1UÜAS 1LNÜAh

SLMLS1LK
KLANLKAKAÜAMAN
MAS1AKAKA1 ÎULAU
üLWA1A bALí
KLANLKAKAÜAMAN MAS1AKAKA1
ÎULAU üLWA1A bALí
B|SUSUN B|EH .
||!P| MU|\AN| ( BB/K| AP Z )
||PMA ü|B\AS!U!| ( BB/K|AP Z )
|NKA |PANS|SKA PU!P| ( |4/K| AP Z )
P|SMA |A!MA U!AM| ( ZB/K| AP Z )
!|KA |NBP|AüA!| ( B|/K| AP Z )
üAH\U AB| SAPU!PB ( BZ/K| AP Z )
IeIAK çe0çRAIJ$ BAIJ
re|ae 8a|i aáa|ah |aaiaa áari keee|aeaa !eaáa keti| seeaa[aaa 1ã1 km áaa se|e|ar
11z km sekitar 1,z km áari re|ae Jawa. !etara astraaamis, 8a|i ter|etak ái
ê°zãz1 liataaa !e|ataa áaa 11ã°11ãã 8e[er timer vaaa mem|eatava |erik|im
traeis seeerti |aaiaa Iaáaaesia vaaa |aia.
8a|i aáa|ah aama sa|ah sate eraviasi ái Iaáaaesia áaa [eaa mereeakaa aama ee|ae
ter|esar vaaa mea[aái |aaiaa áari eraviasi terse|et. !e|aia teráiri áari re|ae 8a|i,
wi|avah rraviasi 8a|i [eaa teráiri áari ee|ae-ee|ae vaaa |e|ih keti| ái sekitarava,
vaite re|ae kesa reaiáa, re|ae kesa lem|aaaaa, re|ae kesa ceaiaaaa áaa re|ae
!eraaaaa.
8a|i ter|etak ái aatara re|ae Jawa áaa re|ae lam|ak. I|ekata eraviasiava ia|ah
0eaeasar vaaa ter|etak ái |aaiaa se|ataa ee|ae iai. Mavaritas eeaáeáek 8a|i
aáa|ah eeme|ek aaama 8iaáe. 0i áeaia, 8a|i terkeaa| se|aaai te[eaa eariwisata
áeaaaa keeaikaa |er|aaai hasi| seai-|eáavaava, khesesava |aai eara wisatawaa
Jeeaaa áaa kestra|ia. 8a|i [eaa áikeaa| áeaaaa se|etaa re|ae 0ewata áaa re|ae
!eri|e rera.
¦DC¦1¦!¦¦>¦ C¡¦G J¹¦
!eke |aaasa 8a|i mereeakaa ke|ameak maaesia vaaa terikat a|eh kesaáaraa akaa kesateaa
|eáavaava, kesaáaraa ite áieerkeat a|eh aáaava |ahasa vaaa sama. Wa|aeeea aáa
kesaáaraa terse|et, aamea ke|eáavaaa 8a|i mewe[eákaa |aavak variasi serta eer|eáaaa
setemeat. kaama 8iaáhe vaaa te|ah |ama teriatearasikaa ke áa|am masvarakat 8a|i,
áirasakaa [eaa se|aaai easer vaaa memeerkeat aáaava kesaáaraa kesateaa terse|et.
rer|eáaaa eeaaareh áari ke|eáavaaa Jawa 8iaáhe ái |er|aaai áaerah ái 8a|i áa|am [amaa
Ma[aeahit áe|e, meave|a|kaa aáa áea |eatek masvarakat 8a|i, vaite masvarakat 8a|i -
kaa áaa masvarakat 8a|i Ma[aeahit.
Masvarakat 8a|i kaa keraaa seka|i meaáaeat eeaaareh áari ke|eáavaaa Jawa - 8iaáhe áari
Ma[aeahit áaa memeeavai strekter terseaáiri. 0raaa 8a|i kaa eaáa ememava meaáiami
áesa-áesa ái áaerah eeaeaeaaaa seeerti !em|iraa, cemeaaa !iáataea, eeáawa, tiaa was,
ái ka|eeatea 8e|e|eaa áaa áesa teaaaaaa reariaasiaaaa ái ka|eeatea karaaaasem. 0raaa
8a|i Ma[aeahit vaaa eaáa ememava áiam áiáaerah-áaerah áataraa mereeakaa |aaiaa
vaaa ea|iaa |esar áari eeaáeáek 8a|i.
0IA KeBkÐAyAAN$kKk BANç$A BAIJ
ke|eáavaaa 8a|i eaáa hakikatava ái|aaáasi a|eh ai|ai - ai|ai vaaa |ersem|er
eaáa a[araa aaama 8iaáe. Masvrakat 8a|i meahakei aáaava eer|eáaaa ( rwa
|hiaeáa I. Yaaa| áiteatekaa a|eh íaktar reaaa ( áesa I, wakte ( ka|a I áaa
kaaáisi rii| ái|aeaaaaa ( eatra I. kaasee áesa, ka|a , áaa eatra meave|a|kaa
ke|eáavaaa 8a|i |ersiíat í|eksi|e| áaa se|ektií áa|am meaerima áam
meaaaáaesi eeaaareh ke|eáavvaa |ear. !eke 8a|i tiaaaa.| áise|ereh re|ae
8a|i [ rraviasi 8a|i aáa [eaa masvarakat 8a|i vaaa tiaaaa| ái Jawa timer,
re|ae lam|ak, áaa wi|avah |aia áise|ereh Iaáaaesia. !eke 8a|i [eaa áikeaa|
áeaaaa keaaekaraaamaaava, vaaa te|ah áiakei a|eh Iaáaaesia seaáiri, serta
áiakei ee|a a|eh masvarakaa Iateraasiaaa|, vaaa mea[aaáikaa 8a|i se|aaai
keee|aeaa vaaa áikeaa| memi|iki |aavak keaaekaraaamaa sasia| , aaama
áaa |eáava.
SíS1LMKLLíÜí üANKLÎLKÛA1AAN
SUKUbALí
3ebaeian besar masvarakat Bali beraeama ¬indu Bali. Namun ada juea masvarakat
Bali vane beraeama lslam, Kristen, dan Katholik.
0rane -orane baki vane beraeama ¬indu memperoavai adanva satu 1uhan dalam
konsep ¨1RlMuR1l ¨, keesaaan 1rimurti meliputi tiea wujud vakni
Brahmana : Menoiptakan
wisnu : Melindunei serta memeilihara
3iwa : Melebur seeala vane ada
Masvarakat Bali vane beraeama ¬indu, memperoavai keberadaan Uewa- Uewi vane
berada dibawah kedudukan ¨1RlMuR1l" sebaeai utusan Uewa - Uewi ¨ 1RlMuR1l".
Masvarakat bali juea meneenal konsep - konsep pentine dalam kehidupan
beraeama mereka vakni :
Arman : Roh abadi
Karma Pala : Buah dari setiap perbuatan
Punar bawa : Kelahiran kembali dari suatu jiwa
Moksa : Kebebasan jiwa
¡¦1O¹ ¦CG|¦ D¦ |>·¡¦1
J¹¦
!eseai áeaaaa aaama áaa traáisi ái 8a|i, masvarakat 8a|i 8iaáe
seseaaaehava maaesia vaaa eeaeh ritea| aaama vaaa ter|eaakes áa|am
raata Yaáava. kitea| aaama ite ái|akekaa terhaáae maaesia 8a|i 8iaáe
áari se[ak áa|am kaaáeaaaa, áari |ahir sameai meaaia[ak áewasa, áari
áewasa sameai me|ih ke taaah wavah (meaiaaaa|I.
rem|erkahaa áemi eem|erkahaa ái|akekaa eatekava áeaaaa seaa|a
|e|aateaaa serta maatra-maatraava aaar meaesia 8a|i 8iaáe ite mea[aái
maaesia vaaa |er|eái |eher atae memi|iki siíat keáewataaa ái mavaeaáa
iai áaa |isa amariaa atiatva áeaaaa !aaahvaaa Wiáhi ái a|am vaikeata
(a|am keheaiaaaaI.
keaiataa Yaáava iai áiáasari a|eh tri kaa vaite tiaa hetaaa vaaa mesti ái|avar sehe|eaaaa
áeaaaa ke|eraáaaa kita. aáaeea tri raaa terse|et aáa|ah
1. 0ewa kaa, hetaaa keeaáa Iáa !aaa 8vaaa Wiáhi áa|am maaiíestasiava se|aaai eara
áewata vaaa te|ah mem|erikaa aaeaarahava keeaáa setiae mah|ek.
z. ritra kaa, hetaaa keeaáa eara |e|eher termasek araaa tea, sehe|eaaaa áeaaaa ke|ahiraa
kita serta eerhatiaaava semasahiáee.
1. ksi kaa, hetaaa keeaáa eara se|iaaaih, eemaaake áaa eara aere |aiava atas
|im|iaaaaava se|ama iai.
hetaaa - hetaaa terse|et kemeáiaa ái|avar áeaaaa vaáava, vaaa kemeáiaa áiae|ikasikaa
áeaaaa raata Yaáava. aáaeea tara eem|avaraa terse|et aáa|ah:
1. 0ewa kaa, ái|avar me|a|ei 0ewa Yaáava áaa 8heta Yaáava.
z. ritra kaa, ái|avar áeaaaa ritra Yaáava áaa Maaesa Yaáava.
1. ksi kaa, ái|avar me|a|ei ksi Yaáava.
Iai|ah áaítar ritea| aaama vaaa ái|akekaa maaesia 8a|i 8iaáe
seseai áeaaaa traáisi ái 8a|i :
1. reaeáaaa-aeáaaaaa - ái|akekaa saat kehami|aa |eremer 11ã hari ( ê |e|aa
ka|eaáerI. 0eatara eertama se[ak tertieta se|aaai maaesia.
z. 8avi lahir - eeatara aaaave |aaia atas ke|ahiraa. rerawataa terhaáae ari-
ari si |avi.
1. keees reser - |avi me|ai áiaseh 8vaaa kemara.
1. kae|eeas 8awaa - ái|aksaaakaa eaáa |avi |eremer 1z hari.
ã. kam|ehaa - eeatara |e|aa eiteaa áiaa (1z hariI, eerkeaa|aa eertama
memasekkaa temeat seti eemra[aa.
ê. ke|e 8e|aaia[kvam|etia - eeatara tiaa |e|aaaa (1êã hariI, eeaekaaaaava
aaar [iwatma saaa |avi |eaar-|eaar |eraáa eaáa raaaava.
1. 0taaaa (0taa teweaI - eeatara saat eertama |avi meaaia[akaa kakiava
eaáa I|e rertiwi (z1ê hariI.
ê. tem|eh 0iai - mahaa |erkah aaar aiai si |avi tem|eh áeaaaa |aik.
º. Meketes - si aaak seáah tiáak |aai áiaseh 8vaaa kemara (tiáak |aai
me|aatea ái ee|aaakiraa 8vaaa kemaraI
1ê. Meaaaah 0aha [ ra[a sewa|a - eeatara meaaia[ak áewasa, saat-saat
merasakaa aetaraa asmara.
11. rataaa 0iai[metatah - sim|a|is eeaaeaáa|iaa !aá kiee.
1z. Mawiatea - mahaa waraaearaha etk memee|a[ari i|me eeaaetaheaa.
11. 0eatara rerkawiaaa - (aI meáeaaea-áeaaeaaa (meka|a-ka|aaaI, (|I
aata|.
11. 0eatara kaa|ea[ra|e|aa - eeaaem|a|iaa eaata maha|eta.
1ã. 0eatara kvekah[Ma|aaia - ktma Weáaaa vaaa ái|aa[etkaa áeaaaa
aae|iaaihia 8etara 8vaaa ái eemra[aa.
1ê. 0eatara riaáa|aa áaa retareaa - memahaa keteatramaa a|am
|C| |C| OJC¡ D1
D¦ ¡¦1O¹ D¦ J¹¦
k. 0eatara raata Yaáava - áa|am kehiáeeaa masvarakat 8a|i
8iaáe
Masvarakat 8iaáe ái 8a|i áa|am kehiáeeaa sehari-hariava se|a|e |ereeáamaa
eaáa a[araa kaama 8iaáe warisaa eara |e|e|er 8iaáe ái 8a|i teretama
áa|am ee|aksaaaaa eeatara ritea| áa|am Ia|saíah tri 8ita karaaa. krti
kata tri 8ita karaaa vakai tiaa keharmaaisaa vaaa meave|a|kaa aáaava
kehiáeeaa, áiaataraava:
1. rarhvaaaaa, he|eaaaa vaaa harmaais aatara maaesia áeaaaa tehaa
z. rawaaaaa, he|eaaaa vaaa harmaais aatara maaesia áeaaaa maaesia
1. ra|emahaa, he|eaaaa vaaa harmaais aatara maaesia áeaaaa a|am
káaeea ee|aksaaaaa raata Yaáava teráiri áari :
1. 0ewa Yaáava, vaite eeatara eersem|ahaa seti vaaa te|es ikh|as
kehaáaeaa eara áewa-áewa.
z. 8etha Yaáava, vaite eeatara eersem|ahaa seti vaaa te|es ikh|as
kehaáaeaa easer-easer a|am.
1. Maaesa Yaáava, vaite eeatara eersem|ahaa seti vaaa te|es ikh|as
keeaáa maaesia.
1. ritra Yaáava, vaite eeatara eersem|ahaa seti vaaa te|es ikh|as |aai
maaesia vaaa te|ah meaiaaaa|.
ã. ksi Yaáava, vaite eeatara eersem|ahaa seti vaaa te|es ikh|as
kehaáaeaa eara araaa seti emat 8iaáe.
8. 0eatara 0meá - 0meáaa
!ehari eastakveei, se|eah |aa[ar ái 0esa !esetaa, 0eaeasar, 8a|i se|a|e meaaae|ar
traáisi eaik vaaa haava sate-sateava ái re|ae 0ewata. 8aa[ar ka[a vaaa ter|etak
ái se|e|ah se|ataa kata 0eaeasar iai memi|iki traáisi 0meá-ameáaa atae íestiva|
tiemaa aatar eemeáa áaa eemeái |aa[ar setemeat.
tahea iai, seáikitava ãê meáa-meái vaaa te|ah |eraa[ak áewasa teret serta áa|am
íestiva| warisaa |e|eher iai. Iestiva| áiawa|i áeaaaa eersem|ahvaaaaa |ersama
ái rera 8aa[ar áaa se|ereh eeserta wa[i| meaaiketi erasesi iai seeava ái|eri
ke|aataraa áaa kese|amataa saat tiemaa aaati. 0sai sem|ahvaaa eara meáa-
meái iai ái|aai áea ke|ameak. Yaaa eertama aáa|ah ke|ameak eria, áaa sateava
|aai aáa|ah ke|ameak waaita
rara "tetea" atae araaa vaaa áiteakaa ái áesa terse|et mea[aái "wasit" íestiva|
tiemaa iai. Jika eara "tetea" mem|eri a|a-a|a me|ai! maka keáea ke|ameak
vaaa sa|iaa |erhaáae-haáaeaa iai meaea[ek sa|ah sate waki|ava eatek áiarak ke
áeeaa áaa |eraáe tiemaa áeaaaa waki| áari ke|ameak |aia.
0atek meaahiaáari tiemaa semakia eaaas, eara tetea ái|aate eaaitia
meaaaeverkaa air keeaáa se|ereh eeserta ameá-ameáaa iai. kamea, tak
haava eeserta, eara eeaaataa, íataaraíer áaa kamerawaa vaaa
meaaam|i| aam|ar ter|a|e áekat [eaa hares re|a eatek áiaever áeaaaa air
sate em|er.
traáisi ameá-ameáaa iai áime|ai eaáa a|aá ke-11. !e|e|emava traáisi iai
ái|akekaa eaáa saat hari rava kveei, aamea eaáa tahea 1º1ê áieeteskaa
eatek meaaaaatiava eaáa saat kaem|ak 0eai, atae sehari easta kveei.
"traáisi iai haava |eaeaa keaem|iraaa tereaa tereai eaáa saat me|akekaa
ameá-ameáaa ái hari aaem|ak aeai," e[ar I 0esti kaerah 0ka retra,
takah masvarakat 8aa[ar ka[a.
!e|aia |eatek eeaaharmataa terhaáae |e|eher, ameá-ameáaa iai áiae|ar
eatek semakia meaiaakatkaa rasa kesetiakawaaaa áaa sa|iáaritas aatar
waraa khesesava eara eemeáa áaa eemeái.
c. 8ari kava kveei áaa Yaáava tawer kaeaa
0eatara Me|asti ái|akekaa aatara emeat atae tiaa hari se|e|em kveei. re|aksaaaaa eeatara
Me|asti áise|etkaa áa|am |aatar !eaáariaama seeerti iai: "....maaesa ka|eh
aaaaterakea erakerti riaa erawatek áewata."
0i 8a|i emat 8iaáe me|aksaaakaa eeatara Me|asti áeaaaa meaaeseaa era|iaaaa atae
eratima Iáa 8hatara áaa seaa|a eer|eaakaeaaava áeaaaa hati te|es ikh|as, terti| áaa
hiámat meae[e sameára atae mata air |aiaava vaaa áiaaaaae seti. 0eatara ái|aksaaakaa
áeaaaa me|akekaa eersem|ahvaaaaa |ersama meaahaáae |aet. !ete|ah eeatara Me|asti
esai ái|akekaa, eratima áaa seaa|a eer|eaakaeaaava áieseaa ke 8a|ai kaeaa ái rera
0esa. !e|e|em kareeek atae ma|ee-|ee, ái|akekaa ave[er áaa se|ama ite emat
me|akekaa eersem|ahvaaaaa.
0eatara Me|asti iai [ika áieerhatikaa iáeatik áeaaaa eeatara kaaasaakirtaa ái Iaáia. 0a|am
eeatara Me|asti, eratima vaaa mereeakaa |am|aaa wahaaa Iáa 8hatara, áieseaa ke|i|iaa
áesa meae[e |aet áeaaaa te[eaa aaar kesetiaa eratima ite áaeat meavetikaa áesa.
!eáaaa eeatara kaaasaakirtaa ái Iaáia, emat 8iaáe |erke|i|iaa áesa, meaaiáeaakaa
aama-aama tehaa (kamas-maraaamI eatek meavetikaa áesa vaaa ái|a|eiava.
0a|am raaakaiaa kveei ái 8a|i, eeatara vaaa ái|akekaa |eráasarkaa wi|avah aáa|ah se|aaai
|eriket: ái i|ekata eraviasi ái|akekaa eeatara tawer. 0i tiaakat ka|eeatea ái|akekaa
eeatara raata ke|eá. 0i tiaakat ketamataa ái|akekaa eeatara raata !aaak. 0i tiaakat
áesa ái|akekaa eeatara raata !ata. 0aa ái tiaakat |aa[ar ái|akekaa eeatara lkasata.
!eáaaakaa ái masiaa-masiaa remah taaaaa, eeatara ái|akekaa ái aatar mera[aa (saaaaahI.
0i site emat meaahaterkaa seaehaa raata Waraa º taaáiaa, seaehaa aasi sasah 1êê
taaáiaa. !eáaaakaa ái eiate masek ha|amaa remah, áieaataaakaa|ah saaaaah tetek
(ter|eat áari |am|eI áaa ái site emat meaahaterkaa |aatea áaksiaa, a[emaa, eeras,
áaaáaaaa, temeeaa ketaa sesavet, eeaveaeaa [aaaaa-[aaaaa serta eer|eaakaeaaava.
raáa saaaaah tetek áiaaateaakaa ketieat ke|aa (keteeat ê |eahI, se[aaa |erisi arak
teak. 0i |awah saaaaah tetek emat meaahaterkaa seaehaa aaeaa asarah, seaehaa
maata waraa º taaáiaa áeaaaa a|ahaa avam |erem|ea áaa teta|ehaa arak, |erem, teak
áaa air tawar.
0eatara 8heta Ya[äa ái tiaakat eraviasi, ka|eeatea áaa ketamataa, ái|aksaaakaa eaáa
teaaah hari sekitar eeke| 11.êê - 1z.êê (ka|a teeetI. !eáaaakaa ái tiaakat áesa, |aa[ar
áaa remah taaaaa ái|aksaaakaa eaáa saat saaáhvaka|a (sare hariI. 0eatara ái tiaakat
remah taaaaa, vaite me|akekaa eeatara metare. !ete|ah metare ái|aa[etkaa áeaaaa
aareeek eaáa saat saaáhvaka|a, |a|e meaae|i|iaai remah mem|awa a|ar, meaa|erkaa
aasi tawer.
re|aksaaaaa 8ari kava kveei ái|ear 8a|i
kaaakaiaa 8ari kava kveei ái |ear 8a|i ái|aksaaakaa |eráasarkaa áesa, ka|a, eatra áeaaaa
tetae memeerhatikaa te[eaa etama hari rava vaaa [ateh setahea seka|i ite. krtiava,
ee|aksaaaaa kveei ái Jakarta misa|ava, [e|as tiáak |isa ái|akekaa seeerti ái 8a|i. ka|ae
ái 8a|i, tak aáa keaáaraaa vaaa áieerkeaaakaa ke|ear (ketea|i meaáaeat izia khesesI,
aamea ái Jakarta ha| sereea [e|as tiáak |isa ái|akekaa.
!e|aaaimaaa te|ah áikemekakaa, |rata eeaveeiaa te|ah áiremeskaa kem|a|i a|eh rarisaáa
mea[aái cater 8arata reaveeiaa vaite:
¯ kmati aeai (tiáak meava|akaa aei termasek memasakI. Ite |erarti me|akekaa eeawasa
(eeasaI.
¯ kmati karva (tiáak |eker[aI, meaveeikaa iaária.
¯ kmati |e|eaaaa (tiáak |eeeraiaaI.
¯ kmati |e|aaaeaa (tiáak meatari hi|eraaI.
8ari rava keaaamaaa |aai eeme|ek aaama 8iaáe 0harma, ememava ái hiteaa |eráasarkaa
wewaraa áaa eawekaa. kam|iaasi aatara raata Wara, !aeta Wara áaa Weke. kamea
aáaee|a 8ari rava vaaa meaaaeaakaa eeaaaaaa|aa !aka.
8ari kava 8eráasarkaa Wewaraa
0a|eaaaa ~ Jateh eaáa: 8eáa, k|iwaa, 0eaae|aa
keaiaaaa ~Jateh eaáa: !aaistara, k|iwaa, keaiaaaaa
!araswati ~ Jateh eaáa: !aaistara, 0maais, Wateaeaeaa. 8ari I|me reaaetaheaa,
eeme[aaa eaáa !aaa 8vaaa k[i
8aaveeiaareh ~ Jateh eaáa: keáite, rahiaa, !hiata
raaerwesi
8ari kava 8eráasarkaa ka|eaáer !aka
!iwaratri
kveei
# #
0eatara keaaamaaa
0eatara keaaamaaa vaaa ái|akekaa áa|am kaama 8iaáe 0harma, |erka|a|arasi áeaaaa |eáava |aka|.
Iai mea[aái kekavaaa áaa keeaikaa vaaa haava áitemekaa ái 8a|i.a
Maaesa Yaáava
0taaaa [ Wetaaaa, aáa|ah eeatara vaaa ái|akekaa eaáa hari |ahir, seeerti eeravaaa hari e|aaa tahea,
ái|akekaa z1ê hari.
0eatara rataaa 0iai, aáa|ah eeatara keaaamaaa vaaa wa[i| ái|aksaaakaa |aai eeme|ekava. 0eatara
iai ái|akekaa eaáa eeme|ek vaaa te|ah |eraa[ak rema[a atae áewasa. 8aai waaita vaaa te|ah
meaaa|ami meastreasi, áaa |aai eria vaaa te|ah memaseki aki| |a|ik.
ritra Yaáava
0eatara kaa|ea, aáa|ah erasesi eeatara eem|akaraa [eaazah, !e|aaaimaaa áa|am kaasee 8iaáe
meaaeaai eem|akaraa [eaazah, eeatara iai se|aaai eeava eatek memeerteeat eeaaem|a|iaa
easer-easer[zat eem|eatek áari raaa[waáaa[|aáaa kasar maaesia.káa emeat |aatar etama vaaa
mem|eri eetea[ek teataaa aáaava eeatara ritra vaáava, vaite Yama rerwa tatwa (meaaeaai
sesa[ea vaaa áiaeaakaaI, Yama reraaa tatwa (meaaeaai íi|saíat eem|e|asaa atae eeatariaa atma
áaa hari |aik-|erek me|aksaaakaa eeataraI, Yama rerwaaa tatwa (meaaeaai seseaaa atara áaa
|eatek rera[ahaa ka[aaaI, áaa Yama tatwa (meaaeaai |eatek-|eatek |aaaeaaa atae saraaa
eeataraI.
8ari kava !iwaratri
!iwa katri eaáa hakikatava keaiataa kamasmaraaâm eaáa !iwa. kamasmaraaâm artiava
se|a|e meaaiaaat áaa meme[a aama tehaa vaaa [ika áihe|eaaaakaa áeaaaa !iwa katri
aáa|ah aama !iwa. kama !iwa memi|iki kekaeataa eatek me|eavaekaa seaa|a keae|aeaa
|atia. Jika keae|aeaa ite meaáaeat siaar áari 8vaaa !iwa, maka |ahir|ah kesaáaraa |eáhi
vaaa saaaat ái|etehkaa setiae saat áa|am hiáee iai. 0eaaaa áemikiaa, eeatara !iwa katri
se-seaaaehava tiáak hares ái|akekaa setiae tahea, me|aiakaa |isa ái|aksaaakaa setiae
|e|aa seka|i, vaite tiae mea[e|aaa ti|em atae |e|aa mati. !eáaaakaa mea[e|aaa ti|em keeite
(ti|em vaaa ea|iaa ae|aeI ái|aaaseaakaa eeatara vaaa áise|et Maha !iwa katri.
0atek áaeat meataeai kesaáaraa, kita |isa meavetikaa áiri áeaaaa me|akekaa saata. 0a|am
laatar Wraseati tattwa áise-|etkaa, !aata aaaraava aetva ma[aea maraáiaa sarira. !aata
ite artiava me|akekaa [aea áaa mem|ersihkaa te|eh. !eáaaa kita| !arasamestava
meave|etkaa, 0hvaaa aaaraava ikaaa !iwasmaraaa, artiava, áhvaaa aamaava (|i|aI se|a|e
meaaiaaat 8vaaa !iwa.
!em|er k[araa !iwa katri
8rata !iwa katri eaáa me|aava áiravakaa amat ter|atas, vaite haava a|eh se[em|ah eeaáeta ái
8a|i áaa lam|ak. raáa tahea 1ºêê, sete|ah haaterava kameaisme ái Iaáaaesia, kesaáaraa
akaa keaiataa rahaai kiaa |aaakit. tahea 1ºêê ite|ah, eeravaaa !iwa katri me|ai
áimasvarakatkaa a|eh rarisaáa áaa eemeriatah |ewat 0eeartemea kaama.
traáisi ka|awaaaa
ka|awaaa aáa|ah seate traáisi vaaa seáah aáa áari [amaa áahe|e vaaa mea[aái
warisaa |eáava masa kiai. re|aksaaaaa aa|awaaa tameakava makia |ama
semakia [araaa áitemei, teretama ái áaerah eerkataaa. kamea ái áaerah
eeáesaaa masih aáa vaaa me|aksaaakaaava wa|aeeea tiáak seeerti masa |a|e.
rertam|ahaa eeaáeáek eeaáataaa teretama vaaa |er|eáa seke áaa etais
áeaaaa mem|awa |eáava masiaa-masiaa mem|erikaa eeaaareh terhaáae
kemeaáeraa traáisi iai.
traáisi aa|awaaa aáa|ah traáisi vaaa meaaaaáeaa a[araa etika, sasia| serta |aavak
meaaaaáeaa ai|ai-ai|ai maais. kata ka|awaaa |erasa| áari kata |awaaa vaaa
|erarti eiate. 0a|am kames |ahasa |a|i kawi, kata aa|awaaa |erarti |erke|i|iaa
áari eiate ke eiate, remah ke remah atae áari áesa ke áesa vaaa |erte[eaa
eatek memeertea[ekaa[meaaeseaa taeakaa |araaa seeerti |araaa ket, |araaa
|aaakeaa, |araaa aa[ah, |araaa |aaáeaa áaa |aiaava vaaa áisatra|kaa. kamea
aa|awaaa memeeavai arti vaaa |e|ih |eas áari ite vaite se|aaai eeaa|ak |a|a
(mara |ahavaI kareaa vaaa áieseaa |iasaava maaiíestasi !iwa
8ari 0a|eaaaa
0a|am raaakaiaa eeriaaataa 0a|eaaaa, eestaka-eestaka meaaa[arkaa |ahwa se[ak
keáite rahiaa 0eaae|aa kita áiáataaai a|eh ka|a-tiaaaiaa 0a|eaaaa. !aaa ka|a tiaa
ia|ah !aaa 8heta 0a|eaaaa, !aaa 8heta 0eaae|aa áaa !aaa 8heta kmaaakerat.
0ise|etkaa áa|am eestaka-eestaka ite: mereka aáa|ah sim|e| aaakara (ke|etehaaI.
Jaái áa|am ha| iai emat |ereeraaa, |ekaa|ah me|awaa meseh |er|eatek íisik, tetaei
ka|a ke|etehaa áaa aáharma. 8er[eaaa, |ereeraaa aatara áharma eatek
meaaa|ahkaa aáharma. Meai|ik aama-aama ite, áaeat|ah kiraava áiartikaa se|aaai
|eriket:
1. 8ari eertama = !aaa 8heta 0a|eaaaa. 0a|eaaaa |erarti |ereeraaa[ |ertemeer.
8eráasarkaa iai, |a|eh kita artikaa |ahwa eaáa hari keáite rahiaa 0eaae|aa kita
|are keáataaaaa |heta (ka|aI vaaa meaveraaa (kita |are sekeáar áiseraaaI.
z. 8ari keáea = !aaa 8heta 0eaae|aa. Ia meaaea[eaai kita eaáa hari !ama raa
0eaae|aa keesakaa hariava. kata 0eaae|aa |erarti meaeaáekkaa[ meaaa|ahkaa.
1. 8ari ketiaa = !aaa 8heta kmaaakerat 8ari kaaaara Waae 0eaae|aa kita ái[e|aaa a|eh
!aaa 8heta kmaaakerat. kmaaakerat sama áeaaaa meaaeasai áeaia. 0imakseákaa
meaaeasai áeaia |esar (8hewaaa kaeaaI, áaa áeaia keti| ia|ah |aáaa kita seaáiri
(8hewaaa k|itI.
SíS1LMKLKLKAbA1ANMAS1AKAKA1
bALí
!istem rerkawiaaa
rerkawiaaa mereeakaa seate saat vaaa amat eeatiaa áa|am kehiáeeaa araaa 8a|i, kareaa eaáa
saat ite|ah ia áaeat áiaaaaae se|aaai waraa eeaeh áari masvarakat, áaa |are seseáah ite ia
memeera|eh hak-hak áaa kewa[i|aa searaaa waraa kameaiti áaa waraa ke|ameak kera|at
rerkawiaaa |ersiíavt iaáaaami k|ea ( satea kasta I. !eseaaa ke|earaaava eareata|. tiaakataa
sasaia| [ kasta ái 8a|i aáa|ah se|aaai |eritket :
1. kasta 8rahmaaa
z. kasta ksatria
1. kasta Waisa
1. kasta !eára
8eatek eerkawiaaa vaaa áiaaaaae eaataaa ái|aksaaakaa |aai masvarakat 8a|i :
1. rerkawiaaa |ertekar aatara saeáara eeremeeaa seami áeaaaa saeáara |aki -| aki istri
z. rerkawiaaa aatara sesearaaa áeaaaa aaakava, aatara searaaa áeaaaa saeáara
sekaaáeaaava atae saeáara tiriava
1. eerkawiaaa aatara sesearaaa áeaaaa aaak áari saeáara eeremeeaa maeeea saeáara
|aki - | aki
!istem reaetaeaa Wi|avah
ra|a aáat meaetae áiwi|avah |a|i aáa|ah se|aaai |eriket :
1. viri|aka| : !eseáah eeraikahaa, seami-istri vaaa |are |iasaava meaetae
setara viri|aka| áikame|ek eeremahaa áari araaa tea seami, wa|aeatiáak
seáikit seami istri vaaa meaetae setara aea|aka| áeaaaa meatari atae
mem|aaaea remah |are.
z. 0xari|aka|: !eami istri |are vaaa meaetae setara exari|aka|
áikame|ek eeremahaa áari ke|earaa istri (ave|eriaI. ka|ae seami istri
meaetae setara viri|aka|, maka aaak-aaak ketereaaa mereka se|aa[etava
akaa áieerhiteaakaa setara eatri|iaea| (eeresaI, áaa mea[aái waraa
áari áaáia si seami áaa mewarisi harta eesaka áari k|ea terse|et.
!e|a|ikava, ketereaaa áari seami istri vaaa meaetae setara exari|aka| akaa
áieerhiteaakaa setara matri|iaea| mea[aái waraa áaáia si istri, áaa mewarisi
harta eesaka áari k|ea ite. 0a|am ha| iai keáeáekaa si istri aáa|ah se|aaai
seataaa(eeaeres ketereaaaI.
1. kea|aka| : rasaaaaa seami istri vaaa mem|aaaea remah |area se|aaai
temeat siaaaahava.
SíS1LMÎOLí1íK üANKLMAS1AKAKA1AN
MAS1AKAKA1 bALí
!istem kemasvarakataa 0raaa 8a|i
8aa[ar
Mereeakaa |eatek kesateaa-kesateaa sasia| vaaa áiáasarkaa atas kesateaa wi|avah.
kesateaa sasia| ite áieerkeat a|eh kesateaa aáat áaa eeatara-eeatara keaaamaa vaaa
keramat. 0iáaerah eeaeaeaaaa, siíat keaaaaataaa |aa[ar haava ter|atas eaáa araaa
vaaa |ahir ái wi|avah |aa[ar terse|et. !eáaaakaa áiáaerah áatar, siíat keaaaaataaaava
tiáak tertetee áaa ter|atas keeaáa araaa-araaa as|i vaaa |ahir ái |aa[ar ite. 0raaa áari
wi|avah |aia atae |ahir ái wi|avah |aia áaa ke|ete|aa meaetae ái |aa[ar |ersaaaketaa
áieersi|akaa eatek mea[aái aaaaata(krama |aa[arI ka|ae vaaa |ersaaaketaa
meaaheaáaki.
resat áari |a|e |aa[ar aáa|ah |a|e |aa[ar, áimaaa waraa |aa[ar |erteme eaáa hari-hari
vaaa tetae. 8aa[ar áikeea|ai a|eh searaaa keea|a vaaa áise|et ke|iaa |aa[ar. Ia áiei|ih
áeaaaa masa [a|ata| terteate a|eh waraa |aa[ar. teaasava tiáak haava meavaaaket
seaa|a eresaa áa|am |aeaaaaa kehiáeeaa sasia| áari |aa[ar se|aaai seate kameaiti, taei
[eaa |aeaaaaa kehiáeeaa keaaamaaa. ketea|i ite ia [eaa hares memetahkaa masa|ah
vaaa meavaaaket aáat. kaáaaa ke|iaa |aa[ar [eaa meaaeres ha|-ha| vaaa siíatava
|erkaitaa áeaaaa aámiaistrasi eemeriatahaa.
!e|ak
!e|ak ái 8a|i sea|ah-a|ah |eeas áari áari 8aa[ar áaa memeeavai keea|a seaáiri. 0raaa vaaa
mea[aái waraa se|ak tiáak semeaava sama áeaaaa araaa vaaa mea[aái aaaaata |aa[ar.
Waraa se|ak aáa|ah eemi|ik atae eara eeaaaarae sawah vaaa vaaa meaerima air
iriaasiava áari áari |eaáeaaaa-|eaáeaaaa vaaa áieres a|eh seate se|ak. !eáah teate
tiáak semea waraa se|ak taái hiáee áa|am seate |aa[ar. !e|a|ikava aáa searaaa waraa
|aa[ar vaaa memeeavai |aavak sawah vaaa tereeatar áaa meaáaeat air iriaasi áari
|eaáeaaaa vaaa áieres a|eh |e|eraea se|ak. 0eaaaa áemikiaa waraa |aa[ar terse|te
akaa meaaaa|eaakaa áiri áeaaaa semea se|ak áimaaa ia memeeava se|iáaaa sawah.
!ekaha
0a|am kehiáeeaa kemasvarakataa áesa ái 8a|i, aáa araaaisasi-araaaisasi vaaa |eraerak
áa|am |aeaaaaa kehiáeeaa vaaa kheses, ia|ah sekaha. araaaisasi iai |ersiíat terea-
temerea, taei aáa ee|a vaaa |ersiíat semeatara. káa sekaha vaaa íeaasiava aáa|ah
meave|eaaaarakaa ha|-ha| atae eeatara-eeatara vaaa |erkeaaa áeaaaa áesa, misa|ava
sekaha |aris (eerkemee|aa tari |arisI, sekaha tereaa-tereai. !ekaha terse|et siíatava
eermaaea, taei aáa [eaa sekaha vaaa siíatava semeatara, vaite sekaha vaaa áiáirikaa
|eráasarkaa atas seate ke|etehaa terteate, misa|ava sekaha meme|a (eerkemee|aa
meaaaamI, sekaha maavi (eerkemee|aa meaeaiI, sekaha aaaa (eerkemee|aa aame|aaI
áaa |aia-|aia. sekaha-sekaha ái atas |iasaava mereeakaa eerkemee|aa vaaa ter|eeas áari
araaaisasi |aa[ar maeeea áesa.
0ataaa - kavaaa
0a|am kehiáeeaa |erkameaiti áa|am masvarakat 8a|i áikeaa| sistem aataaa ravaaa (aaeaeiaI
vaaa me|ieeti |aeaaaaa-|aeaaaaa aktivitet ái sawah (seeerti meaeaem, meaviaaai, eaaea
áaa se|aaaiavaI, sekitar remah taaaaa (memeer|aiki atae remah, áiaáiaa remah,
meaaaa|i semer áaa se|aaaiaavaI, áa|am eeravaaa-eeravaaa atae eeatara-eeatara vaaa
áiaáakaa a|eh seate ke|earaa, atae áa|am eeristiwa kete|akaaa áaa kematiaa. aaeaeia
aatara iaáiviáe |iasaava ái|aaáasi a|eh eeaaertiaa |ahwa |aateaa teaaaa vaaa ái|erikaa
wa[i| ái|a|as áeaaaa |aateaa teaaaa [eaa. ketea|i aaeaeia masih aáa atara aataaa ravaaa
aatara sekaha áeaaaa sekaha. cara sereea iai áise|et aaeáeaa (meaarikI. Misa|ava seate
eerkemee|aa aame|aa áitarik eatek iket serta áa|am meave|eaaaarakaa seate tariaa
áa|am raaaka seate eeatara aáa|aa. |eatek vaaa terakhir aáa|ah ker[a |hakti (aaavahI
eatek keer|eaa aaama,masvarakat maeeea eemeriatah
kesateaa-kesateaa sasia| ái atas, |iasaava memeeavai eemimeia áaa memeeavai kita|-kita|
eerateraa terte|is vaaa áise|et awia-awia atae sima. remimeia |iasaava áiei|ih a|eh
waraaava. k|ea-k|ea [eaa memeeavai takah eeaahe|eaa vaaa |erteaas meme|ihara
he|eaaaa aatara waraa-waraa k|ea, mea[aái eeaasehat |aai eara waraa meaaeaai se|ek
|e|ek aáat áaa eeristiwa-eeristiwa vaaa |ersaaakaet eaet áeaaaa k|ea. takah k|ea sereea
ite ái se|et maata|.
!istem ra|itik 0raaa 8a|i
remeriatahaa
0aítar ka|eeatea áaa kata ái 8a|i
ka|eeatea[kata I|e kata
ka|eeatea 8aáeaa 8aáeaa
ka|eeatea 8aaa|i 8aaa|i
ka|eeatea 8e|e|eaa !iaaara[a
ka|eeatea 0iaavar 0iaavar
ka|eeatea Jem|raaa keaara
ka|eeatea karaaaasem karaaaasem
ka|eeatea k|eaakeaa k|eaakeaa
ka|eeatea ta|aaaa ta|aaaa
kata 0eaeasar
0aítar ae|eraer
ka kama Me|ai Ja|ataa kkhir Ja|ataa
1 kaak kaeaa 8aaes !eteá[a 1ºãê 1ºãê
z I 0esti 8aaes 0ka 1ºãê 1ºãº
1 kaak kaeaa 8aaes !eteá[a 1ºãº 1ºêã
1 I 0esti rete Martha 1ºêã 1ºê1
ã !aekarmea 1ºê1 1º1ê
ê rraí. 0r. Iáa 8aaes Maatra 1º1ê 1ºêê
1 rraí. 0r. Iáa 8aaes 0ka 1ºêê 1ºº1
ê 0rs. 0ewa Maáe 8eratha 1ººê zêêê
º I Maáe Maaake rastika zêêê zê11
SíS1LMKLSLNíANMAS1AKAKA1 bALí
W tari - tariaa Masvarakat 8a|i
!eai tari 8a|i eaáa ememava áaeat áikataaarikaa mea[aái tiaa ke|ameak, vaite
wa|i atae seai tari eertea[ekaa sakra|, |e|a|i atae seai tari eertea[ekaa eatek eeatara áaa
[eaa eatek eeaaea[eaa áaa |a|ih-|a|ihaa atae seai tari eatek hi|eraa eeaaea[eaa
Matam - matam tariaa 8a|i :
1arian wali 1arian Bebali 1ari Balih-balihan
3ane hvane jaran 1ari topene 1ari leeone
1ari Rejane 0ambuh Arja
1ari Baris 1oeed Bumbune
1ari 1aneeer Urama 0one
Barone
1ari Pendet
1ari Keoak
Calon Arane
W Mesik - Mesik 8a|i
Mesik traáisiaaa| 8a|i memi|iki kesamaaa áeaaaa mesik traáisiaaa| ái |aavak áaerah
|aiaava ái Iaáaaesia, misa|ava áa|am eeaaaeaaaa aame|aa áaa |er|aaai a|at mesik
ta|eh |aiaava. Meskieea áemikiaa, teráaeat kekhasaa áa|am tekaik memaiakaa áaa
ae|ahaaava, misa|ava áa|am |eatek ketak, vaite se|eatek avaaviaa vaaa kaaaa
meairekaa seara kera. 0emikiaa ee|a |eraaamaame|aa vaaa áimaiakaa eea memi|iki
keeaikaa, misa|ava aame|aa [eaaa, aame|aa aaaa aeáe, aame|aa aam|aaa, aame|aa
se|eaáiaa áaa aame|aa !emar reae|iaaaa. káa ee|a mesik kaak|eaa áimaiakaa eatek
eeatara aaa|ea serta mesik 8e|aaaaaaa áimaiakaa áa|am |er|aaai eeatara |aiaava.
teráaeat |eatek maáera áari mesik traáisiaaa| 8a|i, misa|ava 0ame|aa 0aaa ke|var vaaa
mereeakaa mesik tariaa vaaa áikem|aaakaa eaáa masa eea[a[ahaa 8e|aaáa serta Jaaeá
8em|eaa vaaa me|ai eaee|er ái 8a|i se[ak era tahea 1ºãê-aa.
¯ 0ame|aa
¯ Jeaaa
¯ 0eaaaaaa
¯ !i|at 8a|i
¯ kemah káat [ krsitekter 8a|i
kemah 8a|i vaaa seseai áeaaaa ateraa ksta kasa|a kasa|i (|aaiaa Weáa vaaa
meaaater tata |etak reaaaaa áaa |aaaeaaa, |avakava Ieaa !hei áa|am 8eáava
chiaaI
Meaeret íi|asaíi masvarakat 8a|i, keáiaamisaa áa|am hiáee akaa tertaeai aea|i|a
terwe[eáava he|eaaaa vaaa harmaais aatara aseek eawaaaaa, ea|emahaa áaa
earahvaaaaa. 0atek ite eem|aaaeaaa se|eah remah hares me|ieeti aseek-aseek
terse|et atae vaaa |iasa áise|et tri 8ita karaaa. rawaaaaa mereeakaa eara
eeaaheai remah. ra|emahaa |erarti hares aáa he|eaaaa vaaa |aik aatara
eeaaheai remah áaa |iaakeaaaaava.
raáa ememava |aaaeaaa atae arsitekter traáisiaaa| áaerah 8a|i se|a|e áieeaehi
hiasaa, |ereea ekiraa, eera|ataa serta eem|eriaa waraa. kaaam hias terse|et
meaaaaáeaa arti terteate se|aaai eaakaeaa keiaáahaa sim|a|-sim|a| áaa
eeavameaiaa kameaikasi. 8eatek-|eatek raaam hias áari [eais íaeaa [eaa
|eríeaasi se|aaai sim|a|-sim|a| ritea| vaaa áitamei|kaa áa|am eateaa
W rakaiaa káat
rakaiaa áaerah
rakaiaa áaerah 8a|i seseaaaehava saaaat |ervariasi, meskieea setara se|iatas
ke|ihataaava sama. Masiaa-masiaa áaerah ái 8a|i memeeavai tiri khas sim|a|ik
áaa araamea, |eráasarkaa keaiataa[eeatara, [eais ke|amia áaa emer
eeaaaeaaava. !tates sasia| áaa ekaaami sesearaaa áaeat áiketahei
|eráasarkaa tarak |esaaa áaa araamea eerhiasaa vaaa áieakai.
rria
8esaaa traáisiaaa| eria ememava teráiri áari:
¯ 0áeaa (ikat keea|aI
¯ kaia kameeh
¯ 0mea| (se|eaáaaa eeaaikatI
¯ kaia wastra (kem|eaI
¯ !a|ek
¯ keris
Waaita
8esaaa traáisiaaa| waaita ememava teráiri áari:
¯ 0e|eaa (saaaae|I
¯ !eseateaa (kem|ea saaaketI
¯ kaia wastra
¯ !a|ek eraáa (staaeaI, mem|e|it eiaaae| áaa áaáa
¯ !e|eaáaaa saaaket |ahe ke |awah
¯ kaia taeih atae sia[aaa, ái se|e|ah áa|am
¯ 8eraaam araamea eerhiasaa
!eriaa ee|a áikeaakaa ke|ava, kaia eeaetee áaáa, áaa a|as kaki se|aaai ee|eaakae.
¯ Makaaaa áaa Ja[aaaa khas 8a|i
Mk k kkkk 0 tk Mk
` Ayam betutu
` Babi guling
` Bandot
` Be Kokak Mekuah
` Be Pasih mesambel matah
` Bebek betutu
` Berengkes
` Grangasem
` 1ejeruk
` 1ukut Urab
` Komoh
` Lawar
J k J kkkk
` 1aja Engol
` 1aja Godoh
` 1aja 1ongkok
` 1aja Ketimus
` 1aja Klepon
` 1aja Lak-Lak
` 1aja Sumping
` 1aja Tain Buati
` 1aja Uli misi Tape
` 1aja Wajik
` Kacang Rahayu
` Rujak Bulung
` Rujak Kuah Pindang
NLVLK ÎU1 Oí 1íLL
1OMOKKOW WhA1
1OU ÛAN üO 1OüA1
Wí1h ALL 1OUK
íKíLNüS
1hANK 1OU íOK
1OUK A11LN1íON
SLL 1OU NL71 1íML