nternet Programc l

Web Tasar m lkeleri
Web tasar m ilkeleri, bir web sitesi tasar m ve organizasyonu yap l rken üzerinde önemle durulmas gereken kimilerine göre "ayr nt " olarak görünebilecek fakat oldukça önemli olan yaz l olmayan bir konudur. konudur.

nternette Kullan c lar n Beklentileri 
 
H z, h z ve daha fazla h z Sade ve tutarl sayfalar Rahat kullan labilirlik çerik: "Content is the King" 

Her taray c yla (browser) uyumluluk

1. H z beklentisi
Birçok kullan c istedi i sayfalar n h zl yüklenmesini ve gösterilmesini ön art olarak ko maktad r.

1. . edilir. r. yumu ak geçi li resimler için JPG tavsiye edilir. GIF veya PNG. fotografik görüntüler. grafik. Resimlerin daha küçük yer tutmas için. keskin kö eli vb resimler için önemlidir. dosya tipini do ru seçmek önemlidir. Çizim. Resimlerin yanl kullan lmas Ortalama bir Web sayfas n n toplam boyunun %90' ndan 90' fazlas resim bilgisinden olu maktad r.1.

. Bu.. posta.. lar. . standart fontlara al n.1. taray c n n sayfay daha h zl yerle tirmesini sa lar. e-posta. Sevdi iniz yaz tiplerini (font) sayfaya resim olarak yerle tirmeye çal may n. Resimlerin yanl kullan lmas Bütün sayfalar n zda tekrarlayan dola ma çubuklar n z (ileri. belirtin. (caching). geri.. kullan ld nda bu fontlarla da oldukça güzel görüntüler elde edebilirsiniz.1. edebilirsiniz. Do ru n.. ana sayfa.. çünkü resimler kullan c taraf nda önbelleklenebilir (caching). Aksi halde sayfan z n görüntüsü resimler yüklendikçe de i ecektir ki bu da istenmeyen bir durumdur. vb) resim olarak olu turun. Resimlerin WIDTH ve HEIGHT özelliklerini mutlaka belirtin. durumdur.

1. Ancak r. Bir kural olmamas na kar n. Resimlerin yanl "Tekrarlayan" kullan lmas büyük resimlerin sadece küçük alanlar de i iyorsa. resmi parçalay n ve sadece de i en k s mlar n yüklemesini sa lay n. hem ayr ayr resimlerin toplam ndan daha küçük bir boyda olacakt r.0'da izin verilen) ALT parametresini kullan n. hem de her resim için ayr bir ba lant kurulmayacakt r. aksine sade tasar mlar karma k olanlara göre daha ba ar l d r. Bu. bu durumda IMAGEMAP'inizde (HTML 4. n. r. n. çünkü tek bir dosya. Özellikle dola ma çubuklar n z mümkünse tek parça halinde haz rlay p.1. sayfalar nda 10'dan fazla resim kullanmamaya çal rlar. h z 10'dan rlar. için çok önemlidir. bir IMAGEMAP olu turun. bir kural olarak iyi tasar mc lar . Ayr ca bu i e yeni ba layanlar n sand klar n n önemlidir.

sayfay daha h zl yerle tirmesini sa lar. r. kullan c da sayfa h zl yükleniyor hissini artt racakt r. n. Bu. n.2. ve öyle de olacakt r. Tablolar çok seviyeli bir biçimde içiçe gömmeyin. Bu taray c n n belirtin. Mümkün oldu u kadar az ROWSPAN ve COLSPAN kullanmaya çal Bütün sayfay bir tek tabloya gömmek yerine tablonuzu sayfa yüklendikçe görüntülenebilecek ekilde küçük yatay parçalara ay r n. Tablolar n çok seviyeli. içiçe gömülmesi Tablolar her ne kadar yerle imi kolayla t rsa da. Tablolar n WIDTH özeli ini mutlaka belirtin. n. . n. görüntüleyebilir. aksi takdirde. içiçe yerle tirildiklerinde taray c lar zorlanmaktad r. taray c sayfay ancak bütün sayfa indikten sonra görüntüleyebilir. Temel olarak 3'den fazla tabloyu içiçe gömmemeye çal n.1. lar.

graceful degradation kullanarak alternatifleri de verin.3. Yaz tipleriyle yapt n z. lar. CSS.1. "Arial. Standart yaz tiplerine (font) ba l kalmaya çal n. Mümkünse. sistemce bir kar l bulunan) (generic. Örne in verin. sonra Helvetica'y (Mac ve UNIX standard ).CSS) kullanarak gerçekle tirin. en sonda serif'siz soysal (generic. sans-serif" örne i. . önce Arial' (Windows sansstandard ). Helvetica. asl nda tirin. n. vermektedir. bir font'u kullanabilmenizi sa lar. "ilginç oldu unu dü ündü ünüz" efektleri mümkünse Y tlamal Biçem Ka tlar (Cascading Style Sheets . Standart d yaz tiplerinin resimlerle kullan lmaya çal lmas çeri in eri ilebilirli i. çok ilginç efektlere izin vermektedir. içerik kadar önemlidir.

dahildir. Sayfa içi elemanlar n say s n n çok olmas Bir sayfa için ne kadar çok farkl dosya yükleniyorsa. ba lad n z dosya say s fazlaysa. dahildir. sayfa o kadar yava yüklenecektir. grafik dola ma çubuklar . sayfaya geçer. gösterin. CSS tan m dosyalar vb) tekrar tekrar . resimler. Resimler de buna ecektir.1. Taray c n n önbelle ini (cache) mümkün oldu u kadar çok kullanmaya özen gösterin. yükleme h z dü ecektir. dosyalar ne kadar küçük olurlarsa olsunlar. sayfa içi elemanlar n z (logo.4. sayfa içinde kar la t her dosya için web sunucusuyla tekrar tekrar ileti ime geçer. hepsinin toplam n n yüklenmesinden bile yava ! Bir taray c . kullanmak için. Dolay s yla.

bir efekt ne kadar s rad Bu tip s rad efektleri kolayca olu turabilen düzenleyiciler. sayfalar kendilerine has HTML. görsel düzenleyicilerin gereksiz HTML etiketleri üretmeleridir. üretilen kod da o kadar i kin olacakt r. Ortalama tan mlamalar n z n 500 karakter oldu unu varsayarsak. üretmeleridir. r. r. sayfalardan ba lant lar vererek yükletin. altta standart d ve gereksiz HTML kodu üretmektedir.Özellikle görsel düzenleyicilerin. Sayfalar n zda tekrar eden ayn CSS ve JavaScript tan mlamalar n kullan yorsan z. yükletin. standart d ve gereksiz HTML kodu üretmeleri Yüzeyde tasar mc n n i ini kolayla t ran görsel web sayfas düzenleyicileri. JavaScript. onun için Genel olarak. görünüyorsa. yükleme i lemi 33600 modemi olan bir kullan c n n 1 saniyeden fazlas n al r. Java vb kodlar yla doldurmakta ve uyumlulu u dü ürmektedirler. ürmektedirler. . En s k kar la lan durumlardan biri. bunlar harici dosyalarda tutup.

standart d ve gereksiz HTML kodu üretmeleri Yüzeyde tasar mc n n i ini kolayla t ran görsel web sayfas düzenleyicileri.Özellikle görsel düzenleyicilerin. altta standart d ve gereksiz HTML kodu üretmektedir. .

Sadelik için unlara dikkat etmelisiniz: Kullan c lara al k olduklar n verin Mesaja yo unla n. Sadelik Günlerce.2. haftalarca u ra t ktan sonra sade ve basit bir site haz rlad ysan z. i inizi do ru yapm s n zd r. ilgiyi gereksiz elemanlarla da tmay n "Less is more": uzun sayfalar n z bölün ve basitle tirin Sayfalar n z birbirleriyle tutarl görünsün Dola ma çubuklar n tahmin edilebilir yerlerde ve tahmin edilebilir simgelerle kullan n .

"Farkl " akademik rlar. . Birçok ortam. ya da bu sayfalardaki aç k mavi / koyu mavi gibi. Unutmay n ki. Büyük sitelerin ve di er ortamlar n kulland klar ortak yönlere bak n. basitçe onlar yok sayarlar... Ayn nedenle. tahmin edilebilir ekilde ayarlay n. karmaz. kimli iniz. n. gibi.Kullan 2. r.1. ör.Kullan c al kanl klar Kullan c lar n ço u. Mümkünse buna ba l kal n.2. yeni özellikleri ö renmek için vakit harcamak yerine.1. n.. kullanmaktad r. sitenizin kötü olmas n hiçbir nedenle hakl ç karmaz. siyah üstüne beyaz yaz ör. bas l yay n. al lmad k renkler kullanmak kullan c y zorlayacakt r. akademik ya da kar amac gütmeyen n. ticari siteleri de ziyaret etmektedir ve edindikleri al kanl klar sitenize de ta rlar.. ziyaret edilmemi ve edilmi ba lar n renklerini Örne in çok bilinen mavi / mor ikilisi. siteleri kullanan ki iler. Sitenizde r.

1. sitenizi kullan c ya (ve di er .2.Kullan c al kanl klar Kullan c lar n ço u.Kullan 2. ba ar l sitelere) uydurmaya çal n. basitçe onlar yok sayarlar.1. Kullan c y size uymaya zorlamay n. Kurumunuz d ndan kullan c lar n sitenizi nas l kulland n gözleyin ve s kça tekrarlad klar n not edin. n. edin. yeni özellikleri ö renmek için vakit harcamak yerine.

Birçok kullan c . aç ld klar anda bu pencereleri kapatma al kanl n çoktan edinmi tir. durun. durun. n. . reklam benzeri resimler.2. animated GIF. kayan yaz lardan ve BLINK 'den kesinlikle uzak durun. sayfa açmaktansa kesinlikle uzak durun. Sayfadan ç k ld anda yeni bir tir.2. Otomatik olarak yeni taray c pencereleri açmaktan kaç n n. lgiyi da tmay n Her eyin vurguland bir yerde hiçbir ey vurgulanamaz. Öncelikle. afi ler (banner).

n. istiyor ya da zorundaysan z. n. Son ç kan efektleri hemen kendi sitenize de eklemeye levsel olmas gereken sayfa elemanlar n i levsel b rak n. r. n. Sadece gerekti i kadar resim kullan n.2. Mutlaka resim kullanmak n. çal may n. n.2. Nas l olsa birçok amatör bunu zaten yapacakt r. lgiyi da tmay n Her eyin vurguland bir yerde hiçbir ey vurgulanamaz. resimlerin renklerini yak nla t rmaya çal n. Alacal bir bullet (nokta) ya da ruler (cetvel) resmi kullanmaya çal may n. .

3. istedi i bölümü yükleyebilecektir."Less is more": Daha az. sadece görmek sunun. Bilgiye rahat ula abilen kullan c . . parçalara bölün ve kullan c ya listeyi sunun. Uzun tablolar . daha çoktur Mesaj n z az ve öz ekilde sunmaya özen gösterin. sitenizi daha çok ziyaret edecektir. kullan c ."Less 2. kullan c lar n sitenize nereden girece i hiç belli olmaz. olmaz. Böylece. her zaman listeye bir yükleyebilecektir.3. referans verin.2. Vermek istedi iniz mesaj sayfan n üstlerine yerle tirin. tirin. Ancak. raporlar ya da ar ivleri.

zaten kalan sayfalar da ziyaret edecektir.2. a mamaktad r."Less is more": Daha az."Less 2. Bilgiye rahat ula abilen kullan c . Bilgiyi bu sürede eri ilebilir hale getirmeniz r.3. gerçek hayattan daha da az okudu u dü ünülürse. edecektir. kullan c n n ilgisini çekebilmi seniz. Bilmem okumu oldu unuz bu sayfa belirtti im özelliklere sahip mi? :) Ayr ca. gerekir.3. web kullan c lar n n bir sayfada kalma süreleri 1 dakikay . bilgiyi parçalamak gerekir. E er gerekir. gerekir. Birçok insan n web üzerinde. sitenizi daha çok ziyaret edecektir. daha çoktur Mesaj n z az ve öz ekilde sunmaya özen gösterin.

. CSS... r.. JavaScript.. kullan c y sizin amatör. yol da izledi iniz takdirde mutlaka tutarl bir siteniz olacakt r. JavaScript..2. resimleri. ortak bir ema olu turmak ve bunlar sayfa haz rlay c lara benimsetmektir.Tutarl 2. Kulland n z Bir kurumun farkl birimleri kendi sitelerini kendileri haz rl yor olabilir. tutars z bir görünüm. ancak kurumun webmaster' n n (web yöneticisi) görevi. sundu unuz bilginin de yarars z oldu unu dü ünmeye itecektir. tutun.4...Tutarl görünüm Yamal . ba l k ve paragraf yaz lar n n büyüklüklerini. vb bütün site taraf ndan payla lan resimleri. . renkleri.. Site tasar m nda yukar dan a a bir n. Birçok web sayfas düzenleyicide bulunan ablonlama özelliklerinden faydalan n. n. benimsetmektir.. vb tan mlamalar n da site genelinde ortak tutun. elemanlar site genelinde ortak ve uyumlu yapmaya çal n.4.

s namadan geçirin.Dola 2. birçok kullan c n n bulunur. . etiket vermeden. al k n oldu u bir emad r. yazd r. yap n. simgelerin (örne in ana sayfa. r. n. Bu. vb) gidece i yeri tahmin edebiliyorlarsa. E er anla lm yorlarsa. önceki sayfa.5. Genel olarak sayfalar n en üstünde resimli bir dola ma çubu u. . simgeleriniz ba ar l de il demektir.2. en alt ndaysa düz metin bir çubuk bulunur. geçirin. yeni bir tasar m r. Resimli olan dola ma çubu una.. simgeleriniz ba ar l d r. E er kullan c lar.Dola ma çubuklar Çubuklar n zdaki simgelere etiket vermek zorunda kal yorsan z.5.

simgeleriniz ba ar l de il demektir. sayfa yüklenir yüklenmez.5. kullan c lar n di er beklentileri (bask da. öngörmektedir. kesinlikle.5.Dola 2.2. dola ma çubuklar için al k olunmamas na kar n. içeri e konsantre olunmas vb) çubu un sa da olmas n öngörmektedir. Bu araçlar birbirlerine yak n yerlerde tutmaya n. n. içeri in tamam n n ç kmas .Dola ma çubuklar Çubuklar n zdaki simgelere etiket vermek zorunda kal yorsan z. sayfan n her yerine da tmay n. Sa taraf. . çal n. Dola ma için kullan labilecek araçlar .

Kullan labilirlik Siteler kullan lmak için haz rlan r.3. Hedef kitlenizi ba tan belirleyin Okunurluk içeri e engel olmamal d r Tipografi (yaz tipi sanat ) yaz lar n arayüzüdür Önemli servisleri eri ilebilir k l n Özelle tirilmi hata mesajlar yard mc n zd r Sayfalar n bast r labilece ini ve diske kaydedilebilece ini unutmay n .

3. kullan c lardan beklentileriniz (bant geni li i. lar. grafik. Ender olarak. ses sanatç lar ya da çokluortam sunucusu. ba lant h zlar n . gerekenden fazla bant geni li i ve sayfa eleman kullanmay n. Hedef kitlesi Tasar m ve içerik organizasyonu en ba tan yap lmal d r.. kurulu eklentiler) yüksek olabilir.1.. n. metodu. belirtin. vb haz rlaman z durumunda. sunucusu. olabilir. Hedef kitlenizdeki kullan c lar n profilini. vb mümkünse uzaktan gözlemleyerek. beklentilerini. getirece ini belirtin. Gözlem n. Sitenizde neler bulundu unu ve bunun kullan c ya ne yararlar .1.. gerekirse de .. kullan c lar n "verdikleri" cevaplarda daha dürüst olmalar n sa lar.... Bu durumda bile.. anketlerle.3. ö renmeden yeni bir tasar ma ba lamay n.

ürecektir. Bunun için tablolar kullanabilirsiniz. .2. kullanabilirsiniz. n. sonra okur. Okunurluk Birçok kullan c sayfay önce tarar.2. 3. Ba l klar ve n. okunurlu u çok dü ürecektir. yaz y düzenli tutmaya çal n. geni li ine göre uzad kça uzayan sat rlar. Kitaplar ve gazeteler bu fikri yüzy llard r kullanmaktad r.3. 70n. Bir sat rda 70-100 karakterden fazla kullanmamaya çal n. Sayfan n r. Sayfalar n z gözle taramaya uygun haz rlay n.

genel olarak beyaz üzerine siyaht r. Örne in #FFFFCC üzerine #000099 iyi bir z tl k olu turacakt r.2. Okunurluk Birçok kullan c sayfay önce tarar. 3. ayarlayabilirsiniz. r.2.3. Renklerin RGB r. En çok tercih edilen ikili n. Yaz ve fon için z t renkler kullan n. . sonra okur. kodlar na bakarak z tl klar n (contrast) ayarlayabilirsiniz.

yaratabilirsiniz. Vermek r.2. sonra okur. bu tip bir kullan c n n taray c s nda beyaz üzerine beyaz yaz gibi itici bir sonuç yaratabilirsiniz. siyah fon resmi yükletmemektedir. seçmelisiniz. resimleri otomatik yükletmemektedir. istedi iniz mesaj ne ise ona uygun renkleri seçmelisiniz. Örne in. etki farkl d r. Okunurluk Birçok kullan c sayfay önce tarar. üzerine beyaz yaz kullan yorsan z. Her rengin insanlar üzerinde b rakt . Baz kullan c lar seçin. Sayfa fonu için resim kullan yorsan z.2. 3.3. sayfan n fon rengini yine de belirtin ve fon resmine yak n bir renk seçin.

3. r. ISO 8859-9 kullan n.3. desteklenmektedir. Bu gözün gereksiz yere n. Genel olarak. örne in ba l klar için serif bir yaz tipi (Times New Roman. Times vb). 3. tersi.3. cümleler kullanmaktan kaç n n. paragraflar için de sans-serif bir yaz tipi (Arial. ya da tam tersi. Windows8859n. seti. Helvetica vb) iyi sansolabilir. Win1254 Win1254 seti standartlar içinde yoktur ve UNIX ve Mac makinelerde Türkçe yaz tipleri olan kullan c larda bile sorun ç karmaktad r. içeri in sunumunu kolayla t racakt r. belli ba l bütün taray c larca desteklenmektedir. Tipografi Do ru yaz tiplerinin seçimi. hareketine yol açaca için gözü yoracakt r. ba l klar. ISO r. "HEPS BÜYÜK" ve "Sadece lk Harfleri Büyük" Karakter setini belirtirken baz düzenleyicilerin (Frontpage vb) kulland Windows-1254 karakter seti yerine. Ba l k ve paragraflar için de i imli (alternating) yaz tipleri kullan n. .

sayfan n adresi de i mi se yeni yerini bildiren. Kullan c ya. . "404 file not found" gibi sevimsiz bir hata vermek yerine. neden yasakland n veya yeni ifre almak için kime ba vurulaca n hata mesaj nda belirtin. n. ya da otomatik olarak gitmeye çal t adresi kestiren uygulamalar geli tirin. 3.3. Özelle tirilmi hata mesajlar Kullan c ya hatan n olas nedenlerini aç klamaya çal ak ll sistemler kurun. Yazd n z kodlar nda ç kabilecek hatalar dü ünülerek mutlaka uygun hata mesajlar verdirilmelidir.4. Gerekirse. E er belli adreslere eri imi yasaklad ysan z ya da site kullan c n n ifresini kabul etmiyorsa.4.

4. 3. sayfan n kendisinin ya da ba l oldu u sayfan n URL'i (web adresi) bulunsun. n. diyelim ki en alt nda.3. Çevrimd siteler Sayfalar n z disklerine kaydeden ya da bast ran kullan c lara yard mc olun. bulunsun. Sayfalar n z n. sayfan n as l adresi hem bask da.4. görünecektir. Böylece. sayfan n en . aç k URL'leriyle birlikte tekrarlay n. Mümkünse. alt nda. hem de diskteki kopyalar nda görünecektir. sayfa içinde verdi iniz referanslar .

3.4. gerekebilir. Bunun için CGI vb programlar olsun. yaz lmas gerekebilir. pixel'dir. Çevrimd siteler Sayfalar n z disklerine kaydeden ya da bast ran kullan c lara yard mc olun. 3. olabilir.4. Sayfalar n z n ya bask da da iyi göründü ünden emin olun ya da yaz c -dostu sürümleri olsun. dakikay bile belirtmenizde fayda olabilir. n. A4 ka da bast r lan bir sayfa için güvenli bölge 535 x 295 . Sayfalar n z n son de i iklik tarihini belirtin. Bu s n r n d na ta mamaya çal n. Bazen saati ve belirtin. pixel'dir.

sözcük say s n yar ya dü ürmeye çal n Gazetecili in alt n kural : "Kim. ne. ne zaman ve nerede" Mikroiçeri i kullanmay ö renin Eski sayfalar n z çöpe atmay n. ar ivleyin Kulland n z terminolojiyi aç kla t r n Sayfa içindeki ba lar en az seviyede tutmaya çal n . çerik Birçok kullan c ve tasar mc n n ortak görü ü: "Content is the king" çerik krald r. Yazmay bitirince.4.

4. r. ürünler.. ifadelerinizi basitle tirin. n. eksik bilgi kadar yarars zd r. gerekirse detaylar da görülebilecek ekilde haz rlay n. di er paragrafa atlarsa. ödev. Paragraf ba na bir fikir den fazlas n sunmay n. lk birkaç n. bütün fikri kaç rmamal d r. Önemli olan kimin bunu daha h zl sa layabilece idir. konuya uzak birinden yaz y incelemesini rica edin. Yar s yeter Internet üzerinde bilgi zaten yeteri kadar çoktur. . tirin. ders kapsam . Gerekirse.. r. edin. rapor. vb her tür listeyi önce basit haliyle.. kütüphanedeki kitaplar. kitaplar.1. cümlede s k lan okuyucu. çeri i haz rlad ktan sonra.. Bilginin a r dozda olmas . Proje.

 Her tür yaz için önce bir taslak çerçeveyle i e ba lay n.1. Mant k zinciri yanl kurulursa. . Hem sizin dilbilimi hatas yapman z.4. Yar s yeter Internet üzerinde bilgi zaten yeteri kadar çoktur. Uzun cümlelerden kaç n n. olur. Önemli olan kimin bunu daha h zl sa layabilece idir. hem de kullan c n n cümlenin sonuna geldi inde ba n unutmas kaç n lmaz olur. yazd n z her ey çöpe at lacakt r.

sizinkine niye yaramas n? Sayfalar n z bu sorular n -en az ndan uygulanabilir olan. Hedef kitlesinin sorabilece i sorular önceden kestirmeye çal n. layabilirsiniz.4. . Kim sorusuna sayfa yazar .hepsine olan- cevap vermelidir. ne zaman. n. "Kim.2. olsun. anlatt n z konu. nerede sorusuna da yan olaylar veya ortam vererek i e ba layabilirsiniz. Daha soru sorulmadan cevaplar n z haz r olsun. ne sorusuna vermelidir. ne. ne zaman sorusuna kavram n zaman çerçevesini. nerede" Gazetecilerin yüzy ld r i lerine yarayan bu prensip.

3. veriniz. basabilir." kal b ndan vazgeçiniz.4. Bunlar n kötü maddelerdir. 3-4 kelimede vermek istedi iniz mesaj vermeye çal n.. Ba l klar. Daha n. Büyük f rsat vb geçen e-postalar n hemen silinmesi gibi. XXX. Mikroiçerik Kullan c n n ilgisini çekmek için çok ince bir çizgimiz var. seçimi. .. kullan c da hemen Geri tu una basabilir. kullan c n n sayfay taramay bile bitirmemesine neden olabilir. için t klay n z . Ba l cümle içinde .. ba lar (link) ve sayfa ba l (title) kullan c n n sayfay taramas s ras nda ilk göze çarpan maddelerdir. $$$.. Yan lt c ve kli ele mi kelimelerden kaç n n." vazgeçiniz. kulland nz en yak n sözcük grubundan veriniz.. fazlas ya da az i görmeyecektir. olabilir. n.. Konu sat r nda $$$. görmeyecektir. ".

Siz ne seçerseniz. taraf ndan kullan labilece ini. ba lar n z n masaüstüne sürüklenebilece ini.4. . Bölüm ba l klar n z n arama motorlar görecektir. görecektir. sayfa ba l n z n da "Bookmark" edilebilece ini unutmay n.3. Mikroiçerik Kullan c n n ilgisini çekmek için çok ince bir çizgimiz var. kullan c onu n.

 Sitenizde yeriniz varsa. yaz l m n farkl sürümlerinin... Bu kaynaklar sürümlerinin. Sitenize yeni bilgi ekledi iniz zaman bunu eski dosyalar n üzerinde oynamak yerine. tutun. rarlar. hiç geçmedi ini farkettikleri anda hayal . n.4. arad klar kelimenin sayfada k r kl na u rarlar. Bunun istisnalar . yarayabilir. bu gibi durumlar n d nda. b rak n olabilir. tart ma listelerinin. vb bir ar ivini sitenizde tutun. tekrar i e yarayabilir. arama motorlar ndan sitenize gelenler. yaz malar n. gazete ve tv gibi medyalar n ana sayfalar .4. ekleyin.. yeni dosyalar yaratarak ekleyin. Ar iviniz yoksa. Çöpe atmay n. Ancak. ya da sürekli de i en istatistikler olabilir. sayfalar n za d ar dan verilen ba lar sizin lehinize çal s n.. ar ivleyin Niçin eski dosyalar n z çöpe at p sundu unuz kaynaklar azaltas n z? Yeniden de erlendirin.

 Yeni teknolojiler hakk nda özgün dili d nda yaz lan metinlerin genel sorunu. bir sözlü e. ya da anla lmaz k saltmalar aç kla t r n.5. Kullan c y içeri i anlamak yerine acronym'leri çözmeye r. zorlamay n. . Terminolojinizi verin Türkçe'deki kar l klar benimsenmemi kelimeler. terminolojinin o dile tam olarak aktar lmam olmas d r.4. di er kaynaklarda nas l kullan ld bulabilirseniz onu na bak n. n. n. kullan n. E er bu tip bir k saltma ya da terimi ilk defa kullanacaksan z. yi bir kar l k n.

. Terminolojinin kapsam . Ayr ca. hedef kitleniz taraf ndan belirlenir. aç k hallerinin yaz lmas da tavsiye edilir. k saltmalar n ilk geçtikleri verin. HTML'i açman z gerekir.5.. web sayfalar haz rlamaktan bahsediyorsan z. yerde. E er belirlenir.. veri tabanlar n veya 3katmanl yap lar aç klaman z daha uygun olaca .DTD) gibi. ya da anla lmaz k saltmalar aç kla t r n.. Terminolojinizi verin Türkçe'deki kar l klar benimsenmemi kelimeler. in: Metin Tip Tan mlamas (Document Type Definition . gibi. Sayfa içinde di er bir dilde kelime kullanmak zorunda kal rsan z onu farkl bir yaz tipiyle yaz n ve mümkünse anlam n n ö renilebilece i bir ba verin. ancak (web üzerinden) E-ticaret'den bahsediyorsan z.4. art k HTML gibi en temel kavramlar yerine. Örne in: edilir.

 Metin içinde birbirine yak n yerlerde ba kullanmaktan kaç n n. Ba lar n z anlaml kelimelerden veriniz. ekilde kullan c cümlenin tamam n bile okumasa gitmek istedi i yeri kestirecektir. Bu n. Bu veriniz. n. standartlar (ISO vb) gibi s k miktarda çaprazçaprazba a gereksinim duyan metinler olabilir. içindeyse. Ba lar n z sade ve az olsun Sayfalar taran rken göze ilk çarpan elemanlardan biri hiperba (hyperlink)'d r.6. kestirecektir. farkl yerlere ba lar vermekten özellikle kaç n n. Bunun bir istisnas .4. kullan c da bilgi ta mas ve karars zl k yaratabilir. Ayn cümle yaratabilir. . olabilir.

Ba lar n z sade ve az olsun Sayfalar taran rken göze ilk çarpan elemanlardan biri hiperba (hyperlink)'d r.4.6. .

kalan %40'a hiç ula amazs n z. nz Kullan c larda bir özelli in ya da taray c n n (browser) oldu unu varsaymay n "Bu site u programla ve u çözünürlükte gezilebilir"den vazgeçin Metin-tabanl taray c lar unutmay n Metin- .5. onu zorlad anda. Uyumluluk En çok kullan lan taray c bile %60' a am yorsa.

ya da resimleri otomatik yükletti ini varsaymay n.0 görüntüsü (k s tl CSS deste i) Lynx 2. tablo deste i var) m/beta- .5. Herkesde JavaScript'in. ancak CSS desteklemeyen ya da metin tabanl taray c larda da görülebilecek ekilde haz rlanm t r.8rel. CSS'in. tablo deste i yok) rel. Java'n n. yöneticilerinin görmek istemedikleri kör noktalar d r. yine de iyi görünmelidir. ya da h z kazanmak için bu özellikleri kapatm olabilirler.2 görüntüsü (metin tabanl . Kullan c da aktif olmas gereken bu özelliklerden birisi kapal ysa. olabilirler. Bu. frame'lerin aktif oldu unu. siteniz graceful degradation kullanarak. Örne in bu sayfalar r. unu. Örne in: in: Internet Explorer 3 .1. taray c s ya bunlar hiç desteklemeyebilir. Birçok kullan c n n n. önce servislerinin kalitesiyle ba ar kazanm lard r. Belli özellikleri art ko mak Ba ar l siteler. r. W3m/beta-991203 görüntüsü (metin tabanl . tembel site görünmelidir. CSS ve tablo kullanmaktad r.

Belli özellikleri art ko mak Ba ar l siteler. görevdir. Baz ünmeyin. Herkesin frame'leri sevdi ini dü ünmeyin. sitenize girmesine ra men. daha ilerilere gidemeyecektir. Site yöneticisi aç s ndansa. Kullan c da bu özellikler yok ya da kapal ysa. kullan c n n bookmark etmesini zorla t r rlar. frame'lerin yönetimi son derece zor ve hep hata pay bulunan bir görevdir. . kullan c lar h zlar ndan dolay metin tabanl taray c lar kullanmaktad r ve frame'leri hiç göremezler.5. siteye girdi i anda reddetmi olursunuz. gidemeyecektir. olursunuz. önce servislerinin kalitesiyle ba ar kazanm lard r.1. n. Özellikle dola ma çubuklar için bu tip teknolojilere ba ml olmamaya çal n. frame'ler bask almay ve göremezler. Bu ekilde kullan c y rlar. Ayr ca.

taray c ve çözünürlüklerde s namad klar sayfalar n . görünmek arkas ndan gelecektir. teknoloji vb efektler seçildikten sonra devam edilmelidir. edilmelidir. yeterince farkl i letim sistemi. yi bir site taray c dan ba ms zd r yi bir radyo program n dinlemek için özel marka bir radyoya ihtiyac m z yok. görünümden önce içerik ve kullan labilirli e yo unla mal d r.. Niye web siteleri farkl olsun? Bir web sitesi. tasar mlar n zda "eskiyle idare edin"." isterler. Farkl firmalar n farkl taray c lar birbirine e itlenene ve bütün kullan c lar kabul edilebilir bir taray c ya geçene kadar.   . siteye do ru sayfa yerle imi." cümlesiyle aklamak u. S nama i lemi. "Bu site en iyi u taray c ve bu çözünürlükte izlenir" kullan c lar taraf tutmaya.. itmektedir...2. yi r. isterler. sonuç olarak kli ele en "en iyi u. gelecektir. edin".5. web tasar mc lar n da tembelli e itmektedir. Bu tasar mc lar. prototipler üzerinde yap lmal .

kullanabilirsiniz. tercihinizi yapmadan önce metin-tabanl taray c lar ve sizin kullanmad n z "o di er" taray c y metindü ünün. frame. metin tabanl taray c larda resimlerin kendisi yerine ALT parametresiyle verilen aç klamalar görülür. r. Cetveller (rulers) için "---". Bu yine birçok n. Yerle im için kullan lan 1 pixel'lik resimleriniz varsa bunlar için de "" kullanabilirsiniz. konudur. görülür. web sayfalar n bir okuyucu arac l yla gezdikleri için. Bu.5. dengeli bir karar vermenize yolaçacakt r. kur unlar (bullets) için "*". tasar mc n n ihmal etti i ama zamanla kendisini zaten zorlamaya ba layacak bir konudur. Tablo. Metin-tabanl taray c lar MetinEngelli. Benzer ekilde. resim. ---". . belirtilmelidir. Engelli ki iler. çokluortam vb kullan m nda. ünün.3. di er tip resimler için resmin ne oldu u belirtilmelidir. uzman ya da h z tutkunu kullan c lar ihmal etmeyin. sayfalar n zdaki elemanlar n ak n da tmamaya çal n.

profesyonelce yakla lmas gereken bir aland r ve kolay kullan lan ilk görsel düzenleyiciyi aç p sayfa yazmak kadar da kolay de ildir. önceden planlamas gereken bir aland r. r. sayfalar n nas l görünece idir. "Web tasar m . idir. web tasar m n n ancak belli bir bölümünü anlatabilmi tir. ildir. çokboyutlu dü ünülmesi gereken. Birçok tasar mc n n ilk dü ündü ü.Sonuç Bu sayfalar. uzmanl k ve tecrübe ister. çoklu disiplin gerektiren. Web tasar m . . kim için haz rland ve Internet'e ba ka bir sayfa katman z n gerçekten anlaml olup olmayaca d r. Halbuki ilk sorun. içlerinde ne ve ne kadar bilgi olaca .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful