You are on page 1of 1

",T@]-CNUc-R]Ã-NC‰-Ta‰c-ÇE-_…-ME-R-çÈ-ä‰-c‰E-C‰c-UXN-R]Ã-ÉÈ-ÆÈE -WÀCc-TîN-U-T[÷Cc-cÈ,,

Sindstræning i Otte Vers – af Kadampa Geshe Langri Thangpa Dordje Senge – er heri indeholdt

",TNC-P…-c‰Uc-FP-MUc-FN-`, _E-TZ…P-EP-R]Ã-c‰Uc-FP-P…, UNÈ_-P-NEÈc-NE-T-îN-R-^…c,


DAG NI SEM TJÆN THAM TJÆ LA RANG ZHIN NGÆN PÆ SEM TJÆN NI DOR NA NGØ DANG DJÆ PA JI
Ved at tænke om alle levende væsner, at de Når jeg ser væsner af slet karakter Kort sagt, må jeg skænke - både direkte og

^…N-TZ…P-PÈ_-T“-`c-üC-R]Ã, •…C-•‡C-xC-RÈc-PÈP-UMÈE-WÂ- SP-TN‰-U-éUc-AÿP-`-]T“`,


JI ZHIN NOR BU LÆ LHAG PÆ DIG DRIB DRAG PØ NØN THONG TSHE PHÆN DE MA NAM KYN LA BYL
er endnu bedre end en ønskeopfyldende juvel1 eller behersket af lidelsen ved stærk ondskab indirekte - al fryd og støtte til alle væsner,

NÈP-UGÈC-±„T-R]Ã-TcU-R-^…c, _…P-G‰P-CK‰_-NE-]zN-R-TZ…P, U-^…-CPÈN-NE-•‡C-T¢`-AÿP,


DØN THJOG DRUB PÆ SAM PA JI RIN THJEN TER DANG THRÆ PA ZHIN MA JI NØ DANG DUG NGAL KYN
(som middel) til at opnå det højeste formål Må jeg - som når jeg finder en skat - mine mødre, og må jeg hemmeligt

åC-Lfi-CF‰c-R_-]XÀP-R_-aÈC, ã‰N-R_-N@]-T]Ã-CF‰c-]XÀP-aÈC, CcE-Tc-TNC-`-`‰P-R_-aÈC,


TAG TU TJE PAR DZIN PAR SHOG NJÆN PAR KA WÆ TJE DZIN SHOG SANG WÆ DAG LA LEN PAR SHOG
Må jeg altid anse dem som dyrebare Værdsætte dem, fordi de er svære at finde Tage al deres smerte og lidelse på mig

CE-Oÿ-c“-NE-uÈCc-R]Ã-WÂ, TNC-`-CZP-n…c-zC-NÈC-C…c, N‰-NC-AÿP-lE-GÈc-TîN-l…,


GANG DU SU DANG DROG PÆ TSHE DAG LA ZHÆN DJI THRAG DOG GI DE DAG KYN TJANG THJØ DJÆ TJI
Hvor og med hvem jeg end lever Når som helst andre på grund af skinsyge Må de ikke blive formørket af forestillinger

TNC-I…N-AÿP-`c-NUP-Tõ-Z…E-, Ca‰-ˇ‡_-`-cÈCc-U…-_…Cc-R]Ã, åC-R]Ã-x…-Uc-U-ßCc-a…E-,


DAG NJI KYN LÆ MÆN TA ZHING SHE KUR LA SOG MI RIG PÆ TAG PÆ DRI MÆ MA PAG SHING
Må jeg anse mig selv som mindre end andre Bebrejder mig eller behandler mig uretfærdigt om de otte verdslige anliggender3

CZP-`-TcU-R-MC-R-^…c, nÈE-B_E-C…c-`‰P-R-NE-, GÈc-AÿP-¨„-U_-a‰c-R]Ã-ÉÈc,


ZHÆN LA SAM PA THAG PA JI DJONG KHA RANG GI LEN PA DANG TJØ KYN DJU MAR SHE PÆ LO
Og fra dybet af mit hjerte betragte Må jeg tage dette nederlag på mig Men vågne for altings illusoriske væsen

UMÈC-Lfi-CF‰c-R_-]XÀP-R_-aÈC, î`-B-CZP-`-]T“`-T_-aÈC, Z‰P-U‰N-]G…E-T-`c-uÈ`-aÈC,


THOG TU TJE PAR DZIN PAR SHOG DJAL KHA ZHÆN LA BUL WAR SHOG ZHEN ME THJING WA LÆ DRØL SHOG
andre som væsner af højeste værdi Og give sejren til andre Må de – fri af begreber – være løst fra alle bånd

≠ÈN-`U-AÿP-Lfi-_E-î‡N-`, CE-`-TNC-C…c-SP-TKCc-R]Ã,
TJØ LAM KYN TU RANG DJY LA GANG LA DAG GI PHÆN TAG PÆ
Må jeg udforske mit sind i alle væremåder Når nogen, som jeg har hjulpet

åÈC-F…E-IÈP-UÈEc-´‰c-U-MC, _‰-T-G‰-T-CE-Z…C-C…c,
TAG TJING NJØN MONG TJE MA THAG RE WA THJE WA GANG ZHIG GI
Og så snart som en usund2 tilstand viser sig eller til hvem jeg har knyttet store håb,

TNC-CZP-U-_“Ec-q‰N-Rc-P, a…P-Lfi-U…-_…Cc-CPÈN-q‰N-P]E,
DAG ZHJÆN MA RUNG DJE PÆ NA SHIN TU MI RIG NØ DJE NAANG
- da den er til fare både for mig selv og andre - Skader mig med dyb uretfærdighed

TVP-MTc-CNÈE-Pc-TÑÈC-R_-aÈC, Ta‰c-CI‰P-NU-R_-Tõ-T_-aÈC,
TSÆN THAB DONG NÆ DOG PAR SHOG SHE NJEN DAM PAR TA WAR SHOG Kadampa Geshe Langri Thangpa
Må jeg fast stå imod den og afvise den! Må jeg betragte ham som en hellig ven

1
En legendarisk ædelsten, der - hvis man holder
den i hånden og udtaler et ønske - uden ophold
opfylder ønsket
2 3
Ordet der her er oversat ved "usund" betegner ros og dadel, berømmelse og vanære, gevinst
"sindsgiftene": Had, begær og dumhed og tab, vellyst og lidelse