P. 1
Azra [broj 734, 23.3.2011]

Azra [broj 734, 23.3.2011]

|Views: 933|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

Sarajevo

Godina XIV

23. mart/o`ujak 2011. god.

2 KM

Izlazi srijedom

734

100 DIN DK 19,00 DKK S 32,00 SEK NL 2,80 E CH 4,40 H 14 KN 2E

Selma ALISPAHI]

Kao nacisti~ka isljednica
@eljko JOKSIMOVI]

D 2,80 E

Je li ljubav s Jovanom bila dogovorena?

Moje srce pripada Lejli

Mirza [OLJANIN

A 2,80 E

AZRAIz sadr`aja Jadranka STOJAKOVI]

Nela \ENISIJEVI]

Mahalu{a je ro|ena

16

Japanci su dostojanstveni i u tragediji
Zlatan ZUHRI] Zuhra

8

30 58 68 86

Novi po~etak uz Rominu
Nermina VARE[ANOVI]

U carstvu cipela
Greta GARBO

Lijepa i hladna
Haris PA[OVI]

Himne nisam pjevao nijednoj vlasti

4 Cafe 38 Kolumna 68 Vje~nici 86 Arte
magazin za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica Elameri [KRGI]-MIKULI] Zamjenik glavne i odgovorne urednice D`emal D@AKMI] Pomo}nik glavne i odgovorne urednice Alma RED@EPAGI] Lektorica Indira PIND@O Redakcija Lejla LOJO Elvedina D@AKMI] Amela KESEROVI] Zana KOLO[ Selma MULI] Foto-slu`ba s AVAZ-ROTO PRESS Stalna saradnja Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC Hedija MEHMEDI] Jasmin HAD@I] Seid MASNICA D`emka KARA^A Melina KAMERI] Direktor Dru{tva Sanja ISANOVI] Ilustracije Agencija „Shutterstock“ DTP studio AVAZ-ROTO PRESS Organizacija {tampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi i fotografije se ne vra}aju Adresa redakcije TE[ANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 FAX: 281-428 e-mail: azra@avaz.ba m Transakcijski ra~uni UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.33832048932443 55 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333

AZRACafe

Miri{ite na „Escadu“
„Taj Sunset“ je novo ljetno limitirano izdanje iz ku}e „Escada“. Kako biste ga osvojili, potrebno je da odgovorite na pitanje:

„Azra“ i „Vichy“ vam daruju
Kozmeti~ka ku}a „Vichy“ nagra|uje dva sretna ~itatelja paketom proizvoda iz nove linije „Normaderm“. Nagradno pitanje glasi:

U kojoj zemlji se nalazi Taj Mahal, jedna od najljep{ih gra|evina na svijetu?
Ta~an odgovor {aljite SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0.80 KM + PDV.

Kako se zove „Vichyjeva“ linija za ~i{}enje masne i problemati~ne ko`e?

Ta~an odgovor {aljite SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0.80 KM + PDV.

Pozivamo ~itatelje koji su kupon za pretplatu poslali faksom da se jave na navedene brojeve telefona, radi daljih uputa o preuzimanju poklona. Sve poklone mo`ete dobiti samo u narednih sedam dana od izlaska broja!
4/azra 2011.

Lijepi uz „Avon“
U ovom broju darujemo ~etiri ~itateljke setom kozmetike s potpisom ku}e „Avon“. Nagradno pitanje glasi: Prvo online globalno takmi~enje muzi~kih talenata zove se:

a. Avon Voices b. Voice of fame c. Beautiful voices
Ta~an odgovor {aljite SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0.80 KM + PDV.

„Dior“ i „Givenchy“ na poklon
Ta~an odgovor na pitanje: Kako se zovu „Max Factor“ sjene u stiku jeste: Max Factor Smokey Eye. Najbr`a je bila Mubera Moric iz Sarajeva.
Po{tovani ~itatelji, i dalje vam ostavljamo mogu}nost da se pretplatite na izdanje magazina „Azra“. Ovoga puta vjernost `elimo i nagraditi. Sve nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}a „Dior“ i „Givenchy“, ali i poklonom iznena|enja. Godi{nja pretplata na magazin „Azra“ je 104 KM. Da biste postali na{ godi{nji pretplatnik, popunite kupon i po{aljite na adresu: Te{anjska 24b. Za fizi~ka lica koja na{ magazin `ele dobivati na ku}nu adresu cijena pretplate je umanjena za deset posto. Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem tel.: 033 281 361, 281-364

azra 2011./5

AZRACafe

Premijera predstave „Ja, mahalu{a“

Pobijedio je dobri duh mahale
ema dileme da }e, nakon pro{losedmi~ne premijere, prva bh. cabaret predstava „Ja, mahalu{a“ odu{eviti sve oni koji uspiju do}i do ulaznica tokom narednih mjeseci u Kamernom teatru 55 u Sarajevu. Spoj muzi~kog teatra, zanimljivog teksta, muzike, pokreta i plesa, nastao prema knjizi autorice Indire Ku~ukSorgu~, definitivno je dokazao da je ovo scensko-muzi~ko kazivanje o problematici mu{ko-`enskih odnosa bio odli~an potez. Savr{en je bio i izbor aktera, koji su uz autoricu, dokazali da mlade, doma}e snage imaju znanja, snage i volje, ali trebaju {ansu.
8/azra 2011.

N

Nela \enisijevi} zablistala je u glavnoj ulozi, uz savr{enu pratnju Nenada Te{i}a, upotpunjenu ta~kama ansambla „Cabaret“. Re`ija i dramaturgija povjerena je Mireli Trepani}, Alma Ferovi} potpisuje muzi~ku re`iju i produkciju, a Marijela Margeta-Ha{imbegovi} scenografiju i kostimografiju, dok je Emir Fejzi} bio zadu`en za koreografiju. Nekonvencionalnost, razigranost uz originalnost, smijeh i na kraju ovacije publike obilje`ile su ve~er premijere, dokazav{i da dobri duh mahale, uprkos svemu, ipak, pobje|uje. U tu ~ast organiziran je i prigodan koktel kojem su prisustvovali ugledni gosti iz svih sfera dru{tvenog `ivota.

/Zana Kolo{/Samir Saletovi}/Ivan [ebalj/

» Na premijeru

»

je do{ao i Zijah Sokolovi}

» Aplauz za ekipu
predstave

» Alma Ferovi} dobila je brojne ~estitke za dobr o obavljeni posao

» Zvijezda ve~eri s
Naidom Srnjom i Tanjom \urovi}

» Vrijeme je za slavljeni~ku tortu

» Nenadu Te{i}u po

ljupcem je za savr{enu ~estitala njegov izvedbu a djevojka

» Ivica [ari}, Ismeta Dervoz,
Amna Kunovac-Zeki} i Jasna Had`imehmedovi}-Bekri}

» Jasna Bery }askala je s
Rijadom Ljutovi}em i Dejanom Kukri}em azra 2011./9

»

Savr{ena zabava u „Avaz Twist Toweru“ A kako bi se uspjeh premijerne izvedbe predstave „Ja, mahalu{a“ proslavio na pravi na~in, ekipa prve bh. kabaretske predstave organizirala je dru`enje s prijateljima u atraktivnom prostoru „Caffe 35“ u „Avaz Twist Toweru“. Autorica djela „Ja, mahalu{a“, prema kojem je nastao prvi originalni bh. kabare, Indira Ku~uk-Sorgu~ i ostatak ekipe tokom cijele ve~eri dobili su ~estitke kolega, prijatelja i uglednih zvanica koji su ve} pogledali predstavu, ali i onih koji }e u`ivati u ovoj toploj i veseloj pri~i u narednim mjesecima na repertoaru Kamernog teatra 55 u Sarajevu.

» Ekipa „Mahalu{e“ bila je
odli~no raspolo`ena

» @enske teme: Nela \enisijevi}, Aida Mu{inovi} i Mirela Trepani} » Predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} ~estitao je
Neli \enisijevi}

» Indira je uz ~estitke dobila buket od kolege
Aleksandra Hr{uma

Sla|ana Peji} je za{titno lice „Nivea Bh. Fashion Weeka“
Jedinstveni modni doga|aj u BiH i vode}i svjetski brend za njegu ko`e „Nivea“ ove godine ni{ta ne prepu{taju slu~aju. Upravo zbog toga je kampanja za dvadeset {esti „Nivea Bh. Fashion Week“ Sarajevo snimljena u najluksuznijem hotelu u Turskoj „Adam & Eve“. A da bi pri~a dobila svoju potpunu dimenziju, kampanju je snimila bh. manekenka Sla|ana Peji}. Ona ve} godinama gradi uspje{nu karijeru u BiH i inozemstvu. - Zaista mi je drago {to sam upravo ja za{titno lice najpresti`nijeg modnog doga|aja u na{oj zemlji. Ponosna sam {to mi je pripala ~ast da moje lice krasi billboarde i promotivne materijale - rekla je za medije Sla|ana Peji}.
10/azra 2011.

AZRACafe

Rije~i kao nadahnu}e
Oscar WILDE

Kladioni~ari smatraju da Merlin s pjesmom „Love in Rewind“ ima dobre {anse na ovogodi{njem Eurosongu. U najpoznatijoj svjetskoj kladionici William Hill kvota na njegovu pobjedu iznosi 11. Prvi favorit Eurosonga, Francuska, ima kvotu - {est. Znaju}i da je omiljeni hobi Katie Holmes {ivenje, suprug Tom Cruise joj je za 32. ro|endan poklonio {iva}u ma{inu. Glumica u`iva {iti odje}u za njihovu k}erkicu Suri, a nedavno je sa stilisticom Jeanne Yang pokrenula liniju odje}e „Holmes&Yang“. Nakon ~etiri godine bezuspje{nih poku{aja, biv{a „Spajsica“ Melanie Brown je uspjela zatrudnjeti sa suprugom Stephenom Belafonteom. Pjeva~ica iz prethodne veze ima dvije k}erke, 12-godi{nju Phoenix i trogodi{nju Angel Iris.

Pobijediv{i prvog svjetskog tenisera, [panca Rafaela Nadala, Novak \okovi} je osvojio ATP turnir u Indian Wellsu. Nastavljena je time velika serija pobjeda sada ve} drugog tenisera na svijetu. Renata Kon~i} (33), poznatija kao Minea, planira povratak na muzi~ku scenu. Snimila je nove pjesme i smr{ala ~ak 15 kilograma, koje je, ka`e, nakupila prije tri godine dok je bila u depresiji nakon {to je do`ivjela saobra}ajnu nesre}u i ljubavno razo~arenje. Otkad je saznala da je trudna, Natalie Portman je opsjednuta mi{lju da }e pokupiti neku bakteriju pa sa sobom uvijek nosi sredstvo za dezinfekciju. Navodno izbjegava fizi~ki kontakt s osobama koje joj nisu bliske pa se ~ak ne `eli ni rukovati prilikom upoznavanja. Italijanski istra`itelji do{li su do imena 33 djevojke koje su u~estvovale na raskala{enim bunga-bunga zabavama italijanskog premijera i medijskog mogula Silvija Berlusconija. Na listi su se na{le i atraktivne blizanke, biv{e misice Manuela i Marianna Ferera. Presti`nu nagradu u skijanju, Veliki kristalni globus kao i dva mala globusa za kombinaciju i slalom, Ivica Kosteli} je proslavio u {vicarskom Lenzerheidu, gdje je odr`ana zabava za sve u~esnike zavr{nice skupa. Ivica je tom prilikom odr`ao svoj rock koncert. Otkako su Sienna Miller i Jude Law prekinuli vezu, glumicu mediji povezuju s razli~itim mu{karcima. Ipak, ta~nom se pokazala samo informacija o novoj ljubavi s Tomom Sturridgeom. Kamis Gaddafi navodno jepreminuo nakon {to je te{ko ranjen u nedjelju, kada je pobunjeni~ki avion pao na kompleks Bab el Azizija. Kamis je najmla|i Gaddafijev sin i komandant libijske elitne vojne jedinice. Izvori bliski libijskoj vladi demantiraju informacije o smrti.
azra 2011./11

Sve `ene postanu poput svojih majki. To je njihova tragedija. Ali, mu{karci ne. To je njihova tragedija

AZRACafe

@eljko JOKSIMOVI] i Jovana JANKOVI]

Je li ljubav bila dogov

@

eljko Joksimovi} ponovo je samac. Trogodi{nja ljubav s Jovanom Jankovi}, srbijanskom voditeljicom, koju je nerijetko dovodio i u BiH, jeste okon~ana. Kako pi{u srbijanski mediji, par je zarukama i najavom vjen~anja poku{ao da savlada prepreke, ali razmirice su bile ja~e. Otkako su obznanili vezu, komentari javnosti su bili razli~iti. Kuloari su tvrdili da je rije~ o dogovorenoj ljubavi kako bi par izbjegao negativan publicitet. @eljko je u to vrijeme okon~ao vezu sa tv-voditeljicom Adrijanom ^ortan, a Jovana dugogodi{nju vezu s Aleksandrom Zeremskim, koji je nakon raskida jedno vrijeme bio u vezi sa pjeva~icom Aleksandrom Radovi}, s kojom ima i k}erku. Pri~e da je Jovana navodno za pojavljivanje sa @eljkom u BiH dobivala honorar od m.tela, PR ove kompanije, odlu~no demantira. Prije Jovane, @eljko je osim s Adrijanom ^ortan, bio u vezi i sa pjeva~icom Leontinom. Prvo pojavljivanje bez Jovane, srbijanska pop zvijezda imala je prije nekoliko dana na koncertu u Vara`dinu. Pored bine, kako je obi~aj bio u protekle tri godine, nije ga ~ekala `ena kojoj je otpjevao jednu od svojih najljep{ih pjesama sa novog albuma „Ljubavi“.

» Par se zaljubio
prilikom vo|enja Eurosonga u Beogradu 12/azra 2011.

v orena?
» Joksimovi}: Zaruke
raskinute nakon dvije sedmice

» @eljko i Jovana
u Sarajevu

azra 2011./13

AZRACafe

Mirza [OLJANIN

Lejla zarobila Mirzino srce
Na njegovom posljednjem nastupu u sarajevskom klubu „Incognito“, popularni pjeva~ pauzu je provodio u dru{tvu svoje djevojke, kojoj je i posvetio pjesmu „Ostala si uvijek ista“
o{ otkako se prijavio na muzi~ki show „Zvijezda mo`e{ biti ti“, talentirani Mirza [oljanin postao je miljenik `enskog dijela publike. Stoga nije ~udno {to su njegovi nastupi uvijek pretrpani, a publiku ~ine uglavnom djevojke, koje uglas s njim pjevaju svaku pjesmu, potajno se nadaju}i da ih Mirza pjeva ba{ nekoj od njih. Mediji su ga do sada dovodili u vezu s mnogim od njih, a najvi{e s kolegicama Verenom Cerovinom i Dunjom Fazli}. Navodno su obje djevojke bile zaljubljene u njega, zbog ~ega je jo{ tokom showa do{lo do sva|a i prepirki. Mirza je, s druge strane, uvijek ostajao vjerodostojan u svojim izjavama, te je za magazin „Express“ izjavio kako su mu obje prijateljice i da se, zbog svojih moralnih i vjerskih ubje|enja, nikada ne bi mogao zamisliti u vezi s djevojkom koja u~estvuje u ovakvoj vrsti showa. ^ini se da je atraktivni pjeva~ go14/azra 2011.

J

» Mirzini
navija~i u „Domu mladih“

/Lejla Lojo / Samir Saletovi}/

vorio istinu, jer ga je na{ fotoreporter na njegovom posljednjem nastupu u sarajevskom klubu „Incognito“ snimio u dru{tvu nepoznate djevojke. Kako saznajemo, rije~ je o misterioznoj Mirzinoj djevojci Lejli, s kojom je u vezi nekoliko mjeseci. Navodno je par u vezi bio prije po~etka showa, a kada su shvatili da ne mogu jedno bez drugog, vezu su obnovili. Nakon {to bi otpjevao blok pjesama, Mirza je pauzu provodio u Lejlinom dru{tvu, a pred sami kraj nastupa posvetio joj je i numeru „Ostala si uvijek ista“. Da li je misteriozna Lejla zaista Mirzina djevojka, vrijeme }e pokazati.

» Gdje god da nastupa,
djevojke ~ine najve}i dio publike

azra 2011./15

AZRAIntervju

Jadranka STOJAKOVI]

Japanci su dostojanstveni i u svojoj boli
Proslavljena umjetnica u inozemstvu govori o iskustvima i `ivotu u zemljotresom i cunamijem pogo|enom Japanu, opasnosti od radijacije, nesta{ici hrane, vode, japanskim navikama i rijetko vi|enoj radnoj disciplini zemlje u kojoj `ivi du`e od dvije decenije
Razgovarala: Amela KESEROVI] Foto: Jasmin BRUTUS » Jadranka }e
organizirati humanitarnu akciju za pomo} Japancima

zvinite {to ovako izgledam; 23 sata su i dvadeset minuta. Malo sam potresena. Prije nekoliko trenutaka ponovo se osjetilo podrhtavanje tla - kazala nam je Jadranka Stojakovi}, proslavljena bh. umjetnica kada smo je kontaktirali iz Sarajeva. U Tokiju je, oporavlja se od nezgodnog pada na jednom od svojih koncerata. Danima iz Japana slu{amo lo{e vijesti. Cunami i zemljotres odnijeli su mnoge `ivote. Opasnost od nuklearne katastrofe, radijacije, nesta{ice hrane, hladno}a... dio su svakodnevice japanskog naroda. Jadranka ga poznaje dobro. Od 1988. `ivi s njima. Dostojanstveni su i radni ~ak i u svojoj tuzi, ka`e. Du`e vremena ste na rehabilitaciji, sada i u strahu od novih katastrofa. Kakvo Vam je zdravlje?

I

@ao mi je ovog naroda. I kod nas u Bosni su se desile grozne stvari, ali njih je izazvao ~ovjek. Ovdje se priroda stra{no naljutila

- Dobro sam sada, ali i dalje imam probleme s mi{i}ima. Nezgodno sam pala na sceni, povrijedila karlicu, zadobila lom na desnoj nozi, zapravo na prstu. Sre}a, stru~njaci su u~inili sve da mi pomognu da se {to bolje oporavim. Svoje zdravstveno stanje ne mogu porediti sa stanjem u kojem su ljudi u sjevernom dijelu zemlje. Pratim de{avanja putem televizije. Situacija je katastrofalna. @ao mi je ovog naroda. I kod nas u Bosni su se desile grozne stvari, ali njih je izazvao ~ovjek. Ovdje se priroda stra{no naljutila. Ali, ja sam vje~ni optimist i vjerujem da su se najgore stvari zavr{ile. U kojem dijelu Japana `ivite? - U centru sam Tokija, ovdje je mirno, povremeno se tlo potrese, ali ljudi su navikli na to. Me|utim, veliki zemljotres od prije nekoliko dana bio je stra{an. Dvije zgrade prekoputa mene
16/azra 2011.

»

» Stojakovi}: Veliki zemljotres me zatekao u stanu u Tokiju

azra 2011./17

» Tragedija ~ije }e se posljedice
osje}ati i van granica Japana

»

su o{te}ene, gledala sam takvo ne{to prvi put u `ivotu. Iako u ovoj situaciji ne smije{ tr~ati, mora{ se skloniti ispod stola ili ne~ega drugog, staviti jastuk na glavu, tek sad sam shvatila {ta zna~i imati zdrave noge. Vi ~ekate operaciju? - Ipak }u pro}i bez operacije, ali moram zavr{iti rehabilitaciju koja jako dugo traje. Nastavit }u je u jednoj od banja, samo sada ne mogu ta~no precizirati u kojoj, jer u Tokiju moram dobiti nalaze. Sva sre}a da sam u ovoj situaciji uspjela nekako do}i do karte. Kako Japanci funkcioniraju nakon svih neda}a koje su im se dogodile? - Ovdje su tiho pani~ni. Nakon Hiro{ime desio im se stra{an zemljotres, cunami..., situacija je zastra{uju}a. Svakom je stalo da jede, kupuju sve {to imaju. Ali, normalno je da sada ne mo`e{ na}i ri`u ili neke druge namirnice koje si navikao kupovati. Tu i tamo ima{ hljeb, ako ga kupuje{ u odre|eno vrijeme, na odre|enim mjestima. Ali, u cijeloj ovoj te{koj situaciji, ljudi su

» Japanci u potrazi za hranom
ovdje toliko dostojanstveni, strpljivo stoje u redu i po nekoliko sati, ~ekaju... nema lopova, nema plja~ki, nema razbijanja niti razbojni{tva. Ako nema struje, ne prave paniku. Nevjerovatno su strpljivi. Gdje ste se zatekli u vrijeme najve}ih potresa i cunamija? - Taman sam se vratila s rehabilitacije i u posjet su mi do{le dvije prijateljice, koje sam zamolila da mi iz mog stana donesu paso{ i sve {to je potrebno, jer sam planirala u aprilu putovati u BiH. Sjedile smo u mom iznajmljenom stan~i}u, u koji sam se preselila kako bi mi odlazak na rehabilitaciju bio br`i i bli`i, jer je Tokio ba{ veliki grad. Osjetile smo ljuljanje, ali, kako je to ovdje normalno, nisam imala osje}aj da }e biti ba{ tolikih razmjera. U tom trenutku sam u stanu izigravala mamu, kako bih smirila situaciju. Vi{e od 40.000 ljudi je ostalo bez ku}a. Kakva je situacija na terenu kada je rije~ o opasnosti od radijacije? - Javili su nam ju~er ili prekju~er, bez obzira na to {to je mali procent u Tokiju nanesen vjetrom, da hodamo s maskama, kabanicama, prekrivenog lica, ruku, da kada se vra}amo ku}i sve to stavljamo u plasti~ne vre}e, da se istu{iramo..., da zatvorimo vrata, smirimo se i ne izlazimo. Mnogo je uputa.

U krugu 30-ak kilometara oko Kushiwe, grada gdje su nuklearke i koji je od Tokija udaljen nekih 200-300 kilometara, ljudi su ve} evakuirani, ali krug se {iri, zavisno od smjera u kojem vjetar duva. Jedna za drugom eksplozije su se desile, nadam se da ne}e do}i do katastrofe

»

azra 2011./19

»

Mali je procent radioaktivnih elemenata u Tokiju, ali sve {to je sjevernije, sve je stvarno i opasnije. U krugu nekih 30 kilometara oko Kushiwe, grada gdje su nuklearke, i koji je od Tokija udaljen nekih 200-300 kilometara, ljudi su ve} evakuirani, ali krug se {iri, zavisno od vjetra i od toga na koju stranu duva. Jedna za drugom eksplozije su se desile, ja se nadam da ne}e do}i do katastrofe. @elim pomo}i narodu Japana i u narednom periodu organizirati dobrotvornu akciju. Oni su to zaslu`ili. Je li bilo fatalnih posljedica izazvanih radijacijom? - Nije bilo, barem ne prema izvje{tajima na televiziji. Provjeravaju radijaciju od 20 do 30 kilometara u tom krugu. Napu{taju li Japanci domovinu? - Iskreno re~eno, nemam takvih vijesti, budu}i da su vijesti uglavnom okrenute onome {to se unutra de{ava, u vezi s pomo}i, redukcijom struje. Ljudi se uglavnom kre}u prema jugu zemlje. Imate li informacije koliko je Bosanaca s Vama? - Ovdje ima studenata, ali nikad se ne zna njihov ta~an broj. Obi~no se oko 1. maja sastajemo, po{to je tada u Japanu „Golden week - Zlatna sedmica“ kada se pravi odmor od sedam dana. Mi se tada sastajemo, zapravo kada procvjeta tre{nja, u jednom velikom parku, i to ne samo mi iz Bosne, ve} iz cijelog svijeta. U Japanu se ne gleda odakle je ko, svi su prema svima prijateljski raspolo`eni. Na`alost, ove godine to ne}e biti mogu}e. U Sarajevu su sve glasnije pri~e da bi Vam se trebao dodijeliti stan, da nakon Japana dio `ivota ponovo provedete i na svom jeziku. Planirate li trajni povratak ku}i? - Od trenutka kada sam iz Sarajeva oti{la u Japan, kako bih se {kolovala, bila sam neka vrsta mosta, me|ukulturne razmjene. Mislila sam da se mojoj zemlji mo`e bolje pomo}i na ovaj na~in. Taj most sam gradila s velikom ljubavlju. Na koncertu mi se dogodila nezgoda, sada treba da se izlije~im, pa da vidim da li }u i dalje izigravati taj most, ali ovog puta u Sarajevu, {to je, na-

» Bebu testiraju
na radijaciju u Nihonmatsu u Fukushimi

» S Jadrankom smo razgovarali
putem skypea, jer telefonske linije rade u prekidu

ro~ito sada, i najbolje. Bila bih sretna da budem u svom stanu, u svom gradu, gdje sam ro|ena. [ta Vam se desilo sa stanom? - Iz Sarajeva sam oti{la 1988. godine na poziv Japanaca. Potpisala sam ugovor, napravila CD i sve {to je trebalo. I kada je krenuo rat, ljudi su u{li u stan, ne znam odakle, nemam historiju de{avanja, i ~im su vidjeli da sam blizu Sarajeva, preprodali su ga, onda drugi put kad sam ponovo do{la da rije{im to pitanje, i u to vrijeme molim odgovorne ljude, nisam uspjela ni{ta posti}i. Zakasnila sam sa zahtjevom za njegov povrat, u Japanu nismo imali na{u ambasadu, niko me nije obavijestio da barem napi{em potrebni papir, jednostavno, proceduru nisam mogla poznavati. [ta se sa stanom ta~no desilo, ne znam, ali bilo je pri~e da je nekoliko puta preprodavan. Advokati su se borili, ja sam pisala, molila, obra}ala se, nema kome nisam, ali uzalud. Svi znaju kakva je moja uloga bila sve ove godine, ne samo moja nego i brojnih drugih ljudi, ali ja ne mogu na jednom mjestu ~u~ati svakog dana i moliti nekoga za svoje. Ali, voljela bih da se rije{i ta situacija. Ako ne mo`e, nadam se da }e me neko drugi prihvatiti.

20/azra 2011.

AZRAZvjezdana

pra{ina
a nekoga ko potje~e iz najpoznatije showbusiness porodice na svijetu - Jacksonovih, te{ko da se mo`e re}i bilo {ta drugo osim da su u `ivotu imali sve {to su mogli po`eljeti. No, da zlato nije sve {to sija, ve} je potvrdio njihov najpoznatiji brat Michael, ~ija je `ivotna ispovijest o nesretnom djetinjstvu mnogo puta bila tema najtira`nijih ~asopisa. I nije bio jedini! ^ini se da je sli~nu sudbinu dijelila i njegova mla|a sestra Janet. Jedna od najprodavanijih pop pjeva~ica u svijetu, danas 44-godi{nja Janet, odlu~ila je progovoriti o onome {to ju je godinama ti{tilo i {to se kasnije, kako ka`e, negativno odrazilo na njenu psihu, ali i fizi~ki izgled.

Janet JACKSON

Z

Priredila: Lejla LOJO

Traume iz djetinjstva
Brojne, do sada neotkrivene detalje svog `ivota, Janet je objelodanila u knjizi „True You: A Guide to Finding and Loving Yourself“, koju je pro{log vikenda promovirala u New Yorku. Da li je istina sve ono {to je napisala ili je rije~ vi{e o marketin{kom triku, nije ni va`no. Zainteresiranost za njenu knjigu je velika, kao i sve {to je u vezi s ovom muzi~kom porodicom. Kako je napisala, prvi problemi u vezi s njenim izgledom po~eli su kada je imala samo 10 godina. - Glumila sam zlostavljanu djevoj~icu Penny u seriji „Dobra vremena“, kojoj je o~ajni~ki bila potrebna ljubav. Nisam `eljela glumiti u toj seriji, jer nisam htjela biti udaljena od svoje porodice. A to {to sam bila na televiziji, dodatno je pogor{avalo moje mi{ljenje o vlastitom izgledu. Prije nego je po~elo snimanje, re~eno mi je da sam debela i da moram smr{ati. A, kako su mi se grudi

Bila sam de debela i nesigurna “ djevoj~ica
22/azra 2011.

»

Hrana je postala moja utjeha i bijeg iz stvarnosti. Po~elo je jo{ dok sam bila mlada, a nastavilo se kasnije. Kada bih pala u depresiju, okretala sam se jelu

» Janet se nada da }e njena nova knjiga pomo}i mnogima koji imaju probleme sa samopouzdanjem

Jedna od naprodavanijih pop pjeva~ica u svijetu pro{le sedmice promovirala je knjigu „True You“ u kojoj je iznijela svoje najve}e strahove, progovorila o nedostatku samopouzdanja, te borbi sa suvi{nim kilogramima, nadaju}i se da }e tako pomo}i mnogima koji imaju sli~nu sudbinu
azra 2011./23

su ih ne~im prekri» ve}Upo~injale nazirati, moralibila savr{eno jasna ti. oba slu~aja, poruka je moje tijelo nije bilo dovoljno dobro! A, da bih bila uspje{na, morala sam promijeniti izgled napisala je o po~etku svoje karijere Janet, dodaju}i kako je bila upla{ena i poni`ena. No, strah je ~uvala samo za sebe. - Nikada nikome nisam o tome govorila. Nijednu rije~ nisam rekla roditeljima, sestrama, niti bra}i. Sve sam ~uvala u sebi. Nisam znala kako se nositi s tim strahom i sramom, pa sam to skrivala u sebi. Stidjela sam se svega. Znala sam samo da sam glumica i da je moj posao da uga|am drugima - scenaristima, rediteljima, producentima, publici. Nije bilo mjesta za li~nu konfuziju. Da je tada posjedovala knjigu u kojoj bi mogla pro~itati kako se mnogi susre}u sa sli~nim problemima, pro~itala bi je bez razmi{ljanja i shvatila kako nije sama. Sve bi, ka`e, lak{e prebrodila i, mo`da, kasnije ne bi osje}ala posljedice. Upravo to ju je i motiviralo da se prihvati pera i mnoge po{tedi sli~ne sudbine. - @elim da ova knjiga ne{to promijeni ili barem po~ne mijenjati `ivot neke djevoj~ice nezadovoljne svojim izgledom i koja iskreno pati zbog toga. Pisala sam je iz srca. To sam prava ja. Nisam nikakav ekspert i sigurno nemam neku drevnu mudrost kojom bih mogla pomo}i. Ali, po-

sjedujem snagu, slabost, sre}u, strah, tugu. Iskusila sam radost i bol. Veoma sam osjetljiva. Posjedujem talent, a s talentom dolaze i izazovi. Ovo je knjiga o tome kako se nositi s izazovima na koje nailazi svako od nas - ka`e Janet.

Depresija i prejedanje
Upjeh u shobusinessu zna~io je i savr{en izgled. No, Janet svojim izgledom nikada nije bila zadovoljna. - Ne ~udim se kada mi mnogi ne vjeruju da nisam imala samopouzdanja. Za nekoga ko se bavi javnim poslom, to je gotovo nemogu}e. Ali, vjerujte mi, svi moji strahovi i borbe bili su stvarni. Uspjeh je divna stvar. S druge strane, to je ma~ s dvije o{trice. Kada ste u centru pa`nje, li~ni problemi postaju jo{ ve}i i kompliciraniji. Nikada nemate vremena da se privatno njima pozabavite. Sve {to u~inite postaje glavna tema na svjetskoj razini. A, moja neigurnost je rasla iz dana u dan. Lo{i osje}aji su me vodili ka depresiji, a depresija ka prejedanju. Hrana je postala moja utjeha i bijeg iz stvarnosti. Po~elo je jo{ dok sam bila mlada, a nastavilo se kasnije. Kada bih pala u depresiju, okretala sam se jelu. Tokom godina borbe s depresijom i prejedanjem, nau~ila sam kontrolirati unos hrane, posebno ka-

da sam imala ne{to va`no za uraditi - promovirati album, odr`ati koncert, pojaviti se u tv emisiji. Tada bih vje`bala i bila na strogoj dijeti. No, ~im bi sve pro{lo, moja depresija i prejedanje su se vra}ali. Kriti~nu ta~ku dosegla je prije pet godina kada je imala 81 kilogram. A fotografije debele Janet Jackson objavljene su u tabloidima {irom svijeta. - Samo moji najbli`i prijatelji znali su da sam tada vje`bala svaki dan. Dnevno bih pretr~ala do osam kilometara. Bila sam te`a nego {to sam `eljela biti, ali psihi~ki nisam bila slaba, iako mi je djelovalo gotovo nemogu}e izgubiti suvi{nih 20 kilograma. Zato ovu knjigu posve}ujem i onima koji vje`baju, ali ne uspijevaju izgubiti na te`ini. Ili onima koji malo jedu i ostaju debeli. Poznate su mi njihova frustracija i tuga. Po~ela sam tr~ati jo{ vi{e, vje`bala sam do granica iznemoglosti, ali rezultati se nisu mijenjali. Tada sam shvatila da mi je potrebna stru~na pomo}. I na{la sam je. Tokom 2008. godine sam izgubila 27 kilograma i dobila ne{to mnogo vrednije ljubav i samopo{tovanje, koje nikada ne}u izgubiti. Nadam se da }e vam ova moja pri~a, kao i pri~e mnogih ljudi koji su pre`ivjeli isto, pomo}i da svoj `ivot okrene ka drugom, pozitivnijem smjeru - napisala je Janet.

Ne ~udim se kada mi mnogi ne vjeruju da nisam imala samopouzdanje. Za nekoga ko se bavi javnim poslom, to je gotovo nemogu}e. Ali, vjerujte mi, svi moji strahovi i borbe bili su stvarni

azra 2011./25

AZRARegion Otkrivamo vam kako se se za prolje}e priprema jedna od najve}ih muzi~kih zvijezda na{ih prostora

Kraljevski odmor
26/azra 2011.

Severina

Foto: /Arhiv Terme ^ate`/

K

oncerti, snimanja, brzi tempo `ivota Severinina su svakodnevica. Odmor, osim u dru{tvu Milana, tra`i samo na jednom mjestu, u slovenskom odmarali{tu „Terme ^ate`“ ~ije je za{titno lice. Severina se nedavno prepustila u`ivanju u vrhunskim wellnes i spa tretmanima od kojih su dva dobila ime ba{ po njoj: Jednodnevni „Severinin izvor mladosti“ i dvodnevni „Severinin kraljevski program“. U prvom pjeva~ica je u`ivala u sauni i whirlpoolu, kremnim pilinzima tijela s „Detox Thallasso Body Wrapom“ (pro~i{~avanje tijela s algama), spa masa`i kao i masa`i lica, a u drugom, u kraljevskoj njezi lica (za ~vr{}u ko`u i ljep{i ten), kraljevskoj manikuri s ukra{avanjem, kraljevskoj pedikuri, hladnoj njezi nogu za lak{i korak kao i masa`i „^arobni dodir“.

» Severina: Obo`avam

»

saune i masa`e azra 2011./27

»

Otkrivamo vam u ~emu pjeva~ica najvi{e u`iva: - Svaka `ena se voli relaksirati. Moje prijateljice su mi rekle, da im je u zimskih mjesecima najbolje bilo u „Termama ^ate`“, gdje su se osje}ale kao kraljice. Tu je ba{ sve {to na{a `enska du{a obo`ava. Obo`avam saune i masa`e. Unajmila sam ovdje ku}icu u kojoj se osje}am kao doma. Izujem {tikle i naprosto u`ivam... I u prirodi. Odu{evljena sam terasom. Ako `ivite u gradskoj vrevi, zaista nema boljeg od ovog - kazala je Severina.

» Dva programa
su dobila ime po hrvatskoj pjeva~ici

28/azra 2011.

AZRANovi po~etak

Zuhra ljubi 20 godina mla|u Rominu
Hrvatski komi~ar nakon rastave od nevjen~ane supruge Asje Novakovi}, ponovo je prona{ao sre}u u ljubavi. Njegovo srce zarobila je Romina Bo`i}, zaposlenica „Croatia osiguranja“
Pi{e: Alma RED@EPAGI]
stina je, zaljubljen sam - priznao je hrvatskim novinarima Zlatan Zuhri} Zuhra, koji se, nakon rastave od nevjen~ane supruge Asje Novakovi}, na jednoj tamo{njoj proslavi pojavio u dru{tvu prelijepe dame. Uskoro je u javnosti procurila informacija da je rije~ o 28-godi{njoj Romini Bo`i}, koja radi u „Croatia osiguranju“. Na zadnjoj je godini Pravnog fakulteta u Rijeci i ima dvoje djece iz dugogodi{nje zajednice s nevjen~anim suprugom od kojeg se odselila pro{le godine. - Povezala nas je `elja za sretnijim `ivotom, pa smo, iako se ne poznajemo dugo, postali nerazdvojni. Romina je jedinstvena po mnogo ~emu: osvojila me njena elokventnost, iskrenost, iskri~avost, zanesenost, toplina, inteligencija i zadnje, ali ne manje va`no - njena `enstvenost i ljepota u cjelini - kazao je 48-godi{nji glumac. Popularni Zuhra, koji je po zanimanju elektroin`injer, u gluma~kim vodama na{ao se sasvim slu~ajno. No, njegov humor i zabavlja~ke sposobnosti odu{evljavaju publiku u cijelom Regionu, a s bosanskohercegova~kim glumcem i velikim prijateljem Enisom Be{lagi}em, postavio je i predstavu „Od E do Z“, u kojoj ovaj dvojac glumi.

I

Zuhra ne govori javno o razlozima rastanka s nevjen~anom suprugom Asjom, s kojom je `ivio devet godina. Iz te veze dobio je i sina Vjeku, kojem je sada osam godina. Iako su rastanci i razvodi veoma bolni, a psihologija ih svrstava u tri najstresnija doga|aja u `ivotu, ~ini se da Zuhra ne gubi nadu u ljubav. Veoma brzo nakon {to se odselio iz zajedni~kog doma krajem pro{le godine, prona{ao je ljubavnu sre}u u zagrljaju 20 godina mla|e `ene. Mo`da mu je po{lo za rukom sakriti razloge rastave, ali mu je nemogu}e od javnosti sa~uvati i novu ljubav.

» Zuhra s biv{om suprugom Asjom ima, sada osmogodi{njeg, sina Vjeku

» Par je prvi put vi|en zajedno na promociji albuma hrvatske pjeva~ice Danijele Martinovi}
30/azra 2011.

AZRAUmjetnici

Selma ALISPAHI]

Kod nas je ru`no posta
Popularna glumica ponovo }e zablistati na sceni mati~ne pozori{ne ku}e u ulozi gospo|ice Fisher, isljednice Gestapoa u predstavi „Jedan Picasso“, nastaloj prema tekstu ameri~kog pisca Jeffreya Hatchera. Govori o umjetnicima i politici, otkrivaju}i njihove brojne dileme. Prema njoj su veliki umjetnici vrlo jednostavni ljudi i od njih se mo`e nau~iti mnogo o sceni i `ivotu
Razgovarala: Zana KOLO[ Foto: Samir JORDAMOVI]

S

elma Alipahi} svakoj ulozi prilazi s jednakom stra{}u i profesionalizmom. Uzbu|ena je i sretna zbog premijere predstave „Jedan Picasso“ u mati~nom SARTR-u. Komad prema tekstu ameri~kog pisca Jeffreya Hatchera, a u re`iji beogradske rediteljice Ljiljane Todorovi} opisuje jednu epizodu iz Picassovog `ivota. Evo {ta za na{ magazin ka`e o brojnim dilemama koje se stavljaju pred umjetnike u ovoj predstavi: - Ba{ kao i danas, i 40-ih godina pro{log vijeka veliki umjetnici nalazili su se pred dilemom koji stav zauzeti u odnosu na politiku i totalitarno dru{tvo. Pred umjetnika se u takvim situacijama ne postavljaju samo kreativne, nego i moralne dileme. I Picasso se nalazio pred dilemom kako odgovoriti komplikovanom vremenu. Da li je bilo dovoljno samo naslikati „Guernicu“? ^injenica je da je ovo djelo, odgovor prkosa na nacisti~ko bombardiranje, pre`ivjelo u`ase rata i postalo simbolom otpora fa{izmu. No, umjetnik se uvijek pita da li je to bilo dovoljno? Predstava nudi vrlo interesantna pitanja, mo`da i odgovore. Najva`nije je da navodi na razmi{ljanje. Ja radim ovaj komad iz protesta prema svim mogu}im instant-verzijama kulturnih dobara koja nam se nude. Koje Vas instant-verzije najvi{e iritiraju? v - Bombardirani smo u`asnim reality show programima, kao da nam neko `eli isprati mozak. Nude nam {to banalnije i prostije stvari samo da narod ne razmi{lja i da nema svijest o tome {ta se de{ava. I pozori{te nije imuno na te trendove. Kao pozori{ni ~ovjek `eljela sam da radim predstavu koja ne{to zna~i, koja je zasnovana na dva glumca i dobrom tekstu, s jednostavnom re`ijom. Posti}i jednostavnost je najte`e! Igrate gospo|icu Fisher, isljednicu Gestapoa. Da li je i ona `rtva u cijeloj pri~i, kako se obi~no de{ava onima koji slu`e zlo~incima? - Za razliku od Picassa, gospo|ica Fisher je fiktivni karakter, pa nemam optere}enje historijske vjerodostojnosti i predstave publike o tom liku. Morala sam stvoriti svoju pri~u o njoj. Pisac je ponudio vrlo zanimljiv lik, koji nosi tajnu. Bilo je interesantno baviti se time koliko i kada
32/azra 2011.

lo estetska kategorija
ona tu tajnu otkriva. Ispostavlja se da je i nacistkinja, na neki na~in, `rtva {ireg politi~kog konteksta. Kad igrate takav lik, onda ga ne mo`ete pravdati, ali mo`ete ga nastojati odgonetnuti i razumjeti, a zatim prepustiti publici da donese svoj sud. Premijera predstave desit }e se u Sarajevu. S obzirom na ekipu iz Regije, kad Vas o~ekuju gostovanja u Beogradu i drugim gradovima? - Kvalitet predstave je presudan kriterij. Samo takav komad prenijet }e univerzalnu poruku gledateljima, ~ak i kada ne razumiju jezik na kojem se igra, kako je to u slu~aju „Ay, Carmele“. Uvjerena sam da }e ljubitelji dobrog teatra u`ivati u njoj. Ve} postoji interesovanje za gostovanjem u Beogradu, zatim idemo na TKT Fest u Tuzli, a imamo ve} pozive za predstavljanje u susjednim zemljama. Vjerujem da }e ovaj komad imati uzbudljiv `ivot van Sarajeva. Ipak, meni je najzna~ajnije da je igramo u na{im gradovima. @ivim u ovoj zemlji i meni je ova publika najva`nija. Uvijek mi je va`nije odigrati neku predstavu u Gra~anici ili Cazinu, nego u Parizu ili Londonu. Naslovnu ulogu tuma~i poznati makedonski glumac Meto Jovanovski. Kako je izgledala va{a saradnja? - Kao mlada glumica sanjala sam da igram sa nekim glumcima i mnoge od tih `elja su mi se ostvarile. Jedna je bila i zaigrati sa Metom Jovanovskim i presretna sam. Sve je bilo savr{eno. Puno razumijevanja i po{tovanja, kao da smo gluma~ki ista „krvna grupa“, svakodnevno mi je bio inspiracija. Ogromnog je iskustva, odigrao je mnogo sjajnih uloga. Nastojala sam iskoristiti na{u saradnju da mu svakodnevno „kradem znanje“. Razumjeli smo se u dvije rije~i oko svake scene, a to je danas rijetkost. I pokazalo se jo{ jednom da su veliki umjetnici vrlo jednostavni ljudi. Od njih se mo`e nau~iti mnogo toga o sceni, kao i o `ivotu. Kad analizirate ovu predstavu, koliko je sli~nosti susjednih kulturnih politika tokom i nakon agresije s perfidno{}u servisiranja informacija kako je to radio Gebels, o ~emu se i govori u ovom komadu?

»

Psovka i prostota su postale recept za uspjeh. Mislimo ako u televizijskom programu stavimo {to vi{e pijanih mu{karaca i raspojasanih `ena, da }emo imati ve}u gledanost, {to nije ta~no
azra 2011./33

Tu`no je kada malu ulogu sarajevske djevojke u na{em filmu dobije glumica iz Zagreba, a ovdje postoji bar deset glumica koje to mogu odigrati bolje

- Polo`aj » vje~na tema.umjetnika u odnosu na politiku je Umjetnik mora biti dru{tveno odgovorna osoba. Kao javna li~nost mora biti svjestan koja je njegova pozicija u odnosu na vladaju}u politiku. Ljudi iz moje bran{e ~esto ka`u da se ne bave politikom i da se distanciraju. Ali, umjetnost je, htjela to ili ne, odraz politike i situacije u kojoj se dru{tvo nalazi. Ne mo`e imati neki povla{teni polo`aj distance od stvarnosti, jer je pojedinac produkt te stvarnosti. A mi mu se obra}amo, ovdje i sada. Zato umjetnik mora oslu{kivati puls vremena. Analiziraju}i kulturne politike susjednih zemalja mora se ta~no odvojiti koja to umjetnost nastaje u slu`bi politike, a koja iz istinske potrebe za komunikacijom i obnavljanjem pokidanih veza. Postoje divni ljudi koji `ele graditi mostove, ali i oni kojima tobo`nje uspostavljanje saradnje slu`i samo za li~nu promociju i sakupljanje poena. Vrlo je va`no odvojiti jedne od drugih. I to bez kompromisa. [ta se de{ava s turskim filmom „Polomljene {koljke“, koji ste snimali pro{le godine? - Montiran je. Producent me je obavijestio da je u{ao u konkurenciju Istanbul Film Festivala. Trebao bi biti prikazan i na ovogodi{njem Sarajevo Film Festivalu. [ta mislite o izuzetnoj popularnosti turskih televizijskih serija u Regiji? - Turci su napravili vrlo mudar potez, a to je da su te serije jedna verzija turisti~ke razglednice njihove zemlje. Dakle, ponudili su promociju svoje zemlje kroz idealiziranu sliku uvijenu u intrigantne ljudske pri~e. Kamo sre}e da i mi tako ne{to radimo. Kod nas se ru`no name}e kao estetska kategorija, pod izgovorom da to narod ho}e da gleda. Tako su psovka i prostota postale recept za uspjeh. Mislimo, ako u televizijskom
34/azra 2011.

programu stavimo {to vi{e pijanih mu{karaca i raspojasanih `ena, da }emo imati ve}u gledanost. Kada iza|em na ulicu, vidim mnogo lijepih ljudi sa zanimljivim `ivotnim pri~ama, pa se pitam {to se nikada niko od njih ne pojavi na televiziji. Poni`avamo sopstveni narod i zemlju, a Turci to ne rade. Tokom snimanja filma u Turskoj u razgovoru za na{ magazin dotakli smo se i saradnje u Regiji, koja je, tada smo zaklju~ile, na {tetu na{ih glumaca. Da li se situacija popravila u me|uvremenu? - Nije pro{lo dovoljno vremena da se ne{to temeljito promijeni. Nikada se nisam ~udila {to nas ne uzimaju reditelji iz susjedstva, ali mi je jo{ nepojmljivo za{to bh. reditelji nemaju povjerenja u na{e glumce. Tu`no je kada malu ulogu sarajevske djevojke u bh. filmu dobije glumica iz Zagreba, a ovdje postoji bar deset glumica koje tu ulogu mogu odigrati bolje. Ti kompleksi mi nisu jasni. Tako|er, ne vidim na{e filmske reditelje u pozori{tu, tako da njih o~ito i ne zanima {ta to bh. glumci rade. Audicije za filmove odr`avaju se u uskim krugovima. O mnogim ve}ina na{ih glumaca nije ni obavije{tena. Javila sam se na neke audicije, ali nikada nisam bila pozvana, a o ve}ini nikada nisam ni dobila informaciju. Nedostatak empatije je ono po ~emu nekako definiramo sada{nje vrijeme. Vi ste s kolegom Jovi~i}em odlu~ili da igrate komad „Ay Carmela“ i kompletan honorar od prodatih ulaznica oti{ao je na ra~un bolesne kolegice iz Tuzlanskog pozori{ta... - Ne zaboravimo da smo mi ti koji oblikujemo vrijednosti vremena u kojem `ivimo. ^injenica da posljedice zra~enja iz Japana ne}e sti}i u na{e krajeve i ugroziti na{e zdravlje, ne li{ava nas obaveze da, kao stanovnici ove planete, suosje}amo sa napa}enim Japancima i pomognemo. Pritom je najbitnije da onima koje je sna{la ova tragedija da-

mo do znanja da nisu prepu{teni sami sebi. U tom smislu odluka da se za Adelu Bajri} odigra „Ay, Carmela“ je spontana i podr`ali su je svi koji realizuju ovu predstavu. Jedna predstava, na`alost, ne}e prikupiti sva sredstva neophodna za medicinsku intervenciju, ali Adela zna koliko je na{a podr{ka iskrena. Ona je jedan od najboljih grafi~kih urednika u na{oj zemlji i ako joj je potrebna operacija da ne bi izgubila vid, {ta tu kao ~ovjek imam dalje da razmi{ljam?! Mi u SARTR-u smo bez previ{e rije~i dogovorili da ovu predstavu odigramo za na{u kolegicu. Za uspjeh u savremenom dru{tvu gotovo da je presudan li~ni marketing. Ve}ina Va{ih kolega smije{i se s naslovnih strana, pri~aju o ljubavnim avanturama, hobijima dok Vi sve to ~uvate samo za sebe. Da li i dalje vjerujete da su rad i kvalitet jedini put ka uspjehu? - Kada se bavite javnim pozivom i prisutni ste u raznim medijima, prirodno je da to polu~i interes ljudi kako bi saznali o vama {to vi{e. Neko voli javno iznositi detalje iz privatnog `ivota, a neko to, opet, vide kao priliku da prezentira ne{to do ~ega mu je stalo, npr. dobrotvorni rad. Javne li~nosti treba da budu svjesne kako mogu utjecati na javno mi{ljenje, ba{ kao i mediji. Iskustvo pokazuje da ni najbolji marketing ne mo`e nadomjestiti ono ~ega nema. Pravi rad }e uvijek na}i svoj put. Mnogi su punili naslovnice raznim glupostima, pa ih danas vi{e nema. Va`niji je kontinuitet u kvalitetu rada nego trenutni blijesak. Nastojim samo raditi dobro i pomjerati sopstvene granice. Gledatelji koji dolaze na moje predstave daju mi snagu da u tome ustrajem, a sve to se de{ava jer nikada nisam potcijenila publiku. Na~inom na koji radim po{tujem ljude koji me gledaju, pa i oni po{tuju mene - ka`e na kraju Selma Alispahi}.

AZRAZnanje je mo}

Sajra KALJIKOVI]

Nastavak studija zavisi

P
36/azra 2011.

rehrambena tehnologija je, prema definiciji Instituta prehrambenih tehnologa (IFT) iz SAD-a (1964.), primjena nauke i in`injerstva u proizvodnji, preradi, pakiranju, distribuciji, pripremanju i upotrebi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane.

Budu}i in`injer

Za ovaj, danas veoma popularan studij, odlu~ila se i Sajra Kaljikovi}. Sada je na tre}oj, zavr{noj godini Biotehni~kog fakulteta u Biha}u, Odsjek prehrambeni, Smjer prehrambene tehnologije, gdje je ostvarila prosjek ocjena 9,00. - Oduvijek sam bila fascinirana prirodnim (posebno hemijom) i tehni~kim naukama, te kombinacijom spomenutih, a to je upravo ono {to

Promoviraju}i najbolje studente svih fakulteta u BiH, `elimo promovirati obrazovanje. Samo je znanje neotu|iva ~ovjekova imovina, ona mu osigurava egzistenciju bilo gdje u svijetu, ~ini ga boljim ~ovjekom. Neznalice odgajaju manipulatori i ne}emo pretjerati ako ka`emo da dana{njem ~emeru najvi{e kumuje neobrazovanje. Dana{nji sistem nas u~i da vrijedi{ koliko ima{. Ipak, sve materijalno mo`e biti uni{teno i zapaljeno. Vrijedi{ samo onoliko koliko zna{
Pi{e: Elvedina D@AKMI]

od finansija
na{ fakultet pru`a studentima. Tako|er, mogu}nost rada u laboratoriju bila je dodatni razlog {to sam upisala ovaj studij. Njegov cilj je osposobljavanje budu}ih in`injera, koji }e mo}i izvr{avati vi{estruke analize hrane, od sirovine do gotovog prehrambenog proizvoda - pri~a Sajra.

Studentski standard
Studenti ovog fakulteta bave se i izu~avanjem sastava, higijene i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i utjecajem hrane na zdravlje ~ovjeka. Uspje{nim zavr{etkom {kolovanja sti~u zvanje „bachelor prehrambene tehnologije“. - Nakon zavr{etka ove, tre}e godine, `eljela bih upisati i drugi ciklus studija, ~ime bih dobila zvanje mastera (magistra struke). Ipak, to zavisi od mojih finansijskih mogu}nosti - isti~e Sajra.

Do sada je, kao veoma uspje{an student, imala stipendiju. Ipak, smatra da je ova kategorija mladih ljudi poprili~no ugro`ena. - Uprkos trudu vlasti i akademskih krugova, na{ kanton ni danas nema usvojene dodatke Zakonu o visokom obrazovanju koji su u vezi s raznim aspektima studentskog standarda. Te{ko je danas studentima obezbijediti novac za sve potrebe. Knjige, razne stru~ne posjete (posjete fabrikama) - sve to ko{ta. Znala sam sebi uskratiti izlaske kako bih mogla priu{titi neku knjigu. Potrebna je dobra organizacija i {tednja da bi se svi ti tro{kovi pokrili - isti~e ova studentica. Tako|er, potrebna je i dobra organizacija vremena. - Dolazim iz skromne, ali veoma slo`ne porodice i imam njihovu punu podr{ku. Slobodno

Te{ko je danas studentima obezbijediti novac za sve potrebe. Knjige, razne stru~ne posjete fabrikama - sve to ko{ta. Sebi sam uskra}ivala izlaske kako bih kupila neku knjigu. Potrebna je dobra organizacija i {tednja da bi se svi ti tro{kovi pokrili

vrijeme, kojeg nemam tako puno, nastojim provesti s njima i prijateljima ili ga iskoristiti za {etnju, tr~anje... Ipak, fakultet je na prvom mjestu. Najvi{e vremena posve}ujem u~enju. Sajra se nada da }e njen trud uroditi plodom, te da }e ubrzo nakon zavr{etka fakulteta prona}i odgovaraju}i posao u struci. - Situacija je te{ka i svakodnevno slu{am kako }u te{ko na}i posao, te da mnogo mojih kolega dugo ~eka na zaposlenje, ali ne gubim nadu i nadam se da }u uspjeti ostvariti jednu od `elja da se uspijem zaposliti kao asistent na fakultetu.
azra 2011./37

Neke druge la`i

M
Pi{e: Melina KAMERI]

„Nemam tri hiljade pari cipela. Samo hiljadu i {ezdeset pari“ Imelda Marcos

ama uvijek ka`e da jako puno toga mo`e{ nau~iti o nekoj osobi gledaju}i im u cipele. O tome gdje idu. O tome gdje su bili.“ rekao je Forest Gump. Gledamo ljudima u cipele. Vi{e nego {to im gledamo u o~i. Vi{e nego {to im gledamo u ruke. Jer cipele su na{a vizit-karta. Cipele su ogledalo na{eg ukusa. Stila. Statusa. Cipele ili ta~nije ~izme ~uvaju glavu. Ali ponekad, moram priznati, ~uvaju i zdrav razum. - Pao mi je nivo cipela u krvi. Zato sam blago nervozna ka`e moja prijateljica. I ja je u potpunosti razumijem. Ona i ja imamo zajedni~kog prijatelja. Tako se znamo. Ruku na srce - virtualno, ali se znamo. O njoj ja, recimo, znam da je ~lan MENSE. Da je odrasla u Moskvi, studirala na Stanfordu. Da je biohemi~ar. Osim {to imamo zajedni~kog prijatelja, imamo i opsesiju koju dijelimo. Ne ba{ reciprocitetno, rekla bih. O njoj znam jo{ pone{to. Uglavnom u vezi s tom na{om zajedni~kom opsesijom. Recimo, znam da nosi minijaturni broj 36. I da se ponekad {ali da je to prednost, jer neke od svojih cipela mo`e kupiti i na dje~ijem odjeljenju. Ipak, cipele koje ona voli uglavnom su vrtoglavo visoke satenske platforme. Mo`da sve {to znam o njoj zvu~i kao ostvarenje sna. Mo`da zvu~i i kao jedna od onih pri~a koje se grani~e s motivacijskim govorima koje dr`e da bi nam objasnili da moramo raditi samo i isklju~ivo ono {to volimo, jer `ivot je jedan i moramo

Cipele koje `ivot zna~e

ga pro`ivjeti na najbolji mogu}i na~in. Bilo kako bilo, ona je neka vrsta motivacijskog uzora. U jednom preciznom i hrabrom momentu, rekla bih, odlu~ila je napustiti karijeru izu~avanja molekularne baze `ivota i `eli se baviti svojom opsesijom. Danas, pet godina nakon te odluke, ka`e da nikada u `ivotu nije bila sretnija. Ja joj u potpunosti vjerujem. Njena opsesija su cipele. Cipele svih oblika, boja i modela. Ona je biohemi~arka, koja je odlu~ila da `eli da bude vlasnica prodavnice koja }e nuditi najmanje 10.000 razli~itih modela cipela. To je i postala. Na moju veliku radost. Moj broj je 39. U njenom sretnom svijetu {ifra za moj broj je 8.5. To ponekad predstavlja problem, ka`e mi ona, jer ne prave svi te brojeve na pola. Ali ne marim. Ni ja ni ona. Kao da pola broja mo`e stati izme|u odlu~ne opsjednute `ene i para {tikli u leopard printu? Ima toliko puno radosti u cipelama. Na cipele se mo`e{ osloniti. I onda kada se udeblja{ nekoliko kilograma, cipele }e ti i dalje savr{eno pristajati. Cipele }e te podi}i. U~initi da se osje}a{ kao Pepeljuga i to u onom trenutku kada su joj na nogu natakli staklenu cipelicu. Cipele }e ti dati samopouzdanje, onda kada ga najvi{e treba{. Jer sve smo mi male Imelde. Imale pet ili pedeset pari cipela. Sve smo mi pomalo opsjednute cipelama. Sve smo se mi najmanje jednom u `ivotu zaljubile u neki par cipela. Ima va`nijih stvari u `ivotu. Oh, da ima tako puno puno va`nijih stvari u `ivotu. Od cipela. Ali bilo kako bilo, nove cipele su nove cipele.

Preporu~ena muzi~ka podloga: Paolo Nutini - „New Shoes“
38/azra 2011.

STYLISSIMO
Stilovi, trendovi, zdravlje
Ka`u da je u pitanju opsesivno-kompulzivni poreme}aj. Je li vam se ikad dogodilo da u izlogu ugledate cipele koje jednostavno moraju biti na va{oj nozi, pritom ne prezaju}i ni pred ~injenicom da vam je nov~anik prazan? No, {ta u~initi kad su te cipele ne samo nepotrebne, ve} i neugodne. Ho}emo li se i dalje voditi za onom starom poslovicom da za ljepotu moramo trpjeti? Donosimo vam ljubavnu pri~u o Nermini Vare{anovi} i cipelama

i lifestyle novosti

I jo{:
[ta je `ena bez kratke ko`ne jakne [minkali smo: Vedranu Seksan Dizajnerske pri~e: Lidija Kolovrat Tajne stila by: Larisa Muji~i}

Fatalna ljubav `ena i cipela
azra 2011./39

STYLISSIMO
Larisa MUJI^I]
40/azra 2011.

Moje vrijeme tek dolazi

Model i voditeljica, a sada i diplomirana pravnica, koja `eli u notare, otkriva nam tajne svog besprijekornog izgleda. Ka`e da nije ljubiteljica shoppinga, za na{ magaziin govori o na~inu na koji odr`ava vitkost, te o novim voditeljskim anga`manima
Razgovarala: Selma MULI] Foto: Muris BEGLEROVI]
lada, uspje{na, zavodljiva i {armantna dvadeset{estogodi{nja Zeni~anka Larisa Muji~i}, lice koje svi pamte po radu na Hayat TV-u, nakon pauze zbog obaveza na fakultetu, vratila se voditeljskom poslu. Ovog puta rije~ je o jedinstvenom projektu produkcijska ku}a „Tim system“, vlasnice i urednice Sanele Pra{ovi}Gad`o, naziva „Izazovi poljoprivrede“, koji se emitira na programu BHT1. Emisija je informativno-edukativnog karaktera u kojoj poljoprivrednici i

M

Za ve~ernje izlaske volim izgledati `enstveno i elegantno, tako da su obavezne visoke potpetice uz neke lagane haljine
(Make-up : Edita HAJRULAHOVI]/foto: Muris BEGLEROVI])

gledaoci mogu saznati aktuelne informacije i stru~ne savjete iz oblasti poljoprivrede u zemlji i svijetu. Larisa je uz fakultet uspjela prona}i vremena i za modeling, pa je tako radila katalog za poznatu kreatorku Gordanu Zu~i}, kao i pro{logodi{nju reviju „Missoni“, koja se odr`avala u Monaku, u sklopu Formule 1, na kojoj je kupa}e kostime nosila i Elizabeth Hurley. Revije je radila na poziv Josepha Raina, vlasnika modne agencije „Bronz models“ iz Ljubljane. „AmberLounge Fashion Show“ je ve} tradicionalni modni doga|aj, koji se odr`ava ~etvrtu godinu zaredom i na kojem se sakuplja novac za borbu protiv AIDS-a kroz fondaciju Eltona Johna. U posljednje vrijeme okupirana je bila snimanjem spota za novu pjesmu Amela ]uri}a, a kako ka`e, odli~no se sna{la u novoj ulozi.

»

azra 2011./41

42/azra 2011.
(Make-up : Edita HAJRULAHOVI]/foto: Muris BEGLEROVI])

roteklo » ja“ Kako je]puri}a? snimanje spota za pjesmu „Ti i Amela - Spot smo, umjesto za planirana tri, snimili za samo jedan dan, zbog Amelovog odlaska u Ameriku. Radila ga je produkcijska ku}a „Extra Film“, u saradnji s „Gotivom“. Autor pjesme je Amil Lojo. Sve je proteklo u opu{tenoj atomeferi. S obzirom na iskustvo voditeljice, nisam imala te{ko}a pred kamerom, a s ekipom sa seta se ve} odavno poznajem. Amel je s Murisom Beglerovi}em radio i na prethodnim spotovima, dok je za {minku bila zadu`ena viza`istica Edita Hajrulahovi}, s kojom sam ja sara|ivala jo{ na Hayatu, tako da smo svi bili jedna mala uhodana ekipa. Jeste li zadovoljni svojim anga`manom u prvom spotu? - Imala sam ponuda za snimanje spotova, ali sam uvijek nekako bje`ala od toga. Amel je moj prijatelj, a ujedno i mlad i perspektivan pjeva~. Rado sam se odazvala njegovom pozivu. Spot jo{ nisam vidjela, jer Amel je u Americi, gdje }e u Chicagu snimiti jo{ neke kadrove, koje namjerava ubaciti. Tek za pribli`no mjesec mogao bi ugledati svjetlo dana. Bit }e vi{e u nekom alternativnom fazonu i iskreno se nadam da }e se svidjeti Amelovim fanovima. Kako biste opisali svoj stil? - Volim lijepu i udobnu odje}u. Preko dana je to neki casual stil, ravne ~izme ili tene u kombinaciji s farmericama, a za ve~ernje izlaske volim izgledati `enstveno i elegantno, tako da su obavezne visoke potpetice uz neke lagane haljine. Koliko vremena provodite pred ogledalom? - Ne provodim puno. Moje spremanje u prosjeku traje 20-ak minuta do pola sata. Za {minkanje mi ne treba vi{e od 10 minuta, a preko dana se moja {minka svodi na malo pudera, maskaru i sjaj za usne. ^ime se poslu`ite pri odabiru novih stvari? - Ne pratim u stopu modne trendove, vi{e svoj osje}aj. Ne mora zna~iti da ono {to je u trendu ove sezone meni odgovara i ~ini da se osje}am ugodno. Moram priznati da mi je ritual uz jutarnju kaficu prelistavanje raznih internetskih portala od kojih su mnogi i modni, a tu je neizostavan Fashion TV, koji je ~esto na mom tv-prijemniku, tako da sve to, uz savjete i mi{ljenje moje najbolje prijateljice Ivone, utje~e na odabir mojih novih krpica. Kako se unutra{nja ljepota mo`e reflektirati na vanjsku? - Lijepi ljudi su meni zanimljivi na jednak na~in kao lijep cvijet, ku}a. Da bi me zaintrigirali vi{e od toga, moraju rije~ima progovoriti o onome {to je oku nevidljivo i {to je skriveno u njima. Koliko vremena provodite u kupovini? - Jedna sam od rijetkih `ena koje samo „prozuje“ kroz butik. Ne volim gu`ve kada su sni`enja, tako da rijetko na|em neki dobar komad odje}e za male pare. Kada mi se ne{to svidi, cijena ne igra veliku ulogu. Problem mi predstavlja i probavanje odje}e u kabinama, tako da ~esto pokupim {to mi se svi|a, ali obavezno prodava~icu na kasi pitam da li je mogu}a zamjena ukoliko mi ne{to ne bude odgovaralo. Bez kojeg detalja ne mo`ete zamisliti kompletnu odjevnu kombinaciju? - Kao i ve}ina `ena, bez torbe. Kako podnosite te{ku studijsku {minku? - Trenutni anga`man ne zahtijeva cjelodnevnu studijsku {minku, tako da je moj ten, koji nasre}u nikad nije bio problemati~an, tih nekoliko sati u sedmici veoma dobro podnosi. Sama rije~ govori koja joj je namjena, pa nakon snimanja nastojim odmah da je skinem, jer vjerujte da na dnevnom svjetlu to i ne izgleda ba{ najbolje, naprotiv. Na koji na~in njegujete tijelo i lice? - Nasre}u, nemam problemati~nu ko`u pa joj i ne treba previ{e pa`nje: za lice jo{ koristim blage beby kreme, a nakon tu{iranja tijelo obavezno ma`em mlijekom za tijelo ili uljem. Biste li ikada oti{li pod no`? - Nisam protivnik plasti~ne hirurgije. Trenutno sam zadovoljna svojim izgledom i nemam potrebu mijenjati bilo {ta na sebi, {to ne zna~i da se moje mi{ljenje u budu}nosti ne}e promijeniti. [ta prvo primje}ujete kod osoba suprotnog spola? - To su definitivno lijep osmijeh i o~i. Odra`ava li Va{ stil i Va{ duh? - Da. Mislim da stil odijevanja mo`e re}i

» Ne voli gu`ve
kada su sni`enja, a kad joj se ne{to svidi, cijena ne igra veliku ulogu

mnogo o osobi. Gradi se godinama, spontano i prirodan je ba{ na toj jedinoj osobi. Koji parfem odli~no pristaje Va{oj li~nosti? - Diorov „Pure Poison“ je moj omiljeni parfem. [ta je Va{ feti{? - Definitivno cipele. Imam i nekoliko pari koje nikada nisam imala priliku obuti. U ~emu se najugodnije osje}ate? - U farmericama. U ~emu se ogleda seksepil `ene? - Smatram da `ene ne moraju biti nu`no lijepe da bi bile seksepilne. Najbolje se to ispoljava kroz harizmu, inteligenciju, samouvjerenost, humor... Mislim da ne postoji ni{ta eroti~nije i senzualnije od ~injenice da se dobro osje}ate u svojoj ko`i. Jeste li perfekcionist kada je izgled u pitanju? - Nisam osoba koja sebe vrednuje isklju~ivo prema izgledu, {to ne zna~i da se ne brinem o svom tijelu. Tri puta sedmi~no idem na fitness, saunu, bazen. Ne vodim previ{e ra~una o ishrani, ali izbjegavam masnu i nezdravu hranu. Istina, ~okoladi ne mogu odoljeti. U kojoj odjevnoj kombinaciji imate osje}aj mo}i? - Visoke potpetice u bilo kojoj kombinaciji. Za mene su one odraz mo}i i privla~nosti.
azra 2011./43

STYLISSIMO

Svestrana ko`na jakna
Ko`na jakna je odjevni predmet koji je uvijek u modi bez obzira na trenutne trendove. Veoma je prakti~na, uklapa se u razne odjevne kombinacije i stilove odijevanja. Mo`ete je nositi na posao, u gradske {etnje, ali i za ve~ernje izlaske. Ko`na jakna sada da se mo`e nositi i tokom prolje}a i ljeta. Inspiraciju mo`ete prona}i u kolekcijama: Barbara Bui, Jean Paul Gaultier, Balmain ili Isabel Marant koji o`ivljavaju rockabilly trend. Ko`na jakna je pametno ulaganje, jer je svestrana i prakti~na, budu}i da je gotovo savr{ena za bilo koji outfit. Poznati dizajneri su i za sezonu prolje}e/ljeto 2011. godine uvrstili ko`ne jakne u svoje kolekcije. Jedan od najpopularnijih odjevnih predmeta bio je neizostavan na modnim pistama.

» Sarah Jessica Parker: @ena od stila

» Lijepa Zoe
Saldana u ko`noj jakni neobi~nog kroja

» Kate Hudson:
Ko`na jaknica uz d`emper

44/azra 2011.

» Savr{eni stil Heidi Klum

» Salma Hayek je
izabrala sme|u strukiranu jaknu

» Khloe Kardashian
je izabrala ko`nu jaknu u zelenoj boji

» Marissa
Miller: Ko`na jakna uz proljetnu haljinicu

» Paris Hilton: Crna ko`na haljinica uz satensku haljinicu

» Miranda Kerr
azra 2011./45

STYLISSIMO

Volim njegovati svoju ko`u
Na{a poznata glumica i kolumnistica ka`e kako ne mijenja dobitne kombinacije, te godinama ide istoj kozmeti~arki, ima istu manikirku i {minkerku, a tako je i s parfemom, pa je vjerna „J’adoru“. Voli jednostavne i kvalitetne kozmeti~ke preparate i naj~e{}e ih kupuje putem kataloga, a u njenom neseseru uvijek ima po nekoliko maskara

Vedrana SEKSAN

46/azra 2011.

Neseser slavnih
Koliko ~esto se {minkate? - Samo kad ba{ moram. [to zna~i, kada je u pitanju posao, ili je rije~ o prilici gdje se {minka ne mo`e izbje}i. Sretna sam pa se o mom izgledu u takvim prilikama brinu najbolji. Ve} godinama me {minka Behka Bakovi}, o mojim noktima brine Milijana ]osi}, tako da sam mirna. Ako zatreba, vrlo brzo sam na{minkana i sre|ena. [ta od dekorativne kozmetike najvi{e koristite? - Volim jednostavne i kvalitetne proizvode i zato je ono malo dekorativne kozmetike koju imam „Avonovo“. U`ivam listati njihove kataloge i obavezno ne{to kupim, bilo da je rije~ o sjenama i zaista velikom izboru boja ili maskarama, kojih uvijek imam nekoliko. Zlu ne trebalo. Mijenjate li ~esto parfeme i koji su Vam najdra`i? - Generalno, ne mijenjam dobitne kombinacije. Zato godinama idem istoj kozmeti~arki, imam istu manikirku, ista me osoba {minka, pa je tako i s parfemom. Godinama ve} koristim „J’adore“ i s obzirom na to da ga volim, nema razloga da tra`im dalje. Vjerujete li u efekt anti-age krema? a - Vjerujem kako treba znati starjeti s dostojanstvom i na}i na~in da se u`iva u svakom `ivotnom dobu. Sigurno je da preparati mogu pomo}i da se ubla`i efekt starenja, ali ne vidim razloga da se u tome pretjeruje. Ili o~ekuje ~udo. Volim njegovati svoju ko`u i trenutno ne mogu zamisliti dan bez Energy kreme kompanije „Etre Belle“. Ono {to mi je svje`e cije|ena narand`a ujutro, to je ova krema mojoj ko`i. I ne, nije protiv bora. Koji je najskuplji kozmeti~ki preparat koji ste sebi priu{tili? - Moram re}i kako vi{e novca tro{im na ono {to „guram“ u fri`ider, nego ono {to „guram“ u kozmeti~ku torbicu. Ukoliko u njoj ima skupe kozmetike, onda je ona poklon. „Posu|uje“ li Va{a k}erkica Sara Va{e ru`eve ili druge kozmeti~ke preparate? - U posljednje vrijeme sve ~e{}e, {to je valjda bilo i o~ekivano. Mada, takvo je vrijeme do{lo, nema potrebe za posu|ivanjem. Ona sebi nabavi svoje. Kakvo je Va{e iskustvo s permanentnim make-upom? u - Trajna {minka je jedna od najboljih investicija kada je u pitanju izgled. Obrve su potpuno promijenile izgled moga lica, a nedavno sam se odlu~ila i na liniju na gornjem kapku koja je u~inila ~udo s izgledom mojih trepavica. Naravno, kada je ovako delikatna stvar u pitanju, treba izabrati najbolje. [to zna~i i salon koji koristi boje koje nisu {tetne za zdravlje, ali i osobu koja zna {ta radi. Nije tajna da sam ja zadovoljna mu{terija sarajevskog salona „LaMer“ i nije tajna da }e tako ostati i nadalje.
azra 2011./47

»

Savjet {minkera
Crveni ru` nikada ne izlazi iz mode, a ukoliko nemate iskustva s nano{enjem ovako jarke boje ru`a, {minkerica Edina Menzilovi} vam

savjetuje da najprije preko ~itavih usana nanesete olovku za usne u istoj boji. Ru` }e tako ostati postojan, ne}e se razlijevati u pore i borice oko usana. U slu~aju da nemate istu nijansu olovke i ru`a, mo`ete nanijeti i olovku u boji usana.

4.90 KM
» Avon 24K „Gold“ olovka za o~i (nijansa „Golden Brown“)

13.90 KM
» Avon „Ideal Shade“ mineralni puder u prahu (nijansa Nude)

8.90 KM
» Set nakita „Moon Shimmer“ 23.50 KM „Onyx Lustre“ trostruko sjajilo za usne (nijansa Night Violet)

12.90 KM
» Avon „True Colour“ rumenilo (nijansa Soft Plum)

10.90 KM
» „Onyx Lustre“ trostruko sjenilo (nijansa Midnight Lustre)

Pokloni za ~itatelje
10.90 KM 42.00 KM
» Parfem „Today Tomorrow Always Romantic Voyage“ » Avon 24K „Gold“ maskara (nijansa „Golden Brown“)
Kozmeti~ka ku}a „Avon“ odlu~ila je nagraditi i vjerne ~itatelje na{eg magazina. Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje: Prvo online globalno takmi~enje muzi~kih talenata zove se:

a. Avon Voices b. Voice of fame c. Beautiful voices
Ta~an odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. ^etiri najsretnija ~itatelja o~ekuju lak i sjajilo za usne iz nove „Avon“ kolekcije.

Sve proizvode, koje smo vam predstavili u ovom broju, mo`ete kupiti putem „Avon“ kataloga koji mo`ete na}i na www.avon.ba.
48/azra 2011.

(Foto: Ivan [EBALJ; Produkcija: Magazin „Azra“; Make-up artist: Edina MENZILOVI]; Kozmetika: „Avon“)

azra 2011./49

Proljetna doza
Ovog prolje}a va{ ten mora biti besprijekoran, bez i najmanjeg traga toniranja, {to je lako posti}i ultralaganim puderima nove generacije. Nove svje`e note vode vas na mirisno putovanje koje slavi euforiju i gracioznost

STYLISSIMO

„Olay Total Effects“ dnevna krema
Predstavljamo vam dnevnu kremu „Olay Total Effects“ iz porodice „Total Effects“ - multi-funkcionalne linije koja osigurava 7 antiageing u~inaka u samo jednom proizvodu. „Total Effects“ kreme sadr`e „Vita-NiaCin“ kompleks - jedinstvenu, naprednu kombinaciju vitamina i minerala koja uklju~uje vitamine B3, E i C, te provitamin B5. Sedam znakova starenja ko`e protiv kojih se „Total Effects“ linija efikasno bori su: vidljive pore, diskoloracije, ko`a bez sjaja, gubitak tonusa, neujedna~ena tekstura, suho}a ko`e, te linije i bore. Kreme oja~avaju i krijepe ko`u, hrane}i je i hidratiziraju}i, te ~ine da suha i umorna ko`a vrati svoj zdravi sjaj i blistavost. Dnevne kreme imaju i UVA/UVB za{titni faktor 15. „Total Effects“ kreme u potpunosti ispunjavaju preporuku dermatologa s njihovog Svjetskog kongresa o tome {ta proizvod namijenjen multifunkcionalnoj njezi ko`e treba raditi - pobolj{ati izgled ko`e, obnoviti barijeru ko`e protiv gubitka vla`nosti i za{tititi izgled ko`e od vanjskih o{te}enja. Ove kreme namijenjene su `enama koje ne `ele tro{iti vrijeme na proizvode za njegu ko`e koji ne rade barem onoliko naporno koliko one rade.

26.90 KM

Boss „Orange for Men“ Bvlgari „Jasmin Noir“
Bvlgari „Jasmin Noir“ je rafinirana i dragocjena kreacija, koja savr{eno odra`ava tradicionalne vrijednosti italijanskih draguljara, ugled i luksuz. Sofisticiran i privla~an, „Jasmin Noir“ posljednji je dodatak kolekciji klasi~nih mirisa. Otvaraju}i novo poglavlje glamura i kreativnosti, nudi modernu interpretaciju jednog od najdragocjenijih cvjetova kori{tenih u parfimeriji jasmina. Boss „Orange for Men“ je mo}an miris koji utjelovljuje slobodan, optimisti~an i radostan duh mu{karca. Taj mu{karac je strastven, spontan i opu{ten. Kompozicija je intenzivno za~inska s notama svje`e jabuke, vanilije, toplog tamjana i egzoti~nog afri~kog bubinga drveta. Kao lice kampanje izabran je glumac Orlando Bloom, ~iji izgled, li~nost i opu{ten stav savr{eno utjelovljuju imid` „Boss Orange“ brenda. Boss „Orange for Men“ dostupan je od prvog februara 2011. godine kao EDT od 60 i 100 ml uz prate}u kolekciju za njegu koja ubraja losion i balzam za brijanje, dezodorans u spreju i stiku.

80.10 KM
50/azra 2011.

glamura
Dior „Capture Totale Multi-perfection“ krema
Dior „Capture Totale Multi-perfection“ krema va{ je novi i odli~an saveznik u borbi protiv starenja. Djeluje tako {to uklanja sve vidljive znakove starenja poput bora, tamnih mrlja na 269.44 KM licu, te nedostatka ~vrsto}e. Osim toga, smiruje i hrani ko`u, te izjedna~uje ten. Ona je multi-korektivno rje{enje, koje }e va{e lice u~initi mla|im i ljep{im. Sastavni je dio prvog Diorovog globalnog anti-rid programa, namijenjenog damama 40-ih godina.

Dior „Capture Totale One Essential“
Najbolji efekt u borbi protiv starenja posti}i }ete nanesete li prije kreme serum s istim djejstvom. Dior predstavlja „Capture Totale One Essential“ serum, jedinstveno rje{enje u borbi protiv svih znakova starenja. Njegovo djejstvo bazirano je na eliminaciji toksina. Serum ima dvostruku efikasnost: pospje{uje regeneraciju }elija, kako bi se ko`a obnovila, te poja~ava i produ`ava efikasnost kreme, koja je nanijeta preko njega. Uz ovaj serum va`a ko`a postat }e vitalnija, svjetlija, mek{a, te vidljivo mla|a.

218.00 KM

Dior „Capture Totale Serum de Teint“
Ovaj preparat omogu}ava va{oj ko`i da zablista. Daje joj svje`inu koja dolazi iznutra. Pet minuta nakon nano{enja ten je sjajniji. Savr{en preparat da zablistate ovog prolje}a.

Dior „Capture Totale Concentre Multi-perfection“
Ova lagana tekstura oboga}ena je alpha-longoza kompleksom i uklanja sve znakove starenja. Smanjuje bore, pobolj{ava izgled sive ko`e, te uklanja pro{irene pore. Ostavlja ko`u mekom, bar{unastom, glatkom i blistavom.

269.44 KM

151.33 KM
azra 2011./51

STYLISSIMO
Dizajn&avangarda

Kolekcija „Oriental Ocidental“ za sarajevsku publiku
Lidija KOLOVRAT

Na{a dizajnerica, koja dvadesetak godina `ivi i radi u Lisabonu, zatvorit }e ovogodi{nji „Nivea Bh. Fashion Week Sarajevo“. Doma}oj publici predstavit }e se novom kolekcijom, kojom je na Portugalskoj sedmici mode izmamila brojne aplauze
Pi{e: Zana KOLO[
a{a dizajnerica Lidija Kolovrat, koja ve} dvadesetak godine `ivi i radi u Portugalu, zatvorit }e ovogodi{nji „Nivea Bh. Fashion Week Sarajevo“, koji }e se u Domu oru`anih snaga BiH odr`ati prvih dana aprila ove godine. - Da, sigurno dolazim. Avionske karte su ve} kupljene i ja se lagano pripremam za reviju u Sarajevu - potvrdila je za „Azru“ kreativna Zeni~anka, ~iji modeli godinama odu{evljavaju publiku na manifestaciji „Moda Lisboa“, kako je oficijelni naziv Portugalske sedmice mode.

N

Nanule kao inspiracija
Ova dama, koja svakim djelom donosi novu pri~u na pistu, fascinira modne fanove avangardom, nude}i nerijetko {okantne modele s obaveznom porukom. Ka`e da se u `ivotu ni{ta ne de{ava slu~ajno. Tako je jednom inspiraciju do52/azra 2011.

» Prezentacija „Zero to Eight“ na „Moda Lisboa“

» Lidija pozdravlja publiku na Portugalskoj sedmici mode

» Pro{logodi{nja

kolekcija

Moja revija odr`ana je u Muzeju dizajna. To se prostor koji volim i zaista sam u`ivala. Nakon revije, u mom ateljeu, posjetili su me ambasadori Hrvatske, Srbije i drugih zemalja Regije, ali ne i ambasador BiH

» Novi prostor
za izlaganje „Kolovrat 79“

bila vidjev{i drvene nanule na Ba{~ar{iji. Uz zanimljive dodatke na kraju je kao rezultat svega na pisti predstavila sandale s drvenom potplatom. I svi su aplaudirali. A sada }e publika u Sarajevu vidjeti njenu novu kolekciju „Oriental Ocidental“, koju je 12. marta prikazala u Lisabonu. - Mo`da u svemu ima neki da{ak ~arolije. Naime, revija koju }u prikazati nosi specifi~an naziv. Ve}ina modela na~injena je od ko`e, razli~itih uzoraka i motiva. U orijentalnom je stilu, a ornamenti su tada va`niji od forme. Lidija nagla{ava kako je ovogodi{nja manifestacija „Moda Lisboa“ bila posebna. Modne ve~eri u Lisabonu organizirane su na dvije lokacije.

Film o Sarajevu
- Moja revija odr`ana je u Muzeju dizajna. To se prostor koji volim i zaista sam u`ivala. Nakon revije, u mom ateljeu, posjetili su me ambasadori Hrvatske, Srbije i drugih zemalja Regije, ali ne i ambasador BiH. U jednom od razgovora za na{ magazin vla-

snica „Kolovrat concept stora“ naglasila je kako bi jednog dana voljela snimiti dokumentarni film o Lisabonu i Sarajevu. - Na`alost, jo{ nisam realizirala tu ideju. Sad imam mnogo obaveza u novom izlo`benom prostoru „Colovrat 79“, gdje organiziram zanimljive kulturne doga|aje. Nakon predstavljanja na Sarajevskoj sedmici

mode, Lidija }e izlagati u Istanbulu. - To je moj novi umjetni~ki projekt, koji nema nikakve veze s modom. Ipak, istina je da je dio moje nove kolekcije nastao upravo u Istanbulu. U`ivala sam sara|uju}i s tamo{njim `enama. Imala sam osje}aj kao da sam u Bosni. Bilo je to lijepo iskustvo, koje }u uvijek pamtiti - ka`e na kraju.
azra 2011./53

Ginekolog
[ta sve donosi menopauza

STYLISSIMO

Ginekolog prim. dr. Taib DELI]
Uskoro ulazim u petu deceniju `ivota i o~ekujem prve simptome menopauze. Mo`ete li mi re}i koji su to simptomi, kakve promjene me o~ekuju u nare dnim godinama? Menopauza je normalan dio `enske zrelosti i prirodan tok `ivota, mada ga ve}ina `ena pro`ivljava s mnogo tegoba i nelagodnosti. Taj period predstavlja potpuni prestanak mjese~nog krvarenja `ene i kraj reproduktivnog perioda `ene koji je po~eo sa pubertetom i mo`e zapo~eti bilo kada izme|u 40. i 55. godine, a u prosjeku se de{ava oko 51 godine `ivota. Period koji prethodi i slijedi posljednju menstruaciju naziva se klimakterijum. Svi simptomi koji se javljaju mogu se pripisati smanjenoj produkciji `enskih spolnih hormona. Simptomatologija i promjene koje se javljaju mijenjaju svakodnevicu i utje~u na kvalitetu `ivljenja `ene. Dvije-tri godine prije menopauze po~inju neredovna, obilna i produ`ena mjese~na krvarenja. Naj~e{}i rani simptomi koji se javljaju kod ve}ine `ena su navale vru}ine (valunzi) i znojenje tokom no}i. Napadaji vru}ine obi~no se pojavljuju nekoliko puta dnevno i predstavljaju poreme}aj sistema za regulaciju temperature tijela. Zbog tih tegoba nerijetko se pojavljuju razdra`ljivost, nesanica, nezadovoljstvo, lo{a koncentracija... Osim ovih tegoba, u~estale su promjene raspolo`enja, dobivanje na te`ini, lupanje srca, glavobolje i druge bla`e tegobe. S vremenom ti simptomi spontano prestaju, kada se organizam adaptira na nedostatak hormona. Ve}ina studija i istra`ivanja nije na{la povezanost izme|u depresije i menopauze, iako se u jednoj od studija polovina `ena `ali na depresiju, bar jednom u tri godine. Psiholo{ke smetnje u ovome periodu su „nehormonske prirode“ i povezane su sa spoznajom o menopauzi i starenju, osje}aju osamljenosti, hroni~nim bolestima, izgledom i sl. Usljed nedostatka estrogena nakon pet godina od zadnje menstruacije pojavljuju se urogenitalne tegobe u smislu u~estalih urinarnih infekcija te nemogu}nosti zadr`avanja mokra}e. Uz ove tegobe dolazi i do vaginalne atrofije, suho}e vagine, te bolnih odnosa i smanjenja interesa za seksualni odnos. Na ko`i se promjene primje}uju zbog smanjena koli~ina kolagena u ko`i, te se javlja ubrzano starenje ko`e i stvaranja bora. Od dugoro~nih posljedica nedostatka estrogena deset godina nakon menopauze najizra`eniji su osteoporoza i kardiovaskularne bolesti. Osteoporoza je gubitak ko{tane mase u starosti, kada kosti postaju krhkije i sklone prelomima, ~ak i pri manjim traumama. Bolest zahvata cijeli ko{tani sistem, a naj~e{}i su prijelomi kralje`aka, podlaktice te gornjeg dijela nadkoljeni~ne kosti. Kosti sporije zarastaju, a zbog starosti ~esto se de{ava da nikada i ne do|e do izlje~enja. Velika va`nost estrogena se ogleda i u za{titnom djelovanju na krvne sudove. Eksperimentalno je utvr|eno da estrogen usporava nastanak ateroskleroze te se u menopauzi rizik od kardiovaskularnih bolesti kod `ena pove}ava za 45 posto. Ovo su ukratko nau~estaliji simptomi i bolesti koji se javljaju u menopauzi. Samo dobro informirana i motivirana `ena mo`e se na pravilan na~in suo~iti sa svim ovim problemima, potra`iti stru~nu pomo}, posvetiti se sebi i svome zdravlju. Postoji {irok izbor lijekova koji uz promjenu `ivotnih i prehrambenih navika mogu omogu}iti lije~enje, ubla`avanje tegoba te kvalitetniji i du`i `ivot.

SMS

Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja su na{e ~itateljke uputile dr. Taibu Deli}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama posve}enim ginekolo{kom zdravlju. azra 2011./55

STYLISSIMO
Escada „Taj Sunset“
„Taj Sunset“ novo je ljetno limitirano izdanje iz ku}e „Escada“ i nastavak „Escadine“ limited edition tradicije parfema s intenzivnim dozama vo}nih nota koje ih ~ine toliko popularnim iz godine u godinu. Sladak i prefinjen miris s notama manga i bar{unaste kreme od kokosa, „Taj Sunset“ savr{eno utjelovljuje avanturizam i egzotiku ljeta koja je sasvim po volji hedonistima. Egzoti~an, ljetni i so~an kao i uvijek, Escada „Taj Sunset“ otvara se notama Alfonso manga, nektarine i crvene narand`e. U srcu su note vodenog cvije}a, malina i pomarosa - poznata kao malajska jabuka. Bazu grade note kokosa, sandalovine i mo{usa. Prvi put u industriji parfema, „Escada“ je uspje{no uhvatila jedinstvenu aromu Alfonso manga. Kokosova krema i mo{usne note daju „Taj Sunsetu“ njegovu senzualnu toplotu, asociraju}i na miris ko`e ugrijane na ljetnom suncu.

U~estvujte u akciji „Acqua for Life“
Jedan od najboljih dizajnera dana{njice, Giorgio Armani zajedno s organizacijom „Green Cross International“ po~etkom ovog mjeseca aktivno se uklju~io u promociju pristupa pitkoj vodi, nastoje}i informirati ljude o ovom problemu. Ve} drugu godinu zaredom podr`at }e UNICEF-ov projekt „Tap Water“ u Sjedinjenim Dr`avama. Mirisi „Acqua di Gio“ i „Acqua di Gioia“ u sredi{tu su mre`e podr{ke i solidarnosti, a osnovni cilj kampanje „Acqua for Life“ je osigurati ugro`enim stanovnicima razli~itih podru~ja svijeta pristup pitkoj vodi. Stoga, ukoliko `elite da pomognete kampanji, kupite jedan od ovih mirisa. Dio zarade od svake prodate bo~ice donirat }e se u obliku 100 litara pitke vode djeci i zajednicama u kojima `ive na godi{njem nivou, a aktivnosti po~inju u Gani. Priklju~ite se i u`ivajte u notama svje`ine „Acqua di Gio“ i „Acqua di Gioia“, a putem internet stranice www.acquaforlifechallenge.org pratite rezultate akcije u kojoj ste u~estvovali.

Ko`a blista uz „Vichy Normaderm“
^i{}enje ko`e je osnovna rutina koju obi~no obavimo jo{ prije nego {to po~nemo u`ivati u jutarnjoj kafi. Taj obred zaista ne smijemo propustiti, jer predstavlja va`an korak na putu prema zdravom i lijepom izgledu. Posebnu pa`nju treba posvetiti masnoj ko`i za koju je karakteristi~an intenzivan rad lojnih `lijezda, {to izaziva mastan sjaj u T-podru~ju lica. Za takav tip ko`e karakteristi~ne su lokalne upalne promjene (bubuljice), te zatvoreni i otvoreni komedoni. Povr{ina ko`e je zrnasta, a pore su pro{irene i za~epljene. Klju~no rje{enje problema masne i problemati~ne ko`e le`i u svakodnevnom ~i{}enju i njezi ko`e. Laboratorije „Vichy“ osmislile su posebno za taj tip ko`e liniju koja sadr`i kompletnu rutinu za ~i{}enje ko`e.
56/azra 2011.

Psiholog

STYLISSIMO
Jasmina DIZDAREVI], klini~ki psiholog

Moj mu` je alkoholi~ar
Imam 25 godina. Moj problem je na ljubavnom planu. Prije ~etiri godine sam se zaljubila i zavoljela, ljubav mi je bila uzvra}ena i bili smo presretni, ali spletom okolnosti ili igrom sudbine smo prekinuli i oboma nam je to te{ko palo. Daljina i finansijska kriza su u~inile svoje, kao i nedostatak povjerenja s njegove strane. Poslije njega nisam htjela nikakve veze, sve do prije pet mjeseci, kada sam upoznala momka koji me voli, razumije i nudi mi brak, ali ja ne volim njega i mislim da nikad ne}u onako kako on to zaslu`uje. Ne osje}am ni fizi~ku privla~nost prema njemu, gledam ga kao najboljeg prijatelja. Jo{ volim biv{eg. I danas, kad mi se javi, moje tijelo zadrhti, srce zaigra isto kao i prije ~etiri godine. On ima djevojku koju ne voli, kao i ja momka. [ta da radim, kako da rije{im ovu situaciju? Moram napomenuti da sam prema sada{njem momku bila iskrena, on zna kakvim ga ja o~ima gledam. Poku{ala sam, ali ne ide. Moje srce zna samo za biv{eg i samo se s njim vidim. Iz tvog pisma se vidi {ta osje}a{ i kako se pona{a{ kada je u pitanju tvoja emotivna strana li~nosti. Ono {to je najva`nije jeste da zna{ da se u postelju ne odlazi s onim koga osje}a{ kao prijatelja ve} sa onim s kojim `eli{ da si jedno tijelo. Na osnovu tih i takvih osje}anja gradi se stabilna veza, ~vrst brak i duga bra~na sre}a. Svaka druga kalkulacija dovodi do `ivotnog razo~arenja. Zato odr`avaj prijateljske veze, a u brak ulazi samo s onim koga iskreno voli{ i ~ija ti je ljubav uzvra}ena. Moj mu` svakog dana pije alkoholna pi}a, ne u velikim koli~inama, ali kada se napije, grozan je. Nedavno sam na{la dvije bo~ice votke koje je sakrio u kupatilo. Nisam ih sklonila niti rekla da sam ih na{la. Kasnije ih nije bilo na istom mjestu, vjerovatno ih je popio. Pi}a je u ku}i uvijek bilo, ali sad ga je po~eo i kriti. Je li postao ovisnik i {ta dalje? Bilo bi lijepo kada biste svoju zebnju podijelili s nekim ko za njega predstavlja prijateljski autoritet, koga }e poslu{ati, pa se od njega i zastidjeti, a koji }e mu ukazati da je povremeno opijanje put ka te{kom i ovisnom alkoholizmu, iz kojeg se izlazi veoma te{ko. Va{ suprug mora znati da alkohol samo poma`e kako bi se problemi i njihovo rje{enje odga|ali i nagomilavali. Alkohol uni{tava zdravlje, razum, porodi~nu sre}u. Niko ne voli alkoholi~ara u dru{tvu, jer zna da te osobe pod djejstvom alkohola postaju la`no kura`ne, agresivne pa ~ak i vrlo opasne. [to prije odete ljekaru, to bolje za sve Vas. ^etiri godine sam u braku. Imamo dvoje djece. U posljednje vrjeme se stalno sva|am s mu`em. [ta da radim? Da li da odem i ostavim djecu ili da ostanem s njim? Potra`ite savjet u centru za socijalni rad u op}ini u kojoj `ivite. Stru~ni tim centra, psiholog, pedagog socijalni radnik i pravnik, poku{at }e Vam objasniti koja su Va{a prava nakon razvoda, ali i koje su Va{e obaveze i mogu}nosti prije razvoda. Pozvat }e i Va{eg supruga da zajedni~ki poku{ate rije{iti problem. ^esto kada neko sa strane uka`e na mogu}e propuste, onda se supru`nici povuku u smislu da objektivnije sagledaju u ~emu grije{e i {ta mogu popraviti. Razvod je kranje rje{enje.

SMS

Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima, magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije }ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.
azra 2011./57

AZRAMoj hobi

Nermina VARE[ANOVI]

Dizajnerica u carstvu cipela
Poznata dizajnerica i stilistica posjeduje vi{e od 70 pari cipela koje su specifi~nog dizajna, materijala i boja. Osim toga, u neobi~noj kolekciji ima i nekoliko mu{kih modela obu}e, koji uvijek dobro do|u za neka snimanja
Pi{e: Lejla LOJO Foto: Ivan [EBALJ
58/azra 2011.

N

ikada nemojte poku{avati shvatiti, niti objasniti `ensku ljubav prema cipelama. Kao i svaka druga strast, neobja{njiva je i nema objektivne razloge. Tajanstvena ljubav izme|u `ene i njenih cipela vje~na je misterija. Pri tome, nikada nije zaljubljena u jedne cipele, nego sve koje posjeduje. Ormar pun cipela, onih ravnih i s visokim potpeticama, san je gotovo svake dame. Na{a dizajnerka i stilistica Nermina Vare{anovi} jedna je od njih. No, njena ljubav prema vi{e od 70 pari cipela, koliko trenutno posjeduje je, s obzirom na profesiju kojom se bavi, djelimi~no opravdana. Nermina, naime, cipele ne kupuje samo za sebe. ^esto ih posu|uje prijateljima, manekenkama za razna snimanja i revije, voditeljicama za emisije.

- Nisam jedna od onih koja svoju obu}u ljubomorno ~uva. Naprotiv, veoma sam sretna kada je mogu nekome posuditi. Osim toga, u mom ormaru ima cipela koje uop}e nisu moj broj. Naprimjer, imam jedne sandale broja 42, ali toliko su mi se dopale da sam ih morala kupiti. Mo`da nekome zatrebaju, nikad se ne zna s osmijehom }e Nermina, ponosno nam pokazuju}i neobi~ne cipele, ~izme i sandale. Posebnih pravila u kupovini obu}e nema. Cijena i dizajnerski potpisi nisu joj toliko va`ni. Ima ~ak i cipele koje je kupila na pijaci za marku i veoma su joj drage. Jedino je va`no da budu neobi~ne, jer, kako ka`e, voli artisti~ku formu cipele. - Cipela mora biti zanimljiva, lijepa za oko i neobi~na. Uglavnom biram neobi~ne modele, materijale i boje. Trenutno su mi najdra`e ove roze polu~izmice, tigrastog dezena. One su mi

Nisam jedna od onih koja svoju obu}u ljubomorno ~uva. Naprotiv, veoma sam sretna kada je mogu nekome posuditi. Osim toga, u mom ormaru ima cipela koje uop}e nisu moj broj

trenutne mezimice, a dobila sam ih na poklon. Stigle su iz Liverpoola. Tako|er, posebno su mi drage i ove crne gumene ~izme. Zapravo, mislim da sam prva u Sarajevu obula gumene ~izme. Sje}am se da su me svi ~udno gledali. One su ujedno i najskuplje u mojoj kolekciji. Platila sam ih ne{to vi{e od 70 funti, a s obzirom na to

»

» Njenoj k}erki Hani
najvi{e se dopadaju roze, tigraste polu~izmice od konjske dlake

azra 2011./59

» Crne gumene ~izme
koje miri{u na `vake posebno su joj drage

radi o gumenim ~izmama, prvi po» da senisu ni{ta posebno, skupe sukoje na Nermigled - ka`e na, pokazuju}i da te iste gumene crne ~izme miri{u poput `vake, te spadaju u limitiranu kolekciju „Melissa“. Cipele, koje ~uva u stanu i ateljeu, najve}im dijelom kupuje putem interneta. Nekada ~eka i po nekoliko mjeseci prije nego {to prona|e odgovaraju}i model. - Imam dosta iskustva u kupovini obu}e putem interneta, pa sam, nekako, nau~ila koji mi modeli odgovaraju, a koji ne, tako da odmah znam {ta mogu naru~iti. One cipele koje su ve}i broj, sigurno }u iskoristiti za neka snimanja. Tako|er, kupujem i mu{ku obu}u. Imam
60/azra 2011.

desetak pari. ^ini mi se da cipele mene na|u, ne tra`im ja njih - s osmijehom }e na{a sagovornica. Iako je te{ko Sarajevom hodati u {tiklama, jer, kako ka`e Nermina, na{e ulice uop}e nisu prijatelji {tikli, ona, ipak, u njima provodi najve}i dio vremena. - Svaka `ena bi trebala nositi {tiklu. ^ak i bicikl vozim u {tiklama. I to je mogu}e. Me|utim,

Svaka `ena bi trebala nositi {tiklu. ^ak i bicikl vozim u {tiklama. I to je mogu}e

nisam ba{ uvijek nosila {tikle. Dok su mi djeca bila mala i dok sam ih morala voditi u vrti} i br`e zavr{avati sve obaveze, nosila sam ravnu obu}u. Obradovala sam se kada je pro{la ta faza, jer je opet do{lo vrijeme za {tikle. I, odli~no se snalazim u njima; {etam kaldrmom, vozim bicikl. A da se odli~no snalazi na visokim potpeticama, svjedo~i i ~injenica da je u~estvovala u trci na {tiklama, te ostvarila visoki plasman. - Pro{la sam u finale, pa sam bila tre}a i morala tr~ati jo{ dva puta. Nije bilo lako, jer je {tikla morala biti visoka minimalno {est, a moje potpetice su imale 12 centimetara. Osim toga, bile su tvrde i prili~no neudobne, ali dobro sam se sna{la - ka`e za na{ magazin Nermina.

STYLISSIMO

Tjestenina, u`itak za sva ~ula
^uveni Federico Fellini davno je rekao kako je `ivot kombinacija ~arolije i tjestenine. Upravo tu magiju potra`ite u osmijesima prijatelja s kojima u`ivate dok degustirate nove specijalitete uz coca-colu

Pasta s pile}im fileom
Potrebno je: 2 komada pile}eg filea, 1 velika glavica crvenog luka, 2 ~ehna bijelog luka, 2 paradajza iz konzerve, 1 dcl bijelog vina, 10 dkg mozzarele, 1/2 vre}ice parmezana, 5 dkg gaude, 2 ka{ike maslinovog ulja, 1 ka{ika vegete, sol i dosta bibera, 400 g tjestenine, 1 povrtna kocka podravka, 1 l vode Priprema: Narezati pile}a prsa na {to manje kockice. Izdinstati sitno narezani crveni luk na maslinovom ulju. Kad je dobro izdinstan, dodati bijeli luk i piletinu. Smanjiti intenzitet vatre desetak minuta, da se prodinsta. Dodati izmiksani paradajz i vino te sve za~initi, dobro promije{ati i na blagoj vatri kuhati dok ne postane gusta smjesa. Zatim dodati tjesteninu, dobro izmije{ati i pomalo dodavati vru}u supu od povrtne kocke. Kad je tjestenina gotova, dodati parmezan i dobro izmije{ati. U vatrostalnu zdjelu staviti pola smjese, na koju }ete staviti komade mozzarele. Prekriti drugom polovinom i naribati gaudu. Pe}i u zagrijanoj pe}ici 15 minuta dok se sir ne rastopi.

[pageti s pestom genovese
Potrebno je: 400 g {pageta, 10-20 g maslaca, 40 g svje`eg bosiljka, 40 g pinjola, 40 g naribanog kvalitetnog sira, 40 g naribanog parmezana, 3 ~ehna bijelog luka, 100 ml maslinovog ulja, sol Priprema: [pagete skuhajte u posoljenoj kipu}oj vodi i ocijedite. Otprilike 100 militara vode u kojoj se kuhala tjestenina ostavite sa strane. U elektri~nu sjeckalicu stavite narezani bosiljak, pinjole, naribane sireve, narezani bijeli luk s 50 ml maslinovog ulja. Mje{avinu usitnite, a zatim dodajte preostalo ulje, sol i sve zajedno jo{ malo izmije{ajte. Pripremljeni pesto stavite u porculansku zdjelicu. U {iroj tavi otopite maslac, dodajte 2-3 `lice pesta i zajedno kratko izmije{ajte. Dodajte kuhane {pagete i malo vode u kojoj se kuhala tjestenina. [pagete dobro izmije{ajte i zagrijte. Poslu`ite tople, a po `elji mo`ete i posuti naribanim parmezanom.
62/azra 2011.

Pasta s umakom od {ampinjona
Potrebno je: 1/2 kg {ampinjona, 10 dag suhog mesa, 2 glavice luka, 5 ~ehna bijelog luka, 2 paradajza, 1 ka{ika paradajz pirea, 1 ka{ika vegete, 1 ka{ika bosiljka, 4 - 5 klin~i}a, 1/3 ka{ica muskatnog oraha, 2 dl pavlake Priprema: Na maslinovom ulju dinstati usitnjeni luk, a zatim dodati usitnjene {ampinjone i redom ostale sastojke. Po potrebi doljevati vode. Kada bude umak gotov, dodati pavlaku. Skuhati {pagete, dodati ih u umak i mije{ati. Servirati uz zelenu ili neku drugu salatu.

AZRATeorije zavjere

Ko je kriv za katastrofu u Japanu
64/azra 2011.

Teoreti~ari zavjere, pokazuju}i filmi}e s YouTubea, tvrde da je za sve neda}e u „Zemlji izlaze}eg sunca“ kriv ameri~ki Program aktivnog auroralnog istra`ivanja visoke frekvencije ili HAARP (HIgh Frequency Active Auroral Research Program). Rije~ je o nizu antena koje se, prema teoriji, mogu koristiti za kontrolu vremena
Pripremila: Elvedina D@AKMI]

» HAARP, navodno, mo`e stvarati zemljotrese i cunamije

T

eorije zavjere su uvijek izazivale zanimanje i pa`nju svjetske javnosti. Neke su imale ~vrsto upori{e i argumente u realnim ~injenicama, dok su druge grani~ile s ma{tom i nevjerovatnim. Bilo kako bilo, uvijek }e biti onih koji }e smatrati da se iza velikih svjetskih doga|aja krije zavjera neke interesne grupe ili politike. Isto se desilo nedavno, nakon katastrofe u Japanu. Teoreti~ari zavjere, pokazuju}i filmi}e s YouTubea, tvrde da je za sve neda}e u „Zemlji izlaze}eg sunca“ kriv ameri~ki Program aktivnog auroralnog istra`ivanja visoke frekvencije ili

HAARP (HIgh Frequency Active Auroral Research Program). Rije~ je o nizu antena, koje se, prema teoriji, mogu koristiti za kontrolu vremena, za „proizvodnju“ potresa, za manipulaciju mo`danih valova u ljudskom mozgu. HAARP djeluje na obrnuti na~in od radijskog teleskopa - antena, umjesto da prima, {alje signale. HAARP-ove elektromagnetske zrake poga|aju dijelove ionosfere i zagrijavaju ih. To, navodno, mo`e stvoriti odre|eni tip valova u smjeru prema Zemljinoj kori, te uzrokovati potrese. Ujedno, zagrijavanje pojedinih dijelova ionosfere utje~e i na vremenske prilike. Projekt se nalazi u Gakuni na Aljasci, jer je tamo najpogodnije mjesto za rad, s obzirom na

Prema nekim teorijama, 2012. godine dogodit }e se totalni nuklearni rat, a ~ovje~anstvo }e od izumiranja spasiti vanzemaljci

to da podru~ja blizu polova imaju brojne aktivnosti u ionosferi. O njegovom postojanju u {iroj javnosti se i doznalo zbog toga {to su se stanovnici pobunili zbog ~udnih anomalija na nebu nakon {to je Projekt po~eo s radom, kao i zbog nekoliko nau~nika koji su se obratili novinarima kako bi ih upozorili.
azra 2011./65

»

» Dolazi li kataklizma ili trajno blagostanje

66/azra 2011.

Ameri~ka je vlada, tvrde skeptici, u o~ajanju da pobijedi u nadobudnoj ameri~ko-ruskoj svemirskoj trci, 1969. godine la`irala revolucionarno slijetanje na Mjesec

» Virus HIV-a navodno je kreirala CIA, kako bi pokorila i „izbrisala“ homoseksualizam i afro-ameri~ko stanovni{tvo

tvrde » ko Oni koji prate idjelovanje HAARP-akada je kaje bio aktivan 12. januara 2010., Haiti pogodio razoran potres, kao i da je „odgovoran“ za zemljotrese u drugim siroma{nim podru~jima Zemlje: Peruu, Pakistanu, Niasu, Gujaratu, Sumatri... Na YouTubeu postoje brojni videoprilozi o tome kako su se prije ovih potresa na nebu vidjele razne anomalije i boje, pogotovo u slu~aju potresa koji je pogodio Se~uan u Kini.

Razorno oru`je
Posljedice posjedovanja ovakvog oru`ja su nesagledive. Javnosti je obja{njeno da je cilj projekta HAARP akademsko istra`ivanje, kako bi se promijenila ionosfera, da bi se pobolj{ala mogu}nost komunikacije za dobrobit ~ovje~anstva. HAARP nije jedina ustanova koja se bavi ovakvim istra`ivanjima. U Evropi postoji EISCAT, a u Rusiji - Sura Ionospheric Heating Facility. Vrijeme }e pokazati da li je HAARP i na koji na~in utjecao na pojavu spomenutih prirodnih katastrofa. Do tada }e ljudsku ma{tu svakako golicati ova, kao i brojne druge teorije zavjere. Dosta njih se isplelo oko teroristi~kih napada na SAD, 11. septembra, 2011. godine. U anketi agencije za istra`ivanje javnoga mnijenja „Zogby International“, provedenoj 2006. godine, gotovo polovina ispitanih Amerikanaca navela je da vjeruju kako je ameri~ka vlada prikrila dokaze ili namjerno zanemarila istra`iti tragove koji bi mogli opovrgnuti slu`beno obja{njenje incidenta „servirano“ javnosti. Neil Armstrongov „Mali korak za ~ovjeka, a

» Ka`u da je „pravi“ Tito poginuo, a zamijenio ga je ruski {pijun

veliki za ~ovje~anstvo“, prema mnogim teoreti~arima zavjera, samo je „patka“. Ameri~ka je vlada, tvrde skeptici, u o~ajanju da pobijedi u nadobudnoj ameri~ko-ruskoj svemirskoj trci, 1969. godine la`irala revolucionarno slijetanje na Mjesec. Armstrong i Aldrin navodno su sletjeli na tajanstveni filmski set Stanleya Kubricka, postavljen na holivudskim bre`uljcima ili u Nevadi. Pobornici ove teorije smatraju da put na Mjesec nije bio mogu} zbog sljede}ih razloga: astronauti ne bi mogli pre`ivjeti ekstremnu radijaciju, tokom dana je na Mjesecu toliko vru}e da bi se film u kameri otopio, a na snimci je vidljivo da se zastava zavihorila, iako na Mjesecu nema vjetra. Virus HIV-a, koji se pro{irio svijetom 1981. godine, navodno je kreirala i u svijet odaslala ameri~ka tajna slu`ba CIA, kako bi pokorila i „izbrisala“ homoseksualizam i afro-ameri~ko stanovni{tvo. Ova teorija jo{ i danas ima mnogo gorljivih sljedbenika, isti~u stru~njaci. Poneki zagovornici ~ak tvrde da je ameri~ka vlada 1978. godine, tokom istra`ivanja i eksperimentiranja s hepatitis B virusom u New Yorku, San Franciscu i LA-u, homoseksualnim mu{karcima namjerno injektirala virus HIV-a. „Roswell“ je teorija o padu vanzemaljske letjelice u ameri~kom gradi}u Roswellu u Novom Meksiku, koja datira iz davne 1947. godine. Razvila se jer je ameri~ka vlada prvo potvrdila da se sru{io „nekakav tanjir“‘, a potom promijenila izjavu da se sru{io meteorolo{ki balon. Prema nekim novim podacima, u Roswellu je, uistinu, bilo zata{kavanja. Naime, nije se sru{ila vanzemaljska letjelica niti meteorolo{ki balon, nego tajni {pijunski balon kodnog imena Projekt Mogul. Ali, Edgar Mitchell, biv{i astronaut iz mi-

sije Apollo 14, nedavno je izjavio kako je Vlada natjerala mje{tane Roswella da {ute o padu i da se, uistinu, sru{ila vanzemaljska letjelica.

Ruski {pijun
Da teorije zavjera nisu rezervirane samo za zemlje Zapada, potvr|uje i jedna „doma}a“ urbana legenda. Naime, prema nekim pri~ama, Josip Broz Tito je poginuo, a Kominterna je na njegovo mjesto postavila dvojnika, koji je bio {pijun. I tu postoji vi{e teorija. Jedna tvrdi da je Tito stradao u Rusiji 20-ih godina pro{log stolje}a, a druga da je poginuo u bici na Sutjesci, ali u obje teorije zamijenjen je sovjetskim agentom. Prema nekim pri~ama, taj dvojnik bio je osiroma{eni poljski plemi}. Tome u prilog ide pri~a da Tita nakon rata mje{tani Kumrovca nisu prepoznali. Navodno, „pravi“ Tito nije imao tri prsta desne ruke, a dvojnik je ~ak svirao klavir. Kataklizma je oduvijek bila jedna od omiljenih tema u teorijama zavjere. Nau~nici su, naime, otkrili kako je Mayanski kalendar poprili~no precizan u predvi|anju kozmi~kih doga|aja, odnosno ulozi planeta u tim doga|ajima. Problem je u tome {to u kalendaru poslije 2012. godine nema vi{e zapisa, odnosno predvi|anje doga|aja tu prestaje. Mnogi ljudi koji prou~avaju taj fenomen sigurni su da }e se dogoditi ne{to va`no, ali ne znaju ta~no {ta. Razna su predvi|anja, od toga da }e se ciklus vratiti na po~etak i po~eti ponovo ili }e do}i do kozmi~ke kataklizme koja }e izbrisati sav `ivot na Zemlji. Prema nekim teorijama, 2012. godine dogodit }e se totalni nuklearni rat, a ~ovje~anstvo }e od izumiranja spasiti vanzemaljci. S druge strane, neki vjeruju da }e poslije 2012. godine ~ovje~anstvo u}i u zlatno doba, u eru prosperiteta, blagostanja i trajnog mira.
azra 2011./67

AZRAVje~nici

Greta GARBO

» Povodom 100 godina od Gretinog ro|enja,
2005. je u [vedskoj i u Americi pu{tena na tr`i{te i po{tanska marka s njenim likom

Lijepa da boli, rezervirana da poludi{
68/azra 2011.

aprilu }e se navr{iti dvadeset i dvije godine od smrti jedne od najve}ih filmskih diva Grete Garbo. „Bo`anstvena Greta, La Divina, strankinja plavih o~iju, tvrdog naglaska, misteriozna `ena snenih o~iju, iznena|uju}e toplog osmijeha, lijepa da boli, rezervirana da poludi{“, ovako i danas opisuju `enu koja, osim na samom po~etku karijere, nije davala intervjue, potpisivala autograme (koji su tako postali jedni od najtra`enijih), niti odgovarala na pisma obo`avatelja. Gluma~ku karijeru je zavr{ila rano, u 36. godini `ivota, ali su je paparazzi i nakon toga, punih 50 godina pratili u stopu. Greta Garbo, pravog imena Greta Lovis Gustafson, ro|ena je 18. septembra 1905. u Stockholmu kao tre}e i posljednje dijete skromnih seljaka Anne i Karla Gustafsona. Roditelji su joj bili toliko siroma{ni da su im, dok je jo{ bila u porodili{tu, predlagali da djevoj~icu daju na usvajenje. Odbili su prijedlog, te je Greta odrastala u neima{tini. Taj kompleks siroma{tva,

U

Nije davala intervjue ni autograme. Privatni `ivot ~uvala je od o~iju javnosti, kao i vlastito imovinsko stanje. Filmska re~enica: „I want to be left alon“ obilje`ila je njen zvjezdani, ali i privatni `ivot
Pi{e: Amela KESEROVI] » Na filmu je do~aravala bogat emocionalni `ivot, privla~ne `ene nedoku~ive mu{karcima

O vezi s Mimi Pollack govori se u knjizi „Axella Bloody Beloved Kid“, koja se temelji na pismima koje su Greta i Mimi slale jedna drugoj. U jednom od njih Greta je oslovljava „malom mimozom“, a nakon {to joj Mimi napi{e da o~ekuje dijete, Garbo odgovara: „Ipak sam uvijek mislila da smo nas dvije jedno“

ka`e Barry Paris, autor biografije „Greta Garbo“, glumicu je progonio cijelog `ivota. Odrastala je u predgra|u Stockholma, u skromnom stanu bez tople vode. Rastu}i u bijedi, tiha i povu~ena, Greta je ma{tala o tome da postane velika glumica, te se kao djevo~ica oku{avala u {kolskim predstavama.

Pomo}nica u brija~nici
Nakon o~eve smrti bila je prisiljena napustiti {kolovanje i zaposliti se kao pomo}nica u brija~nici. U po~etku je radila na pravljenju pjene za brijanje, a potom i u trgovini kao prodava~ica. Ovdje su je iskoristili kao modela za svoju reklamu u novinama. Uskoro }e snimiti i filmsku reklamu za istu trgovinu, te se prvi put susresti s glumom, i to onom pred kamerama. Zapazit }e je Eric Petscher, reditelj komedija, i dodijeliti joj malu ulogu ljepotice koja se kupa u filmu „Luffar-Petter“ (1922). Naredne dvije godine Greta osvaja stipendiju i studira glumu na Kraljevskoj dramskoj {koli u Stockholmu, gdje sklapa presudno poznanstvo s poznatim rediteljem Mauritzom Stillerom koji je Gretu, nakon {to ju je natjerao da smr{a desetak kilograma, anga`irao u filmu „Legenda o Gösti Berlinu“. Kako budu}oj filmskoj zvijezdi vi{e nije odgovaralo nezgrapno i preduga~ko prezime

»
azra 2011./69

» U svom omiljenom filmu „Dama s kamelijama“

trebalo je smisliti neko zvu~no lako » Gustafson,Postoji nekoliko verzija kako se ido{lo pamtljivo. do prezimena Garbo. Najizglednija je ona prema kojoj je Stiller izabrao rije~ Garbo zato jer u norve{kom jeziku ozna~ava nimfu ili {umskog duha. Koliko je Stiller imao visoko mi{ljenje o Greti Garbo, govori i njegova izjava da ona ima „lice kakvo se pred kamerama pojavljuje jednom u stotinu godina“. Sa Stillerom je ~esto dolazila u sukobe, ali zajedno odlaze u Hollywood snimiti ameri~ku verziju „Legende o Gösti Berlinu“, koja je postigla izuzetnu popularnost u kinima. Stiller je, dobiv{i ponudu za potpisivanje ugovora s MGM-om, iskoristio svoj utjecaj te je ugovor osim njega potpisala i Greta. Ne mogav{i se prilagoditi tamo{njim produkcijskim zahtjevima i korporacijskim pravilima Stiller se 1928. vra}a u rodnu [vedsku, gdje ubrzo i umire. Greta je njegov odlazak te{ko podnijela.

„Ostavite me na miru“
Prvim snimljenim filmom „Bujica“ za MGM Garbo nije privukla pa`nju ameri~ke publike. Pala je u depresiju, a ni poslije, kada je ve} postala zvijezda, sve do definitivnog napu{tanja filma, u Hollywoodu se nije dobro osje}ala. Publiku je osvojila tek tre}im filmom „Flesh anf the Devil“ i to ljubavnim scenama s Johnom Gilbertom koji je bio MGM-ova mu{ka nada. Kako je romansa nastavljena i iza kamera, MGM je `elio iskoristiti situaciju, te ih je nakon tog filma jo{ nekoliko puta zajedno anga`irao. Publika je bila odu{evljena, novine imale o ~emu
70/azra 2011.

» Osim na samom po~etku karijere, intervjue i autograme nije `eljela davati

» Greta i Clark Gable:
Navodno se nisu podnosili, a prema nekim zapisima bili su i ljubavnici

» Greta s ljubavnikom, zaru~nikom i kolegom Johnom Gilbertom zbog kojeg je u „Kraljici Kristini“ na njeno insistiranje otpu{ten Sir Laurence Olivier

pisati, sve do dana kada je Greta Gilberta ostavila pred oltarom. Ovaj ~in nikada nije objasnila javnosti, kao, uostalom, niti jedan drugi. Naga|ano je o nekoliko razloga: Da je Gilbert svojim senzacionalisti~kim karakterom ugro`avao njenu potrebu za privatno{}u, samo}om i mirnim `ivotom, ali i njen hroni~no depresivni karakter; da nije preboljela Stillerov odlazak koji joj je predstavljao zamjenu za o~insku figuru, te da je naprosto lezbijka, {to ju je pratilo cijeli ameri~ki `ivot zbog nekoliko intimnih prijateljstava sa `enama. Tridesete godine njene su i najuspje{nije. Ona je doslovno osvojila jedno desetlje}e. Brojni holivudski hitovi su joj donijeli ~etiri nominacije za Oscara i to za filmove: „Romansa“, „Anna Christie“, „Dama s kamelijama“ i „Nino~ka“. Filmska re~enica u „Grand Hotelu“: „I want to be left alon“ obilje`ila je njen zvjezdani, ali i privatni `ivot. Ugovor s MGM -om je istekao i ona dvije godine ne snima ni{ta da bi napokon potpisala novi ugovor koji joj ovog puta garantira gotovo potpunu slobodu kontrole nad filmovima, ~ime je potvrdila svoj neprikosnoveni status vrhunske zvijezde. Testirala ga je ve} na historijskoj melodrami „Queen Christina“ 1934., kada je isposlovala otpu{tanje glavnog glumca Sir Laurencea Oliviera i zamijenila ga biv{im zaru~nikom, partnerom i ljubavnikom Johnom Gilbertom. Zanimljivo je da je kritika ovaj film tuma~ila u vidu problematiziranja seksualne dvosmislenosti. Garbo u mu{koj odje}i, gotovo androgenog izgleda, kriti~ki stav prema braku, me|uodnos `enskih likova, ispunjenje `elje naspram du`nosti, shva}eni su kao kod upu}en lezbijskoj publici. Godine 1935. poznata je pri~a kako je veliki producent David O. Selznick `elio anga`irati Garbo za ulogu umiru}e junakinje u filmu „Dark Victory“, no ona je htjela jo{ jednom odigrati Anu Karenjinu, pa je David producirao „Anu Karenjinu“. Prema vlastitom priznanju, svoj omiljeni film „Dama s kamelijama“ snima 1936. godine. Filmsko razdoblje koje je obilje`ila mnogi smatraju zlatnim dobom Hollywooda. 1941. snimila je film „Dva lica jedne `ene“. Film je pobrao izuzetno lo{e kritike. „Time“ magazin je napisao: „Greta Garbo u filmu ‘Dva lica jedne `ene’ izgleda kao da gledate vlastitu majku pijanu!“

mu{ke jakne, ko{ulje i kravate, te cipele ravnih potplata. Tako|er, nije pratila modne trendove.

Ljubavni `ivot
Njen ljubavni `ivot jo{ je prekriven velom tajnovitosti. Pratile su je glasine da podjednako voli mu{karce i `ene, mo`da `ene i vi{e. Kru`ila je i pri~a da je odr`avala ljubavnu vezu s barunicom Olgom de Rostchild, {panskom aristokratkinjom i knji`evnicom Mercedes d’Acosta, te prijateljicom iz studentskih dana Mimi Pollack. O vezi Mimi Pollack i Grete Garbo govori se u knjizi Tina Andresona „Axella Bloody Beloved Kid“, koja se temelji na pismima koje su Greta i Mimi slale jedna drugoj. U jednom od njih Greta Mimu oslovljava „malom mimozom“, a kada joj je Mimi napisala da o~ekuje dijete, Garbo je napisala: „Ipak sam uvijek mislila da smo nas dvije jedno“. Kada je Mimi postala majka, Garbo je napisala da je nevjerovatno ponosna {to je postala otac. Istovremeno, kolale su pri~e da je imala ljubavnu vezu s Clarckom Gableom, a navodno je njen ljubavnik bio i gr~ki brodovlasnik Aristotel Onassis. Koliko se pisalo da joj je ljubavnik, toliko se spominjalo i da Greta zapravo ne voli Clarka s kojim je snimila film „Susan Lenox: Her Fall and Rise“. Navodno ga je smatrala preuko~enim i drvenim u glumi, dok je on za nju tvrdio da je umi{ljeni snob. Osim ljubavnih veza i afiniteta, Garbo je od javnosti skrivala i podatke o svojoj imovini. Stvarni iznos njene imovine saznao se tek poslije otvaranja testamenta 1990. u kojem je svu imovinu ostavila ne}akinji. Ostav{tina je iznosila 55 miliona ameri~kih dolara, {to u dionicama, {to u nekretninama, a tek dio u novcu. Ova suma ne iznena|uje, budu}i da je ve}inu `ivota provela kao pripadnica visokog jet-seta, bila je veoma {tedljiva, mnogo je ulagala u nekretnine i razne investicijske fondove, u dru{tvu Aristotela Onasisa. Trajno se nastanila u SAD-u, te je od 50-ih godina pro{log stolje}a, pa sve do smrti, 16. aprila 1990., `ivjela u istom stanu u New Yorku, gdje ju se ~esto moglo vidjeti u {etnjama Central Parkom s prijateljima. Nikad se nije udala, niti imala djece. Povodom stotog ro|endana dobila je po{tansku marku koju je izradio Piotr Naszarkowski, a koja je pu{tena u prodaju u SAD-u i [vedskoj. Marka prikazuje Gretu u 27. godini `ivota dok je snimala film „As You Desire Me“. Sahranjena je u rodnoj [vedskoj.
azra 2011./71

» U filmu „Nino~ka“,
za koji je osvojila nominaciju za „Oscara“

» Sahranjena je u rodnoj [vedskoj

Mitska `ena je prerasla vlastiti mit i nikad vi{e nije dopustila prostora za sli~nu kritiku, te se na vrhuncu slave, u 36. godina povukla iz filma. Nikada se vi{e nije vratila. Ostala je upam}ena kao iznimno fotogeni~na (~ak neprepoznatljivo fotogeni~na, pokazao je jedan dokumentarac), vrlo sugestivna u krupnim planovima, te `ena koja je majstorski razradila stil glume temeljen na spoju suzdr`anosti i artificijelnosti kojim je do~aravala bogat emocionalni `ivot, privla~ne `ene nedoku~ive mu{karcima. Godine 1954. nagra|ena je po~asnim „Oscarom“ za izniman doprinos filmskoj umjetnosti. Li~no ga nije primila. Za razliku od filma, gdje se odijevala `enstveno i glamurozno, u privatnom `ivotu se obla~ila poput mu{karaca. Nosila je hla~e,

AZRAMetro
Podr{ka Japanu Iako su joj zbog afere s kokainom japanske vlasti pro{le godine zabranile ulazak u tu zemlju, Paris Hilton je odlu~ila na svoj na~in pru`iti podr{ku i iskazati `alost zbog stradanja tamo{njeg stanovni{tva. U manikir salonu na Beverly Hillsu pojavila se s japanskom zastavicom na kojoj je pisalo: „pomozite Japanu“.

Lijepa Emma i Lancome Zahvaljuju}i {armu, romantizmu i modernom stilu, Emma Watson je modna ikona svoje generacije. Njene kvalitete prepoznala je i kozmeti~ka ku}a „Lancome“, te je 20-godi{nju glumicu anga`irala za svoju novu ambasadoricu ljepote. Na visokim potpeticama, u {ortsu i mini suknji, reklame za nove proizvode snimala je u Parizu, pod budnim okom modnog fotografa Marija Testinoa.
72/azra 2011.

Nicole zaludjela Pari`ane Sve i da je umjesto male crne haljine, krznene bijele bunde i visokih ~izama iste boje odjenula totalno neupadljivu odjevnu kombinaciju, Nicole Scherzinger ne bi mogla neprimjetno pro{etati ulicama Pariza. Iako su je pratili tjelohranitelji, brojni fanovi su se uspjeli „probiti“ do pjeva~ice koja se strpljivo upoznala i pozirala sa svima.

Neprepoznatljiva Pink Pink, poznata po svojim bombasti~nim nastupima, rokerskom buntovni{tvu i otka~enom stilu, otkako je trudna pokazuje svoje drugo lice. Ve}inu slobodnog vremena provodi u {etnji suncem obasjanim pla`ama Malibua. U crnoj dukserici i kariranim hla~ama samo su rijetki prolaznici uspjeli prepoznati slavnu pjeva~icu.

Toaletu zamijenila pid`amom Iako ih obi~no vidimo u najboljim izdanjima - besprijekorno odjevene i na{minkane, i zvijezde poput 32-godi{nje Katheirne Heigl znaju imati lo{ dan. U posjetu majci junakinja „Uvoda u anatomiju“ krenula je pravo iz kreveta, u pid`ami i sa {oljicom kafe u ruci. Umor na licu poku{ala je prikriti tamnim nao~alima.
azra 2011./73

AZRAMetro

Neki novi „An|eli“ Snimanje serije „^arlijevi an|eli“, s novom postavom glavnih glumica - Minka Kelly, Annie Ilonzeh i Rachael Taylor - ubrzano se odvija na obalama Floride. Prikazivanje serije po~inje najesen, na mre`i ABC, a Drew Barrymore, koja je igrala u filmskoj verziji stare serije, u novoj se potpisuje kao producentica. Ispa{taju zbog oca Zbog slabosti
prema porno glumicama, prostitutkama, alkoholu i drogama, te nasilni~kom pona{anju Charlie Sheen je uspio upropastiti svoja tri braka, ali i naru{iti mir djece ro|ene u njima. Blizanci koje je dobio s Brooke Mueller su mu oduzeti nakon {to ih je slikao sa svojim djevojkama, a Sam i Lola Sheen, koje je dobio u braku s glumicom Denise Richards, odavno ne mo`e vidjeti bez odobrenja njihove mame. Osim toga, djevoj~ice su dospjele u centar pa`nje medija, pa tako ne mogu oti}i u {kolu, ni na sladoled a da to ne bude objavljeno u novinama.
74/azra 2011.

Sam i Lola su pod konstantnom medijskom pa`njom

Ljubav u Miami Beachu
Omiljena destinacija Edgara Davidsa, legendarnog 38-godi{njeg holandskog fudbalera, jesu pla`e i bazeni Miami Beacha. Dru{tvo mu redovno pravi njegova zaru~nica Olcay Gulsen, holandska modna dizajnerica, tursko-kurdsko-armenijskog porijekla. Zbog lijepe Olcay Edgar ~esto pada u drugi plan, a na osnovu fotografija mo`ete zaklju~iti i za{to.

S k}erkom u solarij Uprkos brojnim upozorenjima o negativnom utjecaju solarija, mnogo `ena, prije nego se razgolite na pla`ama, u njima pripremaju ko`u za ljeto. Izuzetak nije ni starleta Katie Price, koja je u beauty salon povela i k}erkicu, Princess Tiaamii. Nije poznato da li je starleta i k}erkicu izlagala umjetnim sun~evim zrakama. » Zbog lijepe Olcay, Edgar
~esto pada u drugi plan

Palicom na prijatelja Kom{ije
Sylvestera Stallonea bili su na trenutak iznena|eni, vidjev{i kako slavni glumac, u stilu Rockyja, filmskog junaka s kojim se proslavio, zamahuje palicom prema ~ovjeku koji se na{ao ispred njegove kapije. Ipak, odahnuli su vidjev{i da „napetu“ situaciju s osmijehom posmatra njegova supruga Jennifer Flavin, te shvatili da je sve to bila samo predstava koju je sa starim prijateljem pripremio za paparazze.
azra 2011./75

AZRARazonoda
GLUMAC SA SLIKE IZ FILMA U NASLOVU KRI@ALJKE PISMENI OBLIK PROVJERE ZNANJA BIV[I, PRIJA[NJI (LAT.) AUTOOZN. SPLITA PU^INIJEVA OPERA

FILM: „DALEKI HORIZONTI“
BUGARSKA TELEGRAFSKA AGENCIJA (SKR.) ODMETNIK, OTPADNIK (LAT.) UNUTAR, UNUTRA (LAT.) SPORTSKO DRU[TVO (SKR.) SOLI VINSKE KISELINE NJEMA^KO @. IME

U^ESNICI OKTOBARSKE REVOLUCIJE

MIRA SORVINO

ST. FRANC. PISAC („CRVENO I CRNO“) CRKVENO PROKLETSTVO VRSTA BILJKE, TRATORAK ZAKUPI ZEMLJI[TA (LAT.) ROD STJUART VRSTA VJETRA OKO EKVATORA MUZA LJUBAVNE POEZIJE, ERATO FRANCUS. @. IME MORSKA KUPALI[TA, @ALA NANOVO, PONOVO GRAD NA ISTOKU NORVE[KE

SIMBOL KALIJA

GRAD U RUMUNIJI

GORKA, LJEKOVITA BILJKA

GRAD I LUKA U ^ILEU

RADIJUS

NOSA^I, HAMALI (POKR.)

OZLJEDA, POVREDA SAMOHODNO ARTILJER. ORU\E

SKLOP VI[E APARATA

RIJEKA U POLJSKOJ

ST. OPERNA PJEVA^ICA JEDAN MUZI^KI ROD FORSIRANJE SRODNIKA PRI ZAPO[LJAVANJU SIMBOL ITRIJA

IRENA ODMILJA DRUGE, OSTALE

SLANO JEZERO UZ MORSKU OBALU, LIMAN

GLUMICA SA SLIKE IZ FILMA U NASLOVU KRI@ALJKE GODI[NJACI, LJETOPISI POSJETILAC TEATRA U STAROJ GR^KOJ MRTVAR (TURC.)

^ISTA TE@INA ROBE METAR

ZVIJEZDA PADALICA (GR~.) IME ST. KINESKOG LIDERA CE TUNGA

AVANS, PREDUJAM (LAT.)

AKNA, PRI[TI]

FILM: „RAT ^ARLIJA VILSONA“
GLUMAC SA SLIKE IZ FILMA U NASLOVU KRI@ALJKE EMANUEL LASKER ODREZAK GOVE\EG MESA (ENGL.) SASTAVNI VEZNIK BIBLIJSKI STAROZAVJETNI PROROK STARO IME LJUBLJANE PRAVAC U LIKOVNOJ UMJETNOSTI U NIZOZEMSKOJ

VANJSKI IZGLED, VANJ[TINA (LAT.) VRSTA LISTOPADNOG DRVETA OMER ODMILJA PRE@IVJETI
JEDNO^LANI MATEMATI^KI IZRAZ INTERNAT. ROTES KRUZ (SKR.)

MUSLIMAN. M. IME

BITKA, OKR[AJ (TURC.)

RIJEKA KOJA UTI^E, PRITOKA

RAVNALO, LINIJAR

GRAD U HRVATSKOJ NA DUNAVU

LI^NA ZAMJENICA

OLIVER TVIST ST. MJERA ZA DU@INU

ST. IME [PANIJE JEDINICA MJERE ZA NAFTU

GLUMICA SA SLIKE IZ FILMA U NASLOVU KRI@ALJKE ATILNI VOJNICI, ATILACI ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA GRUBO SUKNO, ABA[IJA (TURC.) ST. NJEM. FIZI^AR JOHANES SIMBOL LANTANA KOJE JE OD DRAGOG KAMENA, AKIKA (TURC.) GORSKA KLISURA (NJEM.) MA\ARSKO M. IME ST. ENGL. NOGOMETA[, D@ORD@ TONA KO@NO CRVENILO (MEDIC.) NASTAMBA ZA PTICE, KRLETKA SIMBOL TELURA PREDMET PISANJA ILI RAZGOVORA REOMIR

AUTOOZN. ANKONE PRIKAZA, SABLAST

ITALIJA ST. FILM. GLUMICA, ANUK

DJED U DALMACIJI

Rje{enje1: MARADONA, KONSPIRATIVA, ERITEM, SAK, ALK, TIKI, T, NISKA, APTA, U, ORKAN, AT, RONI, [ARLIZ TERON, IB, PRILEP, RALICE, VRATAR, MARINIZAM, STRADATI, ANIMATO

Rje{enje2: APSANA, PETRA NEMCOVA, STVARATI, SLF, OROM, NANULAR, LORENA, ORATI, UL, JASTREB, K , TESAR, INDIRA, BASKIJA, VERON, IN, ISTISKIVATI, INOK, SPARTA, ZLATOKOSA azra 2011./77

MIROSLAV MARKOVINOVI]

AZRAHoroskop
OVAN
Priprema: Hedija MEHMEDI]
21.III - 20.IV

Poznati su prepoznajte se
VAGA
23.IX - 22.X
FERGIE, jedna od najve}ih muzi~kih zvijezda dana{njice, ima toliko talenata da bi bila vi{e nego uspje{na i na bilo kom drugom profesionalnom polju. Zvijezde su joj sklone na jedan poseban na~in. Fergie, kao borbeni Ovan (27. III 1975.), sposobna je da projektira svoju nevjerovatnu dinami~nost na sve oko sebe, ponajprije na publiku. Astrolo{ka kombinacija daje Fergie dobar izgled, pravilne, originalne, neuobi~ajene crte lica. Uvijek je sigurna u sebe, dobar je govornik, {armantna, posebna, originalna. Velikodu{na je, ali i puna zahtjeva. Privla~na, strastvena, otvorena, ima potrebu da ostavi dobar utisak na druge ljude. Adnan RONDI], urednik i voditelj na NTV Hayat, sude}i i prema natalnoj karti, veliki je romanti~ar. Osje}ajan je, a kombinacija znaka Ovan (22. III 1971.) i podznaka u Ribama ~ini ga {armantnim. Osim {to je sjajan novinar, Adnan posjeduje i odre|ene umjetni~ke talente i sklonosti. Odli~an je prijatelj ljudima koje voli i po{tuje, bri`an je prema njima, ali voli i sam da bude pa`en. Osje}ajan je, uspje{an na svim poljima. Ribe mu potcrtavaju kreativnost , ali i bri`nost za druge, a Ovan mu daje uvijek nove ideje, kojima lako mo`e da zasjeni druge. Resse WITHERSPOON, slavna filmska glumica, koja je na ovogodi{njoj dodjeli „Oscara“ pobrala podjednak broj komplimenata i kritika (za styling?!), poput svakog Ovna (22. III 1976.), energiju koristi za prevazila`enje prepreka; voli lidersko mjesto, ali zna biti i ljubomorna. Voli da `ivot u~ini ljep{im svojim djelima. Osoba je od rije~i, strpljiva u svakodnevnim svarima, jer te`i za povr|ivanjem istinskih vrijednosti. Superosje}ajna je i ponosna, ali ponekad melanholi~na, impulsivna, brza, direktna, duhovita, inventivna. Uvijek ide prema naprijed, prema budu}nosti, ljubazna, optimista. Op{irne horoskope doma}ih i stranih zvijezda „crvenog tepiha“, mo`ete ~itati u novom broju na{eg specijalnog izdanja „Horoskop prolje}e“... azra 2011./79

Vrijeme je za Ovnove

Ljubav: Sve {to slijedi, poklapa se s va{im `eljama i temperamentom. [to vam srce `eli, lako }ete i ostvariti. Posao: Ni{ta od ozbiljnije aktivnosti. Ako ste planirali ne{to va`no, odgodite. Najbolje je da, ako mo`ete, uzmete odmor. Zdravlje: Treba vam vi{e vo}a i povr}a.

Nao~iti i senzualni
S po~etkom prolje}a, 21. marta, Zodijak kre}e iz po~etka. Naravno, od prvog znaka - Ovna. Vatrena priroda va{eg elementa vatre, silovitost va{e planete vladarice Marsa, ~ine od vas osobu neukrotive naravi, hrabru, dinami~nu i strastvenu. Va{ znak je, bez sumnje, najaktivniji i najsangvinisti~niji. ^esto vam zavide na vitalnosti i optimizmu. Prihvatate `ivot u punom smislu rije~i. Nikada nemate zadnje namjere, pogotovo ne kako presko~iti i/li nadvisiti druge iz li~nih motiva. Vi{e nego pripadnici bilo kojeg drugog znaka, `ivite u sada{njosti. Zapanjuju}e je gledati vas kako znate premostiti eventualni neuspjeh, kako ste u stanju skinuti s le|a, bez mnogo `aljenja, balast pro{losti. Mladost je u va{em, ina~e dinami~nom `ivotu, najburnija faza. Reklo bi se da te bure predstavljaju pravi blagoslov u periodu traganja za sobom i formiranja li~nosti. Koliko god da se lako uzbudite, va{ bijes brzo splasne: nakon nesporazuma, tra`ite odmah primirje, i nije vam jasno da bi neko jo{ mogao biti ljut. Ne pripadate onima koji djeluju u ti{ini i sjenci, ve} osobama koje se uvijek na|u u vrtlogu. Nije nimalo ~udno {to je mnogo ljudi ro|enih u znaku Ovna me|u velikim vo|ama, politi~arima, vojnicima, ali i strastvenim sljedbenicima vjere i svega onog {to je za dobrobit ~ovje~anstva. Odre|ene religijske i moralne vrijednosti izuzetno po{tujete. Uvijek se morate ne~im baviti. Ni{ta ne raditi, ili dokolica, nije za vas. Prije nego {to se smirite ili na|ete mir u srcu, morate pro}i dugi put do zrelosti. U prvoj polovini `ivota odvi{e ste zaokupljeni spoljnim doga|ajima, pa ne slu{ate unutarnji glas, nesvjesni svoje izuzetne intuicije. Zaokupljeni ste radom i u~enjem, ambicijama u profesiji i dru{tvu, ljubavi. Naj~e{}e imate mnogo uspjeha i zadovoljstva na sentimentalnom planu. Prije svega zato jer su i `ene i mu{karci ro|eni u Ovnu, veoma nao~iti i senzualni...

Ljubav: Pred vama je burna sedmica, puna avantura, ali i mogu}nosti za pravu vezu. U`ivat }ete u svakom trenutku. Posao: Prijeti mali zastoj. Istina, bez va{e krivice, ali i vi snosite posljedice. Kraj sedmice bit }e iznad prosjeka. Zdravlje: Izbjegavajte masnu i za~injenu hranu.

BIK

21.IV - 22.V

[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Potpuno }ete osvojiti partnera. Ako ste slobodni, imat }ete sjajan po~etak s jednom zanimljivom osobom. Posao: Ste}i }ete simpatije, pa }ete imati jo{ vi{e posla. Nemojte se ljutiti, jer to zna~i ve}u zaradu ili unapre|enje. Zdravlje: Premorenost rije{ite snom.

Ljubav: Susrest }ete osobu koja }e vam ubudu}e puno zna~iti. Ako ste u vezi, o~ekuju vas prekrasni trenuci, puni nje`nosti. Posao: Dobro }e vam krenuti, tako da bi odustajanje zna~ilo gubitak. Po~etak sedmice je naro~ito povoljan. Zdravlje: Zaista nemate razloga za zabrinutost.

BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Neodoljivi ste nekolicini osoba. Ipak, ako ste u vezi, osjetit }ete prave ~ari ljubavi, puno strasti, nje`nosti i povjerenja. Posao: Va{e ideje }e se s lako}om ostvarivati. Ako vam ne{to i stane na put, ne brinite, planove }ete uspje{no zavr{iti. Zdravlje: Ne bi trebalo biti iznena|enja.

STRIJELAC 23.XI - 22.XII
Ljubav: Ne polazi vam za rukom da ponovo na|ete istu talasnu du`inu s partnerom. Vjerovatno bi trebalo da se vi{e potrudite. Posao: Nemojte gubiti glavu i sekirati se zbog prepreka. Poku{ajte probleme rje{avati uz puno ma{te i takta. Zdravlje: Tegobe zbog nervoze.

RAK

23.VI - 22.VII

JARAC

23.XII - 21.I

Ljubav: Povr{no poznanstvo pretvara se u prisan odnos. Budite odlu~ni, ne mo`ete pogrije{iti. Ako ste u vezi, osje}ate se voljeno. Posao: Pobolj{ali su se izgledi da u~inite va`ne korake. Treba da budete odlu~niji, ako `elite pokrenuti privatni biznis. Zdravlje: Morate se odmoriti.

Ljubav: Voljenoj osobi dat }ete samo onoliko koliko mislite da je neophodno. Istovremeno, tra`ite da vas puno ne zapitkuje. Posao: Mirni ste i stalo`eni. Ne dopu{tate da vam izmakne dobra zarada. Sitnije probleme lako }ete rje{avati. Zdravlje: Nemate dovoljno energije za sve.

LAV

23.VII - 22.VIII

VODOLIJA

22.I - 19.II

Ljubav: Tragate, istra`ujete, tra`ite sre}u. Ako ste ve} u vezi, u`ivat }ete u pa`nji partnera. U ljubavi ste nenadma{ni. Posao: Pred vama je dobra sedmica. Ako ne{to prodajete ili kupujete, ne odstupajte od cijene. Zdravlje: Tro{ite energiju, ne strahujte...

Ljubav: Dru`enja, veselo dru{tvo, dodatno podgrijavaju dobro raspolo`enje. Va{e `elje mogle bi postati stvarnost. Posao: Stvari ne stoje ba{ tako dobro kao na privatnom planu. Najuputnije je da se primirite i izbjegnete {tetu. Zdravlje: Namirite potrebu za vitaminima.

DJEVICA

23.VIII - 22.IX

RIBE

20.II - 20.III

Ljubav: Budite mudriji, poku{ajte razgovorom, a ne {utnjom i distanciranjem od partnera rije{iti problem. Malo snizite kriterije. Posao: Obaveza je previ{e. Bez pretjeranih ambicija plasirajte ideje. Ako ide, dobro je, ako ne, vrijeme ~ini svoje. Zdravlje: Osje}ate veliki umor.

Ljubav: Do}i }e do rasprava, a onda }e se sve smiriti. Pogotovo ako s voljenom osobom odete, naprimjer, na romanti~ni vikend. Posao: Ne o~ekujte da }e sve i}i onako kako ste zamislili. Obradovat }e vas ve}i nov~ani dobitak. Zdravlje: Tro{ite previ{e energije.

AZRAVeliki Bosanci

Bosanstvo iznad svega
Njegova uloga u o~uvanju cjelovitosti na{e dr`ave je nemjerljiva, a prava valorizacija uslijedit }e tek nakon izvjesne vremenske distance. U svakom ~ovjeku je vidio bar gram dobra, gledao je u njemu vjernika. Vjerovao je Aliji Izetbegovi}u, ali i da su franjevci u Bosni svoji na svome
Pi{e: D`emal D@AKMI] Foto: Fuad FO^O i arhiva Avaza
80/azra 2011.

I

mao je plodan `ivot `ivljen za Bosnu i Hercegovinu i Bosnu Srebrenu, za svoju crkvenost, katoli~anstvo, franjeva{tvo, za svoje bosanstvo, hrvatstvo, nadasve - ljudstvo. Sve su to zna~ajke koje su fra Petra Aran|elovi}a, ratnog provincijala Bosne Srebrene i jednog od najve}ih Bosanaca u njenoj povijesti, identi-

fra Petar AN\ELOVI]

ficirale, a on ih je s ponosom isticao. Njegovo bosanstvo izgovarano je i no{eno s puno stila, ali i blagosti. Uspravan i gord ulivao je povjerenje, izgledao je kao svjetionik zajedni{tva i uva`avanja. Ro|en je u Bo}u kod Br~kog decembra 1937. godine, gdje mu i danas `ivi rodbina. Rano je ostao bez oca pa je `ivio sa stricem fra Ar-

kan|elom. Prema njegovom pripovijedanju, siroma{no se `ivjelo. Dje~ije nejake ruke nanosale su se vode, a izvor je bio daleko od ku}e. Bo}e je pripadalo @upi Zovik, koja je imala blizu 2500 vjernika. Jo{ kao da prkosi vremenu, uz novosagra|enu crkvu pred sami rat, stoji i stara, koja }e biti pretvorena u muzej. Odatle fra Petar, jednostavno tako smo ga zvali, dolazi u Vi-

soko, gdje zavr{ava gimnaziju, novicijat zavr{ava u Kraljevoj Sutjesci, Filozofsko-teolo{ki fakultet u Sarajevu i Fuldi, te Studij publicistike u Münchenu. Bio je kapelan u Esenu (Njema~ka), `upnik u Zenici i gvardijan u samostanu Svetog Ante u Sarajevu, a biran je u definitora provincije i provincijala Bosne Srebrene.

Bo{nja{tvo i Kraljica

U Zoviku je danas gvardijan fra Petar Matanovi}, dugogodi{nji prijatelj i saradnik imenjaka An|elovi}a. Za vrijeme rata bio je gvardijan u Tuzli. Do~ekao nas je u `upnoj ku}i dok su ma-

Sudjelovanje u vlasti je ~udna stvar. ^ovjeka zabole u{i slu{aju}i kako narod vlada preko svojih izabranih zastupnika, ali meni se ~ini da kod nas to jo{ nije za`ivjelo. Onoga trenutka kada narod bude zaista participirao u vlasti posredstvom zastupnika i fratri }e na isti na~in biti u nju uklju~eni

jstori napolju ure|ivali objekte. S rado{}u je prihvatio da govori o svom prijatelju, misionaru dobra. - Proveo sam s njim mnogo vremena. Bio sam direktor „Svjetla rije~i“ u Sarajevu od 2003. do 2005. godine. ^esto smo {etali Bemba{om do Darive i razgovarali o Bosni. Franjevci su poveznica bosanske dr`avnosti od 13. stolje}a do danas. Dosta smo i mi i Bosna preturili preko

glave, ali nas ima i bit }e nas. Razgovarali smo o toj poveznici, o bo{nja{tvu, koje nije vra}eno izvorima i fra Juki}u, previ{e je islamizirano. Trebalo ga je graditi, a religije ostaviti kao religijske zajednice. ^esto smo o tome razgovarali za dugih {etnji, jer nama je, a njemu posebno, Bosna uvijek bila na prvom mjestu. Prilikom svakog razgovora o Bosni o~i su mu dobijale poseban sjaj.

»

» Bio je misionar dobra azra 2011./81

Previ{e je, recimo, tako „hrvatizirana“ » kraljica Katarina. Onaistobosanska kraljica! Zato je druge konfesije nemaju taj potrebni do`ivljaj Kraljeve Sutjeske ili Bobovca, a to je srce Bosne i svi bi to trebali do`ivljavati na jednak na~in svojim. Otkrit }u vam i jednu nepoznanicu: fra Petar nije bio omiljen kod nekih fratara u Hrvatskoj, smatrali su ga izdajnikom?! Nisu bili informirani, odnosno bili su krivo informirani, jednostrano. Jedne prilike govorili su ru`no o njemu, a ja sam to slu{ao. Pustio sam ih da se umore od svojih gluposti, pa se uklju~io. Ostali su bez daha kada sam im objasnio o kakvoj ljudskoj veli~ini tako ru`no govore. Izvinjavali su se, jer im je re~eno da je izdajnik! U povodu 800. godi{njice Franjeva~kog reda i godi{njice smrti fra Petra An|elovi}a, izdava~ka ku}a „Rabic“ uobli~ila je sabrana djela ovog uglednika. Naslovi „Mi ostajemo“ i „Vjerni Bogu, vjerni Bosni“, najilustrativnije govore o fra Petru. Ogromna su isku{enja bila po~etkom agresije na BiH, a politi~ki Zagreb je vr{io pritisak da se nadbiskupija i franjevci isele iz Sarajeva. Svakodnevne razgovore vodili su provincijal fra Petar An|elovi} i nabdiskup, a da-

» S prijateljem BiH Stjepanom Mesi}em

» Gvardijan @upe Zovik
kod Br~kog fra Petar Matanovi} bio mu je veliki prijatelj

nas kardinal, Vinko Pulji}. Odluka je, uprkos svim isku{enjima, bila jednoglasna - ostajemo! Ostali su u svojoj zemlji, mada se nikada nisu odricali Hrvatske kao rezervne domovine. Niko dobronamjeran nije im to mogao uzeti za zlo, a BiH vi{e sigurno ne bi bila ista da su oti{li! Franjevci su uvijek polagali na obrazovanje. Fra Petar je, tako|er, govorio da moraju biti duhovnici i u~itelji, lije~nici, pravnici, predstavnici i za{titnici, savjetnici u svakodnevnim poslovima... Zamjerana im je i svojevrsna anacionalnost, {to, naravno, nije istina, ali ih to nije `estilo. U jednom od brojnih intervjua fra Petar ka`e: - Ta predbacivanja o anacionalnosti nama ne stvaraju glavobolju. Svjesni smo uloge i mjesta koje smo imali, a koje i danas imamo u hrvatskom narodu. I danas ve}ina ljudi misli kao {to je mislio veliki Antun Gustav Mato{ kada je opisivao franjevce: „Narodni ti pastiri ne bijahu mirnja~ine i licemjerni bogomoljci odbijeni od svoga plemena, ve} junaci i narodnjaci... Junaci, pjesnici, u~enjaci, rodoljubi“. Mi znamo, mo`da i umi{ljamo da znamo, {ta nam je ~initi i tu misao }u jo{ jednom ponoviti: „Bog, vira i zakon i oni svit na prvo misto, a zatim odmah (naj~e{}e i skupa) na drugo misto nek uvik bude jezik i narodnost.“

Bosanska crkva
Inkorporiranost Bosne Srebrene i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u Crkvu u Hrvata, fra Petar je obja{njavao na sljede}i na~in: - Crkva u BiH, a s tim i franjevci katolici u njoj, ~ine u crkvenom smislu samostalnu crkvenu pokrajinu. Ta je samostalnost Bosanske crkve od po~etka, i njezine crkvene granice ~esto su i dr`avne granice. Mo`da u tom i le`i najja~i argument za samostalnost BiH kao dr`ave. No, ta samostalnost nije katolike u BiH prije~ila da se stolje}ima, a posebno danas, osje}aju integralnim dijelom hrvatskog naroda. Zagreb je za sve nas, tu izri~ito uklju~ujem bosanske franjevce, kulturnonacionalni centar Hrvata. Nama Hrvatima u Bosni nimalo ne smeta prigovor da u Hrvatskoj imamo rezervnu domovinu, iako `elimo ostati u BiH, jer ona je i na{a, u njoj se osje}amo svoji na svome. Te{ko nam je razumjeti kada se drugi ljute
82/azra 2011.

Ostanak
^ovjek koji franjeva{tvo i bosanstvo tuma~i sli~no fra Petru An|elovi}u, svakako je fra Mirko Majdan~i}, jedan od fra Petrovih bliskih saradnika i ~ovjek koji zna njegovu borbu za franjevce i BiH. - Velika je sre}a da je fra Petar bio provincijal u to nesretno doba. Vjerujem da bi se jo{ fratara dobro sna{lo u toj ulozi, a mnogi su se tada pitali kako i kuda. Zvao je i Tu|man i pitao - kako, ali svjesni smo da je taj poziv zna~io - tako! Fra Petar mu je kazao stav fratara u Bosni. O toj temi ~esto je razgovarao i s kardinalom Mirkom Pulji}em. Bio je jasan - ostanak! Tek danas smo svjesni va`nosti tako hrabre odluke, jer franjevci su opstali i u Republici Srpskoj i u Hercegovini, Kosovu... Ugovorio je sastanak Izetbegovi}a i Pape. ^esto su me politi~ari pitali za{to je fra Petar insistirao da BiH bude cjelovita, a odgovarao sam pitanjem: „A za{to ste vi godinama radili protiv toga?“ Nastojao je izboriti se za takvo stanje u zajednici sebe ostvari na najbolji na~in, upozoravaju}i da zajednica ne smije biti grobnica pojedinca!

» Pero Sudar i
Mirko Majdan~i}

zbog na{ih simpatija za Hrvatsku ili zbog toga jer tra`imo na~ina da pripadnicima svoga naroda pomognemo u ovim te{kim prilikama. Iako se skoro svakodnevno dru`io s politi~arima, a s nekim bio i prijatelj, razmi{ljanja o sudjelovanju vjerskih slu`benika u vlasti obja{njavao je ovako:

Vjerni~ka dimenzija
- Sudjelovanje u vlasti je ~udna stvar. ^ovjeka zabole u{i slu{aju}i kako narod vlada preko svojih izabranih zastupnika, ali meni se ~ini da kod nas to jo{ nije za`ivjelo. Onoga trenutka kada narod bude zaista participirao u vlasti posredstvom zastupnika i fratri }e na isti na~in biti u nju uklju~eni. Dakle, fratri u vlasti mogu participirati isklju~ivo kao bira~i, a kandidiranje za pojedine funkcije ili neposredno sudjelovanje u vlasti u obliku obna{anja bilo kakvih dr`avnih funkcija nije po`eljno, a nije im ni dopu{teno. Vjerni~ka dimenzija bila mu je jaka. ^ovjek vjernik u drugom ~ovjeku tra`i ne{to pozitivno, tra`i vjernika. Znao je, recimo, da ga Alija Izetbegovi} vjernik ne}e prevariti, mada su mu mnogi tako govorili. Iza njega su ostala pisana sabrana djela. Ona druga fra Petrova djela, djela njegova ~ovje{tva i franjeva{tva, kako re~e @eljko Ivankovi}, mnogo su vrednija. I njegovu odanost Bosni! O tome, slute}i svoj odlazak, rekao je: - Bilo je u BiH razumnih ljudi koji su uvi|ali da se sukobima i ratom ni{ta ne rje{ava. Trebalo ih je okupiti, trebalo je s njima po~eti kontraofanzivu mira. U tome sam se jako anga`irao, „tro{io se na brojne susrete sa svima onima koji su mogli pomo}i u smirivanju situacije. Pritom nisam pitao za vjeru, naciju ili polo`aj, bilo mi je svejedno, da li se radilo o Svetom Ocu, kardinalu, reisu, generalu. Svugdje sam kucao, razgovarao, molio. Nadam se da ti napori nisu bili posve uzaludni, {to sam zaklju~io iz ~injenice da su mi sva vrata bila otvorena i da su mnogi uglednici znali navratiti u sjedi{te Provincije u Sarajevu.
azra 2011./83

» Sahranjen u Dubravama kod Br~kog

AZRAArte

Haris PA[OVI]

Muka mi je od ulizivanja Evropskoj uniji
Reditelj ~ija je predstava „Evropa danas“ izazvala buru odu{evljenja u Slovenskom pozori{tu, gdje je premijerno izvedena samo za „Azru“ govori o stanju dru{tva danas, za{to se na po~etku rata iz Subotice vratio u Sarajevo, {ta je za njega uspjeh, te koliko ga je ko{tala istina
Razgovarala: Alma RED@EPAGI] Foto: Fuad FO^O i privatni album
84/azra 2011.

H

aris Pa{ovi}, direktor „East West Centra“ nije samo odli~an reditelj, reditelj koji }e Hamleta smjestiti na turski dvor, a pri~u o ljubav izme|u Romea i Julije postaviti na platou ispred zgrade Parlamenta BiH. On je ~ovjek koji se ne libi kazati svoje mi{ljenje javno, organizirati proteste za pomo} osu|enim umjetnicima u Iranu. ^ovjek kojem je vratiti se iz inozemstva, jer je u njegovoj domovini po~eo rat, pitanje ~asti i dostojanstva. Pedagog koji je na Akademiji predavao filmsku re`iju oskarovcu Danisu Tanovi}u i dobitnici „Zlatnog medvjeda“ Jasmili @bani}. Nakon {to su njegovi u~enici osvojili najve}a priznanja iz re`ije, o njegovim brojnim nagradama suvi{no je i govoriti. Sve {to uradi ostavlja sna`an dojam na publiku. Nedavno je premijernom izvedbom Krle`inog teksta pokazao kakvo je stanje u Evropi, te javno progovorio o tome trebaju li Bosanci i Hercegovci zaista u}i u Evropsku uniju.

Bilo je mnogo ljudi koji su mi ote`avali rad, ponekad su mi oduzimali posao, krivo su me optu`ivali, lagali su protiv mene, vrije|ali me. Nisam nikada dobio stan kad su stan dobijali svi, jo{ prije rata. Nisam pjevao himne nijednoj vlasti. Ali, bilo bi mnogo te`e da pognem glavu i prelazim preko nepravdi i gluposti koje se oko mene de{avaju

Javno i otvoreno govorite ono {to mislite i osje}ate. Koliko je to te{ko danas? Je li Vas to ko{talo u `ivotu? Jeste li zbog toga imali neke neugodne situacije? - Jesam, imao sam neugodne situacije, nije lako. Bilo je mnogo ljudi koji su mi ote`avali rad, ponekad su mi oduzimali posao, krivo su me optu`ivali, lagali su protiv mene, vrije|ali me. Nisam nikada dobio stan kad su stan dobijali svi, jo{ prije rata. Nisam pjevao himne nijednoj vlasti. Ali, bilo bi mnogo te`e da pognem glavu i prelazim preko nepravdi i gluposti koje se oko mene de{avaju. Imao sam roditelje koji su me nau~ili da `ivim po{teno od svog rada i da budem slobodan ~ovjek. Kroz svoje istupe u javnosti reagirate na de{avanja u dru{tvu, djelujete i globalno, poku{avate pomo}i ugro`enim umjetnicima u svijetu. No,~ini mi se da je ljudi poput Vas malo? Pla{i li Vas to? - Mo`da ima vi{e nego {to se ~ini. Hvala Vam {to spominjete anga`man mojih kolega i moj za osloba|anje iranskih reditelja D`afara Panahija i Muhdameda Rasulova. Bosna i Hercegovina je prijateljska zemlja Iranu. Predsjedni{tvo BiH ima du`nost da se zalo`i kod iranskog predsjednika Ahmedined`ada da se ova dvojica nepravedno i brutalno osu|enih umjetnika oslobode. ^lanovi na{eg Predsjedni{tva znaju {ta zna~i nevin robijati zbog slobode govora. Neosporna je snaga umjetnosti u historiji, smatrate li da bi bh.umjetnici mogli u~initi vi{e na izgradnji boljeg i humanijeg dru{tva? - U BiH ima izvrsnih umjetnika. Me|utim, mnogi nemaju {ansu da rade. Direktori teatara, producenti, galeristi u na{oj zemlji su uglavnom iz pro{log stolje}a, a mladi se boje odgovornosi i rizika. Rje{enje je u tome da se umjetnici pobune. Na koji na~in birate djela koja }ete raditi. [ta je to {to u vama pobudi interesiranje da jedno djelo postavite u pozori{te? - Stvarnost u kojoj `ivimo je najva`niji putokaz do djela. Kako izgleda Va{ radni dan u vrijeme kada pripr emate jednu predstavu? Ko su ljudi u koje imate po vjerenja? - Ve} 12 godina radim sa svojom vrhunskom saradnicom Sanelom Br~i}, vi{e od pet godina sa svojim fantasti~nim izvr{nim producentom Ismarom Had`iabdi}em. S nama je od pro{le godine na{a brilijantna asistentkinja produkcije Lejla Abazovi}, a od ove godine nam se pridru`io i izuzetni mladi reditelj Bruno Lovri}. S nama je jo{ i gospo|a Selveta D`indo, na{a besprijekorna doma}ica.To je na{ tim. ^esto s nama radi i reditelj Nermin Hamzagi}, scenski tehni~ar Emin Bahtanovi} i garderobijerka Dina Bahtanovi}. Jako u`ivamo u radu, imamo mnogo saradnika u zemlji i {irom svijeta, imamo male pla}e, ali volimo da ka`emo da je na{ rad luksuzan, jer u`ivamo u radu i u`ivamo jedni u drugima. Mnogo se volimo i radimo uvijek prekovremeno i ni{ta nam nije te{ko. „East West Centar“ danas je uspje{na teatarska ku}a, kao {to je to i SFF, kojeg ste jo{ tokom rata po krenuli upravo Vi. [ta j,e prema va{em mi{ljenju, klju~no za uspjeh? - Klju~no je kako sebi definirate uspjeh. Poznajem mnogo uspje{nih ljudi, me|u njima su doma}ice, vodoinstaleri, moleri, prodava~ice na pijaci... Oni nemaju puno para, nisu poznati u javnosti, ali su divni ljudi i odli~ni profesionalci. S druge strane, na{i politi~ari imaju puno para, non-stop su na televiziji i najneuspje{niji su ljudi za koje sam ikada ~uo. Ne znaju napraviti zemlju u kojoj }e ljudi `ivjeti sretno.
azra 2011./85

Vratili ste se iz Slovenije, gdje je premijerno izvedena Va{a predstava „Evropa danas“. Dobili ste odli~ne ocjene, „Financial Times“ dao je sjajne kritike. Kako Vi s ove distance gledate na sve to? Jeste li zadovoljni kako je predstava izvedena? Kakve utiske nosite? - Iskustvo iz Maribora s predstavom „Evropa danas“ je izuzetno dobro. Svi smo osje}ali da nastaje ne{to posebno! Miki Manojlovi}, Edward Clug, Laibach - sve su to veliki evropski umjetnici, i bilo je, zapravo, lako raditi s njima. Krle`in tekst nas je sve jako inspirirao, jer tako su{tinski govori o dana{njoj Evropi! Ipak, prijem publike je bio takav da smo svi bili {okirani burnim odu{evljenjem. Nekako mi se u~inilo da je Slovencima dozlogrdila Evropa i da su jedva ~ekali da neko to i ka`e javno. Planirate li sada napraviti mali predah, ili predstava ide dalje? - Mi u „East Westu“ imamo ljetni odmor, koji traje teorijski tri sedmice, ali uglavnom ga ne iskoristimo. Ne bismo ni `eljeli „konfor“ kao zaposleni u bud`etskim teatrima, da primamo pla}e i sjednimo besposleni. Mi nemamo vremena da ne radimo. Kako, prema Va{em mi{ljenju, Evropa izgleda danas? - Evo ba{ sam jutros ~itao u britanskom „Guardianu“ da je velika anketa me|u Evropljanima pokazala da je ogromna ve}ina (vi{e od 80 posto), veoma zabrinuta za blisku budu}nost i da gotovo nimalo ne vjeruju svojim politi~arima. Veoma bogata i mo}na manjina u Evropi vlada ljudima, medijima, prirodnim i nacionalnim bogatstvima i potkopava temeljne ideje na kojima je izgra|ena moderna Evropa, a to su ideje Francuske bur`oaske revolucije i prosvjetiteljstva. U intervjuima koje ste dali ovda{njim medijima kritizirate odnos EU prema BiH. Jesu li Va{e tvrdnje da bi gra|ani BiH trebalo da razmisle o ulasku u EU nai{le na reakcije? - Niko mi nije rekao da sam u krivu. Mnogo ljudi je reklo da je dobro da je to kona~no izre~eno u Bosni i Hercegovini. Mislim da se ljudima ve} smu~ilo to na{e stalno ulizivanje Evropskoj uniji i preklinjanje na koljenima da nas prime u ~lanstvo. Kakav je Va{ stav o tome, treba li da gra|ani BiH u|u u Evropu? - Mi jesmo u Evropi. To {to je Evropska unija kidnapovala geografski pojam Evrope, ne zna~i da mi moramo progutati tu udicu. EU je ekonomska unija i nema nikakve veze s evropskom geografijom, kulturom, historijom. Raspravu o tome da li `elimo u}i u ~lanstvo Evropske unije ili u neki drugi politi~ki savez, naprimjer, s Amerikom, Rusijom, Kinom, Katarom ili biti neutralni kao [vaj-

carska, tek treba da otvorimo u ovoj zemlji. Za{to bi se podrazumijevalo da mi `elimo u}i u Evropsku uniju? Da li je Italijanima dobro u EU? - Nije. Da li je Grcima dobro? - Nije. Da li je [pancima dobro? - Nije. [to bi to nama bilo dobro u EU? Poznati ste po radikalnim pomacima u pristupu poslu kojim se bavite.“Hamleta“ ste smjestili na turski dvor, „Fausta“ u budu}nost, Romea i Juliju ispred zgrade Parlamenta BiH. „Evropa danas“ je ne{to potpuno novo,druga~ije i nevi|eno u svijetu. Kako biste definirali svoj stil rada? - Ako mene iznenadi na~in na koji vidim neku temu, onda }e vjerovatno iznenaditi i moju publiku. To iznena|enje uvijek dolazi iz istine. Potrebno je pre}i duga~ak put do stvarnog razumijevanja neke pojave, teme, sistema. Ve} je taj put kreativan proces. Mislim da je tako u svakom poslu. Posljednju predratnu predstavu radili ste u Beogradskom dramskom pozori{tu1991. godine, u no}i kad su tenkovi krenuli prema Ljubljani, a nakon toga ste oti{li u Suboticu gdje vas je zatekao po~etak rata. Vratili ste se u ratno Sarajevo. Jeste li ikada po`alili zbog te odluke? - U istoj situaciji, opet bih se vratio u Sarajevo. To je pitanje slobode i dostojanstva ~ovjeka.

» Stvarnost u
kojoj `ivimo je najva`niji putokaz do djela

AZRAArte
» Mladi slikari
stvarali su tokom cijelog dana

Slikarski maraton „Save Japan 2011“

Facta Art Centar, u saradnji s Centrom kulturnih aktivnosti „Charlama“, u subotu je organizirao slikarski maraton „Save Japan 2011.“ u prostorijama Privrednog grada Skenderija. Mladi slikari, uz podr{ku afirmiranih umjetnika, cijeli dan slikali su akrilnim bojama na velikom platnu, a nakon toga organizirana je aukcija. Sredstva od prodaje umjetni~kog djela bit }e upla}ena u humanitarni fond za pomo} nastradalim u Japanu.

» Jusuf Had`ifejzovi} kao podr{ka mladim umjetnicima

Deveti festival „Mostarska liska“ u aprilu
Odlukom Upravnog odbora Narodnog pozori{ta Mostar Deveti festival komedija „Mostarska liska“ bit }e odr`an u gradu na Neretvi od 20. do 27. aprila. Direktor Narodnog pozori{ta [erif Alji} se nada da }e Grad Mostar ispuniti svoje obaveze pokrovitelja. Mostarska publika pogledat }e ~ak tri predstave Sulejmana Kupusovi}a: „Hamlet u selu Mrdu{a Donja“, „Gospo|a ministarka“ i „Kidaj od svoje `ene“, komad „Koko{ka“ - Admira Glamo~aka, „Balon“ - Mislava Bre~i}a, „Me|uigre od 0 do 24 „ - Zijaha Sokolovi}a i „Atlantida-prona|ena zemlja“ - Erola Kadi}a.

» Balerine Na|a Pu{ilo i Jovana Milosavljevi} na sceni -

„Ples za jedan glas“
U okviru tre}eg dijela Festivala „Sarajevska zima“, naziva „Diogen tra`i ~ovjeka“, pro{le subote na sceni Franjeva~kog me|unarodnog studentskog centra u Sarajevu premijerno je izveden vokalno-plesni recital „Ples za jedan glas“ u re`iji Miralema Zub~evi}a. Rije~ je o umjetni~kom prvjencu Udru`enja umjetnika „Bellarte“ iz Sarajeva, a sam recital je pri~a o ljudskim i mu{ko-`enskim odnosima zasnovanim na univerzalnim vrijednostima ljubavi i prijateljstva. U izvedbi su u~estvovali umjetnici iz BiH, Hrvatske i Srbije.
86/azra 2011.

» Scena iz predstave „Hamlet u selu Mrdu{a Donja“

Predstava „Plava ru`a“ odu{evila Tuzlake
U Narodnom pozori{tu Tuzla pro{le sedmice odigrana je predstava „Plava ru`a“, prema tekstu Mirka Cvetanovi}a, a u izvedbi glumaca producentske ku}e „Impresario“ iz Beograda. Rije~ o vi{estruko nagra|ivanom komadu, koji govori o poreme}enim porodi~nim odnosima zbog nepre`aljene ljubavi, neostvarenih ambicija i la`i. Gluma~ku ekipu tuzlanska publika ispratila je aplauzom.

» Knjiga „Zdrav ili ne Moja odluka!?“ prvi je projekt fondacije I.B. Juki} [ejla Fond

Pru`ite toplu ruku podr{ke

U Sarajevu je nedavno predstavljen prvi fond za film, umjetnost i humanizam u BiH, „I.B. Juki} [ejla Fond“. Promovirana je i knjiga „Zdrav ili ne Moja odluka!?“, autora Ibrahima Juki}a, kao prvi od planiranih projekata Fondacije, ~iji je cilj, kako je kazao i sam autor, „probuditi osmijeh u Va{em srcu i `elju da pru`ite toplu ruku podr{ke, i kad se ~ini da nema nikog da je prihvati’. Specijalni gost promocije bila je Ida Schock, ruska iscjeliteljka, koja je posjetiteljima prakti~no prezentirala iskustva opisana u knjizi ste~ena kroz decenije prakse.

azra 2011./87

AZRAParty Zone

Sarajevo

» Ugodan ambijent
cluba „Coloseum“

» Odli~an {timug
lidera „Cubisma“

Ritmovi uz koje i du{a ple{e Proteklog vikenda Sarajlije su imale veliki izbor mjesta na kojima su se mogli odli~no zabaviti. Dok je u „Domu mladih“ SMS slavio deset godina svog postojanja, u „Coloseumu“ je „Cubismo“ svirao energi~nu plesnu muziku utemeljenu na afro-kuba-

/Selma Muli}/Muhidin @ivojevi}/

nskim ritmovima, ali u svom prepoznatljivom stilu. Osim salse i latino jazza, „Cubismo“ je svirao i hip-hop, funk i rock. ^lanovi koji dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Kube i Ekvadora, na publiku su prenijeli pozitivne vibracije, koje }e dobro do}i za po~etak radne sedmice.

Sarajevo

» Pozitivnu energiju Samir
je prenio i na publiku

O~i u o~i sa sarajevskom publikom Svoje najve}e hitove i
obilje pozitivne energije Samir Mujagi} SMS je 19. martovske ve~eri podijelio sa sarajevskom publikom. Koncertom simboli~nog naziva „Za 10“ u Domu mladih obilje`io je deset godina karijere koju su, izme|u ostalih, obilje`ile pjesme: „Do bola“, „O~i u o~i“, „Idi“, „Dobrodo{la tugo“, „Kako mi nedostaje{„, „Dva svijeta“... Publika ih je otpjevala uglas sa Samirom, a odli~no su prihvatili i njegove goste - Mayu Sar i Envera Lugavi}a Kiceta. Nastup je zavr{en nakon dva sata svirke, a mnogo razloga za zadovoljan osmijeh imali su i zvjezda ve~eri i vi{e od 2000 njegovih fanova.
88/azra 2011.

/Elvedina D`akmi}/Muhidin @ivojevi}/

» Mirza Hajri} je
na koncert do{ao sa sinom

» Emir Cocali} i Damir [ehanovi}: Dru`enje uz dobru svirku

Pariz

Kylie kao seksi Grkinja Najatraktivnija pjeva~ica dana{njice, Kylie Minogue, odr`ala je spektakularan koncert u Parizu. Na scenu je iza{la poput prave gr~ke boginje ljepote Aphrodite, kako je i naziv njenog posljednjeg albuma. „Aphrodite“ je ujedno jedanaesti album australske pjeva~ice, a prvi studijski nakon tri godine.

/Selma Muli}/Famepictures/

azra 2011./89

AZRAOff the records

Jasmina PALAVRA

Brzo se zaljubljujem
U muziku zaljubljena od malih nogu, a DJ-ingom se po~ela baviti po zavr{etku Srednje muzi~ke {kole i sada je me|u najpoznatijim `enskim DJ-ima u zemlji
Razgovarala: Selma MULI]
Odakle u svijetu tehno i hous muzike? - Od trenutka kada sam u{la u sobu starijeg brata i prvi put ~ula zvuke elektronske muzike, nastavila sam da je slu{am, ali i stvaram. Kako ste, kao `ena DJ, uspjeli prona}i mjesto na na{oj muzi~koj sceni? - Biti `enski DJ je prednost, pogotovo ako pu{ta dobru muziku, a uz to jo{ i dobro izgleda. Nije bilo te{ko, s obzirom na to da sam jedna od prvih DJ-ica na prostorima BiH, a mnogi su odmah prepoznali moj talent. Koji je najzanimljiviji detalj s brojnih nastupa? - Kada se na jednom iznenada pojavila moja mama i dala mi podr{ku. Ritam koji Vas opu{ta? - Chill house i lounge. Izdvojite najbolji nastup. - Bilo je mnogo dobrih, ali bih izdvojila Fashion TV party i proslavu Nove godine u Zagrebu. Jeste li zaljubljeni? - Da. Zaljubljive sam prirode, {to nekad smatram manom. Postoji li jo{ `ena na na{im prostorima koje se bave ovom vrstom posla? - Postoji, iako nas u BiH nema mnogo. [ta je za Vas DJ-ing - posao ili ljubav? i - Prije svega, ljubav, pa onda posao. Prilaze li Vam mu{karci za vrijeme nastupa? - Da, iako imam mnogo fanova i me|u `enama... Na mojim nastupima ve}inom prevladava mu{ki dio publike... Jesu li Vam ambicije u vezi s muzikom? - Zavr{iti studije, pokrenuti vlastiti posao, ali i biti uspje{an DJ i van granica BiH. U ~emu vidite svoju prednost u odnosu na ostale DJ-e? e - Imam znanje ste~eno u muzi~koj {koli, a samim tim druga~ije shvatam muziku, te je poku{avam na {to bolji na~in prezentirati.
90/azra 2011.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->