P. 1
Conceptul de metodologie în științele pedagogice

Conceptul de metodologie în științele pedagogice

|Views: 176|Likes:
Published by Nicoleta Maru

More info:

Published by: Nicoleta Maru on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

Conceptul de metodologie în

tiin ele pedagogice. Preciz ri terminologice.

[Cercetarea pedagogica. Maria Condor, E Condurache, AM Carmen nicolescu. http://euromentor.ucdc.ro/nr_1/8%20-%20CERCETAREA%20PEDAGOGICA.pdf] Cercetarea pedagogic este o strategie desf urat în scopul surprinderii unor relaPii noi între componentele acPiunii educaPionale i al elabor rii unor soluPii optime de rezolvare a problemelor indicate de procesul instructiv ± educativ în conformitate cu exigenPele sociale. Rezult , din definiPie, c cercetarea pedagogic are ca obiect de investigaPie fenomenul educativ în toat complexitatea sa. Din acest punct de vedere, cercetarea pedagogic are caracter prospectiv (adic vizeaz dezvoltarea personalit Pii elevului în perspectiva exigenPelor dezvolt rii sociale i proiecteaz tipul de personalitate necesar în viaP (v. caracterul istoric al educaPiei). Apoi, cercetarea pedagogic trebuie s fie continuu ameliorativ (adic cercetarea pedagogic trebuie s determine, prin intervenPiile sale modelatoare, optimizarea actului pedagogic). De asemenea, orice cercetarea pedagogic este interdisciplinar , dat fiind complexitatea fenomenului investigat. Vor fi folosite i rezultatele cercet rilor tiinPifice din domenii conexe (psihologie, sociologie, filosofie). Cercetarea pedagogic este o ac iune de observare i investigare, pe baza c reia cunoa tem, amelior m sau inov m fenomenul educa ional. Cercetarea pedagogic poate fi: fundamental i aplicativ observa ional sau experimental spontan sau tiin ific

[Bianca Marginean. Etapele cercetarii pedagogice. Sept. 24, 2010.
cercetarii-pedagogice/]

http://nutolera.com/2010/09/etapele-

Inovarea în înv mânt se realizeaz prin: generalizarea experien ei avansate

experimentare

Practica educativ constituie, pentru cercet tor, o surs de cunoa tere, un mijloc de experimentare, de verificare a ipotezelor i de generalizare a experien ei pozitive. Prin concluziile ei, cercetarea pedagogic contribuie la inovarea i perfec ionarea procesului de înv mânt i de educa ie. Metodologia este teoria tiin ific despre c ile (metodele) sporirii eficacit ii cunoa terii umane. Metoda este definita de A. Brimo ca fiind ordinea ce se pune in invatarea unei stiinte, urmand conditiile, particularitatile acelei stiinte. Metoda constituie, astfel, - o tentativa de a utiliza ordinea in locul arbitrariului, - o modalitate prin care cunoasterea spontana, empirica, se va transforma in cunoastere critica, gandirea devenind un instrument de cercetare. Felul practic, procedural, in care se utilizeaza o metoda sau alta de cercetare se numeste tehnica. Tehnica este, deci, o metoda in actiune. Aceasta explica de ce in multe cazuri aceeasi denumire este folosita atat cu privire la metoda, cat si pentru a desemna tehnica de realizare a acesteia. Ca tip special de cercetare tiin ific , cercetarea pedagogic - tinde spre o explica ie i o în elegere normativ a activit ii de educa ie. - urm re te definirea i argumentarea legilor i principiilor care orienteaz ac iunea de proiectare i de realizare a educa iei la nivel de sistem i de proces. - reprezint o activitate de conducere managerial a sistemului i a procesului de înv mânt proiectat i realizat în mod special pentru reglarea ± autoreglarea ac iunii educa ionale în contextul unor abord ri intra ± inter i trandisciplinare, deschise în

proiecte didactice experimentale.). etapa experimental i final . respectând mai multe cerin e: y ipoteza s anticipeze solu ia sau solu iile. paginile etc. denumirea lucr rii. care trebuie s respecte mai multe condi ii: y s aib caracter original.  s poat fi verificat în situa ii educa ionale. când se aplic instrumentele de cercetare (proiecte didactice etc. y s fie verificabil în procesul educa ional. e) Precizarea obiectivelor pe baza ipotezelor. când se aplic testele ini iale pentru a constata nivelul de la care începe cercetarea. bazat pe cuno tin e tiin ifice aplicate sau aplicabile. s fie de actualitate sau de perspectiv . grafice. Organizarea cercet rii a) Formularea temei (a problemei de cercetat). interpretarea i sintetizarea datelor experimentale. c) Elaborarea proiectului de cercetare. y utilizarea metodelor de documentare: lectura tiin ific . o s serveasc unor priorit i teoretico-metodologic sau practico-aplicative. o fixarea modalit ilor de experimentare i de culegere a datelor. y s poat fi completat pe parcursul cercet rii. o precizarea e antionului de elevi i a echipei de cercetare. y s fie corect formulat i s se bazeze pe date reale. y s dirijeze întregul proces de cercetare. f) Precizarea metodologiei cercet rii: y stabilirea etapelor de cercetare: preexperimental (de constatare). anul. d) Formularea ipotezei generale i par iale. Desf urarea cercet rii pe etape i aplicarea proiectului y etapa preexperimental . y etapa experimental . o s fie aleas cu rigurozitate i s fie precis delimitat . . o s fie integrat într-un domeniu mai larg teoretico-metodologic. teste finale. 3. o stabilirea variabilelor independente i dependente.direc ia perfec ion rii i autoperfec ion rii permanente a subiectului i a obiectului educa iei. y prin rezolvare s contribuie la amelior ri sau la progresul teoretic sau practic. Promovarea cercet rii tiin ifice din perspectiva evolu iei pedagogiei la nivel de comunitate i la nivelul cadrelor didactice asigur reglarea ± autoreglarea permanent a sistemului i a procesului de înv mânt prin inova iile proiectate i realizate în jurul unui nucleu informa ional ± decizional. cu clasa de control i a rezultatelor ob inute prin tehnica rota iei grupelor (de control i experimentare). Finalizarea cercet rii prin: y analiza. fi e de idei i de citate respectând aparatul tiin ific (autorul. y compararea rezultatelor ob inute prin experimentare.  s asigure cunoa terea tiin ific a fenomenului educa ional  s propun solu ii de ameliorare a fenomenului educa ional. editura. y etapa final când se aplic teste finale. y elaborarea instrumentelor de cercetare: teste ini iale. b) Documentarea i elaborarea instrumentelor de cercetare y precizarea bibliografiei i a surselor de documentare. o s fie important sub aspect teoretic sau practic. 2. diagrame etc. pe probleme.). y s poat fi confirmat prin cercetare. 1. a tehnicilor i mijloacelor. o fixarea metodelor de cercetare. fi e-conspect.

E antionarea reprezint alegerea unui num r de subiec i din popula ia colar ce urmeaz a fi supu i experiment rii sau controlului cercet rii.verificarea ipotezei generale i a ipotezelor par iale. tiin ific . y metoda studiului de caz. y metoda analizei psihopedagogice a datelor experimentale. se folose te numai e antionul experimental. lucr ri efectuate de elevi la disciplinele op ionale. y propunerea de solu ii i testarea acestora. când grupa de control devine grup experimental . subcapitole). Clasificarea metodelor i tehnicilor de cercetare: y lectura tiin ific . y analiza cazului. 9. compararea. y aplicarea solu iei mai eficiente. y elaborarea unei lucr ri tiin ifice care s cuprind : tema. sau tabelul de notare. al turi de referat. y analiza produselor activit ii colare. y metoda sc rilor de opinii i atitudini. respectându-se unele cerin e: formularea unui scop precis al observ rii. având aproximativ acela i nivel de cuno tin e i tehnica rota iei factorilor. clasificarea. recenzie i sintez sunt de asemenea folosite pentru informarea i documentarea tiin ific . confruntarea rezultatelor cercet rii cu obiectivele acesteia. rezultate din ipoteza general . Observarea poate fi spontan . alc tuirea unui plan de observare. care este o scar cu repere numerice. anul. y rezumatul. Experimentul se desf oar folosind mai multe tehnici: tehnica grupului. y implementarea cercet rii i evaluarea rezultatelor. motivarea alegerii acesteia. cataloage. proiecte didactice. y interviul i chestionarele scrise.Lectura tiin ific este consemnat în fi e pe probleme i subprobleme care cuprind: autorul. Experimentul pedagogic const în m surarea efectului produs ca urmare a introducerii unuia sau mai multor factori experimentali ± spre exemplu: introducerea instruirii cu calculatorul. y experimentul pedagogic. locul apari iei. y e antionarea. raportarea i interpretarea datelor. scopul cercet rii. y y . Metoda observa iei este utilizat pe scar larg pentru investigare i culegere a datelor experimentale. tehnica grupelor paralele (experimental i de control). concluzii i bibliografia. Metoda studiului de caz cuprinde: y prezentarea cazului. Testul este o prob precis determinat . situa ia la care se porne te. editura i pagina. iar aceasta grup de control. con ine ideile de baz dintr-o lucrare. 5. 6. de explorare i de experimentare. y metoda testelor. y metoda observa iei. ce implic o tem sau un grup de sarcini. 2. înregistrarea fidel a datelor (video. Aplicând testul la un e antion (grup de referin ) ob inem etalonul. 7. Metoda testelor. audio sau clasic ). 8. y conspectul. de adnotare sau informativ. Fi ele sunt de mai multe tipuri: fi e de idei. care cuprind i judec i de evaluare a ideilor. pe care se experimenteaz .Conspectul ca form mai complex de rezumat. 3. testându-se înainte de experimentare. titlul lucr rii. În aceste cazuri. de citate i de sintez . 4. metodologia cercet rii (capitole. 1. Analiza produselor activit ii colare care sunt: planific ri. Rezumatul simplu.

com/docs/diverse/13/strategia-pedagogica16.(coord). pentru a corespunde vârstei sau clasei de elevi testat ). Nivelele profunzimii cerecet rii a) Descrierea-este nivelul superficial al cercet rii i urmeaz fazei document rii b) Clasificarea datelor-se realizeaz prin categorisire sau clasificare i utilizeaz conceptul de categorie (clas de obiecte sau fiin e care reprezint caracteristici comune i permite compararea cu alte clase care au propriile caracteristici) c) Explicarea-corespunde func iei explicative a criminologiei i vizeaz clarificarea naturii i cauzelor obiectului de studiu. Rezultatele la înv tur la o clas pot fi distribuite pe o scar cu 4 intervale de câte 5 puncte fiecare sau pe o scar de calificative: foarte bine. Punctajul general al unui test rezult din totalul punctelor ob inute la itemii care-l compun. folosind calculul statistic. adic aplicarea i corectarea uniform pentru to i subiec ii. etalonarea. Ed. bine. insuficient. o sursa de cunoastere. se precizeaz problema de cercetat. y Înv mântul preuniversitar (cadrele didactice din înv mântul preuniversitar care. abilit i). 11.D. prin clasificarea i ordonarea acestora. În aceste cazuri. Ed. standardizarea. incorecte. De exemplu. Bontas. întâlnim teste pedagogice (de cuno tin e. Pedagogie.Aldea. al c rei coeficient exprim gradul de leg tur între iruri de m suri corespunz toare ± spre exemplu. Cercetarea pedagogica este o actiune de observare si investigare. care m soar rela iile interpersonale din grup.50.info/licee/metod1. de verificare a ipotezelor si de generalizare a experientei pozitive. pe baza careia cunoastem. În acest timp cercetarea pedagogica.. Institu iile implicate în cercetarea educa ional sunt: y Institutul de tiin e ale educa iei ± Bucure ti. între inteligen i randamentul colar s-a constat c exist un coeficient de corela ie de 0. http://www. curbele statistice de m rime.educativ. Cluj-Napoca. E. Practica educativa constituie.. mai pu in corecte etc. All. convorbirea individual sau în grup. s permit exprimarea rezultatelor în unit i de m sur i s foloseasc notarea dihotomic (r spuns corect sau gre it). în care rezultatele se distribuie pe o scar cu mai multe intervale. deprinderi. pentru ob inerea gradului didactic I. un mijloc de experimentare. de distribu ie i de corela ie.didactic. Alba Iulia 4. 12. ancheta psihopedagogic i studiul documentelor colare constituie tehnici eficiente pentru culegerea i interpretarea datelor necesare cercet rii pedagogice.. e antionul i indicatorii la care ne raport m r spunsurile. Radu. Teoria criminologic nu este doar o ipotez verificat .php 5.ro/index. Manual de pedagogie contemporana PII.php?cid=disciplina&did=10&what=planuri&pid=15221 &typ/ . I. Dacia. prin concluziile ei. Didactica moderna. Bibliografie 1.. ea reprezint un ansamblu structurat de concepte i judec i de valoare care are ca scop explicarea sintetic a realit ii.. Bucuresti. M. teste psihologice i sociometrice. 2001 3. suficient. http://www. y Universit ile prin departamentele de cercetare i catedrele. sunt obliga i s elaboreze o lucrare metodicotiin ific ). contribuie la inovarea si perfectionarea procesului de invatamant si de educatie. opinii sau atitudini: corecte. Metoda sc rilor de opinii i atitudini.În func ie de ceea ce m sur m. Voiculescu.preferatele.html 6. I. http://www. 10. Interviul i chestionarele scrise. 1998 2. Cerin ele unui test sunt: validitatea (s poat m sura ceea ce ne propunem). Nu toate fenomenele educationale pot fi supuse unei experimentari riguroase (exemplu: formarea sentimentelor morale). Ionescu. Metoda analizei psihopedagogice a datelor experimentale. amelioram sau inovam fenomenul educational. pentru cercetator.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->