcka O i duˇz r prostora E
3
. Skup svih taˇcaka
A prostora E
3
takvih da je OA = r naziva se sfera, dok se skup taˇcaka A
prostora E
3
takvih da je OA ≤ r naziva lopta. Navedenu loptu oznaˇcavamo
sa l(O, r). Taˇcku O nazivamo centar, a duˇz r polupreˇcnik lopte.
10.4. Merenje u geometriji 123
Loptu je mogu´ce definisati i kao obrtno telo: sfera je figura koja se dobija
obrtanjem kruˇznice oko ose koja sadrˇzi njen preˇcnik, dok je lopta figura koja
se dobija obrtanjem kruga oko navedene ose.
Slika 11.
Na slici 11 (sa leva na desno) date su kupa i lopta.
10.4 Merenje u geometriji
Najznaˇcajnije geometrijske veliˇcine su : duˇzina, povrˇsina i zapremina.
Merenje je postupak kojim se utvrd¯uje koliko puta se jediniˇcna veliˇcina
(veliˇcina koja odgovara broju 1) sadrˇzi u veliˇcini koja se meri.
10.4.1 Merenje uglova
Definicija 47. Neka su ∠pOq i ∠qOr dva susedna ugla. Tada kaˇzemo da je
ugao ∠pOr zbir uglova ∠pOq i ∠qOr , u oznaci ∠pOr = ∠pOq +∠qOr . Ako
za bilo koja tri ugla α, β i γ vaˇzi da je ∠pOq = α, ∠qOr = β i ∠pOr = γ,
tada je i γ = α +β .
r
q
p
O
Slika 12.
Definicija 48. Neka je svakom uglu pridruˇzen nenegativan realan broj α,
pri ˇcemu vaˇzi:
124 Glava 10. Geometrija
1) uglu ∠sOt pridruˇzen je broj 1 (∠sOt naziva se jediniˇcni ugao ili je-
dinica mere ugla),
2) jednakim uglovima pridruˇzeni su jednaki brojevi,
3) ako je ∠pOq zbir uglova kojima su pridruˇzeni brojevi α i β , tada se
uglu ∠pOq pridruˇzuje broj α +β ,
4) nula uglu pridruˇzuje se broj 0.
Tada se kaˇze da je definisana mera na skupu uglova.
Jediniˇcni ugao bira se tako da je pravom uglu pridruˇzen broj 90 . Taj je-
diniˇcni ugao nazivamo stepen i oznaˇcavamo ga sa 1

. Tada imamo slede´cu
klasifikaciju uglova:
1) oˇstar ugao je onaj koji je manji od 90

,
2) prav ugao je onaj koji je jednak 90

,
3) tup ugao je onaj koji je ve´ci od 90

a manji od 180

,
4) opruˇzen ugao je ugao koji je jednak 180

,
5) nekonveksan ugao je ugao ve´ci od 180

a manji od 360

,
6) pun ugao je ugao koji je jednak 360

.
Jedinice manje od stepena su minut (1

= 60

) i sekund (1

= 60

).
Pored stepena, u upotrebi su i druge jedinice za merenje uglova. Jedna
od njih je radijan i on se odred¯uje tako ˇsto se pravom uglu dodeljuje broj
π
2
(pi polovina), gde je π ≈ 3, 14.
Definicija 49. Za ugao ∠pOq poluprava Or takva da je ∠pOr = ∠qOr
naziva se simetrala ugla ∠pOq .
10.4.2 Merenje duˇzi
Definicija 50. Duˇzi AB pridruˇzimo pozitivan realan broj d(A, B) i pri tome
neka je:
1) za duˇz OE je d(O, E) = 1 (duˇz OE nazivamo jediniˇcna duˇz),
2) ako je AB = CD, tada je d(A, B) = d(C, D),
10.4. Merenje u geometriji 125
3) ako je A − C − B, tada je d(A, B) = d(A, C) +d(C, B) .
Tada se broj d(A, B) zove duˇzina duˇzi AB.
Ako se navedenoj definiciji doda i uslov d(A, A) = 0 za svaku taˇcku A, onda
se broj d(A, B) naziva i rastojanje izmed¯u taˇcaka A i B.
Osnovna jedinica za merenje duˇzi je metar, u oznaci m. To je ˇcetrdeset-
milioniti deo zemljinog meridijana koji prolazi kroz Pariz. Manje jedinice
od metra su: decimetar (1 dm = 10
−1
m), centimetar (1 cm = 10
−2
m) i
milimetar (1 mm = 10
−3
m). Ve´ce jedinice od metra su: dekametar (1 Dm =
10 m), hektometar (1 hm = 10
2
m) i kilometar (1 km = 10
3
m).
Definicija 51. Obim mnogougla je zbir duˇzina svih njegovih stranica.
Pod obimom kruga ˇciji je polupreˇcnik r podrazumevamo duˇzinu njegove
kruˇznice a koja iznosi O = 2rπ .
10.4.3 Povrˇsina i zapremina geometrijskih figura
Povrˇsina pretstavlja veliˇcinu povrˇsi. Meriti povrˇsinu znaˇci upored¯ivati je
sa povrˇsinom jediniˇcnog kvadrata (duˇzine stranica 1 m). Osnovna jedinica
za merenje povrˇsi je 1 m
2
. Manje jedinice od 1 m
2
su: 1 dm
2
= 10
−2
m
2
,
1 cm
2
= 10
−4
m
2
i 1 mm
2
= 10
−6
m
2
. Ve´ce jedinice od metra su: 1 Dm
2
=
10
2
m
2
, 1 hm
2
= 10
4
m
2
i 1 km
2
= 10
6
m
2
.
Podsetimo se formula za izraˇcunavanje povrˇsine nekih znaˇcajnijih ge-
ometrijskih figura:
- pravougaonik P = a b , gde su a i b duˇzine stranica,
- paralelogram P = a h
a
, gde je a duˇzina jedne stranice, a h
a
njoj
odgovaraju´ca visina,
- trougao P =
a h
a
2
, gde je a duˇzina jedne stranice stranica, a h
a
njoj
odgovaraju´ca visina,
- krug P = r
2
π , gde je r duˇzina polupreˇcnika kruga,
- kvadar P = 2 (a b +a c +b c) , gde su a, b i c dimenzije kvadra,
- kocka P = 6a
2
, gde je a duˇzina stranice kocke,
- prizma P = 2B +M , gde je B povrˇsina baze, a M povrˇsina omotaˇca,
126 Glava 10. Geometrija
- piramida P = B+M , gde je B povrˇsina baze, a M povrˇsina omotaˇca,
- kupa P = rπ(r + s) , gde je r duˇzina polupreˇcnika osnove, a s duˇzina
izvodnice (boˇcne strane),
- valjak P = 2rπ(r + H) , gde je r duˇzina polupreˇcnika osnove, a H
duˇzina visine valjka,
- lopta P = 4r
2
π , gde je r duˇzina polupreˇcnika lopte.
Zapremina pretstavlja veliˇcinu potpuno ograniˇcenog prostora. Meriti
zapreminu znaˇci upored¯ivati je sa zapreminom jediniˇcne kocke (duˇzine ivica
1 m). Osnovna jedinica za merenje zapremine je 1 m
3
. Manje jedinice od
1 m3 su: 1 dm
3
= 10
−3
m
3
, 1 cm
3
= 10
−6
m
3
i 1 mm
3
= 10
−9
m
3
. Ve´ce
jedinice od metra su: 1 Dm
3
= 10
3
m
3
, 1 hm
3
= 10
6
m
3
i 1 km
3
= 10
9
m
3
.
Navodimo zapremine nekih geometrijskih figura:
- kvadar V = a b c , gde su a, b i c dimenzije kvadra,
- kocka V = a
3
, gde je a duˇzina ivice kocke,
- prizma V = B H , gde je B povrˇsina baze, a H duˇzina visine prizme,
- piramida V =
B H
3
, gde je B povrˇsina baze, a H duˇzina visine
piramide,
- kupa V =
r
2
πH
3
, gde je r duˇzina polupreˇcnika osnove, a H duˇzina
visine kupe,
- valjak V = r
2
πH , gde je r duˇzina polupreˇcnika osnove, a H duˇzina
visine valjka,
- lopta V =
4r
3
π
3
, gde je r duˇzina polupreˇcnika lopte.
10.5 Geometrijske konstrukcije
Pod geometrijskom konstrukciom podrazumevamo crtanje geometrijske
figure u ravni pomo´cu lenjira (koristimo ga samo za povlaˇcenje pravih linija)
i ˇsestara
3
. Geometrijska konstrukcija se sastoji iz slede´ce ˇcetiri faze:
3
ˇ
Sestar koristimo za crtanje kruˇznih lukova.
10.5. Geometrijske konstrukcije 127
1) Analiza je traˇzenje naˇcina da se dod¯e do reˇsenja. Obiˇcno kre´cemo od
toga da je zadatak reˇsen i traˇzimo mogu´cnost za izvrˇsenje konstrukcije.
2) Konstrukcija je konaˇcan broj elementarnih konstrukcija koje dovode
do konaˇcnog reˇsenja. Konstrukcija podrazumeva i obrazlaganje svake
sloˇzene konstrukcije.
3) Dokaz ima za cilj da utvrdi da li dobijeno reˇsenje ispunjava uslove
zadatka. U tu svrhu koristimo aksiome i sve dokazane teoreme.
4) Diskusija na osnovu datih elemenata pokazujemo kada ´ce zadatak
imati jedno, viˇse ili ni jedno reˇsenje.
U osnovne konstrukcije spadaju slede´ce konstrukcije:
1) prave kroz dve date taˇcke,
2) poluprave kojoj je data poˇcetna taˇcka i joˇs jedna taˇcka,
3) duˇzi kojoj su date krajnje taˇcke,
4) kruga kome je dat centar i taˇcka na kruˇznici,
5) kruga kome je dat centar i polupreˇcnik,
6) kruˇznog luka kome je dat centar odgovaraju´ceg kruga i krajnje taˇcke
luka.
Jednostavne, ˇcesto koriˇs´cene konstrukcije koje se sastoje od nekoliko osno-
vnih konstrukcija nazivamo elementarne konstrukcije. U elementarne ko-
nstrukcije spadaju slede´ce konstrukcije:
1) paralelnih pravih,
2) normalnih pravih,
3) simetrale duˇzi,
4) simetrale ugla,
5) duˇzi jednake datoj duˇzi,
6) ugla jednakog datom uglu,
7) ugla komplementnog datom uglu,
128 Glava 10. Geometrija
8) ugla sumplementnog datom uglu
9) trougla kome su date stranice,
10) trougla kome su date dve stranice i njima zahva´cen ugao,
11) trougla kome je data stranica i na njoj dva nalegla ugla,
12) trougla kome su date dve stranice i ugao naspram jedne stranice (za
ugao naspram druge date stranice, radi jedinstvenosti konstrukcije,
treba znati da li je oˇstar, prav ili tup).
Elementarne konstrukcije se ne obrazlaˇzu u toku reˇsavanja zadataka.
U sloˇzene konstrukcije spadaju konstrukcije koje se sastoje od konaˇcnog
broja elementarnih konstrukcija.
Primer 1. Dat je krug k(O, r), taˇcka A koja pripada kruˇznici datog kruga
i duˇz CD. Konstruisati duˇz AB koja pripada tangenti kruga k(O, r) u taˇcki
A i za koju vaˇzi AB

= CD.
Reˇsenje:
1) Analiza: Ako krenemo od urad¯ene konstrukcije (slika 13) imamo da
je tangenta p(AB) kroz taˇcku A normalna na polupreˇcnik kruga OA.
To daje osnovnu ideju za reˇsenje zadatka.
2) Konstrukcija: Kroz datu taˇcku A povuˇcemo pravu normalnu na pravu
p(OA) (dobijamo tangentu). Uzmemo otvorom ˇsestara duˇzinu duˇzi
CD a zatim opiˇsemo kruˇznicu ˇciji je centar taˇcka A i polupreˇcnik
”uzeti” otvor ˇsestara. Presek navedene kruˇznice i tangente je taˇcka B
3) Dokaz: Zasniva se na dokazivanju tvrd¯enja koje kaˇze da je tangenta u
datoj taˇcki normalna na polupreˇcnik koji sadrˇzi tu taˇcku. Dokaz ovog
tvrd¯enja ostavljamo ˇcitaocu za veˇzbu.
4) Diskusija: Poˇsto navedena kruˇznica seˇce tangentu u dve taˇcke B i B

zadatak ima dva reˇsenja.
10.6. Vektori 129
B'
A
r
O
.
r
B
C
D
.
Slika 13.
10.6 Vektori
Definicija 52. Veliˇcine odred¯ene brojnom vrednoˇs´cu se nazivaju skalarne
veliˇcine. Veliˇcine odred¯ene brojnom vrednoˇs´cu i orijentacijom u prostoru:
pravcem i smerom, nazivaju se vektorske veliˇcine ili vektori.
B
a
A
Slika 14.
Kod vektora razlikujemo slede´ce pojmove:
1) Duˇzina vektora (ili intenzitet ili modul ili apsolutna vrednost), je ra-
stojanje izmed¯u poˇcetne i krajnje taˇcke vektora, a oznaˇcavamo je sa
[
−−→
AB[ ili [a[.
2) Pravac vektora je prava - nosaˇc kojoj pripada orijentisani odseˇcak.
3) Smer vektora je orijentacija odseˇcka od njegove poˇcetne taˇcke ka nje-
govoj krajnjoj taˇcki.
Definicija 53. Za vektore:
1) a i −a kaˇzemo da su suprotni vektori i da oni imaju jednake intenzitete,
iste pravce i suprotne smerove.
2) Dva vektora su jednaka ako imaju isti intezitet, pravac
4
i smer.
4
Pravac vektora je isti ako su prave- nosaˇci paralelne.
130 Glava 10. Geometrija
3) Nula - vektor je vektor kod kojeg se poˇcetak i kraj poklapaju. Intenzitet
nula vektora je nula, tj. [

0[ = 0.
4) Svaki vektor a =

0 ima svoj suprotan vektor koji je jedinstven.
Geometrijski vektorska veliˇcina je klasa ekvivalencije orjentisanih duˇzi
odred¯ena svojim pravcem, smerom i intezitetom. Orijentaciju vektora ozna-
ˇcavamo strelicom, pa su oznake oblika:
−−→
AB ili a.
10.6.1 Zbir i razlika vektora
Definicija 54. Zbir vektora
−−→
AB =a i
−−→
BC =

b (slika 15) je vektor
−→
AC = c
(spaja poˇcetak prvog i kraj drugog vektora) u oznaci
c =a +

b.
b
a
c
b
Slika 15.
Osnovne osobine sabiranja vektora date su slede´com teoremom.
Teorema 18. Vaˇzi:
1) Zbir dva vektora je vektor.
2) a +

0 =a.
3) a + (−a) =

0.
4) [[a[ −[

b[[ ≤ [a +

b[ ≤ [a[ +[

b[.
5) a +

b =

b +a (komutativnost).
6) a + (

b +c) = (a +

b) +c (asocijativnost).
10.6. Vektori 131
Razlika dva vektora a i

b je vektor c, za koji je zbir

b i c jednak a, u
oznaci
a −

b =c ako je

b +c =a.
Dakle, da bismo od jednog vektora oduzeli drugi, treba ih dovesti na za-
jedniˇcki poˇcetak i povu´ci vektor iz krajnje taˇcke vektora - umanjioca u
krajnju taˇcku vektora - umanjenika.
Primer 2. Za date vektore a i

b na´ci njihov zbir i razliku.
b
a
Slika 16.
Reˇsenje:
b
a
a + b
-b
a - b
Slika 17.
10.6.2 Proizvod skalara i vektora
Definicija 55. Za skalar (realan broj) λ i vektor a proizvod skalara i ve-
ktora, u oznaci λ a = λa, jeste vektor

b, za koji vaˇzi:
1) [

b[ = [λ[ [a[,
2) vektori a i

b imaju isti pravac,
3) za λ > 0 vektori a i

b imaju isti, a za λ < 0 suprotan smer. Za λ = 0

b =

0.
132 Glava 10. Geometrija
Teorema 19. Za skalare r i t i vektore a i

b vaˇzi:
1) 1 a =a,
2) r(ta) = (rt)a,
3) (r +t)a = ra +ta,
4) r(a +

b) = ra +r

b.
Primer 3. Za date vektore a i

b na´ci vektore −3a + 2

b i 4a −2

b.
a
b
Slika 18.
Reˇsenje:
4a
-2b
-3a
2b
4a - 2b
-3a + 2b
Slika 19.
10.6. Vektori 133
Definicija 56. Vektor ˇciji je intezitet jednak broju jedan zove se jediniˇcni
vektor ili ort, u oznaci a
0
.
Teorema 20. Vaˇzi
a = [a[ a
0
, a
0
=
a
[a[
. ([a
0
[ = 1).
Definicija 57. Dva vektora koji leˇze na istim ili paralelnim pravama zovu
se kolinearni vektori. Ako tri ili viˇse vektora leˇze u istoj ravni ili su paralelni
istoj ravni, onda su oni komplanarni vektori. Nula vektor je kolinearan sa
proizvoljnim vektorom.
Teorema 21. Ako su ne-nula vektori kolinearni, tada uvek postoji skalar λ
takav da je a = λ

b.
Definicija 58. Ako su k
1
, k
2
, ..., k
n
realni brojevi i a
1
, a
2
, ..., a
n
vektori ra-
zliˇciti od nule, tada se zbir k
1
a
1
+k
2
a
2
+ +k
n
a
n
zove linearna kombinacija
vektora a
1
, a
2
, ..., a
n
.
Definicija 59. Za vektore a
1
, a
2
, ..., a
n
, ako postoje brojevi k
1
, k
2
, ..., k
n
od
kojih je bar jedan razliˇcit od nule, takvi da je k
1
a
1
+ k
2
a
2
+ + k
n
a
n
=

0, kaˇze se da su ovi vektori linearno zavisni. Ako je navedena jednakost
ispunjena jedino za k
1
= k
2
= = k
n
= 0, onda se kaˇze da su vektori
a
1
, a
2
, ..., a
n
linearno nezavisni.
Teorema 22. Dva ne-nula vektora su kolinearna ako i samo ako su linearno
zavisni, a tri vektora su komplanarna ako i samo ako su linearno zavisna.
Definicija 60. Prava p odred¯ena smerom jediniˇcnog vektora p
0
, ortom pra-
ve p, zove se osa ili jediniˇcna prava.
Definicija 61. Neka je data prava p i vektor r =
−−→
AB. Neka su taˇcke A

i
B

ortogonalne projekcije taˇcke A i B na osu p. Projekcija vektora r na osu
p je [
−−→
A

B

[ i to sa znakom + ako je vektor
−−→
AB orijentisan na istu stranu kao
i p
0
u odnosu na normalnu ravan koja prolazi kroz taˇcke A i A

, i sa znakom
− ako su vektori
−−→
AB i p
0
orijentisani na razliˇcite strane pomenute ravni.
Ovako definisana projekcija se ˇcesto zove algebarska ili skalarna projekcija.
Oznaˇcimo je sa r
p
0
= [
−−→
A

B

[.
134 Glava 10. Geometrija
p
r
A
B
o
|
A' B'
j
Slika 20.
Definicija 62. Pod uglom izmed¯u vektora a i

b, u oznaci ∠(a,

b) ili (a,

b),
podrazumevamo ugao koji nastaje obrtanjem u pozitivnom smeru (smer koji
je suprotan kazaljki na ˇcasovniku) vektora a oko zajedniˇcke taˇcke sve dok se
po pravcu i smeru ne poklopi sa vektorom

b.
Teorema 23. Neka je ϕ = ∠( p
0
, r). Tada je r
p
0
= [r[ cos ϕ.
Teorema 24. Neka je p osa, a a i

b dati vektori. Tada je
(a +

b)
p
0
= a
p
0
+b
p
0
.
Definicija 63. Za tri nekomplanarna vektora sa zajedniˇckim poˇcetkom a,

b
i c, kaˇzemo da obrazuju desni triedar ako je vektor c orijentisan na stranu
iz ˇcijeg kraja posmatraˇc uoˇcava s desna u levo najkra´cu rotaciju vektora a
oko svog poˇcetka do poklapanja sa vektorom

b. Pri ovome se pretpostavlja
da je vektor

b ispred posmatraˇca. U suprotnom je triedar levo orjentisan.
b
c
a
Slika 21.
U daljem tekstu podrazumevamo da je triedar desno orjentisan (slika 21).
10.6. Vektori 135
j
k
x
y
z
i
Slika 22.
Definicija 64. Ured¯en skup tri ose x, y i z ˇcije ´cemo jediniˇcne vektore
oznaˇciti redom

i,

j i

k, koji prolaze kroz taˇcku O i med¯u sobom su orto-
gonalni nazivamo Dekartov pravougli koordinatni sistem.
Neka su a
1
, a
2
i a
3
projekcije vektora a na ose x, y i z Dekartovog pravo-
uglog koordinatnog sistema, redom. Tada je
a = a
1

i +a
2

j +a
3

k.
Za a
1
, a
2
i a
3
kaˇzemo da su kordinate vektora a i to oznaˇcavamo sa a =
(a
1
, a
2
, a
3
).
Uoˇcavamo da je : a
1
= [a[ cos(a,

i), a
2
= [a[ cos(a,

j) i a
3
= [a[ cos(a,

k).
j
a
y
x
z
a2
i a1
k a3
Slika 23.
Teorema 25. Neka su dati vektori a = (a
1
, a
2
, a
3
) i

b = (b
1
, b
2
, b
3
) i skalar
λ. Tada je:
136 Glava 10. Geometrija
1) a ±

b = (a
1
±b
1
)

i + (a
2
±b
2
)

j + (a
3
±b
3
)

k,
2) λ a = λ a
1

i +λ a
2

j +λ a
3

k,
3) [a[ =

a
2
1
+a
2
2
+a
2
3
.
Primer 4. Za date vektore
a = −2

i + 4

j −6

k

b = 5

i + 7

j −3

k
na´ci vektore:
1) a +

b,
2) a −

b,
3) 3a,
4) −8

b,
5) 4a + 12

b,
6) −9a + 3

b.
Reˇsenje:
1) a+

b = (−2

i+4

j−6

k)+(5

i+7

j−3

k) = (−2+5)

i+(4+7)

j+(−6−3)

k =
3

i + 11

j −9

k
ili
a +

b = (−2, 4, −6) + (5, 7, −3) = (3, 11, −9).
2) a −

b = (−2

i +4

j −6

k) −(5

i +7

j −3

k) = (−2−5)

i +(4−7)

j +(−6−
(−3))

k = −7

i −3

j −3

k
ili
a −

b = (−2, 4, −6) −(5, 7, −3) = (−7, −3, −3).
3) 3a = 3(−2

i +4

j −6

k) = 3 (−2)

i +3 4

j +3 (−6)

k = −6

i +12

j −18

k
ili
3a = 3 (−2, 4, −6) = (−6, 13, −18).
4) −8

b, −8

b = (−8) 5

i + (−8) 7

j + (−8) (−3)

k = −40

i −56

j + 24

k
ili
−8

b = −8 (5, 7, −3) = (−40, −56, 24).
10.6. Vektori 137
5) 4a+12

b = 4 (−2

i +4

j −6

k) +12 (5

i +7

j −3

k) = 4 (−2)

i +4 4

j +4
(−6)

k+12 5

i+12 7

j +12 (−3)

k = −8

i+16

j −24

k+60

i+84

j −36

k =
(−8 + 60)

i + (16 + 84)

j + (−24 −36)

k = 52

i + 100

j −60

k
ili
4a+12

b = 4(−2, 4, −6)+12(5, 7, −3) = (−8, 16, −24)+(60, 84, −36) =
(52, 100, −60).
6) −9a+3

b = −9(−2

i+4

j−6

k)+3(5

i+7

j−3

k) = −9(−2)

i+(−9)4

j +
(−9)(−6)

k+35

i+37

j +3(−3)

k = 18

i−36

j +54

k+15

i+21

j −9

k =
(18 + 15)

i + (−36 + 21)

j + (54 −9)

k = 33

i −15

j −45

k
ili
4a+12

b = −9(−2, 4, −6)+3(5, 7, −3) = (18, −36, 54)+(15, 21, −9) =
(33, −15, −45).
10.6.3 Skalarni proizvod vektora
Definicija 65. Skalarni proizvod dva vektora a i

b, u oznaci a

b je proizvod
intenziteta vektora a i

b i kosinusa ugla izmed¯u ta dva vektora, tj. to je izraz
a

b = [a[ [

b[ cos(a,

b).
Teorema 26. Za jediniˇcne vektore

i,

j i

k Dekartovog pravouglog koordi-
natnog sistema imamo da je:

i

j

k

i 1 0 0

j 0 1 0

k 0 0 1
Teorema 27. Neka su dati vektori a = (a
1
, a
2
, a
3
),

b = (b
1
, b
2
, b
3
) i c =
(c
1
, c
2
, c
3
) i skalar λ. Tada je
1) a

b =

b a
2) a (

b +c) =a

b +a c,
3) (λ a)

b = λ(a

b),
4) a
2
=a a = [a[
2
,
5) [a

b[ ≤ [a[ [

b[,
138 Glava 10. Geometrija
6) a

b = a
1
b
1
+a
2
b
2
+a
3
b
3
.
Primer 5. Dati su vektori
a = 2

i + 4

j + 4

k

b = 6

i −2

j + 3

k.
Izraˇcunati:
1) Intenzitete vektora [a[ i [

b[.
2) Skalarni proizvod ova dva vektora.
3) Kosinus ugla izmed¯u vektora a i

b.
4) Projekciju vektora

b na osu odred¯enu vektorom a.
Reˇsenje:
1) [a[ =

2
2
+ 4
2
+ 4
2
=

4 + 16 + 16 =

36 = 6,
dok je
[

b[ =

6
2
+ (−2)
2
+ 3
2
=

36 + 4 + 9 =

49 = 7.
2) a

b = 2 6 + 4 (−2) + 4 3 = 12 −8 + 12 = 16.
3) cos(a,

b) =
a

b
[a[ [

b[
=
16
6 7
=
8
21
.
4) b
a
0
= [

b[ cos(a,

b) = 7
8
21
=
8
3
.
10.6.4 Vektorski proizvod vektora
Definicija 66. Vektorski proizvod redom vektora a i

b je tre´ci vektor c koji
je ortogonalan sa vektorom a i vektorom

b, ˇciji je smer takav da vektori a,

b, c
obrazuju desni triedar i ˇciji je intenzitet dat sa
[c[ = [a[ [

b[ sin(a,

b).
Vektorski proizvod oznaˇcavamo sa a

b, pa je
a

b = [a[ [

b[ sin(a,

b) c
0
,
gde je c
0
ort vektora c.
10.6. Vektori 139
Teorema 28. Vaˇzi:
1) Vektorski proizvod a

b je jednak nuli ako je bar jedan od vektora a,

b
jednak nuli ili ako su oni kolinearni.
2) Za vektorski proizvod ne vaˇzi zakon komutacije, ve´c naprotiv postoji
tzv. svojstvo antikomutativnosti izraˇzeno jednakoˇs´cu
a

b = −

b a.
3)
λ(a

b) = λa

b =a λ

b.
4)
a (

b +c) =a

b +a c.
Teorema 29. Neka su dati vektori a = (a
1
, a
2
, a
3
),

b = (b
1
, b
2
, b
3
) i je-
diniˇcni vektori

i,

j i

k Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. Tada
je:
1)

i

j

k

i 0

k −

j

j −

k 0

i

k

j −

i 0
2) a

b = (a
2
b
3
−a
3
b
2
)

i −(a
1
b
3
−a
3
b
1
)

j + (a
1
b
2
−a
2
b
1
)

k,
3)
a

b =

i

j

k
a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3

.
Primer 6. Za date vektore
a = −2

i + 4

j −6

k

b = 5

i + 7

j −3

k
na´ci vektorski proizvod a

b.
140 Glava 10. Geometrija
Reˇsenje: Poˇsto je za vektore a = (a
1
, a
2
, a
3
) i

b = (b
1
, b
2
, b
3
)
a

b =

i

j

k
a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3

= (a
2
b
3
−a
3
b
2
)

i −(a
1
b
3
−a
3
b
1
)

j + (a
1
b
2
−a
2
b
1
)

k,
u naˇsem sluˇcaju imamo da je
a

b = (4 (−3) + 6 7)

i −(−2 (−3) + 6 5))

j + (−2 7 −4 5)

k
= (−12 + 42)

i −(6 + 30)

j + (−14 −20)

k
= 30

i −24

j −34

k.
Neposredno iz definicije vektorskog proizvoda proizilazi da je povrˇsina
paralelograma ( P ) konstruisanog nad vektorima a i

b brojno jednaka inte-
nzitetu vektorskog proizvoda, tj. P = [a

b[.
Primer 7. Izraˇcunati povrˇsinu paralelograma odred¯enog vektorima
a =

i + 2

j + 3

k

b = 4

i + 5

j + 6

k.
Reˇsenje: Imamo da je
a

b = (2 6 −3 5)

i −(1 6 −3 4))

j + (1 5 −2 4)

k
= (12 −15)

i −(6 −12)

j + (5 −8)

k
= −3

i + 6

j −3

k.
Pa je povrˇsina paralelograma P jednaka:
P = [a

b[ = [−3

i+6

j −3

k[ =

(−3)
2
+ 6
2
+ (−3)
2
=

9 + 36 + 9 =

54.
10.6.5 Meˇsoviti proizvod vektora
Definicija 67. Meˇsoviti proizvod redom vektora a,

b i c, u oznaci [a,

b, c] je:
[a,

b, c] = (a

b) c = [

d[[c[ cos(

d, c),
gde je vektor

d =a

b.
Teorema 30. Neka su dati vektori a = (a
1
, a
2
, a
3
),

b = (b
1
, b
2
, b
3
) i c =
(c
1
, c
2
, c
3
). Tada je
[a,

b, c] =

a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3
c
1
c
2
c
3

.
10.6. Vektori 141
Apsolutna vrednost meˇsovitog proizvoda redom vektora a,

b i c pre-
dstavlja zapreminu paralelopipeda odred¯enog ovim vektorima.
Primer 8. Za date vektore
a = −3

i −2

j + 5

k,

b =

i −2

j + 3

k
c = 8

i + 5

j −2

k
na´ci meˇsoviti proizvod (a

b) c.
Reˇsenje: Zadatak ´cemo reˇsiti na dva naˇcina. Prvo ´cemo ga reˇsiti po-
stupno, a zatim pomo´cu poznate formule direktno.
1)
a

b = (−2 3 + 5 2)

i −(−3 3 −5 1))

j + (−3 (−2) + 2 1)

k
= (−6 + 10)

i −(−9 −5)

j + (6 + 2)

k
= 4

i + 14

j + 8

k.
Tada je
(a

b) c = (4

i + 14

j + 8

k) (8

i + 5

j −2

k)
= 4 8 + 14 5 + 8 (−2) = 32 + 70 −16 = 86.
2) Po formuli imamo
(a

b) c =

−3 −2 5
1 −2 3
8 5 −2

Na osnovu Sarusovog pravila imamo da je
(a

b) c = (−3) (−2) (−2) + (−2) 3 8 + 5 1 5
− ((−2) 1 (−2) + (−3) 3 5 + 5 (−2) 8)
= −12 −48 + 25 −4 + 45 + 80 = 150 −64 = 86.
Primer 9. Izraˇcunati zapreminu paralelopipeda odred¯enu vektorima:
a = 3

i −

j + 2

k,
142 Glava 10. Geometrija

b = 2

i −2

j + 4

k,
c = −4

i + 5

j −2

k.
Reˇsenje: Oznaˇcimo sa (slika 24)

d =a

b.
b
d
a
H
O
c
d0
Slika 24.
Tada je povrˇsina paralelograma odred¯enog vektorima a i

b jednaka [

d[.
Duˇzina duˇzi [OH] jednaka je projekciji vektora c na vektor

d. Tada je za-
premina paralelopipeda V jednaka:
V = [

d[ [OH] = [

d[ c

d
0
= [

d[ [c[ cos(c, d) = [(a

b) c[
(a

b) c =

a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3
c
1
c
2
c
3

=

3 −1 2
2 −2 4
−4 5 −2

Na osnovu Sarusovog pravila imamo
(a

b) c = 3 (−2) (−2) + (−1) 4 (−8) + 2 2 5
− ((−1) 2 (−2) + 3 4 5 + 2 (−2) 4)
= −12 + 16 + 20 −(4 + 60 + 16) = 24 −80 = −56.
Konaˇcno imamo da je V = [(a

b) c[ = [ −56[ = 56.
10.7. Zadaci 143
10.7 Zadaci
1. Neka su date ˇcetiri nekomplanarne taˇcke. Koliko razliˇcitih pravih one
odred¯uju.
2. Neka su date dve mimoilazne prave i tri razliˇcite taˇcke. Ispitati koliko
razliˇcitih ravni one obrazuju.
3. Koliko dijagonala ima sedmougao?
4. Neka je A − B − C i A − B − D. Da li je C − B − D?
5. Neka je A − C − B. Ako je M srediˇste duˇzi AC i N srediˇste duˇzi BC,
dokazati da je MN =
1
2
AB.
6. Neka su kod trouglova ABC i A
1
B
1
C
1
podudarne visine CD i C
1
D
1
,
stranice AB i A
1
B
1
i uglovi ACD i A
1
C
1
D
1
. Dokazati da su oni podudarni
trouglovi.
7. Konstruisati trougao ako su mu date stranice AC, AB i teˇziˇsna linija
AA
1
(teˇziˇsna linija spaja teme trougla sa sredinom naspramne stranice).
8. Za date vektore
a =

i + 2

k

b = −

i + 2

j −4

k
c = −3

i −3

j + 5

k
na´ci vektore:
1) a +

b +c,
2) a −

b −c,
3) 4(a +

b),
4) −2(

b −c),
5) 3a + 4

b + 5c,
6) −5a −4

b + 3c.
9. Dati su vektori
144 Glava 10. Geometrija
a = −6

j −3

k

b = 2

i + 4

k.
Izraˇcunati:
1) Intenzitete vektora [a[ i [

b[.
2) Skalarni proizvod ova dva vektora.
3) Da li su vektori ortogonalni?
3) Kosinus ugla izmed¯u vektora a i

b.
4) Projekciju vektora a na osu odred¯enu vektorom

b.
10. Za date vektore
a =

i −2

j + 2

k

b = 5

i + 7

j −3

k
odrediti:
1) −3(a

b)
2) 4a (−2

b)
3) povrˇsinu paralelograma odred¯enog vektorima 2a i −4

b
11. Dati su vektori:
a = −

i +

j −

k,

b =

i −2

j +

k
c = −

i + 3

j −

k.
Odrediti:
1) (2a

b) 3c,
2) −4a (c

b),
3) zapreminu paralelopipeda odred¯enu vektorima a, 2

b i −3c,
4) (c

b) (c a),
5) (a c) (

b c),
6) da li su vektori a,

b i c komplanarni?
12. Pomo´cu vektora dokazati da vaˇzi Pitagorina teorema.
Literatura
[1] A.
´
Cetkovi´c, Matematika, teorija i zadaci,
ˇ
Stamparija fakulteta te-
hniˇckih nauka , Novi Sad, 1988.
[2] M.Deji´c, S.
´
Cebi´c, Matematika zbirka reˇsenih zadataka sa elementima
teorije , TRITON, Vrˇsac, 2001.
[3] J.Detki, F.Ferenci, Matematika I,
ˇ
Stamparija fakulteta tehniˇckih na-
uka, Novi Sad, 1983.
[4] Z.Ivkovi´c, Teorija verovatno´ca sa matematiˇckom statistikom, Gra-
d¯evinska knjiga, Beograd, 1980.
[5] S.Kurepa, Uvod u matematiku skupovi - strukture - brojevi, Tehniˇcka
knjiga, Zagreb, 1984.
[6]
-
D.Kurepa, Viˇsa algebra I,
ˇ
Skolska knjiga, Zagreb, 1965.
[7]
-
D.Kurepa, Viˇsa algebra II ,
ˇ
Skolska knjiga, Zagreb, 1965
[8] M.Lazi´c, T.Malinovi´c, B.Mi´ci´c, M.Petrovi´c, M.Tomi´c, Matematika,
Uˇciteljski fakultet, Beograd, 1994.
[9] S.Mili´c, Elementi algebre,
ˇ
Stamparija fakulteta tehniˇckih nauka, Novi
Sad, 1984.
[10] S.Mili´c, Elementi matematiˇcke logike i teorije skupova,
ˇ
Stamparija
fakulteta tehniˇckih nauka, Novi Sad, 1985.
[11] M.Obradovi´c, D.Georgijevi´c, Matematika sa zbirkom zadataka, Zavod
za izdavanje udˇzbenika i nastavnih sredstava, Beograd, 1999.
[12] V.Panti´c, Zbirka reˇsenih zadataka iz matematike, Uˇciteljski fakultet,
Beograd, 1997.
145
146 LITERATURA
[13] A.Petojevi´c, Matematika I zbirka zadataka, Ninagraf, Surˇcin, 2003.
[14] M.Petrovi´c, Osnovi nastave matematike, Skver, Kragujevac, 1998.
[15] M.Radi´c, Osnove matematike,
ˇ
Skolska knjiga, Zagreb, 1972.
[16] D.Stevanovi´c, Elementarna algebra, Zavod za izdavanje, Beograd, 1959.
[17] B.Stojanovi´c, Zbirka zadataka iz matematike, Svjetlost, Sarajevo, 1985.
[18] M.
ˇ
Ziˇzovi´c, Matematika, ICIM, Kruˇsevac, 1998.
[19] M.
ˇ
Ziˇzovi´c, D.
-
Durˇci´c, Lj.Andri´c, M.Egeri´c, Matematika, zbirka za-
dataka, ICIM, Kruˇsevac, 1999.
Sadrˇzaj
Predgovor 1
1 Matematiˇcka logika 3
1.1 Iskazi i logiˇcke operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Tautologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Kvantifikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 Skupovi 13
2.1 Skup i podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Operacije sa skupovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3 Relacije 25
3.1 Pojam relacije i osobine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Klase ekvivalencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4 Preslikavanje (funkcija) 33
4.1 Definicija preslikavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Vrste preslikavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3 Proizvod preslikavanja, inverzno preslikavanje . . . . . . . . . 37
4.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5 Algebarske strukture 41
5.1 Definicija operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2 Grupoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3 Grupa, prsten, polje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
147
148 SADR
ˇ
ZAJ
6 Skupovi brojeva 49
6.1 Prirodni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.2 Celi brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.3 Racionalni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.4 Realni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7 Linearne jednaˇcine, nejednaˇcine i sistemi jednaˇcina 63
7.1 Linearne jednaˇcine sa jednom nepoznatom . . . . . . . . . . . 63
7.2 Linearne nejednaˇcine sa jednom nepoznatom . . . . . . . . . 69
7.3 Determinante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.4 Sistemi linearnih jednaˇcina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
8 Kombinatorika 83
8.1 Permutacije, varijacije i kombinacije . . . . . . . . . . . . . . 84
8.2 Permutacije, varijacije i kombinacije sa ponavljanjem . . . . . 88
8.3 Binomni obrazac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
9 Verovatno´ce 95
9.1 Algebra dogad¯aja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
9.2 Definicija verovatno´ca i osnovne osobine . . . . . . . . . . . . 98
9.3 Uslovne verovatno´ce i nezavisnost dogad¯aja . . . . . . . . . . 101
9.4 Formula totalne verovatno´ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
9.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
10 Geometrija 107
10.1 Razvoj geometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
10.2 Osnove Hilbertovog sistema aksioma . . . . . . . . . . . . . . 108
10.2.1 Aksiome veze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
10.2.2 Aksiome rasporeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
10.2.3 Aksiome podudarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
10.2.4 Aksiome neprekidnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
10.2.5 Aksioma paralelnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
10.3 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
10.3.1 Trougao, ˇcetvorougao i krug . . . . . . . . . . . . . . . 117
10.3.2 Geometrijske figure u prostoru . . . . . . . . . . . . . 120
10.4 Merenje u geometriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
10.4.1 Merenje uglova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
SADR
ˇ
ZAJ 149
10.4.2 Merenje duˇzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
10.4.3 Povrˇsina i zapremina geometrijskih figura . . . . . . . 125
10.5 Geometrijske konstrukcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
10.6 Vektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
10.6.1 Zbir i razlika vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
10.6.2 Proizvod skalara i vektora . . . . . . . . . . . . . . . . 131
10.6.3 Skalarni proizvod vektora . . . . . . . . . . . . . . . . 137
10.6.4 Vektorski proizvod vektora . . . . . . . . . . . . . . . 138
10.6.5 Meˇsoviti proizvod vektora . . . . . . . . . . . . . . . . 140
10.7 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Literatura 145

2 ove matematiˇke oblasti na ˇto jednostavniji naˇin. c s c Istorijski razvoj geometrije, aksiomatska izgradnja i znaˇajnije geometric jske figure predmet su izlaganja u desetoj glavi. Vektori su obrad ¯eni u ve´oj c meri nego ˇto je to realno potrebno studentima uˇiteljskih fakulteta. s c Ovom prilikom ˇelim da izrazim svoju zahvalnost prof. dr Stani Cveji´ z c i prof. dr Nenadu Petrovi´u na korisnim savetima tokom pisanja ovog c udˇbenika. z U Somboru, januara 2005. Autor

Glava 1

Matematiˇka logika c
1.1 Iskazi i logiˇke operacije c

U matematiˇkom jeziku, koji je znatno precizniji od govornog, jedan od c osnovnih pojmova je pojam iskaza. Iskazi su one reˇenice o kojima ima smisla govoriti da li su taˇne ( , ˇitati c c c ”te”) ili su netaˇne (⊥, ˇitati ”ne te”). Za oznaˇavanje iskaza koristimo slova c c c p, q, r... ili p1 , p2 , p3 ... . Primer 1. Koje od datih reˇenica jesu iskazi: c 1) Zemlja je zvezda. 2) Na kojoj si godini studija? 3) 8 > 4. 4) (x − 1)3 = 8. Reˇenje: 1) Jeste (⊥). 2) Nije. 3) Jeste ( ). 4) Nije, jer za x = 3 s reˇenica je taˇna, a za recimo x = 5 netaˇna. c c c Skup {p, q, r, ... ∨, ∧, ⇒, ⇔, ¬, (, )} zovemo azbuka. Elemente tog skupa nazivamo: p, q, r, ..., ∨, ∧, ⇒, ⇔, ¬, (, ) iskazna slova, znaci logiˇkih operacija, c pomo´ni znaci. c

Definiˇimo pet navedenih logiˇkih operacija, od kojih su prve ˇetiri binarne, s c c a poslednja unarna:

3

2) Zemlja je zvezda ili je zemlja nebesko telo. a netaˇan iskaz ako je iskaz p taˇan. 3) Ako je zemlja zvezda onda je zemlja nebesko telo. Reˇenje: Oznaˇimo iskaze s c p : Zemlja je zvezda i q : Zemlja je nebesko telo. c c c Definicija 2.. Disjunkcija redom iskaza p. Ekvivalencija je taˇan iskaz samo ako su i iskaz p i iskaz q taˇni ili c c iskaz p i iskaz q netaˇni. U svim ostalim c c sluˇajevima je netaˇan iskaz. onda q”. Negacija iskaza p je c c c c taˇan iskaz ako je iskaz p netaˇan. q jeste iskaz ”ako p. Od iskaza p. Negaciju ”nije p” oznaˇavamo ¬p. c Definicija 5. Tada je: 1) p ∧ q. Disjunkciju ”p ili q” oznaˇavamo p ∨ q. Ekvivalencija redom iskaza p. q jeste iskaz ”p i q”. Matematiˇka logika c Definicija 1. Implikacija je netaˇan iskaz samo ako je iskaz p taˇan i iskaz q netaˇan. Implikacija redom iskaza p. Negacija iskaza p jeste iskaz ”nije p”. 5)¬p. 4) Zemlja je zvezda ako i samo ako je zemlja nebesko telo.4 Glava 1. Konjukcija redom iskaza p. c Definicija 4. Slede´e iskaze napisati elementima azbuke: c 1) Zemlja je zvezda i zemlja je nebesko telo. Disjunkcija je netaˇan iskaz samo ako su i iskaz p i iskaz q netaˇni. Konjukciju ”p i q” oznaˇavamo p ∧ q. 4) p ⇔ q. c Primer 2. r. koriste´i logiˇke operacije gradimo sloˇene iskaze na c c z slede´i naˇin: c c . 5) Zemlja nije zvezda. c c c U svim ostalim sluˇajevima je taˇan iskaz. c c c Definicija 3. Konjukcija je taˇan iskaz samo ako su i iskaz p i iskaz q taˇni. q. q jeste iskaz ”p ili q ”. c c c Ekvivalenciju ”p ako i samo ako q” oznaˇavamo p ⇔ q. Implikaciju ”ako p onda q” c c oznaˇavamo p ⇒ q. 2)p ∨ q. q jeste iskaz ”p ako i samo ako q”. 3) p ⇒ q.. U svim c c ostalim sluˇajevima je taˇan iskaz. U svim ostalim sluˇajevima je netaˇan iskaz.

⇔. Formule se mogu obrazovati samo konaˇnom primenom 1. Tada 1. 5) ∨ (0. A ⇔ B..) 2. 1 + 0. 3) ⇒ ((0. Primer 3. 2) (0. umesto (. ¬ ) kod koje je prva komponenta s dvoˇlan skup { . binarne operacije skupa { . onda su i (A ∨ B). . v(A) ⇒ v(B). . ⊥} iskazne algebre. v(A)∧v(B). s Ured ¯enu ˇestorku ({ . s 3.. i 2. ¬v(A) vrednosti formula A ∨ B. ∨. Definicija 7.((p1 ∨p2 )∨p3 ). Odrediti istinitosnu vrednost formula: 1) (10 : 3 − 1 < 2 + 3 · 2) ∧ (−(−8 − 4) : 2 = 7) ⇔ (−3 − 4 · 4 > 2). c a poslednja unarna.∨pn−1 ∨pn . (A ⇒ B). 3) ¬ 2 2 1 − < 3 5 2 ⇔ 6 7 1 · > 7 8 2 . r. 1 · 0.∨pn−1 )∨pn . (A ⇔ B). q..1. 02 = 0. izostavljanje spoljnih zagrada: umesto (p ∨ q) piˇemo p ∨ q. definisane slede´im Kelijevim tablicama: c ∨ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ∧ ⇒ ⊥ ⊥ ⊥ ⇔ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ¬ ⊥ ⊥ zovemo iskazna algebra.. i ¬A redom. logiˇke operacije ⇒ i ⇔ ”jaˇe” razdvajaju formule od operacija ∧ i ∨: c c umesto (p ∨ q) ⇒ r piˇemo p ∨ q ⇒ r. Iskazna slova p. ostale osim poslednje.. 2 − 0. ¬A. s 2. 3. ⊥}.1. interpretiramo kao elemente skupa { .. ⊥}. Ako je v(A) vrednost formule A i v(B) vrednost formule B.. 3)). ⊥}. 2 < 0. c Po dogovoru o izostavljanju zagrada u formulama imamo: 1. Iskazi i logiˇke operacije c 5 Definicija 6. ∧. formule. v(A) ⇔ v(B). (A ∧ B). Vrednost formule pi je vrednost iskaznog slova pi ( u oznaci v(pi ). Ako su A i B formule. ⊥}. onda su v(A)∨v(B). Neka iskazna slova pi uzimaju vrednosti iz skupa { . c 2. Iskazne formule (sloˇeni iskazi) se definiˇu na slede´i naˇin: z s c c 1. 4 > 0. piˇemo p1 ∨p2 ∨p3 . 6 : 0. A ⇒ B.. Iskazna slova su iskazne formule ( ili kra´e formule). ⇒. A ∧ B.

. Reˇenje: U opˇtem sluˇaju. Na osimamo 2 novu toga. neka je broj razliˇitih iskaznih slova u formuli s s c c n. .. Primer 4. Na taj naˇin dobijamo istinitosne tablice formule.. svakoj formuli A(p1 . tri ili ˇetiri razliˇita slova poˇinjemo da c c c reˇavamo na slede´i naˇin: s c c ··· ··· ⊥ ··· p ··· ··· ⊥ ··· ⊥ ··· ⊥ ⊥ ··· p q p q r ⊥ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· p q r s ⊥ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ . u kojima ´emo umesto c c v(p) radi jednostavnosti pisati kratko p.6 Reˇenje: s 1) Glava 1. ⊥}. tada ona za svaki izbor pomenutih slova doc bija vrednost ili ⊥. Napisati istinitosnu tablicu formule ((p ⇒ q) ∨ ¬r) ⇔ (p ⇒ r). dva. Matematiˇka logika c ∧⊥⇔⊥ = ⊥⇔ ⊥ = = ⇔ = ⊥⇔ = ⊥. 2) ⊥ ⇒ (⊥ ∨ ) = ⊥ ⇒ 3) ¬ Ako je formula A sagrad ¯ena od slova p 1 ..pn (ˇto ´emo nadalje s c oznaˇavati sa A(p1 . . ⊥}n → { . takvih mogu´nosti c n (varijacije sa ponavljanjem n-te klase od 2 elementa). . p2 . .pn ) ). p2 .. Tada zadatak za jedno..pn ) odgovara jednoznaˇno istinitosna c funkcija: f (A) : { . . Poˇto se radi o ured s ¯enim n-torkama. p2 .

.2. Bn su iskazne formule. Tautologije U naˇem zadatku tablica istinitosti je data sa: s p ⇒ q ¬r (p ⇒ q) ∨ ¬r p ⇒ r ((p ⇒ q) ∨ ¬r) ⇔ (p ⇒ r) ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ p q r 7 1.... . dok je njena s tablica istinitosti: ¬p p ∧ ¬p ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ p Navodimo bez dokaza slede´a tvrd c ¯enja: Teorema 1. Ako su A i B formule i C formula koja ima formulu A kao podformulu (u oznaci C(A) ) tada vaˇi |= A ⇔ B ⇒ (C(A) ⇔ C(B)). Za formulu A kaˇemo da je tautologija ako za sve vrednosti z svojih iskaznih slova formula A ima vrednost (oznaˇavamo sa |= A). B2 . onda je |= A(B1 . Navesti jednu formulu koja je kontradikcija kao i njenu tablicu istinitosti. Primer 5. Reˇenje: Najjednostavnija kontradikcija je oblika p ∧ ¬p. B2 ... Ako je |= A i |= A ⇒ B onda je |= B. p2 ...1. Teorema 3. Ako je |= A(p1 .. . Bn ). z Da bismo dokazali da je neka formula tautologija moˇemo koristiti jedan z od slede´a tri metoda: c . Teorema 2. c Formula koja za sve vrednosti iskaznih slova ima vrednost ⊥ se naziva kontradikcija. . pn ) i B1 .2 Tautologije Definicija 8.

Matematiˇka logika c 1. Pomo´u tautologija c p ∨ (q ∨ r) ⇔ (p ∨ q) ∨ r p ∧ (q ∧ r) ⇔ (p ∧ q) ∧ r p ∨ (q ∧ r) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) ¬(p ∨ q) ⇔ ¬p ∧ ¬q ¬(p ∧ q) ⇔ ¬p ∨ ¬q formulu A svodimo na formulu oblika A 1 ∧ A2 ∧ . c Primer 6.. zatim znak ⇒ uklanjamo pomo´u c tautologije (p ⇒ q) ⇔ ¬p∨q. q) = (p ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p). ∧. formula je tautologija). metod tablice istinitosti (ako u tablici istinitosti u koloni poˇetne foc rmule imamo sve vrednosti .8 Glava 1. zadatak 2) svod s sc ¯enjem na kontradikciju. Sada imamo formulu koja sadrˇi znakove z ∨. Opˇti sluˇaj se sastoji ¯ s c u slede´em: c ako formula A sadrˇi znak ⇔. a 3) pomo´u konjuktivne forme.. 0 < i < n + 1 oblika p1 ∨ p2 ∨ . metod dovodenja formule na konjuktivnu formu.. Koriste´i navedene metode pokazati da su slede´e formule tac c utologije: 1) (p ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) 2) (p ∧ q) ⇒ p 3) (p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) (zakon uklanjanja ⇔) (zakon uklanjanja ∧) (zakon komutacije za ∧) Reˇenje: Zadatak 1) reˇi´emo tablicom istinitosti. ¬. ∨ pk . Tada je . taj znak uklanjamo pomo´u tautologije z c (p ⇔ q) ⇔ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p). i pri tome su pj slova ili negacije slova poˇetne formule A.. gde su formule Ai . 2. ¯ c 3. ∧ An (konjuktivna forma). Oznaˇimo sa c c A(p. metod svodenja na protivreˇnost (pogodna za formule oblika A ⇒ B).

Na osnovu zakona ¬(p ∧ q) ⇔ ¬q ∨ ¬p imamo (¬p ∨ ¬q) ∨ (q ∧ p) ∧ (¬q ∨ ¬p) ∨ (p ∧ q). Iz poslednje formule na osnovu zakona s ¬p ∨ p ∨ q = imamo ∧ pa je poˇetna formula tautologija. c ∧ ∧ = . 3) Svod ¯enjem na konjuktivnu formu pokaza´emo da je i poslednja formula c tautologija: (p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) (poˇetna formula) c (p ∧ q) ⇒ (q ∧ p) ∧ (q ∧ p) ⇒ (p ∧ q) (zakon uklanjanja ⇔) Na osnovu zakona (p ⇒ q) ⇔ ¬p ∨ q imamo ¬(p ∧ q) ∨ (q ∧ p) ∧ ¬(q ∧ p) ∨ (p ∧ q).1. q) ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 9 ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 2) Pretpostavimo da formula nije tautologija. Odnosno (p ∧ q) = i p = ⊥. ˇto je konjuktivna forma. Tada postoji izbor vrednosti iskaznih slova da je ⇒ ⊥ = ⊥.2. Na osnovu poslednje dve jednakosti imamo da je ⊥ ∧ q = . Na osnovu zakona p ∨ (q ∧ r)) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) imamo (¬p ∨ ¬q ∨ q) ∧ (¬p ∨ ¬q ∨ p) ∧ (¬q ∨ ¬p ∨ p) ∧ (¬q ∨ ¬p ∨ q). ˇto je s kontradikcija za ma koju vrednost iskaznog slova q. Tautologije p 1) q p ⇒ q q ⇒ p (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) p ⇔ q A(p. ∨q = .

5) Za svaki prirodan broj x postoji prirodan broj y takav da je 2x + 5 = y.. Navedeni kvantifikatori zadovoljavaju slede´e formule: c ¬(∀x)B(x) ⇔ (∃x)¬B(x) ¬(∃x)B(x) ⇔ (∀x)¬B(x) (∀x)(B(x) ∧ C(x)) ⇔ (∀x)B(x) ∧ (∀x)C(x) (∀x)(B(x) ∨ C(x)) ⇔ (∀x)B(x) ∨ (∀x)C(x) (∃x)(B(x) ∧ C(x)) ⇔ (∃x)B(x) ∧ (∃x)C(x) (∃x)(B(x) ∨ C(x)) ⇔ (∃x)B(x) ∨ (∃x)C(x) . ... xn ) ima svojstvo B” oznaˇavamo sa c B(x1 . gde je x objekat odred c ¯enog skupa. onda je on deljiv i sa dva i sa pet. Reˇenicu ”Za svaki x ∈ A. 2) (∃x)(x3 < −8). 5) (∀x ∈ N)(∃y ∈ N)(2x + 5 = y). ako je B svojstvo duˇine n nekog c s z c odred ¯enog skupa. gde ∀ nazic c vamo univerzalni kvantifikator.10 Glava 1.. x2 . Teorema 4. B(x)” oznaˇavamo sa (∃x) B(x). 2) Postoji broj x da je njegov kub manji od -8. 4) Ako je prirodan broj deljiv sa deset. .. Primer 7. reˇenicu ”(x1 . gde ∃ nazivamo c c egzistencijalni kvantifikator. B(x)” oznaˇavamo sa (∀x)B(x). xn ). 4) (∀x ∈ N)(10|x ⇒ (2|x ∧ 5|x))..3 Kvantifikatori Reˇenicu ”x ima svojstvo B”. a B je neko svojstvo oznaˇavamo sa B(x). Reˇenje: s 1) (∀x ∈ Z+ )(∀y ∈ Z− )(x · y ∈ Z− ). 3) Zbir dva prirodna broja je prirodan broj. Matematiˇka logika c 1. Matematiˇkim jezikom iskazati slede´e reˇenice: c c c 1) Proizvod pozitivnog i negativnog celog broja je negativan ceo broj. 3) (∀x ∈ N)(∀y ∈ N)(x + y ∈ N). Uopˇte. x2 . Reˇenicu ”Postoji x ∈ A.

05 : 0.4 Zadaci 1. Napisati istinitosne tablice za formule: 1) (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r) ⇔ (p ⇒ r) 2) (p ⇔ q) ∨ (q ⇔ r) ⇒ (p ⇔ r) .4. Odrediti istinitosnu vrednost formula: 1) (18 : 5 − 1 < −4 + 5 · 2) ∨ (−(−11 + 34) : 5 = 17) ∧ (8 · 2 > 2). 2 − 4. 1 < x < 0. 2) (∀x ∈ N)¬(x ≤ −1). 3) (∃x ∈ R)(0. 5) Celi brojevi su racionalni. Za reˇenice koje jesu iskazi odrediti njihovu istinitosnu vrednost. 01 = 0. 3) Da li je danas sreda? 4) Zbir uglova u trouglu je 1800 . 1 i 0. c 3) Postoji realan broj x izmed brojeva 0. 3) ¬ 3 5 7 − < 4 6 8 ⇔ 9 8 7 · > 8 7 6 . c 2. c 2) Svaki prirodan broj je ve´i od −1. ¯u 1. 1 · 2. 3. 4 > 1. Koje od datih reˇenica jesu iskazi: c 1) 9 − 5 = 8. 4) ⇒ ((1. postoji prirodan broj y koji je ve´i od njega. Reˇenje: s 11 1) Za svaki prirodan broj x. 2 < 3. 2). 1 + 2.1. 2) 9 − 5 = 4. 2. 2) (0. Govornim jezikom iskazati slede´e formule: c 1) (∀x ∈ N)(∃y ∈ N)(y > x). 5) ∧ (1. 3)). Zadaci Primer 8.

5. Pokazati da su slede´e formule tautologije: c 1) p ∧ (p ∨ q) ⇔ p 2) p ∨ (p ∧ q) ⇔ p 3) ¬(p ∧ q) ⇔ ¬p ∨ ¬q 4) ¬(p ∨ q) ⇔ ¬p ∧ ¬q 5) (p ⇒ q) ⇔ ¬p ∨ q 6) (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r) ⇒ (p ⇒ r) 7) (p ⇔ q) ∧ (q ⇔ r) ⇒ (p ⇔ r) 8) (p ⇒ q) ⇒ (¬q ⇒ ¬r) 10) (p ⇒ q) ∧ (p ⇒ r) ⇒ (p ⇒ q ∧ r) (zakon apsorpcije) (zakon apsorpcije) (De Morganov zakon) (De Morganov zakon) (zakon uklanjanja ⇒) (zakon tranzitivnosti za ⇒) (zakon tranzitivnosti za ⇔) (zakon kontrapozicije) 9) (p ⇒ r) ∧ (q ⇒ r) ⇒ (p ∨ q ⇒ r) (zakon sabiranja pretpostavki) (zakon mnoˇenja posledica) z . 2) (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)((x · y)2 ≥ x · y). 3) Postoji najve´i ceo negativan broj. Matematiˇkim jezikom iskazati slede´e reˇenice: c c c 1) Postoje realni brojevi koji nisu racionalni. 5) Svi prirodni brojevi su celi. Matematiˇka logika c 3) (p ⇒ q) ∧ ¬q ⇒ ¬p 4) (p ⇒ q) ⇔ (¬q ⇒ ¬p) 5) ((p ∧ ¬p) ⇔ (q ∨ ¬p)) ⇔ r 4.12 Glava 1. 6. 3) ¬(∃x ∈ R)(x < 2 ∧ x < 3). 2) Svaki kvadrat je pravougaonik. c c 4) Ni jedan realan broj ne zadovoljava jednaˇinu x 2 = −1. Govornim jezikom iskazati slede´e formule: c 1) (∀x ∈ N)(∃y ∈ N)(x2 > y − 1).

1.. Ukoliko element a pripada c skupu A to ´emo oznaˇavati sa a ∈ A.Glava 2 Skupovi 2. c c Reˇenje: s 1) analitiˇki c 2) sintetiˇki c A = {−2. B. c. ¯u 2) sintetiˇki .1918) 1870. 2 na tri rac zliˇita naˇina. c Skupove oznaˇavamo velikim slovima latinice A. 0. Intuitivno. c c Skupovi se zadaju: 1) analitiˇki .navod c ¯enjem svojstava koja zadovoljavaju elementi. c c godine..1 Skup i podskup Skup je osnovni pojam.. Primer 1. Ovde se ne´emo baviti aksiomatskim zasnivanjem teorije skupova. ˇto znaˇi da se ne definiˇe. . 0. 3) Venov dijagram: 13 ... pod s c s skupom podrazumevamo sve objekte udruˇene prema odred z ¯enim zajedniˇkim osobinama. 1. c Pojam skupa je uveo nemaˇki matematiˇar Georg Kantor (1845 . 3) Venovim dijagramom (zatvorena amorfna kriva). c ve´ samo intuitivnim.navod c ¯enjem njegovih elemenata izmed velikih zagrada. dok njihove elec mente oznaˇavamo malim slovima a. dok je u suprotnom oznaka a ∈ A. −1. A = {x|x ∈ Z ∧ |x| ≤ 2}. C. 2}. −1. . Navesti skup A ˇiji su elementi brojevi −2. b. .

s s Navodimo osnovne osobine relacije jednakosti skupova. s def . Broj elemenata skupa moˇe biti konaˇan ili beskonaˇan. Da li su skupovi A = {a. a} = {a. d. B i C vaˇi: z 1) A = A. d. d. b. b.) c A = B ⇔ (∀x)(x ∈ A ⇔ x ∈ B) Primer 2. Konaˇan skup koji z c c c nema elemenata nazivamo prazan skup i to obeleˇavamo sa ∅ ili {}. b. Dva skupa A i B su jednaka ako i samo ako imaju iste elemente i to oznaˇavamo sa A = B. Definiˇimo dve osnovne relacije2 za skupove: jednakost i podskup. Skupovi Slika 1. a} i B = {a. Za skupove A. 3) A = B ∧ B = C ⇒ A = C. b. } sledi da je A = B. 1 Pojam kardinalnosti skupa. Broj elez menata konaˇnog skupa A nazivamo kardinalni broj skupa A i obeleˇavamo c z 1 ga sa card(A). s c 2 Pojam relacije detaljno je objaˇnjen u narednoj glavi. 2) A = B ⇒ B = A. iskazane u slede− ´oj teoremi: c Teorema 1.14 Glava 2. (U suprotnom A = B. kao i pojam beskonaˇnosti (konaˇnosti) posebno se c c definiˇu na osnovu preslikavanja (glava ˇetiri). s Definicija 1. d} jednaki? Reˇenje: Poˇto je A = {a.

3. 3) A ⊆ B ∧ B ⊆ C ⇒ A ⊆ C. presek. A ⊂ B ⇔ (A = B ∧ A ⊆ B). a}. c c . pomenuli smo i relaciju ”biti podskup”. 4) A ⊂ B ∧ B ⊂ C ⇒ A ⊂ C. B i C vaˇi: z 1) A ⊆ A. 2. Skup A je podskup skupa B. osnovne osobine relacije ”biti podskup” c daje slede´a teorema: c Teorema 2.2 Operacije sa skupovima Osnovne operacije3 sa skupovima su: partitivan skup. b. d}. Partitivan skup skupa A je skup svih podskupova A. 3} na´i P (A). 3. c 3 Taˇna definicija pojma operacije nalazi se na poˇetku pete glave. Operacije sa skupovima 15 Pored relacije ”biti jednak”. unija. Primer 3. Za dati skup navesti bar dva prava podskupa A = {1. a. d} i C = {1. 2) A ⊆ B ∧ B ⊆ A ⇒ A = B. razlika. Primer 4.2. u oznaci A ⊆ B. c Definicija 3. s c z Sliˇno kao kod relacije jednakosti. komplement i dekartov proizvod. ako je svaki element skupa A i element skupa B. Reˇenje: Mogu´i traˇeni skupovi su B = {1. ( ∅ ∈ P (A)). (U suprotnom A ⊆ B) A ⊆ B ⇔ (∀x)(x ∈ A ⇒ x ∈ B) Skup A je pravi podskup skupa B ako su skupovi A i B razliˇiti i skup A je c podskup skupa B. simetriˇna razlika. u oznaci P (A). Relaciju ”biti podskup” definiˇemo na slede´i naˇin: s c c Definicija 2. def def 2. P (A) = {S|S ⊆ A}. Za skup A = {1.2. Za skupove A.

{2. A∪B = ili (∀x)(x ∈ A ∪ B ⇐⇒ x ∈ A ∨ x ∈ B). {1. Osnovne osobine operacije unija. Presek skupova A i B. 4) A ∪ ∅ = A. Skupovi Reˇenje: P (A) = {∅. 3} }. Dokazati da vaˇi relacija: z A ∪ (A ∩ B) = A. Definicija 5.16 Glava 2. je skup svih elemenata koji pripadaju i skupu A i skupu B. B ⊆ A ∪ B. 3) A ∪ A = A. Unija skupova A i B. 2) (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C). je skup svih elemenata koji pripadaju bar jednom od skupova A i B. kao i odnos sa relacijom podskup daju slede´a tvrd c ¯enja: Teorema 3. {2}. u oznaci A∩B. s Napomenimo da ako skup A ima n elemenata tada ´e skup P (A) imati 2 n c elemenata. 5) A ⊆ A ∪ B. {3}. Definicija 4. 3}. 6) A ⊆ B ⇒ A ∪ B = B. B i C vaˇi: z 1) A ∪ B = B ∪ A. u oznaci A ∪ B. Za skupove ˇiji je presek prazan skup kaˇemo da su disjunktni. c z Primer 5. def def x|x ∈ A ∨ x ∈ B x|x ∈ A ∧ x ∈ B . 3}. 2. A∩B = ili (∀x)(x ∈ A ∩ B ⇐⇒ x ∈ A ∧ x ∈ B). {1. Za skupove A. {1}. 2}. {1.

Dakle. A∩B ⊆B 6) A ⊆ B ⇒ A ∩ B = A. y ∈ A. kao i odnos sa relacijom podskup daju slede´a tvrd c ¯enja: Teorema 4. . Na osnovu definicije podskupa ¯e c imamo da je (1) A ∪ (A ∩ B) ⊆ A Dokaˇimo da relacija vaˇi i u obrnutom smeru: z z Pretpostavimo da je y ma koji element skupa A. To znaˇi da je x ∈ A∨x ∈ (A∩B). Na osnovu definicije unije skupova zakljuˇujemo da je x c elemenat bar jednog od skupova A i A∩B.2. c c z Sada nije teˇko zakljuˇiti da je x ∈ A. Prema tome. proizvoljan element x s c skupa A ∪ (A ∩ B) je takod ˇlan skupa A. Za skupove A. Koriste´i definiciju ¯e c podskupa zakljuˇujemo da vaˇi c z (2) A ⊆ A ∪ (A ∩ B) Na osnovu (1) i (2) i definicije jednakosti skupova sledi da vaˇi z A ∪ (A ∩ B) = A. ⇐⇒ ⇐⇒ x ∈ A ∨ (x ∈ A ∧ x ∈ B) Osnovne osobine operacije presek. 5) A ∩ B ⊆ A. 3) A ∩ A = A. c Koriste´i definiciju preseka zakljuˇujemo da vaˇi x ∈ A ∨ (x ∈ A ∧ x ∈ B). proizvoljan c element y ∈ A je takod element skupa A ∪ (A ∩ B). tj. tj.2. neka je s x ∈ A ∪ (A ∩ B). Navedeni dokaz mogao je te´i i kra´e na slede´i naˇin: c c c c x ∈ A ∪ (A ∩ B) ⇐⇒ x ∈ A ∨ (x ∈ A ∩ B) x ∈ A. 4) A ∩ ∅ = ∅. B i C vaˇi: z 1) A ∩ B = B ∩ A. Operacije sa skupovima 17 Reˇenje: Neka je x proizvoljan element skupa A ∪ (A ∩ B). Na osnovu definicije unije zakljuˇujemo da je tada y ∈ A ∪ (A ∩ B). 2) (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C).

a engleski i kineski 10. nemaˇki i kineski govori 5. A \ ∅ = A. 2) A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C). Razlika skupova A i B. c def .18 Glava 2. B i C vaˇi: z 1) A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C). a c c 24 nemaˇki. 3) A = B ⇒ A \ B = B \ A. je skup koji sadrˇi z sve elemente skupa A koji ne pripadaju skupu B. Skupovi Odnos operacija presek i unija dati su slede´om teoremom (operacije unija i c presek su med ¯usobno distributivne. 5) C \ (A ∪ B) = (C \ A) ∩ (C \ B). B i C vaˇi: z 1) A \ B ⊆ A. 6) C \ (A ∩ B) = (C \ A) ∪ (C \ B). Nju definiˇemo na c ¯u s slede´i naˇin: c c Definicija 6. Engleski. a za taˇno objaˇnjenje osobine distribuc s tivnosti pogledati glavu pet): Teorema 5. samo c c c nemaˇki 6. kao i relacijom podskup daju slede´a tvrd c ¯enja: Teorema 6. Za proizvoljne skupove A. Koliko uˇenika govori samo kineski? c c Reˇenje: Na osnovu Venovog dijagrama (slika 2) vidimo da samo kineski s govore 3 uˇenika. Primer 6. A \ B = {x|x ∈ A ∧ x ∈ B} ili (∀x)(x ∈ A \ B ⇐⇒ x ∈ A ∧ x ∈ B) Odnos operacije razlika sa operacijama unija i presek. Slede´a operacija med skupovima je razlika skupova. 4) C \ (C \ A) ⊆ A. 2) A ⊆ B ⇐⇒ A \ B = ∅. u oznaci A \ B. Od 38 uˇenika jednog razreda 20 uˇenika govori engleski jezik. Za skupove A. engleski i nemaˇki 9.

(x ∈ A ∨ x ∈ B) ∧ (x ∈ A ∨ x ∈ B) / / (x ∈ A ∧ x ∈ B) ∨ (x ∈ B ∧ x ∈ A) / / Teorema 7. 3) A B = B A. Operacije sa skupovima 19 Slika 2. u oznaci A B. Za skupove A. je skup c (A \ B) ∪ (B \ A). A B = (A \ B) ∪ (B \ A). Definicija 7. 2) A ∅ = A. Dokazati: A B = (A ∪ B) \ (A ∩ B).2. . s Reˇenje: x∈A B ⇐⇒ x ∈ (A \ B) ∪ (B \ A) def ⇐⇒ ⇐⇒ ⇐⇒ ⇐⇒ x ∈ (A \ B) ∨ x ∈ (B \ A) ⇐⇒ (x ∈ A ∪ B) ∧ x ∈ (A ∩ B) / x ∈ [(A ∪ B) \ (A ∩ B)]. tj. Primer 7. B i C vaˇi: z 1) A A = ∅. Simetriˇna razlika skupova A i B. 5) A ∩ (B C) = (A ∩ B) (A ∩ C). 4) (A B) C = A (B C).2.

7. 3} Slika 3. 3) A\B. imamo s s 1) A ∪ B = {1. 3) A\B = {5. Definicija 8. 7}. 2. 3. Neka je A ⊂ B. 2) A ∩ B. Za skupove A = {x|x ∈ N ∧ 3 < x < 9} i B = {x|x ∈ N ∧ (x < 5 ∨ x = 7)} na´i: 1) A ∪ B. 1. Reˇenje: Poˇto je A = {4. 4. Komplement skupa A u odnosu na skup B. 6. 6. 7. 2. A = {x|x ∈ B ∧ x ∈ A} ili (∀x)(x ∈ A ⇐⇒ x ∈ B ∧ x ∈ A). 8}. 4. 8} i B = {1. 5. Skupovi Primer 8. 5. 6. je skup svih elemenata skupa B koji nisu elementi skupa A. 8. / . 3.20 Glava 2. 8} 4) A B = {5. 6. 2. 7}. 4) A B i skupove predstaviti c Venovim dijagramom. u oznaci CB A ili u daljem tekstu A. 2) A ∩ B = {4.

4 Znaˇi da se njihovi komplementi definiˇu u odnosu na taj skup. Element a se naziva i prva koordinata. b) je par elemenata gde je a prvi. Ako su A i B podskupovi nekog univerzalnog 4 skupa X tada je: 1) A = A. ⇒ x∈A∧x∈B pa je A ∪ B ⊆ A ∩ B. a element b druga koordinata. Na osnovu definicije jednakosti skupova (definicija 1). tj.2.ment para (bitan poredak). Operacije sa skupovima 21 Teorema 8. iz a) i b) sledi tvrd ¯enje. 4) A ∩ B = A ∪ B. Ureden par (a. a b drugi ¯ ele. Definicija 9. 2) A ⊆ B ⇐⇒ B ⊆ A. ¯ Reˇenje: s a) / x∈A∪B ⇒ x∈A∪B ⇒ x∈A∧x∈B / / ⇒ x ∈ A ∩ B. c s . 3) A ∪ B = A ∩ B. i obrnuto b) x∈A∩B ⇒ x∈A∧x∈B ⇒ x∈A∪B / ⇒ x∈A∧x∈B / / ⇒ x ∈ A ∪ B. Dokazati tvrdenje 3) iz navedene teoreme. A ∩ B ⊆ A ∪ B.2. Primer 9.

b)} . B = {a. Neka je A = {1. b) ∈ A × B ⇐⇒ a ∈ A ∧ b ∈ B). (3. Odrediti A × B i B × A. a2 . Dokazati da vaˇe slede´e z c skupovne jednakosti: (Dekartov kvadrat). (a. Neka su A. . Primer 10. Po definiciji je A×∅ = ∅×A = ∅. . 1). a).. (2. 2). . 2). A × B = {(a. b) ˇija je prva koordinata iz skupa ¯ c A. a). 1). je skup svih uredenih parova (a. dok je A × B = B × A samo ako je A = B. Za tri proizvoljna skupa A. d) su jednaka ako i samo ako ¯ je a = c i b = d. b) i (c. Dva uredena para (a. Dekartov (direktan) proizvod redom skupova A i B.22 Glava 2.. Skupovi Definicija 10. tj. (a. Primer 11. (a. a druga iz skupa B. kao i jednakost dve n−torke. . u oznaci A × B. Napomenimo i da je A × A = A2 An−1 × A = An . Definicija 11. b). Reˇenje: s A × B = {(1. 3)} . a2 . b) = (c.. b)|a ∈ A ∧ b ∈ B} ili (∀(a. 3). b). Analogno se definiˇe ured s ¯ena n−torka (a 1 . Proizvodi A×B i B ×A nisu uvek jednaki. (b. b))((a. 3}. . B × A = {(a. (1. (b. B. an )|a1 ∈ A1 ∧ a2 ∈ A2 ∧ · · · ∧ an ∈ An } . (b. an ). (3. 2. (2. b}. a). . C proizvoljni skupovi. d) ⇐⇒ (a = c ∧ b = d). B i C vaˇi z A × B × C = (A × B) × C kao i A1 × A2 × · · · × An = {(a1 .

6. Tvrdenja pretstaviti odgovaraju´im formulama. 5. 5) (A\B) ∩ (A ∪ B) i skupove predstaviti Venovim dijagramom. Skup prirodnih brojeva N je pravi podskup skupa celih brojeva Z. Za dati skup A = {1. 2) A ∩ B. Navesti skup A ˇiji su elementi brojevi 2. . dok se druga dokazuje analogno s c (∀x. b. a potom ih pretstaviti Ve¯ c novim dijagramom. b.3. 3) A\B. Zadaci 1) (A ∪ B) × C = (A × C) ∪ (B × C). c. y) ∈ (A × C) ∨ (x.2. d. 6} navesti jedan skup B. 2. ⇐⇒ (x. 2) (A ∩ B) × C = (A × C) ∩ (B × C). 4. b} i Y = {2. y) ∈ (B × C) 2. 4) B\A. 4. Da li su skupovi X = {1.3 Zadaci 1. Reˇenje: Pokaza´emo samo prvu. 3. 8 na tri razliˇita naˇina. a. 4} jednaki? 3. c c c 2. d. Za skupove A = {x|x ∈ Z ∧ |x| < 6} i B = {x|x ∈ Z ∧ −2 < x < 5} na´i: c 1) A ∪ B. a. a. b. y) ∈ (A ∪ B) × C ⇐⇒ x ∈ (A ∪ B) ∧ y ∈ C 23 ⇐⇒ ⇐⇒ (x ∈ A ∨ x ∈ B) ∧ y ∈ C ⇐⇒ (x ∈ A ∧ y ∈ C) ∨ (x ∈ B ∧ y ∈ C) (x. y). Skup celih brojeva je pravi podskup skupa racionalnih brojeva Q. Skupovi racionalnih brojeva i iracionalnih brojeva I su disjunktni. (x. d. y) ∈ (A × C) ∪ (B × C). d. takav da je A ⊂ B. Skup realnih brojeva R je unija racionalnih i iracionalnih brojeva.

B = {2. 9. 3) A × (B ∩ C) = (A × B) ∪ (A × C). 5. c. 3. Za skup A = {a. c 7. Ispitati koji su od skupova B. 5. 1. 5}. C i D podskupovi skupa A i za njih na´i c komplement u odnosu na skup A. 4) (A\B) ∩ (C\D) = (A ∩ C)\(B ∪ D). f }. 2) A × (B\C) = (A × B)\(A × C). 10. Dokazati: 1) A\(B\C) = (A\B) ∪ (A ∩ C). f. 5) (A\B)\C = A\(B ∪ C). Dokazati navedene teoreme iz ove glave. 3. 2) A\B = A\(A ∩ B). 5. Skupovi 6. Neka je A = {1. e. 8. 3. 3. 6} i D = {1. 4. b. c. 5}.24 Glava 2. 5. 4) A × (B ∪ C) = (A × B) ∩ (A × C). 5. c}. Koje od skupovnih jednakosti su taˇne: c 1) (A\B) × C = (A × B)\(B × C). . Neka su dati skupovi A = {1. Odrediti A × B i B × A. d. 6) A ∩ (B\C) = (A ∩ B)\C. 2. f }. e. C = {d. B = {1. 3} na´i P (A). c. 11. 3) A\B = (A ∪ B)\B.

1 Pojam relacije i osobine Definicija 1. 3) ” leˇi na ” izmed taˇaka i pravih u ravni. Ako je ρ ⊂ A × B i (a. · · · relaciju. ternarnu (n = 3).Glava 3 Relacije 3. je svaki podskup Dekartovog proizvoda n skupova. kaˇemo da je a u relaciji ρ sa b i to oznaˇavamo sa aρb. 2) ” deljivo sa ” u skupu celih brojeva. z ¯u c U zavisnosti od broja n iz prethodne definicije razlikujemo: unarnu (n = 1). n−arna relacija. c c 5) tabelarno. Navesti neke primere relacija. u oznaci ρ. Primer 1. binarnu (n = 2). 3) pomo´u grafa. Binarna relacija skupa A je svaki podskup skupa A 2 . Reˇenje: s 1) ” manje od ” u skupu realnih brojeva. b) ∈ ρ. c 4) navod ¯enjem matematiˇko-logiˇkog uslova. 2) skupom. 25 . z c Relacije moˇemo predstaviti: z 1) opisivanjem (tekstualno).

y ∈ A)(xρy ∧ yρx ⇒ x = y).26 Glava 3. Za relaciju ρ se kaˇe da je: z 1) refleksivna ako (∀x ∈ A)(xρx). 4) tabelarno: ρ 4 5 6 4 ⊥ 5 ⊥ ⊥ 6 ⊥ ⊥ ⊥ gde prva kolona predstavlja x. y)|x. 6)}. a prva vrsta y. c c Reˇenje: s 1) skupom: ρ = {(4. c 4) tranzitivna ako (∀x. 2) simetriˇna ako (∀x. 6). 6} i relacija ρ ⊆ A 2 data sa xρy ako i samo ako je x manji od y. y. y ∈ A)(xρy ⇒ yρx). 5). y ∈ A ∧ x < y}. 2) pomo´u grafa: c Slika 1. Predstaviti relaciju ρ na preostala ˇetiri naˇina. c 3) antisimetriˇna ako (∀x. Definicija 2. 3) navod ¯enjem matematiˇko-logiˇkog uslova: c c ρ = {(x. 5. Neka je ρ ⊂ A2 . Neka je dat skup A = {4. Primer 2. (5. 3) i 5) koriste se samo u sluˇaju relacija nad konaˇnim c c skupovima. z ∈ A)(xρy ∧ yρz ⇒ xρz). (4. . Relacije Predstavljanja 2).

(2. (3. Na skupu A = {1. 2). 3) ρ3 = {(1. 3. simetriˇna i tranzitivna.1. 3). Unija binarnih relacija ρ 1 i ρ2 . antisime− c c triˇna i tranzitivna. 3). y) ∈ ρ2 }. 5} za date relacije ρ1 = {(1. 2)}. 3). 3). 3). (2. 2). (4. (1. 3). y)|(x. je skup: ρ1 ∩ ρ2 = {(x. (2. ρ2 = {(5. 2. 4). 2). (3. (2. (3. 2. 1)}. u oznaci ρ1 ∪ ρ2 . 2). c c Definicija 3. 3)}. y) ∈ ρ1 ∨ (x. 1). 3)}. (3. (4. (2. (2. 1). 3) antisimetriˇna. (4. (1. (2. 4). 2). c Reˇenje: s . 3). (4. (1. 3. 2) ρ2 = {(1. y) ∈ ρ2 }. 2). 4} definisane slede´e relacije: c 1) ρ1 = {(1. (2. Ispitati svojstva binarnih relacija i prikazati prvu preko grafa. na´i: ρ1 ∪ ρ2 i ρ1 ∩ ρ2 . 6) ρ6 = {(1. (1. 2) simetriˇna. (1. (1. Presek binarnih relacija ρ 1 i ρ2 . y)|(x. 1)}. (2. 1). 4) ρ4 = {(1. (3. Neka su na skupu A = {1. 2). (2. 6) refleksivna. 4)}. 4)}. 2). 1). (1. 3). (4. 4). 4. Definicija 4. 5) ρ5 = {(1. 1). 1). (1. 2). (4. 3)}. (1. (2. 4). Primer 4. u oznaci ρ1 ∩ ρ2 . Pojam relacije i osobine Primer 3.3. 5) refleksivna. 4). je skup: ρ1 ∪ ρ2 = {(x. 2). y) ∈ ρ1 ∧ (x. s Reˇenje: 1) refleksivna. 2). 4) tranzitivna. 4). (1. (3. 27 Slika 2. 2). 4).

(b. Na skupu prirodnih brojeva N zadata je relacija ρ na slede´i c naˇin: c x ρ y ⇔ x je ˇinilac od y. Primer 6. x) ∈ ρ−1 ⇔ (x. antisimetriˇna i tranzitivna nazivamo relacija c poretka (RAT). za koje je (x. 2)}.28 Glava 3. u oznaci ρ −1 . Relacije 1) ρ1 ∪ ρ2 = {(1. 2). s Definicija 6. d). x). Binarna relacija ρ definisana na skupu A je relacija ekvivalencije ako je refleksivna. Definicija 5. c Relaciju koja je refleksivna. Inverzna binarna relacija relacije ρ. (2. (1. 3). (1. 2) ρ1 ∩ ρ2 = {(1. Ako je x ˇinilac od y i y s c c ˇinilac od x onda je x = y. simetriˇna i tranzitivna (RST). y) ∈ ρ Primer 5. . a ako je ρ = A 2 . c Ispitati relaciju ρ. x je ˇinilac od x. Uobiˇajena oznaka za relaciju ekvivalencije je simbol ” ∼ ” (tilda). c Reˇenje: ρ−1 = {(d. d. je skup svih onih i samo onih uredenih parova (y. 3). y) ∈ ρ ¯ (y. 3)}. c Teorema 1. (4. 1). (3. b)}. c z antisimetriˇna i tranzitivna. d)} na´i inverznu relaciju ρ−1 . Reˇenje: Za svako x ∈ N. (b. dok je c za relaciju poretka ” ≤ ”. 2). (c. (1. 4). Na osnovu izloˇenog data relacija ρ je refleksivna. b). Za neprazan skup A. (d. c. 2). c). ako je x ˇinilac od y i y ˇinilac od c c c z onda je x ˇinilac od z. Relacija za koju vaˇi ρ = ∅ je poznata kao prazna relacija. b. Na skupu A = {a. e} za relaciju ρ = {(a. presek proizvoljne neprazne familije relacija ekvivalencije jeste relacija ekvivalencije skupa A. z onda je ρ puna relacija. a). pa je ovo relacija poretka. (5. Na kraju.

Skup moˇe imati viˇe maksimalnih (minimalnih) c z s elemenata. Definicija 9. Totalno ureden skup je dobro ureden relacijom poretka ako ¯ ¯ svaki njegov neprazan skup ima minimum. a da je skup A totalno ureden. tj. Skup A na kome je definisana relacija poretka ≤ naziva se parcijalno ureden skup. z ¯ Definicija 8. b ∈ A . je skup svih elemenata skupa A koji su u relaciji ∼ sa elementima x Cx = {y|x ∈ A ∧ x ∼ y} . s Maksimum (minimum) skupa S i maksimalni (minimalni) element skupa S su razliˇiti pojmovi. Klase ekvivalencije 29 Definicija 7. onda a nazivamo minimum skupa S. Element a je minoranta (donje ograniˇenje) skupa S ako je a ≤ x za sve c x ∈ S. Teorema 2. Ako pored toga za svaka dva elementa x i y skupa A ¯ vaˇi i: z x≤y∨y ≤x kaˇemo da su elementi x i y uporedivi. Element a ∈ S ⊂ A nazivamo maksimalan element skupa S. Tada je za proizvoljne a. Neka je ≤ relacija poretka na skupu A. Ako skup ima maksimum (minimum) onda je on jedinstven. a ∈ S ⊂ A je maksimalan element skupa S ⇔ ¬(∃x ∈ S)(a ≤ x ∧ x = a) ili a ∈ S ⊂ A je maksimalan element skupa S ⇔ (∀x ∈ S)(a ≤ x ⇒ x = a). Teorema 3.2 Klase ekvivalencije Definicija 11 Klasa ekvivalencije elemenata x ∈ A relacije ∼ definisana na skupu A. Ako je a ∈ S. Neka je ≤ relacija poretka na skupu A. Ako je a ∈ S. u oznaci Cx . 3. onda a nazivamo maksimum skupa S. Element a je majoranta (gornje ograniˇenje) skupa S ako je x ≤ a za sve c x ∈ S. Definicija 10.3. S ⊂ A i x ∈ A. Analogno se definiˇe minimalni element skupa S.2. Neka je ∼ klasa ekvivalencije skupa A i C x klasa ekvivalencije elementa x ∈ A. ako ne postoji x ∈ S takav da je a ≤ x i x = a.

c c Reˇenje: s Slika 3. Neka vaˇi naˇa pretpostavka. Neka je na skupu A = {−1. definisane na skupu A. y)| |x| = |y| }. Ispitati preko grafa da li je ovo relacija ekvivalencije i ako jeste odrediti koliˇniˇki skup. x ∼ z ∧z ∼ y ⇒ s Prema tome. u ozc naci A/∼ . 2) a ∼ b ⇔ Ca = Cb .30 1) a ∈ Ca . Zadatak se moˇe reˇiti i primenom teoreme 3. Treba dokazati da je C x = Cy ili Cx ∩Cy = ∅. Relacije Primer 7. s Ako pretpostavimo da je Cx ∩ Cy = ∅. z s Definicija 12. tada treba dokazati da je Cx = Cy . Dokazati. 1. . {0}. Neka je na skupu A definisana relacija ekvivalencije ”∼”. onda je z ∼ x. pa je tada Cx = Cy . 0. c a odavde z ∈ Cy . Tada su svake dve klase ekvivalencije relacije ” ∼ ” ili jednake ili disjunktne. y ∈ A. Tada z s (∃z ∈ A) z ∈ Cx ∩ Cy ⇒ ⇒ ⇒ z ∈ Cx ∧ z ∈ Cy z ∼ x∧z ∼ y x ∼ y. Sliˇno dokazujemo i da je Cy ⊆ Cx . Koliˇnik skup relacije ” ∼ ”. Glava 3. 2} definisana binarna relacija ρ = {(x. je skup svih klasa ekvivalencije relacije ” ∼ ” A/∼ = {Cx |x ∈ A}. Reˇenje: Neka su x. ˇto zajedno sa x ∼ y daje z ∼ y. Pokazali smo da je Cx ⊆ Cy . Primer 8. Poˇto je ovo relacija ekvivalencije koliˇniˇki skup je: s c c A/∼ = { {−1. {2} }. ako je z ∈ Cx . 1}.

Navesti primere unarne.3. 2). Koje od datih relacija na skupu A : 1) ρ1 = {(a. y)|x. . (2. 3) ρ3 = {(c. (a. a). 4). (c. c). (b. (a. (a.3. 4). 4). (2. 2). (2. b). (a. d). (a. (a. 2). (c. y ∈ A ∧ x je po abecednom redu pre y }. a). Na skupu A = {a. 2). 2. 2. 2). Zadaci 31 3. a)}. 4). c)}. (a. (b. 3) ρ3 = {(x. Neka je dat skup A = {a. c). 2) ρ2 = {(4. a)}. d). (2. c). (4. (4. d)}. (2. (4.3 Zadaci 1. 2). c). (c. d)}. d}. 5) ρ5 = {(c. (c. b. 2) relacija ρ2 zadata je grafom (slika 4) Slika 4. c. (4. c). binarne i ternarne relacije. 4} date su relacije: 1) ρ1 = {(a. 4) ρ4 = {(d. 4) relacija ρ4 zadata je tabelom: ρ a b c d a ⊥ ⊥ b ⊥ c ⊥ ⊥ d ⊥ ⊥ su jednake? 3. a)}. 2). c). c.

32

Glava 3. Relacije

Ispitati svojstva binarnih relacija i prikazati ih grafom. 4. Napisati relaciju datu slede´om tabelom: c ρ 2 2 ⊥ 4 ⊥ 6 6 4 6 8

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

5. Na skupu A = {a, b, c, d, e} data je relacija ρ = {(a, a), (c, b), (e, d)}. Dopuniti relaciju ρ do: 1) relacije ekvivalencije, 2) relacije poretka. 6. Na skupu A = {a, b, c, d, e} za date relacije ρ1 = {(b, a), (c, e), (d, d), (e, d), (a, a)}, ρ2 = {(b, b), (c, c), (a, b), (e, e), (b, a)},

na´i: ρ1 ∪ ρ2 i ρ1 ∩ ρ2 . c

7. Na skupu A = {1, 2, 3, 4} za relaciju ρ = {(4, 1), (2, 3), (3, 1), (1, 1), (1, 4)} na´i inverznu relaciju ρ−1 . c 8. Date su relacije: 1) ρ1 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)} na skupu A = {1, 2, 3}, 2) ρ2 = {(1, 2), (4, 4), (3, 1), (2, 2), (1, 1), (3, 3), (1, 3), (3, 2), (2, 1), (2, 3)} na skupu A = {1, 2, 3, 4}, 3) ρ3 = {(1, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (2, 4), (4, 4), (3, 4)} na skupu A = {1, 2, 3, 4}. Ispitati osobine relacija. Za RST relacije na´i koliˇniˇki skup, a za RAT c c c maksimalni (minimalni) element ako postoji. 9. Odrediti relaciju ekvivalencije ˇiji je koliˇniˇki skup: c c c A/∼ = { {1, 3}, {2, 4, 5}, {7, 6} }.

Glava 4

Preslikavanje (funkcija)
4.1 Definicija preslikavanja

Y (ili X →Y ), ako svakom elementu x ∈ X odgovara jedan i samo jedan element y ∈ Y takav da je (x, y) ∈ f , tj. f : X → Y ⇐⇒ (∀x ∈ X)(∀y, z ∈ Y ) ((x, y) ∈ f ∧ (x, z) ∈ f ⇒ y = z) .

Definicija 1. Neka je X neprazan skup. Binarnu relaciju f ⊆ X × Y nazivamo preslikavanje (funkcija1 ) skupa X u skup Y , u oznaci f : X →
f

Pojam preslikavanja (funkcije) spada u fundamentalne pojmove matematike. Jasno je da se i ovde, kao kod relacija, radi o uspostavljanju odred ¯enih veza izmed elemenata dva skupa. Svakako, i ove veze imaju neke ¯u svoje osobenosti. Kod relacija smo imali da jedan element skupa X moˇe biti z povezan sa viˇe razliˇitih elemenata skupa Y , dok kod preslikavanja imamo s c da je jedan element skupa X u vezi sa najviˇe jednim elementom skupa Y . s Uz to se pretpostavlja da je svaki element skupa X u vezi sa nekim elementom skupa Y . ˇ z c Cinjenicu da (x, y) ∈ f moˇemo simboliˇki zapisati i sa y = f (x). Element f (x) skupa Y se naziva vrednost preslikavanja f u taˇki x. Uobiˇajeno je, c c mada i pogreˇno, da se preslikavanje f identifikuje sa vrednosti tog press likavanja u taˇki x, tj. sa f (x). Tako, na primer, kaˇemo ”preslikavanje c z sin x”, a treba re´i ”preslikavanje sin”. Ovo ”nekorektno” izraˇavanje je c z ˇesto podesno i zato ga primenjujemo bez ustruˇavanja. c c
1 Napomenimo da ako se pridrˇavamo preciznih matematiˇkih definicija pojam prez c slikavanja i pojam funkcije nisu isti pojmovi. Dodatna objaˇnjenja prevazilaze predmet s ovog udˇbenika. z

33

34

Glava 4. Preslikavanje (funkcija)

Primer 1. Neka su dati skupovi X = {1, 2, 3} i Y = {a, b, c}. Neka su sada f1 , f2 i f3 podskupovi skupa X × Y definisani sa : 1) f1 = {(1, a), (2, c), (3, c)}, 2) f2 = {(1, b), (1, c), (2, d), (3, a)}, 3) f3 = {(2, c), (3, b)}. Koji od navedenih podskupova su preslikavanja? Reˇenje: Uoˇavamo, imaju´i na umu definiciju preslikavanja, da je f 1 s c c preslikavanje skupa X u skup Y , dok f 2 i f3 to nisu. f2 ne ispunjava taj uslov jer je (1, b) ∈ f2 i (1, c) ∈ f2 , tj. elementu 1 ∈ X odgovaraju elementi b, c ∈ X. Kod f3 imamo da je 1 ∈ X, a da nema sliku u Y , tj. f 3 (1) ne postoji. Znamo da definicija preslikavanja obezbed ¯uje da jedan original ima taˇno jednu sliku, ali je dopuˇteno da dva razliˇita originala imaju istu sliku c s c (f1 (2) = f1 (3) = c). Definicija 2. Skup uredenih parova (x, f (x)) pretstavljen taˇkama u koo¯ c rdinatnom sistemu naziva se grafik funkcije f . Elemente skupa X koji se preslikavaju u skup Y nazivamo originali ili likovi, a elemente f (x) ∈ Y nazivamo slike originala x. Sam skup X nazivamo skup originala ili domen od f , dok slike elemenata x nazivamo skup vrednosti preslikavanja f ili kodomen za f . Skup svih slika preslikavanja f : X → Y oznaˇavamo sa f (X), tj. sa c f (X) = {f (x)|x ∈ X}. Prema definiciji preslikavanja sledi da je f (X) ⊂ Y . Preslikavanje f : X → Y , tj. f = {(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), ...} moˇemo oznaˇiti i z c na slede´i naˇin: c c x1 x2 ... f= . y1 y2 ... U prvoj vrsti su elementi skupa X (originali), a u drugoj odgovaraju´e slike c iz skupa Y . Primer 2. Za skupove X i Y iz predhodnog primera navesti jedan primer preslikavanja f : Y −→ X. Reˇenje: s f= a b c 3 2 3 .

u oznaci f : X −→ Y . a b a c . x2 )|x ∈ R}. Ovaj zakon moˇemo iskazati formulom z z f (x) = x2 . 3. Preslikavanje f : X → Y je preslikavanje skupa X ”na” na skup Y (sirjektivno preslikavanje). y)|x ∈ R ∧ y = x3 } Navedeno preslikavanje (funkcija) je ”na” i x je nezavisno promenljiva ili argument. Za ove funkcije. c Svakako.2. Primer 4. Objasniti reˇima navedeno preslikavanje. 4} na skup Y = {a. Reˇenje: s 1) Neka je f : R → R. tj. c} koje je zadato sa 1 2 3 4 f= . y = x2 . funkcije se zadaju analitiˇki ukoliko je to mogu´e. da je to analitiˇki prikaz realne funkcije. 2) Preslikavanje skupa X = {1.4. na f : X −→ Y ⇐⇒ f (X) = Y (∀y ∈ Y )(∃x ∈ X)(y = f (x)). 4. c c ˇiji su domen i kodomen skupovi realnih brojeva kaˇemo i da su numeriˇke c z c funkcije. Zavisnost izmed originala x i odgovaraju´e slike y data njegov kvadrat x ¯u c je odred ¯enim zakonom pridruˇivanja. pri ˇemu je c f = {(x. ako je f (X) = Y . Vrste preslikavanja 35 Primer 3. Tada za funkciju f kaˇemo da je zadata analitiˇki. Za kodomen se kod njih uzima maksimalan podskup skupa realnih brojeva na kome je definisana formula kojom je zadata funkcija. b. c Reˇenje: Ovo znaˇi da se svakom realnom broju x dodeljuje kao slika s c 2 . z c tj. Navesti dva primera preslikavanja ”na”. tj.2 Vrste preslikavanja ili Definicija 3. odnosno skup svih realnih brojeva x za koje f (x) ima smisla u skupu realnih brojeva (f (x) ∈ R). Neka je f : R → R preslikavanje skupa realnih brojeva u samog sebe i neka je definisano sa f = {(x. 2. a y je zavisno promenljiva.

Primer 6. Bijektivno preslikavanje f : X → X skupa X na samog sebe zovemo i transformacija skupa X. Definicija 5. Navesti dva primera preslikavanja ”1-1”. 2. 3. b. A → B dato sa ”1-1” preslikavanje. Preslikavanje f : X −→ Y je ”jedan .jedan” (obostrano1−1 jednoznaˇno ili injektivno) preslikavanje. Tada je preslikavanje f : 1 2 3 4 b a d c f= Definicija 6. d}. Ukoliko je (∀x ∈ X)(f (x) = x) preslikavanje nazivamo identiˇko i c oznaˇavamo ga sa IX . 4}. Ako je X konaˇan skup. pri ˇemu je c f (x) = 5x − 1.36 Glava 4. x2 ∈ X)(x1 = x2 ⇒ f (x1 ) = f (x2 )) tj. 5. x2 ∈ X)(f (x1 ) = f (x2 ) ⇒ x1 = x2 ). u oznaci f : X −→Y . d}. c . 3. (∀x1 . Navesti primer bijektivnog preslikavanja f skupa X = {1. 7} na skup Y = {a. c. Primer 5. Preslikavanje (funkcija) Definicija 4. b. Reˇenje: s 1) Neka je f : R → R. ako razliˇitim c c originalima odgovaraju razliˇite slike c (∀x1 . 2) Neka je A = {1. onda za c bijektivno preslikavanje f : X → X kaˇemo da je permutacija skupa z X. Tada je zaista f (x1 ) = f (x2 ) ⇒ 5x1 − 1 = 5x2 − 1 ⇒ 5x1 = 5x2 ⇒ x1 = x2 . c. Ako je preslikavanje f : X −→ Y ”1-1” i ”na” tada kaˇemo z da je f bijektivno preslikavanje (bijekcija). Reˇenje: s f= 1 3 5 7 a c b d B = {a.

Primer 8. odnosno da imaju s z istu kardinalnost (card(X) = card(Y )) 2 .3 Proizvod preslikavanja. Preslikavanje f : X → Y je konstantno preslikavanje ako se svi elementi skupa X preslikavaju u jedan i samo jedan element skupa Y . Neka su data tri neprazna skupa X. jer je ekvivalentan svom pravom pods c skupu P = {2. Reˇenje: Na osnovu prethodnog zadatka. Za skup X kaˇemo da je beskonaˇan ako je ekvivalentan nekom svom pravom z c podskupu X . Definicija 10..3. inverzno preslikavanje 37 Definicija 7. Neka su dati skupovi X = {1. poˇto je funkcija f (x) = 2x s s bijekcija. tj. Neka su data dva skupa X i Y .. c Primer 7. k}. . Skupovi X i Y su ekvivalentni. c s c . Zaista. e.. 2.. Definicija 8. postoji bijekcija f : N −→ P definisana formulom f (x) = 2x.4. Funkcija h je sloˇena z funkcija. inverzno preslikavanje Definicija 11. 4. U protivnom. a u oznaci h = f ◦ g kaˇemo da je ¯ z proizvod (slaganje. Navesti jedan prebrojiv skup. b} i Z = {d. Za takve skupove se joˇ kaˇe da su ekvipotentni (jednakobrojni). kao i preslikavanje 2 O tome ´e viˇe reˇi biti u metodici matematike. Proizvod preslikavanja. 3}. Tada za preslikavanje h : X −→ Z odredeno sa (∀x ∈ X) h(x) = f (g(x)). 2n. Za skup X kaˇemo da je prebrojiv skup ako je ekvivalentan z skupu prirodnih brojeva. u oznaci X ∼ Y . Da li je skup svih prirodnih brojeva N beskonaˇan? c Reˇenje: Skup N je beskonaˇan.}. (∀x ∈ X) (∃c ∈ Y ) f (x) = c . . kompozicija) preslikavanja f i g. 6. skup svih parnih brojeva je prebrojiv. Definicija 9. Primer 9. Y = {a. ako postoji bijekcija skupa X na skup Y. Neka je dat skup X i njegov pravi podskup X (X ⊂ X). Y i Z i neka su data preslikavanja g : X −→ Y i f : Y −→ Z. skup X je konaˇan.. 4.

Preslikavanje (funkcija) g= 1 2 3 a b b f= Na´i proizvod preslikavanja h = f ◦ g. Teorema 1. ( Komutativnost ne vaˇi ˇak ni tada kada je f : X → Y i g : Y → X ). Tada vaˇi da je z (h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f ). Neka su data preslikavanja f : X → Y. c Reˇenje: s h=f ◦g = a b e k ◦ 1 2 3 a b b a b e k = f (g(x)) = 1 2 3 e k k . Primer 10. Kompozicija preslikavanja nije komutativna. 2) g(−10x+5f (x)) = g(−10x+5(4x−6)) = g(10x−30) = 3(10x−30) 2 + 4(10x − 30) = 300x2 − 1760x + 2580. z c Primer 11.38 Glava 4. Reˇenje: ((h ◦ g) ◦ f : X → S kao i h ◦ (g ◦ f ) : X → S s (h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f ) 1) (∀x ∈ X) ((h ◦ g) ◦ f ) (x) = h ◦ g(f (x)) = h (g(f (x))) ⇒ ((h ◦ g) ◦ f ) (x) = h(g(f (x))) . g : Y → Z i h : Z → S. Za preslikavanja f (x) = 4x − 6 i g(x) = 3x 2 + 4x na´i: c 1) f (g(x)) =? 2) g(−10x + 5f (x)) =? Reˇenje: s 1) f (g(x)) = f (3x2 + 4x) = 4(3x2 + 4x) − 6 = 12x2 + 16x − 6.

Preslikavanje f je f −1 ◦ f = IX . ˇto znaˇi da s c je f ”1-1” preslikavanje. Treba z pokazati da iz f (x1 ) = f (x2 ) ⇒ x1 = x2 .3. tj. tj. Primer 12. U tom cilju polazimo od jednakosti f −1 (f (x)) = x. Iz 1) i 2) sledi tvrd ¯enje. Reˇavamo je na slede´i c s c naˇin: za izraz 3x − 2 uvodimo novi izraz. na primer a. do tzv. a I X identiˇko c −1 : Y −→ X. s c funkcionalne jednaˇine. iz f (x1 ) = f (x2 ) ⇒ x1 = x2 za sve x1 . Sada. Pokaˇimo da je i ”1−1”. 3 a+2 =x 3 tj. jer je nepoznata funkcija. Neka je f preslikavanje R −→ R odredeno formulom f (x) = ¯ 3x − 2. to sada prelazimo na odred ¯ivanje formule za f −1 . nazivamo inverzno preslikavanje preslikavanja f . c reˇavanjem te jednaˇine po x dobijamo da je: s c f −1 (3x − 2) = x ⇒ ⇒ a = 3x − 2 ⇒ a + 2 = 3x ⇒ f −1 (a) = a+2 . x2 ∈ R. Proizvod preslikavanja. dobijamo da je 3x1 − 2 = 3x2 − 2 ⇒ 3x1 = 3x2 ⇒ x1 = x2 . Kako smo utvrdili neophodan uslov. 39 Definicija 12. a ˇto nas dovodi do jednaˇine posebne vrste. koje ima osobinu da preslikavanje skupa X. ima´emo da je inverzna funkcija c c datoj funkcija x+2 f −1 (x) = . ako koristimo uobiˇajenu oznaku x. a za x2 je f (x2 ) = 3x2 − 2. U konkretnom primeru imamo da je za x1 f (x1 ) = 3x1 − 2. inverzno preslikavanje 2) (∀x ∈ X) (h ◦ (g ◦ f ))(x) = h ((g ◦ f )(x)) = h(g(f (x))) ⇒ (h ◦ (g ◦ f )) (x) = h(g(f (x))). c Reˇenje: Za nalaˇenje inverznog preslikavanja potrebno je najpre utvrditi s z da je dato preslikavanje ”na” i ”1 − 1” preslikavanje. Poˇtuju´i jednakost s c f (x1 ) = f (x2 ).4. Na´i inverzno preslikavanje. Poˇto je (∀y ∈ R)(∃x ∈ s R)(y = f (x)) navedeno preslikavanje je ”na”. 3 . a = 3x − 2. Neka je f : X → Y bijektivno preslikavanje.

Da li je preslikavanje bijekcija. 2) g = {(4. Data su preslikavanja f (x) = 3x−4 i g(x) = 4x 3 −3x na skupu racionalnih brojeva. Koji od navedenih podskupova f. c 7. c.4 Zadaci 1. Da li je preslikavanje f : X → Y . b). su preslikavanja? 2. 9}. 4) g(4x − 3f (x)). Neka je preslikavanje f : Q −→ Q dato sa f (x) = 7 + 8x. b. d)}. 8. 6. Da li su preslikavanja f = x2 − 2 i g = x−1 na skupu racionalnih x−2 x2 4 na skupu racionalnih −2 brojeva preslikavanja ”na”? brojeva preslikavanja ”na” ili ”1-1”? 3. c d b a c 7 5 6 9 . a)}. (4. c. dato sa f= bijekcija? 6. 2) (g ◦ f )(x). 8} i Y = {a. (6. Neka su dati skupovi X = {2. c). d). 3) (f ◦ g 2 )(x). Da li su preslikavanja f = 3x − 2x3 i g = 4. d}. a ako jeste na´i inverzno. (8. (4. 2} definisati jedno identiˇko preslikavanje. 7. gde su skupovi X = {a. c). Da li su preslikavanja iz prethodna dva zadatka na skupu racionalnih brojeva bijekcije? 5.40 Glava 4. (8. b). 4. d} i Y = {5. b). 8. g i h skupa X × Y definisani sa : 1) f = {(2. 3) h = {(2. (6. Na skupu X{a. b. b. (8. (4. 1. a)}. Preslikavanje (funkcija) 4. 6. c). Na´i c 1) (f ◦ g)(x). a).

y) = x · y. ∗. y) = x + y i proizvoda ω2 (x. x ∗ y. 3) Ternarna: Na skupu celih brojeva definiˇimo operaciju ω na slede´i s c naˇin ω(x. y) = z. tj.. tada odnos izmed njih zapisujemo sa ω(u) = z. a elemente z kodomena A sa z. Reˇenje: s 1) Unarna: Operacija ω(x) = −x na skupu celih brojeva Z. ˇto zapisujemo sa xωy = z. x ∗ y = z.. Kod binarnih operacija domen je A2 (skup ured ¯enih parova ˇije su kompoc nente elementi skupa A). c 41 . Navesti primere unarne.. ¯u svakom paru elemenata x. s Primer 1. arnost ili rang operacije ω.. Ako elemente domena obeleˇimo sa u. ω(a1 ... Pri tome za svako a1 . · . Broj n odreduje tzv. 2) Binarna: Na skupu celih brojeva Z imamo operacije zbira ω 1 (x. ternarne i n-arne operacije. binarne. tj. z) = x + y − z. an ). y ∈ A pridruˇuje se jedan element z ∈ A takav z da je ω(x. Dakle.. Neka je A neprazan skup i n ≥ 1 prirodan broj. ¯ Specijalno za n = 1 imamo unarnu a za n = 2 imamo binarnu operaciju. y. an ∈ A postoji jedno an+1 ∈ A.1 Definicija operacije Definicija 1. Pod n arnom operacijom ω na nepraznom skupu A podrazumevamo preslikavanje f : An → A. . . ◦ ili na neki drugi naˇin. Same binarne operacije s obeleˇavamo uglavnom sa +. an ) = an+1 .. a2 ..Glava 5 Algebarske strukture 5. y) piˇemo npr. an+1 ) ∈ ω. tako da je ((a1 . Tako umesto z c ω(x. .

y Operacije se prikazuju pomo´u Kelijevih tablica. Za skup A ⊆ X kaˇemo da je zatvoren u odnosu na operaciju z ◦ definisanu na skupu X ako je (∀x. Da li je svaki neprazan podskup A skupa prirodnih brojeva N zatvoren u odnosu na operaciju N ZS (najmanji zajedniˇki sadrˇilac)? Na− c z vesti joˇ neke primere. Kada je na skupu definisana jedna ili viˇe operacija. jer recimo ω(2. 7) nije prirodan broj. a ∗ b = b. 4) n-arna: Na skupu prirodnih brojeva N moˇe se definisati operacija na z slede´i naˇin : svakoj ured c c ¯enoj n-torci prirodnih brojeva pridruˇujemo z njihov najve´i zajedniˇki delilac. s Reˇenje: Jeste. Primer 2. c Reˇenje: Deljenje je delimiˇna operacija u skupu racionalnih brojeva Q. to ne vaˇi za skup neparnih celih brojeva. Algebarske strukture Ova ista operacija na skupu prirodnih brojeva N nije ternarna operacija. Skup s svih parnih celih brojeva zatvoren je u odnosu na operacije ”+”. tada kaˇemo da je s z zadata algebarska struktura. Med ¯utim. b ∗ a = a i b ∗ b = a. s c x jer je izraz definisan pod uslovom da je y = 0.42 Glava 5. 3. Slede´a Kelijeva tablica c c definiˇe jednu binarnu operaciju ∗ na skupu {a. Navesti primere delimiˇne (parcijalne. y ∈ A) (x ◦ y ∈ A) . z . Primer 3. b}: s ∗ a b a a b b a a Prema ovoj tablici je: a ∗ a = a. Definicija 3. Parcijalna (delimiˇna) binarna operacija skupa A je preslikac vanje nekog pravog podskupa skupa A 2 u skup A. y ∈ A) x N ZS y ∈ A . jer je ispunjen uslov (∀x. c c Definicija 2. uslovne) operacije.

Operacija ◦ je desno distributivna u odnosu na operaciju ∗ ako je (∀x. y ∈ A ⇒ x ◦ y ∈ A). Neka su na skupu A definisane dve binarne operacije ◦ i ∗. ◦) nazivamo ¯ grupoid ako je skup A zatvoren u odnosu na operacija ◦ tj. z ∈ A) x ◦ (y ∗ z) = (x ◦ y) ∗ (x ◦ z) . Kaˇemo da je operacija ◦ levo distributivna u odnosu na operaciju ∗ ako je z (∀x. (∀x.2. y)(x. ◦) grupoid. Neka je (A. Za operaciju ◦ kaˇemo da je distributivna u odnosu na operaciju ∗ ako je i z levo i desno distributivna u odnosu na operaciju ∗. Definicija 5.5. y. Neka je A neprazan skup. Grupoid 43 5.2 Grupoid Definicija 4. y. Tada ako vaˇi z (∀x ∈ A)(∀z ∈ A)(∀y ∈ A) (∃e ∈ A)(∀x ∈ A)(x ◦ e = e ◦ x = x) (∃0 ∈ A)(∀x ∈ A)(x ◦ 0 = 0 ◦ x = 0) (∀x ∈ A)(∀y ∈ A)(x ◦ y = y ◦ x) x ◦ (y ◦ z) = (x ◦ y) ◦ (x ◦ z) (x ◦ y) ◦ z = (x ◦ z) ◦ (y ◦ z) (∀x ∈ A)(x ◦ x = x) (∀x ∈ A)(∀y ∈ A)(∀z ∈ A) x◦y =x◦z ⇒y =z y◦x=z◦x ⇒y =z (∀x ∈ A)(∀y ∈ A)(∀z ∈ A) x ◦ (y ◦ z) = (x ◦ y) ◦ z onda je grupoid A asocijativan sa jedinicom e (ili sa neutralnim elementom) sa nulom 0 komutativan (ili Abelov) distributivan idempotentan kancelativan . z ∈ A) (y ∗ z) ◦ x = (y ◦ x) ∗ (z ◦ x) . Uredenu dvojku (A. Definicija 6.

Neka je (A. . Neka je na skupu A definisana neka asocijativna operacija za koju postoji neutralni element e. 1 2 2 2 1 2 1 1 Kako je operacija ◦ asocijativna. Tada je za sve x. Dokazati. to je i x−1 ◦ x ◦ x−1 = x−1 ◦ x ◦ x−1 . polje Definicija 8. ◦) sa jediniˇnim elementom e. y.3 Grupa. ˇto je protivreˇno pretpostavci da je x −1 = x−1 . ◦) nazivamo grupa ako ona ima neutralni element i ako svaki element ima inverzni. Polugrupu (A. Definicija 9. Teorema 1. tada je on jedinstven. ◦) nazivamo polugrupa (ili semigrupa) ako je ope. tada je on jedinstven. Grupoid (A. Ako pri tom postoji i inverzni element x −1 elementa x ∈ A. Za operacije sabiranje i mnoˇenje u skupu celih brojeva Z odrez diti neutralne elemente.racija ◦ asocijativna. Neka s c c postoje dva inverzna elementa x−1 i x−1 (x−1 = x−1 ) elementa x. Tada je 1 2 1 2 x−1 ◦ x ◦ x−1 = e ◦ x−1 = x−1 ∧ x−1 ◦ x ◦ x−1 = x−1 ◦ e = x−1 . c Primer 5. prsten. Dokazati. Algebarske strukture Primer 4. elc z ement x−1 je inverzni ako vaˇi: x ◦ x−1 = x−1 ◦ x = e. Reˇenje: Pretpostavimo da postoje dva neutralna elementa e i e 1 (e = s e1 ). z ∈ A x ◦ y = x ◦ z ∧ y ◦ a = z ◦ a ⇒ y = z. Ako za operaciju ◦ postoji neutralni element. Za element x grupoida (A. Primer 6. s Definicija 7. Tada je (e ◦ e1 = e1 ◦ e = e ∧ e1 ◦ e = e ◦ e1 = e1 ) ⇒ e = e1 ˇto je s protivureˇno pretpostavci da je e = e 1 . ◦) grupa. Reˇenje: Dokaz izvodimo polaze´i od protivureˇne pretpostavke. Reˇenje: To su brojevi 0 i 1 redom.44 Glava 5. s c 1 2 1 2 5. 1 2 1 2 s c a ˇto znaˇi da je i x−1 = x−1 .

3) Poˇto je e ◦ e = e. ·) nije grupa. b ∈ A jednaˇine c a◦x=b i y◦a=b 45 imaju jedinstveno reˇenje po x i po y. 2) Operacija ◦ je asocijativna. s Definicija 10. +) je komutativna grupa. Grupu (A. Na primer a ◦ (b ◦ c) = a ◦ a = e = c ◦ c = (a ◦ b) ◦ c. Reˇenje: s 1) Grupoid (N. Neka je (A. ◦). ◦) nazivamo komutativna ili Abelova grupa ako je operacija ◦ komutativna. +) je polugrupa. Primer 7. Tada za sve a. c 4) Svaki element x ∈ A ima svoj inverzni x −1 i on je x−1 = x. Sledi da je (A. e ◦ b = b ◦ e = b i e ◦ c = c ◦ e = c s imamo da je element e jediniˇni element grupoida (A. Takod ¯e. a (Z. c} ispitati osobine algebarske strukture (A. e ◦ a = a ◦ e = a. polje Teorema 2. gde je operacija ◦ data tablicom: ◦ e a b c Reˇenje: s 1) Iz tablice se neposredno proverava da je (∀x.3. ◦) polugrupa. ◦) grupoid. ◦). +) je komutativna grupa. y ∈ A) (x ◦ y ∈ A) pa je skup A zatvoren u odnosu na operaciju ◦. ◦) grupa.5. e e a b c a a e c b b b c e a c c b a e . (Q. Sledi da je (A. Navesti primer polugrupe i komutativne grupe. prsten. Grupa. ·) nije grupa. a (Q. b. Primer 8. 2) Grupoid (Z. Na skupu A = {e. a.

2) struktura (A. ◦). ∗. Primer 9. 4) i 5) imamo da je (A. Reˇenje: Struktura (A. Sledi da je (A. jer je: a ◦ b = c = b ◦ a. c) Poˇto je 0∗0 = 0. 0 ∗ (1 ∗ 2) = 0 ∗ 3 = 3 = 1 ∗ 2 = (0 ∗ 1) ∗ 2. 0∗1 = 1∗0 = a. ◦) polugrupa 3. ◦) komutativna grupa. (A. a ∗ i ◦ dve ¯ binarne operacije skupa A nazivamo prsten. ∗) Abelova grupa 2. ∗. ∗) grupoid. Algebarske strukture 5) Operacija ◦ je komutativna. y ∈ A) (x ∗ y ∈ A) pa je skup A c zatvoren u odnosu na operaciju ∗. a ◦ c = b = c ◦ a i b ◦ c = a = c ◦ b. Uredenu trojku (A. gde je A neprazan skup. 3) ◦ distributivna u odnosu na ∗. ako je 1. 1. ◦) prsten. ◦) polugrupa. b) Operacija ∗ je asocijativna. ∗). ◦) je prsten ako vaˇi: s z 1) struktura (A. 2. Na primer . Na osnovu 2). c Sledi da je (A. ∗. ◦ distributivna u odnosu na ∗. 3} date su operacije ∗ i ◦ tablicama: ∗ 0 1 2 3 0 0 1 2 3 1 1 2 3 0 2 2 3 0 1 3 3 0 1 2 ◦ 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 0 2 0 2 3 0 3 2 1 Dokazati da je (A.46 Glava 5. 0∗2 = 2∗0 = 2 i 0∗3 = 3∗0 = 3 s imamo da je element e∗ = 0 jediniˇni element grupoida (A. Definicija 11. 1) a) Iz tablice se uoˇava da je (∀x. 3). ∗) komutativna grupa. (A. ∗) polugrupa. Na skupu A = {0.

5.3. Grupa, prsten, polje

47

d) Svaki element x ∈ A ima svoj inverzni x −1 i to: za x = 0 inverzni je x−1 = 0, za x = 1 inverzni je x−1 = 3, za x = 2 inverzni je x−1 = 2. e) Operacija ∗ je komutativna jer je: 1∗2 = 3 = 2∗1, 1∗3 = 0 = 3∗1 i 2 ∗ 3 = 1 = 3 ∗ 2.

Na osnovu b), c), d) i e) imamo da je (A, ∗) komutativna grupa. 2) struktura (A, ◦) polugrupa,

b) Operacija ◦ je asocijativna. Na primer

a) Iz tablice se uoˇava da je (∀x, y ∈ A) (x ◦ y ∈ A) pa je skup A c zatvoren u odnosu na operaciju ◦. Sledi da je (A, ◦) grupoid. 3 ◦ (1 ◦ 2) = 3 ◦ 2 = 2 = 1 ◦ 2 = (3 ◦ 1) ◦ 2. c) Imamo da je 2 ◦ 2 = 0 i 2 = 0. Sledi da je (A, ∗) polugrupa.

Na osnovu b) i c) imamo da je (A, ◦) najviˇe polugrupa. s 3) Da je ◦ distributivna u odnosu na ∗ proveravamo zamenom direktno iz tablica. Definicija 12. Prsten (A, ∗, ◦) zovemo polje, ako je (A\{e ◦ }, ◦) Abelova grupa, gde je e◦ neutralni element operacije ◦. Primer 10. Navesti primere algebarskih struktura koje su prsten i polje. Reˇenje: s 1) (Z, +, ·) je prsten celih brojeva. 2) (Q, +, ·) je polje racionalnih brojeva. Definicija 13. Preslikavanje f : A → B se naziva homomorfizam strukture (A, ◦) u (B, ) ako vaˇi: z (∀x, y ∈ A) ( f (x ◦ y) = f (x) f (y) ). Ako je uz to preslikavanje f (x) bijekcija, onda se naziva izomorfizam. Ovako preslikavanje definisano na istoj algebarskoj strukturi se naziva automorfizam.

48

Glava 5. Algebarske strukture

5.4

Zadaci

1. Da li su strukture (N, −) i (N, :) grupoidi? 2. Za a, b ∈ N date su operacije: −b + 4 , 1) a ◦ b = a + 12 2) a ◦ b = a + 4b, Ispitati komutativnost i asocijativnost navedenih operacija. Izraˇunati: −1 ◦ c −2, 4 ◦ 9 i −12 ◦ 9. 3. Neka je na skupu N0 definisana operacija ∗ sa: a ∗ b = a + 3b. Ispitati da li postoji jediniˇni element. c 4. Na skupu A = {a, b, c} data je operacija ◦ ◦ a b c a a b c b b c a c c a b 3) a ◦ b = 12 − ab.

Koji od elemenata iz skupa A ima inverzni element? Da li je operacija ◦ komutativna? 5. Na skupu A = {a, b, c, d} date su operacije ∗ i ◦ tablicama: ∗ a b c d a a x1 c d b b c x2 a c x3 d a b d d a b x4 ◦ a b c d a a a y1 a b a y2 c d c y3 c a c d a d c y4

Odrediti xi , yi ∈ A; i = 1, 2, 3, 4, tako da je algebarska struktura (A, ∗, ◦) prsten. 6. Neka je (Z, +, ·) prsten celih brojeva i ({0, 1}, +, ·) polje. Preslikavanje f : Z → {0, 1}, za n ∈ Z, dato je sa f (x) = 1, x = 2n 0, x = 2n + 1

Ispitati da li je f (x) homomorfizam.

Glava 6

Skupovi brojeva
6.1 Prirodni brojevi

Sluˇe´i se intuitivnim pristupom, moˇemo re´i da je prirodan broj x svaki z c z c element x ∈ N, gde je skup N dat sa N = {1, 2, 3, 4, . . .} ˇ Cesto u praksi skup prirodnih brojeva proˇirujemo (dodajemo nove eles mente) sa brojem 0 i tada ga oznaˇavamo sa N 0 . Kao ˇto je poznato, c s na proˇirenom skupu prirodnih brojeva N 0 za operacije sabiranja (+) i s mnoˇenja (·) vaˇi: z z x+y =y+x x·y =y·x x·1 =x x · (y + z) = x · y + x · z (y + z) · x = y · x + z · x komutativnost

(x + y) + z = x + (y + z) (x · y) · z = x · (y · z) asocijativnost x+0 = x jediniˇini element c distributivnost · u odnosu na +

Intuitivno zasnivanje nauˇne teorije moˇe dovesti do protivreˇnosti. Ovaj c z c nedostatak se prevazilazi aksiomatskim zasnivanjem nauˇnih teorija, ˇto c s ´emo pokazati na primeru skupa prirodnih brojeva. c U aksiomatski zasnovanoj teoriji kre´e se od osnovnih pojmova i aksioma. c Osnovni pojmovi se ne definiˇu i o njima jednostavno postoji samo intuitivna s predstava. Pojmovi koji nisu osnovni nazivaju se izvedeni pojmovi. Osobine pojmova (osnovnih i izvedenih) iskazujemo pomo´u tvrd c ¯enja. Aksiome su

49

svaka nova teorema se dokazuje na osnovu aksioma c i ve´ dokazanih teorema. naziva se deduktivna metoda. y ∈ N) (x = y ⇒ x = y) A5 : Neka je skup M ⊆ N. c Aksiome skupa prirodnih brojeva poznate su pod nazivom Peanove aksiome. Skupovi brojeva tvrd ¯enja koja ne dokazujemo. . onda su ta dva prirodna broja jednaka. 2) x ∈ M ⇒ x ∈ M. (∀x. tada je M = N. Ako vaˇi: z 1) 1 ∈ M. u oznaci 1 (jedan) .pojma skupa Peanove aksiome glase: A1 : 1 je prirodan broj. ve´ ih prihvatamo kako su navedena.50 Glava 6. (∀x ∈ N) (1 = x ) A4 : Ako su sledbenici dva prirodna broja jednaki.konstante. (Broj x zovemo prethodnik broja x ). c Metoda ˇija je osnovna karakteristika da se svi novi zakljuˇci izvode iz ranije c c utvrd ¯enih zakljuˇaka. Tvrd c ¯enja koja nisu aksiome nazivamo teoreme i njih je potrebno dokazati na osnovu aksioma ili ve´ prethodno dokazanih teorema.unarne operacije. tj. Polaze´i od osnovnih pojmova c . u oznaci (prim) . 1∈N A2 : Za svaki prirodan broj x postoji jedan i samo jedan njegov sledbenik x koji je takod prirodan broj. ¯e (∀x ∈ N) (∃1 x ∈ N) A3 : 1 nije sledbenik ni jednog prirodnog broja.

. z c te ga oznaˇavamo sa 4 itd. . z Na osnovu aksiome A1 imamo da je 1 prirodan broj. Sabiranje na skupu prirodnih brojeva.. 2. Na osnovu aksiome A2 imamo da postoji taˇno jedan sledbenik 1 koga oznaˇavamo simbolom c c 2. 4. on na osnovu aksiome A 2 ima samo jednog s sledbenika 2 .6. c Sledbenik 3 . za sve prirodne brojeve u skladu sa aksiomom c A5 . Prirodni brojevi 51 Poslednja aksioma A5 se naziva aksioma matematiˇke indukcije i ima veliku c primenu prilikom dokazivanja raznih tvrd ¯enja na skupu prirodnih brojeva i tu se pojavljuje u slede´oj formulaciji: c A5 : Neko tvrd ¯enje koje se odnosi na prirodne brojeve taˇno je za svaki c prirodan broj ako ima slede´a dva svojstva c 1) Tvrd ¯enje je taˇno za broj 1. 3. te ga oznaˇavamo simbolom 3. z Reˇenje: Imamo da je s (i) tvrd ¯enje taˇno za broj 1. y ∈ N) x + y = (x + y) Primer 2. c c Primer 1. Na taj naˇin aksiomatski formiramo skup prirodnih brojeva c N = {1. je binarna operacija sa slede´im osobinama: c 1) (∀x ∈ N) x + 1 = x 2) (∀x. Poˇto je 2 prirodan broj. c (ii) Pretpostavimo da tvrd ¯enje vaˇi za n.1. Imamo da je 2 n+1 = 2 · 2n > 2n ≥ n + 1. po aksiomi A4 ne moˇe biti 2 jer je on ve´ sledbenik broja 1.} U aksiomatski zasnovanoj teoriji prirodnih brojeva uvodimo operacije sabiranje i mnoˇenje na slede´i naˇin: z c c Definicija 1. c 2) Ako je tvrd ¯enje taˇno za broj n. Dokazati da za svaki prirodan broj n vaˇi 2 n > n. z (iii) Pokaˇimo da vaˇi za n + 1. . onda je taˇno i za broj n+1. Dokazati da je 7 + 3 = 10. koji po aksiomi A3 nije 1. u oznaci +. . z z ˇime smo dokazali da tvrd c ¯enje vaˇi za svaki prirodan broj n. jer je 2 1 > 1.

52 Glava 6. Pored njih vaˇe i slede´a tvrd z z c ¯enja: Teorema 1. Skupovi brojeva Reˇenje: Imamo da je s 7 + 3 = 7 + 2 = (7 + 2) = (7 + 1 ) = ((7 + 1) ) = ((7 ) ) = (8 ) = (9) = 10. u oznaci xn . Na poˇetku ove glave navedena su tvrd c ¯enja koja vaˇe za operacije sabiz ranje i mnoˇenje. z ∈ N. Definicija 2. + x = y · x y puta Definicija 3. je binarna z operacija sa slede´im osobinama: c 1) (∀x ∈ N) x · 1 = x 2) (∀x. U navedenom primeru brojevi 7 i 3 se nazivaju sabirci. broj x je osnova ili baza. . Neka su x. y ∈ N) x · y = x · y + x Primer 3. dok se broj 10 naziva zbir. Mnoˇenje na skupu prirodnih brojeva. dok se broj 21 naziva c proizvod. . Stepenovanje prirodnog broja x prirodnim brojem n. z . n ∈ N) xn = xn · x Broj xn je stepen. Dokazati da je 7 · 3 = 21. a broj n je izloˇilac ili eksponent. Reˇenje: Imamo da je s 7 · 3 = 7 · 2 = 7 · 2 + 7 = 7 · 1 + 7 = (7 · 1 + 7) + 7 = 7 + 7 + 7 = 21. U navedenom primeru brojevi 7 i 3 se nazivaju ˇinioci. je binarna operacija sa slede´im osobinama: c 1) (∀x ∈ N) x1 = x 2) (∀x. u oznaci ·. y. Tada je 1) x = y ⇔ x + z = y + z 2) x + x + .

6.1. Prirodni brojevi Primer 4. Dokazati da je 73 = 343. Reˇenje: Imamo da je s 73 = 72 = 72 · 7 = 71 · 7 = (71 · 7) · 7 = 7 · 7 · 7 = 343.

53

Osobine stepenovanja na skupu prirodnih brojeva iskazane su slede´om c teoremom: Teorema 2. Neka su x, y, n, m ∈ N. Tada je 1) x · x · . . . · x = xn
n puta

2) xn · xm = xn+m 3) (xn )m = xn·m 4) (x · y)n = xn · y n Primer 5. Dokazati da je 43 = 64. Reˇenje: Imamo da je s 43 = 42 = 42 · 4 = 41 · 4 = (41 · 4) · 4 = 4 · 4 · 4 = 64. Pre definicije operacije oduzimanja neophodno je uvesti definicije relacija manje (u oznaci < ), manje ili jednako (u oznaci ≤ ), ve´e (u oznaci > ) i c ve´e ili jednako (u oznaci ≥ ). c Definicija 4. Za x, y ∈ N relacije <, ≤, > i ≥ definiˇemo na slede´i naˇin: s c c 1) x < y ⇔ (∃z ∈ N) y = x + z 2) x ≤ y ⇔ x < y ∨ x = y 3) x > y ⇔ y < x 4) x ≥ y ⇔ x > y ∨ x = y Navedene relacije imaju slede´e osobine: c Teorema 3. Neka su x, y, z, u, v ∈ N. Tada je: 1) x ≤ y ∧ y ≤ x ⇒ x = y

54

Glava 6. Skupovi brojeva 2) x < y ∧ y < z ⇒ x < z 3) x ≤ y ∧ y ≤ z ⇒ x ≤ z 4) x > y ∧ y > z ⇒ x > z 5) x ≥ y ∧ y ≥ z ⇒ x ≥ z 6) x < y ⇔ x + z < y + z 7) x < y ∧ u < v ⇒ x + u < y + v 8) x < y ⇔ x · z < y · z 9) x < y ∧ u < v ⇒ x · u < y · v

U glavi 7 opˇirnije ´emo razmotriti linearne jednaˇine sa jednom nepos c c znatom. Pre toga, uoˇimo jednaˇinu: c c x+1 =1 Ova jednaˇina nema reˇenja u skupu N (jer je x = 1 u suprotnosti sa c s Peanovom aksiomom A3 ). Analogno se utvrd ¯uje da za a, b ∈ N i a < b jednaˇina x + b = a nema reˇenja u skupu N. c s Teorema 4. Za a, b ∈ N postoji jedan i samo jedan prirodan broj x takav da je x + b = a ako i samo ako je b < a. Na osnovu navedene teoreme slede´a definicija je korektna: c Definicija 5. Za b < a, oduzimanje prirodnog broja b od prirodnog broja a, u oznaci a − b, je binarna operacija koja navedenim prirodnim brojevima a i b pridruˇuje prirodan broj x na slede´i naˇin x + b = a. z c c To zapisujemo i sa x=a−b Broj a je umanjenik, broj b je umanjilac a broj x je razlika. Oduzimanje u skupu prirodnih brojeva je parcijalna (uslovna) operacija jer je definisana samo u sluˇaju kada je b < a (umanjilac je manji od umanjec nika). Teorema 5. Neka su x, y, z, u, v ∈ N. Ako je umanjilac manji od umanjenika onda vaˇi: z

6.1. Prirodni brojevi 1) x − y = u − v ⇔ x + v = y + u 2) x < y − z ⇔ x + z < y 3) x − y < z ⇔ x < z + y 4) x − y < u − v ⇔ x + v < y + u 5) x + (y − z) = (x + y) − z 6) (x − y) + (u − v) = (x + u) − (y + v) 7) x − (y − z) = (x + z) − y 8) (x − y) − z = x − (y + z) 9) (x − y) − (u − v) = (x + v) − (y + u) 10) x · (y − z) = x · y − x · z 11) x = y ⇒ x · z = y · z 12) x · z = y · z ⇒ x = y

55

Pre definicije operacije oduzimanje morali smo da definiˇemo relaciju s <. Analogno, pre definicije operacije deljenja moramo definisati binarnu relaciju ”se sadrˇi”, na slede´i naˇin: z c c Definicija 6. Prirodan broj x se sadrˇi u prirodnom broju y, u oznaci x|y, z ako i samo ako postoji z ∈ N takav da je y = x · z. Ako je x|y moˇe se pokazati da postoji taˇno jedan takav z ∈ N da je y = x·z. z c Na osnovu toga, slede´a definicija je korektna: c Definicija 7. Za b|a, deljenje prirodnog broja a sa prirodnim brojem b, u oznaci a : b, je binarna operacija koja navedenim prirodnim brojevima a i b pridruˇuje prirodan broj x na slede´i naˇin a = x · b. z c c To zapisujemo i sa x=a:b ˇ Broj a je deljenik, broj b je delilac a broj x je koliˇnik. Cesto koliˇnik a : b c c predstavljamo i u obliku a b

z 6. b Deljenje u skupu prirodnih brojeva je parcijalna (uslovna) operacija jer je definisana samo u sluˇaju kada je b|a. Na skupu Z jednaˇina x = a − b ima reˇenje za svaki odabir brojeva a i b. tj. koga oznaˇavamo sa c c Z i definiˇemo sa: s Z = N ∪ {0} ∪ Z− . koga definiˇemo c sa: Z− = {−x|x ∈ N}. skup celih brojeva. y ∈ N. c s pa je operacija oduzimanje unutraˇnja operacija na skupu Z. U c prvom sluˇaju imamo c . Navodimo pravila za izraˇunavanje zbira i proizvoda c celih brojeva. Skupovi brojeva a nazivamo razlomak. dok broj b nazivamo imenilac. u oznaci Z − . c Ukoliko je b|a. Osnovna namera c je bila da se pokaˇe naˇin aksiomatskog zasnivanja odred z c ¯enih matematiˇkih c teorija. u prvom sluˇaju brojem 0. Z = Z+ ∪ {0} ∪ Z− .56 i tada Glava 6. Iz praktiˇnih razloga kada govorimo o skupu celih brojeva onda skup priroc dnih brojeva N oznaˇavamo sa Z+ i nazivamo ga skup celih pozitivnih broc jeva. Dalja izgradnja skupova brojeva ne´e biti aksiomatska. Na aksiomatski zasnivanom skupu z prirodnih brojeva ve´ smo naglasili da je operacija oduzimanja uslovna opec ˇ racija. Sta c s c su reˇenja jednaˇine u sluˇaju kada je: s c c 1) b = a 2) b > a ? Ako ˇelimo da damo odgovor na ovo pitanje moramo skup prirodnih brojeva z proˇiriti.2 Celi brojevi U prethodnom poglavlju pokazali smo kako se aksiomatski zasniva skup prirodnih brojeva sa osnovnim raˇunskim operacijama. Na taj naˇin smo dobili novi skup. jer jednaˇina x + b = a ima reˇenje po x samo u sluˇaju b < a. ve´ viˇe intuc c s itivna (zbog namene ovog udˇbenika). tada kaˇemo i da je broj a deljiv brojem b = 0. broj a brojilac. s Neka su x. a u drugom sluˇaju brojevima iz skupa s c c s koji ´emo nazvati skup celih negativnih brojeva. kada je bar jedan sabirak (ˇinilac) ceo negativan broj.

Primer 7. 3 + (−12) =? i 7 · (−6) =? c Reˇenje: Imamo da je s 7 + (−5) = 7 − 5 = 2 3 + (−12) = −(12 − 3) = −9 7 · (−6) = −(7 · 6) = −42. Primer 8. x > y (−x) · y = −(x · y).6. Celi brojevi x + (−y) = x − y. Izraˇunati: 7 + (−5) =?. Izraˇunati: (−7) + (−5) =? i (−7) · (−6) =? c Reˇenje: Imamo da je s (−7) + (−5) = −(7 + 5) = −12 . (−3) + 12 =? i (−7) · 6 =? c Reˇenje: Imamo da je s (−7) + 5 = −(7 − 5) = −2 (−3) + 12 = 12 − 3 = 9 (−7) · 6 = −(7 · 6) = −42. U drugom sluˇaju imamo c (−x) + y = y − x. Izraˇunati: (−7) + 5 =?. Primer 6. x ≥ y −(y − x).2. x < y 57 x · (−y) = −(x · y). x ≤ y −(x − y). U tre´em sluˇaju imamo c c (−x) + (−y) = −(x + y) (−x) · (−y) = x · y.

uz uslov da je imenilac razliˇit s c od nule. (−9) : 3 =? i (−12) : (−6) =? c Reˇenje: Imamo da je s 8 : (−2) = −(8 : 2) = −4 (−9) : 3 = −(9 : 3) = −3 (−12) : (−6) = 12 : 6 = 2. sabiranje i mnoˇenje nulom dato je slede´im pravilima z c x+0=0+x=x x + (−x) = 0 x · 0 = 0 · x = 0. ≤. y ∈ Z. s Operaciju oduzimanja definiˇemo preko operacije sabiranja na slede´i naˇin: s c c x − y = x + (−y). ≥ se definiˇu analogno kao na skupu N. Primer 9. Skupovi brojeva (−7) · (−6) = 7 · 6 = 42. Na kraju. Izraˇunati: 8 : (−2) =?. Deljenje u skupu Z definiˇemo kao u skupu N. Operacija deljenje u skupu celih brojeva nije unutraˇnja operacija (ona je s uslovna). x. Preostalo je da definiˇemo pravila i za operacije oduzimanje i deljenje.58 Glava 6. Slede´a tvrdenja su taˇna: c ¯ c . s Teorema 6. Tada. Za dati broj x ∈ Z broj −x nazivamo suprotan broj broja x. jer recimo 2 : 3 ∈ Z. >. za operaciju deljenja vaˇe slede´a pravila: z c x : (−y) = −(x : y) (−x) : y = −(x : y) (−x) : (−y) = x : y. u sluˇaju da je deljenik ili delilac ceo negativan c broj. Neka su x. y ∈ N. Na skupu Z relacije <.

a·b a b (a = 0. b. Tada je 1) 1 1 1 = · . Sliˇno c c kao kod prirodnih brojeva imamo da je x=1:x= Analogno x 1 =x· . 4) z < 0 ∧ x < y ⇔ x · z > y · z. Pored c toga. y ∈ Q. z ∈ Z. x x ∈ Q. Za x = 0 broj x je jedinstven i naziva se reciproˇna vrednost broja x. Na s koji skup treba proˇiriti skup celih brojeva pa da operacija deljenje ne bude s uslovna operacija. y y 1 . z ∈ Z x. u oznaci Q. x. b Odgovor na postavljeno pitanje je skup racionalnih brojeva.6. b = 0) . Racionalni brojevi 1) x ∈ N ⇒ (x > 0 ∧ −x < 0) 2) x < y ⇔ −x > −y.3. y = 0. c. y.3 Racionalni brojevi Proˇirenje skupa prirodnih brojeva na skup celih brojeva omogu´ilo je da s c operacija oduzimanje bude unutraˇnja operacija na skupu celih brojeva. 3) z > 0 ∧ x < y ⇔ x · z < y · z. x. y ∈ Z x. Neka su a. d ∈ Q. gde je a. y. a definiˇemo ga na slede´i naˇin: s c c Q= a | a. b ∈ Z ∧ b = 0 . b ∈ Z i b = 0. vaˇe i slede´a dva tvrd z c ¯enja x + (−x) = 0 (∀x ∈ Q\{0})(∃x) x · x = 1. b Za racionalne brojeve vaˇe tvrd z ¯enja iz tabele sa poˇetka ove glave. x = 0. ve´ unutraˇnja na tom skupu (jednaˇina oblika b · x = a c s c ima reˇenje na skupu Z samo ako je b|a)? s U daljem tekstu podrazumeva´emo pod pojmom razlomka broj oblika c a . 59 6.

b d b c b·c Za prirodne brojeve a i b znak koliˇnika je odred tvrd c ¯en ¯enjima: −a a a = =− . b b·c a a:c = . b = 0) (b = 0. m ∈ Z. . (an )m = an·m . Skupovi brojeva 1 b 2) a = . b b:c Na kraju. Tada je a a·c = . 2) an · bn = (a · b)n . d b·d c a·c · = . Neka su a. c. a−n = 1 an (a = 0) . d b·d ± (a = 0. navodimo na koji naˇin se stepenuju racionalni brojevi celim c izloˇiocem. Tada je z 1) an · am = an+m . d = 0.60 Glava 6. Primer 10. d = 0) (b = 0. d = 0) (b = 0. b ∈ Q i n. d = 0) (b = 0. 2) 53 · 23 = (5 · 2)3 = 103 = 1000 i 64 : 34 = (6 : 3)4 = 24 = 16. d ∈ Q i c = 0. −b b Neka su ponovo a. c = 0. b −b b −a a = . an : bn = (a : b)n (b = 0) . b d a b a 5) b 4) 6) c a·d±b·c = . Izraˇunati izraze: c 1) 34 · 32 =? i 57 : 53 =? 2) 53 · 23 =? i 64 : 34 =? Reˇenje: Na osnovu navedene teoreme imamo da je: s 1) 34 · 32 = 34+2 = 36 = 729 i 57 : 53 = 57 − 3 = 52 = 25. d = 0) a d a·d a c : = · = . an : am = an−m . b. a b a c 3) = ⇔ a · d = b · c. 3) a0 = 1.

b c gde su brojevi a i b uzajamno prosti1 . deljivi sa 2. Na kraju. konstatujemo odnose med definisanim skupovima brojeva: ¯u N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ∧ R = Q ∪ I ∧ Q ∩I = ∅. c c . broj 2 nije c racionalan broj. Unija skupa racionalnih i iracionalnih brojeva jeste skup realnih brojeva.4 Realni brojevi Pored racionalnih brojeva. dobi´emo slede´u jednaˇinu z c c c 2 · b 2 = a2 . Skup racionalni brojeva i skup iracionalnih brojeva su disjunktni skupovi. Tada ga moˇemo z zapisati u obliku √ a 2= . a. Realni brojevi 61 6.6. pa je pomnoˇimo sa b 2 . decimac c lnih razvitaka. postoje i brojevi koji nisu racionalni. . b ∈ Z. √ Pretpostavimo suprotno. Tada su brojevi a i b parni brojevi. 343443444344443444443 . 2 Poˇev od nekog decimalnog mesta cifre se periodiˇno ponavljaju. Svakom racionalnom broju odgovara konaˇan ili beskonaˇan c c periodiˇan2 decimalni razvitak. pa je i a paran broj. Znaˇi. n ∈ N. To znaˇi da je c 2 = 2 · b2 . 1 Brojevi a i b su uzajamno prosti ako i samo ako je broj jedan jedini zajedniˇki delilac c ova dva broja. koje nazivamo iracionalni brojevi. b = 0. 5 1 = 0. . Na primer c 1 = 0. Skup iracionalnih brojeva oznaˇavamo sa c I. odnosno 2 · n2 = b2 . Jedan od naˇina definisanja realnih brojeva je pomo´u tzv. Tada je (2 · n) broj. . . Ako levu i desnu stranu jednaˇine stepenujemo brojem dva. .4. c c Takav je na primer broj 0. To je kontradikcija √ sa polaznom pretpostavkom da su oni uzajamno prosti. da je broj 2 racionalan. 6 Beskonaˇni decimalni razvitci koji nisu periodiˇni su iracionalni brojevi. 5 . . Navedeni primer pokazuje da postoji potreba uvod ¯enja novih brojeva. Jedan √ takav broj je 2. pa je b paran a = 2 · n. u oznaci R. Dokaˇimo ovo tvrd z ¯enje. Odavde imamo da je a2 paran broj. 1666 .

. 2) 1 + 3) 1 1 1 1 + + + . 3. Matematiˇkom indukcijom dokazati: c 1) 1 · 2 + 2 · 3 + . + n · (n + 1) = 2) 1 + 2 + . + n < n. Skupovi brojeva 6. n 1 1 1 1 < 1 + + + + . 2 3) 13 + 23 + . Za prirodan broj n dokazati da je 6 n − 5n + 4 deljivo brojem 5. n > 1. + n = 1 · n · (n + 1).....5 Zadaci 1 · n · (n + 1) · (n + 2).62 Glava 6. 4 9 16 n n > 1... + (−1)n−1 n2 = (−1)n−1 5) 1 2 3 n 2·n=3 + 2 + 3 + .. 2 2 3 4 2 −1 . Dokazati: 1) 2n+4 > (n + 4)2 .. 2 1 2 · n · (n + 1)2 . 3 3 3 3 4 · 3n 2. 2 1.. + 2 < 2.. 4 n · (n + 1) ... + n = .. + n3 = 4) 12 − 22 + .

Racionalni algebarski izrazi su na primer 6. oduzimanje. mogu biti taˇne ( ) ili netaˇne (⊥).Glava 7 Linearne jednaˇine. u c c c oznaci v(A = B) = 1 ⊥ Mogu da se izvedu na skupu racionalnih brojeva. Jednakosti. deljenje (delilac razliˇit od nule) i stepenovanje celim z c izloˇiocem. Jednakost izraza A i B je logiˇki sud koji izraˇava da je vrec z dnost izraza A jednaka vrednosti izraza B. c nejednaˇine i sistemi c jednaˇina c 7. Primer 1. u oznaci A = B. x−3 . kao iskazne reˇenice. (x2 − z)3 . x. y+2 Definicija 1. mnoˇenje. 63 . Ako u izrazu nema operacije deljenje onda ga nazivamo ceo z algebarski racionalan izraz.1 Linearne jednaˇine sa jednom nepoznatom c Algebarski racionalni izrazi su izrazi sastavljeni iz brojeva (konstanti) i promenljivih u kojima se koriste racionalne operacije 1 : sabiranje.

2) x2 − 9 = 0 i x − 3 = 0. c 1 ˇ i C(x) = 2 − 3x. Tada jednakost A = B nazivamo jednaˇina sa n-nepoznatih. Primer 3. tada kaˇemo c c z da se radi o identitetu. Linearne jednaˇine. a odavde sledi da za x = jednakost A = C s 2 prelazi u brojnu jednakost. Jasno je da jednakost A = C moˇemo. 2) Jednaˇine x2 − 9 = 0 i x − 3 = 0 nisu ekvivalentne. s c Reˇenje: Zakljuˇujemo da je jednakost A = B identitet. o ˇemu nam govori slede´a definicija: c c c Definicija 3. Sta pretstavljaju 1 x . B(x) = jednakosti: 1) A = B. Na primer. z za neke vrednosti x. c Za n = 1 imamo jednaˇinu sa jednom nepoznatom.64 Glava 7. s s c Primer 2. 2) A = C. itd. Dve jednaˇine sa istom promenljivom su ekvivalentne ako je c svako reˇenje jedne od njih reˇenje i druge jednaˇine i obrnuto. nazivaju se reˇenja (koreni) jednaˇine. jer su vrednosti ovih izraza jednake za ma koje x = 0. Neka je A(x) = x. za koje su ti izrazi razliˇiti. nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c Definicija 2. transformisati u brojnu jednakost. Sam problem reˇavanja jednaˇine je uslovljen pojmom s s c ekvivalentnosti jednaˇina. ali x = −3 je koren samo prve jednaˇine. Da li su slede´e jednaˇine ekvivalentne? c c 1) x − 3 = 0 i 1 + x = 4. dok jednakost A = C nije identitet. za c c x = 0 ⇒ A(0) = 0. Reˇenje: s 1) x − 3 = 0 i 1 + x = 4 su ekvivalentne jer im je koren broj x = 3. c Ako je jednaˇina taˇna za ma koje vrednosti promenljivih. reˇiti jednaˇinu znaˇi na´i sva njena reˇenja ili se uveriti u to s c c c s da ona nema reˇenja. s c Prema tome. a C(0) = 2. mada je x = 3 c koren i jedne i druge. One brojne vrednosti promenljivih za koje se jednaˇina sa jednom nepoc znatom prevodi u brojnu jednakost. To postiˇemo tako z 1 ˇto iz A = C ⇒ x = 2 − 3x. Neka su A i B algebarski racionalni izrazi koji sadrˇe nz promenljivih. jer je jednostavno na´i vrednosti za x.

Linearne jednaˇine sa jednom nepoznatom c 65 Teorema 1. tada dodavanjem (−C) sa obe strane z dobijamo da je A + C + (−C) = B + C + (−C) ⇒ A + C − C = B + C − C ⇒ A = B . tada na osnovu simetrije i tranzitivnosti. Tada su taˇna slede´a tvrdenja: c c ¯ 1) A = C ⇒ (A = B ⇐⇒ C = B). Iz navedenog sledi da vaˇi z A = C ⇒ (A = B ⇐⇒ C = B). Ako je A = B. B i C bilo koji brojevi ili algebarski racionalni izrazi. zakljuˇujemo da je C = B.7. Dokaz: 1) (⇒) Pretpostavimo da je A = C. ako mu se promeni znak. 5) svaki ˇlan jednaˇine se moˇe preneti sa jedne strane znaka jednakosti c c z na drugu. s 3) (⇒) Neka je A = B. 3) A = B ⇐⇒ (A + C = B + C). 2) B = C ⇒ (A = B ⇐⇒ A = C). (⇐) Ako vaˇi A + C = B + C. Reˇiti po x jednaˇinu: s c 1 1 1 x−5 = x− . 2x − 30 = −2 / + 30 ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ . Neka su A. Preostala tvrd ¯enja se analogno dokazuju. to dodavanjem C na obe strane dobijamo da je A + C = B + C. 4) C = 0 ⇒ (A = B ⇐⇒ AC = BC). Kako je jednakost saglasna sa operacijom sabiranje.1. ˇto je i trebalo dokazati. to na osnovu tranzitivnosti sledi da je A = B. 2 6 3 Reˇenje: s 1 1 1 x−5 = x− /·6 2 6 3 3x − 30 = x − 2 / + (−x) 2x = 28/ : 2 x = 14. c (⇐) Ako je C = B. Primer 4.

c s c Definicija 4. Linearne jednaˇine. s c pa je ona neodredena. nazivamo linearna jednaˇina c sa jednom nepoznatom. Primer 6. c s 2) Ako je a = 0 i b = 0 tada jednaˇina nema reˇenja pa je nemogu´a. s c s Poˇto je poslednja jednaˇina oblika a · x = b zadatak je reˇen (definicija 4). Reˇiti po x jednaˇine: s c 1) x + 2 = 8. 2 6 3 Odavde neposredno zakljuˇujemo da je broj 14 reˇenje polazne jednaˇine. Dokazati da je jednaˇina c 3x − 4 = 5x + 2 linearna jednaˇina sa jedinstvenim reˇenjem. c s Reˇenje: s 3x − 4 = 5x + 2 ⇔ 3x − 5x = 4 + 2 ⇔ −2x = 6. c s c 3) Ako je a = 0 i b = 0. imamo ekvivalenciju 1 1 1 x − 5 = x − ⇐⇒ x = 14 . U zavisnosti od parametara linearne jednaˇine imamo slede´e c c mogu´e sluˇajeve za njeno reˇenje: c c s b jedino reˇenje. Teorema 2. Brojevi a i b su parametri ili koeficijenti. Jednaˇinu ekvivalentnu sa jednaˇinom oblika c c a·x =b gde su a i b racionalni brojevi a x nepoznata.66 Glava 7. ¯ Primer 5. tada je svaki realan broj reˇenje date jednaˇine. . nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c Dakle. pa je data jednaˇina s c 1) Ako je a = 0 imamo da je a jednaˇina sa jedinstvenim reˇenjem.

a = b. tada je jednaˇina A ekvivalentna jednaˇini c c 0 · x = 0. Za a. b ∈ Q. a = 0. Reˇenje: s 1) x+2 =8 ⇔x+2−2 =8−2 ⇔ x = 6.1. pa je svaki realan broj njeno reˇenje. tada jednaˇina A ima jedinstveno reˇenje c s 3(a + b). b a ab Reˇenje: s A ⇐⇒ ⇐⇒ ⇐⇒ x−a x−b 2(a2 − b2 ) − = / · ab b a ab a(x − a) − b(x − b) = 2(a2 − b2 ) ⇐⇒ ⇐⇒ (a − b)x = 3(a2 − b2 ) ax − a2 − bx + b2 = 2a2 − 2b2 (a − b)x = 3(a − b) (a + b) Sada razlikujemo slede´e mogu´nosti: c c 1) Ako je a − b = 0. tj. a = b. Navodimo ˇetiri takva primera: c . 2) 2x − 1 = x + 2 67 ⇔ 2x − x − 1 = x − x + 2 ⇔x−1 =2 ⇔ x = 3. ⇔x−1+1 =2+1 Primer 7. ”tekstualnih zadataka”. jer je (a − b)x = 3(a − b)(a + b) ⇐⇒ x = 3(a + b) 2) Ako je a − b = 0. tj. s Linearne jednaˇine sa jednom nepoznatom se koriste prilikom reˇavanja c s tzv. Linearne jednaˇine sa jednom nepoznatom c 2) 2x − 1 = x + 2. b = 0 reˇiti po x jednaˇinu: s c x−a x−b 2(a2 − b2 ) − = .7.

broj knjiga s na drugoj polici je x 15 = = 5. Koliko godina ima Marko. Marko je tri puta mladi od svog brata. 4 Marko ima 17 godina. Tada je s c x + 3x = 68 ⇔ 4x = 68 ⇔ x = 68 ⇔ x = 17.68 Glava 7. nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c Primer 8. Poˇto na tre´oj polici s c s c ima pet puta viˇe knjiga nego na prvoj imamo da je s 5x = 75 ⇔ x = 75 ⇔ x = 15. Na prvoj polici se nalazi x knjiga. Koliko je imala dinara Nina. c Primer 10. 3 3 Ukupno znaˇi ima 15 + 5 + 75 = 95 knjiga na sve tri police. Imamo s c da je (x + 18) = 4(x − 24) ⇔ x + 18 = 4x − 96 ⇔ 96 + 18 = 4x − x ⇔ 114 = 3x 114 ⇔ x= ⇔ x = 38. a njegov brat 3 · 17 = 51 godinu. Primer 9. Ako u posudu dodamo 18 litara vode dobi´emo koliˇinu vode c c koja je ˇetiri puta ve´a od koliˇine vode koja bi se dobila kada bi iz posude c c c odvadili 24 litra vode. Ako Nina potroˇi 24 s s s dinara. Nina ima ˇest puta viˇe dinara od Maje. a koliko njegov brat? Reˇenje: Oznaˇimo broj godina Marka sa promenljivom x. a Maja zaradi 18 dinara tada je koliˇnik preostalih dinara Nine i c Maje jednak broju dva. a koliko Maja? . Ako bi se tre´oj polici dodalo 8 knjiga c s c na njoj bi bilo 83 knjige. 5 Poˇto na prvoj polici ima 15 knjiga. a zajedno imaju 68 go¯ dina. 3 Primer 11. Koliko se knjiga nalazi na sve tri police? Reˇenje: Na tre´oj polici ima 83 − 8 = 75 knjiga. Koliko litara vode ima trenutno u posudi? Reˇenje: Oznaˇimo broj litara vode u posudi promenljivom x. na drugoj tri puta manje a na tre´oj pet puta viˇe nego na prvoj. Linearne jednaˇine. a na drugoj tri puta manje.

Tada su taˇna slede´a tvrdenja: c c ¯ 1) A < B ⇔ A + C < B + C. Neka su A. ≤. ⇔ x= 4 Maja je imala 15 dinara. c Za n = 1 imamo nejednaˇinu sa jednom nepoznatom.2 Linearne nejednaˇine sa jednom nepoznatom c Definicija 5. >. c s c c s Pojmovi reˇenja nejednaˇine i ekvivalentnosti nejednaˇina definiˇu se kao kod jednaˇina. Neka su A i B algebarski racionalni izrazi koji sadrˇe nz promenljivih i ρ jedna od relacija: <. B i C bilo koji brojevi ili algebarski racionalni izrazi. 5 3x ≤ − 2x u skupu racionalnih Primer 12. Reˇiti nejednaˇinu −4 + s c 4 6 brojeva. Linearne nejednaˇine sa jednom nepoznatom c Reˇenje: Neka je broj dinara koji ima Maja x. Reˇenje: s −4 + ⇔ 3x 5 ≤ − 2x 4 6 3x 5 + 2x ≤ + 4/ · 12 4 6 ⇔ 9x + 24x ≤ 10 + 48 ⇔ 33x ≤ 58 . 3) C > 0 ⇒ (A < B ⇔ A · C < B · C). Tada s 69 6x − 24 = 2 ⇔ 6x − 24 = 2(x + 18) ⇔ 6x − 24 = 2x + 36 x + 18 ⇔ 6x − 2x = 36 + 24 ⇔ 4x = 60 60 ⇔ x = 15. Za reˇenje nejednaˇine ˇesto se koristi slede´a teorema: c s c c c Teorema 3. 7. 4) C < 0 ⇒ (A < B ⇔ A · C > B · C). 2) A < B ⇔ A − C < B − C. Tada kaˇemo da je A ρ B z nejednaˇina sa n-nepoznatih. ≥ .2. a Nina 6 · 15 = 90 dinara.7.

>. s c 4) Ako je a = 0 i b ≤ 0 nejednaˇina nema reˇenja. Neka su a. Da li je nejednaˇina 7 · (2x − 7) < 3x + 9 linearna? c Reˇenje: Poˇto je 7 · (2x − 7) < 3x + 9 ⇔ 14x − 49 < 3x + 9 ⇔ 14x − 3x < s s 9 + 49 ⇔ 11x < 58 navedena nejednaˇina je linearna. nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c ⇔x≤ 58 33 Skup reˇenja navedene nejednaˇine je skup D dat sa: s c 58 D = {x ∈ Q|x ≤ .70 Glava 7. x nepoznata a ρ jedna od relacija: <. Primer 13. 4 6 Reˇenje: s 3x 5 −4 + ≤ + 2x 4 6 3x 5 ⇔ − 2x ≤ + 4/ · 12 4 6 ⇔ 9x − 24x ≤ 10 + 48 ⇔ −15x ≤ 58\ : (−15) ⇔x≥ − 58 15 . Nejednaˇinu ekvivalentnu sa nejednaˇinom oblika c c gde su a i b racionalni brojevi. Reˇiti nejednaˇinu −4 + s c ≤ + 2x. a a · xρb 3) Ako je a = 0 i b > 0 tada je skup reˇenja nejednaˇine D = Q. Linearne jednaˇine. b ∈ Q. a 2) Ako je a < 0 tada je skup reˇenja nejednaˇine D = s c x ∈ Q|x > b . Tada u zavisnosti od parametara linearne nejednaˇine a · x < b imamo slede´e mogu´e sluˇajeve za njeno reˇenje: c c c c s b 1) Ako je a > 0 tada je skup reˇenja nejednaˇine D = x ∈ Q|x < s c . nazivamo linearna nejednaˇina sa jednom nepoznatom. Brojevi a i b su c parametri ili koeficijenti. ≤. c s Sliˇno glase teoreme i za preostale tri relacije. ≥. c 3x 5 Primer 14.} 33 Definicija 6. c Teorema 4.

. .. u oznaci D. n n 2) D = i=1 aij Aij = j=1 aij Aij . ain su elementi i−te vrste.. .. 2) a1j . n.. a(n−1)2 . .. Ova vrednost se takode obeleˇava istim ¯ z simbolom kao determinanta i raˇuna se na slede´i naˇin: c c c 1) D = |a11 | = a11 . Svakoj determinanti D dodeljujemo jedan realan broj i nazivamo ga vrednost determinante D.. i. a22 . j = 1. u oznaci D je determinanta oblika a11 a12 . 2..... . ann D = Definicija 8.1) Neka je i.. je kvadratna ˇema oblika: s a11 a21 . . a1n a22 . (n ≥ 2) je minor ili subdeterminanta elementa a ij determinante D.. .. a2j . Determinanta reda n. .. n i determinanta D data sa (7. .1).... koja se dobija od D izostavljanjem i−te vrste i j−te kolone. a2n . Neka je n ∈ N i aij ∈ R. a1n a21 . .. .. 6) Dij ... n ≥ 2. . . ...3 Determinante Definicija 7. . 7) Aij = (−1)i+j Dij .. Minor D ij je reda n − 1... an1 a12 . 5) an1 . an2 . j = 1. .7. ai2 . 2. Uvedimo slede´u c notaciju: 1) aij su koeficijenti determinante.. . .. a1n su elementi sporedne dijagonale.. je kofaktor ili algebarski komplement elementa a ij determinante D.3. a2n . .. 8) Transponovana determinanta determinante D. 3) ai1 . ann su elementi glavne dijagonale. anj su elementi j−te kolone. Determinante 71 7. .. ... ann D= (7. 4) a11 . . an1 a22 . .... . an2 ..

jednaka razlici proizvoda s c elemenata glavne i sporedne dijagonale. 1 2 3 2 1 4 1 5 1 . gde determinanti ”dodajemo” prve c dve kolone. z 4) Ako su u determinati svi elementi jedne vrste (kolone) jednaki 0. tj. Teorema 5. Neka je n ≥ 2. Tada: 1) D = D . a11 a12 a21 a22 = a11 · a22 − a12 · a21 . = 1 · 1 · 1 + 2 · 4 · 1 + 3 · 2 · 5 − 2 · 2 · 1 − 1 · 4 · 5 − 3 · 1 · 1 = 12 . nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c Na osnovu navedene definicije i definicije kofaktora A ij dobijamo da je vrednost determinate reda 2. Primer 15.72 Glava 7. Sliˇno dobijamo za determinantu reda 3. tada je D = 0. a11 a12 a13 a11 a12 a21 a22 a23 a21 a22 = a31 a32 a33 a31 a32 = a11 ·a22 ·a33 +a12 ·a23 ·a31 +a13 ·a21 ·a32 −a12 ·a21 ·a33 −a11 ·a23 ·a32 −a13 ·a22 ·a31 Ovo pravilo nazivamo Sarusovo i ono se ˇesto koristi za izraˇunavanja vrec c dnosti determinante reda 3. tj. . Linearne jednaˇine. u opˇtem sluˇaju. 3) Determinanta se mnoˇi realnim brojem tako ˇto se svaki element jedne z s vrste (kolone) pomnoˇi tim brojem. Izraˇunati vrednost determinanti: c 5 2 3 4 Reˇenje: s 5 2 3 4 1 2 3 2 1 4 1 5 1 = 5 · 4 − 2 · 3 = 20 − 6 = 14 . 2) Ako dve vrste (ili dve kolone) promene mesta determinanta menja znak. .

... gde su determinante D1 i D2 reda n i sve vrste (kolone) sem k−te su im kao kod determinante D. .. m sistem (7.. onda je D = D 1 + D2 . ... ckn . .. 2. am1 x1 + am2 x2 + .. ... z j = 1. reda n. 7. Svaki sistem homogenih linearnih jednaˇina ima uvek jedno c reˇenje (0. Uredena n−torka realnih brojeva (r 1 ..2) se naziva homogen. . rn ) takva da je ¯ svaka jednaˇina sistema zadovoljena za x 1 = r1 . a bi su slobodni ˇlanovi. . . To reˇenje se naziva trivijalno. + amn xn = bm (7.. Definicija 12. .. n... n. i = 1. aij .. tada je D = 0.. x2 .. x2 = r2 .. Ako je bi = 0 za i = 1. akj = bkj + ckj .2) nazivamo linearan sistem od m jednaˇina sa n promenljivih (nepoznatih)... .. . . . .. n ∈ N. a D2 je ck1 .. . bi ∈ R. c Definicija 10. 0.. ... m i j = 1. . Neka su m. 2. . Definicija 11..... c Brojevi aij su koeficijenti uz promenljive..... bkn . . 6) Ako je svaki element k−te vrste (kolone) determinante D..7. . xn = rn naziva c se reˇenje sistema linearnih jednaˇina. . ..4 Sistemi linearnih jednaˇina c Definicija 9. Sistem linearnih jednaˇina je c . netrivijalna. . Sistemi linearnih jednaˇina c 73 5) Ako su u determinanti dve vrste (kolone) proporcionalne... Za promenljive x1 .... r2 . . 0). s c Teorema 6. xn ˇemu: s a11 x1 + a12 x2 + .. ck2 . dok je k−ta vrsta (kolona) determinante D1 upravo bk1 .. + a2n xn = b2 . . prikazan kao zbir dva sabirka.4... + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + ... 7) Determinanta ne menja vrednost ako elemente jedne vrste (kolone) pomnoˇimo brojem i dodamo nekoj drugoj vrsti (koloni).. . .. . 2. bk2 . dok su ostala ako pos s stoje... 2.

3) .3) u nekoj jednaˇini svi koeficijenti jednaki nuli. dok ako je slobodan ˇlan razliˇit od nule polazni sistem je protivreˇan. 2) Prvu jednaˇinu mnoˇimo redom sa − c z a11 x1 + . c 2) mnoˇenje bilo koje jednaˇine sistema brojem razliˇitim od nule. c Teorema 7.. ako nema ni jedno reˇenje. Teorema 8. Saglasan sistem je: c s a) odreden. s s Svaka dva protivreˇna sistema su ekvivalentna. .74 Glava 7. jednaˇina se izbacuje i vrˇi se c c s c c opet preindeksacija. ako je a 11 = 0 ¯ elementarnom transformacijom stavimo prvu jednaˇinu kod koje je c s ai1 = 0 kao prvu i izvrˇimo reindeksaciju sistema u obliku (7. . (Gausov metod eliminacije) Neka je dat sistem (7. + a 1 xn = b 1 mn m m2 3) Ako su u sistemu (7. ¯ s 2) protivreˇan (nemogu´). + 22 a1n xn a 1 xn 2n = b1 = b1 2 (7. . ako ima vise reˇenja. Linearne jednaˇine. ako ima samo jedno reˇenje. ako ima bar jedno reˇenje. nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c 1) saglasan (mogu´). 3. . 1) Ako je a11 = 0 predemo na korak 2). k = 2. Nakon ovog koraka dobijamo ekvivalentan sistem: c a12 x2 + . ¯ s b) neodreden. u suprotnom. prethodno pomnoˇene bilo kojim brojem. c Definicija 14. Ako na sistemu linearnih jednaˇina izvrˇimo konaˇan broj elec s c mentarnih transformacija dobijamo ekvivalentan sistem. . a1 x2 + . c tada ako je i slobodan ˇlan jednak nuli. nekoj drugoj jednaˇini.2). c c s Definicija 13. + a1 x2 + . . . . . z c c c z 3) dodavanje jednaˇine. i obrnuto. .2).. Za dva sistema linearnih jednaˇina kaˇemo da su ekvivac z lentna ako je reˇenje jednog sistema reˇenje i drugog. m i dodajemo a11 k−oj jednaˇini. Elementarne transformacije sistema linearnih jednaˇina su: c 1) zamena mesta bilo koje dve jednaˇine. c ak1 .

.......7.2) kod koga je m = n.. . . .4. ........ tj. + ann xn = bn Tada je: a1t xn + . ... Neka je dat sistem (7.4) .. ...3) posmatrajmo podsistem a1 x2 + .... . ....... ili sistemu oblika: b) a11 x1 + a12 x2 + .... an1 x1 + an2 x2 + . . + a s xn = b s mt mn m (7... + 2t a1n xn a s xn 2n = b1 = bs 2 a1n xn a s xn 2n = b1 = bs 2 as xn = b s mn m as xt + . ... + a 1 xn = b 1 22 2n 2 . ...... . .. . + a2n xn = b2 .. + 22 . + a 1 xn = b 1 mn m m2 75 Broj jednaˇina ovog sistema je ≤ m − 1. gde je t < n....... + as x2 + .. . + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . .... sistem je sac c glasan i odreden. . a1 x2 + .2) je ekvivalentan sistemu oblika: a) a11 x1 + a12 x2 + ... . . . Polaze´i od zadnje jednaˇine prema prvoj raˇunamo ¯ c c c vrednosti promenljivih xj . Ako izvrˇimo reindeksaciju c s u obliku sistema (7... j = 1.. + a s xt + .. U sluˇaju pod b) imamo saglasan i neodreden sistem sa stepenom sloc ¯ bode n − t. . .2) onda ponovimo korake od 1) do 4) na ovako novodobijenom sistemu. 5) Nakon s ponavljanja koraka od 1) do 4) polazni sistem (7. .n. Sistemi linearnih jednaˇina c 4) U sistemu (7.. + 22 .. a11 x1 + a12 x2 + .. .. + as x2 + .. 6) U sluˇaju pod a) koji se inaˇe naziva trougaoni sistem.

.. tj.. .4). n. x2 ) = (1. Teorema 9. j = 1. . 2). .. an1 a12 . . c ¯ 2) ako je D = 0 sistem je odreden. su determinante koje se dobijaju kada se i−ta kolona determinante sistema zameni sa kolonom koju ˇine slobodni ˇlanovi c c sistema (7. an2 . (Kramerovo pravilo) Neka je dat sistem (7. . c Konaˇno reˇenje je (x1 .4).. i = 1. 2. . .. ..76 1) Glava 7. 2.. c s . 2) Di . Linearne jednaˇine. . . bj . ann determinanta sistema. a2n . (7. . 2. nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c D= a11 a21 .5) D Primer 16. a njegova reˇenja se dobijaju pomo´u ¯ s c formule: Di xi = . Tada 1) ako je D = 0 sistem je protivreˇan ili neodreden.. . . Reˇiti sistem jednaˇina: s c 1) Gausovim metodom eliminacije 2) pomo´u determinanti c 2x1 − 3x2 = −4 −6x1 + 8x2 = 22 Reˇenje: s 1) 2x1 − 3x2 = −4 / · 3 −6x1 + 8x2 = 10 2x1 − 3x2 = −4 − x2 = −2 2x1 − 3x2 = −4 x2 = 2 Pa iz prve jednaˇine imamo da je 2x1 − 3 · 2 = −4. n. n. . a1n a22 . . odnosno x1 = 1. . i = 1.

Sistemi linearnih jednaˇina c 2) Determinanta sistema je D= 2 −3 −6 8 −4 −3 10 8 2 −4 −6 10 = 2 · 8 − (−3) · (−6) = 16 − 18 = −2 . a njegova reˇenja su oblika: s (x1 . Reˇiti sistem jednaˇina s c −2 −4 = 1 i x2 = = 2. . −2 −2 1) Gausovim metodom eliminacije 2) pomo´u determinanti c 6x1 + 24x2 = −30 =5 −x1 − 4x2 Reˇenje: s 1) 6x1 + 24x2 = −30 / : 6 −x1 − 4x2 = 5 6x1 + 24x2 = −30 0 = 0 Dobijeni sistem je ekvivalentan sistemu 6x1 + 24x2 = −30 −x1 − 4x2 = 5 Dati sistem je saglasan i neodred ¯en. = 2 · 10 − (−4) · (−6) = 20 − 24 = −4 . D1 = D2 = = (−4) · 8 − (−3) · 10 = −32 + 30 = −2 . 77 Poˇto je D = 0 sistem je odred s ¯en.7.4. gde je parametar a ∈ Q. a). xi = imamo x1 = Di D Pa na osnovu formule Primer 17. x2 ) = (4a − 5.

Poˇto je D = 0 sistem je ili protivreˇan ili neodred s c ¯en. U daljem postupku moramo primeniti Gausov metod eliminacije. Reˇiti sistem jednaˇina: s c 1) Gausovim metod eliminacije 2) pomo´u determinanti c x1 + x 2 + x 3 = 3 x1 + 2x2 + 3x3 = 6 2x1 − x2 + 4x3 = 5 Reˇenje: s 1) x1 + x2 + x3 = 3 / · (−1) / · (−2) x1 + 2x2 + 3x3 = 6 2x1 − x2 + 4x3 = 5 x1 + x2 + x3 = 3 x2 + 2x3 = 3 / · (3) −3x2 + 2x3 = −1 x1 + x 2 + x 3 = 3 x2 + 2x3 = 3 + 8x3 = 8 x1 + x 2 + 1 = 3 x2 + 2 · 1 = 3 x3 = 1 x1 + 1 + 1 = 3 x2 = 1 x3 = 1 x1 = 1 x2 = 1 x3 = 1 Konaˇno reˇenje je (x1 . nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c 2) Determinanta sistema je D= 6 −24 −1 −4 = 6 · (−4) − 24 · (−1) = −24 + 24 = 0 . 1. 1). Primer 18. x3 ) = (1. x2 . Linearne jednaˇine. c s .78 Glava 7.

4. D3 = Pa na osnovu formule = 8.7. Sistemi linearnih jednaˇina c 2) Determinanta sistema je D= 1 1 1 1 2 3 2 −1 4 79 = 1·2·4+1·3·2+1·1·(−1)−1·1·4−1·3·(−1)−1·2·2 = 8 Poˇto je D = 0 sistem je odred s ¯en. Reˇenje: s x1 + 2x2 − 3x3 = 4 / · (−3)/ · (−2) 3x1 + 7x2 + 4x3 = 6 2x1 + 6x2 + ax3 = 16 x1 + 2x2 − 3x3 = 4 + x2 + 13x3 = −6 / · (−2) + 2x2 + (a + 6)x3 = 8 . D2 = = 8. Primer 19. D1 = 3 1 1 6 2 3 5 −1 4 1 3 1 1 6 3 2 5 4 1 1 3 1 2 6 2 −1 5 xi = imamo x1 = x2 = x3 = 8 = 1. Reˇiti sistem jednaˇina s c x1 + 2x2 − 3x3 = 4 3x1 + 7x2 + 4x3 = 6 2x1 + 6x2 + ax3 = 16 Gausovim metodom eliminacije. 8 Di D = 8.

2) −2A2 − 3C. nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c x1 + 2x2 − 3x3 = 4 + x2 + 13x3 = −6 + + (a + 6 − 26)x3 = 20 x1 + 2x2 − 3x3 = 4 13x3 = −6 + x2 + + + (a − 20)x3 = 20 Za a = 20 sistem je kontradi.ktoran. Dati su izrazi C(x) = 4x2 − 4x + 1. Reˇiti po x jednaˇine na skupu Q: s c 5 1) 4(−13x + 6) = −5(−3x − ). i na´i reˇenje jednaˇine 4A = 2C. Linearne jednaˇine. B(x) = x−4 .80 Glava 7.5 Zadaci A(x) = 2x2 . c s c 2. a − 20 a − 20 a − 20 7. x2 = −6 − . Izraˇunati: c 1) 3A − 2B + C. 2) x3 = 27 i x2 = 9. 6 . Da li su slede´e jednaˇine ekvivalentne? c c 1) 3x − 6 = 0 i 2x − 18 = x − 12. Imamo da su reˇenja sistema: s x3 = 20 260 580 . Za a = 20 sistem je odred ¯en. 3) −4x − 7 = x + 14 i x = − 21 . x1 = 16 + . 5 3. x−3 1.

2 2 2) − − 4x > (2x + 6) · (−9). Reˇiti po x nejednaˇine: s c 1) 2) −2 + x 3 + 2x ≤a· + 5. 3 7. Marko. x−1 81 3 5 17 x − 10 = x + . Kada su c c svi proˇitali po ˇetiri knjige.7. Reˇiti slede´i sisteme jednaˇina jednim od dva poznata metoda: s c c .5. Reˇiti nejednaˇine: s c 1 1) 7(−2x + 6) ≤ −3(−5x − ). U zavisnosti od parametara a. Koliko knjiga je uzeo svaki uˇenik iz biblioteke? c 6. c. Mirko i Dejan imaju 72 dinara? Kada Dejan da Mirku 12 dinara. x−2 x−3 −3x1 − 4x2 = −12 9x1 − 2x2 =3 9. 7 3) 4) 5) 3x − 12 = 48. 4 5 3 2 > . Troje uˇenika je iz biblioteke uzelo isti broj knjiga za ˇitanje. i d diskutovati sistem ax1 + bx2 = 2 cx1 + 2x2 = d 8. Zadaci 6 2) − − 3x = (8x − 7) · (−8). c 5. s 4. Koliko je dinara imao c svaki od njih na poˇetku. a Mirko Marku 8 dinara ima´e isto dinara. ostalo im je ukupno joˇ knjiga za ˇitanje koliko c c s c je svako uzeo iz biblioteke. b. 4 6 2 3a − 2 = −2 (x − 2)(9a2 − 4) i u zavisnosti od parametra a ∈ Q komentarisati reˇenje pod 5).

Linearne jednaˇine. Ne reˇavaju´i sistem jednaˇina s c c 6x1 x1 4x1 x1 − 5x2 − 4x2 + 2x2 + x2 + 5x3 − 6x3 + 6x3 + x3 + 3x4 + x4 − 2x4 + x4 = = = = 0 0 0 0 odrediti jedno reˇenje sistema.82 Glava 7. Ispitati potom da li je to jedino reˇenje. Reˇiti sistem jednaˇina: s c 3x1 − x2 + 6x3 = −2 −2x1 − 3x2 + 4x3 = 4 −x1 − x2 − 4x3 = −1 11. nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c 10. s s .

.. tj. n=1 Primer 1.. c c ¯enih podskupova datog skupa. Na s c sliˇan naˇin definiˇemo i beskonaˇan niz elemenata c c s c x1 x2 .. k}.. c Takod njen predmet izuˇavanja ˇini i grupisanje odred ¯e.. 2.... permutacija i kombinacija) navodimo definiciju niza elemenata.. xk . {xn }∞ . k x1 x2 . x2 . Iz praktiˇnih razloga niz iz navedene definicije zapisujemo i na slede´i naˇin c c c k x1 x2 .. raspored elemenata u njima. .. Definicija 1.xk xk+1 . . xk ili kra´e {xn }n=1 . c f= 1 2 . dok broj n nazivamo indeksom elementa x n . Za tri razliˇita elementa x 1 . Konaˇan niz x1 . Elemenat c xn = f (n) n ∈ Nk .Glava 8 Kombinatorika Kombinatorika je grana matematike koja se bavi izuˇavanjem odabira i c rasporeda elemenata konaˇnih skupova a pre svega brojem tih rasporeda. nazivamo opˇti ˇlan niza. xk elemenata je kodomen preslikavac nja f ˇiji je domen podskup skupa prirodnih brojeva N k = {1.. x2 i x3 niz x1 x2 x3 i recimo niz c x2 x3 x1 nisu jednaki.. tj. kao i broj tih grupisanja i rasporeda... 83 .. Pre definisanja pojmova u kombinatorici (varijacija.

.84 Glava 8. itd. 5. U naˇem primeru c s potpuna rekurentna formula glasi: x1 = −5 xn = xn−1 + 2. n ∈ N? Reˇenje: Poˇto je niz zadat preko opˇteg ˇlana. . Poslednja formula pretstavlja joˇ jedan naˇin zadavanja nizova . Na taj naˇin dobic jamo x1 = 2 · 1 − 7 = −5 x2 = 2 · 2 − 7 = −3 x3 = 2 · 3 − 7 = −1 x4 = 2 · 4 − 7 = 1 . 3. Primer 3. Tada mora uvek biti zadat prvi ˇlan niza.. Primer 2. Na koliko razliˇitih naˇina mogu ˇetiri uˇenika da udu u uˇionic c c c ¯ c cu? . 3.. 8. niz −5. njegove elemente ´emo s s s c c dobiti ako u formulu uvrstimo redom brojeve 1.rekurentnom s c formulom. ako su svi elementi niza funkcije. Poˇto je s xn−1 = 2(n − 1) − 7 = 2n − 9 xn = 2n − 7. . x2 . Kombinatorika Ako su svi elementi niza celi brojevi. tj... 1. −3..1 Permutacije. tada govorimo o celebrojnom nizu. c Ekvivalentna definicija navedenoj definici je slede´a: Svako bijektivno prec slikavanje skupa X na samog sebe naziva se permutacija skupa X.. Za skup X = {x1 . . . tada govorimo o funkcionalnim nizovima. Da li je dati niz celobrojan xn = 2n − 7. imamo da je xn = xn−1 + 2. xn } od n elemenata niz od n razliˇitih elemenata iz skupa X nazivamo permutacijom skupa X. koji je celobrojan. varijacije i kombinacije Definicija 2. 2. . −1. .

Permutacije. c c c ¯u Da bi smo odgovorili na pitanje koliko ima permutacija od n elemenata definiˇimo funkciju n faktorijel. 6}? Navesti date brojeve. Na prvom mestu niza od n elemenata moˇe biti z bilo koji od n elemenata skupa X. pa je njihov broj na osnovu teoreme jednak P3 = 3! = 6. x2 . 2! = 2.. ... Teorema 1. Primer 4. Traˇeni trocifreni brojevi jesu z 456 546 645 465 564 654 . 5. .. 4! = 24.1. Neka je dat skup X = {x1 . Koliko ima trocifrenih brojeva sa razliˇitim ciframa iz skupa c X = {4. u oznaci n!. c c Analogno. xn } od n elemenata. . Reˇenje: U navedenom primeru imamo permutacije skupa od tri eles menta.. Tada se prvi i drugi ˇlan niza mogu izabrati na n · (n − 1) naˇina. Neka je dat skup X = {x1 . x2 . tada je c Pn = n! . Mogu´i su slede´i sluˇajevi: s c c c c c x1 x2 x3 x4 x1 x2 x4 x3 x1 x3 x2 x4 x1 x3 x4 x2 x1 x4 x2 x3 x1 x4 x3 x2 x2 x1 x3 x4 x2 x1 x4 x3 x2 x3 x1 x4 x2 x3 x4 x1 x2 x4 x1 x3 x2 x4 x3 x1 x3 x1 x2 x4 x3 x1 x4 x2 x3 x2 x1 x4 x3 x2 x4 x1 x3 x4 x1 x2 x3 x4 x2 x1 x4 x1 x2 x3 x4 x1 x3 x2 x4 x2 x1 x3 x4 x2 x3 x1 x4 x3 x1 x2 x4 x3 x2 x1 Postoje 24 razliˇita naˇina da 4 uˇenika ud u razred.8. . .. x4 . Odredimo broj permutacija ovog skupa. na slede´i naˇin: s c c 0! = 1. n! = 1 · 2 · 3 · · · (n − 1) · n . Sa svakim od n elemenata kao prvim ˇlanom niza drugi ˇlan moˇe biti bilo koji od preostalih n − 1 elemenata c c z skupa X. x2 . . n ∈ N. Ako nastavimo ovaj postupak imamo da je broj c permutacija od n elemenata jednak broju 1 · 2 · 3 · · · (n − 1) · n. x3 . prva tri ˇlana niza elemenata iz skupa X mogu se izabrati na c n · (n − 1) · (n − 2) naˇina. 1! = 1. Ako sa Pn oznaˇimo broj svih permutacija skupa X od n elemenata. 3! = 6. Tako imamo da je: 0! = 1. varijacije i kombinacije 85 Reˇenje: Oznaˇimo uˇenike sa x1 . 5! = 120. 6! = 720. xn } od n elemenata.

Primer 5... x2 . moˇemo posmac z trati nizove od k (1 ≤ k ≤ n) razliˇitih elemenata skupa X. Na koliko razliˇitih naˇina mogu dva od ˇetiri uˇenika da udu u c c c c ¯ uˇionicu? c Reˇenje: Oznaˇimo uˇenike sa x1 . xn } od n elemenata niz od k (1 ≤ k ≤ n) razliˇitih elemenata iz skupa X nazivamo varijacija klase k od n c elemenata... 5. pa je njihov broj na osnovu teoreme jednak V23 = 3 · (3 − 2 + 1) = 3 · 2 = 6. Neka je dat skup X = {x1 . . c c c ¯u Do odgovora na pitanje koliko ima varijacija klase k od n elemenata dolazimo sliˇno kao u sluˇaju permutacija. Za razliku od permutacija. c c Teorema 2. c Definicija 3.. x2 . Za skup X = {x1 .. Mogu´i su slede´i sluˇajevi: s c c c c c x1 x2 x2 x1 x3 x1 x4 x1 x1 x3 x2 x3 x3 x2 x4 x2 x1 x4 x2 x4 x3 x4 x4 x3 Postoje 12 razliˇitih naˇina da 2 od 4 uˇenika ud u razred. Traˇeni dvocifreni brojevi jesu z 45 54 64 46 56 65 . Ako sa Vkn oznaˇimo broj svih varijacija skupa X klase k od n elemenata. Za k = n varijacija klase n od n elementa predstavlja u stvari permutaciju. x2 . x2 . xn } permutacija je predstavljala niz od n razliˇitih elemenata skupa X.. Koliko ima dvocifrenih brojeva sa razliˇitim ciframa iz skupa c X = {4.. Primer 6. x4 . x3 .86 Glava 8. .. Reˇenje: U navedenom primeru imamo varijacije klase dva od tri eles menta. Kombinatorika Za dati skup X = {x1 . 6}? Navesti date brojeve. xn } od n elemenata. . tada je c Vkn = n · (n − 1) · · · (n − k + 2) · (n − k + 1) .

. promenom rasporeda elemenata niza moˇemo dobiti Pk = k! permutacija skupa {x1 . za dati skup.8.1. pa od broja varijacija tre´e klase c od pet elemenata treba oduzeti one koje poˇinju sa nulom. x4 . xk . 1. 4}? Reˇenje: U navedenom primeru imamo varijacije klase tri od pet elemes nata. pa je njihov broj jednak V35 = 5 · 4 · 3 = 60. varijacije oblika 023 ne smatramo trocifrenim brojevima. 4} jednak V 35 − V24 = 60 − 12 = 48. 2. dok kod kombinacije (poˇto posmatramo pos dskupove elemenata) ova dva podskupa predstavljaju jednu kombinaciju (zato je navodimo i brojimo samo jednom). xk }. posmatra´emo elemente njegovih mogu´ih poc c dskupova. Definicija 4. U daljem razmatranju. 3. . c c Primetimo da je varijacija x1 x2 razliˇita od varijacije x2 x1 (redosled c je bitan u nizu elemenata). 3. x2 . c Do sada smo prouˇavali nizove razliˇitih elemenata datog skupa ˇiji je c c c broj bio manji ili jednak broju elemenata posmatranog skupa. Koliko razliˇitih ekipa se moˇe formirati za tenis dublova od c z ˇetiri uˇenika? c c c c c Reˇenje: Oznaˇimo uˇenike sa x1 . k! varijacija z klase k od n elemenata. Permutacije. Za skup X = {x1 . . Takvih varijacija c imamo V24 = 4 · 3 = 12. xn } od n elemenata podskup od k (1 ≤ k ≤ n) elemenata iz skupa X nazivamo kombinacija klase k od n elemenata. tj. Odredimo sada broj kombinacije klase k od n elemenata. x3 .. varijacije i kombinacije 87 Primer 7.. Iz navedenog imamo da je broj trocifrenih brojeva sa razliˇitim ciframa iz skupa {0. Med ¯utim.. Primer 8. Mogu´i su slede´i sluˇajevi: s c c x1 x2 x2 x3 x3 x4 x1 x3 x2 x4 x1 x4 Postoje 6 razliˇitih ekipa za tenis dublova od 4 uˇenika.. . 2. k! . 1. Tada je broj kombinacija klase k od n elemenata jednak broju Vkn .. na primer x1 x2 . x2 . x2 . Koliko ima trocifrenih brojeva sa razliˇitim ciframa iz skupa c X = {0. Od jedne kombinacije klase k..

Dat je skup X = {a. . 8. Za skup X = {x1 . gde je k1 + k2 + . x2 .. + kn = k. x2 . varijacija tre´e klase skupa X u leksikografskom poretku. . xn } posmatrajmo nizove od k elemenata iz skupa X kod kojih odred ¯eni elementi mogu biti i jednaki.. Tada je 43. d. c. i to x 1 taˇno k1 puta. 1) Navesti 43. e}. Neka je dat skup X = {x1 . .2 Permutacije. varijacije i kombinacije sa ponavljanjem Za dati skup X = {x1 . permutacija skupa X? s Reˇenje: 1) Broj varijacija oblika ax2 x3 .. Definicija 5. . e}. c 10 Reˇenje: C4 = s 10 · 9 · 8 · 7 V410 = = 10 · 3 · 7 = 210 .. tada je c n Ck = Vkn n · (n − 1) · · · (n − k + 2) · (n − k + 1) = ... b.. pa menta V2 c ukupno imamo 36 varijacija. Analogno. . .yk u kome se pojavljuju svi elementi skupa X. Koliko ima kombinacija ˇetvrte klase od deset elemenata. c 2) Kako u leksikografskom poretku glasi 50. nazivamo permutacic jom sa ponavljanjem skupa X od n elemenata klase k. varijacija dca. permutacija cabde.. abd druga. Sa elementima b c takod imamo 24 permutacije.. ˇto ukupno iznosi 24 + 24 = 48. tj. sa b poˇinje 12 varijacija. xn } od n elemenata... gde su x2 i x3 razliˇiti elementi i pripadaju c skupu {b. x2 taˇno k2 c c puta. sa c isto 12.xn taˇno kn puta.88 Glava 8.. jednak je broju varijacija druge klase od ˇetiri elec 4 = 12. 4! 4! Primer 10.. sa db joˇ tri. a 50. x2 . c edc poslednja. U leksikografskom poretku je abc prva varijacija tre´e klase od pet elemenata skupa X. Sa da poˇinju tri varijacije. Ako sa n Ck oznaˇimo broj svih kombinacija skupa X klase k od n elemenata. Kombinatorika Teorema 3.. Analogno. dok je edcba poslednja. xn } od n elemenata niz y1 y2 .. Tada ¯e s je 49. 4! = 24. s c 2) Broj permutacija koje poˇinju sa elementom a jednak je broju pec rmutacija preostala ˇetiri elementa.. k! k! Primer 9. abcde je prva permutacija skupa X.. cabed. c. c s ˇto ukupno ˇini 36 + 3 + 3 = 42 varijacije. . d.

pa je 3 P2. Ako sa n Pk1 .. tri crne i ˇetiri crvene kuglice. Takvih sluˇajeva ima k 1 !. x2 ....k2 .. + kn )! . za svaku permutaciju sa ponavljanjem imamo k1 !·k2 ! · · · kn ! permutaciju (bez ponavljanja) u kojima se ne menja med ¯usobni raspored razliˇitih elemenata skupa X. k1 ! · k 2 ! · · · k n ! Primer 12. + kn )! . . Za svaku permutaciju sa ponavljanjem moˇemo menjati mesta elementima koji su jednaki x 1 . . 2! · 3! · 4! 2! · 3! · 4! . Traˇeni brojevi su: z 5566 6556 5656 6565 5665 6655 Postoji 6 traˇenih ˇetvorocifrenih brojeva. Permutacije.8. . z c Teorema 4. Na osnovu toga. + kn )! . . varijacije i kombinacije sa ponavljanjem Iz navedene definicije imamo da je k > n. Koliko takvih brojeva ima? Reˇenje: U navedenom primeru radi se o permutacijama skupa {5. Neka je dat skup X = {x1 ...4 = (2 + 3 + 4)! 9! = = 5 · 7 · 4 · 9 = 1260. a da se permutacija z ne promeni.. . . Sliˇno je i sa ostalim elementima c c skupa X.. Koliko ima c razliˇitih nizova svih navedenih kuglica ukoliko ne razlikujemo kuglice iste c boje? Reˇenje: U navedenom primeru imamo permutacije sa ponavjanjm skupa s od tri elementa klase 9.xn pojavljuje kn puta.. xn } od n elemenata...k2 ....kn = (k1 + k2 + .kn = (k1 + k2 + . k1 ! · k 2 ! · · · k n ! Dokaz: Broj permutacija (bez ponavljanja) od k 1 + k2 + ... . 6} od s dva elementa klase dva. + kn elemenata jednak je (k1 + k2 + .3. Napisati sve ˇetvorocifrene brojeve kod kojih se cifre 5 i 6 poc javljuju po dva puta. Tada je c n Pk1 .. .2. .kn oznaˇimo broj svih permutacija sa ponavljanjem skupa X od n c elemenata kod kojih se element x1 pojavljuje k1 puta. 89 Primer 11.. element x2 pojavljuje k2 puta. tada je n Pk1 .k2 . Date su dve bele.

. 6. 7. Kombinatorika Definicija 6. Tada imamo za deo niza y 1 y2 . Koliko ima trocifrenih brojeva od cifara 5. na z c c mestu y2 imamo opet n mogu´nosti. 7. Definicija 7. x3 }. . Neka je dat skup X = {x1 . 6. Time smo dokazali slede´u teoremu.yk . nk mogu´nosti. n·n = n2 mogu´nosti. ne vodi se raˇuna o njihovom poretku). c Primer 15. Primer 14. Napisati sve kombinacije sa ponavljanjem klase 2 navedenog skupa elemenata.. Reˇenje: U navedenom primeru radi se o varijacijama sa ponavljanjem s od ˇetiri elementa druge klase: c 55 56 57 58 65 66 67 68 75 76 77 78 85 86 87 88 Kod varijacija sa ponavljanjem od n elemenata klase k u nizu y 1 y2 . c c Teorema 5. x2 . x2 .yk na mestu y1 moˇe se nalaziti bilo koji od n elemenata skupa X. x2 . x2 . 8. 9. Ako sa n V k oznaˇimo broj svih varijacija sa ponavljanjem skupa X od n elemenata c klase k.yk (k ≥ 1) elemenata iz skupa X. Reˇenje: Poˇto se radi o varijacijama sa ponavljanjem od pet elemenata s s tre´e klase imamo da je: c V 3 = 53 = 125 .. 5 . tada je: n V k = nk .. Napisati sve dvocifrene brojeve od cifara 5. Ako nastavimo ovaj postupak do kraja dobi´emo da imamo za c c ceo niz y1 y2 .. Za skup X = {x1 . .. Dat je skup X = {x1 .90 Glava 8... xn } kombinacije sa ponavljanjem klase k od n elemenata skupa X jesu one varijacije sa ponavljanjem klase k od tih elemenata koje se smatraju jednakim ako su sastavljene od istih elemenata (tj... 8. . Za skup X = {x1 . xn } od n elemenata niz y1 y2 ... Sliˇno. xn } od n elemenata.... Primer 13. kod koga ˇlanovi niza mogu biti medusobno c ¯ i jednaki nazivamo varijacijom sa ponavljanjem skupa X od n elemenata klase k.

Definicija 8. xn } od n elemenata.. x 3 x2 .. nazivamo broj k n k gde je po definiciji n 0 = n · (n − 1) · · · (n − k + 1) . c x1 x3 i x3 x1 . Neka je n. x2 x3 i x3 x2 . kombinacije sa ponaz vljanjem klase 2 od navedenih elemenata skupa X su: x1 x1 . Ako sa n C k oznaˇimo broj svih kombinacija sa ponavljanjem skupa X od n elemenata c klase k. x 2 x2 . x 1 x3 . tada je: Ck = n (n + k − 1) · (n + k − 2) · · · (n + 1) · n . Primer 16. x 2 x2 .8.. x2 . x 3 x1 . 3! 6 8. x 2 x1 . nezaobilazan pojam je pojam binomni koeficijent. x 3 x3 . . Koliko ima kombinacija sa ponavljanjem klase 3 od 3 elementa Reˇenje: s C3 = 3 (3 + 3 − 1) · 4 · 3 5·4·3 = = 10 .3. Binomni obrazac 91 Reˇenje: Sve varijacije sa ponavljanjem klase 2 od elemenata navedenog s skupa X su: x1 x1 . Binomni koeficijent. Po definiciji kombinacija sa ponavljanjem slede´i parovi su isti: x 1 x2 i x2 x1 . odakle sledi rezultat teoreme. x 1 x2 . x 3 x3 . x 1 x3 . Teorema 6. x 2 x3 . k! Dokaz: Na osnovu definicije kombinacija sa ponavljanjem neka ˇitalac c pokaˇe da je z n n+k−1 C k = Ck . . x 2 x3 . u oznaci n . x 1 x2 . k! = 1. k ∈ N i 1 ≤ k ≤ n. Neka je dat skup X = {x1 . pa na osnovu izloˇenog.3 Binomni obrazac Zbog svoje velike primene u kombinatorici.

+ abn−1 + b 0 1 n−1 n Kada izvrˇimo mnoˇenje svih sabiraka u uglastoj zagradi sa izrazom s z (a + b) i primenimo tre´i stav navedene teoreme. k ∈ N. Kombinatorika n ˇitamo ”n nad k” i iz definicije kombinacija klase k od n c k elemenata i binomnog koeficijenta imamo da je: n Ck = n . Na osnovu (ii) imamo da je z z (a + b)n+1 = (a + b)(a + b)n = = (a + b) n n n n−1 n n n a + a b + . c (iii) Pokaˇimo da vaˇi za n + 1. pa je tvrd ¯enje 0 1 (ii) Pretpostavimo da je tvrd ¯enje taˇno za n. dobi´emo: c c (a + b) n n n n−1 n n n a + a b + .92 Oznaku Glava 8. Tada je: (1) (2) (3) n k n k = = n! . (1 ≤ k ≤ n) i a.. k+1 n n + k k+1 (4) (a + b)n = n n n n−1 1 n n n a + a b + . n−k = n+1 . c z (i) Za n = 1 imamo (a + b)1 = taˇno. + abn−1 + b = 0 1 n−1 n ... + a1 bn−1 + b . Neka je n. b ∈ R. a ostala ostavljamo ˇitaocu za veˇbu. 0 1 n−1 n Dokaz: Matematiˇkom indukcijom dokaza´emo poslednje tvrd c c ¯enje (binomni obrazac). k Osnovne osobine binomnih koeficijenata daje slede´a teorema: c Teorema 7.. c 1 1 1 1 a + b = a + b.. k! · (n − k)! n ..

Kako glasi 41.. Koliko ima mogu´nosti da se od 35 razliˇitih brojeva izvuˇe odjednom 5 c c c brojeva? 2. Na koliko razliˇitih naˇina se moˇe poredati na stolu 10 kaˇika.4 Zadaci 1. Dat je skup {a.4. Na primer: (a + b)5 = 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 5 5 5 a + a b+ a b + a b + ab4 + b 0 1 2 3 4 5 = a5 + 5a4 b + 10a3 b2 + 10a2 b3 + 5ab4 + b5 pa vidimo da su koeficijenti: uz a5 i b5 isti.8. uz a3 b2 i a2 b3 isti. varijacija? . c. permutacija elemenata skupa? 4. ako c c z ¯ s imamo 5 jednakih i 5 medusobno razliˇitih ? ¯ c 6. 1. b. . 8. a koliko ˇestocifrenih brojeva od cifara iz skupa s {0. . Koliko ima petocifrenih. 9}? 3. c. Broj permutacija od n + 2 elementa 56 puta je ve´i od broja permutacija c od n elemenata. 2. k 8. d}. uz a4 b i ab4 isti. Kako glasi leksikografski 133. .. f }. b. Na kraju. s Drugi stav navedene teoreme daje takozvanu ”simetriˇnost” binomnih c koeficijenata u binomnom obrascu. . + abn + b 0 1 n n+1 ˇto je trebalo dokazati. d.. e. napomenimo da se u literaturi izraz (a + b)n = zapisuje kra´e c (a + b) = k=0 n n n n n−1 n n n a + a b + .. Formirati sve varijacije sa ponavljanjem klase 3 od elemenata skupa {a. + abn−1 + b 0 1 n−1 n n n n−k k a b . Koliko iznosi broj n? 5. Zadaci = 93 n + 1 n+1 n+1 n n+1 n + 1 n+1 a + a b + .

Koliko ima ˇelezniˇkih stanica na jednoj pruzi ako za razliˇita putovanja z c c (istim voznim razredom) tom prugom postoji 5852 razliˇitih voznih karata? c 8. Primenom binomnog obrazca razviti izraze: 1) (2x2 + 3x + 2)5 . b. Napisati sve kombinacije klase 2.94 Glava 8. medu kojima ne postoji ni jedan par medusobno ¯ ¯ paralelnih i nijedna trojka pravih koje se seku u jednoj taˇki. e. d. U ravni je dato 5 pravi. 10. . c. Iz bubnja sa 13 kuglica od kojih je 6 crvenih. f. 3 i 4 od slova a. Kombinatorika 7. treba z izabrati 7 kuglica na slede´i naˇin: 3 crvene. 2 2) k=0 = 2n n n n n +2 + . Pokazati da vaˇi: z n 1) k=0 n n k n k = 2n . k k−1 k−2 3) n+2 k = 12. 3 bele i 4 ˇute. Koliko ih ima? 9. Na koliko c c z naˇina je to mogu´e izvesti? c c 11. 2) (2x4 − x + 1)7 . 2 bele i 2 ˇute. Izraˇunati broj c c preseka svih pravih.

3) Nemogu´ dogadaj u ovom eksperimentu je recimo . z sc c nazivamo prostor ishoda ili prostor elementarnih dogadaja. A2 − pojavljivanje ¯ broja 2. 2. A6 − pojavljivanje broja 6. Skup svih mogu´ih ishoda. tada se on definiˇe na slede´i naˇin s c c A = Ω\A . 5. ¯ Uvod ¯enjem relacija i operacija na skupu sluˇajnih dogad c ¯aja gradimo algebru c dogadaja. 6 ).. Skup Ω nazivamo i siguran dogadaj. 3.pojavljivanje broja c ¯ 7. A6 } . . Za dati eksperiment vaˇi: z 1) Elementarni dogadaji su: A1 − pojavljivanje broja 1.. Svaki podskup ¯ A skupa Ω nazivamo sluˇajan dogadaj.jedno bacanje kocke ˇije su c strane numerisane brojevima od 1 do 6.. 2) Siguran dogadaj je skup Ω = {A1 . Primer 1.. 95 . A2 .Glava 9 Verovatno´e c 9. c ¯ ¯ dok dogad koji se u eksperimentu ne moˇe ostvariti nazivamo nemogu´ ¯aj z c dogadaj. Ako sa A oznaˇimo ¯ ¯ suprotan dogad dogad ¯aj ¯aja A.1 Algebra dogad ¯aja U teoriji verovatno´a osnovni pojam je pojam eksperimenta koji se pod c pribliˇno istim uslovima moˇe ponavljati neograniˇen broj puta i ˇiji se ishod z z c c ne moˇe sa sigurnoˇ´u predvideti. Neka je u primerima koji slede eksperiment . .. Jedna od tih operacija je suprotan dogadaj. u oznaci Ω. u oznaci ∅. 4. (Pri izvodenju eksperi¯ ¯ menta sigurno se pojavljuje jedan od brojeva 1.

2. A2 . A2 . imamo da je dogadaj A + B pojavljivanje jednog od brojeva 1.96 Glava 9. ¯ . To smo c mogli zapisati i na slede´i naˇin: c c A = Ω\A = {A1 . c ¯ ¯ u oznaci A + B (ili A ∪ B). 3.. 6 . Za sluˇajne dogadaje A i B. Verovatno´e c 4) Sluˇajan dogadaj A je recimo dogadaj . zbir (ili unija) dogadaja A i B. 5. ¯ Primer 4. A6 } . A6 }\{A1 . 5.pojavljivanje broja manjeg od c ¯ ¯ broja ˇetiri.. A2 . . je dogadaj koji se ostvaruje taˇno onda kada ¯ c se oba dogadaja A i B ostvare istovremeno.pojavljivanje broja ¯ ¯ ¯ ve´eg ili jednakog broju 4. Za dogadaje A i B: ¯ A− pojavljivanje neparnog broja.. B− pojavljivanje broja 2. ¯ ¯ Primer 2. c 5) Suprotan dogadaj A za dogadaj A iz 4) je dogadaj . 6. 2. 5. Tada je A = {A1 . je dogadaj koji se ostvaruje taˇno onda kada se ¯ c bar jedan od dogadaj A i B ostvari. proizvod (ili presek) dogadaja A c ¯ ¯ i B. A3 } = {A4 . 6. ¯ Definicija 3. dogadaj A povlaˇi dogadaj B c ¯ ¯ c ¯ (ili dogadaj B sadrˇi dogadaj A). B− pojavljivanje broja ve´eg od 3. dogadaj AB je pojavljivanje jednog od brojeva 2. Za dogadaji A i B: ¯ A− pojavljivanje broja 5. u oznaci AB (ili A ∩ B). odnosno jednog od brojeva 4. B− pojavljivanje parnog broja. Za dogadaje A i B: ¯ A− pojavljivanje jednog od brojeva 1. A5 . Za sluˇajne dogadaje A i B. u oznaci A ⊂ B. ¯ Primer 3. Definicija 2. Definicija 1. c imamo da je A ⊂ B. A3 } ⊆ Ω . ako se pri ostvarivanju ¯ z ¯ dogadaja A ostvaruje i dogadaj B. Za sluˇajne dogadaje A i B.

3... tj. Za sluˇajne dogadaje A i B. dogadaj A\B je onaj dogadaj c ¯ ¯ ¯ koji se ostvaruje taˇno onda kada se dogadaj A ostvaruje.9. ¯ kaˇemo da ˇine potpun sistem dogadaja. A6 − pojavljivanje broja 6. dogadaj A\B je pojavljivanje jednog od brojeva 1.. 2. postoje potpuni sistemi dogad ¯aja koji ne moraju biti elementarni dogad ¯aji.. z c ¯ Pri bacanju kocke potpun sistem ˇine elementarni dogad c ¯aji A 1 − pojavljivanje broja 1. A2 − pojavljivanje broja 2.. B− pojavljivanje neparnog broja. Definicija 4. . A 1 + A2 + . An tada su oznake k=1 Ak i k=1 Ak redom. Za dogadaje A i B: ¯ A− pojavljivanje jednog od brojeva 1..njihov zbir je siguran dogadaj. 2.. Med ¯utim. ¯ Definicija 6. ¯aj c tada dogad A i B ˇine potpun sistem dogad ¯aji c ¯aja za jedno bacanje kocke. imamo da su dogadaji A i B disjunktni. ¯ Definicija 5.... pa ako se radi o dogad ¯ajima A1 . Primer 6.svaka dva dogadaja su medusobno disjunktna. . 6. A2 . Ako je dogad A− pojavljivanje broja koji je manji ili jednak ¯aj broju 2. Za dogadaje A i B: ¯ A− pojavljivanje parnog broja. Za sluˇajne dogadaje A i B kaˇemo da su nesaglasni (ili disc ¯ z junktni) ako je AB = ∅ (ili A ∩ B = ∅). A2 . Algebra dogad ¯aja n n 97 Sliˇno definiˇemo zbir i proizvod za viˇe od dva sluˇajna dogad c s s c ¯aja. a dogad B− pojavljivanje broja koji je ve´i ili jednak broju 3. . An koji su takvi da: ¯ .1. B− pojavljivanje broja koji je deljiv sa 3. . + An = Ω. ¯ ¯ . Primer 5. a dogadaj B ne c ¯ ¯ ostvaruje. Za dogadaje A1 .

pri ¯aj kome se ostvaruje dogad A. naziva se povoljan.relativna frekvencija w(A) = 3 1 = = 0. w(A). istorijski se susre´emo sa slede´im definicijama: c c c 1) Statistiˇka definicija verovatno´a: Neka je u eksperimentu dat sluˇajan c c c dogad A. a m povoljnih ishoda za dogad A. c c z c Kra´e zapisujemo sa: c P (A) = lim wn (A). c . kada broj n teˇi beskonaˇnosti. U 12 bacanja kocke broj 2 se pojavio 3 puta. ¯aj Neka ima n elementarnih dogad ¯aja u eksperimentu. 2) Klasiˇna (ili Laplasova) definicija verovatno´a (istorijski se prva poc c javila 1812): Ova definicija odnosi se samo na eksperimente ˇiji je c prostor elementarnih dogad ¯aja (mogu´ih ishoda) konaˇan.98 Glava 9.broj m nazivamo frekvencijom. u oznaci. Za dogad A svaki ishod. tj. Pre aksiomatskog uvod ¯enja funkcije verovatno´a.2 Definicija verovatno´a i osnovne osobine c Oznaˇimo verovatno´u dogad c c ¯aja A sa P (A).frekvencija m(A) = 3. Tada je: . Verovatno´e c 9. n Primer 7. 12 4 Verovatno´a dogad c ¯aja A statistiˇki definiˇemo kao broj kome teˇi relac s z tivna frekvencija dogad ¯aja A kada se broj ponavljanja uoˇenog ekspec rimenta n neograniˇeno pove´ava. u oznaci. 25. n→∞ gde je wn (A) relativna frekvencija dogad ¯aja A u prvih n ponavljanja eksperimenta. tada: ¯aj . Tada je ¯aj P (A) = m n ili reˇima: verovatno´a dogad c c ¯aja A jednaka je koliˇniku broja poc voljnih i broja mogu´ih ishoda. m(A) m .broj nazivamo relativnom frekvencijom. Ako se u n ∈ N ponavljanja navedenog eksperimenta do¯aj gad A dogodio m puta. a elemec c ntarni dogad ¯aji su jednako verovatni. .

B ∈ F ⇒ A + B ∈ F . pa je P (A) = m 1 = = 0. . . . P (A) = n 6 3) Geometrijska definicija verovatno´a: Verovatno´a pretstavlja koliˇnik c c c povrˇina (zapremina ili duˇina) povoljnih i mogu´ih ishoda. tj. c s ¯aja kao funkciju sa sledeVerovatno´e aksiomatski definiˇemo na polju dogad ´im osobinama: c Definicija 8. . Skup (kolekciju) dogadaja F vezanih za eksperiment nazi¯ vamo poljem dogadaja ako vaˇi: ¯ z 1) Ω ∈ F . . 3) A.9.2. 2) A ∈ F ⇒ A ∈ F . n 6 b) Povoljni ishodi su da je pao broj 3. 4. . A2 . 3) aditivnost: ako su A1 . . s z c Definicija 7. Eksperiment je jedno bacanje kocke. . 5 ili 6. 2) normiranost: P (Ω) = 1. tada je P i Ai = i P (Ai ) . b) A− pao je broj ve´i od 2. Kolika je verovatno´a c dogadaja A ako je: ¯ a) A− pao je broj 4. m = 1. po parovima disjunktni dogadaji (A i ∩ ¯ Aj = ∅ za i = j) iz polja F . Definicija verovatno´a i osnovne osobine c 99 Primer 8. 1666 .. c Reˇenje: Za dati eksperiment imamo n = 6 mogu´ih ishoda. pa je m 4 = = 0.. 6666 . s c a) Povoljnih ishoda imamo samo jedan. Verovatno´a P () je funkcija koja dogadaje iz polja F prec ¯ slikava na realne brojeve i ima slede´e osobine: c 1) nenegativnost: (∀A ∈ F )(P (A) ≥ 0). Tada je m = 4.

4) A ⊆ B ⇒ P (A) ≤ P (B). . 2) P (∅) = 0. c 5) Ako u prethodnom stavu biramo B = Ω na osnovu normiranosti verovatno´e sledi tvrd c ¯enje. tj. Poˇto su dogad s ¯aji A i B\A disjunktni na osnovu aditivnosti verovatno´e imamo P (B) = c P (A) + P (B\A). 3) Ako je A ⊆ B. P (B\A) = P (B) − P (A). tada je P (B\A) = P (B) − P (A). c c Teorema 1. B ∈ F . Neka su dogadaji A.100 Glava 9. P (A) = 1 − P (A). 5) P (A) ≤ 1. Na osnovu poslednje dve jednaˇine eliminacijom P (AB) dobijamo c P (A + B) = P (A) + P (B) − P (AB) . 6) P (A + B) = P (A) + P (B) − P (AB). ¯aji A i AB kao 6) Kako je A + B = A + AB i B = AB + AB. Verovatno´e c Osnovne osobine verovatno´e navedene su u slede´oj teoremi. P (B) = P (AB) + P (AB) . 3) A ⊆ B ⇒ P (B\A) = P (B) − P (A). i dogad i dogad AB i AB su disjunktni. tj. 4) Dokaz sledi na osnovu prethodnog stava i nenegativnosti verovatno´e. Tada je: ¯ 1) P (A) = 1 − P (A). Dokaz: 1) Na osnovu definicije suprotnog dogad ¯aja Ω = A + A . 2) Ako u prethodno dokazanom stavu uzmemo da je A = Ω imamo P (Ω) = P (∅) = 1 − P (Ω) = 1 − 1 = 0 . normiranosti i aditivnosti verovatno´e imamo da je c 1 = P (Ω) = P (A + A) = P (A) + P (A) . na osnovu aditivnosti verovatno´e ¯aji c imamo da je P (A + B) = P (A) + P (AB).

n 36 4 . (2. 2). 4). (4. Na 36 6 kraju. (4. (4. (4. B ∈ Ω i P (A) > 0. 4). a broj mogu´ih s c c 3 1 ishoda je 6. Eksperiment se sastoji u bacanju kocke dva puta. imamo da je P (A) = = .3. P (B|A) = P (A) Primer 9.3 Uslovne verovatno´e i nezavisnost dogad c ¯aja Definicija 9. (6. pod uslovom da se realizovao dogadaj A. (6. pa je njihov broj 6. Povoljni ishodi su c (2. Da bi smo izraˇunali c c c traˇenu verovatno´u izraˇunajmo najpre verovatno´e dogad z c c c ¯aja AB i A. 1 P (A) 6 3 2 2) Mogu´ih ishoda ima 6 · 6 = 36 . imamo da je 1 P (AB) 2 1 P (B|A) = = 6 = = . Tada je P (B) = m 9 1 = = . (2. 2). 6). 4). Odatle imamo da je P (AB) = = . Uslovna verovatno´a dogadaja c ¯ B. ¯ 2) ne uzimaju´i u obzir realizaciju dogadaja A. (6. Izraˇunati verovatno´u dogadaja B: c c ¯ 1) pod uslovom da se realizovao dogadaj A. c B− u oba bacanja je pao paran broj. 2). 2). 6 1 (6. (6. 6). Uslovne verovatno´e i nezavisnost dogad c ¯aja 101 9. 6). Dogadaji A i ¯ B dati su na slede´i naˇin: c c A− u prvom bacanju je pao broj ve´i od tri. Mogu´ih ishoda za dogad c ¯aj 6 2 AB ima 6 · 6 = 36 . 2). 4). Neka su A. 5 i 6). definiˇe se na ¯ s slede´i naˇin: c c P (AB) . Povoljni ishodi su (4. 6). c ¯ Reˇenje: s 1) Potrebno je izraˇunati verovatno´u P (B|A). Poˇto imamo tri broja ve´a od broja tri (4. u oznaci P (B|A). (4. 6) i ima ih 9. 4).9. (6.

52 Poˇto je P (AB) = P (A) · P (B). U suprotnom. ¯ z Primer 10. 13 karata sa znakom s s s ”srce” i jednog ”kralja srce”. P (B|A) = P (B) . 52 4 P (AB) = 1 . Ako su navedene verovatno´e iste P (B|A) = P (B) prirodno je re´i da c c dogad B ne zavisi od dogad ¯aj ¯aja A. pod uslovom da se ispuni dogad A i verovatno´a dogad ¯aj c ¯aja B (ne vode´i c raˇuna o dogad c ¯aju A) nisu iste. Verovatno´e c Iz definicije 9 sledi tvrd ¯enje poznato pod nazivom proizvod verovatno´a c zavisnih dogadaja. s ¯aji . a koje glasi: ¯ P (AB) = P (A)P (B|A) = P (B)P (A|B) . Iz navedenog zakljuˇujemo da verovatno´a dogad c c ¯aja B zavisi od dogad ¯aja A. Dogadaji A i B su nezavisni ako vaˇi ¯ z P (AB) = P (A) · P (B) . c s Neka je dogadaj: ¯ A− izvuˇena karta je ”kralj”. c B− izvuˇena karta je ”srce”. za dogadaje kaˇemo da su zavisni. 52 13 P (B) = 13 1 = . c Da li su dogadaji A i B nezavisni? ¯ Reˇenje: Poˇto u ˇpilu od 52 karte imamo 4 ”kralja”. dogad A i B su nezavisni. gde je P (A1 A2 · · · An−1 ) > 0 . Videli smo da verovatno´a dogad c ¯aja B. Vratimo se na prethodni primer. Sliˇno definiˇemo nezavisnost dogad c s ¯aja A od dogad ¯aja B: P (A|B) = P (A). Eksperiment se sastoji u izvlaˇenju karte iz ˇpila od 52 karte. tj.102 Glava 9. imamo da je: P (A) = 1 4 = . Na osnovu navedenog razmatranja i definicije uslovne verovatno´e sledi defic nicija nezavisnih dogad ¯aja: Definicija 10. Indukcijom po n mogu´e je dokazati i opˇtije tvrd c s ¯enje: P (A1 A2 · · · An ) = P (A1 )P (A2 |A1 )P (A3 |A1 A2 ) · · · P (An |A1 A2 · · · An−1 ) .

.. Poˇto je P (Ai ) > 0. . Formula totalne verovatno´e c 103 9. Verovatno´a da ´e se na kompjuteru I narezati neispravan CD je 0.. na kompjuteru II narezano je 45 CD-a. B− narezan je jedan neispravan CD na jednom od tri kompjutera. Primer 11.. Na osnovu poslednje dve jednaˇine sledi tvrd c ¯enje teoreme. . . i = 1.. A2 .. 2. na kompjuteru c c II je 0. A3 − na kompjuteru III narezan je jedan CD... a na kompjuteru III narezano je 30 CD-a.. imamo da je s P (Ai B) = P (Ai )P (B|Ai ).9. 2 i na kompjuteru III je 0. Dokaz: Kako dogad A1 .. 2.4 Formula totalne verovatno´e c Teorema koju ´emo navesti poznata je pod nazivom formula totalne c verovatno´e: c Teorema 2. . n. . 4. A2 . Na kompjuteru I narezano je 15 CD-a. A2 − na kompjuteru II narezan je jedan CD.. Kolika je verovatno´a da se nareˇe c z na sluˇajan naˇin na jedan od ova tri kompjutera jedan CD i da on bude c c neispravan? Reˇenje: Oznaˇimo dogad s c ¯aje A1 − na kompjuteru I narezan je jedan CD. i = 1..4. An ˇine potpun sistem dogadaja i ¯ c ¯ neka je P (Ai ) > 0. 2. i = 1. Za svaki dogadaj B ∈ F vaˇi ¯ z n P (B) = i=1 P (Ai ) · P (B|Ai ) .. An ˇine potpun sistem dogad ¯aji c ¯aja imamo n da je B = i=1 Ai B i dogad Ai B su med ¯aji ¯usobno disjunktni. Tada je n P (B) = i=1 P (Ai B) . Neka dogadaji A1 . n. .. 1.. n.

Ako je narezan jedan neispravan CD na navedena tri raˇunara. i = 1. n . 2. 2... Neka je takode i B ⊂ Ω. 6 2 3 60 4 Pod uslovima iz prethodne teoreme moˇemo postaviti i pitanje: kolika z je verovatno´a realizacije dogad c ¯aja A i pod uslovom da se realizuje dogad ¯aj B. n. 1 + · 0. 90 6 Glava 9. An ˇine potpun sistem dogadaja i ¯ neka je P (Ai ) > 0.104 Kako je P (A1 ) = 15 1 = . 4 = = = 0.. P (Ai )P (B|Ai ) i=1 je Dokaz: Na osnovu P (Ai B) = P (Ai )P (B|Ai ) = P (B)P (Ai |B) imamo da P (Ai |B) = P (Ai )P (B|Ai ) . A2 . a koja glasi: c ¯ Teorema 3. c Primer 12. P (B) > 0.. Neka dogadaji A1 . . koja je verovatno´a da je c c narezan na: 1) raˇunaru I ? c 2) raˇunaru II ? c 3) raˇunaru III ? c Reˇenje: Na osnovu Bajesove formule imamo: s . 90 3 na osnovu prethodne teoreme imamo da je P (B) = P (A1 ) · P (B|A1 ) + P (A2 ) · P (B|A2 ) + P (A3 ) · P (B|A3 ) = 1 1 1 15 1 · 0. 2 + · 0... 25 . . Odgovor na ovo pitanje daje teorema poznata pod nazivom Bajesova formula. Verovatno´e c P (A2 ) = 45 1 = . . ¯ Tada vaˇi z P (Ak |B) = P (Ak )P (B|Ak ) n . k = 1. Neka su dati uslovi kao u prethodnom primeru.... P (B) Tvrd ¯enje teoreme sledi na osnovu poslednje jednaˇine i formule totalne c verovatno´e. 90 2 P (A3 ) = 30 1 = .

B\A i izraˇunati verovatno´e traˇenih dogadaja. Novˇi´ se baca ˇetiri puta. = 6 = 60 = 1 1 15 P (Ai )P (B|Ai ) 4 4 1 1 · 0.5 Zadaci 1. A\B. Neka su dogadaji ¯ A− zbir dobijenih brojeva je deljiv sa 5. 4) nije pao ni jedan grb. c c c z ¯ 3. 1 1 5 P (Ai )P (B|Ai ) 4 4 2 1 · 0. 4. ¯ cc 2.5. Iz ˇpila od 52 karte izvlaˇi se karta i vra´a u ˇpil. 2 2 = 2 = 10 = . Ako je eksperiment jedno bacanje novˇi´a navesti elementarne dogadaje. AB. Na´i: A + B. Pokazati da je A\B = AB . 1 1 . 1 1 15 P (Ai )P (B|Ai ) 4 4 2) P (A2 |B) = P (A2 )P (B|A2 ) 3 i=1 3) P (A3 |B) = P (A3 )P (B|A3 ) 3 i=1 9. 2) bar tri grba. Odrediti verovatno´u da su cc c c 1) pala tri grba. Koliko iznosi verovatno´a da su izvuˇene od ˇetiri c c c c karte . cc ¯ Navesti elementarne dogadaje i za bacanje dva novˇi´a. 3) palo je jedno pismo.9. Zadaci P (A1 )P (B|A1 ) 3 i=1 105 1) P (A1 |B) = 1 1 · 0. 5. Ovaj postupak se s c c s ponavlja ˇetiri puta. Bacaju se dve kocke istovremeno. B− zbir dobijenih brojeva jednak je broju 9. 4 8 = 3 = 15 = .

Izvlaˇe se odjednom tri c kuglice. a drugi 0. 1 . 2. 4 i P (B) = 0. 42 iz Subotice i 47 iz Zrenjanina. a u drugoj 12 belih i 7 crvenih. a kolika da c je krenuo iz Sombora? . U Novi Sad dolaze 53 automobila iz Sombora. 7. Kolika je verovatno´a da se uzme bar c jedna bela kuglica? 10. 3) sve tri uzete kuglice bele. 6. koja je verovatno´a da je on krenuo iz Zrenjanina. Kolika je verovatno´a da jedan sluˇajno c c izabran automobil koji je krenuo ka Novom Sadu ima kvar? Ako je automobil imao kvar. 9. Na´i: P (A). iz c Subotice 0.106 1) bar dve ”dame”? 2) tri crvene ”dame”? 3) jedna ”dama srce” ? Glava 9. U prvoj se nalazi 9 belih i 5 crvenih. P (B|A) = 0. Kolika je verovatno´a da meta bude pogodena bar jec ¯ dnom? 8. U kutiji se nalazi 12 belih i 4 crvene kuglice. Verovatno´a da prvi pogodi metu ¯ c je 0. Izraˇunati verovatno´u da su c c 1) sve tri uzete kuglice crvene. Dva strelca gadaju po jednom u metu. c P (AB) i P (B|A). 5 i iz Zrenjanina 0. Na sluˇajan naˇin se bira jedna c c kutija i iz nje se uzimaju dve kuglice. U dve kutije se nalaze bele i crvene kuglice. Verovatno´a da se pokvari automobil iz Sombora je 0. 7. 35 . 2) uzete dve bele i jedna crvena. 6 . Verovatno´e c 4) tri ”dame” i jedan ”kralj”? 5) ˇetiri ”asa”? c 6. Neka je P (A|B) = 0.

dok danas izuˇava apstraktne objekte. Pored svih dobrih strana ovog dela. odnosno. oblika i veliˇina s c z c predmeta realnog sveta. 1) Reˇ geometrija znaˇi zemljomerstvo. Pored njih. a nastala je u Egiptu zbog neoc c phodnosti merenja imanja i oznaˇavanja med posle poplava Nila. koje predstavljaju vrhunac deduktivnog c metoda i daju najve´i doprinos razvoju geometrije. godina pre n. Osvrnimo c se ukratko na istorijski razvoj geometrije. Gec ¯a ometrija se u proˇlosti bavila izuˇavanjem poloˇaja.Glava 10 Geometrija 10. veliki doprinos razvoju geometrije tog doba dali su Platon i Aristotel koji daju prve nagoveˇtaje aksiomatskog zasnivanja ges ometrije. U c poˇetku se do opˇtih osobina dolazilo na osnovu nekoliko eksperic s menata. posmatranjem i intuicijom.e. uglavnom zaslugama Talesa i Pitagore.e. induktivnom metodom (nepotpunom indukcijom). uoˇeni su c slede´i nedostaci: c 107 . U ovom periodu induktivni metod zamenjen je deduktivnim i pristupa se sistematskom izlaganju ˇinjenica. U ovim knjigama c Euklid iznosi stavove koji su jako bliski danaˇnjem aksiomatskom zas snivanju geometrije. 2) U V I veku pre n. Navedeni metod bio je pogodan samo za neke prostije figure. Grci su preuzeli od Egip´ana i Vavilonaca vode´u c c ulogu u razvoju geometrije. saˇinjeno od 13 knjiga. Euklid je objavio svoje kapitalno delo Elementi.1 Razvoj geometrije Geometrija je jedna od najstarijih matematiˇkih disciplina. c 3) Oko 300.

pripada (”se sadrˇi”). Da taˇka A pripada pravoj q (prava q sadrˇi z c z taˇku A) oznaˇavamo A ∈ q. .108 Glava 10.prava (oznaˇavamo ih malim slovima a.. c c a osnovne relacije predstaljaju relacije: . β.2 Osnove Hilbertovog sistema aksioma U daljem tekstu izloˇi´emo aksiome Euklidske geometrije. c . . 10. B. ... 5) U prvoj polovini XV II Dekart razvija analitiˇku geometriju. c 6) U XV III dolazi do otkri´a diferencijalne geometriju. .e. C. c c . uvodi se ravna i sferna trigonometrija.paralelno. . c 4) U I i II veku pre n.taˇka (oznaˇavamo ih velikim slovima A.izmedu. bazirane na zc Hilbertovom sistemu aksioma.). c. γ.ravan (oznaˇavamo ih malim grˇkim slovima α. .). Sistem aksioma predstavljen je u pet grupa aksioma: I aksiome veze (ili pripadnosti ili incidentnosti). ¯ .. II aksiome rasporeda.).. b. s .podudarno. c 7) U prvoj polovini XIX veka Lobaˇevski uvodi neeuklidsku geometriju. Geometrija . U Hilbertovom sistemu aksioma osnovni pojmovi su: .aksiome Euklidovog sistema nisu med ¯usobno nezavisne.definiˇu se osnovni pojmovi. c c .prilikom dokazivanja tvrd ¯enja Euklid se ˇesto oslanjao na slike i c time ˇinio dokaz nekorektnim.. c 8) Krajem XIX Hilbert je dao sistematizaciju geometrije u delu Osnovi geometrije.

¯u c pravih i ravni. Ako dve razliˇite taˇke neke prave pripadaju jednoj ravni. Svaka ravan sadrˇi najmanje tri nekolinearne taˇke. Postoje ˇetiri nekomplanarne taˇke. s c c c Aksioma I 7. z Aksioma I 5. .2. Tri ili viˇe taˇaka su kolinearne ako postoji prava koja ih s c sadrˇi (taˇke pripadaju istoj pravoj). V aksioma paralelnosti. c c 10. prava pripada ravni). tada one imaju nac c jmanje joˇ jednu zajedniˇku taˇku (tj. z c Aksioma I 4. Teorema 1. c s c c Dokaz: Pretpostavimo suprotno. IV aksiome neprekidnosti. Skup svih taˇaka nazivamo prostor i oznaˇavamo ga sa E 3 . z c ˇ Definicija 3. 109 Definicija 1. pa je p = q. ˇto je kontradikcija sa z s polaznom pretpostavkom.1 Aksiome veze Definicija 2. Ako dve ravni imaju zajedniˇku taˇku. dve razliˇite prave p i q imaju bar dve c zajedniˇke razliˇite taˇke A i B. Dve razliˇite prave imaju najviˇe jednu zajedniˇku taˇku.10. c c Navedenim aksiomama su potpuno odred ¯eni svi odnosi izmed taˇaka. Za svake dve razliˇite taˇke postoji jedna i samo jedna prava c c koja ih sadrˇi. z c c Aksiome veze ˇine grupu od 7 aksioma: Aksioma I 1. z c c Aksioma I 2. Svaka prava sadrˇi najmanje dve razliˇite taˇke. Cetiri ili viˇe taˇaka su komplanarne ako postoji ravan koja s c ih sadrˇi (taˇke pripadaju istoj ravni). z Aksioma I 3. Aksioma I 6. Osnove Hilbertovog sistema aksioma III aksiome podudarnosti.2. Na osnovu aksiome I 2 taˇke A i B odred c c c c ¯uju jednu i samo jednu pravu koja ih sadrˇi. Za svake tri nekolinearne taˇke postoji jedna i samo jedna c ravan koja ih sadrˇi. imaju zajedniˇku pravu). c c c onda sve taˇke te prave pripadaju toj ravni (tj.

pa prema aksiomi I 4 postoji jedna i samo jedna ravan c α koja ih sadrˇi. onda ´emo pravu q ˇesto c c c c oznaˇavati i sa p(AB). takva da je A − B − C . Neka su A.2 Aksiome rasporeda Aksiomama rasporeda bliˇe su utvrd z ¯ene osobine relacije ”izmed za tri ¯u” kolinearne taˇke. sem taˇke A. npr. c Tada nije A − C − B . Neka su A. Prema aksiomi I z 5 sledi da i prava p pripada ravni α. ¯ Dokaz: Neka se prave p i q seku u taˇki A. Prema tome B i C pripadaju ravni α. Prema aksiomi I 1 na pravoj c p. c Tada je C − B − A . Teorema 3. Dve prave koje se seku odreduju jednu i samo jednu ravan. B i C tri kolinearne taˇke za koje je A − B − C . 10. Ukoliko je taˇka B izmed taˇaka A i C to ´emo oznaˇavati c c ¯u c c c sa A − B − C . Analogno c s c c vaˇi i za pravu q. c . c c Aksioma II 2. a prema aksiomi I 5 prave p i q z pripadaju ravni α. Prema aksiomi I c 1 na pravoj p postoje dve razliˇite taˇke. Tada postoji c c taˇka C ∈ p.110 Glava 10. Aksioma II 4. postoji bar joˇ jedna taˇka. c c Ako na pravoj q postoje razliˇite taˇke A i B. Aksiome rasporeda ˇine grupu od 6 aksioma: c Aksioma II 1. Prava i taˇka van date prave odreduju jednu i samo jednu rac ¯ van. Jedinstvenost ravni α sledi na osnovu aksiome I 4. B i C tri c c nekolinearne taˇke. te prema aksiomi I 4 postoji z c jedna i samo jedna ravan α koja ih sadrˇi. Tada su A. Aksioma II 3. Dokaz: Neka je p prava i A taˇka koja joj ne pripada. To znaˇi da ove dve prave odred c ¯uju ravan α. B i C. Neka su A i B dve razliˇite taˇke prave p. na primer taˇka B.2. Ove tri taˇke su nekolinearne. B i C tri kolinearne taˇke za koje je A − B − C . c Tada su svake dve od navedenih taˇaka razliˇite. B i C tri kolinearne taˇke za koje je A − B − C . c Teorema 2. Geometrija Definicija 4. u oznaci p ∩ q = A. Za dve prave p i q kaˇe se da se seku ako imaju samo jednu z zajedniˇku taˇku A. Neka su A.

c c Teorema 4. takve da je c c A − B − C . B i C tri razliˇite taˇke prave p. Svaka duˇ sadrˇi bar jednu unutraˇnju taˇku. s c z Definicija 6. (Paˇova aksioma) Neka su A. B i C. Neka su A. z c c c Tada prava p seˇe pravu p(BC) u taˇki G tako da je B − G − C ili seˇe c c c pravu p(AB) u taˇki F tako da je A − F − B . tako da c ¯ c ne sadrˇi taˇku B i seˇe pravu p(AC) u taˇki D tako da je A − D − C . c c Teorema 5. z z s c Na osnovu navedene teoreme mogu´e je pokazati da postoji beskonaˇno c c mnogo unutraˇnjih taˇaka svake duˇi. Taˇke A i B ¯ z c nazivamo krajevi. Neka su A. A − C − B. A − C − B ili C − A − B . Za dve razliˇite taˇke A i B. Tada kaˇemo da su taˇke A i C prave p sa raznih strana u z c odnosu na taˇku B. c s c z Na osnovu aksioma II 4 i II 6 mogu´e je dokazati slede´u teoremu.10. II 2 i II 3 mogu´e je dokazati slede´u teoremu. a ostale taˇke unutraˇnje taˇke duˇi. Na osnovu aksioma II 5. u oznaci AB. a da su taˇke B i C prave p sa iste strane u odnosu na c c taˇku A (ili da su taˇke A i B prave p sa iste strane u odnosu na taˇku C). Osnove Hilbertovog sistema aksioma 111 Aksioma II 5. Tada vaˇi jedna i samo c z jedna od tri relacije: A − B − C. Neka su A. c c c . c C D A F G p B p' Slika 1. ili C − A − B . B i C tri kolinearne taˇke. Definicija 5. Aksioma II 6. u oznaci AB . B i C tri kolinearne taˇke. skup navedenih taˇaka i taˇaka c c c c prave p(AB) izmedu A i B nazivamo duˇ. c z Definicija 7.2. Duˇ AB kod koje je odredeno da je A poˇetna i B krajnja z ¯ c − − → taˇka nazivamo orjentisana duˇ. Tada vaˇi bar jedna c z od tri relacije: A − B − C. B i C tri nekolinearne s taˇke i p prava koja pripada ravni odredenoj taˇkama A.

a poluprave Op i Oq kraci c ugla. Ako postoji jedna zajedniˇka z c c c taˇka kaˇemo da su taˇke A i B ravni α sa raznih strane prave p. Na osnovu teoreme 2 mogu´e je dokazati slede´u teoremu. Geometrija Definicija 8. onda ∠pOq nazivamo pun ugao. c c Definicija 9. c z c c c Definicija 10. Tada kaˇemo da su taˇke A i B ravni α sa iste strane prave p ukoliko z c duˇ AB nema zajedniˇkih taˇaka sa pravom p. 1 Terminologija je prilagod ¯ena aktuelnim sadrˇajima u osnovnoj ˇkoli. onda ∠pOq nazivamo nula ugao. u oznaci pα . u oznaci ∠pOq. a poluprac c c c ve Op i Oq kraci ugaone linije. u oznaci Op. c c Teorema 6. ¯ Definicija 14. Ugao. je unija dve poluprave Op i Oq sa zajedniˇkom poˇetnom taˇkom O. Definicija 12. Taˇku O nazivamo teme. prava u ravni dve poluravni. Definicija 11. Skup taˇaka c c prave p odreden taˇkom O i svim taˇkama prave p sa iste strane taˇke O ¯ c c c nazivamo poluprava. Poluravan sa graniˇnom pravom p ravni α je skup svih taˇaka prave p i svih taˇaka ravni α koje su sa iste strane prave p. Neka je data prava p i taˇka O koja joj pripada. u oznaci pOq. Tada ako je: 1) Op = Oq onda ∠pOq nazivamo opruˇen ugao. c Taˇka na pravoj odred c ¯uje dve poluprave. Taˇku O nazivamo poˇetak poluprave. z 2) Op = Oq a) i ugaona oblast je prazan skup. (Ugaona linija pOq odreduje dva ugla). z s . Neka kraci ∠pOq pripadaju istoj pravoj.112 Glava 10. Neka prava p i taˇke A i B pripadaju c ravni α. Definicija 13. b) i ugaona oblast je skup svih taˇaka ravni koje ne pripadaju toj c ugaonoj liniji. Taˇku O nazivamo teme. Ugaona linija pOq deli ravan kojoj pripada na dva dela koje nazivamo ugaone oblasti. je unija ugaone linije pOq i jedne njene ugaone oblasti. a ravan u prostoru dva poluprostora. Neka je data ravan α. Ugaona linija1 . Ugaona linija pripada jednoj i samo jednoj ravni.

.ako je ve´i od svog uporednog ugla. Osnove Hilbertovog sistema aksioma 113 Definicija 15.. a duˇi A1 A2 .A2 . . Ugao nazivamo: 1) prav .. . An konaˇan skup taˇaka iste ravni gde nikoje tri taˇke nisu kolinearne. c z An−1 An su stranice mnogougla (slika 3). Navedene susedne z uglove nazivamo uporednim ako kraci Op i Or pripadaju istoj pravoj i pri tome Op = Or (slika 2).. Uniju duˇi A 1 A2 . An su temena.. Definicija 16.ako je manji od svog uporednog ugla. Ako je 1) A1 = An izlomljena linija je otvorena..ako je jednak svom uporednom uglu.. A2 . A2 A3 . Za n ≥ 3 neka je A1 .. s 3) tup . Za ∠pOq i ∠qOr kaˇemo da su susedni. 2) A1 = An izlomljena linija je zatvorena i naziva se mnogougaona linija ili mnogougao. 2) oˇtar . q p O r Slika 2. s s An-1 A3 An = A1 A2 Slika 3. unutraˇnju i spoljaˇnju. A2 A3 ... Mnogougao deli ravan kojoj pripada na dve oblasti.10. c z An−1 An nazivamo izlomljena linija..2. c c c Definicija 17... . Taˇke A1 . .

tada je AB ∼ A B .zmatrali su redom: Euklid. c Teorema 7. takve da je AB ∼ A B . c = Aksioma III 6. z s = z kaˇemo da su one jednake. c s z = Definicija 21. Neka su A i B razliˇite taˇke i C poˇetna taˇka poluprave c c c c Cp. Veronez. B i C tri nekolinearne taˇke i neka su A i B c dve taˇke graniˇne prave p poluravni pα.114 Glava 10. koja se odnosi na dve duˇi. relaciju ”podudarno”. Tada je AD ∼ A D . pri c z c z ∼ A C i BC ∼ B C . tada je C = D. = Aksioma III 2. AB ∼ BA = ∼ Aksioma III 3. to piˇemo AB ∼ CD . z ra. Ako taˇka C pripada duˇi AB i taˇka C duˇi A B . tada je CD = EF .3 Aksiome podudarnosti Istorijski gledano. . Mnogougaona povrˇ je unija svih taˇaka mnogougla i njes c gove unutraˇnje oblasti. Na skupu duˇi relacija podudarnosti je relacija ekvivalencije. s 10. = = Aksioma III 4.ako nikoje dve stranice nemaju zajedniˇkih taˇaka. c c = ∼ B C . ˇemu je AC = c = = Aksioma III 5. Ako je AB ∼ CD i A = B. Borsuka i s ˇ Smieleve. CA ∼ C A i BD ∼ B D . Geometrija Definicija 18. Taˇke B i C su jednako udaljene od taˇke A ako je AB ∼ c c = AC. Tada na polupravoj Cp postoji taˇka D takva da AB ∼ CD. c 2) sloˇen . z Definicija 20. Peano. Aksiome podudarnosti daju osobine relacije podudarno i one ˇine grupu od 7 aksioma: c Aksioma III 1.2. a D i D taˇke polupravih BC i B C takve da je: AB ∼ A B . BC = = = = Elementarno se dokazuje slede´a teorema. osim ˇto c c s susedne stranice imaju zajedniˇka temena. Hilbert. Paˇ.u suprotnom. z Definicija 19. Neka su A. B i C dve trojke nekolinearnih taˇaka redom. Mnogougao je: 1) prost . Neka su A. Taˇka S je srediˇte duˇi AB ako je S ∈ AB i AS ∼ BS. Tada u c c = poluravni pα postoji jedna i samo jedna taˇka C takva da je AC ∼ A C i c = ∼BC. B i C i A . Ako su duˇi AB i CD u relaciji podudarno. BC = Aksioma III 7. Ako je AB ∼ CD i AB ∼ EF.

poznata z c i kao peti Euklidov postulat..10.2. c Aksioma IV 1.. potrebno je uvesti joˇ jednu aksiomu c s na osnovu koje bi ovo bilo mogu´e.. A2 B2 . (Kantorova) Neka je na bilo kojoj pravoj p dat beskonaˇan niz duˇi A1 B1 .. . c z 2) ne postoji duˇ koja leˇi unutar svih duˇi datog niza.2. . z z Potrebno je utvrditi i obrnuto . 2) CD ∼ AA1 ∼ A1 A2 ∼ . z z z Tada na pravoj p postoji taˇka C koja pripada svim duˇima toga niza.5 Aksioma paralelnosti Euklidska geometrija je geometrija u kojoj vaˇi slede´a aksioma. c z 10.2.. Aksioma IV 2. poznatoj kao Arhimedova aksioma. U ravni α odredenoj pravom p i taˇkom A ∈ p postoji jedna ¯ c i samo jedna prava q koja sadrˇi taˇku A i nema zajedniˇkih taˇaka sa z c c c pravom p. = = = = 3) B ∈ An−1 An i B = An−1 .). do sad navedene aksiome nisu dovoljne.An−2 − An−1 − An . ..4 Aksiome neprekidnosti Na osnovu prethodno navedenih aksioma mi smo u mogu´nosti da utvrdic mo da li postoji jednakost dve duˇi. Definicija 22. Prave p i q su paralelne. . Da bismo mogli ustanoviti proces z merenja duˇi. koja omogu´ava da se za c svaku duˇ samo na jedan naˇin odredi neki pozitivan broj koji nazivamo z c duˇinom duˇi. takvih da c z 1) svaka slede´a leˇi unutar prethodne (A n+1 Bn+1 ⊂ An Bn . A3 . Na bazi prve ˇetiri grupe aksioma (apsolutna geometrija) i drugaˇijim intec c rpretacijama navedene aksiome izgrad ¯uju se tzv.. ∼ An−1 An . Merenje duˇi zasniva z z se na aksiomi. n = 1.. A1 − A2 − A3 . ako je p = q ili p i .. c c q . A2 . Tada z na polupravoj AB postoji konaˇan broj taˇaka A 1 . neeuklidske geometrije.postojanje duˇi ˇija je duˇina jednaka unaz c z pred datom pozitivnom broju.. Aksioma V 1. u oznaci p q pripadaju istoj ravni i nemaju zajedniˇkih taˇaka.. An takvih da je c c 1) A − A1 − A2 .. (Arhimedova) Neka su AB i CD proizvoljne duˇi. Znaˇi. Osnove Hilbertovog sistema aksioma 115 10. 2.

c Definicija 26. c c α . Definicija 24. Pre toga. relacija paralelnosti je relacija ekvivalencije. onda kaˇemo da je taˇka c z c C invarijantna taˇka pri transformaciji ρ. Prava p je paralelna ravni α. Ako je pri tome ∠pSq prav ugao kaˇemo da je prava p simetrala z z duˇi AB . u oznaci α ili ako nemaju zajedniˇkih taˇaka. Ako je c (∀A. z Ako postoji taˇka C ∈ X takva da je ρ(C) = C. u oznaci p ili sa njom nema zajedniˇkih taˇaka. c c Teorema 9. ako joj pripada β . z Za navedene prave q i p kaˇemo da su normalne i to oznaˇavamo q⊥p .3 Geometrijske figure U daljem izlaganju neprazan skup taˇaka zva´emo geometrijska figura ili c c kra´e figura. Geometrija Definicija 23. z c Definicija 27 Neka je ρ bijektivno preslikavanje skupa taˇaka X na skup c taˇaka X . Dve prave su mimoilazne ako ne pripadaju istoj ravni.116 Glava 10. z . ako su jednake 10. Nije teˇko pokazati da izometrijska transformacija preslikava duˇ na podus z darnu duˇ i ugao na podudaran ugao. Neka se prave p(AB) = q i p seku u taˇki S koja je srediˇte c s duˇi AB . navodimo sc slede´u definiciju. Na osnovu aksiome paralelnosti mogu´e je dokazati slede´u teoremu. = tada kaˇemo da je ρ izometrijska transformacija. U ovoj glavi ´emo na osnovu aksioma podudarnosti i definicije c c izometrijske transformacije definisati relaciju podudarnosti figura. Na skupu pravih. Pored toga naveˇ´emo i neke figure u ravni i u prostoru. c c Definicija 25 Dve ravni α i β su paralelne. B ∈ X)(AB ∼ ρ(A)ρ(B) ). c Definicija 28 Za geometrijske figure F 1 i F2 kaˇemo da su podudarne ako z postoji izometrijska tranformacija ρ takva da je ρ(F 1 ) = F2 . Teorema 8. Dve razliˇite paralelne prave odreduju jednu i samo jednu rac ¯ van.

Kod jednakostraniˇnog trougla c jednake stranice nazivamo kraci. 2) oˇtrougle (svi uglovi oˇtri). uglova i temena trougla. Dva trougla su podudarna ako su dve stranice i njima zahva´en ugao c jednog trougla podudarni odgovaraju´im dvema stranicama i odgovaraju´em c c uglu drugog trougla. Kod pravouglog trougla stranice koje obrazuju prav ugao nazivamo kraci.10. ˇetvorougao i krug c Definicija 29.3. Na slici 4 navedeno je standardno obeleˇavanje stranica.1 Trougao. z Na osnovu veliˇine stranica trouglove delimo na: c c 1) jednakostraniˇne (jednake sve tri stranice). Trougao je mnogougao sa tri stranice. c c dok na osnovu veliˇine uglova na: c 1) pravougle (jedan ugao je prav). Geometrijske figure 117 10. Stav 1. Navodimo sada ˇetiri stava o podudarnosti trouglova koji imaju veliku c primenu u geometriji. . dok preostalu tre´u stranicu nazivamo osc nova. Osnovni elementi trougla su stranice i uglovi. 3) raznostraniˇne (sve tri stranice razliˇite). C g b a A c b B a Slika 4.3. dok preostalu stranicu nazivamo hipotenuza. 2) jednakokrake (jednake dve stranice). s s 3) tupougle (jedan ugao tup).

2) trapez (jedan par paralelnih stranica). Vaˇi i obrnuc z c z to tvrdenje. c c Razlika ma koje dve stranice trougla manja je od tre´e stranice. Dva trougla su podudarna ako su sve tri stranice jednog trougla podudarne odgovaraju´im stranicama drugog trougla. . Takod i slede´e teoreme se ˇesto koriste u dokazima raznih tvrd ¯e c c ¯enja u geometriji.118 Glava 10. ¯ Teorema 11. Slika 5. c ˇ Definicija 30. c z Teorema 10. Geometrija Stav 2. c Stav 4. Zbir ma koje dve stranice trougla ve´i je od tre´e stranice. U trouglu naspram ve´e stranice leˇi ve´i ugao. Teorema 13. Dva trougla su podudarna ako su dve stranice i ugao naspram ve´e c od njih jednog trougla podudarne odgovaraju´im stranicama i odgovaraju´em c c uglu drugog trougla. Teorema 12. Dokaze ovih teorema ostavljamo ˇitaocu za veˇbu. Dva trougla su podudarna ako su jedna stranica i na njoj nalegla dva ugla jednog trougla podudarni odgovaraju´oj stranici i odgovaraju´im c c uglovima drugog trougla. Cetvorougao je mnogougao sa ˇetiri stranice. 3) trapezoid (bez paralelnih stranica). c Prema broju paralelnih stranica moˇemo izvrˇiti slede´u klasifikaciju z s c ˇetvorouglova (slika 5 sa leva na desno): c 1) paralelogram (dva para paralelnih stranica). Uglovi na osnovici jednakokrakog trougla su jednaki. Zbir tri unutraˇnja ugla trougla jednak je zbiru dva prava s ugla. Stav 3.

Tada: c c .10. D) seku pod pravim uglom i neka prava a i krug k(O. z 3) dijagonale se polove. Neka su date taˇka O i duˇ r ravni α. Neka su date tri med ¯usobno razliˇite taˇke A. c Taˇku O nazivamo centar. Definicija 32. r) imaju jednu zajedniˇku taˇku B . Pravougaonik je kvadrat ako i samo ako vaˇi: 1) dijagonale se seku pod pravim uglom (normalne su). Skup svih taˇaka A c z c ravni α takvih da je OA = r naziva se kruˇnica. a duˇ r polupreˇnik kruga. dok se skup taˇaka A ravni z c α takvih da je OA ≤ r naziva krug. Navedeni krug oznaˇavamo sa k(O. r A D B a Slika 6. B i C koje pripadaju c c kruˇnici (slika 6) i neka je taˇka C sa iste strane kao centar O u odnosu z c na pravu p(AB). c z c C O . Geometrijske figure Teorema 14. z Teorema 16. Paralelogram je kvadrat ako i samo ako su mu dijagonale jednake. Za svaki paralelogram vaˇi: z 1) naspramne stranice (uglovi) su jednake. Definicija 33. r). B) i p(O. Pravougaonik je paralelogram ˇiji su svi uglovi jednaki (prac vi uglovi). 119 2) zbir susednih uglova jednak je zbiru dva prava ugla (opruˇenom uglu). Neka se prave p(A.3. Kvadrat je pravougaonik ˇije su sve stranice jednake. 2) dijagonala deli ugao na dva jednaka ugla (dijagonala je simetrala ugla). Definicija 31. c Teorema 15.

2 Geometrijske figure u prostoru Ograniˇimo naredne definicije na konveksne figure u prostoru 2 . Centralni ugao je dva puta ve´i od odgovaraju´eg periferijskog c c ugla. 6) ∠ACB je periferijski ugao koji odgovara centralnom uglu ∠AOB . ¯ s Neka je ravan γ (slika 7) normalna na ivicu p diedra ∠αpβ . Diedar. 10. s Definicija 34. Diedarska s povrˇ deli prostor E3 na dva disjunktna dela koje nazivamo diedarske oblasti. r). 2 . Figura je konveksna ako za svake dve taˇke A i B koje pripadaju figuri duˇ AB cela c z pripada figuri.120 Glava 10.3. c 5) ∠AOB je centralni ugao koji odgovara tetivi AB. Teorema 17. r). u oznaci ∠αpβ. z 4) prava a je tangenta u taˇki B. c 2) AB je tetiva kruga k(O. Ugao diedra ∠αpβ je presek ravni γ i diedra ∠αpβ . c Unija dve poluravni α i β (strane dijedra) sa zajedniˇkom graniˇnom c c pravom p (ivica dijedra) naziva se diedarska povrˇ. g a p b Slika 7. Geometrija 1) p(AB) je seˇica kruga k(O. u oznaci αpβ. 3) duˇina ON je centralno rastojanje tetive AB. je unija diedarske povrˇi αpβ i s jedne od oblasti odredene tom povrˇi .

Rogalj je skup svih polupravih sa zajedniˇkom z c poˇetnom taˇkom S koje sadrˇe po jednu taˇku datog mnogougla. Definicija 36. Neka je A1 . c c z c 1) Taˇka S je vrh roglja. . c . . c 3) uglovi ∠A1 SA2 . 4) navedeni rogalj je n -tostrani rogalj. s Definicija 38. Pravilna prizma je prava prizma ˇija je osnova c pravilan mnogougao.10. A2 . c Definicija 39.. slika 9).3. Poliedar je unija mnogougaonih povrˇi koje potpuno ogranis ˇavaju deo prostora. SA2 .. ∠An SA1 su strane ili iviˇni uglovi roglja. sa tim delom prostora. Preostale c stranice se nazivaju boˇne stranice.. Dijagonalan presek prizme je presek prizme sa ravni koja sadrˇi dve nez susedne boˇne ivice prizme.. Za n = 3 imamo trostrani rogalj koji se naziva i triedar (slika 8).. Geometrijske figure 121 Definicija 35... . Pravilan poliedar je poliedar ˇije su stranice pravilne i poc dudarnee mnogougaone povrˇi. c S A1 A2 A3 Slika 8. Prizma je poliedar sa dve podudarne mnogougaone povrˇi s koje pripadaju razliˇitim paralelnim ravnima (osnove prizme). Prizma je prava ako su boˇne ivice normalne na osnovu (u c suprotnom je kosa. SAn su ivice roglja.. Definicija 37.. c 2) poluprave SA1 . ∠A2 SA3 . An mnogougao i S taˇka koja ne pripada c ravni u kojoj leˇi mnogougao.

c s Slika 10. dok se skup taˇaka A c prostora E3 takvih da je OA ≤ r naziva lopta.122 Glava 10. c z c . c Definicija 42. c Definicija 43. Definicija 45. Kocka je kvadar ˇije su sve strane kvadrati. Definicija 44. Geometrija Slika 9. a duˇ r polupreˇnik lopte. Valjkasta povrˇ je figura koja se dobija obrtanjem pravougas onika oko ose koja sadrˇi jednu njegovu stranicu. Valjak (slika 10) je figura z koja se dobija obrtanjem odgovaraju´e pravougaone povrˇi oko navedene ose. Skup svih taˇaka c z c A prostora E3 takvih da je OA = r naziva se sfera. Prava kruˇna konusna povrˇ je figura koja se dobija obrtaz s njem pravouglog trougla oko ose koja sadrˇi jednu njegovu katetu. Definicija 46. Paralelopiped je prizma ˇija je osnova paralelogram. Definicija 40. Piramida je poliedar ˇija je jedna strana (osnova) mnoc gougaona povrˇ. Neka su date taˇka O i duˇ r prostora E 3 . Prava z kupa je figura koja se dobija obrtanjem odgovaraju´e trougaone povrˇi oko c s navedene ose. Taˇku O nazivamo centar. Navedenu loptu oznaˇavamo c sa l(O. a ostale boˇne strane su trougaone povrˇi koje obrazuju s c s rogalj. c Definicija 41 Kvadar je pravi paralelopiped ˇija je osnova pravougaonik. r).

z pri ˇemu vaˇi: c z . Neka je svakom uglu pridruˇen nenegativan realan broj α . 10.4. Definicija 48.4. Slika 11.1 Merenje uglova Definicija 47. z tada je i γ = α + β . c z c 10. dok je lopta figura koja z z c se dobija obrtanjem kruga oko navedene ose. povrˇina i zapremina. r q O p Slika 12. Na slici 11 (sa leva na desno) date su kupa i lopta.4 Merenje u geometriji Najznaˇajnije geometrijske veliˇine su : duˇina. u oznaci ∠pOr = ∠pOq + ∠qOr . c c z s Merenje je postupak kojim se utvrd ¯uje koliko puta se jediniˇna veliˇina c c (veliˇina koja odgovara broju 1) sadrˇi u veliˇini koja se meri. Merenje u geometriji 123 Loptu je mogu´e definisati i kao obrtno telo: sfera je figura koja se dobija c obrtanjem kruˇnice oko ose koja sadrˇi njen preˇnik. Tada kaˇemo da je z ugao ∠pOr zbir uglova ∠pOq i ∠qOr . ∠qOr = β i ∠pOr = γ.10. Ako za bilo koja tri ugla α. β i γ vaˇi da je ∠pOq = α. Neka su ∠pOq i ∠qOr dva susedna ugla.

tada je d(A.2 Merenje duˇi z Definicija 50. 14. gde je π ≈ 3. z Jediniˇni ugao bira se tako da je pravom uglu pridruˇen broj 90 . tada se z uglu ∠pOq pridruˇuje broj α + β .4. 10. z Tada se kaˇe da je definisana mera na skupu uglova. z 5) nekonveksan ugao je ugao ve´i od 180 ◦ a manji od 360◦ . u upotrebi su i druge jedinice za merenje uglova. B) = d(C. B) i pri tome z z neka je: 1) za duˇ OE je d(O. Pored stepena. 2) jednakim uglovima pridruˇeni su jednaki brojevi. Tada imamo slede´u diniˇni ugao nazivamo stepen i oznaˇavamo ga sa 1 c c c klasifikaciju uglova: 1) oˇtar ugao je onaj koji je manji od 90 ◦ . Duˇi AB pridruˇimo pozitivan realan broj d(A. Geometrija 1) uglu ∠sOt pridruˇen je broj 1 (∠sOt naziva se jediniˇni ugao ili jez c dinica mere ugla). z z c z 2) ako je AB = CD. E) = 1 (duˇ OE nazivamo jediniˇna duˇ). c 4) opruˇen ugao je ugao koji je jednak 180 ◦ . Definicija 49. c 6) pun ugao je ugao koji je jednak 360 ◦ . D). z 3) ako je ∠pOq zbir uglova kojima su pridruˇeni brojevi α i β . 3) tup ugao je onaj koji je ve´i od 90 ◦ a manji od 180◦ .124 Glava 10. s 2) prav ugao je onaj koji je jednak 90 ◦ . . Jedinice manje od stepena su minut (1 ◦ = 60 ) i sekund (1 = 60 ). Taj jec z ◦ . z 4) nula uglu pridruˇuje se broj 0. Za ugao ∠pOq poluprava Or takva da je ∠pOr = ∠qOr naziva se simetrala ugla ∠pOq . Jedna π od njih je radijan i on se odred ¯uje tako ˇto se pravom uglu dodeljuje broj s 2 (pi polovina).

onda c se broj d(A. B) . tada je d(A.kocka P = 6a2 . z 10. gde su a i b duˇine stranica. To je ˇetrdesetz c milioniti deo zemljinog meridijana koji prolazi kroz Pariz. s s c . ¯ c Osnovna jedinica za merenje duˇi je metar. Meriti povrˇinu znaˇi upored s c s s c ¯ivati je sa povrˇinom jediniˇnog kvadrata (duˇine stranica 1 m).kvadar P = 2 · (a · b + a · c + b · c) . . gde je a duˇina jedne stranice stranica. C) + d(C. c .prizma P = 2B + M .trougao P = . a M povrˇina omotaˇa. z Pod obimom kruga ˇiji je polupreˇnik r podrazumevamo duˇinu njegove c c z kruˇnice a koja iznosi O = 2rπ . gde je a duˇina jedne stranice. b i c dimenzije kvadra. gde je a duˇina stranice kocke. a h a njoj z 2 odgovaraju´a visina. . centimetar (1 cm = 10−2 m) i milimetar (1 mm = 10−3 m).paralelogram P = a · ha .4.10. c a · ha . Manje jedinice od metra su: decimetar (1 dm = 10−1 m). 10 Podsetimo se formula za izraˇunavanje povrˇine nekih znaˇajnijih gec s c ometrijskih figura: z . Ve´e jedinice od metra su: dekametar (1 Dm = c 10 m). 1 hm2 = 104 m2 i 1 km2 = 106 m2 . hektometar (1 hm = 102 m) i kilometar (1 km = 103 m). Obim mnogougla je zbir duˇina svih njegovih stranica. a h a njoj z odgovaraju´a visina. B) naziva i rastojanje izmedu taˇaka A i B . z . Tada se broj d(A. B) zove duˇina duˇi AB. Ve´e jedinice od metra su: 1 Dm2 = c 2 m2 . gde je r duˇina polupreˇnika kruga. s 1 cm2 = 10−4 m2 i 1 mm2 = 10−6 m2 . Manje jedinice od 1 m2 su: 1 dm2 = 10−2 m2 . Osnovna jedinica s c z za merenje povrˇi je 1 m2 . z c .3 Povrˇina i zapremina geometrijskih figura s Povrˇina pretstavlja veliˇinu povrˇi.krug P = r 2 π . gde je B povrˇina baze. u oznaci m.4. Definicija 51. gde su a. B) = d(A. A) = 0 za svaku taˇku A.pravougaonik P = a · b . z z 125 Ako se navedenoj definiciji doda i uslov d(A. Merenje u geometriji 3) ako je A − C − B.

z c 3 10.kocka V = a3 . z . . a H duˇina z c z visine valjka.kvadar V = a · b · c . a H z c duˇina visine valjka.piramida V = piramide.kupa V = . gde su a. 1 hm3 = 106 m3 i 1 km3 = 109 m3 . . Geometrija . gde je r duˇina polupreˇnika lopte. c . s s c . z . gde je r duˇina polupreˇnika osnove.prizma V = B · H . a H duˇina visine s z 3 r 2 πH . Geometrijska konstrukcija se sastoji iz slede´e ˇetiri faze: i ˇestara s c c 3ˇ Sestar koristimo za crtanje kruˇnih lukova. s z .5 Geometrijske konstrukcije Pod geometrijskom konstrukciom podrazumevamo crtanje geometrijske figure u ravni pomo´u lenjira (koristimo ga samo za povlaˇenje pravih linija) c c 3 .valjak V = r 2 πH . gde je a duˇina ivice kocke. Navodimo zapremine nekih geometrijskih figura: . a M povrˇina omotaˇa.lopta P = 4r 2 π . gde je B povrˇina baze.piramida P = B + M . Manje jedinice od 1 m). B·H . gde je r duˇina polupreˇnika osnove. 1 cm3 = 10−6 m3 i 1 mm3 = 10−9 m3 . a s duˇina z c z izvodnice (boˇne strane). a H duˇina z c z 3 visine kupe. . z c Zapremina pretstavlja veliˇinu potpuno ograniˇenog prostora. gde je r duˇina polupreˇnika osnove. b i c dimenzije kvadra. Meriti c c zapreminu znaˇi upored c ¯ivati je sa zapreminom jediniˇne kocke (duˇine ivica c z 3 . z . gde je B povrˇina baze.valjak P = 2rπ(r + H) . gde je B povrˇina baze. Ve´e c jedinice od metra su: 1 Dm3 = 103 m3 . gde je r duˇina polupreˇnika lopte.lopta V = 4r 3 π . gde je r duˇina polupreˇnika osnove. Osnovna jedinica za merenje zapremine je 1 m 1 m3 su: 1 dm3 = 10−3 m3 . a H duˇina visine prizme.126 Glava 10.kupa P = rπ(r + s) .

7) ugla komplementnog datom uglu. U tu svrhu koristimo aksiome i sve dokazane teoreme. c c s c 3) duˇi kojoj su date krajnje taˇke. z 4) simetrale ugla. 2) normalnih pravih. s z c s 2) Konstrukcija je konaˇan broj elementarnih konstrukcija koje dovode c do konaˇnog reˇenja. c z 5) kruga kome je dat centar i polupreˇnik. Jednostavne. Geometrijske konstrukcije 127 1) Analiza je traˇenje naˇina da se dod do reˇenja. z c 4) kruga kome je dat centar i taˇka na kruˇnici. c 6) kruˇnog luka kome je dat centar odgovaraju´eg kruga i krajnje taˇke z c c luka. U elementarne konstrukcije spadaju slede´e konstrukcije: c 1) paralelnih pravih. . ˇesto koriˇ´ene konstrukcije koje se sastoje od nekoliko osnoc sc vnih konstrukcija nazivamo elementarne konstrukcije.10. viˇe ili ni jedno reˇenje. s s U osnovne konstrukcije spadaju slede´e konstrukcije: c 1) prave kroz dve date taˇke. z 3) Dokaz ima za cilj da utvrdi da li dobijeno reˇenje ispunjava uslove s zadatka. z z 6) ugla jednakog datom uglu. 5) duˇi jednake datoj duˇi.5. 4) Diskusija na osnovu datih elemenata pokazujemo kada ´e zadatak c imati jedno. Obiˇno kre´emo od z c ¯e s c c toga da je zadatak reˇen i traˇimo mogu´nost za izvrˇenje konstrukcije. 3) simetrale duˇi. Konstrukcija podrazumeva i obrazlaganje svake c s sloˇene konstrukcije. c 2) poluprave kojoj je data poˇetna taˇka i joˇ jedna taˇka.

Primer 1. Dat je krug k(O. c c To daje osnovnu ideju za reˇenje zadatka. treba znati da li je oˇtar. z s U sloˇene konstrukcije spadaju konstrukcije koje se sastoje od konaˇnog z c broja elementarnih konstrukcija. Presek navedene kruˇnice i tangente je taˇka B s z c 3) Dokaz: Zasniva se na dokazivanju tvrd ¯enja koje kaˇe da je tangenta u z datoj taˇki normalna na polupreˇnik koji sadrˇi tu taˇku. prav ili tup). r).128 Glava 10. Uzmemo otvorom ˇestara duˇinu duˇi s z z CD a zatim opiˇemo kruˇnicu ˇiji je centar taˇka A i polupreˇnik s z c c c ”uzeti” otvor ˇestara. Konstruisati duˇ AB koja pripada tangenti kruga k(O. Geometrija 8) ugla sumplementnog datom uglu 9) trougla kome su date stranice. Dokaz ovog c c z c tvrd ¯enja ostavljamo ˇitaocu za veˇbu. taˇka A koja pripada kruˇnici datog kruga c z i duˇ CD. z Reˇenje: s 1) Analiza: Ako krenemo od urad ¯ene konstrukcije (slika 13) imamo da je tangenta p(AB) kroz taˇku A normalna na polupreˇnik kruga OA . 12) trougla kome su date dve stranice i ugao naspram jedne stranice (za ugao naspram druge date stranice. c 11) trougla kome je data stranica i na njoj dva nalegla ugla. radi jedinstvenosti konstrukcije. s Elementarne konstrukcije se ne obrazlaˇu u toku reˇavanja zadataka. r) u taˇki z z c ∼ A i za koju vaˇi AB = CD . c z 4) Diskusija: Poˇto navedena kruˇnica seˇe tangentu u dve taˇke B i B s z c c zadatak ima dva reˇenja. s . 10) trougla kome su date dve stranice i njima zahva´en ugao. s 2) Konstrukcija: Kroz datu taˇku A povuˇemo pravu normalnu na pravu c c p(OA) (dobijamo tangentu).

nosaˇ kojoj pripada orijentisani odseˇak.nosaˇi paralelne. Vektori 129 D r C O . 10.10. A B B' Slika 13. r . pravac 4 i smer. nazivaju se vektorske veliˇine ili vektori. Veliˇine odredene brojnom vrednoˇ´u i orijentacijom u prostoru: c c ¯ sc pravcem i smerom. c c 3) Smer vektora je orijentacija odseˇka od njegove poˇetne taˇke ka njec c c govoj krajnjoj taˇki. c a A B Slika 14. c . 2) Dva vektora su jednaka ako imaju isti intezitet. 4 Pravac vektora je isti ako su prave.6. Veliˇine odredene brojnom vrednoˇ´u se nazivaju skalarne c ¯ sc veliˇine. Za vektore: 1) a i −a kaˇemo da su suprotni vektori i da oni imaju jednake intenzitete.6 Vektori Definicija 52. Kod vektora razlikujemo slede´e pojmove: c 1) Duˇina vektora (ili intenzitet ili modul ili apsolutna vrednost). z iste pravce i suprotne smerove. c Definicija 53. a oznaˇavamo je sa ¯u c c c − − → |AB| ili |a|. 2) Pravac vektora je prava . je raz stojanje izmed poˇetne i krajnje taˇke vektora.

c 10. |0| = 0.vektor je vektor kod kojeg se poˇetak i kraj poklapaju. Osnovne osobine sabiranja vektora date su slede´om teoremom. Orijentaciju vektora ozna− − → ˇavamo strelicom. 4) Svaki vektor a = 0 ima svoj suprotan vektor koji je jedinstven. Geometrijski vektorska veliˇina je klasa ekvivalencije orjentisanih duˇi c z odred ¯ena svojim pravcem.1 Zbir i razlika vektora − − → −→ − − → Definicija 54. 5) a + b = b + a (komutativnost). 2) a + 0 = a. pa su oznake oblika: AB ili a.130 Glava 10. . c Teorema 18. tj. Zbir vektora AB = a i BC = b (slika 15) je vektor AC = c (spaja poˇetak prvog i kraj drugog vektora) u oznaci c c = a + b. smerom i intezitetom. 6) a + (b + c) = (a + b) + c (asocijativnost). 4) ||a| − |b|| ≤ |a + b| ≤ |a| + |b|. Vaˇi: z 1) Zbir dva vektora je vektor. 3) a + (−a) = 0. a c b b Slika 15.6. Intenzitet c nula vektora je nula. Geometrija 3) Nula .

u oznaci a − b = c ako je b + c = a. 3) za λ > 0 vektori a i b imaju isti.6. treba ih dovesti na zajedniˇki poˇetak i povu´i vektor iz krajnje taˇke vektora . a za λ < 0 suprotan smer. 2) vektori a i b imaju isti pravac. za koji je zbir b i c jednak a. Za date vektore a i b na´i njihov zbir i razliku. Za skalar (realan broj) λ i vektor a proizvod skalara i vektora. Dakle.umanjenika. za koji vaˇi: z 1) |b| = |λ| · |a|. c a b Slika 16. c Primer 2. da bismo od jednog vektora oduzeli drugi.10. Vektori 131 Razlika dva vektora a i b je vektor c. Reˇenje: s -b b a a-b a+b Slika 17. . u oznaci λ · a = λa.2 Proizvod skalara i vektora Definicija 55. 10. jeste vektor b.6. Za λ = 0 b = 0.umanjioca u c c c c krajnju taˇku vektora .

Za date vektore a i b na´i vektore −3a + 2b i 4a − 2b.2b -2b 4a Slika 19. 2) r(ta) = (rt)a. Geometrija Teorema 19. Reˇenje: s -3a 2b -3a + 2b 4a . 3) (r + t)a = ra + ta. 4) r(a + b) = ra + r b. Primer 3. Za skalare r i t i vektore a i b vaˇi: z 1) 1 · a = a. c b a Slika 18.132 Glava 10. .

Vektor ˇiji je intezitet jednak broju jedan zove se jediniˇni c c vektor ili ort... kn realni brojevi i a1 . Ako tri ili viˇe vektora leˇe u istoj ravni ili su paralelni s z istoj ravni. .6.. c −→ − Oznaˇimo je sa rp0 = |A B |. Neka je data prava p i vektor r = AB. zove se osa ili jediniˇna prava. an linearno nezavisni. Teorema 22. a0 = a . Ako su k1 . k2 . onda se kaˇe da su vektori z a1 . i sa znakom c − − → − ako su vektori AB i p0 orijentisani na razliˇite strane pomenute ravni. tada uvek postoji skalar λ takav da je a = λb. c − − → Definicija 61. Definicija 58. k2 .. Definicija 60. a2 .. u oznaci a0 . a tri vektora su komplanarna ako i samo ako su linearno zavisna. kaˇe se da su ovi vektori linearno zavisni. ako postoje brojevi k1 . Nula vektor je kolinearan sa proizvoljnim vektorom. Projekcija vektora r na osu c −→ − − − → p je |A B | i to sa znakom + ako je vektor AB orijentisan na istu stranu kao i p0 u odnosu na normalnu ravan koja prolazi kroz taˇke A i A . Ako je navedena jednakost z ispunjena jedino za k1 = k2 = · · · = kn = 0. Za vektore a1 .. takvi da je k 1 a1 + k2 a2 + · · · + kn an = c 0.. Prava p odredena smerom jediniˇnog vektora p 0 . a2 . onda su oni komplanarni vektori. a2 . . c Ovako definisana projekcija se ˇesto zove algebarska ili skalarna projekcija.. Neka su taˇke A i c B ortogonalne projekcije taˇke A i B na osu p. a2 . Ako su ne-nula vektori kolinearni. an .. Definicija 57. Teorema 20... an vektori razliˇiti od nule. Teorema 21. .... .10.. . Dva vektora koji leˇe na istim ili paralelnim pravama zovu z se kolinearni vektori. Definicija 59. an . tada se zbir k1 a1 +k2 a2 +· · ·+kn an zove linearna kombinacija c vektora a1 . |a| (|a0 | = 1).. c . Vaˇi z a = |a| · a0 . .. ortom pra¯ c ve p. kn od kojih je bar jedan razliˇit od nule.. Vektori 133 Definicija 56. Dva ne-nula vektora su kolinearna ako i samo ako su linearno zavisni.

b). a a i b dati vektori. . u oznaci ∠(a. Definicija 62. Neka je p osa. Definicija 63. Za tri nekomplanarna vektora sa zajedniˇkim poˇetkom a.134 Glava 10. b) ili (a. Neka je ϕ = ∠(p0 . Teorema 24. Teorema 23. Pod uglom izmedu vektora a i b. ¯ podrazumevamo ugao koji nastaje obrtanjem u pozitivnom smeru (smer koji je suprotan kazaljki na ˇasovniku) vektora a oko zajedniˇke taˇke sve dok se c c c po pravcu i smeru ne poklopi sa vektorom b. Pri ovome se pretpostavlja c da je vektor b ispred posmatraˇa. c c b a Slika 21. Geometrija B r A j | A' B' p o Slika 20. Tada je (a + b)p0 = ap0 + bp0 . U daljem tekstu podrazumevamo da je triedar desno orjentisan (slika 21). r). b c c i c. Tada je rp0 = |r| · cos ϕ. kaˇemo da obrazuju desni triedar ako je vektor c orijentisan na stranu z iz ˇijeg kraja posmatraˇ uoˇava s desna u levo najkra´u rotaciju vektora a c c c c oko svog poˇetka do poklapanja sa vektorom b. U suprotnom je triedar levo orjentisan.

Uoˇavamo da je : a1 = |a| cos(a.10. j i k. k). y i z ˇije ´emo jediniˇne vektore ¯ c c c oznaˇiti redom i. koji prolaze kroz taˇku O i medu sobom su ortoc c ¯ gonalni nazivamo Dekartov pravougli koordinatni sistem. Neka su dati vektori a = (a 1 . a3 ). b2 . Tada je: . a2 = |a| cos(a. a3 ) i b = (b1 . b3 ) i skalar λ. a2 . a2 i a3 kaˇemo da su kordinate vektora a i to oznaˇavamo sa a = z c (a1 .6. a2 i a3 projekcije vektora a na ose x. i). Za a1 . redom. Vektori z 135 k i x j y Slika 22. Tada je a = a1 i + a2 j + a3 k. c z ak 3 a ai 1 aj 2 y x Slika 23. y i z Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. j) i a3 = |a| cos(a. Teorema 25. Definicija 64. a2 . Ureden skup tri ose x. Neka su a1 .

2) λ · a = λ · a1 i + λ · a2 j + λ · a3 k. −6) = (−6. −56. 3) 3a = 3(−2i + 4j − 6k) = 3 · (−2)i + 3 · 4j + 3 · (−6)k = −6i + 12j − 18k ili 3a = 3 · (−2. 11. −3) = (−40. 3) 3a. 7. −9). . −3) = (3. 5) 4a + 12b. Za date vektore a = −2i + 4j − 6k b = 5i + 7j − 3k na´i vektore: c 1) a + b. −6) + (5. −3) = (−7.136 Glava 10. 6) −9a + 3b. 7. 7. 4. −18). 4. 24). −8b = (−8) · 5i + (−8) · 7j + (−8) · (−3)k = −40i − 56j + 24k ili −8b = −8 · (5. 2) a − b = (−2i + 4j − 6k) − (5i + 7j − 3k) = (−2 − 5)i + (4 − 7)j + (−6 − (−3))k = −7i − 3j − 3k ili a − b = (−2. 2) a − b. 4. −3). 1 2 3 Primer 4. Geometrija 1) a ± b = (a1 ± b1 )i + (a2 ± b2 )j + (a3 ± b3 )k. 4) −8b. 13. −3. Reˇenje: s 1) a+ b = (−2i+4j −6k)+(5i+7j −3k) = (−2+5)i+(4+7)j +(−6−3)k = 3i + 11j − 9k ili a + b = (−2. 3) |a| = a2 + a2 + a2 . −6) − (5. 4) −8b.

6. 84. 10. a2 . 3) (λ · a) · b = λ(a · b). −45). 16. Tada je 1) a · b = b · a 2) a · (b + c) = a · b + a · c. Za jediniˇne vektore i. 5) |a · b| ≤ |a| · |b|. 7. −6)+12(5. −36. . Skalarni proizvod dva vektora a i b. −3) = (18.6. c2 . −3) = (−8. Vektori 137 5) 4a + 12b = 4 · (−2i + 4j − 6k) + 12 · (5i + 7j − 3k) = 4 · (−2)i + 4 · 4j + 4 · (−6)k +12·5i+12·7j +12·(−3)k = −8i+16j −24k +60i+84j −36k = (−8 + 60)i + (16 + 84)j + (−24 − 36)k = 52i + 100j − 60k ili 4a+12b = 4(−2. tj. 4) a2 = a · a = |a|2 . −24)+(60. 7. c3 ) i skalar λ. a3 ). to je izraz ¯ a · b = |a| · |b| cos(a. 4. Teorema 26.3 Skalarni proizvod vektora Definicija 65.10. Neka su dati vektori a = (a 1 . u oznaci a · b je proizvod intenziteta vektora a i b i kosinusa ugla izmedu ta dva vektora. 4. −6)+3·(5. j i k Dekartovog pravouglog koordic natnog sistema imamo da je: · i j k i 1 0 0 j 0 1 0 k 0 0 1 Teorema 27. 100. b3 ) i c = (c1 . −60). b). −9) = (33. b = (b1 . b2 . 21. 6) −9a+3b = −9·(−2i+4j −6k)+3·(5i+7j −3k) = −9·(−2)i+(−9)·4j + (−9)·(−6)k +3·5i+3·7j +3·(−3)k = 18i−36j +54k +15i+21j −9k = (18 + 15)i + (−36 + 21)j + (54 − 9)k = 33i − 15j − 45k ili 4a+12b = −9·(−2. −36) = (52. 54)+(15. −15.

21 3 4) ba0 = |b| · cos(a. c c obrazuju desni triedar i ˇiji je intenzitet dat sa c |c| = |a| |b| sin(a. . 6·7 21 8 8 = . ˇiji je smer takav da vektori a. 3) cos(a. Primer 5. ¯ Reˇenje: s √ √ √ 1) |a| = 22 + 42 + 42 = 4 + 16 + 16 = 36 = 6. b) = |a| · |b| a·b = 16 8 = . 2) a · b = 2 · 6 + 4 · (−2) + 4 · 3 = 12 − 8 + 12 = 16. Vektorski proizvod redom vektora a i b je tre´i vektor c koji c je ortogonalan sa vektorom a i vektorom b.138 Glava 10. b).6. dok je √ √ |b| = 62 + (−2)2 + 32 = 36 + 4 + 9 = 49 = 7. Dati su vektori a = 2 i + 4j + 4k b = 6i − 2j + 3k. Geometrija 6) a · b = a1 · b1 + a2 · b2 + a3 · b3 . 2) Skalarni proizvod ova dva vektora. 3) Kosinus ugla izmedu vektora a i b. b) · c0 . Vektorski proizvod oznaˇavamo sa a × b. ¯ 4) Projekciju vektora b na osu odredenu vektorom a. gde je c0 ort vektora c.4 Vektorski proizvod vektora Definicija 66. Izraˇunati: c 1) Intenzitete vektora |a| i |b|. b) = 7 · 10. b. pa je c a × b = |a| |b| sin(a.

a3 ). Za date vektore a = −2i + 4j − 6k b = 5i + 7j − 3k na´i vektorski proizvod a × b.10. Vektori Teorema 28. b jednak nuli ili ako su oni kolinearni. 3) i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3 a×b= Primer 6. b2 . b = (b1 . Neka su dati vektori a = (a 1 . j i k Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. a2 . 2) Za vektorski proizvod ne vaˇi zakon komutacije. c . ve´ naprotiv postoji z c tzv. Teorema 29. Vaˇi: z 139 1) Vektorski proizvod a × b je jednak nuli ako je bar jedan od vektora a. Tada c je: 1) × i j k i 0 k −j j −k 0 i k j −i 0 2) a × b = (a2 b3 − a3 b2 )i − (a1 b3 − a3 b1 )j + (a1 b2 − a2 b1 )k. svojstvo antikomutativnosti izraˇeno jednakoˇ´u z sc a × b = −b × a. b3 ) i jediniˇni vektori i. 3) λ(a × b) = λa × b = a × λb. 4) a × (b + c) = a × b + a × c.6. .

5 Meˇoviti proizvod vektora s Definicija 67. c1 c2 c3 . c2 . Pa je povrˇina paralelograma P jednaka: s P = |a× b| = |−3i+6j −3k| = (−3)2 + 62 + (−3)2 = √ √ 9 + 36 + 9 = 54. Neka su dati vektori a = (a 1 . Izraˇunati povrˇinu paralelograma odredenog vektorima c s ¯ a = i + 2j + 3k b = 4i + 5j + 6k. b. b. gde je vektor d = a × b. b3 ) i c = (c1 . a3 ) i b = (b1 . c). a3 ). P = |a × b|. u naˇem sluˇaju imamo da je s c a × b = (4 · (−3) + 6 · 7)i − (−2 · (−3) + 6 · 5))j + (−2 · 7 − 4 · 5)k = (−12 + 42)i − (6 + 30)j + (−14 − 20)k = 30i − 24j − 34k. Primer 7. c] = (a × b) · c = |d||c| cos(d.6. b i c. s Reˇenje: Imamo da je a × b = (2 · 6 − 3 · 5)i − (1 · 6 − 3 · 4))j + (1 · 5 − 2 · 4)k = (12 − 15)i − (6 − 12)j + (5 − 8)k = −3i + 6j − 3k. b = (b1 . b2 . b3 ) s s i a×b= a1 b1 j k a2 a3 b2 b3 = (a2 b3 − a3 b2 )i − (a1 b3 − a3 b1 )j + (a1 b2 − a2 b1 )k. b. Teorema 30. b2 . Tada je a1 a2 a3 [a. c3 ).140 Glava 10. Meˇoviti proizvod redom vektora a. u oznaci [a. a2 . 10. Geometrija Reˇenje: Poˇto je za vektore a = (a 1 . Neposredno iz definicije vektorskog proizvoda proizilazi da je povrˇina s paralelograma ( P ) konstruisanog nad vektorima a i b brojno jednaka intenzitetu vektorskog proizvoda. c] je: s [a. c] = b1 b2 b3 . tj. a2 .

6. Vektori 141 Apsolutna vrednost meˇovitog proizvoda redom vektora a. a zatim pomo´u poznate formule direktno.10. Za date vektore a = −3i − 2j + 5k. . Primer 8. Na osnovu Sarusovog pravila imamo da je (a × b) · c = (−3) · (−2) · (−2) + (−2) · 3 · 8 + 5 · 1 · 5 − ((−2) · 1 · (−2) + (−3) · 3 · 5 + 5 · (−2) · 8) = −12 − 48 + 25 − 4 + 45 + 80 = 150 − 64 = 86. b = i − 2j + 3k c = 8 i + 5j − 2k na´i meˇoviti proizvod (a × b) · c. Tada je (a × b) · c = (4i + 14j + 8k) · (8i + 5j − 2k) 2) Po formuli imamo (a × b) · c = −3 −2 5 1 −2 3 8 5 −2 = 4 · 8 + 14 · 5 + 8 · (−2) = 32 + 70 − 16 = 86. Izraˇunati zapreminu paralelopipeda odredenu vektorima: c ¯ a = 3i − j + 2k. Prvo ´emo ga reˇiti pos c s c c s stupno. c s Reˇenje: Zadatak ´emo reˇiti na dva naˇina. c 1) a × b = (−2 · 3 + 5 · 2)i − (−3 · 3 − 5 · 1))j + (−3 · (−2) + 2 · 1)k = (−6 + 10)i − (−9 − 5)j + (6 + 2)k = 4i + 14j + 8k. b i c pres dstavlja zapreminu paralelopipeda odred ¯enog ovim vektorima. Primer 9.

142 b = 2i − 2j + 4k. c = −4i + 5j − 2k. Konaˇno imamo da je V = |(a × b) · c| = | − 56| = 56. c . d) = |(a × b) · c| a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 3 −1 2 2 −2 4 −4 5 −2 (a × b) · c = = Na osnovu Sarusovog pravila imamo (a × b) · c = 3 · (−2) · (−2) + (−1) · 4 · (−8) + 2 · 2 · 5 − ((−1) · 2 · (−2) + 3 · 4 · 5 + 2 · (−2) · 4) = −12 + 16 + 20 − (4 + 60 + 16) = 24 − 80 = −56. Tada je zaz z premina paralelopipeda V jednaka: V = |d| · [OH] = |d| · cd0 = |d| · |c| · cos(c. Tada je povrˇina paralelograma odred s ¯enog vektorima a i b jednaka |d|. Glava 10. Duˇina duˇi [OH] jednaka je projekciji vektora c na vektor d. Geometrija Reˇenje: Oznaˇimo sa (slika 24) s c d = a × b. d H c a d0 O b Slika 24.

Neka su date dve mimoilazne prave i tri razliˇite taˇke. zs 8. 2 6. 3) 4(a + b).7 Zadaci 1. Dokazati da su oni podudarni trouglovi.10. 6) −5a − 4b + 3c. Da li je C − B − D ? 5. Dati su vektori . Ako je M srediˇte duˇi AC i N srediˇte duˇi BC. c 3. 2) a − b − c. Ispitati koliko c c razliˇitih ravni one obrazuju. AB i teˇiˇna linija zs AA1 (teˇiˇna linija spaja teme trougla sa sredinom naspramne stranice). 5) 3a + 4b + 5c. Neka je A − B − C i A − B − D. stranice AB i A1 B1 i uglovi ACD i A1 C1 D1 . Konstruisati trougao ako su mu date stranice AC. 9. Za date vektore a = i + 2k b = −i + 2j − 4k c = −3i − 3j + 5k na´i vektore: c 1) a + b + c. 4) −2(b − c).7. s z s z 1 dokazati da je M N = AB. Neka su date ˇetiri nekomplanarne taˇke. Neka su kod trouglova ABC i A1 B1 C1 podudarne visine CD i C1 D1 . Koliko razliˇitih pravih one c c c odreduju. Koliko dijagonala ima sedmougao? 4. Neka je A − C − B. Zadaci 143 10. 7. ¯ 2.

¯ 4) Projekciju vektora a na osu odredenu vektorom b. ¯ 10. b = i − 2j + k Odrediti: c = −i + 3j − k. 2) Skalarni proizvod ova dva vektora. 6) da li su vektori a. b i c komplanarni? 12. c z . 2) −4a · (c × b). Izraˇunati: c Glava 10. 5) (a × c) × (b × c). 1) (2a × b) · 3c. 3) Da li su vektori ortogonalni? 3) Kosinus ugla izmedu vektora a i b. Pomo´u vektora dokazati da vaˇi Pitagorina teorema. Geometrija 1) Intenzitete vektora |a| i |b|. ¯ 4) (c × b) · (c × a). 2 b i −3c. Za date vektore a = i − 2j + 2k odrediti: b = 5i + 7j − 3k 1) −3(a × b) 2) 4a × (−2b) 3) povrˇinu paralelograma odredenog vektorima 2a i −4 b s ¯ 11.144 a = −6j − 3k b = 2i + 4k. Dati su vektori: a = −i + j − k. 3) zapreminu paralelopipeda odredenu vektorima a.

Novi Sad. Zbirka reˇenih zadataka iz matematike. Novi Sad. D.Malinovi´.Obradovi´.Mili´.Mi´i´. 1994. Stamparija fakulteta tehniˇkih nauka. Beograd. Skolska knjiga. Zagreb. 145 . S. 1983. Stamparija fakulteta tehniˇkih nac uka. 1985. Matematika sa zbirkom zadataka. [4] Z.brojevi. ˇ [6] D. [5] S.Ivkovi´. 1999. Stamparija c c fakulteta tehniˇkih nauka. T. ˇ [10] S. 1980.Detki. Matematika I. s ˇ [3] J. Beograd.Mili´. 1984.Petrovi´. teorija i zadaci. Novi c c Sad. 1997. 1984. Viˇa algebra I. 1988. z [12] V. Matematika zbirka reˇenih zadataka sa elementima c s teorije .Deji´. TRITON. c s c Beograd. Matematika.Kurepa.Georgijevi´.Cebi´. Skolska knjiga. Vrˇac. Uvod u matematiku skupovi . s ˇ [7] D. 2001. Zagreb. Zagreb.Cetkovi´. c c cc c c Uˇiteljski fakultet. B.Ferenci. Grac c c d ¯evinska knjiga. c ´ c [2] M. M. Tehniˇka c knjiga. Teorija verovatno´a sa matematiˇkom statistikom. Elementi matematiˇke logike i teorije skupova.Kurepa.Tomi´. 1965 s [8] M. Uˇiteljski fakultet.strukture . Beograd. 1965. Viˇa algebra II .Kurepa.Lazi´. c [11] M.Panti´. c ˇ [9] S.Literatura ´ ˇ [1] A. Matematika. Novi Sad. F. Elementi algebre. M. Stamparija fakulteta tec hniˇkih nauka . Zavod c c za izdavanje udˇbenika i nastavnih sredstava.

Beograd.Petrovi´. Ninagraf. Lj. Matematika. Osnove matematike. Osnovi nastave matematike. 1998.Egeri´. M. Skolska knjiga. c c [14] M. 1959. 1998. 1985.Stevanovi´. c ˇz c [18] M.Ziˇovi´.Petojevi´. ICIM. ICIM. 1972. Matematika I zbirka zadataka. c [16] D. Zagreb.Durˇi´. Elementarna algebra.146 LITERATURA [13] A. s ˇz c . Kruˇevac. zbirka zac c dataka. c [17] B.Andri´.Radi´.Stojanovi´. 1999. Matematika. Svjetlost. 2003. Sarajevo. D. Kruˇevac. Skver. c ˇ [15] M. s .cc [19] M. Zbirka zadataka iz matematike. Surˇin.Ziˇovi´. Kragujevac. Zavod za izdavanje.

. . . . . .1 Definicija preslikavanja 4. . . . . . . . . . . . . . . polje 5. . . . . . . 147 . . .3 Zadaci .2 Grupoid . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Zadaci . 1. . . .2 Klase ekvivalencije . . . . . . . . . . . . .1 Iskazi i logiˇke operacije c 1. 25 3. . . . . . 33 33 35 37 40 41 41 43 44 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Proizvod preslikavanja. . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inverzno preslikavanje . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 7 10 11 . . . . . . . . .1 Definicija operacije . . . . . . . 15 2. . . . . . .3 Kvantifikatori . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Skup i podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Grupa. . . . . . .4 Zadaci . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3. . . . . . . . . 2 Skupovi 13 2. . 23 3 Relacije 25 3. . . .2 Vrste preslikavanja . . . .4 Zadaci . . 13 2. . . . .1 Pojam relacije i osobine . . . . . . . . . . . .2 Operacije sa skupovima . . . . . . . . . . . . . . . .Sadrˇaj z Predgovor 1 Matematiˇka logika c 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Algebarske strukture 5. . . . . .2 Tautologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . prsten. . . . . . . . . . . 31 4 Preslikavanje (funkcija) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Zadaci . . . . . . . .

. . . . . . . . . 10. . . .3 Geometrijske figure . . c 9. . . 10. . . . . 105 107 107 108 109 110 114 115 115 116 117 120 123 123 . . .5 Aksioma paralelnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Zadaci . . c 7. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .3 Racionalni brojevi 6. . . .4 Merenje u geometriji . . . . . . . . . .3 Aksiome podudarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . 9 Verovatno´e c 9. . .2 Linearne nejednaˇine sa jednom nepoznatom . . .4 Zadaci . . . . .4 Sistemi linearnih jednaˇina .4 Aksiome neprekidnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 6 Skupovi brojeva 6. . 10. 6. . . . . . . . . . nejednaˇine i sistemi jednaˇina c c c 7. . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . .2 Definicija verovatno´a i osnovne osobine . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 7. . . . . . . . 98 . . . . . . . . 9. .2 Aksiome rasporeda . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . varijacije i kombinacije sa 8. . . . . . varijacije i kombinacije . . . 10. . . . . . . . . .3 Determinante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4 Realni brojevi . . 95 .3. . . . .3 Uslovne verovatno´e i nezavisnost dogad c ¯aja 9. . ˇ SADRZAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Razvoj geometrije . . . . .2 Permutacije. . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . .1 Algebra dogad ¯aja . . . . . . . . . . . . . c 7. . . . . . ˇetvorougao i krug . . . . . . . .1 Prirodni brojevi . . .4 Formula totalne verovatno´e . . . . . . .2. . . . . . . . . . 8 Kombinatorika 8. . . . .2 Osnove Hilbertovog sistema aksioma . . . . . .1 Trougao. . . . . . . . . . . . . . .1 Linearne jednaˇine sa jednom nepoznatom . 10. . . . . . . . . . c 9. . . . .2 Geometrijske figure u prostoru 10. . . . . . .2.1 Aksiome veze . 10. . . . . . . 103 .5 Zadaci . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . .2 Celi brojevi . . . . . 10 Geometrija 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .5 Zadaci . . . . . 10. . . . . . . . . 49 49 56 59 61 62 63 63 69 71 73 80 83 84 88 91 93 7 Linearne jednaˇine. . ponavljanjem . . . . .1 Merenje uglova . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . .3 Binomni obrazac . . . . . .2. . . . . . . . . .1 Permutacije. . . . . . . 6. . . . . . c 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Geometrijske konstrukcije . . . .4. . . . . . . . 10. . . . . . .2 Merenje duˇi . . . . z 10. . .6 Vektori . . . . . .2 Proizvod skalara i vektora . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Meˇoviti proizvod vektora . . . . . . .3 Skalarni proizvod vektora . . . . . . .6. . . .3 Povrˇina i zapremina geometrijskih s 10. figura . . Literatura . .4 Vektorski proizvod vektora . . . 10.6. . .4. . .ˇ SADRZAJ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . .6. . . . . . . . . . . . . . . 10. .7 Zadaci . . . .1 Zbir i razlika vektora . 10. . s 10. 10. . . . . . . . . . . . . . . 149 124 125 126 129 130 131 137 138 140 143 145 . . . . . . . . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->