7.

1 Konsep pengajaran 
cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Sesuatu yang diagnostik dan preskriptif Mengaplikasikan strategi serta aktiviti yang sesuai untuk pelajar Ringkasnya : y y y y y y y y Melibatkan diri dalam pembelajaran dan pertumbuhan sepanjang hayat. Menghormati kanak-kanak dan remaja-remaja Berkongsi pengetahuan Membimbing, mengarah, memudahcara, mengasuh dan merancang Menentukan matlamat untuk diri dan pelajarnya Menghadapi cabaran-cabaran peribadi dan professional Menyalurkan budaya dan nilai nasional kepada orang ramai. Mereka bentuk suau kesedaran dan pengahragaan potensi diri ( Evans & Brueckner, 1992) rumusannya: y Pengajaran adalah satu cara memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar. y Pengajaran adalah memimpin, mengarah, memudahcara, mengasuh dan merancang pembelajaran pelajar.

7.2 MODEL-MODEL PENGAJARAN

Model-model pengajaran

Ekspositori

Pemerosesan maklumat

Inkuiri

Projek

Rajah 1: Model-model Pengajaran

7.2.1

MODEL PENGAJARAN EKSPOSITORI 

Pendekatan pengajaran Ausubel : guru mempersembahkan bahan dalam suatu bentuk yang tersusun dan mengikut sekuen. guru menyampaikan maklumat atau isi kandungan secara langsung Mencadangkan penggunaan pengurusan grafik ( penyusun awal ) pada awal pengajaran guru boleh menggunakan model ini untuk menerangkan konsep, fakta, hukum, prinsip atau teorem-teorem matematik Penyusun awal : suatu pernyataan awalan tentang suatu hubungan atau suatu konsep peringkat tinggi yang luas untuk merangkumi semua maklumat yang berikutnya.

Penyusun awal

Komparatif ~ merangsang skema sedia ada

Ekspositori ~ menyediakan maklumat baru

Rajah 2: Jenis Penyusun awal

7.2.2

MODEL PENGAJARAN PEMEROSESAN MAKLUMAT 

bergantung kepada komputer sebagai model merupakan satu teori bagaimana manusia memperolehi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran menekankan cara-cara merangsang desakan dalaman manusia untuk mencari makna dengan memperolehi dan mengorganisasi data, menyedari masalah dan menjana penyelesaian kepada masalah dan membentuk konsep dan bahasa untuk menyampaikannya.

Forgotten Input Stimulus

Forgotten Episodie Memory

Semantic Memory Smell Touc h Hear Taste See Interferen ce

Short Term Memory Attention

Rehearsal

Sensory Register

Procedur al Memory Long Term Memory

Retriaval Output

Rajah 1 : Model Pemerosesan Maklumat

7.2.3

MODEL PENGAJARAN INKUIRI 
semua rangsangan dari alam sekitar diterima oleh receptor. Contoh : apabila anda menyentuh tangan anda, receptor deria akan mengesan sensasi tersebut. Sensasi itu disimpan secara sementara dalam ingatan deria.

Jadual 1: Kapasiti dan tempoh mengikut jenis ingatan Ingatan deria Ingatan pendek Kapasiti Besar 5-9 baru unit jangka Ingatan panjang maklumat Tidak terhad jangka

langkah-langkah inkuiri yang digunakan ialah : y y y y y kenal pasti dan menjelaskan masalah membentuk hipotesis mengumpul data analisis dan interpretasi data untk menguji hipotesis membuat rumusan Mengenalpasti masalah analisis penyiasatan Proses inkuiri komunikasi mempertimbangkan Rajah 4: Proses inkuiri .Tempoh 1-2 saat 20 saat kekal penemuan terpandu kekuatannya ialah : kedua-dua kandungan dan proses penyiasatan diajar pada masa yang sama menurut John Dewey.

4 MODEL PROJEK merupakan satu kaedah pengajaran yang sistematik yang melibatkan murid-murid mempelajari kemahiran dan pengetahuan melalui satu proses inkuiri yang berstruktur guru perlu menyediakan soalan projek serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan baik melibatkan penglibatan murid-murid yang tinggi membolehkan murid-murid berinteraksi dan berkomunikasi satu kelebihan model projek ialah ada elemen kesepaduan di mana murid-murid dapat mengapplikasikan kemahiran-kemahiran matapelajaran yang berlainan guru perlu memberi bimbingan dan arahan dengan terang tentang caracara mengendalikan sesuatu projek 7.3 Pendekatan dan strategi pengajaran Pendekatan dan strategi pengajaran Strategi berpusatkan guru Strategi berpusatkan pelajar Rajah 5: Pendekatan dan Strategi Pengajaran .2.7.

.1 STRATEGI BERPUSATKAN GURU merupakan stategi pengajaran dan pembelajaran yang telah lama diamalkan dalam bilik darjah guru menguasai dan mengawal segala aktiviti pembelajaran komunikasi dan interaksi antara guru dan murid adalah sehala guru berada dalam tengah-tengah aktiviti bilik darjah juga dikenali sebagai pengajaran langsung guru mengarah pemikiran pelajar dan penglibatan contoh : latih tubi dan praktis. perbendaharaan kata. pengiraan matematik peranan guru adalah mengemukakan bahan pengajaran. pengajaran fakta sains atau kajian sosial. kuliah dan hafalan pelajar juga dikenali sebagai pengajaran eksplisit terdiri daripada bahan yang mengandungi langkah-langkah kecil dan sistematik digunakan untuk menyampaikan fakta-fakta khusus dan kemahiran tertentu contoh . membimbing pelajar melalui sesi praktis awalan dan memberi semua pelajar amalan berperingkat tinggi yang lebih kerap.7.3.

 strategi ini sesuai digunakan apabila maklumat tidak disampaikan secara berkesan dalam strategi berpusatkan guru matlamatnya ialah untuk memperkembangkan kemahiran pemikiran kreatif dan kritis pengajaran dalam bilik darjah kurang eksplisit .2 STRATEGI BERPUSATKAN PELAJAR pelajar mengambil alih tanggungjawab untuk apa yang diajar dan bagaimana ia dapat dipelajari dapat menggalakkan pelajar bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka belajar bagaimana untuk belajar dilakukan untuk menwujudkan iklim bilik darjah yang baik di mana pelajar dapat berinteraksi dengan guru dan pelajar lain. menghadap papan kapur Pelajar tidak bebas untuk bergerak dalam bilik darjah Rajah 6: Ciri pendekatan strategi berpusatkan guru 7.Ciri-ciri pendekatan strategi berpusatkan guru Guru bercakap lebih daripada pelajar semasa pengajaran. Pengajaran ditujukan kepada seluruh kelas Buu teks merupakan panduan untuk apa yang diajar dalam kelas Setiap episod dalam pengajaran ditentukan oleh guru Meja dan kerusi diatur dalam barisan.3.

 namun. Contoh Strategi berpusatkan pelajar i) Penerokaan ii) ikuiri penemuan iii)Beberapa bentuk perbincangan 7. guru masih berkuasa dan memberi sedikit tanggungjawab kepada pelajar guru bertindak autoritatif ± guru memilih untuk mengagihkan sedikit kuasanya kepada pelajar dan tidak memusatkan kuasa kepada dirinya.1 Peranan guru dalam strategi berpusatkan pelajar Peranan guru dalam strategi berpusatkan pelajar Mahir dalam mata pelajaran yang diajar Mengetahui struktur.2.3. mengenal pasti konsep-konsep penting Memilih atau mengembangkan pengalaman-pengalaman yang bermakna kepada pelajar Memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan menemui apa yang guru hendak mereka pelajari Rajah 7: Peranan guru dalam strategi berpusatkan pelajar .

2. 4.7. multimedia dan lain-lain 7. peralatan saintifik. komputer.3. 3.1 PERANAN GURU PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN 1. pusat akses kendiri dan lain-lain dalam menjalankan pengajarannya.3 STRATEGI BERPUSATKAN BAHAN terbahagi kepada dua kategori iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran memupuk sifat-sifat sosial yang positif khasnya apabila murid dan guru berkongsi sumber dan bahan murid-murid mendapat pengalaman realistik kerana dapat melihat situasi sebenar interaksi yang berlaku dalam bilik darjah adalah banyak hala strategi ini mengutamakan kecekapan dan kemahiran murid dalam memanipulasikan pelbagai jenis bahan guru menggunakan banyak bahan seperti buku. bahan lukisan.3. membimbing pelajar di mana untuk mendapat maklumat membantu mereka mencari/ membentuk soalan yang sesuai untuk dikemukakan. dan . blok-blok binaan.3. konferens komputer CD-ROM. Contoh-contoh penggunaan media y y y y y y y panduan pelajaran panduan buku teks buku kerja video pakej pita pakej pembelajaran berasaskan komputer. mengatasi masalah sekiranya mereka di dalam perpustakaan memberi galakan apabila mereka menemui kegagalan. pusat sumber.

Contoh : Guru menunjukkan contoh bentuk segi empat .5.4. 7.2 - Pendekatan pengajaran deduktif mula dengan memberi peraturan konsep atau pernyataan . Pelajar mengenal pasti ciri-ciri yang menunjukkan objek sebagai segi empat sama. membolehkan mereka berinteraksi dalam kerja kumpulan 7. 3. misalnya meja 2. Guru kemudian mencungkil atribut bukan kritikal sebua segi empat sama.4 PENDEKATAN PENGAJARAN PENDEKATAN INDUKTIF guru menyediakan banyak contoh yang mempunyai konsep danperaturan yang sama persoalan guru mencungkil atribut kritikal dan atribut bukan kritikal pelajar faham konsep yang ada persamaan mengkategori contoh-contoh dan bukan contoh-contoh pelajar menyatakan perkaitan yang ditemui Rajah 8: Pendekatan Induksif 1.

3 Pendekatan Pengajaran Elektif Berasal daripada istilah bahasa Inggeris ³elective´ bermaksud pemilihan. Strategi ini boleh digunakan untuk pemusatan bahan. seperti kombinasi pendekatan induktif dan deduktif Ia sesuai untuk mrngajar rumus. hukum. Guru mengajar mengikut kemampuan dan kebolehan murid. (sebagai satu aktiviti pengayaan) Guru boleh menggunakan kreatif sendiri dan tidak terikat kepada manamana pendekatan yang khusus. kombinasi mana-mana satu kaedah pengajaran. Kebanyakan mata pelajaran sains dan matematik. (c) Guru memberikan input terlebih dahulu. (b) Murid-murid dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran sama ada tugas mengasas rumusan atau memberikan contoh. Ciri-ciri pendekatan elektif ialah seperti berikut: (a) Pendekatan ini sesuai untuk murid pelbagai kecerdasan dan kebolehan. konsep dan teorem.4. prinsip. Ini memudahkan murid-murid .- mencungkil atribut kritikal dan bukan kritikal - memberi contoh dan bukan contoh Rajah 9: Pendekatan deduktif 7.

(4) Rancangan aktiviti : Pilih dan rekabentuk aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan tema. (b) Guru perlu nyatakan objektif pengajaran dengan sangat tepat sebelum . 7.4 Pendekatan Tematik Berasaskan idea-idea utama berhubung dengan kandungan sesuatu mata pelajaran.membuat rumusan. Disampaikan kepada murid-murid secara sistematik dengan menggunakan alat bantuan mengajar yang sesuai. y Kebaikan pembelajaran masteri adalah seperti berikut. (2) Membina jaringan perancangan : Membuat sumbangsaran untuk membina carta-peta semantik ± yang meneroka pelbagai contoh. mereka disuruh mengulangi pelajaran tersebut.5 Pembelajaran Masteri Bahan pembelajaran dibahagikan kepada unit-unit yang lebih kecil iaitu daripada yang mudah kepada yang kompleks. Jika tidak dapat menguasai. (a) murid mempunyai kemahiran asas sebelum bergerak ke unit yang lain. Tujuan Unit-unit tematik selalu mengandungi pilihan-pilihan untuk pelajar-pelajar. Gunakan bahan-bahan yang banyak dan galakkan peningkatan prestasi pelajar. Murid akan dinilai. unit-unit tematik merentasi disiplin. (3) Pilih bahan : Perancangan bertujuan untuk menyediakan bahan-bahan yang banyak. Langkah-langkah merancang unit-unit tematik: (1) Pilih satu tema: Tema hendaklah luas untuk memuatkan maklumat daripada banyak bidang mata pelajaran.4. 7.4.

 Tujuan kaedah pengajaran bersepadu y Mengajar pelajar untuk menjadi penyelesai masalah yang berdikari. y Menekankan proses pembelajaran bertentangan dengan isi kandungan dan kemahiran spesifik. Ada perkaitan yang kuat dengan kaedah inkuiri. y Menggunakan nilai-nilai sosial dalam pembelajaran di mana pelajar digalakkan bekerjasama dengan orang lain. (c) Untuk setiap unit pembelajaran. kebolehan. y Guru perlu merancang dan membimbing penerokaan pelajar tanpa .4. Peranan guru y Menentu dan menyediakan persekitaran di mana pelajar dapat menjalankan aktiviti pelajaran mengikut minat.6 Kaedah Pengajaran Bersepadu satu cara untuk menguruskan program pengajaran agar mata pelajaran dan kemahiran yang terasing dalam kokurikulum dapat dikait antara satu sama lain. berbentuk kendiri. 7. keperluan. Menjadikan pusat kesepaduan kurikulum bertujuan untuk mewujudkan kesepaduan dalam pengalaman persekolahan pelajar. y Membantu pelajar untuk memahami dan menghargai sejauhmana pembelajaran sekolah saling berkaitan dan tidak diasingkan kepada mata pelajaran dan kemahiran tertentu. personaliti dan motivasi mereka. (d) Keputusan ujian penilaian digunakan untuk membaiki semua kelemmahan murid-murid dalam setiap unit pembelajaran.dapat melaksanakan pengajarannya. guru mesti menjalankan ujian formatif dan penilaian. mempunyai pesekitaran yang kurang berstruktur dan berorientasikan penyelesaian masalah.

 Kesepaduan digunakan untuk menjelaskan satu cara startegik menyepadukan mata pelajaran (isi kandungan) dan tema-tema. Perlu sama-sama menjadi pelajar. Pendekatan infusi pendekatan pendidikan yang menggunakan isu sebenar sebagai konteks bagi pengajaran kemahiran akademik dan pengetahuan. Kandungan/ Mata pelajaran ± Asas pengetahuan yang nyata/ unit Disiplin selari ± menentukan mata pelajaran antara unit-unit. Ia merupakan satu matlamat jangka panjang yang melibatkan gambaran menyeluruh. Disiplin yang pelbagai ± mereka bentuk 2-3 disiplin yang membawa kepada pemusatan. 7.5 KAEDAH DAN TEKNIK 7. sistematik dan terancang. Matlamat infusi ialah membantu sekolah menjalankan secara komprehensif. 5 jenis kesepaduan y kemahiran.menyekat inisiatif. Infusi ialah pengajaran dan pemodelan bagi mengatas konflik sepanjang budaya persekolahan seseorang.5.1 KAEDAH KOPERATIF . Kesepaduan ± Isu-isu berpusatkan pelajar. y y 7. Infusi dan kesepaduan digunakan untuk program pendidikan mengatasi konflik. Antara Disiplin ± pusat pengurusan menggunakan semua disiplin.4.7 Perlu menyediakan pelbagai pilihan bahan pembelajaran dengan teliti. Ia membantu pelajar membuat perkaitan antara disiplin.

 Peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan untuk membincangkan secara koperatif. (b) Murid dilatih dengan akauntabiliti diri dan tanggungjawab sesama ahli kumpulan. (c) Ujian dijalankan untuk mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam setiap kumpulan. (c) Kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk. (e) Murid-murid berusaha bersama-sama dalam kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. koboratif bermaksud kerjasama erat di antara . Langkah-langkah dalam pembelajaran koperatif ialah seperti berikut: (a) Guru sampaikan pelajaran baru. Prosedur pengajaran dan pembelajaran dalam kaedah koperatif ialah seperti berikut: (a) Guru mengajar satu unit kaedah pembelajaran. (c) Guru membimbing dengan kaedah-kaedah dan teknik-teknik yang sesuai.6 KAEDAH KOLABORASI Kamus Dewan (1998). (b) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang mencapai objektif pembelajaran. 7. (b) Murid-murid membentuk kumpulan untuk membincangkan secara koperatif. Murid-murid dapat berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran. (d) Murid-murid sedar tentang kebaikan pembelajaran ini. Ciri-ciri pembelajaran koperatif adalah seperti berikut: (a) Murid-murid melibatkan diri secara aktif. Berasaskan konsep di mana murid-murid belajar secara kumpulan dan berbincang secara koperatif. (d) Murid mengikuti bimbingan guru.

bahasa. (b) Perkongsian kuasa antara guru dan pelajar Meminta pelajar menetapkan matlamat spesifik dalam kerangka kerja yang diajar menyediakan pilihan aktiviti-aktiviti dan tugasan yang memenuhi minat dan matlamat pelajar yang berbeza. Melibatkan sekumpulan murid yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi yang cemerlang sama ada dalam bidang akademik atau pun ko kurikulum. kemahiran dan pengajaran dan menyampaikan maklumat tersebut kepada pelajar. menukar corak hubungan antara guru dan pelajar. . menyokong pengetahuan dengan bukti. memastikan mereka berkongsi pengalaman dan strategi pembelajaran mereka. Nilai sosial dan kerjasama dapat dipupuk dengan baik dan masalah disiplin dapat dikurang ke tahap minima.. Guru membantu pelajar mendengar pelbagai pendapat.dua ihak atau lebih. Guru mengalakkan pelajar menggunakan pengetahuan sendiri. strategi dan budaya yang dibawa oleh pelajar ke dalam situasi pembelajaran. Keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatakan dengan meminta pelajar penyelesaian sesuatu masalah dengan satu sama lain dan kemudiannya berbincang. (a) Perkongsian pengetahuan di kalangan guru dan pelajar Metafora untuk bilik darjah koboratif ialah perkongsian maklumat tentang isi kandungan. dan kombinasi bilik darjah kolaboratif. melibatkan diri dalam pemikiran kritis dan kritikal dan terlibat dalam dialog. Guru koboratif juga menghargai dan menggunakan pengetahuan yang didapati melalui pengalaman peribadi. Pembelajaran koperatif dan kolaboratif mempunyai ciri-ciri yang hampir sama di mana kedua-dua ini menekankan semangat kerjasama antara ahli kumpulan. dan memfokuskan kepada kefahaman bertahap tinggi.

 Semasa mengajar. Guru perlu membuat ulangkaji pelajaran lepas sebelum memulakan pelajaran. Merupakan pengajaran langsung yang paling efektif bagi pengajaran (i) Menstruktur Dan Menentukan Kadar Pengajaran Mestilah jelas supaya pelajar dapat memahami isi kandungan pelajaran dengan mudah dan dapat pula mengaitkan dengan apa yang mereka tahu. guru perlu menunjukkan dengan jelas peralihan antara bahagian-bahagian pelajaran. 7. Guru perlu membuat ringkasan. (d) Pengumpulan pelajar secara heterogen Perspektif. (ii) Menyampaikan Maklumat Kepada Kelas Guru-guru perlu menyampaikan maklumat secara jelas dan .7 KAEDAH KELAS DAN KESELURUHAN KELAS kemahiran asas.(c) Guru sebagai Perantara Perantaraan yanng berjaya dapat membantu pelajar untuk menghubungkan maklumat baru dengan pengalaman mereka dan pembelajaran di bidang lain dapat membantu pelajar mencari jalan penyelesaian apabila mereka keliru dan membantu mereka belajar bagaimana untuk belajar. pengalaman dan latar belakang pelajar penting untuk memperkayakan pembelajaran dalam bilik darjah memerlukan pemahaman pelbagai perspektif. guru perlu memberi penekanan kepada isiisi penting supaya tidak hilang punca. Bilik darjah yang kolaboratif melibatkan aktiviti kurikulum berfikir dan diberi peluang untuk memberi sumbangan dan menghargai sumbangan orang lain.

 Guru sediakan gambarajah ringkasan dengan mengaitkan bahagianbahagian topik yang berbeza dengan struktur yang sedia ada. Bahan pengajaran hendaklah disampaikan dalam langkah-langkah kecil mengikut tahap pelajar dan kemudiannya dibuat latihan sebelum beredar ke langkah yang seterusnya. Terang dengan cara lisan. (d) Penjelasan mesti jelas. . (iii) Pemodelan Menunjukkan sesuatu kemahiran atau prosedur. Tunjukkkan tingkahlaku tersebut dan melakukannya.8 PENGAJARAN KUMPULAN Penekanan terhadap interaksi sosial dalam situasi pengajaran pembelajaran telah membawa kepada perkembangan teknik pengajaran kumpulan. 7. sesuai dengan pelajar yang suka stail pembelajaran visual. (c) Menggunakan pelbagai media dan kaedah untuk membantu pelajarpelajar yang mempunyai stail pembelajaran yang berbeza.bersemangat dengan: (a) memberi fokus pada satu isi pada satu-satu masa dengan mengelakkan penggunaan frasa yang kabur. (iv) Pemetaan konseptual Kerangka yang boleh diberikan kepada pelajar sebelum topik pengajaran disampaikan. (b) Mengulangi dan mengulangkaji peraturan-peraturan am dan konsepkonsep penting semasa mengajar topik-topik yang lebih sukar bagi membantu pelajar mengekalkan dan memahami topik yang diajar.

 Tiga alternatif asas pengumpulan pelajar-pelajar ialah: (a) Pengumpulan mengikut kebolehan Percayai pelajar yang ada kebolehan intelek yang sama. kumpulan yang sama dapat mencapai potensi. untuk mempelajari sesuatu prinsip dan mengaplikasikannya secara berkesan pada masa akan datang dalam pelbagai situasi. jika ditempat di tempat sama akan bersaing. (c) Pengumpulan mengikut kadar pencapaian Pelajar mempunyai kebolehan yang sama tetap kadar kebolehan pembelajaran yang berbeza. meninjau dan memastikan tugas-tugas yang khusus seperti mengedar dan menyimpan bahan dan merekod kemajuan kerja diselesaikan mengikut rancangan. Biasanya berorientasikan projek. Guru meluangkan masa untuk membincangkan kerja yang . Menggalakkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran membantu pelajar menanggap apa yang penting. Ada ketua. Guru bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pelajar akan mengalami variasi situasi yang luas semasa pembelajaran sebenar. (b) Pengumpulan mengikut minat merupakan suatu proses pemilihan kendiri. (d) Mengurus pengajaran kumpulan Dijalankan dalam kelas. Dapat mengaitkan hubungan yang terdapat antara prinsip baru dan konsep yang telah dipelajari untuk menjadikan satu hubungan yang bermakna. Kesannya.yang maksimum.

8. Kebaikan :.. guru perlu mewujudkan perasaan saling mempercayai yang dapat menyokong dan menggalakkan perasaan dihormati dan terbuka dalam perkongsian idea. Tumpuan kepada persekitaran fizikal.2 PEMUDAHCARA kewujudan persekitaran dan aktiviti yang baik untuk libat menghubungkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada.1 PENGAJARAN INDIVIDU Pembelajaran mengikut kadar individu dan berasaskan pada premis di mana setiap orang boleh belajar apa sahaja tetapi ada yang mengambil masa yang lebih. menyediakan peluang-peluang untuk kerja kolaboratif dan penyelesaian masalah dan menawarkan kepada pelajar pelbagai tugasan yang autentik.Dapat tingkatkan tangggungjawab. memenuhi kehendakkehendak tertentu. Diperlukan bila pembelajaran masteri adalah mustahak dan penting. membolehkan penjadualan yang fleksibel dan memastikan kualiti yang berterusan. Wujud iklim yang positif. Guru boleh membentuk sumber-sumber dalam bilik darjah untuk menyediakan pelbagai genre dan perspektif.dilakukan. Kelemahan :. 7.8.Mahal. 7. untuk mengguna dan membina daripada artifaks. pendapat. Belajar mengikut kadar masing-masing tetapi juga memilih matlamat yang spesifik dan tugasan sendiri. mengambil lebih masa dan mengurangkan aktiviti kumpulan. budaya dari rumah dan masyarakat pelajar dan untuk menguruskan pelbagai aktiviti pembelajaran. sikap dan tingkah laku. Prinsip-prinsip .

pembelajaran perlulah dipilih berdasarkan pengalaman sebenar pelajar. Persediaan menjalankan sesi perbincangan: (i) Persediaan Untuk Perbincangan peranan awal dan kajian semula isi kandungan (ii) Putuskan banyak mana masa diperlukan. Semasa Aktiviti memudahacara. Mengambil kira keperluan pembelajaran dilaksanakan. rekabentuk semula konteks dalam mana pembelajaran dilaksanakan. Guru perlu memoderasikan perbincangan dan bukan menyampaikan maklumat. 7. guru situasi-situasi harian pelajar.9 KAEDAH PERBINCANGAN berinteraksi sesama mereka dalam membincangkan satu isu merupakan satu aktiviti berkumpulan di mana murid-murid dapat Pelajar akan menjadi lebih aktif dan lebih banyak hubungan peribadi. (iii) Tetapkan matlamat yang jelas untuk perbincangan (iv) Timbulkan Permasalahan Untuk Perbincangan Tajuk (v) Pilih aktiviti Yang Dapat Mengatasi Masalah (vi) Pilih satu kaedah pengumpulan y y y (vii) (viii) Mengikut saiz Mengikut pemilihan Mengikut tempoh Pilih kaedah penyoalan Memudahcarakan Perbincangan . Gunakan bahasa dan istilah yang bermakna kepada pelajar. Pemudahacaraan anda adalah berdasarkan pengalaman pelajar sendiri. Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran pelajar Mengambil kira hubungan dengan rakan sebaya dan fasilitator.

 guru hendaklah menentukan topik. objektif dan mentediakan aklatan atau bahan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran. kebaikan ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada murid-murid melalui deria penglihatan dan pendengaran.10 TUNJUK CARA ATAU DEMONSTRASI melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur-prosedur tertentu. merupakan satu kaedah untuk melatih murid memerhati dan Melibatkan pendekatan visual untuk memerhatikan proses. menyediakan model untuk kemahiran mengajar dan mengubah kadar pembelajaran pelajar. menimbulkan minat dalam sesuatu topik. membina pemikiran murid supaya bersedia menghadapi masalah . Membolehkan pelajar melihat perkara sebenar dan melihat bagaimana ia berfungsi Tunjukcara boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan.y y y y y y wujudkan iklim selamat wujudkan jangkaan penglibatan tetapkan jangkaan-jangkaan yang jelas berikan permasalahan untuk diselesaikan memantau perbincangan masalah-masalah dengan perbincangan 7. maklumat dan idea.11 PENYELESAIAN CONSTRAINT(TOC) MASALAH (THEORY OF satu proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kritis dan kreatif dalam mencari idea-idea alternatif dan langkahlangkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 7.

Apa yang hendak diubah: Menyetakan visi atau penyelesaian dan huraian strategi untuk mendapatkan apa yang diingini ± preskripsi. Tujuan generik ialah untuk menterjemahkkan gerak hati kepada format yang boleh dibincangkan secara rasional. dan diagnosis . huraian tentang kenyataan semasa. Penggunaan alat simulasi dalam melatih juruterbang. membuat keputusan dan perkembangan penyelesaian. secara berasingan atau digandingkan dengan kaedah lain untuk menyelesaikan masalah dan pengurusan perubahan yang sesuai. situasi melaksanakan sesuatu tindakan dalam keadaan terkawal. 7. menyoal dengan bebas dan mengubahsuai kepada kefahaman situasi tersebut. dan model gigi yang digunakan semasa melatih doktor pergigian. membolehkan murid berfikir secara rasional dan logik apabila menghadapi masalah dan memupuk interaksi sosial yang positif. Tujuan mencapai objektif pembelajaran tertentu. Ketiga-tiga objektif itu menentukan Apa yang akan diubah: Penilaian situasi.menentukan teras masalah atau konflik dan andaian andaian yang mengekalkannya.12 SIMULASI pembelajaran yang membolehkan belajar mengenai pelajar prinsip berlatih atau menggunakan kemahiran. Bagaimana membuat perubahan: Pembinaan pelan yang terperinci dan taktik yang boleh menjelaskan apa yanng perlu berlaku dan menyelarsakan usaha kumpulan untuk melaksanakan strategimerancang. Untuk penyelesaian masalah. pembinaan sukan. memudahkan komunikasi. Kelebihan ± satu teknik mengajar dalam bilik darjah. kerjasama dan persetujuan di kalangan mereka yang terlibat. Pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. .

12. mengembangkan kemahiran mendengar dan memotivasikan pelajar untuk membaca. beliau perlu mengambil kira perkara-perkara berikut:  Pastikan cerita itu boleh didengar dengan jelas oleh semua pelajar Pastikan semua pelajar boleh melihat guru. minat dan membina apresiasi serta menikmati . Adakah perbincangan dan rumusan selepas simulasi. Tetapkan peranan-peranan berdasarkan watak-watak dan pilih pelajar yang sesuai untuk berlakon. 5.2 SESI BERCERITA meningkatkan kesusasteraan. Boleh diselia dengan rapi supaya pembelajaran menjadi lebih berkesan. terutamanya bahagian muka dan tangannya. Tetapkan had masa untuk sesi simulasi. Langkah-langkah (a)Persediaan sebelum sesi bercerita: (i) Suasana yang selesa diperlukan. Boleh mencuba semula sekiranya percubaan pertama mereka gagal. (ii) Sekiranya guru merupakan orang yang bercerita. 7. Dapat memperkayakan pengajian bahasa. Guru perlu memilih suatu situasi berunsur masalah dan terangkan dengan jelas.12. Sebaik-baiknya pelajar duduk dalam satu bulatan bersama orang yang bercerita. membekalkan pelbagai pengalaman. berbanding sekiranya mereka berada dalam situasi sebenar.1 PRINSIP-PRINSIP MELAKSANAKAN SIMULASI DALAM BILIK DARJAH 1. 4. Pastikan pelajar memberi perhaian semasa simulasi. 2. 7. Bercakap dengan kuat dan jelas berserta itonasi yang sesuai. 3.

12. Kajian ini dalam kelas atau kumpulan kecil. (b) Semasa sesi bercerita (i) Pelajar diberi peluang membuat catatan untuk perbincangan kemudiannya.4 PROJEK Kajian mendalam tentang aspek kehidupan sebenar yang sesuai dengan perhatian dan kebolehan kanak-kanak. (c) Selepas sesi bercerita (i) (ii) Beri peluang kepada pelajar merumuskan cerita. . Diberi peluang untuk berkongsi cerita pendek atau peristiwa menarik dalam situasi yang tidak formal. Minta mereka berkongsi nilai-nilai yang telah dipelajari. Ini dijadikan pengalaman awal untuk pengalaman bercerita yang lengkap. 7. Beritahu peranan watak Boleh tambah sendiri Setelah habis tanya (i) Apa perasaan anda sebagai pelakon 7.3 SOSIO-DRAMA satu bentuk main-peranan atau penambahbaikan secara dramatik. (ii) (iii) Pastikan pelajar menumpukan perhatian. (iii) Sekiranya guru tidak mahu diganggu.12. Pelajar perlu memberi sepenuh perhatian sebelum uru mula bercerita. Jika pelajar diberi peluang sebagai orang yang bercerita. ingatkan pelajar untuk bertanyakan atau membuat ulasa hanya selepas selesai bercerita. Orang yang bercerita perlu berkemahiran membuat kontrak mata dengan pelajar seolah-olah bercerita secara langsung dengan mereka. mereka perlu Diberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan sekuen cerita.

. Kelebihan :(i) memperkayakan aktiviti kanak-kanak seperti permainan dramatik. pembinaan.12. Ia memberi peluang menjelas. temuduga. 7. (iii) Berpeluang menggunakan pengetahuan dan kemahiran asas matematik dan bahasa di sepanjang pelaksanaan projek. menilai dan mengesahkan maklumat yang sedia. Ia boleh meningkatkan dinamika kumpulan. Bertujuan membuat pemerhatian secara terus.5 LAWATAN PENDIDIKAN ATAU LAWATAN LUAR  kaedah memberi pengalaman sebenar kepada pelajar di satu lokasi sahaja. Ia berkesan dalam mempengaruhi penggunaan pelbagai amalan pendidikan. melukis dan mewarna. Ia memerlukan perancangan yang rapi ± pengangkutan. Ciri-ciri kebaikan lawatan luar Ia dirancang dengan baik dan mempunyai matlamat pendidikan yang jelas. kajian kes atau penghakiman. Ia merupakan motivasi alternatif bagi pengajaran dalam bilik darjah. Boleh merangkumi teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran seperti demonstrasi. (ii) memberi peluang kanak-kanak yang lebih tua menjalankan kajian sendiri dalam sains dan kajian sosial serta membentangkan dapatan mereka dalam pelbagai cara. perbincanga kumpulan. sumber dan peralatan. Ia boleh disesuaikan dengan kemudahan dan peluang yang ada. Ia memberikan pengalaman sebenar yang sukar ditiru dalam bilik darjah.

 Pelajar perlu membaca serta memahami konsep. Modul pembelajaran kendiri adalah cara terbaik seorang guru . Membolehkan pelajar mendapat jawapan atau membuat kesimpulan daripada soalan-soalan atau permasalahan-permasalahan yang dikemukan melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis.kaedah penemuan. Kita mudah hilang kawalan. Guru membimbing pelajar apabila pelajar menemui makna-makna baru. Berbentuk induktif. o Ia sukar untuk merancang o Banyak halangan boleh berlaku. Ia menggalakkan peserta-peserta mencuba idea-idea baru. membenarkan pelajar melibatkan diri dalam proses penemuan. o Rancangan terbaik mungkin terhalang oleh kos yang tinggi o Cuaca boleh menjadi faktor penghalang o Isu-isu keselamatan mengambil banyak masa dan tenaga o Satu atau dua peserta yang enggan bekerjasama turut menjadi faktor penghalang. 7.14 MODUL Satu pendekatan yang terbukti berkesan dalam proses pembelajaran pelajar. 7.13 INKUIRI-PENEMUAN Inkuiri. mengamalkan kemahiran-kemahiran dan mengalami pengalaman yang mencorak pembelajaran mereka. Kelemahan o kesukaran merancang disebabkan minat yang berbeza dan boleh menyebabkan peserta hilang minat jika perancangan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Guru perlu memudahcara pembelajaran melalui perundingan.

Pelajar mungkin pilih kaedah yang pasif. (ii) Guru berperanan sebagai pemudahcara an pembimbing.membimbing pelajarnya meningkatkan kefahaman baru dan verifikasi konsep-konsep. Kelemahan modul (i) (ii) (iii) (iv) interaksi pelajar dengan guru adalah terhad.2 PERANCANGAN PENGAJARAN MERANCANG UNTUK MENGAJAR .14.14. (iii) Pelajar dapat menjadualkan masa sendiri. Perkembangan kemahiran manipulatif mungkin diabaikan. 7. Pelajar lembam mungkin membentuk perasaan tidak cekap dan rendah diri. Kandungan modul yang diperlukan: (iv) (v) (vi) (vii) Pendahuluan Ujian pra Objektif Sumber Pembelajaran (viii) Aktiviti Pembelajaran atau Panduan Belajar (ix) (x) (xi) Aktiviti-aktiviti Pengayaan Latihan Penilaian Kendiri Ujian Pos 7. bukan sebagai penyampai maklumat dan akhirnya modul yang baik akan menjamin kelancaran urutan aktiviti dan penemuan faktor dan maklumat yang berjaya apabila selesai dibuat.1 (i) Kebaikan mengguna pendekatan modul masa yang tidak digunakan untuk pengajaran boleh digunakan untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan.

. . sebelum merancang.14.perancangan melibatkan peruntukan penggunaan masa dan pemilihan kaedah mengajar yang sesuai agar boleh menarik minat pelajar dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang produktif. 2) Rancang pengajaran berdasarkan pengetahuan dan kefahaman pelajar maklumat yang tepat mengenai pengetahuan pelajar tentang topik dan memanfaatkan pengetahuan sedia ada pelajar.3 PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENENTUKAN APA YANG HENDAK DIAJAR 1) Dapatkan pengetahuan yang mantap tentang syarat-syarat dan isi kandungan kurikulum. guru perlu mengikuti prinsip merancang berikut: Menentukan apa yang hendak diajar Merancang bagaimana hendak mengajar Mencari cara memudah cara pembelajaran Pengurusan pembelajaran Rajah 10: Prinsip merancang 7.Clark and Lampert (1986). 3) Menekankan sama ada pelajar mempunyai kemahiran sedia ada bagi menghubungkan dengan topik baru.

4 RANCANG BAGAIMANA UNTUK MENGAJAR garis panduan untuk membolehkan pelajar mencapai objektif pengajaran: o menyediakan ringkasan dan idea-idea penting dan konsepkonsep penting dimasukkan dalam pengajaran.4) Sediakan objektif pengajaran yang khusus bagi setiap pelajaran. 5) Mengharapkan satu standard yang tinggi bagi melaksanakan sesuatu tugas.14. 7. . o Merancang tugasan yang digredkan mengikut kebolehan pelajar.14. o Merancang pengajaran yang membolehkan mereka melakukan pemindahan pembelajaran dalam situasi yang lain. o Merancang pengalaman pembelajaran yang menarik dan mencabar bagi membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif. 7. o Bersedia untuk sesuaikan perancangan yang tidak akan mencapai objektif yang telah ditetapkan. o Memilih strategi pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan pelajar dan syarat kurikulum o Merancang segala pengajaran sebagai satu siri aktiviti berurutan secara terancang untuk mengekalkan minat dan perhatian. o Merancang jadual pemilihan yang membolehkan pemantauan yang berterusan terhadap perkembangan mereka.5 MENCARI CARA UNTUK MEMUDAHCARA PEMBELAJARAN garis panduan untuk memudahcara pembelajaran: o merancang penggunaan alat bantu mengajar dan contoh untuk menerangkan dan mengajar mengikut isi kandungan.

mencari cara untuk memudahcara pembelajaran dan mengurus pengajaran.14. nilai. merancang bagaimana hendak mengajar.6 PENGURUSAN PENGAJARAN pengajaran yang dirancang dengan baik dapat dilaksanakan dengan berkesan.7 RUMUSAN sekolah perancangan adalah penentu utama apa yang hendak diajar di perancangan yang baik boleh mengakibatkan pengurusan masa yang berkesan dan penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai. Guru perlu menyedia dan menguruskan bilik darjah serta sumber Guru perlu bijak dalam pengurusan masa dalam bilik darjah dan melibatkan pelajar dalam pelajaran Persediaan awal perlu dijalankan untuk menentukan aktiviti berjalan lancar 7.o Mereka bentuk prosedur untuk teknik dan strategi pengajaran yang membantu dalam kefahaman. sikap dan matlamat pelajar.14. 7. Prinsip asas merancang adalah menentukan apa yang diajar. 7. o Merancang kaedah dan strategi pengajaran alternatif untuk membantu individu yang berbeza o Merancang pelbagai motivasi ekstrinsik yang mengambilkira minat.15 PERANCANGAN UNTUK PENYAMPAIAN PENGAJARAN ANALISIS KURIKULUM guru harus menganalisis kurikulum untuk mata pelajaran ayng diajar kurikulum dirancang oleh Pusta Perkembangan Kurikulum (PPK) .

Objektif menyediakan suatu konteks kepada guru untuk mengetahui apa yang perlu didedahkan kepada pelajar. membantu guru mengetahui aras pencapaian yang sepatutnya diharapkan daripada pelajar menunjukkan apa yang semua pelajar akan belajar dalam negara ini. Perancangan yang menentukan apa yang akan diajar untuk satu semester/tahun dan dalam cara mana ia akan diajar. pengukuhan dan pemulihan yang diperlukan perlu dimasukkan. Contoh: sukatan pelajaran Bahasa Malaysia telah menyenaraikan kemahiran yang hendak dicapai oleh pelajar untuk tahap satu dan tahap kedua di peringkat sekolah rendah. tugasan guru ialah untuk menyalurkan isi kandungan yang terdapat di dalam kurikulum dalam masa yang diperuntukkan. perancangan unit dan persediaan mengajar. . Objektif dan kemahiran hendaklah dicapai : 1. mingguan. kepentingannya dan jangka masa yang diperlukan. guru dinasihatkan untuk merujuk kepada buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran. Aspek merancang rancangan kerja Masa yang diperuntukkan bagi satu waktu dalam seminggu/semester Urutan isi kandungan yang hendak diajar Integrasi kesemua kemahiran Isi kandungan yang perlu diselesaikan.1 RANCANGAN KERJA membantu guru menghabiskan sukatan pelajaran mengandungi perancangan tahunan. 2. Aktiviti seperti pengayaan.15. 7.

Penggunaan sukatan pelajaran.15. isi kandungan untuk setiap topik. jenis kemahiran yang perlu diaajar. . 3. 7. perkaiatan antara unti-unit pembelajaran. Rajah 12: Prosedur merancang rancangan kerja sepanjang tahun 1. Topik umum dan topik yang sesuai untuk pelajar dikenal pasti.Rajah 11: Langkah-langkah semasa merancang rancangan kerja Tentukan jumlah minggu mengajar untuk setiap semester dan darablan dengan jumlah minit yang diperntukkan untuk setiap minggu terjemahkan sukatan pelajaran dan rujuk kepada buku panduan yang terdapat bersama buku sukatan pelajaran Dalam urutan isi kandungan yang hendak diajar. Unit merupakan selonggok isi kandungan dan kemahiran yang berkaitan dibangunkan bersama dalam cara yang logik. 2. buku lembaran kerja dan garis panduan yang etrdapat di atas untuk dibahagikan kepada jumlah tema atau tajuk yang hendak diajar. Buat keputusan terhadap urutan yang bersesuaian untuk mengemukakan tema tersebut. Penggunaan inventori kemahiran. buku teks.2 PERANCANGAN UNIT satu set pengajaran yang dihubungkan dengan seberapa prinsip yang tersusun. kriteria yang perlu diambil kira adalah tahap berkaitan dengan kesukaran belajar.

mata pelajaran. dan orang lain tentang pelaksaan pengajaran. kelas. Kerangka sesuatu format boleh digunakan dengan mudah semasa dalam bilik darjah untuk dirujuk dengan cepat oleh guru Berikut merupakan contoh kerangka format untuk menulis persediaan mengajar: mengandungi maklumat umum tentang kelas.3 PERSEDIAAN MENGAJAR struktur unit-unit pembelajaran yang sistematik untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah ditulis untuk membantu guru menstruktur pembelajaran kepada mereka dan pelajar.15.15. tarikh. 7. bilangan pelajar dalam kelas. c) Tentukan sekurang-kurangnya satu cara untuk membantu pelajar untuk belajar kurikulum baru itu. isi kandungan dan aktiviti yang difikirkan oleh guru. d) Tentukan sekurang-kurangnya satu cara untuk menilai hasil pembelajaran pelajar. pelajar. Berhubung kait dengan pelbagai matlamat. topik dan .4 FORMAT PENULISAN format yang mudah untuk diikuti dan berstruktur dengan baik. Berfungsi sebagai peta yang menghubungkan beberapa pengajaran dan memberi idea kepada guru. iaitu: a) Tentukan kurikulum tentang apa yang pelajar akan belajar b) Tentukan pengetahuan sedia ada pelajar sebelum bermulanya pelajaran yang boleh menuju kepada kurikulum baru hari tersebut. masa. Merupakan proses pemikiran Boleh diselesaikan dalam 4 bahagian . Membantu dalam kelancaran dan penyampaian pengetahuan. 7.

berdasarkan sukatan pelajaran Mata pelajaran Kelas Tarikh Bil Pelajar dalam kelas Tajuk Kemahiran Pengetahuan sedia ada Hasil pembelajaran Nilai : : : : : : : : : Sumber pengajaran/ pembelajaran Langkah/tahap/Masa (minit) Set induksi Langkah penyampaian Strategi Isi kandungan : Aktiviti pengajaran Catatan dan pembelajaran Nilai Langkah 1 Lengkah 2 Lengkah 3 Proses kajian - kajian sekitar alam masa depan - kajian depan masa Penilaian - sumber pengajaran/ Penutup - pembelajaran kemahiran berfikir Catatan Refleksi: .kemahiran-kemahiran yang hendak diajar.

. pengalaman atau pengetahuan di mana pelajar mesti tahu atau boleh melakukan supaya berjaya dalam pelajaran dapat membantu guru menentukan tahap kesukaran hasil pembelajaran.. . strategi pengajaran dan bahan sumber yang digunakan... Kata kerja tingkah-laku kata kerja dalam tingkah-laku ialah kata perbuatan yang membawa maksud tingkah-laku yang boleh diperhatikan.. arahan.15.6 HASIL PEMBELAJARAN objektif-objektif pembelajaran tingkah laku yang menghuraikan apa pelajar akan dapat melakukan setelah melalui pelajaran suatu huraian hasil pembelajaran yang diharapkan asas untuk pelajaran yang lain.. bahan.. Fokus dalam sesuatu persediaan mengajar Perlu faham isi kandungan yang berkaitan dengan objektif Elemen dalam objektif tingkah-laku 1..7...¶ 2.5 PENGETAHUAN SEDIA ADA semua kebolehan relevan. 7. Membekal kriteria untuk membina penilaian untuk pelajaran dan prosedur-prosedur pengajaran yang guru rekabentuk untuk melaksanakan pelajaran.. .15... Keadaan pernyataan yang menerangkan tentang keadaan di mana tingkah laku itu berlaku mengkhususkan sesuatu keadaan.... Atas permintaan pelajar ini akan.... arah dan lain-lain bermula dengan penyataan pengakuan yang mudah Contohnya : µ Diberi .

ditentukan dalam penilaian Pelajar boleh membulatkan. Langkah yang ternaik ialah membuat inferen terhadap pelajar Kata kerja tingkah-laku perbuatan ialah satu perkataan diperhatikan yang atau bermaksud yang boleh pembinaan sesuatu produk yang boleh diperhatikan 3. Kriteria pernyataan yang menjelaskan perlakuan tingkah-laku sebaik mungkin yang ditunjukkan oleh pelajar. Dijelaskan dalam nombor yang mudah termasuk respon pelajar Contoh:  Dalam senarai 100 nombor yang disusun secara meningkat ( keadaan) Pelajar dapat mengenal pasti ( kata kerja) Sekurang-kurangnya sembilan nombor perdana ( kriteria) Objektif tidak menjelaskan secara khusus bilangan sembilan nombor yang mana dan meletakkan syarat sekurang-kurangnya sembilan nombor Cara pelajar mengenal pasti tidak dinyatakan. tetapi mustahil kita mengetahui bila pelajar menghargai sesuatu. Contoh: walaupun kita hendak pelajar kita menghargai sesuatu. menonjolkan. Kesimpulannya: penulisan objektif tingkah-laku yang baik adalah intipati sesuatu persediaan mengajar. Objektif tingkah-laku haruslah jelas dan menerangkan hasil pembelajaran yang dikehendaki KEMAHIRAN BERFIKIR menghuraikan secara ringkas kemahiran berfikir yang digunakan dalam pengajaran . melukis pada nombor tersebut dan sebagainya.

15.7 SUMBER PENGAJARAN PEMBELAJARAN menyenaraikan semua sumber bahan dan peralatan yang akan digunakan serta cara menggunakannya PENYAMPAIAN mengandungi dua bahagian : (a) induksi bahagian pengenalan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah untuk menggalakkan pelajar untuk memberi penumpuan terhadap pembelajaran topik yang baru masa adalah pendek dan jarang mengambil masa lebih daripada 5 minit (b) aktiviti pengajaran pembelajaran bahagian penting dalam persediaan mengajar . contohnya: pelajar menggunakan kemahiran berfikir melalui satu pengurusan grafik untuk menjelaskan kebaikan dan kelemahan antara pengangkutan udara dengan pengangkutan darat sebagai dua jenis pengangkutan NILAI nyatakan nilai implisit dan eksplisit yang diharapkan dapat dicapai oleh pelajar di akhir pengajaran huraian ringkas terhadap pemerhatian mengenai semasa melakukan kerja ketika pengajaran. nilai 7.

15.8 RUMUSAN perancangan dan membuat keputusan tentang pengajaran adalah antara aspek peling penting tentang pengajaran kerana ia adalah penentu utama pengajaran dan pelaksanaan rancangan kerja ialah rancangan yang menunjukkan pengajaran untuk satu semester/tahun perancangan unit adalah satu set pengajaran yang dihubungkan dengan beberapa prinsip yang tersusun. isi kandungan disusun dengan teliti kepada beberapa langkah yang berurutan berdasarkan kepada pelbagai prinsip pedagodi mengandungi huraian tentang teknik pengajaran menyediakan ringkasan kepada pelajar menyenaraikan semua bahan dan peralatan yang akan digunakan dan menghuraikan cara untuk menentukan sama ada pelajar mencapai objektif pengajaran 7. tugasan dan penilaian persediaan mengajar merujuk kepada unit pembelajaran yang berstruktur secara sistematik untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah pengetahuan sedia ada merujuk kepada semua kebolehan yang relevan pengalaman atau pengetahuan yang pelajar telah tahu atau boleh melakukan untuk memastikan kejayaan sesuatu pengajaran hasil pembelajaran adalah objektif pembelajaran tingkah laku yang menghuraikan apa yang pelajar boleh buat selepas selesai pengajaran set induksi ialah bahagian pengenalan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah aktiviti pengajaran dan pembelajaran merupakan penyampaian utama bahagian sesuatu persediaan mengajar. mengandungi keseluruhan objektif untuk unit tersebut. isi kandungan utama untuk diselesaikan. meliputi pengajaran beberapa hari dang minggu. .

aktiviti/ bahan akan digunakan untuk mengukuh dan melanjutkan pengajaran. Kesimpulannya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful