Họ tên: Lưu Quang Tỉnh Lớp: K54-CB

Chương: III
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam -Hồ Chí Minh tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, đã vận dụng và phát triển một cách sáng tạo, đưa ra nhiều kiến giải mới nhằm bổ sung vào lý luận Mác - Lênin, phù hợp với thực tế Việt Nam. -Nét sáng tạo của Hồ Chí Minh trước hết là ở chỗ, Người đến với chủ nghĩa xã hội, luận giải nó từ khát vọng giải phóng dân tộc và nhu cầu giải phóng con người một cách triệt để. 2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. -Định nghĩa tổng quát, xem xét chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh -Định nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách chỉ ra một mặt nào đó của nó -Định nghĩa bằng cách xác định mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chỉ rõ phương hướng, phương tiện để đạt được mục tiêu đó. -Định nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách xác định động lực xây dựng nó: "Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy”. 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội a) Những mục tiêu cơ bản -Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”. Hoặc "Mục đích của chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”. Có khi Người diễn giải mục đích tổng quát này thành các tiêu chí cụ thể: "chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ... Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”. b) Các động lực của chủ nghĩa xã hội -Để thực hiện những mục tiêu đó, cần phát hiện những động lực và những điều kiện bảo đảm cho động lực đó thực sự trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là những động lực bên trong, nguồn nội lực của chủ nghĩa xã hội. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền. 1. nhiệm vụ mới. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một sự nghiệp cách mạng mang tính toàn diện. bất biến của toàn Đảng. kết hợp cải tạo và xây dựng. biết cách sử dụng các thành tựu mà nhân loại đã đạt được để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm. +Hai là. thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình cải biến nền sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất hiện đại. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới. đặc điểm dân tộc.-Hồ Chí Minh đã khẳng định: con đường cách mạng Việt Nam là tiến hành giải phóng dân tộc. tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội. có hình thức tổ chức phù hợp để đáp ứng các yêu cầu. củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất xã hội.công nghiệp. . Người nhấn mạnh đến việc tăng năng suất lao động trên cơ sở tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. xây dựng chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng phổ biến mang tính quốc tế. xác định bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế. Bước đi và các biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. quan hệ sản xuất. -Theo Hồ Chí Minh. nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng chính là mục tiêu cao cả. xây dựng các tiền đề về kinh tế. -Nội dung kinh tế được Hồ Chí Minh đề cập trên các mặt: lực lượng sản xuất. làm nội dung cốt yếu nhất. Người quan niệm hết sức độc đáo về cơ cấu kinh tế nông . thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân. -trong quá trình phát triển vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Giữ vững mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. có thể tham khảo. lâu dài. -Hai là. Đảng phải được chỉnh đốn. a) Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. b) Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ. học tập kinh nghiệm của các nước anh em. chủ chốt. lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu. chính trị. -Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao gồm hai nội dung lớn: +Một là. III.Lênin về xây dựng chế độ mới. -Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. cải tạo xã hội cũ. nâng cao sức chiến đấu. toàn dân ta. xây dựng xã hội mới. nội dung quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Hồ Chí Minh đã xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực: -Trong lĩnh vực chính trị. cơ chế quản lý kinh tế. 2. xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. văn hóa. cần quán triệt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . -Một là.

kinh nghiệm quản lý và công nghệ hiện đại. tinh thần dân tộc chân chính của mọi người Việt Nam nhằm góp phần làm gia tăng tiềm lực quốc gia. công nghiệp hóa. hình thành một đội ngũ cán bộ liêm khiết. làm trong sạch bộ máy nhà nước. hăng hái đẩy mạnh tăng gia sản xuất kinh doanh gắn liền với tiết kiệm để xây dựng nước nhà. tinh thần. thiếu niên . cụ thể.nhất là thành tựu khoa học . do nhân dân. lạm dụng quyền lực của dân để mưu cầu lợi ích riêng. trước hết là nội lực để thực hiện công nghiệp hóa. -Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ. lãng phí. lãng phí. tham nhũng. 2. hiện đại hóa đất nước phải dựa vào nguồn lực trong nước là chính. -Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền.công nghệ hiện đại. . thực hiện cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. sức dân. thực hiện kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu. chính sách đúng để thu hút vốn đầu tư. chúng ta phải có đường lối chính trị độc lập. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh. tự chủ. nhất là cho thanh.xã hội của đất nước. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại -Chúng ta phải tranh thủ tối đa các cơ hội do xu thế đó tạo ra để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. của nhân dân. tận trung với nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. -Bằng các giải pháp thiết thực. lãnh đạo nhân dân. đảng viên gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong nội lực. kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy chính quyền những "ông quan cách mạng". tham nhũng. khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực. do Đảng lãnh đạo. Cán bộ. ngày nay. văn minh". Tranh thủ hợp tác phải đi đôi với thường xuyên khơi dậy chủ nghĩa yêu nước. -Muốn vậy. hiện đại hóa đất nước -Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp của toàn dân. tận hiếu với dân. một Đảng "đạo đức. của dân làm lợi cho dân. phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống quan liêu. làm cho tăng trưởng kinh tế luôn đi liền với sự tiến bộ. phải đem tài dân. hạnh phúc cho nhân dân. lành mạnh về đạo đức. gương mẫu trong mọi việc. 3. vì nhân dân. 4. nghĩa là phải biết phát huy mọi nguồn lực vốn có trong dân để xây dựng cuộc sống ấm no. vừa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. giữ vững sự ổn định chính trị . -Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với nhiệm vụ trau dồi bản lĩnh và bản sắc văn hóa dân tộc. -Giáo dục mọi tầng lớp nhân dân ý thức biết cách làm giàu cho đất nước. nguồn lực con người là vốn quý nhất. thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia một cách đồng bộ để phục vụ đời sống nhân dân. sự trong sạch. Theo tinh thần đó. để không tự đánh mất mình bởi xa rời cội rễ dân tộc. phải có cơ chế. có phát huy mạnh mẽ nội lực mới có thể tranh thủ sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. vừa là người hướng dẫn. công bằng xã hội.lực lượng rường cột của nước nhà.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful