You are on page 1of 62

URUSAN PERKHIDMATAN

Õ  
 


AHSAN AHMAD
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
JABATAN PENDAFTAR
TAFSIRAN CUTI

› bermakna sebarang tempoh seseorang


pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan
peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus
perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja.´
Contoh µdibenarkan¶ meninggalkan tugas:

Dibenarkan melalui kebenaran secara bertulis/e-Cuti

Diberi kebenaran secara lisan dan kemudiannya mendapat


kelulusan bertulis/e-Cuti

Meninggalkan tugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih


dahulu tetapi terdapat sebab yang munasabah yang boleh
diterima dan seterusnya dengan serta merta melaporkan
kepada ketua jabatan. Jika alasan diterima, guna
kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang
permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e-Cuti
TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI

Tidak hadir bertugas tanpa cuti, tanpa kebenaran ketua


jabatan (KJ) terlebih dahulu / tanpa sebab-sebab yang
munasabah boleh menyebabkan tindakan tatatertib.

Jika tidak hadir bertugas selama 7 hari berturut-turut & tidak


dapat dikesan, KJ hendaklah menghantar surat secara Pos
Berdaftar Akuan Terima kepada pegawai di alamat terakhir
diketahui.
PEMBERIAN CUTI

O OO 
 O O
 O OO O O
 O O  

Cuti tidak diberi secara automatik. Cuti perlu diluluskan oleh KJ/
Kuasa Tertentu . (mengikut mana yang berkenaan).
Ia juga boleh diberi apabila seseorang pegawai itu berkelayakan di
bawah peraturan jenis-
jenis-jenis cuti yang berkaitan.
PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN

³ bermakna perkhidmatan diambil kira bagi mengira


kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri
dari masa-masa bertugas, cuti rehat & cuti sakit , tetapi
tidak termasuk :

ã Cuti separuh gaji


ã Cuti tanpa gaji
ã Cuti haji
ã Cuti sakit tibi, kusta & barah
contoh: (tempoh perkhidmatan)

Tempoh perkhidmatan yang melayakkan


cuti rehat dalam satu tahun
365 hari

Tempoh perkhidmatan yang melayakkan ditolak


40 hari kerana cuti haji
40 hari

Tempoh perkhidmatan yang melayakkan cuti 325 hari


rehat dalam tahun bercuti haji

Kelayakan cuti rehat setahun 25 hari

Jika tempoh yang melayakkan 365 hari 22 hari


ia layak cuti rehat sebanyak:
DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

 

Ö à 
O 
Ö à O
OO O OO
à O
OO O OOO

O OOOO OO

O OOO
O
Ö à O OOO OO OO
 O
O
DIBERI ATAS SEBAB KESIHATAN

m 


O O
 
O 
OO
O
DIBERI BAGI TUJUAN TERTENTU

JENIS CUTI
ë ë

  ë ë

Õ 
D. KEMUDAHAN CUTI HENDAKLAH DIBERI MENGIKUT KELAYAKAN
KEPADAPEGAWAI YANG LAYAK.

2. KELULUSAN CUTI HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BRP. CUTI REHAT DAN CUTI
SAKIT BIASA DIREKODKAN DALAM LEMBARAN CUTI BRP SAHAJA.

3. BAGI JENIS-JENIS CUTI YANG LAIN, SEPERTI CUTI HAJI, CUTI BERSALIN, DLL
DIREKODKAN DALAM KEDUA-DUA LEMBARAN PERKHIDMATAN DAN LEMBARAN
CUTI BRP.

4. KELULUSAN CUTI TANPA REKOD PERLU DIREKODKAN DALAM LEMBARAN


PERKHIDMATAN BRP SAHAJA BAGI MENENTUKAN KELAYAKAN CUTI TANPA REKOD
SETERUSNYA.
Kesilapan mengurus pentadbiran cuti boleh
memberi kesan kepada pengurusan sumber
manusia:

a. Cuti rehat terlebih diberi

b. Terlebih bayar emolumen c. Tersilap pemberian


selepas habis cuti rehat pergerakan gaji tahun
biasanya; (PGT) / tidak diberi PGT

d. Pengumpulan GCR tidak


teratur.
CUTI REHAT

TAFSIRAN

³ cuti bergaji penuh yang diberi kerana


perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu
tahun, dari Januari hingga Disember´
DASAR CUTI REHAT

- Tujuan Kecekapan dan kepentingan pegawai


- Seberapa yang boleh, Ketua Jabatan hendaklah
menyediakan giliran cuti rehat

BILA BOLEH DIAMBIL:


³ cuti rehat bagi sesuatu tahun boleh diambil bila-
bila-bila masa
sahaja dalam tahun itu. Kuasa meluluskan ± Ketua Jabatan.
KELAYAKAN CUTI REHAT
KELAYAKAN CUTI REHAT BAGI PEGAWAI KONTRAK:

  _   

 |iberi mengikut kelayakan pegawai tetap yang


berkhidmat kurang 10 tahun.

  Bagi pesara, layak diberi kelayakan Cuti Rehat mengikut kelayakan


sebelum bersara.

Baki cuti yang tidak diambil akan luput apabila kontrak mereka tamat
TAMBAHAN 5 HARI

Pegawai yang telah berkhidmat lebih D0 tahun layak diberikan


tambahan cuti rehat 5 hari.
Kecuali pegawai Gred 3D dan ke atas yang dilantik PADA atau
SELEPAS D/9/2005 tidak lagi layak diberi tambahan cuti rehat 5
hari (dari 30 kepada 35 hari setahun) apabila genap D0 tahun
berkhidmat.( PP 20 / 2005 )

* Peraturan ini tidak terpakai kepada pegawai yang sedang


berkhidmat sebelum D/9/2005 yang akan terus menikmati
tambahan 5 hari cuti rehat)
m S 
BRC R 

OO 
O O O 
O OOO
OOO O O OO
 
OO 
O O 
OO

O OOOO OO O O
 OOO O
 O O O O
Jika jatuh sakit ketika sedang bercuti rehat DI LUAR
MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Jatuh sakit pada tarikh sepatutnya balik ke Malaysia;


Sakitnya berlanjutan hingga tarikh sepatutnya balik ke Malaysia;
Dimasukkan ke hospital;
Permohonan cuti sakit disokong dengan sijil sakit dari doktor kerajaan di luar
negeri di mana ia bercuti rehat dan dalam sijil dinyatakan jenis sakit, tarikh
mula masuk hospital dan tarikh dijangka keluar hospital, dan
Mengambil peluang untuk balik ke Malaysia seelok-elok sahaja ia sihat. Ia
diangggap tidak sihat untuk membuat perjalanan jauh dalam tempoh 7 hari
dari tarikh keluar hospital.
? 

 

Mulai 3D/D2/2004 (dibawah


PP8/2004) ± bayaran premium
Mengemukakan insurans ditanggung oleh KJ.
permohonan e-
e-cuti Premium yang diambil memberi
SPKLLN Seseorang pegawai yang ke perlindungan kesihatan selama 3D
hari bermula dari tarikh pegawai
luar Negara atas urusan
berlepas ke luar negara. Ia
sendiri dekehendaki meliputi: perbelanjaan perubatan,
mengambil premium hospital & rawatan.
perlindungan insurans Terhad sekali dalam setiap tahun
kesihatan atas tanggungan kalendar sahaja.
sendiri
PENGUMPULAN GCR

Baki cuti rehat juga tidak boleh


dikumpulkan untuk GCR (skim gantian
cuti rehat) secara automatik melainkan
jika KJ berpuas hati terdapat kepentingan
perkhidmatan yang menyebabkan baki
cuti rehat itu tidak dapat diambil atas
kepentingan perkhidmatan
Jika TIDAK mengumpul GCR
O!" O 
O 
#à 
 OOO O OO
 
O OO $ O
OOO 
O 
O

O O O %O O
 O OOO
  O OO
 O
 O

OOOO$&
O O
O

 O O'&
Oà O

O O O%O
 
O 
OOO OOO (O O
O
OOOO 
O OO)&

O*'&+$&,)&
O-
Jika mengumpul GCR

m 
    
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
m
   
  !  
 "
  #  

 
MENGHABISKAN CUTI SEBELUM
BERSARA
Semua baki cuti rehat perlu dihabiskan sebelum
bersara
Baki cuti rehat yang tidak dihabiskan selepas
bersara dikira pupus
Baki cuti rehat selepas bersara tidak boleh
dibawa ke tahun berikutnya sekira jika
kakitangan yang bersara disambung
perkjidmatan secara kontrak
CUTI TANPA GAJI (CTG)

Sebab persendirian yang mustahak


30 hari bagi tiap-tiap genap tahun
perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari.
Telah mengambil semua Cuti Rehat yang ia
berkelayakan
Telah genap 6 bulan perkhidmatan
Dicatatkan dalam kenyataan perkhidmatan
Tidak di ambil kira untuk tujuan pencen
Tidak boleh digunakan untuk tujuan notis letak
jawatan
 CUTI TAMPA GAJI MENGIKUT PASANGAN

Cuti tanpa gaji bagi pegawai yang mengikuti pasangan bertugas /


berkursus di dalam / di luar negeri.

Kelayakan pemohon
Dengan syarat pasangan mereka :
i) Telah dilantik berkhidmat oleh pihak berkuasa melantik / diluluskan
bertukar / berkursus oleh Ketua Jabatannya.
ii) Terdiri daripada pegawai kerajaan, perbadanan awam atau syarikat
swasta atau jika bukan pegawai mana-mana agensi tersebut,
hendaklah telah dianugerahkan bantuan kewangan oleh kerajaan.
iii) Memerlukan µkepentingan bersama pasangan¶
yang melibatkan perkhidmatan dan kepentingan
jawatan tertentu.
 

    


  
   
   
  

  

Õ    


CUTI TAMPA GAJI KERANA BERSALIN

ã CUTI UNTUK PENJAGAAN ANAK


ã CUTI YANG LAYAK DIAMBIL SEBANYAK 90
HARI DAN BERMULA PADA HARI KE 6D
SELEPAS BERSALIN
ã KAKITANGAN YANG MELAHIRKAN ANAK
YANG KEEANAM DAN SETERUSNYA
ã CUTI YANG LAYAK DIAMBIL SEBANYAK 60
HARI TERMASUK BAKI CUTI REHAT
C S SB B PRB 

m m 

cuti Sakit
cuti sakit lanjutan
cuti tanpa gaji (selepas tamat cuti sakit lanjutan)
cuti kerantina
cuti bersalin
cuti kecederaan
cuti tibi
cuti kusta
cuti barah
lain-lain cuti sakit yang panjang
CUTI SAKIT

TAFSIRAN ³ bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-


sebab-sebab
perubatan dan dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai
perubatan Kerajaan atau lain-
lain-lain doktor yang diterima, dan diberi bagi sakit
atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh ´

SIJIL SAKIT
TAFSIRAN ³ bermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh doktor serta
tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia
memberi jumlah cuti sakit tidak melebihi D5 hari dalam sesuatu tahun
kalendar´
PEGAWAI PERUBATAN

TAFSIRAN: ³ bermakna seseorang doktor perubatan atau doktor pergigian


berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia dan bagi maksud Perintah-
Perintah-
Perintah Am 6 & 32 termasuk seorang doktor perubatan atau doktor pergigian yang
berkhidmat dengan sebarang hospital universiti atau Angkatan Tentera Malaysia´

PANEL DOKTOR
TAFSIRAN: ³ bermakna seseorang doktor prevet yang diluluskan oleh Kerajaan
untuk menjadi ahli Panel Doktor bagi tujuan mengeluarkan sijil sakit yang tidak
perlu ditandantang timbal oleh seseorang pegawai perubatan sebelum boleh
diterima oleh KJ´
CUTI SAKIT

Ketua jabatan boleh meluluskan cuti sakit kepada pegawai yang jatuh
sakit dan diperakui oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat untuk
menjalankan tugas jawatannya. (SYARAT: cuti sakit itu dihabiskan di
hospital atau di rumah pegawai melainkan jika ditetapkan selainnya
oleh pegawai perubatan.

HAK KUASA MELULUS:


Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit sehingga 90 hari pada satu-
satu masa atau 90 hari dalam setahun. Selebihnya hendaklah
diluluskan oleh Kuasa Tertentu selama tidak melebihi 90 hari
Mulai 27 Apil 2006 CS boleh di klinik swasta/hospital swasta

Pesakit luar CS tidak melebihi D5 hari setahun

Pesakit dalam CS tidak melebihi D80 hari setahun

Cuti sakit 90 hari pertama dliluluskan oleh KJ dan 90


hari seterusnya diluluskan oleh Ketua Setia usaha
 
O OO
O  O 
 O
 OOO
O
 
 OO OOO O O

OO
O  O 
OO OO
OO O

 
O O OO OO OO

O 
O 
 O O
OOOOO 
O OO O
O O O

p p
   
 
p
   
 

   
  
  
    
    
!p  
"
  
CUTI PEMULIHAN

Seorang pegawai yang telah sihat untuk menjalankan


tugas, tetapi pada pandangan Lembaga Perubatan
lebih manafaat untuk dia berehat untuk satu jangka
waktu tertentu
Kuasa tertentu boleh meluluskan apa-apa cuti separuh
gaji yang ia berkelayakan di abawah Perintah Am D3
atau cuti tampa gaji dibawah Perintah Am D4 dgn
peruntukan Perintah Am 22(b) dipanjangkan kepadanya
·Cuti ini adalah cuti bergaji penuh selama tempoh seperti
berikut:

mS C MPO


à ! /$O
à O $'O
à %OO
$'O
-  O
OO
 O O O O 
 O 
O O OO O O OO 

O O OO
 O OO
. OO
(O O
CUTI SEPARUH GAJI KERANA TIBI,
KUSTA ATAU BARAH

Pesakit perlu mengambil cuti rehat yang layak


setelah habis cuti tersebut.
Jika belum pulih, boleh diberi cuti separuh gaji
oleh Kuasa Tertentu ± tidak melebihi D2 bulan
apabila diperaku oleh Lembaga Perubatan.
Layak diberi PGT secara isyarat ± 3 kali jika CSG
melebihi D80 hari dalam D tahun kalendar.
O O OO O
O OO OO O O O
O OOOOOOO OO*OO O O 
OO O O - OO 0 OO OOO O
O
OO OO OO O 
 O
OO 
OO OOcuti
cuti kerantina bergaji penuh.

p OO O


OO
 
OOO
O O

X ? 
  


  


 
 

X   
 

 
 
 


 

 


 
 

%
 O O)&
O O 

 O 
! OOO O

1 OO O 


 OO


O2O OO 
 O O
OO O O

.OO 
cuti tanpa gaji O O OO
OO
O3&
O

à 
 OO
 O O O O O
* O
O)/ O O
 OO O-
BERSALIN SELEPAS 5 KALI CUTI
BERSALIN
ã Layak bercuti selama sehingga 60 hari dari tarikh bersalin.

gaji.
ã Jenis cuti yang layak diberi ialah cuti rehat dan cuti tanpa gaji.

TIADA KELAYAKAN CUTI SAKIT


ã Pegawai yang bersalin TIDAK LAYAK diberi cuti sakit dalam tempoh
60 hari dari tarikh cuti bersalin.

gaji.
ã Jenis cuti yang layak diberi ialah cuti rehat dan cuti tanpa gaji.
ã Surat perakuan Doktor diperlukan
 O
O O O OO OO
 O O$$$&&2

%
 O O)&
O


O2O OO

 O O OO O O

.OO 
cuti tanpa gaji O
O
O)
O)&
O
CUTI ISTERI BERSALIN

Pegawai lelaki- diberi CTR kerana isteri bersalin


selama 7 hari (mulai D/D/2003)
Boleh diberi sebanyak 5 kali dalam tempoh
perkhidmatan.
Salinan perakuan bersalin perlu dikemukan
kepada ketua jabatan.
a. Cuti Haji
b. Cuti kerana Berkursus
c. Cuti Tanpa Rekod
³ Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti haji bergaji penuh kepada
pegawai ±pegawai beragama Islam untuk menunaikan fardhu Haji di
Mekah bagi satu jangkamasa yang diperlukan untuk menunaikan
amalan tersebut tetapi tidak melebihi 40 hari. (Masa yang diambil lebih
dari 40 hari akan menggunakan baki cuti rehat atau memohon cuti
tanpa gaji ´
Pegawai tetap È O
 O
O OO O O O
Pegawai sementara È O

 O OO
 O OO O) O

Pegawai kontrak È OO  O

OO
OOO OO OO
O OOO

 O 2 O
OO OO
O OO O OO

·
CUTI KERANA BERKURSUS
@ CUTI BELAJAR

CUTI BELAJAR ± boleh diberi untuk mengikuti apa jua jenis


latihan atau pengajian yang diakui diperingkat diploma, ijazah
asas, ijazah lanjutan atau kursus lanjutan.

Tertakluk kepada permohonan dan kelulusan, pegawai dibayar


gaji penuh, separuh gaji, tanpa gaji, atau diberi elaun yang
bersamaan dengan separuh gaji.
Kesan kepada penghitungan faedah pencen adalah seperti berikut:

 Õ!
m 
 _m
Õ 


  

  

   
 
  

   

!   


  
Kesan kepada pegerakan gaji mulai D.DD.2002adalah seperti berikut:

 Õ!
m 
 _m
Õ  m

   


 
  

   


    
   

     


  
SELEPAS TAMAT CUTI BELAJAR

Ketua jabatan, atas permohonan


pegawai, boleh meluluskan cuti tidak
berekod tidak melebihi 7 hari kepada
pegawai selepas menamatkan kursus
latihan atau pengajian yang
tempohnya melebihi D2 bulan Cuti
sabatikal D4 hari cuti
mS--mS CR:
mS
Ö à O O
Ö à O 
O OOOO
Ö à 
O O 
O0
 O
O O
O 
O0 O O
Ö à OO
Ö à 
O O 
OOO OO O
Ö à  O OO
Ö à 
O OO O O
O
Ö à O O
OO OO O
OO0O
Ö à O
O O O
Ö à O
Ö à O O OO
OO O
Ö  4 O O
 O (
Ö à O O O O
 O (.5
V%O O O OO O
 OOO O O
O O 0 
 O OO OOOO OOO

OO0OOO
O6

à 
 
O O O
O O
 O O O
O O OOO 
 O
 OO O O O
 O O 

 O
 O O O OOO O O

OO 
 O OO OO OO  
)O O O
OO  
CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA
Kang dibenarkan:
´ "OO OO

´ OOOO! O.O OO


´ OOOO! O1 OO OO
´ OOOO(
´ ( O
OO" O
´ O O O O OO OOO* ."-

 Syarat: dikehendaki menghadiri latihan/khemah kerja tahunan.


 uasa Melulus etua mabatan
 empoh: <30 hari setahun + 2 hari perjalanan pergi dan balik.

· à 
  


 

 
 

 CUTI Y 

  
 
Pertubuhan/Persatuan yang dibenarkan:
D. Kadet Laut
2. Pasukan Kadet Persekutuan
3. Pasukan Latihan Udara Persekutuan
4. Pertubuhan Pengakap
5. Pertubuhan Pandu Puteri
6. Briged Budak Lelaki
7. Briged Budak Perempuan
8. Ambulan St. John
9. PBSM
D0. PEMADAM
DD. Persatuan Perancang Keluarga
D2. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia
D3. Persatuan Membantu Orang-Orang Dalam Penyeliaan
D4. PUSPANITA
D5. PERKIM
D6. Persatuan Keluarga Polis
D7. Persatuan Pengguna
D8. Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri
D9. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan
Kuasa melulus:
melulus: Ketua Jabatan
Berapa lama:
lama: Tidak melebihi D4 hari
dan ditambah 2 hari lagi untuk
perjalanan pergi dan balik. Selebihnya
hendaklah ditolak dari cuti rehat. Jika
cuti rehat kehabisan, boleh diberi CTG.
Menghadiri Latihan Syarikat
Malaysia
Pegawai boleh diberi CTR untuk menghadiri kursus kerjasama di:

Maktab Kerjasama Mana-mana syarikat kerjasama

Tempoh: < 2 bulan


Syarat:
- menjadi ahli sebuah syarikat kerjasama
- telah membuat akuan bertulis akan memegang jawatan pada bila-bila masa
selama 2 tahun selepas hadiri kursus
- Seminar / Mesyuarat diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Malaysia
MEMASUKI PEPERIKSAAN

Cuti tanpa rekod 


 O O
VCuti
O OO O OOO
OO 
 OOO O
 O
O
 0 O OOO6

empoh: - !
O O O
O0 O

 OO7O O O OO
 OO
CUTI MENGHADIRI MESYUARAT KHAS
PERSATUAN IKHTISAS
³ OOO O*O O OO-

Oà! O O O OO
 OO O0 OO O
OOO OO O O  OO
O O O


V(O O
 OO
 O
 
OO

(("
MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM
OLAHRAGA/SUKAN
OO OOO
 (O OO O 0O OOOO
 O O OO OOO O O
 O O O O 
 O O
 ! 
 
O O O OOO 
  O O O
 O O O8&

O O


·m    
m  
   
 


CUTI TUGAS KHAS PERUBATAN

OO OOO

OOO O9O 


 OO7  O

 O O OOO9O

!OO OOO OO OO O O 


O OO
 O
OO0 O O *(O O
O OO OO
 
(("-

empoh: /'
O O
 O O O OOO
 
CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI
KELUARGA TERDEKAT

´ à! O O8


OOO
O O O O
´ "
OO O  O
 O 0 
 OO
 0O OO 
´ OO O
O O O 
 OO O O OOO O.
MENGIKUTI KURSUS INTENSIF DI BAWAH
PROGRAM PJJ
Syarat elayakan:
 O OOO O  O 
OO* OO:O

( O O0.O O-
 %  OOOO O 
OOOOO
 ! 
O7 O 
8&

O OO O

 O
 O 
O OOO
 O
OO 
O È Oà!#
CTR DI BAWAH PROGRAM PLKN

%
 
 O 
(.5
 OOO O OO 
(.5
! 

 OO O O+/
O OOO
 O/
O OOOO
OO
 OOO O