FAKTOR-FAKTOR YANG BOLEH MENJELASKAN MASALAH EMOSI INDIVIDU

KOMPETENSI PERSONAL

KOMPETENSI PERSONAL

KESEDARAN KENDIRI

PENGURUSAN KENDIRI

MOTIVASI KENDIRI

KESEDARAN EMOSI DIRI

BERORIENTASI PENCAPAIAN

KETELUSAN

INISIATIF

KEBOLEHSUAIAN

OPTIMIS

KETEKUNAN

BERILTIZAM

KEINOVATIFAN

kefahaman mengenai dirinya. Ia juga bererti seseorang itu mengenali emosi dan kesannya.KESEDARAN KENDIRI Kesedaran kendiri adalah keadaan di mana seseorang mempunyaipengetahuan mengenai Penciptanya. Kepentingan kesedaran kendiri kesedaran.persekitarannya dan Untuk mengetahui : ‡Siapakah anda ‡Tabiat anda ‡Keperibadian anda ‡Anda mampu menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan orang danpersekitaran ‡Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalaman bagi membuat satustrategi mencapai apa yangdicita -citakannya. anda tidak dapat : ‡Menjelaskan tindakan dan tingkah laku anda ‡Mengenali tabiat anda ‡Memahami peribadi anda ‡Melakukan penyesuaian yang perlu apabila berhadapan dengan oranglain ‡Memberi keprihatinannya kepada persekitaran . Kekurangan pengetahuan dalam kesedaran kendiri Jika anda kekurangan pengetahuan dalam kesedaran kendiri.

perlakuan dan pertuturan ‡Mempunyai kesedaran tentang matlamat hidup ‡Berkeyakinan.kawan ‡Kaji dan fahami kehendak emosi anda ‡Tingkatkan kemahiran mendeng ar anda. empati dan penyayangterhadap diri sendiri dan orang lain ‡Berusaha untuk kemajuan dalam apa saja yang anda lakukan Jikalau anda berjaya memiliki kompentensi kesedaran kendiri maka anda: ‡Sedar emosi yang dirasakan dan sebabnya ‡Sedar kaitan antara perasaan dan pemikiran. jiran tetangga dankawan . .Masalahyanganda akan hadapi jika andatidak mengambil berat mengenaikesedaran kendiri : ‡Menjadi keliru dalam peranan anda sebagai seorang remaja ‡Mempunyai konflik dalam sikap dan tingkah laku anda ‡Menjadi kurang empati dan kurang penyayang ‡Tidak berupaya untuk menampilkan diri anda sepenuhnya ‡Membuat keputusan dan tindakan secara terburu . berketerampilan ‡Membuat satu strategi mencapai apa yang dicita -citakannya.buru Langkah ± langkah ‡Mengetahui segalanya mengenai diri anda ‡Mendapat pandangan ikhlas dari kawan -kawan anda ‡Belajar daripada orang lain contoh ahli keluarga.

bertindak secara beretika mengikut peraturan 2.berfikiran waras dan berfokus dalam tekanan Amanah Maksud : Sesuatu individu itu dapat mengekalkan piawaian kejujuran dan integriti.tenang dan positif semasa tertekan 3.mengurus perasaan dan emosi negatif dengan baik 2. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1.mengakui kesalahan sendiri dan menentang tindakan tidak beretika orang lain 4.membina keyakinan melalui keboleh percayaan dan autentisiti 3. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1.PENGURUSAN KAWALAN KENDIRI Pengurusan kawalan kendiri boleh dilihat dari beberapa aspek seperti :  Kawalan emosi kendiri  Amanah  Ketekunan  Kebolehsuaian  inovasi Kawalan Emosi Kendiri Maksud : sesuatu individu itu dapat menguruskan emosi yang destruktif.mengekalkan pandangan yang ada prinsip walaupun tidak popular .

Ketekunan Maksud : Sesutu individu itu bertanggungjawab atas prestasi diri. perubahan keutamaan dan p ertukaran yang kerap 2.teratur dan sistematik dalam melaksanakan tugas Kebolehsuaian Maksud : Ini bererti sesuatu individu itu luwes (fleksibel) dalam menangani perubahan .menyesuaikan respons dan taktik dengan keadaan yang sering berubah 3.bersifat akauntable untuk memenuhi objektif 3.luwes dalam presepsi terhadap peristiwa -peristiwa yang berlaku Inovasi Maksud : Sesuatu individu itu rasa selesa dan terbuka kepada idea -idea serta maklumat baru .menangani tuntutan pelbagai. .mempunyai perspektif terkini dan risiko dalam pemikiran .mempunyai komitmen dan menunaikan janji 2. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1.menjana idea baru 4.memikirkan penyelesaikan kreatif terhadap masalah -masalah 3.mencari idea baru daripada pelbagai sumber 2.

mengenal pasti maklumat untuk mengurangkan kekaburan dan berusaha mencari jalanuntuk belajar bagaimana meningkatkan pencapaian. Kajian Spencer dan Spence r.Tiap -tiap aspek tingkah laku ini juga membentuk sesuatu individu dari segi pengurusan personal. 2. Menggunakan nilai utama kumpulan dalam membuat keputusan dan menjelaskan pilihan yang dibuat.Goleman (1998) mengenal pasti pemimpin yang mempunyai kompetensi ini akanberorientasi kepada keputusan untuk mencapai sua tu piawaian atau kedudukan yangtinggi. . menyediakan matlamat yang mencabar dan berani menghadapi risiko.(1993) menunjukkan individu yang mempunyai ketinggian dalam orientasipencapaian lebih berjaya.MOTIVASI KENDIRI Motivasi kendiri boleh dilihat daripada beberapa a spek seperti motivasi kecapaian. bersedia membuat pengorbanan kendiri atau kumpulan untuk memenuhi matlamat organisasi. 4. Komitmen Ini bererti sesuatu individu itu komitmen yang selaras dengan matlamat kumpulan atau organisasi. Orientasi Pencapaian / Motivasi Kecapaian Orientasi pencapaian memperlihatkan tenaga dalaman individu yangmemandu dan mengekalkan emosi individu bagi mencapai suatu standard yang tinggi. Pemimpin yang inginkan kejayaan akan sentiasa berusahameningkatkan pencapaian. Menyedari nilai tujuan dalam misi 3. komitmen. inisiatif dan optimisme. Mencari peluang secara aktif untuk memenuhi misi kumpulan. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1.

Pemimpin yang mengambil inisiatif akan berusaha mencari peluang dan berusaha mencapai matlamat berdasarkan apa yang diperlukan. Apabila pemimpin yang optimis menerima maklumat yangnegatif. tetapi jugamelibatkan usaha untuk mengejar matlamat. mengurangkan red tape atau karenah birokrasi dan mengetepikan peraturan untuk mempastikan kerja -kerja dibereskan (Goleman. McColt -Kennedy dan Anderson (2002). 1993). tanpa menghiraukan halangan dancabaran (Goleman. George (2000) menya takan kecerdasan emosi pemimpinboleh mempengaruhi dan mengekalkan sikap optimis terhadap organisasinya. . Inisiatif merupakan tenaga dalaman untuk melakukan sesuatu projek atau proses dan ianya lebih menarik dengan ide -idea yang baru. Goleman(1998) menyatakan sikap optimis merupakan petunjuk kepada pencapaian danindividu yang mempunyai kompetensi ini mempunyai kemampuan untuk memberifokus terhadap program yang mampu untuk berjaya jika dibandingkan dengan projekyang tidak akan berjaya. 1998). mereka tidak menghiraukan situasi tersebut.Inisiatif Seseorang pemimpin yang berorientasikan pencapaian akan mempunyai inisiatif. Pemimpin iniakan berusaha tanpa mengenal kegagalan dan tidak melihat kepada kepentingan diri(Goleman. mendapati pemimpin yangmempunyai perasaan optimis dapat mempengaruhi pencapaian organisasi. kecemerlangan dicapai tanpa inisiatif. Adalah sesuatu yang mustahil. Optimis Sikap optimis bukan sahaja optimis terhadap apa yang dirancang. 1998). tetapi berusaha mencari langkahlangkahbaru atau memulakan suatu usaha atau tindakan yang lain.

KOMPETENSI SOSIAL KOMPETENSI SOSI KESEDARAN SOSIAL KEMAHIRAN SOSIAL EMPATI PENGARUH ORIENTASI KHIDMAT KOMUNIKASI MENGEMBANGKAN ORANG LAIN KEPIMPINAN BERINSPIRASI KESEDARAN ORGANISASI/POLIT IK PEMANGKIN PERUBAHAN MELAYANI KEPELBAGAIAN PENGURUSAN KONFLIK MENYEMAI DAN MENGEKALKAN PERUBAHAN KOLABORASI DAN KERJASAMA KEUPAYAAN BERPASUKAN .

Dalam usahauntuk melakukan perubahan dan meningkatkan pencapaian organisasi dan melakukanproses transformasional dalam kepemimpinan seperti pertimbangan secara individu . pemimpin yang mempunyai orientasi khidmat akan membina norma-normaini terhadap subordinat.Oleh itu. Gabriel dan Griffiths (2002)menyatakan orientasi khidmat didasari melalui proses hubungan emosi danpersahabatan lebih daripada kompetensi profesionalisme dan kepakaran.KESEDARAN SOSIAL Empati Dulewics dan Hinggs (2000) mendefinisikan empati sebagai kemampuan mengesan perasaan orang lain dan membina ikatan dengan orang lain.Hampir semua teori yang berkaitan dengan kecerdasanemosi bersetuju bahawa empati adalah merupakan aspek penti ng terhadap kecerdasanemosi individu. 1990).Goleman (2001) yakin bahawa adalah sesuatu yang mustahil empatiwujud tanpa kesedaran diri. . seseorang pemimpin itu perlu mempunyai sifat empati. di mana ianya akan dapat mempengaru hi prosestransformasional dalam kepemimpinan mereka.Empati didapati merupakan aspek penting terhadappencapaian individu (Spencer & Spencer. Empati adalah merupakan kriteria asas terhadap kecerdasan emosi(Salovey & Mayer. Empati adalahmerupakan suatu keperluan dalam kepemimpinan kerana ianya berkaitan denganemosi manusia. Pilling & Eroglu. 1993. 1994). Berkebolehan menguasai dan mengenali emosi individu semasaberhubungan akan dapat mening katkan motivasi dan pencapaian di dalam sesebuahorganisasi. Orientasi Khidmat Goleman (2001) mendefinisikan kemahuan orientasi pelanggan khidmat dan sebagai kemampuan dengan untukmengenal pasti menyesuaikannya perkhidmatan.

Memberi maklum balas yang membina perkembangan mereka. Memandangkan kepelbagaian sebagai peluang untuk perkembangan 4. Seseorang dengan kecekapan ini 1. kejayaan dan perkembangan mereka. Mencabar pandangan sempit dan bias Orientasi Khidmat Goleman (2001) mendefinisikan orientasi khidmat sebagai kemampuan untukmengenal pasti kemahuan p elanggan dan menyesuaikannya dengan perkhidmatan. . Gabriel dan Griffi ths (2002)menyatakan orientasi khidmat didasari melalui proses hubungan emosi danpersahabatan lebih daripada kompetensi profesionalisme dan kepakaran. Melayani Kepelbagaian Ini bererti kita membina peluang -peluang melalui pelbagai ragam manusia.menguasasi kesedaran organisasi akan berkema mpuan untuk melonjak perkembangandan persefahaman antara ahli -ahli dalam organisasi. Menghormati dan bergaul dengan baik dengan orang daripada pelbagai latar belakang 2. Seseorang yang mempunyai kecekapan ini 1. Melihat kepelbagaian sebagai kesempatan dan mewujudkan suasana di mana manusia pelbagai ragam boleh berkembang 4.Mengembangkan Orang Lain Ini bererti kita dapat mengesan bagaimana orang lain boleh berkembnag dan kita menggalakkan kebolehan atau keupayaan mereka. pemimpin yang mempunyai orientasi khidmat akan membina norma-normaini terhadap subordinat. 3. 2. Memahami pelbagai pandangan diri dan juga sensitive terhadap perbezaan dalam kumpulan 3. Memuji dan memberi ganjaran untuk menghargai kekuatan. Menentang ketidakadilan dan ketidaktoleranan. di mana ianya akan dapat mempengaruhi prosestransformasional dalam kepemimpinan mereka.Oleh itu.

komunikasi. Seseorang yang mempunyai tingkah laku ini 1. memahami dan mengalu -alukan perkongsian maklumat 4. Mahir dalam mendapatkan keyakinan orang lain 2. Bertolak ansur 2. pengurusan konflik. Pengaruh Pengaruh bermaksud menggunakan taktik -taktik yang berkesan untuk mendapatkan keyakinan orang lain. Menghasilkan persembahan yang da pat menarik perhatian penonton 3. Bersedia memberi makluman mahu[un baik atau buruk . kepimpinan berinspirasi. Mensengar. Memberi tunjuk ajar dengan cara yang dramatik dan berkesan Komunikasi Komunikasi bererti kebolehan menyampaikan mesej yang jelas. Menggunakan strategi berkesan untuk mendapat persetujuan dan sokongan semua pihak 4. Seseorang yang mempunyai tingkah laku ini: 1.KEMAHIRAN SOSIAL Kemahiran sosial bererti sesuatu individu itu mempunyai beberapa aspek tingkah laku sosial seperti pengaruh. Memupuk komunikasi terbuka 5. keupayaan berpasukan. tepat dan meyakinkan.Kita lihat pada tingkah laku dan ciri-ciri yang patut ada bagi setiap aspek tersebut. pemangkin perubahan. Menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan ketelusan 3.

Kepemimpinan Berinspirasi Sehingga kini tidak ada persetujuan yang bersifat universal berkaitan definisikepemimpinan. dapatmengenal pasti aspek -aspek atau isu-isu yang membawa kepada konflik. Pengurusan Konflik Goleman (1998) mendefinisikan pengurusan konflik sebagai kemahiran didalam rundingan dan menyelesaikan aspek -aspek yang tidak dipersetujui. 1999).sebagai pemimpin berinspirasi berusaha untu k memajukan organisasi lebih ke hadapan. mendapat komitmen daripada subordinat. mempunyai . danmendorong kepada perbincangan secara terbuka terhadap aspek -aspek yangmembawa kepada perbalahan atau konflik dalam organisasi seterusnya membawakepada penyelesaian yang lebih adil. Paglis dan Green(2002) menyatakan pemimpin sebagai agen perubahan memainkan peranan dalamtiga tahap iaitu. 2002). merangsang intelektual. individu yang mempunyai kompetensi ini berkemampuan menyelesaikankonflik orang-orang yang bermasalah dan mewujudkan suasana diplomasi. inspirasi.Bass dan Avalio(1993) telah mengenalpasti empat komponen tingkah laku sebagai asaskepemimpinan berinspirasi iaitu karisma. suntikan inspirasi lebih merupakan pengurusan transaksional. berkeyakinan. membentuk arah untuk mempengaruhisubordinat bagi mencapai visi dan suara desakan (Conger. Golemanmenyatakan. danmengatasi sebarang masalah untuk membuat perubahan. 1994. Paglis & Green. Kompetensi ini didefinisikanoleh Boyatzis dan Sala (2003) sebagai pengurusan perubahan.Kepemimpin an berinspirasi mempunyai hubungan dengankepemimpinan transformasional dan didefinisikan oleh Boyatzis dan Sala (2003)sebagai menyuntik inspirasi dan panduan kepada individu untuk berubah. berusahauntuk memimpin individu bagi mencapai visi organisasi tanpa paksaan. Pengurusan konflik memerlukan individu lebihsensitif terhadap isu -isu yang terselindung. Pemangkin Perubahan Pemimpin memainkan peranan penting sebagai agen perubahan dalamsesebuah organisasi (Capowski. danpertimbangan individu. pembentukan visi.Oleh itu.Kebanyakan penyelidik bersetuju bahawa komponen utamakepemimpinan termasuklah aspek definisi visi.

Memupuk iklim yang mesra dan bekerjasama 4. menyemai komitmen kumpulan 4. Membina hubungan mesra dengan orang lain 4. Membina identity dan semangat berpasukan. .kemahiran danberani untuk mengendalikan sesuatu isu secara bersungguh sungguh. Berkolaborasi. Menyemai dan mengekalkan jaringan hubungan yang luas dan tidak formal 2. saling membantu dan bekerjasama 3. bersama berkongsi pujian bila berjaya. mallumat dan sumber yang perlu 3. Seseorang yang mempunyai aspek tingkah laku ini: 2. Menjaga hak nama baik kumpulan. Mengesan peluang untuk memupuk kolaborasi antara rakan Keupayaan Berpasukan Keupayaan Berpasukan bererti individu itu dapat mewujudkan synergi (berfungsi sebagai satu unit) kumpulsn dalam usaha mencapai matlamat yang sama. 1. memberi fokus yang sama kepada tugas dan perhubungan dengan rakan sejawat. Menjadikan sebagai teladan kualiti -kualiti seperti hormat menghormati. Seseorang yang mempunyai aspek tingkah laku ini: 1. Memupuk hubungan yang saling berfaedah 3. Menyemai dan mengekalkan hubungan Menyemai dan mengekalkan hubungan bererti individu itu dapat memupuk perhubungan yang penting dan berhasil dal am interaksi sosial hidupnya Seseorang yang mempunyai tingkah laku ini: 1. Sewaktu bekerja. Mengekalkan kesetiakawanan antara rakan sejawat Kolaborasi dan kerjasama Kolaborasi dan kerjasama bererti individu itu dapat bekerja dengan orang lain untuk mencapai matlamat yang sama. 2.berkongsi rancangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful