P. 1
Bucovina sub dominația românească Ion Nistor

Bucovina sub dominația românească Ion Nistor

|Views: 60|Likes:
Published by dandanss

More info:

Published by: dandanss on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

BUCOVINA

sub

llominatinnoa Romanoasca

La 20 de ani dela Llnire

de

ION I. NISTOR

prefesee la Ifnlversltatea Regele Carel II din Ce:rnauti

Cu 2 harli si 45 iluslrajiuni

vlcnumeatul Unirii din Ccm.1ufi

Cernauli, t 938

Cuviin! ciitre cefifori

In cursu! anului aces/via se implinesc doua decenii de/a uniree Bucovinei eu fara=mama Romania. Aniversarea aeeas/a treieste in sufJeJcle celor cori all ir,'1i1 ecele c1ipe istork:e, nmintiri scumpe $1 duioese. Suni clipe unice in viala oamenilor ~i a popoarelor, care nu Sf mai repets, dar care Tiiman vesnic vii $i care se repercu» teaza lara iniretupere in via/a neamului pana cese confopesc ClI vesnicie.

111 smintitee ecelor cJipe am astemut pe birtie inlfimplJri/e eele . rna; insemnate din via/a Bucovinei sub dominethmee roms .. neascli, pentru a aratt? progresele pe care iJceaslil ptcvincie Ie-e renlizst din c!ipa in care a reinlral in ritmul comull de \,rja//I poli= tic; I, economics $i elllJufa/c) romaneasca.

Fazele principale ale acestei evolviii au 10sJ expuse $i in limba irenceze peniru Expozilia general c ,? din Paris din anul irecut.

ION I. NISTOR

Cemsuti, BUlla' Veslife, 1938.

Unirea Tarilor Remane

l-.(omania modema s'n rnchegat din 11l1in;{J Driudpatelor Ro~ mane Muuten!a .'ill ivloldova intr'un staf national uuitar. Aces! memcrnbil act lsloric s'a ssvarsi! la 1859 priu voful Adunarilcr Nafio..nate dela Iasi ~i Bucuresn. Unirea Pnocipatelcr sub Domnltorul Ion Alexandru CUZd a fast recuncscufa de Puierile Garanre. semnafare ale tratatului de pace dela Paris din 1856, in frunfe cu sora noastra mai mare Franta generoasf a imparatului Napoleon al Ill-lea.

DM L1 actul Hntru din 1859 na parficipa! Moldova inlreaga, asa CUIll ea fusese descelecata de marii ei voevozi Alexandru-celBun $i Stefan-eel-Mare. La vofarea Unirii dele Iasi au fast Jipsa reprezenfanfii. T.3"rii.=-de.=-Sus a Mcldovei din tinufurile Cernau!i .;;i Suceava. Absente aceasfa se explica prin fapful Cd Iinuturile acesrea nu mai faceau parte din Moldova, Acesfe regiuni din Tara-de-Sus fuse: serd. anexare la Impadfia Austriei sub numcle de Bucovins.

Inguslarea stravechllcr granite ale Moldovei se facuse la t i'75, cand imparaleasa Maria Tereza ccupase Tara-de-Sus a Mcldovei .;;i o tncorporase [mperiului Habsburgic.

o harta a Moldovei, fipihiJa in Olanda la 1737 ~i descoperita de curand in Biblioteca Naficuala din Paris, infati~eazli Moldova in> freJga, in hcrarele et isforice, asa cum ele fusesera stalomlcife denlungul Nistrului de vechli descalecdtori ai tarii. Aulorul hihjii 'cste in= susi Principele Dimltrie Cantemir, dela care, pe langa 0 ampla lstorie a Impenuhn Otcman, 1Ii s'a pastrat si CCd mai larga ~i documenfafa deseriere a Vcevcdatului Moldovei din vremea sa.

Traind sub slapaniri straine, Romanii din Buccv.na nu s'au putut imparla$i de bucuria Unirii dela 1859 ~i nici n'au pufut contribui, ell puterile lor intelectuale ~i materiale, la consolidarea Romamei Moderne. Ei au fost sorfiti sa indure apasarea sfapanirii slrli ... ine ~i sa astepte inca mai bine de jumftate de veac, palla sa sune si penfru ei ceasul eel mare al Iibertafii.

5

In invalm~i.~eala razbclulul mondtal, eel mai crancen din dife a cunoscut cmenirea, a frlumfat prlnciplul de Iibertate sl autodeterminate a nafiunilor subjugate din Europa. In unire ClI marii ~i CLL pu .. temlcli sal allaji, Romania a ad us si ea suprema j'.!rtfa de sange pen ... Iru eliberarea ccnafionaulor soli de sub jug~ll stapanirii austro-ungare.

Numai in urme marei izbdnde a alialilor, Romanii din Buco .... vine ~i Basarabia, deopotrlva cu fratii lor din Transtlvanta, Banat si Maramures, au pujut sculura jugul dominajiunii straine si prcclama, irur'uu elan indescripfibll, unirea provinciilor lor ell ReRalui ROl11aniei, liberc ~i independente.

Proclamarea unirii Besorobiei, Bacovine, ~i Tmnsilvsniei a urrnaf III scur!e intervale una dupa alta.

La 27 M.H1ie 1918. Adunarea Nalionala dela Chi:;inEm pT0~ clamji unirea Bssembiei diufre Pnd §i Nisfru ell JiJ.ra.,Mil.ma.

La 28 Octombrle 1918, Romanii din BucovjniJ, intrunlfi in Con=' gres National 1a Cemsuii, proclamars Llmrea Bucevmei eu RegaJul libel .J Ieomsniei.

Iar la 1 Decembne 1918, Romallii dill Transilvsnie, Banal §i Maramure$, consfitui]i in Marea Adunare Nationala dela Alba=--llJlia, proclamara unirea feritoriilor lor najionaie ell 'Regalu/ Romaniei.

Astfel s'a putuf intfimpla ca adele Unirii dela Ia$ii}i BllCUrf?!jti din 1859 sa p-imeasca, dupa un interval de 60 de ani, 0 amplii si fericita lntregire. prin adele de unire dela Chi$inau, Cernfwli ~i Alba" Julia din 1918. $i cum reate acesfe mari $i mernorabile acte rstoelce au iavcrit din voinja, liber ~i unanim exprimata, a Romanilor din Ve ... cbiul Regal, din Berersbie, BucoviniI si Trsneilvanie, de consfitue temelia cea mal sigura -$i mal puternidi pe care ee ndice, mandru ~i impunalor, edfflciul politic at Romaniei Mati, intregita in sJravechile el hctare etruce {Ii istorice, sub fencita ~i inteleapta ccarmulre aRe .. gelui . Ferdinand I ~j a M. S. Reginei Maria.

Prin inccrpcrarea Bucovine! in organlsmul politic al statului national roman, aceasta provincie rcmaneasca, dela Unire Inccace, a reinfrar in riJmul comun al viefii natlonale de slat. bucurandu=se deplin ' de . tcare foloasele $i avantajele unei ocarmuiri nafionale si contribuind au, puterile- ei proaspere Ia ina1larea ,~i consolidarea pa= 1riei comune,

6

Hera in pia!a Unirii din Cernauli. la 28 Ncembne 1918

• 'MitropoliJul Vladimir, Ministtul Nlsrcr ~i Generalul Zadik la 10 Mai 1919

Regel.: Ferdinand I

8

M. S. Regina Maria

9

Iar penlru a putea sccate mai bine ill relief $i a aprecla dopa merit roadele Qc5rmuirij rOlnane~fi in provincia de doua decenii Llnifa eli T.ara=-Mama. credem _,ca se impune sa insisfar» nile! asupra co_ndiliu.c"

Sterna Nloldovd

nilor de viJta a acestei provincii pe ljmp\-ll:sfapanhii austnace, asupra imprejuriirilor in care s'a realizer Unirea ei ell Regarul Roman, precum ~i asuprn prosperiji'\jir ei sub pannteasca obladuire nationaUi.

10

II

BucQvina, leaganul Moldavei

Milropchtul Vladimir Repfa

Din nmpurile vccht ~i lmemoriale Ietitoriul numif de Austriaci Buccvina, dupa padurile de fag, nurnite slavoneste IIbucovine", adica ~silvae faginalea", faces parte integranHI din Tara Moldovei. Mai mull chiar, Bucovina il Iost tnsusi leagtinu] St.alului Moldovesc. Pe teriloriul ei se gasea vechea capltala a Mcldovel .Scceava cu resedinta dcmneascb. care nuruai in unna a fest sfrailluiata la lesi.

La Suceava TSi avea re5edinfa Mitropolilul Mcldovei. Tot la Suceava se paslreaza pan a asf5zi relicviile muccnicului orlodox IOIP cel=Nou, care slIfer,is€ marfiriul la Cetatea-Albx in l324,!?i care fura ad use la Suceava de Alexandra-eel-Bun (1401), ca patron ccrotltor al Tarii Moldcvei. Pe lang..] vechlul scaun episcopal dela l<.adauli se gaseste <leola panii Js!hi cavcul cu osemlnfele pa!ll~nfen~ ale Voevcdului Bcgdai I, Descalecaiorul Moldovci.

La puhur, ell cdcarele ei, cste lccul de vecinlcf cdihna al rna: relui crou (11 cre~lillalalii Stefan-eel-Mare, care. III lupiele sale ell pa..gall.1ta!ea si-a dobandif laurii il.biindei nemurttoare pcntru crc~linatalea rasi'iri!cdlld lilfn::agii, dar $i a apusului cresfi». In manasfirea dele Sl1-= cevifa, impodobiff ell frescuri ruinunafe- sc pastreazii odoarele $i osenuntc!c principilor ei Jeremia ~i Simien, cfitorii diuasliei Mcvitestllor. La Verene]. 1(1 MoldovilJ, It1 Pafrliuti, la Arbcre, la Dragomlrna, Iii HOlHOI" lil SJ.nf=l!ie la Strete, vechea cc1pilala a lui Lafcu- Vcde, si la SF. 'O~lOfrei sau 'paSlrat admirabile monumente de' pichn'a st arhitecturf moldoveneasca, 0 dovada a spiritului de jerlfa si a dregostei

de arIa a vechilor domni sl boeri ruoldoveni.

Buccvina consfifue uri adevarar muzeu ill aer liber, un sober de manastiri, care se ingram.adesc una hlnga alta, venind flecare din cate 0 dcmnie putemtca si glorioasa.

CernautiiJ capitala Bucovinei, se pcmenesfe dele 1408 tnccace in tratatele comerciale ale Moldovei eli Polenta. In Campuluogul Bucovinei ddinueste inca spiritul de liber!al€: 91 indepeudenls a vechei rszesimi muntene de care ne aminfeste principele Dlmlme Caniemir. In Codrul Cosmlnului de lallga Cernauli se deslusesre pana astaai Irearnftul stralucltel izbfinde a lui Sfefan-cel-Mare asupra craiulu: polcu 1011 Albert (1497).

12

TIl

Anexarea Bucovinei la Austria

Asupra acestui pamanf, presarat la rot pasul, cu urme nepierie tcare de aria ~i creafie romjueasca, i~i indrepta Austria cchii sai lacomi de cucerire, cand, in foiul raz.bojlLlui ruse .. iurc din 1768~ 1774,

Ceterea Suceve!

curand dupa tmpsrfirea Poioniei (1772), ea ceru Porjii Ofomane 0 fa.$ie din pamantul Moldcvel, penfru a ... si deschtde 0 cele de cornu ... nicafie Infre Galitia, de curand iu.afa dela Poloni, ~i Ardeal~l anexat de mai Inainfe, dupa sfingerea vcevcolcr indigeni (1691).

13

Consimjimanlu! Portii fu cumparat eu bani gre' ~t cu dar uri prejioase. Cand veni 1nSa la delimitate, Austria Jill se multumi ell 0 fa$ie ingusla de pamant, precum ceruse, ci cuprinse inlreg [inutul Cernautilor sl eea mai mare parte din [inuful Sucevei, deci tentorlul eel rnai bogal ~din foate ill urm ... e istorlce j din frecuf $i ill aminfirl

scumpe pentru Intreg neamul romanesc. \

In zadar protestara boierii 9i clerul ill ftunte ell principele Gngore Ghica impofriva tlldldrii hctarclor ta'ril; Inzadar tncercara sa demonetreze Porfii, prin harti ~\ memotli, d Austria, in lee de 0 m~ie ingusHl, »ecesarf pentru deschiderea ullb dii de comunlcafie, a cuprins douf tinutun infrl:'gi din pamanlu! jMoldovei, cele mal fro..,. moase si mat bogare In nminfiri isiorice nepqritoare.

Dar prctestul Moldovenilor rasut1.1 ill pustlu, fiinddi diplornajia ausfriaca varsa am din bel~u~ penfru ZI ccrupe pe Turci $i a..,.j face -sa conslmfeasca la ra$!lIirea Tarii"dc .. Sus a Moldovel, pi': care Austria usurplitoare o boteazf eu »umele Impropriu de Bucovina, penfru a masca prada teriloriala in cchu diplcmafiei curcpeoe.

Este mal mull dedit 0 si.npla coil1cider1la di jurdrnfinful de eredinta, stors Buccvinenilor de diire noua sH'i'panire coincidea cu asasi ... narea la Iasi a voevodului Grigore Ghtca, comisa chiar in ziua de 1 Oetombrie lUI.

Actul de cesiune s'a incheiaf fara consimflmanful Mcldovenilor, de catre Poerfa suzcrana, cu teak ca ea, in virtuiea vechilor capi .. tulaliuni, n'avea drepiul de a lnsfraina nici 0 palma de IDe din pa .... manful T~hii Moldovei.

Actul de delimitare, semnat la Balamutovca pe Nistru in 1 res. fu mal apci incorporat insfrumentului de pace, semnat la Sistov de .Aus;;, tria 9i Turcia in 179'1. In baza aceafui act dlplcmatlc, Austria anexf Buccvina CU 0 suprafafa de peste 10.000 km' si ell 0 populaf!e de aproape 100.000 locuitori, asezati in 3 erase, Suceava, Sirete si Cer ... nauli §i in circa 200 de sate.

14

IV

Bucovina sub adrninlstratia austriaca

Moldova n.3:usfriacall, caci asa se numia acest feriforiu in adele oficiale austrlace pana Ia denumlrea definiliva de Bucovina, prtml.« admanstratle militara conduaa de generali comandanf at

R~limJe Ce:t.alii dele Suceava

teritonului. Numai la 1 rS6 Buccvina primi 0 adminlstratie civila, cand fu tncorporata Galiliei ca o circumscriptie administrativa a acestei prcvincli, smulsa din teritoriul Polcetel.

Contra incorporjini la Galilia se ndica un energie protest din.

15

partea clerului §i poporului buccvinean, in Frunte cu episcopul Doseftei .,i boierul Vasile Bals, care cereau pentru »Moldova Austriaca" 0 administrajie autoncrna, flindca aceasta provincie rcmaneasca nu se pufea Incadra in Galifia din cauza limbe! natlcnale romdnesf sl a credintei ortodoxe, care erau difente de limba sl credinta Gelipendcr

Dar protesiele ~i revendicarile Mcldovenilcr, adica ale Rornanilor din Bucovina, ramasera zadarnice pana la 1848, cand Bucovina fu desparfita de Galitia $i ccnstituihi ca proviucle aulonoma ell flflul de ducat, pasfdind ca marca a farii capul de zimbru alNloldovei.

Romanii din Bucovina [nSa nu s'au pulul multumi cu soluliunea aceasta, flindd. ei cerura 0 autonomic nationaL3 ;;i prirnird dela Viena o aufonomie adminletratlvs cu tendlnte centraliste ~i cu. limba ger. mana ofkiala: in adminisfrafie, jusli;ie ~i in insfructiunea publica.

Aceea~i nemultumlre se ll1anifesfa $i pe J~ramul bisericesc .

Administrafia austriaca a rupt (egaiuriJe canonice ale' bisericii din Bu .. covina cu mitropclia din Iaet si a inglobat episcopia de Radauti. mufala la Cernauli, in [urisdicfia bisericeasca a mifropolici sarbesn dela Karlovitz.

Dupa proclamarea COl1s.iluliei dualiste din 1867, episcopia Bucovine! fu uni f .ii cu episccpafele ortodcxe din Dalmatia in fahncasa "Milropolle a Bucovinei ~i Dalmatlei", care s'a desftintat numai dupa relnfoarcerea Bucovmet la Pa1ria Mama.

Guvemul austriac s'a fclosit de tcete mijloacele pentru a desconsldera slslemafic dreplurile limbei naponale sl a stanjeni desvoila rea culturala rcmaneasca. Tot ce simtea rcmaneste in Bucovina era prigonit ~i urgisit. Penlru marufesteree unei vielj nationale rcmflnesf nu era loc tn hotarele Bucovinei, iar earnent! eel mal de seama al F'irii, cum au fest eruditul George Popoviei si marele istcnc Dimittie Onciul, s'au vazuf siliti sa emigreae in Regaiui tiber penim a putea frai si simti romaneste,

Bunurile manaslirilor bucovinene au fest secularlzate sl consf ... fuife Jmr'un "foTld bisericesc", din mijloacele carula sc infreline biserica buccvineana ~i astiizi. Din venilurile acesnn fond s'a ccnsfruit in stil mauro=bizanfin ncua Re$€dinl6 MilropoJilaniJ cu [rumoasa sala de:

16

marmora, ln care s'a proclamat Unirea Buccvinei §i s'a inaugural universitafea roruaneasca din C("rnauti.

Pe mosule bisericii bucovincne, Austria a luflintaf colon!l sfraine $i anume germane si ucrainiene, in vreme ce jarallul roman era u[m.1rii $i asupzit ~i silit Sd emlgreae iii Regatul libel' sau chiar In America.

Polijjca austriadi J fosf mereu csma aspirallunilor nafionale ~i

Racla ell mcastele sr. Jon dele Suceava

culrurnle roruanesti. Austria nu vedea eu cchi bum lntarirea $i prcsperifaleoOlRolllaniei lib ere, care pujea sa de:vina un adevfrat Piemont romanesc ell revendican nafionale in Ardral ~i Buccvina. Din aceste considerarlun], polltlca el fafa de Romanii subjugati a fest mereu 0 politic a de persecutie si. de desconsiderare a, iusfelor lor drepturi polifice sl nafionale. Ea se straduia din rasputeri sa ~fearga urmele vechei civilizafii moldovenesn din Bucovina ~j sa schlmbe caracrerul €Ink romanesc al acestei frumoase prcvlncli.

17

In aeemenea condifiunl era deci firesc ca opozijia romsneesca sa se acceniueze tot mai ImLII contra 5tapal'lirii slraine, cum a fast cazul cu faimosul proces politic lnrentat studentimii rcmsne deja Universlratea din Cernauti, penfruca .aceasfa frirnisese 0 telegrama de aderenta 1.11 Ia9i ell ocazia aniversdrii de 100 ani del a asasinarea voevodulul marlir Gngore Ghica.

Pentru a ccntrabalansa acliunea romaneasca, Austria sprijinea tof mal mull aspiraliunile pchnce ale elernentelcr alogene din Buccvilla. De c considerafie deosebita Be bucura elementul ucralnian care a lmigrat in Bucevine dupa ocupatia ausfriaca, navaiind in rnassa dill Glilili(l tnveciuafa, uode condijiunile de Irai erau cu mull mal grele si mill anevoioase ca in Bucovina rOmdlleasca.

In n.iwillielc ei de a conlribui 1.<1 injghebarea unci Ueraini Mari pe socotcala l<uslei. Austria sprijinea dill rasputeri asplratiunilc pohnee .§i uajlonale ale Ucrainli\or din Bucoyina, facandu=[e mereu concesiuni pc:: socoteala Roma.llilor b.l.;;lina~i.

PoliJicd aceesta de concesiunc pe seama Llcrainulc- merse alat de deparfe, illcat in fimpul raz.ooillllii mondial Ausfri.:l se obiigase sa cedeze Bucovina Ucreinulcr.

Targui accsta rusincs LlfJ1lJ sa se faea. in schlmbul uuei caufifaji de grau de un milieu de puduri, de care Austria avea nevoe pentru hrana populattei sale Infcmetafe.

Cu tabachere de aur $1 cu pungi de galbeni cancelarul Kaumta ~i infemunfiul Thugut curnpxrese in 1775 Buccvma dela Turci, pentru ca dupa 145 de ani, areeasl Austne Habsburgica, prin caucelaru! Czemtn. Sa stea la tccmeal.I eu Ucraina pentru vznzerea Bucovine! ill schimbul unei cantiiatl de grau!

Dar acesf,targ rusluos nu s'e pulut face, Hindea Austria se apropia eu pas! repezi de ccmplecta ei descompunere. Loviturile for= mtdablle pe care Ie primi la Rhin $i la Izonzc sguduira puJernic aceasta hibridf 91 anacrcnica alcatulre politica, facand=o sa se desfaca in componentele ei.

o sufa cincizeci de ani de slapanire austrlaca n'a !asal In Bu ...

18

covina ctealluni durabile. Tot ce s'a pastrat in Bucovina "ca ~onu-" men! de arta a iavcrlt din spiriJul populaliei ba!;itin_~~: romalJe9h~ ~ SfapanirE:a habsburgidi a dimas pururea elrama de aceasta tara

Mllnl5tirea Pnina

romdneascd, de vechile el traditii culturale §oi ~rti~fice. E~ 3. dainU.i~ in vqnica vrajma$ie ell spiritul romanesc, ce Sl'apane~le aCI ~1I1 mO~.Istramosi. De aceea lnUUurarea acestei stapaniri devenlse un irnperanv categoric I at vremurilor mcderne.

19

Iancu Flcndcr

20

V Propaganda Nationala

Dobanduea Indepcndentei, prin cocperarea armatel rcmane Ia cucerirea Plevn~i!?i prln prcclamarea Regarulu! Roman, Irezi un mare cnfuziasm !i>i mulfii lncredere in suflefele Romanilor subjugati, 0

Trtplicul l~li Stefan eel :Ylarr< dele Puma

Rorn.'illie pufernica nu putea sa se desinfereseae de soarta conajioe nalilor de sub sfapiinirea sJraina. De aceea Austrlacii caufac sa za" darnicc,1sca trczirea ccnsfllntei naficnalc la populajiunca romfineascf ~i sa 0 jina pe loc In avfintul ci politic :;;i national. Fa1a de accaste

21

politica, Romani! nu puleau sa adopte 0 alta afifudlne, deca:f aceea de a ... §oi aflrma drepturile lor polifice $i nafionale, at,at prin press dil ~t prin glasul repreeentannlor lor din dleta Bucovinel $i din parlamentul din Viena.

Contadul cultural cu fralii liberi din Regaf Intari mereu idees de unifafe cu1t4rala care nebula sa fie urmata de eta pollfics. Noul curen! pelitic-cultural porni dela tmeretul Jntelectual, ce.&'~i faeuse educatla sufleteasca 1.1 lecture produselor nouei ~coli ljterare din Romania libera, reprezeufatj prin marele istoric al neamului Nicolae Icrga ~i prln revistele ccnduse de el.

Ideia unifiitii culturale a Romfinilor de pretutindeni, care trebuia sa premearga unirii politice a futurcr Rcmflnllcr in hotarele lor etnice ~j istorlce, prinse raciiicini adanci tn grupul nJunimii Literare" dele Cern3uli. Exponentii acesiui curent, national si cultural, IlU aveau in vedere realiziiri pclifice imediate $i nici soluhuni de prcblerne economice de acfualitate, cl ei, reluand firul lntrerupf at potilicei fraditionale de protest, se adresau direct sufletelor pentru a le inlari in ere ... dinta izbavini ce Irebuia sa vina.

Purlalorii de cuvdnf ai noului curenl iredent susfineau sus ~i fare: di Bucovina este pamanf rornftnesc ~i di ea mai curflnd S~U mal iiirziu va trebui sa fie relncorpcreta Mcldovel, din trunchlul carei" fusese deslipita.

Astfel Sf: expllcf faptul ca la izbucnirea rjizboiului mcndlal mii de rineri romfiui buccvineni refuzata sa se lnroleze in armata austriaca asuprltoare sl se retugiara in Regafulliber pentru a lupta acclo, alafuri de ccnajionalii lor, la sfaratllJrea difll~elor seculare sl la unirea Bucovinei eu Tara-Mama.

Odafa cu infrarea Romaniei in r.3zboi (A.ugust 1916), refllgiattl bucovineni frecurx ~i el la daforie, unii combarand pe front, altil servind ca organe de infcrrnalie ~1 de legiUura, iar altii ca scriltori si propa= gandj~ji, lndurand ell resemnare, aHituri de fralii lor liberi, jertlele ~i suferinfele riizboiului. Unii din ei ca Ion Gramada. Lascar Luna, s.a, , ~i .... au gasit pe front moanea de erou, amestecand sangele lor eu eel

22

a,} camatazilcr din Reg.atul tiber penltu frium(ul 'marei cauze rcm~ ... nestl, conlnbuind prin jerffa 'vieiLi lor la zdrobirea .Ianturilcr seculare, sub care gemea Bucovina lor muli iubiia.

In prlmilvara anului 1917, randunlc refug.anlcr bucovineni spcrira in mod ccnsiderebil. In b.iWilil1e ce se dadusers pe frontul de Est tntre Rusl ~l Ausrro-Gerrnani, grupuri compacte de $oldati ~i

Mandslirea Pulna cu rnormai'ltul lui ~lcfdl'l ... eel-Mare

ofueri romani, cehi, sarbi, poicnezi ~i italieni, cazma ill prinsoarca ruseasca. Din prizcnierii acesna s'au format ptlmele unWiji de vcluutari rom ani din Transilvania s! Bucovina, cerore ill ziua de 8 Iunie 1917 li se faco 0 grandicasa $i entuziasta prim ire la Iasi, undc se sarbalori lnfratirea de arme intre RomaJ\ij de prefufindeni.

Steegul tricolor, la care voluntarii buccvlneni presrerj juramanlul de credil.1j3, nu era 110U pentru ei. Sub cutele aceluias steag biruira

23

Slramo~ii lor in Odrll! Cosminului, Dar el aproape lin veac $1 luma ... Iafe nu mai fa!{§ic pe meleagurile Bucovinet. Vcluntaru bucovincni erau manati de C(i$liinta lor nationaia: sa imhogatiasca stralucirea tri ... colorului prin mar'a izbanda:. pe Care infreg ncamul romdnesc 0 astepta cu deplina tncreder' dela ei ~i dela camarazii lor, oleliti in Iuptete glorioase deja Ohuz, Marali ~i ~1ara~e~ti. Lor soarta le rezerva rnarea cinste de a implanfa din'nou sJeagul tricolor la Suceava ~i Ia Cernaufi, unde la J 775 fusese iJlocuif eu steagul negruegalbeu al Habsburgilor.

La 6 Octo~rie 19I3 "ComilefuJ National al Romanilor Ar-= deleni Si Buccvine1i }i al Corpului Ofiferesc de Voluntan" cereau til numele lor :;;1 a Iratilor subjtlgali de acasa, a carer cOl1$!iinta era siluilii $i ferodzafil ~i dec! in unposibilifafea de a se prcnunja liber, sa fie libera]i de sub iugul Monllrhiei Austio-Lngare ~i ca elemenrul romanesc ill iniregmea lui 5.1 fle consfiruif irur'un singur stal national sub dornnia dinaslf:i romfnestt. Ei contestau Monarhiei Aus'lro"'Un.= gare drepful de a ,e ocupa de soarta RomSnilor din Ardeal ~i Bucovina, deoarece pus1ro ... Un_gati(l veaccn de-a r.andul iea [inuf ill cea rnai l'U$inOilSa rebid- Ei cereau ca Jnfreg teritoriul loculi de Romani din Monarhla l-tlbSburgici'i. sa fie eliberaf ~i sa se uneascs ell Regalul ROlllan a§(1 cum ei.il prevazuf In Iratatul de alianla .11 Romaniei cu Puterile Inle!egerii,

La adresa onlagiala a refl1giCl!ilor $( vclcntarilor bucoviucnl, Re;: gele Ferdinand I caspunse, aicand :

,In Illomentde: cceste marete, cdnd foafa suflarea romeneasca Sf indreaptii cu ru$li Iierbinf $i eu voinla nestdln1l1tdta spre aproplnta infapiuire a viscrllor de veacuri ale neamului rcmdxesc, nil pot decat Sa rna bucur, cfind "ad dt de tare este intre voi credinta in ideal) credinta in dreptafe si crcdinla in vlrtufile sld1mo.;:e91i. Ae:eashi en:" dint.a m'a dniiuzit c:iind am luat arrnele §i ee nu m'a parasit, ell toare suferinjele si CU toale durerile prin care am frecuf Eram sigur di. aceastd credil1!a, pLjr.lata de milicane de inimi ill tcete colturile unde slilla dulcele gr.1i foman<:sc~ va birui, did ea netezeste once vale, urnplfind vaile ~i sf}irfim~nd muntii".

24

Vl Actul Unirii

Acfiunea refugiatilor $i vclunfarilor romani a fost sprijinWi efectlv de elemeruele naiicnale ramase 111 Buccvina. Din aceasra armonidi

Iccana dela Mana51irca Pufna

25

cclabcrare a izvorlt acrul Onirii dela Cernaufi, proclamat pnn glasui unanim al Romsmlcr Bucovineni.

La 27 Octcmbne J918 s'a infrunif la Cernautt Censtdinmte Bucovinei, care ccrea Unlrea Bucovinei ell Tara. ... Mama, protesfand ell hofiirlre contra orlcarei mutilfri a botarelcr ei istorice in favoarea l.Icrainpior.

Pentru swstinerea-revendicnilor nafionale intra, la 11 Noembrie 1918, armata ramana in Bucovlna pcntru a pune capiil sfanlor anar> hice si a asigura populafiunii rcmfinesf posibllifatea de a se exprima libcr asupra viilorului ei,

Viner! la 9 Noembrie 19t8 UI1 aercplan roman. plutind dea ... supra Ceraaunlor. ;:munpi pcpulaflunii soslrcn armatei romane liberatoarc, prin unnatoarea proclamajie :

"Raspul1zand la chernarea consiliului national at Bucovinei, {If" mala ramana, dill inalt crdiu <11 M. S. Regelui Ferdinand I al Ro ... mfinici a pa~il pe pamantul Marelui Voevod $lefall, pentru a ocrotl viata, avuful ~l libertatea lccuitorilor de crice »eam ~i credlnta 1m. pctriva bandelor de crlminali, cad au tnceput opera lor de distrugere ill frumoesa 'ooJsira [ara",

"Trednd hotarulpus infre not de 0 soarta vifrega. acum 100 de ani ~j rna! bine, trupele romane scsesc in mijlocul vostru, aducandu-va dragcstea si sprijinul lor penfru Iibera impart ire il dcrhuelcr niiscufe din dreptul kgilim al popoarelor de a dlspune de soarta lor".

La intra rea in Bucovina, armata romana a fest primiUi prdu,," findeni ell dragcsre si tl~suflelin: de populate dcrnlca de pace si de liberfate najicnala.

Bucovina avee nevcle de un reazim pufernic ~i de 0 farla: milifara de care dansa nu disponee in acele vremuri, cand fli ei, ras ... panditi pe toate carnpnle de lupfa austro-ungera, nu se lulorseserf inca la valra. Armata austriacii din Bucovina se gasea in pjina debandadd .§i bandele de haidamaci ucraineui retorizau lumea *i amenintau sigu ..

26

rants zilei de maine. In clipele acelea, cand anarhia cea mal cumpliHi· ameninja 'sa puna sU.panire $i asupra Bucovtuei, veni Romania in

Iccana din friplic

ajuforul ei, lrimitandu=i armata liberatoare.

Era in ziua de 1 l Ncembne 1918, cand dorobantul reman, tncercat in lupfele cranCEIl€ dela Oituz $i M5rii~e$ti, infra. triumfator

2"(

In Buccvlna. Pretutinden! armata rcm~na a fest 'primm. eu clragosJe sl tncredere. flindcf ea venia sa asigure pacea $i linistea pcpulatiei.

[nfrarea armafei in Ceroauji a fast 0 zi de sarbatoare penfru capirala Bucovmet. De aeolo armata patrunse rara impotrivire $i re .. zistenta pana la Ceremus ~i Nisrru, aducand populafiei pacea mull dorilE. Ea pstrunse chiar addnc in Poculia polonezj penfru a scufi populatia de acolo de iafurl!e 9i turburarile anarhice.

Prinfr'o actiune armouics tntre :ttComiktu! Rdugiajilor !?i Vo; luntarilor" din Iasi si a ,.Consiliuiui National" din Cemauf s'a cazuf de acord la prcclarnarea Unirii necondjlionafe a Bucovinei CtJ Regatul RomBnid_

Pentm ziua de 28 Ncembrie 1918 s'a convocat la Cern~uti Ccngresul General al Bucovhtel pentru "s'(lbilirea raportului politic al Bucovinei f£lta de Regaful Rcmsn".

RE:prezcnfan!ii lega!l din judetele Bucovinel, ascultand expunerile presediutelui, vctarii ell mare enfuziasrn mciiunea de unlre ce avea urmfforul cuprins :

IICongreslil General al Buccvinei, intrutiit Joi 28 Noembrie 1918 in Sele SinodalJ din Cemsut), considerfind ca dela fondarea Principatelor Romdne. Buccvlna CM~ cuprinde vechile finuturi ale Sucevei ~i Cerna uti lor, a factlf pururea parte dill Moldova, care in jurul ei s'a inchegaf ca Slat;

Considerand ca in cuprinsul hciarelor acestet tari se gaSi!~fe vechiul sceun de dcmnie del a Suceav.3} gropnilele dornnesf dela Radaup~ PUlna !}i Sucevqa, precurn $i mulfe aile urme de aminfiri scumpe dill trecutul Mcldovei i

Consider and c.a fli acestei fari, umjir la umar cu fratfi lor din Moldova ~i sub conduceraa acelorusi domnitcri au apfraf de-a lungul veacurilcr flinla nearnului lor lmpcfriva tuturor indilcarilcr din af.<lra ~i cctropini straine ;

Considerand cil III 1774 Bucovina prln vlclesug a fost smulsa din Jrupul Moldovei sl cu de-a sila alipifa Coroanel Habsburgilor, Ccnsiderand ea 144 ani poporul buccvinean a lndurar suferin-

28

fele unci oearmuiri sfraine, care ii nesocctea drepfurile najionale si care prin striimbatali ~i persecutii cauta sa:i tnstralncze fired $i sa-l

E"i!~f dela Poroa

invrajbeascd ell celelalte neanurrl CLl care el voeste sa I[~ias~~ ca frate ; Ccnsiderand ca in scurgerea de 144 ani Bucovlnenii au lupfaf ca nisfe mucenici pe reate campiile de bahili€ ill Europa sub steag

29

strain penfru mentinerea, slava $i manrea asupriforilor IQr si ca ei, drept rasplata, aveau sa indure micscrarea drepfurilor mostenite pre .... cum sl izgol1ire-a limbei lor din viala publics, dill scoala ~i chiar din biserica ;

Considerand ca III acelas Iimp poporul bastinas a fost impie" decal slsfemafic de a se folosi de bogaJiile ~i iavoarele de producne ale acestei tari $i a fest despclat ill bunn parte de vechea mcstenire ;

Consideraod di ell Ioate acesfe Bucovinenii n'au pierdut nii..;dejdea di ceasul manluirii,. astepfaf ell atata dor:;i suferinfa, va scsi si d mosteutrea lor s/rlbulld, f.'iiaia prin granite nekgiuite, se va rein!'regi prin realipirea Buccvinei la Moldova lui Stefan si dl ei au nutri! vesutc crcdinta df marele vis a! »eamuiui se va infdpfui cdnd rcete f.hile fOman€ dhure Nistru ~i Tisa se vor uui illlr'un' stat na .. tiona I unirar :

COllsta!.] c5 ccesul accsta mare a sunat I

Asl~r.i, ctnd dup.'i srortdri si jertfe uriase dill panea Romaniei sl a purcrnlcllcr $i ucbllilcr ei Aliaji, s'au lntronaf 111 lume princie piile de drept :;;i 1I111,1l1iltllc pcruru Icafe neamurile, ~i caud in urrna lovitunlor zdrcbitoarc Monarhia AUSlro:.Ungara s'a sguduit din feme" liile ei si s'a prabusif ;;i cand reate neamurlle i!ldlu§-ale in cuprinsul ei ~i ... au ca}lig.al drcprul de libera hctartre de sine, eel dil1.ta.i gand al Bucovinei desrcblte sc Indreapfa ciitre l<egatul Romalliei de care ea fctdeauna a legat nadeidea desrcblni sale.

Drepr aceea noi, Congresul General al Bucovinei, intrupand suprema putere a lalii ~i Rind tnvesfif singuri cu puterl legiuitoare, ill numele SuveranW1lii Nationalc, hctartm :

"Unirea necondjJionaM $i penlru vecie a Bucovinei, In vechile ei hotsre pana ls Cerenw-$J Co/acin si Nistm, cu RegafuIN.omaniei".

30

VII

Regele Ferdinand si Unirea

Motiunea a fast vofata ell mare insuflefire de Ccngres, 0 de ... legalie eli 15 membri s'a prezentaf Regelut Ferdinand I la last pentru a prezenla motlunea.

Totodata s'a irimis 0 relegrema omaglela in numele Congrc=

Bisenca defn R3.:iiluli ell morillanful lui Bcgdno Dcscliltc3!orul

sului catre Regele Ferdinand I, prin care Congft~sul it proclamd "Rege $i Dcmn .Liberater ~i PUIfi'ilor de griia al Bucovinei" ~i=L ruga sa prj". rneasca sub sceptrul ocrotitor al Maiestatii Sale Bucovina ebberata,

31

retncdsnd astfel flrul lstcric, ce fusese rupl cu siluicle lnainte de un veac $i jumafafe.

CongreslIl a mai Irimis 0 telegrdma omagiala guvernului Imnce z prin care it vestee ca pcpulajia Bucovinei, ill virtufea drepturilor po .... poatelcr de a hofarl singure de soarta lor. a votaf, III undnill1itafe, realipirea Bucovinai in vechile ei hotare la Regaful R.omiiD. Patrlll1~i de adanca admtrehe pentru marerele principii de libertate si dreptaie, de care Franta a fest calltuziJa ill aces! riiz.boiJ si de sincere recuIlo:;;tinta peutru iertfele desinteresafe aduse de noblla natiune francez5 pemru Iriumful accstor principii, Mlnisterul Franfei la Bucuresu hi rugat s.ii nonfice guvemului Franrcz votul unanim al Congresului Ge=neral al Buccvlnei ~j sa~i fJlmi'iccascJ: simliminlele de vesnica mule jUl1lire.;;i recuncsnnrj.

La leJegrama aceasfa presedintele Congresului, Jancu Flondor, a primit ill aceeasi zi unuarcrul raspuns din parfea domnului Saint= Aulaire, rninislru! Frantei la Bucuresti.

"Surd ad fine miscat de simjiminfele nobile ce le exprirnafi Fr~lnlei in numele Congresului General al Bucovlnel ClI -9i gfilldl!1 c.ii ~lri aflat de bine sa=i exprhnaf in deoseoi dragostea Dvs. cafre tara mea, Iocmai ln rnomentul cand proclamaf lfnirea eu Romania.

J.Eu I11J simf Indemnat sa imp.irt.i;;esc aceasta guvernului Re:" publicei, ~ugandu""l sa apere justa cauza a Romanilor.

"Franta a ram as credincioasa misiunei sate marl in lnme. "Noi nu Yom ulta niciodata ca Rorn.anii. fraJi de sange ai Francezllor, au facut peniru acelas ideal aceleasi sacrificii.

"E voinja acestor martiri care poruncesfe Sd rlhnanem unili penfru Iordeauna.

II ln numele guvemului francez, cat 9i ill numele meu educ feJicifari Genereaset Dvs. Nanunl, Rege:lui Dvs. Iolal $i credincios ~i Bucovinel, nouei provincii romfine, dH ~i Dcmniei- Voastre personal a dirui ac~iul)e~ exemplu $i autoritate au ajutat asa de ufil realizarea idcalului roman If.

32

In aceleasi sirnfaminle de calda simpafie a raspuns la relegrama Congresului si d.=1 Auriti, tnsarcinatul de afaceri al I~aHe.i.

Am cnoarea sa va anum primirea telegramel Dvs. la care n'am putuf raspunde decal acum primiud-c cu tntaraiere.

"Principiul naticnalitalilor ca baza a Iundarli statelor a fest pro-t

Manaslirea Suct".:vita

clamar de uu barbat de siat italian ~i sustlnut de poporul~ itali~n tntr'o 5u.ta de ani de lupte $i de armatele it~lie~e ,ill. ~alru ~azboa,e.

Astazi infaptuindu.o'se reallzarea acesnn pnncpnr In ioafaEufoP.a, Italia ~e bue~ra de €liberarea celorlalte popoare. :ubi,ugale .ca ~~ de aceea a propriilor sai fii si eu adandi mu1lumda $l e~~tlon~l~ ea priveste la Romania care sub scepfrul Regelui sau~ prm VL~llel1ta armatei sale ~j prin credinta popcrului sau infaptue~k umfal.e.a r~$el sale.

"Eu nu vci lipsi de: a duce relegrarna Dvs. la cunesttnla gu""

33

vernului si, mv'tumindu-va pentru al11ahile'te: Dvs: expresiuni, aduc din parte ... mi cele mai sincere fellcitari penfru Iericirea ~i prosperarea Romaniei.=-Mari 4',

Rezoluhunea Congresului General a fest supusa consflnflrli regale ~i astlel prjn decretul-lege din 30 Decembrle 1918 s'a de: creta! di: Bucovma "in cuprinsul granitelcr sale istorice este 9i ra", mane de-a pururi unifa eu Regalu[ Romfiniei",

Indafa ce ee inlruni primul "parlament al Roma.niei .. Mari, din care faceau parte ~t solii Bucovinei, in sedinfa Camerii dill 29 De= cembrle s'a rafificat decretul-Iege privitor la Llnirea Bucovmei. Iar la 31 Decembrie 1919 s'a pronmlgat leges prln care Lnirea Bucovlnet ~i lnccrpcrarea teritoriului ei in Regalul Romaniei deveni un fapt istcric investi! ell putere de lege.

Tot a/unci parlamentul roman a ratificat ~i adele. de Unire dela Chi~inall $i Alba=httia, prin .care StatuI Roman lsi tntregise fe"" rltotiul in vcchile stile hotare dinfre Nisfru ~i Tisa. Intregirea aceasm .a'a facut pe baza dreptului de aulcdetermluare a Romanilor subjugati prin vctul lor tiber sl prin expresia hofdrlla a vcinjei lor de a tr.ai uni;i penlru vecie cu fralii lor ill Romania libers.

Mai r.illlasese ca hotarlrile Adunanlcr dela Chi}il1au, Cern.'iuti $i Alba-Iulia sa pnmeascf recunoasferea tnkrnJFolJala la Congresul de pace ce se intrunise la Paris.

Actul Unirii dele Cernauli fu recunoscul de Austria prin art. 95 a trafafului de pace dele Saini Germain, prin care Austria renunta 111 ceeace 0 privesfe in favcarea Rorminie.i 121 toate drepfunle sale asupra Bucovlnei, rarnanand ca Irorulera sa SI?: flxeze defirufiv de Principa" Ide Put€ri Aliafe :;;i Ascciaje.

Diferendele ce s'au iscaf pe chesflunea frasarii frontierei infre Romania $i Pclonia s'au puluf aplana in. mod favcrabil prin Con ... venti a de Ircntiera romanc-potona dill Ianuarie 1928 $i astfel actul Unirii deia Cern.auti dill Noembrie 1918 a primil recunoastetea in.=temationalf, iar Buccvina se rerntcarse cu hotarele ei nestirbite la sanul Patrid=Marne. Astfel s'a reparat dupa 144 ani 0 nedreptate

islorica prin retruregtrea Mcldovei. .

34

VIII

Bucovina sub administratia national.'!

Llnirca Bucovinei cu Pafria=Mama s'a Hicuf Intr'o vreme cand lumea, lncercars de sulcrimele cclul mal crdncen razboiu, era dornica

Epltaful lui Ieremla Movili deja Sucevita

35

de llniste ~i pace. Toata lumee i~i dadea seama de impcrfanta rna= relui ad politic prin care se pHimadia nearnul rcnuinesc intregit un mare l}i stralucil vllfcr. Samantd netncrederll, pe care oficialitatea habsburgidi limp de un veac si jumatafe 0 sadise in sufletele chinuite ale Romanilor dill Bucovlna, fafa de tot ce era romanesc .$i tndeoseb! fata de Sfaurl Roman, de asesaminjele sale si de chemarea sa politiea si culfurala 13 gurHe Dunarei, disparuse ca prin farmec din sufletele bucovlnene. Toall lumea iI)teiege astazi sa rccunoasca si sa aprecieze marea opera de civilizajie de care Statui, Roman a tnteles sa 0 desavarseasca ill asa de scurta vreme in Buccvina.

Toate criticele ncsencase au Jmu:iI $i astaz], dupf 20 ani de IJIU!ldi s!aruitoare, putcm ccnstata cu 0 muljumire sufleteasca di teli cetiiteuii acestei provincii, farl deosebire de rasa 9i credinta, adera din dregoste si couvingere la Statul Rom,lll si aprcciaz.I dupf rucnl sforf;irile ~i sirltdulnjele acestula de a paslra crdinea si Huistee lntema $i de a crea ccudifiuni prielnice de desvouare cullurala l?i economics pentru toti cclafenii deopotriva.

La opera aceasta de alipire organka a Bu'cevinei la Stetul Rc .. man, la sllintele de imbun~fatire a stdrii economice si administrative. scurf la sfaruintele obstesf de Intarire ~i ccnsclidare a palriel unite s'au grabi! sa ccntribue Joti oamenu de bin€. din Buccvina cu toata dragostca, eu tat spiritut lor de jertfa $i patriofica abnegatie. Din Bucc ... vina nu s'a ridicat nici un glas de protest contra nouilor slari de lucruri, ci dimpotriva ~LI tolii fara deosebire, au recunoscut in faplul re ... Infoarcerii Buccvinei la Patriae-Mam.a 0 reparare a unei nedrepta~i IS= torice ~i 0 lrnplinire a unor revendicari nafionale, drepte ~i inlemeiale. Unirea conshtue un act de recunoastere generala eli Buccvina, prin asezarea ei geografica, pnn Iraditiunile ei pclitice ~i culturale sl pr in unltatea de rasa a populajiunii ei ba$1ina.se face parie iniegranfa din terttortul Statuhn Roman $i din patrimonlul isloric 'al natiunll romflne,

Faplu\ acesta a fest de alffel recuncscut ~i de areopagul politic 31 lumil, lnlrullil in C011f~ril1ta de paceIa Paris care a considerat ca juste "*i intemeialc drepfunle nationele ale Rcmaoilcr asupra Buca ...

36

vlnel inlreg~~ in vlZc!Jik ei hctare, asezate de vrednicia moldov-eneasc~ de-alungul fluviilor Nlsrru $i Ceremus.

Populatia Buccvinei, fara deosebire de r.asa 9i credinpi, a recunoscuf dela inceput ca in nici 0 alta combiuatiune polilidi irueresele ei culturale sl eccnomlce nu puteau fi aparate l}i satisfacute mai bme ca in hctarele Stefului Roman. ~i cu drepi cuva~ll. fiindd1 ~spitalilalea

MiinZistirca Vcrcnet

I

~i toleranra religioasa a Rcmanulc! ba$fina$ nu s'a manifesfat mcaen

mai larg ca in Bucovina, uncle Ioti cetatentl traesc III pace ~i bUlla intele~ere, Iubindu-st tara decpotriva ~i corunbulnd pr!n munca sl har ... mcia Ior la inflcrlrea $i propasirea 1:':1.

I Sfap~nirea romal1c~sd a venit sii ~.d~il_~O~ld},~ de _ a5:~1e simti .. p1illte ~f-sli continue aplicarea lor dt III a I larg~.

Legtuinle cari s'au promulgal dupf Llnire imbrati.;:,('a7.a, ell aceeasi

37

dragoste ~i cu acelasi simj de dreptafe, pe loji bunli Romani. Refor. mele mari socia le, ca legea agrar.a, legea converaiunii datortilcr agrl ... cole, ca refacerile regiunilor disrruse de razboiu, ca recladire: biscri .. cilor, scolilor ~i a tufuror asezamlnlelor publice, ca neue impiirjirc admlnistrafiva !}i [odecatcreascf, s'au facut ell decpcrrlva dragoste ~i grija pentru. nevoile populaflunii tnfregi. La alegenle penfru Corpurile Legislative au parficipaf tctdeauna ioti ceiajenii sl fji=au aflrrnat -dreplurile lor poliiice fara nicl o.rcstrlcrlune. Iar in Corpurile Legful ... fcare au fosl repreeeotate tctdcauna toate gruparile pclifice in raport CU numarul $i imporjarqa lor.

Noua COllsfilufie Romann din Februarie 1938 acordz nouilor ce ... iateni rom ani ell mull mai rnari drepturi ~i mal mulfe liberla!i ca vechea n\ege fendamenfalf de sfall; austriacd din 1867. En pune capat frarnanfarilor pobflce Hidi nici un rest, care zadamlceau munca rod nidi a cetatentlor pasnici $i periclitau rnersul normal al illchegiirii ~i ccnsclidfrii nationale.

S,ilel1i din Bosancee. judo Suceeva

38

IX

Viata economica

Unirea Bucevinei CU Regatul Remaniei, pe ianga mil rea sa Inscmndfatc isforid'i ~i nationaili, a adus !;oi 0 sene inireaga de illl=

Biseri<:a dele Arbon'-

bUllal?riri practice penfru "binele populalici, sprijinind .tat~I1ime<l prin reforma £1grara $i conver siunea datoriilor <lgricole ~1 daqd ~LIl .n~u avant vietii cconcmice :;:i i ndusrriale pr!n inglobJ[c') BUCOVIflE:1 JI1 marele ~i bcgatul domeniu economic al Romiillici MJri.

Inainte de Unire viata economica din Bucovil1.:l era nproape

39

sufccafa, din cauza tngus1imii hctarelcr ei !,'i din cauza depariarii prea mar! de Marea Adrlafica cu care Bucovina putea comunica nurnai prin Tries' dupa un cccl peste Lwew, Cracwia, Viena, Graz si Lcbliana.

Dupa Unire, odafa cu hctarele pclitice, s'ae largil si debu~ell~ile eccnomice ale Bucovinei, Barierile vamale spre Basarabia :;.i Moldova au disparut ca prin farrnec, astfel c.a asUzi Basarabia de Nord decpotrivd eu iudetele Dorohol, Bolo$ani 9i Baia ~j ... au, regasit ceutrul viefii lor economtce la Cernauff, unde, in alele de iarmaroc se infalnesc. ca in vremurile strabune,' negusfori $i siiteni de la Do ... rohol, Botosanl, I-IoHn ~i Balli, ba chiar $i dela Soroca pe Nisfru. Saknii Bucovinem pot tncjrca prcdusele lor de material lemncs ~i

'sfrab.,te ell ele p1ina ill cele mai departete ditUll€ ale judelelor 'meldcvene .o;;i basarabene, pentru a se Intoarce de acolo cu cereale lana, piei si alte prcduse, cari nu se gase:sc indeejuns in Bllcovil"la.'

Pe l5nga aproplerea ~i Infralire-a sufleteascs infre .cetfteuii pro ... vinclilcr unite, vedem inchegandu=se inainfea ochilcr nostri relafiuni comerciale prin schimb direct de m~rfuri ~i de produck en si ill vremurile vechi.

L Inainte de Llnirc pcpulajiunea Bucovinei se aproviziona eu mii de vag~ane: de porumb din Vechiul Regat cu invingerea multor diflcultafi de transport sl vamuire. Astazi aprovlzionarea se , peale face in condlfluni ell mull mal usoare. Prin Unire Buccvtna

9i=-a redus in mod simjitor distanta ce 0 desparte de mare: Galatul si Constanta sun! cu mull mal aprcape ea Triestul. In deosebi a pro> fHat- orasul Cernauti pe urma Unirii; caei vechea capitaUi a Bucovinei a luat un marc avant economic din cauza largirii esenttale a debuseulu! Salt $i din cauza asezarii sale la drumul de legatura ~i mare circulajia a Romiiniei cu Varscvia, Berllnul $i Osten de.

Stapanirea ausfriaca a stanjenit mereu desvolfarea indusmei ill ~uc_ovitla, fiindca Ita avea Ull interes vadit de a. pastra aceasta pro;;" v:nCle ca un debuseu pernru prcdusele sale indusfriale. Sub sfapa# rurea romaneascg a lnceput sa se des vclte in Bucovina 0 frumcasa

40

acfivitate Induetrlald care Caufa debuseuri penlru produsele ei in leak orasele din tara.

Indala dupa Llnire tncepu in Buccvloa rnarea opera de cousolidare $i de asezare a stapanirii romdnesti. Era nespus de mult de: facui afunci cfind, dupj un raaboi de q.ani $i dupa reperate ocupafiunl rusesti, Bucovma a ajuus 0 adevarata pusfietafe, Satele §i orasele pe unde

Femel in (ilia bisericii din Arbcre

se aseaaee fronful ausirc-rus erau prefacute in ruina sl ~umai gra!" mezile' de daratl1aiuri mai indican locul unde tnatnte de razbci se ri= dicau' gospodarii sale~ti. Pcpulalia ce se Intorcea exrenuafa ~i sl~bifa de capflvifafea ruseasca sau de pe frontul auslriac nu gasea ada post decal, in bdrdee subterane, umede si intuneccase ca in vremurile' primitive.

:n..ar.~.si· ill regiunile mai .depa~t-i!te.d€:~ fr,Q1lf,. ttli.ptJe. d~ ccupafie ruse sau austro-ungare luasera la plecare cu sine pana .si cenusa

41

din vatra. Scoalele $1 biserlcile erau in cea mai mare parte darB.=male, diile ferate, drum uri le ~i podurile erau irnpracticabil-, serviciile publice S~ gaseau in complecta descrgamzare $i in inposibi« litate de a funqione. Aprovizionarea pcpulafiei era aproape ineristenfa. Darile publice nu se puteau tncasa. Vaduvele si orfanii ramas~ra fafa ajutcr. Cjrcutatta flduciadi era redusa la minim. Functionarii pu= blici ramasesed( fadi plata, asffel d administratia pU91ica se \'azu sllila sa faea imprumuturi pe la bfncl particulate penfru acoperirea cheltuelilcr mai urgenfe. 0 stale de nelinisfe si de nesiguranta [cmnea pretuliudeni, jar in uncle par!i ale Bucovtne! neajunsurile si nevoile mfinau populalia 1.1 rulscarl vtclente st anarhice.

laid care era sifU.11ia Bucovinei, care se lntcrcea la Paula Mama desorgimizM~ sl complect cpuizafa. Nu era dec lucru user peruru ndmlulstrnfla rol11l:1nesdi de a .intra in shlpilnirea '.!~E:i mo~lel!iri attH de grele, Tclusi admlnlstratla romaneasca, susfinut3 si sfaJuita de oarneni priceputi !;Ii gatil lrl crice jerff;i, s'a dovedit c~apabila de a reorganizn 0 tara in plin,j descopunere, de a 0 reface, a 0 ridica din starea de mizerie in care se ga;5i.;l $i de a 0 todrurna. ell pricepere ~i cnergie, pc calea propli~irii.

Rl':geJc Ferdinand ~i Princlpesa Eliaabeta la PtllrM 1920

42

x

Adminisfratia romaneasca 9i Reforma Agrara

Prin decretal-lege pentru admlnistratia Bucovo.et din Decembrte 1918 s'au ad us ordine in treburile publ.ce. Prin aces! decret ....

Mitoiislin:a Dragort"liTriti

43

lege admlnistralia Bucevinel fu tncredintata unui ministru delegat al guvemului roman, care exercita puferea administrativa prin secretarbeef la ramurile de adminisfralie cele mai imporfante.

III Aprllie 1920 minisfrul delegat fu inlocuii prinfr'un preseduuc al ccmisiel regtonele de unificare, care avea insdrcinarea sa lichideze serviciile regtonale ~i sa treadi atribuflunl!e lor asupra resorfurilcr ministeriale corespureatoare din Bururesti.

La 1922 opera de unjficare admnustrativx era fcrminaUi. Ea s'a desavar~if cu muWi chibzulnta $i crutare, Hira jignirea intereaelor 10= cale. Operattuuea aceasta s· a facui prin ordonanle ~i deciau rninistetiale ell respectarea vechilor legiuiri locale bucovinene, Cum Insa acesle legiuiri nu mai corespundeau in reate cerintelor noul. create priu Llrnrea cu Rom.ania:, era flresc ca guvernul roman sa se gandeasca 1(1 con ... vocarea Corpurilor Legtuitoare pcntru Romania infregiUi.

Vechea lege clectcrala din Vechud Regat nu mai ccrespundea nouei situahuni. Si cu aial rnai pufin aceasta lege putca fi l'ntinsa asupra ncuilor provincii. De aceea era necesar sa, 51! promulge 0 nouf lege electorala pentru [zna injr"aga. Aceasta s'a ~i facui ~i in Noenw brie 1919 a'a lnfrunit la Bucuresti primut parlament al Romaniei in'" tregite, iar Bucovina a avul cinstea ca Mifropoli!ul ei, fericilul Vladimir Repi{1, sa prealdeze primul Senaf al Romaniei Mari ca, presedinte

de varsta. ,

In fimpul acesta guvernul reman era preocupat de problema agrara Care se impuuea ~i in Bucovlna. -Si aici, ca ~i'in celelalte parti ale Statulu! Roman, ladinimea obiiduita ~i neindrepla,ila de veacuri cerea pamanf pentru imbuniltalirea existentei sale. Tinand seama de aceasfa le~itima cerere s'a akatuif un decret-lege de refcrma agrara prin care s'eu expropiat 561 me,ii cu 0 suprafats de 75.<98.52 ha de pamant culfivabl! care a fest distribuif in lOlu'ri pana la 5 hectare la 76.911 siiteni buccvineni,

Cum tnsa in Buccvina taranimea era supralncarcata de dafcrii, Sfanll a trebuir sa' intervina prin 0 lege pentru ccnversiunea datoriilcr agtlcole. P~in legea de convcrsiune dela" 1934,. Buccvlna s' a bucuraf

44

de un regirn special prln faptul ca datcriile agricole au fest red use cu 700/0, lar plata restului de 300/0 unnand a se face in rate mid in limp de 17 ani.

Ccnccrnitent CU aceasn mare opera de dreptate sccialf s'au sa.r var~it acte lnsemnare prlvitoare Ja refacerea satelor ~i oraselor distrusc

Noua clfdire a Univclsiliilii din Celr1.iuti

de raaboi, la reconstruirea bisericilor ~i a caselor parchlale, la recHi.,. direa localurilor de $coala ce fusesera dilramaJe in fimpul ra ... bciului, refacerea caller de comunicatie, a spitalelor sl asezamintelor de asi .. stenIa socials.

Refacerea lnalnta incet din causa lipsei de mijloace matenale iar nevoile ;;i neajunsurile pricinuile de raaboi ereu foarte mar! sl grcu de satisfacut. Cu reate acestea guvernul roman n'a crural nici munca nici chelmiala peniru ill veni in ajuforul populajiunii bucovinene, rea'

45

lizdnd 0 opera de refacere 9i de imbUliataJire pe toale taramurile, vred .... nidi de cea mai deplinf laud a :;oi recunestiuts.

In epoca aceea s'a jnceput ~i a'a dus la bun sfar,it si opera de Iegiferare uniiara penlru Romania infregila, Aceasta opera a fest tncununatf cu vorarea Constlfutiei :;oi prcmulgarea ei la 20 Marrle 1923. Pnn noua Constitutie atal Bucovina cat $i celelalre provincii surori infr.ad'i sub regimul larg ~i liberal al Statului Roman unltar, III temeiul neue! Consfitutii s' au intocmit !91 celelalte legtuin speciale cum este legea cultelor, legea admlnistrativa, leges organizatiel [udecatcresf !9i legea tnvaj-am.antullli de toate gradele, In Februatie 1938 aproape unanimitafea cetatenllor roman! s'a roslit prin plebiscit penfru noua refcrma coustuuttcnalx, reclamarf de nevoile vremurilcr de asfaai.

Ion I. Nistor

46

XI

Viata culturala

Prin legea cultelor s'a dat 0 solutie bun.a ~~ de.finiiiva . problellle! biserlcesll din Bucovina $i problemei fondului bisericesc din aceasta

M5n,islin!.1 Homorului

provincic, Biserica bucovineane Fxcea parte din Mirropolia Moldo:ei: avand uu vecbi sediu episcopal la Radauti. La aneaarea B~co~m(~ de difre Ausfriacl biserica lsuccvlneana Iusese smulsa din legalunlc ~l canonice eu murcpolia Meldovel $1 supusa patriarhiei s~rbe~ti dela

47

Carlovtta. Decenii inlregi Iruntasii vietii polifice din Bucovina ceruta despsrftrea biserlcii bucoviniZlj€ de pafriarhla sarbe,asca si unirea el cu mlfropolia romana a Transilvauiei. Cererea aceasta ins,] n'a fest bagalJ in seama de guvernul auslriac. Dar Indafa dupa proclamarea du.ilismului auslrc.ungar guvernul din Vicna ccnsim]] la crearea unei mirropolil crtodoxe ~i asffel lua fiinfa la 1.873 Murcpoha Bucovinei sl Dalrnatiei eu un sincd mifropolitan ortodox la Viena, In situana aceasta a ramas blserica bucovineana palla la prcclamarea Unirii cand mifropclitul Vladimir Iusese reintegrat in scaunul mifrcpohtan din Cerna uti, din care fusese ridicat de cafre Austriaci in fimpul razboiului sub pretext de ilclalitate fata de statuI ausfriac.

Dupa UntIe mitropoliful Bucovinei i!lid ce mernbru In Sf. Sinod al bisericii autocefale rcurane, iar mitropolia Bucovlnei primi ca epis .. copie sufr.agana ncu inflinlald episccpie a Hotinului $1 Baltilor. saiisfa .. cando-se asttel dorintele legitime ale credinciosllor orfodocsl din Bucovina. De asemenea s'a Incredlnrat admhustratia fondului bisericesc, ce s'a alcaluit din dome~~iile: ll1al1asiire~fi ~i eplsccpesf din Bucovina, consi .. li~lLLi eparhial in frunte eu miiropolltul. Sub Austriaci bunurtle ace ... sJ~a Sf administrau de guvernul din Vierra.

Blserica bucovineana a primlt, prin noua lege a cultelor, autonomia ei cu dreptul de a-sl adminisfra evenle ~i a alege crganele de conducere, Ca corp reprezeruarlv al lnlregei biserici bucovlnene s'a constltuit adunarea eparhlale a Buccvlnei.

Prin ncua lege adnunistraliva, Bucovina fu imparlifa in 5 judelel ell personalitere i!-lridica ~i cu 0 L:Hga adminisfrahe locals.

Prin legei:1 organi'l.arii iudecatorestl, Bucovina a primil 0 curte de apel ~j trel fribunale !lOU] poe langJ cele dcua existenle din vre"" mea Austriactlor. Crearea curtii de apel la Cemauti a satlsfacut una din cele mal ardenle dcrinf a justifiabililor bucovinenl, care pe vremea Austriacilor nu avea 0 curte prcprie, ei era supusa curtii de ape! din Lwcw, capitala Galillei.

Stap.anirea roman ease a nu sl-ar fi implinif indeaiuns rnenirea el civilizaloare, di!cS nu ar fi luat in noua provincie toafe masuriie pentru

48

promovarea "?i adancirca invafaJurii si adancirea cuifurii. In acest seep s'a org.!1l1iz(l.J ~i s'a ccmpletat lIlvaf.alllanlul de: 'Date: gradere, s'au COlt sfruif localurl noui sl s'au lnflinjaf scoale prcfesicnale ~i de meserii PenJru pregJlirea corpului didactic primar s· a inflintat 1.3. Cerna uti noua ~coala ncrmala de fete pe hinga cea de baefi exlsfenfa inca I vremea sWpanirii Austnei. In invatamantul secundar s'au

PaJalul Muropclitan din Cem.luli

progrese sirutitoare fata de .epoca austrlaca, creindu-se pe langa liceel ;;i gimnazijle exlstente altele ncui in cenfrele cele mai tmpcrtanre Deasemenea s'a recrganizaf ~i Universitaiea Regele Carol II.Ie. din Cernautij care din germana ce era, a devenif 0 universirate ro maneascf, primind lin 110ll avant in activifatea ei $tiintifidi ~i :~liuraU Deasemeuea au 111at fiinla la Cemauti un Teanu-Naponal ~

un Conservator de muzrcfi ~j aria dramatics.

Pe vremea slapanirii auslrlace limbe de predate ln scoalele de toale gradele era limba cea oflclala germana. Limbe majoriHitii po~ nulatiei basnuase, adicf ltmba rom.ina nu Era admisa dedi! in cafeva scoli rurale $i ca obiecf Iaculrativ in. uuele din gimnaziile ~i Beede publlce. In felul acesta guvemul ausfriac tnjelegea sa i""!puna Roma~ nilcr modul lor de gandire: $i simtire ~i sa=i tnsfrsineae de culture 101

Imprcprlet'lrlrea din Berhomd 11923). 'Conlele Gh. Vas.lee, fdtil fiind ~i gener<1lul Berthelot, vorbeste tiitaoilol improprkt.!riji

nafiohal~1. Impcrtfva acestor nazuinte dusmanoase au luptat rnerer Romanii $i au reu$if sa,,"~i pasfreze $i sub sHipanirea sid ina COIl~ -?tiinta nafionalf sl spiri!ul de sclidantafe si . de asptranunl nafionale coruune cu fr,ljii lor din Regafui liber ~i dinfoate celelalre pro vinci rornfinesti. Prlu actul Unlrii lupta lor J fest tncununatf de cea rna stdi!uciUi izbandii.

51

Astlel vedem ca limp de 20 ani, cati s'au strecurat dele proclamarea actului de Unire del a Ce.rnauti. Bucovina s'a Invreduicit de loaf~· grija ~i sclicltudlnea unei ocarmuiri parinle~,di. Siapiinicea romf .... . neasca, sprc deosebirc de cea slraina, s'a sfraduii sa treeeascs ~i sa cultlve sinnimantul de dragcste si Incredere fala de ncua stare de 'iLlcl'uri ~i sa realizeze progrese Isi hnbunatafid pe reate faramurile vietii publice,

Prin 0 "buna ~i cinslita administratie, prin respectarea legli st ,_iegalilatii, priu preocupari pennanente de ordin national sl cultural sl prin grija nelnfrerupta pentru Indrumarea $; lncurajarea viefii eccncmice, ccmerciale si industrtale, prin crearea de camere profeslcnale, . de: agricuHuril. de corner! ~i iudustrie si de muncs. prin Incuraj.trea : meseriilor -~i prctecila muncil, prin sporlreo creditului $i incurajarea i cooperafiei s'a pulul re.11izEi un rea! progreso De nceea ptdCI11 constat a CLL adallca multumire suflereasca di. stapantrea rcmaneascs iu BUGovi113, in timp de 20 ani, a fost ciU se poa!e de rcdnica ~i a realizat progrese vadite in reate ramurtle de acfivitale publica ~i particulara.

Sa dee Dumnezeu ca ~i 111 deceniile ce vor urma, acesr bilant , acfiv sa sporeasca Si mai mull pentru binele cetaterulcr si pentru consclidarea si propfslrea patriei romfine.

Chilia, lui Danlil Slhastrul dele Putna

Tealrul National din CE'rniillli

Noul P('lLlt al Aslgllrjrilor·Soci,]l~ din Cerniiuti

Cnminul de Ucenlc! ]011 I. Nisto[ din Ccrniiuli

Najestatea Sa Regel\': Carol ill II .. lea It! illaugl1riHe,~ ncului P<lIM <II Unj-versiliilii din Ccrnautl

xn

Inflorirea Bucovinei sub domnia M. S. l~egelui Carol al Il-lea

Prin uulrea tuturor provinciilor romane eu [ara mama ill 1918 S'" implillil visul de veacuri 81 poporului rorndn, La In.'ilfimea marelut act erL1U de si~ur Iruntasli, exponenji ai credinlelor nafionale dill provin>

1'1. S. Regele la imrarea in Universuatc

elite sllbill~,ll~', pn'" urn Qi iutelectualii. in mare parte vcluntari, plecati sii mOM.1 pl' h~~llIlIl d!ll¢rki, acolo uude glesu! nearrrului il chema.

l~\'U~'k I"'hlln.uld tllfrcgitorul, eel care eu Illal;a pe sabie, a f;'iiat drum .1\-'.illlnllll nostru in islorie, a Inteles jertfa de sange cu care fiecarc l~cl1l,hl I ~11111Ihuili<' pcnfru infaptuirca ldealului comun sl in rna'" sura CC'.I mjll l.il~' " I'~spl;!jil »earnul acesta prin manle reforme SOci.11c cc 1,'"'' rr,',kl.li.

55

M. S. Rcgele Carol 0'11 Il-lea

A. S. R. Marcie Voevcd Mihal de Albe Iulla

0,. S. Regele Carel II, Ccr-sclidatorul, pastnd glorlos pe Ur: mele AUgllstU!ui Siiu Parinfe, s'a ari'ilat, din prlmele inceputuri ale domniei, preocupaf de unificarea sufleteasca a poporului Satl $i de cousclidarea stafului in' rapcrturile S,11e cu s!riiinafaleiL

Opera aceasta de mari propcrfii Si care necesita limp, creste sub oc'hii ncsm. Institutll de culture. aseasminte scclale, iau fiilllii ~i se desvolta. Marile prcbleme ale neamului afla 0 atcrulc ccnfinuf Si se bucura de sprijinul eel mai larg din parted M Sale Regelui. InaHa SI1 lrriji'i penlru toate cafegotiile sociaie, penfru sJJl5tateJ publica. pentru bunul tra! al munciforimii, se face resimtila in modul eel mai binefadHor.

• Dar penlru a se ideruifica la fatd locului cu ucvoile larii, M. S.

Reg-elc a infreprins acele vizite III toatc provinciilc unite, care au in ... tip.arif pc vee! icoana .Suvcranului In sufletul pcporului.

Buccvina a avul fericuea sa-L veda pentru int.aia oadi pe All~ gustul Rege in M"i 1933.

Aceasta vizita a 'insemna! pentru poporul buccvinean 0 renastere ,]t trezire la vista rcmaneasca. Institutla cea mal illaWi din Bucovina. Lluiversitatea Cernauteana! caramai pasira <eva din annesfern vechei stap~iniri ausfriace, a prlruit CU cea rnai adallc.1 sansfactie ngadllinta reg.t1Ui de a purfa numele "Universitatea Regele Carol al If-lea". Tot, atunci M. S. Rcgele J fost promovat doctor honoris causn Iii foate faculfa!il€ Universilatii Caroline.

Vj7.H~rea monumentelcr Jstcrlce din Bucovinn in special la m.1;:nastirea Pujlla. undc deanne somuul de veci marele vocvod Stefall, a rn.irturisit atasamenful viu :;;1 dragostec ce M. S. Rege:le 0 poarfa

slr.1vcchc-i Tari=de=SlIs 11 Moldcvci. .

A doua vi7.ij.j a M. S. Regelui [n Bucovina a avul be ill Octomb ric 1935, ell bC<l.l.ia manevrclor regale ce sau deslasurat pe mclcagurile bucovinene. Atullci 1,J. S. Regelc a partlcipat l~ acrbarea rcsfaurhrii mallas-lirii PUIIl,1, dcvcnind ill doilea cfifor ill nceslui sfjl~t ViG1$. ell i!U:,1stli ocazie a avut lee, intr'un cadru impresionant, inaugl,.lrarea noului local ttl UlliversilJtii - dill Cerniiuti.

Poporul bucovincan a avut dccsebiff sensfactie sa"'~i VJd5 Su-

60

Sosirea M. S. Regelui, a Marelui VOI?VQd ~i a membrllor guvemului la Bucscaia

vera nul ill tinufa de campanle, cercetdnd satele §i lufind contact cu p.aturile Idrgi ale populafiei rurale.

Soli ai sclicitudinei Sale pentru amelicrarca starii rnaferiale ~i flaice a lari.i, ne-au vizifar satele din Bucovlna, echipele regale stu .... de')Je~ti, ~1 car or sJraduinfe pe teren, au Iasaf imbul1iitaliri sinuitoare ~I urme nesterse pe unde au trecut.

Dar mfrturla cea mai vie care leaga Eucovma de gandunle 9i sufletul M. Sale RegeJui, peste orice conventlun! scclate, este darul

M. s. Rl'gdc ~i Merele Vcevcd Mihai tree in revisl.'i frontul Arca~ilor la Bucscata

f.5cut CSJ!lif.aliJ~t;i bucovinene, trimitand pe Marele: Voevod Mihai in prirufivara din 1936 in Bucovinc sa cunoasca sfarile din ace-aSia parte a larii. sa iubeasca datinile, obieeiurile ~i frumosul costum bu .... CO\/111eal1, care-l prinde afa:i de bine.

Popasul Sau prin sarele de munfe $i ses. pe la stanele cu ciobani sfalo§i, pe la horele dill sarbatori, unde pastil Sau a biHut marunl in rifmul jocului sau s'a tlvantat furtunos cuprins barblHe~le de fl5di chipesi, va ramane ca 0 amiufire de neuifai, una din acele cari cheeseuesc legal.ud de adanca remelnlcle.

Penrru a Ireta oara M. S. Rege[et lnsofit de Marde Voevod

62

'I

Mihai a vizifat Bucovina ill Iulie 193" cand la tntoarceree din Po" Ionia, a descins la Bucscaia din judetcl Campulung, unde a hrat parte Iii FestivWlfile incadrjirii areas-lor bucovlnenl in oficlul de educatie ~ iinerefului romfin. Cu acea ecaale M. S. Regele a binevolf sa prtmeascs prodamar-a Majestalii Sale de Mare Vornic al Area-

Tribuna regalj la Bucscata

siler ~i sa ingadue invcsfirea lvlarciui Voevcd lvlihai ell br iul de capitan al Jrca$imei bucovinenc. La aplauze!e frencrice ale tarallimci bucoviuene s'a cuttcrnuret v3zduhul de maretiJ momen'elor tTaite la Bucscaia. Sufletul rcmanesc din Buccvina 111 crcdlntele si idealurile sale strabune, Fie ca rcdnicia acelor cJipe il1.l[lafoare sa sporeasca $l ~a ;~1I aiba' sfjr$iiJ ia.r dulcea noastrf Bucovina, sa lnflcreasca mereu sub obladutrea romaneascs 111 hotarele Romiiniei MaTi) una 9i ned€Spar,ila!

63

Poporul roman dill Bucovina vede In M. S. Regele Carol at I1 .. lea pe'Stapalllll drepr, pe -Suveranul infelepf sl pe Regele iubi! :;;i asteptat de veacuri, iar in Marele Voevod MihaiJ garanfia Ca aceasra dra ... gosle adanca va dail1ui In veci,

64

LA BUCOVIN€

,

,~ •. -;-';--;8Am.'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->