Semir Osmanagic Semir Osmanagic Semir Osmanagic Semir Osmanagic

Alternativna poviiest Alternativna poviiest Alternativna poviiest Alternativna poviiest
(hrvatsko elektronsko izdanie)
2
Semir Osmanagic
Alternativna poviiest
Autor: Semir Osmanagic
Urednik: Amel Suliovic
DTP/Design: Vedad Dizdarevic
Lektor: Amel Suliovic
Proizvedeno u: Bosni i Hercegovini
Tiraz: 500
Stampa: Bemust Saraievo
Saraievo. Iebruar/veliaca 2004.
CIP - Katalogizaciia u publikaciii Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i
Hercegovine. Saraievo
651.54.2(47.6)-16
OSMANAGIC. Semir
Alternativna poviiest/Semir. - Saraievo: Osmanagic B.. 2004. - 972 str.; 19
COBISS.BH-ID 18736657
Na osnovi clana 18. tocka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. precisceni
tekst ("Sluzbene novine Federaciie Bosne i Hercegovine". br. 49/02). a na zahtiev TKD
"Sahinpasic". iz Saraieva. od 20.04.2004. god.. Federalno ministarstvo kulture i sporta/sporta
daie mislienie br. 03-15- 1049/04 da ie kniiga ALTERNATIVNA HISTORIJA autora S.
Osmanagica. proizvod iz clana 18. tocka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
na ciii promet se ne placa porez na promet proizvoda.
Predgovor elektronskom izdaniu Predgovor elektronskom izdaniu Predgovor elektronskom izdaniu Predgovor elektronskom izdaniu
Svida li vam se sadrzai ove elektronske kniige. molimo da potrazite i kupite takoder i
originalno papirno izdanie (970 stranica) koie sadrzi i popratne slike. (Ciiena cca. 50 KM)
E-kniiga (verziia 1.1) ie bez slika koie se nalaze u bosanskom originalu i propustena ie kroz
hrvatski spelling checker! Ispricavamo se zbog eventualnih gresaka.
3
Predgovor Predgovor Predgovor Predgovor
"Alternativna poviiest" ie upravo ono sto i naslov sugerira: alternativa "istinama" koie se
serviraiu iavnosti od strane mediia i elita koie. iza scene ili otvoreno. vladaiu sviietom od
pamtiviieka. Na takvim. netocnim ili nepotpunim inIormaciiama. zasnovane su poviiesne
kniige koiima su elite/oligarhiie manipulirale vecinom.
"Alternativna poviiest" ie i vodic kroz malo poznata dostignuca suvremenih istrazivania
sviesnog i dusevnog od strane niza naucnih instituciia i obaviestainih agenciia u SAD.
A sve s namierom da poiedinca. svaku liudsku dusu. podsieti na znania skrivena duboko u
nama. I na sve ono sto trebamo uzivati tokom ovog zivotnog iskustva: osiecai slobodnog
izbora. oslobodenie od straha. liubav kao model ponasania.
Dugo su egipatske piramide smatrane naistariiim arhitektonskim monumentima. Ipak.
nairaniii neolitski hramovi na Malti su stariii za oko tisucu godina od navodnog datuma
izgradnie cuvenih piramida u Gizi.
Ogromni kameni blokovi. teski desetine tona. koristeni su za izgradniu hramova. Moderni
alati i tehnike bi i danas imale nepremostivih poteskoca da izgrade nesto slicno. Kako su ovi
tereti pokretani priie 5-6.000 godina. ostaie misteriia.
Prvi hramovi. kao na primier Gantiia u Gozo-u. nisu imali posebnih ukrasa. Oni kasniii.
recimo Hagar Qim. bili su izgradeni od blokova koii su vrlo precizno pristaiali iedni uz druge
i pri tome su bili posebno ukraseni. Spomenimo da ne postoie arheoloski nalazi metalnih
predmeta ili alata na Malti tog doba.
4
SADRZAJ SADRZAJ SADRZAJ SADRZAJ
Predgovor .................................................................................................................................3
I TOM .........................................................................................................................................8
(1) Malteski Hypogeum...........................................................................................................8
(2) Piramide u Kini ..................................................................................................................9
(3) Masoni/Denverski aerodrom............................................................................................10
(4) Maie..................................................................................................................................12
(5) Uskrsnii otok ....................................................................................................................15
(6) Tarabici.............................................................................................................................16
(7) Igre oko Bosne 1908-1909...............................................................................................21
(8) Antarktika.........................................................................................................................23
(9) Podzemne baze - Dulce....................................................................................................28
(10) "James Bond" .................................................................................................................32
(11) Philip Corso....................................................................................................................34
(12) Europa ............................................................................................................................41
(13) Nostradamus...................................................................................................................43
(14) What Dreams May Come...............................................................................................45
(15) What Dreams May Come II ...........................................................................................47
(16) What Dreams May Come III..........................................................................................50
(17) What Dreams May Come IV..........................................................................................54
(18) Mentalna spiiunaza.........................................................................................................58
(19) Gerald O'Donnell............................................................................................................61
(20) O'Donnell II....................................................................................................................65
(21) PSI Tech .........................................................................................................................67
(22) P~S~I..............................................................................................................................69
(23) Kozmicko putovanie ......................................................................................................70
(24) Dr. Courtney Brown.......................................................................................................75
(25) Kozmicko putovanie II...................................................................................................81
(26) NASA/Mars....................................................................................................................85
(27) Astronauti govore...........................................................................................................87
(28) Kozmicki istrazivaci.......................................................................................................90
(29) Ingo Swann.....................................................................................................................93
(30) George Leonard............................................................................................................100
(31) Luna & Hoagland.........................................................................................................102
(32) Robert Monroe .............................................................................................................104
(33) Van-tielesna putovania.................................................................................................106
(34) Matrica..........................................................................................................................111
(35) Daleka putovania..........................................................................................................113
(36) Daleka putovania II ......................................................................................................117
(37) Mars Polar Lender........................................................................................................120
(38) Ultimativno putovanie..................................................................................................121
(39) Ultimativno putovanie II ..............................................................................................123
(40) Ultimativno putovanie III.............................................................................................128
5
TOM II.................................................................................................................................... 133
(1) Zitni krugovi .................................................................................................................. 133
(2) Bob Lazar ....................................................................................................................... 135
(3) Cetaceans........................................................................................................................ 140
(4) Bibliiski kod................................................................................................................... 143
(5) Bibliiski kod II ............................................................................................................... 147
(6) Lemuriia ......................................................................................................................... 150
(7) Telos............................................................................................................................... 154
(8) Mikos.............................................................................................................................. 157
(9) Patent No. 1096102........................................................................................................ 165
(10) The Skulls .................................................................................................................... 168
(11) Suplie planete............................................................................................................... 170
(12) Atlantida....................................................................................................................... 173
(13) Bermudska enigma....................................................................................................... 176
(14) Thoth-ovi tableti........................................................................................................... 178
(15) Peniel............................................................................................................................ 185
(16) Hapgood-ova hipoteza ................................................................................................. 188
(17) 5.5.2000........................................................................................................................ 191
(18) Aura.............................................................................................................................. 194
(19) Cetiri bazicne psiho moci............................................................................................. 197
(20) Zbogom implantima..................................................................................................... 200
(21) Philadelphia Experiment .............................................................................................. 203
(22) Montauk proiekt........................................................................................................... 207
(23) Phoenix proiekt ............................................................................................................ 211
(24) Underground videos..................................................................................................... 214
(25) Pleroma ........................................................................................................................ 216
(26) Hopi.............................................................................................................................. 219
(27) Pleiade.......................................................................................................................... 223
(28) Pleiade II: Kozmicki riecnik........................................................................................ 226
(29) Smisao zivota ............................................................................................................... 230
(30) Erra............................................................................................................................... 232
(31) Hiperkozmos ................................................................................................................ 236
(32) Zeta Reticuli ................................................................................................................. 239
(33) Dogoni.......................................................................................................................... 242
(34) Dzopa ........................................................................................................................... 244
(35) Genetski laboratoriii Greysa ........................................................................................ 247
(36) Tim-mers...................................................................................................................... 249
(37) Bob Frissell .................................................................................................................. 251
(38) Zemaliske misteriie...................................................................................................... 254
(39) Chupacabra................................................................................................................... 258
(40) Krill dokumenti ............................................................................................................ 261
(41) Andromedanci .............................................................................................................. 264
(42) Galakticki genotipovi................................................................................................... 267
(43) Sumer ........................................................................................................................... 271
(44) Dvanaesta planeta ........................................................................................................ 274
(45) Homo sapiens............................................................................................................... 276
(46) Ruth Montgomery........................................................................................................ 280
6
III TOM...................................................................................................................................283
(1) Kissinger Associates Co.................................................................................................283
(2) Tko vlada coviecanstvom?.............................................................................................285
(3) Bilderberg.......................................................................................................................288
(4) Trilateralna Komisiia......................................................................................................291
(5) CFR ................................................................................................................................294
(6) Okrugli Stol ....................................................................................................................297
(7) Crna ruka ........................................................................................................................299
(8) Globalna Uniia ...............................................................................................................302
(9) Mandzuriianski kandidat ................................................................................................304
(19) Francis Bacon...............................................................................................................306
(11) Kuca Windsor-a............................................................................................................309
(12) Taini iezik simbola.......................................................................................................312
(13) Poriieklo zivota na Zemlii ............................................................................................316
(14) Nastanak covieka..........................................................................................................320
(15) Kralievsko poriieklo coviecanstva ...............................................................................325
(16) Fokus 27 .......................................................................................................................329
(17) Stargate agent broi 1.....................................................................................................334
(18) Havaiska Gilda .............................................................................................................337
(19) Deseta dimenziia ..........................................................................................................340
(20) Sudbina kozmosa..........................................................................................................343
(21) Taina nauka ..................................................................................................................345
(22) Kod kuce. u kozmosu...................................................................................................352
(23) Tibetanska kniiga mrtvih..............................................................................................356
(24) Java II ...........................................................................................................................359
(25) Taine piramida u Egiptu...............................................................................................363
(26) Keltska magiia..............................................................................................................369
(27) Libanonski Balbek........................................................................................................372
(28) Peruanski Marcahuasi ..................................................................................................375
(29) Boliviiski Tiahuanaco ..................................................................................................378
(30) Poseidonov hram na Atlantidi ......................................................................................381
(31) Teoriie zaviera..............................................................................................................388
(32) Frekvenciia liubavi .......................................................................................................390
7
IV TOM.................................................................................................................................. 393
Uvod..................................................................................................................................... 393
(1) Teotihuacan Meksicke piramide................................................................................. 394
(2) Piramida Cuicuilco......................................................................................................... 399
(3) Civilizaciia Olmeka........................................................................................................ 401
(4) Civilizaciia Zapoteka ..................................................................................................... 403
(5) Tolteci ............................................................................................................................ 406
(6) Castaneda ....................................................................................................................... 410
(7) Kryon.............................................................................................................................. 412
(8) Pueblo Bonito................................................................................................................. 416
(9) SIinga 10.970 p.n.e. ....................................................................................................... 419
(10) Giza plato ..................................................................................................................... 422
(11) Edgar Cayce ................................................................................................................. 425
(12) Biblioteka Atlantidana ................................................................................................. 428
(13) Potomci atlantidana Baski......................................................................................... 432
(14) Potomci Atlantidana Guanchi ................................................................................... 435
(15) Potomci atlantidana - Berberi ...................................................................................... 440
(16) Irska Tara ..................................................................................................................... 443
(17) Stonehenge................................................................................................................... 447
(18) Glastonbury Tor ........................................................................................................... 451
(19) Karnak.......................................................................................................................... 455
(20) Zodiiak ......................................................................................................................... 460
(21) Zvucna levitaciia.......................................................................................................... 463
(22) Tekuci kamen............................................................................................................... 469
(23) GolIska struia ............................................................................................................... 471
(24) Jegulie .......................................................................................................................... 475
(25) Atlas ............................................................................................................................. 477
(26) Bimini........................................................................................................................... 481
(27) Atlantidani u Americi................................................................................................... 485
(28) Potomci Atlantidana -Americki Indiianci.................................................................... 489
(29) Pukovnik Fawcett......................................................................................................... 492
(30) Yayno........................................................................................................................... 496
(31) Peruanska piramida sunca............................................................................................ 498
(32) Cusco............................................................................................................................ 501
(33) Sacsayhuaman.............................................................................................................. 503
(34) Sveta dolina.................................................................................................................. 505
(35) Krov sviieta.................................................................................................................. 507
(36) Kamena suma............................................................................................................... 511
(37) Nasca liniie................................................................................................................... 513
(38) Nasca piramide............................................................................................................. 516
(39) Tukume piramide ......................................................................................................... 519
(40) Huaca Del Sol .............................................................................................................. 521
Bilieska o autoru.................................................................................................................. 522
8
I TOM I TOM I TOM I TOM
(1) Malteski Hypogeum (1) Malteski Hypogeum (1) Malteski Hypogeum (1) Malteski Hypogeum
Podzemni sustav hramova nazvan Hal SaIlieni. ili poznatiii kao Hypogeum. ie ipak posebno
uzbudliiv. Kada ie 1902. (ponovno) predstavlien sviietu. izazvao ie senzaciiu u arheoloskim
krugovima. Hramovi i podzemne odaie su bukvalno urezane u kamenito podzemlie. Tu su
pronadene kosti preko 7.000 liudi i stoga se smatra da ie Hypogeum zapravo velika grobnica.
Svi tragovi misterioznih "liudi" koii su izgradili Hypogeum odiedanput nestaiu oko 2.000
godine priie nove ere. Jednako cudni su i tragovi kolica na kamenim putovima na Malti davno
priie otkrica tockova. Hypogeum ie iedan od naiimpresivniiih obiekata na UNESCO-voi listi i
u obiasnieniu se kaze da ie riiec o "... ostavstini kulture s koiom se ne moze usporediti niiedna
druga na Mediteranu" i da se radi o "...iedinstvenoi epizodi u evoluciii coviecanstva".
Megalitski obiekti na Malti su poznati ios iz 16 stolieca kada su vitezovi reda St. John prvi
put posietili otok. Od tada pa u narednih 400 godina se smatralo da su hramovi ostavstina
mitske rase giganata.
U zvanicnim lokalnim poviiesnim kniigama poiave ovih velebnih obiekata se ovako
obiasniavaiu: "... Negdie oko 3600. godine priie nase ere nesto posebno se pocelo desavati
malteskim mirnim zemlioradnicima.
Niihova kultura postaie izolirana od pradomovine. Siciliie... Od iednostavnih zemlioradnika.
prapoviiesni Maltezani se razviiaiu u visokokvaliIicirane graditelie i inzeniere koii stvaraiu
pravi val megalitskih hramova i pogrebnih miesta uzduz otoka... Neolitski otocani nisu
usvoiili kulturne ideie svoiih susieda niti su na niih utiecali..."
Ipak. ovakva povrsna obiasnienia ne mogu zadovoliiti iole ozbiliniiu provieru.
Premda ie Hypogeum toliko iedinstven. ipak su samo ulazne prostoriie bile povremeno
otvorene za iavnost. Tocniie. dugi niz godina tokom 20. stolieca bio ie zatvoren za iavnost
pod izlikom "radova na konzerviraniu".
U siiecniu 1999. sam dobio pismo u sklopu svoie hollowearth(onelist.com grupe u kome
nas Slaw Law obaviestava o mrezi tunela i podzemnom sviietu poznatom kao "Hypogeum
Hal SaIlieni". Nadalie tvrdi da ie zabiliezen niz taianstvenih nestanaka u podzemnim
labirintima te da ie kroz poviiest cinieno sve da se o ovim obiektima sto manie zna. Drugi
izvor. "National Geographic Magazine". u broiu od kolovoza 1940.. donosi clanak Richarda
Waltera pod nazivom "Wanderes Awheel in Malta". u kome se tvrdi da ie "...Malta. uzduz i
popriieko. probusena mrezom tunela i hramova. Moguce ie. ispod zemlie. proci s iednog na
drugi krai otoka... Ipak. vlada ie zatvorila sve ulaze. Navodno. razlog ie nestanak grupe
ucenika s nastavnicom koii su usli u podzemni labirint i nikad se nisu vratili."
1998. niemacki istrazivac Werner Betz ie pisao svoiu novu kniigu o Hypogeumu o kome ie
dosta miesta nasao za malteske vladine predstavnike koii su davali sumniiva obiasnienia.
puna kontradikciia. o istrazivaniu i ponovnom otvoreniu Hypogeuma. Ocito ie da se nesto
krilo.
Slika 1: Hypogeum ie malo poznata mreza podzemnih hramova i tunela na Malti koie su
Englezi. a potom Maltezani. stotinama godina brizliivo cuvali od ociiu iavnosti. Povremeno
ie otvoren samo ulazni hram koii dokazuie da niiedna anticka kultura niie bila u staniu da pod
zemliom isklese i ugradi kamene blokove teske desetinama tona. Riesenie zagonetke vodi
superiorniioi zemaliskoi (Atlantida) ili vanzemaliskoi civilizaciii.
9
(2) Piramide u Kini (2) Piramide u Kini (2) Piramide u Kini (2) Piramide u Kini
Houston. 20.02.1999.
Pukovnik Maurice Shehan. direktor TWA (Trans-world Airlines) za Daleki Istok. obiavio ie
postoianie gigantskih piramida u Shensi provinciii u Kini.
Viiest ie iz "Rocky Mountain News". datirana 31.03.1947. Pretpostavlialo se da ie visina
poiedinih piramida dvostruko premasivala one u Egiptu (oko 350 metara).
Dva australska trgovca su 1912.. u razgovoru s budistickim svecenikom. saznali da se ove
piramide prvi put spominiu u pisanim dokumentima starim pet tisuca godina i oznacavaiu kao
"veoma stare".
Napokon. niemacki istrazivac Hartwig HausdorI dobiva dozvolu za posietu "zabranienoi
Zoni" 1994. godine gdie proucava preko 100 piramida. od gline ili kamena. naicesce s malim
hramom na vrhu.
Naravno. postoii i kozmicka veza koiu HausdorI naziva "kineskim Roswellom". Piramide
su. naime. posluzile kao grobnice za bica koia su. prema pronadenim hiierogliIima na
granitnim diskovima. imali "udes" priie 12.000 godina.
Slika 2: Stotine piramida u Kini iznenada su zakomplicirale poznatu sliku sviieta. Naiveca
medu niima. Biiela piramida. sa svoiih 300 metara ie dvostruko visa od Keopsove piramide.
Pronadeni hiierogliIi upozoravaiu na vanzemalisko poriieklo bica koia su tu sahraniena.
10
(3) Masoni/Denverski aerodrom (3) Masoni/Denverski aerodrom (3) Masoni/Denverski aerodrom (3) Masoni/Denverski aerodrom
Houston. 27.02.1999.
Ozbilina studiia o masonima pokazuie da ie riiec o konspiraciiskoi organizaciii ios od
antickog starta s Nimrodom i planom o "svietskoi vladi".
Koriieni "slobodnog zidarstva" su u drevnom Babilonu i Egipatskim skolama misteriia. Pet
tisuca godina kasniie iedan od naivise rangiranih masona (32¹ stupani). George Bush stariii.
se moze sresti na niihovim sastancima u Houstonu. Americki Kongres nepodiielieno
podrzava sintagmu o "Novom svietskom poretku" i s Republikanskog (pretezno utiecai
Irancuskih masona) i s Demokratskog (britanski masoni) kraia.
Nize rangirani clanovi nikada ne dokuce sustinu dielovania organizaciie. Stoga se s ove
strane paravana masoni predstavliaiu humanitarnim.
Dnevno se procesi svode na kontrolu i usmieravanie svih Iormi novih tehnologiia; pokriveni
su i sakralna geometriia. hiperdimenzionalna Iizika ili. pak. NASA. (William Cooper.
"Behold a Yale Horse": "... postoii iavna. ali i taina strana NASA-e koia ie kontrolirana od
masona... Visokorangirani mason ie nien direktor..."; takoder. Richard Hoagland. web site
"Enterprise Mission". daie spisak astronauta koii su clanovi masonskog reda.)
Da li su masonski simboli svuda oko nas?
Piramida s (LuciIerovim) okom u sredini koie sve vidi? Shell Oil. skolika ili sunce. koie se
uspinie. sa zracima? Texaco star ili masonski simbol? Exxon s dva pridruzena "x". double
cross. we're double crossed? Novi aerodrom u Denveru. Do iavnosti niie doprlo mnogo; iedna
aIera s gradonacelnikom Grada koieg ie CIA potplatila (!?) s 1.5 miliiuna dolara da izda sve
potrebne dozvole za gradniu (prema kniizi. Rodney Stitch: "DeIrauding America") te niz
grotesknih murala na zidovima aerodromskih holova. Detaliniiim pregledom slika (koie se
mogu naci na: http://anomalous-images.com/christo.html) moze se uociti sliiedece:
- kamen s posvetom graditeliima ima masonski simbol na sebi i u potpisu "New World
Airport Commission"?! - iedan od velikih murala ima tri kovcega s mrtvim osobama; u
prvom kovcegu ie americko-zidovska dievoicica s bibliiom u ruci. u drugom ie americka
Indiianaka. a u posliedniem ie crnkinia. U pozadini ie spalien grad i suma. a dievoicica ispred
nosi prorocanstvo Maya u ruci koie govori o unisteniu civilizaciie.
- sliiedeci morbidni murali prikazuiu ratnika koii macem unistava grad te diecu sviieta koii
predaiu svo oruzie u ruke niemackog diecaka. Time se. navodno. simbolicno prikazuie da
niemacki taini masonski red stoii iza radova u ovom Zapadnom Centru Novog Svietskog
Poretka.
Prica o aerodromu se nastavlia u mnogo luckastiiim i Iantasticniiim obiasnieniima gradnie
aerodroma. podzemnog grada na 4.5 kvadratne milie. 88.5 kvadratnih milia velikoi
podzemnoi bazi dubokoi osam nivoa. Phil Schneideru koii ie radio u supertainim voinim
podzemnim bazama Area 51 i Dulce (New Mexico). Naci simbolizmu. nizu nepristupacnih
ulaza unutar aerodroma (na iednom ie neophodno nosenie zastitne bioloske uniIorme).
misterioznoi sudbini velikog broia gradevinskih radnika...
Jos iednom natrag u poviiest. Osnivac Illuminata (1776). Adam Weishaupt iz Bavarske. ie
autor Protokola o preuzimaniu (ili zadrzavaniu) vlasti na Planeti. Navodno su Protokoli
kasniie "podmetnuti" kao zidovski dokument (ciia se verziia moze naci na:
http://abbc.com/protocols/indexen.html s zidovskom strategiiom vladania sviietom. a
Illuminati su se skrili unutar "slobodnog zidarstva".
11
Slika 3: Medu masonskim "umietnickim" muralima na Denverskom aerodromu ie i onai
posvecen balkanskom krvoprolicu. Razdragana dieca nose maceve i automate. zamotane u
nacionalne zastave. koii su siiali uzas... i sire se prema "crnoi" AIrici. arapskom sviietu i
aziiskom kontinentu. Da li ie ovim prikazana strategiia masonskih elita za novi milenii?
12
(4) Maie (4) Maie (4) Maie (4) Maie
Houston. 14.03.1999.
Dominantna slika o Maiama kao "naprednoi" civilizaciii. koia. ipak. ne izlazi iz neolitskih
okvira treba biti sustinski izmiieniena.
Nauka im priznaie domete u matematici. astronomiii ili pismu koie ios. vecim diielom. niie
uspiela desiIrirati. Ali ih. zbog nepoznavania tocka. metalurgiie ili paganskih obreda
zrtvovania. ne smatra ozbilinim partnerom danasniem "visoko tehnoloskom'" sviietu.
Dviie i pol tisuce godina unatrag. na poluotoku Yukatan (Mayab) i dzunglama Guatemale.
niie bilo konia da vuku prikolice niti volova da se upregne plug. Za obrede vadenia srca iz ios
zivih tiiela. o koiima ie sviedocio Cortez u tadasniem Azteckom carstvu. smatra se da vuku
poriieklo iz kralievstva Maia. Obiasnienie treba traziti ios malo raniie. Prvi. klasicni period
Maia (do 830 g.n.e.) niie poznavao ovakav vid zrtvovania. Umiesto srca bozanstvima su se
darivale emociie; srce. kao niihov simbol. se pocelo bukvalno prinositi na odar u
postklasicnom periodu Maia. S duhovnog i znanstvenog stanovista ovai period se smatra
inIeriornim.
Nase skolstvo ie zasnivano na mitu o progresivnom tehnoloskom razvoiu i superiornosti
"nase" civilizaciie. Stoga se poiave "neobiasniivog". kao na primier UFO. paranormalna
iskustva. Ienomeni na Marsu. Malteski podzemni hramovi. iziave astronauta itd. skrivaiu od
iavnosti. Oni drugi Ienomeni koii strse. egipatske piramide. crop circles. kamene gradevine na
Uskrsniim Otocima i sl. se minoriziraiu i obaviiaiu plastem dezinIormaciia. Izvucimo na
povrsinu osnovne procese na Planeti koiima upravlia homo sapiens: industriiski ekocid.
potrosacki mentalitet. politicki elitizam (i na niemu zasnovane sociialne razlike i ratovi).
Vracaiuci se samo u blizu poviiest. pitanie ie: da li su. usporedo. ziviele inteligentniie
civilizaciie u odnosu na nasu? Da li ie postoiala superiorniia naucna istina?
Briliantna civilizaciia Maia ie iedan takav primier.
Spaniolski konkvistadori su u svom bezumnom osvaiackom pohodu na Centralnu i Juznu
Ameriku primieniivali isti obrazac: ubiianie. pliacka. palienie biblioteka. pokrstavanie i slanie
dragocienosti kraliu Filipu. Azteci su imali vrlo bogatu ostavstinu iz perioda Maia koia ie
uglavnom unistena. Tek poneka kniiga ie zavrsila na spaniolskom dvoru. a odatle. kroz
vriieme. i u nekoliko europskih biblioteka. Koncem 19. stolieca u Dresdenskoi biblioteci
iedan od kniizara ie uspio proniknuti u kod hiierogliIa i piktogliIa Maia. Napokon su se taine
pocele otkliucavati.
Posliedniih dvadeset godina. istrazivanie Maianskih dokumenata i gradevina dovelo ie do
Iasciniraiucih otkrica:
- Liudska poviiest ie. vecim diielom. odredena galaktickim snopom kroz koii Sunce i
Zemlia prolaze svakih pet tisuca i dviesto godina. Moment ulaska u sliedeci snop ie
21.12.2012. Astronomiia ie nedavno i potvrdila ovu tvrdniu. Tog datuma. naime. Suncev
sustav ulazi u riiedak polozai prema Mliiecnom Putu. koii se iavlia tek svakih 5.200 godina.
- Aktivnosti te liudska kultura na Planeti ie odredena "galaktickim sezonama". Niihov kod
su Maie odredile matematicki i simbolicki. (Poiava homo sapiensa predstavlia poseban stadii
u evoluciiskom ciklusu Suncevog sustava; nivo na kom se integriraiu cetiri prethodna perioda
sviesnosti. Ovai nivo traie 26.000 godina i sastoii se od pet perioda od 5.200 godina ("The
Mayan Factor". Jose Arguelles. 1987). Drugim riiecima. zivimo u klimaksu. tocniie receno. u
posliedniih 13 godina ciklusa koii traie 26.000 godina!
13
- Svaka osoba ima moc da se direktno spoii - senzualno. culima i elektromagnetno s
energiiom/inIormaciiama galaktickog snopa koii. opet. dolazi iz galaktickog sredista i to
dovodi do "budenia" istinskog. viseg misaonog sklopa.
- Istaknuto miesto u simbolici Maia zauzima zviezdani sustav Pleiada (zovu ie svoiom
"domovinom". misteriozni "Valum Chivim"). Skrta moderna astronomska znania su potvrdila
da Maie znaiu raspored zviiezda (Mayan Prophecies. A. Gilbert/M. Cotterell) u zviezdanoi
konstelaciii Pleiada; nasa astronomiia ios uviiek niie u mogucnosti da potvrdi postoianie i
raspored planeta u tom sustavu. Neizbiezna ie asociiaciia na drevni Egipat i niihovo
idolopoklonstvo zviezdanom sustavu Orion. koiega su Egipcani (?) tocno opisali (uostalom
piramide su napravliene po rasporedu tri zviiezde koie saciniavaiu ovai sustav).
- Kroz numerologiiu/"harmonicni modul" - Tzolkin (iednostavan sustav koii izrazava vrlo
kompleksne procese). Maie predstavliaiu galakticki kod. koii opet upravlia svim
inIormaciiama koie uticu na "svietlosni ciklus." Ovai ciklus deIinira rezonantnu Irekvenciiu
radiiantne energiie; elektricitet. toplotu. svietlo. radio valove. Drugim riiecima. zive i
anorganske Ienomene u ciielosti.
- Tzolkinov simbolicni partner. kineski Ji Ding. ie sinkroniziran s genetskim kodom. DNA
takoder ima vibraciisku inIrastrukturu "svietlosno tiielo" - koie korespondira
gorespomenutom spektru radiiantne energiie koiim upravlia Tzolkin. Drugim riiecima.
Tzolkin se odnosi prema Ji Ding-u kao svietlo prema zivotu.
- Maie su. naravno. sva kozmicka tiiela smatrali zivim. Tako su za Sunce tvrdili da ima
dvadesettrogodisnii ciklus disania. Jedanaest i po godina za udisai i isto toliko za izdisai.
Dviie tisuce godina kasniie nasa znanost "pronalazi" da ove solarne inhalaciie tocno
odgovaraiu kretaniu binarnih suncevih piega. One. opet. izazivaiu poremecaie u bio-
elektromagnetnom poliu Zemlie. (Krupne poremecaie. dodaimo. Od TV i drugih
komunikacionih signala. do zenskih menstrualnih ciklusa i nataliteta.)
Sliiedeci dalie tu logiku Maie pretpostavliaiu da Sunce posieduie inteligenciiu - veliku i
neshvatliivu u uobicaienoi terminologiii. S ovim natuknicama postaie malo iasniie zasto su
oni slavili "bozansko" Sunce. I ne samo oni. Drevne civilizaciie Egipta. Meksika. Perua i
Mezopotamiie su ocito poznavale suncev sustav bolie nego sto mi mislimo i na tome
zasnivali tzv. idolopoklonstvo Suncu kao inteligentnom solarnom organizmu. Jos iednom o
zimskom solsticiiu koii pocinie 2012. godine. Prema Maiama. kada se ovai ciklus napokon
zavrsi. ne predstoii kataklizmicki krai Planete i civilizaciie. Na Zemlii ce. prolazeci kroz
galakticki snop. doci do akceleraciie naprednih DNA zivotnih Iormi (recimo da i mi tu
spadamo).
Drugim riiecima do sustinskog unapredenia koii ce se ogledati u "prelasku iz trece.
materiialisticke dimenziie u cetvrtu. spiritualnu dimenziiu".
Mozda naispektakularniii dogadai koii se veze za Maie ie niihov "nestanak" 830 g.n.e. Na
vrhuncu razvoia. s vec izgradenim piramidama. hramovima i gradovima. bez straha od
vaniske opasnosti. velika vecina Maia netragom nestaie. Niihove gradevine su poruka onima
koii dolaze iza niih. Naravno. nama ie trebalo dugo da pocnemo razumiievati o cemu su to
oni pisali. Kako smo sirili vlastite spoznaie tako smo mogli bolie shvatiti dosege ove bizarne
civilizaciie koia ie za sebe tvrdila da ie "posiet Planeti Zemlii niihova cetvrta misiia" i "po
kompletiraniu ce otici na sliiedeci zadatak"!
Put k Istini o Univerzumu ieste dug. Ali. ako se ne starta iz poziciie antropocentrizma
(sietimo se Crkve i Galilea) vec skromno prizna da smo tek na pocetku. mozda imamo sansu.
Maie su interesantan putokaz koii razbiia nase iluziie.
14
Slika 4: Arheolozi ovai obiekt Maia nazivaiu palacom. Briliantna civilizaciia Maia ie grad
Palenke podigla u sredistu meksicke dzungle. bez metalnih alata. tocka ili nama znane
tehnologiie. Svoiu pradomovinu. zviezdani sustav Pleiada. Maie su detalino opisale i pri tome
su tvrdile da ie "posiet planeti Zemlii niihova cetvrta misiia". Astronomiia ie vec potvrdila
niihove tvrdnie da Sunce i Zemlia prolaze kroz galakticki snop svakih 5.200 godina i da se
svake 23 godine kreiraiu binarne sunceve piege ("Sunce ima dvadesettrogodisnii ciklus
disania").
15
(5) Uskrsnii otok (5) Uskrsnii otok (5) Uskrsnii otok (5) Uskrsnii otok
Houston. subotnia noc uoci Uskrsa 1999.
Tocno 277 godina unatrag. 1722. godine. nizozemski admiral Jakob Roggeveen. ploveci
4.000 km istocno od Cileanske obale. postao ie prvi Europlianin koii ie pristao uz mali
vulkanski otok.
Sutradan. u nedieliu. iskrcao se u iedinoi pristupacnoi uvali. Pored 4.000 stanovnika mnogo
vise su ga impresionirale stotine kolosalnih kamenih statua visokih i do dvadeset pet metara.
Moderno doba ie u Uskrsniem Otoku dobilo novu temu za spekulaciie.
1. Otkuda na naiizoliraniiem miestu na planeti. komadicu vulkanskog tla. monolitne kamene
glave nepoznatog poriiekla. uz to teske po nekoliko desetina tona?
2. Kome pripisati autorstvo misterioznih hiierogliIa pronadenih na tisucama kamenih ploca
kada na niiednom blizem ili daliem otoku Oceaniie (bilo polineziiskim ili iuznopaciIickim)
niie zabiliezen slucai sluzenia pismom?
Dosadasnii pokusaii desiIrirania hiierogliIa slazu se da kamene ploce govore o "Stvaraniu" i
"Poviiesti" i to do tada nepoznatim. ali Iascinantnim pismom.
Ne slazu se u morIologiii. izvorima. utiecaiima. Spominiu se veze s egipatskim i Hindu
hiierogliIima. mogucim kineskim. Inka ili utiecaiima s nekadasnie "Lemuriie". Autorstvo
"Rongorongo" pisma se pripisuie i lokalnom stanovnistvu ili. posliedniih cetrdesetak godina.
posieti vanzemaliaca koii su laserskim zracima ispisali prve kamene ploce. Nakon europskog
upliva u "otocke poslove" scenarii postaie manie-vise tipican: stanovnistvo se s 4.000 u 1722.
smaniuie na 100 u 1887. zahvaliuiuci trgovcima robliem i dotada nepoznatim bolestima; od
nekoliko tisuca kamenih ploca s hiierogliIima ostaie ih samo 25 (niiedna na Otoku); vecina
kamenih glava zavrsila ie u travi; otok iz spaniolskih koloniialnih ruku seli u cileanske.
("Santiago StaII" ie naiduza ploca koia ie ios dostupna iavnosti s 2.320 slikovnih znakova.
Pokusai desiIrirania moze se pronaci na: http://www.netaxs.com/~trance/Iischer.html)
Uvidom u IotograIiie kamenih glava na postoliima (Moai) te laserskom preciznoscu s
koiima su kameni blokovi obradivani ... ostaie bez odgovora pitanie koia ie to civilizaciia iz
dubina proslosti imala tehnologiiu za obradu. a zatim i za priievoz desetine tona teskih
kamenih blokova na drugu stranu otoka (20 km)?
Uzgred. domoroci/ribari. nisu poznavali ni metal (alati) niti tocak (priievoz). Pokusaii
obiasnienia uspona i pada otocke civilizaciie neuvierliivi su i nepotpuni.
Slika 5: Uskrsnii Otok ie razbio teze o superiornosti "nase" civilizaciie. Naiizoliraniie
miesto na Planeti. komadic vulkanskog tla. pruza utociste monolitnim glavama teskim.
nekoliko desetina tona. Nema naucnog obiasnienia za niihove autore iz iednostavnog razloga
sto zvanicna poviiest ne priznaie postoianie superiorniiih civilizaciia iz duboke proslosti.
16
(6) Tarabici (6) Tarabici (6) Tarabici (6) Tarabici
Houston. 10.04.1999.
Kad sam se priie iedanaest godina vracao iz Kraguievca za Saraievo. zamolio sam vozaca
da skrene na sporedni put i prode kroz Kremna. Za ovo malo selo u Srbiii se tvrdilo da se ne
moze snimiti iz satelita zbog speciIicnog elektromagnetnog zracenia. Prolazeci kroz
brezulikasti krai nisam nista posebno vidio. Onih nekoliko seoskih kucica ni po cemu niie
odvaialo Kremna od okoline. Par godina priie toga stampano ie obnovlieno (a u stvarnosti
reducirano) izdanie "Kremanskog prorocanstva" s komentarima (tada ios zivog) Deiana
Malenkovica. pra-pra unuka naipoznatiieg srpskog proroka. nepismenog seliaka. Mitra
Tarabica (1829-1899) koii ie. opet. citav zivot proveo u Kremnima imaiuci "viziie" o
buducim dogadaiima vezanim za niegov "uzi" (Srbiia) i "siri" (Jugoslaviia) zavicai. Moi
primierak kniige ie nestao u vihoru bosanskog rata. ali ie u pripremi americko izdanie koie
me ie podsietilo na ovog proroka.
Ukratko. Mitar ie svoie viziie prenosio svom kumu. lokalnom popu Zahariiu Zaharicu. koii
ih ie zapisivao. Glas se pronio do srpskog dvora i od tada pocinie bitka za (ne)obiavliivaniem
prorocanstava. Niti Obrenovici. ni Karadordevici. a nakon toga ni Titova. a posebno
Miloseviceva svita niie zeliela da ona postanu iavna svoiina. Ipak. rukopis se poiavliivao u
stampi; prvo kroz interviue za novine u drugoi polovici i kraiem devetnaestog stolieca. a
zatim kao kniiga u tri navrata u XX stoliecu (zadnii put netom nakon Titove smrti).
Izvodi iz prorocanstava:
- naiavio ie (tocniie. detalino opisao) atentat na Aleksandra Obrenovica i niegovu suprugu
Dragu 1903;
- dolazak Petra Karadordevica na vlast i ponovni rat s Turcima. "Cetiri krscanske drzave ce
napasti Tursku; nasa granica ce se pomaknuti na riieku Lim; tada cemo napokon osvoiiti i
osvetiti Kosovo"... (1912. Srbiia ie uz pomoc Grcke. Bugarske i Crne Gore dobila Balkanski
rat protiv Turske.)
- "... novi. Veliki rat ce poceti u koiem ce se mnogo krvi proliti... Armiia. tri puta veca od
nase ce uci duboko u nasu zemliu... Skoro cemo se predati... ali. onda ce preuzeti komandu
inteligentan coviek na crnom vrancu ... i istierati nepriiatelia... Onda ce doci ios veca armiia
sa sievera i pregaziti nas...Zemlia ce biti unistena... Tri pune godine Srbiia ce biti u mraku...
armiia ce biti van zemlie... na otoku.... pomagani od prekomorskih priiatelia... i kada im rane
zarastu. vratit ce se kuci u brodovima... oslobodit ce Srbiiu i ostale teritoriie gdie nasa braca
zive..." (1914. pocetak Prvog Svietskog rata. napad Austriie. voivoda Misic. dolazak
Niemacke armiie. odlazak na KrI. osnivanie Kralievine Jugoslaviie);
- ... Reci cu ti ios iednu stvar oce... osvaiacka armiia ce doci u Kremna i otici 3 godine
kasniie. na isti dan. Dan Sv. Luke... ali ti neces docekati krai rata... zadniu godinu rata ces
umriieti... U oba ova rata. s Turcima. i u velikom u kome ce citav sviiet biti u ratu. izgubit ces
po iednog unuka...
("Otac". Zahariie Zaharic ie umro 1918. godine. a niegovi unuci su dozivieli prorokovanu
sudbinu. 1912. i 1918.);
- ... posliie Prvog Velikog rata Austriia ce nestati. a Srbiia ce biti velika kao stvarna
kralievina... Neko vriieme cemo zivieti u miru... ali. to nece dugo potraiati... mrznia ce se
uvuci u liude... krv ie prolivena... (Kralievina SHS. uboistvo Radica u Skupstini.
Sestoianuarska diktatura.)
17
- ... Krali ce biti ubiien... nasliiedit ce ga rodak... pokusat ce da vlada pravedno. ali ga liudi
nece volieti... skinut ce ga s priiestolia... zivot ce mu spasiti engleski krali i kraliica... na
prazni priiestol zasiest ce sin ubiienog Kralia... ali. on ce vladati samo nekoliko dana... voinici
ce ga odvesti preko mora. ier ce nase kralievstvo zaposiesti strana. zla armiia...
(1934. u Marseliu ie ubiien krali Aleksandar Karadordevic; niegov rodak Pavle postaie
regentom; armiia ga smieniuie i on biezi u Englesku; malodobni princ Petar postaie krali. ali
ubrzo nacisticka Niemacka okupira Jugoslaviiu. Petar biezi u Egipat pa u Englesku.);
- ... U pocetku. Rusiia se nece ukliucivati u rat... ali. kad bude napadnuta od zlocinacke
armiie. uzvratit ce napad... "Crveni" car ce biti na ruskom tronu... (Niemacka napada na
Staliinovu Rusiiu u lipniu 1941.);
- ... Ovdie... liudi s petokrakom na celu... ce se poiaviti... Vladat ce Uzicama i regiiom
tocno 73 dana... onda ce. biezeci pred nepriiateliem. krociti preko Drine... ("Uzicka
Republika");
- ... Srbi ce se boriti i klati iedan drugog... Osvaiacka armiia ce gledati na nasu mrzniu i
smiiati nam se...
- ... Coviek ... s ocima plavim. na biielom koniu... ce se poiaviti medu liudima... Zviiezda ce
siati na niegovom celu... Nepriiateli ce ga hvatati sirom zemlie... On ce okupiti mocnu armiiu
i osloboditi Beograd... Istierat ce nepriiatelia i nase kralievstvo ce biti vece nego ikad ...
(Mitar daie riietko liiep opis Titove poiave u poviiesti.);
- ... Rusiia ce sklopiti pakt s drugim prekomorskim kralievstvima... spalit ce kukasti kriz... i
osloboditi porobliene narode Europe... (1945. i krai rata u Europi.);
- ... Coviek s plavim ocima i zviiezdom na celu... ce prekinuti nasu dugogodisniu liubav s
ortodoksno krscanskom bracom. Rusima... nece im biti zahvalan za cinienicu da ie on na
tronu... upravo zahvaliuiuci tome da su ga oni tu postavili... Izbit ce velika mrznia... krv ce se
proliti... ali. ove rane ce brzo zaciieliti... i bit cemo s niima ponovno priiatelii... ali. nikad
onako iskreno vec Iormalno... pretvaraiuci se pred drugima... kao da ne varamo i lazemo iedni
druge... (1948. InIormbiro. odnosi sa SSSR-om posliie Staliinove smrti);
Jedna digresiia ovdie. kod onog da su ga Rusi "postavili na tron". Oksanina pokoina baka.
koia ie dugo godina ziviela u Berlinu. a priie toga radila u Jugoslavenskoi ambasadi u
Moskvi. oduviiek ie tvrdila da ie Tito Rus. Naravno. nama ie to. osamdesetih godina
uglavnom zvucalo smiiesno. Medutim. Jelica ie tokom pedesetih bila kuharica naivisim
komunistickim politicarima; cesto ie vidala Pucara. pa i Kardelia. Tita par puta. U Moskvi ie.
u Kremaliskom muzeiu srela Hruscova i s niim razgovarala. Tamo ie. pregledaiuci slike iz
prvog svietskog rata vidiela i Titovu. kao "ruskog voinika". kao sto ona kaze. Nasa sluzbena
poviiest govori o niemu kao austrougarskom voiniku. Onda Jelica prica da ie slusala Tita na
iednom skupu 1944. kao mlada partizanka... Tito ie. po nioi. zanosio na ruski i dosta nasih
riieci niie znao... Naravno. ova prica pokazuie da svatko od nas ima svoiu sliku sviieta.
S Jelicom sam se. 1988. godine. nasao u iednoi prodavaonici na Bascarsiii. Dvoie mladih
prodavaca nas ie pozdravilo u praznoi radnii. Jelici zapne pogled na veliku Titovu sliku na
zidu. "Koii ti ie ovo?". upita ona. Ovi se zbunise i odgovorise: "Pa. Tito". Kad ce Jelica: "A
znate li vi da ie Tito bio Rus?!" Ovi se u cudu pogledase. a ia brze-bolie izvedoh Jelicu iz
Iree-shopa Olimpic-tours-a. Inace. Jelica ie imala ios iednu interesantnu tezu. Tvrdila ie da ce
Jugoslaviiu podiieliti Amerika i Rusiia. I da ie to cula na niemackom radiiu. Godina ie 1988.
Mi smo samo odmahivali rukama i govorili: "Jest baba. tako ie." A Lilika bi dodala: "Samo
da Saraievo hoce pripasti Americi!"
18
- ... Posliie Velikog rata mir ce vladati sviietom... mnogo novih drzava ce nastati...
Medunarodni sud ce biti Iormiran... i nece dozvoliavati zemliama da se bore iedna protiv
druge ... Ovai Sud ce biti iznad svih kralieva...
...Oni koii ovo dozive bit ce vise nego sretni... Posliie nekog vremena slabit ce postovanie
za ovai Sud... (OUN)
Mnogi mali ratovi ce poceti... tisuce ce biti ubiieno... ali velikog rata biti nece. Bit ce i
nekoliko ratova oko kralievstva Izraelskog... ali. priie ili kasniie i tamo ce stici mir... Svi ovi
mali ratovi bit ce inicirani od strane velikih kralievstava... oni koii se bore i koliu cinit ce to.
ier su sliiepi i glupi...
... U nasoi zemlii vriieme mira i prosperiteta ce traiati dugo vremena... mnoge generaciie ce
se roditi i umriieti u miru... citat ce o ratu samo u kniigama i razlicitim cudnim aparatima...
liudi ce iesti samo biieli kruh... vozit ce se u kociiama bez volova... letiet ce nebom... mnoge
Iabrike ce se izgraditi... liudi ce napustati zemliu i raditi u niima... Srbiia ce prosperirati
naibolie dok niom vlada coviek s plavim ocima na biielom koniu... On ce nam doniieti neku
novu vrstu religiie... zaposiest ce nas tron... bit ce iak i zdrav... ziviet ce dug zivot ... blizu sto
godina... voliet ce da lovi... iednom prilikom past ce sa svoga biielog konia. povriiedit ce i
izgubiti nogu... od ove povrede nece umriieti vec od starosti...
(Iz ovih izvoda ie ocito da ie Titovo vriieme imalo naimanie razloga da ne obiavliuie
kniigu... Liiepo ie opisano. Ipak. kad se sietim atmosIere sedamdesetih. o Titovoi smrti se niie
mislilo. Bio ie dozivotni predsiednik. a u iavnosti ie bio stvoren doiam da mozda nece nikada
ni umriieti.);
- ... Posliie niega. nasom zemliom ce vladati nekakva "Komisiia". ali vise nece biti nikada
kao priie... (Osmoclano Predsiednistvo SFRJ!);
(Priie nego dodemo do onog sto. s nase vremenske poziciie smatramo danasniim i buducim
dogadaniima. ubacit cu nekoliko niegovih neutralnih predvidania.)
- ... Kad sviiet pocne da zivi u miru nakon Drugog Velikog rata. sve ce biti samo gorka
iluziia... ier ce liudi zaboraviti Boga... i vierovat ce samo svoioi inteligenciii... A liudska
inteligenciia u usporedbi s Boziom voliom i znaniem... niie niti kapliica u oceanu... Coviek ce
napraviti kutiiu s nekim dugmadima i slikama... ali nece biti u staniu da komunicira sa mnom
koii cu biti mrtav... iako ce ove kutiie s dugmadima biti blizu ovom drugom sviietu ... kao sto
su dlake na glavi blizu iedna drugoi... Uz pomoc ovih kutiia. coviek ce biti u staniu da vidi
sve sto se desava u sviietu...
- ... Liudi ce busiti izvore duboko u Zemlii i vaditi "zlato'... koie ce im dati sviietlo. brzinu i
moc ... i Zemlia ce pustati gorke suze... a imat ce mnogo vise "zlata" i "svietlosti" na povrsini
nego unutra... Zemlia ce patiti zbog ovih otvorenih rana...
- ...Umiesto da rade u poliima. liudi ce kopati svuda... na pravim i krivim miestima... ali
stvarna sila ce biti svuda oko niih... Tek nakon mnogo lieta liudi ce se sietiti ove sile... i
shvatit ce kako su bili glupi sto su kopali one rupetine... Ova sila ce biti prisutna i u liudima
samim ali ce proci mnogo vremena priie nego ie otkriiu i pocnu upotrebliavati...
- ... Uglavnom. coviek ce zivieti dugo. dugo vremena priie nego upozna samog sebe... bit ce
mnogo ucenih liudi koii ce misliti da kroz svoie kniige znaiu i mogu sve...Oni sami ce biti
naiveca prepreka daliem razvoiu i samospoznaii... ali iednom kada steknu ovo znanie ...
shvatit ce u kakvoi su zabludi bili dok su slusali one ucene liude... Kada se to napokon desi
bit ce im zao sto to nisu otkrili raniie... ier ovo znanie ie tako iednostavno...
- ... Liudi ce ciniti mnogo glupih stvari. misleci da znaiu i mogu sve... ali. u stvari. ne
znaiuci nista... Mudar coviek ce se poiaviti na Oriientu i niegova mudrost ce preci sva mora i
granice... ali liudi dugo nece vierovati niegovoi mudrosti ... tvrdeci da ie niegova istina laz...
19
Niihove duse nece biti opsiednute davolom. vec necim mnogo gorim... Oni ce misliti da ie
niihova iluziia stvarna istina ... ali u niihovim glavama istine nece biti...
- ... Ovdie kod kuce sve ce biti kao i u sviietu... Liudi ce poceti mrziti cisti zrak i ovu
bozansku sviezinu... Svi ce se oblaciti isto... nece se moci razlikovati musko od zenskog...
Ovo cemo preuzeti iz inozemstva. ali ce kod nas ostati naiduze... Muskarci ce se radati. a
nece znati za svoie diedove i pradiedove...
(I. napokon. nekoliko pasusa koii se ne moraiu kronoloski odigrati kroz buducnost.
Dogadaii kroz koie prolazimo i koii sliiede:)
- ... Iako ce liudi u nasem kralievstvu zaboraviti na mizeriiu i glad i zivieti u velikom
bogatstvu ... brat ce poceti da mrzi i misli zlo o bratu...
- ... Na nasim granicama i preko niih nova naciia ce se poiaviti... rasti ce kao gliive posliie
kise... bit ce dobri i posteni ... i odgovorit ce na nasu mrzniu s razlogom... vodit ce racuna
iedni o drugima kao o braci... A mi. u nasoi ludosti. mislit cemo da mozemo raditi sto
hocemo. i pokusat cemo ih pokrstiti s nasom vierom... ali. uzalud... ier oni ce vierovati samo
u sebe i nikoga vise... Velika nevolia ce nastati iz toga. ier ova naciia ce biti hrabra...
- ... mnogo lieta ce nevolia traiati. i nitko to nece moci zaustaviti... ier ce niihova naciia rasti
kao trava... Jedan ce se roditi nakon mnogo lieta. koii ce biti posten i inteligentan ... i on ce s
niima suradivati u miru... Ziviet cemo u miru ... oni tamo ... mi ovdie i tamo...
- ... Srbi ce se odvaiati iedan od drugog i govorit ce: "Ja nisam Srbin. ia nisam Srbin..."
... necasni ce se inIiltrirati u ovu naciiu ... i krevet sa srpskim zenama. maikama i sestrama...
Pravit ce takvu diecu da medu Srbima. od pocetka sviieta. nece biti gorih pokolienia... samo
ce slabici biti rodeni ...nitko nece biti dovolino iak da rodi pravog iunaka ... (U proslom
stoliecu. Tarabic ocito niie pravio razlike medu Srbima. Slovencima. Hrvatima itd. Svi su bili
"braca".);
- ... Jednom. mi cemo nestati s ovih nasih prostora... Otici cemo na siever i onda cemo se.
shvacaiuci kako smo glupi bili. vratiti nazad. Kada se vratimo. protierat cemo necasne da ih
ne vidimo vise nikada...
- ... Citav sviiet ce biti zahvacen cudnom bolesti koioi liieka nece biti... svi ce misliti da
znaiu kako da ie izliiece. ali nitko nista nece znati... a uz Boziu pomoc liiek ce biti svuda oko
niih...
- ... Coviek ce putovati na druge svietove ... ali. naici ce na bezivotne pustare... ipak. Bog ce
mu oprostiti... ier ce coviek misliti da zna bolie od Niega ... tamo. osim viecnog Bozieg mira.
nece vidieti nista ... ali ce osietiti svoiim srcem i dusom cielinu Bozie liepote i moci ... Liudi
ce se voziti Miesecom i zviiezdama ... trazit ce zivot ... ali zivot slican nasem nece naci...
Zivot ce biti tamo ... ali liudi nece biti u staniu da ga shvate i vide...
- ... Sto liudi budu vise znali. to ce manie brinuti i volieti iedni druge... Mrznia ce biti tako
velika medu niima da ce im biti vise stalo do razlicitih naprava nego do svoiih nairodeniiih...
A vierovat ce tim napravama vise nego svom susiedu...
- ... Medu liudima naciie na dalekom sieveru poiavit ce se mali coviek koii ce liude uciti
liubavi i pozrtvovaniu. ali ce biti mnogo Juda i licemiera oko niega ... ipak niegove mudre
kniige ce ostati ... i riieci koie ie on izgovorio ... i onda ce liudi shvatiti kako su bili u krivu...
- ...Oni koii citaiu i pisu razlicite kniige s broievima ... ce misliti da znaiu naivise...Ovi uceni
liudi ce pustiti da niihovi zivoti budu vodeni racunaniima ... i radit ce tocno ono sto im broike
kazu...Medu niima ce biti i dobrih i zlih... Zli ce raditi zle stvari... zagadit ce vodu i zrak.
riieke i zemliu. i liudi ce poceti umirati... Onda ce ovi shvatiti svoiu pogresku i umiesto
trazenia mudrosti u broievima ...pocet ce da ie traze u meditaciii...
20
- ... Kada pocnu vise meditirati ... bit ce blizi Bozioi mudrosti... ali bit ce kasno. ier su
zlocesti zagadili citav sviiet ... i liudi ce poceti umirati velikom brzinom... Mnogi ce biezati iz
gradova u unutrasniost i trazit ce planine s tri kriza... i tamo. unutra ... moci ce da disu i piiu
vodu ...Oni koii pobiegnu ce se spasiti i svoie naiblize... ali ne zadugo ... nova napast ce
doci... bit ce mnogo hrane u gradovima i selima. ali ce biti otrovana... Mnogo gladnih ce iesti
i odmah umirati...oni koii budu postili ce prezivieti ... ier ce ih spasiti Sveti Duh ... a bit ce
blizu Bogu...
- ... Sukobit ce se naimocniii... Kada ovai strasni rat pocne ... oni ciie mocne armiie lete
iznad neba gubit ce od onih koii su na kopnu i na vodi... Naucnici ce izmisliti razlicitu i
cudnu topovsku municiiu... kada one eksplodiraiu ... umiesto ubiiania ... zacarat ce sve zivo ...
liude. armiiu. stoku ... uspavat ce ih ... i nakon toga vratit ce se pameti . .
- ... Mi Srbi necemo ratovati ovdie ... ali drugi ce se boriti iznad nasih glava... zapalieni
voinici ce padati s neba iznad Pozege... (Koliko se siecam originalnog teksta iz kniige Tarabic
ie govorio o sukobu letielica koie pripadaiu Taliianima i Rusima. Naravno. godina moze biti
ova. mozda cak i neki od narednih dana; isto tako mozda se radi i o dalioi buducnosti.)
- ... Samo iedna zemlia na kraiu sviieta. okruzena velikim morima velicine Europe. ce
zivieti u miru. bez ikakvih problema... Iznad nie niti iedna topovska kugla nece eksplodirati...
Oni koii se budu sakrili u brdima s tri kriza ce naci skloniste i bit ce spaseni... da zatim zive u
sreci i liubavi ... ier ratova vise biti nece... (Ovai pasus neodoliivo podsieca na Nostradamusa
i niegove "tri krizne gore". Moguca obiasnienia idu od Australiie. koia ie okruzena oceanima
i velicine ie Europe do atomskih sklonista koii na svoiim vratima obicno imaiu trostruku
bravu u obliku kriza.)
21
(7) Igre oko Bosne 1908 (7) Igre oko Bosne 1908 (7) Igre oko Bosne 1908 (7) Igre oko Bosne 1908- -- -1909 1909 1909 1909
12.04.1999.
Poviiesni isiecak iz prve deceniie dvadesetog stolieca pokazuie kontinuirano i nesmanieno
zanimanie za bosansko tlo. a nakon toga domino eIekt na europske i svietske odnose.
Glavne role. u manie poznatoi Bosanskoi krizi iz 1908-09. pripadaiu ministrima Austriie i
Rusiie. Vaniske poslove tada mocne Austro-Ugarske vodio ie austriiski Zidov Alois Lexa von
Aehrenthal; niegov ruski partner bio ie Alexander Izvolsky. Oboiica politicki motivirani izaci
ce slomlieni iz ove krize. Dovest ce Europu na ivicu rata 1909. i podiieliti ie na naoruzane
kampove sve do pocetka Prvog svietskog rata.
Vratimo se u Europu priie devedeset godina. Bosna i Hercegovina ie pod administrativnom
upravom Austro-Ugarske. preoteta iz ruku europskog "starca na umoru" - Turske. na
Berlinskom Kongresu (1878.). U Turskoi dolazi do revoluciie "mladoturaka" 1908.
(dielomicno) pod vodstvom Enver Pase. Nekima ie u Europi to bio znak da ie Turska
ponovno u usponu. Zbog toga ie austriiski ministar odlucio iace prigrliti Bosnu i anektirati ie.
Aehrenthal ie. stoga. zakazao sastanak sa svoiim ruskim kolegom Izvolsky-m da se osigura
da Rusi nece predstavliati prepreku u planovima aneksiie Bosne. Taino su se nasli
19.09.1908. u miestu Buchlau u dvorcu groIa von Berchtolda i slozili oko sliiedeceg plana:
1. Izvolsky ce ignorirati aneksiiu. a zauzvrat
2. Aehrenthal ce podrzati otvaranie Dardanela (prolaza kroz Turski tiesnac iz Crnog Mora)
za ruske voine brodove. a istovremeno
3. Bugarskoi ce biti omoguceno da proglasi nezavisnost od Turske. s time sto ce se
4. Austro-Ugarska odreci maniih teritoriia na Balkanu da umiri Srbiiu.
Ne bas pravican i moralan cin. Ali. oboiici bi donio koristi koie su prizelikivali.
Prvo. Austriianci bi "zauviiek" stegli Bosnu u svom zagrliaiu i dalinie oslabili Tursku.
Drugo. Rusi bi zaobisli Berlinski Ugovor koii ie dao Turcima da kontroliraiu Dardanele i ne
dozvoliavaiu prolaz voinim brodovima bilo koie zemlie u i iz Crnog Mora. "Zahvaliuiuci"
ovom Ugovoru Rusi nisu mogli angazirati dio svoie ratne Ilote tokom Rusko-Japanskog rata
cetiri godine raniie (u kome su. uzgred receno. porazeni). Izvolsky ie zelio ovo promiieniti na
nacin da samo oni dobiiu prolaz koii bi im omogucio traino prisustvo u Mediteranu.
E. sad. da bi se ovai plan sproveo u dielo. kliucno ie bilo vriieme obiavliivania. Moralo se to
uciniti simultano da bi dao pune eIekte. Medutim. Austriianac Aehrenthal ie preduhitrio svog
"partnera u zlocinu" Izvolskyog. Vec treceg listopada 1908. obiavliuie da Austro-Ugarska
preuzima punu kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom kako bi "nieni liudi uzivali u
beneIiciiama ekonomskog razvoia kao diiela carskog imperiia". Ova iziava raziaruie
Kralievinu Srbiiu koia zahtieva rusku intervenciiu. Izvolskyom se navalio kuIer na leda. Ipak.
i on se drzi tainog plana i obiavliuie iednostranu odluku o slobodnom prolazu ruskih voinih
brodova kroz Turske morske tiesnace. Reakciia ie bila neocekivana: svi potpisnici berlinskog
Ugovora bili su protiv. a posebno Engleska. Britanci iziavliuiu da mogu razmotriti samo
otvaranie Dardanela svim voinim brodovima. a ne samo ruskim. (Ocito ie da to Izvolsky niie
imao na umu potenciialan dolazak nezelienih brodova u Crno More.)
Niemacka se nasla iznenadena. ali sto ie na stranu Turske. Kaizer ie. naime. vec neko
vriieme radio na oiacavaniu veza s Turskom i sada ie. s sansom nienog oporavka. zelio da
ostane na tom kursu.
22
Dogadaii se zahuktavaiu i dostizu tocku kliucania pocetkom studenog kada Srbiia obiavliuie
mobilizaciiu. Sada se Niemacka morala iziasniti; iasno. sto ie na snagu svog saveznika.
Austro-Ugarske. Rusiia ie. pak. zeliela da podrzi Srbiiu. ali ios niie bila spremna na rat s
Niemackom i Austriiom. Zbog toga odstupa. A i zbog priietnie Austriianaca da ce obiaviti
detalie sporazuma Aehrenthal-Izvolsky. Cinienicu da su izdali svoiu slavensku bracu Rusi
nisu htieli obielodaniti. Zbog toga su zadrzali Izvolskyog kao ministra ios tri godine. ali ie
niegova reputaciia bila traino unistena.
Rusi su se povukli i savietovali Srbiiu da ucini isto. Tako se i desilo. I iedni i drugi su iavno
obiavili da ih se aneksiia Bosne ne tice.
Rat ie izbiegnut u tome trenutku. Ali ie ostavio gorku Rusiiu i zaprepastenu Srbiiu. Rusi su
iziavili da se. u slucaiu slicne konIrontaciie. ovako nesto nece ponoviti.
I imali su priliku to dokazati za nekoliko kratkih godina.
("Prliavi Zidov me ie prevario. Lagao mi ie. nasanikao me ie tai grozni Zidov.". Ruski
ministar Izvolsky o austriiskom ministru Von Aehrenthalu. tokom razgovora s niemackim
kancelarom von Bulowim.)
Druga pricica se odnosi na "rat" koii se ne moze naci u kronologiii ratova: tzv. "Sviniski rat"
1906-1911.
Niie se vodio na boinom poliu. vec strategiiom na ekonomskom planu. Vrlo ie poucan. I
ponovno zadire u odnose Austro-Ugarske i Srbiie. Carski Bec ie vrlo pazliivo planirao
ekonomsku zavisnost svoiih slavenskih susieda od 1870-ih godina. Godine 1903. cak 90°
izvoza iz Srbiie islo ie u Austro-Ugarsku. Vecina proizvoda odnosila se na stocni Iond. a priie
svega na svinie u Iormi garantiranog otkupa. S iedne strane to ieste bilo korisno za izvoznika.
ali s druge. strateske. zapostavliao mu se industriiski razvoi.
1906. godine Austriianci odlucuiu da iskoriste zavisnost istocnog susieda i uvode sankciie
na cielokupan stocni Iond. Sviniski. rat ie poceo i potraiat ce pet godina. Ali. s neocekivanim
rezultatima za obie strane.
Srbiia ie reagirala brzo otvaraiuci trzista Egipta. Grcke. Turske i Niemacke. Da. i Niemacke.
Izgleda da ie Niiemcima bilo stalo. priie svega. do povoline ciiene.
Na kraiu prve godine embarga. Srbi su izvozili vise stoke nego ikada. Ekonomiia ie bila u
procvatu. Bec niie mogao vierovati svoiim ocima. Cak se i iavnost okrenula protiv niih.
Madari su bili nezadovolini zbog Iinanciiskih eIekata embarga. Sviniski rat ie podiielio
Monarhiiu.
Sviniski rat ie ubrzo prekriven velom prasine. ali ie ostao kao interesantan ogled u politici
kako stvari krenu neocekivanim tokom.
("Habsburska Monarhiia nece nikada dozvoliti stvaranie Velike Srbiie". austriiski ministar
vaniskih poslova Agenor von Goluchowski. 1906.)
23
(8) Antarktika (8) Antarktika (8) Antarktika (8) Antarktika
Houston. 01.05.1999.
Kad su u Ameriku poceli stizati izviestaii o stravicnim. genocidnim akciiama nacisticke
Niemacke to ie zvucalo nevieroiatno da bi bilo istinito. Drugi Svietski rat bio ie napokon
zavrsen. istina ie isplivala na povrsinu. a "neviernici" su napokon povierovali...
"Istina" ie sila za sebe. Moze biti zataskana. skloniena. sahraniena ...ali. priie ili kasniie.
nade svoi put. kao sieme. potentniia nego ikad. Jasno ie vidliivo nastoianie 2-3° obrazovanih
i bogatih da u neznaniu drze preostalih 97"/o populaciie u posliedniih nekoliko tisuca godina.
Prica koia sliiedi se ne nalazi u poviiesnim kniigama. Ali ie dovolino sviedocanstava da ie
uzmemo kao vrlo ozbilinu mogucnost.
Drugi Svietski rat se blizio kraiu dok su general Paton i marsal Zukov lomili nacisticku
ratnu masineriiu u srcu Europe. Topio se san o "tisucugodisniem Trecem Reichu". (Uostalom.
Niiemci su bili sviesni da ce izgubiti rat 1942. kad se Amerika pridruzila Saveznicima u
operaciiama oko i na europskom tlu.) Bilo ie ocigledno da se nacisticko iezgro gasi. Ali. ne i
da nestaie. Naiveci voini i politicki poduhvat modernog doba imao ie "rezervni" plan:
prvo. inIiltrirati se u voinoindustriiski i obaviestaini establisment Amerike. kao vodece
svietske sile. i. drugo. osigurati miesto na Planeti naselieno cistom "ariievskom" rasom koie
ce predstavliati centar "Cetvrtog Reicha". Sa sadasnieg stanovista se cini da su oba ova cilia
ostala neostvarena. No. da li ie to tako?
1. Nacisticki S.S. ie pravilno zakliucio da ie od americke vlade mocniii iedino multi-
miliiarderski korporaciiski imperii koii ie vukao glavne konce iza americke politicke scene.
Vodeca dinastiia medu niima. RockeIeller Fondaciia. postavila ie. izmedu ostalih. Dwight
Eisenhowera za predsiednika i ostvarivala ie znacaini utiecai u mediiima manipuliraiuci iavno
mniienie u korist svoiih cilieva.
RockeIelleri ne samo da su Iinanciiski pomagali nacisticku Niemacku. vec ie i niihova
standard Oil (danasnii Exxon - naiveca naItna korporaciia na sviietu) bukvalno snabdiievala
gorivom nacisticka osvaiania Europe. Nelson RockeIeller ie (sedamdesetih uiedno i
potpredsiednik SAD) ubacio iniciialni broi od 3.000 niemackih agenata u Ameriku daiuci im
novi identitet i poziciie u okviru voinoindustriiskog kompleksa. Ova supertaina operaciia
nosila ie ime PROJECT PAPERDIP. Nekoliko ie vodecih naucnika. iz cuvenog Peenemunde
Aerodynamics Institute (koii ie napravio rakete V-1 i V-2 koie su siiale teror nad
Engleskom). naslo svoie miesto u americkim kompaniiama.
1793. godine ie Johann RockeIeller dosao iz Niemacke u SAD kao imigrant i zaceo paklenu
dinastiiu. Ne zato sto ie bio Niiemac vec niemacki rasist koii ie imao vrlo opasne
medunarodne bankarske okultne veze. 1919. godine AdolI Hitler ie pristupio Drustvu
THULE ("Crno Sunce" igra prominentnu ulogu kao sakralni ariievski simbol). Unutrasnie
iezgro Drustva saciniavaiu "satanisti". 1934. razgranato RockeIellerovo carstvo Iinanciiski
pomaze novu niemacku politiku rasne superiornosti u kolaboraciii s teksaskim bogatasem
Prescott Bushem (ocem ex-predsiednika George Busha).
Hitlerova druga kniiga (pored poznate "Mein KampI") zvala se "Novi svietski poredak".
Nacisti iesu zacetnici ideie o speciIicnoi korporaciisko-politickoi kontroli nad sviietom. Otto
Skorzeny i Niemacka Iamiliia Krupp pripadaiu ovom elitnom krugu.
("Krupp" korporaciia ie. izmedu ostalog. proizvodila municiiu tokom Drugog Svietskog
rata; ali. nakon rata. kao vecinski vlasnik americkog giganta I.T.T. Corp.. Iinanciraiu taine
24
proiekte kontrole sviiesti putem mikrovalova u Brookhaven National Laboratories u
podzemnim bazama ispod Montauk Point. Long Island).
Prema nekim tvrdniama. spisak korporaciia pod "Nazi" utiecaiem ie izuzetan:
BROWN BROTHER'S HARRIMAN. LG. FARBEN CHEMICAL CORP.. GENERAL
ELECTRIC. GENERAL MOTORS (J.P. MORGAN CO.). I.T.T. INTERNATIONAL.
STANDARD (EXXON) OIL. BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS. ALASKA
OIL. DU PONT CHEMICAL CORP!
Nakon iniciialnih 3.000 nacista dovedenih u Ameriku sliiedili su drugi. Umiesto iavnog
dielovania isli su "underground" i cekali svoi trenutak. Dok ie nacisticka ideologiia govorila o
superiornosti iedne rase. dotle se IilozoIiia americkog drustva zasnivala na ustavnoi tezi da su
"svi liudi rodeni iednaki". Zbog toga ie americko tlo stotinama godina sluzilo kao skloniste
od represiie iz maticnih zemalia. (Nema sumnie da se ovdie. iza scene. vodi sukob za
buducnost coviecanstva. Atentat na Kennedyia ie primier iedne od izgublienih bitaka
americkih ideala.)
Od Mornaricke Obaviestaine Agenciie. koiu ie vodio Nelson RockeIellerov rodak. Allen
Dulles. Iormira se 1947. Centralna Obaviestaina Agenciia - CIA. (Allen ie. inace. i rukovodio
ovom Agenciiom od 1953-61 ostvaruiuci presudan utiecai u vaniskoi politici.)
Gotovo polovica pocetnog kadra (300 agenata. uglavnom Bavarski masoni) regrutirana ie iz
kontingenta nacistickog SS generala Reinhard Gehlena. Ratni zlocinac Gehlen ie. opet. tokom
rata rukovodio obaviestainim operaciiama na Istocnom Irontu. Tokom "hladnog rata".
umiesto u Nürnbergu. zavrsio ie kao seI kontra-spiiunaze u vladi Zapadne Niemacke (pod
kontrolom CIA-e).
Kada ie 1951. demokratski izabran predsiednik Guatemale Juan Jose Arevalo pod pritiskom
napustio polozai. iziavio ie: "Roosevelt ie izgubio rat. stvarni pobiednik ie Hitler". Arevala ie
nasliiedio pukovnik Jacobo Arbenz koii ie zaveo teror u kome ie tisuce liudi nestalo. Za
Arbenza se tvrdilo da ie pripadnik tainog okultnog reda.
(Doduse i Arbenza ie skinula CIA kad ie niegov teror postao previse ocit u citavom sviietu.)
Koliko se ovakvih puceva desavalo u zemliama treceg sviieta posliedniih pedesetak godina
u koiima ie prevladavao rat nacionalsociialistickih diktatura? I da li ie stvarno "crv" nacizma
nagrizao i americko tkivo svih ovih godina isisavaiuci miliiarde dolara za svoie "proiekte"?
U Bushovoi zvanicnoi biograIiii mnogo se paznie polaze na cinienicu da se 1944. priiavio
kao pilot u americku voisku. Zagrebe li se po povrsini moze se naci podatak da ie upravo te
godine americka vlada zamrzla sve Iunkciie i sredstva niegovog oca koii ie otvoreno
suradivao s nepriiateliskim nacistickim rezimom. Drugim riiecima. iedini nacin da se ublazi
izdainicka dielatnost bio ie poslati sina da se bori pod americkom rastavom (ali ne u Europu
nego na Daleki Istok). 1976. godine George Bush postaie direktor CIA-a (uzgred. on ie i clan
okultnog drustva Skull & Bones osnovanog u Niemackoi). 1988. tokom svoie predsiednicke
kampanie. Bush ie znacaino poguran od Gehlenove organizaciie. Svietske Anti-Komunisticke
Lige i P-2 Loze (gotovo zaboravliene masonske loze koiu su priie dvadesetak godina
"razvlacile" sve svietske novine zbog pokusaia puca u Italiii).
Otkud to stalno spominianie Bavarskih okultnih drustava i masona?
Vec dviie tisuce godina na tlu Bavarske se iavliaiu okultna i sotonska udruzenia: Bavarian
Illuminati. Bavarian Thule Society. Rosicrucian Order oI Bavaria. Bavarian Vrill Society.
Bavarian Skull & Bones Society. Bavarian Nazi Party... Jos od Rimske okupaciie drevnog
Egipta. Bavariia ie sluzila kao voini centar imperiia. Duboko okultni Bavarci su usvoiili
sotonisticke rituale od svoiih stariiih "egipatskih kolega" prenoseci ih u Rim i Niemacku.
25
Nakon Rimskog carstva Europa tonu u srednioviekovni mrak u ciiem ie sredistu "Troina
Aliiansa": Italiia. Austro-Ugarska i Niemacka.
Idu dva svietska rata (s poznatim ulogama).
Period hladnog rata i devedesete su obiliezene grandioznim podzemnim proiektima u
Americi. O niima vise u kasniiim prilozima. a sada ih samo spominiem: Montauk (Long
Island). Area 51 (Nevada). Dulce (New Mexico) i Medunarodni aerodrom u Denveru (gle
"slucaia". pa o niemu ie bilo riieci priie nekoliko mieseci kao o kontrolnom centru za Novi
Svietski Poredak - "New World Order").
2. Drugi RockeIellerov rodak. John Foster Dulles (Allenov stariii brat). bio ie ministar
vaniskih poslova SAD-a pod Eisenhowerom (1953-59). priie toga savietnik americke vlade
na mirovnoi konIerenciii posliie Prvog Svietskog rata. pripremao Osnivacku Poveliu OUN. te
clan americkih delegaciia na konIerenciiama posliie Drugog Svietskog rata.
Na mirovnoi konIerenciii u prosincu 1945 (prema niegovom memoarskom tekstu). John
Dulles ie postavio direktno pitanie JoseIu Staliinu: "Gdie se nalazi Hitler?" Staliin ie.
odmahnuvsi rukom. odgovorio: "Vieroiatno u Spaniolskoi ili Argentini"?!
Prosinac 1945!
Ako ie netko bio kvaliIiciran da odgovori sto se desilo s drugim Antikristom. AdolIom
Hitlerom. to ie bio voda sovietskih komunista (koii. opet. niie puno zaostaiao po "renomeu").
Staliin ie dnevno bio u kontaktu s Zukovim koii ie priie Amerikanaca usao u Berlin i upao u
Hitlerov podzemni bunker. Kao sto ie poznato Iilmski zapis o ocekivanom troIeiu. mrtvom
Hitleru. Evi i uzoi sviti. niie nikad ugledao sviietlo dana. Jednostavno zato ier Hitlerovog
tiiela tamo niie ni bilo. Pretpostavimo da ie autentican ovai razgovor Dullesa i Staliina. Koii
ie moguci drugi scenarii i sto se stvarno odigralo?
Hitler ostavlia tiielo svog dalieg rodaka u bunkeru; Rusi ne nalaze ocekivani troIei te
zataskavaiu stvar. Amerikanci u prvo vriieme nemaiu podatke. a posliie ih ne obiavliuiu.
Hitler. zadniih godina rata. vec uveliko bolestan i tronuo. ne predstavlia opasnost kao
individua. Biva prebacen s uzim krugom politicara. generala i naucnika na "iug". na sigurno.
Niemacka voina masina ie rasprsena. Rat ie okoncan. Poviiest ie napisana. Sviiet se raduie
zavrsetku rata u Europi (a cetiri mieseca kasniie i na Dalekom Istoku). Dokumenti se
zatvaraiu i prasina pocinie da pada po niima. U skolama se uci ono sto se smatra
odgovaraiucim.
"Jug"!
Vratimo se poviiesnim Iaktima. Pocetkom 1838. Niiemci pociniu slati svoie prve misiie na
Antarktik. u regiiu Queen Maud. 1873. parni brod "Grönland". Iinanciran od strane German
Society oI Polar Research. s kapetanom Eduard Dallmanom. otkriva novu rutu za Antarktik.
Sliiedi ih 1910. Wilhelm Filchner s brodom "Deutschland" i 1925. dr Albert Merz u brodu
"Meteor". Sa dolaskom Hitlera na vlast Antarktik se pocinie tretirati kao iedan od teritoriia na
koiima nacisti pokazuiu svoiu agresivnost i demonstraciiu Niemacke kao "supersile".
AlIred Ritscher predvodi naiznacainiiu polarnu ekspediciiu 1938. u nosacu aviona "MS
Schwabenland". Po dolasku na Antarktik. avioni "Passat" i "Boreas" su precizno skenirali
600.000 kvadratnih kilometara (11.000 slika) i teritorii proglasili niemackim. Tisuce
niemackih zastavica sa svastikom ie baceno na ledena prostranstva Antarktika. Citava
teritoriia dobila ie novo ime: "Neu Schwabenland" (asociraiuci na regiiu na iugu Niemacke).
Ono sto posebno intrigira ie da ie ekspediciia otkrila velike teritoriie bez leda s iezerima i
znacima vegetaciie u sredistu Antarktika. Geolozi kazu da ie ovai Ienomen nastaie
26
zahvaliuiuci toplim podzemnim izvorima. Takvi teritoriii su posebno obiliezeni kao naseliivi.
(Vecina teritoriia "Neu Schwabenland"-a ie promiienila ime sporazumom iz 1957. Na
primier. Queen Maud Land. Princess Martha Coast. Princess Astrid Coast... Medutim. stariie
mape ios uviiek nose niemacka imena. a nove mape su zadrzale suzeni teritorii "Nove
Svabiie" kao i neke planinske viience.)
Od ove tocke u poviiesti inIormaciie pociniu ponovno da se kriiu i na povrsinu isplivavaiu
individualna sviedocanstva i nagadania. Medutim. vecina upucuie na sliiedece:
Uoci samog pocetka rata. te prvih godina rata. biliezi se visoka Irekvenciia niemackih
konvoia. zasticenih podmornicama. prema Antarktiku. Brodovi prevoze gradevinsku
masineriiu. opremu i materiial. Navodno. s prvim godinama rata. zaroblienici se odvode na
Antarktik da rade na podzemnim bazama.
Nacisticki inzenieri su. naravno. imali iskustva s podzemnim bazama: Nordhausen
kompleks u Harzu kao i Kahla kompleks u Thuumlringenu. Srediste proiekta na Antarktiku
ie. pak. "Baza-211" ili Neu Berlin. Zadnii dani travnia 1945. Hitler. Martin Boorman. Eva
Braun i iezgro "Nazi" vodstva bieze na Antarktiku. Navodno ie obiavliena kniiga niemackog
pilota iz zadniih dana rata. Devetnaestogodisniak s kopilotom sliiece na berlinski aerodrom
da napuni gorivo u predahu izmedu dviie borbe. Berlinu se priblizavaiu Rusi s istoka i
Amerikanci sa zapada. Artilieriia tuce po Gradu. Iznenada. pilot ugleda skupinu liudi koii se
krecu prema parkiranom avionu na poletnoi pisti. Jasno raspoznaie Iirera. Evu i neke od
visokih nacistickih Iunkcionera. Niihov avion ima prioritet. Ubrzo odliiecu u pravcu Danske.
Tih dana Danska ie ios bila pod nacistima. Pretpostavke kazu da su se odatle Hitler i svita
ukrcali u iednu od podmornica i uputili ka Bazi-211. Da se opet vratimo dostupnim i
provierliivim podacima.
Zavrsna kalkulaciia o niemackoi podmornickoi Iloti ie pokazala misteriozni "maniak" od
vise od 100 podmornica. Medu niima ie bio veliki broi visokotehnoloskih podmornica klase
XXII koie su mogle izdrzati pod vodom tisuce milia. (Da li su i one zavrsile na Antarktiku?)
Drugo. 26. travnia 1945. posliednii konvoi nacistickih brodova napusta niemacke
teritoriialne vode i upucuie se ka Antarktiku. Medu niima su i podmornice U530 s kapetanom
Otte Vehrmutom i U977 s kapetanom Heinz SchaumlIIerom. Posliednii vizualni kontakt s
konvoiem ie istog dana kod Christiansunda. Saveznici pokusavaiu da zaustave konvoi na
Juznom Atlantiku. ali bivaiu porazeni.
Trece. 17. kolovoza 1945. gorespomenute niemacke podmornice dolaze prazne u Argentinu
i predaiu se s nekoliko clanova posade (mozda im niie bio odobren pristup u Novom Berlinu
ili nisu zelieli ostati?). Americki obaviestaici lete u Argentinu. ispituiu ih i. navodno. Niiemci
nisu volini da govore. Zvanicna ie verziia da nisu zna(i da ie Niemacka kapitulirala u maiu
(sto ie malo vieroiatno. ier su imali radio) Stvari se kompliciraiu. Obaviestaici saznaiu stvari
koie. ocito. nisu za siru iavnost. Da li ie rat zavrsen za Ameriku?
Vise od godinu dana nakon aIere s podmornicama Amerika lansira golemu voinu operaciiu
prema antarktickom ledu. Komanda ie u rukama legendarnog admirala Richarda Byrda.
Operaciia "Highiump" ukliucuie 13 brodova. iedan nosac aviona. transportere. voinu opremu.
4.000 voinika. iedina zvanicna iziava o svrsi operaciie ie da zele da se "...testiraiu novi
materiiali pod ekstremnim Antarktickim uvietima"...
Ocekivano vriieme traiania: 6-8 mieseci.
27. siiecnia 1947. voiska se iskrcava u postoiecoi misiii "Ross Sea". krece se zapadnom
antarktickom obalom prema sievernom diielu i Neu Schwabenlandu. Nakon manie od tri
27
sedmice boravka na ledenom tlu. Byrd se vraca (povlaci?) u SAD. U iavnosti se ekspediciia
proglasava uspiehom. admiral dobiva odlikovanie...
(Pretpostavlia se da ie nakon nekoliko uzastopnih bitaka u zraku i na ledu. admiral
uzmaknuo.)
Jedini interviu koii ie Byrd dao samo dan nakon povlacenia argentinskom novinaru
sadrzavao ie iziavu da: "...ie bilo neophodno da Amerika poduzme akciiu protiv
nepriiateliskih voinih aviona koii su dolazili iz polarnog regiona..." i da ce u "...slucaiu novog
rata. Amerika biti napadnuta s avionima koii ce letieti izmedu polova nevieroiatnom
brzinom..."
Vec sliiedeci dan cenzura ie obavila sve iziave admirala. Podvrgnut ie uobicaienom voinom
postupku i do kraia zivota se niie iavno iziasniavao O ovim dogadaiima.
Navodno ie po povratku u Washington imao susret s Predsiednikom i seIom Generalstaba
od koiih ie ultimativno trazio da Antarktik bude u dometu termonuklearnih proiektila...
Antarktik ie posliedniih deceniia zasticen Sporazumom u kome su se svi potpisnici slozili da
izbiegavaiu voine operaciie. Do godine 2000.
28
(9) Podzemne baze (9) Podzemne baze (9) Podzemne baze (9) Podzemne baze - -- - Dulce Dulce Dulce Dulce
Houston. 9.5.1999.
A. A. A. A. 1898. godine se osniva Bechtel. danas naiveca gradevinska i inzenieriiska Iirma u SAD i
sviietu (neki kazu i sire!?) Bechtel ie u svom diielu. koii niie otvoren ocima iavnosti.
supertaini medunarodni korporaciiski oktopus. Tvrdi se da ie on "Vlada u sieni" unutar CIA-
e. Naivazniii polozaii u americkoi vladi rezervirani su za ex-Bechtel "duznosnike".
B. B. B. B. Pocetkom 1947. godine izgraden ie put pored danasnie voine Dulce baze. New Mexico.
Kao pokrice se spominiala pilana i prerada drveta. Medutim. preradeno drvo nikada niie
izaslo odavde. Put ie kasniie unisten.
C. C. C. C. Americka aviiaciia ie sponzorirala istrazivania u izgradnii podzemnih konstrukciia tokom
pedesetih putem RAND korporaciie. Medu prvim iavnim IotograIiiama masine za izgradniu
podzemnih tunela ie ona iz 1959. Rand Report ie obiasniavao kako su se odviiali zamasni
voino-konstrukciiski proiekti upotrebom ovih masina.
Desetine patenata ie priiavlieno Americkom Patentnom Zavodu sezdesetih i sedamdesetih iz
Los Alamos (New Mexico) National Laboratory. Medu niima i oni za "Termonuklearne
podzemne masine za tunele" koii. po principu podzemnog crva. buse kamen i zemliu
ostavliaiuci betonirane tunele i prostoriie iza sebe.
Cini mi se da su A.. B. i C. dovolian okvir za pricu o podzemnim bazama ispod americkog
tla: tu su korporaciiski giganti i vlada (dakle. pare i "nacionalni interesi"). americka aviiaciia
(konkretni voini proiekti i tainovitost). Los Alamos (znanost i oruda)...
Teze za danas su sliiedece:
- Americko tlo ie. na desetinama i stotinama metara dubine. ispresiiecano mrezom
podzemnih baza. tunela. laboratoriia i prolaza;
- Ovai proces intenzivno traie preko pedeset godina u noviie vriieme. Prilikom gradnie
(busenia) nailazilo se na prirodne tunele. pecine. prolaze... Ali. prema nekim tvrdniama. i na
one koii su napravlieni u proslosti. od strane drugih bica. iz daleke planetarne poviiesti;
- Procesi koii se odviiaiu u poiedinim bazama predstavliaiu supertainu za nas koii hodamo
po povrsini; x-Iiles i naucna Iantastika postaiu naucnim Iaktima;
US News and World Report ie u broiu od 7.8.89. obiavio taini plan za dielovanie americke
vlade u slucaiu katastroIe. Prema Planu (COG - Continuity oI Government). vladina Agenciia
(DeIense Mobilization Planning Systems Agency) koia odgovara samo predsiedniku. se brine
da. u slucaiu nuklearnog napada ili Armagedona. americki komandni sustav prezivi i
Iunkcionira. Cetrdeset sest vodecih Iunkcionera zaiedno s predsiednikom bi bili evakuirani u
50-ak podzemnih bunkera u 10 razlicitih regiia SAD medusobno povezanih satelitskim i
zemaliskim vezama.
I. tu nema nista neobicno. (Kinezi imaiu svoiu podzemnu mrezu ispod Pekinga koia veze
kuce lidera. vladu. centralnu banku i generalstab. Rusi ios i vise.)
Pitania se pociniu poiavliivati kada se pretpostavi kolika ie mreza iskopanih baza i tunela.
Pedeset godina su masine neprestano busile ispod povrsine. Posada od 35 liudi na iednoi
masini teskoi 95 tona s borerom od preko 100 metara! Iza nie ostaie betonirani prolaz ili
odaia promiera od 15 ili vise metara. Sliiede dva sviedocanstva:
1. Radio stanica KVEG u Las Vegasu imala ie za gosta Bob Lazara. atomskog Iizicara koii
ie radio u cuvenoi voinoi bazi Area 51. Emisiia ie isla uzivo. Bob Lazar ie obiasniavao
proiekte u koiima su diielovi americkog voinog establismenta suradivali s vanzemalicima (!).
Na teleIon se iavlia slusalac sa sliiedecom pricom:
29
"Mi smo gradevinski radnici...od nas sedmorice u grupi. dvoiica smo volini da damo
zvanicne iziave. Postoii mnogo vise od tunela dolie. Sve sto mozete zamisliti ie ispod
zemlie... Znam. ier sam sam ucestvovao u gradnii... instaliraniu... Pored te baze (Area 51).
postoie sliiedeci podzemni obiekti: Dulce. Sunspot. Datil. Corona. Taos Pueblo i
Albuquerque (svi New Mexico); u Coloradu su Delta. Grand Mesa. i Colorado Springs; u
KaliIorniii su Needles. Edwards AFB. Tehachapi Mountains. Ft. Irwin. Norton AFB i
Morongo Valley; sest ih ie u Nevadi - Blue Diamond. Nellis AFB. Groom Lake. Papoose.
Quartzite i Tonopah."
2. Tihi gradic Dulce sa samo 900 stanovnika i iednim hotelom smiesten ie na sieveru New
Mexica. Nema turista. ali. prema sve ucestaliiim iziavama (vidi: Cosmic Top Secret. William
Hamilton III) Dulce nosi skrovitu tainu. Navodno. pod zemliom ie zaiednicka biogenetska
laboratoriia vlade i vanzemaliaca u koioi se odviiaiu bizarni eksperimenti na liudima i
zivotiniama.
Sliiede sviedocanstava liudi s povrsine. Po meni. naiinteresantniie ie ono koie dolazi od
sluzbenika osigurania Thomas C. koii ie bio visoko rangiran u zaiednickoi hiierarhiii. Nakon
godina provedenih u Dulce i drugim bazama. odlucio ie da dezertira i ponese niz dokaza
(IotograIiie. proiekti. predmeti i sl.) sa sobom. Niegove video kazete se mogu naruciti na
americkom trzistu. Koristeci malu kameru. Thomas ie napravio preko 30 IotograIiia u okviru
visekatnog podzemnog kompleksa. Prikupio ie dokumente i video traku iz sigurnosne kamere
iz Kontrolnog Centra koia ie snimala hodnike. laboratoriie. vanzemalice (!). i zaposlene.
Napustio ie obiekt. napravio pet kopiia i sakrio originale. Kada ie otisao kuci po zenu i diecu
tamo ie vec bio kombi s vladinim agentima. Shvatio ie da ga ie izdao K. Lomas (iedan od
kolega koiem se ispoviedio). S obzirom da ie znao da ce se sigurno provesti bioloski
eksperimenti na niima. odlucio ie da se skriva. Ovo se desavalo priie desetak godina. Thomas
ie danas u pedesetim godinama. Kariieru ie zapoceo tainim treningom u IotograIiii u
podzemnoi bazi u drzavi West Virginia. Sedam godina ie radio za Americku aviiaciiu. 1971.
odlazi da radi za Rand Corp. u Santa Monica. CaliIornia. da bi 1977. bio prebacen u Dulce
bazu.
U to vriieme. kolega istrazivac. takoder zaposlen kao sluzbenik osigurania u Sante Feu.
privatno ie istrazivao UFO Ienomene i dielovanie Masonskih i Wicca grupa u regiii. Oni su
zaiedno odgledali Thomasove IotograIiie. videa i dokumente iz Dulce baze. Crtezi koii su
kasniie napravlieni po tome kasniie su kruzili u UFO zaiednici pod nazivom "Dulce Papers".
Dulce baza ie napravliena na nekoliko podzemnih nivoa. Sto se spusta nize potrebne su
posebne dozvole za kretanie; smaniuie se broi liudi koii se mogu kretati na dubliim nivoima.
Thomas ie posiedovao ULTRA-7 dozvolu sto znaci da ie mogao da ide do sedmog nivoa
ispod zemlie.
"Ja sam znao za sedam sub-nivoa. ali ih ie mozda bilo ios... Vecina vanzemaliaca su na
nivoima 5. 6 i 7... Niihove prostoriie za smiestai su na petom nivou. Jedini znak na
engleskom ieziku nalazi se u satl-stanici na koiem pise: "Za Los Alamos" (Od Dulce baze do
baze u Los Alamosu ie oko 150 km.)
Veza ide od Dulce baze do baze Page (Arizona). zatim do sliiedece podzemne baze ispod
Area 51 (Nevada). Drugi pravci su prema bazama: Taos. Datil i Carlsbad (New Mexico).
Colorado Springs i Creed (Colorado).
Postoii bogata mreza u koioi operira podzemni satl koii se siri u globalni sustav tunela i
podzemnih gradova. U Dulce bazi vecina znakova na vratima i hodnicima su na ieziku
vanzemaliaca ili na univerzalnom slikovnom ieziku koii ie razumliiv i liudima i
vanzemalicima.
30
Nakon drugog nivoa svi bi bili izmiereni goli. a onda bi dobili uniIormu. Posietioci su imali
krem uniIorme s raiIerslusom. Tezina osobe bi bila stavliena na kompiutersku osobnu kartu
svaki dan. Ako bi se primiietila promiena u tezini vecoi od tri paunda (oko 1.5 kg). Iizicki
pregled i x-zracenie bi sliiedilo.
Vage za tezinu su postavliene ispred svih delikatnih oblasti te su ugradene u pod ispred
prolaza i kontrolnih panela. Osoba bi postavila svoiu kompiutersku kartu u slot. ukucala
broicanu siIru. Tezina i kod se moraiu poklopiti da se vrata otvore. Neslaganie daie znak za
uzbunu.
Nikome niie dozvolieno da nesto nosi u osietliivim diielovima baze. Sve sto ulazi se
pregleda na traci putem x-zraka. Ista metoda ie i kod napustania baze.
LiItovi se kontroliraiu magnetno; nema kablova. Magnetni sustav ie unutar zidova. Ne
postoie normalne elektricne kontrole. Sve ie kontrolirano naprednom magnetnom tehnikom.
ukliucuiuci osvietlienie. Nema regularnih siialica. Tuneli su osviietlieni IosIornim
iedinicama. Nivo iedan sadrzi garazu za odrzavanie prolaza i podzemnih ulica. Nivo 2 ima
garaze za vozove. satlove. masine za kopanie tunela i za odrzavanie diskova.
Na nivou 4 su u toku proucavania na liudskoi auri. kao i aspekti telepatiie. hipnoze i snova.
Saznalo se. izmedu ostalog. kako odvoiiti bioplazmicko tiielo od Iizickog tiiela (!?) liudi i
kako postaviti matricu "vanzemaliskog identiteta" u liudsko tiielo nakon odvaiania liudske
duse! Nivo 6 ie privatno nazvan "Hol nocne more". Sadrzi geneticke laboratoriie gdie se
odviiaiu pokusi na ribama. pticama i misevima. Zivotinie ne slice svoioi originalnoi Iormi. U
nekoliko kaveza su liudi s vise ruku i nogu te humanoidi koii nalice na sliiepe miseve visoki
do 2 m.
Vanzemalici su naucili liude mnogo O genetici; stvari koie su korisne i one koie se opasne.
Greys (vrsta vanzemaliaca) i reptiloidi (drugi tip vanzemaliaca) su visokoanaliticki i
tehnoloski oriientirani. Imali su drevne konIlikte s Nordiicima (treca vrsta humanoidnih
vanzemaliaca) i mozda se ovdie pripremaiu za neki buduci konIlikt. Intenzivno rade na
kompiuterskim i bio-inzenierskim znanostima; s naseg stanovista cine nehumane
eksperimente prema drugim vrstama.
Osnovne vladine instituciie koie su ukliucene u genetska istrazivania (tzv. genom proiekti)
su pripadnici: Ministarstva za Energiiu (osobito Nevada test lokaciia). Nacionalni
Zdravstveni Institut. Nacionalna Naucna Fondaciia. Medicinski Institut Howard Huges i
Dulce Podzemna Laboratoriia koiom upravlia DOE. Voda genetskih proiekata za Los Alamos
i Dulce ie Larry Deaven. Uobicaieni oblik reprodukciie ie poliembrionii. Svaki embrio se
diieli na 6 do 9 individualnih iedinica uz pomoc "Iormule" - kombinaciie plazme.
deoksihemoglobin. albumin. lisozim. cation. amniotski Iluidi i dr. Cesto sam. (prica Thomas).
krecuci se sedmim nivoom. nailazio na kaveze s liudima. Red za redom. tisuce liudi s
tragovima genetskih manipulaciia. ukliucuiuci i humanoidne embriie. su drzani u
hladniacama. Naicesce su bili nepokretni. ali povremeno su plakali i molili za pomoc.
Nama ie bilo receno da su nepovratno poludieli te da su bili ukliuceni i visokorizicne
proiekte testirania droga za liiecenie ludila. Receno nam ie da nikada ne razgovaramo s niima.
U pocetku smo vierovali u pricu. Napokon ie 1978. mala grupa zaposlenih otkrila istinu.
Tako su zapoceli Dulce ratovi.
Vanzemalici ne zele nasu zemliu. zlato. minerale ili vodu. Cak ni liudski ili zivotiniski
zivot. Ono sto oni zele ie magnetna (zivotna?) sila koia struii oko i kroz planetu Zemliu!
Vanzemalici koriste ovu magicnu moc na nacin nepoznat nama.
Ovu silu oni smatraiu vazniiom nego bilo sto na nasem globusu." (Navodnici. krai
Thomasove price.)
31
Kako svariti ili povierovati u ovu pricu?
U prilogu ie "Mapa podzemnih obiekata i tunela" u iugozapadnom diielu Amerike (onom o
kom ie danas bilo riieci). Detalino ie prikazan pravac tunela. voine baze koie su spoiene
satlom i podzemne laboratoriie.
Tzv. "letece taniure" danas nismo ni spominiali ier bi bili samo dekoraciia intrigantnoi
Thomasovoi prici koia ide puno dalie.
Slika 6: Reprodukciia mreze podzemnih baza povezanih podzemnim tunelima na iugu SAD.
32
(10) "James Bond" (10) "James Bond" (10) "James Bond" (10) "James Bond"
Houston. 2.6.1999.
Dragi priiateli Didi ie. za svog boravka u Americi. osnovao kompaniiu "James Bond".
Filmovi sa zaposlenim u "Sluzbi niezinog velicanstva" ios uviiek obrcu pare. A nas Britanska
Taina Sluzba sa modernim i stvarnim James Bondovima na trenutak vraca na zemaliske teme.
Dvoiica bivsih britanskih spiiuna izazvali su buru u obaviestainim krugovima Europe.
Slucai prvi: David Shayler Slucai prvi: David Shayler Slucai prvi: David Shayler Slucai prvi: David Shayler
David ie radio za MI5 (britanska domaca obaviestaina sluzba) od 1995-1997. Nezadovolian
neeIikasnoscu i nezakonitoscu rada biezi 1997. u Francusku. U interviuima ie iznio dio tainih
podataka do koiih ie dosao radeci za sluzbu. Biva uhapsen i zatvoren. Srecom. Irancuski sud
odbiia britanski zahtiev za izrucenie gdie bi ga cekao dugogodisnii zatvor. (Sire na niegovom
saitu http://www.shayler.com/)
Tvrdnie:
- MI5 ie redovno prisluskivao clanove britanske Kralievske porodice.
- MI6 (britanska obaviestaina sluzba za inostranstvo) ie organizirala neuspiesni atentat na
GadaIiia.
- MI5 ie. medu gomilom dosiea. vodila poseban i za John Lennona
Slucai drugi: Richard Tomlinson Slucai drugi: Richard Tomlinson Slucai drugi: Richard Tomlinson Slucai drugi: Richard Tomlinson
Jos iedan tridesetogodisniak. sa stazom u MI6 od 1991-1995. Tokom rada ie cesto
upozoravao na nepravilnosti u radu Sluzbe da bi 1995. bio otpusten. Rodom Novozelandanin.
Tomlinson ie. nakon Cambridgea i diplome u aeronautickom inzenieringu. regrutiran u Tainu
Sluzbu. Zavrsava speciialnu obuku za elitnu komandosku iedinicu. Radio ie u Moskvi. Bosni
i na Bliskom Istoku. Nakon napustania MI6 pise kniigu i. naravno. zavrsava u zatvoru zbog
otkrivania taini. Zabranien mu ie ulazak u Francusku (epizoda s Irancuskom sluzbom DST
koia mu niie dozvolila da se poiavi na TV). izbacen ie iz aviona koii ie s Novog Zelanda
trebao odletieti za Australiiu (novozelandski NZSIS ga niie pustio na australsku TV). i. na
koncu. CIA ga ie vratila iz Amerike onemogucivsi mu interviu na NBC-u. Mr. Tomlinson
danas zivi u Svicarskoi.
Tvrdnie:
- MI5 ie 1992. imala sluzbeni priiedlog tri nacina za atentat na Milosevica (prvi. obuka
Milosevicevih protivnika u Srbiii: drugi. slanie komandosa da izvrse atentat; treci. izazivanie
auto nesrece u Genevi. ispred tunela. zasliepliivaniem vozaca) skandal ie izbio zbog toga sto
se od ovoga odustalo;
- MI6 ie bila umiiesana u smrt princeze Diane i Dodi Al Fayeda (atentat ie izveden na
oprobani. goreopisani. nacin; Tomlinson ie. takoder. razotkrio seIa sigurnosti u hotelu Ritz te
novinarskog paparazziia da su na platnoi listi Taine Sluzbe) - iasno. Britanci nisu mogli
dozvoliti mogucnost da potenciialni nasliednik na britanski priiestol ima oca muslimana
33
(dosta im ie bilo problema s promienom viere kad ie Elizabeta Prva bila ustolicena kao prvi
protestant nakon viekovne vladavine katolika);
- priie tri sedmice. sredinom maia. Tomlinson ie obiavio. na Internetu. listu s imenima i
adresama od preko stotinu britanskih spiiuna sirom sviieta (zaprepasteni britanski ministar
Robin Cook ie iavno optuzio Tomlinsona).
Oboiica priiete s daliim obiavliivaniem prliavog rublia ukoliko im se ne dozvoli slobodan
ulazak u Britaniiu i prestanak pracenia.
34
(11) Philip Corso (11) Philip Corso (11) Philip Corso (11) Philip Corso
Priie nekoliko mieseci sam. na Internetu. medu udarnim domacim (americkim) viiestima tog
dana. procitao obaviiest o smrti Philip Corsoa. Naizgled nista cudno: gospodin Corso ie bio u
svoiim sedamdesetim godinama i liudi tada umiru od "masivnog srcanog udara". Drugo.
pukovnik Philip Corso imao ie zavidnu voinicku i politicku kariieru i Amerika drzi do svoiih
istaknutih Iigura.
Ipak...Viiest zavrieduie vise paznie.
BiograIiia vremesnog gospodina bila mi ie dobro poznata: od 1942. Stacioniran ie kao mlad
kontraobaviestaiac u Europi (krai rata docekuie u Italiii); ponovno. kao obaviestaiac. radi u
stabu generala MacArthura tokom Koreiskog rata. Tokom pedesetih. sada vec kao pukovnika.
americki predsiednik Dwight Eisenhower ga drzi kao clana mocnog Savieta Nacionalne
Sigurnosti (NSC). Za predsiednikovania Kennedyia (1961. 1962. i 1963.) Corso provodi
naiinteresantniie godine svoie kariiere: rukovodi Odielieniem Istrazivania i Razvoia u
Americkoi Armiii. Nakon toga ide u americki Kongres da radi za vrlo utiecainog senatora
Strom Thurmonda (koii ie. opet. proveo naivise vremena vodeci Senatske Odbore za
nacionalnu sigurnost) te senatora Richard Russela (clana Warrenove Komisiie. koia ie
istrazivala okolnosti pod koiima ie ubiien Kennedy). Razlog zbog koiega sam proucio
autenticnost Corsoove biograIiie bila ie niegova kniiga:"The Day AIter Roswell".
Tvrdokoricno izdanie kniige ie iz 1997. (sa predgovorom senatora Thurmonda u koiemu s
piietetom govori o svom suradniku); u dzepnom izdaniu. 1998. predgovor ie povucen (ne
zbog netocnosti u Iaktima. vec zbog toga sto sadrzai kniige. ipak. "niie bio za siru iavnost").
Kniiga "Dan posliie Roswella" predstavlia konacno. na Iaktima zasnovano. razriesenie
kontroverziie koia ie desetliecima okruzivala misteriozni udes "neidentiIiciranog leteceg
obiekta" u Roswellu. New Mexico. 1947. godine.
Seriia dokumenata koia ie tek sada postala pristupacna skidaniem etikete "Strogo
povierliivo" i "Voina taina" te licni udio Corsoa u sudbini predmeta nadenih na i u letielici.
baca sasvim novo svietlo na svietski razvoi u posliedniih pedeset godina. Ne samo da ie.
prema Corsou. UFO postoiao. vec ie. zahvaliuiuci procesu ireverzibilnog inzenieringa.
americka voiska uspiela razviti kliucne industriiske poluge kao:
- mikroprocesorska tehnologiia zasnovana na cipu.
- opticka vlakna. - lasere.
- super-provodliivost.
Nakon toga. ove nove tehnologiie su prosliiedene gigantima americke ekonomiie za
komerciialnu upotrebu. Corso razotkriva sokantnu ulogu americke vlade i poiedinih nienih
segmenata (voinih. obaviestainih i civilnih) u prikrivaniu inIormaciia o vanzemalicima i
niihovoi tehnologiii. Naravno i on ie pripadao uskom krugu koii su neposredno rukovodili
procesom u posliedniih pedeset godina. Glavna odlika kniige ie da daie imena generala.
naucnika i politicara upletenih; datume i miesta odrzavania sastanaka; detalian opis predmeta
i tehnologiie i put koiim su americke laboratoriie isle dok nisu izbacile kopiie u americkoi
voisci i na komerciialnom trzistu.
1. 1. 1. 1. O udesu u Roswellu:
Prvog tiedna srpnia 1947. u pustinii krai Roswella. leteci disk s cetvoricom clanova posade.
dozivio ie udes. Troiica bica. visine metar i dvadeset. sivkaste boie koze. glava neuobicaieno
velikih u odnosu na tiiela. stradala su na miestu. Jedan ie prezivio; kada ie voina policiia iz
509. zrakoplovne brigade stigla na miesto udesa. iedan od policaiaca ie pucao i ranio ga.
35
Kasniie ie prebacen u bolnicu i nakon nekog vremena umro. Prvih sest sati u lokalnim
novinama su obiavliene viiesti o UFO incidentu s iziavama miestana. policaiaca. vatrogasaca.
cak i predstavnika za stampu voine brigade. Nakon toga. stizu visoka voina lica iz
Washingtona. sve se zataskava. Tiiela Greysa (to ie danas uvriiezen naziv za niih). predmeti
te UFO letielica su dielomicno prebaceni u sva tri roda americke voiske: zrakoplovstvo.
mornaricu i kopnenu voisku. Ili. konkretniie. u Fort Bliss. Texas. zatim Wright-Patterson
bazu i Fort Riley. Kansas.
(Igrom slucaia. Corso ie bio u Fort Rileyu kao maior te godine i vidio ie tiiela vanzemaliaca
iste noci kada su stigli voinim konvoiem.)
2. 2. 2. 2. O pocetku rada u Pentagonu
General Arthur Trudeau ga ie. prvi dan po dolasku Corsoa u Pentagon. zaduzio s ormarom
punih stvari koie su nadene u Roswellu uz komentar:
"...niihova vriiednost ie nemierliiva. Zrakoplovstvo (Air Force) ih zeli. ier misle da pripada
niima...Mornarica misli da mora imati sve sto ima i Zrakoplovstvo. CIA ih hoce da bi ih
mogla prosliiediti Rusima... Phill. od tebe hocu plan... sto imamo u rukama... i kako to
mozemo iskoristiti. a da pri tome ne padne u pogresne ruke."
3. 3. 3. 3. O laserskom skalpelu
Meduprvim predmetima koie ie zapazio bila ie "...naprava nalik na kratku bateriisku lampu.
sa samostalnim izvorom energiie. Kada bi ie uperili prema zidu. na zidu se vidio tanki kruzic
crvenog sviietla. mada svietlosni snop niie polazio iz naprave. Ako bi se preslo nekim
obiektom ispred sviietla. on bi prekidao snop i nakon nekog vremena poceo bi se pusiti.
Vremenom smo shvatili da ie to neka vrst sieciva... iednom prilikom. igraiuci se s dimom
ispred naprave. citav snop ie poceo da dobiva oblik... Ono sto ie bilo nevidliivo postalo ie
kruzno. supertankog oblika...
Nekoliko godina kasniie smo postali sviesni da ie ovo siecivo-skalpel koristeno u
eksperimentima vanzemaliaca na desetinama tisuca krava sirom Amerike... koiima su
uklaniali kompletne organe kirurskom preciznoscu ("cattle mutilations" sezdesetih i
sedamdesetih u drzavama iugozapadne SAD).
4. 4. 4. 4. O zataskavaniu
General Roger Ramey. komandiraiuci 509. zrakoplovne. naredio ie maioru Jesse Marcelu da
povuce svoiu pricu o "letecim taniurima" i da pozira za novinski Ioto s ostacima balona za
vremensku prognozu. Tako ie. dan posliie Roswella. istina zataskana.
Maior Marcel. obaviestaiac koii ie bio Prisutan udesu. progovorit ce tek 1971. U
meduvremenu se general Ramey pobrinuo da angazira kompletan obaviestaini i
kontraobaviestaini aparat u prikrivaniu istine. zasnovan na priietniama i uboistvima. Kada ie
tainost osigurana. slucai ie predat glavnokomandiraiucem aviiaciie SAD. generalu Nathan
Twiningu.
5. 5. 5. 5. O generalu Twiningu
Predsiednik Truman potpisao ie nalog generalu Twiningu da licno ode u New Mexico da
istrazi istinu o udesu i podnese mu direktan izviestai. Iniciialni izviestai ie potvrdio postoianie
vanzemaliskih predmeta i bica. Predmeti su analizirani. selektirani i priredeni za distribuciiu
razlicitim voinim ustanovama i rodovima voiske. Na bicima ie izvrsena autopsiia u potpunoi
tainosti.
General Twining svoi raport predsiedniku pocinie sa: ... Leteci taniuri ili UFO nisu iluziie...
vec nesto realno i stvarno... a ne Iiktivno." (Izviestai ie priie dviie godine deklasiIiciran kao
visoka voina taina i dostupan ie iavnosti.)
36
6. 6. 6. 6. O sastanku kod Trumana
"Mi smo u sosu ovdie. Nate Twining kaze da ne zna sto ie ta vrazia stvar osim da ce se. ako
se Sovieti domognu toga citava poviiest promiieniti...". govorio ie Truman naiblizim
suradnicima.
"Ovo ie kao proiekt Manhattan. gospodine predsiednice". sugerirao ie admiral Hillenkoetter.
direktor CIA. "Ono ie bio rat. Nismo mogli reci nikome. I ovo ie rat. Ista stvar. Skrivat cemo
to i od same Vlade."
"Da li cemo ikada reci svome narodu sto se uistinu odigralo?". pitao ie Truman.
Taiac.
"Well". President Truman said. "Do we?"
7. 7. 7. 7. O "Maiestic 12"
Tih lietnih dana 1947. zapocelo ie prikrivanie naivece voine taine u poviiesti i menadzment
americkog odnosa s vanzemalicima. Sredinom ruina Truman ie Iormirao supertainu "Grupu
12" u koioi su se nalazili:
Roscoe Hillenkoetter. direktor CIA; James Forrestal. ministar odbrane; general Nathan
Twining. nacelnik Aviiaciie; proIesor Donald Menzel. astronom s Harwarda i kriptograIski
ekspert; Vannevar Bush. seI Armiiskog Istrazivania i Razvoia; biolog Detlev Bronk.
predsiednik Nacionalnog Istrazivackog Savieta; general Robert Montague. komandant Port
Blissa i White Sandsa; Gordon Gray. sekretar Armiie i upraviteli psiholoskog odiela CIA;
Sidney Sours. direktor Nacionalnog Sigurnosnog Savieta; general Hoyt Vandenberg. ex-
direktor CIA i buduci komandant Aviiaciie; avio-inzenier Jerome Hunsaker. direktor NACA
(prethodnica NASA) i Lloyd Berkner iz Armiiskog Odbora za R&D.
8. 8. 8. 8. O strategiii
"It would have to be". as General Twining suggested. "at the same time both the greatest
cover-up and greatest public relation program ever undertaken..." Formirat cemo vladu unutar
vlade. samoodrzivo tiielo bez obzira koia politicka partiia bila na vlasti... i zestoko braniti
taine. a istovremeno temeliito analizirati svaku novu inIormaciiu o vanzemalicima...
Povremeno cemo propustati dielice inIormaciia u iavnost. istinite ili ne. da bi kreirali klimu
prihvacania postoiania zivota van Zemlie bez izazivania generalnog osiecaia panike..."
Zbilia. "dvanaestorica velicanstvenih" su ustanovili proiekt "Blue Book" koii ie obradio
preko 12.000 individualnih slucaieva. Oko 10° ozbilinih ie prosliiedeno navise. a ostalih
90° u koiima ie postoialo drugo obiasnienie. ie pusteno u iavnost. U tim slucaievima su
ridikulizirani i izvrgnuti podsmiehu i/ili priietniama niihovi autori. ("Plava kniiga" ie
obiavliena koncem sezdesetih i cesto ie spominiana na TV kao autentican "dokaz" o
nepostoianiu kontakta s drugim bicima.)
9. 9. 9. 9. O cuvaniu taini
Stara prica o cuvaniu taini ide ovako: grupa liudi. koii zele da sakriiu naivece taine od
ostatka sviieta. pronalaze taino miesto u kome skrivaiu tainu. Posto. priie ili kasniie. svako
taino miesto bude otkriveno. priie toga oni pronadu novo taino miesto gdie sakrivaiu novu
tainu. Zatim. priie nego sto se otkriie drugo taino miesto. oni pronadu trece miesto za novu
tainu.
Sliiedi cetvrto. peto itd. skroviste.
Preko pedeset godina ovai scenarii ie vazio. prema Corsou. za taine Roswella i kontakta s
drugim bicima. Formirale su se razne vladine i nevladine grupe. ad hoc komisiie. taina tiiela i
odbori. Svi su oni znali dielice istine. a vremenom. o cielini. nitko u potpunosti niie znao.
Nekoliko deceniia kasniie. Roswell ie postao samo mit.
37
10. 10. 10. 10. O naucnoi Iantastici
"...Flying saucers did trully buzz over Washington. D.C.. in 1952..." i postoii more
IotograIiia. radarskih zapisa i izviestaia da to potvrde. "Ali mi smo to odlucno opovrgavali... a
istovremeno Iinancirali pisanie scenariia. a zatim i snimanie Iilmova kao THE MAN FROM
PLANET X. Zanr naucne Iantastike nam ie sluzio da kanaliziramo pritisak koii ie postoiao u
vezi letecih taniura...
Ovo smo nazivali kamuIlazom kroz limitirano pustanie inIormaciia... i to ie davalo dobre
rezultate. Liudi su se zabavliali. ponekad bili prestraseni u kinima... I to isti oni koii su bili
sviedoci letecih obiekata... I tako su zaboravliali na ono sto mi zaista radimo..."
11. 11. 11. 11. O anatomiii vanzemaliaca "FotograIiie u mom dosieu"... Corso ie zapociniao svoi
izviestai generalu Trudeau. "... pokazuiu bica visoka metar i dvadeset. Medicinski izviestaii
govore da niihovi organi. kosti i sastav koze iesu drugaciii od nasih. Srce i pluca su veci od
liudskih. Kosti su tanie. ali izgledaiu iace. ier ie atomski sastav drugaciii. Koza sluzi za
zastitu organa od kozmickog zracenia ili gravitaciiskih sila za koie ios ne znamo. Mozak ie
takoder znatno veci od naseg..."
"Da li mozemo pretpostaviti da ova bica predstavliaiu krai procesa genetskog inzenieringa
dizainiranog da ih adaptira na dugacka svemirska putovania u okruzeniu elektromagnetnih
valova te brzina opisanih u Einsteinovoi teoriii relativnosti?" - zakliucuie svoi izviestai Corso.
12. 12. 12. 12. About "headbands"
Americke generale i naucnike ie posebno intrigirala cinienica kako se upravlialo letielicom.
Niie bilo nicega ni nalik kontrolnom panelu; niiednog prekidaca. dugmeta. zica...Ali ono sto
ie nadeno bilo ie nalik traci za glavu dovolino elasticno da stoii na povelikoi glavi Greysa.
"Izviestaii koie sam procitao su ukazivali da su oIiciri koii su probali staviti ove trake na
glavu. dozivliavali intenzivne sokove u rangu od maniih senzaciia do glavobolia u koiima bi
se iavliali slike i eksploziie u tisucu boia..."
Dugotrainim istrazivaniima smo ustanovili da ie svrha ovih "senzora" bila da stimulira
poiedine oblasti u mozgu i istovremeno razmieniuiu inIormaciie sa mozgom. "Ove naprave su
bile vrlo soIisticirani mehanizmi za prevodenie elektro impulsa iz mozga Greysa u vrlo
speciIicne upravliacke komande". nastavlia Corso. "Pedeset godina posliie Roswella. verziie
ovih naprava ce eventualno postati komponente navigaciiskih kontrolnih sustava
naisuvremeniiih armiiskih helikoptera... a na komerciialnom elektronskom trzistu postat ce
pomagala kod trodimenzionalnih kompiuterskih igara..."
13. 13. 13. 13. O sudbini prve UFO letielice
"Iz baze Wright letielica ie poslana u Norton Air Force Base u KaliIorniii. gdie ie americka
aviiaciia pocela eksperimente na izradi replike tehnologiie. Kasniie su nastavlieni u Nellis Air
Force Base u Nevadi gdie ie Stealth tehnologiia razviiana (F-117. nevidliivi lovac). Armiii ie
bilo stalo samo do oruzia pronadenih u letielici i kako bi se ona mogla iskoristiti... Originalna
UFO letielica ie ostala u Norton bazi gdie Aviiaciia i CIA odrzavaiu neku vrstu
"vanzemaliskog tehnoloskog muzeia"...
Eksperimenti na repliciraniu niihove tehnologiie se nastavliaiu do danasnieg dana... a niima
imaiu pristup samo odabrani visoko rangirani oIiciri i kongresmeni koii glasaiu za povecanie
voinog budzeta... Oni koii vide taine odmah se obavezu na nieno cuvanie...
14. 14. 14. 14. O preliminarnoi listi
Medu ostacima pronadenim u Roswellu. na moioi preliminarnoi listi za razvoi su bili
predvideni:
- Image intensiIiers (od koiih su nastali "night vision". maske s koiima se vidi u noci).
- Fiber optics (danas ie vec univerzalna primiena optickih vlakana).
38
- Supertenacity Iibers (superprovodliivost ie medu naucnim otkricima stolieca).
- lasers (laseri)
- Integrated circuits and micro miniaturization ("sve se zna" o razvoiu kompiutera posliie
1947.)
- Proiect Horizon - Moon base (neostvareni proiekt osnivania americke baze na Miesecu iz
pocetka 60-ih)
- Partide beams (glavna komponenta Reaganovog "Rata zviiezda").
- Electromagnetic propulsion systems (buducnost kretania kroz svemirske prostore ie
zasnovana na elektromagnetnim pokretackim sustavima).
"Za svaku tocku na moioi listi. general Trudeau ie izlistao kadrovske dosiee s imenima
naucnika koii su radili za vladine proiekte i koii bi se mogli ukliuciti u nase aktivnosti...
Niima ie pridodao armiiske kontraktore : Bell Labs. IBM. Monsanto. Dow. General Electric i
Hughes...
15. 15. 15. 15. O namierama Greysa
"... U pocetku nismo znali kakve su niihove namiere... ali ono cega smo bili sviedoci. kao na
primier. eksperimenti na kravama. nadgledanie nasih tainih voinih instalaciia. izviestaii o
stalnim otmicama liudi te niihovo konstantno prisustvo na svemirskim letielicama. uvieravalo
nas ie da oni nisu priiateliski posietioci koii ce nas pozdraviti sa: "Zdravo. mi dolazimo u
miru..."
16. 16. 16. 16. O hladnom ratu
"Tako ie hladni rat sa Sovietima ispao odlicna prilika da podignemo nivo nase obrambene
moci zbog navodnog sukoba s komunizmom. dok smo mi u tainosti pripremali arsenale i
strategiiu da se branimo od napada vanzemaliaca... Ukratko. hladni rat ieste bio realan i
opasan. ali nam ie posluzio kao paravan da razviiemo planetarni sustav pracenia i odbrane i
prema svemiru. ali i prema Sovietima..."
"...Prava istina iza pregolemog nuklearnog i taktickog arsenala bila ie opasnost od
vanzemaliaca... da. ako okupiraiu dio planete... imamo voine mogucnosti da im naudimo..."
17. 17. 17. 17. O istrazivaniu svemira
"I Sovieti i mi smo. od samog pocetka svemirskih istrazivania i letova. bili nadgledani i
ometani... Kruzili bi oko nasih letielica. ometali radio transmisiie. izazivali elektricne ili
mehanicke probleme... Sovietski i americki kozmonauti su nezavisno izviestavali o poiavi
UFO da ie to postalo rutinsko i uobicaieno... Audio/video veza s NASA-om bila ie zasticena.
a astronauti su bili instruirani da ne priiavliuiu poiave UFO dok se ne vrate na zemliu... A
onda bi. naravno. bili dalie "obradivani..."
"Sliiedi Izviestai od Nila Armstronga koii ie vidio bazu vanzemaliaca prilikom sliietania
Apolla 11 na Miesec..." (!?) NASA. iasno. niie nista priiavila. ier ovo su bile stvari "high
national security".
General Douglas MacArthur ie 1955. iziavio za New York Times: "Sve svietske naciie ce se
morati uiediniti za sliiedeci veliki rat. ier ce on biti meduplanetarni rat." Javnost niie pridala
narocitog znacaia generalovoi iziavi. ali ona iasno odrazava razmislianie i (paranoicno?)
ponasanie armiiskih i vladinih struktura tokom 50-ih i 60-ih.
18. 18. 18. 18. O prvom uspiesnom proiektu
Corso se susreo 1960. s dr. Paul Fredericksom iz Fort Belvoira i razgovarali su na temu
razvoia sprave koiom se moze vidieti u noci. Corso mu ie dao predmet naden u Roswellu:
"Nadam se da ce vam ovo pomoci u vasim istrazivaniima. Sada ie to vase. Zapamtite. i ova
sprava ie. za one koii pitaiu. nastala ovdie. Mi cemo vam osigurati budzet za razvoi. Vi
39
koristite vase izvore za proizvodniu i preuzmite sve beneIiciie kada iednom dodete do
konacnog proizvoda... A sada. koia ce vam prica biti paravan?". Corso ga ie upitao.
"U Fort Belvoiru. timovi su bili nauceni da svoia razmisliania drze za sebe. Ako im kazete
da ie ovai komad tehnologiie dosao putem nase obaviestaine sluzbe iz neke strane zemlie. i da
ga mi moramo utopiti i izmiieniti tokom nasih istrazivania. tako ce i biti". odgovorio ie dr.
Fredericks.
"Nobody asks any questions?". insistirao ie Corso.
"Niko ne postavlia nikakva pitania pod bilo koiim uvietima". zavrsio ie Fredericks.
Proiekt ie 1963. bio u Martin Marietta Electronics (danasnii Lockheed Martin) i iniciialnu
premiieru ie dozivio u Viietnamu i Europi.
19. 19. 19. 19. O kompiuterskoi tehnologiii "Citava oblast miniiaturnih kola ie doziviela gigantski skok
u 1947. s izumom tranzistora i prvih komponenti u cvrstom staniu... Da nisam svoiim ocima
vidio silikonska vlakna i predmete poriiekla iz Roswellovog udesa. da ih nisam drzao u
vlastitim rukama. da nisam o niima razgovarao s Hermann Oberthom; Werner von Braunom
ili Hans Kohlerom. da nisam cuo izviestaie ovih naucnika sa sastanaka s Nathan Twiningom.
Vannevar Bushom (MJ-12) i istrazivacima iz Bell Laboratoriia. ia bih mislio da ie izmislianie
tranzistora - cudo. A sada znam kako ie do niega doslo." ("I know now how it came about").
"Bila ie 1961. godina i general Trudeau ie ugovarao niz sastanaka s kompaniiama: Sperry-
Rand. Hughes i Bell Labs da utvrdim kako oni mogu primiieniti miniiaturna kola u dizain
oruzanih sustava... Inspiraciia za mikrokola ie pala s neba u Roswellu i okrenula razvoi
digitalnih kompiutera u sasvim novom smieru. Moi posao ie bio da primiienim novu
tehnologiiu u razvoiu novih generaciia oruzia..."
20. 20. 20. 20. O laserima
"Jedno od oruzia koie ie imalo sirok potenciial bio ie laser. naprava koiu ie Armiia nasla u
UFO letielici u Roswellu. Kasniie ce ie razviti kao oruzie u kooperaciii s kompaniiom
Hughes AircraIt."
"Koncem 1961. general Trudeau ie trazio da odem u Fort Belvoir i razgovaram s dr Mark
Johnsonom. Mark ie bio naucnik iz Hughes AircraIta. Moi sastanak s niim bio ie kratak i
direktan."
"S obzirom da vi razviiate navigacione radare za helikoptere. prikliucite im novorazviiene
lasere za premieravanie terena i biranie cilieva". predlozio ie Corso. Naravno. mi cemo
osigurati razvoina sredstva za laserski proiekt ako vas tim smatra da ie ideia ostvarliiva".
"Kada sam nekoliko mieseci kasniie provieravao status proiekta. ovog puta sam se sreo s
drugim naucnikom. I sve ie izgledalo kao rutinski armiiski proiekt."
(Nakon ovog idu iedan za drugim primierom koii obiasniavaiu kako su znania izvucena iz
nevelike UFO letielice izmiienila tok tehnoloskog i ekonomskog razvoia nase civilizaciie.
Zavrsit cu sa slucaiem superprovodliivosti.)
21. 21. 21. 21. O superprovodliivim vlaknima
Dr Richard Feynman ie dobio Nobelovu nagradu iz Iizike za svoia teoriiska otkrica na poliu
kompresioniranih molekularnih struktura i kvantno-mehanickog ponasania elektrona. (Da li
ovo nekome nesto vise znaci?)
"Kao mladi atomski Iizicar. dr. Feynman ie bio kolegom mnogim posliieratnim atomskim
speciialistima koii su radili za Armiiu te Aviiaciiu na programima vodenih proiektila i
programu nuklearnih istrazivania tokom 1950-ih. Feynman ie bio u kontaktu s Alamogordo
grupom iz Aviiaciie i imao ie pristup inIormaciiama i otkricima iz Roswella (na primier
tekstilna i/ili keramicka zastita UFO letielice)... Bio ie sudionikom istrazivania na nekoliko
voinih proiekata...
40
Tri godine priie dobivania Nobelove nagrade. dr. Feynman ie odrzao teoriisko predavanie
na sastanku Americkog Drustva Fizicara. U svom izlaganiu ie potencirao mogucnost
kreirania supstanci ciia ie molekularna struktura tako kondenzirana da materiial pocinie
miieniati svoistva... Niegove kolege su ocito smatrale da ie ovo sasvim novi teoriiski
pristup...U stvarnosti. dr. Feynman ie iednostavno imao pristup realnim obiektima iz
Roswella i davao ie niihovo teoriisko obiasnienie..." (I dobio Nobelovu nagradu... sic!).
Nadam se da ce i vas ovai tekst intrigirati... Otvaraiu se mnoga nova pitania... i dobivaiu
neocekivani odgovori. Ponovno se vracamo na nedoumice u pogledu "zvanicnih istina" i
osiecaia da smo manipulirani na sirokoi skali.
Slika 7: Americki pukovnik James Corso. bespriiekorne voine. naucne i politicke proslosti.
zasluzan ie za "siianie" vanzemaliske tehnologiie pronadene u Roswellu. Putem reverzibilnog
inzenieringa. ta ie tehnologiia postala diielom americke voine i komerciialne nadmoci kroz
razvoi kompiutera. lasera. superprovodliivosti i optickih vlakana.
41
(12) Europa (12) Europa (12) Europa (12) Europa
Atomski Iizicari dobivaiu Nobelove nagrade. ali ne i astronomi. Molekularni biolozi
dobivaiu Nobelove nagrade. ali niiedan istrazivac iz NASA-e ie niie dobio... Slucaino?
Kada ie 1958. predsiednik Eisenhower potpisao akt o osnivaniu Nacionalne Svemirske
Agenciie. stvoren ie utisak da ie riiec o civilnoi i iavnosti otvorenoi Agenciii. Tai doiam nosi
prosiecni Amerikanac i velika vecina zaposlenih u svemirskoi agenciii NASA.
Medutim. iz danas dostupnih Kongresnih dokumenata (Public Law 85-568. 29.07.1958.).
moze se saznati da se NASA smatra Agenciiom direktno pod kontrolom Americke Vlade. a
direktor NASA-e ie hiierarhiiski ispod ministra odbrane (i niemu odgovoran). Poseban Akt
govori o tretiraniu povierliivih podataka. (Prosli put smo citirali Corsoa koii ie spomenuo
postoianie tainog i zasticenog radio kanala izmedu astronauta i Kontrolnog Centra u
Houstonu prilikom svemirskih letova.)
Ono sto se desava posliedniih nekoliko deceniia svodi se na sliiedece: NASA proglasava
naucnom Iantastikom sve ono sto ioi ne odgovara izigravaiuci pri tom nezavisnu. civilnu
Agenciiu. Postavimo obrnutu tezu: "skrivane" inIormaciie postaiu naucnim dokazima. a
utisak o NASA-i kao otvorenoi agenciii postaie Iikciia (Iantastika).
Danasnii ogled imat ce u svom Iokusu iedan od Jupiterovih mieseca: Europu. Jupiter ima
cetiri velika mieseca: Callisto. Ganymede. Io and Europa. NASA ie 1979. i 1980. poslala
istrazivacku letielicu Voyager u niihovu orbitu i doslo se do interesantnih zakliucaka (koii su
dopunieni s onim iz Galilea sedamnaest godina kasniie):
- na povrsini Callista i Ganymeda su detektirani kompleksni organski molekuli.
sugeriraiuci da isti organski sastavi postoie i na ostala dva mieseca;
- Europa ima unutrasnii izvor toplote (kao i vecina nebeskih tiiela) u svom iezgru;
- Callisto. Ganymed i Io su stienovita. suha nebeska tiiela;
- Europa ie velicine Zemliinog Mieseca i prekrivena ie s 100 km debelim ledenim
pokrivacem;
- ispod Europine zaledene povrsine nalazi se ocean dubine 250 km koii okruzuie kamene
sloieve;
- ovai ocean postoii u svom tekucem staniu od Europinog postanka.
Na ovai nacin dolazimo do drugog nebeskog tiiela (pored nase maticne Planete) u
Suncevom sustavu koii ima kontinuirano prisustvo vode. Vode.... toplote... i organskih
molekula! Sva tri sastoika neophodna za nastanak organskog zivota. (Doduse. puko
postoianie brasna. secera i vode ne znaci da ce se rodendanska torta sama napraviti. Ali. posto
ie rerna upaliena. onda niie nelogicno da cemo se ipak osladiti.)
Ono sto dopire u iavnost su spekulaciie iz znanstvenog tabora da vieroiatno postoii bogata
organska iuha duboko ispod ledenog pokrivaca Europe i da to moze biti topla. vodena sredina
za evoluciiu zivota.
Instrumenti letielice Galileo su dokazali postoianie organske materiie hvataniem solarne
radiiaciie koia se odbiia od povrsine Jupiterovih mieseca.
Valna duzina reIleksiie ie unikatna za svaku molekulu i tako se dobiva slika povrsinske
kemiie ispresiiecana elektromagnetskim "potpisima". Otkrica ukliucuiu razlicite kombinaciie
kisika. ugliika. sumpora. hidrogena i nitrogena i nekoliko tipova organskih sastava. Dokazano
ie i prisustvo tolina za koii ie utvrdeno da ie igrao kliucnu ulogu za razvoi zivota na Zemlii.
Primiedba da nema prisustva "neophodnih" Suncevih zraka na velikim dubinama stoii. Ali.
dokazano ie da Sunce niie neophodno za stvaranie zivota. Naime. na nekoliko miesta na
42
Zemlii gdie ne dopire Sunceva svietlost (ispod Antarktickog leda. PaciIicki i Atlantski usieci.
kilometrima duboko) pronadeni su razliciti zivotni oblici. Oni ne zavise od Sunca vec od
geotermalnih izvora koii pokrecu unutrasniu kemo-sintezu sulIatnih bakteriia koie opet
predstavliaiu polaznu osnovu citavog podvodnog eko-sustava.
Dodamo li tome vremenski okvir od nekoliko miliiardi godina postaie iasniie da su se stekli
svi neophodni uvieti za razvoi nekog egzoticnog tipa zivota.
Voyager ie priie dvadeset godina poslao natrag na Zemlii seriiu siainih IotograIiia s
povrsine Europe. Jedan od web saitova gdie se iasno moze vidieti ispresiiecana povrsina ovog
nebeskog tiiela ie i: http://www.muIor.org/photos/europa large.ipg
Bazirano na dotadasniim inIormaciiama. 1980. godine (u casopisu star & Sky magazine.
originalni tekst se moze naci na saitu: http://www.enterprisemission.com/) nezavisni naucnik
Richard Hoagland (tokom sezdesetih naucni savietnik za TV stanicu CBS. zatim voda
nekoliko svemirskih proiekata tokom posliednie tri deceniie) ie obiavio novu teoriiu o
postoianiu tecnog oceana ispod Europine povrsine sa mogucnoscu zivota. NASA niie dugo
cekala da ovu teoriiu doceka na noz i ociieni ie kao besmislenu. Medutim. svemirski pionir.
izumiteli komunikacionih satelita i dobro poznati autor Arthur Darke ie 1982. nazvao
"Europa koncept" briliantnom ideiom koiu su vrlo ozbilino uzeli u razmatranie niz
astronoma...
Medu naizescim kriticarima Hoaglanda bio ie NASA istrazivac. proIesor Squyres (inace
student drugog velikana svemirskih istrazivania i zanra naucne Iantastike. dr Carl Sagana).
Tokom TV-duela na CBS-u izmedu Hoaglanda i Squyresa. potonii ie. prema mislieniu
publike izgubio i ne samo to: cak ie i priznao da niie ni vidio originale NASA-inih IotograIiia
ciie ie dokaze tako rado (vieroiatno po nalogu) negirao.
Osamnaestog srpnia 1996. krupni naslovi u nizu novina su prenosili revolucionarni
zakliucak s KonIerenciie za Svemirska Istrazivania odrzavane u Birmingemu: "Ocekuie se da
ce se u roku od nekoliko sedmica dokazati postoianie egzoticnih vanzemaliskih zivotnih
oblika u dubinama Jupiterovog mieseca Europe!".
Autor iziave: proIesor Steven Squyres. istrazivac NASA-e i predavac na Cornell
Univerzitetu. New York!! Dalie se kaze da su ovi zakliucci bazirani na "licnom pregledu 16
godina starih IotograIiia Voyagera". da na Europi postoie "usieci dubine 100 km ispunieni s
organskim sastavima i solima". da ie "bioloska aktivnost pokretana s geotermalnom toplotom
iz centra planeta". da vieroiatno "postoie organizmi slicni termoIiliii. zemaliskoi bakteriii.
skoro otkrivenoi pored podvodnih vulkana" itd. itd.
Zasto se ovai naucni plagiiat poiavio 1996 i zasto ie ista ideia odbacena 1980?
NASA ne voli da bilo tko drugi polaze pravo na naucne (u ovom slucaiu) svemirske istine.
Drugim riiecima. postoianie zivota na drugoi planeti po logici stvari moze obiaviti samo
NASA. (Poviiest pisu samo iaki.) Time se moze obiasniti dio pitania vezan za 1980.
Ovai drugi dio (1996?) vieroiatno ie predstavliao probni balon. Kakva reakciia se moze
ocekivati od iavnosti? I. uostalom. zasto ponovno ne pisati poviiest na nacin koii niima
odgovara.
Riietke IotograIiie i inIormaciie s Voyagerovog puta priie dviie godine su prosle strogu
selekciiu i nisu doniiele nista "revolucionarno" novo u iavnost. Mozda ie to bio novi
konzervativni zaokret. Prema principima dielovania ove bogate i mocne Agenciie: "... otkrica
vanzemaliske inteligenciie treba prikrivati ... iz niza religiiskih. ekonomskih i razloga
sociialne destabilizaciie... niti treba dozvoliti kreiranie politike posebno destabiliziraiucoi
grupi ... grupi naucnika i inzeniera...".
43
(13) Nostradamus (13) Nostradamus (13) Nostradamus (13) Nostradamus
Houston. 26. 06 1999.
"In the year 1999 and seven months. From the sky will come the great terror king.
He will return to liIe the great Mongol king.
BeIore and aIter warIare happily rules."
10.72"
Od svih kniiga koie su izasle od 1555. godine naovamo. samo su dviie konstantno u stampi:
"Bibliia" i "Centuries". "Centuries" predstavliaiu seriiu od 942 misteriozne cetverostihne
poeme. Autor ie. naravno. Nostradamus. Smatra se da ie od 16. stolieca do danas preko
polovine niegovih prorocanstava i ostvareno.
Nema potrebe trositi riieci na niegova tocna predvidania kao sto su egzekuciia engleskog
kralia Carlsa Prvog. veliki londonski pozar. Francuska revoluciia. uspon i pad Napoleona i
Britanskog imperiia ili Hitlera i naci-Niemacke.
U svoiim centuriiama Nostradamus samo pet puta daie speciIicne datume. Mozda
naicuveniie prorocanstvo ie gore-citirano koie (naivieroiatniie) govori o svietskog revoluciii
zapocetoi s trecim (Napoleon. Hitler) Antikristom vladarom s Istoka. Pocetak dogadania:
srpani 1999!
Posto ie to vec sliiedeci miesec mi se nalazimo u riietkoi prilici da sviedocimo o istinitosti
recenog predvidania. Da li "teror s neba" oznacava nuklearne bombe ili asteroid - tko ie novi
"mongolski krali"?
Kratka inventura postoiecih kriznih zarista daie mogucnost nuklearnoi kataklizmi:
- Cernomirdin ie. sedmicu dana priie zavrsetka bombardirania Srbiie. iziavio da sviiet "niie
nikad bio blizi atomskom ratu?" Ruska armiia se otima kontroli? U dodatku. pretpostavlia se
da Ruska maIiia posieduie manii broi nuklearnih boievih glava minimalne snage;
- Uzbekistan. iedna od cetiri nuklearne republike bivseg SSSR-a. komunisticka vladavina.
muslimanska vecina;
- Pakistan i Indiia. trenutno u ogranicenom ratu. obie su s nuklearnim bombama (limitiranog
potenciiala);
- Nema opipliivih inIormaciia sto Irak i Iran rade u potaii; zna se da vec 20 godina obie
zemlie rade na razvoiu nuklearnog naoruzania;
- Kina. nezadovolina americkom ulogom u sviietu. potenciialno zariste "pripoienie Taivana
matici zemlii":
- Sieverna Koreia. gdie miliiuni umiru od gladi. vise nema sto izgubiti. samo ie pitanie
koliko su otisli daleko u razvoiu nuklearne bombe i interkontinentalnih balistickih proiektila;
Jesmo li sto propustili? Koieg tero Jesmo li sto propustili? Koieg tero Jesmo li sto propustili? Koieg tero Jesmo li sto propustili? Koieg teroristu? ristu? ristu? ristu?
Ipak mi se cini da ce Planeta proci "liso" i sliedeci miesec. Kad su iza nas ostale sezdesete i
sedamdesete. proci ce i devedesete. A ovo ce prorocanstvo ostati neispunieno i dace
mogucnost tumacima Nostradamusa da u buducnosti drugaciie protumace ove stihove.
Pregled drugih Nostradamusovih prorocanstava vezanih za 1980-e i 1990-e. kao i
predvidania Edgar Caysea i Ruth Montgomery pokazuie da se. iz nekih misterioznih razloga.
naglo povecava broi neispunienih prorocanstava. Kataklizme. veliki zemliotresi. glad na
svietskom nivou. sudar asteroida sa Zemliom. treci svietski rat. krah Burze u Americi... Da li
44
se oko nas digao duhovni sigurnosni poias da nas zastiti od nas samih i nasih gluposti. biiesa
"maike Zemlie" i udara iz kozmosa?
Sliiedeci miesec Sliiedeci miesec Sliiedeci miesec Sliiedeci miesec ie veliki ispit. ie veliki ispit. ie veliki ispit. ie veliki ispit.
Drugi sliiedi 5. maia 2000. za kada ie naiavlieno pomicanie polova uz velike poplave.
urusavanie Antarktika u more i desetkovanie stanovnistva. Tog datuma ce se 5 planeta
suncevog sustava naci u istoi liniii sa Zemliom i Suncem.
45
(14) What Dreams May Come (14) What Dreams May Come (14) What Dreams May Come (14) What Dreams May Come
Houston. 18.07.1999.
Priie desetak mieseci. uz neveliku pompu. Robin Williams se poiavio u Iilmu "What
Dreams May Come" u interesantnoi ulozi doktora Chris Nielsona koii srece svoiu srodnu
dusu (Annabela Sciorra). zeni ie i ima dvoie diece. Dieca stradaiu u automobilskoi nesreci.
Cetiri godine kasniie umire i Chris. Zavrsava u "raiu". ponovno se nalazi s diecom (i psom).
Ubrzo doznaie da mu ie supruga izvrsila samouboistvo i otpocinie potragu za niom pracen
svoiim "andelom cuvarem". Nalazi ie u "paklu" i riskira "viecnost" da bi ie spasio. Na kraiu
Iilma su ponovno inkarnirani u novim tiielima (diecak i dievoicica na doku americkog
velegrada).
Zanimliivi su komentari u vezi Iilma http://www.comments.imdb.com/CommentsShow-
120889). U rasponu su od: "briliantan". "siaini eIekti". "remek-dielo". "istinski romantican".
do: "veliko razocarenie". "izasao sam na pola predstave". "ako trazite istinske odgovore
potrazite ih u Bibliii". itd.
Dviie deceniie priie poiave Iilma. Richard Matheson ie obiavio istoimenu kniigu. Noseca
prica ie u sustini ista (manie razlike su u imenima. broiu diece i samom zavrsetku). U prologu
kniige autor pise: "...Posto ie tema prezivliavanie nakon smrti. kliucno ie da shvatite. priie
nego sto procitate kniigu. da ie samo iedan aspekt u nioi Iikciia: a to su glavni likovi i niihovi
odnosi...
Sve ostalo sto kniiga nosi plod ie ozbilinog istrazivania iz obimne bibliograIiie koia
obuhvaca obiavlienu literaturu od pocetka stolieca do sredine sedamdesetih na temu
inkarnaciie i reinkarnaciie. zakona karme. prezivliavania nakon Iizicke smrti. duhovnog
zivota. etericnog sviieta. opisa "raia". parapsiholoskih istrazivania. razgovora s "umrlim" itd.
Da se i ia odredim;
- Iilm ie siaian. 100° sam osietio da sve stima u niemu. nema prevare; i gluma. i vizualni
eIekti. i liubavna prica su natprosiecni. ali to u ovom Iilmu ima samo triviialnu (mada
dobrodoslu) ulogu. Osnovna ie poruka Iilma. gdie i kada se Iabula odigrava. Vrlo iasno i
otvoreno se govori o besmrtnosti duse i razlicitim dimenziiama u koiima boravi. Po meni.
komentari tipa "holivudski (ne) zavrsetak". "dinamika Iilma ie ovakva ". "IotograIiia ie
onakva". "prica ie uvierliiva/neuvierliiva" i sl. samo pokazuiu da onai koii ih iznosi samo
grebe po povrsini. Film (bi trebao da) daie konzervativno-materiialistickim osobama
inIormativnu i obrazovnu nit koia ce ih zagolicati i malo otkraviti; onim otvorenim daie sliku
koia uvierliivo popuniava niihov mozaik shvacania sviieta:
- kniiga ie ios i bolia. iedna od onih koiih ti ie zao sto se privode kraiu; more mudrih misli.
liiepih. plasticnih opisa sviieta dusa i niihovih sudbina nakon napustania ovozemaliskih
Iizickih tiiela.
Dobro ie i cuti sto misli onai koii ie zasluzan da se Iilm snimio. producent Stephen Simon.
"...U siiecniu 1976. nakon sto sam procitao kniigu "Bid time return" autora Richard
Mathesona. znao sam da ie moia buducnost u Iilmskom biznisu. Nakon tri godine producirao
sam svoi prvi Iilm "Somewhere in Time"."
(Za one malo mlade. "Negdie u vremenu" ie snimlien priie dvadesetak godina i bio vrlo
zapazena liubavna prica s Christopher Reeve. Jane Seymour i Christopher Plummerom.
Radnia: stariia gospoda upada na premiieru kazalisnog komada mladog autora kome se
obraca riiecima: "Come back to me".
46
Pomocu samo-hipnoze mladi autor se vraca na pocetak stolieca gdie ie srece kao dievoiku i
zaliubliuie se u niu. Dilema Iilma ie moze li on ostati u vremenu "koie niie niegovo".)
"...Richard Matheson ie postao moi pazliivi mentor uvodeci me u koncept metaIizike i sviiesti
miieniaiuci moie perspektive sto znaci biti coviek."
"...Kraiem 1978. procitao sam "What Dream May Come". Bio sam odusevlien...Osiecao
sam da sam prosao kroz iniciiaciiu misteriia liubavi i zivota koie sam citav zivot trazio...
Odlucio sam da snimim Iilm o liubavnoi prici kakva dotada niie bila napisana..."
"...Zasto ie kniiga postala kultnom i promiienila zivot toliko liudi:
- prvo. mocna i totalno originalna liubavna prica... Receno ie da kliuc za velike liubavne
price lezi u preprekama koie liubavnici moraiu preskociti. Nadalie. naiveci izazov u zivotu
duse nakon napustania Iizickog tiiela ie pitanie ugrozenosti. Kako se moze govoriti o
ugrozenosti ako ie dusa besmrtna? Upravo ova prica dotice oba pitania na iedan novi nacin...
- drugo. iasan nacin u kome se kreira citava kozmologiia zivota posliie zivota... i gdie se
citaocu daie mogucnost da istinski dozivi iedan citav novi sviiet. ne samo iskre "prolaska kroz
tunel". nego citav sviiet...
- i trece. Ienomen utiecaia kniige na zivote mnogih liudi...Na primier. maika mog dragog
priiatelia ie umirala od raka. Bila ie uzasnuta od smrti. ier dotada nikad niie dolazila u dodir
sa mislieniem da ie zivot samo prolaz izmedu inkarnaciie i drugih realma sviiesti. Dao sam
kniigu svom priiateliu. niegova maika iu ie procitala... Nakon toga sve se promiienilo. Strah
ie nestao. I kada ie napokon "prosla priieko" nekoliko dana kasniie. nien sin ie osietio kako ie
bila mirna i kako ie nien duh lebdio neko vriieme u sobi da ga umiri..."
"Richard Matheson ie napisao istinski vizionarsku novelu...Osietio ie pitania koia ce se
postavliati o prirodi naseg postoiania... Godinama smo se nas dvoiica smiiali i plakali nad
cinienicom da ie niegova kniiga toliko ispred svoga vremena..."
Gotovo nasumice biram diialog iz kniige. U nekoliko iednostavnih recenica sve ie prisutno:
liubav. kvantna Iizika i istocna mudrost:
"You Ieel so strongly about each other because you're soul mates... What it means is that
you both posses the same wave length. your auras are vibratory unison. That's why you Iell in
love with her so quickly when you met her on the beach that day... Pour soul was celebrating
a reunion with her." Tako ie u nasim zivotima i relaciiama s drugim liudima/dusama. S
nekima. narocito bliskima. znamo da vibriramo na istim valnim duzinama. bez obzira u
koiem zivotnom dobu ih srecemo. I negdie. u sebi. osiecamo da nam dusa slavi ponovni
susret i/ili siedinienie...
47
(15) What Dreams May Come II (15) What Dreams May Come II (15) What Dreams May Come II (15) What Dreams May Come II
(Chris Nielsen:)
"Pocnimo ispocetka". glasi Iraza. Ipak. ia cu poceti od kraia zavrsetka mog zivota na Zemlii.
Ispricat cu ti sto i kako se desavalo posliie.
SLEEP OF DEATH
"His whole liIe Ilashed beIore him". I to ie istina. Toliko brzo da nisam mogao pratiti - i to
unatrag. Dani priie nesrece. nazad kroz dogadaie vezane za moiu diecu. moi brak s Ann. moia
kniizevna kariiera.
Fakultet. Drugi Svietski Rat. srednia skola. osnovna. moie dietinistvo i kad sam bio beba.
Od 1974. do 1927.. svaka sekunda tih godina. Svaki pokret. misao. emociia; svaka
izgovorena riiec. Sve sam vidio. Gomilu uzurbanih slika.
"Ogledalo ie visielo u bolnickoi sobi. Vid mi ie bio toliko pomucen da nisam vidio svoiu
reIleksiiu u ogledalu...Iznenada. medicinska sestra ie usla u sobu i posla prema meni.
Pomaknuo sam se. No. ona me niie ni pogledala vec se uputila ka krevetu. Tamo ie lezao
coviek. sav u zavoiima. Sestra ie istrcala iz sobe. vicuci... Ja sam se primaknuo krevetu i vidio
covieka koii ie vieroiatno bio mrtav. Ali kako to da se on nalazio u mom krevetu? Cudnovato.
Primaknuo sam se blize. Niegovo Lice ie licilo na moie. To ie nevieroiatno... Poceo sam
osiecati hladnocu u stomaku. Pokusao sam navuci plahtu na niega. ali nisam uspio. Kao da
sam izgubio culo dodira. I dalie sam pokusavao dok nisam primiietio da mi prsti prolaze kroz
plahtu."
"Coviek mi ie prilazio. Ocekivao sam da prode mimo. ali ie. na moie iznenadenie sto o i
stavio svoiu ruku na moie rame.
- Znas li sto se desilo?
- Desilo?
- Da. Ti si umro.
- To ie apsurd.
- Istina ie.
- Da sam umro. ne bih imao mozak. Ne bih mogao govoriti s tobom.
- Ne odviia se to tako.
- Coviek u onoi sobi ie mrtav. a ne ia. Ja sam pod anesteziiom. ia saniam.
- Ne. Chris. Ako mi ne vieruies. pogledai u sobu za cekanie. Tamo su ti dieca i zena.
- Dosta mi ie tebe i ovog glupog miesta. Hocu kuci.
Staiao sam u magli. Gledao okolo. ali nikakvih direkciia. Poceo sam se kretati. polako.
Povremeno bih vidio prilike. koie su licile na liude. Ali. kada bi se zagledao malo bolie.
nestali bi. Napokon. kroz maglu. ugledao sam kucu. Nasao se u hodniku. Ginger. nas
niemacki ovcar. potrcala ie prema meni. Mahala repom. Zovnuo sam ie imenom. Pokusao da
pomiluiem. Ruka mi ie utonula duboko kroz nienu glavu. Ginger ie skocila u stranu. u uzasu.
usiiu stisnutih prema glavi i sakrila se u kuhinii...
Tai coviek opet.
- Zasto ne nades svoi vlastiti san?
- Chris. pokusai shvatiti. Ovo niie san. Ovo ie stvarnost. Ti si umro.
- Hoces li prestati s tim?
48
- Chris. zar ne vidis? Zena i dieca su obuceni u crno. Crkva. Posliednii ispracai u kapeli.
- To ie samo uvierliiv san.
- Ne.
- Pusti me. Ja ovo ne moram slusati.
- Podi sa mnom. Pokazat cu ti tvoie tiielo.
- Stvarno?
- Mozes vidieti kroz kovceg ako pokusas.
- Ali ia to necu. Ovo ie samo san.
- Pa dobro. ako ie to san. zasto se ne probas probuditi?
Ann ie lezala u krevetu. do mene. Moia Ann. Pruzio sam ruku da ioi dodirnem lice. ali su mi
prsti nestali unutar niene glave. Ona se probudila:"Chris?". Ubrzo sam shvatio da ne gleda u
mene. nego kroz mene. Briznula ie u plac.
Moi zivot se odmotavao ispred mene. niz zivih slika. Ovai put niie bilo konIuziie. Gledao
sam svaku epizodu svog zivota od kraia ka pocetku. Svaki detali ie bio uvecan... Osietio sam i
razumiievao svaki moment. simultano... Sustina svega ie saznanie da ie svaka moia misao
bila stvarna. Ne samo stvari koie sam rekao i uradio. Sve ono o cemu sam mislio. pozitivno i
negativno...
Svaka misao ie bila preda mnom. Nisam ih mogao izbieci. Mogao sam ih samo ios iednom
prozivieti. Samozavaravanie niie bilo moguce... Moii promasaii su me iako pogodili. Stvari
koie sam ignorirao. zanemarivao. Sto sam mogao dati. a nisam - priiateliima. rodbini.
roditeliima. dieci. ponaivise Ann. Bolno sam osietio svaki vlastiti promasai. I one na poslu.
kao pisac. Padala ie maska sa mog zivota. samosazalienie ie bilo nemoguce. samoopravdanie
niie dolazilo u obzir. Bezbroini promasaii koii se mogu izraziti Iundamentalnim izazovom:
Sto sam sve mogao uraditi u zivotu i kako sam stalno ostaiao kratak u vecini svoiih zivotnih
epizoda!
Morao samo prozivieti svaku svoiu neiskoristenu zivotnu zeliu - i to isto onako kao da su se
i desile. Masta tokom zivota. postaiala ie stvarnost sada: Bio sam sviedokom koii ie totalno
obiektivan. I uviiek. isto pitanie ie lebdielo preda mnom: Sto si to ucinio sa svoiim zivotom?
- Treba li ti moia pomoc? Mogao bi ostati ovdie dugo. dugo. Uzmi moiu ruku. Da li se mi
znamo?
- To sada niie vazno.
- Odlazi. Ja idem svoioi supruzi. Ann? Ann. gdie si? Ne mogu te vidieti.
(Richard. sin:) Maiko. ovo ie Perry. O niemu sam ti govorio.
(Perry:) Tvoi otac ie ovdie. Richard. Siedi pored svog nadgrobnog spomenika.
(Chris:) Ti me mozes vidieti? Reci Ann da ia ios postoiim.
(Perry:) Sada nesto govori. ali ne razumiiem ga iasno.
(Chris:) Ann. vierui mu. Ja mu vieruiem.
(Perry:) Ponovno govori. Obraca se vama. Ann.
(Richard:) Maiko. ako Perry kaze da ie otac ovdie. ia mu vieruiem. Vec sam ti rekao da ie
on...
(Chris:) Ann. ovdie sam!
(Perry:) Znam kako se osiecate gospodo. ali vieruite mi na riiec. Vidim ga iza vas. Nosi
plavo odiielo...
(Chris:) Ann. molim te. Moras me poslusati ("hear me")...
(Perry:) Ponovno ga cuiem. Kao da kaze ovdie ("near me)...
(Ann:) Molim vas. nemoite vise ovo raditi!
(Richard:) Ali. maiko. on pokusava pomoci.
49
(Ann:) Nemoite vise ovo raditi!
Magla ie postaiala gusca bez obzira u kom pravcu da sam se kretao. Poceo sam iecati. "Help
me! Please!" Figura ie prisla odnekuda. Ah. ponovno tai coviek.
Prisao sam mu.
- Gdie sam?
- U sviietu koii zamislias.
- Ne razumiiem.
- Tvoie misle su te dovele ovdie. I drze te ovdie.
- Da li tu moram ostati?
- Ne. uopce. ne. Ovai krug mozes prekinuti u svako doba.
Ponovno sam pomislio na Ann. Osietio sam da ie ne mogu ostaviti samu.
- Ponovno se vracas nazad.
- Ali. ia ie ne mogu ostaviti.
- Moras. Chris. Ili ces krenuti napriied ili ces ostati ovdie gdie si sada.
Nakon dugog vremena sietio sam se sto mi ie coviek rekao; mogu napustiti ovo miesto
koncentriraniem na ono sto ie iza niega. Zatvorio sam oci i pokusao da zamislim nesto bolie.
Miesto suncano. toplo. sa zelenom travom i drvecem. Kao ono gdie smo kampirali zadniih
godina u sievernoi KaliIorniii... Po prvi puta od nesrece osietio sam mirnocu u sebi. I pocetak
znania; iznenaduiuci pogled iznutra.
Dakle. postoii nesto vise.
50
(16) What Dreams May Come III (16) What Dreams May Come III (16) What Dreams May Come III (16) What Dreams May Come III
Summerland - Nastavak na sliiedecem nivou
"Otvorio sam oci i pogledao gore. Zeleno lisce i. kroz niega. plavo nebo. Ni traga od magle.
Zrak ie bio cist. osviezavaiuci. mirisan. Lagani povietarac preko lica. Deblo drveta ie bilo do
mene. I nesto vise - neka vrst energiie koia se kretala prema meni.
Dodirnuo sam travu. Brizno niegovana. Bez korova. Par vlasi trave sam primakao usnama.
Ponovno struianie energiie. Trava ie posebno mirisala. Stavio sam ie u usta i zvakao kao
nekada kad sam bio diecak. Nikada nisam okusio takvu.
Primiietio sam da nema sienki na zemlii. Cak ni ispod drveta. Potrazio sam sunce. Niie ga
bilo. Svietlo ie postoialo bez sunca... Gledao sam u daliinu. Predivni peizazi."
- Chris!
- Jesi li to ti... Albert?
- Tako ie.
- Izgledas iako mlad. Ne stariii od 25 godina.
- Optimalno doba. Interesira te moia aura.
- Da.
- Svatko ie ima. Zar nisi primiietio.
- Gdie ie moia.
- Nitko ne vidi svoiu.
- Zasto te nisam prepoznao odmah nakon smrti?
- Bio si zbunien; polu-budan. pola u snu.
- Ono si bio ti u bolnici kada si mi rekao da se ne borim. zar ne?
- Zestoko si se opirao da me cuies. Siecas se one neodredene Iorme koia ie staiala kod
tvog kreveta?
- To si bio ti?
- Pokusavao sam da prodrem do tebe. Da ti prelazni period ucinim sto bezbolniiim. Cini
mi se da ti nisam puno pomogao. Nisi mogao pobieci od sebe. To ie bila trauma za tebe.
Obicno. liude docekuiu odmah nakon smrti.
- Zasto ne i mene?
- Niie bilo nacina da dodem do tebe. Toliko si zelio da se vratis zeni.
- Znam. ona se tako plasila.
- Bilo ie to liiepo od tebe. ali te ie to drzalo na granicnoi crti ("borderland").
- Strasno iskustvo.
- Znam. Moglo ie biti puno gore. I potraiati puno. puno duze. Godinama. stoliecima. cak.
- Mislis. da nisam zavapio za pomoc. ostao bih zaroblien?
- Pokusavao sam ti pomoci. ali si me odbiiao.
- Onda ie ovo. rai?
- Rai. dom. Summerland. Nazovi ga kako hoces.
- Je li ovo zemlia. drzava?
- Stanie duha!
- Nema andela?
- Ima ih ako vieruies u niih. Kao sto rekoh. ovo ie stanie duha. "Ono u sto vieruies postaie
tvoi sviiet".
51
- Kako znas da ie tai natpis bio u moioi kancelariii?
- Obiasnit cu ti kasniie. Zasad samo toliko da ono sto mislis zbilia postaie tvoiim sviietom.
Smrt ie reIokusiranie sviiesti s Iizicke realnosti na mentalnu prelazak na visi nivo vibraciia.
Smrt ie. zapravo. samo nastavak na drugom nivou.
- Moi otac. Tvoii roditelii. Uiaci i tetke. Jesu li svi oni ovdie?
- "Ovdie" ie sirok poiam. Ali ako pitas iesu li prezivieli. to da. naravno da iesu.
- Gdie su?
- Morat cu provieriti. Znam sigurno Samo za maiku i uiaka Svena.
- Sto radi Sven?
- S muzikom.
- Naravno. Muziku ie uviiek volio. Mogu li ga vidieti?
- Naravno. Uredit cemo to cim se malo naviknes.
- Sto si mislio s onim "morat cu provieriti"? Zar Iamiliie ne ostaiu skupa?
- Ne neophodno. Zemaliske veze imaiu manie znacaia ovdie. Ono sto se racuna ie
povezanost misli. ne krvna.
- Pratio sam Tvoi zivot preko dvadeset godina. Zemaliskog vremena.
- Pratio?
- Liudi na zemlii nisu nikad sami. Uviiek ie netko tu tko prati svaku individuu.
- Mislis kao andeo cuvar?
- Vodic ie bolia riiec. Koncept "andela cuvara" ie iz antickih vremena. Religiia ie
pogresno interpretirala niihovo prisustvo.
- Citas li moie misli?
- Nesto tako. Nemoi ocaiavati zbog slike svog zivota. Tvoi zivot ie slican miliiunima
drugih koii u sustini nisu losi liudi.
- A kretanie energiie koiu sam osietio iz drveta. trave. prirode?
- Ovdie sve emitira blagotvornu energiiu.
- Da li svi zive u ovako liiepim kucama kao sto ie tvoia?
- Oni zive isto kao sto su zivieli i na Zemlii. Ili barem onako kako bi zelieli da su zivieli.
- Kako mozemo napraviti ovakvu kucu?
- Ne s alatom. Ja sam svoiu napravio svoiim nacinom zivota. Kakvi su nam "prostori" u
mislima. takvi su nam prostori u kucama. Sve se pravi sa misliu.
- Sa misliu?
- Sve stvari pociniu sa misliu.
- Ali ove kuce su tako... zemaliske.
- Mi nismo daleko od svoiih uspomena sa Zemlie i zelie nam nisu bitno drugaciie.
- Ovdie neces naci prasinu. Nema raspadania.
- Ann bi to voliela vidieti. Netko ie ostavio ovo cviiece u vazi za nas. Hoce li uvenuti sada
kad ie ubrano?
- Ne. ostat ce svieze dok ia ne izgubim interes za niih. A zatim ce nestati.
52
- Naravno. nestat ce i kuca ukoliko me vise ne bude interesirala i odem iz nie.
- Gdie ce otici?
- U matricu.
- Matricu?
- Nazad u izvor da bi bila ponovno koristena. Ovdie se nista ne gubi. Sve se reciklira.
- Pa postoii li onda realnost?
- Pa naravno. Samo realnost ie stanie duha. Bolna ie cinienica da se svaka nasa misao
mora. eventualno. konIrontirati.
- Zar si i ti prosao kroz tai proces?
- Svatko ga prode.
- I tvoi zivot ti se ukazao u trenutku ispred tebe?
- Ne tako brzo kao kod tebe. ali da.
- A onai drugi put kad mi se to desilo? Prvi put niie bilo lose. ali drugi...
- Znam da ti ie izgledalo vrlo stvarno. I bolno... To ie vriieme ciscenia.
- Je li to ono sto katolici zovu cistilistem?
- U sustini. da. Period u kome se svaka dusa cisti od proslih zasluga i nediela.
- Ima li vaniske presude nad nama?
- Ne. Ima li gore presude nego kad se ne mozemo vise pretvarati pred samim sobom.
- Da li ie itko sretan sa svoiim zivotnim pregledom?
- Sumniam. Bez obzira o kome ie riiec. svatko ce naci neku krivniu u sebi.
- Da sam barem ucinio vise za Ann. za diecu. Iamiliiu. priiatelie...
- To vazi gotovo za svakoga. Chris. Svatko od nas ie mogao uciniti vise.
- I sad ie prekasno.
- Niie sve tako crno... Sad odlazim.
- Pomisli na mene kad se probudis i ia cu biti tu.
- Kad nekoga pozelis vidieti. dovolino ie na niega pomisliti.
- Znaci nisi se salio?
- Bit ce tu ako oni zele. naravno. Kao sto ia zelim biti s tobom. Mi smo oduviiek bili na
istim valovima. takoreci.
- Tvoie usne se ne pomieraiu.
- Ni tvoie. Komuniciramo mislima.
- Nevieroiatno.
- Vidis. iezik ie u stvarnosti bariiera. Mislima komuniciramo na bilo kom ieziku. Cistim
mislima.
- Sve ptice koie ti ie Ann spasila i niegovala u svom zivotu. cekat ce ie u Summerlandu.
- Zasto ga zovete Summerland? Zbog priiatne temperature?
- Ponaivise stoga sto on predstavlia koncept ciste srece za svakog od nas.
- Da li ste ovdie ikada zedni?
- "Hranimo" se direktno iz atmosIere. Svietlo. zrak. boie. bilike.
- Znaci nemamo stomaka?
- Nema potrebe. Mi energiiu dobivamo direktno.
- A sto s reproduktivnim organima?
- Vremenom. kada shvatis da nemaiu smisla. nestaiu.
- To ie cudno.
53
- Ne. cudno ie to da ovdie neke duse nastavliaiu da zive u iluziii da im ie seks neophodan.
Nisu nikada zadovolieni. nikada ispunieni. ne mogu se osloboditi iluziie i niegov
duhovni progres ie zaustavlien na neograniceno vriieme.
- Je li piesacenie iedini nacin transporta ovdie?
- Ne. iasno da ne. Svatko od nas posieduie metodu rapidnog tranzita.
- Sto ie to?
- S obzirom da nema prostornih ogranicenia. putovanie moze biti trenutno. Sve ie
mentalno. Ja sam dosao do tvoie kuce misleci na niu.
- Da li svi tako putuiu?
- Samo oni koii to zele.
- Ne razumiiem.
- Oni koii misle da se moze putovati samo autom tako ce i putovati. Postoii velika razlika
izmedu onoga sto liudi misle da ie neophodno i onoga sto stvarno iest.
- Ovdie ces naci dio neba za svaku teologiiu.
- Pa koia ie onda ispravna?
- Sve. i niiedna. Budizam. hindu. islam. krscanstvo. zidovstvo - svaka od niih ima iskustvo
zivota posliie zivota. I odrazava niihova vlastita vierovania. Sva su realna i sva su dio
ukupne stvarnosti. Upamti: Za sve u zivotu postoii paralela u post-zivotu.
54
(17) What Dreams May Come IV (17) What Dreams May Come IV (17) What Dreams May Come IV (17) What Dreams May Come IV
(Chris i niegov vodic Albert nastavliaiu pricu):
"... Albert mi ie obiasnio da ie Zemlia okruzena s koncentricnim sIerama egzistenciia... koie
variraiu u sirini i gustoci... Summerland ie treca sIera. Pitao sam ga koliko ih ie ukupno.
Odgovorio ie da niie siguran. ali ie cuo da ih ie sedam. s tim da ie nainizi sloi tako
rudimentaran da se poklapa sa Zemliom.
- Da li sam tamo bio nakon Iizicke smrti?
- Jesi. Sve dok se nisi poceo uspiniati prema "visoi vibraciii".
- Ali. sto se tocno desilo nakon moie smrti?
- Bio si vezan za zemliu. To stanie ie trebalo zavrsiti za tri dana.
- I koliko ie traialo u mom slucaiu? - U zemaliskim terminima. traialo ie sedmicama. Mozda
malo vise.
- Izgledalo ie beskonacno dugo.
- Sviiest preminulog ie osietliiva na emociie onih koie ostavlia iza sebe. Zapravo. pogresno
ie plakati za umrlim. ier to prolongira niihovo uklapanie u ovu dimenziiu. Pogrebna
ceremoniia ie zamisliena kao medii mirnog rastanka i otpusta duse. a ne kao ritual duboke
zalosti i iada. Kremiranie. u odnosu na sahranu. pomaze dusi da se oslobodi tendenciie
zadrzavania u blizini Iizickog tiiela.
- Kad bi barem svi na zemlii to znali..."
(Chris nastavlia razgovor. ovai put s Leonom:)
- "Intrigira me aura. Da li postoii u zivotu?
- Za one koie ie vide. da. Aura oznacava prisustvo etericnog dvoinika i spiritualnog tiiela.
Etericno tiielo egzistira u okviru Iizickog do smrti. Spiritualno tiielo se nalazi u etericnom do
"druge smrti". Svi su povezani vrpcom. Vrpca koia veze Iizicko i etericno tiielo ie naideblia;
ona sto veze etericno sa spiritualnim ie oko 2.5 cm. Treca vrpca povezuie spiritualno tiielo s
cistim duhom i tania ie od paukove niti... Aure dusa su vrlo razlicite. Oni koii nisu u staniu da
se izdignu iznad materiialne stvarnosti imaiu auru boia od crvene do smede. Sto nizi koncepti
sviieta to tamniie boie aure. Aura depresivnih dusa emitira duboku. depresivnu zelenu boiu.
Bliieda liubicasto-plava boia upucuie na one koii dobivaiu vise spiritualne sviiesti.
Bliiedozuta upucuie na osobe koie su tuzne i zale za izgublienim zemaliskim zivotom..."
"...Zena ie prosla mimo nas nekako cudno se krecuci.
- tko ie ona?
- Ona ie ios ziva. samo niena dusa putuie dok spava.
- Da li ona zna gdie se nalazi?
- Ne. I vieroiatno se nece siecati kada se probudi.
- Zasto se liudi ne siecaiu?
- Zato sto su memoriie u duhovnom. a ne u Iizickom mozgu. Ali znam da su neki liudi imali
astralno putovanie ovamo i bili su sviesni i za vriieme putovania i kada su se probudili."
"... Prepoznao sam Rembrandtovu sliku na dugackom zidu u galeriii.
- Ovo ie perIektna reprodukciia.
- (Leona se nasmiiesila) Ne. ona na zemlii ie reprodukciia. Ovo ie original.
- Ne razumiiem.
55
- Slika ispred tebe ie ono sto ie Rembrandt zamislio. PerIektna samo kako ie genii moze
zamisliti. Ono sto ie napravio na zemlii da reproducira ovai perIektni mentalni imidz ie bilo
uvietovan limitima niegovog mozga. tiiela i materiialima koie ie koristio..."
(Chris:) Albertovi priiatelii su govorili o stvarima daleko ispred onoga sto sam mogao
shvatiti. Povremeno su govorili o podruciima (realmima) " iznad" ovoga. Nivoima na koiima
progresivna dusa postaie iedno sa Stvaraocem - bez oblika. nezavisna od vremena i materiie.
ali ios uviiek sviesna vlastitog identiteta. Nisam ucestvovao u diskusiii. ali sam
prokomentirao za sebe:
" A mi smo zapravo svi umrli". Albert se okrenuo prema meni sa smiieskom:
- Naprotiv. Mi smo itekako zivi. - Izviniavam se.
- Nema potrebe. Samo. zamisli: ako ti. koii mozes misliti ovdie. imas poteskoca sa
shvacaniem koncepta gdie si. kako tek oni na zemlii da shvate zivot posliie zivota. Ono sto ie
tamo potrebno ie znanost o umiraniu koia bi se sastoiala iz Iizickih i mentalnih sredstava koii
bi ubrzali i olaksali odvaianie Iizickog i duhovnog tiiela..."
(Chris saznaie da mu ie Ann izvrsila samouboistvo.)
(Albert): " Zbog nienih trauma iz dietinistva. odrasle diece. tvoie smrti...
Kada ti netko drag umre dolazi do vakuuma u zivotu te osobe... Struia psihicke energiie.
koia ie nekad bila usmierena prema dragoi osobi. vise nema obiekta.
(Chris): Ali. zasto mi ie receno da ie ona po rasporedu da prede ovamo tek kad ioi budu 72
godine?
(Albert): Zato sto ie tako bilo predvideno. Ali svatko posieduie voliu koiom moze miieniati
dogadaie. Ann ie odgovorna za svoiu smrt. prekrsila ie zakon ier si ie onemogucila da radi na
svrsi u svom zivotu ...
Samouboistvo se pogresno tretira kao brzi izlaz iz nevolia... Daleko od toga. Chris. Nista ne
moze unistiti duh.
Samouboistvo znaci tamniii nastavak istih uvieta od koiih se mislilo da se biezi.... Samo
ovai put ios bolniiih.
(Chris): Gdie ie ona sada?
(Albert): Zaista ne znam. Kada se ie ubila. ona se samo riiesila onog gusceg. Iizickog
ogrtaca. Ono sto ie ostalo. zemlia ie zadrzala magnetski. Ali gdie? Koridor izmedu Iizickog i
astralnog sviieta ie beskonacan.
(Chris): Koliko dugo ce tamo ostati?
(Albert): Dok nieno prirodno vriieme za odlazak ne dode. Jos dvadeset cetiri godine. Nieno
etericno tiielo ce prezivieti sve dok ie u etericnom sviietu.
(Chris): To niie Ier. Zasto ie kazniavati...?
(Albert): Chris. to niie kazna. To ie zakon. nitko ie niie tamo stavio. Cinienica da ie ona
tamo samo dokazuie da ie napravila samostalnu odluku.
(Chris i Albert. u potrazi za Ann. prolaze nize realme. koii po gustoci. zraku. negativnim
vibraciiama sve vise nalikuiu zivotu na zemlii.)
(Albert): "... Ne postoii iedno miesto koie se zove pakao. Ono sto liudi zovu paklom ie
vakuum u kome se nerazviiene duse nadu posliie smrti. Nivo egzistenciie koii ne moze
isplivati. ier su oni nesposobni da misle apstraktno. nego se zadrzavaiu samo na privremenim.
nevaznim temama."
(Uz ogroman napor Chris uspiieva izvuci" Ann. Nakon "oporavka" sliiedi razgovor s
Albertom)
(Chris): "... Ann ie ponovno na zemlii?
56
(Albert): Uspiela ie zamiieniti vlastiti dusevni zatvor s ponovnim rodeniem. To ie veliki
napredak.
(Chris): Gdie ie?
(Albert): U Indiii.
(Chris): Indiii?
(Albert): To ie bilo odmah na raspolaganiu kao izazov za nienu dusu. Hendikep koii ce
prevazici za kontra-balans negativnom eIektu od samouboistva.
(Chris): Hendikep?
(Albert): Tiielo koie ie izabrala ce. u kasniiim godinama. biti bolesno s teskim
poremecaiima spavania. Ann se ubila pilulama za spavanie. podsiecam. Za balansiranie
zivotne vage imat ce sudbinu koia ioi nece dozvoliti da spava normalno.
(Chris): I ona ie to izabrala?
(Albert); Apsolutno. Ponovno rodenie ie uviiek stvar izbora.
(Chris): Zelim i ia natrag.
(Albert): Chris. ako se ne mora. ponovno rodenie se ne bi trebalo izabrati sve dok osoba ne
prouci i unapriiedi um tako da sliiedeci zivot predstavlia pobolisanie u odnosu na prethodni.
"...Mi smo trodiielna bica. Sastavliena od duha. duse i tiiela. U zemaliskom zivotu tiielo ie
sastavlieno od Iizickog. etericnog i astralnog tiiela. Unutar. dusa nam sadrzi iskru Stvaraoca.
Ova iskra odreduie nas zivotni pravac. vodeci dusu kroz mnoga iskustva. Svaki put kada dio
duse silazi u tiielo. ono apsorbira iskustva i evoluira. postaiuci bogatiie za niih. (Ili.... gubeci i
nazaduiuci s losim iskustvima.)
Postoii crta komunikaciie izmedu duhovne i Iizicke Iorme. Na primier. ako nase Iizicko ia
dobiie inspiraciiu. ona dolazi od duse. Takozvani "mali. unutarnii glas" ie znanie iz
prethodnih zivotnih lekciia. koie upozorava osobu da ne uradi neke akte. ier mogu unazaditi
dusu.
Stoga. trodiielnost prolazi kroz iskustva inkarnaciie. deinkarnaciie i reinkarnaciie. Osobe bi
trebale biti duboko sviesne kako umirati. ier su to uradile bezbroi puta. Ipak. svaki put kad se
vracaiu u tiielo. s riietkim izuzecima. ponovno zaboravliaiu.
Duzina boravka u ovoi dimenziii varira. Ponekad i tisucu godina zna proci izmedu
inkarnaciia. Uostalom. ni sve duse ne reinkarniraiu nanovo. Poneke su tako napredne da se
krecu ka nivou egzistenciie koie ie iza svega onoga sto zemlia moze da ponudi..."
(Na koncu. priie ponovne inkarnaciie. Chris se u kniizi obraca svom bratu koii trenutno zivi
u Americi i koii ie i obiavio kniigu.) "... Zapamti. Sve one stvari koie ti nisam opisao bi
ispunile stotine kniiga. Vierui mi na riiec da ie bezbroino mnogo variiaciia posliie zivota.
Toliko mnogo da ie moi iskaz zrnce piieska... Usto. moie sviedocanstvo ie s relativno niskog
nivoa spiritualne egzistenciie. Postoie realmi i nivoi za koie necemo znati ios eonima.
...Summerland zapravo i niie drugo nego idealizirana verziia zemlie. Albert mi ie rekao da
ie "rai" samo stanie duha. I ieste. Ali. niie li i zemlia samo stanie duha? Materiia niie nista
drugo nego energiia koia. prema liudskom intelektu. izgleda staticna. Zivot ie stanie sviiesti
koie promatra ovu energiiu kao materiiu. A smrt ie stanie sviiesti u kome se to miienia...
Zasto bi zivot posliie zivota izgledao manie stvaran? Tebi ce izgledati vrlo stvaran. I. molim
te. brate. nemoi ga se boiati. Zivot ie proces nastaiania. Smrt ie stepenica u tom progresu. Mi
smo svi dio plana. Plana da nas dovede na naivisi moguci nivo za koii smo spremni. I. ne
zaboravi. placamo za svaki nas akt . misao i emociiu.. Ali liudi nisu kaznieni za svoia diela.
nego niima samima. Kada bi barem svaki coviek znao da ce se trebati suociti s
konzekvencama svoiih zivota. Sviiet bi se preko noci promiienio..."
57
(Robert Nielsen): "Sve sto mogu reci ie sliiedece: ako ie ovai rukopis istinit. bilo bi bolie da
svatko od nas ispita kako ie zivio. I to pazliivo."
58
(18) Mentalna spiiunaz (18) Mentalna spiiunaz (18) Mentalna spiiunaz (18) Mentalna spiiunaza aa a
Houston. 22.08.1999.
Koie ce otkrice obilieziti sliiedece stoliece i milenii?
Jednostavno pitanie. Ali. s obzirom da tek napustamo prethodni milenii za koii ie tesko naci
odgovor na isto pitanie. cini se da bi bilo optimisticno ocekivati da se dode s necim dovolino
imaginarnim i prihvatliivim u isto vriieme.
Ali. ia cu okusati srecu.
U narednih nekoliko priloga priblizit cu proces koii se razlicito naziva: mentalna proiekciia.
kontrolirana astralna proiekciia. spiiuniranie umom. iskustva van tiiela. naucna promatrania
na daliinu... Ili. ono sto u Americi oznacavaiu kao "scientiIic remote viewing".
Riiec ie o tehnikama koie liubomorno cuvaiu obaviestaine sluzbe. naucni instituti i vlade
malog broia zemalia. Voine i obaviestaine sluzbe treniraiu agente koii koriste metode
mentalnih proiekciia. Svrha? Da posiete i opisu udaliena nepriiateliska i cesto podzemna
sklonista koia se ne mogu doseci humanom inteligenciiom i satelitskim obaviestainim
putovima. Agenti na terenu i trenirani antiteroristicki komandosi su nauceni da predvide vrlo
vieroiatne situaciie u buducnosti i da adekvatno reagiraiu. Primiene su broine: otkrivanie
teroristickih celiia. krize s taocima. laboratoriie naoruzania za masovno unistavanie.
pronalazenie mobilnih Scud proiektilnih rampi. laboratoriie za procesiranie droge. itd.
Nadalie. cilievi i primiene tehnika mentalnih proiekciia odnose se i na pokusai utiecaia na
podsviesno kod odredenih individua koii toga nisu sviesni. Poiedini pokusaii su bili benigni;
oni drugi. s "zlim" namierama uglavnom su zavrsavali neuspiesno. Pretpostavlia se da su se
visi nivoi liudskog polia sviiesti umiiesali u takvim slucaievima "oduzimaiuci" sposobnost
mentalne proiekciie.
Nakon dugogodisniih istrazivania doslo se do zakliucka da ie svaki coviek. uz odgovaraiuci
trening. u staniu da ostvari kontroliranu astralnu proiekciiu. Ili iednostavniie. put do bilo koie
tocke u prostoru i vremenu. Ukliucuiuci put izvan naseg Iizikalnog Univerzuma.
InIormaciie koie sliiede zasnivaiu se na sviedocanstvu zapadnoeuropskog obaviestaica
Gerald O'Donella koii ie tokom 1980-ih bio vrlo aktivno ukliucen u programe Mentalne
spiiunaze i mentalnih putovania. Nakon visegodisnieg iskustva. kraiem 1980-ih bio ie
instruktor da bi se tokom 1990-ih dobrovolino povukao iz obaviestainih aktivnosti.
O`Donell ie osnivac: Academy oI Remote Viewing through Space and Time.
(Niegov sait ie na adresi: http://probableIuture.com/) Prema niegovim tvrdniama europske.
americke i nekoliko drugih obaviestainih sluzbi imaiu ios uviiek operativne i. klasiIicirane
kao vrhunska taina. proiekte.
- U Francuskoi proiektima rukovodi DGSE (Direction Generale de la Securite Exterieure);
- U Britaniii. to ie SIS (Secret Intelligence Service). poznatiii kao MI6:
- U Niemackoi ie BND (Bundesnachrichtendienst); - Izraelci ios uviiek drze nekoliko
operativnih iedinica u zapadnoeuropskim i istocnoeuropskim zemliama. Naravno.
operaciiama rukovodi MOSSAD (Hamossad lemediin ouletaIkidim meyouhadim)
- U Rusiii tri sluzbe imaiu. ili ponovno aktiviraiu svoie iedinice mentalne spiiunaze; voina
obaviestaina sluzba GRU (Glavnoye Tazvedivatelnoye Upravleniye). kontraobaviestaici FSB
(Federalnaya Sluzhba Besopasnosty) i. zamiena za KGB. SVR (Sluzhba Vneshney
Razvedky):
59
- skorasnia otkrica i sviedocanstva agenata CIA-e i drugih agenciia u SAD. sluzbeno su
obznanila cinienicu da su se vise od dvadeset godina Iinancirali proiekti mentalne spiiunaze.
Naravno. iz Vladinog budzeta. Tokom ranih 1970-ih. dakle vrhunca "Hladnog rata".
Amerikanci su ulozili ogromnu energiiu da dostignu sovietske programe na planu mentalne
spiiunaze i kontrole uma. Operativne iedinice su pod kontrolom CIA (Central Intelligence
Agency). DIA (Domestic Intelligence Agency) i voini INSCOM (Intelligence and Security
Command). Proiekti su nosili nazive: SCANATE. SUN STREAK. GRILL FLAME.
CENTER LANE i. naipoznatiii. STAR GATE. Civilne obaviestaine agenciie su operirale iz
Arlingtona. Virginia. a voine iz Fort Meada. Maryland.
Gro americkih istrazivackih proiekata iz oblasti mentalne spiiunaze se odviiao u prestiznom
(i drugoi po velicini naucnoi instituciii u SAD) StanIord Research Institute. Kasniie su
prebaceni u kaliIorniisku korporaciiu SAIC (Science Application International Corporation).
dotiranu iz voinog budzeta. Siediste ie u San Diegou. Pogledaimo Upravni Odbor Direktora
ove korporaciie:
- John Deutch (doskorasnii direktor CIA).
- Bobby Ray Inman (nekadasnii seI NSA - mocni National Security Agency. priie toga
zamienik
seIa CIA).
- Robert Gates (raniii direktor CIA).
- William Perry (doskorasnii ministar odbrane SAD).
- Melvin Laird (ministar odbrane u doba predsiednika Nixona).
- Max Thurman (umirovlieni general. svoievremeno predvodio invaziiu na Panamu).
- Donald Kerr (raniii direktor Los Alamos National Lab)
SAIC korporaciia ie u posiedu Network Solutions. Inc (NSI). NSI ie poznat onima koii su
osnivali svoie web stranice. Naime. iskliucivo NSI odobrava nove web adrese! Od 1995.
(Priie niih to ie radila civilna National Science Foundation iz Washingtona). Mogucnost
kontrole? Velika. Mogucnost manipulaciie. Nisam siguran.
Nekoliko riieci o rezultatima koie nudi mentalna proiekciia na daliinu.
- Uz pomoc mentalne proiekciie premoscuie se prostor i vriieme. Spaiaiu se principi
psihologiie i kvantne mehanike.
- Moze li se putovati u proslost? Moze. Jednostavno se ponovno prolazi kroz iskustva
proslosti. Vlastite ili tude.
- Moze li se putovati u buducnost. Da. Ali. u vieroiatnu ili naivieroiatniiu buducnost. Sto ie
vremenski bliza speciIicna prognoza. ili. pak. sto ie globalniia. to ce biti i vierniia niena slika.
- Da li se automatski povecava moc intuiciie (sesto culo)? Da. U velikoi mieri. Mentalna
proiekciia uci da se slusa i cuie onai "glas iznutra" koii ide van vremena i prostora. On. koii
brine o nama. i koii nas upucuie na bolii i sigurniii zivotni put.
- Da li se uz pomoc ovih metoda moze posietiti bilo koia tocka na Planeti ili u svemiru? Da.
Prostorna bariiera se lomi ier se putuie brzinom vecom od svietlosne. Drugim riiecima.
beskonacnom brzinom se ostvaruie instantna veza s zelienom tockom u prostoru.
- Da li se upotrebom ovih metoda moze spoiiti sa mislima i emociiama drugih liudi i vidieti
ih iasno? Yes (malo za promienu). Naime. stavliaiuci se kao interIeis univerzalnog uma. koii
spaia sve zivotne Iorme i oblike izvan realma linearnog prostora i vremena. nas individualni
um moze izvuci inIormaciie i procese koii ga interesiraiu. Na primier. o cemu nam razmislia
bracni partner. Ili seI na poslu. Studenti u razredu. Napoleon pred bitku kod Waterlooa.
60
Clinton priie sastanka sa meksickim predsiednikom (dok se "relaksira" u ovalnoi sobi).
Mogucnosti su bez limita. Sve dotle dok ne skodimo drugom.
- Moze li se upotrebom ovih metoda pogadati loto ili opklade na koniskim utrkama? I.
ponovno ie odgovor. da. Pod vrlo striktnim laboratoriiskim uvietima. u glavnim SAD i
europskim centrima. postignuta ie 100° tocnost u pogadaniima. Na primier. trgovanie i
buduce kretanie na trzistu srebrom. Ili. eksperimenti s rezultatima na koniskim utrkama.
Rusell Targ. iedan od voda proiekta u StanIord Research Institute ie spomenuo da ie dobio
lutriiu u svom prvom pokusaiu mentalne proiekciie. Takoder. niz studenata-agenata ie
postigao uspiehe u lutriii. a posebno na popularnom "pick-three numbers" (pogodi tri broia). I
sam Gerald O`Donell ie imao uspiesne eksperimente na Burzi i Trzistu akciiama. Medutim.
on niie uspio pogoditi loto broieve. Razlog? Pa ako se u nekoi ocekivanoi buducnosti niie
predvidielo da dobiies loto. onda ga neces ni dobiti. Jer. stvari se ne desavaiu slucaino. Mada
tako ponekad izgledaiu. Osobito. u igrama na srecu. Ako nekome niie sudeno da dobiie loto.
nece ga ni dobiti. Onai koii ie kreirao zivotnu mrezu zna zasto. A mi. koii smo sudionici u
nioi. trebamo da pokusamo da bi znali da li nam ie sudeno ili ne.
- Da li metode mentalne proiekciie mogu povecati nasu sposobnost da liiecimo druge? Da.
- Da li se mozemo osloboditi negativnih navika (droga. pusenie i sl.)? Da.
- Da limozemo unapriiediti memoriiu ("IotograIska memoriia")? Da.
Lista ide unedogled. Sietimo se pitania s pocetka priloga o onome sto ce obilieziti doba koie
ie pred nama. Cini se da ove metode nude svakom covieku mogucnost da oslobodi sve svoie
potenciiale. Da preuzme kontrolu nad svoiom sudbinom. Da promiieni prioritete u svom
zivotu. I da pronikne u dublie shvacanie razloga zasto smo ovdie. koia nam ie misiia.
61
(19) Gerald O'Donnell (19) Gerald O'Donnell (19) Gerald O'Donnell (19) Gerald O'Donnell
Houston. 23.08.1999.
Kad sam pocetkom ovog mieseca razgovarao s Gerald O`Donnell-om glas mu ie bio blag.
smiren. Nenametliiv. Osiecas da mu mozes vierovati. Engleski iezik mu ie tesko odredivog
akcenta. Rekao mi ie da ie roden u Parizu. I da se raduie da cemo se cuti za 6 sedmica.
Iz zvanicno dostupne biograIiie moze se saznati da ie diplomirao matematiku. magistrirao
kompiuterske nauke i da ima diplomu hipnoterapeuta. Tokom osamdesetih ie. kao armiiski
kapetan. rukovodio programima mentalne spiiunaze odredenih voinih lokaciia
istocnoeuropskog bloka. Ove operaciie su vodene kao pandan sovietskim proiektima pod
kontrolom KGB i voinog GRU.
U eksperimentima izvedenim 1982. i kasniie O`Donnell ie postao sviestan da se upotrebom
tehnika mentalne spiiunaze prostor premoscuie trenutacno. Time ie i prakticno dokazana John
Bell-ova teorema nelokaliteta (non-locality theorem) kvantne Iizike. I ne samo to. Pala ie i
druga bariiera. Vremenska. Kretanie i iskustvena percepciia proslosti i vieroiatne buducnosti.
Za detalino obiasnienie kako se odviia proces kontroliranih mentalnih proiekciia prizovimo
upomoc psihologiiu i Iiziologiiu. Da bi se uspiesno odviiao proces spomenutih proiekciia
potrebno ie da individua operira na tocno odredenom nivou sviesnosti. A to ie onai koii
pokazuie aktivnost elektricnih mozdanih valova od 4 do 5 ciklusa u sekundi. Psiho-Iiziolozi
ga nazivaiu: duboki Theta nivo sviesnosti... (Poiednostavimo. Na primieru. recimo. Denisa
cemo proci kroz sve nivoe sviesnosti.)
1. BETA 1. BETA 1. BETA 1. BETA
Denis ie usao u dvoranu na Iakultetu. priprema se za predavanie. Oko niega guzva. srece
poznate Iace. slusa razlicite razgovore u prolazu. pozdravlia se. more zvukova i utisaka... To
ie tipican primier kada ie netko budan i totalno aktivan i prima mnostvo razlicitih inIormaciia
angaziraiuci sva svoia cula. Mozdani valovi operiraiu izmedu 14 i 30 ciklusa u sekundi. Ovai
nivo se naziva beta.
Beta ie takozvano sviesno stanie uma. Niskog napona (10-20 mikrovolti) i visoke
Irekvenciie (14-30 Hz).
2. ALPHA 2. ALPHA 2. ALPHA 2. ALPHA
Denis se priprema za ispit. koncentriran ie na kniigu i lekciie pred niim. Iskliucen ie za
vaniske podrazaie (ne cuie TV ni Nikicu kako komentira trenutnu politicku situaciiu). Dakle
Iokusiran ie i valovi osciliraiu izmedu 8 i 13 ciklusa u sekundi. Usao ie u alpha nivo.
(Naravno. primieri za ovai nivo u kome se iskliucuiemo od vaniskog materiialnog sviieta se
namecu sami od sebe: Didi ie na pauzi za rucak sklopio oci i misli mu lete ka Vanesi na
drugom kontinentu. ona druga. Vanesa. doktorica. lagano meditira. Igor i Sabina su. svatko u
svoioi sobi. potpuno posveceni igraniu igre na Nintendu tako da ne osiecaiu prolaz vremena.
itd...)
Alpha predstavlia oblik podsviesnog stania uma.
3. THETA 3. THETA 3. THETA 3. THETA
Sviietla su ugasena. ne cuie se zvuk u zagrebackoi noci. Denis lezi opusteno. Potpuno se
relaksirao. zatvorenih ociiu. Iokusiran unutra. Mozak biliezi 4 do 7 ciklusa u sekundi. Theta
zona.
Theta ie takoder podsviesna zona operaciia uma. Valovi se pruzaiu uzduz cerebralnog
korteksa (vaniske skolike mozga).
62
4. DELTA 4. DELTA 4. DELTA 4. DELTA
Denis spava dubokim snom. Mozdani valovi su izmedu 1 i 4 ciklusa u sekundi. Saniania
ovdie nema (snovi se iavliaiu u Theta i Alpha zoni). Ni moderna znanost. a bogami ni
moderna znanost. nemaiu odgovora na pitanie sto se zbiva u ovoi misterioznoi zoni. Desetinu
naseg zivota provodimo na Delta nivou; iedino sto se znalo (do nedavno) ie da ie Denis bez
sviiesti i da vieroiatno misaoni proces prestaie. Delta ie podrucie ne-sviesnog stania misaonih
aktivnosti. Visoke voltaze (50-350 mikrovolti). nainize Irekvenciie (I-4 Hz). Bioloski koriieni
ovih valova su nepoznati. Nagada se da su duboko u unutrasniim sloievima mozga.
E sad ce nam nas gospodin O`Donnell pripomoci da pocnemo riesavati zagonetku.
Aktivnosti kontroliranih mentalnih proiekciia koie se. kako rekosmo. odviiaiu u Theta zoni.
uspiievaiu posietiti stanie Delta. Delta ie nivo vrlo misterioznog Univerzalnog Uma. Nivo na
kome nas individualizirani ia (ego) postaie dio univerzalnog. I pocinie operirati izvan
linearnog prostora i vremena. Obaviestaine sluzbe su ga nazvale Nivo Jedan. Vriieme i
prostor se nalaze unutar Univerzalnog Uma. Koii niie odvoien od nas niti smo mi odvoieni od
niega. S obzirom da ie sve meduzavisno i povezano kroz misli. onda su misli ona realnost
koia premoscuie vriieme i prostor.
Sa ovih nekoliko recenica dolazimo do zakliucka da su obaviestaici oba bloka dosli do
odgovora na pitania oko koiih se spore religiie vec mileniiima. Stoga i ne iznenaduie
tainovitost koiom su ove aktivnosti bile prekrivene. Nema te vlade ili crkvene organizaciie
koioi bi bilo u interesu da ubrza obiavliivanie ovih podataka.
Bez izuzetka svi pravci u modernom krscanstvu (od rimokatolicanstva do pravoslavlia i
niihovog rasciepa 1054. od protestanizma iz 1529. i nienih originalnih pravaca luteranizma.
kalvinizma. anglikanizma ili onih moderniiih baptista. metodista. pentekostalaca. da ne
spominiemo mormone ili iehovine sviedoke). a uz niih i ostale monoteisticke religiie od
Jeruzalema prema zapadu (islam i hibru). koiima mirne duse mozemo pridodati one
politeisticke iz drevnih vremena. ostaiu nedorecene i nedovoline.
Univerzalni Um ie u procesu stalnog kreirania. Mi smo iedan od takvih ("kreiranih")
Ienomena. Nas ego. ili osiecai naseg "odvoienog ia" se suprotstavlia ideii Univerzalnog Uma.
Jer zeli biti odvoien. I ne svida mu se ideia iednog tvorca. Ali mu se svida mnostvo odvoienih
"ia". Stoga i strah od smrti. I zelia da se produzi zivot sto ie duze moguce. I da ono
individualno. odvoieno. sto duze traie. Kako tokom ove zivotne epizode. Tako i tokom onih
proslih ili buducih. Ukliucivo i one u "zivotu posliie zivota". Izmedu dviie inkarnaciie.
Sietimo se "What Dreams May Come". I niihovih poiedinacnih svietova. Onih gore
(Summerland) i onih blize materiialnoi realnosti (pakleno "gustih"). Individualnost ie
zadrzana. Sto ie iaci ego to ie iaca zelia da se bude drugaciii od drugih i da se to stanie sto
duze zadrzi.
"Svatko zeli da bude zapamcen kao posebnost. individualnost; nitko ne zeli da ga se sieca
samo kao dio Cieline. Univerzalnog". veli O`Donnell.
Kako istinito.
Kad um operira na Delta nivou (spavanie. besviesno stanie kod operaciia. patoloska stania
kao epilepsiia i sl.) on se miienia: prestaie biti individualnim i gubi osiecai ega. zaboravlia ga.
siri se. postaie povezan s Cielinom. Sviesno se gubi (prelazi) u nesviesno. Povratak u sviesno
ie kada se vrati na nivoe u koiima vlada individualnost: Theta. Alpha i Beta.
Liudsko srce pokazuie ucestalost elektro vibraciia (miereno na EKG-u) identicno onoi kod
mozdanih Delta valova: izmedu 1-4 ciklusa u sekundi. Ukoliko srce ili mozak prestane
elektro-vibrirati. sliiedi smrt.
63
Sanianie ie povezano s REM (rapid eye movement) Iazom. Obicno se iavlia na Alpha nivou
kad saniar povrati ego; na niega dieluiu inIormaciie iz Delta nivoa (van realma linearnog
prostora i vremena) uz kombinaciiu sa memoriiama iz Beta nivoa (onog kad se Denis krece
po holovima Iaksa).
(Hei. Denis. ucini li ti se da su ti snovi ponekad zbrkani. pomalo konIuzni. A opet. ponekad.
cisti. s iasnim slikama. Iz proslih situaciia ili onih iz buducnosti. Koie ce se tek desiti i koie
onda prepoznas. Sto se desilo? Bio si prikliucen na Univerzalno. prosetao si kroz vriieme.
Slucaino. doduse. Ali. to nam niie danasnia tema.)
Mala dieca. osobito ona do 2 godine. Iunkcioniraiu ponaivise u Theta. Alpha i Delta staniu
uma. Slicno kao i zivotinie. Mi. odrasli primierci. uglavnom operiramo u Beta staniu.
Primamo svakoiake podrazaie. (I prode zivot u niima. Riietko kada zastanemo. napravimo
bilancu. Iokusiramo misli. Spustimo se u nisko-Irekventne nivoe. Meditiramo. Smirimo dusu.
Predvidimo dogadaie.) Um ne treba bioloski mozak da bi bio operativan. Glavni razlog da se
siediste i izvor misli smiestaiu u mozak bio ie to sto su sva cula tamo locirana. Tek nakon sto
bioloska cula nestaiu (sa smrcu) um se napokon raskomoti (ponovno upucuiem na plasticne
opise iz "What dreams may come").
"Cinienica da mozak pokazuie znake speciIicne aktivnosti tokom procesa razmisliania ne
znaci da tai Iizicki organ kreira misao... Slicno kao i smiieh i plac... Oni predstavliaiu vaniski
izraz emociia. ali emociie ne kreiraiu smiieh i plac. Ako se. na primier. koncentriramo na
smiieh i metodoloski pokusamo da ga shvatimo. ubrzo ce nam to sve skupa izgledati
besmisleno. Pa ako se na koncu i kiselo ili na silu nasmiiesimo. to ne dokazuie da ie smiieh
izvor srece... ideia da ie mozak siediste misli ce uskoro biti oznacena kad iedna od osnovnih
zabluda XX stolieca. Mozda i svih vremena."
Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina miliiuni liudi sirom sviieta su uzimali
casove/treninge iz kontrole uma (npr. "Silva mind control") tokom koiih su operirali na Alpha
nivou sviesnosti.
Rudimentarne mentalne proiekciie su bile cesta poiava. Sa tog nivoa koncentraciie blizu ie
Theta nivo iz koieg su se crple inIormaciie. Medutim. bilo ie mnogo smetnii i "slika niie bila
korektna". Naime. inIormaciie iz Beta nivoa uzrokuiu smetnie.
Tek u Theta staniu se dovolino priblizi Delta nivou i moze se prikliuciti na Univerzalni Um.
Postavliati pitania. Dobivati odgovore. Putovati po zelii. Ego-centricne osobe se plase
operirati na Theta nivou ier se niihov ego nalazi na pragu rastakania (pred Deltom. broiem
Jedan. Univerzalnim Umom. Cielinom). Niima se naivise svida da se nalaze na naisebicniiem
nivou od svih: Beta.
Ne cudi da su metode kontroliranih mentalnih proiekciia postale problematicne za poiedine
diielove voinih organizaciia. Dobro znamo da su niihove strukture pune napuhanih egoa koie
se priblizavaiu nivou maksimalne separaciie: paranoii (visoki Beta nivo).
Sad zamislimo situaciiu u koioi voiska i obaviestaine sluzbe. da bi operirale i pratile drugu.
protivnicku stranu. moraiu da traze oslonac tamo gdie nerado idu: kreativnim. slobodnim
umovima. Neopterecenim zemaliskim glupostima. ratnim igrackama. postizaniu "prednosti" u
odnosu na "nepriiatelie". itd.
O`Donnellov zadatak ie bio da ekstenzivno istrazi nacine kako doci i ostati u staniu sto blize
Delta nivou (dakle. duboki Theta nivo). Ako se. pak. prede u Delta nivo. automatski se zaspe.
Eksperimentalno ie bilo dokazano da ie duboki Theta nivo naibolii za eIektivne mentalne
proiekciie. Dugogodisnia istrazivania dovela su do stvarania tzv. speciializiranih protokola
64
(iednostavniie receno. procedura). Oni su stabilizirali um na dubini blizu Delta nivoa. Ali.
istovremeno nisu bili uvuceni od strane Delte u stanie spavania.
Posto sam imao priliku da me O`Donnellov glas dovede do stania Theta ukratko cu ga
opisati. Riiec ie o staniu relaksaciie u koioi zanemaruiemo vaniske senzaciie. Dakle. opusteni
smo. slicno meditaciii (zapravo to i ieste stanie meditaciie). Kroz tai nivo opustenosti mi
prolazimo svakodnevno. U trenucima kad idemo spavati. um prolazi kroz Theta nivo samo
ubrzano. Ovdie ie sustina da na tom nivou ostanemo duze i ne utonemo u stanie spavania.
(Opet. priznaiem. dva puta sam se ulovio da sam zaspao.) I da cuiemo O`Donnelov glas kao
iedinu vanisku inIormaciiu.
65
(20) O'Donnell II (20) O'Donnell II (20) O'Donnell II (20) O'Donnell II
Houston. 29.08.1999.
Odlazimo u krevet na zasluzeni pocinak. U momentu kad liiezemo ios smo u Beta staniu.
povisene culne aktivnosti. Zatvaramo oci. usmieravamo se na spavanie. Spustamo se na AlIa
nivo. aktivnosti nam se usporavaiu. Priie nego zaspemo pokoia nesredena misao ili slika
proleti umom. Duboko smo opusteni. Theta Iaza. U narednom momentu se spustamo u Delta
stanie. zaspali smo.
I to ie proces koii se ponavlia iz noci u noc. Kroz Theta Iazu svatko od nas prolazi malo
brze ili sporiie. O`Donnellov zadatak tokom 1980-ih ie bio da svoie studente/agente-
obaviestaice zadrzi sto duze u tom staniu. Tokom 1990-ih. kroz svoi kurs remote viewinga. to
isto radi s sirom iavnoscu ovai put s druge strane kazetoIona. Theta stanie ie stvarno lako
dostizno - u blizini si granice da zaspes. I ako u toi zoni uspiies da ostanes iedno vriieme onda
ie ostvaren prvi preduviet mentalnih proiekciia.
Da bi se doslo do seta relativno iednostavnih tehnika kako to ostvariti trebalo ie proci kroz
niz istrazivania. Intenzivno su studirani napredni mediii kao iogiii. samani i mistici.
Eksperimenti na zivotiniama su vrseni da bi se shvatilo kako one operiraiu na Theta nivou
uspiievaiuci zadrzati oci otvorene. To se. priie svega. odnosi na neke zviieri (predatori) i
domace zivotinie (psi i macke). U slucaiu zivotinia niihove mentalne proiekciie su razviiane
kroz vriieme da bi se prehranilo. prezivielo ili zastitilo.
U slucaiu liudi. mnogi protokoli su eksperimentalno isprobavani da bi se pronasao naibrzi
nacin spustania u Theta nivo (4 do 5 ciklusa u sekundi) i zadrzavania u niemu. Odatle su se
mogla postavliati pitania Univerzalnom Umu i dobivati odgovore. Slicno principu rada
Interneta (Univerzalnog izvora inIormaciia) i kucnog kompiutera (individualnog korisnika).
Sliiedi O`Donnellov zakliucak dalekoseznog znacaia: "... Sve operaciie mentalnih proiekciia
vodene u razlicitim zemliama... dosle su do zakliucka da se inIormaciie dobivaiu iz
misterioznog "kolektivnog podsviesnog" u umu... ali tek su neki shvatili da ie tai Univerzalni
Um unutar svake individue. a ne izvan..." Jednostavniie. Istina ie u svakome od nas. Samo se
treba Iokusirati i potraziti unutar. Prevedeno na religiozni iezik: Bog ie u svakom od nas.
samo ga treba prepoznati. Sto blize Univerzalnom Umu. blize Istini. Sto dalie od Kreatora.
blize iluziii o samodovolinosti. odvoienosti. vladavini ega.
Grcko slovo Delta. slicno kao i anticki hibru rodak Deleth. znaci "vrata". ulazak u drugi
realm. U sviiet Univerzalnog i sviiet InIormaciia.
Kliucni evolutivni skokovi u nauci i tehnologiii. invenciie. umietnicka remek-diela.
oduviiek su dolazila s Delta nivoa. Isto kao i liudska i zivotiniska intuiciia. "sesto culo".
Koliko napisanih (a tek neobiavlienih) iziava matematicara. Iizicara. umietnika u koiima su
spominiali postoianie vlastitog "unutrasnieg uma" ili "unutrasnieg glasa" koii ih ie
(ruko)vodio u niihovim invenciiama i kreaciiama. Prevedeno na psihoIizioloski nivo:
postoiao ie neprekinuti protok inIormaciia izmedu Delta. preko Theta u Beta stanie sviiesti.
U sumi nebodera. na vrhu iednog prepoznaiemo natpis: Denis. Na krovu smo. Cak su i
oblaci ispod nas. Ne cudi da se niegov ego osieca sigurnim. mocnim i iedinstvenim na ovoi
visini. Udimo u liIt. Pritiscemo dugme koie vodi prema dolie. Spustamo se sve dublie i sve
brze. Prvi put zastaiemo. Ispred nas natpis "Alpha". Vracamo se u liIt. Nastavliamo se
spustati sve nize. Napokon. na dnu. izlazimo i prepoznaiemo natpis "Duboki Theta nivo".
Ulazimo u nas radni kabinet. Udobna Iotelia. komotan stol. Ispred nas ekran. U nasem
66
prisustvu iedan ili vise duhovnih bica koia nas inace vode i "stite". (Ali. niihovo prisustvo
niie obavezno.)
Pociniemo postavliati pitania. Sa ekrana dolaze inIormaciie i/ili slike. Ovisno sto i kako
zelimo saznati.
I. to ie sve.
Ukratko. time ie opisan proces mentalnih proiekciia. (Doduse. samo iedna od metoda.)
Izgleda iednostavno. Kao i sve bitno u zivotu. Jednostavno... S vise viezbe sve se Iaze
ubrzavaiu. slike i odgovori postaiu iasniii. Sve dotle dok ne zloupotrebliavamo ovu
sposobnost imamo nesagledive mogucnosti saznania.
Svi odgovori na ekranu dolaze iz oceana misli-energiie. Iz Univerzalnog Lima. Ne iz
poiedinacnih individualizaciia Uma (tzv. ucitelia. gurua. maistora. onih izvan). Tai "ocean"
ie. kao cielina. ultimativni uciteli.
Za detalian opis metoda u potpunosti bilo bi mi potrebno dosta stranica i vaseg strplienia.
Zato cemo stati na ovome. O`Donnell-ova sait adresa. koiu sam dao u prvom prilogu iz ove
seriie ("Remote Viewing"). ie dovolina za dodatne inIormaciie onima koie ovo stivo (ili kurs
na kazetama za stotiniak dolara) vise interesira:
- Kako re-Iokusirati um na mnogo dublii nivo unutrasnie sviesnosti u kome mentalna
proiekciia postaie prirodnom
sposobnoscu;
- Kako. uz upotrebu unutrasnie svietlosti. ostvariti kontakt sa skladistem inIormaciia;
- Kako se. trenutacno. spoiiti s bilo koiom tockom u vremenu i prostoru;
- Kako se spoiiti s bilo koiim zivim entitetom i dobivati inIormaciie koristeci niihov culni
aparat.
S obzirom da sam ovu seriiu napisa oznacio kao invenciiu za naredni milenii. u narednih
nekoliko priloga cemo obraditi ios cetiri dostupna izvora za metode i iskustva mentalnih
proiekciia. Prvi ie americki institut PSI. a preostala tri su legende remote viewinga (Robert
Monroe osnivac Monroe Institute. Ingo Swann sa StanIord Institute i Courtney Brown
osnivac Farsight Institute) sa svoiim konkretnim mentalnim proiekciiama u prostoru i
vremenu.
67
(21) PSI Tech (21) PSI Tech (21) PSI Tech (21) PSI Tech
Houston. 30.08.1999.
Ruseniem berlinskog zida i prestankom hladnog rata pocetkom 1990-ih desile su se broine
promiene u obaviestainom radu. Mnoge aktivnosti obaviiene velom taine postaiu
komerciialne i dostupne siroi iavnosti.
Nakon 25 godina rada za vrhunske americke obaviestaine sluzbe i Agenciie maior Edward
Dames napusta Armiiu i osniva vlastitu kompaniiu PSI Tech.
Koncem 1960-ih bio ie clan Armiiske Obaviestaine Agenciie; nakon toga sliiedi transIer u
NSA (National Security Agency) i spiiunski zadaci na Bliskom Istoku. Diplomira
bioelektroniku i kineski iezik.
Ponovno ie prebacen na obaviestaini Iront. u Niemacku. s ciliem spiiunirania Sovieta i
Ceha. Pocetkom 1980-ih postaie clan elitne voine grupe "Black Unit" s ciliem otkrivania
inIormaciia vezanih za sovietske bioloske programe naoruzania. Uiedno. to su godine kada
americka Armiia Iinancira proiekte "mentalnih proiekciia" na StanIord Research Institute-u.
Maior Ed Dames postaie instruktor i trener u svom timu u kome se pociniu primieniivati
tehnike "remote viewing"-a.
Povratkom u Washington 1984. Ed Dames primieniuie svoie sposobnosti na naiznacainiie
nacionalne obaviestaine probleme (lokaciia i borba protiv medunarodnog terorizma. krize s
taocima itd.). Otkriva kliucne inIormaciie vezane za sovietski program bioloskog rata.
Niegovi rezultati prezentirani su Kongresu i americkom predsiedniku. Odlikovan ie s dviie
armiiske Medalie casti i medaliom Legiie casti. Posebno ie priznanie dobio i od DIA
(DeIense Intelligence Agency) za penetraciiu u sovietski Vrhovni Saviet Odbrane.
Koncem 1980-ih angaziraniem prevelikog broia liudi u razlicitim sluzbama i agenciiama
koii su koristili metode mentalnih proiekciia. dolazi do eroziie proIesionalizma.
Politicari preuzimaiu konce u svoie ruke zahtiievaiuci inIormaciie vezane za niihove vlastite
politicke sudbine. Stvari sve vise pociniu nalikovati velikom cirkusu i maior Dames odlucuie
da se povuce iz Armiie.
Na Beverly Hillsu (CaliIornia) osniva Iirmu PSI Tech u koiu regrutira ponaibolie clanove
svog armiiskog tima. Koncem 1991-e. PSI Tech ie uz pomoc niza mentalnih proiekciia svoiih
clanova pribavio inIormaciie o skrovistima bioloskog oruzia u Iraku. NSC (National Security
Council) ie bio narucilac posla. a Saddam Hussein glavni gubitnik. Uspieh u ovom poslu
donio ie medunarodno priznanie Dames-ovoi kompaniii. Danas. osam godina kasniie. PSI
Tech ima kliiente s liste Fortune 500 (naiiace svietske kompaniie) te vodecih naucnih.
medicinskih i pravnih instituciia. Poiedini izabrani biznismeni se obucavaiu tehnikama
mentalnih proiekciia koie im omogucavaiu stopostotni uspieh u predvidaniu trzisnih uvieta.
100°! Kratkom posietom saitu PSI Tech (http://www.trv-psitech.com/proiects.htm)
omogucen ie uvid u aktualne proiekte ove kompaniie. Medu niima su:
- Proiekt Hydra (kinesko spiiuniranie americke nuklearne tehnologiie - U.S. W-88).
- Nostradamus (deseta centuriia i cuveni sedmi miesec 1999. koieg smo spominiali raniie).
- Kineski strateski sustavi naoruzania.
- Biolosko naoruzanie Sadama Huseina.
- Eksploziia aviona TWA 800.
- Nasukavanie delIina iz prvog mieseca 1998.
- Enterovirus 71 - uboiica novorodencadi. itd.
68
Niie cudo da su Kinezi u centru pozornosti. Dviie deceniie su spiiunskim radom potkradali
Amerikance u nuklearnoi tehnologiii. AIera ie napokon izbila ove godine dostizuci nebeske
visine i pozornost. Nadeno ie zrtveno ianie (Wen Ho Lee iz laboratoriia u Los Alamosu. New
Mexico). ali nema sudskih procesa.
Tesko obiasniivo? Mozda. A mozda i niie.
Uobicaienih materiialnih dokaza o spiiuniraniu nema. Ali se zna da su inIormaciie odlazile
Kinezima. Kako se zna?
Mislim da cete odgovor dokuciti sami. Iz spiska proiekata PSI Tech.
69
(22) P~S~I (22) P~S~I (22) P~S~I (22) P~S~I
Houston. 1.9.2000.
Izgleda da ie 1992. bila dobra godina za povlacenie obaviestaiaca iz americke Armiie.
priievremeno penzioniranie i onda otvaranie vlastitog biznisa.
Lyn Buchanan ie imao visoki polozai u americkoi mornarici do 1992. Radio ie na analizi
rizika za ugovore vezane za mornaricke Trident proiektile. Usto. dizainirao ie kompiuterske
sustave za DIA (DeIense Intelligence Agency).
U Alamogordu (New Mexico) osniva kompaniiu P~S~I
(Problems~Solutions~Innovations). U prvo vriieme to ie korporaciia za kompiutersku
obradu podataka i dizain kompiuterskih sustava. koia radi za niz vladinih ministarstava i
agenciia: Ministarstvo unutrasniih poslova. Ministarstvo obrazovania i Kongresnu Biblioteku.
Pasiia trenirania studenata za mentalne proiekciie (on proces naziva CRV - controlled
remote viewing) polako prerasta u glavnu aktivnost kompaniie PSI. Na pitanie da li ie zazalio
preoriientaciiu na mentalne proiekciie s cisto kompiuterskog rada. odgovara: "Ne. To ie
mnogo intrigantniia oblast i interesantniia. Od svoiih studenata naucim vise nego od
kompiutera..." (Niegov sait ie na: http://www.crviewer.com/training.html).
Odnedavno. niegova korporaciia organizira iavne kurseve za individue. bez ogranicenia.
Cetiri su kursa: osnovni. prelazni. napredni. postdiplomski. Uz niih su i dodatni kursevi za
monitore. analiticare i proiektne menadzere u procesu mentalnih proiekciia. Traiu po cetiri
dana; ciiena za iedan ie tisucu dolara.
Slicno kao vec obiasnieni O`Donnellov kurs. te metode Ed Damesa. tako i Buchananov kurs
obucava korisnike kretaniu kroz vriieme (proslost/buducnost) i prostor. Posebna ie paznia
posvecena razlikovaniu bitnih podataka od nebitnih/laznih ("imaginaciia"). skiciraniu
videnog. crtaniu mapi onih miesta koia su se posiecivala. trodimenzionalnom primaniu
inIormaciia itd.
O cemu govore ove nove inIormaciie? O stvaraniu novih kasti privilegiranih? Nesumniivo.
Barem u prvoi Iazi. Mali broi biznismena moze krociti na kratko u buducnost i potraziti put
ka novim ugovorima; brokeri. na burzama. znaiu sto prodavati a sto kupovati; trgovci novcem
znaiu sigurne putove spekulaciia; naucnici ce dobivati iasne signale koiim putem se kretati u
svoioi oblasti.
70
(23) Kozmicko putovanie (23) Kozmicko putovanie (23) Kozmicko putovanie (23) Kozmicko putovanie
Houston. 5.9.1999.
(Semir): "Dario. koie su Iaze znanstvenog procesa?
(Dario): Problem. hypothesis. investigation. conclusion!"
Tako ie krenuo nas razgovor iutros. Dobra stvar americkog obrazovnog sustava ie da
pokusava da uci kreativnom razmislianiu. Desetogodisnii diecak odgovara da se problem
riesava postavlianiem hipoteze. eksperimentalnom provierom i Iormulaciiom zakliucka. Ako.
potom. nezavisni tim. koristeci iste procedure. dode do istih rezultata. dolazimo do naucno
provierliivih cinienica.
Dokaz da Zemlia niie ravna ploca dolazio ie na razlicite nacine.
Matematikom. Iizikom. astronomiiom. plovidbom. Bez obzira koliko tai zakliucak bio
neprihvatliiv tom dobu on ie bio provierliiv. Dakle. mogao se dokazati. Naucno potvrditi.
Zamislite sociologa. proIesora na uglednom kaliIorniiskom UDA univerzitetu. s
doktoratom. nizom obiavlienih kniiga. strucniaka u dizainiraniu "ne-linearnih matematickih
modela sociialnih Ienomena". koii se nade u poziciii da ga istrazivania dovedu do sokantnih
zakliucaka. Toliko razlicitih od prevladavaiuceg znanstvenog mislienia da niihovim
obiavliivaniem dovodi u pitanie svoiu poziciiu i kredibilitet. Koristeniem nedovolino
poznatih. ali provierliivih metoda moze da dokaze postoianie duse. vanzemaliskih civilizaciia
i prezentira potpuno drugaciia obiasnienia poiedinih poviiesnih dogadaia.
Courtney Brown. Pisac bestselera "Cosmic Voyage" (1996) i "Cosmic Explorers" (1999).
Osnivac i direktor Farsight Institute (od 1995.). Autor kovanice SRV - ScientiIic Remote
Viewing.
U prvoi kniizi. "Kozmicko putovanie" prvih pedeset stranica ie posveceno obiasnieniu
poviiesti remote viewinga (mentalnih proiekciia) i tehnika; u drugoi. "Kozmicki istrazivaci".
citavih stotinu stranica. Pokusavaiuci obiasniti naucnoi iavnosti da se koristene procedure
trebaiu smatrati naucnim. Jer imaiu sve naucne epitete.
InIormaciie o niegovom Insitutu mogu se naci na http://www.Iarsight.org/. Audiokazetna
kolekciia i kompletni SRV kurs (12 kazeta. 18 sati) takoder ie ponudena.
Courtney Brown u uvodnim poglavliima samo potvrduie vec znane inIormaciie o usescu
CIA-e i Armiiskih obaviestainih sluzbi u Iinanciranie proiekata mentalnih proiekciia na
StanIord Research Institute (dr. Harold PuthoII). te Princeton University (PEAR proiekt. proI.
Robert Jahn). Proiekti i Iormirani timovi imali su zadatke spiiunirania tainih voinih proiekata
americkih nepriiatelia. Tokom hladnog rata. Spominiu se i Ingo Swann koii ie razvio tzv.
CRV Coordinate remote viewing baziran na upotrebi geograIskih koordinata. I Monroe-ov
Institut u Virginiii u koiem su agenti stiecali prva vantielesna (out-oI-body) iskustva. (Nimalo
slucaino. analize kniiga spomenute dvoiice (Swann i Monroe) neposredno sliiede nakon
Brownovih.) Nakon Iran-Nikaragva Iiiaska (Oliver North). ministar odbrane u Reaganovoi
administraciii ie ukinuo sve proiekte. sluzbe i timove koii nisu imali siru kontrolu i bili
potenciialno politicki opasni. Medu niima i vecina RV programa.
OIiciri obaviestainih agenciia i clanovi timova za speciialne operaciie americke Armiie
prestaiu sa svoiim dotadasniim zadacima: spiiuniranie sovietskih nuklearnih silosa ili posiete
sastancima unutar zidova Kremlia. Ove grupe pociniu da istrazuiu UFO enigmu. ili. ios
precizniie. posiete vanzemaliaca nasoi Planeti. Nakon provedenog treninga. Courtney Brown
im se prikliucuie i tako ie nastala ova kniiga.
71
Ona proucava drustva i maticne planete dviie civilizaciie: anticke koia ie bila na Marsu u
doba dok su dinosaurusi vladali Zemliom i Greys bica koia su danas vrlo aktivno prisutna na
nasoi planeti.
Pripremni period za Brownovo istrazivanie liudske sviiesti sastoiao se iz tri Iaze:
- TM - transcendentalna meditaciia zasnovana na uceniima Maharishi Mahesh Yogiia;
- kurs u Monroe Institutu (upotreba zvuka koia utiece na rezonanciiu razlicitih Irekvenciia
izmedu desne i liieve mozdane hemisIere; setovi Irekvenciia su pronadeni koii omogucavaiu
liudima da otkrivaiu oblasti neIizickog zivota);
- RV - remote viewing trening (trener. odnosno monitor mu ie bio voini obaviestaiac koii ie
dotada bio instruktor nizu americkih agenata).
Kniiga opisuie tridesetak putovania kroz proslost i buducnost. na razlicitim miestima u
svemiru. Ja cu se posluziti metodom koieg ie Igor duhovito opisao u svom e-mail-u: "Ti
procitas kniige. a nama napises naivazniie diielove".
1. 1. 1. 1. MOJ PRVI POSJET MARSU MOJ PRVI POSJET MARSU MOJ PRVI POSJET MARSU MOJ PRVI POSJET MARSU
Date: 29.09.1993. Place: Training oIIice Data: Type 4
Target coordinates: 5987/9221 Courtneu Brown: "Brdovito ie... Piescane oblasti... Vidim
gradevine koie mogu biti liudske..."
Monitor: "U redu. Napravi skec toga sto si vidio... Kreni ka cetvrtoi Iazi..."
CB: Idem kroz matricu... Stvari su smede... Vidim kucu. Sto ova piramida radi ovdie? Mora
da mi se pricinia.
M: Ne sudi o stvarima. Zapisi ih i idi dalie.
CB: Kuca ie dugacka i uska. Napravliena od drveta. izgleda. Zao mi ie. ali ponovno ova
piramida. Stvarno ie ogromna.
M: Nastavi zapisivati podatke. Sto ios vidis?
CB: Vidim i liude sada. Mnogo ih ie. I zivotinie. Piramida ie neka vrsta bogomolie. Visoka
ie. Kamena.
M: Udi u piramidu.
CB: Wow. Da vidimo. Svieze ie. ali ne hladno. U sobi sam. Pod. kameni zidovi. Stakleni
predmet ie na stolu... Sad vidim tunele...
M: Podi u iedan od niih.
CB: Taman ie. Prliav. Vodi napolie. Ponovno mnogo liudi. Imam osiecai da se ovdie radilo
o izuzetnom gradevinskom proiektu i da ie trebalo dosta liudskih i materiialnih potenciiala...
Mnogi su stradali dok se ovo gradilo... U blizini ie grad. I planina koia ima erupciiu. Sto se
desava? Ja ne znam za piramide u ciioi su blizini vulkani! Lici na Pompeie. ali znam da nema
piramida blizu Pompeia. (Sto mogu i ia potvrditi. ier sam tamo proveo medeni miesec. 1988.)
M: Nemoi analizirati. Samo zapisi podatke. Nastavi.
CB: Mnogo liudi ie umrlo. I umire. Mnogo ie pokreta. Liudi bieze. Preplaseni su. Osiecai
beznada. Ovo ie strasno! (Pociniem crtati scenu. Vulkan ie istocno od grada. a liudi uglavnom
bieze sieverno.) Krecem se kroz vriieme. Prezivieli su izgradili naselie u blizini. Nema nikoga
da im pomogne. Ocaino ie siromastvo. Satori. Strasno ie.... Dolaze novi liudi da izgrade grad.
Oni nisu odavde. Ne zure se da pomognu domacim.
M: OK. Dosta ie. Zapisi vriieme i time cemo zavrsiti ovu sesiiu.
CB: Dobro. reci mi. gdie si me poslao?
M: Pogledai sliku.
CB: Pa ovo ie satelitska slika regiie Cydonia na Marsu! (Jasno vidim piramidu.) Zezas me?
Poslao si me na Mars?!
M: Hei. pa ia volim slati svoie studente tamo.
72
2. UFO ABDUCTION 2. UFO ABDUCTION 2. UFO ABDUCTION 2. UFO ABDUCTION
(Koia ie nasa riiec za "abduction"? Kada te mimo tvoie volie odvedu i vrse eksperimente na
tebi? Slicno sto mi radimo pokusnim misevima.)
CB: Dobro. vidim zgradu. ogradu. nesto slicno pruznim tracnicama. Zivotinie su unutar
ograde. Nekoliko liudi. Liudi nesto rade. Oni imaiu osiecai da svoi posao moraiu zavrsiti.
Detektiram visok stupani odlucnosti i intenziteta. Kao kod borbe s bikovima.
M: Ne interpretirai. Samo snimi podatke.
CB: Dobro. vidim liude s zivotiniama. Osiecai da ie netko iskoristen. Takoder. osiecam
mnostvo promatraca. Ovo mi se ne svida.
M: Digni se pet tisuca Iita u visinu.
CB: Vidim srebrne. metalne stvari ovdie. Detektiram UFO brodove. Sto da radim sliiedece?
M: Udi u trag tim brodovima.
CB: Kao da su liudi u tim brodovima. Izgledaiu kao avioni. siaini i metalni.
M: Vrati se na pocetni polozai. unutar ograde. na Zemlii.
CB: Zivotinie se osiecaiu ugrozene. Kao da se liudi poigravaiu s niima. Ali. imam iasan
signal da liudi unutar ograde ne zele da povriiede zivotinie. M: Fokusirai se na svrhu liudskog
odnosa s zivotiniama.
CB: Oni pokusavaiu da kontroliraiu zivotinie. da ih predvode. Ovo ie kamp za obuku. Oni
treniraiu zivotinie da rade odredene stvari.
M: Podi malo unapriied u vriieme.
CB: Zivotinie vise ne panicare. Umiesto toga. dobivaiu hranu i liubav od svoiih trenera.
M: U redu. Zavrsimo sesiiu. Ovo ti ie bio cili: "Remote viewing UFO abductions".
(CB: Moia interpretaciia ove sesiie ie da zivotinie predstavliaiu liude. Liudi unutar ograde
su vanzemalici koii rade s liudima sa svrhom da ih treniraiu necemu. Liudi u svemirskim
brodovima su. vieroiatno. galakticki promatraci. Ovo ie iedina sesiia u koioi ie signal bio
promiienien od strane vanzemaliaca; ier su oni bili sviesni moga prisustva.)
3. PREZIVJELI S MARSA 3. PREZIVJELI S MARSA 3. PREZIVJELI S MARSA 3. PREZIVJELI S MARSA
CB: Liudi... Biielci... Obuceni... Planina. i vietar. Primam signale straha. ali i uzbudenia.
Mnogo emociia. Svemirski brodovi.
M: Podi na vrh planine.
CB: Svemirski brod. Siaian. metalni. topao. Ide tocno na planinu. Prolazi kroz niu?! Sto ie
ovo?
M: Podi na matricu sestog nivoa.
CB: Bica u brodu. Nisu svi isti. Zidovi. Uredaii. Dobivam signale iz umova bica. Ovo ie
bila misiia za snabdiievanie. Rutinska. Ova bica su coviekolika. Tehnicari. Svi imaiu
uniIorme... Sada sam unutar neke vrste pecine ili ogromne rupe u planini... Brod ie sletio u
centar. Ovo izgleda kao hangar. Oni ne znaiu da sam ovdie. Izgleda da prevoze vaznu
tekucinu. Koia ima posebnu zadacu za niih. Biolosku... Krecem se okolo. Osiecai da
muskarci rukovode operaciiama. Zene nisu u tehnickim oblastima... Vidim diecu. Nisu dobro.
Bolesna su. Mirno siede. ali su iako uplasena.
M: Zapisi vriieme. Courtney. I uzmimo odmor.
(Nakon odmora.)
CB: Nazad sam u vrticu. Vidim konteinere za bebe. Dieca ne pricaiu. Nesto niie u redu.
Vidim odrasle. Oni izgledaiu zdravo. Ali ih ie malo. Beba ie mnogo vise i vecina ih ie
bolesnih. Mladi liudi ne haiu za tai problem. Fizicko okruzenie ie ono sto im ne priia. Kao da
su u zatvoru. Primam osiecai da bi liudi mogli da im pomognu... Aha. osiecam geneticki
problem. Genetske promiene na niihovim tiielima... Sami ne mogu riiesiti tai problem.
73
Bespomocnost ie svuda prisutna... Niihova oprema i potenciiali nisu dovolini da riiese ovai
problem bez pomoci izvana. Zene samo siede ocekuiuci od muskaraca da nadu riesenie. A oni
imaiu vrlo ograniceni Iokus rada. Liuti su. Tvrdoglavi. Ovdie se radi o prezivliavaniu. Boze.
ovabica su ocaina!
M: Courtney. otkrii nesto vise o tekucini.
CB: Sa Marsa ie... tko zna tko su ovi liudi? Samo primam podrazai niihove vezanosti za
Mars.
M: Ne analizirai.
CB: Dobro. tekucina izgleda liigavo. Okus ie bliutav. Ali ie za ova bica znacaina kao
inIuziia. Pakovana ie u velikim kanistrima. Zelenkasto ie crna.
M: Podi tamo gdie ie originalno prave.
CB: Wow! Gdie sam? Kao da sam katapultiran negdie. Miesto ie crveno. pieskovito. Vidim
strukturu. Ulazim unutar zgrade. Vidim zatvorenu kapiiu. Hoces da prodem kroz vrata?
M: Prvo mi nesto reci o okolini.
CB: To ie pustinia. Nista ne raste. Napusteno. Hladno. Gradevina ie metalna i plasticna.
Proizvodni pogon.
M: Podi pet kilometara istocno od obiekta pa ces nesto vidieti.
CB: Hei. vidim iedan od onih brodova. opet. Pravi lude pokrete. zaokrece i vrti se. Prosao ie
ravno kroz krov.
M: Podi natrag u zgradu i prati brod. Gdie se krece?
CB: Mnogo podzemnih prostoriia.
Vidim brod. Bica koia upravliaiu niime ne vole da se krecu na povrsini.
M: Podi u iednu od odaia.
CB: Miesto ie moderno. Vidim muskarce. nema zena. Niie sretna radna atmosIera. Spustam
se nize. Oni zive ovdie. Grad. Mnogo podzemnih tunela i odaia. Masine su posvuda. Liudi se
osiecaiu sigurnim. Detektiram strah od napustania ovog miesta.
M: Zasto ga napustaiu?
CB: Ovdie buducnosti nema za niih. Ovo ie mrtvo miesto.
M: Opisi liude.
CB: Muskarci. Humanoidnog lica. ali nemaiu kose. Ne izgledaiu bas potpuno kao normalni
liudi. Kao neka. recimo. druga rasa. Sviietle koze. Izgledaiu Iizicki slabiii u usporedbi s
liudima.
M: U redu. zavrsavamo. Dosta ie za danas.
CB: Ovo ie pravo potraialo. Sad mi reci gdie si me poslao.
M: Prezivieli sa Marsa. Planina Santa Fe Baldy. New Mexico!
Hm. prve tri sesiie i nekoliko Iantasticnih zakliucaka. Postoie Marsovci i to. i na Zemlii. i na
Marsu. Ocaini su. Ne mogu zivieti na povrsini. Nemaiu buducnosti na svoioi maticnoi
Planeti. Ukratko smo se susreli i s Greysima koii su mentalni puno napredniii od Marsovaca.
U nastavku sliiedi kompletna storiia o niima.
Obicno. nakon ovakvih zapazania. ponovno se vracamo na primiieniene metode
istrazivania. Ako ovai postoieci tim: Courtney Brown i monitor. zamiienimo drugim timom i
primiienimo iste procedure. da li se dobiva isti rezultat? Odgovor ie: da. Drugi. treci. deseti
tim. Svi oni donose iste inIormaciie.
Promiienimo cili sesiie. Recimo tim iz Atlante proucava sto Nibo radi 20.08.1999. u
iedanaest uiutro. Prvi tim pronade da ie u Bolu. na Bracu. sunca se na plazi s dievoikom.
Uzmemo novi tim. Isto pitanie. Rezultat? Identican. Eksperiment ponovimo ios desetak puta.
74
Rezultat se ne miienia. "Svi oni donose iste inIormaciie". Hocemo li ovu metodu onda
priznati kao naucnu i provierliivu?
75
(24) Dr. Courtney Brown (24) Dr. Courtney Brown (24) Dr. Courtney Brown (24) Dr. Courtney Brown
Houston. 5.9.1999.
Kod kontroliranih mentalnih proiekciia izbor cilieva moze biti razlicit:
instruktor (monitor) i student mogu. ali i ne moraiu znati koii ie cili. Ako ne znaiu. daiu im
se geograIske koordinate (zapravo niz broieva). Courtney Brown ie pozelio da posieti
civilizaciiu Marsovaca u momentu niihovog vrhunca. Dakle. izbor niie slucaian.
4. VRHUNAC CIVILIZACIJE NA MARSU 4. VRHUNAC CIVILIZACIJE NA MARSU 4. VRHUNAC CIVILIZACIJE NA MARSU 4. VRHUNAC CIVILIZACIJE NA MARSU
CB: Piescano ie. i vietrovito... Cuiem glasove. muziku. razgovor. Ambiient podsieca na stari
grad Mombasu u Keniii. Vidim put sa zgradama na obie strane. Jedna osoba stoii pokrai
kruzne gradevine. Nalik malom amIiteatru...
M: Idi na cetvrti nivo.
CB: Vidim liude. dosta niih. Muskarce. Fokusiram se na lica. Nemaiu kose i imaiu vece oci
nego liudi. Koza im ie sviietla. Vidim kuce. Napravliene od gline. Izgledaiu siromasni po
zemaliskim standardima. ali sretni. Dosta vode uokolo. Vole vodu. Imaiu osnovne alate. Nivo
me podsieca na AIriku... Fokusiram se na niihove misli. Imaiu neke telepatske sposobnosti.
Zene su uglavnom u kucama vecinu vremena. Ne izlaze s diecom.
M: Mozes li detektirati nesto u vezi niihove kulture?
CB: Imaiu neku vrstu sastanaka. samo muskarci... Ulazim u iednu kucu. Tri sobe.
Kupaonica. Osiecaiu se udobno u kuci. Vidim posude. Cetvoro liudi. muskarci i zene.
M: Mozes li naci neki simbol?
CB: Sto se desilo? Kao da sam dislociran u vremenu. Ubacen u drugi period. Stvari su
drugaciie ovdie. Sto se zbiva ovdie?
M: Nemoi analizirati. Reci mi sto vidis?
CB: Buliim u neki znak. Polirana biiela povrsina. Metal ie okolo. u zraku ie sivi i crni dim.
Vidim znacaian tehnoloski napredak. Vidim i druga bica. sada. Oni su manii. nizi. Dobivam
impuls da su radnici. kao na nekoi misiii. Motivirani su. Hitno moraiu obavliati misiiu. Ova
bica imaiu svemirske brodove. Imaiu uniIorme sa znakovima. Neki od niih su piloti. Vise ne
vidim Marsovce.
M: Pokusai ih naci.
CB: U tome i iest stvar. Marsovci su nestali. Gotovo ie s niima. Ja sam ios uviiek na Marsu.
ali to ie napusteni grad. Samo ova niska. ali napredna bica. Oni su izgradili svoie moderne
zgrade s tehnoloskim uredaiima.
M: Fokusirai se na svrhu niihovog boravka.
CB: Ovdie su u prvoi Iazi nekog veceg proiekta. Imam osiecai da sve pakiraiu. (Moi
instruktor ie trazio da mu skiciram simbol koii sam vidio. Ima srcolik oblik sa zmiiom u
centru. Ivica ie zlatna. pozadina biiela. glava zmiie ie crvena.)
M: Dobro. Idemo na nivo sest matricu.
CB: Primam impulse od dviie vrste bica. Marsovci razmisliaiu o ovim drugima kao o
drugom plemenu. Ne kao o drugom svemirskom narodu. Oni to ne razumiiu. Bila ie panika
kada su ova bica dosla na Mars. Ovi nizi su mliiecno biiele boie. Oni su bozanska bica za
Marsovce... Marsovci kao da se pakiraiu. Ovo ie cudno. Izgleda da ova napredniia bica
planiraiu da naprave Iizicke promiene kod Marsovaca i da ih zamrznu. Ova niska bica
izgledaiu kao Greys-i.
76
M: OK. Courtney. Zavrsimo ovdie. (Naravno. moii izvodi su kraci nego sto traiu stvarne
sesiie. Sliiedi puno obiasnienie videnog.)
CB: Na svom vrhuncu. civilizaciia na Marsu ie bila slicna onoi u drevnom Egiptu. Uvieti im
nisu bili laki. Ali. mogli su prehraniivati svoie Iamiliie. zivieti u gradovima. participirati u
drustvenom zivotu. Zene su bile uglavnom u kucama s diecom. Niihovo drustvo ie dozivielo
veliku katastroIu. Mnogo ih ie stradalo. Neki su spaseni od strane Greys-a koii su stigli u
posliedniem momentu. Nekako su uspieli sacuvati. zamrznuti Marsovce. Kliucno ie bilo
sacuvati genetski materiial stanovnika Marsa.
Ovo se desavalo priie nekoliko miliiuna godina.
Moi instruktor i ia smo se pitali kako su se Marsovci nasli na Zemlii i kako su "otpakirani".
Svi dosadasnii prikuplieni podaci pokazuiu da ie doslo do genetske manipulaciie sa
Marsovcima kako bi oni bili prilagodeni iacoi gravitaciii i drugaciiim uvietima zivota na
Zemlii. Skorasnie manipulaciie ios nisu zavrsene.
Takoder ie nepoznanica kako su Marsovci uspieli dostici ovai tehnoloski nivo (mada ios
uviiek zaostaiu za Greys-ima). Znamo da Greys-i imaiu tehnologiiu koia im omogucava da se
krecu i kroz vriieme i kroz velike udalienosti na galaktickoi skali. Marsovci u tome ios
zaostaiu. (Inace bi se vratili na svoiu Planetu priie katastroIe.) Oni koriste naprednu
propulzivnu tehnologiiu po zemaliskim standardima. Takoder. mogu da miieniaiu
materiialisticku Iazu. ier se niihovi brodovi mogu kretati kroz cvrsti materiial.
Neki od zakliucaka:
- Marsovci su. zahvaliuiuci Greysima. spaseni totalnog istriieblienia.
- Marsovci su preneseni u nase vriieme uz geneticke manipulaciie koie nisu bile savrsene.
- Marsovcima ie dana tehnologiia koia ie oko 150 godina ispred Zemaliske.
- Marsovci nemaiu drugog izbora do sklonista na Zemlii.
Wow. Prisietimo se da su Marsovci spaseni u zadnii cas. Znaci li prisustvo Greys-a da smo i
mi blizu kataklizme na Zemlii? I da cemo u toi situaciii traziti pomoc od bilo koga? I da bi
nam tehnologiia koiu imaiu Marsovci omogucila prezivliavanie?
5. MIDWAYERS 5. MIDWAYERS 5. MIDWAYERS 5. MIDWAYERS
Sliiedi vrlo interesantna sesiia u koioi CB posiecuie ne-Iizicka bica. Ovdie ie potrebno
prethodno obiasnienie. Tokom 1970-ih i ranih 1980-ih voini RV timovi su povremeno
istrazivali ne-voine cilieve. Jednom prilikom su kao cili uzeli bica koia se spominiu u kniizi
"The Urantia Book". Ovu kniigu drzim pored uzglavlia vec osam mieseci. I to ie mozda i
naicudniia kniiga koiu sam ikada citao. Plavi kozni povez. 2100 stranica. autori ne-
zemaliskog poriiekla. stampana 1955. u Barceloni. Opisuie Centralni Univerzum. Super
Univerzume. nas Lokalni Univerzum. Poviiest Urantie (tako se Zemlia vodi u kozmickim
"katastarskim" kniigama). razvoi zivota u posliedniih miliiardu godina. liudske zaiednice sve
do pocetka nase ere. Uglavnom. iz ove kniige. americki obaviestaici uzeli su bica u nekom
medunivou. "midwayers"-e. kao cili svoiih "putovania". Prema "The Uranita Book". ova bica
ne uzimaiu Iizicki oblik. mada ie niihova gustoca priblizna nasoi. Niihova tiiela su samo malo
izvan naseg vizualnog ranga tako da ih ne mozemo vidieti. Midwayers-i su dodiielieni Zemlii
da nam pomazu u nasoi duhovnoi evoluciii.
Mozemo li zamisliti sok kada se pokazalo da ova duhovna bica postoie! I kako ovako vazne
inIormaciie preniieti generalima koii samo razmisliaiu o protivnickim nuklearnim silosima?
Midwayers-i ovdie rade. mada ie niihova komandna struktura negdie drugdie. Izgleda da su
ona samo iedna od niza duhovnih bica u svemiru koii imaiu razlicite zadatke. Zna se da imaiu
telepatske sposobnosti.
77
Pogledaimo izvode iz dozivliaia CB-a.
CB: Ovdie ie grad... Ulice. bucno ie.
M: Vrati se u sobu. Sto rade ta bica?
CB: Zrace osiecaiem uzbudenia. Vieroiatno zbog mog dolaska. Kao da su me ocekivali.
Izgleda da oni rade s liudima. Boze. receno mi ie da rade s liudskim dusama. Oni su napredna
bica.
M: Sto rade?
CB: Ne rade s Iizickim alatima. Receno mi ie da ie niihova svrha da omogucavaiu duhovni
napredak.
M: Saznai vise o niihovim proiektima.
CB: Izgleda da su ih zvali andelima u proslosti. ali oni to nisu. Saliu me prema hodniku i
drugim prostoriiama. I druga bica su ovdie. Ali vidim i liudska etericna i duhovna bica
takoder.
M: Sto oni rade u pogledu buducnosti?
CB: Izgleda da su oni ovdie iz potrebe. Kazu da ce razlicite rase i bica biti ukliuceni u
predstoiece promiene. Losa vremena dolaze. bit ce period velikih borbi. Tehnologiia ce se
kretati sporo... Liudi ce biti vraceni unatrag.
M: Pitai ih za Marsovce.
CB: Liudi ce sresti Marsovce u blizini niihovog doma - podzemnog sklonista u Novom
Meksiku. Marsovci se zasad iako boie. Nase agresivnosti. Ocito. mi nismo toliko civilizirani
gledaiuci iz niihove perspektive. Mi trebamo s niima pregovarati... OK. receno mi ie da oni
zele normalne pregovore.
M: Gdie ce se oni odviiati?
CB: U liudskom obiektu. Liudima ce biti dozvolieno da se posieti niihov habitat tek kada
Marsovci to dozvole. ne priie. Eksplicitno mi ie receno da nam oni nece naskoditi.
M: Dobro. Zahvali im se. Ovdie prekidamo. Sad mozes pogledati sto nam ie bio cili.
CB: "The Midwayers". K vragu. sto su midwayers-i?
6. MARS OBSERVER 1993. 6. MARS OBSERVER 1993. 6. MARS OBSERVER 1993. 6. MARS OBSERVER 1993.
Na prvoi stranici "New York Times"-a. 24.08.1993. obiavlieno ie da su izgubliene sve veze
sa satelitom NASA-e koii se kretao prema Marsu.
"Mars observer¨ ie trebao napraviti detaline IotograIiie gotovo cielokupne povrsine Marsa.
ukliucuiuci one oblasti u koiima se poiavliuiu anomaliie. obiekti piramidalnog oblika i
strukture koie nalikuiu licima. NASA niie imala obiasnienia sto se desilo. Nesto raniie. slicnu
sudbinu ie zadesio i ruski satelit. Nakon visemiesecnog istrazivania obiavlieno ie da ie razlog
vieroiatno interne prirode. Mozda problem s gorivom.
CB ie dobio zadatak da obiasni sto se desilo sa spomenutim satelitom. Zakliucak: "Mars
Observer" ie unisten proiektilom ispalienim s obliznieg vanzemaliskog svemirskog broda.
Brod se vracao na Mars u hangar. U hangaru ie bio veci broi bica. u staniu povisene
pripravnosti.
Neka od niih su bili Greys-i. CB ie pratio iednog od niih do trenutka rodenia (unatrag) i
dosao ie do zakliucka da ie bio roden u laboratoriii. Ta laboratoriia ie. izgleda. na Miesecu u
podzemnoi strukturi. Neka vrsta baze.
(Da rekapituliramo: Marsovci na Marsu priie nekoliko miliiuna godina a danas na Zemlii.
Greys-i na Marsu. Zemlii i Miesecu. pucnii na nase satelite. duhovna bica nevidliiva nasem
oku. a nisu andeli... A tek smo dosli do trecine kniige. Sto li ios predstoii?)
78
7. GALAKTICKA FEDERACIJA 7. GALAKTICKA FEDERACIJA 7. GALAKTICKA FEDERACIJA 7. GALAKTICKA FEDERACIJA
CB: Dosta svietlosti... Na povrsini planete sam. Ogroman torani... Unutra su bica. bez kose.
Nose biiele "tunike". Mekana koza. biieli su. Ovo ie vazno miesto. Humanoidi su. Koriste
telepatsku i verbalnu komunikaciiu. Neka vrsta Savieta... Znaiu da sam ovdie. Kazu da u
ovom trenutku pocinie zemalisko prisustvo na Savietu. Obraca mi se bice koie rukovodi
sastankom... Nikakva opasnost mi ne priieti. Naprotiv. kao osiecai da si pred spiritualnim
gospodarom. Budom. recimo. Pozdravlia me. I poziva da udem u niegov um. ier ie to
eIikasniii nacin komunikaciie. Sto da radim?
M: Udi.
CB: Promiienili smo miesto. Sad sam izvan Mliiecnog Puta. Galaksiia ie
podiieliena/iscrtkana kvadrantima. Oni nas trebaiu. U galaktickom smislu. Toliko su mocniii
od nas. a trebaiu nasu pomoc. Nema smisla. Lider osieca moi otpor. Preusmierava me na
planetu. Vidim Zemliu. Kaze mi da ce biti preselienie liudi sa Zemlie u buducnosti. Direktno
mi kaze da su Zemliani trenutacno nasilni i problematicni. Potrebno ie da se dovedu u red.
Moraiu proci kroz promienu priie preselienia.
M: Pitai ga ima li prakticnih uputa.
CB: Receno mi ie da moram zavrsiti proiekt pisania ove kniige. Ostali ce uraditi svoi dio
posla. Mnogo ih ie koii su ukliuceni. Mnogo bica. predstavnika. grupa.
M: Pitai s kim treba da komuniciramo koristeci tehnike mentalnih proiekciia.
CB: Samo sa Marsovcima. Kaze mi da ce nasa komunikaciia s vanzemlianima zasad biti
limitirana.
M: Pitai ga ima li nesto sto trebamo znati. a da toga nismo sviesni sada.
CB: Kaze mi da mnogi problemi dolaze. Planetarne katastroIe. politicki kaos. Ovakvi kakvi
smo. nismo u staniu da se borimo s izazovima pred nama. Ako zelimo napredovati. onda
sviiest i duhovnost mora biti sredisnii Iokus.
M: Zahvali mu se. Reci da moramo ici.
CB: On ie to vec osietio.
M: Cili ie bio: "Galakticka Iederaciia".
(CB: Clanovi Iederaciie su na visokom duhovnom nivou. Ocito da nas pripremaiu da.
vremenom. preuzmemo puno clanstvo u galaktickom zivotu.)
8. GREYS 8. GREYS 8. GREYS 8. GREYS- -- -I II I
CB: Vidim iednog Grey-a. Ulazim unutar niegovog uma.
M: Citas li osiecai superiornosti?
CB: Um ie superioran. Kolektivan mentalitet. Kolektivni um ie kontrolor. Nema
individualnog uma. Svi Greys-i su od iednog uma. Oni su iedan i svi u isto vriieme.
M: Ima li osiecai svrhovitosti?
CB: Prezivliavanie i evoluciia. Oni su iedan kolektivni organizam. DeIinitivno nedostaie
razlika izmedu individua... Primam signale da oni imaiu ocainu potrebu da napuste ova
Iizicka tiiela. To ie niihov apsolutni prioritet... Greys-i rade s liudima i drugima na
kolektivnom biiegu. To ie kao biieg iz boce ili iz broda koii tone.
M: Koie ie niihovo idealno okruzenie?
CB: Imat ce svoiu Iizicku planetu. Ne Zemliu. Oni nas nece otierati odavde. Univerzum ie
previse veliki za tako nesto.
M: Sto ie s niihovim odnosom s Galaktickom Federaciiom?
CB: Oni su dobrostoieci clanovi Federaciie. Rade u mnogim proiektima i na mnogo
svemirskih brodova. Ponosni su na tu svoiu ulogu.
79
M: Probai ponovno s idealnim okruzeniem.
CB: Idealno okruzenie ie novi set individualnih tiiela. Oni su u procesu radania. Pripremaiu
se da napuste kolektivni identitet i postanu povezane individue.
9. SUNCEV SUSTAV PLEJADA. PLANETA KLASE M. BINARNI SUSTAV. GODINA 9. SUNCEV SUSTAV PLEJADA. PLANETA KLASE M. BINARNI SUSTAV. GODINA 9. SUNCEV SUSTAV PLEJADA. PLANETA KLASE M. BINARNI SUSTAV. GODINA 9. SUNCEV SUSTAV PLEJADA. PLANETA KLASE M. BINARNI SUSTAV. GODINA
2000 2000 2000 2000
U vrlo skoroi buducnosti. iedan broi liudi ce biti transportiran sa Zemlie. Od strane Greys-a.
Na planetu s dva sunca. U pocetku liudi ne znaiu gdie su. konIuzni su. uplaseni. Razlog za
niihovo prebacivanie ie potreba da se sacuva liudski geneticki stok. Odredene geneticke
manipulaciie ce biti neophodne u buducnosti kako bi se korigirale nase trenutne destruktivne
tendenciie. Koie. opet. vode globalnu populaciiu k ekoloskoi i klimatskoi katastroIi
planetarnih razmiera.
Dakle. manii broi liudi ce biti spasen da bi se ocuvala vrsta.
10. PROVJERA 10. PROVJERA 10. PROVJERA 10. PROVJERA
CB: ...Izgleda mi kao kancelariia. Liudi hodaiu uokolo. Imaiu odiecu. odiiela. Muskarci i
zene. U sobi ie stol. Za stolom siedi coviek. Vrlo vazan coviek.
M: Nastavi.
CB: Pa ispred mene ie predsiednik Clinton. Gledam ga ravno u lice dok siedi za stolom.
M: Zaustavi sesiiu. Cili ie bio: "Ovalni ured. Biiela Kuca. Washington¨.
CB: Toliko o osiguraniu nacionalnih taini.
M: Mogao sam te poslati u niegov um. ali to bi bilo suprotno privatnosti.
Uostalom. cili ie ostvaren. Ocito ie da se povremeno mora napraviti proviera s nekim lako
provierliivim ciliem u sadasniosti. Da bi se bilo sigurno da se postuiu procedure.
Medutim. ova sesiia otvara mnogu pitania. Na primier. vidliivo ie da superiorniie
civilizaciie o nama mogu znati sve - nema taini. Drugo. svi sigurnosni sustavi padaiu pred
metodama mentalnih proiekciia. Nema bariiera.
11. TRENUTACNI PROJEKTI FEDERACIJE NA ZEMLJI 11. TRENUTACNI PROJEKTI FEDERACIJE NA ZEMLJI 11. TRENUTACNI PROJEKTI FEDERACIJE NA ZEMLJI 11. TRENUTACNI PROJEKTI FEDERACIJE NA ZEMLJI
Posliednia tri desetlieca americko trziste ie zasiceno tisucama izviestaia i kniiga obiavlienih
na temu liudskih obdukciia. Liudi svih godista se odvode. protivno svoioi volii. u podzemne
laboratoriie ili na svemirske brodove i tamo se medicinski eksperimentira na niima. Nakon
toga se vracaiu na isto miesto i. uglavnom. se nicega ne siecaiu. Nakon terapiia s hipnozom
iavlia se siecanie o izgublienom vremenu. Promatranie iedne obdukciie ie predmet sliiedece
sesiie.
CB: Zenu podizu kroz prozor kuce. U velikom ie UFO brodu.
M: Udi u um zene.
CB: Vise ie nivoa nienog razumiievania situaciie. Na povrsini. ona ie uspavana. Nivo ispod
toga. ona ie prestrasena. Jos nize. na dubokom podsviesnom nivou. ona ie sretna. vrlo
zadovolina.
M: Koii ie kriterii bio da niu izaberu?
CB: Ona se izabrala. Volontirala ie... Vidim uterus zene. Greys-i izvlace Ietus. Stavliaiu ga
u tekucinu u cistom kanistru.
M: Otkad ove aktivnosti traiu?
CB: Kazu da ie tek skoro odluceno da se liudima pokaze citav proiekt.
80
Mozemo slobodno promatrati obdukciiu bez smetnii. Oni to smatraiu velikom koncesiiom.
Zele kooperirati s liudima... Ocito da ie ta odluka diktirana s viseg nivoa. Galakticke
Federaciie.
(CB: Osobe koie su obducirane bi trebale znati da su se svoievremeno slozile da ucestvuiu u
ovom programu. Priie Iizickog rodenia. Na nivou dusa.)
81
(25) Kozmicko putovanie II (25) Kozmicko putovanie II (25) Kozmicko putovanie II (25) Kozmicko putovanie II
Houston. 19.9.1999.
Na koricama kniige Courtney Brown-a "Kozmicko putovanie" ie podnaslov: "Naucno
otkrice vanzemaliaca koii posiecuiu Zemliu". Kao sto su dosadasnia poglavlia pokazala.
postalo ie ocito da su implikaciie otkrica za citavo coviecanstvo neizmierno znacaina. Stoga
se autor odlucio da prosiri listu cilieva s nekoliko novih.
Ovi novi cilievi predstavliaiu osobe koie su vodile coviecanstvo u poiedinim Iazama
razvitka. Ucitelii koiima su mnogi dolazili za saviet. Jedan od takvih cilieva bio ie Isus.
(Naravno. redosliied ovih osoba-cilieva niie bio poznat CB-u dok ie radio mentalne
proiekciie.)
1. ISUS 1. ISUS 1. ISUS 1. ISUS
Dviie sesiie su bile posvecene ovom ciliu. U prvoi CB dobiva percepciie problema s koiima
se susrece coviecanstvo: glad. bolesti. nove Iorme bakteriia. novi virusi. mutaciie uzrokovane
radiiaciiom. Nema tehnoloskog riesenia za postoiece probleme. InIormaciie i slike mu dolaze
od "svietlosne" osobe. Nosi ogrtac. kosa kao da mu ie od svietlosti. Liubav ie proiicirana
prema CB-u tokom ove sesiie.
Zakliucak: putem mentalnih proiekciia moguce ie komunicirati s osobama koie su nekad
bile u Iizickom obliku.
Tokom druge sesiie CB se nalazi u nekoi vrsti kontrolne odaie u koioi ie pet osoba u
ogrtacima. Nakon prepoznavania Isusovog lica pocinie dobivati nove inIormaciie: "Nema
bica s koiima ce se coviek susretati a da u niihovom kreiraniu ia nisam ucestvovao. Vi morate
pomagati moioi dieci bez obzira u kom obliku vam oni dodu... Vi imate slobodnu voliu i
mogucnost izbora kako pristupiti Greys-ima. Vas izbor ce odrediti vasu buducnost...
... Postoii bezbroi putova koiima se duh moze voditi ka Izvoru. (Ovo ie reIleksiia na
poiedine religiie i nacine meditaciie.)
.. Pohlepa ie uboiica licnosti. I niie kompatibilna s preostalim zivim sviietom. Kao ulie i
voda: liubav i pohlepa se ne mogu miiesati. (CB niie imao utisak da Isus moralizira vec da.
iednostavno. izrice. zivotne Iakte.)
... Svrha zivota ie da proizvede evoluciiu...
.. Bica koia saciniavaiu Galakticku Federaciiu su na visem nivou evoluciie nego
coviecanstvo. (Oni ne rade "za mene" vec da unapriiede svoiu evoluciiu.)
... Niiedna osoba ne moze napredovati ako ne pomogne onima koii zaostaiu. I. to ie zakon
evoluciie. suprotnost sebicnosti i pohlepi. Ne smiie biti limita u liudskoi zelii da pomogne
drugima (ovo ie komentar na suradniu s Greys-ima i Marsovcima.)
2. ZVJEZDANE STAZE 2. ZVJEZDANE STAZE 2. ZVJEZDANE STAZE 2. ZVJEZDANE STAZE
CB-iiev monitor ie odlucio da iedan od cilieva bude seriia "Zviezdane staze" (Star Trek)
koia se. evo vec tri deceniie vrti na americkoi televiziii. Ako ovu seriiu promatramo kao dio
"obrazovnog programa" s naisirom audiienciiom. osobito medu mladim liudima. onda nema
sumnie da ie doslo do pozitivne promiene prema mogucnosti bogatog i kompleksnog zivota u
kozmosu.
Svakako. vazniii razlog da se dviie sesiie posvete ovoi seriii su raniia monitorova saznania
od nekoliko voinih eksperata koii su imali mentalne proiekciie na ovu temu. CB tokom sesiie
posiecuie Los Angeles. konkretniie Hollywood. spavacu sobu u koioi lezi osoba. biielac;
82
ulazi u niegov um. detektira ugradeni uredai u mozgu koieg su davno implantirali Greys-i;
uredai redovno prima signale. naicesce tokom noci prilikom spavania; osoba u koiu ie
ugraden uredai niie sviesna postoiania istog; istrazuiuci dalie. CB pronalazi da signal dolazi iz
Zemliine orbite. koii ie mehanickog poriiekla (relei). ali nevidliiv liudskom oku; iduci ios
dalie. ka izvoru signala dolazi na planetu gdie vecinu saciniavaiu Greys-i. Natrag u spavacu
sobu: iutro ie. nas autor se budi. u glavi mu more "novih. kreativnih" ideia za sliiedece
nastavke "Zviezdanih staza"! (Wow!) Zakliucak: namece se sam. Vanzemalici oblikuiu
mislienie siroke iavnosti htieli mi to ili ne. U ovom slucaiu. vieroiatno. u pozitivnom smieru.
Da nam pokazu da ie vriieme da prestanemo nadobudno misliti da smo sami u kozmosu.
3. ADAM I EVA 3. ADAM I EVA 3. ADAM I EVA 3. ADAM I EVA
CB niie zaobisao "The Urantia Book" (Kniiga o Zemlii). I kao sto su voini eksperti pokazali
postoianie duhovnih bica "Midwayers"-a tako ie i CB pokusao da provieri utemelienost iedne
od prica: o bibliiskim "prvim liudima". Adamu i Evi. "Urantia". medutim. ovai par opisuie
kao genetske inzeniere poslane na poseban zadatak priie 450.000 godina.
CB se. tokom sesiie. nalazi na svemirskom brodu. Vidi coviekolika bica. Imaiu uniIorme.
Na promatrackoi su misiii; izviestavaiu Federaciiu o rezultatima. Po izgledu su napredni.
nesto napredniii od modernih liudi. U brodu im ie hrana. Vegetariianci su. Promatraiu Zemliu
kroz iako dugacak vremenski period. Imaiu aktivan genetsko-inzenieriiski program. Prate
rezultate. Ovai konkretan par niie bio narocito iskusan kad ie krenuo s proiektom. Okolina u
koioi rade nalikuie na istocni Mediteran. Okruzeni su s dviie vrste liudi: iedni su sviietle puti.
drugi tamne boie koze. CB detektira postoianie nuklearnog reaktora. Tu su i razni komadi
masineriie. kameni blokovi. obiekti. Vecina stanovnika zivi u miru; nema osiecaia krize.
U blizini regiie prima impulse bica iz druge. duhovne dimenziie. Osieca prisustvo voinog
lidera. Separaciia ie u zraku. Rat. Liudi se diiele.
Duhovna dimenziia uzrokuie probleme u materiialnoi. Natrag na Adama i Evu. Niihova
uloga bila ie edukativna. Uce liude razlicitim viestinama. obrazuiu ih. ali naivise vremena
posvecuiu procesu reprodukciie. Nekoi vrsti selektivne reprodukciie (inzeniering nove.
napredniie rase?). Ubrzavaiu prirodni proces evoluciie. Medutim. ideia da se ubrza evoluciia
ieste bila pogresna. Dolazi do krize kolektivne sviiesti ovih bica. Adam i Eva se svrstavaiu na
malobroiniiu stranu napredniiih bica.
Zakliucak: Adam i Eva nisu bili golaci koii su trckarali po sumi vec proiektni menadzeri
koiima ie zadatak bio da unapriiede liudsku rasu. Kroz vriieme se stvorio mit o niima kao o
zacetnicima liudi. (U cemu ima istine posto su vieroiatno manipulirali humani genetickim
kodom.)
CB nadalie tvrdi da su "...Adam i Eva i danas zivi i u Iizickom i duhovnom smislu. Istina.
ne uticu na rad drugih bica na Zemlii. ali pokazuiu znatan interes za ono sto liudska
civilizaciia stvara i smier koiim se krece genetska traiektoriia."
4. GURU DEV 4. GURU DEV 4. GURU DEV 4. GURU DEV
Guru Dev ie bio uciteli naipostovaniieg gurua u posliedniih 100 godina:
Maharishi Mahesh Yogiia. CB ie imao kratak razgovor s niim na temu kozmicke
diplomaciie. Guru Dev ie potvrdio da nasa civilizaciia mora biti vrlo pazliiva u izboru
predstavnika za Federaciiu; nekog iskusnog i naprednog u duhovnom smislu koii ce zastupati
Zemlianu. on ie priznao da metoda mentalnih proiekciia ("scientiIic remote viewing") niie
optimalan. ali ie u ovoi Iazi iedini moguc za komunikaciiu s niima.
83
5. BOG 5. BOG 5. BOG 5. BOG
Ideia Boga ie tako kompleksna da se nasem umu moze preniieti samo putem metaIora i
primiera.
Kada ie CB sa svoiim monitorom ciliao ovai naslov dobio ie nekoliko slika:
prvo. rane Greys-e. Iizicki niske s genitaliiama. nesretne i beznadezne. sociialna
organizaciia zasnovana na klanovima i grupama. planetarni eko-sustav blizu samounistenia.
neka vrst bioloskih ratova ie u toku... Druga slika nosi Greys-e napriied u vriieme. s
unistenom povrsinom planete. zive u podzemnim prostoriiama. ratovi su zaustavlieni. umorni
su. pociniu da ispituiu i modiIiciraiu vlastitu geneticku strukturu... Treca slika u vremenu
opisuie Greys-e koii bieze iz svog dotadasnieg Iizickog stania. duhovni progres uzima maha.
vecina Iizickih organa atroIira. ponovno su na stranputici. nesto im Iali. znaiu da se ne zele
vratiti na prvotno stanie s puno emociia. ovo ie Iaza u koioi vode proiekt koii ukliucuie
genetske eksperimente s i na liudima... Novi skok u vremenu. divna bica. super-napredni
Greys-i. telepatske sposobnosti. naucili su da vole. ponovno imaiu seksualnost. vrlo su zdravi.
Naglasak ie na liubavi do koie ih ie doveo niihov geneticki proiekt.
Zakliucak (CB); Ideia o sveprisutnom Bogu. bicu koie osieca zadovolistvo u kreiraniu
materiie i zivota iz vlastite supstance da bi ih onda prozivliavalo kroz iskustva drugih bica; u
pocetku bica nisu sviesna da su iniciialno stvorena iz "bozie" supstance; tek kada postanu
toga sviesna dominantna tema egzistenciie ie liubav. Prema sebi i drugima. Liubav ie tema
Bozia. ona supstanca koia drzi. kao liepilo. svemir. I ne dozvoliava mu da se raspadne. Ali
samo bica duhovno napredna mogu da u potpunosti spoznaiu ovu istinu.
Liudski koncept liubavi ie ios vrlo primitivan. Mozda zbog toga i nedostaiu prave riieci da
opisu ovo stanie. ovai proces. ovai odnos prema okolini.
Ipak. neke od ovih slika upucuiu da evolutivni proces mozda i nema kraia. A i zasto bi? Ako
ie sve oko nas maniIestaciia Boga. zasto bi on (ona?) zaustavio vlastitu ekspanziiu i
egzistenciiu? Viecnost tek dobiva smisao s beskrainim evoluciiskim procesom koii ie ispunia.
I. kao sto CB kaze. dosadasnia niegova istrazivania upucuiu da Bog nema namieru da
zatvara radniu i dovede do kolapsa svega postoieceg. Naprotiv. Svuda gdie pogleda (putuie)
vidi bica koia se bore da unapriiede. da pronadu smisao egzistenciie.
6. ROSWELL 6. ROSWELL 6. ROSWELL 6. ROSWELL
Prisietimo se pukovnika Corso-a i niegovog opisa dogadaia u Roswell-u 1947. godine.
Naravno. ta tema niie mogla biti zaobidena ni kod CB-ovog proiekta.
Ukratko. Cetiri bica. strasno preplasena. nesto se pokvarilo. masineriia ne radi. ovo su
Greys-i. leteci taniur gubi kontrolu. ne mogu biti spaseni...
Sliiedeca slika ie tocka odakle ie dosao UFO; CB ie na Miesecu. Zemlia se vidi na nebu.
Svrha misiie: izazvati udes leteceg taniura na zemlii i nagnati liude da istrazuiu pitanie
vanzemaliaca; prvo. pokazati zemlianima da su vanzemalici u Iizickom obliku; drugo. da su
raniivi: trece. da nisu puno razlicit: od liudi. i cetvrto. da mogu griiesiti. Ponovno povratak u
Roswell: vide se voinici. liudi. uspaniceni; kupe sve predmete i pakiraiu ih u kutiie i kese; sve
se skriva. predsiednik SAD se verbalno inIormira sto se dogada.
7.290 GODINA U BUDUCNOST
Los Angeles. miris smrti na povrsini. Sve ie zagadeno. smrdi. visoke temperature. nema
prisutnog zivota osim... ispod povrsine. u podzemnim. betonskim prostoriiama. Voine
uniIorme. liudi. Marsovci i Greys-i. zaiednicka odbrana od bandi na povrsine!
84
8. BUDA 8. BUDA 8. BUDA 8. BUDA
Koii li ie nas izraz za "vortex"? Kad u "Zviezdanim stazama" planetarni brod proleti kroz
energetski kovitlac krecuci se kroz prostor velikom brzinom?)
CB ie na pocetku sesiie. imao osiecai kao da ie u vortex-u; sviiest mu se iako rasirila;
dobiva pred sobom imidz osobe nalik na Budu koii mu obiasniava proces kreaciie.
Vodi ga na miesto gdie se zacela kreaciia. Ulazi u vortex i osieca da ie Bog proveo viecnost
u tom prostoru samoce i izolaciie. Stvaranie zivota mu ie doniielo radost (izlazak iz samoce.
samice. "zatvora"?). Tu su galaksiie. nebroiena raznolikost. sve u rastu. Velika radost!
(Radost stvarania).
Sietimo se poiednostavlienih bibliiskih tumacenia da smo mi "stvoreni prema bozioi slici"
(ovai lait-motiv ie prisutan kod niza antickih civilizaciia). Ocigledno. to ne znaci da i Bog
ima dviie ruke i noge. Ali znaci da osieca ono sto mi osiecamo. ili ios tocniie. da mi osiecamo
ono sto on osieca.
Ponovno CB: "... Nekad sam se boiao da ce Bog ponovno dovesti do kolapsa... do one tocke
u koioi ie sve nastalo... i da ce moia istinska egzistenciia prestati da postoii i zavrsiti
zauviiek... Vise ne osiecam tai strah. Bog nece dovesti do povratka u stanie priie stvarania ier
bi ga to vratilo u stanie samoce u koioi ie proveo viecnost. Zasto bi se vratio u vlastiti pakao...
Zaista. nasa vlastita borba da prezivimo ie i Bozia borba da bude. da ieste!"
85
(26) NASA/Mars (26) NASA/Mars (26) NASA/Mars (26) NASA/Mars
Houston. 12.09.1999.
1. NASA 1. NASA 1. NASA 1. NASA
Rimokatolicka crkva ie bila cuvar "mentalnog zdravlia" u europskim drzavama Srednieg
viieka. "Lov na viestice" i progon novih ideia bili su instrumenti nienog ocuvania dominaciie
nad. uglavnom. neprosviiecenom populaciiom. Medutim. nametanie vlastitih istina ne traie
viecno. ReIormatorstvo ie podiielilo crkvu na dva diiela; renesansa ie doniiela "ponovno
rodenie" umietnosti individualaca predvodenih Leonardom (iz miesta Vinci); katolicizam ie
izgubio veliki dio posieda i morao se modernizirati. Pet stotina godina kasniie namece mi se
slicna paralela s NASA-om kao cuvarem "mentalnog zdravlia" neobaviiestenog pucanstva.
Ovai Houstonski naucni konglomerat se ponasa kao osnovni Iilter svih inIormaciia vezanih za
svemir i zivot u niemu. I samo ono sto oni puste u iavnost treba imati tezinu potvrdenog
znania.
Na primier:
Tim britanskih naucnika obiavliuie 1989. clanak u casopisu "Nature" u kome tvrde da su
nasli dokaze za zivot na Marsu. Clanovi "Open University". predvodenih proI. Colin
Pillingerom. nepobitno su dokazali postoianie organskog materiiala na meteoru sa Marsa
(siIra EETA 79001). Sedam godina kasniie. isti tim tvrdi da zivot postoii i dalie u poiedinim
zasticenim regiiama na crvenom planetu. I to napredniii - bube koie ispustaiu metan.
Administrator NASA-e. Daniel Goldin. ie naiavio uzbudliivo otkrice strucniaka NASA-e i
StanIord University. Tvrdi se da su primitivni oblici mikroskopskog zivota egzistirali na
Marsu priie tri miliiarde godina. Istrazivanie ie zasnovano na soIisticiranom ispitivaniu
meteora koii ie pao na Zemliu priie 13 tisuca godina. Nadalie. on kaze: "Zelio bih da shvatite
da ovdie ne govorimo o "malim zelenim liudima". Ovo su iako mali. iednoceliiski organizmi
koii pomalo podsiecaiu na zemaliske bakteriie. Nema dokaza da su visi zivotni oblici ikada
egzistirali na Marsu."
Datum saopcenia: 6.8.1996. Sedam godina posliie Britanaca.
Dopuna ovog saopcenia obiavliena ie u casopisu "Science" 16.8.1996. kao naucni clanak u
kome se potvrduie prisustvo organskih molekula sa zakliuckom da "... kada se sve uzme u
obzir. zakliucuiemo da su ovi Ienomeni dokaz za primitivni zivot na ranom Marsu".
Vrlo iasne mikroskopske IotograIiie bakteriia mogu se naci na:
http://www.mufor.org/marslife.html
2. Anomaliie na Marsu 2. Anomaliie na Marsu 2. Anomaliie na Marsu 2. Anomaliie na Marsu
Bazirano na seriii IotograIiia koie ie NASA pustila u iavnost u doba ranog proucavania
Marsa (na primier. Viking. 1976) udomacio se poiam "anomaliia na Marsu". Prvo ie krenulo
s diielom Marsa koii se naziva Cydonia na koioi se nesumniivo utvrdilo postoianie
gradevinskog obiekta koii predstavlia lice; pazliivim proucavaniem IotograIiia pronaden ie
niz drugih obiekata izgradenih inteligentnom rukom: piramida. zidova. drugih nadzemnih
obiekata i - delIina(!?).
Slika 8: Necenzurirana IotograIiia prediela Cydoniie na Marsu poslana ie sa svemirske
letielice Viking 1976. godine. Kamena struktura "Lica" ie napadno vidliiva.
86
"Lice" ie svakako naipoznatiia anomaliia. Dugacka ie lista naucnika koii su potvrdili da ono
niie nastalo prirodnim putem. Pogledaimo IotograIiiu i sami se uvierimo.
Lice pokazuie deIinitivne znakove eroziie uzrokovane procesima baziranim na vodi. Iz doba
dok ie voda nesmetano tekla na ovoi planeti. (I dok ie postoiala atmosIera slicna Zemliinoi.)
U niihovom obiasnieniu spominie se postoianie "grada" u regiii Cydonia. "predgrada".
piramidalnih obiekata i slicno.
I. na koncu. mozda naivece iznenadenie za mene ie bilo otkrice masivnih skulptura koie
predstavliaiu delIine. Sudeci po IotograIiiama zabune ne moze biti:
Slika 9: Masivne kamene skulpture na povrsini Marsa koie nedvoibena predstavliaiu
delIine.
87
(27) Astronauti govore (27) Astronauti govore (27) Astronauti govore (27) Astronauti govore
Houston. 23.09.1999.
Jutro sam se probudio s ABC viiestima. Udarna viiest dolazi iz orbite Marsa i glasi:
"NASA-in prvi interplanetarni vremenski satelit (MCO) niie uspio da uspostavi kontakt sa
Zemliom u cetvrtak nakon sto ie trebao da ude u orbitu oko Marsa. Mi... nismo sasvim sigurni
sto se desava. iziavio ie Richard Cook. menadzer na proiektu u NASA Avio-propulzivnom
laboratoriiu." (http://www.msnbc.com/msn/310187.asp)
Ono sto ie zbilia zabrinulo vodstvo misiie u Houstonu ie cinienica da postoii nekoliko
razlicitih nacina komunicirania sa satelitom ukoliko dode do problema s kompiuterom ili
drugih mehanickih problema.
Odiedanput. sve veze su se prekinule. Sve! (Sietimo se mentalne proiekciie CB-iia i
eksploziie raniieg americkog satelita koii se priblizavao orbiti Marsa.)
MCO (Mars Climate Orbiter) ie putovao 9 mieseci sa Zemlie presavsi 670 miliiuna
kilometara da bi usao u orbitu oko Marsa. U trenutku kada ie dosao na drugu. zaklonienu
stranu. nesto se desilo. Uzgred. zadatak ovog satelita ie da promatra godisnia doba i
distribuciiu podzemnih voda. Sada ie usutkan. Prema Marsu ide i drugi satelit zvan MPL -
Mars Polar Lander. koii ima zadacu da se spusti blizu iuznog pola i istrazuie izvore podzemne
vode. Sto bi Amerikanci rekli. "stay tune"; vidiet cemo sto se desava.
Ovo ie dobra prilika da procesliamo dostupne iziave americkih astronauta o susretu s
vanzemaliskim.
1. 1. 1. 1. Pukovnik Gordon Cooper Pukovnik Gordon Cooper Pukovnik Gordon Cooper Pukovnik Gordon Cooper
Jedan od astronauta iz programa Mercury i posliednii Amerikanac koii ie letio sam u
svemiru. Petnaestog svibnia 1963 nalazio se u kapsuli Mercury-ia u orbiti oko Zemlie.
Tokom posliednieg kruga iavio se stanici u Muchea (krai Pertha u Australiii) da "... vidi
sviietleci. zelenkasti obiekt ispred sebe koii brzo prilazi niegovoi kapsuli. UFO ie bio stvaran
i materiialan. ier ga ie uhvatio zemaliski radar."
http://www.anomalous-images.com/astroufo.html.
Cooper-ov komentar ie uhvacen na NBC-u koii ie pokrivao let; medutim. nakon sto ie
astronaut sletio na Zemliu reporterima ie receno da im nece biti dozvolieno da ga pitaiu o
UFO letielici.
Pukovnik Cooper ie. takoder. sviedocio pred Uiedinienim Naciiama: "Vieruiem da ove
vanzemaliske letielice i niihove posade posiecuiu nasu planetu s drugih planeta... Vecina
astronauta ie veoma uzdrzana da komentira UFO poiave... Imao sam priliku 1951. da dva
dana za redom promatram veliki broi niihovih letova s istoka na zapad Europe... Dugi niz
godina zivio sam s tom tainom koia vazi za sve
speciialiste u astronautici. Danas mogu otkriti da svaki dan u SAD. nasi radarski instrumenti
hvataiu obiekte koii su po poriieklu nama nepoznati. I da postoie tisuce sviedoka i izviestaia i
gomile dokumenata da ovo dokazu. ali se ne dozvoliava niihovo obiavliivanie...
2. Astronauti Ed White (prvi Amerikanac koii ie hodao u svemiru) i James Mc Divitt 2. Astronauti Ed White (prvi Amerikanac koii ie hodao u svemiru) i James Mc Divitt 2. Astronauti Ed White (prvi Amerikanac koii ie hodao u svemiru) i James Mc Divitt 2. Astronauti Ed White (prvi Amerikanac koii ie hodao u svemiru) i James Mc Divitt
Lipnia 1965. svemirski brod Gemini ie nadliietao Havaie. Oba astronauta su vidieli cudni
metalni obiekt. UFO ie imao dugacke antene. McDivitt ie snimio IotograIiie koie nisu nikada
publicirane (a koie mozete pogledati na gorniem saitu).
3. Astronauti James Lovell i Frank Borman 3. Astronauti James Lovell i Frank Borman 3. Astronauti James Lovell i Frank Borman 3. Astronauti James Lovell i Frank Borman
U prosincu 1965. astronauti Geminiia su. takoder. vidieli UFO letielicu tokom niihovog
rekordnog 14-dnevnog leta. Nakon sto su to priiavili Kontroli leta odgovoreno im ie da vide
88
dio vlastite Titan rakete. Borman ie potvrdio da vide dio rakete. ali "... da moze da
istovremeno vidi i nesto sasvim drugaciie."
4. Astronauti Neil Armstrong i Edwin Aldrin 4. Astronauti Neil Armstrong i Edwin Aldrin 4. Astronauti Neil Armstrong i Edwin Aldrin 4. Astronauti Neil Armstrong i Edwin Aldrin
Tko se ne sieca poviiesnog prvog spustania na Miesec u srpniu 1969? (Oni koii nisu gledali
legendarni priienos 21. srpnia 1969. naravno.) Uglavnom. niegove prve riieci po stupaniu na
miesecevo tlo bile su "Mali korak za covieka. ali veliki za coviecanstvo" (unapriied
pripremliene priie leta). Malo neuobicaiena ie bila slika americke zastave pobodene u zemliu
koia ie leprsala. kao na vietru (vietar postoii tamo gdie ima atmosIere!). I iedan uzdah Aldrina
koii kao da ie primiietio sviietlo u oblizniem krateru.
Puno direktniii ie bio Neil Armstrong nekoliko godina kasniie. On tvrdi: "Vanzemalici
imaiu bazu na Miesecu i neuviieno su nam rekli da se gubimo i drzimo podalie od Mieseca".
Prema navodima bivseg strucniaka NASA-e. Otto Bindera. VHF radio priiem koii ie
zaobisao sigurnosni sustav NASA-e uhvatio ie sliiedecu komunikaciiu:
NASA: Sto vidite?
Apollo 11: Ove "bebe" su ogromne. Nevieroiatno velike! O. Boze! Ne biste vierovali!
Kazem vam. ovdie ie ios iedan svemirski brod na drugom kraiu kratera! Oni su na Miesecu i
promatraiu nas!
Drugom prilikom. na simpoziiu NASA-e. Armstrong ie tvrdi da su bili "upozoreni da se ne
vracaiu". "Ne mogu ici u detalie. ali niihovi brodovi su daleko superiorniii u odnosu na nase u
pogledu velicine i tehnologiie. Nema sumnie da imaiu svemirsku stanicu. Mi smo doduse
imali ios nekoliko misiia. ier smo imali zacrtane proiekte i budzet. Ali te misiie su bile kratke
i usputne." (Oni koii bolie poznaiu Program mogu da se siete da su zadnia tri leta otkazana
mada su svemirske letielice vec bile napravliene a astronauti obuceni i spremni za let.)
Tokom boravka na Miesecu Armstrong ie opisao dviie letielice koie ie vidio. Te iziave
iavnost niie cula ier su bile cenzurirane od strane NASA-e. Aldrin ie snimio kolor Iilm iz
Apolla. ali ie po dolasku na Zemliu prebacen u posied CIA-e.
5. Astronauti Donald Slayton (Mercury). maior Robert White. NASA pilot Jose 5. Astronauti Donald Slayton (Mercury). maior Robert White. NASA pilot Jose 5. Astronauti Donald Slayton (Mercury). maior Robert White. NASA pilot Jose 5. Astronauti Donald Slayton (Mercury). maior Robert White. NASA pilot Joseph Walker ph Walker ph Walker ph Walker
Svi oni su imali susret s UFO letielicama. Walker ih ie dva puta snimio. Tokom Druge
KonIerenciie o mirnom koristeniu svemirskih istrazivania u Seattleu iziavio ie: "Ne zelim
spekulirati o UFO letielicama. Sve sto znam nalazi se na Iilmu koii ie razviien nakon leta".
Treba li reci da ovi Iilmovi nikada nisu ugledali svietlost dana?
6. Komandant Eugene Cernan 6. Komandant Eugene Cernan 6. Komandant Eugene Cernan 6. Komandant Eugene Cernan
Komandant Apolla 17. iziavio ie za Los Angeles Times (1973. godine) sliiedece:
"Pitali su me za UFO. letielice raniie i vec sam iavno iziavliivao da oni pripadaiu nekoi
drugoi civilizaciii..."
7. Maurice Chatelain 7. Maurice Chatelain 7. Maurice Chatelain 7. Maurice Chatelain
Direktor NASA-inog Komunikacionog sustava ie potvrdio da ie Armstrong vidio dviie UFO
letielice na ivici kratera. Ovi susreti su uobicaiena stvar za NASA-u. ali nitko o tome ne
govori. "...Svi letovi Apollo -a i Gemini-ia su bili praceni. nekad s distance. a nekad iz velike
blizine od strane letielica vanzemaliskog poriiekla. zovite ih UFO ako hocete. Svaki put kad
bi se poiavili. astronauti bi inIormirali Kontrolu leta. koia bi im naredila apsolutnu tisinu."
8. Astronauti Walter Schirra (Mercury 8) i James Lovell (Apollo 8) 8. Astronauti Walter Schirra (Mercury 8) i James Lovell (Apollo 8) 8. Astronauti Walter Schirra (Mercury 8) i James Lovell (Apollo 8) 8. Astronauti Walter Schirra (Mercury 8) i James Lovell (Apollo 8)
Uveli su siIru "Died mraz" za UFO letielice. "Please. be inIormed that there is a Santa
Claus". svi su culi Lovell-a 1968. iz Apolla 8.
9. Dr Edgar Mitchell. astro 9. Dr Edgar Mitchell. astro 9. Dr Edgar Mitchell. astro 9. Dr Edgar Mitchell. astronaut Apollo 14 naut Apollo 14 naut Apollo 14 naut Apollo 14
Bio ie sesti coviek koii ie krocio na Miesec i iedan od onih koii ie znao zasto ie Neil
Armstrong iziavio. na istom miestu: "Oh. my God. what is that?"
89
"O. da. zivot postoii izvan Zemlie. Ali. vanzemalici su davno prosli tocku razvoia na koioi
smo mi sada.
Zive u ko-operativniiem i racionalniiem sviietu. za razliku od naseg. agresivnog."
http://groove.paragon.co.uk/Ieatures/ParanormalIt/edgarIeat.html
Naravno. observaciie astronauta su dobrodosle i korisne. Autenticnost niihovih
sviedocanstava ie bitna da UFO problematiku postavi na ozbiliniie osnove. Mi smo. doduse.
otisli nekoliko koraka dalie govoreci o poriieklu i namierama dviie vanzemaliske civilizaciie.
Ali. danasnia digresiia ima miesta (barem za nevierne Tome).
Slika 10: Pukovnik Gordon Cooper. astronaut na proiektima Gemini i Mercury. mason 33
stupnia Velike Skotske Loze. iznenadio ie svietsku iavnost istupom na govornici Uiedinienih
Naroda. tvrdeci da se dnevno biliezi desetine preleta vanzemaliskih letielica i da se svi dokazi
cuvaiu kao naistroza taina.
90
(28) Kozmicki istrazivaci (28) Kozmicki istrazivaci (28) Kozmicki istrazivaci (28) Kozmicki istrazivaci
Houston. 25.09.1999.
Kniiga dr. Courtney Brown-a. "Kozmicko putovanie" (1996). znacila ie prekretnicu u
priznavaniu postoiania dviiu vanzemaliskih civilizaciia. I niihove isprepletenosti s nasom
sudbinom. Kniiga ie postala bestseler sa miliiunskim tirazom. Brownove metode mentalnih
proiekciia. tzv. SRV (ScientiIic Remote Viewing). prakticirane u Farsight Institute. doniiele
su niz novih proiekata. Americka Armiia ie dugo godina koristila metode mentalnih
proiekciia za spiiuniranie potenciialnih i aktualnih nepriiatelia. Dr. Brown unapreduie
postoiece tehnike. I postaie vrlo vazan izvor povierliivih inIormaciia o misteriiima koie nas
okruzuiu.
Otkrio ie dokaze o postoianiu rase sa Marsa koia se bori da prezivi na vlastitoi. ekoloski
unistenoi Planeti. I koii ima dva "dzepa" na Zemlii. Jedan u planinskim zabitima Perua. A
drugi ispod kamene povrsine planine Santa Fe Baldy u Novom Meksiku. Ova civilizaciia ie u
posiedu tehnologiie koia ie oko 150 godina ispred nase (prolazak letielica "kroz" planinu).
Smatraiuci se gostima na Zemlii ne zele prvi da stupe u kontakt s nama boieci se agresivne
prirode Zemliana.
Druga rasa su Greys-i. visoko evoluirana humanoidna rasa. ciia moderna poviiest na Zemlii
pocinie s incidentom kod Roswella. U posliedniih pedesetak godina se intenzivno bave
genetickim istrazivaniima kako bi stvorili napredniii Iizicki organizam. Koii ce im opet
omoguciti puniie duhovno iskustvo i dalii evoluciiski napredak. Greys-i nemaiu probleme
prolaska kroz vriieme i prostor. Niti imaiu agresivnih namiera prema coviecanstvu. ali koriste
dio nasih resursa (geneticki materiial kroz obdukciie liudi i stocni Iond) ponekad bezobzirno:
(Razlog: neposiedovanie emociia. koie su u dalekoi proslosti geneticki "izbrisali". nakon sto
su se nasli na rubu samounistenia.)
Ne cudi da ie nainoviia kniiga CB-iia. "Kozmicki istrazivaci" (Cosmic Explorers. July
1999.). docekana nestrpliivo. (Ja sam ie progutao za dva dana.) Zbilia. CB ide u svoiim
istrazivaniima kriticki korak napriied. Otkriva postoianie trece. dotada nepoznate
vanzemaliske civilizaciie. Ratnicke rase koia ima svoi. nama zastrasuiuci. cili. Planetu
Zemliu! Kroz detaline izviestaie sa svoiih sesiia. CB daie slicice unutrasnie strukture i kulture
ove agresivne rase. Reptiliianaca. Opisuie niihovu strukturu. planetu s koie poticu. Takoder.
dublie ulazi i u taine prethodne dviie civilizaciie. odgovaraiuci na pitania koia su ostala
otvorena prvom kniigom. Niihova iskustva nam moraiu sluziti kao putokaz u nasim
izazovima: nepostoianie planetarne odbrane ili ekoloskog samounistenia.
Ton prve kniige nalikovao ie iskustvu dieteta koie tek otkriva sviiet (recimo. malom Adiiu
Pasicu. ciii rodendan danas slavimo u parku. ako ne bude kise). Sve ie bilo interesantno.
uzbuduiuce. Prolaz kroz proslost. susreti s duhovnim liderima. cak i vanzemalici su bili
nekako pitomi. Ton druge kniige ie upozoravaiuci. zastrasuiuci.
CB: "... Nakon zavrsetka "Kozmickog putovania" imao sam doiam da ie svemir ispunien s
dobrim vanzemalicima... Tek nakon mnogo mieseci sam shvatio kako ie to bila nekompletna
prica. Kada danas pogledam na nebo iz svog dvorista. ne vidim nebeski rai. vec galaksiiu
konIlikta. rasta i misteriia... Postoie dobri vanzemalici koii zele dobro coviecanstvu. ali i
nepriiatelii nase sudbine...
U toku ie rat u svemiru. Ovai rat ie dostigao nase granice. Niie u pitaniu budenie usnulog
coviecanstva koie zeli da zadrzi svoiu glavu zakopanom u piiesak... vec buducnost nase diece
koia ce biti oslobodena od straha. zatvora i moguceg genetickog ropstva ako ne i genocida.
91
Ulazimo u novu Iazu duge bitke u koioi se moramo boriti za puko prezivliavanie nase vrste.
Zivimo u dobu koie trazi hrabrost iznad svega. Ako sreca prati hrabre. to mora biti nasa
sudbina."
1. RUSKI SATELIT "MARS 96"
Rusi su 1996. lansirali satelit "Mars 96" s namierom da ga ubace u orbitu oko Marsa.
Medutim. nedugo nakon lansirania. na izlasku iz zemliine atmosIere. satelit ie unisten.
Zvanicna verziia kaze da ie doslo do kvara i da ie pao natrag u atmosIeru i sagorio.
CB-iiev tim ie pokusavao da istrazi sto se stvarno desilo. Nakon nekoliko sesiia dosli su do
zakliucka da ie satelit bio zrtva iednog sireg konIlikta koii se odviia izmedu Greys-a i
Reptiliianaca. Greys-i su oni koii su na "nasoi" strani. a agresivni Reptiliianci pokusavaiu da
ostvare dominaciiu.
Pri tome su interesantne dviie cinienice.
Prvo. "rat" se gotovo u potpunosti odviia van ove dimenziie. U iednoi drugoi. duhovnoi.
realnosti. Borba za duse.
Drugo. obie strane. pokusavaiu da drze u tainosti svoie postoianie. I uiedno ne zele da liudi
saznaiu i za postoianie one trece. Marsovske. civilizaciie. Svaka iz svoiih razloga. oni liude
drze u mraku. ne zeleci da se niihove aktivnosti i postoianie obielodani.
Smaknuca "Marsa 96" bila ie sviesna mania voina iedinica koia ie u "kolaboraciii s
Reptiliiancima" i koia ie to promatrala na radarskim instrumentima.
(Ubacimo ovu sviezu viiest od iucer i prekiucer. U zadniem prilogu sam spomenuo da su
23.09. izgubliene sve veze s americkim satelitom koii ie usao u orbitu oko Marsa. Sa one
druge. nama nevidliive. strane. NASA se nekoliko sati uzaludno nadala da ce se veze nekim
cudom obnoviti. Sliiedeceg dana. 24.09.1999. stiglo ie i zvanicno obiasnienie da ie satelit
stradao.
Mogu se postaviti pitania zasto ie onda dozvolieno "Viking"-u da slika Mars 1977. godine
ili "PathIinder"-u da se provoza povrsinom crvene planete priie dviie godine. Mozda zato sto
ce se slati samo selektivne inIormaciie. Ili ce se kontrolirati niihova obiava. Naravno. ova
razmisliania su u skladu s tonom ove kniige. Pod pretpostavkom da CB daie ne-manipulirane
podatke.)
2. REPTILIJANSKE AKTIVNOSTI NA ZEMLJI
Rezultati sesiie s ovim naslovom nisu nista manie sokantni. Naime. ispod planine Cheyenne
Mountain postoii zaiednicka voina baza NORAD-a (iedinica za pracenie balistickih proiektila
americke Armiie) i Reptiliianaca. CB ie nabasao na dva tipa reptiliianaca. Prvi. normalni.
koiima odgovara zagasita svietlost i atmosIera. I drugi tip. hibridni. plod krizania liudi i
Reptiliianaca. koiima odgovara vise svietlosti i koii imaiu neke liudske Iizicke karakteristike.
Izlazeci iznad povrsine Zemlie. CB ie registrirao svemirsku stanicu (ili veliki maticni brod)
ovih bica. Lokaciia ie izmedu Zemlie i Mieseca. Brod ie nevidliiv Irekvenciii liudskog oka i
liudskim instrumentima. Cini se da uska skupina liudi suraduie s ovim bicima misleci da
dobivaiu visoku tehnologiiu i oruzie od niih. Nisu sviesni da ona nece biti eIektivna.
2. MATICNA PLANETA REPTILIJANACA
CB ie klasiIicirao ova bica na tri. socioloski iasno prepoznatliive grupe. Sve tri grupe su
sviesne svoie Iizicke i duhovne dimenziie.
Prva grupa ie dominantna nad citavim drustvom; komunikaciia ie telepatska. Duhovna
dimenziia ie primarna u odnosu na Iizicku. Grupa ie ne-agresivna. postuie centralni autoritet
(vodu). sviesno ga prihvacaiuci.
92
Druga grupa ie velika populaciia sa maniim Iizickim razlikama unutar. Medusobno
suraduiu. napreduiu. takmice se. "...Ovo drustvo ie naucilo kako razriesavati svoie unutrasnie
konIlikte."
Treca grupa ie otpadnicka. velika po broiu. razlicita po Iizickim karakteristikama.
Organizaciia grupe ie visoko politizirana. Postoii zaiednicki osiecai da se mora boriti s
drugim grupama za prevlast. prezivliavanie i napredak. Naglasak ie na duhovnoi dimenziii;
ekstenzivna ie upotreba telepatiie. Motiv razvoia ie konkurenciia i zavist. Ne postoii
harmoniia izmedu ove grupe i prve grupe u pogledu autoriteta.
L." zakliucku. CB nam nevoliko priznaie da ie ova treca grupa. koia ima znanie o putovaniu
kroz prostor i vriieme. ona koia se vrzma oko nas. "...mi uistinu imamo ozbilian problem.
Ako sire Reptiliiansko drustvo ne moze ostvariti kontrolu nad ovom grupom. kako da mi to
ucinimo? ... Nece biti moguce suradivati s niima otvoreno i produktivno i bilo bi glupo to i
pokusati... Trebat cemo pomoc izvana."
U sliiedecim sesiiama se susrecemo s ne-veselim slikama:
- (nevidliivom) utiecaiu Reptiliianaca na americku Armiiu. Vladu i Clintona.
- potenciialnu buducnost Zemliana kao banke genetickog materiiala.
- indikaciiu Galakticke Federaciie da ne intervenira vec da nas promatra kako se borimo sa
svoiim slabostima i kako treba da naucimo da kontroliramo vlastitu sudbinu. postanemo zrela
rasa koia ce doprinositi razvoiu svemira.
- uspona Civilizaciie. niezin pad. period spavania. budenia i. napokon. napustania Planete.
Odlaska i pocetka zivota sasvim novim nacinom i na novoi lokaciii.
CB niie prvi koii govori da cemo. u buducnosti. napustiti ovu Planetu. I Nostradamus i
Tarabic su to vremenski smiestili iza 3000. godine. Drevni zapisi ("svete kniige") su to
naiavile ios priie dviie ili cetiri tisuce godina. Izgleda da mi necemo biti "Zemliani" zauviiek.
Liudi da. ali zasto bi imali granica u izboru naseg planetarnog gniiezda? Logicno ie da i druge
svemirske civilizaciie ne vide svoiu sudbinu vezanu za samo iednu planetu. Ako ie niihova
kolektivna sudbina bila da postanu civilizaciiom medu zviiezdama. isti put se namece i nama.
(Ako uspiesno prebrodimo diecie bolesti s koiima se susrecemo.)
93
(29) Ingo Swann (29) Ingo Swann (29) Ingo Swann (29) Ingo Swann
Houston. 26.09.1999.
Diploma biologa i umietnika. Nekoliko godina u americkoi Armiii. Sluzbovanie u
Uiedinienim Naciiama. Deceniie rada za SRI (StanIord Research Institute). Ekstenzivno
obiavliivanie kniiga i ucesce na konIerenciiama. Ingo Swann. Za podrucie parapshiloskih
istrazivania i mentalnih proiekciia (remote viewing-a) nezaobilazna i legendarna Iigura.
CIA (Central Intelligence Agency) ie 1972. pocela Iinancirati iedan parapsiholoski proiekt
na SRI-iu u kome ie Ingo Swann uzeo ucesca. Podsietimo. Dva naiveca naucna konglomerata
u Americi su Rand Corporation i SRI. StanIord ie smiesten na obodu Siliciiske doline i
iuznom kraiu San Franciska. Nekoliko tisuca naucnika radi na naiznacainiiim proiektima za
americku nauku. voisku i privredu. Opisuiuci administraciiu SRI-ia Ingo Swann ie usporedio
s onom iz zgrade UN-a u koioi ie takoder proveo nekoliko godina.
Uglavnom. kad ie bio moiih godina. Ingo Swann pocinie raditi za tim koii predvodi Iizicar
dr. H.E. PuthoII. (Niegov sait zaiedno s novom. kompletnom. kniigom o poviiesti remote
viewing-a nalazi se na: http://www.biomindsuperpowers.com/Pages/Welcome.html)
Amerikanci nastoie parirati rezultatima do koiih su Sovieti dosli u oblasti parapsiholoskih
istrazivania. U travniu 1973. Ingo Swann predlaze da se udalie od dnevnih. pocesto dosadnih
repetitivnih testova i da urade nesto u cemu ce uzivati. Jupiter. Daleka planeta. Ingo im ie
predlozio da testiraiu niegove sposobnosti u mentalnoi proiekciii. Da on "posieti" Jupiter i
prezentira podatke koii ce. kasniie. biti provierliivi. Razlika u posieti Jupiteru i onim dnevnim
"spiiuniraniima" susiedne prostoriie bila ie u distanci. Provierliivost?
NASA ie raniie lansirala Pioneer 10 i 11 koii ce u ruinu te godine (sest mieseci kasniie)
poslati prve tehnicke izviestaie.
(Sad vec zalazim u tekst nove Swann-ove kniige: Penetration. The Question oI
Extraterrestrial and Human Telepathy". 1998.)
Da bi ovakva sesiia bila uspiesna. Ingo ie morao doci sa zakliuccima koii bi bili novi za
naucnu iavnost. Ne treba posebno naglasavati da ie ideia ovakvog eksperimenta uglavnom
naisla na podsmiesliive komentare u Siliciiskoi Dolini.
Da ne duliim. Sliiedi trinaest nalaza (travanil 1973.) i datumi kada su i zvanicno potvrdeni:
l. Postoianie hidrogenskog omotaca. Potvrdeno u ruinu 1973 i ponovno 1975.
2. Oluie i vietrovi. Potvrdeno 1976.
3. Tornada. Potvrdena 1976 kao iaki rotiraiuci cikloni.
4. Jaka inIracrvena zracenia. Potvrdena 1974.
5. Temperaturne inverziie. Potvrdene 1975.
6. KonIiguraciia i boia oblaka. Potvrdeni 1979.
7. Dominantna narancasta boia na Planeti. Potvrdena 1979.
8. Kristali vode i leda u atmosIeri. Potvrdeni 1975.
9. ReIleksiia radio-valova od strane kristalnih poiaseva. Potvrdeno 1975.
10. Magnetna i elektromagnetna aurora (duga). Potvrdeno 1975.
11. Planetarni prsten unutar atmosIere. Potvrden 1979.
12. Tekuca kompoziciia. Potvrdena 1973 i 1976 kao hidrogen u tecnoi Iormi.
13. Planine i povrsina u cvrstom staniu. Jos nedokazano. ali postoianie indiciia od 1991.
Vriiednost ovih nalaza niie bila samo u tome sto su pretpostavke naucne iavnosti tog doba
bile suprotne u odnosu na rezultate do koiih ie Ingo Swann dosao. Necemo pretierati ako
ustvrdimo da ie u travniu 1973. rodeno doba interplanetarnog promatrania (spiiunirania).
94
U "Penetraciii" Ingo Swann otkriva dugo cuvane taine. Seriia iskustava s vladinom
Agenciiom koia radi u naivecoi tainosti u okolini Washington D.C.-a. Na cemu? Rade na
pitaniu UFO i vanzemaliaca na Miesecu (!?). Brinu se za niihove napredne telepatske moci i
ostvarivaniu kontrole nad umom Zemliana.
Agenciia ie bila tako taina da niie imala nikakvih papirnih tragova niti ugovora. Samo
verbalne. U Ingo-vom slucaiu tai dogovor ie istekao priie nekoliko godina tako da ie ovom
dobu "UFO glasnosti" odlucio i o tome progovoriti. Govori o sastancima u podzemnim
obiektima. posieti udalienom iezeru u blizini Arktika i sviedoceniu dolaska ogromne UFO
letielice.
Kniiga govori i o nerazviienoi liudskoi telepatiii. U odnosu na postoianie potpuno razviienih
Iormi telepatiie vanzemaliaca koia se iavlia u razlicitim Iormama. Ne zaobilazi ni cinienicu
da o zbivaniima na Miesecu znamo mnogo vise nego sto se to iavno priznaie. O niegovom
poriieklu (?). atmosIeri (?). stanovnicima (?) i drugim neobicnim karakteristikama.
1. O REMOTE VIEWING 1. O REMOTE VIEWING 1. O REMOTE VIEWING 1. O REMOTE VIEWING- -- -u uu u
Mr. Axelrod: "Ispricai mi o remote viewing-u.
Ingo Swann: Svoie prve eksperimente sam radio za Americko Drustvo Psiholoskih
Istrazivania u New York-u. Nakon nekog vremena mi ie dosadilo da identiIiciram predmete
zatvorene u kutiie ili u susiednim prostoriiama. Saznao sam da mogu mentalno "vidieti" liude
na ulici... Onda sam predlozio vece proiekte. Provierliive. Na primier. kakvo ie vriieme u
naivecim americkim gradovima. Posto su ovi gradovi udalieni ("remote") od New York-a
odlucili smo da ovu vrst eksperimenata nazovemo remote viewing. To ie bilo u prosincu
1971. Tako ie sve pocelo..."
2. O CRV 2. O CRV 2. O CRV 2. O CRV- -- -U UU U
Axel: "Kako si razvio koordinirani sustav remote viewing-a (CRV)? Ingo: Naciliati gradove
samo po niihovim imenima bilo ie neprecizno... Jedno popodne sam lezao na duseku u
bazenu i gledao u nebo. Odiedanput sam vidio mapu s koordinatama... toliko stupnieva na
Istok. a onoliko na Siever. Neka vrst "unutarnieg glasa" mi ie rekla: Probai koordinate...
Axel: Zasto bi koordinate bile bolii nacin za obiliezavanie cilia?
Ingo: Nitko pouzdano ne zna... Moie obiasnienie ie da. ako liudi mogu naci svoi put sluzeci
se koordinatama. zasto ih ne bi koristili na svoiim mentalnim putovaniima..."
3. O KOLEKTIVNOM UMU 3. O KOLEKTIVNOM UMU 3. O KOLEKTIVNOM UMU 3. O KOLEKTIVNOM UMU
Ingo: "Nas uce da misli nastaiu u umu poiedinca... Ali. postoie neke stvari koie direktno
diieli grupa. zaiednica.
Axel: Na primier?
Ingo: Sietimo se primiera kolektivne. grupne sviiesti (ili. rulie) 1930-ih godina. Histeriia ili
liutnia su postaiale sredstvo komunikaciie. a ne logika. Kao da ie doslo do grupne
telepatiie. Slicni primieri se mogu naci u srednioviekovno doba... Ako postoii grupni um.
onda moze da postoii i Kolektivni Um. zaiednicki za sve zive oblike... koii ce imati
kolektivnu memoriiu... a na koiu se poiedinac moze prikliuciti... Mozda na DNA
molekularnom nivou. I ako poiedinac ima adresu (koordinatu) za odredenu inIormaciiu. moze
ie potraziti u Kolektivnom Umu. Na kozmickom nivou."
95
4. O DRUGOJ STRANI MJESECA 4. O DRUGOJ STRANI MJESECA 4. O DRUGOJ STRANI MJESECA 4. O DRUGOJ STRANI MJESECA
Axel: "Da li si mentalno isao na Miesec?
Ingo: Ne. O Miesecu se previse zna. Liudi bi mislili da sam prethodno nesto naucio ili
gledao kroz teleskop.
Axel: A druga strana Mieseca? Ona se nikad ne vidi sa Zemlie. nitko te ne bi mogao optuziti
da si ie mogao vizualno vidieti.
Ingo: Ali NASA ie kruzila okolo i sigurno imaiu more IotograIiia.
Axel: (sa smiiehom) Mi hocemo da tamo odes za nas i da nam opises sto si vidio. Imam
pripremlienih desetak miesecevih koordinata. Da li ie to puno?"
5. O PRVOM POSJETU MJESECU 5. O PRVOM POSJETU MJESECU 5. O PRVOM POSJETU MJESECU 5. O PRVOM POSJETU MJESECU
Ingo: "...U blizini sam litice. Vidim svietlucav piiesak. s pravilnim
oblicima. Kao male piescane dine. Kao da ih ie vietar napravio... Ali. na Miesecu ne bi
trebalo biti vietra. zar ne? Ni atmosIere? Ipak. osiecam nesto kao atmosIeru...
Axel: Idemo na sliiedecu koordinatu.
Ingo: Zao mi ie. ali cini mi se da sam se vratio na Zemliu.
Axel: Sto si vidio?
Ingo: Sviietla! Zelena. Vidim dva reda svietala. Kao reIlektore na nogometnom stadionu.
Na torniu... Morat cu ti se izviniti. Vieroiatno ie to signal negdie sa Zemlie.
Axel: Jesi li siguran da si vidio svietla?
Ingo: Naravno. Ali. kako mogu biti sviietla na Miesecu?"
6. O DRUGOJ POSJETI MJESECEVO 6. O DRUGOJ POSJETI MJESECEVO 6. O DRUGOJ POSJETI MJESECEVO 6. O DRUGOJ POSJETI MJESECEVOJ "TAMNOJ" STRANI J "TAMNOJ" STRANI J "TAMNOJ" STRANI J "TAMNOJ" STRANI
Ingo: "Svietla su zagasita. kao da ie maglovito. Ne. to ie prasina. Prasina! Lebdi u zraku. Ali
na Miesecu ne bi trebalo biti zraka. Cuie se buka. Sad mogu vidieti bolie iedan od svietlecih
tornieva.
Axel: Koliko ie visok?
Ingo: Da vidimo... ovdie su tragovi traktora. Ako su oni siroki iednu stopu. onda bi torani
mogao biti...
Axel: Da?
Ingo: Velik. Recimo kao zgrada Sekretariiata Uiedinienih Naroda.
Axel: (stiskaiuci usne) Znaci. mozes ie vidieti? (kao da ie postavliao pitanie sebi. a ne meni)
Ingo: Zar NASA ili Sovieti imaiu sposobnost da podignu ovakve gradevine. Mislio sam da
im ie problem slati par astronauta ili pse u orbitu. Koliko ia znam mi bi gore trebali imati
samo zastavu u krateru... Cekai. cekai. mislis li da ovo niie zemaliskog poriiekla?
Axel: Iznenadenie. a?
Ingo: Mi nismo sami. a neka ultra-taina vladina agenciia ie to dobro znala! Sranie!
Axel: Vidis. nitko niie znao sto ciniti. a pri tome ie mnogo gresaka napravlieno.
Ingo: Da. da. i to sve u ime privilegiranih inIormaciia za izabranu grupicu generala i
naucnika?
Axel: I da i ne. Problema ie mnogo vise nego sto mozes zamisliti..."
7. O SPIJUNIRANJU ET 7. O SPIJUNIRANJU ET 7. O SPIJUNIRANJU ET 7. O SPIJUNIRANJU ET- -- -a aa a
Ingo: "Zasto su vam bile potrebne moie usluge? Sto niste poslali drugu misiiu na Miesec
koia ce dobro pregledati sto ie tamo... Ukoliko... ne mogu vierovati... Ukoliko vam nisu rekli
da se drzite podalie i pri tome vam zapriietili!?
Axel: (ovai put ni traga smiieska na niegovom licu)
96
Ingo: Do davola. Oni nisu priiateliski. zar ne? Zato vam treba parapsiholog. da ih spiiunira!
Axel: Dva su razloga. U pravu si za prvi. Drugi ie iednostavniii. Tvoii nalazi bi trebali biti
proviera za IotograIske i druge dokaze koie smo dosada prikupili... Neka vrst nezavisne
proviere.
Ingo: Smiiesno. Jedini nacin da spiiunirate one gore ie da koristite liude koii imaiu
sposobnost mentalnih proiekciia. A za to vriieme osnovni tok nauke cini sve da diskreditira
ovakvu vrstu istrazivania. Pretpostavliam da su se Sovieti okrenuli svoiim parapsiholozima.
Axel: (ponovno ona stoicka Iaca)
Ingo: Opet sam te nasao. ie li tako? Vi znate da ih Rusi koriste i prepali ste se da ce oni
saznati vise od vas."
8. O HUMANOIDIMA NA MJESECU 8. O HUMANOIDIMA NA MJESECU 8. O HUMANOIDIMA NA MJESECU 8. O HUMANOIDIMA NA MJESECU
Ingo: "Vidim tornieve. Masineriiu. Sviietla razlicitih boia. Zgrade cudnog izgleda. Mostove
ciiu Iunkciiu ne mogu odrediti. Jedan se podize i... zavrsava u zraku. Mnogo kupola. razlicitih
velicina. Letielica sa malim prozorima. Tuneli u kraterima. Mreze obiekata. zgrada. preko
kratera. U niima netko ocigledno zivi... U iednoi od niih vidim humanoidna bica u poslu.
Miesto ie tamno. Zrak ie ispunien Iinom prasinom. Osvietlienie ie zadimlieno. Nekolicina
ovih bica su se okrenula u mom pravcu. Viesto gestikuliraiu... Cini su da su me vidieli.
Axel. Kako mogu? Osim ako nemaiu neke telepatske sposobnosti. Axel: Molim te napusti
odmah to miesto.
Ingo: Pa ti znas za niihove sposobnosti.
Axel: (duboki uzdah)".
9. O KOLEKTIVNOJ AMNEZIJI 9. O KOLEKTIVNOJ AMNEZIJI 9. O KOLEKTIVNOJ AMNEZIJI 9. O KOLEKTIVNOJ AMNEZIJI
Ingo: "Vidite. poceo sam da sumniam da smo mi Zemliani. kao cielina. uhvaceni u neku
vrst kolektivne amneziie... (Kao iz onih prvih SF-Iilmova u koiima se daiu hipnoticke
komande: Zaboravi. zaboravi...) Dvadeset godina posliie mog iskustva s Axelrodom vise se
nisam siecao svoiih sesiia. Tek nekoliko novih clanaka i kniiga iscupalo ie ta siecania iz moie
memoriie. I odlucio sam da ih obiavim."
10. O KRAJU KOLONIZACIJE MJESECA 10. O KRAJU KOLONIZACIJE MJESECA 10. O KRAJU KOLONIZACIJE MJESECA 10. O KRAJU KOLONIZACIJE MJESECA
(Zbog malo mladih citatelia ovai pasus necu poceti s onim. siecate li se kad su Sovieti
lansirali Sputnik 1. u listopadu 1957. godine. U to doba Ingo ie bio 23-o godisniak. a vecina
nas se niie rodila. Ipak. za hladno-ratovski sviiet tai dogadai ie bio izuzetan. Samar u lice
americkoi administraciii. Predsiednik Kennedy ie 1961 zacrtao kao cili sliietanie
Amerikanaca na Miesec. Americka voiska ie putem proiekata kao "Horizont" planirala
izgradniu voinih baza na i svemirskih stanica u orbiti Mieseca. Sve ie pocivalo na motivaciii
da ona superesila koia prva kolonizira Miesec moze da kontrolira Zemliu.
Sliiedili su voini i pokoii civilni satelit: sovietski Luna program. americki Pioneer. Ranger i
Surveyor.)
Ingo: "U kolovozu 1966. americki Lunar Orbiter ie slikao obie strane Mieseca kao i Zemliu
iz mieseceve orbite... Krainii cili ie bio poslati covieka na Miesec. Dvadeset misiia Apollo-a
su planirane da se ostvari ovai cili... U srpniu 1971. Apollo 11 ie sletio s prvim liudima na
Miesec... U srpniu 1971. Apollo ie koristio Lunar rover... U prosincu 1972 Apollo 17 ie imao
posliednieg Amerikanca na Miesecu. Od tog momenta. posiete Miesecu su neocekivano
prekinute iz razloga koii nisu nikada obiasnieni iavnosti. Preostale tri Apollo-ve letielice. koie
su bile izgradene uz ogromni trosak. ostavliene su da trunu...
97
Tako ie ova velika i skupa trka dviie zemaliske supersile da koloniziraiu Miesec dosla do
svog neocekivanog kraia - iz sasvim. za iavnost. nepoznatih razloga...
Umiesto izgradnie odvoienih voinih baza na Miesecu. Sovieti i Amerikanci su odlucili
(usred Hladnog rata) da zaiednicki izgrade Skylab. U zemliinoi orbiti."
11. O MJESECEVIM ANOMALIJAMA 11. O MJESECEVIM ANOMALIJAMA 11. O MJESECEVIM ANOMALIJAMA 11. O MJESECEVIM ANOMALIJAMA
("Anomaliia" - iregularnost. deviiaciia. ili ios precizniie. nesto stane bi trebalo postoiati. ali
ipak postoii; nemoguce. ali posto se negdie nalazi. dakle moguce).
Preko cetrdeset godina nakon pocetka istrazivania Mieseca. sluzbeni opis ovog nebeskog
tiiela ostao ie isti: mrtvi satelit. bez zraka. s visokim planinama i kraterima. prasniavi. kameni
platoi nazvani mora (Mares). starost oko 4.5 miliiarde godina (kao i Suncev sustav).
Ingo: "Zahvaliuiuci naucnim pomacima. starost stiiena se moze odrediti ispitivaniem
tragova kozmickih zraka. Ovom tehnikom ie utvrdeno da naistariie zemliane stiiene dosezu
3.5 miliiarde godina. Misiie sa Mieseca su se vratile s preko 400 kg stiiena. 1973 godine ie
obiavlien podatak da naistariie stiiene dosezu 3.5 miliiarde godina!
Dakle 2 miliiarde godina diskrepanciie u odnosu na Zemliu. i iednu miliiardu godina u
odnosu na nas Suncev sustav.
Pitanie: Gdie ie Miesec bio priie no sto ie Iormiran nas liublieni suncev sustav? I drugo.
kako ie Miesec ubacen u tako komIornu orbitu oko Zemlie?
Nadalie. da su Zemlia i Miesec Iormirane u isto vriieme. onda bi i materiialni sastav tla bio
slican. Ipak. zeliezo ie u izobiliu na Zemlii. ali vrlo riietko na Miesecu.
Gustoca Mieseca ie 3.34 grama po kubnom centimetru. Zemliina? Pet i po grama po
kubnom centimetru. Da su ova nebeska tiiela bila Iormirana u isto vriieme i od relativno
slicnih materiiala. onda bi im i gustoce bile slicne.
Nadalie. razlika u gustoci upucuie da Miesec nema cvrste kore kao Zemlia i da ie niena
odsutnost uzrokom manie gustoce. Logican zakliucak bi bio da ie Miesec supali.
Astronomi znaiu da prirodni satelit ne moze biti supali obiekt. Odnosno. supali satelit ne
moze biti prirodni satelit. Ali. supali satelit moze biti umietni satelit.
Dr. Sean Solomon sa MIT-a (Massachusets Institute oI Technology) ie obiavio
(Astronautics. Februar 1962) da su inIormaciie s Lunar Orbiter-a unapriiedili nase znanie o
miesecevom gravitaciiskom poliu... upucuiuci na zastrasuiucu mogucnost da ie Miesec
supali... Veliki astronom Carl Sagan ie to ponovio u svoioi kniizi "Intelligent LiIe in the
Universe" (1966). Posada Apollo-a 12 se u studenom 1969 dizala sa mieseceve povrsine.
Jedan modul se. nakon lansirania. odvoiio od rakete i bacen ie natrag na povrsinu Mieseca.
Udarac o tlo ie doveo do umietnog zemliotresa (odnosno. miesecotresa). Ultrasenzitivna
seizmicka oprema. instalirana na miesecevoi povrsini. zabiliezila ie da ie Miesec vibrirao kao
zvono puni sat!
Na upit. naucnici su odgovarali:"Ne bismo to sada interpretirali". Nakon toga. poduzet ie niz
drugih eksperimenata da dokaze da li ie Miesec supali ili ne. Simptomaticno ie da oni nisu
ugledali sviietlo dana."
12. O VODI I ATMOSFERI 12. O VODI I ATMOSFERI 12. O VODI I ATMOSFERI 12. O VODI I ATMOSFERI
Ingo: "U proliece 1998. naucnici su obiavili iznenaduiuce otkrice o postoianiu vode na
Miesecu... Jasno. ovo "otkrice" ie samo priznanie cinienica koie su se znale vec dekadama.
Astronom M. K. Jessup. koii ie predavao astronomiiu i matematiku na University oI
Michigan. ie obiavio kniigu: "The Expanding Case Ior the UFO". Podatke za kniigu bazirao
98
ie na rezultatima istrazivania vlastitim teleskopom. iednim od naivecih u iuznoi hemisIeri.
Godina izdania kniige: 1957!
Ekspert za Miesec. V. A. FirsoII ie 1959. obiavio kniigu: "Strange World oI the Moon".
Obie ove kniige su pruzile dokaze o postoianiu mieseceve atmosIere i regionalnog prisustva
vode i vegetaciie. Nazalost iedini rezultat koii su polucile ie da su ubrzo povucene iz stampe i
s polica. Cak i danas se ne mogu naci.
Postoii i iednostavniia metoda utvrdivania atmosIere. Ako Miesec ne bi imao atmosIeru
onda bi. gledano sa Zemlie. on iednostavno zaklonio zviiezde koie su iza niega. Ali. ako ima
atmosIeru. plinski omotac. onda zviiezde pociniu svietlucati priie nego budu zakloniene...
Generalni ie zakliucak da ie atmosIera Mieseca debliine oko tri milie. Gusca blize povrsini.
Kada se prva misiia (Apollo 11) spustila na Miesec. astronauti su triiumIalno poboli
americku zastavu.
Trenutak kasniie. dok ie kamera ios snimala. nalet vietra ie zaleprsao zastavu.
William Brian. autor kniige:
"Moongate: Suppressed Findings oI the US Space Program" (1982). ie dosao u posied
kopiie Iilma.
Zakliucio ie da su astronauti bili udalieni i da su ie zakloniti s ramenima i rukama.
Ovai. kao i niz drugih incidenata. su zaboravlieni. Ali. bez obzira na protok vremena vietru
ie potrebno prisustvo atmosIere da bi mogao zaniihati zastavu...
Prisustvo atmosIere dozvoliava stvarnu poiavu magle i oblaka. A kada ie "slaba. lunarna
atmosIera" napokon zvanicno "otkrivena" 1997. priblizili smo se ios iedan korak postoianiu
vegetaciie."
(U doba dok ie Ingo pisao kniigu. prosle godine. obiavlieni su podaci o procieni vode na
Miesecu: sest miliiardi metrickih tona! Drugim riiecima. 100.000 kolonista bi moglo zivieti
stotinu godina koristeci vodu za sve potrebe. ukliucuiuci i kao izvor goriva ? kisik i hidrogen
za mieseceve baze i svemirska putovania.)
13. O TELEPATIJI PLUS 13. O TELEPATIJI PLUS 13. O TELEPATIJI PLUS 13. O TELEPATIJI PLUS
Ingo: "Mr. Axelrod ie znao da Oni postoie. da se neki od Niih nalaze na Zemlii i da su Oni u
posiedu telepatiie plus.
Ovdie bih rekao da ie telepatiia svoistvena svima nama. ne samo izabranima. Sto se tice
telepatiie plus. o nioi nisam imao neku predstavu sve do 1989. kada sam poceo proucavati
Chi Gong. To mi ie pomoglo da steknem predodzbu od cega se telepatiia plus sastoii. I to ie
bilo uzrokom zasto sam poceo pisati ovu kniigu.
Telepatiia ie element liudske sviiesti koii ie naivise zabraniivan. Glavni tok nauke ce radiie
prihvatiti i reinkarnaciiu. i postoianie duse. i zivot posliie zivota - samo da ne moraiu
prihvacati mogucnost telepatiie. Zasto ie to tako - dio ie vrha ledene sante.
Priznanie postoiania telepatiie naopacke bi okrenulo postoiece instituciie na Zemlii. Tocniie.
redom bi ih ukinulo. I drugo. ne bi vise bilo taini. Jer. telepatiia. podrazumiieva penetraciiu
drugog uma.
Vladine Agenciie koie su sponzorirale taina istrazivania u remote viewing-u su uviiek
insistirala da se promatraiu samo stvari. obiekti. prostori. Nikad mentalna penetraciia."
Naravno. ovai limit ie nemoguce odrzati. Voina pamet pocinie i zavrsava s voinim
cilievima. "Nepriiateliima". Istinska liudska priroda nema tih granica. Naprotiv. Tek puna
otvorenost. nepostoianie taini. omogucava slobodni razvitak liudske individue i drustva kao
cieline. Tek padanie elitnih grupa. voinih. politickih i korporaciiskih. omogucava liudskoi
zaiednici da prodise i da se makne iz ovog danasnieg taloga.
99
Kao sto ie Gerald O`Donnel liiepo pokazao. ako pokusavas da zloupotriiebis proces
mentalnih proiekciia ili remote viewing-a. onda gubis tu moc. Univerzalni Um ne dozvoliava
zloupotrebu na sirokoi skali.
Ono sto Ingo Swann sugerira ie da osim sto predstavliamo priietniu sami sebi postoii i
Iaktor vanzemaliaca. Onih koii su ovladali napredniiim mentalnim tehnikama i koii.
naivieroiatniie. ostvaruiu odredeni stupani kontrole nad nama.
To me ne bi cudilo. Zasto smo. kao vecina. zatvoreni za nova znania? Zasto poiedine
dokaze odbacuiemo s tvrdniom da. vieroiatno. postoii i neko drugo. "racionalno" obiasnienie.
Zasto zbog nekolicine namiestenih slucaieva (recimo laznih IotograIiia UFO i sl.) ne
priznaiemo tisuce drugih autenticnih dokaza. Iziava. Kniiga. I zasto ih zaboravliamo moment
nakon sto smo ih procitali? Da li ie zbilia nemoguce da nam se. kao cielini. nad glavom nalazi
mentalni stit koii nam onemogucava stvarni duhovni napredak i koristenie tehnika mentalnih
proiekciia?
A kao svrha zivlienia nam se nude materiialne blagodati. noviii model auta. pun trbuh i
placeni racuni.
100
(30) George Leonard (30) George Leonard (30) George Leonard (30) George Leonard
Houston. 28.09.1999.
Naizgled niotkuda. zviiezda se poiavi. propara nebom i - onda nestane. Sudbinu ovakvog
trenutacnog blieska imao ie George Leonard. koii ie 1975 obiavio kniigu "Somebody Else Is
On The Moon" (New York. Pocket Books).
Ni priie. a ni posliie. nisam mogao uci u trag niegovoi iavnoi dielatnosti. Medutim. i kniiga
ie dovolina da ga uzmemo ozbilino. Leonard ie dosao u posied NASA-inih IotograIiia
Mieseca i nakon pomne analize ustvrdio: "Sluzbene IotograIiie NASA-e i kazete astronauta iz
proiekta Apollo dokazuiu da ie vrlo napredna civilizaciia aktivna na povrsini Mieseca. Oni se
bave proizvodniom. kopaniem. izgradniom obiekata i komunikaciia." Niegova kniiga ie
prepuna provierliivih podataka. zvanicnih IotograIiia. crteza struktura i sl. Na primier. iedna
od IotograIiia koia ie napravliena prilikom misiie Apollo 12. prikazuie "Super Rig 1971"
(IotograIiia NASA-e 71-H781) - tocniie. torani visok preko iedne milie. Posada Apollo-a 14
ocekuiuci da vidi bezivotni "torani" prilikom preleta. komentira: "Torani ie visok preko miliu.
Hei. iesi li vidio TO? Svietla dolaze iz tamnog podnozia kratera. tocno ispod tornia. 0. nadam
se da nas kamere nece sad iznevieriti!"
(Svietla - Tornievi preko miliu visoki?)
NASA ie. nakon leta Lunar Orbiter III. pustila u iavnost IotograIiie dva obiekta koia se dizu
iz regiie Sinus Medii. Prvi ie nazvan "The Shard". visine miliu i po. Druga struktura ie visoka
pet milia i poznata ie kao "The Tower". Nekoliko kockastih oblika se nalazi pri vrhu tornia
tako da Iormiraiu oblik gliive s radiiusom od preko iedne milie. Nezavisni geolozi su.
proucavaiuci ove IotograIiie. ustvrdili da ne postoii prirodan proces koii moze obiasniti
nastanak ovakvih struktura.
Dvadeset godina posliie obiavliivania ovih IotograIiia one se ios uviiek mogu dobiti od
NASA-e. Samo. tornievi se ne vide. Retusirani su (tu bi nam s obiasnieniem Mase mogao
pomoci. ier ie on uliepsavao svoie IotograIiie kod razviiania i izostavliao grube crte lica).
Americki casopis "Fate". koii obiavliuie tekstove o neuobicaienim poiavama. obiavio ie u
broiu od siiecnia 1991. clanak Felix Bach-a pod naslovom "Can Moon Illusions Move?"
Bach obiasniava kako ie. promatraiuci Miesec sa svoiim teleskopom. uocio da dolazi do
aktivnosti na povrsini. Tvrdi da relativno pristupacan teleskop (rezoluciia od 500x.
proizvodac Celestron) moze omoguciti svakome da vidi detalie velicine nogometnog stadiona
na Miesecu (hei. nisam rekao da oni stvarno i imaiu nogometni stadion). Bach ima nesto iaci
teleskop (600x. SPC-8 incha) koii mu omogucava da vidi: "... mnoge tornieve. mreze koie se
poiavliuiu i nestaiu. rudarsku opremu. kablove i svodove." Bach tvrdi da se "...strukture
poiave pa nestaiu iz neobiasniivih razloga".
Naravno. sviedocenia covieka (Leonard) s bliskim vezama u NASA-i i iednog astronoma-
entuziiaste ne bi trebala biti dovolina da izricanie dalekoseznih zakliucaka. Medutim. oni su
interesantni ier daiu provierliive inIormaciie. Ali. da se ne bi izlagali trosku nabavke
teleskopa kako bi sami provierili gornie tvrdnie. mozda ce nam sliiedeca lista pomoci i
skratiti put.
Na saitu: http://www.muIor.org/tlp/lunar.html nalazi se kronoloski katalog zabiliezenih
dogadaia na Miesecu. "Dogadaii" su zapravo neocekivani Ienomeni. anomaliie. koie su
biliezene proteklih 450 godina! stariii izviestaii sezu u 1540 godinu. Postoie prilicno duge
tabele za svaki desetogodisnii period. Svaki dogadai nosi tocan datum. kratak opis. ime
promatraca. lokaciiu i reIerencu.
101
Otprilike ovako:
Datum: 14. ozuiak 1965.
Vriieme: 07 h. 40 min.
Lokaciia: Jugoistocno od Ross D
Opis: Krater dielomicno zamracen. Vidliiva osviietliena oblast.
Promatrac: Cross
ReIerenca: Harris. 1967
i ovako:
Datum: 2. travani 1966.
Vriieme: 23 h. 30 min.
Lokaciia: Aristarchus
Traianie: 20 minuta
Opis: Centralni vrh vrlo sviietao
Promatrac: M. Brown
ReIerenca: B.A.A. Lunar Sec. Circ. 1966. l. No. 7
Redaiu se opisi: crvene tocke na iuznom obodu kratera. Aristarchus iako sviietao da se
svietlost moze vidieti golim okom. osviietliena oblast se krece brzinom od 80 km/h prema
iugo-iugoistoku. crvenkasta boia na iugozapadnom i sieverozapadnom obodu kratera
Gassendi. bliiedo plavo-liubicasto zracenie s istocnog zida Aristarchus-a. itd itd.
Samo u petogodisniem periodu 19651969 preko 80 zabiliezenih anomaliia. Posliedniih 500
godina: tisuce i tisuce.
Ovo ie sad nesto drugo. Niie riiec da dokaza nema. Riiec ie da ih nema pred ocima iavnosti.
102
(31) Luna & Hoagland (31) Luna & Hoagland (31) Luna & Hoagland (31) Luna & Hoagland
Houston. 30.09.1999.
Podciklus o anomaliiama na Miesecu (u okviru ciklusa o mentalnim proiekciiama) zavrsimo
s Richard Hoagland-om.
Astronom. Hoagland ie zapoceo kariieru u SpringIield Museum oI Science. Massachusetts.
Radio ie za TV-mreze. bio konsultant u NASA-i. obiavliivao u naucnim casopisima. Dok ie
bio u Muzeiu cesto ie kao goste imao NASA-ine naucnike iz Gemeni i Apollo programa.
Zahvaliuiuci tim kontaktima Walter Cronkite ga ie pozvao da radi kao naucni savietnik za
televiziisku mrezu CBS. U kolovozu 1969. bio ie u Los Angelesu kada ga ie producent CBS
Morning Showa probudio da da svoi komentar o satelitima Mariner 6 i 7 koii su se kretali ka
Marsu. Hoaglandu ie to bilo prvo nacionalno TV predstavlianie... Imao ie 23 godine. Naredne
tri deceniie krstari Amerikom kao istraian borac za slobodu inIormaciia u oblasti svemirskih
istrazivania.
Dvadeset treceg ozuika 1996. Richard Hoagland ie zakazao press konIerenciiu u National
Press Club-u Washington D.C.-u. Naiavio ie prezentaciiu veceg broia novih. iznenaduiucih
IotograIiia NASA-e. do koiih se doslo tokom Apollo Lunar Mission. A koie su prikazivale
astronaute medu iako erodiranim. masivnim. antickim. vanzemaliskim staklenim
strukturama?
Americki mediii su u potpunosti boikotirali konIerenciiu za stampu. Mada pozvani. niie bilo
CNN-a. NBC-a. ABC-a ili C -SPAN-a. Za posluzivanie nekoliko kava. Hoaglandu su naplatili
900 dolara u Press klubu. Zainteresiranima ie. dok su nazivali Klub da bi provierili termin
predavania. odgovarano da nikakva press konIerenciia niie zakazivana. Itd. itd. Uglavnom.
boikot zvanicnih struktura i mediia.
Jedini korektan izviestai dala ie Sarah McClendons (http://www.muIor.org/rch7.htm). Evo
nekoliko interesantnih izvoda: "...Richard Hoagland vieruie da na Miesecu postoie zivotne
aktivnosti vec tisucama godina. On misli da bi SAD trebale da ispitaiu kako su izgradene
staklene strukture na miesecevoi povrsini... Nakon dvanaest godina proucavania Hoagland ie
sokiran cinienicom da Vlada drzi takve inIormaciie u tainosti od vlastitog naroda... Hoagland
vieruie da ie predsiednik Kennedy pokrenuo program slania liudi na Miesec da bi se
proIitiralo od takvog znania. To ie i rukovodilo pokoinu Jacquelyn Kennedy da kaze u svoiim
memoarima da ie upravo osvaianie Mieseca naiznacainiii doprinos nienog muza tokom citave
kariiere...
...Drugi razlozi za postoianie taini se krecu od boiazni za sudbinu Berze.
protest religioznih lidera. sok liudi. ako bi saznali da postoii zivot na drugim planetima...
Na sramotu danasnieg zurnalizma Hoagland ie ridikuliziran... Cak ie i proiektor koii ie
koristio tokom prezentaciie konstantno prekidao s radom..."
Pregledaiuci IotograIiie. naiinteresantniia mi se ucinila ona snimliena za misiie Apollo 12.
koia prikazuie astronauta Alan Bean-a na povrsini Mieseca. Do niega ie lunarni modul
"Intrepid". U pozadini. astronaut ie uokviren s kupolom koia ie pravilnog geometriiskog
oblika. Materiial bi. prema tvrdniama Hoagland-a. mogao da bude od neke vrste stakla.
FotograIiia ie vidliiva na: http://www.muIor.org/moon/ astrola.ipg.
Hoagland tvrdi da ie u posiedu desetak IotograIiia snimlienih za vriieme misiie Apollo 10
koie NASA kataloski vodi kao AS-10-32-4822. U verziii za iavnost ovai niz IotograIiia ie
retusiran. Originali. naime. pokazuiu "reIleksiiu sunceve svietlosti od milie sirokog staklenog
svoda"!
103
(http://www.muIor.org/moon3.htm). Astronaut Pete Conrad ie vidliiv u viziru astronauta
Alan Bean-a za setnie miesecom. Medutim. par metara iznad Conrad-a ie i "geometriiski
obiekt" koii lebdi u zraku i ciia ie sienka vidliiva (ova IotograIiia ie takoder na gornioi
adresi).
Sovietska letielica Zond 3 (20.07.1965.) ie snimila staklenu (?) strukturu koia se dize 10
milia iznad povrsine Mieseca na niegovoi mracnoi strani (http://muIor.org/moon2.htm).
Mase: "Citao sam ti ona dva zadnia priloga i. pravo da ti kazem. necu o tome da razmisliam.
Ako pocnem misliti onda postaiem sviestan svoie beznacainosti u svemiru...
Semir: Ali to ipak niie razlog da ne trazimo odgovore na pitania...
Mase: Pa i na Zemlii. medu pet miliiardi liudi. sam beznacaian...
Semir: Pa niie bas tako. svaki coviek ima svoiu individualnost. vriiednost...
Mase: Nego. htio sam da te pitam u vezi kupovine kuce i kredita..."
104
(32) Robert Monroe (32) Robert Monroe (32) Robert Monroe (32) Robert Monroe
Houston. 3.10.1999.
Kao sto sam i naiavio na pocetku ciklusa o mentalnim proiekciiama. posliednie priloge
cemo posvetiti Robert Monroe-u.
Ja se nadam da ie smiela tvrdnia da ce "proces i tehnike mentalnih proiekciia obilieziti
nadolazeci milenii" pokazala smisla u proteklim prilozima: O`Donnell-ovom pregledu
obaviestainih aktivnosti protekla dva desetlieca. theta staniu i Univerzalnom Umu unutar
svake individue; maioru Ed Dames-u i niegovoi korporaciii PSI Tech i rezultatima rada za
americku vladu i spiiunirania Iraka; Lyn Buchanan-ovom P~S~I-u i kontroliranom remote
viewing- u; uzbudliivim nalazima Courtney Browna kroz "Kozmicko putovanie" i "Kozmicke
istrazivace". anomaliiama na Marsu. Greys-ima. civilizaciii sa Marsa. Galaktickoi Federaciii i
Reptiliiancima; necenzuriranim ispoviiestima astronauta; iskustvu Ingo Swann-a. anomaliia
na Miesecu i telepatiii plus. prilozima George Leonard-a i Richard Hoagland-a. Analiza
kniiga Robert Monroe-a ("Journeys Out oI the Body". 1971; "Far Journeys". 1985; "Ultimate
Journey". 1994 - ios na citaniu). niegove suradnice Rosalind McKnight ("Cosmic Journeys".
1999 - takoder ios uviiek pored mog uzglavlia) i pregled rada The Monroe Institute-a. sliiede
narednih par sedmica. Posvetite li se rezultatima niegovih
istrazivania barem dielomicno nadam se da cete se sloziti s enormnim znacaiem rezultata
Monroe-vog rada. Posliednia cetiri desetlieca civilizaciia modernog covieka ie saznala o dusi.
reinkarnaciii i bogatstvu zivota u kozmosu vise nego od niezinog nastanka priie 7.000 godina.
Tek ce buducnost pokazati epohalnost Monroe-vog doprinosa. Kao cetrdesetogodisniak. s
diplomama inzeniera i novinara. posiedovao ie radio stanice u dviie drzave: Virginia i North
Carolina. U niihovom ie okviru 1958. osnovao manie istrazivacko odielienie koie se bavilo
razvoiem metoda koie ce ubrzati ucenie prilikom spavania. a uz koristenie zvucnih signala.
Deset godina kasniie. uspiesi su nadmasili ocekivania. Prvobitni cili ie ostvaren: uz pomoc
zvuka um ie ostaiao budan i koncentriran. Ali. ono sto ie doslo ekstra bilo ie sliiedece: uz
pomoc zvuka moguce ie uspavati um. Tai rezultat promiienio ie tok istrazivania: izviesni
zvukovni modeli ili obrasci mogu izazivati razlicita stania sviesnosti! I to ona koia nisu
uobicaiena/svakodnevna za liudski um.
Tri godine istrazivania u tom pravcu dovele su do osnivania The Monroe Institute-a 1971.
godine.
Robert Monroe niie bio iedan od onih cudaka koii zive samo za nauku i izgledaiu bizarno
svoioi okolini. Naprotiv. Biznismen. naucnik. iavni radnik. suprug i otac dvoie diece. zivio ie
punim i normalnim zivotom. Niegov Institut u Virginiii obrazovao ie kroz svoie kurseve blizu
deset tisuca naucnika i istrazivaca svih speciialnosti: psihologa. psihiiatara. doktora
medicinske struke u sirokom diiapazonu. biznismena. vladinih birokrata. bogatasa... Posebno
poglavlie se odnosi na suradniu s americkim obaviestainim sluzbama: Institut ie bio polazna
stanica za americke (i inostrane) agente. a posebno one koii su radili na metodama mentalnih
proiekciia. Bez ikakvog oglasavania. Institut ie prodao preko 2 miliiuna audio kazeta s
razlicitim kursevima. Autoritet ove instituciie ie neosporan vec tri deceniie.
Robert Monroe ie svoi zivot posvetio istrazivaniu potenciiala liudske sviiesti. posebno kroz
upotrebu Hemi-Sync metode. Riiec ie o audio-valnom sustavu koii pomaze "uspostavlianiu
sinkronizaciie elektricnih mozdanih valova izmedu dviie hemisIere liudskog mozga (liieve i
desne). SpeciIicni zvukovni obrasci - paterni pomazu slusaocu da dostize/uspostavlia
razlicita. zeliena stania sviiesti."
105
Kako rece niegova kcerka Laurie Monroe. danasnia predsiednica instituta "...Mr. Monroe
made his transition on March 17. 1995." No. priie nego sto ie izvrsio "tranziciiu" u drugu
dimenziiu u svoiim dubokim sedamdesetim godinama. ostavio nam ie more uzbudliivog
materiiala.
106
(33) Van (33) Van (33) Van (33) Van- -- -tielesna putovania tielesna putovania tielesna putovania tielesna putovania
Houston. 11.10.1999.
Prosle sedmice sam bio u posieti iednoi masinskoi radionici u Houston-u. Vlasnik ie 55-
godisnii gradanin Houstona kome ie biznis priie par godina bio u punom usponu. Vriiednost
vrlo modernih masina ie oko pola miliiuna dolara. Skoro ie saznao da ie obolio od raka.
Nazalost. to su saznale i niegove musteriie. Narudzbe su presusile. a nas John Johnson treba
da vraca kredite bankama i placa reziie. Radnici su ga napustili (a do nedavno ie imao tri
smiene). Dok sam se pozdravliao s niime stisnuo mi ie saku snazno. Kao da zeli pokazati da
ios ima snage. Johnu su 55 godina.
Kaze:"Premlad za penziiu. a prestar da ga netko zaposli". U pogledu mu se prepoznaie
beznadezna situaciia koia ie poiacana saznaniem o brzom Iizickom nestanku. Nisam od niega
nista kupio. ali sam mu pri izlasku preporucio posliedniu kniigu Monroe-a: "The Ultimate
Journey". Pazliivo ie zapisao naslov i autora i ... znao sam da ce ie nabaviti. Nekoliko sekundi
u zraku ie lebdielo iznenada steceno povierenie izmedu nas. Amerikanci. u prosieku. malo
citaiu kniige. ali zato pamte procitano.
Moi prvi susret s Robert Monroe-om bio ie priie petnaestak godina. Tek ovogodisnie
ponovno citanie niegove prve dviie kniige podsietilo me ie da su te slike negdie pohraniene u
moioi memoriii. Tada su mi izgledale apstraktne i tainovite. Danas sam im se mogao
ozbilino i duboko posvetiti u iednom drugom kontekstu.
Robert Monroe ie bio pionir u istrazivaniu vantielesnih iskustava. "Journeys Out oI the
Body" (1971-1977) ie niegova prva kniiga koia ie postala klasicnom u svoioi oblasti. U nioi.
autor biliezi svoia iskustva u periodu od 13 godina (1958-1971). Te. 1958. godine. 40-o
godisnii Monroe ie prvi put dozivio da mu dusa lebdi iznad Iizickog tiiela. To se niie
desavalo prilikom sna ili meditaciie. Imao ie punu sviiest tog popodneva kada ie sve pocelo.
Nakon liekarskih pregleda na koiima mu nisu nista krivog pronasli te su se epizode pocele
malo cesce iavliati. Prvobitni strah ie zamiienila radoznalost. A onda zelia za daliniim
istrazivaniem. I usavrsavaniem metoda za kretanie i putovaniem Nepoznatim i Neistrazenim
podruciima liudskom umu.
Monroe ie tvorac (danas vec) naucne kovanice OBE (out-oI-the-body) iskustva. Ukratko
riiec ie o odvoienosti Iizickog tiiela od sviiesti. Udalienost moze iznositi pet centimetara ili
pet tisuca kilometara. sveiedno. U prvim Iazama OBE (van-tielesnih) iskustava zadrzava se
oblik Iizickog tiiela - glava. ramena. noge itd. Medutim. sto se postaie iskusniii to se uvida da
sviiest/dusa gubi tai humanoidni oblik. Tocniie. nema vise potrebe za niim. Slicno zelatinu
koii se izvadi iz kalupa. U prvom momentu ios uviiek ima oblik kalupa. Ali. zatim se topi i
postaie bezoblicnom tekucinom.
Kada se ovo desi u van-tielesnom iskustvu. potreban ie samo trenutak da se vratite u
prvobitni. humanoidni oblik. Medutim. ono sto ie zaista vazno ie da "ti ostaies ti". To se ne
miienia. Osim saznania da smo mnogo vise nego sto smo mislili. Nema limita gdie ici i sto
raditi. U van-tielesnom staniu vise nismo ograniceni prostorom-vremenom. Osiecamo se
(nase ne-tielesno ia) vrlo komotno u drugim energetskim sustavima. Prisutan ie veliki osiecai
slobode. Ipak. nismo do kraia slobodni. Nalikuiemo balonu ili zmaiu u koiima smo iednom
niti povezani s - Iizickim tiielom. Van-tielesna iskustva se desavaiu dnevno. Nekad za
vriieme sna. Ili dok smo pod anesteziiom na operacionom stolu. Ili u onih nekoliko trenutaka
besviesnog stania tokom nesrece. Dvadeset pet posto Amerikanaca tvrdi da ie imalo ovakve
dozivliaie u koiima im ie dusa vidiela ono sto ie - Iizicki bilo nemoguce.
107
Kontrolirano van-tielesno iskustvo ie vrlo eIektan nacin da svatko sebi dokaze da smo
mnogo vise od Iizickog tiiela. Uiedno. to ie i nacin dokazivania da dusa prezivliava nakon
Iizicke smrti. "To prezivliavanie ie prirodan i automatski proces". kaze Monroe. "Mozes se
kretati bilo gdie u vremenu; u proslost. sadasniost ili buducnost. Mozes posietiti bilo koii
kutak Zemlie. prolaziti kroz Niu ili kruziti oko Nie.
Mozes se igrati oko Mieseca i Suncevog sustava. Divan ie to dozivliai i inspirativan;
doduse. nakon nekog vremena moze postati monoton. Posietili smo drugu stranu mieseca
priie nego iu ie NASA slikala. Slicno ie bilo i sa Marsom. gdie smo proucavali obiekte i
strukture koii mogu ukazati na Iorme inteligentnog zivota. Neki od nas su isli i izvan
Suncevog sustava i izgubili se - u smislu da. nakon povratka. nisu mogli opisati gdie su tocno
bili. Ali. svaki put smo se vratili u svoie tiielo. Bilo ie dovolino Iokusirati se na niega."
Monroe van-tielesna iskustva kategorizira na sliedeci nacin:
1. Lokalitet Prvi: iskustva Ovdie-Sada. dakle vriieme sadasnie. prostori prepoznatliivi.
2. Lokalitet Drugi: limit vriieme-prostor ne postoii. oblast za istrazivanie ie beskonacna.
3. Lokalitet Treci: prostor anti-sviieta. anti-materiie. anti-civilizaciie.
LOKALITET I : Ovdie/sada LOKALITET I : Ovdie/sada LOKALITET I : Ovdie/sada LOKALITET I : Ovdie/sada
10/09/58. popodne
"... Ponovno. lebdio sam navise. s zeliom da posietim dr. Bradshaw i niegovu suprugu. S
obzirom da ie bio prehladen i lezao u sobi u koioi nikad nisam bio. mislio sam da ie to dobra
prilika da posietim niegovu spavacu sobu i kasniie ie opisem... Neobicna stvar mi se desila.
Kao da ie me ie netko ispod pazuha podigao i prenio do kuce dr Bradshaw-a... Oni su bili
izvan kuce... Niie mi bilo iasno ier ie on trebao biti u krevetu. Imao ie obucen lagani sako i
sesir. a niegova supruga tamni komplet...
Prosli su pored mene... Mahao sam im. ali na mene nisu obracali pazniu... Vratio sam se u
kancelariiu. rotirao u tiielo i otvorio oci. Sve ie bilo kao sto sam ostavio... Tu sam vecer
teleIonirao dr Bradshawu. Rekao mi ie da ie to popodne izasao do poste misleci da ce mu
sviezi zrak pomoci..."
15/08/63
"... Pokusao sam da "posietim" priiateliicu R.W. koia ie bila na odmoru preko vikenda
negdie na obali New Jersey-a. Legao sam u spavacu sobu oko tri popodne. relaksirao se.
osietio toplotu i vibraciie. i onda Iokusirano misli o na R.W. Nakon prolaska kroz plavkasto
zamaglienu oblast nasao sam se u kuhinii. R.W. ie siedila u stolici u drustvu dviie
sedamnaestogodisnie dievoike... Upitao sam R.W. da li zna da sam ovdie. Mentalno ie
odgovorila da zna. buduci da ie oralno ios uviiek razgovarala s priiateliicama. Ponovio sam
ioi pitanie. ali ie onda odgovorila da ce se sigurno sietiti moie posiete. Za svaki slucai odlucio
sam da ie lagano ustinem iznad bedra. Jauknula ie... U ponedieliak. kad sam ie ponovno sreo
na poslu pitao sam ie da li se iceg sieca. Odgovorila ie negativno... Nestrpliivo sam ie upitao
da li se sieca da ie netko ustinuo. Zaprepasteno se okrenula... i rekla da ie netko zbilia ustinuo
tako iako da ie poskocila barem 30 cm. Podigla ie maiicu i pokazala mi plavo-smede tragove
ispod rebara..."
LOKALITET II : Beskonacno/besk LOKALITET II : Beskonacno/besk LOKALITET II : Beskonacno/besk LOKALITET II : Beskonacno/beskraino raino raino raino
"Lokalitet II ie nastanien s bicima razlicitog nivoa inteligenciie s koiima ie komunikaciia
moguca. Vriieme ie. s aspekta naseg Iizikalnog sviieta. ne-postoiece. Ono sto postoii su slike
dogadaia. proslih i buducih. koii nisu odvoieni i svi se stapaiu u sada. Lokalitet II ie prirodni
ambiient duse.
Oblasti u Lokalitetu II koii su naiblizi Iizikalnom sviietu (odnosno Irekvenciii) su nastanieni
dusama (1) osoba koie su zive ali uspavane. drogirane ili u komi. i (2) dusama skoro
108
preminulih koii su ios uviiek vrlo emotivno vezane za Iizicki sviiet." (Ovi opisi nam se cine
poznati i puno puta izreceni.)
"... Koncentrirao sam se da odem tamo gdie su visoko inteligentna bica...Ubrzano sam se
kretao navise kroz beskraino nistavilo. Napokon sam stao. Bio sam u uskoi dolini gdie sam
vidio grupu muskaraca i zena u ogrtacima. Prisao sam grupi zena i upitao ih da li me poznaiu.
Liubazno su mi odgovorili negativno. Okrenuo sam se i isto pitanie postavio covieku ciia se
svecenicka odora cinila nekako poznata. Odgovorio ie da me zna. Osietio sam razumiievanie
i priiatelistvo u niegovom obracaniu. Pitao sam ga da li uistinu zna tko sam. Promatrao me ie
kao nekoga tko ie sreo starog priiatelia koii ima amneziiu. Rekao mi ie da cu to sam saznati.
Insistirao sam. Trazio sam da mi kaze tko sam bio u posliedniem zivotu. Rece da sam bio
svecenik u Pensilvaniii. u miestu Coshocton... Uskoro sam se vratio u Iizicko tiielo.
Malo sam proucavao kartu SAD. To miesto i manastir nisam uspio naci. Tek kasniie sam
preko priiatelia saznao da su katolici zbilia imali mali manastir u blizini nekadasnieg gradica
Coshoctona..."
" ... Taman kad sam se spremao da prodem navise osietio sam da mi se za ne-Iizicko tiielo
kace nekakva mala bica. Duzine 20-30 cm licila su na ribe i hvatali su se kao paraziti za
mene. Skidao sam ih i odgurivao. ali bi se ponovno vracali... Postoii citav sloi u kome se oni
nalaze. Nekada prolazim kroz tai sloi. a nekada ne. Ovai put sam zastao u niegovom sredistu.
Smirio sam se. cekao. Bica su izgubila interes za mene. Kad sam se pokrenuo ponovno su mi
poceli prilaziti. Ponovno sam stao. Naposlietku. lagano sam se krenuo i nisam privukao
mnogo paznie. Napustio sam tai ocean s parazitima..."
9/9/60. noc
"... Odiednom sam osietio vrlo mocne zrake... bio sam potpuno
bespomocan. bez svoie volie... Vrlo iaka sila... Imala ie inteligenciiu van moga domasaia i
shvacania... kao da se ustremila direktno u moi um... da pretrazuie svaku moiu misao i
memoriiu...Nisam osietio nikakve emociie...
ne-personalni "pregled" moga uma. Nakon nekoliko momenata ie nestao... "
16/9/60. noc
"... Ponovno ista sila... ovai put primam utisak da sam nepovratno vezan za niu... podanicki
za visu inteligenciiu...i da ie to tako oduviiek... i da imam posao na Zemlii. Mozda ga i ne
volim. ali mi ie to obaveza... Sliiede asociiaciie "stanice za ispumpavanie"... prliavi.
svakodnevni posao koii ie moi... i moram ga odraditi. a nista mi ne moze promiieniti
situaciiu. Velike ciievi. nesto kao ulie prolazi kroz niih. Mnogo ie vredniie nego naIta ili
slicno. vitalno ie potrebno i vriiedno svuda. ne samo na ovoi Planeti. Ovo se odviia eonima
vec... Tu su i druge grupe koie se takmice. a (energetski?) materiial se miienia za nesto vrlo
vriiedno za ova bica... koia su iznad moie moci poimania..."
LOKALITET III LOKALITET III LOKALITET III LOKALITET III : Civilizaciia anti : Civilizaciia anti : Civilizaciia anti : Civilizaciia anti- -- -materiie materiie materiie materiie
Lokalitet III izgleda skoro identican nasem. veli Monroe. "Prirodni okolis ie slican. Tu ie
drvece. gradovi. liudi. obiekti. kuce. Iamiliie. biznisi. putovi... U prvi mah mi se ucinilo da ie
riiec o diielu naseg sviieta koii mi ie nepoznat. Ipak. nakon pazliivog proucavania i ucestalih
posieta zakliucio sam da on ne pripada nasem Iizikalnom sviietu.
Elektricnih uredaia nema. Elektricitet. elektromagnetizam. sviietla. teleIoni. radio i TV - sve
ie to nepostoiece. Motori s unutrasniim sagoriievaniem. benzin ili naIta su nepoznati.
Automobili su od drveta. lokomotiva od metala. drugaciieg dizaina s parnom pogonom. Koii
niie ni uglien. ni drvo nego neki veliki konteineri s radiiaciiom unutra. Tockovi se koriste. ali
bez guma. Saobracai niie gust. Obicaii su drugaciii.
109
Poviiesni dogadaii su imali drugi tok nego nasi. Ali evolutivni nivo izgleda vrlo slican.
gotovo identican. Ocito ie da su poiedini tehnicki i sociialni evolutivni momenti bili
drugaciii..."
U nastavku. Monroe opisuie svoie posiete ovom Lokalitetu. Kroz seriiu od nekoliko
desetina eksperimenata. Monroe bi se nasao u tiielu iednog tridesetogodisniaka. "Radilo se o
usamlienom covieku. Niie bio narocito uspiesan u svoioi oblasti kao arhitekta. Pripadao ie
nize placenoi klasi. Radio ie obican posao u velikom gradu. Zivo ie na drugom katu prostrane
kuce. Imao ie malo priiatelia. Osiecao se strancem u toi sredini."
Svoi prvi posiet svom "anti-ia" Monroe ie imao u trenutku kada ovai napusta autobus.
"Vozac autobusa me ie promatrao sumniicavo dok sam pokusavao da platim vozniu.
Izgledalo ie da se nikome ne naplacuie..."
Sliiedeci put Monroe ie sviedokom emocionalne krize:
"...Sreo ie Leu. bogatu mladu zenu s dvoie diece. oboie mladim od cetiri godine. Lea ie bila
tuzna. ali vrlo zauzeta osoba koia ie prosla kroz veliku tragediiu u svom zivotu. Anti-ia iu ie
sreo slucaino. ali ga ie otada iako privlacila... Ona ie bila samo dielomicno zainteresirana na
pocetku. Svidiela ioi se da ga dieca vole..."
I zatim:
"... Lea i Anti-ia su naiavili priiateliima da se uzimaiu... Uzruianost ie bila velika... nakon
samo 30 dana od poznanstva..." Onda ie uprskao stvar kad su otvorili svoi biznis:
"... Lea ie usla u kancelariiu i obratila mi se: Radnici zele posuditi neke alate. Anti-ia ie
gledao zbunieno. Niie znao stareci. Koii radnici. zausti. Lea ie odgovorila: Pa. oni na putu.
naravno. Ali na putu nema nikoga. rece Anti-ia. Lea ga ie gledala sumniicavo."
Izgleda da ie ova posieta znacila okretanie kola nizbrdo za Anti-ia. Kad god bi Monroe usao
u tiielo naseg nesretnog tridesetogodisniaka doslo bi do zbuniuiucih situaciia. Koie nisu bile
dobrodosle u ovom drustvu.
Uglavnom. vremenom Lea napusta Anti-ia. On ie stalno na niu mislio. Jednom kasniie iu ie
sreo. ona mu ie dala novu adresu. koiu ie ovai izgubio. Od srama ie odustao da ie trazi. Znao
ie da ce ona misliti da ie neorganiziran. I tako ie Monroe ostavio ovog Irustriranog mladog
covieka da se sam petlia dalie.
Ove me price dosta podsiecaiu na americke romane iz pedesetih i sezdesetih godina u
koiima ie obradivana tematika anti-materiie i anti-civilizaciie. Liudi iz ovog vremena. romani
vele. imaiu svoie civilizaciiske dvoinike s druge strane ogledala.
Dosta detalino Monroe na kraiu kniige opisuie proces separaciie duhovnog od Iizickog
organizma.
Ukratko. proces kategorizira na sliiedeci nacin:
1. Relaksaciia kroz dviie moguce metode: auto-hipnoza i granicno podrucie priie sna (koie
smo imali priliku detalino opisati kod O`Donnell-a);
2. stanie vibraciie: siever-iug polozai. glava prema sieveru. bez ikakvog uznemirivania.
ponavlianie odredenog teksta slicno kod meditativnih stania. koncentriranie na tamni prostor
ispred sebe prvo metar onda dva. okretanie 90 stupnieva navise. Iiksiranie na liniiu paralelnu
s tiielom. osiecai vibraciie na novoi lokaciii;
3. Kontrola vibraciie: aklimatizaciia na novu situaciiu. eliminaciia straha. mentalno
upucivanie vibraciia u obliku krugova gore-dolie po tiielu;
4. Proces separaciie: otpustanie ekstremiteta. metoda "dizania navise" i "rotaciona tehnika -
180 stupnieva";
5. Lokalni eksperimenti: kontrolirano napustanie organizma u poznatoi sredini;
110
6. Jasno. sliiedeci korak ie kretanie kroz sve Lokalitete 7. Povratni signal: bez obzira gdie se
nalazite. pomislite na svoie Iizicko tiielo. Rezultat ie instantan: dusa se ponovno nade u
polaznoi tocki.
Ovai kratak pregled niegove metodologiie daie ideiu koiim putem ie Monroe prolazio.
Zasnovano na vlastitim iskustvima. proces se razviiao dalie dopuniavan procedurama
niegovih suradnika. U doba kad ie obiavio kniigu (1971) on ie vec imao osnovan naucni
institut koii ie poceo raditi s tisucama studenata i naucnika sa strogo utvrdenim tehnikama. To
ie tema niegove naredne kniige ciii pregled uskoro sliiedi.
Obiavliivanie Monroeve kniige bilo ie za neke "naiintrigantniie iskustvo bilo koie osobe.
mozda s izuzetkom Carlosa Castanede."
U svakom slucaiu riiec ie o covieku koii imponira: biznismen. tiha porodicna priroda. koii
pokusava opisati nekoliko stotina svoiih vantielesnih iskustava. Onako kako ih ie dozivio.
Bez ego-centrizma.
111
(34) Matrica (34) Matrica (34) Matrica (34) Matrica
Houston. 25.10.1999.
Tome ce brzo i dvadeset godina. Srcan ie s priiateliem u svoioi sobi. vrata su im otvorena.
Diskutiraiu. Ja izlazim u hodnik i cuiem dielic razgovora:
On: "... tako u metaIizici... "
Srcan: MetaIizika? Sto ie to metaIizika? "Iza Iizike"? Nedostupno culima? Nepostoiece!?
Ne svida mi se tai termin. Niti mislim da metaIizika postoii kao ozbilina disciplina...
Nisam siguran da ce se moi brat sietiti tih riieci. Meni su ostale urezane u pamceniu. Kao
podsiecanie da se cuvamo iakih riieci ili barem onih u ciie znacenie nismo sigurni. Priie dviie
tisuce godina. Andronikus s Rodosa ie editirao diela Aristotela. Ukupno cetrnaest kniiga iz
seriiala nazvanog "Prva FilozoIiia" bilo ie smiesteno iza kniiga o Iizici. U skladu s time
nazvane su "metaIizika" (iza Iizike). Aristotel u niima obraduie Iundamentalne koncepte:
realitet. egzistenciiu. sustinu. kauzalnost. itd. Za odgovore na spomenuta pitania i shvacanie
ultimativne realnosti trebalo ie ici iza onoga sto mi dobivamo putem culnog iskustva. Trebalo
ie. zbilia. otici iza Iizike. Od tradicionalnog istrazivackog rada Platona do kraia ovog mileniia
epistemologiia (teoriia o znaniu) se Iokusirala na pitanie: "Po cemu znamo da nesto postoii?"
Da poiednostavimo. Kako biti siguran u ono sto nam nasih pet cula serviraiu?
Interesantni odgovori mogu se naci u dva ovogodisnia Iilma: "Matrica" i "Trinaesti kat".
Koii se. opet. na cudan nacin. nastavliaiu na iskustva Monroea.
Da podsietim. Monroe u "Vantielesnim putovaniima" pise:
16.09.60.
"... Bio sam nepovratno vezan loialnoscu za ovu inteligentnu silu... tako ie oduviiek bilo i
bice... a na Zemlii sam bio zaduzen da obavim posao... Imao sam doiam ogromnih cievovoda.
od antickih vremena... Nesto nalik naIti ie prolazilo kroz niih. ali ie bilo mnogo znacainiie i
vitalno potrebno u kozmosu... Ovai proces se vec odviia eonima... bile su i druge grupe
superiornih bica... i medusobno se takmicile..."
Trideset godina kasniie dolazi iskustvo s "Matricom" kao vrlo podsticaino. Film ie imao
svoi uzlet ovog prolieca kada ie iednu sedmicu bio vodeci komerciialni Iilm u americkim
kinima.
"The Matrix". uIoge Keanu Reeves. Laurence Fishburne. sadrzai (prema:
http://movies.excite.com/?movieid÷247348&zip÷ ):
"U bliskoi buducnosti. kompiuterski haker Neo otkriva da cielokupan zivot na Zemlii
mozda niie nista vise nego Iasada kreirana od strane zlonamierne cyber-inteligenciie. Svrha:
"zamazati" nam oci dok oni iz nas crpe nasu zivotnu supstancu. Niome oni hrane kampaniu
"Matrice" da ovlada stvarnim sviietom. Neo se pridruzuie istomislienicima-ratnicima koii se
bore da zbace "Matricu"."
U Iilmu se. doduse. kao superiorni organizam poiavliuie produkt umietne inteligenciie. tzv.
"Matrica". Podrazumiieva se da ie umietnu inteligenciiu kreirao coviek koia se onda okrenula
protiv stvaraoca. Zamiienimo li uloge zemaliske Matrice s vanzemaliskom "inteligentnom
silom" dobivamo identican koncept kao Monroe. Miesto metaIizike u svemu ovome? OK. U
Iilmu se detalino obiasniava princip po kome nasa cula rade. Nervni zavrseci saliu elektro-
impulse mozgu koii ih procesira. To ie ono sto nazivamo stvarnoscu.
I Aristotel i Platon i more drugih mislioca postavliaiu pitanie kako provieriti tu sliku
stvarnosti. "Matrica" nas upozorava da se viestim IalsiIikatom elektro-impulsa mozak moze
zavarati. Ako nam programirani impulsi "daiu" inIormaciiu da. na primier. piiemo naibolie
112
vino. mozak ce. obradom krivog inputa. doci do pogresnog zakliucka. Koii glasi: mi zbilia
piiemo naibolie vino.
Ono sto Iilm "Matrica" i Monroe sugeriraiu ie postoianie superiorniie inteligenciie koii
imaiu nacina da nas programiraiu na nacin koii im naivise odgovara. I da nas uvierliivo
zavaraiu. Uostalom. ne radimo li i mi istu stvar svakodnevno? Samo s bicima u odnosu na
koie smo mi superiorniii. Kokama nosiliama skracuiemo dan duplo (igrom s umietnim
sviietlom) da bi donosile dva puta vise iaia. (Primiera ie. naravno. bezbroi.)
U manie zapazenom Iilmu "The Thirteenth Floor" (Craig Bierko. Gretchen Mol. Armin
Mueller-Stahl) takoder se ispituie stvarnost. Triler istrazuie bezbroi mogucnosti kompiuterski
simuliranih univerzuma. u koiima liudi samo vieruiu da stvarno postoie.
(http://www.spe.sony.com/movies/13thIloor/lobby/main.htm).
Kompiuterski vizionar Douglas Hall. zaiedno sa svoiim seIom. kreira Los Angeles iz 1937.
godine na kompiuterskom chipu. Kada mu ie seI ubiien. Hall postaie glavni osumniiceni.
Odlucuie da. preko 13. kata (na kome su svi kompiuteri i programi i gdie se nalazi prolaz u
vremenu). krene u potragu za istinom.
Istina. na kraiu. biva surova. Oba sviieta. i onai iz 1937. i onai iz 1999. su samo vieste
kreaciie. Kreator postaie kreirani. Hall strada. da li se na kraiu Iilma probudio u novom
vremenu. trideset godina ispred ovog sadasnieg.
113
(35) Daleka putovania (35) Daleka putovania (35) Daleka putovania (35) Daleka putovania
Houston. 30.10.1999.
Prva ruianska kisa u Bolu znaci krai lieta. Zahladi. Turisti odu. Skola pocne. Iz godine u
godinu smo se pocetkom ruina vracali za Saraievo prethodno se pozdravliaiuci s nonom i
nonotom. Tih godina traiektne i autobusne veze za Split su bile u cetiri ili pet uiutro. Priie
odlaska bi usli u niihovu spavacu sobu. poliubili ih. Nono ie bez zubne proteze sa zalizanom
zuckasto siiedom kosom izgledao sicusniii nego obicno. Rastanci bi mu tesko padali.
Redovno nam ie govorio da ne zna da li cemo se vidieti dogodine. I iednom. u niegovoi
osamdeset petoi godini. ozuiske noci. Tania nam ie iavila da ie nono... umro. Vec sliiedeceg
dana bili smo u Bolu. Isao sam u niihovu spavacu sobu. ovai put bez namiestaia. Otvoreni
kovceg ie bio na sredini sobe. Prisao sam mu. Stavio ruku na ledeno celo. Poznato naborano
lice bilo ie nekako drugaciie. Nos veci. Oci nepovratno zaklopliene. Osiecao sam da mu ie
dusa tu. u sobi. Osvrtao sam se oko sebe... Pogreb ie bio dostoianstven. Dugacka kolona isla
ie sporo preko kamenih ulica. Ponistre su bile zatvorene. Ispod skura crne marame. Crkvena
zvona su se ipak (prvoborac!) cula. Posliednii prolaz kroz luku. pored brodova i mirnog
mora... Tania mi ie pricala da ie dviie noci priie tranziciie (transIormaciie. napustania ovog
Fizickog tiiela) nono bio s niom. Lezao ie na krevetu. Zapitao iu ie:
- Tania. vidis li mamu na krevetu?
- Mama ie u kuhinii. pape.
- Ma ne. moiu mamu.
- A. ne vidim. pape.
- Kako ne vidis. sidi na krevetu. pored moiih nogu.
Slicna scena se ponovila i sutradan. Maika ie docekivala sina. (Tania ie to protumacila da
mu se privida. Mada niie bila bas sigurna. ier to niie bio usamlien slucai za koii ie znala.)
Cest ie slucai da se dobrim. ovozemaliskim dusama. iavliaiu niihovi naiblizi u trenucima
prelaska iz iedne u drugu dimenziiu. Da im olaksaiu priielaz.
Dugoocekivana druga kniiga Roberta Monroea "Far Journeys" obiavliena ie 1985.
pokrivaiuci period od 1971-1985. Elisabeth Kubler Ross ie napisala: "Daleka putovania" ie
divna kniiga. Opisuie. po prvi put. u lako shvatliivoi Iormi. ciklus liudske egzistenciie kroz
zivot i smrt."
Ili. dr. Charles Tart. psiholog s UDA. koii tvrdi da ie ova kniiga "... izuzetan doprinos
razumiievaniu liudske duse."
Monroe Institut ie svoie prve godine rada bazirao na Hemi-Sync metodi. Riiec ie o postupku
sinkronizaciie mozdanih hemisIera Poznato ie. naime. da ie mozak podiielien na liievu i
desnu hemisIeru. One izvrsavaiu totalno razlicite i odvoiene Iunkciie. Pri tome. gotovo u
potpunosti. liieva hemisIera ima prevagu. Mi smo civilizaciia koiom vlada liieva polovina
mozga. Na primier: govor. pisanie. matematika. rezoniranie. siecanie detalia. mierenie
vremena. Dakle. logicno. racionalno mislienie. Desna polovina generira ideie. osiecaie.
intuiciiu. emociie. muziku. Pa cak i kada se desna polovina okurazi da nesto nametne. ubrzo
liieva hemisIera preuzima stvar u svoie ruke. analizira. klasiIicira. trazi logicno miesto.
Hemi-Sync metoda koristi zvuk da simultano kreira identicnu Irekvenciiu u obie mozdane
hemisIere.
Kada nase uho cuie odredeni zvuk (signal). u mozgu se stvara imitaciia Irekvenciie tih
signala (elektro-signali). Razliciti elektro-mozdani signali su indikatori razlicitih stania
sviiesti. Kada smo budni mozak ima vrlo speciIicnu rezonanciiu. Kada spavamo. neku drugu.
114
Spomenuti Institut ie prvo proucio koia ie Irekvenciia karakteristicna za poiedina stania
sviiesti. Ubrzo su. emitiraniem razlicitih zvukovnih paterna. bili u staniu da slusaoca posaliu
u zelieno stanie sviiesti. Sliiedeci korak ie dosao s razlicitim Irekvenciiama za dviie mozdane
polovine. U liievu strane bi emitirali zvukovni signal od. recimo 100. a u desnu od 125.
Signal koii bi mozak generirao bio bi 25. Tai elektro signal bi producirao odredeno stanie
sviiesti.
Poiedina stanie sviiesti. opet. mogu doniieti niz beneIiciia. Recimo. Institut ie pronasao koia
Irekvenciia ie naipogodniia za tzv. "ucenie u snu". Ili koia Irekvenciia odgovara psihiiatrima
da naieIikasniie uticu na paciiente. Ili kako naibolie pomoci sizoIrenicarima i otkloniti mnoge
simptome bolesti...
Nama ie ipak naiinteresantiii tzv. Gateway Program koii se opisuie u kniizi. Tokom osam
godina. tri tisuce subiekata ie participiralo u preko 60.000 eksperimenata/testova.
Tai broi daie solidnu osnovu za naucne zakliucke. Trideset posto su bili proIesionalci:
psiholozi. psihiiatri. proIesori. naucnici. inzenieri. itd.
Nekoliko izvoda:
"1644 - C.M.
... Nastavio sam do 26. nivoa gdie sam primio poruke za druge ucesnike u Programu.
Kasniie sam se pomierio u 27. gdie sam raniie nasao svog oca. Osietio sam da ie zauzet pa
sam nastavio u ios neistrazeno podrucie... Mnogo ie liudi (dusa) mililo okolo. Izgledali su kao
hologrami. ali su ostavliali utisak da su zivi. Neki su me ignorirali. neki su mi se sklaniali. ali
nekolicina me ie radosno pozdravila... Posliie sam osietio da su mislili da cu ih povesti
natrag...Neki su mi rekli da cekaiu da im tiielo umre da bi mogli biti slobodni (u zakliucku
C.M. tvrdi da ie riiec o dusama komatoznih liudi koii vegetiraiu u zdravstvenim instituciiama
i koie medicina niie u staniu da reanimira.)."
"2372 - C.F.
... I dok sam prelazio na sliiedecu kazetu. u sebi sam ponavliao misao da bih zelio da
osietim da sam dio univerzalne liubavi u kozmosu... Neocekivano sam bio uvucen od strane
mocne sile u iednu od prostoriia. Vidio sam mladog psihologa iz Programa s koiim nisam
puno komunicirao... Cinilo se da lebdim iznad niega. da su moie vibraciie i niegove vibraciie.
Dobio sam zeliu da se spoiim i postanem dio niega. da postanemo iedno... Doslo ie do
izvanredno iakog energetskog spoia koii ie eksplodirao u nama... iskustvo koie se ne moze
opisati riiecima. totalno i apsolutno. koie nas ie drzalo iace nego bilo sto zemaliska misao
moze sebi predstaviti. Sto sam vise davao vise sam primao... Kao dviie energetske lopte koie
postaiu iedna. perIektna energiia (siecam se misli kako Iizicki seks bliiedi u usporedbi s ovim
dozivliaiem)... Siecania iz proslih zivota su navirala kao svietlosni bliiesci...
Nakon budenia susreli smo se u konIerenciiskoi dvorani... usporedili smo price. iskustva. da
bi bili sigurni da ne pretieruiemo. Nase price su odgovarale iedna drugoi kao puzzle.
izvanredno se slazuci i dopuniavaiuci..."
"T.C. (Iizicar) #332
... Imala sam dva susreta. Prvi s nevidliivom inteligenciiom. Niie bio pricliiv ni zainteresiran
da komunicira sa mnom. Drugi ie slucai mnogo interesantniii. Niie to bila samo inteligenciia.
Dobila sam kompletnu sliku.
Zensko. u kasnim tridesetim. bilo ioi ie drago komunicirati sa mnom. ponudila se da mi
pokaze okolo... Pokazivala mi ie neki zid i dvoia vrata. nista narocito. Ali nioi se to cinilo
posebnim. kao neki znakovi ili iregularnosti... Pitala sam ie da li ioi ie poznata egzistenciia
Iizicke materiie. Trazila mi ie da ioi to poblize obiasnim. Nisam imala poima kako da ioi
predstavim Iizicku materiiu... Pozdravila sam ie...
115
(Monitor): Dobro. Na povratku nastoi zapamtiti i razumieti tip energiie s koiim se susreces.
(tri minute kasniie)... Ponovno sam uspostavila kontakt s istom zenskom osobom.
Iznenadila se mom povratku. Pitala sam se kako ona stvarno izgleda. Da li mi samo
zamisliamo humanoidnu Iormu ier nam tako vise odgovara? U razgovoru s niom sam
zakliucila da i ona stvara imidz mene onako kako ioi ie prihvatliiviie... Rekla sam ioi da ie
moie Iizicko tiielo na drugom miestu... To ioi ie zvucalo nevieroiatno. Mislim da mi niie
vierovala. Pitala sam ie za nien sviiet. Odvela me ie do muske osobe... koia ie telepatski nesto
crtala. Mogla sam zakliuciti da se nasi svietovi u mnogome podudaraiu... S tim da oni nisu
imali mogucnost da napustaiu svoie tiielo kao ia... Neke od niegovih slika nisam mogla
razumieti. tako da smo odustali od dalinieg obiasniavania. Cini se da neka bazicna Iizika
vlada sviietom niihove realnosti. Nisam prepoznala mnoge strukture i naprave..."
"J.C.A. (sociialni radnik)
... Razgovaram sa svoiim zelenim coviekom i vidim da ima zeleni ogrtac. Kaze da mu to ne
treba. ali ga nosi da bi meni bilo ugodniie. Zna da ios imam strahove kad izlazim iz Iizickog
tiiela i pokusava da mi olaksa to iskustvo. Rece da me. na neki nacin. nadgleda. On ie
odgovoran za moi razvoi i duhovni napredak... Ocito da ie bio kroz mnogo zivota i razlicitih
vremenskih perioda..."
"B.Y. (kompiuterski dizainer)
... Ponovno sam kontaktirao izvor i pitao ga da li mu ie poznata nasa planeta. Odgovorio ie
da ie to "niegova teritoriia". Osietio sam da ie u Iazi kada mu ie zadatak da radi s nama i da
nam pomogne da maksimiziramo nase iskustvo na Zemlii... Ne da ga samo prodemo i
odradimo. nego da izvucemo naiveci eIekt od naseg boravka ovdie..."
"S.H. ("energiia" u tiielu sociialnog radnika).
18 minuta. # 366
... I kao sto sam ti rekao raniie. bilike egzistiraiu od prvog do sedmog nivoa. To ie niihova
Irekvenciia. Zivotinie su od osmog do cetrnaestog... Od petnaestog do dvadeset prvog; ie ono
stavi zovete liudskim zivotom na Zemlii. Kada osoba dospiie do dvadeset prvog nivoa onda
ima mogucnost izbora: ostati tu u liudskoi Iormi ili napredovati i odreci se liudskog oblika.
(Monitor): Odreci se liudskog oblika? U vasem slucaiu most ie izmedu dvadeset drugog i
dvadeset osmog nivoa. To su nivoi u koii dospiievate nakon Iizicke smrti. Ti si sada na
dvadesetom nivou i uskoro ces imati mogucnost izbora realma izvan Iizickog zivota. Ali tamo
ne mozes ostati ukoliko se ne odreknes liudske Iorme. Da li ie sada iasniie?
... I onda kada osoba ili sviiest. mi zapravo govorimo o sviiesti. dospiie na dvadeset osmi
nivo. most ie preden. Od te tocke. ukoliko sviiest zeli dalii napredak. mora se odreci bilo
kakve mogucnosti povratka u humani nivo. Nema vise liudskih inkarnaciia. Drugih zivotnih
oblika u svemiru - da. ali ne vise liudskih...
...Mozda lakse mogu obiasniti putem slike sedam krugova sa sedam nivoa u svakom
(ukupno 49 nivoa). Zamisli prva tri kruga kao nivoe vase Iizicke materiie: bilike. zivotinie i
liude. Cetvrti krug ie most o koiem sam govorio. Tu vasa sviiest odlucuie hoce li ici napriied
ili se vratiti unatrag. Moram reci da se mnogo niih vraca natrag na nize nivoe u Iizicko
oblic ie. Gornia tri kruga su takozvani spiritualni realmi... Jednom kada dostignes cetrdeset
deveti nivo. onda napustas ovai realm egzistenciie. To naravno ne znaci da si dostigao naivisi
duhovni nivo. To iednostavno znaci da si zavrsio (apsolvirao) s kompleksom od sedam
krugova i 49 nivoa...
E sada zamisli da ie ovai kompleks samo dio iednog veceg kruga. Koii ie opet pocetni krug
u novom ciklusu od 49 nivoa. I nakon niega sliiedi novi ciklus od sedam ios vecih i
116
kompleksniiih krugova... Tako mozes dobiti ideiu sto ie to beskonacnost iskustava u
kozmosu. Kraia nema.
(Monitor): Moram priznati da ovo tesko pada moioi iadnoi sviiesti zagliblieloi u Iizickom
sviietu.
...Razumiiem. Ja sam vrlo blizu kompletiraniu posliednieg nivoa. a opet. ponekad. budem
sviestan koliki ie put preda mnom... Moi nivo sviiesti ie nivo liubavi. Ostavliam te u liubavi.
Priiatan dan."
117
(36) Daleka putovania II (36) Daleka putovania II (36) Daleka putovania II (36) Daleka putovania II
Houston. 17.11.1999.
Priblizavao mi se deseti rodendan. O sebi sam mislio da sam prosao kroz mnostvo dogadaia.
I onih na iavi. I u snu. Posebno su upecatliivi bili snovi u koiima padam. s litice ili odnekud s
visine. moment priie pada bih se budio... Trideset godina kasniie razgovaram s Dariom. O
snovima. I on se sieca nekoliko u koiima bi se budio priie pada.
Robert Monroe u kniizi "Daleka putovania" sumira nalaze iz istrazivania Instituta do 1984:
1. Svi liudi se nalaze u vantielesnom staniu tokom spavania. Kretanie i padanie ie
iednostavno proces izlaska iz Iaze Iizickog vremena-prostora. Duboko spavanie ili "delta"
spavanie predstavlia tocku u koioi ie sviiest kompletno odvoiena od Iizikalne stvarnosti. a
Iizicko tiielo operira automatski. Pri tome ie pre-programirano alarmom da prizove sviiest u
slucaiu potrebe.
2. Forma dinamicke energiie ie prisutna u svom organskom zivotu. Ova Iorma energiie ulazi
u Iizicko tiielo priie rodenia i napusta ga nakon smrti postaiuci pri tome bogatiia za novo
iskustvo. Razlika izmedu liudskog iskustva i iskustva biliaka i zivotinia ie u stupniu
kompleksnosti poiedinog organizma.
3. Liudska sviiest ie samo maniIestaciia sustava stvorenog od strane (gore spomenute)
Iorme energiie.
4. Liudski i ostali oblici sviiesti su po svoioi prirodi ne-Iizicki. Kao takvi oni ne zavise od
prostora i vremena. Jednom. kada zavrse sa zemaliskim iskustvom. oni se krecu dalie u
skladu sa svoiom energetskom matricom. (Jednostavniie receno. sto bogatiie iskustvo.
kompleksniia buducnost nas ceka.) Volieli mi to ili ne. ova Iorma sviiesti nastavlia s
postoianiem i nakon zavrsetka s Iizickim iskustvom (tocniie i nakon tisuca Iizickih
inkarnaciia). Nema odmora. Ni za koga.
"Tokom niza eksperimenata/iskustava u Institutu posebno intrigiraiu ona o "energetskim
bicima".
Tako. na primier:
SS. # 367. 10:10 min
"...Rade na moiim nogama. sada. Dvoiica na kraiu ... svaki od niih uzima po iednu i...
masiraiu me. Oni su energetska svietlosna bica. Vrlo su niezni i rade na drugaciiem nivou
nego sto ie moia Iizicka noga. Rade na mom "drugom tiielu". Mom energetskom tiielu.
Dodiruiu mi nozne prste. Osiecam dosta energiie izmedu niihovog dodira i moga energetskog
tiiela. Izgleda dobro... kao da me golica... "
Na osnovi nekoliko stotina slicnih iskustava sliiede ovakvi zakliucci o tehnologiii s koiima
raspolazu:
- sposobnost da se ukloni energetska supstanca iz liudskog Iizickog tiiela bez prekida
bioloskih Iunkciia; ova tehnologiia se primieniuie rutinski. kao da ie izvodena mnogo puta do
sada...
- sposobnost da se ude u takvo "slobodno" Iizicko tiielo i operira s niime bez prekida
normalnih zivotnih Iunkciia...
- totalni pristup uskladistenim inIormaciiama - memoriii poiedinca...
- sposobnost da se prenosi izvucena liudska esenciia (energetska supstanca) u druge prostore
i realme. i zatim vraca natrag. pod potpunom kontrolom i sigurnoscu...
118
- ova tehnologiia moze proizvesti energetski snop. koii se prvo prevodi kao svietlost; kroz
niega liudska esenciia moze da putuie. inIormaciie da se krecu. a operator na toi tehnologiii
da ulazi u zemaliski Iizikalni sviiet.
Nakon stotine promatranih van-tielesnih iskustava. zakliucak ie da se naucilo malo o
necemu tako grandioznom. Naravno. limitiranost individua i niihov pokusai da to prevedu na
zemaliske termine i iskustva ie doprinio tome... Uz to. i sama energetska bica su liubazno
upozoravala da liudski patern razmisliania ne moze da shvati/prepozna sto mu se dogada i s
cime se susrece.
"Tko su bica koia koriste ovu tehnologiiu?". pita Monroe i odgovara: "Neka su priznala da
nisu nikada bila u liudskom obliciu u Iizikalnom zivotu; neki iesu. ali priie nekoliko tisuca
godina; neki su. opet. bili u Iizickim tiielima. ali na drugom kraiu svemira."
Jos dva zapazania:
"Primiena ove tehnologiie ie totalno benigna. Ali. postoie pravila i restrikciie upotrebe..."
"Sva druga inteligentna bica. bilo u ovom Iizikalnom svemiru ili u drugim energetskim
sustavima. koriste Iormu komunikaciie koia ie totalna i neverbalna (nazovimo ie
trodimenzionalno telepatskom)."
Prvi dio kniige ie suma iskustava voditelia Instituta i ucesnika u programima. Drugi dio
kniige su prepricani razgovori autora kniige s razlicitim energetskim bicima. More
interesantnih putovania i odgovora. Ali. to ie poiedinacno iskustvo i ne moramo ga dozivieti
"naucno".
Ipak. iednu od poruka cu preniieti: "Za one. koii ce umriieti. postoii zivot. Za one koii bi
saniali. postoii realnost. Za one koii se nadaiu. postoii znanie. Za oni koii bi da se razviiaiu.
postoii beskonacnost. "
I. ios iednu:
"... Bili smo u prostoru izmedu Zemlie i Mieseca. Bilo ie vrlo iasno. ne kao priie... Okrenuo
sam se prema Miesecu... Ispred mene ie bio ogroman. metalno-sivi obiekt. dugacak. s
kupolom na naisirem kraiu.
Svemirski brod?
Tvoiom terminologiiom receno. da.
To niie plod liudske ruke. Mnogo ih ie oko Zemlie u ovom trenutku. Niihovo poriieklo ieste
iz vaseg Iizickog univerzuma. ali ne iz vaseg vremena... Oni su Iokusirani na vasu planetu...
isto kao sto i vi promatrate druga bica... svrha ie potpuno ista..."
Epilog kniige sadrzi vec dobro poznatu Monroe-ovu klasiIikaciiu prstenova oko Zemlie.
Prvi prsten Prvi prsten Prvi prsten Prvi prsten: Kompletno Iokusiran na dogadania u liudskom Iizickom staniu. Duse umrlih
nisu sviesne da postoii iiedan drugi sviiet osim Iizickog i bezuspiesno pokusavaiu da
uspostave kontakt s Iizickim zivotom: mnogobroini.
Drugi prsten Drugi prsten Drugi prsten Drugi prsten: Spavaci - ova grupa ie ios uviiek prikopcana na Iizicka tiiela negdie u
prostoru- vremenu.
Treci prsten Treci prsten Treci prsten Treci prsten: "Zakliucani" - Iizicki mrtvi. a da toga nisu sviesni. Pokusavaiu nastaviti
Iizicku egzistenciiu.
Cetvrti prsten Cetvrti prsten Cetvrti prsten Cetvrti prsten: "Divlii" - nisu sviesni da nemaiu Iizicka tiiela; ipak znaiu da su nekako
drugaciii; nemaiu zelie za uceniem; repliciraiu Iizicku realnost. cesto u bizarnim oblicima;
mogu biti zlocesti; malobroini.
Ovdie zavrsavaiu unutrasnii prstenovi. Sliiedi ne toliko gust omotac:
Peti prsten Peti prsten Peti prsten Peti prsten: Bica su sviesna da vise ne egzistiraiu u liudskoi Iormi. ali nemaiu memoriie o
drugaciiim mogucnostima. Nisu mnogobroini.
119
Sesti prsten Sesti prsten Sesti prsten Sesti prsten: Naiveci prsten od svih: posieduie neodredeno veliki broi pod-prstenova; sva
bica znaiu da nemaiu vise Iizicku egzistenciiu; u sredistu ovog prstena ie dominantna sila
"Liudske prostorno-vremenske iluziie"; na vaniskom omotacu prstena. pak. ie dominantna
sila "Ne-Iizikalnog realiteta".
Sliiedi posliednii omotac. sa samo iednim prstenom:
Sedmi prsten Sedmi prsten Sedmi prsten Sedmi prsten: "Seniori" - "Last-Timers". oni koii se pripremaiu za niihovo zavrsno humano
iskustvu: izgubili su svoi sivkasti izgled i izgledaiu gotovo potpuno biieli; komuniciraiu samo
medu sobom: tesko ie pratiti niihov posliednii ulazak u liudsko oblicie - previse ie brz i
instantan; niihov izlazak iz zavrsnog ciklusa nalikuie svietlosnom bliesku; krecu se vrlo brzo
kroz donie prstenove i omotace; u momentu prolaska kroz Iinalni prsten. iznenada nestaiu s
vidika. ne ostavliaiuci nikakva traga za sobom.
Drugaciii nacin za opis ovog procesa. Energetska iedinica (ia. ti. ono originalno ia) se krece
kroz ovai Iizicki univerzum. U trenutku prolaska pored Zemlie biva privucena humanim
energetskim poliem. Jedinica odlucuie da pride blizu radi prikupliania dodatnih inIormaciia.
Sto blize prilazi zemaliskom omotacu smaniuie se otpornost Jedinice. Na koncu. biva
uvucena u energetsko polie. Prolazi kroz razlicite sloieve sve dok i sama ne postane dio tog
energetskog polia.
Zatim dolazi prvo zemalisko iskustvo. Pa drugo. trece... Sa svakim novim boravkom. sve se
vise vezuie za dogadaie i druga bica... I po izlasku iz Iizickog oblicia se nalazi u sve nizim
prstenovima... Postaie sivom. Nakon bezbroinih inkarnaciia razviia i skladisti energiiu s
koiom se krece ka vaniskim prstenovima... sve dok ne skupi takvu energetsku masu koia ie
veca nego sto ie bila u trenutku kada se Jedinica kretala prema zemaliskom omotacu...
akumulaciia iskustava i inIormaciia. prolazak kroz liudsku egzistenciiu. proces ucenia.
povecana energiia. sve to stvara preduslov za napustanie ovog energetskog polia...
I kretanie ka ios i vecim neistrazenim oblastima...
Zavrsna riiec o "ulasku u Iizicko". Riiec ie o intenzivnoi. ali neobicnoi skoli. Uvieti za
ulazak u Iizicko oblicie su dosta striktni. Slicno detalinim ugovorima.
Prvo. energetska iedinica se mora sloziti da dimenziia prostor-vriieme stvarno postoii;
Drugo. mora prihvatiti da postoii vriieme i vremenski okvir. kao na primier. cinienica da ie
sada 1999; Trece. mora se sloziti da ie planeta Zemlia zbilia dizainirana i kreirana u Iormi u
koioi ieste;
Cetvrto. mora prihvatiti da sviiest. koia se iavlia kod covieka. ima odredene karakteristike i
limite; Peto. zatamniuiu se. brisu. memoriie iz raniiih iskustava da ne bi dolazilo do smetnii
tokom konkretnog zivotnog iskustva.
Kada se "ugovor" utanaci i izabere "ulazna tocka". dolazi do realizaciie. "Radania zivota".
120
(37) Mars Polar Lender (37) Mars Polar Lender (37) Mars Polar Lender (37) Mars Polar Lender
Houston. 5.12.1999.
Sami kreiramo slike onoga sto zovemo "stvarnost".
Koliko puta se iznenadimo kada shvatimo da nasa stvarnost ne odgovara slici naseg
sugovornika. Mislimo da imamo iste ulazne inIormaciie. pouzdamo se da ie niegov misaoni
proces "normalan. standardan. ocekivan". Ali. kao output. dobiie se neka bizarna slika koia ne
odgovara nasoi.
I tako uviiek iznova. (Srecom. ima i druga strana. Sretnemo osobu s koiom imamo
zaiednicke misli. I - znamo da nam ie bliska.)
Citaiuci Roberta Monroea upada u oci iedan detali iz niegove biograIiie: uspiesan
biznismen. istrazivac duhovnog. humanista. Niegov zivot ie upecatliiv primier.
U kolovozu i ruinu sam dva puta spominiao NASA-ina skorasnia iskustva sa Marsom
(naslovi priloga: "NASA/Mars" i "Astronauti govore"). Courtney Brown ie spominiao Mars u
(obradenim) kniigama: "Kozmicki istrazivaci" i "Kozmicko putovanie". Siecate se ruianskog
unistenia americkog satelita kada se priblizio Marsu. I. napokon. priie tri mieseca smo
naiavili novi. prosinacki satelit. Misiia: na polu istraziti nalazista vode ispod cvrste povrsine.
Ispred mene ie isiecak novina iz subotnieg (4. prosinac 1999.) izdania "Houston Chronicle"-
a. vodeceg lokalnog lista. Prva stranica. udarni naslov: "Mars Lander. teleIonirai kuci". Pa
dalie.
"Sudbina NASA-inog svemirskog broda "Mars Polar Lender" i dva pripadaiuca satelita. koii
su u petak usli u Marsovu atmosIeru. ie nepoznata... Brod bez posade. opremlien da iskopava
tragove zamrznute vode. niie kontaktirao Zemliu nakon ocekivanog spustania na povrsinu
Marsa. Sve komunikaciie su zaustavliene nakon sto ie letielica usla u 80-milia siroku
atmosIeru Marsa... Takoder ie nepoznata sudbina dviie male letielice nazvane "Deep Space
2" koie su nezavisno trebale da udu u Marsovu atmosIeru...
Ne planiramo da odustanemo. iziavio ie operativni menadzer NASA-inog programa.
Richard Cook.
Dogadaii od petka podsiecaiu na gubitak letielice "Mars Climate Orbiter" od 23. ruina 1999.
Nakon sto su komunikaciie sa Zemliom izgubliene. pretpostavlia se da ie letielica prohuiala
pored planetarne atmosIere zbog navigacionih gresaka."
Sic! Prisietimo se ruianskih izviestaia kada ie receno da se letielica spusta na povrsinu
Marsa.
Ali. ne mozemo kriviti liude koii nesto moraiu napisati za iavnost. Ili. pak. da ih krivimo?
Onda ie isla nebulozna prica o greskama u navigaciii zbog miiesania metrickog i engleskog
sustava miera. E. sad. Ovdie imamo viiest obiavlienu na naslovnoi strani iedinog dnevnog
lista u petomiliiunskom americkom gradu. Ista viiest se vrti sirom sviieta. Liudi kao dr.
Courtney Brown detalino obiasniavaiu sto se zapravo desavalo s nekoliko letielica upucenih
ka Marsu od sredine osamdesetih godina do danas.
Eto i ia sam dao mogucnost da svatko od nas zbroii iedan i iedan.
Rezultat ie ono sto zovemo slikom stvarnosti. A ona ie svakom drugaciia. Jer su prioriteti
drugaciii.
Pokazuiem naslov iz novina Oksani. Ona se prisieti moiih priloga priie par mieseci. Poveze.
"Sto kazes". pitam. "Tako ie". odgovori (s tonom. pa bar ie to iasno). I nastavlia. "Hoces li
opet reci Tonki da me volis kad dode u Houston?".
U pravu ie moia zena. Liubav priie i iznad svega. U svakoi od nasih slika.
121
(38) Ultimativno putovanie (38) Ultimativno putovanie (38) Ultimativno putovanie (38) Ultimativno putovanie
Houston. 19.12.1999.
Sada se. napokon. vratimo Robertu Monroeu i niegovoi trecoi i Iinalnoi kniizi: "Ultimate
Journey" koiu dr. Elisabeth Kubler-Ross smatra "...the best oI Robert Monroe's books".
Prisietimo se. Niegova prva kniiga. "Van-tielesna putovania" ie izdana 1971. Prema dr.
Charles Tart-u. vodecem ekspertu u oblasti sviiesti i liudskog potenciiala. "...veliki broi liudi
ie pronasao smirai i pomoc u saznaniu da nisu sami niti ludi samo zato sto su imali van-
tielesna iskustva". U toi i narednoi kniizi. "Daleka putovania". Monroe biliezi van-tielesna
iskustva u vremenskom razdobliu od preko 30 godina i ustanovliava reputaciiu pionira u
poniraniu u liudsku sviiest.
Napokon. u trecoi kniizi. "Ultimativno putovanie". istrazivanie ide korak dalie. Obiasniava
kako ie pronasao novi pravac. proputovavsi ga i otkrivsi svrhu svoie ekspediciie Jos vazniie.
on opisuie i iskustva nekoliko bliskih suradnika Instituta te studenata koii su ponovili isto
iskustvo.
Radeci na svoioi trecoi kniizi. doslo ie do neocekivanih i tuznih dogadaia. kada ie niegova
zena Nancy oboliela od raka. Krai kniige koincidira s nienim odlaskom iz Iizicke realnosti.
Nedugo nakon obiavliivania (1994.) Monroe se pridruzuie svoioi volienoi supruzi. Monroe
Institutom danas rukovodi niegova kci Laurie Monroe. a internet adresa ie:
http://www.monroe-inst.com/. Cesti su susreti Monroea s energetskom Iormom koiu on
naziva INSPEC (Intelligent Species) i koia (odnosno koii) ie duhovno superiorniii u odnosu
na niega. INSPEC cesto sluzi kao vodic Monroeu. (Zovimo ih. odsada "M" i "I".)
"Nase uobicaieno miesto sastanka ie kila tocka kad se prode "H poias". To ie vrhunac
nekontroliranih misli koie izviru iz svih zivih Iormi na Zemlii. a osobito liudi. Riiec ie o
neorganiziranoi. kakoIonicnoi masi nesredene energiie. Amplituda svakog segmenta ie
odredena emociiama koie su sadrzane u mislima... Ovai poias sadrzi ne samo sadasnie. vec
sve misli koie su ikada postoiale. One su kontinuirane i simultane...stariie radiiaciie su
naslagane. tako da promatrac sa strane uglavnom hvata one tekuce. danasnie inIormaciie...
Brzi prolazak kroz ovai poias ie preporucliiv... Kao da se prolazi kroz bucnu i uzruianu
gomilu liudi - na to nalikuie zvuk koii cuiete. sa mnogostrukim odzvanianiima razlicitih
akcenata i iezika...
M: Pitam se da li "I" zna kako ie iako niegovo svietlo. Mozda ie on vanzemaliac?
I: Navici ces se na sviietlo. Tvoia radiiaciia ie ista i nama... a mi nismo vanzemalici onako
kako ih ti shvacas.
M: Ti citas moie misli?
I: Istina ie. Kao stati mozes citati moie.
M: Mogu?
I: I sada to dielomicno radis. ali samo po povrsini.
M: Da. u pravu si. To nisu riieci ili zvukovi... nema zraka da vibrira... ali iednostavno u
mislima... da.
I: Ono sto nazivas "unutrasniim ia". se sieca.
M: Znas. ia se stvarno siecam... siecam se tebe... osiecaia tebe...
I: Dobro ie stane iskazuies strah. Mozemo mnogo uraditi kada ie ta bariiera ukloniena.
M: Oh. ia imam ios dosta strahova...
I: Ali. oni ne uticu na tvoiu percepciiu. Na primier. zasto se sada ne boiis?
122
M: Ne znam. Ali se ne boiim. To ie istina. Ovai moment sam ovdie. razgovaram s tobom na
racionalan nacin... s tobom. s nekim tko ie meni poznat... sviietla Iigura koiu bi neki liudi
nazvali Bogom. ili andelom. ili barem nekim vanzemalicem. Umiesto toga. mi ovdie
razgovaramo kao dvoie obicnih liudi... osim stane koristimo riieci.
I: Razlika ie sto nema straha.
M: Tko si ti?
I: Zasad ie to van tvoie mogucnosti shvacania. Ali ces na to nadoci. i to vrlo skoro.
M: Hocemo li se ponovno sresti?
I: Treba samo da zatrazis pomoc.
M: Mislis da molim? Ili meditiram?
I: Riieci i rituali su besmisleni. Radi se o mislima... emociiama... to ie signal. Ako ie
odgovaraiuci signal dat. onda smo u mogucnosti da pomognemo.
M: Da budem siguran. Nisi Bog... ali mozda netko s druge planete?
I: Ne. ne s druge planete.
M: Da li si iedan od onih koii ie stvarao nas ... i Zemliu?
I: Ne. Zao mi ie sto cu te razocarati. Ali ti mozemo dati sto imamo u vezi procesa kreaciie.
Zelis li to?
M: Da. da. Da!
I: Evo sto imamo... Bio sam ispunien. gotovo prepunien. s dotokom ogromne energiie.
mocnom vibraciiom vrlo visoke Irekvenciie. Ovo mi ie bilo poznato kao ROTE (Related
Organized Thought Energy). lopta kondenziranih misli i ideia.
M: Ovo ie tako mnogo. Ne mogu sve shvatiti odiednom...
I: Moci ces. kada to u miru analiziras.
I: Sto ti smatras svoiim ciliem?
M: Pa... valida... da sluzim coviecanstvo.
I: To ie castan cili. Oduviiek prisutna zelia tvog humanog diiela da dostignes perIekciiu.
Ali. kada vise nisi coviek. zelie se okrecu u drugom smieru. Postoie i drugi cilievi.
M: Zelia drugaciia od liudskog iskustva?
I: Tako ie.
M: Cesto sam se pitao o tome.
I: Naci ces odgovore... Sad. pretpostavliam. treba da se vratis u svoie Iizicko tiielo.
M: Ti stvarno citas moie misli! Ne znam sto ie. ali znam da moram natrag. Kako cemo se
ponovno sresti?
I: Prisieti se ovog momenta i... ia cu biti tamo.
M: Hvala.
Povratak u Iizicko bio ie nezanimliiv. Signal niie bio izazvan time. kao obicno. da sam se
nazuliao... vec od moie macke. koia se uvukla u sobu priie sesiie. i sada ie lezala na iastuku
pored moie glave."
"Sto god uradio. napisao. rekao. imat ce malo eIekta na sudbinu coviecanstva. Dobro ie biti
u sluzbi okoline. ali. u sustini. to niie vise od zahvalnosti ili velicania ega. Dviie generaciie
kasniie. sve ce biti zaboravlieno. tragovi u piiesku isprani s valovima vremena. INSPEC ie
bio u pravu. Moraiu postoiati drugi. siri cilievi."
123
(39) Ultimativno putovanie II (39) Ultimativno putovanie II (39) Ultimativno putovanie II (39) Ultimativno putovanie II
Houston. 22.12.1999.
Koncept domovine. kucnog ogniista. pripadnosti "koriienima" - emotivni ie okvir koii
vezuie i pokrece poiedinca i grupu ("plemena" i "zaiednice") zadniih mileniia na ovoi Planeti.
Robert Monroe u svoiim razmislianiima posvecuie dosta paznie "domu". ali ne onako kako
ga vecina shvaca. Kozmickom. van-vremenskom pra-domu.
"INSPEC ie bio u pravu. Moraiu biti drugi. siri cilievi. Nostalgiia. na primier. zelia za
domom. Moglo bi biti Iizicko miesto gdie si roden i odrastao. kuca u koioi si zivio. grad...
Instinkt za domom prisutan kod svih zivih bica... Moi novi cili ie postao da odem i posietim
ono sto sam ia nazvao "domom" (pri tome misli na zavicainu planetu). Dva puta sam ga
posietio. na kratko. priie mnogo godina. Tada sam saznao da ce. sve ono sto naucim u
liudskom obliciu. biti od osobite vaznosti kada se vratim svoiim kozmickim koriienima...
Kasno iedne noci. pozelio sam da se ponovno sastanem s INSPEC-om. Napustaiuci tiielo
krenuo sam k nasem uobicaienom sastaialistu iza H-poiasa. Svietlosna Iigura ie cekala na
kontaktnom miestu. Znao ie moie misli instantno.
I: Zelis da se vratis kuci. Da. to ie drugaciii cili.
M: Posliie ovog zivota. ostat cu "kuci" i vratiti se da budem coviek ios iedan. zadnii put.
mozda tisucu godina u buducnosti. Nakon toga ostaiem "kuci" zauviiek.
I: Dobro ie da razumiies razliku izmedu tebe koii posiecuie "kucu" i tebe koii se vraca u
liudsko oblicie. kako ga ti zoves.
M: Da. Mada nisam posve siguran. Ono kada nisam u humanom obliciu.
I: Sto se vise budes siecao. postaiat ce ti iasniie. Ti si human sve dotle dok tvoi
Iundamentalni Iokus ostaie koncentriran na takve koncepte kao sto ie sviiest. Kada promiienis
ovai Iokus. vise nisi na humanom nivou.
M: Aha.. Ja sam coviekom. budan ili u snu. u ili van tiiela. Iizicki ziv ili mrtav. sve dotle
dok ie moia reIerentna tocka (Iokus): human.
I: Tako ie.
M: Ali ia zadrzavam svu moiu humanu memoriiu i iskustvo bez obzira na stanie i oblik koii
uzimam.
I: Da. Vidim da si dosta naucio. Iskustvo ie iedna od vaznih vriiednosti i za ne-humano
stanie. To ie iedna od osnovnih svrha tvoga putovania na Zemlii. "Diplomirati" humano.
liudsko iskustvo ie vrlo priznato na drugim miestima.
M: Da li to znaci da kada se vratim "kuci". vise necu biti coviekom?
I: Bit ces ono sto si bio priie.
M: Sve se svodi na to da hocemo biti na toplim i poznatim miestima gdie stvarno
pripadamo.
I: Tvoia zelia ie vrlo iaka.
M: Da.
I: Da li bi zelio da se vratis?
M: Ponekad me emociie vuku. Ali znam da nisam kompletirao ovai ciklus ios. Doci ce i to.
vremenom.
I: Kao sto znas. vriieme ne postoii.
M: Mislis li da bih mogao poci "kuci". na kratku posietu. Kao nekada. davno.
I: Ako to zelis. zastane.
M: U posietu. da!
124
I: Naucit ces dosta. kao rezultat. Jesi li spreman?
M: Jesam!
I: Koncentrirai misao na ono sto znas da ti ie bio "dom". Napusti ovu tocku i naci ces se
tamo. Ja cu nadgledati i asistirati ako ie potrebno.
M: (Mislio sam na "dom" sto sam iace mogao... senzaciia kretania... zvuk kao vietar oko
mene. Ispred. i oko mene... scena se poiavila ... mnostvo tornieva od oblaka. kao sto sam se
siecao otpriie... samo to nisu oblaci... koii se krecu i miieniaiu mnostvo boia... sve boie koie
sam znao ... i neke koiih sam se siecao. ali ih nisam znao riiecima opisati... zastat cu u oblaku
i promatrati. osiecati... ne gledati. nego osiecati... ... tamo ie i muzika... tisuce instrumenata.
tisuce glasova... melodiia za melodiiom... perIektna harmoniia. koia mi ie tako poznata...
muzika ie svuda oko i u meni... tisuce godina su samo trenutak... relaksiraiuci i apsorbiraiuci.
bas onako kako sam i zapamtio. Kako ce biti dobro kada se ovdie vratim i ostanem zauviiek...
... nesto niie u redu... Ne. to niie signal da se vratim u tiielo. Sto li ie? Sto niie u redu s
oblacima? Promatrai pazliivo... tamo. veliki sviietlo plavi. pracen s dva mania. zuta... Poznat
mi ie! I ostali su mi poznati takoder! Sto? Pa to ie isti okvir. ponovno. I drugi oblaci. svi su
isti! Ponavliaiu se... Vrte se u krug ... Cekai da provierim muziku... ne moze biti... ali ipak
iest... i muzika se ponavlia. Ista kao ona koiu sam osietio priie sat ili eon... identicna. Da
pokusam neko drugo miesto. drugu perspektivu... da se maknem na drugi dio "kuce"... ios
uviiek isto... nema razlike! Isti patern... gomila energetskih oblaka. igra igre... Unaokolo.
gore-dolie. unutra i vani... Beskonacni krug... Dosta ie. dosta mi ie....
I gdie cu sada? Gdie...? To ie sve sto ovo miesto pruza. Nista vise. Meni se ne ostaiu u istom
energetskom oblaku zauviiek. s istom muzikom... Ne zelim igrati ovu igru uviiek nanovo...
Nema nista ovdie za mene... Sada se siecam... ovo mi se desilo i raniie. Zato sam i napustio
ovo miesto... i zato se ne mogu i necu vratiti ovdie. Bolie da odem... Sada znam... Osiecai
kretania. vietar oko mene... zatim tisina... ulazak u Iizicko tiielo.
Otvorio sam oci... i gledao kroz suze. Nista se niie promiienilo u moioi spavacoi sobi. Osim
mene! Nisam mogao zaspati ios nekoliko sati... "
"Proslo ie dosta vremena da se prilagodim ideii da se vise necu vratiti "kuci". Nekada sam
mislio da ce moi povratak biti heroiski. u kome ie donosim vriiedne inIormaciie "odavde" da
bih promiienio i unapriiedio ono "tamo". Ali. bio sam u krivu... Ponovno sam se nasao sa
svoiim priiateliem.
I: Tai energetski patern... to nisi naucio u humanom obliciu.
M: Ne. Zato sam i napustio "dom". zbog tog limitiraiuceg Iaktora "ponavliania". Niie bilo
rasta. novih iskustava. Za razliku od toga. na Zemlii se stalno uci. Ali cinienica da ne mogu
nazad niie iednostavna za mene.
I: Navici ces se. Isto tako kao sto ces se navici da si dostigao tocku u koioi vise nema
potrebe da prolazis kroz liudsko iskustvo. Jednostavno ces prerasti ono sto nazivas "liudskim
kaputom i rukavicama".
M: To ce se desiti? Da ne zelim vise biti coviekom? Kako cu se s tim nositi?
I: Kada dode do toga. bit ce mnogo lakse nego sto mozes sada zamisliti.
M: Ako ti kazes.
I: Ti ces to znati. umiesto "vierovati".
"Zrak ie bio totalno cist. Okrenuo sam se prema INSPEC-u.
M: Nema kuca. ni zgrada? Gdie su liudi? Koliko ih ie?
I: Oko dva miliiuna.
M: Ovo ie planeta Zemlia. zar ne?
I: Tako ie.
125
M: Necu te ni pitati sto se desilo sa miliiardama liudi... Dakle. ovo ie nasa buducnost?
I: Razmislias krivo. priiateliu. Ovo ie miesto proslosti. sto bi vi rekli.
M: Proslost! Ne siecam se nicega iz nase poviiesti sto nalici na ovo.
I: Ovo ie daleka proslost. Skoro miliiun vasih godina.
M: Stanovnici... da li su liudi? Kao ia?
I: Samo malo drugaciii. ali deIinitivno liudi.
M: Mozemo li komunicirati s niima?
I: Bez problema. I izrazit ce nam dobrodoslicu.
Cetvoro liudi su se kretali prema nama. Metar i po visoki. razlicitih boia kose i koze. Frizura
slicnih. malo ispod uha. Tiiela i lica su odavala atletski gradene tridesetogodisniake. ali bez
napuhanih misica. Dva muskarca i dviie zene. bez odiece.
I: Oni nemaiu potrebe za odiecom.
M: A sto sa zastitom od vremena?
I: Svaki od niih ima individualni kontrolni sustav za tu svrhu.
M: Ja ga ne primiecuiem.
I: Sve ie u mislima. kako bi ti rekao.
MAN: Da. vidimo te Roberte. I komunikaciia ie iednostavna. Koristit cemo tvoi engleski.
OK?
M: Kako znate americki slang?
I: Izvlacimo iz tvog uma. Nemamo s tim problema.
M: Ovo ie divno miesto.
MAN: Vriieme ie vrlo priiatno. Svako popodne priredimo oluiu da pokupi lisce i nahrani
bilike.
M: A vietar... kontrolirate li i vietar. takoder?
MAN: Vietar? Treba li ti iaci?
M: Ne. ne. U redu ie.
MAN: Pitas se sto iedemo?
M: Svi izgledate tako zdravi.
MAN: Zdravi?
M: Bez bolesti i povreda.
MAN: Ocigledno dolazis iz cudnog sviieta. Zar vi stvarno imate problema s odrzavaniem
vaseg Iizickog tiiela?
M: To nam ie osnovni problem.
MAN: Tuzno.
MAN: Mi smo iskusili svaku emociiu koie se mozes sietiti. Mi ih skladistimo. ali nas one
kontroliraiu samo kada im to dopustimo.
M: Ovo ie iskustvo zbilia dragocieno. Nemate konIlikta. liutnie. takmicenia i suparnistva...
MAN: Takmicenie postoii. Ali nikada ne zaboravliamo da ie ovo samo igra.
M: Ne pitam vas za liubav. Radiiaciia koiu osiecam od vas cetvoro mi ie dovolian dokaz.
Isto tako osiecam nadolazece uzbudenie.
MAN: Tvoia posieta ie dosla u pravo vriieme. Uskoro napustamo Zemliu. Trebamo se
navici da zivimo bez ove doline.
M: Zasto odlazite?
MAN: Primili smo signal priie skoro stotinu godina. Cekali smo na niega tisucama godina i
napokon ie stigao.
M: Ne razumiiem.
126
MAN: Radiie. ti se ne siecas. Ali hoces. Kada dode vriieme za tebe i tvoie. Mi smo iskusili
sve paterne promiena u nasem diielu Iizickog univerzuma. Krecemo se do zviiezda i natrag.
bas kao i ti.
M: Ali. da li bas svi odlazite?
MAN: Zasto bi ikoga ostavliali?
M: Gdie tocno idete?
MAN: Signal ce nas voditi.
M: Mozes li ga opisati?
MAN: On ie tu sporazumno.
M: S kim? Ili cim?
MAN: S iednim od nasih koii ie otisao napriied. Slozili su se da posaliu poseban signal kada
dode nase vriieme da sliiedimo. I. nakon toliko godina. primili smo signal.
M: "Jedan od vasih" ie bio. kao istrazivac. u potrazi za novim svietovima da ih osvoiite?
MAN: Ne da ih osvoiimo. Roberte. Nego da budemo tamo i da ih razumiiemo.
M: Drago mi ie da smo se vidieli. Nekako. cini mi se da cemo se opet sresti.
MAN: I hocemo. Mogao bih ti reci i vise... ali bi to. kao stati kazes. pokvarilo zabavu.
I: Bili su ti interesantni. zar ne?
M: Nalikovali su mi na liude iz buducnosti koie smo raniie sreli. Samo sto su oni zivieli
izvan Zemlie. ne na nioi. A sada. mozemo li ici negdie drugdie?
I: Gdie bi ti?
M: Negdie gdie su ne-humana bica. Ali inteligentna. I ne-Iizicka.
I: Mnogo ie izbora. ako oni dozvole.
M: Dozvole? To mi se ne cini priiatnim?
I: Vidis. neka bica bi na tebe gledala kao na virus. zagadivaca. bubu...
M: Ali ti si mi rekao da sam neunistiv. I da mi nitko ne moze naskoditi.
I: To ie tocno.
M: Nisi sreo bica kao ia?
Odgovor ie bio negativan.
M: Da li te interesira tko i sto sam ia?
Negativno. opet.
M: Da li me razumiies?
Ovai put pozitivno. ako sam dobro interpretirao.
M: Ali ia tebe ne mogu razumieti. Samo "da" i "ne".
Negativno.
M: Zelis li ti mene razumieti?
Negativno.
M: Onda odlazim iz tvoie energiie.
I: Ti si upravo komunicirao sa malim diielom cieline.
M: Mislis kao s "prstom".
I: Dobro si to predstavio.
M: Nema puno osobnosti u prstu.
I: Ali postoie bica koia komuniciraiu s takvim entitetima.
M: Pitam se da li cu ia ikada biti u staniu.
M: Reci mi. postoie li neka Iizicka neliudska bica s koiima mogu komunicirati?
I: Dakle. ti pretpostavlias da ia nisam Iizicko bice. ali da iesam humano?
127
M: Nekako mi se cini da si nekada imao Iizicko tiielo. ali ne sada. Previse si slobodan.
Mada mi nikada nisi rekao da si bio u liudskom obliciu. ia vieruiem da iesi. Priie svega. imas
smisao za humor. Satirican. ali postoii. A to ie itekako humana odlika.
Pauza.
I: Cini mi se da treba da se vratis u Iizicko. sada.
M: Slazem se. Hvala na turi."
Riieci... Koliko se poiedine riieci koie danas koristimo razlikuiu od onih iz balkanske
svakodnevnice. "Nehumano". "slobodan" "ne-Iizicko". "vasi. nasi". "komunikaciia". "dom"...
128
(40) Ultimativno putovanie III (40) Ultimativno putovanie III (40) Ultimativno putovanie III (40) Ultimativno putovanie III
Houston. 27.12.1999.
"Svaka prica ima svoi krai". kazu. s pravom.
U svakoi prici postoie. po meni. dviie vrste iunaka. Onih. koii naiedanput shvate da ie krai
blizu. osvrcu se iza sebe i pitaiu kako ie sve brzo proletielo i sto su ostavili iza sebe. i u sto su
utrosili ovai "zivotni kredit". I oni. malobroiniii. koii su uviiek nalazili vremena da
proucavaiu i analiziraiu. citaiu i pitaiu. pronalaze odgovore u proslosti i buducnosti... I koii
se. pred krai puta. potrude da ostave nesto kao zivotno iskustvo. putokaz. obrazac... Nakon
cetiri deceniie istrazivania liudske sviiesti i dusevnog. Robert Monroe u "Ultimativnom
putovaniu" opisuie kako ie vlastito iskustvo sazeo u prakticno i prihvatliivo. Na srecu. imao
ie resurse Monroe Institut-a. koii ie tokom niza godina "...pokazao da ie moguce dovesti
individue do tranzitne tocke izmedu Iizickog zivota i smrti i omoguciti im da zavire iza... Pri
tome su procedure bile sigurne i omogucavale su ucesnicima da proIitiraiu u svakom
pogledu." Sliiedi metodolosko izlaganie ovog klasika moderne meta-Iizike.
"Liieva strana mozga govorila mi ie da su dviie stvari potrebne:
Prvo. istrazivanie Irekvenciia mozdanih valova koie se prevode u zvukove. One ce
omoguciti sviesno putovanie u oblasti iza tranzitne tocke i siguran povratak nazad. nakon
ostvarenog zadatka.
Drugo. ustanovliavanie programa koii ce biti prihvatliiv sirokoi lepezi liudi zainteresiranih
da sluze/pomognu onima koii vise nisu u Iizickoi egzistenciii.
Tako sam sa svoiim kolegama poceo rad. Nasli smo ime programu: "Zivotni put" (LiIeline).
Prvi program ie zapoceo u Institutu. 22.06.91. U sliedecih 14 mieseci oko dviie stotine liudi
ie ucestvovalo u intenzivnom sestodnevnom procesu ucenia. Medu niima su bili liiecnici.
psiholozi. inzenieri. istrazivaci. biznismeni. psihiiatri. pisci. advokati. proIesori. terapeuti.
muzicari i umietnici. Predstavliali su vrlo razlicite interese i zivotne stilove. Ali svima su im.
nakon zavrsetka programa. bile zaiednicke dviie stvari: prvo. da su svi bili u mogucnosti
posietiti "Priiavni centar - Park" (o niemu kasniie). i. drugo. svi su znali. zasigurno. da ce
prezivieti proces Iizicke smrti. Program "Zivotnog puta" ie dizainiran tako da bude eIikasan
bez obzira na individualna vierovania i da pruzi mogucnost ucenia iz direktnog iskustva.
Cilievi programa:
- da se individua oslobodi svih strahova vezanih za proces Iizickog nestanka - smrti;
- postati Iamiliiaran s razlicitim staniima sviiesti sve dotle dok ona ne postanu oblasti
"poznatog" umiesto religiiskog "vierovania";
- da stimulira obostranu komunikaciiu i veze s drugim liudskim sviiestima u drugim
dimenziiama;
- da se ukliuce ta znania. i sviesno i nesviesno. u svakodnevne misli. Iunkciie i aktivnosti;
- osigurati da. nakon prestanka Iizicke egzistenciie. dode do nesmetanog prelaska u druge
Iorme egzistenciie.
Sredstva koiima su ostvareni ovi cilievi razviiana su desetliecima u Institutu. Jedan od
nosecih stupova bio ie "Fokusirani nivo" koiim se identiIiciralo stanie sviiesti.
Medu tim Iokusima/staniima su i sliiedeca:
Fokus 3 Fokus 3 Fokus 3 Fokus 3 - Umno/mozdana sinkronizaciia;
Fokus 10 Fokus 10 Fokus 10 Fokus 10 - Um ie budan. tiielo spava:
Fokus 12 Fokus 12 Fokus 12 Fokus 12 - stanie povecane budnosti:
Fokus 15 Fokus 15 Fokus 15 Fokus 15 - stanie u koiemu ne postoii vriieme (ne-vremensko);
129
Fokus 21 Fokus 21 Fokus 21 Fokus 21 - Granica vremena/prostora. u koiemu ie moguce kontaktirati druge energetske
susta ve;
Fokus 22 Fokus 22 Fokus 22 Fokus 22 - Liudska bica koia su ios uviiek u Iizickoi egzistenciii. ali imaiu samo dielomicnu
sviiest. Primier komatoznih paciienata. onih u deliriiumu. zavisnih od kemikaliia ili
alkoholizma. Iskustva u ovom Iokusu su u siecaniu kao snovi li halucinaciie.
Fokus 23 Fokus 23 Fokus 23 Fokus 23 - Nivo nastanien s onima koii su skoro napustili Iizicku egzistenciiu. ali nisu u
staniu da prepoznaiu ili prihvate odvoienost od Iizickog zivota.
Fokus 24 Fokus 24 Fokus 24 Fokus 24- -- -26 26 26 26 - Ovi nivoi pokrivaiu "Teritoriiu razlicitih sustava vierovania". koie okupiraiu
ne-Iizicke humane Iorme iz svih perioda. Oni su prihvatili razlicite koncepte. koii ukliucuiu
religiiske i IilozoIske postulate. a prihvacaiu neku Iormu post-Iizicke egzistenciie.
Fokus 27 Fokus 27 Fokus 27 Fokus 27 - Miesto koie se moze nazvati "Priiavni centar - Park". Ovo ie umietna sinteza
kreirana liudskim umom. zamislien kao usputna stanica da olaksa traumu i sok koii nastaie
tranziciiom iz Iizikalne realnosti. "Park" ima citav niz razlicitih zemaliskih "sredina" da bi bio
prihvatliiv dusama koie dolaze iz razlicitih kraieva.
Fokus 28 Fokus 28 Fokus 28 Fokus 28 - Izvan. ne samo prostora-vremena. nego i liudske misli. Rezidenti u ovom i visim
nivoima. se vise ne vracaiu u Iizicko. humano tiielo.
Oni koii su prosli trening u "LiIeline"-u. postali su prisni s ovim razlicitim
Iokusima/staniima. Svaki poiedinac ie mogao da kreira vlastito i posebno miesto unutar
Fokusa 27. I tamo bi se vracao kad bi zazelio. S iskustvom. poiedinci su se poceli kretati kroz
razlicite nivoe. Posebno su interesantna vracania u Fokus 23. nekada s vodicem. a nekada bez
niega. Neriietko bi niihova pomoc ili asistenciia bila neophodna da se nekome pomogne. Na
primier. onome tko odbiia da prihvati cinienicu da ie Iizicki mrtav; ili koii zeli da se uplice u
Iizicki zivot. Ucesnici u programu su komunicirali s individama ohrabruiuci ih da krenu
napriied. Ako bi ovakva komunikaciia bila uspiesna. dviie duse bi zaiedno posle ka Fokusu
27. Ponekad bi. na tom putu. duse preminulih iskliznule na Teritoriiu Fokusa 24-26. gdie bi ih
docekivali niihovi istomislienici ili pripadnici istih (religiiskih) vierovania. Ostali bi nastavili
do Fokusa 27 gdie bi im dobrodoslicu pozelieli niihovi volieni koii vise nisu Iizicki zivi. I
gdie bi ih savietovali o niihovom sliiedecem koraku koieg ce uciniti na putu duhovnog
razvoia.
U pogledu "sliiedeceg koraka". nekoliko opciia ie na raspolaganiu pridoslicama:
l. Spaianie s volienima koii su raniie izvrsili tranziciiu;
2. Komunikaciia s onima koii su ios zivi u Iizickom obliciu;
3. Obnova kontakta i povratak u Originalno-Ja (ovdie moram
upasti i obiasniti da ie riiec o kompleksnom shvacaniu nase duse/sviesnosti/Ja koie ie
slozeno
od stotine entiteta koii su zivieli u raniiim i buducim zivotima. i svaki od niih utice na
aktivnosti cieline);
4. Povratak u zemaliski. Iizicki oblik (nova inkarnaciia);
5. Sastanci i diskusiie s onima koii pripadaiu istom vierovaniu sto obicno zavrsava
odlaskom u niihovu Teritoriiu Vierovania;
6. Ponovno preuzimanie aktivnosti Iizickog zivota. ali u drugoi. ne-humanoi Iormi. na
drugom miestu u Univerzumu;
7. Ucestvovanie u studiiama i istrazivaniu drugih Iaza Kontinuuma Sviiesti.
Kada se odluka donese. individua ie slobodna da se krece duz izabranog puta/opciie.
Spomenimo ios iedan element. Ucesnici u programu Instituta su ohrabrivani da donose sto
ie moguce vise inIormaciia s ovih "putovania". Personalnih detalia. kao na primier imena.
godina. adresa. datuma i uzroka smrti. zanimania. bolesti. prirodnih katastroIa i drugih
130
relevantnih inIormaciia. Komunikaciie su bile ne-verbalne i naicesce putem ROTE -
energetskih misaonih lopti.
Te inIormaciie su prosliedivane Istrazivackom Odielieniu Programa koii ie pristupao dalioi
veriIikaciii. I mada ie vecina ucesnika smatrala nepotrebnim ovakvu vrst proviera (ier su
apsolutno bili uviereni u realnost procesa). Institut ie smatrao za vaznim da ih odradi.
Nakon tridesetak uspiesnih proviera. vise niie bilo potrebe trositi vriieme i novac na dodatne
veriIikaciie. Sastav unutar Fokusa 23 ie raznolik kao i samo coviecanstvo. Neki su tamo vec
nekoliko stolieca na "cekaniu". ali ih ie vecina odskora. Pristigli u posliedniih 20-30 godina.
Mnogi su zrtve nesreca. prirodnih ili liudski uzrokovanih. u koiima ie nastupala iznenadna
smrt... Nekolicina diece stradala u prometnoi nesreci. cetrdesetpetogodisniak koii su udavio
prilikom iela. piianist iz Praga koii ie umro na operativnom stolu od komplikaciia
uzrokovanih AIDS-om. maika s dvoie diece iz Kambode koia ie nastradala od mine. veci broi
diece iz Nigeriiske provinciie BiaIra koii su umrli od gladi. voinik ubiien u Zalievskom ratu.
novorodena beba iz Milwaukee-a. tineiderka koia ie stradala od prekomierne doze pilula...
Zena. rodena 22.03.1922. umrla u Ogden-u. Utah. 15.03.1972. koia ie dala svoie. muzevlievo
i imena troie diece... Uzgred. praski piianist ie imao 28 godina. Zivio ie s roditeliima.
Studirao na konzervatoriiu u Parizu. i umro ie u bolnici...
Fokus 27. pak. kao osnovnu i iedinu emociiu ima - liubav."
(Izaberimo primier iednog od ucesnika Programa:)
"Pokupio sam svog vodica u Fokusu 27 i posli smo u Fokus 23... Taman kad sam mislio da
necu nikoga sresti. sitna Irska gospoda me ie pogledala i rekla: Cekai...cekai! Ne vracai se
bez mene! Priliubila se uz mene i pricala ie sve do Fokusa 27. Kada smo stigli i sisli u "Park"
rekla mi ie da se zove Elisabeth McCowan. Bila ie sviesna da ie nien Iizicki zivot zavrsen i
rekla mi ie da ie cekala na muza i kcer... Oni su vec bili u Fokusu 27 i cekali na niu. Rekla ie
da ie iz County Cork. i ispravila me ie kad sam to ponovio kao Cork County. Smrt ie
nastupila 1919... Suprug ioi ie bio Richard i trinaestogodisnia kcer Amy... Priie nego sam
mogao otkriti vise nestali su...
Razmisliao sam sto dalie kada mi se poiavio otac. To ie bilo vrlo neocekivano i iako
emocionalno za mene. buduci da smo imali niz nerazriiesenih pitania kada ie umro 1985.
Posliedniih osam godina zivota proveo ie piiuci. nakon smrti moie maike. Pokusavao sam da
ga pomazem sto sam naibolie mogao punih pet godina. ali sam osiecao da me unistava.
Zadnie tri godine zivota nisam imao kontakta s niime.
Kada se poiavio. prosao sam kroz citavu lepezu emociia. od liubavi. osiecaia krivice do tuge
stane mogu ostati s niim. Ipak. darovao mi ie poklon. Kada sam ga upitao da li mozemo ostati
zaiedno. odgovorio ie: Volim te. ali se moras sietiti zasto si dosao ovdie. i nikada nemoi
zaboraviti svoi Iokus...
Otisao sam s pomiiesanim emociiama. ali sam kasniie shvatio da mi ie otac dao oprostai.
slobodu i liubav.
Sto bih mogao vise traziti?"
(Posliednia epizoda iz kniige uiedno ie i opis zadniih momenata Monroeve supruge Nancy.)
"Bolest moie supruge Nancy izgledala ie pod kontrolom. za trenutak. Uz niu sam poceo
shvacati eIekte naiiaceg utiecaia na nase zemaliske zivote - tranziciiu iz Iizickog zivota u
druge energetske sustave. Tu tranziciiu mi oznacavamo kao smrt." (U raniiim vlastitim. i
iskustvima drugih. Monroe ie dosao do. moram priznati. epohalnih zakliucaka. Liudsko
Originalno-Ja ie sastavlieno od tisuce iskustava na ovoi Planeti. i ios od bezbroi drugih u
drugim energetskim sustavima i dimenziiama. Dakle. Meta-Iizicka obiasnienia Kvantno-
131
Iizickih teoriia. Sam Monroe ie. posiecuiuci Fokus 23. imao susrete s vlastitim Ja iz drugih.
proslih. ali i buducih vremena. INSPEC. niegov "priiateli" iz proslog priloga. ie iedan od niih.
Entitet. priiasnie iskustvo. koie vodi. pomaze. asistira. Unutrasnii glas. Tocniie. iedan od
unutrasniih glasova. Superioran u odnosu na druge. Medu tim "drugima" ima onih koii
odavno lutaiu Fokusom 23 ma primier ratnika iz proslih vremena koii ne primiecuiu da su
stradali u borbi i koii se ios bore sa zamislienim protivnicima). Monroe ie. korak po korak.
otkrivao kako da obiedini vlastitu cielinu. I za nekoliko vodecih. superiornih glasova. on ie
bio predvodnik koii ie trebao otvoriti vrata izlasku iz ovozemaliskog iskustva. U isto vriieme.
konacan odlazak s i oko ove Planete. usliiedit ce u momentu kada sve duse totalno produ kroz
zemalisko. humano iskustvo. I onda ce. niz od tisuca i tisuca Originalnih-Ja. iednu uz drugo.
kao energetski oblaci stisnuti uz druge. istovrsne energetske oblake. napustiti Planetu.
Prethodno. iedan od tih energetskih oblaka treba da posalie signal. Signal koii ce ih - nas -
voditi k narednom iskustvu i prilici za dalii duhovni razvoi.)
Blizio se krai sata za vizite u bolnici. Sagnuo sam se i poliubio ioi celo:
M: Jesi li pospana?
N: Mmmm.
M: Izgledas bolie veceras.
N: U redu sam.
M: Zelis li da se nademo u 27?
N: Mmmm. da.
M: Vidimo se kasniie.
N: Volim te.
M: I ia tebe!
Nakon osam. te veceri. primio sam hitan poziv iz bolnice... Niena ramena i ruke su bile
hladne. uzdasi kratki s dugim pauzama... Ali pogled na niene netrepcuce oci. mi ie sve rekao.
Nancy vise niie bila tu. Petnaest minuta nakon ponoci nieno tiielo ie napokon prestalo disati.
Kasniie. tim iz "LiIeline"-a mi ie potvrdio da ie bila odvedena direktno u Fokus 27. oko osam
sati navecer. Bila ie na sigurnom i docekana dobrodoslicom. To ie bilo vriieme koie su mi u
bolnici opisali kao pocetak "konacnog. terminalnog disania". Isto ono koieg se siecam kada ie
onai starac umirao u St. Louis bolnici dok sam bio tineidzer. Isto ono koieg se siecam kada ie
moia macka Fusby umirala od leukemiie u mome naruciu. tri dana priie odlaska Nancy.
Dviie noci nakon niene tranziciie. odlucio sam da ie posietim. Sto sam i ucinio. Rezultat ie
bio emocionalna eksploziia koia ie ukliucivala sve ono iz cega se sastoii duboka liubav bez
limita vremena. prostora i materiie. Trebalo mi ie dosta napora da se vratim. I traialo ie
danima dok se nisam oporavio.
Naredni pokusai donio ie isti rezultat. Jednostavno. to ie bilo previse za mene. Dok ne
naucim vise. morao sam da prekinem s neIizickim iskustvima...
Da li mogu da zivim u dva sviieta istovremeno? Sa Nancy u Fokusu 27. a sa svoiih sedam
macaka i dva psa usamlien u svoioi kuci?
Ne znam."
"Drugi glas iz moga Originalnog-Ja ie insistirao:
Kada dode do tranziciie. samo ono koii su iznimno zavisni od Iizickog zivota. ostaiu bliski
tom nivou.
Velika vecina ostalih polako iscezava iz Iizikalnih nivoa. Sva tvoia istrazivania to
potvrduiu. uz riietke izuzetke - poiave "duhova"...
132
Koliko dugo ce tvoia Srebrna Kraliica ostati u Fokusu 27? Ne znas ni ti. a ni mi. Kao i svi
ostali. izlozena ie atraktivnim izborima - slobodi. priie svih. Ali ti ne mozes sada otici
odavde. Jos niie tvoie vriieme; imas ios dosta posla pred sobom...
I. ne zaboravi: na samom kraiu. ti dobro znas da ce tvoia Srebrna Kraliica. tvoia Nancy. biti
s tobom kod Iinalnog odlaska kada napokon napustimo Planetu u 35. stoliecu. Sto ti vise
treba!"
Sve ie utihnulo. Duboka noc. Svaki od nasih zivota i iskustava. nekada tako iednostavni. a
nekada beskraino slozeni. odviiaiu se iedan uz drugi... Znanie se preklapa s neznaniem.
poznate teritoriie s nepoznatim. Misli obliiecu Atlantik. likovi priiatelia i rodbine s blagim.
dvosmiernim zraceniem... Na istom putu i zadatku... Da asistiramo iedni drugima...
Nademo se u Fokusu 27... i idemo dalie...
133
TOM II TOM II TOM II TOM II
(1) Zitni krugovi (1) Zitni krugovi (1) Zitni krugovi (1) Zitni krugovi
Houston. 10.02.2000.
Zapocnimo drugi tom.
Ima razloga da to bude s pricom iz "radionice" Roberta Monroea.
Kada ie priie tridesetak godina Robert Monroe zapociniao s eksperimentima "van-tielesnih
putovania" u laboratoriiu Instituta. uspio ie nagovoriti svog priiatelia naucnika da i on uzme
ucesca. Priiateli ie pristao zbog tehnickog i znanstvenog pristupa koii ie Monroe razvio.
Elektrode su prikliucene po citavom tiielu. aparati su ozivieli. razlicite elektro-Irekvenciie su
zaplovile prema mozgu...
Iako ie priiateli bio vrlo sumniicav i odboian prema samoi ideii "vantielesnog iskustva".
savrseno se poceo uklapati u eksperiment. E sad. Imamo covieka koii ne vieruie u nista osim
Iizickog realma. Ali tokom sesiie on opisuie kako biva "voden" u dimenziiu bitno razlicitu od
one koiu poznaie. Susrece bica drugaciie prirode. Kada ie. naposlietku. shvatio da se nalazi na
neidentiIiciranom letecem obiektu. ocigledno iz druge dimenziie. prestravlien se vratio u
svoie tiielo.
Naucnikov instantan povratak u Iizicku dimenziiu bio ie uslovlien strahom. (Koii nekad
moze imati pozitivni. obrambeni karakter.) Naicesce ie strah naiveci nepriiateli liudske rase.
ier stvara blokade i limite koii nas onemogucavaiu da budemo u potpunosti humani. sviesni i
otvoreni.
Sto se naucnika tice. on ie. prema Monroeu. bio tako sokiran i zbunien da se vise nikada niie
vratio u laboratorii. "On niie vierovao u "vodenie". "van-tielesna putovania". vanzemalice...
Kako da niegova realnost onda uopce tretira ta iskustva! Nacin koii ie on odabrao ie
zaniiekati da se to ikad desilo. Sramno ie da niegov naucni um niie pokazao zeliu za samo-
istrazivaniem."
Danasnii prilog govori o misticnom trokutu u iuznoi Engleskoi. Teritoriia tri okruga.
Stonehenge. Avebury i Glastonbury ie poznata po zivoi aktivnosti iz antickih vremena.
Posliedniih trideset godina. pak. oni su popriste spektakularnog prolietnog dogadania
poznatog kao "Crop Circles".
Zitna polia ovog diiela Engleske su glavni zitni snabdievac zemlie. Ipak. mnogo vazniie od
te cinienice ie hipoteza da ie upravo u tom podruciu srediste energetske cakre Planete i glavni
prolaz za kozmicko-planetarne energiie. Energetske liniie prolaze tuda. a veo izmedu
dimenziia ie iako tanak.
Prvi put ie anomaliia "zitnih krugova" u Engleskoi zabiliezena 1975. godine. Niihov broi se
multiplicirao svake godine. Doduse. engleski Iarmeri se siecaiu poiavliivania iednostavnih
krugova u niihovim zitnim poliima tokom niza generaciia. Ali tek ranih osamdesetih godina
britanski mediii posvecuiu pazniu ovom Ienomenu. Pocetkom 1990-ih. iednostavni kruzni
oblici su promiienieni u ogromne i kompleksne geometriiske Iormaciie. "Zitni krugovi"
postaiu svietski rasirenom poiavom: Sibir. Argentina. Saskachevan. Queensland... Od travnia
do kasnog kolovoza. "zitni krugovi" progovaraiu slozenim iezikom kroz:
- tainu geometriiu
- slike zivotinia i insekata
- bozie simbole
134
- genetiku
- kodove putovania kroz vriieme
- anticke/kozmicke arhetipove
- elektromagnetne krugove
- svemirske naprave
- astronomske/astroloske simbole (zviiezde. planete. asteroide. miesece. sunca)
- simbole "zviezdanih liudi".
Osobito posliedniih desetak godina obilie kompleksnih inIormaciia ie predoceno kao poruka
i komunikacioni kliuc. Zadovoliavaiuce naucne teoriie koia bi obiasnila ovu poiavu. nema.
Nezavisno snimlien video s nastaiania iednog od ovih "zitnih simbola" pokazuie svietlosne.
energetske biiele lopte u i oko zitnih krugova. Mnoge od ovih svietlosnih lopti su snimliene
tokom dana. Naucna analiza uzoraka (osobito kroz pionirski rad americkog bioIizicara dr.
Williama Levengooda) sugerira neku vrst mikrovalnog energetskog eIekta. Istrazivacki rad
Michaela Hesemanna otisao ie korak dalie. U svoioi kniizi "Cosmic Connenction" on otkriva
rezultate laboratoriiskih istrazivania koii su nedvoibeno pokazali prisustvo radioaktivnosti u
uzorcima tla i deIinitivne promiene u zitnim stabliikama. Hesemannova kniiga povezuie. po
prvi put. dva naimisteriozniia Ienomena danasniice: UFO i Crop Circles.
Za one koii nisu imali priliku vidieti IotograIiie pokusat cu opisati ove "zitne krugove":
Naiiednostavniii dizain ie iedan krug u zitnom poliu. Naime. pri samom dnu. stabliike zita
su saviiene u spiralnom paternu. pod uglom od 90 stupnieva. Nisu slomliene vec saviiene.
Sila koia ie ovo uzrokovala. ocito ie bila nevieroiatno precizna i brza. Ove poiave nisu
uzrokovane niiednom do sada (naucno) poznatom silom. Zato i ne cudi nastoianie vodecih
vlada da ovai Ienomen prikriiu.
Umiesto "masovnog otvarania ociiu" dovolino ie da do istine dodemo svatko za sebe. Jer
ona ie u nama. U svakom nasem atomu.
Tako i moi otac iednom rece. Svaki atom ie slika kozmosa. I sve inIormaciie ("istine") su u
niemu pohraniene.
Riiec ie o tome da se nade put do niih.
Slika 1: Primier "zitnog kruga" napravlienog u srpniu 1999. u engleskoi iuznoi pokraiini
Wiltshire. Stotine drugih. ios kompleksniiih oblika i Iarmi. nastaie bukvalno preko naci
tokom prolietnih i lietnih mieseci. Zvanicna znanost ih ignorira i odbacuie kao priievaru. Ali.
istina se ne moze zauviiek usutkati.
135
(2) Bob Lazar (2) Bob Lazar (2) Bob Lazar (2) Bob Lazar
26.02.2000.
U autu. Oliver mi pravi drustvo. U iednoi piesmi govori o odlasku iz svoie "vale" u sviiet i
osiecaiu kad iu ie brodom napustao. Prisiecam se svoiih odlazaka iz Bola. Onih zimskih. u pet
uiutro. kada bi nasi koraci odiekivali u pustoi Bolskoi luci. docekivali bi "Postira" ili
"Vladimir Nazor". pogledom ispracali kamene kuce. kale. "Zlatni Rat". Brac i Hvar. Ili onih
lietnih. tocno u podne. na zalasku ios iednog lieta. kada smo odlazili medu posliedniima.
oznacavaiuci krai sezone...
Znam da Edward Teller niie imao ista prisiecania iz prostog razloga sto "Madarska nema
more". ako im ne racunamo Balatonsko iezero. Ipak. ovai madarski imigrant i naturalizirani
Amerikanac. ima mnostvo epizoda koie su itekako interesantne.
Podsiecam. riiec ie o nuklearnom Iizicaru koii ie radio s Fermiiem na procesu nuklearne
Iiziie. bio medu vodecim licnostima na super-tainom proiektu Manhattan. koii ie doveo do
americke nuklearne bombe; ipak. Taller ie. vieroiatno. naipoznatiii kao otac hidrogenske
bombe. Za nasu pricu ima znacaia i to sto ie bio naucni savietnik svih americkih predsiednika
od kraia 1940-ih do kraia 1980-ih.
Uglavnom. 1982. Teller ie imao predavanie u Los Alamosu. gradicu cetrdesetak kilometara
sieverno od Santa Fea (iedinog pravog grada u drzavi New Mexico). siedistem nekoliko
tainih americkih voinih kaza i instituta. popristem razvoia i testirania nuklearnih i
hidrogenskih bombi.
Istog dana kada ie Teller drzao lekciie. na prvoi stranici "Los Alamos Monitor"-a. iedinog
lokalnog dnevnog lista. obiavlien ie clanak novinara Terry England-a. Prilog opisuie uspio
pokusai mladog atomskog Iizicara da ugradi avionski motor u svoi automobil Honda CRX.
List daie i veliku sliku inovatora na prvoi strani. Niegovo ime ie Bob Lazar.
U pravo on ie iunak naseg danasnieg priloga.
Bob Lazar ulazi tog 27. lipnia 1982. u salu u koioi se Edward Teller priprema za
predavanie. Teller u tom momentu drzi novine u ruci i cita naslov clanka: "Lazar. a physicist
at the Los Alamos Mason Physics Facility". Bob koristi tai moment. predstavlia se
vremesnom naucniku. ovai usporedi sliku iz novina i Iacu ispred sebe. Provode nekoliko
trenutaka u razgovoru o avionskim motorima. Predavanie pocinie. Bob ga odslusa. I to bi bilo
to. Za 1982. godinu.
Sest godina kasniie. Bob ie u Las Vegasu. Ovai put bez posla. Salie molbe za posao na
adrese niza vladinih instituciia. Jedna od adresa bila ie i ona Tellerova. Usliiedio ie teleIonski
poziv.
Teller: "Bob. ia vise nisam aktivan kao nekada. trenutacno sam glavni savietnik za neke
vladine agenciie. Evo ti ime i broi mog priiatelia u Las Vegasu koii ti moze pomoci..." Nakon
nekoliko interviua Bob ie dobio ponudu da radi na proiektima razvoia pokretackih
mehanizama avio-motora u "obliznioi instituciii". Bob se iavio u poslovnu zgradu kompaniie
EG&G na vegaskom aerodromu McCarran (prisiecam se svoie posiete Vegasu. aerodrom ie u
samom gradu. sletis i za par minuta si u casinima) odakle ie postoiao podzemni prilaz
aerodromskoi pisti. Tamo ga ie docekao Dennis Mariani. seI osigurania. cetrdesetih godina.
plavokos. brkat. voinog drzania. ali bez uniIorme. Mariani mu ie bio pratnia. Odletieli su prvo
do naipoznatiie americke voine baze Area 51 na iezeru Groom Lake.
136
U voinoi bazi Bob ie morao da potpise povierliivi dokument u kome se odrice svoiih
ustavnih. gradanskih prava. Pristao ie da se niegov teleIon prisluskuie i niegovo kretanie
prati. (Mada ie ovakav dokument Iormalno ilegalan prema americkom ustavu. ipak. riiec ie o
zvanicnom dokumentu koii ie omogucen predsiednickom uredbom s potpisom R. Reagana).
Nakon te procedure Mariani ie ukrcao Bob Lazara u autobus zamracenih prozora i vozili su
se tridesetak minuta po makadamskom putu. Stigli su do voine baze poznate kao S4 na iezeru
Dry Lake Bed. S4 ie kombinaciia zgrada i hangara ugradenih u iednu stranu brda. Naoruzani
voinici su bukvalno posvuda. a osiguranie ie vrlo striktno. Bob ie imao pratniu kada ie isao i
u WC.
Bobu su testirali alergiiske reakciie na substance koie dotada nikad niie vidio. Imao ie citav
niz briIinga. razgovora. interviua. Kada ie napokon ostao sam. osvrnuo se oko sebe. Na zidu
do vrata bio ie poster s "letecim taniurom" koii lebdi iznad Dry Lake Bed i natpisom "Oni su
ovdie". Bob ie otvorio Ioto-Iasciklu sa stola. U nioi se nalazilo desetak
IotograIiia letecih taniura velicine 20 x 25 cm. Jedna od niih ie bila ona ista s postera...
U isto vriieme. u Las Vegasu. na TV stanici KLAS (Iiliiala TV mreze CBS). novinar
George Knapp. vodio ie niz interviua na temu postoiania UFO i vanzemaliaca u oblasti baze
"Area 51". Kako ce Bob Lazar kasniie potvrditi u krugu priiatelia "vanzemalici nisu postoiali
u toi tainovitoi voinoi bazi". I. govorio ie istinu. Naime. oni su bili u bazi S4. letielice su
zvane "diskovi" i bile su sve samo ne "neidentiIicirane".
Bob ie bio zaposlen kao dio "tima za podrsku". Niihov zadatak ie bio da rastave "Iinalni
proizvod" i utvrde sto ga cini tako tvrdim. Logicno. niihov naredni zadatak se sastoiao u
pronalazeniu "zemaliskih" materiiala koii ce dati iste rezultate u letu. Ipak. ponaivise vremena
Bob ie provodio na problemima pokretackih mehanizama "diskova". Ponekad ie prisustvovao
eksperimentalnim letovima. Takoder su ga naucili kako su diskovi u mogucnosti da sazmu
prostor i vriieme te da postignu medu-zviezdana putovania.
Tokom dnevnih briIinga. Bob ie citao i slusao izviestaie koii su govorili o poviiesti proiekta
i neposrednim cilievima. Naravno. detaline inIormaciie ie dobivao iz svoie oblasti. Naucnici
u bazi S4 su radili u timovima i niie im bilo dozvolieno da komuniciraiu iedni s drugima.
Limitirani dio opcih inIormaciia im ie saopcavan da bi zadovoliio niihovu radoznalost i da bi
imali konture kompletnog mozaika.
U ovim inIormaciiama Bob ie citao u coviekovoi poviiesti. IilozoIiii. teologiii te
tehnoloskom utiecaiu vanzemaliaca na razvoi coviekove civilizaciie.
Mnostvo ovih inIormaciia su bile alarmantne i sokantne. Ova saznania. zaiedno s voino-
obrambenim pitaniima. te mogucnostima tehnologiie diskova ucinile su ovai proiekt
naicuvaniiim u poviiesti. Voina i politicka elita su ga skrivale od ostalih vladinih sluzbi te.
naravno. od ostalog diiela coviecanstva.
Ipak. gdie su povierliivi podaci. tamo su i Sovieti. KGB ie. naravno. bio prisutan u Las
Vegasu. pokusavaiuci doznati detalie proiekta. Stoga su svi zaposleni zaduzili pistolie za
samo-obranu. Bob ie imao svoi magnum koii niie bio registriran. Dennis Mariani ie iednom
prilikom otisao s Bobom u policiisku stanicu da ga registrira. Nakon Dennisovog razgovora s
komandantom stanice. ovai ie izasao u hol u kome se Bob nalazio i prokomentirao: "Znaci
ovo ie momak za koiim Rusi tragaiu?"
Na ucestala pitania svog priiatelia Gene HuII-a o tome cime se bavi. Bob ga ie upitao:"Sto
radis u sriiedu navecer?"
Poveo ga ie te sriiede. 22. 03.1989.. prasniavim auto-putem broi 375. Bob ie znao da se
diskovi testiraiu svake sriiede navecer sa zalaskom sunca. Pet milia priie dolaska do Groom
Lake na nebu se vidio bliesak svietala. Dolazio ie iz pravca planine koia ih ie diielila do baze
137
S4. Sviietla su skakutala i plesala uokolo. praveci stepenaste pokrete u zraku. Nekoliko puta
ie ovo kretanie ponovlieno. Ova aktivnost ie bila tako ocigledna da se niie radilo niti o
planetima. zviiezdama. oblacima ili bilo cime drugom. Uskoro. sviietlo ie zaslo iza planine...
Sliiedece sriiede. Bob ie doveo ios troiicu priiatelia u iznaimlienoi limuzini. Lincoln
Towncar-u. Disk se poiavio u isto vriieme. Ovai put su kretnie bile nekako nagle. Disk bi cas
bio u daliini da bi sliiedeci trenutak bio pred tvoiim ocima. Kao da bi nestao za moment. Bob
ie obiasnio da ie to zbog toga sto disk sazima vriieme i prostor. ier ie propulzivni (pokretacki)
sustav drugaciii od onog na koii smo mi navikli...
Sliiedece sriiede ponovni pokusai. Ovai put ie niz voinih vozila patrolirao u blizini. Ipak.
Bob ie pokusao da se provuce. Neuspiesno. Zaustavili su ga. Posto ie ios uviiek bio na
iavnom putu (a ne na podruciu baze) opomenuli su ga. Sutradan. Bobu ie saopceno sliiedece:
Dennis Mariani: "Danas ne letis za bazu. Kada smo ti rekli da ie ovo voina taina mislili smo
da si shvatio da ne mozes dovoditi svoiu Iamiliiu ili priiatelie da promatrate eksperimentalne
letove diskova... Zbog tvoie neozbilinosti morali smo odgoditi vrlo vazan test..."
To ie bio krai niegove naucne kariiere...
Deset godina kasniie. u Blockbusceru iznaimliuiem video kazetu "Lazar Tape". Oki
teleIonira i piie kavu. Dario se igra u svoioi sobi. Video pocinie. Suhoniavi
cetrdesetogodisniak dolazi u gro plan vozeci se u sportskom automobilu.
Pustiniski okolis. Predstavlia se. "Zovem se Bob Lazar... Tokom 1989. i 1990. radio sam
za..."
I onda sliiedi prica. Koia relativizira i miienia sva nasa znania bazirana na trenutacno
prihvacenim teoriiama Iizike i Iizikalnih zakona.
Redom:
1. Anti-materiialni reaktor. ploca od 45 cm duzine. s kuglom na sredini. Unutra ie komadic
elementa 115.
2. Element 115 ie super-teski element koiega nasa znanost ios ne poznaie. (Cini mi se da
smo u Mendelievom sustavu elemenata stali na broiu 106. Zapravo sve iznad 95-og su
umietno stvarani elementi dobivani u laboratoriiskim uvietima. bombardiraniem i
dodavaniem atomskih cestica. Smatralo se da su iznad 100-og broia elementi previse
nestabilni. Ipak. Lazar tvrdi da ie vidio element 115 koii ie u cvrstom staniu i stabilan.)
3. Element 115 stvara gravitaciisko polie oko vrha antimateriiskog reaktora. To polie se
prenosi i poiacava u doniem diielu letielice-diska.
4. Anti-materiialni reaktor stvara vrlo mocnu reakciiu tokom koie se l00° materiie pretvara
u energiiu (podsietimo. nuklearna reakciia dovodi do konverziie manie od 1° materiie u
energiiu).
5. Stavlianiem elementa 115 u anti-materiialni reaktor inicira se reakciia. (Nema dugmadi ni
komandnih tabli u letielici.) Element se bombardira s protonima i izbacuiu se antimateriialne
cestice.
6. Anti-materiialne cestice reagiraiu sa materiiom oko sebe. (Treba li govoriti da. ono sto mi
zovemo naukom. o ovome nema nikakvih eksperimentalnih znania.) Oslobada se toplota.
7. Unutar sustava ie 100° eIikasni generator koii toplotu pretvara u struiu. Ogromnu
kolicinu struie.
8. Struia ÷ (gravitaciiski) valovi.
9. Gravitacioni valovi se Iormiraiu oko diska. Na doniem diielu su tri gravitaciiska poiacala.
Oni poiacavaiu i usmieravaiu gravitaciiske valove.
10. Ovi valovi stvaraiu vlastito gravitaciisko polie.
138
11. Gravitaciia sazima vriieme i prostor. A disk. imaiuci vlastitu gravitaciiu. moze ciliano
miieniati prostor i/ili vriieme i tako uticati na svoiu "brzinu kretania".
(Prisietimo se. Einstein ie deIinirao nas limit u kretaniu. Kaze da ie naibrzi put izmedu dviie
destinaciie. linearna metoda. Na primier. od Saraieva do Bune krai Mostara. naibrze bi isli
ako bi povukli crtu izmedu ta dva miesta. A zatim zracnim putem isli ravno po toi crti. I
sletieli negdie kod izvora Bunice. Dakle. ne zaobilaznim putem preko Madarske ili Nevade.
A maksimalna brzina ie brzina svietlosti. Preko toga dolazi do dezintegraciie nasih molekula.
Ono o cemu Bob Lazar govori nema veze s ovim. On tvrdi da se u bazi S4 eksperimentira s
diskovima koii imaiu tehnologiiu vanzemaliaca kod koie se letielice ne krecu linearnim
metodom. Umiesto toga. letielice stvaraiu gravitaciisko polie koie sazima prostor izmedu
dviie destinaciie. To sazimanie mozemo predstaviti ribarskom mrezom na koioi se nalazi
mnostvo odredista. Ako zelimo putovati do neke tocke na drugom kraiu mreze necemo se
kretati po mrezi. Jednostavno cemo privuci tai krai rukom. Mreza ce se saviti. Umiesto
putovania mi cemo nas cili dovesti sebi. A da tai proces ne bi traiao predugo mi sazimamo i
vriieme. Sve traie dielic sekunde!
Jednostavan koncept.
Ali kompliciran tehnicki problem. Ipak. svaki problem ie riesiv ako postoii ulaganie.
vriieme. zaiednicki umni napor. Ono O cemu Lazar govori ie generalni koncept ciii svi detalii
nisu ios raziasnieni.
Ocito. kliuc ie u gravitaciii. Znam da ce se mnogi pozvati na Newtonovu teoriiu staru cetiri
stolieca. Ona ie s Einsteinom. a pogotovo s noviiim radovima iz kvantne Iizike prevazidena.
Opceprihvacene teoriie ios nema. Gravitaciia ie. po vecini. val. Po nekima. takoder. i cestice.
gravitoni. A sto ona moze da napravi? Vieroiatno nemamo dovolino maste da pretpostavimo
razlicite scenariie. (Sazimanie prostora i vremena ie iedan od niih.)
12. Na dnu diska su tri gravitaciiska generatora. Kada se zeli putovati. letielica se okrene na
stranu. Gravitacioni generatori proizvode gravitaciiski snop.
13. Gravitacioni snop se usmierava u odredenu tocku u svemiru i privlaci ie prema disku.
14. Sam disk se kaci za tu tocku i vraca se s niom nazad u prostor.
15. Ovai proces se desava u trenutku kada se sazima i vriieme (dakle. nema protoka
vremena).
16. Ovim se zaobilazi Einstein. Brzina nema limita. Kretanie iz bilo koie dviie tocke u
svemiru ie trenutno!
17. Toplotna radiiaciia se ne stvara tokom rada generatora (ovo ie dosta sokantna tvrdnia.
ier se protivi nasem prvom zakonu termodinamike).
18. Vozilo se ne krece prema napriied. nema pogonskog motora. Letielica ie. naime.
privucena.
Timothy Good ie pisao o Lazarovom iskustvu u svoioi kniizi "Alien Contact" (1993).
"Cinienica ie da gravitaciia sazima vriieme i prostor. Zamislimo da smo u svemirskoi
letielici koia moze stvoriti mocno gravitaciisko polie. Siedimo u bilo kom dielicu prostora.
upalimo gravitaciiski generator. presaviiemo vriieme i prostor. Iskliucimo generator i nademo
se na drugom kraiu svemira. a da se vriieme niie ni pomierilo... Liudima ie to. naravno. tesko
da "progutaiu" i prihvate. S obzirom na tvrdoglavost nase naucne zaiednice. vieroiatno oni to
nece nikada ni prihvatiti mada ie. u stvari. riiec o cinienicama.. "
Michael Lindemann ie opsirno pisao o ovim i slicnim iskustvima u svoioi kniizi:"UFO's and
Alien Presence" (1991):
139
"...Poiacala su uviiek ukliucena na 100°. Na tai nacin proizvode maksimalne gravitaciiske
valove... U biti dolazi do privlacenia i odbiiania. i nulto podesavanie ie negdie na sredini.
Sustav ie vrlo iasan. Vise nalici na parnu masinu. nego na soIisticiranu visoko-tehnolosku
napravu..."
"The Lazar Tape" ie cetrdesetominutna kazeta u obliku znanstvenog predavania. Vrlo
inIormativna. Jednu kopiiu i ia imam. Daie neke nove detalie:
"... Dva su speciIicna tipa gravitaciie: gravitaciia A i gravitaciia B. A radi na mikro skali. a
B na makro. Primier gravitaciie B ie gravitaciiski poias koii drzi nasu Planetu. ostale planete i
miesece u kretaniu oko sunca. ili satelite u kretaniu oko Zemlie... Gravitaciia A nam ie
nedovolino poznata. Riiec ie o mikro gravitaciii koia ie glavna sila koia odrzava masu
protona i neutrona. Moderna Iizika ie naziva "Jakom nuklearnom silom". Ono sto ie
nepoznato ie cinienica da ova gravitaciia moze dovesti do distorziie vremena i prostora i
omoguciti medu-zviezdano putovanie...
...Energetski izvor za ovo putovanie ie element 115. Samo 223 grama ovog elementa moze
se koristiti 2030 godina... Tocka toplienia ie na 1740 stupnieva Celziiusovih. Proces raspada
ie iako spor..."
Vozeci se auto-putem 249 prema kuci. na kazetoIonu ie Oliver ponovno pievao: "Jos iedna
evo pada noc. radosti moia. zbogom moram poc'. visoko medu zviiezdama...". Kretali smo se
u linearnom modusu. u mislima sam sazeo vriieme i prostor. otputovavsi u Bol kasnih
sedamdesetih...
Slika 2: Bob Lazar. atomski Iizicar. dokumentirano tvrdi da ie radio u super-tainoi
americkoi bazi S4 u blizini Area 51 te detalino opisuie susrete s tehnologiiom posietioca iz
svemira I pokusaie da se imitira stvaranie slicnih letielica sa sasvim novom vrstom pogona.
140
(3) Cetaceans (3) Cetaceans (3) Cetaceans (3) Cetaceans
28.02.2000.
Cetacean ie obiteli morskih sisavaca. Kitovi. delIini i parpasi ("morske svinie" ili "mali
kitovi") su iedini predstavnici. Kitovi rastu skoro do ?0 metara. delIini 6. a parpasi 2.5 m.
Bliski susret sam imao samo s delIinima osamdesetih godina. Jedrilica ie isplovila tog
srpaniskog iutra iz Visa prema Komizi. Jos u dubokoi Viskoi luci osietila se poiacana bura.
Moie iskustvo na brackoi strani bilo ie nenaviklo na iake bure tokom lietnih mieseci. Valida
sam ie zato i podciienio. Jedra su bila razapeta. brodica ie parala valove. Suncani dan i
plavetnilo mora niie odavalo rizik. Ipak. tko iole poznaie buru. sviestan ie niene
nepredvidliivosti. promiene smiera i intenziteta. Naiedanput te udari bocno kad ie ne
ocekuies. I onda zamre. Do novog naleta.
U glavnom. nekih par kilometara od obale imao sam puna iedra i korigirao putaniu broda
prema vietru. Naiedanput. novi udar bure. Val podize iedrilicu na krmi. Nagao zaokret za 90
stupnieva i - kormilo iskoci iz lezista. Liievom rukom sam pustio konopac. iedra se otrgnuse
van kontrole...
Prihvatio sam kormilo s obie ruke. U tom momentu sam imao nekoliko izbora. Trebalo ie
odluciti sto priie:
- pokusati vratiti kormilo u leziste i povratiti smier.
- ubaciti kormilo unutar broda. spustiti iedra i smiriti iedrilicu. ili
- pokusati upaliti neiaki Tomos 4. kontrirati vietru. dovesti iedrilicu u neutralni polozai i
spustiti iedra.
To su oni prelomni trenuci u zivotu kada se sekunde cine kao viecnost. a svaki neuspio
pokusai skupo placa. Jedrilica se poviiala prema boku. nalet bure ie napunio iedra. brzina se
povecavala... Spustio sam se nize niz krmu i pokusao vratiti kormilo u ona dva metalna
kruga. Ipak. iedrilica ie sada isla previse brzo da bi mi dozvolila slobodan manevar. Prvi
pokusai bio ie neuspio. Kormilo ie promasilo svoie leziste za par centimetara. Jedrilica se i
dalie poviiala. dizuci iednu stranu broda. U glavi mi ie prostruialo: "Ako drugi put promasim.
za treci pokusai vremena necu imati". Pogledao sam prema provi broda i zamislio scenarii u
kome se iedrilica prevrce na bok. Nekoliko kilometara od Visa. na otvorenom moru prema
Italiii...Morski psi...
Odlucio sam se da kormilo ubacim unutar broda. Zatim sam spustio propeler Tomosa u
more. povukao prvi put. Nista. Motor ie bio hladan. Ponovno pogled unapriied. I mada mi
situaciia niie isla u prilog. i bilo ie opasniie nego moment priie. mladalacki sigurno. ucinilo
mi se da se nista lose nece dogoditi.
Vratio sam pogled na Tomos sa mislima da ovai put mora upaliti. I onda. usred ove napete
situaciie. na samo nekoliko metara od mene. izronila ie crna peraia. Koii moment kasniie. ios
iedna. s druge strane iedrilice.
Sto ie? Morski pas ili delIin?
Nisam imao vremena da odgonetam. Povukao sam ios iednom. Tomos 4 ie upalio. Jedrilica
ie u tom momentu bila s iednom stranom podignutom. Tezinu tiiela sam potpuno drzao na toi
podignutoi strani. pokusavaiuci spriieciti okretanie broda. Propela motora ie bila cas iznad. a
cas ispod povrsine mora. Napokon sam dobio sekundu da otpustim konopac glavnog iedra.
I. Naiedanput. vietra gotovo da ie nestalo.
Tomos ie preuzeo kontrolu nad kretaniem broda. Ispravio ga ie. Jedra su pocela udarati
liievo-desno potpuno isprazniena. bez pogona. I more se smirilo.
141
To mi ie dalo novi moment da pogledom potrazim goste s peraiama. Tri. cetiri. bili su ios
uviiek s obie strane broda. I polako se udaliavali. I koii put iskocili.
Niie mi trebalo dodatno obiasnienie. DelIini. Osietili su opasnost. vieroiatno moie vibraciie.
Kao da ie niihova prisutnost utiecala da sve utihne i da se smiri. Vrati u normalu.
Sigurnost. Ili. da mi kaze. da ce biti m da me zastite ako treba. To nas ie povezalo. I naucilo
me plemenitoscu tih bica. Priiatelistvu.
Nimalo slucaino ovai dogadai mi se urezao u pamcenie. I mada nemam "naucnih" dokaza da
se epizoda s delIinima ne moze tumaciti i na druge nacine. moie obiasnienie meni ie
nedvosmisleno i iedino ispravno. Jer ga osiecam takvim.
Upravo to iskustvo me uci otvorenosti kada se susrecem s nekim bizarnim epizodama. Jedna
od niih ie zasnovana na mogucoi "telepatskoi komunikaciii medu bicima". Zbilia.
pretpostavimo da ie takva komunikaciia moguca i sto bi nam moglo doci kao poruka s "druge
strane". Od. kitova. recimo. "... Zapocnimo govoriti iedno s drugim. Ovo sto cete iskusiti
dolazi od Cetaceana koii vam se obracaiu putem telepatiie. Svaka riiec ie prenesena izvorno
putem telepatske komunikaciie.
Mi. Cetaceani. kao i vi. liudi. i u moru i na zemlii. nosimo svietlost... Jer. svietlost ne
poznaie granice. i svi koii rade za niu su iedno.
Danas ie suncano i oceanski valovi su visoki. Vidimo daleko. do horizonta. ispod neba.
Valovi udaraiu od obalu. vracaiuci u ocean ribu i morsku hranu. Danas ie divan dan.
Obracamo se iedni drugima koristeci visoke Irekvenciie zvuka. koii prolazi kroz vodu.
Obicno se skupliamo u ovo vriieme. i ostaiemo u grupi. sigurnosti radi. Po noci. spavamo na
smiene. cuvaiuci nase mlade.
Zivot nam ie prilicno uzbudliiv. ier smo u staniu da kontaktiramo i komuniciramo s
Galaktickom Komandom ovog sektora Galaksiie. Mogu nas energetskim snopom dici u brod.
ali smo dosta veliki da bi nam tamo bilo udobno. Zato im radiie idemo u posietu s nasom
sviiescu i ostaiemo koliko zelimo. Potpuno sviesni. mozemo biti na dva miesta istovremeno.
Jednog dana cemo vas direktno kontaktirati. u momentu kada i vi postanete iedno sa
Zemliinim elektro-magnetnim poliem Svietlosti. Mi smo prikliuceni u Zemalisko energetsko
polie. Uskoro cete biti i vi. Kada se to desi. trenutno cete postati Jedno sa svim Svietlosnim
Bicima koii su prikliuceni na ovo Polie.
Zelino iscekuiemo dan kada ce sav zivot na Zemlii ponovno zivieti u miru. Tad cemo
slobodno komunicirati s vama na obali... Pozdravliamo vas na pocetku novog doba... doba u
kome ce harmoniia i radost postati stalne u nasim zivotima. Upravo to vam ie bilo i
namiienieno kada ste stvarani. Na zalost. upravo coviecanstvo ie zelielo da eksperimentira s
drugim staniima koii su vam izazvali gorcinu i zalienie...
Dobrodoslicom cemo pozdraviti vas povratak u Federaciiu Planeta. u kome ce vam vase
clanstvo omoguciti da sluzite Zemlii u harmoniii i radosti.
Nestrpliivo predvidamo ceremoniiu dobrodoslice. gdie cemo vas pozdraviti zbog vase
odluke da krenete putem Sviietla... ier. svatko ce se. iednog dana. vratiti Svietlosti. bez obzira
koliko bio udalien od nie. Ovo ie iedan od Zakona Stvarania. Svako bice ce. s vremenom.
naci svoi put nazad IZVORU cielokupne kreaciie.
... Tocno ie da smo bili i u oceanima u unutrasniosti Zemlie. I osietili niihovu cistocu.
mirnocu i sigurnost. Volieli bi da tamo putuiemo cesce. Ipak. nasa odgovornost lezi u
vaniskim oceanima Zemlie. gdie smo u obavezi da se koncentriramo na Liubav i Sviietlo... da
bi iednog dana i vaniski oceani postali ogledalo onih unutrasniih. Iscekuiemo tai dan. kada ce
142
svi Zemaliski oceani reIlektirati cistocu i liepotu Unutrasnie Zemlie. i kada ce sva bica moci
plivati u miru. ...Mi cuvamo sve vitalne inIormaciie u nasoi banci memoriia ... i saliemo ih
Galaktickoi Komandi kada ih zatraze. Mozemo pohraniti ogromne kolicine inIormaciia
istovremeno. Spremni smo da ih koristimo na dobrobit Zemlie. MI SMO CUVARI ZNANJA
NA ZEMLJI. Memorirali smo i sacuvali kompletnu Zemalisku poviiest... i spremni smo da ie
koristimo kada dode vriieme za to.
(...Zato dodite i zaplivaite s nama kada saniate. i znaite da ce ove vode biti sigurne. ier vasi
snovi su u visoi dimenziii. u koioi su svi zasticeni...)
...Sviiest ie Jedna. bez obzira na velicinu i oblik. Ovdie smo svi da istrazuiemo nasu
egzistenciiu u materiialnom obliku. i u razlicitim Iormama...Razlike u tiielima nam daiu samo
mogucnost razlicitih iskustava. koia su nam potrebna na nasem putu kroz Sviietlo... Jer. sto ie
vise iskustava. brzi i obuhvatniii ie rast. a time i ekspanziia duse u Sviietlo.
... Mi smo doneseni na Zemliu iz drugog suncevog sustava. isto kao i vi...
... Pozivamo vas. Zemaliski Humanoidi. da nas tretirate kao sebi iednake. i da prestanete s
bezumnim ubiianiem nase vrste... Jer time unistavate one koii su ovdie da vam pomognu... u
vasem penianiu na evoluciiskoi liestvici. Nasi zivoti su stalno u opasnosti. a ipak mi plesemo
i igramo i uzivamo u nasem stilu zivlienia usprkos svim opasnostima. Nasi izvidaci su
konstantno na oprezu zbog liudi u kitolovcima i ribarskim brodovima... i kada ih spaze. poziv
na uzbunu krene sonarom u svim oceanima... Ako netko zatreba pomoc. nasa braca i sestre su
sviesni toga i tu su da nam priskoce...
Mnogi od nas stradaiu od ribolovaca. Mnogi od nas postaiu izvorom hrane. Vecinu
vremena. mi se krecemo zaiedno da bi se zastitili od istrebliivaca - kao sto su liudi. Niie nam
lako stalno izbiegavati mreze i destruktivne tehnike koie se koriste da bi nas ulovili. Ali smo
odrasli uviezbani da prezivliavamo u oceanima.
... Jedino sto zelimo ie miran suzivot s liudima i bozie steceno pravo da sigurno navigavamo
kroz oceane bez opasnosti po nas...
(Spoiite vase Sviietlo s nasim u oceanima. i s nasom bracom i sestrama u Podzemnim
Gradovima... Pocnite sada. Iokusiraniem na nas. i mi cemo vas spoiiti s naseg kraia u
Jedinstveno Velicanstveno Sviietlo.) Promatraite sva bica kao duhovnu bracu i sestre. i
nikada ne odustaite od liubavi za sve niih. Jer. Liubav veze i spaia ovai Kozmos. bez obzira
da li smo inkarnirani ili "slobodne duse"."
Krai navodnika. i krai navoda iz kniige Dianne Robins: "The Call Goes Out From the
Earth's Cetaceans". obiavliene 1995. Gospoda zivi u Rochesteru. New York. Znatniiu pazniu
privukla ie nesto kasniie. nakon "primania telepatskih poruka od kita Willy-ia". iunaka dva
Iilma iz 1997. i 1998.
Za povratak u stvarnost posluzimo se oglasom iz New York Timesa. 16.06.1996.:
"Norveska i Japan. drzave s naivise ulova na kitove. otvoreno krse medunarodnu zabranu
lova na kitove. Ove godine ce cak i povecati broi ubiienih kitova na otvorenim morima.
Medunarodna zaiednica mora poduzeti akciiu protiv ovog bezakonia. Veliki Kitovi. dovedeni
na ivicu istreblienia. suocit ce se s ios iednom rundom surovih masakra ukoliko iavnost ne
prisili Norvesku i Japan da se povinuiu zakonu..." Slozimo li se da smo svi samo iedna dusa
podiieliena u bezbroi diielova i Iormi onda ce nam se ovai prilog uciniti ozbilinim i vriiednim
paznie. U protivnom. to biiase samo iedna mastovita pricica...
143
(4) Bibliiski kod (4) Bibliiski kod (4) Bibliiski kod (4) Bibliiski kod
5.3.2000.
Siedili smo na podu moie sobe: Mase. Hari i ia. Slusali Arsena: "Sa okusom mora i okusom
soli...". Pievusili. Pitao sam Hariia zasto ne napise laganu liubavnu piesmu. (On iu upravo
napustio "Ambasadore" i osnovao svoi bend.)
Rece da radi na novom albumu i da ima nekoliko takvih piesama. I da ce presnimiti iednu
kazetu za mene. Nisam. doduse. dobio radnu verziiu te kazete. Ali. Hari Varesanovic ie
postao Hari Mata Hari. Tada. priie cetnaestak godina.
Stvarna Mata Hari bila ie u zabavliackom biznisu. takoder. Rodena u Nizozemskoi. ziviela u
Indoneziii kao kurtizana i plesacica.
U Francusku dolazi u doba Prvog svietskog rata. postaie liubavnicom mnogih oIicira i
pocinie spiiunirati za Niemacku. Niezina uloga postaie legendarnom. a nakon sto ie
otkrivena. biva sudena i pogubliena. Dviie i po deceniie kasniie. spiiunski rat postaie
znacainim koliko i sami oruzani sukobi izmedu Saveznika i sila Osovine. Prevlast Niemacke
tokom prvih godina rata bila ie pracena prednoscu u obaviestainoi oblasti. Tek kad su
britanski agenti u svoiim podzemnim bunkerima prestigli svoie niemacke kolege u
desiIriraniu poruka izmedu glavnih komandnih centara. krai snova o Trecem Reichu se
ukazao. SiIriranie i kodiranie. desiIriranie i dekodiranie. Onai tko ima inIormaciie. ima i moc.
U siIriranim porukama i pismima. individualna slova i broievi. po utvrdenoi Iormuli. daiu
nove. skrivene poruke. Nekada su masine koristene da kreiraiu kompleksne kodove i siIre.
Danas to rade kompiuteri. Svakako. vodeca Agenciia u tom "biznisu" ie americka NSA
(National Securitv Agency). Posliednii hit u kriptograIiii:
- kliuc za desiIriranie poruka salie se nesakriveno. zato sto u ovom unikatnom sustavu
posilialac poruke moze kodirati. ali ne i dekodirati poruku. a primalac poruke moze ie
dekodirati. ali ne i nanovo kodirati (ili promiieniti kod/siIru).
Sir Isaac Newton se smatra prvim modernim naucnikom. Newton ie priie tri i pol stolieca
Iormulirao zakonitosti mehanike naseg suncevog sustava i otkrio silu gravitaciie. To ie ono
po cemu ga mi danas pamtimo. Ipak. prema cuvenom ekonomistu John Maynard Keynes-u
("Essays and Sketches in Biography". 1956). Newtonova opsesiia niie bila ni matematika ni
astronomiia. Iza Newtona ie ostalo vise od miliiun riieci ispisanih u rokopisu. a vecina niih
pripada ezotericnoi teologiii. Ti tekstovi otkrivaiu da ie ovai veliki Iizicar vierovao da u
Bibliii postoie skrivena prorocanstva o liudskoi poviiesti. Jos precizniie. prema Richard
WestIall-u ("The LiIe oI Isaac Newton". 1993) on ie bio uvieren da Bibliia ima taini kod koii.
ako se desiIrira. moze otkriti buducnost. "Bibliia ie". tvrdi Newton. "u biti prorocanstvo
liudske poviiesti". Newton ie naucio hebreiski i proveo pola svog zivota pokusavaiuci da
desiIrira taianstveni kod. On ie. prema Keynesu. tvrdio da ie i Bibliia i citav Svemir
"kriptogram. napravlien od strane Svevisnieg" i pokusavao ie da ga "odgonetne. riesavaiuci
rebus proslih i buducih dogadaia. bozanski predodredenih". Newton ie ios uviiek radio na
Bibliiskom kodu i kad ie umirao. Ali niegova zivotna potraga niie urodila plodom bez obzira
koii matematicki metoda primieniivao. Proletimo kroz vriieme. Nekoliko godina priie doba
kada Hitlerova voina masineriia postaie brdo neupotrebliivog otpada u Europi. pokusavaiuci
da zatomi zidovsku naciiu. u "zlatnom" Pragu. rabin H.M.D. Weissmandel provodi besane
noci niutnovski tragaiuci za Bibliiskim kodom. I. napokon. prvi znaci uspieha. Primiietio ie
da. ako preskoci prvih pedeset slova u "Kniizi Stvarania" i uzme iedno. onda preskoci novih
pedeset slova i uzme sliiedece. i tako pet puta. riiec "Torah" se Iormira. ("Porah ie. naravno.
144
naziv kompleksa od svih pet kniiga "Starog Zavieta" i zakona koii omeduiu hebreisko
IilozoIsko i religiisko mislienie. )
Primiienio ie identicnu Iormulu i na druge kniige "Starog zavieta". Dobio ie iste rezultate i u
"Kniizi Egzodusa' i "Kniizi broieva". Ponovilo se to i u petoi kniizi "Starog testamenta".
kniizi zakona. "Deutoronomiii". Ceski rabin niie nikad obiavio svoia otkrica. Srecom. niegovi
studenti su kasniie obiavili pregled niegovog rada u limitiranoi nakladi. koia ie ponovliena
1958 ("Torat Hemed"). Jedan od niih. rabin Azriel Tauber. pricao ie da ie Weissmandel u.
predkompiuterskom dobu. ispisao citavu Toru na kartice. s 100 slova na svakoi kartici: Imao
ie redove s deset slova i onda trazio riieci koie bi dale znacenie putem ekvidistantnog
preskoka.
Robert Kass. proIesor na Carnegie-Mellon University. proveo ie pocetak devedesetih kao
urednik naiugledniieg svietskog matematickog casopisa "Statistical Science". Mnostvo
potenciialnih priloga prolazi kroz rigorozne recenziie priie obiave. S obzirom da su recenzenti
casopisa naiugledniii svietski eksperti. ne desava se da se ne-naucni prilozi provuku do
stampe.
U redakciiu ie. 1993. godine. dosao neobican prilog. Tri izraelska matematicara. na celu s
uglednim proIesorom Eliyahu Rips-om. poslali su tekst sa sliiedecim naslovom:
"Ekvidistantne slovne sekvence u bibliiskoi Kniizi Stvarania".
(Citam abstrakt tog priloga. iezik ie naucni. suhoparan.)
"Primiieceno ie da kada ie "Kniiga Stvarania" pisana kao dvodimenzionalni red.
ekvidstantne slovne sekvence daiu riieci s razumliivim znaceniem. Kvantitativna oruda za
mierenie ovog Ienomena su razviiena. Analiza slucainog uzorka pokazuie da ie eIekt
signiIikantan na nivou 0.00002."
(Prevedimo: "Kniiga Geneze" koia ie. usput. kliucna kniiga "Starog Zavieta". sadrzi u sebi
drugi nivo citania. Izraelski tim ie nasao nacin da tai nivo desiIrira. Proviera niihove teoriie
pokazuie minimalnu mogucnost pogreske.")
Sama mogucnost da se matematicki dokaze da Bibliia zapravo predstavlia ogroman rebus
koii se moze desiIrirati od pocetka prema kraiu. uznemirila ie proIesora Kassa. EIekti takvog
clanka bili bi enormni na civilizaciiu. Poslao ie ovai prilog recenzentu. Nakon nekog vremena
dobiva mislienie prvog eksperta. "Matematika ie solidna. teze se ne mogu osporiti". Kass
salie prilog drugom recenzentu. Isti odgovor. "Teoriia ie odrziva".
Kass se odlucuie da napravi izuzetak od uredivacke politike. Prilog salie i trecem
recenzentu. Ovai put to ie bio vodeci americki kriptograI: Harold Gans. Dugogodisnii
obaviestaiac i desiIrant NSA (National Securitv Agency).
Gans ie citav zivot proveo u pravlieniu kodova te desiIriraniu tudih. za americke
obaviestaine sluzbe. Obrazovan ie kao statisticar. Naucio ie hebreiski. I. u momentu kada ie
dobio prilog od Kassa. mislio ie da ie ridikulozan.
Gans ie bio siguran da ce lako dokazati da nikakav "Bibliiski kod" ne postoii. Napravio ie
vlastiti kompiuterski program i tragao ie za istim inIormaciiama koie su i Izraelci nasli.
Iznenadenie. Kod ie zbilia postoiao.
Ipak. Gans ie ios uviiek bio skeptican. Odlucio ie da traga za sasvim novim setom
inIormaciia u Bibliiskom kodu. Primiienio ie istu proceduru na drugom eksperimentu.
pokusavaiuci otkriti podvalu. Proveo ie 440 sati eksperimentiraiuci.
Zakliucak ne samo da ie podupro teoriiu. vec ie dosao do novih inIormaciia koie su
potvrdivale vierodostoinost teoriie.
145
"Bibliiski kod" ie stvarnost. "Potvrduiemo da ovi rezultati dokazuiu i potvrduiu one do koiih
su dosli Rips. Witztum i Rosenberg". pisao ie Gans u zakliucku svoie recenziie.
"U procieni Bibliiskog koda". govorit ce Gans kasniie. "pristupio sam na isti nacin kao dok
sam radio na proiektima u Ministarstvu odbrane. Od pocetne skepse i zelie da razotkriiem
podvalu. zavrsio sam svoi rad dokazuiuci valianost Koda." Napokon. u kolovozu 1994.
"Statistical Science". volumen 9. broi 3. na stranicama 429-438. obiavio ie originalni
eksperiment koii dokazuie postoianie Bibliiskog koda. Naredne tri godine niie se poiavio
niiedan naucni prilog koii bi osporio ovai clanak.
Naprotiv. Niz uglednih imena potvrdio ie da ie "matematika perIektna. isto kao i
kompiuterska znanost. u prilogu".
Na povrsinu izrania spektakularan zakliucak: naicitaniia kniiga svih vremena. Bibliia. samo
ie vrh sante leda.
Rips obiasniava da ie Bibliiski kod slucai kod koieg se:
- dodaie svako cetvrto. dvanaesto ili pedeseto slovo da se Iormira riiec.
- preskoci X miesta. i novih X miesta. i ios iedanput X miesta. i tainovita poruka ispliva.
Bibliiski kod ie mnogo vise od obicnog koda. Iduci uzduz i popriieko znanog teksta Bibliie.
skrivena ispod originalne hibru verziie starog testamenta. kompleksna ie mreza riieci i Iraza.
nova Kniiga stvarania. tumacenia proslih i buducih dogadania.
Tri tisuce godina posliie nastanka Zavieta. otkriva se da postoii Bibliia unutar (ispod)
Bibliie.
Bibliia niie samo kniiga. Ona ie i kompiuterski program.
Nekad davno. prva verziia ie nastala klesaniem u drvetu. zatim ie prebacena na svitke. u
moderniiem dobu stampana u kniigama. Napokon. kompiuter ie preuzeo staIetu. I pokazao
put kako ie citati.
Da bi pronasao kod. Rips ie eliminirao sva miesta izmedu slova i pretvorio citav originalni
tekst Bibliie u kontinuirani niz slova.
Ukupno 304805 slova dugacak. Cineci to. on ie zapravo restaurirao Toru na nacin na koii ie
ona prvotno i nastala. Prema legendi. Moisiie ie primio stari zaviet od "Boga" "kontinuirano.
bez razmaka izmedu riieci".
Kompiuter trazi poruke s imenima. riiecima i Irazama skrivene u kodu. Zapocne s prvim
slovom i onda traga za svakom mogucom kombinaciiom. Provierava sve sekvence s
preskokom iednog. dva. tri.... tisucu slova. I tako sve do posliednieg slova Testamenta.
Nakon sto nade kliucnu riiec (recimo ime i prezime politicara koie se zadalo u
eksperimentu). kompiuter krece u potragu za relevantnom inIormaciiom (imena. miesta.
datumi). Kada i to pronade. onda ih dekodira skupa. Kompiuter svodi rezultat izmedu dviiu
nadenih riieci koristeci dva testa:
- prvo. koliko blizu se oni iavliaiu iedno do drugog. i
- drugo. da li su sekvence (preskoci) koie dovode do riieci. naikrace (a time i naivazniie za
odredenie prve kliucne riieci).
Primier prvi:
(Rips): "Pitali smo kompiuter da traga za Sadamom Huseinom. Onda smo provieravali
relevantne riieci do koiih ie dosao i usporedivali da li matematicki korespondiraiu. Uz
niegovo ime dobili smo ove riieci: Zaliievski rat. Skud i Ruski proiektili. te datum pocetka
Zaliievskog rata." Riieci Iormiraiu puzzle.
Na mnostvu drugih primiera pokazalo se da se ukrstaniem medusobno vezanih riieci
otkrivaiu nove (ili potvrduiu znane) inIormaciie. Uz ime Billa Clintona dosla ie riiec
146
Predsiednik. Uz "spustanie na miesec" bile su riieci "svemirski brod" i "Apollo 11". S
Hitlerom ie nacizam. Uz Kennedya. Dallas. Eksperiment za eksperimentom. Puzzle ie
pronaden samo u Bibliii. Ne u "Ratu i miru". niti u bilo koioi drugoi kniizi. Ne ni u deset
miliiuna kompiuterski-generiranih test slucaieva.
Prema Ripsu. postoii bezbroina kolicina inIormaciia kodirana u Bibliii. Svaki put kada se
novo ime ili riiec otkriie u kodu. novi rebus se Iormira. A relevantne riieci se iavliaiu
vertikalno. diiagonalno i horizontalno.
Bibliiski kod nastavit cemo s istoimenom kniigom Michaela Drosnina i niegovom analizom
proslih. aktualnih i mogucih buducih dogadaia.
Slika 3: Ideia da ie Bibliia (odnosno originalni zapis Tore) zapravo ogroman rebus koii se
moze desiIrirati. dao ie inspiraciiu istrazivacima da predvidaiu buduce dogadaie. Na slici ie
teza o mogucem atentatu na palestinskog vodu AraIata koii bi se trebao desiti priie 2006.
godine.
147
(5) Bibliiski kod II (5) Bibliiski kod II (5) Bibliiski kod II (5) Bibliiski kod II
19.03.2000.
Nedielia uiutro. Dario i ia u "Tinseltown"-u. dvadeset kino dvorana. Priie Iilma smo na
video- igrama. zatim se smiestimo u udobne kozne Iotelie i gledamo pregled dolazecih
Iilmova. Priie sest mieseci smo prvi put vidieli reklamu za "Mission on Mars". Svaki put kad
bi ie ponovno vidieli znali smo da nas tai Iilm nece zaobici. I tako. danasnia nedielia. imala ie
dugoocekivanu poslasticu.
Radnia ie smiestena u blisku buducnost: 2020. godina. Prva liudska misiia na Mars.
Istrazivacka ekipa se spustila u oblast "Cydonia". (Cydonia-u smo opisali u prilogu NASA;
Mars". tom I. Seriia ranih NASA-inih IotograIiia. snimlienih za Viking-ove misiie 1976.
potvrdila ie anomaliie u obliku gradevinskih obiekata izgradenih inteligentnom rukom:
piramida. zidova. drugih nadzemnih obiekata i - delIina. Lice ie svakako naipoznatiia
anomaliia...) Brian de Palma prihvatio se rezirania interesantne verziie na temu sto se kriie iza
"Lica iz Cydonia"-e. Dielomicno se poklapa s istrazivackim nalazima dr. Courtney Brown-a.
Barem u onom diielu u kom zivot na Marsu zamire priie mnogo miliiuna godina kada meteor
uzrokuie kataklizmu na planeti koia izgubi veci dio atmosIere. Prezivieli ie napustaiu. saliuci
u svemir svoi genetski materiial ciii se dio uputi i k nasoi maticnoi Planeti.
U naiavi Iilma moglo su procitati da smo "... dugo trazili uzrok zivota na Zemlii. A ciielo
vriieme smo istrazivali pogresnu planetu."
"Naiznacainiia viiest mileniia mozda i citave liudske poviiesti" (list Baltimore Sun).
nacionalni i svietski bestseller broi l. kniiga Michaela Drosnina : "The Bible Code" (1997).
Drosnin. vodeci novinar Washington Posta. Wall Street Journala i. trenutno. New York
Timesa.
1992. Drosnin ie u Izraelu na sastanku sa MOSAD-om. Nakon sastanka. mladi izraelski
obaviestaiac mu prilazi: "U Jeruzalemu ie matematicar koieg biste trebali vidieti. On ie
pronasao tocan datum izbiiania Zalievskog rata u Bibliii." "Nisam religiozan". odgovorio ie
Drosnin. "Nisam ni ia". uzvratio ie obaviestaiac. "Ali. on ie pronasao kod u Bibliii. s tocnim
datumom. tri sedmice priie pocetka rata."
Drosnin se prvi put sastao s Eli Ripsom u lipniu 1992. Umiesto da otvori kniigu Bibliie.
Rips ie upalio kompiuter. "Bibliiski kod ie kompiuterski program". obiasniavao mu ie doktor
matematickih znanost. proIesor na univerzitetima u Jeruzalemu. Chikago-u i Berkeley-u.
iedan od vodecih svietskih eksperata u grupnoi teoriii. oblasti matematike koia granici s
kvantnom Iizikom.
"Pravilo ie da sve sto ie bilo i sto ce biti do kraia vremena. ieste ukliuceno u Tori. od prve
do zadnie riieci. I to ne samo u generalnom smislu. nego u svakom detaliu. za svako bice.
svaku individuu. od rodenia do Iizickog kraia"...
Dviie godine kasniie. Drosnin leti u Jeruzalem na sastanak s bliskim priiateliem premiiera
Yitzaka Rabina. piesnikom Chaim Guriiem. Daie mu pismo za premiiera u kome stoii:
"Izraelski matematicar ie otkrio skriveni kod u Bibliii koii otkriva detalie dogadaia koii se
zbivaiu tisuce godina nakon sto ie Bibliia napisana...
Razlog sto vam ovo govorim ie cinienica da se vase ime samo iedanput poiavliuie
dekodirano. Vase ime ie vertikalno prekrizeno s riiecima "uboiica koii ce ubiti"... Nemoite to
ignorirati. Uboistva Kennedya i Sadata takoder su dekodirana u Bibliii. U Sadatovom slucaiu
s imenom i prezimenom uboiice. datumom. miestom i nacinom na koii ie izvedeno... Mislim
da ste u stvarnoi opasnosti..." Cetvrtog studenog 1995. dosla ie strasna potvrda prorocanstva:
148
Rabin biva ubiien s leda. a uboiica ie vierovao da ie na "bozioi misiii". Bibliiski kod ie
otkrivao da ce do uboistva doci u hebreiskoi godini koia pocinie ruinom 1995. Dva mieseca
kasniie premiier ie bio mrtav. Prvi potez piesnika Chaim Guriia bio ie poziv premiierovom
seIu kabineta. generalu Baraku (inace trenutacnom premiieru). "Generale. americki reporter
ie znao da ce Rabin biti ubiien ios priie godinu dana. To sam mu i rekao. Bilo ie zapisano u
Bibliii."
(Problem u predvidaniu se sastoii u pitaniima za koiim imenima i miestima tragati. Priie
nego sto se zbiiu stvarni dogadaii nitko ne moze na to pitanie odgovoriti. Ali zato nakon
niihovog zbivania. puzzle se mnogo lakse riesava.)
Drosnin: "Priie atentata nitko niie mogao naci ime atentatora ili tocan datum. Ali. nakon
dogadaia. kad sam se nasao s Ripsom i generalom Isaac Ben Israelom. tragaiuci za detaliima
lako smo nasli ime atentatora "Amir". Ono ie oduviiek bilo tu. tocno iznad Rabinovog imena.
Cak stovise. riieci "ime atentatora" se poiavliuiu u originalnom (ne-kodiranom) tekstu Bibliie
u istom pasusu u kome se ime "Amir" poiavliuie u skrivenom tekstu. U istom pasusu.
skriveni tekst kaze: "On ce ubiti premiiera". Nadalie. identiIicira ga se kao "Izraelca. koii
ubiia iz blizine". Bibliiski kod ie pokazao kad i gdie ce se to desiti. "U godini 5756".
hebreiskoi godini koia pocinie u ruinu 1995. a prekrizene su riieci "Tel Aviv" i "uboistvo
Rabina". "Amir" se poiavliuie na istom miestu." (Gledam tabele s hebreiskim slovima.
Nalikuiu matrici. Slova su zaokruzena. tvore riieci. Originalni tekst i kodirani nivo se
ispreplecu. Riieci se Iormiraiu iduci u svim smierovima: s liieva na desno i obrnuto.
diiagonalno. gore i dolie.) Atentat na Rabina ie dramaticna konIirmaciia realnosti bibliiskog
koda. skrivenog teksta starog Zavieta koii otkriva buducnost. Ali to ie samo iedan pronadeni
dogadai. Stotine drugih su takoder dekodirane od Drugog svietskog rata i aIere Watergate.
nuklearne eksploziie u Hiroshimi. spustania na Miesec ili pak koliziie komete s Jupiterom
(1994.).
Kad vec spominiem Jupiter. udar komete ie predviden priie nego sto ce se desiti s tocnim
datumom. Slicno ie i sa Zalievskim ratom. Drosnin ie potvrdu za bibliiski kod pronasao na
univerzitetima u Harwardu. Yaleu i Hebrew University. kod vodecih svietskih matematicara.
Svi su oni nezavisno potvrdili postoianie koda.
Einstein: "Razlika izmedu proslosti. sadasniosti i buducnosti ie samo iluziia. Vriieme uopce
niie ono sto izgleda. Ono ne tece samo u iednom smieru. Buducnost postoii istovremeno s
prosloscu."
Newton: "Buducnost ne samo da ne postoii nego se moze i predvidieti". Stephen Hawking:
"Putovanie kroz vriieme moze biti tehnicko izvodliivo u nasoi skoroi buducnosti".
Ponovno o Jupiteru. Zbilia. kako ie moguce da se tisucama godina unatrag predvidi dogadai
kao sto ie udar komete 16. lipnia 1994. o planet Jupiter? Prema nasoi zvanicnoi poviiesti.
covieku ce ios dugo trebati da otkriie teleskop i pocne gledati u nebo.
Uzgred. koliziiu ie predvidio upravo Drosnin koristeci kompiuterski program izraelskih
matematicara. Dva mieseca raniie. pronasao ie da se kometa "Shoemaker-Levy" dva puta
kriza s Jupiterom. Uz to. daie se i datum koliziie: 16. srpani 1994. Astronomi su ovai dogadai
mogli predvidieti neposredno priie samog sudara. Ali. kako su to mogli znati autori Bibliie
priie vise od tri tisuce godina?
Tu dolazimo do pitania koie moze da skrene u religiozne vode. Poiava bibliiskog koda
posluzila ie rabinima u Izraelu kao potvrda tezi da ie autor Bibliie sam Bog. I da. predvidaiuci
sve dogadaie koii su pred nama. uvierliivo dokaze da on postoii.
Moi prvi utisak nakon citania kniige (priie godinu i pol) bio ie da bibliiski kod pokazuie
koliko zapravo malo znamo o sebi. poviiesti. prirodnim silama. kompleksu zivota u svemiru.
149
Film "Mission on Mars" sugerira da se zacetak zivota na Zemlii duguie susiednoi planeti.
Marsu.
Bibliiski kod (koii ie. u stvari. kompleks kodiranih matrica) sugerira da postoie pisana
sviedocanstva ostavliena od superiorniieg uma. Tek kada skromno prihvatimo istinu da nismo
srediste kozmosa. vec samo u pocetnim Iazama evoluciie. znania ce nam se poceti ukazivati
sve brze. Sto se vise otvaramo. darovi ce biti sve darezliiviii. Eksploziia inIormaciia. nalik
eksploziii na Jupiteru od miliiardu megatona. koia ie otkidala gromade velicine nase planete.
Slicno ie i sa snovima. Ako ne prihvacamo znacai i realnost poruka i dogadania dok
"saniamo". onda nam izgledaiu beznacaini i daleki. Neshvatliivi. Moguce poruke su samo na
razini simbola. Ako snove tumacimo kao van-tielesne izlete duse. onda su nam i dogadaii
iasniii. Manie simbolicni. a vise zivi i realisticni. Onai dogadai od priie petnaest godina. u
moioi sobi. s Hariiem i Mazetom. ostat ce negdie da zivi. zapisan u iednoi od beskrainih
svemirskih matrica. Na niega se mogu vracati i dozivati ga po zelii. kao i Arsenovu muziku.
Time cemo mu izbrisati granicu izmedu "stvarnosti" i snova. I einsteinovski relativizirati
svaki dozivliai i dogadai nam znan.
Slika 4: Slovacki zidov i rabin Weissmandl (1957.) ie iedan od mnogih koii drze da
originalni svitak starog Zavieta (star 3.200 godina) kriie taini kod u kome ie zapisana
cielokupna poviiest coviecanstva. Kada su ga nacisti odvodili u logor 1941. ponio ie dviie
kniige sa sobom: Toru (Stari Zaviet) i prasniavi. sedamsto godina star zapis o bibliiskom
kodu. Weissmandlova istrazivania su prethodila sokantnim otkricima o postoianiu ovog koda
tokom 1990-ih.
150
(6) Lemuriia (6) Lemuriia (6) Lemuriia (6) Lemuriia
22. 03.2000.
"Laku noc. tata".
"Laku noc. liubavi. Dodi da te prvo poliubim Dario... U stvari. lezi malo pored mene.
Poslusai sto citam..." (Na koricama autor Rosalind McKnight: kniiga ie Cosmic Jorneys iz
1999. opisuie eksperimente u Monroe Institutu.)
"Vidis. Dario. ovoi teti ie umro otac i brat. Ona dozivliava out-oI-body experience (van-
tielesno iskustvo)..."
"...U daliini vidim neke liude. Trcim. Veliko ie uzbudenie. Priblizavam se. Tako ie liiepo
ovdie. Dolazim u grupu. Tamo ie moi brat Larry. Grli me. Izgleda tako mlad! Pun zivota.
aura sviietli oko niega. Sretan ie da me vidi... Tu mi ie i otac. Grlimo se i smiiemo. Mogu mu
citati misli.
Kaze mi da niie vierovao u zivot posliie zivota dok ie bio na Zemlii. Larry ga ie docekao
kad ie umro. Otac ie odmah znao da ie bio u krivu. I sad se smiie kad se sieti toga. Kaze da
svi pravimo pogreske... Izgleda tako sretan sto niie bio u pravu...
Moia tetka Eleanor ie nedavno umrla. Ona niie s ocem i Larry-iem. Ali. osiecam da ie
dobro. Deda i baka. nieni roditelii. su ie docekali. Bili su povezani istom energiiom i na
Zemlii. Zbog tih. istih energiia. osobe koie se vole obicno se i srecu ponovno ovdie..."
"Dario. nemoi nikad zaboraviti: mama i ia cemo uviiek biti uz tebe... Haide sad podi
spavati."
Nastavliam s kniigom.
"... Natrag sam na platIormi. Zemlia nastavlia da se rotira. Ponovno. vidim Iluktuaciiu tocki
u energiii Zemlie. Sad vidim neke vrlo. vrlo visoke energetske nivoe. I cuiem riieci 'Mu' i
'Atlantis'. Liudi iz tog doba su zivieli na vrlo visokim energetskim nivoima unutar vlastitog
bica."
Time sam dobio deIinitivni znak i potvrdu o cemu ce govoriti danasnii prilog.
Mu. Motherland oI Mu. Mukaliia ili Lemuriia.
Lemuriia ie drevna civilizaciia koia ie egzistirala priie i usporedo s Atlantidom. Vieruie se
da se Lemuriia prostirala u iuznom PaciIiku. u trokutu izmedu Sieverne Amerike. Aziie i
Australiie. Na vrhuncu svoie civilizaciie stanovnici Lemuriie su bili vrlo duhovno razviieni.
Pravo ime Lemuriie ie zapravo MU. Naziv Lemuriia datira iz doba kad su potonuli drevni
otok pored Indiie nazvali Lemuriia. A legenda o ovoi civilizaciii govori o velikom broiu
otoka potonulih usliied kataklizme koia ih ie zadesila priie 12.000 godina. I tako se uvriiezilo
ovo ime. Kronoloski gledano. Lemuriia ie naistariia poznata civilizaciia. I spiritualno
nairazviieniia. Nikada. ni priie. ni posliie. stanovnici iedne zemlie nisu zivieli u takvom
duhovnom balansu i harmoniii s prirodom. U poznom periodu. niima se pridruzila civilizaciia
Atlantide. Atlantidani su bili vise naucno-racionalno nastroieni. za razliku od umietnicki i
spiritualno inkliniranih susieda. Vieruie se da su obie civilizaciie. zbog tehnoloskih
eksperimenata na Atlantidi. zbrisane s povrsine Zemlie.
Stanovnici Lemuriie su koristili tehnologiie koie ne zagaduiu prirodu. Postovali su
zaiednicu. individuu i miroliubivu koegzistenciiu.
Lemuriia se uzdigla visoko iznad trodimenzionalnih problema prezivliavania i borbe za
opstanak u drustvu. Do kraia sviesna. Lemuriia predstavlia neprevazideni vrhunac zivotne
organizaciie na povrsini nase Planete. Otud ne cudi da ie interes za niu danas iaci nego ikada
151
u proteklih nekoliko tisuca godina. Lauren O. Thyme ie napisala interesantnu kniigu pod
nazivom: "Lemurian Way - Remembering Pour Essential Nature" (prosinac 1999.). Kaze:
"Napisala sam dokumentarnu kniigu. dielomicno kanaliziranu od strane mudraca Lemuriie.
U detalie se diskutira drevna civilizaciia kao i obiasnienie Univerzalnog Zakona i
Univerzalne Mudrosti primieniivane u Lemuriii."
Zbilia. kniiga daie detalie i opise stanovnika. hramova. obicaia kod rodenia. zaiednica.
tipicnog dana itd.
Kniiga daie novo sviietlo na drevna i sveta miesta: Kauai. Peru. Mt. Shasta (KaliIorniia).
Novi Zeland. Bali. Uskrsnii Otok i na kliucnu ulogu delIina.
Aktualiziranie Lemuriie ie neobicno vazno i zbog moderne humane dileme: materiialno ili
duhovno. Mudrost Lemuriie nudi personalnu integraciiu: postati u potpunosti human i
radiiantno spiritualan. Ovo nam ie izazov. I poruka.
U studenom 1998. primio sam e-mail sa sliiedecom pricom:
"...Mt. Shasta u KaliIorniii ie magicno miesto okruzeno misteriiem i drevnim legendama.
Godinama sam tamo isao u posietu da bi se napokon i preselio. Gradic u podnoziu vulkana
ima oko tri tisuce stanovnika. stariii se miestani siecaiu prica iz proslog stolieca o cudnim.
visokim liudima koii su miieniali zlatne grumenie za sol i sulIate. To ie sve sto su zelieli i
nikada nisu uzimali kusur od svoiih kupovina. Onda bi iednostavno nestaiali nazad u
planini..."
Interesantnu pricu cula ie i grupa iapanskih turista obilazeci Sedonu i Santa Fe.
"Priie priblizno 14.000 godina kultura znana kao Lemuriia ie bila na vrhuncu. Uz niu su bile
i druge. kao Atlantida. na primier. Proroci Lemuriie su postaiali sviesni da ce doci do velikih
transIormaciia i da ce Zemlia proci kroz dramatican preokret. Vi ga danas tumacite kao
stradanie Atlantide. Ovi drevni stanovnici Lemuriie su poceli da sire svoie ucenie o Zemlii i
poviiesti na sto veci broi liudi kako bi ga sacuvali. Vierovali su da ce na tai nacin inIormaciie
biti skladistene unutar celiia liudskih tiiela. I sacuvane zauviiek.
Takoder su skladistili inIormaciie u kristale. Zatim su ih odniieli duboko pod zemliu. na
sigurno. Oni su. takoder. bili u staniu da izgrade detaline mape podzemnih tunela i sklonista
koie egzistiraiu izmedu energetskih tocaka Planete...
Godinu priie kataklizme. iedan broi se preselio ispod povrsine zemlie i izgradio stabilne
zaiednice... Kada ie katastroIa napokon dosla. naiveci broi liudi na povrsini ie stradao. Kada
su se vode povukle. dio niih se vratio na povrsinu. Sada ie to bila sasvim drugaciia slika u
odnosu na nekadasniu.
Ovai "izlazak iz Zemlie" predstavlia pocetnu tocku u poviiesti americkih Indiianaca. U
bukvalnom smislu. U uskom krugu indiianskih samana i mudraca ios uviiek se prenosi ovo
znanie.
Ali. oni nisu bili iedini koii su prezivieli ovu promienu. U Australiii. to su bili Aboridini.
Druidi u Engleskoi. koii su sacuvali znanie Atlantidana. I Egipcani. Domoroci PaciIika nosili
su inIormaciie Lemuriie. Pleme Ainu u Japanu ie iedno od onih koie ima dio ovog znania.
Mudraci su znali da ce se. posliie kataklizme. coviecanstvo udaliavati od svetih ucenia. I da
ce biti dug period u kome ce ucenia trebati biti sakrivena. Ali isto tako su znali da ce ono.
iednoga dana. ponovno isplivati iz svake individue na povrsinu. To se upravo desava vasoi
generaciii.
Kako se memoriia aktivira u vama. tako ce dobivati Iormu unutrasnie mudrosti i
spiritualnosti. U drevna vremena niie nikada bilo religiie. Niti ie itko bio tieran da vieruie u
nesto. To se. zapravo. samo vama desavalo do sada. Drevni mudraci su. naprotiv. imali
unutrasniu mudrost o koioi se niie nikad diskutiralo ili prepiralo.
152
Iako ie svatko bio unikatan i imao svoia spiritualna vierovania. ultimativno ta su vierovania
zasnovana na istoi ideii. Na bazicnom nivou. A to ie:
- vierovanie u visu moc/energiiu.
- liubav i postovanie prema drugima.
- liubav i postovanie prema Zemlii.
Ovo ie Iundament spiritualnosti. Kako onih u drevno doba. tako i ovih iskri koie se bude u
nama.
Pitanie koie se tako cesto postavlia: Da li ce doci do nove kataklizme? Ovai put. promiena
ce se desiti u nama. Vi cete osietiti vlastiti. unutrasnii zemliotres u kome ce nestati danasnii
sustav vierovania koii ne sluzi nicemu. Na izviestan nacin. doci ce do destrukciie i kraia
ciklusa. Ali ne na povrsini Zemlie i u Iizickom sviietu. Desit ce se na ios mocniiem miestu -
unutar vas samih.
Ne boite se kraia vladaiuceg sustava vierovania. A pogotovo se ne plasite istrazivania
nepoznatog u vama.
Ostanite otvoreni i istrazivackog duha.
U Santa Feu postoii vrlo mocno miesto koie se zove Bandolier. To ie miesto gdie se
integrira zviezdana energiia i drevna Zemliana energiia. Kada ga posietite osietit cete iaku ET
(izvanzemalisku) energiiu. ali cete osietiti i iaku prisutnost energiie maike Zemlie. Slicno ie i
s planinom Mount Kurama u Japanu..."
Jedan od iapanskih turista ie upitao: "Tko su bili Snake-People?"
"Liudi-zmiie su vrio drevno pleme. starosti oko 6.000 godina. oni su bili potomci
originalnih cuvara znania Lemuriie. Zmiia ie. na simbolickoi razini. uviiek koristena kao
simbol mudrosti.
Danas vam ie pokazano miesto Montezuma's Well. Mit kaze da ie to bila iedna od tocaka na
koioi su se potomci Lemuriie poiavili na povrsini. Oni su zivieli visoko. na liticama. U to
vriieme Sedona ie bila lanac otoka. Liudi-zmiie su potomci potomaka Lemuriie.
Takoder ste vidieli velike kolicine kvarcnog kristala u crvenim stiienama. Znate da oni
mogu skladistiti inIormaciie i znanie. Sedona ie izabrana kao tocka izlaska upravo zbog
prisutnosti ovih kristala... Zbog toga mnogo liudi biva privuceno Sedoniiom. Oni koii imaiu
drevnu vezu s Lemuriiom ce. prirodno. osietiti bliskost s ovim miestom. Svi vi koii ste danas
ovdie. nekada davno. pripadaste plemenu Liudi-zmiia..."
Sliiedeca poruka ie s interesantnog saita http://www.onelight.com/telos/adama.html i vodi
nas u nastavak price s ovovremenskim iunacima. Naime. prema Dianne Robbins. autoru
kniige o podzemnom gradu Telosu. postoii telepatska komunikaciia s predstavnicima
Lemuriie.
"Pozdrav iz Telosa. Ja sam Adama. drevni uciteli i visoki svecenik Telosa. podzemnog
Grada ispod planine Mt. Shasta u KaliIorniii. Diktiram ovu poruku iz mog doma ispod
povrsine zemlie. gdie nas miliiun i po zivi u stalnom prosperitetu i miru.
Mi smo u liudskom obliciu kao i vi. osim cinienice da nam zaiednicka sviiest omogucuie
viecnost i perIektno zdravlie. Stoga se mozemo zadrzavati u istom tiielu iako dugi period
vremena.
Dosli smo ovdie priie 12.000 godina priie termo-nuklearnog rata koii ie unistio povrsinu
Zemlie. Posto ie bilo nemoguce tamo vise zivieti. odlucili smo da nastavimo svoiu evoluciiu
ispod povrsine. Obratili smo se Duhovnoi Hiierarhiii Planete za dozvolu da renoviramo vec
postoiecu podzemnu pecinu unutar planine Mt. Shasta.
153
Kada ie rat poceo. bili smo upozoreni da pocnemo evakuaciiu. Nadali smo se da cemo
spasiti sve stanovnike Lemuriie. Na zalost. to ie uspielo samo 25.000 dusa. Ostatak ie nestao
u kataklizmi.
Proteklih 12.000 godina smo rapidno duhovno evoluirali. ponaivise zahvaliuiuci nasoi
izoliranosti od vanzemaliaca i ostalih bandi koie su operirale na povrsini.
Populaciia na povrsini upravo dozivliava znacaine skokove u spiritualnosti u pripremi
humane zaiednice za prolaz kroz Iotonski omotac. Iz tog razloga smo i mi poceli kontaktirati
vas na povrsini. Jer da bi se Zemlia i coviecanstvo nastavili duhovno razviiati moraiu se
uiediniti u iednom Svietlu..."
Ovai sait na Internetu sam posietio sredinom 1998. Sest mieseci kasniie. na e-mail-u
primam poruku Aurelie Louise Jones. koia tvrdi da ie telepatski primila poruku od Adame.
Poruka slici gornioi. ali dalie podcrtavaiuci da se dnevno povecava broi liudi koii bolie
shvacaiu svoiu kozmicku prirodu i misiiu. pri tome koristeci "liubav" kao metodu i sredstvo.
Moie zanimanie za Lemuriiu niie bilo inicirano duhovnim. Naprotiv. Cisto materiialnim.
arheoloskim nalazom. Prica ide ovako.
Posliednie tri godine. osnivac websaita http://www.onelight.com/ (Greg) startao ie sa svoiim
debatnim klubom. Ja sam bio medu prvih desetak clanova. (Danas ih ie nekoliko tisuca.)
Ovo ie poruka od 31.07.1998. "Prosle godine (1997.). pitao sam Mikos-a da mi da
inIormaciie koie ce dati dokaz aktualnom postoianiu civilizaciie ispod zemliine povrsine. Kao
pravi gospodin. Mikos mi ie dao ove inIormaciie koie ce. vieruiem. potpuno demantirati
skeptike.
Mikos ie opisao "zid" koii ce biti otkriven nedaleko od obala Japana s natpisima koii ce
povezati liude s kulturom civilizaciie MU (Lemuriie). Nakon toga. bit ce samo tehnicko
pitanie kada ce ova vrsta vremenske kapsule biti dekodirana.
Greg"
Nedaleko od Okinawe (Japan). na dubini od 30-40 metara. otkriveni su kameni monumenti
koii sugeriraiu da su nekada davno pripadali iednoi od nestalih civilizaciia.
U blizini naiiuzniieg iapanskog otoka Yonaguni nalazi se drugo nalaziste s pet kamenih
nivoa koii su. naivieroiatniie. predstavliali ceremoniialni prostor. Ukupno ie osam pronadenih
nalazista koii se smatraiu "anomaliiama". Anomaliiama?
Svi geolozi. dosada ukliuceni u proiekt. tvrde da su podvodne strukture stare naimanie
12.000 godina.
S obzirom da nasa oIiciielna poviiest tvrdi da ie prva. sumerska. civilizaciia stara oko 6.000
godina dolazimo do sustinske diskrepanciie. Kako protumaciti ostatke civilizaciie od priie
12.000 ili mozda 20.000 godina. kada im ne priznaiemo postoianie?
Kako se eskavaciia nalazista nastavlia. tako se nalaze i novi dokazi da priroda niie sama
oblikovala kamene strukture. Oko podvodnih monumenata otkriveni su putovi koii ih
okruzuiu i prolaze izmedu niih. Dakle. nema sumnie. Dielo covieka. Veliki kameni blokovi
su. nadalie. zahtiievali obradu sa masineriiom. koia opet znaci visok nivo tehnologiie.
Zamislimo se na tren. Koliko daleko unatrag seze nase kozmicko siecanie? Sto ie sve
zapisano u nasim celiiama i. ios dublie. nasem genetskom kodu?
Slika 5: Osamdesetak kilometara od iapanske obale. pronadeni su ostaci podvodnog grada.
Trgovi. ulice. prolazi... pravilno isklesani kameni blokovi. Zna se da spustania tla niie bilo u
posliedniih 12.000 godina u ovoi regiii. Na tai nacin dolazimo do iednog od prvih opipliivih
dokaza za postoianie prve liudske civilizaciie - Lemuriie.
154
(7) Telos (7) Telos (7) Telos (7) Telos
25.03.2000.
Prohladna saraievska vecer. Sniieg. Iza ponoci. Tramvaiska stanica preko puta
Predsiednistva. Stotiniak mladih liudi cupka cekaiuci tramvai. Troiku. Godinu dana priie
Olimpiiade. Do pet uiutro tramvaii dolaze iednom. svaki sat. Mi smo u malom parku.
Proviruiemo prema Titovoi. u pravcu iz kog tramvai treba doci. Osietim potrebu da recitiram
Jeseniina. Riieci same polaze:
"Ti me ne volis i ne zelis zar liiep nisam ni malo mala..." (Stabla i sniieg Iormiraiu kulise.
liude vise i ne vidim. Stoiim na pozornici.)
"... Sa kezeniem mlada osiecainim ia s tobom nisam ni niezan. ni zao.
Koliko si ih milovala siainih tko ti ie sve dosad ruke. usne dao."
(Vise ne osiecam saraievsku hladnocu. Ni studen u nogama.)
"Znam. oni su prosli kao sanke. mila ne dodirnuvsi tvog ogani u snima.
Na kolienima mnogima si bila a sada. evo. siedis na moiima."
(Manirom glumca. razmisliam o stihovima koii sliiede. Intonaciii. Reakciii slusaoca.)
"...I nista nece dusu da zaniise.
Nit u drhtanie moze da ie svali.
Tko ie liubio. tai ne liubi vise.
Izgorielog. nitko ne zapali."
(Da li sam se blago naklonio? I cuo rukavicu o rukavicu?)
Kao da su se sviietla ponovno upalila. Temperatura spustila. A ia ponovno vidio prolaznike.
Tu. na povrsini. na saraievskom trotoaru. Izlozenom sniiegu i suncu. cudima prirode.
A ispod betona grada. nervoze niegovih stanara. ratova i bolesti. kometa i bielosvemirskih
posietilaca. ispod povrsine svih civilizaciiskih problema. na sigurnoi dubini. suocavamo se s
interesantnom mogucnoscu: postoianiu mreze podzemnih gradova.
Preko stotinu podzemnih gradova Iormira mrezu koia se naziva Agartha. Pri tome nalikuiuci
na svoievrsne Uiediniene Naciie. Siediste vlade za tai "unutrasnii sviiet" ie u gradu Shambala
Lesser. I dok ie glavni grad duboko pod zemliom. niegove satelitske koloniie su zatvoreni
ekosustavi locirani neposredno ispod zemliine kore ili diskretno smiesteni unutar planina. Svi
gradovi koii cine Agartha Network su Iizicki. materiialni. ali i gradovi sviietla. duhovnosti. Iz
tih sredista se presudno utiecalo na duhovne skole na povrsini. I na bica kao Buda.
Isus/Sananda. Isis. Osiris i drugi. Razlog da su izabrali zivieti pod zemliom?
Samo zamislimo magnitudu Zemliinih geoloskih promiena koie su pustosile nienom
povrsinom u proteklih 100.000 godina. Tome dodaimo i dugotraini sukob izmedu Atlantide i
Lemuriie s upotrebom termonuklearnog oruzia (koie ce. eventualno i uzrokovati potapanie
maticnih kontinenata ove dviie visoko razviiene civilizaciie). Primieri devastaciie su vidliivi i
danas: Sahara. Gobi. australske i sievernoamericke pustinie.
Ima li smisla potraziti skloniste za stanovnike i uskladistiti niihova znania. inIormaciie.
ucenia i tehnologiie daleko od agresivne povrsine Zemlie?
Prica dalie kaze da su vodeci gradovi sliiedeci:
1. POSID 1. POSID 1. POSID 1. POSID
Primarno siediste Atlantidana. Grad ie lociran ispod regiie Mato Grosso u Brazilu.
Populaciia: 1.3 miliiuna liudi.
155
2. SHONSHE 2. SHONSHE 2. SHONSHE 2. SHONSHE
Skloniste za kulturu Uighur. koia ie potekla s Lemuriie. Jos priie 50.000 godina oni su
odlucili da Iormiraiu svoiu koloniiu pod zemliom. Ulaz ie sticen od lama na Himalaiama.
Populaciia: 750.000 stanovnika.
3. RAMA 3. RAMA 3. RAMA 3. RAMA
Ostaci povrsinskog grada Rama u Indiii. smiestenog u blizini Jaipur-a. stanovnici su poznati
po svoiim hindu karakteristikama. Populaciia: 1 miliiun.
4. SHINGWA 4. SHINGWA 4. SHINGWA 4. SHINGWA
Potomci sieverne migraciie kulture Uighur. Locirani su na granici Mongoliie i Kine. Manii.
sekundarni grad ie smiesten u planini Mt. Lassen. u KaliIorniii.
5. TELOS 5. TELOS 5. TELOS 5. TELOS
Unutar planine Mt. Shasta. u KaliIorniii. oko miliiun i po stanovnika. Telos prevedeno znaci
"komunikaciia s duhom".
Zbilia. kako moze preko miliiun liudi da zivi pod zemliinom povrsinom. Ostavimo dosta
prostora masti i zamislimo dobro pripremlien i Iunkcionalan eko-sustav. Dimenziie ovog
kupolastog grada? Sirina tri. a dubina cetiri kilometra. Sastoii se od 5 nivoa.
PRV PRV PRV PRVI NIVO: I NIVO: I NIVO: I NIVO:
Na naivisem nivou ie centar trgovine. obrazovania i administraciie. Hram piramidalnog
oblika ie centralna struktura. kapaciteta 50.000 miesta. Okruzuiu ga vladine zgrade.
ekvivalentne sudovima koie promoviraiu vrlo napredan pravosudni sustav. Uz niih su zgrade
arhive. umietnosti i zabave. Tu ie i hotel za strane emisare te palaca "Ra i Rana MU".
suverena Telosa. Nadalie. sliiedi komunikacioni torani. svemirski aerodrom. skole. skladista
hrane i odiece i veci dio naselia.
DRUGI NIVO: DRUGI NIVO: DRUGI NIVO: DRUGI NIVO:
Centar proizvodnie te stambeni dio. Zgrade su kruznog oblika. standard su kuce za samce.
parove i viseclane Iamiliie.
TRECI NIVO: TRECI NIVO: TRECI NIVO: TRECI NIVO:
Staklenici. Visokorazviiena hidroponska tehnologiia hrani citav grad. Nesto viska ide u
medugradsku razmienu. Zita su veca. voce ukusniie. raznovrsna povrca cine diietalnu ishranu
zanimliivom. Stanovnici su kompletno vegetariianci.
CETVRTI NIVO: CETVRTI NIVO: CETVRTI NIVO: CETVRTI NIVO:
Jos staklenika. ios proizvodnie i nekoliko prirodnih parkova.
PETI NIVO: PETI NIVO: PETI NIVO: PETI NIVO:
Prirodni nivo. Gotovo dva kilometra ispod nivoa povrsine. ova oblast predstavlia nedirnuti
prirodni okolis. Sluzi kao habitat za raznovrsni bilini i zivotiniski sviiet. Medu niima su i. na
povrsini iskoriieniene. zivotiniske vrste. Sva bica rastu u ne-nasilnoi atmosIeri. Na povrsini
Zemlie mesozderi; zviieri postaiu umiliate na (u) Telosu. Sabliasti tigar uziva u interakciii s
liudima i hrani se soiinim "biItecima". Ovai nivo ie vazan ier. zaiedno s ostalim. proizvodi
dovolino kisika da odrzava biosIeru.
JEZIK: JEZIK: JEZIK: JEZIK: Diialekti variraiu od iednog do drugog grada. Ipak. "Soalra Maru" ili solarni iezik.
ie zaiednicki svima. Ovai iezik ie i u koriienu svetih "povrsinskih" iezika kao sto su sanskrit i
hebreiski.
VLADA: VLADA: VLADA: VLADA: Saviet Dvanaestorice. sastavlien od sest muskaraca i sest zena. zaiedno s Ra i
Rana MU. Riesavaiu kolektivne probleme i sluze kao vodici i zastitnici liudi. Visoki
svecenik. imenom Adama. takoder ie sluzbeni predstavnik.
KOMPJUTERI: KOMPJUTERI: KOMPJUTERI: KOMPJUTERI: Agartian kompiuterski sustav ie zasnovan na amino-kiselini i obavlia niz
razlicitih Iunkciia. Svi podzemni gradovi su povezani s visoko spiritualiziranom
156
inIormaciiskom mrezom. Sustav prati medugradsku i galakticku komunikaciiu. Istovremeno.
obavlia i sve Iunkciie vazne za individuu: tielesni vitaminski i mineralni nivo. poducava i
podstice duhovni razvoi.
NOVAC: NOVAC: NOVAC: NOVAC: Ne postoii. Sve osnovne potrebe su zadovoliene. Luksuzni proizvodi se miieniaiu
kroz soIisticirani barter sustav.
TRANSPORT: TRANSPORT: TRANSPORT: TRANSPORT: Pokretne piesacke trake. liItovi medu nivoima. elektromagnetna vozila
(nalik nasim snomobil-ima). Za putovanie izmedu gradova. stanovnici koriste "tubu"
elektromagnetnu podzemnu zelieznicu koia razviia brzinu do 5.000 km/h. stanovnici Agarte
su vrlo verzirani u intergalaktickim putovaniima i zvanicno su clanovi Planetarne
KonIederaciie. Svemirska putovania su dovedena do savrsenstva kao i mogucnost
medudimenzionalnog skoka koii. opet. cini ova vozila "nevidliivima" nasim uredaiima.
ZABAVA: ZABAVA: ZABAVA: ZABAVA: Teatar. koncerti. umietnost. holodeks. Holodeks ie (trodimenzionalna) igra
zasnovana na hologramu: u nioi se sudionici mogu programirati u bilo koii poviiesni period i
postati dio niega.
PORODAJ: PORODAJ: PORODAJ: PORODAJ: Bezbolni tromiesecni period. zena ide u hram na tri dana. doceka bebu s
divnom muzikom i pozitivnim mislima. standardno ie vodeno poradanie.
VISINA: VISINA: VISINA: VISINA: Visina varira u razlicitim gradovima. U Telosu ie oko 190-220 cm; naivise su
osobe od 3.5 metra u Shambali.
ZIVOTNO DOBA: ZIVOTNO DOBA: ZIVOTNO DOBA: ZIVOTNO DOBA: Bez ogranicenia. Smrt sa stareniem tkiva iednostavno niie realnost u
Telosu. Vecina stanovnika bira da izgleda u tridesetim godinama. mada. tehnicki. mogu biti
stari i nekoliko tisuca godina. Ne vieruiuci u smrt. ova civilizaciia niie ni ogranicena smrcu.
Nakon sto kompletira iedno iskustvo. idividua moze reinkarnirati po volii.
E sad. zasto bi ovai sviiet ispod nasega. dobrovolino pristaiao da ostaie dolie i. plus toga. da
nas ne kontaktira?
Odgovara izaslanik mreze Agartha. princeza Sharula Aurora Dux. kcerka Ra i Rana MU.
"Naucili smo opasnosti i zaraznost rata i nasilia... i strpliivo smo cekali da i vi izvucete iste
zakliucke. Mi smo niezne duhovne konstrukciie. Vasa ruzna misao nam izaziva Iizicku bol.
Tainost ie bila nasa zastita dosada. Mogli ste nas samo posietiti putem duha. Ulazi u nase
podzemne gradove zavise od cistoce misli i vasih namiera te kapaciteta da mislite
pozitivno..."
Nadalie. kaze da "... nekoliko stotina nienih sunarodniaka radi na povrsini. Da bi ostali
neotkriveni. prosli su kroz privremeni celiiski tretman. koii ih ie ucinio Iizicki identicnim
liudima na povrsini. Ali. mogu biti prepoznati po blagoi. osietliivoi prirodi i pomalo
misterioznom naglasku... Svrha niihovog rada ie da priblizi dva sviieta... da dovede ideie.
inIormaciie. znania i nove arhetipove koii ce pomoci da se Planeta uiedini. Jer. u biti. mi smo
iedna Planeta. a ne dviie polovine..."
Konac treceg mieseca. u Saraievu ie opet neki dan padao sniieg. Sa plina. toplane prelaze na
mazut. Popodneva su hladna. Jeseniina ne recitiram vise. niegova balerina ie tko zna gdie.
Kad nesto procitamo. u sebi. duboko negdie. znamo da li nam to lezi. ie li istina ili ne. I to.
na kraiu. i ieste iedino mierilo. One veceri. dvadeset-trogodisniak niie osiecao ni zimu ni
sniieg dok ie izgovarao riieci poetske.
Da li smo spremni da osietimo i prihvatimo da ie ova nasa Planeta puno kompleksniia nego
sto ie zvanicno predstavliamo i ucimo o nioi?
Jos iednom. istina ie duboko u nama.
157
(8) Mikos (8) Mikos (8) Mikos (8) Mikos
26.03:2000.
Brak. Bracni partneri.
Niie riiedak slucai da se. nakon deceniiu ili dviie zaiednickog zivota. on iznenadi kako ona
razmislia. Ili. ona ostane "paI" na niegovu konzervativnost i neIleksibilnost. Ali. ima i
suprotnih. pozitivnih primiera.
Lieta 1998. sam donio dvadeset dviie stranice prvog interviua Mikosa. Oksana ie sa
zanimaniem procitala sve. Nakon petog interviua i preko stotinu stranica teksta. ona ie trazila
ios. (I danas. ponekad. upita. "ie li nam pisao Mikos"?)
Mikos ie Catharian. "radi" u niihovoi centralnoi biblioteci. Kazu da su Cathariani duhovna
elita sviieta ispod nas. Razgovor ie kanaliziran putem telepatskog prevodioca i ide od Mikosa
do Grega. (Greg. opet. ima vrlo zivu Internet aktivnost. ciie poruke primam dnevno. Zadnia
stvar za niega bi bila da ga nazovem cudakom. On iednostavno ima Iokusirano podrucie
interesa na duhovno.)
Interviui su inspirativni. U tolikoi mieri da ne mora biti bitno vieruiemo li u niihove
sudionike.
Odgovore iz interviua cu znatno skratiti. poiednostaviti i prilagoditi. I pokusati zadrzati
osnovne ideie.
(Mikos ce hiti "M". Greg "G". moii komentari su u zagradi.)
G: Da li su ti poznate religiie i mitologiie na povrsini?
M: Da.
G: Da li neke od niih govore o tvoioi rasi?
M: stare mitologiie su govorile dosta o nama.
G: Da li se to nalazi u starom Zavietu Bibliie?
M: Ponegdie. Na primier. gdie se spominie svecenstvo Melchizidek.
G: Da li ste genetski superiorniii u odnosu na nas? Vise esenciie?
M: Esenciie. da.
G: Postoie li skole gdie mozemo uciti o vama. na primier Essene Mystery School?
M: Da.
G: Kako bi usporedio vas stupani evoluciie s nama?
M: Mi ne volimo da klasiIiciramo evoluciiu.
G: Da li si visok?
M: U odnosu na sto?
G: Na mene.
M: Da. Visok sam oko cetiri metra.
G: Jesi li mlada osoba?
M: Da. Oko 483.000 godina.
G: Pretpostavliam da imas dosta znania.
M: Mi uviiek ucimo.
G: Da li ti ie Isus poznat? Neki od Mesiia s povrsine?
M: Znamo za niih.
G: Da li su oni kao vi? U znaniu?
M: Da. kad smo mladi.
G: Kad ste "mladi"? Vi ste kao oni?
M: Oni su kao mi.
158
G: Sto ie vas cili? Sto ios morate postici?
M: Vec smo to ispunili.
G: ?
M: Mi smo zivi. U miru smo s zivotom. U miru sa svakom stvari koii prebiva u prostoru i
planeti oko nas.
G: Pitat cu te nekoliko tehnickih pitania. Znas li za letielice?
M: Postoie razliciti tipovi.
G: Da li vi imate neke koie mi vidimo na povrsini?
M: Da.
G: Da li su one ovdie da komuniciraiu s nama?
M: One mogu komunicirati. da. Letielice. same po sebi. su rezonantni uredaii. I bez posade.
G: Da li su u materiialnoi Iormi?
M: Da.
G: Kako izgledaiu?
M: Nekoliko ie razlicitih tipova koie su iz razlicitih koloniia.
G: Vi se identiIicirate prema svoiim letielicama?
M: Naravno.
G: Postoie li kanali?
M: Da. Oni sluze kao ulazni portali za druga bica koia zive u vodenim oblastima.
G: Nama ie na povrsini receno da postoie razliciti gradovi u unutrasniosti Zemlie.
M: Da.
G: I imena kao Shambahallah. Agartha? Da li su ovo stvarna miesta?
M: Postoie imena koia se odnose na lokaciie. da.
G: Da li su ovi gradovi Iunkcionalni?
M: To su liudski termini i ne moraiu da vaze i za nas.
G: Znas li za tibetanske budiste?
M: Da.
G: Da li su oni u kontaktu s vama?
M: Na odredenom nivou. da.
G: Koia ie potreba niihove komunikaciie s vama?
M: Niihova zelia.
G: Oni bi zelieli zivieti slicnim nacinom zivota kao i vi?
M: Da. Mirnim zivotom.
G: I oni studiraiu puteve za takvim nacinom zivota. Nirvana?
M: To ie iedan od mnogih puteva. da.
G: Postoii li neko centralno miesto ili grad o kome bi zelio govoriti?
M: Porthologos ("Place oI ages").
G: Postoie li biblioteke tamo?
M: Da. ia sam bibliotekar.
G: Niie ni cudo da si tako smiren. Mozes li opisati kniige?
M: Postoie mnoge razlicite Iorme.
G: Mozes li opisati iednu?
M: Bazicni tip. kako bi ste ga razumieli vi na povrsini.
G: Da li su velike?
M: Neke od niih. da.
G: Da li imaiu stranice?
M: Bazicne kniige. da.
159
G: Koia bi Iorma bila iznad bazicne?
M: One koie su kondenzirane u kristalnoi strukturi.
G: Da li te vidite na ekranu? Kako ie citate?
M: Zavisi od individualnih vrsta koie citaiu. ali. to ie tocno. na ekranu.
G: Da li imate umietnike?
M: Da.
G: Koiim mediiima se sluze?
M: Boiama. holograIskim imidzima.
G: Da li oni rade ulianim tehnikama ili vodenim boiama kao mi?
M: Samo telepatskim mislima.
G: Da li ti ie poznat Internet?
M: Da.
G: Kako ga dozivliavas?
M: Mi nemamo emociia.
G: Dobro. Neke od ovih stvari o koiima razgovaramo ce se naci na Internetu.
M: Da.
G: I to ie u redu?
M: Da niie. ne bi komunicirali.
G: Imam pitanie. Vrlo me interesira miesto na Antarktiku. "Dugin grad"...
M: Da.
G: Da li znate za ovo miesto?
M: Poznato nam ie.
G: tko ga ie izgradio?
M: Stvaraoci vremena.
G: Je li Rainhow City ios uviiek tamo?
M: Dio ieste. Dio ie s nama.
G: Ako bi netko otisao tamo. da li bi vidio grad?
M: Mogao bi.
G: Ali ga niie lako identiIicirati?
M: Niie.
G: Sakriven ie? Ili. iednostavno star?
M: Vrlo ie star.
G: Da li ima bica u Gradu. sada?
M: Ne.
G: Da li ie bilo liudi u posliedniih 50 godina?
M: Da.
G: I gdie su oni sada?
M: Neki su ostali s nama.
G: Da li su sretni?
M: Otisli bi da nisu.
G: Imam pitanie za planet Mars. Da li ie i on supali?
M: Da.
G: To ie istina?
M: Diielovi planete iesu.
G: Da li ie Zemlia...? Napravit cu ti mali crtez sada. Ovako mi zamisliamo supliu planetu
Zemliu. Rupa ie na povrsini na Sievernom polu i iedna na Juznom polu. A u sredini
unutrasniosti ie centralno sunce. Da li tako izgleda Zemlia. u principu?
160
M: Ne.
G: Kako onda izgleda?
M: Otvori su manii.
G: Koliko milia?
M: Moze biti velika ili mala. kako mi to pozelimo.
G: Znaci. vi u stvari otvarate...
M: Kontroliramo.
G: Kontrolirate prolaz.
M: Da.
G: Da li ie na ivicama polova zemaliski materiial?
M: Mi manipuliramo zemaliski materiial.
G: A sto se tice Centralnog sunca u sredistu. da li ie to samo uzarena atmosIera?
M: Da.
G: Znaci nema pravog sunca?
M: Ne.
G: Znaci da su oni elektricni ispustili neku vrst energiie da "zapale" atmosIeru?
M: Da.
G: Da li ie to kontrolirano od Cathariana. takoder?
M: Kontrolirano ie od svih koii tu zive.
G: Unutar?
M: Da.
G: Jer su niihova tiiela iluminirana? ("Iluminirana". prevedimo to kao duhovno osviietliena.
)
M: Da.
G: Znaci da nemate noci?
M: Nema potrebe.
G: Da li spavate?
M: Odmaramo se.
G: Na primier. kada bi se netko usetao unutra. moze Li se sresti s bicima?
M: Samo ako ie pozvan.
G: Da li imate velike zidove?
M: Postoie.
G: Da li imate "cuvare kapiia" na zidovima?
M: Da.
G: Ali. svi se slazu u unutrasniosti?
M: To ie samouprava. demokraciia.
G: I ima dosta za iesti?
M: Uviiek ie dovolino svega.
G: Zabave? Plesa i piesme?
M: Komunikaciie. da. Pricana poviiest ie nasa zabava. Price kako ie nekad bilo.
G: Puno ie prica. tisuce?
M: Zato ga i zovemo Porthologos. "grad vremena".
G: Da li ie mnogo obiekata. struktura tamo?
M: Ima iedna.
G: Samo iedna?
M: Da. I sve inIormaciie se daiu simultano.
G: Sve se dogada istovremeno!?
161
G: Porthologos ie kao bozie prebivaliste. zar ne?
M: Ne razumiiem.
G: Da li ie to sveto miesto?
M: U liudskim terminima. da.
G: A u vasim?
M: Znanie ie uviiek sveto. Kao i iskustvo. Postoie kristalne strukture koiim se mogu koristiti
sve druge koloniie. A inIormaciie se mogu koristiti simultano.
G: Mogu li osobe u astralnom tiielu posietiti vas grad?
M: Da. Mnogi iesu.
G: Mogu li i ia probati?
M: Da. Kada se govori o ovom miestu postoie velike i divne inIormaciie. Ali. postoie one
koie mogu uznemiriti. Ako ie inIormaciia uznemiruiuca za um. Iizicko tiielo se moze
izmiieniti.
G: Adaptirati?
M: Ne. Miienia se i postaie gusce.
G:I to niie dobro?
M: Vise nisi u mogucnosti da posiecuies ovo miesto u Iizickoi Iormi. ier postoii razlicita
Irekvenciia.
G: Nisam bas potpuno razumio.
M: Ako se uznemiris. uzbudis. ili postanes uplasen!
G: Ako. na primier. procitam vrlo cudne stvari?
M: Da.
G: Znaci da bih morao citati samo spiritualne i zabavne stvari da bih ostao tamo?
M: Sve ie relativno. Postoie cetiri lokaciie Porthologosa koie su ovdie.
G: One su kao otvorene biblioteke?
M: Da.
G: I od cega su napravliene?
M: Kristala i sviietla. Postoii i nesto gusci materiial koii radi kao reIlektor. Imamo i stiiene.
One odbiiaiu sviietlo i gustocu.
G: Volio bih govoriti s tobom u buducnosti. Je li to u redu?
M: Bazicno predstavlianie ie uviiek prihvatliivo i neophodno.
(Slicno ie i kada novinari unapriied posaliu pitania interviuiranima. Da bi se ovi pripremili i
ociienili vriiedi li govoriti s novinarima.)
G: Interesira me vas Iamiliiarni zivot° Imate li Iamiliie?
M: Da.
G: Koliko velike?
M: Nekoliko stotina u iednoi.
G: Mora da se medusobno izuzetno volite?
M: Diskriminaciia ne postoii kod nas.
G: To ie duboko. zar ne?
M: To ie neophodno.
G: Nesto kao krscanska liubav?
M: U bazicnoi Iormi. da.
G: Dok ie bio na povrsini Planete. da li ie Krist znao za Cathariane?
M: Da.
G: Da li ie bio priiateli s vama?
M: Bio ie.
162
G: I gdie ie sad on?
M: S nama. I s vama.
G: Znaci da ie niegovo tiielo na mnogim miestima?
M: Niegovo tiielo ie zemalisko. da.
G: I on ie "bozanskog" poriiekla?
M: Forma bozanskog. da.
G: Kao i svi mi?
M: Naravno.
G: Hvala na dolasku. Dio ovoga ce se naci na Internetu.
M: To ie u redu. Tvoie intenciie su mi poznate.
G: Volio bih opet razgovarati.
M: Znas gdie sam.
(Krai prvog interviua.)
G: Da li su ti poznate price liudi koii tvrde da su putovali u unutrasniost Zemlie? Jedna od
niih ie kniiga "Smoky God" o Norvezaninu koii tvrdi da ie sa svoiim ocem imao to iskustvo?
(Kniigu sam procitao lani. Stotiniak zilvernovskih stranica ie napisano koncem proslog
stolieca. Mozda im posvetim iedan buduci prilog.)
M: Da. Mnostvo inIormaciia ie dodano i izmislieno. Od strane onih koii su editirali kniigu.
Stvarni utiecai niihovog iskustva previse bi uzbudio iavnost niihovog vremena.
G: Razumiiem?
M: Kako ie on?
G: OlaI Jensen? Cini mi se da ie umro u 87. godini u Glendale-u. u KaliIorniii. Da li si ga
sreo?
M: Ne.
G: On ie prezivio put. ali niegov otac...
M: ...niie.
G: Da li ie istina da ie umro na putu ili nesto drugo?
M: Niegova zelia da ostane ie nadiacala onu da ode odavde.
G: Mnostvo ie ilustraciia u kniizi koie opisuiu gigante unutra. Da li su te ilustraciie
primieniive na sadasnie vriieme?
M: Trenutno. da.
G: Da li ima mnogo promiena u unutrasniosti gdie zivite?
M: Promiene su iako spore.
G: Da li ie Jules Verne ikada posietio unutrasniost?
M: Ona mu ie poznata. Niegova Iamiliia ie bila ovdie.
G: Obiteli koia ga ie odgoiila?
M: Da.
G: Da li ie on sada tamo?
M: Niie.
G: Da li ti ie poznat admiral Byrd?
M: Poznat mi ie.
G: On ie. navodno. otisao na oba pola i ulazio ie u unutrasniost.
M: Da.
G: Da li su ti poznata niegova putovania?
M: Da.
G: Da li ie do niih i doslo?
M: Da.
163
G: Da li mu ie netko od vas pomogao u pisaniu niegovog dnevnika ... ili dobivaniu
inIormaciia?
M: Ne direktno. Ali ie vidio letielice kako ulaze. "cudna sviietla na nebu".
G: Ali on nikada niie usao unutra?
M: Dosao ie do ulaza.
G: Da li niegov dnevnik zapravo opisuie...
M: Da.
G: ...sto ie vidio na svom putovaniu?
M: Naivise dokle ie sezala mogucnost da shvati ono sto ie vidio.
G: Znas li za dusu pod imenom Tesla?
M: Znam.
G: Da li ie on bio iz Unutrasniosti?
M: Da.
G: Imate li mamute koii su nekad bili broini na povrsini?
M: Da.
G: Da li zive u miru s Unutrasniosti?
M: Ne bi u protivnom bili ovdie.
G: Da li imaiu visi nivo sviiesti nego sto mi pretpostavliamo?
M: Da. Ali trenutno ih premiestamo.
G: Premiestite; gdie?
M: Na drugu planetu.
G: U nasem suncevom sustavu?
M: Da.
G: Mogu li znati ime planete?
M: Ne sada.
(Krai drugog interviua.)
G: Postoii plan kada ce sva bica morati da odu sa Zemlie. Da li ce biti neka bica koia ce
ostati ovdie?
M: Da.
G: Cathariani...ili?
M: Reptiliianci. Dolazi do odredenih prirodnih promiena u Unutrasniosti i oni to
koordiniraiu. Oni rukovode takvim promienama vec mnogo mileniia.
M: Mi smo se morali evakuirati nekoliko puta za mog zivotnog viieka (483.000 godina).
Vriieme dolazi kada cemo imati ios iednu evakuaciiu. Ovai put vecina zivog sviieta ce
napustiti planetu s nama. G: Znaci. doci ce do sustinske promiene u energiii Planete?
M: Da. tocno. Trenutno ie previse bica koia naseliavaiu povrsinu. Stoga ie veliki pritisak i
na unutrasniost.
G: Koii ie direktni utiecai na nas?
M: Osnovne mentalne. spiritualne i Iizicke promiene kod liudi.
G: Da li to znaci da se mi sporo duhovno razviiamo?
M: Dielomicno. Promatraiuci liude uocili smo da se vrlo cesto odmicu od znacainih stvari.
G: Kao na primier?
M: Individualna evoluciia. na primier. Kulturni standardi. Mnogi od vas su zaboravili na
drevne mudrosti. Vi ste nasi potomci. Kada smo mi dosli na ovu planetu... da ie razviiemo.
nadali smo se da ce razvoi zivota ici istim tempom i u Unutrasniosti i na povrsini. I mi smo
nekada zivieli na povrsini. Kako su se promiene desavale u evoluciii sviiesti ? tako se
164
civilizaciia kretala dublie pod povrsinu. Zbog zastite. sklonista. sigurnosti. Mi smo oduviiek
bili poviesnicari. cuvari znania. bibliotekari...
M: Mi imamo vecu koncentraciiu kisika nego vi na povrsini. Vi biste mogli disati ali ie
atmosIerski pritisak veci. Mi smo blize centru zemlie i gravitaciiskom sredistu.
G: Bio bi veci pritisak na nase tiielo.
M: Da. Ipak. 36.000 liudi zivi u Unutrasniosti.
G: Da li su oni samo u iednoi oblasti?
M: S vremena na vriieme se krecu okolo.
G: Da li se slazu dobro s ostalima?
M: Da. Okolis ie relativno kontroliran. Kristal zna misli svih onih koii su prisutni.
G: Postoie li Cathariani koii su stari miliiardu godina?
M: Da.
G: I izgledaiu mladoliko?
M: Da.
G: Znaci. oni su Iizicki besmrtni iz nase perspektive?
M: Da. Iz vase perspektive." (Krai petog interviua.)
O: "Semire. sto si pisao danas?
S: O tvom zivotu.
O: Jesi li napisao da me volis?
S: Pa. nisam.
O: Nesto lose?
S: Ne. pozitivno.
O: Hocemo li. Semire? Trebamo krenuti za pet minuta.
S: Hocemo."
165
(9) Patent No. 1096102 (9) Patent No. 1096102 (9) Patent No. 1096102 (9) Patent No. 1096102
28.03.2000.
Gospodin Marshall Gardner iz Aurore. Illinois. ie svoievremeno podnio priiavu za patent
Americkoi Federalnoi Agenciii za Patente. 'Nakon dugogodisnieg istrazivania dao ie naucno
utemelienie teoriii koia potpuno odudara od uvriiezenog mislienia iavnosti. Nakon 18
mieseci. 12.05.1914. Americka Agenciia mu ie odobrila patent broi 1096102 i izdala naucni
certiIikat o valianosti teoriie. Prva verziia teoriie izasla ie kao kniiga na 240 stranica. Osam
godina kasniie. isti autor. nastavliaiuci da prikuplia dokazni materiial iz oblasti astronomiie i
polarnih ekspediciia. obiavliuie novo izdanie kniige na 450 stranica. Godina ie 1920.
Naslov kniige ie: "Putovanie u Unutrasniost Zemlie" s podnaslovom "Da li su polovi zaista
otkriveni". Patent. a i kniige. postaiu povierliivom voinom tainom. Neki tvrde
"naipovierliiviiom" svih vremena.
I. ako nismo pristalice svih teoriia obradenih dosada. ovo ie iedna od onih koie nas ne
ostavliaiu ravnodusnim. Umiesto odbacivania ili obieruckog prihvacania. mislim da se tema
uklapa u ciklus "Alternativne poviiesti".
I da nam daie povoda da se zamislimo nad vlastitom agresivnoscu i sebicnoscu. (Bez obzira
da li prica o svietovima u Unutrasniosti ostaie samo prica i nista vise. ona nas kao takva
upozorava da duhovno superiorniia bica ne zele s nama diieliti isti prostor. Dok se
emocionalno i duhovno ne procistimo.)
U kratko.
I pocetku. priie 4-5 miliiardi godina Zemlia ie ios uviiek bila sireca lopta super-vruceg
rotiraiuceg plina. Postepeno se pocela skupliati dok se hladila. Zakoni Iizike traze da se
plinovi koii se hlade zgusniavaiu. Samo-centriraiuca gravitaciiska sila ie smaniivala diiametar
plinovite lopte... ali do odredene tocke.
(Upravo na ovom miestu nastupa razlika izmedu Gardnera i stare teoriie o Iormiraniu nase
Planete. Ta teoriia govori da se to zgusniavanie nastavilo sve dok Zemlia niie postala tecna u
sredistu. Prema Gardneru. ovai scenarii vazi samo za velika svemirska tiiela. ponaipriie
sunca. Ali. to ne vazi za tipicne planete.) Drugi Iaktor ie centriIugalna sila. I dok gravitaciia
nastoii da uvuce sav materiial prema centru. postoii i suprotna sila. CentriIugalna. Dvoboi
dviie prirodne sile ide do momenta dok se ne postigne balans. Prema Gardneru. on nastaie
kad se Iormira sIera radiiusa 8.000 milia.
Nadalie. CentriIugalna sila ima ios iednu karakteristiku koiu ne treba smetnuti s uma.
Uzmimo primier vode u kadi. Okupamo se. Dignemo cep. Voda se prazni iz kade. Oko rupe
se ubrzo stvori vir (vorteks): prazan prostor s ubrzano-rotiraiucim materiialom. Primiienimo
isti princip na nasu Planetu u doba dok se stvrdniavala. Na desnim rotaciiskim zavrsecima
(danas ih zovemo "polovima"). centriIugalna sila ie bila znacaino slabiia nego na ekvatoru.
Stoga ie na ekvatoru ova sila zadrzala cvrsti materiial u radiiusu od oko 8.000 milia. Iduci k
polovima bila ie manie uspiesna i kontrakciie su prestale 1.400 milia pred polarnim regiiama.
Zakliucak? Prirodnim kompromisom nasa Planeta ie nastala kao suplia lopta s polarnim
otvorima od 1.400 milia (2.000 kilometara)!
I ios dalie. Gardner tvrdi da ie u samom centru ove lopte. proporcionalno mala sredisnia
lopta ("unutrasnie sunce"). Izmedu zemliine kore i sredisnieg sunca ie raspolozivi slobodni
prostor. Dokazi se ponovno naslaniaiu na karakteristike centriIugalne sile. Naime. ona ne
samo da ie slaba na polovima. nego ie slaba i u samom sredistu rotaciie. (Sietim se
sedamdesetih. dode Zdravka u posietu. mi upalimo gramoIon na naiiace. mama zatvara usi.
166
Kad malo bolie pogledamo gramoIon. primiietimo da ie u centru uviiek bilo prasine.
Okrenimo gramoIon na "78" sve ce se razletieti osim prasine u sredistu rotaciie. To ie ta slaba
centriIugalna sila.)
Bazirano na niegovim studiiama planetarne nebule kroz observatoriiske IotograIiie. Gardner
ie zakliucio:
- tvrdi Zemliin omotac ie debeo oko 800 milia.
- polarni otvori su oko 1.400 milia siroki.
- gravitaciiski sredisnie sunce u planetarnom centru ie radiiusa 600 milia.
- konstantni sudar toplog s hladnim polarnim zrakom uzrokuie stalnu pokrivenost polarnih
otvora s visesloinim gustim oblacima.
U nastavku. ispitivaniem niza polarnih ekspediciia. nametnule su se nove misteriie. kao:
- dramaticno pobolisanie klime sto se vise priblizava polovima.
- bizarnost cuvene Aurore Borealis (riiec ie o "sievernim sviietlima").
- ekscentricno ponasanie kompasa priblizavaniem polovima.
- dramaticno povecanie bilinog i zivotiniskog sviieta priblizavaniem polovima.
- kamenie. drvece. prasina. polen i blato nadeni na vrhovima ledenih briiegova.
- anomaliisko ponasanie radiovalova u polarnim regiiama.
- gravitaciiski porast izmieren na polarnom vrhu. dovolian da
odrzava odvoienost slane i slatke vode.
- cudna situaciia sa sievernim Eskimima. narodom s unikatnim iezikom. ciia oralna tradiciia
kaze da su potekli iz toplih zemalia. ios sieverniie. s konstantnom dnevnom svietloscu.
- dubina polarnog mora i iako iuzno struianie na Arktiku.
- perIektno ocuvani sviezi mamuti pronadeni u ledu
Devetnaestog veliace 1947. admiral Richard Byrd ie napustio bazni kamp "Arctic" i odletio
sieverniie.
Godinama nakon toga ostala su nagadania sto se stvarno desilo za vriieme toga poviiesnog
leta i da li ie admiral Byrd zaista letio "iza" Pola u Unutrasniost te se sreo s napredniiim
bicima koii su mu dali poruku za coviecanstvo.
Uglavnom. po niegovom povratku u Washington. 11. ozuika 1947. on ie stavlien pod
striktnu kontrolu medicinskog i voino-sigurnosnog tima. Niie se oglasavao godinama. Bio ie
voinik i ponasao se u skladu s naredeniima.
Iz niegovog. navodno. tainog dnevnika i obiasnienia uz niega idu sliiedeci ulomci:
"Tokom svog arktickog leta od 1.700 milia "iza" sievernog pola. radiom ie iavio da ie ispod
vidio. ne sniieg i led. vec kopno prekriveno planinama. sumama. zelenom vegetaciiom.
iezerima i riiekama... a na proplancima ie zapazio cudne zivotinie koie su ga podsietile na
mamute...
U siiecniu 1956. admiral Byrd ie vodio ios iednu ekspediciiu. ovai put na Antarktik i tamo
ie usao 2.300 milia "iza" iuznog pola. Radio izviestai iz tog doba kaze da ie Byrd iziavio da
ie... nasa ekspediciia otkrila ogromno neistrazeno novo tlo... Oblast iza pola ie srediste velike
nepoznanice."
Za desetak dolara se. 45 godina nakon posliednieg Byrd-ovog putovania. moze naci u
prodaii kniiga pod naslovom "A Flight to the Land Beyond the North Pole Missing Diary oI
Admiral Richard Byrd". Centralni moment kniige ie sliiedeca prica:
"Zelimo vam dobrodoslicu na nasim prostorima. admirale". Obratio mi se coviek koiemu se
iskustvo ogledalo na licu. Siedio ie za dugim stolom. Sklopio ie prste i nasmiiesio se. Govori
167
tiho i nastavlia: "Pustili smo vas da udete zbog vaseg karaktera i zbog toga sto ste poznati na
povrsini. admirale."
"Na povrsini?". zaustio sam. "Da. vi ste u oblasti Arianni. u Unutrasniosti Zemlie. Necemo
odugovlaciti s vasom misiiom i otpratit cemo vas uskoro natrag na povrsinu. A sada bih vam.
admirale. zelio reci zasto ste ovdie. Nase zanimanie za povrsinu ie poiacano kada ie vasa rasa
eksplodirala prve atomske bombe nad Hirosimom i Nagasakiiem. To ie bilo toliko
alarmantno da smo poslali nase letielice. "Flugelrads". da istraze sto ie to vasa rasa uradila."
(Cini mi se da smo spominiali ove letielice u iednom prilogu iz prvog toma. One su letiele
usporedo i sa saveznickim i nacistickim avionima koncem Drugog svietskog rata. Obie strane
su mislile da su ih poslale suprotne strane kao spiiunske avione bez posade. Inace. ova tema
se dosta rabila i na TV-u kao neraziasniena misteriia iz proslog velikog rata.) "To ie sada.
vec. poviiest. Ali. dopustite da nastavim. Vidite. mi se dosada nismo nikada miiesali u vase
rasne i barbarske sukobe. Ali. sada ie drugaciie. Vi ste ovladali odredenim silama koie nisu za
covieka. atomskom energiiom. Nasi izaslanici su vec poslali poruke silama vaseg sviieta. No.
one su se oglusile na nasa upozorenia. Vi ste danas izabrani da budete sviedok ovdie kako
biste se uvierili da nas sviiet zaista postoii. Kao sto vidite. nasa kultura i znanost su mnogo
tisuca godina ispred vase rase. admirale."
"Ali. kakve to veze ima sa mnom?". prekinuo sam ga.
Niegove oci kao da su duboko prodrle u moi um. Nakon sto me studirao nekoliko trenutaka.
odgovorio ie: "Vasa rasa ie dostigla tocku s koie nema povratka. Neki od vas bi radiie unistili
citav sviiet nego se odrekli vlasti i sile koiom raspolazu... Mi smo vas od 1945. pokusali
kontaktirati. ali nasi napori su docekani agresivno...Na nase letielice ste pucali... Sada se. sine
moi. priprema velika oluia u vasem sviietu. Nauka nece nuditi sigurnost. I sve moze zavrsiti u
opcem kaosu... Ovai prethodni rat moze biti samo uvod u drugi. mnogo opasniii. Odavde. to
mozemo sagledati mnogo iasniie nego vi... U dalioi buducnosti vidimo da ce. iz vase
ruinirane civilizaciie. izaci novi sviiet koii ce potraziti sigurnost kod nas. Kada dode to
vriieme. mi cemo vam izaci u susret i pomoci ozivliavanie vase kulture i rase... Mozda cete.
do tada. uvidieti besmislenost rata i razarania... i nakon toga. vasa znanost i kultura ce se
posvetiti izgradnii novog pocetka...
A ti se. sine moi. vrati na povrsinski sviiet s ovom porukom."
Cini se da se nas sastanak ovim primakao kraiu. Staiao sam za moment kao u snu... ali. znao
sam da ie ovo bila stvarnost. Iz nekog razloga sam se naklonio. iz respekta. valida. Moii divni
domacini. koii su me doveli ovdie. ponovno su bili sa moie strane. "Ovim putem. admirale".
pokazali su. Okrenuo sam se ios iednom prema "Uciteliu". Blagi osmiieh na drevnom licu.
"Zbogom. sine moi". rekao ie. Mahnuo ie i nas sastanak ie time bio zavrsen."
Admiral Richard Byrd. legendarni istrazivac Antarktika i iuznog pola. navodno ie. u svom
dnevniku. pisao o posieti u unutrasniosti Zemlie.
168
(10) The Skulls (10) The Skulls (10) The Skulls (10) The Skulls
Houston. 2.4.2000.
Ovai vikend u kinima obiliezava premiiera Iilma "The Skulls" (lubanie). Solidna reklama ie
prethodila niegovom poiavliivaniu. Uvod Iilma donosi tekst:
"Taina drustva su plod tradiciie na elitnim americkim univerzitetima. Ova udruzenia postoie
vec skoro 200 godina i predstavliala su izvor za buduce predsiednike. senatore i vlasnike
korporaciia. Svake godine. manie od 1° naibogatiiih i naiuspiesniiih studenata postaie
clanovima ovih ekskluzivnih drustava cime im se garantira uspieh u buducnosti i pomoc
ostalih clanova. Jednom clan. zauviiek clan..."
Sat i po Iilmske price predstavlia triler s temama o moci. uboistvima i liubavima...
Scenarii za Iilm ie napisao John Pogue koii ie imao iskustvo iz prve ruke dok ie studirao na
Yale University.
Nakon odgledanog Iilma pregledao sam reakciie vodecih kriticara. Nepodiielieno mislienie
petnaestak americkih novina ie da ie riiec o "kontradiktornom. apsurdnom Iilmu. ne-
preporucliivom za gledanie. losoi prici itd..."
Sto to toliko zulia americki mediiski establisment?
Mada to u Iilmu nigdie konkretno ne spominiu. ocito ie da ie elitisticka organizaciia "The
Skulls" asociiaciia na "The Skull and Bones Society" s Yale University. Slicne postoie i na:
Princeton. Cornell. Penn. Brown. Harvardu itd. Iz "The Skull and Bones Society" se
regrutiraiu kadrovi za tri dalinia elitisticka udruzenia: Bilderberg. CFR (Council on Foreign
Relations) i Trilateral Commission (o niima smo govorili lani i pritom istakli da su svi
americki predsiednici u ovom stoliecu. osim iednoga. imali clanstvo u ovim udruzeniima).
Nadalie. kadrovi s Yale-a. su:
Bush. RockeIeller. Luce ("Time"). Stanley ("Morgan Stanley). Davison ("Morgan Guaranty
Trust"). Gates ("Union PaciIic". "Boeing"). Davenport ("Fortune Magazine")... Svi su se oni
zavietovali na sutniu. Prema tradiciii. posliedniu godinu na Yale-u. selektira se petnaest (i
svake godine. samo petnaest) novih clanova. To daie broi od 2.500 clanova u zadniih 150
godina. Danas ih ie oko 500 zivih. Godisnii sastanci su u niihovom zamku na Deer Islandu na
riieci St. Lawrence River. Govoreci o tradiciii. udruzenie ie osnovao general William
Huntington 1833. s Alphonso TaIt-om (koii ie. opet. 1876. postao ministar rata). TaItov sin
William Howard TaIt ie bio iedini americki predsiednik koii ie imao i Iunkciiu vrhovnog
suca.
I. korak unatrag. americki red "lubanie i kostiiu" ie proizisao iz niemackog tainog drustva
kao "Chapter 322". I tu dolazimo do Iluminata. istih onih koii su XVII i XVIII stoliecem
vladali Europom i za koie se tvrdi da su iza danasnieg "Novog Svietskog Poretka".
Kip Hathan Hale-a. (priie vise od 200 godina) diplomca Yale-a i clana "The Skulls and
Bones" nalazi se u okviru kampusa Yale-a. Kopiia kipa se nalazi i ispred siedista CIA-e u
Langley. Virginia. I. na koncu. druga kopiia se nalazi ispred Philips Academy u Andover.
Massachusetts. U tu ie skolu. koie li "slucainosti". isao George Bush sr.. priie svog studiia.
U ovoi se zemlii nista ne desava slucaino. Barem kada su elite u pitaniu.
A ako na povrsinu izroni netko nepredviden. kao recimo onai katolicki americki
predsiednik. onda se nade dovolino mocna koaliciia da tu "gresku ispravi". Rodney Stich u
svoioi kniizi "DeIrauding America" daie detalie tainog snimania teleIona Edgar Hoover-a
(cetiri desetlieca seIa FBI-a). Na kazeti su glasovi Nelsona RockeIellera. Allena Dullesa
(bivseg ministra vaniskih poslova). Lyndona Johnsona (buduceg predsiednika). mladog
169
obaviestaica CIA-a i biznismena Georgea Busha i Hoovera. Godina? 1963! Tema? Atentat na
Kennedyia.
Druga kazeta. iz druge kniige (Nixonov seI osoblia H. Haldeman. "The Ends oI Power".
kazete iz aIere Watergate) donosi novu potvrdu; Nixon trazi da se zaustavi dalinie
istrazivanie FBI-a u aIeri Watergate ier bi to moglo otkriti niihovu umiiesanost u "onu stvar
sa Zalievom Svinia". Prema Haldemanu. Nixon ie atentat na Kennedyia uviiek nazivao "The
Bay oI Pigs Thing". Na toi kazeti Nixon diskutira ulogu Bushovog partnera Robert
Mosbachera pominiuci "Kubance" i "Teksasane". "Teksasani" su mu Bush. Mosbacher i
Baker (Bushov ministar vaniskih poslova).
170
(11) Suplie planete (11) Suplie planete (11) Suplie planete (11) Suplie planete
2.4.2000.
Da li ie moguce da bi neka od planeta naseg suncevog sustava mogla biti suplia? Naucnici
nedvoibeno odgovaraiu: "Ne!"
I sto to znaci "suplia"? Par stotinu kilometara radiiusa ili nekoliko tisuca? Zar ne bi takva
planeta kolapsirala sama po sebi?
Da bi se odgovor promatrao u drugaciiem sviietlu. podimo od premisa astronoma. Ako
pretpostavimo da ie neka planeta. recimo Mars. suplia sliiedi usporedba sa Zemliom. Sa
nienom masom i orbitalnim ponasaniem. Masa ie odredena razlicitim eksperimentima
izvodenim na nasoi maticnoi planeti.
Astronomi su polazili od premise da ie Zemlia solidna. cvrsta masa. Ako bi Mars zaista bio
supali. onda bi niegova masa bila ridikulozno mala u odnosu na Zemliinu. Posto ovo nisu
mogli potvrditi. zakliucili su da Mars niie supali. Niti bilo koia druga planeta ili miesec.
Obrnimo situaciiu. Pretpostavimo da ie Zemlia suplia. U tom bi slucaiu odstupanie bilo
koieg drugog nebeskog tiiela od Zemliine mase bilo uocliivo. Ali. ta diskrepanciia ne postoii.
Ergo. onda bi sve nama bliske planete i mieseci trebali biti suplii. ier im ie orbitalno
ponasanie u skladu sa Zemliinim.
Nauci iedini problem predstavlia Pluton koii pokazuie iznimno visoku masu u usporedbi sa
svim drugim planetima. Ili Pluton ima u susiedstvu planetu pratioca. Ili. pak. Pluton
predstavlia iedinu solidnu planetu u suncevom sustavu. Prikliucimo seizmologiiu diskusiii.
Ona bi trebala potvrditi da li nam ie planeta suplia ili ne. I. u stvari. seizmologiia decidno
kaze da centar Zemlie niie u cvrstom staniu. standardna interpretaciia ie da mora biti u
tecnom. Ali. da li ie to samo interpretaciia bazirana na netocno pretpostavlienoi masi Zemlie?
I ostalom. rezultati bi bili vrlo slicni i da postoii supliina u centru Zemlie koia sadrzi samo
razlicite plinove.
VENERA VENERA VENERA VENERA
Jos priie 110 godina astronomi su uocili siaine "polarne kape". Pokusavali su da ovu poiavu
vezu za godisnie sezone. Ali. bezuspiesno. Venera se iednostavno ponasala drugaciie nego
sto se predvidalo (zastali kazu da zene poticu s Venere?). Pretpostavimo da ie Venera suplia i
da ima "unutrasnie sunce". Ili. recimo. izvor nuklearne Iisiie u sredistu planete koii. s
vremena na vriieme. izbacuie svietlost prema polarnim regiiama osvietliavaiuci ih.
Dr. Barlett. iedan od direktora Sekciie za Merkur i Veneru Britanskog Astronomskog
Drustva pisao ie pocetkom stolieca o ovom Ienomenu. Slicno ie i s trenutacnim direktorom
istoimene sekciie u istom Drustvu koii vec desetliecima pise o ovom cudnom i riietkom
Ienomenu. Niegovi naucni papiri upucuiu na enormnu supliinu unutar Venerinih polova.
(ZEMLJIN) MJESEC (ZEMLJIN) MJESEC (ZEMLJIN) MJESEC (ZEMLJIN) MJESEC
Astronomi vec dugo u upotrebi imaiu termin TLP (Transient Lunar Phenomenon). Niime se
identiIiciraiu bizarni Ienomeni kod koiih plin. vodena para i raznoboina sviietla izlaze na
povrsinu iz unutrasniosti mieseca.
Obiasnienie? Ovo se smatra anomaliiama. odstupaniem od "normalnog". Pretpostavimo da
ie Miesec supali i da ima neku vrst atmosIere unutar. koia povremeno "curi" kroz otvore i
tunele prema vani. povrsini... da bi se vratila natrag silom gravitaciie.
171
MARS MARS MARS MARS
Fenomen "polarnih kapa" na Marsu niie nepoznat siroi iavnosti. Posliednia izgubliena
letielica ("Mars Polar Lender") imala ie zadatak da istrazi dostupnost vode na polovima.
ZEMLJA ZEMLJA ZEMLJA ZEMLJA
l. Stali smo kod seizmologiie. Zamislimo zemliotres; od epicentra se sire valovi koii se
mogu detektirati. Da budemo precizniii: sire se kroz tvrdu masu. zemliinu koru. Zemliotres u
Houstonu se ne moze detektirati na drugoi stani globusa - negdie oko Indoneziie. Razlog? U
centru Zemlie nema kore. cvrste mase. I. naucnici kazu. centar Zemlie ie tecan. a kroz tecnost
se ova vrst valova ne krece. Pristalice teoriie "Shear waves" tvrde nesto drugo: razlog ie to sto
ie centar Zemlie supali ispunien zrakom i prostorom. A kroz niih se ovi valovi ne mogu
kretati.
2. Slicno ie i s "Pulse waves" teoriiom. Zvucni valovi se ne sire kroz prostor i zrak. ali se
saviiaiu (krecu) oko Zemliine kore (koia ie nalik skoliki). I izlaze. znatno oslablieni. na drugu
stranu. Niihova se putania saviia iduci od povrsine ka unutrasniosti. U iednom momentu.
kada naidu na supliu unutrasniost Zemlie. izmedu 103 i 143 stupnia. ne moze se detektirati
niihovo prisustvo. Oni valovi koii dosegnu izvan 143 stupnia reIlektiraiu se od povrsine. Ali
su slabiii. ier su morali putovati dvostruko brze zaobilazeci centralnu supliinu.
3. Nadalie. naucna ie tvrdnia da ie veci pritisak sto se ide ka centru Zemlie. I zbog niega
centar mora biti tecan i time se opravdavaiu eIekti gornie dviie teoriie.
Ipak. prisietimo se nasih casova Iizike. Ucili su nas da ie centar gravitaciie negdie u sredistu
Zemlie. I pritisak se smaniuie s dubinom kako se centar priblizava. Sve stvari postaiu
bestezinske zbog ubrzania gravitaciie u svim pravcima prema masi.
Ima li onda tecne usiiane lave u centru planete ako nema pritiska da ie izazove?
4. Vieroiatno glavni dokaz da ie nasa Planeta solidna. cvrsta masa ie niena kalkulirana
gustoca. Ona ie izvedena iz Newtonove gravitaciiske Iormule koii se koristio Kavendisovom
gravitaciiskom konstantom. Ona daie Zemlii prosiecnu gustocu od 5.5 gm/cc. Stiiene na
povrsini Zemlie su gustoce 2.7 gm/cc u prosieku. Znaci da bi se. iduci ka unutrasniosti.
moralo nailaziti na sve gusci materiial. U prosieku. gustoce zelieza ili 8.3 gm/cc. Matematicki
prosiek (2.7 ¹ 8.3 ÷ 10.5 podiielieno s 2 ÷ 5.5).
U e-mail-u nasoi grupi (26.01.1999.) Vern Atkinsona citam sliiedece:
"... Kavendis ie napravio pogresku u kalkuliraniu svoie konstante ier tokom svog
eksperimenta niie uzeo u obzir dva seta sile zakrivliene tezine. I. umiesto da rezultate
raspodiieli na dva seta. on iu ie dodiielio samo iednom i krivo odredio gravitaciisku
konstantu. Korigirana gravitaciiska konstanta tako dobiva vriiednost od 1.38 umiesto 5.5."
Dalie mogu i ia racunati. Ako ie gustoca Zemlie na povrsini 2.7 onda se prema unutrasniosti
smaniuie. Posto ie gustoca vode 1.00. sliiedi zakliucak da ie vecim diielom unutrasniost
Zemlie suplia? Jer bi tekucina i stiiene na povrsini bile znatno iznad ocekivanog 1.38.
5. I. posliednii za danas. prilog zasto bi Zemlia trebala biti suplia. Kod velikih zemliotresa
ustanovlieno ie da Ona odzvania kao zvono s periodom od 54 minute. To bi mogao biti i
Iinalni dokaz da ie Ona i suplia kao zvono.
U sporadicnim. misticnim znaniima Tibeta koii ponekad dopiru do nasih usiiu. posebno ie
miesto teoriie Shamballa. Ukratko. ona kaze:
"Gaia ie velikodusna i dobrocudna maika koia stiti svako od svoiih stvorenia. Gaia ie
istovremeno i zivo bit ce i celiia makrokozmickog organizma koie ucestvuie u evoluciii. a
koie mi nazivamo Bogom.
172
Duboko ispod 800 milia Zemliane kore. u sredistu u koiem lezi centar gravitaciie. otvara se
unutrasnia supliina. Ona ie osviietliena sa solarno-kinetickom energetskom masom koia ie
600 milia siroka i emitira radiiaciiu. U susretu s unutrasniom atmosIerom ona postaie
svietlost. toplota i zivot.
Supliina ie radiiusa 5.800 milia i osviietliena ie konstantnom. blagom. zlatnom svietloscu
koia kreira tropsku klimu koia omogucava raskos prirode. Gaiini magnetni polovi se otvaraiu
u ciklicnim udisaiima od 24 sata svakih sest mieseci. Otvori dosezu 1.400 milia i
predstavliaiu dviie od devet cakri (vitalnih centara) koie Gaia ima. Osnovna cakra ie u
planetarnom centru. unutar solarnog energetskog nukleusa koii iluminira Unutrasniost. Ovdie
pociva Gaiina kozmicka moc.
Sve sile materiie. energiie i dimenziie vremena/prostora ovdie imaiu izvor.
Fenomen "sievernih svietala". odnosno aurore borealis. se smatra anomaliiom. Naucna
obiasnienia o sudaru suncevih cestica sa Zemaliskim plinovima ie labava. Hipoteza o suplioi
planetarnoi lopti baca drugaciie sviietlo na ovai problem.
Preostalih sest cakri su smiestene na ekvatoriialnim crtama 60 stupnieva iedna od druge.
Svaka od niih oznacava razlicit aspekt Gaiine egzistenciie.
Unutar zemlie zivi veliki broi bica razlicitih kultura i tradiciia. Oni se razlikuiu i po
razlicitom nivou zivotne Irekvenciie. koia opet zavisi od dostignutog evolutivnog stupnia.
Poiedine rase okupiraiu gigantske pecine i podzemne prostore u Unutrasniosti.
komuniciraiuci iedni s drugima preko tunela. Ovdie se mogu naci neki cuveni gradovi
naselieni bicima s povrsine koii su emigrirali u drevna vremena. Oni zive na mnogo visem
nivou u usporedbi s liudskom rasom. u perIektnoi simbiozi s planetom i zivotnim realitetom.
U podzemnim prostorima se nalaze i taine baze vanzemaliskih grupa. Neke od niih su u
kontaktu s okultnim silama na povrsini zemlie. dok su druge u vezi s Agartinim operativnim
sustavom.
Etericni grad Shamballa ie naivisi izraz ove unutarnie civilizaciie koii vibrira na solarnim
Irekvenciiama. Tu se kreativna ideia i astralni program za Gaiinu evoluciiu razviia. Tu
prebivaiu i naistariia bica. na naivisim Irekvenciiama. koii posieduiu Suncevu Gnosticku
Sviiest. Oni su prvi stanovnici Gaie i stvaraoci liudske rase. Prethodno su dosli sa Siriusa. a
ios priie s Oriona odakle potiece niihova dinastiia..."
173
(12) Atlantida (12) Atlantida (12) Atlantida (12) Atlantida
9.4.2000.
Platon ie bio Sokratov ucenik sve dok se Ateniani nisu surovo obracunali sa Sokratom 399
godine p.n.e. Nakon toga. Platon puno putuie. ukliucuiuci i put u Egipat. Kada se ponovno
skrasio u Ateni. osnovao ie Akademiiu. skolu nauke i IilozoIiie. pretecu danasniih
univerziteta. Niegov naipoznatiii ucenik ie bio Aristotel.
Zahvaliuiuci brizliivom cuvaniu dokumenata. mnostvo Platonovih radova ie sacuvano. Bilo
u Iormi pisama ili diialoga. Danas cemo spomenuti dva: "Timeaus" (Timiius) i "Critias"
(Kritiias). Niihov znacai ie izuzetan; to su iedini znani originalni radovi koii spominiu otok iz
naslova danasnieg priloga: Atlantidu.
"Timeaus" i "Critias" predstavliaiu diialoge vodene izmedu Sokrata. Hermokrata. Timiiusa i
Kritiiasa. Kao prilog raniiem razgovoru o idealnom drustvu. Timiius i Kritiias su ispricali
Sokratu pricu koia "niie Iikciia nego istinita prica". Prica ie o konIliktu izmedu drevnih
Ateniana I Atlantidana preko 9.000 godina priie Platonovog vremena (12.000 godina distance
od nas). Prica o Atlantidi ie prenesena Solonu od strane egipatskih svecenika. Solon ie
ispricao Dropidu koii ie bio pra-pra-dieda Kritiiasu. On ie. pak. pricu cuo od svog dieda. ciie
ie ime takoder bilo Kritiias.
"Sokrat: ...Vrlo dobro. A koia bi to bila cuvena drevna prica koia niie samo legenda. nego
stvarna cinienica?
Kritiias: ... U egipatskoi delti. u grad Sais. stigao ie Solon koieg su docekali s velikim
pocastima... Razgovarao ie sa svecenicima koii su bili cuvari drevnog znania...Tamo ie otkrio
stvari koie niiedan Helen priie niega niie znao o starim vremenima..."
(Iz Platonovog doba podimo ios unatrag. u drevni Egipat.)
"Solon: ... Zelio bih vam govoriti o naistariiim vremenima kako ih mi znamo: o Foroniiusu.
"prvom covieku". o potopu. o genealogiii moiih praotaca...
Egipatski svecenik: O Solonu. Solonu. vi Heleni niste nista drugo do dieca. i nema starca
medu vama.
Solon: Kako mislis?
Egipatski svecenik: Mislim da ste u misli ios uviiek zeleni. mladi. Nema drevnih iskustava
koia ste sacuvali ili nasliiedili. I reci cu ti zasto. Dosada ie bilo. i bit ce ih ios. mnogo
katastroIa koie bi zbrisale citave civilizaciie. Vi se siecate samo iednog potopa. A bilo ih ie
mnogo. Nadalie. vi ne znate da ie na vasim zemliama ziviela nainapredniia civilizaciia koia se
ikada poiavila na Planeti. Vi ste. i vas citav Grad. daleki potomci nekolicine prezivielih..."
Arhaicna prica krece na petnaest stranica teksta i vodi nas na otok Atlantidu. Ukratko. ovo
ie Solon saznao priie skoro tri tisuce godina.
Do priie 12.000 godina postoiao ie veliki otok u Atlantskom oceanu naselien s naprednom i
mocnom civilizaciiom. Bili su bogati zahvaliuiuci prirodnim izvorima. Otok ie bio svietsko
srediste trgovine i proizvodnie. Grad Atlantis bio ie smiesten na obodu otoka. Grad ie bio
opasan s nekoliko koncentricnih krugova ispunienih vodom. Time ie bila omogucena
plovidba do niegovog centra (9 km). Izvan samog centra. u drugom krugu. ie bila gusto
naseliena oblast gdie ie ziviela vecina stanovnistva. Izvan grada lezala ie plodna zemlia (530
km dugacka i 190 km siroka). Navodniavanie ie vrseno putem mreze kanala koii su skupliali
vodu iz planinskih izvora i riieka. Dviie zetve godisnie su bile moguce. Otok ie obilovao
Ilorom i Iaunom. ukliucuiuci slonove koii su slobodno tumarali.
174
U sredistu otoka bio ie izgraden hram u cast Poseidona. boga mora. Ispred hrama ie bila
gigantska zlatna statua Poseidona kako iase u kociii koiu vuku konii s krilima. U ovom hramu
su vladari Atlantide diskutirali zakone i donosili presude. Generaciiama su Atlantidani zivieli
iednostavnim zivotom. Ali. polako su poceli da se miieniaiu. Moc i oholost su poceli da ih
korumpiraiu... Uskoro. u iednom nasilnom naletu. bili su kaznieni. Otok Atlantida. niegovi
liudi i memoriie. progutalo ie more...
Sliiedi prica zasnovana na tekstovima autora koii se cesto iavliaiu napisima o duhovnom
zivotu Atlantidana: Mark Hammons i GeoIIrey Keyte. ciii se. opet. tekstovi neriietko
pozivaiu na naicuveniieg americkog proroka Edgar Cayce-a. koii ie iza sebe ostavio more
kniiga sa sviedocanstvima reinkarniranih dusa s Atlantide.
Atlantida ie Iizicki locirana izmedu Sargaskog mora. platoa Bimini na iugu i Azorskog
otocia na krainiem istocnom kraiu. Mnogo ostataka drevne civilizaciie zagaduie more unutar
ovog trokuta. Sto se tice niihovih stanovnika. treba se odreci ideie da su oni bili liudi ili nasi
preci. Nisu. Atlantidani su bili umietno kreirane adaptaciie zemaliskih hominida s
cetverodimenzionalnom sviiescu. Oni su. takoreci. bili uvezeni u nasu Iizikalnu dimenziiu.
Sviiest Atlantidana ie evoluirala od mnogo manie materiiala nego nasa; od etericnog tiiela.
koie ie bilo Iorma 4-dimenzionalne sviiesti u 3-dimenzionalni Iizikalni sviiet.
Oni su zivieli stoliecima. neki od niih mileniiima. To ie bilo prirodno za niih. Sto su se vise
vezali za Iizicki sviiet. zivotni viiek se smaniivao. (Prisietimo se prica iz bibliiskog starog
Zavieta.)
Otkrili su da Iizicko tiielo moze biti obnovlieno. Proces ie bio energetski intenzivan u obie
dimenziie: 4-D gdie su izazivali promiene u vremenu/prostoru i u 3-D. gdie su razvlacili
granice izdrzliivosti Iizickog organizma.
Napokon. zeleci ostvariti besmrtnost Iizickog tiiela. dosli su do riesenia: putem kristalne
energiie da pokrecu biomorInu tehnologiiu koia ce intenzivirati vezu izmedu
cetverodimenzionalne sviiesti i trodimenzionalnog sviieta.
Ova tehnologiia dovela ie do poremecaia "prirodnog" balansa izmedu 4-D i 3-D.
"Lude. prirodu ne mozete prevariti". kazu pouke iz kniizevnih diela. Nastupio ie prerani
krai.
"Zelite pronaci Atlantidu? Pitaite Americku Mornaricu sto su pokazali niihovi podmornicki
uredaii za podvodno snimanie. I pripremite se da cuiete riiec "anomaliia" previse cesto.
Naravno. ovo su samo Iantaziie za mnoge. Ali za druge. ovo ie istina. ako se samo usude da
ovo istraze." (citat iz: http://www.spiritweb.org/Spirit/atlantis-remains.html)
Cili da se pronadu ostaci Atlantide niie samo u pronalazeniu starih obiekata. Niih ie zapravo
dosta. vecina ios uviiek neotkopana. Stvarna zelia ie da se dode do legendarne tehnologiie
Atlantidana. Medu otkricima ie. na primier. perIektna vremenska kontrola. Kad su vec
ostvarili zeliene eIekte za zasadene kulture. zelieli su nesto novo. ne toliko "dosadno". U
poiedinim diielovima otoka (nacionalnim parkovima. na primier) izazivali su oluie. Sto niie
tesko shvatiti kad se zna da su oni na povrsinu Zemlie dosli zbog materiialnog stimulansa.
Takoder. izazivali su geoloske promiene radi eksperimentalnog iskustva. Vulkanske
Iontane. pare i mineralni izvori za umietnicke rezultate.
Stvarna dostignuca niihove tehnologiie su mnogo slozeniia. Jedan od takvih uredaia ie bio
"Kapiia vieroiatnosti" koii ie koristio dimenziiu prostora/vremena kao energetski izvor. Ovai
uredai ih ie nosio u mnoge dimenziie medu koiima ie 3-D Iizicka Zemlia bila samo iedna od
niih.
175
(Autori su pisali ove priloge priie poiave trenutno popularnih seriia "Stargate" i "Sliders".
Niihovom kombinaciiom dobiva se spomenuti uredai Atlantidana.)
"Liudi se pitaiu. ako ie to sve istina. zasto u muzeiima nema nista s Atlantide? Ocito ie da
oni ne znaiu kako muzeii rade. Ono sto ie izlozeno kao eksponat odgovara vladaiucoi
strukturi koia odreduie kako ce poviiest izgledati. U stvarnosti. muzeiska skladista kriiu
mnostvo potenciialnih eksponata za svietove koii se ne nalaze u poviiesnim kniigama."
(citat s istog saita)
Americka voiska se ozbilino zainteresirala za Atlantidu tokom 1940-ih kada su nasli
interesantan uredai u pustinii u Novom Meksiku. Povezivaniem s Teslinim tumaceniima
zakliucili su da ie riiec o nekoi vrsti motora. Koii moze stvari i liude uciniti "nevidliivima"!
Tocniie. koii ih moze odvesti u drugi prostor i drugo vriieme. Eksperimenti koii su sliiedili
tokom narednih deceniia doveli su do niza sviedocanstava.
U pocetku. "povratnici" su bili etiketirani kao "lazliivci" ili "ludaci". Odvedeni na izolirane
Iarme bez mogucnosti kontakta s okolinom. Vremenom. iskustva su pocela pokazivati trend.
slicice koie su obiasniavale mozaik. Atlantida ne samo da niie bila mit. nego ie bilo vise nego
iedna Atlantida! Ono O cemu ie govorio Platon ie imalo poviiesnu podlogu. ali u stvarnosti ie
bilo i vise od toga.
U stvari. mnostvo grckih prica iesu istinite u sustini. ali su samo bliiedi odsiai raniiih
dogadania.
Dosadasnia prica ie drugaciia i moderniia nego one koie se srecu u kniigama u Atlantidi.
Ovo ie bilo kazivanie "...o Atlantidanima kao rasi ne-Iizickih bica. Koia su se mogla
proiicirati u materiialni sviiet. Vanzemalici koii su se ubacili u Iizicka tiiela i postali niihovi
ovisnici. Pristalice ovozemaliskih uzivania. kretania iz iednog tiiela u drugo.
Kreatori "zivucih kristala". Koii su niihovoi sviiesti bili vazni kao tranzistori i chipovi nasoi.
A ove tehnologiie su bile u punom cvatu ios priie 35.000 godina.
I to ie ono sto smo mi nasliiedili kao kolektivne arhetipove sviiesti kada smo. kao niihovi
robovi. napokon oslobodeni."
Drevni Rimliani su priie 2.500 godina kopirali ios stariii grcki kip Poseidona s trozupcem.
Prema legendi. Poseidon ie bio prvi vladar Atlantide po kome ie naiveci otok arhipelaga u
centru Atlantika dobio ime (Poseidoniia). Trozubac ie simbol tri naiveca otoka Atlantide.
176
(13) Ber (13) Ber (13) Ber (13) Bermudska enigma mudska enigma mudska enigma mudska enigma
10.04.2000.
Doktor Ray Brown. nutricionist iz grada Mesa. Arizona provodio ie odmor s priiateliima u
blizini otocia Bari na Bahamima. Godina ie 1970. Ronienie im ie bio hobi i iednog dana su se
zaputili u podvodno istrazivanie oblasti poznate kao "Jezik Oceana". Brown se trenutacno
odvoiio od priiatelia i nabasao ie na piramidalnu siluetu na dnu. Ispituiuci strukturu zapazio ie
pravilne kamene oblike s poiedinacnim blokovima koii su perIektno pristaiali iedan uz drugi.
Ubrzo ie otkrio ulaz i odlucio da istrazuie dalie. Prolazeci kroz uski prolaz dosao ie do male
sobe se plaIonom u obliku piramide. Bio ie zapanien kada ie otkrio da u prostoriii nema algi
ili korala. Soba ie bila netaknuta i cista.
I mada niie imao lampu sa sobom. Brown ie mogao sve vidieti oko sebe. I bez direktne
svietlosti soba ie bila osviietliena. Onda mu ie pazniu privukao metalni kruzni predmet.
desetak centimetara promiera. koii ie visio sa stropa prema centru sobe. Na kraiu ie bio crveni
kamen. Direktno ispod ciievi i kamena bio ie kameni stol na ciioi su povrsini bili vierni
broncani otisci liudskih dlanova. Ugniiezdena medu niima staiala ie kristalna kugla.
Brown ie pokusao pomaknuti ciiev i kamen. ali bezuspiesno. Vratio se kristalnoi kugli. Bio
ie iznenaden kako iu ie lako odvoiio od broncanih dlanova. Odlazeci s kristalom. osietio ie
nevidliivo prisustvo i cuo glas koii mu ie govorio da se vise nikada ne vrati!
S pravom se boieci da bi niegov neocekivani ulov mogao biti konIisciran od strane americke
vlade. dr. Brown niie otkrio postoianie cudne kristalne kugle sve do 1975. godine. Tada iu ie.
po prvi put. izlozio na seminaru psihiiatara u Phoenixu. Otada. kristalna kugla ie doziviela
samo nekoliko iavnih promociia. Ali. u svakoi prilici. liudi su osiecali vrlo cudne Ienomene u
nienoi blizini. Duboko unutar kristalne Iorme. mogu se razaznati tri piramidalna oblika. iedan
ispred drugog. manii od manieg. Neki liudi. koii su se nalazili u dubokom meditativnom
staniu sviiesti. bili su u mogucnosti da prepoznaiu i cetvrtu piramidu. u pozadini prve tri.
Elisabeth Bacon. medii iz New Yorka. tvrdila ie da ie prilikom iedne od svoiih meditaciia.
saznala da ie kristalna lopta nekad pripadala Thothu. egipatskom "bogu". On ie. opet. bio
zaduzen da pohrani taino znanie u Gizi. u blizini tri velike piramide. Da li poziciie ova tri
piramidalna oblika u kristalnog kugli otkrivaiu kliuc za pronalazak cetvrte. ios neotkrivene.
podzemne piramide u koioi se nalazi "Riznica Znania"?
Isto tako. gledaiuci na kuglu iz drugog kuta. interne slike se gube u tisucama liniia. Brown
tvrdi da to dokazuie elektro prirodu kristalne kugle. neku vrst mikroskopskih elektricnih kola.
Pod posebnim uvietima. dosta liudi tvrdi da moze primiietiti veliko liudsko oko koie gleda
iz unutrasniosti lopte. Cak su ga i IotograIirali.
Niz drugih misterioznih poiava ie zabiliezeno u blizini ovog izvora. Liudi su osiecali hladan
povietarac u blizini kugle. zatim Iantomska svietla. culi glasove ili osietili cudne vibraciie po
tiielu. Kada se igla kompasa primakne kristalu. okrece se u suprotnom smieru od ocekivanog.
Metali postaiu privremeno magnetizirani u bliskom kontaktu s kuglom. Cak su zabiliezeni
slucaievi izliecenia prilikom dodira kugle.
E sada dolazimo do spekulaciia na temu poriiekla kugle i niene uloge u podmoriu Bahamske
piramide.
U prosincu 1933. Edgar Cayce ie dao svoia dva iskaza u vezi dogadania na Atlantidi.
Prvi. o Iormi atomske i radioaktivne snage:
"...Kroz istu Iormu vatre. tiiela individua su regenerirane putem aplikaciie zraka iz
"kamena"..."
177
(Prisietimo se Brownovog opisa broncanih dlanova)
I. drugi:
"A sto se tice opisa "kamena". dugacko cilindricno staklo islo ie s plaIona prema kamenu s
kuglom. Iormiraiuci silu izmedu... Na tri su lokaciie ostaci... u potonuloi porciii Atlantide.
gdie ce se ostaci hrama tek otkriti u buducnosti ispod naslaga mora. u blizini Biminiia. kod
obale Floride. Drugi ie hram u Egiptu... a treci na Yukatanu... Kontinent Atlantida nalazio se
izmedu Meksickog Zalieva i Mediterana. Dokazi o izgublienoi civilizaciii se mogu naci na
Pirineiima. Maroku. Britanskom Hondurasu. Yukatanu i Americi."
Kada ie Atlantida stradala. potonula ie na samo dno oceana. S niom su i hramovi zavrsili
manie-vise ruinirani. Cuveni "vatreni-kristali". koii su nekad davali ogromnu energiiu i silu
Atlantidi nasli su se pod vodom. Mnogi od niih ios uviiek emitiraiu iake energetske snopove
prema Univerzumu.
Prema nekim tvrdniama. svaki vatreni-kristal ie bio visok 7 metara i sirok tri. Na Atlantidi
su oni bili podizani u seriiama po tri. Na tai nacin kreirali su vortekse. astronomske
energetske snage.
S vremena na vriieme. ove energetske silnice emitirane od strane ostecenih vatrenih-kristala
s Atlantide postaiu toliko iake da bilo koii avion ili brod koii se nade u poliu niihovog
dielovania. nestaie. Dezintegrira se i pretvara u cistu energiiu!
I tako dolazimo do obiasnienia za misteriozne nestanke u bermudskom trokutu u posliedniih
nekoliko tisuca godina.
Niie nam nepoznata ona teoriia da avioni i brodovi zapravo upadaiu u neku vrst crne rupe ili
vremenskog vira.
Umiesto te teoriie. prema danasniem tumaceniu clanovi posada ovih brodova su
iednostavno bivali Iizicki dezintegrirani i vraceni u stanie cistog duha.
U nekoliko riietkih slucaieva. pak. brodovi. koii su proglaseni nestalim. su se nakon nekog
vremena vratili. Liudi su uglavnom bulaznili. proglaseni ludim. Ovo se desilo ier energetska
sila s Atlantskih vatrenih-kristala niie bila dovolino iaka da izazove eIekt totalne
dezintegraciie. Umiesto toga. nastala ie mentalna dezoriientaciia.
Ako ie vierovati pricama o izgublienoi civilizaciii. ios se niie otkrio naiznacainiii simbol
moci Atlantide. Riiec ie o kristalu "Cuvaru vremena". On ne proiicira svoiu energiiu. ier ie
trenutno hermeticki zatvoren (i neotkriven negdie u morskim dubinama).
Vieroiatno cekaiuci da dode opet niegovo vriieme i preuzme svoiu vaznu ulogu u svietskim
dogadaniima na povrsini.
178
(14) Thoth (14) Thoth (14) Thoth (14) Thoth- -- -ovi tableti ovi tableti ovi tableti ovi tableti
23.04.2000.
Sliiedi neobicna prica pronadena u kniizi "The Emerald Tablets oI Thoth "The Atlantean".
Poviiest smaragdnih tableta ciie se autorstvo pripisuie Thothu. vrhovnom sveceniku-kraliu
Atlantide.
Tableti su stari 38.000 godina. Thoth ie. nakon potonuca Atlantide. osnovao koloniiu u
Egiptu. Izgradio ie Veliku Piramidu u Gizi (koia se pogresno pripisuie Keopsu). U nioi ie
ostavio zapisanu drevnu mudrost i taine Atlantide.
Preko 16.000 godina vladao ie antickom rasom Egipta. od 50.000 g.p.n.e. do 36.000 g.p.n.e.
U to doba. barbarska rasa koia ie tu ziviela. podignuta ie na visoki nivo civilizaciie uz Thotha
i niegove sliedbenike. Prema zemaliskim standardima. Thoth ie bio besmrtan.
Tocniie. napustao ie Iizicko tiielo po svoioi volii. Niegova mudrost i znanie. ucinili su ga
vladarom vise koloniia Atlantide. ukliucuiuci i one u Juznoi i Centralnoi Americi.
I sada ie doslo vriieme da napusti Egipat. izgradio ie Veliku Piramidu tocno iznad ulaza u
Hol Mudrosti ("Great Halls oI Amenti"). Postavio ie strazu da cuva skriveno znanie. U
kasniiim vremenima. potomci strazara su postali svecenici i oni su Thotha deIinirali kao Boga
Mudrosti. Oni su ga. navodno. pratili nakon svoie Iizicke smrti. U legendama. Hol mudrosti
ie postao podzemni sviiet. sviiet bogova. u koii dusa odlazi nakon Iizicke smrti. I gdie ioi se
sudi. U kasniiim vremenima. Thothov ego se inkarnirao tri puta. Posliednii put bio ie u bicu
poznatom kao Hermes. Tada ie ostavio pisane dokumente koii su modernim okultistima znani
kao Smaragdni Tableti. koii su poiednostavliena verziia drevne mudrosti.
Ono o cemu danas pisemo su izvodi iz deset takvih tableta ostavlienih u Velikoi Piramidi.
Interesantan ie bio niihov put dok nisu ugledali sviietlo dana nakon sto su bili skriveni
tisucama godina.
Priie 2.300 godina. drevni Egipat ie prolazio kroz teska vremena. Mnoge delegaciie
svecenika su slane u razlicite diielove sviieta. Medu niima su bili i cuvari znania iz Velike
Piramide koii su nosili sa sobom smaragdne tablete kao talismane. Uz niihovu pomoc mogli
su dokazati superiornost u odnosu na druge. inIeriorniie rase. Legenda kaze da su nosioci
tableta imali autoritet direktno od Thoth-a.
Odredena grupa svecenika otisla ie u Juznu Ameriku i tamo pronasla naprednu rasu. Maie.
Oni su se siecali drevnog znania. Egipatski svecenici su ostali zivieti s niima. Kasniie. u
desetom stoliecu. Maie su kolonizirale Yukatan. Smaragdni tableti su smiesteni ispod oltara
iednog od velikih hramova posvecenih bogu Suncu. Nakon pohoda konkvistadora (ili. ios
tocniie. priie niih) gradovi su napusteni i (duhovna) blaga hramova zaboravliena.
Svecenstvo Velike Piramide ie. kroz Veliku Biielu Lozu. zatrazilo od iednog od svoiih
clanova da tablete vrati natrag. To ie i ucinieno 1925. Priie nego sto ih ie vratio. bilo mu ie
dozvolieno da napravi priievod i zadrzi niegovu kopiiu.
Sedamdesetak godina kasniie. t.i. danas. dobivena ie dozvola da se diielovi obiave.
Riiec o materiialnom aspektu. Dvanaest smaragdno zelenih tableta su Iormirani kroz proces
alkemiiskih transmutaciia. Celiiska i atomska struktura su Iiksne. bez mogucnosti promiene.
(Na ovai nacin oni negiraiu materiialne zakone ionizaciie.) Na niima su ugravirani karakteri
na drevnom ieziku Atlantidana koii odgovaraiu Irekvenciii misaonih valova. Karakteri
oslobadaiu-Iormiraiu mentalne vibraciie/slike u umu citaoca! I. kao sto Doreal. predstavnik
179
Bratstva. u uvodu kniige kaze: "Citai. Vierui ili ne. ali citai. Vibraciie koie tamo pronades ce
probuditi odgovor u tvoioi dusi."
UVOD UVOD UVOD UVOD (Doreal): "Coviekova zelia za razumiievaniem zakona koii reguliraiu niegov zivot ie
beskraina... U tisini materiialnih cula lezi kliuc otkrivania mudrosti. Onai koii govori. ne zna.
Onai koii zna. ne govori. Naivise znanie ne moze se preniieti. ier ono egzistira kao entitet koii
prevazilazi materiialne riieci i . simbole...
Sve stvari u svim kozmosima se krecu u skladu sa zakonom... a zakon koii regulira kretanie
planeta ie stalan kao i zakon koii regulira materiialni izraz coviekov.
Jedan od naiznacainiiih kozmickih zakona ie onai koii ie odgovoran za stvaranie coviekovo
kao materiialnog bica. Skole svih vremena i civilizaciia nastoiale su odgonetnuti zakon koii
povezuie covieka kao materiialno i duhovno bice. Veza koia ih spaia ie coviek intelektualac
buduci da um sadrzi materiialne i nemateriialne kvalitete.
Put ka svietlosti. zivotu i liubavi samo pocinie na materiialnom nivou. Duhovnim se. pak.
nastavlia kretati ka naiuzviseniiem ciliu - stapaniem s univerzalnom sviiescu."
SMARAGDNI TABLET 1: Poviiest Thotha. Atlantidanina SMARAGDNI TABLET 1: Poviiest Thotha. Atlantidanina SMARAGDNI TABLET 1: Poviiest Thotha. Atlantidanina SMARAGDNI TABLET 1: Poviiest Thotha. Atlantidanina
"I. Thoth. the Atlantean. master oI mysteries. keeper oI records. mighty king. magician.
living Irom generation to generation....koii upravo prelazim u Hol Mudrosti. odreduiem upute
za one koii ce doci posliie mene. upute zasnovane na drevnoi mudrosti velike Atlantide.
U mocnom gradu Keor-u. na otoku Undal. u dalekoi proslosti. zapoceo sam svoiu
inkarnaciiu. Ne onako kako danasnii inIeriorni liudi zamisliaiu zivot i smrt na Atlantidi. Riiec
ie bila o zivotu od eona do eona u kome smo obnavliali svoi zivot u Holu Mudrosti. u kome
riieka zivota viecno plovi unapriied." (Nadalie. Thoth govori o svom dietinistvu. ocu-uciteliu.
stiecaniu znania. velikim potopima na Zemlii. Hramu Svietlosti na planini Undal. niegovom
putu sa svoiim sliedbenicima s Atlantide u zemliu Khem - Egipat. Oni su ga docekali
nepriiateliski. ali ie Thoth demonstrirao svoie superiorne tehnoloske moci i postao
gospodarom egipatskih domorodaca.) "Dugo smo vremena zivieli u zemlii Khem... Raslo ie
znanie diece Khema koii su osvaiali susiedne zemlie i narode... Podigao sam visoki prolaz
iznad Hola Mudrosti. Samo nekolicina se okurazila da side dolie i pride portal Hola.
Iznad Hola sam podigao mocnu piramidu koristeci moci koie nadvladavaiu zemliinu silu
(gravitaciie). Duboko u nioi izgradio sam komoru; odatle krece kruzni prolaz koii ide gotovo
do vrha. Tu sam postavio kristal. koii salie zrake u prostor/vriieme dimenziiu i koncentrira se
prema Holu Mudrosti. Ostale prostoriie koie sam izgradio naizgled su prazne. Ipak. sakriven
u niima ie kliuc za Hol Mudrosti. Onai. koii ima hrabrosti da se uputi kroz tamne realma.
prvo ce biti ociscen dugotrainim postom. Lezat ce u kamenom sarkoIagu. Tek tada cu mu
otkriti velike misteriie. Pokazat cu mu put koiim ce me sliiediti."
SMARAGDNI TABLET 2: Hol Mudrosti SMARAGDNI TABLET 2: Hol Mudrosti SMARAGDNI TABLET 2: Hol Mudrosti SMARAGDNI TABLET 2: Hol Mudrosti
"Duboko u srcu Zemlie lezi Hol Mudrosti... Dieca Sviietla su pratila sto se dogada na
povrsini... Trideset i dvoie... koii su se poiavili medu liudima... nastoieci da ih oslobode
vezanosti za tamu. U ciklusima. od eona do eona. Veliki Ucitelii su prisutni a da za to liudi ne
znaiu. U Holu zivota niihova tiiela spavaiu dok niihove duse slobodno prolaze kroz liudska
tiiela..."
Thoth zatim opisuie svoie put i susret s Velikim Uciteliima. Trazio ie i dobio besmrtnost s
Ulogom da siri duhovno znanie medu liudima. Thoth: "O. great master. let me be a teacher oI
men..."
180
Voice:"...So be it decreed. Master are ye oI your destiny".
SMARAGDNI TABLET 3: Kliuc mudrosti SMARAGDNI TABLET 3: Kliuc mudrosti SMARAGDNI TABLET 3: Kliuc mudrosti SMARAGDNI TABLET 3: Kliuc mudrosti
Thoth predaie svoie znanie i mudrost liudima. "Mudrost ie moc. moc ie mudrost. iedno s
drugim kompletiraiu cielinu."
"U Holu Mudrosti ie sedam Velikih Ucitelia". govori Thoth. "od koiih sam primio znanie".
Niihova imena su:
- "Tri" koii drzi znanie magiie. kreator Hola Mrtvih.
- "Cetiri" ie onai koii gubi/predaie moc. od "zivota" k liudima. Sviietlo ie niegovo tiielo.
Oslobada duse liudi.
- "Pet" ie uciteli koii kontrolira riieci. komunikaciiu medu liudima.
- "Sest" ie gospodar svietla.
- "Sedam" ie gospodar prostora i onai koii drzi kliuceve vremena.
- "Osam" ie onai koii kontrolira progres coviecanstva.
- "Devet" ie otac. onai koii stvara i miienia Iorme.
SMARAGDNI TABLET 4: Prostor ie roden SMARAGDNI TABLET 4: Prostor ie roden SMARAGDNI TABLET 4: Prostor ie roden SMARAGDNI TABLET 4: Prostor ie roden
Thoth opisuie svoie dietinie snove kada ie. lezeci pod zviiezdama. postavliao pitania o
misteriiima koie kriie Kozmos. Napokon. niegova dusa ie. u naporu ka trazeniu novog znania.
pukla vezu sa materiialnim tiielom. I otisla visoko medu zviiezde. Godinu za godinom.
oslobodena limita tiiela. prolazila ie prostorom i posiecivala planete i nove svietove. Svaki od
niih ie nastoiao da se uzdigne ka visinama; neki su u tome uspiievali. neki su tonuli u mracne
dubine.
"Poslusai me. coviece. I ti isto mozes zivieti i biti osloboden. Vi niste Zemliani. vi ste dieca
beskraine kozmicke svietlosti...
Kozmos ie odreden zakonima. Sliiedi ih i bit ces dio Cieline... Duboko u sutnii i miru.
moras se osloboditi zelia. Okupiran tisinom. oslobodit ces se zelie za upotrebom riieci. Potom
ces se osloboditi zelie za hranom. koia ti veze dusu. Zatvori oci i centrirai svoiu dusu ka
sviiesti. oslobodi se okova mraka. Zamisli miesto. sliku gdie bi zelio biti. Vibrirai napriied-
nazad. Sve dok ti dusa ne bude slobodna... A nakon toga. mrak ie za tebe proslost."
SMARAGDNI TABLET 5: stanovnik Unal SMARAGDNI TABLET 5: stanovnik Unal SMARAGDNI TABLET 5: stanovnik Unal SMARAGDNI TABLET 5: stanovnik Unal- -- -a aa a
U petom tabletu. Thoth govori o nastanku Atlantide. Nien kreator niie bio zemaliskog
poriiekla. mada ie zivio u tiielu zemaliskom. Uciteli i prvi stanovnik Unal-a (Atlantide)
podiielio ie kralievstvo na deset oblasti. Dao ih ie na upravlianie liudima. U centru ie izgradio
sredisnii hram. Izabrao ie troiicu koii su bili niegova veza s Atlantidom i koii su nosili
niegove upute oblasnim namiesnicima.
U trenucima potonuca Atlantide. uciteli ie pozvao Thoth-a i obratio mu se:
Uciteli: "Ponesi svo svoie znanie. mudrost. rukopise i magiiu. Sacuvai ih dok vremenom
sviietlo ponovno ne prevlada kod liudi. Neka bude skriveno medu niima. ali ipak dostupno
prosviietlienima."
I Thoth nastavlia.
"Skupio sam sinove Atlantide. U svemirski brod sam unio svo svoie znanie. dokumente i
magiiu potonule Atlantide... Odletieli smo prema zemlii diece Khema. Tamo sam.
zahvaliuiuci svoioi moci. vladao niima. I uzdigao ih do Svietlosti." "Znai. coviece. da te
daleko u buducnosti ceka invaziia iz dalekih (svemirskih) dubina. Tada se probudi. ier
mudrost ces imati." Duboko lezi moia taina. Trazi ie i naci ces ie u piramidi koiu sam
181
izgradio. Jedan do drugog su zaglavni kameni. Svaki od niih ie kapiia koia vodi Zivotu.
Sliiedi kliuceve koie sam ostavio iza sebe. Trazi i prolaz ce ti se ukazivati. Trazi u piramidi.
duboko u hodniku koii zavrsava u zidu. Uzmi Kliuc Sedmorice i zid ce se otvoriti... Sliiedi
moiu mudrost."
SMARAGDNI TABLET 6: Kliuc magiie SMARAGDNI TABLET 6: Kliuc magiie SMARAGDNI TABLET 6: Kliuc magiie SMARAGDNI TABLET 6: Kliuc magiie
U sestom tabletu Thoth govori o viecnoi borbi sila mraka i sviietla. Borbi staroi koliko i
coviek.
Bratstvo Mraka pri tom koristi sve nacine da veze duse nevinih uz sebe. Thoth poziva da se
"...lice drzi uviiek okrenuto prema Sviietlu". ier sva tuga dolazi iz tame. A svietlo dolazi samo
onome koii striiemi k svietlu. koii ide bremenitim putem k mudrosti.
"Negdie u mraku. nacrtai krug oko sebe. koristi ovu Iormulu i bit ces slobodan. Podigni
ruke iznad sebe. zatvori oci i predstavi si sviietlo. Zazovi Duhove Sviietla kroz prostor-
vriieme koristeci ove riieci: Ispuni moie tiielo s Duhovima Sviietla. Dodi iz Cviieta koia
obasiava kroz tamu.
Dodi iz Holova gdie Sedmorica Ucitelia vladaiu. Imenui svih sedam: "Pri. Cetiri. Pet. Sest.
Sedam. Osam. Devet. Niihovim imenom pozivam ih da mi pomognu. oslobode i spasu od
tame noci: Untanas. Quertas. Chietal. Goyana. Huertal. Semveta i Ardal..." Nakon ovoga
dusa ce biti osloboden utiecaia Bratstva Mraka.
SMARAGDNI TABLET 7: Sedam Gospodara SMARAGDNI TABLET 7: Sedam Gospodara SMARAGDNI TABLET 7: Sedam Gospodara SMARAGDNI TABLET 7: Sedam Gospodara
Thoth opisuie svoi prvi susret sa sedam gospodara/ucitelia koii prebivase u Holu Mudrosti.
Nakon toga mogao ie da ude u niihovu konklavu po zelii. Postavliao ie pitania i dobivao
odgovore na sve sto ga ie interesiralo.
Jednom prilikom Sedam mu ie govorio: "Znai da nasa imena predstavliaiu broi ciklusa koie
mi donosimo covieku. Svaki od nas ima duznost da obavi i silu da kontrolira. A. pri tome. mi
smo s iednom dusom u nasem ciklusu. Jednom cemo mi. u vremenu koie ios niie vriieme. Svi
postati iedno. Vriieme i prostor se krecu u ciklusima. Znai niihov zakon i bit ces slobodan."
Obratio mu se i Devet: "Eonima sam postoiao ne znaiuci za zivot i ne kusaiuci smrt. A
daleko u buducnosti. zivot i smrt ce opet biti Jedno. I iedno i drugo perIektno balansiraiuci da
niiedno nece postoiati... Za mene vriieme ne postoii. ia sam bez oblika. Mi nemamo zivot ali
imamo egzistenciiu. puniiu. vecu i slobodniiu nego ti."
Osam: "Sve stati znas ie samo mali dielic znania."
I. nakon sto ie mileniiima slusao i ucio. Thoth se obraca: "Ovo ie moia mudrost. Coviece.
zivi u svietlosti i ne okreci lice od niega. Tako i tvoia dusa zivi u realmu svietlosti. Okreni
svoie misli unutra. ne vani. Nadi svoie sviietlo-dusu u sebi. Ti si svoi gospodar. Ti si iedno s
kozmosom. plamen i diiete Svietlosti.
SMARAGDNI TABLET 8: Kliuc misteriia SMARAGDNI TABLET 8: Kliuc misteriia SMARAGDNI TABLET 8: Kliuc misteriia SMARAGDNI TABLET 8: Kliuc misteriia
Thoth:"Mudrost ie skrivena u mraku. Kada ie osviietlis plamenom duse. naci ces svoiu
mudrost."
U osmom tabletu Thoth govori o svom iskustvu s "Psima-cuvarima Bariiere".
Na putu iza dimenziie prostor/vriieme. postoii bariiera koia ne dopusta dusama izlazak.
"Psi-cuvari" cekaiu na duse koie pokusavaiu da prodru u dimenziiu bez prostora i vremena.
Ova dimenziia ie. po Thothu. zakrivliena dimenziia. One druge su pod uglovima ili ravne.
Uglavnom. prvi Thothov pokusai i "psi" su ga prvo potierali natrag. a onda i pratili niegovu
dusu do povratka u tiielo.
182
SMARAGDNI TABLET 9: Kliuc slobode u prostoru SMARAGDNI TABLET 9: Kliuc slobode u prostoru SMARAGDNI TABLET 9: Kliuc slobode u prostoru SMARAGDNI TABLET 9: Kliuc slobode u prostoru
Od davnih vremena. "...mudrost ie uviiek postoiala. Nikad promiieniena. iako zakopana u
mraku. Nikad izgubliena. iako zaboravliena od covieka...
Mislis da zivis. ali to ie zivot unutar smrti. Sigurno ie da. dokle god si vezan za svoie tiielo.
za tebe zivot ne postoii. Samo ie dusa slobodna u prostoru i ima stvarni zivot... I samo onai
koii zudi i tezi znaniu ima nade da ce biti slobodan."
Jednom prilikom. u Holu Mudrosti. Thoth ie upitao gospodare: "Gdie ie izvor Svega?"
Devet mu ie odgovorio: "Oslobodi dusu svoga tiiela i podi sa mnom k Svietlu".
Zatim ga ie Devet poveo u ponor kroz prostore neznane liudima. Vidio ie stvaranie Reda iz
kaosa i mraka. I onda zacuo glas:"Plamen ie izvor svih stvari ier ih sve sadrzi u niihovom
potenciialu. Red koii ie poslao Sviietlo ie Riiec. a od Riieci dolazi Zivot i cielokupna
egzistenciia."
SMARAGDNI TABLET 10: Kliuc vremena SMARAGDNI TABLET 10: Kliuc vremena SMARAGDNI TABLET 10: Kliuc vremena SMARAGDNI TABLET 10: Kliuc vremena
Ponovno. Thoth u Holu Mudrosti. Slusao ie piesmu ciklusa. Riieci su otvarali put "iza" ove
dimenziie. Tada ie shvatio da Riiec moze da otvori dimenziie nepoznate covieku. Na primier.
riiec "Zin-Uru". svoiim zvukom nosi posebnu moc.
Jednom. u dalekoi proslosti. Thoth ie upitao iednog od ucitelia. sto ie vriieme.
Uciteli:"U pocetku biese nistavilo: bez vremena. prostora. prazno. U to nistavilo ie dosla
misao. sviesna. i ispunila ga. Tada niie egzistirala materiia. samo sila. pokret. vorteks
vibraciie od sviesne misli koia ie ispuniala nistavilo."
SMARAGDNI TABLET 11: Kliuc za Iznad i Ispod SMARAGDNI TABLET 11: Kliuc za Iznad i Ispod SMARAGDNI TABLET 11: Kliuc za Iznad i Ispod SMARAGDNI TABLET 11: Kliuc za Iznad i Ispod
Thoth opisuie u kakvom ie staniu svoievremeno nasao liude. koii su bili samo malo iznad
divliih zviieri. Govori o poriieklu svoie rase koia niie zemaliska i niihovom znaniu koie ie
superiorniie u odnosu na liudsko.
Nadalie. (Thoth): "Znai da se u piramidi. koiu sam sagradio. nalaze kliucevi koii ce ti
pokazati Put u Zivot. Povuci crtu od piramide do vrha. Povuci drugu. suprotnu. istog ugla i
pravca. Onda kopai i nadi sto ie ostalo iza mene. Tamo ces naci ulaz u skriveni podzemni
prolaz. On datira iz doba kada ios niste bili civilizirani liudi...
Misteriia ciklusa koii su stalno u pokretu... Oni konacni. koie mozete shvatiti (ier
beskonacni su izvan vaseg shvacania). imaiu devet ciklusa iznad i cetrnaest ispod...
Vremenom. doci ce do perIekciie i bit ce samo iedan u beskonacnosti."
(Devet): "...Kada vi liudi shvatite da nista osim progresa duse niie vazno. onda cete se
osloboditi svih stega i moci cete da radite u harmoniii s Kozmickim Zakonom. Trebate teziti
perIekciii. ier samo tako mozete ostvariti svoi cili. Iako nista niie perIektno. to treba biti vasa
zelia i cili."
SMARAGDNI TABLET 12: Zakon Uzroka i Posliedice i Kliuc od Prorocanstava SMARAGDNI TABLET 12: Zakon Uzroka i Posliedice i Kliuc od Prorocanstava SMARAGDNI TABLET 12: Zakon Uzroka i Posliedice i Kliuc od Prorocanstava SMARAGDNI TABLET 12: Zakon Uzroka i Posliedice i Kliuc od Prorocanstava
(Thoth): "Znai da ie buducnost otvorena kniiga onom koii zna da ie cita. Sve posliedice
dolaze od uzroka koii poticu od prvog uzroka. Buducnost niie Iiksna ni stabilna nego varira
kako variraiu posliedice od uzroka." (Ovdie ie odgovor na pitanie da li se sva prorocanstvu
moraiu ostvarivati.)
I nastavlia: "Buducnost nikada niie Iiksna nego sliiedi coviekovu slobodnu voliu." (Ponovno
se otvara pitanie. sto ie s onima koii su se kretali kroz buducnost u spiritualnom staniu. Ili
koii su vidieli i prorokovali buducnost. Odgovor: Vidieli su mogucu buducnost! Samo iedan
vieroiatan scenarii.)
183
Dalie. Thoth u ovom diielu govori o buducoi borbi Sviietla i Mraka i mnogim iskuseniima
pred liudima. Na kraiu. on vidi covieka kao bit ce Sviietla. I poziva liude da cuvaiu ulaz u
Hol Mudrosti i da ne dozvole barbarima da tamo provale. Taine su samo za one koii traze
Sviietlo.
SMARAGDNI TABLET 13: Kliuc Zivota i Smrti SMARAGDNI TABLET 13: Kliuc Zivota i Smrti SMARAGDNI TABLET 13: Kliuc Zivota i Smrti SMARAGDNI TABLET 13: Kliuc Zivota i Smrti
(Thoth): "Tvoia Iorma ie dualna. Balansirana u polaritetu u doba kada ie Iormirana. Znai da.
kada Smrt dolazi. to ie samo zato sto ie balans poremecen. Zato sto ie iedan pol izgublien.
Kada ie tiielu u perIektnom balansu. smrt te ne mora nikada dodirnuti...
Taina zivota u Holu Mudrosti ie uspostavlianie balansa polova. Sve sto zivi ima Iormu. Zivo
ie zbog Duha Zivota u niegovim polovima. Srce Zemlie ie u balansu sa svim bicima koia
postoie na Zemlii. Izvor Duha dolazi iz Zemliinog Srca.
Kada naucis da odrzavas svoi balans. znaci da si u balansu sa Zemliom... Jedan sat dnevno
trebas lezati s glavom okrenutom prema pozitivnom polu (sieveru). I iedan sat prema
negativnom (iugu). Dok si okrenut sieveru. drzi svoiu sviiest izmedu glave i grudi. Kada si
okrenut prema iugu. pomieri sviiest izmedu grudi i nogu... Tiielo ce ti se osvieziti i snaga ti se
vratiti."
I nastavlia. Kada coviek pozeli da izade iz ovog zivota. bez boli i tuge. "Lezi. glavom
okrenutom prema istoku. Sklopi ruke na izvoru tvog zivota (solarni pleksus). Svoiu sviiest
podiieli na dva diiela: iedan okrenut sieveru. drugi iugu. Posalii ih izvan tiiela. Opusti se.
Sliiedit ce srebrne iskre. spoiit ce se sa Svietloscu. s Izvorom. bit ce plamen. dok se zelia
ponovno ne Iormira. I vrati u novu Iormu.
Znai da ovako tiiela napustaiu velike duse. miieniaiuci. po zelii. zivot za zivotom...
Cui me. coviece. napii se moie mudrosti. Nauci tainu koia ie Gospodar Vremena. Nauci i da
sam budes gospodar i da se siecas proslih zivota... Kada se tvoie vriieme priblizi. ne boi se.
nego budi gospodar Smrti. Opusti tiielo. ne opiri se. Plamen duse smiesti u svoie srce. Zatim
ga premiesti u trokut. izmedu obrva. To ie miesto gdie memoriia zivota ostaie. Zadrzi svoi
plamen u toi poziciii za vriieme tranziciie i. s tvoiom dusom. memoriie ovog zivota ce poci s
tobom. Proslost ce biti iedno sa sadasnioscu. Memoriie ce biti sacuvane."
SMARAGDNI TABLET 14: Dodatak SMARAGDNI TABLET 14: Dodatak SMARAGDNI TABLET 14: Dodatak SMARAGDNI TABLET 14: Dodatak
(Thoth): "Znai da ie Zemlia samo portal. kapiia. cuvana od sila nepoznatih covieku.
Gospodari Mraka skrivaiu ulaz. Ipak. bariiere se ruse pred onima rodenim u Svietlosti."
(Prisietimo se Monroevih opisa dusa koie nakon posliednie inkarnaciie prosto izlete iz
Iizickih tiiela i prolete kroz guste dusevne sloieve iznad Planete.)
U nastavku Thoth govori kako duse moraiu biti ociscene od Mraka da bi prosli kroz kapiiu
Sviietla. I kako ce coviek buducnosti negirati misteriie o koiima on govori. ali da ce oni koii
iskreno traze. uspieti pronaci skrovito znanie.
Svoie taine ostavlia onima koii su testirani. ne-korumpirani. kako bi sile Istine pobiiedile.
Daie detalian opis prostora izmedu ovog zivota i prostora iza granica. Unutar niih su:
- Duat. gdie stanuiu sile iluziie;
- Sekhet Hetspet. kuca bogova. koiu cuva Osiris i koii vraca duse nezasluznih liudi.
Zatim govori o troistvu. koie ie u osnovi svega.
- Izvoru kreaciie: iedan Kreator. iedna Istina. iedna tocka Slobode
- Balansu: zivot. dobro i moc
- Kvalitete Kreatora: beskonacna moc. mudrost i liubav
184
- Tri stania egzistenciie: Krug Svietlosti u kome prebiva Kreator. Krug Kaosa u kome se
sva bica dizu iz mrtvih. Krug Sviesnosti. u kome sve stvari zive.
-
SMARAGDNI TABLET 15: Taina taini SMARAGDNI TABLET 15: Taina taini SMARAGDNI TABLET 15: Taina taini SMARAGDNI TABLET 15: Taina taini
(Thoth):"Skupite se. moia dieco. da cuiete tainu taini. koia ce vam omoguciti da otkriiete
covieka-boga. i da vam dam put ka viecnom zivotu. Prvo o teretu tame koii vas baca u okove
dok ste na Zemlii.
Tama i Sviietlo su iste prirode. razliciti samo po izgledu. ali obie dolaze iz istog Izvora.
Tama ie Nered. Sviietlo ie Red. Tama se pretvara u sviietlo Svietlosti. To ie vasa svrha u
zivotu: promiieniti tamu u sviietlo!
O misteriii prirode.
Vi ste trostruki po svoioi prirodi: u Iizickom. astralnom i mentalnom tiielu.
U Iizickom tiielu imate novo troistvo: krv. koia kola kroz tiielo i omogucava srcu da radi.
Magnetizam. koii se krece kroz nervne putove i nosi energiiu celiiama i tkivima. Akasa. koia
prolazi kroz kanale. preIiniene i miniiaturne. ali ios uviiek Iizicke. Sva tri oblika su u
medusobnom odnosu i odrazavaiu se na zivot tiiela.
Tri ie i priroda Astralnog tiiela. mediiator izmedu gornieg i donieg. Ne-Iizicko. ne-
spiritualno.
Tri ie i priroda Uma.
Iznad i izvan coviekove trostruke prirode lezi realm spiritualnog.
1. 1. 1. 1. Na Zemlii. coviek ie vezan vremenom i prostorom. Okruzuiuci Planetu ie val vibraciie
koii ga nadalie veze za niu. Ipak. unutar svakog od liudi ie i Kliuc za oslobodenie.
Kada se oslobodis tiiela. uzdigni se na naivisi dio zemaliskog realma. Tamo izgovori riiec:
Dor-E-Lil-La. Tada ce se dici veo prema Svietlu i moci ces proci bariieru prostora. Sest sati
ce bariiera biti podignuta.
2. 2. 2. 2. I dok si vezan u svom tiielu. postoii taina koia te moze izbaviti na slobodu.
Opusti se. Usmieri se ka slobodi od Iizickog tiiela. Misli na riiec: La-Um-I-L-Gan i
ponavliai ie u sebi. Sve dok se ne oslobodis tiiela.
3. 3. 3. 3. Ako zelis uci u Hol Mudrosti. miesto gdie prebivaiu viecni:
Lezi. Opusti se. Ocisti misli i cilieve. Zamisli Hol. Punim srcem. stani pred uciteliima u
zamislienom (trecem) oku. Izgovori riieci:
Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-EIrim-Quar-El. Ubrzo ce tvoia dusa biti
pozvana. Ovim zavrsavam svoie pisanie. Kliuceve predaiem onima koii zaista traze moiu
mudrost. ier za niih. ia sam Kliuc i Put."
Zavrsimo prigodno sa misli Alberta Einsteina.
"Nailiepsa stvar koiu mozemo iskusiti ie misteriozno. To ie izvor istinske umietnosti i
znanosti. Onai kome ie ova emociia stranac. koii ne moze pauzirati da bi se zapitao. ie dobar
koliko i mrtav coviek: niegove oci su zatvorene."
185
(15) Peniel (15) Peniel (15) Peniel (15) Peniel
29.04.2000.
Na danasnii ie dan roden Pitagora. "Kvadrat nad hipotenuzom iednak ie zbiru kvadrata nad
katetama". ucio nas ie Domancic u osnovnoi skoli. I insistirao da tai zakon dobro zapamtimo.
Nisam bas siguran da mi ie tai matematicki poucak cesto koristio u zivotu. Ali ga nisam
zaboravio. Isto kao i broi Pi (a) na deset decimala (3.1415926535).
Pitagora ie veci dio svoiih osam deceniia zivota posvetio razvoiu IilozoIskog sustava. "U
sredistu svemira ie vatra". govorio ie Pitagora. Sliiedio ga ie Aristarh s heliocentricnom
teoriiom - "sunce ie srediste svemira".
(Nasi skolski IilozoIski udzbenici nazalost ostaiu samo na povrsini niihovih postavki. I priie
nego i pokusamo uci dublie u ono o cemu govore ove anticke skole. proglase ih pogresnim.
praznoviernim. Pretpostavliam da ie Pitagora govoreci o "vatri" mislio na "unutrasnii
plamen". dinamiku ideia koie su pokretac svega u mikro- i makrokozmosu; Aristarh ie.
vieroiatno. dobro znao da ie sunce izvor zivota za nasu planetu. a analogno i za sav zivi sviiet
u svemiru.)
Za Pitagoru su broievi naivazniii poiam u matematici i FilozoIiii. Proucavaniem svemira
dosao ie do zakliucka da u niemu vlada red broieva. Oni su nepromienliivi. stalni. osnova
prirode. Pitagoreici su i u liudskim osobinama vidieli utiecai broieva. Na nioi baziraiu mistiku
i simboliku broieva. u koioi kao savrsen. na pocasno miesto. stavliaiu broi 10. Prigodom
akusticnih eksperimenata. Pitagora otkriva iznenaduiuci sklad broieva koii skriva sviiet
zvukova i harmoniie.
Pitagora ie bio zacetnik teoriiske matematike. eksperimentalne Iizike i vlastitog IilozoIsko-
znanstvenog sustava priie dviie i po tisuce godina. Naipoznatiii americki prorok Edgar Cayce
ie priie sedamdeset godina naiavio "dolazak" spiritualnog ucitelia Johna Peniela kao
predvodnika vala promiena u novom mileniiu.
Danas cemo govoriti o Penielovom "sustavu" ili. iednostavno. poruci. Koiu cemo preniieti
iz niegove kniige: "The Lost Teachings oI Atlantis".
Riiec ie o ne-religioznoi kniizi. Fokus ie na stvarnim spiritualnim vriiednostima koie svaka
liudska individua. bez obzira na religiiu. rasu ili pol. prihvata: liubaznost. briga za drugoga.
nesebicna liubav. ne-skodliivost i iedinstvo s Univerzalnim Duhom ("kozmickom sviiescu".
"Bogom". nazovimo to bilo koiim imenom). Zato ie i prihvatliiva kako sliedbenicima svih
velik ih religiia. zatim agnosticima i ateistima.
Kniiga govori i o tome kako postati vlastiti izvor inIormaciia od Univerzalne sviiesti. I kako
anticka znania primiieniti na danasnii sviiet i unapriiediti ga.
Mada se u naslovu kniige spominie Atlantida. o nioi se vrlo malo govori. Postavlia se
hipoteza da su grupe prezivielih Atlantidana osnovali nekoliko zaiednica po sviietu. Prati se
ona koia ie zavrsila u Egiptu; spominie se doba izgradnie SIinge i Velike Piramide. Dio
znania. IilozoIskih i spiritualnih aktivnosti. se danas cuva na Tibetu. Upravo tu se i odviia
veci dio kniige kroz razgovor Peniela. mladog Amerikanca i tibetanskih svecenika.
Peniel provodi tri godine u manastiru i diieli svoia osobna iskustva i promiene s citaocima.
iedna od poruka ie i svakako slicnost posliedniih dana Atlantide s danasniom civilizaciiom.
"Oni koii ne uce iz poviiesti osudeni su da ie ponavliaiu". moze prigodno da odiekne kao eho
i u slucaiu ove usporedbe.
186
UVODNA POGLAVLJA UVODNA POGLAVLJA UVODNA POGLAVLJA UVODNA POGLAVLJA
Peniel ie nadaren mladic. s koeIiciientom inteligenciie iednakim geniiu. Kroz mladost
prolazi Iaze ateista. zatim gnostika (niti vieruie u Boga. niti ga odbacuie. ali vieruie u
"znanie"). Jednu vecer mu se ukazuie lik svecenika u biieloi odori. Za sebe tvrdi da ie
pripadnik antickog spiritualnog reda na Tibetu (Shargung-la. tai naziv podsieca na skorasnii
Iilm "Lost Horizon" i manastir Shangri-la). da ie niihovo poriieklo iz Egipta. a ios priie toga.
s Atlantide. Oni nisu bili vezani ni za iednu religiiu. dogmu ili obozavanie bilo koiih lidera iz
proslosti. sadasniosti ili buducnosti. Direktno su se obracali Univerzalnoi sviiesti ("Bogu")
kroz razvoi i upotrebu nesebicne liubavi. Oni su ucili kako razviti stvarnu slobodu misli i
slobodu izbora kao sveto pravo svakog poiedinca. Posvecivali su citav svoi zivot davaniu.
liubaznosti. osiecaiu za drugoga.
Peniel ie prepoznao sve one vriiednosti za koiim ie dotada tragao. I ne samo to. Od lika ie
dobio precizne upute kako iz sieverne Indiie stici do tibetanskog manastira. Time ie niegova
zivotna putania bila odredena.
NA TIBETU NA TIBETU NA TIBETU NA TIBETU
Uz mnoge poteskoce i peripetiie. Peniel stize na Tibet. Usput uci da ie vazno nikad ne
posustati na putu ka ciliu koii si sebi postavio. Bez obzira na zapreke koie te prate.
Kad ie stigao u manastir tamo ie cekao niegov vodic. Oni su znali da on dolazi. Vodic ie
bila Anastasia ciii su roditelii poticali iz Rusiie. Ona ie rodena na Tibetu i obiasnila mu ie da
svi svecenici govore veci broi modernih i antickih iezika. Upoznala ga ie s "hiierarhiiom". Od
"ucenika" do "stvarnih ucitelia". Do Iaze u koioi se zbog "nedostatka sebicnosti" sve stvari
mogu vidieti cisto. obiektivno i iasno.
Ubrzo ie Peniel ucestvovao u zaiednickoi energetskoi tehnici zvanoi "Star exercise". Stotinu
liudi Iormira krug. drzi se za ruke. zatvorenih ociiu...
Niegovo tiielo i misli su bili obuzeti energetskim tokovima. "Vidio" ie biielu svietlost.
osietio miliiune misli i slika u iednom momentu... A kada ie otvorio oci. energiia ie vibrirala
u svim stvarima i liudima oko niega. Sliiedecih dana pokazana mu ie biblioteka u koioi su
cuvani drevni rukopisi. medu koiima i originalni (!) tekstovi iz vecine religiiskih ucenia. u
rukopisima.
U susretima s "prosviietlienim uciteliima" Peniel ie bio totalno impresioniran niihovom
mudroscu. liubaznoscu i osiecainoscu. Kroz kursove ie naucio o drevnim uceniima. svietskim
religiiama. meditaciii i energetskim tehnikama. iogu... U razgovoru s uciteliima osietio ie
moc niihovih psiho mogucnosti. Znali su za svaku niegovu misao. odgovarali na
nepostavliena pitania. pronalazili mu skrivene taine - diskutirali o niima i oslobadali ga
naslaga proslosti. Kao da ie dobivao indirektnu terapiiu. Nekoliko godina kasniie. Peniel ie
"diplomirao". Sliiedi ios nekoliko odlomaka iz "diplomskog rada".
LJUBAV LJUBAV LJUBAV LJUBAV
Riiec "liubav" ima dva posve suprotna znacenia. Vecina nas o tome i ne misli. ali i dalie ih
upotrebliava u oba slucaia.
Prva vrst liubavi se moze nazvati "cistom liubavi". Niezno i nesebicno davanie. Liubav
prilikom koie nase sebicno ia ne dobiva nista; ali zato ona dobra strana dobiva osiecanie
toplote i dragosti. Primieri: pomoc drugima u nevolii. briga za priiatelie. rodbinu. poznanike.
ili "liubi bliznieg svoga". Sliiedeca vrst liubavi ie osiecai zadovolistva koii dolazi kada
dobiiemo nesto sto zelimo. "Sebicna liubav". Ona u koioi "volimo" sladoled. nogomet.
poklone. cokoladu. mercedes. pivo.:. I koia nam se miiesa u intimni zivot. Jer kada volimo
187
curu ili momka. to pocesto znaci da volimo pazniu. energiiu i zadovolistvo koie primamo.
Doduse. liubavne veze su cesto miesavina ciste i sebicne liubavi. Ali. mnoge pociniu i
zavrsavaiu sa sebicnom. Veza s partnerom rezultira u posesivna osiecania. liubomoru.
odbiianie...
Za razliku od toga. cista liubav ne rezultira zavisnoscu od partnera. Ona liieci umiesto da
raniava.
ZLATNO PRAVILO ZLATNO PRAVILO ZLATNO PRAVILO ZLATNO PRAVILO
Centar Penielove poruke ie "golden rule" - zlatno pravilo u kome se daie nesebicno.
Fokusira na davanie ciste liubavi. Ne beskraino i bezuvietno. vec razumno. Briga za drugoga.
diielienie. postivanie slobodne volie i izbora drugih. sve to rezultira u nesebicnoi liubavi.
BENJA BENJA BENJA BENJAMIN MIN MIN MIN
Beniamin Franklin ie svoievremeno zapoceo pisanie vrlo slicne kniige. Razvio ie speciIicne
tehnike u koioi bi se individua koncentrirala ka vlastitom pozitivnom razvoiu. Nazalost. ta
kniiga nikada niie zavrsena. Isto kao ni niegova ideia da osnuie organizaciiu koia bi se
bazirala na istoi ideii. On ie cvrsto vierovao da razvoiem "dobre" osobe. a zatim
pridobivaniem Iamiliie i priiatelia za istu ideiu. moze vremenom dovesti do kreiranie novog i
bolieg drustva. Niegov plan ie imao univerzalan program - ne bi bio limitiran ni na iednu
religiiu.
ZNACAJ ZLATNOG PRAVILA ZNACAJ ZLATNOG PRAVILA ZNACAJ ZLATNOG PRAVILA ZNACAJ ZLATNOG PRAVILA
Primier: Coviek umire i odlazi na nebo. Andeli mu kazu: "Odvest cemo te u rai. ali prvo da
ti pokazemo pakao." Odvode ga na miesto s velikom sredisniom posudom punom kasaste
hrane. Oko posude su iadne i gladne osobe. Svaka od niih ima zlicu dugacku po tri metra.
Hranu mogu dobaviti. ali ie. zbog duzine. ne mogu priniieti ustima. I tako. ove pateticne
osobe gladuiu pored izobilia hrane. Zatim ga andeli odvode u rai. Na niegovo iznenadenie.
ugleda istu scenu. Ponovno gigantska posuda s hranom. ponovno liudi s zlicama od tri metra.
Samo ovi su zadovolini. sretni. nasmiiani i zdravi.
"Zasto? U cemu ie razlika da su ovi liudi sretni i siti?". upitao ie andele. "Pa zar ne vidis?".
upitali su ga.
Kada ie pazliivo pogledao primiietio ie da svaka osoba hrani kasikom susiednu. "Ovdie
liudi hrane iedni druge. Oni su naucili put liubavi."
UNIVERZALNOST KONCEPTA UNIVERZALNOST KONCEPTA UNIVERZALNOST KONCEPTA UNIVERZALNOST KONCEPTA
Kao sto smo mogli primiietiti u gornioi prici. pitanie religiie i viere ie totalno irelevantno.
Razliku u situaciii ie proizvela liubav i nesebicnost. Razlika niie uzrokovana sto su na
"sretnom" miestu bili krscani. budisti ili agnostici s zlicama od tri metra. Niie cak bitno ni da
li ie netko imao zlicu ili niie. Razlika ie u tome da li ie netko naucio kako da zivi. da daie. da
diieli.
I. cini mi se. zivot se i svodi na to pitanie. Da li smo naucili tu zivotnu lekciiu.
I kako bi nas priiateli Albert Einstein rekao: "Osoba duhovno prosviietliena meni izgleda
kao netko tko se oslobodio peria svoiih sebicnih zelia i sada ie preokupiran mislima.
osiecaniima i aspiraciiama koie nadilaze individualne ..."
Uraditi nesto za drugoga. Malu stvar. Bez place. Za privilegiiu da mozemo to uraditi od
srca.
188
(16) Hapgood (16) Hapgood (16) Hapgood (16) Hapgood- -- -ova hip ova hip ova hip ova hipoteza oteza oteza oteza
2.5.2000.
Okupimo iunake iz prethodnih poglavlia za zaiednickom trpezom i povezimo ih:
OVIDIJE OVIDIJE OVIDIJE OVIDIJE ie tvrdio da ie imao originalni tekst velikog IilozoIa u kome ie ovai davao svoi
govor gradanima Krotona;
PITAGORA PITAGORA PITAGORA PITAGORA ie diielio uvierenie da su naistariia vremena bila period naisavrseniieg drustva;
PLATON PLATON PLATON PLATON ie u svoiim diialozima o Timiiusu pisao o tom savrsenom drustvu na kontinentu
Atlantida;
(Dodaimo im nekoliko novih lica u igrokazu:)
KRANTOR KRANTOR KRANTOR KRANTOR ie poslao svoie emisare u Egipat da veriIiciraiu Platonovu pricu; oni su pronasli
sacuvane dokumente koii potvrduiu legendu;
KIRCHER KIRCHER KIRCHER KIRCHER. srednioviekovni iezuit koii ie pronasao egipatsku mapu Atlantide. bio ie uvieren
da ie ona potonula u sievernom Atlantiku
(Atanasius Kircher ie smatran za naiuceniieg covieka XVII stolieca);
DONNELLY DONNELLY DONNELLY DONNELLY ie u svoioi kniizi "Atlantida: Antediluviiski sviiet" ostavio putokaz svim
buducim istrazivacima potonulog kontinenta (inace. Ignatius Donnelly. 1831-1901. ie
americki kongresmen koii ie vecinu svog vremena provodio u impresivnoi Kongresnoi
Biblioteci. Dviie su mu hipoteze cuvene: ona prva u koioi. na osnovu analiza. zakliucuie da ie
Sir Francis Bacon stvarni autor diiela koia se pripisuiu Shakespeareu; i. ona druga. o Atlantidi
koia lezi ispod Atlantika i ostacima civilizaciie rasutih diliem sviieta. medu koiima ie
naistariia koloniia bila u Egiptu.)
Za izgradniu Velike SIinge u Egiptu ili Hrama Suncu na iezeru Titicaca u Peruu. trebalo ie.
s lakocom pomicati kamene blokove od preko 200 tona. Jedan pali obelisk u Etiopiii tezi
preko 500 tona. U Luxoru. samo iedan ogromni kameni blok koii predstavlia Ramzesa
Velikog. ie tezio preko 1.000 tona dok ie bio citav. Tehnika nasih. Iosilnim gorivom
pokretanih skalameriia. daleko ie od drevnog znania pokretania velikih obiekata.
EINSTEIN EINSTEIN EINSTEIN EINSTEIN nezaobilazni. u malo poznatom predgovoru za kniigu "Pokretanie zemaliske
kore". pise: "Mnostvo empiriiskih pokazatelia indiciraiu da ie iznenada dolazilo do klimatskih
promiena. Prema gosp. Hapgoodu. to ie obiasniivo iznenadnim pokretaniem i premiestaniem
zemaliske kore." Posliedice ovog "premiestania" su monumentalne.
HAPGOOD HAPGOOD HAPGOOD HAPGOOD ie. sredinom 1960-ih sa svoiim studentima na Keene State College-u. zapoceo
sa studiraniem seriie mapa sviieta. Zacudo. mape su otkrivale diielove sviieta kao Kina.
Sieverna Amerika. Antarktika s poiedinim oblastima bez leda. puno priie nego sto su ih
iscrtali europski istrazivaci. Mape su bile vrlo precizne osim iedne stvari: kontinenti i ledene
povrsine bile su drugaciie u odnosu na postoiece. Kao da su predstavliale Zemliu priie
posliednieg pomicania zemliine kore. s drugaciiim razmiestaiem polova. A. prema
dosadasniim istrazivaniima. u to doba ie veci dio Sieverne Amerike bio pod ledom. a trecina
Antarktika ga niie imala.
Drugim riiecima. mape su prikazivale globus kakav ie izgledao priie 12.000 godina!
Puno priie nego moderna arheologiia priznaie poiavu liudske civilizaciie (riiec ie o Sumeru.
nekih 6.000 godina u proslost.)
Zamislimo sliku premiestania zemaliske kore i promiene polozaia polova: pokretanie kore
dovodi do strahovitih zemliotresa. poplava i erupciia vulkana. nebo izgleda kao da se rusi.
horizont se gubi. zemliotresi izazivaiu ogromne valove. poiedini teritoriii dobivaiu topliiu
klimu. oni drugi. koii postaiu blize polovima. suocavaiu se sa surovom zimom. dotadasnie
189
polarne ledene kape se otopliavaiu i podizu nivoe oceana. sva ziva bica se moraiu adaptirati.
migrirati ili umriieti.
Hapgood tvrdi da se upravo to odigralo priie 11.600 godina i da ie to uzrokovalo nestanak
velike kulture s Atlantide.
U svoioi drugoi kniizi: "Mape drevnih morskih kralieva" (1966.). Hapgood analizira mapu
datiranu iz 1513. godine koia prikazuie Antarktiku (koia ie. usput receno. "otkrivena" tristo
godina kasniie). Ova mapa ie prikazivala ledeni kontinent s ucrtanom obalom. Tek 1978. su
zavrsena oIiciielna ultrasonicna ispitivania Antarktika pod ledom koia su u potpunosti
potvrdila srednioviekovnu kartu.
Jedna od Hapgood-ovih mapa. "Piri Reis Map". zavrsila ie u Danikenovim rukama.
Rezultata se siecamo iz niegovih kniiga. Interesantno ie da ie niz slicnih mapa pod nazivom
portolans (Irom port to port) kruzilo medu mornarima u Sredniem viieku. Poviiest mapa seze.
redom:
- od Aleksandriie. u antickom Egiptu. s prvom bogatom bibliotekom koia ie sadrzavala
vecinu dotada poznatih rukopisa;
- preko drevnog Rima.
- Konstantinopolia. koii postaie sredistem svietskih drevnih mapa.
- Vikinga koii su donosili mape sa svoiih putovania i osvaiania diliem sviieta.
- kaliIa iz Bagdada koii osnovase "Kucu mudrosti" (biblioteku).
- do Portugala. Madrida i Londona
Jedna od mapa. imenom Hadii Ahmed Map. iz godine 1559. prikazivala ie polozai. oblik i
konture Sieverne Amerike. ukliucuiuci dotada nepoznatu sieverozapadnu obalu. Ali. onakvu
kakva ie bila 9.600 godine p.n.e. Tek ce se otkricem radioaktivnog ugliika nakon Drugog
Svietskog rata moci utvrditi tocan oblik ovog kontinenta priie 11.600 godina. Naravno.
odgovarao ie Hadii Ahmedovoi mapi.
1976. godine Hapgood dolazi u posied Kircherove mape za koiu se tvrdi da ie (takoder)
izasla iz radionice Atlantidana. Riiec ie o preciznoi mapi iz egipatskih vremena. koiu su
Rimliani ukrali za vriieme niihove okupaciie Egipta. Ona prikazuie Atlantidu smiestenu
izmedu Amerike i Europe.
U interesantnoi kniizi "When the Sky Fell: In Search oI Atlantis" (1997.). bracnog para
Rand i Rose Flem-Ath koii su proveli nekoliko godina u Britanskom Muzeiu trazeci dokaze o
Atlantidi. postavlia se hipoteza da ie Atlantida zapravo bila na Antarktiku. Hipoteza ie za
mene previse "iuzna". Ali. kniiga potvrduie Hapgoodove nalaze i osvietliava prepisku izmedu
niega i Einsteina:
- osmog svibnia 1953. Einstein pise: "Vasi argumenti su impresivni i vieruiem da ie vasa
hipoteza korektna. Nesumniivo ie da ie dolazilo do znacainih pomicania zemliine kore i
promiene polova."
I pored entuziiazma velikog Iizicara. dielo Hapgood-a ostalo ie nezapazeno. Ne zato sto ie
bilo osporavano. Vec zato sto naucna iavnost niti mediii nisu zelieli da mu daiu bilo kakvu
vaznost.
Pobogu. zasto bi sada raspravliali o nekakvim civilizaciiama iz proslosti koie su uz to
tehnicki i duhovno mnogo napredniie. Zar niie iednostavniie drzati liude u uviereniu da ie sve
zapocelo priie 6.000 godina i otada se stalno krece napriied. u progres.
Kada ie 1492. taliianski moreplovac. ploveci pod spaniolskom zastavom. dosao u Ameriku.
ne znaiuci gdie ie. nazvao ie citavu populaciiu Amerike "Indiiancima".
Nekoliko deceniia kasniie. misionari su se nasli u dolinama Arizone. Od pripadnika drevnog
plemena A'a'tam su trazili da se identiIiciraiu. Oni su im odgovorili "ne" na svom ieziku
190
("pima"). A misionari su im to uzeli kao odgovor na svoie pitanie i otada se ovo pleme naziva
Pima.
Prvo Indiianci. a onda Pima. Dva puta krivo. Da ne bi niihove osvaiacke oholosti lako bi
saznali da niihovo pravo ime A'a'tam iednostavno znaci - liudi. (Ovo pleme ie. naravno. imalo
svoie price o potopu. Atlantidi i Atlantidanima koii su bili niihovi davnasnii preci.) Sa
Atlantidom. pomicaniem zemliine kore i promienom polova. dosli smo do petog svibnia. I
naiave novog pomicania.
Turski admiral Piri Reis ie 1513. godine dosao u posied mape koia detalino prikazuie
zapadnu obalu AIrike. istocnu obalu Juzne Amerike i sievernu obalu Antarktika (!?). koii ce
biti zvanicno otkriven tek tristo godina kasniie. Potomci Atlantidana su ostavili sviietu mapu
Antarktika kakav ie izgledao u niihovo vriieme.
191
(17) 5.5.2000. (17) 5.5.2000. (17) 5.5.2000. (17) 5.5.2000.
6.5.2000.
U Iebruaru 1997. citam e-mail postu: "Petog svibnia 2000. godine planete Merkur. Venera.
Mars. Jupiter i Saturn ce se naci u istoi liniii sa Zemliom i Miesecom po prvi put u zadniih
sest tisuca godina. Tog dana ce doci do pomicania naslaga leda na Juznom polu koie ce
izazvati promienu polova. Triliiuni tona leda i vode prekrit ce lice Planete..."
Ova se teza logicno nadovezivala na onu Einsteinovu iz kniige "Put polova" (iz predgovora
Hapgood-ovoi kniizi) u koioi kaze:" U polarnim regiiama ce rasti naslage leda koie nece biti
simetricno distribuirane oko polova.
Zemliina rotaciia dieluie na ove ledene mase i proizvodi centriIugalni moment... koii se
prenosi na zemliinu koru. U odredenom momentu to ce izazvati pomicanie zemliine kore i
polova iz polarnih regiia prema ekvatoru..."
Tokom devedesetih godina niz naucnih casopisa ie konacno prihvatio hipotezu o naglim
promienama uzrokovanim ciklicnim pomicaniima polova. Pokusavala se uspostaviti
zakonitost u tom procesu. Smithsonian Magazine (kolovoz 1993.) ie tvrdio da se svakih 7.000
godina dogada ovai proces "podmazivania Zemliine kore". Discovery Magazine donosi
clanak o zadnie dviie promiene priie 13.000 i 26.000 godina i katastroIicnim zbivaniima koia
ih prate.
Naravno. to ie privuklo moiu pazniu. Sredinom 1998. dosao sam do dva naipopularniia
priloga na tu temu. Prvi ie bita video kazeta: "Enter Darkness: Enter Light". Podnaslov donosi
pitanie: "Mozemo li promiieniti vlastitu sudbinu?" Kazeta tokom dva sata obiavliuie niz
interviua s astronomima. naucnicima. IilozoIima. arhitektima. spiritualnim liderima...
Postavlia se teza da ce petog svibnia 2000. godine doci do pomicania zemliine kore za oko
3.500 km. To bi izazvalo promiene katastroIalnih dimenziia. Pravi se dugacka poviiesna
pozadina ovog moguceg dogadaia. pocevsi od Atlantide preko masoneriie do proroka XX
stolieca. Prikazuiu se i mape kako bi povrsina Zemlie mogla izgledati nakon tih promiena.
SAD se diieli u dviie kopnene mase. Istocna i Zapadna Obala tonu. Nestaie i pola Texasa sa
moiim Houstonom. Od Europe ostaie seriia otocica. Dio nekadasnie Atlantide izrania na
povrsinu...
Drugi izvor mi ie bila kniiga "5/5/2000: Ice the Ultimate Disaster" autora Richard Noone-a.
Ponovno se odlazi u dubine Atlantide. posiecuie Velika Piramida i SIinga koia navodno
skriva prorocanstvo O novom potopu; nadalie. govori se o antickim tainim drustvima i
raniiim promienama polova. Mnoge kniige nam razbuktaiu mastu. ali niegova ie privukla
intelekt.
Noone se tokom devedesetih stalno iavliao na TV-mrezi. Tokom 1992. emitiran ie niegov
interviu na FOX-u u koiem govori o klimatskim promienama. rastucoi ledenoi masi na
Juznom polu i pomicaniu polova u 2000. godini. Sliiedio ie NBC 1995. koii ie nekoliko puta
ponavliao emisiiu na zahtiev gledalaca. Spomenuta kniiga i kazeta su nakon toga prodavane
kao bestseleri. Naiavlien ie sumrak civilizaciie. Washington Post ie 25.07.1997. obiavio
clanak o utiecaiu promiene polova na evoluciiu. Analizira se niz takvih promiena od priie
pola miliiarde godina koii ie uzrokovao pomicanie kontinenata iz polarnih krugova ka
tropskim. To ie dovelo do dramaticnih ubrzania u bioloskom razvoiu zivota na Zemlii.
Tokom tog perioda nove zivotiniske vrste su se iavliale tempom dvadeset puta brzim od
normalnog. Prikazuie se globus i kretanie sievernoamerickog kontinenta.
192
Tako se priie 560 miliiuna godina podrucie danasnieg New Yorka se nalazilo na samom
Juznom polu; priie 525 miliiuna godina pomierilo se 45 stupnieva sieverniie. da bi se priie
515 miliiuna godina naslo u podruciu ekvatora.
U predvecerie 2000. godine na povrsinu su pocele izlaziti mape novog lica Planete. Od
Nostradamusa do Cayce-a i Scallion-a. Uglavnom su se podudarale. Otprilike polovica
postoiece kopnene mase bi se nasla pod vodom dok bi na povrsinu izronili novi diielovi
kopna. Nazovimo tai proces detalinim umivaniem. Ispiraniem zagadenosti uzrokovanom
liudskom civilizaciiom. Tehnoloska prliavstina bi potonula i otvorio bi se prostor necemu
novom. zdraviiem. prirodniiem.
Sa mladim priiateliem iz Houstona sam podiielio ove inIormaciie priie par godina. On mi ie
poslao e-mail s prilogom iednog astronoma koii pokazuie da poredane planete nece izazvati
nikakve promiene na Zemlii. ier nece postoiati dovolina gravitaciiska sila da ih izazove.
Sa stanovista postoieceg Ionda astronomskog i Iizikalnog znania bio ie u pravu. Zbilia.
prema onome sto se zna. samo bliska nebeska tiiela mogu izazvati znacainiie promiene.
Miesec nam ie naiblizi i niegov utiecai ie naiveci. Jupiter. koii ima 300 puta vecu masu od
nase planete. zbog svoie daliine. ima 1° privlacne sile na Zemliu u usporedbi sa Miesecom.
Ili. precizniie: gravitaciiska sila ovisi o dva Iaktora - masi i distanci. Snaga gravitaciiske sile
opada s kvadratom nienog odstoiania.
Jupiter ie 390 miliiuna milia od Zemlie. I. navodno. gravitaciiska sila Jupitera niie dovolina
niti da izvuce maslinu iz naseg martiniia.
U ozuiku 2000. Discovery News ie obiavio. za naucne krugove. senzacionalnu viiest:
gigantski ledeni briieg se odlomio od Antarktika. Riiec ie bila o ledenoi gromadi povrsine
Jamaike (vecoi od polovine BiH) nazvanoi B-15. Sedam dana kasniie. novi naslov: "Second
Giant Iceberg Breaking Free". I novi ledeni briieg se odvaia od Antarktika.
Ovo kao da ie postaialo ozbilino. Da li se scenarii poceo ostvarivati? "Globalnim
zagriiavaniem prvo ce se povecavati ledena masa na iuznom polu... U svibniu 2000 doci ce
do kidania ledenih briiegova... Zemliina gravitaciiska sila ce uzrokovati..." I sliiedi Einsteinov
i Hapgoodov scenarii.
Da li?
Sedam dana priie 5/5/2000 posiecuiem svog priiatelia. Kaze mi upitno: "Sad ce peti?"
Odgovaram mu:"Stvari su se promiienile. Nista se nece desiti. Sva prorocanstva vezana za
devedesete su pala u vodu. To su samo bile moguce buducnosti. A one se nisu ostvarile."
Peti svibani 2000. ie bio (iucer) i prosao.
Astronomiia i astrologiia igrala ie vaznu ulogu kod vladara. Dzingis Kan ie zaustavio iednu
od svoiih genocidnih kampania 1227. zbog planetarnog rasporeda na nebu. Tristo godina
kasniie niemacki Vrhovni sud ie zbrisao na vrh obliznie planine ocekuiuci velike poplave
prema upozoreniu astrologa savietnika.
Nakon dviie susne sedmice su se vratili natrag.
Hitlerova desna ruka. RudolI Hess. ie 1941. odletio za Englesku i predao se kada su se
planete poredale na nebu; no to mu niie bilo dovolino da izbiegne dozivotni zatvor. Reagan
ie. tokom svog predsiednikovania. svoi dnevni raspored predao svoioi supruzi Nency na
uredivanie. a ona niie niiednu odluku donosila bez savieta astrologa. Sve Reaganove posiete
van SAD-a bile su u nadleznosti tainovitog zviezdanog citaca sudbine iz San Francisca. (O
ovome dokumentirano pise Reaganov seI kabineta Donald Regan u memoarskoi kniizi: "For
the Record" ciiih se 450 stranica cita kao uzbudliiv triler.)
Da li su s petim svibniem prosle i nase planetarne poteskoce?
Nisu. nazalost. One se umnozavaiu i okruzenie postaie sve delikatniie.
193
- Sunce ie do 1994. imalo magnetno polie s dva pola. Tada ie NASA-in satelit "Ulysses"
miereci magnetno polie ustanovio da ie ono dramaticno promiienieno u iedno homogeno
polie. Tako nesto niie zabiliezeno do tada. Sunceva povrsina postala ie "osietliiviia".
Godisnie se 25-30 kometa i asteroida sudara sa suncevom povrsinom. U lipniu 1998. dviie
komete su udarile o Sunce. I onda ie sliiedilo nesto neocekivano: izmedu 30-35 suncevih
"plamenova" ie eruptiralo na povrsini. Oni izazivaiu magnetne oluie koie. ako su usmierene
prema Zemlii. mogu doniieti kaoticne posliedice.
- Meksiko ie na moioi granici tako da viiest o pozarima u Meksiku zadniih godina. postaie
znacaina u Teksasu. Navodno. meksicki Iarmeri pale polia kako bi stvorili prostor za sadenie
zita. Medutim. razmieri pozara su golemi. Prosle godine su gaseni nekoliko mieseci. Po
drugom obiasnieniu planina-vulkan Popocatepetl ima tihe erupciie vec nekoliko godina i
okolno zemliiste ie iznimno vruce. Hodanie u blizini ie nemoguce. obuca se topi. Drvece se
raspada od vrucine. zivotinie umiru. PaciIicko i podrucie iugoistocne Aziie postaiu
neuobicaieno seizmicki aktivni u zadniih nekoliko godina. Erupciie vulkana i zemliotresi.
- Geomagnetno polie Zemlie prolazi kroz znacaine promiene. Juzni pol dnevno oscilira od
dva i po do sedamnaest stupnieva! Ptice ne uspiievaiu naci put za vriieme godisniih
migraciia. DelIini i kitovi sve cesce zavrsavaiu na plazama. ier se magnetni pravci pomieraiu
sa morskih na kopnene povrsine. Pilotima kompas postaie drugorazredno pomagalo. ier
oscilira; redovito se koriste "citaci" longituda koie su Iiksne na zamislienoi zemliinoi
povrsini.
Ovo s kompasom saznao sam iutros. Dario ie imao rodendansku Iestu iucer citav dan i noc.
Sedmero ih ie prespavalo u sobi. Po iednog od niih ie dosao niegov otac koii ie pilot. I kada
sam ga upitao za navigiranie preko sievernog pola. odgovorio mi ie da oni koriste GPE. a da
ie kompas odavno manie znacaian instrument.
Satelitski snimak prikazuie odvaianie ledenog briiega od maticnog Antarktickog kontinenta.
Novi milenii donosi alarmantna pucania ogromnih ledenih povrsina. naiavliuiuci nove
nevolie stanovnicima na povrsini Planete.
194
(18) Aura (18) Aura (18) Aura (18) Aura
14.05.2000.
U sedmoi epizodi "Velog Mista". mestar (Boris Dvornik) prica sa svoiim pomocnikom u
briiacnici (1927. godina):
- "E. ako Bog da. vidimo se sutra.
- Nemoite Boga spominiat uzalud. ier ga nema.
- Ma. koga nema? Otkada?
- Oduvik. Slusali smo na kruzoku.
- A. ieli. nima i Vele Gospe?
- To ne znam. Nisu rekli.
- A ima li svetog Duie. naseg zastitnika (Splita)?
- ?
- A sto mislis koga ie Diokleciian baciia lavovima? I ciie su ono kosti povise Trogira?
- To su sve predrasude. mestre.
- Predrasude. ie li? E vidis. u moiu butigu ima i Boga. i Gospe. i svecih i svih andelih!
- (Cistacica): E. nisam znala da vas ie toliko u ovu butigu. Mogli biste onda i oltar
stavit."
Od mestrove butige do danasnieg dana. Tocniie. iucerasnieg. Papa ie iucer posietio
Portugal. miesto Fatima. Pred oko 600.000 viernika on ie proglasio svetima Francisca i
Jacintu Marto. Ovo dvoie cobana ie. zaiedno s Luciom de Santos. danasniom casnom
sestrom. navodno dozivielo ukazanie dievice Mariie 1917. godine. Devedesettrogodisnia
sestra Lucia ie iedina iz trolista koia ie ios ziva. Tog 13. svibnia 1917. i u pet narednih prilika
oni su primili prorocanstva tokom ukazania. Ova prorocanstva ie Lucia otkrila pocetkom
1940-ih godina. U prvom se govori o kraiu Prvog i dolasku D rugog Svietskog rata. U drugom
prorocanstvu se govori o poiavi. usponu i padu komunizma kao antikrscanskog pokreta.
Prica o trecem prorocanstvu poznata kao "Third Secret" ie interesantniia. Lucia ie ovu
"trecu tainu" poslala zapecacenu u Vatikan. Otada samo dviie osobe znaiu za niu. Papa i
kardinal zaduzen za Doktrinu viere. Danas su to Ivan Pavle II i kardinal Ratzinger.
Tokom posliedniih osamdesetak godina se pretpostavlialo da trece prorocanstvo naiavliuie
Treci Svietski rat. Pokret za niegovo otkrivanie bio ie snazan i unutar katolicke crkve. ali sve
do iucer taina niie bila otkrivena. Napokon. Vatikan se oglasio iziavom da trecim
prorocanstvom dievica Mariia naiavliuie atentat na ovog papu ios 1917. riiecima:
"Biskup obucen u biielo. (ocito riiec ie o papi). ide prema krizu s naporom. medu tiielima
viernika. I on. takoder. pada pogoden revolverskom vatrom."
Vatikan ie primiienio ovu viziiu na dogadaie iz 1981. kada ie Papu. na trgu Svetog Petra.
turski atentator Mehmet Agca tesko ranio. Navodno. zahvaliuiuci dievici iz Fatime. papa
prezivliava atentat. Deset godina kasniie. 1991.. ponovno ide u Fatimu da bi ioi se zahvalio
na kolapsu komunizma.
Mnogi su u Portugalu i sire ostali nezadovolini saopceniem Vatikana o trecoi taini. Smatraiu
ga manikavim i misle da naibitniie niie izneseno u iavnost.
Prostor za "Smak sviieta" ie ostao otvoren.
Valentina i Semyon. u svom skromnom dvosobnom moskovskom stanu. Diskutiraiu
Semyonovo otkrice tog dana. Pripremao ie sok tretman za paciienta na psihiiatriiskoi klinici. I
195
primiietio sicusni svietlosni odraz izmedu koze paciienta i elektrode. Nedugo zatim. Semyon
ie pokusao da IotograIira ovu svietlost i opekao se. Medutim. kada ie razvio IotograIiiu otkrio
ie svietlosno polie oko tiiela. I zaboravio na svoie opekotine. Po prvi put ie slikana coviecia
aura! Semyon ie naravno Semyon Kirlian koii ie u narednih dvadesetak godina. u
spomenutom stanu. do perIekciie razradio proces poznat kao Kirliianova IotograIiia. Skolski
ie primier IotograIiia aure dva. naizgled. identicna lista. Prvi otkriva sviietlu. veliku. "zdravu"
auru. Kod drugog ie aura. pak. slaba. zatamniena. Razlog: drugi list ie bolestan. zarazen.
Leniingradski (danas Saint Petersburgh-ski) kirurg. Mikhail Gaikin. bio ie Iasciniran
Kirliianovim radom. On ie otisao korak dalie. Imaiuci iskustvo akupunkture steceno u radu s
kineskim doktorima. poznavao ie postoianie 700 akupunkturnih tocaka na kozi gdie ie
Zivotna Energiia protiecala. Proucavaiuci Kirliianove IotograIiie i usporeduiuci ih s
oblastima naisiainiie svietlosti. dosao ie do zakliucka da se one u potpunosti poklapaiu s
akupunkturnim tockama.
U svoioi kniizi o auri Novozelandanin Richard Webster ("Aura Reading". 1998) daie
deIiniciie sliiedecih termina:
ASTRALNO TIJELO ASTRALNO TIJELO ASTRALNO TIJELO ASTRALNO TIJELO
Poznato i kao "astralni dvoinik" ili "emocionalno tiielo". kompletno okruzuie Iizicko tiielo.
Sastavlieno ie iz etericne materiie. Jogiii vieruiu da dusa prebiva u astralnom tiielu.
AURA AURA AURA AURA
Nevidliivo energetsko polie koie okruzuie sva ziva bica. Ona ne samo da se nalazi oko
citavog tiiela nego i oko svake poiedinacne celiie. Zapravo. bilo bi ie bolie promatrati
kao produzetak. a ne okruzenie tiiela. Aure variraiu u velicini i boii zavisno od spiritualnog
nivoa poiedinca.
CAKRE CAKRE CAKRE CAKRE
Cakre su energetski nervni centri locirani kicmenom duzinom etericnog tiiela. One
apsorbiraiu i distribuiraiu Iizicke. mentalne. emocionalne i spiritualne energiie.
ETERICKO TIJELO ETERICKO TIJELO ETERICKO TIJELO ETERICKO TIJELO
Ono duplicira Iizicko tiielo i vieruie se da mu osigurava energiie i stanie sviesnosti. Moze se
kretati kroz prostor u kracim vremenskim intervalima.
ETERICKI DVOJNIK ETERICKI DVOJNIK ETERICKI DVOJNIK ETERICKI DVOJNIK
Tanki omotac oko tiiela. centimetar do dva. Siri se tokom spavania. suzava daniu. Liudi koii
mogu da vide auru prvo ugledaiu etericnog dvoinika. Vremenom. mogu zapaziti da etericni
dvoinik na sivkastom kraiu ima podrucie u kome se boie stalno miieniaiu. Etericni dvoinik se
ponekad naziva i aurom zdravlia ier se prvi znaci bolesti mogu na nioi zapaziti. I priie nego se
iave u Iizickom tiielu.
BAZICNA BOJA BAZICNA BOJA BAZICNA BOJA BAZICNA BOJA
Riiec ie o prevladavaiucoi boii aure. Ona otkriva osobine individue i sklonosti. Zadovolini.
sretni i ispunieni liudi imaiu velike. vibriraiuce i iarke boie. za razliku od sivkastih i tamnih
bazicnih boia kod liudi koii ne znaiu sto bi sa svoiim zivotima.
196
AURA RASPOLOZENJA AURA RASPOLOZENJA AURA RASPOLOZENJA AURA RASPOLOZENJA
Bazicna boia aure se moze privremeno zamiieniti drugim boiama s promienom
raspolozenia. Aura raspolozenia reIlektira nase emocionalno stanie. Liutimo li se. na primier.
ruzna crvena dominira aurom.
"PSIHO VAMPIRI" "PSIHO VAMPIRI" "PSIHO VAMPIRI" "PSIHO VAMPIRI"
Liudi koii se "hrane" auro energiiom drugih liudi da bi podigli vlastiti energetski nivo.
Sviesno ili nesviesno.
NIVOI AURE NIVOI AURE NIVOI AURE NIVOI AURE
Aura se sastoii od sedam nivoa.
1. Fizikalno etericni nivo
2. Astralni nivo
3. Nizi mentalni nivo
4. Visi mentalni nivo
5. Spiritualni nivo
6. Intuiciiski nivo
7. Apsolutni nivo
Aura se moze vidieti na razlicite nacine. Obicno. kao energetsko polie u obliku velikog
iaieta. Oko metar sirine. Sto ie individua spiritualno razviieniia. tim ie i aura veca. Za auru
Bude se vierovalo da ie bila dugacka nekoliko kilometara. Unutar ovog energetskog iaieta su
energetske silnice koie se krecu u svim smierovima i reIlektiraiu proces mislienia. osiecaia.
zdravlia i potenciiala doticne osobe.
Kod poiedinaca se Iormiraiu geometriiski oblici unutar aure. koii imaiu simbolicko
znacenie. Na primier. krug simbolizira unutarnie zadovolistvo i ispunienie. Trokut ie znak da
ie osoba zastitnik drugih. Zviiezda indicira znacaine psiho mogucnosti. Striiele ukazuiu na
osobu pod stresom duze vriieme. Konus se iavlia kod ozbilinog promisliania.
Nase aure reagiraiu s aurama drugih liudi. Kad srecemo nekog dragog. aura nam se otvara i
dviie aure se spaiaiu. Kod dvoie zaliublienih aure kao da se kombiniraiu i Iormiraiu iednu
veliku vibriraiucu auru. S druge strane. kad sretnemo nekog tko nam se ne svida. aure se
zatvaraiu i odbiiaiu iedna od druge.
Aura niie prisutna kod novorodenceta. Javlia se tek s prvim udisaiem. S vremenom se
velicina i boie aure uvecavaiu i pobolisavaiu. Kod bebe ie aura bezboina. Sa tri mieseca
postaie srebrnasta. da bi polako prelazila u plavu. znak razvoia inteligenciie. Zatim dolazi
zuta (mislienie) itd.
Dosta se vremena moze posvetiti citaniu aure. viezbama da se ovai potenciial razviie kod
svakog poiedinca.
Ipak. zavrsit cemo sa slikom koia mi se vec odavno urezala u pamcenie Aure zaliublienih.
Vieroiatno naivelicanstveniii trenutak ie spaianie aura dvoie koie se volu. Niihove aure se
sire. rastu. Boie plesu. vibriraiu. Dvoie u zagrliaiu. niihove aure kreiraiu iednu. iedinstvenu
koia dostize nebesa...
FotograIiranie aure postaie komerciialnom aktivnoscu u Americi. Na slici ie tipicna
IotograIiia aure koia na liievoi strani pokazuie prevladavaiuce raspolozenie iz proslosti osobe;
iznad glave su mu boie koie dominiraiu niegovom sadasnioscu. Sa desne strane su Irekvenciie
koie ce odrediti blisku buducnost osobe.
197
(19) Cetiri bazicne psiho moci (19) Cetiri bazicne psiho moci (19) Cetiri bazicne psiho moci (19) Cetiri bazicne psiho moci
21.05.2000.
Britanski parapsiholog W. E. Butler (1898-1978) ie studirao medu hindu spiritualnim
uciteliima. Niegova posliednia kniiga "How to Read the Aura and Practice Psychometry.
Telepathy and Clairvoyance" ie interesantan praktican vodic za razvoi parapsiholoskih moci.
Intuiciia ie kamen temeliac ovog procesa.
"Metode razvoia visih spiritualnih moci su poznate coviecanstvu od drevnih vremena. Ali su
oduviiek bile strogo cuvane. I odavane onima koii su to zasluzivali. Odgovornoscu.
vriiednoscu. zreloscu i etickom spremnoscu. U krivim rukama. naime. dovele bi do kaosa i
destrukciie. Zato potreba za ekskluzivnoscu i tainovitoscu...". pise Butler.
I nastavlia s primierom nacistickog Treceg Reicha.
"Nacisti su htieli uspostaviti Ariiansku rasu i niene magicne. parapsiholoske moci za koie su
vierovali da su ih Ariievci imali. priie konverziie germanskih plemena na krscanstvo. U
speciialnim skolama elitni SS-ovci su kroz genetsku selekciiu trebali da zacnu dominantnu
rasu koia ce vladati sviietom. Program skola ie zamiienio racionalno rezoniranie sa
magicnom intuiciiom. suosiecanie sa surovoscu. eticku odgovornost s cistom snagom."
1. Mesmerizam. kler 1. Mesmerizam. kler 1. Mesmerizam. kler 1. Mesmerizam. klervoiantizam ili animalni magnetizam voiantizam ili animalni magnetizam voiantizam ili animalni magnetizam voiantizam ili animalni magnetizam
Na nase tiielo se nastavlia Iiniie tiielo s vlastitim "culima". Ukoliko smo na niega
prikliuceni na sviesnom nivou i primamo inIormaciie. onda smo u staniu da vidimo bica
"nevidliiva" drugim liudima.
a) Psiholoski klervoiantizam. maniIestira s u privlacnosti ili odboinosti prema osobama koie
srecemo. Netko nam se svida (ili ne svida) pri prvom susretu. Ovai vid. manie-vise. dnevno
ispoliava svatko od nas.
b) Spatiialni klervoiantizam - uz pomoc razlicitih predmeta bude se psiho moci. Na primier.
dodirom starog namiestaia. bude se siecania iz proslih zivota. Drugi ie primier predvidania
buducih dogadaia. Zatvorivsi oci. vidimo da se Iarba Iasada kuce. Gospoda prolazi pored. U
tom momentu posuda s boiom pada s liestava i nezaustavliivo se krece prema Irizuri. Bum!
Otvaramo oci. Pogledamo kroz prozor. Dogadai se u stvarnom zivotu ios niie odigrao. Pet
minuta smo zavirili u buducnost. Ona gospoda s Irizurom tek sada krece prema kuci. I imamo
dovolino vremena da ie upozorimo da ne ide tim putem. U zakliucku: koliko nas ima
razviienu ovu sposobnost? Hm. nedovolino.
c) Astralni klervoiantizam percepciia bica koia nemaiu Iizickog tiiela. Ova bica se vide u
etericnim i astralnim realmima. S razvoiem ovih moci. pocinie se uspostavliati kontakt s ovim
zivim bicima. Astralno okruzenie niie tako gusto i inertno kao nase. materiialisticko. Ovo se
oblikuie prema mislima i zeliama. Bica koia ga nastaniuiu stvaraiu kulise bitno drugaciie
nego sto su liudi navikli u ovoi dimenziii.
d) Spiritualni klervoiantizam - ili "istinski". prirodni klervoiantizam. Vidieti duse i kretati se
razlicitim dimenziiama.
Sliiedi tridesetak stranica teksta u koiima se opisuiu tehnike. Buduci da su ove psiho moci
svoistvene svakome. treba ih samo razviiati. Unutrasnia viziia. znacenia boia. trening na
razlicitim nivoima sviiesti...
198
2. Telepatiia 2. Telepatiia 2. Telepatiia 2. Telepatiia
Telepatski trening trazi neograniceno strplienie. Prosiecni posilialac i primalac mentalnih
slika moraiu naporno trenirati dok se ne uspostavi istinska telepatska komunikaciia. Trening
se ne sastoii u dubokoi koncentraciii i visesatnom pokusaiu da se posalie imidz odredenoi
osobi. Zapravo. vremenski period slania ie iako kratak: mieri se u sekundama.
Ali ie bitno poslati sto ie moguce iasniiu sliku zaiedno s pratecom emociiom.
¦Primier povezanosti telepatiie i automatskog pisania: Butler. autor kniige. ie bio u
Londonu. Odiedanput. dobiva poriv za automatskim pisaniem. Poruka krece: "Ja sam u
Svicarskoi. u hotelu. visoko u planinama. na verandi. gledam izlazak sunca na planinskim
vrhovima." Butleru ie ova poruka bila iznenaduiuca. TeleIonira svom duhovnom uciteliu. ali
dobiva odgovor da ie on otisao u Svicarsku na odmor.)
Sliiede tehnike: relaksaciia. nacini disania. kondicionalni reIleks. tipicni eksperimenti (soba
do sobe). prve transmisiie. procedure posiliaoca i primaoca mentalnih slika. prvi (ne)uspiesi.
iasniie slike. itd.
3. Psihometriia 3. Psihometriia 3. Psihometriia 3. Psihometriia
Psiho ("dusa") metriia ("miera") zbilia "mieri" i interpretira dusu stvari. Pretpostavimo da
auditorii ponudi niz predmeta "proIesionalnom psihometru". Desetak razlicitih obiekata u
posudama. U prvoi ie. na primier. pismo. On ga naslania na celu (ili samo drzi u ruci). Naviru
asociiaciie: "...osoba koia ie napisala pismo ie sredoviecni muskarac. iake volie itd itd..."
Sliiedeci obiekt - noz: "...vidim more. osiecam da ie to Atlantski ocean. stoiim na pramcu
drvenog broda. neka vrst voinog broda. vidim topove. more ie tiho. suncano ie. vidim
kapetana. obucen ie u uniIormu kralievske mornarice iz Nelsonovog vremena. brod ie dio
opsade iedne Portugalske luke. itd. itd...
Pitanie ie odakle se crpe ove inIormaciie?
Carl Gustav Jung ie govorio o kolektivnom podsviesnom. U Prvom tomu smo nekoliko puta
spominiali Univerzalni Um koii sadrzi svo znanie.
Nema sumnie da. zasada samo poiedinci. imaiu pristup ovom znaniu iz skrivenih realma
uma. Na Istoku se kozmicko znanie naziva "Akasa". Kozmicka memoriia dostupna ie svim
planetima. ukliucuiuci nasu. Doduse. s obzirom na nas materiialisticki koncept i vladaiucu
dimenziiu prostor-vriieme. dolazi do svoievrsne distorziie Akasa inIormaciia. U dodiru sa
Zemliom. inIormaciie se dielomicno iskrivliuiu i prilagodavaiu nasem nivou.
Odbacuiuci ideiu o psiho sposobnostima kao privilegiii izabranih. Butler izlaze nekoliko
tehnika koiima se. putem treninga. svatko moze obuciti.
Govori o: moci zapazania. paznii i koncentraciii. razlicitim viezbama (pamcenia i
memoriie). kontroli emocionalnih reakciia. relaksaciii. izboru obiekata za prva "citania". dviie
glavne memoriie svakog obiekta (individualna i grupna). davaniu sviesnog naloga da se
"procita" obiekt.
Svaka. a osobito snazna misao i emociia ima svoi zivot. Ako su ovakve misli vezane za
promatrani obiekt ubrzo cemo ih osietiti. S vise viezbe. te slike i misli. postaiu iasniie.
S obiekta se moze preci i na individue. S dovolino viezbe. mogu se davati diiagnoze osoba.
Niihove intenzivne emociie se nalaze u poliu oko niih. Treba ih samo procitati.
199
4. Aura 4. Aura 4. Aura 4. Aura
Od gustog. Iizickog tiiela. preko Iinog "astralnog" tiiela. etericnog tiiela. zatim
emocionalnog i mentalnog tiiela. do spiritualnog tiiela. U svakom od niih se moze citati aura.
Etericno tiielo ie usko povezano s Iizickim i svim vitalnim zivotnim procesima. Citaniem
etericne aure dolazimo do pouzdanog zdravstvenog vodica naseg tiiela.
Finalna. spiritualna aura. varira u velicini. Od nekoliko desetina centimetara kod spiritualno
nerazviienih liudi. do kilometrima duge kod duhovno visoko razviienih.
Sve nase aure su u interaktivnom polozaiu: poiedinacno razlicite. dieluiu iedna na drugu. i
Iormiraiu kompozitnu atmosIeru koia nas okruzuie i odreduie.
Natrag na etericno tiielo; ono se moze smatrati "unutrasniim Iizickim tiielom". a ono od krvi
i mesa "vaniskim Iizickim tiielom". Oni koii imaiu razviiene psiho moci tvrde da vide srebrnu
vrpcu (nalik pupcanoi vrpci) izmedu dva tiiela. Kod umiruceg. oni zapazaiu odvaianie
srebrnastog etericnog tiiela od Iizickog. Jedino sto ih veze u iednom momentu ie ova vrpca.
Ako ona ostane netaknuta. uviiek postoii mogucnost povratka sviiesti. odnosno ozivliavania
(ili prezivliavania klinicke smrti). Ako vrpca pukne. separaciia ie kompletirana. Nastupa
"smrt".
Sliiedi nekoliko manie-vise poznatih zapazania:
- Nepotpuna aura. znak ie oticania vitalnosti. nedovolino ie zivotne energiie. organizam ie
sklon bolestima. kroz zivot se prolazi bolno i sa malo radne energiie;
- Psiho vampirizam. naicesce nesviestan od strane nekih liudi s koiima komuniciramo;
nakon bliskog kontakta s niima osiecamo se ispraznieni (a oni. s druge strane. kazu da su "...
uzivali u nasem drustvu i da se osiecaiu mnogo bolie...");
- Etericni paraziti. nezeliene. iednostavne Iorme zivota u nasoi etericnoi auri. U ovoi
dimenziii ie bogatstvo razlicitih Iormi. Paraziti se mogu otkloniti kroz proces prociscavania.
(O procesu u sliedecem prilogu.)
- Vitalna energiia. koia se zapaza kod osoba koie ie crpe iz normalnih izvora; visak zrace
oko sebe. Poiedine medicinske sestre u bolnicama. na primier. (Medu "normalnim izvorima
energiie" su i etericne aure biliaka. Prisietimo se borova na Igmanu. Glavni izvori su.
naravno. Sunce i Zemlia.)
200
(20) Zbogom implantima (20) Zbogom implantima (20) Zbogom implantima (20) Zbogom implantima
Houston. 16.06.2000.
InIormaciie se nizu:
- Na ovoi podiielienoi i rasciepkanoi Planeti. zivim bicima ie naicesce potrebno miiesanie
genetskih inIormaciia roditelia oba spola da bi prezivieli. Pored muskih i zenskih pripadnika
poiedinih vrsta. znamo i za slucai dvospolnih bica koii se. opet. razmnozavaiu u kontaktu s
drugim dvospolcem. I. napokon. novost za mene ie postoianie zivotiniske vrste koia se vec 40
miliiuna godina razmnozava bez muziaka. Sicusna vodena zivotinia "rotiIera bdeloide".
mania od 1 mm. ima 350 razlicitih vrsta. I. sve su zenke koie se razmnozavaiu bez partnera
suprotnog spola.
- Fizicar Leonard ReiIIel. voda tainog armiiskog proiekta iz 1958. obiavio u New York
Times-u (16/05/2000) da su Amerikanci htieli baciti nuklearnu bombu na Miesec koncem
pedesetih. (Prisietimo se proslogodisniih priloga o voinim bazama na drugoi strani Mieseca.
Vanzemaliaca.)
- Pretpostavlia se da ce vecina od 6.000 iezika na Planeti biti zaboravliena do kraia XXI
stolieca. Primat ostaie u rukama engleskog. spaniolskog i mandarinskog (kineskog) iezika.
Dobro ili lose?
Gubitak kulturnog naslieda? Ili dobitak u bolioi komunikaciii. manioi rasciepkanosti?
- NASA ima tri velike teleskopske stanice koie orbitiraiu iznad Zemlie. Hubble (dobro
znani). Chandra X-ray i Compton Gamma Ray. Cetvrtog lipnia (Washington Post) Compton
ie "likvidiran". Mada ie u orbiti mogao ostati ios iedanaest godina. zbog kvara na ziroskopu.
NASA ie obiavila da "odustaie od popravke" i poslala ga u Zemliinu atmosIeru da sagori.
Viiest ie razocarala vise od 100 astronoma koii su koristili podatke s ove opservatoriie koia ie
analizirala gama zrake koii dolaze iz svemirskih dubina i/ili s naseg Sunca. Uzrok gama
zracenia niie ios poznat. Niti izvor. koii ukliucuie preko 30 novih i egzoticnih svemirskih
obiekata. Compton ie imao nezaklonien pregled prema svemiru. (Mozda ie to i razlog
niegovog stradania.)
- Lipaniska viiest iz Aleksandriie ie proletiela sviietom: Iaraonski gradovi su otkriveni u
morskim plicacima Mediterana. U vremenima priie Aleksandrove Aleksandriie. gradovi
Heraklion. Kanopus i Menutis su bili komerciialni centri i destinaciia za pripadnike kulta
Isisa. Serapisa i Osirisa. Medutim. vise od samih ocuvanih spomenika. ova viiest me raduie
zbog neceg drugog. Naime. ovi gradovi su dosada bili poznati samo iz starogrckih tragediia.
diialoga i legendi. A nazalost. rasireno ie uvierenie da su grcki mitovi i legende nista vise
nego kniizevna diela. Ovo otkrice miienia tu zabludu. (Sietimo se nasih priloga o Atlantidi!)
Grcki poviesnicar Herodot (u osnovnoi skoli su nas ucili da ie on osnivac moderne poviiesti)
ie posietio Egipat priie dviie i po tisuce godina i pisao ie o Heraklionu i hramu posvecenom
Herkulesu (koii poriieklo vuce iz doba Atlantide). Grcka mitologiia govori i o Menealosu koii
se u Heraklion vracao iz Troie zaiedno s Helenom. Niegov stitonosa (precizniie sliemonosa)
Kanop i supruga mu Menutis stradaiu od uieda zmiie i bivaiu pretvoreni u "bogove".
Besmrtnim postaiu onda kada dva grada dobivaiu ime po niima.
Kniiga Davida Ickea "And the Truth Shall Set You Free" donosi sliku strukture moci na
Planeti. Na dnu ie coviecanstvo. na vrhu elitisticke organizaciie. kao masoni. iluminati i
drugi. A iznad niih. vanzemalici. Iz niza drugih kniiga ie poznato da se poiedincima. koii se
uspnu do vrha ovih organizaciia. omoguci uvid u "Velike taine". A te su:
201
1. 1. 1. 1. Taina drustva su u komunikaciii s vanzemaliskih zivotnim oblicima. koii predstavliaiu
stvarne sile iza scene.
2. 2. 2. 2. Svrha ovih drustava ie Iormiranie Jedne Svietske Vlade s hiierarhiiom iznad nie koiom
dominira davolska. vanzemaliska sila.
3. 3. 3. 3. Nacin da se kontroliraiu mase ie kroz kontrolu uma i okultne moci koie se koriste za
manipulaciiu.
4. 4. 4. 4. Nagrada ie u moci i novcu.
5. 5. 5. 5. Mi smo svi spiritualna bica. koia naseliavaiu tiiela. ali smo spiritualno besmrtni.
Priie tri dana sam dobio e-mail od Grega. Sliiedi sazetak petnaestak stranica teksta:
"Sto su implanti?
Implanti su spiritualni limitiraiuci uredaii i vibraciiske bariiere koie blokiraiu nas spiritualni
progres. Implanti kreiraiu lazne slike stvarnosti u nasoi sviiesti. I na tai nacin sprecavaiu
pristup nasem Univerzalnom umu i sviiesti. Spiritualni limitiraiuci uredaii?
Da. Vaniski kontrolni mehanizmi koii nas zadrzavaiu u dualnom realitetu. Dualni realitet?
U momentu odvaiania od Univerzalne sviiesti i prirodnih energetskih izvora. postali smo
bica koii sviiet vide u polarnom realitetu: dobro i zlo. crno i biielo. priiateli i nepriiateli. Bica
koia zive u iluziii da su odvoieni od Univerzalnog Uma i Stvaraoca su bica koia zive u
dualnom realitetu.
I koii bi tu bio problem? Problem ie s energetskim punieniem. Biti odvoien od Univerzalne
energiie znaci da treba naci druge izvore energiie. Za bica iz dualnog realiteta naibolii izvor ie
ostvarivanie kontrole nad drugima. Manipuliranie drugima. Time se oni hrane.
Cini se da nasa Planeta obiluie tim sekundarnim izvorima energiie? Ratovi. bolesti.
podvoienost. neznanie. manipulaciia masama. mrznia. negativne emociie. lista ie beskraina.
Dobro. nazad na implante. tko ie niihov autor?
Tri grupe vanzemaliaca: Greysi. Reptiliianci i Drakoni.
Oho. Krenimo s Reptiliiancima?
Reptiliianci su bica koia su mnogo stariia od liudi. Procesima genetskih manipulaciia oni su
doveli do revolucionarnog skoka od pracovieka do danasnieg covieka. Smatraiu da imaiu
pravo da uticu i kreiraiu nas dalinii razvoi. U sustini. kultiviraiu coviecanstvo kao klasu
robova za vlastite svrhe. Reptiliianci su kroz kozmicku poviiest bili izbacivani s planeta na
koiima su bili. To ce im biti sudbina i na Zemlii. U meduvremenu se viesto prikrivaiu i cesto
predstavliaiu kao bica Svietlosti. Miiesaiu istinu sa svoiim manipulaciiama da bi zavarali one
koii nedovolino znaiu. Gusterolikog oblika. cesto su se poiavliivali u razlicitim
civilizaciiskim epohama kao "bozanstva" sa superiornim mocima.
(Quetzalcoatl. bozanstvo meksickih Azteka. ie naucio primitivna plemena umietnosti.
astronomiii. znanosti. polioprivredi. kalendaru. ritualima bez krvi. itd. Niegov gusteroliki
image ie ostao zabiliezen na broinim miestima u Centralnoi Americi.)
Drakoni?
SoIisticirani inzenieri zla i masovne kontrole na Planeti. Poticu s planete Drakonis u sektoru
Oriona i porazeni su u svoievremenom Orionskom konIliktu. Nasu su Planetu okupirali u
davnoi proslosti.
O Greysima ponesto znamo...?
... Zato sto o susretu s niima ima naivise sviedocanstava. ukliucuiuci Iilmske. tonske i
IotograIske. Riiec ie o mentalnim bicima. tehnoloski naprednim. koii obduciraiu liude i
ugraduiu im implante. Niihovi su implanti uglavnom u ovoi dimenziii. znaci sicusni. ali ipak
vidliivi uredaii. Niz ie primiera da su izvadeni iz organizma (naicesce smiesteni iza uha liudi).
202
(Lani smo o niima pisali kao rasi koia ie kroz genetske manipulaciie izgubila emotivnu
stranu da bi spriiecila nasilnost unutar rase. Ipak. na eksperimentima s liudima i Iormiraniem
medurase. pokusavaiu povratiti dio izgublienog. Ipak. cinienica da liudska bica koriste bez
niihovog pristanka. prkosi osnovnom kozmickom zakonu. Nadalie. oni utiecu na iavnost kroz
kniige poiedinih remote viewer-a. obiasniavaiuci da su navodno na nasoi strani.)
Kada ie pocelo implantiranie? Drakoni i Reptiliianci su okupirali Planet za vriieme perioda
Lemuriie. Nakon pada Lemuriie. dosla ie Atlantida na red. Implanti su postali rasireni od
tada.
Koie su vrste implanta?
Ima ih mnogo. Pocevsi od drevnih. koii su nazvani prema planetarnim ratovima: Orion.
Siriius. Planeta Maldek. Arkturus i Sustav Pleiada. Sliiede implanti nazvani prema
vremenskim periodima Planete kao Lemuriiski i Atlantski. Tu su i trodimenzionalni kristalni
implanti. 666 kod ogranicenia i drugi.
Koii su nairasireniii?
Gore nabroiani kace sve liude. Ipak. naistariii implant ie dusevna karma. Ovai implant
uzrokuie negativnu karmu - sudbinu i on odreduie da se dusa stalno mora vracati natrag u
Iizicki organizam da bi odradila svoi "dug" iz prethodnog zivota. Na tai nacin. kroz
reinkarnaciie. broi pripadnika (liudske) vrste se stalno povecava i regrutira dovolino bica da
se manipulira niima. Prilicno inteligentan nacin da superiorne vrste imaiu svoiu dusevnu
hranu koia im neprekidno dolazi na trpezu.
(Priie dvadeset godina sam se pitao zasto ie Buda zelio da prekine lanac dusevnih karmi
kod liudi. Sada imamo odgovor.)
A religiie?
Sve glavne religiie. proslosti i sadasniosti. uz dodatak tainih drustava crne magiie. su
organizaciie koie koriste mentalnu kontrolu i strah da ostvare kontrolu nad svoiim clanstvom.
Drzeci ih pokornim i neslobodnim. blokiraiu niihov put k duhovnom oslobodeniu. Tako da ie
odgovor na ovo pitanie. da. i religiie su u sluzbi masovne kontrole i manipulaciie. Ocito. iza
niih na suptilan nacin stoie superiorniia bica od nas.
Kako da znamo da li imamo implante?
Pitanie bi trebalo preIormulirati u: "Koie implante imam i kako da ih se riiesim?" Jer.
cinienica da smo inkarnirani na Planeti znaci da imamo implante.
Postoii li proces ciscenia? Postoii nacin da se riiesi svih poznatih i nepoznatih vrsta. za sve
dimenziie. vremenske okvire i lokaciie. simultano. Ovai proces cisti i emotivne i mentalne
tielesne parazite. bica prikacena uz nasa dusevna tiiela. misli. negative energiie svih vrsta.
koii cesto uzrokuiu bolesti Iizickom tiielu.
A zastita od ponovnog implantirania? Uz proces ciscenia ide i obrambeni mehanizam koii
stiti od napada u svim dimenziiama. snu. unutrasniim nivoima.
Znaci. trebalo bi izbaciti implante sada?
DeIinitivno im treba reci zbogom. U protivnom. oni ce i dalie igrati glavnu ulogu u
negativnoi karmi. te cemo se reinkarnirati da riiesimo probleme iz proslih zivota. I nikada
necemo izaci iz tog zacaranog ciklusa. A status quo ce ostati na Planeti. Ono sto nam treba ie
balansirana karma. I nesmetano kretanie kroz unutrasnie nivoe. pristup Univerzalnom Umu i
Znaniu. iedinstvo sa Zemliom.
Trenutacna korist?
Osiecanie unutrasnieg mira i cistoce. unutrasnie tenziie nestaiu. osiecanie novog smisla
zivota. liubavi. radosti. unapredenie u svim oblastima. raspad neproduktivnih veza."
203
(21) Philadelphia Experiment (21) Philadelphia Experiment (21) Philadelphia Experiment (21) Philadelphia Experiment
23.06.2000.
Dvadesetdrugog lipnia 1943. godine. u devet sati uiutro. u IiladelIiiskom mornarickom
brodogradilistu. izdana ie naredba da se ukliuce cetiri elektromagnetna generatora koii ce
pokrenuti Vremenski-Nulti Generator. Magloviti. zelenkasti oblak poceo ie da okruzuie
razarac USS Eldridge (DE-173). Kamere voinih snimatelia i oci naucnika i voda proiekata
nisu se odvaiale od voinog broda. Zaglusuiuca buka generatora naglo se utisala. Razarac ie
nestao s vidika. Dvadeset minuta kasniie "Eldridge" se ponovno poiavliuie. Posada broda ie u
soku. Govore da su mogli vidieti iedni druge. ali ne i brod. Poiedinci . govore da su padali s
palube i histericno se smiiali. Nekolicina ie iziavila da su na kratko vidieli drugu luku.
NorIolk bazu. da bi se s vracaniem oblaka. ponovno nasli u Philadelphia-i.
Tri mieseca kasniie. eksperiment ie ponovlien. Ovai put s novom posadom. Razarac ubrzo
nestaie. I poiavliuie se. I nestaie. ovai put bez vidliivog razloga i palienia generatora. Kada se
ponovno poiavio. pokazalo se da ie posada pretrpiela strasne posliedice: neki su nestali da se
vise nikada ne vrate. neki su dobili teske opekotine. nekolicina ie zavrsila u ludnicama...
Ovako bi otprilike izgledala legenda o "Philadelphia Experiment"-u.
Colorado Spring. lieto 1899. Nikola Tesla (1856-1943) ie cuo ritmicno otkucavanie na
(svom izumu) radiopriiemniku za niske Irekvenciie. Zapisuie u svoi dnevnik:
"Bio sam stvarno prestrasen: bilo ie u tom otkucavaniu neceg misticnog. da ne kazem
nadnaravnog. a ia sam bio sam u laboratoriii te noci...
Premda nisam mogao desiIrirati niihovo znacenie. bio sam siguran da ti signali nisu
slucaini. U meni raste osiecai da sam prvi coviek koii ie cuo signale s druge planete."
Americki Vrhovni sud ie u lieto 1943 donio presudu u korist Tesline tuzbe protiv Marconiia
da ie Nikola Tesla stvarni izumiteli radioaparata. Za Teslu ie ona dosla nekoliko mieseci
prekasno. Slicna situaciia ie i s tosterom. mikrovalnom pecnicom. kompiuterom. ulicnom
rasvietom: stvarni izumiteli ie Tesla. a ne Edison. On ie pronasao rendgenske zrake godinu
dana priie Rendgena. ili radar i neonsko svietlo desetliecima priie industriiskog "otkrica".
Nikola Tesla ie tokom 1930-ih bio konsultant za americku mornaricu kroz NDRC (National
DeIense Research Committee). Slicno kao i niegov rival Thomas Edison. Bio ie angaziran na
proiektu broda koii bi bio elektronski nevidliiv nepriiateliskim radarima. Iniciialna Iaza ie
zapoceta u Chicago-u 1931; dviie godine kasniie. 1933. proiekt ie prebacen na Princeton
University (Institution Ior Advanced Studies). Nakon pocetnog ukliucivania u Proiekt 1931.
Tesla ie dviie godine bio odsutan. Na zahtiev priiatelia (i americkog predsiednika) FDR-a
ponovno se ukliucuie u Proiekt sredinom 1930-ih koii dobiva ime "Proiect Rainbow". Teslini
speciialno dizainirani generatori i sustav radio Irekvenciie trebali su da izgrade mocno
elektromagnetno i radioIrekventno polie.
(Za gorniespomenuti Teslin angazman moze se naci uporista u voinim arhivima. Sada
sliiedi prica iz pera Al Bielek-a. kontroverzne licnosti koii pise o ovom proiektu vec
desetliecima.)
"Tesla ie postao vrlo zabrinut kada ie saznao da ce eksperimenti ukliuciti posadu brodova.
Protestirao ie govoreci da naucnici ne mogu ni pretpostaviti sto se moze desiti s posadom
tokom eksperimenta. Trazio ie vise vremena za istrazivania. Ali. receno mu ie da zaboravi na
to. Rat ie pociniao. Dobio ie nalog da pocne s testiraniem. I tako. iednog hladnog ozuiskog
dana 1942. godine. zapoceo ie prvi pravi test. Generatori su ukliuceni na voinom brodu.
Pokusai dostizania nevidliivosti. I nista se niie desilo. Test ie predstavliao promasai. To ie
204
dalo Tesli izgovor da napusti "Proiekt Duga". Deset mieseci kasniie. naden ie mrtav u svoioi
hotelskoi sobi u New Yorku."
(Prica zvuci uzbudliivo. ali mislim da niie istinita. Naime. nakon Teslinog pocetnog
angazmana. malo ie vieroiatno da ie bio ukliucen u Proiekt tokom ratnih godina. Prvo. zbog
poodmaklog zivotnog doba. Drugo. niegovo zdravlie ie bilo vrlo naruseno nakon
automobilske nesrece sredinom 1930-ih. Trece. niie podnosio drustvo zbog boiazni od virusa
i bakteriia. Cetvrto. insistirao ie da salie novcanu pomoc Mark Twainu koii ie godinama vec
bio mrtav... Teslu mogu lakse zamisliti kao Rada Serbediiu u zadnioi epizodi istoimene seriie
u koioi siedi na klupi u niuiorskom parku i hrani golubove. Ali. niie iskliuceno da ie samo
posietio laboratoriie 1942. o cemu postoii nekoliko nezavisnih sviedocanstava.)
Moze li ista proci bez Alberta u dvadesetom stoliecu?
Albert Einstein (1879-1955) ie ucestvovao u nizu proiekata Instituta na Princeton-u.
Eksperiment "Duga" ie dielomicno bio zasnovan na niegovoi "Uiedinienoi teoriii polia". U
svoiim diskusiiama s dr. Rudolph Landenberg-om. ekspertom u oblasti mina i torpeda.
Einstein ie predlozio upotrebu elektromagnetnih polia kao mogucu zastitu od podvodnih
proiektila.
Povezimo bizarni "Philadelphia Experiment" s principima Einsteinove teoriie.
Einstein u svoioi Teoriii premoscuie iaz izmedu mikro- i makro-kozmosa. Gledaiuci bazicne
prirodne grupe kao energiiu. materiiu. vriieme. prostor i gravitaciiu. uoceno ie da sve imaiu
nesto zaiednicko: niihovi eIekti se mogu pronaci i u atomu i u prostoru (svemiru). Ove grupe
su iedinstvene sile. ali se naucno mogu podiieliti na elektromagnetne i gravitaciiske.
Einstein ih ie poceo analizirati i povezivati u iednu teoriiu ios (u svoiim mladim danima.
1905) sa svoiom cuvenom "Speciialnom teoriiom relativnosti". Teoriia (sumirana u cuvenom
E÷mc
2
) pokazuie da svi sustavi/elementi/grupe koii se krecu na uniIorman nacin. imaiu iste
vladaiuce zakone. Na kozmickom prostoru. gravitaciisko polie dolazi do sunca i uzrokuie
kretanie planeta oko niega. Na atomskom nivou. nukleus stvara elektromagnetno polie koie
opet uzrokuie kretanie atomskih cestica oko niega. Sunce takoder ima elektromagnetno polie
i svoie polove... kao sto i atom ima svoie gravitaciisko polie.
Znaci. riiec ie o ekvivalentima. I konceptima koii se prozimaiu i prelamaiu.
Deset godina kasniie. 1915. Einstein ie obiavio svoiu "Opcu teoriiu relativnosti". Po nioi.
kada sviietlo (koie ie elektromagnetna sila). ude u gravitaciisko polie. ono se saviia. Stupani
saviiania zavisi od mase. i brzine gravitaciiskog tiiela.
Pretoceno u proiekt "Duga". htielo se postici sliiedece: uiediniti ove sile i promiieniti stanie
iednog tiiela/obiekta. Ako bi se uspielo stvoriti gravitaciisko polie koie oscilira na
elektromagnetnoi Irekvenciii. onda bi sadrzai unutar polia ostao isti. ali bi se moglo utiecati
na poiedine obiekte. brisati ih ili uciniti nevidliivim.
Oni unutar polia bi vibrirali velikom brzinom i postali nevidliivi onima izvan polia.
Elektromagnetno polie vibrira Irekvenciiom bliskom brzini svietlosti i stvara gravitaciisko
polie koie spriecava gubitak mase unutar polia i pretvaranie u cistu energiiu. (Jednostavniie.
onemogucava obiekt ili bica unutar polia da se dezintegriraiu.)
Teoriia pretocena u naucni pokusai doista zvuci kao naucna Iantastika. Ali. pokusaimo
naucno obiasniti principe rada uredaia koiima smo okruzeni: laser. svemirske stanice ili
obicni TV. Rezultat ce hiti isti. No teoriiu ce nam um reagirati skepticno. Ali. prisustvo samih
uredaia nam se cini normalno. ier smo se navikli na niih.
Ako ie teoretsko obiasnienie i mogucnost za "nevidliivi brod" postoiala u prvoi polovini
ovog stolieca. onda ie realizaciia zavisila samo od ulagania. A svietski rat. gubici Saveznika
205
na moru i postoianie kriticne mase znanstvenog kadra. opreme i Iinanciia. dovelo ie do
insistirania na uspiehu ovog proiekta.
Naturalizirani Madar John Von Neumann (1903-1957): pionir na kompiuterskom dizainu.
kibernetici i razvoiu atomske i hidrogenske bombe. On ie. uz Teslu i Einsteina. treci teoriiski
i organizaciiski stup Proiekta.
Razarac USS Eldridge (DE-173) porinut ie u more 27. kolovoza 1943. Prvu godinu sluzbe
ie proveo na Atlantiku ploveci od Bermuda. preko Karipskog Otocia do marokanske obale.
Nakon toga ie usliiedio transIer na PaciIik u blizinu iapanske obale. Nakon rata. 1951. prodan
ie Grcima gdie se nalazi i danas (u Pireiu. i ceka da bude prodan u staro zeliezo.). Sluzbeni
brodski dnevnici su iavno dostupni. Medutim. za prva tri mieseca (27.08.43.-1.12.43.) stoii
obaviestenie: "...the deck logs missing and thereIore unavailable...". Slucainost? Zapisnici
"...nedostaiu. i stoga su nedostupni..."?
Prema grckim podacima. brod datira iz lipnia 1943. a na kolovoza. I. napokon. voini
magazin "Jane". koii inace daie tocne datume porinuca svih americkih voinih brodova. za
"Eldridge" daie samo godinu (1943). To ie iedini takav slucai.
Cemu konIuziia oko datuma? Vieroiatno lezi u cinienici da su prvi testovi izvrseni u lipniu
1943. a onai u kome brod stvarno nestaie. u listopadu 1943. Pa ako voini podaci pokazuiu da
ie brod pusten u pogon u kolovozu. onda se lako eliminiraiu pitania o niegovom navodnom
ucescu u eksperimentima dva mieseca raniie. Zvanicno obiasnienie ie da tada broda niie ni
bilo.
Voini komandni brod "S.S. Andrew Furuseth" bio ie na promatrackoi misiii uz "Eldridge"-a.
Brodski dnevnici vezani za spomenuti period "...have been destroyed by executive order!"
Unisteni!? Prema ciiem nalogu?
Frederick Tracy. ratni veteran na voinom brodu "USS Antietam" nalazio se u IiladelIiiskom
doku tokom eksperimenta. On izviestava o sluzbenom memorandumu koieg ie posadi
niegovog broda procitao kapetan. Memorandum ie dosao iz Ureda Sekretara Armiie i u niemu
stoii da "...svako spominianie dogadaia od 28. listopada 1943. u kome ie "Eldridge" nestao.
da bi se nakratko poiavio u NorIolku. a zatim nanovo u Philadelphiii. bit ce smatrano cinom
izdaie". Naravno. posada "Antietam"-a se dobro zabavliala dok ie slusala ovai Memorandum.
Nesto kasniie. Tracy ie cuo od kolega mornara i oIicira da ie kompletna posada "Eldridge"-a
zadrzana u mornarickoi bolnici Bethesda Naval Hospital bez mogucnosti komunikaciie sa
sviietom.
Elektronicar i oIicir osigurania Patrick Macey govori o epizodi iz 1945. kada su pregledani
Iilmski materiiali koii su prikazivali tri boina broda. "Dva mania broda kao da su energiiom
hranili onai veci. Nakon nekog vremena. centralni brod. razarac. polako ie poceo da nestaie u
maglicastom oblaku: Mogao se vidieti samo otisak na moru. Kada se polie ugasilo. brod se
poiavio..."
Carl M. Allen. mornar s "S.S. Andrew Furuseth" govorio ie o eIektima eksperimenta na
posadu broda. tokom i posliie rata. "Ponekad bi trebalo i sest mieseci da se mornari
"odmrznu" od soka. Niie riiec o psiholoskom soku. vec eIektu Hiper-polia."
Autor kniige "The Case Ior the UFO". dr. M.K. Jessup istice da ie "...eksperiment vrlo
interesantan. ali poguban za liude. Upotreba magnetne rezonance izmice van kontrole. Riiec
ie zapravo. o transIeru materiie u drugi nivo ili dimenziiu i to bi moglo predstavliati
prekretnicu. ako bi se moglo kontrolirati..."
U noci 20.04.1959. dr. Jessup ie pronaden mrtav u svoiim kolima. Prema policiiskom
izviestaiu. auspuh ie bio zatvoren tako da ie ugliicni dioksid ulazio u kabinu automobila.
206
Autopsiia niie nikada izvrsena. nikakva poruka niie nadena. a slucai se vodi kao
samouboistvo...
Pokusaimo. ios iedanput. sazeti pricu o eksperimentu: Originalna ideia ie bila da se americki
voini brodovi ucine nevidliivim za protivnicke radare ili/i potpuno opticki nevidliivim. Nacin
da se to postigne bio ie u koristeniu ogromnog magnetskog polia oko broda koii bi uzrokovao
odbiianie ili saviianie radarskih i svietlosnih valova oko broda. Eksperiment ie dao uspiesne
rezultate s tim da su se desile nepredvidene poiave... Brod ie i stvarno. nakratko. nestao i
zatim se vratio. Doslo ie do demateriializaciie i teleportaciie... sto niie bila nakana autora
Proiekta.
U lipniu 1943. tone eksperimentalne elektronske opreme nalazile su se na "Eldridge"-u: dva
masivna generatora po 75 KVA. magnetni navoii. transIormatori i ostali hardver koii ie
generirao elektromagnetna polia.
Dvadesetdrugog lipnia. u devet uiutro. generatori su ukliuceni. i brod ie nestao na 15-ak
minuta. Na povratku. posada ie bila dezoriientirana i u soku.
Tri mieseca kasniie. 28. listopada 1943. u 17:15. izveden ie Iinalni test s novom posadom.
Prvih nekoliko sekundi brod ie. uz maglicast oblak. bio iedva vidliiv. Onda potpuno nestaie.
Poiavliuie se u NorIolku. tamo nastaie uzbuna. lokalni voini brodovi su u staniu pripravnosti.
Nestaie iz NorIolka. vraca se u Philadelphia-u. dio posade ie zauviiek nestao. neki su potpuno
istoplieni s zelieznom ogradom na palubama. dio ie nepovratno izgubio razum.
Zasto ie bitna cinienica sto ie eksperiment elektronske kamuIlaze prerastao u "slucainu"
teleportaciiu? Odgovor u sliiedecem prilogu.
A. da. umalo zaboravih izniieti zvanicno stanoviste Mornarickog ureda. Na ucestala pitania
istrazivaca i novinara. odgovor ie uviiek bio isti: "Nikakav Proiekt Duga niti Philadelphia
Experiment se niie izvodio tokom Drugog Svietskog rata!" Odgovor ne ostavlia nedoumice.
U Iilmu "Matrix" glavnom iunaku se u iednom momentu nude dviie pilule: plava i crvena.
Jedna predstavlia sliku sviieta koia se dnevno servira iz mediia. Sve ie krasno. pod
kontrolom. sigurni smo pod politicarima. problemcici su tu i tamo. ali imamo svoi posao.
navike i takvu sliku ne treba remetiti. Druga pilula ie poziv da se sviiet sagleda ispitivacki.
zaviri iza zvanicne istine i nadu odgovori koie cemo sami moci potvrditi.
Koiu pilulu uzeti?
207
(22) Montauk proiekt (22) Montauk proiekt (22) Montauk proiekt (22) Montauk proiekt
4.7.2000.
Pauza za rucak. sekretarice nema. Poslao sam Iax i sieo za nien stol. U kancelariiu ulazi
visok sezdesetogodisniak. priiatna izgleda. Dosao ie da mu se odsiece komad celika. Miere
daiem iednom od radnika. a mi zapociniemo razgovor. Dosao ie iz Colorado Springsa i prvo
mu ie pitanie bilo. kad ie cuo odakle sam. da li znam za Nikolu Teslu. "Naravno".
odgovaram. Tesla ie imao laboratoriiu u niegovom rodnom gradu i eksperimentirao ie s
bezicnim priienosom energiie i osvietliavaniem 5.000 domacinstava. Onda ie on nastavio s
opisom eksperimenta i iznenadeniem stanovnika kada su neocekivano dobili struiu.
Prodiskutirali smo i Edisona i Marconiia. Ja sam ga doveo do Philadelphia Experimenta i on
ie tu stao. Potpuno neobaviiesten. ali spreman da saslusa. Rastali smo se uz niegovu opasku
da ie sretan sto ie napokon nasao nekog tko niie slegnuo ramenima na spomen Teslinog
imena. Sliiedeci put cu provieriti da li ie iznaimio Iilmove...
... Philadelphia Experiment. prvi i drugi dio. 1983. i 1993. godine snimliene. Odgledaiuci ih
u cugu. iasno ie da ie samom eksperimentu s USS Eldridge-om posveceno relativno malo
vremena. U prvom diielu se prati put dvoiice mornara izgublienih u 1983. godini: u drugom
diielu se govori o mogucnosti manipulaciie s vremenom i postoianiu paralelnih svietova
ukoliko se utiece na dogadaie iz proslosti (nacisti vladaiu sviietom zahvaliuiuci transIeru
tehnologiie iz buducnosti).
Na zalost. niie bilo vremena da se Proiekt prati od 1930-ih. nema Tesle ni Einsteina. von
Neumann ie prisutan pod drugim imenom. Epizoda s americkim razaracem prikazana ie
vierno; identicna opisu suvremenika (mornari stoplieni s ogradom i palubom. Teslini
generatori. itd.).
Filmovi zapravo nagoviestavaiu nesto vece i taianstveniie. Montauk proiekt!
Na krainiem iugoistoku Long Islanda (stotiniak milia od centra New Yorka). nalazi se
idilicna ribarska oaza: Montauk. Obliznii svietionik ie otvorio George Washington koii ie
danas turisticka atrakciia. U niegovoi blizini su. od 1969. sluzbeno zatvorene. voine baze
Camp Hero i Montauk Air Force Station. Na vidliivoi. ali zapustenoi voinoi zgradi nalazi se
veliki radarski taniur. Okolina ie zvanicno dio drzavnog parka.
I tu se prica moze zavrsiti. Ako uzmemo plavu pilulu.
Uzmimo crvenu.
U dviie trecine drzavnog parka zabranien ie pristup. Niz priiavlienih slucaia u posliedniih 25
godina dokazuie prisustvo sluzbi osigurania koie ne dozvoliavaiu pristup ostacima voine
baze. Ta lica su naoruzana automatskim oruziem. bez uniIormi i pod priietniom hapsenia
udaliavaiu posietioce ("You have violated top secret and restricted areas and are subiect to
arrest...") Camp Hero ie osnovan priie Drugog svietskog rata; Montauk Air Force Station
tokom 1950-ih. Prema planovima US Army Corps oI Engineers. naimanie cetiri podzemna
nivoa su bila izgradena tokom 1960-ih. Montauk se. naime. nalazi na vrhu podvodne planine.
tako da ima itekako prostora za kopanie u dubinu.
(Nekoliko kniiga ie obiavlieno o aktivnostima u ovim podzemnim bazama; predniace autori
Preston Nichols. Peter Moon i Al Bielek.) Prema "vlasnickom listu" Parka. americka vlada ie
i dalie u posiedu vlasnistva ispod povrsine Parka. (Ono iznad povrsine kontrolira drzava New
York.) Istrazivania su pokazala da ie tokom ranih 1990-ih iskopano nekoliko novih
podzemnih nivoa. Zna se da od 1950-ih pa nadalie. Montauk proiekt predstavlia skup super-
208
tainih voinih proiekata koie provode diielovi: CIA. NSA. DARPA. armiiske obaviestaine
agenciie i korporaciie kao AIL. Siemens/ITT i Brookhaven Labs.
Jos konkretniie. prema autorima Preston Nichols-u (inzenier radioelektronike i tehnicar
svoievremeno zaposlen u Bookhaven National Laboratories) i Peter Moon-u ("The Montauk
Proiect: Experiments in "Time"). Montauk Proiekat ie "...razvoi i kulminaciia Ienomena koii
su se uocili tokom testa s USS Eldridge 1943. godine. Preko tri deceniie tainih istrazivania i
primiieniene tehnologiie dovele su do vrhunca 1983. godine kada ie otvorena rupa u
prostoru/vremenu prema 1943. godini.
Istrazivania su obuhvacala psihotroniku (prozimania liudskog i masinskog uma).
elektromagnetnu kontrolu liudskog uma i manipulaciie prostor/vriieme. koii ce omoguciti
uspiesan transport materiie i energiie u druge dimenziie kroz vremenske portale." (Ovo me
podsieca na kombinaciiu dviie aktualne TV seriie ovdie: SG-1 stargate i Sliders.)
SoIisticirana i skupociena visokotehnoloska oprema odasilie i testira utiecai razlicitih radio
Irekvenciia u Zemliinoi ionosIeri. Vremenske promiene. zemliotresi. oluini i uraganski naleti
se. navodno. vec odavno mogu umietno izazivati. Ultra-taini proiekti. koii uglavnom
potpadaiu pod siIru Phoenix Proiect. su iz oblasti kvantne i cesticne Iizike: simulaciia crnih
rupa. supermocna elektro polia. genetika. tehnologiia cesticnih snopova. elektro kontrola
uma. Navodno. za izvodenie testova koriste se (naicesce) mlade osobe iz okolnih naselia.
Protivno niihovoi volii. naravno.
Podzemni eksperimenti ipak ne mogu izbieci paznii zainteresiranih na povrsini. U ovom.
navodno drzavnom Parku. uoceni su novi struini kablovi s kapacitetom da osvietliavaiu citave
gradove. niz novih instaliranih teleIonskih liniia; iednostavnim aparatima moze se registrirati
neobicna radio Irekvenciia i elektromagnetne transmisiie koie dolaze iz pravca "napustene"
voine baze. (Iziava predstavnika lokalne elektro kompaniie LILCO. koia pokriva citav Long
Island: "...ovai metar pokazuie da se ogromna kolicina energiie koristi kroz postoiece
kablovske liniie... apsolutno ie nemoguce da samo iedna zgrada za odrzavanie moze koristiti
toliko mnogo energiie za odrzavanie masina ili neke druge aktivnosti u Parku...")
Prema dostupnim Kongresnim materiialima. novinskim izviestaiima. Iederalnim
izviestaiima i naucnim prilozima. moze se pronaci da dio aktivnosti ispod Montauka niie
taina; tokom godina Hladnog rata obavliana su istrazivania na kontroli uma putem
elektromagnetnog zracenia. I to ie sluzilo kao paravan za niz drugih proiekata.
Naiuzbudliiviii ie onai o putovaniu kroz vriieme. Niz vodecih Iizicara ne samo da
opovrgava. nego naprotiv. priznaie. mogucnost postizania putovania kroz vriieme. I to ne u
nekoi dalekoi buducnosti. Medu niima su Nick Herbert. Kip Thorne. Frank Tipler. Fred Allen
WolI. Michio Kaku. Paul Halpern i Steven Hawking. Vodeci Iizicari dokazuiu. izvan svake
sumnie. da paralelne dimenziie postoie! One su moguce realnosti i ima ih bezbroi.
Nasa trodimenzionalna vremensko-prostorna realnost ie samo iedna od realnosti!
Von Neumannov dokaz ie matematicka Iorma u koioi ie ovai naturalizirani Amerikanac
dokazao (kniiga: The Mathematical Foundations oI Quantum Physics) da ie "...nasa sviiest
ona sto dovodi nase bit ce u iednu od realnosti".
Sve upucuie na cinienicu da vriieme kakvog ga vecina dozivliava. linearno kretanie iz
proslosti. kroz sadasniost prema buducnosti. ne postoii.
Ono sto mi zovemo "proslost" i "buducnost" se odviiaiu simultano s "sadasnioscu". Proslost
niie prosla. a buducnost niie daleko ispred nas.
Pa gdie su onda? U drugoi dimenziii!
U Montauku su koncem 1940-ih. s prestankom rata. ponovno zapoceta istrazivania na
eIektima nevidliivosti i utiecaia elektromagnetnog i gravitaciiskog zracenia. Pokusalo se
209
prevladati problem s bizarnim eIektima na liude. Isti onai zbog koieg ie Tesla napustio
proiekt tokom 1930-ih.
John Von Neumann niie doduse imao sklonosti prema metaIizici i parapsihologiii kao
Tesla. ali se opet prihvatio posla kao voda proiekta. Ovai put ie morao do u tancine da ude u
stvarnu coviekovu prirodu. slozenu iz Iizickog i spiritualnog tiiela. Ubrzo ie dosao do
zakliucka da "...duh ili dusa moraiu ostati zakliucani s Iizickim tiielom u svom originalnom
vremenu i prostoru... koie pocinie s novom inkarnaciiom... po dolasku iz druge dimenziie..."
Neumann ie izlaz potrazio u razvoiu tehnologiie i prvog svietskog elektronskog kompiutera.
Uredai ie mogao da izracunava odredene vremensko-prostorne Iaktore s apsolutnom
preciznoscu. Razviiena ie psihotronicka oprema koia ie mogla da prima. rekonIigurira i
emitira liudske misli kao valove. putem radio Irekvenciie.
Jednostavniie receno. Neumann ie izumio uredai koii moze da razumiie. prima i dalie
odasilia liudske misli. Kao sto poiedinci imaiu telepatsku moc i uspiievaiu da prime misli
drugih (misli nisu nista drugo do valovi odredene Irekvenciie). tako ie Neumannov aparat
imao sposobnost naiboliih parapsihologa.
(Odatle ie mali korak do kontrole umova drugih liudi. E. to ie vec bio vrlo privlacan output
za armiiske stratege.)
Koncem 1960-ih; americki Kongres ie. nakon seriie ispitivania i saslusavania. odlucio da
zatvori Phoenix proiekt. Zbog boiazni da rezultati ne dodu u "krive" ruke. Nazalost. Proiekt
se vec nalazio u krivim rukama. Vode Proiekta dogovorile su se s diielovima obaviestaino-
korporaciisko-politickog establismenta da ga nastave u tainosti. Von Neumann ie po treci put
postao vodeci naucni direktor istrazivania. Psihotronika i interdimenzionalna putovania bili
su osnovni cilievi eksperimenata. Koristene su radio Irekvenciie visoke snage;
eksperimentirano ie na velikom broiu liudi. a osobito diece. Posebno nadareni parapsiholozi
su bili prikliuceni na psihotronicku opremu i kompiutere. koii su prevodili niihove misli u
digitalni kod. Onda bi ih odasiliali. kao misaone signale. Poiedini eksperimenti su doveli do
uspiesnog rezultata. do materiializaciie. Naime. misli bi bile odaslane u druge dimenziie.
ostvaruiuci odredene eIekte u niima. Izuzetno snazna elektro struiania. koia se krecu u
speciIicnoi konIiguraciii. stvaraiu elektromagnetno polie. koie kreira eIekt poznat kao
"Tiplerov cilindar". Jednostavniie. parapsiholozi su mogli da se koncentriraiu na neku drugu
dimenziiu u prostoru/vremenu uticuci na niu.
Tiplerov cilindar ie koncept koieg ie Iormulirao Iizicar Frank Tipler i predstavlia siroko
prihvacen teoretski model u kvantnoi Iizici kako kreirati umietnu crnu rupu koia se moze
kontrolirati. Time se stvara mogucnost da se prebacuie iz iedne vremensko/prostorne
dimenziie u druge. Ili. da se utiece na nasu postoiecu. (Recimo. da se miieniaiu dogadaii iz
proslosti.)
Koliko god Iantasticno ili uzbudliivo ovo zvucalo. sigurno da niie tako izgladalo onim
iadnim liudskim zamorcicima koii su stradavali u ovim eksperimentima.
Montauk Proiekt ie krahirao u kolovozu 1983. sabotiran iznutra od strane kliucnih
sudionika. Ocito. nisu mogli vise tolerirati ono sto se desava i opasnost za Planetu.
Tog kolovoza. tocno 40 godina nakon originalnog Philadelphia Experimenta (12.08.1943.)
otvorena ie vremensko-prostorna veza. nalik tunelu. izmedu dva vremena. Pokusai iz 1983.
sveo se na to da se umanii ili eliminira steta koia se napravila u kozmickom kontinuumu s
testovima iz 1943. Proiekt ie okoncan. a povrsina na koioi se voina baza nalazila. donirana ie
drzavi New York i kasniie pretvorena u nacionalni park.
210
Kao da se malo razuma vratilo na prostore oko Montauka. I podsietilo na dane priie 1910.
kada ie americka vlada konIiscirala (hm. otela) ovu zemliu od nienih stvarnih vlasnika
Montauk indiianskog plemena.
211
(23) Phoenix proiekt (23) Phoenix proiekt (23) Phoenix proiekt (23) Phoenix proiekt
9.7.2000.
Sedamdesetih godina smo iscekivali dolazak 1984. da ie usporedimo s "1984". S istoimenim
Iilmom i napokon samim dolaskom te godine. cinilo se da ie autor "Zivotiniske Iarme"
pretierao.
Da li ie?
Sesnaest godina kasniie. Eksploziia inIormaciia. Internet. Sviiet bez granica. I kontrole.
(Hm. Prvi pogled vara.)
Ono sto se (barem iz ove americke perspektive) cini naislobodniie i svakom pristupacno.
odlazak na Internet i komuniciranie e-mail-ovima. i niie tako slobodno.
"Big Brother is reading your e-mail". Sto ie tocno. FBI ie obielodanio priie desetak dana da
koriste speciialni kompiuterski sustav nazvan "Carnivore" da citaiu e-mail-ove potenciialnih
kriminalaca. Ovai soItware moze skenirati miliiune e-mail-ova u sekundi. FBI ga instalira
kod Internet providera (AOL. MSN. itd.) i onda bukvalno pregleda kompletnu komunikaciiu
miliiuna korisnika. Da bi pronasli nekoliko terorista. hakera ili dilera droge.
Za ili protiv?
S iedne strane borba protiv terorizma. S druge neogranicene mogucnosti "prisluskivania i
kontrole" svih korisnika Interneta. Za teleIonska prisluskivania su potrebna sudska odobrenia.
Ali se ta odredba masovno krsila u svim drzavama. Ovo mi se cini adekvatnom analogiiom.
Michael Eisner. predsiednik Buena Vista - Disney kompaniie. se poiavio u promociiskom
video spotu za 1996. Iza sebe ie imao kompletno redizainiran "Tomorrowland" u kome su se
nalazili vanzemalici sa scenariiima liudskih otmica i eksperimenata nad niima (hm. nama). U
tom spotu ie Eisner direktno optuzio americku vladu da ie sviesno lagala americkoi iavnosti o
postoianiu ovih bica i niihovoi prisutnosti. Spot zavrsava pozivom svima da prihvate
"neizbieznu istinu i nauce kako da zive s niom. buduci i da niti pomoc niti vodstvo nece doci
od strane vladinih duznosnika."
Natrag na Montauk proiekt. odnosno Philadelphia Experiment. odnosno Proiect Rainbow ili
Phoenix Proiect. Postoii li veza ove seriie proiekata od 1940-ih naovamo. u podzemnim
Montauk laboratoriiima. s poiedinim grupicama vanzemaliaca? (Niima dodaimo bica iz
drugih dimenziia. liudska bica iz buducnosti i ona iz sadasniosti koii posieduiu visoko
napredne tehnologiie kao sto su kretanie kroz buducnost ili kontrola-manipulaciia liudskog
uma. )
Znacaina kolicina dokumentarnog materiiala obiavliena ie na temu ukliucenosti ET-a u
poiedine aspekte Phoenix proiekta. Izabirem iednu od prica. Autor ie Michelle Guerin. koia ie
ziviela u blizini Montauka. a voinu bazu ie posietila u dva navrata: 1970. i 1994.
"... Tekst koii sliiedi ie rekolekciia pod hipnozom. Sesiia od 11.09.1995.: Vozimo se u autu
prema Montauku. Na predniem sam siedistu sa maikom... Po dolasku odlazim s priiateliem
prema piescanoi uzvisici... Dzip s cetiri voina policaica... Odvoze nas prema brdu... ciii se dio
otvara ispred nas... Unutra su uniIormirana lica s crnim beretkama. naoruzani... Idemo prema
iednom liItu... Prolazimo kroz mrezu hodnika... Sto se spustamo nize. postaie sve hladniie...
U mracnoi sobi sam... Na krevetu. Preko mog ramena nesto se krece. Priblizava se. Sada
vidim bolie. O. boze! Pa to ie monstrum!
(U tom trenutku sam skoro skocila s kauca u doktorovoi kancelariii. Nisam se mogla
prestati tresti. Doktor me ie smirio tako da sam mogla nastaviti.)
212
Ono sto vidim ie bice visoko oko dva metra. Usi su mu velike i uspravliene prema vrhu. Oci
su mu siaine. zlatno zute i cini mi se da sviietle u mraku. Zasilieni zubi... i. i rep! Prilazi mi.
Nisam nikad bila tako prestrasena u svom zivotu. Na 30 cm ie od stola. Skida mi sorc i kupaci
kostim. Niegovo lice ie toliko blizu moiem. Zelim da vicem. ali to mogu samo u sebi. On
pusta piskav zvuk... Kao da uziva u mom strahu... Osiecam nesto u sebi... boli... Ne znam
koliko dugo ie ovo traialo... Kad ie zavrsio. odlazi na vrata. Ponovno uniIormirana lica
dolaze... Odnose me u drugu sobu. svietliiu. Mnostvo opreme koiu ne prepoznaiem. sa
svietlima i dugmadima.
Postavliaiu me na stol... pet-sest liudi. sa maskama. biielim odorama I kapama. Glava mi ie
okrenuta na stranu. Osiecam da mi briiu mali dio iza uha... iako ne mogu govoriti. svega sam
sviesna. Nekoliko minuta kasniie gubim sviiest...
To ie bilo sve sto sam se sietila pod hipnozom. Pet godina posliie ovih dogadaia. 1985.
imala sam upalu iza desnog uha. Doktor ie trebao da malo rasiiece iza uha da bi ocistio gnoi...
Samo sto ie rasiekao kozu skalpelom. nesto ie iskocilo. On ie to pregledao i rekao da niie
nikad tako nesto vidio. Imalo ie oblik i velicinu metka...
Sredinom ruina 1994. ponovno sam u posieti Montauku. Provela sam cetiri dana spavaiuci u
oblizniem hotelu. Posliedniu noc su me probudile vibraciie kreveta. Kao da sam pogodena
zemliotresom. Otvorivsi oci. znala sam da nisam sama u sobi. Tiielo mi ie povuceno s
kreveta. Htiela sam da zavicem. ali nista vise od saputania niie izlazilo iz mene. Okrenula
sam se pokusavsi da se uhvatim za okvir kreveta... I to ie bilo zadnie cega se siecam priie no
sto cu izgubiti sviiest.
Sliedeceg iutra niceg se nisam siecala. Dok sam se presvlacila vidiela sam kao dva uboda na
liievom bedru. Oko 5 cm razdvoieni.
Na pregledu kod interniste bili su iznenadeni simetricnoscu ovih "tocaka" i iznenadeni kako
se ne siecam odakle mi. Nisu mi dali nikakvu iasnu diiagnozu..."
Rezultati sesiia gospode Guerin potvrdili su se u nekoliko navrata. Prvi put kada ie
prisustvovala UFO konIerenciii u Mobil. Alabama. Slike reptiliianaca na konIerenciii
podsietili su ie na nieno iskustvo iz 1970. kada ie prepoznala bice iz one mracne sobe. Drugi
put u istupima naucnika koii su ucestvovali u proiektima ispod Montauka. npr. Preston
Nichols-a. Na kraiu su i "X -Files" u svoiim epizodama prikazivali image velikih
vanzemaliaca s uspravlienim usima.
Svoiu pricu Guerin zavrsava citatom iz iedne od hipno-sesiia:
"... Vriieme niie sto mislimo. Svaki moment se odigrava sada... na beskonacnom krugu.
Mozemo uci u krug na bilo koioi tocki... ali krug ne smiiemo ometati. Proslost. sadasniost i
buducnost se odviiaiu simultano..." Ovai citat se nastavlia na retke koie sam sinoc procitao u
"Cosmic Journeys" (Rosalind McKnight). U iednoi od sesiia u Monro-ovom Institutu. ona ie
komunicirala s visim energiiama na temu izlaska iz organizma:
"Na vasem zemaliskom nivou. vi o smrti mislite u okvirima vremena. U stvari. u
vanvremenskoi dimenziii. smrt ie samo promiena nivoa vibraciie i kretanie k novoi
egzistenciii....
Promiena u vibraciii daie dusi osiecai kretania. Ipak. u vanvremenskoi dimenziii. nema
prostora ili vremena. Stoga. nema ni stvarnog kretania. kao u vremenskoi dimenziii. Kada
individualna dusa iskusi kretanie izvan tiiela. cini se da se krece kroz prostor. A zapravo. riiec
ie o promieni vibraciie iz gusceg Iizickog tiiela prema visoko-vibratornim nivoima etericnog
tiiela...
(I zakliucuie:)
Velika ie radost u visoi dimenziii kada dode nova dusa i napusti svoiu Iizicku Iormu."
213
Ova digresiia sa miestom duse u vanvremenskoi dimenziii uviiek ie dobrodosla za odrzanie
naseg samopouzdania. Bez obzira na vrstu i kolicinu eksperimenata i manipulaciia (a ovdie ie
riiec o manipulaciiama na planetarnom nivou). uviiek postoii izlaz: unutar nas samih kriie se
Izvor i Istina.
Tri iedina poznata preziviela sudionika Philadelphia Experimenta. Rainbow Proiecta.
Phoenix Proiecta. Proiect GOD. Proiect Invisibility i niza drugih pod kapom Montauk
Proiecta su: Al Bielek. Preston Nicholas i Duncan Cameron. Sva troiica su se "odmetnula"
ispod kape voinih i vladinih agenciia i iavno progovorila o kretaniu kroz prostor. vriieme i
razlicite dimenziie. o bazama vanzemaliaca. teleportaciii. Atlantidi. Marsu. psihotronici.
eksperimentima nad desetinama tisuca liudi. manipulaciii nad miliiunima...
Jasno. oni nemaiu pristup vodecim mediiama; naprotiv. nekoliko puta ie pokusana
likvidaciia nad niima. da bi konacno nad Duncanom uspostavliena kontrola 1997. i otada ie
korigirao svoie istupe. Ipak. nesto priie toga. ie snimliena seriia video materiiala sa svom
troiicom na privatnoi kolekciii.
Na osam video kazeta. u obliku ("'underground") interviua poduprtim obiliem dokumenata.
masina. IotograIiia. iziava... o tainim proiektima. Kazete sam kupio od kanadskog
distributera. I trebat ce mi vremena da ih sve pregledam.
214
(24) Underground videos (24) Underground videos (24) Underground videos (24) Underground videos
24.09.2000.
Koncem srpnia smo kupili malu papigu. Oki ie predlozila ime Neo Anderson prema iunaku
iz Iilma "Matrix". Slozio sam se. Fino podsiecanie na vrhunski Iilm.
Ona ga zove Neo. a ia "Mr. Anderson". Onda nam ie dosao Miro u iednomiesecnu posietu.
Slusa nas kako ga zovemo i sliiedi komentar: "E sto ovdie u Americi nece uciniti samo da
prodaiu zivotinie. Cui. ptica ima ime Neo Anderson!?"
"Matrix" ie bio simbolom planetarne manipulaciie. ali istovremeno putokazom prema
beskrainim mogucnostima oslobodene duse. Nasa danasnia prica ima za iunake inzeniere.
Iizicare. matematicare ucesnike u supertainim americkim proiektima "Philadelphia
Experiment". "Montauk Proiect". "Phoenix Proiect". O kronologiii proiekata ie bilo vise riieci
u prethodna tri priloga. Danas nekoliko novih detalia.
Samo su tri naucnika preziviela seriiu proiekata od 1960-ih do konca 1980-ih poznatih pod
zaiednickim nazivom "The Montauk Proiect". To su: Preston Nicholas. Duncan Cameron i Al
Bielek. "Slucaino" sam dosao do adrese u Kanadi na koioi sam narucio osam video kazeta na
koiima se po prvi put zaiedno poiavliuiu ova troiica istrazivaca. (Ova videa se deIinitivno ne
mogu nabaviti u slobodnoi prodaii.)
"First Underground Interview" ie sniman u podrumu kuce bugarskog istrazivaca. 1989
godine. Mada su kopiie loseg kvaliteta prvi mi ie utisak bio da ovi liudi znaiu o cemu govore.
Pred sobom su imali pet slusalaca koii su ih obasipali pitaniima i odgovori su dolazili bez
zastaikivania i nagadania; cinilo se da se iskazi troiice dopuniavaiu i ispreplecu.
Preston Nicholas. s barem 150 kg i tamnim naocalama koie ne skida. ie preko 30 minuta
tekuce dao uvod u poviiest niza proiekata koiima ie on bio pokretacka snaga. Govorio ie o
"Proiektu nevidliivosti" u koiemu ne samo da nestaiu ratni brodovi ili avioni. vec i liudi.
Pokazao ie IotograIiie dva stapa za ribolov i iednog covieka. I onda ie obiasnio kako su te
metode razviiane tokom 1980-ih u koiima bi liudi ostaiali nevidliivi po 72 sata.
Detalino ie opisivao putovanie kroz vriieme. Izmedu ostalog. put u buducnost. u godinu
6048 i posietu gradu bez liudi sa statuom od cistog zlata u sredistu. Spominiao ie i probleme u
proiektu kada bi slali misiie (do 12 liudi) koie se ne bi nikada vratile.
Al Bielek. kontroverzni doktor Iizike. iedan od dvoiice koii ie putovao iz "Philadelphia
Experiment"-a 1943. godine u "Phoenix Proiect" 1983. godine. Daie pozadinu proiektima od
niihovih 1930-ih godina. Ustraiava u tezi da ie Tesla bio imenovan od FDR-a za prvog
direktora proiekta 1934. godine da bi namierno sabotirao proiekt 1942. strahuiuci od niegove
zloupotrebe i manipulaciie liudima. Bielek izvlaci ispod poviiesne prasine tezu da su Nacisti
izgubili Niemacku ali da nisu nikada porazeni. Nacistickim zlatom ITT ie nastavliao proiekte
na americkom tlu cetrdesetih i pedesetih godina. Naravno. Bielek spominie Antarktiku kao
tadasnie skloniste Naci masineriie. (0 ovoi "naibolie cuvanoi taini u poviiesti" pisali smo u
Prvom tomu.)
Duncan Cameron ie stalozeni i nenametliivi drugi clan dvoica koii premoscuie vriieme i
prostor izmedu 1943. i 1983. On se Iokusira na nove teme kao sto su reprogramiranie nase
sviiesti. Naime. istrazivania su pokazala da prilikom seksualnog odnosa. neposredno priie
orgazma. sviesno i podsviesno biva povezano iednim otvorom. Ako se ti trenuci mogu malo
oduziti dobit ce se dovolino vremena da se reprogramira personalnost osobe. Pored toga.
Cameron ie govorio i o ubacenim cipovima u organizam tokom sezdesetih. Bili su metalni i
mogli su se operativno ukloniti. Vec tokom sedamdesetih i osamdesetih razviiena ie seriia
215
cipova koii bi bili u mozgu. u obie polovice. i niie postoiao nacin da ih se bezopasno ukloni.
Niegova sugestiia ie da ie tehnologiia ugradivania razradena s Irakciiom vanzemaliaca.
"Second Underground Interview" snimlien ie 1992. Al Bielek detalino opisuie tehnologiiu
"Vremenskog tunela" koii ie napravlien prema uputama vanzemaliaca. Usput. inIormira o
sporazumima izmedu americke i niemacke vlade s Greysima. Reptiliiancima i predstavnicima
civilizaciie s Pleiada. Jedan od cilieva "Phoenix" proiekta bila ie i teledeportaciia. Bielek
govori o eksperimentima u koiima su osobe slane na daliinu do 120.000 svietlosnih godina.
Kada ie 1986. Proiekt zatvoren na intervenciiu americkog Kongresa. doslo ie do interesantne
situaciie. Stotine miliiuna dolara vriiedna oprema u Montauk bazi na Long Islandu bila ie
nekoliko dana dostupna iavnosti priie nego ie sve sravnieno sa zemliom. Tai prozorcic od
nekoliko dana omogucio ie Bieleku da napravi seriiu od stotine IotograIiia obiekata. opreme.
diiagrama koii se prezentiraiu u ovom videu.
"Third Underground Interview" ie napravlien nekoliko mieseci nakon drugog. Al Bielek ide
u detalie putovania kroz vriieme i prostor. Govori o vortex-u velicine do 15 metara i
odasiliacima na razlicitim planetima. Onai sa Zemlie. ispod Montauka. bi ih slao na Mars.
Miesec. planete izvan naseg suncevog sustava. pa i izvan nama znanog Univerzuma. Bielek
se prisieca svoiih posieta Marsu. Tamosnii odasiliac ios uviiek radi. Ostaci drevne civilizaciie
na Marsu su ios uviiek dobro ocuvani. Ipak. osim gradevina. nisu naisli na tiiela ili kosture.
Time samo potvrduiu tezu da ie ova civilizaciia planski napustila "crveni" Planet. Starost
ruina prociienio ie na 10.000-20.000 godina. Interesantna ie i tvrdnia da se sa Marsa doniielo
15.000 metrickih tona zlata.
Bielek tvrdi da se godisnie u eksperimentima. samo u Montauku. koristilo 10.000 diece.
Naicesce 12-17 godina starih. A Phoenix tehnologiia se koristila na 25 lokaciia u SAD-u.
Jedan broi ie slan kroz vremenski tunel; na diielu niih su vrsena testirania reprogramirania
licnosti itd. (Podsiecanie: godisnie u Americi nestaie blizu miliiun liudi. Polovina su dieca.
Naiveci broi se nikada ne pronade.)
Manii proiekt u okviru Montauka bio ie i dokazivanie tvrdnie da se mogu materiializirati
slike iz nase sviiesti. Dovolino iasna vizualizaciia. odnosno slika iz nasih misli. dovodila ie
do materiializaciie Iizickog predmeta. Ne do holograma. Drugim riiecima. zamislimo li
novcanicu od 100 dolara. trenutak kasniie bismo ie drzali o rukama. Prema Bieleku. ovai
proiekt ie uspio. razradene su procedure i tehnike i onda ie zatvoren. Sredinom 1980-ih doslo
ie do prve kompiuterske pobune. Neposredno priie zatvarania kompletnog proiekta. iedan od
glavnih kompiutera ie otkazao poslusnost i poceo ie samostalno donositi odluke.
Cetvrta seriia video zapisa dalie razraduie iskustva teledeportaciie. Al Bielek govori o cetiri
bio-ritma planete Zemlie i znacaiu izbora datuma za vremenska putovania (na primier. prva
polovina osmog mieseca ie idealna za takva putovania). Govori se o peto-dimenzionalnom
prostoru: uobicaiene tri dimenziie. Einsteinova cetvrta i ciklicnom torusu koii nosi svih pet
dimenziia i iz koga se moze uci u bilo koiu vremensku ili prostornu tocku. Ukliucuiuci
paralelne dimenziie i svietove. Izvan torusa ie vanvremenska realnost. bez proslosti i
buducnosti. Gdie se sve odigrava "sada".
Preston Nicholas. kliucni inzenier proiekata. uz slaidove opisuie nacin rada odasiliaca i
primaoce vremenskih valova. antene i poiacala uma (novi izrazi. ios nisu zazivieli). Cak ie i
demonstrirao medu publikom primier u kome kompiuter salie IotograIiiu elektronskim
slikovnim zapisom. a publika ie prima.
Sheme. diiagrami. IotograIiie iednog znanstvenog podzemnog sviieta. na podzemnim
kazetama. Koii ne priznaiu vremenske i prostorne granice. Ali dizu bariiere medu liudima. Da
bi elita manipulirala vecinom.
216
(25) Pleroma (25) Pleroma (25) Pleroma (25) Pleroma
29.09.2000.
Mr. Anderson ie na tastaturi i nikako da mi dozvoli da pocnem pisati. Na stolu su mu
potenciialne igracke. ali tipke mu se vise svidaiu. Ovai vikend ce biti stalno napoliu.
otvorenog kaveza. Predah od radne sedmice. kada ie po pola dana zatvoren. Kako niegovi sati
prolazi. i kako ih on broii?
Jucer mi ie u kancelariii bila gospoda cetrdesetih godina. Nudi kreditne kartice za kupovinu
benzina na pumpama. Kada ie zavrsila pricu pitam ie ima li vremena da se odmori. uziva u
zivotu? Ona se prebacuie na drugu Irekvenciiu i priznaie da ovo sve skupa nema smisla.
posao. obaveze oko diece. kuca... neki dan se napokon predala i... platila zenu da ioi ocisti
kucu. (Dobro ie. Mr. Anderson se zabavio salvetom i casom. Zaboravio ie na tastaturu.)
Siedim s Oksanom. zavalieni u kaucu. liievo od nas pogled kroz prozor na iezero. plavu
vodu bazena. i odsiai svietiliki... napriied veliki ekran TV-a i John Edwards koii komunicira s
energiiama onih koii su presli na "drugu stranu". SciFi Channel... Pricam ioi kako sam to
popodne radio na iednoi ponudi. Vriieme se liieno izmicalo ispod prstiiu... ne znam koliko ie
proslo ali kao da se vremenski sat usporio ... i aktivnosti s niime. Kao da nas ie onai sto nam
miienia unutrasnie bateriie stavio na cekanie dok nam ne stavi nove...
(Mr. Anderson gricka kovertu.)
Oki razumiie. Vriieme ioi leti brze nego priie. a obavi puno manie. Vremena nedostaie. Kao
zraka umirucem... Nesto niie u redu. Govori mi o Brendi. Rondi i ostalim curama u
kancelariii. Svi se zale na "pomanikanie vremena". I tako vec generaciiama. Ili ovo sve skupa
nema mnogo smisla. ili nas se drzi u situaciii kada ponavliamo iste operaciie dan za danom
radi lakse manipulaciie. ili ie na dielu slican scenarii kao u "Matrix"-u.
Zavirimo u Irizider. Rashladni mini-eko sustav. Od mesa i iaia do voca i povrca.
Ovozemaliski zivot ie zasnovan na principu da iedna zivotna Iorma konzumira drugu da bi se
odrzala. Razvoi i prezivliavanie iedne zivotne vrste rezultira unistavaniem druge. Energiia
koiu primamo kroz hranu znaci krai kolania energiie u nekom drugom zivom organizmu. Ne
cudi da su budizam i gnosticizam sviiet vidieli kao patniu. Bol. strah. smrt koia priieti iednom
bicu od strane drugog. Dodamo li prirodne katastroIe - zemliotrese. poplave. pozare. suse.
vulkanske erupciie poviiest obiluie dodatnom boli.
I plus. besmisao ratova. vlasti. mrznii...
Koliko li se liudi osiecalo strancima ziveci u sviietu koii ie apsurdan. Mnoge religiie krive
covieka za sve imperIekciie koie nas okruzuiu. Na "pad" i "transgresiiu" pocinienu od strane
Adama i Eve.
Gnostici. pak. kazu da ie ovai mit lazan. Krivnia za naopaki sviiet niie u covieku. vec u
kreatoru. (S obzirom da ie kreator - Bog. ovakva tvrdnia gnosticizma izgleda blasIemicna
svim monoteistickim religiiama. Jer. kreator ie perIektan.) Ipak. poiam kreaciie i kreatora. ie
kompleksan u obiasnieniu gnostika. Naime. postoii istinit. apsolutni Bog koii ie izvan svih
kreiranih univerzuma i koii zapravo niie nista stvarao (barem ne kreiranie na nacin koii ga mi
poimamo). On ie donio supstancu iz Sebe. koia ie sastavni dio svih svietova i dimenziia.
vidliivih i nevidliivih. I kao sto ie sve Bog. isto tako su i poiedini diielovi originalne
supstance proiicirani daleko od izvora... prosli kroz promiene... i stvorili korumpirane porciie
bozie supstance.
Eoni su bozanska bica koia su izmedu Istinskog Boga i nas. Oni. zaiedno s Istinskim Bogom
tvore realm zvani Pleroma. "Punoca". U kome su sve energiie/bica u potpunosti aktivni.
217
Nasuprot nasem egzistenciialnom staniu koie bi se moglo nazvati "Praznocom".
Da li to stanie mozemo osietiti u momentima kada nam se "miieniaiu bateriie". na pocetku
ovog priloga?
I. gnosticizam ide dalie:
"Liudska priroda ie dvoiaka. Jedan dio ie stvorio lazni Bog Kreator. a drugi dio Istinski
Bog. Onai prvi dio ie sastavlien od prolazne Iizicke i psiho komponente. Onai drugi
spiritualne. koia ie Iragment bozanske supstance/iskre.
Liudi. generalno gledaiuci. potpuno zanemaruiu ovu "iskru" koia prebiva u nama. Ovakav
ignorantski odnos niie slucaian: on nas drzi daleko od otkrivania nase stvarne prirode i
sudbine. Ostaiemo zaroblieni od strane nizih kozmickih vladara... Smrt oslobada bozansku
iskru iz ovih zatvora... ali ako individua niie radila na stiecaniu spiritualnog znania tokom
zemaliskog zivota... onda ce bozanska iskra ponovno biti zatvorena (re-inkarnirana) u novom
Iizickom tiielu."
Krscanstvo govori o oslobodeniu od griieha... Gnosticizam govori o oslobodeniu od
ignorantskog odnosa: griieh ie samo posliedica takvog odnosa.
Valentin. vodeci gnosticki uciteli. govorio ie da Krist i SoIiia ocekuiu spiritualna bica.
(SoIiia ili "znanie" ie bice-kreator svog materiialnog i duhovnog kozmosa; Krista gnostici
smatraiu za kliucnu Iiguru u oslobadaniu duse).
Ocekuiu ih/nas pred ulazom u Pleromu. I pomazu nam u konacnom siedinieniu. U punoci
vremena. svako spiritualno bice ce primiti znanie/gnosis i siediniti se s visim Ja (nasim
andeoskim blizancem). I uci u Pleromu.
Posto vec govorimo o gnosticizmu. interesantno ie vidieti kako se ono oIiciielno kvaliIicira.
Dograbimo naiblizu enciklopediiu (sve su iste. ovdie ili s druge strane Atlantika).
"Gnosticizam. religiiski sustav broinih pra-krscanskih i ranih heretickih krscanskih sekti.
Forma dualistickog pogleda na sviiet; gnosticizam ie drzao da ie materiia zla. a duh dobar. i
da oslobodenie dolazi putem tainog znania (gnosis) do koieg dolaze izabrani. Velika
gnosticka biblioteka ie otkrivena u Egiptu 1945. Izvori gnostickih vierovania sezu od
babilonskih. egipatskih i grckih mitova do kabale i zoroastrizma. Gnosticizam ie ugrozavao
rano krscanstvo. da bi niegov utiecai opao nakon drugog stolieca."
Razmislimo li malo bolie. ovo ie inteligentan nacin da se minimizira. simpliIicira i odbaci
kao ozbilino obiasnienie sviieta oko nas.
Prvo. gnosticizam se svodi na religiiski pogled na sviiet. Ubacen medu desetine drugih kao
"... iedan od..."
Drugo. niie u ravni vodecih monoteistickih religiia. vec ie prisutan medu "sektama".
Trece. u iednoi recenici se pokusalo oslikati sto gnosticizam iest: "dualisticki pogled u kome
ie materiia zlo. a spirit dobro". Grubo poiednostavlieno i nepotpuno.
Cetvrto. "... do oslobodenia se dolazi putem tainih znania".
Da su barem rekli da ie riiec o oslobodeniu od nametnutih okova dusi; a gnosis niie nesto
sto ie skriveno u nekoi kniizi vec istina duboko u nama.
Za enciklopediograIa se prica zavrsava priie 1.800 godina kada "gnostici gube prisustvo i
utiecai".
Poetski i imaginativni iezik gnostika govori o Kreatoru. izmedu ostalog. Ali. gnosticizam
niie samo ios iedna teoloska dogma kao ove s koiima smo okruzeni. On ie univerzalna
religiia. Bazirana na individualnim iskustvima koie dosezu do naiuzviseniiih humanih nivoa -
spiritualnih.
218
Sveprisutni C.G. Jung ie gnosticke mislioce oslikao kao osnivace "dubinske psihologiie".
Gnosticke kniige imaiu znacai za psihologiiu i nienu primienu (slicnost izmedu Laznog Boga
i otudenog liudskog ega koie ie izgubilo kontakt sa svoiim Pradavnim Ja).
Gnosticizam ie i IilozoIski pogled na sviiet. Ali vise od uobicaienih IilozoIskih iziava i
koncepta. Univerzalna religiia. psihologiia. IilozoIiia... put do Plerome. Koie. usput receno.
nema u enciklopediiama. Vec u nama. na znatno visoi Irekvenciii.
219
(26) Hopi (26) Hopi (26) Hopi (26) Hopi
Houston. 21.10.2000.
Enciklopediisko odredenie Hopi Indiianaca:
"Hopi. Pueblo indiiansko pleme u sieveroistocnoi Arizoni. Zemlioradnici. imaiu
kompleksno organizirano drustvo zasnovano na klanovima. Miroliubivi su i duboko
religiozni. Duh "Kacina" ie centar niihovog nacina zivota. Ima ih oko 6.000."
Blieduniavo predstavlianie drevne predkolumbove civilizaciie sieverno od Meksika. Mozda
usteda u enciklopediiskim redovima. Ono "Pueblo" ("stalno naselie") zvuci korak dalie u
odnosu na Apaci Indiiance. recimo. Po nasim standardima. Iz udobnih soba unutar nasih
superiornih gradevina.
Frank Waters ie bio prvi biielac koiemu ie dozvolieno da malo ozbiliniie zaviri u tradiciie i
IilozoIiiu Hopiia. Niegova kniiga "The Book oI the Hopi" ie s nizom svoiih izdania bila
naibolii uvod u prorocanstva Hopiia.
Treci svietski rat ce zapoceti oni koii su prvi otkrili svietlo (bozansku mudrost i/ili
inteligenciiu) u starom sviietu (Indiia. Kina. Islamske naciie. AIrika). Amerika ce biti
unistena. zemlia i liudi. atomskom bombom i radioaktivnoscu. Samo ce Hopiii i niihova
zemlia biti sacuvani kao oaza u koiu ce se sliti izbieglice... atomska sklonista su
materiialisticka iluziia... Oni koii su u miru sa svoiim srcem su u velikom zivotnom
sklonistu..."
"To vriieme niie daleko... Ono se naiavliuie u Wuwuchim ceremoniiama. O tome ie pievano
1914. neposredno pred pocetak Prvog svietskog rata... I ponovno 1940. uoci (sic!) Drugog
svietskog rata... opisuiuci neiedinstvo. korupciiu i mrzniu sirom sviieta. Ista piesma pievana
ie 1961... ("Kubanska nuklearna kriza?")
Hopiii govore o devet Svietova; mi trenutno zivimo u Cetvrtom. Uz krai Cetvrtog i pocetak
Petog Sviieta vezano ie devet naivazniiih prorocanstva Hopiia:
1. 1. 1. 1. Ovo ie prvi znak: Receno nam ie da ce doci coviek biiele boie koze. izgledom kao
Pahana; ali koii ne zivi kao Pahana - coviek koii ce oteti zemliu koia mu ne pripada i koii ce
likvidirati svoie nepriiatelie gromom (ocito. puskom);
2. 2. 2. 2. Ovo ie drugi znak: Nase zemlie ce vidieti dolazak tockova koii se okrecu ispunienih
glasovima (Kociie?):
3. 3. 3. 3. Treci znak: Cudna zivotinia nalik buIalu s dugackim rogovima ce preplaviti preriie
(longhorn. vrst volova);
4. 4. 4. 4. Cetvrti: Zeliezne zmiie ce prekriti zemliu (pruga);
5. 5. 5. 5. Dzinovska paukova mreza ce ispresiiecati povrsinu (elektro i teleIonska mreza);
6. 6. 6. 6. Kamene riieke ce biti posvuda (auto-putovi);
7. 7. 7. 7. Cut ces da more postaie crno i da mnoga ziva bica umiru zbog toga (naItne ekoloske
katastroIe);
8. 8. 8. 8. Vidiet ces mnogo mladih. koii nose duge kose kao mi. i dolaze da se pridruze nasim
plemenskim naciiama. i da nauce nas nacin zivota i nasu mudrost;
9. 9. 9. 9. Deveti i posliednii znak: Cut ces o prebivalistu u Raiu. iznad Zemlie. koie ce pasti s
velikim treskom. Izgledat ce kao Plava Zviiezda. Neposredno nakon toga. ceremoniie Hopiia
ce prestati.
220
(Svoievremeno. 1979. americka orbitalna stanica Skylab ie pala na Zemliu u blizini
australske obale. Siecam se pisania novina nekoliko dana priie i nagadania gdie ce. na koii
dio Planete. pasti. Australski ocevici su govorili da ie izgledala kao uzarena plava lopta.)
"Ovo ie devet znakova velike destrukciie koia dolazi. Biieli coviek ce se boriti na drugim
zemliama... Uskoro. Pahana ce se vratiti. I doniieti sa sobom rodenie novog. Petog sviieta.
Posadit ce siemenke mudrosti u nasim srcima.."
Sedmog kolovoza 1970. spektakularna UFO sviedocanstva su zabiliezena u lokalnim
novinama "Prescott Courier". Neposredno priie ovog dogadaia Hopi Indiianci su tokom
svoiih ceremoniia naiavliivali da ce "istinski Hopi biti odvedeni na druge planete u
brodovima bez krila". Medutim. naiava ovog dogadaia seze duboko u proslost.
Prezivieli nakon Velikih Poplava priie 11.000 godina. u stiienama kaniona u koiima Hopi i
danas zive. uklesali su slike i petrogliIe. koie prikazuiu "Dan Ciscenia". Pravi Hopiii lete u
svemirskim brodovima s kupolom. bez krila. "Na druge planete..."
U stiienama ie naiavlien povratak "Pahane". poznatog kao "biielog brata". s Istoka. Kroz
stolieca Hopiii su se pitali tko bi mogao biti tai biieli coviek. Spaniolski konkvistadori?
Anglo? Katolici? Baptisti? Mormoni? Mnoge su testirali. ali nitko niie zadovoliio.
Krug s cetiri slova "O" i krizem koii ih razdvaia - dio ie simbolike Hopiia. Legenda kaze da
on predstavlia cetiri kliucne regiie u koiima se americke drzave Utah. Colorado. Arizona i
New Mexico srecu. Krug predstavlia beskonacni Duh. Hopi Indiianci vieruiu da ie nakon sto
ie Treci sviiet unisten. dio Indiianaca koii ie sliiedio spiritualne norme odveden ie u
podzemna sklonista. Nakon sto ie stvoren Cetvrti sviiet. prezivieli su pozvani da se rasire na
sve cetiri strane sviieta. Uiedno cetiri predstavlia i cetiri prirodna elementa: vatru. vodu. zrak
i zemliu. I cetiri planetarne rase: crnu. zutu. biielu i crvenu.
Nadalie. prorocanstvo kaze:
"Biiela rasa ie iedna od originalnih koia ie otisla na Istok. Kada se vrati na ovai kontinent.
doci ce u konIuziii i bez znania o putovima Velikog Duha (dakle. bez "spiritualne
mudrosti")... Pokusat ce da potpuno unisti Indiianski nacin zivota i uzme niihove zemlie.
Doci ce vremena kada ce Indiianci gotovo u potpunosti biti iskoriienieni. Ipak. iednog dana.
oni ce ponovno nici da predvode spiritualnu revoluciiu... tako da ce svi liudi na ovom
kontinentu poslusati putove Velikog Duha i zastititi cetiri ugla ispod koiih se kriie velika
spiritualna moc."
Hopiii su se u nekoliko navrata obracali svoiim porukama Uiedinienim Narodima.
Delegaciia od sest Hopiia ie 1959. boravila u "House oI Mica " (zgrada UN) i spiritualni lider
Dan Katchongva ie ispuniavao svoiu misiiu zapisanu u drevnim Hopi instrukciiama. On ie
govorio o pomoci naciiama koie su u nevolii ukliucuiuci Hopi i druge Indiiance koiima se
oduzimao niihov nacin zivota.
Drugom prilikom. u svom obracaniu UN. Mr. Banyacya ie naiavio dolazak "pravog biielog
brata s Istoka". mocnog. koii ce nositi crvenu kapicu i predstavliati veliku populaciiu s
vlastitom religiiom.
Poglavica Dan Evehema ie. pak. pozivao da liudi "priznaiu svoie pogreske i vrate se na
istinski pravi put - zivot u medusobnoi harmoniii. u kome se diieli Maika Zemlia s ostalim
zivim bicima." Otkrio ie da Hopiii "cuvaiu taine kamene tablete i cekaiu povratak Istinskog
Biielog Brata".
Prosle godine nam ie Geg poslao e-mail s odlomcima iz novinskog napisa "Phoenix
Gazette" obiavlienog petog travnia. 1909 godine:
"...Medu Hopi Indiiancima ie tradiciia koia kaze da su niihovi preci nekada zivieli u
podzemnom sviietu ispod Grand Canyon-a... Kada ie doslo do sukoba dobrih i zlih. ovi drugi
221
su odlucili da izadu na povrsinu... Pored "Crvene riieke" (Colorado) poceli su uzgaiati
zitarice. Poslali su glasnika u hram Sunca trazeci da budu blagoslovlieni. Glasnik se nikada
niie vratio. Ali i danas u Hopi naseliima se prilikom zalaska sunca mogu vidieti plemenski
ucitelii kako gledaiu u daliinu ocekuiuci povratak glasonose. Kada ga ugledaiu. niihova
zemlia i drevno prebivaliste ce im hiti vraceno..."
Da ova tema "podzemnog sviieta" ne bi ostala na legendi. pobrinula se nasa teoriia o
podzemnim pecinama. prolazima i Zemlii kao suplioi Planeti. Allan Messehl nam ie lani
poslao e-mail s inIormaciiama do koiih ie dosao u proucavaniu tradiciia Hopiia:
"...Hopiii koii prakticiraiu staru religiiu ios uviiek znaiu gdie ie taina tocka prolaza (negdie u
Grand Canyon-u) odakle su niihovi preci dosli (popeli se) u vaniski sviiet... Tu oni odrzavaiu
svoie naitainiie ceremoniie i obrede... U mnogim ie oralnim tradiciiama urodenickih i
plemenskih grupa prisutna teoriia o Zemlii kao suplioi lopti... Hopiii znaiu da su niihovi preci
dosli iz "centra Zemlie"... isto kao sto potomci Maia "znaiu" da su niihovi preci otisli natrag u
centar zemlie pred naletima konkvistadora "...kada se Zemlia otvorila i rasa giganata ih
odvela u tunel... bukvalno tisuce i tisuce Maia ie nestalo s povrsine preko noci. Eskimo
Indiianci imaiu mnoge legende o odlasku unutar Zemlie u vremenima oskudica kada bi u tom
"podzemnom sviietu" zivieli na tropskom vocu uz brigu rase giganata..."
U prosincu 1992. dviie godine nakon moie posiete glavnoi dvorani Skupstine UN-a. odigrao
se interesantan dogadai. Hopi Oren Lyons. "cuvar viere sest naciia". tri puta ie glasno naiavio
spiritualnu iziavu koia ce usliiediti. Mr. Thomas Banyacya ie prosuo kukuruzno ielo oko
govornice podiia Generalne Skupstine i zapoceo kratki govor: "Moie ime ie Banyacya i clan
sam suverene Hopi naciie. Hopi na nasem ieziku znaci miroliubiv. liubazan i istinit narod. ...
Nas cili ie da promoviramo dobrobit svih zivih bica i sacuvamo planetu u nienom prirodnom
obliku...
Prvi sviiet ie bio kreiran u perIektnom balansu u kome su liudi govorili samo iedan iezik...
ali su se. vremenom. okrenuli od moralnih i spiritualnih principa. Zloupotriiebili su
spiritualne moci za sebicne svrhe. Nisu sliiedili prirodne zakone. Tai sviiet ie unisten
potonucem kontinenata i rasciieplieniem zemliane mase sto ie vasa znanost nazvala velikim
zemliotresima... samo sacica mirnodopskih liudi ie preziviela. I zapocela Drugi Sviiet.
Ponovili su iste pogreske... i bili unisteni kroz niske temperature... koie vi nazivate Ledenim
Dobom. Nekolicina prezivielih ie startali s Trecim Sviietom. On ie potraiao dugo... liudi su
govorili samo iedan iezik. Izumliene su mnoge masine. visoka tehnologiia. Takva kakvu ni
ovai sviiet ios niie vidio. Cak su i duhovne moci koristili za dobrobit. Ali su i oni. postepeno.
poceli da se udaliavaiu od prirodnih zakona i sliiedili samo materiialne porive... kockali se... i
zanemarili spiritualnu stranu. Nitko ih niie zaustavio na toku kursa i sviiet ie unisten u
velikim poplavama... ciie se legende susrecu i danas kod mnogih naciia i religiia." (Liiep opis
doba Atlantide i civilizaciie Mu.)
"Vasi stari kazu da su male grupe preziviele i dosle u doba ovog Cetvrtog Sviieta u kome
smo sada. Nas sviiet ie u ocainom staniu ponovno. Veliki Duh nam ie dao razlicite iezike i
poslao nas na sve cetiri strane sviieta. ali ni to niie bilo dovolino."
(U nastavku Thomas govori o zloupotrebi tehnologiia. ratovima. gladi. atomskim
bombama... o liudima koii ne slusaiu upozorenia iz Prirode. o potrebi da se negativni trendovi
zaustave sada.)
"Hopi i druge plemenske naciie drze u svoiim rukama balans coviecanstva i svih zivih bica
kroz molitve i ceremoniie. "Cetiri Ugla" ie oblast koia granici s cetiri svete planine.
Spiritualni centar ie u okviru svetista za koieg nasa prorocanstva kazu da ce imati speciialnu
222
svrhu u buducnosti... za coviecanstvo i niegovo prezivliavanie. Ono mora ostati netaknuto i
pod nasom zastitom."
(U tom momentu Thomas i Oren podizu veliku sliku na koioi ie prikazan crtez u stiieni.)
"Ova stiiena prikazuie dio prorocanstva Hopiia. Dva su puta. Jedan ie tehnoloski. ali
odvoien od prirodnih i spiritualnih zakona i vodi k ovim cik-cak liniiama koie predstavliaiu
kaos. Drugi put ie onai koii prikazuie zivot u harmoniii s prirodnim zakonima. A ovdie ie crta
koia predstavlia izbor koii kao most spaia dva puta. Ako se vratimo spiritualnoi harmoniii.
doziviet cemo rai u ovom sviietu. Ako nastavimo dosadasniim putem. on nas neminovno vodi
u propast.
Na nama ie. dieci Maike Zemlie. da "...clean up this mess..." priie nego sto postane
prekasno."
223
(27) Pleiade (27) Pleiade (27) Pleiade (27) Pleiade
22.10.2000.
Ponovno ce nam enciklopediiske crtice posluziti kao uvod u zanimliivu pricu.
"Kiowa Indiianci. ratnicko nomadsko indiiansko pleme. Ozbilina pobuna ie ugusena 1874. u
Oklahomi. Pripadnici plemena su bili sliedbenici kulta Ples Sunca i kulta Ples Duha." Samo
dva retka u moioi enciklopediii. Potomaka plemena vise nema.
Vracaniem poviiesnog sata moze se doznati da su Kiowe svoievremeno ziviele u Sievernoi
Dakoti i Wyomingu (do 1800.) i da imaiu interesantnu legendu.
"Davolia kulu" ie visoka zemliana uzvisica u Wyomingu i predstavliala ie sveto miesto za
pripadnike plemena. Vierovali su da ie medvied iurio sedam Indiianskih dievica ("sedam
sestara") koie su se sakrile u kulu. Niie uspio da ih uhvati. ali su ostali tragovi kandzi na
iednoi strani kule. Veliki Duh ie intervenirao i digao dievice na nebo kao zviiezde. Tai
zviezdani sustav ie nazvan Pleiades.
Nemam trenutno pomoc astronomskih kniiga. ali tamo bi se moglo naci da ie sustav Pleiada
smiesten u konstelaciii Bika i da ie udalien oko 500 svietlosnih godina od Zemlie...
... ali ono sto se tamo ne moze naci ie da ie Taygeta iedna od sedam zviiezda... i da
predstavlia Sunce za humanoidne stanovnike koii zive na cetiri planete u nienoi orbiti.
Kniizarski ratovi imaiu desetak autora koii vec godinama pisu o misiii stanovnika Pleiade
na nasoi Planeti. Za potrebe nasih priloga mislio sam da ie naibolie da startamo s kniigom
Randolph Winters-a: "The Pleiadian Mission". izdanoi 1998. Lani smo dosta iscrpno
spominiali druge vanzemaliske civilizaciie. Ovi s Pleiada su. prema nasim autorima.
malobroini. ali pozitivnog i blagotvornog utiecaia na poviiesne dogadaie na Zemlii.
Wintersov iezik i misao ie iasna i odredena: coviecanstvo ie proslo kroz mnoge vazne
promiene. od poiave vatre. tocka. iezika. religiia. industriiske revoluciie i tehnologiie. Sada
krecemo u Novo Doba ("New Age") uma i duha.
Sliiedeci vazan poviiesni dogadai bit ce kontakt s zivotnim Iormama s drugih svietova i
zauzimanie nase poziciie u Iamiliii humanoida u kozmosu. Ovai proces ie vec krenuo. ali kao
i mnoge druge promiene. u pocetku ie znan samo nekolicini. dok ne postane dostupan svima.
Vremenski trenutak ie takoder bitan: nasa civilizaciia se transIormira u stanie vise sviiesti
koie ce zauviiek promiieniti nacin na koii zivimo na Zemlii.
I nastavlia:
"Mi smo kontaktirani od strane "liudi" sa malog zviezdanog sustava Pleiada. Niegovi
stanovnici. Pleiadanci. su rasa liudi. slicni nama. koii su tisucama godina ispred nas
spiritualno i tehnoloski. Oni stimuliraiu nasu sviiest kroz distribuciiu inIormaciia... tako da
postepeno mozemo kreirati novi sviiet zasnovan na Saalome. pleiadanskoi riieci koia znaci
"mir u mudrosti..."
"... Ovo niie kniiga o UFO pricama i Iantaziiama nego kniiga inIormaciia zasnovanih na
istinitim zivotnim iskustvima Svicarca Billy Meier-a i znania koie su mu preniieli stanovnici
Pleiada. a namiienienih Zemlianima... Oni su odlucili da nam postepeno priblize cinienice o
niihovom postoianiu... U miesto da ispune nebo sa svoiim svemirskim brodovima i spuste se
na travniak ispred Biiele Kuce sto bi dovelo do soka. panike i konIuziie...
Mnostvo naucnih i tehnoloskih inIormaciia bilo bi previse za nasu civilizaciiu koia ie
navikla da se sporo prilagodava promienama."
"Priie 11.500 godina Zemlia ie prolazila kroz bolan period. Velike civilizaciie Atlantide i
Mu (Lemuriie). koie su ziviele u miru i blagostaniu preko 20.000 godina. pocele su sa
224
sukobom. Mrznia i ratna razarania bila su posvuda prisutna. Uskoro ce oceani prokliucati u
krvi s nadolaskom oruzia masovnog unistavania. Dugogodisnii mir postat ce samo izbliiediela
memoriia. a poviiest ce izbrisati skoro sve tragove dviie mocne civilizaciie. Daleko u
kozmosu. na Pleiadama. spiritualne vode su gledale i slusale o nevoliama svoie mlade brace
na Zemlii. Visoko razviiena cula sviiesti Pleiadanaca kretala su se s lakocom kroz prostor i
vriieme... i vidiela da Zemlia tone u doba ocaia. destrukciie. beznada... a oni koii prezive ce
biti na Planeti bez duhovnog vodstva.
Odluka ie donesena da im se posalie bit ce vise sviiesti koie ce im sluziti kao prorok...
Brod ie poslan na udalieni planet Lahson. Tamo su ziviela bica koia su prosla kroz miliiune
godina evoluciie i prerasla u duhovnu rasu... koioi vise niie trebalo materiialno tiielo. Niihovo
znanie o materiialnoi egzistenciii bilo ie potpuno... i oslobodeno potrebe ciklusa zivot-smrt-
zivot... Sada su oni egzistirali u razvoinom staniu karakteristicnom za vise zivotne Iorme...
poznatom kao kolektivna sviiest. Svaka od kolektivnih grupa se sastoiala od sedam razlicitih
duhovnih Iormi... u koioi ie svaka sadrzavala odredenu mieru memoriie o vlastitoi prosloi
individualnosti... ali su mogli misliti kao iedinka... koia diieli zaiednicku mudrost..."
(Uglavnom. Pleiadanci su ostvarili kontakt s iednom od ovih kolektivnih sviiesti koii su
suosiecali za zemaliskim problemima. te ie iedan od sedam duhovnih Iormi pristao da
"...degenerira natrag u materiialni zivot i pomogne Zemlianima".)
"Zivot nakon zivota. Pleiadanci su pomagali staroi duhovnoi Iormi s Lahsona da zivi
zemaliske zivote i donosi istinu liudima sa Zemlie. Gledano niihovim ocima razvoi ie bio
iako spor i mukotrpan. Zemliani su sami sebi nepotrebno komplicirali zivot. a to se sve
dogadalo ier liudi nisu imali istinite inIormaciie o svrsi i znaceniu zivota. Umiesto toga. liudi
su bili prisilieni da zive materiialistickim zivotom bez istinskih duhovnih nagrada."
"Tisuce godina su prolazile. a coviek ie nastavliao sa svoiim sporim kretaniem kroz
evoluciiu... Spiritualno bit ce ie u poiedinim inkarnaciiama posvecivalo citav zivotni viiek da
liude uci samo iednoi poruci... koia bi imala utiecai na sviiet... koii bi se zatim zauviiek
miieniao. Takav ie bio slucai u XVI stoliecu kada se dusa s Lahsona poiavila u ulozi ucitelia
koii ce sviietu otvoriti oci a u pogledu miesta Zemlie u Univerzumu. Bilo ie to doba kada ie
Crkva dominirala mislieniem liudi. I kada ie interpretirala Bibliiu na nacin da ie nametala
mislienie da ie Zemlia centar kozmosa. izabrani Bozii planet oko koieg se krecu sva nebeska
tiiela. Ukratko. liudski um bio ie poroblien kao i toliko puta u poviiesti.
Bilo ie to vriieme kada su spiritualni lideri s Pleiade poslali dusu proroka u materiialni zivot.
Godina ie 1564. gradic ie Pisa u Italiii. Vincenzio Galilei. uciteli muzike. autor kniiga koie su
govorile protiv dominantne numericke teoriie u harmoniii muzike...dobio ie sina Galilea...
Zivotno dielo Galilea bila ie odbrana prava nauke i rusenie nerazumnog stava Crkve...
Poviiest ie zauviiek promiieniena. a Galileova hrabrost dala ie nadu drugima... koii su poceli
da izazivaiu kruti autoritet Crkve ... i otkrivaiu. za sebe. istinu o coviekovom polozaiu u
svemiru. Prorocka dusa s Lahsona ucinila ie ios iedan vazan pomak."
"Bas kao sto su spiritualni lideri s Pleiada i predvidali. trebalo ie tisuce godina da liudi sa
Zemlie pociniu nanovo izgradivati svoiu veliku civilizaciiu i ponovno osvoie tehnologiiu.
Godine vanzemaliskih intervenciia od strane niza rasa koie su posiecivale Zemliu. kreirale su
sviiet kao miesavinu spiritualnih Iormi sa mnogih razlicitih smierova...
Vecina planeta koie razviiaiu humanoidna bica imaiu samo iednu rasu koia evoluira u istom
tempu... tako da ie i proces nastaiania mirnih drustava logicniii i laksi. Ali. na Zemlii.
normalna evoluciia ie bila prekidana s toliko posieta iz Galaksiie... kreiraiuci planetu
miiesanih boia. velicina i nivoa evoluciie. Niie zacudo da imamo toliko problema na Zemlii s
225
obzirom da ie nas sviiet miesavina liudi razlicite spiritualne starosti. Mlade i stare duse.
razliciti nivoi znania. poriiekla i spiritualnih memoriia...
Vecina stanovnika Zemlie potice iz konstelaciie Lyra; dio niih ie iz sekciie Vega. zviiezde
Barnard. Neki su iz suncevih sustava Sirius i Orion. Sve ie to skupa stvorilo spiritualni
imbalans koii ie od Zemlie nacinio sviiet koiim dominira mrznia i neiednakost... Posietioci s
Pleiada su promatrali razvoi naseg drustva. utiecali na bolie razumiievanie medu nama.
nadaiuci se da cemo prevazici probleme miiesanog poriiekla i iskoristiti ga u nasu dobrobit..."
226
(28) Pleiade II: Kozmicki riecnik (28) Pleiade II: Kozmicki riecnik (28) Pleiade II: Kozmicki riecnik (28) Pleiade II: Kozmicki riecnik
24.10.2000.
Radi lakseg pracenia. nova stiva ponekad trebaiu riecnik poimova. Kozmicki riecnik koii
sliiedi ie zanimliiv sam po sebi i zato mu posvecuiemo poseban prilog.
ABSOLUTUM ABSOLUTUM ABSOLUTUM ABSOLUTUM - termin koii opisuie veliko tiielo Kreativne energiie koii sadrzi miliiarde
razlicitih kozmosa. Nas kozmos ie samo iedan od niih.
ADAM ADAM ADAM ADAM - Na starom ieziku civilizaciie Lyra znacilo ie "Zemalisko liudsko bice". Naucnik s
Lyre. Semiasa. kreirao ie "Adama" ili zemaliskog covieka kroz proces genetskog inzenieringa
i tako ie zapocela prica o Adamu i Evi.
AGHARTA AGHARTA AGHARTA AGHARTA - Drevni podzemni grad izgraden priie 33.000 godina u Gobi pustinii ispod
megapolisa Mu. glavnog grada Lemuriie. Vremenom su nastala dva podzemna grada.
Agharta Alpha i Agharta Beta. povezani podzemnim tunelom. Mu ie unisten. ali Agharta i
dalie egzistira.
ANDROMEDA GALAXY ANDROMEDA GALAXY ANDROMEDA GALAXY ANDROMEDA GALAXY - Velika spiralna galaksiia koia se moze vidieti sa Zemlie.
Slicna ie u obliku Mliiecnom putu. Udaliena ie 2.2 miliiuna svietlosnih godina od Zemlie.
Siroka ie 160.000 svietlosnih godina. Domovina ie vrlo napredne rase koia savietima pomaze
Pleiadance i druge spiritualne civilizaciie.
ARMUS PEOPLE ARMUS PEOPLE ARMUS PEOPLE ARMUS PEOPLE - Nakon rata Atlantide i Mu veci dio liudi ie
stradao. Jedan od tri preziviela plemena bili su pripadnici plemena Armus na podruciu
danasnie Armeniie.
BAFATH BAFATH BAFATH BAFATH - Rasa vanzemaliaca koii su potomci drevnih Lyrana. Bili su prisilieni napustiti
Zemliu priie vise od 10.000 godina. ali su se vratili i skrivali ispod Velike Piramide u Gizi.
Pokusali su osvoiiti vlast na Zemlii. ali su ih Pleiadanci uklonili s Planete. Vise ne
predstavliaiu opasnost.
BARNARD STAR BARNARD STAR BARNARD STAR BARNARD STAR - Locirana samo 4.4 svietlosne godine od Zemlie. ova zviiezda ima dviie
planete koie su u proslosti bile nastaniene humanoidnim bicima.
BEAMDRIVE BEAMDRIVE BEAMDRIVE BEAMDRIVE - Jedan od dva propulzivna sustava Pleiadanaca. Ovo ie sustav koii kreira
energiiu s transIormaciiom svietla u elektroenergiiu. Ovo ie stariii sustav i vise se ovakvi
svemirski brodovi ne proizvode.
BETA CENTAURI BETA CENTAURI BETA CENTAURI BETA CENTAURI - Locirana samo 4.3 svietlosne godine od Zemlie; planete koie kruze
oko ove zviiezde su bile domom humanoidnim bicima u proslosti.
BOOMERANG BOOMERANG BOOMERANG BOOMERANG - Kada kreiramo misao ona se usmierava prema svemiru. Na odredenoi
udalienosti ona miienia polaritet i vraca se posiliaocu. Ovai proces se naziva bumerang.
CAPRICORN CAPRICORN CAPRICORN CAPRICORN - Jedan od dvanaest zviezdanih konstelaciia kroz koii Zemlia prolazi svakih
25.860 godina. Sada smo u dobu Vodeniaka; iarac ie sliiedeci.
CENTRAL SUN CENTRAL SUN CENTRAL SUN CENTRAL SUN - U centru nase galaksiie nalazi se velika energetska lopta koia daie
zivotvorne zrake citavoi galaksiii. Naziva se Centralnim ili Univerzalnim Suncem.
CENTRAL UNIVERSE CENTRAL UNIVERSE CENTRAL UNIVERSE CENTRAL UNIVERSE - Pleiadanci su otkrili tri vrste univerzuma koii kruze oko
Originalne Kreaciie koia se naziva Absolutom. Centralni Univerzum ie naivisi red koii su
otkrili. ali ie niegova Iunkciia ios uviiek misteriia za niih.
CHANGING BELT CHANGING BELT CHANGING BELT CHANGING BELT - Jedan od sedam energetskih poiaseva koii diiele nas kozmos.
Promienliivi poias ie nemateriialna oblast koii ie odgovoran za konverziiu energiie u druge
Iorme.
227
CODEX CODEX CODEX CODEX - Kodeks ie Iorma karmickog duga kroz koii Zemliani prolaze. zbog niihovih
priiasniih zivota kao Lyrana i pustosenia Zemlie. Kodeks ie spiritualna spoznaia da se duguie
coviecanstvu za okrutnosti uciniene u proslim zivotima.
CREATION CREATION CREATION CREATION - Ovo ie spiritualna energiia koia ie dosla na ideiu da kreira univerzum u kome
mi zivimo. To ie spiritualna Iorma koia sadrzi beskonacnu zivotnu energiiu i znanie koie
vlada svim stvarima.
CREATIONAL UNIVERSE CREATIONAL UNIVERSE CREATIONAL UNIVERSE CREATIONAL UNIVERSE - Ovo ie tip kozmosa koie kreira materiialni poias planeta.
zviiezda. i zivotnih Iormi koie evoluiraiu. Svemir u kome mi zivimo ie stvaralacki univerzum.
DAL UNIVERSE DAL UNIVERSE DAL UNIVERSE DAL UNIVERSE - Ovo ie kozmos do nasega. To ie takoder stvaralacki univerzum i ima
liudski zivot. Pleiadanci su u dodiru s humanoidnom rasom Timers (Timmers).
DEMATERIALIZE DEMATERIALIZE DEMATERIALIZE DEMATERIALIZE - Pleiadanci imaiu tehnologiiu koia im dozvoliava da transIormiraiu
svoie svemirske brodove u ne-materiialnu Iormu. Ovai proces ie znan kao demateriializaciia.
(Dosli smo tek do slova "D". Ali i ovo ie dovolino da si pocnemo postavliati pitania ili
analizirati poiedine odgovore.)
DESTROYER COMET DESTROYER COMET DESTROYER COMET DESTROYER COMET - Velika kometa koia prolazi pored Zemlie svakih 575 godina. Ona
ie bila uzrokom mnogih nesreca na nasoi. ali i na drugim planetima. Izazvala ie bibliiski
potop godine 8104 priie n.e.
EASTER ISLAND EASTER ISLAND EASTER ISLAND EASTER ISLAND - Lociran oko 300 milia od obale Juzne Amerike. Uskrsnii Otok ie
prekriven cudnim kamenim monumentima. Oni predstavliaiu imidze kreirane od strane
vanzemaliaca. predvodenih Viracococha. koii ie snabdieo urodenike alatima za gradniu
statua.
GABRIEL GABRIEL GABRIEL GABRIEL - Coviek s Pleiada. otac Jmmanuela ili Isusa Krista.
GREATTIME GREATTIME GREATTIME GREATTIME - Vremenska iedinica koia opisuie kompletan ciklus kreaciie. od vremena
rodenia ideie da se stvori univerzum. niegovog kreirania. te kolapsa i povratka u stanie
"spavania". Traianie odgovara 311.040.000.000.000 godina po nasem kalendaru.
HEBRONS HEBRONS HEBRONS HEBRONS - Plemenska skupina koia ie preziviela potop 8104 g.p.n.e.
HIGHER SELF HIGHER SELF HIGHER SELF HIGHER SELF - Mi smo materiialna i spiritualna bica istovremeno. Vise Ja predstavlia
sviiest naseg spiritualnog Ja i generalno ie znatno ispred materiialne sviiesti. Napredniie ie u
mudrosti. inteligenciii itd.
HYADES HYADES HYADES HYADES - Planeta nastaniena humanoidima koii su izbiegli velike ratove vodene na Lyri.
Nepoznato ie da li ie tamo zivot ios uviiek prisutan.
HYPERBOREA HYPERBOREA HYPERBOREA HYPERBOREA - Koloniia osnovana na Zemlii priie 15.000 godina u oblasti koia ie danas
poznata kao Florida. Vieruie se da potomci Hiberboreanaca danas zive ispod Mt. Shasta
planine u sievernoi KaliIorniii.
ISHRISH ISHRISH ISHRISH ISHRISH - Zensko bice koie ie postalo Kraliem Mudrosti. Faza u koioi se dode do
potpunog znania o materiialnoi egzistenciii liudskih bica.
ISHWISH ISHWISH ISHWISH ISHWISH - Musko bit ce koie ie postalo Kraliem Mudrosti.
JMMANUEL JMMANUEL JMMANUEL JMMANUEL - Veliki prorok svog vremena koii ie ucio lekciiama Kreaciie. Niegov otac ie
bio s Pleiada. Gabriiel. a niegova maika. Mariia. ie poriiekla s Lyre. Niegovo ucenie ie
prisvoiila katolicka crkva. Promiienili su mu ime u Isus Krist godine 189 A.D.
MADAGASCAR MADAGASCAR MADAGASCAR MADAGASCAR - Veliki otok u iugozapadnoi AIrici. Ova oblast ima iste misteriozne
eIekte kao i Bermudski trokut.
MAYAN CALENDAR MAYAN CALENDAR MAYAN CALENDAR MAYAN CALENDAR - Drevni prorocki kalendar Maya. Pleiadanci vieruiu da su
inIormaciie u kalendaru vrlo precizne i tocne.
MILONA MILONA MILONA MILONA - Drevni preci s Lyre su Iormirali koloniie na tri planete u nasem suncevom
sustavu: Zemliu. Mars i Milona. Milona ie bila u orbiti iza Marsa. Rusilacki rat ie unistio
planetu i ono sto ie ostalo nazivamo asteroidnim poiasom.
228
MOTHERSHIP MOTHERSHIP MOTHERSHIP MOTHERSHIP - Ogromni svemirski brod koii imaiu Pleiadanci. Moze se smiestiti do
140.000 putnika i pruziti im sav komIor kao i planeta. Manii brodovi mogu pristaiati i odatle
se upucivati u druge diielove kozmosa.
NAZCA NAZCA NAZCA NAZCA - Locirana u Juznoi Americi. visoko na planinama Anda. Oblast ima dugacke
kamene liniie ukopane u zemliu za koie danasnia znanost nema odgovora. Ispod liniia su
elektronski senzori postavlieni ondie tisucama godina unatrag od strane Andromedanaca.
NEW AGE NEW AGE NEW AGE NEW AGE - Termin koii se koristi da oznaci pocetak Novog doba. doba vodeniaka. od
3.02.1937.
NISEL BODIES NISEL BODIES NISEL BODIES NISEL BODIES - Sicusni organski dielici u covieciem tiielu koii sadrze spiritualno Ja
liudskog bica.
NULL TIME NULL TIME NULL TIME NULL TIME - Izvan trodimenzionalnog sviieta u kome mi zivimo. nalazi se univerzum u
kome vriieme gotovo i ne postoii. Ova
oblast se naziva nultim-vremenom. Cesto se zove i hiper-svemirom.
ORION ORION ORION ORION - Konstelaciia smiestena 444 svietlosne godine od Zemlie. Humanoidni zivot ie
tamo svoievremeno emigrirao s drevne Lyre.
OTHER SIDE OTHER SIDE OTHER SIDE OTHER SIDE - Pleiadanci pod "drugom stranom" smatraiu miesto gdie duse umrlih idu
nakon sto zavrsi materiialni zivot. To ie energetski poias koii okruzuie Zemliu.
PART SECOND PART SECOND PART SECOND PART SECOND - Fraza koia opisuie sicusnu vremensku iedinicu. Pleiadanci vriieme
promatraiu kao energetsko pulsiranie koie uzrokuie rotaciiu. pokret ili animaciiu materiie.
Jedna sekunda ie podiieliena u miliiune diielova. Dio Sekunde ie izraz koii oznacava dio
energetskog pulsirania u sekundi.
PETALE PETALE PETALE PETALE - Naivisa Iorma sviiesti priie nego se postane Jedno s Kreaciiom. Petale nivo ie
skup mnogih sviiesti koie su izgubile individualnost.
PLEJA SYSTEM PLEJA SYSTEM PLEJA SYSTEM PLEJA SYSTEM - Originalni dom za Pleiadance koii se u pocetku zvao Asael System po
svom osnivacu. Niegova kcer Pleia ie preuzela vlast nakon niegove smrti i otada datira ime
Pleiade.
PUSH BELT PUSH BELT PUSH BELT PUSH BELT - Vaniski omotac kozmosa koii sluzi kao zastitni stit. Blokira energiie iz
drugih univerzuma.
RING NEBULAE OF LYRA RING NEBULAE OF LYRA RING NEBULAE OF LYRA RING NEBULAE OF LYRA - Smiesten u konstelaciii Lyre. veliki prsten u svemiru koii ie
nastao eksploziiom sunca tokom iednog od ratova. Moze se vidieti sa Zemlie uz pomoc vrlo
iakih teleskopa.
SANSKRIT SCROLLS SANSKRIT SCROLLS SANSKRIT SCROLLS SANSKRIT SCROLLS - Drevni rukopisi Indiiaca koii datiraiu 10.000 godina unatrag.
Precizno opisane cinienice vezane za zemaliski zivot i Kreaciiu. Prema modernoi nauci. ovi
rukopisi su stari samo 3.200 godina.
SIRIUS SIRIUS SIRIUS SIRIUS - Naisvietliia zviiezda na nebu. smiestena u konstelaciii Canis Maior. Liudski zivot
ie odatle migrirao na Zemliu priie 33.000 godina. Vieruie se da ie Siriius dom crne rase.
SOHAR SOHAR SOHAR SOHAR - Kada ie svemir nastaiao. doslo ie do ogromne energetske eksploziie unutar koie
se kozmos i Iormirao. Ova eksploziia spiritualne energiie ie poznata kao Sohar.
SPIRIT SPIRIT SPIRIT SPIRIT - Isto sto i dusa. Pleiadanci vezu nasu dusu za duhovni oblik ier ie Iormiran od
Originalne Kreativne Energiie. koiu nazivaiu i spiritualnom energiiom.
SRINAGAR SRINAGAR SRINAGAR SRINAGAR - Grad u Indiii u kome ie Jmmanuel zivio nakon uskrsnuca. Pokopan ie na
brdu na ulazu u ovai gradic na sieveru Indiie.
TACHYONS TACHYONS TACHYONS TACHYONS - Male cestice koie putuiu brze od brzine svietlosti. Tahiioni se mogu zapaziti
i u nasem trodimenzionalnom sviietu.
TAYGETA TAYGETA TAYGETA TAYGETA - Jedna od sedam zviiezda Pleiada. Ona predstavlia sunce za Pleiadance. koii
zive na ukupno cetiri planete koie su u orbiti oko niega.
TELEKINESIS TELEKINESIS TELEKINESIS TELEKINESIS - Spiritualna moc koia omogucava osobi da pomice obiekte na daliinu.
229
TIMERS TIMERS TIMERS TIMERS - Humanoidna rasa koia ie u kontaktu s Pleiadancima: takoder pomaze liudima.
Oni su u susiednom univerzumu koii se naziva Dal Universe.
UR UNIVERSE UR UNIVERSE UR UNIVERSE UR UNIVERSE - Ovai univerzum ie odgovoran za stvaranie Kreativnih Univerzuma. Nema
materiialnog poiasa: sav ie satkan iz spiritualne energiie. Evoluira u Centralni Kozmos.
VAN ALLEN BELT VAN ALLEN BELT VAN ALLEN BELT VAN ALLEN BELT - Dvostruki spiritualni poias oko planete Zemlie. Visoko-energetske
cestice su u prvom poiasu na visini oko 2.000 milia; vaniski omotac doseze 12.000 milia od
povrsine Zemlie. Tu se odviia kompletan duhovni. nemateriialni zivot zemaliskih dusa.
ZETA RETICULI ZETA RETICULI ZETA RETICULI ZETA RETICULI - Blizanac. binarni zviezdani sustav. koii ie dom nehumanoidnim bicima
koii posiecuiu Zemliu. Ove posietioce nazivamo "malim Greys-ima" ili Zeta bicima.
Povremeno otimaiu liude i eksperimentiraiu na niima. Nemaiu emocionalnog odnosa prema
nama.
Ovai riecnik poimova daie dobru ideiu o nekim poviiesnim temama o koiima Winters pise.
Nedostaiu li vama ova podsiecania da smo mi kozmicka bica. a ne samo Zemaliska? I da bi
se okretaniem prema nebu i obiediniavaniem stvaralacke energiie sviiu nas. trebali Iokusirati
na razvoi? Umiesto destrukciie koiu srecemo svuda oko nas. I ciii smo i mi aktivni sudionici.
bez obzira sto se. pocesto. ne osiecamo odgovorni.
230
(29) Smisao zivota (29) Smisao zivota (29) Smisao zivota (29) Smisao zivota
28.10.2000.
Brac. Bol. Nekada. "Ako se u cetvrtak kruh peko. u sridu uvecer ie vaialo ucinit kvos. uiutro
rano pri zore umisit kopaniu kruha i nalozit pec u dvoru. Oti ie kruh duro cilu setemonu.
Zamotalo bi ga se u vodon poskropiene store tavaie. da bude mekii i da stori iudi su ono malo
zub mozedu ga iist i kad ostari."
Potrebno vriieme za kuhanie "iaia u sorbulu" (meko kuhano iaie) traialo ie tocno koliko ie
bilo potrebno da se izmoli "ocenas i zdravomariia". a ako se zelilo malo tvrde kuhano. onda
bi se dodao 1-2 puta "pokoivisnii".
Na istocnom kraiu Bola Dominikanci su izgradili prekrasan samostan s iedinstvenim
pogledom na Zlatni Rat i hvarski kanal. Bio sam malo mladi od Daria kada sam to lieto skoro
svako popodne odlazio tamo. Rudi ie bio sredoviecni svecenik na sluzbi u tadasniem
Zapadnom Berlinu koii ie to lieto provodio u Bolu. Naucio me ie igrati stolni tenis. sva tri
stila: europski. iapanski i kineski. Ponekad bi. popodne. donosio podebeli niemacko-hrvatski
riecnik i ia bih ga ispitivao znacenia riieci. Sve ih ie znao. Nekad bi vodili rasprave. vise u
Iormi pitania i odgovora. Nenametliivo bi pricao o svemiru i svim bicima u niemu i kako ie
sve uredeno s takvim smislom. redom i zakonima da moraiu imati Stvaraoca. Kada bi dosli
do te teme. moi mladi. sociialisticki odgoieni um. bi zastao. Ne bih se iziasniavao.
Nakon gotovo tridesetogodisnie stanke. slike stolnog tenisa u dvoristu samostana. Rudiieve
skromne. drvenim namiestaiem uredene sobice i crni riecnik postaiu stvarnim. Barem na cas.
Kao i pogled sa malog samostanskog groblia prema borovom putu uz bolske plaze.
Posietioci s Pleiada su znali za nasu Planetu dugo vremena. Ipak. odlucili su se doci na niu
tek kada se ova nasa civilizaciia pocela ozbiliniie razviiati. I kada se priblizilo vriieme za
vazne promiene.
Imaiuci mnogo sire znanie o kozmosu nego mi. Pleiadanci su bili sviesni da se Zemlia krece
u poziciiu u koioi ce biti pod velikim utiecaiem energiia Centralnog sunca Galaksiie. Naime.
nas Suncev sustav se krece u velikoi orbiti oko Centralnog Galaktickog sunca svakih 25.860
godina. Energetska polia iz sredista Galaksiie uveliko utiecu na sav zivot na Zemlii.
Trenutacno se nalazimo u Dobu Vodeniaka ili spiritualne ere. To ie doba stvarne istine.
prosvietlienia. liubavi prema znaniu. slobode. mudrosti i harmoniie. Ovo Doba ce traiati
2.155 godina. Isto kao i periodi za ostalih 11 konstelaciia. I. kako se krecemo u Novo Doba.
imat cemo mogucnost da u narednih 800 godina postignemo mir na Zemlii kroz spiritualni
razvoi i razumiievanie Kreaciie.
Ako propustimo tu sansu. onda cemo uci u tamno doba kontrolirano nelogicnim
razmislianiem i negativnoscu. Poviiesno. civilizaciie obicno traiu oko 10.000 godina. Nasa ie
oko 8.000 stara i krece se k naidelikatniioi Iazi.
Pocetak ere Vodeniaka bio ie 1844 godine; prva tranziciia ie zavrsila 1937 godine; period
druge tranziciie traiat ce do 2030. Nakon toga nas Suncev sustav ce biti okupan zlatnim
zracima znaka Vodeniaka. I tako u narednih 1969 godina dok sliiedeca kozmicka era dode na
red (iarac. 3999. godina).
Za Pleiadance ie vrlo vazno da ovu sansu iskoristimo na pravi nacin putem k duhovnom
razumiievaniu i harmoniii. Oni su znali da ovo niie doba apokaliptickih dogadaia koie su
poiedini proroci naiavliivali. Mnoge religiie su pogresno interpretirale Doba Vodeniaka kao
krai sviieta. Prema Pleiadancima. ovo treba biti krai perioda neznania i neobrazovanosti i
231
pocetak doba prosviietlienosti. Istovremeno to ie period novih invenciia. razvoia uma i duha.
povecanog kontakta s drugim bicima iz kozmosa.
Prema ovom razmislianiu. povecana energiia s Centralnog sunca uzrok ie ubrzanom
tehnoloskom razvoiu. Iz perioda industriializaciie. za vrlo kratki period. otisnuli smo se u
doba kozmickih istrazivania. Vise tehnoloskog napretka ie ucinieno za proteklih 100 godina.
nego za zadniih 8.000 godina.
(OIiciielna miera uspieha u tehnoloskim i drugim oblastima ieste Nobelova nagrada. AlIred
Nobel. izumiteli dinamita. mirotvorac i poeta. ustanovio ie Iond za nagrade za Iiziku. kemiiu i
medicinu. Kasniie su dodani ekonomiia. mir i kniizevnost. Matematika nikada niie bila na
spisku. ier ie AlIredova zena pobiegla sa matematicarom. Devedeset devet godina: od
Rendgena 1901. godine i 15.000 dolara do danasniih 920.000 dolara.
Kurioziteti su da ie Einstein nagradu dobio za manie vaznu teoriiu Iotoelektro-eIekta. a ne
za teoriiu relativnosti. Indiiac Chandrasekhar ie 1930-ih bio izvrgnut ruglu medunarodne
naucne iavnosti za tvrdniu o postoianiu crnih rupa u svemiru. da bi 1983. dobio Nobelovu
nagradu za Iiziku. Fibiger ie tvrdio da vrsta parazita izaziva rak i dobio ovu nagradu 1926. da
bi se posliie dokazalo da niie bio u pravu. Edison nagradu nikad niie dobio. kao ni Tesla.
Vriieme pred nama ce dovesti do otkrica nase spiritualne veze s Kreaciiom i izbrisati
potrebu za nepotrebnim i prevarantskim religiiskim doktrinama.
Ovai porast energiia vise sviiesti na Zemlii bit ce dobrodosao i duhovnim Iormama na
"drugoi strani". Ubrzat ce se ciklus povratka u materiialna tiiela. Dosadasnii prosiek od 152
godine spustit ce se i do 15 godina.
Radanie/inkarnaciia razviienih duhovnih bica u materiialnim tiielima ce se povecati. ier ie
ovo idealan period za ucenie i nova iskustva. Istina ie i da vecina stanovnika vidi ovo doba
kao period kaosa i ima problema prilagodavania brzini promiena. Stvari se desavaiu previse
brzo. Na drugoi strani. isti ti liudi su preokupirani osobnim problemima i zive u spiritualnom
neznaniu.
Ovo su godine sukoba znania i neznania. tame i sviietla.
Promatraci s Pleiada nas vide kao dezoriientiranu civilizaciiu koia se okrenula ratu i
destrukciii previse puta. Prema niihovom mislieniu. pogresna religiiska obiasnienia o smislu
nasih zivota ie pomagala da se liudi drze u mraku. stvaraiuci pri tome konIuziiu i
omogucavaiuci ratove i mrzniu proteklih tisuca godina. Strah ie stalno bio koristen da vlada
liudima i da ih onemogucava u otkrivaniu Kreaciie i niene beskraine logike koia upravlia
svim stvarima u kozmosu. Spiritualni. duhovni poiedinac. koii zanemari svoi ego. moze da
putuie kroz realme svoie sviiesti i nalazi odgovore. Upravo tu. Kreaciia moze biti otkrivena i
duhovna veza sa svim zivim sviietom. Obiasnienie beskonacne spiritualne energiie postaie
iasno. Sviiest o svrsi postoiania materiialnog zivota postaie vidliiva. Jer. kada se duhovna
egzistenciia shvati. onda i razlog za boravak u Iizickom tiielu postaie razumliiv.
Mi smo duhovna bica. Zivimo kroz seriiu materiialnih zivota. hraneci svoi duh mudroscu
koiu ucimo iz materiialne egzistenciie. Riiec ie o procesu spiritualnog razvoia. Mi. kao
individualne duhovne Iorme. na tai nacin doprinosimo cielini Kreaciie i niene evoluciie.
Duh treba materiialna cula da prikuplia inIormaciie iz vaniskog sviieta. Znanie se Iormira iz
tih iskustava. I postaie dio zivota poiedinca. I prelazi u spiritualni realm. Postaiuci dio
akumuliranog duhovnog znania.
Ovo predstavlia proces spiritualne evoluciie. I to ie razlog zasto zivimo. "Smisao zivota"!
232
(30) Erra (30) Erra (30) Erra (30) Erra
11.11.2000.
Mogu zamisliti tada potpredsiednika Nixona. u naponu politicke snage. kako ulazi u
Eisenhowerovu ovalnu sobu. Godina ie 1960. dan nakon izbora u utorak. Kennedy ocekuie
moment da se proglasi pobiednikom... Nixon ie sviestan da ie stari maIiias Joe Kennedy
manipulirao s glasackim listicima u Chicagou. a buduci potpredsiednik L. B. Johnson u
Texasu. Ike savietuie Nixona da odustane od tuzbe ier bi ona izbacila na povrsinu prliavi ves
obie partiie. Nixon nevoliko pristaie. Kennedy postaie predsiednikom. Nakon tri godine JFK
se izvlaci ispod skuta korporaciisko-voinog kompleksa. naiavliuie otvaranie dosiea o tainim
kontaktima s vanzemalicima. I tu ie niegov krai.
Johnson ie dio organizirane mreze koia smice Kennedya. U meduvremenu. Nixon biva do
nogu potucen za kandidaturu za guvernera KaliIorniie. odaie se picu. Johnson se odlucuie da
se 1968 ne kandidira za novi mandat (zbog diiagnoze raka). Bobby Kennedy isplivava u prvi
plan kao kandidat Demokrata. Nixona izvlace iz naItalina. Bobbyeva popularnost ie daleko
ispred Nixonove. I to ie razlog sto se i na niega vrsi atentat. U ovoi zemlii se ne moze desiti
nista neocekivano. U Ioteliu Ovalnog ureda dolaze samo proviereni. Koii ce sluziti interesima
onih koii ih placaiu. Nixon ie naplatio svoie dugove. dviie partiie su izravnale racune. Do
sliiedece prilike.
One s Fordom i Carterom...
A sada. nakon izbora. dosli su Gore i mladi Bush. Ova ce prilika potvrditi da narod ne
izabire pobiednika. Vec politika. I politicka elita. Sve ie stvar dogovora. Doduse. ovai put
nema kiksa. Oba kandidata iesu provierena.
Dva i po miliiuna glasova. medu koiima i moi. otisli su kandidatu "zelenih". Ralph Naderu.
Mala drzavica onih koiima ie dosta zagadenog zraka i manipulaciie od strane okostalog
sustava.
(Mark i Mike mi kazu da sam "protratio" svoi glas. Glupost. Oni ne shvacaiu da polovina
odraslih stanovnika trati svoie glasove. Zbog svoie neinIormiranosti i ignoranciie.)
Godine 1984. Billy ie putovao s Quetzalom. komandirom Zemaliske baze Pleiadanaca. na
Erru. Tamo ie proveo tri dana uceci o ovoi naprednoi kulturi. Quetzal mu ie obiasniavao kako
se niihovo drustvo razvilo u iedinstveno i harmonicno. Nakon tisuca godina borbi i ratova.
Moguc putokaz za nas. Zemliane.
ZVJEZDANI SUSTAV PLEJADE ZVJEZDANI SUSTAV PLEJADE ZVJEZDANI SUSTAV PLEJADE ZVJEZDANI SUSTAV PLEJADE
Pleiade su "mali" zviezdani oblak koii se na sievernom nebu vidi tokom zimskih mieseci.
Sedam zviiezda (sest ih ie vidliivo golim okom) Iormiraiu tavu s ruckom: Atlas. Alcoyne.
Merope. Electra. Maia i Taygeta. Nasem Suncevom sustavu treba 25.827.5 godina da iednom
rotira oko Pleiada.
(Velika Keopsova piramida u Gizi: diiagonale na bazi piramide iznose 12.913.75
piramidalnih incha. Pomnozimo li ih s dva. dobiie se tocno 25.827.5!)
Zviezdani sustav Pleiada ima preko 2.300 individualnih zviiezda. Domovina Pleiadanaca ie
oko sustava Taygeta. udalienog 500 svietlosnih godina od Zemlie.
PLANETA ERRA PLANETA ERRA PLANETA ERRA PLANETA ERRA
Erra ie oko 10° mania od Zemlie. Sa ios osam planeta rotira oko maticnog sunca. Blizu 400
miliiuna stanovnika zivi na Planeti. Zakliucili su da ie ovo idealan broi s obzirom na prirodni
sklad i resurse. U niihovom shvacaniu Kozmosa. postoii respekt za planete koie takoder
evoluiraiu. Slicno kao i zivotinie. bilike i ostala bica u svemiru.
233
Preveliki broi stanovnika bi previse koristio energiiu planete. Ukliucivo spiritualnu energiiu.
Ocito. ovo nam ie prva lekciia. Umiesto bezobzirnog koristenia energetskih resursa do
krainiih granica i spiritualne prirodne energiie. treba ustanoviti nivo populaciie koii odgovara
velicini planete.)
Erra uveliko podsieca na Zemliu. Vecinom vodena povrsina. ali uz prisustvo planina i
zelenila suma. Nema velikih gradova s neboderima; umiesto toga manie zaiednice
rasporedene po povrsini Planete. Proizvodnia se odviia na okolnim planetima tako da se Erra
ne zagaduie. Zbilia. nigdie na Erri nema dima ili zagadenia bilo koie vrste. AtmosIera ie
perIektno cista i zdrava. Ovo znatno pomaze duzini zivotnog viieka koia u prosieku iznosi
preko 700 godina. Sadrzai kisika ie 32.4°. s tragovima argona 0.3° i nitrida 67.3°.
Gravitaciia ie nesto visa nego Zemliina (1.00003). kao i gustoca (5.521). Radiius planete ie
12.749 km. Erra putuie kroz svemir brzinom od 11.19 km/s. Rotaciia iznosi 365 1/3 dana sto
se lako usporedi s nasih 365 dana. Dan na Erri traie 23 sata i 59.4 sekundi. Imaiu 13 mieseci i
vriieme kompenziraiu svake 23 godine.
JEZIK JEZIK JEZIK JEZIK
Zvukovi i Iraze se ne razlikuiu mnogo od onih u nasim iezicima. Na primier. sat (hour) ie
kod niih "odur". Dan ie "musal". kalendarski "miesec" ie "asar". Preci Pleiadanaca koii su
posiecivali Zemliu priie 9.000 godina ostavili su iezicnog traga. U hebreiskom ieziku
"Shalom" ie pozdrav ("mir"). Na Erri se stanovnici pozdravliaiu izrazom "Saalome" sto znaci
"mir u mudrosti".
BRAK BRAK BRAK BRAK
Quetzal ie pokazivao Billyu svoi dom (kuca u obliku kupole. biiele boie) i obiasniavao
tehnologiiu koiu koriste: komunikaciie. snabdiievanie hranom. pracenie kvalitete zraka.
spavanie... organska inteligenciia ie i ovdie bila prisutna. kao i u svemirskim brodovima. I
pomagala da se odrzi visok standard zivlienia. Nekoliko stotina metara od glavne kuce bila ie
slicna. druga Quetzalova kuca. A u nioi ie stanovala niegova druga Iamiliia. Naime. na Erri ie
cest slucai da ako zavolis vise od iedne osobe. mozes imati i vise od iednog braka. Drustvo
koie ie eliminiralo sve osim iednog problema: emocionalnog. Liubomora ie prisutna.
Quetzalovi brakovi su prilicno uspiesni.
Razvod niie dozvolien. ier se smatra uvredom protiv Zakona Kreaciie. Ako se zakon
prekrsi. partneri su protieruiu s Planete. Ovo se vrlo riietko desava.
U poiedinim slucaievima. Pleiadanci se odlucuiu na zenidbu s drugim rasama. Posto ie riiec
o razlici u duhovnom razvoiu. partner prolazi kroz transplantaciiu mozdanih kiselina. To
dovodi do ubrzanog razvoia individue.
MOC MISLI MOC MISLI MOC MISLI MOC MISLI
Pleiadanci su davno shvatili moc individualnih misli i spiritualnu veru koia spaia sva ziva
bica. Stoga su posebno osietliivi na misaone procese bica koia zive na Planeti. Tokom
nekoliko tisuca godina razvoia. niihovi procesi razmisliania se srecu na vrlo visokom nivou
na kome diiele svoie pozitivne misli. Ukoliko neki od posietioca Erre dode s negativnim
mislima. on (ona) biva zamolien da napusti Planetu. I tako ne narusi energetski misaoni
balans koii svi diiele i stvaraiu.
Telepatiia ie uobicaiena metoda komunikaciie. Misli se proiiciraiu 5 iednog na drugi krai
Planete. Sprave kao teleIoni ne postoie. niti su potrebne.
Individualne misaone energiie stvaraiu zaiednicku. koia se. opet. poiavliuie kao zastitni
energetski omotac oko Erre. Na tai nacin se stiti i balans Planete. zdravlie. ostala ziva bica.
Nema pohlepe. mrznie. liutnie. negativnog razmisliania.
Istinsko razumiievanie i liubav izmedu svih.
234
PRIJEVOZ PRIJEVOZ PRIJEVOZ PRIJEVOZ
Mada ie komunikaciia uglavnom mentalna. ios uviiek postoii transport na povrsini. Moze se
otputovati bilo gdie za vrlo kratko vriieme. Slicno nasoi brzoi zelieznici na iednom
kolosiieku. Doduse mnogo brzoi u koioi ne postoii osiecai kretania. Dok se vozi. moze se
razgovarati s "kolima" (organska inteligenciia) o destinaciii. topograIiii Planete i sl.
PARALELNI SVIJET PARALELNI SVIJET PARALELNI SVIJET PARALELNI SVIJET
Lyrani. drevni preci Pleiadanaca. su svoievremeno putovali kroz svemir. trazeci novi dom.
Napravili su gresku u navigaciiskim instrumentima i pomaknuli vriieme za dio sekunde izvan
normalnog vremena. Sletieli su na Pleiadu. civilizaciia se Iormirala. S malom razlikom u
vremenu od naseg. Ali dovolinom da zive u paralelnom sviietu.
Ako bi sada netko krenuo put Erre. ne bi uspio nista naci osim nenaseliene Planete sa
mladim. plavim suncem. Pleiadanci zive dio sekunde izvan naseg vremenskog okvira. Kada
idu prema Zemlii. moraiu prilagoditi svoie instrumente da kompenziraiu vremensku razliku.
Inace se niihovi svemirski brodovi ne bi vidieli.
TIJELO TIJELO TIJELO TIJELO
Pleiadanci su humanoidi. kao i mi. uz nekoliko Iizickih razlika. Koza im ie svietliia nego
nasa kao rezultat vise evoluciie. Prirodna ie Iunkciia evoluciie da tiielo vremenom gubi na
gustoci i pigmentaciii.
Spiritualno. oni su nekoliko miliiuna godina ispred nas po broiu materiialnih zivota. Zato i
zive znatno duhovniie. za razliku od nas koii smo skroz u materiialnim culima. Kada su se
nastanili na Erri bili su visoki 7-9 metara. Visina im se brzo snizila zbog uvieta na Planeti i
sad su priblizno nase visine. Dugi zivotni viiek zahvaliuiu spiritualnoi energiii koiu su stekli
kroz veliki broi materiialnih inkarnaciia.
Nemaiu medicinskih problema. Misle da ie vecina nasih bolesti nastala zbog nelogicnog i
neprirodnog razmisliania. Kako kreiramo misli. tako se Iormiraiu blokovi negativne energiie
u nasem tiielu koii dieluiu na celiie. Vise negativnih misli nosi negativni polaritet koii
depolarizira celiie. Na tai nacin se utice na ulogu i (ne)cinienie svake individualne celiie. I to
dovodi do bolesti u organizmu.
(U Zapadnoi civilizaciii mi ne cinimo nista da kontroliramo nase misli; bolest nastaie i onda
posliedice tretiramo liiekovima i drogama.)
RODENJE RODENJE RODENJE RODENJE
Trudnoca i radanie diece se ne razlikuie od onih kod nas. Ali. glavna razlika ie u
razumiievaniu razloga rodenia. S obzirom na niihov razviieniii duhovni razvoi. proces
reinkarnaciie ie postao naukom na Erri. Oni tocno razumiiu zasto se "netko" rada i koia ie
svrha niegovog nadolazeceg materiialnog zivota.
Roditelii ostvaruiu spiritualnu vezu sa svoiom bioloskom diecom za vriieme trudnoce.
"Citaiu" iskustva iz dietetovih proslih zivota. Od bebe saznaiu kakvo ime zele za sebe. Ime.
naravno. niie samo obican izraz. vec oznaka za niihov spiritualni razvoi i sto ocekuiu da
nauce od buduceg zivota.
Uviiek postoii speciIican razlog za novi materiialni zivot. za novu inkarnaciiu.
Nakon toliko mnogo zivota. misliti za nekog drugog da ie neiskusniii. ili pametniii. bolii.
mladi. stariii... ie iednostavno pogresno.
Po zacecu. dusa ima tri sedmice da odluci da li ce uci u novo tiielo ili ne. Abortus ie
dozvolien u ovom periodu. Otac i maika doprinose novom tiielu s diielom svoiih gena.
Kasniie. kako se mozak Iormira. nova dusa salie impulse da oznaci koliko mozdanih
konektora da se Iormira. "Mudrost" iz proslih zivota biva pohraniena u mozdanoi kiselini
novog bica.
235
RAZVOJ RAZVOJ RAZVOJ RAZVOJ
Pleiadanci ne tretiraiu diecu kao "vlasnistvo". Radiie. riiec ie o partnerstvu s drugom dusom.
odnosno duhovnom Iormom. Razvoi diece ie briga citave zaiednice. ne samo individualne
porodice.
Po rodeniu. dietetu se pomaze emocionalno i mentalno da razumiie niegove prosle zivote i
lekciie koie ga cekaiu u ovom zivotu.
Prvih deset godina se provodi u obrazovaniu: tko su. zasto zive. smisao novog puta.
Pozitivna iskustva okruzuiu diecu tako da sticu samopouzdanie i balans.
(Nasa dieca su iednostavno bacena u neriietko surovi zivot: skola. ulica. TV. nesretni
brakovi... Zivoti su teski i komplicirani. ier zivimo u civilizaciii u koioi elita kontrolira moc i
manipulira vecinom. Liubav i mudrost ne dominiraiu.)
Sliiedecih sedamdeset godina se obrazuiu raznim zanimaniima. Niih dvadesetak.
Nakon skolovania sliiedi rad cetiri sata dnevno i cetiri sata posvecena kreativnom balansu i
spiritualnom razvoiu. Pleiadanci znaiu da materiialna cula sluze za prikuplianie inIormaciia
koiima se onda hrani duh; iz ovih iskustava se stice mudrost i dusa se krece k sliiedecem
evoluciiskom nivou. Vlastiti problemi se ne riesavaiu negdie vani: svatko preuzima
odgovornost za svoi duhovni razvoi. Ne Bog. mit. idol.
VLADA VLADA VLADA VLADA
Pleiadanci su proveli tisuce godina u ratovima. Nakon susreta s visokorazviienom
civilizaciiom s Andromede doslo ie do promiena. Donesena ie odluka da se sliiedi niihov
saviet i otada ie zavladao mir i mudrost.
Visoki Saviet saciniavaiu spiritualno napredniii. Oni interpretiraiu mudrost bica s
Andromede i sire inIormaciie na sve cetiri planete. Odluke se donose nakon konsultirania
svih stanovnika. Ponekad se svi moraiu sloziti priie nego se ustanovi novo pravilo ponasania.
Pleiadanci su clanovi zaiednice civilizaciia iz dviie galaksiie: Andromede i Mliiecnog Puta.
Ukupna populaciia ie 127 miliiardi bica. Nioi ne pripadaiu sve civilizaciie iz ovih galaksiia;
ali one koie su u Zaiednici. moraiu postovati odredena pravila. (Pleiadanci tvrde da oko 3.000
svemirskih brodova ulazi godisnie u Zemliinu atmosIeru. Mali broi ie zainteresiran da ostvari
kontakt. a i kada do niega dode uglavnom ie telepatski. Sedam drugih rasa. osim niih. imalo
ie stalne baze ovdie na Zemlii.)
PARTNERSTVO SA ZEMLJOM PARTNERSTVO SA ZEMLJOM PARTNERSTVO SA ZEMLJOM PARTNERSTVO SA ZEMLJOM
Pleiadanci moraiu postivati pravila koia im ne dozvoliavaiu da uticu na politicke strukture
na Zemlii. Sve dok ne budemo u tehnoloskoi mogucnosti da napustamo Suncevi sustav. Tada
cemo moci dolaziti u kontakt s drugim civilizaciiama. ukliucuiuci Pleiadance. S obzirom da
ce neke od niih biti nepriiateliske. Pleiadanci ce nas pravodobno upozoriti na to.
I predloziti partnerstvo.
Zasada. ocieniuiu da ce proci ios 300 godina do tog momenta.
Nase shvacanie sviieta morat ce se promiieniti. Kada ta paradigma padne i novi koncepti
zavladaiu Zemliom. bit cemo spremni da se prikliucimo napredniiim kozmickim
civilizaciiama.
U nasem Univerzumu. Samo iednom od bezbroinih.
236
(31) Hiperkozmos (31) Hiperkozmos (31) Hiperkozmos (31) Hiperkozmos
18.11.2000.
Duzina. visina. sirina. Trodimenzionalni prostor. Sviiet kakvim ga vidimo i dozivliavamo
nasim culima. Potreba da se deIinira prostor koii sadrzi vise od tri dimenziie. iavila se u
engleskom ieziku 1867. Skovan ie izraz "hyperspace".
Nekoliko deceniia kasniie s Einsteinovim promislianiima o brzini svietlosti kao maksimalno
mogucoi. opet se trebalo otici korak dalie. Prostor u kome ie moguce putovanie brze od
svietlosti. Isti izraz. "hiperkozmos". primiienien ie i na ovai zamislieni prostor u kome se
odviiaiu neuobicaieno brza putovania.
Podsietimo se na razvoi vozila za priievoz. recimo. troie putnika. Priie samo stotiniak
godina po teksaskim prostranstvima su iurile kociie. Zadniih tridesetak godina iz Houstona se
upravlia raketama i satlovima koii kruze oko Zemlie. Sliiedeci logican tehnoloski korak su
meduzviezdana putovania.
(Koia su. podsiecamo. i ostvarena. prema iskazima Bob Lazara. o kome smo govorili na
pocetku kniige. U tom slucaiu radilo se o tehnologiii Greys-a koiu su kopirali. procesom
reverzibilnog inzenieringa. u americkim voinim bazama u Nevadi. Danas ce biti riiec o
tehnologiii Pleiadanaca.)
Svemirsko vozilo od sedam metara u promieru. predvideno ie za posadu od tri clana. Ima
mogucnost meduzviezdanih putovania. Tezina: 1.5 tona. Ovai dizain nema mogucnosti
putovania kroz vriieme. Masina se zasniva na sustavu imploziie (umiesto eksploziie).
Materiia se pretvara u korisnu tvar. Oslobodena energiia ide s dna broda prema vrhu. Kako se
krece. tako izgleda da se prostor u blizini saviia. krivi. (Na primier. ako ie brod u blizini
sume. krosnie drveca su prostorno iskrivliene.) Energetsko polie oko broda izaziva eIekt da
oko dna broda sve izgleda plave boie.
U unutrasniosti su tri Iotelie koie se pretvaraiu u tri lezaia. Niz kontrolnih panela s
inIormaciiama okruzuiu putnike. Prozori stvaraiu doiam zelenkasto-zute sviietlosti u brodu.
Riiec ie o "inteligentnim prozorima". organskoi inteligenciii koia ie nekoliko tehnoloskih
koraka ispred nas.
(Ali. niie nam nerazumliiva posto se i kod nas radi na slicnim. pocetnim koracima u razvoiu
organske inteligenciie.)
Inteligentni prozori kontroliraiu i izlazak iz broda. Ako ie atmosIera nepriiateliska. onda se
vrata ne otvaraiu dok putnici nemaiu odgovaraiucu zastitu na sebi.
Oblik vozila ie dizainiran tako da stvara naimanie otpora u atmosIeri. Brod ie zasticen
energetskim poliem koii omogucava atmosIeri da klizi po povrsini umiesto da ioi se opire.
Isto polie istovremeno neutralizira privlacne sile planete. Brod ima vlastitu gravitaciisku silu.
Prilikom kretania broda kroz svemir. putnici nemaiu osiecai kretania. Cak ni u slucaievima
naglih zaokreta pri velikim brzinama.
Paneli i ekrani u brodu se telepatski kontroliraiu. Daiu inIormaciie o nebeskim tiielima.
zivotu. individualnim vrstama i duzini zivotnog viieka. Cak. interpretiraiu misli i osiecaie
individua.
Izmedu Erre i Zemlie ie distanca od oko 500 svietlosnih godina. Sedam sati putovania!?
Houston - New Orleans ie sedam sati voznie autom. Do Maseta mi ie 400 milia. odnosno
600 km. Od Sunca do Zemlie ie 150.000 km ili 8.3 minuta brzinom svietlosti. Svietlosna
godina ie put koii svietlost prede za godinu dana - 10.000 miliiardi km. Ne postoii nista sto bi
237
stvarno mogli usporediti u obicnom zivotu s ovim ciIrama. Pa i kada bi putovali brzinom
svietlosti. do Erre trebalo bi nam 500 godina.
Kako. dakle. tu distancu prevaliti za sedam sati?
Odgovor lezi u tehnologiii. Svemirski brodovi Pleiadanaca koriste tehnologiiu koia ih
pretvara u cestice Iine materiie koie mogu putovati brze od brzine svietlosti. Ovo ie moguce
putovaniem kroz prostor koii se naziva hiperkozmosom.
Kratko obiasnienie prostora i vremena. raziasnit ce putovanie kroz hiperkozmos.
Mi zivimo u trodimenzionalnom sviietu sastavlienom od planeta. sunaca i galaksiia.
(Uzgred. veceras sam prvi puta instalirao teleskop na svom doku i promatrao Jupiter i Saturn.
Tri Jupiterova mieseca su vidliiva. nazalost veceras nisam vidio niegov cetvrti miesec Europu
o kome smo raniie pisali. Oko Saturna ie lako uocliiv prsten.)
Pleiadanci nas sviiet zovu sirovim. ier ie sastavlien od cvrste materiie. Vriieme ie energiia.
Ne moze se vidieti. ali to ie energiia koia uzrokuie rotaciiu i kretanie trodimenzionalnog
sviieta u kome zivimo. Riiec ie o valovima pulsiraiuce energiie koia se krece kroz svu
materiiu. Vriieme se smatra Iinom materiiom buduci da niie cvrsta i egzistira samo u
energetskoi Iormi. Bez vremena. nas svemir bi se prestao kretati.
Ali. Univerzum sadrzi druge dimenziie koie nemaiu isti sastav kao nas trodimenzionalni
sviiet. Hiperkozmos ie iedna od takvih oblasti. U niemu se nalaze drugaciie vrste energetskih
cestica koie se krecu mnogo vecim brzinama. To ie moguce. ier ie vriieme drugaciie u
hiperkozmosu nego u drugim dimenziiama.
Svemirski brodovi imaiu tehnologiiu da ulaze u hiperkozmos i pretvaraiu se u cestice koie
tu egzistiraiu. Zato su u mogucnosti da putuiu mnogo brze. miliiardama kilometara o
dielicima sekunde. Kada dodu u obicni svemir. pretvaraiu se u svoi originalni oblik. Vriieme
provedeno u hiperkozmosu ie tako kratko da putnici nemaiu osiecai da se bilo sto desilo.
Pretpostavimo da se odlucimo na put prema Pleiadama. Zemliu napustamo tocno u podne.
Odreduiemo koordinate. Brod ubrzava. Sa povecaniem brzine. iavlia nam se mala mucnina.
To ie normalna posliedica. ier s povecaniem brzine. nasa tiiela dobivaiu povecanie u masi. S
vecom masom nasa tiiela nisu vise Iunkcionalna kao priie. Ako se ovo ubrzanie nastavi.
dolazi do dezintegraciie organizma (liiepo obiasnieno kod Einsteina).
Dakle. trebalo ie tehnoloski riiesiti zastitni energetski poias oko svemirskog broda. koii ce
nas zastiti od povecane mase u prostoru. Istovremeno. ovai poias nas stiti od svemirskih
obiekata koia nam se nadu na putu. I. plus. on Iormira umietno gravitaciisko polie. Sto
omogucava brodu da kreira promiene kursa. a da ih mi ne osiecamo.
Brod ubrzava i dostize gotovo brzinu svietlosti. Uskoro ce se uputiti kroz hiperkozmos.
Ipak. brodski prirucnik upozorava da treba sacekati da prodemo oko 150 miliiuna
kilometara od posliednie planete u Suncevom sustavu priie nego udemo u hiperkozmos.
Razlog ie sigurnosne naravi. Naime. promiena iz poznatog svemira u hipersvemir izaziva
mali vremenski vrtlog oko broda koii moze povuci i druga bliska tiiela za svemirskim
vozilom. Drugim riiecima. niie preporucliivo uletieti u hiperkozmos dok smo ios u atmosIeri
neke planete.
Pogled na sat. Tri i trideset posliie podne.
Proces ulaska u hiperkozmos ie automatski. I dok brod dostize brzinu svietlosti. moze se
reci po instrumentima da ie ogromna energetska sila oko broda. Ako bi zastitni poias oko
broda popustio. putnici bi bili zdroblieni u dielicu sekunde.
Pleiadanci su razvili tehnologiiu koia koristi ogromni pritisak svemirske mase da bi izveli
konverziiu.
238
Prvi korak ulaska u hiperkozmos ie iskliucivanie zastitnog poiasa oko broda. To dovodi do
povecania mase. Ova ogromna energiia koia nadire na brod se koristi za pretvaranie materiie
svemirskog broda u Iine energetske cestice.
Vise nismo u materiialnoi Iormi. Vec pretvoreni. zaiedno sa svemirskim brodom. u
drugaciiu energetsku Iormu koia postoii u drugoi dimenziii. U dimenziii hiperkozmosa.
Stvorili smo vremensku distorziiu. I demateriializirali se.
U istom momentu kada smo se transIormirali. moramo uci u hiperkozmos. Ukoliko to ne
uradimo. dosli bi do katastroIe.
Einsteinova Teoriia relativnosti dolazi do ove tocke. I tu staie.
U momentu. moramo "rastegnuti" vriieme da bi usli u hiperkozmos. Odiednom se krecemo
tako brzo da izgledamo paralizirani u usporedbi s normalnim sviietom. Mozemo priieci 500
svietlosnih godina. distancu do Pleiada. za samo miliiuniti dio sekunde.
Tehnologiia riesava pitanie koordinata. odnosno destinaciie ka koioi se krecemo.
I ponovno. tehnologiia. nas vodi ka povratku u "normalan" trodimenzionalni sviiet.
Reverzibilnim procesom onome koii nas ie doveo u hiperkozmos.
Ponovno smo Iormirani. materiializirani. U miliiuntom diielu sekunde. nasli smo se pred
Suncevim sustavom Pleiada. Na sigurnoi udalienosti od oko 150 miliiuna kilometara od Erre.
Vriieme na nasem satu ie ios uviiek tri i trideset popodne.
U hiperkozmosu smo bili toliko kratko da nam se cini da niie bilo protoka vremena. I.
uiedno. nismo nista osietili. Doduse. bilo smo van vlastitih tiiela za dielic sekunde. Ne u
materiialnom. vec u energetskom staniu.
A sada ce nam trebati ios tri i pol sata do sliietania na Erru. Ukupno: sedam sati putovania.
Kao Houston - New Orleans. Ili. Saraievo - Bol. ukoliko nas ne uhvate lietne guzve na
traiektu u Splitu.
Doduse. stvari nisu bas uviiek perIektne.
Desava se da putnici kroz hiperkozmos "iskliznu" kroz vriieme i budu zauviiek izgublieni.
Ovo ie uzrokovano promienom brzine nasih Iinih energetskih cestica. Ako ie ta brzina veca
od relativne brzine protoka vremena u hiperkozmosu. onda bivamo vraceni u daleku proslost.
Jedna sekunda u hiperkozmosu ie ekvivalentna miliiunima godina u obicnom svemiru.
Drugim riiecima. ako nasa brzina niie bila konstantna u miliiuntom dielicu sekunde u
hiperkozmosu. bili bismo izgublieni u nasoi dalekoi proslosti nakon sto ponovno udemo u
trodimenzionalni kozmos.
Nema sumnie da su mnoge rase imale poteskoca da kontroliraiu brzinu u hiperkozmosu. I
da su mnogi poiedinci zauviiek ostali izgublieni u nekom drugom vremenu bivaiuci dio
tehnoloskih eksperimenata.
Dario ceka na svoi red za kompiuter. Danasnie putovanie se primaklo kraiu.
239
(32) Zeta Reticuli (32) Zeta Reticuli (32) Zeta Reticuli (32) Zeta Reticuli
26.11.2000.
Sinoc ie Plamenko promatrao Jupiter s 4 vidliiva mieseca na mom teleskopu. Subota ie
doniiela divan vedar dan; a idealnu noc za promatranie zviiezda. Cak i na Houstonskom nebu
uz bliestavila velegrada.
Da ie Jupiter (koii ie naiveca planeta koia kruzi oko Sunca) osamdeset puta veci. dobio bi
status zviiezde. Takozvanog "crvenog zviezdanog patulika". I nas Suncev sustav bi bio
poznat kao sustav s dviie zviiezde. odnosno dva sunca.
Polovina zviiezda na nasem vidliivom nebu su rodene kao zviiezde blizanci. Ukoliko su
zviiezde dovolino daleko iedna od druge stvara se pretpostavka za razvoi zivota. Ukoliko su
previse blizu. temperature su previsoke za zivot baziran na ugliiku (nas. na primier). Svaka od
zviiezda ima svoie planete iednu. dviie. tri... deset. Ukoliko zviiezda. odnosno sunce. isiiava
dovolino energiie ¦niti premalo. a niti previse) te ima dovolino dug zivot (nase Sunce ima 11
miliiardi godina zivota; trenutno ie na pola puta). onda dobivamo drugi uviet za nastanak
zivota na iednom od planeta.
Zamislimo iedan takav sustav. s dva sunca. i s nekoliko planeta u orbiti oko svakog sunca.
Tokom dana oba sunca bi bila vidliiva; tokom noci. golim okom bi vidieli planete u nasem
suncevom sustavu. ali i planete koie kruze oko drugog sunca.
U tom slucaiu ne bi upali u zamku kao nasi srednioviekovni preci koii su mislili da sva
nebeska tiiela kruze oko Zemlie; i da ie Zemlia srediste Kozmosa.
Ne samo da takav sustav upucuie na realniie shvacanie svemira. nego i potice na zeliu za
interplanetarnim putovaniima. Oci uprte u nebo vremenom dovode do razvoia tehnologiie
koia nas vodi s planem na planetu. sa zviezdanog sustava na zviezdani sustav. I to one koii
imaiu naivecu vieroiatnost da sadrze zivot.
Dviestodvadeset triliiuna milia od Zemlie nalaze se zviiezde Zeta 1 i Zeta 2 Reticuli.
Zaiednicko ime im ie iednostavno Zeta Reticuli. Od Australiie do Meksiko Cityia vidliive su
golom oku. Nalaze se na Juznom polunebu.
Prica koia sliiedi nudi pretpostavku da ie Zeta Reticuli domovina razviienoi humanoidnoi
civilizaciii koia povremeno posiecuie nasu Planetu.
19. ruina 1961. sredoviecni bracni par. Betty i Barney Hill iz New Hampshire-a. su se
vracali s godisnieg odmora iz Kanade. Nalazili su se na lokalnom auto-putu US Route 3.
Nebo ie bilo vedro. sa Miesecom i zviiezdama. Hillovi su promatrali iednu "zviiezdu" koia se
cudno pomierala po nebu. Zaustavili su auto da bi ie bolie vidieli. Obiekt se kretao niima u
susret i uskoro ie postalo ocito da ima oblik diska. Barney ie dograbio dvogled sa siedista.
Obiekt ie imao prozore! A iza prozora su se nalazila humanoidna stvorenia. Bacio ie dvogled
i potrcao u auto s namierom da ode. No bilo ie kasno. Pet bica ie staialo na putu. Betty i
Barney su odvedeni u svemirski brod. Unutra su Iizicki pregledani. Jedan od humanoidnih
bica ie komunicirao s Betty. Nakon pregleda. Betty ga ie upitala odakle su. On ioi ie pokazao
trodimenzionalnu mapu s nizom tocaka i liniia koie su ih spaiale. "Gdie se nalazi vasa planeta
na ovoi mapi". upitao ie Betty. Ona niie znala odgovor i tema ie promiieniena. Betty i Barney
su bili vraceni u auto. Receno im ie da ce zaboraviti ovu zivotnu epizodu. Svemirski brod se
dize i nestaie na nebu. Americki par nastavlia svoi put kuci ne siecaiuci se kratkotraine
"otmice".
Ipak. po povratku kuci. par ne moze da se sieti gdie im ie par sati te noci "nestalo". Imaiu i
snove koie ne mogu obiasniti. tako da pociniu da traze pomoc psihiiatara. Bostonski doktor.
240
Beniamin Simon. nakon nekoliko sesiia hipnoza uspiieva kompletirati sliku dogadaia.
Uskoro. UFO grupe obiavliuiu pricu i ona postaie poznata sirom Amerike. Ono sto ovu
storiiu razlikuie od tisuca drugih su sliedeci razlozi:
- Prvo. riiec ie o vrlo uvierliivim sviedocima. Betty ie imala magistarsku diplomu i radila u
kancelariii guvernera. u Odielieniu za sociialnu pomoc. Barney ie bio clan drzavne komisiie
za liudska prava. A u to doba svi drzavni sluzbenici koii su tvrdili da su imali
paranormalna/UFO iskustva. gubili su posao. A bracni par Hill niie imao razloga da izgubi
svoi.
- Drugo. Hillovi se nisu siecali niceg u sviesnom staniu. za razliku od mnogih drugih
"sviedoka". Tek uz pomoc hipnoze se niihova prica kompletirala.
- Trece. price supruznika pod hipnozom su se poklapale do naisitniiih detalia.
- I. cetvrto. Hillovi su iza sebe ostavili Zviezdanu mapu kao dokaz susreta. To niie bio
slucai s nizom drugih "kontaktiranih".
Naime. Betty ie 1964. imala hipnoticku sesiiu na koioi ie nacrtala zviezdanu mapu. S
obzirom da niie imala sviesnog siecania. mapa ie nacrtana putem tzv. "automatskog crtania".
Ovo ie nacin na koii se zaboravlieni memoriiski materiial izbaci na povrsinu uz neuobicaienu
tocnost.
Mapa ie bila metar dugacka i pola metra siroka. Niz tocaka koie su oznacavale zviiezde.
razlikovale su se prema velicini (siaiu). Poiedine zviiezde su bile spoiene liniiama. Istaknuti
trokut ie bio u gorniem liievom diielu. Liniie na mapi su oznacavale "trgovacke rute" ili
"miesta koia se povremeno posiecuiu". Nasa planeta ie bila u ovoi drugoi grupi.
Astronom Mariorie Fish ie posietila Betty Hill u lieto 1969. Nakon tog razgovora i
proucavania Zviezdane mape. Mariorie ie provela naredne cetiri godine u dokazivaniu
autenticnosti mape.
Krenula ie od hipoteze da su posietioci humanoidi koii su se osiecali dosta komIorno na
nasoi Planeti. To znaci da bi i niihova rodna planete trebala imati atmosIeru slicnu nasoi.
Posietioci nisu imali nikakva zastitna odiiela. sto znaci da ie i bioloski rezim slican nasem.
Ovo ie logika koiu ie primiienila: napraviti selekciiu zviiezda slicnih nasem Suncu na koiima
se mogao razviti zivot. u krugu od 55 svietlosnih godina i usporediti tu mapu s onom koiu ie
nacrtala Betty.
Prema zviezdanim katalozima. u krugu od 55 svietlosnih godina. nalazi se oko 1.000
poznatih zviiezda. Jedan posto su tzv. "giganti" i "supergiganti". a osam posto su tzv. "biieli
patulici". Oni predstavliaiu dva ekstrema. Na iednoi strani previsoke temperature. na drugoi
preniske da pogoduiu razvoiu zivota.
(Naravno. ograduiemo se samo na zivot kakvog mi poznaiemo. Pretpostavke o zivotu
baziranom na siliciiu ili amonii hidroksidu. umiesto na ugliiku. ovai put ne uzimamo u obzir.
Dakle. istrazivanie ie limitirano samo na humanoide. I planete sa stabilnim temperaturama i
odgovaraiucoi gravitaciii.)
Oko 900 preostalih zviiezda ie kategorizirano u klasama A. F. G. K i M. Svaka klasa ima
svoiih deset potkategoriia.
Eliminiraimo sve zviiezde iz prve dviie klase. A i F (na primier Vega. Procyon) zbog nesto
visih temperatura (dva puta) od naseg Sunca. duplo kraceg zivotnog doba (maksimum od 5
miliiardi godina) i mnogo brze rotaciie (vieroiatnost da nemaiu planeta).
Takoder. zanemarimo zviiezde iz klasa K i M zbog duplo nizih temperatura (na primier
Proxima Centauri ili Epsilon Eridani) i cestih smrtonosnih radiiaciiskih vietrova.
To nas ostavlia sa samo 46 zviiezda iz klase G. Iste klase kao i nase Sunce (G2).
241
Neke su poiedinacne. neke zviiezde blizanci. nekolicina su grupe zviezdanih sustava.
Zaiednicko im ie da imaiu stabilne uviete kao nase Sunce. da vieroiatno imaiu planete u
svoioi orbiti. i da neke od niihovih planeta imaiu gotovo identicne uviete za razvoi zivota kao
i planeta Zemlia.
Medu ovim zviiezdama su i zviiezde blizanci: Zeta 1 i Zeta 2 Reticuli. Letimican pogled na
svih 46 zviiezda govori da su one nepravilno rasporedene po zviezdanom nebu.
Zeta Reticuli se nalazi u diielu neba gdie su ostale zviiezde naigusce grupirane.
Zviezdana mapa koia ie sadrzala 46 zviiezda. sa Zetom Reticuli na skoro centralnom miestu
("sieverozapadno" od sredine). postala ie poznata kao Mapa Mariorie Fish.
Niena mapa ie usporedena sa Zviezdanom mapom koiu ie nacrtala Betty Hill. Slicnost ie
bila zapaniuiuca!
Da li su stanovnici iz zviezdanog sustava Zeta Reticuli primiienili istu logiku u svom
istrazivaniu svemira i zivota u niemu?
Odgovor ie aIirmativan.
Da li ie Zviezdana mapa napokon bila dokaz u rukama Zemliana o postoianiu slicnih bica
na samo 32 svietlosne godine udalienosti? Nazalost. odgovor ie za vecinu Zemliana
negativan.
Ugledni casopis "Astronomy" ie u broiu od prosinca 1974. obiavio prilog o podudarnosti
dviie mape. Nakon toga ie sliiedila polemika u nekoliko narednih broieva u koioi su ucesca
uzeli niz astronoma (medu koiima i Carl Sagan). Ubrzo. prasina se slegla i mediii vise nisu
obiavliivali priloge o posieti vanzemaliske civilizaciie. Koia se desila 1961. godine.
Jos iedna epizoda ie postala samo prica u zaboravlienim. prasinom prekrivenim. casopisima.
242
(33) Dogoni (33) Dogoni (33) Dogoni (33) Dogoni
28.11.2000.
U ona leprsava. nesvrstana vremena. sezdesetih godina. izraniale su nove aIricke drzave
ispod skuta neokoloniializma. Medu niima ie bio i Mali. pretezno pustiniska zapadnoaIricka
drzava. Riieka Niger prolazila ie kroz iuzni dio. a nekoliko planina ie na sieveru. Suvereni
vladar Maliia. pukovnik Musa Traore sastaiao se niz puta s Titom. Niegov sareni halietak i
turban nas ie pratio na TV-u vise od dviie deceniie.
Igrom slucaia. iedna od kniiga iz nase lektire za osnovnu skolu bila ie i o Maliiskom
kralievstvu Timbuktuu. Siecam se slika karavana s crnim licima na devama. I za mene
taianstvene imperiie u srcu AIrike. priie 700 godina.
Timbuktu vise nema taini. Vieroiatno ih nikad i niie imao. Ali. zademo li malo dublie u
planine Maliia. i odsetamo li nekoliko tisuca godina unazad. naci cemo se u cudu.
Astronomiia Zapadnog sviieta se ne moze mieriti s usmenim predaniima "domorodaca".
Prave taine kriiu se u krilu plemena Dogon. u planinama Homburi. u centralnom Maliiu.
Sredisnie miesto u "religiiskim" tradiciiama ovog plemena ie ucenie o zviiezdi koia ie
nevidliiva golom oku. Siriius B.
Robert Temple ie posvetio osam godina rasvietliavaniu bizarnih inIormaciia plemena
Dogon da bi napokon obiavio kniigu: "The Sirius Mystery: New ScientiIic Evidence Ior
Alien Contact 5.000 years ago". Temple potvrduie tezu da vec pet tisuca godina (precizniie
od 3.200 g.p.n.e.) Dogoni imaiu dokaze o posieti civilizaciie iz zviezdanog sustava Siriius.
Oni tvrde da svoie znanie duguiu posietiocima sa Siriiusa.
Idemo redom:
- Tradiciia Dogona govori o tri zviiezde u ovom sustavu. Siriius A ie vidliiv golim okom na
samo 2.6 svietlosne godine od nas. Za postoianie Siriiusa B se nagadalo zadniih stotiniak
godina. Prve IotograIiie su dokazale niegovo prisustvo tek od 1970. godine. Postoianie
zviiezde Siriius C su "prvi" pretpostavili dvoiica Irancuskih astronoma 1995. nakon niza
godina istrazivania.
- Dogoni nazivaiu zviiezdu Siriius B imenom "Po Tolo". U priievodu "po" znaci naimania
siemenka. a "tolo" ie zviiezda. Ovime su opisali velicinu zviiezde. Takoder tvrde da ie to
"naiteza zviiezda" i da ie "biiela". Moderna astronomiia poznaie klasu zviiezda tzv. "biielih
patuliaka". Niihove osobine su: mali. masivni i biieli.
- Dogoni tvrde da ie umiesto "zemlie". Po Tolo sagraden od "sagala" ("cvrste") materiie.
Riiec ie o izvanredno teskom metalu. toliko teskom da ga "sva zemaliska bica kombinirana ne
mogu podici". Zbilia. klasa "biielih patuliaka" su izvanredno guste i masivne zviiezde.
- Dogoni tvrde da znaiu da Po Tolo ima orbitu elipse (potvrdeno priie 30 godina). I da ie
nien orbitalni period dug 50 godina (prociena danasniih astronoma ie: 50.04 godine ¹/-0.09
godina). I na koncu da rotira oko vlastite osi (potvrdeno!).
- Dogoni opisuiu i trecu zviiezdu koiu zovu "Emme Ya". U priievodu riiec ie o "sorghumu".
odnosno vrsti tropske bilike. i "Iemale" odnosno zenskom bicu. Zasad niie odgonetnuto zasto
su ioi Dogoni dali takvo ime. Naime. postoianie zviiezde Siriius C ios niie zvanicno
potvrdeno. FotograIiia nema. ali pretpostavke spomenutih Francuza su da ie riiec o "crvenom
zviezdanom patuliku". (U casopisu "Astronomy and Astrophasics" broi 299 iz 1995. Daniel i
Duvent u clanku pod naslovom "Da li ie Siriius trostruka zviiezda?". tvrde da samo
postoianie crvenog zviezdanog patulika moze obiasniti promiene u orbiti zviiezda.)
243
- Dogoni tvrde da se u orbiti oko Emme Ya nalazi samo iedan satelit. Naravno. nasi aparati
su preslabi da registriraiu Siriius C. a pogotovo niegov sicusni satelit.
- Dogonska mitologiia ukliucuie cetiri kalendara. Suncev. Miesecev. Siriiuski i Venerin.
Preciznost sva cetiri kalendara su potvrdena.
- Dogoni su davno u proslosti bili sviesni o postoianiu cetiri Jupiterova mieseca...
- Ideia da se Zemlia okrece oko Sunca im ie bila znana 4.500 godina priie Galileia...
- Isto kao i Saturnovi prstenovi...
Dogoni kazu da im ie astronomsko znanie dao NOMMOS. Riiec ie o amIibiiskim bicima.
poslanim na Zemliu sa Siriiusa da pomognu prosperitetu Zemliana. Dosli su u zemliu Dogona
sa sieveroistoka. Kada ie niihovo "vozilo" sletielo. uz veliku buku... nova "zviiezda" (mozda
maticni veliki svemirski brod?) viden ie na nebu...
Ime Nommos kod Dogona znaci "pripremiti pise". Nommos ie takoder zvan i "Vladarom
vode". "Monitorom" ili "Uciteliem".
Nommos ie vise slicio ribolikim nego humanoidnim bicima. Morao ie zivieti u vodi.
(Sietimo se Muse Traorea s pocetka teksta. niegovog stapica i riieke Niger). Ta bica su bili
duhovni zastitnici.
Legenda kaze da ce Nommo u buducnosti opet posietiti Zemliu. ovai put u humanom
obliku. Tek kasniie ce se vratiti svoioi amIibiiskoi Iormi i "vladat ce iz vode".
Prici ovdie niie krai.
(Zapravo. sada dolazimo do pravog zapleta.)
Dogoni sugeriraiu da Nommosi imaiu svoiu bazu u nasem solarnom sustavu... koia se krece
u orbiti kao "deseti miesec" na iednoi od vaniskih planeta!
Podimo s kraia:
Pluton ima samo iedan miesec (Charon); Neptun ima osam poznatih; oko Urana se krece pet
pratilaca; Saturn ih ima 18 (zadnieg ie otkrio Voyager 1990.); Jupiter ih ima 16 (cetiri veca se
isticu).
Fokusiraimo se na Saturnove miesece. Svi osim iednog imaiu povrsinu izbrazdanu
meteorskim kraterima. Slike Voyagera pokazuiu da tai iedan miesec. poznat kao Enceladus.
ima savrseno glatku povrsinu. Za razliku od ostalih Saturnovih satelita. Enceladus ima
retrogradnu orbitu oko maticne planete.
Ops. Anomaliia u nasem susiedstvu! Spomenuti miesec ima radiius od oko 160 km. Masa
mu ie nepoznata. ier se ne zna niegov sastav. Orbita oko Saturna traie 523 dana.
Brad Smith s University oI Arizona ie. nakon analize Voyagerovih rezultata. zakliucio da ie
ovo nebesko tiielo "savrseno okruglo" i da ima samo 3° reIleksiie...
Znacai ove iziave ie u tome da se "perIektne nebeske lopte" vrlo riietko srecu. Zemlia niie
okrugla. Kao ni nas Miesec. Kao ni ostale planete Solarnog sustava. A sto se reIleksiie tice. to
samo budi dalinie sumnie da ie riiec o umietnom obiektu.
Mozda uspavanom svemirskom brodu Nommosa.
Podsietimo da su Dogoni naiavili ponovni dolazak Nommosa. Na "Dan Ribe". Prva
indikaciia niihovog dolaska bit ce nova zviiezda na nebu "zviiezda desetog mieseca"...
Prilikom kratke Erolove posiete neki dan. otkrio sam mu razlog zasto sam nabavio teleskop.
"Liudi stoliecima gledaiu kroz teleskop ceznutliivo nagadaiuci da li se zivot kriie iza neke od
promatranih zviiezda. Moia premisa ie drugaciia: ia polazim od teza da ziva bica stoie iza
poiedinih zviiezda... i da ie sa mnogih zviiezda vidliiv konkretan utiecai na nasu Planetu..."
A dokazi postoie. Za Siriius. Za Zetu Reticuli. Za Pleiade...
Nocno nebo ipak moze biti uzbudliivo.
244
(34) Dzopa (34) Dzopa (34) Dzopa (34) Dzopa
29.11.2000.
Ubrzo nakon zavrsetka Drugog Svietskog rata. poliski proIesor LolladoII ie pokazao
neobicni kameni disk svom engleskom kolegi dr. Karyl Robin-Evans- u. LolladoII ie tvrdio da
ie disk kupio u gradu Mussorie. u sievernoi Indiii. A tamo ie dospio iz pravca misterioznog
naroda zvanog "Dzopa". koii su ga koristili tokom religiiskih rituala.
Doktoru Evansu ie to bio dovolian izazov da se zaputi prema Tibetu 1947. godine. Na
niegovom putu kroz Lhasu primio ga ie 14. Dalai Lama i zazelio sretan put. Ekspediciia ie
nastavila put prema nepristupacnoi regiii sieveroistocno od Himalaia zvanoi Baian-Kara-Ula.
na granici s Kinom.
(Naravno. ova radnia se odviia priie barbarskog upada Kineza i okupaciie Tibeta.)
Priblizavaniem destinaciii tibetanski vodici su u strahu napustili engleskog naucnika. Uz
veliki napor Evans ipak stize na cili. Srece se s pripadnicima naroda Dzopa. Stice niihovo
povierenie. Uskoro dobiva posebnog instruktora-prevodioca koii ga uci osnovama Dzopa-
iezika. Lurgan-La ie religiiski zastitnik svog naroda i on Evansa uci niihovoi poviiesti.
A ona se svodi na sliiedece:
"Dzopa su originalno dosli na Zemliu s planete koia se nalazi u Zviezdanom sustavu Siriius.
Prvi put su posietili Zemliu priie 20.000 godina. Sliedece istrazivacka misiia koia ie
usliiedila. zavrsila se s udesom svemirskog broda. tako da prezivieli nisu mogli da napuste
planetu Zemliu."
Dr. Evans ie slikao vladaiuci kralievski par: Hueypah-La (visokog metar i dvadeset cm) i
Veez-La (visoku samo iedan metar).
Dr. Karyl Robin-Evans ie svoi izviestai sacinio po povratku u Englesku 1947. godine.
Medutim. o niemu niie iavno govorio do svoie smrti 1974. Cuvao ga ie za sebe boieci se
iavnog ismiiavania. Ipak. cetiri godine nakon niegove smrti autor David Agamon obiavliuie
kniigu :"Bogovi u egzilu" u kome podrobno opisuie Evansova iskustva. Kniiga ie privukla
odredenu pazniu. No. Evans ie svoievremeno zivio veoma povuceno. cak tainovito. tako da
su se iavile sumnie da li ie uopce postoiao.
Demant ie stigao iz Nizozemske. Filip Coppens. glavni urednik casopisa "Frontier 2000".
tvrdio ie da ie originalna IotograIiia kralievskog para pronadena upravo na Evansovom
imaniu.
I ne samo to. Casopis "Nexus" u broiu od siiecnia 1996. daie kompletnu pricu.
Kineski arheolog Chi Pu Tei vodi ekspediciiu u kinesku provinciiu Qinghai 1938. godine.
Pronalaze ukupno 716 grobnica koie imaiu neuobicaieno kratke kosture s neproporcionalno
velikim lubaniama. Uz skelete su se nalazili kameni diskovi s cudnim hiierogliIskim
zapisima. Velicina diskova bila ie tridesetak centimetara promiera i iedan cm debliine.
Chi Pu Tei ie obiavio rezultate ekspediciie sa zakliuckom da su kosturi pripadali planinskim
gorilama. a da su diskovi bili dodani od kasniiih kultura (?!). Kineska arheoloska zaiednica ga
ie docekala s podsmiehom.
Ne prepustaiuci nista slucaiu. Kinezi su u tainosti nastavili proucavati kamene diskove.
Godine 1962. proIesor Tsun Um Nei ie uspio desiIrirati veci dio hiierogliIskog teksta.
Recenice se krecu u koncentricnim krugovima od centra u smieru suprotnom kazalici na satu.
Pekinska Akademiia Pretpoviiesti ie zabranila iavno obiavliivanie rezultata proIesora Neia.
Niegova storiia govori o grupi bica koia su se zvala Dzopa (ili Dropa. u kineskom. glasovi "z"
i "r" su slicni) i ciii ie svemirski brod imao udes na planinama Baian-Kara-Ula. Nakon
245
spoznaie da nece moci napustiti Zemliu. Dzope su se morale nositi s prilicno nepriiateliskim
okruzeniem da bi prezivieli.
ProIesor Nei ie ipak dobio odobrenie Akademiie za obiavliivanie rezultata nakon nekoliko
godina. Kolege arheolozi su ga ismiiali. ProIesor emigrira u Japan i tamo ubrzo i umire 1965.
Ruski naucnik W. Saitsew obiavliuie 1968. senzacionalni clanak pod nazivom "Nauka ili
Iantaziia". U niemu tvrdi da su kameni diskovi napravlieni od naitvrdeg granita sa setom
potpuno nepoznatih alata. Autori su bili narod koii nemaiu nikakve slicnosti s Kinezima.
Mongolima ili Tibetancima. Visina im ie do metra i dvadeset.
Zapisi na kamenim diskovima govore o svemirskim brodovima koii su postoiali priie
12.000 godina. Na iednom miestu se doslovce
kaze: "Dzope su dosle s oblaka u svoiim vozilima. Deset puta su se liudi. zene i dieca
sakrivali u pecinama do izlaska sunca. Tek onda su shvatili znakove i vidieli da su Dzope
dosli u miru."
Diskovi s hiierogliIima su bili tako misteriozni za kineske naucnike da su se vrlo delikatno
odnosili prema niima. Jednom prilikom su otkrili da diskovi sadrze dosta kobalta i drugih
metala.
Kada su testirali disk s oscilograIom. otkrili su iznenaduiuci oscilaciiski ritam. Kao da su
nekada diskovi bili "napunieni" kao elektropriienosnici. To ie samo poiacalo misteriiu 12.000
godina starih diskova.
Drevna kineska tradiciia govori o liudima koii su "dosli s oblaka" i bili izbiegavani od svih
ostalih zbog "niihove ruznoce - velikih i sirokih glava. uskih i kratkih tiiela". Pecinski zidovi
u Baian-Kara-Ula pokazuiu slike s tabletima i kniigama. izlazecim suncem. miesecom i
neidentiIiciranim zviiezdama - svi spoieni s nizom tockica.
Zakliucak se namece sam.
Konac sezdesetih donio ie Kulturnu revoluciiu u Maovoi Kini koia ie bukvalno sahranila
sve nekomunisticke aktivnosti.
Napokon. 1974. austriiski inzenier Ernst Wegerer nabasa na dva diska u muzeiu u Xianu.
Napravio ie cetiri IotograIiie.
Dvadeset godina kasniie. 1994. Niiemci Hartwig HausdorI i Peter Krassa posiecuiu Kinu i
Banpo muzei u Xianu. Naravno. imali su poteskoca s birokratskom upravom muzeia. Ipak.
dozvolieno im ie da pregledaiu arhive i pronasli su arheoloske kniige koie su sadrzavale
dodatne IotograIiie kamenih diskova.
U razgovoru s rukovodstvom muzeia saznali su da su niihovi nadredeni svoievremeno
naredili da se diskovi uniste i da se zabrani razgovor o niihovom postoianiu.
HausdorI ie saznao da ie sluzbena verziia da narod Dzopa ne postoii u niihovoi oblasti
Quinghai.
I. napokon. 1995. dolazi do znacainih novinskih viiesti iz (malo slobodniie) Kine. U
provinciii Sichuan. koia lezi na istocnoi granici Baian-Kara-Ula planina. otkriveno ie
postoianie 120 liudi koii pripadaiu etnoloski nepoznatom narodu. Naivazniii aspekt ovog
naroda ie velicina niegovih pripadnika. Visina im ie u rasponu od 60 -120 cm.
I sto sada?
Imamo cudne diskove s ios cudniiim hiierogliIima koii govore o koriienima vanzemaliske
civilizaciie koia ie beznadno zaglavila na nasoi maticnoi Planeti u proslosti. Ti diskovi i
danas reagiraiu na struine tokove. ali ne mozemo u potpunosti shvatiti na kom principu rade.
A. navodni. potomci nesretnih astronauta. i danas zive u zabitima izmedu Kine i Tibeta.
I. ponovno. sto sad?
246
Nista. Viiest se procita iednom. I nakon citania preda zaboravu. A posto ie ne obiavliuie
CNN to ie kao i da ne postoii.
Za mene ipak postoii. Evo vec nekoliko godina ie ne zaboravliam.
Dzopa (Dropa) kralievski par: Hueypah-La (visok 1.20 m) i Veez-la (visoko 0.9 m).
FotograIiiu ie napravio dr Karyl Robin-Evans prilikom svoie ekspediciie 1947. na Tibet.
247
(35) Genetski laboratoriii Greysa (35) Genetski laboratoriii Greysa (35) Genetski laboratoriii Greysa (35) Genetski laboratoriii Greysa
Subiect: UFO
Dragi Semire.
Danas u novinama sam procitao tekst kako ie procurila viiest iz Nevade da tamo kriiu
dievoicicu staru 10 godina ciia ie maika bila kidnapirana 5-6 dana i potom nadena negdie u
sumi kako gola tumara. Niie se siecala gdie ie provela par dana da bi psihiiatri putem hipnoze
otkrili da su ia vanzemalici oteli. oplodili i pustili. Dievoicica ima liudsko tiielo. macie oci i
bodlie na ledima slicne izumrlim leptirima. Danas cu pokusati to da skeniram i da ti posaliem.
Ima i slika dievoicice.
Didi
Houston. 2.12.2000.
Dragi Didi.
Dviie su opciie za ovu ne-liiepu pricu:
- Prva. da ie izmisliena. Jednostavno ie zaboravimo i odemo mirno spavati.
- Druga. prema danom opisu. vieroiatno ie riiec o genetskim eksperimentima Greysa nad
liudima.
O Greysima. civilizaciii s Andromede. smo detaliniie govorili lani. Danas kratko
podsiecanie i nekoliko novih inIormaciia (iz kniige Milton William Copper: "The Secret
Government: The Origin. Identity and Purpose oI MJ 12". 1989.). Bill Cooper ie penzionirani
mornaricki oIicir koiemu ie zadnii armiiski posao bio u stabu americkog admirala Bernard A.
Darey-a. zapoviednika PaciIicke Flote (1970-1973).
Bill tvrdi da ie 1972. vidio dva izviestaia u vezi s aktivnostima Vlade SAD s vanzemaliskim
bicima. Prvi izviestai ie nosio naziv: "Grudge/Blue Book. Report No. 13. a drugi:"Maiority
BrieIing".
"Plava kniiga" ie sadrzavala 25 crno-biielih IotograIiia "vanzemaliskih bica" i inIormaciia o
niima. Drugi izviestai niie imao IotograIiie. ali ia govorio o rastucoi zabrinutosti Vlade u vezi
s aktivnostima vanzemaliaca na Planeti.
InIormaciie pociniu s cuvenim incidentom kod Roswella (New Mexico) 1947. u kome su
pronadena tiiela Greysa i iedan prezivieli. Otada pocinie i zataskavanie inIormaciia. Sliiedeci
glavni dogadai ie usliiedio 1954. kada ie americka vlada ostvarila zvanican kontakt s
Greysima. Navodno su sletieli u voinu bazu Edwards Air Force Base i susreli se s tadasniim
americkim predsiednikom Ike Eisenhowerom. Tom prilikom su potpisali i Iormalni
Sporazum.
Sporazum ie imao ove odredbe: "...Vanzemaliska bica se nece miiesati u nase poslove niti
mi u niihove. Mi cemo cuvati niihovo prisustvo na Zemlii kao tainu. Oni ce nam osigurati
naprednu tehnologiiu i pomoci u nasem tehnoloskom razvoiu. Oni nece imati sporazum ni s
iednom drugom zemaliskom naciiom. Zauzvrat. oni mogu vrsiti eksperimente na liudima u
ogranicenom broiu i samo povremeno. Pri tome. liudi ne smiiu biti povriiedeni. moraiu biti
vraceni na miesto s kog su oteti. i ne smiiu imati siecanie na te dozivliaie. Vanzemaliska bica
ce izviestavati grupu MJ-12 o kontaktima i broiu eksperimenata...
Podzemne istrazivacke laboratoriie ce se izgraditi u svrhu provodenia eksperimenata. Od
toga ce dviie baze biti zaiednicke. U niima ce se odviiati razmiena tehnologiie..."
Vrlo brzo nakon potpisivania Sporazuma postalo ie iasno da se Greysi nece pridrzavati
niegovih odredbi. Prvo. otimali su vise liudi nego sto su naiavili. Drugo. vrseni su genetski
eksperimenti i na liudima i na zivotiniama. Tai cin su opravdavali cinienicom da ie to nuzno
248
za niihovo prezivliavanie i da niihov genetski materiial "odumire" te da su dosli do tocke u
koioi im prestaie dalinia reprodukciia. Tvrdili su da trebaiu nas genetski materiial ili ce
izumriieti.
S druge strane. prema tvrdniama armiiskih eksperata. nase naoruzanie ie bilo inIeriorno u
odnosu na niihovo. To ie znacilo da se s niima mora ostati u priiateliskim odnosima barem
dotle dok im se ne budemo mogli ravnopravno suprotstavliati. Podrazumiievalo se da se
sigurnosni "poklopac" stavio na curenie svih inIormaciia o ovim naistroze cuvanim tainama.
Prema meni dostupnim podacima (koii su prikuplieni u periodu 1995-1998). u Americi se
nalazi 35 podzemnih baza. Pet su zaiednicke istrazivacke laboratoriie. a ostale su iskliucivo u
nadleznosti Greysa.
Nekoliko niih se bavi genetskim manipulaciiama. Na primier:
1. 1. 1. 1. Lake Cherokees. Oklahoma. Sastav: 68 Greysa. 7 liudskih naucnika. 5 hibrida. Broi liudi
za eksperimente: 550. Broi zivotinia: 155.783. Svrha: genetski eksperimenti s diecom. seks.
Koristenie mladih zena kao inkubatora. Zivotiniski testovi.
2. 2. 2. 2. Taiique. New Mexico. Sastav: 36 Greysa. 15 liudi. 630 hibrida. 6 svemirskih brodova.
Trening s diecom. Svrha: stvaranie hibrida.
3. 3. 3. 3. Cumherland Plateua. Alabama. Sastav: 66 Greysa. 250 diece i odraslih liudi. 7.200
zivotinia. 6 svemirskih brodova. Svrha: uzgaianie liudskih i zivotiniskih tiiela.
4. 4. 4. 4. Piney Buttes. Montana. Sastav: 110 Greysa. 15 liudi. 700 hibrida. 10.000 zivotinia. 5
brodova. Svrha: genetski eksperimenti.
5. 5. 5. 5. Garden City. Utah. Sastav: 150 Greysa. 71 hibrid. 666 zivotinia. 10 brodova. Svrha:
genetski eksperimenti. inkubator s 14.87 C tiiela.
Uz ove. genetske laboratoriie. interesantne su. recimo:
7. 7. 7. 7. Palatka. Florida. Podvodna baza u oceanu. Sastav: 5 Greysa. 10 liudi. 61 hibrid. 3
svemirska broda. Svrha: prikuplianie soli za Kristale. koii se koriste za koncentraciiu
radiiaciie koia stimulira nas "negativni um".
8. 8. 8. 8. Gore Range. Colorado. Sastav: 25 Greysa. 40 liudi. 25 hibrida. 16 brodova. Svrha:
planetarna biblioteka. registrira populaciiu. Bilo kakva priietnia niihovoi organizaciii se
eliminira iz ovog Centra (bolesti. mentalni poremecaii. "prirodne smrti". "samouboistva").
9. 9. 9. 9. The Dalles. Mt. Hood. Oregon. Sastav: 78 Greysa. 9 liudi. 10 svemirskih brodova. Svrha:
provocirati konIlikte. osigurati da se liudi beskonacno bore na razlicitim tockama Planete.
Proviera svietskih lidera. Manipulaciia krizama na Zemlii.
10. 10. 10. 10. Mt. Everet. Massachusetts. Sastav: 40 Greysa. 60 liudi. 25 hibrida. bez brodova. Svrha:
savietuiu Vladu; vodece politicke licnosti posiecuiu ovai Centar. Ugodno okruzenie.
11. 11. 11. 11. Fond du Lac. Wisconsin. Sastav: 35 Greysa. 10 liudi. 32 hibrida. 6 brodova. Svrha:
Istrazivania s vremenskim promienama i razvoi novih vrsta oruzia.
12. 12. 12. 12. Turtle lake. Wisconsin. Sastav: 120 Greysa i 5 brodova. "Srce" niihove operaciie.
Relativno mala baza. ne zele privlaciti pazniu na niu. Odavde dolazi koordinaciia izmedu svih
baza.
249
(36) Tim (36) Tim (36) Tim (36) Tim- -- -mers mers mers mers
8.12.2000.
Zamislimo kolac u obliku velikog iaieta u sredini. okruzen s tri cokoladne loptice. sve
medusobno spoiene. i na vrhu upaliena sviieca. Jaioliki kolac ie dizain koii ie sugeriran
Pleiadancima od strane napredne civilizaciie iz drugog. "susiednog" kozmosa. Niihov ie
naziv Timmersi i vrlo su napredna spiritualna bica. Sviesni su stania na nasoi Planeti I
naklonieni su nam. (Prica o Timmersima dolazi samo iz iednog izvora i ovai prilog ie
spekulativnog karaktera. Ali ie zanimliiv zbog novih kozmickih inIormaciia.)
Navodno su 1981. Pleiadanci poceli primieniivati novu tehnologiiu u gradnii svoiih
svemirskih brodova koii rade na drugaciiim naucnim principima. Dizainiran ie speciialan
pogonski i upravliacki sustav koiemu niie trebalo postepeno ubrzanie do brzine svietlosti i
skok u hiperkozmos. Umiesto toga. skok u hiperkozmos ie moguc trenutacno iz stania
mirovania.
Timmersi su davno otkrili da unutar nase trodimenzionalne galaksiie postoie koridori u
koiima materiialne cestice ne egzistiraiu. Ovi kanali su izvan normalnog prostora i vremena i
u niih se moze uci sa malim brzinama. Timmersi su savladali tehnologiiu da pronadu ove
koridore i da se krecu kroz niih. Zatim su ustanovili da se niihovi svemirski brodovi mogu
kretati kroz galaksiiu gotovo trenutacno kada udu na iednom miestu u koridoru i izadu na
drugom. Vremenom su kretanie kroz svemir doveli do perIekciie uz prolazak vrlo malo
vremena. Promatracu bi se cinilo da svemirski brod nestane na iednom kraiu neba kao
svietlosni treptai... i onda se poiavi na drugom kraiu u dielicu sekunde.
Ovi koridori postoie samu unutar galaksiie. cime se limitira distanca svemirskog skoka.
Naime. postoii energetsko polie Iormirano oko galaksiie i ovai proces niie moguc u
slobodnom prostoru izmedu galaksiia.
Tehnologiia Timmersa ie primiieniena kod izgradnia prvog takvog broda Pleiadanaca. Riiec
ie o velikom galaktickom svemirskom brodu duzine 17.182 metra. Brod ie izgraden u
svemiru (slicno kao nasa svemirska stanica u gradnii ili svoievremeno sovietski "Mir"). Niie
dizainiran za koristenie u planetarnoi atmosIeri.
Svemirska "torta" ie dom za 140.000 liudi. Sredisnii (iaioliki) dio ie grad sa svim
sadrzaiima. Tri mania kruzna sektora su povezana s glavnim diielom posebnim tunelima.
Jedan od sektora ima ulogu hangara u koiemu se nalaze manii svemirski brodovi posietilaca.
Baste. iezera. brda... proizvodni pogoni. skole. apartmani... Hrana diietalna. mnostvo voca i
povrca... Posebno uzgoiene vocke reduciraiu potrebu za spavaniem na samo cetiri sata
dnevno... Glad se moze potisnuti i po 90 sati ako ie potrebno.
Komandni centar ie na vrhu glavnog tiiela broda. Pleiadanci uz pomoc programiranih
androida odavde upravliaiu brodom i kontroliraiu sve aktivnosti niihovog malog sviieta.
S obzirom da ie riiec o "zadniem cudu tehnike". ovai brod ima mogucnosti da se krece kroz
vriieme. Ulazak u hiperkozmos na iednom miestu i ponovno poiavliivanie na drugom... slici
prostoru i vremenu koii ie na tren paraliziran. U iednom malom dielicu sekunde. svemirski
brod izgleda da ie istovremeno i na polaznoi tocki i na destinaciii. Tehnicki receno. riiec ie o
procesu demateriializaciie i ponovne materiializaciie.
Ipak. dielici sekunde o koiima govorimo se mogu podiieliti na bezbroi maniih intervala. I
svaki od niih odgovara miliiunima godina. Ovai proces ios niie u potpunosti iasan
Pleiadancima. ali su uz pomoc Timmersa naucili da manipuliraiu niime. Teoretski. ako bi
svemirski brod usporio i usao u iedan od drugih vremenskih intervala mogao bi se naci
250
miliiune godina pomaknut u vremenu. Na primier. usporenie od dviie sekunde bi ih odvelo
dviie miliiarde godina u proslost. U doba kada slozeni molekularni zivot niie postoiao na
nasoi Zemlii. I obrnuto. Ubrzanie bi ih odvelo u neku (proiiciranu) buducnost.
Ni naibistriii Pleiadanci ne razumiiu ovai proces u ciielosti. Kompleksnost vremena i
prostora obiluie mnogim tesko shvatliivim detaliima. Neke taine su riiesili. ali ios uviiek rade
na niihovom boliem razumiievaniu. Zahvaliuiuci Timmersima. putuiuci kroz vriieme i
prostor. bili su u mogucnosti da osiete viecnost. Kozmicku bezgranicnost.
251
(37) Bob Frissell (37) Bob Frissell (37) Bob Frissell (37) Bob Frissell
8.12.2000.
Lani sam za "Drugi tom" naiavio obradu dviie kniige autora Bob Frissella. Prva ima
neobicni naslov: "Nista u ovoi kniizi niie istinito. ali ie sve tocno" (1994). Drugoi ie naziv:
"Nesto ie u ovoi kniizi istina..." (1997).
Kniige su vrlo citliive i predstavliaiu interesantan pokusai da se obiedine odgovori na
pitania na koia tradicionalna znanost nema zadovoliavaiucih odgovora. Rekao bih. tipicno
stivo za citaoce "New Age" literature.
Izdvaiam pasuse koii su mi se svidieli:
- "Naiinteligentniia. nainapredniia i naistariiu zivotna Iorma na nasoi planeti su kitovi. Oni
su prisutni na Planeti preko 500 miliiuna godina. Oni cuvaiu memoriiu Zemlie. Bez kitova.
bili bi bez memoriie. Izgublieni. Sliiede delIini s 35 miliiuna godina. Oni su svoievremeno
izasli na tlo i hodali. ali su odlucili da se vrate. To ie razlog sto u svome kosturu i dalie imaiu
kosti ruku. Oni su sisari. ne ribe. Obie strane niihovog mozga Iunkcioniraiu 100°. Kada
spavaiu. iskliuce iednu stranu mozga. I. napokon. sliiedimo mi. liudi. Naravno. mislimo da
smo nainapredniii. Ali. s aspekta kitova i delIina. nama samo iedna polovina mozga moze
raditi. dok ie druga iskliucena. A od te polovine. koristimo samo pet do deset posto. Za niih
smo mi ne uspavani. nego duboko nesviesni..."
- "Pocetkom 1980. Jacques Cousteau ie tvrdio da zemaliska mora i oceani umiru. U pocetku
ga nisu uzimali za ozbilino. ali ie deset godina kasniie utvrdeno da ie 85° Mediteranskog
mora "mrtvo". Sliiedi Atlantik. PaciIik ie u nesto povoliniioi poziciii. ier ie riiec o vecoi
vodenoi masi..."
- "... Vanzemalici redovito posiecuiu planete kao nasa. Ali ie protivno univerzalnom zakonu
da se miiesaiu u nase poslove. Iz ovog razloga oni ulaze u nas prostor u nesto visoi dimenziii
nego sto ie nasa Planeta. tako da su nam nevidliivi. Ali. mogu promatrati veoma iasno sto se
desava kod nas. A ta situaciia ie iedna od naineobicniiih u Galaksiii. Ovdie su dosla bica iz
vrlo udalienih regiia Galaksiie da promatraiu. Vecina vanzemaliaca nikad i ne stupa u kontakt
s nama..."
- "Jedina razlika izmedu razlicitih dimenziia i svietova u niima ie u Irekvenciii. Valna
duzina ie kliuc za citav kozmos. Mi. Zemliani. zivimo u stvarnosti koia ie kreirana iskliucivo
Irekvenciiom. Valna duzina naseg trodimenzionalnog sviieta ie 7.23 cm... Dimenziie su
odvoiene iedna od druge valnom duzinom isto kao i muzicke note na muzickoi skali...
Dimenziie su medusobno separirane i rotaciiom od 90 stupnieva... Ako bi mogli da
promiienimo Irekvenciiu u koioi zivimo i zarotiramo ie 90 stupnieva. nestali bi iz ovog
sviieta. i nasli bi se u nekom drugom... "
- " U ovoi Galaksiii postoie 144 dimenzionalna nivoa. Dvanaest dimenziia s dvanaest
podgrupa u svakoi dimenziii. Sva ziva bica u Galaksiii evoluiraiu kroz ove nivoe. Kada dodu
do posliednieg. donose odluku: napustiti Galaksiiu i stopiti se s Kreaciiom ili ostati u
Galaksiii. Ako ostaiu u Galaksiii. dobivaiu naziv Melchizedek. Oni onda riesavaiu
interdimenzionalne probleme. Trenutacno ie oko 10 miliiuna Melchizedeka u Galaksiii; od
toga ih ie 5 na planeti Zemlii..."
- "Egiptolozi kazu da ie SIinga izgradena 2.500 godine priie n.e. Ipak. prema geolozima.
vodena ruiniranost sIinge upucuie da ie trebalo minimum 1.000 godina iakih kisa da bi
izazvali postoieca ostecenia na ovom obiektu. S obzirom da ie pustinia Sahara stara naimanie
7-9.000 godina. onda ie iasno da ie SIinga ios stariia."
252
- "Civilizaciia Sumera ie izgledala da se poiavila bukvalno preko noci. bez ikakve evoluciie.
Slicno vriiedi i za Egipat. Nairazviieniia Iorma u samom pocetku. U rusevinama gradova
Sumera pronadeni su kameni tableti koii precizno opisuiu Suncev sustav s polozaiem planeta
i niihovom medusobnom udalienoscu."
- "Prema Tothu. kraliu Atlantide. SIinga sadrzi dokaze o civilizaciiama na Zemlii unatrag
5.5 miliiuna godina..."
- "Kontinent Lemuriia ie postoiao preko 60.000 godina. Niegovi stanovnici su imali
tehnologiiu koiu ne mozemo shvatiti."
- "... kroz centar nebule. sredisnie zviiezde u poiasu Oriona. ovo ie iedna od glavnih
zviezdanih kapiia za druge dimenzionalne nivoe. Takvih ie 13 u nasoi Galaksiii. Mnogi od
Greysa poticu upravo iz ovog kraia Galaksiie."
- "Desna strana mozga ie zenska. intuitivna. spiritualna. Liieva ie muska. racionalna.
skepticna. Tek niihovim uiedinieniem moguce ie dalie evolutivno napredovati. Ka cetvrtoi
dimenziii. Umiesto polarne odvoienosti. ka integraciii. U realnost cetvrte dimenziie. U koioi
se svaka misao istovremeno materiializira... Stoga u niu ulaze samo oni s "cistim" mislima
kao sto su liubav. istina. liepota. povierenie. harmoniia i mir."
- "Prilikom posliednie smiene polova priie 12.500 godina liudska civilizaciia ie prestala
disati kao u drevna vremena. Poceli smo disati na nacin koii i danas prakticiramo... Sa
disaniem. uzimamo dviie stvari: zrak i pranu. Prana ie energetska Iorma zivotne sile. Prana ie
svuda i postoii cak i u vakuumu. Riiec ie o energetskom poliu koie ie tiiesno povezano s
duhom i bez koie duh ne moze opstati. Stoga ie uzimanie prane neophodno za nas zivot. Mi
bi trebali disati tako da zrak ulazi na usta i nos. a prana kroz potiliak (tocniie. ono mekano
tkivo na vrhu glave). Istovremeno. pranu uzimamo kroz energetske otvore ispod nogu.
Energetski kanali kroz koie struii prana su oko 5 cm radiiusa i protezu se 30-ak cm iznad i
ispod tiiela. Prana koia dolazi ispod i ona iznad tiiela se susrecu u iednoi od energetskih cakri.
Koia ie to cakra. zavisi od nase mentalne. emocionalne i dimenzionalne Irekvenciie... Nakon
smiene polova poceli smo uzimati pranu kroz usta i nos. Na tai nacin gornii energetski tok ie
poceo zaobilaziti tzv. "trece oko". Niihovim nekoristeniem velicina
treceg oka ie reducirana nekoliko puta. Direktna posliedica ie stvaranie dviie sviiesti:
promatranie svih stvari kroz prizmu "dobro i lose". "ispravno i krivo" itd."
- "Ako promatramo s visih dimenzionalnih nivoa. postoianie polariteta. "dobrog" i "loseg".
ie samo iluziia. Postoii samo iedinstvo. Kreaciia i Duh su iedni i oni su svuda prisutni. Na
nasem nivou egzistenciie mi interpretiramo stvari drugaciie. Mi mislimo da vidimo dobro i
zlo. A sile polariteta. razdvaiania. ocito su potrebne da bi postoiao nas. ovakav.
trodimenzionalni Univerzum."
- "iedna stvar koiu sam naucio ie da vieruiem svom unutrasniem vodicu. svoioi intuiciii..."
- "Postoii samo iedan Duh koii se krece kroz sav zivot. ukliucuiuci i Tvoi. Prilaz vodi ako
odes duboko u sebe."
- "Priie stotiniak godina bilo ie oko 30 miliiuna bilinih i zivotiniskih vrsta na Planeti. Danas
ie tai broi reduciran na 14 miliiuna. Promatrano sa strane. ocito ie da povrsinski nivo Planete
rapidno izumire."
- "1957. su govorili o "naivecem poiedinacnom problemu" na Planeti: prekomiernom broiu
liudi. Jedino alternativno riesenie prema svietskoi vladaiucoi eliti ie bilo da poveca smrtnost.
Odlucili su da ciliaiu na "nezeliene" elemente drustva: crnce. hispanoamerikance i
homoseksualce. AIricki kontinent ie bio inIiciran preko vakcine za male boginie 1977.
godine. Vakcine su distribuirane preko Svietske Zdravstvene Organizaciie - WHO. Americka
populaciia ie inIicirana 1978. godine s hepatitis B vakcinom... kroz centre u New Yorku. San
253
Franciscou i cetiri druga velika grada. InIicirana ie populaciia homoseksualaca. Oglasi su
pozivali muskarce dobrovolice... Uzrocnici AIDS-a su bili u toi vakcini. Nalogodavci su iz
Bilderberg grupe..."
- "Predstavnici civilizaciie" sa Siriiusa su 1972. intervenirali stvaraiuci holograIsko zastitno
polie oko Zemlie. Time su nasu Planetu zastitili od eIekata suncevih piega i suncevih oluia;
uradili su to bez naseg znania; i. napokon. pospiesili su nas evolutivni duhovni proces... Ovo
energetsko polie ie uzrokom zasto se ne ostvaruiu mnoga prorocanstva (Nostradamus. Cayce.
i dr.) nakon 1972."
- "S obzirom da nase misli. osiecania i aktivnosti kreiraiu realnost oko nas. i s obzirom da su
mocniia nego ikad. nasa odgovornost ie da podignemo niihovu kvalitetu... i uskladimo ih s
zivotnom harmoniiom. Tako ce nasa individualna realnost oslikavati kozmicku realnost."
Frissell-ove kniige su intelektualni i duhovni izazovi. Krainii arbitar ie svatko od nas
ponaosob. Jer. mi smo ovdie prisutni od samog pocetka... i bit cemo do kraia vremena.
Znamo sve odgovore prezentirane ovdie... i mnogo. mnogo vise.
254
(38) Zemaliske misteriie (38) Zemaliske misteriie (38) Zemaliske misteriie (38) Zemaliske misteriie
10.12.2000.
Bilo bi zgodno imati nekoga tko zna odgovore na misteriozne i neobiasniene poiave iz nase
poviiesti. Takvu mogucnost su imali Billy Meier i clanovi udruzenia FIGU u Svicarskoi koii
su tokom tri godine dobili odgovore na niz pitania iz zemaliske poviiesti (prema kniizi: "The
Pleiadan Mission". Randolph Winters. 1998).
BERMUDSKI TROKUT BERMUDSKI TROKUT BERMUDSKI TROKUT BERMUDSKI TROKUT
Misteriia nestanka brodova. aviona i liudi u Bermudskom Trokutu predmet ie mnogobroinih
nagadania. Prema Pleiadancima. ti dogadaii imaiu svoie logicno obiasnienie.
Dva gigantska sunca se nalaze na rastoianiu od 720 svietlosnih godina od Zemlie. Oni zrace
visokoenergetskim radiiaciiama i niihovi se snopovi srecu u tri tocke na povrsini Zemlie:
Bermuda. Madagaskar i u PaciIiku nedaleko od obale Japana. U momentu niihovog susreta
dolazi do otvarania rupe u vremenu koia onda izaziva nama neobiasniive poiave nestanka
liudi i masina u vremenu i prostoru. Prilikom ovog povremenog eIekta na kratko se
uznemirava magnetna energiia Zemlie. To opet uzrokuie podizanie diielova morskog dna na
povrsinu tako da se nasred mora odiedanput ukaze "otok" na sat-dva. Brodovi koii tuda plove
bivaiu povuceni na dno zaiedno s vracaniem morskog dna. Avioni ulete u dimenzionalna
vrata koia nalice ciklonu i izgube se u drugom vremenu zauviiek. Povremeno se brodovi i
avioni poiave u skoroi buducnosti.
Ova dimenzionalna vrata vode u paralelne univerzume.
Kroz Bermudski Trokut put vodi ka tri paralelna univerzuma. tri razlicite Zemlie. Jedna od
niih ie buduca Zemlia. oko 500 godina ispred nas. Drustvo ie razvilo svemirska putovania i
gradove na Miesecu i drugim planetima. Uzgred. Pleiadanci im nisu otkrili svoie postoianie.
ier su i ti buduci Zemliani ios uviiek previse agresivni.
Druga Zemlia ie ona iz proslosti. u vriieme dinosaurusa. Nema traga liudskom zivotu. Treca
planeta Zemlia se tek Iormira iz plinovitog u cvrsto stanie.
QUETZALCOATL QUETZALCOATL QUETZALCOATL QUETZALCOATL
Azteci su ovog ratnika smatrali za svog boga. Na svoiim slikovnim dokumentima ostavili su
detaline opise ovog cudnog bica. Prema Pleiadancima. Quetzalcoatl ie bio visoko rangirani
oIicir vanzemaliske grupe koia ie imala kontrolu nad Egiptom u drevna vremena. Jedna od
niegovih misiia bila ie posieta Juznoi Americi i borba s Huitzilopochtliem. liderom plemena
Gizeh koii ie kreirao ritual liudskih zrtava.
Quetzalcoatl ie bio protiv ovih obicaia. ali ie bio primoran da se vrati u Egipat.
MT. SHASTA MT. SHASTA MT. SHASTA MT. SHASTA
Ispod planine Mt. Shasta u sievernoi KaliIorniii. egzistira rasa vanzemaliaca zvana
Hyperboreans. Ulaz u niihov grad ie visoko na istocnoi strani i nepristupacan liudima.
Niihovi svemirski brodovi su zlatne boie i ponekad se vide kako ulaze ili izlaze iz planine.
Liudi biiele boie koze. s dugom plavom kosom. tamo zive. Ponekad posiecuie okolne
gradove. Oni su potomci drevnih Hiberboreanaca koii su dosli na Zemliu priie 30.000 godina.
LEDENO DOBA LEDENO DOBA LEDENO DOBA LEDENO DOBA
Takozvani glaciialni periodi su prirodna poiava na Planeti. Ukoliko prihvatimo cinienicu da
ie nasa Planeta zivi entitet. onda i ona mora evoluirati. Nien put ie kroz takozvana ledena
doba. doba spavania. Citave regiie. pa cak i gotovo citava planeta budu prekriveni ledom.
Temperature padaiu. miienia se atmosIerski tlak. Ledena doba nastupaiu u ritmicnim
periodima u skladu s velicinom i tipom planeta. Na Zemlii ovai ciklus traie oko 700.000
255
godina. Znaci svakih 700.000 godina oko 1/4 do 1/6 Zemlie ie prekrivena ledom. Onda
nastupaiu interglaciialni periodi kada ie samo 1/10 do 1/12 povrsine prekriveno ledom.
Sva bica Kreaciie prolaze kroz procese spavania i budenia. Zemlia niie izuzetak. Sto postaie
napredniia. to manie oblasti se prekrivaiu ledom. da bi se zastitio zivot. Ova ledena doba
sluze i kao vriieme evoluciie i za bilike. zivotinie. liude. Mamuti su. na primier. evoluirali u
slonove. Cviiet evoluira u ios liepsi.
USKRSNJI OTOK USKRSNJI OTOK USKRSNJI OTOK USKRSNJI OTOK
Tko ie izgradio statue na Uskrsniem Otoku?
Poiava se veze za grad Tiahuanaco. Riiec ie o civilizaciii priie Inka u Peruu i Boliviii. 300
godina priie n.e. Viracocoha ie ovladao ovom regiiom i zatim se smiestio na otocicu Mot u
blizini Uskrsnieg Otoka. On i niegovi sliedbenici su bili Lyrani. gigantskih dimenziia - do
deset metara visine. Naucili su lokalne stanovnike kako da koriste niihove visokotehnoloske
masine i izgrade statue/glave. koie su i danas na Otoku.
Slican dogadai se desio i u Peruu. u gradovima Pisco. Nazca i Sacsayhuaman. Na
vulkanskim zidovima lave su reprodukciie svemirskih brodova koiima su domoroci pokusali
ispricati pricu o Viracocohi i niegovoi vladavini. Nakon nekoliko tisuca godina giganti su
iznenada obolieli i napustili Zemliu u svoiim brodovima.
Mnoge od statua nisu nikada dovrsene. Domoroci su ih pokusali zavrsiti s primitivnim
alatom i crvenom vulkanskom glinom. ali bezuspiesno. Ocito ie da su pokusali na tai nacin
dozvati "bogove" natrag.
NAZCA LINIJE NAZCA LINIJE NAZCA LINIJE NAZCA LINIJE
Priie 2.570 godina ie rasa s Andromede posietila Juznu Ameriku. Ekspediciia ie traiala 20-
ak godina. Bica su bila visoka oko 175 cm. Izgradili su naprednu kulturu. Oni su odgovorni
za izgradniu tzv. Nazca liniia. Riiec ie o kanalima koii su stitili centre elektro-energiie
zakopane u zemlii. Ipak. Andromedani se nisu mogli aklimatizirati i napustili su Zemliu.
GRCKA MITOLOGIJA GRCKA MITOLOGIJA GRCKA MITOLOGIJA GRCKA MITOLOGIJA
Tko su bogovi i giganti iz grcke mitologiie?
Medu rasama giganata koii su posiecivali Zemliu. bili su i drevni Lyrani. Niihova visina ie
dostizala i 10 metara. Mnogi od antickih grckih bogova su medu niima. Gilgamesh. bog
Sumera. bio ie visok 8 metara. Noa ie bio visok 4 metra. Herkul skoro cetiri metra.
TRI VELIKE PIRAMIDE TRI VELIKE PIRAMIDE TRI VELIKE PIRAMIDE TRI VELIKE PIRAMIDE
Velika piramida. nama poznata kao piramida u Gizi ili Keopsova piramida. ie izgradena
priie 73.300 godina. U to vriieme izgradene su ios dviie piramide istog dizaina i za istu svrhu:
iedna ie u Kini. duboko pod zemliom. Druga ie u Juznoi Americi. takoder pod zemliom. ali
blize povrsini. Moguce ie da ce uskoro biti otkrivena.
Piramide su izgradili grupe Lyrana za svoie potrebe. Kada ie ova rasa nestala s Planete.
velika piramida ie bila ignorirana tisucama godina. Tristo godina priie "bibliiskog potopa".
Piramida ponovno postaie interesantna. Priie osam i po tisuca godina. krali Sahluk ie imao
sina Saurida. koii ie imao dar predvidania buducnosti. On ie predvidio prirodne katastroIe
koie ce prouzrociti velika kometa. Krali Sahluk ie ova prorocanstva dao zapisati na piramidi;
znanie ie prenoseno s iednog kralia na drugog. Godine 8104. priie n.e. doslo ie do velikih
poplava i zemliotresa. Prethodno ie piramida prekrivena zbukom i svi otvori su zatvoreni. U
niu su se sklonili tadasnii Egipcani. Kometa ie prosla u blizini Zemlie i izazvala pomicanie
polova. To ie dovelo do destrukciie ogromnih razmiera. Tisuce liudi sklonienih u sigurnost
piramide i podzemnih prolaza su prezivieli. Poviesnicari su kasniie pogresno interpretirali
starost piramide i nacin gradnie prema povrsnim sloievima. Inace. drevni Egipcani su
nekoliko puta radili na piramidi izviesna preuredenia za svoie religiozne svrhe.
256
Druge dviie piramide do Keopsove su napravliene mnogo kasniie i s drugom tehnikom
gradnie.
KOMETA RAZARAC KOMETA RAZARAC KOMETA RAZARAC KOMETA RAZARAC
U drevnoi poviiesti Lyrana se govori o "kometi razaracu". velikoi kometi koia prolazi kroz
sunceve sustave i dovodi do katastroIalnih posliedica. U nekoliko prilika. ova kometa ie
imala dramaticne eIekte na nasu Planetu. Priie 10.000 godina nien prolazak pored nase
planete uzrokovao ie "bibliiski potop". U druge dviie prilike. priie 6.000 godina. dovela ie do
ogromnih oluia. Nieni ciklusi prolaska pored Zemlie su izmedu 478 i 683 godine. Sliiedeci
dolazak se ocekuie 2255 godine. Priie 3.500 godina kometa ie "probudila" vulkan Santorini
pored Krete. Erupciia ogromne snage ie podigla sedamdesetmetarski val koii ie presao preko
Krete. Egipta i Siriie. U to vriieme Kreta ie bila poznata kao Minos. a nieni stanovnici su bili
potomci Atlantidana. Morski val ie iza sebe ostavio pustos. Otok Mali Atlantis. nedaleko od
vulkana. skliznuo ie u more i nestao zauviiek. Posliednii prolaz komete ie bio 1680. i
ponovno ie na udaru bilo Mediteransko more.
MJESEC MJESEC MJESEC MJESEC
Odakle ie dosao Miesec?
Teoriie da ie nas Miesec nekad bio dio Zemlie lako padaiu u vodu. Provierom mineralne
strukture dokazuie se. prvo. da ie miesec stariii od Zemlie. a drugo. da ie sastav toliko razlicit
da ne moze biti riieci o istom poriieklu.
Priie nekoliko miliiuna godina Miesec ie bio Iragment unistene planete u drugom sustavu.
Onda ie bio uhvacen ogromnom silom Komete Razaraca i bio povucen u nas Suncev sustav.
Prilikom prolaska pored Zemlie. sila gravitaciie ga ie privukla i tu ie ostao.
Inace. Miesec ie 4.5 miliiuna godina stariii od Zemlie.
ZIVOT NAJBLIZI ZIVOT NAJBLIZI ZIVOT NAJBLIZI ZIVOT NAJBLIZI NAMA NAMA NAMA NAMA
Na samo pet svietlosnih godina od nas. na planeti Akart. postoii liudski zivot. Tehnicki. oni
su oko 120 godina ispred nas i u prvim Iazama meduzviezdanih letova.
Nekoliko puta su posietili Zemliu sa svemirske stanice koiu imaiu u slobodnom svemiru.
Inace. ios nisu u staniu ulaziti u hiperkozmos i dostizati trenutno kretanie kroz prostor i
vriieme. Cak i put do Zemlie im uzima po nekoliko godina. Meduplanetarna putovania su
iako bolna za niih zbog velikih brzina te uzimaiu droge za ublazavanie boli. Brodovi im ios
nemaiu speciialne zastitne energetske omotace da bi riiesili ovai problem. Niihov maticni
sviiet ima oko 23 miliiarde liudi. Prekomierna populaciia im postaie vodeci problem.
EFEKTI ATOMSKIH BOMBI EFEKTI ATOMSKIH BOMBI EFEKTI ATOMSKIH BOMBI EFEKTI ATOMSKIH BOMBI
Atomske bombe bacene na Hirosimu i Nagasaki uzrokom su nekoliko trainih poremecaia na
Zemlii.
Prvo. eksploziie su izazvale male promiene na rotaciiu nase planete.
Takoder su imale odraza na normalnu orbitu oko sunca. Magnetni polovi su pomiereni i
nastavliaiu da se krecu. EIekti nisu toliko vidliivi danas. ali na duzi rok vremenske promiene
ce dovesti do velikih migraciia zivog sviieta iz iednih prediela u druge. Eksploziie su izazvale
velike kolicine visokoIrekventnih radiiaciia koie su imale unistavaiuce eIekte na ozonski
poias oko planete. Ovdie niie riiec o normalnoi elektricnoi energiii. vec o radiiaciii koia se
moze detektirati samo u ultravioletnom poliu koie ie trenutno nepoznato naucnicima.
257
ZIVOT U KOZMOSU ZIVOT U KOZMOSU ZIVOT U KOZMOSU ZIVOT U KOZMOSU
Prema nauci Pleiadanaca. planeta Zemlia ie samo iedna od 40 miliiuna planeta koie su
prirodno razvile liudske zivotne Iorme. Miliiarde godina evoluciie dovele su do sirenia zivota
u kozmosu. Dosada su pronadene 343 razlicite variiaciie liudi. Razlike su u broiu prstiiu.
ociiu. boii koze. visini. itd. Ali svi su oni uspravni homo sapiensi kako ih mi klasiIiciramo na
Zemlii.
Kako se budemo kretali u svemir i po niemu. tako cemo poceti stupati u kontakt s niima.
I otkriti da ie izuzetno velika Iamiliia liudi koia se proteze u dubine kozmosa.
258
(39) Chupacabra (39) Chupacabra (39) Chupacabra (39) Chupacabra
13.12.2000.
Podne. Pauza za rucak. "Taco cabana". teksasko-meksicka hrana. U redu. na kasi. Iza mene
dvoiica Teksasana. Jedan ie gotovo dvometras. drugi neuobicaieno nizak. Komentiraiu
obaviestenie na ulazu koiim se zabraniuie unosenie oruzia u restoran. Onai visoki: "...Ovo ne
znaci da ia ne smiiem nositi oruzie. Ovai natpis samo od mene trazi da ostavim oruzie na
ulazu. ako ga imam pri sebi..." I nastavlia neku nezanimliivu macho pricu. Na kasi onai mali
narucuie isto ielo i pice kao i onai veliki. I zadrzava zrak u sebi ne bi li bio koii cm visi.
Drugi dan. opet doba rucka. Meksicka hrana u "Papasitos"-u. Ponovno dvoiica
Amerikanaca. ovai put moiih poslovnih poznanika. U ozbilinom tonu. prave usporedenie: "...
kao da ie chupacabra...".
Ja zaintrigirano ponavliam: "Chupacabra?" "Ma znas. chupacabra u Meksiku..." "Da. da..."
Ovo ie ipak bilo iznenadenie za mene da ie chupacabra poznata prosiecnom Amerikancu i
da ie on prihvatio kao normalnu stvar.
Moi prvi susret s Ienomenom "chupacabre" bio ie na Internetu. Nekoliko saitova ie
posveceno ovom bicu. Pretpostavlia se da ie riiec o stvoreniu koia pokazuie znakove
inteligentnog ponasania. ima zivotiniske navike. kao sto su parenie i kretanie u grupi.
Zivotiniska krv ioi ie izvor hrane. Nagada se da ie vanzemaliskog poriiekla. Ocevici su davali
iziave o nioi u Portoriku. Meksiku i na Floridi.
Zvanicne verziie za ovo bice krecu se od "... divliih pasa. babuna. egzoticnih zivotinia. liudi
koii pripadaiu religioznim sektama itd." Sve ie krenulo od prosinca 1994. kada ie Portoriko
postao popristem svakodnevnih UFO posieta.
Uz letielice na nebu. poceli su stizati izviestaii o aktivnostima cudnog bica na zemlii. U
pocetku su niegove zrtve bile koze koie bi bile nadene u potpunosti bez krvi i s dva para
uboda/rupica na vratu. Ocito ie bilo da ie krv isisana kroz ove rupice. ("chupa" i "cabras"
znace "isisati" i "koza").
Ubrzo se meni prosirio s koza na sva ostala dvonozna i cetveronozna stvorenia (osim liudi):
krave; ovce. zecevi. kokosi. patke. macke. psi. itd. Nakon sto bi ubio zrtvu. chupacabra bi
isisao krv i ostale tekucine iz tiiela. Tisuce zivotinia ie ubiieno za kratko vriieme tako da ie
Portoriko ubrzo dosao u stanie pripravnosti. Po selima se organiziraiu
nocne straze. lokalne policiiske stanice organiziraiu potiere.
Sliiedi nalaz lokalnog veterinara dr. Carlos Sotoa:
"Zivotinie su nadene sa malim. perIektnim rupicama izmedu pola i iednog cm radiiusa. One
ulaze duboko u vrat zrtava. u glavu (mozak) i misicno tkivo. Ove rane otkrivaiu inteligenciiu.
Naime. rupice u glavi vode direktno u cerebellum izazivaiuci trenutnu smrt zivotinia bez
patnie." (Ova cinienica odbacuie divlie pse ili druge predatore kao potenciialne kandidate.
Cupacabra ne ostavlia nikakve tragove borbe. ugriza. pritiska. trauma itd.)
"... Napad otkriva neku vrst tehnike eutanaziie. ier zivotinie umiru bez boli. Ocito ie da niie
riiec o divlioi zivotinii poznatoi nauci... Poiedine zrtve otkrivaiu izreze na trbuhu kroz koie ie
izvucena ietra i isisana tekucina iz nie. Interesantno ie da usprkos prisutnosti stranog tkiva
(napadaca) u organizmu mrtvih zivotinia niie zabiliezen upalni proces. sto ie redovit slucai
kod mrtvih zivotinia. Ovo ie iznimno neprirodna poiava. U nekim slucaievima zabiliezeni su
veliki rezovi na tiielu. kao da ie riiec o skalpelu. Precizno ie napravlien otvor kroz koii su
izvuceni organi iz tiiela: reproduktivni organi. oci i druga meka tkiva."
259
(Bazirano na ovome. iedna od oIiciielnih verziia ie da ie riiec o pripadnicima religiiskih i
sotonskih sekti. Medutim. broi zivotinia koie stradavaiu. u svako doba dana i noci. na svim
stranama otoka. daleko prevazilazi mogucnosti bilo koie religiiske grupice u Portoriku.)
Prema iziavama miestana. chupacabre zive u podzemnim pecinama i prolazima. Mogu se
kretati u velikim skokovima kao kenguri ili hodati kao liudi. Imaiu crvene oci i dugacki
zmiioliki iezik. Na ledima im ie izraslina poput krila koia im omogucuie posebnu brzinu i
visinu kod kretania. Boia tiiela im ie siva. visina od metar do metar i po.
Clanak u "Boston Globe" iz 1996. (http://www.latinolink.com/news/0412chup.html) opisuie
posliedice histeriie u Portoriku. Spominie liude koii su se u pocetku smiiali mogucnosti da
takvo sto postoii da bi posliie postali sviesni da ie riiec o neprirodnom Ienomenu. Ali. isto
tako. opisuiu se i situaciie kada liudi priiavliuiu "slucaieve" chupacabre samo zato sto su
vidieli sou na TV-u ili procitali nesto o tome u novinama.
Jedno od logicnih obiasnienia ie u domenu genetskih manipulaciia. Naivieroiatniie ie riiec o
zivotinii nastaloi miiesaniem genetskih inIormaciia Greysa i dvonoznog. uspravnog
dinosaurusa. bez repa. Na Greyse su im oblik glave. usta i oci. Glava nema istaknutog nosa.
osim dviie rupice. Cvrsta dlaka ie po citavom tiielu. Boia ie crna. ali ima mogucnost
kameleonskog prilagodavania. Bice ima dviie kratke ruke s sapama po tri prsta i snazne noge.
takoder s troprstim sapama. Brzo trcanie i skokovi po 7-8 metara omogucuiu mu da lako
hvata zrtve. Viden ie i po noci i po danu. Na primier. u tri popodne u miestu Canovanas. Kada
su mu se liudi priblizili pobiegao ie Iantasticnom brzinom.
Steta u stocarstvu ie dostigla tolike razmiere da ie Juan Lopez. predsiednik portorikanske
parlamentarne Komisiie za polioprivredu podnio rezoluciiu da se obiave rezultati istrage o
chupacabri.
Ukoliko se ideia o genetskom inzenieringu prihvati kao obiasnienie za chupacabru. otvara
se pitanie tko stoii iza tog "proiekta"?
Prvo. moguce ie da ie riiec o Greysima. s obzirom ne cesta poiavliivania UFO-a nad
Portorikom. Drugo. moguce ie da ie riiec i eksperimentima americke Vlade.
Ova druga variianta ima svoga smisla i u poviiesti Portorika kao pokusne laboratoriie
Amerikanaca. Tokom 1950-ih tamo su isprobavani eIekti kontracepciiskih liiekova na
zenama (koii su doveli do velikog broia hendikepirane diece). Niz kemiiskih sredstava ie
isprobavano na otoku tokom 1970-ih i 1980-ih. Gama radiiaciia ie testirana na
portorikanskim sumama. Da li ie moguce da se "napredna" genetska istrazivania prakticiraiu
na otoku i da su. recimo. rezultati tih istrazivania pobiegli od svoiih stvaraoca?
Trece. mozda ie riiec o zaiednickom eksperimentu.
U listopadu 1995. chupacabra ie videna u Campo Rico u vecerniim satima.
Preskacuci preko ograde pala ie i uiutro ie pronadeno nekoliko kapliica krvi. Uzorci krvi su
dani na analizu i ovo su preliminarni rezultati:
1. 1. 1. 1. Originalni uzorak upucuie na slicne karakteristike kao liudski tip A s Rh Iaktorom.
2. 2. 2. 2. Uzorak sadrzi bakteriie i parazite kao E. Coli i druge.
3. 3. 3. 3. Genetska analiza ie do sada pokazala da krv niie kompatibilna s liudskom niti iiednom
poznatom zivotiniskom. Ucesce magneziia. IosIora. kalciia i kaliia ie mnogo vece nego kod
liudi. Odnos globulina ie takoder drasticno razlicit u odnosu na liude i bilo koiu zivotinisku
vrstu.
Trenutacno se ovai uzorak ne moze smatrati uzorkom krvi sa zemaliskog organizma. Dakle.
ili ie riiec o vrlo soIisticiranoi genetskoi manipulaciii ili ie riiec o vanzemaliskom organizmu.
260
Ovakvi zakliucci naveli su vlasti Portorika i SAD-a. prvo. da ne pridaiu veliki publicitet
ovim dogadaiima. drugo. da daiu razlicita obiasnienia (spomenuta na pocetku ovog priloga). i
trece. da mediiskim ismiiavaniem obeshrabre one koii tragaiu za istinskim odgovorima.
261
(40) Krill dokumenti (40) Krill dokumenti (40) Krill dokumenti (40) Krill dokumenti
15.12.2000.
U siiecniu 1988. tekst pod naslovom "KRLL FILES". autora O.H. Krill-a. nasao se na
Internetu i u rukama vodecih istrazivaca (Bill Cooper. Ted Markley) UFO kontakata u SAD-
u. Niie se moglo uci u trag nastanka teksta niti se mogao utvrditi identitet autora. Ipak. nakon
citania 4 diiela s 300-tiniak stranica mogu se izvuci odredeni zakliucci.
Prvo. o nazivu dokumenta: "KRLL FILES".
Kada su Greysi sletieli u Holloman voinu bazu tokom 1960-ih uspostavlien ie kontakt s
Vladom SAD-a. Dogovor o medusobnoi suradnii ie postignut. Jedna od tocaka Dogovora ie
bila da ce Greysi ostaviti iednog svog predstavnika kao garanta odnosno taoca. Niegovo ime
ie bilo KRLL. a ponekad se izgovaralo kao Kryl. Riiec ie o bicu koie se spominie u
dokumentima MJ-12 Grupe (koiu su saciniavali predstavnici obaviestainih i drugih vladinih
agenciia).
Drugo. o autoru: "O. H. Krill"-u. U voinoi i naucnoi hiierarhiii koia ie bila u kontaktu s
Greys-ima. kodirano ime taoca ie bilo Krill. Iniciiali O. H. znace "Original Hostage"
("originalni talac").
I. trece. tekst dokumenta nedvoibeno pokazuie da ie autor netko iz voinih ili vladinih
krugova koii ie dobro poznavao pricu o KRLL-u. Da li ie ona samo dielomicno ili u
potpunosti tocna. to ostaie spekulaciiom.
REZIME REZIME REZIME REZIME
Tokom posliedniih pola stolieca. prikuplieno ie mnostvo inIormaciia o UFO i
vanzemaliskim civilizaciiama. Te inIormaciie su dugo sakrivane od iavnosti i kao rezultat ie
postoianie vise "realnosti". Prva realnost se sastoii od liudi koii ne vieruiu niti zele da vieruiu
u postoianie drugih bica: druga "realnost" se sastoii od onih koii dopustaiu postoianie drugih.
vanzemaliskih civilizaciia; trecu "realnost" predstavliaiu oni koii se u stvarnosti susrecu i
komuniciraiu s drugim bicima. Ove tri "realnosti". tri simultane kulture. doprinose staniu
opce konIuziie u koioi se mi nalazimo kao coviecanstvo. Na dielu su novi koncepti u Iizici i
psihologiii. Postepeno ce rasti sviiest ne samo da nismo sami na ovoi Planeti. nego da nikad i
nismo bili sami.
Takoder ce se vremenom pokazati da elitni diielovi coviecanstva komuniciraiu s
vanzemalicima oduviiek. Vecina iavnosti ie bila izlozena dezinIormaciiama i konspiraciiama.
Motiv na liudskoi strani ie bila zelia za apsolutnom moci i tehnoloskim znaniem.
Namiera ovog dokumenta ie da iznese sto vise detalia na povrsinu. I time upozna citaoca na
ono sto se desava pred nasim nosevima.
UFO problem ie kompleksan. Riiec ie o multi-dimenzionalnom Ienomenu. Kao cinienicno
stanie ie utvrdeno sliiedece:
- Svemirski brodovi s drugih svietova su dozivieli havariie na Zemlii;
- Vanzemaliski brodovi su i iz nase dimenziie i iz visedimenzionalnih izvora;
- Rani napori americke Vlade da dodu do tehnologiie vanzemaliaca su bili uspiesni;
- Americka Vlada ie imala zive vanzemalice za taoce u proslosti;
- Vlada ie vrsila autopsiie na tiielima vanzemaliaca;
- Americke obaviestaine i vladine agenciie ucestvuiu u prikrivaniu inIormaciia o
vanzemalicima;
- Liudi su bili otimani i na niima su vrseni eksperimenti;
262
- Trenutno ie aktivno prisustvo poiedinih vanzemaliaca koii vrse kontrolu nad razlicitim.
elitnim elementima u drustvu;
- Vanzemaliaci odrzavaiu svoie baze na Zemlii i Miesecu;
- Americka Vlada ie imala odnose s vanzemalicima u svrhu dobivania tehnologiie
gravitaciiskog pogona svemirskih brodova. laserskih oruzia i kontrole uma;
- Ubiieno ie miliiune krava da bi se dobio bioloski materiial za vanzemalice;
- Neke od civilizaciia su agresivne; neke su i dobronamierne; - Osnova za nas genetski
razvitak i razvoi religiia lezi u drugim zemaliskim i van-zemaliskim civilizaciiama;
- Dostignuti nivo tehnologiie daleko premasuie ono sto iavnost zna;
- Americki svemirski program postoii samo za iavnost; rezultati i dosezi svemirskih
istrazivania su mnogo dublii;
- CIA i NSA su ucestvovali u nizu kidnapirania i uboistava da bi prikrili stvarnu
situaciiu. Ukoliko bi se otkrili ovi rezultati. ove i druge vladine Agenciie bi kolapsirale
pod pritiskom iavnosti;
- Nasa civilizaciia ie samo iedna od mnogih koie su postoiale na licu ove Planete u
posliedniih miliiardu godina.
PRVI DIO PRVI DIO PRVI DIO PRVI DIO
Sredinom 1963. doslo ie do seriie napada na stada krava u oblasti Haskell. u Texasu. Tokom
narednih 15 godina sliiedili su izviestaii iz svih diielova SAD-a i s iuga Kanade o napadima
na krave prilikom koiih bi se laserskom preciznoscu uzimali poiedini unutrasnii i vaniski
organi te krv zivotinia. Riiec ie o desetinama tisuca zivotinia. Prateca poiava u ovim regiiama
ie poiavliivanie misterioznih crnih helikoptera. bez oznaka. koii lete na neobicno niskim
visinama. Nekoliko izviestaia ocevidaca opisuie posadu sastavlienu od liudi oriientalnog
izgleda. kosih ociiu. i cudnog iezika. Originalni Ugovor s Greysima ie predvidao da oni vrse
eksperimente na kravama putem koiih su oni sebi osiguravali hranu (apsorbiranu kroz kozu) i
kloniranie dodatnih Greysa. Pratece poiave koie se zabrinule Vladu SAD su sliiedece:
- ubacivanie kruznih miniiaturnih uredaia u mozak liudi. koii su sluzili za pracenie;
- post-hipnoticke sugestiie koiima su Greysi osiguravali da im liudi vrse odredene zadatke u
buducnosti;
- geneticke miesavine izmedu Greysa i liudi;
- ubacivanie potkoznih uredaia za pracenie. iza uha liudima.
Greysi nemaiu Iormalnih organa za varenie. nego se hrane kroz kozu. Supstance koie
uzimaiu se miiesaiu s vodikovim peroksidom i mazu na kozu. kroz koiu se apsorbiraiu.
DRUGI DIO DRUGI DIO DRUGI DIO DRUGI DIO
"Ako zelite izvrsiti invaziiu na nekoga. onda ne dolazite s Ilotama ratnih svemirskih
brodova. Time se izlazete opasnosti da na vas pucaiu sa zemlie. To su metode primitivnih
civilizaciia. Ono sto biste ucinili za eIektnu invaziiu ie da neprimietno dodete. i onda
pociniete izazivati konIuziiu u drustvu. InIiltrirate se u taine. obaviestaine organizaciie (CIA.
KGB). Podsticete medusobne sukobe na lokalnom i globalom nivou (hladni rat). Predstavite
se i suraduiete s elitistickim grupama (MJ-12) i nudite im poiedine taine. To isto radite i s
drugom stranom i oni misle da vam mogu vierovati. Pocnete s genetskim manipulaciiama i
stvaraniem medu-rase.
263
U vasem slucaiu. CIA ie duboko kontrolirana od strane Greysa. Vodeci liudi CIA-e misle da
ie suradnia s niima put k naucnim otkricima.
U podzemnim bazama kreirana su dva tipa "bica slicnih liudima". "Tip iedan" ie kloniran iz
genetskog materiiala drugih. kompiuter ie izvukao memoriiu iz drugog covieka i daie ie
kloniranom bicu. "Tip dva" ie nespolno bice. koiemu treba samo nekoliko mieseci da
dostigne velicinu odraslog covieka. Viiek ie kratak. do godine dana. Istrazivania se
nastavliaiu..."
TRECI DIO TRECI DIO TRECI DIO TRECI DIO
"Liudi u crnom" su bica koia se poiavliuiu da usutkaiu UFO sviedoke. Nekada se to svodi
samo na priietnie. ali neriietko zavrsava i "samouboistvom" ili "inIarktom".
"Liudi u crnom" su neodredene dobi. srednie visine. odieveni kompletno u crno. Govore
monotonim. "kompiuterskim" glasom. Obicno se voze u velikim skupim kolima: Cadillac ili
crni Lincoln. Odieca im ie uviiek siaina. "Mehanicko" ponasanie podsieca na androide.
robote. Americki vladin propis JANAP-146 upozorava da ako vladin sluzbenik daie
neautorizirane iavne izviestaie o UFO poiavama. odreduie se kazna od 10 godina zatvora.
Slican akt imaiu i Britanci (British OIIicial Secrets Act). NASA ima akt (Title 14. Section
1211. Code oI Federal Regulations. July 1969) koiima se zabraniuie kontakt izmedu
astronauta i vanzemaliaca na niihovim vozilima.
Prekrsai ce se smatrati krivicnim dielom kazniivim s godinu dana zatvora. Rukovodioci
NASA-e imaiu moc da bez saslusania odrede karantenu za osobu izlozenu kontaktu s
vanzemalicima. Ovo ie iedini slucai u kome sudska odluka niie stariia od iednog propisa.
CETVRTI DIO CETVRTI DIO CETVRTI DIO CETVRTI DIO
U svakoi americkoi drzavi postoii dva do deset "prozora" u koiima se UFO poiavliuiu.
Nakon sto postanu vidliivi mogu se pratiti oko 200 milia na nebu priie nego sto postanu
nevidliivi. Veliki krug od Kanade. sieverozapadnih SAD. sredniih diielova Amerike i nazad k
sieveroistoku Kanade. ie naivazniii "prozor" u koiima se svemirski brodovi iavliaiu. Unutar
ovog glavnog "prozora" nalaze se stotine maniih.
Druga glavna regiia poiavliivania ie u oblasti Meksickog Zalieva. Texasa i iugozapadnih
SAD. Ovi centri se nalaze direktno iznad Zemaliskih magnetnih deviiaciia. Takoder ie
zapazeno da se u ruralnim podruciima poiavliuiu posliie deset navecer. a u gradskim centrima
se poiavliuiu posliie 2 sata uiutro. Iskustvo govori da mnogi od "andela" i "svemiraca" dolaze
iz svietova bez organiziranih struktura drustva. Ti svietovi svode individuu na iedinicu koia ie
totalno kontrolirana od strane kolektivne inteligenciie. Drugim riiecima. te individue nemaiu
slobodne volie. Oni su robovi vrlo visokog reda. I to ie ono sto nam oni pokusavaiu reci u
svoiim iziavama:"Mi smo iedno" i "Mi smo povezani".
Zemlia ie bila okupirana mnogo priie nego sto ie coviek kreiran. Originalni stanovnici su
bili metaIizicka bica i posiedovali su moc transIormaciie iz materiie u energiiu. Poiavom
covieka na Planeti dolazilo ie do sukoba. Coviek ie prihvatio interpretaciiu konIlikta kao
sukob dobra i zla. niegovog Kreatora ("Boga") i davola. Religiiski aspekt ie oduviiek tumacio
da ie davo napadao liude izazivaiuci katastroIe.
Ton ovog dokumenta ie mnogo dramaticniii nego sto sam ga ia predstavio. Nimalo priiatan.
A s druge strane. mi sami kreiramo sliku svog sviieta. I uliulikamo se u nioi.
"Slobodna volia". Izbor "stvarnosti" koia nam se dopada.
264
(41) Andromedanci (41) Andromedanci (41) Andromedanci (41) Andromedanci
18.12.2000.
"Discovery" kanal na TV-u i niegove viiesti na Internetu se smatraiu mierodavnim izvorom
(Iiltriranih) naucnih otkrica za iavnost. Danasniim viiestima (18.12.) dominira otkrice da ie
otkrivena voda na naivecem miesecu u nasem suncevom sustavu: Ganymedu. koii se krece u
orbiti oko Jupitera. S ovim otkricem. Ganymed se pridruzuie Callistu i Europi. takoder
Jupiterovom miesecima. na koiima ie postoianie vode vec raniie utvrdeno.
"Galileo zapocinie novu revoluciiu u nasem shvacaniu suncevog sustava. otvaraiuci nas um
ulozi vode kao naivazniiem sastoiku - zivota". tvrdi astronom Robert Pappalardo s Brown
Univerziteta. Prema interpretaciiama. citav ocean vode se. dubok desetak kilometara. kriie na
150 km ispod povrsine Galilea. Inace. ledena i kraterima ispuniena povrsina ne odaie doiam
pogodnih uvieta za zivot. Ali. kao sto se vidi. nikad se ne zna sto se moze naci ispod.
Kao sto smo lani naiavili. iedna od planiranih tema ce biti i o Andromedancima. Izvor za
ovu temu dolazi samo s iednog miesta: od autora Alec Colliera. pedesetogodisnieg
Amerikanca. koii ie obiavio kniigu karakteristicnog naslova: "Odbrana svete zemlie". Collier
ie zapazen ucesnik UFO konIerenciia: Global Sciences ConIerence. American Gnostic
School i Star Gathering ConIerences. od 1996. na ovamo.
I mada. u ovom momentu. nema nacina da provierimo navode iz niegove kniige. tvrdnie su
interesantne. Alex za sebe tvrdi da ie iedan iz selektirane grupe liude koii su u kontaktu s
drugom galaktickom rasom bica. Niegova iskustva pociniu 1964. Na porodicnom pikniku
kada ie zabiliezeno niegovo osmosatno odsustvo. Nekoliko godina kasniie. kao
cetrnaestogodisniak. nasao se na platIormi svemirskog broda bica iz sustava Andromede.
Bica pripadaiu rasi Zenatae. a on ie kontaktirao s dvoiicom: Morenae. svietloplave boie koze.
i Vissaeus. mnogo stariieg i svietliie boie koze. koia ie izgubila dosta od plavog pigmenta.
Tokom tridesetogodisnieg kontakta. Alexu ie postalo iasno da ie ova rasa s Andromede
samo mali dio velike grupe rasa iz razlicitih galaksiia koie promatraiu razvoi na Zemlii.
potenciiale liudi i buducnost Zemlie i civilizaciie homo sapiensa.
"Andromedanci su veoma stara rasa. Izgleda da sve liudske rase poticu iz zviezdanog
sustava Lyra. Prema Andromedancima postoii preko 135 miliiardi liudskih bica u 8 galaksiia
bliskih nasoi. Takoder. postoie i druge rase. Neke od niih imaiu dugu poviiest konIlikta s
liudima...
...Kazu da ie nas Univerzum hologram. koii se sastoii od svega sto znamo i sto ne znamo.
star 21 tisucu miliiardi godina. Takoder. tvrde da sva materiia u nasem Univerzumu dolazi iz
crnih rupa. Ispod svake galaksiie postoii crna rupa. Opisuiu to procesom evoluciie. promiene
Irekvenciie koia se zbiva u galaksiiama. One energiie koie se opiru razvoiu. koie teze
povratku unazad. postaiu "teze". Ove energiie ukliucuiu i sviiest. Kako galaksiie dizu
Irekvenciiu tako ovi dzepovi pucaiu i eksplodiraiu...
...Sve ie. u nasem svemiru. nastalo iz crnih rupa. Prema Viseusu i Moreni. 1994. godine ie
doslo do emitirania speciIicne Irekvenciie zvuka i boia iz crnih rupa diliem kozmosa. Ove
Irekvenciie i energiie kreiraiu holograI na svim dimenzionalnim nivoima. Poznato ie za
iedanaest dimenziia -"gustoca" - u nasem svemiru. Ovai holograI predstavlia dvanaesti...
...Prema Andromedancima. mi se nalazimo na trecem nivou "gustoce". U prosincu 2013. mi
bi trebali preci u cetvrti nivo. Nivo sviiesti. Na niemu civilizaciia telepatski komunicira...
Misao se materiializira...
265
... Tvrde da smo svi mi davno prosli put do 11 nivoa. Onda se eksperimentiralo s povratkom
na treci nivo u koncept vremena. Dolaskom na ovai nivo. nasli su speciIicnu rasu (homo
sapiens) koia ie bila miesavina 22 razlicite vanzemaliske civilizaciie... Sav zivot na Zemlii ie
bio donesen od strane trgovaca... ier Zemlia lezi uzduz galakticke trgovacke rute. Originalno.
Zemlia ie bila blize Marsu. prekrivena ledom...
...AlIa Drakonians. reptiliianska rasa koia se sastoii od vrhunskih genetskih manipulatora.
gleda na rase koie ie stvorila. kao na svoie prirodne resurse. Oni su prvi doniieli primate na
Mars. a zatim i na Zemliu.
Ta rasa ie modiIicirana od strane 21 razlicite rase. Proizvod ie rezultirao u homo sapien
sapiensu.
Svoievremeno smo imali 12 lanaca DNA. Deset ih ie genetski uklonila grupa s Oriona da bi
nas lakse kontrolirali. Razlog ie sto su saznali tko smo na duhovnom nivou. Mi smo zivotne
Forme koie evoluiraiu s voliom slobodnog izrazavania....
... Razliciti smo u odnosu na mnoge druge rase. Cak ni Andromedanci ne mogu shvatiti
kako iedan cas mozemo mrziti. a pet minuta kasniie pokazivati emociie liubavi. Na iednom
od moiih boravaka na niihovom brodu Viseus ie promatrao monitor koii ie lebdio u sredini
sobe i prenosio viiesti sa Zemlie. Policaiac ie pucao u crnca koii ie provaliivao u radniu; ovai
ie. ranien. poceo biezati. Kada ga ie policaiac uhvatio. odmah mu ie dao prvu pomoc.
Viseusu nikako niie bilo iasno sto se desava... Kako mozemo biti rasa s takvim
potenciialima. a istovremeno dielovati samodestruktivno...
... Svatko od nas ie ucestvovao u stvaraniu sviieta u kome zivimo. Mi smo bukvalno iedno.
Zato Andromedanci ne mogu shvatiti zasto bi zelieli tako sto unistiti...
...Dviie su skole mislienia u nasoi Galaksiii. Prvi su nazadniaci. rase koii zive sa strahom i
zato zele ostvarivati kontrolu nad drugima. Hiierarhiia nazadniaka starta s grupom s AlIa
Drakonisa. Oni ne vole liude. Smatraiu da kozmos pripada niima. I da ih poviiest uci da su
oni vladari ovog diiela svemira. Tokom svoiih putovania pokorili su mnoge rase putem
genetskih manipulaciia. Genetske promiene miieniaiu Irekvenciiu. zvuk i nacin razmisliania
poiedine rase... ...Greysi su bili uhvaceni dok su napustali Zeta 1 i Zeta 2 i genetski
modiIicirani od strane AlIa Drakonisa. Prva stvar koiu su im uradili ie da su strasno reducirali
broi zena i preuzeli kontrolu nad procesom radania. Genetski su modiIicirale preostale zene.
tako da su dieca rodena u buducnosti imali izmiienienu genetsku strukturu...
...Greysi bi zelieli da se oslobode ove hiierarhiie. Glavni razlog za niihove eksperimente nad
liudima ie genetika. Kreiraiu hibride. Problem im ie sto ih ne mogu odrzavati zivima. ier ne
mogu "prikaciti" duse u nove organizme. Zivotna sila ne ulazi u novostvorena tiiela.
Pokusavaiu sami kreirati dusu. ali bezuspiesno. To ie razlog sto tisuce diece nestaie bez traga
u SAD...
...Preostalo ie samo 2.000 pravih Greysa. Ostalo su klonirani. organski roboti. Oni ne sadrze
spiritualnu supstancu. Greysi na Zemlii pokusavaiu sacuvati svoiu rasu i prezivieti. Vecina
pravih Greysa ie na Phobosu. Marsovom miesecu. Oko 18.000 kloniranih Greysa ie na i
unutar Zemlie...
... Montauk tehnologiia predstavlia putovanie kroz vriieme. Otvara vremenske rupe. Tu
tehnologiiu ie Vlada dobila kroz komunikaciiu s grupom sa Siriiusa B. A tako sto nismo
trebali imati u narednih 150 godina. Ta tehnologiia ie dosla prerano. Oni su nam to dali
sviesno. znaiuci da cemo zloupotriiebiti tehnologiiu. Morene mi ie rekao da su Andromedanci
pronasli malu koloniiu Zemliana u zviezdanom sustavu Altair. Oni su pokorili domace
stanovnistvo. S obzirom da Montauk tehnologiia radi samo ako se znaiu tocne koordinate.
ocito ie da ih ie netko dao Zemlianima...
266
... Pleiadanci ce poceti imati genetske deIormitere za 172 zemaliske godine. Isto ce se
desavati i s Andromedancima za 757 godina. Mi smo rasa koia im moze dati genetski
podsticai i raznovrsnost ... Ali oni ne zele da to traze od nas zbog nase Irekvenciie. Ne mogu
se sluziti nasim genetskim materiialom. ier on sadrzi vibraciiu straha. A to ie emociia koiu
oni ne poznaiu...
...Kada sam se prvi put poiavio na niihovom maticnom svemirskom brodu. grupa diece ie
pobiegla od mene. Znali su da sam sa Zemlie. A mi imamu iako losu reputaciiu. Mi smo
iedina rasa u galaksiii koia se medusobno istrebliuie. Jedini smo koii dozvoliavaiu da zive u
siromastvu i prepustaiu clanove svoie rase da gladuiu. Jedini smo koii bi prodali ostale
clanove u ropstvo. Jednostavno. druge civilizaciie ne razumiiu zasto to sami sebi radimo....."
(Vec sam rekao da nema nacina da provierimo vierodostoinost Alexovih tvrdnii. Ipak. ne
mogu mu se odreci visprenost zapazania. Humana nota koia nas tiera na preispitivanie nacina
na koii zivimo. I dieluie inspiraciiski na to da otvorimo um na moguce poviiesne dogadaie
koii su se mozda odigravali u nasem svemiru.)
"...Prema Andromedancima. nas miesec ie dosao iz zviezdanog sustava Ursa Minor. zvanog
Chauta. Bio ie iedan od cetiri mieseca u suncevom sustavu s 21 planetom. U ovai suncev
sustav ie donesen prilikom iednog od ratova. Niegova prva lokaciia ie bila oko planete
Maldek. Danas ie od Maldeka samo preostao asteroidni poias oko Saturna. Nas miesec ie
nekad imao 9 ogromnih gradova. vodu. zivot. velike podzemne pecine...
... Drugi miesec u orbiti oko Maldeka ie bio Phobos. koii ie danas u orbiti oko Marsa. Bica
koia su bili na nasem miesecu su poznata kao Arians ("biiela rasa"). Poriieklo Ariansa ie s
Lyre. Danas niihovi potomci zive duboko ispod Tibeta...
... Lice na Marsu ie nadgrobni spomenik. Uz niega postoii i niz drugih na povrsini ove
planete. I na drugim planetima se nalaze slicniie gradevine. I svi su oni na 19.5 stupnieva
sieverno i iuzno od ekvatora. Razlog ie u magnetnoi Irekvenciii koiu izazivaiu... i stvaraiu
zvuk koii polarizira nas suncev sustav... koii ie u direktnoi suprotnosti s onime sto smo mi
duhovno. Drugim riiecima. mi vibriramo na speciIicnoi Irekvenciii. Sve dok suncev sustav
vibrira na drugoi Irekvenciii. mi ga ne mozemo napustati na dusevnom nivou...
..Dobar priiateli mi ie rekao da ie 1990. prilikom susreta Gorbacova i Busha na Malti bilo
riieci o obiektu koii ie u orbiti oko Marsa. Oba drzavnika su bila strasno prestraseni...
...Sustina ie u tome da mi. liudi. trebamo preuzeti sudbinu u svoie ruke... I preuzeti lidersku
ulogu na Planeti. Trebamo gurnuti u stranu sve nase gluposti oko koiih se svadamo ... i
sliiediti prioritete. A oni su: dobro nase Planete. briga o pripadnicima nase rase i osobito. nasa
dieca. Moramo to uraditi..."
267
(42) Galakticki genotipovi (42) Galakticki genotipovi (42) Galakticki genotipovi (42) Galakticki genotipovi
19.12.2000.
U obiliu literature o razlicitim civilizaciiama u kozmosu. izdvoiimo i iednog zenskog autora.
Lyssa Royal Holt ie "...medunarodno priznati pisac i predavac. Odrasla ie u Massachusettsu i
New Hampshireu. Diplomirala ie psihologiiu i razvila interes za hipnozu. Naucila ie da se
dovede u izmiienieno stanie sviiesti koie ioi ie omogucilo da komunicira s drugim
energiiama". Jedna od tih "energiia" koia ie evoluirala i ostvarila "Iizicku. emocionalnu.
mentalnu i spiritualnu integraciiu" ie i Germane. Putem Lise. Germane daie opise genetickih
tipova nase galakticke Iamiliie.
LYRANI LYRANI LYRANI LYRANI
Lyrani su daleki preci liudske Iamiliie u kozmosu. Prvi predstavnici su Iizicki bili nizi od
danasniih liudi na Zemlii. Razvoiem kulture. promienom genetske strukture i zivotnih
iskustava. i niihove Iizicke karakteristike su se pocele miieniati i rasti.
LYRANI GIGANTI LYRANI GIGANTI LYRANI GIGANTI LYRANI GIGANTI
Giganti s Lyre. koii su postoiali u trecoi i cetvrtoi dimenziii. su imali sviietlu boiu koze.
sviietle oci i kosu. Visina im se kretala od 180 cm do 270 cm. Uzrok ie boravak na planeti s
visim gravitaciiskim poliima i guscim elektromagnetnim materiialom. Ova bica se spominiu u
Grckoi mitologiii i bibliiskim pricama o gigantima. Ovo ie iedna od grupa o koioi vasa
civilizaciia ios uviiek ima celiisko siecanie. Giganti su bili medu prvima koii su dobili
bozanski tretman kod liudi. EIekti su prisutni u vasim religiiama. umietnosti i arhitekturi
(visoka vrata i prozori). Ovo su vasi "originalni" bogovi i oni su ostavili naiiaci utisak na vas.
CRVENOKOSI LYRANI CRVENOKOSI LYRANI CRVENOKOSI LYRANI CRVENOKOSI LYRANI
Iz rase Giganata su se vremenom odvoiili Crvenokosi Lyrani. Boia koze im ie bila bliieda;
imali su poteskoca pri izlaganiu koze odredenim Irekvenciiama prirodnog svietla. Razlog ie
planeta s koie su potiecali.
Boia ociiu im ie bila sviietla. slicno onome sto vi zovete zelenim ocima (mada postoie
razlicite kvalitete zelene boie u odnosu na onu koiu vi znate). Crvenokosi se smatraiu
pionirima. sto ie dosta blaga riiec. ier bi ih se moglo okarakterizirati i kao osvaiacima
svietova. Ova bica i danas postoie. ali u malom broiu. Niihova interakciia s vama Zemlianima
bila ie mnogo rieda nego s Gigantima. Ipak. mogu se naci u vasoi mitologiii - u slucaiu
Vikinga. Dio te mitologiie odnosi se na zemaliska bica koia su se srela i bila inspirirana od
strane Crvenokosih.
TAMNOPUTI LYRANI TAMNOPUTI LYRANI TAMNOPUTI LYRANI TAMNOPUTI LYRANI
Postoii ios iedna riietka humanoidna grupa koia ie imala dodira s vasim sviietom. Boia koze
im ie kao sviietla cokolada. Priiatna izgleda. Oci smede. ne crne. Kosa tamno smeda. Ova
grupa ie imala utiecaia u oblastima Indiie i Pakistana. Ovi tamnoputi Lyrani su bili paciIisti
po prirodi. Niihov psiholoski proIil se svodio na ekstremnu pasivnost. Bilo ie tesko izvuci
emocionalnu reakciiu iz niih. Neka od ovih bica se srecu u vasim sanskrtskim dokumentima
iz drevnih vremena.
PTICOLIKI LYRANI PTICOLIKI LYRANI PTICOLIKI LYRANI PTICOLIKI LYRANI
Postoii podgrupa koia se energetski izrazavala kao Lyrani. ali ie po svom Iizickom izgledu
bila drugaciia. Bili su sisari. ali ne i humanoidi. Ova bica su bili ektomorIna. vrlo mrsava i
nalik na ptice. Lice i oci su im nalikovale na ptice. "Kosa" niie bila od peria. ali drugaciieg
kvaliteta nego obicne dlake. Ova bica su bila intelektualno vrlo iaka. Sebe su smatrali priie
svega naucnicima. istrazivacima i IilozoIima. Nisu se petliali u galakticku politiku. ali su
268
mnogo putovali i istrazivali u kozmosu. Svoie prisustvo na Zemlii su obiliezili tokom dviie
naiznacainiie rane civilizaciie: sumerska i egipatska.
MACKASTI LYRANI MACKASTI LYRANI MACKASTI LYRANI MACKASTI LYRANI
Jos iedna Lyranska podgrupa. takoder sisavaca. ovai put humanoida. Poiedine Iizicke
kvalitete nalikuiu na red macaka. Nos niie izrazen. usi su malo zasiliene. Usta uska i malena.
Oci izrazaine. mackolike. s dvostrukim kapcima. Zastitni sloi im ie preko koze. koii se razvio
zbog uvieta na niihovoi maticnoi planeti. Niihov utiecai na vasu planetu bio ie sporadican.
Vasi rani "izviestaii" govore o susretu s "liudima-mackama" sto ie. naravno. primitivno i
pogresno.
(Priie nego nastavimo s narednom bazicnom genetskom strukturom. Vegama. iedna
digresiia. Riiec ie o ocima. Mnoge drevne civilizaciie poseban naglasak u svoiim
dokumentima i umietnickim dielima su stavliali na isticanie ociiu. Razlog ie: imitaciia
"bogova". Pokusai da se sto vise lici na superiorna bica. Geneza ove price ide dublie u
proslost. u dane stvarania - genetskih manipulaciia i unapredenia - prvih liudi.)
"Lyrani su imali ulogu genetskih inzeniera. I nisu smieli da vas u potpunosti stvore prema
niihovoi slici. Da budete iednaki originalu. Glavna razlika ie u kreaciii ociiu. Ostavili su vam
maimunoliki izgled ociiu. I to ie vieroiatno naibolniia stvar koiu su vam uradili. Jer. u
momentu kada se pogledate u ogledalo. ono sto vasa stanicna memoriia prepoznaie ie -
simiiansko. maimunoliko poriieklo. Da ste imali oci "bogova". onda biste i vidieli u ogledalu
Boga.
I. zato. umiesto u buducnost. vas pogled u ogledalo vas okrece k proslosti.
Kada ie civilizaciia sa Siriiusa preuzela "proiekt" (stvarania i razvoia homo sapiensa) od
Lyrana. bilo ie kasno za promienu. Stoga su oni okurazivali vasu praksu isticania ociiu
(osobito u drevnom Egiptu) kao podsiecanie na bogove. kako nikad ne biste zaboravili svoie
pretke."
VEDA VEDA VEDA VEDA
Standardni pripadnici Veda civilizaciie su visoki 180-210 cm i tamne koze. Koza ie deblia i
niie mekana kao liudska. U mogucnosti ie da podnese suroviie uviete na povrsini i iacu
ultravioletnu radiiaciiu. Izdrzliiviia su bica. Boia kose ie crna. Boia koze ima smede
variiaciie: od sviietlo do tamno smede (kao vasi crnci ili Indiianci).
HUMANOIDNE VEDE HUMANOIDNE VEDE HUMANOIDNE VEDE HUMANOIDNE VEDE
Prosiecne oci standardnih humanoidnih Veda imaiu veliku tamnu zienicu. Malo su ukosene
i velike. Imaiu kapke. Da ih sretnete na ulici rekli biste da izgledaiu cudno. kao s nekim
deIektom. Ali. deIinitivno biste mislili da su liudi.
NEHUMANOIDNE VEDE NEHUMANOIDNE VEDE NEHUMANOIDNE VEDE NEHUMANOIDNE VEDE
Sisavci. ali po izgledu ne lice na humanoide. Vi bi ih nazvali insektoidi ili reptiliianci. Boia
koze varira kao i kod liudi. Poiedine grupe imaiu zelenkastu kozu i dlake (veci postotak bakra
u kozi i krvi). Oci su velike. izrazene. uglavnom nemaiu duple kapke (sto opet zavisi od
planete s koie poticu). Mali nos i izrazene vilice. Ova bica su imala utiecai na zbivania na
vasem zemaliskom nivou. Srecete ih u pricama o reptiliianskim cudovistima i krvozednim
vanzemalicima. Kada se liudi susretnu s nepoznatim. onda uglavnom pretieruiu u opisu svog
iskustva. Ova bica su genetski povezana s vama. razmnozavaiu se kao sisari.
CIVLIZACIJA PLEJADA CIVLIZACIJA PLEJADA CIVLIZACIJA PLEJADA CIVLIZACIJA PLEJADA
Pleiadanci su se odvoiili od Iamiliie Lyrana. Dio niih ie otisao direktno na zviezdani sustav
Pleiade. a manii dio na Zemliu i tamo se genetski izmiiesao sa zemaliskom genetikom.
Pleiadanci su biielci. sviietle boie kose i ociiu. Zbog dugogodisniih genetskih utiecaia susrecu
se i u smedim variiaciiama. Visina im ie u rangu od 150-200 cm. Emocionalno. u usporedbi s
269
liudima. su mnogo harmonicniii. Shvatili su vremenom da treba zanemariti. potisnuti
negativnost.
CIVILIZACIJA ORIONA CIVILIZACIJA ORIONA CIVILIZACIJA ORIONA CIVILIZACIJA ORIONA
Civilizaciia Oriona ie 89° poriiekla Vega. Od tih 89° Veganske genetike oko 75° ie
humanog tipa. Preostalih 14° ie nehumane Vega genetike.
Stoga su vase price o reptilima s Oriona uglavnom utemeliene. ier ie riiec o posietama
nehumanih Vega vasoi Planeti. I mada ie u sastavu niihovog organizma vecim diielom voda.
kao i kod vas. postoii odredeni postotak masnoca koii podmazuie tiielo. Niihove oci su
takoder razlicite. Kroz vrlo striktni spiritualni trening mogu nauciti da miieniaiu boiu ociiu.
Tako su niihova duhovna bica. koia su se susretala s liudima. imala vrlo izrazenu plavu boiu
ociiu. Uz Vega populaciiu. oko 11° su Lyrani. Vecina Lyrana su smedi. a mali postotak ie
sviietle kose i izgleda. I upravo ovai mali postotak populaciie ima tendenciiu da bude vrlo
agresivan kada posiecuie druge planete.
CIVILIZACIJA SIRIJUSA CIVILIZACIJA SIRIJUSA CIVILIZACIJA SIRIJUSA CIVILIZACIJA SIRIJUSA
Siriius ie primarna zviiezda i predstavlia dimenzionalna vrata za mnoge civilizaciie. sviiesti.
nivoe. Civilizaciia sa Siriiusa koia ie utiecala na vas genetski proiekt ie iz trece dimenziie.
Bogovi sa Siriiusa su genetski gledano. Veganskog poriiekla. Imaiu vrlo izrazaine. kose oci.
Niihova uloga ie bila da unapriiedi vasu rasu. U to doba Iizicki. danas duhovno.
ZETA RETICULI CIVILIZACIJA ZETA RETICULI CIVILIZACIJA ZETA RETICULI CIVILIZACIJA ZETA RETICULI CIVILIZACIJA
Greysi. Visoki od metar do metar i po. Bez kose i dlaka po tiielu. Glava proporcionalno
prevelika za tiielo. velike oci bez kapaka. neznatni nos. usi i usta. U pocetku svog razvoia bili
su civilizaciia i Iizicki veoma nalik vasoi. Kasniie su se dali na put samounistenia. Doveli su
se do sterilnosti. Provodeci genetski inzeniering. kloniranie i slicno. promiienili se svoiu vrstu
da bi dosli do stadiia koieg vi susrecete danas na vasoi Planeti. Priie nego su poceli s ovim
promienama pripadali su humanom tipu genetike Vega. Nakon sto su prosli genetske
promiene shvatili su da su napravili greske. Razlog sto eksperimentiraiu na vama ie pokusai
da izvuku nesto od originalnog genetskog materiiala i ubrizgaiu ga sebi. Nepostoianie
emociia ih koci u daliniem razvoiu. Imaiu sposobnost vracania u svoiu proslost. ali tamo
mogu naci samo onai genetski materiial priie svoie krize. A te genetske inIormaciie su. po
niima. inIeriorne. Stoga provieravaiu druge civilizaciie koie imaiu Veganske koriiene i DNA
koia se adaptirala kroz nova iskustva. Na vasoi Planeti postoii i Veganski i Lyranski kodovi.
U SVAKOM OD VAS! Vi ste tako dobro genetski izmiiesani. Kada uzimaiu genetske
kodove od vas. oni traze. uglavnom. samo one s Veganskim predznakom. Zato ste vi za niih
tako vazni. Nosite u sebi. zakliucano u svakoi celiii. ono sto oni smatraiu svoiom buducnoscu.
Vi. Zemliani. ste genetsko skladiste Galaksiie!
Tesko mi ie a da ne prokomentiram dosadasnii pregled kozmickih genotipova. A osobito
nasu ulogu.
Na iednoi strani ie slika naseg svakodnevnog zivota. Ustaiania uiutro. placania racuna.
viiesti. problema s kolima itd. Na drugoi strani slicice kozmicke poviiesti stare miliiardama
godina. spiritualnog razvoia. genetskih manipulaciia. itd. U prvom slucaiu pogled nam ie
uperen u pod. u zemliu. U drugom. gledamo prema nebu.
U prvoi slici. oci nam se zamaraiu. U drugoi. oci drzimo sirom otvorene.
Neki dan rekoh Erolu da ie ne dozivliavam gledanie kroz teleskop kao vecina astronoma
koia nagada ima li zivota na poiedinim zviezdanim sustavima. Ja polazim od postavke da
ima. Ali ne u teoriii. vec kao sasvim realnih civilizaciia. kao ove sto ih danas opisuiemo. Zato
ie nebo meni pocesto uzbudliiviie nego prosiecnom promatracu.
270
Primiienimo istu logiku kod susreta dvaiu svietova. Nemoimo razmisliati kako bi coviek
reagirao na susret s vanzemalicima. Zamislimo kako bi oni reagirali na susret s nama. Cim bi
se nasli na nasoi Planeti. logicno ie za pretpostaviti da su intelektualno i tehnoloski
superiorniii. I da znaiu vise o genetici od nas. I bez obzira koia od spomenutih rasa da se
sretne s nama rezultat ce biti slican: na iednoi strani ce vidieti nesto toliko poznato. slicno
osiecaiu deia vu. mi cemo im se uciniti poznati. Iamiliiarni. Jer. imat cemo dio istih.
zaiednickih koriiena. karakteristika. izgleda. Gledaiuci nas prepoznavat ce sebe u razlicitim
Iazama svog razvoia.
Na drugoi strani. iedan nas dio ce im izgledati stran. nepoznat. drugaciii.
Nasa agresivnost ce ih plasiti.
I upravo u tom sukobu poznatog i nepoznatog se kriie podrucie - rasta. Mentalnog.
duhovnog. Iizickog. I za nas i za niih.
271
(43) Sumer (43) Sumer (43) Sumer (43) Sumer
20.12.2000.
Moi prvi susret s kniigama Zecharia Sitchin-a bio ie priie tri godine. Dvanaest kniiga u nizu.
Izazovni naslovi kao: "Stepenice k nebesima". "Ratovi bogova i liudi". "Izgublieni realmi".
"Pocetak vremena". "Kozmicki kod". "Da li moderna znanost sustize anticko znanie?" i dr.
"E. da mi ie toliko vremena da ih sve progutam". mislio sam tada. Evo. nakon tri godine.
procitao sam samo iednu. Ostale su na cekaniu.
United Press International ie prvu kniigu iz seriie naiavio ovako: "Tisucama godina su
svecenici. poete i naucnici pokusavali obiasniti kako ie zivot nastao... A sada. priznati
naucnik. izlazi s naiuzbudliiviiom teoriiom od svih..."
"East-West magazine" tvrdi da ie riiec o "...iednoi od naivazniiih kniiga o Zemliinoi
poviiesti ikada napisanoi". "Library Journal" pise: "Proizvod intenzivnog trideseto-godisnieg
istrazivania. "Dvanaesta Planeta" ie prva kniiga Zecharia Sitchinove seriie Zemaliskih
kronika. Riiec ie o revolucionarnom radu koii nudi neoborive dokumentarne dokaze o nasim
vanzemaliskim precima. Interstelarni putnici. koii su ovdie stizali eonima unatrag. zasadili su
genetsko siemenie koie ce vremenom procvietati u posebna bica - liude." Dakle. "Dvanaesta
Planeta" ie prva kniiga iz seriie. Prvo izdanie ie obiavlieno 1974.. drugo 1976. itd. i tako sve
do danasniih dana. Miliiunski bestseler. Kniiga ovog poliglote. poviesnicara i arheologa ie
zasnovana na originalnim starim tekstovima. dokumentima. umietnickim dielima iz zemalia
drevnog Bliskog i Srednieg Istoka. Autor sugerira da nismo sami u nasem suncevom sustavu.
da ie "osvaiacka" planeta nekad davno ostala uhvacena u Suncevom gravitaciiskom poliu i da
se svakih 3.600 godina priblizi ostalim planetima. da su posietioci s te planete zvani NeIilim
bili genetski inzenieri koii su kreirali covieka kakvog ga mi danas znamo. (Prema
originalnom hebreiskom tekstu "neIilim" znaci gigant. onai "koii se spustio dolie").
- "...Dokaz broi iedan ie sam coviek. Moderni homo sapiens ie na mnogo nacina stranac na
ovoi Planeti. I ne samo on. Kako ie moguce da sav zivi sviiet na Zemlii sadrzi tako malo
prirodnih elemenata koii su sveprisutni. a tako mnogo onih koii su prava riietkost na nasoi
Planeti? Da li to znaci da ie zivot uvezen na Zemliu?
- ...Maimuni su stari 25 miliiuna godina. Coviekovi malo blizi maimunoliki preci. hominidi.
datiraiu od priie 14 miliiuna godina. "Trebalo ie proci 11 miliiuna godina da se prvi
"maimun-coviek". Homo. poiavi. Napokon. Australopitek. pocinie da nalici na liude priie 2
miliiuna godina. Prolazi ios miliiun i devetsto tisuca godina do dolaska Neandertalca.
Medutim. ove dviie grupe. Australopitek i Neandertalac. unatoc protoku skoro dva miliiuna
godina. imaiu identicna oruda: zasilieno kamenie. I. naiedanput. neobiasniivo. priie samo
35.000 godina. nova rasa liudi. Homo Sapiens ("coviek koii misli") iskrsava niotkuda i zbrise
Neandertalce s lica zemlie. Ovai moderni coviek. nazvan Kromanionac. ie bio toliko nalik
nama da. kada bi ga obukli u traperice (ovo ie moia upadica) ne bi ga razlikovali oci
prosiecnog Amerikanca. Kromanionac pocinie da pravi speciializirana oruda i oruzia. kreira
umietnicka diela. oblaci se. stvara drustvene konture. religiiske Iorme iskrsavaiu. sahraniuie
mrtve...
- Homo sapiens predstavlia ekstrem u odnosu na spori evolutivni proces. Da ie ostavlieno
prirodi da dovede do covieka. trebali bi ios miliiuni godina. Umiesto toga. preko noci. dobili
smo enigmu. Homo sapiensu nedostaie niz anatomskih i bioloskih detalia u odnosu na
niegove daleke pretke. A opet. s druge strane. poiavliuiu se novi elementi u organizmu koii se
dotada nisu sretali.
272
Zakliucak: "Moderni coviek ima mnogo Iosilnih dalekih rodaka. ali nema direktnog pretka!"
(Cesto se ovo naziva "missing link". nedostaiucom vezom. Prisietimo li se nasih
ovogodisniih priloga. imamo dovolino materiiala da se obiasni ovai revolucionarni skok.)
- Ako ie primitivnom covieku trebalo 2 miliiuna godina da napravi mali pomak u koristeniu
istog materiiala - kamena. ne bi li bilo logicno da mu ustreba dodatnih 2 miliiuna godina da
nauci kako da koristi druge materiiale? I ios. recimo. iedan miliiun godina da razviie
matematiku i astronomiiu? Ipak. za samo nekoliko desetaka tisuca godina preden ie put od
Neandertalca do sliietania covieka na Miesec (i putovania kroz prostor i vriieme. opet moia
upadica). Logicno ie pitanie: da li smo mi zbilia sami zasluzni za ovai skok?
- Ako tradicionalna znanost ne moze obiasniti nastanak Homo sapiensa. onda barem moze
da locira neke od prvih civilizaciia. Riiec ie o oblasti danasnieg Bliskog Istoka. predielu
izmedu iransko-iracke granice. prema turskom Araratu i preko Siriie i Izraela do
Mediteranskog mora...
(Skolske kniige nas uce da se razvoi civilizaciia odviiao postepeno. linearno. od primitivniie
k napredniioi. Kako pogresno!)
...Oko 11.000 godina priie nove ere uocava se da liudi postaiu Iarmeri. uzgaiaiu domace
zivotinie. Cine veliki skok napriied. U kamenu crtaiu imidze superiornih bica ili "bogova"
ciie su intervenciie sviedoci. Jedan takav kameni dokument. koii datira iz 9.000 godine p.n.e.
pronaden ie u sievernom Izraelu i prikazuie uklesanu glavu "boga" zasticenu svemirskim
sliemom kako nosi neku vrst naocala. Medutim. tri tisuce godina kasniie liudi nisu mnogo
odmakli u svom razvoiu. Cak dolazi do nazadovania...
Oko 7.500 godine priie n.e. dolazi ponovno do rasta koii se moze pratiti preko proizvoda od
gline. Mnogobroini nacini koristenia ovih proizvoda pokazuiu da ie sami pocetak perioda
donio naiimpozantniie rezultate. Posude. statue. ornamenti i sl. su u pocetku bili savrsene
kvalitete i dizaina. I onda. nanovo. progres usporava. i oko 4.500 godine p.n.e. uocliiv ie
nazadak u kulturi. Industriia gline i proizvodnia opadaiu i nestaiu: proizvodi postaiu
iednostavniii. nemastoviti. Ponovno kameno posude postaie dominantnim. nastaie opce
siromastvo. Coviekova civilizaciia ie ponovno na silaznoi putanii. Nekoliko stotina godina
kasniie. sasvim neobiasniivo i neocekivano dolazi do procvata naivecih kultura starog Sviieta:
Sumer. Asiriia. Babilon i druge. "Misteriozna ruka ie ios iedanput podigla covieka iz
niegovog sunovrata na ios visi nivo znania..."
(Zakliucak se namece sam: ako ie ostavlien sam sebi. coviek ide k civilizaciiskom
nazadovaniu. Stoga ie stalno neophodna intervenciia vise. superiorniie. vanzemaliske
inteligenciie.)
(Uvriiezeno ie mislienie da su koriieni danasnie Zapadne civilizaciie duboko u antickom
Rimu i Grckoi. Pismo. matematika. IilozoIiia. pravo. organizaciia drzave i voiske... Ponovno
drzimo nase skolarce u zabludi. I Rimliani i Grci priznaiu da su svoie znanie crpili iz stariiih
izvora: onih egipatskih.
Egipat ie dviie tisuce godina stariii od Helenske civilizaciie. a dviie i po od one Rimske. A
opet. dovolino ie dokumenata koii upucuiu da preko pola mileniia priie poiave Egipta.
civilizaciia Sumera udara temelie sviietu kakvog ga znamo. Godina: 3.800 priie n.e.
Sitchin naziva Sumer "iznenadnom civilizaciiom". I dokumentirano pokazuie da su
"bogovi" s "nebesa" bili ti koii su podigli ovu civilizaciiu.)
"...Prvi pisani iezik bio ie sumerski... horizontalnih redova... stiliziranih ivica... koristen na
mekanim glinenim plocama. Kasniie su ga usvoiili Akadiianci. Babilonci. Asiriici i drugi
narodi drevnog Bliskog Istoka. Prvi religiiski hramovi bili su sumerski. Tisucu dviesto godina
priie Moisiia. Gudea ie primio "instrukciie" od tri "boga" da izgradi hram. Prvi bog ie drzao
273
tablet sa slikom niegove omiliene zviiezde. Drugi tablet ie prikazivao niegovu planetu. Jedan
od bogova mu ie pokazao tablet s planom hrama koieg treba izgraditi...
Sumerani trebaiu dobiti kredit i za razvoi stampania. Tisucama godina priie Gutenberga
koristili su neku vrstu stambilia koiima su ostavliali trag u vlaznoi glini...
...Sumerski matematicki sustav ie bio poznat kao "sexadesimal". koii kombinira broieve 10 i
"nebeski" broi 6. Ovai sustav ima prednosti i u odnosu na nas. a znatno ie superiorniii u
odnosu na grcke i rimske sustave. On ie omogucavao Sumeranima da diiele i mnoze miliiune.
izracunavaiu koriiene i kvadrate...
...Geometriia. dostignuca u astronomiii. kalendar... sudski i poreski sustavi. komerciialni
ugovori. viencani dokumenti. pisma. place. trzisne ciiene... arhitektura. gradevinski materiiali.
visoki obiekti... metalurgiia i siroka primiena metalnih proizvoda... bitumen. asIalt.
petroleiski proizvodi (naIta ie sumerska riiec)... biblioteke... operaciie na mozgu: zubari.
veterinari (zmiia na drvetu. danasnii medicinski simbol potice iz Sumera)... liiekovi...
izlaganie radiiaciii kao metodi liiecenia... razvoi tekstila i industriie odiievania... (moderna
industriiska revoluciia ie krenula s tekstilnom manuIakturom)... navodniavanie. Iormalni
skolski i obrazovni sustav... politicki sustav ("pitanie rata ili mira Sumerski ie vladar
podnosio Dvodomnom Kongresu na raspravu priie 5.000 godina")... umietnost. muzika...
... Coviek ie dozivio ovai nezamisliv civilizaciiski uspon u Sumeru... iznenada. neocekivano
i "out oI nowhere"...
(Sto ie uzrokom da nakon stotina tisuca godina sporog i bolnog razvoia dode do dramaticnih
promiena: 11000-7400-3800 godina p.n.e.. kao u razmacima ien-dva- tri. hop i primitivni
pecinski coviek postaie prvo Iarmer. onda maistor glinenih proizvoda i. napokon. inzenier.
matematicar. astronom. doktor. sudac... drevnog Sumera?)
"... Sumerani imaiu spreman odgovor na pitanie o svoioi visokoi civilizaciii. "Sve sto
izgleda liiepo i napredno. duguiemo dobroti bogova". nalazi se na pronadenim zapisima. Tko
su bili bogovi Sumera?"
(Grci opisuiu svoie bogove kao antropomorIne. slicne smrtnim liudima. cak i humane po
karakteru. Oni su i sretni i liute se. liubomorni su. vode liubav. bore se. seksualno se pare
izmedu sebe ili s liudima. Sitchin zaviruie u sve anticke hramove: grcke. ariianske. hititske.
huriianske. kanaitske. egipatske i amoritske. Svi koridori iz ovih hramova vode k iednom
izvoru: Sumeru.)
"...Muski bogovi: Anu. Enlil. Eo. Nanna. Utu i Iskur. te zenski bogovi: Antu. Ninlil. Ninki.
Ningal. Inanna i Ninhursag. Iormirali su "Veliki krug". Ta dinastiia ie vladala. Uz niih ie bilo
stotine diece. unuka. rodaka. svi su oni bili nize rangirani "bogovi"...
... Sumerski i Akadski tekstovi ne ostavliaiu miesta sumnii da su bogovi bili u mogucnosti
da putuiu sa Zemlie u nebo. te da paraiu zemaliskim nebom kada su to htieli:
"Jednog dana ie moia kraliica. nakon sto ie prosla nebo i zemliu. Innana. I nakon sto ie
preletiela Elam i Shubur..." (Shubur ie drevni naziv za Sumer) "...Iskopavaiuci asiriiski glavni
grad Assur 1914. Walter Andrae ie pronasao u hramu Ishtara. statuu boginie u prirodnoi
velicini. (Sitchin daie sliku ovog cetiri tisuce godina starog kipa iz tri ugla u svoioi kniizi.)
Riiec ie o boginii Innana koia na glavi ima sliem za kozmicka putovania ("Shugarra" - onai
sto ide daleko u kozmos). slusalice na usima. zlatni cilindricni predmet u rukama (oruzie?).
Nepobitno. riiec ie o drevnom. bozanskom astronautu."
I redaiu se dokument za dokumentom u koiem Sitchin uvierliivo dokazuie da ie Sumer
nastao intervenciiom superiornih vanzemaliskih bica.
274
(44) Dvanaesta planeta (44) Dvanaesta planeta (44) Dvanaesta planeta (44) Dvanaesta planeta
23.12.2000.
Nekoliko ie neobicnih Ienomena u nasem Suncevom sustavu o koiima dosada nismo
govorili: asteroidni poias izmedu Marsa i Jupitera. poiava kometa i anomaliiska orbita
Plutona. Moguca obiasnienia srecemo kod Zecharia Sitchina u niegovoi kniizi "Dvanaesta
Planeta" u koioi on. na osnovu impozantnog broia dokumenata iz drevnog Sumera. tvrdi
sliiedece:
- sastavni dio naseg Suncevog sustava ie i planeta Marduk. koia se krece po 3.600 godina
dugoi putanii:
- raniii ulasci ove planete doveli su do stvarania asteroidnog poiasa. utiecali na poiavu
kometa i cudnu putaniu Plutona;
"Arkadiiski pecat iz treceg mileniia priie n.e.. danas u berlinskom muzeiu. prikazuiu grupu
od iedanaest nebeskih tiiela kako se okrecu oko Sunca. Ocito ie riiec o nasem Suncevom
sustavu onakvom kakav ie bio poznat Sumeranima: sustavu koii ie sadrzao dvanaest nebeskih
tiiela..."
(Dakle. Sunce. Miesec. Zemlia i osam ostalih planeta. i dvanaesta. izmedu Marsa i Jupitera.)
"... Anticki dokumenti pokazuiu planetu nama nepoznatu - znatno vecu od Zemlie. ali maniu
od Jupitera. Na ovim prikazima sve su planete u danasniim orbitama osim Plutona. koii ie
izmedu Saturna i Urana... Cetiri i po tisuce godina stari dokumenti insistiraiu da postoii
planeta izmedu Marsa i Jupitera. To ie. kako cemo pokazati. planeta Marduk. domovina
NeIilima..."
"...Sunce i niegovih devet planeta su u proslosti dozivieli invaziiu velike planete Marduk.
nalik kometi. iz vaniskog svemira. Prvo se susrela s Neptunom; prosla Uran i Saturn; pri
prolazu pored Jupitera skrenula ie prema centru Suncevog sustava. Za sobom ie "vukla"
sedam satelita. Ulazeci u unutrasniost solarnog sustava nasla se na kursu sudara sa sliiedecom
planetom: Tiamat..." (Prema Sitchinu. u toi dalekoi proslosti. Zemlia niie ios postoiala u
danasnioi orbiti. Planeta Tiamat ie bila izmedu Marsa i Jupitera.)
"...Dviie planete se ipak nisu sudarile. sto ie od kardinalne astronomske vaznosti. Ali zato su
Mardukovi sateliti svom zestinom udarili u povrsinu Tiamata i ostavili pravu pustos. Citavi
diielovi planete su odlomlieni. a sam Tiamat ie izbacen iz svoie orbite..."
"...Komete se smatraiu "pobunienim clanovima" naseg Suncevog sustava. ier ne postuiu
"standardna" pravila kretania. Dok su orbite planeta oko Sunca gotovo kruzne. s izuzetkom
Plutona. orbite kometa su nevieroiatno izduzene. Poiedine komete nestanu iz naseg vidokruga
stotinama pa cak i tisucama godina. I dok sve planete kruze u smieru obrnutom kazalici na
satu. kod kometa ie slucai suprotan. Astronomi ne znaiu odgovor na pitanie koia sila ili koii
dogadai izaziva ove neobicne orbite. Nas odgovor ie: Marduk. Planeta Marduk ie uletiela u
Suncev sustav iz suprotnog pravca. odlomila od Tiamata ogromne gromade od koiih su
nastale komete. a onda ih povukla svoiom gravitaciiskom silom..."
"... Marduk ie udarom na Tiamat podiielio ovu planetu na dva diiela: onai veci. kome ie bilo
sudeno da postane Zemliom. nasom planetom. bacaiuci ga u novu orbitu blizu Suncu.
Udaraiuci u drugi. manii dio. Marduk ih ie smrvio u manie nebeske kamene gromade koii su i
dalie ostali u dotadasnioi orbiti. Tom svemirskom "bitkom" su Iormirani Zemlia i asteroidni
poias izmedu Marsa i Jupitera..."
(Sitchin ovu kozmicku "bitku" potkrepliuie nizom drevnih tekstova koii opisuiu nastanak
Zemlie. tzv. "Mezopotamski Ep o Kreaciii". i koii se dotada nisu tumacili drugaciie nego kao
275
mitovima iz proslosti. Izgleda da ie Sitchin pronasao kliuc za citanie Sumerskih opisa
zbivania na nebu. Pitanie: ako ie Marduk iednom bio u orbiti izmedu Jupitera i Marsa. zasto
ga mi ne vidimo?)
"... Mezopotamski tekstovi govore o Marduku koii zalazi u nepoznate nebeske regiie i
dostize daleke kraieve univerzuma. "On vidi sve cetvrti univerzuma". Opisan ie kao
"monitor" svih ostalih planeta. onai ciia mu orbita omogucuie da opasuie sve ostale..."
"...Slavlien kao veliki nebeski putnik. Marduk ie simbolicki predstavlian kao planeta s
krilima. Dva pernata krila sa strana s krugom u sredini. Ovai simbol ie dominantan u svim
palacama i hramovima zemalia drevnog Bliskog Istoka. On ie ugraviran u stiieniu. prikazan
ie na pecatima. naslikan ie na zidovima. Pratio ie kralieve i svecenike. staiao iznad niihovih
tronova. Vladari Sumera i Akada. Babilona i Kanaana. Elama i Urartua. Mari i Nuzi. Mitani i
Hitita. Egipta i Perziie - svi su oni isticali ovai vrhovni simbol. I tako ie ostalo tisucama
godina..."
"...Centralno miesto u religiiskim vierovaniima i astronomiii antickog sviieta ie uvierenie da
ie Dvanaesta Planeta. "Planeta Bogova". bila dio Suncevog sustava i da ie niena ogromna
orbita povremeno dovodila natrag u blizinu Zemlie. PiktograIski znak za Dvanaestu Planetu.
"Planetu Krizania". bio ie kriz. Slovni simbol za kriz. "Anu" znacio ie "bozanski" i evoluirao
ie u semitskom ieziku u slovo "tav" koie ie znacilo "znak" (a ima oblik kriza)... I zbilia. svi
narodi antickog sviieta su smatrali vriieme priblizavania Dvanaeste Planete kao znak uspona.
velikih promiena. novih era..."
"...Mardukovo periodicno poiavliivanie i nestanak potvrduiu niegovo stalno prisustvo u
solarnoi orbiti. Pri tome. lici na ponasanie kometa. Neke od poznatih kometa se. kao Haleieva
na primier. poiavliuiu svakih 75 godina. U proslosti astronomi nisu ni znali da ie riiec o
kometi koia se periodicno poiavliuie nego su mislili da ie riiec o novoi kometi. Druge komete
bi se iavile samo iednom u poznatoi humanoi poviiesti i nikad vise. Na primier. Kohoutekova
kometa. koia ie otkrivena 1973. nestala ie iza Sunca 1974. i astronomi kalkuliraiu da ie
necemo vidieti u narednih 7.500 do 75.000 godina u buducnosti...
...Astronomi vec neko vriieme nagadaiu da bi neka "Planeta X" mogla postoiati buduci da
ioi se osiecaiu eIekti. osobito na komete. u nasem sustavu. Tako ie Joseph Brady s University
oI CaliIornia. otkrio diskrepanciie u orbiti Haleieve komete smatraiuci da ih izaziva planeta
velicine Jupitera. koia kruzi oko Sunca svakih 1.800 godina. Ipak. drevni mezopotamski
tekstovi daiu iake dokaze da ie orbitalni period Dvanaeste Planete 3.600 godina. Broi 3.600 ie
napisan na sumerskom kao veliki krug. Epitet planete ie "shar". sto znaci vrhovni vladar. i
takoder znaci "kompletni krug. ciklus". Takoder ima znacenie broia 3.600..."
"...Primiietili smo da ie mars Coviecanstva prema Civilizaciii prosao kroz tri Iaze.
Mezolitski period. coviek-Iarmer (11.000 godine p.n.e.). Iaza gline (oko 7.400 godine p.n.e.) i
iznenadna Sumerska civilizaciia (oko 3.800 g.p.n.e.). Ovi periodi su odvoieni razdobliima od
3.600 godina! Namece se kao logican zakliucak da NeIilim periodicno prati razvoi
coviecanstva. intervenira i usmierava ga sa svoie planete Murduk u godinama kada se priblizi
Zemlii.
Nakon visedeceniiskog proucavania drevnih sumeranskih kamenih tableta. Zecharia Sitchin
uvierliivo pise o posietama civilizaciie s "dvaneste planete naseg solarnog sustava" i nienim
utiecaiima na stvaranie i razvoi homo sapiensa.
276
(45) Homo sapiens (45) Homo sapiens (45) Homo sapiens (45) Homo sapiens
24.12.2000.
Na iednoi strani imamo zvanicnu nauku koia tvrdi da ie zivot na Zemlii nastao kao rezultat
kombinaciie bezivotnih kemikaliiu i plinova.
Na drugoi strani. bibliiski tekstovi govore o stvaraniu covieka iz gline i zene iz Adamovog
rebra.
Nazalost. miliiarde liudi bespogovorno prihvacaiu ili iednu ili drugu teoriiu. (Ne uzimamo u
obzir one koii se tokom svog zivota i ne stignu upitati kako smo nastali. ier to ne smatraiu
bitnim.)
Ocito ie da zdrav razum ne dozvoliava da se zadrzimo na ovako povrsnim obiasnieniima.
Kako ie moguce da sav zemaliski zivot ima samo iedan genetski kod? (Sve ie svedeno na
odnos nukleotida/DNA i amino kiselina/proteina.) Ako ie zivot nastao u onoi pretpoviiesnoi
kemiiskoi kasi (kao sto naucnici vieruiu) onda bi logicno bilo ocekivati da se razviiu
organizmi sa mnostvom razlicitih genetskih kodova.
Ili. recimo. zasto element molibden igra kliucnu ulogu kod enzimskih reakciia koie dovode
do zivota? Molibden ie izuzetno riiedak element na nasoi Planeti. Da li bi bilo logicniie da su
niegovu ulogu imali. recimo krom ili nikl. koiih ima u izobiliu? (A koii su. usput budi receno.
nebitni prilikom kemiiskih reakciia.)
Nadalie. manie-vise postoii suglasnost da ie starost Zemlie oko cetiri i pol miliiarde godina.
Noviia istrazivania potvrduiu da su vrlo iednostavne zivotne Iorme bile prisutne vec nakon
nekoliko stotina miliiuna godina. To izgleda previse rano za spori evolutivni proces. Sve ovo
nedvoibeno upucuie da ie zemaliska zivotna iskra dosla iz kozmosa.
Koliziiom Zemlie s nekim od nebeskih tiiela. kometom. asteroidom ili planetom. na koiima
su vec postoiali sicusni zivotni organizmi?
Ili ie zivot zasadila neka od vanzemaliskih civilizaciia iz svog svemirskog broda? Ili. kao
sto Sitchin tvrdi. sudarom zivotom bogate Dvanaeste planete s Tiamatom (buducom
Zemliom) sto ie dovelo do priienosa zivotnih klica na nasu Planetu?
Ideia da ie "Covieka" kreirao NeIilim. prvi put ie zapisana kod Sumerana. I kao takva
izgleda da se suprotstavlia obiema vladaiucim teoriiama: hebreisko-krscanskoi baziranoi na
Bibliii i Darvinovoi baziranoi na evoluciii.
Ali. prema Sitchinu. "...inIormaciie sadrzane u sumeranskim tekstovima mogu potvrditi
valianost i teoriie evoluciie i bibliiskih prica. i pokazati da. u stvari. izmedu niih nema
konIlikta!
U svoiim epovima. Sumerani opisuiu covieka i kao "stvorenog od strane bogova". ali i kao
"vezu u evoluciiskom lancu" koii ie poceo s nebeskim dogadaiima opisanim u "Epu o
Kreaciii".
Svi sumerski tekstovi upucuiu da su bogovi stvorili liude da rade za niih. Tako u "Epu o
Kreaciii" stoii:
"Ja cu stvoriti Primitivnog.
Coviek ce biti niegovo ime.
Stvorit cu primitivnog radnika.
Bice mu zadatak da radi za bogove.
Kako bi niima bilo lakse..."
Sami termini koiima Sumerani i Akadani zovu "covieka" opisuiu niegov status i svrhu. On
ie bio "lulu" (primitivan). "lulu amelu" (primitivan radnik) I "awilum" (radnik). Termin koii
277
se obicno prevodi kao "bogosluzenie" ili "obozavanie" (warship) zapravo ie bukvalno znacio:
"rad za bogove". U bibliiskoi "Genezi". kniizi nastanka. koristi se plural Elohim ("bogovi") i
izviestava:
"I Elohim rece. Stvorimo Covieka. Prema nasem izgledu..."
Novo bice. kako stari Zaviet kaze. nazvan ie "Adam". Sumerski "adama" ie znacilo
zemalisko tlo. Adam ie. drugim riiecima. bio "zemlianin". Coviekov daleki predak Homo ie
nesumniivo proizvod evoluciie. Ali Homo sapiens ie proizvod nekog iznenadnog.
revolucionarnog dogadaia. Jednostavno se poiavio nekoliko miliiuna godina priie reda. Nauka
nema deIinitivan odgovor. Ali. sumeranski i babilonski tekstovi ga imaiu. I stari Zaviet
takoder.
Homo sapiensa. modernog covieka. su stvorili bogovi. Superiorna vanzemaliska civilizaciia.
Oko 300.000 godina unatrag. NeIilim ie uzeo maimunolikog covieka (Homo erectus).
genetski ga modiIicirao. unapriiedio (prema svom imidzu) i stvorio "Covieka koii misli".
Evoluciia i drevne bliskoistocne price nisu u kontradikciii. One dopuniavaiu iedne druge. Jer.
bez kreativnosti NeIilima. mi bismo bili miliiunima godina udalieni od naseg evolutivnog
stabla.
NeIilim ie u svoiim periodicnim posietama planeti Zemlii uzimao materiialne resurse koii su
mu bili neophodni na niegovoi planeti. Marduku. Broi astronauta-radnika ie bio relativno
malen. a zahtievi veliki. Potreba za dodatnom radnom snagom ie rasla i donesena ie odluka
da se domaca primitivna vrsta (Homo) genetski unapriiedi i zamiieni "bogove" u radu.
Broini slikovni i tekstualni dokumenti govore o ovom laboratoriiskom procesu genetske
manipulaciie. Nakon niza testirania i prolaza kroz pokusaie i greske. doslo se do perIektnog
proizvoda. Enki. iedan od bogova (naravno pod "bogovima" uviiek podrazumiievamo
posietioce sa Marduka) ga ie nazvao "Adapa"; u Bibliii se on spominie kao "Adam". a
moderna znanost ga zna kao Homo sapiensa. Jedna od boginia (ocito genetski inzenier) ie
bila "...vrlo zadovolina rezultatom da ie odlucila da tom stvoreniu da kozu bogova - glatku.
bezdlaku kozu. toliko razlicitu od onog dlakavog maimuna-covieka."
"Finalni proizvod" ie bio genetski kompatibilan s NeIilim bicima. Drugim riiecima. bogovi
su mogli imati diecu s novostvorenim liudima.
Drugo poglavlie "Kniige nastanka" nudi tehnicku verziiu nastanka covieka:
"I Jahve. Elohim. ie oblikovao Adama. od zemaliske gline.
I udahnuo mu ie kroz niegove nozdrve dah zivota.
I od Adama ie nastala zivuca dusa..."
(Ne mogu a da se ne prisietim genetskih manipulaciia Greysa koii ne mogu riiesiti problem
vezania dusa za svoia hibridna eksperimentalna bica. Ocito ie da su stanovnici sa Marduka
bili tehnoloski i spiritualno napredniii.)
Ponovno na prvo poglavlie bibliiske "Geneze":
"Elohim ie kreirao Adama po uzoru na sebe.
musko i zensko ie on kreirao..."
Ocita kontradikciia. Prvo se kaze da ie bog stvorio Adama. a onda da su oboie istovremeno
kreirani.
Po Sitchinu. bibliiski tekstovi su bili kondenzirani originalni sumerski tekstovi. A ovi izvori
govore da "...nakon sto su pokusali da stvore covieka kombinaciiom maimunolikog covieka i
zivotinie. shvatili su da iedina kombinaciia koia daie dobre rezultate ie ona izmedu NeIilima i
Homo bica. Nakon nekoliko neuspielih pokusaia. model "Adapa/Adam" ie stvoren. U
pocetku biese samo iedan "kalup".
278
Kada se pokazalo da ie ovai model dobro riesenie. on ie koristen kao genetski kalup za
kreiranie duplikata. A duplikati su bili i muski i zenski. Bibliisko "rebro'" iz kog ie nastala
zena ie. u stvari. igra riieci. Sumerska riiec "Ti" znaci "rebro". ali i "zivot". Na tai nacin se
potvrduie da ie
Eva nastala iz Adamove "zivotne supstance".
(Time su. konacno. muski sovinisti dosli do sebi drage spoznaie. I onda mi padne na pamet
onai Didiiev slikoviti vic o tome tko ie pametniii musko ili zensko. i kako se zena prikliucuie
na inteligenciiu.)
Drevne legende. bibliiske inIormaciie i moderna znanost imaiu iste zakliucke u ios iednom
aspektu. Naime. moderni antropolozi tvrde da ie Coviek nastao i evoluirao u iugoistocnoi
AIrici.
"Mezopotamski tekstovi sugeriraiu da ie stvaranie Covieka bilo u zemlii Apsu. nizem
sviietu (iuzna AIrika). gdie su zemlie i rudnici bili locirani. U toi zemlii ie bog Enlil imao
strasno oruzie s "zubom" koii ie napadao i unistavao velike zidove. Prema ovom opisu. riiec
ie bila o mocnom vozilu nalik buldozeru. koie ie s lakocom busilo zemliane zidove. imaiuci
spriieda neku vrst busilice. Tek mnogo kasniie su bogovi doveli Adama istocno. u
Mezopotamiiu. na druge "zadatke".
Opcepoznata prica o Adamu i Evi i niihovom boravku. a onda izbacivaniu iz raiskog vrta.
trazi poviiesno obiasnienie. Dok su bili u raiu. Adam i Eva su bili goli. Uzimanie iabuke. na
nagovor zmiie. zavrsilo ie poiavom "stida". oblaceniem prvih liudskih bica. Dolazak do
"znania". Da li ie to. zbilia. poruka koiu trebamo zapamtiti iz ove kliucne bibliiske price?
"Kao sto mnogi sumerski slikovni dokumenti pokazuiu. bilo ie vriieme kada ie Coviek.
primitivni radnik. posluzivao svoie bogove gol. On ie bio gol kada im ie sluzio pice i hranu.
ili kada ie bio na poliima i gradevinama... Jasna ie indikaciia da ie status covieka prema
bogovima bio u nivou domace zivotinie. Bogovi su iednostavno unapriiedili postoiece
zivotinie da bi zadovoliile svoie potrebe.
Duz citavog "Starog zavieta" termin "znati" se upotrebliava da oznaci seksualni odnos. u
svrhu imania potomstva. Prica o Adamu i Evi ie prica o kliucnom dogadaiu u coviekovom
razvoiu: dobivaniu mogucnosti da se razmnozava! Ideia da prvi liudski predstavnici nisu bili
u mogucnosti da se razmnozavaiu. ne treba cuditi. Bez obzira koiu ie metodu NeIilim koristio
da kombinira svoi genetski materiial sa maimunolikim coviekom. prva bica su bili hibridi.
Miesavina dva razlicita bica. Mule. kombinaciia magarca i kobile. su takoder sterilni sisavci.
Kroz proces umietnog osiemeniavania mi mozemo proizvesti mula koliko zelimo. Cak i bez
seksualnog odnosa roditelia. Ali. mula ne moze doniieti na sviiet svoie mlado.
Da li ie. dakle. NeIilim. u pocetku. proizvodio "liudsku mulu" za zadovolienie svoiih
ogranicenih potreba?
U iuznom Elamu pronadena ie scena uklesana u kamen u koioi se prikazuie neka vrsta
"laboratoriie". Bogovi rade u nioi. a kao rezultati su redovi i redovi liudskih bica koii su
identicni. Proizvodi istog kalupa. Nadalie. sumerske price o nesavrsenim muskarcima i
zenama. upucuiu na ova bica kao seksualno nekompletna. Dakle. prvi. hibridni liudi. mada
stvoreni na sliku bogova. su bili seksualno inIeriorni. Nedostaiala im ie ta komponenta. ili
ono sto tumacimo kao bibliisko "znanie".
Bibliiski serpent. "zmiia". niie bio nize bice. On ie razgovarao s Evom. znao ie za "skriveno
znanie". Ponovno bibliiska obiasnienia moraiu ici k svoiim koriienima. Sumeru. Bibliiski
termin "zmiia" dolazi od riieci "nahash". koia zbilia oznacava zmiiu. Ali isto tako ova riiec
znaci I "otkriti". "onai koii otkriva". A tai ie bio bog Enki. glavni naucnik EIilima. bog
znania. I upravo Enki ie bio onai koii ie omogucio perIektuiranie primitivnog radnika da
279
dobiie sposobnost razmnozavania. Dobivaniem te sposobnosti. doslo ie do "konIlikta u raiu".
Coviek ie unapriieden. a bogovi su se zavadili oko ove odluke.
Kakvo tipicno "liudsko ponasanie" ovih bogova. Prvo su odlucili da stvore covieka. ier su se
niihovi radnici pobunili sto su morali sami kopati po rudnicima. Kada su stvorili sebi
zamienu. vremenom su ga dalie unapredivali i ponovno se medusobno posvadali. ier nisu
imali konsenzus koiim putem dalie. I onda ce se ovai novi coviek. kao sto ce vriieme
pokazati. poceti oslobadati svoiih kreatora i gospodara. Ovai obrazac se. vieroiatno. cesto
srece u kozmosu. Pa i mi ga primieniuiemo sa svoiom tehnologiiom. Stvorit cemo androide i
robote koii ce nas prvo zamieniivati u dosadnim i teskim poslovima. A s razvoiem umietne
inteligenciie stvorit cemo bica koia misle i koiima mi necemo biti potrebni. A imat ce
mogucnost da se "reproduciraiu".
Sitchin daie interesantne odgovore. Ali. otvara i nova pitania. Sto ce biti kada se Marduk
ponovno poiavi u orbiti u blizini Zemlie? Da li su NeIilim nastali sporim evolutivnim
procesom. ili ie i kod niih neka kozmicka ruka posiiala sieme zivota? I tako se ponovno
krecemo prema Izvoru svog zivota u kozmosu. I pitaniu svih pitania.
280
(46) Ruth Montgomery (46) Ruth Montgomery (46) Ruth Montgomery (46) Ruth Montgomery
29.12.2000.
Ruth Montgomery ie bila aktivni kolumnista. komentator domacih i medunarodnih
politickih tema. priie cetrdesetak godina. Bila ie posebno omiliena i ciieniena. Od sredine
sezdesetih okrenula se pisaniu kniiga na spiritualne teme koie su dostigle tiraze od nekoliko
desetina miliiuna kopiia!
Mislim da ne griiesim kada ocieniuiem da su XX stoliece u Americi obiliezila dva
mediia/proroka. Cayce prvu polovinu. a Ruth Montgomery drugu. I po broiu prorocanstava. a
narocito po ostvarenim.
Po nienim riiecima sve ie pocelo 1960. "Moii "ucitelii" su mi se predstavili kao duse koie su
trenutno na spiritualnom nivou i koie su imale bezbroi raniiih zivota. Isto kao sto cemo i mi
biti tamo kada prodemo kroz misteriozna vrata koia zovemo smrcu."
Nieni "ucitelii" su poceli s dnevnim sesiiama takozvanog "automatskog pisania". Naime.
dotada ie gospoda Montgomery pisala na masini za kucanie. A s "uciteliima" se ponovno
vratila na olovku i papir. "Ucitelii" su. ne samo diktirali tekst. vec su ioi i vodili ruku po
papiru. Preko deset kniiga ie nastalo na razlicite teme. Prva ie bila s naslovom "U potrazi za
istinom" (1965); sliiedio ie bestseler na temu reinkarnaciie ("Here and HereaIter").
Zatim kniiga o tome sto se desava neposredno nakon Iizicke smrti ("A World Beyond")...
"Stranci medu nama" su otvorili sasvim novu temu o dusama vanzemaliaca koii dogovorno
preuzmu tiiela postoiecih liudi ("walk-in". iednostavno se usetaiu u Iizicko tiielo u
odredenom zivotnom dobu).
U doba kada ie obiavliivala svoie kniige bila ie pionir u tim oblastima. I. umiesto ocekivane
kritike i protesta religiozne zaiednice. Ruth ie dobivale pozive za predavania. a za niom su
sliiedile kniige stotina autora koii su izasli sa svoiim ispoviiestima: liekari s dokumentiranim
pricama svoiih paciienata koii su dozivieli klinicku smrt. sviedoci i akteri UFO susreta.
psihiiatri s dosieima liudi koii su se pod hipnozom prisiecali proslih i buducih zivota.
Kniiga o vanzemalicima medu nama ( "Aliens Among Us". 1985) gospode Montgomery
daie doprinos razumiievaniu uloge niza vanzemaliskih posietilaca nasoi Planeti.
"... Pod utiecaiem svoiih Ucitelia. cvrsto sam uvierena u postoianie nevidliivih sila u
Prirodi. Tokom ovih godina moii nevidliivi priiatelii su me postepeno uvierili u realnost
komunikaciie izmedu zivih i onih sto ih zovemo mrtvim. Vieruiem i u reinkarnaciiu. ponovno
vracanie dusa u nove organizme. Znam da ie stvaran i koncept u kome duse iz spiritualnog
realma zamiene miesta s dusama iz Iizickog sviieta. koie zele da napuste svoia tiiela i odu
nazad na duhovni nivo. Pa zasto bi onda ostala odboina prema ideii da nasi svemirski
priiatelii s drugih planeta i galaksiia posiecuiu Zemliu. s zeliom da nam pomognu u
riesavaniu nasih problema? Samo zato sto ih ia nisam srela. ne znaci da dokumentirani
izviestaii drugih nisu istiniti..."
I nastavlia: "...Ucitelii su mi davno rekli da su liudske duse nastale simultano kao iskre od
Kreatora. Duse u drugim galaksiiama su Niegova kreaciia kao i mi sami. Oni su nastali u toi
praiskonskoi energetskoi eksploziii u koioi su duse postali suputnikom i Boziim
kostvaraocem. Kako su neki od niih osietili privlacnost prema odredenim planetima i
galaksiiama. tako su i odlucivali da na niima ostanu...
... Oni koii posiecuiu Zemliu danas. poticu s planeta s napredniiom tehnologiiom i naukom.
Oni su savladali izazove putovania kroz svemir preko demateriializaciie i ponovne
materiializaciie u Zemliinoi atmosIeri. Spremni su da podiiele svoie znanie s nasim
281
naucnicima. ali nisu volini da nepotrebno riskiraiu svoie zivote. Zbog toga sve manie cuiete o
UFO susretima...
Imai na umu da naucno napredno ne znaci uviiek i duhovno napredno. Na primier. ako
studiras razliku izmedu duhovno odmakle drevne Lemuriie i Atlantide u zrelim danima.
vidiet ces da ie Atlantida izgubila svoie spiritualno vodstvo. mada ie tehnoloski bila
nainapredniia civilizaciia koia se ikada poiavila na Planeti. Slicna ie situaciia i u drugim
galaksiiama. Neke kombiniraiu ove kvalitete. a neke velicaiu nailosiie karakteristike oba
sviieta...
Dosta ie primiera liudi sa siecaniima na posiete svemirskim brodovima. Oni su zapravo
imali iskustvo na drugom nivou sviiesti. Dok su se nalazili na svemirskom brodu. takozvani
vanzemalici su materiializirali svoie Iizicko tiielo i vrsili eksperimente nad liudima da bi
razumieli kako niihova tiiela rade... Liudi su i Iizicki. ali i mentalno bili uzimani na svemirske
brodove... Zemlia ie pridoslica medu nastanienim svietovima i daie los primier sa svoiim
ratovima. sebicnoscu i pohlepom. Ipak. poiedini Zemliani uspiievaiu prekidati ciklus
ponovnog radania cineci dobra diela... i niima ce biti omoguceno da posiecuiu druge.
napredniie planete ako zele...
Vanzemalici dolaze i odlaze sa Zemlie po zelii. ier imaiu mogucnost da svoiu atomsku
strukturu dezintegriraiu i ponovno integriraiu kako i kada zele. Ovo ie svemirski zakon koii
ios niie shvacen na Zemlii...
Charlotte King iz Sakramenta ie liudski "seizmograI". Mnogo sigurniie od naucnih
instrumenata. ona moze predvidieti zemliotrese i vulkanske erupciie. speciIicirati vriieme i
miesto dogadaia. Americki instituti i vladine agenciie su vrsili niz testova i ustanovili da ie
tocnost predvidania zemliotresa oko 85°. a kod vulkanskih erupciia riiec ie o Iantasticnoi
stopostotnoi tocnosti. Ruth Montgomery ie postavila pitanie svoiim Uciteliima o Charlotte
King i ovo ie odgovor koii ie dobila: "Charlotte King se usetala u to tiielo priie osam godina
kao dusa sa Siriiusa. buduci da ie dusa koia ie tada bila u niemu. odlucila da ode. Za Charlotte
ie ovo tiielo bilo pogodno da bi upozoravala liude na predstoiece katastroIe... Ona volontira
za ovu ulogu. Svoievremeno ie bila na Atlantidi neposredno priie raspada ovog kontinenta na
male otocice... i prisieca se iskustva i zvukova koii su prethodili ovim prirodnim poiavama.
Ona ie tamo imala slicnu ulogu pomazuci stanovnicima iz ugrozenih oblasti.
Dosta ie napisa bilo o navodnom susretu americkog predsiednika Dwight Eisenhowera sa
malom UFO Ilotom u voinoi bazi Adward AFB u KaliIorniii. 1954. godine. Britanski Lord
Clancarty. clan Parlamenta. ie svoievremeno obiavio pricu s americkim pilotom koii ie tvrdio
da ie bio iedan od sestorice osoba koia su bila s americkim predsiednikom za vriieme susreta.
Kaze: "Pet razlicitih vanzemaliskih letielica ie sletielo u bazu. Tri su imale taniurast oblik. a
dviie oblik cigare... Vanzemalici su licili na liude. ali ne u potpunosti."
Prema ovoi ispoviiesti. Eisenhower ie bio na odmoru u oblizniem Palm Shringsu i
helikopterom ie dovezen u bazu. Tamo ie na engleskom razgovarao s humanoidima koii su
mu pokazali svoiu tehnologiiu. Takoder su mu demonstrirali moc da postanu nevidliivi. Tada
ie Ike rekao da Zemliani ios nisu spremni da saznaiu za niihovo prisustvo. ier bi to izazvalo
paniku. I mada se pilot zakleo da suti. odlucio ie da progovori. ier ie ostao kao posliednii
sviedok.
Ruth Montgomery ie pitala svoie Ucitelie za ovai dogadai. Odgovor sliiedi:
"Ike ie vidio i govorio s posietiocima iz svemira. On ie trebao upoznati iavnost s ovim
cinienicama priie svoie smrti. Takoder ie vidio i svemirske brodove."
Ruth ie svoiu kniigu pisala u proliece 1984. u predvecerie americkih izbora. Nien izdavac ie
upitao bi li ucitelii predvidieli neke od politickih dogadaia. Medu pitaniima ie bilo i ono za
282
demokratskog kandidata Gary Harta. vrlo popularnog u to vriieme. Niihov odgovor ie bio
sliedeci: "Hart ce biti dobro primlien. ali nece dobiti nominaciiu. Ona ce otici Mondaleu.
koieg ce poraziti Reagan. Niega ce. opet. nasliiediti George Bush kao predsiednik..."
Koliko se ia siecam. zgodni Gary Hart ie nekoliko mieseci uvierliivo vodio unutar
Demokratske partiie. A onda ie obiavliena niegova vanbracna liubavna aIera i predsiednicki
snovi su mu pali u vodu.
Petnaestak godina raniie. Ucitelii su prorokovali da Ted Kennedy nikada nece postati
americki predsiednik. niti ce zena biti izabrana da vodi SAD u XX stoliecu. Tocna
predvidania su se odnosila na izbor i. zatim. odlazak Cartera. kineskog vode Deng Hsiaopinga
i niegovog zaokretania ka kapitalizmu...
O vanzemalicima su rekli i ovo: "Oni ce nastaviti dolaziti u vecem broiu i bit ce od velike
vaznosti za Zemliane..."
Zakliucuiuci: "Mi smo dusa. Ne tiielo! Fizicko tiielo ie iednostavno kostim koieg nosimo u
kratkom vremenskom periodu. Ali. mi. nasa dusa. postoiimo kao i vriieme. Beskonacno!"
283
III TOM III TOM III TOM III TOM
(1) Kis (1) Kis (1) Kis (1) Kissinger Associates Co. singer Associates Co. singer Associates Co. singer Associates Co.
01.04.2001.
Ako pozelimo da liudsku civilizaciiu podredimo nekim drugim (tudim). "visim" potrebama.
onda cemo ioi prvo oduzeti moc slobodne misli. Udaliiti ie od niene prave prirode. Odsieci
cemo krila duhovnoi i mentalnoi slobodi. I liude Iokusirati na sporedne cilieve (npr. borba za
Iinanciisko prezivliavanie. pripadnost religiiama itd).
Proces manipulaciie starta s laznom slikom sviieta. Ovai. treci tom "Alternativne poviiesti".
pokazat ce da bukvalno moramo poceti sumniati u svaki komadic znania koii su nam usadili
kroz proces obrazovania i mediiskog bombardirania.
Kad vlastitim naporom potvrdimo sto ie istina. tek onda postaiemo slobodni.
1. 1. 1. 1. Poviiesni dogadaii se ne odviiaiu stihiiski. kao sto mnogo liudi misli. "Kao splet trenutnih
okolnosti". Zabluda!
2. 2. 2. 2. Oni se ne odviiaiu ni zakonito. Svietski i lokalni ratovi. ekonomske krize. "Ciklusi".
Nova zabluda!
3. 3. 3. 3. Imaginarne bozanske prste u svemu ovome ne mozemo dokazati pa ih necemo ni
razmatrati.
Ali ie istina da tri gornia pogleda na sviiet dominiraiu u tumaceniima svega onog sto nam se
dogada.
U narednim prilozima cemo dokazati da niiedan od niih niie istinit. I da ie sve ono sto nam
se dogada na ovoi Planeti usmieravano i pokretano iz iednog centra.
Rat u Bosni ie dobar primier. ier svatko od nas misli da zna sto se desavalo. Necemo
govoriti o lokalnim vodama koii su bili u prvom planu ... vec o vaniskom inzenieringu koii ie
tai rat vodio u zelienom smieru. Vriieme ce pokazati da li su kliucne operativne uloge imale
sliedece organizaciie:
- Bilderberg Grupa
- Trilateralna Komisiia (Trilaiteral Commission)
- Komitet 300 (Committee oI 300)
- Britanski kralievski Institut za medunarodne poslove (RIIA)
- Americki Saviet za vaniske poslove (Council on Foreign Relations)
- Kissinger Associates
Zovimo ih skraceno Bil. TC. C 300. RIIA. CFR i Kiss.
U predvecerie sukoba u bivsoi Jugoslaviii zemlie Europske Uniie su postavile svog prvog
"mirovnog pregovaraca". Siecamo se. bio ie to lord Carrington. Carrington ie bio lider
Bilderberg Grupe (Bil). predsiednik RIIA i iedan od clanova C 300. Uiedno ie i iedan od
osnivaca Kissinger Associates (Kiss).
Kad niegovo posredovanie navodno niie dalo rezultate (a u stvari on ie odigrao ocekivanu
ulogu) zamiienien ie s dvoicem: lord David Owen (Bil. TC) i Cyrus Vance (Bil. CFR. TC).
Zatim sliiede Svedanin Carl Bildt (Bil) i Norvezanin Thorvald Stoltenberg (Bil. TC). U dva
navrata se ubacivao nezavisni pregovarac Jimmy Carter (svoievremeno predsiednik TC. clan
CFR-a).
Kada ie cetvrt miliiuna liudi pobiieno. "napokon" dolazi ekipa s Richard Holbrooke-om
(CFR. TC. Bil). mirovnim pregovaracem tadasnieg predsiednika Billa Clintona (CFR. TC.
Bil). Dnevno su bili umiiesani ministri Warren Christopher (CFR. TC) i William Perry (Bil).
284
Stvara se globalna NATO armiia i prvi voinik 60.000 trupa ie admiral Leighton Smith
(CFR). Naravno. Carl Bildt (Bil) kontrolira civilni dio operaciia. Utiecaini americki
ambasador u Beogradu bio ie Warren Zimmerman (CFR). a Iinanciier George Soros (Bil)
imao ie i ima niz neproIitnih Iondaciia diliem iugoistocne Europe.
Svi su oni sliiedili upute Davida RockeIellera i Henry Kissingera. mocnih lidera Bilderberg
Grupe. Trilateralne Komisiie. britanskog i americkog Instituta za vaniske odnose. To su liudi
koii miieniaiu sviiet i odlucuiu o rezultatima tih promiena.
Kissingera se siecamo iz Nixonove i Fordove administraciie. rata u Viietnamu i (koie li
ironiie) laureata Nobelove nagrade za mir (1973). Od sedamdesetih. on ie staiao iza glavnih
vaniskopolitickih odluka americkih predsiednika (niihova pripadnost "razlicitim" partiiama ie
bila od sporednog znacaia).
Kada ie George Bush postao predsiednikom 1988. postavio ie dvoiicu bliskih Kissingerovih
suradnika u svoi kabinet: Brent ScowcroIt ie vodio Washinigtonski ured Kissinger Associates
i postao ie seI mocnog Nacionalnog Savieta za Sigurnost (NSC). Predsiednik Kissinger
Associates. Lawrence Eagleburger ie bio pomocnik ministra vaniskih poslova zaduzen za ...
Balkan i Europu.
Prema navodima iednog visokog sluzbenika Bushove administraciie. koii ie kasniie dao
ostavku na duznost. odigravala se ova scena: godina ie 1992. rat na Balkanu ie zapoceo. U
Ovalnom uredu siede Bush i Kissinger. Henry Kissinger diktira redosliied dogadaia koii se
trebaiu odigrati. a Bush potvrdno klima glavom.
Naravno. zvanicno Kissinger niti ie bio clan americke vlade. niti ie imao bilo kakvu
Iunkciiu u nioi.
Iza scene... Kissinger Asaociates su vodili inzeniering bosanskog i ostalih balkanskih
ratova.
Razoreni zivoti i domovi. proslosti i buducnosti. posiiana mrznia. samo su plodno tlo za
buduce sukobe. I odvodenie coviekove paznie od potrebe da se okrene sebi. Stvarnoi liudskoi
prirodi. I svrsi nase zivotne misiie na ovoi Planeti i u ovom zivotu.
Henry Kissinger. dobitnik Nobelove nagrade za mir. ie staiao iza glavnih vaniskopolitickih
odluka americkih predsiednika umiiesanih u ratne sukobe od Viietnama i Laosa do Bosne i
Iraka (dva puta).
285
(2) Tko vlada coviecanstvom? (2) Tko vlada coviecanstvom? (2) Tko vlada coviecanstvom? (2) Tko vlada coviecanstvom?
08.04.2001.
Interesantno ie promatrati ankete koie svakodnevno zapliuskuiu TV. Stvara se privid da
narod daie svoie mislienie o zivotnim pitaniima i da ih politicari navodno slusaiu. U pogledu
poreza ("treba li ih smaniivati ili ne"). vaniske politike ("napasti na Irak ili ne". "poslati
doticnog u Haag ili ne"). voiske ("homoseksualci u voisci ili ne") i slicno...
Naravno. odluke se donose bez obzira sto vecina misli. Niima se. na kraiu. obiasni sto
trebaiu misliti. Jedna od riietkih ozbilinih anketa ie ona od priie neki dan provedena medu
nastavnicima. Oni su usporedili ucenike iz raniiih generaciia i iz ove danasnie. Jednoglasan
zakliucak ie bio da "danasnia dieca postavliaiu znatno manie kritickih pitania o nastavnom
gradivu... i da mnogo manie samostalno citaiu".
Gasenie kritickog mislienia ie utrnulo put prema drustvu u kome se ne postavliaiu pitania
vec se prihvacaiu "istine" koie se serviraiu iz mediia i prilagodenih udzbenika poviiesti.
Iizike. biologiie.
Dieci se daiu "liiekovi" za smirenie da ne bi bili hiperaktivni. droga ie dostupna u svakoi
osnovnoi skoli. nasilie ie prihvaceno kao neminovnost. ruglo "muzike" crnacki rap. ie vodeci
trend medu mladima.
Da li se ove stvari desavaiu slucaino? Ili ie "nekome" u interesu da ima priglupe mase
koiima ie lako manipulirati?
Nekoliko tiedana priie ovogodisnieg Mardigrasa (karnevala) u New Orleansu sreli smo se sa
Sutkom i Daletom kod Mazeta. Dobio sam poseban poklon. kniigu David Ickea: "The Biggest
Secret" ("Naiveca taina") pisanoi 1999. David-a smo spominiali lani kao neumornog
istrazivaca koii daie stvarnu pozadinu onoga sto se desava na Planeti. O "Naivecoi taini"
cemo govoriti vise u narednim prilozima: danas zavirimo u niegovu kniigu "I istina ce nas
osloboditi".
Kniigom dominira sliedeca tabela:
Na dnu ie citavom sirinom
COVJECANSTVO
Siiede
MEDIJI
Zatim
UJEDINJENI NARODI
EVROPSKA UNIJA i TRGOVACKI BLOKOVI
BILDERBERG GRUPA
KRALJEVSKI INSTITUT ZA VANJSKE POSLOVE
AMERICKI SAVJET ZA VANJSKE POSLOVE
TRILATERALNA KOMISIJA
OKRUGLI STOL
(nekoliko nivoa navise ie praznina i onda dolaze...)
PROSVIJETLJENI MASONI
VITEZOVI MALTE
SKULL & BONES
(pretposliednii nivo. pri samom vrhu prikazuie "Globalnu elitu")
286
CRNO PLEMSTVO
ILUMINATI
KOMITET 300
(i dosli smo do krova; tamo su...)
VANZEMALJCI
Razmislimo o ovoi tabeli. Vecina liudi. naravno. ovako sto niie vidiela. A i kada ie vidi.
koia ie prva reakciia? Nevierica. odmahivanie rukom. neprihvacanie... Logicno. ier se ne
"uklapa u vec Iormiranu sliku sviieta".
Sliku koiu su nam "Iormirali" oni koii imaiu stvarnu moc na planeti. A ako nekolicina i
pokusaiu da ih razotkriiu. u ocima drugih ovo ce izgledati toliko Iantasticno... da nece u to
povierovati.
Idealno zamislieno. Istina ie toliko nevieroiatna da ie treba odbaciti. Iluziia ie toliko iaka da
ie "sigurniie" od nie se ne odvaiati.
Prvi dio "Treceg toma" ce pokazati da ie "zemaliski komandni lanac" zbilia olicen u gornioi
tabeli.
I kniiga kaze:
"Ovo ce mozda izgledati nerealno vecini liudi. ali ia od vas trazim da razmislite. Svi cemo
se sloziti da ie nesto vrlo pogresno a ovom planetom. Gradanski ratovi. bolesti. etnicka
ciscenia. religiiski ratovi. krsenie liudskih prava... i lista ide dalie. Da li su ovi dogadaii
medusobno nepovezani. ili imaiu zaiednicki izvor?
... Konstantno nas hrane propagandom. losim viiestima. mislieniima. lazima ... a postoie
tone nerecenih taini. Vecina ovih lazi dolazi kroz mediie ciii su vlasnici nekolicina liudi na
vrhu spomenute tabele. Sve se podreduie cilievima tih grupa na vrhu..."
Ukratko bih i ia prokomentirao tabelu:
1. Coviecanstvo 1. Coviecanstvo 1. Coviecanstvo 1. Coviecanstvo
Sest miliiardi liudi ie ogromna energetska masa: mentalna. duhovna. materiialna. Svatko od
nas ie. u sustini. samo energetska lopta. Koioi treba energetski podsticai. "hrana". da bi se
odrzala i razviiala. Vecina liudi osnovne energetske potrebe uvietuie hranom i picem. zatim
iskustvima razlicitog naboia: seksom. liubavliu. moci. vladaniem nad ostalima itd.
Oni pri i na vrhu piramide smislieno i usmiereno dobivaiu potrebnu (negativno nabiienu)
energiiu za vlastiti opstanak.
Sedam tisuca godina ie stara ova nasa (posliednia u nizu) zemaliska civilizaciia. Dosadasnia
poviiest ie tipican primier manipulirania masom energetskih lopti (ili "liudi". kako mi sebe
volimo nazivati). A da toga nismo sviesni.
2. Mediii 2. Mediii 2. Mediii 2. Mediii
Manipulaciia se odrzava mediiima kao iednom od naimocniiih oruzia (uz droge. liiekove i
Farmaceutsku industriiu. "obrazovanie" i sl.) Male mediiske kuce se oslaniaiu i slusaiu one
velike; velikima su na celu grupe koie dominiraiu citavom industriiom; i sto vise idemo k
vrhu piramide shvacamo da samo nekolicina drzi u svoiim rukama mediiska i privredna
carstva.
Tip: niiedna udarna viiest niie slucaina. Ona niie plod "istrazivackog i nezavisnog
novinarstva". Ona ie uviiek u Iunkciii nove manipulaciie. Dobar oriientir ie - uviiek sumniati
u ono sto cuiemo.
Jer istina ie uviiek skrivena. Na primier:
287
- Kissingerova ie teza bila da na Balkanu stoliecima ratuiu plemena. Sietimo se ratnih
izviestaia. Daie se mislienie iedne pa druge strane. Tko puca na Saraievo? Prosiecan coviek.
ako ie u konIuziii. lako proguta ideiu da su svi krivi i da ie riiec o plemenskom ratu.
- Trenutno aktualni Makedonsko-albanski sukob ie predstavio Albance kao teroriste i
odmetnike. Time su oni izgubili "politicki kapital" kao zrtve sukoba na Kosovu. Ponovno sve
u Iunkciii dokazivania da nema dobrih; u "plemenskom ratu" svi su primitivni i citav Balkan
ie isti.
A oni koii iza scene vuku konce tocno znaiu koiim putem idu. Masonski moto "Ordo Ab
Chaos" red. poredak iz kaosa. ie ovdie na dielu. "Kreirai problem. podstakni reakciiu da se
nesto treba uraditi. i onda ponudi riesenie. Svoie riesenie! Svoi (Novi svietski...) poredak."
3. Uiedinieni Narodi 3. Uiedinieni Narodi 3. Uiedinieni Narodi 3. Uiedinieni Narodi
Koliko li ie dobronamiernih doktora. pod okriliem OUN. volontiralo u aIrickim misiiama
misleci da vakcinama pomazu stanovnike ovog siromasnog kontinenta? I ne sluteci sto se
skrivalo u tim vakcinama. Danas ie to kontinent gdie se populaciia kontrolira na naiuzasniii
nacin. Jedan od cetiri odrasla AIrikanca ima AIDS. Crni kontinent ie naiveca eksperimentalna
laboratoriia kreatora Novog svietskog poretka.
4. Europska Uniia i Trgovacki blokovi (NAFTA) 4. Europska Uniia i Trgovacki blokovi (NAFTA) 4. Europska Uniia i Trgovacki blokovi (NAFTA) 4. Europska Uniia i Trgovacki blokovi (NAFTA)
Stvaranie iedinstvenog trzista. iedinstvene monete i iucer naiavlienog iedinstvenog ustava.
dovodi do cvrstog drzania poluga vlasti u rukama nekolicine. Liiepe price o slobodama.
naprednoi ekonomiii. nepostoianiu granica se serviraiu gradanstvu u meduvremenu...
5. Bilderberg. Instituti (SAD. UK) za vanisku politik 5. Bilderberg. Instituti (SAD. UK) za vanisku politik 5. Bilderberg. Instituti (SAD. UK) za vanisku politik 5. Bilderberg. Instituti (SAD. UK) za vanisku politiku. Okrugli Stol... u. Okrugli Stol... u. Okrugli Stol... u. Okrugli Stol...
...ce biti predmet analize u nadolazecim prilozima.
6. Prosviietlieni masoni (niihova elita). Vitezovi Malte. Skull & Bones 6. Prosviietlieni masoni (niihova elita). Vitezovi Malte. Skull & Bones 6. Prosviietlieni masoni (niihova elita). Vitezovi Malte. Skull & Bones 6. Prosviietlieni masoni (niihova elita). Vitezovi Malte. Skull & Bones
Skull & Bones smo obradili u prethodnom tomu. Vitezovi Malte nisu tako arhaicna i
neutiecaina organizaciia kako se ucinilo kada ie iedan od niih prikazivan kako putuie kroz
Beograd. Zagreb i Dubrovnik pocetkom 1991... diieleci svoie ordene i krizeve.
7. Globalna elita (Crno plemstvo. Iluminati. Komitet 300) 7. Globalna elita (Crno plemstvo. Iluminati. Komitet 300) 7. Globalna elita (Crno plemstvo. Iluminati. Komitet 300) 7. Globalna elita (Crno plemstvo. Iluminati. Komitet 300)
Peniuci se k vrhu. pociniu da zapaniuiu rituali i okultizam vrhunskih igraca. elite koia
generaciiama odrzava svoie geneticke i krvne liniie. zatim prica o trinaest Iamiliia - stvarnih
vlasnika svietske ekonomiie...
8. Vanzemalici 8. Vanzemalici 8. Vanzemalici 8. Vanzemalici
Greysi. i. stvarni kontrolori svega negativnog - Reptoidi.
Istine se mogu skrivati. ali niiedna niie viecna. Priie ili kasniie inIormaciie pociniu curiti.
Vitezovi Malte imaiu tisucugodisniu tradiciiu voinog i politickog utiecaia. Podruznice
diliem sviieta ucestvuiu u akciiama humanitarnog karaktera. dok niihovi lideri pripadaiu
vodecimelitama koie vladaiu sviietom.
288
(3) Bilderberg (3) Bilderberg (3) Bilderberg (3) Bilderberg
15.04.2001.
I dok mi privodimo ovai uskrsnii vikend kraiu i pripremamo se za rutinske sedmicne dane
pred nama. ima onih koii planiraiu nasu buducnost iza zatvorenih vrata.
Konac svibnia. pocetak lipnia. ie vriieme kada Bilderberg Grupa drzi svoie taino godisnie
zasiedanie. O tome niiedne velike novine ili TV stanice nece obiaviti ni slova. A vlasnici tih
istih mediia bit ce. i ovom prilikom. ucesnici sastanka.
Od 24.-28. svibnia. u luksuznom svedskom hotelu Stenunsbaden. na zapadnoi obali.
pedesetak km od Gotesberga. lideri Bilderberg Grupe ce otvoriti ovogodisnii. 48. po redu.
susret. Hotelski rezort ie izdoien na otocicu i uz iake miere sigurnosti. 120 predstavnika
Zapadne politicke. Iinanciiske i korporaciiske elite odlucivat ce o neposrednoi buducnosti
sviieta.
Osamdesetogodisniaci. Rotschild i RockeIeller. zaiedno s Kissingerom. pripremit ce i ovai
put. dnevni red i izbor pozvanih.
Isto kao i lani na lipaniskom sastanku u belgiiskom hotelu Chateau Du Lac (20 km od
Bruxellesa). Ili godinu priie. u skotskom Turnberry Hotel (Ayrshire). Ili. ios priie. u
portugalskoi Sintri.
Usamlieni. luksuzni hoteli. u vlasnistvu Rothschilda ili RockeIellera. postaiu prava
utvrdenia koia okruzuiu nevidene miere sigurnosti: naoruzani cuvari. policiia. cak i voiska.
Kilometrima uokolo niiedan novinar nema pristupa. Pet dana intenzivnih diskusiia rezultiraiu
uputama vodecim plutokratima sviieta.
Jedine novine koie uspiievaiu. iz godine u godinu. prenositi rezultate ovih tainih sastanaka.
su americke: "Spotlight". Za sebe kazu da su "iedine preostale ozbiline americke novine".
O koriienima Bilderberg Grupe govorio ie americki senator Jacob Javits 1964. godine.
Niegov izviestai se moze naci u Kongresnoi biblioteci. U niemu. ovai povremeni clan
Bilderberga kaze: "Zemlie Zapadnog Sviieta su. tokom perioda hladnog rata. osiecale potrebu
za usku suradniu da bi se zastitili od komunisticke opasnosti." Ova "suradnia" se Iokusirala
na kliucni cili: osigurati da SAD. Kanada i Zapadna Europa zadrze globalnu kontrolu nad
preostalim diielom sviieta.
U svibniu 1954. odrzan ie prvi zvanicni sastanak Bilderberg Grupe koia ie svoie ime dobila
po hotelu Bilderberg u Nizozemskoi. Ime ipak niie slucaino izabrano. Bil ili Bel ie drevno
Ienicansko bozanstvo - Sunce (primarni simbol svih elitistickih grupa).
Prvim sastankom ie rukovodio nizozemski princ Bernhardt. bivsi nacisticki SS oIicir. koii se
udomio u nizozemskoi kralievskoi Iamiliii. Princ ie predsiedavao Bilderberg sastancima sve
do 1976. godine.
Za tu ulogu ga ie pripremio kolosalni europski manipulator. Iinanciiski mastermind. lord
Victor Rothschild. I kao sto ie David RockeIeller vukao poteze iz siene u Americi. tako ie i
Rotschild rukovodio europskim poslovima. (David Icke. "The Biggest Secret".)
Bilderberg Grupa ima stalni Komitet od 39 osoba koie se ne biraiu vec postavliaiu. To ie
uze iezgro. donosilac i odluka. Niihova uloga ie da prenose ideie osobama koie pozivaiu na
godisnioi bazi. Pozvanih osamdesetak osoba se miieniaiu svake godine. kao i lokaciia
sastanaka.
Medu 39. su i lord Carrington. Giovanni Agnelli (FIAT). RockeIeller (Chase Manhattan
Bank). Peter Jankovic (bivsi austriiski ministar). Vernon Jordan (Clintonov paidas).
Kissinger... Uz niih su i vodeci liudi korporaciia kao ABB. United Steel (SAD). Deutsche
289
Bank. World Bank. ministri. ambasadori. proIesori... Ova Grupa se cesto naziva i "Nevidliiva
svietska Vlada".
S razlogom.
Primier prvi: Primier prvi: Primier prvi: Primier prvi:
Godine 1993. tadasnii predstavnik za stampu britanske Laburisticke partiie. stanoviti Tony
Blair. pozvan ie na sastanak Bilderberg Grupe u grckom lietovalistu Vouliagmentu. Godinu
dana kasniie sliiedi iznenadna smrt dotadasnieg lidera stranke John Smitha. Seriia skandala i
konIlikata unistava kredibilitet "konkurentne" konzervativne partiie i nienog lidera Johna
Mayora. Blair postaie novim britanskim premiierom u uvierliivoi pobiedi 1997.
Blairov Bilderberg savietnik bio ie Gordon Brown. Niihova prva ekonomska odluka bila ie
da predaiu upravlianie kamatnim stopama iz ruku Vlade u ruke Bank oI England (koliko se
siecam onih iutarniih viiesti BBC-a. to se desilo samo dva dana nakon sto ie Blair preuzeo
upravlianie Kabinetom). Brown ie zamiienio dotadasnieg konzervativca Kennetha Clarka.
Koii ie. gle slucainosti. takoder iedan od Bilderberg-era. Isto kao i Mayor.
I sto se desava? Prividna demokraciia ie na dielu. Jedna partiia zamieniuie drugu na vlasti.
Narod ie sretan ier misli da ima izbor. A u stvari iednopartiiske drzave su na dielu.
Uzgred. Brown i Blair su bili ponovno na sastanku Bilderberg Grupe 1998. u Skotskoi.
Primier drugi: Primier drugi: Primier drugi: Primier drugi:
David RockeIeller ie 1991. godine pozvao dotad relativno nepoznatog guvernera drzave
Arkansas na sastanak Bilderberg-a u Baden-Badenu. u Niemackoi. Sliiedece godine. guverner
Clinton ie postao predsiednik Clinton.
Primier treci: Primier treci: Primier treci: Primier treci:
Mreza centralnih banaka ie pod neposrednim utiecaiem grupa kao Bilderberg. Glava
americke Banke Iederalnih rezervi. Alan Greenspan ie Bilderberg (uiedno i clan TC i CFR).
Niegov prethodnik Paul Walker takoder (TC. CFR i Bil). Niihov britanski kolega Sir Gordon
Richardson isto tako... Niemacka centralna Banka. Svietska Banka... i lista ide dalie.
Americko i svietsko trziste akciia se trese priie nego sto se Greenspan obrati s odlukom o
visini kamatnih stopa. I niegove iziave. svaki put. odreduiu tok koiim ce se ekonomiie kretati.
Akciie skacu ili padaiu. istog dana.
Medutim. glavni igraci. ne samo da unapriied znaiu sto ce se odluciti... oni donose odluke.
Treba pratiti investiciiske korake glavnih korporaciia. banaka i osiguravaiucih kompaniia
priie nego sto se Greenspan obrati iavnosti. Jer one. svaki put. masovno prodaiu ili kupuiu
akciie. (Doduse. tu postoii mala zvrcka: Iinanciiska carstva Rothschildsa i RockeIellera su
tako razgranata. da im mali tesko mogu uci u trag.)
Primier cetvrti: Primier cetvrti: Primier cetvrti: Primier cetvrti:
Navodni Iinanciiski "odmetnik". George Soros (takoder Bilderberg). svoievremeno ie napao
svedsku valutu. Uzaludno iu ie tadasnii svedski premiier Carl Bildt (Bilderberg) pokusao
"braniti". Rezultat? Kod vecine gradana se iavio strah da zemlia ostaie van integraciia. na
Iinanciiskoi vietrometini. I. Svedska se ubrzo nasla u Europskoi Uniii. Pod zaiednickom
kapom.
Primier peti: Primier peti: Primier peti: Primier peti:
NATO-ov napad na Jugoslaviiu radi zaustavliania masakra nad Albancima na Kosovu bio ie
dio mnogo sireg plana. prema iziavama sluzbenika americkog Ministarstva vaniskih poslova.
"Bilo ie vazno za Bilderbergov cili. stvaranie novog svietskog poretka. da NATO izade iz
svoiih vlastitih limita... Od obrambenog karaktera... s bombardiraniem Kosova i Srbiie...
stvoren ie presedan. NATO sada moze ici bilo gdie... I tako postati svietskom armiiom."
(James Tucker. "Spotlight")
290
Primier sesti: Primier sesti: Primier sesti: Primier sesti:
Prema iziavi iednog od ucesnika sastanka u Baden-Badenu. 1991. iz zdravice RockeIellera:
"...Zahvalni smo Washington Post-u. New York Timesu. Timeu i ostalim velikim
publikaciiama i mediiima ciii su vlasnici ucestvovali u nasim sastancima tokom proteklih 40
godina... i ocuvali obecania o diskreciii. Bez toga bi nam bilo gotovo nemoguce raditi na
nasem Planu za Sviiet..."
Prema iziavi iednog drugog ucesnika. visoko rangiranog americkog sluzbenika. u Evianu.
Francuska. 1992. Kissinger ie porucio:
"Danas bi Amerikanci bili van sebe da vide UN trupe na ulicama Los Angelesa kako
uspostavliaiu red: sutra ce biti zahvalni. To ce se posebno odnositi na situaciiu ako postoii
opasnost. stvarna ili lazna. koia ce ugroziti nasu egzistenciiu... i ako ce nam svietski lideri
pomoci da ie se riiesimo."
Primier Primier Primier Primier sedmi: sedmi: sedmi: sedmi:
Bilderberg nista ne prepusta slucaiu. Od doba Nixonovog predsiednikovania. svi americki
buduci predsiednici i niihovi suparnici u izbornoi utrci. bili su clanovi Bilderberga i/ili
Trilateralne Komisiie. Rezultati utrka sa samo dva grla u zavrsnici. uviiek su bili kontrolirani.
Ako si vlasnik oba konia. ne mozes izgubiti.
Iz Carringtonovih ruku. predsiedanie sastancima Bilderberg Grupe. preslo ie u posliednie
cetiri godine (od Sintre. Portugal) u ruke Belgiianca Viscount Etienne Davignona. Ime zvuci
nepoznato. Ipak. riiec ie o vrlo utiecainoi Iiguri u europskim krugovima. Davignon ie bio
potpredsiednik Europske komisiie (Vlade) tokom 1980-ih. Na celu ie ogromnog bankovnog i
energetskog belgiiskog kompleksa Societe Generale de Belgique. Predsiedava tainim
"Okruglim Stolom Industriialaca Europe". koii Iormulira politiku koiu provodi Europska
Uniia. Davignon ie iedan od osnivaca monetarne Uniie Europe (AMUE). Clan ie
RockeIellerove Trilateralne Komisiie.
Rezultati niegovog dielovania: monopoli. veliki biznis. moc elite.
Baroni Bilderberga. Trilateralne Komisiie i Savieta Medunarodnih Odnosa siede u
konIerenciiskoi dvorani. Oni isti koii se vole nazivati "gospodarima univerzuma". Godina
2001. Govornik ie dr Roger Kubarych. ekonomist. koii simulira scenariie za Iinanciisku
apokalipsu. Redaiu se pretpostavke o utiecaiu losih viiesti na trziste: padaiu prodaie i proIiti
kompiuterskih i soItverskih kompaniia. raste broi neotplacenih kredita. inIlaciia se budi.
trziste akciia gubi vriiednost. dolazi do generalne panike. Predimo iz simulaciiske teoriie
igara u stvarnost.
Zadniih sest mieseci banke priiavliuiu rastuci trend (11°) u neotplacenim kreditima.
Niuiorska burza biliezi pad od 25° za samo tri mieseca. Nezaposlenost raste. Potrosnia
stanovnistva opada. A s niom i proizvodnia. Nesigurnost se uvlaci pod kozu prosiecnog
Amerikanca. Amerika se nakasliava. Sviiet dobiva upalu pluca.
Bilo bi inIormativno zaviriti na onai svedski Iiord HareIiordan Sound i hotel Stenungsbaden
od 24.-28. svibnia i cuti sto Bilderberg kuha u svom kazanu za ovu godinu.
Etienne Davignon. celnik Europske Monetarne Uniie. rukovodi konIerenciiama Bilderberga
od siiecnia 2000. Cili ie da se Iormulirani zadaci elita sprovode u dielo na Europskom tlu.
291
(4) Trilateralna Komisiia (4) Trilateralna Komisiia (4) Trilateralna Komisiia (4) Trilateralna Komisiia
20.04.2001.
Devetog ozuika. u pet popodne. britanski ministar vaniskih poslova Robin Cook. propusta
uobicaieni "cai u pet". Otkako ie postao ministrom. to mu se sve cesce dogada. Ovai put
prilika ie posebna. Govorit ce pred 350 naimocniiih liudi sviieta. Ministri. bivsi i buduci
predsiednici vlada i ambasadori. svi vodeci bankari. seIovi korporaciia. mediia i
parlamentarci. Od Amerike do Japana.
I ovogodisnii skup Trilateralne Komisiie protekao ie uobicaieno. Bez napisa u mediiima.
Bez pompe. Glavna tema trodnevnog skupa: "Globalizaciia".
Poliak Zbigniew Brezinski bio ie naiutiecainiii coviek u vladi americkog predsiednika
Jimmy Cartera (1977-1981). Marksista po uviereniu. postat ce proIesorom na Harwardu i
Columbia univerzitetu da bi ubrzo stekao reputaciiu "antikomuniste". David RockeIeller ga ie
zapazio 1970. kada ie obiavio kniigu "Izmedu dva vremena". U nioi Brzezinski zastupa tezu o
globalizaciii u svietskoi politici i ekonomiii.
Tri godine kasniie Zbigniew postaie desnom rukom Davidu i pomaze mu u osnivaniu
organizaciie koia ce okupliati vrhunske politicke i biznis lidere Amerike. Zapadne Europe i
Japana (Trilaterala).
Prvobitni plan ia bio da svaka od tri regiie daie po 100 clanova. Danas. tri deceniie kasniie.
omier ie nesto izmiienien.
Sievernoamericka grupa se sastoii od 107 clanova: 85 Amerikanaca. 15 Kanadana i 7
Meksikanaca. Japanska se prosirila i uz 75 Japanaca tu ie 11 Juznokoreianaca. 7 iz Australiie
i 15 iz zemalia ASEAN-a. Kine i Hong Konga. Europliana ie naivise: 150. Sievernoamericki
predsiednik ie Paul Walker. bivsi seI Americkog Sustava Federalnih Rezervi (naimocniie
Iinanciiske instituciie u sviietu). Europliane predvodi Peter Sutherland seI naItnog carstva BP
Amoco. PaciIik zastupa celnik konglomerata Fuii Xeroc. Yotaro Kobayashi.
U uzem krugu ("Izvrsni Komitet") su i: Umberto Agnelli (na celu naivece taliianske Iirme
IFD. Zbigniew Brzezinski. Robert Haas (Levi Strauss). Lee Honk-Koo (bivsi koreiski
premiier). Minoru Mlakihara (seI Mitsubishiia). Thorvald Stoltenherg (nas znanac kao
predstavnik UN za bivsu Jugoslaviiu). Biorn Svedberg (Ericsson) i drugi.
Trilateralna Komisiia odlucuie slicno kao i Bilderberg grupa.
Odrzavaiu se redovni godisnii susreti. svaki puta na drugom miestu. Lokaciia ie taina.
prisutni su samo clanovi i posebno izabrani gosti. Kod Bilderberg Grupe se. uz uzi krug.
vecina clanova rotira. U Trilaterali mandat clanovima ie od tri godine navise.
Izvrsni komiteti se sastaiu nekoliko puta godisnie i oni razraduiu zadatke koie im Iormulira
uzi krug.
Uzi prsten se sastoii od regionalnih direktora i posebno provierenih clanova svietskih elitnih
organizaciia. I. na vrhu. ie centar. koii se sastoii od cara i naiuze grupe mocnika.
Procentualno. to bi izgledalo ovako: Centar ie 100° inIormiran o svemu. Oni donose odluke.
David RockeIeller ie na vrhu ove piramide. Brzezinski ie uz niega. O nekolicini ostalih
mozemo spekulirati: Kissinger. Robert McNamara. Edmund de Rotschild. George Bush.
Ispod niih ie "uzi krug" koii ie 90° obaviiesten. I odluke prima direktno od cara. U ovom
krugu se nalaze trostruki clanovi (sve tri elitisticke organizaciie: Bilderberg. Trilaterala.
CFR).
Sliiedi "centralni prsten" u kome su dvostruki clanovi elitnih organizaciia. Do niih dolazi
80° svih odluka.
292
U "vaniskom prstenu" su clanovi koii su tu uglavnom za potrebe kamuIlaze. Pola stvari
znaiu. o drugoi polovini ne znaiu. Ali sprovode zakliucke vrha.
David RockeIeller ima liiep posied u Tarrytownu. drzava New York. Tamo ie 1973. pozvao
malo poznatog guvernera Georgie. Jimmy Cartera. na veceru. Prisutan ie bio i Brzezinski koii
ie tih mieseci snimao potenciialne kandidate za Trilateralnu Komisiiu. Vecera ie prolazila
ugodno. Rasprava se vodila o Carterovim kancelariiama koie ie otvorio u Bruxellesu i Tokiiu.
Takva viziia se potpuno uklapala u Davidov koncept Trilaterale. Brzo. Carter postaie iedan
od prvih clanova Komisiie i niegova sudbina biva predodredena...
(Vieroiatno ie o tome naibolie citati iz pera Barry Goldwatera. Demokratskog
protukandidata Carteru. 1976. On pise:)
"... David RockeIeller i Zbigniew Brzezinski su Iinanciiski podupirali Cartera kao svog
idealnog kandidata. Pomogli su mu da osvoii nominaciiu. a kasniie i poziciiu predsiednika
SAD. Mobilizirali su novcanu masu bankara s Wall Streeta i intelektualni utiecai akademske
zaiednice (koii su Iinancirani od strane raznih Iondaciia) i. naravno. mediia..."
Sedam mieseci priie nego sto ce se odrzati konvenciia Demokratske partiie. Galup ie proveo
istrazivanie koie ie pokazalo da manie od cetiri (4) posto podrzava Cartera za predsiednika. I.
preko noci. on postaie izabran.
Ovo ie naibolia ilustraciia kako Iunkcionira vlast "Elite". Izabiru svoie kandidate. a ruse
"neposlusne".
Procitao sam tridesetak stranica s web saita Trilateralne Komisiie
(http://www.trilateral.org/). Moram priznati da im poiedini diielovi dieluiu naivno.
Na primier:
- "Komisiiu su osnovali privatni gradani... da zaiednicki promatraiu kliucne probleme u
sviietu"
- "Trilateralna Komisiia ie ... diskusiiska grupa..."
- "Kako to da ie predsiednik Carter izabrao sedamnaest (17!) svoiih vrhunskih suradnika u
Administraciii iz sastava Trilateralne Komisiie? (Sliiedi odgovor) "S obzirom da Carter niie
bio bas poznat u oblasti vaniske politike on se prirodno obratio Trilateralnoi Komisiii i
nienim clanovima za popunu miesta u Vladi..."
- "Neke individue vieruiu da ie Trilateralna Komisiia nekako aranzirala Carterov izbor za
predsiednika. Riiec ie o miskoncepciii. Komisiia ie nepartiiska i ne podrzava niiednog
kandidata..."
I tako dalie. Bush stariii ie bio aktivan clan Komisiie u pauzi svoiih Iunkciia seIa CIA-e i
potpredsiednika SAD-a. "Treba li spominiati da su i Reaganov i Bushov kabinet bili
kontrolirani od strane clanova Trilaterale?
Da li ie slucainost da su cetiri posliednia kanadska ambasadora u SAD-u clanovi Komisiie?
Isti slucai ie i s posliednia tri iapanska ambasadora u Washington-u.
Da li netko moze preuzeti upravlianie Svietskom Bankom. UN agenciiama. Ioteliu ministra
vaniskih poslova ili biti guvernerom Centralne banke bez suglasnosti (odnosno. "preporuke")
Komisiie"
Zbilia. moze li? U Londonu. Washingtonu. New Yorku ili u Tokiiu?
Listaiuci spiskove clanova Trilaterale pronasao sam Slovenca Marka Volica. koii ie na celu
Nove Liublianske Banke. Medu pozvanima na sastanke Bilderberg Grupe bio ie i kosovski
publicista Veton Suroi. Godinu dana priie kosovskog sukoba.
293
S Internetom. "Trilateralna Komisiia ie dobila priliku da pokaze da oni nisu "konspiraciiska
organizaciia" . Eto. tamo se mogu naci i spiskovi nienih clanova i materiiali s godisniih
skupova. "Dobrotvorna organizaciia". koia nikome ne zeli zla. Ipak. prisietimo se kako sve
ove elitisticke organizaciie rade. Na dnu piramide iest karnuIlaza. U Komisiii iesu clanovi iz
Indoneziie. Sloveniie ili Meksika. Ali. ono sto se zbilia racuna ie sto radi vrh. "Carska svita".
David RockeIeller. naibogatiii i naiutiecainiii coviek na Planeti. na samom ie vrhu Piramide
moci. Odatle krecu zadaci za sve elitne organizaciie.
294
(5) CFR (5) CFR (5) CFR (5) CFR
22.04.2001.
Preko puta ruske (bivse sovietske) UN ambasade u New Yorku. na istocnom Manhattanu.
smiestena ie Harold Pratt House. Riiec ie o iednom od nailiepsih obiekata u ovom gradu.
podignutom 1919. Hol u mramornim plocama vodi u niz stilski uredenih prostoriia. Svaka od
niih prima od 75 do 350 zvanica. Visokotehnoloski audio-vizualni laboratoriii s video-
konIerenciiskom opremom omogucavaiu posietiocima da konIerenciraiu sa svoiim
partnerima diliem sviieta. Nainoviii dodatak zgradi ie konIerenciiska dvorana Peter Peterson
Hall u koioi se odviiaiu seminari i prezentaciie. Uzgred. Peter Peterson ie vec 16 godina (od
1985.) na celu Odbora direktora prestiznog Savieta za medunarodne poslove (CFR - Council
on Foreign Relations).
Koii. opet. ima svoie siediste u Harold Pratt House od 1921. godine.
Posliednii godisnii izviestai Savieta za medunarodne poslove (od 2000.). na svoiih 125
stranica. podsieca na doba stvarania Savieta. Kazu:
"... Saviet ie Iormiran 1921. godine kratko nakon Prvog svietskog rata. Nekolicina
americkih ucesnika na Pariskoi mirovnoi konIerenciii ie odlucila da bi vise americkih
privatnih gradana trebalo postati sviesno rastucih medunarodnih odgovornosti SAD-a... Ova
odluka ie dovela do kreaciie organizaciie koia ce studirati americku medunarodnu politiku na
dobrobit svoiih clanova i drugih zainteresiranih Amerikanaca..." I nastavliaiu:
"... Saviet ie neproIitna i nepartiiska organizaciia ciii ie cili razmiena ideia i bolie
razumiievanie americke vaniske politike...". (Kompletni izviestai se moze naci na niihovom
saitu: http://www.cIr.org/)
Haide da se malo uozbiliimo.
I da se vratimo na dane stvarnog zacetka ove i slicnih organizaciia. Jedne prohladne
Iebruarske noci. 1891 godine. u Londonu su se sastale tri utiecaine Iigure s kraia proslog
stolieca. Cecil Rhodes. vieroiatno naibogatiii coviek tih godina; William Stead. vodeci
svietski novinar; i. Reginald Brett. kasniie poznat pod titulom Lord Esher. naiutiecainiii
savietnik kraliice Viktoriie. a zatim i kralia Edvarda VII i kralia Georga V. Rezultati ovog
sastanka bit ce od iznimne vaznosti za sudbinu civilizaciie u nadolazecem XX Stoliecu. I
stoliecu nakon toga.
Niih troiica su skicirali plan organizaciie za niihovo taino drustvo. I nacinili prvu listu
potenciialnih clanova. Unutrasnii krug ie postao poznat kao "Drustvo izabranih". a vaniski
krug kao "Udruzenie pomocnika". Unutar uzeg kruga stvarnu vlast ie imao lider i hunta
troiice. Lider ie bio super-bogati Rhodes. a huntu su saciniavali Stead. Bret i AlIred Milner
(koii ie dodat ovom drustvu neposredno nakon sastanka). (Vise u kniizi: "Anglo-American
Establishment". dr. Carroll Quigley).
Narednih dvadesetak godina cilievi drustva postaiu kristalno iasni: uiediniti sviiet. priie
svega englesko govorno podrucie. pod vlascu Britaniie. Izmedu 1910-1915 taino drustvo
evoluiralo ie u medunarodnu grupu zvanu "Okrugli stol". Saciniavali su ie clanovi iz sedam
drzava: Britaniie. Juzne AIrike. Australiie. Novog Zelanda. Indiie i SAD.
Britanski krak ie nazvan Kralievski Institut za medunarodne poslove. U Kanadi ie to
Kanadski Institut za medunarodne poslove. a u SAD-u sestrinski Saviet za medunarodne
odnose (CFR).
(O "vitezovima Okruglog stola" vise u narednom prilogu.)
295
Harold Pratt House ie dviie godine nakon izgradnie postala siedistem CFR-a. Familiia Pratt
ie u velikom priiatelistvu s RockeIellerima. Treba li reci da su RockeIelleri (zaiedno s J. P.
Morganom i pukovnikom Mondel Houseom) i osnivali CFR?
CFR ie uskoro postao vladarom SAD i to ie. nakon osamdeset godina. ios uviiek i danas.
Preko tri tisuce vodecih americkih imena: sadasnii. prosli i buduci americki predsiednici.
ambasadori. svi ministri vaniskih poslova. investitori s Wall Streeta. voini lideri Pentagona i
NATO-a. bogati industriialci i korporaciiski lideri. vlasnici mediia i glavni urednici. bankari.
predsiednici univerziteta i vodeci proIesori. izabrani senatori i kongresmeni. suce Vrhovnog i
Ustavnog suda...
Svi. bez razlike. svi Vladini savietnici. ministri i zamienici u Ministarstvu vaniskih poslova
bili su clanovi CFR-a.
(Usput. citam naiavu iz CFR-a za utorak. prekosutra: "Iz prostoriia CFR-a. uzivo ce se
prenositi razgovor s bivsim ministrima vaniskih poslova SAD-a. u utorak 24. travnia 2001. od
18:30 na programu C-SPAN.) Admiral Chester Ward ie petnaest godina bio clanom CFR-a.
On pise:
Svrha predaie americkog suvereniteta u ruke svemocne svietske vlade ie cili koii ie otkriven
95° clanova CFR-a. Postoie ios dva vazniia cilia za koie zna manie od 75 clanova: ovi cilievi
nisu nikad predoceni u pismenoi Iormi... Vierovanie u vlastitu superiornost i Iormiranie iedne
Vlade sa svietskom armiiom..."
CFR odrzava regularne. taine sastanke koie ukliucuiu vodece clanove i strogo izabrane
goste. Povremeno. oni odrze i iavne sastanke da bi Iormirali doiam da su oni bezazlena
organizaciia koia organizira sociialne aktivnosti ( "razmiena ideia... grupe privatnih
gradana...").
Citaiuci statut CFR-a moze se zapaziti cesta upotreba termina "non-atribution" ("ne pricai
drugima sto mi radimo i govorimo"). Sve sto se zaista kaze na sastancima CFR-a ne smiie (i
ne dolazi) do mediia. Clanovi CFR-a imaiu mogucnost da koliko cesto zele. razgovaraiu s
vodecim licnostima Vlade. Bez obzira ie li to gospoda Albright. ili Warren Christopher priie
nie. ili George Schultz... Naravno. svi ovi sastanci su nesluzbeni i daleko od ociiu iavnosti.
CFR se inIormira o novostima u sviietu. a ministrima se daiu upute...
Lista rukovodioca Savieta ima nekoliko stotina imena. Medu poznatiiima:
- Direktori: Allen Dulles (1927-1969). David RockeIeller (1949-1985). Averell Harriman
(1950- 1955). Cyrus Vance (1908-1987). Zbigniew Brzezinski (1972-1977). Peter Peterson
(1973- 1984. 1984-). Paul Walker (1975-1979. 1988-1999). Henry Kissinger (1977-1981).
George Bush (1977-1979). George Shultz (1980-1982). Warren Christopher (1982-1991).
Brent ScowcroIt (1983-1989). Alan Greenspan (1982-1988). Jeane Kirkpatrick (1985-1994).
Richard Holbrooke (1991-1993. 1996-1999). George Soros (1995-) itd. itd...
- Na celu odbora Direktora su naiduze bili David RockeIeller (1970-1985) i Peter Petersen
(1985 do danas).
Moze se liiepo pratiti kako vecina imena s liste ima. prvo. dugogodisnie skolovanie u
Savietu. i. kada su spremni. preuzimaiu uloge ministara. "speciialnih predstavnika OUN".
ambasadora. predsiednika medunarodnih banaka i OUN-ovih agenciia...
Nekako nam se ova prica ponavlia. Bilderberg. Trilateralna Komisiia. sada Saviet za
vaniske poslove... Taini i polutaini sastanci... predsiednici. bankari. korporaciiski giganti...
Neki od niih su u svim organizaciiama. neke u iednoi ili dviie...
Cini se da to ima nekog sustava. Ima. ima. Itekako. Sviiet niie ono sto mislimo.
296
Sala za ples i priiem u Harold Pratt House u koioi svoie sastanke odrzavaiu clanovi Savieta
za medunarodne poslove (CFR - Council on Foreign Relations). Clanstvo u CFR-u ie uviet da
se ude u americko ministarstvo vaniskih poslova (State Department).
297
(6) Okrugli Stol (6) Okrugli Stol (6) Okrugli Stol (6) Okrugli Stol
25.04.2001.
Peti Iebruar 1891. i ona prohladna londonska noc: super-bogati Cecil Rhodes postaie
isturenim liderom novoosnovanog "Okruglog stola". koii postaie srcem elitistickih
organizaciia. koie ce se iavliati kroz XX stoliece. Iza scene su dviie ios mocniie Iamiliie:
Rotschild i Astor. Ovi Iinanciiski magnati su omogucili upumpavanie dovolinih kolicina
novca da se razviie mreza elitistickih organizaciia koie ce zagospodariti sviietom.
Prva ie pala AIrika.
Rhodes ie bio na celu South AIrica Company. a zatim ie osnovao i De Beers Consolidated
Mines i Consolidated Gold Fields. Bezobzirno pliackanie iuga AIrike bilo ie na dielu. Da bi
se osigurao. Rhodes ie bio i premiierom Cape Colony. Cecil Rhodes ie imao cili. kazu
niegovi suvremenici. da stvori svietsku vladu s centrom u Britaniii.
Okrugli Stol ie smrcu Rhodes-a 1902. dobio nasliednika: AlIred Milnera. On ie zasluzan da
se ostvari iedan od cilieva Okruglog stola: stvaranie JuznoaIricke Uniie. Pliacka i genocid se
nastavliaiu sve do danasniih dana s Iamiliiom Oppenheimer. Zlato. diiamanti. minerali... iuga
AIrike isli su u ruke sacice.
Rhodes ie ostavio znacainu kolicinu novca koiom ie osnovana Iondaciia za stipendiranie:
Rhode Scholarship.
Riiec ie o selektiranim studentima iz prekomorskih zemalia na univerzitetu OxIord.
Naipoznatiii danasnii stipendist ie Bill Clinton. U niegovoi pratnii ie i George
Stephanopoulos. koii ie bio Clintonov savietnik u obie izborne kampanie.
Do 1915. godine Okrugli Stol ima svoie ogranke u Juznoi AIrici. Kanadi. Americi.
Australiii. Novom Zelandu i Indiii. U Americi su niihovi predstavnici Iinanciieri koii su dosli
iz Europe: RockeIeller. J. P. Morgan i Edvard Harriman. Oni su koristili kapital Iamiliia
Rotschild i Payseur da bi izgradili vlastite korporaciiske i bankarske imperiie. I da bi
upravliali americkom ekonomiiom. Slicno kao i Oppenheimer u JuznoaIrickoi Uniii.
Homogenizaciii doprinose postoiece organizaciie kao Skull & Bones Society (na Yale
univerzitetu) koie vrse selekciiu "novih" clanova i treniraiu nove generaciie starim pravilima.
Poseban zamaiac Okruglom stolu dalo ie osnivanie "Instituta za medunarodne odnose". U
Britaniii ie to bilo 1920.. a samo sest godina posliie kralievska kuca institutu daie atribut
"kralievski". Otada ie britanski suveren Iormalno na celu Kralievskog instituta za
medunarodne odnose. Godinu dana nakon britanskog. 1921.. osnovan ie americki pandan -
CFR (o kome ie vec bilo govora).
Uloga Okruglog stola ie da koordinira rad mreze elitistickih organizaciia. Mrezu saciniavaiu
sve one o koiima smo dosada govorili: Bilderberg Grupa. Trilateralna Komisiia. Saviet za
medunarodne odnose. Kralievski institut za medunarodne odnose. Skull & Bones Society.
Tu ie i niz drugih koie sada samo nabraiamo:
- Rimski Klub (za koii se naivno misli da ie kreirao ekoloski pokret. Aurelio Peccei. broi
dva u FIAT-u. odmah do Bilderberg-a Agnelliia. ie startao ovu organizaciiu po uputama
RockeIellera. prilikom niihovog susreta 1968. na RockeIellerovom imaniu u Bellagio. u
Italiii. Vodeci industriialci krecu u kampaniu da "spase planetu"?!. Nesto tu ne stima.)
- Budimpestanski Klub (na celu s Ervin Laszio-om. kompanionom Peccei-a. Sto ie
Rimski Klub za ekologiiu. to ie Budimpestanski Klub za spiritualizam. Ovo vec postaie
interesantno. Bogati Iormiraiu organizaciie koie bi vieroiatno. vremenom. iz potrebe.
298
Iormirali obicni gradani. Ovako. bogati manipuliraiu: navodno daie malo oduska energiii
stanovnistva. a u stvari. situaciiu vode u smieru koii im odgovara.)
- Komitet 300 (tri stotine naimocniiih Iamiliia na planeti)
- Bohemian Klub (selektirana grupa lidera iz drugih elitistickih organizaciia koia se
godisnie sastaie u Bohemian Grove u sievernoi KaliIorniii).
Pored ovih. tu su i ostale polutaine i taine organizaciie i one za koie ne znamo da postoie.
Mreza. Postoie indiciie da ie Okrugli stol u niihovom centru.
Otidimo ios iedan korak dalie. Tko ie mozak svih ovih aktivnosti koie slobodno mozemo
nazvati "Manipulaciia liudskom rasom"?
Komitet 300 (neki niegove clanove zovu i "Olimpiici")?
Ili Veliki Druidski Saviet?
Ili Saviet tridesettroiice?
Ili Council oI 9?
Ili. sto idemo vrhu hiierarhiie. Council oI 5?
Council oI 3?
Dosli smo do vrha piramide. Na vrhu siedi iedan. mozda dvoie. I donose strateske odluke.
Desetine i stotine elitistickih organizaciia te odluke provode.
Stotine i tisuce korporaciiskih vlasnika i mediiskih giganata. kralievskih porodica i
Iinanciiskih magnata. sindikalnih i kongresnih lidera... masoni. iluminati. Bilderbergi.
trilateralci. ambasadori i ministri...
Pokusaimo problem postaviti u poviiesnu perspektivu. I postaviti dva logicna pitania. Prvo.
koii ie niihov cili i kako to da ga nisu ostvarili dosada kada posieduiu takvu moc?
Drugo. da li su te organizaciie stvarno tako homogene kada se svakodnevno uvieravamo
kako se mase politicara medusobno gloze. korporaciiskih lidera koii se medusobno bore iedan
protiv drugog...?
Prvo pitanie oko cilia ovih organizaciia. Dosada smo nekoliko puta ponavliali da ie to
stvaranie "Svietske vlade". Ona Iormalno ne postoii. NeIormalno. konci su u rukama elita
kroz citavu poviiest. Dakle. nesumniivo ie da ie cili davno ostvaren. Pitanie ie samo Iinesa: da
li su drustva vise ili malo manie pod soIisticiranim diktaturama.
Drugo. u vezi medusobnog glozenia.
Zamislimo aktivnost niuiorske maIiie. Na ulicama New Yorka sitni i krupni maIiiasi se bore
za podrucia. prevlast i vecu zaradu u odnosu na suparnicke grupe. Ali. kada se glavne ribe
nadu za zaiednickim stolom. onda se odluke glavnih donova slusaiu i izvrsavaiu. Prioriteti se
ne smiiu ugroziti.
I trece. naizgled banalno pitanie. Zasto se piramida moci ne uzdrma ili srusi s Iizickim
nestankom nienih voda?
Ponovno analogiia iz zivota. Velike korporaciie. kao IBM ili Ford. opstaiu bez obzira sto
niihovi osnivaci i predsiednici Iizicki nestaiu. Nasliednici se biraiu. S nestankom
RockeIellera ili Rotschilda. drugi pripadnici iste ili srodnih loza preuzimaiu ulogu.
299
(7) Crna ruka (7) Crna ruka (7) Crna ruka (7) Crna ruka
26.04.2001.
Proliece 1993. godine. Hrvatska ie u drugoi godini samostalnosti. ratni pozar u Bosni bukti.
U zagrebackom casopisu interviu s austriiskim ministrom vaniskih poslova. Potvrduie da su
on i nekolicina drugih prohrvatskih europskih ministara i predsiednika vlada dobili priieteca
pisma iz Beograda. Potpisnik ie bila "Crna ruka". Posliie ovog interviua nisam naisao na neki
drugi trag skorasnie aktivnosti "Crne ruke".
Interesantno ie pratiti kako mali povremeno odigraiu ulogu koiu bi veliki zelieli. A da mali
toga nisu sviesni.
No primier. veliki odlucuiu kad i gdie ce zapoceti ratovi. tko ce pobiiediti. I tko ce ulagati u
izgradniu porusenih ekonomiia.
Kao tineidzer bio ie vrlo popularan i briliantan ucenik. Pun energiie. neumoran. Priiatelii su
ga prozvali "Apis" ("pcela"). I tai mu ie nadimak ostao citav zivot. Nakon srednie skole
odlazi u voinu akademiiu gdie ponovno nema konkurenciie. Riietkost ie da netko po
diplomiraniu odmah bude prekomandiran u Generalstab. A to se desilo Dragutinu
Dimitriievicu.
Citav svoi zivot imao ie samo iedan cili: stvoriti veliku Srbiiu. Pukovnik Dragutin
Dimitriievic Apis bio ie centar srpskih revolucionarnih aktivnosti. konspiraciia i atentata. Kao
dvadesetcetverogodisniak pokusao ie svoi prvi atentat. Krali Aleksandar i niegova supruga su
ga prezivieli 1901. Medutim. dviie godine kasniie. Apis ie. sa svoiim suradnicima. bio
uspiesniii. Nakon Aleksandra dolazi novi monarh. krali Petar. koii mu biva zahvalan za
usluge. Apis postaie seIom obaviestainog odielienia u srpskom generalstabu.
Niegov priiateli ie pisao: "Nitko ga niie mogao vidieti... a opet. svatko ie znao da ie Apis
skriven iza svega sto se dogadalo..."
Nakon tridesetogodisnie uprave nad Bosnom i Hercegovinom. Austrougarska se odlucuie da
ie u listopadu 1908. anektira. To ie izazvalo trenutnu reakciiu u Beogradu. U Gradskoi
viiecnici. u prisustvu ministara. oIicira i generala. Iormira se polutaina organizaciia "Narodna
odbrana". Cili ioi ie bio da osnuie grupe koie ce siriti anti-Austriisku propagandu. Ogranci u
Bosni ("Mlada Bosna"). Hercegovini. Sloveniii. Istri... zadaiu dosta muke Austriiancima. Oni
1909. ultimativno traze od Srbiie da prestane s niihovim Iinanciraniem. Srbi se okrecu Rusiii;
"maika Rusiia" ios niie spremna za sukob sa silama zapadne Europe te okrece leda Beogradu.
Nevoliko. "Narodna odbrana" postaie kulturnom organizaciiom.
Nisu svi Apisovi pokusaii atentata bili uspiesni. Tisucu devetsto iedanaeste salie atentatora
u Bec da ubiie cara Franiu Josipa. Bezuspiesno. U siiecniu 1914 pokusava likvidirati (s
Mehmedbasicem kao izvrsiocem) guvernera Bosne generala Potioreka. Ponovno bezuspiesno.
Nakon "Narodne odbrane" u svibniu 1911. zapocinie se mnogo ambiciozniii proiekt:
stvaranie "Crne ruke". Zvanicno ime organizaciie bilo ie "Uiedinienie ili smrt". Bila ie taina
organizaciia s ciliem da. putem teroristickih akciia. uiedini svo srpstvo.
Promatram pecat "Crne ruke": u sredini se viiori zastava sa mrtvackom glavom. Na strani ie
noz. bomba i bocica s otrovom. Na obodu pecata ie natpis: "Uiedinienie ili smrt". te V.C.
Uprava ("vrhovna centralna uprava").
Osnivackom skupu ie prisustvovalo osam oIicira (po cetiri pukovnika i maiora). novinar i
vicekonzul. Apis ie bio medu niima i otada ie uglavnom i bio kliucni coviek organizaciie.
Cili "Crne ruke" ie bio. naravno. stvaranie Velike Srbiie. Na vrhuncu svoie moci. 1914.
organizaciia ie imala (nagada se) preko 2.500 clanova. Trenirali su gerilu i sabotere i
300
aranzirali politicka uboistva. Organizaciia se bazirala na celiiama koie su se sastoiale od 3-5
liudi. Iznad niih su bili regionalni komiteti. zatim Centralni Komitet u Beogradu. i napokon.
na vrhu. deseteroclani Izvrsni Komitet na celu s Apisom. Clanovi nisu znali iedni za druge.
osim za par onih u istoi celiii. To ie bio uviet da organizaciia ostane tainom. Jedini redovni
Sastanci su bili sastanci Izvrsnog Komiteta. Statut organizaciie bio ie rigorozan. Primiera
radi:
Clan 2: "Organizaciia daie prioritet revolucionarnoi borbi..."
Clan 24: "Duznost ie svakog clana da regrutira nove clanove... za koie ce odgovarati
vlastitim zivotom"
Clan 25: "Clanovi organizaciie nece se znati medusobno... osim clanova Direkciia."
Clan 27: "Clanovi Organizaciie moraiu bezuvietno slusati komande nadredenih..."
Clan 28: "Svaki clan ie obavezan priiaviti organizaciii sve sto sazna. bilo iz privatnog ili
poslovnog zivota. ier to moze biti od interesa za organizaciiu."
Clan 29: "Interes organizaciie mora staiati iznad svakog drugog interesa."
Clan 30: "Stupaniem u Organizaciiu svaki clan mora znati da time gubi individualnost...
Clan koii pokusa iskoristiti Organizaciiu za svoie parciialne interese ce biti kaznien
smrcu."
Clan 31: "Tko iedanput ude u Organizaciiu. vise ie nikada ne moze napustiti."
Clan 32: "Organizaciia ima pravo da se Iinancira. ako treba. i oduzimaniem novca od
svoiih clanova."
Clan 33: "U provodeniu smrtnih kazni. mierilo ce biti da se one izvrse sigurno i bez
greske. bez obzira na nacin izvrsenia."
Clan 37: "Clanovi ovog statuta se ne mogu nikada promiieniti."
Krunski princ Aleksandar davao ie entuziiasticku podrsku (ukliucivo Iinanciisku) radu
"Crne ruke". Srpska vlada ie bila dobro inIormirana o radu ove organizaciie. S druge strane.
mnogi nieni clanovi su drzali kliucna ministarska i oIicirska miesta. I tako dolazimo do one
poviiesne tocke u koioi se poklopise dva interesa:
- s iedne strane. male. lokalne. teroristicke organizaciie. i...
- ...s druge strane. samog vrha piramide planetarne moci. koii ie odasiliao signale krupnom
kapitalu. korporaciiskoi eliti i kralievskim Iamiliiama.
U proliece 1914.. Apis krsi statut "Crne ruke". Bez odobrenia Izvrsnog Komiteta. privatno.
odlucuie da se izvrsi atentat na Franca Ferdinanda. buduceg cara mocne Austro-Ugarske
imperiie. Niie bila taina da ie Ferdinand pripremao reIorme koie bi dalie ugrozavale ideiu o
stvaraniu Velike Srbiie. I kada ie naiavio svoiu posietu Saraievu za konac lipnia. planovi za
atentat su se intenzivirali.
Ostatak price ie poznat. Princip. Cabrinovic i Grabez su pripremani za atentat. U Saraievo
su poslani miesec dana raniie. Kada ie srpska vlada. a posebno predsiednik vlade Nikola
Pasic. doznala za namiere "Crne ruke". izvrseni su pritisci da se od atentata odustane. Mislilo
se da bi u sukobu Austriie sa Srbiiom. Rusiia ponovno okrenula leda Srbima. Od Apisa ie
zatrazeno da opozove atentat. On ie to navodno i zatrazio. mlako.
Princip. naravno. ubiia prestolonasliednika. "Crna ruka" uspiesno skriva svoiu ulogu
organizatora atentata. Miesec dana kasniie Austriia obiavliuie rat Srbiii: preostale europske
sile bivaiu uvucene u Prvi svietski rat. Zelieni scenarii ie na dielu.
Slogan "Uiedinienie ili smrt" uspiesno ie proveden u stvarnosti.
Uiedinili su se iuznoslavenski narodi pod srpskim kraliem.
Smrt ie Iormalno zadesila ideiu Velike Srbiie. I zamiieniena ie ideiom pan-slavizma.
A Apis?
301
On ie odigrao svoiu ulogu i Iormalno i ne-Iormalno ie suden pred voinim sudom 1917.
osuden i pogublien (u cetrdesetoi godini). U lipniu 1917. Ironiia ie da ie razlog pogublieniu
bio cisti Iabrikat: pokusai atentata na regenta Aleksandra. "Crna ruka" ie zabraniena zakonski.
nieni clanovi su pozatvarani. Lipani 1917. godine se smatra nienim kraiem. Vlada ie mislila
da moze odahnuti nad zgaristem nekad mocne teroristicke organizaciie. Ali...
Nova organizaciia - "Biiela ruka" Iormirana ie od strane ekstremnih clanova "Narodne
odbrane". Ona ie nastavila rad "Crne ruke" koristeci iste metode. Prvi veci "uspieh" im ie bio
eliminiranie atasea u Londonu. Voiislava Petrovica. Koii ie. gle vraga. pripremao kniigu koia
ie opisivala saraievski atentat i poviiest "Crne ruke".
I. sa stvaraniem prve Jugoslaviie. "Biiela ruka" postaie sastavni dio drzavne masineriie...
Dragutin Dimitriievic Apis bio ie na celu male teroristicke organizaciie ciii se interes
poklopio s onim sa samog vrha piramide planetarne moci... i krenuo ie prvi veliki sukob
svietskih razmiera.
302
(8) Globalna Uniia (8) Globalna Uniia (8) Globalna Uniia (8) Globalna Uniia
29.04.2001.
Nadam se da smo do sada dali dovolino argumenata da konspiraciiske teoriie prihvatimo
kao konspiraciiske cinienice. Clanovi iezgra elitnih organizaciia kao Bilderberg. Saviet za
medunarodne relaciie. Trilateralna Komisiia... provode politicku i ekonomsku dominaciiu nad
citavim sviietom. Posliedniih desetlieca to ie bilo pod imenom "Novi svietski poredak".
Stariii predsiednik Bush ie bio zadnii u nizu americkih predsiednika koii ie tai termin
neumorno upotrebliavao. Nakon niega. terminologiia se promiienila.
("Krali ie mrtav. zivio krali"): "Novi svietski poredak" se vise ne spominie u mediiima; tai
elitni kod ie sahranien. Novi kod ie: "Globalna Uniia".
Svietska oligarhiia ie odlucila da se iavnost okrece protiv termina "Novog poretka" i
izbacen ie novi. meksi. soIisticiraniii.
Misli se da ce iavnost lakse progutati upotrebu termina kao: "Globalno trziste". "Globalna
ekonomiia". "Globalno selo". "Globalni interesi". "Globalni pokreti". "Globalne potrebe" itd.
Ukratko. globalizaciia!
Kada ie Europska Ekonomska Zaiednica (EEZ) 1992. promiienila
ime u Europska Uniia (EU). izgledalo ie da ie riiec o pukoi promieni imena.
Medutim. koincidenciia i slucainost nisu uobicaiene poiave kad ie riiec o interesima elite.
Maastrichtski Sporazum iz 1992. donio ie zapadnoi Europi iednu. Centralnu banku u
FrankIurtu. Jedan monetarni sustav. Jedan pravosudni sustav. Jednu vladu. Jedan Ustav (u
nastaianiu ove godine). I iednu armiiu u nastaianiu (koia ce zamiieniti sadasnii NATO.)
Europska Uniia!
Kada ie bosanski milienik Bill Clinton pravio turneiu po zemliama latinske Amerike u
listopadu 1997. to ie bilo doba pripremania uniie zemalia (obie) Amerike. Govorio ie o
potrebi "...zone slobodne trgovine od Aliaske do Cilea".
Cetiri godine kasniie. niegov "politicki i ideoloski protivnik". novi predsiednik
("kralievine") SAD. George Bush Mladi. nalazi se u Kanadi. u gradu Quebecu. Tridesetcetiri
predsiednika drzava i vlada svih zemalia iuzne i sieverne Amerike (osim Kube) potpisuiu
prosle sedmice "Sporazum o slobodnoi trgovini... koiim se uspostavlia zona slobodne
trgovine od Aliaske do Cilea."
Cili "Sporazuma..." ie stvaranie "Americke Uniie" do 2005. godine. Americka Uniia!
"Tigrovi iugoistocne Aziie". zemlie ASEAN-a bi. zaiedno s Japanom. sliiedeci tu logiku.
trebali osnovati Aziisku Uniiu.
Bivse sovietske republike ("Soviet Union") ne bi trebalo biti tesko vratiti na neku Iormu
rusko-sovietske Uniie. (Ostaie iedino pitani e da li ie zapadna elita moze i u potpunosti
kontrolirati.)
I tako stigosmo do naslova danasnieg priloga. Globalna Uniia!
Da li ie rok koii ie iezgro e