LAMPIRAN T1

BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN
PERINGATAN:
Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis “TIDAK BERKENAAN”,
tiada, tulis “TIADA”.
A.

1

NAMA __________________________________________________________________

2.

NO. KAD PENGENALAN :
________________________________
2.1.
( Baru )

________________________________
2.2.
(Lama)

3.

TARIKH/TEMPAT LAHIR

: _______________________________________

4.

JAWATAN/PEKERJAAN

: _______________________________________

5.

GAJI HAKIKI SEBULAN

: _______________________________________

6.

ALAMAT PEJABAT

: __________________ TEL : _______________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.

ALAMAT RUMAH :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.

JAWATAN/PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN)
GELARAN JAWATAN

9.

TEMPOH BEKERJA

JAWATAN YANG DIPEGANG DALAM PERTUBUHAN/LAIN-LAIN
BPSMKKR

1

10. ALAMAT PEJABAT SUAMI/ISTERI : ______________________________________ : ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tandatangan Tarikh : ……………………………………………. : ……………………………………………. B. JAWATAN/PEKERJAAN SUAMI/ISTERI : __________________________________ 3. BIL. REKOD AKADEMIK SIJIL/IJAZAH INSTITUT PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN 1. NAMA SUAMI/ISTERI ___________________________________________________________________ 2. BPSMKKR 2 .