ΤΜΗΜΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ    

&  ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΤΕΙ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-­‐  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΦΩΝΗΣ  

Α.  Εκφράσεις  Κλειστού  Τύπου  για  Διαδεδομένες  Σειρές  
N −1

∑ an =
n= 0

N −1

∑ na

n

n= 0

N −1

∑n =
n= 0

1 − aN
1− a

=

∑a

 

n

=

n= 0

N +1

(N − 1)a − Na + a
 
(1 − a)2

N

∑ na

n

1
, | a |< 1  
1− a

=

n= 0

N −1

1
N(N − 1)  
2

∑n

2

=

n= 0

a
, | a |< 1  
(1 − a)2

1
N(N − 1)(2N − 1)  
6

 

Β1.  Βασικά  Ζεύγη  Μετασχηματισμού  DTFT  
Ακολουθία  

DTFT  

δ(n − n0 )  

e 0  
2πδ(ω)  

1  

δ(n)  

− jn ω

1  

e

jnω 0

2πδ(ω − ω 0 )  

 

1
1 − ae− jω
1
1 − ae− jω
1

a nu(n), | a |< 1  
−a nu(−n − 1), | a |> 1  
(n + 1)a nu(n), | a |< 1  

 
 

(1 − ae− jω )2

cosnω 0  

 

πδ(ω + ω 0 ) + πδ(ω − ω 0 )  

 
Β2.  Ιδιότητες  Μετασχηματισμού  DTFT  
Ιδιότητα  

Ακολουθία  

Γραμμικότητα  

ax(n) + by(n)  

Μετατόπιση  στο  χρόνο  

x(n − n0 )  

Αντιστροφή  στο  χρόνο  

x(−n)  

Διαμόρφωση  

e

jnω 0

DTFT  
aX (e ) + bY(e jω )  

e

− jn0ω

X (e jω )  

X (e− jω )  

x(n)  

X (e

j(ω − ω 0 )

)  

Συνέλιξη  στο  χρόνο  

x(n) ∗ y(n)  

X (e jω )Y(e jω )  

Μιγαδική  συζυγία  

x * (n)  

X * (e− jω )  

Παραγώγιση  

nx(n)  

j

Πολλαπλασιασμός  στο  χρόνο  

x(n)y(n)  

dX (e jω )
 

π

1
X (e jθ )Y(e j(ω − θ) ) dθ  
2π −∫π

 
 
 

 

1    

Notes_v0.1  

 

 Βασικά  Ζεύγη  Μετασχηματισμού  Z   Ακολουθία   δ(n)   Μετασχηματισμός  Z   1   1   1 − az −1 1   1 − az −1 az −1 a nu(n)   −a nu(−n − 1)   na nu(n)   (1 − az −1 )2 ∀ z   | z |>| a |   | z |<| a |     | z |>| a |     | z |<| a |   −na nu(−n − 1)   az −1 (1 − az −1 )2 cos(nω 0 )u(n)   1 − (cosω 0 )z −1 sin(nω 0 )u(n)   Περιοχή  Σύγκλισης  (ROC)   1 − 2(cosω 0 )z −1 + z −2 (sinω 0 )z −1 1 − 2(cosω 0 )z −1 + z −2   | z |> 1     | z |> 1     Γ2.1     .   z→∞           2     Notes_v0.ΤΜΗΜΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     &  ΔΙΚΤΥΩΝ   ΤΕΙ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-­‐  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ     ΜΕΤΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΦΩΝΗΣ     Γ1.  Θεώρημα  Αρχικής  Τιμής   Αν   η   x(n)   είναι   ίση   με   το   μηδέν   για   n < 0 (causal)   τότε   η   αρχική   τιμή   x(0) μπορεί   να   προσδιοριστεί   από  την   X (z)  ως  εξής:   x(0) = lim X (z) .  Ιδιότητες  Μετασχηματισμού  Z   Ιδιότητα   Ακολουθία   DTFT   Γραμμικότητα   ax(n) + by(n)   aX (z) + bY(z)   Μετατόπιση  στο  χρόνο   x(n − n0 )   Αντιστροφή  στο  χρόνο   x(−n)   X (z −1 )   Πολλαπλασασμός  με     εκθετική  ακολουθία   a n x(n)   X (a −1 z)   Συνέλιξη  στο  χρόνο   x(n) ∗ y(n)   X (z)Y(z)   Μιγαδική  συζυγία   x * (n)   X * (z*)   Παραγώγιση   nx(n)   z − n0 −z X (z)   dX (z)   dz   Γ3.

    3     Notes_v0.  Γενικές  Ασκήσεις   Δ1. | a |> 1.  Μονόπλευρος  Μετασχηματισμός  Z   + Ορισμός:   X (z) ≡ +∞ ∑ x(n)z −n   n= 0 Ιδιότητα  Μετατόπισης:    Περίπτωση  1  (καθυστέρηση):     z+ z+ + ⎡ Αν   x(n)←→ X (z)  τότε   x(n − k)←→ z − k ⎢ X + (z) + ⎣ k ∑ x(−n)z n n=1 ⎤ ⎥ .0. y[-2] = 0.1] .1] .  Να  υπολογιστεί  ο  DTFT  της  ακολουθίας   x[n] = -a n u[-n .  τι  προκύπτει  για  την  y[n]=x1[n]⋅x2[n].   Για   το   σύστημα   που   περιγράφεται   από   τη   σχέση   y[n] = x 2 [n] .   Να  βρεθεί  η  απόκριση  συχνότητας.1. | a |< 1.1] .   Να   βρεθεί   η   λύση   της   εξίσωσης   διαφορών   y[n] . Δίνεται   | a |< 1.1     .  τη  συνάρτηση  φάσης  και  την  καθυστέρηση  ομάδας.   να   εξετάσετε   αν   ισχύει   η   αρχή   x[n .5x[n .2] .  Έστω  ένα  LTI  σύστημα  το  οποίο  χαρακτηρίζεται  από  την  ακόλουθη  εξίσωση  διαφορών  2  τάξης:     y[n] = 1.   1 + e−2 jω .   Δ3.  Δίνεται  η  ακόλουθη  συνάρτηση  της  απόκρισης  συχνότητας:   H(e jω ) = βρεθεί  η  εξίσωση  διαφορών  που  υλοποιεί  το  αντίστοιχο  LTI  σύστημα.2] + 0.2]. |β | <1.25.   Δ5.   Να   βρεθεί   η   απόκριση   του   συστήματος   στην   είσοδο   x[n] = 0.y[n . a ≠ β.   Ομοίως   για   το   σύστημα   που   περιγράφεται   από   τη   σχέση:   y[n] = x[n] + x * [n .   με   αρχικές   συνθήκες:     y[-1] = 0.25y[n .0.  Αν  x1[n]  είναι  άρτια  και  x2[n]  είναι  περιττή. k > 0   ⎦ Δ.5x[n] + 0.5e−2 jω Δ10.1].75. y[-2] = 0 .1] .  όπου   a ∈ℜ.   Δ6.2] = x[n]   για   x[n] = u[n]   και   y[-1] = 1.   Δ4.   Δ2.2] + x[n] .1] της   υπέρθεσης   και   αν   είναι   ομογενές.5u[n] . k > 0   ⎦ z+ Στην  περίπτωση  που  το   x(n)  είναι  αιτιατό  (causal)  τότε   x(n − k)←→ z − k X + (z)    Περίπτωση  2  (προπορεία):   z+ z+ ⎡ Αν   x(n)←→ X + (z)  τότε   x(n + k)←→ z k ⎢ X + (z) − ⎣ k −1 ∑ x(n)z −n n= 0 ⎤ ⎥ .  Έστω  το  σύστημα  σύστημα  που  περιγράφεται  από  την  εξίσωση  διαφορών:   y[n] = y[n .1] + x[n .   Δ9.  Έστω  το  LTI  σύστημα  με   h[n] = a n u[n].  Έστω   h[n] η  κρουστική  απόκριση  ενός  LTI  συστήματος.   ⎛ 1⎞ (b)   h[n] = ⎜ ⎟ ⎝ 3⎠ n+ 2 ⋅ u[n .   ης Δ8.9025y[n .  Να  βρεθεί  η  απόκριση  συχνότητας  όταν:   (a)   h[n] = δ[n] + 6δ[n .2] .ΤΜΗΜΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     &  ΔΙΚΤΥΩΝ   ΤΕΙ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-­‐  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ     ΜΕΤΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΦΩΝΗΣ     Γ4.3433y[n .  Να  προσδιορίσετε  την  απόκριση   συχνότητας.  Έστω   h[n] = a n u[n]  η  κρουστική  απόκριση  ενός  LTI  συστήματος.1] + 3δ[n .  να  προσδιορίσετε  την  έξοδο   του  συστήματος  για   x[n] = β n u[n].  Να   2 − e− jω + 0.   Δ7.4142x[n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful