P. 1
ההכרח בניהול התקשורת הפנים ארגונית

ההכרח בניהול התקשורת הפנים ארגונית

|Views: 8|Likes:
Published by Rom Shibi

More info:

Published by: Rom Shibi on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2011

pdf

text

original

- תינוגרא םינפ תרושקת תוינידמב חרכהה 1

יביש םור תאמ
תובר םימעפ םלוא ,םינוגרא לש ןיקת דוקפתל תיטירק היגוס הניה תינוגרא םינפ תרושקת
גולבה .הבוט קיפסמ אל הרוצב וא המצעמ תלהנתמ בורלו תננכותמ תוינידמ אלל תרתונ
.םיינוגרא םיצעוילו םייתפכיא םידבוע ,ללכב םילהנמ ,שונא יבאשמ ישנאל דעונ הזה
טווינה ידכ ךות ,הכאלמב םיקסועה הלאל עייסלו םינוגראב תרושקתה תא רפשל – יתרטמ
תא דומלל גונעתה יל היה .ןוגרא לכב םימייקה םיימוי-םויה םיטקייורפה לש בכרומה
יתצעיישכ ,סקודמאב תינוגרא םינפה תרושקתה תווצ תמקהל יתעייסשכ בורקמ אשונה
ךלהמב תינוגראה םינפה תרושקתל יתצעיישכו לע-לאב תינוגרא םינפה תרושקתה םורופל
.תילעו סוארטש ןיב גוזימה
רבודמ םא ןיב .תפטוש תוליעפ לכ טעמכל היגטרטסא םילהנמ ונימיב םינוגראה בור
םיעדוי ונא ,רוביצל םיתוריש לע ססובמה ירוביצ ןוגרא וא חוור לע ססובמה ,יטרפ ןוגראב
,תוחוקל תורש ,רוביצ יסחי להנל ,קוויש יכרעמ םיקהל ,םיתואנ רוציי יכילהת להנל
עדימ תמירזש םיעדוי םג םינוגראה בור .דועו רוצייה תפצרב תוחיטב ,הקפסא תרשרש
זא .ונלש רצומה ןוויכל ותוא הטיסמו ולש תוטלחהה תלבק ךילהתב ול תעייסמ חוקלל
,תינוגרא םינפ תרושקתל היגטרטסא לארשיב םינוגרא לש טלחומה בורל ןיא עודמ
םידבועה - ןוגראב רתויב בושחה באשמה לומ לא ךכ לכ תינויחה
םינופלט םימירמ ,ליימב םיבתכתמ םידבועו םילהנמ – ןוגרא לכב תמייקתמ תרושקת
םידבועה .הנעמ אלל םירתונ םידירטמ תמאבה םיאשונה תובר םימעפ םלוא .םישגפנו
ןיאו םהל םירורב םניא םיבר םיאשונ ,עדימ םילבקמ םניא םלוא םינותיעב תורתוכ םיארוק
.םיבר םיאשונ יבגל תונמיהמ תובושת לבקל תנמ לע תונפל ימ לא םהל
תא םיעדוי םידבועהש םיחינמ םינוגראב םייניב ילהנמו םיריכב םילהנמש איה ךכל הביסה
וליאכ ,לוכיבכ וילאמ ןבומה בצמ לבקל הייטנה .תועט ןוכנ .תעדל םיכירצ םהש המ לכ
רתוי תעדל םיאמצ םידבועה יכ ,תישאר .הילשא הניה תילמיטפוא ינכדע עדימ תמירז הנשי
יתוכיא תורש תתל ולכויש תנמ לע טרופמו ינכדע עדימב םתוא ןכדעל חרכה שי יכ ,תינשו
,קדצב םיתיעלו ,תוששוח תולהנה .ןוגראה לש םיינוציחהו םיימינפה תוחוקלל רתוי
םג םתוא רדמל הטילחמ זאו ימינפ עדימ תפלדהב ןוגראה תא ןכסל םילולע ןהידבועש
תוביוחמהו תוירחאה תלטומ ריכבה גרדה לע ,םייחב !פח ןוגרא םא .גווסמ וניאש עדיממ
בחר ןווגמ תנגרואמ הרוצב רשקתל ליחתהלו תינוגרא םינפ תרושקת לש תוינידמ תעיבקל
ידכ ,תפטוש הרוצב ,שורדה עדימה תא םידבועל קפסל םייניבה גרד לע .םיאשונ לש
ילעבל רתוי תובוט תואצות קפסל תנמ לע ,רתוי הבוט הרוצב םתכאלמ תא עצבל ולכויש
הנעמל םיבושח וב םידבוע םהש ןוגראהו םמצע םה דציכ וניבי םידבועהש בושח .תוינמה
ןוגראב תורחאה תוקלחמה לש םהידיקפת תא וריכיש םג בושח .קושהו חוקלה תויפיצ לע
םיצוליאהו םימייקה םיקשממה לכ תא וניביש ידכ ,לועייל םינתינ םהיניב םיסחיה דציכו
עדימ תמירז .ןוגראה ךותב םג רתוי בוט תוריש תתל ולכויש תנמ לע ,ןוגראב םרוג לכ לש
הליעי הרוצב ןוגראב םיבאשמה תא לצנלו רתוי הבוט הרוצב דובעל םהל רשפאת תאזכ
.אשונב קסועה עובק תווצלו תינוגרא םינפ תרושקת תוינידמל םיקוקז ךכ םשל .רתוי
,לבקיש םיתורישהו םירצומה תא עבוקה אוה חוקלה יכ קווישה םלועב דואמ לבוקמ םויכ
חוקלה תא ופתשי םינוגראש לככ .רתויב הבוטה הרוצב ויכרצ תא ריכמ אוהש םושמ
תא םשייל עיצמ ינא .ופסכבו ונומאב תוכזל ,ותוא תרשל דציכ רתוי בוט וניבי םה ,ךילהתב
ונלש ימינפה חוקלה יפלכ ךכ בושחל ךכ לכ ךרפומ הז עודמ .ןוגראה ךותב ןויגהה ותוא
םידבועל תונמדזה ןתמב תובישחה תא םיניבמ םניא םיבר םילהנמ םידבועה ןוגראב
ןוגראה תכיפהב רבודמ אל .ןוגראה לוהינו רוציי יכילהתל עגונב םתעדו םלוק תא עימשהל
וא רבד םיעדוי ונלש םידבועהש החנה תדוקנמ אצנ םא ,םלוא .ךכמ קוחר .היטרקומדל
בוט תאז עצבל ןתינ דציכ לע הקימעמ הנבה םהל שיו םיקסוע םה וב םוחתה לע םיינש
,ליעי םוקמל ךופהי ןוגראה ,ךילהתה בוציעב ליעפ קלח לוטיל םהל ןתינ םא יכ ןיבנ ,רתוי
-ה תונשב .הז םוחתב החלצהל רתויב הבוטה אמגודה איה ןפי.רתוי הברה יחוורו הרופ "#
הקוקיאא יל ארקנ ,תינקירמאה בכרה תיישעת תא ךרי לע קוש וכיה תוינפיה תוינוכמהכ
תורשע הליג ,ןפיב בכרה תיישעתב ךרעש רויסב .רבשמהמ רלזיירק תרבח תא !לחל
הנענ ,תוביתה ודעונ המ םשל לאששכ .הטויוט ילעפמב תוריקה לע תונטק תומודא תובית
לועיי תועצה המכ לאששכ .עיצהל םילוכי םידבועהש לועיי תועצה לש תוביתב רבודמ יכ
יכו םיפלא המכב רבודמ יכ הנענ ,הנש ידמ םידבועה םיעיצמ "$% רזחשכ .תומשוימ ןהמ
הנשי לעפמ לכב יכ הליג ,רלזיירקב לועיי תועצה ךילהת דבוע דציכ תעדל שקיב ,ב&הראל
.הבשחמל רמוח .תודדוב תועצה המכ קר תומשוימו דבלב תחא הבית
םירשקתמ םה הב הרוצל תעגונה הרורב היגטרטסא םילהנמה םינוגראה םה םיטעמ ,רומאכ
סבולגב תונותיעב ובתכנ רבכש םירבד לע השעמ רחאל םיביגמ םה םיתיעל .םהידבוע םע
וניב רשק הברה ןיא םיתיעלו ,שאר בשויהמ יללכ בתכמ םיחלוש םה םיתיעל ,רקרמ-הד וא
המכ ,םידבועל רשקותי המ יבגל הטלחהה .תפטושה םתדובעב םישוע םידבועהש המ ןיבל
,םידדוב םילהנמ לש םתעד לוקישל רתונ ,עצובי יותיע הזיאבו דציכ ,'שחיי עדימ
ךרדב תעצובמ תינוגרא םינפה תרושקתה ,רמולכ .םהל םיאתמה ןמזב הטלחה םילבקמה
םילגרתמ םידבועה .תוסחייתה שרודה רחא טלוב עוריא וא חתפתהש רבשמל הבוגתכ ללכ
,םלוא .םייגולונכט םייוניש וא םירוטיפ ,לודג ינוגרא יוניש שישכ קר םתיא םירבדמש
הלולע םיתיעלו רקובמ יתלבו רדוסמ יתלב ךילהת תויהל תרזוח תרושקתה ןכמ רחאל
טושפ אלא ,יונישה רושקתב ךמותה ךלהמ ןיא ללכ ךרדב ,'סונב .תלעותמ קזנ רתוי רוציל
...הנוש תושעל םירומא םה םצעב המ ןיבהל םיסנמ םלוכ זאו העדוה וא ליימ
העיגמה תרושקת איה הניקת תינוגרא םינפ תרושקת ןיא םהב םינוגרא לש רחא ןייפאמ
'יצהל םידבועה םילוכי םהב ,םימיאתמ םיצורעו םוקמ ןיאשכ .םידבועל הלהנההמ רקיעב
טוטיצ ונשי .הבושח הניא םתעדש םידבועל תרדשמ םצעב הלהנהה ,תובשחמו תושוחת
םיבושחה םירבדה - ק(ג& שלוו ק(ג ,ידגאה קירטקלא לרנ(ג ל&כנמ לש ורפסב יילע ביבחה
הב יהשלכ המליד םהינפב גיצהלו ןוגראה יבחר לכמ םידבוע 'וסאל גהנ שלוו .&תמאב
םישגפמ .רחא ןפוא םושב לבקל היה לוכי אלש תונבות לבקל 'סונבו הרבחה תטבחתמ
המורת םהל שי יכו תבשחנ םתעד יכ השוחתה תא םהב ופתתשהש םידבועל ונתנ הלא
דחא דבוע רמא תאזכ תחא הנדס רחאל .היגטרטסא תעיבקלו הרבחב השענל תישממ
ךשמב...& $) &םניח – ילש חומה תא םג לבקל םתלוכישכ ,ידי ליבשב יל םתמליש םינש
(מע* 1)1 .+
םאש רורב םלוא ,תינוגרא םינפ תרושקת לש 'יצר אל לוהינל תובר תוביס ןנשי ,רומאכ
םיצורעה תא םינובו ,תוינידמ םיעבוק ,תינוגרא םינפ תרושקת לש תוינידמ םיננכתמ
.הדבוע תאז .ןיטולחל תרחא הריווא רוציל ןתינ ,ןוגראב םינושה דעיה ילהקל םימיאתמה
,רתוי םיעדומ םידבוע שי הב הדובע תביבס רוציל ןתינ ,תמזוי השיג םילטונש עגרב
.רתוי הברה םיליעי ךכיפלו רתוי םיניבמ
םיאשונל תוריהמב םיסחייתמ הנוכנ תינוגרא םינפ תרושקת םילהנמה םינוגראש ונל עודי
תא תוקיחרמ ,תואדו רסוח תוגיפמ ,םבילמ תוגאד תוריסמ ךכבו םידבועה תא םידירטמה
.םייגולונכטו םיינוגרא םייוניש לש רתוי ריהמ םושייל תואיבמו תולפטה תויוליכרה
,םהידבוע םע הפוכת תרושקת םילהנמ הלאכ םינוגראב םייניבה ילהנמו םיריכבה םילהנמה
ירקחמ ואר* דועו הדובעה תוירופ תא םילעמ ,םייונישל תויודגנתה םע םידדומתמ
,-./01234-5 $##6 תינוגרא םינפה תרושקתה תובישח תעמטה ךילהת לש ופוסב .+
יכ םהלש הינמה יווש תא םילידגמ הלא םינוגרא ,םידבועהמו לא העובק תרושקת תצרהו
תאז םישוע 'או םשייל ךירצ םתוא םיכילהתהו םיכרעה ,ןוזחה תא ןיבמ ןהלש הדובעה חוכ
תוברת ראתל ידכ ,טראמ-לוו וא סקדפ לש &ךרדה& לע םירבדמ םישנא .תובהלתהב
לע טלתשהל ןויסינב הניא תאזכ תינוגרא תוברת תריציב הרטמה .בטיה תשרשומ תינוגרא
יניינע תא םדקל ידכ ,םיפתושמ םידעיו תוגהנתהל םתוא ןווכל אלא ,םידבועה לש םחומ
הדובע ילהנ לש תויבקע ,םידבועהמ הפוצמ המ יבגל תוריהבל איבמ רבדה .ןוגראה
,הדיצה םיטסומ תואדו רסוחו תוריהב יאש עגרב .רתוי םימאותמ ןוגרא יצוח םיצמאמו
ךותמ םילעופ םידבועהו םומינימל תומצמטצמ תולאשה ,וטנ הדובעל םייונפ םידבועה
המ קוידבו םייסיסבה םיכרעה תא ןיבמ הדובעה תווצשכ .תישיא המצעהו הנבה ,העידי
תוליעפה םוחת תרגסמב תוטלחה לבקל שפוחה תא םהל םירשפאמ ונא ,ונממ הפוצמ
7םה תפתושמו הרורב תינוגרא תוברתב תונורתיה .רהמו דבל םהלש
1 . בלש לכב םייניבה תלהנה תא ברעל ילבמ ,דבל תוטלחה לבקל םידבועה תלוכי
תוטלחהה תא לבקל ידכ םישורדה עדיהו םילכה תא םהל שי ןכש ,בר ןמז ךוסחלו
.תונוכנה
$ . םדקלו ןוגראה יכילהתו תורטמה ,םידעיה םע םידבועה לש תוהדזה תשוחת דדועל
שי תאזכ השוחתל .תיללכה הנומתהמ בושח קלח תויהל םתלוכיבש םידבועה תנבה תא
.םתוליעיו םהיצמאמ לע הרישי העפשה
8 . תויודגנתהו םיחוכיו הברה .םייונישל תוימוי-םוי תויודגנתהו תונבה יא תיחפהל
.ןוגראל בושחש המ יבגל הנבה יאו םיכילהתב תומכסה יא בקע םירצונ
9 . ןוגראל םיכייש םהשו םאותמו לודג !מאממ קלח םהש שיגרהל םידבועל הרזע
.תיתרבחהו תיקסעה הביבסל םרותה יכרע
* וידבוע רובע תומישמ חותינ עצבל להנמה לש ךרוצה תא דואמ םימצמצמ הלא לכ
:;<0--:252=/:/53 םירגתאה םע תודדומתהו היגטרטסא לוהינל בושח ןמז ול ריתומו +
.םיאבה
ונא ,יגטרטסא ןורתיכ םהלש תפתושמה תוברתב םישמתשמה םינוגרא םינחוב ונאשכ
יצורעב םאותמו דימתמ שומיש ידי לע םהלש תינוגראה תוברתה תא םירצוי םה יכ םיאצומ
ןווגמב ,םידיחא םירסמ תועיבקב תרשקתמ םהלש הלהנהה .תינוגרא םינפ תרושקת
שארמ םיטלקומ םירסמ ,הריכבה הלהנהה םע ןועבר תובישי ,תווצ תובישי ןוגכ ,םימורופ
םוחתב הרשכה ורבעי םילהנמש תגאוד הלהנהה .(וכו ןוגראה רתאב םיבצומה ואידיוב
ךכ ידי לע םוחתה לע שגד המש איה יכ םילהנמל הריהבמו תוחפל תווצה תמרב תרושקת
החותפ איהש ךכבו םהלש תיתנשה הכרעהב םהלש תרושקתה ירושיכ תא תדדומ איהש
.העובק הרוצב םהלש תורעההו תולאשה תא לבקל
םוכיס
ונילע ,תפתושמ תינוגרא הפשו הדיחא תינוגרא תוברת שי וב בצמל עיגהל וננוצרב םא
ידי לע סלכואי ןוגראהש םיצור ונא םא .ונלש ןוגראה לש תרושקתה יבאשמ תא סייגל
תינוגרא םינפ תרושקת ,םיכרעה םתוא יפל ,תורטמה ןתוא ןעמל םלוכ םידבועה םישנא
– הדובעה תא השעי אל דבל רושקת יכ רוכזל שי .תאזכ הריווא תריציל חתפמה איה
םידבועה תא ברעל הכירצו הרורב ,תיבקע ,הביגמ אלו תמזוי תויהל הכירצ הלהנהה
םילהנמ םיחילצמ םינוגרא .תולרע םיינזוא לע ולפי םיצמאמה לכ תרחא ,ךילהתב
סיסב לע טעמכ ,ןמז ךרואל ,םידבועל םהלש םירסמה תא רשקתל ידכ הרורב היגטרטסא
תכלוה תוברועמל איבת ןוגראב תינוגרא םינפה תרושקתב תוחיתפו תויבקע .ימוי-םוי
.םיקיתו םינוגראב םג ,פא-טראטס תריווא תרצויה תופתוש תשוחתו םידבוע לש תרבוגו
.רתוי הברה םייחוורו רתוי םיקזח םינוגרא תרצוי תאזכ תינוגרא תוברת
םינפ תרושקת תווצ לש הדובעה ילהנ תא רוקסא ךשמהב איבא רשא םירמאמ תרדסב
דציכ ,םיינשדחו םייתרגש םילכ ,ןוגראב םינוש םימרוג לומ להנתהל יאדכ דציכ ,תינוגרא
,ינוגרא יוניש ביבס תיבויח הריווא םירצוי דציכ ,ןוגראב תרושקתה רחא הרקב םילהנמ
םהלש םיתווצה ךותב רתוי הליעי תינוגרא םינפ תרושקת תריציל םילהנמ םירישכמ דציכ
.עמתשהל .דועו
> $#1# יביש םורל םירצוי תויוכז –

אני מציע ליישם את‬ ‫אותו ההגיון בתוך הארגון. ההנהלה בעצם משדרת לעובדים שדעתם אינה חשובה. כשחזר‬ ‫לארה"ב.‬ ‫כאמור. מדוע זה מופרך כל כך לחשוב כך כלפי הלקוח הפנימי שלנו‬ ‫בארגון העובדים? מנהלים רבים אינם מבינים את החשיבות במתן הזדמנות לעובדים‬ ‫להשמיע את קולם ודעתם בנוגע לתהליכי ייצור וניהול הארגון.. ביקש לדעת כיצד עובד תהליך הצעות ייעול בקרייזלר.‬ ‫מאפיין אחר של ארגונים בהם אין תקשורת פנים ארגונית תקינה היא תקשורת המגיעה‬ ‫בעיקר מההנהלה לעובדים. פיטורים או שינויים טכנולוגיים.יפן היא הדוגמא הטובה ביותר להצלחה בתחום זה. כשיכולתם לקבל גם את המוח שלי – חינם"‬ ‫)עמ' 151(.‬ ‫כאמור. כשאין מקום וערוצים מתאימים. לאחר סדנה אחת כזאת אמר עובד אחד‬ ‫". נבין כי אם ניתן להם ליטול חלק פעיל בעיצוב התהליך. העובדים מתרגלים‬ ‫שמדברים איתם רק כשיש שינוי ארגוני גדול. ישנו ציטוט‬ ‫החביב עליי בספרו של מנכ"ל ג'נרל אלקטריק האגדי. גילה כי בכל מפעל ישנה‬ ‫תיבה אחת בלבד ומיושמות רק כמה הצעות בודדות. אולם.הדברים החשובים‬ ‫באמת".‬ ‫המקבלים החלטה בזמן המתאים להם.. בדרך כלל אין מהלך התומך בתקשור השינוי. נקרא לי אאיקוקה‬ ‫לחלץ את חברת קרייזלר מהמשבר. אולם ברור שאם‬ ‫מתכננים מדיניות של תקשורת פנים ארגונית.‬ ‫פורה ורווחי הרבה יותר.‫כיום מקובל מאוד בעולם השיווק כי הלקוח הוא הקובע את המוצרים והשירותים שיקבל. כמה‬ ‫מידע ייחשף. וולש נהג לאסוף עובדים מכל רחבי הארגון ולהציג בפניהם דילמה כלשהי בה‬ ‫מתחבטת החברה ובנוסף לקבל תובנות שלא יכול היה לקבל בשום אופן אחר. לזכות באמונו ובכספו. ההחלטה לגבי מה יתוקשר לעובדים. אולם. כששאל לשם מה נועדו התיבות. לעיתים הם מגיבים לאחר מעשה על דברים שכבר נכתבו בעיתונות בגלובס‬ ‫או דה-מרקר. כששאל כמה הצעות ייעול‬ ‫מציעים העובדים מדי שנה. לא מדובר בהפיכת הארגון‬ ‫לדמוקרטיה. בסיור שערך בתעשיית הרכב ביפן. בנוסף. אלא פשוט‬ ‫מייל או הודעה ואז כולם מנסים להבין מה בעצם הם אמורים לעשות שונה. ככל שארגונים ישתפו את הלקוח‬ ‫בתהליך. נענה כי מדובר בכמה אלפים וכי %28 מהן מיושמות. התקשורת הפנים ארגונית מבוצעת בדרך‬ ‫כלל כתגובה למשבר שהתפתח או אירוע בולט אחר הדורש התייחסות. מעטים הם הארגונים המנהלים אסטרטגיה ברורה הנוגעת לצורה בה הם מתקשרים‬ ‫עם עובדיהם. מפגשים‬ ‫אלה נתנו לעובדים שהשתתפו בהם את התחושה כי דעתם נחשבת וכי יש להם תרומה‬ ‫ממשית לנעשה בחברה ולקביעת אסטרטגיה.במשך 52 שנים שילמתם לי בשביל ידי. כיצד ובאיזה עיתוי יבוצע. ולעיתים אין הרבה קשר בינו‬ ‫לבין מה שהעובדים עושים בעבודתם השוטפת. רחוק מכך.. הם יבינו טוב יותר כיצד לשרת אותו. ישנן סיבות רבות לניהול לא רציף של תקשורת פנים ארגונית.‬ ‫לאחר מכן התקשורת חוזרת להיות תהליך בלתי מסודר ובלתי מבוקר ולעיתים עלולה‬ ‫ליצור יותר נזק מתועלת. גילה עשרות‬ ‫תיבות אדומות קטנות על הקירות במפעלי טויוטה.‬ ‫משום שהוא מכיר את צרכיו בצורה הטובה ביותר. אם נצא מנקודת הנחה שהעובדים שלנו יודעים דבר או‬ ‫שניים על התחום בו הם עוסקים ויש להם הבנה מעמיקה על כיצד ניתן לבצע זאת טוב‬ ‫יותר.. הארגון יהפוך למקום יעיל. בהם יכולים העובדים להציף‬ ‫תחושות ומחשבות. נותר לשיקול דעתם של מנהלים בודדים. בשנות ה-08‬ ‫כהמכוניות היפניות היכו שוק על ירך את תעשיית הרכב האמריקנית. לעיתים הם שולחים מכתב כללי מהיושב ראש. כלומר. נענה‬ ‫כי מדובר בתיבות של הצעות ייעול שהעובדים יכולים להציע. ובונים את הערוצים‬ . קובעים מדיניות. חומר למחשבה. ג'ק וולש "ג'ק .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->