Dinamica Timpului

Posted on decembrie 5, 2010 by adacian Publicat de montalk.net »13 aprilie 06 Regulile c l toriei în timp isi au r d cinile în fizica cuantic . În elegerea acestor reguli dezvaluie multe despre comportamentul fiin elor hyperdimensionale i explicatia anumitor legi metafizice. Dinamica Temporala se refera în esen la bucle temporale de feedback între prezent i gama disponibila a variantelor viitorului probabil existente concomitent intr-un multivers. Acesta este doar dinamica realitatilor reinterpretata din perspectiva timpului liniar, care ofer perspective suplimentare, dup cum ve i vedea. De i termenul de dinamica temporala suna destul de abstract, are aplica ii concrete in utilizarea sincronicitatii manifestata pozitiv, inapararea de manipularea hyperdimensional , manipularea probabilitatilor i dep irea limitelor matricii realitatii cu care ne-am obisnuit. Natura timpului liniar Putem începe cu trecerea în revist a naturii timpului. Timpul linear este fluxul constant de variante ale viitorului variabil într-un trecut imuabil si unic. Fiecare moment de alegere implic mai multe c i op ionale catre viitor. Fiecare cale este un lan determinist al efectelor în cascad orientat catre înainte, ca piesele de domino care se succed spre urm torul moment de alegere unde o ramificare are loc.

Privite de la o dimensiune mai mare, arata ca o foaie de parcurs complicata în care intersec iile i ie irile reprezint puncte de alegere iar drumurile reprezint consecin a cauzal a acestor alegeri. Foaia de parcurs exist concomitent, in intregime, asa cum este perceputa doar din dimensiunea superioara, dar cel care se afla pe drum nu poate vedea toata harta.

Timpul linear este produs de mintea noastr cand se deplaseaz prin harta urmarind un traseu care devine trecutul nostru pe care ni-l amintim. Din perspectiva noastr , traseul este redactat cu marker permanent ± o dat trasat, acesta nu poate fi ters.

Dar pentru fiin ele care au transcens timpul liniar, devenind hyperdimensionale, din perspectiva lor, calea noastr prin retea este comparabil cu o sarma prinsa de harta cu inte.

Sarma reprezint progresia cauzal a evenimentelor, iar intele reprezinta momentele noastre de alegere. Mai multe persoane care interac ioneaz es o re ea complicat ale c rei noduri sunt fixate în loc de suma puterii liberei alegeri a acestora.

O entitate situata în afara timpului liniar poate schimba trecutul, fie schimband o alegere deja f cut , fie prin introducerea unei noi secven e de evenimente in care libera alegere a fost absenta i prin urmare inviolabila. Re eaua traseelor poate fi modificat prin repozi ionarea unei inte sau crearea unei devia ii în unele zone in care sarma e mai putin tensionata. Evident, acesta din urm metoda este mai u or de aplicat.

Cu excep ia sentimentelor de deja vu, nu am observa în mod normal o linie temporala modificata, deoarece amintirile noastre s-ar schimba, de asemenea, cauzal. Putem urm ri firul înapoi doar pentru a afla ca acesta urmeaza o cale continua, asta însemnând ca toate consecin ele schimb rilor temporale atunci când sunt luate la bani marunti sunt precedate în mod consistent de cauze anterioare. Ca urmare, în mod normal, ne-am aminti doar cea mai recenta varianta editata ca fiind trecutul care a fost mereu. Deci, din perspectiva noastr timpul este constant, singular i permanent. Dintr-o perspectiv hiperdimensional , timpul este variabil în rata curgerii sale i selectiv în configura ia sa. Perceptia noastra fata de timp, ca fluxul de timp ar fi ca un film sau roman, este o iluzie. Firul exist de la început pân la sfâr it, simultan, dar calea este deschis pentru revizuire. Timpul avanseaz cu adevarat, dar nu cu ticaitul unui ceas, ci cu o alegere pe care o faci. Ceea ce este inevitabil s-a întâmplat deja. Fluxul aparent ireversibil al timpului liniar î i are originea în fenomenele cuantice. Ca un proiector de film care afiseaza cadre succesive pentru a crea iluzia de mi care, asa si con tiin a selecteaza continuu dintr-un spectru sta ionar de realit i cadrul pentru urm toarea experien pe care o va manifesta in continuare. Natura nondeterminista (imprevizibila) a alegerii este ceea ce creeaz acest flux unidirecional al timpului; la nivelul nostru de existen , colapsul unei func ii de und nu poate fi inversat i tocmai acest colaps genereaz timpul a a cum il tim. Fizica Quantica a calatoriei in timp

In anul 2005 a ap rut un document interesant care a investigat paradoxurile c l toriei în timp în contextul fizicii cuantice. De obicei, c l toria in timp este abordata din unghiul relativit ii, implicand g uri negre sau c l toria cu viteza mai mare decât lumina, ale c ror condi ii de aplicarea sunt la scara prea mare pentru a fi practice. Din fericire, se dovede te c interpretarea cuantic deschide u a pentru în elegerea unor principii de baz de densitate a patra (dincolo de timpul liniar). Ceea ce urmeaz este un rezumat i o analiz a lucrarii lui Daniel Greenberger i Svozil Karl intitulata Calatoria in timp din perspectiva Teoriei cuantice. Din sumar: Vom introduce un model cuantum mecanic al c l toriei în timp, care include dou separatoare figurative pentru a induce reac ii de feedback intr-un moment anterior din timpul liniar. Acest lucru conduce la o solu ie unic pentru paradoxul cu uciderea propriului bunicu anume, o dat derulat un viitor, el nu poate schimba trecutul i astfel trecutul devine determinist. Pe de alt parte, privind înainte spre viitor este complet probabilistic. Aceasta rezolv paradoxul clasic într-o manier satisf c toare filosofic. Din încheiere: Conform modelului nostru, dac ve i c l tori în trecut dupa un mecanism mecanic cuantic, ati vedea numai acele alternative în concordan cu lumea din care ati plecat. Cu alte cuvinte, în timp ce sunt con tien i de trecut, acesta nu se poate schimba. Indiferent cât de pu in probabile ar fi fost evenimentele care ar fi putut conduce la circumstan ele prezente, odat ce au ap rut in realitate ele nu pot fi schimbate. C l toria dvs. ar institui rezonante care sunt compatibile cu viitorul care s-a desf urat deja. Acest lucru are, de asemenea, consecin e enorme pe paradoxurile liberei alegeri/liberului arbitru. Arat c este perfect logic s se presupun c fiecare are mai multe op iuni i c este liber s aleaga oricare dintre ele. Pân cand o alegere este aleas , viitorul nu este determinat. Cu toate acestea, odat ce o alegere este facut , i conduce la un anumit viitor, asta a fost inevitabil. Nu ar fi putut fi altfel. Condi iile de granita in care evenimentele viitoare se întâmpl ca si cum s-ar fi intamplat deja, garanteaz c acestea trebuie s fi fost preg tite dinainte. Deci, privind înapoi, lumea este determinist . Cu toate acestea, privind înainte, viitorul este probabilistic. Acest lucru explic complet paradoxul clasic. De fapt, serve te ca o dovad indirect c astfel de feedback trebuie s aib efectiv loc în natur , în sensul c f r acesta, exist un paradox, în timp ce cu el, paradoxul este rezolvat. (Desigur, exist o explica ie la fel de plauzibil , i anume c a merge înapoi în timp este imposibil. Aceasta rezolv , de asemenea, paradoxul prin evitarea lui..) Modelul are, de asemenea, consecin e în ceea ce prive te interpretarea multivers a teoriei cuantice. Lumea poate p rea c se tot divide în ceeea ce priveste viitorul. Cu toate acestea, o dat ce se face m surarea, numai acele variante în conformitate cu acea m surare sunt posibile. Cu alte cuvinte, cu calatoria in timp alte lumi alternative nu exist , fiinca o dat ce o m surare confirm lumea în care tr im, c tre alte lumi ar fi imposibil s se ajung pornind de la cea original .

Pentru a reformula mai precis ceea ce este spus mai sus, un c l tor în timp poate interac iona numai într-un mod cauzal, fizic, tangibil cu trecutul, care evolueaz în mod inevitabil în viitorul din care a venit c l torul în timp. Alternativ, noi în prezent putem interac iona numai într-un mod cauzal cu calatorii in timp din viitorul catre care ne indreptam în prezent. Poate ca regulile c l toriei în timp nu-s chiar atat de stricte, cu toate acestea, lucrarea se încheie indicând o solutie alternativa care implica faptul ca o calatorie in timp ar putea fi posibila daca e mai putin determinista si mai putin stricta. In lucrare se arat c buclele de feedback între prezent i viitor pot i probabil exist , c existen a lor rezolv perfect paradoxurile timpului de c l torie prin stabilirea condi iilor privind modul în care viitorul poate interac iona cu trecutul s u. Dar ce anume este ³mai pu in determinist´ i ³mai putin strict´ la c l toria în timp? Ei bine, aceast întrebare conduce la ceea ce urmeaz . Un proces determinist este unul în care un lan perfect predictibil al evenimentelor urmeaz dup o cauz cunoscut ini ial. Un eveniment nedeterminist nu pot fi prezis deloc, fiind descris în termeni de probabilitate. În mod evident, libera alegere este absent în determinism i pe deplin prezent în nondeterminism. C l torul un timp interac ioneaz determinist cu oameni din trecut putand înc lca libera lor alegere fiind cauza care evoc un efect clar asupra lor. Dar atunci el poate face numai ceea ce a ajuns oricum sa fac . O form mai putin stricta a c l toriei în timp este în cazul în care o gam mai mare de trecut poate fi accesat pe cheltuiala determinismului sc zut în interac iune. Cu alte cuvinte, c l torul în timp va avea o libertate mai mare de a vizita trecuturi alternative în cazul în care respect mai mult libera alegere. Acest lucru nu este alegerea lui, mai degrab , este o restric ie impus de legile mecanicii cuantice. Cu cat este mai putin compatibil un trecut cu linia sa temporala, cu atat mai pu in ³prezen a´ c l torului în timp se va face simtita în timpul vizitei. Prin ³prezen ´ vreau s spun dou lucruri: prezen a fizic i prezen a probabilistic . Oricare din ele va pune în aplicare conservarea liberei alegeri. A pierde prezen a fizic înseamn a deveni mai eteric. A pierde prezen a probabilistic inseamna c nu va fi pur i simplu la locul potrivit la momentul potrivit a face un lucru dreptul de a avea vreun efect. . Un c l tor în timp poate vizita, prin urmare, orice trecut, la toate, dac el r mâne complet invizibil i non-fizic. Acest lucru ar fi echivalent cu vizionarea trecutului de la distanta. Cu cat mai tangibil dore te s fie, cu atat mai restrânsa gama de trecuturi pe care el le poate vizita. Dac el vrea s fie pe deplin fizic, el poate intra numai in trecuturile care au creat prezenta lui. Acest lucru nu este specula ie, aceasta rezult direct din matematic asa cum se arat în lucrarea lui Greenberger. Calatoria mai putin precisa in timp Of greatest interest is the ³gray´ zone between deterministic and nondeterministic interaction. De mare interes este ³gri´ zona de interac iune între deterministe i nedeterministe. Such ³hybrid´ interactions are somewhat tangible but still respectful of freewill, mostly ethereal but periodically physical, mostly subjective and only fleetingly objective. Astfel de ³hibrid´ interac iuni sunt oarecum tangibile, dar înc mai respectuos de bun voie, dar cea mai mare parte

eterice periodic fizice, cea mai mare parte subiective i doar ceva temporar obiectiv. Whatever does not outright violate freewill is allowed. Oricare ar fi nu încalc pur i simplu de bun voie este permis . Examples abound: telepathic interaction, synchronistic signs and number sightings, contact through the subjective screen of dreams, abductions made dubious through memory wiping or screen memories, visitation in the etheric state, chance meetings without proof of record, an inner voice quiet enough to be ignored, a compulsion that biases but does not force, an experience meant only for a few, etc« Exemplele abunda: interac iune telepatice, semne sincronice i observarea num r, contacta i prin ecranul subiective de vise, r piri dubioase f cute prin intermediul memoriei sau tergându-ecran amintiri, vizita în stare eteric, întâlniri ans f r o dovad de înregistrare, o voce interioar lini tit , suficient pentru a fi ignorat, o constrângere care prejudec i, dar nu are forta, o experien a însemnat doar pentru câteva, etc « Fuzzy time travel happens«all the time. c l torie Fuzzy timp se intampla « tot timpul. Technically, it is not time travel so much as one realm interacting with another in regulated ways. Punct de vedere tehnic, nu este c l toria în timp atât de mult ca una interac ioneaz cu un alt domeniu în moduri reglementate. But being that we still exist in the illusion of linear time, much can be gleaned from thinking in terms of past, present, future, and the feedback loops between these. Dar fiind faptul c înc mai exist în iluzia timpului liniar, mai mult pot fi acumulate de gândirea în termeni de viitor din trecut, prezent, i buclele de feedback-ul dintre acestea. It follows that the more you vector towards a particular probable future, the more tangible and objective your interaction with that future becomes. Rezult c mai mult vectorul spre un viitor probabil special, mai tangibil i obiectivul dvs. interac iune cu care devine viitor. Perhaps your upcoming choices will change your path to a different set of probable futures, but for now whatever direction you are moving towards will garner you feedback from that future. Poate c alegerile viitoare se va schimba calea la un set diferit de futures probabil, dar pentru moment orice direc ie vi se deplaseaz spre va acumula un feedback de la acel viitor. This has some interesting implications. Aceasta are unele implica ii interesante. Imagine for a moment that you are a time traveler interacting very loosely with someone of the past. Imagina i-v pentru o clip c e ti un c l tor în timp interac ionând foarte vag cu cineva din trecut. You would like to interact more objectively, but quantum laws preserving freewill prohibit you. Ai vrea sa interactioneze mai obiectiv, dar legile cuantice conservarea bun voie v interzic. How, then, can you achieve this without violating freewill? Cum, atunci, po i realiza acest lucru f r a înc lca bun voie? By using your limited range of interaction to solicit or entrain the person into volitionally vectoring ever closer towards your own timeline. Prin utilizarea dvs. gam limitat de interac iune a solicita sau se urca în tren în care persoana în volitionally Vectoring tot mai strâns fa de cronologie ta. The more this person¶s probable futures become your probable pasts, the more both of you become part of the same time stream, and the more objectively you may interact. Cu atât mai mult aceast persoan futures probabil deveni trecutul dvs. probabil, mai mult de atât devii parte din fluxul acela i timp, i mai obiectiv pute i interac iona. Negative Hyperdimensional Entrainment Negativ hyperdimensional Antrenarea

This technique of entrainment to achieve greater deterministic influence is a favorite tactic of self-serving hyperdimensional entities who find it profitable to enslave other souls. Aceast tehnic de antrenare pentru a ob ine o influen mai mare deterministic este o tactic favorit a entit i auto-servire, hyperdimensional care consider c este profitabil s subjuge alte suflete. The more tangibly they can do so, the less freewill their targets have to resist. Cu atât mai concret pot face acest lucru, mai pu in bun voie obiectivele lor au de a rezista. From our linear time perspective, these entities come from a very negative probable future and are interacting with us now in dodgy but manipulative ways to entrain us into reinforcing their timeline, either by becoming them, serving them, or not being an obstacle to them. Din perspectiva noastr timpului liniar, aceste entitati provin dintr-un viitor probabil foarte negative i interac ioneaz cu noi acum într-un mod dubios, dar de manipulare pentru a ne intra într cronologie în consolidarea lor, fie prin ele, care le deservesc, sau nu sunt un obstacol în calea lor. We know these entities more commonly as the negative variety of gray, reptilian, mantis, and nordic alien factions. tim aceste entit i mai frecvent ca varietatea negativ de fac iuni gri, reptil , c lug ri a, nordice i str in. Not surprisingly, their method of operation is entirely consistent with the quantum mechanics of time travel. Nu este surprinz tor, metoda lor de func ionare este în întregime în conformitate cu mecanica cuantic a c l toriei în timp. By manipulating rather than forcing their targets toward spiritual slavery, they may ensnare souls on timelines more lush than their own. Prin manipularea, mai degrab decât for ând obiectivele lor fa de sclavia spiritual , ele pot prinde în capcan suflete pe termene mai luxuriante decât a lor. A fascinating but disturbing phenomenon happens to people who get too paranoid, depressed, desperate, or fearful regarding matters of darkness. Un fenomen fascinant, dar îngrijor tor se întâmpl cu oamenii care ajung prea paranoic, deprimat, disperat, sau probleme în ceea ce prive te frica de întuneric. Alien abductees, conspiracy researchers, paranormal investigators, newbies to Matrix research ± they are all vulnerable to enhancing the object of their fears by getting too emotionally entangled. rapiti Alien, cercet tori conspira ie, anchetatorii paranormale, newbies la cercetare Matrix ± toate sunt vulnerabile la cre terea obiect de temerile lor de c tre prea emo ional încâlcit. Fear vectors one toward a probable future of vulnerability, initiating a feedback loop that ensures one becomes vulnerable unless the vector switches orientation towards something more emotionally and spiritually balanced. Frica o vectori spre un viitor probabil de vulnerabilitate, ini ierea o bucl de feedback care o asigur devine vulnerabil excep ia cazului în care vectorul switch-orientarea spre ceva mai echilibrat emo ional i spiritual. Those obsessively fearful of grays will draw them in, those obsessively paranoid of government monitoring will receive it, those easily freaked out by the artificially synchronistic nature of the matrix will be swarmed by weirdness. Aceste teama obsesiv de griuri le va atrage în, cele obsesiv paranoic de monitorizare de c tre guvernul il va primi, cele u or speriat de natura artificial sincronice a matricei vor fi mi unau de weirdness. The feedback loop induces a self-reinforcing downward spiral whereby traumatic experience creates fear and fear creates further trauma. Bucla de feedback-ul induce o spirala de autoconsolidare descendent experien traumatizant prin care creaza frica si teama creeaz traume suplimentare. The person is always free to choose transcendence and break out of the loop. Persoana este întotdeauna libertatea de a alege i transcenden iesi din bucla.

While negative emotional states lock one onto negative futures, lack of resistance or enthusiastic support out of naivete does the same. În timp ce statele emo ionale negative blocare pe o futures negative, lipsa de rezisten sau în afara sprijinul entuziast al naivitate ac ioneaz în acela i mod. For instance, another way to increase the objective manifestation of negative aliens in your life is by happily supporting them, calling for them, beckoning to interact with them. De exemplu, un alt mod de a cre te manifestarea obiectivul de a str inilor negative în via a ta este de fericit le sprijin , de asteptare pentru ei, face semn sa interactioneze cu ei. While fear is completely lacking, you still reinforce their timeline and thereby increase how much force they can use against you. În timp ce este complet lipsit de team , v consolida în continuare cronologie lor i, astfel, cre te cât de mult le pot folosi for a împotriva ta. The interaction may even be of a ³warm and fuzzy´ nature but if out of ignorance you help what ends up being a hostile agenda, the timeloop grows in strength. Interac iunea poate fi chiar un ³cald i fuzzy´ natura, dar dac din ignoran v ajuta ceea ce ajunge s fie o agend ostile, timeloop creste in putere. Beyond a certain point it becomes very difficult to break out, especially since the increased objectivity of interaction affords them more thorough avenues for abduction, programming, implantation, and control. Dincolo de un anumit punct devine foarte dificil sa iasa, mai ales c obiectivitatea crescut de interac iune le acord c i mai aprofundat pentru r pire, programare, implantare, i control. This undermines your ability to resist. Acest lucru submineaz capacitatea de a rezista. So these dark forces work either by entraining you emotionally into vectoring towards them or deceiving/suppressing you intellectually into supporting them. Deci, aceste for e întunecate de munc , fie de c tre antrenor de tine emotional în Vectoring fa de ei sau inselatoare / suprimarea v intelectual în sprijinul acestora. Positive Hyperdimensional Entrainment Pozitiv hyperdimensional Antrenarea Enough on darkness. Destul pe intuneric. Let¶s discuss how to apply the quantum mechanics of time travel towards positive ends. S discuta modul de a aplica mecanica cuantica a c l toriei în timp fa de capete pozitive. The first and most obvious application is strengthening one¶s connection with positive forces, namely the Higher Self. Prima cerere i cel mai evident este consolidarea leg tur una cu for ele pozitive, i anume Sinele Superior. The second application is in forcing reality to correct perturbations to well-established feedback loops via miracles, as shall be explained shortly. A doua cerere este în realitate, for a de a corecta perturbatii la buclele de feedback bine stabilite prin minuni, cum se explic în scurt timp. What is the Higher Self? Ce este Sinele Superior? Simply the final version of you that has become fully manifest in potential. Pur i simplu versiunea final din voi care a devenit pe deplin manifest în poten ial. Should your conscious evolution continue indefinitely, it is inevitable that sooner or later you would reach the heights of individual spiritual perfection, a state in which your wisdom and power has grown profound and your mind has fully transcended the limits of time and space. Ar trebui s evolutia voastra constienta continue pe termen nedefinit, este inevitabil ca mai devreme sau mai târziu vei ajunge la în l imi de perfec iune spiritual individual , o stare în care în elepciunea i puterea a crescut profunde i mintea ta a dep it pe deplin limitele de timp i spa iu. While that is yet to occur, its inevitability means it has already happened. În timp ce, care este înc s apar , inevitabil înseamn c sa întâmplat deja. If your future self transcends time, then its consciousness may naturally extend ³backwards´ and overlap the consciousness of all its past incarnations simultaneously. În cazul în care viitorul tau timp de

sine transcende, atunci con tiin ei sale pot extinde in mod natural ³înapoi´ i se suprapun constiinta de toate aspectele ei din trecut simultan. In other words, although from your linear perspective the Higher Self is a distant probable future, ultimately this future perfected self exists right now alongside you. Cu alte cuvinte, de i din perspectiva dumneavoastr liniar Sinelui Superior este probabil un viitor îndep rtat, în cele din urm acest viitor perfec ionat de sine exist chiar acum al turi de tine. According to the quantum principle discussed in this article, the more you vector towards becoming the Higher Self, the more objectively the Higher Self can interact with you. În conformitate cu principiul quantum discutate în acest articol, vector cu atât mai mult spre a deveni Sinele Superior, cu atât mai mult obiectiv Sinele Superior poate interac iona cu tine. A weak connection means its guidance is limited to faint intuitive impressions, symbolic dreams, certain synchronicities, and so on. O conexiune slab înseamn orient rile sale este limitat la impresii le in intuitiv, vise simbolice, sincronicitati anumite, i a a mai departe. A stronger connection would allow direct inner conversation, which is clearly more objective than vague impressions. O leg tur mai puternic ar permite o conversa ie direct interior, care este în mod clar mai obiectiv decât vagi impresii. The voice of the Higher Self is often described as a ³small, still voice´ meaning an inner knowing that is easily drowned out by mental distractions. Vocea a Sinelui Superior este adesea descris ca fiind un ³mic, înc voce´, adic un interior tiind c este u or înecat de distrageri mentale. A prolonged and sincere effort to think, feel, and act like the Higher Self ² to live from the highest part of you, the heart of your soul ² increases the feedback loop and widens your capacity to act as a channel for your future self. Un efort prelungit i sincer de a gândi, sim i, i s ac ioneze ca Sinele Superior ± de a tr i de la cea mai mare parte din tine, inima a sufletului t u ± cre te bucla de feedback-ul i extinde capacitatea dvs. de a ac iona ca un canal de sine pentru viitorul tau. You are then merging with who you truly are. Sunteti apoi fuzioneaz cu cine sunteti cu adevarat. The prodigal son returns home. Fiul risipitor se întoarce acas . Whatever you want to connect with, simply support it, reinforce it, try to become it. Orice ai vrea s te conecta cu, pur i simplu sprijinul, înt ri el, încerca i s -l devin . People who pray to Jesus from the standpoint of weak beggars receive no response because they are vectoring towards a future of disempowerment and victimhood, a direction opposite to what the Christ represents, and so they receive little feedback. Oameni care se roag lui Isus din punctul de vedere al cer etori slab primi nici un raspuns, deoarece acestea sunt Vectoring spre un viitor de pierderea puterii i victim , o direc ie opus la ceea ce reprezinta Hristos, i a a mai primesc feedback pu in. Those who call upon the divine impulse within, recognize it, and do their best to express it receive reinforcement. Cei care apel la impuls divin în cadrul, recunoa te ea, si facem tot posibilul s - i exprime-l primeasc de armare. Manifesting Miracles Manifestarea Minuni Another application of quantum time travel laws pertains to the creation of miracles. O alt aplica ie a legilor cuantice timp de c l torie se refer la crearea de minuni. A miracle is a highly improbable but meaningful event that serves a recognizably positive purpose. Un miracol este un eveniment extrem de improbabil, dar semnificativ , care serve te un scop recunoscut pozitiv. Some miracles are intentionally inserted into the timeline as a matter of divine intervention, but they also happen as a consequence of natural law. Unele miracole sunt inten ionat introduse în

cronologie ca o chestiune de interven ie divin , dar acestea au loc, de asemenea, ca o consecin a legii naturale. ³Leap and the net will appear´ is proven through experience, but its explanation is most elegantly handled by timeline dynamics as follows: ³Leap i net va ap rea´ este dovedit prin experien , dar explica ia este cel mai elegant manipulat de dinamica cronologie, dup cum urmeaz : There exists a bundle of probable pathways between the present moment and some particular future. Exist un pachet de c i probabile între momentul prezent i un viitor special. The straightest path is the most probable and mundane, while the more deviating paths are less probable. Cel mai drept cale este cea mai probabil i lumesc, în timp ce se abat de mai multe drumuri sunt mai pu in probabile. The greater the deviation, the more fantastic or bizarre the correction necessary to ensure that future. Mai mare abaterea, mai fantastic sau bizare corec ie necesare pentru a garanta c în viitor. So if you can stay locked onto a particular future, any excursions you take that might upset its fulfillment merely brings you onto a less probable path towards that same future, a path whose initial excursion is redressed by a miraculous correction. Deci, dac pute i r mâne blocat pe un viitor special, orice excursii lua i c ar putea s perturbe împlinirea ei pur i simplu te aduce pe o cale mai pu in probabil c fa de acela i viitor, o cale al c rei ini ial excursie este corectat de o corec ie miraculoase.

How to lock upon a particular future? Cum de a bloca la un viitor special? By resonating with it. Prin rezonan cu ea. Your soul vibrational spectrum, which is somewhat equivalent to your emotional temperament or learning style, determines what range of probable futures you resonate with most and therefore attract. spectrului de frecven e Sufletul tau vibrational, care este oarecum echivalent cu temperamentul emotionala sau stil de invatare, ceea ce determin gama de futures probabil voi rezoneaz cu cele mai multe i, prin urmare, atrage. The more hostile, reactive, depressive, fearful, fanciful, passive, or jaded your regular mode of being, the harsher and more painful the types of experiences attracted. Depresive mai ostil, reactive,, fricos, fanteziste, pasiv, sau ros dvs. mod regulat de a fi, a mai dure i mai dureroase tipuri de experiente atrase. The more confident, attentive, serene, exultant, warmhearted, and patient you are, the more your experiences will reinforce those qualities by being of a positive nature. Cu atât mai

încrez tor, atent, senin, triumfatoare, inimos, i pacient sunte i, cu atât mai mult experientele voastre va consolida acele calitati prin a fi de un caracter pozitiv. You enter into temporal feedback with futures that spawn from your current mode of being, a self-reinforcing process that keeps you within the bundle of probable paths consistent with a resonant range of futures. Pute i intra în feedback-ul temporal cu futures care icre de la modul actual de a fi, un proces de auto-armatura care te ine în pachetul de c i probabile în conformitate cu o serie de rezonan futures. Once this feedback loop is established, you can then take risks that merely send you on a more exciting trajectory towards the same successful future. Odat ce aceast bucl de feedback-ul este stabilit, pute i lua apoi riscurile pe care v trimite doar pe o traiectorie mai interesant spre viitor de succes aceea i. In other words, if through a positive state of mind you connect with a positive future, then by maintaining that inner connection your experiences will adjust accordingly to ensure everything works out. Cu alte cuvinte, dac printr-o stare de spirit pozitiv v conecta i cu un viitor pozitiv, apoi prin men inerea aceast privin interior experien ele dumneavoastr va ajusta în consecin pentru a asigura totul func ioneaz . The trick is in making your causal excursion as nonchalantly as possible. Trucul este în a face excursie dvs. de cauzalitate nonsalant posibil. Worry reorients your vector towards a disappointing future. Vector dumneavoastr v face i griji reorienteaz spre un viitor dezam gitoare. Anticipation constricts the quantum fluidity of a probable future and prevents it from manifesting synchronistically. Anticiparea constricts fluiditatea cuantice a unui viitor probabil i-l împiedic de la manifestarea synchronistically. Remaining dispassionate when taking a risk ensures that you maintain your original vector and stay within the intended bundle of probable paths. R mase impar ial atunci când se iau un risc asigur c v men ine vector ul original i s r mân în cadrul pachet destinat c ilor probabile. It is much like telling a scriptwriter that no matter what scene opens an act, the act must have a happy ending; then the more perilous the opening scene, the more amazingly the plot must transition to manifest a happy ending. Este mult mai spune ca scenarist c indiferent de ceea ce scen deschide un act, actul trebuie s aib un final fericit, apoi mai periculos scena de deschidere, cu atât mai uimitor de pe parcel trebuie s manifeste trecerea la un final fericit. If a month from now you will be financially fine, then spending on something that assists your growth ² and thereby reinforces a positive future ² guarantees that some miracle must manifest to reimburse the purchase. Dac o lun de acum va fi bine financiar, apoi cheltuielile pe ceva care asist cre terea dvs. ± i înt re te astfel un viitor pozitiv ± garanteaz c unele miracol trebuie s se manifeste de a rambursa cump rare. Summary Rezumatul In a nutshell, according to quantum physics we are caught in mutual feedback loops with all our probable futures. Într-un cuvânt, în func ie de fizica cuantic suntem prin i în bucle de feedback reciproc cu toate noastre futures probabile. The greater the probability of a particular future, the stronger the feedback loop, the more tangibly beings from that future can interact with you in the present. Cât este mai mare probabilitatea unui viitor special, mai puternic bucla de feedback, fiin ele mai concret de la faptul c viitorul poate interac iona cu tine in prezent. By choosing to become more positive and aware, you establish mutual reinforcement with positive futures and thereby increase the number of miracles necessary to evolve you into those futures. Prin alegerea

de a deveni mult mai pozitive i con tient, va stabili de poten are reciproc cu futures pozitiv i de a cre te astfel num rul de miracole necesare pentru a va evolua în aceste contracte futures. The enormous implications I will leave to your imagination and experimentation. Implica iile enorme voi l sa s -ti imaginatia si experimentare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful