SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ” U TRAVNIKU FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

MAGISTARSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA

MUNIR ZAHIROVIĆ

GRAFIKA U FUNKCIJI MULTIMEDIJALNOG OGLAŠAVANJA
SEMINARSKI RAD

TRAVNIK, 2011.

II

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ” U TRAVNIKU FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

MAGISTARSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA

GRAFIKA U FUNKCIJI MULTIMEDIJALNOG OGLAŠAVANJA
SEMINARSKI RAD

Predmet: MULTIMEDIJALNO OGLAŠAVANJE Mentor: PROF. DR EDIN OSMANBEGOVIĆ Magistrand: MUNIR ZAHIROVIĆ Broj indexa: 003-09/MPI Smjer: POSLOVNA INFORMATIKA TRAVNIK, Februar, 2011.

III

PREDGOVOR
Pojava računara i njegov razvoj usko je vezana i, jednim dijelom, uslovljena računarskom grafikom i njezinim razvojem. Računarska grafika je vremenom zazuzela jako važno mjesto u nauci, umjetnosti, arhitekturi, kompjuterski podržanom grafičkom dizajnu, elektrotehnici, medicini, e-poslovanju (...). Nekada su korisnici računara prilikom paljenja računara mogli vidjeti samo crn ekran i bijela slova, te obavljati na njemu samo neke najjednostavnije stvari i operacije. Prvi računari se nisu odlikovali ni slikom, ni zvukom. S vremenom, to će se promijeniti, počet će se razvijati grafički korisnički interfejs (eng. Graphics User Interface - GUI). U početku korisnici su mogli da biraju samo izme u jednobojne i višebojne grafike (pošto sve grafičke kartice podržavaju prikaz teksta). Danas je računarska grafika jako uznapredovala i postala neodvojiv dio računara, računarskih programa i aplikacija, postala je sastavni dio interneta, e-marketinga, eposlovanja (...). Zbog njene velike važnosti i uloge koju zauzima, u ovom radu će se istražiti teme u uskoj vezi s grafikom u multimedijalnom oglašavanju. U konstelaciji s navedenim i naslov ovog rada je GRAFIKA U FUNKCIJI MULTIMEDIJALNOG OGLAŠAVANJA. Ovaj rad pokušaće doprinijeti novim saznanjima o računarskoj grafici i mogućnostima njene primjene u multimedijalnom oglašavanju.

IV

SAŽETAK GRAFIKA U FUNKCIJI MULTIMEDIJALNOG OGLAŠAVANJA
Računarska grafika ima veliku važnost i ulogu u današnjem vremenu. Digitalna slika nastanjuje domove mnogih ljudi čuvajući njihova sjećanja na trenutke veselja i žalosti, tuge i radosti. Trgovački centri već odavno primjenjuju grafiku kako u offset, tako i u digitalnim katolozima prilikom ponude i plasmana svojih proizvoda. Grafika je nezaobilazni dio DTP izdavaštva, web dizajna, dizajna prototipa u računarskoj, avio, auto, biomediciskoj i drugim industrijama, u e-marketingu, e-poslovanju (...). Ovaj rad obra uje tematiku usko vezanu za računarsku grafiku i njenu primjenu u multimedijalnom oglašavanju. U skladu s tim, naslov teme ovog rada je GRAFIKA
FUNKCIJI MULTIMEDIJALNOG OGLAŠAVANJA. U

U ovom radu se istražuje karakteristika slike (boja, rezolucija, formati slike, kompresija), tehnologije prikaza slike, vrste računarske grafike, kao i neki primjeri njene primjene. Ključne riječi: računarska grafika, multimedijalno oglašavanje

V

SADRŽAJ
PREDGOVOR ............................................................................................................................................III SAŽETAK ................................................................................................................................................... IV SADRŽAJ......................................................................................................................................................V 1. UVOD ........................................................................................................................................................ 7 1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA ...................................................................................... 7 1.2. RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE .............................................................................................. 8 1.3. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA ........................................................................................................... 8 1.4. ZNANSTVENE METODE ......................................................................................................................... 9 1.5. STRUKTURA RADA ............................................................................................................................... 9 2. KARAKTERISTIKE SLIKE I TEHNOLOGIJE NJENOG PRIKAZA .......................................... 11 2.1. BOJE .................................................................................................................................................. 11 2.2. REZOLUCIJA....................................................................................................................................... 14 2.3. FORMATI SLIKE .................................................................................................................................. 16 2.4. KOMPRESIJA ...................................................................................................................................... 17 2.5. PRIKAZNE TEHNOLOGIJE ................................................................................................................... 18 2.5.1. Tehnologija štampe................................................................................................................... 18 2.5.2. Tehnologija monitora............................................................................................................... 22 3. VRSTE RAČUNARSKE GRAFIKE .................................................................................................... 26 3.1. RASTERSKA GRAFIKA ........................................................................................................................ 26 3.1.1. Rasterska slika .......................................................................................................................... 26 3.1.2. Digitalna slika........................................................................................................................... 27 3.1.3. Važniji pojmovi rasterske grafike.............................................................................................. 28 3.1.4. Prednosti i nedostaci rasterske grafike..................................................................................... 29 3.2. VEKTORSKA GRAFIKA ........................................................................................................................ 29 3.2.1. Vektorska slika .......................................................................................................................... 29 3.2.2. Prednosti i nedostaci vektorske grafike .................................................................................... 30

VI
4. NEKI PRIMJERI PRIMJENE RAČUNARSKE GRAFIKE............................................................. 31 4.1. KORISNIČKI INTERFEJSI (GUI) .......................................................................................................... 31 4.2. INTERAKTIVNO CRTANJE.................................................................................................................... 32 4.3. PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA ............................................................................................... 32 4.4. SIMULACIJA I ANIMACIJA ................................................................................................................... 34 4.5. GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI (GIS) ...................................................................................... 34 4.6. TRGOVINA ......................................................................................................................................... 34 5. ZAKLJUČAK ......................................................................................................................................... 35 LITERATURA ........................................................................................................................................... 37 1) KNJIGE ................................................................................................................................................. 37 2) ČLANCI, REFERATI, STUDIJE I RASPRAVE .............................................................................................. 37 3) OSTALI IZVORI...................................................................................................................................... 37 POPIS TABELA......................................................................................................................................... 39 POPIS SHEMA........................................................................................................................................... 39 POPIS FOTOGRAFIJA ............................................................................................................................ 39

7

1. UVOD
U ovom dijelu rada razmatra se sljedeće: 1) problem, predmet i objekt istraživanja, 2) radna hipoteza i pomoćne hipoteze, 3) svrha i ciljevi istraživanja, 4) zananstvene metode, 5) struktura rada. 1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA Savremeni računari i dostupna tehnologija otvorili su mnoga vrata računarskoj grafici i njezinoj primjeni. Od najjednostavnije grafike i njenog crno-bijelog prikaza na ekranu do njenog prikaza u boji visoke rezolucije i kvalitete, računarska grafika je prevalila dug put. U ovom radu se elaboriraju neki segmenti računarske grafike, kao što su karakateristike grafike: boje, rezolucija, kompresija (...), a tako er i njena primjena u multimedijalnom oglašavanju, korisničkim interfejsima (GUI), interaktivnom crtanju, projektovanju pomoću računara, simulacijama i animacijama, geografskim informacionim sistemima (GIS), trgovini (...). Pored nekih opšte poznatih stvari o računarskoj grafici, postoje brojna pitanja koja je potrebno dodatno istražiti i objasniti, kao što su: Šta utječe na kvalitet slike? Koju kvalitetu slike upotrebljavati u pojednim oblastima, aktivnostima i procesima? Koju vrstu grafike? Vektorsku ili rastersku? Koje su prednosti i/ili nedostaci svake od navedenih? Šta je digitalna slika? Kako se prikazuje grafika? U konstelaciji s navedenim postavljen je problem istraživanja: usprkos činjenici da je primjena računarske grafike raširena i da su na neke teme u vezi s računarskom grafikom

8 napisana neka stručna djela, o računarskoj grafici u funkciji mulitmedijalnog oglašavanja nema dovoljno saznanja. Na osnovu uočenog problema istraživanja definisan je i predmet istraživanja: Istražiti ulogu računarske grafike u funkciji multimedijalnog oglašavanja, te odgovoriti na pitanja: šta je digitalna slika, šta je vektorska i rasterska grafika, koje su prednosti i/ili nedostaci svake od njih, kako se prikazuje grafika, te ukazati i na druge mogućnosti njene primjene. Iz naprijed navedenog, uočavaju se i dva objekta istraživanja, a to su: računarska grafika i njena uloga u multimedijalnom oglašavanju. 1.2. RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE Imajući na umu prethodno naveden problem istraživanja, predmet istraživanja i objekte istraživanja, postavljena je glavna radna hipoteza: Na temelju saznanja o ulozi računarske grafike, njenim karakteristima i specifičnostima, moguće je definirati mogućnosti njene primjene s ciljem maksimalnog iskorištavanja njenih mogućnosti. Ovako postavljena glavna hipoteza implicira i više pomoćnih hipoteza (skr. P.H.): • • • P.H.l.: Računarska grafika predstavlja velik potencijal čije prepoznavanje i pravilna P.H.2.: Iskorištavanje potencijala računarske grafike u većem obimu moguće je P.H.3.: Poslovni uspjesi se mogu poboljšati adekvatnom primjenom računarske primjena mogu dovesti do impozantnih rezultata. ukoliko se ona više i bolje poznaje. grafike. 1.3. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA U najužoj vezi s problemom i predmetom istraživanja, postavljenom glavnom i pomoćnim hipotezama, definarani su svrha istraživanja i ciljevi istraživanja. Svrha istraživanja je istražiti mogućnosti primjene računarske grafike u funkciji multimedijalnog oglašavanja.

9

Cilj istraživanja je dokazati mogućnost primjene računarske grafike u multimedijalnom oglašavanju, te doprinijeti povećanju znanja o računarskoj grafici, njenim karakteristikama, tehnologijma prikaza i načinima primjene. U radu će se dati odgovori na sljedeća pitanja: 1) Koje su bitne odlike koje karakterišu računarsku grafiku? 2) Koje su prednosti i nedostaci vektorske i rasterske grafike? 3) Koje su specifičnosti tehnologije prikaza računarske grafike? 4) Kako se grafika može koristiti u multimedijalnom oglašavanju? 1.4. ZNANSTVENE METODE Pri izradi ovog rada korištene su, u odgovarajućim kombinacijama, sljedeće naučne metode: metode indukcije i dedukcije, metode generalizacije i specijalizacije, metoda deskripcije, komparativna metoda, povijesna metoda. 1.5. STRUKTURA RADA Rezultati istraživanja predstavljeni su u pet me usobno povezanih dijelova: U prvom dijelu rada, UVODU, definiraju se problem, predmet i objekt istraživanja, radna hipoteza i pomoćne hipoteze, svrha i ciljevi istraživanja, naučne metode koje su korištene pri izradi seminarskog rada, te se na kraju obrazlaže njegova osnovna struktura. Naslov drugog dijela rada je KARAKTERISTIKE SLIKE I TEHNOLOGIJE NJENOG PRIKAZA. U njemu se izlažu karakteristike slike poput boje, rezolucije, formata slike, kompresije i prikazne tehnologije, kao što su tehnologija ekrana i tehnologija štampe. VRSTE RAČUNARSKE GRAFIKE naslov je trećeg dijela rada. U njemu se govori o vrstama računarske grafike, vektorskoj i rasterskoj, o rasterskoj slici, digitalnoj slici,

10 važnijim pojmovima rasterske grafike, prednostima i nedostacima rasterske grafike, o vektorskoj slici, kao i prednostima i nedostacima vektorske grafike. Četvrti dio nosi naslov NEKI PRIMJERI PRIMJENE RAČUNARSKE GRAFIKE. U njemu se navodi neki primjeri primjene računarske grafike u korisničkim interfejsima (GUI), interaktivnom crtanju, projektovanju pomoću računara, simulacijama i animacijama, geografskim informacionim sistemima (GIS), trgovini. U ZAKLJUČKU se obrazlože mjesto grafike u multimedijalnom oglašavanju, na osnovu ranije navedenih saznanja u radu.

11

2.

KARAKTERISTIKE PRIKAZA

SLIKE

I

TEHNOLOGIJE

NJENOG

Da bi se imao bolji uvid u problematiku teme koju tretira ovaj rad, u ovom poglavlju obra ene su sljedeće teme: 1) boje, 2) rezolucija, 3) formati slike, 4) kompresija, 5) prikazne tehnologije. 2.1. BOJE Boje su osnova, srž grafike. Njihovom primjenom i kombinovanjem dobivamo različite efekte. Na samom početku govora o bojama, potrebno je definisati šta je to boja: Boja je osjetilni doživljaj koji nastaje kada svjetlost karakterističnog spektra pobudi receptore u mrežnici oka. Boju tako er pripisujemo površinama objekata, materijalima, svjetlosnim izvorima, itd. ovisno o njihovim svojstvima apsorpcije, refleksije ili emisije svjetlosnog spektra. U vidnom spektru, odnosno skupu boja, koje ljudsko oko može raspoznati, dolaze
Boja crvena žuta zelena cijan plava ljubičasta
Tabela 1: Boje vidljive ljudskom oku

raspon valnih duljina ~ 625 – 740 nm ~ 565 – 590 nm ~ 500 – 565 nm ~ 485 – 500 nm ~ 440 – 485 nm ~ 380 – 440 nm

frekvencijski raspon ~ 480 – 405 THz ~ 510 – 480 THz ~ 530 – 510 THz ~ 600 – 530 THz ~ 620 – 600 THz ~ 680 – 620 THz ~ 790 – 680 THz

narančasta ~ 590 – 625 nm

Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Boja (19. 02. 2011.)

redom crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta (cf. Tabela 1). Spektar boja se može vidjeti ako snop bijele svjetlosti usmjerimo na prizmu, čime dolazi do njena rasapa. Tradicionalna podjela boja u umjetnosti je na osnovne i složene. Tri osnovne boje su: crvena, žuta i plava. One se zovu i primarne boje. Tri složene boje dobivaju se miješanjem osnovnih boja: crvena + žuta = narančasta, plava + žuta = zelena i plava +

12 crvena = ljubičasta. Te boje se nazivaju i sekundarne. Tercijarne boje dobivaju se miješanjem primarnih i sekundarnih (npr. plavozelena, žutozelena i dr.).1 Modeli boja Ovo je bitno da se zna zbog upotrebe ovih boja u raznim modelima u račuarskoj grafici. Što se tiče modela boja njih ima više, kao što su:

RGB model boja Kombinacijom osnovnih boja mogu se dobiti sve ostale. U računarskoj grafici model osnovnih boja se naziva RGB model što predstavlja početna slova naziva boja na engleskom jeziku: R - red (crvena), G - green (zelena) i B - blue (plava). U Informatičkom rječniku nalazi se definicija i pojašnjenje ovog pojma: RGB Prvoslovnica od red-green-blue, crveno-zeleno-plavo, model miješanja boje ili način opisa boja upotrebljavan kod mnogih zaslona u boji (ili drugih medija temeljinih na prolazu svjetlosti, za razliku od tiskarskih medija). RGB koristi zbranje osnovnih boja, miješajući postotke crvene, zelene i plave za dobivanje željenje boje. Kad nema ni jedne boje dobivamo crno, a zbrajanjem stotinu postotaka svih triju boja dobija se bijela.2

CMY i CMYK model boja Me utim, u štamparskoj industriji koristi se sasvim drugi model boja poznat kao CMYK model što, tako er, predstavlja početna slova naziva boja na engleskom jeziku: C – cyan (plava-zelena), M – magenta (purpurna-crvena), Y – yallow (žuta) i K – carbon black

1 2

http://hr.wikipedia.org/wiki/Boja (19. 02. 2011.). Peter Aitken i et. al: Informatički rječnik, prijevod: Ru er Jeny i Ranko Petraković, Znak, Zagreb, 1995., p. 288.

13 (karbon crna).3 Ovaj model boja je nadogradnja CMY modela boja, koji se u Informatičkom rječniku pojašnjava kao: CMY Prvoslovnica od cyan-magenta-yellow, modro-zeleno-purpurno-žuto, način miješanja ili opisivanja boje upotrebljavan u mnogim tiskarskim sustavima. To je alternativa za sustav RGB, kod kojeg se umjesto aditivnih primarnih boja koriste suptraktivne. Za dobijanje željenje boje CMY-postupak počinje od bijele, od koje oduzima odre ene postupke modro zelene, purpurne i žute. Oduzimanjem 100 postotaka svih triju primarnih boja dobiva se crna, a oduzimanjem 0 postotaka tih triju boja dobiva se bijela. Taj je pristup dobar za tisak jer se zasniva na apsorpcijskim svojstvima pigmenata.4

HSB model boja Pored gore nabrojanih postoje i drugi modeli, kao što je HSB model. HSB model je naziv za model čija početna slova označavaju atribute boje: hue – nijansa (ton), saturation – zasićenost i brightness (ili lightness) – sjajnost.5 Nešto više o ovome modelu govori se u Informatičkom rječniku gdje se definiše i pojašnjava: HSB Prvoslovnica od hue-saturation-brightness, ton-zasićenje-svjetlina, čime se opisuje model boje upotrebljavan u računalnoj grafici za opisivanje boje. Ton je sama boja odre ena prema krugu boje, gdje je sa 0o opisano crveno, sa 60o žuto, sa 120o zeleno, sa 180o modro-zeleno, sa 240o plavo i sa 300o purpurno. Zasićenje je količina boje odre enog tona, obično označeno postotkom od 0% do 100%; na primjer, vatrogasnocrvena je vrlo zasićena boja, dok ružičasta to nije. Svjetlina je količina bijelog

3

Cf. Bhatnagar G., Mehta Sh. i Mitra S.: Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, Inc., 2002., USA, p. 75. 4 Peter Aitken i et. al: op. cit., p. 47. 5 Bhatnagar G., Mehta Sh. i Mitra S.: op. cit., p. 75.

14 u boji, pri čemu je 0% crno a 100% bijelo. Model HSB se ponekad, tako er, naziva modelom HLS (hue-saturation-value, ton-zasićenje-vrijednost).6 2.2. REZOLUCIJA Rezolucija (eng. resolution) predstavlja bitnu karatkteristiku grafike. Me utim, pojam rezolucija se može različito razumijeti zavisno od upotrebe i djelatnosti u kojoj se koristi. U štamparskoj industriji rezolucija ima jedno značenje, u grafici drugo, u optici treće (...). Iz tog razloga ovdje će biti navedene definicije rezolucije, kao što se navode u Informatičkom rječniku s akcentom na definiciju koja se koriti u grafici: Resolution opt., graf., tisk., o. razljučljivost, raščlanjivost, razaznatljivost, rezolucija – (1) opt. najmanja promjena u valnoj dužini koju spektrometar može razlikovati; (2) graf. stupanj razlučivanja slike na elementarne jedinice, tj. točke (pixel) kao osnovne jedinice slike na zaslonu; broj točaka na zaslonu od kojih se sastoji slika; umnožak broja točaka prikazivih na zaslonu vodoravno i okomito (npr. 640x480); (3) tisk. preciznost kojom pisač tiska (printer, laser printer), a mjeri se točkama po jedinici dužine (Dots Per Inch); (4) o. rješenje; odluka zaključak; (5) rješavanje; (6) rastvaranje, raščlanjivanje, razlučivanje, rezolucija, dekompozicija; (7) najmanji razlučivi dio; (8) rješenje, objašnjenje.7 Dakle, rezolucija je broj tačaka na ekranu od kojih se sastoji slika, a osnovna jedinica je pixel koji predstavlja najmanju jedinicu na ekranu koja se može spremiti, prikazati ili adresirati. Slika na zaslonu podijeljena je na retke i stupce, sastavljena je od tačaka, kvadratića ili ćelija, a svaka od njih predstavlja jedan pixel. Broj bitova kojim se prikazuje svaka tačka odre uje koliko se boja može prikazati. U dvobitnoj tački mogu se prikazati četiri boje, a osmerobitna tačka može prikazati 256 boja.8

6 7

Peter Aitken i et. al: op. cit., p. 106. Kiš M.: Informatički riječnik za školu i dom, Andromeda, Rijeka, 2006., p. 309. 8 Cf. ibid., p. 273.

15 Veličina tačke (dot size) je promjer jedne tačke na slici koju generira ure aj na svom izlazu. Gustoća tačaka ili adresabilnost (adressability) je broj pojedninačnih (ne nužno i razlučivih) tačaka po jedinici dužine (u pravilu se koristi jedinica dpi - dots per inch) koje je moguće generirati. Ova se veličina može razlikovati za vertikalnu i horizontalnu dimenziju. Adresabilnost u smjeru x osi odgovara recipročnoj vrijednosti razmaka izme u središta tačaka na adresama (x,y) i (x+1,y), a adresa u smjeru y osi recipročnoj vrijednosti razmaka izme u središta tačaka na adresama (x,y) i (x,y+1). Razmak me u tačkama (interdot distance) recipročna je vrijednost adresabilnosti. Obično je poželjno da veličina točke bude nešto veća od razmaka me u tačkama jer se na taj način omogućava prikazivanje glatkih oblika zbog djelomičnog preklapanja susjednih tačaka. 9 Ovisno o upotrijebljenoj rezoluciji za prikaz grafike ovise i potrebe za količinom memorije na grafičkoj kartici te brzinom grafičkog procesora (cf. Tabela 2).
Tabela 2: Odnos rezolucije i veličine potrebne memorije

REZOLUCIJA BOJA 8 bita 16 bita 24 bita 32 bita 640x480 307200 614400 921600 1228800 800x600 480000 960000 1440000 1920000 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 786432 1572864 2359296 3145728 995328 1990656 2985984 3981312 1310720 2621440 3932160 5242880 1920000 3840000 5760000 7680000

Izvor: http://www.cadlab.fsb.hr (21. 02. 2011.)

U prikaznim tehnologijama rezolucija predstavlja broj razlučivih linija po jedinici dužine (uobičajeno se koristi jedinica inč) koje ure aj može generirati. Definira se kao najveći broj razlučivih izmjeničnih crnih i bijelih linija po jedinici dužine (uobičajeno se koristi

9

Cf. http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.).

16 jednica: lines per inch, ili u slučaju izražavanja u broju crno-bijelih parova linija: linepairs per inch). 10 2.3. FORMATI SLIKE Prilikom govora o formatima slike važno je spomenuti da se rastereska grafika naziva još i bitmap(irana) grafika. Bitmap je grafički prikaz, načinjen od malih tačaka – piksela (pixel). Datoteke sa bitmapiranim sadržajem prepoznajemo po nekoj od sljedećih ekstenzija: BMP, GIF, JPEG, PSD, PCX, TIFF (...). Najčešći formati slike koji se koriste su: BMP, GIF, IFF, JPG, PCX, PNG, PSD, RAS, RSB, SGI, TGA, TIFF. Pojasnit ćemo neke od njih: BMP – je standardna oznaka za Microsoft-ovu grafičku bitmapiranu datoteku.11 GIF (Graphical Interchange Format) - bitmapirani format grafičkih datoteka, koji je razvila firma CompuServe. Često se koristi u kreiranju web strana. Datoteke u ovom formatu imaju u svom nazivu nastavak .gif, relativno su male i brzo se učitavaju. U ovom formatu prave se datoteke u kojima su crteži, umjetnički posteri i sve slike sa jasnom granicom me u obojenim površinama. Specijalni oblici gif formata su: Animated GIF, Interlaced GIF i Transparent GIF.12 JPEG (Joint Photographic Experts Group) - veoma čest format grafičkih sadržaja na web stranama. Za razliku od GIF datoteka, koje mogu prikazivati do 256 boja, JPEG datoteke mogu prikazati na jednoj slici i do 16 miliona boja. Veličina ovakve .jpeg ili .jpg datoteke može se smanjivati redukcijom detalja na slici.13 PSD (Photoshop Document) čuva 24 ili više bita po jednom pikselu.
10

http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.). 11 Cf. http://www.htmlgoodies.com/tutors/image_formats.html, http://www.walthowe.com/navnet/faq/extguide.html. 12 Cf. http://www.gifworks.com/, http://www.widearea.co.uk/designer/compress.html. 13 Cf. http://www.widearea.co.uk/designer/compress.html.

17

2.4. KOMPRESIJA Kompresija je postupak sažimanja dužine zapisa digitalne grafike. Postoje dvije metode kompresije: 1) kompresija bez gubitaka (lossless), 2) kompresija sa gubicima (lossy). Kompresija bez gubitaka se zasniva na uklanjanju redundancije (ponavljanja) u podacima, bez ikakve njihove izmjene. Druga vrsta kompresije, tj. kompresija sa gubicima se koristi za grafiku i video zapis, a zasniva se na uklanjanju redundancije i manje bitnih podataka, koji nisu važni za vizualnu percepciju. Prilikom toga dolazi do većeg ili manjeg gubitka kvalitete slike, ovisno o veličini sažimanja (kompresije).14 Na sljedećim fotografijama može se vidjeti kvalitet slike u odnosu na veličinu kompresije, kao i veličina memorije koju zauzima.
Fotografija 1: 1-bit (2 boje) 2Kb Fotografija 2: 4-bit (16 boja) 21Kb Fotografija 3: (16.7 miliona 24kB 24-bit boja)

Izvor: http://www.cadlab.fsb.hr (21. 02. 2011.)

Program za kompresiju se često naziva codec (compressor/decompressor). GIF codec uklanja ponavljanja sukcesivnih bajtova. JPG standard koristi složeniji pristup: pošto mnogi susjedni pixel-i imaju sličnu boju, prvo grupiše pixel-e u grupe od 4 do 16 pixel-a, zatim odre uje srednju vrijednost za boju bloka. Zatim se vrši kvantizacija blokova, računanjem srednje vrijednosti grupe susjednih blokova.

14

Osmanbegović E.: Multimedia – Grafika, PP prezentacija.

18 Standardni format GIF koristi algoritam bez gubitaka, a format JPG dopušta gubitak dijela informacije zbog usrednjavanja boje blokova. GIF bolje komprimira velike jednobojne površine i umjereno sitne detalje, a JPG fotografije u punom koloru.15 2.5. PRIKAZNE TEHNOLOGIJE U ovom dijelu se govori o tehnologijama prikaza računalne grafike ili prikaznim tehnologijama. Kvaliteta slike na prikaznim ure ajima ovisi o veličinama koje odre uju sposobnost prikazivanja najmanjih elemenata i najfinijih struktura. Govor o ovim tehnologijama je elaboriran kroz sljedeće teme: 1) tehnologija štampe, 2) tehnologija monitora. 2.5.1. Tehnologija štampe Da bi se slika ili grafički prikaz mogli sačuvati na papiru, tj. štampati za različite potrebe razvijen je čitav niz tehnologija za štampanje uključujući: matrične prinetere (dot-matrix printer), plotere (pen plotter), laserske printere (laser printer) i druge. Postoji nekoliko glavnih printer tehnologija. Ove tehnologije mogu biti podijeljene u dvije glavne kategorije sa nekoliko podvrsta: • udarni - ovi prineri imaju mehanizam koji udara u papir kako bi ostavio trag i kreirao sliku; • ne udarni printeri - ovi printeri nemaju kontakt sa papirom kada prave otisak.

Udarni printeri Matrični tiskač koristi glavu sa 7 do 24 iglice koje se pojedinačno mogu pokretati i na taj način pritiskati vrpcu natopljenu tintom na površinu papira. Glava se pokreće u koracima slijeva udesno i red po red odozgo prema dolje. Na taj način ostvaruje se rasterska struktura mogućih tačaka na otisnutoj slici. Gustoća tačaka u
Fotografija 4: Matrični printer

15

Osmanbegović E.: Multimedia – Grafika, PP prezentacija.

19 ovoj strukturi može se povećati dvostrukim prolaskom glave preko istog retka uz pomak za polovicu razmaka me u iglicama. Tako er moguće je štampati i slike u boji primjenom vrpca u boji.16 Character printeri su u osnovi typewriteri. Oni imaju seriju tipki koje na sebi imaju definisane karaktere utisnute u površinu. Tipka sa slovom udara od ribon traku i kao i kod pisaće mašine ostavlja otisak. Ovi printeri su brzi i jasni kada je u pitanju štampanje texta, ali su vrlo ograničeni u drugim slučajevima.17 Neudurarni printeri Dye – sublimation printeri imaju dugu rolnu transparentnog filma koji razdvaja stranice na crvenu, žutu, plavu i zelenu sa odgovrajućim celofanima na kojima se nalazi suha tinta. U pitanju su 4 osnovne boje koje se koriste kod printanja (Cyan, Magneta, Yellow, Black – CMYK) Glave za printanje koriste grijače, čijom se toplinom definiše količina boje koja će ostati na papiru. Printeri koriste 4 prolaza za svaku od definisanih boja. Printeri s toplinskim prijenosom (thermal-transfer printer) koriste hibridnu tehnologiju dye sublimation i solid ink. Koriste ribone umjesto folija. Riboni prolaze ispred glava za printanje koje posjeduju male grejne glave. Glave uzrokuju topljenje i na taj način ostavljaju otisak na papiru. Termalni autokromatski printeri imaju boju u papiru a ne u
Fotografija 6: Dye – sublimation printeri

Fotografija 5: Character printer

16

http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.). 17 XXX: I / O ure aji: Uvod u Informacijsku tehnologiju, www.fit.ba (03. 12. 2007.).

20 printeru. Papir posjeduje tri sloja boja (žuta, plava i crvena), svaka boja se aktivira sa grejnom glavom i ovakvi printeri koriste tri prolaza, za svaku boju po jedan prolaz.18 Ploter iscrtava sliku pokretanjem pera preko površine papira na proizvoljan način. U tehnologiji plotera s ravnom pločom (flatbed plotter) papir se pričvršćuje na ploču elektrostatskim nabojem, vakuumom ili nekim drugim načinom. Pero se postavlja na početnu tačku crte i spušta na površinu papira. Pero se pokreće po površini papira do krajnje tačke i tada se podiže. Ovaj ure aj analogan je vektorskoj tehnologiji crtanja. U tehnologiji rotacijskih plotera (drum plotter) papir se rotira pomoću bubnja koji rotira, a pero se pokreće duž linijske putanje uzduž bubnja u oba smjera. 19 Elektrostatički ploter (electrostatic plotter) nanosi negativni električni naboj na dijelove bijelog papira koji trebaju postati crni. Nakon toga ga izlaže toku pozitivno nabijenog crnog tonera koji prijanja uz mjesta s negativnim nabojem. 20 U laserskom prineteru laserska zraka prelazi preko pozitivno nabijenog rotirajućeg bubnja presvučenog slojem selena. Područja preko kojih prije e zraka gube naboj, a pozitivni naboj ostaje samo na područjima koja trebaju postati crna. Negativno nabijeni toner u prahu prijanja na pozitivno nabijena područja bubnja, a zatim se prenosi na bijeli papir. Za štampanje u boji postupak se ponavlja tri puta, za svaku primarnu boju po jednom. Laserski prineteri procesorski su upravljani. Procesori obavljaju i rastersku konverziju slike. Često pri tome koriste postscript, jezik za opis dokumenata i slika. 21
18

Shema 1: Princip rada laserskog printera

http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.). 19 Cf. Ibid. 20 Cf. Ibid.

21

Tintni printer (ink-jet printer) nanosi tintu na površinu papira. Printeri u boji nanose cijan, magenta, žutu, a ponekad i crnu boju na papir. U većini slučajeva pera s tintom su ugra ena u glavu koja se pokreće lijevo i desno dok se papir pokreće redak po redak kao kod matričnih printera. Sve boje nanose se istovremeno. 22 Različiti tipovi inkjet printera formiraju kapljice/mlazeve tinte na različite načine. Ali postoje dvije glavne tehnologie koje su danas u upotrebi: Termalni balončići – u upotrebi su od strane proizvo ača kao što su Cannon i HP. Ova metoda je poznatija kao BubbleJet. U termalnim inkjet printerima, mali rezistori kreiraju toplotu, što uzrokuje da se usljed isparavanja kreira balončić. Kako balončić raste, odre ena količina tinte biva istisnuta na papir. Kada se istisne odre ena količina boje na papir to kreira vakum koji usisa novu količinu boje iz tonera. Ovi printeri imaju 300 ili 600 malih štrcaljki koje mogu raditi simultano. Pizoelektrični – patentirano od strane firme Epson, ova tehnologija koristi pizoelektrični kristal. Kristal se nalazi na dnu svake štrcaljke. Kada kristal primi električni naboj dolazi do njegovih vibracija. Kada kristal vibrira prema dole, on istiskuje količinu tinte. Po vibriranju prema gore stvara se vakum koji usisa nove količine tinte iz tonera.23
Shema 2: tehnologija BubbleJet

Shema 3: Pizolelektirčna tehnologija

21 22

Cf. Ibid. Cf. Ibid. 23 XXX: I / O ure aji: op.cit.

22 2.5.2. Tehnologija monitora CRT monitor Interaktivna računarska grafika zahtijeva tehnologiju prikaznog ure aja na kojem se slike mijenjaju brzo i uz minimalan trošak po slici. Ove zahtjeve ispunjava koncept ekrana kao prikaznog ure aja koji služi za privremeni prikaz slike, ali s proizvoljnim trajanjem. Kao i koncept prikaznog ure aja koji stvara trajnu sliku štampanjem na papir i ovaj koncept realizira se nizom različitih tehnologija. Najpoznatija i još uvijek najraširenija tehnologija je tehnologija cijevi s katodnim zrakama (katodna cijev) koja se često označava kraticom CRT (cathod ray tube). Monokromatska katodna cijev kakva se koristi u računarskim grafičkim sistemima u osnovi je ista kao i kod crno-bijele televizije. Elektronski top generira tok elektrona koji se ubrzavaju prema ekranu (screen) presvučenom slojem fosfora visokim pozitivnim naponom. Na putu prema zaslonu elektroni se skupljaju u usku zraku pomoću mehanizma za fokusiranje i
Shema 5: Koncept prikaznog ure aja u boji s tri primarne boje Shema 4: Koncept katodne cijevi

usmjeravaju odre enoj zaslonu otklonskog Kad elektroni tački

prema na pomoću mehanizma. pogode

ekran fosfor zrači vidljivu svjetlost. Svjetlost fosfora eksponencijalno opada s vremenom. Stoga prikaz treba osvježavati (refresh) uobičajeno 60 puta u sekundi. Naponom upravljačke rešetke može se upravljati brojem elektrona koji stižu na zaslon, odnosno intenzitetom svjetlosti

23 pojedine točke zaslona. U stvarnosti je snop elektrona prostorno respodijeljen po normalnoj (Gaussovoj) razdiobi oko središta tačke. Zato tačka nema oštru granicu nego joj intenzitet opada po Gaussovoj krivulji od središta tačke. Kao granica za odre ivanje dimenzije točke uzima se udaljenost od središta na kojoj je intenzitet upola manji od intenziteta u središtu. Tipične vrijednosti promjera točke su reda 0.01 mm. Vertikalna rezolucija rasterskog monitora

Shema 6: Maksimalna rezolucija

(izražena u broju linija po jedinici dužine, uobičajeno lines per inch) odre ena je u prvom redu veličinom točke. Horizontalna rezolucija odre ena je veličinom točke i brzinom uključivanja i isključivanja zrake dok se kreće preko horizontalnog retka, odnosno pojasnom širinom katodne cijevi. Rezolucija nije konstantna već ovisi o pojačanju vertikalnih i horizontalnih otklonskih pojačala. Ova pojačala ustvari odre uju na koliku površinu ekrana će se projicirati slika definirana bitovnom mapom. Važno je uočiti da rezolucija ne ovisi o bitovnoj mapi. Monitori u boji (kao i televizija u boji) koriste tehnologiju katodne cijevi s metalnom maskom. Vidljiva površina sastoji se od skupina crvenih, zelenih i plavih točaka koje se zbog malih dimenzija i svojstva prostorne integracije ljudskog oka vide kao jedna boja sastavljena od tri komponente. Rezultirajuća boja ovisi o intenzitetima pojedinih komponenata. Metalna maska omogućava da zraka selektivno poga a samo jednu vrstu točaka. Na taj način se upravlja bojom svake pojedine točke. Jedna vrsta rasporeda crvenih, zelenih i plavih točaka je trokutasog oblika, ali veća preciznost se lakše ostvaruje linijskim rasporedom fosfornih točaka.24

24

XXX: I / O ure aji: op.cit.

24 LCD monitor Tehnologija prikaznog ure aja s tekućim kristalom LCD (liquid-crystal display) vrlo je popularna za prenosiva računala zbog znatno manjih dimenzija, težine i potrošnje energije od CRT ure aja. Tehnologija se temelji na šesteroslojnoj strukturi. Prednji sloj je vertikalna polarizacijska ploča. Drugi sloj sadrži vertikalnu rešetku od tankih žica. Treći je sloj tekućeg kristala debljine jednog mikrona. Četvrti sloj je horizontalna rešetka od tankih žica. Peti sloj je horizontalna polarizacijska ploča. Posljednji, šesti sloj je reflektor. Polarizirana svjetlost prolazi kroz pet slojeva i reflektira se natrag od šestog sloja reflektora.
Shema 7: Prikaz slojeva u ure aju s tekućim kristalom

Tekući kristal sastoji se od dugih molekula kristala. Pojedinačne molekule normalno se raspore uju spiralno i rotiraju polarizaciju ulazne svjetlosti za 90°. Takva svjetlost prolazi kroz horizontalnu polarizacijsku ploču pa je vidljiva i gledatelju. U električnom polju kristali se postavljaju u istom smjeru i ne rotiraju polarizaciju ulazne svjetlosti. Takva svjetlost ne prolazi kroz horizontalnu polarizacijsku ploču već se apsorbira pa gledatelj vidi crnu površinu. Točke koje će biti osvijetljene odnosno tamne odre uju se matričnim adresiranjem pomoću vertikalne i horizontalne rešetke. Tamna točka će biti na mjestu sjecišta projekcija žice iz vertikalne rešetke kojoj je narinut pozitivni napon i žice iz horizontalne rešetke kojoj je narinut negativni napon. Kombinacija pozitivnog napona s desne strane kristalnog sloja i negativnog napona s lijeve strane kristalnog sloja poredava kristale na tom mjestu.

25 Plazma panel Plazma panel (plasma panel) je struktura malih neonskih žarulja koje se mogu selektivno paliti i gasiti matričnim adresiranjem pomoću vertikalne i horizontalne rešetke. Kad je razlika napona na vertikalnoj i horizontalnoj rešetci dovoljno velika elektroni iz molekula neona se osloba aju i žarulja počinje svijetliti. To se stanje može podržavati s nižim naponom, a za promjenu stanja potrebno je smanjiti napon ispod nužne granične vrijednosti podržavanja. Prednosti ovakvih ure aja su ravnoća, transparentnost, robusnost i nepotrebnost bitovne mape za osvježavanje.
Shema 8: Slojevi u plazma panelu

Elektroluminiscentni prikazni ure aji Elektroluminiscentni prikazni ure aji (electroluminiscent display) sastoje se od slične rešetkaste strukture kao i LCD ure aji. Izme u prednje i stražnje ploče rešetke smješten je tanak sloj (tipično debljine reda 500 nm) elektroluminiscentnog materijala koji zrači svjetlost kad se nalazi u jakom električnom polju (reda 106 V/cm). Pojedine točke se osvjetljavaju matričnim adresiranjem. Ovi ure aji daju sliku visokog sjaja i mogu se uključivati/isključivati brzo. Mogu se koristiti tranzistori za svaki piksel za pohranu slike. Osnovni nedostatak je velika potrošnja energije.25

25

http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.).

26

3. VRSTE RAČUNARSKE GRAFIKE
Da bi govor o računarskoj grafici bio bi potpuniji neophodno je spomenuti dvije osnovne vrste računarske grafike. One se navode i pojašnjavaju u ovom poglavlju kroz sljedeće teme: 1) rasterska grafika, 2) vektorska grafika. 3.1. RASTERSKA GRAFIKA Grafička interakcija pomoću rasterskog prikaza postala je standardnim sastavnim dijelom računarskih korisničkih interfejsa. Govor o rasterskoj grafici u ovom dijelu prezentovan je kroz sljedeće teme: 1) rasterska slika, 2) digitalna slika, 3) važniji pojmovi rasterske grafike, 4) prednosti i nedostaci rasterske grafike. 3.1.1. Rasterska slika Rasterska grafika razvila se ranih 70-ih godina na temelju jeftine televizijske tehnologije. Relativno niska cijena rasterskih prikaznih ure aja u odnosu na dotada razvijenu vektorsku prikaznu tehnologiju učinila je računarsku grafiku široko dostupnom te omogućila njen nagli razvitak. Rasterski prikazni ure aji pohranjuju primitivne oblike (kao što su crte, alfanumerički znakovi, ispunjene površine) u memoriju u obliku njihovih osnovnih sastavnih slikovnih elemenata - piksela. Cjelovita slika prikazuje se na rasteru koji predstavlja niz paralelnih horizontalnih redova slikovnih elemenata, (ili pravougaonu matricu slikovnih elemenata) koji prekrivaju čitavu površinu ekrana. Pri kreiranju prikaza zraka prolazi preko svih piksela uvijek istim slijedom po svim horizontalnim redovima piksela s lijeva na desno od gornjeg do donjeg horizontalnog reda piksela. Arhitektura grafičkog sistema s rasterskim prikaznim ure ajem prikazana je na Shemi 9.

27
Shema 9: Arhitektura grafičkog sustava s rasterskim prikaznim ure ajem

Putanja zrake (raster scan) pri kreiranju grafičkog prikaza prikazana je na Shemi 10.
Shema 10: Putanja zrake (raster scan) pri kreiranju prikaza na rasterskom prikaznom ure aju

U dvorazinskim sistemima intenzitet zrake pri prolasku preko pojedinog piksela odre uje njegovu svjetloću, odnosno boju (jednu od dvije moguće). U sistemima s prikazom u boji koriste se tri zrake (crvena, zelena i plava), a kombinacija njihovih intenziteta odre uje boju piksela. Pri povratku na početak sljedećeg reda piksela zraka se zatamnjuje (ne izaziva vidljivu promjenu intenziteta ili boje piksela).26 3.1.2. Digitalna slika Digitalna slika, odnosno fotografija se postiže snimanjem pomoću digitalnog fotoaparata. Digitalna fotografija se od konvencionalne razlikuje po tome što se slika ne bilježi na

26

Cf. http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.).

28 filmu sa srebrnim halidima, već na neki elektronski medij, uklanjajući potrebu za filmom i njegovim razvijanjem.27 Digitalni fotoaparat predstavlja tip fotoaparata s kučištem i objektivom običnog aparata (primjerice 35-mm ili većeg formata), ili sa vlastitim kućištem ili objektivom, što fotografiju sprema elektronički, a ne na filmu. Digitalni fotoaparat za hvatanje slike nakon pritiska okidača koristi CCD-elemente. Sklopovlje u aparatu sprema sliku na neki od medija pohrane poput poluvodičke memorije ili tvrdog diska. Nakon što je slika zabilježena, većina digitalnih fotoaparata mora se zbog prebacivanja informacije priključiti na računalo. Nakon što je fotografija na računalu obra uje se kao svaka druga slika dobivena sa skenera ili nekog drugog ulaznog ure aja.28 3.1.3. Važniji pojmovi rasterske grafike Važniji pojmovi rasterske grafike su:29

slikovni element - elementarna površina na zaslonu čijom svjetloćom (ili bojom) je moguće upravljati (piksel); raster - niz paralelnih horizontalnih redova slikovnih elemenata, pravugaona matrica slikovnih elemenata koja prekriva čitavu površinu zaslona; bitovna matrica (bitmap) - matrica čiji elementi (1, 0) predstavljaju svjetloću (ili boju) odgovarajućih elemenata pravougaonog rasporeda osvjetljivih tačaka ekrana (slikovnih elemenata) u dvorazinskom sustavu (informacijski kapacitet 1 bit/piksel); matrica slikovnih elemenata (pixmap) - matrica čiji elementi predstavljaju boju odgovarajućih elemenata pravougaonog rasporeda osvjetljivih tačaka ekrana (slikovnih elemenata) u višerazinskom sustavu (informacijski kapacitet n bit/piksel).

27 28 29

Cf. Peter Aitken i et. al: op. cit., p. 60. Ibid.

http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.).

29 3.1.4. Prednosti i nedostaci rasterske grafike Prednosti rasterske grafike su:30

jednostavni i jeftini otklonski sustavi (jednostavnije je realizirati otklonski sustav koji uvijek istom putanjom prelazi sve aktivne tačke ekrana nego sistem koji može precizno upravljati proizvoljnom putanjom zrake); mogućnost prikaza površina ispunjenih bojom ili uzorkom (važno za 3D prikaze); neovisnost postupka osvježavanja o složenosti slike.

• •

Nedostatci rasterske grafike su: 31
• •

računarska složenost (zbog diskretizacije slikovnih prikaza objekata); diskretna narav slike (zbog zrnate strukture slike kose i zakrivljene crte su nazubljene ili stepeničaste) ; manipulacijam nad bitmap slikama mijenjaju se izravno pikseli koji ih sačinjavaju, dok se, primjerice, smanjivanjem ili rotiranjem nepovratno gubi dio informacija sadržan u takvoj slici.

3.2. VEKTORSKA GRAFIKA Pored rasterske grafike postoji još i vektorska grafika. Ona predstavlja način stvaranja slike kod kojeg se za odre ivanje smještaja, duljine i smjera crta koriste matematički opisi. U vektorskoj grafici objekti se stvaraju kao skupine crta, a ne kao uzorci pojedinačnih tačaka (piksela), kao kod rasterske grafike. U daljnjem izlaganju elaboriraju se sljedeće teme: 1) vektorska slika, 2) prednosti i nedostaci vektorske grafike. 3.2.1. Vektorska slika Vektorski grafički sistemi razvijani su od sredine 60-ih godina. Pojam vektor označava crtu. Crta koja povezuje dvije (proizvoljno) odabrane točke na ekranu osnovni je element grafičkog prikaza. Putanja zrake odre ena je slijedom naredbi iz prikazne liste ili
30 31

Ibid. Ibid.; Jurić-Kokić V.: K'o na filmu, PC Chip br. 108, A1 Video d.o.o., Zagreb, 2004., p. 119.

30 prikaznog programa i povezuje krajnje točke pojedinih crta. Vektorski grafički sistemi nemaju mogućnost prikaza ispunjenih površina, manipulaciju bitovima i tablicama, ali mogu ostvariti veće rezolucije od rasterskih sustava i prikazivati glatke kose crte.32 Vektorska slika je definisana matematičkim formulama i opisana krivuljama (vektorima), pa je zbog toga nezavisna od rezolucije. To konkretno znači da ju je moguće razvlačiti na željenu veličinu, a da pritom ne izgubi ništa na svom kvalitetu i oštrini ispisa. Vektori se rasteriziraju u trenutku štampanja i u onoj veličini u kojoj su tada aplicirane. Vektorska grafika idealna je za spremanje svih vrsta logotipa, te drugih grafičkih elemenata od kojih je potrebno zadržati oštrinu ili ih aplicirati u različitim veličinama. Za kreiranje vektorskih grafika koriste se posebni vektorski programi za ilustriranje, od kojih su najpoznatiji CorelDRAW!, FreeHand, Illustrator i drugi. Vektorske grafike nije moguće napraviti skeniranjem, već se za konverziju bitmap datoteka u vektorske koriste posebni programi-traceri, poput Corel-TRACE-a ili Adobe Streamlinea.33 3.2.2. Prednosti i nedostaci vektorske grafike Prednost vektorske grafike jest to što je sliku moguće transformirati na niz načina (uključujući rotaciju i skaliranje) bez gubitka informacija, odnosno kvalitete, radi čega je iznimno korisna u štamparskoj industriji.34 Nedostatak vektorske grafike je taj što je komplicirane slike i/ili efekte znatno teže (ili nemoguće) napraviti u odnosu na korištenje bitmap grafike.35

32

http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20geom%20modeliranje/CA D3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD3-4PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.) 33 Lepušin V.: Komponente, Info br. 22., Poeta Pista d.o.o., Sarajevo, novembar 1999., p. 48. 34 Jurić-Kokić V.: op.cit., p. 119. 35 Ibid.

31

4. NEKI PRIMJERI PRIMJENE RAČUNARSKE GRAFIKE
U ovom dijelu se govori o praktičnoj primjeni ili mogućnostima primjene računarske grafike u raznim oblastima što se izlaže kroz sljedeće teme: 1) korisnički interfejsi, 2) interaktivno crtanje, 3) projektovanje pomoću računara, 4) simulacija i animacija, 5) geografski informacioni sistemi (GIS), 6) trgovina. 4.1. KORISNIČKI INTERFEJSI (GUI) GUI, grafički korisnički interfejs ili grafički interfejs (en. graphical user interface; hr. sučelje) je metod interkacije sa računarom kroz manipulaciju grafičkim elementima i dodacima uz pomoć tekstovnih poruka i obavještenja. Izgovara se približno kao gooey na engleskom jeziku, tj. gui, na bosanskom jeziku. GUI programi prikazuju vizualne elemente poput ikone, prozora i drugih elemenata. Prethodnici GUI programa su izumljeni na Stanford univerzitetu, na čelu sa Douglasom Englebartom i koristili su tekstualne linkove za upravljanje. Kasnije su istraživači na Xerox PARC-u unaprijedili i otišli dalje od samo tekstualnih linkova i počeli da koriste grafički interfejs za njihov Alto računar. To je bila preteča svih današnjih grafičkih interfejsa, pa se tako ponekad i danas koristi skraćenica PUI (PARC User Interface). PUI je i tada koristio prozore, menije, dugmiće, štrih kockice, ikone kao i uključivanje nekog pokaznog ure aja kao što je miš. Prvi put ga je iskoristio Apple na svojim Macintosh računarima i operativnim sistemima, dok je kasnije Microsoft kopirao Appleove ideje u njihovim prvim verzijama Windows operativnog sistema. Primjeri nekih grafičkih interfejsa su Mac OS, Microsoft Windows,

32 NEXTSTEP i X Window System od kojeg su nastali Qt (KDE), GTK+ (GNOME), i Motif (CDE). Pomoću grafičkog interfejsa korištenje današnjih računara je mnogo jednostavnije nego u doba DOS operativnog sistema koji je bio prilično negostoljubljiv prema novim korisnicima računara. Većina današnjih operativnih sistema se upravlja preko grafičkog interfejsa, dakle pomoću kursora, ikona, prozora i drugih elemenata.36

Fotografija interfejsa

7:

Primjer

KDE

grafičkog Fotografija 8: CLI operativni sistem, DOS

4.2. INTERAKTIVNO CRTANJE U poslovnim, znanstvenim i tehnološkim primjenama računarska grafika koristi se za prikazivanje funkcija, dijagrama, histograma i sličnih grafičkih prikaza sa svrhom jasnijeg sagledavanja složenih pojava i olakšanja procesa odlučivanja. Interaktivna grafika predstavlja način upotrebe računara kod kojeg korisnik mijenja i nadzire grafički prikaz, često pokazivačkim ure ajem poput miša ili palice za igru. Interaktivna grafika se koristi u mnogim računarskim proizvodima, od igara do sustava za CAD.37 4.3. PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA

36

Vidi: http://bs.wikipedia.org/wiki/GUI; Jeremy (http://arstechnica.com/author/jeremy-reimer/). 37 Peter Aitken i et. al: op. cit., p. 115.

Reimer

„A

History

of

the

GUI”

33 CAD (Computer Aided Design) - projektovanje pomoću računara predstavlja tehnologiju koja je orijentirana upotrebi računala pri kreiranju, promijeni, analizi i optimalizaciji konstrukcija. CAD programske aplikacije variraju od onih koje su orijentirane manipulaciji geometrijom do aplikacija prilago enih rješavanju specifičnih konstrukcijskih problema.
Fotografija 9: CAD dizajn Fotografija 10: CAD dizajn

CAD predstavlja pojam primjenjen na programe (i radne stanice) upotrebljavane u oblikovanju tehničkih, arhitetonskih i znanstvenih modela, od jednostavnih alata do zgrada, aviona, integriranih sklopova i molekula. Različite aplikacije za CAD stvaraju objekte u dvije ili tri dimenzije predstavljajući rezultate kao žičane «kosture», neprozirne modele sa sjenčanim površinama ili kao čvrsta tijela. Neki programi, tako er, zakreču objekte i mijenjaju im veličinu, prikazuju unutarnje poglede, stavraju popise materijala potrebnog za izradu, izvode mnoge druge povezane funkcije.38

38

Peter Aitken i et. al: op. cit., p. 42.

34 4.4. SIMULACIJA I ANIMACIJA Računalna grafika se koristi za znanstvenu i inženjersku vizualizaciju i zabavu; područja primjene obuhvaćaju prikaze apstraktnih matematičkih modela vremenski promjenljivih pojava, TV i filmsku tehnologiju (...).39 4.5. GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI (GIS) Računalna grafika koristi se za tačan prikaz geografski raspodijeljenih i rasprostranjenih sistema i mjernih podataka, npr. u telekomunikacijama i telemetriji.40 4.6. TRGOVINA Računalna grafika se, tako er, koristi u trgovini, pogotovo trgovini koja se zasniva na internet tehnologiji. Razni trgovački centri koriste računarsku grafiku za izradu digitalnih i offset kataloga, brošura o proizvodima, za oglašavanje putem plakata na reklamnim poločama (billboard), za izradu reklamnih banera na internet stranicama (...).

39

XXX: Oblikovanje pomoću računala, Katedra za konstruiranje i www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3, PP prezentacija (19. 02. 2011.) 40 Ibid.

razvoj

proizvoda,

35

5. ZAKLJUČAK
Iz dosadašanjeg izlaganja i govora o računarskoj grafici mogu se izvući sljedeći zaključci: Na temelju prezentovanih saznanja o ulozi računarske grafike, njenim karakteristima i specifičnostima, moguće je definirati mogućnosti njene primjene s ciljem maksimalnog iskorištavanja njenih mogućnosti. Time bi bila dokazana radna hipoteza. Računarska grafika se naglo razvija i širi od pojave osobnih računala. Visoko razvijena sposobnost prepoznavanja oblika kod čovjeka čini računarsku grafiku jednim od najprirodnijih načina komunikacije s računalom. Računarska grafika obuhvaća stvaranje, pohranu i uporabu modela i slika objekata. Modeli i objekti računarske grafike potječu iz različitih područja: prirode, znanosti, inženjerstva, apstraktnih koncepata (…). Grafika je nezaobilazni dio DTP izdavaštva, web dizajna, dizajna prototipa u računarskoj, avio, auto, biomediciskoj i drugim industrijama, u e-marketingu, e-poslovanju (...). Računarska grafika je jako uznapredovala i postala neodvojiv dio računara, računarskih programa i aplikacija, postala je sastavni dio interneta, e-marketinga, e-poslovanja (...). Računarska grafika se može primjenjivati u raznim oblastima. Jedna od oblasti je i primjena računarske grafike u funkciji multimedijalnog oglašavanja. Računarska grafika se može koristiti za izradu digitalnih i/ili offset kataloga, brošura, plakata na reklamnim tablama (billboardima), za izradu banera na internet stranicama.

36 Računarska grafika je jednostavna za primjenu i korištenje. To olakšava i marketing putem e-maila pretplaćenim korisnicima gdje se objavještavaju o novim proizvodima s ciljem njihove stimulacije na kupovinu istog. U većim i velikim trgovačkim centrima koji posjeduju velike ekrane, računarska grafika se može iskoristiti s ciljem promocije ponude proizvoda i informisanja kupaca o eventulanim akcijama i popustima na odre ene artikle. Računarska grafika se, tako er, može koristiti i u mobilnoj tehnologiji. Moblni ure aji razvijeni su do te mjere da korisniku pružaju punu interaktivnost sa svojim ure ajem, pristup internetu, a samim tim i korištenju njegovog sadržaja. Računarska grafika predstavlja velik potencijal čije prepoznavanje i pravilna primjena mogu dovesti do impozantnih rezultata. Proizvodi koji kupci imaju priliku da često vide tokom marketinškog programa na TV-eu ili na internetu, billboardu i sl., bolje se prodaju za razliku od drugih proizvoda. Računarska grafika se, tako er, može i koristiti prilikom raznih prezentacija i promocija.

37

LITERATURA
1) KNJIGE 1. Bhatnagar G., Mehta Sh. i Mitra S.: Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, Inc., USA, 2002. 2. Kiš M.: Informatički riječnik za školu i dom, Andromeda, Rijeka, 2006. 3. Peter Aitken i et. al: Informatički rječnik, prijevod: Ru er Jeny i Ranko Petraković, Znak, Zagreb, 1995. 2) ČLANCI, REFERATI, STUDIJE I RASPRAVE 4. Jurić-Kokić V.: K'o na filmu, PC Chip br. 108, A1 Video d.o.o., Zagreb, 2004. 5. Lepušin V.: Komponente, Info br. 22., Poeta Pista d.o.o., Sarajevo, novembar 1999. 6. Reimer J.: A History of the GUI, http://arstechnica.com/author/jeremy-reimer/ (24. 07. 2010.) 7. Osmanbegović E.: Multimedia – Grafika, PP prezentacija 8. XXX: I/O ure aji: Uvod u Informacijsku tehnologiju, http://www.fit.ba (03. 12. 2007.) 9. XXX: Oblikovanje pomoću računala, Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda, www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3, PP prezentacija (19. 02. 2011.) 3) OSTALI IZVORI 10. http://bs.wikipedia.org/wiki/GUI (24. 07. 2010.)

38 11. http://www.cadlab.fsb.hr (21. 02. 2011.) 12. http://www.gifworks.com/ 13. http://www.htmlgoodies.com/tutors/image_formats.html 14. http://www.lecad.unze.ba/nastava/cadteh/CAD3Racunarska%20grafika%20i%20 geom%20modeliranje/CAD3-4Tehnologije%20grafickih%20sistema/CAD34PrikazneTehnologije (15. 02. 2011.) 15. http://www.walthowe.com/navnet/faq/extguide.html 16. http://www.widearea.co.uk/designer/compress.html 17. http://hr.wikipedia.org/wiki/Boja (19. 02. 2011.)

39

POPIS TABELA
Br. tabele Tabela 1 Tabela 2 Naziv tabele Boje vidljive ljudskom oku Odnos rezolucije i veličine potrebne memorije Strana 5 9

POPIS SHEMA
Br. sheme Shema 1 Shema 2 Shema 3 Shema 4 Shema 5 Shema 6 Shema 7 Shema 8 Shema 9 Shema 10 Naziv sheme Princip rada laserskog printera BubbleJet tehnologija Pizolelektirčna tehnologija Koncept katodne cijevi Koncept prikaznog ure aja u boji s tri primarne boje Maksimalna rezolucija Prikaz slojeva u ure aju s tekućim kristalom Slojevi u plazma panelu Arhitektura grafičkog sustava s rasterskim prikaznim ure ajem Putanja zrake (raster scan) pri kreiranju prikaza na rasterskom prikaznom ure aju Strana 14 15 15 16 16 17 18 19 21 21

POPIS FOTOGRAFIJA
Br. fotografije Fotografija 1 Fotografija 2 Fotografija 3 Fotografija 4 Fotografija 5 Fotografija 6 Fotografija 7 Fotografija 8 Naziv fotografije 1-bit (2 boje) 2Kb 4-bit (16 boja) 21Kb 24-bit (16.7 miliona boja) 24kB Matrični printer Character printer Dye – sublimation printeri Primjer KDE grafičkog interfejsa CLI operativni sistem, DOS Strana 11 11 11 12 13 13 26 26

40 Fotografija 9 Fotografija 10 CAD dizajn CAD dizajn 27 27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful