1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kajian

Pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin berkembang dari setahun ke setahun. Pertambahan pusat membeli belah adalah salah satu petanda berlakunya pertumbuhan ekonomi di negara kita. Menurut Persatuan Pengurusan Kompleks Bertingkat Tinggi dan Membeli Belah Malaysia, bilangan pusat membeli belah di negara ini berkembang daripada 180 pada tahun 2002 kepada 220 ketika ini (Utusan Malaysia, 18 Januari 2006). Kesedaran pihak peniaga terhadap sektor yang mendatangkan keuntungan dan pendapatan lumayan menyebabkan pusat membeli belah menjadi tumpuan bagi golongan usahawan dan peniaga untuk membuat pelaburan yang menguntungkan.

Pusat membeli belah merupakan salah satu tempat bagi penduduk di sekitarnya untuk mendapatkan keperluan harian mereka. Ini kerana, ia biasanya menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan bagi penduduk sekitar dan pengunjung yang ingin memenuhi keperluan mereka. Pusat membeli belah yang berjaya adalah dinyatakan sebagai pusat membeli belah yang dapat menarik kedatangan pengunjung yang ramai. Sesebuah pusat membeli belah itu hendaklah

2

mempunyai ciri-ciri fizikal yang dapat menarik pengunjung untuk mengunjungi di samping penyediaan fasiliti yang lengkap dan memuaskan sebagai tambahan nilai bagi sesebuah pusat membeli belah. Ciri-ciri fizikal yang dimaksudkan adalah ciriciri kekal yang ada pada sesebuah pusat membeli belah dan tidak boleh diubah atau memerlukan kos yang tinggi untuk dibuat pengubahsuaian.

Pusat membeli belah juga merupakan salah satu bangunan perdagangan yang merupakan harta tanah komersil yang memerlukan penyediaan fasiliti yang lengkap sebagai salah satu elemen penting bagi memberikan keselesaan dan perkhidmatan yang bermutu kepada pengunjung dan pengguna yang lain. Di antara elemen penting yang perlu diaplikasikan dalam penyediaan fasiliti adalah dengan menitikberatkan penyediaan elemen ruang, persekitaran, teknologi maklumat, infrastruktur dan perkhidmatan sokongan (Alexander K. 1996). Ruang yang disediakan mestilah berupaya untuk mempromosikan kegunaannya sebagai pusat perniagaan. Ia juga mestilah berupaya memaksimakan persembahan barang perniagaan di samping barang perniagaan yang mampu memudahkan pergerakan urusan jual beli.

Persekitaran yang baik pula ialah suasana sekitar pusat membeli belah yang mempunyai pencahayaan dan kualiti pengudaraan yang baik termasuklah kualiti persekitaran yang sihat dan selamat. Teknologi maklumat juga membantu memberikan komunikasi yang efektif seperti dengan adanya jaringan internet dan kemudahan telefon yang disediakan. Elemen yang terpenting ialah kemudahan infrastruktur yang disediakan iaitu kemudahan fasiliti yang memenuhi keperluan dan keselesaan yang pengguna inginkan. Khidmat sokongan juga penting sebagai perkhidmatan tambahan yang berkualiti untuk memberi kepuasan kepada pengguna seperti perkhidmatan pembersihan dan keselamatan.

Kepentingan fasiliti amat penting di dalam sesebuah pusat membeli belah kerana selain mampu menarik lebih ramai pengunjung, ia juga dapat meletakkan pusat membeli belah tersebut pada suatu tahap dan standard tersendiri. Keuntungan juga dapat diperolehi apabila ramai peniaga yang berani menjalankan perniagaan

3

kerana berkeyakinan lokasi yang dipilih adalah lokasi yang strategik dan ini secara tidak langsung dapat mewujudkan permintaan yang tinggi terhadap ruang niaga dan seterusnya meningkatkan nilai pusat membeli belah tersebut. Apabila permintaan terhadap ruang niaga di sesebuah pusat membeli belah tinggi, ianya memberikan gambaran bahawa pusat tersebut berupaya menjana keuntungan yang tinggi dan biasanya pusat seperti ini akan diduduki oleh sesiapa sahaja yang sanggup menawarkan nilai sewa yang paling tinggi (Abdul Rahman Mohd Noor, 2004).

1.2

Penyataan Masalah

Bagi sesebuah bangunan yang telah berusia, kewujudan pengurusan fasiliti boleh membantu bagi mengenalpasti masalah-masalah yang berkaitan dengan penyenggaraan sebelum ia mengakibatkan kerosakan pada komponen mahupun penutupan sementara bangunan (Dilanthi, 2000). Oleh itu, pengurusan fasiliti yang lebih kerap dan bersistematik perlu dilaksanakan bagi bangunan yang lama ini.

Akibat usia bangunan yang semakin meningkat, kemudahan-kemudahan yang terdapat di dalam bangunan juga semakin turun nilai fungsinya (Musa, 2004), Bagi pekerja-pekerja yang menghabiskan masa bekerja mereka, kemudahankemudahan yang ada perlulah berada pada tahap maksimum.

Masalah yang timbul daripada kerosakan pada bangunan perlu ditangani dengan seberapa segera yang boleh. Penyenggaraan merupakan salah satu tindakan terbaik bagi menangani masalah kerosakan tersebut. Namun begitu, dalam melaksanakan kerja-kerja membaikpulih ini, beberapa masalah lain timbul samada sebelum ataupun semasa kerja-kerja membaikpulih itu dijalankan.

4

Antara masalah yang menjadi halangan di dalam pengurusan penyenggaraan terdiri daripada faktor-faktor dalaman badan penyenggaraan. Masalah ini boleh membantutkan kerja-kerja penyenggaraan di mana kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan ataupun lambat dilaksanakan disebabkan pertamanya, kekurangan peruntukan (bajet), pembekalan keperluan dan peralatan yang tidak mencukupi dan sebagainya. Keadaan ini berlaku kerana peruntukan kewangan yang terhad dan keperluan penyenggaraan tidak dijadikan keutamaan menyebabkan prestasi penyenggaraan pusat membeli belah berada di tahap sederhana ataupun minimum sahaja.

Masalah kedua disebabkan kurang pengetahuan dalam pengurusan penyenggaraan. Pengurusan penyenggaraan kurang ditekankan di Malaysia. Sesetengah pihak lebih suka membina bangunan baru daripada menyenggara bangunan yang sedia ada. Padahal kos untuk kerja penyenggaraan lebih rendah berbanding dengan kos pembinaan bangunan baru. Sesetengah pihak tidak mengetahui akan kepentingan pengurusan penyenggaraan di dalam sesebuah bangunan. Dengan itu, banyak peruntukan yang telah dibazirkan untuk membina bangunan baru. (Abdul Hakim, 1991).

Ada juga sesetengah pihak atau profesional telah melantik orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan teknikal yang cukup, kurang berkaitan dan yang tidak menyeluruh kompetensinya sebagai seorang yang menguruskan kerja-kerja penyenggaraan. (Ahmad Ramly, 2002).

Pihak pengguna juga turut menyumbangkan masalah dalam proses penyenggaraan. Antaranya ialah seperti sikap pengguna yang tidak mengambil berat, tidak prihatin terhadap keadaan kerosakan yang wujud, sikap nakal di kalangan anak-anak muda masa sekarang yang suka membuat vandalisma dan sebagainya. Disamping itu juga, keadaan kerosakan dan kedudukan kerosakan pada lokasi-lokasi bahagian tertentu bangunan juga menyukarkan perjalanan proses penyenggaraan dibuat. Kedudukan yang sukar dikesan (seperti yang berada di dalam tanah),

5

menyebabkan kerosakan tersebut tidak dapat dikenalpasti dan ditangani pada peringkat awal. Biasanya ia dapat dikesan apabila keadaan kerosakannya berada pada tahap yang serius.

Keperluan kepada penyenggaraan yang baik adalah untuk memastikan setiap kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam yang disediakan tersebut dapat digunakan sebaik mungkin oleh golongan sasaran. Kemudahan infrastruktur yang baik merupakan aset penting bagi menjana pembangunan ekonomi dan ia merupakan salah satu faktor penting yang akan dinilai oleh para pelabur asing yang ingin membuat pelaburan di negara ini. Keadaan infrastruktur yang sentiasa sempurna dan berkualiti mencerminkan tahap kecekapan sesebuah pusat membeli belah, lebih-lebih lagi yang terlibat dalam pemberian perkhidmatan ataupun service delivery.

Isu keberkesanan pengurusan penyenggaraan bagi aset atau fasiliti di Malaysia telah dibincangkan oleh beberapa pihak sebelum ini. Kajian oleh Mohd Musa Paijan (1995) yang merumuskan di antara masalah-masalah pengurusan bangunan adalah dari segi pembentukan struktur organisasi, pelaksanaan kerja penyenggaraan, pengawalan dan juga masalah perancangan kerja-kerja penyenggaraan. Manakala penulisan Mohd Najib Basiran (2002) pula telah mengenalpasti masalah pengurusan penyenggaraan yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerja penyenggaraan tidak dapat dijalankan dengan cekap.

Maka di sini timbul beberapa persoalan, pertamanya bagaimana kemudahankemudahan fizikal ini dikawal dan diuruskan agar ia sentiasa berada dalam keadaan yang produktif dan sentiasa boleh dipercayai. Keduanya bagaimana pihak pengurusan penyenggaraan melaksanakan tugas-tugas penyenggaraan dalam memberikan keselesaan dan juga memaksimumkan tahap keselamatan dan keselesaaan pekerja-pekerja mahupun pengunjung yang datang ke pusat membeli belah. Yang ketiganya, adakah pihak penyewa serta pemilik ruang niaga ke atas

6

perkhidmatan penyenggaraan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan dan adakah ia setimpal atau tidak dengan caj yang dikenakan setiap bulan.

Oleh itu, melalui penulisan Projek sarjana Muda ini, kajian mengenai aspekaspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti di dalam sesebuah bangunan pusat membeli belah akan dilakukan. Selain itu, pemerhatian juga dilakukan bagi mengetahui sejauh mana tahap kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dan apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan sepanjang memberikan perkhidmatan. Kemudian, analisis terhadap perspektif pengguna akan dilakukan bagi mengetahui tahap kepuasaan mereka terhadap kemudahan yang ada, pelaksanaan kerja-kerja penyenggaraan yang disediakan serta pihak pengurusan penyenggaraan itu sendiri. Akhir sekali, cadangan yng sesuai akan dikemukakan bagi mengatasi masalah mahupun kelemahan yang wujud di dalam cara pengurusan penyenggaraan di pusat membeli belah agar pihak pengurusan bangunan ini dapat memperbaiki dan mempertingkatkan lagi mutu kemudahan bangunan.

1.3

Persoalan Kajian

Oleh yang demikian, terdapat beberapa isu yang menjadi intipati kepada persoalan kajian yang dilaksanakan iaitu:

i.

Apakah aspek-aspek penyenggaraan yang dipraktiskan oleh pihak pengurusan bangunan pusat membeli belah?

ii.

Apakah cara yang berkesan dalam menguruskan penyenggaraan fasiliti bangunan pusat membeli belah?

7

iii.

Apakah sistem yang diaplikasikan dalam pengurusan penyenggaraan bangunan pusat membeli belah?

1.4

Objektif Kajian

Dalam penulisan Projek Sarjana Muda ini, penulis telah menetapkan beberapa objektif utama kajian yang difokuskan kepada dua iaitu:

1. Mengenalpasti aspek-aspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti bangunan pusat membeli belah.

2. Mengkaji keberkesanan pengurusan sistem penyenggaraan fasiliti bangunan pusat membeli belah.

1.5

Kepentingan Kajian

Kajian ini dilihat mempunyai kepentingan serta menjangkakan memberi manfaat kepada pihak-pihak terbabit seperti dinyatakan di bawah:

i.

Pihak Pengurusan Summit Parade Batu Pahat

Membantu pihak pengurusan penyenggaraan untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan yang ada dalam mencapai suatu sistem penyenggaraan yang

8

mantap selain menjadi panduan kepada mereka bagi meningkatkan lagi taraf perkhidmatan untuk mencapai kualiti dengan kos yang munasabah dan dalam jangka hayat yang lebih panjang. Ia juga membantu pihak pengurusan penyenggaraan untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi seterusnya mencadangkan prosedur dan pembaikan sistem sedia ada yang lebih berkesan.

ii.

Penyewa Ruang Perniagaan

“Tenant-mix” atau penyewa premis perniagaan tentunya memilih lokasi perniagaan yang difikirkan mampu menarik lebih ramai pengunjung bagi memastikan keuntungan yang tinggi dapat diperolehi melalui hasil jualan. Oleh itu, pemilihan tapak perniagaan di pusat membeli belah yang mempunyai fasiliti yang diperlukan dan memenuhi keselesaan amat dititikberatkan bagi melancarkan aktiviti perniagaan yang dijalankan.

iii.

Para Pengunjung

Para pengunjung dapat mengetahui ciri-ciri fasiliti yang perlu disediakan di Summit Parade Batu Pahat. Dengan itu, mereka dapat menyatakan ketidakpuasan hati terhadap penyenggaraan fasiliti yang disediakan oleh pihak pengurusan serta memberi komen yang membina di mana dapat membantu pihak pengurusan dalam meningkatkan kualiti penyenggaraan fasiliti yang disediakan. Penyumbang utama keuntungan yang diperolehi oleh pemilik pusat membeli belah adalah melalui perbelanjaan yang dilaburkan oleh pengunjung. Fasiliti yang disediakan mampu menggalakkan pengunjung lebih lama berada di pusat membeli belah tersebut kerana fasiliti yang disediakan mampu digunakan sepenuhnya tanpa pengunjung perlu beredar untuk mendapatkan kemudahan di tempat lain.

9

iv.

Pihak-Pihak Lain

Kajian ini diharapkan dapat memberi maklumat yang diperlukan oleh pihakpihak lain terutamanya kepada pembaca-pembaca tesis ini dan juga pengkaji di masa akan datang.

1.6

Skop kajian

Dalam menyediakan penulisan Projek Sarjana Muda ini, penulis hanya memberi perhatian dan penekanan kepada penyenggaraan fasiliti pusat membeli belah Summit Parade Batu Pahat sahaja. Aspek yang dilihat adalah organisasi pengurusan penyenggaraan fasiliti serta operasi-operasi penyenggaraan yang dilakukan terhadap kemudahan-kemudahan dalam bangunan. Respondan yang terlibat dalam tajuk penulisan ini adalah terdiri daripada pihak pengurusan, pengunjung dan pengguna kemudahan-kemudahan di pusat membeli belah Summit Parade Batu Pahat iaitu pekerja dan penyewa.

1.7

Metodologi Kajian

Dalam usaha menyiapkan kajian ini, beberapa pendekatan telah dilakukan bagi tujuan pengumpulan data-data yang berkaitan. Data-data yang diperolehi dipecahkan kepada dua bahagian :-

10

1.7.1 Data Primer

Data utama diperolehi melalui soal-selidik dan temubual ke atas pihak yang terbabit dalam pengurusan penyenggaraan Summit Parade Batu Pahat, penyewa dan pekerja-pekerja serta pengunjung di dalam bangunan tersebut. Borang soal-selidik adalah untuk mengenalpasti tahap keberfungsian kemudahan-kemudahan yang sedia ada akan diedarkan bagi mengenalpasti tahap kepuasaan pengguna terhadap sistem pengurusan penyenggaraan yang dijalankan. Soalan-soalan ini akan disediakan dalam bentuk yang mudah difahami dan ringkas. Ini bagi mengetahui samada mereka berpuas hati atau tidak terhadap perkhidmatan yang disediakan.

1.7.2 Data Sekunder

Data sekunder diperolehi daripada buku teks, artikel, majalah, jurnal, internet serta buku rujukan yang bersesuian dengan kajian.

11

Mengenalpasti Isu / Masalah Kajian Kajian Literatur

Buku

Kajian Jurnal / Risalah

Internet

Tesis

Pengumpulan Data

Kajian Kes

Soal Selidik

Penyusunan dan Analisis Data

Kesimpulan dan Cadangan

Carta 1.1

Carta Alir metodologi Kajian

12

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

2.1

Pengenalan

Kajian literatur merupakan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Kajian-kajian lepas ini penting untuk mengukuhkan kajian yang akan dilakukan oleh penulis. Bab ini akan membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan definisi, kepentingan penyenggaraan, objektif penyenggaraan dan juga aktiviti yang dilakukan dalam penyenggaraan bangunan dengan lebih terperinci. Bab ini juga turut membincangkan kajian-kajian yang lepas yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji tempatan.

Pada bangunan-bangunan moden hari ini, selain dari struktur asas binaan, komponen-komponen perkhidmatan pada bangunan adalah semakin canggih dan kompleks merangkumi perkhidmatan sivil, perkhidmatan peralatan mekanikal dan elektrikal, kemudahan telekomunikasi dan sebagainya. Pelbagai kemudahan dan peralatan pada bangunan disediakan untuk keperluan, kesesuaian dan keselesaan kepada para penggunanya. Sekiranya komponen dan peralatan-peralatan yang disediakan pada sesuatu bangunan gagal berfungsi sebagaimana dikehendaki ianya

13

tidak akan memberi apa-apa faedah kepada pihak pemilik, penyewa mahupun pengguna yang lain.

Untuk memastikan semua kompenan dan peralatan di atas berfungsi dan sentiasa boleh digunakan, ianya perlu dijaga dan disenggara sebaik mungkin mengikut penentuan dan piawaian yang telah ditetapkan. Kegagalan dan ketidakstabilan mana-mana komponen bangunan dari berfungsi akan memberi natijah yang besar terhadap output perniagaan atau penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

Pengurusan fasiliti melibatkan penilaian ke atas kualiti bangunan yang diukur secara berterusan (Alexander, 1993). Di sini jelas bahawa, pengurusan fasiliti merupakan suatu bidang yang amat luas dan meliputi pelbagai perkara. Ia memerlukan suatu sistem pengurusan yang berkesan agar perjalanan kerja menjadi lebih teratur dan bersistematik. Salah satu aspek pengurusan fasiliti yang perlu diberi perhatian ialah penyenggaraan. Di dalam industri pembinaan, penyenggaraan kurang mendapat tumpuan, sedangkan ia penting untuk mengekalkan tahap mutu yang boleh memenuhi fungsinya. Penyenggaraan bangunan diperlukan sebaik sahaja bangunan siap dibina (Seeley, 1976). Ini kerana sebarang kemungkinan kerosakan atau kemudahan tidak berfungsi dengan baik boleh berlaku. Maka, satu bentuk sistem pengurusan penyenggaraan perlu dilaksanakan dengan efisyen bagi mengekalkan dan memelihara bangunan yang telah dibina.

Oleh itu, kepentingan bab dua ini adalah untuk mmberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap pengurusan penyenggaraan bangunan pusat membeli belah.

14

2.2

Definisi

2.2.1 Pusat Membeli Belah

Pusat membeli belah merupakan satu kumpulan lot niaga yang telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan di atas tapak yang sama (Mckeever, 1953). Ia dirancang, dibangun dan diurus sebagai satu unit yang menghubungkan jenis bangunan, lokasi, saiz lot niaga dengan kawasan tadahan. Pada kebiasaannya, ketinggian bangunan bagi sesebuah pusat membeli belah adalah antara tiga hingga enam tingkat.

Urban Institute Of The United States (1983) menyatakan pusat membeli belah didefinisikan sebagai satu kelompok kegiatan perdagangan yang dirancang, dimajukan, dipunyai dan diuruskan sebagai satu unit pada satu-satu lokasi, saiz dan tempat.

Oleh yang demikian, dapat dibuat kesimpulan bahawa pusat membeli belah didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang mempunyai rekabentuk yang dirancang, dibina di atas satu tapak, dimiliki, dimajukan dan dikelolakan oleh sesebuah organisasi ataupun gabungan pengusaha di mana sebahagian daripada unitnya disewakan atau dijual untuk kegunaan perniagaan.

15

2.2.2 Pengurusan Penyenggaraan Fasiliti

Menurut Wireman (2003), penyenggaraan dapat ditakrifkan sebagai satu proses penyenggaraan yang membolehkan sesebuah syarikat mendapat kebaikan persaingan daripada pesaing-pesaingnya dalam aspek penyenggaraan.

Shahril (2004), pula menyatakan bahawa penyenggaraan dimaksudkan sebagai membaikpulih sesuatu bangunan dalam keadaan yang memuaskan dan segala kerja serta pemuliharaan yang dilakukan perlulah berkesan.

Menurut Kreitner (2001), penyenggaraan boleh ditakrifkan sebagai suatu proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah.

Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan penyenggaraan sebagai, “Pemeliharaan dan pengawasan. Dalam erti kata lain ia juga membawa maksud perbuatan menyenggara sesuatu, pelaksanaan dan pengelolaan”.

Institut Bangunan Berkanun menyatakan penyenggaraan bermaksud, “Kerja yang dilakukan untuk menjaga, memulih atau mempertingkatkan setiap kemudahan iaitu setiap bahagian, kemudahan-kemudahan dan sekitarnya kepada suatu standard yang ditentukan oleh perseimbangan antara kehendak dengan sumber-sumber yang ada”.

Seeley (2003), mendefinisikan penyenggaraan sebagai; “Kombinasi antara pengurusan, kejuruteraan kewangan dan amalan-amalan lain yang diaplikasikan pada aset fizikal dalam meneruskan kitaran kos ekonomi”.

16

Menurut Wood (2003), penyenggaraan ditakrifkan sebagai hasil gabungan daripada semua kerja teknikal dan tindakan pihak pengurusan iaitu mengawasi yang akan membolehkan aset memberikan fungsi yang diperlukan. .

Menurut Mohd Fuad (2004), penyenggaraan bergantung kepada perancangan dan pemahaman terhadap aspek dan kaedah penyenggaraan sebelum aktiviti ini dimulakan. Selanjar dengan itu, kajian dan penelitian perlu dijalankan dari segi rekabentuk, bahan-bahan, kemahiran, fungsi, keperluan serta hubungan di antaranya untuk memastikan masalah kerosakan dan kecacatan bangunan tidak akan berulang. Di samping itu, pelbagai perkara lain seperti aspek keselamatan dan kesihatan, keselesaan, fungsi, nilai pasaran samada bangunan ataupun pengguna turut terjamin.

Daripada definisi penyenggaraan yang telah diberikan, penyenggaraan adalah satu aktiviti yang merangkumi aspek memelihara dan memperbaiki serta mempertingkatkan sesuatu bangunan dan kemudahan. Di mana ia bertujuan dapat mengekalkan hayat penggunaan sesuatu kemudahan dan bangunan dalam jangka hayat yang telah ditetapkan.

Penyenggaraan dapat dibahagikan kepada dua proses utama iaitu pemeliharaan di mana kerja-kerja yang dilakukan untuk menjaga bangunan dan kemudahan supaya dapat memenuhi fungsi yang dikehendaki. Proses yang kedua ialah pembaikan iaitu kerja-kerja yang dilakukan untuk membaiki kerosakan yang terjadi supaya bangunan dan kemudahan yang telah disediakan kembali kepada keadaan asalnya untuk memenuhi fungsi yang dikehendaki (Abdul Hakim dan Wan Min, 1991).

Dapat dirumuskan bahawa penyenggaraan merupakan satu proses yang melibatkan aktiviti seperti pemeliharaan, pengawasan, pencegahan dan pembaikan untuk menjadikan sesebuah bangunan atau sesebuah aset kembali kepada keadaan yang asal dan dapat berfungsi dengan baik.

17

Di samping itu juga ia jelas menunjukkan bahawa penyenggaraan adalah suatu ukuran pencapaian kepada piawaian yang dikehendaki dan dapat diadaptasikan menerusi langkah pembaikan dan pemulihan dalam memperolehi faedah dan prestasi yang memuaskan ke atas sesuatu item dan struktur binaan bangunan tersebut

Manakala penyenggaraan fasiliti adalah “satu himpunan aktiviti yang dilakukan bila mana diuruskan dengan betul yang akan membolehkan fasiliti beroperasi secara berterusan” (Magee, 1988).

Fairuz Ikmal (2005), mendefinisikan pengurusan penyenggaraan sebagai; “Pengurusan penyenggaraan ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi mengekalkan dan mengawal produk binaan atau bangunan agar sentiasa dalam keadaan kukuh, utuh, teguh serta dapat berfungsi dengan sebaiknya”.

Pengurusan penyenggaraan pula adalah kombinasi aktiviti-aktiviti teknikal dan pentadbiran yang dijalankan bagi kerja-kerja penyenggaraan itu. Kejayaan sesuatu kerja penyenggaraan itu bergantung kepada bagaimana atau sebaik mana ia diuruskan. Bidang pengurusan itu meliputi enam perkara (Rahayu, 2004) :-

i.

Penetapan polisi / objektif dan piawaian penyenggaraan

ii.

Pembentukan dan pengurusan struktur organisasi

iii.

Penentuan sistem penyenggaraab yang sesuai

iv.

Perancangan kerja pembentukan program kerja

v.

Pengawasan kerja dan sumber (buruh, kos, peralatan)

18

vi.

Pembentukan sistem maklumat dan komunikasi dalam pengurusan penyenggaraan.

Daripada definisi pengurusan penyenggaraan yang telah diberikan, ia merupakan satu aktiviti yang melibatkan pengekalan sesuatu bangunan dan kemudahan di mana ia dapat mengurangkan kos untuk memperbaikinya. Selain daripada itu, setiap bangunan dan kemudahan yang telah disediakan haruslah dipantau atau diselia bagi memastikan bangunan dan kemudahan dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah ntuk mengelakkan pelbagai perkara dan masalah yang tidak diingini berlaku.

2.3

Kepentingan Penyenggaraan

Sesebuah bangunan boleh mencapai hayat yang panjang jika komponenkomponennya diselia dan dijaga. Jadi menurut Anderson (1969), kerja-kerja penyenggaraan amat penting bagi tujuan untuk :

i.

Meningkatkan nilai pelaburan.

Jika dilihat dari segi teori pelaburan, sesebuah bangunan yang baik keadaan fizikalnya, dapat mempengaruhi kadar penghunian dan juga kadar sewa seterusnya dapat menarik minat penyewa untuk menduduki bangunan tersebut. Jika ia dapat membantu meningkatkan nilai pelaburan terhadap bangunan tersebut.

19

ii.

Memperlihatkan imej dan rupa bentuk bangunan yang baik.

Kebiasaannya, rupa bangunan menggambarkan imej sesebuah bangunan. Bangunan yang bersih akan memberi tanggapan yang baik di kalangan pengunjung. Komponen-komponen bangunan seperti lantai dan dinding luar perlu diberi perhatian kerana ia merupakan objek yang mudah diberi perhatian oleh pengunjung.

iii.

Mengekalkan aspek-aspek di dalam bangunan bagi memenuhi fungsi.

Kepuasan pengguna amat dititikberatkan dalam menilai prestasi bangunan. Bilik air, lif, penyaman udara dan bekalan elektrik sepatutnya berfungsi pada tahap yang maksimum bagi menampung keperluan pengguna.

iv.

Pengekalan aspek-aspek keselamatan dan keselesaan

Insiden-insiden buruk seperti kebakaran, kegagalan komponen menanggung beban dan sebagainya pada bangunan selalunya disebabkan oleh kerosakan dan kegagalan yang serius berlaku. Ini membawa kesan yang buruk terhadap semua pihak khususnya melibatkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Dalam mengekalkan segala aspek-aspek keselamatan dan keselesaan kepada semua, pihak pengurusan penyenggaraan yang cekap dan kekerapan menyelenggara dapat membantu menghindari masalah seumpama ini berlaku untuk memberikan lebih keselesaan dan menjamin keselamatan.

20

2.4

Objektif Penyenggaraan

Menurut Mohd Fuad (2004), objektif utama penyenggaraan binaan bangunan dilakukan adalah untuk mengurangkan seberapa banyak mungkin kerosakan dan kecacatan terhadap komponen, peralatan, item serta struktur sesebuah binaan bangunan secara efektif dan sistematik. Secara tidak langsung segala aspek keselamatan dan kesihatan terjamin dan bukan sahaja kepada pengguna malah kepada persekitaran.

Pengurusan penyelenggaraan yang berkesan dapat membantu untuk mengenalpasti masalah kerosakan dan kecacatan pada sesuatu tahap atau keadaan. Pemilihan kaedah dan bahan terbaik dapat mengelakkan penyenggaraan kali kedua pada komponen dan item yang sama dalam masa terdekat. Melalui kerja-kerja penyenggaraan, fungsi dan keadaan bangunan dapat dikembalikan.

Ahmad (2002) , menyatakan beberapa objekif penyenggaraan, iaitu untuk memastikan tahap keselamatan dan keselesaan pengguna sentiasa terkawal, dapat dikekalkan dan dipertingkatkan, meningkatkan tahap kesedaran yang tinggi, iaitu terhadap kepenggunaan kemudahan yang ada di dalam bangunan kepada pengguna, membentuk dan mendidik pekerja dan kontraktor penyenggaraan yang berkemahiran tinggi serta menguruskan keperluan penyenggaraan secara berkesan dan ekonomi iaitu dapat menjalankan kerja-kerja penyenggaraan pada kos yang minimum dengan prestasi bangunan yang tinggi pada kadar yang ekonomi.

21

2.5

Aspek-Aspek Penyenggaraan

Bagi mencapai matlamat agar usia bangunan mencapai tahap maksimum, kerja-kerja penyenggaraan sepatutnya dimulakan selepas bangunan siap dibina. Antara aspekaspek yang terdapat di dalam pengurusan penyenggaraan ialah:-

i.

Perancangan kerja penyenggaraan

ii.

Sistem kerja penyenggaraan

iii.

Pembahagian kerja-kerja penyenggaraan

iv.

Pelaksanaan atucara penyenggaraan

v.

Pengawalan kerja penyenggaraan

vi.

Sistem rekod

vii.

Belanjawan penyenggaraan

2.5.1 Perancangan Kerja Penyenggaraan

Perancangan merupakan satu proses penting di dalam penyenggaraan. Ia adalah pertama yang mana ia akan menentukan apa yang patut dilakukan, bagaimana tugas dilaksanakan dan siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Apa yang pastinya, perancangan yang rapi boleh membawa kelancaran semasa melaksanakan tugas disamping menepati anggaran perbelanjaan.

22

Keputusan yang betul dan kepuasan dalam melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan akan mempengaruhi keberkesanan penyenggaraan sesuatu bangunan (Seeley, 1976).

2.5.2 Sistem Kerja Penyenggaraan

Bagi sesebuah bangunan, organisasi pengurusan penyenggaraan sepatutnya melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan dengan cara mewujudkan satu sistem jadual kerja supaya semua kerja-kerja penyenggaraan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Antara aspek penyenggaraan yang perlu diambil kira dalam sistem kerja penyenggaraan ialah jenis kerja yang dilakukan dan siapakah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu kerja penyenggaraan. Terdapat beberapa kerja yang melibatkan sistem kerja peyenggaraan, antaranya ialah kerjakerja pembersihan harian, kerja-kerja penyenggaraan yang biasa dan kerja yang perlu koordinasi denga operasi bangunan.

Ada dua sistem yang biasa digunakan oleh pihak pengurusan penyenggaraan bagi sesebuah bangunan iaitu sistem berjadual dan sistem kontigensi.

2.5.2.1 Sistem Kontigensi

Penyenggaraan akan dilaksanakan setelah menerima aduan pengguna atau jika sesuatu kerosakan berlaku pada sesuatu elemen bangunan secara serta-merta atau dikenali sebagai penyenggaraan kecemasan. Pembaikan bagi kes-kes dalam kategori ini perlu dilakukan dengan kadar segera bagi mengelakkan dari kegagalan fungsi bangunan. Selalunya, kerja-kerja penyenggaraan bagi sistem ini memerlukan khidmat kontraktor yang terlatih dan berpengalaman.

23

2.5.2.2 Sistem Berjadual

Penyenggaraan akan dilaksanakan berdasarkan suatu jangka masa yang tertentu. Ia diperlukan bagi menjalankan aktivit-aktivi penyenggaraan pada bangunan yang memerlukan penyenggaraan yang konsisten. Sistem ini termasuk dalam kategori penyenggaraan terancang dan pihak pengurusan perlu menilai tahap penyenggaraan semasa dan menentukan jenis kerja penyenggaraan yang diperlukan bagi menyediakan sistem ini.

2.5.3 Pembahagian Kerja-Kerja Penyenggaraan

Merujuk kepada British Standard 3811 : 1984 telah membahagikan penyenggaraan kepada dua bahagian utama menerusi aturcara dan pengurusannya iaitu:

i.

Penyenggaraan terancang (Planned Maintenance)

ii.

Penyenggaraan tidak terancang (Unplanned Maintenance).

24

PENYENGGARAAN

Penyenggaraan terancang

Penyenggaraan tidak terancang

Penyenggaraan mencegah

Penyenggaraan membaiki

Sumber : Teknologi Penyenggaraan Bangunan

Rajah 2.1: Klasifikasi Kerja-Kerja Penyenggaraan Bangunan

2.5.3.1 Penyenggaraan Terancang

Merujuk kepada British Standard 3811:1984, penyenggaraan terancang ditakrifkan sebagai kerja-kerja penyenggaraan yang dilakukan berdasarkan jangkaan, pengalaman serta amalan yang dibuat ke atas kerosakan dan kecacatan yang dikenal pasti akan berlaku melalui rekod-rekod terdahulu.

Sistem penyenggaraan ini biasanya diadaptasikan sewaktu awal proses pembinaan dan seterusnya dikekalkan dari semasa ke semasa. Penyenggaraan terancang ini dipecahkan kepada dua jenis penyenggaraan lagi iaitu;

i.

Penyenggaraan Pencegahan (preventive maintenance)

ii.

Penyenggaraan Pembaikan (corrective maintenance)

25

Sumber : Idhammar (1986)

Rajah 2.2: Jenis penyenggaraan fasiliti

2.5.3.1.1

Penyenggaraan Pencegahan

Penyenggaraan pencegahan adalah proses penyenggaraan yang dilaksana secara rutin, berkala dan berdasarkan program penyenggaraan yang dirancang (planned preventive maintenance) atau penyenggaraan jangkaan (predictive maintenance) untuk mengelakkan kemungkinan berlaku kerosakan. Aktiviti penyenggaraan pencegahan dilaksanakan sebelum (prior) dan mengelak (to avoid) berlakunya kerosakan. Penyenggaraan pencegahan dijalankan mengikut program berjadual bagi memastikan setiap aset/fasiliti berfungsi dengan baik dan mengelakkan berlakunya kerosakan besar.

26

2.5.3.1.2

Penyenggaraan Pembaikan

Penyenggaraan pembaikan/kerosakan adalah proses tindakan pembaikan, pembetulan atau pemulihan untuk mengembalikan fungsi asal apabila berlaku kerosakan/kegagalan. Aktiviti penyenggaraan pembaikan dilaksanakan setelah (after) berlaku kerosakan dan memulihkannya (to recover). Penyenggaraan pembaikan/kerosakan dilaksanakan bila berlaku kerosakan atau kegagalan berfungsi pada mana-mana aset, fasiliti, komponen bangunan atau kemudahan-kemudahan yang berkaitan.

2.5.3.2 Penyenggaraan tidak terancang (Unplanned Maintenance).

Penyenggaraan tidak terancang merangkumi kerja-kerja penyenggaraan yang dijalankan tanpa sebarang perancangan awal sebagaimana penyenggaraan terancang. Ini adalah kerana terdapat sesetengah kerosakan dan kecacatan yang sukar diramal apabila kegagalan tersebut berlaku. Ia turut melibatkan penyenggaraan kecemasan di mana kerosakan dan kecacatan yang berlaku secara mengejut.

Penyenggaraan ini dilakukan bergantung kepada betapa kritikal kerosakan dan kegagalan disebabkan oleh insiden-insiden yang dinyatakan sebelum meneruskan penyenggaraan berikutnya.

27

2.5.4 Pelaksanaan Aturcara Penyenggaraan

Aturcara penyenggaraan melibatkan penetapan tempoh program penyenggaraan yang hendak dibuat. Ia merupakan suatu perancangan kerja penyenggaraan samada mencegah, menjaga, atau membaiki pada sepanjang hayat bangunan (Hakim dan Wan, 2002). Objektif utama aturcara penyenggaraan adalah untuk menentukan dengan tepat hayat berbagai-bagai komponen bangunan agar komponen yang terlibat dapat diganti pada masa yang ditentukan. Selain itu, ia juga turut digunakan dalam merancang sistem pemeriksaan bangunan yang bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kecacatan atau kemungkinan kecacatan sebelum tiba pada masanya. Melalui sistem ini, jadual kitaran pemeriksaan dapat disediakan mengikut waktu yang diperlukan agar kerja-kerja pembaikan, penggantian, mengecat semula dan menghias dapat dipastikan waktunya. Ia juga dapat membantu menyediakan unjuran kos bagi kerja-kerja penyenggaraan tersebut.

2.5.5 Pengawalan Kerja Penyenggaraan

Sebelum melakukan pengawalan, seseorang pengurus penyenggaraan perlu melaksanakan perancangan terlebih dahulu. Perancangan yang dimaksudkan ialah bagaimana kerja-kerja penyenggaraan dijalankan ke atas komponen-kompenan dalam banguna. Setiap kerja yang bakal dijalankan perlu dimaklumkan terlebih dahulu kepada kakitangan dan pekerja-pekerja penyenggaraan agar operasi dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Ini bagi mendapatkan suatu kualiti kerja yang baik, agar agihan tugas dapat diberikan dengan tepat berkadaran dengan bidang tugas masing-masing dan agar semua kerja dapat dipantau.

28

2.5.6 Sistem Rekod

Setiap aktiviti penyenggaraan yang dijalankan mesti direkodkan. Tujuannya adalah untuk semakan pada masa akan datang sekiranya terdapat sebarang masalah yang dihadapi. Ia meliputi rekod kerja penyenggaraan semasa dan juga yang telah dijalankan sebelumnya. Antara data yang disimpan dalam sistem rekod kerja ialah senarai kkontraktor yang terlibat, pembekal, laporan kerja-kerja penyenggaraan oleh pihak kontraktor, jenis-jenis kerosakan pada alat eletrikal dan juga mekanikal dalam bangunan, tarikh kerja-kerja penyenggraaan yang dilakukan, belanjawan bagi kerjakerja penyenggaraan dan sebagainya.

2.5.7 Belanjawan Penyenggaraan

Belanjawan adalah jumlah kewangan atau kenyataan kuantitatif yang disediakan sebelum peruntukan sesuatu masa bagi sesuatu polisi itu dijalankan bagi mencapai Sesuatu objektif (Robertson, 1974). Kewangan sesuatu organisasi akan menjadi kukuh selepas kerja-kerja penyeliaan, analisis kritikal dan anggaran telah disediakan. Selalunya anggaran perbelanjaan akan ditentukan berdasarkan tahuntahun sebelumnya ditambah beberapa peratus.

2.6

Struktur Organisasi Pengurusan Penyenggaraan

Struktur organisasi adalah gabungan tenaga pekerja yang terlibat di dalam perancangan dan kawalan operasi penyenggaraan. Ia merupakan salah satu perkara yang penting dalam pengurusan penyenggaraan.

29

Ini kerana ia berfungsi sebagai badan penasihat, penggerak, dan pemantau terhadap kerja-kerja penyenggaraan. Mengikut terry (1990), antara objektif dan matlamat penubuhan organisasi pengurusan penyenggaraan adalah untuk :-

i.

Memaksimumkan produktiviti atau kebolehkhidmatan fasiliti-fasiliti yang ada pada kos yang murah, papa kualiti yang tinggi dan memenuhi piawaian keselamatan.

ii.

Menyediakan rekod penyenggaraan peralatan yang tepat supaya masalah pada masa akan datang dapat dianggarkan.

iii.

Mengoptimumkan jangka hayat peralatan dan juga komponen.

iv.

Mengurangkan penggunaan tenaga dimana komponen-komponen seperti pada alatan gear dan mesin memerlukan tenaga yang lebih sekiranya tali sawat atau minyaknya tidak diservis.

Di dalam sesuatu organisasi, dasar dan polisi haruslah jelas. Ini bagi memberi garis panduan kepada setiap kakitangan akan tanggungjawab dan tugas masing-masing. Ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang perselisihan pendapat dan juga pergeseran idea. Bagi pengurusan penyenggaraan, prestasi kerja menjadi suatu agenda penting. Maka dengan itu, kebajikan pekerja patut diambilkira. Sebarang masalah atau rungutan perlu didengar dan diselesaikan dengan sewajarnya.

Apabila sesebuah organisasi penyenggaraan ditubuhkan, carta organisasi perlu diwujudkan. Ini bagi memaklumkan setiap kakitangan akan tanggungjawab dan tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Di dalam sesebuah unit penyenggaraan, biasanya ia diketuai oleh seorang pengurus penyenggaraan dan dibantu oleh pegawai-pegawai teknikal, penyelia dan juga juruteknik yang berpengetahuan dalam bidang masing-masing. Contoh carta organisasi penyenggaraan adalah seperti berikut : -

30

Pengurus Penyenggaraan

Penyelia bangunan 1

Penyelia bangunan 2

Perancang

Ketua Bahagian 1

Ketua Bahagian 2

Ketua Bahagian 1

Ketua Bahagian

Sumber : World Class Maintenance Management

Rajah 2.3: Contoh Struktur Organisasi

2.7

Fasiliti Asas di Pusat Membeli Belah

Perniagaan utama atau ‘core business” bagi sesebuah pusat membeli belah adalah tempat untuk pengunjung membeli dalam keadaan yang serba selesa dengan disediakan pelbagai kemudahan yang mempersilakan pengunjung sebagai tetamu pusat membeli belah tersebut dengan layanan yang baik. Ini dapat meransang pengunjung untuk berkunjung semula ke pusat membeli belah tersebut.

Menurut Tong dan Wee (2005), jenis fasiliti asas yang perlu disediakan di sesebuah pusat membeli belah adalah seperti berikut:

31

2.7.1

Proses Melengkapkan Perniagaan Utama (Facilitating Process)

Antara fasiliti yang boleh dikatakan “facilitating’ adalah seperti ruang niaga, rekabentuk, persekitaran bangunan, tempat letak kenderaan, lif dan eskalator.

2.7.1.1 Troli dan Tempat Letak Troli

Kemudahan troli amat diperlukan oleh para pengunjung yang datang membeli belah di sesebuah pusat membeli belah. Aktiviti membeli belah menjadi lebih senang dan mudah dengan adanya kemudahan troli yang disediakan.

2.7.1.2 Eskalator

Eskalator disediakan untuk kemudahan pergerakan para pengunjung dari satu aras ke aras yang lain dengan cepat dan mudah. Terdapat dua jenis eskalator iaitu untuk troli dan bukan troli. Setiap eskalator yang disediakan mestilah mempunyai sistem keselamatan yang terkini seperti brek kecemasan dan sistem magnet pada troli membeli belah.

2.7.1.3 Lif

Penyediaan lif membolehkan para pengunjung naik ke aras atas dan bawah tanpa menaiki eskalator atau tangga. Pengangkutan barangan juga dapat dilakukan dengan cepat dan berkesan dengan penggunaan kemudahan lif yang disediakan.

32

2.7.1.4 Tempat Letak Kenderaan

Tempat letak kenderaan pula memudahkan para pengunjung meletakkan kenderaan mereka. Ia biasanya terdiri daripada tempat letak motosikal, kereta dan penyediaan tempat letak kenderaan orang kurang upaya atau cacat. Walaupun sesebuah pusat membeli belah itu menarik, tetapi tidak mempunyai tempat letak kenderaan yang mencukupi atau bersesuaian, maka pengunjung berpotensi tidak akan berkunjung untuk membeli belah di pusat tersebut.

2.7.1.5 Persekitaran Bangunan Yang Baik

Persekitaran bangunan yang baik dan persediaan tempat letak kenderaan juga merupakan “Facilitating Process” di dalam sesebuah pusat membeli belah. Bangunan tersebut haruslah mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik serta kualiti udaranya haruslah memuaskan.

2.7.1.6 Konsert/Pameran dan Ruang Promosi

Konsert yang dijalankan sempena hari perayaan dan hiasan bangunan pusat membeli belah mengikut perayaan yang disediakan untuk menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke pusat tersebut. Pameran-pameran seperti “Pc Fair” dan pameran-pameran lain juga mendorong pengunjung mengunjungi ke pusat membeli belah sebagai suatu organisasi yang prihatin terhadap perkembangan semasa dan isu masyarakat. Ini sekaligus meningkatkan keyakinan pelanggan atau pengunjung terhadap keperluan masyarakat. Pameran-pameran ini memerlukan ruang promosi yang kebiasaanya disediakan di ruang legar sesebuah pusat membeli belah. Ruang ini juga biasanya digunakan untuk promosi jualan dan sebagainya.

33

2.7.1.7 Rekabentuk Bangunan

Rekabentuk bangunan yang menarik merupakan satu bentuk faktor penambah nilai kepada kemajuan sesuatu pusat membeli belah. Rekabentuk sesuatu pusat membeli belah haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti berupaya mempromosikan kegunaannya sebagai pusat perniagaan dan bukan kecantikan rekabentuknya, berupaya memaksimakan persembahan barangan perniagaan dan memudahkan pergerakan pembeli dengan susunatur barangan yang menarik dan bersistematik. Selain itu, sesebuah pusat membeli belah yang mempunyai rekabentuk yang menarik juga dikatakan mempunyai kemudahan yang mencukupi dan menyenangkan pelanggan.

2.7.2 Proses Penambah Nilai (Value-adding Processes)

Antaranya adalah perkhidmatan pelanggan(Customer services), tandas, tempat menyimpan barang dan kemudahan pemakanan yang terdapat di sesebuah pusat membeli belah tersebut.

2.7.2.1 Telefon dan Tandas Awam

Telefon awam dan tandas awam merupakan elemen-elemen kemudahan asas yang penting di dalam sesebuah pusat membeli belah. Pihak pengurusan pusat membeli belah bukan sahaja harus memastikan wujudnya kemudahan ini, malahan harus memastikan bahawa kemudahan berada dalam keadaan baik. Tandas awam haruslah sentiasa bersih dan telefon awam sentiasa berfungsi dan tidak disalahgunakan.

34

2.7.2.2 Bilik Solat

Bilik solat merupakan sesuatu yang penting di dalam pusat membeli belah kerana ia membolehkan seseorang itu menunaikan solat walaupun dia tidak berada di rumah. Ini membolehkan golongan Muslim tidak bergegas pulang ke rumah semata-mata untuk menunaikan solat.

2.7.2.3 Tempat Menyimpan Barang

Tempat menyimpan barang membolehkan kita menyimpan barang-barang yang dibeli atau dibawa bersama untruk memudahkan kita membeli belah. Tiada caj atau bayaran dikenakan untuk menyimpan barang di tempat menyimpan barang tersebut dan tempat penyimpanan barang yang baik biasanya mempunyai sistem keselamatan berkunci bagi memastikan keselamatan barangan lebih terjamin.

2.7.2.4 Tempat Permainan Kanak-kanak

Tempat permainan kanak-kanak membolehkan ibubapa membawa anak-anak mereka bermain setelah penat berjalan. Ibubapa juga boleh meninggalkan anak mereka di tempat permainan tersebut sementara mereka menghabiskan aktiviti membeli belah mereka.

2.7.2.5 Tempat Duduk

Tempat duduk disediakan bagi mereka yang ingin beristirehat sambil membeli belah. Ia membolehkan pengunjung berehat sebentar di tempat duduk yang disediakan setelah penat berjalan dan membeli belah.

35

2.7.2.6 Kemudahan ATM

Penyediaan kemudahan ATM (Automated teller Machine) dan juga pengurup wang merupakan satu nilai tambah dalam organisasi pusat membeli belah. Kemudahan ini membolehkan pengunjung untuk mengeluarkan atau menukarkan duit yang diperlukan. Ini bukan sahaja mendatangkan keuntungan kepada pihak pusat membeli belah malahan juga kepada bank-bank yang terlibat.

2.7.2.7 Kebersihan Bangunan

Kebersihan bangunan merupakan “Value-Adding Process” di dalam organisasi sesebuah pusat membeli belah. Kebersihan bangunan juga perlu sentiasa dikekalkan seperti kebersihan tandas awam, cermin, lantai dan persekitaran bangunan bagi memastikan keadaan yang selesa. Penyediaan tong sampah di sekitar bangunan juga amat perlu untuk mengekalkan kebersihan bangunan tersebut. Faktor kebersihan juga boleh mempengaruhi pengunjung datang ke sesebuah pusat membeli belah. Pusat membeli belah yang mempunyai tahap kebersihan yang baik akan dapat menarik lebih ramai pengunjung.

2.7.2.8 Keselamatan Bangunan (CCTV dan Security Control Room)

Keselamatan bangunan juga merupakan “Value-adding Process” dalam sesebuah pusat membeli belah. Keselamatan terdiri daripada sekuriti, keselamatan lalulintas di persekitaran bangunan dan keselamatan dari kebakaran. Sekuriti terdiri daripada CCTV (Closed Circuit Television) dan pengawal keselamatan untuk memantau dan memastikan segala proses harian di pusat membeli belah berjalan dengan lancar. Keselamatan lalulintas pula adalah penyediaan jalan keluar masuk yang mudah bagi pengguna dan melicinkan pergerakan kenderaan dan pejalan kaki di pusat membeli belah tersebut. Keselamatan dari kebakaran pula memerlukan

36

kepada parancangan terhadap rekabantuk yang dapat memberi perlindungan ketika kecemasan. Satu ruang yang tertutup (Closed Space) akan mengakibatkan api mudah merebak serta sukar untuk di kawal.

2.7.2.9 Khidmat Pelanggan (Customer Services)

“Customer Services” merupakan faktor penambah nilai di dalam penyediaan fasiliti di pusat membeli belah. Ia merupakan tempat di mana pengunjung boleh pergi untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan dengan pusat membeli belah tersebut. Antara maklumat yang boleh diperolehi adalah maklumat jenis perniagaan di setiap aras di pusat membeli belah itu, maklumat latar belakang pusat membeli belah tersebut dan sebagainya.

2.7.2.10Sistem Pengumuman Awam (Public Address System)

Selain itu, “Public Address System” berfungsi di dalam membuat pengumuman seperti membuat pengumuman tentang promosi yang dilakukan oleh pusat membeli belah itu dan pengumuman kecemasan saperti apabila berlaku kebakaran atau pengumuman kanak-kanak hilang atau sesat di pusat membeli belah tersebut untuk mencari ibubapa mereka. Ini merupakan satu cara untuk merapatkan hubungan di antara pihak pengurusan pusat membeli belah dan orang awam.

2.7.2.11Kemudahan Tempat Makan / Medan Selera

Di samping menjalankan aktiviti membeli belah, kebanyakan pengunjung akan berehat di dalam pusat membeli belah tersebut untuk mendapatkan makanan ataupun minuman. Penyediaan medan selera yang menawarkan pelbagai jenis makanan bukan sahaja memenuhi keperluan dan kehendak pengunjung dalam melepaskan penat setelah menjalankan aktiviti membeli belah malah menarik

37

pengunjung yang baru yang bertujuan untuk menikmati makanan yang ditawarkan dalam medan selera.

2.7.2.12Kemudahan Direktori

Direktori yang menunjukkan perniagaan yang terdapat di dalam sesebuah pusat membeli belah adalah penting kepada para pengunjung untuk memastikan mereka tidak tercari-cari kedai yang hendak dituju.

2.7.2.13Papan tanda

Setiap kedai sepatutnya menunjukkan papan tanda yang jelas bagi menonjolkan imej mereka. Papan tanda perlulah mudah dilihat supaya pengunjung mengetahui kewujudan sesuatu kedai.

2.7.2.14Perhentian Bas dan Teksi

Perhentian bas dan teksi disediakan untuk sistem perhubungan awam bagi pengunjung dan penduduk setempat yang ingin menggunakan pengangkutan awam ke pusat membeli belah.

38

2.7.3 Proses Perkhidmatan Tambahan (Auxillary Processes)

Fasiliti yang dikatakan sebagai “Auxillary’ adalah seperti tempat menyusu anak, kemudahan rekreasi, landskap dan muzik latar.

2.7.3.1 Tempat Menyusu Anak

Penyediaan tempat menyusukan anak di pusat membeli belah adalah agak baik kerana ia membolehkan ibu-ibu menyusukan anak mereka di suatu tempat khas bagi keselesaan ibu dan bayi. Walaubagaimanapun, fasiliti ini tidaklah begitu banyak dan hanya sesetengah pusat membeli belah sahaja yang menyediakan kemudahan ruang ini.

2.7.3.2 Kemudahan Rekreasi

Kemudahan rekreasi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah pusat yang menyediakan ruang-ruang untuk permainan dalaman (indoor games). Contoh kemudahan rekreasi seperti gelanggang badminton, luncur ais, ping pong, gymnasium dan sebagainya. Penggunaan ruang-ruang ini mungkin tidak mendatangkan hasil kepada pihak pengurusan pusat membeli belah tetapi dengan kadar pembangunan yang sesuai, ramai pengguna akan datang untuk berekreasi. Adanya tempat rekreasi membolehkan sesuatu pusat membeli belah itu dikenali sebagai kompleks yang mementingkan keperluan masyarakat dan peka terhadap keselesaan masyarakat.

39

2.7.3.3 Kemudahan Hiburan

Berbagai-bagai jenis kemudahan berbentuk hiburan yang disediakan di sesebuah pusat membeli belah. Antaranya adalah panggung wayang dan “video game center”.

2.7.3.4 Muzik Latar dan “Disk Jockey”

DJ atau “Disk Jockey” juga merupakan elemen “auxillary” di dalam sesebuah pusat membeli belah. DJ berfungsi untuk menghidupkan suasana sekeliling dengan muzik latar yang dimainkan bersesuaian dengan sesuatu keadaan. DJ atau juruhebah ini bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Maklumat yang disampaikan bertujuan untuk memberitahu tentang suasana jual beli di pusat membeli belah tersebut. Muzik yang dimainkan juga dapat menenangkan perasaan pengunjung serta dapat merangsang tahap keinginan untuk membeli belah yang tinggi.

2.7.3.5 Landskap

Landskap atau seni taman yang menarik pula dapat menghidupkan, memberi daya penarik dan memeriahkan lagi suasana membeli belah. Jika dipandang secara kasar, seni taman tidak begitu penting penyediaannya di dalam pusat membeli belah, tetapi jika ditinjau dari segi keperluan manusia, ianya secara tidak langsung dapat memberikan keselesaan kepada orang ramai.

Daripada kajian literatur yang dilakukan, bolehlah disimpulkan bahawa jenis fasiliti terbahagi kepada fasiliti fizikal dan bukan fizikal (perkhidmatan). Fasiliti asas

40

yang perlu disediakan di sesebuah pusat membeli belah adalah seperti dalam Jadual 2.1

Jadual 2.1 : Fasiliti Asas Di Pusat Membeli Belah Fasiliti Facilitating Troli dan Tempat Letak Troli Eskalator Lif Tempat letak Kenderaan Persekitaran Bangunan (Pencahayaan dan Pengudaraan) Konsert/Pameran dan Ruang Promosi Rekabentuk Bangunan Value-Adding Telefon Awam Tandas Awam Bilik Solat Tempat Menyimpan Barang Tempat Permainan Kanak-kanak Tempat Duduk Tong Sampah Kemudahan Atm Perhentian Bas dan Teksi Direktori Papantanda Keselamatan Bangunan (CCTC dan Security Control Room) Kebersihan Bangunan Khidmat Pelanggan (Customer Services) Sistem Pengumuman Awam (Public Address System) Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Fizikal Kemudahan Perkhidmatan Jenis Fasiliti

41

Kemudahan Pemakanan / Medan Selera Auxillary Tempat Menyusu Anak Kemudahan Rekreasi Kemudahan Hiburan (Pawagam, Bowling) Landskap Muzik Latar dan “Disk Jockey” Sumber : Tong dan Wee, 2005

Kemudahan Perkhidmatan

Kemudahan Fizikal Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Perkhidmatan Kemudahan Perkhidmatan

2.8

Kesimpulan

Pengurusan penyenggaraan merupakan satu elemen penting bagi mengekalkan fungsi sesuatu bangunan dan kemudahan. Begitu juga dengan bangunan dan fasiliti di pusat membeli belah di mana ia akan memberi impak yang mendalam jika pengurusan penyenggaraan tidak dititikberatkan. Tahap keselamatan dan keselesaan menjadi tunjang utama di dalam melaksanakan aktiviti perniagaan di pusat membeli belah. Dengam itu, kesemua pihak haruslah menyedari akan kepentingan pengurusan penyenggaraan ini kepada setiap bangunan mahupun fasiliti yang telah disediakan.

Oleh itu, diharapkan dengan perbincangan yang dinyatakan di dalam bab ini akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap penulisan bab seterusnya. Ia akan dikaitkan dengan pusat membeli belah yang sebenar iaitu kawasan kes kajian. Maka kajian yang dilakukan terhadap pengurusan penyenggaraan pusat membeli belah Summit parade adalah maklum balas yang diterima daripada pihak terbabit.

42

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Pengenalan

Huraian dalam Bab 3 ini merupakan lanjutan penerangan secara umum dalam Bab 1 mengenai pendekatan metodologi kajian yang direka bentuk supaya selaras dengan objektif kajian iaitu :-

i.

Mengenalpasti aspek-aspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti bangunan pusat membeli belah

ii.

Mengkaji keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti bangunan pusat membeli belah.

Dalam usaha mencapai objektif kajian, maka di sini terdapat beberapa kaedah yang diambil dalam mengenal pasti faktor-faktor kelemahan pengurusan bangunan pusat membeli belah serta mekanisme penambaikan kepada masalah yang sedia ada. Maklumat yang diperolehi akan dianalisis dengan jelas bagi mengelakkan sebarang keraguan. Maka dengan itu, kajian akan dijalankan secara berperingkat-

43

peringkat sehingga suatu hasil diperolehi. Ia dibahagi kepada lima bahagian utama iaitu :-

i.

Peringkat kajian awal

ii.

Peringkat kajian literature

iii.

Peringkat pengumpulan data

iv.

Peringkat analisis

v.

Peringkat rumusan

Selain itu, di dalam bab ini juga akan menerangkan bentuk soal selidik yang dibuat serta pengumpulan data yang dilakukan di kawasan kajian. Di samping itu, kaedah penganalisaan data yang akan digunakan akan diterangkan secara terperinci. Proses pengumpulan dan penganalisaan data terbahagi kepada dua iaitu data primer dan data sekunder.

Untuk pelaksanaan kajian ini penulis hanya mengambil kira dari skop yang lebih khusus iaitu pengurusan penyenggaraan fasiliti pusat membeli belah Summit Parade Batu Pahat. Manakala kumpulan sasaran kajian adalah terdiri daripada, penyewa ruang perniagaan, para pengunjung dan pihak pengurus bangunan sebagai kakitangan yang bertanggungjawab terhadap penyenggaraan bangunan pusat membeli belah ini.

44

3.2

Peringkat Kajian Awal

Pada peringkat ini, pemilihan tempat kajian akan dilakukan, Kriteria pemilihan tempat adalah bangunan pusat membeli belah di sekitar Batu Pahat. Beberapa bangunan telah dikenalpasti, akhirnya bangunan pusat membeli belah yang menjadi pilihan utama adalah Summit Parade Batu Pahat, Johor.

3.3

Peringkat Kajian Literatur

Kajian ini bertujuan untuk memahami setiap peringkat kajian penyelidikan. Pengenalan awal terhadap pengurusan fasiliti dan penyenggaraan akan dikenalpasti dari segi definisi dan juga kepentingannya. Seterusnya perkara saperti aspek-aspek penyenggaraan, struktur organisasi penyenggaraan dan sistem kemudahan dalam banggunan akan turut dilihat bagi menjelaskan lagi pemahaman terhadap kajian yang dijalankan ini.

3.4

Peringkat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui dua kaedah iaitu data primer dan data sekunder.

45

3.4.1 Data Primer

Untuk memperolehi data primer ini, terdapat dua kaedah dengan : -

i.

Soal Selidik

Pengedaran borang soal selidik adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dan pendapat daripada responden iaitu para pengguna bangunan pusat membeli belah Summit Parade Batu Pahat. Soalan sewajarnya meliputi tentang pengurusan dan penyenggaraan bangunan tersebuut, tahap kepuasan pengguna, perkhidmatan yang ditawarkan, faktor-faktor kegagalan bangunan Summit Parade berfungsi dengan baik, dan cadangan pembaikan. Oleh demikian, dalam memastikan soalansoalan tersebut fleksibel dan kompetitif, penulis perlu membuat rujukan terhadap sumber-sumber ilmiah seperti artikel, buku, tesis dan lain-lain rujukan. Dengan menggunakan kaedah ini, ianya akan memastikan soalan-soalan tersebut menepati dan seiring dengan maksud objektif kajian.

ii.

Temubual

Kaedah temubual akan dijalankan terhadap pihak pengurusan penyenggaraan dan fasiliti bangunan tersebut. Temu bual yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti konsep, kaedah dan amalan pengurusan yang digunakan dalam menguruskan penyenggaraan bangunan pusat membeli belah Summit Parade Batu Pahat.

46

3.4.2 Data Sekunder

Data yang diperolehi hasil dari kajian dan penyelidikan dari buku, majalah, jurnal dan juga bahan rujukan lain. Penggunaan buku, majalah dan jurnal adalah untuk memberi pendedahan kepada bidang pengurusan fasiliti dan penyenggaraan secara umum. Hasil kajian ini akan dijadikan panduan untuk pihak pengurusan penyenggaraan meningkatkan usaha dan tanggungjawab mereka bagi melaksanakan penyenggaraan dengan lebih berkesan.

3.5

Peringkat Analisis

Dalam kajian yang dijalankan ini, kaedah atau teknik analisis yang digunakan adalah kaedah analisis kekerapan (frequency) dan kaedah analisis data menggunakan perisian Stastical Package For Sciene Social (SPSS).

3.5.1 Kaedah Analisis Statistik Kekerapan

Kaedah analisis statistik kekerapan merujuk kepada kaedah yang berdasarkan kepada kekerapan sesuatu pilihan itu berlaku. Kaedah analisis ini merupakan satu kaedah yang termudah bagi memperlihatkan bilangan pemilihan berdasarkan kepada kekerapan jawapan yang diberikan oleh responden. Hasil analisis akan diterjemahkan dalam bentuk peratusan yang mewakili prospek jawapan tertentu. Ianya dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf atau carta pai.

47

3.5.2 Kaedah Analisis Menggunakan SPSS

Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian Stastical Package For Sciene Social (SPSS). Perisian ini lebih bersifat kondusif dan efektif dalam menganalisis sesuatu data atau dapatan.

3.6

Peringkat Rumusan

Berdasarkan analisis dan kajian yang telah dibuat, rumusan bagi kedua-dua objektif dibuat iaitu aspek-aspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti dan mengkaji keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti bangunan pusat membeli belah Summit Parade Batu Pahat. Akhir sekali, cadangan terhadap tindakan-tindakan yang diambil bagi meningkatkan prestasi pengurusan dikemukakan kepada pihak pengurusan penyenggaraan bangunan Summit Parade Batu Pahat.

3.7

Sampel Kajian

Menurut Chua Yan Piaw (2006), persampelan kajian adalah berkaitan dengan proses memilih sebilangan subjek daripada sesuatu populasi untuk dijadikan sebagai responden kajian. Pemilihan sampel yang tidak sesuai akan mengurangkan kesahan dan kepercayaan kajian. Menurut Mohamad Najib (2003), menyatakan bahawa sampel adalah sumber untuk mendapatkan data kelompok individu yang diselidik dan perlu dikenalpasti.

48

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi saiz sampel kajian iaitu jenis kajian, jenis populasi, perbelanjaan, dan skala pengukuran. Secara relatif, kajian deskriptif memerlukan saiz sampel yang besar. Bagi populasi yang heterogenus yang mempunyai beberapa sub-sampel seperti jantina, bangsa, dan peringkat umur yang berbeza, saiz sampel yang besar diperlukan (Chua Yan Piaw, 2006).

3.7.1 Persampelan Rawak Mudah

Prosedur persempelan yang digunakan ialah secara rawak mudah. Menurut Mohd Majid (1998), persampelan rawak adalah merupakan proses mengambil sampel daripada populasi yang dikaji di mana setiap individu di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden kajian.

Menurut Raj (1981), penggunaan persampelan rawak secara tidak langsung dapat mengurangkan bias persampelan. Ini kerana pengambilan dan pemilihannya lebih bersifat objektif berbanding dengan subjektif. Ini dapat meningkatkan ketepatan makna pengukuran terhadap sampel yang dipilih.

Menurut Abdul Majid Konting (1990), penulis digalakkan menggunakan saiz sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit. Gunakan sebanyak mana sampel yang boleh diperolehi kerana pertambahan saiz sampel akan lebih mewakili populasi.

49

3.8

Kesimpulan

Hasil daripada pemahaman, kajian dan pemerhatian, penulis mendapati adalah penting untuk menetapkan kaedah penyelidikan dalam mendapatkan data atau maklumat berkaitan. Ianya perlu distrukturkan dan dirangka secara berperingkat supaya kaedah kajian berjalan dengan lancar. Rujukan ke atas sumber-sumber ilmiah juga amat penting dalam membantu penulis supaya tidak tersasar daripada objektif kajian. Kaedah borang soal selidik dan temu bual merupakan mekanisme yang mudah dalam memperoleh data namun ianya perlulah digarap dan diperhalusi supaya hasil atau dapatan kajian benar-benar efektif. Penganalisaan data boleh dijalankan dengan menggunakan perisian Stastical Package For Sciene Social (SPSS) memandangkan ianya dilengkapi dengan pelbagai atribut yang efisien.

50

BAB 4

KAJIAN KES

4.1

Pengenalan

Pengurusan fasiliti adalah suatu bidang yang baru berkembang di Malaysia khususnya di Johor. Dengan terdapatnya banyak bangunan pencakar langit, ditambah dengan usia bangunan maka bidang ini semakin mendapat perhatian. Pengurusan fasiliti bagi sesebuah bangunan adalah berbeza dengan bangunan-yang lain. Ini kerana setiap bangunan itu mempunyai cirri-ciri dan fungsi yang berbeza. Maka kemudahan yang disediakan juga turut berbeza. Walaupun pengurusan fasiliti pada bangunan pusat membeli-belah tidak seberat pengurusan fasiliti hospital, tetapi ia tetap memainkan peranan yang penting dalam memberi keselesaan kepada pengguna di dalam sesebuah bangunan pusat membeli-belah.

51

4.2

The Summit Shopping Complex Batu Pahat

Setiap bangunan yang didirikan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Bangunan pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat telah siap dibina pada tahun 1995. Ia terletak di tengah-tengah laluan ke Yong Peng, Muar, Air Hitam, segamat dan Kluang. Lokasinya di tengah-tengah Bandar Batu Pahat di mana ia berdekatan dengan pusat trafik dan mengadap jalan yang paling sibuk di Batu Pahat iaitu Jalan Bakau Condong. Pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat hanya mengambil masa 30 minit perjalanan dengan kereta untuk ke lebuhraya UtaraSelatan. Lebih 0.5 juta anggaran pembeli dalam sebulan yang secara purata mengunjungi pusat membeli-belah ini dengan jumlah yang lebih besar pada musim perayaan dan musim cuti ( Pihak Pengurusan Summit Parade Batu Pahat).

Pusat membeli-belah ini mempunyai tiga cawangan di Semenanjung Malaysia iaitu Subang Jaya, Bukit Mertajam dan Batu Pahat. Ia beroperasi dari jam 10.00 pagi hingga 10.00 malam setiap hari. Bangunan Komersil setinggi 6 tingkat ini dilengkapi dengan 2 tingkat tempat letak kereta. Ia berkeluasan 427, 815. 97 kaki persegi ruang yang boleh disewakan di mana kadar penghunian adalah 98%. Pusat membeli-belah ini mengandungi lebih daripada 300 buah ruang niaga dan 100 ruang promosi yang menawarkan pelbagai barangan seperti makanan, barangan sukan, hiburan, barangan komputer, perhiasan rumah, fesyen dan barangan keperluan asas lain selain daripada restoran makanan segera Mcdonald, KFC, Pizza Hut dan lainlain. Penyewa utama terdiri daripada The Store, Kedai Buku Popular, Star Bowl, Watson dan banyak lagi.

Pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat ini memberi kemudahan bukan sahaja kepada penduduk sekitar tetapi kepada penduduk yang tinggal dalam radius 120km dari Batu Pahat. Ia juga menawarkan pendedahan kepada lebih daripada 350,000 pelanggan yang berpendapatan per-kapita yang tinggi. Ia juga menawarkan kemudahan yang pelbagai dan di kelilingi oleh petempatan penduduk, hotel-hotel, bank-bank dan tempat-tempat tumpuan awam. Carta Organisasi pusat

52

membeli-belah ini boleh dirujuk dalam lampiran B, manakala alamat, pelan lokasi, pelan lantai bangunan dan senarai penyewa boleh dilihat pada lampiran C, lampiran D dan lampiran E.

4.3

Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd merupakan pemilik kepada bangunan Summit Parade. Ia merupakan syarikat pengurusan harta tanah yang telah lama menceburi dalam bidang ini dan ia bertanggungjawab untuk menguruskan fasiliti-fasilti yang ada di dalam bangunan, menguruskan ruang-ruang perniagaan, pengurusan kewangan serta menjalankan kerja-kerja pengawasan terhadap operasi kerja harian yang melilbatkan kerja-keja penyenggaraan bangunan.

Meda Complex Management ini membahagikan pengurusan fasiliti di Summit Parade kepada tiga bahagian utama iaitu tempat letak kenderaan, pembersihan dan penyenggaraan. Ketiga-tiga pengurusan fasiliti diuruskan oleh Meda Complex Management sendiri. Rajah 4.1 dibawah menunjukkan struktur pengurusan fasiliti di Summit Parade Batu Pahat.

53

Summmit Parade Batu Pahat Pengurusan Fasiliti

Penyenggaraan

Pembersihan

Tempat Letak Kenderaan

Sumber: Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.1: Gambaran terhadap pengurusan fasiliti Summit Parade Batu Pahat

Bagi kerja-kerja penyenggaraan, syarikat ini tidak memberikan kontrak kepada mana-mana syarikat. Oleh itu, syarikat Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn Bhd bertanggungjawab untuk menguruskan kesemua fasiliti yang terdapat di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat agar memenuhi kehendak penggunanya. Fasiliti yang diuruskan termasuklah yang berkaitan dengan kerja-kerja mekanikal, elektrikal dan awam. Dengan berbekalkan kakitangan yang berdaya saing, maka syarikat ini mampu untuk mengendalikan pengurusan terhadap fasiliti yang terdapat di dalam sesebuah bangunan terutamanya di Summit Parade Batu Pahat.

54

4.3.1 Organisasi Operasi Penyenggaraan

Dalam menguruskan perjalanan operasi penyenggaraan bangunan, Meda Complex Management telah menubuhkan satu pasukan kerja. Ia diketuai oleh seorang Pengurus Penyenggaraan dan dibantu oleh seorang Ketua Pasukan Penyenggaraan. Ia akan dibantu oleh dua orang penyelia dan 9 orang juruteknik yang berpengetahuan dalam bidang mekanikal, elektrikal dan juga awam. Setiap juruteknik akan diberi latihan sambil bekerja bagi meningkatkan pengetahuan dalam ketiga-tiga bidang yang dinyatakan. Ini bertujuan untuk melengkapkan diri para pekerja dengan pelbagai kemahiran untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal timbul. Rajah 4.2 menunjukkan carta organisasi bagi kerja operasi penyenggaraan.
Pengurus Penyenggaraan

Penolong Penyelia Bangunan Ketua Pasukan Penyenggaraan

Penyelia M & E

Penyelia Bangunan

Juruteknik Senior M & E

Senior Handyman

Juruteknik M & E

Handyman

Juruteknik Junior M & E

Sumber : Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.2: Carta Organisasi bagi operasi penyenggaraan Summit Parade

55

4.4

Aspek-Aspek Penyenggaraan Di Dalam Pengurusan Fasiliti Summit Parade Batu Pahat

Terdapat beberapa aspek penyenggaraan yang terlibat di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat. Diantaranya ialah perancangan kerja penyenggaraan, sistem kerja penyenggaraan, pembahagian kerja-kerja penyenggaraan dan pengrekodan kerja.

4.4.1 Perancangan Kerja Penyenggaraan

Di Summit Parade Batu Pahat terdapat banyak fasiliti yang disediakan bagi kemudahan pengguna. Maka dengan itu, Meda Complex Management mempunyai tugas yang berat dalam menguruskan kesemua fasiliti yang ada di dalam bangunan ini. Pengenalpastian terhadap fasiliti yang perlu diuruskan menuntut organisasi ini membahagikan bidang-bidang tugas tertentu kepada mana-mana kontraktor yang bertauliah. Namun begitu, hanya sistem lif dan eskalator yang diberikan kontrak kepada syarikat yang menjual dan menyenggaranya. Rajah 4.3 menunjukkan carta bagi pengurusan fasiliti di Summit Parade Batu Pahat.

56

Penyenggaraan Summit Parade Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

In-House Programme

Kontraktor Luar -Otis Elevator Sdn Bhd -Roydan

Sumber: Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.3: Pihak yang terlibat dalam pengurusan fasiliti di Summit Parade Batu Pahat

Bagi kerja-kerja yang memerlukan kepakaran, Meda Complex Management akan mengikat perjanjian bersama kontraktor luar bagi menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan fasiliti yang ada di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat . Kerja-kerja penyenggaraan yang dilakukan oleh pihak kontraktor adalah servis lif dan eskalator.

Manakala bagi Meda Complex Management sendiri, ia akan menjalankan kerja-kerja penyenggaraan pencegahan dan lain-lain. Penyenggaraan akan dilaksanakan bagi mencegah kerosakan dari berlaku. Antara kerja-kerja adalah :

i.

Perpaipan (servis tangki dan pembaikan paip)

ii.

Elektrikal (pencahayaan)

iii.

Penyaman udara (AHU)

iv.

Pencegah kebakaran (penyenggaraan kawasan)

57

v.

Kerja-kerja awam dan struktur penmbahbaikan

vi.

Pembaikan kerosakn lif dan eskalator

vii.

Pelupusan sampah

viii.

Penyenggaraan lanskap

ix.

Servis penyaman udara

x.

Penyediaan kelengkapan dan lekapan dalam tandas

xi.

Servis luring, paip pembentungan dan yang berkaitan

Merujuk kepada perkara diatas, penyenggaraan yang dilakukan oleh Meda Complex Management di bangunan pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat terbahagi kepada tiga bahagian iaitu elektrikal, penyaman udara dan bangunan..

Penyenggaraan di Summit Parade Batu Pahat

Elektrikal

Penyaman Udara

Bangunan

Sumber: Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.4: Tiga bahagian utama penyenggaraan di Summit Parade Batu Pahat

58

4.4.2 Sistem Kerja Penyenggaraan

Dalam menjalankan kerja-kerja penyenggaraan atau pembaikan, Meda Complex Management membahagikan kepada 3 kaedah pesanan kerja. Ini melibatkan pihak pengurusan dan pekerja Meda Comlex Management serta pengguna-pengguna bangunan itu sendiri. Setiap pesanan kerja akan diikuti oleh tindakan-tindakan pihak pengurusan penyenggaraan bangunan untuk melaksanakan tugasan tersebut. Ia melibatkan penyenggaraan pencegahan, lawat periksa dan aduan atau maklumbalas. Kaedah-kaedah tersebut diringkaskan seperti rajah di bawah : Arahan Kerja

Penyenggaraan Pencegahan

Lawat Periksa

Aduan / Maklumbalas

Sumber: Meda Compplex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.5: Kaedah yang digunakan untuk menjalankan operasi penyenggaraan

4.4.2.1 Penyenggaraan Pencegahan

Penyenggaraan pencegahan di Summit Parade Batu Pahat akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah diaturkan pada peringkat awal. Penentuan jadual penyenggaraan pencegahan ditentukan dengan tahap penyenggaraan kerja semasa dan ianya akan dijadikan asas bagi merangka kerja-kerja yang bakal dijalankan pada masa akan datang. Pada peringkat awal, borang arahan kerja akan dicetak dan dimasukkan ke dalam Sistem Pengurusan Berkomputer (CMS) dan ianya akan diserahkan kepada Ketua Pasukan Penyenggaraan.

59

Beliau akan mengesahkan jadual kerja seterusnya mengarahkan juruteknik untuk melaksanakan tugasan. Apabila kerja siap dijalankan, Ketua Pasukan Penyenggaraan akan mengesahkan status kerja sebelum diserahkan kepada pihak atasan untuk mengesahkan sekali lagi kerja tersebut. Akhirnya maklumat kerja yang telah siap dibuat akan direkodkan ke dalam CMS.

4.4.2.2 Lawat Periksa

Pihak pengurusan Meda Complex Management turut menjalankan kaedah lawat periksa untuk mengenalpasti masalah yang terdapat pada kemudahan di Summit Parade Batu Pahat. Selaku pekerja syarikat pengurusan fasiliti, kakitangan Meda Complex Management bertanggungjawab untuk lebih peka terhadap perubahan yang terdapat di persekitaran mereka. Terdapat juga jadual yang menghendaki pekerja-pekerja di bahagian operasi untuk melakukan rondaan pemerhatian di kawasan bangunan.

Mana-mana pekerja yang menemui masalah kerosakan di dalam bangunan perlu memaklumkan kepada Ketua Pasukan Penyenggaraan seterusnya akan merekodkan masalah ke dalam buku catatan harian dan borang arahan kerja. Ketua Pasukan Penyenggaraan akan mengarahkan juruteknik melaksanakn kerja dan diawasi oleh penyelia. Selesainya kerja tersebut, pengesahan perlu diperolehi daripada pihak atasan. Akhirnya maklumat terkini mengenai masalah tersebut akan dimasukkan ke dalam Sistem Pengurusan Berkomputer (CMS).

60

4.4.2.3 Aduan / Maklumbalas

Dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan di dalam bangunan, aduan dan maklumbalas merupakan satu lagi kaedah yang diambil kira. Borang aduan akan disediakan bagi kemudahan pengguna untuk mengajukan sebarang aduan. Borang aduan disediakan oleh pihak Meda Management. Di dalam borang aduan terdapat maklumat seperti butiran aduan, pengesahan pengadu dan satu bahagian untuk kegunaan pejabat.

Setiap aduan yang diterima perlu direkodkan ke dalam buku laporan harian dan juga CMS. Arahan akan diberi kepada juruteknik untuk pelaksanaan kerja. Apabila kerja penyenggaraan siap dilakukan, status kerja perlu dimaklumkan kepada si pengadu untuk dapatkan pengesahan. Borang arahan kerja yang telah siap diisi akan diserahkan kepada Ketua Pasukan Penyenggaraan dan merekodkan kenyataan terkini ke dalam CMS.

4.4.3 Pembahagian Kerja-Kerja Penyenggaraan

Bagi menjamin kelancaran kerja, jadual bagi setiap kerja akan dirangka pada peringkat awal. Kekerapan pelaksanaan setiap kerja bergantung pada keperluan. Berdasarkan laporan kemajuan kerja bulan Jun, kerja-kerja servis lif, eskalator dan servis penyaman udara dilakukan secara bulanan. Bagi kerja paip pembentungan dan penyenggaraan sistem keselamatan, ia akan dilaksanakan secara mingguan. Manakala bagi penyediaan kelengkapan dan lekapan dalam tandas, kerja-kerja akan dilaksanakan bergantung kepada kerosakan yang dialami. Bagi pelupusan sampah dan kebersihan bangunan pula, ia akan dilaksanakan secara harian.

61

4.4.4 Pengrekodan Kerja

Setiap kerja yang bakal dilakukan akan dicatatkan di dalam borang arahan kerja ataupun di dalam buku catatan harian. Setiap makluman yang diperolehi akan dipindahkan ke dalam suatu sistem berkomputer yang dipanggil Sistem Pengurusan berkomputer (CMS). Sistem ini boleh membantu meningkatkan proses pengenalpastian perkhidmatan yang disediakan, arahan kerja, proses penyenggaraan pencegahan, rutin tugasan terhadap kemudahan dan juga menganalisis ketersediaan peralatan.

Terdapat empat paparan antaramuka yang boleh diisi dengan pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penyenggaraan fasiliti, operasi dan juga keperluan laporan semasa. Paparan antaramuka tersebut terdiri daripada skin arahan kerja, skrin penyewa atau pelanggan, skrin penyenggaraan pencegahan dan skrin pengurusan aset.

4.4.4.1 Skrin Arahan Kerja

Skrin arahan kerja ini paling banyak digunakan untuk mengemukakan arahan kerja kepada juruteknik. Pengurus Penyenggaraan boleh melakukan pemeriksaan atau menganalisis laporan arahan kerja bagi mendapatkan maklumat lengkap bagi aktiviti kerja yang tertangguh, kerja yang telah siap dilaksanakan, lokasi kerja yang menghadapi masalah, belanjawan, masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan kerja, komponen yang diganti dan banyak lagi. Terdapat dua bahagian utama iaitu bahagian sebelum dan selepas arahan kerja dilaksanakan. Antara maklumatmaklumat adalah seperti nombor arahan kerja, lokasi, tarikh menerima aduan, nama pengadu, penerangan masalah dan lain-lain.

62

4.4.4.2 Skrin Penyewa atau Pelanggan

Maklumat setiap penyewa atau pembeli ruang dalam bangunan perlu direkodkan. Antara rekod-rekod penyewa yang perlu dimasukkan ke dalam CMS adalah nombor ruang yang diduduki, lokasi, nama pemilik ruang, nama untuk dihubungi, nombor telefon dan sebagainya. Terdapat dua cara untuk melihat semula maklumat berkaitan dengan penyewa atau pelanggan iaitu samada melalui nombor ruang yang diduduki ataupun melalui nama pemilik ruang.

4.4.4.3 Skrin Penyenggaraan Pencegahan

Segala maklumat yang berkaitan dengan fasiliti di dalam bangunan akan direkodkan. Dari malumat ini, tempoh pelaksanaan aktiviti penyenggaraan pencegahan bagi setiap kemudahan akan disusun. Antara ruangan yang perlu diisi ialah nombor ruang, lokasi ruang, nama kemudahan, nombor siri, nama pembuat, jenama, model, jenis penyenggaraan, komen, tarikh penyenggaraan pencegahan dan sebagainya.

4.4.4.4 Skrin Pegurusan Aset

Tujuan paparan ini adalah untuk menyimpan rekod-rekod yang berkaitan dengan aset di dalam bangunan. Ini adalah untuk menganggarkan susut nilai setiap asetdan juga membantu pihak pengurusan untuk melakukan pemeriksaan ke atas nilai aset pada masa sekarang. Antara maklumat yang perlu diisi di dalam paparan antaramuka bahagian ini adalah nama aset, pembuat, nombor siri,komen,penerangan terhadap aset tersebut dan sebagainya.

63

4.5

Rumusan

Hasil dari kajian yang telah dijalankan, maka objektif yang pertama iaitu untuk mengenalpasti aspek-aspek penyenggaraan di dalam pengurusan fasiliti bangunan Summit Parade Batu Pahat telah tercapai. Aspek-aspek yang telah dikenalpasti ialah perancangan kerja penyenggaraan, sistem kerja penyenggaraan, pembahagian kerja dan juga pengrekodan kerja. Oleh kerana Meda Complex Management telah lama dalam bidang ini, mereka telah menghadapi segala rintangan dengan jayanya.

64

BAB 5

ANALISIS DATA KAJIAN

5.1

Pengenalan

Bab ini merangkumi analisis data dan dapatan kajian melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden seperti yang ditunjukkan di dalam lampiran A. Pembinaan item-item dalam instrumen kajian ini adalah berdasarkan pada penyataan masalah dan persoalan kajian. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti aspek-aspek pengurusan penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti bangunan pusat membeli-belah dan mengkaji keberkesanan pengurusan sistem penyenggaraan fasiliti bangunan pusat membeli-belah.

Responden kajian ini adalah meliputi pengguna bangunan pusat membelibelah Summit Parade Batu Pahat. Responden kajian ini terdiri daripada penyewa dan pengunjung yang berada di bangunan tersebut yang dipilih secara rawak mudah. Jumlah sampel kajian ialah sebanyak 60 yang mewakili sebagai 60 responden dari 30 pengunjung dan 30 penyewa.

Kajian ini juga turut melakukan temubual dengan pihak pengurusan bangunan pusat membeli-belah tersebut untuk mengetahui pengurusan

65

penyenggaraan yang dijalankan oleh pihak terbabit. Maklumat yang diperolehi daripada pihak pengurusan akan dibandingkan dengan tahap kepuasan pengguna terhadap penyediaan fasiliti / kemudahan di pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat. Ia bertujuan untuk menambahbaikan sistem pengurusan penyenggaraan pusat membeli-belah tersebut.

5.2

Kaedah Temubual

Kaedah temubual merupakan kaedah kedua yang digunakan untuk mengenalpasti aspek-aspek pengurusan penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti bangunan pusat membeli-belah tersebut. Temubual ini dilakukan secara lisan terhadap pihak pengurusan Summit Parade Batu Pahat iaitu Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd yang bertanggungjawab menguruskan segala sistem penyenggaraan di pusat membeli-belah tersebut. Temubual dianalisis dengan menggunakan analisis kandungan.

5.3

Kaedah Soal Selidik

Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi tiga bahagian. Bahagian A merupakan soalan berkaitan latar belakang responden manakala Bahagian B pula berkaitan tahap kepuasan pengguna terhadap fasiliti / kemudahan awam yang sedia ada. Bahagian C merupakan soalan berkaitan pendapat atau cadangan responden untuk penambahbaikan pengurusan sistem penyenggaraan di pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat. Melalui borang soal selidik yang diedarkan, penulis dapat mengkaji keberkesanan pengurusan sistem penyenggaraan fasiliti dan tahap kepuasan

66

pengguna terhadap penyediaan fasiliti / kemudahan awam yang sedia ada di bangunan pusat membeli-belah tersebut.

5.4

Analisis Data

Penganalisaan daripada borang soal selidik yang diperolehi dilakukan menggunakan kaedah analisis frekuensi (frequency). Penulis telah menjalankan ujian statisik dengan menggunakan perisian “Statistical Package For Social Science” (SPSS) untuk penulis menganalisis data kajian tersebut.

Nilai yang menghampiri 1 menunjukkan nilai kebolehpercayaan borang soal selidik adalah tinggi, baik dan berkesan manakala nilai yang berada pada 0.6 hingga 0.7 boleh diterima.

Bagi soalan-soalan yang menggunakan skala likert, nilai Alpha Cronbach adalah 0.6 dan ia menunjukkan bahawa instrumen kajian adalah boleh percaya iaitu ia boleh dipercayai untuk memperolehi nilai yang stabil daripada kumpulan responden (Chua Yan Piaw, 2006).

67

5.4.1 Latar Belakang Responden

Bahagian ini merupakan analisis terhadap maklumat am yang diperolehi daripada responden. Maklumat penting dalam bahagian ini ialah jantina, bangsa, tempoh milikan, kaedah yang digunakan untuk membuat aduan, respond dan kerjasama pihak pengurusan, masalah utama yang dihadapi, kekerapan mereka menjalankan kerja penyenggaraan dalam setahun dan tahap kualiti bangunan yang didiami sekarang.

Rajah 5.1: Peratusan Jantina Responden

Berdasarkan rajah 5.1, bilangan responden mengikut jantina yang menjawab borang soal selidik ini sebanyak 67 peratus ialah 40 perempuan manakala 33 peratus pula ialah 20 lelaki yang dipilih secara rawak. Ini menunjukkan bahawa Summit Parade Batu Pahat dikunjungi oleh orang lelaki mahupun orang perempuan.

68

Rajah 5.2: Peratusan Responden Mengikut Bangsa

Berdasarkan rajah 5.2, bilangan responden mengikut bangsa sebanyak 34 peratus adalah 20 Kaum Melayu, diikuti 58 peratus bagi 35 Kaum Cina dan 5 Kaum India mencatatkan 8 peratus yang dipilih secara rawak.

Rajah 5.3: Peratusan responden mengikut tahun mendiami bangunan

Berdasarkan rajah 5.3, kebanyakan responden mendiami bangunan pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat adalah 10 tahun keatas iaitu sebanyak 66.7 peratus seramai 20 orang penyewa, disusuli 6 tahun hingga 10 tahun sebanyak

69

16.7 peratus seramai 5 orang penyewa dan juga tempoh 1 tahun hingga 5 tahun mencatatkan 16.7 peratus seramai 5 orang penyewa yang dipilih secara rawak.

Rajah 5.4: Peratusan kekerapan bentuk aduan yang diterima

Dalam Rajah 5.4, sampel kajian menunjukka responden menggunakan kaedah melalui telefon untuk membuat aduan kerosakan bangunan iaitu sebanyak 70 peratus seramai 42 orang, diikuti kaedah perjumpaan terus dengan pihak pengurusan sebanyak 17 peratus seramai 10 orang, disusuli dengan lain-lain sebanyak 8 peratus seramai 5 orang dan 5 peratus pula dengan membuat aduan melalui borang aduan seramai 3 orang.

70

Rajah 5.5: Graf bilangan responden terhadap respond dan kerjasama yang diberikan oleh pihak pengurusan penyenggaraan

Rajah 5.5 menunjukkan bahawa majoriti responden menyatakan ‘memuaskan’terhadap respond dan kerjasama yang diberikan oleh pihak pengurusan penyenggaraan iaitu sebanyak 65 peratus seramai 39 orang, disusuli ‘baik’ sebanyak 26.7 peratus seramai 16 orang dan ‘kurang memuaskan’ mencatatkan 8.3 peratus seramai 5 orang.

Rajah 5.6: Peratusan pendapat responden terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan penyenggaraan

71

Rajah 5.6 menunjukkan peratus masalah yang sering dihadapi oleh pihak pengurusan penyenggaraan pusat membeli-belah. Majoriti pandangan responden menyatakan bahawa masalah yang biasanya dihadapi oleh mereka ialah kekurangan kos di mana 50 peratus yang menyatakan masalah sedemikian seramai 30 orang, diikuti dengan masalah pengurusan dalaman yang mana mempunyai 33 peratus seramai 20 orang dan masalah kekurangan tenaga kerja iaitu 17 peratus serama 10 orang.

Rajah 5.7: Peratusan responden mengikut kekerapan aktiviti penyenggaraan yang dibuat setahun.

Daripada rajah 5.7, kebanyakan daripada responden menyatakan kekerapan aktiviti penyenggaraan yang dibuat dalam setahun ialah di antara 1 hingga 4 kali iaitu sebanyak 58.3 peratus iaitu 35 orang dan 41.7 peratus menyatakan kekerapan aktiviti penyenggaraan yang dibuat dalam setahun ialah di antara 5 hingga 9 seramai 25 orang.

72

Rajah 5.8: Peratusan tahap kepuasan pengguna bangunan terhadap kualiti bangunan yang didiami

Berdasarkan rajah 5.8, 36 responden menyatakan memuaskan terhadap kualiti bangunan yang didiami iaitu sebanyak 58 peratus , seramai 15 orang menyatakan baik dengan 25 peratus dan kurang memuaskan sebanyak 17 peratus seramai 10 orang.

73

5.4.2 Keberkesanan Pengurusan Sistem Penyenggaraan Fasiliti

Keberkesanan sistem penyenggaraan yang melibatkan kepuasan terhadap kemudahan fasiliti, perkhidmatan, pengurusan, kualiti dan sebagainya oleh pengguna bangunan khasnya. Selain itu, kepuasan dan keberkesanan sistem yang dijalankan turut dianalisa semula oleh pihak pengurusan bagi meningkatkan mutu kerja dan memperbaiki kelemahan yang sedia ada pada perkhidmatan yang disediakan.

5.4.2.1 Analisis Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap kemudahan Fizikal Sedia Ada

Jadual 5.1: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Fizikal Sedia ada Fasiliti Eskalator Lif Tempat letak Kenderaan Telefon Awam Tandas Awam Bilik Solat Tong Sampah Kemudahan Atm Perhentian Bas dan Teksi Direktori Papantanda Sumber: Kajian Penulis Jumlah Skor 250 234 253 204 215 200 181 154 189 174 239 Skor Purata 4.17 3.90 4.22 3.40 3.58 3.33 3.02 2.57 3.15 2.90 3.98

74

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap fasiliti telah diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah Skala Mata = 4.22 – 2.57 / 5 = 0.33

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap fasiliti dapat diperolehi . Jadual 5.2 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.2: Skala Indeks dan Kepentingannya Skala Kepentingan Amat Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Memuaskan Amat Memuaskan Pengiraan Indeks 2.57 + 0.33 = 2.9 2.9 + 0.33 = 3.23 3.23 + 0.33 = 3.56 3.56 + 0.33 = 3.89 3.89 + 0.33 = 4.22 Julat Indeks ( 2.57 – 2.9 ) ( > 2.9 – 3.23 ) ( > 3.23 – 3.56 ) ( > 3.56 – 3.89 ) ( > 3.89 – 4.22 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.2, keputusan analisis kemudian disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan setiap fasiliti dapat dilihat dalam Jadual 5.3

75

Jadual 5.3: Susunan Fasiliti Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Fizikal Sedia Ada Skala Kepentingan Amat Tidak Memuaskan (2.57 – 2.9) Tidak Memuaskan ( > 2.9 – 3.23) Kurang Memuaskan ( > 3.32 – 3.56) Memuaskan ( > 3.56 – 3.89 ) Amat Memuaskan ( > 3.89 – 4.22)     Sumber: Kajian Penulis Lif Papantanda Eskalator Tempat Letak Kenderaan 3.90 3.98 4.17 4.22        Fasiliti Kemudahan Atm Direktori Tong Sampah Perhentian Bas dan Teksi Bilik Solat Telefon Awam Tandas Awam Indeks 2.57 2.9 3.02 3.15 3.33 3.40 3.58

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa tahap kepuasan pengguna terhadap kemudahan fizikal sedia ada adalah dalam nilai purata 3.5 hingga 4.5, maka pengguna bangunan dikatakan adalah memuaskan.

76

5.4.2.2 Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Perkhidmatan Sedia Ada

Jadual 5.4: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Perkhidmatan Sedia ada Fasiliti Jumlah Skor Konsert/Pameran dan Ruang Promosi Keselamatan Bangunan (CCTC dan Security Control Room) Kebersihan Bangunan Khidmat Pelanggan (Customer Services) Kemudahan Hiburan (Pawagam, Bowling) Landskap Kemudahan Pemakanan / Medan Selera Sumber: Kajian Penulis 213 152 250 161 252 3.55 2.53 4.17 2.68 4.20 208 214 Skor Purata 3.47 3.57

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap fasiliti telah diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah Skala Mata = 4.20 – 2.53 / 5 = 0.334

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap fasiliti dapat diperolehi . Jadual 5.5 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

77

Jadual 5.5: Skala Indeks dan Kepentingannya Skala Kepentingan Amat Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Memuaskan Amat Memuaskan Pengiraan Indeks 2.53 + 0.334 = 2.864 2.864 + 0.334 = 3.198 3.198 + 0.334 = 3.532 3.532 + 0.334 = 3.866 3.866 + 0.334 = 4.20 Julat Indeks ( 2.53 – 2.864 ) ( > 2.864 – 3.198 ) ( > 3.198 – 3.532 ) ( > 3.532 – 3.866 ) ( > 3.866 – 4.20 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.5, keputusan analisis kemudian disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan setiap fasiliti dapat dilihat dalam Jadual 5.6

Jadual 5.6: Susunan Fasiliti Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Perkhidmatan Sedia Ada Skala Kepentingan Amat Tidak Memuaskan ( 2.53 – 2.864 ) Tidak Memuaskan ( > 2.864 – 3.198 ) Kurang Memuaskan ( > 3.198 – 3.532 ) Memuaskan ( > 3.532 – 3.866 )   Kebersihan Bangunan Keselamatan Bangunan (CCTC dan Security Control Room) Amat Memuaskan ( > 3.89 – 4.22)  Sumber: Kajian Penulis  Kemudahan Hiburan (Pawagam, Bowling) Kemudahan Pemakanan / Medan Selera 4.22 3.57 4.17 3.55  Konsert/Pameran dan Ruang Promosi 3.47    Fasiliti Khidmat Pelanggan (Customer Services) Landskap 2.53 2.68 Indeks

78

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa tahap kepuasan pengguna terhadap kemudahan perkhidmatan sedia ada adalah dalam nilai purata 3.5 hingga 4.5, maka pengguna bangunan dikatakan adalah memuaskan.

5.4.3 Analisa Kepuasan Pengguna Terhadap Staf-Staf Penyenggaraan

Dalam memberikan perkhidmatan yang baik, staf-staf di bahagian penyenggaraan haruslah terdiri daripada mereka yang terlatih dan berpengalaman. Ini bagi mengelakkan sebarang kesilapan daripada berlaku seterusnya menghilangkan rasa kepercayaan terhadap perkhidmatan yang diberikan. Kepuasan responden terhadap staf-staf penyenggaraan boleh dilihat dalam jadual dibawah.

Jadual 5.7: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Staf-staf Penyenggaraan Perkara Pengetahuan entang sistem bangunan. Kelayakan teknikal. Kebolehpercayaan. Memahami keperluan penghuni. Sumber: Kajian Penulis Jumlah Skor 220 220 220 212 Skor Purata 3.67 3.67 3.67 3.53

Daripada analisa di atas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap perkara telah diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah Skala Mata = 3.67 – 3.53 / 5 = 0.028

79

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap perkara dapat diperolehi . Jadual 5.8 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.8: Skala Indeks dan Kepentingannya Skala Kepentingan Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Berpuas Hati Agak Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati Pengiraan Indeks 3.53 + 0.028 = 3.558 3.558 + 0.028 = 3.586 3.586 + 0.028 = 3.614 3.614 + 0.028 = 3.642 3.642 + 0.028 = 3.67 Julat Indeks ( 3.53 – 3.558 ) ( > 3.912 – 3.586 ) ( > 3.586 – 3.614 ) ( > 3.614– 3.642 ) ( > 3.642 – 3.67 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.8, keputusan analisis kemudian disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan setiap perkara dapat dilihat dalam Jadual 5.9.

Jadual 5.9: Susunan Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Staf-staf Penyenggaraan Skala Kepentingan Sangat Tidak Berpuas Hati ( 3.53 – 3.558 ) Tidak Berpuas Hati ( > 3.912 – 3.586 ) Agak Berpuas Hati ( > 3.586 – 3.614 ) Berpuas Hati ( > 3.614– 3.642 ) Sangat Berpuas Hati ( > 3.642 – 3.67 )   Pengetahuan tentang sistem bangunan. Kelayakan teknikal. 3.67 3.67    Perkara  Memahami keperluan penghuni. Indeks 3.53

80

 Sumber: Kajian Penulis

Kebolehpercayaan.

3.67

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa semua kriteria bagi staf-staf penyenggaraan menunjukkan ia berada pada tahap berpuas hati di dalam nilai purata 3.5 hingga 4.5. Latihan yang diberikan menyumbangkan kepada peningkatan mutu kerja dikalangan pekerja di bahagian penyenggaraan.

5.4.4 Analisa Terhadap Penyenggaraan Yang Dilakukan Keatas Struktur Utama

Struktur utama bangunan pusat membeli-belah adalah ditumpukan terhadap 5 bahagian utama bangunan sahaja, iaitu bahagian siling, lantai, bumbung, dinding dan kemasan bangunan. Kepuasan responden terhadap penyenggaraan yang dilakukan keatas struktur utama boleh dilihat dalam jadual dibawah.

Jadual 5.10: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Penyenggaraan Yang Dilakukan Keatas Struktur Utama Struktur Siling Lantai Bumbung Dinding Kemasan Jumlah Skor 228 253 236 229 199 Skor Purata 3.80 4.22 3.93 3.82 3.32

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap struktur telah diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

81

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah Skala Mata = 4.22 – 3.32 / 5 = 0.18

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap struktur dapat diperolehi. Jadual 5.11 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.11: Skala Indeks dan Kepentingannya Skala Kepentingan Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Berpuas Hati Agak Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati Pengiraan Indeks 3.32 + 0.18 = 3.5 3.5 + 0.18 = 3.68 3.68 + 0.18 = 3.86 3.86 + 0.18 = 4.04 4.04 + 0.18 = 4.22 Julat Indeks ( 3.32 – 3.5 ) ( > 3.5 – 3.68 ) ( > 3.68 – 3.86 ) ( > 3.86 – 4.04 ) ( > 4.04 – 4.22 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.11, keputusan analisis kemudian disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan setiap struktur dapat dilihat dalam Jadual 5.12.

82

Jadual 5.12: Susunan Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Penyenggaraan Yang Dilakukan Keatas Struktur Utama Skala Kepentingan Sangat Tidak Berpuas Hati ( 3.32 – 3.5 ) Tidak Berpuas Hati ( > 3.5 – 3.68 ) Agak Berpuas Hati ( > 3.68 – 3.86 ) Berpuas Hati ( > 3.86 – 4.04 )    Sangat Berpuas Hati ( > 4.04 – 4.22 ) Sumber: Kajian Penulis  Siling Dinding Bumbung Lantai 3.80 3.82 3.93 4.22    Struktur Kemasan Indeks 3.32

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa penyenggaraan yang dilakukan keatas struktur utama menunjukkan ia berada pada tahap berpuas hati di dalam nilai purata 3.5 hingga 4.5.

5.4.5 Analisa Terhadap Perkhidmatan, Kualiti Dan Masa Kerja Penyenggaraan

Bagi mendapatkan maklumbalas daripada pengguna tentang kerja penyenggaraan yang dijalankan, 3 faktor utama ditekankan iaitu faktor perkhidmatan yang disediakan, faktor kualiti kerja penyenggaraan yang dijalankan dan juga masa yang diambil dalam kerja penyenggaraan.

83

Jadual 5.13: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap 3 Faktor Utama Yang Dinyatakan Faktor Perkhidmatan kerja penyenggaraan Kualiti kerja penyenggaraan Masa kerja penyenggaraan Jumlah Skor 234 196 204 Skor Purata 3.90 3.27 3.40

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap faktor telah diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah Skala Mata = 3.90 – 3.27 / 5 = 0.126

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap faktor dapat diperolehi . Jadual 5.14 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.14: Skala Indeks dan Kepentingannya Skala Kepentingan Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Berpuas Hati Agak Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati Pengiraan Indeks 3.27 + 0.126 = 3.396 3.396 + 0.126 = 3.522 3.522 + 0.126 = 3.648 3.648 + 0.126 = 3.774 3.774 + 0.126 = 3.90 Julat Indeks ( 3.27 – 3.396 ) ( > 3.396 – 3.522 ) ( > 3.522 – 3.648 ) ( > 3.648 – 3.774 ) ( > 3.774 – 3.90 )

84

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.14, keputusan analisis kemudian disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan setiap faktor dapat dilihat dalam Jadual 5.15.

Jadual 5.15: Susunan Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap 3 Faktor Yang Dinyatakan Skala Kepentingan Sangat Tidak Berpuas Hati ( 3.27 – 3.396 ) Tidak Berpuas Hati ( > 3.396 – 3.522 ) Agak Berpuas Hati ( > 3.522 – 3.648 ) Berpuas Hati ( > 3.648 – 3.774 ) Sangat Berpuas Hati ( > 3.774 – 3.90 ) Sumber: Kajian Penulis  Perkhidmatan kerja penyenggaraan 3.90    Masa kerja penyenggaraan 3.40  Struktur Kualiti kerja penyenggaraan Indeks 3.27

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa tahap kepuasan pengguna terhadap 3 faktor yang dinyatakan berada pada tahap berpuas hati dalam nilai purata 3.5 hingga 4.5.

85

5.5

Kesimpulan

Sistem pengurusan penyenggaraan yang dijalankan adalah bagi memastikan kelancaran dan dapat memaksimakan kualiti kerja disamping meminimakan kos penyenggaraan yang dilakukan. Selain itu juga, adalah penting bagi mengetahui keberkesanan kerja penyenggaraan yang dilakukan dengan menganalisa hasil kerja yang telah siap dilakukan serta mengambilkira maklumblas daripada pengguna bangunan tersebut.

Maklumbalas daripada pengguna bangunan dan kerja penganalisaan semula akan dapat memberikan keputusan kepada jawapan berkesankah atau tidak kerja penyenggaraan yang dijalankan disamping memenuhi tahap permintaan dan kepuasan pengguna bangunan. Ini penting bagi memastikan keadaan struktur bangunan dalam berkeadaan baik dan dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna serta memebrikan keselesaan kepada pengguna bangunan.

Berdasarkan data-data yang diperolehi dan dianalisis, maka dapat disimpulkan bahawa sistem pengurusan penyenggaraan yang dijalankan di Summit Parade Batu Pahat oleh Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd ketika ini adalah memuaskan dan berkesan. Maklumbalas secara purata menunjukkan tahap berpuas hati terhadap sistem pengurusan penyenggaraan yang digunakan, walaupun begitu terdapat juga segelintir kecil pengguna agak tidak berpuas hati dengan keadaan bangunan. Mungkin mereka yang segelintir kecil ini terdiri daripada golongan yang prihatin. Jadi, ini menunjukkan bahawa terdapat lagi ruang bagi memperbaiki dan meningkatkan tahap pengurusan yang dijalankan sungguhpun sistem yang digunakan opada waktu ini begitu baik dan memuaskan.

86

BAB 6

KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1

Pengenalan

Bagi mencapai objektif, sistem penyenggaraan telah dibincangkan secara terperinci di dalam bahagian kajian literatur, kajian kes mahupun analisis dan soal selidik. Secara keseluruhannya didapati bahawa penyenggaraan yang dijalankan adalah bersistematik dan teratur. Berdasarkan piawaian dan standard yang ditetapkan, langkah-langkah kerja penyenggaraan yang melibatkan tindakan pembaikan dan pencegahan kerosakan dapat dilaksanakan dengan lancar ditambah dengan kemahiran yang ada pada pihak-pihak yang terlibat.

Dari sini dapat dilihat bahawa penyenggaraan yang cekap dan bersistematik dapat menjamin kualiti bangunan. Maka dengan itu, kos penyenggaraan dapat dikurangkan dan jangka hayat bangunan pula dapat dipanjangkan. Nilai-nilai aset di dalam bangunan akan dapat dikekalkan seterusnya dapat meningkatkan nilai pelaburan terhadap bangunan. Selain itu juga, dengan adanya operasi dan pengurusan penyenggaraan yang berkesan akan dapat menjamin keselamatan sesebuah bangunan dan keselesaan penghuninya.

87

6.2

Batasan Kajian

Dalam menjalankan kajian ini, penulis menghadapi masalah semasa mengedarkan borang soal selidik. Ini kerana, kebanyakan responden kurang memberikan kerjasama dan ini menyukarkan penulis dalam mendapatkan data yang sempurna. Oleh itu, penulis terpaksa mencari responden yang sudi memberikan kerjasama di mana masa yang diambil dalam menyiapkan borang soal selidik adalah agak lama. Maka, keputusan kajian ini bergantung kepada data yang telah dikutip dengan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada data tersebut. Kajian ini dilakukan hanya dalam kawasan pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat. Ini bermakna hanya pengunjung dan penyewa sahaja yang menjadi responden dalan kajian ini.

6.3

Penilaian Objektif

Hasil dari penelitian, kajian dan analisis data, kesemua objektif telah berjaya dicapai. Penilaian terhadap objektif atau kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan kepada dua objektif yang telah ditetapkan di dalam bab yang pertama.

88

6.3.1 Aspek-Aspek Penyenggaraan Dalam Pengurusan Fasiliti Bangunan Summit Parade Batu Pahat

Di Summit Parade Batu Pahat, kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan oleh Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd. Hasil kajian dan temubual yang telah dijalankan, aspek-aspek penyenggaraan yang telah dilaksanakan di Bangunan Summit Parade telah dikenalpasti. Ia terdiri daripada empat bahagian utama iaitu perancangan kerja, sistem kerja, pembahagian kerja-kerja penyenggaraan dan pengrekodan kerja.

Penyenggaraan yang dijalankan terbahagi kepada dua iaitu penyenggaraan terancang dan penyenggaraan tidak terancang. Bagi penyenggaraan terancang, ia melibatkan penyenggaraan pencegahan dan lawat periksa. Penjadualan kerja akan dibuat dan dalam tempoh tertentu, pemeriksaan akan dijalankan bagi mengenalpasti masalah-masalah yang wujud pada fasiliti-fasiliti yang ada di dalam bangunan. Kerja-kerja penyenggaraan ini akan dijalankan secara bulanan atau mingguan bergantung kepada keperluan dan juga laporan kemajuan kerja setiap bulan. Bagi penyenggaraan tidak terancang, ia melibatkan kerja-kerja penyenggaraan (corrective and breakdown) yang tidak diduga akan berlaku. Selain itu, aduan atau maklumbalas daripada pihak pengguna bangunan juga diambil kira.

Bagi memenuhi keperluan piawaian yang ditetapkan, setiap aturcara kerja perlu dijalankan mengikut prosedur. Ia bermula dengan mengisi borang arahan kerja hinggalah arahan kerja yang telah terlaksana direkodkan. Bagi melicinkan perjalanan kerja penyenggaraan, satu Sistem Pengurusan Berkomputer (CMS) telah dibangunkan.

89

6.3.2 Keberkesanan Pengurusan Sistem Penyenggaraan Fasiliti Bangunan Summit Parade Batu Pahat.

Untuk memenuhi keperluan objektif kedua ini, sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan. Analisis bagi borang soal selidik yang berkaitan dengan kepuasan pengguna ini, dijalankan melalui dua kaedah utama iaitu analisis kekerapan dan purata indeks. Secara keseluruhannya, pengguna berpuas hati dengan sistem penyenggaraan yang dijalankan di Summit Parade Batu Pahat.

Berdasarkan analisis, aduan dari pihak pengguna banyak diperolehi melalui telefon dan juga perjumpaan terus dengan pihak penyenggaraan. Kebanyakan dari responden menyatakan bahawa tindakan kerja diambil sebaik sahaja aduan diterima. Kecekapan pihak Meda ini didorong oleh penggunaan Sistem Pengurusan berkomputer (CMS) disamping budaya kerja yang sentiasa mementingkan kualiti dalam setiap kerja yang dilaksanakan.

Tiga perkara yang akan dipertimbangkan dalam pelaksanaan kerja penyenggaraan ialah kualiti kerja, masa penyiapan dan juga langkah keselamatan yang diambil oleh pihak Meda. Dari ketiga-tiga kategoti ini, dapat dilihat bahawa kepuasan pengguna berada pada tahap yang memuaskan iaitu berada di antara skala 3.5 hingga 4.5. Dalam pelaksanaan kerja, kecekapan staf penyenggaraan turut menjadi satu elemen yang penting bagi mencapai kerja yang berkualiti. Secara keseluruhannya juga, ia berada pada tahap yang memuaskan. Antara faktor yang menyumbangkan kepada tahap yang memuaskan ini adalah kerana wujudnya satu sistem dimana pengguna perlu mengesahkan kerja-kerja yang telah siap dilaksanakan. Maka dengan itu, mutu kerja dapat dikawal hasil dari tindakan bersama pengguna dan juga staf penyenggaraan.

Dalam memenuhi tuntutan pengguna, pelbagai kemudahan telah disediakan. Tetapi pengguna masih kurang berpuas hati terhadap perkhidmatan bagi kemudahan

90

Atm, direktori, khidmat pelanggan, kemasan dan paling penting memahami keperluan pengguna di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat. Ini disebabkan oleh faktor usia bangunan yang agak lama dan kurangnya penyenggaraan yang dilakukan.

6.3.3 Cadangan Penambahbaikan Pengurusan Fasiliti Bagi Penyenggaraan Bangunan Summit Parade Batu Pahat.

Kecekapan dan kualiti kerja pengurusan adalah bergantung kepada cara pengurusan yang dijalanka. Pelbagai kelemahan dapat dilihat dalam sistem pengurusan penyenggaraan sekiranya diteliti dengan terperinci. Sungguhpun suatu sistem pengurusan penyenggaraan yang dikatakan sempurna, sebenarnya masih terdapat lagi kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh itu, cadangan yang diusulkan berdasarkan kajian yang dijalankan ini adalah untuk meningkatkan kualiti dan meminimakan masalah pengurusan penyenggaraan.

Pertambahan kos dalam peruntukan tahunan yang diperuntukan adalah perlu ditambah nilainya. Ini kerana kekurangan kos akan dapat memberikan kesan terhadap masa pelaksanaan kerja dan juga kualiti kerja penyenggaraan.

Pengurusan yang cekap adalah penting. Bagi tujuan tersebut, setiap pekerja dan staf yang menguruskan hal penyenggaraan adalah perlu diberikan pengetahuan secukupnya dan terbaru. Contohnya seperti menghantar tenaga kerja pergi menghadiri kursus-kursus untuk mempertingkatkan produktiviti dan kualiti kerja bagi menjaga imej badan penyenggaraan. Disamping itu, penganalisaan kerja amat penting dilakukan bagi mengetahui kelemahan kerja dari semasa ke semasa. Pengurusan penyenggaraan yang baik memerlukan bukan sahaja sistem yang baik, malah perlu sentiasa diperbaharui bagi memberikan mutu kerja yang diberikan adalah yang terbaik dan terkini.

91

6.4

Cadangan Kajian Lanjutan

Berdasarkan kajian yang dijalankan, elemen-elemen yang berkaitan dengan penyenggaraan di dalam pengurusan fasiliti telah dapat diketahui. Diantaranya ialah dari segi kerja yang dilaksanakan, pengurusan, organisasi, operasi dan juga pengawasan kerja penyenggaraan. Sebagaimana yang telah diketahui, pengurusan fasiliti melibatkan pelbagai aspek dalam penyenggaraan. Jadi masih banyak sudut yang harus dipertimbangkan dalam meningkatan pengetahuan dalam bidang ini. Diantaranya ialah :

i.

Membuat perbandingan sistem penyenggaraan yang dijalankan di Summit Parade dengan bangunan-bangunan pusat membeli-belah lain di kawasan Batu Pahat bagi mengenalpasti kekurangan dan mencari formula terbaik ke arah pengurusan penyenggaraan yang terbaik.

ii.

Mengkaji tahap keberkesanan pengurusan khidmat pelanggan yang terdapat di pusat membeli-belah sebagai contoh di Summit Parade Batu Pahat.

92

6.5

Kesimpulan

Keperluan pengurusan sistem penyenggaraan bangunan yang penting adalah memenuhi 3 faktor, iaitu menjaga nilai pelaburan bangunan, menjaga fungsi bangunan dan juga memberi keselesaan kepada pengguna. Penjagaan nilai bangunan adalah amat penting bagi memastikan nilai pelaburan dan harga bangunan adalah sentiasa stabil.

Pengurusan sistem penyenggaraan yang digunakan di Summit Parade Batu Pahat pada ketika ini dilihat sebagai salah satu pengurusan sistem yang baik dan bersistematik secara amnya. Berdasarkan perbincangan yang dibuat dalam bab sebelum ini, pengurusan sistem yang wujud dan dilaksanakan bagi kerja penyenggaraan memerlukan beberapa faktor sebagai sumber utama iaitu, organisasi, kos, tenaga kerja, bahan dan perlatan dan juga jangka waktu yang cukup.

Oleh itu, pihak pengurusan Summit Parade Batu Pahat perlulah meningkatkan pengurusan sistem penyenggaraan fasiliti di bangunan tersebut terhadap kemudahan kemudahan Atm, direktori, khidmat pelanggan, kemasan, kualiti kerja penyenggaran dan paling penting memahami keperluan pengguna di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat.

93

RUJUKAN

A. Ghafar Ahmad, (1994a, Disember). Why Buldings Decay. Pulau Pinang, Malaysia.

A. Ghafar Ahmad, (1994b, Disember). Building Maintenance. Kompleks Kota Ngah Ibrahim, Taiping, Perak, Malaysia.

A. Ghafar Ahmad, (1994c, Disember). Pengenalan Kepada Bangunan dan Monumen Lama Di Malaysia. Kompleks Kota Ngah Ibrahim, Taiping, Perak, Malaysia.

A. Ghafar Ahmad, (1998, Jun). Colour In Building Conservation. USM, Pulau Pinang, Malaysia.

Alexander K. (1993). The Manageability of Building. CFM Working Power Series, University of Strathclyde, Glasgow. CFM93/05

A Project Management Dictionary of Terms (1985)

Ahmad Ramly, Dr. (2002): Prinsip Dan Praktis Pengurusan Penyenggaraan Bangunan. Kuala Lumpur. Pustaka Ilmi.

British Institute of Facilities Management (BIFM)

British Standard Institution: BS 3811:1984 British Standard Glossary of Maintenance Management Terms in Terotechnology. United Kingdom.

94

Chua, Yan Piaw (2006). “Kaedah Penyelidikan: Kaedah dan Statistik Penyelidikan.” Kuala Lumpur. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd

Dewan Bahasa dan Pustaka (2005). “Kamus Dewan Edisi ke Empat.” Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Gaya Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka

Dilanthi A, david B. and Marjan S. (2002). Assessment of Facilities Management Performance – what next? Facilities. 18(1/2): 66-75

Fairuz Ikmal B. Yakkub (2005). “Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Di Kem Pulada.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda

Farizulrasul M. D (2005). “Tahap Kepuasan Pengunjung Terhadap Penyediaan Fasiliti di Stesen Sentral Kuala Lumpur.” Universiti Teknologi Malaysia: Ijazah Sarjana Muda

Hakim M, Maimunah S. dan Maizan B.(2006). Pengurusan Fasiliti. Skudai, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

Hakim A. M & Wan M. W. M (1991). Teknologi Penyenggaraan Bangunan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Idhammar (2004), Optimize your preventive maintenance, Website: http://www.Idcom.com/.

Idhammar, Forlag (1986): Maintenance and Reliabitity, Sweeden.

Mohd Azreen M. A. (2006). Sistem Pengurusan Peyelenggaraan Bangunan Bagi Konkrit Bertetulang. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis

Mohd Fuad (2004). Jenis-jenis Penyelenggaraan Bangunan. http://www.efka.utm.my/thesis/images/3PSM/2004/IJSB/Part2/MOH DFUADAA990294D03TT3.doc. (18 Mac 2009)

95

Mohd Musa Paijan (1995), Pengurusan Penyenggaraan Kompleks Sukan: Kajian Kes: Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Johor Bharu, Projek khas tesis Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda), Fakulti Ukur, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Najib Abdul Ghafar (1998). Asas Penyelidikan Sains Sosial. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Najib Basiran (2002), Kajian Sistem Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Hospital Dari Aspek Perancangan dan Pelaksanaan Kerja: Kajian Kes: Hospital Pakar Southen Batu Pahat, Johor, Projek khas tesis Sarjana Sains ( Pengurusan Harta Tanah), Fakulti Universiti Teknologi Malaysia. Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,

Rahayu S. (2004). Kajian Penyelenggaraan Bangunan : Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC). Universiti Malaysia: Projek Sarjana Muda Teknologi

Seeley, I. H (1976). Building Maintenance. Head Departmental of Surveying and Dean of School Nottingham on Environmental Studies Trent Polytechnic,

Wood, B. (2003). “Building Care.” 1st ed. United Kingdom: Blackwell Science Limited. 6-91.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful