W

Naslov originala:

üiJLlJlö*i9üi;tclött

Preveo: prof. SMAILOVIC, Fahrudin R e d a k t u riae c e n z i j a : r Prof.dr. lzet TERZId prof. Hfz.Dievad HRVAÖlÖ,

l u publll(.tcr1 llMlaLalogizacila biblioreka i.raclonal na i unlverzireLska Saral ev. Eosne i .lercegowine, ?.8 2i 2ts 254

IBN Qayyim, al -.räwziYYa (ntiga ,rpur,a za str.pltive i zahvalre / Ilrn riajjrm er lr:evsrjje ; lpreweo Fahrudin smajiov:t6l sarijevo : BookIine, 2005. - 411 sLr. ;2'1 cm
na arap. ,2.t. sLn- nasl. rz Lel<st druge brrleike jeziku. Bibliografrja i

IStsN 9958 9224 2 9 1 . I b n ä . : r jj l r L , e l D : e w z - t j j e al Jatu i_vya c c Er s s . r l l l I D L l 9 l 0 s 0 2

vidl

Ibn

Qey),1n,

lbn Kaüim el.DiovziiJe

" '__'" lrrv

l^\tr)ililffia \rr \J\_.4-.l nnnnflla * *uza strpljive i zahvalne

n/7

DD

/1

Sarajevo, 2005.

AuroR I KNJTGA

Imam Ibn Kajjim smatrase jednirnod najznaöajnijih imenau islamu polju !erijatskihnauka. na Napisaoje mnoge knjige koje sc bave islamskom tenTatikorn. Njegova djelaodisu dubokoumno!6u, sistematiöno!6u, skladomril'eöi lijepim srilom. i Poredtoga,djelaIbn Kajjima saöuvala svoj jasancilj, ör,rsr su put, iijep poredak,ushladena poglavlj:r, logiönarazmiiljanjaI razumljive konstrukcije bcz konfuzijeizraza. Na tim se djelimaIasnooslikava svjetlouleme selcfai nud rost prijaSnjih naudnika. je övrsrafilozofija iurnjerniöki ukus To forme i izraza. Ovaj je imam roden 69i. godine po HidZri, a na ahiret je preselio 751.god., u Damasku,u Siriji. Znanje je primio od uöe njaka pravnika i tog grada. Bio je dobar poznavalac nrezheba. Od je poznavaoislarnsko pravo, rako da je davao fetve. Druiio liöno se salejhom Tekijjuddinorn ibn Tejmijom i uöio od njega.UsavrSioseu raznimislanrskirn disciplinama. Jedanje od najboljihpoznavaoca te{sirau svonrvremenu!a naukao osnor,ama vjere (usulud-din)prakriönose njegovimdoprinosomupotpunila. Nije irnao premca poznavanju u naukeo hadisima, njil,ovim znaöenjina, tajnamai suptilnosti:rra. Znaiajan je njegov doprinos i u islamskom pravu (fikhu), metodologiji islamskogprava (usulu) i arapskom jeziku. je Poznavao nauku o moralu,izrekesufija,njihovesavjete i suptilnosri. svim ovima naukama je znaöajan U bio iurjecrjan. Bio je, Allah mu se smilovao,rihe naravi,visokih principa. Ibn Kesir,koji mu je bio drug, opisaoga je: "Lijepo je govorio i pona3ao Bio je prisan s ljudima.Nil<one nije zavidio iniri je se. koga zlostavljao. Nikoga nije izlagaoporuzi niti je koga mrzio. Bio sam mu od najbliiih i najdraZihljudi. Ne znam da je iko rTa ovom svijeruu naie vrijeme bio veii poboZnjahod njega.Namaz je klanjao veomadugo,zadriavajudi na rukuu i sudZudu se viie od ostaiih ljudi."

IBN KA.'JITVI EL.DZEVZIJJE

Ibn Kajjirn bio jc, daklc,öovjcl< ibadera, od noinih nrolitvi i krrjnje clugih nanrxza. Privhö;o gr je zikr iprcpuitrnje dovaLra. B i o j e u l j u b a v i , o k o r n o s c io r , i s n o s t s,k r u ! e n o s riip r e d r n o s t i p , i Allahu s ieljom da je neprestano Njegovoj blizini. u Nckoliho pura jc isljcdivar.r rneltretiran. i Posljednjije pur bio zatvorcnsa ScjhomTckijjuddirTom Tejmijon u kuli, odr.oibn jeno od njega.Pr,riren rek nxkon smrti njcgovog3ejha. je Tohon pcriodalioji jc tirdi plo\rcou ziltvoruzirnimiro uöenjer'n sc Iiur:rn:r, rlznri!ljrnjem iudubljiv;rnjenr srrisaorjer:r.Nr t:rj naöit Uzvi u i e n i A l l a h j e u n j e r r u u s : r d i o n i s a o z a s h v a 6 a n jd u h r i s t i l a s c Iiur'en,r. Zbog t(rsa se posvetiohritici raznih nauinih disciplin:r i Njegovirsu djcli punr roqr. poj,rinjrvrnjunjihovih nejasnoia. Obar.ioje hadZ,Allah rru se snrilov:ro, nekoliko putr. Od jc u Mehi. Mekelijc su bili svjcdoci njcgor.czaiudujuie sjeclao prir.rlenostiibaderuitar.afudok je borar.io tom graduu Od njcga jc nrnogo ljudi prcuzclo zraije u vr:ijemeiivot:r njcgovogiejhe. Svc do snrrti bio jc od korisLiljudina. Znaöajnisu i g;rIjudi velii;rLi cijenili. Ostrvio n:ur jc, Allah rru se srnilor.ao, veliiri nruöni opus. Od rih djel:rnavestaenrosljcdeaa: 1'lanul mutehkiurc !:"!Jrtiy,! an Rabbildenut,'n 2_Jl LL! J ;--<tL jrit Et turul<ul bulenijla fis .ü;Jt sijasetii-\er'iija,.!L:J: iJlrlj ;)-uJL.J ,ßJ j !;t ,ti"j Sifdul ,llil fi pel-katler oel-biknteti oet-ta /r/, 1l- n<- rr,u!l-i:s nestilil-hatl.ti ,tAt Keifitl-gitdi ntl huht i setlail-B;,di, Ln\ -\.\i\s-\ Ahkan ebliz zonne, ' j j, 1t<-'i.;:yr;rl ;..; Tufeutl nteecludi fi,thkamil mct:lud, ,-rr' -rb tlif.rltudt.i',,,d,.-* * j+JrL- i /.dt'l '4,1,1 | ,ta.At | ,,n,. ,', J i t ' , , t ,l : t j , ' t - : ! , r d . t l . . - i ? - - r ; ) - : t ' , 1 - , 1 ' ',1 t ' : , . J - . u r t r l . . ' tl!,l.t,tdtu ,.tl.Lt.. * . ' - * ! c 1 ' t " t , . l l t , . t . , , i t " t ,-";,3 ||.nl il '._, -=-r ,sajjibu tnineI helinit rdjjib, .)]\ Er |lub, J:tA\ E|-Fer',ttd, :t,* "'rtijrj )r.ilr dFi !j L5,Jt HitrajctuL hajarat'i ed2ttibetiljehudi ten' ! - l , - ö . - - : . i L l f e L a d t , lt t t , : t t ' . t k t t , i l . ' .-":'i
u L u n 1 t l - A u 14 n t e I L I 1 I D e l , l n ,

je Cinjerrica da su osnovniokviri u 1<oje stavljanro ni liönost koju ocjcnjujemo usrvari mnogobrojni i razgran:Lri. Kriritari se 6

KNJIGA UPUTA...

öestone slaiu oko svakog okvira, zavisno od njihove raöke glediira.Iako je rako,posrojemnogi okviri oko kojih su kritiöarisaglas ni i koje smarraju valjanimza sud o odredenojliönosti i za poredenjes njegovin savrcmenicima. okviri jesu rijeöi i milljenja Ovi veiikihuöenjaka ihistoriöarao liönostikoja je predmetistraZivanja i studije. Staonda kaZuvelikanii historiörriislanra imarnuIbn Kaj o jimu? "Pod Kadi Burhanuddin Zer'i ka'Le: nebeskimsvodom nerrla uöenijeg öovjeka njega." od Hafiz Ibn RedZebel-HanbelikaZe:"...nisam sreo uöenijeg od njega, niti öovjeka koji bolje poznajeznxöenja Kur ana,sunnera je on nepogreiir',a1ir.rnjegovoj i imanskanaöela. Ne kaZem da struciniko nije bolji od njega." Zehehj u MuhtesarukaZe:"Bio jc posve6enhadisu, njegovon-r tekstui prenosiocima. Zanirlao se fikhon, i bio veomavjeStu njegovomraSölar,jivanju. Odliöno je poznavao sintaksu izvorc." i i "Bavio Ibn Kesir veli: se hadisomi zanimaonaukon-r. LIsavr 3ioseu nekolikonauka,a naroöitou refsiru,hadisui izvorirna." Zerkelije kazao:"On je jedanod stupovaislarnskog prospe jedanod velikih nauönika." ritetai je U svemu,imam Ibn Kajjim posjedovao sve elementekoji gaöineistaknutimislamskimnauönikorn. Pored roga,on je u sebi jak sakupio imansko-nauöni osle6aj, jcdne srrane! iskrenosri s uz pravilnost, druge strane,3roga je uöinilo fenomenommedu iss lamskon, ulemom, a njegovu zaost.vstiru i djela prervorilo u is tinskobogatsrvo kojim se ponosiarapsha iislanska biblioreka.'

' Ed-Durerul lunina, )l4aa; Dhla el ajnefu,201 ulJetrL-a,,th, il!'dzetj B 25; mdtbudti,222t El Me,he.lz,l-ahntedi. El-Didaja un kihdja, 11234; Actab,l luga, 3/245; Suzoatrz zeheb,6/167t El-E'la1n,t /56; En-N"rlZunqz-zahird, ta/249;. ehrestl-nuellifin, 4, 235; Tdbekat -hanabila. f 23 el

IBN KAJJIM EL,DZEVZIJJE

Knjiga Snaga strpljivih principei osnovnapoNckc knjige na j:rsann:riin otl<r'ivaju leziira uöcnjrka koji su ih nrpis:rli.Te hnjige onda predstavljejrr osnovncizvore zr pisanje biogralijiist;rvovimatih uöcnje1<,r. o Nem:L sunrnjc da knjiga Saag,rsttpljieih i oprent zaht'rlttib hljuönuhnjigu krdr sc Zclc objasnitinaieh koj;r slijcdi predstrr.lja jcdirsrr.cni imrn Ibn KrjjiLr. Or.ranejboljc go1'orlo isLemsliinr zir.o!1.Onr, takodcr, obj.rinjrvr njeokvirin:r njegovogniruönog zr govo zanin:rr.rjc vjcru i koliko su njegovadLrlr ibi6e bili pLep l:rvljeni tine. On jc obr.rdiveo problemeu knjizi s r.elihon claleko vidnoiiu, nc vc2u6isc za neöijisr;rv, iirokogrudnoiirr i rretodo sa lo!kon preciznoiiu. iinjigc uhazujc üir r:lzlosc Imrm Jbn Kajjim u pr:edgovoru je n:rpis;ro linjigu, kao ina poglavlje je ovu l<oja obrrdizbog kojih "tsududi se im,rn dijeli n,r dva dijcla strpljenjei zrhvalnosr. o: ch ko s:rn sebesavjctuje Zcli spasisredu zi sebene snrijc i rldl on:rj zapost,rviri dva zneiajnapolaziita ine smije slirenlrtis:l tx Llvir or':r ispr:Lvnr put,r.Svoj put ke Allahu treba ograniöirin:r njih, haho bi se nr d;u, susrct:r Njinc uvrsriou jednu od najboljihgrupa.Telio s je ior':r hnjiga nrpisan,r bi se uli,rzalo vclikrL cla n:r potrctruir-rcophodnosr tih putevri na lo d;r sreaaovogr i budu6cgsvijcr:rziu.isi u od rjih. Ne raj je naöinon;r prerirsla zbirhu horisnih srveri,priruönik kojeg se trebi avrstodrZrti, koji ne rebx iz ruliu ispuicrti, urjchaze tuZnc,morjl ecilioji je zebrveni ohrepljujuii z;röitaocc, j;r z.r ncuspje!ne, poticaj za vrijedne.U njoj sc nogu r.röi lijcpc citif,lui rilsprrve iz tumaöcnjr Iirrr'rne, h:rdisiPoshniliir,s.r.\,.s., p - t r l r i z r " r r r r ' .r'z r ,< , p r . 1 ' . n ' , . l . r " . r r . r p l i . r . . r r , c . r , 'ir orrr...-. . . 'f ar öejnefikhshe r:rsplave porhrijcpljcnc gumcntinir. o ic ncdvojsvakion;rjho p:rZLjir.o iskonccntrisanoöita. Knjig:r beno spoz-n:Lti dijelovesLrpljivosti, naöinci r-rsrczrhveinosri. obradujesrsr:rvne je ne osobinez;rhvalnog bogatai.r isrrpljiI'oscbrn irkcentst:rvljen i sr,ijctporc log sifonlirirl,osobineclunj:r1uhrsrvaris kojin,;ror,,rj di Al1ah, Njcgov Poslanik ii:rsni prerhodnici,te lixlio se to Lr r r . r r . r . . r il,, i . r , j . ; ' . L l r 1 r . , ' r r r . , L r r . j . r ro c . r i r r ri . r r . o .. r r , p rz itr pribliZ:rva Al1:rhu, ira udaljrlr od Njega. !t;r e sn rri dunjaluh:r, i . i u s f c a u j ei r a u n e s r e ö u j ch .: .r oi n r n o g ed r u g es t r . a rk o j e s e r e l l < r IJ

KNIIGAUPUTA...

nogu na6iu drugim knjigama." . nja: PaZljivoöitanjeove knjige dovestöe nas do sijedeiih sazna-

1. ova je hnjiga,kao 3to kaie Ibn Kajjim, "l<orisna vlaclare za ikralleve, bogatei siromahe, sulije i pravnike.Ona iz stagnaza za cije potiöe na akciju, prijatelj je onorre ko put traZi ina dobro ukazuje onimakoji uspjehuteZe"; 2. knjigaje na logiöki naöinpostavljena, poredana sni!llena; i 3. krasije lahkoia izraza,sklad iljepota stila,tako da öiralac ne moZena6inejasnu konfuznu misaokoja nije sazrela auroru ili u prije nego lto je iskazana. rnoZese naü ni tzraz koji strli ili Ne rijeökoja je ru zalurala. Ibn Kajjina najboljeiemo opisetiako Stil gausporedimo draguljarom: detaljnoi paZljivouljepSava s on svoj radsvedok ne proizvede krasnuljeporicu, punu sjajaibljeitavila_ MuharnmedOsman el FIa!t

PREDGovoR

Samilosnog U ime Allaha,Svemilosnog, Hvala Allahu, Strpljivom, Hvale dosrojnom, Uzvilenorn, Velikom,Onome Koji svevidi, öujei zna, Svemo6nom Onome Öija je mor obuhvatilasvako stvorenje,Öija se volja ostvarujeu danu öuti stastvarnosti;ivihbi6a.Njegov 6e poziv na obeöanom novnicigrobova.Odredio je sudbinuljudi i njihov vijek. Predodredio je njihove postupke i djela. Nr njih je razdijelionafaku i imerak.Stvorioje smrr i Zivot da bi vidio ko 6e od njih najbolje postupati. On je, doista,rno6ani Onaj Koji praita. Silanje isvemo6an. Bilo kakvatelko6aNjemu je lahka.On je Gospodari PoNjega veliöasvelto je na magaö, divanli je Gospodari Pomagaö! i nebesima nx Zemlji. Njemu pripadavlasr i svakahvala; On je i svemo6an. vas je stvorio,pa nehi od vas ne vjerujuia DekivjeOn ruju. A AlJahvidi ono ito vi radite.Svojon,je mudro!6u stvorio je nebesaZenTllu. i Savr!eno oblikovaova! lik. Njemu se svevr:ria. On zna ono lto javno irajno öinite i 5to u njedrimasvojim krijeI svjedoöirrda nema boga osim Allaha,Jedinog,K,oji druga nema.On je uzvilen dx mu iStabude sliöno idoraslo. Cist je od sudrugai partnera. Svet je od negiranja svojstavaod bezvjernika, kao i od sunrnjistvorenih.NiSta Njenu nije sliönoi On svezna i vidi... I svjedoöim je MuhammedNlegov rob i poslanik;Njegoda vo najboljestvorenje; najöistije bi6e; povjerenikObjave;izaslanik izmeduNjega iNjegovih robova;biie koje Ga najboljepoznaje, koje Ga se najispravnije boji; on najbolje savjetujesvoj umtnet, na najvi!e zahvaljuje najviSe strpljenja Njegovom presudom, ima s öe poloZaj biti najbliZi Njenu i Njegovirnblagodatima. Njegov irnat 6e najvi!e ugleda najvi!i od ostalih ljudi. PosljednjiPoslar,ik kod Njega i uZivat öe nxjveöe pravo na lefaat. Poslao ga je da Lr DZerTnet poziva,da u vjerovanjedoziva,da Njegovom zadovoljstvuteZi,da dobro nareduje, zabranjuje. je dostrvio poruzlo On

IBI.IKAIJIMEL.DZEVZIJJE

izvrSio je Njego.ro narcdcnjc i rtpio recli he svogr Gospodar:r, h:ro nijedandrugi öovjck.Bio jc istrejanu Njcgolog zadovoljstv:r i srrpljivostii zahvaLnosti,time je dostigaoNjegovo zrclovoljstlo. strpljivog.Uzdig:ro Na ispitu strpljivosriizdriao je viScod sv:rkog svih z:rhv:rlnih. izna,:l sc u visinezal'rr':rlnosti I neka je hvrla Allehu, Njegovin nelckim:r isvim vjernicizxl,\'rlnos!i.Ispoclnjegove nr. Zilao je jedini on z:rsluiio z,xst.rvLr jc zrsreveAden, :r z:rtirnostili l.jerovjcsnici iposlanici. Zahv:rlorrr j5 jc otr.orioIinjieu, koju je objavioPoslar.riku kao i ono ito je do To nasdoilo od'fevrat,ri IndZil:r. 6c biti posljednjrdovirzirsluznikoje je uputio Poslanik. Svoj umnet nrzvirojc ka Njegovc n:rgrade ziistl postrli, zrlo !ro Mu se zahr':rLiuzahr.alninprijc neqoito su ju u srctnim ituininr trenucima, telhoöi i lahl<oöi. dc umnret T:rj u NrjbliZi fe toi zrst:rr-i kufu nagrrdci zasluga. biri pr-rikoji 6c u6i u isponinju Ge. Na n;rjvi5crr biti oni hoji n:rjvi!chr.aleGospod:rr:r Neka jc blagoi ie nivou biti oni koji su najsLrpljiviji najzehvalniji. vjerovjesniha slih \,jeri posl:rnika, Njegovih meLckr, slov Allal.re, drugc upoznili;r n:r njcga,kao ito jc or, jcdino All:rhaoboZ:rvao, , N n r \ . r o \ J l r . i F ^ z i u . ' o . r r r , .I. n , L . r , r n i r . n i i r. . . Nahon ovogak:rien: Uzliieni jc strpljivosruöinio plcmcnitinrltonjem lioji nc po Llrdonr susreje, ncoborivim borcem, ncpobjcdivolll vojsl(orrlr, i pobjedasu dr'.r ur\.rdomlioja sc ne moie sruiiti niti olirnjici.Ona izlaz za lirizom, l:rhdohzi s:rsrrpljir.o!6u, roden:rbtrre. Pobjecl:r vi!c Pom:rZe mnogol) od iovjeliu lioie nekon teiloöc. SLrpljivost kao rojnih opremljcnihljudi. Srpljivost je uspjcl.ru riielu glala. Islircni i Povjerljivije u Svojoj rnuchojI(njizi zasar:1nto\ilL) Lrvcsti Di,ennet,da ie biti s njinrr u d.r öe sLrpljivc bez obraöun:L jc: j:rkolrlpomoai ipfrvonr pobjedom.Re1<ao Svojon Lrpurom,

'?GttAt ^ti|it'-4+ t
sttpljit,ib" ... i brdite stryljio;, jer Allah je, zaista,na sLt'ani (El-Enfrr,46). Srrpljivisu ovorr öaiiu dostiglisvo dobro ovog ibudu6ce i blagodati. injonc su steklisvevidljivc sliriverre svijeta, 12

KNIIGA PUTA,., U

| . , r r . . , l , , , J : r r , L L r r i r r , , ! , r . r l , r i , , . r L , L L , L , ,. . , , : , , I L l , l ) : i l . r ; , f . . r \ r . - r , rri.,. L r i . i r L n f. r . L . l l .. r ' 1 . r . , , l r r L
-.*-*-__: -" J_i- -"" ,J '

''Iztntrltt i t l i l t s n t o . 1 l ir u l L o l r t l i . . r l i t o l i : ; t . r r l t t i - , i i r t t i : L t,!l).-it.rli \',rioi, ttt 1nt.i ptr ttptr.i-rli. itt ,r :trltlii. i Lili r r t l r l , r z r ' \ ' , r n , r : r r r t o, i o r . i . a l i r l . 5 r . , , . 1 . r . I i ( ) i , . i ,, .. j 1 , : r r . , I , l . L . . r 1 1 , . , , , r r . f 1 , , , t li rr . , l . r , , . , , . , r r . i ..L
I l-:,.iÜ ''...
L l l

-:-

;

-

--

i. , .

, i , ; l : t o L r p i r L .t t 1 t . J o i : t , t . l , o l i i : , r r r r 7 , 1 1 i r r . , l r \

I r . : r f L ; , , , . i L , ,rI, ,i , , ,r r . . , , \ ' .r : r L r ( j ! r , rr L . l i L.r1 ,. r . , , ' , : . r : .r . : , . 1 , , l i L ' , , , , L,,l1, L L r . i , : , i : L ,

,.1,

1-j ,-.;;
'

."r3rr'i n*J J_;; ! i_i, iy_,- _,1,

I .tl:t ilttlttt rrltjr'li i,)it) \tt) .nt)t sr tn{,) rttit!jt irltl(,:,1.,! l i . t t j i l , o . t l t t l a ' - : L . o- . t n i t L L , t t i n t a l ot . u t t l i r i . . \ l l , t l t . , . , t i : t , t . c t t r i ) 1 t ) , , ) t ')!) | ) i t t ) o ) t t r , r i l r , , \ L ,I j ] r r . : l l . t t t l

,rirL

i , ' , ! 1 j 1 , , , . r , , | , , i . L IL, , r . r . .

--.

,

"'-

-

------

;, htlik sLt llii. i i i^lilii:.i, . t , . 1 r , , . , . ' ,
l(jrllr lr ll.l 1ri

nt 3nntit,tnt hliirt

:,\ tl!.lr n111, \rt)t

EL-DZEVZIJJE IBN KAJJIM

\ij\:ät
"A tlllab ztolisnpljite" (ALuImrrn, 146).

tj

Ä6t"

jc 1<ojih slrk.r boljr o.l Lri Strpljivimasu obeö;rnc nrgucle o,:1 zavide: svegrolio iega ljudi jcdni drugim,r

J *r,

Jr Lj'r ; i' iju ;;

.JrJ4irS .,t. ä,r rrr,

;.-t

" ':' tjJ' * irLä, ,--.:r

"A ti obnduj izdriljice. one koji, kada ib halwa neaolja za .lcsi, sdlro kdiu:'Mi sntoAllahotti i tni teno se Njerlu ardti ti!'Njih ieka oprost od Gospodara njibova i ntilos4 oni st 155). ia Praron p tu!" (.F.1-Belor;r, tr:rlenjc rrroiiit,r u strpliipfcporuöuje On Svojim r ol)o\,im.r u vosti inlnrazu pfililiorrrncLlxiir imetku ili ljerskon osjci:rju:

i. i" :-'p

14+ :!],,

*

;.aartt p't1i-'.4 Ält i:t:.tti ;":,tUi *+t'.t::
''Poiitozita sabi stlPljenje t i ntolit"aoltl,.t to j(, zdistd, ttiko, posluhtiDld"(L1 Bcl.u:r,45). osiln 6e Dolazrli u DZennctispirsod Vrrc clost;ai samosLrpljili:

.;r;O';^ n+ir::- reei r#rr : "
"Njib san zd Ja dans nragradio .,no ito stl ttPjcli, oni su, doist.t,Postigli oito ito sn ieljeli" (El Muninutt, 111). .r r ' , u r l r r . ' A l l . r l , " r " r ' ' : rr ' l u r r r . c z . : t r t c t r ' r " . r " - r i : jctom i uLrrsin:r ne njem,.r nogu posti6isrmo strpljili ljcrnici: ) j l-h- --"re 3-' ,J :' *' -re ,S!: j,-i' 'r:r;,j'Ju.::

{i:i*ltvtu'.1,-!
'''Tcilso panta! gooorili su uicri,'oiloine koji xjeruje i t'ini , dobra tljcla bolje je Allahova nagr.tdd, d bit öe sditto srrPljitinta pnDcna"' (El-liasrs,S0). lju,-1e prcrlrr.r LrnrjUzvrairnje na zlo dot-rirr zlonamjerne b o l j Lp r i j r r e l j c : :

( N J I G AU P U T A , . .

.lt r:
''Doho

*l

\ " i,Ji

. *- I.

i-j;li-lJ!j;

.,itttt).-tI)|r!i

i tlo tistt i:ro! ,Llo loltrint t!/i,),!!i.l,! it ti r{r\nt,otin t I t ) l t ) 1 1 ( ( l ) t ) tl irt' ; s 1 )l ir t t a t t l j l o , t , t t i l L L . , r l . i .r . l . . \ , , , , ' \ , , , [ , ] n t o , 4 t 1 t 0 : . t i L,,ri, r , v r 7 , 1 7 r Jti tr) t t ) ! i r . r lt):ttt:l
il i.\\l fl. ir

L . , r ! . r i r . r ] i , r , , r t . . L , L , : . 11 1 . . ] p i > _..t *-l I

L l t , t : r i . , q t l , i . : , n tn t o n i l o j i i . i t \ t i t ! ; t a b t , t , t j , , t . l t t'ittt,i itoii iclur lnt3itn.t r:ri tr pttltrtttJjtr t ltoii 1tr/ttitirt r)tl)rit!at!i| |rt|I1ir,;rri. t l \,r.I l i!,t)]t,t : , , r ,. , ' : , \ , , , , , i, , ' i i r . . ir i , h L L , : , ,t,,,r.r,l , , , r , . , , , 1i,t . i i . . , , ii r , , j . i, r , . , r , , , r(. ) : L1 , , , i : r r r r rL r| , , r i , rr , -N i . . 1 , , r i 1 r . r , . L . r , r ,,tL lL,r.:r L . , ,t , , . . 1 n L . r , r L , i r L r .:rr l i , . r i i i r , , J , , . r . r L t .t r , . , L t r i r r . : r Lr,. \ l i r i N ,. . ' , , . , ' h , l i . , rro l i : ' 'L':' !' JL1 ':'J' i ilr' 'Tt) :1!, ir\tij)it, tlol,atrt,t ,r.,tl:r11 rttr.gl:o 1t;rrplji:. i t,tl\,r . l ' i r r ' r r , ' r r . r r t r . : f , ).rrf / . r \ r s , . r t . r t . : : :r l , r r r . l n , r i r \ i , ! ,1 - - :- . '.1nrm r:J_u _L--J ,__: ..___*.. 'rr i

'Latitl:.

:..:1r,* ,;:

s l , l ) 1 l i r .i a n i l : o i i l o l t r t t l i L l r i i t t L , . t l t t o p t o s ri ,1.i!)./i/,r i..y'il,i i l JrLJ. I i. I s L r p . i r r o ,rLo 1 , , . . 1 : r . r n r r r i . r i r , L.r( , . , , 1 , j r . t r : , i . r ,r j i r : : . r rr i. , rr
: : : \ ) r r . r] ] f . L f r . f l \ 1 :

r r-;lt . " :1 .1; 3 ;,
''.\tr'fliiit) l)0\1 l)iti l)t)l)to\iri i lr,t:t,tt; I i SLr r. l talLo ttl,t,,.tl.i

IBN KAJIIMEL.DZEVZIJJE

Naredio je Svon,cPoslanikuclabude strpljiv kod Njcgovog sud:r.Posl:rnil<ova srrpljivostjeste rrdi Njegovog Gospodara4-E

n e N a t r l n e ö i i e s v e c d a i b i r i' ' " t " " t t l * r u n

"A ti snpljiz.'o svoga, tebei xi Mi öekajpresuduGospodara (,Et-Tur, 48). dinrci ititiDto..."

ü - ' : i . f: i , i ' \ ,

-,3=.";t;d

x 5,$

"Supljiz.' budi! Ali, supljio tei biti sano uz Allaboo po noö, I ne tuguj zlx njina, i neka ti nije teiho zbog spletkarenja njihot'a. Allah je zaista na shlini on;b koji seAllaba boje i grijeba hLonci koji dobra djela öine" (Fin-Nahl, 127 12s).

r-< 3 JL; i+to J? ): .u ) 1J'j-cu3 '1et2: )r ..;: "j.# i;rr:tr6";,r3, t' ,.ir;

je To lulie kojoj se uvijek vraöa. je r':12 StrpljivosL vjernihov:r ir,Tar-r. Nema inrna onrj 1io ncma svoj n:r k:rriliakojonr odrZ:rve Ako rekav öovjek irra imalo imana u sebi, ond:r je to srrpljenja. robujc Allahu. Ako ga hrajnjeslabirnani taj öovjeks:rmonaizgled on prxti src6:r, je smire[, a rko zaprdne iu najmaniciskuienje, irr:r vrxö:r ncvjersrvLr, taho izgubi iovaj ionaj svijet,od öegir se pa srnro pfoPrli sPorxzum. su Nalbolji jc Zivot onaj 1<oji proZir.jelisretni zahv:rliujuöi zahvrlnosvojorrr Oni su se uzdigli re n:rjvi!estepene strpljivosri. iiLr. Odlcrjeli su nr krilina strpljivostiizahvalnostipravo u dZenersl(e vrtove. To je Allahov:rrnilost, koju On dajc home ho6e. Allah doistaobilno nagradujc. Budtröide se im:rn dijeli na dve dijela:na strpljenjei zahvriiZcli sp.lsi sreiu ze sebene nosr, lada onaj ko s:rmsebesavjetüje inc smijeskreDutis tr ov;l dva znlöajnapolazi5ta slr,rijc zapostaviti ograniöirina niih, kako puta.Svojput ka Allahu rreb:r dva ispravna jednu od najboljihgrupa. s bi sc na dan susrete Njim uvrstiou da Ova je knjiga napisana bi se ukazalona vcliku porrebu i tih neophoclnost puteva,na to da sreörovogaibuduieg svijetr ze u visi od njih. Na raj je naöin onx preraslir zbirku korisnih srvari, priruönik kojeg se trclr:rövrslo driati, koji nc treba iz ruku ispuiiokrepljuju6i za iitaoca, utjehx za ruznoga, tari, koji je zabavan

KNJIGA UPUTA...

motivacija neuspjeine, za poticaj za vrijedne.U njol.semogu naii t r t e p r : t s p r r vre t u m a i e n j a u r : r n r .h l d j , i p o , h n j k r . . . : . r . r . , e z K ciLi r a n r . p r e m1 2 v o n m .r z.r c k e n i h m u . j i m . r n p r i p r , t r r e r, 1 p r rulorimr i z n Ä c a l n t k h 5 k e a r p r : r ep o t k r i i r p l i e nre g u n r e n r i m t . le r r To ie ned_ v o l D e n\o o T n d U v . r ko n . r iL o p l Z i j i v oi , k o n c e n r r i s r n o p s i iir:. K n j i g r o b r r d u i e' . r . r a r n e i i e l o u e L r p l j r v o " trir . r i i n e d s . i vlte , z a h v J l n o \ U. ., o s e b a nc e n r r r r v l j e nt e n . l o r o b i n ez r h r a l n o X l r( bo_ g/tasar 5lrpttrvoB srro'nah.r. orobine dunjrlul,a i ,tvrri , koiinr.L ovq svijet poredi Allah, Njegov poslanik iöasni p.",hod"i;i,';; Kakose to u stvarnosri obisrinjule. knjizi su nablojanepozitiv U n er n e g a r v n cr v . r r d u n j a l u k .irr.a p r i b l i ; , r v A l l a h u , i r r . i a r ud,rliav.r o d N ' e g a . , { r L , s r e c r r iS L a . n e , r e i u j e .k . , oi m n o g e a i e , ., d r u g e, r r . r r . ko;esereiko mogu na6iu drugim knjigama. T o i e t " k o n , p o k o i e n ri e U z u i i e n i. r v o r i oS v o r e o b o v e j.c . r , od NteSovrh darova. Ova knjrgaie pogodrra kr:rjjeve rranr z.r lln i J e s n r kb o g ; r er s i r o m . r ( n er.. I i i e p r . r v n i k eO n r i z r t a g n a c i jp o _ e. , i . e x a e n r , a k c i j up r i j . r r e li je o n o m e k o p u r r r a Z ii n : d o b i o . uk,rz.uje onlm,r kotr u_splehu te)e. Uz to. on: ie .n rg" z.r rznemogle, pornoi 7r ProPäle. . p o z n a r r o l e , r i o n . k o i i j e i n r r j u .n : r c i U b T r g r. T o g u m o g ul r J e k o n r k o J r t s u , r r p l j i v d . rg . rr z m u z b o g n e z n a n l a r n i i ne_ p r u v d e . k om o l e N a j p l e m e n i r i i e g ;: i m o p r o . r i n e p r : r v J u ra d koju supremr sebL potJnili. S " . ' ' : i c - o v o , jk n j i z i i s p r r v n o . o r r o d A I i : l a . r J d n n v a l ev n t e d n o go d K o g : rr e l e d i n op o r r r o c r . r i r .S v : r L . ree ;ik ro g . . t gr tl o v o th n t r z p o r t € ö e d n . e n o gr L r r oIri o d i c i r . l n r .U , , v i S e n i r o Ajj,1h i r \ l e g o v o s t z n r k e m r t u n i i r : rj r i m e .O \ o i e s k r o r n n p r i l o ! r r i irulo_ ra,Kotl rtavl en pred rebe.Niegovarob.r sc izl.ric pr"d te ,"L.. Ci_ t a l a c| ' r a o n s l l . . r . r u r oo d g o v o r n o s N. i e g o v e r r i , l r | k r r r L e b n . r v r r u., r r k o \ v e r o n l i d e n : s l o b o d n o gp l e m e r r i r o g v i e k . r . , co l u r n rc c z b o l t o 8 . b r t rr . r d o \ r a n . s u p r o r n o m . i k o o d r o t s .n e n r a ! U n r kon,ri. I|."i,*i .am n.rzrao.!,ra8a:rrpltiah i opt<nn zahualui/-. AlLr , ".,T:,'.:l " i t e p n h v . r U _ k J\or n o N j e m u p o s v e i e n o j e l o .k o j e d l r t P r l D l r z r v\a c B o v o nz ä d o t o l j l t v ud a n i o m eu k o r i , r ir u r o r r . p i " . . . r . oovorJannaJboltr I pomagtra.

,.,lllll., i , u j O . r " . , " . 1 1 : ,d o v eN i e r n u e u p L r c urin o l b e . n n . i r ne *

l7

Z N A ö E N J ER t J E ö ts Ä a R i N J E N E IZVEDENICE

r . , r , i , : r t i . . i , , , / , L ,. r L , 1 . . i , , ' , '. '. . . t . , , , 1 , .. r , 1 . . r : ,, , ' t ,.. , . . : r , L r , , . . . r r r , , . , r , , 'r , , q . J . L r r , r L r . . r , . , 1 , r . . . r , , j . , i 1. , . l r , , , . , l . i f i r . r , , L , , . Lf.:,,.,rl ., . l i i , , , l i . i . r . t I. ..r, ,, . , : . . i , .. ,., I : , , , r : ' Lr| .,r'.nr ,,.:t

i r r r lr , : , r ! . , r . r . i r , . i j t ; r " i j | r , r ( , r l : r r , . i r i r | . I i

\': . ,..1

i,

\..'.r,,i

iiL.t. .Li,

rr,.

.1.\ ..,ri.r

,

.

. 1,

.

, .r..

L r i , , _. . . .,r r:rr

l

, . : , , L \ . , . 1 .1 , r . . , ( , : . L\ . . ,

!.:r.r,i

i,, ,,.1 . . .

r L , , , i i . i r i

. l I i r , . , . : . : r | . r , - , , , r : , , t t r , . l L r . : , r : l.l i . , , | , r.:t ,:,,. ' . r , r rr , , r , . r . L r : r . l i, :r i . , j . i \ t r i L , . , . ' , , r r . . . r\\..,. . : i \ . , J , ' r , , " . , r l. _ I L r ' r , ,: , , . j . j , . . , ; 1 , , , . , 1 I , 1 , . . l ) L i . ,. 1 t . . r , 1 , , ( j , . r I , r L r , , i i r r'lL l.r.:.,1,:1,.... , . ] , 1 . . . r . , I \ 1 . . . , , r. i , l

| . . f , f . .

, , r ) .i

-

. , , i , , , , . , . , . , l

IBN KAIIIM EL.DZEVZUJE

s r o j u i T L Y Ld o s n r | r i . L znriiri r: tlttLL;rckog,tidhL) st'7.1t.t)rilt) ito Orrj gl.rgol nro-i.e Lrckog,r sc isli,.rpi d.r Jrrrrr. Gliqoli : tbtrt i as{:ttezn:rc'c'n:LLjcr.rLi z r z r L l c L l u . U L o n rj c s m i s l uh . r c l i s : -;_::; ''lio j|jrl i -,:: li_.l,r i, .l;:il _i- r-j G j.' ,i

:c z,tkrtt r.r ;rrr'ro/r,ri'obL tnrt otltinttLtlto tnuh nt,tiu, lL,rth:rctrc .'\llah, ( )n t't Ittt rl':ttittr oil ttjtga gor orr o torrc, t:rliocl,:r I I.rLlis z,,rlilirj,rrrlu o
i!-!i ;:*: ;.-'

ttt,':lt

i,j

\j

''i\L to;t * )t,1ti.i,tti tttriotit zal:lttrt io;icL ltoii "itttjt na 1,ori r;r.ri1,rrrrr.' U lrrJisrL Ii,r;c Jr je Iloi.iji lLsl,rnik ,. zrl:rr,rnio se rL --.- ---i s lcrhonr r,r rlciem liorrson.urlLLp.r'tflilir Cil,rq,rl o r i l t r s r o n r u p r c z c r l i ri r r . 1z n . r l c n j c l i c , j c u s o r o l i r r r o \ i c r h r t i r l . . ghqc,l sr rirnrro'r Lr frfzrnru i,-ll o;-rrri,u;rrt.rr,rnjt..!.rl; jc nr sL.rr.rrclj,llr:r se leli rt.'i d.rjc Lrl sclr. olrilcT:1o stl.ltcljstlo. rl,r r i s N - - t l is n r r r L r , r jlLo r r j l l i g o l r - n r ö s i l i L r iu n r q u . l ' : r l i o e r . r i d r Asnre]lirie rl.rst nrziv.rlijc[ koli je hnjnje gorrL i oci r.rt.rrr. 1,r'o.,r lcLilic tcilioie ,rtlnosin.r r:rznrj.'1.'Lrckc riji:i olog L,LijLrrr,,rrö.r., zc'Lll1.r, ito jL:ir lsr.ri zrto .\,1.,;'r,r;r nrt ir',ri 1.loLln.r sc i-r;"..:.). rttnt ttl,l.,,tt. LtiliLL Z.r s.'str.rr'L,r rrrrh. SIol,o.lu.r 2crrrn,rzir'.r :c r t t ; t l t i t , , t t , : , i L r Lz i n r U , r ' f , i i r r . o L i ; r j O r . r j g h r L , li n , : r t n . , i t n j cs . L l i L L p l j .Ir prrji,s , r j c d i n j e nT..rr.L , , j r . r r p l j i r i . ' o l j r h p r i h L r p l jsr r m o p o L r z dc. u rs , r b i r rs c o d b c u n , r r l , r . ,. i Or'.rjsc izr.rzlic,risri zuhLrpljanjehmnc iLili.rurcni,r. l ' . 1 . , ; , i s c c. r i n , ri s L L r p l j . r n jC ) r rs c k o l i s t i h : r c h c t c l i r c i i : b i r i s L r p l j i l r , b , r t b v c z . t i s e n t i i r r r . ' p o b l i l u t i s c z . rt o ; n : r L r i i ni c i t o . s t c f i r r r i L o t i L r ,
, 'l i l i f h I i . \ l , L . r I , l t , r D I u J . . 1 r , r , , l , r r - ' s. r i , i , , , r i z iI L nl h J a r L, ' ( ) \ . r i l i l i o l i ( ' i l i L ,, , i r . , r r r . r | , r Joliii. !!iri ir_*i ; -., IIr,l,' l, L L L , ' . I i , L l i . r f l i r r r l , ; i/ i r . r i ' r i r . ' r i . l L , , , , , r i ^ r r r r r i \ : f t / r r \ h n r i l ! ' \ , i f , 1 / , , . i.

l(l

K N I I G AU P U T A . . . . f r L , r r u j r r i l r i i r L r | r i r r . i 1 ,r : r . r, : | . t . r r t . l ' . | L r i r p . L L ] i n , , r L , g

, q 1 . : q , , l r : 1 . r : : r, .. :, l/r, ;1 , , r r . ' , .;,r; :, , . . , 1 , r .. : , . r 1 r , . , , r , , , , , . . ..;, r \ . l - r L LL . t r r , L uL L r , l : t l t : r r , , \rl.r t l r i f L j !rLr. r.r . rr..L, ,, r L L r r . r , , t . l .i L . 1 , : r , , \ . \ L l . r l1 , . , 1 1! ,r, :, , . , . . i

tl

S u S T l N Ar R P L J r v o s T l s

f.

, L I . I . .I L I r , ,r , r r r i r r i i r \ . i r l L r i r ' ( , I . , ' r , , , . 'r1 , r . . i . r r . r 1. .: : . I I l ,i

\ - : . r , , , , i , r . r 'L ,l . . , i . L 'L r i ' r , ' , , r ' ,L f . r . | 1 , r . r 1 . , r..: , ,i r r,

-L.

r r ' . , l i r . r i , , I , r , ,r i t i r , r \ t , L i \ i r, . , r , , r (r rL, L ... :r. t , i L r l lr) . , r : r . , 1i L , r \ l L , . L r r : : r . , L . r , : , . r : ' l, , r . . r : : . - , , . , { r 1 , . . , . . r. - r , r . r , . 1 . / . . , r L , : r . r . 1 . . r , , : .i

: l . . , . . r , . , , ., , , 1 , , , . 1 , , . r , : ,
, l . .L r l

, . . , 1 l i , r . r , . . , , l r r L i , l , , , s L r . L r. .. r , i r,., . r . ' , , 1 ,
. l r . . \ 1 i i r r . : ri . L

l'"'l'r''':
:rr,.ilr, I . i r ' , , , , : . , , J r ,i . f r i . L r , . , l r r , . .lL',rl,, r,i/r,,irr.,.,r l , L,,,t.r.ri,,L L

l l , r l l ' : r . r : r ' , r ' S i . . r \ : . , , : r r t , , , , L l , r ,L , L r , r . r L ,

. \ : : r , 1 , :t: ) ' r , . l ) ' 1 . 1 , ,1r, . r , . , \: r 1 1 r ! : r ! | I,' ,' 1, ,: rrr, ,. : , : , ' ' r . rLr r r r , , L , . r r r , r l'rr L i . . r \ - . \ r , q , , i r : ' L i r ' . r r I i r r , ,. i \ r Ir

IBN KAIJIMEL-DZEVZIIJE

a !irokogrudnoSöu, ne rrlralodu treba predusrcteti znati da ned:röe ino!iu, srdTbomi Zalopojkama. "Stryljivosrje postojanosrnx odredba :r je I-Iavv;rs rekao: Kur'anaisunneta." "Strpljivostje neZaljenje..." RuvejnTkaZc: je od Srrpljivost traienje ponTo6i AIlaha. "Strpljivostje upravoono lto ta rijeö zn:röi." Ebu Ali kaZc: "Strpljivost jahalica jc koja ne izd,rje." Alj ibn Ebu Taiib vcli: "Strpljivostje nc praviti razliku Muhammedel DZcriri kaZer u izmedu blagodatiiiskuienjr, uz snrireno Ponasanje obje sitr.racije." Medutirn, ovo je nemoguie posti6i, Diti vjera ovakav stav oszahtijeva nas.Uzviieni je Allah ljudc stvorio da se drul<öije od je savladati od gubljenja je6ajuu razliöitimsituacijama. se Moguie situaciji.Qovjek sc hgodnade,a ne ponalarise jednakou sv:rkoj -;! Tako Poslanih u svonego u odricanju. nije osjcieu blagostanju joj poznatojdovi haZe:

.r L 'l '-r"L' ui ';;J6.,\.|y:A43iJ!
"Aho nisi srtlit na menc, n)e je druga labl<o. u blagostanjuse A

' ltu'cjn ibn Ahmedibn J c z i l i b r R u v c j n , p o z n t i s r f ; j a .J c d ü r o d i a j i s r i k D u i r i j i h ! e j h o v r B . s d i d r . U n r r o j c l l 0 / 9 + 1 . s o d . N c k i h i s t o r i d a r n r v o d el 0 l . g o d . s t k r o g o d i n u n j e e o v c m n ; . \ ; < J t :T a b e k ae s: l i j j a , 1 8 a t l : ' l a t t . 3 l 3 7 . ' K o n p l e t r n l , r d i s g h s i : ' G o s p o d r r u m o j , s a m oT c b i p o v j c , a v r n r v o j L s h b o s t , s r n e m o 6 ,r e p o i t o v a n j ci n e r i z u n i j e v r n j c l j ü d i p r c n , am c r i . o n r j m ; l o s t i v i j il \ ' I i k l o s n i . e !K o , n e m c o s t . v l j i r ? N e p r i j a t e l j u o j ; 6 e n r c p r c z i r a t ii l i b l i z n j e n k o j i i e ! m n o r n er r s p o l a g r r i ?A k o T i n i s i v d i t m m c n c ,n i i t a m i d r u g o n i j e v a z n o .A l i u Tn:m zaitiru pomoöu svjetlosti Tvogr licr, bheostrnju sc lagodnijc osle6arn. j e o b a s j a l o c b e s a Z e n l j u , n z r e n a l o t m n i c ,T c b i K o j i u s p o s t a v l j r s i s t e n koje n i d u n l e l L r kiar h ; r e t a- d a o d s t r u n ; io d m c n c S v o j u s r d z b u ; l i u t n j u . N l o l i t . u I c s v c d o k r e b u d e i z r d o v o l j r n .N c m a m o ö ; n i t i s n r g eo s n r k o d T c b c . ' Hadis biljeii Trberani u -{c}r'ra puten Abdullahr ibn Dzrfcn. Sujuti ga smlrrra h a s c n o r nr, ' \ l b r n i s l i b i m h a d i s c r r .

24

KNJIGA PUTA.,. U

()r(, rf nf l'(i\is.L r,.J.rnjrnr: p

\ . , : : r r , , r [ . L r lrlr , l r L r q ns l L r i . r i c r r r r ,. l . r q , , , L . r n i , .,rr.i, . r . r r ; . . , r r l L - ( ; : . . r , i . ,, l , l . . L\ l : i , l l ) ! 1 , 1 , , 1,,. l i : f r t , L , : r . . r , ,J . r . . i , , r r , l . r r f L . r L f iL , ) i r * L r r l n L | 1 . . i , . | | . , , . . \ , , l . r I l r 1 , r , , , r l t . . I t .rrr . 1 , , , . j ,r r f r r . , r r . r l , L r r .r L . , r i i , r r ( , f . l l , t , , , r . 5 .l . . r / r :r r _ . , , 1 , - r r , . . . 1 / j rr j I i r r r r o . q . r , r . irt.)' . il t l j n t ) , t , i . r , 1+ l r . i . r l , , j , . , , , , , . , 1 . , , , , , l iS . r_^-ri,;_: 'ttLncjtnLtolir v r . , i 7 ,/rr": t l . n b i i , s . r I ( ) . , , j . , , . , , { , , n , , , 1 , , . f , ; . \ ; ; . r l r . r r . .;,i,, ) r r . l ) . . l , l i , r:[o r , , r i L ] j r . l r . .: r . r , l jrr . r , . 1 . : i p r v e : . . r 1 ; . r,j \. l r l r L L ,. , . . n . , L o r js . rr . r b L L , Lr,rrL ,,, r o i l n J.r rLl'l..r.r.:,.- -Ll-rj=r jtt i lttl :t.oi prtl .\ti --C.i !1,' lr ttLlt :iu \ " l/ J -r* i . r n rr . r I t . , l \ i i r r r i . \ l l . r l r, , \ r r , r L r t i j s , riL r , , s r r l r i l o : . r r \ ., t,rr,rlr . r r l r i r r L .r r r l ' r j f . \ L l . r l r ( i 1r.rrr l o , r i t , l . r q L , : l L,,,r, ,n , . . , , ,1 . , . r . .,. .',-i _,._:i (,t: t,,tri,ü t,t:ii, tiiti :r .:,tirit r.r ,.:r,1t: ,;: -j j: -jr.r/,,r1id/r,r(:.. \lL:.r. .lir L,r\ll.rir,,r,lill,sL rr lr I . p . r ,| . r r I c c , r . l.r.;,': ( , , f j ' i , , i . i r j, ,, r , , t ,t i , i , i l , , t ! , . t , i . , i , . t ! r t , , i , t , ( ) , t i t ) , r , ) . , , tti. , , i , l
! ' , , )i , ) i i / . . t \ . t i i t t ) . ! t ! t ) : t ) , ) t , i t c i t , : t , , , i , t i i t . r , t , t . \ ' i , r r r , r, r r r , r , : ; r r

.r,rq,. r,.:r'r l-,,,,,.:, d r u s . l :t r l i f n i ü , r . r . r r: i . r : . t , , n i l i . r t . { ), . , : r r . t rj i i L r r , , r i . L s n r \ r l.r lrLL !rrrirr;r i;.,r;rill ; ,t,!::,t1.ut1L rjr i:, rl.,r:7.,. .\l).rhJ.r.r :tt.1,itL rh,,
1 1 1 . ,., .j ,, :. i , r . r , , , ! 1 . , , 1,r, . , r . 1 f , . , : , r r, , , i f r , , i . L r . , .r , , , ! , , 1 i , , . r f r j , , , ( j : L l f ' l i , , , / . l : , r .r i r l . , Lr , , ) \ , | | ,j , , , Li , t . , , r, :, , j . I i r \ r t . r , , , ) , r, r r l : . j : t i r f , i . . . , r , i , r , / , j r i , , r . , , ! l . r \ i Li i ! r l i r f , , \ : , 1 , r . : . i t i r r - r \ . , i . 2 , i . , J . , r , j . r l . , , l ,L r : . r . 1 r , r , J r , ri i r r i r i t l . L L t ) r r L . , t . , / . i . . , r , r , , : l . r r l i , , , . t r j ,r, , fL1r ,):,r-jl.

:

t5

EL-DZEVZIIIE IBN KAJJIM

-' StLpljcnjejc duhovn:rhr,rbrost-lz ovoga je uzeli izfclir: "Hrabrosr je strpLjivost (prrvom) rrenutku." u ' . r L L j - r r , - . ^ c L l i ' . r . n . r r r i r " . r L |\|' . . r r r | . . r p suprotni su pojmovi Oli sLrpojmori i i StrpLjivost bcznacle - -l Zalih,' r,*: r u . L L r . u p r J r . 'c t\ '. r 1 r - i l L . L n i i l i t r p j , l i . , , t t i ' d r c n t u t j c , t p a , n, t a ) i i ' t t c i , I ' i r i ' t I l ' r ' n ' I1). l}eznrdcje brrt i partncr nemoöi Strpljivostje parrncri ptr "Ko ti jc ,:lrilia prnrctnonc. Ako bi öovjehau bezn;rdupitali: "Ko ti jc "Nemoö." A hrdr bi pit;r1i prmetnog:r: otac?",rckiro bi: "Srrpljivost." rckao1)i: otirc?", do prijevoznosr:c.1stvo DZcnneteili DieDuia jc öovjel<ovo jc uzd:r i dizgin:rzr to srcdstvo R:rzuzdrna Srrpljivost henrcnr,r. odvcstiu svrhu nc\'oLJtr. Lloie öovjclie Zivotinj:L jc Z:rp;rln6eno dx je I'lidZdirdz u jcdnom svojemgovolu re "Zrtrzdajreovc du\e, jcr su onc sklonc svrkom zlrr. Allah se li:ro: tluT:rj koji .,ll11o.r".';6r,jcku jc svrju duiu zauzdao. öovick svtriLr od Allahu, .r dizginon ie oc| r;rö.r !u uzderravodi ha polior.nosri od laliir ie od sttpliivosLi srvari od grijcha.Strpljir.ost zablanicnih Alhhovc lozne." srnroprcduzirlljilosLii sn;Ls:r DLria iu;r dvijc slaqe: srlirga öovielirrcbr usmjcriri Ii,rononrc preduzirrliivosti konLrolc.Sn;rgu iro nru liorisri, ,, snagon,samokontrolctreblr se sustegDutiLr(l i onog;rito mu lteti. Kocl nehih ljudi snrga kr izvricnj'.rneöcg:L od u usLrijn.,sri !orrrei.rir je od sustezanj.r onoex ilo lteti T:rkli s,.rzdrZ:rri da rli utlobfim djelim:r, se nc mogr'l nogu ustrxjrri Lj,,rdi liudi iLreju nc uradc rcko zxbrinjcno djelo. S drugc stranc,nel(i nisu jalii u izvr!rvaniuibrdesniqu dl sc oduplu lo!in diclima,:rLi jedno ni ze drLrgo. oni Nrjbolji sLL ni pak La. 1-'reöi nerreiusnage za , . j . . . ; ' l r i . L r - d . ' o . t r ' l . e o 'i " , i i noiu trpcii vruiinu ihl;rdnoöu' istr:ri:L ILrogi ljLrdilil:rnjrj,.r sustcsnutiod zabranjcnihpoglcd.r' '.,j., pori., ali se nc nrog,.r kr i t.'.1 N,lnogi mogu konrrolis,rti gledanje okret,rnj.r slilumr, rli ie od zl:r niti u borbi dobrr iodvraianju nisLr ustrajniLrnar.'clivrnju Nrprorir', oni su reden,rjshbijii nr; protiv nevjcrniliri Licerrjer:e. 26

KNJIGA PUTA,,. U

r L : r r .r' n L N . r r r ' l i , . r,fr i r i h l t 1 ,ri r i , LL L , r r . r j l r :L L r L l r r o r L L r , . i i : . . r L i L r , r L r . r r , r u i fi ! , ( i u r lL , r I . l r l o s r , , i , r : L ir , , l , 1 t , r L L . r t r l r . r \ t r 1 , l r . r i r . n , , . L o i . r r r o.rrL r r r , l i i h , 1 . : , I i r t / 1 , r ,\,. r r . r \ t , r . r n l r . , , n \ .l : : r, rI \ i r r , | . r h . r i , . ; r i r r J , r s r , . r r rl i . r , , r r , , r r L l r , , i . , r L . r r L L r r . l L i . L . 1 . i ir . p L , r , r , , , , , l b i ; l L I i. . r L ; , , r r . l rr. . . J r l . . l l . u r i , . 1 , 1 . .rr, , . r,,Lu(,t. rr \ r J r r , ) ! r . r . r. l r a , , r ' r ( r , ( j r o . r . . . . . r l riL r , L , r , r I, r , , , r , , . r : r r , . r r r, u

N A z r vz A S T R P L J E NtJ Ev a R tK o J E r sr
S EV E Z U A N J E G A z

l i , t ' 1 . 1 . '1, , . ,

.

.r f , ' h \ . , l i , . r r,l, , L , L L p , , , , 1 . 1 n, ,t L L r , r , , ,. , . , 1 , , .

t

l

' , . r . r . r ( , . 1 nr,i,rrr , r i.I .r :r . r . r , \ L r , . r , . ' r . L r r l r L , , L i. , . r 1r,r i , r : i l l , ( , 1 r l r . r , r l r . r ., , , , , 1 , . .1 , . r r . r / , r : . r J n , , i !S r ., t r o r , rL o r r r: r . ' r ,I ,. ' Li ,Irrr,. r . I ,IIt. r r , r , , r . L l 'r ,, \ , . . , , r i , \ n f l i r r , . r , . 1 r , , l r r r r r . r lrr r r , ' r p .,. r . , l . r ; ,i r , , , L r .r . r , l ., r r r : r . r . L r r , : r :, , r i . .L , . I . 1 , , ' r , : i , r r , ,\:rI L. l l 1 , r t rr , r I r . i i r : Ir r . r / r r ' . : r i ' [ , , ; , . 1 1 , :. J r , , r i L L i1 - \ . , | : ( r \ i r I i , r r ' , ,1 , 1, r r : r ,rL , , , ,rrI r , j i . r : r , r , i r . r , r : r r . , t , r . l r ' . , r r . . r L . L L r: r . r : r t . rr . . N . r ' , r f r , , lr , , s . r, : , , t L L : . r 1 . . , : 1 . . ir . , t . : . . , , t . , 1 : i , . r ' rlr,.r.' r i J : r , , . r . r l I , , , , ' . r L rl irr..,i I t i , , r , , ,
. \ 1 . , , r r . , , 1, , \ i r L . L l r \ ( , . r ,: L L r . p , , r r r , : rI \ 1 , l ] L Lr r | L , i . L \ | ] l , r , r l r l L L . : \ 1 , 1 . .1 1 , .

i . , 1 . . i , , r r . . l,' r , l , , r , , l r . :r:rr r r , , r , r ; r . L . , l , r , t r . r , , r 1 \ ! r n , , : r ,\ jr f , ' r r i . rr i r i . r [ , ' , 1 ,r. .f r , ,rr . ' , , r. 1 , , , : : : .
[ , J . r r . , , , . , . ' i , ' p p , 1 , i l l c L L r . r , ] ; , 1 , r1 , , , , i . r - , , . . L . . . r . r L f r , r , ,i , , , i . . , 1 . . l r j r l , , , , i L . ,r r i l \ . r .r . , . i t ) \ r l , , ( I l L i , .L r . , , I t . r , , \ Lr, r L i L , , . . .r,. r . r r l , : . , , , , , 1 . 1 , , . L . r , , \ r . : . r . , , ' : i ,,L 1 l L L r r : r : r t 1 , J ' \ r , , \ : 1 ,: t r . l L L l , iL r i r . r . - , : , 1 . , L ,r | . 1 . . , , r . r ' \, . r . , l r r L , r \ : \ i , t , r (r r L , : r ,

l r , \ r f i L r r r \ . r / L ,l | . \ r r . r L l . r \ i r t , . : r . : : t , , : r r r . ., L , L irr I rrI. rrr :r , ,r ,. L r r , . r \ . \r! | l r,- 1 , l r : . , : l : , , ' 1 . . r , , r, :1i r . r :j r i , \ , l r n . r q , i r L ,L, \ r . . ' r L , l l , . l L : 1 . / : . 1 , 1 . 1 , 1 . , ,:.,,.,,i - , , , ,,1 . 1 , r . , : , , . . f , . , , , , . . , , . i. , t . , , , ,. , i . 1 , , .

I B N K A J J I ME L D Z E V Z I J J E
1 1 i 1 Z 1 1 ' 1 1p o s t ( ) n I sc

ll r: A l i o s c i o v j c l i t , c l L r p ner g o n u . 1d r u g cr o v : t r i l e i i n i d r i n r üc olilh!1terc!, t() sc nllzivilioljcirloiaLr' Dlzi\ ' hlc tlahlc,inrr poscb'ur ili Sv.rliiposLLrpal srrstcz-,rnjc. s('slc osoI.ojc ubuhvir" s.'c t,, jcst. srbur' Olo n:Lmliazujc cL:r lsto r'rlio orr'r orl lierc leiLr zr strpLjilosr: prlc cloposljcdnic LiLrc h.rJ.r r.r.li o izr,unrnjLrizmcdrrjedn'rho sc \. nr;/r1'.r t)r.rlc(lnoiaLr jc sc Log.r rrc;'r.*rle StrplieniL' nrzir"ri !rroliog pr:r.nih.N:rstrproL \ r : r L lo i z r r i t n l L ro b r l c z c i l i P r ü p o r u ' c n ct v r r r i , - , , , 1 ' , , i i Lc , L as c lr ljcrc stcperrc sc C)vc-' odtrosin.rosr'rlr i ur-r'oljLr zr,:[,r'c,ljsrvo

t0

IZVORISTRPLJ IVOSTI

l ) r , i r r L Lj r r r \ . , 1 , , 1 L i,.,l . \ r i J , i i , , t \ \ . , 1 ,r,, Ln j | , . , , p . , . \ 1 l . . r . r, 1 r . 1 1 . ü ,i , i f r l n L J , , i { ) , r , j . , , , I L p r r r , , r . . 1 , t r li:r r , . ., r I ' n i : L i . 1 r . ,ir/ :L ' ( j m\j. r l , Lir,r, 1 f l i . i ( li.,L , ; i i i , . r J r r i r r i L , , , , r I ! i i r , . , .ri. r i , r . r , , , . \ ( , ir(1 r l rj j / 1 , , , r , . ) I , D l r r { i :r i . l . s r i p l r r r L , J ir.i. ' r rI r , 1 . iro r 1 r 1r.rp , 1 , , , 1J . r r . :r, L f , , r ' 1 .r . : r . .l,r l r , l , r o . , r o p l , , r L , l r Lr, iL
T l c i i , l L L r t ' r i i r l , , , r n r i r . r . L . r , l .s . . . . , , r : i i ri L L : , l,j l . rr . r . Llr r , , r i r r i r i ! f , r i r n . r r . r r l , , r .ir r r c r r . r : . r , , L r n r L r . C l c t l r . t iJ: ' i , t \ r i f r : n r r , { r r . r l ' L ri . , r . i . r J . r r . , , r j ! L \ r l . l l L . ,i i , , J ' , , . g , r , L L , , { l . , , i i i . . ( , , 1 , q , rn , , j 1 , , , , , . h , , i , , , , . n : , . 1 t t ir l l , , , r i ,L l i , . t I r . r c . . . , :i ,f t , t , 1 j,1 , , , . , . rl j L L , t , i , L,' r L r . r: / L , r f . fr r . , : r s . r | L L r r . , i L i r . l . r . L . , ; i r o L i r r nrr , , : LlL r r : j . r L i r r l r i JL \ i , r r L . , . . , is L i r r , , , 1, , r i r | r i L L , . r f i r r , , L , , , r r r , \t r . r \ . r i , L r . (r ). n r i \r . r L, . r \ n L - i l l r r r . r r r r , r o . i l r i L l , L \ r l i l i , t , r , , rl j L, l i , I , ( , \ , . , 1 , 1L r r . i . l r , , , , i r r f , ' \ r r . r f t l i j \ ( , . r 1 L , , j r . L : . r . r , r L rr1 r r c l i , , , l : i r o r i n i . r ' t ' r . . , ., I L : L 'ln r r r r ' . r L l r - p l r i irn r . r . , L s r r r - i L o n L r i r .

Da li d:ini posjeduju neku od ovil.r rsta sabura? v \ ' , h . , ] i , ,1 , , 1 . '. . , \ , . 1 ! ,.,1 , (, ,, , 1 : , , r o u r , .,r \ri . , , t i h i r,,,1jj,.,. l ) i r f l i L .. i L l , i l , i L . r , . p i j r Li0 L ,l , , , , s . , , . , r, r . ir . ! t L,, : i , j . i , I . , , . r , , I , r r i ,, r r : ' r L r . r :ir..,rr.r , r , , r r r lo r : ,

J e s u l i o n i o b a v e z a nk a o i m i i l i p o s t o j er a z l i k e ? i
\ ' r i r , , s t r r ' L l L r i r : 1 j u t , . l . l r r i n . r . , t r : ( j ! . r i r t f .p , , , 1 , , , i . 1 r . . o . r : r r , s r r r L n r i i . t r i i s r r ' o .r r i\ n i 1 )i . J r . r r l r r r u r . rf o r , ) r r . . 1 r \ i r t r . l l L ' . r l,. f r r r f [ \ : r L ] r r r ! . 1 . rp r i l i L L , n rr b i l . s r r . r , r r i n r , . i t L , . . r ; . l.osiitr r L L I J r\.. L r r . r L r , h L L l .rri r p r , , 1 i in . r r . L r L r . r . ji jri , , r r r . j i r r , , , l ; ; il . . . : f . l i L . r , ? (r ,, l L t " n r l r , . , jrri. (),r ,LL lLL,rrr,rrr,.rrr, :rj.. Lt.r, , :.:

EL.DZEVZIJJE IBN KAJJII!1

s s h o d n o l o j o j g r , r di l i v o t L r . Da li meleki posjeduju neku od tih vrsta sabura? nlihore i\lc!chi nisu isliuirni n:rhodcnjinrrliojr n.rpaJ:Ljtr Z.r ir,rz,.rmc. njih su ibrdcti idobr.r dlcll li:ro ito jc z:r nr. umc,r'c r r N J i s . r n j e . j i r r , r n i j . p o r r c b n os t r p l j e r r jL , s m i s l uc ' d t r p i r : r nrjj.c r ^lio oui j stftrslii n.1hodcnj,1 nr{onir nrgorrirrrn sliih ir.rzLrnrsliih fldr 'cgi \rr srrrl ienlu (rrros:r srbLrr, jc ond,rs:rbur lTYr Lo inrrjLr filr . r c n i ,b c z o . l u p . i r r r rh ,i r o r i r n es r r : r s t i n irlri i n s t i n h t i m r ' j nrgc'nchi Sr',rl;i iorjch oLln.rslioji srojinr srburonrs.nlrcLe s A r ' c ,p o r i r i r r r h o d c n jia L r r s t i L r ir i r c , r ' : , L r . r s tp r i L l i 2 . u 's er r r c L c h i m : r , s . l l , r J . r j n iL q o , , rs t l p l i c n j co n s t p r i b l i i i o i c j L . u r i r l :A' L o g r s , l L r 1 L r ' . r n o np i, i t m i l i o p i e n j . n rL , rs . p r l r l . r J r j L Ls r i n l i L i r r I 'io r i . i r , , r ir r in bliiio i ir',rt jrnr.t. "r\lhlL je stlt,rio nrclcl'c s prnrciLr. .rir bcz IirL,rLl.r''cli: s Z r r r . r s r i . i l o t i n j c 1 cs r v t , r i o r s t f r s t i r l , ri,l i b c z p , r m c r iU i o l j e l i . r jc LrgnJi,ri pirncl i str.rsl.Z:rto. lioLl kt,ga prcr'l.th prLlcL t,rj jc li,rtl liog,rprol,rJ:r srrrst Lrj jr: Lrli-i 2ilotinj.rur.r' l,liii nrelcliiLr.r. opsl'rbljtn 'rmt' tiorjcI jr Lrpoicrliu s\!u posroj.tnjrncpoLpLrrr, njcgcxo strp hf.rnonroJ litjc z:rvisi U tom srcpcnu. potr.bonr zn.1 \. s i l j . r j c j c s t cI i . r o L r p l j c n i cr i , t i n i , r 't ' r i j cn c : c ,i t o P o s r , r D \ l t s r . 1 n . on slr.lst7i rgrorrr. 5c Iirc]r se LruJcnrLr orr rLnr.rnro[ izbor.r. P()l.1rr h o j i j , :j t ' i L l i i c I s l : r L r , r s i p o i i n j Lp r i p r c n , r rz . tr r r c ' i z l ' o f r r o q ' r l ' u r r . L Lt \ i r r , . r n i c r r r Ll , . 1 J iJ ! , i i ! i r p . o L r z lL l o . L ,o n d r s c L rr r i c l r Ljr r v i n t ' i \1,: loli. L,rJrpoiirri. trriiti ponroi oci silc s:rlrtrr.r' Srr.rg:r r.rL.ur.r. , s J u t i n r .L r r i l , ri r r c , i r c m t , g t r r m i s l l r t l . r t i s i l t rp r . . r h t j e v5 r ' i i c s L I r.rzlij:rsc j,rrljr h,,Lltog iolielir tr,rpoicrhLL dol'r p,Lrrroljcrsrr.r 'c
\r!lrs. li\rLr'L irrl i L h . r r r J u 1 , , , L ) i r n r r i L , Llri . r r r t l . r l , L r j r r z , I l l ' r : LH r t t r l , ' , , , " i i . s i ri r , l i l ' i I r ' r r . r r r l r ' I l L L 1 l . : , ) , 1 . f , , H r , s i 7 i f ' . r , , L l . ll .l i , , " r ' r z n r r b . . r . n r r . , n . ; rh r t i z r . l i i , , i t . l i l . f I l i r . r r \ h r r r c LiL r l : h n L ' . 1r t L . r r l i : I i r L r ' : : r ' L n r r l L , ' L t it , , , / i i . r r . , . j , . L J i . r i J r l l . s r i r i r r ' r l r o t t . l P . / t r . r l r . r h i , i r ' . r .I i r r r ' 1 i I Z l\ t i , , p ' , . , 1 , , r r r i . ' 1 . , , ,i,i,z i h , , : r r r ü : , L i cp , , ' i j L : r i r , , L L . r l o r l - r r ' r p . r r r ! l ' L . Ijrisrlir r nr rIirr I \\'r'irr' oJ "r:r l p r , , t . r i L i r , , r l L i r r r L c n o , ; , r Lu t l i . r / \ i . l i :1 i , : i , r { ; ,/i, , r i i , z , L / L l r r j r / / ) t r , ! i . t r I , l 1,r o j r J j i , L r l l r j L . l : i\ j r . i , r , l i r ) r r r . i r , l l a : i : n N , L r r i . I 5 / r I b , , l h l i l . r r r .l l l T i f / l / , ' . r r r Ii - i r i l i / " L r n r r , 'l ( L rl l r s t l l 7 . g . r L ' l r . r r l r l r l r l l l r r : , l 6 U , L r r l r. / ) :ri , / , ' 1. 4 1 , , ,l i r i . ' . : i

.tl

XNJIGA UPUTA...

s nJegovim sazriievanjem, kao öto se zora pwo javlja u obliku kon_ ca i postepenose pove6avadok se ne preivori-u jan. Ta je svijest ograniöenanemoanada dokuöi onolto tovjeku korisri ili Sieti i a h i r t r u O n a u h r a j n j e ms l u c r i um o 2 ed o k u i i r i n c k e o u o r u j . r . k e .. k o r i s t i i t e r e . h r d a i o v j e k ao b a s j .rlu n c ep o , l a n . r v ,i r O b j ; r e . on n a t o m s v t e r l u s p r t e vs p o z n a rs v ek o r i . r i i . r e r n o > r in a o r o n r r i i buduiemsvijeru.On vei spoznaje po.liedice.pripremase z.r rar, o p r e m e e r a z n r m r u T j e m u l a z i u b i r k u i z n r e d u o r i v ai r r s r i n k r r s o i p r.nrrova ponvr r.rzuma r iupure. Ovdje uspiieva srmo on.ri kome ^xah pomogne. prop.ro.le Ä onai kog.rOn zapostavi. Ov.rj r.rrncie p r e s t a r r s v e k s e a o v j e kn e s v r \ l r u j e d . r n d o v i h r e d o \ . ri n c do o prepusti iednomod svjerova koii ie stvoren.,' se za

33

PoDJELA SABURA PREI\4A SNAZIU SUPROTSTAVLJANJ SILAIMA U STRASTI

V i L . f i l i i, r , r q o , f r ( , r , r r . r : t r u r \ r r . r \ r r r r r , ; , ( : L r i r r r L , , . , , tr L , \ . r \ir{.r: p r - r r L l .rr. L q l r r : l r i r , r p r i r r . r r . r J r . r q r , r , r r r r . r r r r( i) r , , r . : r i ( , r ,f ( ) \ L r t r , \ . r i r,ir( r) l r r r r r. L r p 1 r . . :rr l r ( ) , i l . , , r L, j r , , , , . ,.,,,,.,i \ r L i i , L ( , L r r ! , 1 | , ! r ' L L ' r . r , , \r(|,.]r] l , , , , l j f

.i., i,.;,,1-- - 0,,.;iN,;. ;;,v,;,j;, ;:li,)il');,,),1,i;;.ir,:'i,l; jir.,\ i'.,trr,
fi:Lr's,Lr. p r i i i L o r L L r i l r . r rJ a.ir. . n i t r r . r , r . l c l I r r rj i

t'-llilJ;
'\r,

'r:ir-lr,i r:5 _irLl:

;_;iy _;;J), yL;!;1;,
. :j-)n1 ,r_. t-jJl ,L--t !i

lrTrl sl i nt ),:lostirc st. i ratltirt :r, tDurtcttt Ioii :..ant lt rbi,!)t..lli eno lnititttiti i,ait u )iit)r1! ün ,r,,,,,, rr:,ir,,,,,, tttt ott)nt... frL.rr:iLr. ilr. I_ r ) , r . 5 L rr . r r L l i l i \ l l . r l r o r L r , l i r i r L , r , , j r n r , . r l , r : n , r n . L . t ) r i , 1 ,r i l , , i i r . 1 , , , r r r J r . \ l . r h . r , \j L r \ j l . t : l r , r . n L Lj ! . ! , , , r . i r . / \ r N i.l t(),1.rr(, d r t r q l : , t { |, 1i I t . r r i f r , , r . r q . r | r : 1 . . 1 t 1 p , , 1 1 1 .ur r , r , r r . l r t L , 11 1 ( ,, t L , f , rrL , \ r \ l . r ( 1 o1 . r \r i f r r i . r i , , r r r s r . . L n1 l, r r , 1 . r 1..j r . r niL | . r, r t , \ i j r , . j t j r , ! . r r r r t r r . i r , l .i r l r ( ) r r r . r J . r , r . r , h r i r .rL)\i L i rr, !L !r(,\11

. , t , . , 1,,r , l . r , , , 1 , i t t , ( , f t , ( , i , ) \t n, i , t j . . , l L , t r r i r , , i r , , r ( , t, . , ,r rr

t

,

/irr, i.i;r' ri,.,r,ri .,:11,1rv,:,r .,,iiL.r,. ..i, : r. l, ;,, ri,,; t,, .rli !,ritt)tlt I l t\ 1,,):;!,t, I,)t,,.)tri,. i,],,i L r h o l l , l i , r . r ! \ 1 , r ( j u r. r f r r i i o r r f 1 ) r r . r l . i f , l . r r ro i t , r , l o rn i | , r f L ) , r t i i , r i . rL o g .iro r r . . t , . r I ( , \ L L i r L , l l,, ( j i , i . . , . r \l . r , l . r in r \ r r i . r r , o l ,. , L r . , , , . l . r l i l , L r L l.L Ji i, , r z r r l L , n i . r l L ,I L .L I r r . r n i , . f 0 s 1 , i r l , ri s L Lr . r i . , , u r

I B N K A J J I ME L ' D Z E V Z U J E

Lr Oni sc Lrrlrze tcikoj nruci,Lrg1i Lr lto su b,rnlirotir,rli srrpljeniu. str br,rnesrcic, lo!tm sr:rnjui u nemilc,sti ncprii.rtcljaSlcznici ovlhvih liudi su: sp!ctli.rrcnjc, Prclirrc.Prilzlir nllanj:r. s.rrrrool' iplccjr:njilrnie trc nr,rn.r, o.igrdrnjc poslorr, prelelill oieliiv.rLrj;r C) nurnogr,rd vjc(:ninr. olinrr Poslrlili '.-lo2c: ii -"|r i;\ ,il-L;, i ;iJ i;l "Ncnot',rt onai lto 4ijctli tl"oiattal,oriotjd ttttt i 2tcn,t Allaltt' ia pt n aIiltattaIattj,t."' ()r',rhr.ih ljudi im;r ncholilio vfsri Ntiii o.1njih borc sc pro oni Lir.i\lhh:Li Njcgovoq Posl.urilia; nestojt Lluiiliri orlo ito Pos oni ochr.r6rjuod Alhhrxog put:ri iclc gr isliri hnili ;.rop'ovijcd:Ll riti iizop.riiri h,rhobi ljudc od njtg.r odvr':rtiliJ) Lrsrr fsrl si: olr i e ! propoviicLl,rprtP'LLiLrr Llurri,rluliu ito I' c,sl,rnili rcie ,,rl orrog:r li Jrc.'lir:rrjrci, njegolinr ui.ilrnjilr:r. Nclii ocl ovih su: m'.rn.riici. i . c c m j c l iI o j i i c l c i z l L r i iI ' o l i s ri i z r r i : r ' j c r o r r l li; r z i . l r n r , rZ r r i r r r , iLr ji su prepLritcrrr lio L li i r r r s r L , r s l i r l a ! c r j L r t lh o j i s . r m o r . r 1 . ' z a i r r r r n i g r i i n c n r . r r u .N c h i l i L r L li iz o r e s l i r r p i n c n r c ö i j i r a t j c t l i t 7 . u : ''Iir:rjnjcnri jc potrcbno;,oiirj,rnje, rli ie to ntrnoquie zt r!1crle i''r "All;rhLr Irije pot r)crrrm n.rdcu All.r|ov oprosr'" Nchi prk haZLr: ili r-cban nroj nan,rz- posL. sd nc nrogu sprsiri svoiilr djclima,r J;r jc .\llah puno pr.rit;ri rrilostiv je." A nehl od rrjih hai-trL1,r osr,n i All:rhologo;.f.rsrir nlilosrr' p.c.'Lcjenjilrrrjc lj,rnjcgrijch:r "lirlio nri lroie dobroainst\o lirdi s1m Nclii keiLL: Polrroai ito prcvii.' urijciio. St.rliorisri derljeniliLr ie sprsiri prsr h,rdmu jc "l'ed:r dt'clr tlir.'e st polirj,rti Ncki liaZLr iij"l,, rijclL,potc,pljeno." Iin \ m r L n ia r s ,p o l i r j e ti L r s c i t c v b r i e m i b i t i p r i n r 1 j c n . r . " o g o j c ljuLlihoji sLrpeli u rulic stojinr srrrr-sLiripc,r'.r or',rlsih obmnnLrtih ch lilrclirr('b:r srllislcneliu srnicr Loristcsarl)o m:r.Oni sloj r:rz-um neku sloju strest.Njihov jc r,ru-rrrrr liojc ic z;rrlovoljiti licLL fronror'rL
r i \ l . r r . / i , r ; ! . , . z ' r l r l r , ,l , o t l r r l i c o p r i s l i i r t j u n r s D r t i p r r p r t r r r r r n j r , . I r ü s l n . l l . ! , 1 ' i i i i , i 7 ia ) ! r z , r r , r , l r r r , , Ä l r D c r l . , l / r r r r J , l l l l U p o L p r r o : h : r r . r . L r r L l i s : 1 . , ! t ' r m $ r n i c , , n r j h t , . c s r s o l , r r r d L! o m o l l r i u r r r n I t r d t I r ; i r o r p o s l , l L. r r r r i A , , r n , o L ' r n r o n r i 1 o r L i c L l l. < , j r r r h o d e l l r i i n : l r r u r i Z ; \ l h h u p . r c r r l i hn r J r L r l . r n r i r : p o r i t lt o g r i L l o s L n i l r u o r r r l i j c h u .r r ' 1 r r c r Lh.'i mr '\lhh op,,xLiti. rrl

-16

KNJIGA PUTA,.. U

\ . r\ ! r . r n ( i n r .o p L r , , . r r . , ,i 1i,r l i , r l , ( j , l, r r r ; , . r r r l , .1 . , , ; i r l ( r . r p L r r , l . r! , . r j i !.r . ' r n . , r i r . i l ir i , r o r r , , i : I r : r . t i i j r J i , ,I, ,, L.rr L.I L , , . , , i , , , , , , l . , i1, , ., , i I i r , , 1 . ,r r r r r l i h i , ) r l 1 ) . r . iiri , r nl l 1 . 1 . 1i I , { . r 7 . r ( , L , j tri l . f . . J . r i: r r \ j , . n l

l ) , i i l ' L r 1 r L , r . r . . i ,l r , i i r , : r , , r .rr, , ) , , r 1 . , , , . 1 , ,rr.,r, . ,L , , r r i r , , r 1 , , t . r , , ; , r L . r1 , r , , . r r:r,.,rrl. r r ri ) r u r r . r i . r . r r t , i r r , r i . l , r , . , 1 . , , ;l . f , , - . : \ ifrt.':r \ i . r | , r L i . n . J , , . l i ( , , rr, , , . , r . l , , , r r r . t , . r o J . r , l . r , l r r , j l r L r , , , 1 q1 ; . ; , , , 1 . 1 , . t , , , J r L , l . rr i . , : r , r , ,rrl . r , L ir L L L , : . ri l. , . , , , , , l , , , . r : ' rr ' \ . nl . : . r t \ ( i , 1 , .p , , , 1 , r r i i , rr. rr L L , ./ . r l f. l r 1 , , . r r , , r i r s r l . , , r , , .l , r r L r r ri l I , , r u i I 1 ; . u r . i r r rt .rr, ., q o J , , , 1 \ l i L l r . : . 1L r . , . r : : i . fr,,nfri.ri : r : r , 1 ,. \ t r - ( j r , m r r . . p r . r , rL 1 , . \ l l r l r g . r ; , , r i : r L i r r r , i r -L , t. Jir rrL
. I

r r 1 1 , ' r i ' r r r r 1 . r i . l r 1 , , , ii r r r r r . l r l r i r r a i r , : r l i r r , r , :p , i , : r i r1 r i i . .I .iir.rf lr rLiq.r.L,l, irirq,)\rtrt,rr li,,ji i.]r,rlrLri, ,,i1, , , r , 1 . ; i , L ,r. r f t : . r i : r i r L r, , r f o , j - \ i L . r l,rr , ri f n i , l f L . l i ( , , r r r r t l t . r , , , . r / , r , t ? , i i " r i l

rL.Li-:J _*J i 'r,-- .: ,rl.-,.t ;- ur -L-:.1..: ii ; 1,[:, Ji,:i1 ,, ;1,,.-r i'_j_., _r-iJr i!r-:, pr ,:.t-1]5-1!11.3.3 i-;,1 -u
.,r.ll _1; ltoti! lr tiii tito,tt..:,rtr,tli otl ,\ll,tltt t,t!tittt ol;ti !rtlr p)oltltta,\. on tlai\t,t )to n nift,!lt|t il,t:tittatl ottintd t],,, t Loii.r t (;tltorl,tnt s.o:<a t1 ltott.,tlditt:tjt,,4rt-a it ,rjtntil .!.., ..li:.. ,. t. , t . . r .. . . ,_ , . . . . . . . . , . ,, . t . , . . . , , , . . . . . ,.
t . ; . 1 1 1 . . 1. l t , . , t , . r t .i t .

''Ii,tlr

': :,J--; r n-"

() t \ f . . r ,r r , i i f t , . r u . r r r : r J i r r . l r r . r r r , , . , ro , r I. , ,, . , ILL r I i . . i.r , , j L : r . r , lf 1 , i : r \ 1 l . , { L , f n :i r . r .Z . L , r l r . r , r J . rr l i r r L r r r . i r . r r . r \ r, ri.Li

IBNKAIJIM EL.DZEVZIJJE

"6 -.r,r )tJ :r ;Yr I 1llu4:rr fi ';'r3gt t;3 3 ttj ^\ j! ;! G4 ( jrLi i6;) i ;+\ nj
:-*-rr i-<*r,,,1Yl urL.i,_;.i:L'.1 i;;:i6 üjFl jlYl!ü.ij J; r<i;
Alldh ul t jt Prdi'o I l:,tda butlc s.--c rifcltuo, iejtan ie rtii: obaöttitje cl.to, a jd sant s.'oja abüttnja izncrjcrio; ali jd nistl t ilü|r,,-c rlnsti ltal t,attta ittao, sdDto sttlt i)ds Poziltto i li stt nti sc ocldzt,ali'(lbrlhim, 22):

ü jLr uj ,., :,,,.t1 ä";'t1:];i "t Ji . i 3 g-",, j ;,-1. ;i :e , - , . , e , ! - e

\

.

t -

e

t : '

Iblis sc trt-jcrictda jc o njina ispraatto ntislio, i oni stt st poi'cli za tlin, ositn nehtliko aiantil<a nat! ltt,jinta nil;rkvc r:lastinifu intao; l'Ii :nn htjeli da ttkaicntaltn oltogdLo lj( " 20-21t. nria r onti slijct, d lLot! njc?d stlnuttt1 (Scbc'. ()ilqorc,r rr,rotr sLrmnjLr nijr: gl:r.i: rlrLsL lic,iLL f.osJcJLric or jc rcgir',1ne orilll.rieLiür.r. sc nroi-cobl,rsnitis u Trr on.rrl.rsr 1ioj.r d\.:rirsfi cli r,r: jc prri: pr;n,rjt rlrsL li.rLlr nclio n;rLlnroirrnetl ncIim, trlio i si . l r s c n r o l . rp o i g r ' : r v r t n j i r r r cr,r d i t i s n j i u r c t o h o i e z r r o i t o s e r a i , I r 1 . . . . ' , l . \ . 1, j e s L .s i l . r, r r g L r n r c n . r r , l.i s r r i ; cr r , r d j L r L l i n i nrr , r , r i k . r h r Lrrl r s r ' n Il r l r. g l o s i n r! r o i h i c p o z i v . r op a s L r r L , n ip , r s l L r i rni, : r l , r T c i in i [ : r I r . , . r ! tr . u r u ( . r r i r i d , r l i . t z t : r. n r l r l c i : L l z l i i e n r Ä 1 1 : r h i j c d r o i c j t , r r u n i l i r h r L rl l , r s t n r J q r i r j i r u r . O r i s L r . rs : 1 mn r L l r c d i lsi c b i r i r l i o! r o s L r r L rs c p o I o r i l i i i S L r \ f s r i L ir L rn j c r o r eb o j o v n i h ci s L o m i i l j c n i k c . c j n n i h n i j c s , r r s slrb,r.Oni sLrs,rrl.rrl,rni l.rd,ro srojonr rneqonr.Njtgo\.r jc splcLli.t ()vinr sc.rjctinrr Zcli rt-ii tl:r it ononrc svojc,rrlollonr i iuLrorom. nrivjernij,r!. prij.rttlj.r, dmi{.ris.n jetni[,r. z-r' l,o \f rLiLrdj slr,q,1 d.r j . L l L r o , , j . r , r r ' , r n r . l l r c o nl r i i l n j i r n r p r c d . r. r j l j L r i i nrrr c p l i l . r L c l j i i , l s n r i l i r z r . rl . i r i r o . l : rc c s r u rb i L i; , r ' c . 1r. orm r r e p r i j , r r c l j L r : r j c o , 1 , r , , L , r l n c o r L r r z m c r l u r c d l i j c s i 1 cN c i i , r , p , r '' b " o . 1 trcii r ntL.rd.r Llrug,r. objcdc sLL l' nek,rdrj.ric.;r ncli:rLI.r bjcclLLj,: icrln.r, iloir v..'inc ljcruili,r hoji sLr ponrilc!.rLi LloLrr.r sL,rbije. Or'o jc st.rnjc dj c l r .

'l

ht\lircA UPUTA...

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U I E

A h i i o v j c h . r L r j h r d , rj c d cs p o m i n j c l h h . r ,i j . r l r c m o g uj r s r i s l J i n r c p.ijc, spominjcAll.rhr,ij.r rrc mogtrpiri s njimc hrdr ulrzi u I...r.l:r All.rh.r, jr nrorim ost.rtinapolju A jrr srm s pa liLriu.s;ronrinjc öovjeliourkoji nc sponrinicAIhhe pLi i.-lu, p,r ieclcnroz,rjecLno Ii.rch pij.', nc spomiljc Allrh.r, pr pijenro z.rjcdno lirc| ulrzi u s liuiLr,nc sponirrjt All:rhr.p.r jr u,:lcnr njinre.Ii:rciropir s,r svojLr A p / c l o m , n e s p o m i n i c L h L r a .: ri j r s n j o m eo p i i n r ' ' sr'ojom ga ncpLij:rLclji se bojc. I liomc l ( ' s , r li.o sc nl'ihnc n,r,,rbL,r, d.r Loji inulLr!.rnsLL q.r plijcu'z-.r rvojc ncprij.rteljc l',.rrrci.rli posLrje poL,rjcJt.

AODJFLA SABURA

PRLIIA oBI AS I

D JE L O V A N J A

\ : , , . r . . , , , 1 , . . , , ,n, r ,, ,, , . r . rJ , . 1 , r \ r . Ll r, , ,: . r., ,r :.LL j : r r , , , , r r : , , L ' r r . , : rr t , 1 , . r . . , .ir1 , . . , 1 ,,r:.,rr , , i r , , . jrr-,,.r r ,. i . , , l r . r , L , ir : r , i r . : : . : , i i r r , , . L , , , , 1 r. ,, r i L ,\ 1 r , LL i ' , r , , 1 ., .t,l,1 1 , . . , L L n r . r , r lr i ) . , r i , , :r L i , , rr.,r, L . r . r r . i l : \ . . , 1 r . . r , l ,r , 1 , , . , 1 , r , , , , : . . , r , , , r l , . . j , , i ' i . i. . , , r i , r1r .( , . r r . r L . r r . : , r 1 . ,r,;,r , , r . r ., r , . r r i l , , i , . i r , r : :.: a r : L :i . L . 1 l , r l r , i . .: : : , , , r L p i , L.i r : .1 i . ) , , , 1 ,. | r r . , r : ,r , [ r ] . , r , . r | ,r. . J i | L , r i t . t ( , , , . , , , L t f 1 . t. . r , r L r r' , i , . 1 , , . . i i . ., r , , r r ,. . i . . 1 . 1, . - , , t . , , i , r r . l \l rlri. , . . 1: r 1 , r , . . r , , ' r r :r , , , . , . , , 1 , r .j , , L L , t L , r r ,.t,.,,,,, , . 1 , r r . , , . : , . , ' i L \ l : , , , , . ' L, . . ' , . \ . q , , r l r L r . , l , , i .p r r , , , 1 ,,,.:r 1 . , , \ i , , q , . r 'r.',,r r \,, rr.L ,,1r.r,,:rr. ,t ,. ,rr . r r i . L i , . , 1 . r , l 1,ri.r, l. : l ' , . , ' . , , , . , : , . , . 1 r . t L . rr r. ,r , r r r i . : , , r r/ ,\ i . . r i . , , 1 . . , , , : , , . ,
r . r . , -\ , L r, . i . L| , , i r t i . l . . r r , l . r. , , r r ,l l r . l l : j L l , . r L r l : , , . , 1 , , . , . . i , \ , , ! r \ . r i , 1 , r ( .) , , , . . . . J r l . : , .-.\ 1 i r t , , , r r , . r L . l,l,i r.:,,1,i., \ ! ! , i r i . \ , . 1 \ r i . ,.,rl ' r , , . _ l j r ( j i !r r t , r . | r r , , 1 , . . r . . , i i i . l :, r l

\ , \ L : r . \ \ r , , . . i l : , r l r , l i l r , 1 1 . ,r,, , , , r , ,

_ ( , . rl r r , .

- r .r L r ! ! r : . . r l, :i . , . 1 i L : : r r : . , r ih r L lI r . . , . , :i l , r : ri . , , t , . t r . . . ., . r . i ,,,, 1 , , . rr : r ; t , l , : , , L . 1 , . , , r , , l r . , , tL L , r r I t r . r r t , . r i .,
i r , , , r rl f . , r ! t ) r

r , : ' . , r ., i . .r r , , ; , r J , , r,,r, r , , t , , h rr i .

j r p l \ r \ r L ! . , r i , rr l , L. r r , 1 r . L r . i r : r r . l . i r . r rL r , ,t .

i r \ , , r ' f . ri t ! r r i fLj,1I r.i 1,,.r i:,r:,i.L rr.,,,rr r;. t:..,11,i. r , , i 1 L ' , . r r i . r b , L r r . r L l . i i l r L , .1 , , , : r r l r r j r L, , , ., , r . r t i . r LL , L , l r r , , . \ r ' , . . r . ' ri j i , , i _ r r , , , , , . 1 . , , . i . , r . i , , , , . , , . i l . : , 1 , , - , , . , , i , , , , ., , ,. , i . , , , L 1 , , 1 ,\,r, i , , L 1 , L , . \ ! .r. , !

r,

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z I J J E

i ALhhu liroz po!tolanjc rrrrctlbi,zebr:rLrr s''r.l.r Polior.rlanje njegr.ii:Lo!to lil:rs sabtrrri nc moi.e postojrri L.ez poii1.rn:Lsrrr;-u jc nlcdbu' zrbfil nc nroie postojrti ltcz srrbljilic.S.rbur lcz-rn 7,1 A ic;hAbdulh,rclir r r n u , o n o i L L 1 es u c l c r rro s t v l u j L r i u p r n l l j . r n i u . "Sinc nroj. iz-r'r!rlejn:rre sr,rlnogolori o o'.r tri terreljr, liro npr: i ig d c n o .h l o n i s c z r b r . r n j c r r ob L r t i is t r p l j i vu o n o n r e t o t i j e s u J t
". rll I I r r ' . 1 . . ., . i.. .,,.. :".

:.:t:wiu g'ri:1 jjl jt itj =! ;xir ):,r.r':,i3 pi ; q ;
"O sinkonoj, ob'ttljaj nalit",tr ittaii da se iina dobra Jjtla' a oltratdj otl ltilavil), i strylji.)o podtlo ano ato tt: zdtt?\1 duinostjc l,thopo\u?iir" (Luhnrrn, 17' jc s.rmizlrj,l,r cloLl.rJjch iJ:r tLrprep,r Preporuiio nr,.r drL nru luiujc drurim.r,.r,,.iLrfrnio rla r,rdiloi.r.ljcl.r,liro i nrrc.lio d,r t l o J r r r i . r d r . u g r j u J c , r J n j i h . S t o s c L i ö cs , r n r i lo v i h l i j e i i . o r r cs ' r i1u,:Lc. iLo sc Liie iL:rijrtsl't obliqrcijt, A oJnosen.rnjcgr i n,rJrL,gc prlo nr scbi nrrc,lilei zrbr,rnjir;rirc nroic biLi i'prl.rrr slc c1rrl' n c p r i n r i j c ntio i r o p l o p o l i j e d r . tr C)r.c i osrrovtUzli!cni rponrinleu rlcttrr

j*i;;jr*-,ql!r ij;i ;l'ifr; jr ':, 'jrj-älj.:rr4L -;i -+1 ? ;4 ät j jl3 J- i, ii t'^\ u i ;.i- i-i1t ;'r
'.-r-:*_,L-J -- .; ) L : . J ; ü . , F . ; r - t r - . ' ' - . . r : - ! ' j . j'

"i,r,lr"i

"t\ porÄrt santo rnzloiloDl obcldl-.]ti Ptintajt oni koji obaitc A,ll,rltu i\plotjar-dj i ne krlt obetanic; i uti koji ztt 1,cna po:trLju ono lto ic t\llah ndretlio da sc Po;t je i (;osPodanl sL''og.t bait iobralutta nuinrtg plaic; ioni loji ttpt da bi s( s"oga, i hoji ,tt\lttdz obdL''ljdjtt' posLiglintthlonost (;ospo(lt1r',1 i koji ort onoga lto int l'li dajoto i taino i j,t'-no uLljcljtjtr, i lnji tlabrin zlo ttTL-\1lit1jlt niih ötl:a najljcpla prtbi:.'ali! l c . . . " i l r l t . rJ , 1 9 ] l ) . sli U olirr.rjctirrrr njima su pr:rLllcleni princip'iisl,rrl,ri inrr o : r . r l i r ' , , 2 l c o . , , L r i n ro n i p o i t u i u u q o r o r I o i i s r s l J o p i l is . \ l l . L .11

jr t31L:!\i )il:,r 4)3'r * +l

KNJIGA PUTA,.. U

IBN KAIJIM EL-DZEVZUJE

Sr.c vorrrili,r. jc ovo i\llah nrreilio d:rse poitule. prcrrr'r St:rjc nrotiv de ovi liLrJito poiLuju?Str.rhopoitolrrrje jc rrr AlLrhu iboj,rzrn od lo(cg bil:rns:r drn povretlu N"emogLric l a h p o ! t o \ ' : r tsi ! c o r ' . ' r c l r . i j c o j ej e A l l , r hn r r , : d i o ' c z s L r : r ho d \ ' l c i ovr vczl' se qr. 1(iLhrn'lrjstnh izidt iz ioljcliolog srcr, preliid,r tcmcljonr hoji jc jj\;rlionLoqr,Uzlj(eni sveovo lcTe j,:'cllinr oslonrr, sroicr ioscx'in;roko [ojc sc svt rLrolirecc,i1to Jc sitl]ur': "Nijc dos"o3a ...i oDi hojittP( JabiPost*li ttdklolto Go-yo,7alr posle'eni NjcrnLr' c,nr nijc ishrerto loljna srmo strpljivostLrliolilio n r l , r z v i ! c n z . r r i n s P o m i n j e r i i n n : rh o j i i c l j u d i p o s r r i rs t r p i ' je ljilost, .r Lc, nrrrrrz: . .i ltoli nanaz obattljajrr'Olo su rLlrrt litr ru srijerLr"l-o s rbLrlr jim.rrc posLiTc uspjcirn,rovorl i nr b,.Ltl,.ricnr
" '..jt! "l'ontozitc stbi sultljt:
I

y

)'i

-<J Vr-";)\,4JrJ ;ohh)o,l,

.iJ!

rr-.!-'J

d

jcD:i

d tL) je, zdisttt,

te:ho,

ositt posluitinn"

-15) (.1.1 13ck;rr:r.

;1.rr.t-s: {t:a6 )"au\ g'arit #:tiA-t Jr+rrqjq,;,
"O i.tjottici, trdi.itc sebi pontoti u suplji'Losti i oba.'ljdujtt h.u.r, nanrrzd! Alldh jc (loi\td .t \tttltti stlPljir'il)" iLL Be

r5l).
iiniti hoj. ori trcb:rjLr Uzriicni, z:rtilr, n,rvodiclobrc,iinstvo ()rri, 'lai'Lc' u prcnrerlrugimr liroz udjcljir';rnic t.rjnostii javnosti icL,iiinc doL,'okloz sLrpljilostinrm.rz, I drugirlr Iuoz utljeljir''r r j". L:Ld.r rreliozlostrl ih ponrS.rnju Oli .rjctigolor c o rrjihovonr nrjcrom' rci dobrinr n:r zlo ljr... Oni n,r to trc uz!r.rirj'.risrom '...i uzlrri.rj,.L:: hc,iiclabrh zlo uzttttaju' Ovo trzlr'rirtl;c o[r;rti rli r nj,rr sc'LLrrc ori tiür qriiehunricl: postiii dobro cliclo,lieo irc' "Dobru Jjch z'tist'r :"}'o sc li:ric tl ,.lj"Lu, .{-;'r -';J:;u--!1 pottiit,nafuhrLta.La" ILrd,lLl). A lloi'ijl Posl,rnik'::Yeli: r-r -l (l " :Llr '4,/.1,/; na[,:n laic.]dtlt lobto, pa t't loic biu izbri:'uttt rr vrste je Isprar,,rn srrv ch ejct obull.rre oLrjc obuh U slcnrrr,or'.rjajet trerir,rsveprincipeisl:rLlri in:LLrrr:

XNIIGA UPUTA, r . r r i r r ! f , r \ l r t c n r r . c l . u i h s r r , r . i ,o s r , r r l j r l j c i Ir(,liu,l..niL ,rr.1,lij, t o s t l i o r lo n o g , r r o j . r L r i l t n r , . i t t . t , 1 . , , .. . l t .t t . . i i i \ .. ,. ,,,..tutti. , l : . . , 1 t , , , , . 1 , 1 . t, r. . t t . , t , . . t , / , t i : . / , . . , . , , . i . . t r.,:,.

,'' 1 :.t Di..tL t-lt'.1 t t/.1'iti i ,t 3 t . t , t i . t . , t . .1 , . , r . t \ t t . t . t . , 1 . . 1 t , . . 1 . . 1 . . 1 f, , , , t 1 1 . . t .: ! , , . , I t t , . ..,i .\l I .r
o \ ( , l r r l . r n lp ( i l i L ' d c n , ) ! . c

-

"

,, j

,'''

k o l o . r e o q o b o j .u o s L i r r l , r . r l L L l , u t r l r L , is , r l , r rs " l . r , p , l , l b r ( pri i , s , ,, " n , r r ' r n r o r ) r ! r r . S.L r i t i n . r l i r r l L r l i . r : s r iL r r i r r . r r i c r r z iL n " , _ , . . t . n ,I, "

P o D J E L A S A B U R AP R E M A SERIJATSKIIM PROPISII\4A

| r ! r r . L , n r j r n . . s , r i , L L r J i i . , Lu . r r r J i r L , L , b . r . , r ; : r r t , L r r J L s. i rr Lr L : . r I , z . r i , r . r r j . np o I r L J r r I r r L r h , r hJ ( , , . r , l i r nt . n . frrfrir , i ( ) h r r L : r , r ; r L , L,u i i L l r . r r L r r r r L . : l s s . r L , i ir, ( , , 1. i L , r . L r iI ,l / : r r L r \ . i ! l , r ' p r r r , b . r v l i , L r i L r r r , , r . rr s . r l , r r l , , j ( l n , . r . . , . r L r : r . rl i , i . i l r t . l , : r , n r o z . L L r i . i r r p.o I L L [L r ,L .r,r . , rr o r t . r r r . t r r ] : , 1 ) r . p , , r L : . . . s ., L l , LiL , r L: . .r I, L r , ,, I n . , L l r , l L t l . , r i t l r r r r i , : . , L , L r rL l r . r . , r r L r i L u i r r : L r . r r r rs . r lr . L J .rr , . r . r z L , , a i n r . .L r ; r r . r r rr. L r nrorr l . r L , r , L r r , .s ir i , L L,rl j t , : i is L r . r r r i v , . , r . : i , r , 1 . / , r r i . , ) l I f . r r r j r p . t r , 1 Ln r L i . r . , r i n r , L r r . . u . r n i , .1o. L:l j r . L . r i i . r i L j , l i , , g ' , . rr r r . s , r, . r . l t . . r . n , , . I i . r , 1 .cLo i i - l r L l n o J . r i . r . u r r r i j r r i L , " , , , , g . , i,,,.,, t-.,i r L \ .L r . r L i ! , rn ! ! . 1 . r r . r n r , \ h r r L J r . . 1 . :- ( ) n i i l , r i r 1 , : i r r o r . r ri r s r i \ i r L r i i r \ , l ) , r r r r r r t L ,L L n r r L L J I, c L I ) t . i r r . r r n r r r r . . i r L D . rl i ' ! a , , f i , , 1 : , , L . r . L L , L . , , l : , , , { r, f r r , . r L , r LtL r r i r r l : r r L L . L r i . r r r, . l i . i 7r . r L r\ r , r j i l j . , r j , r( j o r o r r p r o t t , L L r l . rL j . . r o r . r l , r . r , l . : r , , 1 r. 1 1 , , , , , , 1 . r , , , \ l r r . L l o r j , L i c J l , " r j f j r , r , L L r t . r i,L . , .rrr r j i i i , : n i . . r r r i r f r t , , r h f l r i L r r r o t . : r r . r L i i L r . . iL lr. r c r , , J l r r , , l , , , r o . L i 1 , : L . r.1 i - . r : r ''.1r., ' , , i i , r r r i , l , o r i , l . ri r L r r r j j , , r i. r l t ( ,n f p r ( , , i .. , , , \ , . i . , r , r r r , , . r " . , , L L q , , , r , r r r , r r r . ' \ l r r : : . , J. ,. \ i . r i i . , ! r n r l p ( , t l r u ( ) r r \ l \ r L , L L I .\l , . . , 1 , ; : r 1 , , . , , , j on , , f n r . . h . l r t . L \ t L r t r L L r j Jti . , i , , , l _ , i. r i.t, , t.,,1,,r,,i n f r , ) r ! l r l ! . I r . n L r, , r .r r I i.r r, L p r . r , r r n p L , r. r i . , , , r r L r L I, i.r. ,,1sL,ir,,

| r l L i : , r o ;, \ 1 , , n , . , 1l , , S . t r t j f \ : 1i,i| ,IL. ,, iIt .LL , r , . :, ( ) 1 , . , r i i, \ ) r : r r r . r , '.rL r , r sprr,, ' p . r s L i . " u i

j Z . r L r r . r . i t' ',ir i , L r c : r . , " , " ' . . . , , , , n i I r . r r i r , . {( , r , j g r ii. qr n . t r l L . r r IL i , L r ,p o p , , r, r . r bj i r . r , . .rrn r i r . r . . \()(1! llrrlrrf r I,rr.rr.

IBN KAIIIM EL,DZEVZIJJE

Lr l)orl olo st nc podlo.i prr:Ll,lrnjt i ':rLrur nih,rhoji g.rieli LrbiLi. je musLim;Ln,r.'l'rdr to dozlr)ljcn(,ir'.rlt i raLuiz-nrcrtu snruLrrl.rnr:r rrLrogih.rdisi. 1lo p,rhr',rljcno, ito nr to uliezujLr ;; ;, r-J iJ Ji; "i, ;,i \r,.;'r .i 1; :; :!.l t,i'r ; -+J -i

"Br;r/i h.rch su o ovome pir.rliIl,)-ijcr Poshnil.r ::. on jc rcllo: krc bolji A,Lcno"-sit"; Ildi Allalto;,ul'ii':ni tob, a tt Alhlt,t ".\l;rL te "l'usti ga neka otlttescti;oj i njcigor', gniaL'; rob rl,ica"; " Uzviicnj i\ll.rh golorili.r n'htt z,rliti :jaj s.tblj,::,:t,tt't ua lcc. Llielo. ili.rlio jc ro pohr',rljeno Il, sc Atlenrt,vbolji sin prctl,ro T L O v o s c n c o d n o s in r b o r b L s n e v j e r n i c i m r .r d r s e n r , . r s l r je'te s,rmoc'tlbr,ru.r iodbrene dZih.rd.r lrirn morl br.rrriti.Snris.ro nruslinlrni. Dr D,r ii trcbn uLritikrrdljivca? 1i sc trcb:rnienruprcdrri ili sc snrijcbr..rniti? jc osobe.tnLla odbrrn.r Aho se rrtLrr odbraniti neLr ncdtrT,rr neki .m:rrrrju d,r otlbr.rn.r Al'o Lrb:Llezn:r. sc r,rtli o semoodbreni, niitrr d:rj.src. Niie dozvolitno rc prcduz,:'ti nijc ob.lczrrr, i druqi ncLo icli olcljeti iovjch.rinjeqovu i:rst. h.rrl.r q P r i mj c ri p o l i u d c n o s r b u r r : 1. sustezanjtod jcl,r,pii:r, r.rbhii-njriopienje s:r icrronr Lr m j c r i L l ,L , rn a \ t c t it i j c l L r r r on,r to z.rhriio:r,I ocl 2. sLrstezrnje opicnir s:rlenom li.rrl.r itctc ocl rogirj r)l nenr,r
3. usrrrjllr,rnjeu poliudcLrojst\.r1fi; * 1 . \ u \ t r T r n i r o J a i n j c n j r p o h r , r L j c n od j c l e .

jcsrc onej u kojcm jc slcjc.lno d.r li ae sc Dozvo)jcni s:rb,.rr
: I - l b r D l u . L , / : r r o r . p o g l l , l i c o / r D 'r r L u c r j ( o n n j l u s m r t n i , r I b n \ L . 1 i r . / r t r r r .p o r , r rl y o s r r L , : r n o r t i u s n u L , , i r r l h m c r l , 5 11 1 0 , t + e ,t 6 l i t 9 l

KNJIGA PUTA.,. U

r r . , , , r L r . r t l r r r r . ti r r r L b r L r L 5 r r L r t , ) : I , . r i i I \ . r l , ( , . r L . L . L r . r t i r ( j' '.L l r L LL ro l , . r r r . , r r n r , . :j:: r t . , , i , . r r r r r .1 r r / . r : r . . ! r . f i r 7 . r L I r L l n r r i . . h . r r . r r rS .L r , L . , -r. .r r , r l , L , r r .rr. , , , 1 , , r \ o r r.. , r / . r . , rr i L , r r n , r \ L rn L , r r r , , . r l , r . r!rr . i . S . r l i L r 1 L L Lr r i r r r r L i r n r r , r r r l : r n r . \ r r r r ' . a r : ! r r . . r \ r L \ r . r , r l r i i r , , 1 r i i l r p r . r . L , , rr , \ L r . r . r . r i i . . l, , , , 1 o l r r J t r L r, L r . r r L r , r l r r ' . r l i .t r r o . t r . r t r , , . . r ; , , r r . r , r r r . , , L l r j p L .. i : , , . l L L . l . r L , r . . r . L L : r . , r r .r li ,t ,o Lrl , , l i r n , , qr l , , / \ ( j l r L . , , , \ . \ l r ,, L

: , i , , t i ./ i . . .

I a , z L ; c l T t r E p E l , S t \ p - J t 1 al s lt

r . 1 , , :
.!t. , L L

I B N K A . ' I I NE L ' D Z E V Z U I E l

pt Ti nrylji"la öeha.i esudt Goslxxlarastoga i nc budi kao I nttrs, koji jt u ogortenjuzai:apio' " (El-Kalcn,1l)) "koji" rijci u Orijc sc j;rllj.rlitrisno pitrnjc: s iime je lcz:rn.r "nc bLL.li", Lritt, jcr Nc rro2c biti \ ezin:rsirzrbfenom ovom rjetu? jc on.la znriilo.h st nc snrijeu ogolicrrju z,n:rpiri,.rAl1.rh t.rj r''r g.r: i prj usliiic.' sp.rsio ' ' . , ' '" rl,r':r J ' \ - r J - ü L J rj J j t r { : l r ' ; , J - -J; t*;t- ir \ J u---:*b i. -JL-LJ' :- rj Jj --Lt*- i -jr i iL-;:
" .J:. jfl jt j!jJ.,

"I Zrrnnntttr (Jutts !t) se,hatla vtlit ode i pantisli cla ga ttt' 'Ncn]iJ ]lagn. tntitunu z.ltttpi: öcno hazniti. pa poslijt -lcbt, ogrijöio pralsi:aljcn ncl:d si!, d jd sdnt sa 7di5tt1 osiln tdko !\4i sP,1 i ttgobe ga spdsisttta:.1o, 1ndscbi!' oddz'i)dsttto l]/ iaatnn.- jetnike" ([.]-L.nLrijr. ilil). jc Lr Tin,,izi i.l,Lrg,biLjclch.rdis liojcn, rtoii r:l,r Bo:iji I' osl.r r'eliro: Lrili:r.: c-jl !l :it \ *.nr -,, !l -i:a q- -, f. .:-,:r -:,1 y-- ;; ;--' ;.-l ; q. :grrj- !.J jl -Li-,'ij

"lio Ltrfu riio lot,tr kojt jc ttiicttttc4br,Lr Tnnntrtttt ttrtobi hit,t bit it o:lol,olar siahr ncttly. Ozv lor,t.u.la:i.il-ort,rßrrt,rorrlt ' Ttfu! H.',tliu r!.la:iait hto pttttu sabittcpraitlatt. oponei:r cl,r Z,rLojc ncprihvrtljir',r pr.rhodni .rjerz:rirr.tnjLrjc jp n j r Z u r l L r r r u , , v o j c l o l i .Z r b r : r n j c n cc 'o p o n r ( a t ig a L L o s t u p k u je bio polo.l z-a dolu. ,r ro jc njcscx ljLrrnj.r Loi.rg.ric .1tr '1 rLr hoji , L ' , . . , l . . | , . I r . . , ^ , , . . r ' j L' ,, j ' ."..',' ()ospodrru. "lioji"? S iime jc onchlczrnn lijci Zunnun. Vczrn.rjc z.rsrrrjc u liojcn sc n.rhz-io To Ali, pirlnje joi nijc c,dsov,rrcno. zn.röi.l,r je zabr.rrrjcrrc, j e r i o r r o s p a t l , rro n o i t o j c u , , r b L o p o n . r i r rZ u n n u n a , .rro D )s r r n j u , i rrrJ.rI|),1lerom.

52

I(IlJIGA PUTA.. U

-

j

rl

.-!j L-.1-.,.--jj

jr -,_.i-11 j-

-r-!

--,,*,i_.'t -'L --- ;,:j

-:it .j,

,,u, .-ir,ii..

| 7 : t t : t : r t : ; , . i . , : , i . r . l L l i ti , t r i I ' o r r : : t i , i , r , 1 . tt t t t , r u t i . , r t l i t : , ' r .rrr r \ l j , ( j ! ) t j j t , ! j | , r / , t . i l , r \ i . r / , i 1 , o 1 . , . , r . r , / , i , , r , I I l r'r,,rr rrril,r .:.r, r 1.r..,ar ,r,,,.ri.r,r,t,.1iiL\ior,rr tn,t ,t!,i, o,!,;,:

E IBN KA.JIIM LDZEVZIIJE

r-)ntno itt:gobc g.t spilsisDlo;?!o, taLo Mi spaiatanto itjt.)tti

Ä c ' l l i l - l i n l , i j ,s . S s ) r7 ofroorsltiL'r liiLl'rgr jc All1h l'rlio nroTeLritiz,rLrrrnjcrro d . Isr p o h r ' , r 1 i o ?or . r l i oc p o h l r l i ci'l i j j L r b zrb o g o l c : i '.'.2:)t : L\1 l:'tt'.::;: /'..\
"Kada jc Gospocldntsi)oDt( ttli)nPio:'trleDcj( r'Jolj.t s11d;14. ' a Ti si ul nilosti..ib ntjntilostir',iji! lLl hnbij.r'8il.

'i"

l -':

i: '- J rr-"-r:-'. L-:'
"

"Jd

Sf') lttgtt sL-njr i jnd \Lol prcd r\lkha iznosint iJLrsLtt. . j j' - " t - !.j,iü,1-, 2

z \lLrs.rr. polrv:rlio bog i
'

''Cospotldrt! lttt)i, ntn knLi.,t!ni l:ranr tldo, znistant; i! fot' h l t a b u t ! " L , L \ : r s , r s .1 r . l'ril \ io i \ j t ; 1 1 , r ' ph s l . r r r i Lrr j c r l i . . u i h , rp o i . L l i o L u s c n l c tt't:ittitt 'ltbtt't ittttit'ti ""

"Or:1tor!atr t;t,,i,),tlttt Ii:t

l' L 7 . r l L l L l z , i i c r r . r m A l l r h u n c n r , l . r b i l i s L r P f L r l r r s1 r r ) \ l i ( r l . r s L r p l l i r o s r i \. . r p r o L i r ' ,n c o I r ' r i . r n i . d r L r q i m .tt' i n i i . r l b L L \ l l : r h Lo l i l Srr , r q , r c , b . r i r l ' o b i . ' u i ' n j r * o t L t i l r i r , m , . r 1 , L L l rA - \ ! l , r hi s l i L L r , r v . o 7 . r L b Lsrh . L L i t n L , :i L l i , v L r(.) n s r r , l : , go s u L l L ' j,.r n . L L r j iL rn t r o l r r n ' : . lot pliL,jc *,rr':rjLr r: ''l'li

:.'ir,'".t \;J -.rüt it;i i)1 ;s1:r 6

j.:jj)

nistt po sntoih ni Dttlr( \tdi)lj,tli',tli sc otti Cr:tsyadrtrtr (l l Nlu'nrilLtn. 761 horili, niti su nnIit.-c ltllttiltli" ( l , , , j c l t t c i s L L f ; i . l . r L , . r b i l , i o i o q L r n r sp l r n r : r s r L r r l ' ( i L ' s ' J r p o ' n t v o l i L . r [ . . l i L r , 1 c , . . i2 t ] i d . r] 1 L L n i b L L L l t ro l i L ' r r l p o t l . r l L r .l l , r h Ä Njt*orirl srror'' [o )n i , 1 " r l u ' " p r t J . r j L iL . p . r e z i r e , , n e i i s e l , r ] c
ir " ' rr'r 'rr' u' l l : i / i l , r , .p l L L , r . \ r ' l L L l L . r l r r l ) i . r i i r r . S L L r r r li , rr ( , , , L r . r . r n . . , . \ l L .jr.n , ' . l . r Lr, . r L i l i l r i I ' r r r ' , 1 r r i r r . r r iL . i f l ' r ' i L ' . l i 'l.rblrrL.

5l

|{NJIGA PUTA... U

:1 . . : . . . r . , , ,, . L , I r l i , . 1 , . : r r , , . , L . 1

I

i

,

. , , , 1'. 1 1, - . . . . . , . \ , . :.,r ,, ,.

IBNXAIJIM DZEVZIJJE EL

nrjcrilo iro i.'qe sc bojis. Or,,rjc sLrpljir,ost c,rroqr vc,iii r,rdic,rog,r nc t i j e l j u d s l i o s t i . " biri str nici olog urilljcnj.rIi:riu ch nijc lcliLo c'trdo Z,r!.olor pljil Lr izrri.rr'.rniun.redcnih \t1:ri. Vciinr tiLr srlrri blislic s,.r i z-bog prl cdnosti.,loLroiinsrle, iskrcnosLi ,loL.z-drrlinrdur:rm.r jc to ch:rgo ijcdnin, öisrimJuri,rnr,r. lr soboLr.Sle r oLclioje noscs:L jc srnri lic'jcsu u le Curlno jr li.rd:r nclio srrpljil ocl z,rbr.rnicull rrcnLrLiönr.1 stlrr lioju Tcli clr.rgc rlLL!i. ost.llj.rjuii tiri slLri.rjcvr zL.ognclic I'ojrr nro2c oicliir':rtitcl' na buLluicnrslijctr.r.f)u!i je z c u r o d c n o , rL . r . zr,e , r i t u jic r L o j c s L r p l l i : r jh o d t i h ' t r , r r i s L r p r o L r c , d r njihovo;,LiLodi. j srlrri inrriu ici rrgLrrenr .h z.rLrrenjcnc Uz or o. ,;ni ,:lod.rjLr i ioljckor'l. rluiu. i,:jtrn.r, ioljclior,r rrrhtrricnj,r Liri pozilrtcljr: s sr . o r ' , r r l j e t . I t i n t c r c s eO J , . t p r i j c t i c z r b r . r u i c r r o t r r r i n r , r q l i c i c i n, J r s , r f r o o i l ( ) \ r s r \ l , k l ,o \ o i L ' r l c r o , . r o j c I r , r l L i : - 1 e r j s o r i e L r i . l f jt i srLsrc/,rnjc vl.rstitrhp.rohr ntl Zri,r.rrjcnc srr'.rrzrhti jtv:rjLr i r r i l c l j . r . . r s u s r c z r n j c ,r f . D L L l l ilL ,rr d ,p o s t o j ip r i l i h . r l r c , r i l z , r .L i 1 jcsLc i n:rjrcgoLrrij.r str'.rr. Z,rto jc pr i r.ltcie z.rdololjcnjttih icljr .L vezr s lrrrirlriorilz:rLr:rnjcn.r,Jozloljenc rtlrr i 1,lil.u.rnjc sr',rli,r i jc nr,:rqui,r 1'rlto jc Ilotiti l' osl.urih ' rcli.rtr: rr.lc s,: rr micrilioi.r "Kt,lt ,,u natc,iitt :,;i * -<. t.,,;aii-r ü i ri! --:L.:<;i , j jr;,r;, trtatlitc,titdil:,thtlil:o it t,togrA,t Iadt;,rn nL:\to zalt ,r.lr " Olo gorori d,t tr)lcrrn.ir,1 r t t r i t . i t l o t i t , ! , , ! : ; .! t l a t l ! ! ) t o \ i i ! " ic shr , r r i n t s n r i j .s c r i ( t r o c ln j r h p t ' i i n i r i . . r , t nrinii toJ zrbr,rnjerri reIe s,: r,b.r,czcsnriiupfol]Lr\titirlii, iLrjc ucrrro s Jrrrrc sLr',rrc, , q r r i cz l r i i t i . Z b o s t o r e s c , c i i r r r k r z r i o r L n o ,n r . ' i n j e n j c r c i i r p i i hrz-rrc ob.rlcz.r. to ncnr:r,,drctlcrrc Zi i.rj.r..r rrc r,r iz,''r,rrlj.rn1. 'rr,r jcstc u.ur.rz.i uJcnrr rrzil,rzic,liorc,g,r sc Nljr.rTnij,rr,rrcrlcn,r
li l l ! l , r i . / ' l , . i 1 . : . , r , , | rl i r l , , i r / i : , , r , r . r , ,f,, , , r l . L \ r o . i i i r l u r r ! , , s 1 ! t r i r l l , , . , j \ ; i r r , 1 r r o , r/,,,, , , i ;l:.,- f s i i .l 1 , a i t .l . o S l r r l r 1 . I 1 , , , \ l . r rr: l'r'Luil.r :, llrslin, , 1 . ; ,I., r c L l , l , r r r . l ' , r r h r l r c C \ . , i h r J , s , , , r , : L r l i L L l i l l o r i , z i i , , , Lr r t r u , , , . t L t 1 N r p i r . r i r,.r ! ( i t , r ( i i i , fi r . i . . l f f i l r t i o . O n , L l r i ' r p , i l r r r . l i l i r L . r r l L 1L.si: r lr. r . u z L r . r , , , , r , . r r . r 1 , , r l ' i r . r inr r z i r 7 , r 1 . ', p , , . 1 r i , . , ! L r i r . h r i f r r r . i r , )/ . r l ' , ,, r i n r . I o , , r , . ; r ' r . . r [ . ] l i t r n r i r o p . t , , , , , . , i i , .u r r J i r rc " l r o r r i r o ll o , r , , , : , r,l '

(NJIGA PUTA,.. U

I B N K A J J I ME L - D Z E V Z I J J E

ttnt O slryl ttltlt holilttsi ücsrct.ttt :lttiattlcittl ': iitti Dt1i1 tL,,t)ta tlJe[a, iotjcItcti1I srlrri l.ropisrnoic hrlio Lri'c osLr.r z.rL.r'.rnjcnih Osrnvlj:t,.jc ocliirc,trrosznriajr zr ioljch.r; lic,ics,.r rilc n,rrc.il'c r g L i e t v r t i : o s t , r r ' l j r n j c z , r b r . r l j c n op o p L rc j c p i r ' . I , i z r r i . r r r r r r j cn . r r c J c l o q e s r c' u v r l i Ls n r g ci h r , r n tb e z l i o j i h Z i l o r n c n r o ; c J (iovj,:li moic Tilicti Lrcz nrrr cicpirr. P.rrr.1li.rf tijelo l)ilo opsr,rjrri. s s i i r . c , r m a l . r t ' o . , \ ln c l r o l e i i r j e t i b c z - n . r g ie h r a n cl i o j , rt r r s n r g L L ji isro li.ron,rrcdtnct 7,1b11nltn. st\'.rni Ovo osiglu.rrtr. ,r| r r l l1(ri..r .r' : o L r c d b ii L ri c n j r ur b r l r r . K , r , : h , ii o v i c [ i i n r o s v cg r i j c h c r l p o i c L o . u l i , r d , r L r r j . r , , ri n r : r o s c b i m e l i e rt r u n l n r r n : r r o b i g , rs p . r s i l r rJ nt inr.ritL s\ L,i i. r jcini,g Lrr:l li r u \r.rrr A !i.rch P!riro\.1o r z.rbr,rrr,: l I i, L ' iu s r L , i r r r r rk o j i L r . i , , r . 1 nrr , rr. j t i r r o b i L , r r r r i oL LJ . r h L\u o 7 t L \ ' : n r r s . rs L r ' , rh ir , l . ir. I ' r , l i r i i .l s c p o r " L l i rs L r ' . r r , ,lco r r L r r r n z r L , J r z i b ir rI l h , r l , r . l o i l l r . i i . o J r , , q . r . . r ni c g , r r . r n r i rz l . r ' z - i r \ 1 . r t r c e z o n c r ! e s t i :r v i s l i i t s i r l i j c r r b r i i L Lc i e c l n i uJ o b r i n r, : l i t l c , Lrlr.r , r j r nr , c r c l b r . , r J o l , r . r 1 j c 1 ,e n r t ' g t b i r i i z b r i s , r nj ,crr l n i mi i r i i c h o n ru I r r . rrcm.r Jr nrLrslim.ruior,r LrnriL.rrj. iilliLr. l\lcLlLL tr lilic, Lo nijc iiLk ili : . l c u r c , , L , L o 1 lLrl . 'tr c g r i j c f c r , : r t , rb r i i c . , rl a z i l r z , s c o [ o t o g r l r ,

.

.

.

'

t

.

.

,

.

ocliLir liojr clcr.rLj.r rcicnro or djc rr,rr , g s c t l n r i g r i j c Lp r , r , r . l, ,ri l o j c l i l i c n j r z r b r ' , r n i '\ l l . L h , ri , ' r b o s : i borrli!rr. f.r flLr sc on po1i,rj.rt,n.rlrrr izlco iz rlor.rLl.r!ni.r Log.r j e n c i z l r ! , r r ' : r n j er r c J b c , r j . p , , s n. p r r . r i p L r t r . r r i r ,C l i j c h i l , l i s .b i o ''l l,ilo orro o icrrru nrs lJzriicrri oLr.rt t:Lr',r o jt poLr ljeclicrL,rg,r ici c1,rrr,r; L,rz,rAJenrolc poromLedo SLrJnlcg rLi G " c ' o s o r ; ;r r . r r f J f r rs L rr l e r i t l l ' , r q c o r ; t c ' t i r r L r z r L r r ' r r sc r \ l L r (] i li n r r ' [ c . ( ) n j r p r r r p i s . r oj , p r J j t l . rl l l i , r b r i o ' j c 1 i P o \ I i ! . . 1 or r o r o j c r l r , r g o , , L ) Ltrs t c r ' i \ i c J r . r , - o i c n r L r i N t t q o r ' , , n r r o l , L rO n , r ! t o
r . \ u r , , r r , . l L . r. r i l r . , ' . ' ; , , , L r l l i n ( ) ' i j , . r , , 1 , , l r .l . , i r t ' , r r , r J ' f i i : . r r i r , r , , i , i I : , r , , , r r .i r i ) , i , . I / j r , , . r . , J r ' : / J r , i . , r l ' : , : , r , . t , , , r r r / . r r i i . r r . . r r Lr r r . 1 " i t r r . ' r : r . i . r , r r I

-t

Kt\lJtcA UpUTA.._ l r r , . r .. r I r , , 1 . , . . rr r l . . \ . r r i . r , , \ , . l , L , . , , r 1:1 , r . \ l \ L , r : r i

, . ] r . , q , 1 , 1 . , . , . 1r,,,,, , , . r , i ., : r 1 . , , , 1,,., t . . , , i . , , i r, r,t.,, , I

,r,,..,

: r L , \ : i i t r , r , \, r l j ! . . - . , . , 1. , , , ' r

\ , 1 , ,,,, . 1,, L , : , L , i ,i 1 , . : . 1 . i , , , . , . , , , . . j 1 , . , , . 1 . i .,,
r t i : L r . l , . L . r r L , 1 L . : -, .r . . r f 1,.: ,. L ' . .. f , r L t , ' ' , . . :, , . , . ' , 1 , , . . , , , . , . i

. r , , . i . r r ' . r . , r i . , , , r r! . . :
, . , : t , ,

,.

,,1, ,
, . 1 . t ,

,.1.,.,
i r l . .

l

..:r

\l rl l,L,lr,r,r, .,

: ,. t

, , 1 , ,: , , , , :
!1: r/i,

_ \i,

,.

r,L,1i r. .

l

i.r',/ :,i:ttr :,rti ,tt

i i r . , , r / , rr r r r ; :

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z I I I E

z.rbr',rnjcrrr:. li,rd,r A rrcnr,r Iiolisti ni od r.-pc,sLoi,rrrlr rlenr sLr'.rr, z.rbr,rnjen.r d.r ili onl ,1.r postoji n:rrc,:lcnr. rroZc pLrnro!:i sc Lrhloni P e ib n j e n oJ j e l o ' . r r r jp c , r i s n c . o s t o j a n js n : r g e o l c . L ib o l j c j c n r c se c o . l 1 n , r n r r i 2 i v o t rn i b o l c s t i : jedenacsti:7.r n:rrcd.rrc rrd sLlrri slijedi vcir negr.rd,r derct .\ rlo scchnrsLo pLrt,r. zrLrrnjcnc, Lo!cstlrri. polhic r:rnrojerlnu k,rzru. lioi,r nri,7c biri izbris.rr.rttl|ronr, isriglrrom. istiqi:rri,nr jr is z : r r c l c l i . lrj u , 1 i n r : r ,t i g l r r c , u c d n i l r r r l r L r gir d r ' .( ) r o i t t , v , r id r . u loiih; dr.ri-r AlL.rhu rcposroj.rnj:r c,d doirrr cljcL,r dverrrcsti:iirjcrjc z.rbrrrjcnih stvrri Uzriitni AllrLLnr,.r2c L i m p , ) , r i i r i rri L r o g n o g i hs r l r r i l o j e l i , r r n i j e r i i n ir r j ö c , ' ' j c f l i r r c l i o Jrj e h . t t i L t n c s e tl . l r L r g i : l i r c n o o l i r j a n j t L r . r T c r jo p r o s t , r , o L ' r , s p , r k r r c L ' c o j c b r i i u g r i j r h c ,L . r d .n r c l . l i ii l j L r r lri. r i . . ' o p r t ' s z r n j c g , r . . ( ) r ' i h i c s r s n : r r i l , r i i u l r i j c h c z , rl r i l c n r c n j e q o l o i t i t o r , t . \ r c i l i . L 7 i 1 r r s r ) r r lr q r ( i z o r .p r i r n i t . u r js n r n n o ga . l s .b r i i u q r i j c h cp r i n r P u ! L r p l lr r l L r o r t , q i s r r j t L r . r t i r r s r r ' . r i n i r i z o L , r . t j . L I r r ,rrS L ' J r r l c r r , r , r u , Z r r L r t i l i o i s ; , i L i r , r r i,.r , : l c h .L rh r L ' u r L n.j c g o r , r j c s n o i ri p r i t i . L . r n j t . zr L. i t e i l i , , i L r g o b r o ' t , r n j cL rh . r L , L r L Lu z - i n r , r ro,, 1o n i h h ( , i i i n r : 1 i L r is r p. N p f . r 1 n , r ! c 1 . r . 1 ro n r i l o r . r l j c , l n r i l o s r i r . i j c \ l i l o . n i l ' r . . .A l i c ' g , r L o o r ' . s t l r l i n c o i i s t t o d : r i j c h , r , n n r o r ' : rr i iu V r t r u . U I r j o ji c b c , r p n b r . r v i r o n o l i l i i ,I i L , l i h o . rr r l c n r L rL r t l e r l j . l \ t i n t i n c c ' i s r o c ' jL ' ,r i c i L. D ! i U z v i i c n iA l l . r hz r b r , r n i o l c n n c t s r e r r r Lr o j c ' I r c ö i s LS r ',,.' , l o ln . r L . , , ' ( , r j . l t ui m i n . a i : L o r : ro r , ' , ' b i r i n r m i i c h L i i i t ' c n i i o J r o s , 1S t r r d r L r q'e r r n t , . l o l , r . t l j . ' l .n r o i c p o n i i t i t is r u r oi i r l i r .r trinicsti: n.rf.Jfn.r Jjcl.rpovl,rit z:r s,rbonrr.rgrr.lLr. r., jt t p l i r l J o h r L , a i n r r r cr . , b r o L c r i I r s t i .Z r t r . r n j t n : J i c l , r r x l . t i . l i r r . ir i r A , n L r ., r t o j . r i L ls l J i b e i p r l , l c . N l i l o s tU z r i i c n , r g 1 l . r h srl l r d . l . r o n o i t o j r r c z : r r r o r N j e q o l l r m i l o s ri z N j r l , r ' L L. n l i - L . LZ ,.r t o1 c L r J r i L r o L L rj c n r L J r . r 7 - c , ,o n o g : i1 t , s . L i a .s r ' r l l l r icp r l L l c : p o n i i N L d m r T cn r L jrc o d i i n j c n i . r n o g , ! t c r o r r rlrnjc onoq.!ro sctiiL nrilosti jr r tz,rnor.r srtlibLu bir',r poni!ren. zLror tetlnlresti: hili.r'lr r.rLrrnj.nih sLr..rri r n , r r c , l . ns r r r r i .A j . c l u Lu . r c L l t r r s trr , 1 n c n r o T c i ) n r . L r ' . r u r ,t c r l , r c , f iriri ni hilj.rJLr rLrr,rujcrrihI z.
r p t t n l c s r i : n . r t r l [ , . \ r Lr . z i r ) c r i r , r ] i c i j u . . t o l c p i , r r t r r n r ( , s ( l

60

KNJIGA PUTA... U

IBN KAJIIMEL.DZEVZIJIE

' i z .rqLrr" Ir:tr'' I| ' r\'' ilr'r l,-,-,|1;'j. ( 1 lr r r \ . , . r ' . r ' ." 1 ' r " t ." : I . oJ p."i,.i"j tt'u*r dobrog djtl.r h.ic 1c poiinio itlrbro qil spr!rr':L loicg. To nroTcmoobjrsniti I'rimjcrom iovjeli'r Iioji jc uLrioljuto* I r|rl:rrctrg rcprij.rtclj:r, popio je i opojlo pic'cIiojc nru;e or'r1lrrtt t o n r u s i g , . r i no P r c ' s t i Li r j s r i i c hi s l c s l i i n c g r i j c h e zritrlio.'On'ic I PfcmLric urrdio A rla sc p:rsrlrro lic,iu Po111o oorcd ,hagcstr':Lli Ioic srlari ne br.st .l.ugoj strati, osr',rvljanjc ','r" j".:i'ni.i prcrrr,r pcr'"diLis iz-r'ri:rr:rnicnr dr:rsc.lsrLrtalio, 'rlio bi mLrll:rilrr nogl,,
L r ' . . p -, , o . . ./ - l f , . ' : , . : . ' . r . U l . ; : ,. ., , . i , 1 . . . : ' t L . . 1 . r ' i ' , r ' ' ' 1 t . ,. . ,l.rl

'' ' ' ' ' . ' t ' ' ' ' ' | ' ' ' ' ' ' . . r . i ; ' l ' : | . | jc l zo . t " ' i o n , , , : c J l 'ru n r t o i r o j c z . r p o s L . u ir b r ' r n uA l L r l r L Lj L r J t

L r s . r d i L r h l t , p o n r ! : r n j t l t o s t o J n o s c g r z c l cs r s ' c ' j i m s l u g : r r r ' r ' o o r ' c r i s r l j c c . r l , r ' l r J r r i s r o j s h o r n . m r L i o r s ' 1s l o J r n r 2 c r r ' 1 m i l \to sLr NihL, ocl ujih n( rrcrif;l Llrüqc jcdnrl'c.'hrdr sc ostilli Lrr)o

, " . ,

. 1 . "

. 1 ,

. i r " 1 '

r 'r "

' oslnnacstirlr lrsPclitorll:)nrj f{' )]21'':s'r Olr, Icmo obj:rsniti p,,.,upl." u" moTepoiiniri sle NlcmLrmrsl'r 'lje dr:rqe le AllnhLr je u L , r,.c i t . o r r " . i L io d m r s h i hd j c l . r L l i c r i L rl i o i o j i z r r ! i o r l r r g i h ptr tljeh nroic jeclirro poliutlen'r Ncrroclric je c1.r rliel:r. Poiini sr'.r po slui:rjLL iilrt it n i a i n i L n e L , r , l i l , , g, .' . ' 1 . " r s k : rd j e l r 'U l i r ' r l r r i e m i i iz p:r ic z;rslLriiti All;rholLrljLrbrv jednih razlog:r rrrr)' oL'i. srlari. u cijelosti'nc"c z''rr'r str"rli osL,liLr:rreJcrrc nj.' it.l...,qii. A li.rd;r zrbf;rnr nc f t'una sc u do[rliub,t. S.rmoost,rvLjrnjr: JiLi Äl1,rh,,r'..r ro rljclc,rlio nc Lrliliutujcnrrcdeno,hao ito snro rclili l'-tma ljLrn g b l i ' z b o g s . r r r r oo . , " , ' l j " n j . O n 6 c L r i Llia s r c l e i l j u t n r i o l i c L r Bit ic d'rIlc' onrnT'n otl ,"Lu i,u i" t"1ru,,i".iuNj"".ntu nlcdLru zr i',c6e ir.lrti r'Lzlogr liLrLr't l{rzmisli s.ih "spc1."Li CJ,'spo.l"r.r." Uzli!cni jc i\l espclitonr: Or o ferro oLljisnitider'ctnaestirrr zr Ycz.Io ono iro jc nlredio ili preporLriio\--ijejc ljLri,nf hh S\'ojLr rrnro pc, rebi niti tLlcJrrom sltri:rju On.r'oh z,r \c,..r1) orL,rvlJrrric roLi strpllilc: r'oli rtrli Llobrc,iinitcLlc: z:Lhlalnc; oni: Loji se L,rjtrr . o l i , , " ; k . i i s e i i s t e rl o l i o n c l i o i i s e b o l c n r N i ' ' g o r o m p u t L t t 6l

PoHVALJENT I poKUoENt sABUR

Sabur dijeli na dvije.r,rste: se po1<udeni i pohvaljcni.

. l m o g u a b r . r i r i J e d . r ne p i e . r r r k o r o m e i o rek.ro. S,,pliiuc.t,t,, p."buallena sunkoi t, sna,t ,1It4c t od I cLe rndn,, po|udc,ta.' i r , o r . e kz a u ' r . r r r ( 1 [ t 1 1 ; l" u r ; , , o o ",- -NeLi r.,, i c r . r i r ( i e ?\ u \ r e l 1 | r i c i r , , e l J . . , h . r t . u A ..1:,:.r.,,".,"': "Sustezanje radi Allaha?,, 'Nel" "Sustezanje s Allahom?,, "Ne!"

jr:r* ;:lri4;;ffi .;lrr;;lj',:\ lr,ll:l ili; 6

L,;. ;fii.:il l;:;1,,:rui:1t,," i,P|1,i',,,, :i:

::'::,:: ;ä5i iliü"1r8:il.: ;"i:: iy:.:i:: ::l:.,ilt lll .,,k";

, r u !h r r r r r7 . . n n , t r oo , e d o i , r Jr r i . . z i l . o b l i k . d r , . . .ir: .

r*xl,#;il:i;täi ll;lilll;;j :r;: ::rlir rl
J.r n .c

:iJ;iiä'i: i,"il'Jj'i",l'";';jl:'J,r

:1ff *l'5i:' ):::'.i::.,ffi::!/:1:',i;fflli:;::,:'|:; ji3:'.';?Jl:51';"_i1ä;:.;I:;;.:xll*.rj: ä"'ei?Jt 't'"i" ';':'",''' n"c" '""oJ

"lo;i;;;i",un'"

'o' ttuaz;bnDzrrcr ttizi,pozD';liiz izxhid er (urnro

;ääii::T,T',:,1'o'Jo,i';*"-'u

u'"'c nimiesn;k'po\a'k'o px sc u

EL.DZEVZUIE IBNKAIIIIVI

"1)rr oltle?" irr "St'srrzrnjcLrez Jr fcic Sibli ijclinLr Leho, uri u,rmrL'srcr All,rh:r", islioii iz njcdrr,r. \ l, l 1 , r : l j.rsro d:r 1esusLczrntc jcsLcizrl,rjsLlo." Sliu ie ljLr.linrr bcz,\lhh.r bcz lt,ic, ,r itr rcii tcl' LrsLlstcT-.rr)jLrOlog r u (iiioj ie bez r,rljcnc,g,r o jc V o l j c n i, r r p t L r Z L rn u l i o i i v o l c z b o r .s t ' s r c z , r l j u b l i s p . . r si s r t . ' r i
'rtrLl St!stL2 tic bLt'fabt ncstcnto z.titi,rt'r, . r j ) c 1 7 l d r J _ . ' , r t l i)l , r r s . ) s t ! t t t : z d t ] 1 c /

i D r u g i j e p j c s n i hs p j c l r o : r,r 1,1;rrli igr.r1;i ';,rlorrr.r" tt-t, rl s .r 1rll,.risr i.q;,r firrlr;rr.r
It:rl:o th \c ttilLJ]trt olttrttt ;tt) )ttt t)t,..t l:rt lro lc:tttc.Lztt,rü lit"ici n . rl j u b l n c i r d e . p L l r L ' s . l c d . r n c i o v j t l i i , r l i , ,r o l j e n o m b i i u "l)r b s i i s l i r c n .s , rm n c , n r i s . r b u l i o l " orroreit: Pai,tltb :c tta ljt'l.,ar,'t otta t,ti ra[t I t liot
' It a! ! tn

'' . i t ' , , h v . r l j c n.ir b u r . l i j c ls e n . r , 1 v i j '.r s r c : r r s r r ' r j n o rLr L l'i\ l l r [l: r i c : A uz r h , ri L r s t r . r i r r L , . p , r n r L r al l . r h r 'L l z v i i c r r

) 1.rr\.ijji:; ür i*;lj! "Sulljit bruli! Ali, strplji:.' biti sano u Allaho"ctt po tc!
'a, l I l. l.' :
d !---e! -lulr -.:L)

..

,:
T\J_

"--,1-"'

"t\ ti strplii'-o icl;di prtsudu Gospotlara srtog,t, tabc i t't' )'li 1S) d i n a i i t i t i n i ' ( l . t -f L r r , jc oicni o LfilreL(rjr 1 fst.rs.rbur:r bolle sLr LjLrtli poLlr jc srrri'rr1lr. lL'rouo r.tdi cl.r Jerlnisnr,rrr,rjLr Lrsrr,rjrro't All.rh;r 66

EL-DZEVZIIIE IBNKAJJIM

" " u1i lrLLclsiji:. ono!to lirtrltTrxlttu:t rrli ,\lü]a f riec l1!"; i:ur.i...ali, sbplii"t) biti sann trz Alldbol)!!lo":oi" ührzt'jc Jr td nijc nt rroit biti strpljiv A lirlio nroit'Lr\Lfx on"i ut- I',,s" AlL.rh I :.r, i,rv:rLi Alllhort,nr sLrdu poitLrjLrii r'ealizirrjLrirPrclose'r' I Lr mircir sc'njimc- onrj Lrzliog'r rrijc gr. ,' r.,tu ..clLrl"".podnose.'i
Alllh?

L i A l l a h . r . :n i p r . r ' o jL r l i z i nc , r r , irijj i s l u h ,r ' i r l .c l i c l ri h o r r c i r r i s L rr z r '\ lhL.r. C)r'oic smisroh.rdis.r:
j; -11",",,-

\c

nt(ri c s! nil.litr sr(inonl

L \ r L r l L r L lo t t ' r l l i ( r r l c s : 1 1 ) u r ! r ; '

:-; -:-.sJr i;-.,..- -:'- ;'ll

j

jt 'Llto:.utt ttlt;1t' 'ltL hruttn uj sltti'to, nicgot'i:il lLt'1iit: ti jt i l:to;i titr' rr')g'r l;oirtttt i ,1i,,. ,,jr3,,r,,,,,t,'l:oi,nt lti'rr'r i r4r"<oi'r
tlt't. i i i ) r ' , r jh . r , L ils: z n . r a L l l r c , \ l h h p r c r l o r r o L ro l c r ) f q : r r rit i L L i r ' i . l i r o i r , , l r i , l r t r n i t . r r i r r ir r i r i c h 1 c i c n i t L L r r o L ' i f c L r s L r ' r lL 3 o 7 L ; t li rch bi br ncl'.r jt Alhh LLzliicn oJ izi:r' r liri"ruslic I'r'ric bii. ljrdi' niti , l o t . L l i o n c I ' i b i l o ' " 2 1 i 1 . i"z n ' " d L ro r o g r i o v j e l l i J r L r * i h j.r AlhhLr Lroz dc'brorc'line ibr'lcrc I rit{c,r'oq pribli)-,1.rn izureclLr on:rj liL' unit..L'.rlriln " r.i",l Niin," lir oz grilthc Nc bi p':'sL'rj'ro

qr,'Pt' s. iun.,j I.c,n,. irnc Johr'rrljch; n' L'i Lrilo iini rl,rbi.r.licl,r ( l i i c l io r r j h r L l i s o r r r i p rn n r l , r r , ri r i l t , L c , r .o . i hl i o l i l o l c i l o l j e n i h

s r n L . n , r j i h , , r rp r ' . r z r r j. c r o r a l j , rs o l i o t f i ' 1 c s crL P c l i r l l r l i o L r r s r r r o g,rp:r7liilt,.rrr,rliu-ir.rli " " ri jcc'i: L i o :.ott tti c;7t""1;r/'',:LJ, rrrÄ'rL'.q'r oblriSrrris,rcr 'l ' '1 l/ t t r r'. 1. :: \ ' ' r' \ ' ' 'I'l r'' l l i r o z i i n j t r r i e d r , r s i h J j r h n . r j r r j c l n i j i nir n a j L l c p ! i nirz r r z i n r r ' ZJr.,i.c,rr,rtjc tlo(l.r clotlt J.r je Uzriicni postro bliz'rli it'vlchu ili r'it1.r. rLLht nogc. pop'urslLLhr,
Slii,rn tx orlc ;i'rLr lr.t.lts: "':- l'l j -'; !i -<' 'r'j-' . ; ;
-; .J-r!1i ,irl

I tlrlrr i. /iirrl r, /l.lr'rr''r. .ls ir.in

llt'lltcallPU;A..

'I

' . r , . ., l r i : : , r , r , . , . t , . . / . , . i i , .
' I . , , , : I , ,r r r r ., , . . , 1 , , r , r . ,

: i ' : . . ., , ' r r i . i

, r . i

EL.DZEVZTIJE IBNKAIJIM

vidljivi n'r ioljcliu Orr LiI i posljcdice siil:r bLrdLr voLi,l:rrczLrlL.rti 'r'r': : . . l ' , r . . ' , . r r , l r ; t r " r ' ' " r . " ' : - t r " " r r :r ' l loli l ; l j n ' l : i r ' 1 ) l is t r p l j i v ez . r h v r l ' rin o l i z ' r h v : r l n c .P o i t o A l l a h Lr On t" ,1,.r"'l.,,ii '1.,."ii'";. Njcgtl im osobitr:rmr, postrlc Lrzniih uilruicnosl {) mjtri lic,lilio su \(- sroPilis niim:L Ovo jt posebLrrr r Ailcgor'1r'1,ta/' r;r'r,g'rpotrr'l ..7'ov,riera L..joj *o.",.i Lrh,rdisLr:
j,j.r.. . r . t r r " . ' t ) ' t 1 r " r | \ l l _ ' l

t o sr t N c h i d o d : r l ti r r c i u r l s t u s r r p l j i l o s r i , :rL j c"'for p l j i v o ss ' \ l ' jc ljcrLrost li.1om str.pllivosti nijliiilr lrhonr. Oro srrrrtf,riLr nc oroqlrli;rzirr ih Lriste pit:Llirl.roblrsuc oltr lr rttr !r[]rLrlr' Lrr Ako \Ponr''nureLl niir,r iLo vti niic reicno liod orrc tri ltsrc sil)Lrr'r o d r e d e n j i r l :s 't r p l l r r p r , r i l , r n p o g l . l l i L r s t r p l j i l o s ru A l L r h o ' i m r r' ot i , , r , , , , ' " ' . . i 1 ' l , , r ritL ' s u s L c . . r r r j d' z - r b r a r ' O n o i t o o r r iP r o l t rri " L rN rsrr'rlnosL jcq(^lrn L r ' : r i u c i i i c s t cL od r i e s t r p l i i v o ss A l l : r h o n r r bir':rsr '\l p..'t,l,irrl^l, "."2,1',,j'.uit oJ njih Lrh'r dr on Lrvijek s it,..l-, " '" s,. sob()rn. All.rhonri' iro sc ri" ljuLr'rlii sL'rgrnlr' ' , ' l' r r '. : , , t . t ' , l . , ' r ' 'l r 'r . \ r .- 1 . ' . 1 11 , . . . r , , , . 1I j llstonr srbu_ uiiniti ic ictlrroll jcstctrinr, ,",ttu i,,, i" ncotLT-ivo srcr ''' ispL''n'rro-sti '\1hh:rustraj'uenjc Zn:rjL1,r strpljilost Lrz le lisiec s Njinre. TL. rn.tii .1" se nc sliLtic s Njesor'oq Put:r'liro iro nvr !rslc silbL r lcsrc dr s' rsPrrrriLrili,rjuL.t|roior':rrrlo SÜitin.r porpuno P(rslctisrcc' i N no it lr i.n ejLr jcgort odrcr:lbc dr \{u sL: ' r l i ' " \ f \ : l l l t r J ' r ' ' I ' r " p l ' r " ' r ' l , l r , . . , , . . . t . , . r. " . 1 \ ' r r ' L '" ' ' i /r,' r. .,. Njc*,r.l)jcsnik I Iubcibr' r'cli: ,.Ltli '1'tl'o i'|t' llo1,4't, 7 ttjc t,rdi :,ttitog

I 1 l L L l . . j li'l ) n Ä , L i t l I i , , s r r i . r ! h i L ri i . h r ( L ( ) \ r r L r . j r l \ L i I l J i o i t L . , s r l i l ' , r I i l . , , , \ L r , h : l l . c r.rt , o f , L i i j t! / n r r r r r ' 1 11 .

70

tiiltcAUpUiA | ) . ., 1 . . . : ; . i , i r , : , . . . i , : . . . , ,, i ,r., l, i , , . r, ,..i,,:

llrr, r.rr r, i,ttir.i't),: \.r.,,aril. . t j ! t , t , t t , : ! , , ; i ) ) , , t ) ti l ,

I L i L. : , 1 r . r t , l.r,,f .. : . .

I B N K A I J I ME L D Z E V Z U J E

rr.lj .\ll:rhr UzviiL:nog. "5r;7,fiz,osr Alhln je bogntnl,o; sttlir.on \ j|ll,! ratlt lzlclrr t!t \irPlihan tbog AlLl)a tshtiet4a;n1P/1i...)n All,!hn h,nr jc spa:'; 1c' i:ptrnialatjt, r filtj;ion bcz Allalt,tizrl,ry,r" Llo)c se prihtrriri 'c tlcnurnr zrIrlenjr io|jcliil. Prihv.rt,r zero iro oslilir.',r L.rot-,rhvr , g l p r ) n oi t o \ c l j t r o d o s t o j n o r t n . s co d o n o g a i o r r c ' g r i j c S.ir o v o r u A n r i i c m o o b j r s r i r io v eI i j c i i . "Sri,nfi.rrrr rtli. AlLtltt it:tc bc,grjft!", t. strPlijrost lxcli Al jcste n:Ljtc ielj:r AILrL.r i n:rgon,r iclia duic r.e.ii l.rhr uz r.rpLr!t:rnjc mon koj,.r.l,.rir ic il.rjtcgoLnijc z,rrluiu. t'rclrzileienje rrzd,rljLne z,r z.r preii dr bi stisl:ido Allehr jcstt lr.rtoionrnemisii:L .1u!rL, r:rz h,o j i j e l . r h . r l iU i u n c j t l j c o r o m c r c h a o : . liliu i,d putr li,r,rhir.-ru "PuLor',urjc dLrrrjllLrLn rhilcLu jc l:rhlio (z.rljcrnili.r). nrpLri li:r o.l r k z L r , , ig r i r ci e t e i l i o .l ) u L o l r n j ti e J L r i c , rA l l : r h u t i l i o i s t : r n i cj u J i l

, _ ,.,,.. ,

: . , . 1\ \ l , 1 ., . . , , , .

"lrr7,f[,osrs.111.r/,rrrr.'l,]\" z:11{r iovjclL.li.rd,r s Aljc !Lo /c inc orjcir niluLlLr resobLr' teilioc',.r irhl,o poJnosi sr'.r1;Lr L,rlrom, je s AlL.rh,rm. nc s,rstlolenjimr ili sr sr ojom .iuionr, njcso ,r trlrl:r ii p l o s r c t i d L r hi i l c j c t l n i n r o t p u n o , l r ' u g i mr o r o L l o d o n o l r i r c r o r b i i m ; r l is r s v o j , , md u i o n r i l i s e s n o r c t r j i n r ,U. t o m s r r r n j u n n t niti .,rjeir nik.rll Lrpotr'ili,.rr'u gc,riiuu u srrpljirosti. lcrobe vicr i sc sliih oblcz,r pretvrr,rjLL l Lriir'.rrrjcr:tkrrr, h,rojto jc jcJrn r-r ' N l u i i o s : L ns c s n o a r r i n n ; r m e z o ns o d i n u J r l , i h u r r r lri,lrcL.Lo: Iio u trltl:rzu uiilr rrt lidi u rt,nrt rllrJcscLilodinr." njemu u2ir',ro rc!i,oi'u riti ol.l'czu. ''Str2lji.'o't riÄr;:'crric" isl'uicnje je iznrd zl,ogAILtlt,tTrrrrc rcqoL)e. Srfpljilosr zbog All,rh.rie tc2:rilrcdnija oLlsrrpLjilorrir:r liro borbr zLog Njcgr, :r to 1t osr Ji Njes.r.SL4rljn je zbos .\ll.rh:r Njcgr, jcr svakolio sc bori ili trpi zboq,All:lhi Lcic o,l borbc rrrli t N r b o r i s e i r ' p i z L r o g j e g : r , :n c i o b l r t n o . i i o l j c l i n r o i c j c d . r t p u d , r L n i s i s c L . o r i n p i L . r dA l l r h , r L i n r c t c l i n e . r z i lo r r , l g , ro i c t o r ' i n i o : : r moZc dobiri 'amc, otrrj h,' se Ä11,rh:r lio rr.rzir',rn,rg.t ro iini zLrc,s iL i . . r b t r r Lu i r o u L ) 2 c r r n c t t . ' i t . np , , s v r r i ol i i h , r . l u "tt/)tnoja tz .1llal,,r or.1irr,r" zllo ilo Jt icstc tsptni,ri,tttjt K.rdr srce strpljilost ur- Njcge sr pljir osLu NicqoviLl oLlretlb,rrr.r' 11

Ki\titca UP{lTA...

,.L,lr,
r 1 , , , ' : r . r , L t. :,
. 1 . : , . . l , , , l t : . . , , . , .

t,1.1

EL-DZEVZIIJE IBNKAIJIM

nch,rje All,rh nr ponroii j s v r N c L i t l o J . r l uo i j c L l n L r s t Ls r b u r : L :t r l ' l j i l o s t ' s r r p l i i l o s r i 'l'o jc s r r p l j i l o s ts l e d o l i i c n c s u h d r ' U i l i r . h i o l j c l i u s L r . r l l ru s t i h Lirc r c i c n t , : " "StrTrfrtosti, sr'/" vii'i ,, ott7,,r'il;u, Olo nc izl:rziiz ol'r'ir:rstlpljirosLilioic smo dosrdr rrleli u i u O v o j c s r n r op o r c z i l r n i ci z n r c L l s L t p l j i v o siL is r r ' r j n " s t u L o r r r e ' ,r .\lL.rI nrjbolje z-rr,r'
!

'

'

L

' ' Y L L L/,' :! t . r L l r r l , r : r ,a / l 7 l ll)1iu l'I.v l

11

RAZLTKA lziviaDU srRpt_Jtlrcs-r I
?LEi\,IENITII.]LJUDi J PO}L,ICA

EL IBNKAIJIM DZEVZIIJE

I'oic se tiiu Al n.rl.r nim.rlostrpljilosri u srr',rrima prohLjelinr,r,,r 'f:rli.l ioljcl' lijc plcntnir lioLlALlr' i.,1'.. i)'n j" nrjtci,r pocliosL ro i h r i n c . ' . L r i Lm . d t r p l c n r c n i L i nh r j i i e b i L ip r o z r . r nti r . rS u ' - 1 u j c m 'CidjesLL ['o lirJr ie sc zn:rtiI'o lr.ijedi ,:l.rnLr pr.'clslim ljutlirrr,r, " gol)oi.rzni?

[ ( A K O p a S r t ö t t f l ] r - - L J : i i c ai l

EL.DZEVZI.'JE IBN KAJJII!1

sc j:nlj:LLLpravo str,rstu srcu U ,llrrsrrcdrr C)n sn:Lr.r pc,qle.lorr. "PagleLi ot pr.-nosi h,rclisPoshnih,r :.': "-.!!ls- -' r-*" f+- ,i'\ Jt "" ()r'LL Iblis i:r1jcprclrr ncz:riti strjelicu )oi')tnIl)lisa!'n:trjtlica poglcdr ili izlric,rnje zxitirx nroic Lritioberenje ienon srcr.r. Tcdir.r iz s1i1ir, p;r 1c stri.'liccizbröen.'sLr l,.rl<:r izv;rr rjihovog domr!rja. te k.rcl.r öoljeh l,Lrtlcizbjeg.rr':ro slilic. bit ic poStcdenistrjclic,r' l.rhho sc nroie clcsitidr buJe nlPrivii meLtr, Älio oLl tvog.rsfcr jerlnonroc1 otror nih sLrijel:r; tih pogod.'n,r trete; zrclololjrrrnjc dozloljcninr u z:urjclu 7r 7.1br.trrlcno biti zrdololjcno dozloljenirr srr'.r iudi mt,7,c Src z,r iiru priroLl;r Iio,:llcdine ljudi.'fo jt prcporuiio 13oZilr rin:1. Olrj lilch LljclLrjc jnhrlici ,.. Lrrnc obijcsrroj 1'osl.rnili I'ni je lijcli poput,.rnrrnjivanj:r psu i1i ,rgrcsivnonr lllio bi oslabili Druei jc lijeli popur nedllrlrr l m c s . r s u i p i e n i e e j r h e ! i c il ' . r l i on e L i n , r p ; r , l .rrhis n i h r ' T r c i i l e p im trbiri.iti nar.n',rli r oc'Lrr':rtr lijcli poput Irrnjenj.r onim iLo ic Orli ie r,rl'obiri l.oliorrrir'hsniliu.rli in sc ne 'nrijc drr:rti s'r,rg.i. lrctnostim,rLc'jez'rLrr'r o ietvrto: r:rzLliilj:rnje ovosvictsliim i n C : n i e n cs L r ' : rn io s . u s c b i . e k i h . r L l . rc b i p o s t o j e lD Z c r r n citD i c r porilinr z'rbr:rnjc fi17lo{rdx sc oclLrprr: hcnncnr,bilo Lridovoljno 'L'i ;r1i nc sLf.rsti- sc rrzlt,zi rc bi mo*Linrbroj:Lti, sUhirolite oii sli jcpc; g:1 o pcto: z.rnriilj;rnic loiiLlr slrxn:rmrprizor.r lic-'ji Prilhic je nizcrno Ll:r pijL:iz istc po rc,rlnostroq^. iovjch,'t I.,.tl.r s1'ozn.r li:roito JcI eacldto; r,r psiurr i vrrcinrr. tudc
' . 1 1 .t t !: t! t

zl,ogo:t'tlih bijtdttihd tz't,titg dt ttitt,t

v Drugipjcsnik eli: l{ala sc nal4onikju tt}tl)a rr lr',rti, li'11tcnnthaod nlt iizgtbutt,rpott poii[au kojitt't Llir:,ii i:,.bitgarajt' Ioitt :roiitn ttncina. !:i
" \f',izrtL:t; tttr l.:' j t ). L! I ttl:!i't' i fr ri lrl'i/'Ir. i +

73

l { N l l S A i l l j t .T / t . . . l

\ . 1 . r . . . . 1, rr : : :. i . . i . r , . - , , , , , , . , , r 1 , l r
L , . r ' . . . ri , \ 1 . I Li , , \ I L, .j r , , , I , , , i r . i , , , ti,. l l l i . . . r Li l , , r . . . r , , . : . L 1 r , , , i l ,,. ,,..

,.1,.,rr

I B N K A J J I ME L D Z E V Z U J E

postupcrnrrr Ojni.l.:rnjr rjcrskih porir.rpostiZcse sljecleiim .l,r prvi: vtliünjc ipoirovanit Uzliicnoc All,rha,t:Lhc, sc jcl, sriJi poiiniti grijch rloli g:rOn lidi i alrjc.Iio ovo osjcairrttc ior na usrcliLrsebcntc'csc Lrsudiri grijch nik.rda; , l l u g i :. l ' . , r ' i . r ' i . r n c i c u ö i r r i rg r i j r ho n o u c l i o g el o l i : i l zri cr, \ 'l, r

jt C)najko'toli pohoran r,olieitone." c N : r j r r c d r i j e c l r i c ; r n ji c s t , :o r L i c : r n i o n i h k o j i l o l c . . r n , r r o jc poliornost poliorrrc,sr onih hoji Ic,lc Vclilia it r.rzlilit rrednijr i z - m i : Lou t l l l r n j r i p o l i c , r l . r n j r o l j c n o m ci , r s t l l j : r n j ai p , r 1 i L . r ' , 1 ls lrnjr onorrc iije sc Iuznc priboj:n'amr,. PlemeniLi ior i bl.rgod,rri .loI'rt,.'irrsn.r. tleii: clc,iillnr':rnjc l j c l , l L : i t J o z r o l i r iL l . s c r u i - n oP o r r c s L ' P r f n rr. r o n r ci o m L rr . L r t r o l r i. r ' , r r ls . l r o p o t l l il j L r t l N c l i l rg r s r i j i r r o A l l . r h o r o n r t ri,r.|rl'ro.'lo jc o,1 kojimr q.L oblsLrosp.r'ijcii iinieLloLrt,iinsLlri blrqorlirLinr,r r i n j . rS r i j c h rN j e m u .N c [ . r n c . l o z r c , ld . rs e . \ l l a h o v ,d o b r r i n i n e t r prlcliti,rlr' srojirrrsrijesim:r, njcLlrr.,rde on nr to Lrzlr:taa spuit:rjrr r r r r i m i z r r i j , r n r ,N.l c l c Ls p t r \ r rr ; r . l o b r r , . r li i b i l j e i i t t g r i j c l r cl n r r jeit LrT,n,riintr?i li f LrTni \lLr iosvtrc. All.rlr sc sr.li l',rd.r tctlrti: doTir'lj:lrnlc sr,-l1bc ne j.'rr-1.ncl.r,liorrn.-r\ srdT-bLl moi,: IriiL,r Ii.rrla rrsrtli. Njesor.Lr st slrb iovjekr ir z.rLrsLl i. ,r li.rtroli olrho 1 ' . r i :I z l i r ' r . - ' l i . , . . . r"sr Iir',|: . i r ' . . : r i r , : ' r ' r r . r , 'i 1,..r'l^ logilic liojc ie srtii igubirlir poz-itilnihosobil.r s.r'p.'lit:rScrij,rL.r, jr i1r irl,rrr.r, lJc,r',rljn,r od slcqr or'ogr slijcsr o gubitlitL i rr,rdiciic. j c r r j n r . u j . r r n i c , r m n o g op L r r b o l j r o c lo l o g r s l i j e t r i s l c ' g . irt , , 1 e r l ncsrrtr. öije I.,,rLo svc t() ur()ic Prodrti :l1 stf:LsL ic sl,rsri n.r rrlcnrLr. se: h,rclisu 1i,r7c -"- ..1 ;;" \' i o\rrtj? U vjerodosLojnom r rr.lilo\ ;'
\ r i o r o i f , ' 1 , r , , , .J n q r r L l L l c 'L i l r r i z J r r p , , r , , . r . , . L i hl r o i i p , p . r , h r u 1 . , 1 , r r l \ ' r r r r h , i l , r , . , r N s . r i i j u O n , t p o L p L , r o s r i. h s c :\ , i r , l r , r . r ) ' t l t . 1 r . . L NuJr l.r.:ri,lr (i r ;,,1,; Ot,, j. t)ti,thtrt. ..t ltlIt' i to;o , /1, ti rr q,: /ir1,rt lir. , t a . t t i t t I ' i r - r ( ) t r q t u t , , l i l t l : , n u t 1 t , , 1 x , , a r r . I ^ o , o r i l , s r i h o r rp r , r . , i i L : , L i ! 1 uf | , , i 7 , , , 1 , . d 2 . , r j , l i . l ' r 5 r ö(l

, , , ,.I i-i
i : , -

t t .. r , t . ! 1 . , r . I

IBN KAJIIIVIEL DZEVZIIJE

i i l i o j e t o n c s l c r . , rL c i : r he o r a Lo s l c i r j l T o l r o l c o p i s . r ts ' r n r o n , r j r. "O rrcsroji: ri homc sv:rhog ho g.rjc isliLrsio. sr:rlinrlurjig:Lm,r U clLri.r iprcliinrrtr sleirl Przi se,przil"r nLrrhr nrr,7.c ,.rzet:r Lriti d c s c t i :s l i j c s t o n c s r c i ii i z b l L j c n j L r .N t s r c i . ' s u r r s t r : u i r . r g A n r o o l i ö c n j c r i j e h .ir n j i h r n cp L r s l j c t l i c c .o p i a s i g u r n o sIt' r i j t s c Nesrtrni su ljLrJi injiholinr pr.sljcrlicrnr.r. LrAll.rhLr dr.rginr rljclim:r l il g rc i u i c i .p r n r . r h , r m t i j c h b i l . rz c l r l l . Z d r , r i s L r j u d i o n i h o j i i i L,.rniil' jf ne cl,,bL.L Jjcl,r,p,r nr.rli,r im rijch bil,r bolesne. Jc(1,1n "K,r11,r rr,rlite Ällah:r zr zdr,l1jc" liditc teiLog bc'lcsnilir, h,r.lis: nep,rs r'i,1]tc onc I'r'ji bc,iuiLL eriieh:r. c,,t pfonrnrraioolnll,: li.ri1r ' \ 1 l r h u . . I a L o j c o r c o p r s n i j ,l r ' t . r L , r , l t r . l L r ! n o s r in c m . r r . rr c n r r i p n i i L l .l r . r , l i ' r i p r l ' o J r r o s n r L , r l e r t t i j . l . ri b , , l c s t is r c : r . : r , \ l l r h . t j jcclenrcsti:J.t p,,sr"1.",t,, i ucrrir.rr'lcrsli,:n:rg,rne porirt rr,r r i b o r b u 1 , r c , t irrl i r s o n is ! r , l s rs v c J c , l in c o s i e t is h s t p o b j e d c . ' l . r J , L jcr nticg:r, oLrd,r lolj,r .'e njtgor.rvolj,roj.ri:rti, krdr sc osjrti sl,rst ic i Zeto r iciimode snrg:rnos.rö:rLciliih fizialiih r:rr:r tiLlc srrTniJ:r. pr z,r clnih.r r:rste. r.rzliLuotl sneqe ocl:l .ti.rodjci,:.irrojri,r i drLrgih. ljcrc i,: nru oslabiri, srlrsLi r borLrt.n.rgorr I.,o sc Iot1.unoo,.1r.'1in.: 'rl.tlrr J. ih li,rd sc oj.rirti. .\ lio sr nrril(rrccl,r l,ori s proLLjclinr:r g o Lp o i t l i ; l Ioiih rnisli. Krth 'c j,rrc, rrcb.rih dvenecsti: c,,.lb.rcilrnjc tL ilr, c,dnrrhotjcrrLi i Lrcs.rliuplj,rri jcr sc onc brzo prctrer.tlrr nr' je Iupit.rl b.rn lirotir:urih.K,rtl,rse pr,rzn.'nrislitLsrrlc, clarj,r,,rto prctlrrrju sc Lrnrd,rnjr.Z,rrirr jrirju i postrju zrnrrsli,pr j'ri,rjui jc rrrilrl ioJluhc. O,:lLncivrnjc prve nrisli rrrnrjefc.:r d,rljci posr.rju njilroLr,rlion nroguits ishocl,r lijc hLic i jc'r:lnost.l orl suzbij.rlj.r
\1)q r,lrYrl]nlir;

hoji clt'ro.lc LloLr,1or',rr1jrr,c:,-eur.r'oli,r i trinecsti: prcLiLhnje r'.rrjr n:rhodtnjilr.r.Olo ne znriii Jr rre tleLa im.rti rr.rhotlcnj;r' Lr tr \.rpr otir, Lrcb,r irr,rti n.rhodcrrlr, r,rn:rhodcnjr cbr li.rn:rlisrti rli i le lrj r U z l p h o r i s n i nir u g r L r c b l j i l i m r . r ' c i r l r , i r k o L i s t r c , r L z c x . r . 'li, liitnog ()ospor1,rr,r. it qr z;ritiriti o.l nrrodcri,r n,r sriic!enj,r to ,\lhh:r, ()n ic gr z:rititiri ,:l,r lc lioris' Src ito ior jeli Loli:Li r',rLli Li r.rdi zrLrrnjcnih srristi ili itjriu).r.A iro ne lioristi r.rJi Allrh,r i hiror rlrli sr ojih Lr:LLrLrrlenj.r .r.Alio sc z-nrncnrinovnoic I'orisLiLi lil

uju]A.: 1Yrg4
1t . 1 . , , , . L ,. , , , , , .. , , i . . 1 , ,-,, ,, , , . , , : t i , . . : , , , , t i ,, .
\. : , \ , , , 1' . i : , L I ' i

..

...,;,

, , r \ 1 \ , L . r . , r . r , r i i , ,r : :r , L . , r l , ,1 . , , , . , . , , : . : l i
' r, r : , li ' r , , r . ., t . t L r : l ' f ' ' : r L,l \t rl .r ,r,i .

"

.li

'

'l'""

. . i r,L t , , . i i | r r , fr
r L I :t, .. .l r-.

. , 1 . , 1 .. ' . . , , ,r , , , , , , r , , r , ',l,',l,:,: , , , , . , i , ,, , r .., , , : , , i . : , . i : ,1 1 , , , , i , . i,

rr :, .,, ,, ,

J,

. ,, I l, , . . . : r i . , ,i.i,r,, , , ; 1,1,,i,l ,' i a,. , ', ,, 1 , , 1 .
jL r-. , ,t t.tLl

, i i : , , ,, , , . . r \ l r r . r (. t r , , . L , , , 1

,,r\ r,..1,, ,j.r , l

. | ' :ri:..\..r ,,1.|.,1,,, .rl.:i r
.. r. ,,r.l.r ,

I , I i , r , ,It I . , , , r

, i , ' i , , , , : : r q , , , , ,i i,,t . , , l . t i , . . , i , ] , , , 1 , , , ,l ] , 1
', .
J

rL.rij,1:r j

\ r L r rr ,

,r..1 .

.

r ' r l L . Ll l , , . L r , \ -.
\t ,: ,,',,

\

' t , , t i . , r f , L , . r L , :..,..,t. ," :',,

, ! , , , . : r , , . f . 1 , ,, . , , r . . : . t . , . i
L'.1 .' -'.. :.

:

. Li \ r . L , . , , , , . ,\,i r . , , , , , L ,,i,,,.,iL,,",i,,.. i
i rii.fr.r,: . . . . . , . . ,,r .,. L,i rl ,I,r l,,i,L . i , , , , ,,,,ir l . , i 1 . . , l i , . : i . l l . , l l : l r

p!ln,tr\L;

, . r 1 ri t . i :

,

r,,rr, r

..].'...:.l.|]]i.l]|]..i....r.LiL,Ll....

r . ri l r : r r L r :..... rr t 1"', I I r , r , i. i . : I ,. r , , r . . L , L r , . , , , r , ( 1 L i f . , \ 1 , j, . L t , , . i., l.l',,, ;,r, , , i i . : : i , . 1 . , r , , , , t i 1 , ,, 1 , ,\ r t,.,,1,r . . . , : , , , , . , i. , , : , 1 ,, :,";.

. : . : , . , : l ' . :. . . : 1 , , , . , i. , , . . , 1 . , . , , 1 i , . :. , t . L i . ,.L . . , _ . , r i ,r i \ : , . . . , : , i, , , : , i i ., r . L, :t , . . . , . i , , L , i , , ,, , . 1 I ,. :.,1 ,r rL

IBNKAIIIMEL.DZEVZIIJE

"Dotsta .Illah tr ialitoin pcriolu tln't obi.Lt,l dtic. Koti:tie nt tt ijttnc larirltnjt i nolita ,llhlt't da sahtic taia snttttorai ttntiri "',1i1 lnl:drjn." it p i e N l o i c s c , : l c s i tu.z c ' c s t oi n j e L r j c l o v e , . ] r . ' o l j c h o g t , d li l i i jcme h.rd.r All,rL d:rjesrc iLo \lu se rrii. Iionrc bude drt.r hnjig.r iusliicnje. I(.th mLrnc bi plc,iodledio Lrrli Jove, bit ic nr,.r cl,rto d.r icnjc, nc bi ge n,r.l:rhnLro rrrli. I'jesnil'jc rcli,ro, i Dn t)( )rlii lr ))!i l,li t)rn ita tr,trt)it t)riclikt!ittDl iz Ttt,tt t Lzu nt bi trt raltl:tt tto h tr't|uit tct. t iovjeli nc odstLrp:rbog uroiiqlcJ te!Log sr,tlj.r, jcr t,\c1i,r prerr:rSvorrc robu li:ro C)nrj Konc- triitr Uzliicni All:rh p()srLlpir s:rrno bi mu dro; r,r c1.r s1iöno postoji.Or nru jc nc\Lo rLSlif:rrio nc osiromr-iiog;rjc srnr,rd,rLrig,r dr zbolio g,rjc s;rnro bi g:rizlijcii,:r; .rr,,.nic, cr j.' Lh Li g,r oiilio. (ioljcliovc preroditelje c,L,..g,rtir,: lr:rrio u nic je iz,r'eo iz L)icnnetr srmo dr bih ih n,rnajljcp!in.röin jc: "Covjeie, nc gLrbinr,:luzrto iLo t; hriem: IziLIiiz c,r. I{eicno " i njclr. R.rdircl)e\rm g:rsrvLrrio r ratit iu tt- LrnJeqr' Uzviicni jc (iospod.rr. ,.rstlrri. bl.rgc'drrrnprernr ior'lcliu ilijeii gr bolcSiLL lircl,rs,r ishrL!.1,1. mLr.lijc kerl;rLrshrrduje Cfrl Lr u nc Ciovjeli snrijcpolilehnLrLi siru:rciji hojoj sc izlaz ne n.rzitciLL j,r; bilo lic,jc.'j vrsti isliLricn s,.r u posroje,:lr'ilc scdlmnxesti:iovjeh trcb:rzniti Lllr njcnrLr j . ' r r z r p c t i z r r c d r r i l c k o j : rq r v u i f L r s d p r o r n es i l ep r i r l . r i c n j ;i r , r jo D n a j l i i i m s L c p e n i m r i c l n c t e i s i l t L o j r g : rl u i e u n . r i c l t r b lp c n o njeqt)\' srcf.,cLr si1i, sL: to pr.r'oj re. Src.' r'iie prcpLriL,r sc' Poltarl r s1e sc lioji nro2crlostiir.A 1i.rc1r plepL* clrl, Lrczruznren:rjr,iiisLcpcn ye doh nc zruzrrc s\'otcnlic\to LrPon.) ti sili zh, ond:rir spuilrl d,1 ru. Ir.r.h zrieli zn:LLi 1ipripidtrn.rjvi!im:tepcninrrili n,liJLrbliirr lidi *,1jcjc njcgolr dLrienr ovou sliietu liaJ:r ponorirr.r.nclir lioji IirenLrri viiinr stepenim:L su je pri, hii llL tijelo, oLrr6L: rr,rpusri je s orrirlre lios:rroli po slojoj prirodi, r,r Coljch li n,r dunjrlLrhu. lioju ie Llobiti.On streni onorle sto ieli i iro odzunru i nagr.rdi C,l jeh.rprillrii ono ito mu odsor,lr:r' govor.ru jcgovoj prircc1i.
'

' . 1 1 itrr r u! r 7 . r r t l . l a l ) l

N4

{ N J I G AU P U T A . . .

IBN KAJJIM EL.DZEVZUJE

dcvctnxcsti:..(r!jcLü cba znrli .h girjc Alhh srvorio zr bcs zir bcz Lrcr hrej iljeinost; zr moi brz ncrrroöi; sigLLrnost srr.rh,rz-.r q.rrsrrrr nrrbcz sironr;rirr:1, sllsri bcz boJ;r, s,rvr\enstvr z,l z,r L-ez h:rn.r... N.r ororr ;rtohznonr i krnrliotejnom slijetLrishLril.r gi, sn.rgri ncmoi, sigLrrnost i 'vr;ctLrgcljr sc lcprcsr.rnLr snrjenjujLr srea.ri utn.rnje n.r lsro r.rl!o su itroq:rrsttc,.sl,rsti,r,r,-Lrst, o l o m s r i l r r L irz n r i j c i r r is . rs l o j i n rs u p r o t n o s t i m S.v cj c o r o l i r r L a kor,rjnc' i rcstrln,r. Vciin;r strolenj:r olJje pr.rli rcliliu qlciliL,. rroi. rl,rsLil-oloi,rj ni posfc!nonr L)ni LrrTr:Lriilanje,rjcc'rrost, jc Lc,prorr,rliloni prrvon trjestu. Vtain.r njih nrjcst,.r. t,rlio Ll.r inr s i n i l c n i r r r h l : r o i t o t r . r Z i.,r i r o i t o s L r t e h l is i t n oj e , I i r : r L l i ol gj c r je All,rhor':r milost inrir s njirrr.r, Jr.ili sLr s h.r. A posl.rnici, ncli.r On.rj 1lr,iu s.',,d,r Lrljrörr:L Lri-ir',rr1,r ivcLiIr Lrog;rtstv.r. f(,riv()nr . z , , r ' e , rJ L r n j . r l L ro s j c t i ri c n r j v c i e i n r j l r o l j e s h s L i Z i r j c L ö c n r n Lu vlrtL,rr. Zuhd 11;r onr slijcLL, o\ prcdsrir\ ovonrt sr ijrru hro lir.rlj_ili i n c l j a i s L i n . L o o g , r L s t r 'Srr.j r . r n o r j c h L r : L j r ' i iz l i , l i n r t o r r c i n r b , jrr sLcpcn, li.rd,r sr c n:Liirc r.rstoji J,r g*pr ijcii dr Jospijc Ln L.r1 i or'l:rr:h svojinr str',rsLinrr sr.l;bom i pochtLliih ljcrsliinr ioljcli jc on n.rqoninr,r, jc istinslii hrrlj 1-o51c) vlrsnili orog boq.rtsLlrsL,:r ir jr s b o d r n .A o n : r jk i m e L r p r r r l j r j u L l r s t i s r d T . l ' , h o i m r o L r L r r ci j t 2i n.'go p.oclrcclcni lioqr strrsri irrclil.r lLrtlc'li.ro rob riir,r rhLrqo { o rI n J u . z;rdliev.r;,.r t.rnishonr n.r sroj Lrhhorjcrri i ,rLrm:rnLrti poglL:rl lirijt rr:,psrlo. i liojt s;'olj.rizglcJ.rlijep,r,rli se LrnLrtrr L,og,rtstru r por',,.1.'.e zltr.rsrinrr li,rjeru n.r poierliu s1.rst, rr.rlir,rjuli,rj,rnjc. sLrrri c,,.1 poictli,r,lo hrrj.r. r,J Ä r:hhlic'r'icl.ur iovjck s,rqlcrl.rv.1 sL.rrL.r posljctli.,r.,r .1o

,!.'at': '':- ,,L t t jä ,' i"

l o jL, .-\llal:oi;rt ntilost kojtr On tlljt: onontc kni a); DiLrmLr,r.

"

hoöt

" (r.l

theclcscti:ioljeli nc smijr d,r sc r.rr,rdr ie srnr,rpozn.rr:rnjc l , o r o g . ri t o s u r os p , r m r n L rcik r l o l j L r dr. r s c c i l j p o s t i r n e . 1 r , r : ts t l 'l vcLihinllr.)f i su.rtjir s,:ovo znrnjc primijcri. o sc lroTe rh trLotiti j n p o s L i i in r i j c n j , r n j c r :rL l i l i . rj .c r s u o n c n e p r i j r t c lr r l i u . ri u s p l c h . r . öo

KNJIGA UPUTA,,. r 1 o 1 ,L L s f t c t l r . r j L r , s L . r l n o l i j e d i : o s r . r r r r L c!., j r ( \ ! , r r r ) ! L rr / 1 ; -

,,,'l"ii ,z bjeg.rr,, ri isliuic,,i,r ,;i" ,,,oi..B,,iiii iLr, i'"lil,iii'':::],i"
''Ii,t tttlt zt t)ttha!.t ttlt,t ))t!! r t,: l)r; i,.!1\1 ,.

),:

z . r i r i Lic r l z l . r , r , . qu,, l " i i i Ls e . J . r c q . r . j . q i , r . i l r , , i i ,,,,,,,,)",,,",,,,'i" S c j r r r rr L l i cr r . ro J I r c . , nn r r , i J . ri o r ; c 1 i , r o i r. n n r r . . r l c . rz i , , O n n n ! , L r o n c . [ ] r r l i . r r r.r i L ot j o b r ol i . r l i , , b iq . r I 2 p r n L L L . r o rL r , . . i n i . . r J, k.rr1.r sr priLliZi. icjr.rn{.r Ir rr,r Lrnrrc;LL, _\li.rlrnrjL,oli.t .r r,r.

r f , i t ) . , , r ! 1i ,l , r : . 1 / ; . r , i l , f i , I r i l

t7

Cov.iEKUJE u svtÄ/i 3Kaltlasi-jv,,r
,DOTR B NA S:IRPL J]VOST E

r . , - . , . : , . 1 r , r , , . . , i |r . 1 ' , ,, ,1. . , , r I1 , 1 ,, , !. i .i
' ir , . L L r , , . 1 ,L | r . , r . . i , , , i . |, | I.., I r.,.

LL.
i\

I

,.,,.

1 l . r , L , L , t ,1 L i , 1 , q , , , i . r r , , . r . .r r , . i r , i L 1. iri ,,, L... i..:,.,,i.LrL,,,I.,.rL ,f,, ,.,1,,., ,, , r i i L r , i : : 1 , . , 1 ! , , ' . l rr i . : . . , , , r , : Llr,.ri. i
. iLli, r , L.,i,.,.j r ., irL .,. i:,l,r . ,

|.,,,

, , , 1 r :r
, .i

l'r'\.i\r\i.r r r.r ,, ll,,.r. . , ir l, i,,i i i , . r . r . - . . j r r i r . L,r r . , t r .| | , r r , . r , ,t,.,, i., l I . l . r , lI L L , l- , , i 1 , 1 i . , r .1. r, , . , r , : . 1 , r , ,, . , , -L: . .i pnr :, Lr r,,,rI .i r . .r,L,irr . . , ' 1 . : . , , 1 . 1 ,r1 .. r ,, , , . : , r . r r . i. I . l r . , , . r. i : , . , , r , , . . L : , l r L r l i::. . : . r , i L i r . r . r f r r r l L . L . . r r L
- , , , i . .

'\i.:,,,

;.

.rl, ,::L ril L .
, , , ;

l . - ; :f r , . r , , , l r L . , i L i . r , rr L j \ :| : , l , , r r , , 1 , . , . . r | , ! : i r rr , . i L. LiL.L|ri

i r ( f r: :.

r

I

. L | , l i L ,r , , ; . , . . L \ r : L \ r , r

.!r\fL '"..r . .r '.- , L i, 'r l,r. I

i

. , , , : , L , : L :r : . i i , .. ,

i . r . r ! . r . , , , 1L , r . Ll, r - . , ir r ,,1.lL |.,r r L L.:,,, r , . rL I L t L l - , r r , , , , , . 1 . r . rL rl . . r . r ( . . . 1 . - , . i I l t , : , r I \ , L , r . : , , , : L r, r l . , i , t . r , r l l

I B N K A I J I ME L . D Z E V Z I I J E

lrLr.r i.li,:ti: "O Iicruiti. iu:lu ü\ irtd)tin rd:tt i t{jtcd w-alaltc zL|b.t1't'otl 91r siatanjt tn '\lldhd" (Iii i\lrrn:rlillrn.

,1,r,r.; gi:;ir; ijr;;l 6i I r;;",,:r+irr j;
i'j;J.\e,i 5r'rr'r -'t -:i] -- .'

"t'r,;.

"O tjcnici, i nttltt icnana 7tniillt ; diecoDt 'rdirlt. doistn 1+). hntrc nqr ijattlja, 7a iL scpriür'ajttr' (trt- l tqll)Lrrr, s r, O v o n c p r i j . r t c l j s r 'n r n o g iP o q r e ! n o l n r t r l u L a o r r l l r l L r r 1 ' L r jo i c r c s p l c i , l r o J h i r l 7 r . c . c i s r , r . l u O r , r z r r . r . 'n c p r i j r r t l j s n o . jJ.'['J s d i . i l r r t 1 , r . , , L , r . r z r x r r nijl.,r' . r i n i e l L r q i hr j t r s l i i l ro b , r v c z . r . r I l, '; r r r o i i l s t r r , r .U l i r n r i z i i c r i r r r . ! r ; r r c ; r rcr p,L r L c n s r ' r i l , r i l i c i i p l c "O rjcrrrii. o r L J . r u j c rk o j r L rs r o i iJ : rj c l L r n . \ L , l , .b is, ru p i r , r u , r i e t u : Laiin i di,:contt'aiont. thtisra,int,ttt ncprii'rLttit p,t i ntuht i.tnatn,t "lir sLr primili ishrrt. trlcIcLijclioji sLL p.t ih:c ptiiu"..ajtc'. i,, f.lt.1,,: ' I r . r Lr h 7 c , r ci L l j . . , rn i s L p L r s L i.lli, ro L l LI'i r i i j . r r r 1 ' . ' s l . r n i l i-L .L i t J r i i l i L l j t l i J . rs u ' " l i u J i c : L : ,1 r , r s n j ip r.c i l i l i o J I l o i i i t q 1 ' o s l . r n i L :, r o p l 'r lri' j c , o n rh L i c l s t rJ . ri l r l i , r z n e . r r c , \ l l , r h L ' r r irr ' : . upL,zrr. . : _ i , . . . _ \ L ' i.r j-" .sl'-;'.' :J,':Jej ri; -;1'-J -l L.*' :-J' rr-L ' () tjottiti, i ntultr lcnattta uiint i diccont."ahln, lt)inn. ' l 1Lrrl'cc.1liurr. +l indk t]L'l)riJ,ttIja. ib sapriömajtt Ii -l-ir j h rrizi or'.r h.rLii*m.rLr.r rren s.rhilrom rr s v l . , o l i h o r i i . J r i h i I t , r i s r r i h t v . l i i o t j c l Ln r o Z l i z g L r I r iz b ' r q "l):r,'rl '--t'' U r sroic sL,prLrgcLliccr'. lr.rJi'r sc hrle: -'..i' '' Irrr.rnr ibn biLjui h.rL1is.,r.\LJull,rlr ,\hrrc,-1 r.'1;r/". r .i.'rtr.,rr,.rr,l'.t Inuejcl.r k,r;e: (,1',, '"n, slug" ,'ir li,r!ioI'rl.': Jctlnonr,JoI nrnr jc I',,sl.rui1l rlrir,, h,.rLl,LL. dodr,.icH:rs:rniliLrscjn LLcrlcninr .: I3oiiji I' oslruil' ,-.slrlc s urinbcle. Horl.rli sLri pt,srL.rli. Lc,iLrlj,rnr,L. 'Ilr'rrry'r j l p r . l s . b , ' .Z . r L i nrrc i c : I s r i r r u . L c ' h , rIol . r h : L , z ti h i s L , r l i t,tit i lltca i',ri!/ -vri,?rriri-r/Lrrr'r'r4t' itrjl'tg.rltrn. lil ViJi'r 'rrrr s r , , v , , . l r , : , j . ' J j f . f l t l l t ( ) h o J . r j Lir p o t i c ' L s e , p u e n i ' r r n n r t r r ' r o '' q,,v,,ri poJigrr.' srnr ih s,rnr 1'r:rLirrLro s.rr L.rd,rLi.
l i , r : L r 7 i .i L + r l / j i i , , 1 , i r . ,I l ' r ' r l1 l ( , 4 1 . : . 1 / , , ' r , , 1 ,i t , i . ' +

tlir \liJl,,

t0

X N ] I G AU P U T A .

' ' " L - " \ i . ' L , l L , ' . i

( . . , i l l : ' L r L, L r , l . L , r .|

|

, ,:,

. ., 1 , . r . r . L , :.

, r r . t . . i r , , 1 i , , ' ' ' : . , . , 1 , , , , . . I . :. , . .

IBNKA.IIIM EL.DZEVZIIIE

u Tr.| Lrcl..r sLrzbiri por-idruge st.rpi: istr,rjnorr toliu djcL.r. p r l c l i o j i i o l j e h r n , n o L L e , l t. o d j c l o o b , n i n L d o s l j e . l n io o l r i n o . sr'r Srrpljilost jc ovdjc porebnr zbog orlrZrnjr nijetr i plisustr'.r jcsLi.1r iolje'li sroji p.rrcl Nje,:orc pro l3ogtnr ide nije zebor:rvio obliri ibrdet, vei je laino lriti srjcsLrn pisc. Nije n,rjr.;rTnije j Onogir Ko nrr eduje i stalno Cr sc sje6rri. N.r or'.r nröin All.rholi je bi ol,rvljrju propisc.S,rbLu potrrLrn ii:Llio sc jcJ,rn ljcrri roLrovi ' . r , - l 2 i bs t r n n c ic i b r , l c ro b e l i o n : ri s p r l , r r n l i l n u z s l t r u l i n o r c , r.r o st.rlrro \itc. P,llcb.rn jc i dr bi prcLlstrvr Ol'oir,.rnomc Lril.r o ro nc zrtrmni. Svrjcst .\ll:rhune r cbr ior'1c icsri i tla s.rrrib,rLlcr n. iini li.r s;,rijct'iLi sv,,jinrc1'srrcrlitcLiorr ib:rLlcr,,r Lrrb,rg,rrri rh o d ' r i j e ' r i . l : r' c r n l . r z p r e t {\ j i m e r i sprjciitiib,rJer i () t r c a l c t l p x : s n p l j i v o r tp o s l i j co b l l l j e n o ! c l j e l . r . r o s c ' L r l i o . l c rs r s t o j i L lr . i i cs t r r r i : o ocl prrr: sLrzclrZ,rv.rnjeonot:r iLo bl nroqlopokr':titi to djcio l-rzriicrri ic r,:h,ro:

qiq! r .,\r , ,jr,-iur.- i"iu.''li*.i ;+rr

''O tjtnit i. 1u:lrr).1) s'.njL Dtilosliltjt! tl1dttju]t i Itr-' it( lrrigoL261L radrutt,t" lleli,rr.r. IEl nehi iLrerler, trcb:rp,rzitiih st orr rcc' lelno s:rmoob,n'iLi 1.-ijc iuc pokleri. njrr,rm iLraclcruLLzJiz.rnlr i drlrg:r:sustczrt;se c,d.livljr:nj.r j c p o i o l j e L . r( t e r n i j c d r r n o g i hr i d l j i r i h g r i j c h , r ; o n r c .O l o z L c t r c a x :s u z J r i , r \ ' . ts e d r r r d i c L .j r t . r j n e n j i : t p r c r r c sr Lj r r i ()n i ,\llih. nu, jcr L.rd,r iovjch Lriini nclio Jj,:lo z.r liojr zrrr sirnro u ro Jjclo bn.r Lrpisrno Lrjru llrjiqu. r\lio poiuc golor-iri o rom l u , 1 j c l L r , , , n o l r p f t ' n c s c n ( ) j . r v n L irn l i g u ,i n t l i . r r c l r i . l i d , rp o L bi n jp m r o r . r c L r p l l i l o s r i c s L . rsc r c s r , r n l i od j c l . r . s

djcl.rjesna.N,rjbolji n.riin d.r St4rljilorr je lir,.l z.rbr.rrjcnih je.tc disL.rncirrnjc priroLlcrtih ocl str'.rli.nrprriLrLric sc Lo postignc 1nr,r o Jluirrr lioje iiui tc grijcbc r r:rzsolilr.r rome P(riro nr11li,1 ond:rsu tc, dlis Krrl,rs,:srast,.rtlru2i nl'ikonr. pr,scbnu l.riroJLr. 92

K N ] I G AU P U i A . . . I , 1 . . : r . \ - , . , , .. , , i r . r \ ! r r ! r r , r . r r 1 i : Lr r \ , r ! , , , 1 r i , L .

' L : , : s r . , , , , r r . ., ,. ,, ,, .r,. , t..,,l,lll,,,':,..1:',,' , , , , ,i . . r . i . r
i : : , . L \ r , 1 , r , 1,. , ,( ) \ i i , 1 , i r r . l r r . , , . r , i r I r ' \ . 1 t \ 1 , r \ , | 1 ,r , f . , , , r , , l i r . i r I r L , i i , r : r l ' r r q rr r r L . r : , , , i, , , , l , l . r , t L l L r L L L ;.t(, r r . 1 . . . , , 1 , , i ,: r, r i. . , . : . , , 1, ., , L : , r . , . , , . , . r i pr.r rrriil: i \ : r . i , r L , .r r . , , , l l L , ,, ri , r t r ( r f L r q rr : 1 ! . i , r p 1i r , , , : : i , , , : i i . \ l l . L l , rr , , . j . , , rr i . r 1 , 1 . , . r i : , r f f . 1 r . 1 . r | :, , , 1 , r . r 1 , r , | r , I i . r ( ) , r , L .1 r , i I . , , l . r r r , l , , . .

I ' r - . . r, , .

i

' . . . r . 1, 1 , , . , L r . , . i , , 1 , . . . , . . r r
. ! | \ f L l 1 l . ] . I l l / . t h 1 i r l . ' \ l l ' . . . . . . L . , i . .

r r 1 , . 1 L : : r , r .f ,. rr . , , t . r , . I L L r , | i,: , . . r , , , , i . 11 . , ,1 , . , . , . 1 , , i
.."I1..'.(Jr |I \ , I I i ' ] r L. l 1 ,

. r : , r i r . r L q r \jr j .: 1 , , .rr i , r i r r , r , r. L r : . , , ,. , i \ ! . \o r,.,..1 ,1' p | ri , , , r . : . , . . j, ,.., , , , , r i , r i . . r l i u g .i : q r r , , . , . r , , 1 , , i . : . r . r : 1 . : q ,L , , , , 1 ,1. r i . r , r r ,

L r r i i . ' i i . . i , , , , , 1, 1 ,, r J , 1 . : i , r , 1 . . , : , . ,,1 , : . , r . , , ,, , , i , 1
1 : l , L r l . ' r r , r r L t ) , , . ! .n , . l l r , , . 1 | i L l , , r i | ( t . , , . , , - . r. , . , . , . : . r L ' r .) , . 1 i i L l L r i l r . . r r . r\ r , . , , i . , r r . . r : . l . l r , l L , , , 1 r , . , 1 . , , ri..rr. i c l r r r t t :! r , L , t , , r \ : r L , 1 . : , l l t| . t t , , , ] , , , . l:r t)r1l r.t,.rir.t L , , , r \ i r , i , r f , r r , , \ r, t r L , , . , : : , , \ l l r , , . r . I | 1 , . . , , , . , . .r , ' :.!Li.rl,,,jr r r r r r , , , . r , . r / \ i . . r .r r , r. . : , . , , r , 1r r r . , r . i.,1,,,,,,,1i

IBNKAIJIM EL.DZEVZIIJE

ti sebid.rp:rdncnr r:LjniZi. l'r'cii dio: ono s'rosc dei:rvr öovjcl,orom voljonr,.r n.r..ijt uhlinjinjr on liltslij.' nc nrolt Lrtjec:rri. Primjcr ovorr jestc ljub,l 'l'o jt Lrpor'ethuo11;rbit, li,rsnijcneminovnosr. li,rd:r iovjck r I st i z l o 2 ib o l L irL r o l e s r n. i j cu n r o s u i n o s td . rs c k : n n i j eo d r o q . r r i r i i i z ti. l)ijrrrsrlo sc nc nr(ric od;rqr.rriüiLon unoicnj;r opojrrih piir. je I.,oLl or'.rlliL str.:Lri propiseno susrez:rLi prijc neso ito se t1csc, sc e li,r<le lci dcse,ond:rse rror',rju sc pot|rosiLisrrpljivoi nc snrijcsc ,.rs:rdati nrgovor ir)rl sLf.rsti pfohrjer:r. i Scjrrn (,vdjeinr.rzriuclujuti urjecrj. On ior.jcln Lrljcr.rrrJ.r , - l r o , ' n o g irt o j c z r b r , r n j c r o u r i j cd a s c h o l i s r ik , r o l l j c L .T o ) e l i s L s p o r c J i rs l i j r : r ' c n j c a lrl i o L o l c , m c i i s t i u r s n r r i n r r .1 i o j .o J o L i n in . r , l . r L l i oi s l . r n r s k c r : n r ct.r l c r l u r i r ro r o j c p o r c c t c n ln , r l r c i rn c r ul , c n.urjc.jcr lijeienjerinr srr.rrim,r orlihnj:r Lrolcst, jc ulcil.r r nc vi:i oj,ri.nr. Djclorvor:rnlijck r"r trpljcrju olih nedri.r jesrcboqobLrj.ru n o s ti s t l p l i no s t .h a oi t o j c U z r i i c n i r c L r o :

ie;\ |

"I ako bulctc izdridli i Allaha se bojali, pa - tnho trd)tt dt1 Pa\l pe o i loji st jakont roljanl abd.iftni" (Alu Inrr,rn, 156): " *j "Ka ,-;)*, ü +. . : , .- - .

l',r,

e.\i'i\ii*, i14 :,!li

sa bula Alltlu bojao i l:o strpljii., bufu bio - pa, Allab, uistinu. nüc tloprctiti da propaclnenagrada oninn ltoji clob 90). ra djcla öintr' (JLisLr1. S t r p l j i l o s iL r l , r ' r l u l il i j e l is u z r s l e k ub o l c s L rv j c r i i n : r j b o l j c t djclujL' 1i:L11:r su z.rjctlrro. Nclio ir Lrpirrtidr li zr srrprljir,r:,st vrste slijcrli n,rqr.r,-1.r, c,rc rlio je ior'jeli sljesnopoiinio grijch zbog kojcg liasnijep:rtii Hoic l i o J g o l r r : r tz r o n o i r o j c l , : s v j c s r ru r r d i o ? i o L)Lleolorjc d,r ic ic.'r'jck bjti nrerrden z.r strpljir,osL poJ Lr jc noienjLrposljcdic.r zrbranjcnogL11cl.r 1ic,jc poiinio ukolilio Lo buL1tLLiinio irr. All.rh,r Lr iulioliko se polirjc z.rpoiinjeni prelili;rj 'lb jc bolbr sa s.rmimsobom.Iioja jc dobro djclo, r Allah nijcclno dobro c11c'1o z;rncm:rr rt'ic iri.

] { N I I G / IU P U T A . . .

.

a( . ,r i . , , , r ,|,,,,f,,.r :,r ,,r . .L ,. .r ,,. ... ,r, , , i: , l , l " , i, l ; ' l ' l ; ,, , ,l,,,.
i,.. ..:.,

\ . ..

r , i , , r . , :,, r , . 1 , , . , , ,, ,1t ,- ,, ,, , ,,,. r . i I i l,r , l , t . , , l l , , r . . 1 , ,1 , , . t , ,,:1 , . . , ,1, : , , , , . . , , , ,q ,
:,1 ,.. : , , , . , . , i . 1, 1 . , . , . . , L ' . ] ] , 1 . 1 ' ' , ' : l

| , i . t , , . r i r, i , , r i . . , , , , , - 1 . , , , ,, t . . , , . ., , q r r L L . i r- ! , , ,
..

I

. r r . r i. r r , , , r L l ! 1 , 1 r r . , r , . r . i,r,

: : .r . r , . r , ,
;-G _-.:.-1_:;q: !-!r ) :-t -.jl.J

|1,r.:,,,1,rL,tr-.. r
,.,::.,ti.j;:-

r_.,r,,:_-,

. i , i i , j i r r \ j r r r r / , r r rl , : t t r , , : i i i i ; t , t , , , i , ) t . , j t , r . , , r r i rr:,, i , t , J r ! t .|j ,, , r i i , , r . : r i , . . r ., r , l r , , ) t i t i \ t ! ! , ! l j . : . r , . , r i . :r ,,.i,/;r,i;: , i , , . , i rI t. r.t.i . r i : r r r ...; 1 , r ; , a . : i . t : t i t r , ! , t t t r
\ . r , . . . r , , r , r . , , , ,

:

"

i t , t t t r r r , , i t i i ,L , ) t t , r ! j i . , . , i )
L . , i , r : 1 , , , - ! , i . i !

, , , . . . , : ,

,ri.. . r r , , ,. 1 . . ,

, .

. l . r r . i . . , . , r . , , , : ,- . ,

,

l ' : : . ,

. . ,

i \ , r . r . , , , : . L : r i l l r\ ' . L l r, . , r , , 1 , r . l, , , , r , i l : . , L , l

l ' i, r i i . . i rr r . . r . , L. r I

\ : 1 . . ! ) L

L . , L . l L ,

-i -.- --:Li : -::

J

-!!

--.

<-|;

j jJj

_. !]j

,, .]._-.::i,

_,Ll

J

,>-Lr ''t)rt

j, rj,:..r,,L_.j yr,r] -

j)üL_;.__". - *

!r_::-! -..

-:!_.lj j ,K:i

i. *-'

t , o i i i r r r l t t t i t l i j . t : i t r , t t ) L k , l ; t ) i t ,\ 1 1 , )j t ; , , 1 , j . ! , . t l r . ; l ' i . i , i i ) ! ! t ,l : t ) i t\ ) i r j t t u t i t / i ! 1 r l i r t . ; , t t t , t , . i l i . ) t i t l , t1..\fl,!1, l ) i t , i t t t ! i . . it) ) r L ! t i t t i i , i t ) r i l ; o i i i D t . t j t ! lt,t.t, J,r 2toi..iit1t:: , ) i ) j t ) : t itt: t ! : , t ) ) t )r n i n t r l , o 1 i : t p o l , , r 1 , i l/)l)),tit,itt) t,!,.j!t)

IBN KAJ.I EL.DZEVZIJIE IIVI

ispoljc, a la p|itn 13ch.rr.r, 160). I:9

pokdjnltje i .Ja strn nailostit', il.l_

I s t o r : r l i c , .i c e m j c r ii i j i j e * r i j c h i r i o r o i r o s L r i . r l j r l s r c : r il l i s l r b i hv j c r n i l i r s l r s r . n r l is e i p o r I o n r r q i L si j e r . r c j i mian r n o g o b o i , l cinr.r, 1)osl:rnilioliur prij.rtcljim;r. 1.r2no ne i rspolilcrieliislrnr tlu 7nLsrrrsprrvirisloje posruplic. tr.r2iupomoinili:r u i\lhhLr..r nc LL i biri 1c'r'rcjrurrnrrroqoboicinr,r, ishrtnl u rjeror.:rnju. L)r'.rlionro 'i.cmor.rzunrjeLi uljctc i osobinerclbc. r.\ll,rh jc n.rjboljlponrc,J

9lr

i\AJTEZA VRSTASABURI:

r . r , , ' 1:. ,: i r , . , , r . r , . r . , . , . l i i
'. , J . . i ' , . r , r , , : , , 1 ' . ; , , , r . , , r ir,,, , r r , , , : ..,l r , i . r i l ; , , . r i,,r,,.

L. ,,r. r . , , ,

r

i , . : 1 . ,. , l r , r L , r . t . ! r t , , . .

I B N K A J J I ME L , D Z E V Z U J E

situ:rcilrnr.r ultrrLrjr.h oni ro iirc iz obijrsri i oholosLi S L o * ,jrc r : r j r e i ei z b j c i i g r i j c h cl c z i l i i i s p o l r r o q r s . r n , r c , o l. jezili,rz,rb;n.r iorjck.r,po z.rLrtijtlrnrjviic strpljcnj.r. Crijcsi sLr r,:r pLrrprcuoicnjr tudih rilcii, oqolrrirnje,hli, rrspr.lljrnjr. otrore, noq ili skrir.enog hrilisrnj:r,liLrdcnja onos kog,rnuzir)n ihr'.rLJenJ.r onoqa liog:1 roLinroi romc sliino. Snrqi nrorilr [onccnrr.i(e i se jezili r',rspliic. srLrur.sl,rbi. jc Boiiji Iri,sL.rnih rch.rolLu,r, .r Z.rto ,.

J - r J - :- - ! l a - a ^ r r i ' r . - ' i <
- i i

\ I .-,-:l

" (- u " i,t 1 srrtj j czilL ! "Z,rr,lunoolgo",n,Lti ono z,t lrct1.lic,nttoi" '',1\t,L tlr:tgo tu lltttb obototiLlic,rt! \:,ttit!laslnti.)!Lgo ütn \i. ' s:rlLzicinta zar,LtliIil Nrr oiito jc rc!lio biti sLlpljn'1':Lclr iovjcli n,trihnc ,rr rrijeh. jcziLr. Z.rLomoiemo n:raiio,.lcLr lioji loiu H:rnj.ri LhnjLr posrii jrsrul' li:rlioogo\',rr.r nc 2cli cl.r rri t.r trcn,.rtali sc n,rsloni sli[-ri n;r ljLLL1c. LLLdc riic.'i,zrb:l.ljr sc luljrrlcur tudr i:rsti.ili sc i.rli I'r.'rosi o s r r j c Ld . rL r i c g o v o ir o d o b r i n rl j L r r l i n rLr , i c n j e c i n r j: e l n i c i n r ,rr r ,L i r d,rlor'ori o.\lhlru bcz r-n.rnjr. il.sro sLrsrcirnro ljurli hoji p.rz.- n. poiine ni n,rjnr.rrrji rl,r c1,r h , r , r m n c o l u s e k . r p , r l l i o h o l rn c u p r l j . r j u c r : r i l i i c o r r c ö i s L o r e i s n l c p r c i u p r c t lz . r L l . r n j e n is p o l n i n o r l l o s o n r T r L o s . p r i i , rJ , r nr r l je sc ior'1c1i os.rnric, i-cnonri h,rr:1,r hrio L1.r s:r poiiui LrlLrd nionr, s 'O jr qlerl.lnje licc srr,rnliiljr z.r[r.rrcie joi: Li. pollij lict, jcr u nicnol" Nchi jc ioljcli pit.roAbdLrll.rh.r Onrelr o [rli urLriicc, ibn "l',rclcdriLc i I l I ' i r . r j L r c o l i r v i m L r ( i c c , . rL b is iu m L l I i r n r u o r rr . i r : LrnLrltr ßrjiiJcqPosl,lrih,r .:1" \lcni sc clcsio slii.rn dogrd:rj.Bio sen u ihr.arrLL li,rd,r rlo rri r l o i c b c J L r i r h o j i s L rb i l l p o z n ; r t p ( r L r b i j , r n ji u l j , r i h r u j L d . rn r c i i p r pit,rjLr snrileli nrLrhrirr trbiLillpcljr. RrLoh im: "K,rlili su r,r ljLrJi Loji uc prtiLr od ubistv:r nevinih dLra:r. pitrjLrnrc d,r li jc Jozro, I
" ,ti

l 1 r n i r i , l 6 l , i l L r n\ 1 . r l i i , l , r / 1 .

KNJIGA PUTA,.. U

1 o r ,L L l , \ Lp r 1 1r. r h rr r L r t , , ir i i S r ! , , ! , ,p , , nr , l r : ; . , i . ; . r r L i : r r , L r r r : s i , , , 1 . . L r : r . r , rl r r , r , ,rl , . r q r , , 1 , r1 , r i . r , , .,i, . J . ri . . \ i i i 1 , , I . i , L L -,t - r, . 1 \ . 1 1.:1 , \ r i . , , , 'i'r,'r:: \ r\r! \,,11 r r r t , l i ' 1 , . 1 ,r r r r r , i i ii.. r : . . r 1 . , ,,, ri i , . . 1 . , i , , , . , r , , . , , : ; L i. ,i,i \ \ r r r i : j t i r , i , r : r ri r . , r r i . r r . IrrL o , , . L l t , r t . ( , , , i r , li , . \ l i . r.l ( ) r . , r r L . , : l : , - ' , , ' r , t " , . , , \ l i , ' s . L ' L , L I rr r r , : r L L , , , , J rL - r i r . l r :i , : , i r . r l :,,,1 1 , \ : l t , r :: r ! n . r . , n . rj r \ r , / , r l l ( , , , 1 r i i , l r . r ' . r r J L,,i.ril .,.r,:ir,. r.r/,r. .r,.,LLr, ..11i, ;r_.i, Lr ,,.11 ! n_.:,.;)r*. i t t , i t ) ] ,tt',t t a . t t )\ t ( t ) l j t t t i l r l i . r , 1 t + . L , 1 , . r ,.,.:() r r . L . L jl . : . ,,i ! ,: : j , ,; , l . ' i . , , . , ' , i , . , , . , r 1 , i .,: , , \ , \ r r . . , , r L, , , 1 . r t , r l ]rl, , , - . r , r , . . r \ l . r r n . r ; 1 .r,., . , r . r .

i

lL

l f L I r r l . \ 1 . , r L r r , l . r t . t i l I , ,l .i , , . t . , f , , , r : , \ r L r r L . f , , l, -

KUR'AN sABURU o

Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, rekao je: ,'Uzvileni je A l l a h ^K u r ' a n u p o m e n u o r r p l j i v o 5 L l v r i e o d d * c d e , e r m j c , u s 5 n. t a . "O v d i ec e m o n a v e , r ik o n t e L , r cu k o i i r n r i e , p o m e n u t ,o v r r osobina. Prvi: impcrar'v: )j 4,Ä-L rJjL uj .^:r,+ budi! .Ali, stpljia zoi" (Et-Ahkaf,35); "Sup.ljio. öei biti satno uz Allabovu po_

d.LJL JUü,r. .;3

' " ^ t

' t '

- '

"

"jr..)

"A ti st pljioo öekajpresaduGospodara sooga,,-," (Et-Tv, 48). Drugi: zabrana onoga je suprorno 5to srrpljivosti: ., . ., 1
"I

{ir JiJ-'!i}

ne traii da im hazna ito pije tlode,' (El-Ahkaf, J5);

"Ine gubite

4rrig'>3t il:'t3\
hrabrost i ne ialostite se" (AIu Imran, I39);

"I nebudi 139).

q94t ,otal o<i rb
kao onaj koji je x atrobi kita zaoapio" (El-K^lerr.,

Treii:vezivanje uspjeha njome: s budie snpljivi i izdrZljioi, na granicama bdijte i Alldha te bojte,da bistepostigli onoito 2"71r",, lAlu In,.on, 200). je Konaöni uspjeh vezan zaprimjenu svihovihstvari. öenrti: udvosrruöenje nagrade strpljivrtr: "O ujemici,

{ i;r;,: Stlir n, i;fl j i Ä1.,i, ;Lt j ir' it i;i } j, qi u+ r

IBNKAIIIMEL.DZEVZIJJE

''-'.r- k -,:; '-J-' :,r!Jr' ''Oni tu c{obiticltosLnltr nagraLltt z/rt.,ir.) tr?r" (l-lli.rs,rs,

5+); " - r; .-,".,+l iü -r: Jr. ,.."
''.\atto otti koji buh strplji.-i bit te bez raüota nagradeni" , i l z Z L r l r c r1 0 ) . " Z r ' \ ? 1 ' r d j f l o z - r . r js cr i . g L r r i s c in r , LL S t r l r j n r . r b r h . r s i nv . l i : ,,rL'ic,sjrrzurr'pljcnjt. Uzriieni jt r.r'h,r,:,: Sarroorr /roji bttltt ;trpic ljia'i biI ('( l)u tntm't tugratlui' Nrgr,rrl,r biri poput ol'ilneliij l ' c t i r r , r r l ' t v ou r j e r i r c z . r u o c z , rs t r p l j i r o r ri i r r s t o u r j r r c n j r . U z l i r r : n ih . r i t :
,}J J j.; --. ,rL L -. J r L il--.-\- ;' -;!..,ij "

''Izrtttlrr njilt snn trli tolc odrcclic-ali,i otti str,olari-'djuii sr:ztrpot,ijctli lid;oj. tut Prtlti PuL rrputirtali, jo v 'trpliiri Na ö.-rsto..'j(1rrdli" lEs StLltcl:r,2+l. bili i u tloLazr: z:ulu7,-rjt r,,dst i cl'rlilL:, Strpliirni.'Lr ivr'rirr vjcrol,rnjcLr, porroL'.Uzliii:ni le leli.ro: Scsti:All.rh ic inr porhriti SvojLr . -rrLJl g ,.!lil" " t\ll.th jt, (1oi\tdtü stran srrp ljio:il:" (f.l-Ileh.rr.r. I 5l) . i "Strpljili sLrsrcrni n.Lob,rsli;cL:1, hbLr Ali crLDclih.rl'llZc: j c l J o b i j , r j L rn , r i o r l U z v i i . n o sA l h h . r . " p, Sccirni:Or inr j,: obeiro ui str',rliliojc nijc obci,ro nrhonr ' ,;l ' l . r ;r . . .r " \'. 1 ;

i - , - ' . ! ' . - - . - ü ' : i t ; ': i * ' r j ' : - j r ' I r / . r ä , - . : , " ." " ::i+-' i :"--.1:.: ,: "-.) r. Jt'-S--.a4n ."-, *.'
''4 ti obraduj izdriljiu, ant koji, kada ih haltva nc;.:olja zr tltsi, santo hdhr:'Mi stnoi\llahoti i nti tcnto sc Njcnurvati-

t0l

KI{IIGAUPUTA...

ti!'Njib ieka oprostod Gospodara njibooa i milost; oni su narraaomputu!" (El-Bekara. I55_157). od komesu izrazili ialjenjezboqnevolie . Jedan prerhodnika, )Jalgalte_spopata. je: ..ZaSto_ bih bio scrpljiv rekao ne k-ad je rni

orletao to rri srvari kojihje suaka za od ;"1;r"; .;;.i.;;J:

je utinioda srrpliivosr budepomoi isprema. ^_-P:-smi:datraäimo areoto +llih nam pomoi u tott4u-"ä,; ,e
"Pomozite sebistrpljenjem molitztom', i (El_Bekara, 45). Onajko nemastrpljenja nemani pomoöi. Deveti:pobjeda.fe strpl.jivosti bogoDo,aznostr: u i

;ä,

irio.r,;*

', ,

-;;*,"Ki

..
'Hotu!.Aho

j+ i,ii, :,.jr c,.; ;; J &Jij4ir.*a 31
4;t-J:"ttgt.ürr\i

budeteizdriljiai i posluini, i ako aasoni naoa_ .lnuodmab,Gospodar te oam poslati u pomoA oa.i pd biija_ da meleha,st'e obilje1enib" (Al:; IÄran, 125). je Uzvi5eni Allah u strpljivosti jaku zairitu od dao , ,Deseti: lletl!nepnJarelia. Covieknema boljeza3riue toga: od

!
\

4$pß$k_\i&ii,':E;,py
aRo,ouaete ,t -trpJch t ono ito oam sezabranjuje _ izbiegaoa_ tl,-nJthoooltlkaos?uooam neöenimalo nauditi,, (Alu lÄran,

r

120).

je Uzviseni AlJah Jedanaesti: naredio Svojimmelekima ih da
SIOve LlZennetu zbog sabura: u

,

zdtoito stetpjeti, a diono ti je najtjepie , , prebiodhitu!" (Er-Ir'.,d, Y::,:"k.i:,yf:d,
24). i Dvanaesti: Allah im je dozvolioda uzvratena tuata . maltreriulra, zarrmseövrstozakleoda im je bolje da orrpe: a

{ ,rJ,tt i,:j lji+ U.f+ ior} ;,.;t

103

IBNKAJJIM EL.DZEVZIJ.IE

, -,"Ä
"Aho

--

;. - I 'r-"t:

v

J -j - ,1,.. - _+;;u rt

-+k ,:i "

hotclc t/a na aprutlu u/v1,rlilt, onda rtöiitc to sano u onolil:oj ntjtri koliko:;an je utiujcno; a ako otrpita, to je, doinn. boljc zn s!rpljrr.'."([n Nrhl, 126). Trin:resti:strpijirorr idobro djcLozrrsobonr L.tn l,1ac oprri trnjc trijth.r i r cliliLr nr:rrLlLr:

" "s ;', r;.. '- -:"-.lr; ':,1''rL, :-.-- t j I ' -u
"i\ \altn strylji.--ei anc ltoli dobra djcla öinc öehaoprosti tktgrdla v?lihd" (l ILrd.I 1). ()vo su Äll.rhoviocl.rbr;rnici shbLrrrj.rrc iz ljuLlrlicr.r',rLc, kojr g L L b i. r d L r j . m L rl i r i z a n r . r .r,rrd u l cs c i p o n o s i L rb l ; r : o s r , r r j OL . n iL Ld o r i h c p i t t t : rm o T cz . r i t i t i r li c d i n os r r p l j i r o sitJ o L r . r d j c L rl.i , r o L o i sc oprLrsLoLriln.r i n.rgr.rch nroie nr drrrqirr.röin nt' postiir. Öctrnecsti, strpljir',rst tciliinr LrcnLrcinra Lr zn,rL 1c r.rzLrori L o s ti v r l i r c : :,i"!'.; Podnositi i prtlitttti +l). lostlPiti" fl-i SLrL:r,
LtLlirrr,ru sr'onrc, sinu r eli.ro: 1c

,I:^l;;l

p:

^r --)"

"Sbllji"')o

taho trcba s;tal;i pantetan

j: :ru;i
.!:,rlt\
"O sitkt nto.1, ab,tt,liaj ntolit"ar i tt,rii dtt se öinc tlobra djch, a otlrntlaj otl l:rtlai.tih i sLtpljiro podnosi otto ito tc ztdtsi (Lulo)):rn, duiltostjt tdhopostlrTrlrr"' 1/). Pctnncsti:.\lhh jc ljcrlicinr.r obcölo porroi i pobjedu.fo jc rorr lioj,rinr jc obct'rr.r n.rjljtpi.rrijei. Oni su ro zrrrtlili srlp ljlo!i u; "... i liicPo obu'anje Gospodtra h-,ogasittot:ina Iuaiktr:utt bib je ispujctn nto:to 5u ti.Jrj(li"(L.l-L'rrf. 1-17).

l? j". :)),t

!.i.,*U-p:..!ä J. ;;tt cgJ;tJ .:ii|

l0.l

I(NJJGA PUTA U

S c s n . r e srtlil:r : r , rLl l L. , r r , , . 1 , :,, i l . . 1 , r , i . . 1 r , , , r : . i , ,i , ,r

'

.,.a!l--3

J.

.;u1-r L--,,j-,

.l ri,,lria 1r,i)ilo ..1()r,io)til:,! t:t lLoj,, l rr;r,r1ri.il.r,,rr: sil ':jo)t:ti !,,)tili. ti\tr Ilrtttli;bte nt,.,,ti,: Loi,,,r ti, r,t \i l),!
!.tl\. ot)tft!tit :itrlnr! l, , i . l 5 . r l . t 0 t r r r . i L ii ,: : . . . . t r | i:tt 1t tt: t r,; ,r1,: I i ii t1 jj1 \r. ,r,ri1lii ,,1i t ,r.. 1, Lr , rrr

_. ..= \ ,*_ 'f,'"ilr :o r . r r r r , r . '1 , L o t i l i * ; r L . r t r i r r t r n t l l i , ) / i : . / , r r i r 1r r r r l , t l t ) i , , tt i i , : l i b r l i t t L . \ l l t t , , t - . t | , r 1 1 a L t r . , 1 , i r . i . , , a r r r i r r 1 , 1 i r t . i i t :; i ) t r i 0 ! , , - r i r I \ r . r \ . f a | . L, r i l r \ i r f 5 . , : , J . .! ) , ,\ . 1 , . : r : , , 1 , f, . r L - , :., 1 . , , L , r . : L r , . r ' \ . : t . i . . r . r :L r , ! r . , | r r L I L r r t . r | . q , . . 1 , r . j , , i , I rr
,1, I ,lt:il.1,ii

r..+.' ]i, r.t f rir. .. j r__- "-l \ ;;,
I t o . g t tp o : t i , . i , . : i I r , t: t r l , l I t i : i r 1 ' r r l : i L \ \ L l r 1i.l 'ir

t,- ,

tr nr)\!! l)r\titi ..tjtrt -t!,

( l r . r n n r e : Ll i. , r r t r r : r r , . , p L, , . , . , 1 , , :, 1 r

ri,ir., ).:..,,r r.i.L,rrl..r,

.l1rr',r.r .rrrr 1,o:ltli , Jol;ttirt,t \.rjrrr: /,,. r rh tt,:t,t,i;; r,j i t t 1 t ! ; ) tn t i . i i t l l r i t ) p t ) t ) ) t 1 1:i , / . \ l l , r l , o i i , t t l , r t i n t . i . ,I o : t r , , ,, ir:titt:t. tiol;t,.i .',t sttl.4 onq lt ir' ,trllii,. i th,:l,tn l, i r l Ll . u . r r L L l , ' 1 r i , . , l . . r . , f : L

''1

IBNKA.'IIM EL.DZEVZIJIE i :,1,!'Ll :- 5 ' v
\

Y ' t

' a :

.i1..!l.*;- '

: ! Y ' = /

;jr r . -?eLiir ,i ; li "
:,i,LKi

"Zar nr:.'.ilii dd latlc Allalntont ntikitu t orcDtpk)i:t: dn bt rnnt pok.Tzttoncfu dohazt St-ojt. To stt.zaistd,pouht za st'L' stryljiac i zdlrtal e" (Lul'n,rn. I l). h U p r i i i o S e L r ir T c :

,t-;

'r-<i ' - ' " .,gY ir:: I - l - ' / F

' ) : " ' -üjir

cil_-<: ''... illi itistto d,r st o njittta sano 1riia, a njil: kt hojc r,tst,lisnto.To str.zitis!a.Pat!lrc ztt srtlkog slrpljil)og i zahrnlrog'iScb.'. 9J; 1
J , r!JEJ 5* u:. ...":,t-\lJ >j r, + i!' r,"

".rS-.t-

DtoftDt plo.'t:. :\ko icli, On lottiri rjcldi. i ont tta po;;rliti jt:go"roi os!ijt! lu:pohrclt,tr lo srr potrl:c stakont o ant ka it stryliir i zdb"rdldn" Li SLrrr, -13). 32 i

'1 , , / ) t , '/,),t,,tt ,)rt ,j ,n , " r " . , , ' ! 1 , , , i , " , , , , , " t i ' , , 1 , - iI , , i , , '

<i : t: +; j 3 ,p

y

Nr ovr ie riri mjesr,r liLrrrnl, Lrltvujr sc n:rro,l:r iz ,\ll,rh., Lr l i h z n . r l i o r pro L r L L , i r r r . r su r p l j i rii z . r l l . r l n i . , uz jL Dcvctn:resti: Njtror jr rob Ijjul, zbo: srrpljivosriz:rslLriio n . r j l j c p i p o h r: r l L r : L, " _rj' *, ,_J, -1 ,-.r- ",_.':J U . ''trli snto zn,rli clr jc on izlriljiv; ditan jc rcb olt bio i Dutoga ' -rc/rajao./ (S.rd,-11). ( ) r o z n r ö ii c l : r c o r r . rl ji o j c r c s t r p L j i u n c d . r i . r u I o i r o b . j v rr D r r d c s c t i :, , 1( , n cl t o j in , rv j c l L r i L n i , u , h l o n i i s r i n ii r r p i c i r nlLi.Lrltr/Lrid Jr \r i .lrugi torre nc mogu n:rclrri: s,: ' r--LJ'-+.e'y*,' i .. _--,.: r" 1,,j,\',, i ;t r;) . , - , , ., - : i , , , , - : @ u . It yt e>lt)rttS

l0(r

: . 1 ,r.:,1,, r i..r1ijtrltt ritt:tlirt,t ltn.ptjritlit: '

'

:ttti,tit.

t'

\..

l ) r . r i i r s rr r i : , r , r , i . r r: r r.Lr. , ri.: |i . . 1 L . : L . r , . r l , , r . : , ,L . L r t L . i , r i .| . . . r . , , , i -L']; r:::_-.rt, __..,.jj _:-.:_j! ,+ _;; __- ;,-!

,

,,l

,,,.

'',\;:.'

._._...rtj-.,.r, .ri _!.i

i , t , t . : i t ) l , ) r t i , , l t ) i ! , t t , r t : t . i : o i ; j t t l t t i, f t : 2 r , t , : t,rlt) t i t . , ) ' ,t ) / t l , ) l ! i t ! i t : : t t t i t j , . L l l tt l l t . 4 : t i t ,ttn t t , t : t r i L yu,ltolti;t i t : : r i t i , . t, r r i r r , i a i , . r . , I , I f l r , L . i i f ! r . , , r . r . , i r r , . r , . 1 , .r . r , r . . , , , i ,. . ,1, ,.,,..,11 f r , rL r i , , , . i r , . , , 1 , | r .f .. r L , , , t , i , , r . r r ; L , r . r . . i i r , , r r t: i , . L , l ., .trir,r,.,. : , . , , . , . . , , , l r i , , . . L , , 1 , , .L: , , : . , . 1 1 . , ,, : , ,, .
I i i L r . .t r . , ! L . . . i r l , r L , , r i l l r . r r i . r e t r l r L r s i :. \ ' r l : , . , , r . i L r i , 1 j irLj rr. I , !: I r r t , . f : L f. r r r . r S r : , , , 1 i 1 , , , ., ., ., , r , , . i r a . i r r . . r , . r . .l)Li ' t ' , , t t , t , . i i t s L ii : t r l t l j t n j u n i n t o l i r , , , l t . . 1 , . , , , : J r t i l ] l , L , ' ' L , t , , ., ,, .1 r L I I -"--:lr 1_-,-,-*1- . ltL|: .. ir,

:rr .

..

\ i . t ) t t t )t t t t ) l t j . t , i t ) j t i i , ) t i t l r i , ) . t t f i , . ! . t . .

I It.l

EL.DZEVZIIJE IBNKAJJlM

"... lso sc bndc Al.laha bojdo i lo stpljiv butle bio" (l.usLti. 90); e s r z . r l r r ' , r l n o iiiz j c d n r r i cjn u : r j e t u : u " . J ! ,2 J,_ w J s J ; : - , . l .,,

..:uJJ'_

"To sit,itislinl!, tlLthaziza s"oahog ottog ko jt suplji:.: i zahta' Lrr" (LLrllr:Ln,31);

jt '' "'""" s i tinrrn izjcLlneic'' 'ur"r'" t:;t Jrt'\*\i)tt
"... i hojijtl prcponröttiu koji jedni dnr i dnrlqina istinrt itlju slt2ljr:r\c''(Iil Asr, i): giDt.t lr'4)ot s LlLrLol'inr iclenjtnr izjccln:rit'n u .r;cttL: Lrr 1t

::j ;4 ;" UU\|;ß': 1 i i )" )t
1ar su strpljivi bili i u dok,tzcN,tie öt1sto rjct'or-dli' ll-s' Scdir{:r,21); 'r; i. ,l ...1,'r '1. .: "...

,i9t;(ä: 3l rcZtt3 +rirtiri :',lrtäri)i'.
"l isktatintnuilintL;ttld i iJtrcnin icnantd, i stryljiiin nut ihattina i sttVliitint icDdDtn"l.l.l Ahzrb, l5l. jr p , i S t r p L j i r o s c L r z l o lN j c g o l c l j L r b r v iz r i L i r c , o n r o i i i l i j e p r A i d(rroljlo ie z:rsrciLL t'l,rgosr.rnje. Alhh dir- toqe n.rgr,rde. S,rmi, r r , r j L r o zin r . l c

l0ä

S A B U R U S UN N E T U

-.*

__.j

.:.,

.!.

L!

-i,.,

-_-i-

--.

--

t-.- r:

-,.j_.,._.!

-.

_.- .-: ..t -.. ._ .i _ . -

.

J::...1_.1

-_

..

-

--.

j , i r \ , , , , . ,, ' , r 1 r , , i . , ' . r , l r , t,r,.i,r, ti.,i:i., ,,.., ,,...,:,i.,, 1 ri I r r)r,.', . , i : r ' . r i , . , t , t : , , t . t r ,, , , , i : i : :; , ' r. . , , . , , , , r , , . . r , , - i i , , i' , l , ' , rl , . r f . . , i r , i l l i r - : ' t j : . , . , , . -,r L r ' r , . . r . . I r , ' , 1 . \ . i , i . ,r . r , r , r i l , . r : , i , : : . , , , : i , . .,.i,.!., ,, ,, \ ' . . , , i . r , . , i , , . , r 1 ((.,.r , t t . , , , i t , t , , , , t , , , : : . ! , i r i r i r , . r . 1 , , , ,I . r .

l i r r . , i ' 1 , 1 . 1, i, . 1 f i , , , l f f , , q L . l r , . . . r , L I, , ,I, r , r: .r , I : . r:

. , , , . r , l r . . r' , , , 1 . , 'i , , r r r l r r . r r ! : Ir,r , ,,. r , I.r . r . . 1 r . , ,, r r , r , , , .r

i | 1 r r : . \ i L . r .I r , L r. l . r r . i r : | . r , : r , r : i ,..rrL , u : , ( ) , j i r . fr 1 , , { r ], l l . : r i . r . , r r i . r | r . rr , . r . h r , l r , , , i 1 . | i r n " r . r , l | ,, , , , . . , . r i. , , , . r \ . 1 , ,

I

,

, . r rh L , LL , r i , , ! l r l i . L . . r

| 1 . i i r l ir , r , r : r . t ) , r i , , li . . . , r . r , , , . , . , , , . , i ,,, 1 i : r r i , : i r: , , , r,
\i\i,.,.rrL\.rirLL..L.,Lr.IrJj.:,,,i IL,L, I I r: r . i r .r. ,. , ,I r t,,.n,,,,
..1 , r t . . . \ : L , t: , ! : r , _ . ! : . . i . I I r : , l : r l \ l , i , , , ., i : , 1

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U J E

li:r7c:"Pro!;ro jc ßo7-ijit'os1,rnit ,: pore.l lcnc Ii,.'jr jc polijclr n:rt{ f.cic joi: p1.rlul.r qroboLrr. Oit,Lolgo'rri: IJot:c Alltlt,t i bttli strpliit'a! a ,\tl,tltn t oba,p alliktjul]l Allal.tor',tnbinio, I'o1st Allln i lnli :trltllrca! zn'n bi Laht,ui tclcog drag1i1, tlll,lttz tobt, da si ti iz1,4Lrbtt, ponoti 7ti lll,tl:.o,,,t ttl,ntjo, boi sc.,\ll'Llnt bt,ti :ttplji",L!, lloitlt PosLtntk.:;. tti Iloiiy tobt,rclao.mi lt,t :t tttba,t.Itli ol t*ttc. a.lc. Iloiiji t)osltttil: :i.lt,tkon b:og,t JrtLot a$ab rlodak,'d ute lutt \ta ti jc rcl;,n ot,Ljlto y ntiitt? Ora tntr islLtiiatjthoi rnz!()l-or.()n p ttpii,t: Da li g,tpoztnjcil Na ortlgo,triitn,t. 1o it I)ü ji Poslartk,:;
\ . t t I ] t .

lloiilt PosLtnie! a ott ttic: -lrrl)tir,r\.,,, srrpliita, pt'oe ttl,r .!ti7,fr;osr kotlpn,og t,l'tra, \i)pliiast lc k r "Or'.rj hrdis nosc Bi!r ibn Vclirli lbn llLu crl Dun jr t'eli: ;.re Or'.rj kontelistpo el Iiintli ibn Ntrlili c,d Seidnibn ZLrrblj.r. S,rlih "t)v.rj rlrdujt snris,ro plvog h;rdisriz poqlllja." EbLrl-bcid h.rie: najviic iro mogu tr:rgcdijonr. h.rtlis znrii d,rrl'o str ljLrdipogoLlcni Iprl'. pohr,rljcnoje Llatri s.rbur LurJiri jcsLcto cl,rbudLrsLrpljivi.

. lr'1
,'

,'

. ,. ' i

j,"'

, . t. , r : , . , . ^ 1 . 1 . . . :

je srrpl prvr: obarcz-:r jilosti Lrr('srcai1r1ri1.'fobogobc-'jrzrrosL jc r,rrc.1cn:r IjLrdinr:l Loj.r i dmge: nrrtclilrnjc do[rr,r oclvrrirrrjcocl zl,r.()pijcnosrncs

. 1 1 ü l l t , t t, l r l t , . t , 1 , :

).

I ti)

(NJIGA PUrA U

L

IBN KAJJIIVI DZEVZIJJE EL

Cospotanr,t,tgr, ittt u otoj ntojoj nutait in,tdonlasti titL1t boljint, Al/,tL tt ntt lati otto ln jt l:olja orl )tj{' I L.rd,lic Lhl Sa [,:tnapttsalio na altüct, poni4ila satn:'Koii ja nrclin,n br,'li ol [.]* \elantc. lo / prca lcttla koj.ljt röitila L]ttltrt s Boiijint Po slattihont t:" Nakor lto santxt rchLt,AlLh gt 1ezanijenio Sio, jint I'osLutikont t:."Ott je posLn Httiba ih [.['u Bclrct t{d ite pnsi ta n1cga. Ilehcth:'J,L nnanthtatlLt,a i ljrbonotnt s.ttt. Po:, l n t h :; rr:it itc,sct tt'ctj t n t hto kc,ntoli nt,'l tlaLa da i u:l'r i ttt,,L ;' noltnt Ci.ti d,r jo1cttltloniljnbcttctrt. l dadol.t scz.t IJolitcg]\x-

q, ; J,!lj] !!- i; !-+i :ttrr ;+! Jj": j -rt a j ,jl ;--:! ;-:. ir ir; .i t] r :L ;i JE + ,! .; i; u.i ; Jr ;1r :j j i:Ll _"t.r> .,;--a: - .:: I { ,+ j -j.^+: .---;i { ,G ,r;: l Il'u l)rvu,l pr.cnosi or'.rjhrcliso11 Unrrlu Selcnrc, lioj,rjc r tkl,r: ''lloZijt Po:lanil: ';;ah: Iiala nthtq od .-aszale:i narcL',t,nels 'ftl,t k,it; t\llalnii srto t Njuntr sc ,;nt,uno, Cospo,l,n k tt, tagudt niiir. Ntgt,ult tne za o;v patttjt t z,,utijcitty Ltlago:ta je L!'tr .\elotrc bio na :,ntrti iilio je tlottr: ,\llditt, njcnt." kala zantloti ntt n tnojoj porcttliciboljint nL:go stn ja. l{ada ieyr* iro ';lllalnrr stlio, rclclt s,tnt: s)tlo i Nlert! \t ,)rtlairta. Iiod Allalt,t oicktjtnt ntgr,tclttza ttolt pdnjt.""' Poglcd,rjrlo\t:r je bil:rnssrrpljivosti.plcdrr.llj:LAll:rhu,sli jcdtnj.r l'osl,rnikr t!.. C)\'o j. UrrlnLr Sr:lcnri povoci rh sc ucL zr n r j b o l j cs t v o e n j ek o d A l l . r h : 1 . r
J,!jr_ r---ql-rr,J... -.j.-!nlpr)' ,* j..j-!"-;l -.! jj

j

,;;

:;-"i,+ t;;

!,

l;

:i; ;

!j;

j -j -! r,,r.' ;;'; :.:,j Jrj !!- i_;,:: t : .i:,,;! l rJ'!.5,-! r_.ir:;L- jr*,j_.; ß -i,

-

.:r :ri1i

.j!; u Jl.!!!r -lJ eL, j :{ir J-*r !i

\ l r L s l i m!,l S . Iil,,i l)ir!d. il19,,1/!r..?/rl, +r lar.

ltl

I(I{JIGA UPUIA...

- Hoalio Teje i rekao: ,Alkhooi smo i Njerx sevra1amo.l - Izgradite ma kata u D,ennetL i nazol)ite je kuöa htnle _ reöe Uzuiieni A llab melehima. "' 3

U Titmizijmom Dtamiu, Musnedatmama Ahmed,ai lbn Hibbanovom Sahibabiljeti sehadis Eba Masaa el-Efarija, koji ptenosi da je BoZiji Poslanih g rekao: "Kada nehome umre dijete, Alhh kaie Soojimmelehima: - Uzelisted.ijete Mogaroba? - Da - red ie onL - Uzelisteplod njegot'og srca? -Jesmo odgoz,orit oni. ie - Kaho n podnio Moj rob? je

,*'i|q+4*:*1

r3l:JE iiirJr-Jji,;te"/ .- a q.$1t 6e* et

.'Jtqa',->'; U Buhaijaom Sahihu zabilyienje hadii hud.si Enetau ko_ od BoZiji Poslan,ik gp.renosi:"KadaiskuiamMogaroba ry:tq.i.da naJdraiim sttanma.ttnadohnad fu nu to Di"nr"rom..,,' mu )l rt r ;l;+ i.r F_./,9 ü j_s ::,' i- f -ni,;, :.!Jr, i.rr ;l, r:,.r .-;iit 'Aho Tirnizi bily2i hatlis: uzmemdvije orijednesnai hod io,t. on aeza nagradu letea, sigumoimati Diennet."'o ,-sr-),)u ,,- ÄtAr)i,tJ" ui :JE 6-:S-;"fÄt j.,L-,.1t ;,,Lzl6,t";Jt 41

.1-4t tt!'ut;,i;;1i ', ':':ti'4';a-:.. ',-^\1

bilyz; badi Ebu Hurejre u hoym :toji da je Bo_ ljrnlzi ykoder nlt.I.ostanrk rekao. .Utuijeni Allab haze: ,Komeoduzmem #

!j!:!l

hfu,trpliiu, neiumu dati drugu nagradu osimD)enne_

1421i Et,Tergibu oa-turb;bB, 4/337. mu i..kada oduzm€m (prim.prev.) vid. 5653. tzt,2402. itKe z'l-unnat,6533 i rtbaf,l_eituf, 6/361.

113

IBN KAIJIM EL-DZEVZIJJE

i;l-.,.;J.-Li:

-j

J ! :.ir.],*j _ _

.]]!:.r.! !{i,t,Lj;-!, - _ - t * J \

-,.j-"tjri_;;i. - . . . . J r :

"Ä,,tao Lht I).tttd r Stutttt Liljtii lt,dts.lblrtlrLi il,t C)arci.,r: jc ßol,rii I)oslattik,-: rlll,tL tu tc,t,ieka lnjttr ja dijatctzco ihotiit plii|o.icltii ra Ntrgorrr,.rrr',r,1, )tdlinittt l)icnILttaljt." :tt : . .t,'"-l_e j,,",.:;, -L;.rjr- .. -_*,:: ) j,LJ - :_":r J .d

L r :-:-1-'a- .Ält. +
llrl)üil,iljii lr jt boiiji PoshtLh :.;tti:,to ')llaL tt l:.tit: .ttu1 tob .ilt)t;lt l:r,ltt,r'zltctit tajlric sr"tnotlc (lijtu), i hii! l,rtll stryljti' t! \,iüt l)oltr,n utgratlt: tL ntt,ttt I))ontct . -\ --

J! J. ;r !-:.r,+G ;r j; .,r o--,.::r r1;,ir :-j; --; ;i

.; .ji ,: t:: ;rj " r.. ii L: r: g-.: -:' . u J *r CJ,-:-.,<i.r j aj.i
.-ri r.-i..-i

:'j:!,J!r Ilrlnt i t,Ll:,tlctbiliüi tl: p .lu il't Illu Rcbaltrchar'."llu .\L'b.t

. &,u,-r,:<:i! Ji { ;i,:.i-<l

l

'

t

r

:

Ot,t je cnta ictt,t doih ßt)),!jt:))! Po'l.Lt;& ,: t tcklt nt' 'Ilctliji 1)otlttitt, p,rtnt oL{p,tda,icc iorbi.nt :e,;r la lts.nl ti'jctta. ,\lolt rllLtl:.t la tr izliiii On reat. .lko lxtiai. btrli :itplin,L iza:lttiit tc! l)icn*r, a,r|o lntti,,t.tit at! Alhh,t l.l tt vliiii. itat ßii Lti \hl)lJ;r,t od l,\üitct. a ttali 1ll,r Ou lu tla:t nt otkrir.nt' Ou l,rc,t,c't tlott za niu."'' j jjr ;1" ,1; 3_lr "li ,!: "jt! l,1 ;_- r;":' -_51 :Jü, ,FL: ; r; li ii :, r -r ! j ar -1.,1 Jl iji,--Jr :l; .j!ii :.t "i :L-l .-, .a jr .:.r: -;, ..j+ L j-si Jll *j :- _-: L-,j 1+." r; +.j_r;i i

' \ c \ r r , t t , I , : 0 t / r l ) t ) ,)t) t , t l [ a a t ) + .
" Ilul:.r,,54,i:

I l.+

XNJIGA UPUTA.,.

[' .1!nctt,ut :c I'iljüi Lalis:\taa I,n .1t,:tr,t t koion :toii tl,t r Ll!,t\,r.t , . . . . t. . . , r . , . . . r . t . . r . . . . , . l , '..1.
..,,r1,..

. .... 1: L.n, ,t .l t . t.1.,.... .l ti ,1ll,th, natlt On to.:tta. On ,.,crcit: Dtt),tt satit d,,,,r,',f,:,:1,,, z,t,.t",tr,rr{'t ttttlo, tr D)tItttt aIo,,1,r trttt, ilt ,rl;o y.a tts ttliit
d . 7) ,/,,,rrr,// -r ll../,i

.

.

.

i

,

.

.

.

.

l

t

,

1 j.

-.o rr:{ ---rl[ :l'.tu :-.' .:- "* '_ .-

Jj."-'--,.._ _.

'-.,--i-,.

_._,rii:J

JLlr.+! +; jli ,,_.u__.:.jr.__i . jr..-_u,Ll,.Lr_+!.'aL
,.-r.i _:t.;Ji
.. 1,1.,t! - ! t . . 1 . , .\ r . . ,, 1 , . . o . ! , l t , .tlr 1 . . , . t ! t . . . . .: .. t , . . t....1, .l

_;.i-

t

"at.5r:n ti iL )itt/tki i rti i! t))l 7 . t , . t . , ' , . . I

r/
'.

.

"

t,.....tt,..i...
.\, .

\ . , t / r . .r . . . 1 , , , r L!\ ]a bl,!,!a!iti.

Jrchiinili." ," ;r

tt.rrtot r-Lirtgt:l, ic tnt. rcü t D)aitnLt t.irpa /i ia t,t14,..rrla ort l;oii z,t :t ,t,,iJtra '

rl,tIr,t

r-,u,t ; i:-: "; r--! -_l; .t; .l L; : .n -,_r jr r,,:_:,ii
i. r_ -..

U l,:,! tilhilt,. biljü; sc ttt it tloiilt I\tsl.otik : tliidto ttt,::,tl: Jt "O)t t1,1,
a o i . t L f i) t r ! t t : i c .

t ) , , 1 ) j t (j ! L t a z i l l l a l : o . . o t i t z , t r l o t o l j s L t r ! , ,

!i\,tr t!rii,ri

tiir,a,

tlJ].

|5

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z I J I E

ltasktil: :!.rekotu oLo,,t on rete: "Ncka sL: Alhlt suilLrje.1lrs,tt. pa O;t ie do;iio zti,r zloxa.-lttnir, jc bto strf,liit."
i. .--li ,.+." ,il ;) iu; ,,J ,;j,',' ,+_;,1 i'.- ,o _-J ,-,-*.-j ,jj

.jtrl-:,]r;;q.-1

!l

;.r*i -;:..-::,

i":,:,i-,

Li dt,t 5alxlt..t Ltljali st t,r[r'tcr l:),:l.li\ Z]tlrijr, ktjt Tutcn Ltr:c prtnosi tla ie t\i;t, ndit.Lll,thranLa,rklt; "llcl;ao1cßoziji rrrLttiI :,..:/,a st,rlstr ttadt& Allit ia ioiyfu tLti:,tti grijdtt pa tal i za ttt l:t,jt g,a 'olc."''' j -,---:,r .' ; -: _-rlj :-.-_j ; ;i-.: -r i- .r .i \iiar:l t:tc zbirl;t bitjcit tlt jt llciiji Pctsluttlt ;: rckao: "1i,rr1,r lo;riÄ,r :popatlnt bolc:t. runot'. I:t ig.t, tugt, lnl tli Tottitotost, i.rÄ i /L,rrlr "t; gt tu tlndt,.t al ic ntt' zbogtoat alrottttt gr4cl)( ri ;-f
. . u : t r + .

-: l, .;ii ir Jj'- i j ;j,'

(.i .\lt:lintozotn SaLiht b;ljc;i se lndis .,tiic,r,tdij,tl/;tLr .nhr, t "J'tc:1o hoiut stL::'ii it ßoi.r1il'tsLtnih::: r-cÄ,ro. da ioljeka ztholi, ol ttna i,,i!c ol to:+t,AltaL lc ntt zl'og,tog-ttzdi& :teper t izLnt s.1ti g1ijth.""' r,.--- -r..L:;j lio:;Jr-:>,j j ,J! :jL;.ir;r:,",. rri-! r,-,.:J j),

t',i"-, u; ,l j +L

_i, :-rj ü.:!; +

Li ,\ltytuh yzabillttut L ts Lltr Ilt)ett li it ßoiiii Posltttil: "\'iunilt ili ticniu kole zadt;i nslcia r ttjelr, .: tekao: nneitLt ilr Tororlr, sirsrcst scs Alllton bcz grilcltn scLt."'' ct )t,1
--;l,.rili;r"r:.-L.;:ii,c!i;r_rüju ,r --

r^,i j; ,;jj,-+-..-i.:ii,t j j.:-;'-:i,;:;:ir
.. -. i- -,,; . -:_:. .,- -1,

-.1-- _J e+

qj

,j; t;-.,l;i -,,t
- ) -:-..--

' L l ! h i r i ,i 6 l : . n h r l j i x . l a r l i i \ h m i d . S t L ' ' ' ' l l u h . r i , i 6 . 1 1i \ l , , . l i r r . l 5 / l ' il,,\Lin,,l:ll ''\hrji.d,: ltl iJ[,i.f;ffr, 1 111,.

KNJIGA UPUTA,..

Lr rir'.rJ,rhl,.r l, iatiil; t. "Do;.to llotiit l)r:l,utit't, t, ott ';t i'oio,t'tai;ta it,lil:i. D.t t tic l)üi1t lJo:lattl, .: loi,rt trpit trolii;,tLl,.atrt.r
ltr,u it! t tli ilc r,tgrtlt ttkolt Dtt T,tltonn Orolq,t tr (iioi it ttci ntoja ltti,t, itcrt,r it,t:tt tfi!t )ntslt))t,11t,t log,r z,rlcir tclalt kroz-bolc:t th itito ttauit o l r o g r , , r 1 1 ,n r t , 1 l l a Lt , . o p r o : t t t a r t r i 1 . , 1 t 1 1:,, t oi t r : l n t , i . t - -

: 'rtJ_*,

''li,frizi. lln! i ILrnl.,Jri lL.tl i ll!lir r.a6.1i i\lu\lim, :5t L

117

IBN KAJJIIVI EL.DZEVZIJ'E

t,t tlt,t \ahiltt :t: taholcr biljth h jc Atia, rattil,tlhl:rt anlt;, tek lr. "Nrs,rrr,'i,lich la tkotry lnlotc l;ao Ilo;iii Po:;l,uiI ,."'' -r. F,,_"-, +.1r,, Jr:-1,:,.:J rr< y;),i '!{ -_,,. -L:.-i -;,] _t, !+ l.'--. -,1:).,

Lt ylntrtt ttl )1tt:ncth btlltii scTrularje ltojalo:cic,dc, t,ulatt kr :: "liotl ;llLtlta t'c !ost.)Jntt:tcpt:n ltoii it öotjal: noli do:tiii :;.ntoLlobrirttljtltnr C,rLtt ttnto siiii i ::lng, Lalo,,t r sroient i :-*i :-. iir i.-rr j<r , :-;, -L- iu jt- + !r
!-> _;.,-;-

! -e-; :-lt. -_-rj

. ;- ,
. .rj

-.,< -*J

)it,t, r,ulitrlinhit allt.t, ptnosi lt r Bül I\:lantk : ttl.ta: " liatlr io;'jtl: oytii ntLi bol. to g.,t1ii',rt,.r rrll,.r L.,roiar :.,rr;..r ,r,l .!r :;tnnitit aty,ttlLti:t 1lyz,t "' j _i j:,!:":;.jjj:r.4.r j :r _:,.r ;-<i-l iJ -]-; !,.'r jtr,-C :.-]r;r\ _;_;_j j.J jr a .,j, j::i jr !.1 q _-:--- j'i ! -r ;a .-ri, -- !:_:: ;-:,LL :.:=j ! ,r"i _.r! ji-;,,. r-, r jl r. -1,; -j-.!:-j
j, -. =-,..: -

;,ir

j-i --' -:1,; .:"-- ... -Jir -;; --J.d jr: '.'Uj"r:Lj*

r ..r:_-:.. _1! j I llth.u.ijtr,:,it S.t!:iltr hljtii :c L,ults I LtbL,tba I tbn [.rcrc. 'pa, ialilt :nto :t Po:ltrrhr ,;, l;rii tt bio lrilcgr, )t,t \,tn t)!.jLtilttl l:l.ttltt lialt: ./.,ü)ttL't:;.niiti !ü)toi za tast 7-ar trcli,.initi rloru . , t i t t : ! O ; t i e i t : ( ) t t t y t t i t ; u J r r , r t , ? 1:rt t , l t o p a I i : t i n t r : p : , t l :t.r,ili tl, I Iri]t 1itt,r lti ioütitli tr,wtt t Ia t!..t tltit!.t iIt p.1,, .:tli si,'rr/.r1r srt tlo l:o:tt I i,t i:,r,tL I't 9l,r'r 1,:litznint r'c.'frl'r;rr.r h i olb i l o ul ) l laln Lt . jcra. I't b n t i .\l l,tl,,r,,r;ir Li.Jr rri.rr.zniriiti. Jaltrt I ol l.rit'c th lltr{rcittt;t,t /ririor,rri i ,lr.i rr lrl.rr.rii

't,ihrri,

a t , + 6 t r l r L \ L r t irT a i r . / r l ' . , i : : l, , ' 1 r 1',r t 1 ) i . \ l L t l r J : t r l t , r , t l , ) . t , 1 t ü t , ) r tt ! 2 z . i i L ! - ) l 0 l i / i r : ; , 1 r r r r ; . r 1 ,r , r , r :

KNJIGA UPUTA...

t nihoga osim Alkha ili vuha da mu ne pojede ol)ce. Ali, oi sattiie - lar te.'ül

'

j ü..'i;:i! ,A',t"Ä t, )iyi.j,r : . 92;i, e4:it ai 9t; ""t';rr3u "rrj'itt,< ,, ' "Doiao ",.terz IJ Buharijeooj tji sroli: poslaniku*, ko samBo2ijem t ji je bio prihgao nd svom ogftaöa.IJ to ztrijemesmo od.mairiha ! oelikazlostavljanjatrpjeli. Rekosmo ma: ,Zaito ne iinii d.oou Al_ 'Ljudima On - lahu?' seu.spraoilice ma pocntenje. i Reöe: su ranije metalnimielljeüma hdali meso,sae do kostilu, i to;h n;je ojete.'"7, I o&tratulood ALlahooe poshniha#na preLi rijeöi 'Zalili smoseBoZijem . Habbabove ieuh, natnon nijepriboatio" odnose na ovaj pa se smisao. Oni su nusetalili na vreli pijesakkojim su ih mu5ricizlostavljali, ih je pa n uputiona srrpljivost.
' Ovo je logiöniieobjarnjenje onih koji kaTu da se ovo odnosi E.sedidu piieskuide je stoga obaveznoda ielo dodiruje tlo. po

ir, y-a';,'+at t' ::::::::::::::::!.p, iy i ;'JitiL ;!,;i e, *'':'f ä L ii j': ijl ^)4'r'--;
J' il.s JL;

suswarikoje obaraju njihoveizjave:

'

prva:niSta hadisune ukazujena to; u

drug: oni su rekli da su bili s Poslanikom i da su, ako ne 4 ii mogliuöiniti sedidu na zemlji, prostrli odje6ui uöinili sedtdu reko.odje(e, a Poslanik ie o romebio obaviieiren svjesran * i i
rm Jeto; tr.eda: kada je pijesak vreo, ne moie se öelo spustiti direktno szemlju.Stavi5e, mko se mogu ope6i lake i lice, iire moZe öovjek

imo dvaprethodna H:bbabova rivajera kada,e:azmu rijeci i fenia,dobiia se smisaoo koiem govorimo.Nemoj da ce öude
3612i Ebu Dil,1rd,2649.

smiren sedZdi. bi bilo skruienostiu namazu. na Ne Tijelo bi se rijedilo izloZilobo_lesti i S_erijat ne zahtijeva ljuji. Uspoto od

Buhäri,3852.

119

IBN KAJJIIVI EL,DZEVZIJJE

()r,o rijcii: "{)n n:Lnr nije,:1ozrt.,lio." znaii da inr je on zxbrirnio d;r sc Z:Llc rcSlioac ljcfi z.to iro su oni prije njih mnogo vile rrp n,r Lr jcli i bili zlosL.n lj.rri. A Ail:rh n.rjboljc zLrr. c-;,i" :Jü -, lJ L;i -- .-: ;; ;;;rcji;.>":.t i;!t! jj-rj -r-i ü ilr .,L-i ; ,r ,i, lJ,; : r:_;J, :,i -j l*: ;r l b . L.:jq,.t 5 .-1.--r-,! :,,,l; j l.,J[ ;.,L-i" ';ir j.-,r -" !-G ;1 -; { ' -*, jy .1r ; . -, i,j *3;r J: _; iüj Lr r; :JLi!ri; - .ir j!, r rii; jL-! .i* .;6 ;-r,,i .;j :--- -;j j;, -;.a I-i.\alihr :t biljc)i Inli: t.t;nrc ibn tuila: "lo:Lv, urnt h,sLul hor.t .:.li;rttl:t lt g ohti ijcstida ttiic stn)t,1srl)titi ! dr.lult! t)n nt p nioi po:l.t:clan ipttpuii nti.'Allalnzo jc oto:to jt tzt:o i allo itt) jr lta. 5;,r,i? 7r:/:orl Njqll zaslr)Ltjcitajlpylt tta zit'. Iltrli :trpliit t oicktl nagrarh! I'oskt,s,oujatvetLh,t't,p lrnc da nant ttolc. On krnn zdidno vL.\dlont il:n I,tbadont, ,lltr,tzott tbtt Dicbcl,.'tit, Llbajjor;t il:t liaborn, Zcidorit ih S i tort i ltr,.'ir,t. P,:dtg,stnodjt ha Büijtnt Poslorhtt :...an gt rzt r :rojt: :oLtt.lttao ic i pt.tLdo. \atl ntt teie: it, 1, tu, ttuitlt ()r r1,1,: Oir.t y ttiLt:t ltojt jc t\lhh rs,t,tiLtl;tttt 1t Poslaniit: On ltio Allal,it st snttilot,rtt \r'o1tnt iutIo:ttii]] rob.ii]t,t. :' " ' ' : : r: +; ;," -;j ! "rj- J rll;-;j{,r:üt--.n - _-r.,*L:,,; * . - . - _ . . - - . . \ . j r-!1 J^.--r :.l:j ",r;r-; ' t : - - l , ^ - j - - ' . - . 'n i;r i; ;! ;-'.,; . orj;,:,, j;,j ji ;

' l l r l r i , r , L l S . li \ l r L r L , , r , 9 l i O k l i r \ r r i i i i l i, i r z e r ii e b u ,l i . ! , l i f r n r i i j . ! r r L ) ' L l nihr r. h,jr ji brh U,r"rinr tcnr, r.,lt. dr r. diic'i . lioic.i ic i ii.i i\L,t!,irc.o r rrrl lorhnih :: l|,i,r. 1,rs.1

120

J{NJIGA PUTA... U

- _ _ -

i . . .

- ,

- . :

. -

- . .

ll ,r

r:

IBN KAJJITV] DZEVZTJIE EL

.!:-! Li .\l,tlil:o,ttr .l.ltt,,tttat biljch,c /r.urlr lirsr;rr.r iLtt ,ItltanrlL rla, hott lL,tic 'l\t:tlth ni i,: )utt t lolt,Y:lttntnt:d ilrt lial, d Iirtrzi fu ni iziatt sttrtiLiic. ItttL::.lulnotn ic t! tJ(njr I\j,!iltl )trt) lobt)irit,;rlru,r ritnt lal;:i1,. ItiL!o if t-ru]! t L,ioit.z,diLlrcl nialtt. Ot,t rrrti.tlr,,t ut y;t toltlo t,t itlon a/rgmn.r,il? Jo,.7 trto r t:tit, /.rti.o,i,) r. t ,.l.io ot! ljttli. NÄo hu{ ticg,t nti,lo l,uio Jul)t,1)cn.t iz. Iiatr It.ula ta to t t{olt tlt rnz,la,.,oir. niina lichh y lt;tli la gt trpit.tz,t ttiiljoqt i da 1oj ntlto lr:ryi )tr )i!oiL t1 iot]t( l)t)t)t)i! /,Jtli \t! ottili, a ott jc o,;tal.t ltrtr{,.i..rt.t Kazali strttt it,r ona.)ali, t ot pi lott olt la tfu all tt,i,. Ji)t,1)it )tcltn tl,t t( t)ii,trl Jr s.uit ol prltt ljtrojit pastli!a Lrlri. Äorilr r,r,, (,r r il ..th rti:o tit jo,tc. Oit,t :tla tra;t tl,riot tat n,rl;tt ,:r.rirt jrL, L,t,t lirt, ttiinirl l ttLri rtt trtL rpl:. ,\li, talt,titt ..lll.tlt."L, n,fttt jt l:ol ttutt L,ir)lt,t!.t) t.!r.t!i ,t) 1o y r,clo,4rt7 tlt u,t ,:,ttt!. lll.r tr rl rlllrl' rr;l/!!tL \'ti, iut,! n t,t!t.) ti tr!t!lt:i l)t)i: i/rrii!.r r'.,, rr it.1llal' pot,rtnto i zaiint ,q,tttzt:o Orr irrr.r lrir .}r./rllrrr rrrl itii, t!at)tjrl: ,ilii,!t{r ji/r,j1.r,rJi.r)!ir st,tti,r,t All,Llt ' rrt l.rlt l;at t:tt r rilciiina o.:t iott

lt2

KNJIGA UPUTA..-

'.15 :; --{-r Lt Itriltzijti.on.D].,n]tit! !,tlj.ti \t: ...ltd,nt st,t.tL i:: t]crtr ,1ltrr it rt nos.ta t! t\t!lt I ato | ßihh tl))! Ilt:r Bttnli. litl:o! : lrt;t Doiit.r 1t njt;.',o;,t al.,)i()tn tt,Lttgt,.,OtiloL lri;r itoti ttjcrlr. Ilio jc zattotL:r t lrrti lctjt jt it11r,uli,,. S,i, 1" ,,., ,,,,,,,,, l,,lu i,,,',, '
tti/aLi \t,/,t ji.\

" 'r

)

t.

I

t
i.1.i,r t, :t o,,olt ;t.ltitl

bt,t lt)i)cb(,,t

Ol [oiiL,i ttt ttyit.r .Jt s,ttt iz Ilottt ,\ttr,tt th Attl.,alt. Zclt: !i lr ri i:ynian rt;rt) itt) t( ti j)titln

ht)1.1\titt:

I'roto titi tt Ll:r ltrtla orl :;,ttg ota, t ou otl tiLr .ilt::.t.t,i.t y lloiiit Po:l,nth :.: icl.-,tt,.Ctn,il;t ncL,t,taltnt t;htt!ttri<. itt!i l,ritt) j)!.t)tlt it,cri ul toi!,t,,t tla to tilt l,r,trittlLt r1t9r,t.iit

I
j,"r "--,!;1,,;,*.i! rjr

,,r ., it
j_+! ; { ,.- .--,>,-.-1.'.-,:j jj

rJn,.,+j.,

irla_::

;j

,i::_Jtr,r .i!:_nr:; ; __g _;j,J:_. ,_r,r .r 1; ! ;r. jlr l-; ,l

t:I

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z I J J E

U tlrtt Salti.lt,t biljcic h,tdis Abcl't//,Jt.tibn ilcsula ,:.. "Iiao rl.t i1luLartt lloilcg I'oshtiha + hahonon pt ita o po:lanitu :.:,ho g.t ie narr,'dzlt:sta.lJ,ro ltrtljrt ga zalio. On jc ür-rs,ro ir st,o3 i Är-r !iar i g.-otio. Oospotlatt1)!oj, alJtasti )na])tttatoltt, oni nt tn,t Ovrj poziv s.rrlrii ol-rritrnje i dcx.uz,r njih, tr,rienlcopr.l L l n n j i rn r i l r ; ; st t. r n j i h ,i t o t i n e i t o j t t c l ' r t : . . t n o n n a t o t h . " , 'i-L- 'Ll,-J.., ;.; i-, r-,.; .:t- n .,-*, ir :JG.r-! ., -.i-il-Lr. -'

.r+

f!:,* J -':L.

il,n cl K,r\i"t,r ti tu)U ,tlri(tLu1 sc hiljcii hadi: Ahlrrrahnant "Nc,/;,r y Doltli Po:hnil< :.-, r-clr,zo. Jc r iio//)r r.Ji. iott stoji rLt L|.t a ntt slin an i t1t;cn oj iu i :lL n t!ct t1 rta."'' u
. " . - . " - J '

; ii_; _;,-j -"J i-la\ .rti ;i;jr-i i;t +i
il,] I nrizi l:Lljciiba,lis.laLjaa \:6,1,r otl jednos ttitalit, a../l ,Ltclt. "\!enttk koji sc Dttjeil s lttdr]ü I tr'pt ba. ßoiili l' oianik .,:' itlilt,r',tzlostatIj,ut1,t ja ot{ ,'jonika kaji I n( "]iit:r ' ljt!Ji b,.ttii ''' nt i ttijcizloict tiiLoztnt )ottar ll,rtitnta. 'l .rsh.rb OLner. ILn irnrizi rnrrtre rir je ov:r1

,

*

,.

-..-t-,

(l lra \alilu :c hilitti ltrli' Lbr .\ctrh el Hnlrijt ,':,, t1t]jctit, n "Niit,t nijt l:'oljiittdniji Li,tr stojitla tc ßr.'iiji l)osLtitilt rL'haL, ,:.

-r;:,.1,
l l ! h r r r , { . r l l ) , l l , L \ l i f i ,l / ' ) l -f,,f i i ? , ,l 5 ! ' l i l b j i \ h . 1 t x , + : 1 . 1 . ''Bul,.!i. I f 6 9i i l h . l i m , l a i i .

-L.L.i,

L

12.1

KNJICA IJPUTA...

r's# 4L::'t. ia,erJ:ii, Jt J"r ii:t Ji iliirPftffi,
I U jednomMusnedabiljeli se je d,a BoZiji poslanih *rehao: ,,(Jz_ ' oilmi je Allah rehao:'Kada nehomMome robu aputim nesreiau tijeb, imethaili poroda, a on to doöeka 1 lijEim sirpljenjem,stidjet . casena Sadnjemd,anada mu vagamdjeh ili onorim hnjtga.'"i3

&,A''L-l',il;;tL;Ät !.-;l t11 ,,;";ht ,.i,i-:, * ,::f::: y"t,a::. . Ht 4 aa, j1
ö4

hßenje..Onajho bude zadovoljan steii ie zadotoljsiao,a onaj ko badesrdit nd,.,aai na sebe ie srdibu.4a 0 ;fu|t5; .'. '.i j; {-,i!t.,vlß!:Grr.1:,.,i,tt'i,rt k

t! TirmizijeoonDZamiunalazi septedanjew hojem stojida je g BoäijiPoslanik rekao:"KadaALlib zat,olil1"di, po;"!1e L;-

^,o.4--]i\ Q., oä.

'U jednom Mwnedu snji da je Bo1iji Poshnih * rehao:"Kada Allabteli nekomrcbu dobro, neprebidno iaLjeihaienia.$' mu i 157t k I'tjr-.,;r1:*:o Äto;, irty ;. ".q c-?.r-,J.. ,fr- c* +r -J )" :JLö,Ldj {irl ljrL.i ;r I t)ß,' r d}i,4 \," :,)w rt S" y,.;i:.,

'.r+ti+'6Jt +4\ls aw; :.nvu.;rt ;:: i:r

Muslima SabihubiljeZipredanjeDiabira ibn Abdallaha + o tome kahoje Boiiji Poshnih * dotao kod nehe Zenei upitao ie: Zaito setresel?" Ona reie: "Od goznice,Allahje ne bkgoslooi"Nemoj hud,iti o." groznicu! Ona odnosi grijehe ljudi hao ito oganj odnosiotpadiz Zeljeza.a6 ,i't!,\j;:,tu tt'S;.,,;e'At fu olt;,,^,at,p.t;1e ti ,y Ls.t_t

-etftf,9/27 i KehzaLuwnal,6s61 . Tirrnizi,2398Ibn MadZa, i 4031. Ibja ulanid-din, 4/19r; tthaf,t-ehaf, 9/s2a i Medznekz_zea'd, 2/291, s m^_ Mu![m,4575.

125

IBN KAIJIM EL.DZEVZUJE

Od Lbtr Iltrera sa Pra)).rtiln it llo;i|i Po:Lnik ,:;r.cl.ro: "1ia L zad,,ti,oliatAllahott izati tt iz. lro!,rt; jtdnt not ibrt{c:ttTlii stctltLgriialn." *,tli g p rtalka tolita." kn "CloljehLr I hsrn jc rek,ro: bir.,rju oproiteni qriJcsi zbogjcdne rroöi;r'or cdcncLrgroznici."
.-G il -L- ;r J- -t, :JLj ,.- {L .J-r jr; ]* ,i ;o ,._.;, ,ri ;, ,,ii ; :.-.i, -:-i ;j ,-;;_r.i,:r.-l ,._*. - " J.'. c_" :" ;+.^+_' Ji-!.-i-! rG -; :,..1 :-i!r :!-!i!l':iGl,j,.--r!!-'l-,nl :Jö !:-\L:ri --! .jr ,a . _*) L :.-e :jr '_-l Jü ( ,-, ! :-Lj \ : . * . . - - * . - , ".;ll .'Fjjq -": r.r-' JLJ i!i ,- tl .--l -:Uj isj .Jj-J i;.= tt ,\l|;Itltt i lrusint ;l:irk,rnta naLodi r l:,Liis tl:tt 5uti.r ti Httlnl,r .., l.':',ros,rra lotl Po:l,otilu .:. koii r ['to tr gtoznici I)odintro s,ttitg 1rcho ltoktti',ti,t i osjattlt,la ina ri:oltr tttnpcrattou ol stoznict. RcLoLnut. Iiako ri p )L,srtk,tgrozri.,1, LJa')ttil)aslntltic! Ott olgo,;.tt i T.*o:c n.una, Itoiiiint posloticint, tlL:iatafu l:olo,t kal;o Lt r ittoala I,ilt nnt,.,gc,strrlca. Ilaiiji lo:Lutiit ttkol: koii it liIli intatt ,].ri; i i, is,('lrir: I)ctslattict r gtttn. Tatint koi tpitLh. Zatiut poboitryrti. I)oi:ta ttt otti toltLo iskuiani :irotit.tit.oin rlt ,t,t,t:tt iU tla t,btl<'r,r'ct trzitnajr p.ric pllt1]i, Pirtt lit) ttz zt slnt i o!.,lait to. I nr irbrienjt *t : l:tpctjinta. dr i il' ott t,biti. lpal:, stc lc itt tctbiti lricna1olri dntgi l,titr."

ii;,ij .lr *i.:r a_i .j: .n_; ;;_,j-:-

'

Sfj!rj. lil 1)t,,'!fu J,,!r. l,/lsS. ,\1,,,,rJ, !.1i Ili,i ;\lrJti, +:rl1 l

lt6

K I \ J J I GU P U I A . . . A

IBN KAJJIM EL-DZEVZIJJE

/;r". Iiao iro snro vca c;ririli. U tom jc smislLr hrdis: rL _,":r i "ßole:t skila "'' cljel.r 1r'ilr:ic. ZLrröi,doL>r.r di2u srcpere,:r lcsreie ju slridr *Lijelre. 7ro )c l\o2ijt I)os lrnili : r ekro: .,,-,1 - *i,,,, , i_-, ". " Kott c Allah bnLc te Iio dobrc ?of,a it te .u,"1esre " i u at', ; d n tan "l{orttt tlllah l:udc ,rjr J ,+! i ,; ieho dobro, podartt I n* ranrnLja',vnjc rr i1cri. "" Drugi m,,rclrr di2.- srcpene.r prvi sliiih gnJc'l|t7-id ibr \lejs.rr Iirie: "Öoljch ic sc r:rzboljcti. sirsol)olrl ir n e i c i n r : r L i i j c r l n o o L r r o l j e l oA l l e hd c h L j c t ir : hs e o n s j c t ir e h i h n d c . sloiih proSlihgrijch:r, ie rru iz olia porcöi suziceLolil'o el.r\'.r p;r n l u h c .Z b o g t o s . ri c g r A l 1 . r h r o Z i r j e to i i i i e n o g o d * r i j e h r , l i i c p i i n u c l u i L iri s r u u z e t i . " U L r l o r nj c s r r l s l ui h e d i s E b L rl l u s r r e l [i.uijl r hoji govori d] ic olornc lioLrc Allah oduzrrc ploclslcr biti izgrrden:r IiLrr'r I)iennetrLi nazr'.rra u huia zrhvrle. ,r*-, +L;'. -li- --:r -*i LrL,j!:r'r-:i(i) ir;i)!_i
. : : . J ' . . J . \

;., .- a .J,, -*q' -il ij. )!r -r )!J Iir j--ll "lL:,!r-; "r-: "i iL; j !ti
- ^ . i - - t * * " . * . , .

I.r,,r* l.i, j*

ru ._J ii. .,-i a- ;-: i6 rr :-;i :j r-j -Lj Lr,r l* ,r_:'\i; j ,"_;": j .:i,-,. :y: Lrü . L:,iir 1r- ;.li ,r, -_.11

ZijttI tbn T.ijxl prcnosiod lbn Abb.rs;r clrusihrshlbi ßoiii jcg I'oslanik:r koji linTu:"DoiLi srro Lod Ioslenik;r r:..liot,r jc :,:. trcsh iar oznrc.t. llcl'osmt, nru: ;lh. n,tic Ltic;'citralka rltt tt'ttn za ttl.'t, I]oliii Poslaniie, t.lt,.. . . ,j . .lI i, !o5lnn;ct, t11)irt d.,.)sttu t;,! i \LLlit:"1,t. o k.) j': Naka Lzulltt Alltlt rehrno. Ii a!li di jc jüür od poslutiü nüro otl l:rpelj,tl JNL Nehttp ltr',Jitn Allab. tlbcni leste li öt/i da najreta isktiaip trpe po:lanici, z,1ri7)t Allahoti tobo.-i, zatitn onikoji ilt s/ilaelcl

\ , r / , r , , . . t l l . r tt . . . t . .

.

i l u l i . n i , l L [ ] LI l ! \ t r ! n ,

L-.t7.

llrJ

KNJIGA UPUTA.-,

, : , , , . r . , ,\1 , r , , . . ! ; . : 7 r . . , , r ,tI, i

, , 1 ,, ! l

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z U I E

N&i b;ljüi l),kli\, a n,tlazi sc t t .lltvtcL{tt, tt Stitlt t koynt jtdat ior'1clL kaic "lloliji Po:laniit, it.17)]ria aLl: halcs ltt) nr po,4ttlaitrl"Ottc bti!t gtijtl.t, ric tittr l\tlaniL ': Llbtii ihn titb rtit: ßotiii 1\;lariia.,t ako :r 'l,tbti' Ltbotl tr,t i:iic rl rog.r lrL'nrt,r;c tt t.t boL'ti). t.tl:tiiit otl t,tlt iirio dti.r lt nr Lal tail:,tl,t prt;ltajt ,toI itt tntot,,tlil.t !..rlc sl.'ttttattd,tob,r ttc :,t ',i ttnt tt. lrd), h'rh n .llLintont y'rtr t nan,tzt t dztnat:t lias,tir, l:,ula g l:'i:rto t;lt lottlLli l;:otr, rsJ.tilt bi\]itr ter)lt ,r tun kr.tVL it nr;ila lo snttti."'' g,t
n ":!- a i-* j i5 .-r - .rlr- iür
r L .i --[-t Lj. j. -.,-! -,

"L )hltllaL ibn Otittt 2tctot tlt r ßo;itiPoslnrr,l :, rcl',ro: i1['r it iorr[ nr yntrl 't,tzi ibadt,t, pa st ratl:oli, ntleltt znliti,ttor; 'Pi z,r riagt :t lLatt &ln.t tllLh hojr jt ot,tj ioi'jclL iutio LloIjt bio zlrar sit tlc,I g.t nt oslo!'ot{int prpLtt oltrz-arc lc;t ili lo| "' nc tzntatt Stbi. 11t |j jrr -t!,_!,jr' + jl 55 ; ' . ; - * ' ' . ' . ' . : . -* u j J-*i ri,-\il J:",i
j r,*J

! f,i! .r!!

_!i.;

itJrj

.:r-JLJ:_*

-. ri-j

Ot t.*olu n,t:.oli lnli: l;oji ytcno:i Llt Itn,ula tl |J,ltili,.t l l:rjut :at1itü r Bt)Lijil't)\lrtiL t: tthao. Doistar..r,..111l' irlr, r'.ri,r ,.r,-cr',.)r,r Dt,n{a()n ,'it,t krko irtc ln\t!!/)ttt lüa :t. rl ',,rs i\!ittljttu rl.1t.foltlat, tane. Nclti & Lttt porr, [,ra iisiozl,rrrr 'll:t jc Lo oni l,:oiL: tl aL s1,,tsto iliitltr;l ol nchitu biti :laliltg It.tliraraol rog,t.To :tr oni koli in,titt ttcktl.,:tunnii Nr/ri är,.r[ trntrt)gz[,tr,t ro :tr oni koji :tt y.tli m i:Lr;tnjr " |)t)ttili ltol)!!t . ' '

A I n f ! 1 , i l j i . 1 / i r , r . . 1 f f l + . il a t . ' Ä ] ] n r . ! i ,l i l : l i . 1 1 . , 1 : , r ' : r : : . r ' , 1L i ! i . . '-.r/,Jn11,{f,.1 ) | + t . 1 1 . t ! z " } Lr)4r, r J . l l ( ) L t t-lf)

KNJIGA UPUTA...

r U murs.el-predanjimaes Hasana el-Basrija, haZese d.aje Botiji P:tlln,ik *r:fao: "A.llahte oprostiti ujeniku sr" grirhi zbogr)_ noat u - moJectne protJedenegroznio.ae ed-.Dun'ia.kaze lbn Mubrrekovaj hadissmatra da :,. ]btlbl "Ljudi su On Jerekao: 12d3 562qr"li jedna da llanrm. nocgrozni_ iebrile sveprethodnegrijehe.,,
#:JL-ai,J*j-lr, JL+, J" '1-,;Lr ":,.:j,t.r_ 4,1Jytit

1$;;' qs tYlL;/)it

botesn*a, pa mu rcte: "Reci:'Allahu, molim Te .Jeanog da mt

.*B-; .jtü! :,.a r.riJ..:E{ J"iFi..:+r,J,i,j,, JrtjiJr all En,es prenosi je BozijiPoslanih jed.non da * prilikom dosao kod

"n, J f,t

ubrzaiozdtaaljenje,da mi podarii sabar a bolesti i izoedei me s ooog svijetau Tooju milost.,"tao

.ys
'

u1uü jt-';rl ü ,öt 1xJ;Lht k it J,-) Jt;:r.6:, .,;r i^rl, .:Jur

.k::i.;:t'ü

Aiia,,mdilalla.hu an.ha, rehla je: ,,Croznica uklanja grijehe kao ito ! ses atueb ukt4nla hiöe."tlr

";at';t1,lu ..ir,9;1r j; .ijr JJ-Jül :.J ,Är ,a t;.r,;re ri)u., ,Jui
tehao je:.Boäiji poslanib .E:i I,lur:f: had! je posjaio bolesniha, 'Doistd, * kate: UztLiieniAllab kaie: 'To je oana hoj) Ja ialjem (ofr. -b" .."r-:P^( na d,anjaluht i ono *, otbhila'ootru ,o a, tbadatem etu.,"1 svij
Mudiahid re rekao:..Croznica ono SLo svaki vjernik je de os_ ruoo varre.'Zaüm ie prouöio:
Mwselre hadiskoji p,enosi teb,inkoir niie rreo Bo2jjcS po"tan,[rx, ne om€nuvsjod gäie a(t-:b1.uo. koie8 (prjm.prcv.) Terg'b,aa-@hib,, 4/ 4s9| tthafat-eiftf, 9/ 526. , 6/296i M,'k&ek, 1/522. 'd,2/2A4. 'l\hrl,e,l,2/ 44ai M,stebek, 1/34s.

.r.t\tO ü"lr;tö.,aci::t a;; 1zU"t ,,,: )-A\ s-ni,t ;i,,trr,kt

131

I B N K A J J I ME L D Z E V Z U J E

" f. r.r ''l s.wki od atts tu clo ttjega stiit! CasPaddr t'roj s( sigtora 71). trLo obaaczao!'(i\lerjenr. j-c -rS L.! r u O r i m \ l u d t . L h i d c i c l i n e g i a t i d r i c s l i l j c r n i c is r i i i d o \ r . r qrozlric.r. Lrc.S.lorlionrelistnc clozlLrljrlr clase \,'rtrl Lumraili,1o ( )LrZcLi r reii rl.r;c IlhlL obci,rosr'.rliom jtr nilLr tlr ic stiii tlo \irtgrijchc, L,rkorl,r ie nru I'iri otliloniri ic rc. A grozrrie.r ljcr.,rikLr -\l Jrnu iL,ir it sp,rirnoLl nit Lrrro,.r \'.rrn n.rSLLdniem ol.r!i(:urr l.rhn.,jl,oljczn'r. ( ) r o p , r r l n l u i ch . r J i s: b L ,l r L ' 1 h , r n cI .l r j t r , . L , r i J , rj . ' 1 ) o s h i u l

" o-r. t-.,- -.

': Y

''Lrozuica

i tL nrarict L)2tlrttttcttta rtttatt 'titntrltt z,tntijtttttt
1

!,ttI]lrI tt \',tti!.

" ll n t : . tt ttr: i, l.tj r' .\ l l,tk n I' osl att Ll: ..r'rhrr.,: ;rrrl.' /L \ llr rc. r,ir 1., i r,{ i.,olt:rt. olrt,tt.' Loiilrtl)ta s tttl'r, aiLtairii :t rr oz,,lr,,. lolrt ""' jc ,t';ol,int Lo1t,. lirorairrl'.q,r l:btt ut I)ttn'1a. ILt i
-i-. Ji:j-.. --.

{.ul

, i--l !.!

_.i , _j)j };

l:b]! [tntat,lt protosi ,lt t I]tiiji lJatlattiit ': Or taltnlct lttü| ".!;.r/.'r rtt:litt,xt l:c,gr,:th,ri l,al'::i tz )tß tc tz,1iilrt\'t: rll.rr.,.

r

r;-,,:---.' L -; J
;i-t -i-;

' , \ l r n , r , l . I l l : i 1r/,,, ;,/ , ,', , , !), l/r,. . i/ /
t . a ' ) l . l l f i i t , t 1r / r . ; , r ' , / . 1 , . 1 0 5

t.tl

KNJIGA PUTA,.. U

l\'utoy sc od Posltnikr ,::., jc rclao. "liah itnt[a zal,:,i b,t da lcn,h ic lalitt tdjü.t l;ojc xi[t t tatru, y st li:i rrrrrg/os-cg or r t,otc ,rn itr ie lcüro.'j''
;J j ; :+i::,-; ,r --ri ;t>u _-_,. r;L:.l J ,_!_,,.f, .-i ,ji_. ,.1 :*..ji J e . j j :', : j,c *-,,- r ; i,-;- -;i Jr. i,;i r.,,

On prctosi t brli\; 'linhrl !( ao.icl: rr?bt)li, Allil: objat't ndclt nta. O tntltki tloii., to[n:att sltirlo .\.irjü1 ;tzont. AlLoqt ttt titat)], al)iosttt Or tiut,,t ,tho !,t izlijciint, tijclo tt ntt l:,iti iisro t "i:' betgrciito ,,r_- j , )j-t..ri_G *r) -Lj ..-r, r ."-i ,,;; _-jl - .i, -j:,.

*

- . I

:

. - - - .:r_- ;. ; rü, .:!i , *;.

Stll ihn Litc: tl lltltiti s,tztt,to prtho si,rg,r lra lr,r/rrr rrr, 1c it () ljc,l rlo;to horl [.bt ltttrlaa. loii jt bio Lolc:t,ot irc]tao it:t ott Dtrcl,rcr', r'oljcli bisrito,lt stto nlra.--i i lt nt bollcno!" Ott ntt otlgo.ot i. "Cto s,or hal:o Iloiiii Polarth .; !:ic Cjlatobc,lia I gotnitt h.)sttjtr nttiit &;jcntilca y i akr st itut gnjt:i holilo t.thrd t na njoirt ttaic o'taritt ni ltolil:o 1)ti.tLt! t(rtii!( grljt

,;..! -- !. rr-r :G:i, ;-; _- jJ.,t:,:-- :)1.- ,-. li;i -: J l j ; i , - j r ; ] 5 r . r u , . u t ;

_* i--.i
l,:,i *1J ,:-

.:1,,

* i l .- L - < : ,
;J:

L.ittitt StIcnttprcro:i tl,t jc Po\h1]iI : rcl:ao. "li,t,{a ,.lllal.,il:l lt attjt*,t hoii jt n,r loittit Tttu rchat,t lnltittr, rct it trtr bitt is Rtf i;!I'trj(, ositt ,tho Ltr ncyaitt ttiic taztao ntko lrnJi, iL rl.lt rc bt nt'tIio nakognitxo Alhln rh y,.tizl.'ati."t"'

.l/,,tr.,i,1t. l II iÄf,,r/ tIt,,t,rl,tat./. + ''Ahn.d. ii 1!s i .l|rlu,r.,1 ztLril, ),)1t. lI rf,lrrr i.i r.rr"rr!, li lSt

ltl

I B N K A I J I ME L . D Z E V Z U J E

Ariij.r ibn 1.,,rjs prcnosi:"Jctlrronsc Ke'b r:rzbolio. posjcm U rnLrJodi: i.rlrilij.r iz I),rlr.r:li:r.UprL.r!c qr: 'lirlio sc osjeiri. oit I s h , r l i o l i D o b r o s r n r . o d ! L r v o n r . T i j c l o o d r o r : r r rz b o qs r o j i h o GosPodrrinr,rpr.uo n.rli,rznL: rrilost. I{:rd.r Froii\i. *rrjch:r. in:r sr p r o i i r j e L c { . ri z n o r i . b . z { f c ! n o g . " ' i Scid il,n V.hb li:Lte:"Otiili snro s:r Scluranonr I;.uisij,:nr Lr posjcruliod iovjelin iz,Iiind.r.Selnr.rrr rci.': 'ti.rd;rse rrr.rsliur:rn r,rz b o l i ,r o u r u j c i s l t u p l i c u iz l o n o ( r o j c p r . o i l o o l ' o n r c n rz r o n o r i !to pleostrjc.Ä li.rcl,r jcrnih.rzrJcsi Lrc,lc,r, s. ponir\.,r ncr on polLrr je lirlrilc: Ii:rL1.r nr znr r-.riro sIoLr,:,LIn.r.;r ir plipc llJ.r lL.sloboJn.r.
r , r .l r f 2 n 1 1 . r i l r i t . p n P r l : 1 . T '

,*. )-lr -*," -!.r, -e- ":"1;--r,- ,r.t .rr*..\ - -lql , :l;r :u ._-1J-.5.- -.. r^!-' ! ,!r,+ | :-ür ..i-r {,1,.-jl 5 --* :., j *r JL :' .+ J;, ; -q,-j -. ,r"i,: ..,.r ;;* l:Lti Lij!!L i l:it:l.tt ltruto:i dt it Itoiili Po:ltttil; ,: toslttto jt,iroll ttts,triit l'tilt ntr t trltitay,t kahojt Ott ntr o,lgottri: " l li,r: l)o:lanir'1,, utl.,tr ok,r,JtIo7to.rtt':uldnt l,nn. l]o.)iii Pa:lanih : ntt ttit; "Ur.trt ttol, htdi :rr7[iir, lrn A: gi !rl)r ,(:inx iLro lr il: uilc !'tlt." 7-atint ßozirt 1,o:hntl: ,: tLit. /rtttttthoIr,:tiotIIttj,rit trcuttrlt grtitl:r "tt .\ r,- -i'r - --.. ' J,; .,.- :i !j :jc J: i_i.r j; !.r, :t .:üj;i :J5.5

- Js ;-u r i

-i !-:-ii!l-G '_^:t r_r, rJü !ii-i

!.r :lu ,!ir;tt-!i riri_* , . . : . _ .

.,!; Jtj+
1r-r,r1 \r's,rq.r nt,r 1,td.utic t:l* lltttjn r l.:oittt :toii l.t rc ßotiii l)o:ln;;ttlL- i,it,ro tcrltog lrui:rin,t J,:\tti Lntn",1r ol t!tltntt itt!tlonl .\t,t it ro iontntt ntLltnl rpii.t ot,Lj. I o y ,.t riiLr l:oi,t sL, l1r tzntrtlr ltoza t t r, t. i,ti
l : ! l t \ t i l , t ! t ( r , r / , r ? , , /I. l r ( , .

ri.+

KNJIGA UPUTA... Ni;,ant bolot.ro rctL,btdrit. ro Btlrnt.l,t lt tc ti,tiila d,r-,t$olit. \t,t y tt, ghrdnly, Iioliy PridJatitt,l ttltit,t Boln,,'prl:ir,ut1t uglat.t Nijr:ttt tt ittLtiilo lo;d lio l:oie rla tilr st,titotwil,.,t l)ithuttct,t,t, ncl:.r ,,t,,g 1,o,.1lcli irLickt ttä Büiii Pt,;ltrik : , L:.tl,r,tt otiilt ,tLl t1tLl,t :, ..;i .*L- :i.:,.ro.:;,.,-i .:.j!.-t r jr- .i.rj;,,.;;., !!-: ::_r- ,r -,t j_. _,.:rj rj

: ;i L J,;,:i rJE .n J_-) e.;,. J

--i; ; .ir.ra; ,* -u-,; . _--! Ltnttt' Sttltjnt ;.tli. Juhun ,;,otI'tla t,ott,stt.t t tiüiji t,tsl,ntii:
.. lt)tt Dti t !o\ ict!! Rtit. L.t nt t t ! tL,l z)t,t: l i it.r ;t i n!).r,)r n rt, j . . . , j - 1 . . . , r ßtdi r,r,{oitt,t, [.intntt \ttlqnt. al:o:t o:lobolr; t"t I,oltsrlt,I,itti,: osltbr on ol piiit,r. lL,n iro t gtrilc r i,,ttti osltit,tti.t olüo3,t ita rrl lrlclr. 'i'l i;."--,*LJili ljl":j,-rriarj j-t,; j!;i:ii.., rlE |,u .; -. ;. jr ):r-_: ;,,,_, ; -J:j; i.j.,,. i,t..:üt_. i_:;-jir

+;:r ,! i,i

'.) l ,ut tt,ul,tb ü!:,1. t! !oiiettr :,.ontt l.,rat:rl r l)jjt!! \,!/jtr tlLt \1, on ntzl.,olio. Iiarlt ic 'ti31t,t, rtic tnr "'Pnntri It ttt l:,t,t1:o:ittnc,t tli L,n onogdl;o olihz Lolestti& i loro:i rtt{ct:rr;,r/.Jti. li.rL.rl sata l)toiL i!rri,ftttil tpita htlt:Itlt. Iit|/ita ,,,ü, tlt tt yosjtt0tt, rlL rzn,it za t, ojr l.nl<:t,p,t :c tirol,r l)t)s/ n! lrctr ü il,t tt oL,il,L.:,t/: bolcsrtir,t. I tlono:;itn ti r,tdo:nt ::ilt, l<o1r :,tl üto od l:jo.;i1,:3 Pc,;lanil:t ,:'. Ii,tlt sc to,- ith *ttlt la tnjt,tt loit: lilt za:lr)t,:t, ,\ll,i it 9.arl:ttitti tr tiidt. porodt tli ttitulLtt.7;rtnt tt trt pol.t

. \ | j i r . d , I l l l i l / ' r J / . . i ) , t r1 , . 1 t 7 , Kt,ztl a,],ri!,67)t).

it5

I A N K A J I I ME L . D Z E V Z I J J E

t iri :ttylitnit:i rrt tL r,rlLo .r.t:lrittt :ttpcit Ioii )]r! jt All,ti ]ti y "'t' itttu lrl.ri,t tl,rs.rrjc o b()lu rtt.r(r: "'l.rlio nri Alhh.r, ro nisu nrjgori rrr jL. nuci muslinren,r. sLL je lo rrenLL.i li:th nrLr llor j:rr.rn. li.rcl.r srtc jc z,rbor..u'io buJuii slijcr ili:rda mLrsc bris.Lr \r.r1 on()qriro z:r rrijcs1." ocl plerhodniln h.ric: "Dr nijr:durj.rluiliih tcqob.r, J"cl,rn orii l i b i s r r o n r , r h i r c t c z i i eq , r". b
; . . t -

r

:

'

\

- r

, ' c

-

^

:

q'';:r j nt: il.'n ,\ldlil: .', luit. I)üiii Po:ltttit :: tlo itlnoc rit-it tt i l)roln)tn p, tn|. ln )tLitt) l.".rr s7r,zr/r,r1r.q,r.Äi:ic. ,\ r,rrrt:i:r r hlori ltit:lLlait' griybc ttot,t t!,ilit(tr )tcgo!!o i.t ot)L\,üt lt!;t t ,i,og /'; r,tr." t" "1)tnlt -i,1. -.i -ij it -L- _, L,:+_+.* n ;-r :_i_i.,* .!,",i --r _-<,, !:r ,-"::- j;" ".-" ;r -j .! l;! ,.-( ! j ;;, F .irr; \ :,1)r; _-l .,L '".-r J-iu "l - r- ---:_--{ .;,r.-:l*l arii :.e !Ji* -'j:: _J :,
Jj -1,! -)L _r ,_J< _-,:i lL, rt; l-; r" _:> j! !J_.,Jr.:,l:- _"i

;-;:

"-';

. - - . . : ' Il'tt LLt, ul Dttilt,t yrtL:nt l:br lltttlia ltttto:i lt.nli: l:tri,ittil t\t: "!r';/rr lrrrrlrr r,'r rt:rslnr,nt itiu okt:,lt lt,t ttcltlL,t lLoic \llti: jt :'..ultin l,r g pr,ttt. Oni t ol rjtl4t itt ol;.apjr ti: r/o,f rrr -1f l.th )tr h jti)t. ol tra rlo[u. srttt ilt iitot. liada nrt tL tt pa,1,: ttoci iltir,tir gt i,:,tio1,:,on l:,riL:; 11;altAlhln, oyrr'.rr;r rrlÄ,r 1,, i:.rtr, rir.tbtt llcltlt iah k,ir. Rarlrt rc,tr-ir,lr4r 1c rc \orrr :zlrtiili,r orl tioit. ztlr,t.llr kolt ic ln/tr. r'tl irl: :\,t!o l;,rt: '.lltoco:t nrtr'itit r |,ttut, rttlt[i lLait' 'Otcl:tr1t tt lrr;3rrrrr r,/ ""' rr oit, t htlt:t lnja te rlrie o,r1tri.

' ,\lrnrfJ. 5,l7l i 1i.,zr1r,!t,rr1,66,-j ' .l1.1irrr.rz /.r,,,1,l'la+

KI{JIGA UPUTA.,.

o p r e a n o . n i c a i mk o j e j e l o . l a n i k s i T t o \ o r o u a , o l u? M . "jia: b , " " : o i g l a v ar r ' ; r i i e c i m a r ' d : :" B o z i i i p o s j . r r i i e , i o j : S mi jc n e s n o s a nJ, as a m i m u i . r ni o v j e L k , L o r i j e i i m . rA i i e : . . M o i a r i el:_ v a l "o v oi e r e a e n o a o r z v i j e i i eI. n e k . r oz . r l b a : . k n L z u i s e n "zarinr oe o ö spodara posjeriteljima. kada bolesnik zahvali Allahu i A sv s p o m e n e o i Jb o l e . r . o r a k o d e n i t ez r i b ao d n i e g a L k o j i k o" e r r . o r o j , D o l e r z r r T \ l t u t n r o m b e z o s i e i a i n o i c uo s e u b r a j . r sfi r i l, u 7:lbu. Tn i J e d n e i n i e a .r a i .n o 2 e t z a z v t t n . r g r a d u .l i i k a z r r uT o z a v i , i, d a . nlleta nxkane. I Sabitel-BunanikaZe:.,Krenr:lismo s Hasanom do Safvana . ibnMuhriza,u posjetu._Nlegov nasdoöekai reöe,,On je boles_ sin natrbuha. Inozetekod njega., Ne Hasan reöe:'T.,omese ocu sada uzrma mesa krvi, i u torne öe imati vile dobranego da ga od i izje_ dazemlja."' O n t a k o d e r : r Z e :D o i l r . m o u p o . j c r ub u i c , n o r rR e L i .i h r k r ,, n r r r s u . 5 r o e o t e z . 1 o . e a e . r m : ' C o v j e k o v J h r o n r, t : r , j u R t n u inr,: puno srce ahrretx njemu dunjalukne predsravlja muiicu.;,, i ni jl, ail',"6;p-ii'rJ,)",,.:JnL,.J-'n' j-.:),,, s+, "-,r , j_ L.3jjr.iiii_J ; -- ".,)"; i- 3 !', J..;;. r:. Fnetpreno,i ocl Po,laniha t:..Kada se totjeh tazbolt ru cla:no, ' izaii ft. iz gntehahao o'1cla kaclale ,oden ", On jc ahodet ,eka o: "Bole'nihoua doua qe olbqa ,, c dok ne ozdraui....." ,e Jr--rc- 5 i-.i'--i J i . * d . s a) ) * :+ t t r--.t!-,++ :JU ! :*.-,^i r Jr i rt t.L)' . .rö,rJt r, S), ;u rL..

+.j, j- {,'Jr-);;...;iJ i".!- !;:_ r,i.
!51'-i!r,tJ J .i

e:,;t"r-.

i., l-"-".t,

)'e, :i r r ) _ :F..:^jj

i j-X- i3 6:tt'Jä ,e+1rJtl r(jrr.,.:lJrj I (ju,.tl t- j 1:. .-. i :CJ;,, .i
"6Buhari, s666 -,t\, ,. iAhmcd,6/144 tt'Medrfte,z /eIa d. zn , X*, ,r-,,i*a, o".,. tttEt-Teryibr oct krhib",322.

L6JKr.r..^;,:rLr + ; -1--, j__ "ti:s.1;;L,u-! .$x_ts .,J'iz gj, ,;. a'j k G|:x t:* (' \:\ri ,t_:.j,i Eir

"L.!, J, Lir ^i, ..L J

1J7

IBN KA.'IIIlIEL.DZEVZIJIE , Jß .:::-: L::j;i_Gj.+.,: _!,-1 6 .;t :_tj l,.-L_; r__

_-i

lbtt Lbt cl l)rn1a 1lt:no:i ol lb, ,1.1öt!dt .:: .lulnon s,ut:ja rlio s llo2iiin Po:ktil:tnn :::;, ion sc ostnjtl'ntr Rcl:osrno: lio2tlt . . : . t o .| . . , . . . . | 1 . . ; . t L t ) , . t . . . / nath l ltctlc:ti.I(alt bi ntaa koliko hori:ii inta u boL,:ti,;iie L't rrlio,la hrfu Lolattat :r'L:dok st nc :tt*ernc s Allalnn. Zattn se paitoitt tt,t:tnijt i podi'ja licc lt ttr:bu L)pttasno. llo2itt Io:lariit, ',r,t!tosi :t o:ntlellttro i poLlig,to lrct I rtfu: lltt. Iz.ntnaiir: yrnit * rt,,ld:itt,r,(rai l r,,y,rvr/r th tr.t)L: ritiicl:a ltnttlt i:oii l:i,t n i , L , a l i " t i t i : r n t : l i . P o t l i g l:iL t : t , . l t l , t i . rt' t t l : t i . ( ) o s p r t l , t t tr a r t g t tott l:,:ttlrtu tlcnttk:r rpi:t.,Lli stto tllth hoia jc into it: t ta,t,tti i daut \: tcli snto tla ia spttjtitn th dodc lLlanj,ti i itltt,l n:t ttiita rt:nto ttltisrlL Uyi!itt ,llotita robt ono ito fu ralio r lo(r tnt i l,ttilt,t doL y bio zlrat Noroitc nt j/rr..j /rr.rrtr.,..tr.Ni ,llcri jt tla g,ararralitt n ono oLl itan i"ut y od;ojio.,r rn ic uttrti n.t!r,rltr 2,1oto :to it r,tdict""tt'
-"---. L-, r.! rli ,

I\t,o:i :c h it Poslart]: .,:rtl:a,.':"lio bldt lrtta J&l)tj1 noi i ,it trllto to tc zntloLolj\tto Allaltut -+: izaii ic tz- iltijcln l:tr ttr tl,ot stt,9 roltdj,t."':: ,.-. i-i,!!* -L,j;l; {t rai J_*r-G :i._i,.1r:-_!,_r_.,. t rJüi ,.i_*.-L ._L-1,.i_--! :j - jL, j..11,1:,i j]-rL-,-..:.,
; i|' i __+,-j j,jr ,.lr .r_.1_j.! 'i jl! _q

-l.-,!j ..ir, -;j ,.]ri-! ,i,rJ ; :ir:.i-:-ii:;;l L;:it-\a \)Li.:L-j
-!-r -j! .],j,r e r j :--llr bl-.J!,)

L.'rtto:tlint.L laL1,r'ttLt Jit:ira nt;odi *'prulania r hojtl,it:ro1t lr i( ß.tiii l)i!ln)!ik :t' izgtbto Stltu,ut,t, jc pii.to prt:Ltrla it \tt F s uitirL' l\nti:lto it rl,t se tazboIio i oda da 31 1,os1tt litit nt

\ l d l : n , r p z t t , i t i .t , ) N 7 . r: IIIl,s \fa.iLi,i,,. ii

|ls

KNJIGA UPUTA...

te Allah izlijeöi, uaela ti nagrad,u,oprosti grijeh, opshrbi te zdravom ajerom i tijelom soe dok si iir'. Ti öei zbog sr.tojihmuha tmaü trt studr\ a to su: od da Pma:opomend Gospodara, Ga ne zaboraüi; druga:brianje proilih grijeha i ttela: traii Allahu ito 2elii, jer sebolenihu dove ne od,bijaju.',1?j :\:-li !s^L :JU.clli-ü
)J...; ;i @

"Neha

,!l -uJ j- ;,j:-J

!:"rdl L_I;:e,]l J ,!j JUr
- Ju .- Si. 1* ,

\ J. J' i, .Jrl k "in' ). :LJl .jli

j;i u-,:?t S j'* .;,t

ilq A.Vt+rJ) E; ß'r:.Ji.t'<)t e'+1v,ir .iiL ,r, :-1_G ;:Lt ',:"J\tl1 t'.;:". tä -iLr'd1;++3-s:\ii1tis'i+:* f\ r"-;\'
Zijad ibn Rebi pripooijecla hako je rekao Llbejju ibn Ka'bu: - Jedanajet iz Allahotte Knjige me je rastuZio. - Koj; je to ajet? upita me Ubejj. "...onaj 4.,r. ko radi zlo bit 6e kainjen za to" *i,p:;,:B (En-Nisa, 123). - Mislio sam da imai ztiie smisla za razumijeeanje ajeta. Vjernik neiepox,rijediti nctgu,niti osjetiti glavoboLju, da to nile a rezuhatnjegovoggrijeba, a Allah je mnogo v;ie od toga oprosti o. PitaosamAiiu o otom ajetu i ona mi je rekla: 'O tom ajetu me niko nije pitao othaha sam ja pitala Boiijeg Poslaniha,*. On gaje protumaüo ooaho:'O Aiia, Allah haZnjara St,aga roba aho ito mu ialje groznicu, hostobolju,ubocl trna, hidanje ndfiale, öah; stuar hoj staü u dl-ep hadaje potraZi, ne nade je i strahga presijeöezbog togd. Na kraju ta nade ispod pazuba. Vjernih napuita grijeb kao lto zlato napuita \eratice."'t11

.Flnrl}i.: Lr,-jj, !1.J,, ey:;l Jc ü i;lj'L: u :..Jr,a "j. J. i^:,rG ,e!t c-j!r

tulthdfkl-efidf,5 t14. / tDAhned,6/218 i Et-TcrgibL wt-terhibk,4/295

139

IBN KAJJIIII DZEVZIJIE EL

V c h b i b n N l L r r c b b i h r\rrrl i : ' a o v j c l t n e i c b i L ip o L p L rfnr l i i ) r : sve rlolt ne LruJr nesrce'c Lrbr.rj,ro L,l;rgocl:rri, Lr r bl:rqosr.rrrjr ntsu r c i u . T o j t r t o ! r ! t o u n c s l c i c no . ' c l i L rbc r g o s t r n j c , ,o n r j l i o j r L r i ji r L.l;rgosrrnJ,.r jc ncsrt'c'u." oicLLr l-: jetlnoj .\ll.rLoloj llrjizi sLoji:"Uzri!eni ,\ll,rI jc pro;,is.ro: Ii,rchsc rr,rji ljcrnici nc bi r;rstLL/ili. ro Lrihnclji:rnilicu ncs.rohor " l(,,nrji\1) ;,,rjcr(,. I1.rlL,i cl licrhi r' li:rtc: Di,ist:r .\ll:rlr isliLLi.rr'.r Slor.r rob,r l j c r r i h . rb o l i : s r i n ri . r L ' l i . r u r ,A.L r , , t , , n p o i n c - l . r l i r\i\ ' o j i r )p f i i : r rl r :r ,r" \l , J r r u l i r l r , ri b o l c s L i r r r srh L r ! , r o r m o l , L r i I L c , r p r , r L . l r r i j c h , rZ . r i. s. L r or . ncnrosr l.rliLil" j t1,,
.\' Ji ,Ltr .:--:" ! Jl Ji !:ii.! .. . i i_*r " ,i -:*) Jl :a,j ,ri-. _J,: ..,.: .--; *; -;

Il,t Lbr t,l D!t)t'it l,)ia.to at'1tl:tt koli1t ptt,to 'ßoiilt Po:l,nttJ., \'r.rJ, r, !:tlttil'On titr rttt: "lcsi li iLrtl,!lblo.\na" i\'1 -, r.rr;r r;ulqr: ir;1cl,".\r/r/rjtlnr!, /fr ir rrr.i r'1,r rn ril,-."r' A b d L , l l . ri hn l \ 1 r . u Lj lr r t i h o l , o L r , r o J e d r np r i j r L c lJ o J . J r l . j qr obrtlc.r lbn llcsLrLlor'.r Zcrr.r rc.'c:"lslLrpih re mol:rL1u{,r. Lt z,rr n , : h r , r r i n r o rZ , r r t c r . ' p c , j i u r , , ? "O r o c l g o r o r is l . r b i n g l , r s L , n r r "Ko r i s u p l L , p , r l cc l , r r r j ts c c , d u i i L L , r l i o m i I l l , r b . r ,n c b i r : . . l, T. ' r.rdor,rlo nri '\1l,rhLrnr,rnji bolcsL Jl olu holilio zr clionoLr.r. l l . r l i d j c o t p L r s t is r c , j L r n L r , : z r r i n rj e p o h r ' . r 1 n o l o r i oo o le r eo "LLrt' r r j o j .l ) i L , r i * , r : c S L r l c j r r r , rz :c , L o i \ r r : r z l e os n l o n r i ' O l n ri \ r c i e : ' N i s r n r j e c , r p u s t i ob o q ' r c l i cs u l r n j c i L i n t i c g r i t o n l j c r rmtrrlo, r'c.'zboq toq,rito nrc z,t vrilcltc Lrr s nic,mnrtc zeJcsi rli.r 1 . lr, o h s t n i j r J n o r r . " . \ s p , r n r i n js i :L 1 i c A l c l l r i s s c l . lrr. l i . r o : c r 5r-. .- - - L': i.*'.
I l : 1 , rr \ 1 . ! i ! l . r l\ r l r L i L . n l ! r i i . L r i I r s 5 I r r r r i . U I r . r ; r \ c u r r L i i i ! , n l,r.r.\i r I r L o s o r i i I I r , r . r , l , l . , i i r , rl.,,L i r , , , l . + , r ! J f , ) l l . r . I lrl,! llijrlLr/ Ih,L i nrjrlr.lr!, ül liü'lji, jr.l,r, r,.lt,li.nrjl, jf,r. r !r!iro:-n., .r :!i,jr irDLi l!!. !{l f(, l l i. ' |!! I)r\f,l,.r:S'r

l.t(l

KNJIGA PIJTA,., U

''Ä,rrlr g ' , r 1i r ' ; , r i i ! . r, ' . t t i',i l " ' l t ' 1 , . \ i ! . r i , t r : , t r r l ) , , ! r / , ( , ,, , / ) r r - . r i "l lt,h,) tlr,i,,, tii)io\it!t ))it lait t tttrit,'t ))rr l./)rrr i l ) r L , n L j L , i r r t i r r n . r i o ip r r L l r o r l , r r r r , l , r l , l r n r . L . . r . . L r r . L o ,l ( ) r r i . u . r i L i r ! , , , , 1 , ' n i l is r r L . r or , , j i n , , r r ': r r I I i I . r, I . ', ,. b fri'., :r:rlr.. r 1,,'r LL.r'.ri,r JrcL,r LL . ir c J . J . r nu r L , l r , r . l : f , , j j . r b , , 1 . ' , n , , r ' o , 1 . l l . rp . r r r . . : L i , , i . s : r i l L ' n . r . ' . L i r i r . ' . l r r , , . Ls , r t L ' q irc b i t i r . , , J i - n u r , ,p r r L , rL , i r. ' c r r L L L p , p i r r , r r . :J o l , r ' .d i r l . r [ , , i , r t . ' ] z r ' r r n t , r r L , L r . i , i o ; . l r . r r r l , , r l . ' r . f r r r . r g r i l c h i ; : . r i h , g L , , l ' , , ' r r 1 . . r , r , , qr i . l , r ' \ L , , I ' L ' J . : i r , , . r . r Lsi r , r l i " q r f r i . ' . : r r L, ,, p r o i r . ' . i r i i , ' . i . . r . r I L,r ; 1 r .L , i L . 1 , . t r r ] r , l r . r l l , , , ' . . r l , r L L r t i , ' : { ; o s p r , , i r L r . . r j. l . rL ' , 1 . 1 b . , J . , r , r . r1 ' , , r r , ' l i i l ' J

l \ l L L ' , , . , 1. 1 1 , . r r , , ' iJ . rl . I i , r i i i I ' , ' ' L . r n L h , . l ' . r i , : / , : i ! , r , r . p l)rr'r.,-,(',',rr{fJr,r,,r,,i.r.lrr.r..llir/i;r,'r,'a,l,,r1iri.'r,' r',:r.',r;r /, l r ' , . . , , i r r ' , t i , l t t , i , :t , t t i , ' , i t , u . r , r i , t i rI ' i , , - , . i , ' . r , i ' , r l r ! , ' , i . r r r . . ;,' :. u ' rr r 2 . , 1 , ; r r : r , rr , ', r . r 1 1 r r;hr' ; r r r g , r1 . r , / r r ' ] . i . , . r ,rn . r. r . ' . r' , r r l r. . ';,tt:tt,.;t lr t;rii tt,t:titi.,rrrr,, r.';rri'i . L, :r,r r r,, r. r;,ril,rlri . 1 r i r , , r : rr . J . r n r L' Lr i . . . : / ) i r ; rl r , r ,r,' '. i rr,,, i . t, r ' rr/ .,': r . ' ' , , . t i p l . 'tt ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.rrL.i r. i ",rr, :., ,ri.".r. 1 i1,r,t,,rr,r,rrr,. i, ,,,tit;,ri.r,rrr.,r,,,iL, I i/, , r l : , , , rz , r , r r ,i.rr{ \ i l , - : , , r r t . : i t i , i t , , , i , ) t i , t , , : it, t r t t i , , , ! i t , , t , t , r

s\

IzREKE ASHABA PRVTH I GENERAcTJA MUSLIMANA VRIJEDNOSTI O SABURA

Lr lnr,rnr Ahnrcrlprc,rosipr.eJ,rnli: SL:fcr.r Lojcnrstojr J,r sc iL r{nonr F.brL lJclil r,rzbolio. nrLr,riili u porietr. ltcLo!c mLr: Oni sLr D,rLizor enrr licli.url Orr rcic: L i c h , rn r el i , l i o . r jc rtli,ro) upiL,rsrro q.r. iLr Li Alhh iini ono iro hi,ic odgc,r libL,Ilclir. c,ri Ll.rm .\hneLl t.rhodrr biljtii d.r j.' Onc-r iL.r I Jrtrrl' rtli,r,r:

\

1.., ,, I ..t \ .t

..,,I,

"N.rjbolj. c T : 1 l i ( , , : ljc r r c j r . r o : L r e D L L r lJi c ' Z i l j c l ir r n , ' L rs t r l , l j i ro'ti. Ii:r,:l,r rrpljivosr bil:r ic,rjLIi, to bi bio t'onr,r plcnrcnit I'i

t

l l l r t

Z:rrinrje pi, st otli;nc. riJcloLrnrirc." it glnlr ur tijclo. Ii:rcle ql.Lr',r "Ncrlrr inr.rl,ror,ri lio nenr,r s:rLrlrr." l)rLrgorLr disrogl.rsircliro:

t l i

:

1 t . . r r , ' . , , t i t
jr l l r s r n j r r e l t : r (" S t r p . l j i l o sc i c t | r r o L 1 i z r i c , r l . , b r . N j L r. ' c ,: r r. Alhh rl,rti,,rrro aoyj.liLr 1()ji jc lrijccirr h,.,d njcq,r." 'li.rd.rAll,rh Slonrt f(ibLr(iJLrrmt Onrel ibn .\bJul:rzrzv.li: ncl'ubl,rcoJ,rr in,rJohn,rdirru je srr;rlicnjcnr, Lrlijcli ic ro !ro jt n . r J o h r , r d cb i,trr t , o l j co J o n o q , irl o J co r l L L , . c r o . ' n 'NiiL:r rc nc nrol. J,,l,iri p.r rri ItleirrLrn iLrnNlihr.rnli:r2c: ntlio .lol,rc, riiri. Lrcz z.t srrpljilosti." "Z.r sr.rlic., djclo ,.n,rn.rqr.1Lh. li.ri.e: sc Sulcjnrrnibn I.,:rsinr '\jilror',r nrgrr.l.r l,ir ie osirr z:r 'rpljenjc." Uzriieni jc lirz.ro: popLrr ol,ilncIiiie". citino jc i\lcjnrur. Jcd,rrlc poboinjrli LrJlepLrLlrlro p.rrir rli.rrrirci r lrr:mcnr 'l \ n,r fijrnreb,1.1o t.t,glcrl Lof,.rr Lri nr ic. L,1cpis,rlr,:

IBN KAJJIM EL.DZEVZUJE

Ii sttplji.lo öckaj prcsudu Gospol,tra s;:ogtt,,\,li töc i1ilino i !titino..." il_r'fLrr,1li). Onrcr ibn I I.rtt;rb r'cli:'I.,rdr bi srrpljivosL t.rlrr.rlnosr -: i Lili prijelounr srL JsLr rf t)i nij Lrjlor ,r2rro r, Iiorc t,Llnii| dlLrsrlior, sl i r n . j\lLrh,rnrnrcJ Subrrrnr.r. ibl lirJ,r l,i g.rzrdcsil.r t,:ilioi.r.rolo r i o t r i :" l L rj c l j c L n o h l , r L o j i i c L r b r . z o s r , r r r . . i L rc S L r f i . r b r L t j t j r , rI ' r c l i r o j c o . r j c r u : in
,Jtr:LLL.iE-" J-e L Llr-,+;;,.!ü.-!o

"A

k
( n h

jt

.

njil: snto),livodt, odrcdi.-,,t/ii oni st, olazi.-djtrii sa zapo.,ijcli N,t:oj, nd Itra.i lttrt ttptrti",tali,jet ur srrptjiti bili i u lol:azt N1j2 ö7jto t,iero.,:.rli" Srrl.tJr,t+): :.L,rrrljli (h\ t r Lp r . 1 ! r5 r \ . 1 rp , rs n r oi l r r o c h n r ,L r c . i n ,i , i i j r l l ) i r . r l s L , h n c l . ri L , nK . r i 5 . r 'iiL , rJ c b l r r o s t . ( ) n r , . , . r . , 1 1 , i A : ;r t , . . r r . .

"Izntach

d T d

Vchl, ;c rcli,ro:"I,osljcclic.r l,czrrnrlj:r jc zrlror.nosr: porlj.Jic.r L ' l , r s o so J n r o r , , p o s l j e t l i c .trr p l i i l o s rp o Lj ,e L l . r , ' ri r s i U r r : r i b n Z u l , r j r ' ' , L r g r L , r o ' 1 ck r J \ i . . l i J , irb n . \ b J L L l n r , . l i l , r e,r ' . r s l o l i n r s i n o l r I l u h r n r n r . , c L r n ri.o i c j . d , r no L ln , r j l j c p S li l L r r l i B r r l.o i r o j r k o d r r j c s .L L , l i i i c r r o n, \ l i i f I r . . 1i r r r : 1 c)J f i rr Jctlrrog.l.rn l j, r t c p l . r c r r . c .I n r , r rj r s r , r i . r n r l r r r c . , rn r u \ ' , r l i dr c i r : . . Z . r s L lL i u p l kr i n,l.r,llt'i I{Lrrcii,r" i poz,l icl nrL,. ji, i On iz,rL1,. \,:liil.,,,sjri.r_ ort r t L r Lr'c L u s i . r b o s I ) , r o ; cn u m j c r n rt L l j t s c l r i . u t l c r t i o o r s , rp l r i c l e r . r z i t i\ r ' . r l o hs i r r . u b i S cU r v r i c o l r o l i co d i n i c L c r j r r r r o z i , c V r l r J r r u p o r L ri j t h r r e h o j i n r L r r l i i , i c c l en r c , r . r . r n r p L L rnro r ru i ,c j lirlio sc LrolcsL bi r.riirilr po arrrvLrD) rrc rilclLr. On odluti dr nru t ' r l i i n Ln o q L r(.) n i n r L jL P o a ( i cr L , z : 1rtc s t c r o n r . : t l . r : L r L i c l(j l o r c i Ii s
,r:l{,lltl,.,rj,jx.,tsutirfit.olJr,.irrjbr\r,rDu,,rl r r i t r l i . ,r i ! i j . t i f t r r t l J j . t ( t \ 1 1 , . r , , 1 , |,.sr r n , , r Ln r r , ,l e s , r , , ! t r.i I t . , . L ' l l f , l j , h , . l , \ l , , , L lL i r l i . r i \ , b rn t ! . n r i n t , , , t , . n t , , j j j r n j ( J . , , , , \ 1 , ( , ! : , . . r . , . , i! r . t i . i I i . . i ( i h l I L , l ii ' r r i r ol l ! . ! i t ! ) J I L r I i l i L \ b J r l L , l rU , , . : i l ' , Z ! t ' f i , , 1 , , ; \ r r . r , , l i I i i , . r I r d . , j ] , \ tr r d , , , . , i r ( i : t i h . rl l ! ( l i ! . r ! . r ( ) , r l r o r l r o l t L

' b t;

P

tll

KNJIGA UPUTA,..

liosti,on spusriqlrlu na jrsruli r.r tren,.rreli iz*ubi sr ijcsL Z.rrinr i s co s l i j c s t iZ n o j s c c i j c d i r n i z n j c g o v o i c cd L , l ji c i z g o r r r . r o c h l i l . l r iL,t rl.rhc ilhLl.rh) lL:liiro Alhh:r. Z.rrjnrLrt oJsjcr.cnLr i t n(r!Lr. p() l i u b i L i r c i c : " ' l , r l ' on r i O r r o c ; r i o j i n r . j c p o s r J i , rr r , rL c l , . .O n I rrjboLjc zn:rdr roborr nis.rnr hoclioprcnr,r h.rr:rmLr prcnr grijr ni h L n i p r c m rn t i c n r u i i r r c A 1 1 , ru i j t z . t l , ' r ' o l j , r nN". r r c J i o c l r r c r h j . o p t r u . . r n r i r i ! uz r l i j L r u i e t i n c .Z , r L i m L ri c z , r l , o p . rn i. r r r L L r l i n i s l nrrnslio sc slobljc. I..:rd.r od Vclid,rlr.rrio r Nli:dinLr, uLui:rni i pri
t , t , , r t . r . , r . .

sntost txl o.Log puto,,-nltjd ntt;Lg uttot i/i flil hcLf. 6tl c i Z . r t i r rr c i L : " \ r r l u L r i ir Lt r 1 c , : l i njL r , L r( ^ J j . i l j L l r i s , r l , r l i i f t . r n b o qn e s r i : i cl l i r m i z . l i c l j c r iz l , o gL r l , r q o d . r r , . "r L I L r i ijo z i c lin .1o liuic LL jc Jolini AI'11ir tu odsj.o. Ii.rcl:r rLiro LrliLriLr, ibn Is,r T:'l|;r rcie: "Ncnr.rooc.ron,rjlio Lcmrzi. Irollii nri ro iro rr rc nru d c s i |ir z b o s c ' c g r e o b i l . r z i n r o U r l c o r l o i L o l j c r o . . rI s r n r u r r : ." i r : " T r k o r r i . \ l l : r h r . c L r b r : r j r n r o L ri n r r l i L I t . . \ 1 l , rjh s . r i u r . r o . r c j, t i i J i o L c b c r r . o jr , r z L L uc z i h ,r i d . r L r l i c j e L l n L ro g r L .( ) r n r L r : i n ' rric: "ls:r,nilio ut nijc urjciic, Lro ri seJr." A h.rih srr nru lrrjcli , , d s j c ui o q u .p o r L r d i ls L r r r L r ; . L , p i j rn c i r o l i . r L on c b i , r s j c r ' , r c , i i n J : b r r lO l o d q o l o l i : " A l l i l , n , ! .j c i s l i L r i . rl i ,. r h o i r i J i i ' n , o i cs L r p . b l i c n t c .r r . h s c u s g r ' o r i r i m j c s o l o i o J r , r . l l ) i r l I , i L , r : iL r n j r q o , Z N " l lo,q rin,rFLi.rmr: "Srr jc ur.r.li,,rroj or.rc: rroqonrli.r1,r nrLrjt sLL o d s j c l r l z , r L i m p f . 1 l i ? ' " I o n r i l ( ) \ ,j 1roc " . o c l g o r o rti l i i , r n r . i i r j o In,rnr Ahmed billcZi prcJ.rnjc ptrrcrrrILrJLrss,rnr. lioji rl.r. " p r c n o s id S c l r m r . , ro n o L lh : r t r c l t : l . L L l i n r .jrcnn . rt i r r r t c i L . rj c o rrtlioljf.otlqovor io: S L r p L j i l oz .trk o j e n e n r rz l o , , , l i . ' is Iio ic n,rjholji öoljcL? jc z:rJor.oljen Onli Jio orriurc !to nrLr ila oLlgovoli. sc Ko r:rtri!czl,rl Lrpit.ric q,r. - Orrj ko Lucle zn:rrjcprctrie u sr',ujc. S n r cb o l j ru i t c d . r i m e r r l i l i z n . r n j e ?

"lIi

ii-;i-!"iF J--rnn)

l+5

I B N K A I J I ME L . D Z E V Z U J E

Ilvalien ic All.rhl VjL:roiliuicnl,rk jcsre or.rj Loji ponrrTch.rd moie.,r ii,r,-l.r ncnr:rnrogLrfnosti. olde se suzch2rv.r. l)oroljnc,te r j e l n i l r rd . rs c s u z d t l , n . r . " L I l:rss.rn ll,i DTcbch li.ric: "ho re j.rJ,rnijr supllir." Olc ibr rijcii Il,n libu cL1 j,r DLrn billcUlli:roIrLlis t)oshnili.r,:. r\lio jc otr rjcrotlosroj,rnh.rdi:,onLl.rbi rrjrro\o z,n:ricnje bilo: "1..osc jrd:r s L l o L c n j i r r , r . .rrc A l l . r h L r . .l . " r s s r ni b n I : b L r i c b c l . rr e l i r cj,c r r r l: D I o d c r o . r j r t u : . . i j a s t n c & i a l a t i " : " T i ' j c s r r p l j i r i , su h r j o l r L r n . r L c , 1 i B r i . 1 L h n t . I L") , lrt L r L rJ r ) L , r J .r1 r . r j , , r , l ps, i p i s u j c o i . i j c , ,1 , L , s t . r , i r. hLL .: j \ ' l L r J i r l r i d c l i . r z r , r":L b j e s t r p L j i l c , s L n:e b c .n r . L e 7 , r L r s L . " , r u A n l i h n h r l s j c o i s t o n r . r l c t uc L r o : " l o j c z , r d o r o l j s r vi o o u r i r p r . e n l s n c s r c i , r n r . " J : r ro d p r c r h o d n i hr,c l i : . . . l i j c p . r , u p l j i l ou r r c r fc r ' hojoi lcn,.r i.rJ.r,j,r. '!1 I lrnurnr prcnori J r ic hrr,rdr o r ji,LLr aL,r r,rr lil, ,no sl I'tlcliclc idt, Lto i.tlo !.tt:tt t 0Lrsui.Sf) rtl.l,; "lroriiten ir ul l , r oo r l t L r { cp.j n j j t s o l o , ' i o i i t i o s i u rd o b r . r . " . n 'l,oriir..nr l.rLj.riLrn NlLLlrL.r I'rcnosi rl.r 1c Ihr.rn rcli.ro: ic "Io strpLjrr." IL:mnrrn prcrrosich jc K.rL.rrl.rolonr.rj.Lu r',:1i,ro: o tilrtni lio ji ;,orisliLrje rusu." 'Alhhu je Ihsrn jc li,rz-ro: n.rjchrit chojc iLo iixlcli progLrr 1 1n c s r c a rL o l L r o r j c . l .p r o l u r . ri p r c r r p i s r r p l j i r oi s r r l o Z c n o : : i s l r L T bl r o j L p r o q u r ii p r t L r o r i u L r l a q o s r . " i r AbdLrll,rL f1ub.reli ii,rlc: "AbdLrll,rh Lrhi:r prcnosi ibu ibrr oLI r: r ehro: SrLrLrr Arr,r rbn Dinrr':rrl,rjc Scicl jt ioljrkr, iL,nDiLrbcjr v , , p r i z n , r r j c l l . r h u 1 orr r oi r o q a j e z r L l t s i l o o r j c i co d N j t g r i d r A 1 . p : , : rt o o ( ' f i r L t fi r . r i u n : rn , rl . r g r . r d u,.\ s L t p l j i l o s n i j c s L . r m c n o,:' L r ( l i n i s c L l , r u r i j c i r " s , r b L r c r . r , r j c L o l o r i u r r n j e . , \ l h h L r, ro u o jr p J iLo gr jc ;,.rrlcri1o porjr:ic od Njrgr" runr:ricnje,rjcrr"-41lrl.'or,i s l r o . . . ( l : 1 - l i c l i , r r1.5 6 . O n p r i z n r j cc h j e A L L , r h o vlo s L r i i r r oJ , L . r ,t l r i Or postup:r Srojrrn ll.rsriirlorrr li:rLo hoic. Ä r'ijcii "d.r zr Lo s,r oicliLLltnrlr.rJu' lic,nr..nr.rr n,rsL;n1u su ovoq ,rjcr:r'...i ,!cnra sc
l l h ' , \ l , , l , r l , r l r5 i 1 , 1t , jj l ) i , , L , r j . l L s . J i . l I { ! l i . J . J r j i , , J r r r . ; . a i Ir i , . r i i n i r i n i t u u t r i i j i ijr , , Ä 1 , i \ i , , r t o , i r f r l ! D l ! D o r r 5 i r , , J f. . l l . r . . l-16

KNJIGA PUTA... U

r ) n t , t r l o "r,l . N i c n r Ls c r r , r r , . r n ri o . r r n . r r r r q r . r J L r,t,rr s L r p l j c r j i , r O n c z , r f o s t , n l r . r i r lrri ( j i r ( r \ n r o ; . r o p r r i l i,.\ r i i i , . . i, s u p l i i r o s L i l c , i n r n n r c r r o s t "r r . r i c r r r p l j i v o s 1 e s L L s r c z r r j c ; r co l l j L r r n l c b o g z : r e r o r . r l t i r o r r p r o p r s r n oo i h r . r i r l l c l c z i [ . r , , , 1. r L l , r n i . rr.. r i L o j t j i O l . t t r r n . . rs r ! r n r L iL s r d i r ou . ro n o i r , r u r L ir, : r , L l r l L l c nro . j: r i j . s r r r .r f'lr\ r s l ' , n L r ii b n J f / i L { ' t l i : t , i r . r o , r n l,t r t ) i L ,b r r I t t , L.,\ h J , , , , . , h n i . , " n , r i , r t r \ r h r L n , rs t r p l l i l o s LO n l r i r , r i . t : D . r : r L rr r j j c r r r ., l o g r i . " Lhnj,r rc.reic o.rci.ri liro Lr.l.ror,r rriir ni porLoj,Ll.r Ir,rjsitrn FI.rcli.Llirrli r,.ri,,rLL: ;); \.;- ,,-i, ...z,ttt) ri i. l \ k | i n r y Ü i ' , n ( j r ( t i Ll / l . , i . . 1 L 1 ] \ l t . 1 | i J 7 . 5 ] t t I i . 1 ( , ! l i J a n r. l i n c r n ( ) i rr r z l i l i i , v , ro iJ o s r . r l i 1 l L L L r r . r lr S ! u r b i . l ' . t l . rl , i L l c i i oL r n , , s r t t L n orq ,l i r L , : l i L r , l s L r p l j i r r c r L ( onorrf roli rc,\ll.rh rop'i:,rLr. p I b n l - - b LJ D L L r . rl i . r 7 r l rr r L L. \ l L r h , r r r r r r r c ln I ) 7 . r t . ri h n .L u L .b i c 1 | l l r , r r rr r . r , , l i , r i 'jo i L r oj r L l n L c , r L iL . h L L r c l ir.|rr . i r j r.r . r j IrL r . . L L i r , , r l , t i : t ) t t ( ) / t ) t ' ,( ; i t , i , l i t , l u l i n o t t t , i t o .
t l w t r o r , t ' t : t l r ; t p tt : t t t i i t l t i . r ' t ,l.t,it

.1i.t, t,: : ab r ; tt y,, i Lt l:r gar;ti ;i/:r;s.r. rr, t tt ltn l tt Ll ott. i,!,Liitt, lti,rl o,.t

\ \ .

I .I .

7'r1tt,, s.nit.ya tti 1crr kt r.ril,,tiji itltt ,t /a1 )rt buitntl,::a)l)\! l)t)t1t,t:t. l.! t,tkn, b!!tit),r: !,t \:Lz,tit ),tt ;,tt ;t tr: it t iir r Jrl,,,rrrr ri! ' t ' i1 ' ; 1 ' 1 ' 1 , , , i " l.r o / 1 J , . r l i r , i ' ' , r ,\hrrrJ rbn llLrs:rSet.rii prcro.r: llt:Ioit l,r y l lt;.h t ari ir,t,)i..r/,r

Nr;;rfi rr;gor,rii,ll.t.lt, t l,:tli :tnlIi.t l l t ' t ) t L ) t ! !. !i t t t ' t 2 l 1 i , r t l r iq l r . d t t t I b n l i b L r r t l D L r r j r z r r i l r n . r r r , , l ip r . d . r n i r . \ b J L , l l . r h .irb L r 111

IBNKAJJIM EL.DZEVZIJJE

NlLLhrmnerir Isnrrih cL Tejnij;r LL ibn liojem sroji d:rjc lelii ioljtli .,Dois rloiro d.rizjeli sLrt'ut ioljcLu I'oji jc iz-*ubio sinr. Reie nrLr: t:r jc Alhh dLri;rn rzlr!iri drLo oLci;rnjet-nomeko jc isrinsliistrpli;y rr(1i Nicg:r. Zrto, ncmoj de slojoj ncsr.ciidod,rjci joi roni i Lci.unesrcdu. Nelir jc nrir s robonr " lbn IiLrLr S.nrnr:rli tjeiio jc jc,:Lnor iolj,:hr ircl,lr rrLr: ,ßLrrli strpljir'l N.r tome r.rdion:rjho oicliLrje n,rsr:rdu ironrc ide (l; on,rj lio izqubj u.rrlLr." Llnrcr ibn .\bJul,rzizreli: "ZacLrvoljsrlo inrrrr lilii iznei,rj,ru poloi:r1. l\'lcdurinr, s.rbLrr pledsL:rrlj;r clobruzrnrlc j n r r . "K , r c l r e L r n r r o L r d L r l n r c loln, o c i r i , r r s n r r r n i{ o r o l i r c i e : A i i y "All,rL ri sc surilor':ro. ri nrj rlobrr r.eziri pom.rsri." Liudi su llio p l : r l i , r l i .i , rl j e u o l o g c , h rn i r u z r n i j cI u p n L r l . r . z j N I L r t : l r iilb n A b d L r l l : r h irz { u L r i oe s i r r r D o r l o ! cr r u l j L r t l i n . r " . r r . 1 u a . i a c , orn i h s r c r cu n r j b c , l i c n r s p o l o Z c n j ui.c i c : " s t j r i i ns c . r l .\1lrh.r liloncnrplc.cl d:r isliu!erjcrr.' Amr iLrnf)in.rr li:rie:"K,rzro jc Ubeld ibn Umcjr: Nije gubi t,rhrrfpljcnj.lhrcl,r olio zasuziisrcc obuzrrc rusa.GubiLrl,ic srq, q o r o r i t ii l o i c n r i s l i t i . " l j t n j al o ! c lbn libu crl-DLrlj:Lprenosi d.r ic Ihrscjr il)n AbdLrhziu cl 'Boj f l:rnLzi rcli.ro:'Unrro nri je Jr,rssln ij.1 r ekoh njeqor.oj nrjci: se AlhL.r, tr,rii risr.r,:1u sloj bol i butli sLrpljiv.r. .,:r On:r rcic: 'tr1o1:r je bo1sLrviic zn,rri.rjn.r bih jc llrrrle prcpLLitrnjenr dr ntsrr-

" ai.

lbn Ebu cd DLu'jr prenosipr.cL|njeOnrcr:riLn ltLrli.jrroi1 jcdno{ star iz plcrncn.r c:1 Iiurcji. ()n jc rc[,ro: "Umfo jc I I:lsinibn H u s r j n I L , L I b c j r i u l l . rih n H r s c n , : ' r , r b c ; d u l l . rjL u t o l r . i j c n e U b e U bio sudij.r inrnrjcsrih u B.rsri. irhoro jc ljutli dohzilo rrr sruiciic. lLJrjei.rli su sc Ii:rliosc rroir pozn.rrisu pljivi ior jcli od oi.rjnogr is:rgl.rrilisLr Jr onrj ko nrpu!ri ncliLr st svoju relijLrcLrbru rrrliliu
t:11c oairJilL" l

' n,u Ä b J r l t . r h \ r r L t i i i L . i i, \ l ) . 1 , L l t rr L r rs , t ) x i r i rf l I t r r i j f t r \ n r i r i n , L , / h j r J . , i i o t 1 . ] i l t i h 1 . , t , , i r .t,r n , r , , s r . : ! d . !liI i r , , ,r r . r . ' U b c j d u l L r l ,, L r DF h r . ! , i l ) , , I i u s r r n ! l . \ i l ) c , , r r ' I i Ü i n i . S u r h c . l , r r u i i r L , , , ! h r , 1 d iZ n i . i , ! l i i s f i ,i ! n i , , , i , . l 6 s r o d . r ! i l l s.

l.lfl

XN',IGA PUTA., U

H.rlid iLrnt'.bu(Jsnrrn .1-hLrrcii vcli: "Scirlibn l)iLrl'ejr izi,r, r i o n r i j c s r L L i t ! i e b o q s n r r t in r o s s i r r r . i c l i om c i c L . r h oa i n i n r z V r . t r . r i , r hIo. r b c r y i i r n ! l i 1 r . .O n r r i o r k r i c l t l u i r r i c : h f d , r y r n j r ! L c " jc zn,rli nerLosrrtlir s.rbLn'.t.

i t o r i ' t i i c n r i i l j c n j .lr l n o g i hl , r l i i h .ir n l i i : s r r c z h c b ,irc l r L L r z o r o m c t h j c . 1 o z , o l j . n , , , ri o r j r I n o s ] p o s c b r r L r j r i L rI . . r o d {rh oJ z u r l id , ri c i t g L r b i oc l i o g L r l i l n j c g , n i t o p o r l i r t p l j r r i u . ' i n j o r i c o n r o d,rjt izi,ulji,rrjc sirLr'cia.r sLrln.r,.r n.rr.rjie sc rrriin r',1j.I l.rliit pc,znrr.rti L,rliobi rrLLsc izj.uilo s.LLrc'ciir. t)r.ri j. rr.l po,l zr.rL o n ,p i L , r r rijn , r i i t i h r ' ' r . r o s L r i L r j N c , , , r s L u , r r j . . i lp,, \ j , ) , L , i l i .. ,:. , r r . r nril s u r . . r J inii i L . s l i i n o r o n r r .n i t i 1 . L o r . r b i l l c 7 c , r o ! il r ( . . l n o { l r 1) , r s h r t , l ir r , r b i i r r , r r ' , p r c r h L , J np r . L l : r n jp r n i i r . l , r l Lo r ' o , r i i l i e i. S. r . .o r " n r c I ' h : r l ii L r n i r I l c i h I L , r l i o J c r' J b r j . Lr i i l j . n j rd . rr . ' r r L r . rn r , c r) s i r io d j . i r I i o i r s c L ro b i i r i n r p l i l i l i . r l r .rri j e n o 5 i l r . r ) i t , ) a r j , r y : r T n 1 cp o n i t s o v o r rn ri i l i c n j r r . , . , t . , ' , l ' i r ' , ' o b h i c n j L rl o Ls u r i , r l o s r i d . rn c n r i i e r i , r i sr L r j c r , r l i L cj.c r j . s r c L , rl r to oprcino:rr t liivo'o. .1lll,1h nijboljr '/.r,r.

'\lrli \i ir 1!r f.jriiir. ' rhr ., lrh,L. rrhrL ibr rb,rhirl itrrr rt,.rtLr,t f . f , , m i . l i l L , ( z l . L , . . n j r l t Ilüosi,,., iird,n (,nfij,!.ail,n,rl,IlJisr rrDr, ll/. irftl t'. FI r

l+t

KoJEsE TtöuZALosrl- PLAC, STVART
O N A R I C A NE , C I J E P A N J E D JE Ö E . J I POZIVANJE TOME DZAHILIJETSKO SLICNO

Ahnr.J.r i c[,2r,'1j.nojt. po nr.zhtt'LL z.L Pl,rli.rn;. nrrtr'.rcctr Is . i l ( ) j f u , i i l j t r r j e l . L r L r h . r l iSri r r l - b Ll L, r n i t t .p r i j ci p o s l i j ts , r n i . l o i i z i i , ,l.. , r , J . r l i j . ,i l c . ' i n c n j c g c , r ' i h , l l e J b c , r itk . r e r r r c l i r L r h . ' i r r i L l r , ' r , l l i l
.--L; ,! "!:-r :i ,;- ; --- r ; t" .1 r- .i,; i " -Lj .; ! -]- -.. - : . - - " , . . . ' - . --ll .l -- .l j,-., I - -l -: :<-'.'r,l-. -''!y : ;*l --: --,..+ -\r *'. li.r n-' --i J,r j j (r.ril i--, ! ----.1 L j .l-,i Li,'-a

Dr,llz z'r to jcsLc lrllir Di.rbir,r iLrn ALihr Lr I'olrrrr s,: l'.rit jt lolrrr Po:lati[ ,..tlo:.ttttla,,l,i,lt \hlt,lltltr ibtt S,tbtt,ti 'itltt rl.r (-)tttl'r i r / ,r r i r r r ' r , i r b r i a . t i : l a n t I . r r l t ) / , i , t i t l i o t t i t a o r l y l ' u t r Poi/.rrril',:rrr'c. AIl,tl:o--isntoi N jotttt ;t l..r,iano" itt.t'i.t't. \a' lttlnti :na I:orl ral,c, [.h llcl,ia. 2cnc za'ti]rtit ! tql'itn:r' lbtl ltsLt ilt li,tl't lio;iti Po:ltttik :' ntt tttt r/,r .lrrlr7,r,r',: ib rinktit n,riirr/,1 \rlr, ttt :titijt tiittht lit:iit:lti,1ti t llaL':r'"' IItlLs liliit I,!rr 1),rl ll1 r Nls.tt
' ilr,r<i .: rJt'Jj4t-1_-rJl _.r;.rrq,ri->>r e:l

. b l f n r ; . r i l o k , r zL r z i n r . r ji Llr n ( ) r r r c r o r op r c t l , r r r lL rL o i . n r s t o j i "Dui:t,t ttttt tLk.to: rlr ic /iolrli 1)osLrril .:, l;t,lt tc loio n'r til,tttl, r ;: r,rr r.,r'.r'l, log 2lri r ttlclltt,t prto,ltct zt ttjititt"" Or o sc orLn"si r s n . rp t r i o d p o s L i j c r r r r r i j, c r s c p r i j c r m r r i i o l j e l i n . r r r z r r ' ,m r t r ' . t

)' t , L ,t L r r J . l l l i \ . \ , i . r l i . " l l L , l , . t rL.I S L, \ l ! ' l i , j i . ' ) l t ' . i

IBN KAJ.'IM L.DZEVZIJIE E

,_r ,;-! F

. r.-'jt ;, i _J ,:j _jl_j r- :;:-< :j jj :ji. __ -.-<--q-]\, .! -.,r J;:-; J|! i j "irj >L d j; .i, j_*, :,r.. ....' :. -.-! i-! i +r -- -:.<a\',. ,;+ :jj_,: .J\ ''Lrr'. L 1......1 .. 1: tl l..... . t.., ... t.. .... .. r . . -

\r

I r " otl \1d,t)tr !!,tt'ti lt zbo.q tog,r '' II.rdi, prcnosiirrrnr -\Lnrcdi,:,n

, , i . . , , r . 1 . , . t , , . . . , t . . . , .
l i , r z l r l i i. z n r c c l u l . r L a n j , r ; r r s;n r r j r u : r l i o un j c j c s r e ,t o n r c r p i c L ito prrlc'.snrrri im.r nllc. T:rtl.rs.. 1.l.ric p.rinjc l li.rJr r.oljL:li iz L r r n r c , r 1 1 .rr. r r e j e r . L d o.J L c J c u js c i z rr ! i i p l , r i r ) f r. p r r c f(nr.rtc.
-\L-r i rr ,r' ,brr l\bLJLLlhl, pli...r: \ -L- j ,r . .-; ., ,-<: J rir-a l. ,]iJ , . 1 r ' , j L I r i n r , r n\ r r | l . t ) . t r r

,!t .:tj-]r .til

dv.,irIi,,,

()nrcr-rchlo:

'

, \ l i , L r( 1 , l I r i , _ t i l h . r i , l t l i i \ l ! ! l i i r L l l i' 1. ,

l5l

KN.JIGA UPUTA.,.
. \i -,Lr .'-f .r j _.-,

--!r

r-,,

:r,r 1 l.iilr i',r,, L i.L!,,tii. ll,rlt !',r!,rttl; r ti,'tiL,i:t: : t,,' 'rll r lr,rrrr ril,;rr, t ii'n .\ - ltrt;, \,r,1,,t,1 r: rrr,r tl,t: flr, 1.,iiii.r.,,'r;; \rl:! i!..i,,,)l ti)r 1lt,!!ti,,)r /(..,r. r,. rr.'r,, .\.r,i.'., ri,, l,,r .,rri,ll r r / , r r . i / ( j l r , , l l r i t i i P ' , ' 1 r t t a , : ,t L : i : , t ;rL : t ( ) r i t r ' . t lL t;ir': 1 i r i , ' , r c . i , r i , r z , r r t r , . r r t ' t t ' t t , , 1 . , , r t t ti;i,,r! / r / r r r r i r ( ) r | , l : , r , . t : i " t! t.t,tit) | tt)lt,t...t itzil:t: t!i a" r 't,ti!,,.,rtt ltt I ) r , r J r i - , r i -rl . r l , o J r r l , i l i , : ; t h r J s U s . r r . i l , r r Z l J . r L r r , , r r . : l i . r l i , r l i , r i i l l ' , , s l . r r i L : l ü r n L r i i : , i i r , l n , , i ( , , 1\ ! ( ) ; l l r l t . ' (r ' l . i. i i i r f ,

"\.r,i

' , : ,h L ,r . r i ; J i ' r i L , .
-:i ,i .'i :*- !

*-"

-: ,ll -.:.,--

.-..

. ( )r !.r r,l.. ', r.r,ir: L,ri,;, i11r1.rL'.r llr,)tttu f\t:i.tlit:t J,r',/ ;,:;r rrr'i ii.t it:,,, l)riii: l),':!tt:t,',. (),t /,'..r',rr i ri.y'.'.r',. ;,'ri O. r, rlrriir.i /r,,rr r,,.1,'irl,;,.'.,,i:r, ii,,'rr ir, ( ),r l,rr,,. liilri ir j , - r ) , r r i r . , r l!r: a 7 : ; r ; , r i | i l ; i r , r , , , ! , , ' t i i t : . r- ' r
..i
-.J-,-:

-P,,irqo;r

-'-

-:

ir-:..:,J._,.!;

- :-.,',,,--:-1,-.:

-!---.:

-rl

,,-;:

!.

-.:!_rl-,,-. .jr

-r,-!

-.._"-'a

-.J..'--I-! ;!.....:

r'rrr.rrr: -1i!r,;,:rr .\l:t,1tr,l:!!r!tL,.t trL,i,tlt !!

/'/r;:.lr',i,.1.r. 1'rr,.,./rir

Otltt itia,: t(!..r.ttt l,iao,t liottit l'r':!.t:il: :rli. /),,.iirr/l'.a)rrjl ,r. ;cir i'ir,lr. {r'r, ,';r:,rrtl r'r, ;r,i],r;lri'',rI i't)t.t 7.rtu,t )!.t,i.!,r ,r 'r' r;,r,r: i r . trt tt ',ri ,\il.ti'.t t i,: ,rt l)rrrrr:.r..r1iir,lqrri,,iir7,,lrri r .r i,.tr - 1 ',,rr,iar r. r,l r.r;iii. aillr.zri,,r. /'riirir],,/ i, rrrr1.r ' r r!
.. l i r . l i ,r i a : r l l r , l L : L Lr l . r Hrli. :, i.:,i,,fr.:ji,r,:. '.\ffrrJ. / L lri Ä, ,r,r:,;:r,:,,r.rl . ;r, 1 | :,.1

IAN KAJJIM EL.DZEVZIJJE

U lltstth sc t:rliorlcrbjljcr; Ajjin(r l-r..d,rrtc rourc lirli,r o srr rr;rlon snrrti S,r'dr ibr \,1uazrß(,;iji |(,sliuilt ::. fbu llekr j .. Orrer Lloili Lru jcrt'nr hLriLr. On.r k.rZc: 1:rlionri ()noqr Lröijoj Jc nLcinojr dLri.r, sr ojc solrr nro{h srnr r rzljliov;rt;pt"i t L,. 1"t.,. iz o d ( ) m e r o ro g . " ' ; tlr Lr-G;,al: jL;, ,.i rJLj& i .J-; ;j!,-.i ; .u_.ri ,*i ;, ;

,jr -r-r !r. .njL- p ;* .L;r.,-< ;;i '; _;l .,.*
-;,;.;

_"_-.*,
,, U

j,l*,!,1; i1,,.r.-: -;.,.tiu.=L;

L l f . b L rI l L r r - c j r r n o p r c J l r j u r , r b i l j f i c n o n r L r. l / r ; . a r , i r L r i , r n 1 1. !. | '. '... tt..r n ont l:ojt:r 1kl:alc, t hrhttl;: :.rit. t)t\.i it, Ilatttl,,, sur. ,, l)ttit 1t 1,o-grtIot,t, :ttzr, a :jetatja :t ro:..:7r,2,r. ,. olLo -,:6; , :! ; --J,q,.-,, J ,J -;:: -r i'i lj.-ir,G iIL ,r+,,.j-ü_:l -.r jj

.

.:

1.,.

,._- i_.; .,r, i *, : "- J isj,r- :j; r:!i.]r,''._. ;_* :;_,:J -'-:r-l _it,,- - i: _i I ,i ._<., : 1--Jri':'ri.-..- ; -,F ;.-r-:! 'f L.l irnriz-ijoonr Dianttr ntl:tz.tse prcJ,rnjc Dtrhif.r il)n Al,_ Jtrll:rh,rtr Lojcur sc h,rlc: "1,oiLrrr/r ,.: ttzt za ttkr Abtttrt,it,t.nt,t ibu Atla ibytr i r4rrr r' /ro1 ri,og .rrr.rtltaLint;. Ii,dt ni!rrj.r,,,,/f 'r.t'bi n,t tztlit.rj:t.I)o:laniI ;9,.t orlncse s,,o1tt tr sol,trL1,,,a,71,,*,,r; Zn7. l)lnai:' u7it,t r,3 Ahltrralnt..t t,o tln))t )ti!i z.lr:iJt;t) (i,r platairot' l\t'l,nnil: ,: rrri. Nri.r;rr, .,tl:ra,io :,ü i,rrr r/.r irt,/rirt. 11r,i r'1r;1,.r, 1tLr .qr7cr'rr,r s.r: itttl;tn it l;orl nttii. er)r;, !! rr.rrlr, 1i-r, ,rif " oLorriütil:r I iclr.rrr/roogLr..r;.,rrr1r , Tirnrizi IieTc J.r jc or,r l,),!"i _:;jj.; V j c r ( , ( l ( , \ r . ) j n ( ,. . p r . r : n o , o c 1r j . s r r l . r j r . p r l l i h o n r p o s j c r c s i rr,rjr'irrr,r k,rbLrr.r, i r,rspl.rli,ro ljLrLlc olio scbc. Irl.,,,lc;,. Il,r1lo Jr if p,rljul'i(, C)smrr,r iLrn \{,rz un:r j tlr srr nrLL f'rcno.i t:rcl,r por,.li L s L r z c r z l i c e . ( ) p l . r l i i v . r oc D i r t . , r , r i n j e g o r . . r l r t r q o r c . . ro i r s u j n

.j<r.;

;

t i i L i i f ! i ,- t l L r r I t r n j \ t , ( l r . r . - ! tr 'l irrriri. 0ia

151

KNJIGA PUTA.. U

r n L l r L r l , .\ ' r c r L , J r , : L L , isn rl,r r r , r . i . l . ri . . l - l , r L j f l , r ,, l n r n , , q ! ' o s l . r r r i L . Lr n i r l i . . s r L r L rr , . l i. ' L ' ' u . c . , .

1.,,,ir1,j,,

O , l I J r . r n . , . s . r r L , n i . n . i, r n l i , / ' , i ' L. 1 . , l . , i , , i j r p , , l , , , L l r L , . r p O r , , r r r . i L l rr , , l i , r . l i ,1 ' , , j t . r L , r . r n l Lp L Lir r s r l r . , , J r 1 ) \ fr . r l , i . r i i i Li r L . L t r u r . . i n l . i l i n l r r i . ' . l . r L r , . L 'n c l , r n r . r ; i . r n r .(r) n r . , . , , r , ,1 . . L J i g r i . : . . , r r i ; . r !: . r . . r i a rl , r l / , i r / : . r r ; r , r t : \ \ ) itt) , r t ) t i i t , , r ; r r i r , , , , l , L z )t) : :t . i f : / . i , , ' r r ,: i: i t r ' 1: . u i , r t t 1 . r , , , it i l , r r " t t; L i L L h . r :rr\ . r i ! r l , ri,r r . : , : L 'fr:rtr ,L r . r . L . r , r :I ' L r s riiL l r t | . r , , p l , r L L r li lL r r \ L r l . : : : r r . ri l l . r r , i r , r \ : l i J . r , L r " r , l i ] l , ' , r t , 1p . : Li i r ri Li L L i LrIL . .I.r, . ' ir.r , l 1r . l \ i . l t i . r ,) ,I(,Ii I,I.rrrI' L I I . r r r r r r r o h . r J, . r n r . r . r r n i , . 'L r . , r l , r j r n f { \ r ' ,\ r r r 5 . i o l . r: , : , r , r ' . 1 , r o p l , r L i r , r ni i r . J n . rt r i r . r l . l r . L L l,.,r, 1 , i ri,qJ.t rr.r. ( ) , , , p r , , i L r p iL, o,i L r ,r r r ' : r r . r , r , t , r c J . r : r, r .J i , r r r l r r , , , ' r ' . r i r , r , r L ir:.r,[ . r ' : r t ' 5 I ] f r i ( , J .rr, t lJ l i r L .r r . r h i : J r L\.l ! , l r L r i r p r . , l . r ; r i L L r .ir. ' r r | . r J i ' t r r L LI ' L ! ' . r r .t.) r i . p r i u r : ri,' l . r r i f ( , \ r . 1 (i ,' ! . r t . : , . , . I 1 . . . , 1 , : lr ,, ,, J i n r o I l i , l ; r r i l.L r , . . . , l l , r , r ! J . r r l r , ,r , l r L . r r lrL Lr . i : r r. r [ ) r r r . ' r , , ri rr i r , - , , r 1 : 'ri:r u g , ' r r r , rl . r , l , L l r " r L i i L , , r r rr. , , J L n . r . . r , : i , , ,1 1 r .u . L J . i , , r l , , r , , 1 , , ) , r r l i , , , l . ,, , ' , , , 1r , , L L l , p,r . . . i i 1 . r . : Z 1 , ' , r i r r : :; , . . t L r :l . r , ' r r , L\Jr J L , r rr l , r 1L L , . r r , , ul r , , i rr . L L r r , ,p . r , , q l r . \ i l i r , i p l . r i r . r J . r , , i , , , n r l ' , , r 1 . r r i k ,r,,r.,r i L c , 1r. r . .1 , , , . r . iJ. .r. r l . r , r : . l , L l,i:1 , , . i o t ' , , L [ r 1\.l r l i , . , ' . u r Lr o J i r . . . j N . rL , r l n i L,,l . r . p 1 . , , ' , 1 , ' r r , , 1 ,i r irrr, . , , , , nri ,1 , . ,ri r . , , J q , , 1 c i - 7 . ra r r i r L , r , n l ,..rr, r , i i i f l . r i . '' . , , . i L L L : .r.r r r L , , r r r ' . r n r r . . '.: r'r:t.L r r , : r . l r r l r t r p L , r i , r p r , r r J . r rrr.i.t!i , , L r\ r i t . . r r . , ' . r . l . r i(,.
: r . ' i . ir. L l . . r . , i r , r r o f ( r n rl i r \ r L ) t L . iN r ' , r L i . l r ' , r , , L l . r : L r L r l . i r Ll,r

, r L: l ) , , r l . r r r i L . r : . 'l.rr.r,r;::r,i,:r,a,rri|i),\r'ir/rr'f,ii[]r,rir.iL(iü.'ra,i.r;.rrrrrr , i i t . \ i : : , ; t , ,. : 1 , , " 1 t 1 ! lri'r.. t i t i t . t . i : : , . t ; t . "

Li I ., ,. r.,l
I l ' r " 1 , , : . , i. ! i , \ ,,,,, :

ria

IBNXAJIIM EL-DZEVZIJJE

S r o s c r i i r n r r i c r n j , ir l i u l i r n l , rA h r r c r l i h j c p r o u h s i oh r r . r , , j,.r norr. l,r Hrrb..lor onr prcclan JilZ..s.': "N.rricrn 1cgrijch.',S:rjc t i j c r i s l j c r l b c r r i icn . ' k i c L L r ru i c r j . r c iL , r - ) . u j . , r r r i c . r n ; c , r . r m . i i dr h 'li.ric: "Lllcnr:r l L r nA b J L L l b e r r j c s r s l . r s nolk o r o g , rd , rn : r r i c u i , : . n i j c ( 1 o 1 1 ( ) l j f n o n r L r ! l i , r r c i n rr,irc n , r u . r . " . l c r l ,old n r i , r d j L r r . r ri n r h nj.rh.rlr.rul,L horr rrczh.'br srrr.rn.e je ro nrcl,ruhi-rcnzihcl lijs rir -f,rlio (bl,rtr nitkrL,lr). sc izrezro L.-bLr ll.rrrrb'r LrHrrl,r1r L1r,i1,rr!i:

\r ,,,

,.i

ilioroL,r."'

t... P

Ispr.rr jc rcc,i jL:ro fr.rr.rnr, osnolrr h,rdisr no d.r r.r hojr prcnosi ,\l'JLrlhL i1,ntrltsL,cl liojenrsLojr jc ltoiiji PosL.rrrik rcli:ro: ,. u J.r
:lja "Nric .j_,i jj j.-_.i ;;_;.,ri ;_-, :-.., _;

r,/ r;.rsorr.ulo sa ,,tl,r,r po lict', h,l,r oL,ti r,rtnil:t i r, tri l I . '),tl(,nt .ro !tt) \t: " 'l |oi t,, tl. ti lrl,i (larl)iliiü,1 f)r'r J,/rl,r r,rliocltr prrrelr LLrLr Burdc biljcic prcd.rnic:..tL,Lr I l L L s .s c r r z , b o l i o I z s u b i o j e s v i j c s rc l o l j c b i o L o J j c J n c o L ls r o j i h r . ()n.r r.risnu, r on niic nro!,ro nlit.r J,r joj li.ri.,. f,,rtl:L 2crrr. sc osli 'f.r rtliro j..: srnr iist od orroq,rorl icq,r jc c.isrljoZiji losh ;cstro, rrili ::. Iiriiji l)osl,rnili : r.nrr nrjtr sr onorr liojr nrriric, rlii,: gl,rs i r,rzJirc oJje.'LrLrncsreii. ' "

3- -'; '1 ::--, ;U Jr',rJ,/r5., r.rlic,,l.r't biljczi prrchnjc t,lu!ife jLu iL,b. . "Crt:,un t l o i t 1 c ") o , 1 : r r r l r . r : , . / r . r l o g o t c , t t . ' z)a nL i ; t c : c , n . i L , t l ., ( il1 n
r r r , ! o m i r J ! , , i 1 r I r r \ l , t f t L . , h i t r n \ 1 , t j . r j j j r j . , L n N j , r r r i . t l \ r 1 L r ] , j .t i r l i . I t i l \ t i p , , r ' n i l ii.i r l i , , l t l i \ i l t r t i t . \ , , i l t N i f i . . F l f n D o * i . t r r l . j , c r l r t r , ) i , f r , L : n I t n i : t ' i t l , r l . t i L r i i ) , ( ) r f + . i . r t ) ! 1 . , ,I L r, r i , f r r . r , . , r , i l L , ! , i t , n \ h r , . J i l , r l t i 5 . j , . t ] { . i ! , . 1 r i .N , i l , , , i 5 r , l J r t , r , , t l ' Ti ,ru!{r foll.ri.,,i, r.;.il.I I J u l l . I L l , ) l i l l L : ! l i r n ,t : i . , ' H . r d i r l , j l i ' : i ] n r : , . .j . L t ' . ) . ,

t56

KNJIGA PUTA.,. U

' i:7.,rit lr;i'lo3 l.,.q.r. '' rt zrbiljcirn jc h.rdisUnrmtr ,\tiji. Loj.rIir;r: U isrirl zbirlirnr:r "Bo2iicn snro Posl,rniliu,: prililionr priscgr obci.rli cl.rrrei.nrtr s.lrrnfct ien:r oLln.rs." n.rric,rri, tc ru lijrö odrZ.rlo rli :
*;"j j.j;-r:r: i 1,.

-[! -i,-Llj -;\! -j.!1

:'-,;:-j,i,-'i--:

,1lt:rlin r .\alil,tr biljrii Lali:.Ll'r ,llaltha cl Li',n iu t l:,.\antstt,' "Ctiri st..rti lLr tirog tttttt,ta :t rni it d; ia I'osltnik ,t: tt[tct: ln,tlt*titl poijcl:lott. l:tliattjL tlr.,lt;liiü,t i i.! )tisr 1t,1lt!ittjtt: "' iz c',rsrr, rr,rgoiTrir,rr'.r;r7r'Iticzi.iitztla i ntttt,rttIt

".\Io:r iutt lttta,r.rr.rri ,rL 7,r,'[,,rr'.;r.r Ittlngn t,ttl.otjt: Ia'it rirg,rrt'ir', tt lttittlii or/ /.',rtr''rrr'r, \rl,tittit tl tlanr l,iti lttiitliott cl.-,r'our 5r;ircrrrrbiljcii sc prc,l,rnic U.rjLl.r ibn U I'.bu IJ,l ,.r "J.'tllr o,l 'tvrri ,|1c prisetLr: lbu UsejJ.rod jcduc o,1 icnr liojc sLL jcsLr tl,r nc grtL,c LojLL sno obcö.rlilosl:rniliLr '-. dr rrL:icnroiiniti ruro li!-!, r!c prizir'.rmt, Prrrprsr. lc ciicl.:tnro oliolr,rtnili.'i nc öLL t , -r t-ii.-'-!i .r-!r1 j ai--r :rl '"1ii..r ! --t- .:p+ ,r i;' i)-!

r- :J-i !, ),*!

" ,1/rsrrrlbiljcii prcdrnjc od Lnest IJoittt ic Po:l,tttilL. : rt,l ;ett,t Trili|oir pri:t11ti)n,io lr ut nttiü:, p,t otte rcktic |)cti4t htl,r c t n,rit.utltt r dialiliitttt rrrr'c,;rrlr vr )tüt] st: r.titt !i{lntiti tt :r Ntnta 2ticlru"i.it'rnia tt,tric,Lttttt Hoi':no lin ratliti tt isLtrrl

l l u h r i , 1 l ' rL i \ l ! ' l i f , , ' r i l . l n i l r r i ,1 l : 6 i \ l u \ 1 , , , ,9 1 6 , \hsh:,,'rl l. lllu D.rrJ. I1l1.

157

IBN KAIJIMET,DZEVZIJJE

i:;lanti, ttic Ilüty Po:larik .:." '' \rei sLL citir.rli hrdisjr .O;ro ito jt otl ytlta i od rrthc. je od iuttna"; Z tranio saitt.-..rt to Lt tlritdtu ttr',1 gltv ltLrkanje nctijt,sturti. l:ol grtba !t!r, trcina n1cltc,t,ciitpaujtoltou.,Ltnikaicjtaasko i ouLt t,utjc' Ahmr:dol J1;rvrrl bilifZi h.1,:tis Nhrs,rr liojcnr stoji d,r LLru u jc Iloliji |oshni[ ,:.Lch.ro: :-j _r.j Ji i: :Lsrj :j -.-ijr :i:;r _.;rr .-.]G j : I,.: .,a.' il. :,rl jj ;_iL jl L,; L-l .;i ".llrt"ttt ic i:p,rir,rtzl'ogplttu .ttiL |iath tatil:töa htit. Kt L,t t)l: itiiitia K. r'Lntr lnrtngtt;l lio L,ttitt rhl ttti, tltiti t:L,b!!: 'fi potricr: f i :t uicl zaitixtil:! ,i njot 2otnotnilt fi ti utal ko ISLrh,rrijcr' \.rlil.,biijc:i p|eJ,r|1c NLrnr.rnr Bcijrr: 'lbrlul ibn hlr iLrnliLr',rh.r izqlrLiojc srijesr.pr jc Lrjelovrscsur Anrr:rpoicl,r n l i c . r r i :' l ' r s i o v o . r i s i o r o . . . l ' , : r J r c . r v i l c s r i Lo r j o j j c r t l i , r o r s o r, 'Ä svcito si nri lc.lih n;rriiLLti, sanrbio pir.rn:Jcsl lr ri ro? fcsili i.r t r t o ? . . . l i r r r l rj e u r r r o ,o n . rn i j en l i c . r l az r r r j i n r c . " , , K.rk, cle,ulc rLr.ui nr buclLr ;..rbr,rnlcnc hrrli siJfic ljLrrr)i,, n,r (Jne Cios1.e1i;11: sLL sLrl'rorni: r,rbLrru. irerc iotjeliLr..rrc,jc LrJ,rrr r r j cl i c : r L ' L L p r ni jb r i j ; r l j c L o s c ,p r i z n . r n j r i : b ip r . o p : r s t i c s r r i c ; . . s in riurc re Trli rr.rAll.rhr i rLpr.rpi!r,1r:r ilrct.rli liroz cijep.rnlc c,rljcict nrnvlcLrsc priprsLrjLr str',rri lioje on nc posjcrlLrjc Nem:rsurlnled,r jcrl.rn dio or og,rpor l:rii strogu zrbrrnu cx ih pt,smp,rli.r. A (rni ltoji u.rricrnje snrrrr.rjLr sanropoliLrr:leninr oprlcl:r to lrlu pr.cdrnjcm H,rrlr.r V:rilc;brrlsltur i [.ibu\i:ril:rLL oLl liojenrsLo cl.r oni slLriali su q.rz-.rbr,1njli. nrlic,rnjc,.r njsLr ;i N j i h o v j c d o l i . r zu r r r ö c r j e j e r a : t r

I J r i l r l r s, r 6 / . i

t5s

U KNJIGA PUTA,..

).. t-:
_- -

JJ;.

JJ rJ- ) -: r+

--nu-

: u. j

' ' ' ; , : , : .-.f;'. --- -: r , :-

r. L- j' ;

\; - "

'-Ji'

, " : . ) s . . \ ! p -

i.:t?.;,\ i a4; ,\i

''O t-1etai:jcsniit, kad,t ti dorfu "Licntitc tla Li poloit' ltt ist:11tt: sntntrdti, i da netc krasti, i Ll,t cldntit t\ll,rhu nihq.. rdvltil nctc bhdniiiti, i da nete tljccu s.-oju tbijati' i la nctt nttr ic'-ina uxlu tljtctr potlntetati i tld nt'tc ni u itttttL ito je iobrtt ' paslu;tlo\t ic.lti (Ll- \l umt chtn,t, 12) ocb "/,:r1 Dr,r -\;/,il-,,r f.rcnoscpre.|njt UnnrLr .\rijjt. hojr li.r2r: ;r'rorisr;.rrr"1," liaiil,. tl t,t l)i\t!,1 1&t i )tnri.,t)ttt.Ji t'tt)ttn'ln ir t'r rtila ßiiii I't,s!,,niat, i tr yrtorlnr t'ti tt lttttt,rgtl,ti,r'r !'trlr'1 1 r L i t t i i i t l \ , L n t o r rT r t t r r l t L r t i , l l r h t t [ ' r ' : l t t t t i t: l ,i titor,o, " l ) - 1 1\1l l ' l r r t O v e L h i j L ' u b i , L L , r h o r l tL , i l 1 , ' i c . lj.c , , n . rr t l i l , r , on prouii ,rjcL:,J,,.-,,1':t: ninl IJoiijcnr P,rsl.uriliu Lr.r :: pLiscru id:"r. ... Ja netc'\llaltt nihoga r,r.-nint srrrrr,ll1i lll-\lLrirrLflrin:1. jcdn.roL1 P'c'r rLrlitr jc th nrrii.nro T.rtl,r n:rr LLic nrur 1l). Zrbr,rni,r I r , r ' 1 . . r . ' : " i r ' ' sc niit:r' Orr.ro.lr i LLbr:'.o lr'rtr' uzvlrrin.Iosl,rrili .:.nijc j,'j rcL,r,r O . j c P r i r e q L' ] l r r J t , z rL , l j , l . rjn r r c L n r r ' r I i r i i l r 1 ) o s h n i [. : ,c h o j o i :r oJuosr nr Poliur{tnos1. nt Ir,rsrro{rr oJ niih znrii d,rsc:,-rL.r',rn,r jc h.Lr:.tnr ilo n()rl ono r.rbr',rnLr L,rr.rnr. Icdirro sc nolc rcii tl.r . . ' ,, : i , , I c O n i l i c , l 'i m r r r r i u n : r r i c r n l h l . r l r , r r l n . ro l r r o J g . r , r r r j LJ t ni c'd lioqe.Lrcz isprlljrn Posl.urih.r rrcnroi.cLriLi ,: sLrnncr 13oiilcg Doli:rzr mc,2cbiti liorrLr,rcliLLor-rn' obzir,r on bio. niti strrrner lio , ,oi. L r. .. 11 je olio njih. A iro s. Liacitnc lioj:rje rclil:r: Konscrzus posriqnLrt "S,n;rc, i ror7,r.,rlrlrcr"Lrnciiji jt f,ostup,rL Prciut.rn.1.rst odrcdLr.r : " t t t . , ' l ; : '\t'trt t rrii' icn,rm.rjc lnrliji l' oslrnil' ,, rcli.ro: pn'ir ,lrLrgirrr
t stiaTnnjd )tniicrttir t! iihrjtt": ;111 bilc oJslior'r u rslrrrrLr r,,t.:,, 51r drugi: r,n ilr 1c ro tloz-r'o1ir,
' l n , h r r i ,1 l ! t , i X L r r l r r l , ' l l t ,

L59

IBN KAIJIMEL-DZEVZUJE

A i i n i s Lrrr z l i l , o l r l . r o , , J z , r L ' r . r n j e n o g .Jrl.. r , r c o b j , r i n r , : nn,rrl i L , r r j.rsno.r d i L ri S \ r r r ) r c n ,lr r J l c o n L ,u t L , , r l , r L r i j . d , , ' r ' r , l t c n o t o g . irt n,: n.r st L.r .,Llr,,LlL'r ,rclnosi Llrugc. r r t f S L , s t r i i c n r l t ( ) l i l ( ) ; i f a i i s r i r c l i o r cn i s L n . r i c . r n j n i r i n . r l r ' s . , . L j . , r j c o n i j r :h i , e m i n i j ü o p r c i , , op r o p i s r n o m t r p l i c n j uN . r t o r, u ,\hnr,:,:l slorrr.l/risrrcilrr pr.drnfu Intsr. U Lon plcJr Lr uli,rzLric r'rr njLrsroii J.r 1t Lbr ß&r .. tloin kol I'o:latill'.r'..rr,r/ro,r /.lfr tt:r,:i:,.ntelit titl4oitL oitltr,t ntl;t ita :olti,, t rt :iit i ;ptt:tto,,r'r,tc rtt &. Oirrra 1c l)r:l,util:l {.)ti;,tr, jt tulbolti ,!wq! Otiin jt nalhollt .ir;'rry'.'i ".Ir.ri/,r sc S.rhihLr Lriljci.i pr,:drnjt lincs:t: rr U llLLh.rrilcr,'m ,, lo\h til:o, t Triala tntt v rrlirr r;;tr.i, l:,rir L,ütjor I)osltnil;r arri' rr.r;'rri /(.rlir7r tr'.lt) jni))t a.t!l (),rrtit. Tntl rt,r. orl rhrr.r: tl r/7!rr tu,.\lrLr'li,rl,r y txtrt,, unt n& ,1loi:t ri.lt..)l,trno l,ozi,. ,.,c,r Cngotltr,rl \loi t't ot,rcbotat'itt t I)ictttttrl fitt]att" .\lt,g,t I:atitnt rct'a.l.ttrsc,t,tr tttnttc DiLl'il all,rkric! K,rd,ria s,tltr,tniut. "' ztiultt ita ßotitcgl\tlntil:a ';ll lri( ,t)ttt( \l)lr\1i1! "J/r :,ro zboy. tcbc.Ibrai:ttttei:ili" IJlrtiji I'()sl.rnil',: r'i:li: i r, O r t i s l i i n c L i j c i i , , e i , s l i L , r r . Lij,L l l c n i cn : r s u r l L ' i n L. r J t - l , u n , , p G o s p o J . u . L . ' 1t, p o p l r i , L , i i n o : l , r i . r r ,

" . 1 / r t r . r irs p a i t z l n g 1 ] , n c , n j ,)tt , n i i ) , t i , l a S r os c L i i cr i r c i i : pLrrcnr Omcr.r ibn IIrrLrb.r. rricgoroc lr.,rl ljcroJostojno Lrfr.nosi r i t. , \ b J u l l . r h i, \rl L ' g i r t i b n S L r ' h c , t , i L L L l r L r * o ic r - ; . i jp L r t c m sirr,r jc Alhh nlim,rrr.lo\(,lill,I. \1us:r,r, rcli,r iLrn i Irrr'.rn:r IIus.rin.r I'LrLr J.r ovih plcJrrjr. Nclii rnr.n.rjLr All.rh r.rdi li.rzliiir.rsL,rln.rr',rnt:r ( ) n h o i t , L 1 , r N j , : g , ' r i p o s r u p c ir I ' r n i rc s , rS r o l i r l : L r c , r r n l i n r r o j,rinjl rjLri .l.r nturr rrzlili,: iunrtdLrIi.rirj.rr',rrrj,r zbos n.lriern.r r j c i o r j c [ p , r i i n i c ,j , r j c . ' \ l l . r L l e s r r o r i oi l ) n J . r j c c s ; h o r o n o g . irt o rrpc Lrolirlio ni'u nihrlirr grijch po.'ili iiroLirjc i ltrd:rci d,rrlj,:.:r.

Il,l,.ii. I lfl.

KNJIGA UPUTA...

ljclorlosrolri. L)pcxrg,rv.r Lrlt: "()r'i h.rdisi nrsLL lcdn.rgrLrp.r i l L A i i r ,m . r r L lrj c n i l < r . l ) o z i r ' .src r r r , r j c L{:s ; > i ; r y i ; r l j j j j ) j } ... israkoit sttnosroje bttnc rasiri " ill lsr..r. 15). lirtl,i jc ir,l.r prcd r n j c n r i : r ,ir r j c e o v o q i n x .f c l t l . jre : " \ ' i s t c t o p r e n i l c ln t 7 c l c . i s i O d r h t e t c i L io p t L r i u j e t c . l i , s l L r h c h , r d grr i j t i i . B o ; . r j |i ( i \ l . , n i L; : . X n . je proi,ro po,eris,1)brjcdn(,sicnrji i ,clt:,o: (1.',;i.'n,, oi,,it ,:,ro['tt "io i:p.r,'t,r z,rir., g,r rlir.qo p,ttodtc,t oplaIrjt. r',t "tsr, , i s U n j e n o n p r c r l , r n jk {ri j cL r i l j c t cI l L r h l i r i \ l L L r l i mr o j i : L iiji Posl,ruili';-. hrie: D,.tist,t '\ll,rL rtt:iati ltaznttntlitttrilLt:z.tio it itt 3d,lorolic:,t opLrhttjc.' n,rst,lil.r jc: Dovolj.rn v.rr ic IiLLLrrr: I a \r';\'))r:;t)r j,:\r': ... i s.Laho s,ntos:jt: bntuc uositi il'.) I s L . L5 l . r. j [ D r L L gs r u f , . rn r c , - l lL , i i n r , r . \ l L l r c , r 'i i d r L r q i , , r r . : ( ) r i , ,t lL . nrric.rric." l'r, jt Lrioobii.ri rc odnosil,r öoljth,r hLrjijc c,p'e,.q1,';,, ' \ r ' , r pi,z r s L u p l j c r r o L rn r n o e i ns l i l r o r i n r i 7 \ ' f r r r c n r . l t . l b i l i j f L : r . r. r ,l ic , . \ ' , , . i . . .. . ,r Ii.ttlt trrtrtrt, c,7:lal:i,1 otrtl;o l:.lto zastrirjttt, ntt yocija ;l,ag n t tt rdjt&. kt:crko,1 bul t,.r ! p,tj 1.t ' A LcbiLl li,riL:
Ia r:t.otttt i ktittt ot|) ittt rt.llt:,

nc p,n,titc lict i tt b iit l;.rtt! Rrr'it. O;r, 1cci.,. L'o1r r/r.r,gr r,:/r tttjt osiarto, )tII,:)g,1[r'ci\11io tr tti();o. t]ttt . r . . . ,, . r . | .r' Ht prapl,it ciitlr g

inr t,r1 otlrtio. tc

\clii snrrrrrju .h sc or',rjlr.rrli'oJno.i n.r on. u .'ijcrr i. n,rr',rdu tl,r opl.rliilrujcobii'rj,.r ori nc 7,1bf.rnc sr ro aini njirrrr1i,rd,r
'Irfu

l ! , r h i ! , l s m r i l i L r l r i , l r , l r l r n r l , \ i L r r , , , i l , l , i j ) , , L r r i: , r r i , , rs r i i l . lr xi,Ltr{,+ ,roJpolll. u q L n s i d l , r l . w i \ . ! , , r c ! l o ! ! J 1 r , 1 1 , , 1 :Y i J i : Z c r z i n i . / r r r ; , r t . r t t i r r , r \ ' l / 1

IBN KAIIIM EL.DZEVZUJE

L r m r u . ' l - o r iz n . r i i l or h s L r . r q l : r s s iL i u r . .O ! o j c n r i i l i c l i cI b n L s n N l L r L , , r r c h .rrL r g , h . L , u l - l l t r e h ., 1 ,u ' " 1 , " ' 1 " 'L r z c :" O r o J e, , , r i i iJ l n 5pr.,r'nijc ,niilifnj.., j., "U, ,,'.j lio zn.r de ic oni Lo urr.liti i ,,r oporLriic1r uc urr,:1c, ro orr,:]r snr:LLre je siqlr\rn s rinrc.()u je sc dr li,roonrj ito liJi zLoi uc urijcuj.r i.rl,r,jc:p(isoL)rnz.rto. A.rlio gr i n r o n o p o r L r iJ , rr o n c r i i r c ,p . ro l i L , r r d cA l h h j e u z r i l e no J r o c r i , d.r g.rh.rzni."O!,1lto se primjcnjr.rlc rjct,,r ih.rJisi su LrLrpirno ispi,itor.rni. A .\iiinrr opovlqrr,1nJi, prcd,rrj,r poljcrljiliLr ne uzinn s c h , r oJ o h . r z j,e r o n i s u s i r L r r n or r l i o n , u r o L l on j c r r i j cd o p r L ir i i L r i l o u J j c * d j c o n . rn i j r b i l . r A * r c i h . ri p r t l , i c l . r n jie u z c t is u p n s c i . z brroli.rd.r r,rcli ;'.'r.'ricir cliLih :rsLr.LLr.r. sc c' ( ) n o i t o j c r c h , r o , r t o r e j . rn . rn o r . r L r i t o t ) r c a n o r o n r t i L o t i jc lozro LL .1ru{inrpliiilourr. Z.rrinr.Lrjcui Joh.rzioborcnrsLr hr,li"All!1lt sorr lioji crrr.r s.rrn,r prcrrosi: rl.nnr /:),icanrt iltztt: nctiuni 'lct l,:t:z,rto irt, gt porotltcaa7laltt1a." iLo rcljcrnrliLLrlnLgiuroq,.r p o l c i . r t ip r t n i u ,i : r l i o ct o s u p r o t n o r i n c i p u z -r i c t . r o n . l rr i r j c r p i . 1 r i l i u d r L r cri r cn r o q Lp o l c i . r r il l z r L L .A l h l r r r . a cL l i r r i j . L r ü L L rr \ r ii n j e r r i k L Lr r < 'l i . r o! t o n c L ' c , r i r \ r ! i r n i l j e r r i h L r .A A l h l r r r j L r o l l , : i r i

Orirr h.rcliriu.r rrijc pc,trcbnoovolilio rlcit.rr'crjc. U njin,r. h r : r l . A l l . r l r u L r c n r r ri r , r s p o r r o . N i s u o p r c i n i l i u r ' . r l s l i o n r . r j c L u r . .i rriti ijctlronr priociprLScrij.rr;r. Oni ne oJlcrlLrjuli.rzn,.r ncliouc jcr zbog postLLp,rlir drLrgihLJ,.rLli, Iloiiji I'osl.rnik r.:nijc reli,rc, dr , l r n r c t r p i h l z n u z h o g p h l t r n r i r n r f i . r n r i s v o j ep o r L r d i c O.n j e e rclti() Ji r)n p:rti i isp.rit,r zblrg LLrgir. ncnr,rsrrmnjcrl.rto rr,rric.r A njc i pl.rir,rnjc prcdst.nlj.r njcg,r z.r p:rLniu ibol. I'rLrjr jc LLsrr'.rri b,rl l t ( r j r n , ' s j r a r L L i m t r c n r L c i r ) i o1 r . ri n r , ri i r i z r . r i r j o L lL . r z n t'.\ o t r: r . o n o i r o j c i i L c r r cr l o r , rb i t i s l c d c n ol . r o n o i r o j c t r 7 c l l o Z i j i| o s . '4\ "...lt!tjr dit' "' l :r sc p:LLnj.r l.rnili r::vtLi: =-l-n .J"i+ ltutjc." dciar,r rjtrniliLr i rcljt'rLriLu. St,uiic, nrrnrc nroT-rosjri.rri bol
r l r r c t . r L^ h d L s s . . t . r ri b : r , \ t d u I r h i L , nf l i . l r r \ l i J z d ! ! j . t i i r i L , , ir ' r i , f i l . , r l H . , m r i , t r n L . c l i l s hri h i h . n , u l , r J r 1iif,, u 1 , , ! i , ( l f r . , l i , . a i n i i r i r 5 r 1 , . i i ' lirli.ri,lf0i iIl!.lin. L'rl? 'n,L't

t6l

KNJIGA UPUTA,..

i bli;,.ini to rru rr.r.t l'.ro z!:ognclog.r lio tpi Laznu Lrrjcgc.,r'1,1 iro Zilon iovjeliu snr.'tr li,rchriJi cl,rst ncli,, h,rlnj.rn. 1',rh.rJ.r '-rrlilou d;,rhilr1,:rLL. iiLt, l',rliosc Lc, porotlic:r por'nepleli,rtion:r1io njiL ['r,' relivo pozu.rto1ctr di.r z,rhr,rnjtno, opl,rLir.urjtlt,:,,1 .r ic osjci.rl,ol od ro{.r u s1i)nrsr(rbLr. brlijersl'oj ozi i 1.,c,cziji. tr';rc pr nrr O, rr.ri Trl ic bol njegor isp.rir,rrlc o zbog ,rplrliiv.rni.r. ,Llic, icih oLr j,rirj,r.ror c ir.rdisL:.All.rh rl.r;c uspjclr. r

t 6-l

JE STRPLJIVOST POLA VJEROVANJA

: \ , 1 q n l l : r n jscc J i j c l in , rc hr d i j e l es t r p l j i v o si tz , r l rrrl n o s t "StrpijirosLjc polr l'.rlc: iz Viic Lraenj.rL,r prlih rcncr,rcij:r ' l r r r r ni n r r , [ i j t p o l o ' i n c r i i m l r , r . 'A b d u l L r h L r nI l c s L r d- : ' r ' c l i : (r\'r iz ieduric sebur..r(lflrs:rz.rhv.rlnost." ros r:rzlosrr d\"r folrtr'r ejtru: Urr iitni spomirrjtu ;tcLrc'nr

" 't<- '- li'' - el -:" -r ' "

''To str, ttistintt, cLÄazi zd r.,al:og onog fu je supljii.' i z-'tbLa " iarr (Jblrhiur,5). O l o j e n a r c ' t l c n or r s l l r i 1 r l r : I b r r i r i n r , I l . r ] 1 i m A j n - S i n 'Scbt i l-uLlrrn. Ncliolil'o jc.rs1.c1',rL,r s lioiilr sc uroTt rrz K,ri, ()\ h: n)rtrirtL r Po(lJf p r v i : i m . t r l c p o j . r r rh o j i o b L r h r . r rlri j r i i . d j e l r i r r ' r m j ' r ' c S r t r l z r i n r ! , r r ' : r n j itl i o ' L . L ' l j , r n j cT l l i r r : r r r j e 1 c r l i r i r n r -n."r"nu i. je sLriLin.r t.rlrlrlnosLi. Osr:Lr'ljrnjcjc sLrrLc All.rhLri Lo L,oll:,rnosr i z , u i eo J g r i l e h r .{ i i j c l . r s c l j c r . r s . r s r o jo J o r . r d r : r J i j e l r ' : r L t ' s L r : . , \ ' . . i: I . . t . ' .: . r. rr ' i d r L r e i : r r r n p o i i r r n , r J l r s r u f r l ' r l o s u : c l L L b o l lL n j e r c n j ci (\i1(lyi sltrP:r ru rPonrdnuL,] Lr.rlcILr: \.r[)uf.

'-Pr ''Izna

-;q\'i6r'.r.-

t1u,-. -.2,'.;i .;- L-r*-"

niib sno lIi xolc adtctlii,ali i otti ur, alttzi"'ajuti sa zrPo'rij&t; Nrioj, d Pnfi Put Pttiirali, jcr ';tr sttllii-.'i bili {lls-Scdt(li,l+ )' Na!t ii'rsla L-jerar-dl;" i tt t{oha:zc jchinr (.1Lrb,rhog jtr cljn, ivrstos r jcror '1njr)sPo rn l' onroiLr iol ili,rznt. SrbLrrorrr rrrgr':r.lc iz.rbren.', suiLilr,ln,rrcrlbe zn:rjc1r(r A j c r r , r r c d c l o l i l o r r is c z r b r ' r n j c n o g r j l c l io s r r ' , r r uotn o i L o n r u ili,rzn'r dolrzc o'l '\llrLr nagr.rcl,r i ljcrolrnje d:r rr,rlerlb.rz,rLrr:Ll.r, u ( l u l ) o l i o l n j c r c r r jA i s r r r j r r c ' s tl r l c n j L rl r c o s t \ ' r r u sc s i m o ü z j.
' ll. \ni Ii S!1].

IBN KAJJIM L DZEVZIJJE E

. l

i

. . . 1 t . .

, ,j . . . r .

'

i

1

,

,

.

r

,

.

r.rLnri5r lirr)/ rzrri,tr.rnlc n.rcLlcnoq f.oiror .Ln z.rh l.rt j., i r.:r t r c i i : i n r r n r f \ r s l o j j o d r i j e i i i L l j c l , r t i j c i i d o l . r z ez , r c . rj I. l ,r ()vo zn.rii Jr st on.rjlio r j,:nL i; iczih.r. Lljel.r srr,r i elisucrrirr:te. jc LL ll.rlrr:rojin\r..nr! r ro rc Lrr,rJi ilionr. rf ubf.ri.r A r r u rj,rnl ;cu L c . l , ) i f b i l , s l L r a r i r , r r o r l L , n.r. r r . r o n , s I "I

{j:iiqi;r;s-r,L;;;

oni il:. ncpnrt,cdni i olnli, porthaie. dti strtt sdi tjttatdli ( l n\ u i s ! i n i t , t i l : n - N . n r l , l + 1 . N r r o J i , \ , 1 ,ir S . r l i h * r v r l . i l is L r : ,o J.''t\ - ü-J .J , jr .gL-,-i __r,-,,,-_...,.,:,

tr-Jl)t;s3

J4

j; j...';

i t\tld i Scntrtla o5!dcilaDtotd jil)oitih su t,tn --icl/ji,-i - irjtdli iDt j.( liitpit nj nte postupl:t,pn:tlctöio, pa il]. iaLo , strrdnrnni bili, od lr.rf,,,o:4lt!ttt o.h,rLrrioll:l-AnicbLrr, lst. j \ 1 L L s . rI : . r r r o r L L l i . r o : re tr.: -r J -..i- -.,..J'- . ). )F -.-l ..:-*,-,,-, 'Ti znai l,t oto nijc tlao nil:o dngi n<a Cosltoc{atnc/ts,, i Zcntljc,ltm oiigltlna znancnja" lLl I:r r, t!t). ( ] r i s L r l j L r r l: ir c H l s ( j 1 ( ) f r . : r . , rL o j c z n , r r j ci s p r , u r , l , r \tc . c l u r i r r o.n j r i l r c n i s LrL c r r i c i .l s t i i r s l L r i ril s o r i n r i r o i r 2 , 1 , , , , 1 " r i 1, z t o r o i r o n r L s e n c r . r l . r zL ' s r c L r .. r j n i j . , r j c r n i h r c i s p . r r lL rL _ , r 1 , , . t m i . t r . \ l j . . r ' j c r n l ) r , , io , , r j l i o s . , n r of / i t , o r ns , . i . d ( r irj , i r , , , r ' r , , i " . j l ' o u c h , r rj,, :L l . r o P o r v r c sir i c l r r h l o l i , n r r z i , l r r i ,ir p l r L r r i r c .. s l \ ' , , 1 i; b o c , \ l l , r l r ,rL\ j c s o l r q l , o s l . r r i l i .,r, r s l r L i rA l l . r h up o l ! , r r i r i , b o r . c p ro r i l i s c N j c { o ri n r n c p rj : r r c l j i r r :p : c d , r j . . ,o j . :s rr , : i rr i r ic Jino -\ll,rhurprcLl.rjr sliicclenju rc \jceoroc i,r.sl:rnjli,r p,rli,rr,r :.. 1 ' rn , L Lc . p . i r L r j c\ ! c \ i L l l j i \ c s k , j r c n e r d , c J b c c r i j , r r , ri., r , tr.Irc r i , S 1 i ' r o L L r . r rilp,, r l o s r : r i c r i u r r i r r . .o n o i r o l r u i e n . r r c . l c r r io r k o , , i i J r l . i rrrLr rnr;1r 1)orPrLn. Dr(i \ r L p o y rn , rI ' o j i n r ri r r : r r p o i i l r . O n i s r "

UPUTA,,. KNJIGA 7:ltrz(l,r\'1 opct. rez,rni z,r zn:rnic i ,ljcL,vnlc. U J;cl,n.rni. rP,r(1.1 sc postilc 'lbLrltrm nlc JLrit, iLc, jc ltz.tno z.r zrbrrnu. e oLrojc l . r l i oi s p , r d .d . r s c i l r , r r r d i i c l i r r , rL h i j r p o l o v i n c : l c r l n . rl . s , r h L r rl. r j.c z r . r n j . i d j c l o v r n j c l i , r j es c i z r r j c r . r . r d r ; r tLLrg r dr l i c t v r t i : r L u ! rp o s 1 e , : 1 L r jic c s i l t : s i l L r r r t l r l l c n j : r i ' i l L l r L r L r z t . 1 L h r r r r l r ( ) t r . rj e n t p . r c s t , r nfo r z , r P c ti:T l r c ( 1 u ' r c J r i j t ' i l c ' r n r : r i . orl orrocr ito rnr'7i \1lrr,r jc L]vrlcliLr sc on{)nr.ilo \'(Jlr..rc,bLrz,:l:rr':r r ir i , ' r L , : r r l i c r l L,L i r L L z . l l , r r r j L rs r r , : n r l j c n j lL . r J o l r r i n rc l j c l i r r ri'o L r L r r s \ g r i j c h . LA L c J ' i j c s r . : r r i n r r ) q L r P o s r r a \ . r r ) r o t r P l l r . J . l . r n i Lo L l L i p c t ; , \ l c r . r 5 ( -r . r , t o j i , r d n , r . l .i s L r r h r ' V j c r n i l i s c r \ 1 ( J v r r D ) f n ( i r.rd.r boli. l-Jzriicni jc r.li,ro: i

:.'J'tJGt'JjLr.:rrr+r J-j;r\-:-. 1tßr:ii
strst tnrlili cld :to.'i:t lob:,1 triittt i nto[ili str Nant sc r natli i sLrahti' iLl'F.nt,ii.r.9al r \ , \ l j u h . r r iL L , r l r i i r ,L , i l j . ; i ! L . rl c 1 ' r c P o r r r i c n L l t s ' L L " p t t p t t o l r \ l i ün r \ p 1 1 , r n t c : ;-'-i" r;ii",*r:,i-,: 'j-i j 'J:ll r: - i r; j r' . rrl r:*'---r -l J ''Oni

.i!l+,j;r.-rNl
''(,,.,vrorlrlr,Tch ttnit !t 1:ittialcntnoltt rlttitt,lLI &t ttyat:lj'ott arlrirt,lrt ]t \iclit!!, t'lLbc 't ttzLlttn tl't tai ntt 1rt cr' .l*r fllr,c 'lt[,c" '; ,t,,;t tz nalc 1 I cl,t istt.tltt, rr r i c s t i : s r c ( t , r i o r j c k a i n i r r r , r ro n r b o r ' . r l i i L L L' :i z l L z rr z o n o l . o r r , r r i b r r r l u i e n r s v i l c r L ri . i p . r l ii L o n r u l i o r i s r i n , r l t L 1 n o m r ! t c t r 5c rirloril iLo liorisLj n:r 'rhirctu. a N.riboljc ic dfi,lti nr Ll'Lrq,,nrc. 1 o s r , r r l j r t i n o i L o i t c t i n . r I r j e m L r ' o j c s L r i t i n ri m r r r , r 'l - r l ' o p r r r r z o j c i z v r . ( , n r n i ei c , r i s n o g r . r h r ' . r l n o sI L ,) s r , r l l J r n J irL r t r r o q l 1 z l hzi dr s.rbLLr; ir L s c d n r i : o v j e l i j c r r t r r z J l r l i l o d s L r r r i r rI ' L r j c r r z v r i r l r n r h L L i LJ ili z,rbr'.rnu pleTivljl,r svoju rLrdirirrLr' srr Lr.i rurcJbLr. poitLrje
, i l i , i l , n ir, ' l l i i \ 1 : ' 1 , ,, , : : l a

tL7

IBN KAJJIM EL-DZEVZIJJE

s L r n j rp l o p i s . r n i L r r L s r r p l j e n j icz r l n . r L r o s.rIzr.r.i:rvrnjt, s n r nrredc ' , ' : ( . . . 1. . . . j ' t , . . r z r- l r r . . strpljcnje, tr.pljcnjc r oroqr ito jc sLrr:lerro jt r,rlic,.let s.rbur; osrrri:Lr u.orjcliurt l;rlazc rlvr porilr por.ir.lioji r:r zolc J L n r j , r l r Lik Lc g o l i n r s L r . r s r i r n s l . r , r i r r rirp , , , i . l . o j l 2 o r ' , . . { l _ nj r i r . r" l,rhLr. bLrclLrc'crr srrj,crLL iL,ligoJirir)r.rlioie jL.r.rrro,,!li"l, p,ir-",t,,, .Ir '. r.r..z rr ..1 r Jir\r.s,rbur, od.rurr'.rnjc pozilLr_\lLrL:r ibLLclLrtcr slijer,rj.,,tc z,rh dcvrti: osorin,rljcrc po..ir..r civijcsrr,rr.i: j ne oLllLriro-.r is L)\11 osn,xc liojc sponrinjch.r,lis ru ltoji l)ilj.t! ,\lrnr..:l r lrlljnc,sr . Nesli oJ Posl,rril..r .::
--,jti "Co*t r:h ,toi, !atl,ot ", : j;.:t:,,i) _-:j j ;Jr.:j'.i-t;l tt tzrl\,r".t

u 1n)rjn.st tt tlcti isnaLt

)ti| )tr1,11,t

sr);i!.rrsrr:rJnorrr. I..orrc bLrdLr .1.Lti rsrr:rjrosti odluirrost.tonrc;c d e s c t i \: j c r . rp o i i r . r n r t l r r o ! r o \ l j I r o s L r . r i u : ri s r r l _ . l j i r o s r . i ( ) r o J r o J cs p o m , , n L L r o . r i c L L L : jc u "...i

( ) s r r o r . r z r l r r - . r l n o s L ij e i s p r e l u . r o L l l L r i n , r s r ,. r c , s n o l r . r b L L r j c r

hoii lctlni dnryitnai:tin prtlxntt[ttju i koji Dlt|pt t Pon!t:lju \rrpli.,,i.' l l-.1 Asf.,rj. LlrLJLrai si.oJ io,,jclir Lr.ri.r 1lt,sLLr|,r rsLrnr irrinnr,r Ll.r r1.r p,:r Lr , I o j e s c r i . ' u r r i c s ,ir d r u s i h ,r o p r c d s L . r v sj ., iri r i , r u r ] , r , , , l n o i r , , l z , j r r ' ' , , . . 1 ' " , , r r , t . t e \ll lr| . . :. i I,. L. l, . .,.

\r\ii.I

5.1i,\l,frrJ+ Ii i. .

l6E

Sra.re BOLJE_

STRPLJ IVOSTILI ZAHVALNOST?

. L b L , Lc r . d t i l , n c l D r c l z i i , o v o , , , c r e n o sri I i n , i i l i t n j , r : I. p jc pn'o rh jc strpllilost boljl clrugo 11.r zrhr.rinosL bolj.ri jcclnelioq trcae dr sLr znritlji, lno ito jc C)mcribn I1,rLL,rL, rcli.r,r: ''Ii.rth Lrirtpljirosr i z,rhlrlnosL L.ilcprijclozrr,r sf.d!t\,r, u. L)irri b i l or r T n ok o j eo t 1 j i L d r . o j c i o r i s r i u r . " n l ( ) r J i c a e n r o : n ' . ' s t il o k r z cs l r h , : s r r L p c r c J o s r , l l i , , p r , , , 1 n r ', , n o s L i i hn r i i l j c n j rL , r oi n j i h o l c : r r e L u r c n t u . l l l . r h o l L r o n r o i . L , cz p Stav strpljivih U z l i i c r i j c A l l . r hp o h r r l i os L r p l j i r o s rr u p l j r r . ( ) n 1 . r L ,n : r i c r c t l i o p r c p o r L L i LO . l r o s . rz , 1 r i s.il o L r r o r , , g . r b u . l u t e g . ' i j . r . r . i or i c S t r p l j i l o sj L u h u r e n L rs p o n r r n u t .n r r i l r o r l c l c r r d . s c r r j . : 1 . r . r L S r i p r t t h o L Llrri, l l i s iu k . r z u j L1 ,jr. s L l p l j r v : r b o l l , r , J z , r l r r ' , r l r , r . r i . , tr sr je r:rnroh,rrlir: Dot o1lno nrr.csri
-"Jl-u= ;l *- -:lil; jj "Orr.ri ril:rr ntrst L zaltttljrjt it:tc 1:t7rr a;r,rg.r .rr i;iiir'7r' ,r,1 l',r rr: ' ' i ) i ' l ! ' !i l r \ t i ) i L ) l i r O r r l j e j L :s r r p l j i l o s r i L l , r r r . i i . r r l i j c d n r , s r n c g o z , 1 h \ ' . r l n o s r i . jr Z r h r ' : r l nc u p o r e r l c ns r s r r p l j i l i n ri p r i h l j L r i e nn j c n r r r , \ r ' r i l c , l n , r s r . ( ) r ' o j e s l i l n L ,h . r c l i d r u c o gk o r e l r t al e i r i c o L lv r i j e , l n o ' r i p r l o g . r . "Naa.,r;rr 5L): rL.t -*i ,.,u !lolr" ; 7r,1rl.rtxi L,!o al'oa,tL.ttt:li _j.

sl. I i . r J ru r p o r c J i r r i , . r ; c ti c , r J i , cL ,' u p l j i v o s t ir L ) n .( ) r r h \ . r l h rosri.riclinrorh jc pniI nckoliho pLrr.r liic. OtLrJ.r, LrLrLhai sLr Ll,r n , L l r . r c l T i h : r d , , r j ! f r , L n i j 1 J j c h,.1 . l i \ ,h o j i s r ) \ ' r , r o n j i , n r i , n . , iz l ,, 1 e
' li)iri,i, I l S s rl L r ! l h d i r . l r . 9 i ; \ h i r . f . I l S i . 'Itri, \hJt.r, i.l ?5 ^{,7r1

IBNKAJJIM EL,DZEVZIJJE

t ric n,:solr,rclis.l osLrllnr o pogl.r\.ljirr:l S t r p l j i r o r s l r . r l l ' c l . r i i r s r . L l i op i r , r r l :ir . r , r i. , r j . ,rsl ic r r r , r r q l jr s . r L r L r o J r r o s L L r n r r r l i : r o i , n r L L J r r o s L Lrr i i . I r . c ri.Z.rL, r g nr o n, LIzri!sri tL All.rh z.rr..rlrr,rlnosr oLrcc,.ro tirnic; por hal 1c Gospotlat rw! objat'io: .\ko butltLt zalt-,dlni. Ja ttt .-,rnt.zatijclo.1oi r.1jf rl,ri " (lL,r:1hinr. .71. . ",\ . i r l r jf t:Jt "!t 3.;1:.,2; ''...i

" .;-.:r --<- --r -,1,.". -<.

.ll lah Li,taLi aln t si,y trno t,ryr,ttli r i' i,\lLLIrrrr.rn, t r L.1

\ r r p l i r ri , ' . .i r r . r r n r l h r , l j L ,. r q r , i r l L i n
"Onc

i ij"1 i;K ü jr-L i ii',.;;

i,

:".ntt,
n,nnogrstDrl-

Laji str trplcli t\,li tum sigrnto n,tgrttliri /:ont ttt,JratLtnt ono !to stt öinili" llln \,rhl,,)61 za

\ ' 1 c r L , L | , . r o i r so p r c n , r r iJ . r i t I J ( , 7 j jli, ( , \ l . 1 n j l t: r f l , . r ( , : rc '--- i t , i:.! .' l r ")l -*l ,L- ! -r ." --:9--:. '1ir'/r,ra 1u yr' 1 i i,'..rrr .,\llrl, .\.,,!ir ,',,;.itito,,o ,ittl,, 7t tt,t,l.' ilort, ( r . 1 t \ l , n i l t : , t l 1 t 4 t r . r y r a t l t t i 1 1"t )t ,)i1r,rri,r1. L J r L r g o li c r z i j i s r o j i :
.'r :-!i--"l -a -:-j:r+'--: r b5j;r _-!:*: :L:;*;,,1 , _,-'j .:_J

:, j-51 !l-. -:..

io:7,y';a;,,tlttlo lir t't tn,ntt,p:rrttttt, tri da:tt lr,r,1,r,,,:!t) l)!!tr t-|...,!luu ,t!!.it l;:,trL:. Ojlr/,1,rrr.r. Ot ptip.d.t .1ltti t I,t ' ::j, rr7r11.r r r;.r1.1rrr1;;;cr;r. ( ) \ o t ü \ . r l ( i z . r r oi r L , j . r . r ii o r j . l i s p L r r . r r , r o o j L r , h L i LL r , sr iL k r t i , t . r o i , , i r L r s r i .L , i s r o n rs r [ . r L l j s L irr 2 c : ] -ji..;,! ,r,r_-j.,,--r drr,r;firiil]rr jl,,rjri,l:ta,:t i pttc ratli .1!utt." Z.rro Ijoilir _*i "fi f i , 5 l . L n i l , 1 r . r 7 cr i , o \ . i D , - : L r l G : ! ) t l ) n t i . tf o \ t i i . i t t t t ) r ! ,
l t

''5,,rir,

ll0

KNJIGA IJPUTA,., "7r ttch tl't \o:ti;' itr :'ntt -Lr sl.rnikr: k:ric: . --r",' je,-Ji, Ä poito jc stlis.ro srrpljilosti sPrLl.\'rnlr ri!t,t nijc r,rto!'-" 'l'o ,'rl jc i snrirro posre. pfohrjelr. to ic s,.rrt.'z.Lu1c LrLlololl:l,rnj.r s!f,1stinr]hr.r1le, piin i opienl.r. Z.rto sc strplltt ost u .tlttLt: i ttttnln?t su Pljiüni {i)\-"Jlr -/-4JL l}--,:-1,';r '. t trdiitc Potnot ; : z.rrr ..zi l , ß . r . , r. r . , , r . . . , 1 . r L

" P . s t j c p . h s t f p l j ; \ o s t i . l"o j e t : r L o t r r 't'Plii;?f"'l i od r"t"i"..cli: ocl posrprerlsrerljrsusttz,.rrrj,: sLrxsri;srdzhe. jcr dLr!.riLrJr zr r i o n i u i t o j o j c l o n o ss l e s L , l, jru t i s c i- z r z i rc o J o n o g : i L o i o j n . r n ' r s r !lfrstr ru bol. 1'ostjc sustczrnics.rmood porrr.r str.rstr: sf.rd.lJLr srtlibc ,\li, r,rlli'n r o s r t ' m . r l i srp o l n c , g r g , r n : r , . r lric i o L l p o r . i t : t , . r t1 s s r c , i p o t p u n o s L t r p l j i . ' r , slL is t cs t r s r c z , r n l' r : , r L r j r r s r c | r " r l \ r ' e u :i, = r [ : r z L L jrv j c r o d o s r o j n o h r , l i s t r : c N , ro r o ß o i - i j i l ' o s h n r l u

.r posLiLa, ttcntolLtbutttnitrt po:rrrl,rll rriri .iÄ,rll " ' ]:o oltst,itili tnriltdi, fttttt .ln lo\tittr

"l'^

l/r' ;'ri '/r'

Or',1je n,rs 1'os!,rniL :r uPU.:uic rh l'.ru.rliicnro rilu rrr'rsLr r s r d 2 b c P o s t r i r r c b r p . r z i r it l e o n . ' n e p o l l r r e n i c g . , \ ' P o s r 'l ' f ! r . nu li1rfi fosr, :LLlrugr gr obczr r jcdtric, Lro it,rr jc Lr.lrLrqomll,r.li :--". "Ko .:*.:.- .. . _..

sc nc ol:ani l:cstitlttiltrijtai i diclt, ü llllrlttt )titt lonebtt) ln ltrattt t Piie."t:\ ot osrri.lja b r l ) o v o l j r n r l c , 1 l z , , i , i c s t r p l l i v o s L o l j r o d z : r h r r l n o s r ij c s L c .rjet:

!,i, ;.rat.i.r!:.i tri;,a i A1iä; j\,'l
''Njih lrpjcLi, otti slt' lo san Ja tlanas ndgac{io ztt orlo:to 51t postigli ono :to su icljcli" il I NlLrrrrrnun, I | 1l ista,
' N.ni,.1r16i il1l,rr.1,fl:. lr+l L -rBul,Ii, 1 9 ; 1 ;I i r n L z i ,/ : 7 i f . l , u D i ! ! J , l l f ' l j" uLr Dr\!4, lr6l i lirjiTi, /01.

l7l

IBN KAJ.'IM EI. DZEVZIJJE

Uspjclr jt ovdjc n.rlrrd;rz,rsabur.()n rehoderkrZc: i,'lrrI ;:j2toJ '...a'\lldl: jt s.rstrpljioima" (t:l ßct:ara,2+9).Nii.r nii. r.rvrä, ovo; '\ll.rhoroj pouroii rtoljcliu.Jed:Ln pobo/njrk lcli: .,Sri pljivi su sLclilirlobro or!ir slijcr,rirrhiretr 7_irro iro ü stelili zchu, ' 'rr" A l' l /\r 'rr ''' : .,:,,r16 "A .,r_<;..J.-."

Li strpljivo ickaj prcsudu Gospodards"aog,t, ttbc i.iti lli d i n i ; t i t i 1 t n . . . "( l . r T L r r + S ) . . ()r'o poJrrzLrrnijtvr z,r!titu.iur.,rnjL:n,rtlzoronog.rLo rirp i ljilr irli:r Njcqor u prcsL,dLi. 5 1 1 l i n i r n . r r o b c i r n c r r i s L r r r i ,o d h o j i h j c s r . r h rb L r l l . rd o d r L u j . r l L r h . r g ri r o i c n r n j c n r L r . \ l l ; r h o r , l r q o s l o rn r i l o s irI r ) i src l , sebo,r Lrputr.lo jc s.rJri-,uro rjctu: u ,:i4i "Njil)
h . t . , , u , 7 t t t t t ;l

;

-r,-tr'-.;, .121...,,,:, |-.-sJ-,:---t,:
J. ...-.

"

i&d oprost ol Gospodaranjilntu.v i nilost; oni sttna

C \ . r ,l r u r h r z L r j t l r ; c U p u r . ri l ) f . r l ip u r ) s r c d c n :n r l j i h . L c r d r : r l i u i r n s l i : rr j e r ; rs o r o r i s c 1 1 ,jrc s r r p l j i l o : ro s c , b i n o J l L r i r j L . r U z r ' i i r n i n . r r c J L rSt l o u c l ) o s l r n i k u r L r u d c t r p l j i r ' 1 . . ro ( 1 l L , r . n i j J s o p ,r s l . r n i cli'.r ,s n r o . , r :s p o r n r n r r l i . i A r q L u r r e nrrk . r z L r j r l r rs L r d r i c : r n jo c l o r o g i rs l i j c r , r L r m ; , r , i L. o c i r c r r o s u u 2 i v r r r j u n i c q o r i n r l . r q o c l e t i rb orl j i o d o b i L n o s LiL o t u b r, r r . n r c .O d r i c , r n jjc s r , r r j c L r p l j i l o s L i o l , i l n o ss L r n j e r h r r l n o s r i . s r , r z \l . r i \ l. ... r, r , r . , r tr . Lh,ojicLr llLrLli liori sLrpro-i1i por,:11 bl.rr.r jLdrn ocl nlih proiro j,: p o r c dn i . , s ,lrc o s v n r L r . , i c .r L l r u r ij . u z c on c i r o o L l ; r r li r J i t c l i o si u r r r l S o i i j e n p L T L L L o j i j c l , o l j i r O r o J g o l o r r :" O n , r il i o j r s L , n i i t r h oslruuo i hoii jc olircnLro gl,r u ,)(l Lrl.rs.r jc liod ,\ lh1r.r.,' l,(,ljj L , t p r i l o g , r o n r eJ c i p r . c d . l r l u l i o j c n r L o j J r 1 cl 3 o i . i jIir o r L i c s i L . r o i l.i, ' . . r J . r s L rm u p o r r u i l c nlii l j u i e v il i z n i c . r e b c s .irZ c n r l r c , h n oJlrio Lo i reli,rr,:-.-,;i, L_,'_*i_1, dralt ni p tld,,tn 1arl,n ltt

l7:

UPUTA... KNJIGA

p L, , I g l , l a r ta L l r t g i J r . . " L ' !o n b i . d r j c p L i h r ' , r r i t L r i z r r i c r r .c ' , l i j c l i r r , .rli i Lrono iime jc On zedoroli,rrr, jr prciclr ,re nr BoTijempuru rro,1.r suzrh2io.1tog;r. sc na'.rli:rrn,r PoznrLojc Ja ljudshr sllicnost lcii Lrrri stv,li: LL h I o j e p o z n r j c ,p o s l o l i n r ,lri o i c r : L d i u p o s i j c d i c r n rtri r z n r n j . ri l i j r s t c p o z n a ' r n j cA l l : r h o l i h , " p r , s l o ' "N . r l L ' o l jz n : r n j cd j e l oi s t . r n j e . i inren.r, L.sobine postupaluqrrditi r.rdi Njegt,rot z.r,.[rroLlstlr' jL , i n r , r t rr i r r ' 1 c n , r . r cN j c m u I ' r c . ' lz - r l ' : r s,L r r hi n . r , - l L r ' ' lii.r r r r j i r p c *ijtrLr, li1o irr.rqrrdr liojrrslijedi zr rrr nr ito p.osroji c,r'onre snije prcm:r All.rh.r,ljLrLr.rt' nr rhir.'tLr.N.rjrLcdrrijicilj jcsrc rp.ozrrrle s z,r Lr ,r-jcnru, spoliojnosL Nitgoloj I'lizini, iLrdni.r susrcronr Nii ,.L N jegoviL imcn,r. l o jt n.rjlr:i:rsrcL',r uc i tLT.ivanjt iz!.oreruj,.r jc sljcstrn cl.r to A oloqr ibuJuie!. slijeL.r. iovicli jc u pLrLpLrnosri dtrrrlirIi:rchrr.lPr.rsri zaslc,r, nru src;. Lclili,rcl.r sc pc,Lligne 1rhro,1c j:rli Lr.r .r'onr -slii Ä1'o sc Jjclii Logr,rsjci.rje luk iprcric na.rhirer. h i j c r L r ,n n i j c p o t p u nz b c , g r n c , g o b r o i nph c p r c h .i r s k L r i c n j r o j r n ir o jc.linesrei.tjcrtc uPrr.no ro sej,lllrju. Ii,rtle!e s1c uTrle u c'l-zir, sLr A 'r'e n:rLrl'c itli'cip.linc l.o.lrcdcrrc olol 'pozu.rji i posrojcr'rcli \r(rg doPrrrro\l\P'l sc r:rr-liliLrjt f'o srcfcnLr nrLrli:r 11,:VrilcLlnost . b z n r l iA l h h r . S L o c n : r u L , rl i z cr r u c i o A l l , r l r uN j c g o v i mi n r c l i n r : r r j c z n , r i r j n i j r c io s t : r l i h o i o s o h i n r m ,tro , e s I s t r j c s i r u r c i j .i r . r s r c e n r . 5 r jo l i i e l - l i l . s r r s is \ o { : rs t 1 : r r ' 1 1 n i l . o n o j c l r c d n i j co d o s t : r l i h ., r l i oj c i s d j e l i m r ! t , r j c d j c l ' rb L i r',rzlogr jc b,rljcoL1 dnr:t,c. Iz rog sLr i.eclostigrLriu ovog cilj,r,ono i r r. r n r n r z i . 1 7 . i h rn e j l r c . i n i j i r r , r j e l e n j c r rdjj.c 1 . O n i u . r j l i i cp L i b J i d jc lLrollc otl Src !to jt bliTe cilrLr d.r 11cb:r l,u,:lu i.rr.rjLr cilju 1,"1."1 r D o r o g : irL o j t L r c h l j c n o .j c l o h t r l cp r i p r c n r ls r c ei , r s p o ' o b l j e r :g ' r str.rlri n t z.r Njcuovih imcnr. osobirrr. ljLrber. Alhh.r. z,rspoznaju du L Nj.ijr bolje je od onih Loji su ilalji od toga hrtl.r jc ncliLrlilio je ono Loje jc Lr.rjbliic uclrLricrro toj svrsi,on.1.r n.rjbLrljc u djcl;r ronrcilju. Stogr svi ib.rdetiim.rju ovrj cilj, I svi grijesisprctrr':rjLr z i. , : u s f c ci o d v r : r a i r jq , rc , dL L s v r h . ' i z . r t o s L r , r b r r n j c n V ; r i l o s t j r : 'rr r' r r 'l " r r' 1' lioi,.rnror.rmoposebnorrsLr',rri liotl jcLlne dohz-inro C)r'rijc
' , \ l l D i J ,5 / 1 5 { , , i r m , / 1l,l l s . 1

r7l

IBN KAIJIMEL-DZEVZIJJE

z n r o t r i r iT o j e d , ro L l r e d c nd j r l o n r o Z ri n r i r ; f ; r z l i a j t r r i r o s t o d . o u orobc,-lo osobe.1.rlio onrj lio posjcdujtvclilii irretrli,;r rluir rru nc dopLrir.r g,rLroii, inr;rrciLr ob,lczu clijcliLi Lla sr,:l:rht, ncgo lil.r n ; r t r n o i n i l r n r z i p o s r i t i c l o b r - o r o l jp o s t .i s r o t : r L o . r r a ! n ji L r ni s n . r l 'p r t c lk o j i u rn e p r i l . r L cllrj h r i r b o j i s c s r . r riis p r c d j e s . b o l j cr c i n rl,r :c Lror proLir nepr.il.rrclj:r nceo ch obllj.r dobLoroljni hrrlZ, Jobrololjni posr ili dijeli srchliLr. Lrr.cnj.rlir .lobro pozn.rlr Z,r lioji sLrnri:t,h.rl.rl, hrr',rnr roliolc dobrr I zl.r, Lroljcjc cl,rsc nrijci,r i s ljLrdinr,r, poclLr.':nr is.rvjcrujcu vjeri uc-:oci:rsc oclvojiod njiL i ih postcti nenrrzu,Lrienjuhur',rn,r sl.l ljcnju Alhhr. T.rliocler Lroi ic ljc ll,rd,rruLog.rjc A1l:rh post:rvio strdiljLrrlirn:r jc(1u srr pro d,r dr veclcLr rrznrrrrnjLr rLrTbi. obcitciilrrlLL ljudi. izrri.tr.,rrjuhizni, porr:rr,rnjuLrrih hoji im.rju pr;lc, isankcionisrnju Lrzurp.rtor:r tudih prav,rrc{o.lr u Llt,qorrib,rrlctu prolcdc goLlioc. onog.r Zr lio sc LciLo orlLrprrc srr,lslirl:t1.renr,r Zcrrrnrrbolje jc Lh prosri ncto,1,r ..irrizihr r drjc s.,d,rhLr. Prouorrimo r,rzlogczbog hojrh je 13oiiji Posl.rnili,; porr,r lro z.r nrnrjcsniLeAnrr.r ibn ci-As.L, Ielirl.ril,n Vclidi i LlrLrsc, I ,r
l ' t ' , ' L L L . /r " \ I . , t . . r i J . :

j! 'r.-: '

I .ijr,;

'+*

rr,j;r ,; ,ii

:i5 j..et-jL ";j._"..i j..+

'',1. .. L t .tt ,t.. .. .1.... t. 1,1; . ljc)t t,t tatllthtt2 dtoji.t nitt td t!1t,1,-linti uitctktnr:n.1, lt)ttn.i -'r .'.ri1i Nj,rrLr i L|Lrsrnrr je'posr: '7-rrrr:1-,,r 1ovi.., n,rrcclii, 1,r 1c;. t o n t tn t . i t rt t t i tn . r o . t ' l I)rrrgonrishibu rrrlccliojc d.r sc ne srdi.':'l'rcicnr ie rcL,ro Lh rc srrilLrlcs!oj je,il{ c,rlzihr:r.A li.rdr Älleh poteli tl.riorjcl,Lr pocirri Iionrplcruost, ond.r g:Luputi dr srojLrcncrriju Lroii ondjt jc c'ovjek g(ljt n,rjdjcLrn.orriji in:r ono ito urLr nrjviic oclgor.,rrr. I li.rd.r rLruloii slojLr cncrgijLr. orr prcrr.rsidruqc ljude. irro iro rc

'' '

\LL' ,fr. lSl6. H.rli\ lL !r..iLii.nr I i . j i i 7 , l : : l i , \ l )L i f J I , l7a

17.1

K N I I G AU P U T A , . .

Napr,tiot,n jc toltlo rlaja z,L,ilnik rtkao: Ow ia prciicadt ntba'. liog:rnruie stonrrr'trc rcqobcLrp,,rijcl'i lijcL,,'r Alic.'r:r,r't,:h A z at u b o l c s t i, m . r ti c l i o r i s r i . e h , rl z n r c I i j c l l r v t p r o L i l r l , l o l ' r , n l j e .n e i e i z l i j t c ' i rb o l c s LP r c t j e r a n jre ! r r n r z L r o s p o q L r b nr. r e i . i . r je Lrliloniti iro dc iovjcli posriri ili Iilanj.rLi srolinLr to so(lini, lii(, f,iri isrurodop,rdljilorrine mogLr iLc' bolcsLi ni slijcrlcnjlprrrhtjeva itro!cnjtrr crcrgiic n,1nluhu. zil.r i izlijcieneLrötnicnr Kur',rn,r suplonc sil,r oJriclnje.Or o sc uoZc izliiciiri jedino Lrs.rrlir'.rrjcrr "Je li bolji hlicL,ili lLrd,r:".orlgo1,,rbi bio: u srce. Alio nclio pit,r: "U neLirrjc siru,rcijrrnx bolji hlrrb,.r LrrcliirrrrlLl:r." ovo pr.rlilo, onJ,r ri 1c j,rsn,rd:r z,rh'.rlr,,rt loir.r si s,rzn,1o i k r c z u J j e l j i l r n j ei m e r l ' . r r l o b r o i i n r r \ o L i i r . r L p o ! t i i r o { 1 r t ( l e n ljLrbrr u.rsL,rlih Lrs11c,:l i eiehr, t,r jc LrlJ.rnj.ujc ,r ikrtosti, qrrnrzivosLi i ljLrb,uiprc Trlio prenrrrlunj,rlLrhLr. sc srcr:bliTi spoznrji A1l.r1rl i rL rrr Njenru.To i.' lijcli z-rbolcst lioj:rsc Lrsr,rlih srcLr lioj.rgr zrr on je li!cn olL i lJrni,roJ cilj.r.Sro sc tiic sirour.rhr osliLrdnoq;1. r n c r b o l e s r li i j c l r i n J c D l u i i r r n e s m . r l r : l .s l o l r L n c l q i j t u l o i i t r t r s i tv,rrcrrjc cilje. Log,r |r'...rliI irr . r' 1...' , .'.. l "l(:rd:r rrcki lijcli. tLrLrorlrr',rli djch!" Odgcxorili srrnr tr'.rj rrröin: j e t r j l i j c l is r n rp o r c L rc i l j n i t i d , rj c b o l j i o d i ui j t i c i onnr ltie di A p n j , r l. r l i o s u i , : l j e l ni j c Lz . rb o l c s t s l c a . o r c s r L r c t c i r o n c p r i r r r l i jernc. se potiic n:Loclrcdeno djelo hojc Lijcii srcc. fel'o siro Zrto bolcsr ilirLosti mrh Iioji Lrzim:r tlolLr sr.hliu iz tcbt o,.lsrr.rnjujc '' 'r\ ,l ".'. ..ltt j,rsrro n.rm jc J.r jc sLryljili on:rj hrr \rkon ovih rrsLinrL'nitt.r iulr zelr:llje i snagLr, z.rhvrlnionrj Lo sc Lijcii r.tznimlijell'r irrrr r krko bi otLstrrnio itcrnc rniltcrijc. Stav zahvalnih " P r c t j c r r l i ' r ci d . r l i p r c L l n o s rn o m i L o n i j c o Z . r h r ' : r l n li lc i L r : Z l n , r j b o l j S .r c d s n os r c s u l i l i i s p r c r c i l j . ri p r c J n r c ri ' p r c J s l r l r c . e
' L h J z r m o s o l , rk , i . , ii 1 , r : 1 .I,F ' . r s i c o n , i l i r , , ! o , , , i l r r i d i f , . ! . ]

t-5

IBNKAJJ EL.DZEVZUIE Iivl

r P o s L o j s , r l r . i c n i j je r e L l r i i c J j e L o . r h r , r l n o s r n i s t c c i . r l i r . l . o i Z i p m i c s L o r r i z , r s l L r T c n ic p t n" U z v j i c n i n r i s r u r u . . r nr r l . l j . r r p L r n sr nrnl:rr;c Njes,1(riltr). !r,) lc slrh:r srr.,rranjr. z:rhlrlnoie.Lr. ()b1r s,r s t rs r r r l i L : i 1 jr r ' . r r . r n pro - s L o j , r n j , r , , r ; r . p l 1 iiln rs rl u T i p o r r , r i t . s ij os U z v r s ' c n i jrc l u o : t ".\ja&itt

. r:;< )r Ji-d:

Jfj

J . .i , u "

sc vi,1,lent, if a üt st t',rs sjtriti, i zattuljltr ,lli, i tttt blalorldtinta .llo.iinl ltclnajte ncblagodatni biii!,' iL) . I t c h , r r , 1,5 2 ) . r I Z , r h r . r h r o sc s t : r r l j e r .u i s r u r l , r n s i n r , r n o n N , , r r , rs y r . h c r it r. .,' ..t. Li , / . t , i ;. r .: ':-t.. - s-.: :, bi wr t\llals ltailiatto rotttli?" (1':o Nisr, l.1rl. "Za!to

;, Ui rlr 1-- "u-i

ako btdctr: zdlnaljitali itjc

r j . . r 1 i ,o p r . r v L h r . . s v r h uo . q :sru . r r . i n i ,,1 jr o j i : z . r h r . r L n o r r r sr r i r l . 1 n .z , r i r ob i l rr . r st ' n L hl , . r i n t . l . r o i ( ) \ r u r r o s , r , u l i i c r r r , \ l l . r h o r o r j J r i c : : . r l l r l n i b i L ip o . . , r i U c i f n r r , r { r . r ( [ r nl r o r Ln r l i od r L r qrrc r , ci n r , r r r : i r

;r

j q j.j rlf ;'.r \' "\ :ii i) Ä =i: | Ä_1; ut :t):6 J':

'1 " stjJL Jrt: *l .tt L:JLTIat "I talto trli jtdtrc dntintd ishtLiapnnto. bi ntt:tionici rchli: cla 'Zar;tt to tni kojintt jc t\llalt, iztncclutats, nilost tt/;azaai A zar r\llalt (lab)a nr pnzüdj? ont: /toji * zahtalti!" ill,
f . n , l l ) r ,a ) 1 .

j n L j L r ds e J i l c l cn . rz , r l r r : r l n e c z a h r . , r l n cA' l, 1 . r h Le n . L j n r r i r i j r . n,:z,rlrr'.rlnosr je i nr.z.rhr,rlnici,n,rjrlr.rirnrLL zrhr..rln,rsr r iz.rhr.,rJ n r c r . i z rr i c r i o i o r i c l i ul , r i t ; L

l \ J i r L r r L , ,n . r p o , , r r n r r.i l i j ! ' L i p r , , L r jtj , , , i r I z . r l j \ . , t f ! , ( j i i , . t , i r , r . / r i r r l , ,,o{ rrirrr ll i\r! \i,irrii.,,i,:/i,j,i..i r iir rj \rtu, ri. jji,1,, rir.!rr. nr.j fr rL! 1 b rr , i L r r r . 7 . r r , . , r ! r r rr i i n r r . L i j , , r o t , j , jr , jc \ , t . , r o l i r , ,n . ! i . , o \ i r i . , r ! r . , , l i i i , ,l . , o r r r . r l i \r r l ) \ r i i , l i r r .f . i r 1 )

t16

KNJIGA UPUTA.,.

L:1,;:.tr rj1} ;u-1; {r;!; ü5 rgLJ,
nttt na Praai put uhrufieno, a fiqqot,o 1t th li ti,zat:td latt ili nczah--dlat biri" (Ll Ins,rn. -tj. , \ l l , r h o r o r l r n i l iS u l c i n r r r c l i : p lr "17i

''Blagoclat Gospotldt,t noga, Kaii ntt isltrir.La th |i & zal:'-alan ili nezahvdl,n biti. ,\ Io jc zdl,t,aldn tt sLalu it Lo rist zal:;-alan,,t ho jt,ntzdls,.-,rlan pa Gospot/atnoj 1t n,a t,isdui plcntcnit ' (l'r Ncml. +0rr

','sjj ';-,.Ft:'S* :3 'jjtr ,,', "si 1i "-".'fj; ;; .r.t iii ? J,J9

"I kal jc Cospodor '-.ai objavio:'Al;o bulctL, z,rLi,,tlni,.ltt itr t,dtn. z,tcijclo,joi t'iit,dati: bttlttt li ntzdlntlni, hazna tllctja tloistata sLro,!,t biti" iILurJrin./tr ') ,., ) ,, .., : -j - .JÄ-i -'_",:<J t ")L.J JJ, )r _tJe -J3 , :U r .5. -,.

li,t.r " ; :r ;li< ;j; r<i;: ;r';< ;f {; ::L:i;r

,.;<
t-i butlctc tttzaJ:valni,pa Allal: otl t,,rsrc za.iisi, ali Ot xijt zdtlor,oljan aka strrobo::i Njcgoai nt:z,th:alni, a zalo r:aljdn j t s t an t aho btrtlt tc z.tbt al n i " ( l t -7.Lnu. 71. \ L r o s o i c o r . r l l i h p r l r r j , : r r rh u r . L n uL t z l i i r n j l 1 1 , r ln . r s L L p L . r rot zrll .rlnosti jr r srro. lcr.su ro rir'.r sr,rr rrcr lj,r suprorr,r pojnrr: -* --n .; :, -; r, * r'rü:-!-j jj,-) ) ; ",tl;o

sdntopoJ,nik, a i prijc ttjtud ic bilo polai l;a. tl|o bi otLtuuro ili rbijcn bio, zdr bisra:;c stopatna :r:ojint udtilia Onaj ho st stol.lnd t,rojiljt ar,tti ttctc tllldbu nintalo uatrliti, a Allab ie z,dbt'alnc sigtotto ndgrrttliti" 1A1tL L D ) r , Lln .+ ) + Z . r h l r l r i s L r n i k o j i s L r s r r , r j r lL rb 1 . r { L , J ri r i r . r r :rr n i r L L o o u i n L rzncr';cri1i. Polcd.rnjcrrliorlcr u.lisi otl zrlrr.rlnosrj.,r porti.rrrjc n c r r rI i r , r j L r o n i z r h l r l r o s L . r )/7

"ilttlstntnted jc

;,r.Sa\i r;it j\:,;'r i

-r .

Ji *

aG r;r ülr:;i \+.

IBNKAIJIM DZEVZUJE EL i\lnoqc nirsr.rrlc isi: od Njcgo\c \(,rJc: z,l

";lllal:l ja poslijc tog.t oitoluc kotr Tcvh,r, r l7)
''Aho

. , r.-,, .r-;.;. '-, ;s_i -.r+.
jc btio opn\tia Ir-

jr;i {,* ;14r1 u :.;t;
Ltott, otkloni otl r'ds ono zn :ta slt C;d lolili il.),

I '

I ':-,-i..-"

"t\ Allalt ddlc tt obiljtr ottontc konc On hotc" (lil-I3c[,rr.r. 21.2):

,i,r{iJ; nr-ij!
"ÄAll " t & onontt ltonrcOn bott oprostitT (l r 'l'$ btr.lil j A n . r g r . r J ,.rrz , r l n , r l u o s.r l , e z L r r l t L r . L : z

,t.;.,SAt,;;.:rt
"I si,qrotut ltnto zabt-altt ngradiLi" (,\iu lnrr:rr, 1+51;

{rryürLrsl;;;
".1 ,\IIal: tu zal:"-dInc sigunto tta,lraditi" (ALLr Irrnn. t.+41. jc Srzr,rrii llircdnosr st.rnj.r zrhlrluosLi Ii:roi 11,r ro nrjuzl i u r i j t r n r j a r s r i r i Js r r n j c ,A I I : r h o lj , , n c p r i j r r c l jl l , l i s s t b i z r r i l c ,rd posL.lio oLhrri:rnjeljLrdi njrg:r:

&r int sprijttla, i strdgt, t it!; tßln oi)i!i da i;ttira njil: 1 7. i L,zliicui z.rhv:rlnc opisLrjc rr.rnjinLr hro mcttu l j r r d i nr : r.

"Pd

:<,t":.: rüii
".-l nulo jc zalx:alnils tttctltr roboi.,inn ),lojini' i S c t r c , i j . 1 Im.rnr,\lrnrcil Lriljrl.idr je Omi,r ibl Ilrrt:rl, ,. auo ao\'l.l,l 173

KNJIGA UPUTA,..

li:rkosorori: "Gospodrru nroj, rröiniJ.r b,.rdcnr urtdu oninrrrloji " S t : jrc ro: ', upit.r )nrrr C

"()- Vfil,rrLL pr.l oricrnih". odgovori ioljr1,. 't- zr ii, r ,\ll.Llr It.rrc: i r.! !r .L yl üji .'... t nalo jc bito orih koii st : njint ., j.--,, ..* - "r". . . : , . , . , r . . t|t | . t . I u . r t un z . t . . n , t t ' r ' l u n l ' o : t ' , t .1 / , ' , t ' , ( . i . / ;"ir.u:u:'-i..1 -*,--r,) , , , . r , r , r . l t u , . " , t i / , o t t . t , " " ; ' , i . . ' J . . t , . t . , , ; ; ,t . , ,. , . , 1 . t , , . , -i ; nrrtlo (S.rd..11). "lsLinu si r et.ro",,rdcorori nru CJnr.r. I r n i p o s l . r n i hi c , q . , rr \ l h h p o s l . r s L . r n o r n i c i rZ.c u r l j tp o . l o r r ir j c l l o r - : r h v r l nU.z r i i c n i I i r T c : hn i

",i
''| |

-,- - ,sir'ar C u' :- ..,,.

p . , t t . t , 1 \ , t ' , i t , \ n i , . t , t o . \ . J , , . n t t t . ^ t l t ; o t t j , . , 1 , , t . , . tl.t . ,

rob :,.abtrrbti" Isr:t,31. (1.\ I rstic.rnje Nuhr n,r olom mjestLr iobr.rt.rnjc ljLrdinr.r liro rlcqoliurn.rsljcdnicinr:r z.rcilj d:rirr se [,r2c J.r sr pov,rrlcnii inr.r nrci Ll.r jc on c| Lrqi inr ot:rc,jcr posiijcpt,topl ljLrdi risLrinr.rliJmjc rcli,roUzriicnir gr poLijehLr osill iz njrgove pororlicc, 1,ro!to ...i &ma potontu njtgot:c )ia'otttL)st,trili" iJ.jrlr ü L:j! ü;r:i l \.1 . ./ ", .t -i ,1 . '. .l ' L.l . srt'croc.1, jc Lio rob z,rll.rlrri. lic,ii Lrzliirni, z:tinr, rolLrri cl:rNjcnru robLrjLL z.rhv.rlni,.r oli J,r lioji \1u nisLr z:rhv:rlni sprd:rju Njesc,r'c nc u roborc:

jJ;1r;Crj)
''l butlite 'lllahu zdlttalni, ta vi ( L l B c h . r , r l,/ l ) . N jentt klanjatc!

On nrreclujc Svonrcrobu \lrrsrrud.r prihvati rl,rror'.posl.rn qc,r'orr sn,r. misijei z:rhlrLroia Iioji mrLs c d r l L r :

c!:1 L- j;

.>tS., ::r,

-Ur g jdalt

jy;ru

ji:1

|.5üt;-s3
179

IBN hAIJIM EL.DZEVZU.IE

rctu On, 'Ja sartt teba odliLovao ntttl osulim s,-t ietal)t fo\ld \troDt si.,ojin i go,.vron S<tojin. Ono ito ti da, itnt tznti izalt;-alan b di!" (L\ l.lf,rf, llll. O llu*t, Pn i s.rrjrr LrpLrc'cn ioljcliLr nrlion iro jt, Iosr.ro svjcst.rn -\ii g , rj L : s t r -. r h v e l n o sN j c n r r ri r o J i t t l l i n r . r : z L <, -: .LL-ji--rj_-JJ.ij-.-t**--rr',

"

'',\1i sno taruli/i io,t itlLtr bnL, po:ltßatt J,t roditaljinta:"-o jitt.,lldjl:d ga tosi, t njt'tto zLlratljt ttpi, i otlbila ga u tohu Lhijt,4olinc. Rtuli zal:urlan trlui i ndittljinn \tnjint,lloti .i, -!. sir/t,i/titr " lLLr lirrrn. I ll.

;'*it "-:i:a7:;; 3

JL*j) ü-;-"-".

U u r i i i r r l r . r so b , l j . i r , r r . r . h i c N j r q o r o z r d o r o l j s r l oL rz , r 1 r "...azdlololjan jc \rln(rsri: {#i;; s anta akabttlttt x ki 1t.17 z,rhulni" (It ZLrnrcr. L)rr h.ro Il,rrhinrolLrvllirLLjstiir ro iro /) i c t r i oz r l r rr l . r nn , rN j c * o r i n rb l r s o d . r r i m . r :

''Ibahin jc bb prinjtr ötnit)s!1,'pt)haratl j\llnLlt, pjarl tjcrnik, nilc tlntgt srl,tttlto /\lLthu ru,,- in, i bio je zdl:t,alnt tu blagotktinra Njryo.-in; On jc ujcga izabrto i ta Prart l ! i z t n " i f _ r rN . r L l ,t t 0 l . l l . ( ) n r c p r i r r j r r i c s r i r o s t i ,p o L o r , r rA l l , r h u .o n r j L o i i L r u i r N j . u r L ,r. L r l i r c i cc J . r r c n r u s i l r t \ i e n r u .K . r ol i r L r n L r j h , r s o b i u r l s o o jL r t l z r ' i i . r r in . r r o r ld . rj c , , n t . r h r , r h n . rN j c e o r i u rl , l , r s o t l . r L i m , o. j n jc rii,,ilLr rij.,trlicn, p :.r L z r i i c n i q , x o r i , , r , , m el i , r l i tt,. t r h . , , r l n o s rr r . | . r L r , u e n i r s s l L r p r .ir1 . r u i .S . , l i ! c . L oj . r e z l o sz L ) o gi o j c r j c : r l o r i o S r o j cl o b o r rt I

e.:;t r,9u 'r ;s .Jr ;- Jt jj ü;; ü6 tij6 .;ri: t1j. j!

',1 'i.-.ll-"1 !

t8(l

KNJIGA PUTA,., U

"Allah aas iz u b ta ntajlti vaitb inocli, .-i uiita 1tt!tlt,ttt:. i rl,tje r:,tnt sl t i i:icl i raztnu cld bist( bili zalx,'alni" ll:.n \eltl, 7S).

r' .

t,

, ,,, ,,, \ti"i :

" -y)-

"Allab ras je pontogdo i na Bcrlrtr, luda stt bili nulobt ojtti zdto s( bojt( Allaln, da bistc bili zahutlni" fAlLr hDrr . 121). jc srlrr:rnir i Lzviicnr n.rm jasnogor.orit1.r z.rllrlnost svr-h,r uprr\lirLrjli

:i . *, ,r.u J), r'J ,r_ * JF i:-t_,.t

,,t., "

-r<j,;<;r- , ^s--s;qur' J-tc .", j:, );,,s-J

r,*, .:"

stnopdm jctlnog al üt\ kdo Poslanil:a posl,tli. da :.tant rijcii Naic ltazujc, i th i:as oiisti, i da tas Kttiizi i ntttdrosli pouti, i da,-as oln ;to nine ztrdli ltaut'i. Sjciritt sc t'i ,l1cne. t fa öt st i.tassjttiti, i zahvdljtjtc \fi, i u,r blagalttitta )1o jint nentojrc l5l l5l). ncblagotLr.ri üllil" (F l-ltch.r',r, jL S Z . r l r l r h r o sc s . r n rp o s c b ic i l j ,e r r p l j i l i , s t j c s rc L l s r r o . L r p r l j i l o s tj c p r c p o r L L i c n i il r r o! r . r d o r o c l ii r l o p r i n o : , iz e h r . r l n c , s L i . T O n r s l u i iz r l r l r l n o s t i .
- . . . . . . - - : J - " . .

''lli

ar -,_il )ri ri" f _;-! :, .:;; ,," ,,; ' :,.1 -j; rJ i,6 _u:i r s U d r r S , r l i l r b i l j c l i s c d r j c I ) o s h n i l i ' r :s r . r i , 1u )n r m . r z u \ . "Zriro to r.rrli!li:rdrLi doli uru sr,rprl,r nisu nrLclih.Rclio!c mu: "Z,r'l.r rt ht,lut :nl: jc AlL.rlr oprLrstio qrijchc?"C)n rcie: slc
-r j! ..:t- j -j a, r;;Jui,."-|',r,LJt-;

ir_-i i;

ii:ji"-J -t ;i J

..:;rr;;r

j,a

j j;;

r r:r j r-:J-r :),; j; ,j: i.t Ji

" I l u I r . i , 1 l l 0 i \ 1us1 ,, , l S1r r , , .

1BN KA.IJIM EL.DzEVZUJE

A h n r r : tilf i u r i z i b i i i c z cJ , r j c P o s l . r n j l i . r c l i . r o I L r . r z u,:7 , r i ! r ,. I ))ti.lll,tlra.i,! it ,ttlin. /-,rto, ::altor,ri l,r;r.r/ror t.r/rog ,r.rrrr.r nc i k I.rt,:\. .\ll,1l\!, patnozi rti Lit lr btlcn z;ltirl.u i itb.t j:r ll,n f.L,ucJ DLLn plcnosrod Ishrli,ribn lsnr,rih.r on o,:lt_LrLr l l L r , l y i j f f ) Z . L l c ri ,b r A r n . r .h o l i l i r 2 cd r j c H i ! , r n r L r nt - n . r r r i r i li,ro: 'l)osl.rnilior.r je Jor'.rLril.r: ,:: ..\lhbt,1,r,nto:t ti,t't't btt irt ' Iuit zah.alrt r,L,l,.n nl,
!-.-; -,-, o .L.r,!, ,j!) Jl .:* .+J ,_t'i--t n rr :r-,!.J I ,-!:; -!,.J_\.;;)_.j!r,_, ,r j .--,,:-i -:,, .,! r! ..

.nl -l_-

.r,J: r...j.

_i*i

*a

:,-;)' j!,.1 -r-.\ j r--

,; _i;l!,-.,';i_j !;.; \ *].r," . _ir

-ri

_,--..

,:': _; r-.

O n t . r l i L , L J trrr n , ' r ip L r r e n lr. r h n r L r J b n G : r i l , r no J \ l r . , n r l . p \ ir ,r l . ri b n I s n r r i l , r , orn o J I I , r n r n r . r ri lh n S c l c r r rIc , , n r rp r i p o r r 1 , , J , r . :r i I I L r n r . i r.lr - l l i l p u L t r r l , r l l i , r b n l l . r b i b r r l . rl b r . \ b b . r : . n , : [ . r i pr.crrol,i it l,osl.rnjli . r.ci,.lr: .{,r t. All.rh niirr,r z.rclorolj.rr, ''lrolrl jri,rii. t,r1 irr r1,rtl Li,r1i'r poslLrlrit'rt ririrn or o,.,,,r i l,:tri:t it.1:. titt,t.t,tL.,tlttt,:rt L, iL;:iiL i:rii tltit zilLr. i rrirlorir1, r,:,i rt..ri,, r,ar.r vr-t,/11r, .;itrirr.lrrior,r.t.r i ;r.(i,r.r/ir1,rr;r,1,,-i,i,,rtrir ,r.i,,rl
t i t t L t t l :y l r t L ' . 1 t , t i r i
! :-; -1,r. LG .ir .r

'

-,.j]-:!!

,.,r* ...ire ._-.-

. *a -. :rl :;

--,r, .i*

,,,r,

._jj_"

;,-.r - - .

-; r; r-iril.{i-jl J , -

-r -,- { +l ; _* it .i,r,; .- r --, _- :. -.
:r ;:-,-:Ji i.i ..i ,.-,-

( ) l r t ) i L j r , ,rrf r f r r l , r r t r I \ . i \ i n r , irL , r l l L r l r . r n f i r i l . rO r l . \ i i . , i : L L , 1 . r l . 1 , , i ,, 1 . ,j . . I , , , s ) . r , i L , , . 1 , . , ( , : 1 , , , t , \ l l r l , i , ) , t t i : t r r , , , i . r / r . , ; ; , , i r , l i , , r r 1.,lrl l r , ! i r , 1 , 1 , r . , , . i , ; . 7 , , / , ' { t lrti r 4 u c l ; ' . t ; 1,g t , , i trl,r. ',t'rrrrrirr',,r,r: t.t ttiit it(,.\, i!n:.,rti,tii t,lit):t / L'.rrlr,r;;r,ri it:tt,tItltitl.'t.t tiüt,tr i t,ttlihu,t r,!,l,tari.t t,ti.,;,tlt.,: ..1ltt,;,.r,,:rI
l i , , i l ) r , r , r .l i l l , . \ , : r r J . I t + 5 1 . 1 , I ) r , Lf l . l i : t i \ t . , i t , L t . t . - t , l , i : I t : ' , ,: 1 . 1 i , . , 1 , : , : . r r , , i , i . ; , I i , ) i L. / i ' i : ; , , , , , , r , 1 1.. 1 . 1L i I

jtirrtr,!itrtrt

lfll

K N I I G AU P U T A . , .

L'( ut L!ti o]r'o:tt]ti gttlcsi tt.gr.titt nut olijclo 'ti3rt &t italra

q-o ;-!';'

:' r : r1 -

: - - - ' --.i +;;r-'J "r5\ :iq

srojr .l,r 1c1'os L ljerrr,Lrsr,,jnonrprc.hnjLr i\luslinrolog -l,rl:1.,.r "Allit l.rnilr . rclr.ro: Daiitt ia zalo;olt.r kalt atrjclLn,iuh rc )t,t ;to i.,.tlt,t.lli.\lt: n.t tt,rtt, t karlapol.ijt )tcito;LIl,i\tlt ,11!t !t) '\; r O y o j e n r r y f i r A l l . r l r o r ' .n r g r ' , r d r ,{ ! ' i a t ; . i 1 ? ) . t t jr tr.,.r1,r"-(IiL Tcrb,r, /1), z,rnalo naltlono,titltlahoi('L'-?(:t' od \L'tlgtt ()rronre lio ,l,rir: I'laqodrri. hr.rl:ur orlnos pr clr.r
.-j-Xi)a' .:i-1, -i.--J -1 --<--l .i,.i:-l!,!:-j; -E ,r,jJr,: ,' :-! - . L ! l - ! ,j .!;1il-L!' -r !-.1 qj .! ,-*r -! -: - ;j," .:i j

-J-^ .) - t:

J ".

j.r l1.n I'L,ii lb,r LbLreJ-t)Lrn n.l,,cli h.rJisAL,dL'lhh,r S.rLih,r, l'.trc cl-l'.lrcii pur.n, slL,gr Ll,r n,u jc l'.bLr ZLrhctrJ.,hi., iL,rrAL,r'.1,1 ".l1hl, tltc i;itEt o,::rprenio cl.r1. flo:.iji l't,shni1r:. rültr,r: pl,iiiit 7-rl)rnlltast lti gt 1n:li1tto,u,r Llr lt::totrac,rtt.r, itt It't riiott lt,t2t: tll:o btrtlttt zahttrlni, l,t cir t'ant, zaciitlo, ioi ri!t ' 7 1 L r t i 't l b r , r I i r r . 1 . " I l o i s r r . \ 1 l , r h r l j e L . L r g , r , l .lr r rJ i n r . r . tu i l l . r s . r rc l l l , r s r il L : l i : L Lr t.rhr.rlnoiau, ih pIL:rr'.rr.rp.r':niLr." oIr Alio c'DiD.rDiih rrc Lrtvr,rtr: p s Z , r L o srL r i j c - z . r l l , r l n o s t z v : r l i " a L r r . r " . j c l s L , r r., r . ' r L v . r,l,c t L r l rs jcic b1,rgt,11,rri..r 'Lr 1c 'L,n.r zrri, !ro priri,rr'r iz zr'.r1i Loj.rprir'1.rii". rLrbljcrthhqt,diti. u lbn Lbu cJ-Dun j.r l,iljrii p,reLl.rrjc lir,jen,sc lL.rit d,r jt Ali "lll.LgoJrr ibn l-bu f,rlib .,, reliro jcilnolr ioljcliLLiz Ficmttl.rnr: tc \'cz,rrr,r Iovei:rn1,-.1o z.r p.nrz,rn,r z,rhrrlno!iu-Z:rhvalnosL s,r ic 1c ryr be7 mcdusobno pot:zrno. i ioljcL nccc L.5L.rli L)l,r!.orl.1ri Joli n cp l c s t r r c ' i ti z r h r r l , r n . " I
'/,,,tri,r;d ' !ir / f , ' , r r r , , I ' ) . 1 1 \ , , , ; r , ,ri ' , , r , rr / . ! + , , 1 , L '1,, ': \ l r ' 1 , , , , . l / 1 .,1 n , , r i ,1 s1 ; . 1 t ! . n t t r . J L ) ! r r . ^ , r r r . r . , , : , , 1 , t . , 1 , r , , r rl.

lsl

IBN I1AJJIM L DZEVZUIE E

()nrcr ibn .,\bdul.rziz lieTL:'Zrclriitc All:rholc bhgoJ,rLi z.r"Z.rhv.rlnosL hr:rlnoiL'LL"; zll17,t,r LhroLl.rrj." \{ut,rrrji ibn ,\bdL,l l.Lhlirrcr "llr.Li.cnri ic d.r s.rmLrobilju i d.r zr|rrljujenr. n.,ro J.r "r e r . r n r ro s l i u L l r p i, rc h r r p i n r . " l . r ' , r r1 cr . c l i : r o S L c r . . c i is p o L r r r n i i , L c l jcl rc bl.rgorl.rri hc,jr su v,rnr,-1.rLc. to sponirj,rnjc zn,rc.i z,rhr..rLn o s L . " t r i i c r i i f r \ l l . r LS l o r l f 1 ) o s l , r n i l;,r n r r c J i oc l . r \ j c q o U Lr o lrin, blrqoJ,rrinr,r !oy(,,i: {iij erjj i;j,t üij} ...i o bta,sotiati Cospotlara s..'o.ga kaztrj iLLl DLLh.r.1li.- Urviltni roli r{.r nr i o t l c L L r r J i r r , r g r o i r hb L e g L , J ,TL i j r r i J p r r i i r i . . r rz r h r , r l cA L v S ro r . L i L , r e l - l ) : - . r J iI ' , r i t : ' C . L L r .,r n r S r r i j r n r e s - 5 l r r i j : r ] l i o { , , \ L , r i : [ D.rruJ .r.. jc L.rz.ri': Iilrl,r prip.rL1,r All.rhLror.rlio Ii,rlio priLii . f , l . r r c n i t c , sN ij . q o r x i c . ri r r o c ' i \ l c t o r c s r ' . : r o s t iN r r o r l L j , : L ! ) t r l . L \ l j c n ( ) :D . r l L r J tr.r n r o r i o i n r c l c l i c . " tr r
:-. _-- ,-:J; ;',:l a_,, J--r rr :.1.. . ri,-.J.n --; "-, --l .. rr-j . :n ! _i _L;r .;-:_-. --; .-1,- :& ,!.

J-j r

!_-,,,-Li

.-_ r; _.-,1,-..,

{ - : . _ j lj . - J l . ;

S r b . rb r l i . i i p r ' , d , r r i \ l u i c J r 1 . r 1L r I r L r J r l o r i l L , uI i . . r l i . r , r . l . i. c . \ t . r r i r l i t r :l c J n , , n rp r c c ln . r si u , r J en r r n i L r nH L L : . r jL rr i i r . r i . l n , r { ) j( , ' 1 i , , ! o i L , n r s n r o , , ,rrr j c u r L ',, r i j . 1 ir i p , i j e , , j i i 1 , . L , n r i t . l'i r r c :: r'.: Doist,rit lloiiji I,osL,rrrili rrliror 'h.rrl,r:l1lrl, rrrl:rt,ttt:r:t.): l,/,rrr.,,irt, O,r r,!i tl.r .ttit rrrr3 !:,,rr, l,lrglriltr r/;1Ji.nrrrr, r./'

i..J j'J

_-r :!;

r t. . ,*_ j

j:.,-j

_-,- j

I r l l r i n r L r r l j . i l i . r n rArr n r i b n S u , r i l ) , i l l r : i i p r c i l r n j c p L L i . r r , l r : r o q o . r I ( l i r J . rL rl i o i c r r j r ( , i i . 1 . j1 P o \ l . r u i l ,: , r c l i r o : " / r , 1 i r l l i r r l I t i i t r l i l L ) r l t , : t t ) t t ! t t z r i t r t l , r t tt r t ' i 1 ' , u t i a .t ) l l . ! i , t a l ! t i . tt , i l i ! 1 , 1 ) li p ' b L t g o t l a i n , i\ , o t i t L t o l t t . " ;1,-,t.\,"ti :-i
!--.

,r ..1 - .,L- - .:i..
jl -. :-J ,*:;1,!

. - - --_-,:
!,! - :r

-i,;
6 :J;

,:L.--t -l
,!. -.:

; .:-i
.lj {

--",
_ *_

, ' r i , , i , , 1 i(, , i . I l s ! . . \ r \ . 1 i .i l r r r ' l i , D r / i .l ! L e

lNl

KN.'IGA UPUTA.,.

ltojc JcFbLr.\hlcs iuo Su'b.r biljeii putcnr l.bu Ishrlir pred,rnje "Do!eo ,; od svoq ocr: srnr T3oiijcnrPosl,rnihLr u poh,rl,,rnoj odjeii. On me r.rpite: It)tir;lt ir'/tctkrl Intan ollsozotil:. Srt nt,tia ulirt nc I'osloil: ,.: All.rlttti 1': ttcqt lao ra[olt ,ltta. l:,,itia,ntbtt.t t situt liada ri 1t.llltlt lto, idtt ic to;rr/r rr.rtebi
. J

rit

nti I)tiilt

\leclu prcrt,rnjim:r Irnrc nc Llosci,c BoZijcgl'osl.rnili.r iiji do ,. stoj,:"1)o,sr,r,1111, tu icl!! i !iL'r .\t oy..t toli toba ttrlt tragtt " St r.,1c llrgr.,l rtr.

"iit

!

Äi,rmu.r Lrilj.Tiprc AbJul,rz-iz Jc;-iL1 l\lLrkripurenr l'.LrLr ibn cl "1,.r.,rrr d.rnlcliojc BLrlicjribn Abrlull,rhpripisujeI'oslrniliLr.:: l':'dcdro ittl:o lolro, r on to i:t.thnt,l,it t'cptozt,ot AllalrrLrl nttücittli,rn r,rtrit l:oii r, ,llhlt,,,ttt hLqqol.riint.u.,,i,tL l,:,:ritt t. ) i ,'illtilo t,r ttctntr.r,t1 st zi,tti .\l l bt,tltl,tt, dol.,n,ito nt l.,nlL: " !aln, i rt t,t zittli tnt i rr4,rrlrtcfir;r,\7rgr;' Ll+,',tati." il; lrLr,1.,j1 llrLl lcli: "l',o sp,,zn.r ibn All,rl,r,r'c bl,rcr',l,rri rrc.,,, i jczii,onr,ncr'c,1cx L'LrJc z.rh.,rlrn IlLr r'!i1iL,r.r r iLljctie h.rkosc to -ri.rlxr-.J*t-". 1.,i.....,.. .;,,: . t 1 , 1.t , . ! , t , , .,.. / a t t - . 1 \ : a n t : a D t . / . . . i j . 1 " . j . , : : r r , , / . r \ r .' , . . 1 , r . . , l "jcstt rli Fui1.rjl. J r s c o r c , 1 l r r , r d r r iq ( ^ o r i . U 7 \ i i f n i i f u h . r J i b sr kLrrlsili reh,rr,: lovjrie, :rliosi oLr.r.Lrr bl:rgoJ.rLiur.r, .r rrcprc,lio O () aolicic, boi jcl iu te Lr\rstiunrcrlLr f.rn\i Ili. iLr\',1j grcinilic. sc, se\1cnci nrirn,rspl,rj. "
' I i , , , , ! J + , 1 1i n , u 1 ) . \ , , , 1l . , l , 1 l r " lL.n il tbu li Dilr ii. ^/rr/q.,.2,1,t.,/,r,Jrr,i l.iu,r!Lri, lilir. la'):

lSa

I B N K A J J I I V lL . D Z E V Z I J J E E

. ; 1 , , t . , , , . , , t . . , t . . 1
,. I l . , 1 . ,I \, ..rr,.r.Lrrl i r r r . r tc i j r l i r l u n j . r l r r l i . . r lt i,.u d c r c e r o r l e z , r h l r 1 r i . , . r s . r j c r e e r r H n

, 1 \ ' . 1 ,. l . . ..r. \r. r.t

| ,,.. ..i r ' ,

, , i . , , , ,, , , , ..r..

L L r r i . r , , r , r L o L , r , l Lu , r h r , r L rC,) r c L , j r rr . b h g o d . L r i r c r v r , , . iL L oc , i p Lr p,rLrrjLr." .,L)oirr.r \11.rh liL,Jinczrhrrlrril,t. Hrs.rnli.r7..: jt L.or {t,,_ j,:h .. spLr.lelrsrorl. n..z.,rlrr'.rhr. ltn,ji rrLrr.cic, 2.r1,,,r-.r.bl.rrr,,{.rLi " ii" l r , s l . r n i L: n . r n r o r o r iJ , ri . i . n . L . j r r i r ,ir j r . . . , i 1 i , , . . , , , . ' , , i 1t,.,, g L 1 t r i ' r L p r , r Iro 0 v o sr . 1 z 1 o q . t : z
-i --r.!,,,1r ''Ii,ti.t L :!]!. .'.' rL,. rtl;j.;:! .*,,:, -,-:,r_.

i,i yrot.t itlitrl ,t,l ti:i: llo,lt,b,ü air,t";tiltnjr I )r,rr:,r)l ,1..'/:r;.t,t,t i)r ttl:!-! l:i,.,r,tr r11r,.1,r.,l .,,t-"r.r,rr).ri r.rlr,, ,r;.i1;i r,, r.rlr ri,r',r',, r,1i,lr "' r - \ i t , , j r o r , , p o s L j L J i . :rrc z . r I r r l r r o s r i , r .n . r l r L . i , : r . o n J L , l , : o r r . ' r r s r r L r , o r c L r s r r ' , r,r{i r , l , r zlir 1 _ \ l l , r l r . r r . r s r o n J . r n r o . i ! .r L r . .ri. l k i. o r r o q r I o j c r c z , r L r e L . rp L , , , r , r . \ l 1 . r 1 r L r : rr () tr lLojiitLl,r,cttino 1,,t,ttp,ts, ,4'r-.,.11,' (- tt,r,.t t,itrtitt t,, r <jii, I ),t t:,tlr iLi t Ll,,l:!c i.tltri :t t.r itt:t tL,L,. ,.hta,.tt,tt i i,l,r,gll.ttt. ,r
.rJ.--: J!',1-i.--.-' ,r._--t-J:.,;i;; -.,.,";t-. -jj

,!: ,_- ;,,

ji:]:n

+_rj _-<,i--'!r ::i-.-t -*jrL.i,:r-. .__r-j ,r .,,r: -,-t j,,i,,1 I,--,., _i:,.._.._...! ,j'l., _-<--r ,;:.r._-,_,,. :

l b . . \ | r , \ : : L r : j l , | : J r r r , : r \ j r z j l . i r L , . l j . i . r i r . u j I r j L . L r t: ) ir L : L t ,. t r1 r j , l:.t .r,.1 ;.,,ll \ l t l L l , i , . r l , J j l , r \ , . , : . i ) ' , , j j j l L r , t \ j . , t r L.. , i , jri /: , : j , . , .t j j ( , , . i l j r r i l . , , l , r l . : , r i , l, : l : , , , 1 , , , l l r ' Jl!hri:.'r , \1: . ,ir.,.,:i l

KNJIGA UPUTA.,.

Ibu Ebu cd Dun j:r n,1vo,:li h.tlis hoji F.bLr AL.rlLLrrrlrrr.rn c. S r L l c m ir c n o s o c lS . r ' L , i i ao n o d N u r r r n r i b , r I S c i i r r Li o j r r r r p i a . Ll jc stoii 11,r lioZiji 1'osl.LniL rcluo: '(,'rrrv.,r o ltlagtlatr jtsn, iti ,: z;lt;,tltto:t, itrt"ljno ttr)t rtz,tltttluL,sr lio tt btrtfuzaitt,tlan ,t n,t tn;lontncic bitt z,tbLal,ot n,t ,cliknt. ]ia nL fudt ;tlntht ni ljttinnt itttu biri ztl.,rtLnt ti All,Llut. Ztiuln;*,o iL lttrtL'Lr.,t t.t.t ittjeno:t1t,rtnj,t."\"' i \lurerrif ibn AbrlLrll,rh rcli: 'ltrzmiiljro s:rmo bl,rqosr,rnjLr i z r h v r l n o s t u l i d j c h d , rs v c J o b r o o v o g : r l , L r , : l L r i cv r j c t , lre i i u ij i rq ju Lonc.I)r:ri: nr jc Ll,r slr u bh{LrsL.rrr i d.r z.rhr jem. ncso J,1 ilju p r r i n i J . r L r L r r l csn r p l l i v . " S c k irL . rA b d L , l l . rch i \ I L r z t nji. r . l u o : rr I r 1 "\'iLlio srm n(rs.1ar hrlto rrositcrcr j qolorir 'lJr'.rl,r AIl.rlrLr. oprosri ni. All.rhul Sritli.ro s.rrrr doh nijc spLrstio tcler s lc,1,r rtli.r,, rrLr: i Zrr nt znri Lriit.r Lroljrrcail"1{,r1,o ncl Zn,rm nrnoqob,,lic ,rJ cl.r oror,r.Cijcli hrLr'.Lr z-r.rur. A1i, iorjch jc izmeclLr Lrl.rgoJ.rri i qriichr. J:rt,rlrlrllujcnrAll.rlrurrr Ll.rgoJrrinril,(,ir rni j. r:l,ro, trrTinr ,r " oplostz,rslojc grijchc.'ltci,oh:\os.ri j. prmerniji i,LlßcLr,r. '
-r- -:'i -a -.-i ' -r-i<-.-.--lJ;jl,-(--i-.1 .L! .:j.ea. ).r,," r-i+'i_r.'-*-j t)r.l_- --,,1 _--<i ._. _,J_i:-," :r_r _L-.:ti

T i m i r j n , , r J i h r , l i sf ) 1 . r b j r , b , r , \ h L l L r l l , r f r rt., r i . . A l l . r Lr r j i ir lc rr,r z.rcloroljn, ltrlt(i tc ßoiiji l(,sl.rnilt r: izri,ro s ,rsll.rbirr,r. U i i o i u r i c s L r r u. r l i , r h m , r o d p o i t r l i : r . [ r h r . r j , r .orn i s L i L r r j e l n . r Li I' crsl.rrril, rcie: 'Jrlrr )!oL'i t,r't!',o)t :rttt tt:io tltinint.r, tt,r:t: tnt ialit rt.tgr,.tliol t.ts. li.rtLt Lilt gc,l iu.li'.rr, :r,r,r1t,r. 7,,r, .. iiu y' l,l.ryottat Oo:lod,tra \.oi<,1 rtit I rj(t l.)itn,lnl l,tIii!:tt,.! t]! iiit ttiiut, niti li;r'l1r Nr' l.t)tia.)1,)ltiit:tlJtit llojr blagolar, ""' pt Coslntlat Ttl.,i ip,da ,ttaLr. t, "\.rlior i r o j c D . n L L d o r op o r o J i e i r c i r n o : j . r\li!rr li,rZc: ,irF irjl:: J1 tJ].;ai It lit( sc i hnlitc zdh.-dlni, o itli,rLli D a r r r r l a l ai.S e b c , 1 i l , r i j c b i l o L r c r r L l l i , r Jr r o d r r j i l rn c l , o n l j c / .. jlr. " I'hn
q l r r . f d .r : l t . r : : l j , f , , / r . . I S 7 i . l 1 , , j r r r 1 , 1 ,Ii . . i 7 j r

iN7

I 8 N K A J I I ME L . D Z E V Z I J J E

Avn ibn Abdull,rh"'L hnlc: "Jcdrn je uicLrj:rh rcllo: 'lhzuriilj.ro s;rnro svom strnju svrho dobro hojc srm cLriilio b i l o j c p r o p r : r i e n oo i i n , o s i n rz d r : r ' l j :irz - r l n e l n o s r i . r r z a h r . r l l r nih hoji lisu zclrl.i, i zcllih Loji lisu z:rhr.rlni. Ii.rdr iinirc doru. r r : r i i r c j c c l u o J l L r q o"l i i i:! . :ir, i,.r: " jr ; n ;, :i} _i _r _', t: L -r _;, :,.;i ,i -,_.

' ,i.- .---: -; .!r -:-- j-j ,at l:.; -lj ,.i .-.JJ _iJs ", j;

J.;i j!

: _rr Jl,;;j

j; ir,r-: :ir, ü--i ;li; :.j -'j-" -; :iF,,i,1 i-*l il* ;!:rj,:.j :1, iu,a ;r! :rjj.lt ,&.;;j..:r j -il..,jrLr,i-ij.{rr,- j _i}:J,r.: , j.L- -l! _- -1 ; --, ; ,,i,r J "L)nrcr lL,u Ilunlij.r li.ric: ibn IIart:rb jcdnom prililionr obujc lic,iLrlju. jc li.ro Ii:rL1;r sLillrorio liljuinc Losri. rcöc: I Iral:r prip.r claAlLrhLr, lioji ne je obuli:Lo nciinr !to poLrivanrojr sridn:r rrlcs tr i lto nrc ilni ljepiinr. Z:rtinrpruii slojc rLrlie jc iliJ|c cl.r orljcir n r e l od u i u t c q o n j e q r n cl L r l i cp ; rr o o t h l d ci r c i e : C u o s r n r r h i c , BoTiji Poslrnili rr:feliroi 1irl obit odiiclo tnti,;lin dt ja tcl::,to lo to) il;ür: oto l;:tla stil4ta hljttinc losri,ili ptijcn,:go rir.,ici,ri rlo iro tla Iolitt,t, tlttt))t!tnio oliitlo potlott :itotntltt kt it tt lll,ltt,ti bltzitti,t.rititt i :jcut &it 1t )ir t hatl,rtnnt rec r/o,{r,/ ar1,rrlr,rlr ,rr.r1. / /i.r,r. "'rrl Ar.n ibr Al,clulhh pripcnijcil,rIirlio jc jccl:rn ioljcli oLruliro n o v o o J i i c i o . r h \ r l i o i c A l h h u , i O n n r L o p r o s t is r i j c h c ( t o l j c l i Z r j r e i c : " l L l e n r . 1 l.iru p i r r L l r L r * o d i j e l o r l l g : ro b L L i e m L L z r h r ' . r l i r l . AIl.rhu.' AbtlL,ll.rh Onrcr iLrnAb,:lLrhziz ibn loZc: "l..arlco.l bi Onrcr ibn.\bLlLrl.rziz poqlcd,ro lc.l,u bl:rqod,rL IioiLL jc AlhL Ll:ro. mLr rcliro bi: Ciospod:uLr, utjcii:n sc TtLri r:l,r n,r'l',,ojLr bl.rgoLl.rr uzlr.r. ] \ ! j i i l ] r r \ b J ! i h i 1 , , ,I l t b i i b n i \ 1 . s r d r l F I t r / . 1 i ,g o r . f , ) i k . frc,r!\,,.,. j rrc r d i l ! i u i , , ,o I 1 5 .! ! d f . F I l 1 f i j j j L 7 r . r 5 r L l L r r 1 l . r , l t , l, : 5 7 .r

lN8

K N I I G AU P U T A . . .

rin nevjer stvom,rl:rbudrnr nczrll'rl,rn l,rlion !to sinr j. oi.usio ili 'l he;c: "lccl,rn dr jc z:rLor:n i nc zrll,rlinr i se."'RevhiLrnl..:rsim in isposnih. Z.rrcL.ro rl.rrcr'c jcsLili,-r sc de ic iovjcli odlLLiio posrene l,rac ie ne njim:rzrhvrlji'rLi. H:rsru reic: Or'.rjje iorjeh itlLrp. niri vr.dir"' Pr zrr n,jezahv.rl,rnnr h1.r.lLroj i .,t,r - -

J ;11 jrj ,i)i
j

-+t r-f

.i,1 :; :-+r. -, .jr J-; ;!i

r;;ii -41 .j j

- . - . * - - .

. , L . , . I r i . J .l . : . . r i \ . | : ' l bl4o lobta tJi ,;pttltd, tiajc st zlo ,\lcti pcnjt. Ja ttbi itlot n r/,riilrlr' vr tr lt age, ri t\lL'it ttz,t aia: g ilcsitnalLajist:,1li ntrsl:i ,t i idoztolt,ria:: da ,lli llonantti ntltk lo;tosi t'ioi,! l.i1 tlttlrl' 1.. \r, . hrl'o Lrnoai !rpuit: , ,||l . - l) . ,r . . ' I ll ( l o s p o , - l r r L rl ,r o j c s c t L r b r o m . n i s p L L i L r , , r

. . . t . . I r , , . t . t ] . . . . , . , t , r r r , . . nrojihrL,Zuih cljcl,r. li, i:rhonem:ripou.blr zr nrron. ob,rsrp,ri A '1'cbt 'l jr. irho ,rl t:rvisiur, loir i trzrr.rirnr grr nrcbL;rsoc1:Ltinrr, .r lrsim.r.I'c,rcd sreg,r. I'i me fromeZci,slirilr! nror.' sr:rnrLrt.r opskr1,ljLrjei n,r."' "K.rko si osr.rnuol",o,, bi rcL.ro: I..rd.r llbu llugiru piLrli, sLr "O'vrrLrlismo,.r bL.rgod.rtinr,r, ncnroini d:r sc z.rLrr'.rlinro. GosIo

i1 drr u.rn iini ,lobro i,rlio ncm.rpotrtLl zir ninr,1, nri ltlu uz'r:r i,uro loiinr i:rlioz,nisinrootl Njcg:r." 'flojr "CiospodrrLr rrojl plcnreni,\bJLrll.rL S.r'lcb.r iLn lu2c: Lo,tn:rh7c Ti sc polior.rlirlroi LlaTi nt grijciiuo. Z,rhr'.rljujLrii dr Ti Troloj l,hqosti ljuJi Ti gLijcich.ro,:l.r ro i nc r idii. U koitn, 'Lr v g r T i v r c n c u Lsrt m o v r r i cZ c n r l j e r i j c i i l i . c l . irn r ' l i n i s iL l o L r i m r : r i tro?" Krd.rbi obl.röionovLrorljeiu, \lu:rlijr ibn hurrl Lrigovorio: "Ka "U irrre All:Lhr, iln.r1.rprip.rcl.r Njemu." Ilnts ibLr\i,rlili li,ric: rcLr(sinrrr ,| st iovicL poslctl ob.rlillniLr Äll.rhr, On n.rrcLli u Zcnlji dr mu dontsu opslirbu.Z,rrinrjc st.rvlj.r rulic ljLrdili,rji je pnprem.rjLr je r.rj ioljch prihlrri, ALl.rhr,r je mLr iprLrZ:rjLr. Al;o nrai Ncolisri i Hr,rle z,rsLulni ob,lcz,ro z,rhlrlc,rr.Aho jc odLrijr. i ie sironr.rine rob(\'c lioji ic uzcti LLr opskrLru Lritinr njor zrhr'.rl

IBN KAJJIM EI.,DZEVZIJJE

'Jctl:rn 't'cnrirnu: ibn ioljcli upirr Ebu JunLLs Ubcjdrrrli.rle: I{rLo si osl,urLroi'C)n rcic: Osr'.ruuo srnr izmcrludvijc bl.rqod.rri r rc znanrlioj.r 1ebolj.r,r:Li1.si [ojc jc Allrh polirio izr lioie nilio nc nroTcd:r nc {rsf.rnro!l ljubrr holLr Ill:rI us.rdio srcr l;utli jc ili rr i h o j L r r o j . d j c l , r c m o g uz . r s l u 7 i t"i . n r n l h n L b L rc J , D u n j r b r l j e i i p L r r c nS e i d . c l \ , t : r h b L L r i.jr o n r r, prtcIrr svolt.r oc.rprrJrnjc Abdullrh,ribn Sclrlr Lrliolcnr sc liric. rl.rjc llLrs.r :.' rrli.ro: "'ClospoJ,rr.Lr h:rLo li.bi üeLr,r Iroj. z.rhrrlii r':rur ()osPoLl,rr o,lgor',li: \cL.r ri j,-zih strlno Lru,le lrLL z.rLLzer s p o r r i n j . r l j c rN l o qi r ) ) c n r". l
rLi!r :,. rr ;i ri: ."r .oi!j:; i_s_;;i ,; ,oli_* ,-l*;i _. _ri- _:rr,

,-. .J-

r'r ii
r .----

.;-Jr; r-j ,rl)J

:r! .:,', Ji,. .-.t, a-D ler .;"
j,-,, . j-; L: j ,J1_:

r- : .;l

-,-

,!-::

,-.

---

-.

,r

,r

-!

j

:-l;i

-r 'ü 'i

.-''. '' --e -i -'s

S u h e j li b , r I - L r u . r l i L r . c r o s ip l l ( n r s i o ! o c , rd , r j c t . b L r I L u t j r . r S p I -:. rcL.ri'r "Jcl,rn cns,rrij,r n.rrelj,rKrrLre jc losl,rniL:r ,.. iz pozlro i jr pocLrh r:rnro s njime. I,,.rrl.r zrlriio s jclonr i opr,ro rLrlir. jc rcliro jc: 1/r.rLr AllrLit, K,.)li itrati i liolt :t nc b,tit Pot!titl tt.ot ja ntila:t; t!lttit) )t,!\, u,tl.l.utio, n,qojio ! lijtlott l.; inltlt i'hri,o LItal,r pri2,trla;llLir. Nc nayr;t,lita ttoll't,;.r \e1;r.r, ltlagotl,ti: i )tL i]t)i.))to ,\lr brt tlor.olino zalt,"alnt 'r'i:t,to .jt;t t t t . . . t h t , r I tt t t t io N i a l t l r n t o . t s l i l ] ' a L r A l h b t t . t i o j i l , t , r t ; r . t koit 91, i. u.r7,t1,r tahn rctit. oLLii ital;ottrylatutj( !!ljtitrtt )t,r l:ol zabltlt.,lait ..il nalou:licpilt t tloji lalt pra{no:t latl ))t1]oli))tl) r,,'ii)t stivrcnjinta II. ,rl,Lpnpada .lllaltt, Co:pod,rrt
-le*

-.-:r"-l

, --!

r-

.,

,:'11,f,\1r.1ült.,li t ! h i r u s i b i i r J t , f r (L L r n D i j j . r i L , t j . l u , , , r , h r i i , l j . 1 , l i , i t . r r i . r r , r i , l . , h i r l . o r l \ j . r l b i r i t t r H . ] \ 1 n r . t B . r . , i r ] r r L n r o 1 r ! g , { 1 .p n H l '.1/rilfl,,.1, L r r t , i Ä , r r 7 , rrl, ) r r r . , i..+ t s 5 : .1 . i . , r i i , , r i a i r i i , r l t 1 i t .\ . , r r i l , . t J i , , r , r r ri z 1 , , L , , , irrri . r ? , i : , i r r i r ( i , , . r j : 1r,, .! i . r r i ( l ( n t c , | j j , { t r j I j r a t , . r . , k , , , t t r i t : \ i , f ! a i ! s l i i , . l . t i . i t o n r r / r , r z il j i d i , . li , , r r i l , i fjr,Llrrtr.1 ( o d r .t , i r i j ! nl t . r r | - i t i l r r i n , l rrr.\

190

KNJIGA UPUTA,.,
.*! ,i:: | , . , 1 , -" i

r'

i,i

& r 1,;a n --i .. -r-j ":--.n -L".-;-- "ir- ll;,; r' ..i -r'-lij >;

I l / , , ' l H , . , ' | ' r . J . | . r , \ i "IJoliji Poslrlili 'li.tth.llLrh poL{ari .,: lilt:1 a'rjrltr l:'la ;:.rcli: vtl,Lttt )trt, trtrrbt ilt Ni.).1 , ]),tor l,,it. .1lt:.ll,rl: tl:ako)ll,tl: lhA). )!,:))t,t rrr,r.,r osir l:ol ,.\lltLa, it,lut,t rc:ttt't l,ai.tgnuoit
z.ri/clrlr 1i:.i| vrrr i. :Lil-: i i jl_i.!!@ 'r:' ;j J-, ti.; ; j-,rl -.f, n r-r :jG

,;

_j-j

. ^ ' . j t ' ' ' ' ' J

i.+r--:'
l)LLAiie sc prcrrosirh jc i' osl.rrili ,: jcdnonr prilill,ur Lloi.ro l i o d n j c .\ : r p o d u j c u q l c d r ob r i c n l i o n r r c l i h l j c b , r . 5 k l L , l is .,r i L 'O.lr',r, pratt,L brlr dobr.r :\lhltoi rit blag,,tl,trtnta, rr ircllro: 1cr "ri' L,nh ati n.t1:t''ttncl:t ktir, t.to s. r r/r ;r'.rc'.rrrr Ibr LbLr l , r ' , . , . . 1 ' l l . . t . ' l , I h m c J b i l J c t ip r e d , r r r lH . r i i r r r i b , , i r , r s i l r ,r , c lS . r l i l r ,L o r i c r r. je prcrrosi hbu lnrr.rn.r Dltvnij,r cl,r f.bLrl-llLrlrl ocl el rcli,ro:'U j.:rlnoj Deludcxoj doli lri.ro s.rLldr jr fcl,ro: '(iospoJ.ru rroj, Ii.r 'lrLrjr Lo d,r'l'i bLrdcnr zlhr',rhr. liirdr jc jcdiri pL,L z.r1rrrhrosri do bhgodrtl Zrtinr nLLjc doil.r oLrj.l.r:'L)lLrclr. zrr nr zn,ri J.r Lrl.r Zrr,rn. (ic,sporlrrLL. rorhti u liojim,rsc rrrl.rziiporjcöuoLltr1.-rr.-? odgororiD,rluJ. Ond.rjc to l!1cuiclololjrrrz,r1rr.rh rete UzriicrLi " Alhh. A l L l L r l l , ri lb r A l l r c . l p u t c r r I - b L Ll L , s r , rr l l l u r . r r i j rh i l j . l i r l p r c J . r n jh l , u \ r c L i d Lrrh o j e n r r o l ir l : rr e 5 c i J i b , , A b L l L r l r r iru h . , o : e . s c "D.lLLdorrjc 'Nch.rjc h!iljen Onij l'.o izrr:,,rLjujc ctov.r l,il.r: z,rh l r l n o s t L 1 , r r ' . r n ji c.r1 o l Lirs l ' u i c l j c m . " ' l n r : r nA h u r , - Jp L L r r r lrirb L r , r r trlunlijebillci.i fifcd.ujc I-'rnciirr.'.1 Nliulrrl,rLLIiojrm sLoji J:r j. "AlL.rh objl io D,rlLrJLr: jc Abdulirhibn FI.uis rcL:Lo: \ r o l i \ l c u c i p o l i o m o s t I l c n i i L r i i n iI 1 t L h . r r i m l r j i m r o l -fel,i. bolinrr. Drru.l rcie: Gospodrru.i:r yolim T,rL),rpolii,rnosr i
' ' . t l t i z t ) t t r ' : . t : . . 1 J , a , | \ , i / i a 7 r . qo rz . r / , r ; r l , r a r t i . , 1l l/,rrlfu,rz zf:,r,1. I l1)S;K0tztI rlrtjtnl,6lta.

trl

EL IBNKAIJTM DZEVZIIJE

'Sptrmcni11e hod njih ,r1iL:rlic,rLr'lc uiininr LlrrginrljLrdima? Nelia jc Uzliicl nri (iospor:lar, NcLr l1e c,ni veli.'rju Liicöim,r: neli:rjc Njegolo inr.-hlaljcno, ncll je Lrzvi!cnrNjcgo\'1 \"cliiinr' iLl.'na.nclir jc r'rijc,lnaNjcgorr sponter,t nclr su sycrirNjcgor':r "' nemr bog:rosinrN jce:r. ibn Alrnre.lbiljc;i prcd,rnjtA bdurr,:zz;t1i:r Lrrur, ko ji h'ric: "Ölro s,rmV.'hbe li.r[o golor.i: N:riao srm u liniizi Drrudore po 'frlio rt1\1i Nloje nrt,ii. lic,sc buch dri:ro ]1ene' pr er n:r;' lo.licc; i ono iro jc nr njinr' Jt iLt . n L 'n c t r e sir o n i , ! t o i c n , rn j i m . rz c m l j c . . ,r . . L , . r , , : , , . _ \ , .\ l _../.....,. : U',' I' r' , ,' , ' . I , l , . ''. , r', ' scbi \{omc roLruie tlorolino hu, a z,rtinriLLge prcpusritis,rmonr drr Ilcni P'olior:rn. iu K:rd.r rlovjelibur:le im.rric lioic '.,", n,u .1"o. iro i\iezr p i n r t ,p r i j c n c g oi t o \ 1 i z , r r r r i i U s l i i r r r u m L L r i j c r c s o "' pot'el,c od njcgr srrrlog ,rr,,1i. L,olt"tn"n' njcgo'e T" "|rtnio nrm o S f i c h r o 1 cA l r n r . L l : i c J e s r ro r l I I r f s ' r .r o r' r. rrl Lo a l i no" i chn rt r s L r i t r . l aj c D : r r L r d ' . p o L l i j . l i o l t , j . , jp o r o d i c i ZrLo ih jc Llzviicrri '\1hh ,L n.l'c.'1..i,, nirr.rT-Lr. ..eI.,,g ircnurli.r
sPolI('nu(r Ll o\rolll ilJatu:

ji i3 ; ]et 6zue i$ tij',,;r-, r,j;r ;

'TnLclik:sc i buditc zaht"alni, o öcljadi Dar'tLtlo'La! A nnlo " (SrLrc.1l) jt z,lttalnils nethr tobortinn llojin "Prcnosi Dirrbit iLn ZeiLl od Nllqirc ibn Ahmcd jc 1'.rzro: i jc ilio or' rroir C t U i c i n c . l . rj c D : nt ' L lr e L , r o , c ' s p o t l . r rn r o j ,L 1 :l r : r " l r r ' l: : J : r ' \ ' t ' |. t ' ' , , - | ) ,',' . . . . 1 ' " . - ( * - . . : L ri _ i j ; - : t t ' t / ", l \t"tloi' ' t , t t t t r , , i I ' t , . t i t n t ' t t t u t " , " | j ' , , t il . t .- " ' n " " ' I * x , l n i h n c l u n b o ; . : i n a - l o j i n t{ S c L r el,- l ) ' ' ( i o s p o r l : u L r , I t i c ) e i b1'r!.'rdt\Limr Iird.rnrc ob'rsip:ri lrd.'li.rh,r Ti mogrrbiti z.rhvalrrr, tl.rjeinri dr brrJenrzrhlrL,rnn.r bhgocl,rtimeKalio dr'l'i nr tt'nre 'S.rd.r Nlc spoznro' Du'Lr'le' rcie mu Uzviic si z.Llrr':rlan7 Lrudcm

I

n1l( l.Lluto I I L :l ) i n r l i i r t n r . r S D r ' r o . r . , . a t t i . t l iLo.prl., r rrni1i1l.r,i ? | r . l l a r i , s l i r , r J r r r i l . ( l J , . . P r . zrt,, t

l9l

KN',IGA IJPUTA...

- \ h n r . J L , i i i t r ip L c J . r , i , . A L , J r , r , r 1 r r , . r n ir.,bL.tri 1 , , \ L L l , i 1 t , . , I ,i , r L L i , r j c n r i , r s . L ni , r i . : " , \ l L . r l r op o s l , r r r iIL r l L , t l 1 . r . L l , r L ,B o T L l I i ) : r r i r r l] i . r d ,b r s r . L l i . r.,r l , .n . rn r c r rri n r . r ,p r , L [ . r j r z r ] i . r , 1t..]. . 1 . i r , , 1 l r r r i i a r ( i , z . r x \ r t . l L r . r l r ,, r t L , r h r 1 ) { . r ( ,T r f . l i r i n i / . , r ' l ' \ 1 , i ; . . r l n L r i r x 1 j I b u l : l b L L l l ) L r n . rs p , , n r i r i c L r r L , tr.rl , L t r r r . r n .rrj . I ) r . . rn i . r Lt p L . , r c J . r n 1i . . u F I . r l J . r':\ l L , s . r. r l i . L o : ( i L , r p o J r l LrL , , i . I r 1 . , , l i j l l, r , r L r r L ri L ir . r h r . r l , r] u. r , l . r . r i n r . r rL r .l r r r o , l Lro j L s i , r i J . r o r , : r r o b i rr ri . r r i . L , r i o L , r . r r L l , r rrrr.n r n r o i r n r j t i i r r . r : \ . r r ( ) r l L J , j . l r ( , L , r . r \ . r : s r J " \lLrs,r. s,rJ,r l\li z.rhr.rlio. si l j . 1 , i b , r . \ l , r l L r l l . rL ,. r t r : ' t i . r , l s i j r t t , j r j ( L 1 . 1 r . : I l . . , l l l . l / i r , ! , , n . rr o r r n , r J l l t i c L l r L L q , r . r g o L l-.\r r .L , i i L . ,rro ,i t r i , r q L , J , r L i . L)l L , L r . s L r l rl i . i 7 r :F I r , r i r . 1 l l r / , r ,t . r I r ,J . r , " , l r L L g I 'rL . r q l J . nL r L L , r L. u . r. . r r p r l L l A l i . r I r , r L r l . L - r , Lr r l. lu r . r i 1Lr . r i . r ' L l. i r. F l . L ' . ,in , , . r L . r o, :\ l l . L h oIr\ , s i . r , i l , , . 1 r , ,. i , \ i . t i , ,I i . r t , ,r,, , , , , ,i L r : : I L r l , r \ L l . r hz .rri s l . r n rp . L r r rl L . . . r D o i r r , r 1 1 I z . r, . . r l 1 L l . ir , r L . r : \ r r , i L o i l , r r o J . r r', . b F Ir l i J i 1 ] | \ l , 1J . r n r : 1 , . 1 7 - L t L , (\'. 1 | r , \ L ) J u I I i l i t r .i L, n \ r f f ' !: i r ' , r r i, ,r. r l i ,q , r r i , r i :l o r j r L n c n r o i . r r a j r f j r o i r o I i L , i ] i , , 1 r , r t . . . \ l , l . r h L r t i . r r , r l r r . r l n o oL l r r c a i r I I r . r l . r p r i p . r J . r . \ i L , r l r L Lr,,h ir, itr. rL rr r J . r , l , r oL l . r g L , r li , rL r l , ri u p L r r i o . r , r r i r g , r . ' sL r 'l S L : 1 . j , , , , r r r . , i n r I i . r i . ," . \ l l . r h , l . , jl.j.L r J i , , ,h t . r q L , J .1 , ,i r L i L , , r i : ., rr r 1 r L , f (',rt l r i i r r ir ( , 1 , . r \ u r L ij I. ' J . rl , L L , l L r . , . r l r rp r . nrir . r , r . r i r rrrr o g . l, q u a n ( \ r r l , r I i , r r l , L r i z . r p o r . i n j , gL , \ ' o r . , , . r r l , i r r I r ( , : l l \ . 1 1 . r . r rr Ih ;. lr. f f i f . r J . r . \ l l . r h r(Lr , s p o J . r r L r L , i p r i p , r t rr, /r. r hr\l . rz . L r (iir i ) \ r r . r 5 s t l o r i L o,p s l i r L , in , r s L L p L L L io J L L i i o .t ' , r s j o . r sj i r L . . r r : o .l ' L . b i , o . p o. s n p r i p , r Jz . r h ' . r L ..rri s l , r r i I i L u , r n .i . r l , ip r i p r J . r . r h l r l , z . rp o r , , l i r u z r c L ,i,n r c t , r i z , l r . l l j c . U l i r o L i os i r . r i r 1 n . p r i l , r L r l i r ro L r j h L o . r s l . n r , p r l i r b i r . r i u s i : r q u r . r r o s r z , l i { n L L oi.r Lr . . r z j . r l i n j L , r r o s L , . r s L , r \ LL nr t r o L , r . r i .r r l r , r r l j tI o p r , u i o S r , rs n r , , ' l ' jl : L , Jn , r i i , , J . 1 , , j , r , r n r . '1.'t,i p r i p . r J . r b L , , l i r . r j n . r r , r l r r , r l : r r . r r , , c L o . jN c k . r rt1 i..r . r . r l i L L ' c hr.,' z r L . l , r q o J ro j o r l s i n . r ' , , h . r s LrL , r i r c j i , , r L l .L .r . r i n l s r i l i j . r rr o s L i . LL .r i rr
' LrL.\[]L: L i r i r l l r i L l1 t , ,l,l r L l . , r i l , i L l a + : L , . lt.r r l l .

I:liLi \.,rf

I

li,.,l t',1,,,,,iiirfiiLL Lifl i

t9-l

IBN KAJ.I EL DZEVZUJE INl

u n,rniroLrpojcclincr JrLrin,r.roliom iivot.r i1in,rliLusnr'-Li. pri ili lcbi prip.rLl.r z.rlrr',r1.r bi L.io nJ,l',rlj,rn i Jr srrst.Lr o,lrLLstlLr. ili

t . . t , . 1 . . 1 , . 1 , .
" L i o s p r , d . r r,L L J j , t , i l t ( , n( l I I . , s . L r rr t , , , , . i , l . r j c \ L L r s . r , t L . , c , : p il tco s r n r u u i i n i t , : S r r ' , , t I L . \ J . u r r r r o i . J . rJ , n , , l j n , r , r h r . r 1ri , r , r r L , r c s : . uc, l r i o : i g . r ' l \ ' o r i n r L r l i . r n rL r L I , r h n n r L L\ o j t h h . n . r s t r n i o r g . rL r 'frorn ch s.'polilorrcl"On rcic: f)tennrrlr i nrrcLlio,r,'lcliinr:r rrLL " O i \ l L r s .o n z n , rJ , rj e L oo d N l c n c p , r\ l i j r z . L h ' . r l irc , L o n r c l o . .r . r. r l o r o L j nz r r l r r ' , r/ lr. ro n ( )i t ( i s r n r r r ut r r r r l r o . " .. tc "NLLlr . S . r Ji b r ri \ l c s L r c s S c h . r lric l i : Ll r . ' n . r u v : rzn r h u l n i r rrrL , c u o i r b o n rz . r L or o o r r r i ) i , r d .n i j en . ; r o u { ) \'o, rrl bL ,l,i . rn i t i i , r( , l , i t J , , \ . r . , l i h . , , l rb i i z l . r z i oz 2 . , i . , ( h n i j r / . r i r \ , L l i ( , , \ l h h L.r\.l 'i i l , n L r l , L L "li,rli..r oro l,l.rrL,d.rr. li,rdrbi ir.'1'.rc': hod.r,proLrljrobi sronr,rli ic l l L r Jz u . r l u r r , r rlrr i j e J n o s t l " i i " l t , r l i i cs c q o r , ' r ' i l o r z . r h r . L L r r , s L J , \ 1 L r h , r l LL JnI t u s . j n r e l i : i ., " S r l l l b h q , , r l , 1i1 l o H r n . r i i o s r . l ! j r n j . S r i i . h . r .f"- - l ) 1 ,. r z i n r " ' l l 7 c : jc Lrz.ro:"Spomini.r j.r rrc pribli;:r',r,\ll.riruucsr'.i,r le." Sul,:inr.Ln i1 . J ' i r ' . r r l i L r L r , n . n r , r \ l h h L r . " I r r n n r . r . b n Z c i r lp r t t pr nicblrgod,rr "Jcrlrronr s,rm doi.ro LL rrllo: cl.r n()\i pLrcnr t..js.L jc l-brr ßLucl.r ()l ibn I'r,:roh ALrJrLll.rhr Scl.rm.r. nri rtr'c: [)odi LrliLriLr \'lcrlirrrr j r L L o j L L, ' u l , r t i o1 ! r s l , r r i l :i . , 1 . rt t 1 . , : , s i u 7 i lh Lr,r n r , r mi .h . r h o r r r L rt n r s t . r r i :I i , r J r . \ l l n h ' u L r , ro l i L L pl ij u J e ,p o c l . j . L i r ; t i h , r r Z,rtirr ( o r l b l . r q , , . l . iL o i i r r , r l r j r ( , L , . i 5 r Llo .r i L ' l i t r c i i : D , L jn r i p r i n r l , :r . r ri c i. r u L r , . 1 ' r r n r j cj r , l * i t , , qi L o gr l , r r ,L r i o t , f r s n o s L C i r r i oi i \ i i L 1 r , ll7rrl Z,rti,r, biLrsi n.r ri:,rl r lonr fLrt()YilntrL. \ rL,p,r\.mr r. s1..rsic,. t s i \ l o j c J r L r i r r oi l , r s , r n r i r c 1 . r i J l L , i i oN r t . o m i n j r ri c l r L , s l t . djcr'..iliLr, rcLli:Prosio si tLri LLL Z,rtim c't nrLL dok rc s.rnrnc stcLi. .1 s,r1l\f.lrio. :,nr ic url,tr 7,rrtLrL'. osr.rlc nronr,r!i:r.lr porcLlJrLrgilr 'I',rIo r t r LL r . r b r , r j SrrL i, i t | l 1 . r r : t p O i c ; o l j c I s t : r j e L ir t L l^ - . J i n r e .n . ' t J,r g,rrlrti,:rioljcii ic slc viic phlirLi. Zrrim ic rc.'i: r\lolinr i\11:rhr " IirTnj.n r. nt pr,.Ll i isprc,lStl,c ioljcli,r J,r sr

!l . l r ! I I . r / i r j , \ f l . n r r j L , , r l ) i n , i \ l . r l L Z L i t r i 1l: l r i ( LltJ i r i i i t r lit s r J i r l L i J n . l:l ! , , J f ( ) I I .i

t9l

KNJIGA UPUTA.,. ;i --+ j ,. --l:r* -- -:

rL:.

t, i-.;.i1

: l c j s i t , n L b L L u l e j n p r . c r r o o i, l ( ) s u r . r n ro , r L , Jj l , n S j r i n . l S r s ,.\'.r orr orl f ncs.r je ibn \l,rlilu LL.r Boiiji Posl.rnrL rcli.rL,: :. Jlrl rlatnti: d.ltt biti pozi,tn,:hLqqatltt!,lolr,1 l.t,t ljrl,L ..\ll.it t1,1tl | 'rri \rgolrl ltLryolai ttii. (tznti \ro a: 5li,l!!j! .tl ,ltlr!1, tlit:h r;og rr.,r'7c1.,r. tt trzitn,ttinitloia dobraljth t,ri:o ri.rtt: niit On.r dtti Etic o:t,tti.":' ll.l,r ibn ALrdull,rh l\lLrztnili.r'ic:"ti.rc{.r cl roL,,r zrJtsi ,rL.lio r s l , u i e n l o . a i r i J c r L rA L h h u .i ( ) n n r r r o , : , r l i l , r n jNr,.r l , r , n o g r . cn . r L l o l , r z i r Li c j L r n , l . r r L , s l r h iu , r l r r . r l n o s t , r u r u h , r ; r : S i r L r . r e i i . r m n o O n r eb i h l . L l i . r e : o c l o r . h o j L s i u i i o . , \ p L , l , o 7 n i L r o t l r o v u r : Z . r r r r rl o r o r L i L , r r n j t , r i rcr h t i l , : r ' , rL op o r n i j J o r u n t q o i L o ; . u j . r L L i , j. lr Lr jc nio?r\li, All.1hr:.r oriilorio o.l Irlfne. ' l b n l h L r . . d D u n j , r o L l S . r . l e k i.b n f c s . r r r r l . o c Lp r r , l . r r i c : r "Doli jc D:r.Lrc1 L)iou svorrtmihr,rbLL. !r pOrtJ njetr prorlt LLrILL m r . O n g r p o * l c d .irp o i c r . r z n r i i l j : r rJ i r i r i s , :r o n r cl i . r L o e , n , , j i i r r c n .Z r r i n rl c i c : ' . \ l l , r ls i s L r r nc i j c r ro r o r , r z n r i i l j , L n j I ,? , l , _ { l l . 1 h o i r i r ,1,r .-, d.rLle liuliurlz prosor,rj: D.l.LLLlc. cljvii s. s.rn :ebjr t,rlic, (lijoj jc nrcl nroj:rJLr!r.j.rs.rnr bl,rqoJ.rLiIrt.r lri nrrOnoqr LL n,r li,,jc liic zrhr,rl.rrr ic \ll.Lhcl,ro rrcqori n:rrr'ojirr l,l.rsorl,rr ' inr,r. 1 : . i l r r b j t r c l i , r o " N r j r c i . r A l h h o r r b l . r q L , J . r r , r t c l i ut s L c j : . r o d r g r r r i i r i s i q u r n i nu o n o i r o P o s l . u r i;l . p r l p o r i j . J , r . ' A S u f i "R,rnijc govorik, sc J . rn i r r i r l t i l ro n . r jl t , , r , , s l , r n . sS c v f r 1 ' . r i t : lct'u ne nbr,rj.r bl,rqodrL. Llrgosrrlic u neucr,rL." u .r Ztt.n l,,tic: "L)Lro jc ito iorjcli lionrc jc All.rh rl,rL, bl.ruoJ.rr rlrrirrr jcsrc t{:rjc n c u z n r c e s l e J s L r 'g ri j c ! c n j , r . " z o 'o I L r nL b L rc d D u o i , r b i l j e i i , r r i i r L , rL c ; c n r r r1 c p r r n r o \ t . r l r

I l , r l i b ! . J 1 ) , L ili. r .1 t , r r i . rr : r , i r , r / r r , , r r r s r ] : , r b " l j . I f L j r , , ] ,i L , , L b L j I . , , , , , m l \ . ] . . , , , t \ s r l . l i i . r i . t u , , , j , 1 . , l i hi ? . ! ] i i . l i: 1. 111 .r.\l p. FLI | h , , \ t J u t i h s Li i m i L i s , i . l i h r \ L , , , 1 t , . S r \ | i , j j , , j h ! i t i \ j . ( ! ] l , n ] L r r l : , r r , f i i i ! i r ' l i J . , r , . r \ o l i f , r i l r r ui r , l \ ! r r L r j , o a l !.\1. p.) H l t , '

195

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z I I J E

r r L r ,,1L - \ ' , r , r ] l , r

'

,,r 1L',rr .,,ri,,rir',.i ;r.r 11i,ri,,r r',ii;,,,lrtr ilil:r,,r,1.:r.
t , i t t t . rt , , t , t Lt L i , t r i L , l , r t r . r , i l , . , r i l r ; r

( )ti:rti .,.ti ' . .ti t t ,' ' t . , r. i , rr i; \rr,qr,r'r, irrrl,,rrr ,)ti !:/'!til rlrr.rlr ,/,rrrr l,r, 11lr1 rrr i )i: l.t /i.rr1.r rr,isiir; r r: 1,/r(rsir;rtr,.,rtr, it yrLiLt:tt,t, .i rir!rnrl' I' i)rt) rr,t.t 1 |) I).1',!,1( ti r |t)i

()1,',rr',''ri'rir'I,rr,/r.rri .\ i.',,.r ri r; '
, i : r , t t i , t t r , . . , , 2 . i r . 1 . : : ) , t t . l r ) l )) r t I t ): , t ) t . i.j r,r- !_-_,.;i,i -j - . - : r - . * '.-._-*,1 ,_,_-*,*.jir.r, j..,a-

.::-!!.j.!r

t ) i r r r ' r , . Jb i l j . ' i i p l c J . u r j c r n r r i b r r h l , L L r r L . ro J S . i J , r . l i A A " \ l . i I l , r , i i . ,L ,l i , , 1 c r',t , , i L l . jrc l l h L r I L r r , : l r , r n , l , , r , : l l , r l r i I ' o s l , r I nil, fn.rL, nlrn j. tl.r . t,zvricni ,\Ll.rh L.rt.r,,:1lr.;''ll,. iiarl l/r,'r,, i|:a r,Li,t':| ,tiiLtiIt.t t,ri:,.tli!iL 1tt. .t I.r t,:: t,i,:.t, ,t;'::t t,, \ l L , l , , , n r n , .iJ , n\ l L L n l ' . J i r ' ' p r r i . r Li,L r ( , , i , I , , , i . 1 . 1 iiii.o i i l L , ( i p r u z r \ . rri r r l L Lp . rr ) ) ' Lf ! : f : t r l l . r J i i Lrr.,r l , of r f L i r \ r : i i .n . r- \ l l . r ' ' , r 1 l , , , r c L , l , r s , , l , r Llil., r i r r r . r ( il h r rS . ' 1 . n rp r . r , o ' i p L , r c nS . r L r i J . ri r , r L L f . b r L, \ l j l . r r r , I r r , : I ) , r i s r . 'rr n i ( , 1 i n i , l . r , : ( , \ ' i c lc L L , r r rir r r r r J L r nt z o l o g . 1 l r o g . 1 : l . r q o J . rn . ri t , , r , )rj . 1 h \ , r l j r L jrrr i t c h . r , 1k o r c sr , , r z i . I' ri i o . I 1 , nS f n , , , , . , r t : . , o i c \ l L r h . r n r n , c iih , nF l . , s r n r[ . r , 1 ,i , L , r . r 1 L li p r . , L r u . , , , , l r l r r o s * L L LJIiijirL h i : \ c l i r r i r . r l i r . r l Lh L r J . , n , rL ; l L r rr rl L .' . r r | , , r r r . n u L i L r .l i , i s . . \ l l , r h .L ri v . r I o i i , L r s o r l . rIr rj L rr i r o J , r r . r o
\ r i l j , r . . r . r , , . 1 .I J i l ' 1 1 . i , , r , : , , r i, r r . r . , i lIj . j l j . , l / , , r i / r 1 ' / . I . l r i l L ; / , , .,

1 / r r t , , : , 1 , . , r . . , rI1 .] t L . \ 1 t 1 1 , . , , , i , 1 , f 1 1 , L i , l . , , tL lr, f . \ t r L r L t , . L r i r : r , r i , r r , . i r i,, / , , i , r ,i , , r r n , 1 , l , \ L r i.,,, , 1 1 , , L i , L rL , i i , r l t , ( iH l r ,l t,.,,1i.i1,.

KNJIGA UPUTA.,,

L l ,rrr LL , L L J . ! : r . r r , , h r ' . r l rL rr , , n r rr l i L l , i , , r . L , p , , r l i r . . L ,'irir r p , , l .r n r L r l o r u i , . r .i . r i , l r g i , J r r n , , . r r s . b i . r i f ( 1 , , . ' . r r i.p r ' . 1 . r l r L , q il t :L J i r L r \ , 1 . r r i - \ i l , r i r p r o s L li i , r d .g , , J , . r 1 , , , ri.r1 r . r r r 1 r r . r L , r , ,p r . . ' i , r i i \ o r . ,, q r i j L h l i p r 1 1 o, r Ll'r l r i l i i j l i , : b il b r I I L , L { . r ! i cp , L , i . , of l f . l n o , , ,l i , i i 1 , , o , , : i n ,r,i , , , L j i lL l L o g , ' r l l c l i ,lr... . r J g r r i J j r . : j c t l . i p o l . r . r h v . r l j r r , , \L i L . r h L ri r [ . : r r L rp L : . ) i r . r ig r: : ' / . r i t o s i r - , r f ' l . i h . r ot:. . ' . : 5 i . r i , ,' . r r r , . . L . r n , nri L . r 1 L I , \ ' . r r r c s i , r r o r r r l i ,D l c r r r r c r .lr).i . c r c L l i i '.L rn . r l i L . ru , l r . r r . 1 1 1 , 1 . . . r r r n 1 ' r . r r o l r i .l I ) i c l r ru n . r r . rn . r1 , , , 1 . . n i 1Z . . o s . r n r . r p l . r l i . r , , . ' , rr
j,J ;,--i -'i r -.---..:tjr-i -i -t '-,-i I..

-.J

--ir--..:,-"-l-..-r---

. l l , L rl l L L : . . j r , rp f . , r { , \!i1 .i, 1 ' , , s i . r n i l,,. 1 , r , , :Ä , r , 1',,r, , . ' , , , i : . r rr . , , r , ' lrrr . rr i r r ri i , : i i r , , r : r , , i l . r , r . , l r r r . 1 i 1 ,,r,i, i r ; ' , ., , l . : , , , , r ' . r 1 ,r',ir ,rrrlll,ri r;, i1,',il ,rir3r. .r ,rr'',,r1ii',r,' r:r;,r,irr.,r1,r. .\[' r;r J L l l . r hb n \ l u L , r " h l t . , r f :' l , i , i i i b , , ' \ b J L , l L .r,,l.,. r , , , , ( . . : , , r . m r , i \ . 1h 1 , l L \ , ,r,r1 r q . r , , . I, o ,i l l , r t . . , l .q , r r i L L L , , ,| L l, . l,i . , i , r r j 1 r L i r . p . :n r is , i . 1 r " , , i , , . ' . I t ' n \ l L r L . l . , l lt . . r , , , ,.:l , r i , l i l , L r t r r . r l r i |r , r , . n , , r l, ! i I L r f r i r l | r . l l r , i l , i , . , t . , n . r . li . r r b L ,t ) r r , l . r , . I r , , : r " , ,o , l , \ l L r l , , , r i li , l , : , , , 1 . , r , 1 , , , . t c s L r : L Ll . r r r . r ' i . i r r i r . r , . i n rh r r r . , Lo r i . rr r t n , , r r .,rl , , h r i L i , . L l L . r n , ,r r . r s L l . ; iro L , r z u r" . l l , u \ 1 L , L , . r r Ll.,r L , , J .p r . n , , ' r p L r L . r rr i . r l r L . r : . r i t , t , , ,I n . , r L , J . \ b . l L , i l . r h1r , , , L , , L, , l l ) f 1 , , , 1 . :i,., L : , r . . p , f n , ( l i,. l I r i . r L , , ' O , r , ' r . r L . lrl . r i L , r l . p o ' r i , r r r i L , J r r , , - L , r i . L . ri.i , r . r l r r L L i i lL ' u ; r ' r ' r r , , L ' 1 , f r . ) r r t ' r r L r c i r : J r , r k Li,l ' l , r l r r . r l j L L j .s L - \ l s C n rr 1,: 1 . r h L r, .rL . L , i "f.L ! ' Lr r L . ( i \ j r t . 1 , , s . r r rlrr L : , J . r i L r . r r " . r . i . r r L : p , 1 1 , : r L 1 , . r , r k r . r , , r ip L L r c :\:l . r L , . l . , , , 1 \ l t . , n r ci l , r r\ l . r l . r \l r . p ( ) r r . , ' , r . , . . : J j i r i L ,rrrl l,r L L , l .lrL , l i ] i . r i . . : \ l i LL J . r i , , j r p r , , , r , , ', lr L l h , r . I . ' : r , , ' ! : , r . i l is L r s r ' . r r r i p . . l i o r l ] r , , L i r r . r , r , i u p i L . rLl r i s n r L ' . . ro l.L , i ,l

l f , r \ 1 , l i . , r , l ,l , , r r , , . . r , i ! , , .r l l .

l

L

,

,

t9l

I B N K A J J I ME L , D Z E V Z U I E

hi,l j. fft,,,o: N|]r.r Lor.r osllr .\11,rt,.,." Lifin., jc felt.ro: rL,f ''Nrirci.r hL.rsr,(1.,r jeru ttoi'Li. Alhh d.,o LiLr.linr,r rijcr.i: Nr,;,,,r 1,,, lrr;r; 11lrii.r. Or',, 1', irr rijcr'ir.L.rhir.rLr liro roJ,r rr.rrlLrnl.r Lriri 3,r luLLr.' i .r Lr oj l c J . i r j t i / p n i h q c , r c r ' . r c njr L r s l i n r r n r L . r j r ' , r n r s llir L L L L , i l r l i . r o : \ ' i s r e p o p L rc r i j c L i , r .r,lrr r ' : i l j L L dsi L r o l L r rt , : n r l j c l.. j u J i L p r h , r j L r .r i o I i . r i i L c lrt L L cJ . r i u ,r l r L r z i n r . r Ljru J i p r o i z ! ( i r l . . 1\ l L li l r j r i c L . ;l j L L J i j L r , .lrr i . L I . r . . ' Z r t i n r; . r p L r h ir 1 i r L .z .iL j i m z . r p L . r [ , r . 1 n \bLlLrll.rlr l',1,r cl lirJi. 1.J.rno,l lh,rb,r, r,r Jrrr liLrL,.rn iL'rr L r l i L , g , 1 , ' , r r .s n i r r l t . r , r r i . r i c h L r r b L\r' i d i l j , J . r s L l i L r J J o i l : . r h r J . i ( l . l l t r o b l j , r i n r ( , d j j f l i r r . rp . Lr f a f : ' ( ) t ) i L n i hl i b l . r s L , J , r L)i t i r r l i p l e r r c n i t o r r i h o d l r r L J 'i L r s L r r u i l . . b l , r g o L l r r:ir h o j , : r r c r r o g L , l n . r t l e l i r . r r r r z r l l i r i . , \ 1 i t r l . r q , , L l , rs ri . r i L r, r J , r e O r o n r . . h < , i l r r o oL L s ! . 1 r i ?' . ' h \ ' .j 'L ' j , . ' , r S e l n r . r.r, 1 - l r r r i i . p r . i i ri ' , r i , , i . . n r l t { , r n o y j e l t LL r i op r L L i . r r l i r . i t " l i . l r n i . r l L LO . L l . r r L ri i p r a . o ; / n r i . . r r ii : : r L r l i LtL . j c p , , , r . r o hn )n z . r h r . r l . r r , \ l l . r hi Lrr, l . 1 L j r r r r . r l oo r l p o s L . . l j i ls . r r r ric r l n . r , , n i . r l . rn r c ., jr'r,r.lL,rl.rlL,hLr. u . r r l i , r u j n ,tr).r L L g o rin i o r i . l i L rp r L r / . t n r r L :i t o o . ( ) r . r j l r . ' Lr l . r s r r r L L r r n r n . : r . S n r . r t r rlii J r i . r r , , l c. r , r n j c 1 , , b n r i , L r l r l r l j L , j r n,r\ l l , r l r L r . r r o r i u r , l : r s o r l . r r ri n rL b i h i h z , r r i r c r i o r s L nr

j I ) . r L r i j . r i L l . r z i L ,r L L Licn o q .I n , hn : i l . J r r r j . i o r j . L J ( , ! . r ,J . r . f z . r l i l L L n L ri . u L , b c l i i L r . r r ! l i o r t . r r j c . L L u LrL u r c i c : r' I T l il i p r l J . r o s r L ,rl i r l z . rs t L r L i : lrrL lL . r LJ,i r h c r n . r i i i l N i L ) ; h r i J s ( i \ 1i) iro \ j c l \ . . \ r L r l i ., ,. r s r o t i , r LrL l i , r J , r : l i N . L , i h p , , n o r. i Ä n o q t ' . , r t o t i n rI i L i . r ! 1 . r 1 s r Ncl O,,J,r z,rlrr'.rljrrj A11.rhL, L,1.LgoJ.,ri,,,., ri jt p,Lr)io.\'irlinr r.r h,,jt . l . ri r r . r is r L , t n c r i l j l , l i ( l i f j r , , r r rr. L i i . i r l i i r r r L c - i l ' c , , r . u r j . l l

l()s

K N I I G AU P U T A . . .

1 L b L L c r J : r , : r 7 , " : , L , r r ' 11 tc r r , r r r j t . " D l :Z i l ) t . r l r r i b r r \ l L r L , r r r l c L l. r c l i : \ L o j i r o r , r Li t q L r L i o r ' o l r p l r l l , r qr c t ' r : i \ l i o n r r s . 1, \ L l , r hr , r L i . , r l r r . r l i L Li \ l L L' . r I i , u . b . r . i l z l j t . \ . J u q oz . r r i r rs r i i c r r L L . r h , r l i .r: .rr ' . J l , , n r i r L r L l , r n rl,)rr.: r . L , s p , r . r : r n i L Lr.. r r i . s L i 5 . , o { n l L L ü o J i r i L , m ,p o r l i ) t l i . c k r r . L r L ,r c i . : \ i I L , r 1 , p r i p . r J . r l l . r l r LiL i j r c l L , J . rn i i r r r i ; , . . l . . , r J . L ' { , r r L p i L , r l i r A n o 'r j, z , r i r L . s . r r l or , , r c l i , r , , , , , I 'rr r . , rl:. ' . r u r l i n c ! r o i r o s r r v i , i i l s . r L r i r r c , i\ r u s . r nh r ' . r l u r i p i s , rA l l , r l r L 'L l r p o
..L --.,,i.:,:r -: -,.j -i J* .-r;:-'--..-qj ,i ji,i

J j *-r

j o .-:-L

rl r-;] ,r-=ll

;-. l.. -L,. -! -,:L -" j-]'

{ .r

.! ---.r -,-

r!

:--!i*.*---l_----r.1,.1!jr,.:i,;l lj--irr.+.:l--i-!.1J.:!,

- r i . , , < - .r t , ! - l . r . l +,!.
ll-.j

ü1r!,:--rj-i
):

J

1 1 , ,U L ) LJ I ) L , n j ,b i l l f ; i j , r ' l i r l , 1 , jS . r . l L , r lri h . r h : L , u i . L ,r l , : r , .r i i 1 r i , \ J i r . r p r . n L , so J . r , r g , r , , c , irL l i . , , l r : I l r , ; l i i I ' L , r 1 , r , r.i h o ' l . r l p it.rsl.uicLr cns,rrij.r rt;.: llr/) iil 11Lilsa.';i;i i rl,lr;'1,i i i. jt,lrrLr i !!tit.rit, i,! itt ,\lr irLt zl,4 tt4.t,.,t!:,alan Ori st LLIrr,,r',..rLliL

.

t

,

t

,

'

'

.

r

,

,

.

_

.

.

A L o i h , \ l l . r Ls r a L r l i ( i 1 ) s l i l b i l i j c n , , r rj ., ri L rI I L L , i Lzi L r , , L L , q . r .r p L g ( ) n i , L l g o . , r , rIi ':r r r r l r r . r r ; rr , , . / i , / . , . r r . r ) r , , l l l r r , : , r,rlrrrl.Lrl ()L,t :r l'tit !'!4o,i.rtt i ,iart' l1!'t lriuri.t i!r,rlr r z.rJrr.q,r A L r . l L , , , i h , , ,r.l,'n Z t i J i h n I - r l r n rp r . i . ' t . L L , , j . l l L h . , u , n , . J n r i b , r l L L n l , . J ip i r . r o] . h L rI r r . i nr : l , l I , l , t , uH . r r l , , , cr,r r r r , , ql,j , , . l,ir c s r c i . i . i n i L [ , r L r . \ 1 l , r hlL r , , , i . , , L , :, 1 r l , r iJ o b L ol., ri h n c r r o r n . , j . ni , i [ . r , l . i , , ,J , , b r . r , , , i r , ,L , ,. ' i , , i o : n r ,L N e u r o jn r r s l i r,il . r1 , ,r o o J r r b . r c ( ' . u L r l L , ut r l L r r r L . J i r r r . g o ro i ir.rhv.rljLrj \lLr. tocifrl.r (,J Lorq.L Ll,,l.ru l , L , L\L , J u rr'.rhnr,rr t proLri

il]jF1}

-::LI!,aJl 1Ji-:

l;1

l . t i l ) ! , r : ' i ) , ) . ) t . : ! I l : i l i r r r l t , , u . r l ' r . r i ' , , , .;r1 . . .

199

I B N K A J J I ME L D Z E V Z I I I E

l:oii :tr iittorali ilobr,t ljLlr iinili .tliktstiri tt sigtu " tto i olitn int rrr:rrrizr lr: iLrr. !f,). 1l L , \ i r l , r r I ) ) , rJ f r . , , r , , . i, , , 1 \ i . l L L L r r j r .j r , , rt r l , L r c l L n r . . l : \ l . r J r i ' r : LIr' r , i lr . . r . t . . .fl LrL f t r i . r ( r r , , f r l i r . , n i . l i I r 1 . , i , f 1 r . , . ) , r j ! . . , . . , 5 , l . t j : , ' \ \ , , i ( , J , , \ i g , , r , , : r ,,,\:1 , , 1 i 11 , ,r . r l , 1.L,LpL''LL L , l r r L , r l Lrr. r . r r ' r r . r : r : r . rrrl r ' l r l , L r , l , , r . r l r r . r i . s v , ,i l , , l ,, , , . , u , 1 , ; . r u u r . r , l 1 , r ( , l il ., u'r. .o J r , , - . rJ; . in r iJ . r iJ ( , 1 , rL ,. r l r L r i r r , . . r J r r i J o i , , ,L n 1 , 1 r r i o L . r lri! \ 1 ' r L ii : r r ( , : . . t . ro .l , l Lr . r i r i l ' . ! l I I . , ' . 1 ,i,. , . l i . t ( , : I i . r J . ,r. , , r l L lu . ,, r . , i r. \ 1 ,L t , L , . r r . . , , , , , . L r , , : , t J i , : r I L , L. J l ) L , rr . r i L r o i . J . r r ( S L r l i . i r L . ut t i . i r . r r . . . r , , : '()r'1, , r Lt , , . r , . . s n(,l,l r l . i , r , r , J . 1 , ,r , , r L , . , . , f i ir,i( ,i , , , , . , \ l . ri , , r L , . r 'l . r L i n ,r, . a f l . rI l f . L . r.r: , . , , r l ,l r L/ r , i : S n r i . r , , , , r , , r .,,L , , , tr q r . l . r \ l . L l r , 1 . 1 . ' . r : q L , J..o r j r I L Lr , , r r . r , n . r r t , .r. r i , \ l L LL , L . i L. r l r , . r ] , L r r r l f r l . r L j n rq r ( ) | L L r r rr,.,rr r | r r \ r ( j j , L , r . r . l r j, ,... , , r i r | \ t L , - | \ ' . r i i, , r . r l . , , l . . r l t , , I l L L r lL , Zi .l r Lo L L , I r . r 1 1r, , , 1 1 . r . ' , , ti L r. n . r l t .)r . l . r ; r r : l i r, 1 .lrl ) r I i , i r , rr i i r i . p r . r r r r o, , . r r i lo , r , . r n ( r . : r " r L l o q r : ! . i i o .I i i i L L ' i :I I . .:, lr . Ii i ,rl ,,r l t . l r r l l o J , \ l , r l r , , i : L , l . L - , , l i, J . r L i . \ i . . r 1 o L 1 . r r r L , , i r r , rL , r r r l r r ' . r i 1 L r jI.i , t l . r . L L \ i l . r | , , r 1 . r . u rr , , , . 1 t \ r , , i , t , 1,r r , LJ , r - , 1 , . . r l i L,,.1 . 1 . r , r , , , 1r,1 r . , 1 , , r r , 1L , , i n . t 1 i .. r ,, , , o J L , 1 . r . , , J . r r :i. r 1 . .1 , , , , r , ; , Ltr . r , J r , i L r L : L L , : : r, . 1 . . r , ,..r \ l l . r l : L i .. ,, o : i 1 1 , r. , 1, r . r 1 , ,r . / r r . r .J . rr c i . , , . r L r . r. 1,l r I , , , r I , , L ,i , , 1\ 1 , r . r , , , I, r 1 , , : i j . i r L r f l . : . r . rIrrl ,' L L r . , l r i f i , , . f l . , r , , i , , r r i r r . rl r, i, r. ;r l : r , , , , L t , , J , r , , , , 1 j , 1 , , \ \. 1 1 , 1 , , , ,,,l,i,,:, , , . , ' , . , . ! , , , . \, r L n r r L i \ L , , , L i l 1 , \ n / \ , i , r , , \ , , , 1 : , i i . , ,J , L r q , . ,. 1 1 . . . . , Lr, ' i r . r t , . l i : L ) , , : ' r . 'r . \ l l . 1 l r , ,ir,ft r g , , , l , r Li, , 1 r , , : r i : i ' r , , L r r i L . . r r ',r, , , ) . 1 L r n L l 'l . . L i , . , 1 , ! i l,r , 1 , r r r , ! .ir r ,, r , r r i . ; , , 1 1 . \ , , L , ; r , , .. r t r r r r L r : L r l r L ' r L , i i S r , , n r .i , ( , , l . L n i i , L J L L r . r i L L tl - , r i . . r o l . r l r . r . t . . , h.r . l r r r L L ) n 1 , r r i.r ( , r . - \ l l . r I L , r L r , ,So ( , r r r1 , , ) \ l . r n r lrtfL r l r , ir
r t , i| 1 ) r ( | r r , 1 , ,( ) | l l | / : r i L , , ( l . r t L L I

''()ttc

I , , , 1 . 1 , ,.,. . t ) u f i . , t , r L , ( , , : , t . rl . j . , i r , , , 1 . . . n i . ] r . L . L ( , :. l . . ,i r r r I r ' . . i , . r , 1 . r r \ . r , : L r ; , . . \ i L i.rr,.,r,' rr r Li r . . r ] i , i , n r | . . r r r . r , L, r, r , , . t : / , ' r i i . t . r .1 . r , , , r , , l L , ; . r l r r . r l j L n .i r o , r o , r r irr , , , r r : ; r p r L r . ; , r , r i , \ L , () r : i i r . i r . r z , L i n ( ri r , ) , ) r ur . , \ l . r l rJ . r o . \ r , r L ,a l r r cq . i n j i . i , l . L i r , , n , r r r r r r r 7 . r f ( ) \r , 1 . l r s r t . n r r i L r : : : . r r . r r : , | . i r . r r i r r r c r . . r r . , i , . r . r r I0(l

KNJIGA UPUTA,..

r . r l i ' r j-f\ l l . r h L . r r r i r r r o L\:fic . ri L o r r t l l i r l J s r i n r \ l i . rr t , l r , , , , r s.] J . r l . I t , n t : t , u r L , t r , r r ' , rrr..t,, . r r ,-:t , L L . t .,rti.l n r i , , t l . q S L , i i . LL , nt , r . , i i , .jrc , L , t s L rr . a , : r i r , , u o r . , r . . ,l L il , l , r : r , J . , , r t J o ir ri ' ' . , 1 , . 1 S .L , r i . , n , c l , . i ( ) ':\ 1 1 . 1 h , , ,i,., , 1 . , i , , l . r q o J .L L , , , , , .i r o n , , . . h , . L r rr i i. ' , . \ l l . i L . 1 r rr f ( l . r (L , l . r ; l , , J Lrrr i n r , , .L r i i r r l , , , . r r r rL Li,r . . r . t. i '\LrJ'Lll.,h il,n l).,r LrLl ;rlcLLL: o 1j,"J1 ) i-i:-.;'2-,j:-*;r. '')tliir:nto pt^tq)ao il.) ohkbn,i,r )t,drj1tf,ttnii ltibli),!i:,!ti ll t r . r l . r :1.1 ; r L , l l oi f : " ( ) n a r i h o L . r ' r 1 ' , brl i, r t o J . r L i u r .L . .' L, r . r L , r r r rr l .i. " r l : z r h r r L r o s r D r L r q is L ro r o n r t r c l i l i : " 1 . . , r t 1 . r J . n . r J " q r i i . h . g,, O r i . i r r t ( i \ 1 . r rh l , r c o J . L L .,"r l , i r . r .N L r n , r r l prr L , r l' , L L , r o r n . . . S l j L o l j t , ' n r r h . r i , : l , r 1 cA l l , r l r o r , l . r rp n , r i r , , n i h l i , , i r . : , r r L ,r r pr ; r r r l r r ' , r l L lL .r"n L r sr . r j. r j c rL L L r r , r i ni, r L o : l i . r J . r ( i \ r r l t' 1 , , 1 , i r , , t i o La j .l L . r , : p r n i o r l A 1 l . L h . r,.r s . r s . r i L r r i' LrL s L r ' , LjL r j . r r r L r , , , . r L r L r r , , r I r . r l i l p . r r . \ L L . r irL Lr r r , , r r .' r , r n r L j r r J , r o\.l l , r l r. ' . r r r LJ . r L ji r , , L ' L ,. l , , , 1 , , r.o r r r q , i '. \ . r l i , , l ) L t l rn . : . r h r . r l . r n\.l L , r il . r r L ,L , L l r L , t lir Lri n L r r r r r , , r .r . r . r h r . r L r r io s rr .s L , L r 1 .rL o l " n r , q .A l l r | i ' l .L i ,rr ,r .l ,r L i ! : , r r I ' r . r i L , L r r cs . i ' . r r n L , i I. L r L l l . r z i r r r . r t t r " l l l r q o , l r L1 l , r j ,j r s , r L r i r c r r,.,rJ r r . L r . - , L t l r . r r l r l r . ' o J i , n o q . irr , , r r i i . , { r r o . N . t i L i L , rllii( , i i r r .irt , , r . L . l . r i . r p r L , p . r l L r S r r k . r b l , r q o c l .lr L , j .n r f r i l , L i ; . 1 1..\1L r i r r p r , , p . r r i . si . i r l L L h r J . rr i J i i , l r r i \ L l . r Ls L . r l r r . r l j . L r l . L , s , , . , rLii . r \ l r n . f , , l t ( , f r r r . r i,, hr L . s , , r l . t s . rtr, I i . . : i L , Jl t r l , l . , J . Li r : i . 1 r . , . , i . i r , t , , , , n,,1 r r . , , , t , r r ,p . ri r r i r r . l , . r , r :L ) L L J ir.. r i , r j L r : r i r r r . . r r rlr' r '. irr ' r L, . r : r r , l . r r i '. , L r h ,L . i ' i r : r o g | , r 1 , i ! i L , 'l,r1 l , i , I r . r r r . . , , Ir'rL , ri .t r J r , , r . . rL l L , p r , r L, z r r . , r l .f f r r \ t i r r . r r . r L L , , r nri r r r l c rr l , ' l 1 r . r I r , r r r r , r r i t r g . r n . r i i t . L L . i r l i , ,r r L Lr r j r g . r i s . L fi l i L , n oi r , , j , : n . r l r n . J L r lil t: r . r j l r c p ; t ) u i s L : i r. . , i l i L r g , , r ' i L , .o , i iri. , s . r a i h r i j . L .rr r , . r J r l i s L , . l j, o . r ) , , i ! ' Ll t ; ! L , , l l J ,J r rf ( i r , i l . r .: r . p . r l,ir r 1 c n . ,L L r o L ' i i r . , pL l r l j i L r , r i . i lß.i l i \ r Ln r , , a r i i i , . 1 r i to i r r . r ' .i L i i r l . 'L r r n r b i l . rn ( i p L L t r f , t l , r l. \ l r L i L L L i Lrr.L r r r jL , n i r L r , r L /. r (iIslifb.L u!it,',1,r. tr'.rsorirLL \.,izL)fi\.rli. irr sL.rni.iL,r i'pr.rrnil,r.po. L . , s L z r L , o r . L r l l . n r l i o\ , o ( l r i i h n r r ' i J i .i r r , r j ' l . r L ,3 i1 . ,is r r . , , , r Li , :. i i n l L r i cS . r r L ',L r\ r / . r l , . i \ L l .rrc in r i s l L , lr,'r l o c ' L . r J .iL r r r r n . r r n,rp . r L i . i i n r i , r r i Ln . rj u t r o l i r r l . r . ' c [ , r j , r L Ii i r r r , L L . . r L ' . r u r ' " ' L rr h , , r r i i li i
r . l , t . \ f , , \ t , , i ! , L r t i d , . , , L i f L r , \ r i i r L l , , l t t ,, f. ,1. . r, 7 i i . i i , . , n S . , n . , r l , L i , L , L L ^ r h , : : i r , , , 1 , ,l r 7 j ( ) , 1 . . I L i f

L L

IBN KAJJIM EL,DZEVZIJJE

, - l c s i lL r t i c r . l l r o r : o j c n j i h o s \ : u r L r L{r) i u i : r n r r r l t l o , n c p o r r i c ' .n l l n i r o . C ) s r , r siL r l c J , r lu o s L l l i . s t r r i n cL r z r l f . u n i i t c n i hb l . r r r o J r ir i l g p r . r z r ) i lh u a , rU L o n r c L L r r L o \ i z . r o n c h o j i s . , p l . r i c r o L nl , : r z n c i . s z L i. i p o L r k r z , ro , r c k o l i s L L ' o i cA l l . r l r . r r r L ij c l i i c l i s . L c lk, r . r ; i ,r r r o \. r j s r j c r s l i , r o b r ,s h r o r r r n i j . rl . ,i r c n r ci : l i r , r r . ' u i jito s h u L l n i j rO J r o g rl r . su Irenlclr:rosl,rlri,rnro ost,rciisYjcclor'clrj.r sLr.rininr Lr h:rzn.rrr.r. T o j c r z v o ri r h L r ( c n i . rc n r l i o t r e ' i.z l o t i n . r .S n i i n r rs c p o j l i , l : r r z. r n r c , l n , r[ r , p n L irn r o r L r N t m o j r c b i t i r l i i n i o n i n r rl i o j cj . . r r r d : z , l L : . r l : r ,L l L r r o r j t i n i , rp r o , r i L r i i l u r : r n , r L 1 . r n j . r i t i l ,Irl.o l i l r o A l l . r h r r z:rs i l . ri n . L si r ' . L s l r s L iu o u . h o j i r ' L r j u j r * r ' r ' r ,L r p o z o r c n j h , , i i ' u u N c. ' s1ji--\r)i liirzuci scL)c f.fcrlzr,rlir Flipfi-nr.riu. " Z . r h v : r l n o s r i r h i c q . l \ r n j e , i i c ! c , , r", r q It,rnijc r row,,ilo: s rc jc Suljrrr lcllr,: "Niir p.rurrr,rn lbr llL,Lr.rrcli on.rl Ii,, ffrr!)\i d,r o lirLrli.rL u1:,r,rj.rblrqo(l,rL. Lrhgost,rrtt lcsr'ür'rL.' nf u .r Lr li.r.l.1 Ll "All.rlroron \l . i L r or i j e i r r 1 - r ; ; r c l v r r i b n H , r l i c r r i l L l i . r o : b siurilLri i L rs L i q , lJ o n r t n r , n . z r . l u q o n r n , r j i h \ r l t u i r i n r o j o n r , r L j c , r J . r o r n n s : r nL , i o r c i r n . " r Il'ltlto psrtFl;t i.rir ,i//ro,(ir tr/)r taILt tttio, bil bilt z.L srtttor.t. nt Taltiicr :,oI !,io ol tlt i|ts,,it tt to,tt. .Lri:aa:ant r tltl:r bl-rgti,tr. KrliL,) itrr 1.,1.!tal,ti .\ll,fi,Lt,tjtriL ko,l i 1 . r n t i l , , , i l l i i r i hi : b i r t t i h . ()snr,ruibrr Aif.rn tio jc pozr'.rn jc,.1nc, Lr plcIrlf ltoic jr L)ii,i L r 7 - n r n r i r c n or.i s c 'r . r z b j c Z : Lp ci j c n . g o i r o j c s r i g . r o . l on j r l l . O if jc.lnog roLra zrhvalno.ri ,\lhlrLr I{,rcl'r ridjc. ()snr.rnosLrLrocli ro it i r o n r u n i j c . l r o L I a ; . o n i z il r L s l i n r i n ; r . r i g ' J e u L li L r nl l , m n I l : r t c : , \ s L r e i b n J c z i r lr e k , r o r , r r l j . , 1 . jrr gor \Lrh : . li:rLh6i rAy:', it z.rhorl.r, ori,,: Ntli,r jc hr',r1r ,\ll,rlrLr. I i o j i n r c i c L , i i s L i o , prr i j c L o g .jrr J . L o . ri s l i L L : r 'n . r s th r , r n t .O r o : d lr ()s . i t o j . -t l L - h r - , r l r l i ot c u n r c n i , . o n o i L o j c l o i c o c l s L r . r nj i.o Z : r r r , r j r :p r o z v , r r , r h v r L n i r o b o n r . ' z nr lbr L_bu cJ-Dun'j,rprcnosi od Abbrs.ribrr Di,.rfcn prcLI:rnjc jLrj jc H,rris,r Siblr: "f' riirl,r n.rnr LJrrnru\rrnr,rn c1.r jc Aiir rcL ibn 102

KNJIGA PUTA.,U

l.rLl,r Iosl,rnik r: riic lillcl.r i;,iirir iz z,rhot[ r.1,r rrij. r,r,rLc, rrli.r i,r.,. i. prL.ro I'bLrH,ru JeJ.rn .'.,r'jcli Ii.LLo noZc z.rhr.Lliri oii, ILrLL I.rzirrrei sr z.L I q , \ 1 , , n j i , n . r i J i i , l o b r r , .o q l , r i i : 1 , ,r1 , , v i , l i i z L , . , , r [ , i tq . i , , r l ) 1 k Ii,rliose moit zrhr':rliti Lrii: z.r A I o r j i n r , r u j c i J o b r - ot., r ; ' , r n r r i qr ri .l i o i r r i c l , r i c ,o , l b i jq . r . i , Ii.ilt(i\r Irr(,7e /rhyiliri z.rrul,,:i ponovi pirrl.r.. r r, N e n r o jr j i n , r L r z i n r i ro r o i L L ,i r r n r :p r i p . r r l i. n e L r s I r . r i u 1n o ; ito riirr.r tr,:b.r Lu,rdiiz,rLIrLrgf. ch lirlo sr nroZc/,.rll\',rliliz,r slonr,lliT T r h r i r o J c d o n j i J i o s r o u r . r LL r i r i s p L L u j c r r ' , r , r o r r rq , r ' n j i ,, I , jern. 7n,r n ' L l . - I- zliicri jc rchror 1*. -:-!) f-;-1'1-'-* ' " "iL|' -J .:J;u JJi L.e : -FF Tj>-. -:r -i .r'J

''I koji stiJr,r tnjastd sr..ain ('1t.,'itjtt, asint od itnd wtjil: ili prijchor nc za:ltt onil: Lojc sr tt posjedu njihtttr, oni, tloisLa, 2uju a oni l:oji i porctl to,gdtrait, oti u zlu s,1s7'tin r:ljrril I)i t r l t rr l r r fL f r ,5 - 7 1 . lrr"iLl Ii.rltos.' moTcnrorrhriliLi 7.ruoqc: li.r(i r)u.rlio Alio z-r,riz,rnrfrros,raijr bi rljtl.r hti,r r ti in:rLi,LLr.rcii n i r o i c o n r r d i o . A , r i ' o r r l z i i d j e l , r t h o g i o r j c h r . o n i l . rs c L l o r i r,r ron1.. t.rLvih postupaLr. Trlio ici L,itiz,rln'rl,r'r \\'.nrLr j r A i t o r c r i i c o n , , r . r o z , r h ' , r l t L r.j z i l i o n r . , r i j . 7 , r l r r . r Lt,i1 r h l . r i c l i u r i j c l o n r1 . rjjc p o p u ri o v i e h , t o j i i n r r o c l i j e l o , . ro ib l , r i is , r r r o qr nc mole :,.ritititrocl hl.rclnoic. toplinc. rrijel.r iLi rlio tcrl,rn koji liiie. jcJnog d.rrr,r AbdLLli.rh trlubrrck r.lL,Lli li,rko ic NegLIs ibn !rrr.Jiod.rDru.lo|cclLr fJT,rfcrr njcgolc JrLrs(ryf. i I.,rd.r ürLL su ,lo' t t i t t : ! l. ' i t i ) I t i i , / \ . , r z r rrl , , r , , , r / , L S s 7 7

I -.-l

I B N K A I J I ME L . D Z E V Z U J E

r i l i . L L q l . J . r i , Lqo t r , . r r , r j i l j , , ' k r ] l , , r f ( l ir . r , . r r L i l I ) i r l r r r : . i r : o i ' L, r ' ' S . r t . r L 'ir r o , , , l , . r J .,rr r , r g . rr i , l t . l i L rr l r r s r r r r l L L .l r r r , , r i , 1 r . , , , r li , r . r i i rl ri . ; n r r . . r : l ' , . r ; , .irL Lr . r n r r r r L o i j c p o .l r r , r i . , r ; j . z . r r l r . J , , ' , r , , r , i J r r i I r r l i j . ' \ l l . r Lp o n r o g , rS l o q . 1 ' L ' , l . r n i L r L . L r L i r i L,, , , b . r l r 1 , , . rn or , l . r ir o , , n c l , r i j . r L . i tr...n ' , , b i .1 , , : . r r o r . r i L ' 1 , i , L o ! , ri r ( , g r . S . r . r . r r i L. L L i , lL ' r L nr r l , , , r ' l r , , lJ , , L i l t , , i , \ f / , r \ . I l " , l , . l ' . r . L , l i n , r r l ' . r z . r l , i s r p r r , L ( i L ' i n i . r . - l i r , . i r rr r . r o r o l , L r o n r . q . r / . l i z p l c r r r . u i.lrc r r i ,l ) . r r r r r . r L s rr
f ) 1 . rl f r L rL rr r i f : r o Z , r i L o . r . ' L l l i , r . r r r L i i L , , r i [ . r l i r . p L , , ' r r l i . ' i n , , s i i r L L L r i . r r uL , , l

( l r , r , ',r , r ' , r , r , , , r r r t r ' , i . \ i l . r h o t , i . rir ,l ' . r 1 J . rl i L r . lrL . L ' . .1 l l . r l r L i L , r \ ', : h I r. J . rL r . . r ; 1^ , r , r u , , , . rl . r L l r{ ) , r , r j i n r .rrL l . L L r ,i ' l ' L rL r q r , , l . r 'r,.. r , 1 : r , O r L r p L r i , , r L , i . , l L r i f , t L , r 1 if.L , ' l , r r l , . r r . rs , r r \ i . r , L L L L l , , r , , . L r , N , . i. ' L , r ,1 , r q , , J . L r L 1 r . l I L r l , i l , i L , ,L i L , . j J ' . ' L l :l . l t . , 1 l , ir r \ , ! . i l t L r j ( ) L\n i r l , i ' L r L r t , , , jr ' i . i i . r . . \ 1 , o r . ' , , r j r i , .L r i l r ' . b L r q , , l r u r ( r L r iirr ( i L , n .n i r L , r i . r r l r r . l l l l l , n l . L . r l .l r 7 . : S ! ; ! L rl i r L J i ' L L ' i , r r i , l . r : , , . 1 . . 'r, r l , r . . JL ' . r i J i l , r 1 ; . . ' L ' i , i r i r r l , r r l n iu , lsi , . a o nJ . L . ' i J i t . , t l r . h i L ; 1 , ' : , .. lirr,." r i, ' ,, S L ,,l r ; ,, ' ' - 5 , r r l i . r t . : I ) r ,i . r . r. \ l l . L a ( , , r . 1 ' r . L , L , r r j . r , . r i r . ' , l , L L i i . ' , r , r o i r o i r , r r r L . r 7 i r l,i.. r J . r , ii L L i , . l ' . , / . n , r r ' , l r iJ r h f . r L n r i r . . L , l l , , ; , i i i ) i I ' ( , ' l . r i i i ' f . r ( in . r' f J r . 1 ' L r l r r , r l i L L r L \, l. '.ir l r Lt,, . r . ( ) , , , r r , . r { 1 r j . , i l r . , ,,r\ l r r r rJ t, c ' -<-' * J .- -- . -- .----. . \ l ' . l L ,irh n l r t , n , \ , 1 l ' . r 7 1 :l ) 1 , J .L r r r t ' r , . L r r i L i L r p L r r i r 1 . L 'p r , r r . r r r l n r . u , r . ' ( ) l ' r c r r L :s .,' p , . . , r r I i f 1 i i p . r , ,r r l r , l ; , L l n , l i . l t ( , 1 , , L , : l l , , t i i i l ' , , s 1 ü i , ' , r , , l i [ , , ' i r , ' r . r 0 . r' . . 1 ; . 1 i J . , . . , : , r . ( ) n r . . ' . : 1 ) r ; . r rt , t i r l ) a i i ' t i i i , J f i , r r i \ L r L ,. rL i i . r l Li . r l r i i L r .
r r L l , , , l i , L. L , l , , , L , L,.,l,,.L ; i , r r . r , i r . . r r : , ' , . , 1 : . , r,.r,..,, , 11 , , : , , r r

:

*

I01

KN.IIGA PUTA.,. U

i i : , r t , , r t , i . rr t t t r , , i l L , - l , r l r ; i t ' r , ,^ , r r , r r i , r . r i 1 - . r r , r , i . r ' l riL, , i r , ,r l , i i r g o r l ' , : r r , r i : , , l l i t t t L t t: . l , r . . r t n . r ) r l r ' ( 1 ^ r . i r t . ' t ' , l , u r i . l t , l / ,|,1q., h,rrl.ri,rrr r| irir, r,,r,,\rrr .11:: :L,i),ir t, t.i r,t 1,',s,'L,;;'rtr. ' I I . , J i r r r . r , , , . lA l , , , , c r l Ir.,l;ru,ir. i
-_, .,r -1 r! _-:.\ ,:.-1-r-r_, .:,<. -. .Lil- _--r -. :,_> i--.r.-;l --' ; ''o.' " . jj . ,F!. ,r .:;*' -i ..-1 ,-; ,* ,, -; i

.=-! dj ; j-;

r,-\1.-1. .--i' r^;y -r

, j -f -:",!-l

:-:

.-rt!

-,r:,l,-r:-:

-,.i

-

. ,-<-,-:-

- -c--;r_jJ._-. -!'---:r-i.,r'-

--a

.- -.:

n u S , J i L r nt . L , L c L l ' , r ' . L , r 7 r : I ' , r . L r l 'L r r , l . r l r r o r rs l i , . : r l i r r r r \L l ' r ' . l , u r i L , , r r r i z l \ l . i ' c r . r i \ l r J l , r L r I ' , . r , l rs n r . s r r g l i L , l i / r L . o \ r - \ z r r , r ' r r ., n s i . r h ,Z., r L i nir. p L , r l i q r r L r l i cL r p L r Lci lo r L-L l l . r h L L r ,, ',r , l l , l u . O n r l . r1 cL r s r . r o . , J i g . r . pL n . r L o u o g .L L r ' i r ii,r,J r r LJ L , c r L r L t r L L i . ' n . rr c n L r Li.p lo l o r o L , i i r i os . ( l t r l L r . ' l -j ( rp o n i ' r i r ,u i p L I L r i l / i , 1 : ,: , u t . \ l l , L i , ,tr t . ! t ! / i ) t r r t\)r z r r i t ) t r . r .N . i l , ( , r f r ) s , r . L ' . : 1r)/r)/.i()ir 1)titt ti,tt)tr.t:iitr:rtrtttt.t ltlt :.rr tir:i,t:tltrit: :t .,.t t.ri,..t!t'tstL .\!ltl,:t P,trlry.r, :.tt :t i ::.n,tr,li,, tt,,1;.r O,ts1.,rl.rr.r ( ) r t h , i ( i t t t ' t i r t ( ) r t t . t / t t: t , ' r t i i t : t r i t , l t :t , ' t , , ' , i t t n r t t t . ! , . t) r i ; r : . r , i , l , r i r( , , r r a t t r l t r O t i tr r i r i - r r rrr, , . ' i t , l r t :t t t i r : t : t t . t . \ l t " I).rrLr.l. rlr! tr.!)t!it \,:titti!!. ll.rLlist'ilr,'tl I.bLr j. \lLrh.rurureJ I'lr.rli LL ibrr l.rlizi / rrtr,i [.r).: l',.rJ.r gl.r:rrij. I L L r . r J r r rL l r L l in . rl j f r l f r L l o r i ! )r ' i i c r ro L r L , i s r viu , LL ) : t l r l . r l.i , ; i i i c r g , r . l ) o s l . r r r i.l iL r ip L L L . r r l l i r j r o. \ L l . r h o m . ll.i rg . rj . r i r l i r ,r n r r r ' . , r , t q . i .l ' , r ' h . c r r r : r i r i p L r u r h l r o n l l . r h o r r r , , , s i r r, , s . rr l r L r ! , r bq g . r h r r , o n , : u , .l , o sh n i l , r , L L c ' L r J i J u A l l . r l r r , . '. . ni l c S . i t li 1 , r\rl t r s L L ls p o n r i r r lL l . rc l ' l L , Llr t r . ' S i J J i l ' u i i , r l . c ' e J i , l L k , r J , r . i L r o u , r u l , i s r r oI l L r s . j l . r r r .A l r r r r . Jr r , r r , r , , il r t , ' r l ' \ L i l . .r. L r . ' i r i r c ( l t ( 1 Lir. r J 1 l i ' n . r ; . rZ L rS . J j t . rr n c J Llrr , r r i J i i l , r r , r . l o !, j r l l ' . r hi b n \ l . r L i k r i i r r i o, ' s c J i , l LL rr r i l c n r t l i r i i j r g 1 ' L ) \ l . L n irl . . ir, r L

I l , J , i . . . , l ) . i , i l , l li . , r , . , , r l r , l : f L l ) . r u , l .l - - :

, . rr , L : L I r n , L J lrl r L . i l l r J i n , .

1..:

IBN KAJI IVI L.DZEVZIIJE E

L L j c i L L o l . m u J f A l l : l ho t ) r ( r s t i ol . t j j c d o g r d i j o p i s . l n rr h r - ! , r c r , L Alio rclio L.ric J,r .,ubl,rqodiriliojc Alhh rhjc ior jeliu nrp ()nekoje se obrrl ljrjLrrr ebrlo zlhlr rcliiJnc.i z,riL{) 5t ondx 2,1 l)i L j i r ' . r t i ,l . r i z r o n t h o j es t r l n ot m j u p o a t os u s t i r i n r l e g o d . r niL , c b r li.rrl.r r'ric. n.ror o se nroic otlqoloriti l,r lrsc uiran:r: prr.i: bl.rqr)(iirikojL sc obn.rvljrjupo.lsjcaxjLr srilnosr. .r nr i o r j e h j t z . r L l L r l c nro r o i r o i c , r , 1 j , ) r , r 1 r J c r 7. d r t r g i : L r l i q o d e tlii o i c s c o b r r , l l j r j L r , r h r i i c l r j L rr L r l i o n , r r r z g j r l . L h i c , .Ä l l , r h Lrr1 r : r l c l , rl \ l u : r . i u r l i o l , rs L o b n , r r ' 1 jCrl.o l j c L u . r r scrl)Lhiu z-,rr',r osri; I lr trcii: ol,n.rvlj.rjLr;r inr.rjLr poreb.rnoJjeli LLL1L,ii. Srcr su r.r n i i L l i l c r c z , u r . r .. r L o c n , rr i r r b l . r g o J r t i ml.c r r i r . ri i s k , r z r Lij.c Z s r r jc Ljcn Ii.rtlrrtstrrrLr; ienrti: rLrl.rtrh blrc,,d,rtibLr,rli reLlosr lcscljt u dLrii.To i ,rcli,rd,r mo;-c odlcsti rLzlo I n.rsiljc. ScclTJr preclst:rrlj,r pohorlr r j c . f o b o \ ' . 1 n jrc o t i i n i l r r r j c A l l , r h r ' . i . r d . r o r j c L r : r L oc l o i t h r p I i t\ll,rL,,vu bl,rqoder, porcrl r',r[,sti.r'r'scljr isrcc'cLrduii, LrJr jc z,r'(,nr buJr nct)feltidn,r. k,rL1,r doicli.r rrcioir'uLoj,r jc lLrtrn cl.rnrLr A nij.,:h.r,riÄll.rhu.zLrnr i nnsiljcnr, li,ro!to r.rJcnczrrlicc I'ir.l.1 irr sc JoqorLi neito rloblo t;r jc blaeo,i.rL lir,rtIc,tr:rjnr iubrzc, i.'r,riii Jmgome. T.rLose onr pfcrv,lfru nc\fciu ili u oJcodcru l'.rznu Vei smo sponrcnLrli All.rh öoljcIu poJ:lr trinricl Ncqusr. l..aJ.r LrligoJ.lt. voli rl,ron nr to uzvlrri slironrnoicLr. .\l.r rbn itlLrgirl r'cli: "Ol'rrdor,ro \rnr Hrs.r,rir. lio1i sc lirro ' jc I I.,LllJ)-.,LIi r ijciau d.L rnrt:rv. on prLle p,r Äll,rhLr seJ7,1L,. n:r

r\l1.rh,,r'r SLrptilnr bl.rg,,ditljLrlinr,r lioj.rsc L.il\o rr(rUcz:tnri jctiri jcstc to di rr .'(,vrrltz.rtrori. p:r nru All,rh po!,r1jc rrcliouclr r n L r ( , h u c :n e v r r r : ri n . r i i m L rh r r n e h , r h oL r im u u s , r J i o l i j c s ro p r s jc Lrl.rtc,drti Loj.rrrrLr J.rr.r.
I

Ilfl,,ji. ++lSi\lrL' if,.lla',r.

106

K N I I G AU P U T A . , ,

ibn \luri reli: "Uir(, s,rm IoLl l,o]csnihrtl.r g.r ScLl.rn, l'.bLr 'Sjcti p o s j e r i m ) r i m i j c t i h . r o n s r c n j e i, , e l ' o h m u : I. J se,,.ll,,r.cnih p o p u r L rS j e t is c o n i h h o j i n e m a j u h l o n i i L . ri L ir l i o g .d . rs c L r u r c l s n r o njinr,rlh,rrh s,rnr sljc(lcai pur dojro li.J(lnj.sr. iLro s,1nr lielio r.1 'Sjcrl pon,llj,r: p s e o d b . r . c n i h o p u r L r lS j c t i r c o n i h h o i i n c n r r t L L s l i l r n i ! t :n i r i i h o g i ( h s eb r i n eo n j i r r r l " r A h r l L r l h hb r I ' b L r\ u h l i r T t : ' ( l o ! l c l t r n i j e L rj r c l n o r rp L i i n r o f \ l i o n n r j . s r Lr c l i , r o :I . , o l i l i o i p L r r : L u r i i e n o n r C o s p o c l . r r L r r s r r u i i n r on c ! r o r u 2 l o . p . rr i j c L ) r , 1 o b r i mu 7 \ f i r t i o ? l i r i c n c m o / . t n r b r o j r r i . c l i o Ln r L rl.i : s i l i \ 1 u i l i t l , r L r p u r i o o z i l L rp o m ( i r ' . .J . l r p r t i O n n i l c u p o n r o i p r i t c l i . r o T e, I l h h . r n r i, , , r l s , r , ' r hr. ( ) r r n r i N i, t i r .. i r L L l i j cL L r L ' ri on i o i p o m r q r or r r c .A j c s ii i \ l L r i h . r J ,L r , r 7 i o .d r r goil Li uiir d,roi S\c iro r.rrrrfltr tr,r:Zio C)r nri jc Lrsliiro.I.,,rcl,r s,rll) u.riio ponro(:,()rr rlri jc- porroq.rr,. I,,.rll,r ri n.lir iorjclr bi Lrf.rJio !ro ri NjcmLriinii. li.rliobi ri L,zlr.rLiol l.,,rznio ,r.r on(, bih jc 1iilic,plcii J.r nrLL z,rhr',rl,rn ,rcl n,rslrLi mogLriin.riin. 1',r bLrrl, , N j c u . rI.i o j r r i j c u r i j . l L . ' i n i or l o b r o .N j c u L Li c 1 , r l i ! J , r \ l L r l l L r c l r b r c l Lz . r h r . r l n i. ! o r l . ri h 1 ' r L i n j l . rN j c n r u .U z l i i c n o n r .J o v o l j n . r r n . ".\l1.Lh rrcJc rc r,rlrlrlrrr.srLllt,rittl',ltllait." Sul'irn cr Sorr li,rle: n c k , r r r e o , l r r i r ib l : r g o L l ,n t i o r o m s r i i r L Ltrl . L , is , r , ' s r , r r o r i ,n . r p ra L , (l . . r h i r r r L rn r i h o j i J r j c L , l . r q o ds rr l i . r l i o c j L : p o t p L n i r i . " t\L a u " l n r , rl i l c i c b l , r , r o d . 1 r i 2.1 I l , n l l L , LIrL r l r r i L c i e l b u \ i u . u i l i r nis oJ yjuol:rnjr u JrJnc,g Bc,gr.Ilolinro .\lL.rhrdi n.rnriü nr "On.rj lioji drjc bhqo(l,rL rr',rlirlioie jc Lrpot ocluznrt." On rcie: rrckLr minjhrvu l,l.rgoJ.Lr ili pLrniri. All.rh jc izn.rcl A rog.r,1.r prLrTi jc uch.r dr oJl,ijc irlircno Lljclo.' lbn LbLr H,u.r'i li,rir li,rlio rrLL , j i . r ' , . ' r "Zrlim i i J:r n:rbr ojim slr Alirhor c bl.tgod,rr d,rLL icLlronrtrenurli,.r ()n \po',ninrsroic ni:dovoljnoz.rhr.rljir.rnjc Linrbl,rsorhrinr.r." nr "li n o c l g o rr i : o T c l i i n r S r )i r o n . r ir : r z L nn c u r o i c p o s t i a i . " 'Alio jcdin iorjcli buclt z.rhIbrr Zcjclrt-1i: nr rreliomsltLrpLr "'U jcdnoj hrjizi r'.rljilroAll.rhu -::,,ro fc r':rZitiz,r sve pfisLrtne. jc holLr Uzvi!eni objrrio n,riro sirrlrJi j. (lrr lclieo: Ä.r.zrcrchil ,ü,bio, ott I't t,:l;.tt: ,1logd toln tjcntri.tt I{oir g,.,dbi bl.ryo,!,Lt ntb,Lt'ittnil.tl li,ul gol lilhittlt!lill-11), t)tninllrl).Z,1tttnitu.\lo,t,L lr g.rrrt,r'r.r rt,itoc',rztla:;ilt, or Li rttao. Llh,tntltlill,i', tl!rntttl'tltl

t,-

IBN KAIJIMET,DZEVZUJE

i.ri' lirit iL.tlt:,r,r,::.tt)l'1,ti.i,r) i /i..r.iiJ,r,r!-r z,r.r.i .tlt,:.ti',,Llitt .'r, t'.r,rlir,, \t\.t tu:,,1t1k!i!1 \t')i( t,t)t'!. iü.1ti j,: i)L z.rit,.t!,,t t, " rr,r/,1,j11,r,r.1/r \ / . 1 , h j c , f l , . , o : l r J r n j c p o h , ' ; r i . r h i i , , i o i t , . r r 1 L \ lrt . r l , Lp r .. L L l c s r r , q r , , l i n(.)rn , l . rr r r L( ) n , ) L r r . r \ i , h\ L rn r r ro p r o i r c n i r r i i . r i . ( ) r . r j . rr.'c: (ilspL,J,rrLr,li.rl,o nri ofrr.ritri li.Lcl.r nrrrrrr ni crirc!jor l-.r.l.r , \ l i , r l rL r . i r i . l . rr r L rl , , J n , r i l . r r Lr r r r , . L . r i e r r l i i r . . . rr. . r k , rJ . r n i i , , , r L , j i r , r ) i r \ f . 1 \ l r r i i i n i r i i l , , r L l , :L l, . r , i g . r r , r L r r j L rs , r r I . r , I . r , , : r r . r iL r r l l . j , l . r , r L L t , L ' i r o u r r l ! l t . r r i f r r L r : \ ' c o r r . r , r r r n r n r L L r , r r Lr,l L L t . r r . r r i . l, , i \ r r . r l , : .\ l f L f l t r , ' L , f . t : ' t \ ( , i { i o , p o r t . u t i . , . ; L :I ' r o i p r c l t s , , r o s , , t l i i r r i i b . r L l t L . r r . r rl i , s r r i r . r j L r r i l . . " r rr l l . u I l h L r. J D L r ni r p r . . n r . , iJ r j r I ) r l r r J r . l i r , , : , ' ( i o r p o J . l r L . h . r 7 i n r i l t ( , i , rj . p r r ' , rI ' l . r q r , r l , r L.i \' l l . r l r r r L r l b l . r r i : - t ) . r , L r . l f .J i i r . . l i i i l 1 ' 1 ) f \ l ( i i . , p l r ' . rL , l . r , o , l , L . " i

J . r r l ,rrr r o . Z l l os h r . r r i rlir . r J j s c j L l .rrL , n , r l , i r i rt L r r - \ b h , r . , r , Z S . r l , o i il , : l i c ; ll l l , , L ) . i \L L J : l
. _ . _ . : _ . . r

+p --. j :' "1,,.r,1r .l/lrl, li lLattto t.,c 'i:rrotrrlrr \ r,,.!r.,i ,rr,1,.,,,r/lr,/ir. iil, r r r l , i l t | , t : t : t , t t t , l , u t..1 l L , r , l r , r r r i r i , , . ;r: r 1 r;, ,I ,,, i . r , , , / , , r , r I l , j i l " l,tl.t t t ttit ii.t oLl't ii: rltLl.rholt :r tto[ir tit. t \.,/',1,i,, r.1\(,(li l,.,Ji\: :f
\-, .-! --!.! ! -, J_..r.r,:j ,. !-,-il,j ) -*l t-" -.-; *..:. -!,1 -... .,t_rj_.:1..- , -:.

-i,r-:.-Jii

-r.'tJi

r,r1 :.rr rrr.,'ir,/rrri ,1,,r'crr z..ti:,,rltrir,,i;,oltit lt,lriit.r. ('..tr: ri !t. l:],i1ii P,t:l.utii:,.a,tiitit,ti. (..t1:,i 1,t.r,int rir:rri,r. llt,r/, r , r l ; i r r . . ! i i i , , ; r r , / . . r , L . t t ' t ' : i t t r l : r t rji.,rt,tr ! i i t : , l t r ) ,i \ l t r h , ) . o t! , 1 . r . ! )

",\ri!',

I l l . LI ) r r L : , 1 r ) ( r j, rI l , f l h J ; . , . l ; l. i i t l, \ if ,.l s L l l l ! L r , , .r il a , l0li

KNIIGA UPUTA.,.

\ c l , i i , r l i i , rlii , r h : " O n . r jL r , , . z . L l i L r Jt. ri r s . r . r h r . r l i r . \ i . r r l l r r r n , r j b , , l jri. r i i r o r l L r i j r r \ ü r . r L oi r r i L r r , i i : 1 I r . r l , _ \ l l . r r L , i r c , u . r I oi , r L o L l s o l r r ,N j . g r r l i r nb l . r q c , J . r r j in rr, irr l , r i r L r r c L , . r :.r j r l o r p O l o n i j e h . r J i sl l o i i i c s 1 , ( , s l : r l r i k . r t L i i z r . , . k nr. l i o g o c l r s | , r L , , r : . O r , , s c u b r . r j , , i s r . , i l i j . ro rrl A J r r , , , .\ ' j c r o L L , s r r , j n i i , , p t J . rin : r u L .l r r : I 1 r , r l ,p r i p r J . r \ l l , r l r L\r . , r r r o i c n r ot r t L b i L iJ , , r . L , l j r,r.,.,r h , . r l r r i r . 1 r , r ' , r . . .1 \ r n l s L i h r ' . r l i r n j ru i l i . r L ln c n r , , g L L . , r f . l r L ij r , r j . J n n i . L , r q r , , l . r r . . r j Lr n j .\ l i r r j r ( r L,rr . ! r . \ j r q L r v i p o s r L r 1 . , h1 i l l . . r ) ; f , . l r o ! r i r L r . \ r . 1 rrt,ir / n - \ l L . r l rL L, L , r g o J ,. r L rp r i rL L .pio r. . , . r i L . t . r . L i , , r i LL n t r r , , r . J , , or l r , n l , \ r i ! L\ r f f r r l i \ . t l ! ,( , f . 1 ,,,i i r , : t : t l \ . 1 1..\,l l . , h , lL ( , l j t ,lj. t , ( , , 1 , , , ) \ . , . l,( , 1 . .i , l . u r l 1 . , . i o h l ' oi r o n r ,l z r , . c l L,,, j i h, t t , , t j L ,i) \ \ . , r ( j t j . l r f(, n . r 1 . i o r i n L , , q . L;o l i l i oj c ur n . r i , p i i r . l i , rp r . r i i r r rL . r r r , , , r i r . ,I.rL r r . . i p i rl . o l r I oj L L r , l i , , rs.rrl o r c r r j .]l l , , 1 i L io o r r , , 1 i r.o j L : r r l r , . : r , r ; r , , j 1 r . : r . \ r r o f . r r ( j t r t L l : r . rlri . r j L,r, . r I r , r I r r , ,I,L r i L r ) , r r . r s ] L L / L Lrr n,, r . .
t ' n ( )i L , j : r r t r l , ] l r ( r i f r r i r i r 1 i .

r I b L rl i L r l r i l r r . l i : ' I I L L : . r c l r ( . r , , : ( t , , , p o J . r r r .1 , , , . ti , . / . r l r \ . 1 1 : r , , . 1: r . r i l ' L , l j . r : , , o c l q o l L , f i : I ) . r \ 1 r l , L r , l c iu . r h l r l . r r L Ls r . r l , o r r O " i f f r L l l i L r . l i ( L f i b n , \ L r J L r l l r [l , r r . . : " l r . . r i r o , r n L , r r L L l . r r i n . i L o r r L p , r n r L( r n f i i r : N r , r n : r n r i L o J . r h . r i . L r r , r , i n J . r i o r l r l i f'rf,)'rrrj l . r r . ' b . r . r f r r ' . \ r r n . ! r r r h r ' . r l r , r r r r . r i _ ü n r c n r) p f ( ) \ r . iL i L r J , l i , ,j L J i 1 , . i i . s r r l r r oj z n c J L Ll , l . r g , l : r J i. rg r i j r h . i .t i l . r q o r l . i c r . r l i . r n r , u ) r , r r ri rr ! L i r r l L r r . r L r , r l L L .c r j i ' 1 r , . 1 n r o L z i , l , . r i , r r .r r . r . : r , r r io r r r o s L . L) . , . i .r ( L p r r : , c . r i L ,, , J r r . o g r . r , i i . n . l i L , r i s L'i . A t , . l L L t . ' r 'iz n l : l , L rD 1 1 . 1 ' J , . l ' . t . . L l , ri,, \ i . t i , , L " , , , f i \ l t : b 1 1 , , , , , , n , . .i !1 , .n\ ' . , : i . ri i r " ( ) n , j , 1 1 , . J . ,, , , , i . . 1 , f o g L , . , r . , L . , i, . , r 1 , , , , , r t : r L f r ( if.. r r r r . a ( : Z r r i L i r i l i o i l i , , j . t ' l . r g L , t l . r r io r , , n r , . i l L L : c N n . r l , r z rc r r . rr r , , j . n r o I r . i . z i l i L ri r p ( , 1 n , ) n ro r q . r r L LS r . r , r r , r l o1 s . L r : . ," i

:_-. rj,

J" !:*.- :r,-rr,-.__r -,-,

jl,*.r.-.r,
:,, !r

j.'t.'i

-l ;j

-i_ _-,.r_-,
! - _ _ , - t- t rL J:

_rj:=r-.-,. '!,:-:_,ij:-_,:

-_-j...,.',j -rt .--1:

,.:r

,:._.j

--r ' ;,_j\_,__:,,

I_r,

IBNKAJJII!1 DZEVZIJIE EL
- l-

rl

\ L l l ) 1 u 1 c l f ib i l j r T ip L l . n r I ' b L r c r d r r p l c l i o H , r 1 1 , r LL ,1\.lrL r . L 1d , 1 i o z . r i L r r I ) i c b c L , r . . L 1 , rt I ' i o T i j f ' o s l , r n i k. 1 1 L , i , lrio r l i o r j . l i . r " C i o r p o r l e r u .r o l i m l ' e z r n k,'ji j.' g,lori,,: f o t I L u L rb L r " o ( l , t ' Il(r7iji I)()slinilt .: rcic rrLr:"(i,;;,rti,,.zr,r'li iit tt !t)!!t!t.! i,l,t " l . r s , r r u p L n i or l ( x L rL o j c , r rr r . L i i L r lr, , l , r , , . . 3 r . , l . r i i 'O r r c i . : Iloliji l'r'sl.rrrilr r('('c: 11,rti,,/.r b[.!:1t)l,t !l.tiotit u! \rtit ! ,. iL ":: trltztl;;t |)'Lct ttt tt ' l ' f i a . r l i r r r iJ r ; , x j c h l t , 1 ' 1 f ( i r n ' r r ( \ .1 S . l r n ri b r rS c l . u r ,rrc l i : su - { l l , r l r o v or r c p r i i . i c l , ri u , r h r l i \ l L r r r . rh n i L r .r c i r b r r i p i r , r n. , . r i blrrgorl,rLr hr,rrr. Lc

t r N , r p r c r l , r o ' r, , r I r r . r I r r o ' ni. r ds r r p l j i v o i i LL r L , r z u irc r , , J . r j e q i r r r T i z L l n l l j c .\ i l r , r \ 1 L rn c r r . r N U z r i i c r r iA l l . r hl , L i d . rs , ' , r , 1 Ir.r,iis koji LL,LL S.r clr.rlco,1Llovcr..rr(Li\lic. U ,l/;;vrrrr rc Lriljc2i o J I . L r L r u r t i r . . , : ' I i b u i l e L L , . L r s p s . r ) . rr r i , i l r . rl If c lihpr',rr,,si r . r c ! ' c : l f l T i r c o r l . \ l l , r h . z L l r . u l i cj.c r r i i L , rp L , s l i j ! t . f o \ , r r l 1 r l f ":r' r r l j c J n oh . l , z J r . nl j i .
Ll Jr Lrgi,nrh.tlr.Lr stoji: -. ''l.itd;rt,r r ,i,l;.L,r!1" !
:i _Ljl i-4,"1 . + j L,l - _-,

t)l tt . t t , t r t : , t 1 c i t r i l t rlrtr ",r'.r l.,Lr3a,lrr ^i "'' t,t11)Jr \lt)lit, ..\ll,l,r t r !..
I' L,sl,rnjli jc slonr.,,lrrrJri AL,L..rsL, r'tli.r,r: :.

-!i.t !

' ':1.,rrr,ll ,-tr r, iciti, sL ntoli .,a rtlr,rLIy

,\L r, ri.ll L

I i , r j i i / L , I a i: .

I .\ rr:,..1, I i li.rrr,1 r,l,rr/. +r17.
t I l r L ' t r , l , , l r . L : ) ' t | 1I t , l : . t , t : t t t , : , t r i . 1| \ t -t

ll0

KNJIGA UPUTA...
- --j:f.ii .j;l r-j-J-',-,.r" j-::.' L,tji:i:

f

!:.iiii

-lirrrizr j b i l j c T ic l . r c o , r r r l i . r o : l 3 o i i ; iI , , , s 1 , r u i c cc j, , r i r r . rJ . r r. . tr.rlinrrrcl,\llrlr,L.'7'rit,1lr nlr,tily, orlqolori Bi,iiji Po,il:uril, ,...N.rll,n nclioliLo cLen,r dorloh nrL,pon(n1riLrtir.rh q.r IJoiiij l)oslrrir'c. rc.i nri ira rl:rrr,r2irrr All,rh.r.,trrrrr/7,r od lloiittlL, l),t: L r ; r i ' . r , : . i r r r l r r ; r / N l i r , : , ! . u ' r l 1 i l i ( ) t . ! t ) i l t ) t t ! x L l : t u t t i i" , t r it ':. - t Ä r r r r r i r l r l r r r n ) , t t , j t : i ( t L , l . - l , r l t Ljrc I l o : i j i l ) o s l : r r i l i , : L i r o L ' , ' . ' ' ' ' ' P o r r . r i i oc u t o i i i r c u l , l . r g o s r . r nljiu ( ,i r , ) j f L r a i n i ioL l r n o r r : r r.
.'u, -:1,,;t, .:..,i 'Lrrrlilr;r l | . ,. .:i".-j -l . ..jL-. ". !.-, ,_-i

rt. T,,otitt tarlo,oti:t-tt .tl 1',.,)it11r,Lt. /:,.r,toit,ritLli . t . . l l

U d r L r g o n lrr . r d r s ur o l i r r ''Ttiirc oti \ll,tlta opo:t, i1,1tlir i \t,t)!Dr,\1. O l o n r J o l o , l r r . r t i s c o p r o s Lr e p r o i l o : r . z r t r . l l j r L Ls , r L h i nioJri r \i!r.Lflosr LrLrLrJtrino:ri liroz Lr.r;.rn1e zrlr,rr11.r. l b t l L L l l , r l . r . r ' t . j n r i j c c d L r r i o : " \ t o l j L c Ä l l . r l l . rz , r z J r . l l j t . r r l L l b o l e s n i l i.,' r l i i L 1 .1 c r c i I o b o l c s L . L n . n r . rr r . i r p r , r v or r r r L rJ r , rri od orosir zdr.rroq. lioji niic riqrrrin oLl L,oLcsri. ()ni ltoji \u f,() 1,-'snr tl.rn.rs sr bili zclr.rri.,\ ori hoji ir srrLrr biri L,r,lc,,rii.r lLrr'cr n;rssLrzdr',1i. IirJr bi bolesr vodil.r LloL,rLr. oprr n1 l1i,-n1,, nri ,,, i t L j c l i .I r o s r o l c o l c s r i l i o j c i s c r p l l u j un : r o r o m . r ' i i c L L L; . r , n i i r r ' , 1 1 r b i n.r budLrr'crr. Z,rLoon:rj Iio LlLLgc, l)or.1\'j qfiirhu njr(.sirur.rn cl.riL. Lr b c , rz r L l c s i L io l e r Ll i o j , ri . q . r i s c r p i r in r o v o r r i p . , r n i z i r,i r . rL r u L h "llr.rlr jp,rl.r All.ihLr, Ciic sf icnr slrjetLr.' N:r Lr',rjrr. on L.r1L,: tr i r h q o J r r in c r r r o r u n , r [ , r c , j . Ln r :r r l i l rs r n r n r o i c c l j . l i m . r r z r . r r i r ii ri L n j i hn e h i n . s r r l o i h , r J rt r i s n r o L r . j c c . r rt oo i i 1 i". i r
' ' ' '

l ! , : r i : i , . l a ! , i), \ : , r r . J , I : : e Flrliirrrri.,rirrii \iL'l ,,, 1fr, \ h . L . J , r s i f : 1 i , i j , / i , r . , , i n r l , r r ' , j r , .trt :

ttl

IBNKAJIIM EL.DzEVZUJE b o i i r i 1 ' o s l r n i 1 l- p l l L l i , p o r . L , Jc J r r o : a o r t c L , ri t , , i j j , . r r o l j , , r r \ L L , r h , r 's ..rrL r L p .. r u r L r r a r : u n
.j; - -r :)! :-l-i

"

l t tIi)i| !t.r);I h)|L!t. trtii
-i - L; li.:--!1-L ..,-'iir

nlt,rr'!1t!'
r; -! -\!:- ...ur- _-r:L; J -::J -:. i:{ J! ( j , --i

ii , --: i-i,l: :i; .-,-

--: -_t --.;

-_ji .j

, L l \ l L r s l i n r o r ' , , n r . \ , r i prl lr;rrr , , s'if i l . ri f , \ l . I r i r i \ s , ' L . r r,rb i i , r i . , 1 1 . r 0 s r L i i o , , L I, , 1 . . . 1 il i L i . n , L L/:, , . r1 , , , , , , , , , L l n o l i 0 r 1 c l , .L r i i r r b , i o . - t.:\ l l . t l : r i i t : i ! t . t l r i t r t t r j t t ) t ( ) r L , J g L , r , , rli):. r . s o r , , r i o Lr s , u r : ( l o s p o , l , r r n r , , j . , l . rrl r i s , t l , rl i . r z r ) r L j L r i u r i p r i p r , : n r i , , Lo s n . L r l r i r c L LIL .( , i i i iI ' ( ) \ l . r n i l . f r a c r r u : \ r ! , 1 , t 1 1 ; l l . ,7,,t ' , , , . J i l rtotti ttrl,riri! Zt\et ri:i tltto Cityri,.rr.l,ti r.ut ,laIt,' r.r t),o)j!\i !t.iit i rt h:rl rit,r :. ijtt;r r r.:rl;i;.rr r/i l,r,rc:,i.l ,,r; l,is r, p i r . r . ./1r r i , r l ' L , s l . r r r i.k r o L , . 'ri l o , L L . rg . L . \ l l . 1(h/ , 1 f . 1 \ii(., r , ) , . J ' r l r . , ir. " ' 'I l , r , , l / il , i l i ( i i h , r J i 'L ,L L , j . r ,t , i , L lL L , r L i , . r l . r . : r : N , l i r J , r, , r l i L r , , s r . r r i L,i1 , i l r l i ' , l r L' r r i L r o o J 1 i L , : i r L g' , , r L . 1 n i l ' . 1 l { ; r r 1 t i l , t , : t . : : a r t i, t t , , ; r r t / : r 7 r r r . 1 r r ' r z .r / - , r . r f ; r rr.,,.,r ; L r , r ' L i , ; ,;,rrrr:rrrL., rr,ri:ii :ltiuit l:,oit: prt;rt:ti:L t t':tt,i J.Lttt or,ti:t 'L.t,i r : c i l , . r n c h : l i . r J . r , i. i . o , , r c J Ll r L J . . r r r s . , , h t r c l i , r c , : L , p r i D , r Jl.rr\ . r l ,z . ri . l r r r r . ' f c L r rr i p . L Jh r . r i . z r h L r r . r n l c h i p r i p r L l . r r p ., r . r r , r 1 , r ' u ro r - o t l r crL n r r ' L r l i . ) r ' L , r L sL , . r r r ro p . l i r l , L L .r s f r \ r . r \ r ( i p ir I rir L ' i s L ' r . r r , ' 1 r o r r . r nz r l r . r r l j ir L , s L i ! .'1 ., r l , Ln , r i LL L r r L r . t I r ' l ' r i , , J, r , , r r N l r r . r l .r r : r o q r I . , r oi L L ,o L r . r s i p LL l . r g o J . t i r r .rrn o g , r I ) . r , ,r r r : , r . ri n n r r l q , r ! 1 r , b ri, r p , u n r r r so J n r r r r , * i l r. r L . L . ' l ' \ o r r/r! i ! f n ( , n r .r i r s 7 u jr. l l r h . l t J . r r i c o J ' c l . l r q , , . , , 1 , ' r , , n ri r , , p ' . , , 1 . r 2 ' r ,l , . L u r . l i , i,r , ' : ' S r , r I r b l , r c o J , r o j , r r . r r j r J . r L ,rrLI ' r o i l o s Li!L L h , , j o ii , ' ; L ; i ' I
/ r , i r , , i , i ' i , 1 ,, a . r r , li!:lir. l.f !

'

tll

KNJIGA UPUTA,,.

' " ' , , " ' l l l , i : , i r i J . r 1 i ,r r , r j . L r r : 1 P o L j . i cs , r r r r o , , J . 1 , r .t , o i l L L J r L r g r rcnr.ri Nr'lir l'i jf hf.rl.rn.r ronrc. l',:bj s.rnroprrp.r,lrz.r,lr1:ri ir L i n . l i ,p l c n r c n i r o i r t h : r T i j c | 1 , r l . r r \ ! . r l t ( , i , l . r q , , , l , r r ,ir i Ls r r N n 1 iL , , 1 , rn .rr l , rr s r i n T l o l i r r rs r ro r . n j i n r r N r n r . rb o l . ro r i r r r - l - c h,. , L i i L r L l i , r l r irL Il i : " h r L l , r , i g r z . r i r l ir z o r . r r . r p L r L o r , r r j ur.r r c l t ( ) r r ( r [ , i q ] , r s n o r o l j i , :N c l , r , r ' i i L r j Ln , r i LrL l r r . , r l n r , . r n r r A l l . r h L L.r , r r l . l . r g o d , r r i i r i,irc p i n ri s I L r i c u j i m lri , r j cn . r n rj c p , r , l . r i ,r ' r r ip L r r r nl ( i o s p o J . r uL l . rrj : n r , , n o i L o j . n , r i L r o lzc rn . r , . . j. L ,L j , : i ,r:r r i , r o , 1 ! r i l L , .\ r n r , r r r o i j r i L i s n r q r o s i L r o r l . \ L 1 , r l r r r i' p L , r . r t . , I ,

. t -

I r r . , r , \ h n r . J , , . r r o J J . , r . L . z r r i l , , A l i r t , , , 1 , i . , \ \ ( ,, \ , , , 1 i i1

l . t . , t . . . . i l l i r r o r rr r r n r f r j j . r L r lr r l o j c u i r , , l i r L L r r j r rjrn i . \ 1 n o s r ,\ i . s p , , r a n , , , , lh . r l , r , l , i r l , r . , l n o s rr c , r . r t , r r it , i L . ,, r , r p L L ,t,.,rrL ob i s r r i r r , , i z p \ y i ' rr eirnjt I I , r r . r rrrt l i : " 1 . , . r J .. ra l 1 , r 1 rL r o r i o , \ l r r r . r . z r r o i r s r , r u L , r n i j s i l t D Z r n r c L , ; r r c q o r . J . s n , :s t r r r r r , . s r , r r o r n i I rD t . L , , r r r r . r r . r r i r ru l t , u c ( ) n , s c r . r i i l i s c o Z c r r l i i . I t i l ( ,i h l . s l i j f f j h . q l L r h i lI rh o l r s p r r r r .' \ J f r n , . . , c c :( i o s p o J . r r LiL r s i L L r . r J jo L l u r o q p i , L i , n r . r r . r r r. o ' A J r n r . .f . rh o i L L l . \ l i s , z , l r r ' , r l i L L i r . L r
.r-j: ,--.il' -:;! -..j*: _f,. - i -t -.;+r:a-.r-,,,_i;..:-;_..--.: .'rj ,; -'LE .J
-:! _,::

-1-,-

_L

-r_.

1.._. ,.-_j _-a j,i -r-.-1

-rL __ \ Jr,j
;,j o _-_

Itl't l i,tt,t.t\:ttln1.r. lt!\ 1,ti i z . t i , : . . , t i , i1 . 1 1 , i . t . r i t i t l t : i | . : t a l t . , , i i t , , , L t . , . r t a t L | ; ,.,rrr.r,l'i,rlr i Kl t,o i;:.ttt !t.tit:., nti tr tr,i.i!t) l:!)'it,)\! .:.ai,;tlit,,,ii ;,t tl

'jr)rr.il:I'if,1rrrr).tl1/fri,t,t.i it

L .!r;ri,rrr;r,r Lriljtti ocl .\lejhirs.l,rnrr: .tir ttrtit,r i:.tlt. sL: (i,ri.r,,1.,t rr.*.r l,lrgr,lt ri'a,riL ,i.tt.r ,, t,ttni tli !,ti,,l:,t1ttt tit::

I l-l

IBN KAIJIM EL-DZEVZIJJE

'1Lo lrtlt i:ltr\,rn 1t'ri:trf i, l)renr*i sc J.r ic l)L,sl,rnik -. rchro: p.t opto:ti. nclr.r.ritt lo1,i1t oy:irl'r p ;ahr,tlt, utyra."rtr lüii " !!a!)tiI,t t)11o:ttn..tii rti LI l);ti \igt!),t)tt )tn ladiat)t !t!tt. .iti-r-:,j jir" jl:l-r.r)Lr)'-,---.ri,t ;L-,,1":,r .- ,-<:it -lp-

o i I r ' L n o s is c J : r j c 1 ' L , s l . u r i; L.p r c p o r L L i l J e d n o n r o r j c L u t r i s t r ' . r : "Clsar r;riJr )t,r\))t)t, I it) rc ir orlr'rrrirtiotl ,ln1.1t';:Jitti l,t.:t, rir r. j,:t t,) 1,1,.i..,:i ttr nt:..t,i 1,, ,t tlL ii biti tt:lti,ritoi !,trti t,ltrrl

*

' ' - ' ^

:
,-5-!l -, .:t rL*lj .ilr b r: -. ::;i

"Nc/r.r l,i,r/.r h,rLl.r poiinj.ro s jclonr, Posl,rrrili. I'i rcl'.ro: l,i rl rr,rc'rrr ntpoiio.ttptttioi r,r l.rlrr /r7q,r \ll.tlt lioit jtt t( )t,!l\'.1)r.). i r/r;r,'.rr.,. ,\ry':,r l.).rh \[!r!)!!. litit o1,:ktl,l1tp rynn,ttrt tttt, r
lLt'it,lrrit {,,t:1, .t:t ntoj, ituitot tt,ttt rtrlt-tti (lnltu Lt)ti \; )t,o)l rl,tot ttt ort l:tjint :i n,r: o1,:lrLio. LtiLut it,tsrri t,Ll,.a!t;il:.

, ' ' ' l ;
!_-+ lj _u:: -_*_" -i, -Ül j,,ll ..i r;

rr,rrl li..,r ltnrD ic,l.n jt!o i pt,'t i olrL.',ro r,,L'r',rlr.,l1ll.'it, /lr r, ri.rr/i/r I tlrri))to s ' r L l r r . ri L . r Z L r b c ln c t r i ' L i J . r oi , r l r r l , r l t p r i j ej c l . 1 \ , : . l , r l r l ' l l r . r 1 . p r i p . r J .A l l , r l l L ,I ' , o r ir r r s j c u p r L i o .n . r h r . r n i o r r l,i fr,,Lr.'i1,: i i .b o n . L sn . r p o j i ob L r g , r J i t r n roL . r s r LA l. l , r I j . n . 1 r \ c aT.\ ( i j . rI r . u ) irf , ir o p s k r b .J o ; l . rJ o l i r n i i i r r i n r o l r l i o z L o . s r r n L r ls r r : L z r r r o i i i i L , r s O i i Ti z.rh\'.rl1ri. I',,,l.rrrn.inr poLpLrDrL bl,rco,l.rt .1.1 Lru.lr'nro .loLrrLL. do Tvojc* Jc,brr.Ntnr,r bog:ro,im TcLrt,l3og.r Ntrl.r Ll,rbr'.r,,sim All.rhL,. Ncnr.rL.oq,r c'sinr hrih i {iospoLl,r.r sli.ror,r. 1l\ rl,1prip.r.l.r
a . \ l c , l : , r L : t : ; . r , t .1 ! l S r i h d r . : r , /, : , , ,r . , i . ; r r l a /l,l lr,,i r,r,t.r. lti. : l / , / , : ,i / n r ' , .I i l r . I I I i l ) L I ) . i \ L : J .r . ! aI i ^ r l r : t , ' , r , / , t . , i r ' , , r , . - ' S

"Nll.z

:11

K N I I G AU P U T A .

-\ll.rh,r li:rIo All.rh rJ(,i, i rL,nr.r (]ospoLl.r nroJi osirr l,,J _\11.rll.r : L u r o l .l . r j r . r n r L r c r i ( : c L Lr r \ o l r r i r ( ) s i n , r n r r ii i n f(,!l.Lfio rri.Lrr:rirr d i r h r r r ' r r r s l i c' . r L r. " r c ' V c l L l , h n \ l L r n c b b i l r , . r r ! :' l r ; 5 L L l , r r . l , l . r g o , l . r L i : i q u 1 p r r . r : b l , r g o r l , ir\rl . L n r r r . r l t ( , i ün j j c . , r r r , r r L L g i, r r . l L n clruqi: L,l,rqoJ.rr ;.rlf,rllj.rL,!, liL,r. n,:nr.rlj.loL. r.ir.,L.r i ' r f r a , r : ] l . r q o d . r n r i . r l i . rr c z l , r j . n . n r r i i r , , L . r . [ L L ] . s c i c lc l - f ) i c r i r i j c , L l L r i , n i i, h . r J r . r . . L . r , , :- . \ | . 1 ] l | . r ! r ) j L .n . 1 r i , \ , , r f t r L L rf , ) r . r ( , s l i , r J c i f l , i , r q , , J . r L r . . .. r L i n r l i . . : , \ , r b r r i . r n i . Z' r t , l r t o l . r r ij . . r r r : i L l z . L h y , r L r r o s \ ' i . r b j L l c , l r r L , rp r i l i I r , r r rp r o i . r , v L,1 r p L , r , J . r r i L o l , r , l i c I r sa , , r j . . 1 .t.ir, , i ri . . L ) i ( , , ] j j . . p, ,1 1 , 1 , . r r . , r . . p i , l , r . , r , r r r o , i s o . ( l L r Ls . Lj c l i . r l l , i z g , x , r r . r :' l t r , r 1 . r . \ l l r h Lrrr . rl , l . r s o L l , r L i uL r r L Ir, m r t r L ] . r o . ' \ ' . L L r os ', r p u r r i l r . r i . r " t , , L , rr. jr i , , b l , r : o r l . r r , . ., ,. L, rLr ,1, r r , , I Lj l i 1 . i , z . r I r , r l , r n rI"i o i c s n i I r . . . . . :' 1 , , , g 1 ( J . h r , l i I o r . . . l i , t l i L ro l o r r , g r . r J L|L r r t z . L h n L j L r i L u r , \ 1 l , r . rr LiL r r j l , r , L L r g n . p l r r r . r j r o s i , l j1 ( r r j .. I r r c n o s r t J . r 1 r I , r , r l . r n r l,i r . . l i . r L , i
!j rti ,c r-!;.,!,; .,*-., -L.! .--i j

'1i.r,lr-.111ri1,1a,1r1,,,',,iititt , , i r t i t l . t , 1 , l : r . : , , ,t t t : : , r 1 , . . t ! i t ! t . , ' rri;i,t I r[,t.ttt: nl,,,ihrirr.'] 'f.rliL , \ i i L r rI h r r . p r . n o s il ; , r l i L ., N , r b L o L l , r n L , ,p,rri r . . . o L r i D . r n i i r l:, r . r r c J i o l . r r z . r L l o r t L, r n r LZ . r r , r j f j . u c g L t ( , \ l , r (J 1 . tf . r ? r . l , r u r , l r r r r L , : r r r r ol r N . r [ < , ,p . L J . r r r o L r o r i o . . i , u ] r L\rt . 1 i ot ) . r r ; r i r j i . r l rk . r L rh L , r r r j..rrl,, r l o r i s r . r j . r l r L J r L L g o rIrrr r l L L L r p r . , p i r , r . r : ' L r, q r L "\tr rl , r . ] i . r o l . rL . 1 ! o sz . r i r r r i l "I i c l i . r o r r : , 1 h . . r 1J irL , . , rIr. ., , , jn c r r r z . r L r o r l l l,.'rn e i L r , ( j r : p o n r i n j r Lt.r . r l , rp r i p . r l . r L 1 . r l r Lh o j i r r . i \ r. n.rf Lrir.r onosr iLo G,r nroli. Ncli.r jr hrrl.r All.rhu.Iioji nt orLrrli.r , , u o s .L o l i s . r r r \ j c g . r o ' l , r n j . r . 0 r . L lL 1 r . L , r li lh , r l . r- \ l l . i l r L Il i. ( , i i r p \ r,ur 1csigLu.r,r osLrn,rc h.rrl:r pl,rrror prop.LJnu. sli i F|.rl.r 11l,r1ru Lr Iiosr -rr nr(l,rrroL,rL1.r rr,ur,ljch n,r rL,brL, iLLrrc. n. N,:L,ric hr,rh ' \ l L , r h L r,.r j i o i L l , r r i , L r ! l i , , i ci o p . r r r o s L i I. h r 1 , r A l l . r h L r . , o j rr . r h r I

tt5

t B N K A J J I ME L . D Z E V Z I J J E

, l o l , r , , r r r . r i , r o l , L i uir I r , j i z . rs r r t , l i i r o s : r l j ci z l , . r l l j r n j c . ' L u J it l ) r . r , , r l s . . L l . irr . \ l r i l r i s s r l r r r rL r . h h i p o * l r c l . r L ro s l c d . l l L r . ,
i--i' -- J.-! -;Jj:. 'ii'j
i; *: j :-! : f-;

,\ll.t!*, lioii 1<t!1t1,;.rr ntoi it,.lcti | ) , ] , , , t t i t i . 1 , )t , t ! t i . l ' in el,...nti rt ittlrti,tilt" I b , rS i f i n p r t n o ' i r l , r c l L , n( ) n r . r . i L , s L o l t r l . r o ro g l . . J . r l L r s or L r l , o r t j . ,f , J s i , r , rr o i r o n r" l - : f i r . r h , r :Z . i ! r ( ) ( )a i n l i ] ( l l . c l : , nL rl i c c , r c l ' , , i t i r ] t ( , , 1 r c n cl i j r p L , . .I1 ( , . 1 r u q i l ,b i L ) i l o L , i n ( , z . r l r r . r l ; L r ; , : n , n t d r i A l l . r h un . r t , , n r c . " L L r Li r . I r . r i b r l . b L Ll c l c n r : r p i r , r l i L ' :" S r , ri , , J f s "Dr j,:,1,r,,,r p o L ; , L , rtr,,l r r g o J . r LL ) r rr i r ' r . i r o q L , r rs r o j i i I D i r : r , r . ' r 1 . r c l r Lr , r r n . r: i r ' . r L L Li.f'l i r r L ' n, \ h , l ( L l l , L l.rr 7 c : t l L . L , l r i r . ,. t ! L ' ip l r n . r L il c l i ; i r r Lb l , r g o J . L u, i Lrrj i c . \ l l , r hJ . r o . r l ,r . r r r i , r]l,r,;..li , h, r
r . ni h ( i i i r L L . " \ I L L k .ir L1 L o . r j . r L r l Ll,rrülj iu obasipa ni lo:;u n r r r r .l i ) r L l i . r r ' : \ ' i L l l l r ' . r r , , r L r. L l r r i j . s i n rr . p i ''

''H;.tl;

iLLri,-

. l b n S , r ' r r br c l i : " - \ t r L l L r l h b n \ l c s L L J [ . r ; e : . \ 1 1 . rjh u l ] ih j r 1 r L i o . r , , g . 1h ,1 . i r r , rL r i i l L , : r r rp r . n r . r . r . r , r , , r r I j c i r 'r.rr,rrr . t ) . r i \ rr ir : : r . L a il n, r u i r l . ' i n f . b L S L L l r r r r . r r rDJ r r . r nrr, , l i :" U b l i z i n i\ i i L r s L i v o grrr , r L L J r ., \ r r i c r rc . J . r n uh i r i o r i l i o j c L r . r s ct:. l , : n r L : r r i r o s r r . i . l i r r o s b.l . r r J. r. r q o s Lr.. r n r i l o su.: r I r r L r o s td o b r o i i n s t r .ios r r p L j r r c ' s r . " t . L.bLr llLLrcjr'.r h,ric: "1.,,r r'lLlioboliclogj li.ric:'Hr'.r1.r All.r h u . l \ , ) j ir r c j . s r i L L r . ro J o n i , q .iri n r c j r L c b c s l i L r i . ri os r . r l i r o r r c o i i r n , r r r o b o r r i n , r J o s L . r l i r r r , r r e n l i n r rL , r i . i z \ r i i r )r l u i n , r s r - , r h ' , . r l . z L cn , rr o i b l , r g o c 1 . r L i . ' , \ b J r l h l r i L r r \ ' r h l ' l t r t r : ' l i , | , r t , n , r r r j . r \ l , d L L l r . r l r n : Lr,r r r, u Z . ' j , l :Z r l L r ' , r l , r o s L L ,o r L r h v . r rbrl j. r s o d , ro J r r h . rJ o , 1 , r r . L l , . r Lrc . b i Li N
: ' )lelr,t,:i /.t.,,1.; ?l iri,,rrri,,'r,r.rl,lrL ! | b f r i r l , \ r 1 1 1 i . 1 , , , , , , 1 s t r nn r l L . r , r i i t | r | , , , . ! , . i r t i l i i 1 f . , i . r . , L . r i f r , ri,i ,
\ii(i\.rr!flli ll! !o.1.f., Il l.

f.7,LrL t\, r,iii,;f,,,:

l6

KNIIGA UPUTA.,.

i , r v r c l i ; , o s l c , h l l . r i r o v b L r c o J . r rL:rr i i . l r L s l L r h L r J L L r L r l i . r n r , r . A r i . ri. . r o s . r r n r r l r L r s o r r c . s l c n r LL o r r r I r i i L r\ ! \ f ] i l i . , \ L , r l r L , rL , l . r q o .r U , r . J . r Li iz . r r oi h u c h . rl i o r i s i i r i ; ro , r oi r L ,n j j r q r j j . l r .D r L r q . r .1 , 1 . 1 r , , z r! L l . tL ,r , p s I r ' b ] L Ln c h . rl i o r i : L i t L rt , r l i o r n , , s tÄ L 1 , r l rlLo.p o s r L , p i t i , i i, i L r . r l i ,L , rjjf , ) b L L h \ ' . Lb l i,(r)q o r l . r , . ill r h r J o r l u . r '. , L "(l(,\'ifli l i . 1 h\ ' f l i : l i o u r ., \ l l . r Ll , r L r l . r s o J r;rL , r n , rn j o l I L r J . . , r r . r h r ' , r l i pn r i z , r r r . \ l l . r h u . r r . ' t n r L J l i L o r i s rL rr r , 1 l . r q o J . rrr,ir .r o O r L L r l o ns \ i t r f u i p o i l i i i i . r r L L L r p c n . r r l r i r t L L r . ,i\o l j . l i I i L , n r t , \ 1 r s r :.tirili Lrh.r,,(l.rL. on rc L.L,J. ()n p.r r,1h\'.rlirip(,rinn ,\LL.rirLr, c,,. q . r i i i r li , . n s ' : ir e b l . L g o r l .iro r r o r i r i c r r L rj . J . r r o . l p o n l r , r\ ' . r L r r , . L ti " Ii.ru L'rg.r.rhohoi.. ilr it :rLrpr.. prcli(Jri)q,r nir L'i F I , r i r nl i . r 7 c':\ . r l t ( ) r r ( r i L , L L J cr J l j i r r . \ l l . r h o r 'h r . r s o J . r r , ri .L n r . r h .L rh r . r n ip i . ' LiLi o t l j c i r .r . r ij c o q r . r n i i r r r oL , r ) rr. n r , l , , r r , Lilft rL , l q r l ' r / , , , ' . 'J ' J n ( ,r , i c l l . , s . r nr r h , r ol t c l , r L . l - \ t L Lc:r r i j L r :l l , . j , , j .i ) . . t L : " ()n .A[.tllllhho'. Llzr :r'o;u br',rL'LL 'r z,rIr'rli All.rhLr. rlrrr hlrcorlr, "'1:rl'o l r l ) o s l , r n i l i , ri l c i L : :: n r i A l l . r i r . n,c un , r u r o j . ri . L , L . r q L , J , t r L \ ' . a r7 . r r ( ' i r i / . 1r , r s : l . r q o r hu , r o i c u j .frh n r c l i l i L r l . r q o JirrrL ,s c n f b r j z b r c j r i I I . r s r nr . c . . c :l o j c L r h q . r l , r r r . r n . . ' , i i p . r .n ! r { u r l "Sr.r1,i , \ i i , r .r , r J r i . r L l . , r , L , : r , : L i : lnl . a ( ) y i f l li t ( r t , . r r . , p i j lc i s r r , i , r ' . J r .L r n . s i(r u o r q . r r i z r niri z L r : r cL , Lz l , o l o n , l L r i r r r t L , r L i. . r 1 j ib ; l I I . , s n I ' r 7 c :' h o l i L . r i . L , l . r q o d ',r L , . , , , i t , , j . s L , L r r ou i, , r rh l , L s jo ! r l r . i n r . , r z . r L r i irz b . r . L Lpc l . L L r r c . J . , L l . orJ r L . r , l r ro r o q s r l . r r r r r glcJ.Lo li.rliLr jrJ.rn,rLlnjrgrrriL nronrrll z,rIr:ri.rvlrlLriz LrLrr,rr.r i. r r l i r r r n i j t s r o t c i i . i c i c : D , r ol l o g J . r . r n r l i , r or i . t . r r l . rp i t r n rl o I J L J o L n c u g . r r i nl . r l . h . r d rs . r r r p r j c o J c , r ( j s , rs r n u r . . , , r h l lri r c r r I L o[ r l . r g 0 r l . r r ] " "llr,rrc r l r L r j ,7 i ri r r o L L l c d . r nL r a L : n j plii: . r oj c i l o l r c L r r . r r L r : t , l r q o d . r r i rlri : rj c n . n r o i . , r r oi u L r r o j . ri t ir I o s r r u r p , , k o r r rÄ 1 1 . r o . , i l r u . r J r r c z l r . r r r r a o r r uL l , z . r h v r l i L r j r n r . r l j . p o L ik o j r r . r J L r i c O n r r j r l i n L i r r o i li i o l , r . r r r r t , : r h r i r . n , r" l i . l i l i s r I I , r s . r r r " lr :o , r o i ja L r l l L) i . 1 c ]lii L r js . n c J r L , 2 :i o s r : r l i r r . rO"n J ( , ' l r l i ( , r lr r j c s ,ir u p i r r s , rz r r r z l o gO n r l r r f c a f : J . 1 c p f . s l r n op r . , l . r z i nz g r i j c h .u b l r q , r J r L . r n ir i " I gtijehri z.rhuljir;rrlLL Allrhu nr l,l,rqod,rrime. l.rs nrL,r tt c: " l'i rr

,

.

.

.

t

.

t

.

.

,

r

,

,

1

)t7

IBN KAJ.'IM EL.DZEVZIJJE

, i . A l L . L h o l, , 1 , c , . r r r r r L nojJ l l . r s : r n n:.r s t . r l it ( ) i t L )s i 7 ; r p o ( ' c o . ' r p i i \ yfli Il'n.l\l_LrL,.rch li,rlt(,jr iLro Ilil.r ibn S,rlih:r li.rIo LLLnr.rr'i ,rjtr: {-{!r! ;tt,, htlctc trlnrlni,.lr ar tant. zatiitlo. iF;!} j o i . ' i i c l a r i l l b r r l r i l r . T ) , L r . . l . r( ' r \ l r r s . 1 r ' !r i i t i L r . r c l e r r .. ' n o lr j c J r s c o r , r j, r j L L r l r r o s i. r b h g o r l , r Lri .i | . r J c L c i e d n r( ) r ln . 1 j \ f r , l o r i rri i i l r b l , r g o J . r r i . j I l ) , r L l l ) 1f,d D L L u. r b i l ; . i i J . r i r \ l u l , r r i b i l ' n D t , s , r r ' l , L . r n r . r o ( , a n n . u l . L Z . s L l i r . r q l . rn r o l i , , " l , Ls , r r J i j c t t h o j . ' r o J q o n i ii s : jio. i rrcl,.r jc'l cLrilrr',rl,r..J,r slrhr Ioq,r si L:rj.rc'.ro. jc-Irtri s,rrr i rrcl,.L h l , ! . , 1 i . . l!i 1 , n . i r o n , . r [ , , q . i' i o b o g . 1 r rrt , .c [ . , i c l ' c l , ]l , r . , L , r . J,Ir , r n r j c h y , l , 1 i. , . 1 , n c 7 r , , l , l i r q . r l r r r r l i , h.,r, i , , i ' i n , . r . r L , l r ,i 'n c h . ,f i : . n l s i , , t c n i o .i n r l ' . r ' l ' r . h n i . r . l . r ' . , r , r L . , J n 'ro q . s i z . r ' i r i , ,i. n r [ . r ' l i g I r i i r i f h \ . r l . rl.. Ls , r r * L , l iL o { . rs i , r b L L l i , r L r . ' k ,rr. " l . b i h r , r 1 . lr..Lr . r r n Ll, o ' J l , L L L r r i , , n r cl i J r L L i L r p r , r l i i .i r r r l i , r ' il 1 Lh v , r l , r ., rr , r n ro L l s L L L r r i s r I L o q , r i l i r ' r , r i , r . i , r c l i , r 'i l i c h r r 1 , rl.. rs . r n p j c i , r k r , r r , s i I i p r i r c \ ' , , 7, 1 . , , i, ,n , , l i . , i i c l , v , r l .l,..r 5 . , n b ( ) l f \ n i l t t , ) q :\1 i ? l i i e . i ( ,i. n ! l i . 1 l i ] i I i j d h \ ' i l . 11 . ,\ : 1 l n i n . , j] t , ,r r . r i i i 1 , , , , , rs i L , r l i i . r rp . rn . L . r; " ' f c t , , . , , hv.rl.r. s,rrrr on.rrl!or; 1. zr,ro r li!)rrrfsr \. oJ.r7-1,rf,. u.li.r r. t.r ' l . b i ].r i l i l , r 1 . rC o r p L , L l , rrrrrrL.r c b ip r i p , r L n..rr i r c J lrr r ' r l r . " . . : iz o . J c . l . rjn r o r o r r r i hL . L z , r , ,N o s L i j c b i , l : r - b r . r z J , r r.rr.g . rj r , \ L L . ri l.rp r . r , r , ,L r l j r p i . rlrL r s . r r r ! i o . i i r u r i L , i l c z b L L l j L rp r L i i l r . ' O i e. j c ' \ l l . r hr L . rirc ,L rl i . r p l i f , l 1 l o f c r r c | c l l ü i c , 'n i l r i z . r n ,l') f . f i r ) r r r 7 T . r | i t r l u r , *L ,d f L r g i I | |tr,rrrj . 7,rr i Irr r i p o , l r r i ol j L r b . ri r , r i , r i L rr . J i r , ' 1 i , r " N-jrqor.r L.'bl.r-c,J.rr i r i i ohrrrlujr:. ir
| ----') -:* ;^ - 2 ...t .,t, l t "

,\lltltott blagotuti hntjal;. nt bi:re il: nabroi,rli ill,r.rhinr. i lt r. t L . L L , :I l r . r l r r r n . [ . r 1 i l ) n , r j 1 . , .j c o r l s p L , n , r i , : N j t i ] o l i L h l , 1 g o L l . 1 L r ( ) \ t . L \ i o5 . u r o r , , J r s L L , n c r r e L L r h L r a r r ct.o r . r l i r , ., , . 1 ' p , ' z : r . r , : , I. ( ) n n r r r r o i c s p o z n . r t i . - 1 ' . r l 'c, ' j r , 1 N r c s L r l , , qI i l L ' .z n r n r , ' r o L r l i i ( 1 . s c . 1 , c , z r r , r 1 , r L L i r r o r ' . b L . r g o L l .n r J o l i r L a r r cL , r i , l j n . r . r h r . r l n r ' ' L . ,.i t Li s N I r o i r , , O r r . i i . n r s r i j r r r l i L r . l J . r ( i . r n ü D r ( i ! r L p o z n , r Lrr r ! ) r t r r \ . . i s r i r r , ) r ' . , , , j f , nO n z n . ,J . r l i L , r l ,i , 1 u , , g L rJ , r p l i j c L d . r 1 j c . " . i

I

l : 1 , \ l1L r . n i Ll l , l , r i t r i l r l r r s s r r r L r n h r l r ' , i S , t L , r n li i.r r i s L , l r ; r r [ r : r , i r i | i rL rL l r r l L t r l o . I L l

tls

KNJIGA UPUTA...

--..r,r,r'.-;
-; j _i. t-., .. :-.r,,

; --l-:,. j_*:,,a--!,:
j J

j

_*JrLr,_.. --;
jrt .J,tr_! n !...( : + ._.) _,,

-.t

j,$!.,, _-Lrr. i_i.tr

-r, ;.-i

rr

-r,Jj,-: I j,5

: ,,€ -. -G

_j!

!,-.J

-. _r .._j j

A t , . l u l l . Lih u \ t L r l . r r . l ib i l j . T i f , " . 1 , , . , , j i i \ 1 , , . ' , , , , . , , t , , , ' ; , . ; b t j i. p ; . , t n o s , , J A r r l r . r i b n L r r i L , ,ir j i o L . r t r c r r o s, ir J J r . , i . r . , r Lr, i . , i r r r L ,s r o j i J . r i c l i , ; i j i 1 l , s h n i L . r c l , . r o .: , 1 i , ! , r , l t y o ; t t t i r , , . t , , , l r r r r , , , . , 1 1 , r r ; r ' ,J1,1 + /rr1 . ' i r r r//r r r , t l r i r | / r L t , r ! ) t , . : i. :. .t t i , , t , . . i , 1 ;, ,,riri.r;,r.r,; ri,.,r,irri r/r i,, i.r !i/ ,,/.r;rft, ,,,r r I,r,r.,r,r,r.r,i rr|ri r r;., 11,
! :ittt:tit)tlt rtt:ltt,t):: !)t))ti().t,

//,1)/f,iz,rrr,);rjirrr,/ilrrrii..1r-irrr,rt:tlt:,tl1it.:tp.lll.i,r:tttit:ir pr',ri,Lrt,' li,4;rri,tri Ii. brtl( ii,rin rr.,: r1;rrr .i:..:r.r ,r, ,n.rr, ..tit: lrrr ft,r /i it'l,1rii( t nh.tlitt..\ Ia:t ltlt t:3lctlto n,t ottoe.r z,tr,, l:o i . ' 1 t . i , 1 t i I t t t : i . : , r ; i , t , ! , . t t i t i j t , t 0 | i ) l y l : I i r r ! ; t r i I i t i : , . r : , t ;I t rirtpltt'l;iu :t,.atl,t,t i l.,t:1,: ;alto ::,t t)ili)tL \io j]()t],! i,it :t, )l,t:r t.t'!!)!,rtt t!ri)l;;.t: itaL.altr ",' ir , .
r-r

r Ii : | | .( | . | )t I t , )t . : t )r t ) : ! . 1

.lsu

p l t r o s i o c i r r . r r o J . p r c J , r r i cL o i c s r z . L L rrsl r j . r r . r . \ i , r l u l l
-jr!.,-:l -iri .rJ5:: !'r r.n r: -j:.j--,,

i j..(r\

_-,

_ r-i, i.

__ ..

n _:!:.i-i

r;lj ..i irJ!

,r- _.,:-i ) j,r_;

r -l

!1,. ;, a ,.

b t l t r l a o I t t n 1 r , o l ) i 1 ) t , , . \ l l , t,i,tt , n r s , r 3 r r r l ai i ; ; o . i, , t)ni!)tt!]1.t),r.!it:tt.t.t,ritit.1 l'rlt t.1 il,$t tllaliai,; ito t nc;rt,,t i ; . t r t . 1 J t : t r t t . . l l l r r ' r rrr,r\ ' j r ; r ; ; r , ; ) . r , , . , , j r ih o t . r i , t , n& [ i i i L . r n i.it ll,.,tit,1ll,ltt ..t [.rii://].r' 1/fn \fi.r.1,iti)ll,rl, r,ytr,:ti .. I t , n I l L , L , r , r lL , i l i f t iS i l , l ( , r o r r J . r n j ,p L L r . n1 . f , ,\,1 , , 1 r . . j 1 , . , i p : , ,al,/ j r t r l U , l r . r l r i J , , . r j . r ri Lj:, , i - j r G L L( , r . u rr L o j i' 1 . 1 l Jrirr, /.,. tloi;Lt. rob zal,r.altrr" bia l,]l,r1,: Srr bj {(,J p(,if(, jli p.ü:,). ,,,r l,; z,rlrrlio A l.rhLr. L,i qoJ cl,,Lrio, Sr.r z.rhr',rlj. .\llrlrLi 2,rr,r q.r j. bi Alhh n,rtr'.ro z.rhr'.rlninr robonr.'
'i i i f r l / i . l i l l i ^ f , r / i l r i , , , r r . , 1 ,+ l r r.

''llr

tl9

I B N K A J J I ME L - D Z E V Z U J E

b r i I l L , h . r r r r n r .l J n I . , ,h r c l i : N L r h 1 c ,L , r J . r , i 1 c 1 ,q o r L ' L i r , . I r, l r l l r . r l , r, \ 1 l , r h Lh . r J . r i p i o , 1 1 r , ' r , r Lo i :1 l \ . r l , A l l , r l r L r . . r d .lr, i ' , ' i , r Ii r o b l i i i r ' , q o r o r i i ,L , i :l l r . r l , r, \ l l , r l r L r . , r r l ,h i L r ju h i l r o . q . r , r r i , ,b i : j c , \ l l , r hn . r z r , r z . r h r . r l n i r r , L r , , r r . " o , I I r . r l , rl l . r h L LZ , r L ,s , r i . , 'CLL,, j , I b n l t . L r. d D L L n, rr c l i , s , r n J . ri c j e d , , n n u d , i . , c l i , r , , , 'C..,lt q l i l t . , r l . , . \ l l . r h , ,l . i l l 2 , r j , r r ' , ,z ., rq r i t . h c . i u ! l ir r cl , i L , r l , . r h , i , r N lrc r r L r '. iriiri iz z.Llrr.rllorripr.'nr

r r L j ' L J ii r r . r i LJ r r i . c l L L T n o s Lri c n r ,A l l : r h L L rs r ' . r l i o , t r ' , ' r L r r l i L L : 1' r ()r Ji,rL,.i i j P r l , r 1 , , , i L o r . r n nc. r r . r l h l 7 , i b r . r n ,h , , i t i s L l l L L i i l o

r c l r u g , r :, r h v , r l r r orr,Lb l , r u o L l , r r ih o tj t ; t t ( ) . l . i r i (l , u r l i r l . r . r r nr z, . i L l z r l i c r i , \ l L . r Lun , r i i ,z , r h r i j r l rJ r l l r L t lb L L d L r r h l r l n ii , l . r z N i . ' q o r , 'n ; r r r L l bi c r r i . r t . L j t r . r , ' r , ,1 , : , \ l. 1 . \ r . \ rI n r L jrt p o t r . L , . u \ l l . r l r o r ' . r p r oisp r e L . r z .p r . L o q r i -r r prLu,),rlio r r. J j c l r . rf.) . rn i i , :t o g . r . . ' o l j . lIi ' i p f o p , r ( r . i r ( i 5 r r ' r ! r I r ' ) / . n . rA.l l . r l r ( , ,\ j L r , r r l r r . r .r ' i i : r1 . i ' , i j t s r o L , b , n Lr'n r , rk , r or s r i j . ' L L ,z , r o s i . r i . r rtL L u . i l 7 1 f i . \ l n j L L i h o L r . r r . u r '. j c r l , i j c p u [ , , , , , r . r l l l . r n jreJ l j i r i h t , r h r \ r r J r . r n r .U s r o r . r r o r . r l LiLr r i . r r : r r A l l r h L L r ' , r g r r , r f c ( l b f..' \ \ r r 1 1 n : 1 I .. r . l i g i o z u i l r i L L Jo r Jr o g . iL i ; / i n rs r L n r o n o i i o i e p r i L r . r c c n oo J l i Jot,rr. ,,Jvr:r.'.rnj.r zl.r. c,cl ,\ iLo sL:riir J7 ih,rJ,r. rrrrc,lir',rnj,r , 1 i i i r . n i , r s : r r j r L Lrri r r c A l h l r , r ,N j c g r i v o s ' o s l : 1 n i krrj t r r i l i , r . z . t l , t !jcru i Iinji\rrL. su c,b,n q.rrj,rz,rAll,1lr.r, ro cz.r Nj.qoroq l)o l,rrili,r. r,r li,,tLr'.'iini liLrJin. p.r.1,rjLLpinrrr..r lirmi,li cl.rnrislccl.rih irr':.jc i ! l , r j L r . \ . r j s l . r L r r j i r j c l r r i hi r r . r i n r r TÄ l l . r h uo n : r jh o l c i z l r i i r L ' nr oyonr srijtrLr.1'ciLo ici .c oLr,nczc. nr,rli.rr i,ilrrllo !r.q,r fr n r l i , l j c r i J . r , c n f l i ( )z . r . f r ' . r i . , r l j L rirl i p o l , j t s r rl i' . L , ls c p r c l i r i in c l i , r r [ , , i r r l u j e t l a p o r r r c , u rN jc r L . r ' L iri ' Lc , \ l l , r h , r r r r r L r r . r n t irj.. r l i o s c '. l, (.l r e i n r . r' L ru L . r . l j c rp ( , l o t . r j r t o dA l l r L . rf , L r , r l l i h l j c r . n i l i r . I l rLL n h.rho jc Alhh rr,rfc(lio Ll,Lr()rrrcr i JlLrgipriporijcJ,rjLr ic(l' " ( l o s P o d . r r u .rl l r r l L rrr c l r l i LJ r . r . u r r i t c J n , ,\ c L o i \ l c l c l ir ! i r : r . n()1r tt(l

XNJIGA UPUTA,,. ' , r r . ' L L n . L l . j uI r i L . l i ) ( j l , ( ) t r i i r L . o s r r i L t - r r i i , r i r , L l 1 , , , r r : r ir ''\ r l c p L , i n r \ 1 q q L , \ ' r . r p . r 1L i n r , l , r . . L L i . r r r . L . r r l ..rr r r i . l r r r r r ;t Nr r r . n i , ,k r L l . b n i . l r o r , , l t , ,r L , z r r o l r . l r , . ' c

. \ i t ( , ! f r . r s p o , r . r i c L , l . r . - o . l r r ii.) \ ( r 1 r \ r i i r 1 r L ( )i L ( r r . ( , r ' r

.

t

.

.

.

l r L L l L.l r r j r hs L A j l . r l , r , r . l , l . , q r , r 'l . .r.i ' . , , J i f . r , , \ i l , , 1 j , . 1,,..L i i , , r n i, ;.r rt L,.l' r i ir . l (i t, r i lr ,l j , ,rcor j.li.r. .r.rL,, r,,1,:.,. rl.rrr,r bl.r:r,J.rr r, r,r ' L u o L , ' r b . r. r r r L i r r l r , l . J r : z r r o ' rli. , r r ' \ L l . r l , L L p n , l : L r r r r- \ h n r r , l L . r t L . :( r L , . r , i j . , r r n,r r r . I I , r J : ; J ; r . LtJ ,r i . r r L L ) . l l . r r l , r rl l . L z i r r ro r l\ r l r l , . rI.r , l i r r i i : 1 ) r i i . r ls: L L: l , l . rr L . \ l . r .L : r , , , r o s l r r i k \ l r L \ . r , . . f r ( ) i . : , ,t ( ' f ! J . , , \ ; . 1 . rt ( , i j | , . L r j , , 1 , ,'\ j ) , p 1 . r 1 . ,I,i ,r., i , . :( l ( , ' 1 , , , . 1 . i , 1 n.iL , j' . . 1 , r , , , ,.,, , , i f t , r . . : s] ( : ' , r i l L , r , 1 , \ \ l l , r l ,, , , , 1 i l , j . r \ , h r r l . ,l , i \ 1 . . r : , , , 1 , ,,,, : . , , , . , , , , , . q 1 , , . : i . . J i l , L ' r r r r l , i i rL , J . r z r .s \ o. l ( i t n , . , r r , . r , r , , 1 ., , L , . r r r .f L i r r . l Lt Jr \l,,rr " l ) , , r r L r n r . r l . . . L ,-,{ l l . r i r r , , r n,ri . i , r ( , , l . r t i r r . r , ' , , r l . k r ir..lr. ri i l rl n r h L ' r r r i . , l n i n r r L r s r i u ro i i r r r . r 1 o , , \ LL ] , r L Lr.rr r L l r ! \ r . r i r ( , r r [ , !,
I

. r r i i \ r , r l r L , r LrL i , ' r .N , . [ . r , r . r n r :-.\ ] l . r l n . rp r , r r , , r i . m l r

tt r

PRESUDA oVoJ RASPRAVI U

I i . r J . r r i i n r L ,L r s p o r : c cJ irri ij c , . L r . r riii i . r r , r L L o j . rj c L rp r c J t l i rosrj. .r lioj.rt:rost.rjc, prije rog.rrror.uno Lrtozu.rri s\,1liLr rriilr. oJ \ ' r i s r r r rr,' i r l j . l i L r j e s r + ' l t i l o s r I o j c s L r j c q o \ ' ( , r ' r r r ir J i i c r , r ' i . . r S,rJ,r .'crrr,.rn,rlizir.rri u.rlrr'.rlrr,,sL. L l l r i i s i l ' L , n r\ t l r . . i l t . r t ! r , . - Z . r l r \ . r l .ir_ i . - - rJ . 5 r . l i i , . t , ) L rtut . r . ' . u r,j lro b r , . ' i r i r . l i un r L L , L , rL o r . L j . . L L a r n j i ' . . r . . r p , l i , , r r Lr L l f / i l t t L r ^ . r j , L . r ! . 1 , 1, , 7 . b i r i f r i L r l . r / , 1 n , r r p r r l . r u . r n r , , i . rr i i. i'p,.,rn j. Z.,hrr1 i n,,sL .,rcrL,, );-: )r:,r; c-9 ii r- i o./ r,,lJ,i L, 1 p t i z n , n t j a i L t l ) , u l o s t l n c t ) n i i D t o i l . l l n s . r n- , r t r r i , t r b j r j t . , l , r g o l r i , ir, l t r i . . r ( z . r i r r , r l r r , ' r.1 .n r r , ) eL r i r ir n r r o t ; i r , r ) J r i j r i i r t t , t i . ) . , 1 1 , ] \ r , i , ' r ,rr. l i o , i ) r l o r r n j . rL , r r rk ( i i , , j r r { l o \ ( ' 1 j , r 1r . r i ( ) t)\t. r, L r , r r c l , r q o i z r . J c r ri r z . r h l r l n < , l ii , , < ! r l i o f j \ L ;: c i h , r r l .n . . b L , C l r o l,ti i i i , L i ( , i z r r i n r . l i o i c j . , p L r r r u , l i j r h . rI.i . r oi L o j r l i r , , l, J , , r ' c i.,1' Ii,rJ,r L,porrii,,hi rc lioJ Llrrrt.r.orrl,r {l.rrol irliir-L ,-<-: rn.rii Ll.r rLL I L Ls L . r h L o, . r ' . .rrz. n i h l i r o l i i r J . r r c i . ' z l r , P o g l c J . r j , , o,l,l z r . L I . , , i c , , i u \ p ( , , f l i n i ( ri l , s , ru . , l , r , r l n , , i r L L , (iL,spoJ,r l,ri.ri,'propls.rn.r.;r,rlrr'.rLrosLiji,n.rsr.rLl.r Loj.r Z.ih\',rl,roq r ' , rS u l i , rr o s i s r l r s . r o L I L L ' . r in j.,rrs t : r . 7 . r i r o L i n i r s e 1 l . r i . , J .rr. . L r i iciiLLr rr_-i) l,.rJrLl.rje lr.r:Linc,roiro joj jc Ll.tL, liic hrrnc. Z . r h r . r l n o isL x j r l i . rp o s r i l cr c s r r i . . h r r t n r r ,i n c n r o i . . . I i L r i r . r i r r ' , r lLrrn o l i h r c s r c L r o i c c p o s i . J L L r . : . L o r p n o p l i t r , l . u j r A l l , r h o r c L , r s L , Jl.iri Lir. r r L r c J . r L . r : b , n c L t r g o/:. . r l r r , r l Ii Liu r . r r o r r r , i r t t c i c : u p o L r r j c b r ir,i: L rs l r l r L r r j f e . r n j N j . q i , ' . o s z . r L l o r ' o l j s :r S r u s . L i i " c l c l i r i c i j r r j l , r l n o s jr l i o j L Lr , r l . r z i m o l i rj i s , r r l l . r . z r u jr Loponizno prit l,n.rnjt bl.rrorl.rLi rclii Ii.rTLr rlr oroq.r Jio jr Jrie. T , r h l r L r o s jte l i j e p or L z l r r i . r n ; r l o h r o L . i l i L c isL ro n r i n l : r , c ip r r i c r r j c q o r o gd o l , r o i i n r r r ' .{rl.o l j c L j c z , h r ' . r l r rL r l i oi L o r \ l l . r h L L r

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U J E

, , . r 1 , , . , , r , [ ,rbrrr , ] . , , L L . 1 r . . , , , i , , . r 1 . l r , i . s r i i . ' LL rL l i , l , r o a r r s rl r L r . o r . r r s irrr r o s rji , ' , r i . roiL r
] ] t f i r sL U ! . !

'1 , , j r , l . rr t i o l i . . L t : l , l . r q o J , r , , is j r c . r i . r or i p o ur . L r rq r , , r . L l i j Z . L l r r . r l u , , sfr f r i ? r . l r i' r i . , r i . , r r o , ' i L Li z r . r l . r r . r r r lrLrri r r , r l

'l

r Z , r i r r . r l r r r 'nL r r , r h r . r l n o s Lri t J n l i , r r r o J , r . r h r . r i u , , r r i '. r l i . r r , r h r ' . r L r r o . :L l . r . c \ j . q r , , i r r rn r { t 1 l r r L r . ( , 1r.i , i I Jr i . , , . r L L r I r r r LL L.l n .rr, J n . r i r . l i | t . l . r q o J r il o i . r i i i . J . r . r . , l r rt l l , L L J r r . r h r . r l . rrn r z . r l r r . r L r , , 'lr . . r L l r o r p r l t rr r i , \ r i : r r . i . ., rl . o n J . r i , , r s l L L, l J r i r q ' , t l . r q . , J . r L . ri h js iI ' i r i p , , L i ' , . , n/ . , , , \ r . , . . . r Z.rh,.rh,r, i j l . r l r r . r l . r r . ( , u . r ] i , , r . L h ' , r l j r L i . i ( , r r , ) , l ! . s L i . n r , r .r.rrL ( i r nf ; r l , r . r L . ,InsL ,,r, , ,i l t,, r r l , r . r l j ' L jn , ri r ; L L L , l i . n o n r . c . r 2 . , 1 , \ , , 1 i.r ,,,) , , . ,trt o / . 1 h 1 . , L i L ,.jrr o n , o , , i. .rr r . t o . L l , r . , l . r n , n p z

.

t

:

.

.

i l . , h \ , , 1 . , r , , , u . r L r , r . r h r ' . r 1.j,L . r[ r , r i s L i.., , , ] o u , r l r , r i . , : r ,f i n , , , r . ,:j, , ,r . , h ! . , l i , Lnf. ,n . J . r . r nL L . i t. 7 . i h r . r : . 1 ,r, , , r . r il t , , , r | \ r l r L r ,r,r L l , r . L . r r i L ,z . r h r . r l . r.n i .r o , , , Lo r , r l , r . L l r r rLir! .L ' r i f r j '. li L.r l l t r L n f i ( ll i . 1 . i r : l g r . r r , . rr . r l r t . J S l r l , j . . : r t . r J . r. . r r r ' , r r , , ' , L l , r , q , , J i r r . . j. L i L o i ir L ,l , i L rr L :q r , r , r r r' lL r, , r r r r i lr J ( ) .n n r , ,r L l . i r i :f ) i f ( ' . r " f i. r , r j . , r , r l r . r i r r o : r jD . r r r r r.rLnosLi , r L p , , I o r . r Ll r . r l r L ,,l , l . L r l J . r i i u r ( r . r L . L : \ l i , ; , L l . r . : 1 ,, . \ l .)r L ri r i L i , i r i r 1 , , r , , 1 j ,h , , . 1 \ l L . r h , r . s , . l . rs . , r r . p 1 . r i , r ,l r J . r , . . , . I ( i \ () q . r r o r r i r . r c i ir o S i rr i . i \ .Llni \ r l l r . ' j i : Z . r l r r , r L r L c 'sL i r t s o i ) r L r m rh o , l . r i rl , i r q , , L r, r , l r r .r , r " ' r L i , , ' r ,b l . r , - , , , 1 rti}.o , r i j L .b , r i. l ( , 1 , : , ,L r f r . r , , , " . L l r r . p o L p L ' r r , r : r . r l r r , , r . r J ..ri . r ' i . ' r . r n , l . r q o r l . | ,r, j r : . \ 1 1 . r i r Z . r h , . r l u , , r .L J r r . L rl.rr' , r o r c i cr r l o n ( " i i / . r r L 1 , l t ( , , r , ' . sr ( i s r r . r nk . r t L : :O h i . ' L ,rl c j L r J iu . r l r r , r l r Lr : irL rr . r r i ll'r L L ' 0 L t i L i i..rp , , . . l , n in | , , , , 1 i n , . h , , j . i n , n . 1i1 L r r r
,L t!L: i 1.,..,, , \,1i, i1,,\11.,:L , , \.,,tr l . . r . , L r ,f . , , . , . , , t , r | , L i , , : r l r , , ,,r

It 1

KNJIGA UPUTA,.,

\ LrJrr b,rci. Lrrnni..rL jcJro{ i(rrj.L.r. Irrij,rtL.Lj posi.rLJ,r Lr rrru , I'lilc;.rll.rl:rn All,rLLr. \,l,rrl,rr Jirlt J.r qr li.rznc.I,rij,rLrljrrLrol.,r p o s l .J r b L r d c . r h r . r l , , \r l , r h LZ.r L i r r J < xc L L r i c L z ul r i . r l n , , gz . r r r . , r r . . n r L,rlrLrot-.,ulilonili.r jc bolor.rooJ stonr.ri-ni: hi,jj lr()lü\r. 5\ r7.rif ih lr\rcror,r 2,1 ter1lroq rlrLrg()g. Ov,rj ir ncliolrkoprL,rLLsL,ri.ro LrnoLii. .r z . r t r o l c n i lj ic n r o r . . rs , , r j . rp i r . . r r j c g . r , r . rL l o kr r . o b , r r in L L T L l L r iL to l Z,rrinr oper LloLiporLrliLr prij.rr.ljr J,rI,urlcz,rlrr..rl.rn l,LhLr. oLI 1 Sr.r r . ' n r o j r r l c s i r g o r c 0 , 1o r o g . r . ' L r [ r i r . r r \ ( ) f . n i l il., r i i r r f l ] | r L r, , t i , q , , r r r r i l:. . , r dl.,ri L i , r . r r i l i p o t . r\sn J r g o l L ,s r , , r n . r li,,r, l i l r s n j , : g , , q r! roq.. irir Lr r:1Lli(,: llLrl; urhr'.rL.rr ,\lt.rlrLLt
]e.l.rniorj.:kd(,.1.']'(jL]S..hl.li1lll.\hLlLrll:rh.r b " j L o p r r n r i 1 c L r i . r o , L u i L Lj L ' , l r j o r r r . . r r . j . Z , r h r , r LÄ l l , r h L r ' . L j . l o p o l L r i , r o rr l o j e s r . c c i c r L , r n it L r r i i r i o n r L r .i . , rr l , r L Lroit 1ri. r o r ' , r r r LcJ c d n o s A l l . r h , ri,r . r b i r . r c l r o'i tr j / . r l l , r l r o s r j t , r . r s l , r L l i r ' r nu . z . r L r , r z . Lo r L , i L o r i n i i L p o c l . u i j , \ L o r i j L r L r l l n c n r o J n . J r L r r \ f . l i r , 1 J r L r o a j , r \ L r o ,, r c l i . r r l L g l . , , i h b L L J c l r L L rr , r l r r ' . r l i . C r ' r l r s u s r r ' . r r h r r L , r r r s n t :r . r 7 q r ) \ o r c l L r h i r r .L r r l ) L L i L . r n i f r s b l , r r o r l . r o n , r r r r ei o r r . . , t b i L ir . r h r ' . r l , r , i . . r n j t , r j , L l L(,j\j r f r r l j j i Li l nj s r ; c t i l i h . n , r. u n c r r . r T , r h r . r l n L r js r l c z . r n . r . r : r r c . j r z i l i i r L s r . r , n r i r . t cS r c . j . . z . r c z . L l u i o r Lu , r . p o z n r j L i l i r l r l r i c z i l i z . r z . r l r r . . r i L rr . . r l LrLc l , , u , , r r i r . , r lh . t r . J . is t I ' o r r s L c i 1p o l i t ) n r o j r C ) n o n r . h o r r r t s c z : r h r , r 1 j u li cJ , r r . 7
. . \ . j r l , .

1lo1,r iti,tltl.r t.uit i., rlrt,*tt it rit i-r:ri,,, r/., 11,r,l.rrr, r,,;,: ,L.r.r; r,,., i l . r h i . r L r r o is Li i r l i f t \ r o J n i p o , r L r p L . i nrr l r \ . r l ,lil r . r u r , lfr j . . . f j i i , r . L .L . z r o l i l r r . r l cz r . r i . r j , r i jilr o J L r r o l i , rz . r I r . , r l c ) r . o i z r o J j u l. n r J ! s r 7 - . r h y . i l n o r i r i i r , L ro J n r l . , s rh r . r l . .\ ./ j i c s r r . r . z . rl i o i c o l \rr . i i. ucb.rlrr'.rhri Llzriigroq ntqL,zr Iojc tr1Lr rrcl,.r;rlrr..rltir..rLi. NjL,c.r r \ . r h n r o D o - q n r . n : o.s ( j i r r r , p.o s r L r p , rr ihr , r s o r l . r r rr,..rri n , r l i L r i r z L r r l .l r r o l l u n , rl , l : r s o d . r t i nSrr.c , l s L r . r , r l c . r l , r b r o j n is r r , , l, r c r l . r , r _ r h m jL
' l , l , r \ j L h . r : , , R Js , l , l j t ! j , \ l \ t ! l l . , i , t n , j , , , , 1 . , ( 1 u , : , , , . i r r L f i r . ' , i r r ] l i L,f n l t ) : s . l 1 . i t 1 i ] l l .

'

r
tt5

IANKAJ.IIM DZEVZUJE EL

r ' . rz . r h r ' . r 1 .r. i r r . r ) j u i c n rI o L ,r rc L r . i r z i L o n ir. l i s r r . . r r i r c L i n r r . . r Z 1 r (i h v , r l r r r r o, r: r c . n r i j . r i k l n .

h r J . r n . r n r ) 1 o f o s r . u ü j . r r r r L , n J r r i l j n r o r l , r, c s r r p l j i r o sir i o. . z . r l y . r l n o s rr o Z i m r i riLn r n r o ! u p o s r o t . rojL h . o j c nii\.i i i l , z c , " n r o p l , o d \ o t . n r n rn r c n r r i p r r n r r c l c n r c n L i u ln o j i p r c l h , l . r r . . rrj Ln j r r r , r . i u i r r . r i . .z , r h r . r l r L ,is ts . r z . l . r n ,c l, r r . p ) j i r , , r rrio l j c i p o s L L L p l i , r l r o r . c Z.:. y l l r ) ( i \ r e p ( ) l i o f n o \ r l z y r i r r . ) r n l l l h L rl r r L l c q , r r . r n j c L A r tritclr.L, jt s t t p l j r r L , s c o s n o \ . r ( j s . ! S r r p l j i r o s L L b . r r l c L i n r\.L r \ r f r . u i fo J r . r r i r s r. j. c r i i c l r iir, r r r c L L i r r n , r h r r l n o s r A h o j c s u p l i i r o s L . r r r r l t , rs r r , r r . n r. n 1 e n . rt 1 . irr r j c n , u , r l r r . r l n o s t r 1 , \ l i o r r t L o l i , r t c : r ro r o ! , rs t r , r z L r n r i ;j c. L l i n j c r r o , r l r , . r l r , , s r . r ;t
. t

p . , k t , L , q i l t . i r z i h , ri t r r J i c i i e :L , z r j i c n i. \ l l , r l rr , r z L h . o j i . L . r , [ . . r r o i r o l n . r ( i d ! ( i 1 o f{ l . r s r n L ' .( ) r ( Js u { [ i i f r r r l i i i r r s r r , u i .L ] l , . r r , l i \ r n ( ,u . rn j i h n L rf o l z . r n o \ r r n r . J u s o L r rz Lr r r s n o ;z r L oi r o s , :J i , , r. t j : L r i L i n r . c l n o qr r , r l . r z i, J r L r g o n .t , , . r L s.c j u z . r l r r , r l r r o s,r.il . r r r n r L l r r s L r l , i i i r ' , r s r . . rp r r s r . r i t r i Lz , r l r r , r l r r o s r .l , , \ c l : r , r u p l l i r o , r 1 i . r on L i i r r. / . r l r \ . 1 1 n ( i \p lrc r L . r j b i r i s L r p L j i i o : r . r r i s l L r t , rrj. r r j c r , r I, 1,r,.rn.,\ir r r i l r \ n f l t r \ ' o \ Ln , n r o i c h r ' zz u l r r , r l n o , rZl e L oi L o s , , L : r r p.rrc r i r l l r . 1 r c z . r l r \ r l u o \ r . . r ro , o b i u . jr. r ' c r . \ L r p r o u r o s r r p l j : r L , srrri . . q , , u t. r ,t A l ' o n . . i i oh . r r r J ; r p L , r r o j|i , r r . . r ; o r i js, r r p l j i l i hl i ( ) j jr i l L r l n i r c u . , r h r , r Lrn i . s L i s r : r j n iL L c i l i o i , r r ri.g o r i i r r i i i r . , , L , r , c L L r ./.r]r1.rl,rl r l . r , , f r l i f n f p o ' r o l i z , r h r , r l n o s Lr t i c z . r n t i c t . L n . r p l j i l o s rr., L l ni srr g L , r r ,b i l , i o :n r i q r n o r i r r o . ,t ) f o p i \ . r n r j : t lr I L j e n i L rL , j c r h 1 fr.,tsr,rl nr r . i r L , . r t l , , r , . . ( ) s r , r r c u o s r i i . r oi r o j . , i i r o L i n j . l i , ri u J r t l i : r o . r l S L 4 r l l i l o i , L i b . r r l c r n r , r i cf o \ r i a i \ , 1 n r o r h r . , r l u r x i c L . \ r r l o r , r Lr L z ii r r l r r , r l n o srrL ! r , r , l c n., r rs L r p l j i r o s z , r r Ls r r t l i i l o s rp r . , L r r l r , l . L,rr iL , i L r r o r r r . l \ r r L . r L os r r f , l j i r o sz . r L r , r l r r o L Lrg r . r r l ci n,,L rz . L h r . .ir l. r , L g, , . r r , , r L o . r l r l r l n o . r .J n ( ) J i f f y i q u . I m r r r s l i tv r i j c c l n o s r .i q L r L ) L z o p L sr p r c l , L s l i i ,i n ri . L I n o s . l n r q i o b l j l i .r . i s L r r i i r L r q r . L J L r:j ct r r .l i , r o z u : L rj i r o 5 . r n r . r )L r r r . r l L , ju J o b r o c . i r s L rioi s r r p l j i r o , tL rl r i ; . J r o , r i r l '1'o ;.rrLlL,ll,rr.r n L ,z r r c . iL l , , n f L j j r o . r n . . s r r j cZ . r c L , r L , l j s rsrro r . , 7 . r t L r r . ! r i r t r j . L rI r . p u ; r f r 1 r \ t S r r r l ri r , r r l , rL r q r j , l L ,,r.L , l t L r h , r , . u ,r ll rl

KNJIGA UPUTA,..

r l i n t r c s L . r jru ' o g L o g , r . . rj c J l L L r r . r rl o j L rr r , r ujr. , \ l L . r i , , r l r f r l i ( j l Z , r ' , . 7 r c i z . r h r r l n o s r s L r p l j i l o r r .b r z o L r z i r r c l i n . r mr o , l r , r s oi l r c i i j , r c . ; r o r r , r i r \ oc . n , r p r i n j . r ,r c z , r r r o . r s r p l i i r o s Li l , l j t c j c r l , , i S z ./.rto tc r.{obn{r. trledurilr, ono jc ltz,rrro i r,r zrlrr'.rlrrosL iro rlroq s r o i i hl , l : r q o d r LI i .r r h L Lr r c i . u r Lp r . r . l , r c u, g o r l n , , s Lf.i r . r n o s r i r l r t \r{unrorrjr,) sc ubr'.rjr Lrl.LgoLl.rrliojoi se 21111111u1". Lr r,r n;".1" u n . a f r ) r u( , r L , r d irre g o b n o s r ,. i L o . , rI o s l i L r J i c r , r s r L r b r r j , r i s L .r. u f l i L r i c n Lel i o r c r ru c l r r b i L i s L r p l j i S.u p r L r L rrro n r c . \ r . o r ) q . r L \ r r ( j . tr r r o \ l . J L L L : n L.l z ri i . u i i r . \ L l . 1 hu J r i : l i L r i . r b l , r r L , L l . r L :lu.rrr,.' r o i i i r o i h j t i s l i r r i , rio . r o b . r r , r S r r s L r o i r l i L L i . r r j . r : r

t "'t +tt lu "s*;.
1'.ts stLli)ljntüa tü lt :itir! i t!

zltr i u tloltnt" lLl huhii.i.

l 5t : L;ri
"Co..ith,

,, t:!i jt ii+:;:;j'ü

i-i; r r: jrlr U'ü; ;>ur

. -1" j.-:=J'r*.--J,\L-.
/:tda Gospotlarnjryot lniL rh ,:d isktia N ntu loanst|Lri( i blagodatinu ,gaabdspt. nlrt(: Cospoln iL ntoi Dlolt PlcDtotilopo\tllpia!'/\ hdd n t. h bi ga iskt&to, PrcDtn apsl;rbt xjt,got-troskttlnaljt ilini, a)tdi t.hilr': Clospot/drnt, j ? n n j d p t ! n i o !" ( t r l I : . ' d t r .I 5 - I 6 l i ".u* *l;: jJr-\"- " Y ., j, .ruL$1.
'

''SL'r ito 1t n,t Zcntlji lIi sntoluo ultrasnjoj st.otili Ja ishtr iantoljtrLlt)totL,scotlniiL ljtp;t Ll,tddri' ill irchl.7tr

.i)tt jJi;<
''Onai

üi!:u-;

-jrji:

r;jr!

Koji jc d,to sDlt!i ti-ot fu bi isl;tito lLoji ti orl ttts bolL Pasttprti" illl llrLll'. l)i -L ,-r * -r;Jy,L'-.i _;';! .,; _..-----r' _*;i,r>r

iH;fjrir4it';tl
tt !tst t'rcntcnshibrazlobljt ntbtsa i Zcntljt sn'u io jt n Nicgol'ptii$rtto izttatl::aLltbio tla bi L,tsi:lLn!,to l:oji ta al r,rsbalJ? iJIrLJ.71. Po\tup,itr" l l r l i i . ' r r i n . r m[ . r l c l i r 1 ' oj L s r l o r r or i i i r r i i i s r i i r r . , , , l r t J i o "()u jc

rt/

IBN KAIIIM EL.DZEVZUJE

l i j c l i s r v o l c r j i n r :i r l c , r , r Z t m l l i s L r o r i o[ . r o r s p i ti i s l i L r ! r n 1 .l.r : r i r l i L r i . u j r J l l L r r zi . r h t r j c vL l rL r L r dzu l r r . r l nn : rL l o b r o njr1 o ! c mL r o l r r i . Lrl,rqosr,urjLr i orhutlici.lshLricrrjc liroz l.l.rcodrri, bog.rrsrro, rdr,rr l r c ,r r l c L l .l r L , i r s n i { u i c s t ct c T iv i r l i : l i L r i c r j , S L r p l j i r ' oL rp o h o r r sL r r o s t r \ l L . r l rrL L ij t v i r l s r r p l j i o s t i .L I L o ms n r j s l us h . r Llrl j2 L r : . l j l i cT r r l i s u r oi s h r r i , r n is l i u r l i c o r r ,. rs n r oL r i L i r p l j i l i . Z . r r i n r n r oi s k u o p s s i . r n ii r l . L ! t , u irc u r , p . rn i s n r o r i l r r r p l j i l i .' l S l . r r o r h L L i r o n r r i L L L . s L i i, r b r , l c s L n.c L l o r r . r L l . r o r l j c L s l , i Ll o b , r r rp r i r i l c r i i r i z l o s r . r r ' 1 r , r n i . r i o Lr r . L j t r cnir o i . b i t i r r r J n i j r h l . r r o J r rT , r h r r L r i , s . , L rr i r r s r r . r r . i , r .L , l . jr pr r r L r r r J ,rrr ! ( ) u s L , f i r ( ) u r m ., u . r ' r i c . \ il l r l , i s h r L i : 1S r ' , , j i m , l , i q ( , L n v\ L J r r i n r . I r ' , r : L i . r 'S \ ' ( , J i ns h u i e r r i n r . r . r n i r SLrpljivorr z.rhv.rlnosr i rLr rrcz.rnrjenjilc stv.rrili.rcl.r r pi su r , r n l rrL l l . r h o r c , r r c r l L r z , r b r . r r c o d r c L l b ic r c r u t l r : . o . l . t 1 , . , \ r i. , p ö n i i l r r c n r o l . c j i l J r r o sL r e n u t h ,Iri . . r n i rl t o j cj c o r t n i i h h o l j cj s r c n L l i , r op i L , u , j J . r l i j L b o l j t ( ) s i r L : , r nljii p r , l i r c t l.r r . L nirl i p i r , . .i o r l . . r i L o v s r r . r I i l i n . r J . rI., r o p i s is c n ( r ] r o r r Lz r r i i L i b r z z . r h r , r l n o si r i i s t r p L j i r ' , ' sZ ,i r l , r r n r c r r r u r o g ui r p o i r L , r . rbil u s r l p l j i r o s r i i r . r h L s r r . r l n , , ' r iA i r o s . L i . ' .p r L r j i l t L , j r r . \ l l , r 1 r J r c J i , , L L k o l i hj,,, . . o , . o . r I r h s r r p l j i r , . r J rl L , z , r l r r . r i n o so L . s r r p l l i v o s L i . r oi r , r j c s u p l i r Ji r L r ( , s r( l i ( z . r h \ . r l n ( ) s r i . )

( ) r o s c r r o i c o t , j . r s n r r i r i n r . . jccl .U z l i ! c n i s t : r v i oo r j c L ; rn r r i isLrrirnicprohrjcrinr.riLirrrinlr.Propis.ronrLricd.rihspLrr.rr'.rl I o n L b i z q r i j . i i i , . L ] s r . r L o r rr f c n u r l i Li r l j c h j c L L ' r , r h ip l o L r l o I prctjcr,rnilr prohrjclr rlojr Juic. sr'c Llol on.r ni: L.Lr.l. z.rlrr',rlrr.L (. l , . r L o1 c p l o p i s , L n o) n r r l i o d c ru c L , . r , hs c s u s r c i . , r J p r o L L i , : r ' . r (l h , , j i s t o i t , , . ,p L L Li L L. r J t r L r,.r j c L j c r r . r l n o L o j L , r , r ' bL . i os i r r , , Lr i , r r r l ri l r b , , q r t .z J r . r ri l i h o l c s r r r .( ) r L l j r J o l r z i r r r o L rp i r , r r i .r r I L r b o L j . ' l , i L i, o g . 1z r l r r . r l . r nL rs i l o n r . r i . rrn r r p L j i r(.) r , l ' n r p r . r n r l L ir i s l i L L Jiir r r . r l Lrri r r i i l j c u j . r l.l L r L r L - l r r r ci d t D z . r z i i J n r q j L r i l r , r ; , 1 r bn o t r r r r r i l i r n j , rrf . r s p r ' , r ! j ( ) lr o g , ri c l i L ) o l j r r r p l j i r o s iri i z , r l r r , r i i L s ( n o r 1 . ) b i c \ 1 r . r n r r s L L r ) ] c r r r ip ( r t 1 ' r - c 1 L 0 j es r : n o r c . t m:r sr L Lr Orlqorcr nr oro jcsrLr,rlirr d.r;c lrolji orrrl lit, jc L.t,gol'oi.rr n i j i . t - : l t ( ' L i ki o r j c r r , , r o b i n . rj c t l n r L r .o r d . r s u i r d n , r l l ,r r i i r J n j . n U r l i i f n i r \ l h h n c J . r j ,1 , r . J n o srrr c l i o n r tc) f c r r .s i r o n r . r i r \ i l r L . r , . Li r g,rsLr L.roni t.r'crr.r LL. rrlr:.rr ili bllcsri. l)n pr..l.ir.rzliLuiz.rr.LlLr ltu l i L r t lp r . r n , r , o q o h r rz r r sr r : i l o o

t-ts

KNJIGA UPUTA,.,

N ajuglcdnii i ltod ;Il Ial:ta jcsr t I I u , i i . L L r :l.1 ),. u 1Ll 13oiijiPosl.rnili. r'cli:

"

.l3ri] ;,ri,-;t;si ; )
ltoji Ca :c ndi"tiit boji"

r'i r--"

,L- q_! _;

\

"'' ''N| i;r',i| irir l',,1i; .\).11', )tt,r,tt,.t o:ti, y brr:,tit,,t.tttto:ti t)ti i' 'Ilrtii p,tttctr L , l I J t i r . r ,a . \ r i l t t i t l ^ " ! l t t , . - " , l j o : o l , o l , r z r r o sp o i i r . r n r L h i j c r l . r ()srr ()\ '. r I r.r: s r q r l r i r , . L i r r r i z . r h r r l r o : L i . b o q . r r ii s i r o l r , r i n i n r o r , r j Li Lr : r r i ( n ( o \ o L j r f ( , r , L i I r l i L r .lli o s r : r L r p l t i l o sitt r h r ' , r L r o sh L L r l iL rr . r z i r i j .r . r jj r L r o l t i . r z 'Alio jc;..rhr.r1ni Al,o nclioupiL:r: i z r r z i r j i cs L r p l j i r . , r , o s , r L . r i l r z r . r z i r i j c r h r ' . r L . r ro .j r o n J r L r o l i i ? ' r. Lr j ß o l j r 1 c o n . r jl t o J c L ,i r ( ) j r r p o s r r L p c i n r i p o n . r i . r n j ri r o : o b , r N c d 1 . r t : r i 1 ii.h . r l , t r p o r e L l L : nrj r . r r u q o Jo s r r o r in i j c i s f r r . r r n r , l o g r r . r i l. m o i c b i r i r i i c L . o g o h o j r z r rL L r o j o l z , r l r r : r l n o s r r c q o , i r ' , , n r , r L r r s i 1 s r o j , : , 1 i r o n r , r i r l L rl.i , r o i o L , r . r L n o N i i . . i s p r . r r n o r r i i c l , r ; c r c l o r . . b o l j i ; b c , s ' r o q b o s . r L s r r . l i . r i r o l r . r i r ! : rn i r i r - b o q z . r l r \ ' . r l r r r , is r i ir li : L r p l j i v o s r i . ' f o u s r r r l s r r ei n r , r n .i r i i t : r L { r L r l oN r p r l r i r ' . L r . i r . r , r s n . J '13oljijc :c Ii.r)c: ol.ri lio jc rtlrrosniji Lrizlri.n.rnjLr Jrlzor.r i rrcr, J L L b r .C \ ' ( r j r o s n o l r z . r p o r c , t . n j c .U h i L l i f i - k r L J 5 i jsL rk . r i ! . : " r --: ji _,!! jl-l-! j-G - _r;-,, ..-1. ._. t. -_: -: ;- j,j J!-_! '': '',\rr'rrr .l1i :t \lot iol' nt ,trr,: t,tii,liiri ii,,, //rr.lr),1 ,.zJriii.r
t ol,,t,tttt,i,ut :t ti,td,t 1f.i.,ttr t! tr,rjll lttrlit t)itn'.jt i!t) \.!ttt j||

..

,,utitttlrbniollrti: ilt,dtu, J,t ;,,,r oliir ""' t.n

O n r i h o b L r J cs p r . l l i j c i z r r i : r r ' . rfo r z o v c j l i i c a i n i or r f i l , r i , tri icbolii.
' . \ l , , i L . L l ,i l l i l / ' , r . : r r . r .i r . . , , , r . t + i 1 I I,\tr.rr(i,I j.t ( ) a . tat i t,,f,i/1 , , l i L ' i r . : rri..i tl

lt9

I B N K A J JI V I L D Z E V Z i I J E I E

'U lrr,lisL*toli: '\ho n.llr l'.ri-r: ,i' rJ-j 'it3i .'llj ,_. j -r,

5irott,r:i It it rtoltlt itlit)]t(tut! I))u]tt:t rtl pol,t l.t:,r ptitc i,ogL ","' t)io 1| tjt,Iii lt 'tt :rIt,t,t't r.ir-,1.,r .'f tr.tj,tti 1'Lt'tr3r,i',rr r, ßo9.,tt.ti pr,t':ulti iLitini zrliltitii i tr,luijt i tl,r t)tr,rtt.i!i :nrI.l 1r. t|c. tl.tl:ort t,tu) in) ü lt!tc Pl.ry i i,iatrit.,\ lt.d.t t:tit:. tltti'r,:, lirr;rir. /.,rl].'r, irr;,riit, j!t i!.. !1.(!,t t.:ttttit b|tL 'ri ic tiü,rti ,ttto1y l,:, j,'rt1ttrtictt t .L \ l , , i c s . l i r z . r r r : I L , s L . r r i l '. l i r T t s r r o n r . r s i r r l . . .r J . r L ,' r r . ' . " l , o q , t . r i i r r r { , s 1 ,i r i r i l i i " r l o i r i h d j c l , rt , r l i o i r o i e t , s L r , t , . L a t . L l i l iL l , r .--'.. ;r '-: ,1-.-a:r ', rrilortrnlLr: ,..-.-,,r cl,rLjr,,b,,v" i J.rv,rLi iLtl:oitt tlo'riit,rrr,'ä4r.rr r.1;,ri .-,L- Hr.'rtf li ri,t r',rit i:itll j e L , p r L L no i z s o r . r r r r l j c i l c i i i ; ; r ! , ! . r r ; , r / liln . l i , r i . i ' ' . r , r i r r . r , i . p . ri h lic1, ,\llrlr), Lll.,.tn,lrl;ll'it (ll,r1,r p,.ipr,l:r ,\lhirLrl i ,'lllri);i rl,iiir; T(i su iLLli i l.or,rr.r;i. p,r i.\ll.rlr 1c u,rjltiij rr.rl'on ',.rli,rg rrirrr.rTr. l n i i s L Lo r r i p o i c l i t o L r i i L r r , r l i , , n r r , r z : r .S i r o r r r , r s,i, l i . r z , r i c' r , . i r n i i l , l r . q , ,r i l o i ' , J l i L L: . , r o n r . a f : , r - j - . . . l l j . i , r . L r : N . l o i . ) l ! . i \ , 1 , t ()t lttit ' Jr Ovo Lr]l.rzLrlc ic rLtdrrlti u rlrIt tl,rit otontt i:otitt lrl,riL,rqrL.ri. i O r o j c l q L r n r c n t r i r n i i l j f n r . l i o j c n r i p t , t l r . r r . rr r r o .l ' , , , 1 i it jcdrrrlii Lrron.. j.'cLrrlii sLri rL on.rj to izr r!:rr',rriic rel:ll,r.'\lio su r b l r i t c d n L r s r i ( ) r d t c r ' l , l i n r o. l . r s L L L r c . r r i i i z l c c h r . r i c l s . r s r r o n l . r i L r u i l r , r L r i r r r i , r u r u i L p l o p i s . r n i Li J o L . r o r o l j n i h i l , . L c l c L r . , r l li r . u , . r j c r . i i . i , , o s l o b . r d . r r r jrL rb o r , r i s r J . L l i i .C ) r r is u u t , , o pf.JrosrilirJ b i , , , . L , ( , L ,i 'i J r j i l , . . r l c J n r k i s L ri L rr t , p l j i ' o s L i L L o r . L r z.l , r s r , L r i i u r i L L t .r. r l , L , qr i c r t ; u l i y o L n i r ni s h L r ! e n i i u r t ) r c J r r j . r L.:r: n , r l i h n r . irr r r c L i i l . Lrili n,rlil.rliic oLl L.,rqrr.r!.r. Lri\',,',1l.,.rcl.r sLrl'ljili sirorn,rsjinr,rLi Lri n i l i L , r r r i i l r7 [ ) o qL { , { . r . l 'Posl.rnil'LL L i : s L rp , r n r r i l . n r l r L L c c r l o l r , \cIo nroic LLpiL,rLir jc: --,.-*r, i-' "'.r jc orr oLLl,ir,. .rjtLsLih rirnic.r. p.r ih licli.ro -1 ""' fIii,rnl ib; L L ,1,rr \ rir . dr;r ,lr r.rr,r1r'rl,rrr gir,lrrr, .r ,l.rr3i rti. i /r,!.;li,l'rl. s l:1. , '1
Sll L

, , , i : itt .

l7

tl0

KNJIGA PUTA,., U

r , rb i i j c Tp u L c ns ro q r o..r rl.i ie , \ i i , r ,r . r J i j . r 1 1 ,rrn h , , ,r . L l . r : i r hL
-.---, J ,;:-': rj.--! ---l-*, a--

'..:j\.-''J

t n . r f r r s r i jo J L r , 1 , r 1 1.,ri n.i i , , . z . r s l l o p i t r i , . r ! i q h l i f l , , , . 'i f r f , r L i o i c 5 o r o q . rr r i j c L . 1r, i r L r l L r i r L ' , , z . r l r , 7 r n k o r l i . J , , , , qi o r . i , n , r o L 1 o l . r i c r r z c oh r , r n r ' , . r ' r , , t L L . , r r , r L l .1rrr.
j --L-.-.!
irl J_...- ,: :jd ..J

''tli,lrjil'orlrrriL

,":l.r.'r
.1

-ri.

_-r _ :,. r
- J

L r . r r r.r\ h r r r J r . l i : ' l ' , r r i o n r n r j , , \ r r r r :r , l l , f . r J . . i t , nt . , .lr, r , r , . t , , r , , . 1 l l , L T L Lc , l i L , ip L r r . u lr L , r I I L L r r j r . . f r ! n o !!jl . rj . . l j ( , r , j l l r r r I ' , , r . r r i l i, r r k r c r :( l o ' t n r l t t t . ) r . ' i l r .i r ! r l r i / ,1 l t t i , , r t r t , t l , , .t,,,, , i r
t t r j t t r ! t t r t l t, t i r , ti t t t L t l , t t r l j t : r z . r i t , o t l " '

.j---j--!l---

.,,-. l n r . r r , \ h n r c L lL . L I i , , J tp r . c r o s io , { l s n r , r i l .irt , r r i \ t L L l r . u n r r c . lr, r . r

o r o d . \ i , L r L l ri L r n. \ L b , r J . r . o n r t j L :I l L r L I t . r ] ji , l , r S r i J p r e n i o l, b p u r c r ri r l , i j r o c l \ l t ' r u h . r r l . r1 c A i i , r , r . , r L l i j . r L l..rrrh LrLr " l i l , r : rl .r. 'l)(iih { r f l i 1 ) ! n r n c j c r l r r r l s . L r i i l t ir f i J i f l . r I ) r , . L r n i h oJrL r i c l i r L r j i s c , . r s t o l , r o l t l r r r s r r t r l i o g i . r , r i r\ .' r . r r i l .s i l i L , . ,i ip o s l , r l r or oq r ruri JL,i.I nlpurjcn lrrrrL,ur13o'iiliI,o:].Lnjli . L'J,.i LrprL.r nr..:

\ i L\ l , r , : ! i : r

r : l i LL r r , i . l r r f

tlI

I B N K A J J I ME L , D Z E V Z U J E

-f.r;t Jrrrcri,i l{cl,L,h: r n ' . 1 f i i l tJ r , i l . r . o d e n ci l i L l i . . LLr o j ., 1 m ,r , l u i , , l i p , rn r i j . . p L , s l . L l . r , , r t ; , r r i i a . i . r c i c l ) o s l l n i L ; : . . 1 r g , r n i , \',. s,rnr orlnr.rIrf,ril,r jff rni s. sriJrlo J:rirr,rnrro LL lirrii. On nri r,, to pono,i,, rri pur.r,I zrtint fcli,ro: (),-1rr',r, i).rrr J,l.r'..,r/..r irrl .\ll.titt. lt,tit LiL l,ti.,.\lhl: br tti2rtho brla;Lrr.r r ir.cl.,r.,r r.r l,r Ut rii.nr jc ,\Ll:rhSrorrr I' osl.rliliu ,: noqro poi,,ljcri siurrL, o n i , i t o j c L r o l i rr ' : r lii p L , r . Jt o s , ri L o b i o n . i l i , r c lbr j n r , r o , r ls r i . .i s j r r , f o r ( i i i , ) t o L rr l l h c l i c r l c 1 l . r h , r h r i j . ' .irL r j ( ) l h r , r l r j l i o J r , . ; h A z z ': ( ) . l s o l o r n . ro r o b i q l , r s i , r O b j c s l i L L p i n c z i r ' , r irr,r: , r , r r r po p c t u p L cI t o T i i . qI ' o s L , r r r i l i . S' r c.J i u ,j r d . rs c h . r i cJ . rj c L rn l t r r L L l r ,. A f l . r h( , l , r r r l i n i ( ,l ) j r ( , s o l , i , , n , , , , , r j b o l jn , r a i , ,(.) , r j r j s r o l , c n r c , , , , o i L i o r . r j l , o l j iz . r L l r l n ib o q r t , r i n ; r i b o l l is r r p l l i l i s i r o m . r hO n 1 . L r . r r r o n r . r i r r u p i o I i . r on i [ , r r l m q r .I n r o r ) o n r .i L l l D ] L jrf ; \ l h h { 1 i o Lr l ; o i r r r h y r l n i j ;o J L r i l ,L o t c qb , r q r r i i i .A h o , r r r r l i z i f i u rn ( r q , J r l r , rj) L i o r r . r l i j LL .r r i . r i r c n r L r c l o r o . A l r i h i s s c l , r nc L r i o r j s u p l j r r r j r r i s r n r j L, L.iLirrr rrrL.Lcl.rrl:1n.riz.rhr.rlniii srr':rrinr.r u c(1rc r,,rhr.LlnosL ic p , r r r i : b n rL , z l i S L ' ,i r i A l l . r l r s , l r i i c , n r f { o ! r o r i o L r i ricp o s rl i o s . r . t . r r : r r l r ' i i cr r i r r , .r , r I r r , r I r rbIo { , r L . r i , , L r . L f i i t n r r , r . r r r p 1 l i r i I i n i r lr s r',,nrelr,r." :i Urvii'tni li,ric: i rj'u )Ll, i-I- 22i ...i sirantah ltio,p,r t( iL i"t!i int t!ainiat il:.J I)uh,r,S1.liijri.:r1 i-ur) LL or.,nr ,rirtLr zn.rii .rrr.,r,r.rl,. mriljcnlL*vrL nr,.rfcs'ir,r. po ProirlcLr,r lrsL.r orL,s rnrii: t,i"t,tti :liilt!! 7'orrrlrcr.dr,h rl.r*ol ( -' gl.rrol.ri,p- ,Grj .J ji ,_;) zn.rii !'trt ,,:i,r.t.tti.üt l.rz\'iieni Ii.rtc: iri,J .Jjli .:-uj) "lalLo t:crt n, nilnh:Lnqraule :dtt"-,tti" (l'.n-\is,r. il Nrlii p.rli r h . r i u d . ro r o z u . r a i": T , r L or . r u rs c p o r o L l i cnrc i r r l c . ' , r r i . "P r r ' Lj , . nriili.uic i\pr.rfl!, : r ii.' ,rspcli.rL.r. Prr'i: u j,:zrILrnijc po,'n.rr,r Lr|(irfcbr toqr cl.rcoh Lr srrrislLL Lrfc.'.1nj.1 n,rsi gL;1q,rl (l+:: -r). Sro si Li.'r f(,ro.li.r. l-.rj snris.ro gl.rcol.rl._.1), on zn.rii semo n.rsilrc.O\,1j sr:rr z,rstup,rJLL sri ' Ir;/lc.1l;1, .' . r ),rrr!r l ,I l. u r i r r . r i L\ r t n r ) p o l c r l r L s L r p r u ! t Ll r o l i l i ol c l r r o b i n t : rS r t , q i . , i r . i i . r r .r.rjcr niL.rhorr.,bi nroq,ro prrotLLnr,riiLi ncrlost.rrrli h.ro pororlict.
I t l , . , i ; , 1. 1 r , i . 7 l l L f

K N J I G A. J P U T A . . . I

Trcii: Uzviicni 1r,rlr.La.1 Loji sc lrojc L1.r one rr..,t biri prrrtLl ni li,rd.r uclLr brrli sr sirotic:ur,rd,r sc lene rlr.LLcirrl.r rr..Lri Lr Ii.rho p o i i n i l in e p r e v d u v o j i n r c n r n r rs i r o L i c , r mtr..j u L l i n r : r t l o z l o l j c s jc 2 no Jr Lrzinr:rju icLiri i.ene.lli .rirosc bojc d.r ncacLriLi jrJnilt() do prnlc,lni prcnr:rslinr.r,Lreb,rjrr uzrr; sinro jcdnLrirnLr. Sro s. rji,, o n i h l i o j c n c u l i r ' . r j L ro t p u n rp f , r \ . r L r p r r L { r ! r r ) \ u r o p r i r n t rn r p \ :( . r j i l r r c o l r j . r j . ro o s r r n i i e r r i L rn r o c l n o r jO p c Lr i J i n r , , l . L L L n r . r . L r r i c n i cr j t r , r[ . r o " v c l i k , p o ro L l i . . rr"x r l j r n r b i i r r I , r [:,u r i . ] . r . Cctvrti: ,rliobi rclili.rporoLli.rLril.r poliLrclrn.r. orJ,r iur n. i,i l r i L ,J o z r o l j r n o, l : rL r z i n . r j r c p I i n j , rh o l r h on i o g ' r , t ' r r l j r . ] p o r i f j u iLrol roplii,rj.r 1'1, i oLlrLrpLLrgr. r.,rzlilit. [.rz Pcti: r'clil'.r porodic.r nije z,rbr,ruj.n,r niti jr Lo poliLr11..n,r , r r ' , r r\.. r i L r o L js u p o r o d i c co n c u h o j i r r . r r r r .n r j l i i . i r n . r . I i , ; r j i c l r l ' r , s L . r r i.l iv , : 1 i ':Z . n i r t s L , r , n i n r .o j c r L rJ r . L g r r o r l i i r i c l r i L n c Lr c \ r i L n rb f o i c r rr , r c l n r c r :s r i s L r l i un r r o L l j r r " r ' ro r ,r l ) o t n t : rj c L ,L o m i r l , rj c U t r i i c n l . \ 1 l . r h r o q r P o s l . r r r i lu r i S ii r u r or , r g . l t i nz . r h v : r l n i r r r , r l i o i r o j . b i o : i r o r r r l r i s r r p l i i r . h , , i i ir , n r l i , , g o c lj t , 1 ' r ,s l i L r p i ni,rrr , rp r . r r oL l : r r L , z i n r z r p r i n j . r , r r , l i l i oi q r ".\bdLrrr.rhrl,rn Alio n,:lio Lr;,ir:r: ibn Ali., l,io jc oLlz,rhr:rl r u i hr. i n r m A h n r . . l L rs l o r n . l / r . r r i : r 1b i l j c i i p r c r l , r r l cr r r . l . o L l r, t S.rhir,r ll,j,:n, sroii J.rjc l.l,,cs lhlili n:h;ro, L: ibrr

J_j,-

--_:1-!f

_.':1_i5

!i-d !.::]' *

!,Jt_r

L,_- -*-

il|:r

-r.*G

,r-.i J_i -: -.: ji ; --;r\

'
: r,.

-:-_.,i -.'_,.:! :!-rj J,; .r, j.!r !_.., -,* : j;

-+-e+.!j!

--.-rr!

, r--j -+-t,;e.,_,.-_:>
..d1,1:.- j ilir q iL

,\i!r jt bil.ru slojoj liLrii li,rLl.L jc zriLr qr.riLr *r,rLlLr u Rci,.: 'Sr.r olc': '\brlurr.rlrrr,u,ur lur.trrn Loji rlol,rziiz Srnr,r. slirrrc r sr sr',riirnc. li.rr.rr.ur T.ri inr.rojc sccl.rrnrro li,rnril.r il\l..Jrn.rj,i orliü
tt)r l)i\ !1. l;.i: i \.iri.

r, ai.

tli

IBN KAJJIIM L.DZEVZIJ,JE E

l i i r , r l ,o J n j i L i , r ' r , q . , r l , r i r r r n r : r . ; \IiriirL : C L r hs r f d . rj t l l o i i r i r ['os]rnili ,, r,:rlr.ro: rrlro'.u,t .ll,,l:'nri,rt,u:,1iltt .\"lt *l;,, t: \ lDor;rt ;tl,tzttttar"t. " l,t je iu,, '\b,lLrrr,rlrur.rn ,\r'i. p.r ibn L c i c : I r o r l L r J i.LL s . J r L l l . , n r r r j r g , L r s p r : l . r r 1 .. r r i r r1 cc i j L . l i ' r u r z o h , r r . r v ,p r L l i i c l in . r , \ l l . r h o l o rp r r r L r . ro r ( ) , 1 : r , r i ' rq 1 . r . r :I n r . r r A h n r c , ll i , r i . J , r j r , , r o l . r ; . r ri o J l , . r i . ' n L , r J i r . i I r n l . r . ; rJ r l n , r r . L r . n o ' i I r L l i s c , L r'jri s u p r , , i , r . L r L p 1 1 1 . r isL r l r i llr , r J i s r n rI,b . LI l , r L i r rf r I t , r / i l t . r t ( . : l ,lr r . r n i b : r l t . r z . L n . r rL r , , i j , : r i l r r ' . r L l pif r n i ) s i 1 . , . . ' p i I b L L 1 : c r r c l i r ' . l i : D 7 . r . r , r hl , n \ 1 r n ] r . r p t r r , , s r p r t , l . r r i . l i l c , \ b L l L r l r ' , r L l r LrrLro ; r n rs r o j iL l ,n r L jL l ) o s l r n i l i I r c 1 , . r o : , r .r r '0 --1i/,r,. .rrrr' 7-i.'i 1-,r1ri.r' t l)i:t)t. ri,:'rrr'rr.rr':,, ! ,,,;,ur.,.r "'' t'lr,)i tr lli.iit,tt,ritt,trtt.it,i t', ti :t ilt!L r,.1,,1,,,,/ri. I : . r LÄ b J L , n . r L n r . lr.rn - \ . . r , r ir c l i r l . rj f o ! o , r p { ) l , r i t . hr. r , l L \ L r I ) t . , r r ' . r L r , srL .p r . . l . r n 1 . , L l b , r , ' c ln Lrl.r j i.,r, r . ; J . r r i r r . , r . r p L . J . r n l , 'L r Lr r ., ü c u I c J . . . , I b f \ 1 . , 1 ; , ,J . L c n j L . - r i rh r J i s ,r r i : r : r i j Ll r r l j . . :r i . I t , l l i s , , I J i L ) l , . l l ut J : ri . p o r l n r c r , l r , L J i : c ,l.)r. r r r h u r nJ . rj f o J L , . i a ! r . Li ro l "SLr ,\Lo n.Io ]ir7L: i c r . L n . r . l i , li r r L l i s o n ir, o j i L i L i r i , t i . 1 r 1 , . I i p r L , L i , , , . \ h n , c i,b , , A 1 i j , irl , r rI : , , , . r i 1i.1 , , , l L L l , , r u r u , . J , o.l i h r \ l.r l i . r ) cr l , rr r r Li,r S L r l r j n i . l r n . \ b L l L , r r , r l r np r r n i o p r c r l , r u r c1 , r 1 : r l . r ih r 1 i L r n c z i d .rr, LIl . b L lrl . r l i ] i . rI.r ' n r c i c o L . r p r c n r o L l . r r r \ L . Li.L , n . . t , l c r l J f I i . ' l ' r l r .o J I b r ' , r L i r ri r .,rr, \ L r l u l l r l r r r r , r i Lrr u . \ ' i . rr l i , ' j . 1 1 1, , , 1 1 . , r L r. ,, . jt njr'qor L,rr.L.Lo: o c
,!r -:L,,J,.Lr { --,, -.!,r!l :'-,1,i -.,r-r'i ,. -ri .- - -; -

'1ir.t,rrr l r , - r rP o : l . l i I . : :
;Li :tt': "tt,t ytt:ttli

( ) , 1 ' ' 1 i t r r r r r , r r , l , , J . r r r it t : l ) ) , : r t L : j
l)!!tj!, 1.1 ct rr;rr.,jr l':l

l-tl,zi rt,1lla!,o.otit

J r , 1 " , , 1 ; r , , r r , { r L r l o i i n r L l i , i i j i P o s l r n i i i , r .u p i L . r L r J L r r r . r i r S. , A
/ r r , i r r , i , i , i r \ . : L r ,j l i r , r r , , r i ' , , , r . , i . 1 . , ' : - a . r I / r , , 1 i , ,i /, ,i , ! I L r , l r , /l ) r i , r , 1, , , , , , , , , . l i + r i

ltl

KNJIGA UPUTA,..

nr,rn.Olr-ccr,rc,rr!.r .\:.o trttto:zdlakto[o1 rr'üc OJ svtq.r. ti l l o Z i j iI ' o s l l r i i c i O l s i c o r ' .o J r o r . o r in r u o n . Z , r r j n r z . r d c r i r z n r i ! l j . r j u oi t o n r ü f r r n r L r l o d cD : i b r i Li r . i c : N r r e r l i I b , rA r t L r i . g , . l i L r q o s r i o s r i l n : r L r - , rs i in r m . r h p ( , a . \ ! i o J s l o j . p o r ( ) J i . . l n c d r u t l i j e lp r o s j r c i n n r \ l l r L oL r r . r co i ,i s t i r . : co n o i r L ,i r r . r . r ' ' i . l o d g o r o lj c d . rj r o r i , l : r i , r rh . r c l ilso j ir ( , p o r i f i r o . l l l o i i i . q l , o s t l , r n r l i . - . ( ) n j c q o r o mt r ( r r o s i o c u h l i J L r i h n f . z i J u i b n I . i b L L r I I l r l i l i L r r r r n r A I u r c d l i r ; c L h r c r r i j c r l i , , r b r rt r l . r n r l . rj c , r . , s i i I g u r ' , r 1e .s e i k , r 2 cJ r n i j c l l , r r l c r L i j \ s i l t r t ,r D . r r t k L r r n i . r j c \r ( J r , h b J r h j r i b n i \ l c i r d o d , r j c":N i j . n r t rL , i l o r , r l o r o j c I . r r . r o , r . n i n srogaLrcr. jc h,t,roi n,r.rsh.rirc." r'ci - ' \ i r r l i . r : c r en r L , r J i s , o j ib i l t . T i A l r r l t L l l l ( i j j I I t L Z f i li i , n 1 \ 1 c l n r L rp r e n L r s iu L c n r l , r r r t h , ri L r n c z i d , r J L I l , . i J L r l L , ri |L . l n p \ o ,r J Z,rll.r,r,n otl Allj.r ibn JczlJ.r. orrj prr,lo I.,.rsinr.r prcrrosi .r plrJ.r je nrcli[,LrU nr,urcLL toi.,nr sroji Li.r l](,7iii l)r,sl.rui1, f,rlt,r!i: .ii jJ : ,-.! j-'" :j; | ,- L- :-* .;,i -- i,:r i I r,:,,.j . jJ -;j,

lJ,,;r

j ,r,r\i-:Lji

! _--\ij3r!

j_,.-,- + : .jt i:tt-L.i ;l i;i ,*,i.,,,_r,.;1.r| -'.ir .j_,;:.-r J_*lr;j (-- L) +. i: ;ijJi t:l

.r-:i - rrr,j

-:; ;u.!:r

i1r -,-i r,:i ... F,i j,;e,
. ' -i ' '

_,,-,..-.-r
,:.j j

- : - . - - .

_-r1-i )r> j _\;l

*;i

rG':.J-.._:r

a--

j .r_;jj

-.1t _*=,--,-j

l;

f;

,.: i;

r:;,,"r'r

;,;

;i.

: i,

:- -:

:-,r'.r

j.-Jj_,-

"Iir',ro r',r;rr;r]))atttat iz,titto iuit,ntia t;ptrl :tla:. Liyit,ü .\t,r it ni ßil ,loLtL otlpo;or Z,titt r,rtat:tlt t riLtjcl: tl,i :tt tt l))ot itttt! i.!itnr :itotitai i t;tL,ttl)ttrI i)toji lott)Dr.i ,rrrs/orr.DrrNi ic,1tiir hlo nt,otjt ltgr rot+rr,ririitnt. lltitoit trti tit l.'o,.+tta!t it,t ltitttDl.!laLliti r.tit: t olqoi.n.tjIr A lutt:tt t. titlt: lttit tr,L )t( itiin)i. rl,rto i sirlr. N,rL0rr to,4aiza!li ttt0 n,r it,litt orl tt,ri,
' ' ß e i h . L r ir., . , r , r J , , , r . , i , i - j J 5 i i l , , i l l t r r ? i , 1 / r , i , i , , , rt., 1 t .

t-r5

I B N K A I J I I TE L . D Z E V Z I J J E I

liott,t:ktlt tt,i,t /r.rrlr r,rrrrrrr,r.rl) .rt,rt,r,7t rt,::riL, ,:t ...r1::. tlt, N.1lf.r1,rr st.ttliot LiiLli trtittr,,r n,t hr,.;t: i,r. pt yt,,,t1tti, r.,t1r /,t!utr \i.!,i:( Lbr llt:l:t,t rr,i /r,./,r1 iiJ, n !r))r)t:t rn lttili, t,,r 1trt, ()nttra t,t ltlan r.zs,,r;,ro,r r,t,.ttr l:.ltt lJltr !iri rri, i i 1,,-...r1,,rr t i . r , : t i t t n L t , , t i :I .) i t l , r t , t t t i t i i t . . ; a l L ti t t i j t I i t n o p t t i t i t t , t , r P r l i l . u i l i : r t : y t t r i i l . i t c , 1 1 ) t l t ! m . : . l t i l r!)lt)i) t, \ . ' j r ) j t l l . * r , t ) i j t , i ' t i t j 1 i r 1 . r i a r r l l r ' i z u t b t o r , t t l t : , t r y , l u l t l t , . \ , r o , n r l y . , t , . to l r , : t t , Z lJoiiii Posltut,!t, iolil. o s,rit t,tl:.t:nt,t l;o,i ttlt,i,r r.rrrrr;rr,llr rlr ,'r srrr'rtr,I r,ti:,rt siiultlt. .\ ttitt :;t t,it,t:ttitt, ///rif.],l, ,+, /i,r irt,r rtt,tl't t,tt ti:,tr/;;rr ri, rr{qo.,r;,rrr t,rlrgrrr rrrr,;,r"" r Oto s. pr*l.rnjr nr pnIrrr.r. I L,ro jt li,rcitrfrh(,rlr{, ILil , I ' L . r . J l L r r r s r i o l i l r i r L , . 1 / L : r l ; r . r.r- l , r , , l : , r l j l; l.rrr l r r r i , r t . L , b r j . l r L , n n

Z r l , r n i i r p r r l , r . r r l jnr 'i , , J l . , h i . r:,rriL , , J . J c z i , lI r . n I l b b l , 1 . , 7 . ii b . 1 . l1 b . . i , p f f u o 5 o , l p r , \ j r r l r i \ i hp L , k r i h r ,rrt , l r r l . rA l i . r , l r r r r 1 i r p . p
n { , ' i , r , 1, \ l i l . ri l ) n l f ? i , l , r .L : , r r L l r iri . r s l r i L , r I i . r c l .s , r r j c L l n o n r , r r t L L p, r l

L f . , e n o r i l . , ,n,,r, . t , t , h i i ( 1 ' , . r l ,i l , r rz , r t , r .A l i i l , n . l l ui J i I ! . r s i , ,t,b , , . A b t l L L r r . r h n rl . rri j,r : r n i j c r i i r , rr c g o t l j c l on j i l r o r i h L r h L r . n ln r 1 , b L r . , , n , 1 1'i. r t . : Z . ro r , r l l i n r L : r J i s i r r pro r o J i s , :J r , s r .rrs ll l . p o s r r r L . r . n i s , l , r r r , r i L L. ri n r c L , r L r e L l s r , r r l prr c p r , , l i LJ l L r r L r . O cl p l r P r c r r , r r i h o r o n r r r i i l j r u j L,L .[ , , j r ' A L r J L u r : r h n ri.lr n , \ r t L r i . r oL u r r ,r i r I ) i c r r r r t L u i . u r : i .L r o s r o g j n r i , r l i . L.o j r L l o l o l j r r r r r l o g ( l . ri : : r . p z s 'l.rl r , r hr r i i r J o b . r r l r . r J i s i j c i r p r , l r r r .- \ l , r l r r r ' , r l r r r . k o n r cr r r . r n Ln. j c o J r o * . r J . r n r r i n r r r . r Is r r r l , r L r ! . r f . r r t ( i \ . ul ) i c r n t i . i l , r l c i ' o u l . r s k LS . r L L r p l j , r1jri i u r c r [ . r , l o t l o 1 i c n o . : r b r , r r c r r oc r . r r , r L l i r i L j r , Z o r . r l i , r . r l , o , : r l e i r ,ir r r r i z v r i i r jo b , n c . zL o i , :r c u i n r c r L u r 1 . r z r . L n c n . \ i , J u r r , r l , l r , r rirj . p r r , I r i i or i i f J n ( j ( r J o l o g . LT r l L . rj c o s L . r r i or . r n . i r . l , . , r ' i s L or o r . r . rz l . r r . rI . Z L r b f j ri J f L r s l o s r r r r i lri u J L , : L .i r r . r l i r . n h . r l . ,b l z r r : , lL l , , ; .L o l o i c . s r c L , jL r l i j L l j l j .\ l n o q i, , ! l , r j 1 1 ,r r i . r i :o i p r L , r , , n | . r , l i r L r .( j L i r : r . r s r f o l r , r i t \ o o , L r . r i . l L L, J b o q . r . , ! . r lNrr r p u i r . l , . rr c : r . r l , ,ir, r : LL , l . r r l i o j . r , r , rs p r . L r . f L L r r . , r r L r n r r r m r 1 r \\1 ,. . z i rn r l\ 1 o L h J . rh . r ' ; c rlr. r r c p r c r i r r . . r L r.:l l ) r i , r n j , r r,rr o g r J i s , jr n j . r r , ' i n : L L r r i r . l . r n j LLrLr p o l i r i t np r t J . r j r Z r n j c c , irf u f p { , i n r l t i 1r!o i r , , j f : ,r . . , . { l , J L L r r r h n r Lr,ri oz . r J r l . r n, .r , r r r r r c J . r n J p r r d r o . l n i 1 lL rD i r n . o ,,
) ' t t t , i r ) t r : , :i .r . r , 1 , . r . a , . r I l , , rl ) i . r 7 r , 1 1 , : , 1 : r . t l Lt. l

tr6

KNJIGA PUTA.,. U

r r [ r , ] i r , t l l ] r . r r o 7 , r g . r r . r n r o 1 r n rL i i t L , c L r i , r 0 L r T L L Lrl r .r l j c : . r r , p l tc r ( ) r p f . a ( ) n l c s o r ' r , n r , r n ( ) n L r l . r r l i I Lr 5 r , l i ( ) | r L c p . n L L r I ) i . . r r t. r r\ r r , r L i . t rl , , L l L L L rrr,r ri . p r . . r ' i J - { l l . r hr r L L c i r r i l o r . r , , . r , c . r . \ L o b i s n r Ln . r i l i n . r r ' i ,J . L . l i n r i r i i , : r r r r ,,r . rr l n p r i r l , r u ; . r .l . r i , , c c L t , , ' , , r 1u , o g l i , , d b i L jl , . r L l i s L , i i p r c n i , r i l - . b 1I,I L n c j , t . . ' L 1 , , ) l . , n , h J J o l i l 1 ) , l : r s l . r n i k ., r i . . : i L :

'.\1;rrlr.i"rr/ (i, t; t tt ; i i tt t.rt t t t: l))t:)t)trt t!t'! l)ni,t rir;r,ril rr,. ,/rar,.rl,r;,r, "l .r r, ri' r'.rr,rlirt('ij., ,.,r,r1ir,r 'l r r l r r r iul i . r ' , c . rj L o r , , i r r i r ' r rs . r L i h . r J ß d h , L ; h . L , l i s l t ( , i jp f r r r ( ) s O n r r r . . , ri , i l r . . , i\ l r s l i r r r s r o L r r . , \ . r l ' r u i

;---..,r.".! ;-.1'.'r..i,_,,J,
rrrr,rr'rrrl r,rrr1,,rrLji1il)i)t)ttt r , !.r11/1) .{lrurcrlLrJ/r;rrcrrr ''irr

.*.

)!li tltrLlt,ti ,1ttitr.t 2rtit in

''l;rti,

it It, i,: t,t

;rr.rrr rrllr; rr r:'c .
, , r i n , ' i , r r : . tI r t , t i t t

L JT i r r r i r i j c t r r r 1 ) l r r r r i ; i 7i i l l ' o s L r r u L r . l i , r r , : .

\ t ( r , lf ) : r l i i r , r

J . ri r I l , , -

lrr ri/! I r ra | 1ri.r/:,/i, 11. :tt. s
\iL , ifr. :,r7! j .\1,j.,.,1, I -\]l.,!Ll I lr,! l{,s r.lIn/i,'r,,,, :,i r,i. L! .ta.,

I i7

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U I E

' ' ! i r r , r , r . r .r' r . :ru ; r r i ,;rt1t i t t t . L : t l ) ) t r t t , t : t r r i , r i ' r i , r r r i l , r r ; r , r , r : r rr i l ) r , , h r i r j . r o c l , , s r L , .j r .il i 'rir c t l ' r , s r r r i s lu. ir,r.o z u ln . rr o , l r h n r u a r ! i r ( i r l r i u i , r . l r . L L , i i i rL ) i c r r r r c r ; r r i jL r o * , r L illirr.z n r r l i r r m r d r L L L c r i l r L L l . r z . r c ;. 1 .L . r l . , , L l . r ' r . L Z\l . 1'.i it .. ' . ' r L i p r r r r i , ! o J i n . 1 r i i e . . i L r i( i i f n . l , r c " L r J . , . L T o r r r / . n . r . Ji . L' L ro u i L r , i il , . L ' n i rL L l . r u ,.:i r o n r . r . ' n r i f 1 f j i . J r r . i L iJ r , ' . b i r i r . r , r i i , r l L t p , r , , . N , r f l o L i r . , , irrri , , : 1 , r r L l , 1 r . 1 , , ' p i . , ' i, r i r , i L . p c ,L ' , L , , r i ]l i, , , 1 iL r , i l r . . r n l r L f f | ( r L L i r r i(r l i L r \ s L L l L l i ,p , , l r s . r Lrii L r r l ' r r r . , l n i i , \ , , { l i l . i r i t . r , l r t . r r r r i i o h r r , ' L l rr r . r . . 1 r r \ r a i a r q . r( , r i : ' ( , i ir r s L lL r l ir r . r , , L , , t , r r r n , r .L\. r J rp r . r , . J , f f .

'

l

l

,

r

1

l

r r i i . . i n r . r i . n r i L . r on . r i L , | . : r l l . r l r L(,). L o r r r g , , r . , r i l r . r . l h', r i i . r L -\ . (),r,',.,r: r, l, l l r t r l l L , s l i r rL L r L , , r r\r r r ! r r i f r L r . r r A b ' l L r l L . riilr : r s
.--!-rüj. ,L'r j -:rl-.: j.r-,. -,-l':,,!:l '--.!,i,-,1*

,r. ;,. Jf, ''/' r:ri'i/,r,r

..+.-a- -:,,..'.--"

.,-,'

, r ; r : \ ; i , l ; 7 , ' r ,,ri . t r , ,! , : t Lr , t ; t ; t n ! , L t i , ; t .' , / l J . / ( ' i 1 ' , 1 r . r r , . r ; , ' : , r r r r . l,/ r i , . r r , ' , , , , rr i , r r . r : , \ ' r ' g r . r r ; r r . .rt l' .j , r i r r 1 ' , r r ' / i j l r
!1/ ii i)t)'lri l trtr |

: l 1 , , i r ib i j i , : r ih i , l L ! l . i ) L S f , ' h c l l l L , J , i i . 1 r : l , , i r n r ' t l r r l . r : r r L ' Lr , : t. l'o'lrrih
-.1 _. -,.r ,.:'i,. ,)r ,-l,l ..,-1,: r. -.!i j .!,il ',, .!

'I

i -- ;,.

' ' 1 1 1 . r /,,r:.rr r r r , r i. :tr. , t ! , i i i rt : . 1\ ' , , I r i , ' r ,,r . , r ; ; , , " r i , r r r;'r:,,1;: :,/r
ti ii | ) ) . 1 ) t i . t !i , \ l : r i , i i t t , r , t t . , t t " , i t i t : : t . r ' i t : . ) t i ii t L t ' r t ; L t i , t t

l , r r , ' r . p L r r i , l r i r r . r J . L irl , L , * . r L . r L . ' r L r L , r s r r i i .L , l ) r r r r : . 1 ! r i . , , q , ' r , ' L L , , trt i , L r , , L . r L rp , , l . L . q . r r i . : \ l.iL h , , r L r l . r ' t . i r r r . t . ' . , i i . r r r l, , , , i . , r , , , , J , , , , n , . , 1L . r J ii r f , j l f , , j , 1L L l . , L L., i L , ' r ' . ' \ L L I L , , ' r . r I . , , . , , , ' ,(, ,

\ , , , . . : . ' i . I 1 1 , , , ; , . r , iIr ir. . f I I : . L r , ' " . r . , i . r l l

l rt

KNJIGA PUTA,. U

r b r r , \ r ' lt r j r iz , r u r r . r r l j c n , o s : \ . o { i , L r l , r , , ig l c r l i . rr . . r J,rr b r . r i r r r . r . ul , z,rrlr prdrLrTL:u tso;ijcnr l)orl.rrihL , i .rsh,rbinr.r. 7.r,rar 1..t rrr nr L L x L , r r r l j c q o r o gp i , l o i r j r . I b n i j i , o p r t i u , r i i r r j u i c i J . r n r L ,j e ni r r z cr r r r 7 , r g . 1 r r r L o r .I, 1irrro r e r i i e p r c d r n i ru I o j . . n rs L o j ic h . tr o r rp L r i u eL , i iu D i r r n c L . o n c ,j t l , r i r o .p r , : n r r r i i l i c n j L ,r\ l r r r c , l ,ir L l \ L s , r i i , r . , \ ! L i u r r , r h m . r rz ,rro. r q e n 1r,., , r 1 , " . , , 1 r ; 1 . r s r n i r o l j ul",, iLr.ll,, lrr',tn1,r Lriirir Jc tl.r or LrLlr l)ierrucr t,opLrr I nrLrrJr, url)r.rl.r1)li.r i l i I i o n j rp L , : n r c n irr.c s , ( ) n n c i c b i L ip u i t c , ,r l . r , r l . . ' p u : L r i l . r . L

L , r r i i c r r i 1 , :A i l . , l , r , , , , ' , , , - , , ' r , , , t n , , . , , , , , .( ) n 1 r . s r r o , . i L ., r , ! . r t i r \ o 1 \ r r o n r . r ( r \ o i . r h ob i j s l i L r i r ol j u r l e . ' l r , h . i i c s r r . , r r i j . r Li,u l \ o f r [ ] . r d r L r 1r.j c i c n j , r n , r : r . r r i r ,L . r tn c . L r r i s . n l l i . r 7 e : ,r i , , .J ^J - .j .* -" ,: J'-, J "'I,l i .-a: stdr,,lj,tnn nt /;tLlnju i u zlu i tt tlobrtr, i l-dna tltc st, " " . t t t i t i ' t t l l . n h i j : , .i 5 t . I h , r , \ t ' b , r sl i r / . : ( ) \ . j . j \ L L r i . , r j fL r , , z o s l i L J i . . u t r l . r q , , r L , r . , l ( . / , l f . i r L j , . , o l L , s r . ' r , g . L r s r .s ol . r r r . r i L r o ,1 r ? \ ( ) i i ü , ri,,,, r h r . u r i r _ l. L ,i o J r r , .\ \ ' . 5 u r o r s l . L r i c n i . r . 1|r Jczirl ,l.rlio LLrnr.rL.i ,rjrr: ,.lsi,Lri.rlrrrro or..r1 lrs onilr irrr \ o l i r r L . n r n r i L o n c r o l i r t , J . r L r i \ r n o i J i f l i h , r l , o L cs L r p L j i r i \ s it.rlr . r , r L r r i . n . n r r n r ri r o \ . r n i i r L I r . r q o i r o r . u r or i n r . . l i o t . , . , l bri r , 1 i : ic L r . l L r s r o n t . r i i r ( ) u rr l e s r t i , r n t . r ,L r r l o L r . L r i r r c L L L r uir p o r o i k n . " L l z r i i . , r r r r . r no r i n r , r j c L o nrr, , r o r i J , r , L rl o q . r L , r r oi , i f o r r r , i r \ l r o p r ) ! 1 r i ) q , lr\ r L i e t . rr r \ l ) ] | . r : N r ---" _-r'3.J**r.-p-rJ.u

" rr.:

" . L , r . , - ._ L _ ) , - r
J. __J j,. *.;r\

a Gospolar ujtgo.L lntc lt 3a is)Ltßa, rut pd potdsr ttLdit iblagalatitna gt obdspt, rcint: 'Gospi,l,,rjt ltlol prtDtt lDc_itt l!tt)k:1rita paslt!pio!' ;l lLadtnt, cld bi .qdis ktÄto, opskrbtr njt',gotlt o:l;trtlnon tiini, oucla lt,l:nc: j Golodar nto nt jt ne süo! it l-t f rlrr. t5 l7l ' l ' t

''at.-jth..k.

tl )

IBN KAIIIM EL.DZEVZIIJE

i . n j t i , s p i t . L , t l i i c , , i .z r L i n ro s L L L l L L j t , r'ro 1m i s i eL l , j,c o b i 1 r ,i. r , 1 r ei n . r l r l , .p l c r r c n i rp o s r L r p r l i .or l i L , d i c . r ; . L r i r . r n jO n r ,s n e. "Nilt t:rl,ol rj. nijc t,rlio h.roito L.rlr: ioljcli nrisli.U 1,1,rg,,,1.rr,, . r r r ,iL r , ri ' L L L i r u jLLr oS t oL ro s l i u J i . i i n r .b l ; r q o r l i L i . r .. r i , , . . . r , , t , ; . , , i i t r r , rp r c r lo i i n r , r U z v i i c r rlil i c : .

u jJ-ü

:Fr: -; j-.i 3i;

a!,;--;': -;->u
'..J6

"On iini la icthti lrtryt ua Ztntlji enjatiil jü? i ()n i..ns l)o jrt:l1( izndLl tlrugiLt ntli2L, dtt bi .',rs isUlao tt onal)oIo;,titt n t ci t a . - a n td , r j a '1 f - l L n , t l r , l 6 5 l i
'\-r:* -;i*JL.;! riL+l ,

"Srt ita jt na Ztntlii llt stno lLaottb as njoj st.orili la isllt i,tntoljtdt lLo{a st al rjil: litpic Llnlati il l-Kclri. 7l t l l \ i i ! n i r . L r l i r . r sZ(c r r L i u b L . r q o , r l r r olti . r h o , i s t , L r i r r L r i i i i l' L I c r , r L L i u j iLiL p i LA i s r r r r r z i r , , t r L rr : r J ir , , . q e . t r o l r n il . . r , i, , , . r L s . i i f , c s ri Z r n r l i , r . ()r'o sLrLrL nrjcrt.r LrI.,Lrr c,ltc r rnr Uzl iirri ro..r,ri J.r r,: rrru s L r ri o r i i i r n i T ir v i i e L o n o ! t o j e i z n r r t Ln j i hI v i 1 . , I ri j . r r . r ' i i .r o i c r s s t r i ' r c n j : rs r L d s t r .u : r i i r . i , t L o l . rs L rL r l i r ' . r c n r l l c .z l , 1 r 1\J , l , f o . . r i r! r s t . r n o r cr., L l j . i cp r i j c l o u r r srr , , d s r v r r i i r c . L , J r i , r h cl.o L i r 1 c , 7 . , . . i n.. Ji.cLrJr. i 5 1 f j f o 1 { )\ r r 0 r f | ( ) h . r ( h L r i n j .ir ' p i i l i . r l i L r i i . . r i i ' i , l l . L , 1 , , . ' c L , i r i , , i p r , L o r n li , r j r . , h f . , l n i j i . ( i ' 1 , , ) , , il t ( , r , . , \ , ' n n f , r . r ; l r ( l i .\ l . r l , L 1 ; . ( ) r r , i r s r r h . , . L r . r r : . r n c.lr, c ' . i1 r r , l i t i . i l j n . , q r , r , Lr1 i . , r , , , . . j Z l r \ - t g i r , r r r cL , r ' L r r ' h . z r . r r ' i l o r iJ . r i c ' r . p o : r r , j c i . s r r o r . n . l , i r L s r ' r l r . , \ l , r L jrL o r l L o q , r r u r i i r r i J . r l c L \ j t n r L L p r i p . r J .lrr r n ' h r L r . (. ) n l i . r r : r l.rst t j-J.' - Jt-, -J.*, \ --.1 -i e r:,- J, ,-r ; F -d

" n -{r ;;jr *_ _- )r Lr,.
Z,tr stt ntislili la stno '.ts lLtlul tlrot ili i la Ntm st ntt't I( pt)f,iaIiIia I nlLa jt trti\r't t\llal:, Vlatlar istiniLi, ntnta "

l1(l

KNJIGA PIJTA... U

Lhtl9og boln osrn Njryd, Cospolart ' ro3./ (F-l i\lLrnrlnLrn,I l5- I l6).

sl-.Dtit.d r. itanstlt:

O r n e q i l i rd r j c L r z : r l r L r l o r i o s l i j r L . l i r o i r o n c q i r . . r. r \ t u j e sd J ' r , . . . r . l r . . , 1 . . . r I r |

i o z l o l r . 7 . rr . r r l r l i u r r to u ( r q ,i 1o v i c : . L r r ui c l r o i c i ( ) n i i z u z r n r . r j L r ( r ji l r \ ^ t c l o r o r n u J r s t r ) ( . r \ , r no 1 o s . s r i j c r .irl r n c l i c , l i j c L r r , l:,., . L o s r J r ( r1 \ t c q o r o\ , 1 \ ' r ! c n \ r \ I \ , r 1 r ! e n s t ! o j c s o r i l ri m e r l r ir0 . L , l r i n . r o N r s l i j L L i L r j el l L rn r o ! r r a u o : ri , L or e l i oj t n . n r o s L r a i l r l i , L J i L r d r L ,r s L b LLzrluLl srrorctli, z,r;.0st:rr ljcni. orr,rr'1jcni hcz n,ricl,ri rrLrr,rn.r i liLLdi biti nrsf:lclcni doL,roj li,ri.nieni t lL,.Orj ic 2.1 z.r ipll,, ,-". rior ro(lr.Lrsrr.rnpltrcuspoznrrac d.rsrrn.r lirilonr pLrtLr Srjc_ bili. ( i o i t a r l r s L r i r e o l i p , r s l . r n i ic ij c l n i c i b i l i r i L o j c j c r r c b , r l o N r sli_ r c . l i t i .lij c l o l r r i i n r . I i o n . r j c r u j r L ro l o r . r jr c r i r r L r j . . Lq o s p o J r r r ro , L , o i , r n . , t r o r p ' o l L r r n Llr : r h o l L r l : r sT o p , " , , , , , " i : 1 " , ,1 , i, A l r. L. ;" , r i e i b e z b o i r l o .T r L o r ' l c r n i l r r s p r l l j . r s i , , r t r h L , n[r, , i i n . r i i,,rLLj. Lrl[r\ r]rrl
.Ä-. J .j,'- -;-j.lt "Zat -- - -,1. J *:F jrL F, .

r , . , . . . 1 . ., . r r , _ Ztnrlj.. \il'o ncrrlrpr,rr.r sc z,rL,zjnrr ncliole bcz Njcqr,.,c d,r z.r

nt,i:jentjd u On11a l{oji tc j. o(l zrt)tlJt stitol.io, ztttinl atl kdpi sjonana. i najratl tt porpujtiDt aoL-j(hnnt lii iot..

i E l I i r l r i .l 7 r .

\ c v j c r o , . . r n j . .L r p o v r r r r l i j c s r t n c r j c r o r . r n j c L L U ; r . i i c n L , s -. C c'.r r,cl.r , le I

6iur-,:13 iii:i

JJ:;;J:J,

',n-.it:,s
I . , ( , , . , . , r , 1 , r . , - : t r | , , . t . r i t , r . i, t i i t " . . , . 7 . r , , , t t . . . . , i , p . n . I n , l / , , t t l i rl ' ü . t , t , ,t,' n . I , i t t , t - . , t , t t ip , , u , , : ^ : O ) u t t , : J , ) uilt t! Gospallard sL-og,r" lt:r J, 51. (l-.r \rgir,rrrjt poror noq stv:rrrljr zn,rii ncsir.rnj(, Nj.,srr\c rrroii.

1, ' r r I . i ' l . l, , . . , , . . . . . z L , r n r l c n,c r ' l c l o r . , r n j L l l , r h r .I . , on . r . j c r L r j cc r , , v i r r p o s l r r r i r r L rA \j , t r r . rr n c q i r . fro n o | n o p r o T i l j r r r c r r j n c v j . . L L j ( l , ri ( f l l , r l r ß , ) s i r r t
lI

,, r, r,. ,

. .- , ,r , . .,.

. r r, . . .J

E IBN KAJ.IIM L.DZEVZUJE

Cospod,rr sr jcrov.r. o U z r i i c n i j i : . \ l l . r h .z n . r i i . r L 1 , )ifo b o q r l \ r y o i . i r o m . r ! r r l i . r L , r r n i e m L rU ' \ h . s r h L r i n j Lir i s p i t . l r r i : r . r l in i j e d , r L . r n r o , r J j L r T i r , r r r j nrc.lor r,lr .l/;isrrrrlr stoji: F!r\ ''I J..,.. ilj .rl -\ J5 i..:;-- . -l-" ::; .i! -11 lti .l -!; r r-'l

l.r/r,, 1,, * ,,1.r:/i.,r, zr ii.';,i.lllri-, /.'.r7r'.l/i,r;rl rrrcr.rL'1,r.,tilr it.rtt,,.'i,ltitli,, zci;.,r tratl.tlti ar.jtlL nt'ro1.ritr tLtlintt bl.t':..1.;L ln,l.t l:'t irtdo lriit. ttln b t rrLL't' It,, bi dt tnt.t jo;1ulitt.;\ "| ' Ctith,n t ttt r,l,,' ittol :tnto zctitllr tt'r1:ttttiti. c p .r { ) r r L j cv i L l i r r o1 1 ,j r ' r r L . r i m r L l ' , ri ' u - r ' r ' i , n , r r r j e . l L r T n r , srt r , r j ( l { r i n ( i \ r i p r f L l . r l j u J i n r l u . [ . r t . r r - ' i i cr r l r . L ' t All.rlrLr..r, tc n.rl.rr n.rslrJLrtt.',r!i.L l jc i n r c L l i rL r T L r . r n i r r , r . l , r L i i r . r n i l. i.. r L i, L L ,s L ' \ r o l i , 1 q il i i , r r r r , r )p r . J r L L L r t r n i c L r i i r r c l . i z . r , r t h , r , ' L ' i r , r ., r n . l , r c z . r 1 , , ! i L r , r L r z c n r l i . n p L , r r u L r . ' b u . ] , , \ j t l ' ( n . r r L r ' r i b frf h r r i C i ' L , r i c [ . lrr o l j c . l , r b i t i i s p L r r r j t r ro n i r r . i r o 1 c s l r . | , r r r l c g t r r , , q ( J \ L i ) J . r n 1.r1 :. 1 , r o r r r . .r P t n r i r r u c h o i . ' L L . n t c r t r , r r . n J . r s p o z r r ,s r , , q . r( i o s p , r L l . Lrr r O n.rrrliorr . S r r o r i t t l j r , ( l . r . l t r L r i fL rN j c r , r . r ' o l i ( l . Li s f . o n r i r r t c I n r t t . r l i1 cs . r l r r , p , r r J s L l o k o i , i r m u r Lr c , n r c o n r o i r . C i o r l c l ih o j i r r . 1 . r ,n . r i . - \ l l . r u \ , i r . L \ j c g o r ' . ' n , r r t L l L cN j e g o v r j , : J n o t ' u . 1 , ' r , r . r i n r c n r i o s o b L r r r . j pr r i r z l o L r p o L r i j , b ij,c s r , , j L L r L r o b u i . p L L n i ot l j L L b l v l i L r c r n . L r . r L L , , L , i Lr . r . r i n , , n i o J l . r t . a c n r i r r r c L l l Lp r c n r . rs . r l i L r ; ' 1 1 1 n 1 n n 1 n , , 7 . L ! . u r i t L

"; .. . , \ I ' . , j , , i s i r l , , r . , i n i i i p o l , l t p n i j , r .r c J , , [ ' t n . i s p L , , , i , n r l i , , n r , r J u ' ,r l,r ( i i , l o j e 1 cs r r o r : . r , r .l n r . t . r J .rr r , r L 'n r . r t . r i io d l i , , i . i , : s L r , , r c n, , r rr n r r L r i r oir r l c l o r , r . z n i . g r , , i , r c rr h . - f . r h . riro r ' 1 i ' Ir i i c s c L r ic g r . r L l i , j n j f n r l , ! ) j ;, r L r. l o n , , s rs , r l r i r n , l o . \ P , r s r f r i L l L ri r ! { , i u r r r . r i o r l i r l p ro i i r l j cn i , r .' \ I i , , i r r c L , r , ir . l i ( r i s r i\ \ o n r c1 L l s nl ' L r..i g L L r oi t n r L r i o v I n . i i L f l i r i . s t o i . i s . r ur r ; r n j c m ,l . r i i LILn r o i i . S r . r l . o d o r o q . r L r L r f , , s u s r r - . 1 ! r 1 , n.c r i l j c ' i .N j r r l , r' , p r , r ,c L L L L . l i r o, : k r n o : il i o r i r r . Ir r l , o s \ r i t . J o b f o i l i z l o . L J [ o l i h o c n t L r p t o L r i i c iL 'rc ' r c . l s t r rz , rp o . r i Ihp o h v , r l j . n i c i l l c r , r . , , n cilc r o c | c s r i u s , . L p r o r n L L h . r , r , r j .p , , z i L i l r r i

2.ll

KNJIGA PUTA.., U

\ . r j r t . ' i J o L r i r r i . i i c s L L i h , , 1 i l r L r p o L r r j c z .c J o l , r o b i r . \ l on b r l . r h r r r L rrg l c , \ o l j s r li .b L r d u i t q l i t c r . rl.o r r r ei o r j . L L ro r . rs r . , . l , n r z r r s l i o l i s LL ri i r o r L ri n . r L o np r . o T i l l j c n j N ..r l r c r ,s r ru L r L , i t n ocrii l . r , ; i r ,r i i L , r n iJ ) . c d s r \ r m r r s L o j . . o s t i i i r r . r s riif . r o l r z n cc i l j t r r . 1 ' r I r i s r L n, p () i r g u t , i liid L r n j . r l uih, r h i r c L . n i r r \ , rs l c . l s r \ ' n1s L L r z r l z . rr r l i r r c . .i r i n r , r Jbr i L rr o r r r l L L i , r jL . Llq r b i L n i c iU i i n i L s L Ll rs rr l r o n r. , . r L r p ,i Lr i . r r

.

.

,

,

.

t

t

1

.

n,rsl.rrlilrri.r crr orili LL pr p.rrnjc i srcrlsrr.rp,rrn1r. ( ) r r l i . n , r i L r t . i n r o ri e r i r i l r . s r r l j u c l i : n. p r v r : o n i l i o j i z . r n c n r r r u j Lirg n L r r u , r l L L' . r\ r c ! j r \ , r j i o\ d r u ! . r : o r r i l l , i i i n r L r l c i L L L , r l' c , l , r i l l r r g o r r r r l . r i ri r . r r r J c ; I '.r r l e . . Ir r: o r o . r ' t t t s k i . r h i r e t s l i i T i l o LO r ' . s u r r l r s r . ; r . LL r L r i r l . r t l i c t v r l i r r L s r : r i , r s r c . J s r r r r i . , , r f . b l i , r \L L n o i r o r , r . r r r L o r i ,L . ro r \ u r n r 1 ) \ ' o ; iirb u r l L r i c r r s r i j c L L L . r i s L L r r . rL l o i , i r k L r .l z r j i c : r i L . r O L

,'qo -j.*i[,i '.a+-i Gs.; , ',al l:"
lLoli )clc ii:,,at tnt oroln s!i.it,!jt i liLpoL( niqa!r l l t , ' t " , l . t t t 1 1 , . , 1 , ,t;,,t , , 1 . , t t lo . . t . . ' t , \ . 1 1 . , t t , , t ) 1 . 1 t. ni!t,t ltikidtiti. Njib ac )tn a aDl tL-11(t snD ) Ltttt-ttl)cti: xrnto na'a intati uiltah.rL, )t,tt!tdlr /.t olto ito su na 7,cnl.ji rd lili i hiL it uzalutlm s,,'t:!o n! tiiltili" (Hjtd. tt t(). S r r r ' . r r r r o g . L j c r , rL L , r , : or c L r r . L L , L L n L r . l j L L J c O n i s L L o nck . :lrrrLili rl.ror,rj lio bucle ielio rl,rj slijcr i njtq,irlc LLlir,rsc z.rslutrrj,, L,r'r.i l,1rlnu. lbl Al'Lr.rsrurn,tii ,rJ.Lor:rko: "l',o buJc tclio s,rrro o r ' . rs i j e r i n c L r L r c r ce l o r ' , r or Lf , r o t i ! l j r n j c . r r r s r . r J r iL . 1 , , n r . . . " j lj L f i ' c l r a o t r r c . . r j t r s e o J r o s i s , r r r on : 1n e \ J r r r r \ c . "l.,orrc Ir.rL.Lcle r'.li: or'.rj sr ijrL bLLJr: prrohLrp.rcij,r, rr,Lurjrr.r i r . r j r , : . 'i.c l j , r .- \ l l : r h i c n r L rr r . ro r o n r s r i j u L r p r u i r r i i n , r q l r t l i r i tr r j r r g o l c l l . p o r , ' .p r n . r . r h i r n L n . . ' c i r r r . r rJ o [ , r i h J j c l , rJ . r L , is r c l i . r , ' , r . r r r \ ju r l .r . q r : 1 r L'r . n i l i : . , r . r o r ( m ' v i r c L Lb i L i n , r r r . r L l r nj c p o L , r n rJ L L n l , r ''Oninta

l+ l

IBNKAJIIM DZEVZUJE EL

l u l i . r , .irn . r , r h i r . . L L ei n r , r L r r g r r L l L A.j"t r s e i r . r o v , r n , r i i no L l r o c' r ri r j
. L : \ t / , . t , , ,n l u u t , . i i , r l t . 1 , . t . . t t , r',1 trnta naic inati ttikak.- t nqradt zr o o !r.o s ltt Zotlii t.,l Pii; , h l . t l t t . , , . . t 1 . , , . , , . , t. tu. .. t h i t i\ . . t l.J . , . r ,I r o o l o s . r i L , L r t l L r i cs r i j e t r . j L o s f o s r , r n i t i n : r o r , r j s l i j c r r r i : r i j i g v i e r ni k . l b l - \ b l , , r ' , ) p r r . l . l n i LL b L ,S r l i h , rl i . r i c : " O r ' . r 1 c . r j e t l L l r r o . : r s

I t . 1 i . ': \ ' j f I n i l t ] t ( i j iL , L r . l f . i n i r |, , L I . rr l j . . 1b . . zl r O q o b o j . r z t l 0J. oi ( i r b i L i r p L , J r r o g . L . r J : n . ro r o m r r i j c L L r I . e f r . 1 ' r , f o p f r , i i j . l i o/ . i r r ." i L , r ' o r r i l j c n j c " l . . L r js l i e r 1 1 , , , r i il t , l eb L L L l c o i i n r J j t t i n , r r r i : , , n : L , rv o l o s l j c t s L i n r o L . i L i u rr.,rn c c c r r r ub i r l o b i l . r L or L r i c n , " O r , , r . d . I : m i i l j , r i c i s p n \ n i i . . L , r l l rc l , r i s n r i , , l , : r j . t , r ; r c m ,n j c l r L r i o : l o b r b t , L r L l cL r j i n r j e l i n r .rrr . r s L o j . rr,r i i 1 j c p o r . , r , r c , girr o r . r r l s , rr . , rl J s r ) \ n r , 1 r f r r c r n i l ' ( , n r o ; r i . C i r ' , : i n i la., r hj k , r J . r r e r t . f r L rL Li ( j n r . .j u i p . nrr,7cz,rrr'.rljLriLrii syonr. irr.1n,r ..iriLi doLrr L1ic1.r r .\l1.rh,r r.rdii :i r r c s r i : r 'A l l . L h o r r ; . r 1 1 L , r r , l j sL r rr, l.i orj o r r . i L o i i n i q r j c i r . L 1 , , , i rrp r sLicln,r,ljcl,r O r r i l i o s r o j i n r p o r r L r p c i n r .rr. L c l i , \ L h I L , r o r rz . r L ] o r o l j s r \ o r r .! . a L c i iJ u n j r l u r ' h r lu l i r , r s i n rLr . n e L r l , r z iL , l l i r i r r r r r . L . r , .rj LL ( ) 1 ( , i c i l l L r . L v i j siL r ' , r r ir z . i t i r ' , r r o s . r j r t rU o r i l L r q r ' , , r r r : o . o o n . i L i r . h . r J i rI h L rI I L L r t j r cz . r b i l l c : c ln o J \ l L , s l i m : r r r f o r ; . il , { l r i i o r l l i n r . r ' cb i u p o r p , r l l c n .rru . r n r S L L J r r j rrm, r n u l.- o : L r :L . o l j c L L r l i h j c L r L . ih L L r , r nl . rb i r c r c L l oL l . jrL . L L i . ri r .r i , . h h o j i u L l l . , l j L l , j.c h 0 0 r o. L r t . i s c r t h l o J . , i c c l , r r c r l j iill , r , , . r L , , j i \ r i , r ! ( j 1 . 1 o ,f ( , , 1 , il t . , t t 1 ) i h L L s r r r l , l i ,, 1 rj . l r r . r L , . , r . N r i b o l l . r L Ll h h o r ' . r s L r o r c n jpro s l , r r i c i s i i r c r rrir c r n i , . ji.c : s I . l r i d i i . l o l , r i . N , r - . L r f . rt o r r c .r r . l q o ns r -o n i l i o j i i 1 r, r , r i z : l c Jn r i i i n r i ( r , r j u . ) n i l i o i l l l c c l r r j c r no p L , r r . r i . i sLirr c n cj . r n i l i L , i c s L , . r oo f i o rj l l lL l i oj i h i n o o p o n , r i . r jp o r h n i k c . Lr
L+j L+ ,f . -_ r _ !j

\l .t

. t.

.., .,.. I,

/ l l 1 \ r i i . ] r , r n r r r ! f i f t , 2 i i . n . , l . , r , J r . , n , . r ( i lL , i :.. r . r l l l . ! . J i , ( )I I

f ! ? n r r l i . r ( 'l - ! , 1 r . ( l , L I i f , r i l L n l i T . r i i o ' r if , , , i ! , r r i i i , , : L f r L , ,

t-1.1

KNIIGA UPUTA.,. Jj rl ,r,ri-*r J! :.r,"r {r,1yr -U- i; -+l '.;r * . . . ' - ' ' - - ' . . ' . ' . ' - .

-.lrß -'.-*!

-i

, * . _ ' . . _ - - * - - -. . : ' - - . - . , . . - . ' ' . . . * - ' t_; ;,.-.-.r ;1, _iljl.; .; ; l,-.-., i J,,,-.;, :;-'u-,.:1,;-, :.r,

"Irenio j l l ' n F . b LcrJ - D L L n. r l i . r 2 c : n r i j t I l u h , r u r m c J i L r nI L l r i so J '\trLlLrih.rrrirl.r S,rlilr.r, ibn li,,nr. ic ItLrtn il,n lhL,l'rl, prcnio pu teur ,\L',lLrh rlis.r prc!1i,,jt L, [1,j,:m sLi,ji J.r ic linc' ibrr ]\l.rlik rcj,.rr':llotiji loshnilt -- L.rtc: .ririlr r.t!t!tli 5t!(l)tiitl,tit. tit,)itl ;, rrr,tr rt'zlitlitt r-t !n ii!tl)t. tt'.1)tL )t)Lar.lt \ll,Ll,r ,x, r.nlt \^ ,ir'tt.lttin, rit r14i '1lr ioboialt it.('))ttilt) t 2rt:t..n,t,*r,.r ir..'i :tt og r,17.t:,r \lr'3r.,;r.,3 r ,y','r ct,r ::' \ltt btL pol:':tni t,rt| \'1,.qor z,rrr,,: Onirtt l:r,tii:tt ,\lt, nl,rrLtli r.t,ii titn4tl:rka Ltt tt t,acto. l.ti,, ii,r ,rrr ,t.lri( ))!t),'i,r!:..:i\ot)\tt r rrriirr'i,r, :tc ltijalt 7oiti,'t :toirl ii'adctort: Otl,qcti rt ti: lal:r r,t)it l:irr: titoti,:tt.iittto:Lt i r:t rtjt't,t, l.,titlt J7)ro /oi.ir:i tlritr.tlrr:b /,'rnrli. J,r ,-u,t t,l t,tg.rrt j.r/,,r1j-tr1rfrli,r.io. PoitljitL' tl.,tt \',rttt! 7-atirt at t tttt i,,,ii t', .)1, taLal,Lli ln,,t)tit )rr)i lr fri.riirÄ1 ,r)1i,rr1 .r.titr ut ,lltt rth,.v!i. 1,t r'Ltni rtct.'1.!ht) )t,nt l't,ic r,tot't.itr.i!t)]t)s!t ! i))trttn. it)i. r.rl: vr;r 1-rlic,n:jtnto t t,ttt'ar,il:t. I oitt it birt l:llaui tt \,rrrtt. Or irtr l;:ott\r .llti t oln..tii i,rli ,\t,',!ri r,! r,ri),,rlistr',r r .riri;r't r. ' Ir ti tcitto. \:rrt'r,(rcrr. \'t)tl!tc tL !i l)lurttt.t L . r n r c p r c u r x i l . r c . r r o g h . r d i r . rr c r f . 1 r , r r r r I o n r l n r i r r r i o I i L L r ' : i s u r r u c L1 j . d o i . o r rj c i t o r oj _ lj c r o d o s t r j n o ' r i .N , r i , r i n i L o s r ur \ '... tli " o|ih rijrii Lrh,rzujc.rj.r: .6j irlfl .-ill ii! ftnn tkLi plorla-Le trutld nlil-'ora (lIutl. L:1. T"-si oLlrrosinr ljrrrlL:l,,,ji sLr r s i i n i l i d o L , r .L l l c l . n . r . r d i A l l . r h , r t . ' r ' , r ( l i o \ 1 ) q , r l i j L : r : rl.l r i e l i s L L r r jc All,rL LrczLrshr,riir,rnjrrl.r,, Lirnrrt.ii olosvicLsL.L tlobrr. p,r inr L r n o r n u s L r c i i l i . Z , r L cs L r ) . ti r l r i f r l p r c i L ib c z d j . L r z b , , q h , r j r hl , i a ' zrslLrTili n,rgrrJrr.L)r'o nc v:rli ?.r yjfnrilic lt()ri poiinr lcLc \flikf t L i j c h r : , , r lric L r L r z op o k . r j L r o L ) n o \ ' .s r o i f l j c f o l r , r j c u J . ( l n r r c

411,,h.r. t-ti

I B N K A I J I ME L , D Z E V Z I J J E

lr.r. l l , n r l L n l , . r i l i , r i ,r " ( J r o r r r r i l i . n j .p o L l r . r z L , r r r lJ r rp r i p . r " L l L , i r i l . u , ,hrL , j r , . r J c , L , b J,l r . 1 hr. , 1 , L , r n r , h L u j . r l L ,,L i L r g o J . : , , . is . r . . , i L i , r f f i l r r i i l i . r j r L rLi, . r L i r c r L r . s L r i L L j' , rrL r L rL h , , j i L ,i' , l J r i l i m . rn r ' z.r \ L L L s L r . i i l i l l l r h L , r o n rr . r , l o l o l j ' r l oi : - r l j r l i r r r l l r r r , r g r , r J " L L \ L Z . L r i r n , ' ni r ; r : D r . L r sri i e L L . z r s o r j n r r r i i l J c u J r n r . 1 i j' 1 1 l . r rn \ j , f , ,i l t l t ( i i ir . r J z . ri , r . 1 s r i i c r u . , s 1 L L i \. 'L L rL r . i . jc r Z , r s L L L p n ,i , q . n r i ; 1 i , , r io r l g ( n . u . r j uI:j c r u l i . r z L ruc rL oJ . : t ci i , j. ( , f : , il i ) b ' L . l ( i . . r r r l c r . rL rs r o j i n r1 , r ' L L L p c i n, r , , h L , J c . . : l 1 r , , h j l n i ,r r r c r r l , , , n : r grr, l i ,r ' c aJ L L , l , r l L L a L orrrjrs r i n r .rro n r c . ' r- \ l 1 . r h l n r i r i r i . p L i i u r . i n n p r , , s c l j . n jr , , r o q . r r r i r r . Lr: .1 .i o , l r i r ' L , n r r . i j rLi, r , ' i r l r L r i t ,i.,." N., -:f li.rrL,i..rjrL: I j_.1; r;r3.: _t-u!: r.j ji c ""-2; ...trn|) )tti. int,rti :,iLtkit ]tn.grnl( ona ltr \i1)1,! z,t 7,:ntltitailil; i b t t t t t u t l t t l n o ; t , , \ t oj i l r ( ' , r / i i l I L , r l . , , , r . ' iu i L r ' n r t ' r i c j r n L , gr r i i l j . r r i . r , , . l g i , r . r r . r C l :r j r . r r r L r . n . u ; r r , ' j . r , l , ri . ' t i l j r , l i l i L ' , ' r r h L ' , . . r r iL rD 7 . h . n n t n r L r .c , i r l , rr r r i n . r . r l : i r . r L r o Li r r s l L r T . u\j 'L r r r r z . r t oi L , , r c r r . r i L.L( ) h r i L . l i r l . r : t ( i it.rrl i l r i / l ) r \ i l . r . l i . L l i (i ) n . l i L r . r o r L rr , , r ' l r i J .O.r r i . ' r i z . r i ii r r r . , l i . r L lhrL L J Lz . L r l r r r, r . iL "r ! r . l i l i i q r .i n i c i l t ( , j i\ L r t ( , f , , r .Ir L ,J . . , l r r 0 r l l . r L . A , \ l : \ l l , r L o r . r j c L i i . . L L o p i r r p i L . r r .l r r ' i i L . : Ai l l . r h r . r , , , J . r L L r l , . r l , r . r , i , i r i l , r t n , , , , , i 11 r ( ) j i L , ( l L\,( , r i n ,J i r l i , , , rt r i l i J L L , r l . r l L i i. , ' b L i r r L r I r . r s i r r r .r.o i , \ ' , l r ' , r l , r L r , r . ' .J ; r l . ri , i r i p r L , p . r iLp , ' , r i r . , r r . r . r r I i . r J . n . ' L . r r . o n o q r i r r , L r n r o q l o o r i l L L 5 p . r s .j n r l . 1 L r r o r . . \ r 1 J r rn r r r r L r l i r .rr, Lr r o b r r r L r : . r , ,. . r s i L r tnr ir : r . r , l L \ .J r j . i n r . r o i l n , ,t , , , r i. .r , 0 , 1 . , r . r | o1 , , r j i ; , , i i . . r . 7 i , r r r , : , j r r s l i , nn . , , L i { l l \ . , n i l r , . r . , . . . , , \ 1 1 . , h , , ') l o r r r . r , l , ' r , , l r r l ul l , L r J L i ( ' . r r i i . r L , .r , r ir n r . r r r . ' ch l L ;r r . . J : r L r . : r . n J j . l { , r r l i , , i r i r p , , n i i r . r r o l r r l ' 1 1 , r .1 1 n 1 .1 L 3 . r : p , r s r , ,i , 1 i , , , ' , r , , q i '1 r ' i , L , r . r r l L.L r r r i . j r i r r . r l i . rr,i , r ) L L r i L L , r l i . .n t J o s L . r r h .l r , . r l L , 1 . r , r V r J r l r r,,1.,,pi.np.r'Lr. .r l ) r i i r r r , , ' ' L ti l r . L r r .fr . , L u f ( ' n . r li ' , i i is l r L , . ' . r r , r . , l . rL,\r.L r r i .J u L r .l - . r i r r . u L L s r r j , : ,I ' r l r . l j . . l . r' , r l Lp o s r . . r r . r N i . q r , r ' , , 1/r. , J , , L b , r o l l ' r , L L n . r g r . r J r . . r , l r L,r,q,i r , r r l i o i i ' p , r i . r r .o l r j c i r r o qh o r l L . r r i i L ,\ ' . r L r i1 L L ,l j . . r r i . r L rs r l , i r . r r r n i i r r , , r lr , r o r i n r . L n , ri.r . : r r r , , b tl6

KNJIGA PUTA,., U

O v . r j. r j e rt c l i , r oi o r r : r l i . r i c r ir r l i L r l L n s,(r p . r t . r rg r . i r r . r n r , r . r : r i L i n . t n l \ l l . 1 h o n r ( r . r n c . . . e d Ltri n n i c r i n r . s r rs l j c J c i i : r p \1 r --L:'"OnLnnt

>-- - -lJ -j* > jJ)-b;i'-

---.- -u ;-.

...=.* -e i'i

J i üj ti,,,

lt bru/a iclio ndgr,tt/trntt onol]t sriic!t itintla!o\ tluiit Arüt) Dut.it,,it o oDt( ka bttb'2t/io ilistudit iln oLo))l st:iittu ,Llat icnrt nn.it, tli Dtit n o oDt s,,-iit!lt iü:Dtt. |llr 1 a " ( F i - S L r r r1 C ) r .

;lt JLl+ ij!;:J,r-:-j
J4; jJj r;-- ri Fj;;Jr

L L'j il [i;. il-!r r , ,E :rjl :ji r::r)_"li u;-j-; Li\;

i ,_-c: ::; j6 .*jr6
''Omnr Lo itli arrl :.-ijct. )Ii nn brto L[ajcnntiut lxl'cnn i l:,:tntt ltot'anto, aL'ttoi)]t l)sliit: D)drnutnt ptiptcntiti, tt nli hontLL'c osrantoian olb,tiatl J)ii. ,\ anaj Io itliaxaj sri sa i jtL i utrclist tfu ga z,.sl ii. n.jc|ni/r iL,, t!l [('i]]u l)lnlt:.ii Il julan hiti'il.l'lsfr. 1Sler ' ( ) r o s L r r i n r j t s r r r I . , L r r ,L rh r , 1 , r . r l i l i L r j L Li 1 ) 1 , ' L ' r o , l . j.J, , r . 1.,, L r r J u i Lr : L l n L , , l , u i o [ L , r L i . , j s r ( , l t { r . { | , o q s n , i s l , , r o i L : o , , . r i L, ir g,, i [ , , r r r J L r r r j . r l L r L' L d .i l l r . r J il i , , g . r . i . l r t r L L J i' , : . n , r , r l r i r c Ln . r ' , : ,l c i L. i , r , r ri L . r , rL r . r 7 i . 5 r L r q , u , r n c , r : r il i o L , L r crl.r7 r o , r h u . r ur . r J i , , J J . o . i r r L L L l i oz., ru t c g . rL L , u r r : r h i r . r p r i p . r s r r . . . ic ( ) r L , l .. l . r . L . r t . : " S Li.c L , i r:i, , n i r r r o i . l r i i , r . r ji L r L r J L r . i s L L (.i J j . i r L , nu . L r r i i ü : ' ' r . r c L L l r r j c r r r'L rn . r i : r zr., L , . r , , ru r 0 r i r . r : . : O \ . l i , rs r r r ( r q up o j . r r i r r c j r s r r o i , :N . , h i r r l c s s i r is , r . r r r . r j r r i . r \ L l ,lr , r l . r i r L . r 7 ir . i n r f j r r n i L f , z l o ! r L ,o u i L c i . . L r n j . r l L L I iz .Lp.o J Lr. r s r , l l i r j L,,r h i r L Ll.. J L r r i r r .L on . r r o L . c l . z n . r an n L . r L o r i s h v , r L i l i I r r i n r . r r j . ' r .N r L r n c v i . r i . i n c [ . r J .rrr o ! u L c i r r i , L r J L r i r u r i i , r t r .. r n t i n s h i r r r L r s I i l r ,n . lr!i, r . l ,\ r L r r i o L L r i . r l L LA L ' , , J A l l . r h .\rr . J . ri t p f . ) rr . J L L. J L r l i irL ' 1 i r . r , r l r i r c r , , r r . . tr . ' s r t c 'L r r ' L , J L t : l.,l . L r . r J L L r j , r l L , L o n : . z r ., L jt , r r r . rj c . l r r rr , . lo , i l r i . l j . r . r r r n r ,rrr i r j i l r o r , ' r p r o J L L L L .\ r . lllio il,, 1 ' . r . s.rr o h j . , r , r L lL L L , r i . h L L ,L j r ] r , r 1 , , r J rs c L ri o r i c L L rs , r . L , r r i l L ,i L , ]l . J L ' t , r ( j i i r r r rioq f i j , ' i . , r l r p ! l i o r r r . r ü . ,i r r r p o s l r L i r r ofsrrf,, ) \ ' . r r j ,i l n r r o g o b L r i r v o . , , 1 j L , , ) l rs r no r . . n j L Lr l , o no \ i , 1 n i l , Lil r f i i . r i i f n\ t tr n. t .

t+7

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z I J I E

- _c.. r-'r.= _ ,.:-"Jcc{ni oJ trasitllcli ur ovai :.-ijct, a Ltnr,,4i :.,iitt' t\ll ctnaj l n rr . r r . l r l ) O l o : . o , l r o s i r r , r . r s h r bIt- , j i . u s c L r o r i lL L z) o s l . r r i L l. . . . r i l , , r f J L,Li t, r . L i j r b i L , , , r t r , n i i i l { , r , r n " I r o r o r rr . r u o g , r . \ L , J L r li L . rIl lj c i L r J1 . . r 7 c\:i s r n r , r s j r r i oJ . r L bn ; i c r l r n. 1 ! l r . rlll-o l j r c c l r o s l : r n i l i r t f l i , l r ) , r i . r l L,r l.tc d o t J j r t r L . r . r r r U h L L J L T , J ri c L , l , i . r \ l i . orr . r j, r j . : r .L i L r c l i . rL o j c s L o r l r r o s,i1 . r 1 li.r r ' n , 1 r . rJ ( s r ( ) n iI o j i s L n . r p L r s rp lo l o i . r ik o j i i n r j , P o : l . r n i l l: u . r i , l i o r i i L d . rr ' L : r . r ; u . , r, r L n . r j L , o ln ir L L . l j n r . r\r i L I u r i n ro r . rj ur c , r r r l n ,ir ro i l. , t 1 1 , r ; , o J s t . r li i lL j . r l r n , r p L L rs rro i L n i r s r o i k r i u L l l , r r , r L u 2 l j r i i L r L r r r r i p l l i r n .I o n i i r i s r , , L , ,i L o n s r r r i r r i, .rl j r u , ro r r n r , r . i j L L ri, n r i r t . ' q L , r i r t r o l . r z r r i r lrj . p o r , r n r .(r).r . r i . . 2 c 1 j . . , J : r L r . i.e l j , r . L , L . r l , . r rr jr r
JlLLgr,. ( ) r J j c L r L b . r . r : l , r ' r r i l c r l r r Lrr1 r f : n r l ) ( ) s l r a .j . . . l r a , ) r j . , l li t o ; j \ j f i . - r L r i ! ,L, \ l l . r h . i \ r t g o v , , S t ) , r s l r u i L . r i c i i o r o n r s l i j c r u l r i . . g o r : v r n rp r o l . r z n i n L j , p o L , r r n i r r t i L o i i n i L l o b r .L l j c l , r . r l , rn . r L , i i, r i r : r r. L I r . t u . \ i . r o r . r n l cL r, \ L l . r h . l , u J r r . , is r r l c r p o J r , r z L r n r l L ,1 ., r i l . ri , , , ir r , I t l r . 7 . i 1 l l . r h o r , , j l r i l , , s r i r h L r J L r J . n\r\ , r r i L r i r r T L ( i \ L ( ) f , r ! r r \ L o q . r(. ) . ' , r , , r . r n j .i r r , r , r L z . r s r . r | 1 j L , r i :L rLl r L J i r r rl.i r ) j j, L r! , r \ ( , r . , L r Ll ( , , . i J l n , ! , j t ) ( ) t , L L . . , r . , r ' n r . L , , , L , Lilj,.r\ , f j x l i , , l i s L s r j , . s r i . 1 . r , : 1 S I l r L h . u r n r . . J l ( i ; j i i I ) ( , 5 i . r n i ll,i ,r , r i L o s L rs r i c s r r js r o j , , J r r c . - t ' o s r I n . r i \ r . ' i n . \ i r r n i r r n r , L l L s L r L , r c r i i u . rT c i n j , r z . r o r i n r s r i i r r o n r i r . n i . q o r i r r p r : o l . r z r r i l i r p o L . r m lri r < , 2 n i , i r o s r i i n i r r o . ; _ L , i r ip o nc o c r r r i j . i . r n rs o . ' i L o r . r n j l n irl i z n . r n i t n r . \ l c r l u L i n ri.r r r . r n o r i s L L , rj ir . r I r o q . r r . r r c r ' LL c l u l L r , r - \ l i . L h o r i n l ' z r c l r , r o l i i r r o i . r h j r r r L , l r .\ , : l i . r u h i r . \ L L . rr , r p r , u r o i r .

ö,-\.*,

l p r l , ' gr r ' . g . r r l q . r i t s L cr h i r L r \ i i f n r \ L 1 r i r o l . r r s r r ' r s,r o b ,: r o n r . r i r r oL r i n i o i \ l L r i f r i f n r r i s p i r o n rz . r h r . r L n o ri i is r r ; . L j i l o r L r . r s L r . n o r tijl . L i . ii.h l . r , ,i r i r L . r .L l ur i i Ll r r , . r : , . , r : i t+l

KNJIGA UPUTA,..

. iui u 3 ; -.r-p "
''... tla bi t'as isku\aa tr onontcitot-attt lajz" il..l-l rr.rur. 165 i

1.11-i\l,riJ.r, llilI
\ .jj, - )-+ -,f .-..'--Ü +:. l. * ,. j -i; -- j6J :*J,JJ r-!-u -.! -' :* '' iJ-Ltnr-^I nt. ),lislt Ii ljuli tld & biti asta.ljctti nd ntinr aho küu: )li .-jtnrj?t)to! i ld 1t isl:triotja ntIe biti lotctltni: .\ Ali sntott ishtritttic latxlili iont,prijt ttiib, dt hi ,\/lah sirttruo ttl:azao ont Lojisn,ort isti l i tü atlLloJi ldna 7 r " h l , \ r l i c b L r rI. l l r Lj,-jJ-. . :i:.

-x, t.;*

* - -,-:: i;\_. r.J.,'-l .

''... la srt bogatst.;tt L'\t;,1 ilit:ol L-,1:t sttDto is/rtiorjt. i Ja jL, sttno tr ,\1l,rhaut!r,ttla ttlil;a" illl 1..r1.11. lSl L D L ' n j . r l u jh p , c , l , r z u L t , , L , rI,o j , l i L L L zc u r o s i.., . r h i r r r i . , o , t. g r r j t s L o r l i ci c i : o l j c l ib i L in . r g r . r . l .i ni [ . r 7 , r 1 c r r T , ro . i r oj r i i n i o . l on D u n i , r l L j,fl t{ ) h r L r t f nu l i r . r i , : n r r . r s L i r rL , r oi r L ,L r l r i i c , , ih r 7 , . : i s ,r,

;':tr :r; f*ir ,,9*irj ;;lri ,u3r :. r:.r:;-:Jr -*r."! + Jj:j:
i* *., ----r' ;u-:' g * -JJ:- ,- 2,*) j ;;' -*.. .i^j,jl ."

''Littrlintd st,inti l,r 1c lijqo sdltn o o zr i;Dl itllt:: i(n(. sint)7i.goDtilt: zlntd i :rtbra. li.-ni l;onji, sto|a iusjn'i. lostt blagoddtitr iif,',atu oL(Dnstijtttt, a najljtpit t jr\tr lo1ün tutlr l( .-Ilhl)a" i.\lLr Inr,rn, l+1. O l i r r r , r n r. r j f r o r l t - r 7 1 i i r no b i , r r r j , r rL,lr. i . . J Ln l r l L r lr L l t , . 1 i ' r t i L r s , rs , : r l , r n r . r r ' . Lr ir.r j i r r . lrj L r LLir . r i c i , r s ri i ' L r , r s Lrir. i i n r .rr. 7 . i r l s i i j c u ci h r i i i , L , J . r l r i l c L . r . - , i r 7 , : n t ,l i o l c s u r r , r j r r i iL r l i r . r . , , q r lr: ,r s r i r . r r n . r j r ' c .s.L r . r :i L s L L r i c n j s i n o r iI o i i l r r s r . ' r , r i t LJ r i i i I o i . ' r i q : i u r f n r i ) i n i j l r ri ' r . r T r r i j i r rz l r . r , r r . l ' r ' o t i o r l, L ri z r c , rr r r n o g i l r , !,r , L l r s L r l r n i h o r l i h o j i . ' o r j r h L J r j L rs n r q r r p o L L z r l . r r rr r J n L , c , J L . i i n . t L l r p r r j . r r t L j i n L, r l p , r L liLi,L , i j . q Lrrr: o l i r J i L , 1 .rrL s l L r i i l , . r p r i n r re l n r o j c i o z n o r c d s L l o z r o r h r : r n , : .L l j c L 'p r.o s r u L i J r L r q o g :s j , , v ii.r s i. o c u h o r i hl i u . l ic q r c s l o j L L u , L * uh r . r n L r . r s r o h Liri i r o r i n j r , L o r i i n r s i z

i -ür :;-

t+9

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U I E

i 1 ,1 LlrL r . ' . . 1 i j . ' l o r c J r . . r i Lrrrii.,rj r,l jnr qL,rorj rl,r rL, Lo oro'rrcrsL. t)1.1g,)rl.rri r 1 , r ' n r t L ' r r . r i L rl . . rr h i r i ' r ' 1 . i , r , 1 , r g o J . r r i l, r Lr, r r L ,l , o l r . i r r . L r n . : + < >JLj> ^. -:-c ; --,.r -r,; j" ::

i;)L.,.ru li,r;"u J,,j ;^; i:;;i'ja;4,;\,AJ,J,I.

jF\'I

''Iltti: Iloittt li Ltalnr krirnt ;tn baljt al to,1a: Oni l;oji lL st'butlt.\!lal,,t boiali i,;tiicl,a Iloutli intt iL t! (;a$ulnt,l s.,oln liulrtslrt bd!ic, l:roz l:ojt Li, rijal;c !t('i, 1t iij]tn L:( iti, .itüta bar',!r- i iitLt,i(lt(, i .\lldl'ortr itth/onast.n t\llnl) loh o potnajL t obat l J-.rrrf .\1,.1 lm.rr, lit. L r . r r . , l r r i : : r . r i r L i r L.,:l l i t ' j r , L , l . r r , , t l ,irlL,, l l , r ( J , , ' ( , , r . r r : r . r r l i . r / . L r Lrl r . r r l L r i L r i e i .

i;: -r-i.j u-sy r;i ,,,,1.:J1 rL:lL

6;ü ül rl Ljr :!i ,'!rr ilj -.:i.r;;.: -:j;;,:,1:r, i,H-!i: i;jj

"... oni h'i; bntlt|aaz'ot {;ospotlanrtui.nti. z,ti:t,r..'jcnr ili: zdto )t.t))toprasti:<tijtfu )üi. isaitrtai ttaspatttjt l itnto; o g n j t ! ; o r i I o j i I , n h r s r r p l j i i , i i s L i n o l i t t b i d .. l n l ) up o \ i lttnti, i otti ktii btdtr nilosLittjt ltlitljii.rli. i Iaii :c L,t tt tt posljtrlniint(,t:a-intd nar'izr apro;Lntolili t\ LrInr,r,r. {. Ltl ( ) r r Li,L o i , ' I i , . r i i t : r p r i p , . ' n r i oo i i n rr i r r r i n rr . r , b L , r ' r r r r , r \r . i . L rr l s r , r , , : , : ,' , . , r l , i , . LlL , , l i .i , ' r , , io r , , r r ' . ' r . i ' ,l 1l,r g r L l . , .r\L L l r i j . , , r . , , 1 JL r| , , i , , rj r L r : ) i r . r r n r , . r o i r t ' o l i . o , l r o g . 1 \ L l . r h , , r , , .' i r r , l , , r , , l l ' t r ,L ./ \ L i f n r i . r . i r : , l

-i-- ;ü; ! j;)i ;r -.rL-<j
_--'j! ; .-j :-,-

Llj -i,, :l
-.3 --.*

!-lr iL-ir,;i r-;r]'r.
---'-.J)\-) -"

.; tla iiLot )tr t)i\)nt \iiittu )tiit tti:t,1l)t!i! lo i:1,!, i ra,,analt, i t rlitp iaL'ut 1t, i tntt{r sobno lti: r I i \nn i r ; )}n ltik t r nic inctitna ibtoitut lit'tt,! I\inticr za ro jtstt ltiljt iiii ta't psliit l;iit t,/ttitrl1,r.'a rtr-'j.ntiltr, (Dto ^tIi)n btrjt, a/i ga ",tt,titt

:i(l

KNIIGA UPUTA.,.

poslijc --i/ii poitrtjtla, fu bi st na ktaju skr!ilo" itiil IIrJiJ. t0). t ) \ . J j ! , r r r l U z r . i i r n rp r i l i : r z L rs c , i r i n L u r r i . r l L rhi(, ,r, . , , a i ! jL Jr l , l c d , r n l i n r j L r .l o j c r r z o u o r l rz , rd L L i u j s r . rz . rr i j . , L , l.r r , r i r . r z o p i n , r L h c n r , r js L r S t i r r ) n , r , l , L r t j f , r I i u , l ci L r o i cr . r i j r n r cN c z n : r n Lr l c. jrL . l r . c . rn r n r , r r o r o d cr i j e I L o j i i n r p r o l . riu c s L o r i s r oZ , r r j r r : eI r _ p b . ic (l,rJc(rr.rtsr ijer uliL.r't,r o..i i rlLriLL. D,rlilc,oij i ,ILi.ru.rLjrrblirri s L L ro r . r ;' r ' i j e r , r 1 l , r cL i. s ri j r : r o r j c r r r rJ o p r J .J r , , r . . r ., , r , r L , ig , r r . 1 r r r . r n , r z i l ro.J l , . r . i l l i p r i h r ' . r L i l i , . r I i r . c r . p o i L o n . , L r i/ , r r j i f r i l o , Ni L r . r j nio , L , l iz . rn t i r L ,i r L ,i t l i r , r L L orgi j c L . r L c ' h , r . r n A L m c , l l r i l r r ; , p r r c h n j t \ , . 1 , . , ( , , 1\ t . 5 , , , 1 j i , tri,, , i i , r,, r r : r \ n r r . rr b n l l L r f f . .p r f n ( i s i( , J I L rr l r i u r . rI.o r r c r . , \ ] k . u r . rr b L , \ b i l u L l , i,r. r , . , r i ' , J . ri , u L , : i i , , o s t , r u j,t,, r . . l i . , L , : I j*. , .. -i .._'-r,Li -t l j -j r,r-i !-ü i r;, ,i.r;" 11.,:.i, , :. -:._..
1 . ' , ' , , . r , r: , l t t t i . t l t t l , . o n t tl!t t , u , t r , t o , t t , t \ . 1 1 t ! t !l , t t t t r t , t i t . l /tri: rl a,/rii.;r.rl t i:l.tl:r ,h,tt,t ,t tot,!,nt ,lai jr..t./..ttu,r r:r ttit, '' lt:tni 1r..itr\.it) ,' | '.ir,

f , l i r r r z i j . v L r n\r, , t t l t l l t i i 5 t 1 ) f ! . ! 1 . u r.i,rr t , irL r n r J , rL L l s s L 0 i c r r . r , , lJ . ,i . l l ( , 7 i i t , r , s l , L n,j ,i r . . 1 . , , , . i r
. -. j.,j .:r. .5 -r..r -_-;

irir 1,r,,r,,, .:.:r,.i1.r,,/ ltLrl.r ,.).)it,,lt) It)tiIt) ri,rrt,, t.,,rrr.r.,,, 'l'iLnrit ;;,'ir,,irril: r,r riLr:r itt li n,,q.r) rri ,\)tlt,)t.!!!ti rr i l,.L i f ! t , i ! o f , r jt r . r . t i:s r t r i h . . \ r , .l l ( , r n i \ r { , i i, l . rj c l i , / i i i l , o s l . r r i l i. r c L . r , , .
l.-l:r-::.

''Ä

aL-

.! -J r_- ..jr J-.

_l

.

.l

,

, i j j r L j / ,t j _ - i j. i , , \ L r , L r , , . + : t , r r . \ t , , I , , ,ril. ''Lrfriri. L r l l i I l i : ,\ i r . l r . r . . + : t

l:, I

I B N K A I J I ME L . D Z E V Z U J E

)tlr,rrr;r.i,rr:;r,i:,i:,Lo l:.tri.tr't,ttti tirLtii 1t:: t: r, tlt!Di.!l]tlt t:t,tt i t.tiit; t,.]1lui.t\.,! \L r.ih ].1i,,r,t t:iLt:r . t poli ru,r n,r L.],i.i
t)l \l "

''(),ri

. i h i l r ; r h r r l i ' i s t o q1 s h : 1 ht,,1 j ij e b i o L L . r r , r r ' , rs Lo l ) h rI r 1( . L r n i h r , n.,, . L . r J .s u n . r i i hp 0 r , : Jm , r v , q j : 1 n j c t :1 l . i i i l iI ) , ) \ 1 r , i h. r r.rrl.r r,:.'t: -.-+ ,. rr-5 -,:'

'l'irmi

$r

1 / r , 1 i t , ,r , i . t i t r ' . , , i , ! ) t j ( i ' . t , : t , t ) , t t t r \ t t ) p b r ; r i t , t i t o : 1 / \ 1 i s 1 , , , , l, l,o ; i j 1 ' , ' ' 1 . , n i , r , r.l q o l o l i i , .l ) t u ; i , t l t ' ii:r ' ! ' o , r t , i r r : . :c , ' . r) ! ! i . . r , t L ' l , ,i,i , / , ' , i , , / . i ; r i { ' , /r t , ( r i i ' . r l r J r r i r , 'l . . r / r l l , , . t l l l t ,r l'o'l.rnil .' 'l l c l i l r r i z i L . r k , , r l .h 'i l t . ; l l r , r , l l s b l F I L r r i ' i rL rI L , r L ' , r ] , r t l r l r l ' L r ' l . r r r i.k 1 , . r i L :
.! , .'r ,,J -li :-l! ..r .r _-rr ::_ : . - . . ' . . . - . : ' . . . 1 : .
! .r,-.:, . -,1.-l-r:--..

. ,i!. .. .\ . !. ..,i i: I I -.

' l ):rtj.r!:ti; . t, r,' ,,i1,, f ,,iii r,, , ,,,, , , , u , , , , , r u r " , , r ' , r , , t , 'r:rr;i.r,ri. lllri.r r ',ri,.q.r ( )r; rrh, r r ) r r 7 r l a l t r r , r i , r i r i r : n , i . ' r ,':r r ) , j i , . , l i i , L r. 1 ( , i , , , . i , , , . r n r . \ i , n r rhli L i r ; ir , . r l , , n i L 1 " 1 , " n ri.l r n 1 1 . i , , J 7 r . ( ) , r . . , 1 , L i, o l ' , r ' l j t s r i ,I,s n r . r i t , n . \ r j . r r L , n , \ l ) J , , l l . iL h , L ) i , r . ,f,, r \ r l n . , r r J . r L i 1. , r , L .t : 1 . I . . r : . r L L . , , r r , , l ; , , ,L . r r ' . r r I i j L L , , i , , , r r . , . r r . r n ,. , ' , 1 . ,i . s l r ' r c . rr 1 , r , , : , r r r r j . ' r r . i , r , : i r . r . : h i I , ' L ., r- .o r i, iIn r r v o g' : 1 1 c r:.lri s L. r I r rL ( L r r L r r \ l l . r L L l rfi, , f , , r r l \ L r r n il t ( ) j r r : r \ r j r l . r r j " r . r r . r \ . r \ . 1 .rrr . . l L r r , r r . r , r . r i : , r r p , r s r L r n ruL.rn l . r i i L o j i r , , 1 .o v , r jr , i l r r i . i ! . q , ri i i . , li ( I , : , . , , J , r l r i r . r . r ' , r r l rl , r n r , , r . r , . ., r [ i L r a r r ( r l . r' , i l r L L J ip , , . r L p , r .
f1,fr I ]ltf!,1.

i, . , \ l r r r r J l . i i r . t i I , r . . J , r r tI , r l r l , r brr I ' h r ] i , r h o g r i . , , l , 1 i, i t . L r , , r Ln,jf,nLr'r lt,,7t Ll.,it l'.1, SriJ iL,nÄL,,lL,i.r'.1'. prlL',,, \lL'1,l,Lrl.r. ' ( ) | . r l r r r l j L u i lh o o L l r . r sn r i , 7 rs . r q r . r l r r r ' i r - \ l . r . r . ' , , r l ,.r. r L ' I r , , :
' I ' ! l L rr' f , l r r i r ' l i r f , / ,lrl.l l i , : , , , . , , . 1 r,1 l1 r " l , , r , ' . r . : l L L I

KN.IIGA UPUTA,.,

liLrL'Lr r':rlunror,rr' ALl.rholll,sl.rniat, lio to nro2ri (iur:rjrc rr n.r dunj.rluh.r Lrzinrrjtr. z.rcloml" ine llir i\hnrerl LrZrr;lrlr biljcii Lh je lsr, sir i\lcrjcnrir r:-. qort'rio: "Uljcr,rr.Lm e l r s c L :j r j e d c n j c 1 ; c b rp i j c n j ep i t k . :r ' o J c i s p . l . r n j c h , n,rsn).LijiSrim,rprinr;rvclilii lulisLrz on,rg,r rrisli rl,rsc u.rs r z:r lio ! r n 1 l r i rd c \s u . " u "-\ll.rh jc U .1lt!\,ttit!sc biljcii J.r jc 13oiriiI'osl,nih :. rcli,rc,: q i o l i c h o r uh r r n u u s p L , r c J is d u n j r l u l ( , r r tIri i , L i l i o o r l j c o r z . r t i o n i , l . r o s o l i o .v i r l iu i r r s c p r . r \ i u i r " i .

U z l i i c r r i r r r r n L , r z L r jc l , rn c I i o L Ln , r ss r l i t r p l j , L bL rq . r L s r v o c j o j,r \luarl k,rJ.r li.rlio sc hr':rlisrli bi prcd drLrgim.r. To lclio 2cli J.r sr h r ' , r l i ! c o j i mi n r c r l i o n r ,o l o Z a j c m ,r r q o n r . n r r j . n r i l i z u h d o r r r . sr p s T I I r , r l i s r n l c r o l c l , i t i p o h u d e n o p o I r ' , r 1 1 c r o ) o l i L r c l c rjre n i l. o l r r r I s e r r e o l o s l j t ' t s l , i nd o b r i m . r , .p o i . t L i n or r ' . r l i s rs ii. r L i r c L s i r r l L l i i n J i c L i n r .lr . i c l r s r r n r r l m e r r n j u L L r b l L ro j c j c p r r p o r u c ' r n r , . o e h N,rr,rtsc niain ior.jeli rrlirrrir'i drLrginr.r LlobrLr, Ttli ,l.rs.rnc s Lr ne lio plcsLign.'Lr tonre i nc Llozlo!j.rr',r tl.rjc nclo t)olii (J.lnreqr. scbi riici r,rr|rrrarry u :rr:rl.slionr S.rnr,r (r,-all ozn.ri,r\.rt:rlimiicnjc olio ncitq \'ritcdüog.

jc, DLLnj.rlLrh zlinr, n.rilnrcLrnje Lrc,s.rtstonrj hrojrni sinor.r. Sr',rliLr rl.rurei,r slojLr r,rsui rrclujc g.r li.rLlrridi J.1inlr vi!r Lrl.rroli g:r i ,liccc oLI Jmgih. i d,r sc to pr.ii,r o l j. nL,. A Lo ;c str.rr lio j.r r r j l i i t o J r r . r i , ro d A l l . r l r ,irl , L L J L r t . s r i j t t . r .h r o i t o 1 , , , r ' i i c r ih , r l c : g ' ' ' ' ' ' , .\s..,u'!;.;-,*::

.j-*'Ä-5:
"Zaoktplja

-r-J; -jr

.-r<jj't3'1

ii-*ü
tns tütstajdüjc ch itu ilnittttili btdttt sw lolL grabote 1te ntsclitt. A 1t( ldljn !d/ro, sdzttttt i(t( \r,tthnko!, i

, \ l i r i ! J . l - : l i . l / i r i t , r r , / 7 . t . , , r .1 ! l t s

I r-l

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z I I J E

itl( \tgtr)tal lt io\ lcJnont. tlt ".rli,t Inht)!,\d:/1tnt I ko, ncl;azt,rLtpotrz,lrrrol tL-rl'fl',rsrLr. +l

rtljd ta

il'LLJt'.'.'11 -.. hoq.1qo,l z.rol'L,pi c{,nril,rrifntafq.i oJ All.rlr.r .r ,r p. i , ' r ; rt.. r jp r , L p . r L lo r l p r r r ' i L o r L , g . r j . L N c l i t t r o l i L r P l ls o n r i L r n r c ir , l n r e t l i , r . nrt l c q i , r r i l r n j cp r ' . ' r r i . . i i z n , r r r jurb o uo h o L o s ti!i r . r l i . . n s . r n i r I i o J ' \ l l . r l r ,lr. r , , r r r ; r r i j r c q r ,q , i r r i l , r , r i r r r f l l i .ill i p r . ' r r i . r . . i j r ' l p t . r r . r jr La L , r ' r r l l . r l r i r . ' rJ [i . r . L o s r c r i , r , l L r n . r L r J'r ,.] ' : L r r r , . L . r L :r .ui p r r : r r ii , , : r , r 1 r , , , l r n i r L ura L . .

Ir L r r i i L , r i n r r . , ' . i 1 r r l,,) L r t .rrli, r r . . r h L ri , L r i r i r r L r L r . r L L r h r . jr,r,r ..b;lit: tiii nl:t pr.t:liiLki:t oLlu:trli'tLatttiiü11ih' J.r rL ,,rr c r . t l l l l l , r r l i Jl ., . l r p r . , v njL ,.i r r i . r 1 1 . , h . , ,l ,r r. o r u i . l i ) . 1, f \ j r , r r i l t i i 'ir,ri.'. .rrr,Lrr r L r1 l l . L l r .L . r , r p . L , r m' c i r r , r r r i , l r r c J r l i , , r i s r.i r . r r , , , , , j ' l , r , . r i L , . r , . L r . , , , 1 i n \ l . J L , L i r , . ' , t L ,1 , 1 i n r . i ' l i Ln . , r , r i l r . ' l r s . -. , . , r r , l r 1 , il , i l r s t ( i r r . r r L L,i1 , , , i , , , r r ,1 . r , ,L L r i , ' r r L ; 1 , : J t - . - - -r ' l: . ; n z ; " ' , r i t i ir; l i l l i o t i t s i i r r ' , r i"t l I : t r l r .l r r r . I \ r l i r L' 1 i , , , J r . i ' L . r h , , L r i l -o i , / . i L ( i i ( r \ L L , r i n . rr r i c , ) J ' L i f l1 , n r , l Ln r , r l L , l ' , , rl r . 1 , l , o ,r r i i t . . r . r ' r q , L \ r rL i , , 1 .' . r , , r r . r . r i ,iL r L L J cr. , l L n r r r r i L. L J i r l r L,L it L ,, , r r r r L . r s l . . p r Z . r L i n,r , l l r r , ,l ' . r L o . , r r r i r r ,rrr 1 , i L i h Lro j , r . ' c L , i L , i i t iii o ' , r i , , r . r j . r r i . r . l i . r L l .L , ir , ' , l r ni o r i . r ' i r r r . r , , r i r L jr L . l . r l i oi c s L , , r r i . t , i . ' r . i r r , . n r , , r o r r r r i l , ' r L L . i . n, , t . 1 J o 7 , r j , rL r r l .l ' ' . r J r r . , . L L L p , ,, ir p \lrL plr r r i . r f rr , r r . r i r r L ,. r r r r l iL i r , ; r . s r o J - \ 1 1 , r lir r .rlri,'.L.,lLrrl.r r A i i j . p L r . r r r . , J L ' . r o n , s n r r s l L rl i j , r, h , , I b r - f . 1 l i l l)' , , r . : I ) L L r r . r l L r l ' n L r : r r r , L r j . . L 0 ' r i f c / r 1 ) i r ( i , L.o r i L L r l L|rt c r L r t .r r r t f \ r ! \i f r , r \ ,7 r .( , r r ( , s . l i s l l . 1 7i if r \ l g ,, 1 , , , . ri . ' l r r ' , r i i , i, ':r i , r l , . " . r L , . L r r r ' n o q : l l i r , ! . r L r . r i i r rr l J r L . L l r r ' , r , , l . rlri ri . :n r . r l i i L . ' \ 1 , q , , . i.hc L . r ; r n r i r .\ r . s , , ri h r . , , . r,l i L r . . r n r l ' .L , , t , r r ,N i L . L ' r i i r . ' r l i i ,O n i ' L rn . rl L ' r r j r L L r I L r , . r r .r r r r l r " r r i j ' L r L L I ) . : ,n , r . ' rZ . r i r oL i L , r b i , , p , , l ' L r J . u(i) , r r r r l , r l L r j .i p L ' ; : i r . i . L L r r r r . r , r \ r . r r i j i(. r n j . , - ' , , l . r r , r , , . r r .rr J r , ,iL c r n , L ' L ri ' ; Ln r J i . l i . r h , , l . l .L L L r p , , z L ,ir,i,,h r . r J , , r . ( ), ,r.i I o i l i L L J i i . l L , r r j ri l' L1 ,IcL ' f r . r ' . c ] . L r , r i l , . l p t ', l i . r J . L . r , ' L J L r r r j . r IrL r h r r i L l,.? . r Jr. ir r c l o i c L r . ' i n i rI,) . r l i r i r r r .i L L ' r c : L l . L i i f ( , , : , r \ L r c r r r l i u , r b , , r iioi r r r . r j hp . , , lp r . r ! i n L r , r L r p , rh .,,i 1 i 1 i ' , r rlL L l i . r m\ .rr, .r \ r i ir r . r , r r r r t u r . 1 'i oL ! i . ' L i L , ,,1 n L r L ' i n i| L , r . n i n in , rL r L , r , , .i . r , , j i n r , l L . r r , , , i r r rl i s i u : r i i L ,l i r . I i r r r i i L i . n t1r . L . l . r , r l i r l l i i r l h . r J . r r ' : i , r l .r l L r r l . r L r [ nr..s n . , r ,r ; ' , , r r r l q . r , r , r l prl . r i l i L , r i r L l l r , , , . r

taI

KNJIGA UPUTA,,,

r , r la c r t c b . . " Z ; r r i r ts c o L r c l L L L r r b r r o l i n t .ir c l i , t o : , . ( ) r . i h o j i r L. r s , r n ) rrT . n r L iIi e T i L c . u i e r u l r n r r r i r n L :i.l r c c i r . r z L l i j c l j c n i . n . . L K 2 , 5u \rnr sc u.l:rlr. lo sLrneit vilcsLizr \'rs. p.r r i rlrnt,rL.riirc it,r n r , l L c .Z r r i r r s c o l i r c n un , r r r ;irr . e i . r " l i . r J r b j i n r l , i L , L l , r t r r r l i . n o " J , rp r i . ' . , i u c h l ib i r . r n ,J , rj c u r j L , o l js p , c m :lr, r , s c ' L , , , j . 1 z n o s t . " ' ' r, r I ) L r r i , r l uL r , . L r i L in li j e I o l i L r . l c n . ( j l i r L d . n](c o , r r ) r o a ( j ! L r P ) i t e l i! ' r n in e L o n s r i j r r r rl i o i rp r e d s t , r r ' 1 . r m o r L r l . rz . rD / c r r c L r l i sj p z D i c l r r r n c n rA l i L r J : rs L r r j r r t o r L , r r l , r lL r . r sir i c l j r . n c n r r . r r L ,i r r . , sc u n e r 1 . , s L . r L r jIc s Lo A l L , r l riL L J l , i c n r s r i j c t u ,o r L 1 ,j r n , r , r . r 1 ,,rr sri i e bu L jL.p,:rsrrl,r polLrrlclosr.'l-o osobirrrn jeqi,\'i1r sL.rno\.nili,r j. r,,r og i rr r r c n , r .I o j c i n r . ,I o s r r l o p o l i L r d c r o . r . r Jj.c r o r r r i . s r o J j c s . i z rr r e g r . r d L ri jsci j ! z , r . r h i l c tO t J j e s c s , r 1 i L L p ) tjr.rrr r , r/ . r D i . r n n L : r . ' t L , (1 . , u r l L r i s'r r l i l t i r r , r r rs p , r z r , r lA l l , r h . r ., nL , l j r l tq . ri s l , o r r r i r l : rrl r . , c z t \ j c q o r o n r z , r c l o v o l j r r l Nr. .r j l j c p i c L o : L rJ ; e r r c r l i j c . r s l L r T i L c itir L i z s L c i e n j r o n i n r s ' L o L rn r J t r r r i . r i L rp o s i j . r l iD o r ' o l j r . rj r r r l i n r . o s hLr . lrirrJur,;\1. r.rcli,sr bcsLr:rjne i bl,rgoJ.rr ovos rvijcr,ro ir,, rLL All.r i r o t rr o b o l i i n r . r L ir i l i h uJ . rt l . r o l J j t s r \ ) ! , i , , , J s p.( i , l n . r r(L r { ) 7 _ . r p )l. 1i r ' , r j r v o L i .Jr. rr . o s l , r r j . r jn .rrN j t s . r .L . r j LI r L r s c ,J r u l t s c s N j i r r L . u L l r r L l L , su N j . q o r o j b l i , i n i .p o n j / r i b L L J p r t t l \ i i l r L . n . \ l . r ! l L r \ L r jc LT lr L rr l r l , r r r r . rl,i b l i l c s c N i c n r L ir z . r p ( i \ r : ns \ ' ( o s r . r l o . ' t ijL r p L r i r r n p . . \ j . g o l g o r , , r ' i o b j : r r l N j c * o r . rL r p L r t . r L r l r . r i n r c i . , L , p r c , z n . r o irl S j l j L r L l i!o l ( . c h r i o . l z L o gr , r z L o sI.L ) n , \ l i i l r - l r r c l . iJ r L r qL r i ! . r j u r r r i "C\rljc otr,nr,,11.rjLr z.n.rr'.rj reii ncgo J)clcrsliim bl,rqod.rrirr.r. ir . r r j r h o t i L r rp r c n r , r , \ l L . r L,L o n t l j cL r : i v . r n jj ,z:. r s l u g r I ) n g f ' r c r ) r , L r rr , \ l l . ! h L',f . ( l r r i jjie , , , 1L 1 u r ,p , r : n , ,1 1 L L r l i lI]n.,rr.r ; i L r , r J f r i1 ; r L t r i ; l \ r r , I I c t l L , t i n r ,i j c i s p r . r r r rp o r e L l i r r 1 . u i s( l \ ' . r , r z l r r . i rr. iri , , r . r . n r 5 ' l . . L hi r r s r r o h u o r l i s . r s r l i r in , r ; r J n o n r r i j c L L L,, r L h j , . r r r r , r L , r i r r b i z r r i i t ie o r t c l c r l c l.n r : r ni p o l i , - r n , : r s rL l . r h Lr , r j L r L , lL t \ r \ ' . r f ; . r Ä rr \ lr n o\onr slrJrrLr. LJl,rz,rL L)ierncL. {lrrl.1ntc i\ll.rlroro t--. Lr rr Lj(.c. slLL
I lri tLir.\.,1(Lros rr,,, t lo,i'r'(, !i,,r 'r ,nip,,nr hrr:;,1 ,:r,;r.ri.r.tit . ! L r l ' , t u r r L r r o1 . r s r i 1 n.r r . 1 .\r, . f n i r i ! r L l c r . r l l i , , ,rrr z l i l i r r . \ ' , r 1 , :/ / . t / r , r t r . r r / i , d r , r 1 ,n . r s ! i l ( f , i r r f L r r . , , ' \ ' i r , , , 1 i r r . r . i , , i \ 1 r i . \ l i j . ri t ) n . 1 t . i t r i , , t i L h I r , r r t t r . t L . L : J . r l , r r t L , i t, I i t : r , i , . , i i . ! ! a . , , r . r l ii.Iri n i , r l j ; r l $ ! i , t l r i ! t l i { J . r . l ,t L, r , m , r r j : 1 i , , ! i r r j , , ( , ) 1 1 s r J .f . I I l

r55

IBNKAJJIM EL,DzEVZU.JE i . r n j c \ t c g o r o q q , ) \ ' o r ,i1s tj c cr r i c N j c q o r g z . r L l o r o l j s rr r . r j b o i j r o r', r L ,s L r, r r u . r , r b i r c u .1 ) r o i L l L r c [ 1 . L 0 i r L s L r ' . L lriio j r s r n c r r r o r up o r r L l i t iN c h ; rj c A 1 l , r L . rp 0 . n nroii.

l ' o i r o n . r u rj c l . l z r i i c n i s r r , , r j o s l i I L r , ur L L i r i n L r r o u . r : r ' j i t Lj. r i ( i n j : 1 ! n i (a f r r L r( , n \ { r . l r i L r l i , r l i l L p , r r r l L i l i L r p l o s Ln . r q r r J L r . r c , r r i i j p f f L \ t l f i L ju . r . r l L i r e r L ,.,r L . J i o r i i L r . l i r n , i . {i : 1 r . r l i n r i r 'i.r , r J , r r ' . ' 1u u . , o n o r r . i r o r f \ f . r d r r i r .i r r . r i n i j i 'l.' r c p o r L L r ' i1 . r l . ri m r o b L r , l ,p r i , , o : l i r . t r . r L lo r i n r i t , r 1 c l i r , r t l i o t r , r j r r r r,. s L . r L r rp r L n ( p , r t n j r i n r L r I r , o (). r ( ) 1 ( ) i r . l , 1 r h , , i i O n L l . r j ci o n r , l r o . ' . . . , \O n J o i r L . r b i l n o r l . r j . .t r ; : . l o r i!.ni li.r7,':

.:::,L:,*ilrü,t1r:-j jLijii ,F ijJr; t;: -ü4-n:;1 j'' --- .r- -s -! ^ -sr a!) '-' -ul-i' a-;L -Jr\

''N.r-.rr1r rr ba ptunjLr la 1e ;iLot 1it aL'ont st-iicttr hrctlti ljt, kojt iposlijt nattlptntjttiuloni, l:o1u,lli; nth:pnitanto, ' iprL pa:t,rnL sttbo, i lirtt aL'i ln rtzntstr. :\ ,\l/,rb stt nolt!

I i l ' . 1 \ r h i .+ i l .

7,rrlr tr,rrLLr'r rL' iuctrh r silor i ulir.rs oq s, rjcL.r. J.r.Lr Ll,t r,r .r j L l r , b r dri c l . r r i j L L ' h o l . ' J r r n L , r ce i n u n , r s r r J L ,. r j b o l i s i . , a ' ) \ r f l i , i i u . ,rroic r r,r;iLi i i.L'11.'r i:

jFLr, -,'1,-r:.Ij;L;
- -:i -jq:-',+i

,6:-.tr ,;uj;i "6i-ir;rir
r \'.J-i >,*\',

'1.i." 1ir].
-:-

'

'JL :-u j ji-J li.-; . : - ' - '

L;[ii;.t r,+ -:iy! u;] l.;ri iii

jjj,u

r:r;;ai pjl eqjr -G-1.-Lj3
/ . . t , t c , . t t ' t . ; j , 1 t ,t : , . ) t , , b i l j t r n , t l j . 't,. t . ' . . r t , ' : n JIi sptt'tirro : rcl:a Liit s Lojin st ona i,,ntiit: . ktjint st onLlal:ntrc IjuLli i :to/t,t. Pa Lal:t Zcnlia uhrdsi :tojint nlnnt i ohiti i kal st,tnouticittiuini pantislt dtt sttotti tog,t ga:podtri. tlolc zd1to.-iictlN,7r'r7, ,o(il ili ltnjtL. illi ro pohosinto, /:do t[a prilc ,it'q.- ]tijr ni bilo. Eto. tal:o l,li potnnho tzlni( nto dak!17'i 1ttt]o(/t l.aii holt tlt r,tzntis/i'ijLLrLLs. l1l. 156

KNJIGA PUTA,,, U

\ , r L o r ! r o i f L r p o z n . i o r ' , r j cL o b o r c s ( j p , L r n o s r i n ro r 1 ) 1 1 . r .r S r t r 1 c t . p.r , z v . r oh j c u I L L . , L rr i r . . L.o ; . ri c s r l Lr r r r ( ) ( rp r o r ] l f n , r ,p f r r i n r t r ' . u . r n , r r c s r r r l i , irp l o p r L l . r n i . rI.z S r o j . , p r . r r t , l r r o s L\i! j , . r { , 1 j , ) r , . . , L rr r u j . r i z , r i L ' s t i j r ' r L p L r i o , r r r J r n| , L Ll i ( , . r .jrr l r j i j . r trr\.rL) l n , , , L . Li l , l i . c , L f I f i t , l i 7 , , f , , l L jL L r L \ l l . r h L L . l i h a f i n l L , N l.rjhtjr,ri I ' o g i , L i o . r r r r L i s r, , : L L L p . r n l r i i n r , r . r r i ( r r L r t , ) / , , r , r \ .l r L , ! t ...l . r , p r n L j L hn . r . L n ( , \ r r r r . r , r Ii J j c c . r , , ! l 5 l f a . r r i . r r . r\ r c g . L . h o , r t , . r l r l L , , r L . l t . r s L i n r l i q L L L r r n i l , .nrt o r r . r il r i r r . r r r r . L rro r r . r r . rr p ( ) r i 1 { rr. .rl . i r . r o n r ! \ \ r j . r u . S r o n r r l , L , , l . r n i L L ,L / . r l , r . L n ii,.,, J . r p r L L i ,,rr , , i p r , . ; j l t L l h . ro r r L r n r L , i L lo . r r L , i l L r n j . r l L L t . r : i r r . r,.r , r . r o p , I r l , r I L , j . rq . i \ c i r l , . rn r , r l r i r c t uL r o l j .1 ci r r , r j n i i .o r l o u o g . ii l , ) i f n j i n r , r . L r o . r r J

i
r t r l n i i . , o J ( i r ( ) { . ru a c n i r L r i . r r . r iJ L L n t . r L r i . r r(-jri o ! . r , p r . , . . r . , . r L Lr , J . r p r L L , , . r rp , , g 1 . J . i , r r o " j c r ' l , j , rl , l . r g r , l , r L i r( r) .rrr L , ! i L L ,I ) o r '1 , l ' ' : ' ' ' '
: t I

l ) o i L o s n r o z , r h i j L L l i lJi . r h o ! , r r , L r o r \ r o r r . r \ r r L j , \ l , r L , , ) \ r r , l t r t l j c p r . c d s L . r v l i ,' r l L L t ) r r Ll t L L ; n i 'it p r o b L r . r a ( , \i . . I r ] , . r l t (L , i \ h z , r \ [ ) t , r . r l f q r l r s r r p ; i r L r si r . r l r r . r l n o sj r. .r , u on r l ; r , l . r r L r, r r 1 , 1 i r ] t o s t i z , r h r l r r o s rn o s i l . r ii n r : n , r1 , . / L r , l l s o r n r b i r r r o g . r r , , , p : r o i . r r I \ t , r . i l r , . r . r r i r ir o r . . r r n . r r r l . J r i i r , ' r L , l , i n L .j , r . r L . ri r L rr r o u r c l i L l o n , , n L . r i b L , l l ,S . r b L L r n r l b , , l i i L r s \ , , r r . l o r r , . , r , L , r , , t r , , i . . i n r r. t. 7 . r h r . r l r o \ u r r i , u r L | , r r . n L r r , r i b ( ' l r . r(.) \ , i r . r , : i r 1 , , , J, r r i . r o , l L i . r , r , , i : r r L , i . r . r , i r : r tg r . r L r i r . , Lrir , 1 r . r o n r L .\ t L J L r r j , r ., , n . l . il t i , l L r . . i, p s r q r lr r , r r rJ i o z . r L r , r l r r o , rrr o l r r . r r n o . r , r r r o . ; srL . o r . r r i rL r s p o : . . . c l 1 , . r . r . r z n r . L l L L i l r . ( ) r o . 1 , l o : i a h , , p f r L | ( j \ , , 1 \ r \ rr i i r j . \ r j r r r . l , r r r L nr p r . r l s rl ) o r t L l L r r l j t r l r , , s L r i r . r k o , i , n r I r , r r r r i s l i L j r t ( l L t i , r r j . . t . r . t J. r r o i r f f . r l . r r L r r L rp l j i r L , L u r L l. l . lrr r ' . r l r r o i . I LL j . r r i , r r . : r z i r r j . r, , L l s ,r r j n o b r . n o su t l j , r n i r r i i r i i i \ L r i y r r i h i r . r r n r I p L r : r L r p . r lli.,rrL o : r , r ' l t . l i L r , :p r ' . o r r . r j lcr j . ' r . r r i z . r! r , r J r L l l o o s r l t . r s r p l i i . , r , s rL L . r s L i n r r L , s r r L r , r cz b: o g r c i l i o L , L , i r a i r r p r L , b l . u r , r . r r o r . j r L , . r i i is r , , r i t j il i i, c L ,: ! o \ r \ r . r ! r L r s r : r j . r c n r L Ll i . r . r r o s , r r l . r J , r r ' . r r rrj s ,rr n r , , L o n r r o l jL L L r n r t, \ l L . r l r S L l r L g c r r . r n . . . i h r . r L r r ols L / r i i . . ir j . 1 . j f f ] ) . . i i . r , r f .L. s z uo o o s r l r p L r r r L , t e b l r i i . r a , ro L l r r . r ! r , r , r , . r n r o l i o r r r r o l rj r . r r r r L ,

t57

I B N K A I J I ME L D Z E V Z I I J E

5 . l y r ! 1 . r \ ..L f r J ; r \ l i i L . r .L . r L o . r s , r . r s nli c g r , r ll r , 1 1 c . l i ! 1 1 ) r . r n i r . rn J . i i ( i.t'.rotl ,1 .,-Jr i..rv.rni,r i r.rLru,lrr.Lrl,r JLric. tosr ( ) 1 o \ r r r o t r l L , i , r : n i r| , r , r j : : : i . . r .r r i . , , , s r , l , . . J lr . l L . J r rt. L ' r r i ! ' f r n . ri r o r r L r i , l r iscL . L ,iJ r r s i i \ c n r L r , . . .p r o l , l . r r ir r r L L r r : r r ;e , i r L , ' r r L o r L | L r l sr r { r L! r , i 5 r , , L lr r i t r r r i i L ) r L r qors o l , . o l , i i . r L , , .\ . r L L L l r l r L ,l 'cl , r J , , 1 , ri,.,, , i r J i n . i r r Jrr L r i r r Ll r r l r r j . . i i r , , i l q r L t l . r r i i i. i L , . r q , , L l . u . r r r L r r r r r . r L , , r l L ir r .,rin L r r r,L . r.l . n z r l ) L r i . r r r r ,J r i i , , : 1 . .s i l , rs r . p l r r r o s rs.r L r J r r . r r , r rr .i r r l . L J . r i r i r . l u j , r . r , i l L L l , L r . r , i . r ,, , b , . , , : i : , : rp'L r r i L i l , , , -t j r t , , r . , , , l .\L . r r i L , , , r1 ir ., ., s L r , \ f t ( i s i i ) r L , l , j . L l i n ; r r . r r(rijl.h r lrj : r L r j i , r , . ro r L ) .. 5 L l r , , r i , l r. , , i i . J , r L,L 1 , i i hL . , ij i l , , z r r i i . J . , ,i ,\ ., , . 1 f l , j l ,l j L , r s ii t rr L r p t y , r , . r i , ,, n t i , . ' , ri r r , , ls i , , l i . l , ' \i r l , i . 1 . , , , , n i ,. i1 , , , rn r k i l L, L L p , r , r , ,U L I , 1 , , , . 1 , L . r . tL r ' ,J . L t , r : r . i i , r , , r L , , , L,j , J , , . L h r . r L , , i I r L,ir.. fr. i l i r : r o , : r .i r , , , r , i l , , l i , ,rL , ' i :n r . L ir. i 1 . . r ' 1 ,l,rq r i . r i .rrl rL L o , , r r . l s L L, , . rJ r r , . r ;r , i,,rrr.r rL , r . , ' , , 1 r , , i , ,ir. ., r , l or rr . r ( ) r , , . L . , r r r ,: r , 1,,'rp , t , r r : r ,L l . , , r lL r l t L i / . r r r . r l r , , r r r r g r r . r i L . r r p ] i \ , , n i, i 1 1 ) r r . r l r . i , l r

lr i

DA Lr JE BoLJt ZAHVALNI BoGATAS tll S T R P L J I V II R O M A H ? S

( ) 1 ' ( j , x o q i L . r r j n r n o s os . r . r s p r .L r . r l r r u r c L l L r p r rj o b o r . r r i l jr s r r o r r . r i n i h . r - . r Ls L r . r np o n u J r l .jrc n c o L , r , r i r . , l L , L . r z c . , L r i , r u . r , S .r r I - . L r r u e r . r .d i c i i ti o b i i . l j , r Z . 1 r o r r r rr c i i n j J , r . r r s L r , r r . , i z j . L l n , r rr L i o r c . . S l r L L L lrc c o L r r ) r i,rrrf { u n r c u L ,cr.i : L i n . r c r r o l l L r i r j { , p r c a i r b n L :\.: . r i . j t o l , , l c z r J . r : l i j L : J i r n o , l i . r zl cL r rs o . l , , n j r r , . l i l i \ t n , , r dc i l r r oi t d c L , . 1 t , r l i : r r Ln r r r o g o r ) r : 1 , r p i : r r o S r o j , r n i i l r l n r .ir n i i L l j ro i, r n z ( ) n r . r 5b , s . r r , r is . Lllc . h , r , 1 i s 1 ,i i. . l : i r . lji L r i r n i r c j ro \rr rL i i Llr.rj. rrnr,rjrLo opiirr.r i rii. sr sr'.rllrq it,h.r. ()Ll inr.Lrr.r r.r,r Alr , . t . . . ' . . . 1 . ' | r . . ; 1 ,
| : i . r . . 1

r

'

,

:

. :) L ,'. l ' . rt,rSeid. Uzvis.cnirt, : li
''Otti

' . , , . \ . 1t .

" i t

1 , J

1 i , .

' i

,

1 |]. , \ I , i

:.r':-tvi)\ ji* ri ji:
ic biti.7it ü1o i!o \t! ttPicli, alnj,!Dtn licttetslLint nt,<ralcni" ll I rLrh.rn. /51.

I j rr l t r l L L i L . r n r nlr c .A l r j L r rl l L r s . . j u r] r , r z c.:( ) c l : r j s u D . i r r r n . r . t , ro L ) or o \ L rr r p i r l i ; . ' r r , r . o n r , r i r r o . ro r o n r c r r r i , r t L r t i. n , : , i b n i n . t r h i l i p r c u o r1 1 ,eI r o s h n i k : r c k , r o : i ir

r , r J i i 1 +i . , I , r ,il. r J t , I1 1 1 , j . , i . , r x . / ) ^ . , r\i r j), , , o : t o ! r , ü r , L , r , . , , fl,f ljt,,;. i L , ! a . , t t iI j , , L r f r . . J \ . t i h . , j j . 1r . r ) t r r l i ; . t , , g , , . r 1 , r b . r l L I fl,r: j D t , r ! , l l ü l , , , m j : 1 . , l1 r . \ i i h n H L r . ! i j r l ) , , ! j j t r , t . t , ! t . , j L , .l l . r t , j , . n i l ü n i r ( { l l i r i ; , n i r s l t i\lo , h i , j ( . . r i r l i .i,f r f , 1 . I L . +: L , J l j I t . I

' Iibr \ l ! , r i , i i , ! , 1\ b r L n l l i l j , tI,L , s t j , ,i , , j :r i , j , . i b r ) i j j ( . 1 \ . j i , ,r t t . l . r L . ( , , 1, l l !, , - u s!cr,r.u t),f.r..i, \rri,.r,i, r.i,,rri ri,t,.n tttt,t,,ir":t li lri./iil(l.ri

t B N K A J J I ME L , D Z E V Z U J E

r..: , - ,--i
:i -l'r -r-!'. .:,, .--

_-r,,_i.'i l l r l , i , . , / , , r , , t t r l t t t , i ; t : r ; t r i t t , t i L . t t t . ! t t , ) ) t l ! i ) r t , , i i . . rJ ) , : : ' i r r : r , r r r.r' ; ; a i r , r i r ; i l ,n . t \ : t l ' t i t i t : r l r r ; r . . \ i r f ( a c : Z i i r o . I i , ) i . i j I ' 1 , \ L r r i a f t l , i ! t ) i ! t ) t : r .t ) t i i ! : l ) t L ) t ) r , i r : r i , . , , i ; , 1 i l , t , , . , , / i r ; . , ; , ' r r , 1 iir!.rr-rir -1rr',,. L,rtLtt ,t,tiiti :tnlt,ii,,t itL ir'":ar lt,lutit lt:t nt.t t l r . f r , a L r I ,; i ; r, , r . . I r . 1r . . r ! t i ! 1 1 , t ) t , t L (! i ) t r i i ; ; n ! t l t . . t . 1 , , t , , t t t l t t . \ ! ':

-..:

,r.::_:

*l-!..--_:_"--i--

_--t.-:r-

:_j,*

' /,rl,rr,r \rrrl;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ti.rtt lrti !'1t,,:: . tac roi I)L,.L.rnili .

.rr l r 1 , . r . ; ,J . r , , L , . r , i f i , l ( ) i i, r i...ri L L 1 , r l r , q , r L r l r r - \ r . L' . , , , 1 r , , 'i ir r . r' L r p l i i r r , . r p , , 1 . , , r r r r.,\' L li . : I L' r .r p l r i r o ,riL rL L L q j. . , r b i . , I . r r . L r rlIi r r . , . r r i s r .L p l l r r , ,rs r i r o r r r . r ! L .r 1 ,rL L g i in L r L , r s L i :: , r i , , r . r{ i . r i ,j ] l . r , l .I r \ , . 1 , , . r : u p l i r , , . r , , L l , r o s i'l..rr: : r rr . r r , . , , l r . L i i i i i i . ! f , L r r r r r . r . i. l . r l r l l , i l . rr r . r l n i i . rl r l r , r l r r . r l n o s rh . r L l .q i , J r r j I ' , r , ' r ,r o r , , r o n . r q r . rr,,l r . r r p 1 j i , q.r , , , , ,j i , , r , r r r , r J r rr . r h r 1 , , . , i . r. ', l,.rrrl rr rl,li r.,i.Li:
--_ j L.!L _: -:-,:

''I

sigttrno ittto tah.,tlut ü n , g r l ; t ; l ' f L ! t , , , , . , , ,f. t ; , : :.;.ftA: + 3,-.-1-,::. '',\ .\lldlt tl zdltialttt;i,4nm n,ryraliti i\lLr Irr.rr. 1+I i r , \ ; i . . , L r \ i : , f n i g , , , , , r i . 1 . ,i . / . , J , , , ( , 1 i , , ,, r t r . , l , , , , i i L , . r \ r . : , ' r , , i , . . r L L , , , , I j : L r . n r i . r j nL o L I r r . r q r . L r . 1 ) / , , , r , , . L ,1 . , ,r, J ,, i i r , , I r r L i L n r: r r : r , r i l L L L .r f L i r . / r i ) L r ri t { , s L L r p j . l :: r . r r L , r iJ . r 't L ; r r . i . n r : r . r , l l r r r . r l r . r L nrr. r L o : , r o L Ll l r z . r l r r . r l n S r o . , r j i . r , r . r r l r , . r . s [ j l r r l r i : r :r , , i , l . . Lp l i L ' q i r . L \ . r i , ' l ( ' q r : L , p l r i : l . L r . r i1 r c rr , ,, L.r . .r n i i L J o r , , l j r r o i . r l . I i , , r l L Lr ; i l r . rs . : r r I , l . r / i \ l L L l , . , i i , , , r,fL 'l n S . r l , , iL , I l L l r , l , , , j i r , r , , i ' ' i ( , ( l 1 1 . , , ; \ . , , t i , l ( , N L r r . r r . r . ( ) r r 1 l l . r r i s n i l r t r : 1 r 1 . i . , , rh ) ! l . r L L L L ,rrj..rr' r ,,I , ,sr , ,I rrrIr r l , i r l , L i r . r , l i l.irL , l r , r l l ' r l c J . L . r j L q , , rr 1 ' r c J , r r ln. .r p r r l r r . l i i i r . 1 r . L. r r ) ! r . L 7 l ( i gr , r . r i i r r , l i . l r r : : : i r r u i i . p r , , r l . r . i , ,r , i ' . r h i I L , r : r r i h . r ' . , .1 :

l , r , r L : i . l l r : , l l ,\ ,l , , L r rr L l r , l(,i)

KNJIGA UPUTA... r r L , rn L r i c p r : c i L r r rs r o i c r n i i l j r n i , L , r I c | r L L r , , 1 , r .r . l , . r , , , l r i , r . r r o . r i b i u ' , r n r l i . r r o rt r l , r r i cl p d r u g i . . r l i i J , r l . r , r . r i1 : . r J i r r . r , , J L ' , r I i . r n . l f L , j/ , r . l i i ( j , , n ( , . l i r r r , n rr r r , l ( . S i r o n r . r i r r o o j r . \ l l . r h r f . r i i l i ( ) r lS f ( , t , L , , , 1 ) ( , ! .n i i , . L r i L , s h L r , : lu . . n r L r L L L c i o r l i L r J j . . s r . . r . r r L , j r r . , , l i i , r r r o r L . , L r L r i . i ir . r L n r l r i p L , n i r n , r r A l l , r L L L1, , , r i r ( o p r f a n ( ) b , r s . r L s L v L r rr , , , r i j . .p L r L . i u. j t r t l J n oJ ; f o n r : l i r \ 1 ) . i ' , r J . r c . r c c r n r u r r i n o i p L , J r . . J . n o , \ 1 L r I o A ') c , : o h i r , r u r r L , i ! , b ( ) l j . r j r l r i l o n r , r i r , , .L L r l e r I r . I s L or , r l i o .l , . r r ] r, , . .o ri t u L r i . r ri L , r 1 t , Is L r s r r i co r l q r i . l r . r r l L , l , r o r o l j n ol.r r r . , r l r , r L L L l , . l r . p n ' r r . r\ i . r L L L r, .,r c r r . r . r l rc o J s L r r ru , r , j . r i L L , n r . r l o.,rl . . r i q r : . , j 1 r , s r , r \ i ,J L i \ , ' , p n ,U t , i i , , r , r c . \ l l . r hj " , { n , , ' , ,. l i i r l , L r . ! . ( , t, f \ r r i 1 , ., r . \ f,,\ h r i i i , rp , ' , 1 . ro i : r . L . r l ii l , l r g , , . . r l i , L r r r l . r L j,,r s L , r : r r o n r . r r L L ' . l r L , Ii ,

' u . p r , r u'r\ l l r l r , r l n r r n r- { j u n c r h l l l c : i p r . L l . r n i r . j i .tl . r L , r l l , r r r rr I L r r r r ic) r t l c i L r l r iL , Jl b L r S . 1 i l .p r , : n o sJ , ri t p r , ' l . r n i h , r l L , J L l . r zno L J L r , r r c J r i D L iT rL r i t . L l . 1u )r i . r t r r , i n J t rr L p1 z r , r c 1 i i , 1/n r r .j u rl , i r . i i , r o : ' \ r r o u r . r i r r rL L LL ,.L n f J L rs i f o r l . r r i r r : rp o r c Js r . q . rL r l e l . b.L , g , r r : r , rr l j ! , j i , , i f r l r Li r ". r i . \ l L r lp r , r l , r l ip o r r h ; . i ' , L . r n s r r ' . r r o
L l ' L r F I L L r c r frr f r ( i r i , ) ( { t r L , r L r r r r . . 1 r r i . r r r i j .r,t . 1, i Ir,.l,rlili . r'L.li.ro
,-.!ir-:_:, j _-, --,. r r !:-

lj,,iiii

'-\ri'orri.ri;riri,r;r;;r/l,,r,I t t l ) i c I t t t t l r - i L , f r , l ( , J t f l r r r t ' r . r / r J l i1,i , ] i 7.rii, tt t,L \rrirtrt tl,utr lr,yati nt::;ltnt.trti1:rltlitrt r!,t:l !,rtiir. !rii :ir'r,t.tlr t tt r|;tt tt| :ti:t: p l . r 1 , . r : i , ,t l , ri ü , , \ . , i h . i ( ls r j . , , r J , , s L o i n o r , J . ü r j r o J I i , r r i c g l)orl.rrili.r l)r'crrosiq.r gr Lrp.r .rsh.r1:r,r nrilLL Lojirr.r rLLi:bLr I ILrrcj. r r , A L . i l L , l l . i,b , , O , , , . , . 1 ) t , 1 h i fi b , , A l , r h , l l . , h . J r J i \ : r p , c , , , , s ii h I o d F b L L c i J r . I r c s . ri L , n\ l . r l i [ , r .r l i L , ui p . r k n c L L l i r z L LJj . r c c s i r r , S r n r . r i uz , r L L z rrriii e ! l . p . l . o L {h , , , r . r ; i l r . n s , r n r o o l o r J . Li c o n i i O s , o P r i j tu a i L rD t ! n n . r z . r r oi t o n e i f r l L r * , p o l . r q . i rri. r i L L rl ) o L p L r n j r

l r r ' . i / : ,,ii r l r i , I l l l

i l i , r r ; , 1n J , , , . , r L r , l a .

l6l

I B N K A I J I ME L , D Z E V Z U J E

j . r s , r io , ri , : p m r . J n i r l . r J . rz . r L . r s , rp Lii L r l r s k z . r r o r o i c p o l , r q . r t i r ir Lr i l bo r . r ! : u nl .\ r o r . r i i r r . r z . r l r r , r l l r o g q r r , r i i I ' o ! t o i t 0 n r l i r s n i l .L r e i lr un . r i i , l r c r i n r , r t r r r . r r rljrri j c l . r n p r l o i . r j o J s i r o n r . r h . i ..L ,i,r o i rt j:"r i . rJ L r n i . r l L r1 ',Lo , i n , l ir r n r o r ' . c L . r r , r l i . . L r , , { , r L . r i . ' ( ' p r , ) , 'J .jr, n \ L p , r r h . N r o r o n . z u . r i iL l , r ' . r n r , r rn r r n j el r i l c c l . r n o l o i . t jL rD : c r r i 'i . l r f r L r .L n r L i n rp r r J . r r r j i n r i,rri t s c t l . ri t p r r r e L L nu L I . Lp o 7 c 1 i r L : t L li r , l , rr r i j . p r c ' L r J i o r f J L rJ l o J i c o mn i r l , o g h L r r n r L L f c n L r r l ! 1, ,r d r I c z , L L s l c (s rrr e r i i r np r i z o r p o 1 , r l . r nrj . r i L r n r ) o s r o i . r r' t s L c p c r r, rs i 1 , l o r r . r i t r o i r f . t i i r L .5 L f f . , rr r z J r l l i L . 5 r f f r n z . rb ( ) { . r t 5 r \ ( ,1 , 1 r r . \ r r p ! | , , . t ri r f , r i f ( r Y r . J L r . tl i i l . b L rl l , r r , r ; r r , ' r o s i, , r l I L , n( ) n r c r , r 1 , r L I ) o r 1 . r : r i, l i L r : r : r o p n r r J Llrh . r b i r r r rI r . l i . r , , '

--;,.- -.-!,-*: -l- .--1 ; -:1--rl -:-.J: j - -;'.j -! ,!,-

t t i o t t t L t t i l , o i i r i \ c l i i r . ' h o i t : I i , g : 1 t . i i[ , , j i i r J r . r j , ro , r , , ( r ( , j c J L r t . r n l , r L i I l , : , r l r li ' , r , L u i [ , r f i r : - 1 ) i r , r ] r r . r , . I ( ' , ) i I , ' r i , . r l r r . ,tiit lr r.ttinlit..\',rt1,r1lrrl ialrcri sri'rrrr.i,';rr rr,'r,rrlri',,,r ', u.'ir, ' rlr.i rzrii,rt,r p L t o r o p r . J . r n j cr c n r l o L l i s r l . r n . r ip r c n o s r l . r c r . . r r r \ r r r I ' t , : 1 . . r tr j t r o c l o s r r r i t r o \ r i . , \ l i (irf o r ( i , n o s r L i n o s r ,i , . i j L r i r i n j e g . r

''lioii

.

l

'

1

,

1

1

,

,

r

.

r

'

, jL L i r rL ,o p , , r c J s i ro , , , . , hkr j i L LjJ : L r e r ro ' h L r L l i icL o j c gL ' L l L i l i ts ji e , m . r i i . h. r l r , . L r p l j i r i l r b o s , r r , i 1 rz , r h v . r l n iü o , l r j . g , r \ . r . r l , 1 r o l , j f \ r f . r i , r r c t l n i l il c ( i d h r l j r J l d r r L n . L o 1 .p L , L r L l i r rJ',.: , l . rn l t r r , ' J i r h c n t n

r , . 1 , 1 . , .
-j -! l, ;r:-; ri -'! iir ...j dr,;

i-.,--''-.

;:

i,lr---r.:l-:;; -ri:i-. r-),,, ;. j . :- -j:!\cLi .;ri ..i i. .'L,r1rL

Jr.'rj r' :r,,r

'''lt,i.rt

, l i t i t , r ; l t r t t L i t . r ,ttt t t , i , t l u t i , r , i i r l l t n . t

,

:1 . '

\

|

. . '

y.r ;,,,/riiu,',,r,1.rrrrr",, r::titt,,tl tlr.q,t:to ltiliala lirl.rL,r,t i lrrliltit srrlrir, i i"r: rrL l;rii nna ;.rno rlt.L tlti,ctit,t, |,t t!7))taitt!,tjt t)ti ' /ri'.,li,l ,,',.t.! lrr t6l

KNJIGA UPUTA.,.

r t i l t l r l ; r t l ) 3t. r ; r . . r 1 . i / , ; r .H , r J i sl , i l j . . 7 N L . : , rp r r i L . rSr. r t r , r r r . r t ' i r r b , , t s . ro , l i b L ,F I L , , f i f . . . , ' .J I l b L r t i J r b n . . l I l . rr . . r bp r . r , , s i p r L r . u l h n t : L , L r r . r . r n r r , . l S i .\ .r .. l,.rrrI . | | | . t. t 'l I I ' ' ' i 1 , . . . . . , 1 , , ,. . \ \ Lroc,rL.r(i r.Lzuftirirli slc dohro LrctjcLjL,jtrc. :rc oslol,,rJ,rL. roh,rrc. ' ,rL ILj,rrc lr,rdi i r|o!ir. n.rAlj.rboYonr purLr. ()rur.rrrrru orlg0roIi: "\'i n , r r n zr u i t l i t t . , r liin r i l r r r r . r .t r i i o r r j A l l , r L r , l i r t r f n k : , j i L L , l j ., ( i I t l i i t J . l no r lr . r sL ro s l i L r J i c io l ; ir c o L lJ . , . . 1h ; l i , r , lJ r rh c r r . r ( j j r , , r b .; t d , r Lz o L r i l i r . ir t,.
,:i .:_- : ar ; .:,c, _. ; ;; ._-::;j ;l ,* ..-_r ;,r, .,, . j.tj J _::i_"

i_* _-, i.,,'..ji ,; :-;r i L..,-r; jt...i _'-,.,_r IhrL DrluLl Lr.l;,rrc,rrbiljcii plcJ.rnjr L.isr o,l I._L,Lr ZLLLrcjr.r. j . l i o n r c ; .J , r l r j . L r nt ) t , 1r l e p r c n i oL h j c I : t , L H L L r c j rL r u . r o : , ( ) r ,. r B o i i i i 1 ' ( , s l , u r i .l'iro j . rj e s , r J r l i .rr, r j L r o l j , r t )'n n r L o c l q o l i r r i : , ? ''5.trlrli.r ": ,r;ro!.r 7rt r tr ,tJ:ttli t: a 7r,oti t,,l .oiil: ;lttl,li.:.il.t i...,
:! r-r.,i,i ;-r r,; :_;_-,.;.- -, ;=--I,r-t ;;

1" 1_.--,,,, o_.i -s -- i; l, .il:t:Iult: i Ibrr Ilibtr,rrrLrr0nr J,rt,it,;r biliL'Ji h.lrhsLL)Lr s{, zff, r . : ' O L l , ) . ' . j i i l , o r l , r , i t c , l i o j r . , L l . , I r : , . L j h L , Oi,.,r r : r Lr,, , t jr s 1 " 'Orroq,r '' l,rr ori: iir zr;.rrr or/..;r1r.i
,rrl ri--)_i.ir :r _*. j:i _ . :r : : - - r . - - : rj\ .!,c_-.3,: _* _i_.

.! i_.; i- r!.,_" ."J .:r- \ Jai :J5 ._Lt '.-! .-5i | -f, jL:_!. ,! ''.-- { i,'!

.ir _._ ;t _- -r,..; r,:nl J-r :Ji.,l-!r ;-r.: j, ,,+. .,r,,-.+,_. i.J i. +. -.. _1.: -; :- ;

--". -. :;;.-L-l

'\.\ri. i : ' ) i . 1 / , , J n , r r f / .lr ,. r l t , . f i I u . , , , 1 J .t 6 / . ' -' , \ h j i , . ( 1 ] l a s .

lr).1

IBNKAIJIIVI DZEVZIJJE EL

t \ . 5 . , i ; ! \ ( i , , , \ , , ; , r , , ; r ,r . , . , io , c , , , r , io L t U t , , . j J . iL , L rl t u , . . i r , 1 l l r . r J i s\ L , J L r l l . ri|L r F l . L l r r i , i j . t t , , j f u 1{ , , i i , l . rs L rI , o s i . | r j L . r , .n r , p r r , r l r :I r < r j .j r J j c l o r . r i L , o l j , : " ) r L , J q o r o r i - t t t . u t t i : r i c t , . ( :
)trjit,i \t!i)tilL. ,ll:l,,ti :t /.titli

L l p r r . r i , ' g . r :I ' , L , iijc r . r j L , o l nl, r : r x / : " ( ) r r r c i . : " ( . j ; r . r , ri ! , a . r , r . , , i , . r 1 nr,r , i lvil,ric:rJ.LL.rrrrji.oII,rr,.LIl.rir!ir..()irt,-,,iI..o) " r ' : ; i , , . 1 , . ; , , l r , 1 . , 1 , 1. .rrr i . l u . r r r 1 1 , r , 1 l r- O , r r , , si,;rr r . t 1 : : : : t t i t , t r r ) i r I t l r , . l i i , , , , , , . , t , ' , , , ,',t,\,, ' i j j . t l r t l r . r J n r i t , i , l i i r " . O l , r i l i , r , , , , lrrr.: rir i.r: itit.::t, i,', tr " \ r , , , j i r r , l i , iL r p L r . , L L j1 ,r,J r r . . r , { r \ , rj j , r r r r . r i r ( , ! . ( , r j ! L . l nr L l l r L l n r l , r r r q r , , , 1 , , 1 1.,,,i , , | ' l i , . L j L rLf' ( , { , , r , l, i o j l , , , r , , i . r , r : , . J , , , r r L i i L . r l i, r , r l i . i L . : r r ( i ! ( ) , : ( l r j . . i i 1l , ( , . ( L , p . . r( 1 , , , , { \ l i . 1 h .c i l . n . p r . n r . r Li s , r (,nor,! ir(i j. ,: s,,.1..,,,,. ! , i i h , , \ , , lf r l j . i j ) i i l j 1 J t , l i t t ,i,. , . , , , r IrfJ,,., n i r s r L , r - . rr o L i r . rl,' [ r . . n o s r i r r r i i L , r , rj r r r r , , r : r r i t r . r , \ i l . r h ( , r , 1 . r ! n r . L J L \ l . , t r 1 i s r p o , , . L l i L , r , , i 1 , , ) , , 1 \ ( , t r i i . L ,o , t , \ t j , i , L l r . , i r , ; r , , LL (i 1 i,

ri,/,r.i iir.rfri,r i t:t:r.r,..t: i:.r,li

t

l

, r . L l , ,\ j r ' , , r r . L l r , 1rr i i . Li,. l i r l r r r r L r i i s L L r . r r g i n c g , ,s L L , r i , ,1 ,,, , . q . r . r r r L ' \

( ) r r r: , , p o u i r . l LiLn r r ir. t f . J , r n j . I l , r . \ J i l , r p L l . . r rS L r L c r r n r t , r r . \ i , r l L r .rr h r I r . rl i , , 1r n I l . r l i Ji l ) n. 1 , . / j Jf f n 1 , \ rp r L L c r n . , , qr.c . r , , J : r sr L f \ L . r r ,[ , , l ] r . i . s . i , ] f l r I L r . | i r . . L . r 0 . r i . i L L , L t o r i i i ! t , ( r \ , r n j ; \ r J j '(;,,iI.,,,i.iirr.;,,r,r,Ir,;:rr/,..ra,r.r,,r.r,!,r,rr:.,i..rr/,i,.1.fr;,r,.' ( ) ' . r ; n r L l' n r . r r. r r,,I,, r r , ,r. rr I I . r l i { jl L , u l , r / i , lr t , n. \ l , L l L r L r . r lrr.r lhrr \lr ji, .J I)lrri,lii i. p,r, ,pc..rr riili,:njL l.ri, rr1.g,,r.r n s s L r r r J . rr i . rr . I. r'j Ir, .rr . r L A h r r . J L . r t . d , ro n r c r r r i c r l i..r I h r ] l r , ' ir r ! l . r u n L . \ i ! r L r .L rp r r , l . r r j i n r .l r . l r j ,n r L p r i p i r L L ij . r ; , r .p n . L l . r n j . r , r r .r r

I61

KNJIGA UPUTA,,. i r . ' . ' r r r or j . 1 , , rL ,r l i i l i , : n i r , , , r , , r rL r r n l ) s L ( i . r.L \ r l r . r u r , r t t . L r ' : ' . 1 , , r i j .u l r , , , , ,, . , r z i ] .i L u , , , 1 , 1 ,, , q . r , 1l .j ,i . . l , , , l i j / . , 1 , , , L r r , i , s. 1 tj q . , r . r,iL i' r p L i i r i ' i , , ) , n . , 1 1 . J , , , f ( ) 1 , ( , : ! i j . Lz i. r ' 1 , r 1 , . ,i j.1 , , , . r , 1 n , Jn J. . , . t L l f r { , r n r i i l i . , r i . ( ) t l r n r r l , r , \ l r n r , : , 1 .p , , s L L r : r' . r . 1 , p ; , , 1 1 1 . , , . r 1., J J . r n j .o L o r , . . ! r o s . L i . . . . , r l , , r L )n i, i., ( i , , ( l , , j j l , , , , i f ' , , , ' ; , , p , , ' . , t " , . r ! ! r / l r . r J r L ( j ! . r . , \ L r . . . , cr i i L t c f r r j . ' r . , l r i . . r . r z l r l , .L , r r . . . l r r l i h r r () L h o i i , : . - , . r l r lp L , L , r g o b L , j . r r n , , r r i r r . r iI o L l ] r , , g . jL i r r r r , t o q , , r i , L , r . r . , n rr,.s L . r .i l i . . h L , l i r .. \ l i ( , \ r L l f . l r L . L trrLr ( ) r r , . o n r r i \ r L r t r . r Li r r r , , , , , i c l n L r , r ' , ,i . . n . l i i \ | f . , \ , , j j rn , r i i i , : n j . .r.. r r o : r ! L rt r L L.,r r r L , ' L L r r u r i L .rr l . r z i m J r s t l j L r J i , r i i . L \ , r r o t o r , ) , r r l - , , , r i r , . , r i r . . : r o r L Ir

t . ,

ott bo'4,tt sironuian, td ,\l/aln.- o ic tlr st btittx o i/i t t i i n u t ! . l n N i \ . r .L - l r r . \ l r J i L L , r , , r . , r ifni,' 1 . , n i . . i , ,,, .,1 j j l r ( , \ r p , r ' i , , ,s l i . J i , r n i . , , I , iu , l , ; 1 , , 1L ,l,i l rr r r : s s r oj L r . . . , r ns. irL , , , r r l ,L r r o r o j L , b i l ,i ,s i r r L r r r l , o ... r ,. i r k , ' r i. L l , i l iL , L , io r lr , , a ; r r . . b o r . r r ( ) r , i L . i i r g ; r r . r l r , . r r . r , l iL ri r , r J r r r i L , L r,.,r , , I r c ' r . r r . : r r r . i . r1 L L : . r l r r . r , , , ,:s : L r r i l l l r , , LL L r , 1 L ' . Lior , 1 LL r i L l, L r i . rrl , rr i i l r 1 ' r , ' l . r n L r o . l L , LIrl . , l r t ' I ' l!jlffno\rr, l j L l i ( ) n r . f ( j i i rr.. i . l i i . r l l r l . r n h L r r i . rLr l l r r l L , L r r : r r o n r , r i L , r . ,. / . rr . l t f i L , , l 1 , , , 1 t . . . r ,1r, . . 1l,,.r s . r r r L , . . r ' 1 , I ' 1 , ,r r i , , . r L l r . rL i . r . .z . rr . 1 , , 1 . , , 1 j , r z . rr c L . L , o ] r . L ) r , , r ( r ... i L , L r r J r r ,ir l r . L . l i ' [ , r l i h i l r . . i il i . : r r i . ' L l . r i f r l j , , t j l I , , , ! l . u r j l , L L, r r , 'r , ' . ir i i t : i L l r r i i . n l g , \ 1r1 r , r : 1
l,'-:= I ,-, ;:* j:,-.-r *.:t-,. -: rl .-L!.-u\ -. , : .:r: :-r-,-..t\ i:i-l ,,r'. :_: - . ,r. 'j -,: ' .5 j -t_. *!:

''... bio

: q. -ijl i6 ri+ ii i r-! il:

-- j)!-, ,:j ;j-t

_,. ,,r_-..rti .-+! :' .,-b -t ,. jj,,-"

J r, ..rtr , ,,::-

''\r,l..r,, .l/rrrr: ',,1,a:.:rr., a,iq,r.,rrrr.r,)r,, ,1,,1,.r1j.r. ,i., ..r,;ril, r. .r r L r , r r , , . r r i r , ; r : , r it,)r :[;!r ri . ) !!| )) | ) '.lt | | !,, 1 ) r ; r , 1 r r r , ir1 a r , r ; r r r r r r , , i . . i rrf,r,i,.ril,,, rir.,rrr rr,r ,1.r,1')rr! : rtri:.1r, rlr rl, rlrr,/,.lrri,. .\i. rr i i r , , i . l 1 ' , r r rir, , t ; i , t , r , , r l t 1 , r t r.,,tu r , ,t t i r t , ! 1 , . , ,rt, , ! r \ t! , ! t i ' r r , t r \ n

lr,:

IBNKAJIINl DZEVZUIE EL

t I t)!.t1tt itiil.\).t) \t,I)ttL.

t til.t I )t t;1ttt.totlgo;tn -tnto lttlr::1, ti.t rirt ti) /lLtrr)t t!Jirttt, : ltt il:' ttrti;iilr,.lt lrritn t.tt:rt,r r, .!r,r,,r ''o1,u;:rr., ;r-rr1'ult, ru
'--,e) 'jrf, , V j r r o L l o s L o j r rs r f r f n o s i d . r j c l i , o i i j i 1 ' r , ' l , r n i h . r c l . r i , : o !rtt nt,tittiit itt;t:iin,tti t! I)actt)t,::! lrii,- 1,)tIt;ir."" , c I i r J r i c l ) o s l r n i [ : t o J L L a i (s ; f o n r , r l r : ,i L r u p t , s l r j .] r . r r n . r : /r. or . , r. Slfl sLraLrlibog.rrrii. p.r 'Lr i orri poi.li ro Lrairin.rli!iu Ir,rlr.r7 ' . , n r , r s r , , h . r z . r i .l ) L r ' l . r r r i L L.L r l n t c i e : I ' L : ; ; u j i - r i - 1 " , :J l ; j ''To I \ ltlagolar koitr it: clati cnat)tt hol L Oit l\)a( ic ,llt,inta , . - ! l _ p : 1 1 : _ - U n - 1 . , r - l l ._ r r l : r i - l j l

Il.riJ.L.:+.r.
r. l i i o ; r o \ n i ( ) , r . r p o n r c n Ls li ir,o r l r s ip r ' . : L l n j r i r 1 r o! L L ,i r r \ r l r z p L,r.L , g , r L cr iu , r k r s n i r i i r c , q , r l , r g , r n l r i. i i n r r l i z . ri L o p L , l , r q . r r i r r i L r n r Lljtl.r,L,LolikoI'rr.r r:riLur.r. li,rJ,rsL:z.lrir s lrcr.njerl LloL,rih A sironr.Lh.r. poloi,ri ie bogrrri.r biLiliii .r,1p,,1,, bLrlLr rci.r t,J rli, L.r LrprliL's torr. iro jt L.rsniit ui,rL,.Polc.l t,r:.r. 'r i.ri.r sinrnr.rh,r. :, .. li h . l , u r J , s r rh i l j . r J . r L L J i o j l i e u i i L rL ) Z c r r n .b r : t p o L r q r n l r r L i r : L r . r , j r L J h r i , irb r r N l i h s r n , ' n r L r g L Lt i m ' r n i cv r i i c J l i o c l c bi , r r c , - 1lri L, l i n r . p r r r i h L o i i a . L r i ; l i , r s n i j ! . . \ l i ,s i r o r r , r i r ii t l , r h I L r o l o i i L i r . r i L L , r . j c ; p o n r c r r r r o rI i L n . r n L r\ u ) r r . L L r . . l L i i : O l o s t L i . ' c i r o r r , r i r v ;l r i ' j c i n l i o j , :j . , u p r o L r r o o s r r s t v u . t I ' o i c r c n r o l , : . l . r r z c l ' l Li l i r r r l r , , i , ' b .i nc nror.r rl,rtizeli.rt. jc poznrrr irrzr J,r 'ir','ma!tr,, zl.rii \leLlrr liLrLlinr.r 1'L,sr,rl.r jr r . \ l , . r o n i n ( i s f[ ., . r J t iL r h l , r l il . . op L x l c J L roc c o \ o b i n t o n j . s i r o r l . r l r n i j c s i r o r r r . rfh. rr r r , ] i , r , . r r r i r p . rn u [ . r L , i oi u r r r . ' r n , :l r o i h I r c n r ,L , r j r Lr n r : 1 , i i . * , r .N . l i i r . o ' o l ' i n . I r , r z , r r j s , . r i i r m , , m .r.rrc l i if f r 1 . f r 7 n r . L r L L z n r L J r' 'i r . o n r r h i,s L r i i j cZ r r r r l i cj c L r l o { ,sri f o l r . l h ,i r r , l l , r .r. .t r rr , l: n c 1 , c L l , , c r . L r l i i , t j. e i c r r i Ll , r g P r r ) l , l t n ri,.r' r r cu r o n r t c l . r . r n r r i z , r r r o s iir,r r u i i l j c r r i t c l n r i n i n r . r . ' l . r ' . 1 . 'r, l , 1u in , r t r c i c , : 1 , : ,r Llcbr el r i 'L r. ,L l , i u . l i o j , ' s . n , r l . r zL -l . . L L r , r n L rr n n t r L U r l i i c r r i l , : S r o j c r : t L c u i

' l L . r f ) ; , , . , , . r ' l l 1 l . i . i r , r , n, , . , / , r r , I . 1 1 . I I . r l i ,r . r , L ' r , , t , : : , 1 o , l i l . , i . ri l , n l i l r . r n , 1 , : I, I r . . r n t L t r s i i . . r ' , r l , i . , , , , r r , , J i o i , . , i . t r i . , , ! i : , ' 1

l()6

KNJIGA UPUTA.,.

l j c rn i I c u k r r s i oi n r r r r o nir r r l l , r l u l i o r r .\ r j L , o l l l i r , bolji Lrrirrro:obir:ru.r,r i Lroq,rL.rii jctlu.rliei,rrrc LL i sirr)nrrsi im.1ju tonr.. \lhh nr;bollc Lrr. z

tb-

A R G U M E N T TR o M A H A K u R ' A N A , St tz S U N N T A , R A D I CEJI O B I Ö A J A E T I

S r r o n r . r1 .i , r t L lr, rL : r . r i i t n i. \ h l r L , o g . r r . i Li r n r c r . r k , p L , r r i s , iL r rr s . r r r rrLs l r c J . i i n I o r r L . L s L i n r . r : , r p r r r , :L :l , , , n r . l i s t : o L u , l , : : p J,=jrJ
[ . u'tt. .,':',] . \ 1 . 1 , . 6: t i ., t t.,l ij ,i

j jt ,,;-ql

jLj)

jl )lt :.

1 tl'tl ,.i,t.

t..t

L-;.j I _-;:' r _1. ^",4'ltl

.,!r!-j _Jj r,

"K,tL/ bi .\ll,Jt siitt .\.-o1introbai'ind l,tt',ra opsLrltt t obi l i t t .o n i b i s t n . t / . t n l i i , , ; 1 ; 1 i i r . i S 1 , , . , , t 7 1 : -r+J -'.1, /-, -- --L;,- "_-J ---i)---"

,, ,r:*-9 -i-ir 1-', Lt,-t -r):
''.'\

.l;;i:,:r;:- i;:rj r! ;6r ü J,r y::J r.j;,: at"

;t i j;i4,4t

acJ j i-i

Ll,r tuit sti litrtli post,tti nttjottici, trli l,i:tno l:ra.vi,t Ln'a ottil: Loji itc tjL)1!itr tt,llilol.tito14ol yt,bra trtinili,,t i 'tt:l\')ucc ur l!oit st ptitit,; at,trn ht!tn tjihrnilt i liL,,ttt tt,t kolintt st otlnt,trujt, i tt/ra:t otl z/tra bisnto in ltli, itr sit
1, ,., ...,.t,.t, . t tj, t. i . . , t ! t. t t , . : . t , ) . t, . . t . .. .. ,,t.] . . . . ,t l

tro,<n btt ir zn ont futji httlt:\'jr'.qo..t natulotj,t i z i t l n , t l i . a N i t s o t ' i / ) z d L , t a t us c l : l o n i l i ' ; l . r 7 L , l r r L r 1 t . t.

()t:polttrt

r;i4;
''NtlL,r

!; t-ii:rri:; i;iJiit6;
{ jrj;s ;ij i}ri

jr.itj

tc lt,oluiLrlj,tL-,ti bognt\trt niilni,a, t ni r/jtta nii hota! \llalt l)ott: li il) tiit)1r Jrntni na oiont:tilattL iJd ; k a u i a j t rl t d o n t T i ( n t i L i ( L L ' f L r i r . r .r : , .

. ljJl;t]1

L) Jrrrj JtLl!

IBNKAJJIIM EL.DZEVZUIE ''Bo4rtst|o hr ri. lfiI: isilot- t trkra: stttr )i.-ottt n,r oi'a t tL.iit,tlt..." il-1

,-i.lür:- ; lrjr ,+ßrj j;j j ,rJr :, +.r;t:.r,i;
"l,it

_*l,!€ , ,, ' 1 -i; ;

inta :a t'ini la it lii(fu \rnto olo zd lint )tttlt: )oe, si ttoLi,gontilt zlata i ;rcbta, liLni l:tlji, stal:d i ttsit.i. Io ,l blatotl,rti tt 'liiottt n,t oiont srijtttr: a najljcpit )]tiL,tto lo. r n t k n i ( t ! . \ l l n l ) r " i r \ 1 L r r r r , r r .I l l . L S l i a n i ] . r l . rr i l r . r r r n , r ! , , i l t l n t s o : L rI r , r t ( l i s r L i s p r r ri l . L L i r r j r :

1; j:i,ij
''...

jr-;r rji ,

l,r \tj l)t),4,ttsti.,t i ljcca .:ait :anro is/rrilrrli .. . L1 i i.r;r I f l r l .l s r : J::jj Ji ;!

tr-_lje:i-!rj.-]lLEi:.
",\li:h

Ii oni /tal il: tnctl:ont isintn-ina ponta)tnto. rla )tt tittto l,r tnt ncho tlolto tiinino: NiLal;o, ali oni rc op aitt l i l I I L L r i r L L r5 . i l 1 . r r5 r L . : , r i i fr i j \ l ' L r i . r \ . r l ) q , r i s r r o r r l i , r ! , i r ( , j s l i r L i . r \ . r r ( j n r . r i h
ö \ ! - ' - -

: - .

- .

- - ' - - * - - - J -

\

- - r

oijtlt. Lala (iultolat ttir,4al hotu lt,4,t isl:tia. pa ntr l)oarst !th,1iL i hla,gotlatintt ,4t ohopt rclou: Co4tolat it n o j p r t , t n , t t c u ip l t t o t i t a p o \ t t i p i o ! " i l l l t , r ( l r f . l a t i n

''(

,-,-i-+.";
'',\li i,ts 'uLIl,tnto na l;nitjtt iu zl
| , i5 l)rltlt

j - , - , - , ;- * - ,

i u tlobnt. i :'t",t;tt,t iL,Lt,st,

t r c a cr n r r l r L i r l i r . . r n , r 1 ) f i L , l i i . r \ , r r L . \ l l . r r L L , r r i i u r . r r j r j L , l , r . r : , l r , l . r . z ri i . n i i i r ; . I

I l{)

KNJIGA UPU]A,..

1-;J ai1;\t

;j,J!.ü;jr

-il [i-,-;<F ,jr rri]ji) j
r jr lj;

p "eär " ; j -!-rG [u'"

"Ni lrof,ril/rd !-rTid ljtca r'ala nctu.-'s uiiniti Nantr blis ri hint; satna ottc l;oji bmh tjtto.ali i tlobra djtla iitlili icltn l,iicstnlkn 11.t,4rt!ltt oito;to su r,rtli/i, iol; L.L --isokinl ztl t tn{rianttt biti si,tttrnt" iSüL. , l7l; i e n r t o : o v o s l j r L s l ' b l i g o J r r i .b o i t . r L s r r L r l . r s o t r l i ' L r L r r io r l i o l i r l l 1 1 ; , " 1 ,o r i L o j i n r i e i n r , r L i J l c hu n . r g r , 1 r . i , r h i r c L L L..r j , tr ,lr 1ir :r iirL ;.ripll,rri bLrgoLrojrzninr:r:

+ ij+! r,1--rr;+r6'-t., ;.t;,;j:i"q+ j; !,:! üjetr;'i :.ji3 ;1 t 13,,.,3
nihako ut glctlaj t/tryo ljtTttt'oia,ga stijtra hojt lIi luo tiitdlt t.tznit)t \ottrDln ti(,tjoltikn ptüanta, ld il., tintt tta hlitJt! .lttL'iDto, ta tagratld ()osTodara !i.ain baljt tt i,,-il,l tln' (7 r-H.1, 131): ''l

:"..\

*<!-:

fs:r--! -

.r'.rL-:'j-.c -.y'

-l '_).*,r)"

ic'rlrij':-:;
na Dan kal otti holi uistr i:jcotali ptt:l Latont brltt za ustatliui: Vi stt u \rt)nt iiL,otu ltn Zt,n/ji sLt:z,ojc*tsldlc isloristtIi njinu tzirali " ifI,Alrhrl. -1C1. iu \,r o\.ri \nri\ir(r Lrk,rzLLlcl'oshnili .:, u slonr L,l,r.rt'.rnjLr i On|rLr: : =rlr r. ilt .-;_i( ri;_;,.r. "Z.u nc tclii d.r njl,r,r trLLJc
d u t r l L r l i , . 1n , r I . t r h l r c t . "

l i s l c t o i U z l i i f n i . \ L l r hl j L r J c, r s o J n o gi ! o t , r i b o q l s r r ' , r p c , mrrt! 5,1nro lio LclisrLr u osu.L:: - J-.:-J .juj "Oni :tt priit
"Kal

toga raskoittint ii;totont )itjrli

. ,Lr r -l5 ; (l l \i.11'i.r, +il:

iq, i;:"t qjrt üjjii; ;u ;ir::,irjt;."
boöttno jtthtt grad dt tniititrto. onintd lnji stt tr n.jtnnt u rdsltoi na."ikli pttpttstinto fu sL,razi.,tattt olajtt i tld tdlto znsll!tulrdutli illl lsr,r, 16ij

)71

IBN KAJJ EL.DZEVZUJE II!'1

r: ii.: ''Nc

ifu ö;o;

rr:s; r ,. * e;i ; j1rri-;L:

bit)itr', -.'t,ttitct" tliir,i jitu in:ij)t i do tai.intr -,n;in, DtoZtl,t i,ts itt/t) ito t!lirdli il.l l:rrl,ii.r.t-ttr i( ,L i c s t o : I ul i i c r i i ' L r . l ( , ] r 1 , qL r ,r o l i i r r r r t . r [ : i -.r--ü'__J-,. a tutljul:tto ltoltlLpno iulttt lir" i lll I:fJtr. I9-t0L "... :.f : - _.Lf--.,

iln3atst.tt prt,tjttano il

s c c l r n o :A l l . r h , i \ L r i L , j f( ' n f ] l , ' j l : c l c , L L r n j , r l L L r o g . r L . L l,o h, , , b i l l f , . Lh ! . r l i o r r f I ' r , i i \ f u L o r r r .n L . r l r i L L n r i r r . rr L L r r l c l r ( ) n . r: t I ' r , s . r L irJ r i o r l , . l i L\r\ o , t r r ( r r r n . r G o s n l J , r r L . r 7 c : r r-JL--L-l . j-. --"*r -J.rn*-.-.-.-: i J C^

* - . - ' - L - , " - - L ^---tr ' - . r J j - - , :* ; > _ . n - - : . - - " . i irjlLä I I tiL!.' )-r Ll.L" -F;r Jjl Ji l;
iitl( aD lrd ndl ol si.oi t s7'aDtsjaiu. ,\b, la 1c i urt,r oito lto i( dn!a Kdnlntr! , gotrfili rr oni loji tr ttnnli za ii i:olo))t ü,t orrt]t \Lii(ttr, oD jt, uistit r. ptLsrLt, t. 7 clka r\1]tlLl! ,ja-.lrili st titni, ottontt ltoji t'jLntic i iiti tlobn , ljtld ballc ic :\llal:ott nagrala, a bir it sano s!rylji.,intn l)t i!iLtln. LIl l\,ri.r\. 79-S!l ( ) r r i r , , i . L o L l. \ l . rr , rl , r , l i . r . ,, ) , 1 I L : r j . r l L rr...Ll n . l . r , j t, L r i. r : ; 1 ,i r . L . l . , l , ' b f , r . l i c i(.\r,.r i s , r r 1 .iL , r L . r i r c iL r . : , , , lllrrL L J rj . : L i r : L r n.rgr.rJ.r l)rrnnL:r n.r l.i,jf uli,r?'Ll..ltr. . Itoljt it,;tllal:ol,a n,t,4ra L 'r lrr r r ( ) r i i , r r r rr p L r rl i o i c l r p , , t i r : r r j . r : . . o n o D t ( , o . i t i ü ! j ( i i i n i f l i l o b r l i , l a " L , r L ' . p r u ; , r i s . r r r r o r r p l i i r i u r . r L rs i r L , u r . r ! r r L ro i r s L : c k . . L L ' L . i o , l o r ( J g , \r\ i t r r . r .s r r r r L ii , r l , i l j . ru L o j c r r T i \ ' t I L , q . r r . r r i\ i i , r l r : r r . J o , ' r l , rs L ,r , n i L r i , , r j . . rr r . o n i L o j j , . r l c r r r . r j, r i j c L i n t , , q r r l L L Lrrs c r o s n r o : L J r ri i r n r , \ 1 l , r l o \ L r { l u i (,., r r . .I o j i r r r , r L r . r j Llr r r l i i . L l r , , ''l

l

l

b . , . r l r . r r , ' i L c L I ' . r c r , r . r r l rr , r n r t r t L L . r , j i r e n r r i L L j r . p , , L r . . . i , c l 1 p L i r l , i r ' n i i , . r 7: r

KN.IIGA UPUTA.,.

*.J:Är':J'.iU:,r.-J,-1

ji;
'

jüi;r-"!rjr jL::Lir i; -;l; ;;

,Ji**-u

- _ ,+.- -

-L;r-

i aii _;i.;;

c-i;

jr { Li; g: r; li,r;,Lt ; ",(L;_:i:,rr; -:-r; +jr _iit :j ;',r

I l l . , t ' . . , t , it, . . , 1 " , t 1 " 1 . , 1 , , ,t..,t . l . t J , , t a t , \ ' , u t t . . i , , . , t , vtik njil:oi. OdaLlc tla nant joi ot buclc tlatl,rr hatla snto ni p_raöiotl njc,qa la tladano? N jtnu ni ..,clilLo bo3atsttn nijt lttlo , j tltoi( alti. ''\lfuh ic ujqd da .-ltda .-auta iztbrao , t tit tn i tdihint zttattjtnt i sltngont ljd?üoDt ga ohLlario... ' ilj ll(1'.llr. l.+7). \ r o r L r r l r J n j L r U z l i i . n i L r r l r r i . Lr r r " . l , r , . r l i j . , J r r r , , Lo r i lli,r n. rrr.ri f rrrr.r L)()!.ir Lrli.rr !ro oui nrjsl., 1'o z.rri,l oJ rn.r \r\ rj,r,.r nr ocl irr,rni,r.LIur iicnj z,rLinrli.ri,

;.t;1ii a:;'r;i;';+ :uÜ.:-";.,r.ui -r: !
t / 1 , . : \ , / . . . , . . t t t \ l l . , l t . o t t l , : . . , 1 . .i r , , t i l . , , , . t , 1 .,. r . , . t jt boljt otl ottoga ,.torrril,qrr" ito ifLrnL*. 5Sl r N j r r r r r ' . b l . L r o . r n r i l L , ; jtc s L r n . r nc . r r . r n r t r r L r . , r . r o r r r , r i r . i t o L , u r . r l ' L r p l j rri n r t r . r l 1 c i z . r r . l l . r .L l t i ' n r i c s u r r s l LirL r r . . u r s I i s LL i l
. 1 1 !. :

eJr; ri.lr1r!r 'j-- .r,, i:;::
oni th raspolafu niloiüt Gosptxlart tito,,lai lli in da j(nta sr(:to int jt pott'tbnoza iiLor n o..ont s..)iiL,tu jt i ,lji lnt natl tht,ginta rurliclto po dtaliko \!q)oti tla bi it,dni L[rus slu2ili. A nilast Gosporlata ti,ogd htljd.jt ocl ono.y4a : t . . , , uo , t ) i l . u r it . . ,r.,.' d c r e t o :q L , r ) r r l . r n jL r r r r r o i . r r , r rijrrr c r h r L , J r r . r r i l jr.,, L l L r J c i c L r J , L r L l u J r i:i , : r r i f . r r t r c n r , r r rrj r r r 1 c q , r .\ l l . 1 h . r \ u [ ) ( j r ( ) r , r \ ,.]r t 'c . r u "Z,rr

i i_J.+ t

., ;

->tS j_;j; :.; >rs';. ;uir,i;,, .5', jL<i jlii! ;':,
'1i--J:
l-l

IBN KAJJ EL DZEVZIJJE IIVl )]ns!ojn)tiLla ito inuinili bttLl<tt s.t, lol; ittt: stuluho! t ,g)abort Da nast,litt. r\ )lc.nljn !nLa. stt.rü,1t 'l-tlirsrr. r( 7'n/.jtInho! snztnt ftLt sigtrnto! lir ioi iulnont, ''Zaohttplia.\7s

l-.+ .
( i , , , r i 1 . r r j i. . z , r u , n r , r r J.L L r r j , r l L L il ,. r r i,lrr. z . r , , L L r p , ,j Jr, \ L j ' o ) . l r l r r i b L r L l L L . r . 'i qL ' i , r s l c L l o ki r r r t ( l o r L i n r r Li ' r i t i u r c J , rs r 'l l , r , r ' r . r r u r r o L L Lr.1 ; h o r 1 t h r r j n r s L , r r l i r , r r qcr , , [ r o r , r . . r . , ' l r L . . j ,, l n r i i . o n i r r n r on r i . b r t i s n r i r . r rn t i \ t o l i o t n i .I l i r L ' c L , p L1 - . 1 , r 1 . i p LL L i l . r c .lr\ .L i c p r o r r s t ij r t l . r n c r i L , i z . r t i m . ' . i i r n , r p L r s tLr.ir oi r o ' l p J i l , i l i i r r . rJ L , n j , r l L L IL 1 , ,i.. p r i r r e r r . r r ,1 , L , r . l i i L \ 1 i c s L L ,L , n . L i u L , " c. LL , L h o r . l i i L r j c s r . ' L ) i . r r n . r l i [ ) 1 c h . r r t ' n r . l L l i c L l z r i i c r i r r cp r r e i i O r i f . r ! r . r, , r i p r . : l , L , p l i , rij,,r z l o g c i l i u t . ) n r .i L l l i f \ . L u r o: i l , r t l j . l l ,. i f , , j . l L , l i L L L l c , r o . ,(ri,rrrr1 ) , ) r c p r . i k L r p l li i,,rr.oi r L ,i c p o k L L r l . 'fr,rr,.rL il j . ' r . . r nqr, . .ir/ , r i r , r ! r . , r , r ! ' r , , rr, 'L ' i n r r L ' l g r , li l l i , ' p r , I L L r l i , r , o , l g, i, , 1 . , , , 1 . l , ' h , 1 r r ' l l , , , r , , ' r ' 1 c L 't lo lh, . r r . m c r l r , p . 1 , , i , , i , r . , r , f , , r , . ir. . bi r i , ( , 1 ' L n j ?1 r , . r ' 1/,.rr.' . 1 J r/.n . 1 n j ,,1i . l j c l . , ' ( , i : 1 i . L L i m . . \ 1 1 , , h . , . . , ,. l l n r s r i , , S r ' , ' , , r , , p r , l , L rq o n , i l . , n j[r, , i c r . r , , L L L r lp..r i n l L,L L l, \ l l , r h .irL , L , , l L r i c s rr l c t . r .
r_+ _-.j :-j Jl ; jri .ri ' . -,Jl -;...!.lr r:i-ql!-! -! i:-<- -:-

. .-.iJ.--.!'rrl-..''N

t r \ L L r s l i n r o r o t , r L , r / l , i,l j c : :s c p , r . l . r r ; r L r d L L l l , irb :.,rS L : L . L j n , i A L l , | I l . : , : - . :.;6)t Z,nl:tpljr.rs tustotrttiLla iro itnttitiii I'n&:tr'... Jltit ( - a r r . , lg o ; a ; ' i l / r 7 r r ; r r ' r l rn t , i i ; n t i , t i : l \ t , , t j t i t : , t r l r t ; t , ; r , , , . ' : i r,,iir,,/r.'1r,,s1rrr.lir', i itr,lLrit i 1t,ttr,iii i o!,:,.-rr':z;rr.,.ri. Z . r r i n r z r i i . u i o r r i n r rh o j c z , r o l i L r p o r r i L r n i .o l o r r ' 1 , : r s l i i l r U ci j,rs,rLr clr,b,rr.r prrcloi,rr.r priicrrju on,l.rlirJ,r Lrli.li rl,rit ro rorr:l.r l i n j c L , c l r i j L d n , ' J r r . J L , ' r j r L u il ( , i ii . p f i l i L , t l i r (I i' , 1 , r , , 1 , li t t. ,1 ' \ . i , . n rr r . r l { c z L r l L LrL r gi .rrL ,r c r , r r l i o l r . ' L ' r , r j L : g , ) \!L . L u . : rn c u L o r i ' r . . L b '1',r11,r.'. r r p , o s r , rs r j , : ' r r r s t r ' . r lIit i , j . - n u n r s LL , i l .n i n . i l i r . lp . i n r l i . ti .. , L i O o r r i l . r r j .i r r c r I r I o j . ' g . 1 e L r J , 1 l j . 1 \o r l o\ l l . h ] i z i L r . r r i Lc r : r L r i

\ L ! . l i f r . l ' r i f , L n , , i r i .r l - : L i N L \ . f , 6 l r S

] -.1

KNJIGA PUTA. U

orjrtii rzlol L.rznc. lo ic nrLrLLrrijcLip.rLn;un,r oJl,rsLu , olos.r srijet.r. bcrzc'hrri r.r SLrlnjcnr,l,rrLL. rL N,rjrci.r rcsr..i,r z.r njr,,q,r bir i c L rL o n r ci L o m L rj e q o n r i l . r n j c L , n i j r l op r o p . r r r , . r . J o L , i r . L o i l n i u r l l i o s r o r r r L n r ! L c nu r i r o r r , r l r c N j e s o r l i r o L p o l { , r . r in i r d r L n i . l . g : ri c u n . r i g o r e o r o t c . I i : r l i o j c b i j c r l r r o o r o n r i l , r r j r l h l i L rL i o r c o r I h.rlio jc rclili njcqor tcrct! l.',rli|o siIorrrir.,,j nrLL Lo bog,lstrLr jc ilonilelol Ii.rll,r \u nrLl7l.r ov(rs\jcrsli.rJoL,r,rrL,nilcl,rl h.rclanrLrst sllrneliopfrn:r s,1oiiiLr, onrj ito jc golril.Lo rec,ii,,: 'Klrro srtic J,r s , n nr c z , r o \ : r JT i l o r p r i f . r t n r o j d . r s . r n l r i o p o h o r , r nA l l r h L r p r i j L .

1q!Lj;
"

j-J3 +1)K.:r-;.|i r-l.;_|;;iji;. ):.-)\ i;:.

GospoLlant "toi, pof,'tnti ntt tla ttalint h,*io thbto u -fo o)t)r)t( :!o \dnt ostnL-io! Niluld.'! st rijtii l:o.fuia ott t l z n l t ! g o " r a i i t i . . . t U l i \ l L L m r n L r r!.) 1 0 0 ) . l " 9 1 ' o \ 1 ,t i j t . i k o j c . : cL r z . r l u J v o r i r i i p o r r , r r . r h o j ] [ L . L L u . r l L r . l ro I P o g L c ( l i r j u c , : q , ) \ 'o b r . r c ' . r n lj le h L r s : ' ( ! o r p o L I . r r Lrro j " . njr o l r r On sc ohr.ri.rNjtmLr, z.rrinrsc oLrci. melcliinr,r lioji sLrzrrlLricri "1,r,r 11.r,,r Jr:rrcLlLr Uzrii.nor ClospoLl,rr.r. plerl Z.rrinr1crck,rL,: r.rri mc"ipropr.rtio o r.rzlog()m q;rlrqr.r.r,.r o jr,:injcrrjc oLrilr t to J d t c l ,L ro n o m cS t oj . ( ) s r . r \ i o n r e r l i up o l o i . r j ur. l . r s r i r r c , L ..j\ L , r r r i: . j. ic rr',rodgororrno: "\ili.rcl.rl \crrL,qLrrl.. J.r se vr.rrii. Zirio sl dololjnorl,rbi prrinrio pouliu.' A f , o i t o l ' l e n r c n i riil l i l o s r i l i n c o d b ; i . ( i n ( , q .h o C l . r r o l i i i r n d o z r o l i l , rn L r L l . r e p o r l s j c t n r o n o i r . r j c p l o p L r r r i oL t z r . i i c r i i . n , r o!ro l o r i d . rs u r o p r r z r c L i j c c ' i c l , r n r r n i i f p r i f o r l c n i L h a i , r j , , dobrr djch. nr.rlll l)r1) ivr,r,:'cr.'l-oj,: s.rnrorzgrxor li.rLI.r bio hi l r , r i c r ,o p c r b i l i r . i i oz r h r e n t . l ( , i t . o b i i , i n l , r t . r cZ , r r or r u c l r o s r . N . r l n r r L i l r i j Nrj ,c q o r . rr r r o i .z n l r j c i h r . r h n c L l o z l o l j r r . r j J . r t . r c Lr molbr L,uclc LrsLiirn,r Od r()q.r n.nr,r liorisri. l-..rlior polr.rrLe,on tr st po,r,ri.ro i prli pLLL.r. iro li rlc L,zr iicni: l'.ro li.ro

-Fir.-'.1 -;<lrl'""'r-i!* i Jv ;r: -<' Jt" .;-- "* u ,iL-l -.,rrt, -L ,n ,-;. r,s - ,+ _r , -.,-j , ,'JjP)L! ia-r-'

17)

IBN KAIJIMEL DZEVZUIE

",\ la ti jc ",tiLtjcti krl;o tc, kal prul ratruDt lr!(/t! zrdtitni, rcti: Da nant je la.- rataui btttluno, 1td cla tlolLazaGospola ru ltn;c,! lit: poriacl]to i ld 1'jrrltiL.i po\tduorro./ Nr. lcJ ,\!i nta a( olti'idno pastati trt) itt) nt prii( Lrili; t l;ala bi i bili rr'a{t)ti, opct bi n,rstacili rtliti otto ito int ja bilo zaltanja no,jcr oni sttloisu Lr2liitci" i.l) I-l :rnr. l7t. \ l L L l c : : i rs L r , r s r o j . rpir o n i l i n L L Ls m i s r oo r o q . L j c t r;.r 1lir i l u i .'in:rrrrilL uijc g:r pococlil.r. Ii.rJ.r iir'ir.rr.rnro nlilrc,r.r rriiljenjr, nL n , r l , r z i r ro r l s , , o l r r r . r i , r r i r r n j , r . n r s , r r r t r r r1 i : s L c l i i r r s r l L . r i i i o r S : rr f i L r z r i ; c n i i o J L , r r o r . r o r L ro r i u . r p i s : r \ i . L Lo L , j , r r n illril r L r n r i i l s q , r . i j rj ( r t o \ f g . r \ r n i r . \ l i s L i l is u L l . r n r j e , r a r r i c l n . r i 1 . o i , r 1 Lr. l 7 r . r . . l ) r , i i i ,i n r s L , r o i i r L r L l . r p . LlL, s r , r L . r l i , r l" o r r oi r o \ n p r i j . l u i l i . r r , o crr o l l c c l i l i: L ri u o r t , r l l j t n a l , r n" ! i i c s r o { , n o r r ri r . l s L r r j l i . r , r k oJ . r i , L r L L L r o r i l p i r . r r r irc r h o j t n r s Ln r o * l io i l g o r o r i r il.c r l i L r r ln i s r L r i l r o i . r i s r r r ji i r l , i I L r t r . .O u i r u r o i s t i c , r l i . o z i r . r l u L o i L o r i l i s L t , r 1 , , . p i h . r J , r L r L r i r l j . Llli, i n r L o p i r r n j cn r i h z i , r , : H i s L L":L j L r i l ii . : r : r r r s L , r l i r r n r o n r t n t i n r , r r S L L c l n j t,m, r r L s l , r i r r r i s v o l c r l l c r o r r r j l i rr l r g r . ( l o r o r i r r ' c : T . r t o n , r n r \ 1 h l r . rn . r ! . g( ; ( , s f , ) r 1 . 1n ,i 1 . r ' , . 1)orr..ti r r r r ,t ' i 1 in r r r r q , , h o i . i . l i r , l , rs . r r . r J n r s L.rr J \ ' . r r r o n r r : q 1 . J . r r I r . iL L , r r r r u , r, , n , ri r , , r L r l , r r . r l i . " z s \ ' . r l r i L l i r c l i r ' ( ) r L , j e : L . r n o r i i r .l,i , u r r u r . r r o r ,lri L u . r n . r . ' Z . r r t L L p n i , li o { u r i \ l 1 c n 1 i, irr , r r r i s Lo b i . r s n i lO p o r r s . r r ' . r n i L . p r r r o r L i. ( h L , J n i h r r . r i n js " n . . n e l " . , . , r L i nirL , : l y r t c s rh i o n i L . r , l r l i b i l r r i J, b r r . r i r n i .o p c L, r . r s i . r l irl . t l i r i o n o i L o i m i c h i l o z . r b r . r n i c n o " r j i i ir. "l hor'.rLrrLlnj.r: ,rliL'rr.rrrr ,\ll.rh,r. n.ric{ (iospod.rrr.rli risnro trl ; ( n r n o q r i b ( , ( .n i l i : r l i o cn . L L L l . r p r r n i n r r o s u n . r r c l j . i s .,, (irLrp.r Lr.'r:nj.r1i,r L,LL,jojsc i,ri.:L^,.l.t tV,\Jr.' kri_r: ()p0rr., g . r r l t : r r r . n r ' . z r . r i i J , r ; L rs l L l c d b c r r i c i r r rL r ] l , r t . rari n t . rj r , : r l L , k op r r , i i r l j . ' n j . h.o r cs L L, . 1n j i h l i r i t g l , r r c ! i n . . " r ' , r jL o m e , , r r : r . , O u . , r l r L : j rL . r, L l l n il i L r r r r c n r ri r . J L , r o d iJ , , o i i r o ! t z . r f . . r l t r r : r l r i , r . rL o

' li,! l l l , i r , \ r i i r , , , , \ l , r r , tt b i rI ! L , r L n r . ( l r l , r , \ l i \ r , L L r 1 , i t , , \ r I i d i , , r j r L r l r r l , f i t r r : , , , . t i i u r r r l t , l i r r ! i .r , Ll,l . l I : , , ! t \ l r . ir l b f . r l r L r jl i, | \ | r L i t n \ r i r l r / l t J : l . , r r 7 \ . r r i r r i , , . r r . r n l r L r . r L r rl1.,t,.1,,, . r.

tr6

KNJIGA UPUTA... o J r ; n i r c ' j L c l o v o s r N l u L c r r i r l , x o r ' s l r r . r i , r r j c l c r . r :. , t r L L lir, l n i j r r b r r l i L l l i i r ' z , r r oi t o , r i s uL i l i \ r ' j t s r r in i c g o r c i L r , r r r o s r.i . ) ! o r . ( rLrl,1_ i c n l , :z n r i i r l : rs r Lo n i , p o ! r o i r r 1 cb i l . r , l i r i l c r . r i t c r r r o s tr i . L r r l r r o s r l i u i r r ,p . , p L ro n i h l i o j i u rj r r o b i L , s l i r i l c r o i n c l i J l i i r ' o t i r r l , r f inr jc l i r r n . 1 ,p o s r , r i i L rs r j t s n i i L e r n o s r is l o j r s n c \ j r r o \ . r n i , r s fr.doa!rrr llLrlerricl li,ri,:: "Oroj. 1,.ro [.rcl.rrclionrc l..r;ct: S,rLl,r,i ur;",];u ," ,, \t. ,, , rl , , o r t r i o j i , s Lj r u n o i s p o v i l c c l . r )l io i . - r . r j t r l n . r r j f i r i i , . b o t r l o . l s pozi, r , r L ti , i i s l i rj L l , r l c l i c n i s L rb i l i s r j . s n i p o s l i c J i . . rL i h p , , , 1 u p " t . . , . l rnrrf sr Ir.r !1.r rrj li()po:nrpr ncpr.|cJf ,r i rlcstrLrIrirno o üL.i;,r l J r L r i i(r, L r r . r l i p o Z c n r l l l r r i j c s l c s r r r r J . r ! . r r ( , r L \ r p o \ L L r l l , . r
i r . L r . ta j L l ! ( ' \ . l l : 1 l l

. l r . 1 . . . . r , . . . , . . . . . . . l r . . l i \ l, t \ . . . , '., r r . l . r. I r.,, I I rl i N j i r r . rr r i j c p r i , o , l c n oL l , r j e r r r j L ,N . r p r i , r i r .n j i , r . r j . p r i r o r t . , , o r . , n , : r ' j c r o r . r rrLiiic .l ' o i L r o L r r j c r i r ' , r r r jl . , L r i r , l l L , jL , j i , r - . r . , . n , , r . c i ,rz. t i ,i . , \ . 1\ \ r t r r .( r r i b i s e o p . r r ' : . . r L( l i , ) n r . L ! ,i r r j f L rp f i r ( , J i .h . r , ) iju ! i p r u p L , rO , , i s L r r c i s l , r . cL rs r o j i , iL r r J n i iJ . , b i \ j r , ( , y . r t,i\ l i j f i l i l j nr posl:rniL. li.rJ.r LloL,rli jc,l,rLr (rnsL, l,i ioi l i . r l , r : r r o L L r l r r l i ls n r i s . r oj . . r . r j , r s n r r . r u ri c i z n . r t c n j c i r , n t r P o l r g l , r n js r" r . , n c l " , l i r o i o n o i r o i n r j c . j , | o s r . r l o, r : r , r . r! r o s L r r,rnile i1i,r moLir lioji ih jc podrr,rli.Lo r.1tr.r7c bLrJu I'r (l,r d; vr.rc,rnr r . r , l . r j s l i j c r . L i s L rl i L r c zin , r l ir l . rs L L , rL l L r n i . r l r r , . 1 i . rp o q f c i , l n Il iLr n n r m p L L r u . s u i n r p o s l . r n i cs r i n LJ o n i j c Lo d C o s p o J , r r ,lr c L l L r Jr ii r i i. ,, ,1 r ' .1 . .r 1 1.,. ,',.. L r . ,. .() I I r. t,. L . r z . riln rs c c l . s L n r l i r i i , r r l p L r u . . r l i i r p i , r l r r r i cn , ri s r i n j . l . ( j, c o r r r i srilr p.,srrlooiiro. Äli i lt,tl.r Lrj b;l; r.r,r.,cni, ljihrr.., LiLrie bi nt p n h r ' , r r illjtc r o r ' . r n j c(.) n i b i r e p o r t r . o \ r , 1 r j l iL r j r o i c r o \ . . r n Jl r o p o l l s , l e n j cr, n c L r ip o Z c l j e l i l n r rz . r r (!)r o z n . r i rL l .jrc L oj s r i r r ,r , r L
L b r . \ i t , L \ t u t , : n n , r L l r l , j ) . l r ? i t b j j , \ t r t , t . 1 . 1 , . , 1| / t i . r , r r r n s o ! i , , I . i i d r l . n+ r r l t o n r . r , t t ( . - \ . r t , i , r ( ,r t l t i l i : L ^ : ! , 1 / l l f f , r . . t s a r! , j d f , j H . l '

5 r n r . r o o r o s . r j r : r , r,,r . \ l l . r h r r j b o l i c z n . r s n r i 5 i ( ) 1 L , !q r r l ( r f . r . S r c r L , : . s l j L L l r ii in r r r o q o b L , s c ij , r . l .s L L r , r r . l j . np r r J , . r r , , , . 1 . . r . 1 . , , 1 , c : l . r s i

l

/

,

"

1

'

'

177

I B N K A J I I ME L , D Z E V Z I I I E

L l .r . ' ; l r l i L r , . il r' L r . r n s L L, , i . l i r l r . / . t ( i i r ( , i u r t L L k . r z .lr . . r t , rl.tr( , r rr . , r , ) g L : f ( ) r o r . 1 . r , l,' . r J .rrr r l , . Lr,i l r l i L L i . .ir r c z l . n t l i o n r, , ' L , i , r , r r . l r : p i t rL . I i . r : r l . , r r n i . J , r r r 1 , , o , , q , , ' i r r o, l . r i f i \ f r . r \ n i r t J r . i . i r L , i . r . r r . r . . , u . S r i . s r . rtn i J . r i . g r k , r r n i r i s l i r l , r i . i t : i , : nr. l i tg . r l r r . L r(. ) u r t L " t . i L r t , i, rrrr z : rs r o r r r r r r L , r l r o g . 'rr i . , r . r r . . r lr ir , i . l i r , , p r i l r r . r t i r i r . . i r r . p r . L r r . r . \ 1 l , r L l r : Lrr h r . r rn i . n i s t r b r r i L ii. ' i J i J . ri . , . i r i, ; , ' ' 1 i r l L L , l , . r ' . , r r . 'rr..r J .p o ) r L i, l i . ! ( i \ l ( , i , 1 ' .L ,;r r r r r J . r s . r , i l . r . l r , r , ' r \ . 1 ! 1 . r r\ r i \ ) t ; r r r o n r . r . n r L l . rr\ \ L ) u r fi r ! ! I ' r i I . r ' , r r L , r r . r , I i.,r, , ' p L ' i. r r . r r i i s r i rrr. , , s r L L f . i ir.rr.Li l ' . r J . r , r rj , ' i . r l r l " i . r . rl i . r 7 n r r . i \ r ' l r i [ L . n . r l i o nr r i . n r . r r : piip r . ' L , r , lli' r i l i | , , n rr r , . q. r t n i , r r . u i . r, L 1 ' ri r r i r , i 1 ){ l i j f , , n I ' i o : r j . : L . r rrrr ' , , i .q l r i l i , i , l r i t L r r l , , r lJ . , ' . t l , , l : r . o r' o n r r . r i L L 'j . , , , r I , r . r r r I . lA ,k. , r L lb i r . r r . r t r op i , n o r t , i i s L L , , r t 1 r L ' . L l ' r , q l . ' J n r , ,[ . r L , ,' . r , p , , ' r . q , r r . r r r tr i r s r , r ' L r r , - r . r a . r i . r t r . . r r ,L l 1 , , r . r , : , , . . r ' r i ,n i i L , , r r Lr , r J r r j i : ] . . . r L b.lrs r r l , , " , r r t i l i . r i . r r , r . r L i .i r r r r j . r s n r , , il r r s r r n . r , , ri r , , r . L . i , i , n r ,i,. l L i , ' , l ip , i, ' l . r r i l ' S., r J , ' N i t r . r L r oils r r r , , r . r r . r l i . .. r1l , ' \ i r o r , ' r i l L .\ i . r , , r , ) 1 , f 1 , \ f ! , r \ . r : ). p l . r l i \ i i r . r L r ( , \ ,'), r ! l , r r l . r , ' . . u , r . r L i..rJ . r ' t i ' p r i r ' . r r . r Ll . 'o \ r : . r 1 , , rrL r \ . , r rf r i r f ( ( r i r o . r L . , n . r lri .i r r , : L rI I i l r r r I r r r r rh , r l j , \ l l . r h . r i bllt. r:r,r ( . i L , r L , . ' r . r r l r , 1 . r i s r r , , . l . r r . r n t,, , r , , n p , , q 1 r r l j L'L r r , l L r .. , r L . { r ll g i r r r . ) , r , , 1 r , 1 r , . : , 1r. rn . r ; z n . r . ' . r ; rL 'i , Lj . l , , r r s l . r r i . . \ l L . r IL l . r r . r" .:rlin IrLo,]t.Itt /n,tk !orr' ,\rfL :-r:!r ;1, j,-.r-'r-J i5i . l o r , r l . . r ' l . i i r l L r ri. i r r . ri r o ' L , r ' ' l ir. r , , 1 q o l r r N . r n i . q , iL r L . r r . . L r . , [ . r u r . r n i . ,r . p L r i r , r , r r i c g o n i i l . 1 n l c , . . i , , i ' L r r i l ,1.,,,\ i , fr(rLrrLlr(r . , , r l, , : r L , :i.ir, , r . r n ri r r r ) n i l t . r ' l r r . J : 1 , , r . - o r r i L , r r t ir ' i , , l ' L f l j . r n j . j ' o t . i o r t c l . Lr L r r . : ' . r r , r r . ! r L b lf i f n r p o L r , - J . r r L.rrq r r r j ,lr,.' , : , ' n . r r j i I) u .L , J , r' L L r " 1 , ,l i n r r i c . L . r . ' r r r L ' p , , i . i r n , . . r j r r i ' s , r n . L u 1 . r : 1 ,L [ , J ' , . i . r r : , r . r l i L' , , L r l . r l L . r . l , i c , r r i i r r r r , , l i L r p r l , , , ,J L L i . r r , , s L i . f i i . r ' i . r r l i r on c ii. r . r r r i r .J L , r o l sL l ' , , n " 1 , . r . r ; r , ,r u , r r j l r i r . r r , ) s ( i r 'J i z r . J r r . ' r , , n . i L n i .i l . r J . L. r . r r l . L r / , l . r n o n . r n j .r , L o r r r . . , , r r J . L p L r r . ' c i . r r s cJ , L c t r ) n . r : . u i i r i r r . , \ l i , r , l . ri , , r . r n r , i i q l i J r r L , : p,,sr,'j, . n J l t o L L / . l . r r o,.. r o' r ' . i r L ,r i , l i n r , ,L . r , li..r u r , , q L r i n oi:iL j L n r rL L , : L '

tts

KNJIGA UPUTA,.. L ,rr: r l n r r r ; r .U r o r r rs n r i s l uI J r s s . r nb n S r b i L r' o L r i c s n j r i n r r r , rl J r , i . dlLrluic: lrrt,tth sntt. ,t i oni l:rtrtjt l:,r llalt t: t! t, t)jt, \).,).t Da :r porzLl,rnozralr:'i,r il, .i /.',r, li ttt::lt. ttt , \ , \ l 1 . r h r , r 'r i j c i i : c .-.* ''.\ -r-:,-'. J.--J* --.rJ, \5

ne talja ttl:o, s,tz nt c(tt, sL,*,lto! i j0! it,tlnon, w Lalja Inlro! \,iD.tI A:k, si!t!tito" il.r lclilsur', -l lt lfrrr,r nül,rnr.r o r u . r a . 1 r . rpL ,r r r r , l LtL , r n j . rk , r o ! L o j c s l L L i , r j r. r j c r i l r . r> | l ; . tL u , L : >L< lo rrilr ooL,rL,. r.,;;; o,r .c 5.rlj.rrr \rluf t,:,,r_.i-U+: n i , l I i ( i ! j r . l , r ( i r , , o n i 1 c , L , I r o ,o n j , : r . . r z n . r r j , q L r r n o tL'I : r r t s , i \ i c h r ,+ l t . D L L r r : u r : r r n j L ( 1 . ( j 1 ( ,n l i . ; , L , r r r , l i l r r j t . r e i p n i . r j . r r I r z L L i r r t c n , rr n . r n t . l i o j c i r i r r r r i u r f r r r L l l i r L r i i t o l u n j . irL l , , g . r l . r r r i , r , r r r r j . L .rJnLqi,rjerr,r zr.rnjc LL glol,u. C\ o if rn iilj.,rif I I.rs.rn I \lLrli,rtil.r. r .r,\(,r qr t,jLi.ii oJ ILr ,\LrL).r5,1. N r r s p r . r l n r r ro l o q u r i i L i e r t ,L L p L r r , L r j l.i o l i l i os r r ' . ri r r r nc :

p ,\ . ' . J . r o .r,r1s , r n o L ) r \ ' f ( l i r ' :p r r j icL o ! rl . r s cn r o i t u i j n i r i r J . rs r n , . p r o i
n . r m is n r i s . r r ',i,: o l is r i i i l j c i i t o i r : i r l r u g r :L r p o r r c br,lr i i " z . r r i r r "n r r o J i r r . r . r L r Li z r r r . c l , h . r c p t Lr l l l , . .
l r ( 1 . r . " , t , . r l j r . r L . r n o u o s , r i r L , j c a j r r i o . r l i . r d . rr l o L l c L r l i . r b r r . r , r J c r r i 1osL.r;t

I r s rL r r i ( i i o i i g l ( d r i j . il i . r s n r J . l j i e t v r t x iA l i i L , n . . b lu . r l i LrrJ r L L q ir r L r s i r n r irz L i hq ( . , r t r . . r c i j : l 1 . r ni ' i o r . r l, r j c rl e z L r u r i jlu. r ol i , r h L L n kp rrt r r j L r l.' i r n r i z b i l j c i i p r c c l , r n r t i L lbLr KLncjbrc,J II.rlihrnr,rlbn SLrIL:j,rr,rlirzij,r, Lorre Anrr il,n c,r LbLr I.,,rjs prrnosi pLrcrr Il,rl2.li.1Jt.ribn Ilinhrir jLrrr Orrer,r oLl Z L L L , . rj,"1,,\rL i i L r )t i L , u ' r L j b c L . r i ,":N i s u r ol , i l j s i r L L r n irl r b L L r 1 r L s l i u , r L n js l e J o l i n i j co b j , r l l r c ns r r l .f c l , , r s L n . ' p u ,L
r'llrr,n. / ) r : r r . s L rr l

:7')

IBN KAIII[1 EL DZEVZIIIE

\ ' , r L i J . c l i : S . r 'rt. r t , ' , ' t cs i g L r r r r r ,r i r r s r L , L r L r r . p e t i l :r ) r( ) s . L r L r n . r i ( r r\ jl t. 1 i f \ r r . r r L ' , l n irrjttrr i D r . r r

;.it
''Ditltnntnt

3,;g)1 l.:,',,+t . y;t.

I &tt Lirljtti .iasuo.t jo: ictlnon, loisLa lttc .g,t L i t l i c t io i i g l t l n o . t " l l l L l . l i . r ' L r r . l ' / 1 . ' o L r l ) r . r ' L Lr . r u o g . J . r , , r ' , ,b L r J Lrr' , r ' 1 1 i . ri' r i s l f J i : L L ,i r l i . L L r f . r ' r , , r r . 1 c L L 'q l . ' J . r n t L L i i f . , ' n ( ,r. L rc l l L r q o no i i . l c d r r c ' I ) r ' r r g o l . . l . r t r n i . . 1 . . ; 1 , . . r : r . r L L r s r i c . S L L r . r r . l r i . ' , r . r z r L l i n i . r n i . n ri r L : ' l l r , r r i r i r r p o r r r r l i r . r n j i ' r rf . i t . r n i . r , ,h 1 . r q , , r l , r r i nSrl . I l . ' c . d . r l l . ' . l ' i r i o 1 ( ) m r \ ; i . r r r , l . rl i q . t j c s l c [ . r r , : r ' r p i L r n z . r s l o t r l , r r l r l iT i l L r Lr r , r q , n . J o u r ' , r L j . r r. r . ' i : rJ . r L L . r j t p r , r r ' i l n ,L o r i ' r l o i l i n . I " r d , r ' . ' r o r i r r nr ' l i i f r l i P i r , r , r i ifh l i j c b i o z , r h r . r i . L r r . \ l L r h L r p i r . L r r . ' nz, . l , i i , o , , ( l i t r r r r r f . i . r r , , . l . r L i n .Ir):. r l i s L Lr L r( , r ! p o r ) ) . r g , r l . . l\rl L r l , L L J p o L , ' r . r u : l { J L , , i z r , ' r L L i h L . l , r ! , r , J r r i . .fL , r l J ) r r , i ! . r r r L L ,. , ) r o r r r r l ) r : r , ,i . p : r . r n r . ' r\ g i . ' r r i r I r i h . r J i rk o t i t , i l r . t i l i r r l r z i L L r o r r r 1 ) l , r , r r r ; ; ., 1 1 , : t . r r t r r r ( I 1 , , , ) r l . r . L J . r j . I ' r ' . : . L r r r l' r t i . t L r : l b r l i . i , . r l ,1 r , , , , , , ' , , , . 1
:,-G i-*+,j,"-! .j j! -.,! -p-,.:-ai --.j --. -r! -. ',ji

:-. :-"-J ,il ,-. .l,:

,_- ,;

-,!

- ,_: I ,'-'

.-

'j..-:"il:

' ' \ r a r , r i r . ' r . r r " l , ri t r \ t t l ) t i ( t i r r i . r r r rrr; , t ' , ' , r t rt t ' t ,ti :tt :: t t y t L t l { ; ' , ' I .,.rr ' , i r , 1r' , l r t L i tr T i t . r t t , j ' r l ' ti i i . r , r . , l 1 i r , / 1 rr. r i , , ' l , i 1 f i,',r1.r,rr r, ii.rl-r'' rai;oi:,,, r, rrlr,r,,rlr. il.,ri:,' tr 1'r,,',.'o, rrir.t/.'r;. 1:t 1.r-rt 'irir.i" " iit) i ;; iia ,,.1.rI'rilrir'r i i:.ti:rt1t lrtt,titttii'''rr) t)1tt) ht. ti: 1 u l L l i ' r o j r l , r r c i n r r , , . l i ' . ' p r , ' , l . , n i c : h L L j . ' r c J . Li . l i , ' t , j L 1 ' , ' i

l . r n i t. . r , , k . , , ' :
-:.-,r:.-o.:.--r -;.."ii J.-.-- rL:; .-:"1n: ..,-''\a1,.rl ,*: i.-:r'--. '.i '" ! J-.i \ .l:il ,-: :-. j -. ,..

r r i , ; ' 1 i i . r ' r . r 5 r r r i r r y r ; r l . t ) t t ! l t t \ i \ t : i ) o t i t l i t ) )/ 1 r r r . r r l r l , r . j h t r i , : : t ; t t t . , I t ) i ! , t ) ! t ! , t r ; t . : J , . 1L l r t ) . ) i t r . o t i t . t n i i r ' l ! . 1 l t ! r i , t t i t t ) t

': l rI L7r, ls L l/,,i.,,r,/:ii i,r.L! t lr,

ts0

KNJIGA UPUTA,.,

triii)t,. i)|tü[it, /r,rr:o g,r,r|iicL',rr.' i1. i:,rtt l)oiit);io] o \.oi)t tt !| t ;tr,+t it !!t,atiid)n.""' icLt, 'l'irnrizi j k , r i cr l , r r o l o l j c r c , l o s L , , j .lrrr,r J i s . r _ Isr.rzbirk,r n.toJr prc.l.rrjc poloJonr oLrj.rlr.rj.L.r ;jrll' " tor,t i(k,dn)tn za slrd,lkiicot biti i-!t;5:-4 liLn i :igtt)to!' T , : h . r s LS l,. Z L r b c iirb r A . , r , r njrc r . r 1 1 ,ir r oI l o i - r j t *l ' L r s l . r r r i L , r u p L illt jl-,.! i---! : - , i - j ; r r i : r ! ! , r rj ' - , j i : ! , - * . i r r r ! j j l - i . . - - "l3oiiji l ' r , s 1 . r r r io ' L o i i n i e r r r oI ' l . r s o r l . r L i L , i,trip i r . r n i ? c s L i . c. nr lr J '/)oril,r t , r l r n l n r cr r r r J . r l " i c t o b u i " ' , o r l s o \ o l i1 ' o s l . r r r i L Tirnrizi [,Ut J.r1c,'r'o ]r.lcn-h,rdis. ' L t L p r . d , r r i Ll r . b r H L L r c j rs r o l i :
-,,-.* -!i -r :!J !i:

"\lr irrrnro . r n r , rr , r L l i ir h u l r r e tr r c p r i l , r t c lcr r r r r ' , r t i n r , r s.,rr L r 1J l i r . L rn . r r rs r , r l r rn r r , r r r c r i n r . r i ' 1 1 o 7Pjo s h n i l ir : r . a c : l ) r 1 i t , : i i o l . i j c i r " c l , , i r r i. .r t o b i r i " z n : r . e l i d r i c i r , r ls l . r J r ltii r o r h i L ii i n r s L u p i riil,i ' t , r , l n o s c , r p i t , r r r j c . . r l r i c L r i r ip i r . r n in r . r l i ; rn c n tj i u r . 1rl i i t , r . i r e o , l h u r n r i i ! o , l c . N , r o \ ( , L r p L r ; u \ ' ce r i , r l o s r o j , u 1j :;: golor i o romc li.rho\Lrishrl)i jcli \ 1){)sl.lniLonr s\ irii lr,rLlis Loji h L r l r ri.n r c s , , p i l i r , , . l L r(.) n i m l r r . r L Ir.trl , . r o : i

,' -G ---..

ir-

:.i.ij

:il-. --:

J i,.-,1 ,.. !-

f iru,izi L,illrii h.rtlis nes.r J.r jc l'osl.uih ,: r.h.,r,: I .rLi_;r ,J : r-:j { ri -! ! j !:'1j -:_-. a-! iFs :i.Lj l_' ;)r . . . " - . . * . ' * . . _ '

'::lrLLri/i.lll',.

'

li,,ni/i,.ll:+ 11r.1,,r.ltlS'\l,n,r,lI llS i .

tsl

IBN KAJJIM EL.DZEVZUJE j,-i. : '__

-ii_;,,rD

Jr ." --5l t-ij

.ir ,"-r ;-

-r -*;1

!

-:,,.

L. -:, :r

-:. i_' '!"

c

-;-ia!^!

'(-,.

/.,rolrrrrr'..!r.rtrl i. /fii ,i r/ r \::tiitjtiu l.tr, brrt ,t,,"t,1.,r

()t; it:tt. l)rt:.u,t it 'tt t ynr)i,t ti i,l.t.:.,t r 7 t i . \ l i , L i , , y . Lt t t , t t t ,1.:rr. 1 "r.: :i ti t itt ()n r'r'ol,4t,tt.tti; (ir:I,tt.n:t, :.tl:;tpi1r,, :,iit i t:rrtoi.r.,to r,t zt :tltL, i.\r,i.r1,.,!r jr x.q',l,ii)nt!),] ',i,!:i.!:. \ i r r t r . , r ; ,r l r I i t . t : r ' i j t l , r t i l o n t : r ' t , t . T , L t i n t . ' r . r . , : r , /:,: r i r i t i , l r "' t:i1t ,rl rr'y4 i,ttttl:t,riü.r rl,r'rrr, ;.i: rrir ,', r :.rri.r. i ( ) r t . r i i L , L l hri 1 1 c 7 i r L ' J , r r r l ' b' L rS r i r l , r f . b L rF l L L , . t i , r..'r.J i r , r l i ' r p 1, j . l l r ' i i j i I ' L , r l . r n i l:i r t 1 , . , 1 , : L . , l , Lr,, 1 , 1 1 , , L.,r ., , j c r , : L , r i iJ . r , , L
-i! r n--," ,-j-, \ -. j l_:j !rl- _.,-' ll :1.; -..:l - ,|-. -.r-:

\ i--i- :-r;'r,-,:i. '(i,:ri,l,

- i:.1;ai

:i- r:il

,-.'-, -ia,,-" ,--, -.r.-\ L-,--" j ---l ,-: :-r r ,.-. ,,!,

ri r',rri,lr',vlat ,t.r .\:tthirt ,l,ttt t Iaztt it t,t: 't Z.ti 1r r/rj.,,,r//.r,,rlrl', :rrl, rr,rlr,rt i lttt:t: 7r, tt trt:.ut:rrtttttittt:tl i i r r . , r i r , . i 1 ' r v , r t r , r\ . t r t t! r t n . t ) ( l r !r i t t t t l ; t l ; o i i r 7 ) r , r f , i i , ) , r i . rr r i , , ' i: ' r i r ; i. r l r , ' ; r . rt, t i ) l i , ' , . t h , t ; , . r : ; . r . 1 r i i \ : L r i l r . , , r 1 . , r , , f , ' l . ' r ' , ' , , : i r i i . , r - l / l r l , r ' , ' / . , , u . r\r,:r r l r t : t . r l ' , t r t . i t . r , t / : . r a. i r r , : , ' : 1 / , " ) t , , . . t i ' ' , ) . it,-, I i f n , i ? i ( , r . , il , , r L l iL , . i . n i r j . i ' . r , , ' . r h r h . s \ , ' l i i , , r , 1 r s , i r i . n , . , n : r i L ,l r 5 f L , \ o o t , , , , . ' . , n i f , i d , , r \ n . 1n f \ c i i r l . r i . o n i o r l r L , r . r r . rz i. L' l . r c l . r l , : i r , , L L r j i: u i r r , r l l . l o ' . r lrrni|.. i f r f n o \ i o . l I I . L ' , r r . Li \ i L L L . r L i lr, r\,' , r l r i J ip r i l r r , r r r r , , r i i l i . r i e . l ) i , l L . , r i u , j . h , r J i sL L . L l,' , .I r , r L rk , , j " n , ' , : b i L j c r i[ . r L o j . L r p i t . r o] o i i "Sj.r',ri j t ( r L rl t L r i rl l r i s r n r . r l l ! . l i r ! h s , r n i\ f , r b , J r n r.l1',,.l.rniL..:: r : . i i , n l - . r . h . L n .p i c r r i i r r i l r L j . b .p o L L r s r j t Tlc u r r r c i r ' , r , l L r l l o . , , L i r , , r L , r L li , l . r q r J . L r , r l . , i j ' La f r r ) b i r i p i t . r n r : " l i o l i j r 1 \ r ; 1 . r n i L : r r . . ' L . rL \ . : L - -j , ntz,rl.t,rhihai!
''llf,i,,ll:'r. ' 'li, , , i , 1I. l l -

l\,[t

, I7 t.

]]il

KNJIGA UPUTA,..

\ ' , r h i J r ' . 1 i :" T c I s r : r j c t . r p r L a L rn cr o r o r r r n r : r c . c n jicj.r l r ( i u t, s L r ro L l u c ,rs i : , rm u i r i h ci p r i j e r , r j u j r n r , r .s r ) ) i , : ru l t . r r u j n,, L ( ) . r Lu n I ) , r r r c r n e l i c r n r cn i s L r z r r i i l i d L r i n o s L i o j c r e b l , r g o d , r;L o v l , r i tz , r i l ,r jr r i s o b o r rO , r i s u p r i p i s . r l \ l L . r h L LL r s , o L , o i . r r . , slL r { r u s ,lr) i , i e n , . i Jr sn,r.[)ni z.rslulujud.r LrLrrlu piL,rniz,r b]rgorlrri liojc sLrrnr J,rrc l i r op o n i i c r j c :J . rL is L i z r r . r i L iL r . t z , : i l i s u i z n c l j c r i l L oi r o i m j e L o l i p r L r i r r r o .. r u u r ' , :b i L il i . r i n j c r iz , r L { ) o r Lz . r p o s t . r l iz i h l r l n L r , r Z . ir lr ' i'rot rol'or,rnj.JeLlinonr L)rr.rx.,rLc Iju. " (,) r o j c (),, Jr)J.1je i \ l L , l , . t i L o l ot t , r s u o r L ,, n i i t j . , , l f , . L, n i ( i l , r 7 L rl ri , : z , rb l . r g L r L l . r r i]Iri irri . r nsi . L u rs L , r , r , r n i \ '. ,i r L r c' L ,, . r f . r l i . r i . n rr l . rn i L L z r . r z u . , ,rjL\ i r f ( , J ! ) \ L ( , i n ( ,srL L n n . r L r , L rLL r I t ' r i c ir r r n , r l r r i n r oL r k : r J . r' t < x i . r j c r o , i n o s e . rn . , r j c r n i L .\.. r r z i n p r o r i r t , L s L . r J i . .i L i e l o J o : r o r n prr c c l , r nL.rrl , r z L rJ Lrr . . r , r oo l , 'c L r . j j, s t , r f , t n ;o J r r o sn , rs r c h L , j i n rj,rr i , s o h i , r sro n r l , r r i r .N . n r . r r . r z l o s , r e i , J , rs L i u u z u r c i o L . r l , r i hj L r L lN.r o l o L r l i , L z uIj,c , r l . L u i I r , ,: t , , J l i , n c n r , rp ri l i k o r rr i c r l , r o r c s u r c : r r
.-----:5::,.: r. jr -tl. .,. rl
;.. j .-:

"(-r:1r,/..gr, r,r .11'j intt,ti; )ir)t i))t..!l;t ,\ i,.rl 1t,:,tiro r ont itl "' :ttliicli; t t,nL:litLlti, yolctlt; i itotntiti i thtri,.', r rz;ro.ir.. C \ , r i h l l i s l , i l ; c ) .Iil L L s l i m rs l o n r . \ t r l i l , ; iI.r , r o r i h r i j c i . i r r i , L r i r s t . 1 , r r rr u r l i n r . r n , i rn c r j c r n r l iN . r o v o u l i , r z L r ji u r J j \ ; l ( , i f n . . h s r r or , l , : l r .r r Ll i o j i m . r r [ , r b i p r r , r j L,rr l l r j c t c b l , r t o d . r lt,i i L ip i L . r n i . t r d r 1 iL L L',p , r J , r o r l ei h L r n r c I i r J , r b i s c o r i . r j . , rL , J r r o s irL r r r L , L . i .i n r n , ' r ' ; r r r i L ,o n L , ii n r L o r c L r o .A s l r , r bsi L r h v , r L i Ji. rs c . r j , . L iJ . l o n . i \ cn , ri \ c l j u i l . , l.l . r c l i sri , r k L , L ln r J v < , s n r i s l . n o l i r z L L j.Lrrr , ,, r r. LL n r , ) n r l , ( , m c. o L , j r r l i , .l,ir r r ' , r,n i i . r ( )o p ( , \ , s , , , ) L , i L I ' b L lrl c L r o l l r r d i sn . rh o j i s c p o z i r ' , r jrL r j cl j . r L , J , , : r o ; , r S ., r ri n . . l l . . . l r . l

r l r r j rr n r iI c r r o s . rJ o s l o r n i 'n r l c s L i . I r o r r co r o * , r , r r , r r n o s L , . r z u jJ , rs c r r r l L , n r . r j c r u o [ r - . r i . r l s ui c nc jr s . r u r r c r j c l n i c i r r . r , r rk L L p l j . cnq o l r i l . r n j i n L . . s Lc s l u i , r ji I o L l o r Z , j
\tr,lri. t,ri!,'lj,fri:j, tril ,\fj/r.a tls

tJl

I B N K A J J I ME L , D Z E V Z U J E

n r u s l i r r , r n!,rr,.r l i i . , r c i i n L r i i L z r o l i u p l i ,s o n r i l . u j ch u r , r r r r r i i . n r s . s r , r h o q r , k o g . r! r ; q u ü . , r l , os c r i j . t i o l o r r j c r r o . l n o s rn r s , r ' . r c d I n r c n i l i ,1 ! r , 7 i i c g ( , \ l , r u j l ' , , o n . , : o , l , r o s i r r . r s r t l i L r J L , p o s l i j . , P i ' , i r ' , r l I ) . L r h i j u J i l i . r s n i j i lq c r c r . r i i i r . 1 i i ( ) n i l t o i i s t r z i l j . l i p r i l c , r , r r r \ poLp.rLl.rnro .rjrt: poLl

i;r.:,ri;-<1;:j ii:r '-ir uiiu;
"O ticntici! Ptol)tslit,r',tDt post... (f.l-ßdu1il. sc -15'-ir. rr L o J . r r J r L r g e i L , n r L lri L ' r c L . L o r o z * i g r n r o p o L p , r J , ril L n s . i .rrlrrbl I ,rli,,i l,:L: "Zaokupljat,ts uirstojattjt int inttrtntjt la bttlttc Laii zn si.)rLaji st:otdlto lanninilL t\ ljtkli \t rvta tatIit'iti tt st'oioi zaohupllcno:ti nntil'rn1tL. i gr . \ l r o r c 1 l , r . r l r r l . r i . . r n i l t . . n . : r o I r r r ' l t . o r : r i l . r r ji . r r o , r r k \ z z r p r r i . L n l .n r r . r i i r , r n j i l r .o L i g o r , rn . r r , r g l . r s J , r j c L , ri n . r r 1 r r . r 1 , , r r z . L s L L r p no l , rg n r i i l j c r r iLrl . r . r j rp r r p i ! Ls , r n r o t r j r r r r i c i r r . N r s L r i o , r r n r. r r r o g lJ . rr r L rJ . r j LL r ( r t a f , rr, , r . r i c r r j c . r . r r r . r lu L l . r r L : r j . r r i crii : r i r sn si / , r sr L i r L rtL p r r j r t n j u , r .' L rj e n j l n r r p r i p i s . r 1 i . , \ n i l e i . p r r l n , , u p ro ; , . 1 rio o ! r I i u r ' . r ro b r . r t ,(r' 1 , \ i r l t Lt r 1 ( r x j . l i L ri ) ' L r J i o v j . h . rr t , o g f r l , i, u j . : , , v r l ,l i : r r . r h r , : r i ' r i i n i s , r L r i r pro p u L j e r r : i r i , i . J r ) l j 6 ; ] , oh . . r " . . . t a - - j c /jtt i o i s u jtj-r!r j6ji . t a g a o ' i l : l I s r . r .1 l I i , ; .1fF ii :!;,.r J i to|i,:lt ic ttisLintt t.;rtlica iL.\ 1sr.r. l00t: ''(o.'iLLiL,/,,ti'tt,(;ospt anr s";ontt: ttuaLr',r/,rr"1II,,\Jii,ri. ti), ;1; jB i ,L:.'!1 +Gj + :.:ilj L;-l+ ... ati ,4ait ptctrzco :r';.::i;;i ptcnt,tscbi utptat'tt|,n i lal:*onisltn iLl to.'itL r on jr,:zaist,i, jr;s<ljr)t jt: "... r ialj(L i{ znisLn -\1rz,rf,, /ltr ,'] nL'.nlt.nlnn!' l l l . l. . r ' t l , r r i c h j c ' , r r p o s . L ) li i i . r r s r r 1 , r , J o L , r : lri.t , r ' r , n oz r r r r j , i l i g s r l . | , 1 , r r , ,L l i . l . , t l z r i i . , , i j , : . \ 1 1 , r l1 , r jI i o i i * , 1L , p o t p u n j L r j ie , r r i r ' , r . i l . . ' . ' ' ' u f z r r , r n rl r o r rj . s L r p n , t n o : , . r r , ru c r .r , r v dL ,r, i . jr. . r p r o r n . rl r l \ nj p L J i r s r , r l ; rz r r r r l c ,p r . r c J n o s ti L L r b r oi o j es c n t l , r z rL L i c m L p o r , , r l . n r r , Z r r c L ' 1,,, lA l l . L I r , r u,.r o r l n r f ! , rs . r n r o q .i n o ! t , r j c g o r n i l . r n i f nr i r , i f d , r , r r i L , r , r J c r r o : o l ) i n i a ( ' \ j c k . rO J t o q , rg i l n r o i c s r m o , \ l l , r l r r . 1 o i i s t i r i i L r r ' i n i rq . 1 l . rL ( . i i, r l r i r c LiL Lr q . rr i i c c i j c n io J L l u n j , r l L r h . r . i ( J: t l t ( ) l i l t o r L l c n c L 1 rr r j L l , r rr. r r c l . jrt o n n e z : r J r 7 . i r o . r p l i c l u n ur c g o m i l . rjn n r o r o n rs l r l L , t L L . ls-1

KNJIGA UPUTA... O n i n r . l1 ( ) j is r r r : r r r , rr l e s c q o r r i l . r n j c , d n o ! i 5 . r n i (n , 1n . . 1 i f f jLr ( , n r l . t n r o i r :s c o i l q o l o r i L i i o v r n r r : r x o j c r , r j e J n i r . h prr i j L r n j : rS . r z , . . n , r n j r r o n r i l . r n i L ro j c i c s c r l . , s i Ll i . r J . s c L , ( l . , l . r , , h , r ,z i. , , r , , p l i " o L r , :,t no rc.loLl .srrlior ho nr;. bio r(){,r \1.1(\r,n n,r .lLrnj,rlLrlu. AirL L r.ttlj,! to, siz ,!r it:te :ukalto! il:ir_lcL.rsrr, ltnc qoror-i cl.r L L,r, o n i r L . 'u \ ' . r L r . u . .l r . r n r o l r , l .a ! u , r j ( j i f l f ( . r o o s L , r r jI.s L or r l i L r , r i i r r d L ' l j r t ) 2 . I r r r r c n r , rn c u , r . r i i, l , r\ f n i , , r . rr L , ,L L t , : s . rS l j i i , , i j I , L L L i n . L, s r l . r l rr r . r . L L i r t L LrLj c r i c r . r p r ' , : J i , h o n r .t z r i i . n i { i o , p , r J , r rr . r i li l s r r ( i\ r { 1 r{ r \ \ , r \ r y o f r n J r n r c l r , r i lL J j t r i . r ; c r n i c i i n c r j c n i c i . L i o b r i ir r r l c i r i . L i . i j c l o j ( ) r ( , i s L r r r j i t r r r . r n l r c L r h : r u j . , r , ri z L r z i r r . r n j . u L, l r . ' r n i l , .i r , , l , r . r a , u t , r,.\ . i r o s r r i l e p r r d , l n i , { , r l I I . r s r n r L ,L o j . , , r ; r sr liiir: Ll.r prL.rnlL, Ll.rgod,rr LrLlrro.i :c z,r i r.rnr,rr,L ,r.rrrr niliL.r .rr ,:. LL, p r p L \ . r ' r { )r.l r r . o r r u r o n r r l o q r j r . i i o . \ ' i r r r , . | , t L ' r r n i h . r J i n j g i r , r j L r, ,r r r i ! 1 1 . r r jN.c l i , rn r r A l l . r l rp , , ! r , ) , r r r r . sc 1 r o . l . r i n ou . u r j . t l , r r L L r , rr . r k o l c L i l i L , q n r c . r l .rrLr o t o r \ r ; / . s r , ) u l o p r i j L , L io p o r n i r l c z . r i , l i r r p l j . n i r rl r o j . rs r o j i l r z n r i . r j r n r L , l , L r h . . i i. l , r i r l c L ' r r r L r L L Jn .. n r o l c b i r j l L , z . r n . r . J o i L , r L ,J , r l i r . r j ,s , r r r r , r i i p L r ; n t r - j r r n i l i t . ' o i o j i u r p f i l i ( , j .D o r t , l j . r n p i , k r z r r c l j u . r r o j L , s L , r l ri r,r,JrsrojlihrLli:i hoii j1.11'n,,,..",\ All.rh ,r.rjlrr,11. zn.r. . \ , r . L l i z i r r j r n o , r r h ,, , l u L r r j r j ] , 1 ,L r p u i r n Lo , , i r n r i i r , j i s L L L , n L I r k ' r n r n o z , r o l i L L p l j cs o n r i l , r r r i . r c i i . L , q s r o : i j r o r , r . s r . t J o l i ri r risLL q t , r b o r rr r . r , e l i l i .l o n r i l . r n i er r r : . L LL L l i l r , \ r . c i . , i r . r l 1 ) ( l r u rLL rc illL s r r i r Lp , , s r , r ln r r r r . r c r . , s p o l c L l i r r o r . , s . r r L . r n j r n r! f . , i r ( l r L , l i . j r l L o I r r t { r r n r ( j d . r r r s L r r ro L l n o s jr r . r: r r . ( ) L r r L i r r r o j 1 . . r i . L rJ , r - \ l l r L L l i L L J - t ' r i j , : rz ü , g s , , r r i . r n r . L r l . r q . r .r.rr, , r l , , , q , r , r r t r i i . , L ( , i .\r, :i j r {(, r I L l . ,N . r | r ' , r ; n r ; i r n r h l j L L r . L , , L.,: r , r 0 r L r r r j . , r , L . r . l , , L , , . , . . , , J , , r . i. L U u o r o s o n i l . , n i . . p o J r . , r z L L n i j , rl,,r. , , I r , , r r . r , , r . . 1.",i,,r'.,,,,'lii ) \ , r t i o x . 1 \ i . j p l r ' s L r i L l r L r q ors L o r r i c r r , r l o n r l , r i l . r j r , o r l c ] i , r r . r , u r i rr,rLl.r nroi Lrqo,lil,1njLr. ic. I..rL, iro l,.rtr pjcsnili: ,!t:,!,1))! ti,|)I )tjtl,/r,rrrr.,rr,r,r, , 1.1 't ))tra lil ii',dr IttIntt l,,t uDa. Ä l i o b i ' r i n r , - L . rL i, u r n o T r 1 , . , 2 , r r r r i l j , r j ,rro , r i j . g r i j . . l r N . l o s . , j c r s h . r b ,irr r r . r l o b i l , r ni n r c L , r l i , . ri ln r L o r i i , , i r r L i l o iioliko o i u . r L Lrr, r i r r i i un . r t o j r L , l i { , r g , r n r i l . r i L r . L J .g o r l , t i o r j r L p , r . . r r . r J r r r r r . r r i ti r n r o r o s r j r r s I i r r J ( , b r j n r . 1 .{ , l o 7 . r Jirl L n , , , . f r l r l f r { , , r r , r o p i 1 : ru . r , r L L L . i d r . r d r r d l . r n j ur s L r . r r j n r , r . r h r . LCr..rrs r t , L r r . r . l i c n c r r I r L r i c iro , : . : irL r. r.

ts5

E IBN KAJ.IIM L.DZEVZUJE

s r l L r . i r . r c l r r c L ' r rr L r ( ) n o u r . i L o . ' , : i n r r ' ; c i n r , l i o r i s L i L j!.L o i c i l r o L r ' . r l r i l r i . i i s r i t i i J , r r r i j c L is p r s . O n . n c v t , l c , - 1 i,lrL r r c h op r ' . ' r i g 1 r . ' t p i r L rL ( ) n r c n . r { l m , 1 i L rL o u rp f i l t u f l t . r n j L r , L . r l ' r L , n rr i k u p l r , r r r i irtr) L r ,r : i o r i L I o r : r s r c . ' . r-.\ i L o s c r i a L p r i k r p l j . u r i . d t , n j . r l L L t r o, z . r o l i L r p l l . r ri l i o J . \ l L . r | . ri b L L J L r i csq i j r L , r .l i c z r l r . r t r r , g , r . o s l i L r L l i . , r l. o n r r ! r r , , iliicnost rr P l r C i o n r i L . r n .j l. r r n t r , r L . r , r h i r ' , : r s5irc r : . I r r ' P f f 5 L , r n o . r s ( i d s i f s N ; i r r . . { ) n L , r o J i L l o L r r j n o ql , r , q . r L s r r . L . ' , r , r , rA l L r h , ri n . r s L L r r c L r h , , l . , r e f r , , l : r z i u i L i p , ' o p r , 1 , r . ' f . r l ' , o liro r j , : k r Lr r : i h , rp . r c l .J . Lr i d : ,r,l n j.g.1qt,' r,ri. L.,rlj.'r r,1i ili r iic zrr,r.l'".rdrr iJi J r n. Log lio irolJc r J i n c l o p r c J n j . r i iL L r r l i , , n r , , b r L LJ . r g . rn , ' n r o i t 5 1 r . rr Lt ! ) n r f , l i o n \ r n , r , i f o L r a r n l L rr r r r , i . L . l r iL r s l j , : i . r n . ' f , q , , r r r i l , r r r t , ' r r r i . , ..nür.1 , ; . r , L L , J u , o r i L ro n o r c g , r L i l r o L r l l . a t n , i r \ L f r r , ) \ i a . , r , ' h . r 1 , , i . .r sLri r.rr,r,lrr.r.rni:ri r,rhrrrL'rrn rLrlobrLL. Lir '1,r1.r,, l rr , 1 c 1 , r 1 ,u . r . l n r r L , r n i1 , :r . r l L r ; , l r r r c r r . r ' r ' ' r i I l c z r c J T . r ':. ()rri sLLi'L.rlinriiilI., ic riir rri.nrLr r i f 1 1 ' ( ll J o l i j i m l ' o s l , r r i k o'n r' . r L o 1 L pomoii r z,LJ,,r',,1jiri,r.r i r I L ) n r c r n . r s t o j . r r i,, rs L r s r i s r rIr [ , L r j L ,' \ L l , r h j i u r , rr . r ( 1 ( i r ( r l i . iIn,.r L i ,rr. r ' i J o j r o l i h o i . L r r . r l i n B . L r , r .r r r k , r "l'.rlio r n r i A l l . r l r , rr.r e a u . s r ( , b ( ) L r r i . L r r l , , L l n r r I n , ,r." ] i . r on r L r . : a r r ) r Lr . r l i f r i a i r i l '

ro L l ' , , r 1 c d . r 1 rh ., r L o c L i l c p ,rr, r L l j c L p o t r i j , b L i crn p o r r g . r r r r r i . ' r , j i i it l . r l l c , ' l L,r' 1 l r ( : s l . i i n , c s e o n i l u i L i I t , i L r . , , J r r . r ar,,rc Lt,, , r irl . r ri . r . r r L t , r , : g i r ' . 1n i i L o l c ,r r , l . r n i c l . L ' r i r r rs . m i L i n j t i n . L L c r i l , r l rr l.o i i n r : g . 1 r rii L r f r cn j r ' , : l i i i n ,L o r i s L i L i. r L r L r t l u c ' s r i r . r L r . : r r i i t a c r s , r L l r i i r g s Jr u i z . r l , r . r r rO n i. . r n r o r . r j L t , b r . o \ ' l r r r r u p o s l i c r l i i r rr L r j . q o n r r l , r LL 'Lr rc t.rhnri.'ili orriLr lioji nj,r Sr'.r1'rlio oirgltJno liJi.'ri sr.rniiLc it ' l i J L, L r . r o n r i l . r r r iL L r i , r l L r l i , r .i ; r o, , r , h r . r r r I ,o d , r h j f c r , rL , z r r i . n i . ' L , i iL I i t . 15 r rq . rr r L ) r i h s r . r 1 , , r lp i , . r r n , rl i , r j i: L L , r i i n s r c l ' l ir , r ji n r c t . r l Lr i i ili. ri I . , . r L r , r r l i I i r n . r . ' . i s r r r i r ' r o v . s u r c l] r , r k o\ t r \ c l i l i c n i f n . ic dLL iru l ' , r z r r . r r r r cr L r t z n : r i . r l r r o s L , , i . r l L r l i r . jr p' i p o r . L L h .o.L i . . Lr r . r , r I i r c ti L L l p r l ' o s o r r . . , , , r , r h : L i n j fl i L r r r e i z rrr'.j r . r t r .l i j c p oh o n r p , , n i r r n . r ' l ,, N c L . rj t L ] ; u v i i LO r , r jI i o i i l L ri , r i , r r l t , r , i)S r o l r c l \ r s l r n r l i L LL r r , r ',n r i,,.

ts6

KNJIGA UPUTA,..

O l , r r r i n r o p . r i n j L r i . r l o s L L n j , , , rL r . r j L L l o * ;.Lrrr .rl,oq Zirlg bi i.r.frs.rtli li,rL) PosJftjo.i. ,r nc li.ro st.rrrornjcr.()nr .,c LrqrLrL)or ilrr.r p t r t , : . r j r . l . r r p u i o J , t t [ , r i L r i i r j c c . n i , o r . r r i i r c . . \ l i o s L rp o r j c r i o c i b :).rlifrJLrprLr:r. ir.r sLr Lcli bili n.r olonr slijcrLri {)ni sLLolrijc l,ilr prol,rz,nici nric.stLr L,r posjerc. z.lrilr ac s rnjcsr,r posjcLc oriL,i Lr n r f r t o l i ( ) n r ( : n ( r sr o r l . i i r . r . O r r l j . l . r i l : r z i n r o e r r i n j i l r o r t l . r . z _ e : t n r f o l i T r i p r l r . n r t x o q J u n j , r l L r l i .zr..r t i r r p o s j c r , i r . r n j , , { r i , L r oi\,. . r. r n

. . 1 , , . , . , , 1 .

Ir',tLimo r rspr.,tr sc i. :t i ' .i ' lrr 1r.,.\ i .. , J, t,,, , i l , . i li 1 . , . , t , , i . ,. - , . . . . . On in jL.poliL,Jio or':rjsviicL h:rz,ro .l,ron ,,c.,1;;j",lj r in, l.i,.l N1"r,, n i i r . rI.n r L i a n l j c i s l L L i c n jic z r . o l io h o l o s Li is n r r r r n j c , rz c n r l f i . o L n T o , r L h r . r i , r 1 j u r l . . o J t c z r j t h . r . r h i D L r n j , r i Lj L L. , r L hi . r p , r j c n r . rcrLr rr , P o L L r J cs L L n i l i o i i s , rl o h i r l , r j L L L z r r r i , r j( ) n i l i , , j i L , r i l ; t f ni o nr r . l t . ' 1,1 t J s r r J . l .n l e q o r cu l i r . t s cp r r r r o s e L i n r i c r r . r . r h i r c L n r , t L i i r i , iL u L l J c l n r L r a n ( )i s Ls L u i c n l cp r o b . r . . L c J o r r i , r n i l i , r l i v r . . , r n irr l h. i t i n i s l l u b r t .L i r J : r r , r r r jic r c L L nri j t n . r c i n r c r . r Ljr. o L , n LO n n c p r i l , l i n . r l . i , r r ' . r , \ l l : r hIu r d r n t 1 l c , . r i c n c b i b i l j c , r o l j k L1 , , ( , j , , ir.t ( , i , i ttj r i i i , ' ' 1 , t , . , . 1 ()r.ri je slijcr ulir.ricl \-.jcqorrnr'rrprij,rr,.tjirn.r Lru,lLr sr..Lrr.r. ,r,l i r n r l o L : r r n i ,lri r ,iri n t i c i n r . r riir r J : r r r . r i cn r . r l r i r c r u , f l l . r h, r . , , r r . o . fosl,rniliLr z.rblrniLLjc prui:r poulcJ h.ronourc iti, ic rl.Lro '. d,r rlrr nj,rlLLi,rrinrr. jc ont llrji sLr lohLrr:lio s!oje l.rslrJc nir oloni s\ij.rLr poLlr!rlr. ic \''jeroriernjliLr eh.rt,: l)n r . :rJ; Jr" ;.d+i,r'_r*--" _J! ii' T-.,j "Pusti il: ndta jctltt i n,rs/aluju sc, i ncl:a ib 7.1!ton üd(/.7, ztdt tt oni! ' (.F),Illttl).r,3). . ] . 1 . , ' ,l r , . ' r l : L r l r . l , \' .. Li..'. ir ,.',i ,, ; . r',. . r r

,

I

r ,

\

ts7

I B N K A J J I ME T D Z E V Z U J E

, , n . 'l t ( ) i i' L i n r L . ' n r , l . rL , f f . r j f f . r n in ( j r ' L , p r L rrL n r L l . r g , , J . L L r n r . r s ) ir p r i u i t r i l , i ' r c L , l . , q , , J . ,L . r . r i i . , , iL r i r i i l r l c( , , , rl t , , i i\ o 1 , . 1 , 1 , , i . l ri. i u h L rI.r , 1 ;r . , u r u r f J i a . . n . r , l n r . . .i 'u r'i s l . , l , r , . r r r p l . r r r n i r , , . Ll . r ; . L i L 0 L , i l i L,L r , . r j r L s | i L 1 , 1 , . , rl . r . l i . . | i 1 . r 7 .r l . rr L , L rr,r j i h L , r r r r I , r J l,r ! (iospoJ.rrr.rnr lt.rr. J.r riif L.rlii, [,rlio L,rri , p, . rrrisi.r 1 r ..L r,, Lrr L i . r i L(r).r ' , r ir r : r i j . r r l c r r r i L i n rp r i h . r , : . rrnr n , r t ' i u o l : i . , r r i , r , q , . L p . r r r r , r r o iq l i . h . r p ( i r . r rJ i r\ . o c l r . l , n c l r b L , r s o r l . r L i s,c .rr. L , o :. r . l l , r r : t i , , s l , r r 1r..rr n r i h .S l i [ . rf ( r l u , s u ( ) \ o g s r i j . r , r( ] L r L ' ( i lri,,.)L , r . r - , r uLrL j i h o rr \ f ! , r :f ( ) f r L r o , l . | , , j . rj . s p L , i r . n srr r , . , ,i.irz n r j r i . r t r . n r , ' L r r . r ' L i n i t n r . rl . . n r l j i .i ) . ri . r J r : , , r , , r . L i , r . r ,s r r , l i u r L , l r , , r r . r : , r i r j u r l , r l i f n i,.1 , ' , lr. , r p l r i j . ' rN r . . - r ,rr. I L i s . L L r . r s L L i t , r r . i L , , r r , L r . r : r L . L1 , . r J,. r , , , lr , ' : . r: r i L , , J nrr , r . r i , 1 ,1 o L , . n I r r r ! L , r i: r , r l l ' . r r r L irr, t r , , l . r ? , , ( , ,,1 r r , , . r r i i r r r . h . r J . r , , , ,i s i .i . sr, r r . L L , q l . . l r I i f t . r L r i i , r i L . . . n r L r l r L , r r l i r r i r .P r o r c , , , r i i1 r . . r r i ' , t i L L l , r ,i r i . h , , , 1 . , r r,.\r1 1 . ,j ,L . z , r l , r . u r rrr,,' i i , , , . r , L r L , r n ,..r, . , ,, , , l . s r 1 () n r . t , l L r l , r l , L l o r : r . n i f \ i r n i , r q f . rz . r L , . r rL r I r . r rl .r r . , r l l t r r l .o r r . . . s. L l . r : r j . p r i r i r l , r . rl . r r , , L l . f ) r o i c , r r r l p L Ljr, , r . r h r . L Lp r.i r r r r u . n l r b rL b o r . r r i L c ( ) r i l t { ) j i) , . 1 ,, ^ , r j : r i i . r n r p , , , i r J r j Lr i l , . r l i \ ( , , 1 , ) t ,rf , , L . ' ' , ' ' ' . ] u . r o , r . ( i , , s p o J . r L \ . , : r , r ' L , r ) l i i ' \ l l . r h L , l , , t . i L o ( . r . r1 , i , , . ' . l j t ,,n i r, , . r r J r L , r j , r l r : L r ,!rrrL ,L l r u , r , . :,. S r . r n o r n r .\l' . r r r , L l , , s p i . . lu L Lr l r / b , ) { s r o r . r . r n r . r . r r , , s r , \ i r T t l r rr . . r , , r r r r i i . r , , r r( ) \ i r r L : r \ r ( r r it , . l lJ . rl i ' r J u r .L r l t r r J . , . s r . , l i : rr r i i : ' , r : r jL , Jl r o g s r i i , r r i r 1 ' r o r r r r r o s r , 1 r . r : l L , J t r 1,, i r 5 i , , , r , . r ' ,r ] r , , l . , i L L . , r i . n r j . , , , r u r i i r L i nj . q L , t [ 1 l 1 L , . Ll : i r : . 1 \ 1 t . . r o h L iL , , ' 1 . ' r r r l \ LL L l r . r r r r r ( . 1 '. r r : 1r ( i r r ( i , , J b i , , L pr r J i i , ,:1r , L p il r i , , r r , r J r L , g , , . , \ . r , l . r . i , , r r , r i p l i l r r . r r i , ,b i o l , i r r , r 1 . : . r h r . r l r i 1 , , ' r r , , r . t l . r r n . , L ( ) n r irr , , n r r 1 1J . L L i ,' , . l , j r o , l i i , l j , ,: r , r \ l l . r h o r o : rp Lr . , , . i , i r . \ l : , , 1 1. ' i p . r l( , . l i L r a p,r, ' , r ' . r r i Lli' r i , r r r n , , is,r . l L , r l i . ' : r ,
-i": !-!'.:-.,),-i.r--,.r . lJ-. 1,,1, r-,,-i ,!. j.

.- , ,.

G r.-)

--!

, -:!

ri

-.

:-,;

tsf

KNIIGA UPUTA,,.

-rJ,-r

!::-;

rL, -;

!ii-.

!. -

- .! _; .,ir

-i -.r_

. ,r r .:-:
.>:':

L l . r n r A I r n r J r : r l i o J c l p r c n o s ro L l I s l r , r i l . r L , n \ l L L l r . r n r r r . J ..rr, i on o!1 Al,L).,rh ibn Abir.rLl.r It(,n,. ic.\tL,il7.,li,l ibr S(:J p,f,,,() p u t r n r 5 . r ' l , i j ,o J \ l c : , r L r l i .J . r j . , . \ i i . L , r . r J r j , r l l . r h Lrrr l r : r ,r h l . r : r r ,r ' ' D L , i i rj c l i o d n , c n c l c 1 1 r ru r \ . , , i j I t . ,I f i r l i r l . , I ) o \ L , , n i 1 r 'J r ] i f l , , , . Loii s..r.Lsro;.rrr Jr'osLr:Lrlio,r oLl r,-n,r(..r. \rr.til.r sc ltr.,i I t,,\l.rl.l r n r l L L i f h . r p L r n j . n L L , r o r r lri., 7 l i I , r , s l , r r i l , . L r , l . r r p i r , r r r . : n r , 'f.r \tr r. rrrr,: liLholr: c n , r r i j 1 r ,lr J L , i L .l i { r , ln r . . r r .r r r . l i . L . r r r , l r f J L r i r l , p . r n r i i . . p L , ' l . r l orr o . \ l l r , ' i r , , . / . r . . r l , < , ' L , r r i l :, . J . rq . rr : . , r . r n r ! , J u r . 1 r r r r i l , r j r : r u r \ r \ r i , l . r L ( , . 1 .rrr r . r l r o r L L L . .(l ) r r n r r i r ll r . r ( , f ( ) n r n r o L r i p L r r r . , r , r L r t r c , l i . r o(: ) . 1 r , : , ; r r r i r r r , r r ' r r , r / , , , ; r r r u . 1 1 l r l r .i r . r r i .Ir, t i t l , t i , ) ,1 l l , 1 i ) l , ! i l r i l t ) i o l , r t l t t l . t . t i . r , , / , l r . l r : . r i i, '' 1 , r J \ 'i f i r l L . . t i r J : r s L L r L ,p o n L r L t c nlij L , t | \ i r i z n i c r n t b r s . ri z . n r L j c . o , , j . . n I o J b l oi r t l i . l , :

''Dt.rt: n t i i r . , i . t\ . t ) t ri . , h t r , i . r r i ' 1 i r il r , , r , l ; r 1 q ; s r i . l , . . t t i tl , t , , i , t ; r rri L ; r r iitr 1 i l l i t t ' t , ' r n o t : r t i l t , a l , : . r , l , r ,:t. . . r , t t t , z:,.t i t t 3i.r1.rr , t L i t |i r ' l ' i l t , , , i , r ' , t l t ttil " ' : r \ l o l i o j L s r i , q r ( i o s p o t l , u , J . r i s h r . r n , r , l t * L , r c L , r r , , l i , . .L , r l L r p b o s n o l i r e r l o u r r n . r n r i r n i c cL , r oi L L ,s . n . r r o L l r Ll r . r J j s L ir( , i j s . b i T . i l l j t l i L L r . r S , r l r i l , r . prr r n o s i l . L , r r r r r c j r . r : J , H r - -- - _ - . _ - , -J -*r.,."." L,rrlji 1' (,sl.,nili.. L.Lir: (,,,,i,r,ir;,. rrf,i..'i\1,f.i,1.,\tri),t),r),!t. '. L i , t -tL t , t , i i t t l , t t t i t , , t L \ t i t i L r h , r , l i t t , tz , t : t . . i ! , I rJ |.rli-jrr,*-

/ ' l r t i r, i t . r L l 1 l ''\lrfiri. r l5t,I 1ii,L,ili.lr.+f I :\lrrr(1, I I lr,i lb I t\lrJrr, tLr,.r

tN9

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z U I E

>

,," -:

.r1, ,i,r - --i .. .ii]liji ,Ül i:-:,.,

e.i-!

jrlr

:ic '

.::.

._,. .rrc; i, "l.rlio , r1 U i r r i n , s c z l , i r [ , r n , .l r i l j e i i { h j f ( i \ ' ] l , 1 s h . 1 e l, o : n,j j , : r L r . iJ u i , rL b u l l L r r c j r . '.\ l l . 1 h ( iV l ( ' n , \ ' r . i i , l il t r O n o q r L ,C l i r o n j e q ( , \ rp o r o d i . : r i : L rz . rn j c g o r . iri r o r . r u i L l . r n rL r z , r s t o pj.r.i r n pieniinihljcb."'.jlr -l-," r! 1i .1-,:, i-:, il :U l. ,.- .r1,.-; --i-;,;:** .. , j;;' J-,;;! i-=i:

\ j jjl- J-

' l ' , L r h , r r s r o n , . ! . r / r i l r i L i c : ( l ; 1c l : . n . ' i L r n \ l , r l i L , c [ . r o : r - . i r i i b r j \ i t n i j p o T n t o r L j e l j o t i j i I r ( i \ l , r n i l , u s r o m i i v o r r r\ i r l r o i i r l ' l ' : l r l i c bi p c i . n L r r l c r r . " ' 'lioilji r U n i c g i ' \ o m. t , l , r / , Jn r y o J i r r . ) J ; s L o s r r c r o s i o c , r : if f t t 1 ) ( i \ l . L u i: l 'o L i i , r . . . r i j c s c 7 , 1 s i t ij o. n r c n ( ) ih l j r b r . " l
r)t !lrU'..; ,.

Aiie, r:rJil,rllrhLr rnh.r: OLL,rlio l,iljcii sc prcLl,rnlc U Jv.r.!,r/-,rl,,r jc Lloil.L lietlinu, \'lLrh:rnrnredLrr,r pon'Llic.rriir s. z,rsir;l.r pif Lr n L i n . h r . L r r r f i d . r u , ri r 7 , r \ r r l . r . , \ . . 1 ( , l t n i r r p r . ' s c l i Lrr. r , r l r i L '1, ",--

-r,J.--

ni,-t-"rti--,.-i,:,r

&.n "-r,-;

-*.!.:;.iL: )!

-rj

)5' -* "IloZ;ri r L l \ L r s l i m o l o n r S r l r i h Ln , l o L l i s e O n r e r o r o . p L c J . r n j t : jc I' ,rsl.rniL l: icclnonr L'irl Ll:rnpror.co.r d:r nijt iLr.ro ri c'biiri, h L u n r LL l r ; , o j c c l L . " ' r
ll, irri.:+L+r \l,L\liL,,lell.. l l t L l , . r, i l l r , i I 1 ! 5 l i i r . l ' r / L i l l u l , , ,i . ! I l r , i \ l u \ l i r , . l ! r / ! r \ lr \lijr.t! ts.

190

KNJIGA tJPUTA.,.

\ ir.r:L"i ;i

'

r I , ). l l t t : t t a r lit1 , o r l ' f i r n r i z i j . b i l j c i i s c L h j c I l , n A t r L r r s e i i r o : t r "BoZijijc |osl,rrih ::,po tri noii zrrro ql.r.:lin sp:r\.iti. rlu i. iL,f rurrrijcirlrl.r sprcrrriri reieru. IlljcLr sLru.rjieidcpr",.ili ,,J 1"t_ n r r . "f i n r i z i I i r Z cd r j c o v o h r s c n - s . r h lj r . r d i s . h - . . . . . .

l imrizi biljcZi prcchnjcILrLrUn.rnrc.u lioj..nr ,,,,i; .f.r ,itL'l Boiijeqllrshrilir :. nisLL ralio rrclolcii jcinrcni hljtLr. l,; -,Jl\ r.>;j t-.Jri;6t -i .;ii 6 -;. i,J -ii : ;.;.r.t,,:, -.r.jr r.:G,',-,*lr ,.! 31_r._. ; jj

r-t!:i_"_,JG _!.t

-i: )-i"

'., \lusned bilrcli prcrl.rr;cAiir. r.rdij.rll.rhLr :rnlr.r: l ,rlio rri ()no g , L . . o e r l L r i r r m n r t L h s l . r o i s t i u o r r r ,r rn i j c r i c l r o i r o n i r i r c 1 1 t po s o s bt r ; c t h l j t b o c lp r o s i j . r r r o g, r i r r s r c c l o l ir r , \ L h h n i j c . , r " , , L , . , . , , u p i L r : . r l i o L c e l i j c i : r m i ' G o v o r i l ib i s u r o ;U . L j .p L r l n l h i K s j i s m o p r b i L r e i r o r l l c r j c . L ru.rri b i s n r o r i j c s i lo s r : r t r l i . ; . , r . , . n i .-; --. .-.Ji;;1;:, .-:1r,

,:+ -i;_,:u - _.-- ;i- jj_-ii_rG:-,;

"_j;;,",j_. it- :*!:\ a;l! Ll Buhrriiclonr.tl.,rlrr n;t.oclisc lncso!() prcJ.rrlc:..lloliji jc llorl,urili,-, zrlolo svoj itir z.rjei.rnr.(-Lros.rnis.r ti.rrirr !o;o1: Nili.rd.r X{rLh:rnrnrcrlrn.,r porocic:r nrjc osr.,rnLrli 'l,,..,,,,nj,i ,., zrnoirl:r.'ineo jc rlevcien,r."" A r

I i : L r f i , l r L . i " t i , J j i i l r .l t L i i

29)

I B N K A J J I ME L D Z E V Z U J E

.-r

j

l.-,i- i,--; i-:-r

$.n r*i

-.-r :,,. ; :,.-' _, .1..''

,r_j

r"

j:-

-.:, -1.

L l H , r r i s L r r L , n\ l L r . n , , L l n , , r ' o J is . p , . d . r n i , , I . h , , L i \ . , n , ! ( , , 1 ,, Lr l ' . n ,s . rL , l . o j c r r s L t , j r l . j c l . . r L i n r .rr.L Ii i . iI I. iir L . i n l r r .. l o r r i r . l . :L r i L r .. r , "ti,r i h L Li : l j . i , . rl ' o ' l . r n i h L , , t ) , r ' r p i r . L L r r , , , r . , rl . r r r l i . r : [ , n r i , r l c s i L :,l, r r r l c l ' r r L rh l j r l ) . i i r i \ r r r , 1 , , ! r l . r ,J : 1r i r r . , J , l r . . s r n ro r . r ():r k,rr,r: ().l) r. Jio. l t , r r . : . r , t . | ; , r l ; , , 1 r r , ; ; i r r r l . r ; : .lr. ' , , ', r i . : ,

:_-

,..

.-:'

.5

.t;

-L

j -,".;

:

1 , , , . , n^ l , i r . , l L ' i i j . 7 i o r . J . r n i . \ r l , i . , . l t o , , , . . r . r r r o , i, \ l , t { 1 , , r . , 1 , i p rn.rn il,r lrirr,,rr lLl rrrrs.r i,c.r. lt(,mf ir I);.ihif r.cL.ro: h.rJ.r L l , , t r i il ' o . l . u i [ . . l i o 1 , . , 1 , c , , r 1 . h ,i , ] i l i (i,, r 1i t h i L or , : i l i , ,J , r r . L r. l ( i s l r r j l i . r L , o q{ l . r d i r r z . i , , L . u r c n z , rp o j r s . " ' ' l : l , L Ll . r L i n rl r . r j c r i \ . 1 ( i1 r ! r r t l r i c p o L L , i . r L , . l ( i ] t . r / . r l ii.!l,.,1 . r i l n '()Jrhr,rrri l , , L J i ', , L r j c , L , J L , : r o j . ,O n l i . , r L : n. s L r r i i . r , r i t L l . , n. \ l ir L r r L L . r b i L l o i . i r j oL . L l i ! rs L r J l , j n L r(.)"r , ' l r q l r i l i , r . l , r l i . r r r i r o r n , , J L L r r . r r r j L , il co s l , r r r i L oL r : l c Jh , , r l - \ l L r h , r S r . r r ' l i Lr.L ,g , LL r u J r ; ri p , , , ) r . . yr!:.r, rtL rr.ijrrlrr,,:1.o jf r ' r f ( , L r l r 1 . r h r l L i , ,i I r r l r l c l ' ( ) j i s L rL r t r . , r L i , , in . , h o n , , j , , q . ,(.l l r j ' . . L l . r U I , L LI . r L i n n i j t : r , . , 1 i z i r . , r o , , ' L . r l . r I . 1 l . r r . L o r r i r cr , L i r r a i c L r L i z n i , : q o r ' c. . l r . r J i s .o ; r r r , r L r 1 ' o \ 1 . r n i l i . l i L r ' . r r o : , L h:. r J . rl , i { ) n l , i , ) .l t , 1 o r o q r ^ r i r . r j c * r x i i . \ l l . r h o ri n , . p l i l i . r r c l j i , i r . r l j1 ' , , r iL c t i z . Lo r i n r s l i i e t o r r . , r n d . rL r ii r r j r q o r 7 i r , , r b i , , c i r ! ) t u r i i \ L i L . rh . r l j f \ : 1 r n j r h , , \ r l , i o q r r r i j . . A l l , r L q . r ; c L r u o S L , b i L J o l n r L ,1 . i L : LL r i , , . r l r ' t c n h , , L lj r r r . , i r L l ul r j r r r L r r . r L r . r r r rl i o l L . . r ' i 7 t , ( iL , T r i i r . r rl r L L . . , , L r L , r i L ' . u . r p r r 'r.L i , i , , l , , r s , ! , . r l j i . r ( i r . . i r.l rL p r p r k , , , , ,i r L , r , , r , , r I r L . r r i r i in i j . J . r n , l , r l , , , ,J, i,,., . , ,(, , \ f , 1 l. i . , n i i L , . r , , 1 , .n i r i r ' f l t i n r { r . 1
' I . \ i , , , , . , L .I i I

i I | i , . , : IL, i , , i . l ' . i , L .

tql

KNJIGA UPUTÄ

I j Jj

--

,n -b .-J. r -il

4 - _ ' - - . : _ - : - . . - : , . - u , , - . , _ i : - . _ l _ , s_ - _ . s , , _ , . I "i,*: G J:jr !_j:r:-,_r i _rr .i-r | :. e

l r r . r n r , \ | r r r r JI ' i l r ( t r p r f . l , r r j f F I L r s r j r r Lrr r \ i L r L , r r r r r t J .j r , n l i. \ l u t . r L r i i . r , 1 ip r j i r r o ,p L r t , : n rl , L r l , r z i r r , o L ll . - L , L r ,,c i I I r L r r r c .L l i j r . . a L LAii i L rl , . 1 l i q o r r r r i " i , r r , l . r z i o i r r i . r . l , rrl in r l . r L l . r l , . .j r r l r , , , : o b rL r , . io L l . r 1 . o T i j r qI r L x l . r o i l i.,:r n c l , i s c r , r l o r i l , r r r r . r . Br l IicLotr: I . .L l i r . , ' Ji e c , rs r cT i y j . l i ? L I I l r L r r i i r o r l c ,o J s o ro r rn i o,r.r.,,,

-;j

-,:

_rr j:,

-_,-j.

. \ h : r r r LL r l i c 2 i\ t r s r L r i i o r l. r . r c l jo 1 , , n . L . r L oj t L I o i . r r , l s liL,t.\ji.: ''()nr r l r p r i n r ; r - i r r r r r L irl r r , c : h r J , r : o J s . z . r , i r r r r r . I z.rp1.r i l r . Z r i L L , r , L r p i L , r h j. c r i , l s c s L . r n j . rrl i L , j c n j l I j o r r j : \ L r t,i,, I n , r ! : n . i t , L r s uL ) r r , r r 1 , . Lt . r L r ,r r j . \ l l . r l r . i . , ) r i f . . (, L ri , . . I n ( , , r ) . L l r r LL | . r p L L Lr j . r , t , i c n i i r r o gi r l j . b , r\ y r , l o | , ) i i r L r l l , ) , . , : r :r
,J -- -,::: ,:,,, ,*] _*, ,,. -l_..:.,i,

;_: =i -:*

L. .. ;

--.

( ) r r . t , r L o J t rp r r n o s i : l l o i r j i r l , o . , r r i l i : n L 1 s . r . r \ r r r (r)r \ : r j j r . n o q | ; . b . r J n J : r n . z . r ' t J o r r\ \ c J ( j l i , r i i f r r ; , r c s r l i L ,r . r h i r . L . , . i \ , r r L J i . r i r r L J i s ',jrc r o , l L , s r , , i n , r . r

_*

.i ,_*r

*.i

- :J!

.-_.

-

i:-

...

-:

i_-,,,

-!

-'.'-j

.-G !

\ 1 ,I r . . l l . . , : . I . j . . l)o'lrrihLr : r.r ll.rLl i rr.rLi o.l n,r\ rrLr poli,rz.rli.rnrL.rr pr.ir.z.rrr

1' l .

r rr| r,

t

rLL, ,

I9-l

I B N K A J I I N lE L D Z E V Z U J E

( )n poJi1,: Lrgr i pirli,rT,r n.rnr,1..1 lt,1rn.'n.r It,)j.ril L.ri

'e--:'.';{.-]-*]

'\Lli,,m.r p,cnosi oJ Ab,lull.rl,.r : Iloziji I' orhnih : \f:,ri,L,tr k n , r I r . r r L , r i, r i , rn r u j . , , s L . r l i l , r r . r q o \ cn . r l i c L r l. i t l i o s n r o n r l : ttt r i ' .r l l o i i j i l ' r , s l . r n i cJ t , r i , r , r b n i n r ,L l L r i c l ' , \ c r r . r " / . , , i, l r ; t t , r i r i t . y,t2ttt TrxttlLt iL,,tt z,t:r.rtt i:li tit.tt,: : 1c .l.t :,r,t n,t titntt,tl:rl.:t,
/.rtr),r :,r .\l,r, rir / rr,ijl.ri 1| /rJ]i. rL' r -L-. i,l J-..r r. . ;! l i j- j ;

'r

-L-] q;

ol.!-

r

,,*,',..:

L .l i s t )rl ,\lilr ' c p r . c r r o s il:z i i . r i , . r r rrrc J ' r o g 1 . r J n , , r . i l . L/ l i . , t r i . L l L , i i r r l ' o s L r r r i l '..:r. \ o s i , , s , r n k o l r r p r i p r t r n l j c r rz r i t . r r g r c' i p r o L r L r ! iro r l u l i r , rn r v r . r r r r r r sL c ,,rl i, , ' r m [ ' .. lifnjf l'"iu s,rur rr o l i s r , , r rp . r 1 r r "l.i o s r r l i , r L oq l . r , L e I ) i. ' . t n r L rl ) o s l , r r r i i io ir r , r n h l r n r , l r o b i h . l z . r i . r is . r u d : L c i t o p o t r e T i nirp r , , L t : . ' in r r . r o jj , c [ ' h p L , l , r . r . v r t j . Lt o i i j c r . l l i j c \ , r (s r o j l r t l i o t o n r .i ) , t , t i , i h , rr r n S b L r o z r L L p LLr r J L r , .o L r r i r - c r ' c : t . r o c ' c ib c J t r i r r cIiI o i c i I r J . r jcJnu hLLrnrtr? oiu. ()tv,,ri cl.r H r i 7 . r s \ r l i r LL o i L , t l . r r p o D ; L r J r n r ' . , , . l , r , r o r i O ., r , ' r l o r r r r , r L . r ,j , r L L d o l r . . r J . n r i ' r i , l u lr

'

J l i , , i : . 1 ; - r i ! \ 1 , , , 1 . L .i ' r l

I q-1

KNIIGA UPUTA... llrrpLL.Ir.ll,r {o.l bih L'c,v!th,rr) [otl. J.ro bi mi pL, hulnrLr, sr., d o l i r r r s r r rn , r f r r L n ji r r l , . . D o s L . r ; 1 c , r c i r o h .Z , r l r l r r i o s l r r r o _ , m d r i r , r p i o s c .Z : r t i n r , L . r mr j j , r o . l o ( l i , r D r j j r ;n , L c l o I l o t i j e g l , o : o h L , r u i L r ' :L rn j o j . " ' r ' . -r j:-." jL- ! !_-j ! )i :tr i :.J.!r, jr
_,-.:]

_;!_. __i,. *_ _. j
G_":1-ll\ ;-!._-

S . r i r L , n r b L \ c l i l i . r s . r ) c :" l J , , r i L i r r l (s c L r z i r i i i r q I , r , r l . r n i I r l I r k 5 , t : b,:r iL.rLlLlu.rnc.osim h,rble ol,. ,r,n,,.." ,' ()r',r jf \ i,,n,,l(, i sLoj.rn lL.rtlis.'r'
J--,; iü,-G-,!i,'.,;Ljr-.:,rtr_,i J d,;,;j ,";i;j_",_j_. !,* _=i,t -jü *.,-t --1,- *{ir,L J!. .r

--,_.,r

' \ h r r ! ' l b i l j . . t ir r . L h n j . l l l , L r c i J . o r l L L , LZ , r i J r ,L o n r . j r A L , r S r L ' o ! l 5 \ ( i s ,o r , 1 r . c r i o r j c . \ l i i , rL . r z . r olri , 7 i j i l , r l l . r n i | . i , p l t r p J t u r t o cI . r L i r r u r . r l j r n o n rr c s . r n r rc . l n o r rp o s r r L l o rlnr.r r L r L o r r j. l 1 : . J L r i . L o no d L o i r :r r , r ; ' u n j c n irn r l i r i m , r . , , " . r i 5 r r o n r . r [s. ir t L r L , r J .b i L , o q e r s L r r u z , r h r , r ] r r oL ,rr l b , , l i io r l : r o s i . r : r ( i n r . r 5 rL i. z s r f p t J r t o \ rl .i o t i j i l , o : l . r n i 1,l: o p f c r l i j r l j (b i \ f r . l r r , ,rrcr.r (iospL,tl,rr rnL, onJ:rli,rd.r jc LrlJi, mLr porrLrd.no. Lrr n:ucrliL, J.r C,Luroli z.r ro. li.ro jLo rrLr ir n.rri:.1io C,r rrroli z,r polcJ.rrrj. Lh z r , r n ; rl.i , i i j i l ) o s l . r n i l,i: n c b i L r t l . r b r .n oi r . ri r o n r L A I l r h r r . .l , i ri r o d r b r . r o .-.\rl l , r l , r ir r L ro L l . r L ors . L r r o, r i L r ( ) Lz r r L or o j . . r , n r r l L rr r i., ! t , r ' l t it r r . r i s r uc r i j c s r ro r t r r i . . ,!
i r L o L r L o ,l ) o s l . r r i l i, : n . r , l q o r , , r J , r i r r . r J L ) o ojpis l u b r( , L r ( , i , i L r j . a o l J . L L L l o l o l ; n o ,i L o n r L rr t L ' . J , r r i j c L i r c l u i n c a c 7 . r ) r {,r l i L r p i r L ' h o L r r r rr i , r i L i ii L

I r r . r n rA L n r . . r l , i L j L :p ir t L l , r r j rI b r t r 1 . I r l i j rL , . l I I r . r r r n r . r r r r L i l i t l r r rl \ . L r r ( l prr c n o \ rp u r c n rI l L r c i J , rc l - A s i j j . 1l , rj r 1 . b LD c r r l . r , r L

' ' '

L\ ii f..ri,rlr 1i\,. f'\LLi,i,i)! i,,irrir, r;f,,rr t(,/, irtilri \1i.,n,,:li.,riij l i ! h r f i , l l i l i \ l ! \ L i L j i .t r f r i , \ l , L r i J . I , r . ti \ r \ r . . , l t ;

t95

IANKAIJTM EL,DZEVZUJE l',,'l.inrli :

r.-

jr:.

-t,r

j--.t.i

-8,.,!.,,-*,:j:-,!,:-:

-;--rj

-r

-.J*---;!:-_J-i!-:-t_

'

-*.;

\ . , : , i , ; , i , / i . r r i , . / , , r .1 , , . , r , . , . i , a . r r 1 , r , t , t t i t i : . irl i i r , , . . t : . t i : : , :.,r . \ i 1 , : ' . r 1 ; , r . . r ! ' : , ' r t ; . t . ' t , r i t 't, . : , ; rl r , , , l rr , i . : . n : . t( ) ! t : , i t t P , t i , : l t i , . i ' r r r , . 4 , , , . , " , , , i r , rt ) j t ' , \ ! ' , j t j ) t i i , ) . , r , i , : , , 1 r ; r r1 . , , 1 r,,.,,,, i , ,r: ., , ,, ,.1. i r , , . , r | f , , , , , ,. t t . r . t L :i:tf. r , / r r , i r 1 a , r , , . : , l r : r : \ r r , r , , . , i , , , , r i .., , i , r r i ; , : . ' i ' i i . rl , , r r t i : ! t t i t t/ t , , i r j l l r ; , r " . r i ' t , ' . t, t , r t l t , r i t r , l : : t ' . . t ( ; , i / , ' , ( i l r ' . 1 , , r i . t t , , , , r , . , r ! , , , , , l r L . i r : a t ) r 1 t / i ; ,/ : . tr , , i r , , , i r r r . . , L I n r r r \ r r r r . l t , i L l L , r i. r r r \ r I i , , , 1 r i , , , , , { L . , r r r r . i l , : r l , , j . i . r . J t , , : , , f \ t L h . , 1 , , ' n , .i,t1 n . \ L , r t L L , . r . , t r rrrL . r r rh L , t _ f t J i 1 , . , , r,f f,f,r,,,, ,,,i \ . , , 1 . 1 1 , ,\ ,1 . , 1 , 1 . . , ! l , ri . l l ( ' . : L ilj' , , \ i . , , , j 1 , , r , l t . L ( , : , .," .,,.._;i-"; ''\.rr'1,',/r.rr,,1,,,r,ri,,irr.r/:r1,.., i rr.ri 1 ,,j I r I , . / .r.r , , , ; i , ,rr i, ' i r '._ _-_.

( ).,r.irLrr(, L t , r i n l L i r r , , x , r x o i ! L rl n o r r h . r , l j s ro b L L h r . r . , , r . r L , t l \ l i r . r \ r L . r r i i . . , r , , , p ' l , r l , :! l L , n i . r l L rrl . r 1r i r c L .N r i b , , l r r r , t , . l i r l , . r ) ,.i L , ' r . , , n . r , r o i . r : r i j .p r . r i . L r r r . . rr . r i l ' r 1 1 ij l ; r o n . l t . , , j jr c , l , r i r . . , r z l . l , , , i i l , , ,' f p r . L [ L . rn i . r . , . f , , , ' i o i r 1 , , , . , u, , r , , ] i i f f n , i , , r j . , . i / . i j / l r i r . r , r J rr. rrr.r r rr i Lr r . i , 1 , , L . r l i , ,,. i . r f Lr f r . r r , r( ) f . l i f l l . rJ , , r r r ,i. i r o , r ; r . r r r , ' , 1 r , L L : r r . . r . r L , ,iLg o n r i l . r n r . r . i \ i r L ' n r . r : Ii r : L L : ] l L , ' - L I ' , , s L , r r i L . s . , r LrL ,\ r ! . r : j ! : t . r r r ( ( frr

l ' r - r . L , r / , ',r r " , i r , l r , l . l l l r t 1 1 i , 1 . , . . ./,.,.,. , . i : \ l

1.,r,

K N I I G AU P U T A . , ,

,.',.t rr\.tri) )t(.i).lrü!L. \lr'rrlr rr J)rrl l,r./t)ti.it,., r,r,lTrrl tr,, ,;rr tt t,ttl,t ttttlolntiri:r: s.r allrl..n.rh 5 r o n . r s l r . r o r o L l o c l . r i u1 l l . r h r i L i r j . . r n i l i . r , ) !.li L r j ; , r l u l tr . r .r i r i f r L og , rr , , l i i J o b r - on r u 7 c l i .
I,r -r- .j_-r e -r ._-; .,)r -* .j.-,-

;-- - -,; l r l , r r r , \ h L r r . L l r . n o s i o t l I b L L S , : i r l , r ,o n r r S L r l . , i r r r .i L n l , t r l . r l p L h p u t L u r \ n r , r i b n l l h L LÄ u r r r p r , : n o r i o J , \ s i r n . r i b r r - \ n r r . r i L , n I i r r r J . . . r L , r o r l I 1 . r h n r L , L l .n L c l , j . h ib r L l . r . . J j , r r i i jl , i , s l . r r i L i r'.1.r,,: 1)rrr'i,r i,'tti\u;t r ILtliriti .llj.rti irrri \,,,r,.r t,,[,,t -,ittiti i:.r,t,iti;:rtt! ti:r t.rt,, ito,1t ,rli I:irtrrll rr lr1/1f rir,/f rr1.Jr/ii, L t ti i, r , . r t iL1 : t t , r ' t , t r t ; t r , : lL i t t , t . r , t 1 t i , " t { ) r r l i . r ) L Li:j r L L os . . J L r n i r l L , l , , l r ptr L L ; . r. r r i . r , , r . , . J , Lr L , r ij r n i i t , , L l l , r q . r nij..r, z n c N i l i . r l i or o r j i . i r l j r r t r , i ,p l , . r r . ro : r o r r r c , , , r r r l . i k lf ffurfrl
.,--.'J _-i J--. -:.-",t

il

-!

-G.!

'r.,J

,-..*.r

err

_-.-,:,J

-*._----,-:-3

j

. \ 1 r ' r L l: l i : ; ' L i L , L r j 7t,r. i . , t b n t t . ! . r r . l l . \ l i f . . . l , i t l - i t / : , n f , / 1 , . i .t, t : r

)r7

IBNKAJJIM EL.DZEVZIJJE
jjr .:r'! )j _ .- j i. j+

_r !q

! ._r

:L- *-ü

-- -a-t !r..-

.! -r_t _

I n r . r n A h n r . , l p r c u o r i , r J f . r h j r ri L r nG , r l l , r n .h o n . l i L r i J i b n r r, S : r r lp L L L L lu . r r r r c l r i b r h r r r r n . c s S c r l T i b i jp r c n o s io J U 1 , t , c lr r . r b u l \ l L r s l i n r . r .nro i l U h b . , i b n , \ n r i r , r, r l , r c t ) o r l r r i l i , : ,r . , l , . r o. i o: "li,rJr lirlii rlr A1l.rh J;rjcnclionr iorj.liLL lioji Nlrr iini griji ,, . r, ,t t. , .. . t. / r, I " L!:ro :rtrr: l k,da bi zdbot ftili o a iint tt opontinjatti, trrof )[i bisnto k,rpiicsttg,r1)rr,r, illL-lln .1rr.++j. iur i/i. L i z l i i c n r1 1L , : l i r , r r jL , l . r : r , , { . rr L , r .s r . j i c r Sr\ 1 , j i u\1i . . f : r i r : , o ri r : . r J r ' , r g i m r b o r i u r r7 , l r i i L ( )g r r u r . r u .h t u r r i j e L l , r i r r r . r, . r
.r! , ._-rJ i: .-!,.jtr.* _-i

-rlr .--' _ -I , . r ' 1 1 ' ! : J"j _rJ

*l .-- -i -,. *-:i -. Jl .! l!_-Li.-; l

."" L.,lii:i

.-:.-" -1"
l l r . r r r r , \ h n r c Jp r c r l , s i o L l l b L , l 1 u . l i j c . I i o n r r : r n e i p L L L . rS . r A r l i n . r i l , n f L r L r i . . rL l , r r r n o s i J . r i f I l ( , z i j iI ) r , r L . r u i L r c L . r o : , 1 . D p . )rt)j)l !!))!))ttt!t0,tt lt:tli iLor Lr:tt alltii l:t,i.t,/,r .,rrr; rr.: ..rr[:,;rI t t , t i i l t t l t ) t , t ) l ' , i l t l . r . , r i u t r . r i i l it y a r t . u t b i , : t i l t r t , l r . l l r , , r t r , , li r'ut,,\ ,tlt.t't.utolili t Diutnu, On bi int Ii.t,l,t !.,i jlt: 11,r,lto. tt,itlt o,,ri s,iiti, tc l:r irt i1t rito ti:ltr,trio bt ut it t,tlo t,tt,, iL,ti bczitittLl,tt A )ro::11.1 it(It itt'llü1.!, i.1.ith 1,,;i.,.!i,,tj!t: rtli( öt h z.ttt.it ittito atl .lllaln- :1ll,tl,bi ttt to l.to "' : O l L l i . r r J r n , , r .1 , . r t , s i r i i , , , . , \ jr h j c . l L , n j . r l L L , l i r . , i f n r . r L 1 , , . h i t , , j i t , c / . r ' i . i j f r l r n , u r ; , , t o i l o j c r . r j i o r j c h b c z n i j , . J . r r .Z t , o g r r ) s . r ; r n i r b i r i c l , r r o r r o i r o j c h ( , l j f i r f . , l r i i r . L z r i i t r t A l l . r L, l L : o n t . r l L LJ . r i , o , r o r u t l i L , s , r , , l r i , , n o r r . , l i , r q . r r l L , l i , , r r l r i r . L d . l . t L n : . r n r oo r r o n r cl i o q . rr o l r . \ . , i L , l i i i l ' { , s i . i n i l t , ,, l ) i r a . , , n . , j l t , , j c , n r L , ,L L r i , , , . ro J o l o g L o
'' \ L r i : r f f . . t l . + : , . 1 / , , , 1 r ,!,t t , i . , t i , 7 ,) . . ' . l ; , / : ! t , h t ) r ! . a | ) t : j l l t , . , / l r r . ' 1 i , 1s l t a

t93

KNJIGA UPUTA... srl lr'rr. .*t- _; r,,.-* JL!, r_r " r,J i,*l ,J".r _" '! " r !- Lu-i ,u) -. rLrjr,: ":rjr. j :.Lj + i _lr- .r.t_*, ..'-r. -<,_j\ rl : )j ri J j :'_j - j,: i,;1 i_r +! L:.i -. jt :r, :__.i _!_. Jl n_- _; 1q! i_.i-jj _< ,; j I ,--. .*r i-j :,;' l;l -,r ;<l L {! ,, ;rj .-i 1::-_; ...;; L,,i -. Inr.rl Ahntd prcnosl or:lJcziJ.ribn I I.rrLLn.r. lionrc \lLrlrrmrrcd Lbn/\nrf pfeno\i purcnr AnLr ibn l\lrljlir d.r jL:l_LrLr Zcr.r rehro: "Jr au biLi n.riblj:i Poshniku r: oJ slih r',rs.(iLro s.rm gr ll.l jc rcli.rcr: N,r11-,/iti lri aa Sttlnlatt Ll,ut;t ic Liti ottai l:o t,.,1,,,,ti ,,,.,,1 :tijtt.tt tunlr tr kryu:,ot g j,r;,rp.r/rrrl) A rilio rri ,ill.rh,r.sr; !r. osmr ntcnL', 1..zrlr stc 51, nciro otl ovoq.r sr ijeL.l.',,,, 7,1 Iirtu: ll()7jii lrorl.rnili :. sD):urro jc sr.elrirn orroqr li,r pL,sjr, ctujcisrnro) osnrrlnc iirotnc'potrcl,e i u.rj.rvljir.rr;., i., i" ,"t Li,,t sPi!.n.

,; gi ,ü
i;1j ."ui i ,i,1 L L.i J jrj -;l

Lfu.trh,,,lc,.Lr;lirti p,frl:1,,jcAL,rlrrll.,h.r ibLr ()n,cr.:, Jr ic ß()i.jji I o s l , r n i l i ' : r e l r r o : " \ - 2 . r i . c ; r y r : i , o ; n t n t t t s l , n t , I ol r t t : c , l t i t , l j ) t , l ttrl . ..11 , ..1..,,

h.rlLr: llcl.r bi lrije L|rost sifoIrrrsrl,r t)rh s,u)rou hhlionr po , l,rgrnju r,riLur:r, bi l,ilo dovoljuo. to
-r .i-:3c :!5 !;+ , -!-< dr, .n1 , J! !,L, :j--ir!j't ,.n .F JL,

*

nl":L-.rrri_.--r ri5.tJ -r

_,.ir5

_,.-,-_-

p JJ

jjr,.r-.-

!'.:

. \ l . l ' . r , r r ' . 4 . . , 1 . .I ' . \ ' , r' . . . , l r ,i rJ 1 , . .1. ..

n , . l t i , i . r . lr , , . " . 1 ,t r . . , ..,U l
r. r!r.

' ,\hfrid, 5 lt5 ''\LLrlfn. 1 : i . + il l j , , , , \ 1 , : t a , si L j . j t , . i i . l d i r , .

tt9

I B N K A J I I ME L - D Z E V Z I I I E

, , i o p L L r , 1I,:,. , r i l , n l L , n L , :r.,1 I l i r . r u . ri L , : , l . , ' . : , , 1 l . ,l ! 1 1 , , .,, ; J l r l ' , ' r l . r n i l t 1 . 1 , . r , ,Z . r 1 ; rr r . , r ' i ; , , .i ' r i r : , , ' rr ' r , '1 r . r , , , ' . ,, r , , l " r : r , , , 1 i , .i :: :, , t ' , , , , ' , , , ( f / . , j, , r r , ' . r r , l ; r , ' , i i r , i " : , ' /'
. - . . . J . - .'- .''- ....'.'.:- '!..-

]]:.-..---'.;:'--..:.:.

' Lr . l r l . r r r . \ i , r , , 1p , , r , , ' l r , , lS . i r . , . l , , , r l . l ) , , . r 1 . ' . r . , L i . r , , , l1 1 . ' , , J t ) . , r , 1 , ,t,rri , r L , , :I \ r , 1 . : , r rrL ' l ; r r . r :, r i' , , , r i lli) . : ' , i . ,.i' , L , L. I L L J , , !.L. rr . , , , ; , 'rrL L1 . , 'L r i ( , 1 l r . i : r f; . l , i l , ,r ,r,,rrri I.r:,r... J ., l . r , ,. l r , 1 , , , l , 'l .r , , , l r ,r'r . , , L r r r . r r .rr. r ' L :( ) a . . \ h , l L . rll , r , r .i , l , r L i. ' : i L , , . r : :,r . \ L r ; , i ' , , , i i , r , l . r o r\ . . r r r .r r, , , 1 : r , ' , , r/' ; :' r , , r , ; r ' l i r , l r L.L1 , , . r ,r ,. 1 r . L r . r , L L r J . r , ' . i , , , l r r , , r r .rr.L lL lL l , , , i . . L . ' r. .L L L

l.r l r r . r : :.r\ , , r , , 1i r r r l ) \ Lf r L l r n . \ r , . l L ; , s , r r t lJ , , r I l l r , l , . lrl r ' r r Lr 1 l , , n, r . r , , i rJ . rr . l ' , , ' l . r , i l l L ' I r , , , ( l . r r i L r , , r ,p r . ' L L , r , , , '. , r : r , , , r j ,' l, , t , l r | , ' : r . : l ) 1 , 1 , s ,r ,r , , . , r i ! , , \ , , L ili,f'.. r i . i r . ) : ' ... i , r , ir / r ' , r r , i .' r . r , i r i 1 . r ) , r . , r , r / r , | ,.,' , ' , i ; i , 1 ..r : . r , 1 .i : r , : r , i r ! i,,ir' ..
,.r, /. i / , . . , t : , ' : r ' : ; r . r i ' r r . r , ' ' i ' ) . I I i i r i r i r . j , ! ' , ) 1 . : t i. t , t t : , i i ' . , r i , , ' : L ' . r , l r

. ,. i , . , , . : , ,i,, j , i 1 , , ,. 1 , \ 1 1 . , h ,1 " , ' , , , i , ' , 1 1 . , , i ; . n. ir l ' , , . p . 1 1 . 1

r , r r r . , r , i r r r ' . , ," i r L : i . . t , , . 1 . , : , , ' , , 1 , L ' ] , . , 1 , , l i ., r: iI ' , ' . l . r r . r ' ' , ' L \ f , , , i -l1)1t

1..r,,:,r,r

KN.IIGA UPUTA.,.

n r r n r l r r i . , r r n c r n o b i r iz . r l r l r L nO.n r t i c : N r , 1 . r r r r , r ii i l ii,"rrlr
( ) r o r L . J r o s n r i s l c r rL r l i , r z u 1 c r o J : s L ri , n i L r s r r o l j i r , , , r p o L l n r , r

r i r o n r . r i r rL,rro l jn c q oL rz , r l r r . 1 l n o : r r ' i
.-j._r -_ j_. j ,.;r ..,J, 1,,!,.

:.-L-

It

f,:'

:-" -;^

-'--

-

. __i'_.1.1 ,' -i -

:,i-

_; i,:

.]t

.-1_! _i!

_..-

_--t ..- ir !11

r .-_- . _._.:

, \ b d L r.l r h i b n , \ L r r r t J p r c n , r s i , l L b L rZ c r r , r .| . r , u r i , t I . r r s o il,n (ji J r \ p L r r ! , ) lrl . r \ r L d . irL , n E t r L rF t i n c l , p r c n , , s i o t l l b L r I I , r b , r j L , r r I l l , u h . r ' c J r L 1 .jr l , r l h , rc l ß r s r i r . h . r o : , . t ) ( , i , r , 5 . r n u L\ t . ( l i n L L c n r ; , r . r l D ! rn r i r , ro r o r ) rq f . r d L r . 1 ( ) j j c .lri u J j n o s j l i s L rj . z r r c i l L L I) rr.rr ! 1 r L L L r r n r l.o ) i j i t o s l . r r r i [ . p r . c L h . o d in . r sj . L Lr . r n r r z L . h l f('\ o ti,rLl.i rclio pozvr: Iiriiii l,osl,rnrii,.sLonrrlit rr,rr)r {.r f,rr.ILr rj\r r r r r n r . . . 1 s r r . i \ : s L r r r n r . l o L r . r i ,j r ( ) n L r J r t r l r L L r h L L r r r . r l i l o r z. , ,\i i,r1rL,. polrv.rli (l:r i Lcac: 7',ri.r ,t! Alf.i,,t. i,d.r I,il, l,t,to ttt,,,r t l,iil',r,,in ltl, ,.,oit. I)ti,t,t tt t,rsrtttiii .ttlult l:,rtl,r it i.,uit ;,, !)r.tj)tt\tt! ;t)t!tr. ,r to l.-:tL,.D L,L,it, .t iitt,rttt,iijt:t yalIt Ii,iLir]tlt.. 'Iiotirl 1 ' o s l , r n i i ch o i c n r o l i t . r d , r , i r il , r , l i i r r c q , ,. . 1 , , , l o , . , J : . , L Ltprtri,, \'r sit:,Ltl1 l:,t!1r rt1.1o ttrt biii t,tti,t.Jultr,,,rt rIr,1 to r;r,r t,l(i ;r.,zari r."'"' l r r , r u A l r m L , t lt ) r . r r o s j p u r r n r Ä b J L r l l L , h h : r b , ro j i p r r : n o , i L. putcrr S,,ichocl l..t.rdt. r on r)d \rirrolnili.r s()ic o,,rh,,, pr..1",,j.. I . , . r i L lr.:. r , l ,s L rr n r . L r l ii l , o { r L s r l o L L r \ . n i .rri,j r r h o L o j r r s.rirr

.\l,Dil, .l ls7

l,1l

IBN KAIIIM EL.DZEVZUIE

nr L r \ r L ro J r ( r gi s l i L r i c r ri r l i e c r i : bo*:rtsLr'.r vjcrrr, li:ro ito Lzlricnr sdnn i slt ticttjLt ( f.t -'l'cg.rbLrl,
r1-1-""-r.; J -!al i-*r

t ,r;c, i'l:;i;;<jr;i[1] {.1

''Doitt,1

.-,ti,! si! bosdtst.-n .,d:d i cli?c,1

1 s. )
'J,+,r --J r'. b ,'" .:'r'--rl e-rl

J-**:.1;

-firmizi

u Ii.r biljcli h,r,:lis b,r iL.n lj,rci,r Lojcnr sLoii d,r jc B.iijl "\rLrir ic uli tttt.tti1r[rJ:.,//., i\htr;t: it ic ,r lo\hnilr .:.rck,r,r "|' NcLi LriLr: Olo ic h:rscr srhih hrr:lis. )tt),.r, rntalr lllrrr,rt. s L i n r c t , r pi o z i r ' ,u V , r L r u , . ri f o ü r l i L l o rI ) i c n n c r . l r

-

-*;,*

,u:' .j" ;i L, '- ;ii;: i ,.-'

,rn Irrrnr ,\hmeJ biljcii prcJujc lcz-irl:r, oLI Lbu IlihcLr;r.lionrr "l)trli jc lloti iLrnScrr.r rck,ro: 1r SciclibLrLjrrL:n. !riifnil' K,ib:1 ii 1)osl.rniht: govorio slojinr rshrLim:r, cloLlc ictl.rn srrorrr.thi B i, r s l e , l cp r , l l r j j e d n , r sL r ( r g . t t . r Or .' . r jp r i r L r i cs c b i o r l j c a L r , . r o i i i i 1'osl.rrrilr: r'cir': llr.,7r:'/iri'h nojt bogtrstttt ttt ptttit tt't ttltgt 'Zr ilt ritlltto :itont,tirir.' it.1ttl:'8 i. bog,rrstro L,ic, BoZiji Ir,,'/,:vr, \"rir11, d J;frl,ogrtsrtt tt pozit'r, uprr.r ioljct. sl.rrir'c????????????????????????????????????????????????????????. 1it.!it',rt! l)ia)ttd. St:r mc lroZc sprsiti ocl rogri Pttrliicli inc 'Oitd: trdii t.ri s rTirrrr'.Sircrnrrhreöt: Ncrrr.rnrpotlebe tt tiLtnr. [ n t r , l i: t z , r : r o g , r , ) l r l i ' .r . ( ' . r n r LI l o i i j i 1 ) o s l . u r i , ' . " ' i c t y r o :t r s I h I i . r i L L : i , g r r s r r o j c p r e v e l i h e L r . L t l , r b i i L r v j t l i m o g . L ob i L i Jor oljro z.rhlel:t,..

'' 'lin,Lri,liii L r \ l , r r r ,I. L l ' 1 . l : 1,,r.r 1irti.+' rir,,jri,ii,, .l'i lt i r\Lnrrrl. _t 0l

KNIIGA UPIJTA.,.

!n -!

;Lii

---,* r5 i5. r.llj _+ *"-_. e-,€ 'linnizr u srtrn l)iatitir ltillc)t lr.rclis Oslrrn:r iLrnAii.rn.rLrho '. . , i ,: l I 1 , ,r i t ' , . I r .,.,,. a .. 1... ))toz,! ort))t sti\üi))1r.kra))n tt l;L:tjoj )it1ctt, txli,aart hoi,!tt, .7 rtt :tkItn Dti6'lr pokrit,trii z,r honrt hljü,r r tor1r,r;r."' Ii.ri.c Lhjc c,r'o h,rs,:n s.rhihhrLlls.

:-, i-il ..-j

j!" ;-\J \r .Jt ; .i--r .lj ,JJ ;

t--ijr ;i

;, .:ir ,,,t ,l

_!r ar ,-.; -n r,rj.,_.i l\lLrslinLrlrlrl,r n.l otli prctl.rnj.l-L,Lr nr,rnrc Lrliojcnr sr,,ji ,, U Jr ;r Iioiiji Posl.rDili f cluo: "() öoqtitt t\lat nrliitlrr. i iir,(, 1r, r:: i htlia za ttbt. Ab 3r ::;rlrii!, ti | {:n)t t,r rcl.,c. Nai,.. frrr lri,rrr z,t aiitor))r! op:krl,ttltojt'st itt,to.Poött : onrna l:o1t,inli.ttt a iyinit it rtla Lollaotl .lu!i,:.""'
F; -+ i :ie ..3 ! 9+", ,!-i ;i .;,; . r!, , .rr !>."-r_,

J;.,n+j J--j-. -- j!,;. ."j-, _1. _;, :; ,r i,.-;ar-lr;.r:;j ,ij j; JE + \ .* _G, r--i ,+ j;; _; J.,. iL, ;1j:k ; ti;_r\ ,._._,-L,, j;i U istonrl/i/rr biljczi sr prcd.uje f bLrN.rdrn Jr ic Lbu Scir1 llz.ro: "Jc,-1nonr, snro pLLLor.rli LSoZijinr clol s I,osl,rliLom ... L l o d co l j c k n , rs , , o j o j r h , r l i c iO l p , r q l c d t r1 j o , , , J e s r rto .o i i j i . i 1 3 Ioslrnilr ;: r.cic: Iio itta jtltatttliraLinitt tifha tth.L1t lt otottt ko t]t!1)td r!,tjaic, a ho int,LtituL lntnt lakn ln dn ata))tL l!) it.1 ncnta hrtuc s,t:oltorit. Zetinr nrtlccle Iiojelrsrc inrctli,trtrogubi-

'Trn,i?i.

lrll i.lr,r:(1,r/r, ll+l

ll!jirr.. 1 ! ' r l 6 i l i r u i ? i , I 1 + i .

r cl

IBN KAIIIM EL-DZEVZIIIE

r r , i . r i . r r r , , J . r . r r , , ' h , . r L l r . r r . n r . r L n i, r . r ' \ r L r .\1 i ( , i r ( , , r r r l J , , ' ! Lrr. trifl l . , . r i L ,,:, r . l i . \ f r . r i a f \ n i f J r t , \ 1 , , . r t r . r l : r , ,L r r : r . r L . r1.,r, : L. . r , r ' . \ r , \ i 5 . r l ,, , J l r l : L r j . i L , ,i r r j . ( . , : . r , L r .lr, , r j L L r rrr . L L , : r r ' L L r \ r r ' l , . r r . . . r r . r l , , r . . ' L , , J p r , L r . . b . ; . r , r . r : ,, ,. r , , t , . r l i , , , r r r r r , , r : . r : i I i l , , , l j i , , , 1 , , , , , , , . , 1 , .,1 i i ; . . r , r L l , , r o i i . r r :' r, , , ,.L L, r , r: : 1 , ,i . . , , , ,, j . . \ l l : l l : L , i , I ' \ i:, ..1.1,, \r!" \-' " \.-l \ :.---". r r . , . , . :l:i , , , . j j i1 , , , , i . r , i 1 , . , , l . l . i , \ . . , , , , 1 i , f . , 5 1 , . , 1 , i : .: , , , , , , ! . .

, , , , i i i . , , i , , ,,,r" ; . , r , . , . , , , ,rt..,,' .i . i t , ; i r . ; , , 1 , r i 1 , i , ' , , , r . . , ' , , ; . a r
. - - ' . . - ' ' J - - ...:',.+..':j - - j - '.- - ..

.---- -, ,_,-,. r:..-:
,--" -.-I -j.-.-: -' jl..t

,-. , . ,.,,,....r..-. -ll -! ,

i ,- r
,-

,-. .=:
-..-j

-.'--,.

'-.
: i

';

..

|.-..'.

. - ' - . : . : . : .'l l - :'- .'j '- .'.i ..]:.G.':..:.- .:.' ,-:i:: *!!

:

L l , . r : i I r h . i l , L l l . r'i. l . . l r n r . . \ r r r . r i , r- \ , t . r . r r . r L i . L r . L L r ( , \ . r , , l l r , l L r . h , , i . : :':1 , , rL . rr . 1 , , , ' i rl : , , ' , . r u i i p , , . . . rl1 , l L ' i U l , r i . l r L l , r i ) i . : ' r , r l r . :J . r , 1 , , r . . . p , , r . ' , i , . l j , L l r r , r r r.,\r L ! , , , : L : r r . r :r l ' , , ' l . r r l l , : , , . ' l . l o p i , , , r , , ' .s L . r , r , , . , r , irl. i . r , , ., , . r L Lr: r , i , . , r , , ,.,J , , , 1 , , ' , , . , ,:1 1 , , , ,\ 1 , , . . , 1 , ,J l . , , l r,,, i . , I I , L L 1 , . ' , 1 . , I l. , , 1 , , . r , ' . L r . r | , , 1 ir, , 1 i . : h L . r n . r . r r i . i , r ' r . , r , l , , L r . , rllr , : r i I 1 . 1 , . . , 1 ,...,,1 , , { l , i i, ,. , , i l ' i l , , \ . , ( , , t , , , i l , ( , , , , , , i 1 , i , . , , , , . . \ 1 1 ; ' , . \ i r r . ' 1 . r ' i , '! . r . l ) ( ' : r , ) ( l , l . r r 1 . r r n r r . r ' . r t ' r l r , , L r ' . r i , ( ) r o " r r . , r L . r . - i r . r r iL l l r .]rl j . : r l L r , .l r ' i . i i j i 1 ' , , ! l . L | i l., . r : l l r i i . i i. . I l I' l , r i . : . l / : . i r ' , r i , , r . , . . , . , ' ; , i l i . t t I ! , t l ' ! ' , i , i . r r i , , r , , ; r . ,l;ii.,l , . t ' : l , i . r r i f , ., , , i , r ,r r ' )' , , i , , x. , i i 7 , , i i ' , , r , r . l i i : i , , r . ' . i x , i ; / , , , ,i i, irr . , i . 1 , i . ., ' , i . r . i r ' j :. :, .: r . . r i r . , ' , , ' i i i r, ,i , , . . r ' : . . r r r , : r . i 'i ., " . . r i , i . ' . r
r.,r it' i, r:.t ririr 1 1 . . 1 ,. L l : I (t-+ ''. t , i i ! ) ) ! ii , ) ! t i ; . r . , t , i , i . : . , r r ' r r ' ' i ; , . ' , 1 , , ,,, , i , r , , : . rl

i. | . ,i \, ,,.

KNJIGA PUTA,.. U

!! loicr',t",1)tJtr 1,,o3arsrr..r \.r.)i.l/\r i.lrrl.ilr oiti /r,ro l,nit.L,t:, t itir);-,ri boßrtstio t!lrol)r\t| [,to:t.) ic IIliol,,rsitIo nitL." .

. \lr,'.ll:. . r , ,tr ,.. l - . , ' 1 . . . . t r . . t . t : , , 1 i ,\.,li.r tr LlLuj.rluli lioji src oLrcc,:rr'.rli, rsh,rLri LLh.rnrnrrJ,,r.r: sc drLLsi r.rrlLrjLr duri,rlLrlirr. rciL:, on Lrrriir.rr.,r. rri :\ll.rL,rosirr t,rlio I i o s . r . d n r g o s , q : n , : r r , rr,j c r o r , . r n l ic r oi r L ,r . r t l r j c t { ci : t j e I h . r r , , b, r ; , L ' I . l \ h r n t ( l p L r r c n r . Ji c ur p r c r r o sc l . r c t i r i . r r i L , nH . r s s , rirL r r , J. i ; ,, l l r s , r n r i . r l i ,c o r i , r j ; " T r l i o n r i . \ l l . r h , r , o n r cq o , l s c r . r t , r s i r " , l L L l ) l. r r r . r l Lrr ( i),ns e n c p r t | , r J n cL ] r ; cr o z r n r l i , z . rl t r l . r . L , rn r r ] oz n . ri l t j shtr,r r,rzmiilj.r. li.rd,r Llunj.rlLrli ,\ sr rrclionrLrslir.rrion nc prcpori n r ( l { ) b r o r o r n r :r., r jr . r i i o . l c r . n . rz o . ri s l r b o r . r ; , . u r i i L j , r . , u ln Oni li.ri.r: polirrj Bo:ijeq Posl,1rjl,.r proili :Lr sironr.rlr .. r "t.);..t1 Do!1r,ri, Lrnrrir z,rsironr,rh.r: lrtltt ol p t,;t t, : L,t l 1 ,, - ,r f,r it t
^ -i .-.: i r_-,J J-. L :!r_,, J'..[ 'r] r _-!. r ,- -t J_J n -" *, J .lt -,,' _.- ..,<--;:j t. -tj,.-L_. ---.,i, -jj Jt jr j_. '. !-Jr ;_= : _-. ! *

r'i.l/-,

r -. -1lri*: !":i.r,

-,:,-!

Ji _l.

r r ,;

J ,. --a- ! Jt ,]:

-i.,, " t , f , ) i . r (j , ! L r [ , r rL L : r h i h L r i l j c i p r t J . r r j , , S c L li .L r rS . d . r : i S , i r r rf]ti r a o r r f l p o r c r l l o T i j . r l ) o s l . r r i l i .:r, r o r r L L p i r . r , r s h . r b i :l . . r i . , L t i SLr z , ro r o r . r i Z r s l L L i u j,c . L r L r . cJ , r l , , r , l .z . r p l L , s,il,. r\ . n j . { , , 1 , 1 l n r p r c p , r r L , p r i h v r L i r i i c c .,i L , i , r j L( ).r r r o p r c i i r L i2 , , i , , , ' , , " i J " L:r L . n r l r r l , r n , r n r m , i i n ir u : l i n r . r rp . r i ) n L r p r i r : r , ro o r o n r c l i . r T c t c : S .r, ' , r. I I ,.,. I r r. 1, ' ' ' , L l i . , ' r . . l \ ' o r lp u n cz c n r l i c n , r 1i,h . " " ' o r L 3 o ) i j1 ) o s l . r n i:l:i o b c [ . r r ,s i r o n r . r i n r o n L ,i r o n c o b t , r . r r , r i r L.ot,rLr rr.
''hr r i , i . . r l aiS l L ' ! f r . t , ) r , . l r ' l h l , . r r ,i a ' r l .

-!. -r. _-r\ -_!.,-.t:,:,G--.j-;.!J+,

-ja5

I B N K A J I I N lE L D Z E V Z U I E

L l L , p r c r l , r n i i n\rr. r5 p ( i u r i n i r .,r z i i r ' i r i p . r i o ,L irl i o l r n r .i r s i r r , Lrog.u.r!r. n , r s ip l r ' s r i i i
ii] ._-.-. ; a-ni,! ; ;; :'.,:i :'l-..1.i i' ._-:,!. I,n !.!1..a, ._-i.l " :'-..,j j_jl;lil] -:-. -<-r ,..-...i;;rr*!rr*:l,l Jr-.Ji;!:-,1 -; i-,: .-lj! -,.r:+ ----+ "----,-.,-;r "]] --..,.:,.*;;.---, . 1 - !* - - : . : 1 r : . r ; ; t . . . : * . j_,r ;.i .ßJ ,r--:a,; ,,r,l r r- G _ : . - - - .

;*i i.--r \

., ih \ l L r . L i , ,L L\ , r l , r l ' ,L r i l j . ; ip n ' , l r n i c . \ l , L l L , l l . , i r. r ( ) , , , . ' r . r Lh , , , , 'Or'L \lLLhrnrrlt,l,,r. i r . i r m . r , , j iL l . s L L r , r i i L LrL l l i J o i l . L r . l i l , r : n r r l ' o n . r r r A l l . r l r . r .i i t . r n c n r o i . n r o i i r r i r . \ t , r r . u r o o p . I r l , i , r j . r b . r l r .n r L iL , p r . r r L 'O n o J : L , r o r r : ' . . r I r ,r o ! ' . 1 r \ l ( r t . r . r r . r n ] .i . I . l , . l , , r z . r i L , , . . r : rr " l , . r ,1 , .J . r\ . t r l r r l , l r n r l Ji , , l r l i ,u r , , t r L t l l , , r . i r I r L l . r r r i k , r h . r J .jr. r r L , r o :S i r r r r . r i n i r L L h r t l t i r i i .L rL ) i . n r r r L L ! ' r .. q o J i r r rp r i i l b o q . r r i L ( ) r r i r : c l i i , i r ' I r p i , t i c r l i , i n i ; .'.rrJr,.r " i c r r r , r r i i L .rrr . r 1 i r i .

;

!-'l

:.

-li

Li!

,j

:

-,

r

'

{niL-.

+-_' ,:!-

-

i l l L r r , r r, \ h n r c Jt , i l l r l i o L l. \ i f r r , r . h o n r . r r I I . r r r r n . r Lb , r S . l r n r . r "Jrlorrr.rrirr r;r;,rlrr,r,r;;r pf,rni(i'l:1if lii,Lrl lulcjr,r ;, rrli.ro: ,i ,r l))utt:! ti! po!t tltu,, |:tii,:i,,,.q,rl,r',r.tt) t't t),ti.!i;lti\!tt \t\il i r c l . i r n r i r iI ' i l i c t i p r r J . r r r i D 2 r b i r , r l , n l l , l u l l . r l r , r . .L rn i c r n L\ r ( i i i ' t ) I t ! l ) . t t i ! r L ! . t i ) t i 6 o ( i ! , : r ' t i i n . r 1 r i i t l r " . 1 t t , O t .o " j . r j c r o J , , ' r t ' t\ r ' ( , J ( , , r o f i h . , J i \ L' Ll , J L r l l , r i i,l,,r, O n , r r . rr h . r J r , ' r \ i , , , h . , J r ' .O , r
I l l:,i ' i, r, i l L , , l i rj r , , i '

Itl(,

KNJIGA UPUTA.,.

l-ncs,r liL,jijc z,lhiljcrrn l(rJ .t.inlizij.r: ,;-,-,j!J -, _! J__.{,! -- , !_- ,..,-rL .lird,?.r\r ic r i itt l cstt,;oJnta pnjil.,np..,r, "l; t h r , , c l r c r r o i i c c - : i , r b i r r .I . r r c s ir A L , l L r i h i r , r ( ) n r t r . r o I) ibn r,rz , r l i . !rLL r L i r s lj icu l, r . e t r c l . s eo d i n : r , . rh o r l l . . t r rI l u r e i r t i | 1 r , , lt S:j.i pL:rsro. ncnr.rliLrnrr.tlilitornosti lLr 2.r.nsro r)\..r r_.rzlili:r z.rlisi i oJ sl('Pc1),l i boeirsr,.l. \"lii .i: ih prcsLiii z.t i.rt.l.s"r g,,orn,r, rsrrr)üritri n('lir711 pefsr(r,.r nclii zr pcriorlcLoji su l,f.,aiiii .f";; ,,.:i,,i,, sil.

:.\L,rrrtl, t , ' i a , si . l / f . t l , r r t t / z t r . t t i , t a ,) a \ ) .

-iN7

tBN KAIIIM ELDZEVZIIJE

\!

.-

l_, -.-.,

_. -'

-. ,-,. _=].l

ül

G

, ..-r

!

r-'

'-..

-r,

-;

'r-'

;c,-:... -.* .--: !-L-! *--,-! f!

j-,:.=*:

rl:-,.'-. :1. .,rj r:

i..

-:'j-r --.j:r -=

-j.::-.-,rt rl ,; --. -t.-. :Jji !'

-j;-! t-!

-'.:. i ,,.'-r

. . .

-j *,

.

-,.: l

-! .--'

,.:

,r: rlJ i .-,-r

!-.-r ! ,-.-.

-+] ,! :,. ..l .-L'a .+:. !! ;-:

r:.-- --.r,* ,t i.r

-''

---

'!

(

;

'-.

-' --'-'' -rr -' - ..

'l-'-J

--il:; j !r

.i-_:*! .-':,!

,-:J!

\-r-i:-

r--i

!.:.a

.*- rr! 1.'- r ;Lr - --*-, ,1. i-! 1 n --.'r - l-l *rl
,;,.
,j ,lj* -*

r--: --l '-

-*-'

|
-.-,; -r

-!,*"-',
r:.j --.-. ; -L: t

-!
,!.--

-!

.+-.:*ur
,!.(:': -r.*-" j

:-.

--

-!

':-_r_... Jl r-'-r :-i
--'.' 'r't ' -'_r - ---: l '

.--! .. -.. -,! -l! ---

--,;

-L'

-';.1r-!

I _-.--:-

..',;.;

:l-..'!

!-,:-L-

i,'.:''-

ii-'l

: --:.1 : -- --- )l; . !.r.,;

\, !. ir

-, ',':':-r-,-r

'-,+

j .--.

,:

_-";;

rr ,-. -.-. -.:rr, i ;',;---...: !ir -:i:]-"1,-,--,, --:l

- "r .
i. -!* . - --* -.

'1.rf.'r'rnr I L : r ' " r : : l / ; r " i i r ' r r r in t ' r ' J ; I r h " r r L : L r LlrL r r ' i r ' c L L " , g r ' r o r r : .\ i r. , ,;r.r;rr; 1 1:' l r , r r r r l t r , r ' ) i l : ! , , r j j . -l ) r , ' l . f , l . r L . r L , ' ,g , 1 i t l ' , , t ; t t t tl : . t , , t i . r ' , i / r r , r ' , r i , r . : r : , . r : 7 t L t t t , r ' : i t i r , t ' l : , , t : ; ! ' , ' , t , i t 1 ' , r r r ( ' r i i , r t , , / r r 1 ..,l . J . r ri L , r ' . ' L . i c : . l L ' s . rL ir , r ' Jn i i l r .l J L "i : r l r r r u L L L i n \ r r i a . : \ , . r i . r i l i ' . r r r r l l ' , 1 . rr ' . i t r L L p r t : r o . ' , ir i l r r . l r , t r l o . , , J r , , r l i , ' r , r r l ' . 1i , r i . L J r r r i l r "r i . r i r r r Ll , ' . ' i : i o liLr.i: l) r". L r 1 ' , , . l . r n i l I ) , L , , q i L p i L . l .:' . r : : : L i i r o J n j i h : . l . s rh i L L , ' t r ' J , , . r r r r r l : , r i s r n r . r l . r r . l r r r . r l' i , , , l r i , ' l , r ., l.r ; n r , i L i ! i ) r .p i r . r ; i : " r " ( ) r r L . r L i n l ' I L , . , , ] i l r " l ) r i r q rc o r i . ' i 'L r p r r . r : i L , ' r , rr r , , . r r ' L r r | r r ' l f \ , 1 r ,l L r , , J , , i 1 , l i , , i i l :I ' , , . 1 . , r , r ' t ? " r r i L r Li ir . r\ 1 r r 1 . l111i JL.r -]f'.rLn..rli ,rLsrLrrkrr" \1,,:rLi nrrL p, r r. , , \ ' L, [ , , r L . L r ] r.:

KNJIGA UPIJTA.,.

z . r l m r clLrrL l iq o d j c z i r r r . r i i i i " ' . i \ l o s u ,r',.r a g n . , r j . . , ( ) n L ihr r i ; i i c r :1..r.,orl,ujrh." Tldr jo! jcrhr Lrsillc r LrpiL:L: l; ;,, ,,,.i ,irx.ich n l i h ,l l o z i j i I r o s l . r n i r . ," ( t " r ,s i t r , rs " n , , , j i 1p i r " , , : , , " . J " . , , , , . ; 1 . , ' ?L r , "tr{o7c! nrs.rrl.reli.t." )i dr z.rrrdujc!:',. Lrpit,rsr ß,,tiii I,,,,l,,rif. " , : . . N l o g u , o < l g o r o r i".L l n r l r n i r r i s i r x l n j i h . , ' Z , r i i r rL r s r . r r l c "Jc.srnr f c L ra L \ l e l ir u p r t : r : 1 i ; , ro L in j i l r " . . ( i L r os i ( r , rs . r n r r j r h "f.s;rnr". prt,roi o c l q o l o L i..D . r l i z , r s I i jz . r r l o , , o l i .rr\nl . r h o nir l :,r. t,, ._ uj. rr I ,.rl',,r.1.,
l ! l:1]ril.

Z , r r i nIr' o s l . r n i l,i: .r c ö c :' P r . r h o J n i I r j e r . n i l iLrrL ) i . e r r n . rL r i t t : r i on.rjlio, li.rcl.r rLria, cm:rlriitl z.r \'c..crU, lir(l,r\.(:r-r:r. nt._ il Lr g(^ol l\ocr nr osL:rnc hrrn(.. hrJ.r zlrr.rii pou.rjnricLr, nroiL, nc J.rj.. n,rdc. On irr: s.uro osnolnu ocljeiLL l,,rj,ri 1".1,." pul,,t,l,,. N i i . u n o r u r , r r o s rd . rz , r r r J io n o j L o n l r i ( r l ) r ( ) t l n 7) r7 r \ o l . r; Jc Z.rlorolj,rrr Ailrlr(,rnLncie r i li,rLh ltLdi: Oti it biri tr tlrtri ic :t tt,tr tltnt'1tvih,t. i prat,ednilta.i ;tbidd, i dobrih ljttdi, kajil.tr il tnilost.Srojtdtur.-ao.A lttho tu oni li.-ttj ,trugr--;bit;t ,\,!!,rh ' . . , r.-\ t L , r . rL i . , l ( , . .I i . . , l | . I h r L l i s L r l j r n e s S c v r i j ro L 1 \ l L r L . r m r r c chr Z c j c h I c , g . r ' u , , r u S a t i ln , \ b L l iU j e d n o jr c r c r ; r c i ju s r r r r l j cjn A b d u i n r c l t L . , . . c i Rclioh Ll.rjc ov,rj i\lLrlr.ruurcLl .\bdj IoL] nrliih foLrz.l,rr,a . l. l.ri,rr..t, l.,r l .l r r ..t ,,|,r l ' l i , ' . l l l . . l - r , ' ' , t l r . ..1 ,.r '. ,' r._ ; , ,' I r r l r r . 7 . ) - ' . t , . 1 r , , .r . . . .t ,r\I r'. \ r 1 , . t , . j , 1 , . , . r . . . . r . . . . 1 , r \ L \ I r . .
.-'- _-,.1 r-L ; * ,.-n "r, -r -,,-,: _il -, _L;-, '; J',! { t J _ * ) , i : . r J . , J . ü , j1 ) : _ . _ ; ; ,,r r ;)r Jji Li';.rLiJr _-L;r i)r J -"ij .i_.i ::r: jjij,+-t r,!+:i)r ;;i L,. .-5 r,* :,u-r ,t,J ;._!i-Jt j;i .ij . j j ,

_,.,

:_1, -:J:;Ll j ,r:_rr - _.Lr-L

_--iij .'-r*t --J,, .;,r ,-

i+,.',i-

--.-

"

!1, _-;, i _.jj.!-r Ji.L

:)! J_,L--e:,j)" J:j

-ta9

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z I I I E

i i ir L r , r n A l r r r c d L , i l i , i i p L r L t r r . n r . r i l ,ir , n I L r ' . r l r i n r 'rd I J i i r t r r ' r . r r i i ( ] l L rA u r r f i , , . ' J - l l L L s L L r r 'l.ir i,ir:lrc p r c r r , , . i . [ , r L lj nr l L r il i . ' s i r . J o iJ \ ! ( ) ! , ro r r . t o n o J h b L rl l L L r t j r c . ri . B ' r t i i i 1 ' o s l r cl-t,t.Li1;
i r i l , , r - . l i . r , , : l ) r c L i , t i t r '! i r r r r l / r r i . r t t t t t : c , t i t t t t r t 1 l ) ! , t i t r r i t i . t ) t ' l r l D u n t t t . i l i : , i l r - i r t r t i,:i t t 1 ' r , ' t : r i t t I l c i ' t t t t t t t t t l t l i t t t tt:tt't ,it"tlr i , ! ) t t t t l t t t i L ' t : . , ' / , r r lt,, , 1 , 1 , , , l r r r r L ' / r , r : 1 . i , / ) , 1 j . . l r r , a ! t : i Lttttt i ' ( ; t)\1).tlri I lr\'r('rri r'i)rrr'1/' \ i.(/i11)''r ]t t :tt iltr'ilr .ti 7ii:ot ttr)\t tt,'i t l')lci:, ttttrLttrrilr' '/,r(i'1rlr t'ot,ttlt'.tn L);.,t rrrrrlrirl,rrr iL ,ir,rrr, lr,rlr,lirrl ,,.q,rljri.r Lrrr./.,r /.rrlr ltt !ttii\l1't \l!'ti)niI li I ' l ilrrrili pr':ro'i ot t rr'rlrl r r :tnttt,rlt i:oii 't 1',tttnr: ; r, i: trl;3 t I i h , , , l LL L\ , , r i j i L LI r , j i , i s . ' s p L I I I r i I I I L r , . L r orj oc r l i o i r L r l r : t L r ' i L h S i r , , r , r . r r i . , t L L, , . r r r i r c J , r , ' ' L . i , . , r r l r L .J , n , , l i n , ' r L l i l ; / L r r L ) rLi L ' r ' r " i ) J . r . ' . r . a i r r , r! 1 7 . ' r f r l i r .tr L r 'i i : ' r , n r . r ' r r r .r . i r r r , r L l 7 . h c : r . ' r r r

:j

-;.r'-^.

a-:

-:-*.ii

- I'j

.-- .. .1--' ' i

l-,-,

-!

:!i..--1!J

!

tl

,-:j*l-:1,-l

, : ,-

' n L , : . u , , \ h n , L J , , . 1 , , J it , J ' \ L ' . 1 L , l L .,r, h,.' r ' . , , , , , l r , " ' " ' '""' ' " i " o J t i L ' LIrr l r r k r p r . r r . s i p r c J r n i ' S r ; b r r t ' : r r S " i L , . l. . , , n . l S L L r c j L J b r \ 1 . r l i t , , , J - \ L , J L r l l . rl h .n ( ) r r r c r r . t r t l l o ; i i r 1 " ' r l r n i L ' r ' L r " :

. i J- - - r , r , - . . l l - , . 1 r

-'i'

'F -- J ,-,;

:!i..er

9 ,-.ir*-l::';j

'('-...].]*.''-: ..1 +r: ..Jl -:l_i j:+

'

I \ 1 , f , , , 1 . l l . i l , i : r r 7 i .L . : : . L r :, , r: i . l a : l r .\ l j i r' , 1 I : i I

- rt i )

KNIIGA tJPUTA.,. ljLrh.rliLr.\,r,/.'rl;, bilicti od ItbLLli.J7,rr pr.cLl.rnjc Iiojrrrr sr,rjl u c L 1 .j r I r r r n i L r nl l L r s : r i rJ 0 i , r o o J I J o 2 j j r q l ) o s l i | ; L . r . , i r r | . r nrLr rcic: "1)ri.'.rj nriiL.r si iLro oJ l,osl:rrili.r ,.', ()n ftr.c: ..Nis.1rl r i i r r . " O n : r g . rr c p u s r i r r . rn r i n r ,i i i j c r e l i r o c h r . r j c n , r l j u r i h . 1.:r "CLro on_r'Lt'.: r,rnr Ll.ricXo.iiji t)orl.rrrili ,., rthro: 11,,a/r,1ru irrr tt.D'itLurttt't itiljtL tlt:tt ,cttit,t r ttictntt )L,tt l',,,<l,,l,rl,,, '.., Diatitci i;itlitL tla sr ;,ctiit,rt tqtntt:itoil,t:i

.-,1 L'Lri -a!ri!..trt-r::, .-l-i*i

* 1 , , : . .i - ; , r ; . : r - .

U J r ' . r , r l r , ir L r l j c z cs c h , r J i . U s . r r c i b n 7 . . j J r r L o l c n rs L o i i. i . r 5 Il(itili l{)si.urili r. rcli.ro: '!ir,|1, ririi .t,tt,t I)ttrt!.t.t i r.;t!tJr ii
' ' ' I ' ' , . ,

" 1. tL tt,t t t i,liti, tl,t r tlrl:.! l ) t t t a - ) t r r i , tr t ) r ) r r

, ,.,Jr ;rl

_5 jl,r

i:

j ^L_!_,.,t:

+rl

L \lLLslin,,r,o,,,5.,/,rl'1, 1,.,\o,1j oJ IL)n AL,l).,rr(t:, i,, t,ost,rriti sf , . f , ) g i f ( l . r o L ' : r t r L iL i r l i o . : l . r rn i o i r , r j r i i c i n r : rT c r r : r L \ v L iJr jc po g l L , L l .u o i t n n e r i l i L l i o r l , rs L r rn j e n L rp r c t . i r o s i r . o r n . r i r,i. . r D L I . , r i L LJ o l o l j . r n p o l i , r r r r l j J r j e s i r L , n n ! Lo b o L j . : t r l c s L ct o i L . r g,i rrrirrhn boq.rLri nc bi po;_r1io SLrrlnJrrlr nir o,rlrL.
-i! r !u r_,!-r ; -,-+,_ r-.r -,c .,...-j _,.i ! -!> :,!_t .L\l . jj

.! . --

:,,:! .-" ,-i --,.

.. ! :-L,

..- ,:, -lr-- ,.t J,*) JLr:Jü .r JL: .r,j f-i

.n ;..r:tj-

,

5::_*1,<r

rjrJ

_i -.i JE ! Jt rj !r -.! \_

I r r , r r r , \ h n r c ,b i l j r i i L r L.l\ b d u L l , r l irL r r N L r n e j n , l i o r r c t : r r , r i l . l ., r L i .I b r rI 1 r l i J .p r c n o s L , JN c l i r . . r o n ( x l l l r r ! . r i l ) n \ i . r l i l l , J : r j c i r "!;.r/rr L3Lr; i)osl.rnili . reli.ro: ili r'r,;7r,1 \tthitnt l,ot;t, t ;ul u,r
l l f r r , i , a : l 6 i / i . r : : i r l ; : , r , r . , 1 .t 6 6 6 1 L l ! 1 , . | i a i . + 7i l J , j j l i , r r ,t : j ( , . ,

''

-t1l

tBNKAJJIM EL.DZEVZUIE r;r.r,!r /,a,r.rr,r', i.titlttL tt ti,t \]t )t,t r.r)tr r;ilr'.r,)r.1lr j.r/,rr ri r t , n r t , r ) i , r t . l ' , L L l , , Lr..ri7 . : ' ( ) N c l i L r \ . g o r o r i . " l o r i r r . r i r p f r i r i f ( n j j c \ r o i f o r i c n r r rr . ! ' c r r o . I l , r r r i i1 ) ( , . l . u r i , L rv i i c h r L l i s rJ i r c L r n o g o l o r i L l , s L Li r o r l r h r ' r n i b o l j i .J c L l , r , rL ln j r h j r , : i r i r . , nli, , r J l s c L l . r L , nS , r , r . o S i J t r r . L r rL h r r c , l L , r l j . i i I b L r t r l L L . r r i i c rp r r J , r n j i , o J L r r r . i . r , L , ' n r r o j , l - . b L Lc r . r , r c l , . r , , , l . l,. j o i i l i l r o ' l . r n i L , TcjJ iL.rr cl,l, lir7. Ll.r Y Z '()Il,r : r.1i: 7 o t t , p r r l i ' . l t l g h , t t i t L l i l : o 1 r : . r l r i t : t t i u r ii io , . u 1r'i::t,iiaittit. 1.1poglf'l.rh i f',k(,lr: l'.rr i Lrj. On n,.'c: 1:ir ZLr i,. prtlL,i.rt i:r 1L tt,utii it),iL t tlt,ti,:tl f,r 'p.rt ih s1.rh.r.,','1 t ' r , rj . l , . rL ,r , r r c 1 r r o, l, , 1 r t ajj r r l , , , h : O \ . , j . 1 l ( , r i i jl , L , s l . r n i l i 1 . , . . a l a i r o t r t ( ) n ' t 1 1 t t C t l o i 1 t ; r t t t , t o t , rl t t \ . r ,r , ; . . : r r r , i . \ ; r r 1 ; r r r r ; r 1 ,lnrt brllt.rl tt..ti,t a;,.,1ir,! "' ' ol
.ji ;. -.::_-, l;,r. p.,!! ,jr! -.,,!-r ,,. i._-rl 1-. u * !, .rtr rit _j . ; -+ ! :t!,"

:-.r :..')1,:

-- i.=l

\ j r , , , ' L f , t n , , 5 . \ . I i i l . r ] J , i r l 1 , , , r i . , , i , L , n , c L r i . . j n r ,irL , nJ i S ,r : . r l , r l i l . r r ! c i l , n I I . r r r . rI r L , r L , r i r c r z i j Lo r o q I L L rl c r r , r r L , : l r r L , l i r r r 1 r o j . u I : i i , i i : ' 1 ) r , r . r . rt , t , t i I t l l i t i t t ) (:l i l l , t i ) . t , r \ : t , i ; t i t , t : r 1 ri.Lr:r,tt ttr.rt,.otltt o,,tiLri!: "- Irr,r,r,\|rrrcLlor,ri h,rrlis ,i t L l j r i i i o L tr . . b L \ l u . 1 i\j r i l i l ! . t t ( i i i , n rt r n r , . ip r r D o s i ( ) . 1 , , j , l , r b , , L . z t Y r h t r . rr , r , , I L r rlrc r n ' r o p l r J . r n r c . ()n() i1(r n r I ) f c j r L ( l r L j . . i z r r r c r.lru u i ' r o j r , r s p r l . i i o r l i l . r n l . r . r ' , r L L rs u r n n j ur r s r r i i n i , n , c . r l . rs c s i r o n r : r i r l o n s r j t i c r r , r g r . r Ji , r . , L L , J r r l i r , , l , \ l L , r l r .A . l , r , q . r r . 1n . . i l i 1 fb l o i z . r l r r . r l . r n . o i r o s L c l i r r s r o r ii on t r r r r i i r r b o q , r L s r r L , urr. rrI L rr I.r L rl i L b i r . ' r r : L r o . l u z c r o , r J i r , r * r . r J . r . : : S L , , l r r . r rJ , r r r Lp ., r r r . r l , . r q , rl i o r s L i o r r . r . r j i s p r r r n i j ,l r , r r ' i r . I i . r l .' L : r n L , 1 . r , q o , l zt.i,.r . r r ' r , , , J L L z c r r c l i,lli i h b h * r , d , r Ln . r . r h i r . e r r . r c,r i

lll

KNJIGA IJPUTA.,.
. |. :J! :L,.iG
_: r:at !;_> J ,

d r . : ,l J_-; rj
r_>

+J_n

r_-!-

._._L,_*

_,

1l i*;

i_...-.,

{ ,L-

_: _.j; .ir; ..-i

* > rt-_+

_--

\ 1 u \ 1 i , 1 ,i l j r i ; L , r J i s h L [ L ] t r h irl , n O n , c r , r rt r o j c n s L o j i l , r ; c b A L , "-!t,,r{.r ll(,tiii P(rslrnili,::r.eli.ro: otlra,ll:o1;st. l:ori r,t lll,rlt,t,tl
. r'.. ! .r.t. .. Lrt tt,t;1ttl,rbtti 1:ot7rtt,t."",'
, L { . 1 - r ! -

'' I

..,

.

'
.:Jr: _.j i_..i at,:ni , Lr,j __:\ij:_.-L' ,,1, L:':i rlr:":ii:

p i r s c o r r r L l e s i l , N.e l i i s L ro d n , r su n r r l i n e , ) L u s j l i i n j i r . r ' o J r L. n.rrr.llc. \l..dl njiur,r jc tr1rrs.rl, ibl L.rnrrjr .., t)rr jc Lrbijcn ,rr , l , r nU l r L r J r . : r l i o .j c o g r . t , r h o j i r n L r, r r 1 c , r ( ) ! : r o o r r r l r O t , p rogr r i o [ ) r 5 r ] rr n u p o l i r i l i g l . n u ,r : r l i o b i : n r o r n L r o h r i l i r r o q e , () p !111.. tr,n)u r)rr:rlirorkrrlcn.r. 13oiijr l,oshnih ,: n,rfcLli jrrIrr rlr nll r :. r,. .r . t . . I , r , . r . , r j r , . . .l r _ 1,._ ".. ''I ', . It'.l rr.: . l r 1| . : -

I h ' . 1 , 1 .. . , , , t . , , . | . , t t r r r : I I. srr(rlrrdTfLr Iloiijinr 1)orl.rnihorrrr.i.:ai All,rlroroj s t. n.rqr,r.li.

i,,G- _jlr .j.;:ii;rr--:. ,;;.-.; _j-;.-ti .u--r; ,.Doilj U ,h.r S.rhih.r biijeii sc i pr r,:t.rujc 1.,;ris,r It,1, I L,,,.irr:r: ibrr snio u Iorl.:nr I Lrbbrl)Lr. 1(rji jc s.Jrrn pLrraizlriio li.rutL:riz.rcj-

'''1lL\LiD. l ( ) ! r t ,r \ L m . J . I t ( , ! i '" BiriL 'i$..r frif ij, l l l l i I i . 1 l 7 l i \ 1 r \ l i r j , , r . t : ,l , , D r i r j j, s a t j I L , LI ) . r , L L , t s i 6

i t-l

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z U I E

' I ' L r . l { . ' i c : N , r i i \ L r P f e t h L i . l r r ; .p r : o 7 i v . l i i n i 1 ' : i n r I IL''1 ' ' t L I L I " i l . l L , , r 1 r l L r ip,.rr'l .. c i r i r . r L , . r , L r s '
j. -r L .r:ij ,. :*i_i
!.' '-:j.!] :4:]-..j:: -: !1: '!j

..,-j:;

J5 J j t

&..ir)rr.,,r:\1

j i. i S , : i J 1 ' n, \ l t l ' L r r t r f r ) r ) \ io r l t r l L r , r r i ilco r t r cc A m c i p t t n t i ' p L L J r f r r f l r L { l ; , r i r i Jo J l b r ( ) l r i ' r r : h , ' n r t ! r o , lL r u d . ' . r t or r r i r ' r .r A i , o J , , r , , s . 'i \ ' i l t r . 11 , ,i c r r r Lrrr n r . r r r j srri. p l r l i , ' . 1 l l r i r l . p r r l t , I r r n , Lh i o r r i j L J . r n . ' I . t . l l L , 1 , , , r i j . r , ,\nr,l , i / ' ;l,, i l j c r i s . p L L r . ' r lb r r I i n r . rJ , r i ' \ l ' l r Ls , l L r r r . r h n ri.h n , \ r i r i l ' . r i , : , \ l , L l L , r r r h r r r ,p r lrn tL o i t h r r r r L'r ' ' l ' i ' r ru l i , i L r r u L . r i . l n r . L : . :\ l L L s . r L i l ,L r r t j r L r L i i . rir. . r L ' r " l ' ' 1 " ' l r i" J p g , rL ri c l i r r i n r .ILo l i r r L L r i ' L r o l i ' . i r ' r lrir " - ' ' r ' r r . ' , r . .l ) p r . n r i l i s n r i , r r . r 1 , h,i ' r r , , n r L p L , I r i l ig l , r r L r .r.h , , L ' i s r r rr,l'L rr " r q ep " l i r i L i . l r ' r l ' r , j t L L b i l . n . ,b i ' r i ' L ' L ' l i"Ll r t t ' n ' ' r ir o n r L r s r . r l . , r L l , r r n . LI.l . r r l . ' r Lr r r. i N i s n r , r r r r l r . ' t l i n . r . r r r l . s . L , . ' s r r r o! , r o p n : n r i L iL r l c g o r L r or.rr t.l p l , r i i l ' r r l ' c J r r L ' r r ' r r : r rh L r i L r Z . r r i r r r . r r l s L J L r n j . r l Lp r L r T i o . ' L , l , r s , , , l .J , , n . r c r r rn . r , , r ' r , r i j , ' r ' N . r h , , r r , ' r c ' g r . n s ' r ' r p l r l r ' ti " ( i \ l r Y ih r . r r L . r r f h L r \ i ' l . l i L , r f . r . r L . j "r c l i : O r L r n l r L r c l i l i s r L r r o ' \ b J L r r r ' r h zr , r r r . r n L l , r , \ r l i I I r l , L , , r l S.l i i r r or L rS ! i ! ( , r i j ii L l r L r g r r r ' 1 i n ir s h r t ' i s O r r i s L L p o L l o u r r n j cl r c J L l in r L ' l r q " J r r r ll l l J , , ) i i . g ' , , s l . r , i [ .. :r. Z s i i , , , 1 " L , " , p , L , i , : , r " .I r , r l 'iL rJ . rj f , ' r r , 'i r l i . r l r r o l i ' ; i r ' r n I o r l r \l ' l . L ' , , 1 i . ' , , J , , q . rJ . r . ' , i u r r r , r s l . 1 Jr.irr i L r u r ' r r r i ' n r " l L r L r " r . nij'Lr ( ) s r r r , r r r . . \ l i iI,L .' u L ' b c i J r '- \ r l n r ' r rr b n r r i r r r . lrc l b L Ll l . l i r ' .O n r t r . I r j t r l i l r ' r : l ' L Ll r A l . r ' i , .s . i r , , r n .A l J u l l . , h i h n \ 1 . ' r L r J . i i , r .r r r . r r l N LiL r u i l r n o s r ir ' r L r r ' r j r L'il i r ]i ; i , , , ' 1 , , L r L , . : J r L L q r , , i .r . r J ir r r a f r r r ( , , ' r n i n , . L. r , l , , r , , l l . r n lL ,\ll.,h j L i r , , . , ' L i i - tl ' l , L r i c l i r . r . I b n l : b u c J I ) L r n , Li r i l j ' : i i' r J ' \ 1 r i .r L. J L ' n . r h , , , . , n1 . , , L ' 1.,r i l ' . ri j , r .[ , , n r t , \ b . l L , sr'm " J i b r r ' \ l ' L l L rrI rr s h i i nr p r . n , , . i. , d . \ ! , J L r L r ' . r h LJ' . Z t j , l , r . o j i t L r r c nS ' l f j L l r n r r l i r r\ l L : r l 'rlil;'nro s ILLrllLkn'rrr rclr,': , ' . r ' ' . , , , , ' i J . , i . ' / . i . 1 i L , nl l r l , r r r r
l l L L , r ir . l l r a . r l . l r Li L : L , L : : J , 1 , , ,l L r L l , , L , , ro Ll ,, L l , : L i i l , L r l L ; 1 , , ,l r . t L . , , i ' 1 , , 1 r r i t , t ' ' : t r l r l r . r iL ,,,1[r ! ],i ::a :,,f t,j

rlr

KN.'IGA UPUTA..-

,'s SidJjirorr.-,.li.r,l.r n:rrcdid,r nrLrcLrncsLr orr d.r t.jjc. t)on,:soat nrLr loJu s mcdom. ()n i. pfiuescLrsrinr,rpoir plrir,rrr, i r,rl,oc1,r ic r",,ll I . u ' , . r , , 1 , 1 . , . . 1 . .ir gr:_.() nisljddniie BoTijcgPosl.rrilie ,., z,riro si pl,rii.ror lL|rrr!e lJrosrnr s ISoiijinrlosl:rniliorr r:. C)n jc o.iro oJcurir,r,r(,,i scLrL:, r j,r porcLlnjcg.rnisemliJio nilir.q.r. üpirrh "", l'uZ;ji t,n,t.,,;i". j r . rr o o d . q r r r f L j rI!\ri l a z a o n t i s t , t l t l l . r l t Ä . . f , r , , l i t n t ; r r t l : , t , tß t t i i

,.., . r'i

i i.

,.,, .,., L.

ut i.)ttirrI. t.1tt)tr jc a!tt i.).L1t1o i rtL,to t,ti. )l,o ni tt l,l,ic::|t:, r,It '\' ll,\lti( !t:bc t:ic ))| I)Lj4.i.t L r j s p r e n o s io d t b u S r r l : rl i o r r r e

5 . r l i hi b n 1 . , . . j , . rp r c r r , 5 i, , d r r l \.1 . , . , . , r L i , Lß c l l c r S i J d i l t , r r , . i j c r l c , , , , t 1 c d n ', j,c " s iiil " t , , , i " 1 i " , , ; r i p b t r l r r r \ l r s r r ( ll e n r . r, ,rj . rn i s r r n r j L r o loiL l r s . S r l i i o n r , , ,.l" , . ; " n n j bii,, ... . i ,. r r . r, r r . r . r , , . , r, j .

r . .I ,

r j li r . . . r r , , . / . t , \ . t
t .

j

.i ,., r r \ r , , . 1 . . ., ., , ,
r r r I . l

... . .i

.

r,r.. \l , li irl,,.r n c r c d L r n j r l L r i di L r b i u e . " u l c L

. . . l

.

I

,r.ll

\lLrhrnrnrccl Ar:r ibn H.rLrb,rb .'SJcJi{, ibn rrli: s.rms LLrLr Bf i i : . _ r ' . , . . , r. l : l { . . | . i l , J , - , r i , . r . . . , . . t . . . . . t , , . . . l r . r ,: I . ., i. tr rr n.rlr'jcrriji sljcclLcnil, Ilotijcr i,osl.rnili,r ?", _ . . . i . , , rr . . r , . t. t , t , r , . . \ ,
. r . \ I r , l . r l r r\

pr.rll1,:nih: Trlio m j Ali,rL.r.r,r.i:r d.rn .t.rbr,rlnr,,Li, jc rrJr,,Li i s f . a d .O n t r n r L r c i L . " I ) o i s r rA l l , r hn i j . , o v oc i r or c L o l r " : n . r r . , , rrl u , h n r c , 1n j i n r n i j es n o r . c r rn c p r . i j l r c l j s r r o r r i n j r . , , u o ln

I

. :

. , , J .

.

c J r r l n o njrc l L r u S i n r r r r l - D L r i , l li o i , r o o c ln j c g .L I o l s L r L jb i l i c k r L

. . , , . . .

..... 1 ,. r .rt .,. r r . l r.. ..r g r u 7 f r s t , r v r u s r , 1(.) n r c r g . ri z l r c l i o L 1 , r t l . , i z , t i r r olcc. u z,rpl,LLr. l/ir:(i1r.{, l:e i/rl,,tr,l,.niq, l. 1 s,s

t , , , , , r ,. ,. . r . , . i

i

t5

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U J E

' Z . L i t o . l . r c c i: r J .L i j c . \ l l , r hp m z i o p o b j ' J L ir h r q l ' r i s L n ng , r , . L l i r , r i , : i " i l L r o s . r l r l t t r / r j c gI ' o s l u r i k r ' : h r L l rl L o b r r . l , , ' , r ,t,. l l ' O n ' c , : " , ,lt'nial,rl:ü'..ti' "\llrl) ic tttttlt njitttt:r'rttttt s,: r,:Iro:: /Lr.,,rt' 1;,,ri '

t) Itlti ti,ttclt\tt I t)trl)tjtt tlo St tticgl.t;tt l.L:t tag'tlnlittt ' N : r i r o r : r m L rj c c l n o jh n j i z i n t o J t r n r L L l i o nu r r L b L rS t i J l r l i : \lLrhllnr'd ibrr . p i ' . r r o j o c l | b L r D . r l L L r l :Ir' o 1 iI r l c : I \ c n i L r n l r r r i c prunio Jr i' pr''''l Il,nrc j. lurrLr' oJ Fl.rs.rLr,r l.,n.l",.rJ.r r.lL'ciJ,,J I L ".rIr'n irorbc s l"isronr.'1 L ., O n r c r r i 1 , nl l : r r L . r b , r J , , r r . s . r r rh , r p . r l'.isrin nrhiL sr'' Jok ntLr ibn SLu.rli.r \l,rlik. Lori rc ni'z,rrr sc rr.rl.rzio n r o r i L l j t n r r r r c g t ' v r r r rr k r r r r ' r ' r L , r i j r L l o ! . r 1 , 1 Lr,. r n r . r , r 'l . ' . r t l .O r r r c r . rr i r . a L : F l r ' . r l ,A l l . r L L L . . r L i L" i s r r : .s i n l I l t r r n r u z L r r ' rn L l u l i l L r l i l\ L l L z b.e t l L r i n 'i r p l c n r t n L \ l L r t l l i J i ' l r . r l i . , s i r r . r l , r l i L . r ,s i n . rD i , r ' i , r r r r . r L Z . t i t r l t i c : A l l , r L L m o 1 .z n r n r J , r j t T l o i I ' r ' s l l r i l i ' : r o l L o d r s 1 ' l i l i n . i n r , ' r . r l . , r I t , b i r : r p o d i i . l i o n . r ' l - \ ( ] n r . L r l L r . ' \ ' o i i n rn ' L ' r " ; r t r ' r f 'l'i r r s i L , rs l i l L , n i ,r,, . l n i , : q . h . r I r , b i g : 1i s p i t l o i i s h L r i r r " \ 1 1 r h L L r r . j ' . r ( } 1 r f r , r ' Z r L i r rr c i ' : L r L j c i f m ' li ' t J , r o r o n c b L r c l r , r n r l ' .7 , r \---.JrL.:.---"JL-'r-l-L --'.l'

i.:.|)::
poDtniattta,d't i:! hat[ ih inctLun i si]tai)iDln llis/t li oni i'iil:t/;a' ali ani rc oy aitt iiDto Jn int ntho tlobo tiininoi '' ( h l - \ l L L n r i n L L 5 i,. 5 6 t . u 1 ' o o r t . r c L rr o n r . ( l r o b l l 1 t ( ) s it r ' . r s l ' o"i v o s l j c r s l i i l rL ' i r g i ' l r L ' i jn j. i L ' c ' L p f c d s r . L jr.I1 r L ) r 7 i 1 \ t 1 n r n r r r r l c c , r h i r r s l i Ln r g r r d c 1-..L;...r-"r,t;-,,;,-'-l ;- ;ii i" J-"'r--' t-,--:i.-;l-':.-4' -. l--r<.1 .r-'
9-.i

-: 'c '
'

,! a<ll; .+; 9r,-

;-.::
J-j_r

L \ l u : r n r r e r f , r t r r o so J o n i h h o j i s L r ' i l ip r i s u r r rlii r J r i c l l r s r l i O;i jroli-i/r, rl'r rrirrir!'i77r Ioshnili r:,jc L,rz.ro: rch.rr,: 1]otiri 'tttliit tt.tl:tatlt Yr ia' irlrrlistr/tr/rl ,la ,,tti ni:t rrlrr.rhrril,r otl "' ir'r tttcttL int s.,,n!,n,illratla ztr.rrr; rt'ic i'.rrliiirrasliit
' ',\lri:,.J, M,L.llt,lr,rttttlt t,i.la ))6 ' ' ' \ L , , L L , L r i r : . r l .l,/r, ' ' r , ,r , l , ' r i f 1 . -l l()

KNJIGA UPUTA,.,
n .:L- .! j--j ., -_*t .:r,-.l]

-_-- :j-j .[

'*.lt .r-* i)L...-i

JLj ,:rL, _p ,._- i,.jt :.j; .,!,-j ii

!.LLt_-r J j. , L , -G

_- . j,:rr *<!,.-,r'i.

! r1c :J!

ji {L--i.

_G,Lil -

j ( .jr: * _j _J r -:. , J , r _ _ r. { -_.-l

j i,.-,r. _ - l j . _ .* . - -

_._-,t5 !_-;j. F ' ' - * . -

._Lt ,. !,-t

.Jr_.; r .,.rE

J!, i6j

ri i\r,

,-:G

,!i,- | ,. ,-;j
j +* ..j

.Lii _r_i,l
(L' JG ! j,6 .!:,!

-- _,]jl::r .-,:
J_j-+ _-. *.i ,i ,rrjl \ _.

.q, 1_J-lj

.1,._,!rr d j ,r_j Jr_,,] ,,

_.-i,...+

_.5i

_-.

,ji-]

!: r _,--!-l

_:.:-t ,_,,4 ,

l i J n\ l r L l ) i r r l t r . r r o : io r l D z c r i r . r L r n , r z i l r . rl.i o j i j . ( , r L ( j l ( t , r p H tt l l.rs,rrr rc[,ro J,r jc ]loliji l,oshnili : iz.ri,ro srcjirr .rrh.rbi 1. s,r " "\lir rcli.r j,: r.rnr,r. rr.ru IJcLljLr cl-C.rrh.rcl i rcli.ro: s -ir.rni'r'nrjc cr sroLrol,r. All:rh r.,rs \1.,r\io onog:1 c)(l ito.,c t tlerjLirr.rlion r , r s . " . r t i n jre p r i i r o r s h r L , i n ri :r c l i , r om : " O i i s t t n l l t u l t t : . ' Z r i l

1.,|

..t.,

.. ,.|

,

l i , r o r r i . U i i r l l i : n l r h i d Z L u . r oi o l i r b o r i l i s n r Lr,r L . r oi o r i . i L I)oilo rnr jc lrijcmc r1,r oilLr: r,rog slijcr.r,p.1 oliilj. N.irr,r rj \u p r i , :b i L , r r i j c n r c . . r i n r o o s L . r l Z., r ! r oL r io n j b i l j L r o l i ( ) ( l n , r \ i " i
:.,t7 i l ' r . r g ; ' , r , 1 , r . t t t ) l t i r j t , t t r t d n t l ) , ] . t l : . i s i l o / : r ; r i 1 r, | i r : , r . . r 1 , ; r , 1 1 l. i - i t j , t , I I , i ) t : / ) t . 1 ) j t r ' t . r ö \ ( , j i , . r / r , r l c : t t i t n l , o r r / r . r r ( , _ " _ l i , r r l . 1s L r ()nffac: 'Oirirrtii'l?Jrir,.rri;il.,rr,,ttt:;rtl.r:t:t!iitiit,tr,,l

L t ,l j L r J r ' L L ls .h r ' : r r is L r o I r r r i s r i ] is . r i n r c .l l c l , o i e :" t r l j r , r . r r r o i i Li i b r L fi i r r n j z r o r o i r o s n r ou z e l io L 1 l o x s v i i c L nr. r L o n j i L i L i , o , n i c n . r n L r m , r n j rrrh i l t r s l i cn . r r r l l e . " l c l i s L r o z r ' o l j e n o .l i i c l i l i i d c

t

r

.

,

j

.

t

.

A b J u l h h i L r r . \ h n , . J 1 i . , r c " C t i r , r o . r mp r L . J: r o j i m o c c , l : s o t , r il r r c l i si , , j i; , r c r r o rli. r l c J i l , n , \ n r i r o L lL r , r i l , rb r rS L r l e i l rI.i o I i ' ' . . , . 1 , . . . . , , ' . . : \ ._ . , t .. . l . l " oJ JLrnr,rlLrlir.ic nu ,-rnrrrjiLi ro rhir.,rsliLr u.rqr,1Lhr.
\i,',iin\L,n,,r!/ri. i r iI i / , l ! r a l i I l ) n l l u t r . r r r l , / i r r i , r . r, , : : , i , , i , , , l .

lr7

I B N K A J J I ME L D Z E V Z U J E

prizrr.rlisu cl.rsLrbili iiSironrri Ii:rlLr:Pr.d\'oJni.i boq.rL:ri.r b h . I L r i , r n r s ] r L L d i c L ,p ,rr., l . rs L ri t c l , . 7 , r lri J . r s L L i l i i s l i t r i . r r r i l r q o s t . r o n id L i r r j c n , p ' , r i s L r z J r . i r l i . ' f t , j c r c [ , r , r, \ L , J L L r r . r h n r , rln L c i l ' 1 ri t F t ' n s\1)sil.i.r. il (rrr li.1t. tl.r ibn S.rtl L,d rrr.l.r orroqe iro pcnosi \1Lrs,rb l l , , t i j i I ' , , , 1 , u , i h, r e h . r r , : tc ''|i:i, rl r''rl lorrrr t,! .\t\.tl i5I!!loli'1 r b!a3alttittt't rri'3r'' rr,fr,.i 1jili stL r.[r;slrrriol'il1ott,2,t :tt: itrhtali .L ttt:ttt,t ,)lr.r /,J,{'1rii.i. /r

i 1iilr,."' 1,'/r .1,,,1,r/.' r.

n.r l',riLr: oldj, Jol.rziLno,lL,th ij. iirritniLt I'Lrjt Lrli.rzLrlLr p'.,'r, r L, nr, i i p r . r ' r :i r r r u . ' na t n . r J L L , r i . r l t r ih L Lr r n . r j m . r r r j!L L1 q r . 1 Lrl . rLr l l r (. r o n r cs r r o n . r r i l i J L , r ' , r L i n r , . r r . q L r n r . n . r r . r r ) rrLLL drtrgr:

"Jc.lnt Iro.'rs.rnr rcl,ro: r *,: L,,h ., .!.r,r.'il', hilieti J,rj. Ill'LrZcrr br'. iLog.r l' .. i 13o1ijeg osl.rnili.r hrlio hoJr 5.tnr, rz,r!.ro rLql(cl.ro s L d . rn r u , r i j eL l r : L g c ' ,n c l i o L ' u J c n j i n r r '- \ s . rr L , b o mI.o n r i s l i h nrc hr'' lr \jcni mjfsf.'inc. On sc olircnu i ugLcJ.r t.rsrllr i,:t.roLL Z t n , , r t l g o r o r i h 2 r t l r r j c r ls c z r t c b t l ) r r l r , r r i ' . u f i L , r .h L . u s .r',Lnta, IlLt: Z,',r, S.r,,,.s,rnr njiLl nclio rrijcnr.. p.r mi rtr'r:
Itttt'ni ,lt t,t 5trlnttt;t ti,ttt;tbiti :itottt'tiiti, tt'itn ott,tgt ittttttt 1l l : l t 1 , , , , 1 , r r t L t t r . r | , , r , , i t b t t f u : t l l l l t t . t t t : . t , ; r r t ' , i ' i r c i l r t , r ', ' 1 ii i rV'i.r',1 izt :Lh i tttrt ttittrltotttl,ttlt .lll',1;tt lokr; r: .,irrrrrr'. r.r Z.rrinr n,rlL,l,:r,r r.r li |.rLlis.r.
(r.l

\ l t , i r r ) t i ! 2n . . , . i . \ . 1 : \ a i /lr/i,'rjrl frrr/,r, I l llr hr, i. a 1.+ i \ lr. inr. i 1

]lu

KNJIGA UPUTA.,.

h . r 7 u l:. a , hb i b o r . r r s r r o i l o b o l j co c ls i r o n r : l i r \ : r . , \ l l , r l r b nt hj pori.ro S\og.rPc,sl:rnili,r n,r odri..rrrjrotl clurrj.rluli.r. ::. Nt hi o,u_ J i r ' , r p c , h l t l ui t c l j r r z r r j i n r r , . u p l o r r r .p o u c r o L r n . rs r l r r i n l . o N r Lrn)nolir:uicolosrjcrsliih clob.rre. \L() poos(,Lli:r() li.ro lt nr stlrijrnjc,rflln:r liotr r.rst\.r-i.r\ iorjcli:r..r ro jc unuljc irrcl. A poiLi, jc rjLr I I o o r t , l l i : r ( .)r . o d r r . r n 1 t s l u O n I r 0 r t r r l u l , , r z u j c . ,s.L r ü i J i o j r c , l ro s

, . r r . . t . . . . f t L .| | r I ' 1 , . " ' rI . r \ l , r r .
' . . t t . r .. , '

I -:

, . , ,t

I , r . ' t . .. , t \ . . , , . ,\
.1 r .l

.r, I,. . . r .

.,

.., .r.. 1..'\ . . . , r . . . . t1, .. , t . . , , J n , r J . r r r o s r r \ p ( r n r i n i . r r r j . . \ 1 lr.,L h rq , r o ( ) u r . o l r L L c . c r i k . r n j no , !t i
L r r ' L L cOl r r . j r z . r L r , rz r l j c r n i h r i r l 2 L n n cz , rr l . j c r u i l i . , . ' ;o r L Lrli ' j l , . r . , . f t , l , l . . I . , i . r , | r r L , . r r . \ . , .l-.r z,1ti z.r_rciro ix onr srijctLL. ur I)rolilerjc rob clin,rr.r,lirhcnr,r. i r\:r\ col teli pr(rtilrt I pr()p,to. J. ' ' . . r ' l . ' j , r ' . 1 r , ,: . , . . , , .t 1 . ' . r , ro r i r r r. r ' r j . t o n rr ' l , r J r n j e u lri a r i a u ,L j p r o p . r i L . rj\rrr L r , i l 1 , . r oL o ! i.lzJ.irrnr rLrliolr rLl.f()p.rir,r\'.rJLr orec,r.ili joi c,rrc 0(l LoC.r. sL.rrl0 Corjeli j.,n,r or.onrsrijcrrrpot)Lrr pLjrrii!l l.,,ij i" z,,.r,r(, hl.r.l,l; u \ r r , rr T . t r n r . ro s r , t r ' ri In . r s t ü i o p L r r . q rr. i,. rl ,r .'I \t ,l rr:.. . .,'-, ,: I r ' | r . . . , r . rr ' l " j l ' t o i , r oc p o r . c c l j i h J o h s L r o p r . r r l j r lh o l i b L I o i r . 1 n r or o n p i r ! sc .l Lr t11.. 1,, ' , , . ' . , ' ,. . . , t . . t , . r r . r . . . trlrfrrcc l!olrni.1 orlrT.rr:rliivoL. Ilelno jc J.r nrfr\:r.,rpr:ti por) a. Jic.r, inrcrrli i rtj.:1,r. Pc,rodic.r inrcrelise vni,rjLr,,r s ,,1i- ort";1, i ' I L O r ' r 1 . . . 1 ,, . , 1 . . . . , , , \ l r .\ . . r . l . t r ,1 . i '. l:r ,. \ \ ,r l, , r . u r \ , r . ' ., r , , l , r .I , s c n i l c b o j r o o d s i r o r r . r i r v zl. r s r c j e . r s h e L rrrc I s c b o j r o : :, ovol,r .
' l r L r !l ) n 1 L r i 5 t l a r r ' t i r J f i z i , : 1 1 6 . ,

/

|9

IBNKAIJIIII EL,DZEVZIJJE r l l c L . r r r j i h o r i , . q n . r J n r r t . r n j . z . r o I L r t , l r . r r rr r r c s , , r i n l , i . l g o L l l i ir i. j (.. L r r j . L LL , r li u r L r L . p r i p . r d .s r n i o o n { r i r o , rrr.r r r l , o i r J t i p o r r , r i i .n o , )r ' i . p o L l . r ci L , . l i j c i il t . r ( , : r r i l r , s r r n j(L n. n . r n rs o l o r i l i , r l o f . i L , r r h L : , , J l r ' , ' r , r s , i j . ' L ,J , ) r ( , l i r ( )n r t ( , l i l o . : . r 1 , , ; . . r l1 ,. ,ri rj c g . ro L l l i , r r . r iL r r i i i r l n r . . \ k r l r , r L . . r i ; r 'L ' , r J ,L r . . L ,J . r p o L r : r . i n , sL o g r ) . r L L L , : r , r . r . r . r .r .r l i , , r I r . r n L L . , i , ' cz r . r l i . { ) r , r j r r , r r r . r J i ' L L p L , i r i n : r r o L . r L oJ l l l r i l r 1 l , L r c lz L l , . r r L , . , . . . i j r l ( i .r j t r r i i n r c rr h . r r ( ) r r n r r q r l r , r i l t . r l i ( j ( i , , \ r . 1 , , \r L o q . r L \ io L rJ L r i . ru , , , r r ,. r , r n . m . r t . r i j . r l n i , nh o g . r r r L I L\L o 1 i r , 1 , . \ 1 1 r 1 ,L 1 , r , r j . g r , r . , o , l ' r L ,n r r r l. .r LL .. r , , r ' , , r rr l i r . . r L L . L , r li ., r r oi L i , i r z . r i r r l r J o r l l j n o . \ . r j s r r r r i i i i , , L ,r . r i k o n r . ' j . ' r , r l . r l i . L I L r l , l j n , rr,r , r i . , , rL : p L L rL l l . r r r r . 1',,,nr.,hrrir1L.r,. l . L L L L i l l . L r z r i i . r i . ' c p r t J r r l L g . 'rr , l i r i s r r , r hr L l r : r ' , n rr i rr . r . , 'i r [ r r ' , , y i t . ' , , q ir, l . r r. ' . , r L L r n r , , o , r , , L r l Lro l i l o r r r , i, . i . r , , p i ' . r u , , : ' i , l . j , , | r \ . r r l l t r L p , , r L L J ip L n L L, , l i , r L\ L . : ' . i - l . r L . rL . r t , , fLitri o l 1 ., ..-..'..."-..' ''\r,,

C r , l , , 1 r . r , rt ; o i . l ) r , i c i t t t t , l r : , l t i t , l , r i t i,rritt,t '1i.rl.xt.tt.t,tit,lt: l'i ,i,,,tt t .qirrr,r'r.rr.r,/,r ii.rri.r.r,,-,iLrrrr,r, .,.tit,.rlttt':: I t i l.,,i,. ttit! I I ( ) n r L o o s r r r , , , , r l r r . , , L i , i . . . r , l r ' , r , oL i r j . Li L : l , . L i r L : r r J r ! rr , : l r p r i p . r , l r l r { l L r n j i l L L l t . ( , , \ i " l t r f , b . l r , l t L l t i r ' , r r i r , rL o p r . l . r z p r r L , , u 1 . g r , r r h , , ' ,,, l r n r , r n r I p , , r r c h . rl., , p . r ' r o j i , l r r l r , r i r . ) , r r ,rr. . r . . 1 , . .t ) n n . i . L , J ; o ' , , r r . . r L . r ' r , , j L L( , \ n o ! n r L, , t s l i r b L r l ' ( , s , . i n i 1 ,. ; r b , . r r i , , l r . r L , l r rr L L r r r . r L L . r ' . L L r l . J . r r . r , , r r . t o j i ' L Li z n . r . l n i i l L r o r o , , r t i s " i r l J r L \ . r r ; r r . r . L r , r r t J r ot J . r s r L g l r J . rn r ( , n f l t L , j i. L r i ' p o , { n i i l r , r J L L .r i , r j . r L L r LL r . : i , ' s r i i , r k L L r , r rz. lrL , i s p i L ( ) r r : . p o r r J : ' o n i r r r L , , r r .r . t : o r j r i , r l ' r , L r t i r s L . l r N . r p , , r ' L L l LL iL L L j . J . L o i t l i i c p , , L r I L L . ' il , i r r , . . r L i\ , , r r I r r l r ; r . . r r ' , r r 'r,Ln . i r r ) \ . r \ \ i u ] r l r L r s i ,. \ l l . r h o r rL , , l . L , r i r

.

t .t

. : . . 1Jt . ro r " ' r 1 . r r l . L , . r q , , r l r r i r r r n L L l , i r r L s L c . rI r

'L

, , i , .. l i r r i \ , r , 1 . I i : ' l

Il(r

KNIIGA UPUTA,..

''r,.l
\ r " ' .

. r , . . J , , r . , ' r i, t , . . . r . .I . r .
t , . l i . l , - n . o

r . r . r ' . t , , . , . r. : , , . L /1.. .t tr. \l '. ,r. r,, .,..d \. . .,.1. .. , , . . . . f , . l t . 1 . . r . , l : , . , , , r . r. . .. , r . r , . 1 .,. l'| ' | O ' r . t , o ^ . r U . , . , . . . \ 1 . 2 . . . ,. , , |

'r

. t t . , t

.l i.

, i j t.,,t.

\ r , r i . . ! . : r. i r

.:t. .:_+ir' j ,t.,,j -. *i "All,l, u:t:

u .i.:, " ., :L-,

vilo-"ao, C)vzr,r;r Nrsr ttzco tttttl,tlttl:, liti jt on

Orr rrru jc poz:l rdio ne rourc. l.,rli,ucrtr qor or_ro: ;c .r+ ,l,_,: ,_;:1,; ;,t _..!:Llj *t! ai_i !-ürj -r.__l "Oltit.titlt otl ol.rtgt :r,ijtt,t ot[ ],oil \j1.ct rijclct, il1,t a ta o,,ilt srqctott prodrbljLrlc1:i.tge tugtr',,,'; i ' , j .:Lt" +j ji .ri .j .ü,']ir.l l..,. ..t......,.l .. .. tl t t t . r . t , . . " , t , . . . , 1 . . 1 J . . . , .t i1t!t\it:J4l)to,tt tolen ta tlijtlI zat,ljc prct1,,tsti,,-'; l-'+-,! i "..'.. . .

, . ,,

,

,,,-;j ;; . J_+ .!-ü j Js _,, r \ L . i - J . .

fL

:.!i

i,, ,;_!

Lil._,,, J_-,r -"j,r I l,_r!5 I '! -ri'+ .i;.- i! -j "_4- j!_. -trü J_.: (i,q., r-a:-. _:{,_i.+_sl ]1. Lj.:-tr i".:uj-j \ r,l,jj t.t-._-(. .-.ljr _r. .r,t _, ! :.ji:: "\,r 5rrr1r//,r7,r lattr btti t{otcltn tor,tLEtrrt! ta l( i)nt.t\t: tr-)!,.,1t) ltt! oiart \t.ttLtI Llz.iic i tt rcai.'ttr].iitt,:id l a\ttr]! Zittlit i.l ': N r l r i , i ,+t . + i t u . j i , ! . t s 0 l . , i
' . 1 , 1

!-!.;,)LrLs,-L-t

J-_:L;_.;,,

j

l

rrlrl I

i l . r | 1 1l /

!,,/ l

-t

-lt I

I B N K A I I T ME L . D Z E V Z U J E

ji li iL. i t)\jt!i. Ll.ti.t)ti,t!t.lt\! It,t,loic t or;1,r t!ltta ar.'ii( .t tlL,rl,t bi'tt Nr. t,rlr.,r;rr 1-oit tt,ti; . ui ti obr.tlir: ,tt tlt i r:stLt , . 1 t , o t i tr l t , t i t . f , r i L : t z . l . r r i t t !r J ) j r i : t n t t u n t . 7 . r t t , : t l , l , t , t . t i 1t.1i,tt't,ll ,iliorr r.i(lrr r ;rr;rorii ri',g,r l tiit)),t.!l\ r ;rrr.-irrrii.r 11.4tt)t.tiLtti pit,rti: O aolicit,it\t 1i r/L,rrir rcj l)ittntci. Z.ttirt Nr'. irlrr.,r;rr Iirjt rtoL'i, ltilt.1th 1)!:t.ii!!)ir,, rn r:t)ro rl,ii,io: ' ni..nr,loltio. pr1'n('siirrrni tt lit:1iti 't t,ti:tlt: ytl t-: trlLLs.ror rrnlirr'i IioiLL oi L, r . m I s r r r , r i li,lr r r A h J L L I I c l i n r irh n \ i . r ' h i h , l i o m . A b L l L , s s . r r niL J l , I l . , I i l ] r , r ; r d , r m L r i . \ ' . h 1 , i b , , i t 1 L L , , L ' h b ) hr n i ( ) f f e t l . , , , i r 5 I ( , i i : tif "Nrrni,j p J . i r c L l i r i r r r j c g , , ' i n r L ' k r , r ' i n r i. rn , : p r L r l . r i r t o g l . r l l i r r , iL n r c . l ' r , s L rl j . p L , L c , r o qs r i j r L r i L L I r r s ,i ' n i I l t ( ) j i7 i r ' ! L rl L r l i s L r r l ) r. L th L ' . r n r L r i , , , l . r b i l r r . r r n , r , r , ,r r l i l c b l . r s t , r l . rc r L r rl r . r r r o r r r i os r r c r J r t . u i l . rr r . ' r r r , ) - L l i L L p i n i i r , r r l i ; n r , . . \ l i . j . rn . i c l i n r . l . L' i L r L o rL ,cL , s L r c i , l . L * r , J . riL is l i l t , n l , r . r r i h , , L l r , r . . ' f . r L o p o s L u p . r us . r S r L , r i r r

:

,

;

.

.

.

.

1

.

,

'

1

r

,

.

,

.

r i i L L l . i r ' . r i:rrLrr s r i, , r o g : s l i j . r . rL r L ,i L o s , r r i c s rp , r \ r i r l i r i \ \ r i i r s L r i r t r n r h p . r i n i , r l i . r . , l . r n r i , r , 1 r s c o f r s r e L rL l L r u j . r l u i I i n r Nc rl,,,,J r o I ' l . r g o J . r r i r k..r o i r o s l l c s n i1 ) . r \ r ia L r \ .s v o i ü! L , r d o J r . r r l i i l i i r r r r p l . r r L l i i L ,l r ,. r c i L J , rn . p L , r L . n j L r i . rrl r ; i t l i n r L l , o r i \ l o i L L r . r g , i , r J ' lr r . L J L 'r i , r , 'p o r p L r nir n r o l ' r n i c n L ru r j . L l L ' l . r i nr l , r r l , r . r . p r. c c, Z r r . r L l , n i ' r n r , l . r ov . a i L L L r , z srl j L L J L , do r l r . i . r ' r l , r , r J r , , r i r n ni i r \ i r ( r r . l o i , :r r h . r ' i , ( , ! 1 r L r ( , r . r ro chi,i c l ,' , t i r c r t , . L il ' k r L r i c r r o r r . \ r i l i N , r r l i l r o ri r r l i c i n r .v r J t , t r r . L r o rs r r l Z L l c .L rs L r l o i i r s t i n s I p r i ' j , r t t l i i l.. , . r t li.h s r e r r r . il., L ' J p , r 7 l l i p r c n , .n j i n , , rl,i l c p L\,e ( , p h , i . l L i , l r j L p o i r L ,ijh . . . r r ' . 1 c , , c , , s r ' r r , r I, r J i ' . r . r , \ l n , r L Jp r c , r o s,i , J ' \ v , , , ,i h n D ; . r L , i r .h .o j i j c . r ( ) \ 1 1 r h . , , i , o.l oc.r,]iomc jc \'.lrL. lbu itlLr rrcJ.r il,r [):lrrd,r Lh pr,:n,,si sr.og.r ni 1 , , f L r l ) i p f i ( ' . r o 1 srL L , r r ' , r r i j j L,,c h l i : ( ) I s , r . ( , \ u A l h h o \ i i r i a l f L . h ' c n r . i i ' L , j i r r r n r , r(L.L i J , r\ r b ( ) j rn l t i r r ! r o t h s c 7 . t l o s L . i ' ( ) nr . a r : "()ui s L r r r l r l i r L r i r i n L rr o r r ' v i j c r . o n r l . lr, . r J .s L r r L L g i r : . L 7 i L : o r L J L t,,li s v r j c r L L o i L c , L r u i . , l i lJ . ri . n i i h on s i p r o l . r r r r o .l , r i i r i l i L ) r i i N L L , r l i r iir o s r . r l i l(i i n 1 r : r i ! ( i s L z n . r l J . L c r j i l r o s L . r r i u . j i l r o r o i L i b o q , r c c n p.L r s r , rs,i ,l r r r r , r i L r p l o p L r i t , rs i d , rq , rs c s j c i r j r . r r q , , j l o. lLr
1l!. ifr.ll!;'

Il

KNJIGA UPUTA,..

rrli :u Lrcl:r ne!ro srrlili od nje*:r. Li lirrl,r bi in rciro ponLrJiJi, o n ib r r o o d b i i l I i r d r b i i n r n c S t ir,, t ; c d n o l " l i ., , , , i . . Li ,j',,",;.,ii;

n

. z. . . . l j l| . . r . t , " , l . . r . . | , , r| . . r,ll l r. . , t . r ,l r . r - . . . , . . , t , - ' 1 1 , ,, ,. , , . i . , . r . . r , , . . r t , ./ i , , r . . \

'I , i l ' l

. r { ,_ . . , r ;

| \ , . 1, , . . . . | . , j l'. . ,.. r . ' ,r : , r r , . ' .. tt ,\ , .r , 1 . . , 1 , . r . \ r 1 A . . ^ , . . . . , , , r: t , , , . , t . r r , . , , . . . ' . 1 1r , \ , i , r r rr . . , . r t r . r , .I \ i t L r r n r ) J t _ i )o nn rL rh o j o js c r , r l . r z c ,i L rs t r - . ro s i r r si c n h ,,.,,S"',,tl..,. qr z,rz u." ir 1 ' r e n ( ) R e r L o d S L r l c j n r ain ,rrn t r r s i r c ,l i o r r r r \r L I , 1 cS . r b i r c L . r r , lllio sLr1sirr, srn.ri\,lcrjcnrin.r, pirrli: ,,Ill.rhor posJlliic. hocci li dr tr drnro rr,r{rrcr J.r ti bLrLlc l.rlij..,'On oJqorori: ,.J,r s.rnr vrcrl niji_kod All,rhr otl roq,1 bj ni clro uciLo ito cl rnc z.roliLrplj.rri J.r " o,lN jcr:r. On r t ii,ro: " i z g r , r J1ci , s \ . o j c rr r i z r i c c n e r t - b u .j e r j e t o t j c k o r o s r c , : i o L l\ - i c g o l "Crr rjrc sc rlunjrluiliog snrcir. jcr je Loliorl All:rh:r ncr.isro,,r "O s i n o r i I s r r j l o l i . u i i n i L c v r i c l i u . , cs t u o l i n r r c o \ r ; j r L\.j ; r , l .; ol0ntcsvijerLr lllc srlll]. \,i \!(, prol:rzntcr nc 't'l ri r . r . . . 1 r . . . ) . . .L t ,,.1 ß L r l '| ' J . . , r , . , .. , .1. ,,1

rr.\1.rt \r 7 nlüjrJi ''Jed.nir picni.'nog h1jcL,.r. p;jcnj,,, pirli. , L,Lrc sp.1.,r,rl,,1 !i\.ori , tu s prrrn,r nrJroqojc z.r onog;r ho 2cli rlrrn.rsliicLli lrir_rltls.,,

s r n o l it s r . r i l L r z',1 , r r , r r i r e v r l s r i j c r ,p . ri t r . r n r r rt o L r i rL r c z l r i j c i o i r ) p o r c r l e n r sc r )p i ra c l r n r : r h i r e rb i r i r . r i j c J . r n . j li Ncnrojrc ijcniti c or'.rj slijcr,p:r Ll.r glrbir,r it ilrireL D,rnj,tlultrlij! yrijerl.,,,l ;,,,1., .1,,, pozr\,1 nrsrcaui gLrbirrk.,, n.r

,l | -o

'

, , , , . , . tj . t , , | . , , , \ . . r.r ,.. .,,,.,r. , . , r . , . . r: . . . , r , . t, . :

-rt l

IBNKAIJIM EL.DZEVZUJE

Lr,no,-li nrLrjL LLTL: c| Ish.rl,ibr H,rni u *olim Ä,11,,;.r',rr,r 'H:rs.rn rcli: r.'li:ro cl,rli ie izhzio iz njcgole kLrie: AbtlLLll,rlr -f.1 T l ' o t c i j c n i t c , l , r ;s r i j c r . . r l ' ou i A l h h , r ,o n J ct r d n r j L r g o , : l n i j i . Iodrr jc r ch.ro:T.rlic,nri Alhhr, nijc mi r.rino ]rröLrli c,riii rrr is 'Abi1Lrllrh jc z:tim fcl!iro:"O lsL.rli,hrli,r jt mi toL ili nr z:rp.rd. h o , LÄ l l . r h . r .""Z r r r r : r 1t.l . ' L n l r l L L I,i',n r g r , r L , r v r js r i j e L c z l r i i c J T ' r b 1 r " r J . r . . z . rp r c r ' i i c i j c . r r p 1 z S r r o m . r s i' , L t ui : .r r n . g o r r u l i r h r z v o r . p r c u o s is c c , , 1 r l i l L q.n,r,1cij.r jc ljL,b,l prtrr,r olom': svijctLr o\n(n',ri\rhLn.r. gfi J.L ie 'rijr,r icro,Lrst,,i.rn." 1-o,. prt hrclisIi,:,ji L) iclr,r. Lonr,: pr,:nosi l . b n o s l o L l\ l c s i h : r ^ l , d L r l l . ,ih u A h r r c L lp r c n o , ir , J l : l , c j J L r l l . Lih,ru il.,r Hii,rnii, liorrc ot.1rpfin.,sr.J OnrL'r.r cl-h.l:r'irijr orl tr1LL.r'z-.r i l l c r l i h i L , n\ l e j s u . r p f . J . r n J t ) 1 i f d r , 1b n l l i r l . r i . tu l i o r r n rs i o r i, l , t . jr : r : f c l i , l o : S r i s v . r L o g r i j c l L . c s L cL j L r b . r l g i L ,I s , r ,s i n t r l c r j r n r i u , r . i s u. s r p r c n r rd u n i . r l L r hZ c r r c L i c j t ; r n i , r ' n r : r n r : 1 i.n.o i c p o l r i l c i , r r o . r s r ' . r L i ml o r r r . " z b f I n r : r mA l r r r . . l p r , : n , , ' i, , J ( ) m c r . rL r S , r ' L ll.:r L L ) , r r u , l . r , ' L 'LiLr re l l . r l r i j . rI,' o r r c S L L i i , pn . n o s rJ . rr L 1 s , rr,i , r N i c r i e n r i n . L , r r , : rr q . ) ; b . l p l c n r r , l L r n j . r l L rrlcL L cf t s r . 1 l i ( )g r i j t h , r 1 3 l . r qro ( ) s r l r r r , ! ( is \ " U p o n o s Lir o l L o l o , . L i .A r k r , " L r r , l c s L i .t"l i r n r L r1 eL : rl , o l c s r i " j r r r t o s r n c m r r " l i i g . r o I r j t n r nt . r o l L u p l o. c ls p , : ,r i n l r r r i ,L l u i i t r r 0 s " \ ll.,h.,. i li.rTLr: oro jc pozn.rto it isliLrsLr'.rpr,rIsc. I juh.rr prcnrt s i r o r o n r s v i j c L r .L d iL r( ) r \ ' o f t n c s l i r i r c c g r i j c h c , ,n r r r , i i t o l i : r J r r Lo LL lijc z.rlrsi o(l njcqr. f,rk, z.rljLrLrljcnih r..r.li grir,'LLL oJvrj.rnjc o r 1 . ,. . . , , 'i ,.... j ro i r \ L r n l i ( ) l i l i oc t o r u i n , : , o p . r s n ol.. j u L ' , rp r f m i n l c n r L r r h r Ls i L r r r z r L n l i \ r s r \ , r i . r r r i r ) r L rp o l i L L d r r c ., r t r n L rr . r L r , u j t u . i n , r l i r : r i L , ' n . r r . r l ik o j i . L r L L . r 7L r L j c L i r 'p r l s l , r r r i l i . l .oi r c \ l f r n i r j r . S L . l r i e ,s l i dunr.rlLrl'u. I',,r,-1,r irrr prc,sl,r sLL 'Lr prcnr,r L'i,riLi ro ubog sr oic ljLrb,rli ( i , t r i j c L c p o n r o . ' L ro j i h \ L r \ L i f . : . r LliL r n j r l u l i . L n i . i z r L r r . r n j i r .iri lrih u l j r L r , rp r c n r .o l o , l s l i j . ' t un , l c l . ri h j c J , ri l r r L l b , r cic l . r l L r t j c r . r i L r . r r N r o .u r L .s ! i i ( ( r L o L j e a c c ll j L r b . u i p r c r rdr r r j . r l L r L Lrr . . r r S r ' . r l crr i j . h , t
' '1,, ;./t;'.,t,,r ;, f r . , L r r ; , ' . ; 1 , 'L : , b r r t,,rmr Jur,irhl,r, 'r, 'rr r rlo;111rir|1rr rj j , :r / . . l l l l ; l i , r , j r 1j i , r r i ' , . , / , 6 L-r /:r r,.rti4,tfr rfrlri,j,.I :a:l ,

I1.1

KNJIGA PIJTA.,. U

,, . tI " l i l ; t , "u n r f r l t h ! i n j , L t r i J ,ilti.:r i i i t , i t r n , i .l ] i ! o J .r o H l ,., l J.i'r f '' Nrhr,. 6+ti i ILDlrrdr..r, lltj

I B N K A I J I ME L . D Z E V Z U J E

n j i ri h , p o L u , l e n i h z , r b r : r n j r n sh l r r i . " " l ) , r j t o i r o l c . l o ur o l j . ' n i ,i i ir n,rr.r n.- ucb.r osrrLr",i Lrztli iro tc dozloljr-rro Zr t i n r i c p o n L r d t n l r L L g i r r . rn i n c n r L I o i .n i i t . r i t o j e r l o z t o l l c l o , c io , "{)ni c o s L r ,T , . r t f r i i i s L r n r r r j i irp < ' l i L L , - i c r o . p ri 1 . v . r s u r o u z c l i ' .r ' L , i c r "D.Lju.rrr ond.L irn dLrnj.rlLrL. z.r|fi1nicno", uzeic to. .\ h.rd,r p,1 liLr d i u . r h o n j i h L r L r JrL r L r . r l i l iJ u n j . r l u Lc i r r o d g o r r r r i t i": S \ ' . , s L r n o , i r),rsiLricr Llzcl;. I)oliu(,lLcinr ro ncli.rlioodLrzcLi nriLlr isilom. l'.rliLric prop:rlic.prrLi,liroliu prcrn,r h.rr,rnr;Lrir. c'cLLvijcli rli nrhziti j , r i i p r , : r l L r h i r in t o n r c .A s \ i s r ro n i { o s t i .j r ) n o i r { ) o r l , ri h i , : n c h o J , t c L , , L r h . r mI.',o z . r l r , l j c n j c , h . r oi r o j c l L , n N l e s r J . . : r e k r , , : o " S r ' . L l , o n . r o r o r r rs l i j c L L L ! r o s L , . o n o i t o u r : r p o z : r j r r l j c n oc . L tc i ( l o s Li c o r i i i , : rp o z . r j n r l j . ni o s cr r r r i L i . " . c 1 . , , r ; LlrL r L , ,p r c n r r( ^ o n r s r i j t r L jL s t t s r i q r i i c h ,il p o i r s L ; , r l : r rlrru iz ncliolilioirloq.r: r p r v i : l j L r L , .p r . m . rJ L r n j . r l L rp o J r . r z L r n r l j c rj , , s o v o L : 1 i i , r ,, hu n : 1 n i f , r l ( , 1j,f L , r j r i j c L . L ' L r r r ib c z r r i j c d . , r ro c lA l l . r h . rN , r i ' r . ' i j . s L . h . g f i j c l r . l i r ' . u r j o , r o q r L o j . h o d A l l , r h ,b L ' z r r i j . ' t l n o ; c i r drLrgi: L.lzliiL:niAll,rL prohlinjc lrc loli ,:lr',rj srrjcL,osirr j . A l l . r hp r . o h l c o o n r ) q i r ( ) t r t ) o \ y f i e n o r r n r L rl . o z . l o l i o n , ri t o N i r r j s c i r I r i i o N j r g o v o j h . r z niis r d ' i l , i ; sc zl trcair li.rd.r dLul,rluh oli, on po t,rjecilj lioji sc 2cli pos j. ,\ll.rl, Lrainio riii cljtli,,,,rhoj.r s,e,:lstron, posrizlrj.r Nli.qolog je jc u,rrl,rr,rljrLv.rLruJuicgsrij.r,r. SrrLr.rcij,r obr.rrn,r nrLrrlrost i i z L o r p o t r i j t L r l j c r . r . e s c i z o p , r i i l o p o l c l o i o l j r k , r u r r . r r r . rL ).r i S t g J j t L , l , . r z L , i eu r rd r i j c s L r . r r i : r .,, prvl: LLZin).Lrjc sfcdsL..r z.rciljercr drtrge: posriz:rnjr: Junj,rlLrikiheiljclr rhilctskinr Lljclinr,r. ( ) r o j c i z o b l i i c n , t l o s r s r i h s r , r n ai L r r ; n j c i z o p r i L : n o r c c .O l o , s r c l c . r n r L r z . r m c , rs r r i s L , m l r n r e n i t i hr j e r r ; r " r r : p I --r-; "_i " t-r--.r ' i ',' r' -g -.::* *l--c
L! s.-, L -L-, ;Ll 'j ; >\' ii

, , u!
J ."i

;LI' r , ,6 .
*,'i. -i-

rl(r

I{NJIGA UPUTA,.,
hoji ielt.2itot tld oloDt stijt,tu i ljtpotc njc.goi.,e 1li ,,t'nm,/.li p1,,,/oi, tutd,t jnil,oJ.t I u,:t.utl \, tt tlJtanl t,t_ itt prillatii. Njil:l fu tta onott svijcht salno L,nttd p;l;;rnt]ta t t i ' , ; D t . . t t . t t i / . , t 1 . . 1 c u n t . , d , , , , , , ) t , , . 1 1, t . . / , t , ; t i ! t , t . l i l l !,, 1 br!,, tt/.!lt!,lu^.., irn.tt tr i,,tlt r| . i.. . I '.Onitna

l , , t. , I ' o L . , t . L i i , r . I l i n t u b n , , , l . t t , , t t . , t . ^ 1 , t , n \ , u t , . . . t l i , , " t t u u t t tt , . t , l i t , t ) ) , t , , , t , t , , , t t lioDtt (t,se t)srtlt]totc i odbdttn püi,' lEil lsr.t, I 7 ) ;

'Ot,on'

'& | trt, i;-, ; :- ; rj,L,J L; ;1ei;; li, rJri; ;r<,- ; { r,rl-i:u;.L u>r-

+::;ij \,-; i;,t\3 ;,i'rt;
''Ottottc

J_Jrji !jt!l j,;

i; j6 ;_:i u; {.--1 ,t 1;V r ,=1J q!

/:o buda iclio ugra&t na t))urjl srtJ?u! uDtrlogosoutil öt1)to u ja, d o olnc l;o budc )elio agt.td d oatt)1jj s,ric!_1.! (.itto illttje, ali nrt na otk)Dt si)ijttt! jk,Dtn l(ljc'd ,(/nt la" (I-! SLrr.r,20). l , ' , , : , r rt l r r t I . . , , . . .1\ l ito jc i-clioi ro ac birj ljcqo\ r , r . . . . . r . , 1 , , , i . t l r , , . . . . . . , , . , ,. .;..,,, LLdio, nrir.rviic.

ßotijcg Posl:rrih.rr: olo p,l:rrvlLlL,ju j obi.iinj.N:,iu. "., ll"di:l 1 - r l l rE b L H L L r c j rp r e n o sti h i c r r o i i c .h r j j u r . L , c : c h c ; r n . n r i r i r r r r D h . I i i, . : 1,..r..,r, ,. .t . . , ; t . i , , , ,I t r : . . . r , . . , . . , , 1 , . . . 1. , , r\ 1 . uoron .!,rli}r.r'L .)y_;, ,r- ,jL; :$rr i.,.iqi _,,,!r _; _-ij ; j \' :-i;j -r'n jr- ,j, J;, .;;, !J Li j.tr, j_! _*:,q ,_ _,i, ._i,i ' ,:l \ ,! it :iü r-.J,_j r j;t :j J,_i,! J; .r,r rL j J;; _; ;).! jjGü :J"!-:;j,i'n jL- ;

'

\i!il, n, l9iS

327

IBNKAJJIM DzEVZUJE EL

L NL:s,rijoim \rr;rrrrr;arprcrrosr J,r jc I:bu Um.rnr,r sc rcli.ro: ''Doi.ro jc jcLhn ioricli l,osl.rriliu ;: i rcli.ro: IirTiji I)osllriir, rli,:rsc iovjcL boli r,rt1i nrgr',rdc iiurcnjr, iL.r ic iur.rti:"N,:,r 1r)t,tti )tiit,t. Ou mLrrri pLrrrpi,noli piL:rnje, 13otiiiPosl:rnjli .r ,: nrL, r.ci,::Nllci,Iri r,ri r ;/i j'., Z:t jnr rcic: titt,riciti ,,c l ll,tlt I pititt tt s,üro ono iti jc i'Ln:it,ti Np;.',.,'ott utlotoljstir po:,ctutr." : 'I'rj j c ö o v j e h z { r ' L ) i o r s r , r d ri L o n i ! r i o s v o j rd j c l : rp , r r c d o s , r i n p , r j S L o c n , r s t o j r o L c i in , r q r . r c l r o n r l i j c r L rp r i J r u i i l r s L , 7 c i j zr, r s T L. . i u r ' . r r j c r rm e L hlrj L L J i m r , r l i o l . ro n r i j c L , i o i s t . i . l J c l (i ,. .c i i r L o r .r. t i
!:i+, rJ]l.l,r.-j . n .r_* I L :Jr "> r.! L, -l .ri r _r - L .
.,.-l ,!'i

,r:"

j.

_k {!1J_-r L J;
--".. ..G.n .i-

!!,rt,r
! : *-j _.: .rJi

. a - : r . r ..!

.i, ,,*_.

,-L' .,

i-

.:,r ..1_-r Jr

(rü |

-J_- .J-1 J j !i I.j

J j+ )!ir-

r_:

*.1

" l _ - - . ' . . i - 1 , - - rl j - t , l

.- _-t r- :_L.

I - r . 1 / ; i . , r r i : r 1 . , n r A l , n r e r l . , i l j e : i s t d , rj c n e L , i o r . j t l i , c t r . r o : in, ,r r b ''t) Iirlili l' osl,rnii,.. inr.rli n,rgr.rJc ior;cli lioji sc boli n.rr\l ,r hor om putLL rtii olosr jcrshojdobiril 7.rrrrc,:,c i r;r,rrr:r,rr,;rrr{, l - j u d r r o z , r b r i n Lp .. rn r L r c L o i t r l , r o n o v ip i r r r j t t i , i i j c r r t ) o r : r p L r r i l i t r, . . k o j i s , rr ) r o i r l e i j c d o L r r or z L , n i o .O , r p o r o r i : l i o i i j i n l Irosl,rriic,irrr 1irrrqr:rlcioljcli Iioji sc Lror n r Alhhor onr pLLrLr i r t c 7 -o r o s r j L : r s k io o h i r i ) L r o i i j iI , o s l , r n i , , n r L r c i r : 7 l r 1 ; r l - r i lj [ i n t . r t it t , t s r , r l t O r r i g . ru P i r , irr r c c , ip u r ,p , rn r L r l o 2 i j il | , 1 . r r r i L . l
. i f e ! ' . i N r L ' r , 1 / , r . r i rr r , r g l r r / , , ." ' ' ' -ri -i
.r .! ,rr.-"lj

{n J -.

,i "j.j

-'.----l

-j-..--!i

x--Lt -ij

- ;,r;,.1!

,r] _.1_" .r !- J t;:. _;

:.r -r_" r; ; ,!-

''

. \ l i L , , t , lL ,l ' r ! i l i L t r I ) r r r J . l i 1 .

lrs

KNJIGA UPUTA...

JSiljc2i u tr{usnc.du sc iNerrijcvom Sunerru Ub:rJcibn S.rnri_ od rr J:r jc BoZiji Poslrnili.,. rcli,ro:"1io :e bttlt,botio na )lli,o ünt ltt ielc(:; d,1(labijahonopatposriti tc ta jto icli.',:t, i,."= ,:, -lt- ; ---, iL;.r lL: o i,-r Js Ji,+",: )r j,i _!:,,, i .,L-lr _1_. .! _,

;u , *,r :.t -;

)!) ,rsj .!__ j i_r -rj r:!

.;tr

./_JLi ;),; j

_Li ;,

.:!-

-rr;-

ii r" _t:" ,!_^- J -+

,! ;L

i !_

_. { J-- :jr

'j jr lL_.
_-jr) I)J \t .j; r qL.j J ,j q,b I j,

.,llo U ,1lr*dr i .lrrrrcrrrr pr.,nosise od Jr.lrr ibn I,lLrnebbihr: i : - . l . l i l r r , . r , , . r . , t . r , \ r . r ' r . . ' ...l r . . l . r , . ^ l. r i . . 11. .. .. . I ,. .,., . .1 , nu: H.rjdes.rnrnc,n,ßoZiji Posl:rnili; nrc je poslro u izlirlni cu. C)nrcir''\-.eiu hr.enuti rLrl)onr rloli nii nc Lhi rri Llin,r s slr , r r r . 1 .h , . . . 1 ,r , J . , r r ,I , : , . r. , r , l c , , L r r . ! l , , o . , t . , . l . . | .
' .1:' .1..t. .r .t,it...t. !.!,tttt.,,

.

,,,,.J -J:

.,

--r

. _J

..

-.- _

J6L;-; jr-LrJL;-;t_r-

rr;

jar-...i.,:;;,;."

r|ji _jLi_;1,i: ü-;r

lbLr D:n ud LrSLLncnrr Lriljc2i 1cAbdull.rhjbn Onrcr r, rcl.ro: d.r "Boiiji I)oshniic, pr.ii.rj o diihrdu i bor.l;ii,, r.cic:..O._l1r nri on t,lr,lLfu, sineOncra, ako sc,trp/1izoborii oial;ttjtä nagraltr, Al tnhit tc !rcZt.i'it:.t.i 1],liitog i nqradettotl, a tko sc littnjcrtO i i.t intetua borii, AllaL tc tc t,tk.ttgptüit jcti "'\,

"' Ah.,rl, 5,1r5i Nr\ii, (, t.1. "'^hDrJ, 1,,:tl i ,i/,IrfJr.l:,t, I t:. " tLuDrlull,Itle i,l/,!r.,iJ.t, Sa. I/

llt

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z I J J E

-i-]j

-L'."

;;.1

!--)

.}''

rlir .ü

!1--rr

-:i.Ji,o

.,jl-.

-!lii

,;-.

: j.j i,,l *

-.L :-: ii

*i:i. -ej

';

J,i'r

,.:n\

-i!

:i

q,, :-..-

.-5j ." :r .! ;:t

,*-, ,-. --.1-.: 1-.-n :.iLjj !i, !i.*..jl

. ;. i'--- --1' :-:'i-5...

.-",:. :,5,-ii,-\

r U .4/;rrrrcrlrr !rrir;r;i plr:nosi sc oJ l:lbLrllljtLbr - rl,r 1t IlL,iiji "1)orst,r( lit;tr ittL' t r;rr ri: loloi'rrr lrit''t rcli,ro: I'osl.r,rili .:' i llrlr/ ; r)/jl. 1jlrrLritothL',lt,l,rntr,l,ilt!,':.,/;rrÄr'Nf/.rcl'1,r1,rr ii it :,:,tg t,trold i oLtl,viti rlt:r.g,t llt,ttt:tt,t ttnlti rLt st I'at, ,:.t Dt niilt ttz ital,hna,ltt. ltj ic to"iI biri sann))!,tin)ttittlt,11.t iit.li I "' l ' o g l " J " j n , o h r h , r j " l j L r h . l1 , r . r r r , r , l L r n i . r i L ' L L r p r o l i o : r , o u tk n r . l o r o q r n u J r , l L i d . r i i i l . r r . r q r , 1 J cp t , n i i r r h r r r L t l j t l . r i l i i n i l . L g . t i t p r r i n r l i o i i i . L r . 'L L ) l e h c r r r c r r r : rl ö c n l t i : 1 1 , . L l ,p r r n r , l o \ o l r s l r l c t , . r , . l r . r i ,irL r , l , r l j r r .iro l i . i r , r l, O i o J L , n o g .i r , , m L rd , , ' r , ' s I i o r i s t r r , r . r h i r c r u . o l o n r p i r . r n j L i L , J 'i r jcr'.r: n.r rr,rl.rzc ncIo1iLo sLLLp.r od r'oljrno L.iic z:ro1'upl1.r irl:rn.r r pr,rprs:r; n.liog,r AlhhL' c,blezr Lojc mor.r izrli,lrti prerrr.r neliog.L z,rokLrplj.r,:,.1 j.rvnLr t,rlnor nr i ljLLdinn.trl'o dr ih nt izr li.l r ni ntliog,r ljLrbrvz.roluplja otl tciine oL:rvcz.r; spfcir\',1oLl ob.l lj,rnlr obrrrcz-chojr sc Iiosi s rorl ljLILr.r'' rL,liris:r ljLr..rc,L1 ost:rlih g.r ne prt.:.r\.r; : ' rl '| " r \' ,; , ... nröiu, r.rILrLlr ', .rn.roclg.rch,loie och,rtlLL;e: L.rlioLLr ncl,og.rsprci.l.r Jr sr,rj. srcc posvetr rotror',rn1u,\llrhLL. L} (rLL ob,ly!7r izlri;n,r lirrtl,rlno, nc clc,pirrriitLr sLririLrc. o ic n.rir 'l.rhri jcrli p.rinjcr z.rljul,11c,,;h'rdLLrrjrhrh i inrj,rii-i sLcpenljLrLr.rr Lr Nj.co slcr liubl'i Pfem.r ALl.rhLr, liLrdi sLruLhljrui oL1prerler':Lnjr I o q . r t ) o r r r i l ] j r n i i. rl i o o r d i r i r : r n j rs f c r i j c T i l { r u r o b o Y i n i L r \ l l r h L L rLircrLr, L.ro ito liLrbl srijtru slrk:rlio iLc-Li l.jLrl,.l pr"nr.r L,rLrrrre u t r x r j s t L c n ) i! r f r n o \ j h : 1 J i s r p f r r r r . r l r i f c l L ri t f u o \ ' ( ) n rs v r j c L LO. rtoji: I'o1L:nr

''

'\h,:riJ, a : l.l i l:l,r l).rrrtl, lSli

l-r0

KNJIGA UPUTA,., .! "lio t. uG !.:r - j_ju ."tr _ri"j -l '-,1 ,-,. .-;L j ,,: .-: *-i

_

z.r,nli otdj sitjtt taltttit ia s,rtitt,rhirttt:; a lto t.ttr..li s.,11 ,i:n ai, nrita ti t te tltrn it l t lLt."", 'l.rl,r'i ljLrditrijcnj,rjLrr jL ino zr;rol.rz_,,or

pctir ljLrbelprcnr;r tlunj,rluliLr pr.cr\.,1r,rLr*l.rvnLrioljekolLr se oliLrp,rcijLr. l'irnrizi prcnosioJ L.rcsa ibn \hlih:r ,:h jc ll,;iji |os1,r nili.. rcli:ro:
-;, r_ !,Ll ;y , l.,Ü -jL.tr .-j r. .L-i,.j !{"_j.J j,l, i.ir.,*lj ,9; *j. ;. ;n -t+ -'.:"_5.. -p: {,: _"jl _-

-51--,jr

l.rttfu naiit:i,t l.,rt.gr,,1/hh la tntt o!.,o,3,rtiti st,.t t rrirrr'.rrr g.r. Dr)]j.!lt1I a€ i)]r )ttrtljta,i)n() doii. rI func lttnjalt:l: bt!lc n,rtlc;n brigt, llhL lt 1)t/!\ij.artajt,n st,t,.iri pul oä, ras tr.)tit tc 5.1 ; od dttjtltlu tc ttt rl,tti si))t. a)t.) tn ltr \( fot)tl

''Iiattt,tl;irct

iesti: z,rljLrbijenil, olrj svijcLjesreLrrjlcii p..rienili. u ()n c,. p:t1rr s1.rsr.oj.r bor:rviiLr: o\!nr sl.ijrrLr n:r n.i r11 p.rrrrii: u.rsrojcji d,r,g,r,stcllrc irrudeii sc de n.rdjai:r JrLrgc; bcrzehrr p.ruLi Lr r.c zbog ()srro j.'bez,onosr ir1 jc,,.t,liobcz ii,rl3," n,r,l.l i *rbiLli.r li.rj:rnj.r. i . ir r . . . . . r ' . t . r , , r . . r , r i,, ',, . . r p r' , r . , , . ,. r r , , i .L , r . I . r - . . . , ' . . , .r ,r . . 1r,i.... ., i1. ., I .r ..., r r t it i j e l o . Inrrm Ahmcd LrLrlrnr snislu prcnosiocl Isrr.rih iLn ^bdLrl . lielrnra. lioLr.'ALrcluss.rnrecl l,h'lii1 pr.enosi Vehbr ibn Nlu ibr od ncbbih:r sc f-zcliijelnriro lrerhr rLrbljcnr Jr NrbLrl.oJonosorr. o ',f)oli torrc Jen.r\.eo rlLrg h,l1isu kojcm sc n.r lir.rjuh:r2c: senrs;ra
"'\lir..l,.l,,+ll " TrniTi, I 1 6 s Lt ftryiLI i d.tüLi I)t!. I | | 2\ i

3lI

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z I J J E

i()dnf\. nre rrri lluirrL,r,,1(rdc nreleli,LrL\',rti z.r gl,r11r \',1o ob.1li nir hr nrc n.r tiruci lir.rj zcnrljc.TLrsc lo.hl.r biLhn lJilo jc l,r tlesr:tint ni: Ori pricc i zlilcrr poliidnlctij.h ll.Löc llrth rrrrLlih[,,jinr.rs,.L n sLr L l . s r L o b j r ! 1 iL r d r c r r e . L h o u m r i i i d r i h j r r r t n o q r . L r p l j u . l in r i s l . i sric'i.IJozoviihl f.zehijclrcie: l:r iL pozr'.rh. slrli,r liosLsc srstlr z,lIrrrr otL'r,jtrrr'Svt LosLis,: s;1str1\'ric. o,1 r:r zgloLrom kojeq jc l,i1.r z:rsrrij.. r:rm slc ttr gltJ.r r'cncil.r kr.riuih lioT:r ih poliri mcsr., Jr t i o . Z ; r t i mr r i n r c l e l f c r ' c :P o z o r i r t j i l r o v J u l c l J r i h p o z l e h i s l n hr,hi.r uclc Lr rijclo L, h(ij,:m jc bil'r' tird,r su Po\jc!1,rli. tit:1h ilr ,r,ljt sLr iir'-'t, sleli -'no rrrchili. ()Jgortrri!t: Ii.rd.rsnro n,rpLLsrili jc rcli:ro: D.riLcsr'(,j.r sltr;r rr,rgrrLlL'' djfl,r i '.rzrniLt i"t.,, I'n1i."'f:rlir'slllo|l()Pis.11iYlnlll.o]lim11r.rjisLr7irjcLipri1t ,r L L r j c c l i r j c L i l t i s n r r r .O n p o g l c L lLr n r i . rd j t l . ri r i d j c , h . m o r o i ,: i . 1 b o v , r l li i i p . r , r i m . r'.o - r l r jL , n r r r . r i rt i j f l . r . 1 1 . l i o j i s L L d L r i . r r lnr, r r L l c q o l , t s r L [ ] L r z f ln . r i cr l L r i cr,. r l i o h s L I r i j t l : r , r s j c . ' r L . r o c n L , s i l i, o l . " ' Z r l j L L b l i . r r Ll : i i ' i p , b o l . U L , r 1 , r r n j i s n r Lrr i l s l c t l o l i n . r s r i s iP o z r , r o liifori blrsLl i roLrc'\'rri ncnll rlir.r. lctl,r:rhojt rc,Lr,,r'rti LlLrrj,rlLrli je r oL,clirr,rr,r i LoL, dirhcnr.r' r,re.Prol.ltL

/ , 1" , . . l
. ! t ' , . . \ ' 1 , , . .

. . ,
:' - r. l. ' i ; i ; ' \ , ^ j , * *''u'

!J'

it- I " + *.,--l

;tj:,.6 e'r'r**1 giJ

""'-(kn tu t'oJ ;talj.t'-rju bogdLstL-tt jil)a"!d,,1 tti dj(4 rlit' ho.-a! .\lldh Loöc dd ih jiltu ltdzlli 1ld oatot]] s'Ltijctl1i ln skonöaj:'Lao ü)jcnici' if.t-'l'elb.r. 55) "On ic' ih krinj.l.rLi rimf iLo ac onr N c l i i o J s . l c l , rr c l c : r r s o m i l , r L,i) \ r j s ' i j c t . r l L r i ri c i n r s l i o n i l i o , l l i L r L ' li p r e n r . Lr l c n r LL . slijcm"; i\1l,rhurrr or om iro s. DirLroLILriiLr nr\ iffniri \Lr 7-.rto

o i j rl s c d n r i c , r r :Ljo j c z , r l j L r L ' l Leo r . r js r i i c L h o g r l i i c c i l c n i J : r , r l , r l r i l e r j.c s L ,n r j l c r ' ib t . u n r n i t i n r , r L , L r n r LOini p r i ' i d l i i t c i l L u i r I j . 1 \ c p r , r l r z n us l c n uo r l | j c i n o g u i r r ' , r n 1 , r , o d i L r i l r - n o s tsi r n , r c l . jc proLlao ric'iirriiiroL z.r l.r Tri prolrzno \r.1niiL.n.rclvjciLrinr. koji jc Ilo s:rnili sjc'rrr: Lrii' r,LLr hjcdnijcbivrr, c,r',rn1c Il

KNJIGA UPUTA...
li.1))!tt,tj! \r Di,)tt: jtI znr,o..1i.,!.

go:rolro liod prij.rtt1j.r, nrr ori rlonc JcJ,rrr pLrsLinjrk 1c p.r soic J.r jc,:1c jcl.r,orr sc po\Lr;et, hl"J i"t,,r,r.()ni n.rlio!c Nrhon
L:11 Titlilon l sLrncc lrc qr Lj.llcic: Örn'it:fujt ot,ti :Lij,t )t,rtr,(.!t brt!,1, z,t ritg.Lsc rlrii t.nllttint l:oroTtttr. N c l i i o . l s c l c l rs u s c p o z i v r l i n i ro r r l s u n : . . . t . . 1 . ..C\.rj je iLu AbclLrl-tt:rhk.r7.c: JLrnus svi;ct k,ro ro\'jch Ioj] j c z . r s p : r ior i r l i o L rs n u o n o i l o r n l r j c c l r e g o o n o j r o i nrrzj, prrse orlrtr.rblr.llon toq:r pfc c_'

,1 .. _D. ,. i . , . t| , , \ , , . . . i 1, . . \ . ' l r r r l r ' l l l . r l , / , . . |r . l : t . r . \ t r. . ,r . . . 1 olrj sliirr LLliliLrsrrricc koj.r jc bi1.r sr';rli.rlivi,r uLr.rsirrr:r oliiitn.r. U p i L rj c : " l i o l i ] ' t rp u r . r i r c L r r i r v e h ? , ' . . \ c . n r o iq L ]l o j , r L i . " . . J c : L r s zb l i r i r n u i c t i r n r . l i i l i s i s c r . r z l c 1s r j i n r r ? " N c , r r . cs . r n r ' i pro b r l r" . l l s . r i t c : " f . r J n i1 is u r l o j l I ' r J L r i in u i r l j , j i , r l o n " L , z , n u . , u 1 . o , 1 p u prcililr Lo1. sl j.dnog L.olcLlnog Lrbij,lli ilioji sc nisLr r.url:rli Lc oJ
\iitlitt ncycrrt kaio tDt a.vj \,.tjt! tii.!a!rl,o), i,ito tt ra rltrtt,4olt iqlathi. Or it, itlo:t iolt. littri ,.tLlaL l:o1tbrto lt:t.tjt.' i

je Dunj.rlL,hu n.1slli,,ij.r sjc,,.r. tzcrco.lsfr'.ünri. ,rh tc ncsr.thn r p r o l , r z . r\no 7 c i s . rs l j l c d i rii h r ' . r L . r r i ,{:a , rc n r r ) i e ! s l l a t . l. Ln j-r ^' - , , L,- ;rll ;, L- rjl - ..-r ,c jr*Hr ;-l .

;.L

1"u4r!;irr:
' ,\r,., , t r i h i r i , , r ' r i . \ r . t b n S , i t , , ! . j . , i I i J j : / t 1t , , / , , r: . r a r l r / , , j , I e : r / ; r j i r ! , / , L / S I L r j , \ l r L l r l l , , , , , l j r l , , l , i , i l / , j , , , 1 r I , /t r . , l t , , i o f . \ r L l L , , r , ) . !1 t li.rj : , , t , i r , . r i r : i ii h ! , ] r ) r ] ( 1 .

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U I E

''... kto.'arka tt tuNni.i lüjoj ictla .-idi ao(lu,nli k,1d.la rcg tjt:t\tttdodc, tiita tl( t 1d?,4 z.tttii tt dd gd iakd kruj njqd Allal:o'.'ahaznu,iC)n i( llüt potpltln isPldtiti rttütn njcgot jtr Allah uonn brzo obnüt]laNa" (En-Nur' i9l. iLo On jc n,rliki rr,rs,rnu kolcrl iovjcli litli ()r1o nrLl\t 5\id,r r'itli rl:rto nijc srv.rrno h.rrLr pr.oLrucli, sc sc iito m,.r ,rc srici.r. ( ) r ' , r j c s v i j c L l i i : r n L r i l o j i t , r o n L r l o j t r r : i crit ) i n o ! i T g l c d Lr , s r s s p o n . r ! , r n h. o j , rr . r r . r l o j . p r o s c ci L r l i c p i t t r r ü r s . n i ! ! i l ' t r r , r i l r r j r \jonrt sr: z:rnosi.rn.rl c'rii Poqlrd n! priliur,ltrii syoi. ilfL)zorc. "\em,rm rlchr,r' Ls p r o r l i r c L t r i t i n ui l c n i ' c n j o n r c ( ) n r r l u [ r i t : irnrgrrrlc N.r! T,llcJrrialii LrTfriorl !yojc .rhirctsLc fcrlino rrrorLr i c l c o r l m r ht L r( , r L i I" . l l o r n i ; r d o u o l j c u L r i t ,i l o P r L i l c r r 'p . r l i p n r s c 'Nem:r 7r onogr lio i.tli sloju rrr ili:r)u: r"rsliLL) rr.rgrrdLr ijriJcll.1 o P t l l c n L L . " r h . r L li.l r r i ) n . r l l \ f i j cs r o j r t o i s l i r l c o q r r i a .o r r \ h \ ' r r rr r iiYoL..r Ncki sc oPf.Jij!lc z.Lf,rz\()Lli r)rir.rrr Lojcrr jc zlu i rr,.,rhLr. irc i r z n . l i i z . r , r s r . r l . ul i r j c d r sc: ogl.1!:t\',r cloJircorrtljeg.ljt rrcrrrlp.Ls,r, Pozir.r.' LlLrnj.rluh.r b 2, n p r s cn j r q o l i t r L r t l b c r ri r o b o l i b r c r i t u l ) ( i t r : r { r L 1 l c g ( ) \ r l r l r ci Ll P(rtrrzi (lLll'r q,,Ll:rrinr.r ujLrrr{, ,r.leicr'. Zor.r bi ih ,:l,,aeLir'.rl.r i i s , d i c l i s L r , re . rt r : r i c 'p r s L r c s r c d o i c d n o ql r r L l l i s l o n r l i c r r ilhr r [ . nJrgorLl /:rrllirr iprcLlanidlelrtLr' LLlrlricniLL ' ' rlrl ,' .Ll,rr1 1 i l'l,r Lili,r.lionrc lhr.rhiurjbn li,rs L,d I-ucl,rjlliLrnIjrc| prcnosi Jl i': 't)Lrnj.rlLLI s. rr,rSuJi,: rcL.to: .rnhunr.r. Ih,, Il'1,.,,. r.rJij.rll.rl,Lr sr]fi.f islitt'frrih p i n l . r r , 1 . r n u r i [ , r z . r rL ' l i h r r o r t , r r u l c ( ) P l , r f j . l c P i / r L l ) , irr ( , ! , ) l r , r r n i , ! z g l " , l , ri'' o j I i r i . s t p r c t l l j t ' d i ' I r . p r L ' Lr h ri!l li I)ozLrrrlcrcolLr? lJt's nr5 s.raLr\'.1t)rog.ld.rPo7irclio) p.ir,rLi: ' C l v oj c d L r r r j r h l,'r l i oh ' r i c g . r r r j c n r Ln L ri e n L LZ r r i m t e i l r s c r c c ' i : r, z v r . s t e s . ' b o r . i l i r . t l i k , , j e qs L ch i d , r l i o d b i n s h e c r - c . l r i J j c l i j c J n i i r i n , l r L r g i r r r rr.r r i l n t i r ' . r r r ls c 7 : r r i l r i c L r i r L r . r i c r Lrrt ) Z c l r c n n ' : m ' ( i o s p ' r L l r r L r o i , ! ' : l j ' r L rm o j i s l l c J L r ' n i c i J r L r g r " r i i nr p.r.'c r.ii: " ic r s A L r z l i r c n i l l . r h , i .r t i i : I r o ! : r l i i r t ; -re j o m c l j c , l l ' e n i L J m q o r . iL'rr t,J pr.cnt,si Ish,rli.r Irm.rih, k'rm': liulr Ihn l'.1,1, tJ-DLLn1., s p r c n o s io J . \ r i . L L 1 .jrt l b L r l , \ l . r r c l ' . r o , S r n j . L L ', r : r r ib,r Lrl'.rJr \ Y i j . L . r .j r r J r\ L r! I . r ' l r o LL r o f o n r l L \ t . r f ; . Lo L i . ' c r r s ri u r L r l i r ' . " i no .l L c r r l.rl

I { N I I G AU P U T A , , -

j.rlolionjc dileii seipornrrtrrjudje. jc pogled;rh i i Jr i z r ö u d in c z r i r o j c l j L r t lri o l i l i og l c d . r j u u : r i c . l l e k o h : i t i o s i r l , Z r r . n c n c i l.ozn:rjc!?Nc, oclqororilr. s.rmLlLrnj:rlLrli lielioh: l),r mc Allalr Jr siauli n'o{ zh. On.r reie: Alio i_cli!Ll.r z.riririj orl nrojcg zl:r, sc n t n r o r o l j r r i n o rr c . " j D l b r r F i b u e d - D u nj , r p r c r r o s ic , d I b r r h i n r . ri b r S c ' j r l . c l _ r \r ,r,rr tir I 1 | , , t r , , ,r . r \ r r - . . . :
rrl. I t..,

Lr- '

t-tpic rLrliimi.lz.r njc su ljLrrli hoji su t,rpS.rli i!1i iplcs.rli.Ii.rcl:r sLiie d o n r c n eo l \ r e n rs c k m c n j i r c i c : I { r d . rb i h t c o s r o i j l . rr,. r d i l . r, i h . L L s Iobon (rnoiro r,rdinr olinr;r.",Z.rrinr s i:.btr ße)rrz.rpl.rl.,r. ( ) n p r e n o s i, r J I , t u l l , r n r n r c Jhr A l i j : r , i,n L o n r c I L r r r h i r rj b l l-i'.rrprcr,rsi cl:rjc ILrrl.rjlreli.ro:..('luosrur Ii,rlio jl clLrirjrJnos
. ' | r ' ' | ' . ' , ' ' . i ' l ' ' ' i ' | ' ' ' l

.

1

.

r

.

polir',rj Lrje, on:r bi qi f.1rril.r. ;.roi.ro SLf.rg.r iinilc, Ll:rncur:rniiLe sc l;epicot1rjc,:r lirrh se olircnul,r, r.irijclosc d,rjt ro r.Lrinr lirnrr:lj.r t r r r : r o n r r l s r . r r i . r .l i c l i o L r' N e k r rm c A I h h s : r i u v r . ' O n r r e i c : a T,rlionri Alh[.r. nLic re sriuvli src do]i nc z.urrr.zii nor,,rc.,,l(o si Lr? s.rnr JLrnj;rlLrk, oLlscxofi.,, Jr Alijr .,, ('tisurcr "Iio n,r njenrLr LruJczclr;1.(jronur ac. li() lrudc bo]csrrn]iej:rt se,kc, LrLrJc ic silonrri:rr p.rriric. lio bLrJ,: bcr , t . rb i t a f n l i s l i L r i c n j .Z .rr.L L r z l o l j c n c . c c l L \ s r \ , 1 r\ ( ) \ r j g\ y r t c r . r
7 | o l . - r { . 1 tr . r . L r 1 l , . r , 1z i b r , l l t l c n r 1 tzalri1\'.rr ac sc lii7.r.t.,'

Ibn IicsLrJ ,, Ii.ric: "DLrrrj.rlLrh Iiui,Lb,:skLrinik,r, jc inrer,rli onrhIiojrnenrrjLr inrcLh.r. Nieg,rqor)ril:rjL, lioji p.rurcri oni ncur.rjLr.,. I b r r I . l b uc J - D L r nl r . r l o J i l i r h o j c l T r s . r n i s , r o n r c r L irb r j p O "Durj,rlLrh i\bduhzlzu: jc prolrz.rnsvijct rr:rliojcir sc nc 2ili vjci no.Adcm jc n:r njcg.rspLrircn La:,.nu. (iLrlrj c,rsc. \/l:rdir.unrr z.r loljtlnih, jcr zrr.arlr ]ricDru jcsrecrd.;.",ri.,,, b.,g"r.n.c, ij,. 11r n.r jr mLr sirlmrino- C)n sr.ekog i:rrr lckos ubij.r.1,,,,rii"r'r on,,g,r iic, l.r cij.,ni,.r lis,u.ronoq.rlio pr.iliLLplj:r njcrrrr.r. plol,ru bl.rgorl.rLi. rc ' ' ' l | . 1 , ' , . r r l r . , 1 . . ,. .. , , i t i t t , t t . / , . . . , . r , i . ,. l r . L _ . , 1

.t-l5

IBI,I KAJ.IINl DZEVZIJIE EL

f. iu t , r j r cl o i c p o s l j e r l i c c r p i q o r i i n r rl i j f k r l t r l ( ) L r io r l s t r ' : r ndo g o t nlnu bolert. sc CLrr',rj ,,r'oq varljivogi nrsr'':rrnossvii,:txlioji se ulirr!io c [ , r h o L , ip r . v r r i o l r L L , l U.l j c p i , r cj , s l c , j c Z i i b : r c i os l o j r n . u c c . c h t,rljcp!.ro pros.iur.ri pr-cLlorio rr rrglarrc,rnu sr sc ncljcsLLr. je Oc'i nL pozr,rju.Src;r 7clc.r on.rir'r\',r gicrl.rjLr,.rli nj.uLrpf,rlLrslil.u 1c rrLri.ruL)iti. Irosljctln;i Lrzitrl:riu nc p(,ulirl(,LlprliL. On,rJ 1,,-rs sr'oq,r srjc'r,rntc op:lsnosti ovog:rsviicr:r. Z:lljLrLrllen;l{ lio poznrjc ALl.rh.r j c o n o i r o i c l i p a s c u r - o L o l i oz r L r o r . t i oL , L r r l u i i 1 i L rn j c q , p i , s t i g r o r \ \ i i c . r .Z , r ( , l . L , ps o r j i n r c s v c d o L n i j c i z g u L r i ol ( r p o r l r o g r r n . r . rc q o l t n r i -U s : r m r r r o nh r o p b r N j c q o l o . ' c J i , l r n j c i t i l c L i l i oi p u r n j l r,rli,r it nrpLrsriri J.r .u oL)L,zcr g.rbol i gor,'inrgubirk.r. ac or,rj:ri j c L , r ci | , s r i , q . l i ic i l j n r n j c m u .O t i i i i c J u i c L r u r o r nit, d r r , r i i n i . r . hr,ziL'.'q.r s,,h,,mi L,rzh, o'.r n.rcl oItr. ,,r glrr { . r L v , 'rc o v , , g .s l i j c t . r\,' l : r J . r r L r l o v l c L n ; h l n o s r ! r o r , r l pn r O n.r njcrrLrt)()scbno öLn.rj. sf Ii,rd.rsc qoJ dunjrluö:Lf dLrjc L.rcpLrsri n c h o j r . r . l , r , t io n . rs . p r . r r o r i L rL c L o b L lrl.. r d o s tj c o r . l j c i L c t n , r . hr,rn:r. Sl.rstjc porcz.rrrrs iloriinonl. C)strn,rkur olorn svii.irL s ir L l . r i r r r n t r r j c . C ) r ' o s l j c r s l r cr l o s r ip o m i j c i , r n e u s r u q o n r . ) n c r , i i , i r o j r o r i i l o n f n r o T c r \ 1 - ; l i t i r o n , ri r o J o l . r z n i i e P , r z n : r t o n c s urolfnro g.r oicliir',rri.Olo'rjerrltr sr n:1.hnirhiner srei:r i,: pril i r l n , r . t i r L r t g o r : r hI. r h S r r o r i L c lo r j c l r u r r i j cd o u i Lr, ' i j r s r i n . r r j n j t g o v L.ru i r r n u L r l i . r z . r r i. b i t r r b . r l b i r i s r ' l c s r r r j c g o r ' . ' s L r i r i n t . 'o i i ( . ^ L r O n n . r s , L h r r a ( i' J o r o s s r i j c r .ir r L p o z o r . l nrr s . ( ) u L o L 'l \ l l . r . o h . r n L n r . r , r i j t i | r o s Lri i t l L c 7 i , r , N. i i c r . r p o g l c J . r , r . , t l i r l iq . rr c r Lr n : s r t ii N . r i c n r\ 1 i c r . r , r ' l c s n i kp o . , u c l c n iL s v i n j e g r ) \ t' i l r L , i ! y f i z r i c c . . r l ji . o n , r J t , i oc l . irh p r i n r i . i j t l r r i or o l j c r io n o i r o A l h h n c N ; e L iS l i , j r mr ( ) L r o l i u r cri j c n i r i o n o i L o j c ( ) r ; r o t c i j c n i o .U r l i i u r i i. o n i s r i i . t r . r t r i o , r JL l o b r i hj u J i l u l i o b i i L s . r i L r r e r ,p . r L r i iq . r l o o ic j r S r o j i r r n . p r i j . r r t l j l D l iri r l i o i i h z , r l l r o . l i r n r L L i n r . u r c s e n j . r c i ) b z nri'1. .l.rrL.,,gLroq.rtsLlnciro liic lrilcclc i ;-.rborl lj.rjLr sc Ll,: r iLr t . r r . L ls ,l l r l r , u r l r c d o r r , , , l i o j i i . r r ' z . r t , , r r r c ro l i ( )\ r o n . l l \ . r . " , li "lioljcic. rr.'r'.zLrjsloir rf.e ,.,1 I I,r.r, L,rii,,11i'r' 1l.riL': Jur)r.r L P l r l , . l L r t t r . r i g o r ,rrt r , r ' z ' , lri , , i Ls c r r o i i ' i l c z , r r i . r c k i n it c l i o r c ci . o r i l . ( ) 7 . r r \ . r 1.rr.jl | , rL ) o r r r l i r rL i j c o J o \ ' o g rs I i j t L . o l ] L rr o j c o s r r o r ' r

KNJIGA UPUTA...

no zx iilor." Golorio je: ,,Ljudilioii sLr prccrjcrrili or..rj svijcr rrze_

I i"

. . . ' , . , , i l u , r . , . u ,I , " "'rl l ,r ,.

t:.t.r '. ,

r..r,,,.if,: .1'.

\lesih '..r 1c rcli,lo: .,Nenrojrc c^..1j svijcr LrzimrLiz.r {osp.,Lli' . ' , , t , . . U . ,i r . . z l r , . ' r. .:./)'tt 17 \ r . , , . _ .. 1 , 1 . p.r..,,t,r.,i l. ,, Lrcnur.rli {r:rstl nro2c öo\'jeliLr Jorijcri drrgLr p.rtnjLr.K.r.l,rsri ..1,r_ t*i\czc 7,r o\'rJ s\]JCt.Obt\.CznLr sc lr srcc uvlr]ilt tfi sn,rti: lILl z:1_ ' 1 , , r1r . , . . ... ,p, ,. ^ |. L r.t.rr. r. r., l .r rr ,, I , f i r i i n o u . 1 i ( ) l c Z i I i . l : r l t i r e r LiL r u T r n r u p o r r c b l L r o l p , , p r l , , _ L rS " d r u g cs r r i r r f j o n o g , rl i o r r . r i i L l u r r j , r l L r i r . r L i r c r Ljcn sre Joi ull,rclt rrJcnrc srrrtj li:rd:ric g.r uhlrtiri z.r lrrr. O h,rrrriljLrni.LLrdirez.r ' . . J ,\ : r l. , .lr I,,.. ' ,: r' .. 1.rr r.l..i ,l lrr. l ..". f a n L j \ i \ \ ( L \ l r r r , i o Ll n r 1 . , \

I lr ' ll '
L.

, l , t l r - r , . r | ...1 .,1. ,. , ,, ,. D rrr., . , . . : L r . , 1 ;. . , , ^ I . \ , . r . ur., . . . , l
.r r, ( . . . ] I , i . .| ,| r.

H . . , l r \ . r . r . . . , I . \1..1 t ) r . .| _ r , r, , . r ., , i , / .lt:.. r,.
: i.,r L 1. . ;.

. . , t t . . t , l t . . . L ., :. . , : . - , . , . , j. r . . r . t _ : t I , l. ' , : , r u... .. r, . . rrl rr\...i . ., , t, . , r . t . . : t , . . ,. o d q o r o r i tli':i n cr . r i j c c lu i i t r i n c s r . l n r p r l p u n o l i Primjerikoji otkrivaju sustinu dunjaluka Pr-viprimjcr': c.tx.jcli prcl,rzi liroz rri l.rzc:Iiloz l,rzLr [ojoj Lr , nrtc rrrir,r, to jc prijc ncgc, jc srrorcn. bro u iro Z.rLinr .l,,l,rz; ,t.r,,;.1

!rd, rrcrutli.r smlri p.1 LrcsLr.rjnoq do iivore. Njecor 1 tc ,:lui.r iivjcrj r r l n ) ur T l r s l i . z r i j e l , irl i r r D T c n n c L Ll r u D Z c h e r n c l r L r . ir i i \,r.rrjL'ie \c,Lr !;iclo.frJipoh{aenj.r r.:riLrnr, nrkon icqa tc rL:r jeino nrscliri Lr ' . c r . , . 1. . r . , , . 1 2 . . , .. ,d1r c . . / . . , 1 r,.,.r , r . , r / r . 1 , (j . . t : ' r . , . I . I r . ,l ,r ,,..11 ,1 ,1 i \r . tr . p 1 ...t.. _l .,.lr,1,.,.......i J tl/

IBN KAIJTM L.DZEVZUJE E

li.r1'orrtLrtrsol)no iLi u..1. \.,)lircnLri njernLr.nf('c loLliti r.r.'Lrn.r ( ) \ ' o sr ' . r z l o s r 3 o ) - i jli) o s l , r r r i l i I . l r g l r l n , r 1 . r , l r z i v r i i r m c n . rn t c r ) r L I z 'Jar : t i t , t i r s t i t t i t i a I t t h , , ' n.tfla : , i i i t t . t ! , : , r i j L q r . r J i o .l i c l ' . r 1 j, c : ta ,trrt, 'tijtrh poytt 1.tl,.it l;,,irI o.triiut.L. l hl,dr lt'ct,L t attlo,t l,utt,,tz.tiirityrotltirorrr,rl,rrsrrrr.r"":"{);ilrnj.tlriLltt:,r:1't,nt po,4lth it,t st t.t .rlirri.r i,rr L,,rrlriotjtit tiuoii yr:t tt ntott i ,'.atint l , ) . r l oi t . t i t i t i t t ' , " ' ' ' 'DLrnjrluhjc r L r c , s lr'.r c h z i L , : N , L o r c , L r l i , r z r r r r irc i i I s , u r . . : ii ' q . r ,i , , . , r , 1 s c l j . 1 ! . r j t lf" r " r r " r ' " . " O l c , j c i s p r ' , n , r r r . i n r l L 'tr).r ' o p ,r s l j . r s L i j . i i r L , r f i r ) l . r z l i . r , r h ; r r t L .I . , o l i j c v h j c p r l i \ r L r pr o g n r o \ . . l L . r , r q l o l , r l rL r g i N t l t i \ u l j L L . pi r L , ! l ip o l r r r o s L , rn t h i r h r t c r e c r n c , . j r k , r , r c l i i r r . r c o s t . r o5 . 1 n r oc i l , r r r o r , r l i . , r l ir r i s Ls r ' l t s n it . g . r . L . r ' . r ' 1 ii l i r , n rs l L r i . r l LrL r L \ ( ' r n r i r , rt 1 1 , ; i .O n , r j I o s c z : r u s t : r v p o i n t q r , r r o s L L , l i r i n , r n j t r r r L L .i r i L ig . r r , r : . r i n r r r : u i m a , , r r i ti c i z r L J c r ro d r L l c , , l L j c l , c z u u , . , ,i , l L r p . *

j,:L.r 7,r srL Drugi primjcr: JLLnl.rlLril'r sLr,rsti rrte h.r,,sl.rsn.r rinr rlLrn,rlLrihrur :/,r \r.nr.rli. U snrtnom i.rsLr.rx'icli ic pri:rrr t i s 5 r r . i s r i r rr.)rr j c l i l ir . r I v ur r t r r - i j L r .n r f , r J ( ) g . n n o sh r h r r s . o s t i , r p r t , r . r r l ' r s n i m j . l i n r . rl i . r L 1 , lr ' r o m , r l ' p n , r r r i . S r o s L r! . . J i c i r il L L r h L * n L m,,rr.s n i ji.s l , r J r .i r n r c rr , r ln j i h j c r o r i . I s r . j c i s . rs L r , r s L i n r 1 L d L r ( ei.i t , s L r r i l .s 1 , r r li .r n : r ; n i j t . n . r r i j . r i c r c c ' iL r o lu s r D f r r o n l (-L,r'jcli,r qubir,lhJr:rgcosc,lc r i!c boli shoJr,r ltLrbl i h,,tLr a,rsLr. t,r r r1 ,j, g . r i i o . p r .n r .
-.ritj .,-l :J*i
-i.-L li ! -!

r. .-G J .!: ;
-. 'ül-:G !,-i-l

.r

:rr-l

el :JG !-,--+ '\i

! . - : " - . . :

i'l _: :i

!t

.a

.i !,J

; -_.j' _l- j _' ,r, ,.

-j

D i U . l / ; r ' r r r ' r l siL ' b i l l c i J . rj r l ' o s l . r u i l,i, r c L , r o r l r L . r l i ub n S L r f r i "t'zi'r;,r' li ti i:ttt,tr, yrtoliti,lt i z.tt:iniurt,ya rr.rlr.,r j.rrrL,; ir.,j,r " " a r , ' r ,rrr r y t l t i t o l t t i i t i : t l o t r h 1 y ' , o i D , r " .o ( l s o \ ' o f i . l ' , ! 1 , , r t , i. r

rll

I{NJIGA UPUTA.,. Ir.lttl" "Znt\ u iL.r sc pr.rtvl.r.".,1 ' r . : r i r r i . . , l , , t , t,1r ,tt ' jt:nr kto int toticl;ctr l)1.r)!,!."i

ocl fcrl.rn scl.'il sororio jc sr.oiinr drLLgolinrrr" LI.rj,lcLh r.,rur poli.ri.cn tlunjelLL[". bi ih polco nr s n r e r l j i i r ci r . e l i a o": l ) o g L c p.r drltr nJrho.,! r.oac, pilrd. nrcdinr:Lsr.,,

Tri.iplirrrjr..., ,r:

,,, .

,.
I

,.1,"

,rhr('rr r t!lJ,nr.r lir1.r clt'l,r ro usiiji-Jiri, jc.,re prirrjcr liurji ltoij sLr

,._.,.r..r

o L r ; r \ 1 ) L ) rrcL r e bn r i l i p r r z n Llr. r d uZ . r u z c ls L p f { ) s r f ] r ) o r i f s r ( j pL ic . i r n ti.ll o rrI upr o odgtx.rrr. DrLr!i sUsc z.lLr\ri!ilirrr OtoliLr, qlerl,rlj u c t r j c i t i . l i u r c p u p o l j k cs l L r S .c l r l l t p r i c . r J i v l l i s c l j c p o t i . r i i h.r menj.r. ZrLinr sc sjcLiicli.riior,chd,r brzo lrsr.rlirj pLrriosi.rviri ih \.. ,r. ,,,t.. , , .i . \ . t . . 1 . . , ,, . . l r r . , rr . . , l r r . . . . \ . cr 0,1 sc.rnr.lsr rog tL'rcL;ri u broclLr I ncdc int:Luntlcsr.r.'feliodc, norrr dr se nosc n:r slojirr r.rmcnim.r ilirjrLi :c !Lo ru c.r Lrzcli. T . r d r n r I ' a j . r L rnc i t p o n o i i . ( i v i j c c , cc : c o s L r i i r jJ , , b j L i u r . r r r i jc i , r urrls1uzncnrrfirvrlti svojomLruhlL,2i. iir

L. .l r r | ..1 ,.r,.r.. l. \ .1.. ,,r ,l . i . 1 . , . . - i r . t , . 1 , r 1 , . 1 1 , . . \,, . ., rl ., 1 ,.,., , .,,

N r l t i o d n j i i r c . cz r l L r r r L i rS u m l n r .rr{ ) qo r o i i : r L r r i n r l j c p o L i I,rn).r T.rbor.rliti lrdLL I.,:rpctrn ,Lrzir.,rri nir ic ljLrrlc pol,rshLr.',r1i rrr onrncic iLrtit.rj g1:rs. Nliris,rr cvijcic i JiljLi ,c ,lrlcL:1,. ic Srr,rlror :rr r r l , r , r . t , r . . . t . , t , . . \ . . . t r r , -, tr r . l . . J - .l r .. ,,. /. tj t) znrjr ac rh rrsu snuri. Nr.lii dc. p,rl< lLrt:rri doii nc izquL)c or. sr.r 1jr 'le1':rv je i rlunj.rlLrli, liojinr sc nelii Jjudlz:rrrosc z;rbor.lljriLL i . , , . i . . r ' L I i . r . r . . r . . 1 . , .r . . . . , i 1 . . . . ;. . i , r : r . . , r r r l ' , . 1 i , . , . 1 p . . i . , : rn c . cs n J r I tP r e s c l i t i .

-l l,l

I B N K A . ' I I I {E L D Z E V Z I J I E

'r C e t v r t i p r i m j c r i e ' r . r r l r r . l . u i t J L r r i . r l L ' l . ri, r hrb , , r j , , , ,
.--' .-i.,r .,--: ., ,,' ..irr -. -;,:,; .l:.":1 _: -'.r-L'.-.1 -.r-. -!

j J! -L- j. .-;.d .!. i , j,'r - ,--i. -t-. .-l .:,'i\ ,1; - .r !; r ,.-- -' .;.:!. .,,; *. .l--:r -:. --1-' '-j -.:-i --. ,.-. .-r j._-! L.i.. _-rr..'r\1 ...--'j.rr: , j,:-..,r _._-r,.:r
..! j :-il_tr ,j rl _- ! ..-5 :r* -i --r I r:iL;:-

- j - --'

j_-

-- .!

--: ':*

,'.r

'r

_] - r,! .:r

-:jr'!,1--'.---: ._- ] ,ri_r --:;:, I ".: --

r--: -!:-'r _! ,- -, :..-- -j -:-

_r!\iJ;_---i!,-_j',*'!... _-\ -! -!; :. _. +:r_._> ! :;;

(. '

-!. _-,'

-c:1,'ii.,!-:.!1.--:!r:::.:

-1!

- . .;;:-..,

-:

! -."

-,

--

:

_--

-:il

-. j..,.-..

: -'i *r

r-

-1. !--

. -. '

.:--:-:

.'!

+L'

_" ,-,---:-

,_-'

-:,,r:j,:r

'ir

_:.-r,:,-,

-r,r:i,;_,!

i 1 1 , , l, , L i L . ' l I ) L , , i . r p r . n , , s , L , L l r l , . , l . . r i , , t I ' r r r , r : l ,|r, , , 1 r l i , ' r I I .r i L , r r l ' . r J . rp r r r . n r l l i i . r r n , ri b r I i . r s ' . u r l , r r n . , \ r 1 , t 1 { r \ 1 n . ri 1 . r. L . r o l l n r i s h . 1 L ) i , r " / ': , . . ' , : r t i r ; i . , / , , '.i, , r ' , ., I',,il,nilt,.t.r,, Li(,riri i l , t t t ; t t i 1 t ' , lIi : , t 1 t ' r i i t i t :! ) t / , \ \ i ) t t ) t ) r ' t . , , i , f , r r r\ i i r r . ' r r . r i l r ; . rr r r r r t r , , r i , t ! t t , : , t , , . 1 , ,L t i , r / , i , i r . , r 1 r t l t i t t t ; : t , t : , , , i i t , i ' , i : ' L . rr,,'ir 1 j;, ,f r,,,,rl;,.,ir ti, i't'. ,'.tiii'.tr i,,'u 1:.rr;r11,r, j'I iiilL r'rr,i 1 ,j \.,.i/r ,i.ri, .",, rrri.r :, lrrli,r,l .rrit'.: L,,;;:. r, .' 'l',,', f,i,lr ,,11i i) rr;rr',iirri,r;, Oi.rrt.lrl ir.t;.;tr t\t/i. -Ä.r,i.riirzr,r,,,rl1,,,i,'., r t , t : ( t i i : t ' i ti .i , i . , i r r . : 1 r , r ) r;1 , / i i , i , , 1 , . ' a . a , r i . ' - f i ' , ; . r , r r i i . , , ' , , , . , . , i r ,, . , r , , i , , ' i- ' , , r . rr . u , ' l ; r r . , , ' r r r . , , ': i r L i ' r i / ) r r , / ! i , " \ , r ' r ' , r r ' r r . .); ' , : , r i t : ' , , i r l i r r .r . ' 1 : ' , i , - 1 l l . r ] 1 r ' , r 1 r ' , i r i r ' , , r i ,4 1 , , r ' . r ' r r ( r . r i r ' , , , i q ,!t:ltt,. t !it:t,:tt1 l t L,i, ,i,' .,,,i1 t ...ttt,ri,l.r.,li.rri,rr or,:ri' r ;r-rrr;r.r r:,r ,.,,', l.r,,,li ;tt1t,tt 1L ri.r :r r,rr' ,/i::riri, ;r,rirriii, r. ")jl l)itt': t i'r,!t,tt,,,,it : l',,1!t; t.rlrri.r.rr,r,r I iartr,r1,,'rr ,1'., /,rll

KNJIGA PUTA.., U

ba I'olit )r.;ot otl oiogt!t led,ot ic ttult tlio tjlt rt;i: Z.D 1n\tt. obclali olott ;ozjtl:t da ictt ga shitti t :r'ctnrl Nltgct.itlorptr.r: i;ltii b;!c istiüitt:,,t, /\llaltt ntlt, bit te i oic.' Or',ri io,,itl; naTt:ti nazLrzajtlno s ttalnt brojct;t ljtldt Nrha)t njilt o.t.t:t n,tp.tdo!1. Jttlt iint.lii ; \rt lorcLi;( i !al);it."'"

P e t i p r i m j e r : i ' o s l r n i k ' : i c o r . r j r v i j t r u s p o r . . c l iroh l , r d o n r Jncr.r,r ljuJe \ purrrii\(rm [oii jc LrLop.lonr J.rnusr.rocl:r o.lnro, sc ri. Z:rLirrr n.lstxyio puL i n.rpusrio rc clrro. l)oglcdrjnroh.rl,ojc lijrp ()yrj jr \\'ii.L privl:l olrj prinrjcr: h.rlioljcrno oslilirr'.r i rc,rlnosL. i,rr L.roto t1no, r prohz,rniLr.rrliou,rjanhro sjcnh.r. Cl,)'i,,I pLl rLLj. rlonr! Cospoclelu. I\rrrih hoji je u roplLrnr d.rnLr uqle(l,ro 1r1,rJ s r s u r n o c a cL rn j e m u s , r g r r c i ilri iu i L r . ' c i f c r u p r o r e s r io r o l i l i o n r kolilio mLrjc PoLr rLno. Aho osr.rt1. viie ncso ito u cL)r. orh,rjiLr,c scorl sepurrihrr.

S c s t ip r i m j c r : L r s p o r t c l i r r ns c s L , r r l j , r n j ct ns ( i i u ' L l r o r t . je fr j r o o s r r n cn . r r L r c L L r l n o s u r n r o r c j t s r ! l i . r oJ r r n j , r l L L I i Ono i o n oLlnosu n,r.rhir.L. l)r.o jc r,rhoclcr prclijepprinrjcr,j.,r 1crlrrrrjriLLli l i r r r h o r r r j . r p r i v r c n r c n C . r hi d r j t n r n o g od r L / c {v r j c l i : r , . r l i c ir . ip j r L r i r crrj i ' i r r i b t \ l u , l i r n . O g r . r u i c ' c n o n c n r o T c o r . c l i t s n c o s sc p i n u i ö r ' n i mS r . l i i c , l u c l : r i s n r or . r n r i s i i r ;l r s u n c b o i Z r r n l j r p L i n i . b l zrr.r{omiicc,.r tl.rpric.rsvririh hili,rclLr qorlini or|rosi po jcJno zr, r o . r , , r r : r j L ri g o r u i i c en e s r i l o . s r o L r l i , r l. i : r d ,b i j c r l n o mn r o n L h b l r p r i r l m i i l ij o i s c r h n r , , r | i . s y eL l n r a co \ o n s \ r t c r .frr r r \ ' . ) r c r r ) L u o l o r l i c , , 1 i n rs t p i i e A l h h o r . g o r o r .n r r r r r o l o r l i t l , i p r . c s r r i i l.tr. h ,r . i A l h h o l r s t r i j c i i n c b i i s p i s r l cT o j c u ; r r o L c , L L n c r ' ; c i r c i b c s . i s o hnjrrr:. nrorr iolollir sLr r osrrrii.nc. l n r r r uA h n r e dl d r u q i s L rr e h i i : ' U z l i ( . n i q o r o r i r Ls r a l i o n r r lrfnLrtliu1i.1.1.1 Nlcgoto \\'ero srvr!cnsryo izisliujc {o|1rr. I ieLi. Jrojisc riic Njcgolog Liir nror,rbjLi s.rvritn. Orrrj lioji rouolor r o r i s l r ! c n i j i j e o d o r r o { . L o j i i L r r i . U z l i i e n o g A l h l r : rn r o L , L r r A
i / ' , . / / , i . t a

rll

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z I J J E

zinr.rLrmor. z.rnror niti Jos,rLl.r .-or or'.r.Or rrr.r',r ioLlril,r Sr L, o.l r r . r : r r L , r r n j .q l , \ ( , f o r r . S \ ( ) i r n r i l . i u r r , r : t r ' . u . r r l . r c t r .1 ' r ,1 t s L r i r i , r . r r r r \ j cg L r o g l l : r J , r r r j ,g , i \ p o r l , r f \ L vi r , , i - . r r r s L r t ) n j t s . r m i ,t l o s p o b .r. i d , r r ' \ ' l , r , l . r r I J o q .r , s i n r l i o g . r J l L r g o qb o s r l e n r r . \ . l L ' n i , r l r L l 'l . .

S c d n , ip r i n , j c r : I t ( j,i P , f , , ( ) t if t L , L ,ü L t s 1 , 5 1 .J ,. , r l , 7 i , ifJrr(,n,

o r j r r . o d L , s ji r r o r r I r . r c l i : 1 , J,rjr Ii,:lji I'osl.,ni[,,

-:i.;<-r

- ' ' - : ' - - - * . -

rr z.: i,rr' /i,ri)iri,rg',,lrri'r. r;,r '.J.',hn ' ' : o rr l i f c , : f : Z r r ' , l o b l o r ; r i l r , r/ r r , r ,,'' t t , o ' t I ' t t t 1 r , r ; i ' r r r ' . 'li,,7L1i I ' ( i s l . 1 n Lri .rr. rJ ( i b r , ) r 1 ) r ! , l o n r j r r 1 , , : 1 1 , , n u , ,..r: 1)r,i;a,r,,rr Li,,tiitt,.r,,,loi,tr'.,tti ,,tt,,'1,t 7ii,lotl.,nilt t \tr riit t ltt!ittt ntrir:r':trtilLii tlt Ltil,:rL nrzlttlittt. IJtii',t,tittt', rrr',:i,rr,rilrrlrir. O;r Lr',r,r'irriL'rrrr v tltt'tLt itt t:ttitt,., z.riit,,tt:L , ' i : t , t t t t t i : , 1 r , r , t : i r l t . L , i t i n t , , l : ,i , t l t i t t r r ] ! ) t i t : . . / . t t ! r ) t ,!:)tt j t ' , ! l : t i t i , 1 t t ! . \ t . ! . t , i , , r ' i ) . r r r l r , , , i , , r , i f . r / , , r r r i '., rl.;,i r i , 1 , r r r r ü r . ,i " . , , 1 1 rl, i;;rlrrlL irr,rr .i i,r.rrii,t.r I l:r,.q.rl,rr,ir .:1,,:tt,otti'!i.t..tt ;ii;.tl tlotiri 5t l' L,sl:1niL . J,rllr. 1,.,',t,tt:L i:o t:t t,tttt lt rr r.rrr1. 1 , , , l . 1 . i, . J r n i . , i L , ln . r i l i , ' J : r n l r q o r i n r , L 1 c J L , . n i . i r r , r . : ' i ,r;,l.rr: IiLj,,L'i ..o,i rrag.i lit) nt\, !! lrt)ltt\i rt,rlt :c tti;t it, tt tlt t, ;l,l r r , r u , / , r . , r i . , r i , l , r n . r , L r . , l Lti( i i i,,1 r ( 1 , 7L , | , r , , ) f . , n 1 ,r, o , , r l i o i i s L , . l ? r \1 , i u ( ) f ( ) n r .s l r j c t L r L r t i ' p i L u n t c r . r .S r o k r s c p o v o r l i z , r e , r , pr.fLrstili i i i i c r n i r r u . r r . r n r .ir f ( ) n f l t . r ds r n . r p u h . r , . l p r c r j e r r n cp r ! r . I ' r , l r L , , p . r
' l r , r, +I ' ' , I . , , i ,i l f . \ | r . i

'',\'r,..q,r, Lri,, rrrrl//,rl",t, ,t,, btrir

t . . l

r -11

KNJIGA UPUTA...

-.i uovccrr raiiodL'r nroic c.orjcloLrLriLi qr dovcsLi rLrh\rnfti. ili n.r - \ 1 n o l o . jb o g , r u ! :p o { i n L L lz b o q : r v o qn r c r h . r . ' l i . u Jslrjrs c J . rq i r c r o i i . . . l l r rr . . . . L , , . r , , 1 . ., r, _ . t , r . l . 1 . . .' , 1 , . . . . . : . , , , . l . I , r . r l : , ,r , .I i , .. Lc.

n c , r nL l L i j c i i L r . r . i c s t l i , rs L r n c iL L . r l i L in r , r l Lrr, : l j k L L oh i rLr2JLr" inr:rnro i zn.r..rjnc rr srr',rri: prva: poito rc dor oljno n,rp.rrl:r, jc lrr:rJLLi,hr.cnLr rr.rpLrsLil.r r , . l . rr c i , rs u n c uc h s r r r i r o ! r o j r p o l c l r ; d r u g r : r , s r r i l . rj c p r . r j c r r n oj c , l ,i, o h r , , n L rr . , i , n o r r ci r o j o j l r , r ( ) f r s n 1l)l . i r c r . r n t e r c m r s r j n c u o n r o . ,lie j o j J , rp r o h . r r i i z t p lr p Lr.rfr sro t(-P()l!:lir; ro trcalj rr,rlonri lclilionr nuTclonr or.r jc izh.r..il.r hr.,rrrLrsr i,r iz L,:l .i|

t ' . t . , t. . . . .' i I' .

, , . ' . , : , . , ), , , . . . , . t , , , ,, ,l , , , ..,rr.,, "...oLr.cuLLr

..

1 . 1 . . 1 1 , , . . . i. .. .. t, , , ,. . . t . , . ..
( ,,. ... . ...r, , 1,.. \ ..

0tr!:t ti.l(rsto I() rtall o\'cii \ tr,t\ ()ni. poicrliu L.rLlisi .1l,Ji sc prinrjcr orro::r hL, n folrhpnc, ,N.r boq.rrsLro.On jr sliiir stoci liojLrpohltpr Li,,r,r jccic sr. .qorrrl:r LI.r doli \. n. n,lprLiei Lrrnr.c, J,rh sr nc r.rzboli t,ti Log.r. pohlcir,rn L,c ili l o l j L h i l i L r n r r i j c t i l i s r i J i n r i l i c u s n r r L i .U p r , r l j c i c r . r r L r r.rznc t r s r c , p o r r i . ri r r e r c . S r i , l i r h o i r c i c : c l i n . r r i : l r r . r n c . . s r op r t r j c r . rL r (r.i crLL lL)J .frtc\':r p,rpLrc:r1rL, n.rIou ir:g,r sljjcdj snrfL.-l-.r]io /irrri.ry,r r or,rt lio n.1 sr.,rliin,rr.inicij ronrjlrrj bo!.lsLvo r u. r.oJi r.riLrnl

,

,

l: .

, ;t ,
, . ' 1

.,r,,,
, . 1 . . . , i

,
. .

t,
l

.l
1 . .

L r I

r , . L l , i . r rr , , l i . r r' 1 . 1 . . r . , .

r

.t

l i., \.1 i. r. ,,j ,., , ,, r,ili(iiro uTurir s:rrro onolilio holii,o nrLrje porr:bno. k.ro ir,r sc i zrvolrnJ.r spr(1r.r oLI loq.1liroz izb.rcir,rrrjc prLrb:n.l1cr,,Jrr.rni:. I I : r r l i sn : r sL r i i L r n r j c r c n o s ir ir : r L r z i r n . r r js rc d i i n j c r p o l i , Z , r j r Lr r z r r e r l Lp l t L j c r . r r r t . t ) r ) [ l , r ]rr..r I r . , r n o n ri p o L p u n o s , , l . , . i " , , , " , , , f r

I

I+l

IBN XAIJIMEL.DZEVZUJE

r s t l . i r , ' g . r , t , L , r L , , J r r r , l r L rp r t , p , r . r ( ) n I r o q . r L , r i : , ' i l i . r L , r ,l , r : i L r . r i fr r o i . r i L r r : t i s r l j t u , l rl l l t i s r . r g L .L . , r r r r j t l , r ,r 1 o i e i r ( l \ , 1 i . 1 n , l. | ! r r f L l i , r . r n t r . r J r i , r r ' . r n i , o 1 .i L . L i .U s p i , ' h i r s . r n r tL '- \ l l , r i r r .

() \ ( ) s r r r i p r i r r r j e r :. \ r r f L t ' ni ! . r l L , P r ' . r r ( , s r 1 1r o 1 1 .,r, . , r ' , : ( , l r ' \ , : L . i r , . L n , h , l,, . r t , , . l , r ' i J . , i r I l , ' . ; i r il ' ( , \ i , r r r i l . r r L . r , r . \ r r r l LL 1 ' r r
i ,.'r '.. ---', .

'l)r,rr,.l,ri, . :; r i , ' / r r r i ' r r i . r r i r i i / r , ' 1 r ,rit t ' ; , . , r r ; r . ' r r , , . r ' , , ' i' r r 1 r r ; r , , , i t , l ' , :: I ' i r,: tt ' ,,, L ' . r . r ' r ' , , r , " i ' r : i i . r r r r r . ' i . '. , . r i r r r . r i r r . i i r r r r l l . , " r i t, i,',r t t.,.. t, i rl i.:. t :. :r|u'l'' ..r rrr',ri.: .,:,.rr,.r,i.r ZL r O , . r i l , ' r l l , ' r 1 i i . p . , . , , , i i . 1 , . 1 . r t. r J L L T L T ' r , ,rr, i r f f ( ' 1 .i \ . 1 . r . 1 r , , r , l . , l . rL i r . ' 1 , r , 1 r L Li , 1 i. n q ., r r rr l L r r r ' , r i!rr ( , \ t r o r r L : \ ( r ,r Jr r r , l r r . , , i r , nlr . , ' r l r , , i . : , r,;r, r.ri.'i,r rt'r,rri 'l'.r'r ,'r. ;, i;r 1r'rir,r,1',

' , i r 1 . , 1 L . . , 1 , , , : 1 . , , 1 r , ' in J , , l , r i .I ) o t , r , , L i. rl , r ' q , ' L ' r , i r " n , Ir . L , L , , r r , , l n r r i j , r rL L , r . , r o r i r r r , , r , , , r r . s i i . r L,r L r , r , , , , l , , t , , , l rr. rr .rr L, r . . . ' l : r' L i r a Li LL r o i , ' f , , g . r r . r r L\,1 , , . 1 r . f r , ' i . J L ,r r o r c r ' : L , l 'ri . . " r t .r , 1 . , . . , . , , . : : : r , I n i ' r , i i , , , i . ' . , 1L, ,.r; ,rL h L ' r l i . , 'b r , - . , r ' L r l L .r i . ,i, i ,1 , ,r . J . l n i n r , , , ; '. r / . r ! j ( i 1 ( .) 1 1 ,i r r r . r r lt ' . r j , ' , , " 1 .r . r l j t , r L r ( j r r , r i r r r l . r ( l l l : i . L . r . ' r . , , a 1 ,r r c . , J L . r r . rr \ , r . r : r ,. 1i ( r . / . r \ r i rr ) t 1 \ ) 1 ' , f t . ! i ) , , r L r L "' r r , , ' . 1 , 1 r r l r . ri f i r r J r , , ; l r . r p r r i r I L r L i L.L L , , 1 r . L , . rI . 'l)Lrrr.rl.I r l n L L , . r r ! . : r , , r r . i L i LL r r , i ' : : r r . \ 1 r r , , 1 l l r ) r : . ; t.',ll l ..r n " , 1 , , , , , 1 r ,. r r , l r q . r i t r r r r r r r q , ,l . . r . l r s ,r , , , l r . r ,lrr , l r , . 1 i r r r , r r ( , L r . r r f q o r , , r i . l r ' . l i L , f ir , r , ' L i l . L(r)iL ,rr , , r r r i r . r n r rrrr.' r Lt ) r , q , ' L ' ( , i l ' I' ' ; , , 1 r 1 . p il l , r , J L r , l l l r i . . l j L : r l,i1 , , , ' .t ' r , r l r o 5 r i l J ( , 1 , 1 ( r r rL , 1 . 1 1 , L , , L i l ,1,. , , - L Lll'i,.,,1 i 1 .j .f : 1 . , / ' 1 . , 1 i ,l,,,i..r. ' , l l h L , i .irr ] . r : , l ' r L r ; : . i . 1 . , , . .r.,rl.r,-1.

r+1

KNJIGA UPUTA.,.

D c v c t i p r i r n j c r :p r i : j e r i n r o c h . r d i s N , l L r s r jc r . r b n S r c l , l r d r th i s :r l*rji srnon,utli. On je bio Lrli,rrl.enus l){rshnil()nrr:,li.rrl.r nr j su !li porcJ nrrLroqjrnjtrr. 13oiijiI,osl,rnili trrl,rr.cic: ;:
! r! J j .- r_*) . r_ji r-j; " . - _ : L j! ; _ ; J l ; , )ri,@.-L: . rn !r,.

+Gl_L'.G '.)li:lirt

l ,

,

lt Ll,;1t o,\) j,rtjr bnä,)tu.tnto ito I - n

,.n _; rjri ,'\1;, l^:t"\tit.l)!.1

t . . ' . , . . , .

. r .

1 . . . . .

l , r n i k, , . ' ' r T i n r i z i [ . r i L :d . rj c r : , r o , r s c n r h j L h , r L l j \ . j j f L ] i l ( , h s N J o r o l j l o r r s p o r e L lor\ii j s \ i i L , r r r r n . i l r j , r n j c L o mr,, aj r I ) o s l , r i r nik : lirz,rod.rjc rlLLnjrlL,li l,c;r'rcclnijj ros,ru.L otl r\ll,rlr.r. ) l L , s n c d , i l j r : z i, r r l i s : L h +i !; +-jr .:ü,"" Jj-l I r L--t ",- j ;,r , trt Oro!.a t (.tit)jfu ttLi ttcti.t tittit, ltuti,t/:rlL b,,2,:t",1 jt riit zd:\lltit,t nt:lqo jL: j,utit.z,L ito o,La njtgotr,:,lryriÄr,',' "T,l:,t

;

O l c l j cl c l r i j c L l n o sp o r l r r l c n ,i r l i r . r , n oz ,rr l i l c r r o r rA . r h oj c t s n .

l . ' i l : t ' i I ., .,:. i ,.,, ..,., t,, \t I . . 1 . , . . t . . .

i t r , , r J o r c c u r o g u i s l i o r i s r i t I L L u L L i o T L r.,r , ; r l n r f t l o g i i l irnjtr.i rriLL, . ii , \ l. . \ r i I

Descti prirnjcr: or'.rjjc slijcr p()tirr rnof,r liojc rrorrplovci nu.rlu prroii li,rliobi rloili Jo ol,aLc loj6j 5.,,,,,1"ll. n.r njihotc Lrr

. .

r , . t l . t t i , . l l trl,r\ilJLrr n;onr., Lrprlljrjr. T.r ;c lrd.rpr,ll,urorrAil.rLLr, Jr p,,l,or tuost jcgor porlrlicinr,r, \ inr r:obrr'.rrrjrjcnru, N ..in jc JcJinonr. jrn
1 , , f r r z il ,l l l i l b i t r h J i . , , . 1 l 1 l i l | i r i . ( i ,l l l , )

. , t \.

IBNKAJJIM EL.DZEVZIJJE

, r J r c l o L , rj.c J i r r or r J i N i r q , 1 p r i p r e m . r n jz , rr h i r c Li n . r s L L , j . r n i.e s c r su Lr.L zrr,rjt,ii s, J.r z.rrrrliz,rrjtg,r. P,rnrctni st ljucliLrLLr.Lli tL' hdLL r n r o r r ' r cr r r i c p r . i r n i p j . i . r i r n j c n n i p u \ ' , r l t c r ) r . ( i l L L 1 | , r , i r r : r c i I o p . r l . irz r r . l . r . r J r ,L r p r . r l l j . r n j rl o r i J L . . r . j. .r l ip I o . l l . c l i l s L L : r i i . n r o u i i u n r ( ) r f . \ . r . l .rrr r L r r L J . r )n r o r l i l r o J r L i ! r l i i n j c r c i i n , r r r . r n o r r i l l i l L , n i r l L r l iCr .r i s r LL L i l L , ,) i r.rrc'crroL)r',rll.r . n r . i u l r o f c i . l i n l . 1 i s Ln r o g l ir i s c l r o J r L ip o ! ' . Ls u J r p l i r ' . r i . r " , 1 r , [. . i s s i s i l i 5 L L r o p i l i . , \ p L r r n i c i l . L J e p , r r i l5 r L c ,l i , r o t , r ' e . p . r s i o\ L r I o r u o - , r r . r r , , , l ,s r i o s r . r l:i L rs . L , r ( i p i lIj t , r T n i i s L i n r o r i , n rp r i n r l t r ur . . n s L r ' p o r r c l i u r , ., rs , rs L . r n j . nL j L r J i , r o 1 ( , r n r r j r r r r\.' i r l i c Li c r r L ,J . r g r , r u , j c L r r L , , , . l i | , rr ,' ',.rr L r r o ts)tr.. r j p r i r r r j r r r l i z . rr l L , o j , r l lrk r l r i r . r . r j.' , r , , J r e J L r LL ; p r . , r ' 1 j . , nJ" . c J l , .i,c u r , , r e . . L , p r . , r ' 1 j . r , rijL J . ,k , , : . , rL OjL j . ' j l l i , , i s p . r s , rl l L L J . . z

l l c d r n . r e s t i p r i o r j c r : r ) \ . r ji , ' , l u n j . i l L r lItt . r ( , ( r \ L r . l rr r r . J . Li r ' 1 L r f ' ' L r p r i u r i j . L i l . r r L L h , .N c I e . c i , L l n 1 ! hs r . r r iu . r i \ i . 1 , p ( , s ' L J f , L / ' 1 ] i r L r . L , r r o r o i n r u c L r . i , ' r l l L L r c r i A , , c l i , i r p , ' h l c p , r , , J r , : ' r L rJ L r l , r n L :

t

,

.

1

.

"

.

'

.

je lioj,: iL' r.rz.rsLrro r.o Dv,rnrcsti prinrjer: pr:irrr lu-nr.'r'Lr.r \ ' f , : i n 1 j r s t , r r l j . n .u : . . i r r L ( r , r c i L o j r p r , r . n L ,i,, , i r o n l i h . r , z.rnlji. r ' , Ju I ' r i r . ' r L ,o l . L j . l r n . L t s L s . z . r J , x r , l j i L , j:c 1 . ,. 1 , . r r . , . n .. 1 , i , , J i D s J r r a i L rs r . J i u L ,N - . r c l c L r , k . 1 i I i , ' u h r j c l ei L , r i i l c . r L r g c L L o : . s s g i , [ , i r L , i 1 l . p .i , , i . r , r , ' l , rJ r , , . l L L d t cz , n . r l j . Lr r r ,,r, . L j r i i tp . rr L ,p , , r l l r L ,I ' l , , p 1 i r r .

, o L T r i n r c s t i p r i n r j c r '.:' , , \ j , r llit , , j L j tn , r l L , ; ir c l i h L r . r r r LL o l . r ; . ' ( ) r r rl ' , , 1.i L p : i r L L l ilL prL i r rr i L . r k . r r i , ' h o jIir c n r i . t r r r n ] r j , , i . .. i r l ) . , . r r , r l i ij l,r r o , ) t . i s n (g r i j . r ls L s t r 3 l c r l , r 'lL\ \ i . ( l o i 7 , l , r l r i , r r i. , r l i i i l r . r J i , rL o l i r r . n o ' i \ i . r L r hl ' n L i i ) , , . l . r n i l : L r l ' . r z Ln j.co r , r jp r i r u r c L L t r r r Io l , m . r i li , L lI 1 . r l : ,irL , r I l L L , r c l t l r . n r . ' I I r i r r , rp r u o s i o J ] 1 , n . \ t , L , . r L lu 1 cl ] r , i i j i 1 ' r ' , l . r r r i:Lr c L . L , , : .n n . r r.r, '.rJij,r11,rILr.rnh r

-l-16

KNJIGA PUTA,.. U

L-]i;ici_. ,.--r,;- !. -,---i : e--ü

r,,;L:f -Li.1r.

1. -;i_Jijl.>lrj ,üF -i' *;l

+

ijia:j

j -L.rl ,' i

.:

:lr

.j

,r--),cJ

1-"-iI .rlll-,o

:,:1 L'j jj l.j,-?---l f<.1:",. -t, .jL ,+ -.rui.,;ulll; -; -:l ---.^-i: J,;;

"Jata,; oklaiint za pojtsctt od ,',txc,,t .i hrlitc h t1o1 7a7t,rlty tr;rrr rÄ,rd.rr,rc,r. J.rrros"otirrr nirtnt 1u:tirtprla:LtL'."" U ,ltLt'/,r 1i.r2c: s,r, tlitnl/ r"a))lc :Lo TotlaIto t,tt sonr st p.fcti:Lrlju I okolia:, ltpttri i :kalucci lt"ltrli:t tt, i/.nl oit,t as,-ij6li)tjr13r,ür rrr ol r. ü tti,i..la t.ts t,ltltöirt 7.1 jn\(r,c ;:.tt) .r i r /tr Jlii fu& r', lr " t l:tlttt I rloi Olrj prinrjer r:rli z:r ljLrtlclioji sLrs.: ut,,pili Lr o o r ' , rs r i j c r .P o s l . r n i ch p o z i l r i L lL i f . r L r . , r n i h rl t l i r . l L r n j , r l u l ' r , j ii I potut lt]ptir:1.

öctlneesti primjer: ljLrdiLoji sLrIircnLrlin'r pLrr',r svojiur Lr'.lonr inrcthorri poroJicon. N.ri\LisLr rloliru boqrtu voclorrr, nr i iloitnr. l'LrsLr o.l.jcli i podicli i.rrofc.Z,rrin*Lr poJigli hLLie lilc T L r t li.tr n . r i i , r LL l j c ' Lz r l i o s i rz n , r i L r . hc i s L r c ni p o r j c r J i i r 'i .r c i c i , t r i z i n : " S l o j i n r s , r r n J i m . 1 i J i o r , : , j s l i L'L - r , l o q I ' r J e . 1 . . r , : n i rst . r o r m . . r r , o r h c s fi u r a s p r r r c r r ' o j i r r i c n r o i z b j e i in c p r i j . r t t l ih o j i j c I ()n ih zolrru: "O lilcnrL., o nr r rs. |oslLri.rl.r ic nr;rli crul)x. g.r pr;n jl , l j L r d S p . r i . r r . r j\rf c s p . r i i r \ ' . r j N e p r i j r t c l j c L L rn c p l i j , r L e ci t L r l " il . r.l siu s v o j cs L r p r u g cl,j c c Lirp , r l o L l i c L I t t ) n i h o j r , u g . rr ' u l i L r p o z o r i l Llolinu, ttr 1c nri.r stoli:r,imc rr l{tLoi.: "lirlio J.r r,rprrstinro,r\1r ' N . l i . rs r : r l i o ' c n . r s . l i l i . ' S lj c t n i hi n r r c i c : r r l i i l i t L r l cC ) l l j L :s n r o ? r i T n r o n o l i l i os p r c u r c o l i L or r t r r r i j cr c ! l i o .U s L r p r o t n o m,.r L c c t i h t.r \ L r \ r i s n L o f l j r a l i : r n . " n r u i r r i r rl j L r d i r r i, rg l ' r l c i i n ; r n r t i l i o ; , , r , : 1 . ' it I rL sLL J.rorlLr n:rpLrrr. i bhuLrclrLl, iz-obiljc l,rqorlnorri 1'ojinr.r u2iv,ri r.r Oui rrrtrli. \l,rloLrnrni relio!c:"J.r(:Lr Lrglc(l,rti one iro osrrjLr. sij L ri i c o J m e n r i m c L l . rp , r r o J . rO n o i t o s e r l c s in j i n : rJ t s i Lt c s c l i . \:rlicLuili,r st):rsiLr i i rrcni.' Il.rnjnr.rjc ;roslui.rhJobr.on,rmjerno!j jt izj,.rtr'.r sc.\rojshr n,rp.rl.r ipobil,r 't:urovniLeJolinc ic,plj,rili,rlr i mi m e r r l i .
" -tii,,riri, lSl/

h r h r i . 6 t S i :i \ l ! ' l i n , l l s l i

l1/

IBNKAIIIMEL.DzEVZU.]E
t ' L , s l . r r i L , : r L p r , r r ! ) . r 1 ) \ ' o u l i . r z r L r c r l , , r L l i s L iL r i j L r i l j c T cJ r . r r L l L s.,hi1,.1..ffffosi ' r . 1 , 1 , J u , . h o . l r . . L , L\r 1 , s . , , r I ' ( J s l . 1 n i 1 , l t . 1 r ! l r 1 . -l-. '--.r,.:l'iiir - ;, .*-;: '-. _-"..-J .jli-' -1, -rL-! ,*.' " i j' ...-j -ri J-.r -t-j.. n r::.: - -;"j -s-;l

j,, .-!! .i-_-i _Jr:L ...-: -r nLl, ;; _.r il : ,.;.-." .--! .-:-. !....-,!iu.! --: ;--.

i
"l.r

:

-

i t t l i . t t l a : t r t l o l t r ! a ) . t t : 1 , l! t . t t t t t i t ) ! , ( \), t , r , i . r , , i i r I l t , r o .\.:,.i,rlr;r',i lrrirr,1 ,,.',,,., r.,r;rr,,/rl r oi./r,. lt :.uya,tit,,t,,, ,rrrrrr,r,'!/,riiir j(, rr.ijr.r n'1 /{,l,r.r !i-rrl,.i!.i 1i l,jlra'.rlr \,r{rlr: :, ; t . 1 1 ' t t : t:ttlti I r . 7 , , r . r h ' r , . O . r , , 1 i ; , r . , r y . ; . . 1 , : i . . , . t l t ' ) ! ' ) ) ) r ii)t |' . t it !, !, . ; i r L r , r l ir , r \ . t ) ) t l ) r r i t : t ! t I l.t : t t t i l , i L . i " i ' i t , t r , r r , r i i rl,, l ) r l . r r f ! l).ir-lr.rr'.r. {)rr, ,', ,, r1,.rri : rt;irtt iLait rrri r,, roh,., r .lii,,/i, ',,r', l i , t 1 , t ' t 1 , oi t t i . , t : t : r ' I l i r t t k ' t t t i t L ' t , t i b , ; t i r ( i / r f r r r i , / i i i , r ; l : , ''' , , r t t, h r i r , i.:,tiu

P e t r r e c s t p r . i m j c r ' : , ) r i f l t l , ! ) j i j . L r r r J i o h L L ; L r .L 1 , r . L ' r f i i i a i( o p r r n r i o r . r r : r i r r5 L \ . L f i r n . r .. r L i i r j r p o z r . r o1 j L ' J .L , q L , ' L r .l . , , L l i i, , L r Z h , , L r l . r r r , , , , ,lu i c . r ' r r j t i L . L i ,n , r L , q o r i , rL l L L i t l Z . r r i r r . , i , r L , o , . i ' r , , , , , i. ) z l . r L : rL . r n i i rf r : r r r r c . . r i p r r t l r j c - , r \ r . r r L 1L r L l i \ L r / nt .1 , \ L L ( 1 r L r . i fL r . . r l , i l r r r r . r r i . N r r . r \ f , , l . r g i r j i n i L rj L r L . i ! i ( is r o t c s l L r g .r r L , L , o r i . r P . , n r r l r o , , ,j , . i ( i r ' r r l l 1 j,. i s , , ( J . r r o p r r p . r . l :vrl . r s n i L L rL , . r . l i r , : r s r r , , L 1 . . L j . r i L ror p L i : r , r i . r r r il iL L . r o . h L l . ' .( ) J J o r r , r i l r : j L o i c I i r . r L , , , : r , i, r , , i .g r r ( ) i . , , 1 ' L ' kri r i . S i , : , ,j . l o n r l i . g , l t c m L Lj t r c ; c r r o . i " , , j " , , , , , , {o\r i L , r , r L r r i p , i r i j i r o i r i i e L r . r ; r Ln i i t . 1r i i ! L , r lt o q , ro s l . r n i . r j L r iL r . : ' si i r l i r . r l o i g , , s r o p r i n r ' l o r l o n r . r i r r . rU i . r o r c L L L L t ' \ l r r ( ) u r , u rt ., i ! . L L, i L r . r i r L L rn l L , ls j , r ( ) n r r Li,n , r p L r s L i io \ L n , r r r o , r r i r . r r r r i c r . r j L . . ', i . ,l(ir,.,rinLr. p , \ g L r p . r l i.c o , l n r . r h o ; . l i o . l . r , c r u n . r s r , r n S r r , r r ii . o , l n r r l r i. j r s . r mh t r o , p o ' ; f l , o . . i mj t \ r f i p r i . r ' o i i oL , p o t r i i c h , ( , , l i i l ' ( , i h S i , J . r b r . r o , j e . r o t , r . t " J c n j c . S r r . r r l j . h r i o n . i i f r l n , ) , , ,m j , . ' . r 1L rk L , n ,

l i ,L , , , , " + f , l i l l S l l

rlI

KNIIGA UPIJTA...

ir. Iirch god bi mu domaiir nclro dorio,,rn bj ro Lrskr;rrjo dnrsjrl lludinr.r izrtlri.ro srnro z:rscbc.Donrriin jc glcdio Sr,r o!,:rjglupirL rrdi,rli iz prisrojnosLi nc izbrcLrjc IiLric. li:rchje or.,rj e:r iz I porris jc lro r1,r priliLrpio sLr:rrii.lobio llriLr, poc.co pon.ri,rri rc sc Lro tl,r j t s r c n j r u o l o i 1 i ; r op r l i l l a s n i l i . i r r s r r r r i o . , . 1 . , r ; , s r o j o i I . . , a i . u |rlir.hsnili poslanru slLrqc'cl.r grubo istjer.rjLL. qir Or:lLrzcii rrrr sLr srt ito ;c uzrLrpir.roj. \-.ijc rrog:roiznijtti rriiL,r tih sLr,.rrN.LvLr ocl lno 1cu:r sebesrclibrrclorrriir.r i ;roniicnjc prcri njctor,inrslLLl:r O i L L o L r n r r r c h . r o b r o p r o n r i s l i t,iu o r . o mp l i l r j c r u . i c r o n i J o s h l u r .s r \ ' ; r r n o s r , ; n c h r A t h h n , rp o m o i i . , jc i\bdLrlhhibu Nlcsud.r lirie: "Sr.rl,t'jc n.ro,,.orrsrijr,tr qo.,r ( r o n o i t o r n r r j c : r e p o z r i n r l j e r r ol.o s r i c o r i i j . , r p o z : r j n r l j c ni o c bitilr.ritno." \ L-rir'Lj;,*L::t
. . - . . i:. -*ij *i

_- ;-L q!:_J r!: :jJ .,,-i :_; J,,|:- J
- i " jJ.r.lj - . $ j-] : Js -.,::ii

,.,
- -

i it :.ir;!.i:

:,:.: -i --

.' r.i .;!,t ;l ::!; ia F

rr-i- .i- jdj iä,.'- r.';'-i."-i :i _J - jiri ;L Jr r :.jjr r :ju; ...,,=-: -rLriü ----! :(]]. \ j j r-i::f,: ;j -';j + .i, jl-l!

J_-jr 3t ; _.!. ,,", _-,jl .,r, l S!_!t J [_<; j]" : _;_":] {rj; .ij_ t.l ' , 1 1 /. z , | .l 1,.,1 "l'.bu T , l l l r ii U m r r r L S L r l c j nL r L n r oc s i n . O n . r s r i , i i n r , r c i . : i i \crrojLc prii.rti lLu l,rlhi ,ve rlc,liurrr 1.r li,rl,,nr. l.,.rcl:r rc rc -rrlq:ro liuar,(rn:1 nru prncsc reier.u.h.t.l:rsc nrj.o j n.tpjt), ()n.1 s c L r e r l i l ei . r oi r o j c i r e n i j cr r L l i l ; ri , L . r v i l i s u s p , r l r ro i l n o s . l o Nrkon rli:qr ro!:r, or:r nrLrrcic: 'l:lbu'l'rlhr, lntlr ljrrdi rrts.to poz,rtrnc nclioqi, irrijrr li plrno rla oJbijLrd,r to vrrtct, N.,. od ' l . r l L . r '.Z n , r j rcic llLrLr t l : r r i j c s i n p r c s c l i o . ' N . r l j u r ic i r t i r : s l)usriL.r nc t| posrnncrn si ncaisr, d;rnri to h,r2ci?'OridcIlrJ pr:r Boiilcr Posl;rnrlir i fcar rrLr!Lr inr sc tlcsilo.13otijiposl:rnili :

is c :;!

t+9

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z I I I E

. r . ' , ' c :\ r i ' . r : . r r ; r 1 l l . r r ! , l1 , , ) r r i ' rr./rn ) r ' r a c "r r '

ZrrinriL ,r.r

S c s n , r c sp ir i r r r j c rr f l ' r . u l j r . l i p r r , l , r r i pi L L . r i : r j o n r , L , L r ; : . t : l r ,. j . r o L l r , i l rq r , r ' l i. rr L . r r r(, ) J ' . l L ri h i . . , . J S L i q l i . L o r r i , r . r . . i J, 'r r. t l r L . , r . J i r r i ' , ,, , \ j . L i l j! : , , r a i u iLr 1 . r n , , :r1 . ' \ ' L p j l r n f ! l ( , l ii L ,, r r , r ! , i l i . A l i , i L , ,' 1 ,\ i i f o r l ; . \ r ' L r\ i i . r f J i r . l i \ . r I r r j L L L i r r . , . i r . r . s , s Li , , J t c , l i .\ l r J L r r i r rp r n r " r nn r . , 1 Ljri n i . / r r L i : , L r i t(,lLr..rLr.:rnrrl q o r l ' . i ' l . r n .irJ . r i o , 1 . L . r , L , r L z i 'u r , rr c i . r 7 c J i r , , r. ' L r , l . r " r . rr , , , l . r L i i lL r i i . p i i L .t - . l . l . r l riL r' . J r , h n i . L LL i q l r l o r l . L L l irc t r r r l ii. L Li,' l , r ' p . r . r r i i i r ( ' l , i i , r L n . r r , j i ' . r , L , r z os p , ' r r i o i L h o n lro J r , r r h o r i s L i : r L r L L i p i \ , ' . l r / . r f i i f . r . Ls l , r . r r l i . L uL . r l r , r r rl c. r r . . 1 ) o z r . L'lL s r L , r L.,r . r c . i rL r i ( t , r , . rr L rl , L l ,rr. r o l , . r l r r ( ' r . L . rJ , , r l Li, r r , r o i r\L Lt ; r l . \ 1 , J . . \ L l l ' . 1 : J s . o J , , i 1 ,p , , , 1 ' , , , i i , r ,,1',,.. [ : L rS i l i , . r , 1 , ' r ], , i1 , r i n ,\ r ( , i n , . , i L , , t r r i [ r ' s L n r : l r , . r r L ] i . , " /, .l rJ nL r g r 'n r:J L " l i .L - : l . r r r , , , r . irli L L .rr l ( ) n . r [ r , r r i r r . rJ L L n j . L l L L L r , jrtjr. n . r . , , r i . i . r n.,l r , r r . r r , , , lI i: . r . : . r L l , , i i t , i i rr r , r r r r L , , L l L , L ,r, ' l r rf ; , , ' . l i i 1 , r . , 1 . r r..r r 1 1 , 'q r r l , r , S

S t c h n r n n c s t p r ; n r j c r : f r i u r j . r i o r t . l i , L .n j L l , , r o * r r . r l . i . i r ,, , l l " l r r , , r , , , 1 i r . s r rl . i ( )t n r r j r r i r , r i . L . L L , tj i. i r r r . rL : r . , r . r ,lr. .r .r \ L ( ,u r r L . u r , , J l ( , t . r ip L r Lp . L . p L , z r . r h,r . . r . 'rL . h . r , , : \ ' . J ' , . i i . r s r . j , r m , , r r r r i . ' i : r . r . l . r l . 1 , L Lrr. r r l . r . i t r r i n , r f ( i L r ' . L r r ; iJ.)' r ' r i I r . r r r ' i L L i i L ' ' L j i , , , . r irir L , r . L L . J ., , r , r t s i r L , . r i i j . . 5 ,L irrlr, r n o { L L r r L . , , r Lr L , , r r 5 :: r . r p L L r , r\i il i.r r , l l L r g ln c r r . r n r . N r i L r n r i n i ' i p L , n r o l , r L r .l p l . r . L , l l L L g , ' q " r r r r r i n r r ( i 7 . i p o n r o i i : ( ) u o J q o r o r r : l ) r i , s . r r r: i .S I ' r . , ,s r , , , 1 , , . . r , 1I .)rr., , , , o .i 'L rr i J . r s r s p r u , , , ii p i , j . r ! r ir , , , n i . r . , r L , i , l r l i . n " r r , r . - L r . 1 r i r i . , \ l i r r c u i L r r L , r r . L r ' , l : p. L r L L L.jr.u n { , r r . ' . l r ! tr ' J r r o n L r r , , g L.L , L l q , , r o r lrr L r q,i r . r : .N i i r r n r i n i s i , r l to::rog.io. 7.rri,rrri. rr.a"ur: ir.r ;nru uro;ri ponri,ii: lir, '.ur ;i . l L L , L r. , , l r . r r l i iLlr. L , l L , . r i s . r l . r : . r u l i , , L , i , : rlr r , r r i ri L r r i L I r L L i r , , ' q I '
t i . l , . i.Ll l - l i \ L r . ' :l r . : L r l

KNJIGA IJPUTA...

tolionrpLrtoYinJ:r, oLlmifinil i h,rdr sriqnci nr ochecli(rcNih:rdr "f tt n.aLr n.1pLr!rirri." i si mi bio l,rjrrllrnjr\.rZ.r1) lrret. DrLrqusrnr drojicLr li!e cijerio. Krnro srcadLlesxnrzn.roli,rliosi d,rL,.rri. cl.r pr t ul i i c c i j c n i r ro d n i i h . " r I r l i 1 cb r : r ri n r c r . r ld.r u g ij c p o r o r l i c ,rro c h c i P r i j . r L c l j i . ' l ' r e i i i , srL nieqo\'.r djclil. Or',rjprimjcr prcnosisc LL Lrrrlilr ltoji nije \i,,fo

I 'L

r l l c i . . 1 . . 1t - . 1 r . . r r . , 1 \ . . . ( L)no ffrnosl s. r purcnrILrn\lLrscjjcba. jc po srnnrsmisluisprr.rr

. 1 . . , , . ., I t . .u / . . .. . U . , i . 1 . ,, 2 /, , . . . .

O s e n r n e c s tp r i m j c r : t x o j c i r d , r nr r r l l l j l i e j ) i i h p r i m j r r r . i V L , r c l ; c r r . r p r . L l rloL L i u . r h r un i l . o n i j c l i J i o n r a u ( , .N ; i c t ) i 1 ( r .r , i L l1tpi.'prostrrnijc niri bog.lLije Luic. Izlf;rtlio jL:pur Jo nje i posl.rr ioljcli.r d:r ljudc poziy:rr.rrLrLuiLr. I,orc.cl jc pLrr:r posrrvio lijc;rLr 2rnu ohiirnu rrzDinr Lrlif;rsii)):r. jLr ObLrl<,ro je u prciijcpch.rljinci nr[it. Sli srr LjuJi nror:rliprodi porecL njc. Lr:rl.r je i pom.rr.riei \joj i ponrreriirrr je rcli,ro:"Iio burlc Lrit, sr.,rjpouletlt,J slu,ge. tcbr,nc bLrdtse z.roliuplj:ro robonr od nroq pozirr i z,rtr.r2i hr:rri nLr prm.r.rsluZi i opslirbi.\-.cnrojg.rsprcil rti u puru Jo nrr z.r l:r ne.lnrii rrrr s1ciro ac nrLr Lritiotl ponroii ni pLlLr. lio se zrqlt A y r ( r n c q ou r o j p o u l i u . r t r , r i i r , j L r j L r L r , 7.c s d , r t c b c .p o i c l i r . u i n l l , roln),t.1 li.rznii nr,rlisiurrlno ponizi. Z,rrobrui j Lrijni {.r rl.rtrii qe z,rLoLonr jco llo iirrrrirrjr. Iio bLrdc lioclrcbc.z.l ,r rj q.rrir)r( Irr.1 lo-porr.rlor-LLzmirru 1o pon.r1Lr. Nrli:r gr p.rzc tloii robori i sljrdbcnici. Sro Lc riie r.oli, r'clia:r cijcni, ti nrrr LLzlr:rirjoJbijr i ricnr rponiil.:rnjcrr sve rloli nru se cluir nc pohid,roJ boli z,r r,rb o n . I i r z n r i s l i m o o l o n r p f i n r i c r u p o r t u p c i r uo n i h J r o j l r o s t i r p I L .r . , . 1 . r . . . \ . 1 . .\ . r , , . . , . r . L)r.rj je plinrjcr uzer iz pfc(l.rni:r liojc sc prenosioLl Uzvjjcnoq ,\ll.rhir:"O dunj.rlLrr'e, uslL,li onoq,rlio \leni rlLrii i Lrznri zr rlugLL onoq.r ti slu2i." Lo

U c \ r t r . l c ' r 'l r r i l l t j ( t :

c p..1..'

r..l ,

,.r...

.i5 L

I B N K A J J I ME L , D Z E V Z U J E

fr :, n r i . s r L L . r r J i . g , i i . r , ' , , , , j b , , 1/1 i l ' i n . , i ( i l , i l n , i ! o r l , , .N . r f . , . L ! i o f r, r J r , , r u . r l u . , r , r l o r l n . r r ' . r r 1 ic n , , ' . r . 1 r , ,r r L . ' . . S r o i i r r ri . p o L l , r r i . i , : r , . , "7rrr;rirr n , r l l i . p i Lr r i r s r L ,r LI n ( , n c f , r J ( 1h , , p r i i , . t i g L r . ' rrl,.ro: . n i J o n r t , ' s r . r .i r : i , v o j . . 1 . . r;,: . r l . . r ' no.\ ( , r l ia c t i l r t ' r j . q r . t i . r L rq r r , l Z r L L . , . c , ' | . r l i r L r i i uq r . r J i LIir , rr r t i r r r ',rrr r r . , , , . l ) n l I r , i i l i s , r. . r i . r ' r J . r i r L l i , i , r . l o r ' . L i L o g r ' . i . r s J L r g i u 1 r L r , l o r rP o J r i i n r , : . L i t i t r l r r , ' i h r o J r . . r r h r o t ' . r . r L l , r r .ir i l n r \ ' r ' r n oo . ' r . N r s r r n . 1 r r .ir. . r : L 'Nt z.r:rt"rrlr ,,rinr l L L L r r p r i i c , l i r r i h g l . r : i , r , r(.. . 1 r . . ' ri , r : L ' , ' l : (r).n o r L s c L , b r . r o r L L i i rri h l , r L l i. .r n . s r . r i r \ ' o i . o . rlntr,,ur i i:L.rJ,,n h l t n . r r . t i i l L i . ( L r q r r L l l .L , r . r r c r i , n rr : r . r r l L rr , r u . r . r r , f , r ' c . L . r , r . r , i s . l , j . r J o r i L l L L - , , ' h.i r 1 , 1 . , , r o J .ri iL i n . . L l r i . u L L ,s L L r r . , , i 1 , , . , , r . , , . , L L l i i r ' i J l . l , ' . . , h , , a L , ] . n L L i i L , . l ' t i L : rr . r n , s L, , . ' I i t L , l i , , i f . , i L , i , q r r r . r , , . . l ' r , , , l , , i t r . r r L L L ' i ,p , , I r . r i r , , q L l r r . . : .L r L r r :, r i . r r r r LllrL'i.,l,r ().Lr.iLlL 'L.rLL,, 7 r l r L . ' , , , ri 1 . , 1 r i . S r i . r r . r L i i .p , , J , , i , q , , r I i . r r l r , ,. '. ' I ' I L . .r i i i r r L u L p L i c . r( ) , r , l r l r r I L r c i r n o : ( ) r J i . r L L ' r r . r i r . r L r . 1 i \ f : . . r i l r L i r f, J , r , , r r ' , ' ; i r * r o j . i , r L . r l i c L. t d . L l j io r . L r l.j ' r ' l l I f ' . . ' p L . r r n rL l . r . r \ L . r 1 i L rl r l t if r r L l sr, :o r l l . r s ri i r c r r r . ' r prL L t . ' \ , i L r r ..r t 1 p L L L r i 1rl . , 1 l 1 r :h : r l ' r J . r o : L . r r r r r o , r ' , r j i l . p i L i . r L lp i r h L :r , , J . r . . r r . r 1 , L r , . l o r o , ' r . l . r r , , L l , r o 'ir r r h . r r h r l . l i r . n , - m L L , r r r r J r t L g r , r r l , . t r , L i , r L . . L I r 1 , r . r ! i r LiL r r r , r r i , un L r . n i . 1 ' L rjL . l , r l . i ' . . rp , , ' r i , r , b . ' r r o , l n . r . . r r , r z , r o L , : ir. r r . n r s . ' p , , I l , l . r r Ll . r r l r r , r r r i i c r r i : r Li , r . l : r , . 1l , , l , i r . , r , , ' l 't'rlr.,,,r J,,hlri. l'..rhl ,lr,:r.Lll l , j ; f j l 1 . , , l ' L' L ' r r o r . r i o r r r l r L r , , { . i, , , , r . r i i L iL , r r L r o r r l i r r o r . r r l r r r o q . ri L , , r . ' r r L l i , r r o r l l , r L l ri r r r r r , L . , "Lrz,rl ,,r,,iro rirlil. r pLr..i i((i i. 'r rrl J,,biLi: ru.j r.-o L,,rL' , , r r o . ri r o r i i L r r , . r

.

,

t

i

]

, 1 , 1 j i l.i ; i , o , r . , , l i, i r , ' r . , h o i i r . r ' i J i , , , ,L , , l . i [ ] i , , i/ . , n l i , L rl ' , , j 1 , , . l l , , , . , n , ,h . , , 1t..,, , , , , s L i L ' i l . J , r n, , , 1 , i l j . r J Lj,LJ i , , r l . , r : r . r L , , , z i , L L , . f b p l { . ' l i l i. L r : l ' . r l ' , u , r r rA l l , r i , , r ,o r r r . r Lo o J , , r i n r l r l . r J o r : rr t , 1 . , . , . . : r , l r . , . . , , 1, l r r " r , , r r l i , , i . i . L . r z , , , r i p , , ' j , : i l r r r \ : 1 , i . . c p o p . r J . r r , L r l , ' , r . o L n r j r . r i\.1 , , , . r r , r1 . , , i L r r L r' i. l r l , r J L ir, , i i r r r 1 , r i 1 . r zL : lr,, :. .i r q o r l n . n r . , : r . i L L l i i r o r , r I r r j r . S r . i . , l r u q on . r j . q . rur r r r , , . l' . l , p l . r 1 LL r r i ll., , r i s . z . r L r : r . r rii' , I J r r , , L L r . . J i - n . i . r L , ,rr ' , ] / r r r s L . rq i l , r r r . r I r , , r r r . r . i n rr h l . r J r r , , L ',tr'r: Lr , , ,rl j L ' rr.r rr . , : ' rr l , L r L , , r L l r , , 'r:, , , r , ' rI,J c r r r o J c l L , l iL 1 l i,
\ r ' r i r r : , r i r ' . r b t < ' , tt ; t t ; l t r i t : t r ' ! , r l i a r l { i r r i i { , r r ! r . r ' . r t , ! )l t ) r , r i r i r

-ril

KNJIGA UPUTA,.,

Prtlrttrrt ' '

t , : t i l t . o t i t . l t Ll r z o . ' ' ' , '

l.lrtu

bl,\ofu.i

Poj,t\:tt Iottlt ta irlc i p,,/-tt ttL )ti\!r t!:tLL ln!.Lr! ,ntt,tt To.zaittllLrt

Oj/,rrii. v,iii.rr,r r lroLtron
' t :iL' )r.t t)io))t \i'!lftl:

llath.

r ] , 1l r 1 ) l ] ! r 0 r r i t l t l

fu ilt l4t1t )t1r! )r.t Jlt,)tt! t t 1 q r . r L ln . t l t t t , t u o t r l o l t . i t i t l:iit'lti irttt jt [,tl,t:r olL,.(t,ti.dr tt si ltttr koii it:ltto,.t.titJt

h r c . n u ls L n . rr , r l i l r i t c n j l i , rt o r r r r i j . , L L r l s u s c o b . r z i : . rrlr . r i r c s i i n r . r l o b r o j n ofs rj r h , r l is L L J l u i n c l i o n j c .i r i l i o i h n i j . .l r i , 1 . r o o o o p l i o l l | , r L i n r o n rp r r u . ( ) n i i L o , u o s L . rLiLr L . r J L n p . r ,."L i ' 1 : . , 1 , , , ' , r , i l l l - \ l l , r h :L r b r z o u s c s L o r i l c r . r n cL , , q r r c t . r . j i i l r i . r, s r J I t ( , p . i d r l , ,r.( r i . s r p o l i i , l . r l i l r r c i p o r L , s . i\l 'io d : rj , : p r c r L r i i t . r . j . n . r ( l / ( J , r r r l r o . t.i t o L l r r op o s l c l i . r o .j L r J is L r s t . r l b e r s l i l L , n i i r .n . r r r : i L , , ; r . , l i r i . I o i r r P . r L is r L . ri i r r r r o n rL rh l r r l r rL o 1, l l r . . r . rN , r J u o r r i Lq . rj . , z . r p li L r . lLz r r l , oJ . rj c s v . r l i o l i e rp o s r r l ,u : " , . , r , r . . , r r "l., l " - . , r j . , , , 1 , r u t , , , , , , ) . o r l i o l is L r i l i i s p o c il r i h o s c n i j c n r o g , L s p , r s i r it i L . l , r , i r.:. C c l r c L L b o s p L r r n r l i r J r L r r r . r m r L r r o y r l rl o r r l e r " . l ) , r s l c J , 1{i( jc . ,i \ i J j . f co s s p L rr l r i r o n i s L Ln si n r ,p o i l i . f o i j . r i , r t p o s L r l . ir: r l . r r r i c L , n o , ri i u r . ; 1 , -i j r l i z , i . p ( ) s t , r ln c ( l o s L u p nT o j . k : r z n r . L n c l l , j i s u j z o s L . r L l . o o. z o

'r.: j,*1ä;--;rir;6--<

''.11i ptcnu njintt xi:nn ntpr,rcvdnibili. aui str sdntistbi nt pr,tLdu ntnijdi" (Et Nal:!, | 151.

jj ;_r--rr .J r:

Dvldcseti prinrjcr: Posl.rnihor . o F()re(lcllJr(rro{.r \yrJrr.r\ f,rz(lcf,rrronr lioiuljonr Io jrLsp.rj.r jctlrnhon,rc. s.rrrro

IBN KA'INl EL.DZEVZIIJE

:..'.'.;j..''.j-'

!=-

!,,.

,-r

,._--

-l . j --

--:

:

r

r:, .:,:l:,:.

.!

:-s

-

-.--i.i

;ll.:ri

.'Lr_!

.._--

-l

. , l b n l L , L.r. 1 L ) L Lj r r p r . r r o , L , J l ' , r , l Lr.lr' r rl ) t . r ; r r r . I o : l ' \ ' ' i r h r ' i i , r r l l . r n r r r . r li L r L . n r . r i r i . ri.lr r r S L r J ,.r . 1 \ . 1 t L . rfrrr!,n r i : r ' 1 r ' l i L r n l . r l i L rL ' J \ p L b u S . i J I I . r j . l i l , r rI l , r l , i L r , ' 1 rr,.,J r n . l : n . s r " ( ) . , r i r : r r r i f , , l r l r; r r u , i ' ; , r rn , r j ; r 1ii'.r r i r : rr t ' , r i i 1 c :l ' r . l . r r i l " . r r /L
, , . r i t : , t t r i . r t rr ' l r r r' . i r ' ) , i t r ir ' : ' r t .r. r r , r a . i i ' , . . ' r r r tr,r i , r j / r t r r r , "

r . ' \ l ' r r i o r . r p L i n r i " rrri l . ' ,l ,i \ ,,i i rr, , l l t . r r r ,p , ' q l . J . r p r i ' l r n r ' r . h l ' , , j t , l L r r r L J i l r i r L L l l r ; r ; r r r i ;rr ,I ' L r l tl L r L N l u r ' r p r ' n ' r s i" J I : l ' L L " Z p r r ,,r nj r i h i r r J i i L ro d , r r r L rr L l l ' ' L r l S L ' i , l . r : l o ) i j L l ' t , s l , r r : 'iLi1 . r , r j . L n ' L L r . r rr , r l r - i r o . r r :r:. r r i : r , r , , r i o. ) \ \ ( r l L r i l o c c s . c l . ' s i t;Lr r j ' '5 L r . r I.r r ,I i r . r L r , ' r r r i ]L l' L r r l"rp o " " i ' r N Jrrj,qJ.rrr,r tli .LLl r.rn,rlrrili r J , , h r . r . r 1 . r . u r '.L r n . L ' r r r J . i t L i i r , r , , , lr r j t g .o s t r l ' ' ( ) r r L i t ' ' r : Li r ' ' l ) o i : i , o J , , r o g ' r i t ! ' r .rrr i j .r ' s t . t l\,r, i r r r r i i (i'i o l . 1 i ! ( r \ o : r l r r ' 1 r 1 " ' , , s r . r | , 1 1n , , . ' r I , l l , r l ' i i , r ( i L i r : p r . ' n , , ' r , J I c i s , rI.r ' n r c l l r : r i r . r r , r r r I t r ' t t r r1 ' r . ' j . ' I L ' n( ) , , , r rr . l ' , r , , : rrlri ,l.L
-i
:--,:l !,-l l--. -_r-!,-' -i,,, ,,- ;, .i

.r-+
,l*

'!

-

. r:,

i-l
'r' .

--.
i --

i r-G r

..'---,-'

'! I i-',

---.

.:

' ' t ) LL . r r i ,n . r n rs . l ' r , ' l u l l r : L l l L t r s L L r r . t . r l , , , , ()r1 ,,rr,.q,, J ,i;;,rrr//,ir.rf I ' i i . i r r r i r i , t , r o l r ^ r / p,r1,rL: " , , . , , ' , i , r r , u . r , r i , ' ' , , i , t , , , ,! t: l | ; r , , r ' i . i r t r r r " i , . 1 r

| r , . i r ; , r : r r r .I L L j ,\ ,:,1," l L'r ji ,,,1:,.ll'rl .
1 , , , . r . l r j , : 1 1, i r ' f .i,f

r aI

KNJIGA UPUTA.,.

_' ,iL, rn - :li

, r-_, --,J

-!, J,n

,*.

_f .._. ,il_, J
!j

._rrjt ;l _r ;jr Li _€ {
,r j

r

-!! .-L;
._r r!"

j !L

__-l
ri

1,!: *i._-

rJ !l

Ibn Ebu ed-DLrn prcnosrpLrL.mIblrhirr,r ibn S:r'd,r NlLLs.r.r jr orl itrr H.rlelr, liomt' I(,rL.rde li.rzulcod I_ncsribrr l,lrlili.r d.rjc tio irji Posl.rnik;: jerLrogLl,rrir sLrrc.r clrl,r,:, LurL-Lr L ;rrtLl z,rlrz.rli "Ol Loioj jc 1i:rz:ro: d:lt1ahü p rtttto Tttnt.t ototnt.irt 1t lroilo :' Ito ito ic otl or og l,uta c,stalo otlto:t, ttaoro it) i( ti itn)itt,:' jcstc Cir,rl dLrnj.rlLLh Lro jeLl,rn Jrn. liotiji I,,rs1:rni)rpoj.rr.io ,:st urrlo prctl zrlazel.sunce.
j,_:jtJ;L - |J -::_t- r ,:1, !n -1,- ,,,.+r d r-,,.;_:J _-ij _-! .]J
r,r

. e-i> _-l j,:L.-..ji!u

I l i . r b i r i l : b u I I L r r c j L . r , l i j r l l . r ) r L r , r n h u n r , r , ; r co ,o ls\c . . j h i s r r n :. L -,i 'fr sel,rnr.r: t .\rlnit lar poslni ;t;t,., l:.too;,o,lr,yr". p,,ii.rz., nr spojcnik.riiprsL sreLLrj,r1,. i "ßurliLc s r r p L l i l iO r . . rs r i j e rr r , r j c t J c c h no t l s c l e f rq o r o l i o j c : i ncloliko d.ur:r, li .sre ,r k:rrrrlrnkoji je z,rsL,rc, d.r,c oclnrori. Sr.lioq ic r'asrnclii orl r.rts biti zor.nur. c.clir.cnLrLi osrriuii sc. Vi src p:t ne t ci oplrli.uri. Snrlr jc ncminovnr,.r All.rh r',rs oielirLjt.Ovc ic dLric ":.', rz.rir kro iLo lc,-rpis.rno 11.:rju Il-V,rJii.r nr surc

f)r'edcsct plri primjcr.: r,r:rj jc LlLrnjrlLLli lclihi h.rzcu Lro p L r uL r d c z h o j c gp i i u l j u J i i i r o L . r .O , l L o l i l i c l i s p L r . r r . r c ir z c n l i c b jc poif .lr sc surinjuic rn.rlo-porr.rlo cloL nijc osr;rl.r src srnro jcdn:r
\ l t t l / ' r t 2 / . r , t t i ,t : l l l i l r ! . t i , 1 . , ' , i r l , l a t . : 8r l,.ni. 65cl i \lu\li.i. sar7. '-rri,t, ( rr.,i.r,: ! l r l t ( , ! . 1 . i . J . , n l . j j i l j t t r ) j.t, , \ l t i t , !l ) t j . l t i ! d , , t r , , , 5 r t o i ,'|ilfl).,lir.rr iJTcr.rsLr blirodlj riL,rrt ,\ rIo tu,t! r,t.,,,(rl onjh ]r,)ii\u
\ n . . n , ,r , . 1 f o : r t r . t r , , b ,! r t o n i h l t o i j \ u , , ! ! . , , j , \ . r k ob r d ! t i ! ( l i ! L , d, , r h L t . i i i j p r r i c n ii r ^ L h i l i o . r i L j . r . , , t i ! . i t o , , r , i ! r j t r r a . u ! o i ! i , i L o ! r , ! t j r ff2c r r j , j . i l l \ / . , 1 , j .S.s , . 1 1 ,

155

I B N K A J I I ME L D Z E V Z U I E

l , , r r l i r r L . r , , l l n L .. r h , , i , , r. L , ' i " r l ' , , r ' , [ , i . . . r 1 L L , lii ' r , , 1 . ..rq . r ; : r l : . l i I r | , , \ l L r ' . i r r . , ' r , , r , S . r l l , L L, , 1 . ' r r L r : . : : : - r r l , .r L , r(r, . r . , r . r r,.lr. r l , , r :r . I i , , ; r r lr' , , ' l . r :I r L Lr . r , . : , 1 . : , , :

'' ) ( ),i ,/ ; , rrI,rr';,i 1,'i',r',l :,r.i.rrrii,,,, r ,,,:i,i.1:',,.'r. :;r,'-,i rL lrr.i" r',r , . . r r , r .r . . i r ; i . . 1 ' , i , / "i ,, r ' , ; , r . , r : i iiii , i r ' r l , ta / , . , . r ir l r r . , , i , r . ' i , ' , . , , " ' i , ' r , , , : ) , ' . i . r r , rr . , ' r r r , . ' ,, r L . i . r l L . t t , ,r t r , , , , , : rt I j ! , i r , r / / r,r r .,r , r . r / r . 1 1 , , , jj1 , . . r , , ,,ri i , . ' . \ l , , l . . l l . , il ,r, r \ l , . r , l 1 , . r , . : L l r r . r rL \ l.r ,rii ',i.: . - , ,. r .rl L, r ' , r r r r , r , ( ( ) r , i i i ' r r . ' ' i . i L ' 1 , , , 1 r , ,, r , r \ , , , 1 :rr r t, , ,, , , . r . i l , , , , , . . . : r i . i , , . , , , J . r 1 , , , 1 , i i1 : , ' , . r r , , . . , : : : r . , i . , , 1 . ' , .:

' , I ) r : r L l e s e h . L r st ir i r r i t r : l L r , l LL ' . r . r ' . . r l i L L , ' 1 . " , , r r , l L rt 9 . L r. . f , , . ' r l .J . r . Lrrr i , r , . , r " , . l , , , l . . r r L , r r , , , 1 r . , 1 . r,,r,: r . ' : , . l L i. r . r r L r i \ . r p . r . . . : . r r l i , r r r i L . i r . . ; l l . r , ' 1 . ' r l i ' 1 . . l . r r r : r. . r r' . , : . ' , r : ,, r , ' L r r . r i r i i .r , , r u r r l , ' r r r ,. r , ' , L L r , , . . . i . r' r . r ,r r l : r r r , i L ,,,r . r J : r . r J p L r r q r . r ,1 .' , ' 1 . 1l , , L r . r i l ' . rJ . ri l : r , l , r l . i , . t,i l . rr r . l , . L . r : r . : p . : ' r . l .: , , ,, ir , i , l . r n irJ . , r , 1 , ,r . . Li i j f , )' 1i t L 1 r . l , .'r1 . 1 , , , , , . ' r L r . . 1 , q r . rL r , , L . L J I r ,t r . , :, r , : : '. i ' , , r r I r r r : : r . r .,I,L , l rr r r , : l . . r r l t L r r L ! r . r \ r , : . r i . r . . f L l l , , , 1; , L r rq r i , Li . J r i l l rr , r i . 1 ' , ' \ . ri,i ir r | . , , ' i i . . : ' , 1 , r ' , r . r 1 . ,f. . , : r , , . r . r . , i . r r rl i . r . . , a l ,l , r i , r r r L n , , : 1 . r rp , , L r r . r , 'S . l ' L i rr . n 1 . : 1 ' l . , r , r r i . r , l i . r l : , i ' . L iLi l p o r i L r i . ri r u 1-.\ i r L i . : r , , l i . L ' . r . u . . L l , l,i r . r r r r " o l L l . ', r ' r . r r rL . I l . r : r rJ : , , r l r . h r r j o i . r ' , , l j i ' , , . ' L r r t | , , L , , , L . r r.L r L , r , r q , r , l r , i . rL 1 . , , : i 1 . ,,,,.,,l , r r l n L t , , i 5 , ! i l,):'i . r t' I.r rr i rr l r r , , r' r r , , r r r . L' r r . , i L 1 1 . r . , ' . r r L L. . r 1 . ,. L . r Jr.r . i . i ' l ' , r l ' r , r lp , , r l ' , .p r L . , , , i n r l r . r . J ' L . , r . L , , , 1 i . .f:..r . . r r r n L L ' r r i , . : f L r r l : f l rr . r . r l . r ' r r ,. r r , , , . .1 l , L L J,r , ' . . L r r r L L r , , . . 1 , i ' . r,L ,i , , , , i n , , r r r . r r . ' . r J . r . , . r , ' 1 . 1 1 r . , 1 r . , l r , ' l ' r L r l' ,r r i L . r, L L , r , L r . r i ' r . ' i n r 1 :. i , , r , q r . L 1 r L r , , ,, ,. ,, i i t ' , , i L : , ,(,, r , : r ' . , , hI," . , , 1 rL . . r . , , , . , 1 1 s r , , 1 1 . , , . , irJ , . , , , . i L , ,. ,. '' 11 , , J r , , r , , . , r ' L L r r L . r, L L r , r , . r 1 1 , i . , 1I,' r r 1 i . . r , i . 1 . r r J . L L irr r , r . r l .

KNJIGA UPUTA.

ri d f . r 7 r . i r l r d p u n o sr o r : . r .L o r . r n i c . r . 7 c 1 j jcszi . r r r o s . . r r os u s l L L o r Z s r o i up e T , r j u s m j . ' r i l i , rp r i h L L p l j . r n j)Lo { , r r o J cL l r r l cI r r c J n i j c r i L l r.! lifrltr, [r,rfr.r],irf ,,lio bi[r Dü rrlcJno. 7r Drug,1gnLp,r b.rcilrsc n,r pLlLuplj.rnje ror,u.r.1'.rlinriiiLj .,t sLr . L o i c r i . ( e o n i l c t i p r i L rt , r n r rn i s Llr) i l i j c ( t n r l t iN c L i o r l n j i h l r n r l i p , ' r L tl u l r d n c t o \ ' . r r . . ) r L r s i n r rL L o r : r r i L ' i l u . r u j c r r i j c J n i .p r t r r . r L s r i r l : r s t i t i r r n o r u i n o s L i n r Zrr.j c d n i i l i , r n r j r t , i l . r c 1 1 . r . l nr: r I u n cL c . i l .
lo\,1fc I ,tfru\tL' qf,rd. T r e i . r r c q r u f r . r r : r c i lnr. r i z { r . r J r r l r{ L \ o r . r ( .u r o n l g f . r ! r L n . r L . . r u l j L : p i . r r . u j ic l e r t i r r r r j r . I i o l i l i s u s c . ; r r o r i ro r i h l i o j i h o i c J r r . r u pLrsIfgr.r.l !o\ orr(:i: "Nciemo r'.rnrtlozr oliri rl.r ,rJ.l Jr iiL.r o,l r, s c t c .Ä l i L ri r l i t c . n i o T c r r . r r r m e p r i L l r r L Z iL ri z r m L l r l i t j L . r L l nrl , r u . c l j l r r j u i s L r n o r . r n j L r , . r c u r L r N t i c n r o \ . r n r . 1 . u i( l i o , l L r c r i L i J . r rl . r i L r o t l n e s c r c . l ) o r c o s c t , r Li z r n t c l L n j i h . i o r . r q r u p , ri r r r r , r o j . r l . r " L d r o c l o n i h i r o i c l e L l : r r p u r u j L p r c u z n r ei n r c r . r liii c n c . i \ t r . z i l s L L o r i r b s , r m , u e t , ri L o s L Lt l j r l i r 1 , p r c , l L u r l c \ s r , r o ,o o l r o v L r \ . p , ) 7 r r i r r . | . . . C l , : t ' , r . L,.rr. g r L r p .p o s l c r i l . rL r T i u n j L rL r r s p o , l i c i r . r l r , r L l L Lj L L L ' r . , l r g o J n o s t i .l t c k l i s L L":\ 1 i n . i c l i r r r J r s r L u r , r r , r n rro i z r r . r J n j i, r i i i L i , : r r o o r i i i r r r l . l d c . N c f f ( ) r i ! i n r o s c o r i n r r h i , i i i c l c c l . ro J L r .N . , .',:urosc Lror plorir niih niri ir:nro rI porlrs.ti. iri LLo stiTc t,rl.rl Loji rvr p,rzr',r J.r 11,:nLrn,r pLLL. Nilio rrirc n r o g , r o c l b i r it , r j p o z i r ' ,r c i s L rl i r ! r r r L lo J n i j c 1 i i o r o i L L ,i l r r s e n , r i o i l o t L r .K , r J . r L rs t i q l i h o r l c l r . o n i L s L . u j L r t t l . I z l o t i l i s L rL r n oi r o s r s L c l o n i j c l c . r r Li L r o g r r r . 1 , r(. ) n o \ r L rj c L . i l o r i j t L l n o p r i n r l j c r r o c . r i j u l ,r rl:rsnici rLLdobili nrnoeosLrLrliLr n.1gf,1LlrL Lt, Nrsr.rnili sLrsc Lr r.r r r j c s L ul , l i z u c , r r . ,1 .3 c zlri j i : 1 1 , rrn r r r b r o j c o L l L r i j c in r . r i e nr L l i c r r o L o n i n r r1 i L , js L r r d o r r j c l i . i

j D u n j , r l r r 1i cs p . l r , r n i c . \ ! r n . rn j e n r u c s u n , . r n r f rj . b u d t l zi s jlc n j i r ' , rr. z n , r r j c c s j e n r ep r i n o s n : rJ r n p L , r r r r l i . r . j n i c .D u n j r l L L i i 'l't, jc 1,Lrir droj.r r.r.rrr. icdrrr re ul,rzi,.r Jrur.r izL,rzi. jt \,r sn n.r 1,, z n r i j rL r g o c l n e z c i l i j e p c b o j c ,( ' ; i ii r u c l : r r . srn r r r o n o s , r no j r ho , c t. Lrlius,r,r sl:rtli:r nrirlsn.rhr:rn:rliojr jr orror.rn,r Iio Lrznrc i liolil,o .i5/

IBN KAJJIIM L.DZEVZIIIE E

r r r Lr p o u r l J n oi r l i i , , ' l r ' . . . . - \ i , , , u , . , , ( \ r \ f , , . s r ,\ L \ ,: , r r u r i , l . L L , r r r r , i' , l ) L L n j . r l L irrL it , r , ; ' L ,lrr r . r n . . , ,t r l L L , r LN , r l i ( , n i - . ( ,( , , q . r : u i i . . L p , r , , r , r i , , i r : : r . l , , n . , l ' f , , , , 1 r . l r r , r r . .n i , : r o s L , r r . rL r 1 , , 1 1 , r i, i \ rrrr r , , rr L,s.r rr l r r l i L ! L . r : rZ . r a r , r . " r r f , r , r l j l . L L i , r n ja (' 1 . n f r r l , . i r r ( L L l,, r . L , , l i Lr. rr , , , , r r l L l ii . r L . L . I j . . r , , I , , I j , , IL , , j is , : , r , : , . r r , i i) , . , L. ,.|L ' , i i . r i h . r , , r . r l r L t r i j . rt r r . L L o i . r 1 , ,, r , r r i 1 ,\rr ( , t , . i l t ( , j ( , a . u . r l . i i. b 1 1 , 1 I ' , , , , i r r L L r' r r , 1 . r r r . . r L , r J .J o J L r . , , r I r l r : r r r' , , , j i r : i . J . . .r r . t , , Lr L , J rr r r rr r o l r u r r L , / L ,iru r , ri p , , L r , r . r h L r . : r r , , .( ) r . r l , . i ' . r t r. \ , , l . r r I I L L L i I . r r ,i , r . , r i , r ,r n l r r l . r j,l 1 ( . r L , l r (j), J . i , . . r L i L r L , l i .LL, r , , l. r r ' r 1 . r , : . l i r t . r | , , u : r i r L , , , , . ir . r r , 1 r . i , . ' \ r . . ' f . 1 , , . r r r . . r , i L l r l l .l .r r : 1 . . rp L , ' 1 , . r ' i ;l i L : 1:r.r

-ir.)

r\

-. i

+

nast,tnili \tt )( bilt t /;tti,rntt,rtih Loji :I st prtütt;tbi o::riit!ili, a biLt'..,rn 1t potnrto k,rlto snto: niinit l)as!11/1nl;, i l t r u n j o l s t n o a n t t r , r r r r r l r 1 r i i . : ' , r : r i r rl,i t i "

'I

t,

1
L
r . r L , \ ( ) r . r' r r . , r . r . ' , n L l . r . . , 1 , :. .

S r , , r L , r s l . . . : ; L Lr:l ' , j i f , , \ , ) . L r i i .

L , J r i . . r r i ' r , ' g , 'q ' . r l . L r p l r . r L r L r r i - r . r . , . r 1 rp r . n r . rl r o r l r l i t L i : i p r . n r . r\ L l . r h LjLl , L L L | L , . Lr r rc r L Ll .) r , r . . , rr r r s L . r L r .J r r ; . J r r . rr c p r , r i i . , r -J r . r s L i n . r r r L .i . .. L l r : i ci . l t . n r n r l g L L . r L rJ L r i r r ' : r i l . . r l ,\ ,r , n ü n r ( i g u , r i L . r r iL L ' . r l ' r . \ L L i i r , n r ) , , \ l . r L l . L: l: [.r , \ L r L L , , r , ,r: r . p r i r . r r . l j ] r o r li . L l , r o q o r r L L . r . :' . a i . . . r l L ,J L , r o l i n r ,i r r , , i r r : L L L i L , i i i . , uIr' r , s L r r : | 1 , p , , n L r , l r r i I t l i L r , ' f 1 ir l ( q , , r i i :: i . , , , i . . , I ) . , , h i , p r i 1 , , . , r i r ( . , , r . i I i , , , , 1 \ : i r , , r ] i r . ,i ,.rLir \lLrl,'jrr. l,i r.rJrir,,,r!r.r7.r\.ljr.\lfilLr,:irr.(,r\..(,Jlrai(, L , l . r1 . , 1 , , ,, 1 . , r: i , r J Lr . , . , J : 1 , . r ,, 1 . i, , , ' 1 . . . , , ) , L !iL ,\ , 1, ' , , ) i f , , i , r \ r j 1 , , , , 1 1 r 1 , , , J . J n r g l r r r , . i r l i L ' j il . 1 . r , ,t , r h r r r L rr , r : r o r L Lr o r , r L l r i L L . l f I . , r i L LI:j L L Js L L. n . r l ' , , r I l o . t i r . { i ) , ) \ l . r r r i L .,r t ( , ( l i i . . l j j u . r . . , 1 : ' i
l l r l L . r j j . r r .i \ 1 r . j I . l + r ! r l : f L l ) r L L . L . l l - l r i ; | . , r r . i s r , n .

KNJIGA PUTA.,, U rrfrqfufei

.r r : i l c d n r g r u p l r c T c l id u n j , r l L r l ri,o n u j i l L r c : i c l i , ; , o p r SL c l c l i lti (lll)u Bclür) i n jemu sli.'nih: Jmslr grLrpLr dunjalLrh i,:li, I oni qe niru icljcli. p,rpr-rr Onrcrr ibn I I.rtr.rl,r njemu sliinil,; i c t r c ! : ,j1 ! r L r p rl c l j c h d L u r j . r l L LiIo . ,r,jr. r r j i hl c l i o . ; , c , p LL . r l i ,r rL i r o m . ' j di l l t c J i n , r s r i iicn j i n , , s l i i n i h .r , r i n ,O n r e r ai b n A b d u l , rirr z . r L , j r n i j c h r i o . l L r n j , r l u ho n 1 cn l c s rh r i o ; , :r . a e r \ ' f r ,q f L r p , ro l . r1 c i . ' l j t l , r1 1 L r r j , r l rrLiko n , r i j c ; r l i o r l i h . r k l . j f A l l i h u a i n i os i r o n . r l n r mU s . r J i o m t . l i u h . r r p o p L ro n i h l ' o i . L . i Lon syijcLuu \r.:L iisliL,!,roiLrgonril.urjcnr. l,rsrc'jc Ll,rir frerr,r jr doLrr,r lrsrr n.rjboljr.Drugr prr'.r z.rroito rrijc'i-c1jcl.r JLrujrlLrli. pr se nroie priJlLr;iti prr oj. I..,riu:jeJrn jc ioljcli piL,rolloZijcg I' osl.rnili,r ilir d,1airrr i:j li:rliobi q,rzlolio A11,rh iljuJi. C)n nru tc reli.ro:
.1,ü _Lirl i! ,,,.1 ,rs _"].;

sc Ltd,:to! srtjcta, ztioljtr tu tc .'llLtL Otlrl:ui sauro ' ' iro ,"*r 1t lLol llttii, z,rtulitt ic t ltttli. h,rJ.rbi boc.lr'r\o bilo boljc. on br qr n.1 Lrplrlrr,. to e l i , r i u : U z l i i c n i A I l . r h r o p i s , rjo b o r . b L r o t i r n c r ' i c l n i l i : r . ; r l i p pl rl,rsc trebrjLrzririLiti nroo.rsl zrto ito su sc onl oJlojilj i odfelili o \ ' o e rs | i j ! r . r .l r l i o j c n , r s L r p r o p r s , - 1 r r o n i n c J i r r j L r d r i f r s c o r,i ( n t n . r p l , r i u jJ i i z j . r ,p o r e dr o q i i r o s L , ) n iN j r ! ( , \ i n c p , i j , r t c l jn .c c i pLijrrcljiNjcgorih pc,sl.uili.r irjcrc. To zn,r.'i ic r-ulrci d,r lriicci.rni j.rn zn,ri,r lioLlAlhh.r. IirZu: All.rLror zrlior jcsLcL.Lluld.rirruc'.rn jLh r-:rslLriLrjc .'or jc o/cnjcn z.rslui.Lrjc lcar liirznuod sirorr:Llrr. 13lrrdrili liojl liimc no\',lnje, lcoUcnicnisc 1lilj.n..r biilrrjcur iizgnrnsrlc,m.T.rlicr ir jc inegr:r(lisifomihr biri vcir oclr'r,rgrrJc inruinog.

''Odrtl;iti

l i j i \ h . l i r , . 1 1 ! l i . I 1 r . J r , 1l,, - , i Ll r

l5e

I B N X A J J I ME L . D Z E V Z U J E

h r : L L : , r . , , r r , , , : .l , j r L . r , , ,1\ l r l , r , , j r , r l . L . , , n r , , r n ii ,. , , . L | . -, r L , , n L l : rr . 1 , , , ,r1 , l . r t . r l . q L , r i ht . , , L , r r L ,r . . i . r . r n : , , i i 1 , , , Lr.r r , , . L i . r . . r' . r i a . i i., r i r r l . ; r i L r , r q , , ' i . r r l .rr:rr ' , ,: r . , L r , r l . r r r : . \ L r r r l L l.,h . .\ r , , r . ; L ) LL r , , n r . i \r1 r Lr ' f r l . I z . r J o r , , l l L ' ,. 1 L l . r h ( , r , , L r , , ! i r . . i l , , , r : r I ' L , i r . i r , , : r : . r rr .rL , , , i r L .rr L L \ l o . ; , j ' L r , , , r . J j r i n . r r - i:r . , . r . : , , , . : r ,' L ' , , , , , , | , I , . , : i , I '.:L . , , - r , i , , , , l L L l . .r , ,, , ; i , 1 . , ' r.i L , , ' r r l i r . i r L , , , , , r . 1 . , - , , .r r , . i : r r ! . r r l L r l L r r :

| , , , r r . : r . : 1r, r r 1
).r\, il r . r . i , 'r l

' i i ( , r r . r l r ' f L , ' .rrr , , l . r r i, , 1 . ; . ' i i r r . r r r , r r . r i r . - i . r ,.l r. 1 ' ;, r r r r r . r i r r r S , r l t r , , , 1 , r l l r, 1 .r r 1 , r , . , L : , h . . , , , ' . ,
L , , , : r 1r ' . r L L r , , l f , , ' 1 . , , 1 , , , ' . , i, : f . r 1i r . , j t L . r ' l p

j ' r . , 1 : r , , , , ' r r , r r L L , , r r , L , , . . . i 1 . l r . : r i L . :. , l r l r .r .r l
r tt rrLi,,r '. . . : . . r J . r : 1 .- \ r L , r L l . r i L rl r t ) t r

!

, r L , \ 1r r L ' i

, , r .L . ' . ' l . J r r . r L Lf . : , 1 r . L L.r. r , , r 1 , , , : r r . r i ( ) i , , r r r r . L . , . 1 . ' ,, i i 1 , , , ' r . r l 1 ,'r \ . r , ,, I , ,' r , , i ,r, ,r r , L . L1 ', l , , r : , r l \ r r . , :, l , : , r , , , l , . . L L l . , L L . i , . . . ] L r : : r r L , l r [ l\.r/ :' t, r.rlr . 1| : . \ r r i i , , r t r , ,r r . : 1 . . , 1 , , i : , . L , r , : L L ' . , ' . , , r ,r,r. . . r r i . r . i n . rr r . r , L r J L l. l , , , r r r r , , , ' l o l , , , , i . r .

' i , ' , , r r . . r r . " l ' . r l. . . , , , : . 1 i , r , , r r q r . L J ,1 ,rr . : : . r r

jr , r . . , . r r r , , r j . . , L L i L r r L , , 1 r r , ' , , rr , ' r , , 1 , ' , rl , , , . t . r L : L f .. .r , r j . L . , ' i r ' . , n . 1 r : . : : r ' . - r . L i p . r ' ,rl u r i r r L | / . L L : L r , , r , . i , , l , l L : i . , , , ,r . ,L . L ' r, r , r : , , , r . r , , r i . L l r' : r , , r r r . r I r ,L L n , , r L . ' , l , l l ,L L r , , l r . ' r , , n r r . L , 1 . . r 1 . . , ; L \' : l l l \ 1 , : , ' i ) 1 " 1 " ' i L i L . i . , , ' ' , ' . r 1 , , ' 1 . . ' , ' . L . r . . , , ' l r : rr . , , r , , . r , , r r , ' r , , r r r r . l . r L ( ) , r , ' r t L L . . t 1 , . r . - , , . l rrrrj , , : L p , , r . LrL , , r r r . : , r , . r L , r , ' r ' l , .l l j l : L L r . r , , j l t r . L L r . r rr 1 r . r \ , : 1 , r l . r r , , , , 1 , . : ' L r , . r : . r , . l i l ., r, , 1 , 1 r , , :i.l1 . . r Ln . r \ . . r , ,r,L : r I L r r r r i r rr ! l . , r \
l i . : r : r ,, , . , r

KNJIGA UPUTA,.,

z r r h r r . r z r r o i r o s L r r L r r r d L r n j : r l r l bu l . L r s L r . r i c nl co l i j c r nI L r n i l l. "1i, 'L:rniku nudili ru br,lcnroru Lriu, p,r1cLrr c'Llbio reli;ror ,:i iir H,rslrr cl lJ.rsrii.r piL,rli o iovjchLrlioji jc L,sr.rvio sLL dLLrj,rlL,li ()n ocls,)\'r,ri: r o chuqonrc hojr z.rr.rclLrjc dijcli h,ronrilosLirrjLr. i Lo "On:rj lio osrllja clunj:rluli tlrri-i ui je." Sironr.rsi h.riLr: l\lcsihLr sLr r,rnijc post:rr sliino pirrnjc: o ioljclitr Ilrji jc proi,ro porcJ zl.rr ili n e p o l t r t . p : tj L rj e p r c s l ' o i i oi n i l c s c ' r - : rj o n ro s r r n L r oo r ' , l j c L L r n i . i i . , , , , . . t . ;. .. .1 , ' , , , j, , .' z r n j o n rr i j c o s l rn u o b o l j i j r . " N . r o l o L r i i l z u j c od . r; . I l r s l , r r i k, : L p r o i . l ( ii r ( ) r c (z l r r r , , r l is c , r i j cn r n ; c q . o s r r n L r o . z n , rs c L l : h i o l r A r l g t o p L , c l i j e L i oAr r , r h o t r mp u r t , , : 1 .:rr1 ru z e , , . , ll Iiriu: sirolr,rhhoii zn.rrl,rsc lhd.r Lrsit,nr.rjrr.LL lrlrl,,:, nroTc J o s L i ib o s r r a i ,u s r c r r L( r o j e o r , r jp o s L i g . L v o j i n r n r c r k o l r i L o i r r so i . u z p o n r o i s r o j e sr r i i c Lit r j o \ o f i r .N . r q r , t l .i r r rr r o T cL i t i p o d j . J r r r i l i . r , : ro r r . ' c b i r i u p r e t l r o s r 7 , r r o! r ( i r c a ! p o l , r g . rr .i r i u n j c r n i i , : i r jc jcdn.r1ir..r inr,ro inrcrli.r. Nrqrrdr polrrrnjc rrc.Lrn.r LJii 1,., nijc. 1 r f ) T c L r r r p L t s r oq o d i r r .p r i j t L r o q r r . r i , rb,i r i c L rp r e r l n o r rii z b o { cc , t i ) s , i t o J cL r p i (!)o f i i n u i b o l s i r o n r : r i t r . r .
.-,iLJ .j .--i-; r.-i,a j"l:l*, :t----: .! "l_,;,-;,r J).-t -€! Ci,-: l-.,! ----_:.: j -1. { e .J' _, lJi !+ t.i .-G .,c ,!-l i!"\ :.-rU .i:,j i:-!, .rl -L: ,' j_*r -Lr .ül

' -Lj jb Jr,i

1..i5 : +L' \ r.l ' i- J-

*rl_]lJ)L-t I _, { r j J

. _J-it --r

e<,L-l -! !

; -.1:" -'

:
-ri!'?''-,r, ' ::' :Lr -. i ;!. .a r Ji+ j ..!!r ! -j r+,!i -.-+ r, ..rr . !-G -. )1. J j,.r,i ri F rir -ri _r! J:!:.,-. \ .-!" _J :..r_-:1,rj .-' -.ir_. i _ "! G d . j r ) ; r,,, _-' !;_=! j !

-j ! -i !--J .iL

,.:j , !-G + r_.r:i j ! i. { -+,; +.i,.t-

Nrr & r' j..:

.,rr ,Lr .jri ,.,:,.:i rii,

_r+ ! j .rr.:i

; JL,r:;

' l.--;;:. _*,rj..,G

j! j !'!. *1 ij_.r: -!, j ., ,_ ; ))!

1 l . n\ l L l ) . n ! i , / i , r r i ! I . , , / , , r r , I i 5

l6t

IBN KAIJIMEL.DZEVZUJE

l n r . r n rA l n r c r l p r L : n o so J U i , . r J ci L r r l l t r s l i , l , r . L o j i p L r t . r riru i l r F I i L , b , 1 Lp r . n o s i o J J i b L Li . r I L r r i l . c r l r i l : r ; . r t J r n r c L L ,.r n L , s ,ir r r L lioitnr sr,,jr J:1j. t-L)ulicbi.r .'Lroli,7iicg 1'oshnili.r ;:. li.rl',r qo 'Z.rlilcr 1 \.r,r'i: a u \ . ü I s c 7 , r r r i s r r : r r i i l ' , r z . r L( ' r L . t r t )r l . ' i t o i i o Ztl:Iinjun r'.tt ir r1.]Jr r/r.tri itc t!1)tnjti!!ir tlcbrrt z:r1r.rrrLiLi. :,,,i,tlrnt. (.,t,:rlLtr Itnit bt!lr i)rtttitir rrrl,r,rlr,1/ir/-, ri' ,,ir,'.,1 ti .r;,r3rr. ,1.,,r,1r r:dil'y'rrt.r),r ,t,tt.t |)t)\t,k'titi.1 .-\ll.!l.r )tttr ,)t-.ti!l ',r i , . r . . i r i r r , / r , r i l i , i L , / , r t , r . r r , , r , l r z . r , t , , : , r r i r t , ' t r 'l . r , ,, : . r t' : r t i ' i t'ctr',rit i IittLlt. rt ii,,tti,t <','.t,i:r i:t,rt, it.\llait Viartt rnt,:ttl: t rtr,t)tj.. i\t \t t)ti :! !t)irl .l,L,t.L boy.olnl,r:ro r.,tlrl,rtt r i,ir:t t ,t:t( t tittJ( a)r) itt) t( tltl ':,tt. lt, n.riln!it k,,l ,\il,rit,r: iL: t t,tirl:tt it'rnt it.-\ll,i., ti,ro ztunjt, ali nl t iit Llto itittt./Jt, i:'.1: j'i, ,.rilr ir/ i f,rl ',"t"ttri. li.trl.t lil' utt,to titlh, r.r,l;o !,ii: lLa,, ( ) u i t i , i t t , r t i i ' tt : r , t g r , t h : to,itlt iL,r,tt1t .'\lLtl, ,i,to itttt,tir. a ttilc rrt la,, t)t.1iti(.( ))t t.l r \ittttjn !rti:ii.:t)t)t 11,rr;r..' l),):tttt,tl'c:r.:t,riti.r..\r'1rr'tr1r lll.r/'r.,:.' t r i t l , t t, , ' l l ' i t t l , : , :, t ' ^ . ( ) . r i t , r , r 1 ; r r 1 , o ; r , r r r ; r r l i , , i r' i t Lr , i r ) . t , . t i,tLltl:t: l:,rtt,-\ll.tit 1tLt ti,r) nt uttirl: itt zit,uttt O;r 3/llr,'i, 'Jt 1,i!,t.tlir., it't,., ,ttri , L iro r.r,{cltti lLqi itit,tit' itir,,/:,;i ,:,t,r,r'i .r' r.tlttlt tli lL.rznrl:,'it' ci' rlr,rtr ri r;,r/rr.,rr' r; rh. Or.ti t'c itn,rti " h,rd.rje [,os.rr.r!.loiro LrprtJno\r 7b()g 5\ olih po,rLLp.r /,,,1r 1 , . rs i r . o r r , r s . i z j c J n . r i i o' n j i n r cs r o i i r r n i j e t o n r .l l o g : t t . r i . i ' , h pr!rrri :rli,r n. L,L,clr irr.r.' d.rbrih .llcl.r. .r ,ir c,n.rlL.rlic,n. L.L,J, n i n r . i i 'l r r f p i h u . r n r j . r . rI.l o q . l r . r i L rc i . p o r r r o i ri u c t r k L L i i L r l i lrilo ncic ir,:riri Lo iLo rrrrr.r p,rr.rLr1l,,1i1c z.rr.rJioscr',rpr;sirorr:rhLr L , i L o r L ' r r L L r , r n r j . r e. p r r r n c , n i L i i c n r L L o l r s t i r i s i r , r n r , r i t r o L h o l i L o r . i , , , . , , l,, , i , rn . 1 , n j c , f . , I r n o i t s . ' r r ' r ' i J r j , ' , r l o . l o r o l l n o . 1 r ' c z . r l i l j L , .r' i r s 1 . r , r r ' , r L l , , n . s .s L , J z n r c d Lrrl r i j " r r . 1 n r . A A l l . r l rd r j . r L s f r j c l r . i

.\hir-1. I li l

lirri,r/i,lrli

.r 6l

ARGUMENTT BoGATASA KuR'ANA. lz
SUNNETA, TRADICIJE OBIöAJA I

t l : . 1 . . . : te. Znrmo d:r Lisrenroirl,riuraliioi muoqodoh:rzr. Z.rLrzcli src (ur\ lrncllLrop!irnostiI Lrurjercro:ri nrislcc,i r,.rnr Jol,azi rh ri rhjLr . 1 . . ,, ., , i I i . r r , , . i . t . . . . 1 1 . . . . r .l . ,
j . I r , ' . j . r - i : . . t ^ . , \ l

ir.r!c Lloh.rzc neposrelilrrr'.r!u r.jcrci lrsilic, i orJ.r ic nrnr :e n.r pol,rz.rLi jc bolj,:.,r iLr nanjc dobro. ir:r Na poicrLu Lfcir.lJr r.rzluiin)o prrloq sironr.rh.r c,uog.r o.l L o o p o n . r i .i r L L c n cs r r p l j i l es i r o n r , r hi c o s i n j l h o v uo c l j c . , Lrr , r s , n L r e L ) in r : s f . c n . r j v e i c c o h l e p n i l u , . r L r n i i l L r l { o n r j r . c J c s l i r c , r . ; l p J i i O n j e s L r ! t : ru p r o t n o ss i r o n r ! L u i r r b L r r : p:o l i . r z u js i r o i r e i r v o . s r r c ,r llrje pohlepLl rcnrrrrn jc prcnr;r\\'onr Cospod,rrLLr slij,rJ;\l\r)jc srr:rsrr:lcr.o.li rriun:r o polr.rrliLr. Ocljei,rsirorr.ritlr u.r njctr je poseo. Prcrr.ar:r dr je ncito s iinrc ncnrr vczc, ,h nrLL sironr,ri sc jc r l o o d i b r r , . rn c n c n r n o y n o s tN j t r o l o o c l r i i : r r r j c r r eo d r i c m j c . e zboq bienlifoLsr\.i1. o,-lricrlje )7 lcl)c /.1 r\lhhonr i budLrijnr .r lr s l i l c t o m . r Lj c s i r o n r r h c z i k o r r . : rr c i J j e L i n r r N i j c z r d o r o l j r n j O . slolrnr(iospod.rron u rom silom.rirru. ALo mu sc d:r.z.rdololjrn m u l c , r , 1 l i o u s r L r s l i r i l rl ij , t i s c . . f r l i oj e q l , t l . r n . ro l i n r s l i j c r o n ri z rbos nidq,1. nejrrr,rnjc C)r posjcLlLrje JrrnjrlLrL,riL,di /,r niln),.1 i f,rri prili:rzuje li:rlios. n:rjliic odri..eotl lt.g.. sc 'freb,r dr lrzlLrilimoipf.uos Lros,rLri.l onor.r lio gonrjl,r od i uzLrr-pir:r scbciullloZr\:r sloj imet:rli,z;lLlr;r1l gr z:rscbc.dlli z.r g.rliutnl.rcim:r ioLrjem,rrulianr,r. lhdost.rn jc li.rdr ncito zlrrli,.r prri li.rdrizuLrbi. ce nru 1cobuzcrorinr imcrlionr,rr 2clj.rzu rjime Sr h:rd:rtloLlcvrijcme Lh nciro pofroii i u<lijc1i, ikr ro J:r *r opij,r. on lednu nrn'icu. Klcir {a pozorLrd,r lrtvujc ncito od slojih p.rr.r, odn:rhpobjrrne. Ugle,lejnro nr onc Iioji prcrlnj.ric ovim oso se Lr birrur:r,orc hoji sc t:rhmiic LriiljcnjLr .\llrLu clrrciL Lljel.r. in,rLr n u r p o n e i , r n j uh o j i s c n : r r j c i u p f i b l i l : t r ' r n j A l l : r h r s r o i i r r L l j c , u u r hmr r inrecim,r. Njihor',rsrcr r.czrnesu zr Cospotlrrr, r zclj.rinr 1t-

I B N h A J J I ME L . D Z E V Z I I J E

q r J . r f l L , 1 , r , l L iL L i L , l l r i .l j ( i q . i r i l . ' L l r r . r r l r r r . r i r r l g . .l . 1 , l r 1 i . l i . l . r ' r l L: I r , r t , l L , i r . i , , . 1 , ' , , ,, l i . i L , . 1 , , , i i,,lrr.' i- . , : L L . L i q ,I r rLr .r , r n r . r ' L r rL l . r i, ' . , ,l ,,rr , I r i .r ;I i . : : I i L L , I : , I i I I . r , r , 1 , , , . q . , i , l, '...r. L L . r 1 , 1 . r . , , 1 r , , , 1, ( . r , , i : ' , ,, I r i L. rr I. rrr. 1 . r , ,L . r , , L r , 1 , , , rsr : , , J 1 . 1 1 , L,, r L ' . , , J i t r r r ( J , , ' ' i r' r f' , , . , r r , r . r i . r 1', , i, n r , . . l l L ' , 1 . , . t , . 1 \ l i . L r . . r l . L L 'l . t ' , ' l l L , r r , L L , ' r , , ' . r r " , , , ' r . L l i l r1 , , , i n i i r r : : : L , . , . r r r-rl,.,. L r L rr ' ' , \ r r \ 1 r i ) r , , t L..\ r r . rr . . . . , r , r rr r ri " , , i . L L ,,. L I ' , . r J'.,,, , , , , , , , 'r . r i i i ' r : l l,,1 r , . , . r r r . , ' i , 1 .frr , ' L r , r 'L , l . r| , , 1 r ' , I',, \ l L r l , L , , , , , 1l . r i i r ip , , 1 , r , 1 , , r . , 1 , , 1 ,i , r i r : r r i " . . . r L \ 1.,,,r,,,1 , r. L , , : . .r. . r r , , ; L tr . , , ' L r .' ': rl r , , I , r , r l . r L . i r , , lr(ri rn. r ' .t ' r ' l i 1 l r . : ' r r , , . : ,l 1 r L , 1 , , r , , , , , : , i l . l i . L r . r 1 . , , , 1 ,r .L r r . . i , r r .rrr. \ l l . r l r , , ' (I, r i r r l L r r l r, r r l r t ,.,' . 1 , ' l , r ' l r r , ,r 1 , , , r ' r r p , , L r r . r . 1 .' r , , rr r. .: r L ' , , ,l r r . r. i r L , 1 r ! l i rrr' . , r r r , , . ' , , , 1 . ,r. \r L r n . , , , , r . rL r, , ' l ' . : J 1 , . .\ .1 , , t . l l . , p l r . J r L .' L r 1 r ' , ' ' r l L L s . : , , 1 , . , , q . r \ 1.,r, . , r r, . p " L . , i L ri ir , { L j r \ 1 L rL t . r . : . .r r : 1 r . r r l r L l r . r ., .t i ' . . r n r . , : rri r ,p r i . r : . , r . r : L .' . . , . , . , , . r : , '\ 1 1 . r i , , ,r.l.l ' . ' l . . L L , . , 1 i . . p l r . J r L ,I I ' L / . : 1 , , r ' l , LI L L r . r r r . : ' L , , . r h r r . r r , i \ r , r , l ' r r , r L i . L i , . r , i , , , r q, r ' r r . 1 .' . ir: . , , ' " L ' , , , i r , 'p L r ' : , . r .t L ' r l r , , r i r L ; . r ,
1j.'J.li.t.l,l:l.LrLlll].,':jjLl,..].rLl.;].lL]||].ll! l:

, 1 - . : , . , - - . - - - - - . . \ r . r r r r , ' r . , ' ; r. , ' r , 1 ' , , r , r , , , 1i,,r' ' , r , ' r , r , : .. ' r ' ;
1 1 , , i i,
l ! r r , , :

( ' 1 L , r : 1 , , : , ,.r, , i : . r . r r r r l , r . \ l l . r ,: l r , , . , , . . r r r,L 1 i , , .i 'l r , " . r : r r , .
- - ; . , . ' I .. .'r .;r - r I n,j '- .- - !- - !:- .- ..; "

1 \ 1 , , . ; . i ' . 1 , , , r . J r r' L , ' f l L r , : r ' L . lI , , I I I I I . I . r ' L. ' r . l l l ; r ' r

-:

'r r ' i l r . ' i , r :' , 1 , , , , . t r{ , . , , , . r , r . . . r , , r i : | , . ' , . , / . , , : , , :r,, , , : i , 'rrr,. ' r , ' :: r . r r . r r : , . r r r rri ,. r l . r ' l ' , r i r ' rr ,al il ' r ; r

a -. .- :

ri,rrr:rr I rrrir' i':rri : :,r

l

', , f . \ . , , , , 1 , , ' r L r ,1 , . r , Lr' , , . rI ' L r . r r r i l ' r r r r L .r i J r : : r L 1 r , r : r' , ,.,.r r r .L t i n L J r . i r L i L r : ! , , . 1 r f r , rL p , , r ' , q , , . . ' r. , , . 1 , ' r r 1 , 1 . r 1 , l ' r , , r , . i , , . , . \ 1 i , , . ' L 'i ,, , ' l . , l i . , , i . J o i i . i . ri . r o r r . r r L L l 'l .' r ' . r , ( i ' , . r j r . r L l . ., r, , r .' r , i . J . r r .r. , l , , r . r , r r .Lr. ' l .rL r r r r , r , ' , 11 , , r . . , N : l ,, , l , , l , . , , , , 1 , l . r ' , ' , 1 ,1 ( ,r t 1 . . ' \ ' i i i , J,. , , , i , ' r , , r . r : 1 ' L ' , L r r r r . L
.L ( L t . . r , r , , ' i r ' , . . 1 , , , 1 r , , - . r r r r,.,, 1 . , , : rL ( , r r r . r i l \l .j r , i . r l . r r , r r ' l . r r ' . r . j :-. , l L L ,1 , i . , . , 1. ., \ , , , . I l r r : '\lL.l ,.
,i r' . . i-:l

r Ll

r i i r L L ' .1, r r , l . r , ' . , r , r . . . 1 :

KNJIGA UPUTA,,.

k o l c ; c o r p r t n c s c n . .s r r o n r , r i t l L r n o z l . o j c qj c p r c r r c s t n \ . \ l r o i '. l , r I q , rs i q u r , n n t L r ip r e n i oL rl c i l o i r o n i j c l , o l i t . A . r j . r , ; , ; > t i r . : o .iJi'i1J.:-Ü lj: "On,rj sr,ijct zaista,balii zr tttu o,:loL'.).gn sriidr" 1c, (LclDuln, +) oJnosi sc n.r cirr sr.t,.j,r k()iih ir (irLr{oL,r)lj.' (i,l orl ".\ Gospolar jc LrslijeJio.ricr: /.e.ii:J:t:J+;,:-t11:; pr|o{. Zrto & Iroj !(bi sii<tDln ddt;.ptt i?; zdloldir bnil (1.11-l)1,|.r. ()\L) 51. obuhr',rL.r Ll.nrnjt n.rovomc ib,.rtlLr,.lcnr srrtcru. I...riu:Lrogrrstlo zrLrr.rlnoiiLr s,r it't ' I ".* ---i .-:- .; . j. bl,rsocl,rL i nrilosL: * - __,* -.

"A Allalt ntilost.\::oju ddrujt hontc Ott hott: Allal: jc nci zntjcntoLlobrr" (|l ilch.r.r. lrr5t. h.riu: z.rhvalni bos,lt,riiLrz-roli poLornosrisrrpljnih siro sLr n r . r l ) 7r. r r oi r o i h p o n r r T us r c j o l r r r r i l i , s r i n j o nL l o b r o i i n r L l r u r . ir Ponrrirrinr dr ainr ibrr:lcrc. r.rlioJ,r inr.riu\rl;l'i Lr.li() nrsr',r!li rr ri rcnr.rinilr p.,\ fh t()qr im.rjLr i r,rqr,rdLl t,cljcljiv.rnjcz,rsr ojr: ib,r z.r i J c r t . L JL o r rs n r i s l r1 L ) n1 L r r . i n r LrL r o l r - \ , r / r r l , r, i l i ! 7ii) , 1 e l r r r , L l . s L S r,r cl f:rfisii.1. L1.r I' osl,rrrii' rcL.rr,,,r.rnr.rz,rnLr, r: 1,, ''r j.r d-Jr,-i :- --i: i' ;..-lJ::":,irr !-,--. 'Li) )t.it,t)ti !an.i,1 it)trt ,'r )trgn,lt /...r,r r;'a.tr,', ./ /,rrt-r:rrr. rit,t.Lloittgr.da tcic tttaniiti '" Z : r l r r r l r rb o q , r L .z . r r . r c ljic n . r g r , r Jk e o i p o s r , r , 'i,1 ' , r os i r . , i rj o Lr j. uqo5rionir iir.rflr. n:rL liosr | . r ) - 1 ,l:, . r r l r : r h l r i n ib o q r r r i r c b i i r r , r Lu i j c J n Lrrr i j c J n o s r z , L r . i m , r L L r I o p c r b i b i o L r ; r r c J n o s rzr.,r r o t o i c L o n , r j b o l j J j c l L , . s c. i r \,rL1ribo SLLnrcjl Ii.rnf. ltonr. Srirl ibn \lLr,.ci li.rL, prtni,si irLr orl jib plrnr,.i oti Omtr.r ibn H,ttrlr.r, Loji Lri.: 'DoL'r,r*t J1c1,r hr'.r 1cjcJlr ;rrcd JrLrsinr.l. SrJikr li.ric: J.rsrnr n,rjL,oij.r. li.r;u: s.rr1r j.ll .'LLr.r iovjelie orLrrtrc. On.rj 1ic, r,clsrc.rLl.rjc r,rjnosri r'r. Lr bit r),r Surlnjcrrd:rnLr Ll,rdLr u Arir. C)rrcr ibn Hrrls i lczictiLn hbLrI hLiLr prcnoseo.l l:t)Lr l.rj l f,r.Ii(,rreLlltb,ribr Alrir,, prcnosid.rje Iloliji Irosl.rrili.. rtli.rc,:
' l:r 1,,tr/,JJ,I r . 1 i r l , r . : l, r l

I B N K A J J I ME L D Z E V Z I I J E

..-- i ,. ."=.r ,, ,.. i ,l-.-.-. .,,-: .,- +di -c -;r J.r-rr rr ;1-" ' ' O r r r , r ,irl r r , ' , r l r . , r l ' r r i r l r , , ,r r i - r( i ' , ! n i i r r ; r ' , 1 r r , , ; , r i - , r ' , ' , r ' , . ( - r , : r . , , i. ' r . ,\ : , , l r i t , r , i . r r : r . ' i t t ' i t l r , i , r . : o t . . r r 1 . r - i' r / l i ,
,,--, Jt :, -. -,r_.
---: -

J j j:-..,i

_,i .-i -r!

-j -,:!

:f

. !r

_.

L l. l l L z i J i l , r rI r l , L F I r l , i bp r i n o s i p L , L . , : , i , L r l . r i L . r , , JL h L , . . L , , r r '\t l i . r t i , 1 1i t 1 l ( i r r iii' , , ' l . r : r i t. : r . l . . r L , : : r ' .,' 'rr , ' , , ; ' r r i ' l , : 'r,ri ' l - , , i , . r r , r r L , r r r , r . , l r ', i , , i ' , ' i f t r l : t i t . t: : , ; , r r s , : , 1 ' l , ' r i L 1 , ' 1 , ' t ' i L r ' i., r r. , I I . r i rr t , r . r L r , g Jr, r n .J i l . l ; 1 \ , r J , r l i {1 . 1 l r L . r rt , , l , i l r '; . . r r i r. r , . r , h p l . r i . rr i i q 1 . r l ir, L r h r . " U l l . r l i , L r L , j i\ l L r . L z r : r u . , s,i, J 1 3 , , 1 i ; . : 1 l ) , , s l , r r l . r . r r o i i : ! . r , i . r i ' . r 1 1 , r ' i 1 i : 1 . l li f r,,,ri,. i i r L l . r i . , : i ; r . '

,r

.,-

-j

,_,_J -. -,r ., ,- .-:,---r f,. -!i -i'.r.! l.

;; _--l

--.-

.--.'';'-

-:-

-,. '-:=i ., i

..:-r-l :. r

i:_,:.:-*.i -.'--l-:.

\l_. *-,j_ --.:|-:.

,.-L.],.rr "-;:.r-

-.;-i-1 . j

l l i . i h . t i l , i l j , ' ' : i r r f r l , r r r f . l r L \ L ,r1 i h r , l i j . ro J I l L , h r r , . ri l , r l L , l l L , . . l i L l . r . t . r r . ' p r L r i o , , r l I ' r , ' l r n l I r : ' l l , . l r r r r i ' r . r . . r , i . r i r , r ' r . : ir r r ' . i , : r t l , , , r a r , r , n . i i i :,r, i , 1 . , i , - r r1 , r \ , r r ! r i , . r, r l r . r i' r l r . r J i ' l . , L Ll l L L . L L r i L . : h , r r r . r . , , . i . , i i , i r f i r i i , L r l ' , ,r : i l r , r : , , r r r r i , . i l l i : i l r , ' : ' , r . , r ' , r ; r " i r t r r . . \ ! i . t i ' i , " . , . i , , , .\,i r , r , , ) r , r ' . r r 1 , r / , r ! . r r r i ' i r , i , , i , r . r ': ' : . r i ; t ,... , i ; t , . ! t : l i t l t i t , : , , ' r ! , 1 , 1 : ' t t , . t , ' r i , l t r , r r r ; ) , i . r i i ! r , r ' . , i "1,,ii ii.r .i r,r . , . i : i i , , -i-, ; ' ' 1 . , U llr,hrhijrro rt,rr: :r,,ji

.

t

( r l L L h . , , , , r r r . i , : , \ l L L , , l . ' L L l : ' 1 , . r ; J'c , l . , n i , l L , / f o l t . ,( i f r ( , . t i iJ , :
.,..,,'. l1:ili.i;:,i,'.r r.r. r'r'ri r .I Lt : : l r : , . , , , , i . : r L , r l . : r\ i . r , l / ir r. ' r \ . r ( , 1 r, r t L

KNJIGA UPUTA,.,

jesre hr.rnjenje nrLrslimenr." Olo sc prrcnori li;ro h,rJisiz i sl.rdnog Alio ALl.rhopraitr ononrc ho nrpoji rrLr iednog ps;r,li,rkc, d . rn t ,o p r o s t io n o n r cl i o n r p o j i i e r l n c .n e h r r n iq h d n ci o L r u i cq o l c rurLrsliln Boiiji PoslrrIrli'i.r'eli: i,L<i jj-c .ii;, i_r ----i )'] _Jj re_ij .J "l)ojtt 5( l\llahd 1 ,1kdr !)lotittont Lrrtuc. AIo ti to ntnate, ord,t lippont rtifr'i'."'" Lijcp.rjc rijci o'Jje zenrien.r s.r11.rLu z,r z:r onoqr I'o nrjt imuirn. Il:riLr:molc 1i sc por.cdrLi sl.r\t dijelicnl,r s,rd,rlic itlobroiin srr',r. r,rtlosrLojr u srcLrn:rsreje zboq roij.r,LiLrbi\irrglcd prenrr dobror'inircljinrr liojc Allah Lrsatlujc slc,rljudi. Llo.,.r u izahlrlnosr lio;i im rr LrpLLiLrju, rroi-c li sc o\'o por,:Jirisr srrplliloiL:uu siro nrr!r\'rL. L)r, oro inrr lclikLr lrilc,:1nosL, r.rijcdnosri rli inr:rjLr sloic rtcpcrc LLrtl All,rhr. . h:riLr:s:rdeke. JobroiiLrsrloi cl.rvrnic osobirc sLrUzliicnog je nrj,:lr.rlion.ri lio sc oLiri rim osobinrnrn. All,rlrr.Njrnu lloliri Posl.urili loic: : '5t;orctt1,t :u ,llltlmr lohdiL.t, .! "rjdü, NTrgorrrr; rrrr;rorr."'

!-- +i

.,1,J! *'L .r -! ;,;
str tllt oti l;:oii i:tc bn

K.riu: Uzliicni All:rh n:rbrrj.r rc sfcllilo, p.r z.rpoiinjcs vr o n i r n ,l l{ 0 j id i j c l cs r d r L L r :

;J -.,:-; e;
- 4+a-*!

q-'; 7i ,;j\j
1.-."P! *.

-.'']2Ii; ,.:Ji
-.J, 4ir\ : .; , -!.J.r*

eI
: .

ao r-,!>

leoji nilostitju bulu utljcljilali i onina ltojt jt budu ruljeljü.talc,i koji dra.ge ulje Allahu brttltt zajant d,tt'ali nmogostüi.o tc st attttiti i j;b i?ka l..lg,dddplcrttit;t,1. O ; koji t Allahd i poslattilte Njcto* buJu .-jcto,"-ttli iDLtt tc
Iirxr i,6;li illu,l;,,i. l!rL6 t . t l t , i i , r t t ! r , . ir l . r t r t '

"Oninu

I B N K A I J I ME L D Z E V Z U J E

Clo;ltotl,tra s'"oqr \ttltl pr.r:tdni/t,r i tnttiutil:t i tlobit r,,, u a ' 4 t , : t I t ro i o t t i i : , i c t l o l , t o i o t t i . " i l l l . L J r J l r i , r . la . I r ; : L r : r , r L ] . 1 1r r . r l i , , r j , r l | , , 1 . . . r r l , , , \ 1 1 , r lrrr , , r , , , , r L r r L , i . l i ., ( ) r . r i r i r i o , l : l , L J , , : . r L l . |i. r , r | . r : , 1 r r ' r . , , 1 1 L . r r r i r . , r . r . L i i i r , ,L \. ! , , . p r . r r r l r r r g l. I f . ] r l r r r r N . l : r l I r i t : i r r . r r r r \ . J . r , r r l . r . , irL i r i , , . ' p r . r r . J n , , s ' r , r ' 1 , , k gr..r , r q r i i r l r , , .i L r . L r n r . r r 1 l .p , r r r l . r i , r r t , . . . , . r r , l L r , r r i . , ' r l r r r . , ' , t L r r i . L r , \ l r r r r . i t r p , rr : r i t l t . rr p r , r r . r L . \ r , , r L . . r . l ' r r , , r i , l , , i ( r r i i l r . r r . r . r , , r . r , \ L l . : h L \ ..r r i , r L .p r , r ; , , L r . r r r r . , i r , . r , l r i . r . L l i i . l L r r r L,.q r . r J ,tL r . . . L L .l . , , r . 1 , . r , l r r : i r .r\ . L . r t : r : , l i L r J i r r r r' , r i r . r r r L r, r r l ' L r. r . r L, , r L L . i.L r r , , r it , , * r \ . i ' r . :l ., , , I, ,I , r , , . r . l i . L o . , , l , l t , r , r ' , , J ' 1 7 .r,..i,, ( , r f , , , \ L . , . j , , , . , ' 1 . . , \L i . , , li 1 , i . ,,, S . i1 (r ., r r . , r r r l , l j l r r L l , r . r- s . . ,r1, , r L i . r r L r ) i , , r : . 1 . . rl . r L , L, 1 , , ' : qr , : . r i . . r . ( J r . r . r \ , / r r r r . l i / . r r t r ! r , . , , , 1\ l l . r l r . r L r L , . r . ; r , . r r L r r , , i . , , , . . l ,r r , , . ' , : . ri L L , I L . , . . r , . Lr l - i t L r i iir, . . r r . r J r L . - .,r1 , ) l , r, .l r . . i , . , , r . . . : , , , . l r r i , [ . , 1 p : , , . , 1 . , , l..',. , , , . , 1 , , :ij, L l u , , , , , , , , 5L l . L , , , , ' r ' r r 1 I ' . . r . , 1. 1 , l r , , , 1' , ! l i . . l l i r f r n . i , , L ' l l LJ r : r . ; , \ r , , , L r , , , i r , . r , r , , L L , , \ .r1 , , , ., , ,, , ,,r 1 1 . t , t i , , t , , " 1 , l , , \ ' 1 . ' t\ '. , 1 ,r, , ' ,, . , , r . . , , t i r L .1 , r. \.:,,r,.,, i r i i , i l l , , , \ i r lrrL . r , . i r r . . t ) r r L r L i r r r , L l . r r . . ; L j i',:.i ,, 1 1 i , , .. l , l , r L r , . I ) , , . ; : : , 1i . 1 . 1 1 i, ,, r : , l , , J , i , . , r : , r \ , , - , r . r r . , i r r r , . . , , , r L,,q : i, , p rl r r . r r r i i L , ' L : r ,,,,-r.I r r .rIr , , r : . , , L , r , , , ,r ,I . ' , , , 1 ri . ri l , l . r r . : r i r , , q i . r , , , , . , L rr , . , , 1 , i ,1 . , , r q r L . r ' ,,I'.rr . . ,i :r, , , . r . \ ,, r . r i , r , r It ) , , , , , i L , L , , . r r , , .l - r , :I I : r . . r . , I ,I l . , . L , . L , ,:r o i . ,r / r . i i , \ , , : r ' 1 , , , , . ,J1 , , , r , i r , , ; r, , , , . , 1 ,f i r L , , , , JL . L l . L . . 1 .r , , , l r , , r L - r . r J . r 1 11 , 1 . 1 . . r ' r . r . r , , L i l . l , ,l .' . r 1 , 7. , r . ! r ( , , r r ! . r. L i L ) l i . : . \ri . r r i l , r . \ l . . r l , , l i r L f r . rs L , J r r l . r r . i r r : ( ) , , . , : , . r r L . 1 . , n r l r : r r 1 . r , l r , , : i . . i . r l r , : . , , . r I r r . r L r r L : , L - , , r r r , il . , r : r1 . . ,r,. r , , . IrIr \ f , , r i . , f , l r ( , c .\ r l r . ' . r . . ri . i | L , r t (rl i i f L r l ) r , , r r , , L r h L , , , r f r . r r , , . . , .- \ , L . r il .r r . r . r r " i L , r s . r,r' , 1 r , rL, ,i r L L L 1 . : 1 1 , r . , , r , i l Lr . r j L . \ r , i rrq . 1 , , 1r q . p , , r 1 . L ,L r . , , ' L , i i , , ' , 1I:\ , , , , . , r 1 , i .. ,ri f i , . l t L L L r r . l i L , . r\.l r i r , , r . L r r r Ll rL . r " . i r , , r , ,L, r , , r r rr i , L r , l L L i . l r : , : i L r L o ! i , 1 , ) L ) , , , 1.:: . r i l . . r r \:, L r r ! 1 , : rl r L r , , r , , gr r i i . L . r. .\ l Lr | , ' , r . r , , s L o i . j ril r r r . L . n . rS . r , r l r r , 1 i r i r, . l . r : , . , \ i L l , t ( , r , , . , ( i , i ' l r l , . ,, 1', , , , , , L . r , r r r . , . r r r , s . L . r . , r . r . ' r '' h . r , . r :, r i , , . , r r j ' . J n , , : r, r r f l ; i r , , ' r :L , , : , , , r . r r r r L L\ 1 1 .L , r i r r , r r , , 1 : , ,' L i : r i ' L1 . r , , , ' . . . r . / \ : i i i r i . \ i L i l r , l 1 r r l ,
\ L r \ 1 1 . 1r . l . l r , l | f:lt

KNJIGA IJPUTA...

K.r2Lr: lloiiji 1c foshnil, :: zihlrlnos ir.rnioe,rsr:l\.io slr n,r pcr strpltryog postir(:i. Poznrro jc d.r,h,rdrz.rh\..1lnosL prc,lc LrJo broiinstrtr prenr.rclrLrqinr,r, Jobij.r joi jcJ.rn srcpcn.Z,r1rr..rl on:r nost se Lul)noirr.;1 besliorrinosrj. zr r.,rzliliLL sLr;.ljirosti. do oJ C)n.r inr:rqr.rnicu lioclLojc nrorr sr.rti. Oro jt nez,uis.rnrrsLrlrcurLror,ojr:rspr.l,i Loji obj.rinjl.,rro jr z.rLr',rlui iro Lolji od z.rr:lololjnoq, jc vrcJniji oJ srrpljrri,s. koji 1 l l , j r z r h n L r i b o l j io d r r c l r n ! l j r o q .h o j ij t v rc d r r i j , , , 1 r f p l i j ,, , q , i , t.rdrjc on bolji oJ rrrpljirog zir dr e srepcrr.r. Lr Jr',rJal,ri.rbiljcii sc od Zuhrij.r,I.omr S,rlirn purc,r -*rog.r oe:rprcnosid;rjc Boiiji l,o:,1,uik:: r eh.ror \L..i:;t "\ijt j.;)j rli..; _!tir:ri ";_i _; J _j {:j

j"i ,;- ,,-l :.ri-;ir s ::i

;, -:,-j _i!rr*

j,

loz;oljtro utttljoi a:;tit tL,ü1,1 to,,irb ltraon 1t Allai, l,n obtlro ba,J,lt!i.,o, ?,1 i danjtt i noitt orji rr.r t. at \c,.qlr r.,r;r ptritt, tt,phtr kojol 1c;\lhlt tlao tnaljc lirt attt. ic i ,rL.r !,r ,)i,,r7 lt ii.t lo tljLl)tii)t l"t;tjr t tottt ""' IlLr{,rt\t1o j lioic se troii nr BoiijLn f.,.rru Lrc.cnir icsrc Po}rLLt irrjcnj ilrn j.r hur'rrr. I,r Kriu: h,rdis lbu Ir.cbic lnnrlij:r jrsno LLliizLrjc jc boqiel d.r r.ri koli iu slrg iurcrli,r rzdr'.rjr oro Sro znr. boji sc Allrh,r Lrinrerliu, odr'2,r'.r njinrc rorlbinsliclczc i izJr'.rj.r.\ll,rhoro pr:no u.r n:rj \'.ar:trl nilou Lod All.rh,r. Olo j.rsrro rr,röi J,r jt on bolji. ,\ sirour.L i r r il i o i i i u r n r n r j L : rtu r i i n r o n o ! r o b o g . r r . i i!r j . i L o j . z i l i L , l ri z l r goron ilrrr it isru n.rlr.rJullo r Lroq.rr,ri. Sr'.rhi rrjih zruijcLio oLl Llobloiur.rLlioonoliho lioliLo je urot.ro.LJ..crri silrrrr.rh jc ;L: ocllui i o u s r c ui o r l , r r i or o j c z i L o n rr ; r l i o . l i s l r s l ( ) 1.l r s p c h L .n i j c d . or niLo neqr:rJeni. trlcLlLrrinr, njihorr jcdn:rkost ornovi n.rgnrlenc Lr jer:ln,rlii svinr dctrljirr,r. N.rrrrdr z.r LljcLri odlLrliLr zurc'irh su u rnrr plednostnarl nrqradonrs,uro z,r oJluliu propr.,rirnLr rijcc.inr. Iio odluii d.rob.l.i luLli i ne bLrdc inrro inrctlir J.r g.roLr,ti ilr.rr ir n,rgr.rr[L ro, rli je opct ovrl lio jc z:risr.r z,r oLrrr hrrd/ u pr-etlno;ri io
' l l ! r i r i . / 5 1 ' ) , n L r s l i d i ,s l :

I B N K A I J I ME T D Z E V Z U J E

. \ l , i , r . L i r r . r , . L r : r i , t , r ' r , . , ' . r r l r i , io r i ! . r r r . r I r , , \ l , L r i l , . r: , r r,* ,. '1r,, r , r : r i .: L , . r i , ' r ,t,:. s , , t t t . r ' : i , , , r .i r , , , i . i , r ! r , i . l l / i r i , . i . , , r . , r . r . ; . , , ' , r r a r . ir , ' , r ) r f r ii), / , . r/ r r . r r . rrr: r , j , , r . r . . , r r , , i r , r , r I r , , / I . .i i \ r r r . L ' u r r r r r r , 1 . . ' . r r q , r , 1 .o r , , : . rl ' , , J r , r l j : , r L , r r . r - \ i 1 r r r i r , ' r , , , rp L , L L, i L ir l r L i i i . q l i t i 1 , ( 1 , , , , , ! t. ,r, L , L r . :l r L r , , , . , ' i ; : . l t r l L l . j . i r r r , . . rr n r ( , r r r . r r , 1 , ,rj, , ' L r 1 i r . . rr r . r 1 l .irl r i o r , r n l : h , , r r , r r . r , . i p r r r L r t. l r . l i . r r . r L r , , , l r i i f r , r q r . r J rn . r s r . r l r L L , l r ?ri t . . \ 1 , , ,' r r . , , : L l n . r , ' . nL r, , ' L r , , r i r r 1 r . r J . . . ,L l 1 . l .tr, , i r j . i L , l . r , , , i , 1 i l r i r r r r r l r . , , i r r . r i . r l , , . l . t r Ln . r q r . r , l L L , , . . . : r L, L i . , i r ' ( , r , l i , r , , \ l l . . l r , , . , r l . n 1. , , ' LL , , r L( ) n , l . r . l , , r r , , , , ' , , \ r r r i ' . . i . r r r . r . | . r , , : i
-,! r_-: :--.
-_,...,: r _ _:\:,_-r.

.,- : -r- --. r ..,::

,rr. .! ..- .,-.-",,.,.:l:-

' 1 ' , . r , i r i r' , r ,. : ,rrr, i r, , .rr : ; , r i , i r . . i , , r .r ., r , . . r , 1 , . r : , i , , r . r , , i , , J . , ,,,: l i ; , . . r i : r . l l r , . ,i i I ' , , . 1 r : r , , r' t. ,.l L i f . \ r . r i r l i r r . r l r , r l r / i ; r , , r . " : i r : r rr . r ' i t .irr i r r , r
( l r i i r . , , l , r r I rr,, ' i , , . r i r . L Ll r 1 , ,r . , - ; r . r , i i. r , , L l i : l , l l . J : u -\ a a . r r i| ' r . t r r i : i i n r , r , L L , r t, r , r , r r tl.r r i , . n r r ,r . 1 / L r r r j f:i'ir ( L ' li l L , : L .

I
r r . r r r. r r r , . r , ,l r r L t . r .r r i ( ) \ , , L i L , i . r i n i r . s L L r . rl . . r L {r L L' . . r r , , r : r . r r . r r:L r l r . r , l , i r . l l n r .r : ll, ,ir! rr IJ,,'l.rrij'l

I

:'..,1-j

j

..-

.,;.-'-

-, L.:-.-

:,..

'_-,

. =:-*

_,....

: r-. ..-- -:.,'

' \ i , . 1 : , ,! .: . r i

L r , , r , . r i r r t , r t ) r , : , : l.f t : l L " : L. l : l r r \ l L r . l r r \ ' l

K N J I G AJ P I J T A . . I

15.:!i

i-.:i "r: ."! -,;

r'i

:. |iJ

ir n;

*
;-ij

bog.rL:rii liscrliim srcpcnimr i ncproL.rznirn r LrhroJ:r rrmr. l)orl,rnili Lrpit:r: A Iuko Lo? NtLLh:rcli.ili oJgrn.r,r.iic: 'Lhnj,rjLL l i r o ! r o i m i k l . r r j r r r o p o s r cl u o i L o i n r i p o s r i m o L r t l , . jcl;Lrju rrlilostinjLr lioju nri lc rro.i.r:nro LrJijeliLi ioslob,rcl,r;Lr rob o v eh o j c m i n e n r o i c ü 1 o s l o L r o r l i tPlo s l u i h , s r l l r l l r h L.rr l e j I i o i l c s c l l e n rt ,e d ei n r . a r i H o a c L ei J r r . r : n c i t n r u p o r l u i i n r . i r r c l iclc \riai or)c1lrj.'sLr pretclilir prcstiöione lioji sLr r..rs, r:Ls iz,r i n i l i oo c lr : r so c ö cL r o l jb i r i o s i n r r h ob u c l es r or r r l j o j L o i r j r , r i l i i , i rel?"t).rL.riio, All.rhol Posl.rniict oclgoloriic oni. Pc,sl.rnili . ri, ic: llecitc nr Iiriju srrlioq n,rnrrzrrridcscri rri pLrr.r r;lllr,rl l,tlt.tl l:ttiLtltllillaLt Allaht cl:Lo. N,rlion roqir:ironr,rirrirruj h.rJiiri ponovo srLsr yf,till AllrhorLrnrI)osLrliliLLrclilj: N:ri.r L ) r . r ab,r ) q . t . r i i , . ' usiu o n o ! L o s m o r r r , r c l ip ir s L r o i s r o L r i i n i i l l L lill T.rrl:r Poshnili. .rlc;his-schnr, inr fcac: . to 1t All.ini d,n, l;o1iOr laje Lonc ltoit... "t:' h.rr:l.r oni sustiu-.rli bi Lroqir.ric inLcnzircru Lr n,rgr:rrl., s.rnrirr , s l o j i n rn i j e t o n ro n b i i r l r c l i : r o":N r L n n i r . ' , , i d r r r d i t ci . r o o n i . p , r . : l i ()n inr jc otlirio zil,r Iioji nroit n,rcctc steii njihovrrn.rgr.rilu." dtlrjestiti njihtx zrort:rt.rlizbo! nenro{Lrc,nosri Jiiciient.r srLhLr. osloL:rrl,rnj,r roLror',r, lrrLli.ilLrli,r, urnrc.r ro zneii rl.rsLr lrostrL.rii l)o llr zl,oq slojcs Lr.liclin.nj.1. ludr su sc oni rzjcdrr.riili rr rL,mziA i l i l u .c , f . cs u r l o i L u p r e t l n o s r s i r o m r s ir L r e p o n o l o p o 7 : r L i l i l ) o s t i, s l:rnikLL tle r,rzlilir jo! postoji i d.r su boqrr.rii jcJn,rLis njinr.rLr ': r i L n r , h : r oi u p o r j r Li r t . r r r l r z LO.n i n o L l s o r . r .J r j c L t ,A l l . r h o v r r d,tt llrji On cl:rjc horrrr hoöc.Iiad.r bi bilr nrocuic d.r sc n.r JrLrqi n,riiuizjeJn,röc bor.rumr, Posl.rnili.,,- ih Lrpurio to. s bi r.r Sironrrini lirZLr: or:rj h.rdis irle'Lr n.riu korlst Ii,rrl.r ispr,rlnrsc . jcgol smis.ro sljctlcii: rl(o sLr je shliti. \-. oni izjcdn.rie s r:rm.ru ni i n r r n L irs L r L r L L , r z u jp o s m j . r rp r c d r o j r is u L L J j c l j i r , r n j c nit L r , nrm L r, . r 1 , , . , r , r . r . . 1 . r r. 1 .j .,. . 1 . . .. . . t L t lt . , r ' \ " , , . . d r . . \ . . j ., t-, t e n rs n j i n r . s v o j i n r i j c t o n , 1 e r I i r J r b r s r c o u l i ,i l i b i s t cj c d n : r r n m ,
'-' Iiubrri. s+l i \lusli,r, 595

"'Odo\c

-r7l

I B N K A J J I ME L . D Z E V Z U I E

1 , , t . r , ,r o r r rL , J r r 1 1 i r .u l ij.. J , , , , i, r r / i i , , r , , q t , , r J t r Lr. r , : i . : . \ h l , , . ( ) r r , L , i ' . r z L ri i c , ' r L L r ' , r i l r p r . i L i i i . r . : h i n L a . r . r ' n r o i is r i , ' i . , L., J , : ' ' \ . \ l c j l r i s ' t : . r n r o r r r . . ' i : . . r r , i L . ) i i . L i t , ,,,i . L t / . r , r ( ) r , , i , 1 . i i t , , ) ) !1 ) , ' , ' tr-, r . r . t :. \ l l , r l r o r . n n i i . o r r r n r . . n , r r r r o , r rr . L s i.' l . l r L , J i L r i L r .rrt i h . h , r , ,i r L , r L ' . \ l 1 . rJr. r , \ r , , 1 . l . r t j L r o u r .j , r L ,r . r L , , . j l i n i i n r . r , l . r rrii r o r o b r r r l L l , , i l r Y i ' L r , , , . r j J , L l L r , r r i l : L . r r r L , i : l r L , iL ( L f i ; , ' ! i j L r ( i q f c i , r ( g . rp ; ' r , L L. r i i l i . ) n i r r . ro p i . i . r e l b L Lr r L : , , , il rr r tr ' um i . r j r N i , , r r , r, 1 , :jr. , , p . ' i r , h , . l r r . r L ,. r , - . r L . irs .i r o n r . r i , r r , r . r , L i \. r r r n r , . r . r . L , r L , r l oL i n i i l , .l ' , , , ' t n i , ,( , 1 l l , . , l l ! ,, ) , 1 J .L.r l . . r / , L i f i , , i J , , .l. r r r r . r L .r i c r r i t . J r r r , s r i L ,rt' l: n

p r r o : r , n i. L r . r .p r l r i . - l r L r L lirrirL , , , r : r d l t r g o : . , i r , l r . r i irL . . . i .r r 1 , n r . rL i L r r :r., r r r l ' L rr . ' L r , , r . , L z i

u . e i e rf r r . r i , l i ' r r L I L rr L . r s L L:L ) : r , , , , t i u . rp L , 1J r r : r . r . r l , r , r I .. l ( i ! 1 ,r r l r \ f r ( , n r r r L r ( i rL , \ ( , nfr: f d . r n . : .n . r L . r.r,i, 1 r, 1 r L , . i r r . L
.:,rj .--u .r . -.-".. --,,,.r --.r - J ;_- -,,,r , -r-,-l . _: j-L-.--r -'a!.1 -- -!, - - !, -; _,i r!_r r _--,J

-.i _!..'---: -r.:i-_..r-_-l --:, -:j-: ._--.;.-i jr,i;

.-:,

---:r.*. .-rl'ri

----.

- _,, .-_..:.--J i\, _.:*,.

-.,J. _--,_

,-..:ir_,;r

, j '. ',

..- -li _-r:

_..,"

.-u-_. --! -- ,j: .!

.r, -Lj

.{ J -_ -r

Jt . _:l-_;

-_:

,rli

_i.

_ --r

-:-. : .-*

-lri.rL)

,. ,r-.

'

'

l j . , , z r L rr r , ' n 1 \ l r r s n e dp r . r r , , r , , J \ ' . l i J . r i b , r t l r r r r ' , r .L o r r r u i \ l L l ' . ' r r r uJ ., L i n L r l , Ll r , , r , , . , ( , s i, , J L L ' . r . ,, nI r b r , t . . r , , ,o J r z t iL , \ L , J L L l i , r l , nrD i n . u . i .i , o r r , ,l L , O r r L l r ' . L . r o :5 r i i n . r i r i s r ! \ ( i r. , r L :, , r L i z : r i p , , i . Lllii,L r l . n r l ' o r l r r i i . L : ' : l , s L r , o q r L . r i r , L i,i, 1 r r L i), irl

KNJIGA UPUTA,..

rjih. Rclioie: BoZiji I)os1:rniic. nei:rbrrc.rrjcrujrLi oiirLrjuluc, i n r 1 p o s t . l i r o i u i , r l i i n r r j L iL t t . r l i i z L o j c : J i j c l cr n i l i , s r i , r l L r . , n odril..lLL rorlLrinskc ltzc i Ll,r1LL Ill:rlrolom pur.L, mi snrcr Lr.r r ()n inr rci.: sironrrini i r;srro u nroslranosri ro r.r.linrc,. Jr Hotatc lilr.-.m Laiur l:,thoictc lostrt'irjiln;tr tiiitLlnosrl lit citc. .lllaLtt tl;bar, dL.unrlttltllah, lt ilaltc illa!ltl., i :rbh,ott/l;L , / . J l L ) r i t o u r . l J i i c r l i L o q r r r i i L r i , :i i i r o L ou r . r d i i cp . rs c s i , . r o m . r sv r . r r i i c o s l r n i l , u, . i p o r L r r op o i r l i i c - A l c j h i s s c l . r in r i P . n rc-ic: 7r.,rl All,ln-- dar hryi Or l:ortt l,'tti: dtie ():iroir,riiti, . ,.... \ I .tt. i! Dao!ittt |t;t z,t ytt:to golinL. ''' NlLLs,r Ubcjtlr proLrr:i ibn rjrr: .. .a sano jctlan dn Go.poddrttttola rnjt: hotiho liljatht podi nn, lo r'.i:cn1 k!öü ntil1.' ' il-ll FI.rJtrl;., +/ r. K , r i u : o v o j c j r d n . rr ' i j c s L Lt ) o v c / , r u o u rr J i s t ' T i m c i l r j c r h l' oshnili ,. oLrf.ldor'.ro li:r.lesu nru se po;rlili ch ru sc bosrr:rii jzicJnniili s n jim.r i Lrzihru. Iuzro je .l.r iL. 1L,rJ Lrl:rsli,r L)t.,nne Lr r srfol)),rini ()ni ie prijc rr,lri prc,-lnosrLh sLL ronrc oui posebni. r po Lriiu f)icrurcr i:rliosLrjcdn:rLi bos.rril\inre onomrriro iz{r)\,1 s po t r j L L ,j c r t n n l isi L L rL r J j c l j n . r nsLo l i n rn i j c t i m r . i , r ri:L o i c r c i . , r r o i jlr l r u u i t i r , u r o u r r d i s Lir L r i b i c . i u p r t , l n o s L i L z b ( r q i r . ( j r l . r i r y . r . h. t L h s r r l i r g , r t : r i r l i L r : 1 . r c l J ( f r ls t c u l , r l o r l c n j uh , r J i ' r n : r s r ' , r j L l i s t r ' , r r L L . l i . o n n c d \ L ) s n r i s l . u oL . r z Lu j,cp r c c l n o sb o r . r r r i . rj . r Ipr Lr r r c r r i j c i i :' T o j t . \ l l . r h o r L l . rlrt o j i O u r l r j c l i o n r c o i e " J o l . r z c r , rr , , l h L govor rr,rnjrhovu pr.iurjrLlbu sLL I'og,rr.rti r1,r sc ;zjfrlni;ilj s r)iirr:rLr n . r n r , 1 7p o s t L iri r r . r n u , : r l r , l . r h u d j c l j i ' . r n i c l o ' o J i u f ' r , : L I n o s r . u, i r N c m e n e r ' i l , d . ri h L l o s L i c nzL L r o r n j.t r s u i o l i z . rn j c g . s r z n : L L . r r i r L)r irr je r.rJ:r f.liiro: "l'o jc All.rhor J,rr k,:rji()n Jaic liorrrchoic." \ t x r j r r r l o u p c . ' . r r l j i z r , r zI.i r c h s u o n i L r s j c t ipio L i i L r . n orrjtn r c r l ir(:,z.rosr:rJLr Lros.lrinrr 7r zboq rlcnr.rgLLr.rrosri Lrdj.:ljirrnj.r, PosJr n i h r . i u r J o n o s ir r c l o s n l i j c s r d r j t L r i iL rD 2 t n n e rp o l . rd . r n rp r . i j c ' ' 1 , . ' l . l l ' . tLrizcrLbili. trlcLlLrrinr, t:rj plij* rclrcui Lrlezrli r-n.rii.| ic imrri vcdi ni rc
' ' Il,r \lifir, I ll+ )t.!ko, si,lkog )t,t1it.1z,t dt!n.ttst lt!t,r i lostrti itit,nltlnt te t rtileLl

.'71

I B N K A J J I ME T D Z E V Z U J E

n i r , , i r . , , l , , t . r \ . : L l , r n r L l cI'i. rr . r J ,l r L r l ir . , i . , t L rI ) r . . u n r rt , r r : , 1 , . . r i, . ' r r r r j r i :r r . r L L r . r r r r i i s L r p r n n i l \ . i : r rL !,\ i i r n i . \ l l . r L n r . r r Ir r r r r r .Lr 1 r , h r o r nr i i t n r i r . L Lr L r rr . I.,1,, .,,r.,:

..;;-1i,;
'Iila

-,t,:, ,;J

:br,-,.-

j.:J-,..'l

ntlLo ol L,rsbtrlt na srntrti. aLo ostarllr intttl,, pto t:ant st, lt,ro oh,lcz,r zr utc l.tli st.-\lldlu t,oic, J,t ltistrjt ltrtttltto tttini opottlLrr' I,l J:lrI r r. tsntr ,r ''..i,rrjt.,',rtoito..alilxt.g,ttsrtr - lr!,-!,*,, " r , r r/ r . , , r | ;.r, \J|.rr. r

I i , , . ; l il ' , , : . r , , . l . r . , r , l r J , , l , r l r , . , , , , : r . . I l r I I . I rr r , r . r , l L , , , i , , . r r , Li L ' r . r , r r . r , ) \ L r r r r l I \ : 1 , , , 1 , , , , , , , i, 1 , , 1 rr1 L,, r , 1 , , f l. . , .

r . , . . . , , . , , , ,. , , t , , , . ., L , , r i : r r l r . r r 1 . . r , ' i , lr.-ri r r r r . r |1 , , : r i ,.,L L , l , r r r , r . , , 1 r : r , ,r . : , , r f . , , L ' 1 , , , . , n , . . J . , - . r i L L r l ] , , , . . , 1 "L f ' , , i r , l . , , . . t . , i r, , r ,r l 1 1 . , , , , , ' L. 1 , , 1 , , i i r '. " r L r j ] ]l nL ." L r , : t , - r , : . , ' t , , .,r,tr j , . . , i , , , _ r ' L i ' 'r _ __ ' r _ ' / ) r . i r r r , r " / ' . i rr " r , ' r . r i. ' , , i , a , i ' r i ' ,,. r : r , l i , : : i -' -:' r . . , s , . i , t , , ,I L ' ' , j i t L , , . l i - \ , . r , . . , , . , r . i, t ) 1 , , , , ,.,1 ,r ( . r L , r l i . ' r . Lp , , i ' , : r r i i r . , r r , l i r , , rr . , l r . j . . , r r r , , ,: , r L r , l ; i r , , , 1 r , : . , i r l L , , L ,r r . L , , , lri r, l , . \. L r , i , 1 . 1 . , , : r , , r . J ,Li r r ' r r ,r, L , L T ' : . r l . , s , i r r L . r . , . :\ , , r r r . , l r ., , l . rr r L . r , , . rp , , L r . : . , . ' ' j , r . r . \ l L , . L r r L r . , ll , r 1 i ' r t , i , l j f \ . . . 1 :l l . l , , , l ; L r1 , , , : , , , . r . . L

l r ( , ' 1 : . r , l l r. , , r . L . r ' . \ L L r t . |.rs : r r r i , , . r . : r" l : : r , . l . L t . . , , , , | r . , i i , r , , 1 , , , ' , , : ' , 1 . , . r i , . r , , l . , . J L , , L it L , r S . , l , t . ,tr. r . : , i , , , , . 1 . 1 1 . , , , r . r ' r . r r r | ..rr i : . . r . rl , . r , l r . r , i . r r r t . L ,1 ) . . L r : r \ rr. rr . 1 , ,\ 1 1 , r \ . i , r . l ) ( , 1 , r , . I ' r , ,i , , r r i , . . L , , : : r , , r , 1 , , r r r .r :. ir q , . r J L L . r r r . , , : . . . , r , . r 1 . : . r , i,
. l 1 1 . , t . . , : : ]... : . , . 1 1 ' i

l \ . i . . , r : / , . . , r i . \ l l . r l r r , r l I i r r r r , , . r . , | L | , , j r r , . . r , .rr : r L

I r ' , i 1 . , , , , r \. .. .1, ,r , ' . , , . r i i i r r l

.. r,. ':...,.1 ,: r , , , 1 , , 1 1 . \i

.l

I-1

KNJIGA UPUTA,..

r1ch, r ro jc nrc'inz,roiulrnje riLric lioj.rjc nrjcstospoz_nrjt All,rlr:r r lJcror,urJ,r Njcqi. r'jclorrnj,ru Njcuovc posl.rnihc, u ljLrb.rri prt i p u j t c n o s o j . u r L rN j i n r cj . s r s r i c l c n u n j : r l r ri lrih i r c r . L ) J i m r r k . r N . d o r, n ; r p o l i r r t l c r o n o i r o j c z , r r , r d c r no1 c p L r i r c n r i i r r .i r o l L . p o t r o i u o L rl o i r . s r r h e .i r r r z r r o b l j l , r i o L m z r n r ,i r , r j e h r z . L o l i u p L j . r j L L t r i g , r , , J . \ 1 l , r h i,b u r l L r i t gs v i j c t , rL o i j c o r , r j i n c t r k l l , j i m s , : i . c l c r . , r ir r l ( r \ 1 i . ' li o i i c i l j c r i ,i l i h o j i o c h r e L o.c lo s r r . r r c l j . : r s n i l c i l j c v , r . o I, h L r d c jrt o n , r jl i o r r , l i , , rr c o n o t i n r c s c r r L l j f l ( ) t i j iP o s l r r r i l,i h , r . ;,t: "1'roi:lttic roL ,lin.tratl\oklct p iol.,lirlrtira!"': PrliLrdcnic, d r l t l c . , ) b . . rn c s r n )r o y : l c . f I n r . r r r h n r e d p r t n o s io d L b u \ l L r c i f c l i , r n r c . r l r . r p r c r r x i Ir , S n . d , rj e J c z i L il L n \ l c j s c l . r c l i , r o " f e J r l i o r j c L h o j i i f . 1 . 1 \ n t i \ i ( , : o c r , r l i L , p i j .j r , lrl r r t r L i s L r r n i l . rg . r .J ü J n ( ) qh r r . rJ o k j L . b i os , rs l o o t . n t o n rp , r ' o L l i c o r r c,i L : ( ) r o i c n r i s o i l r r , r l . rL r . r j . r L s.L o q , r r r J L r li J r Llt rrr nrclcli 5nrfri rLlil,Lrsir.onr.Lin,rg iorjL.li.ri poliut.r n.r lr,rr.r. T l , l i u . ' . L nz : r d o i ci,o r i n r r c c . e' : o l i L cn r i l i , r r r r i L r r r i c . ( ) n i r . , ii h lioicr Z.u J:r qirz.l.r izllc L.rJit,rllos iolicli,r: ()n r,rL...Lr neho \ r L l . n r r .z.r r n r p o n o r o p o l i L L c . r r r r r r i r e i c u l . L r i r n i n r ;lri:c c i t , : n g.rzcli srrnr nrclcl,srrrri. li,rrl.r q,rz,-l.r sjcLlc jr d.r ro irr, prcsrr,nJjcn i r r ö c i n r : L i j c ; r os r i r u r t r . r z q r x r r . r j t tl.l'c l i o i e : I . , o s .trc l i ( o s i r ' I s l . r \ ' . u i c , A ] l , r hr i d r o l , c r i i t L j l i c a t : ' N i T c l i n rl i l i o q . i . Z , r r i r ) r L r L l cr ' . 1 i z J c i r t i c n r u : \ r p r l i L , p o r u l i r r l i . r l , r u , : 1 i i j r r i L rr i j , r i c t . L r T f l d u i L rI f i j . n c g oi r o O J t n r .N j r : L , r . L, o r o o r c 7r] r f r \ r . rI 7 1 1 i l . l , r l i , r i.c a . : O r r o r i r c r r r J L L l , i i L L p t x r s : rb l , r q o r r r . , r L 1 ,rrr r o r i ; , . . l c I L r n p o i c p n , l i l i n l r r r r j i r r c r . r l i I r , , k l c r , i r r , i n r c r , r l i . -s-i iL r r . i r rJi,,r i : l j ( z , r L , L , r ' . u ,,rrr r o q . r j o r t . , r J . r r . r. r o k L L pso n r c o J J j c L o r , r r ru . r n s Z ii j , r i r i r t rv . c l o l ir r i r n r r r n i r s r i i e J r , ; r o . I n r c r . r lp l o s L , v o rj j r . . . . : ' i r - , : r r o jm c l r i l c t l . r r iZ , r rr r i s iL , i oo i z , r lL ro r i n r r l j L r J ip . rr : r n r c j l l i . r L L r J i q . l o r r r e n r o j ii r e r r l i r i s L r v i L l j c ln . rt c b i l . , r i l . ri b i o Z i s Prim.rr rr.rIr.rnkcLc Lr:rLjclri Lrgi.Jrrih, l.,,rJ,r dobri Al],rholi r)b(^.i J()ibi l i . n c l . i n r t , s l u i j . Z r r n i r i p r o s i oI i i , , r il i r . L l j o .ir o s p o , l , ,p . rs u r c i { , p r r h r . r i : r lA? I l l : r h o r i i l ( , b f ;l j L r dL , i l s L L , J l , i j c r Zi :. r n r c u i s it r o r i i r ! r r )n r L o i cs r y . r r p , rs r r r r i j r l o i r u rL r z r r . r r i o ? J . rs i r r c L r c , i i o , r . A n j . rt i l c b i h t , r l l r L r r r , r i . r L r i. s i { o r i o L ln r r r r . .I j r i r i . l j u , l t . Jobr , o u T ,. \ r \ ' ( i r r ns n r oo c lz c n r l j r \ l o t c r r r oi i i l i r r l o h r , , l i L . r/ . 1 , 1 : 1 ' , r l i ( , ; ( . r . i
i l L , ,

i75

I B N h A . I I I ME L . D Z E V Z I I I E

g , , r , , r i iLnr r r r l . o . r . r . , p . r z i r r . s
''lir,!'.r i f n r r \ f t , t , n ( i l L i , r . r r r r \ . . 1 i . i , , r o L i , I . r , i , , r . r i.ir r , . L . :. r.r/.rl,,sLiLi.'

l - l . , 1r , , r r p : i , l . r r r 1n .,r r r , , 1 i . l . r , , , , L r r j i . : , i . \ l l . 1 h, . . , r : L s

h . r , r " , , r i , i r n r ,r 1 . . L , q l . , , l,r. i L , 1 , , , 1 r | t \ I r L l . : . r J r r h r , i , L \ r i r r . , r r L r , r r . r r r r , , , 1 , . r 1 ,r,,/ i i . f , , l r ! . r i . . n , ,L r , i i , l r r r i . . N ; r r , ' . f , , . r i t . . l , , L i r , i , , \ l ( ) l , . r . l . 1 , r i rp . r , . r: . . r . r I L L i oJ :o l t r r f . r . , r t r . : , l f t r r . r n rj L . r r r , , . L , , r r , i r L r s o ; L r r J r f(j|r1j!:||f: rl \ 1 . : t , . \: , i , , , \ l i , , i l i . . l , , i Li ( , , 1, ) 1 , . L. , r , , i . : r : L , g 1 . . . i1 . r r i . r r r L,r, . 1 r f . . u , . , , r , i r l L o q r L L J r L ,: .. r , , . 1 . , rr i , l ' , , : : r 1 , r L ! . r ! . \ r \ 1 . a . , \ r . ' r a rl , r . r . r r o f r : r r . l t . L r, l r , , L i \r r . r i t . L , , i . .i . , , i r r r . L. r : . , , f , , r r . r : r i t :p r , , . r , , r i n ) . , r r : r ,r,.ri l : . r r : , ,r L , 1, r l : r i , ' r l: r. , , , , ,rr N i i , r . . r 1 , r , .; r , 1 . r r .j , . l . r r , , , .i . , . j . r , , . r , '\.,,,., , 1 , , . 1 . , : . . 1 . r q , , . , . 1,. , , , , . 1 . , q . ,, ,t,. , . , i : : , . i t . 1 \ . . , r , r . . . q , , ! ( , lrL i , , , \ f , , t l ' . r . . t r , , ! l \ , ' r ! f , , 1 , , j I r , t r r r , , _ t , i r t , l . , ,i .. h , i i . r L r , ',, r r . r l ' , , , r ' l r r ! r . r . l r , , . t ri , r L r r , , h \ 1 1 . : 1 r , , r r , lq, , \ , , r \ r , . .rr i , , 1 . ,f r , t . i ' . i r I r r r r , . , r, ji: L 1 , , r \ j . s L , r . , : , 1 . ; l , . L \ 1 1 . , : . . r . L r : ,n r , ' i . 1 , ' . n i . , , 1 : . L lL L L l rl . . . l . r : ,r. 1 , , , : 1 . , r , . ,: , r l L i L r - l . r r . r . r r t , \ , ! , . 1 \ r .r r f r ! : i ' l r i . f . l \ . L J .rL : i , , 1 . r r r : . r r 1 l . , 1 r i . p . r L : l ) . , i l r r , i. r L l r L . r i J r f r . ( ) r ' . r . . r L l , r , , 1 , . rr,,1 i r , , L , , : : . .,r, . 1 . , 1 . r , f r . t . , , , r l ) . , i l r r Li : : r . : 1 . , , ,rrr:, , . r .1 , , r . I. I, ,r , , ,:., , j Ii r 1 . , , . r j r , , , : . i ! , 1l r r : . ir r ! ) \ r r . i L lr, ( ) r f . . r l r rr , , , 1 \ l r . r r i . , , . ' i . r L , , , r L , . L r l . . 1 . : ' , . r L r ,., r , , rL , J , ,. . , . lr r

l ' , . r , 1,r I l , , , q r r r L.L J r . .: rr , ' r , , , , . .1 , , , ; . : ; , - i r . r , : , , . r l:l.( , ; , i li 'l , , ' l r i : i . i , r i r f r L\ ,.
\r.,tt1 rr:itl l r r r L t. t f i r f l L i . L | t r l | : _ - :

'

\-,,r ,r

' , , tj j / . . i . . , , . . .r r .

KNJIGA UPUTA.,.

D r i j t s L rr . r s t e l o b l e . r h i r e t , . hroo b r o ,n , r s u p r ol Lo j c * s L o j i c : l i LLrtr; Junj,rlLriho i doLrr n:rsLrplot o, lojeq stojr silolr,ritlo. Srlom.r i r r c . 'j r u z r o l i p r t n j c n r o r o n r s v i j c r L r . , rL r f r . p e t r j n : r b u J L r i c l r h c slijctLr. Llzviicni jc All,rh ,lLLirosL zcl',rLrpcxjerio bog:rorrl. :r rrcL,od sirom.rinih.N.rpr.l.ioje r.rzlihuizrrcdLr dliji r.rrlic pro tr pisirr.rioJrcdcnjr. liLrkr d,rr':roc,r rniarlnijr je od rLrlico,r,-,s.r lio Lrrinrir. Z(llr oLlil.rujrL ;rrljrvirinu s im,:rlir i z,rto g,r je Lrslir.rrio S t o j i l r l r j b o l j i r r s r l o r c n j i m rL . r I o L r ii h s . r i L r v . rzo , i t i r i oi r n , r i ; r 1 .r i n rp o J i g . r o . : \ l i n r p o r i i L n , , L l . jre l j o t i j i 1 ' o s l , r n i,h b i o s i r o n , : r h .r r , r j c , p q A l l . r ho l , o q . r r i o .l h h r n u j e p r L r i i o l . u o c l r rii i n r u i n i n r i u a i r r i o . A b Z.r slojtr prLrroclicLL o:rrllj:ro i,r ol.sLrLrLr qoJinLr.,r zr rli1,1(, ,rn(i l,i l i l t ( ,l t ( r l i l i (n i i i o n i j c J , l . r o . D i j t l i o j c i n i i c s c L r o i , r s i r o r n i r i r \ ' , r . r o U n r o j e o s r , u i r ' !Ii ' r : L l c k .c J i r ' i b l r g o l i o j cn r L jl . A l L . r lp o r l , r r i N ) o . l - t tl i i c n i j c r c h r o : .-":*.; "Pliit:n -y' -) t -* ,,:.-, -

od 'tduof,'uilü 5cld igt'd(lovt hoji Al/alt Posl,rnibt S.-antedanrjc pripdtla: trlkln i PoJanil:?/ ^i.g,,.!1..." (F.LIhir,71. A l J , r l g . r j . z . L i L i r i r , ,L l: i r o r r r . r i L r . o j c p o J l i j . i c s . r J . r L U r L Lr i. T,rinirrrLr uslir.r!'i\.rnir's,rJ.Llic rrL i. u,rji.rsnijj. rir Jrc, r.rjJozrolj.' n l j l i r , r j b o l j li n r , r , r l i . .L o j L o n o i L o j c s r . l i , r o j f n o l r l i o p l t . ir L ' z r s c l i s n u L i , n r 1 b l j o n ,( l r \ L L i h o ! i h c p r i j : r r e l l t ( , J i L L , c f f . 1 y c , | , ( J s. o n j.r s , u z L u p i r ' . rnir c r . r [ . t r o r i o j e i n r L r r hh , r h ob i , r h l i i r , r i z r l i , r v r r j c il S i h . r d , : t :rr . n i , : L rl L r l i r n r r r t i c r r i h , ri s l c i n i l i , rL r z r r ' p i r , irn t c t . I o .c n l i . r J .s c r r . r L N j r q o r i m d o L r i n ri p o L o n r i n r r o l x ' r i m . r r . r J . r n r j c r i , Ll,rto oro iLo jc zr rjih sLlor-cl,:,. llctlLLriur. L,os,rLsLr irrrcL.rL c,i li, i i i c s P o s l , l r r i l i r ; :r:i s L r' i l ik r o L L r L L g i1r1 L Lld i .i s L b o q . r tri c . ' r r r . r L J l )r r . \ . . r ' r r i r " . . . r ' , l , " . pol.riLr slojinr [.r]io 7Lle.Ou r,r sroiinr inrcLli()nr r.r5pol.ric li,r()f()ll ' l r . , . r : , . lrl nici su s. f.rz;ili olio Logtr li j. or.rj J.rLbio l' oshniho d.r r o :,.r l,rsni!rlo.Od Alrlrcd,r sc prfno\r r)br uriilicni.l.I\pf.r\ n(, jr
' , D r r i , , . , l i r r l i ' . ' 1 .1 , , , rr,r , \ l i . r l , , 1 . r ,o , S ' r , , , , l ' , , ' L . r n , l . r r r ,

i77

I A N h A J J I ME L . D Z E V Z U J E

'i',, r , , 1 ,. l . rj . r l L ' i 1 . ro . . [ , n r . , r i i . Lp o s r . . L l . r i 1 p , , , , , .1 i . , , i r r , . . r . r . p p r , L r q , L l o p : t L,rL , . . . l . n ; L,rr.o i r r r t , \ r . j h i : . t L , rr:rr[ . r r , : r l -,:i.;r. --t' '.'r'i r' ' . r-!-i - /lrir,, ,,:r 'illr,l',r.r., ,,,' ,i.,r,,r', *r,Ji l-' :-' , r r r r/ r i r i , . i ( i , , . r r l t : . r ' t : , ' , i t i t i i r t r , i , r r , . r ;iri , r i r t , : t t L , t , i r L , , l , i : , , | ) \ , , I L L / \r L n s r r | L , r r , , [ r , r r . r :rr J . ,l , , s f , r / . 1 ( , q . r , , 1 . , : r . r , l i r . i L r :. r . / . r - ( , i r , , i . 1 , i , ,, , l , a . n i f \ 1 . r 1 r , , , , r . , 1 , . ,r. r r r r . , , , . r , t . . r . . L .\r ,, r , ) 1 , : , r n , , , . L L . r , , i . , . J , r LL , n L , i r J i r r r , \ l . , , r L i , . \ l l . , l , L : t.,,.1. L 1 l . f L , r l , L r r\,.,r , i . f . : r r , . , 1 , , . r : r . , t r, .. ,r f . r r . : r 1 , r r , , , , , ,1 , r L : . 1 1 , , :. r : , i . l ' r , . L r r i , , L ,, , , , , \ , r l n r . r i i l , l , i , r . r l . r r f t , i r ir i , , .r . r . r h r : , r . r rt r r r , rr , i . i , r , ,i L . , r , t . r r . rL r t . , r . , . r r l. \ L l . i hL L , ', i , , q r r , .1 , , . i r r r I . r o , :r,rr i , ) q r . . r l n t m r L i . , l , , , s r L , r , . r , , , , , . . .\ r , , \ r , r L 1 , , , , r 1 1 , 1 L r. r . r . /. r : r . 1 j . .L r l ' , , r r J r . L r , , n. r. L rr r , . : . 5 , L l . r r . r r r r , . r . , 1 . : rl l) . L L , , n r r J . r l , r . r . ' ., . , 1 , L , ' . i .L L . ' i 1 , , , , i ü i L , i i r , , i , , t . , . . , : , i t . . , , . . ' . L l L L , . i 1 , . .' r 1 . . 1 , , r , , i , 1 , , , , : . r r . I 1 , , , r . .1 , , s 1,.1 . r 1L r r ri , 1 , , , : . r r , r ,i,i i r L r , - \ r r i , , r, . . i , , , - y , , , , 1 . , 1 . , 1 . , ,. : r . r . . r . r r . , , r ; . , , J , i . . 1,rr.,,., . r , i r , . i r . . , . r l 1 i p , . . 1 , rr : i r \ r . . r i . . .

L : , l i q r , , r r s , , r L , r . ; . , 1 , , r , l . L f l , r r , l . , , .,l r , , r r r , r iL ,. jri r j r ,,..r r , r r r , , . , i r : i ' . r J . r . . r . . r t r 1 - . . L , - . 1 r . - . r , , L l r l , L , .,i r , , I . r i . r . r Ir..,r \1 , t ,l , , . q r , ' r , r r . r , , , , 1 .r i r r i r , , r | , , r r . I J r : r i , , : L r , , : . r . r . r r : : : , ,, 1.1 r r . \ 1 . q r r : . . . r r r L r, , , r rr rf . . a ri l I L ) r r . r r . . , i , , 1 : L f . r l . r l , . L , , . , 1, ' l , 1 . . , . i , i , , , , : . . , , , 1 r l l , , L , r i . , , , . r . , ' , 1 ,r' J . , r , , , \ . , r . . . . r / . r , , l ' ' r , , . , , : r , , - ,. L r , : : : tL, . r . 1 , ,r : l . , , r,r: . . r r i , . r r l . \ l l . r . , . : , i , , , 1 . l , . , i f . . r r r. 1 i , 1 , , . : , 1 f
'1, i i i r , f , L i L , r l , r , r L , r , . r .r - - t , . , 1 i t | r , . , | . 1 L . . . , , , 1 r, 1,,,.ri. \ . . . ,i , , ,:::,

, , , , : l l r . r , , i t , , , ,..q 1 , , , 1 . , : r i l , . . r 1 . ,L r . i , . 1 1 . , , , ,lr '. 1 ,, , r r '1t .r, , r . i , l , , l , , . , , ' r . r r , , ir' . , ' 1 i . , , , r r r / i ) t j r l j . i. , i L . r , . r \ l . , r , l , r I . r . , .L , , : . r L r . . \ I
,1.r, , r.,-,,,

r r i r r . , : . , , r , , 1, , , I r , ,rrr .r i :r, , I .r L r ,
1

, j L , q l \ r i 1 , , . I I I , , , . I I I , I , r I I L L .i i- 1 . n

KNIIGA UPUTA.,.

r r r j b o g : r t sj u o r i L r z o r l o i k o j i J s L d r u g ip o s r i l ib o { . r t i . i i p r r .\1i ibn Lbu IieLr,rh Lclrlri li:r7c: 'l,,io s.rrrr cl Iii,r1Nle:ltlrc ibn l\hhle(li cl I:,Lrs.rij:r. jc rrd,rbio n.rnrjesnlk liqiptLr.l\L j.. On LL sjtrlio i Abdull,rhibn .\nrr ibr Ar. \{crlcu.r cirir.ricrl.rnI:.bLL T.rli bol stih i Lcic: 'Krcl,rbi Lbu T.rliL vi,lio LL li:rli.,im l,l.rsodiLirr.r ;(, rri Jrnrs r.rL.rzino, zn:ro bi dr jc njcrol br,rLii uosportir Ioii jr donio clrblo. ALrdLrll.rh Anrr rcic: ()n 1c i r,rrhbio rorpoclin i ibn p l . u r e n i t . l c s l c r rrr i r : Z l U z v i S c u i i j . r e l i r o : N ic n

ir, -l;11 : .r+ \L !;ij
'Zar

: Grlj L:jl Jß

/i)

",:;L

nisi sirob bio, pa ti jc On uoiiite pndio, i za pra..u .,)j.ri! isi tnoo,l.t Ic jt,n,t Prdei put tpi!t io, i sitol)tdltsi bio, (r löiaroi' (1-.d-Dtrlrr, S). Pd tej( iDuttltiDt \ 1 . .L rI l . . t r r \ r r , . , . . . . . r . : r :l . .\ r . r . r L I', 1 .l .lc i . S v is u . \ r , r p ib i l i s i r o n n i n is l c d o l , . \ l l : r hn i j c n j c n L ri A r . r p r n r . r l i o i rs L r r a lu i s l r n rp r L r T i li r o g r t s r l o1 ' . r J . rL r t L r r pi o h l i l i L L L l , r L i , . s l t I h r l r r r ' j c r LL r. L u p i n , r n r , r,.r r i r rg r j e I l l . r h L r z r o i l , i ,, r , , n n i t . ( , r l r T S : r J L r jn r l L r h l r i i t . p L i s r o i i or,' e i { . r s e o J r r l i r o . U p o z o r i Lj,r n . r n j t g o r . ' o p , r r n o s" T r ' ; c r n r i s r o , r j . r , r : Li

i.t .':F:-t'
''Ä

' '.5-'i;'l;:

Cospottat t,roj tc t(b; sigu]tn dati, pt tci zalo.-oljan bi, hJ" lLd DLrh.r. 5l. l l r r u j , r l u s . rn i i cz r J o ro l j : r r . r tf' ) n r r i j . / c l i , l s,\ ( i r r . L L r r l r r r L h l : o r . r is r i j e r ,r ' . i j c L r p o z o l i o . r r 1 c g . Ll.i , , m L rj c p r . L L t c p . r - . r j L n l n, j c i n r . r . r ls e r , r p , , j iz . r r . , d L ro.s l o j r r r o , l . , q I . , i j , t o d L , i oN j L r o l . i L j , L o i l i : r j s c l r , u h z - , r l1 u J i u i r l . r n r p o L , j c J .v j c r c .l L , j . l , i l . rn i . . q L , r . r j, i r l j , L l ) rir , i ( l ( , r o l i s L \ ( n,c l i . 1 j . l l . r l , o l\ , l . r g o s I x r n i r s n r i , , , t . , A i S u t j , r n . ' S . , v r i p l c n o s id l i r z r i j : r h o n r rl s n r r i li b n A L r J L L l l . L h s o . i b r A b b , r - sr c n o sr h j c l l o l i j i l ' o . , l , r n i:h r c l l o : ; ; i _ J ; _ , ; ; i , p i : Jlj .,_r r-r. --s "\'ir1ror.rrrr \i\tfu tdo hjr,i,ht o'iluto ;ttl;ol " iitutt. p.t ,t,, jc t,., r,l,t.rir,i,r1.,. .l|l.L ol,jrvljcnr): 1 if

-l7t

I B N K A J J I ME L D Z E V Z U J E

_.

_

_.r L"r..j--ir.j-;:j

L, :

.J-*

-: _;

r. - *'--

1t,

nti itrtra i naii LaJa s( tlti!t. - Go\lnlnt t.oi tt;it t, 1ti n,tlt1\tio )ti t))nttin!t)! Ourj s,iitL it, tai:1,r. bolii u rtlt' orl o.'o,<,! \iiittr,.t ('t)slatlnt LIoi a( Ichi :i,atuuo rLrti.7,,rri'.' ' t'. t.. 11..l 'l),r1,, , , r L lL, L i r r r , l . l \ , , ri f . L , , r l L , i ' . r . r'. r . , , J , , , , i L li..r L Ll r r L , \ L r \ . i ." r. L r , , r , l r , , , L r rrr . r , , r , L L r r L , . r . '
.)I

"l,l:o

r11L

L l L t l L, r f l f ! L l l

li\L!.ll\lfL

1\iif.

Lr!LlLL.Llll.

, , , 1 , 1 : r : r.lL L , , r r' . r , , - l i , , q r r ,' . r , , l r . . , , : , 1 , , . . , .r L ', ,,rro ' L\r r : r . r. i i i . 1 , , , ' , , . 1 , . i . r i , ' i r r I l , r , r . : r r :r1.. t . L rL , , r : r l. , r , r r . l . r , , r r L r L.t' i, , r
...1 ,r t:-:. .----, ,! ,-, -r -:,

-: -.
-

. : : -l -.- ,-' - -.-.-. ..,,'-'
.---: .llrr--r- r.:--. --i

-r

. - -. -.',-:--

--'-

..-.i.-

.,r-.i:.

-. '

l rl r r I : , L . , , , , r l ) , . r L r r L,L L: . ' : i . r , l i . I L , t , / . r L . L I ' r , . r r 1 ' , , ' . . , l l . 1 . , . , , .' i . r , i , r . . r ' ; r , , , i ' , , ' i i i r,' i .i ; r rr,' , ' . i ,,r r:. r: . r ' , r . , i . , . r () l , ' , , , : t, , , , ', , r i r . r . ,irr : r ' ; , L r r l . , r / r r , . r ) il rr ,. l . , i . r; , , ' , r r , . . : 1 1 ) i , . ,t : : , , , t , : i , , r , 'i r ' , r l i . l ' i . r i , r r . , r I ' '. , ' , , , L I , r r r ,rr,r,,: . r r ; r : ' - ,r . i : l , ' , , i . i : . ' : . . , . : , ,r, ,,11,,,i' , r l ' i : . L l' l' , , , , , , , : , ,\ h , , , . , i . J . : l i i , ' r , l 1 , , , i i , , , . ,: L . , , 1 1l,L L , , r , , . , . l , j r i , . r L i r ( ) , 1 - , , \, L : l ) . r .t , , , JL ' r , ' r , . ' r l . r. . r . L r , l L r , . . L l ' , , r , . . 1, , .1 , , '.r ' , 1r ,r, r L L q.L . r 1 . , ' . . L , r ,r r, ,I - 1 , ' , l rr , , i ' r , l r r , l r : 'r ''Lr , , r . r L . , , r r . . : . r l . r lr . i . r . r , l , , r , l r , r I r r . : L r r , , ' i . i i r : . L r . r : r r . , ' . , : ' r i , , , , ' . r I r \ , , | - J : r . r , , :r . , l l ! i . i l r , l i : i : r i . r i . rr Li i i r r . : . r ' L . , r l r . . , , , 1 i r l . L i i r , ' . L r . r i : , . r 1 , , , " r r1 ,. , ,, l . rr l , i r t r . , . r h r . n.rr, , t : . r , , . r l l l r ,L L. 1
'
. 1 , :

i r , ,r r , i,,r,.:.. l r : r , l, t , I l \ 1 r , I r

l::

KNJIGA UPUTA..,

s.turo on,rjlio Lrsroji ovc osoLrine. sc posvrri z,rll..rlnosri I.,o LrsllcL1 d o z v o l j e n o iri o j e n r u j c p r L r i c n oi,s r r p l j i \ { ) s ru s l j t d h . r . r r r h o j i i nru prijeti. t.rj jc istinrlii z.rhid.A onrj kc,mt Llozvoljeno prrulad,r zrhr'.rlrrost ih:rr.rnr strpljivosr, nijr Trhrrl. rx1 Cuo srm icjhul-isllnir li:rliogorofi: "()rlri.,1njc d.rosrrri( jc Lto iro ri nc liorisri. a poircnje rh ostelii ono iro ti jrcri. ' ()LLic.rrjc (zuL<l)jcstc oslob:ril.rnjc oJ Junj.rlLLlir, srcr z:rroiro su i r Lr lic'sLrl,orlne njes:l.N.rsuprurrogr sroji pohlep,r. ocl OLlric.urjc sc, r\.rl,o, Jijcli n.r rri rlijel'r:odric.rnje h,rr.rnrr, od r,dr.ic,rnjc .Lrnr c,c1 n j i l i h i p o l t L r L l e n is t r . u i i o d r i c . r n j rL , r l i i k , r . j , r r o 1 c t . u u ,r r t i r I o o ; . o h r ' , r 1 j c n oJ r r q r rj c i z m c c l u l o s . r c i r o q r ,z , r r i s n o J \ r r | c r , r .:u s u n n l c .U h o l i h r j e r o j , r 1 i o , n c l e ep r i J r L L l u jp rr o r r . r i r o j . s L . r o s c b r t . ,s p L r i ! isrc p r ( . m rt r c a c n tT r c i e p o n c l i r du r o i c l ) i r i o b r r . z l ( ) , . u smirll dr sc bc.znjeg;rnc ntoic, 11 y.tii z,l ono!,r [o sc trLrdr ro r r d i A l h L , r i b u d L r c ' c g i j c r r . ' l . r c jl c o d r . i c ; r noc r i i k . r n c n r i r r o r sv r jd n o \ r i .i . f t . t n j r l i r o v o ü rs v i j c r u l , r i r2 . l j u r r r h i r . c r o n ( l.o r j c L u s i r n t r r o 2 c b i r i i . e l j e s p r l n r u l i o l i l i os c r c o d l L r i iz , rl c d n u s t v . r r i i c . t { ) s \ ' . 1s c r L ' d n o n ri 1 j u ( ) n o i r ( r s c r r . r i i n c r l j c l j i o j c , h . r oi r o j e i ncdlcljil orr.rj Loji r'.r;i. N L : c l j c l l i l o tsrre 2 e l o gp o s r i i c\ c r , r l i o L ( )s e n j c * o r , rL t Z n j .ir i ieljr rc lcZu z:r ilios;l dfüqo! osinr z.rAlirLr i z.rono iLo \jcnrLr p n b l i i . l r . A L r c d j e l j i v oL tt. r Z c n j ers r e 1 ,irs l i o r l j c uri, r T e r j ci Z , : . s . r ljLru:rz:rdovc,lj.u,lnjenr srrxsriirrrhodenjr. lclj.r rrcb.rJ.r sc strbili z L r ; c ' r l i n r o b l . r s t i mc l u l ci d . r j c i s p L r nr . l i o r l . r r r , ' t . r r l j rp r . r z u r ii n r r r r L z e n e ! r o d r u g oo s i n rp r l i i a c n j r l i a U z v i i c l o u r , \ l l . r h u t . r l i o r . d : rs c r o l j r p o s r c i r r j es k t i r L i ; \ Nrj e n r u .K , r J .s c l o l j r p ( i s l c r A l l . r i '' r i hLr, on.laztrlrtlporrajencnrirrcx nost zr ior,tclir.()n posr:ric slobo , l . r r d r s r t , j el r i j c n t c i s r c e p ( r \ r ' c tL r D o n t!ft o 1 i :L rl c z r : r i n r c .. r r i ' 1 , ' , . l r r " . r ' . , ' , . . , , i , , i . . . . . ' . j . n e r i i c h . rp o r o l i r i r . r z l u t : r n : r l r z i c u q f l m z i r o s r i . o d r i c . r n l c , s A r s h o r j e n j L njjc r o r u n r ; r L c l i ji Ls p u n j : n . srr c c .( ) n o o s l i c Z l : r r i j r r r L i , ..1.. \ , r , i . , . ^ : ( , , ,1 , , , 1 , . , rLpnsn(rrt s Njrne, pqr'3611'r iclju ze l'\jtgor.oml.lizinonr,.rlioje oslabil:r,stlrrr sl:Lst spoz-nrji ljub:l i prcnr.r i u r Njr:mLr. Z r h l d j c n : r j l i l l j t o r . j c l iu d L r i i r i j c l L r l. , o i t o n r L o L | . i c . r r r j t i r i osloborlcnost dunj.rlLrhr od polci,rlr iclju z,r All,rhonri buclLLijrr

.lsI

I B N K A I J I ME L D Z E V Z I I J E

! , : j . i , , r . / . L L iL i , ,t . r l , r . r r n r r , , , i . . ' r . r , \ l . r L r r ,rf . , . , L l r . r p r i l , L ,r L n , , n oi r , , j . N i . n r L .rl r . , r (r,L i l . . p 1p L , i r r ., L . r l i ,r,,.r r c n r r r r t L , . r i i r , i i o r i . l i I l r i l r : o J r i i r g . ; i r o L . r .. r i ! r r . . : r i rij f . r j i r i i r i i r L L r i L , 7 , . l r , r n . / L L i \ n i ! r ' , r ! , r ( , r r r 7 . 1 r i L . r . r / L i l . . \..n . r q r r ., o r l L r / L : ; , , b r i : r . L . f.r r p rL . : L Lr l , ( ' u \ r . r ( ) \ ( .1 , , , r ( , r i f l { , . ' L i c r ..rr L u l ] i , , i r \ ( , J j l t . ri , , i \ . . f , , l p , r a r i i \ r r { r ;r . . r r l i t ) : r .iL r I L , ho r I r L I ,i , J : : r n o g r , . t r L L r , r .l,,,l r o ,. o l , : , . r n\, r r r r . lt , , , , , , " i, , 1 I I , , r . , , , .,r1 r f ) . - r , , , i 1,.1 , : , ,\fl l , ,. 1 , i , , , n , , . , 1.,, . 1i , r L s l : n ,p , . . r r , ,r,,i , li t . ,r : : i r , . r . , , . . r L , , \ r . r r , t , ,r l ' , r r . . rr r , , L l1 ' r Lr . r, l r . l J r , . ; L,io ' , . r r : l.i , r 1 , . 1 , , : r l i
:,,.-!_.,:_,-,. -: .. _ ''(),ifrf.ri,rr,',ri,,,a:t..rr,'.r,,,r,,r.r;:r.r,r t tttti,,,,r';Lir:..t,i.t,:tt ,:,.-.1_,;-:.,r:-I

i rtl:,,,,r r,r',,/r,,:,rl:.r r r;,,t;, i,r:1,:: 1 1 : r q ! .Lr r q r , 1 , , l . ;, ., L r s r 1 . r . r : r r p r r i : ; : . r : . r I. , ' IrI. r. .L, -r , 1 1 , ., r Lt L ,r : . ,, c l r L r s:ir:. r / . r , 1 , r r i , J l l , r , , i . L , L L i , r , l . r L r r r . r ni, . \ 1 , . 1 ' L l lr. tL l' ' \ l ' : : ' f . l r , , . ! , , , , i , J I j . l 1 f . ,i L , nI t . , " . . , : : .1 , , , , , , , . , r. I l r , r . r r r r . . J r i , : rI I r r , r r p r . n , , . , , . 1 l i ! r . i t . r I i , u r l , Ll . r . L r l , ,l l i t r l , l , , r. \ i i r i l , L L r , ,t r i , . r t f . . : r i ,r,, , lI i . r [ . . r r , . r 1 . t t , , i i i r , , , , . r r i 1 , f lr 1
;_r j ü .-:,, -a.. _j i

,.,.r.

i ) , , \ ! . L ) r t ) ) t| i , t / t r t i , : . r ' l r i r , , r , r i, . r , r , r i ; , r . r i ; , . r t i

l
'.1: t:: r.I r ','..r L \ : r , r r r l . r n L . L L ,: r r r , : r r , l . L L r L r . L , r r t i , r. L r . rz , r l r r . r l n , r r L r r . , r r . r i n . . .,,rlr\.Llrt'[\rl r\r,rr(,.r1 \1..i ijLl l){.t. ttllfi,ri \r ft(l\lrif l!.1!)i1(l \r \ ( . f r ( ) \ u r L r r r ! r | ! 1 . , 1 .\ . r i l , ( i L i i r I J L , n i r l L r I L rr : 1 . , , r r L r . L , r r . c \ 1 ,1.:g,r.'.r1,r,i l J L , l ,r,, i i . l . r L ) i r . r nj l . r , n r l . . o r j r l i i i , 1 r i : : , 1 r . , , .i: ir
' l, L:: \ ' ",,t ./:i,r. ,: ,,.r .\l |.,r.,/ ', i. Ll ri. r,,r .

. , .r , ' I

rrl

KNIIGA UPUTA..-

prostrxn iblasoLlaran.Imetrk ipoloZ;rj öoljeh.r rrogtr Lrzdifi n,r visokestepenc ea spusririu dubokcponore. ili 'fajn;r jestc u rone d:r je put sirorr:ritvaioskuove rasprave dice put siqurnosti,rrz strpljivost.A pur bogrtstvr i obiljc lcöini sluöajeva vrlololnni. Ako se öovjck koji je imui.rn boji Allah;r, su r imetkonr budc odrZ:rr.ro rodbinskcvczc i clrvaoorro !to jc du Z:rn,:Lto nije ollrrnlicno säm,rna zekar,r'cö ihr:rnjenje gl.retnih, obL.röenjc golih, spr!l rnjc iznulenih i ponr:rg.urjc osLuclnih uboi gih, orda je to pur dobiLi,r on je viii od put:rsieulnosti.(loljek u jestc lieo bolesnihliog:L sironraiLlrr LoLesr sprei:rvrd:r sc I'orisri svojonrimovinon),rako da ie on biri nagrrdenza strpljivosrrLro Velikr oprsnosrnilazi se u sakupljanju, zara,:livanju irro!enjr.r irlrrerl,r. Ako jc imctrl<sleöennr isprir\':rn nralr i porrolen nx ono ito lreba d:r se troii, to ie biti korisno za iovjcka. Siromrini je kro pobo/njak koji je izolov:rnod ljudi. A bogaraS lioji dijeli Lr dobrc svrhe jeste poput pomaqaöe) uöireljai mud2ehid:r. Z;rto g:r Poshnik'!: stavll:r istu rrvan s oüim liorrleje Allah cho nrLr,.lrosr-, u pr on njonresudi i njoj po,:luöar.:r. jc jcdanod dvojiceljudi koOn jrna se moie biti zevirl;rn inihone li!e. A neznrlicczxvi.leizololrnon iovjeku, hoji s;rmona sebepazi iöijr liorisr ne p.relazi rr,r je on bolji od onoea ko udjeljujei od uöcnjlki i dnrge.Misle cla uöiteljr. A dr li jc bolji on.rjlio se oprcdijclizr bosrrst\.o, milostinjui liransiunje r:rznihdobrih srvrli ili orr:rj sc oprcdijelize silorrrlio !tro ineirr:ririnu kako bi se udaljioocl iskuScnj:r, osiglrf.lo gfeo.l ikc iomoguiio rjfcu dil sc priprcnrilza ahiret,tako ito mu dunj:r luk ne6eSrctiti,i1ionaj ho ne iz:rbere lcdno ni drulo, r.ei se opni reclijeli ono lto nu je Alhh odrbrro inc rrudi se ni zr jedno od z-a
()\'ogil.

Oko ovoqesc r;rzilaze primjeri dobrih prethodnik:r: - ncki su se opredijelilizir bosatstvoluko bi sc Lrzpomoa njegeborili ili:Lhobi ga tro!iiiu rezncdobrestveri.Medu ovinrajc Alrclunahman ibn Alf i dlugi imuini ashebi. K:rjs ibn Sa'cl k:rie: "Cospodrru,ja sam od Tvojih r:obova koj;mil odsovxrir s.rmoimu-

t3l

I A N K A I J I ME L D Z E V Z U J E

, l , L . i s L L r , , r . r . : , l i i L l :r . i, , i l o r : , . r i L r or , , , l i , , J i . 1 , .p l p , : r L s 1 t , L 'z , ' r f . , t i . J , , . q 1 1 , i , . 1 \ h . 1 i ro ,f .t i , , . , . l L r l l j , l l L gt1 . J . L h p , , . , i , J , , r r c n j c n rI r l . r i i l l s L LL i s L L r i . : r r r r i . o r . r L i u r . . \ t , r r \ t i ' : , i j r . i : t l . J . r l . r . r . r r r L , Tirl r . \ L r . r r r r r r r , r n t . r , r r L . t l ii, rr r . rr , ' r . rrrr , .i o L L : , , l . i . n r t . l r , . l , , r 'r,r , : , r : r ' , , r ' r l i r L p i , r r i i . : L r , L l l L L ir r , r i r , i . \ r L r c r , , l . r l , ,r.,r,lr r l r r r l i . . \ i L . r i r , , 1 . r h , ' . ,1 r , r r i h . ( ) i l L L , ' l ,\ ' L , . . r . r . i L r g1 , , , r . r r , rrl r , r.r o r l r r l r j r . L L r l i r l l l , l i r - r r i . r r . r i.i \ j L . r l r , , r r j L : ' 1 , i i , . r J L r i 1 , . 1 1 : , r r q r r r r r .z r , L . ' r , , , J l L r . i L r . ic , r r r r ki L r t i r : . r r i n r l , l r r q , L . L r p . r , ' , 1 n, r L i i i u r , , . , ' n r n . ' L r r , r ' , \ l l , L l r , , rirl i i r n ( , 5 ,( , , 1 L : r i . L l L LrL r. r ,. , , . r J n r r L L L , .iri . i , ' r i , r . r lrri l . . , i r r r , J r L r q r r . i I t r l r . , . r t i l . r , , n:,,,, l , ,r ,: i , \ L l . r i(,, . 1 . 1 ; , r . r r i, l. r , , r r L . r , r . r r i i i, , J 1 , n , , : .irr , , , \ l l . r r , . . i r . i , . r N, z

''(rn,r,'rL r i J i L , . " l i L . L r c r , I r , , : ' l . Lr . r . i i r r , , n r t, r , ; f i r " 1 ' r i i( r r,,.rrnl, ,rr,,fflrrl..rl'L,.r.r l l ' , . r , ln L , , L i L , i . r , r . : r l r , , r : r , r I', . , , . . , , , , ,L , L L t f r , , i , . f . , , f, , , L , , 1 . , , . 1 ' , , r r L i , L , i , L z LiL,Lr,,i ,.,,1 f, , i n r l r l L L l LiL . r r r r , r Ln . r n t . r r L L '.f . l t , L l , ,l r r : i . r , , r r o r . r r ' , . r l h ,. r L . - . r L ( , o s p o . l . r LL r . l , ( i : r . r f r L , q , , r 1r 11 . r L l , , , j j , , \ r .r5 \1.. ' iL fr,,rlr \r..:(,,rll , r r f f . r i , ' i , r( ) r l . . L ( , 1i . , n r . 1 r l . . ,,r r r r ir . L . r r , : l ' r . f 1 ) [ 1 . , , ] r , f . . ,1 L n . L r . , l L , . . , , i , , , f , , r . o Lt,, , , , , , f, f n . ] , " , 1 , r i ,J , p | i r r i . , , 1 L r L r , . , r r L 1 . . i ( j , , ' n r , , l . : r . . r , r , r ! , r1\ f , j 5 1 . 1 \ l j .\rrrr s , , r L r r i c r r : h . r , l i L r r L . ,L L,r l .r 1 . r i 1 , . r . , . r r . l r q r " . r l . . : i rro : 1 , , , r1 , , i . r . r , r r r p . r , r r l . r , . l . r L . r . r,r ,, , : 1 , r L , ,j . , \ l l . , h . r , , i . q r , , r 1 , i . r . , r , r - \ , , . , , r n ,l ' , ' . . , r l , L L , \ , 1 . r r . . i . , , , l . lr, i , r . L ) , , , , J , , , i : : i r , , .: L

, , , 1 r , , 1 . r r o q .(i ) r . r r , ,1 . r i r r j . r i J J i r ' . r ( ) n . r , , , , , ,: r r : : : r r r , , l ,,. S . . 1 . , ' . . r.j1 , . L i i : l t , , . c s i , l , r , , , r L r r oj . l ' r r : ( ) , rr . r , J , r , , r , , r , , r l i l

r L , , l r rr 1 , , , : p., , ; , . r ,,,\.1, r 1 , Z,,.r , r ,., . 1 ..,\ l i ,, r ( 1 ,J . r : . , , r r , . , .L , . , r r rL . t , ..r L , J . r L ,'r r r , , t . N j i : r :l . , . L L , r n . r , , , l \ lrl . :r . i . l iJ . : , , 1 r r , .r J . iL .
L , \ 1 . i , !, i!Lr r r . , . , , , , , 1 i 1 , 1 , l,,,i . p : , , , , , . 1 ,\,j,. q ( i i , , , , , , . . 1 1i , f , , , , 1 1. f . \ o. r . r l i r r , ,r i r r L rr., r . . , . r . ,r , L l r L : : , , , , r ' r " , l i " l i i r r L : r , r i . r i , , , ,r ( j r r l , o r . r I r,' rr , ,L,rr .r - - : , j. \ . r ( 'i r o r r L L. ( l , , r p o L l , r r r , , , 1 . I rl 1,,'litJi.r l , i r . lL o . ' ri t , r r l, . rr l rp , , r l , r r iilli; r L , L ( , , l . u i l i . , , r r : r r . r , , , l . r ,\ . r , . f'i-,rLo , 1 , , 1 , ,i,/\L r i L' 1 . 1 , , , ' 1 , ! l n , i 1 , o ' l . r r r r L I , * r r l , i1 r ( , ! 1 . , , , i l i . , , , ' 1 r . , 1 i . .. r l i . r ] l , , r o g r b o : ' . rZ . L L L r n . r , l . r r I j L r L l . i l , r j l 1 , , , rb i , , p , \ , r,
l L l L .r , , , l r - l \:. , ,,,.'

. r t+

KNIIGA UPUTA,..

nnos.r ro!,1 prcut)ro zLro! izbLrrrlioji jc n.rpmvio. JeLjiri hojr jc L i o u l j e r c nL ri s p f i r . n o str g i z b o r a e s t c i d J i l i L b L r e l t f .Z n . l i L r a ; j o S . ß tl.rrcnr izbor.rc,sinr orroga jc AllaL or:hbr:ro njc:,r i ,rlceovc iro z.r ,rs1r.r1)c sirLnciji.bio jc Lrvjcrcn Lrstrj,rnLL LLr(rj r ronrc.Slrjr,lio jc All.rhot odabir i Lo jc cilj robor'.rnjr. jr hio zrhv.rlrrrn.r All,rh nrLr rorrc. !to se rrrnjlcsrif,llon.r IoictliLLsLucl_l Icrh. l.rl!o J.1\Lr5-.j " o r L : r lri s h , r b s l o T i l i I i c h l i s L r : C l c s L i r , r nrri o t i o i i j i I ) o s l . r n i i r .I, i . . rrcL,:rlo Llr hLrdc oLr.rJolrrru.rjvi!inr 1c iro re nro7,fdogo(liLi t(, ior t L , , e [ . r1 cA l l , r h o lb l . r : o r l o li m i r . r o j n r r r . n

()rro iro sc rrch:rzrr.rri j,:rrer o c l . r rs r r l i o j r ' r i i n ;l l o t i i i P ( , \ L l.urli : zrLLZur,r u.rjriic ntjcsLo v r h L r r s l i L ro z r c i j r . A l i o s c j e d n , r i p r l i u p i n .u m r r c L rp ( ) 7 i r ,trr r n c l i u o d L i h i , r o b i r r r g o v o r t c ' iJ . 1 r i,,ro b r , l j e L lo n o e r ! L o L h u g in r d r . i tlrugi nr,,qu J,r st pozir',rjLr ro o n,r d : rj c n i i h c , r o r , r n j L , o l j t . s c Alio borci i mu(lr,.rhidi rLlccl.r nrjboli.rsliLrpiu.r. rr sLr LLii,nj,rci r pr,l nici isreer-sLrlrlrcntc liorisrcu svojLr Lr,:lbr,ruLr.

.\r.
ft]dbr.

t i . t l ,. , t

n l e s o l p l i m j c r .o r d r r o n r o s ui o n i k o j i s c b , nc d L r n j . r l u k o nlr..r i r iu ipolitiLom Lrsr'fhLr oaLL\'.rrjil lLl,rholc vjer.c isprovodcnj.rn,r A h o r e n . rn j e g ;p o z i r : r r r p l j i r i s i r o n r , rpr , z i r r r L i z r h r r l r i r s l t' lroq.rt,1i. A k o p o b o l . n j r cri r j c r o l i n rp r i r n j c l t , nd r , l i . r t L r r Lirj . , l r r o r ri ir j.rci prL:rlrrost r1,r, jimc i Lricn rloli.rzu r rijLJnosr zr,rr j.r jLr n,rf n { )u j. prinrjcr z.rprr.rricnej hhsr liud...li.rLr z:r onL. i Loji sLr n r o i n i i o l i r u t n if r c l r r n c r n i r r n i n r r . O n m o i c b i r i f f i n r j c r r , 1s r f o s . i l j L r L lh o j i L r l i j c l r j L r . r L o c sn l ji r , i z r o n e k c , i s L L r l : r g c r r r i , L r n r j c r r nior l l i l ii L o j i ro i r ru , froiro\',r1r s c l i j r : p o p h o d cs p o r o d i c o nirp r . i j l c l l , r r r . L . o l ) n l c p L i m j e r r o n e k o j i q h r n o i s p c ,i \ c ( l , r j irs L i n ur r r s l c z ; L . s t r ' . r r i c r ' . r z q l . r i . r r rk r r c i,z . r o n c 1 ( , j rs L r l ' L L ) i r n s.r ; J l i i y ji r L s c j, . l i r r L r a , r l l ;src . l : rn c . l i o mic i r c l i L n u l i c cl i . r i uo r o i r o n r L s c r r r , r l r L l o r

.

....,

.rs5

I B N K A J J I ME L D Z E V Z I I J E

(i { ) r i , p r i n r l , , r? r , , i i , . | , , r 1 r . . s r r i h L r r ,f,n , l i , . . i r . 1 i L r s r ( i rL r l , r

{ l n i r p r r r r r r . r i i L r , l , , L ri ,r,L t , ' l i . : , r r . 1 L . r p ( , 1 . ( , l i ! , r L\r i ,. . , rL i , r . r . i , r o L . ' . rl r r " r , 1 ir , ; ; r [ . r f r ' ; . , , i i . r rr : r 1 1 , 1 L 1i. , ; i r o r n r ] r r : , ri r L , ] \ . r n i r s . r . t f ( , ? \ i ' L , , r , | , , i i , , . p , . . p r . i r . r j LL r . l r , i n r. .r l rL , , L l 'L \ 1 . i q . r , : .p r i r r i r r L L r L u r . r l r i r . , , 1 , . q l r r l r : ,i L rL ' L r , r . r r .i L t . . r ;L L : q l . r r l L,. r , i, , ' n r 1 , , r ' L n r r L i r . r l r r . L L i : , \ : L . r l r r b L r s L , l . r L i , l . r . i , rL Lr O n i , 1 . r i n r l r r, r , , , r , I o l , , : . r r i rl L . f r ' . ' L . r r t r . . 1 , , r r r i . r l i .lr . , (). I L , ,' . . ., .r, , r , . . r r . l i , , , rr r r . , , , l r r . r ; , , 1 ,. L r , l rq , l r , i . f , , , , l l ' . r r r . r , : , r o I , t . r : : : : r rr r , . r , . l . , , r L L I, l r L L. s l L , r p i.,L r i ' . r i . 1 r . r , .r r i r p r ,1 , , . l . ( , r L r . l ,1 . , : , 1i , , h i l l i , , t L"L, ; : ' j . ' 1 . , 1 1 . r 1 . , , J , . \ 1 i . r 1 ,1 . . , , , i . , . ., i r , , r l l \ 1 1 .r,, ()r ;. r r , . , f ' f r t r f r . r r , r r l i o i i r r i L . Lr . L r ' L I . l L L , r . L r r . r L r . r L ,; , r , , n , , i , i j ' r , , r , , 1 . , , r ' r , ,j l o,r i : L L , , L r .:l' L J j i r r . r r , r r r : r r : . . . L , t j
( )Ll.l'rllll|r/1(,]](li1,]i'l.llrllltr,l.:i.LrL.rrr

(rr

: r t i r r i. L , p r L r, , p r r , i , , ' L r L , r ,l , q | , r , r l l i L r r . , . r . r , , r .1 , , i, . . 1 1 . p . rL , 1 1 1 i , , . n ,: .. ; , , , ,i ,. 1 , .1 . , , , i , , r i , .! ., ,, , , , .1, , , 1 , , r r i ,,.l! p { ) n i r 1 , : i : r i , . L, . r, , r , | , ' l i r r r o 1 . 1 l q 1l.... r oi . r . r, , r . L L ,r L r . , ( ) i L ; . , , r r i ,r, . r I r , . ]' i . i r : . . , 1 . r . , , , 1, r , r i l r . L r r . . r ' , ' i . . r r ' i.('.1,. ( ) r L , t . rr r ; . , r , , . 1 ' n , , , ( i i i / L , j f g , r ! . r i ni . p , . p L , i . i r , . . 1 , . r : r . ( i t . r , ,i . , i , , 1 r ,1 , , 1 r , , 1 .r , , r , , i r , , . , r . r i h ,r,r L , r \ L , r l . r t ) , r r , L L ; r ro L r l , : r r ' : i l : r r uL L , r L l i l b i r : i 1 , r . . l r '.rr, , 1 i n r , : . |, i , , r : r r. . r , ' : r , , : , , ' | , , i 1 i , p r i o L l : . L r . lrii.L J .' L , r . r , , L , i , . r ir.r , r r r . . . r i r . i . . L L . r , l,, r r , ,r i r p t . r L r i i , r L ., : , I I , rI r i. I r r j . . r*r L , t , , , r i r r rr n , , : : , .p r , , , L r i , , n r , ' . , n r r . , l . , ru r . ' : , , . , , , q , r. .

KNJIGA PUTA.., U

l)n jc prinrjcr zr one hoji sc u p{rrfunosrlodlajrju od i-cr.r r o k o n rm j c s c i n o q i l i l u s ;i r o s t : r , i a o i z r o n c l i o j i s v o j ei c n c n r i c p l 1 u j u . :n e o p ö ct o l i o n m j e s c i n o g i l i l L r s lrj u b c i h r o L o n rp o s r . r . r c i Ä l i o s c n j c q o l i m p r i n r j c r . o n ro r o J e o r i I i c , j is L rm i l o s r i r i p prcmepreliriiocui to r.eiu zr srLrlbirru, ond,rrc i oni lioji L.rinl.l rp r r r . o J n l c < o l r n p r i r n r e f o r n ,, r s i j c l , ur L r l i L rn L l l j n c L Li.r m c c p k l ;u nLrjLr blLrdnih.rLriiuju,rllioholii:u i :r. Na njegr sc pozir:rjuoni koji sudc prcn:r priloZclinr clL,li:r ziLrre, ioni lioji lodc pr:rveclnu r poLLiliLr izgrrdcnrrn:r posr.rdninr poluz.rrrljirrr. On bi ncli.rcl.r orlusrrj:ro lirznc zbog optulbr', r oJ neh:rd,r li.rinj;rvao bi zboq opLL,Zbc. C)r'r prcnosid,rje Alhhov vjcLovjesnih Sulcjrr.rn iLrdijrlio dijerc icni lr osnor.LriLlnoqpoli.rz.rrclj:r, jc or.r pLizn.rl.r Llir irlio rt.r

.

n t r . z l t o i L o j c o n o p o n i i t c n oo l i m p o l i r z : r t e l j c u .L r LA L r . l u n , r L r hmen''' ovrj h.rLlis podvoLli pod dlr po:l.rrlj:r: jc prvo: \'l:rdrrLr dozvolj..no zr nciro iLo rc L)iurr,:ti(, rla lte;. cl.ric rLr,rdiri, nrisli dx ic r,rl'o ckrii clo isrinc;drugo: moic se iho presLrdiri drLrLöijc onoseiro jc prizr.rLo. ocl LrLolilio isposr.ti ,-1.r sc l s r o r r L o , r s L r b i s u p o s r u ; r r l p r c n r r o l i r , l r o s r i r r .rr, , L o n r i n j e s t x o gT i l o t : Ln r h o n n j e g r .A L i j .irL r nl L , L r i l i b j c 2 . n i L o j . rj r i T n , r s i h F 1 ; r t i b o l o i s r n or e L ; r o " f ) : r j p i s r r r c i' l, i c , ur c s k i r u L i . " p : O m e r : : .j c l c n r r h r z n i oz . rb l u r ln , ro s n o r ur r u r l n o i e z r , r l l i c ' l r o l i i
7 , l n l rr : l o s n o v L r n l r f r s i t ,

,

, . r. l . - . i , \ . , t ' , . , 1 ' ,

. ^ . i . , , , . . rr ., ,

U z r i i e n i A l l e hp r i p o r i j e d dre j c J L L s L r is rr c r l o l ip o z i r i l n o . . r : oj ne ncg.rLi\'no. srjecloöio trjcqor'oj o nevinosrin.ros orLrr()c,1 jil it() lioiuljr pocicr.ura otpozrrlr,.r nc sprijcLl.r,.r 13oiiji I)osl.rnili: ie Ibn lbu cl H.rliiliLr, Iioji jc nrislio cl:rjr ularnnjc isrloiilo riznicLr IILrjcjjr ibr Ahtrb.r, rcl'ro: .:Llj . _5i .j.Lj . -.r_j -'Ll!t "nt'1o /f jc itcntcnr proilct, r i),]cth,t bilo tlonliro." ' i)r'djc jc lSoiiji l' osl,rrik :" uzr.o rllijc' okolnosri li,rt, poli:rz:rreJj jc rizni.:r d,r
lrisli si dr \-*.1ii,, n!hrrldisr. : ILrgl.Jrj r t l j a u o H . , r i l , r i | n l j b u L l i L L r u B u hl j i ! ! , , m . ! , r / ' r r ! ,t,! s I '' Iltrh!1,i, . ! r r , . ) r ,9 ' l l 7 '

-13 /

IAN KAIJIMEL-DZEVZIJJE

uzeo dvije okolnosti kao pokazareli je riznica Hujejja ibn Ahda taba trebalo da bude saöuvena. je takoder dozvolio da se na On o c n o \ , .z r k l e l \ e\ r r r . r r e i iu b i i e n o g b i c .o , u d i n a , r n r t .n . ro s n o v u u a u r o k o l n o , r ik o l e u k a z u i u r n i i h o v ui , \ r e n o , r . U z v i i e r r r l l . r h p r o n \ pisuje kamenovanje Zeneukoliko njen öovjekprohlinjanjem (lianorr) tvrdi da je ona poöinilapreljubu,a ona ne uzvrati proklinjanjem, Vjerozakon pun je"ovakvihprimjera.presuda _Alclhisselama na.osnovu vidljivih okolnosrijestedio Serijata. to priloZi,to je Ko dokaz za sucepravdei pravedne vladare, kao ito je jokaz proriv sucanepravde nepravednih i vladara. Neka je Allah na pomoii. Ovim poglavllemhrjeli smo dok:rzatida strpljivi siromasi nemajuveaepravo da sc pozivajuna biografijuBoZijegPoslanika -4 od zahvalnih bogataia. ro najvi!epravaimaju oni koji najpreZa ciznijcslijede njcgovsr.rnner,Allah dajeuspjeh. a

388

STVARI KoJE SU SUPRoTNE SABURU, KOJEGA UNISTAVAJU I UMANJUJU

Aho strpljircst zn:rii sprcöl'.rnjejezike od jedrnj.r nclionr drusom osim All.rhu,spreö;l.erjc srcr ocl ljutnjc, clistremircr,r otl . . t . . l r r'.i '. l i . ' . , 1 . , . u ' i . . . , 1 . .. 1 .o r r , lr. r. r . . i t , , ,. rL je, iz or.c sliupine.Srrpljivosti thhlc, opreino jrclanjcsrvoLrnjinr:r. Kacla iorjek poiili nr svosr Gospodrraioljeku, poi-eliosc n:r sc ()noqa Ko jc rrilostiv onomc lio nijc milostil prcrn:L njenu. SrrpLjilosti nijc oprcönojr,:l:rnje Alhhu, h:roito je rrrvcdcnoo j:rd:rnju ...ijaserctu jadati." Isto r,rlio,ob:rrijcstiri .frlruba.e,r:: {jj:lläi nclioqilo svoicm sL:rnjLr hako bi n:rnrr:rjponogao, upuLio.zrlr)iio sc nir otklrnj;rnjuproblen,r, ro nijc opreöno silrLrru. Bolesnilisc 2:rli dolitoru na slojc problemc,oircöcni sc irli nrdLcZninr na svoju irclu. unesfeaclti Zali ()nonre liogi smxtracl;rollt nrorc sc zi1 otliloniti nesleau...Bo2iji 1'osl.rnik lmd:L dolazio hod bolcs bi .1.., nikr, pit.ro bi sa hako jc irckro: "1iaÄo osTci,rii" sc Or.o jc r,rspiti
\ r ' 'r ' ( . r . ,r t : , o.).o-^r^1 ..,1JU.

A dr li je.anjc n:rru5i\':r srbur? O romc posrojedr':rprcchrrj:r od im:rrr:rAhmecl:r. F.buHLrscjn smrtr da jc ro pollrileno, jer sc je osudiv;ro jcc:Lnjc od T:nusa prcnosicla toliom bolcsri.14Lrdirhicl "Sve linie: ito öovjehliaic, blt ic lnu z:rpisano, ijcc.rnjc u iroirh "Jecanje lesti." Zastuprici ovos nri!licDj:L jc posrcdno j:relihaZLr: liolaujeono jc suprorno trpljir.osri." i s "Or.rc mi jc Abciull;rh, inam;r Ahrncda, sin li.rZc: Lrsr ojoj po'lznesi sljcdnjojbolesrircli:ro: mi lnjieu Abdrrll:rh.r Idrise.'Jr ibn izncsohknjinu. Izr.rdi h:rdisc Lejs;r ibn Ebu Sulejna.'J:L poslu gr 'Proöitej !ah. ni Lcjsolc hadise,reie mi. Jr poöeh iit:rti: Rckro 'Tevusje sanr'falhi: osudivrojec:rnje bolesti. u Nije nu se auo qhs sve dok nijc unro- I jr nis:rnr öuo svogrl ocl tia lcce u bolesti svc r:lok nijc umro." Drueo predanjc:Lo nije poliudeno iDc kosi se sa slburolt. Belil ibn \'luh:rnmeclplenosi od s\'oqx oca da jc Ahned piten cr

IBN (AJJIM EL.DZEUZIJJE

bolesnikukoli se äaliona bolove."On mu reöe: li Boiiji posla_ Je nik * ne!to rekaoo tome?'Odgovori:,Jeste,. hadisukoii preno_ U i i A i ( ä i ' . i 2 e< e : K ä k o m e b o l i g l a v a l .' ' i o n j e r o o d o b r , r u a o . ' . M i r v e z iI ' a Z e ': D o i a o s a mk o d E b u A b d u l l ; h ak o j i j e b i o b o l e " t a n , i upitao sam ga kako je. Nlemu se oöi napunijesuzamai poöe mi priöatio bolovimakoje je osjeiaoprethodneno6i.,, Rjeienje ovoga jeste to da se jecanje dijeli na dvije vrste: . ie_ canjejadanja, to je pokudeno,ijecanjeopuitanjai prainjenjabo_ i lova, !to nil.epokudeno, a Allah najbolje zna. U lednom predanjustoji: "Kada se bolesnikzahvaliAilahu, pa zatrm kai€ sta ga muöi, to nije jadanje.,,Sekik el_Belhikaie: "Ko,se p o i a l i n r n e s r e i u o j r g a j e z a d e s i ln e k o md r u g o mo s i r n L a A l l , r h u e i e u s v o ms r c uo , i e c a rs l . r . p o L u r n o s rA l l r h u i . n i r i

Dvije su vrsre ialbi: äalbarijeöimai äalbapostupcima, koja . . le, vjerovarno, opasnija. Zato Poslanik * nareduje da na öovieku treba da se vide rragovi Allahove blagodati. Najgora od svega ieste Zalba.Gospodaru kada je öovjek dobro. To je-najgore stiorenje kod Allaha. Imam Ahmed prenosi od Abdullaha ibn Jezida, kome Keh_ mes ibn Abdullah ibn Sekik prenosi d,r je K.r:bel-Ahbar rekao: "Nrjbolje je ßovoriti st'bhaaalkh.i naigore izost.rvljati..piraSe Abdullaha:'5ra znaii govoriri subhanallah?,",Izgovar:rt: lubha_ nallahi oe bihamdihi tokom govora.,, .A lta znad] izostavllanje?,, "Kada ljudi iive dobro, a kaZu da su lo5e kada ih pitaju kako'su."

Od .rvrri_koje opreine srburu jesuove: deranje su odjeie od j ; d a .u d r r a n i e i c a . l i e s k a n jd l a n o v i m a ,r i i a n i e l a v e l p e b g iproklinja_ nie. Zaro.Poslanik,*: proklinjeonogr ko viie u nesreii.briie glavu i d e r e o d i e i u .S r r p l i i v o s r i n s r n e r a l r 6 i r u g r . U z v i < e no J a " k u b u e p i ka.i.e:
' 15 uhäri,5666. B

390

XNJIGA UPUTA...

"A oöi * nu bile pobijeljele otl jada, bio je a,lo potiik i' ( T u s u s,1 ) I
Ii:rtacla . | - : osin] dobri." 'Bi, :( . p u L i r c ' r d r L r : ,i r ' n J , , \ " . rr1.

4'193 i+t r".ict eAt?t rö

Flamnrr:iibn Selenrr prenosiod Alijr ibn Zejda,hrme JLrsuf ibn Mihran prenosiputem Ibn Abb:rsa je Poslanik rekao: d:r i--, "Dc,isra, hciilto god oho plaie i stcetugtle, to je od Allth i. iz tnt lo*i. A oto ito je od ntka i od jeziha, to patleöeal icjt"t)l..."]'" Iluiejrr prenosiocl i\bdurrrhmanr ibn J;rhj:re, od IInss;r on n,ribn F.buDiebele da jc Bo2iji Poshnik;..,rck:ro:"lio sc Zillosrii nije strpljn....""'Hrlid ibn bbu Osnr.rn cli:"li;rd:r i je umro v n sin, Seid ibn DZubejr viclio me je urrolxnog licir. Reöc rri: N.. ulrotavaj se, to je predevanje nesreii."'Ubejdullah ibn Umcjr k:rZe: "Nije gubit.rkstrpljenjakada oko z:rsuzii srce obuzrnc tuqr. jesteloie govoririI loie misliri." Gubirak strpljenje Ii.rsina ibn Muhammeda"' pitili su o qubirku srrpljcnjr,p:r je odgovorio: "To je lole govoriti i lole misliti." Jednonrb:rsrijsliom sudiji umro je sin, pa se hod njet:roliupile uienjaci;pf.r\.nici ipoöcic rlzgov;rr;rli tonre li:rliose pozn:rjustrlljivi islomljcni o iovjch. Saghsilisu se.lirje slomljenonaj ho nrkon nesreiciz-rrijeni neku od svojih n.rviiia.Husejn ibn Abduhziz el-Huri krie: "Umro mi jc dr:rgisin, ijr rel<ohnjegovojmajci: 'Boj sc AlLahai je oiekuj nagraduza njege.'Ona reöe:'l\,1ojx nesre6r suviSe velikir " cl:r je pohlarila predar.enjen. bih AbdLrllah ibr Mubarek r.eli: "Jcdaniovjch dodc Jczi.lu ibn g;r Jczidu in;rcte hako klanjadok mu jc sin na s.lmrri.ItcöcnrLr:Sin ti umire, x ti klenja!?'On reöe:'Kade dovjck rcdovito izvril':r ncjc prckrlaj."' ko djelo iizostali ga icdnogdirn:r, ro
'* Ahnred. 1131sÄc,z,l t,,,ü1,12176. i 'f kh,4;l et,t[, e/537 i ]al-D'rtul "te"srt, +/3r. "'r:bu r{uhro,med K.sin ibn NfuhinrDcd Lbu ltclu cs siddik,jcdrn od ibr scdncricc mcdinskil hhihx (unno 107. god.po H.).

391

I B N K A J I I ME L . D Z E V Z I I J E

''\b,lLLll,rh Srl,L L.rr..: i l , r \ l r L r . r f n lJ ( , . t i r i r l . n r s r , . . , Lr .r . l : . t L ) " r r n L r hr.' r , r i r : \ . r , - , , r , r , r i l i r r r . I ' l , L L1 , r h . u r r . J . , . l . i 5 , r , , , l
I

l . : L L r , L , L : L L I ' . ' n ' r ] ' r J h.. r , l .h t f , i , 1 . 1 , , , . , ,! l L i . ' l L t t .p . r , , , i q . r , , , , t. . ' L l r r , l ' / 1 1 , r r . r r r , ! r , : u r r r . r p l i r , j r J n r : : r: L L L l j . L i L \ \r'.. r 1 ,n i r : r L r l , L i , i Lr,',r r . . l r , ,r , , : q Lr l i , r j ."r r 1 , , : : r . S l , r l r . r L r j r 'L r ! . rf o s ( i r r r r r ; . r r . L r I I i r o s rI r . r , . . r r l . n \ . r ro I, i

t l , l ' n S , : 1 , i f , .,L( l. \ i . , l , r . , L : i. I, , , ,I t . L Li . . \ . , . 1 .,,. : , 1 ' ,1 . ,r r \ r r , : i , 1 , , rl , l p ,
( )rrr1 J l f r l , . , r ( ) : r . r r p r . t , , i L ,. r i . l l , , r , il 1 , , , : l . r n L . l r . . . r r , :

''l),,i,),)t:j;:t,'r,.,r..r:r.rlr..,.r,,.,i,,irr1 r , . r , r . r ' . : r . \ r , k . r ,r, . r i L L l r , p r L ; . 1r . r r r : r L 7 ,: r r . L Lr , l , , i 1 . r L L..rrL ' Lrr. t : J r L r : o ,l-r . , , r . r r ' I l . r . .r L '1 r . . .J:. r i r 1 , , , r l . r , i t r r I r , , : I ) ,,i ,r r,. , ,r. i I r , r r ,. i . , r . . , r : r , r ,
, r r" f t . . . l , , r . ri/r , ,f . . r r j L i , ; : \ ! : : / ! . r, rI . , . I I ; ,, i/r ; ' ' ! r l i , l r r i . . . ', ,, ,. I' , I ( ,i r , , r . , , J l l . r L L , l L . r l , r r . ri r . r , r , , : q . L L , r , . i r 1 ' , r r . L . ' l i. .. . r , r L L : \ l l . r l r , , r l r r , , , \ r . n r L r . L , r . r i . r r r r , ' L . ' L "r r . , , i. ,

t : l ' 1 . r , r i i . ' r f . r , i , i,, r ' 1 , , , ' r . l ij ir j l . r , r . r r , , , r i i . ; : r . r r . l r L r l , , L . r , , r : 1 \ r '' \lrr. .. t ; ' r 1 , , .' r o r r r Lr n r i r l ) ,, , . r . L , L , , , l , r , l r1 ,L r r L ri , , , . . r , , . i | , , r , r . L r L r . p o r r r r r ( . r lo . : L r r r i . : 5 r o l r i r , f o n r r l r , r i l: . i r . , r : . l l r r i ll :r r . r , , , 1 r r , , , , 1r' .r,,. : i , , : r ' r i r ' r r t r . l i r . ir, , i l . ( , u r fs . r l r . l r rt r , , . r l j , , r . r 'o

\ r L , . i r l , . r i , . L p , o L u .rrr r , , , l i L . i , , r Li r , , ' r . . , i, i, L r r r . , r r . . L , n t , r , . : rr r r . : l - ; r r ! L l . L . ; r .

: . L t . r i / ) ; . , r . , j r .. . , , : . . 1L r , a

'91

I{NIIGA UPUTA...

';lt ':t:5 '.1'. ws'r _/.rl :j;
"Coz'jeh je,

ljl ,:ij. L, . J, J.

--!-i Jti' 'lt '-:G;

uistitttt, sttoren ndlodui.rt: kada ga netolja sndcle,bri;an jc, a kada ntu je elobro, cprisütpaöai je..." ( E l - M e e r i d 29 2 1 ) . l, Dievhcri k:r2c da je m:rlocluinosr nrjgori oblili ncclrsratli,r ' l p . r 1 ' . Lh . r C i ' : ' . e- :- : : " , . * . : . L. j - ^ . \ r . ; r, , , J ; 1 . * . ' , . .d " t . t l. , l n t " r t t ? i , 1 . 1 i . . r ' 1 , t o i "l . t - t . o t. Ovdje inrano snisleni iizr:rirjni rspckL. lzrrZ:rjni je lspeli! to Sro jc ilinic.r opisanh.ro m.rlodLrlrn. je, l\'hloduS:rn d;rlile, onri ko je Skrt. A s a s m i s l e n o g s p e l i t : ri,l i n o s r i l < u h a v i a l u h r j l o ! i j c s u r n Ijudskcosobine, naroiito ukoliko jc SlirLost nelodu!nr. tj. ulioliko r.odi do rnelocLuinosri, iukoliho jc kukaviöluknepoprar4jir', doslovno, ukoliiio pomjerl srcc s rnjestr.Taj öovjehnem;rr:rzumije\'lrjil, hrrLrlosriniti horisti iliomc svolim Lijclon i imctlom. On nijc sposobanni zi ita. Skrtost. stmh, pohlcpa iprcsrrar4jcnost jc izbczunili su ga. A mrLodu5nosL lilrcl.lnpr. iovjcka obuzmc ine rnoie sa !rpjerit hldl sir tl:Ld,ion odmah ispoljrvetaj osjcaaj zrdcsi b(rl, odnah se i:rli ir:rzsliri:Lr.r lied:rg:rnelio usrozi, on to; se odmirhpodredi ipokoli. Iiede ga zxdcsiglad,odnrh se precLje ipoine i-elitin:r ro. Ilet1a ugledaneSro scbc,blzo poleli li tome zr qa na mjesro svojc duic. On nem,rni usi, rho ge prisvoji, stirvi trirjrosri ni skrupul:r. Svc jc to rezultatmalodu!nosri, urizcrnostii LriStilnosti duie u tijelu, srkrir'.rnja iponiZ:rvanjr, nckeje AlLahn:r pomoai.

'' Ahnrcd,l/30l i E b uD x l u d , l 5 l 1 .

l9l

STRPLJtvosrzAHVALNosT I osoBrNE SUUZVISENoG ALLAHA, KoJI SE
NAZIVASTRPLJIVIMI ZAHVALNIM,I DA TE OSOBINE EMAJU RUGIH N D vRIJEDNOST|, OVO Bt BtLO DOVOLJNO

Sro se riic strpljivosLi, ovu osobinu Uzr,iienorupripisujcbi öc liojc Ga n;rjboljcpoznejc,i to u hipcrboli.U dva S.rlrD.r Lrilje2i s,.'prcdrnjc Lnrei:r ocl Se'id:r ibn DZLrbcjra, kone Abtltrn.ahnr:rr cs-Sulenri prcnosiod Ebu Musaada jc Posl,rnili,;.: rcliao: "Niko nijc strplji.Lijirr slLrianjr rutnr.tga. Ljutti Mr ptipi*ju cliie te,,t Ot tn t{djc ztlratlje i opskrbt."'" Jedno od Njegor.ihlijepih inrcnajeste S;1.,r;-. Olo je oblih . lioji uk:rzujena velilii jntcnzite! rc osobinc i in:r jeii snis:ro orl Sabia lli Sabbara.Njeeove strpljivosL nije lieo strpljivosL ljudi, i tcr rz vrie rxzloqa. Prvi jc d:r on u s\,:rliom tDonlenluntote .h sc os\,c_ 11, boji sc polrrraö.rliao ito sc ljudi bojc.NjegovestrpljivosL nc ne donosi bol. rugu niti bilo kaliavncdost,rr:rk. Oiitovnjc tou imcnrr Lr svijeru ,"idljivo jc heo oiiLolanje imcne ßlaei. Rrziikr iznedu bl:rgosriistrpljivosri jesrero ito je srrpljivosc rczulter i produiir bleeosti.Koliko jc iovjek bi.rg,toliko jc istrpljir,. tsl:rgosr Uzriicje noe Allah:rprosrrrnij:r od sLrpljivosri. tog rrzloq,lovo sc irrrc Iz spornrnje viSemjcstau Kur'lnu. ZboS iirine roq imcnil icslo se na ' I o r r , r ' l r U / . r r r .s . c z n . 'r r c r . o p . r r r . r " .... 'r * r ; - r , r' ; l j i 9 . I -A 1 : : + All.th zna ,,.,ti blar t,:: " jc 4ttat,":c ttn t Lt-tq i.J- + ;'2. (En \-.isa,12). lredanjc govori d:rposrojcöctiri nosrö;r Ar!a. L)vojicr qortr ''Slavljcn re: nelilrsi, Allirhu n:ri, ihr.aijenlTcbi plip.rdazal,r,ilnost na blagostiimoii." Drug:rdvojicr qovore:"S1;rvljen ncka si, Alla ' r n r . . i . r . r l i c n l . b r p r i o . , Jz . r l r ' . r l . ,' n . ro p r r i . r r r i r r r r r u q r r . ., r -1 r ^ . t i J . . 1 . . , ' i r , . l o r c Lr n o z .h r i L ' . . r u l c z r r . r . 1 | I n o / \ . , , p " . ! . . r q
'i: Buhrri, 6099i lr'fushr, 2S04.

I B N K A J J I ME L , D Z E V Z I J J E

r . r 1I: n r r r , r { r ! r t , s r i1 .iri L . r ; r r J L r , , uL , , : i . r r i i , r \ l l . r It , L i : , , , , rrr S , , , i . b . , : : : ' .r l . ' r , , / n . rr j , , . , o p r . r i r . ir: r l , t z : r , r n i i n Lrrr 1 , r \ t i r L r i . ( ) l i fn . , f f i i " : , r i i . r r L L, , g o i L , ,L , l . r : , , r r j i . . jr r . t L r, , , 1 , r r r . r L r i , , r lf , r r r , . Z.. r r ,s , r , l r , r i t , , i . r . . , r .L iL . ' l i i r rrr, , . r L . r r . I r r i i L r : , , p r : , .L r \ i i t f t ) l . r t ( , i : L r: , f r o . ' L i L . r q r ,cr , r s i . r r n,i1 i , \ t . g , , , r , g r r , . i . . f , , t L '. , t - / \ i ' , r j r . ' l r t i i r ( j ( l r . \ ' r L u r r i r L i r L {rir. n o s , , b , , , L p.,rr,, , r . r u r \. r . , g r : r . L r L i . ' j r irhi L , r i,Ir, . , r j , I r r o , rIiL r\ 1 . . r : r , , r . , r . n r . r i , . r r .J . rr h o , l n r r ll,, , rn i ( ) r r r s L r p l r . 1 i L r , l i , ,i,..h , r i l r i . L , l . r L l r r. rr s . I r , L rl r : t p , , p r r r . I l t r : j . . i l , L i , . 1 ll l.i | r . r . rI r . r ] LlL . r L l . r : r . ,L ' . r L r N ., , r ! f r ( i \ r ( ) f ,r. . r . . 1 , , r r j . , 1 , . r ,n.rr p o , r : , r . :,.l i : \ , , . r L , 1 . r q rI,r, ,r1 r l L : r . r r . r r r , i , .L l . ir. ' . , ' , , r r . Lp r , l . r i . r r r r , t i L i . \ l l . r h L l r l i . : , :r , . , : : , , . t r ' : ' . r i . r . ; r i . r r ] - r , ,' r r , , r r . ; , , r . L rr.l r ir I l ( , . , r : ( ) n r L l , t , r r S n . r r i r . r \ 1 ( \ r L i ,, ' r . : , iN i . . s , , r t . L . r g , , 'lro j r r , ' r , l , i , r , rr q , , r ,s . i \ l , i i . rL I r L l , L J . l,l f t ) L . , . r , . r; \ . i , 1 . L j i r r , r r , ) , , , 1 , i ,1 , , , i . , , . , r . Ll r i, r . ri , . r . l r : , r s L rn ,r. 'f , J : , r l i r . l L i r i . , , . r L . r L irr, rs r L L f i n l ,. ,r, j n r , , r , , i . . r . r . i r r i l r1 , , r 1 , . r .. r l , r r t r , , J : . , l . n r l l r L L J r , , . h r , l r r . s L . r rr r L r , l r o r Lr. , r r , , , , s , , 1 , r : r . L . rj l i . r . , r r o r ,r , , ( ) \ , i i , n r i l : r . r , , l i L l.,r, , i L ir, , : l l , r l o 1 L Lr,.l:i . l , r r . . L i l , , 1 r r p . r , : i 1 ,\,l r ' , q i , l . L . . r l i r r r r L l . r : r r , , ., : t L r l , ro r r or r i i LL r r r ' , . 1 . r . h r L rl . , L , r r L L \ r o q r\ ! : \ r p r , . r , : r , i q , , r o ( jL , , j r i L [ ( ) \ 1rj p 1 r r , , , Lri r: . r ,. , i : r t : r i r r rr n r . r n r r .[ ) . r s L o r , ' n r r r . , r r L r o : r . , L i L.r, . r ' l L i . r L L . r . : r r L . 1 / r . r L i . r l , r L r r \ i i , f n l ( l , i , r , , J . 1 r n r r l i i r p r . r . r n r r r i . . q .o J . r , r i r \ 1 r ' ( i r r r r r . r \ 'i 1 , i : n i rl i r f r . r . r n . rr r r , . i i ,S r . u . r j L Ll.l,j il ., , , r r i . i L: n

.

'

t

.

.

' r r I r : r r , , r , . ,L l i . r r l r \ r , , , r L L l \L . q o r ! , r L r p i j i r , , ' r \ 1 4 ) l r j \ , i . : r r l r L , l i l r , . . , r , r . r , , l i li',.,rr . r l L\L . q , , r o q i , r l i l r L , r ois r . r , L . ' l . r L , , r t r ,
. \ ( i 5 - . . r L l i :t r \ ( r , ) : t l , l j t t . 1 .

l i r r L L , , L , .n . r i r n r r i i l . i ) , i f l , r N i , . r r . : l i . L r . : r r , u _ _ - r , , - . . r , : t i ) r . , / t n r i , ! i i i t a t r L \ . , , t r i i , r , r r . 1 r : .r ir. r , - l i i r r t , . ' . , ,_ , . " - . ' . \ r i , t , I ' n r r r r . l l r r r i r , 1 f r L , / . n . r \ L rr g , , \ ' L . L r p l : r , r s rl l . r oi o p o ; , r . r 1 LrLr L i : l i j )n i r l i r u , r 1 , , \ r . L , l r . r i r . r n i , I , ( , 1 , r i 1 . r n i(c . s r : r , r r t c i , J l , . r t n i . r r , r

KNJIGA UPUTA...

nje, iako jc s:lr'rienosposoban, rlloaanisn;rrrn. lo jc sustezrnjc od najr.iie styirri. Uzlraa;ti Najveiem vclih:riu, Xralju liraljcr,;r, Nejplcnenitijcnri Najveiclr dobrotinircljusrlrrim:r kojc sLrIir:rjnjc ruZnc,grjelne i lo5c,srrvljrti Gr u lionreksrlioji \1u nc priliöi, prkositi Njceovoj sillricnosti, imeninrai osobin:rma, clopunjrvli Njegovc:rjcLc, uqorririu lii Njegor.cposl;rnikc, ncli:rje mir s nji rnir,pso\'r!i ih izlostrvlj;rri,speljiv:rti, ubij.rtiiponiievrLi Njegolc vjcfne roLrove sLlrfi su koje rroZe isrrpiti srrro vrlrr.rnsLi srrpljivo Biöc ocl Koge sLrpljivijeg nc1ra.Kxlla bi sc sve srrpljcujcljudi o,l n:rstirnlix do llaj:L njihovc 1'rsrcporeclilos:rNjeqovinr srrplje pa njcnr,ono bi prclrqnulo. A L o T e l l i s h v a t i r is r r p l j i l o s r b l : r s o s t U z v i i e n o eA l l i h r i i u o ö i t ir : L z l i h iu m e d u j i h ,r e z n r i s oi : L ; c r r m a : z n l

*J<*
"Allab

!., -' ut -.,-.lr _s tJ e-:-r"* i -*, "" ] .t--3-.;6 .+, s-:-r-

i- -r ;
,-

btani da sc raL)noteidncbcsdi Zenljc poreneti. A cla sa Porcnßte, niko ib drugi osin Njega ne bi z.ttlrido; Olt j( zaista blag i praita gt 4eär:" (fatir, -11);
i-: > L:: ;> -a I J, J-Fl.11".

got:ore: trlilosLbi je uzao clijctc!' Vi, tloista, neint odvratno gottrtritc! Gotoro tla sc cbesdrdspa(hu!,d Zenljd proxali i ltlanire zdt.oba :to tulilostivo pripisuju dijcte" ( \ l c r j e m .S S - 9 1 ) ;

ip! si .: r5; lrri !; ;,V ",u3 - jai ,-'r;ti ,{,.1 ,ii; :_^jl, "Oni

" _ ,q-'L _.ip:

. rr..

"... s.uilo ito hthat'stva rji/:torta e nogt brdn polne rti" (lbrrhilll, 16). Njeqovl blagosr i oprosr sprcil.rjLr r,rspldrrrjcnebes;ri Z c r n l j e A b h q o s ri z a d r i - : r r , : r n je b e s eZ c n l j e j c s t cs L r p l j i v o s t . . ne i Z.rhv.rljLrjLrii Svojoj blauosti,Ol sc susreic d:r s:urlicionira Sr,oic

397

IBNKAJJIM DZEVZIJJE EL

i: r r . ' o r i j , r L . i i . . r i . r i , : r ir r . r g o r i . i t . l r . rJ L1n . L , r : , i Z . u r l i r s r m o i t L r O ur , Li i r i r L L r c s r . rL r s l j " , l, n , r : . r r o L u J i . ' r u r .( ) r r i L , p s L , r'j.L L i , z . r l r r . r t l L l t L ' r , . 'N t , ' g , ' \ ' , ,h L . r q , r .rt io p r o s r L r o j t u . r J r i . u . r i r i r. r r r r .i i : i L s L r p L i . n i(r).n o o c li r q , rs c i r L \ 1 . i .t r s ( r L l r g L ' r t . ,sr, r r r r'r , L . Lir'lio l t r , ' r . r r r i . ' i . : r .s r r p l j i r , , siL i r . , r J r ) . l , r r r j . ' h , r l r I '. r , s r o irl r r l l l i , rl r h i n i i , l L r , . , J , t . 1 \ . , n i . , z r ri . , , r i r ' , r , , i i i , z , , l r ; , r . r .I i . u n r l s l , , , r , : L L p | , \ l , n r . J 0 r . u r , l 1 , , , r , r , rsr.:.,b i l i . . i i p , , , 1 . , n j , ,_ - - _ " \ t . _ , . . . . "!
r , r i , , , , ; . ir i . t t t , r t ; t r r r i t . i i ,lrv',tit ttri (l,t

'' ()ro i . p r i r , , J n .i l i i . J i , , , ,ri' , , , 1 , r , * t i , : . \ r i ' r r r ' , t , r r , , : . s L r , r r i . ' r ' r , , r l . n r . r i . n c g oh , , t , r . ir j c . l i r r ,r,. . \ l j , r l r , , : r r n , l r , . , i 1 , I I ' r i l , r 1 , L , ' , ' p r , , ' . , 1 , , u , r r l i ,r .rs1 ,rL ,rrrj . ,,r ,,. 11r .r. 1 r . . . I ' r L . , , , 1( 1 , , . r . , , , 1L r . r J r , , . r r r , 1r,l, ; i \. r , , 1 , , : \ n p l r , \ ! , i r "I LL r l r ! , , . . ' . 1 i rr , :: ( ) r r r r r , ,r . r i . r r i . i . i J , , L , p , , * l , , r r i , i i b . r t i r l r l . i L ' i , r .r'n r | r,' - r,r , r. p t i. p i . r , ' ' L i , \ . l i i , r , s r r . ' L r , , ir rli' L , n r r r i r o sp i, , r L . r r r r r . r r , , ' 1 , p . r , . r l L N , r ' , . r . . r ur l l r 1 . r . , l r n r h .' r , , . p r . l t n . L . r , , i r ( l r r r L , l i .l r , l . ' ( i . r i, LL l , [ , , r . r , l L r,,iL n t ; . r l L , r , , l j n r n , .l..,i , l ii l , , L p l i r ' . , q p r , ' , I : , , . : , l , , r . , l i r L p r , , l , ' r r . r :. L r [ r , l ' L i r i ,r. i s L r , , i . r r . r .r : r . . r . r n L . iLp r , , p . r ' L r r j t r , r . : i ,ii r i r r , . u r r . r q , , r i . L ' , , . ' , r \ r . qr, ., r , ' ' r r l ) 1 , , ' r r r i L , ,i ' r , . .n r , l , r r.rr lrL 'l .r ir rL . r , l r r . rrl r r 1 , , r . ' s r , l ; 1 , . . , , l . r l r Lp r r r 1 . , ' . rJ , r L , r : .r . r q . r r L L i l , , r s i r l i . L LL , ,r r r i L , , ':.L r l . r i , r . r r , l / h L r . i, . ,, I r r , , q r . , , : i r , , q' .,r, . 1 . , , , i 1 's t o r , , l , i , , r , r/L J , n , , l l \ , \ i L L , l . , ' i l hr , , , 1 , ' , , 1 , i r' .: J t 1 , . .J i . l , , ' . r n 1 . o,p l , s ,, , ' r l , l ; r L o r . , n j . , , , , . ,. ' : , , ,

2j r! -i-,! - ..1.,:*

t
. N i . r r r i r r r . r r ;r,' :

,

.

.

.

.

.

/

| ; t , i r ' ' t , i ) i ' , . : : t i r t 't,: : " / r , , r ' , r , . 1 . r . : r ; r , irr . r r r r . r ) / r , r i , ; , , i l . r i f L
itit,.t)it,i,t)))t t) t 1

ii . f r L r L / . r , l . 'l r N i r r o r . i r , l r . 5 1 r , , , . ( . i . \ r . : , , , , , r ' . , , 1 : L , r, , , i , r , 1 b , ' n)rn . , , l ( , / \ , i 1 , ,,,1 . . , , 1 r . , i ,

():r,,.iurt 't,rltriLrrr

'!i l,)fl

t . . r | .l i , . \ i

..:lll.

l i r | . . 1l.l r L t l : l r . \ r : . r - ' r 1

KNJIGA UPUTA...

srritinskeisrvorenc sn'ari kojina se ljudi Ltjcöu.Porroje uzfoc; i posljedjce. pokrcic duic itijela, cleje mod utjec;rja. ih jc On im On s r v o r i o ,p r i p r e m i o , l o d u Z i oi n a d r e d i o o n o r n ci L o Z c l i . O n i h p sputeva ukoliko Zcli i1i!,rva njihovih silaiurjec.rjr. ih R:rznrislimoo rrjnimr rijeöt "...utjeient Iabi ocl Tebc." sa je öisLitcvhid l(oji odstrrnjujc ik.rkvo osr.rtanje bilo ira Ovo na dmto; potpuno oslanjanje Njega, Uzviicnog, tralenje ponroii na jcdino od Njeea, pol:rqanje strihovr i nade,korisLiiireta u Njega. On je Taj Koji mozc dopLrsriti se nesreiir dr dcsi,r moZe je isprijcöiLi.Njemu se urjeöcmo od Njeeovih djel;rNjcsovirn cljclintr. On jc str.orioono pri iemu jc srrpljiv i ono öine jc zrdololjan. KadaCr rasrderrijesi ljudi, nc\.jcror",ilnje, nrnogoboilvo incprav da, s clrugcstranc,obriclujege veliö:rnjc, hvalaI poliornost nrclclie iNjegor.ih vjcrnih robovi. rllko d:r Njcgovo z:rdor.oljst\() spreöxv:l Njegovu srdZbu. Abdulleh ibn Mesud +r kiric: "Ze veicq Gospocl:rra vlZi ne dan niti noi. Svjetlosr nebes:r iZernljc porjeöe sr.jctlosti od Njegovoq 1ici.Jcdenlai dan kod Njcg:r rfrjc dr,i.rn:resr Va!; juöeri!sati. nji poslovlNjerru sc iz1:riunä poöerl(u elene3njeg drna. On ih r.r qa to srdi. Prvi zit ru sldZ zmitri tri sarxi nelaziono iro nTrzi, pe btr s;rzn;rju nos:rii Ar!r, koji im t;rdr posrije reii. Nosirii Arir poiinju lcLiö.rti All,rha.veliki !:rtori Arir, blislii nelelii iosrrli melcki, sve dok Isr.rilne puhne u roil rxho t1:r sv:rkosrvor:enje iujc. co Veliö:rrie All:rhatri sirr.r sve dok se on nc ispuni niloiiu. To ie z:rjedno trajrri icst srti. Z:rtin ie biti ,:lor.edenc nrxrcricc, ie On pi rlisxtir eledxriu njih. 1'o jc snisao ejeta:

" ; q*qJ " -, !'3 ;=- jr:- -i:
'On (,); tds oblikuje

r^"

, atericdtna kaho On boft' (Aiu Inrrn,

itf;'|l

;i:,t tj :i 1 ;ial ;a "-:.q3 L'.,r1 r-!..r.!'
,tt l'.la,lie.L :t:.o'trj.., ut';

On poklanja ienshu tljacu l?onlelJote, d kontc bote nttiku, ili in daje i nßktt i icnsbt a l<ogabotu uöin; bez porodd; -19, Ot uistitttt,sr.ta zna...' (Ei-Sur.r, 50). i99

I B N K A J J I ME L , D Z E V Z I J I E

f , i / . r i , . , l i r ,i,: r r , , ' i J r r i r , , 1 r , Z . L r i n r . r h i r i p r i r . : . , , r , .1 , y . , 1 i r 1 , , . i , . r . . L Ln i i i r q ] , , , l . L r :ir s . r r . r . ' , , l r , . r r l r . : . r r r r , , , r i r r i u r . r :! , : ; L l L ',,.trj,-., /ior)y lr\'.. \ll,tl, lrir r /)bilj]1. ^Ltrtri, i I -;f.j,,J li.r,l. ll r ;u- _: _;3_- _5 ... s;..r/,o.g tr.i ()t) :t ln i t,! ltdiut I I r, l i . r l | . l n . l ' l . ( ) r . r l ' , , . r r ( i o r 1 , r , L lp : , r r L r p. r , . l l l . r . t ) r 1 , p i . L l r 'i ,Ir . r l . . r r i i l , i l r ( . t i' L . t / r r | r r ; , .L . r o i ( ) s | r . r n l l , | \ f r . l f , l I ) r L . l l j r . 5 . l h Li I ' 1 . , , , , . Il : , ' , , i . i l , , , l l . . n J . rI.1 , , I, I 1 , . , . 1 : :i ,, .l r L q i , \ . r l . o r i r , , t , L r , i ! . r r L r. r L f ,l : . 1 r 1 r f ( i 1 r! ' . , , \ \ , , r . r , f , i . \ iLL.lr.rnrih,,rllLLtr.rl,Li.;Iirrir.rrri.. LL/.\f1,rrrnr,i, n . ! i { ) ,rrL , ! .:1 r , , s n r : r r c l n J r r , r r i u r .f ir.r . r r 1 ,r L l . . ' . rj / i : r l . . . , , i . s r L ' r p , , r . . , r . ,ro r . r . r . , r.u , i 1 ,, , , , . 1 i ( , . , , ' i t f , r . r , , J , , , , L L r , t i . , . : i , .. , \1 \ L l . r h , , r rrLr . r ' 1 i, r . . l i i ( , 5 1 . . r r l : r r . ' ; , , n r . , , r 1 ' ,f ,, , r L . r i r i . ,i / r r . , t , l \ 1 , r i: r ( i r r , r ; r r . . , , i t j . , , : r , : t . L L r l , ' . , r . r ,h r i r s r Ln. r L , . i r L , , r , , . l . L : : r ir , rr.
\L\1, .\.r.\(,rtt)qt i.lif: l

' - ' ' - : ,tlrt r-i r to nc tittrjt, \li snto rintr y.rltiil; , ' LI t o | i L t o , , r t i i l L I - L r . | | . r , r . "l\r litttlt L,,tt

i r . r , , L o i r r r o r r t . , r : : r L r , ) s 1 . r r r \: ,r rL , , r ir . , i L , r r . . r , , r . Lr r i) r \ . ' : . r . L L , , irr , ' f l r l q r r . r , i N i . , r , , r L r . , i l : r L , i' L r r i . r r . r r L ,1 . r r r , ' p , i \ i n , i . n L ' , . f , i r i L r . r , : L L r r.r' . . \ l L . r l r l r . . r , . r l t L , , i . , L L , r i i r r , p r , ' r . r r r 1 i). r , , , , J r t . r r r r s r i n i . : ir ' ; i . . 1 l.- l ' L r p r . r , r L , L ,, r r r.lr' l : , r j L .i L rJ , : , , 1 l i l . . l i l . rr . l h ( , , i i , r j r\ r i r t , i l j i r rr . 1 , L.r r . .L.r. p L , r n r . r L i r , r : r n r i . , \ . I I . r , / . r r r l i . r i . ' n o r r o L r r . r i r : r . i . . p , , l i r . r r i1 , i' r . . r l r , L Z . r L , , : . n i o p r r , l , r r i i L . r L r r l r . r r . r l t , , i .L ' i Lri r : L . r r r l ir u , L r iL , , i r g r , , , 1 r . . , . lr , . r r . l r l r L i L N r t , ' , r r r , - . 1. ,' r r o . i r r , , p . r s r ir i , , :r!\ rqrrr r , , i f o r l r . i r L , r , L t ! 1 . r g L i r p r i . r . L i,., ' o L , r r . . n r . irr, r . \ r r r L i r r i , l. ri ,r l L r r . r , L . r q , ,i . r, , ' , , r , r . r r p l ; L r , l t rr

L l , r r i . L r l \ l . r l rr r . r r r . r ,t' r L , b . t l i i . r : r r r rL r , , r L l i s lL t . L Lj r . r . : ,L r I r . ' . L h L r r r r \ ! : j . L r r r . i! , r i i : r , , , r : ; l ^ E l . J ; . d L l r l i : , . . 1 1 1 . 1 . r // l ) . 1 . ! , \ o t l r ) i;n !; - u r i r t : i . i 1 n N ' . r . l l l t r I i L r rr r ( j . r r . r r L , . r l \r,r,r,,,,: :--j-r_-(;.!::"...it1 | l l , l t i t l t l a , y t l a t o tr 1 , 1 , r y . 1 r l,:.rl,Lf. L,'| i r_,<-! l.-a-:, ;5y . ,-1 s<J 13 -!l .,: -7;..-, u. llrl

KIIJIGA UPUTA...

',To t7);,/!tS-t, ran je nagratla;cai r<It'jGJ "t; ,Si'jts tk'j!), t n t l i . cd u t o i a n b l a g o d a m o . r i , 1 . l n , r r . t . ' N l i : . , 1 , ; r " r , ; d , u J , l c . r \ . r . : b l . r hd, . . n r . r i n : r - -J i r . r r r jz r r r . , 1 .| . r r . - r r z , , i , ' L . . l 9 . r o L ' - , . i . M . .i . 1 , o k ^ , . O p r . i r r r n . . , , J . . . , rr l ,'l 1.._ kajc.Covjchu se, dakle.dajc blagodrrnosr dobromei oprost za na lo!c, jer jc Uzvi!eni blagodaran On:rj Koji praita. i U dvadeserom poglavljugovorili smo o iovjckovoj zahvalnosrr,uzrocina i vrstanlate zihvillnosti.Kadaje u pitanju zehval_ nosr UzvjSenog, onn j€ drul(iijx, kao iro jc i strpljivost. On je pre_ öi ovoj osobini od s.rekog z:rhvelnihr. St:n,i!c, On jc zahr,:rlan (Ll:rgod:rren) pravom snislu. Alhh 6ovjchuclrjciupu6ujc se na zrh u vaLnosr. Uzviieni z:rhvaljujc svrkorr tljelu id,rru i nrit.r ne snr,r la trr nelrijetln;nl zahvelnosti. dobru tlcserestr-Lrlio Ne zahvrljtrje, ;r nekadairrlnogostrlrko. Zehvrllujc Svonrcr.obu rijciinr, [valonr lrcalu mclekinta,u vilent svljetu,l<ro lto srvarez:rhvalnosr medu ijudimr. On je zehv;r1andjelima.Krda ncjro nrpusrj r:rcliNjcge, i zirmijenimu to jo! vrcdnijom stvari,a liacla ncito di z:rNjegr, vi ' . . 1 k l ' , l : n r r u u z v rr. i..O r ' i , . n .^ . r, \ l r . , r c . L r o r . . . \'ic.up..
D e | 7 . t \ . r ' r t t c| | r . . l (d ,Ir I|L..irrt!ont.

K:rdajc Njegov poslanik Sulejnr:rn zakho lionjc ljrteti sc ito su sa odvr:rriliod sponinjrnje Alhhir, On uru jc podrcdiovje, Llr. Kxdi su rshrbi napusriiisvojc1<uie iizaili iz njih racliAllahortq z:rdovoljsrv:r, im je to nadolinadio On davatrjcm iot\.ilanjeru dunjalLrka. Kadaje Jusuf es Siddikpodnio Ljeskobu zrnor.a,Aihh lnu je to zrhv:rliotime Sromu je d:rovlasrn:r zemlji. Poito su ltlu lehidi dali svoj:rtijela koja su ncprijeteljipodelali,On im jc n;r ro uzr.rario daju6iim zelencpriceu liojim:r6c biti njihoveclu!c,li:rho b i o b i h z i l i d Z e n e t s hrej e k ci j e l i p l o d o v e v ed o p r o Z i v l j c n j a .n i s O rm jc uzvrarioboljim isrvr!cnijinr drrom. A ked:r posl:rnici su prc pr.rstili svoju ö:rstncprij:rrelju lioji ih jc zlostl,ljeo ipiov;ro, On inr je to nadokn:rdio Svojin blagoslovonr ibl:rgoslovorrrrclcl(x.l)rLr im je nrjbolju hvrlu n;r Sr.ojirn nebesirnx, rredu Svojim stlorenji . , . L r l . ^ . 1 ' i c . r i i c , i L r n . r r ru . r , . . . r 1 - r . n i Njegovx zahvalnost jestci to d:r Slojim ncprij:rreljirl.r n:rdo _ hnedujcdobra koja öine na o\em svijeru. ie im Lrbl:r2iri To p:rtnje ne Sudnjemdanu.On te dobroiinsrvaneic z;rposraviri iako su nu ,l0l

I B N K A J I I ME L D Z E V Z U I E

u i l o n l , , . , i n r r i l j L r J i . z S r ' , , i c . r l , r r l n r , ' rO , r j , ' o p l o s t i l n . m , , , . , 1 r , , [ .s o{ ; L : n iI r , j . Li . , , . r p o j i 1p r . ri z n L L r : c , , t .s 1 1 ] r , i i 1 r q r i z , r or - . , r , j i 1l,..r \ h L h ' . r l i L , i r ; r , , r , , r r , : , , s L l , , n iL r . , r o r i t r rr. i n r L p L , r .rrr r L : s l , n r . r r r r . I - r r ' 1 i . , , , t , , h r , r l j u j c o r j t l . L rI ' o j i ! , , , , ,\ . b i ! : i , , i, l o b , , i . t i L L . l i a ' ,r I I L I L o n o n r . L o r r j i r r , r r i i n i d o L , r , , . j. L L . ,.rI rr f.i s.l rierrijt sr. LLri,, j r U z l i i L ' r i p i , L L r i Lc L , r ' j t h L lr a r n r r ( ) u : . b i , ' l r r id o l , r r , .i r . r r r r . : l L r t , ,i tl r , r h \ ' . r l n l J n , r g f . r J L ,q( l , l . r q o JL r rrr, rk o l c i o l j c h n i t . r . l . r r c l , i , , r , , sl g . r ou . 1 r . r J i r(r).r i i n i , l o h ro . l . r , r r r l . ' r ,rl , , b r . r , l : r r n i t : r r r . , r j , r ' r L , r , , ' i , . h , i . t ) . r l i , L , n J , ri . o z r s l L , T L , j r , , ri' ,, ,r, . ' r i i c o J N j . : r i

l l . r u rI ' i i n r , , n

''Za\to bi las .\ll,rl: Lttitlrr',1a,!ltobt ttt zalralji..dli t Lic' is'.t71tdjt!ti if D Ni:.r. 11r1. )Enlia t\/1,!hfu I1ld,.!alnHü ' I o L l o r i , r r r L ' r , r i r r l L jrl . r h o , , rr , r l r r . r l n , ,nr. J o z r . l j l , r J r ' , ' r . L r l i L r l rL , . r r . r r L , g .i r q r i i " h . L , r i r , r rr l L r ( ) n n c t l L , r , r o l l , n .lr. n i i h , r r . Z. l ,. r r L L , lr , , . L l L ,,J , , p . r r l n c r l L r ' , r r r r i ' c . , r p o s L . r lrirL ir q r , r , l r r , l o L r . i i . p . ' ' r J r ,'\ n r L . l j . L . , r i r i ijc . r , : r r irL i. r ' 1 , r ( l . ( i r f L i r l g ( n ( , f n i r l , rl i L r ,L . r 7 L . , L p u !r L U ' r r ' i i t , r , , l , . r r c z L ,l i . L J , ' , , n i r l ( i I ) f r r r r ) q r ro J n i i . r i , . L . r r i : 'ir r i , l . , r t , r l . r rz..rrl n r , i L , ,r i l L ' b i L rL rr i i l r o r , , j, r r r r i i \ r , - g o r . rr , r l r r , r , , r , . r i , / . r L r i j f \ . rr l . rr r . l i . r ) n i , r r . r . r l r , r l , r , ,. gc r n i L . L J . r , r . u r r , , . i r r l . r n r i . u , , , . rJ r . l . r .l o l . r . r s L . r r J ii, , , x , o , , , 1 , i n .(.) n r t . ' i s r l r l r , r L r r i r i : l n p o 5 r L r f , , r li i r o. i t o j L i r : L o J o r L . r L i i r . l o r L r r , r k ,n r . r h , r n ',,r, 1 : 1 , ,r h N r . r , p : - r ' , ' n .i t q , r r o r ; \ r r ' f i r n \ r \ r LL , , r g . r t s ril u rr l i . u i, i 1 . ,' ., r h l r l n , , ' L ( ) r r i r r o , l i a o r; c L r i z \ ' , r L l c , r h ' . r i j u j Lirr.:' Lr L L \.i r o n r L r r L : !7 , r p l \ r . i \ i r i(.) r r , L . r l i o r l c r . l , , r j . Lt.o j i , ' i r r l , n J,,i,r.r r i iq o r . - r L ' r rL lrr . r g J j . l , , t . r h r . r l r L r i cr , l o r i , , n i " r l L L r r . ' c i5,r , , r r , :rrr r L . i l , , n i r r . 1 . ' f . i l "ji. r , r i , r . r 1 ir,' , r n i L L L; : I , r r l o n o r r , rr r . r r o t li.rr. r : i r l . ,, r r r r i . q o r L L r r s r r r . J LS r , ' ; r nrr, , L , r , r i r l . r . 7 r l r r .ir. Lirp r r p . r J l i | 1 . r r( L r r , , ' l . r r \ 1 , , , j li . t , , r r ! . r ( iN i . n r u . N r c g i , r L7 . r l L \ . r i n . \ 1i f r o . i J j c C ) r r , rh . i i j , L n r , , ) . i z q L , L . irr.ir n r , p r , , p , r liic , r r L ' ] i . l z l i i c n i A l l . r l r . n r n ( i S (p f , r i i . ri Z . r h r . L l n(i ) p r . r i r . r r n o g t q r . i l ' . I 7 , r j rl\L j t L l r r . i ) , , , . 1 I i r l, j , 1 i n r . r . ,
r l j L L L l L L .l '.ir l . L . z r i i c r r i , \ l l , r h Z r h r . r l n r r L F f . r r f , l r \ n l r l r L ,

l{rl

KNIIGA UPUTA..,

Njcmrr su nrjdreZioni Loji posjedujutLrosobinu,a najmrZislr IVILr oni l<ojine posjcdujuovu, vca supfornu osobinu.To jc slLrö:rj isa Njcgovim lijepim imenina. N:rjdraii su Mu oni l<ojiih poliui;rjLr usvojiti, r n;rjgorisu oni koji usvaj:rju sLrprotno roea. Zxlo su od N{rr mrski nezahvalni, ncprevedni,r'reznalice, ljudi qrubog srca. S l i r t i c ek u k e v i c et,l a ö i r c l jiip o d l a c i .O n , U z v i i e n i ,l i j c p j e l v o l i , ljcpotu; Svezn:rjuii ivoli udcnj:rlie; l!{ilostiviivoli nrilostivc;Dolr roöiniteljivoli dobroöinircljc; Zahr':rlni ivoli zahvalnc; SLrpljivii voli strpljivc;Drreiljir.i i voli drretljivc; Onrj Koji pokriva nahrn c , i v o l i d i s k r c r n ej u d c ;S v c n o ö n i K o m c n i S t an i j e n c n r o q u ö e , l , Koji voli jakog vjcrnihavile ncqo shboll; On:rj Koji opr:rire, voli o p r r 3 t : r n j e ;e p a r n ii v o i i n e p i r n o s t . -S v ei r o v o l i j c s u t r a : o l i i N . s:rstl.ni dijclo.riNjegovih lncne iosob;nr. A sve ito nrrzi suprot no je iopreino tim osobin:rrr:r.

10.1

ZAKLJUöAK

O ti koji sc spreüei na pur ptema Al1:rhrr posljednjojkuöi, i barjahje podienut.Kreni, jcr je vrijeue za to. Nel<atvojc hrct;rnje bude laznrarranjc Njegovih darovaitvojih rn:rhena, djelaipodba civanja.Prizor bhgodati i erijeh:rpamerronl öovjekune osravlja prostor z;r r:rzniilj:rnjeo sp;rsenju Virrrc.Spis je jedino u Nje ocl 'l qovonr(rprostu.Svakood cogl zrrvisi. Vrairm i sc s bl:rgoderinr.r kojc si ni c1;roPriznajem srm grijciio i oprosrirli. Ja s.ul rirori ch greinik, a ti si Nlilosrivi i On.rj Koji opralt:r.Tvoj:r djcl:r,m.rhrr bile isprl.n:r, nisu vrijednajednc blagodrti lioja jc propraienr pra vorr zahvrlnoiöu. prrvilno lioristio, a bile su Li Jesi li re bl;rsodari drrc na uporrcbu i ruhor.enjc? VcZi se ze uZc nrde, uLli nr vrar. tevbcidobr:ih djcle.On nnogo prair:riblrrodaren jc. Ztcrtao je ljudim;rput spils:r osravrogl otvorenim zr svc. i Upoznaoje iovjclia s putevirne srcic i dno rrlu Srnsuclanjima hoch. Upozorio ea je n:ropirsnost ijeh:r pozvro g.rli;rosvjcdoliä i sr zx sebeidruqc da je ro ru2lo ihaZnjivo.Rck:ronu je: ",\lio si polio ran, to jc Mojom miloSiu r Ja s.rmbhgodaran. AIio si nepohoran, Lo je 1\Iojonrodredborr i Ja oprairem." Doist:r jc r:ri Gospodar nrilostir. blagodaran. i Otklonio je od iovjcha neclostatkc. Nrledio nru jc d.rMu sc Lrtjeöe ncrnoii i lijcnosri.Obeö:ro dr dc cijeniri malo rljcl;r,:r je od dr ie oprairatimnogo grcS;lka. Doisra,nai Cospodarnrnogopr;ri je. ta iblagod:rran Dao mu je ono nr lto öc biti zrhvrl:rrr, z:rum mu je zrhr';rlio zirto iro selriöini cloblo,;rnc ito Njerrlu ilni dobro. Obe6ro jc dr ic g;rza dobfoöinstr,o scbi nagr:rcliti lijcpo ipribliZiti Sebi; Lrrcma dr ic mu oprosririgrijehek:rdir z:rtraZi oprosr ida ea neie osr:rnro riti prcd Sobom.Doiste,na! Gospodrl mnogo pr:rirr ib1:rgodrrrn Je. Njcgov oprosLulijevepovjcrcnjegre!nicinr:r, Njegovr p1c e menitost ulijeve nadu dobroiiniteljima.Sed,rrl slojcvirih nebes:r

p f ( , h i 1 ,L ,L1 1 r . ,o l t , i n i l t i.L r r 1 i r . l 1p r ,r l , i . O , , . L r oN i , : q , , 1 i o 1 , s . . r 1 , o 5 1i ( , r \ l i , t r . i r l , L r h r . , r i siL : r . r ' L r , , , c n j : r . r ' . r l , r , r ,, i c L , . r , , r r l l S i n ( )L r z r r . q J j r i , L , L . r:rh L r J . r . . r. p l . r n r r U ur i i . . r r r r L , s r : i L r r . r p,s l , r l , L r i L , r r ,rr L r . . ' . . l ) L , r s L r r ,. L(i , ! , i p ( , , 1 .rrrfr ( i ! i ' p r , r i r i b l , r q o l l , r r t ! . ,i ( l n r ( ' 1 , ( , r i r rp o h l . r r l .p r i j c i r . ! r r i r l z . r L r , r r - ü : , r u o 'r,r,cr : . r .i r l i . ' r . J . r j . r i i r r r s L ,i L o j c L r . . r i irL r o r c , , r c l , t , O p : . r i L . r ii irr{,li IlrL i, , , " , , , , , , , [ , , . , i ' , , ] r . r i " . , , , . r h i. r r, , r . s iJ o s L i r . r il .i , , ) if . 1 l , , y i|.. , r n , , 1 , r q , ' i L ' . lrr.. r i i n c i p L r c ' 1 , t ) o i s r r .n . r i l i , , s p o J r n r n o s op r . r i r rr b . r r. g , , L l . r r ,i r . n . \ l r l , , ' L i ' i i i i . p : . r r . r l i L ' J i r r .rrr c g o ; r , 1 l i , r ' . l r . r . l i r t r i r L\.' i \ l f: \ r r . r ! l L i !f ( , l i . r i . r u lu . : , , r , r r . rl ' , , ' f L r \ r i u j i r { i , L , iL l . r L , . r1 , , , , i u rL ( . r . ' r r ir r . r l Lr L r . l . ' i ! . : r r : 1 , r r L i r l u . r n .irp i i . , p . rl r t . r s r r i l r r . r , J . . . \ ! . i \ r 1 1 ) r f r . lr'.. o\ l L ' , ' p r h 1 i ; r r L l r , ' r r . l o h f(.)r:.r . r n i L , rr r \ , n , i ) L r i Lrr. , r l , r r l . rl r i i , r : , r J . r , . r ,Ir .o l r . r . r . r i ( , o s t o J r r r r , , r o 1 . r i r r , bl,r:L,Jir.rrr t. . r I i , l , r t , r o ' , s r , , l i , , ,r , , h , , r ' i r r 1,, , , 1 ' , , i ,I, ,,.' , o i . , , r l , , . ,I." , . r , , , l , r r . , l r . r q r ' , , r , ' r 1 , l . r , t o i . 'rri.r g , , , l , : r l n r \ j.i h o r o r r i . ' i r n i , ' : r l t , ' s r ,) r s r r . r r " l , , , 1 . r r L r s , r L . r r L b L r q , ( Jt.,l . ii. r or i , n o r n .h , , , r p l t . r i . r l i i . p os t p r , ' r r Li:l , . r , l . L ,L , r , , ' g r i i r l r r r , r . l , r : rL . r . LD , , i . i . rr,. r i , p L . L r

t

t

\ I r . r . r r r L . : r , . r r . ;. r r r L rp , ' 1 , ,r , , ' L i \ r . u r L L '.. L f . .ir. J , , L , rL . J n r ..r ' . r : . r J n,i iN l i r r r . . . \ . \ f n . ' r f . ' . i p , , i , r s pi, , r i . ' i , ,L : : ' l r L l r , , f , , r LJ . l L r . n , , r i iN j i L . r : , , ' l r t L r . L l o L , L , 'rr. ' L L r r r l r L r , , l : . r I , . , , r L r , , ' r l . r I I r, n r rn p r , [ , r j . r r 1).o . ' 1 . r . , r(riro r p o L l r i r l ) q ,],) f . r i i b i . r r , , , l r r i r . .r S .r O r r . L r , ,i r s r , ' . r s r r , , L . n r t , l , r , r r , J . r r i r r r L., i . p r L , ' . i ' . r , , u r r q 1 l , , i i : i r , i l , i . 1 \ j , r . r . r r r r rr l.rr i . N j . , : r , , . r : : i 1 , , ' 'r. r ' , , 1,,'r.\ I.,n: , i r :.r ,r i r,I rr r . r ,Ir L L. I ) , , i . r . rr.. r ' ( ; ( , . t 1 , J . 1 r r r r t ( ,p r . r r r .i rL , l . r q l J . r . r r . r / | r r r . r l , L,, r . r t , r l . ( , , r ( , s r L i. t , , i \ o r ( ) ' ip r l j . i . , , , l \ i . - , , r i rr r , , L p L i t i , r i L , , s rl , i L : i , l . r , l r . , t , r i r r . N i . n r Lg , i 1 , ' i i . r , ' , , r i , L i , , i j r r r - , i r . ' s1 , , , r i . ' , , ,L L . r s i i L.r , pr:r , { ,l r , r , r r ; r 1 rl.. , . r . \l l. r r r r 1 . r , [ . r i L L i iL 1 , , ! , il t , , i Li n , r : , i n r , ( ) , , , , p , . r s r , r i . r L , , . r i i i :t r , , J . rn i l i . r J1 r , . i.n ., ( i r s p l J . r rr r n o g r , r ! L . iL , l . L q , , . l . rir...r n n i . L r i r r i l r l. ) r , i s r . r , r i . . 1 t,r 1 , j, l , , , 1 , . , 1 , , ( i , l ( , 1 ,1( . , 1,,o L l , r . q . r . r . L r nr."r i . r , ' . l c ' . 1 L l ,b . r L , , , , i , l ( i i , , i l , l r 1 . 1 i L . ; . n o , ., 1 1 c 1 . L i L , r1 . , , j L J n o .. rL , i L. , , p r o i r r r , ,i l. r ,, r, i . i / 1 . f , ' , r , ,\. L . , r r 1 , p , , [ . , j u i . L o J N i r r . , o L r o r . n .o J : , , r , u , r n r : , r

KNIIGA UPUTA...

Doisra, n:ri Gospo i srvlranjanebesa Zemljc, pa do hraj:rsvijeta. je. dar mnogo pra!ta ibl,rgod:rren Na Njcgovim vrarin:r izleiu se r:rdc i skidiju tcrcl; Neho ialje bhki!iti, veö ncprest:rno ne Njegovih derovanih:rda presteic jc umenjiti danonoino pun;rine rroie godati.Njego!ä jc dcsnica je. pr:ritr ibLagodlran nai GospodarrTrr-rogo davanjc. Doist,r, Njcgove preporulicprihvetejusrnro strPljivi.Njegove drroa simo 7-loöirllci, Kod Njcgr ae ProPirsli ve dobivajusamozah\''ilni. u Njcgovoj 6e kazni petiti sino odmetnici.Doisra,nei Clospod.rr mnogo pririliriblagodat:|n ic. u da Öuvaj sc, otpadniöe, re On nc odrrcse ncznaniu On jc blagodaAko si ti upor:rnu grije!enju,;rOn te obesipir rc\rnostiur. jer On tc nije zaboravio, jc strPIjiv.A rel1ujse, veö tirn:r,öLrlrj se, oProstlrinilosti On je nilostiv i Njc.r,ovom ti iioji si se poli:rj.ro, mnoqo Pr:r!ta. Ko spozna d:r je Gospoder 7-ahvtlinuPuilrje Mu tazliiit:L .lobredjela.Iio spozneda On nrnogooPllstr tai se uhvati z:rllrrr ce oprostil.Ko zna da je Njcgove milosr brZa od l(eznctij ncic gubiri nadu u rnilost.On jc rrilostiv i mnogo Pr:rit:r' Ko se povcZcs jednon od Njegovih osobinr,ona 6c g,rloditi do Njega. Ko Njcmu srlcmi Njegovil))liiepim incnime' stiöi 6c i d o N j e g " . K o v o l i N j e g : rv o l i i N j c g o v e i m e n ai o s o b i n e i z n : r d svcge ih cijcni. Src:rZivc od Njegolc spoznaiciljub:rvi prcna l4u Poliofii ipossrr Njcmu. Ekstrcrnireti ispravnijedino eko sLr lulni,:r jczici sxmo ilio Niegr sPominjLr liicpim sn';rrime Oni Po ir iLr:rr6c dodarnunagrr.llr, oni lioji C.r spomi lioji I{u zahv:rljuju nju bit ic u Njeeolorr druiLvu.Oni koji su Nlu Poliolni uiivrr ac nitlL !r Njcgol'Ltrlru Njcgovim d:rrovimr.Crc5nicinisu izcr.lbili On losr.Ako se pokrj,,r, fc biti njihol miljenik,r rl<ose ne Poiiilju, h:rl<o ih bi in biti lijeinili. Isliu!:rvaih razninr nesrc6eme On öc jc milostiv i mnogo oiistio od grijeh:ri obrisaood mrhine. Or prl!la. liiepa,nubrtcksvjerovr,PriPidr velili:r, Allahtr,Gospo,:leru jc zedovoljan, keko priliöi sverosti 1<oju On voli ikojom zehval:r, lcbcsr i ZenliLr,ono lto jc Uzvilcnog lice;z:rl,vahkoja ispunieva

l ? r r f . l ' ,r j i l r i o r r L!,r L ,j . p r . l i o r o q r ;r , r 1 , r , r1.' r j .s : r c)l.r. 1 .s r . . z . r l r l o r r \ . r i . l t o l . n r i / n . 1 n r L r r r . n . r m on , rs r i n rb l r q o , l . r L i r1 r lr , j c , r . i r r ,j , i ) . r, 1 i , , j rn L :z n r n r r , o l L , l i I l , l i o l i L o( l , r h r . r I z , r h r ' . r h r i. L p L , r r . r r L j r r L L : iz r r " r r . r r r ro:n , , L l l i , , , 1 i h o: . N j r g o r o p , : r ol i r c . ' c I c , 1 i l i ,N r . g o rr i [ . , I t n j i g l\ i J r ' t . il \ j t g ( x , , z n , r l i f { , L , L r h \ r f . i . I u . L . r r . I ' l . r q r , r l r , r r n . r i , r n r l l l . . n i l ii, rp o s l . r n i L\rl L r i r r r r, : r r , ' , l r . , r r . s , , p L ,, r L , J i ic Lrr. r \ 1 , r 1 , n.. r . r , L , s t , rp c ' l . r n i l ir. ., , . rL ,\ . lo , , , r ' L ' r , i [ , .i , , . ' l . r] . . \ l l . , hr . , . 1 , , ! , , l i ro n i n , . 1 , , ' 1 1r s l i r . . . l..1 , - r L r n , ;l , .ln r, J.rn.r. l ) , ) \ i ) l . r ni r . r r i r . \ L l . r h, l i r r r 1 ,1 t i ) r r p o r r r , r q . r i . i

+L)f

SADRZAJ

. '. ''' ''

. . ' ' ,' , , ' , . ' ' ' ' ' ] 7 j

l)r.suditro\oj,rs0r$i.

.........-.........................-......l:i

I ) r l i j . b o l i i / r h \ i l n i l r o g r r ! i i 1 is lr p l i h i \ i r o n r r l r ' l . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .1.5 9. . . . . . . .. \ f g u . r . i r i \ i ' , ) d , . l r ri / l i u r ' r n r . \ u t r n c l r t r r ( l i c i j !i o h i i r j r . . . . . . . . . . . . . . . .l .(.r.' .). . . . /rirrrr,,r/,ii,,ri,r,,iir\r/iiirrrr.l,rrr!ii,r,lr ll

\ , ! u n ' t I l i b o g r l r i ! i z l \ u r ' r D r . \ r n n c r r . t r r d i i j . i . i . b n l r i . . . . . . . . . . .. . . ] 6 1 5 r \ . r i l t o . i ( r t r \ u t ) ' o r , , r s x l ) u r u . l , o i c g r u n i i l r \ r j u i t r n r r n i ü i x . . . . . . . . . 8.r. ) . . . . l. . S l r p l i i r , , \ l / i l , \ r l n o n , , s o b i r c u t r \ i i c n o g\ l h h x . I ' o i i \ c dr / i r x S l 'p l j hi n r i s i Z r h \ r l n i n ' .i i l i l c , ß o l ) i n n . n ' i i ! d r u g i hr r i j f d n o s t i . c o r o I ' i l ) i l o( l o \o l i l o . . . . . . . .. .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .. . 1 5 I lNliliui'xli ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.r...1. . . . . . .

Iurrnr SemsLrcLrlin Nluh:rnrmerl IbLLJJtLr ibn jc iLrnK.rjjimel-DZcvzij KNJIGA UI'UTA ze strpljivc izrhvrlnc l)r-cdgor'or. reLlalirurr rrifslioq Lclirr,r liornrnreri: i V u l r .r r r m d O r r t r . r n L - H , \ i T r c I I)rr cl Iiit.rb cl-AreLri Iz,:l:r i: v,r lloohlinc .o.o. d I-.1-Kclin.h Z.r izrll.rr'.r:

Ldin EarROVta B
\,lxlih NURO\rl(l llcLl.rInrrri rt'ccnzijr: 'l'l-l{ZIC Proi. dr. Izer Hiz. Dto.:rd HITVA(llC. prol.

Lekrurr: 1\ Isnr.ril t.lCl Ir. ll\
IiorckL Lre: lrrrinn ZIIIlC

S,"'''1.",
llcLrrLLsr, S,rr:rjcro Z:r ir.rrlp,rrijLr: \'lu sr:rir 13ll(I IRO V l(l f irri:

1.0c0

,llillrü11rilililili

tstsN 995U9t:01-9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful