Ch ng 7 TH T NGHI P VÀ L M PHÁT

I. L m phát
1. Khái ni m: L m phát (inflation) là tình tr ng m c giá chung c a n n kinh t t ng lên trong m t th i gian nh t nh. Gi m phát (deflation) là tình tr ng m c giá chung c a n n kinh t gi m xu ng. Gi m l m phát (disinflation) là s s t gi m c a t l l m phát.

M c giá chung c hi u là m c giá trung bình c a nhi u lo i hàng hóa và d ch v và c o b ng ch s giá. Ch s giá (price index) là ch tiêu ph n ánh m c giá m t th i i m nào ó b ng bao nhi u ph n tr m so v i th i i m g c (tr c). T l l m phát là ch tiêu ph n ánh t l t ng thêm hay gi m b t c a giá c m t th i i m nào ó so v i th i i m tr c.

00% (t) (t) .Công th c yû laï leä Chæ ogiaù .Chæ ogiaù . công th c trên có th vi t l i: yû laï leä haùt = Chæ o giaù .) (t) (t haùt = (t) Chæ o giaù .) (t N u l y ch s giá là t l thay i giá so v i th i i m tr c.

1 1.5 101.1 100.5 1.8 v i tháng tr c L m phát hay gi m phát T l l m phát -0.3 109.Ví d : n v tính: % Tháng 6 7 8 9 10 11 12 Ch s giá so 106.2 108.8 107.6 106.0 100.2 v i tháng g c Ch s giá so 99.3 0.1 101.3 100.1 105.0 0.1 0.8 .9 108.

2. Phân l i l m phát m phát 1 con s m). m phát 2 hay 3 10% n d i i l m phát trên 4 10% n d i L m phát v a ph i: là lo i l (t l l m phát d i 10%/ n L m phát phi mã: là lo i l con s (t l l m phát t 1000%/ n m) L m phát siêu phi mã: là lo con s (t l l m phát t 1000%/ n m) .

1. Công th c: GDP danhnghóa Chæ ñieàu soá chænh GDP x100 GDP thöïcteá n t t § p q i i ! i!1 Ch s i c x100 n 0 t § p q i i i !1 . Các l i ch s giá 3. Ch s i u ch nh GDP nh ngh : Là t l ph n tr m gi a GDP danh ngh a và GDP th c t c a m t th i k nh t nh.3.

2. Ch s giá s n xu t nh ngh : Ch s giá s n xu t (PPI Producer Price Index) ph n ánh t c thay i giá ba nhóm hàng hóa: l ng th c th c ph m. Ch s này c tính theo giá bán buôn Cách tính gi ng nhu ch s giá tiêu dùng .3. s n ph m thu c ngành ch t o và ngành khai khoáng.

3. Công th c tính: § q PI ! i ! 1 t 0 n § i ! 1 x 100 0 q 0 Trong ó: pt . Ch s giá tiêu d ng nh ngh : Ch s giá tiêu dùng (CPI Consumer Price Index) ph n ánh t c thay i giá c a các m t hàng tiêu dùng chính c a ng i tiêu dùng i n hình.3.Giá c a n m nghiên c u p0 .S l ng hàng c a gi hàng .Giá c a n m g c q0 .

B c 2: Xác nh giá c : Tìm giá c a m i hàng hóa và d ch v trong gi hàng t i m i th i i m. . B c 4: Ch n n m g c và tính ch s .. L y chi phí c a gi hàng n m t chia cho chi phí c a gi hàng trong n m g c.Qu trình tính t án B c 1: C nh gi hàng: L ng th c. ch t t. vi n thông. qu n áo.. ta thu c CPI. i l i. B c 3: Tính chi phí c a gi hàng: s d ng s li u v giá c tính chi phí c a gi hàng t i các th i i m khác nhau.

Ngu ên nhân gâ l m phát 4. Chênh l ch quan h Ti n . do:  Các y u t trong t ng c u t ng Cung ti n t ng .Hàng T ng c u t ng lên.4.1. L m phát d c u ké X y ra khi t ng c u t ng trong khi t ng cung không i ho c t ng th p h n t ng c u.

L m phát d c u ké P AS E1 E0 F AD1 AD L m phát P1 P0 Y0 YpY1 Y M r ng SX .

2. Lo i l m phát này x y ra khi chi phí s n xu t gia t ng ho c n ng l c s n xu t qu c gia gi m sút.«d n n doanh nghi p t ng giá thành N ng l c s n xu t gi m: gi m sút các ngu n l c.« . Chi phí s n xu t t ng: do ti n l ng t ng.4. giá nguyên li u t ng. L m phát d chi phí L m phát do cung còn c g i là l m phát do chi phí y. thiên tai. thu t ng.

Chi phí s n xu t t ng P E1 F AS1 AS0 L m phát P1 P0 E0 AD Y1 Y0 Yp Thu h p SX Y .

N ng su t s n xu t gi m P AS1 L m phát AS0 P1 P0 F E1 E0 AD Y1 Thu h p SX Y0 Y .

L m phát d ki n L m phát d ki n (l m phát quán tính) là i d ki n ng lai.« u d a trên m c l m phát này. . các th a thu n v lãi su t.4. chính sách c a chính ph . các k ho ch. h p ng mua bán.3. t l l m phát hi n t i mà m i ng r ng nó s ti p t c x y ra trong t H p ng v l ng.

P AS1 AS0 AD2 E0 AD1 P1 P0 E1 Yp Y .

Tác   Gi Gi Gi Gi ng c l m phát S n l ng và vi c làm Phân ph i l i thu nh p a ng i cho vay và ng i vay a ng i h ng l ng và tr l ng a ng i mua và bán các lo i c phi u a chính ph v i dân chúng Th i c c u kinh t N n kinh t kém hi u qu   L m phát làm sai l ch tín hi u giá M t nhi u th i gian và s c l c i phó l m phát Chi phí th c n R i lo n th tr ng v n.5. bi n d ng u t Gi m n ng l c c nh tranh hàng hóa trong n c .

ng i t r bán L m phát d chi phí (tác ng lên cung): Kh i thông các ngu n l c tr ng n c Th c hi n chi n l c th tr ng c nh tr nh t d và bình ng ng d ng kh h c công ngh . Bi n pháp ki m ch l m phát L m phát d c u ké (tác ng lên c u): Th c hi n chính sách tài khó và ti n t thu h p Gi m chi ngân sách Phát hành công trái.6. tung vàng. nâng c n ng su t .

.

M t s khái ni m c b n L ng: là ho t ng quan tr ng nh t c a con ng i. Vi c làm: m i ho t ng lao ng t o ra ngu n thu nh p. Th t nghi p 1.II. t o ra c a c i v t ch t và các giá tr tinh th n c a xã h i. Th t nghi p: là nh ng ng i trong tu i lao ng. có kh n ng lao ng. không có vi c làm và ang tìm ki m vi c làm . không b pháp lu t c m.

L c l ng l ng (hay dân s ho t ng kinh t ): bao g m nh ng ng i ang làm vi c và nh ng ng i th t nghi p. T ng l th t nghi p: Ph n ánh t l i th t nghi p so v i l c l ng lao % s ng. T û ä nghi äp ) = l thaát ( oá ngöôøi nghi äp thaát * 100 ïcl ïngl o ñoäng .

Dân s S ng i tr ng tu i l ng S ng i ng ài tu i l ng Có kh n ng l ng Không có kh n ng l ng Ngu n nhân l c L cl ng L Ng ài L c l ng L Th t nghi p Có vi c làm .

1. Các d ng th t nghi p 2. Th t nghi p t m th i Là lo i th t nghi p x y ra khi có m t s ng i lao ng ang trong th i gian tìm ki m m t n i làm phù h p h n ho c nh ng ng i m i b c vào th tr ng lao ng ang ch vi c« Lo i th t nghi p này t n t i ngay c khi th tr ng lao ng cân b ng .2.

Th t nghi p c c u Là lo i th t nghi p x y ra khi có m t cân i v m t c c u gi a cung và c u lao ng. S m t cân i này do 2 nguyên nhân: Ng n ng i lao ng thi u k Khác bi t v n i c trú .2. Các d ng th t nghi p 2.2.

Th t nghi p chu k Th t nghi p chu k (th t nghi p theo lý thuy t Keynes) là lo i th t nghi p c t o ra trong tình tr ng n n kinh t suy thoái . Các d ng th t nghi p 2.3.2.

3. t i ph m gia t ng . Tác h i c i v i cá nhân ng Gi m thu nh p th t nghi p i lao ng: K n ng. chuyên môn mai m t H nh phúc gia ình b e d a« i v i xã h i: S n l ng n n kinh t gi m sút Chính ph ph i t ng chi tiêu cho tr c p T n n xã h i.

4. Bi n pháp gi m th t nghi p i v i th t nghi p chu k : Th c hi n chính sách tài khóa m r ng Th c hi n chính sách ti n t m r ng Cu i c ng t ng T ng c u i v i th t nghi p t nhiên: Phát tri n th tr ào t o T o thu n l i trong vi c c trú Chuy n d ch CCKT nông nghi p và nông thôn ng lao ng .

18611957´.W. ng c ng Phillips ng n h n Vào nh ng n m 1958. M i qu n h gi l m phát và th t nghi p 1. Phillips ã ch ra m i t ng quan ngh ch gi a t l th t nghi p và t l l m phát.Phillips thu c H c vi n Kinh t London ã cho ng m t bài báo trong t t p chí Kinh t h c c a Anh mang tiêu : ³M i quan h gi a th t nghi p và t l thay i ti n l ng danh ngh a Anh.III. . A.

P ADc ADb P3=105P2 P2=105P1 AS3 AS2 AS1 Eb E2 E3 Ec AD3 AD2 E1 P1 AD1 Yp Y .

T l l m phát ng c ng Phillips ng n h n c 5% b Un T l th t nghi p .

V lâu dài (5 n 10 n m) ng Phillips th ng ng t i t l th t nghi p t nhiên.2. Theo ó. Ngoài ra. Friedman và Phelps c ng ã a ra các k t lu n c a mình d a trên nguyên lý c i n c a kinh t h c v mô. . ng c ng Phillips dài h n Theo Samuelson. ng cong Phillips ch có giá tr trong th i gian tr c m t. h k t lu n r ng không có lý do gì ngh r ng t l l m phát g n v i th t nghi p tr ng dài h n Không có s ánh i gi a th t nghi p và l m phát.

T l l m phát ng c ng Phillips dài h n L m phát c L m phát th p A B Un T l th t nghi p .

P P3 LP quán tính m i Ec¶ AS3 P2 Ec ADc LP quán tính c P1 AS2 AS1 E2 E1 ADc AD2 AD1 Yp Y .