| |

| ||||

| ð  || ||.

 ! | .

K  | |K  |"|# $%| .

&| .

 |/ 0||'&|34 |.|-&$|.|| | |'12)0'|"()|*&+)|'&|.

)?|" / | 9&> ||<= |A!)|.|.&5|678|9:||||. |. |"(|".|"|.)|@.

| B)| |"|. 0' |C)|'|.

+) .

ϲϓ κϧ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ΃ήϘϟ΍ ϲϓ κϧ ϦϜϳ Ϣϟ ΔϨδϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎΣϮϔϟ΍ ΓήϴΜϛ ΩϼΑ ϰϠϋ ΩΎϬΘΟϹ΍ ΔΑΎΤμϟ΍ .

ϱΩήϔϟ΍ ΩΎϬΘΟϹ΍ ϲϓ ΩΎϬΘΟϹ΍ ω΍Ϯϧ΃ ΔΑΎΤμϟ΍ ΪϬϋ ΩΎϬΘΟϹ΍ (ωΎϤΟϹ΍)ϲϋΎϤΠϟ΍ ϑϼΘΧ΍ ϪόΒΘϳ ϥ΃:ϝΎΜϣ Δϟ΄δϣ ϲϓ(1 Ιέ΍Ϯϣ ϭ ΍ϭΪϬΘΟ΍ωΎϤΟϹ΍=΍ϮϘϔΗ΍ :ϝΎΜϣ έΎΘΨΗ Δϟ΄δϣ ϲϓ(1 ϲΒϧ Δϓϭ ΪόΑ ΔϔϴϠΨϟ΍ ι .

ϥ΃ήϘϟ΍ ΩΎϬΘΟϹ΍ ϱΩήϔϟ΍ ϪϘϔϟ΍ έΩΎμϣ ΪϬϋ ϲϓ ΔΑΎΤμϟ΍ ΩΎϬΘΟϹ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ΔϨδϟ΍ .

ΔΑΎΤμϟ΍ ΞϬϨϣ : ΫΎόϣ ΚϳΪΣ ˮϲπϘΗ ϒϴϛ : ι Ϳ΍ ϝϮγέ Ϫϟ ϝΎϗ Ϳ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ ΎϤΑ ϲπϗ΃:ϝΎϗ ˮ Ϳ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ ϦϜϳ Ϣϟ ϥΈϓ:ϝΎϗ ι Ϳ΍ ϝϮγέ ΔϨδΒϓ:ϝΎϗ ι Ϳ΍ ϝϮγέ ΔϨγ ϲϓ ϦϜϳ Ϣϟ ϥΈϓ:ϝΎϗ ϲϳ΃έ ΩΎϬΘΟ΍:ϝΎϗ ι Ϳ΍ ϝϮγέ ϝϮγέ ϖϓϭ ϱάϟ΍ Ϳ΍ ϝΪϤΤϟ΍:ϝΎϗ .

ϥ΃ήϘϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ .

v  ΔϨδϟ΍ ϥ΃ήϘϟ΍ Ύγ΅έ ϊϤΟ βϨϟ΍ .

w v ΔϨδϟ΍ ϥ΃ήϘϟ΍ ΎϤΑ ϊΟήϳ ϪΑ ϰπϗ ϥϮΤϠμϟ΍ αΎϴϗ .

ΔΑΎΤμϟ΍ ιήΣ |:4D |"| E ) ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Δϴϋϭήθϣ ϲϓ ϱ΃ήϟ΍ ϭ ϞϘόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ςΒϨΘγ΍ Δϴϋήθϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϥ΃ ϦϜΗ Ϣϟ ΔϳϮΒϨϟ΍ ΔϧϭΪϣ .

ΔΑΎΤμϟ΍ ιήΣ(1) ΔϨδϟ΍ϭ ϲϧ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ϡΎϜΣϷ΍ άΧ΃ κϧ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϊϛ΄Θϟ΍ ΪόΑ ϞϘόϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ· ΔϨδϟ΍ ϭ΍ ϲϧ΁ήϗ ϦϳήΧϵ΍ ϝ΄δϳ ϞΑ ςϘϓ Ϫδϔϧ ϲϓ ϖΜϳ ϻ Ϫϧ΍ : ήϜΑ ΎΑ΃ .

ϢϫέϭΪλ ϪΘψϔΣϭ ϝΎΟήϟ΍ ϝϮϘϋ ϪΘϋϭ Ύϣ ϰϠϋ .ΔϧϭΪϣ ϦϜΗ Ϣϟ ΔϳϮΒϨϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϫϧ΃(2) αΎϨϟ΍ ϰϠϋ ˯΁ήϘϳ ϥϭΪϤϛ ϦϠόΗ Ϣϟ ϢϫΪϨϋ Ε΍ήϛάϣ ϥΎϛ ΎϧϭΪϣ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΔΟέΩ ώϠΒϳ Ϣϟ ΎϬΘϳ΍ϭέ ϲϓ ϥϭΪϤΘόϳ ΍ϮϧΎϛ ωϮϤΠϣ ΔϨδϠϟ ϥϭΪϣ ΩϮΟϭ ϡΪόϟϭ .

ϡΎϜΧϷ΍ ρΎΒϨΘγ΍ ϲϓ ˯΍ήϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ·(3) ΖΌη ϥ·ϭ ϡΪϘΘϓ Ϛϳ΍ήΑ ΪϬΘΠΗ ϥ΃ ΖΌη ϥΈϓ ήΧ΄Θϓ ήΧ΄ΘΗ .

ϑϭήψϟ΍ ϭ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ΔΑΎΤμϟ΍ ΩΎϬΘΟ΍ ϞΜϤΘϳ (4) ΎϳΩήϓ ϥϮϜϳ ϯήΧ΃ ΓέΎΗϭ ΎϴϋΎϤΟ ϱ΍ήϟ΍ ϥϮϜϳ |.

@I|B c |&|B c .) |2| )|F: |)4||G |H5|" ||!|G |* |H|C|G |H5|".

7 |:/ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful