‫ﻣﺘﺪ دﻟﻔﯽ‬

‫‪By: Eshrati B.‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ‬

‫ﻣﺘﺪ دﻟﻔﯽ‬ ‫• ﻳﮑﯽ از روش هﺎﯼ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ دادﻩ هﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﮐﻴﻔﯽ‬ ‫• ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ اﺟﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﯼ ﮐﻪ از هﻢ دور هﺴﺘﻨﺪ‬ ‫• ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ‪ :‬در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺁن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫• اﻳﻦ روش اﺟﺎزﻩ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﻧﻈﺮات را دادﻩ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر‬ ‫داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ‬ ‫از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺁرا ﻧﻴﺰ‬ .

‫روش دﻟﻔﯽ‬ ‫‪ .2‬ﺳﻮال را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫•‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ :‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد‬ ‫‪ .3‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﻴﻢ هﺮ ﮐﺲ هﻤﻪ ﻣﻮارد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ‬ .1‬اﺑﺘﺪا ﻣﻮردﯼ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﺁن ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﻈﺮات را ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫•‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫‪ .

6‬ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ هﻤﺎن اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺪدا‬ ‫ﺑﺮﻣﻴﮕﺮداﻧﻴﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ‬ .5‬ﻳﮏ ﻟﻴﺴﺖ ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ از ﮐﻞ ﻧﻈﺮات ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫‪ .4‬ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮارد‬ ‫ﺗﮑﺮارﯼ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫‪ .‫روش دﻟﻔﯽ‬ ‫‪ .

9‬ﻧﻈﺮات را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﻴﺎزهﺎﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدﻩ و‬ ‫درﺻﺪﯼ از ﺁﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ‬ .8‬ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮﻩ دادﻩ ﺷﺪﻩ از هﺮ ﻳﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎ را ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫‪ .‫روش دﻟﻔﯽ‬ ‫‪ .7‬از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﻳﮏ از ﺑﻪ هﺮ ﻳﮏ از‬ ‫ﻧﻈﺮات در ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻳﮏ ﻧﻤﺮﻩ دهﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻧﻤﺮات از ﻋﺪد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ .

‫روش دﻟﻔﯽ‬ ‫• ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 7‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ‫اوﻟﻮﻳﺖ هﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ‬ ‫• اوﻟﻮﻳﺖ هﺎﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ را ﻟﻴﺴﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪ ﻣﯽ دهﻴﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ‬ .

‫ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﺪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ‬ ‫ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺳﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎاﻳﻦ روش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful