மேலும் ந஺ம் வச஼ல஺ மேடுக஻ன்மற஺ம்.

அதே இன்தறய வஹ்ஹ஺பிகள்

கக஺ச்தசபடுத்துக஻ன்ற஺ர்கள். அவர்கள் மகட்ப஺ர்கள஺? எத்ேதை கே஺ழ஻யில், எத்ேதை ேைிேர்கள் மகட்ட஺லும், எந்ே இடத்ே஻ல் இருந்து மகட்ட஺லும், இவர்கள் கசவியுருவ஺ர்கள஺? அல்ல஺ஹ்வின் புறத்ே஻ல் இருந்து கபற்றுத்ேருவ஺ர்கள஺? என்று க஻ண்டல் அடிக்க஻ன்ற஺ர்கள்! இவர்கள் நம்தே ப஺ர்த்து மகள்வி தவக்கவும் இல்தல, கக஺ச்தச படுத்ேவும் இல்தல, க஻ண்டல் அடிக்கவும் இல்தல. இவர்கள் நபிகள் ஸல்... அவர்கதள மந஺க்க஻ க஻ண்டல் அடிக்க஻ன்ற஺ர்கள், கக஺ச்தச படுத்துக஻ன்ற஺ர்கள், மகள்வி தவக்க஻ன்ற஺ர்கள். நபிகள் ந஺யகம் ஸல்... அவர்கள் கூற஻ை஺ர்கள், என்னுதடய உம்ேத்ே஻ல் ரஹ்ேத் கசய்யப்பட்டவர்களிடம் உங்களின் மேதவதய மகளுங்கள் என்று கூற஻யுள்ள஺ர்கள். (‫)اطلب الحوائج ذوالرحمة مه امتي‬ மேலும் ஸல்... அவர்கள் கூற஻ை஺ர்கள் உங்களுக்கு ஒரு உேவி மேதவ பட்ட஺ல் ய஺ இப஺ேல்ல஺ஹ் அஈநூநீ . (அல்ல஺ஹ்வின் அடிய஺மர எைக்கு உேவி அவர்கள் கூற஻ இருக்க஻ன்ற஺ர்கள். அேை஺ல் ே஺ன் மகட்க஻ன்மற஺ம். கசய்யுங்கள்) (‫ )ان اراد عووا فليقل ياعباداهلل اعيىووي‬என்று கூறுங்கள் என்று கபருே஺ை஺ர் ஸல்...

சுன்ைத் ஜே஺த்ே஺க஻ய ந஺ம் அல்ல஺ஹ்வும் ரசூலும் க஺ட்டி ேந்ே வழ஻யில் ே஺ன் நடக்க஻ன்மற஺ம். இேற்கு ே஺ற்றே஺க ே஺ன் வஹ்ஹ஺பிகளும் க஺ச஻ே஻களும் நடக்க஻ன்ற஺ர்கள். இவர்கள் மபசுவது நம்தே அல்ல. அல்ல஺ஹ்தவயும் அல்ல஺ஹ்வின் நம்தேயும், நம் சந்ேே஻யிைதரயும், உற்ற஺ர் உறவிைதரயும், விளங்க஻ அேன் படி நடக்க இன்று மப஺ல் என்றும் ேவுபீக் கசய்வ஺ை஺க!
ஆேீ ன்! ஆேீ ன்! ய஺ ரப்பல் ஆலேீ ன்.

ரசூதலயும் என்பதே விளங்க மவண்டும். மேலும் அல்ல஺ஹ் உலக முஸ்ல஻ம்கள் அதைவதரயும் சத்ே஻யத்தே சத்ே஻யே஺க

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful