Vol 1:zeii Vol 2:eroii

PERSEU

1

IN CINTECELE VECHI se povesteşte că ar fi vieţuit odinioară, în preavestitul oraş Argos 2, un rege care se numea Acrisiu. Şi regele avea o fiică de-o frumuseţe uimitoare. Copila se chema Da-nae. Poeţii o slăveau în versuri şi regii îi trimiteau daruri. Numărul peţitorilor era atît de mare, încît palatul lui Acrisiu nu dovedea să-i mai cuprindă. Şi regii, care mai de care erau mai falnici, mai puternici. De ar fi fost unul ales, se supărau, desigur, ceilalţi. S-ar fi iscat poate războaie. De-aceea regele Acrisiu stătea mereu în cumpănă şi-i amîna pe fiecare cu vorbele-i meşteşugite, să treacă timpul, să se mai gîndească. Mai avea regele şi-o supărare. Se făceau grîne prea puţine, deşi pămîntul era bun. Ploua prea rar, şi rîul3 ce străbătea întreg ţinutul seca mereu în timpul verii. Poporul nu avea bucate. Era nevoie de-un flăcău să ţină frînele puternic. Supuşii deseori cîrteau, pentru că-n casa lui Acrisiu erau bucate din belşug, iar pruncii lor piereau de foame. Şi regele era bătrîn. N-avea pe nimeni ajutor. Copila lui era prea slabă, şi-apoi urma să se mărite, să plece din ţinutul Argos. Ii trebuia deci regelui braţ de bărbat pe lîngă casă. Vroia să aibă un fecior. S-a dus atunci regele-Acrisiu la un oracol . A dăruit acolo aur, a făcut jertfe şi libaţii, şi a cerut zeilor sfat : — Cum aş putea, preamăriţi zei, să dobîndesc încă un prunc, dar nu o fată — fată am ! — ci un băiat, un fecior vrednic, care să-mi fie de-ajutor şi la greutăţi şi la necaz ? Oracolul i-a dat răspunsul : — Tu nu vei căpăta, Acrisiu, nici un flăcău ; eşti prea bătrîn ; dar fiica ta, mîndra Danae, va fi-n puţină vreme mamă... Odrasla ei va fi băiat. O ! Cum s-a bucurat Acrisiu. A socotit că fiica sa va face nuntă în curînd, îşi va găsi un mire bun şi o să aibă un copil. •— Va fi băiat ? îmi pare bine... Atunci... atunci, nu mai am grijă. Nepotul meu o să m-ajute şi îmi va ţine loc de fiu... însă oracolul acela a mai grăit : — Va fi ce ţi-ai dorit : fecior. Atîta că acest urmaş te va răpune într-o zi... Tu vei pieri de mîna lui... Deci, nu te bucura zadarnic.
. i!

— Mă va ucide el pe mine, bunicul lui ? a strigat regele Acri-siu. Şi cum ?... Şi cînd ?... Grăiţi, voi, zei nepieritori, cum să împiedic crima asta ?... — Nu poţi s-o-mpiedici, au spus zeii. Tu vei muri, într-un amurg, de mîna fiului Danaei !... Zeus se-ndrăgosteşte de Danae S-a-nspăimîntat regele-Acrisiu şi s-a întors în ţara sa, cu ciu-dă-n suflet pe copila ce îi era-nainte. dragă. Şi ca să-mpiedice ursita, a dat poruncă să se facă o închisoare sub pămînt. Aici a dus-o pe Danae. A-nchis-o bine sub zăvoare şi-a-ncredinţat-o unei sclave. (O sclavă ce-i fusese doică.) — Aici va sta ascunsă fata, pînă la moartea mea tîrzie, a rostit regele Acrisiu. Să nu o poată vedea nimeni, cît voi trăi. Că-i prea frumoasă şi prea blîndă, şi s-ar putea s-o îndrăgească vreun prinţ, sau poate chiar vreun zeu... şi să mi-o ceară de soţie. Sau, mai rău, să-mi răpească fata, fără măcar să-ihii ceară voie. Fără de soţ, ea n-o să poată să aibă nici copii. Şi, neavînd fecior Danae, nu sînt primejdii pentru mine... Atît că-nspăimîntatul rege uitase că-n Olimp sta Zeus cel cu puteri nemărginite. Zeus putea să vadă fata şi-n închisorile de piatră. Şi aducîndu-i Hermes vestea să fata regelui din Argos a fost închisă sub zăvoare, Zeus a şi cătat spre ea. I-a cercetat înfăţişarea. Iară Danae era albă, cu pielea caldă, de mătase, cu ochii verzi ca valul mării şi părul roşu ca văpaia. într-un cuvînt era frumoasă... Şi Zeus s-a aprins pe dată. — Danae, fata lui Acrisiu, va fi soţia mea chiar astăzi !... a grăit Zeus către Hermes. — Dar cum vei izbuti, o, Zeus ? a-ntrebat Hermes cu mirare. Danae este zăvorită în temniţa de sub pămînt, bătută-n plăci grele, de bronz, şi, nu ştiu, zău, cum vei pătrunde... — N-ai teamă, fiule !... a zîmbit Zeus. Nunta ce vreau s-o să-vîrşese va fi altfel decît socoti. Tu du-teacum... întoarce-ţi faţa şi cată de păstrează taina ! Şi Zeus s-a schimbat, vicleanul, nu-n taur, flacără sau cuc 5, ci într-o ploaie aurie, care-a căzut peste oraşul lui Acrisiu. Iar ploaia asta aurie a străbătut, după voinţa marelui Zeus, printre pietre şi printre plăcile de bronz ; şi a ajuns în încăperea unde sta sub zăvor Danae. A-nvăluit-o pe copilă ca-ntr-o fierbinte-mbrăţişare 6.

2

Acrisiu descoperă crima Danae a devenit astfel soţia lui Zeus, olimpianul. Lunile-au început să treacă, şi chiar la timpul cuvenit copila regelui Acrisiu a dobîndit un fiu bălai, frumos ca soarele din slavă şi fără seamăn de voinic, căruia ea i-a zis Perseu. Nu ştia, biata, cum s-ascundă această crimă a lui Zeus. Pruncul, ca toţi copiii lumii, rîdea, plîngea şi se juca. Dar, într-o zi, tatăl Danaei trecu pe lîngă locul unde era închisă fata lui. Şi dinlăuntru s-auzea glas de copil şi rîs zburdalnic. Repede, tatăl smuci uşa, care fusese zăvorită. Trase pe doică la o parte... (deşi sărmana încercase sarunce-un văl peste copil) — şi ce văzu ? Danae, fata ce fusese închisă să n-o vadă nimeni, ţinea la sînul ei un prunc. — Doica să fie spînzurată ! a zis Acrisiu spre ostaşii care stăteau la uşi de pază. Iar tu, netrebnică Danae, mă vei urma pe loc în templu. Şi ai să-mi juri cine e tatăl acestui prunc nelegiuit... Dusă de plete pînă-n templul lui Zeus, care se ridica în mijlocul cetăţii, Danae-a trebuit să spună că regele din cer i-e soţul şi tatăl pruncului Perseu. — Minţi, ticăloasă fără seamăn, a grăit regele Acrisiu. Şi tare-aş vrea să te ucid cu mîna mea, aici, în templul marelui Zeus, olimpianul, pe care tu-l năpăstuieşti. De ţi-ar fi soţ, cum spui, nebuno, el ţi-ar veni într-ajutor. Dar uite-l... Uite-l !... Stă pe soclu şi te priveşte neclintit... — Răspunde, Zeus, îţi sînt soaţă ?... Nu ai pătruns la mine tu, sub chipul unei ploi de aur, în acea zi de neuitat, şi-apoi te-ai preschimbat în zeu, spunîndu-mi singur cine eşti ?... Răspunde, Zeus !... zicea fata, şi pletele şi le smulgea şi se bătea în piept cu pumnii. însă măreţul olimpian privea tot neclintit la fată. Privea cu ochii lui de piatră. Nu îndrăznea să scoat-o vorbă, pentru că se temea de Hera. Ea şi aflase de-ntîmplare, stătea în cer, pe-un nor albastru, şi asculta ce se vorbea. ...Şi văzînd regele Acrisiu că Zeus stă tot nemişcat, a chemat iute nişte meşteri. A poruncit să i se facă o ladă mare, aurită, ua fel de cufăr zăvorit. în acest cufăr a-nchis fata şi pe micuţul ei Perseu. Le-a dat merinde : nişte fructe şi-o amforă plină cu apă. Şi-a zvîrlit cufărul în valuri fără s-asculte cum striga biata Danae hohotind : — O, tată, rege, fie-ţi milă... Nevinovată sînt, îţi jur !... De nu vrei să te-nduri de mine, fii bun măcar cu acest prunc venit pe lume fără voie... Nepotul tău e, tată drag...

Dar valurile au luat lada şi au purtat-o, îndelung, deasupra verzilor genuni unde sălăşluia Poseidon 7. Zeus privea din cer cu grijă, dar nu putea să îi ajute, pentru că Hera-i sta alături şi—1 priveghea bănuitoare.
Pescarul Dictis afla pe mare lada

Şi-a tot plutit în voie lada, pe valurile înspumate, trîntită-n gropniţe de ape, lovită uneori de stînci, pînă cînd dusă de furtuni a nimerit între Ciclade 8. Iar înlăuntrul ei şedeau, flămânzi şi însetaţi, Danae şi pruncuşorul ei, Perseu. Erau şi uzi pînă la piele, şi tremurau, pătrunşi de frig. Nu mai aveau nici o nădejde şi aşteptau să se cufunde sicriul plutitor, în care îşi trăiau ultimele clipe. S-a întîmplat însă că-n ziua cînd a ajuns între Ciclade lada zvîr-lită de Acrisiu, să iasă un pescar pe mare. Acel pescar se numea Dictis. Pescarul şi-a întins năvodul. Dar, cînd să tragă de frînghii, simte c-atîrnă ceva greu. In năvod se găsea o ladă. Trage la ţărm această ladă şi o desface c-un topor. Şi dinlăuntru i s-arată o biată mamă şi-un copil. Cînd o zăreşte pe Danae, pescarul Dictis stă-nlemnit. El nu văzuse încă-n viaţă ochi mai senini, mai blînzi, mai verzi. Nici trup mai mlădios, mai zvelt. Nici păr să aib-aşa culoare de flacără cu vîlvătăi. Şi nici nu auzise încă un glas atît de mîngîios. Fără să stea deloc pe gînduri, fără s-o-ntrebe cine e, pescarul îi aşterne fetei un pat de ierburi verzi şi moi şi îi aduce peşte proaspăt, fiert în căldare de aramă, şi fructe dulci : curmale, rodii şi-n-tr-un pocal îi toarnă vin. Pruncului său i-aduce lapte, de la o capră ce păştea pe lîngă casa lui, pe coastă. Pe coasta insulei Serifos, unde trăia pescarul Dictis. Inzdrăvenită, după hrană şi băutură mai ales, Danae-i povesteşte totul. Şi el, adînc înduioşat, o
3

roagă, plin de bunătate, să fie oaspetele său. — Eu sînt pescar, i-a grăit Dictis. Sînt om sărac, însă cinstit. In casa mea poţi fi stăpînă. Te rog să fii soţia mea. Şi dup-atîtea suferinţe mă voi sili să-ţi făuresc o viaţă cît mai fericită... Ea a primit. Pescarul Dictis era un om plăcut şi bun. Iar anii s-au pornit să curgă prea repede pentru ei doi, ce vie-ţuiau în fericire. Perseu creştea şi el, grăbit, şi se făcuse-un flăcăiandru isteţ, voinic şi priceput la pescuit şi vînătoare. Numai că-n insula aceea, unde-şi avea pescarul casa, domnea pe-atuncea Poiidecte, un rege lacom şi hain. Deşi era frate cu Dictis, regele-acesta îl ura şi-l izgonise din palate. Şi se temea ne spus de el, să nu-i rîvnească cumva tronul. Cu-atît mai mult cu cît poporul era sătul de Poiidecte, care îl asuprea grozav. Iar răul rege Poiidecte, trecînd prin insulă cu carul, văzu-ntr-o seară pe Danae.
Regele insulei Serifos urzeşte-un plan

„O astfel de soţie are Dictis, pescar sărac şi amărît, ce-şi ţine zilele cu trudă ?... Nu merită aşa ceva" !... şi-a zis în barbă Poiidecte. „Asta-i femeie pentr-un rege, nu pentr-un nevoiaş ca el..." Aflînd apoi că bunul Dictis era din zori la pescuit, regele a intrat în casă. — Frumoasa mea, i-a rostit el, ungîndu-şi glasul cu dulceaţă, este păcat să te păleşti într-o căsuţă amărîtă, îngrijind de un biet pescar... Eu sînt un rege plin de fală. Şi am palate — cred că ştii ! — şi bogăţii nemăsurate. Te fac regină, dacă vrei, stăpînă peste-aceste locuri... Şi orice voie ţi-o-mplinesc, dacă primeşti să-mi fii nevastă... — Nu vreau !... Nu ţin să fiu regină !... a spus Danae regelui. Soţul meu e blajin şi harnic. îl îndrăgeşte pe Perseu. Nu pot să-i fiu necredincioasă... Te rog, ne lasă şi te du... S-a mîniat rău Poiidecte. Şi-a vrut s-o prindă pe Danae şi să o tragă cu de-a sila pînă la carul său regal. Noroc c-atunci venea călare, pe malul mării, şi Perseu 9. Auzind ţipetele mamei, s-a repezit într-ajutor. Şi-mbrîncindu-l pe Poiidecte, a eliberat-o pe Danae din mîinile ce-o pîngăreau. Regele insulei Serifos ar fi putut să poruncească slugilor sale de credinţă să-i ia îndată viaţa tînărului ce-i sta-mpotrivă. însă n-a vrut s-o îndîrjească mai rău pe frumoasa Danae. A mai lăsat să treac-anume cîteva săptămîni sau luni. Şi a trimis după Perseu, zicînd că are săi vorbească. — Flăcăule, i-a grăit el. Am auzit că povesteşti celor se vor să te asculte că tatăl tău ar fi chiar Zeus. I-aşa ? Ori nu-i aşa ? Răspunde ! — Aşa e, rege ! Tatăl meu este însuşi măreţul Zeus ! — De este astfel, precum spui, ar trebui să fii viteaz... Zeus este stăpînul lumii. Şi-n lume bîntuie trei fiinţe îngrozitoare şi hapsîne. Sînt cele trei surori gorgone, care-au ucis sute de oameni. Două surori, cele mai mari, sînt, precum ştii, nemuritoare. însă a treia, cea mai mică şi cea mai rea, zisă Meduza, are o fire muritoare... Nu vrei să pleci tu, s-o răpui ?... — Da, Polidecte, voi pleca... Ştiu că de fapt îmi doreşti moartea. Şi totuşi voi porni la luptă, pentru că vreau să scap pe oameni de mişeliile Meduzei... şi cînd mă-ntorc vom mai vedea... Regele a rînjit în barbă de bucurie şi speranţă că fiul frumoasei Danae o să se piardă-n lupta asta. Şi-a mai rostit, în încheiere : — Danae va rămîne-aicea, ostatică, pînă vii tu... De nu-ţi păstrezi făgăduiala, de nu-mi aduci capul Meduzei, Danae va plăti cu viaţa... Perseu s-a înclinat spre rege, în semn că totul se va face aşa precum i-a poruncit, şi a plecat întîi spre templu. Aici şi-a ars pe altar jertfa şi l-a rugat pe tatăl său : — Tu m-ai adus pe lume, tată... Puterea ta-i nemărginită... Iţi cer acum să mă ajuţi în lupta grea ce vreau s-o-ncep... îndată a vuit din slavă un zgomot lung peste pămînturi şi peste ape, pînă-n Tartar. Şi lîngă tînărul Perseu s-a ivit însuşi zeul Her-mes, purtînd o sabie întoarsă, cu lama bine ascuţită.
Sfatul zeului Hermes

4

— Frate Perseu. a grăit zeul, căci frate mi-eşti tu, după tată... Zeus m-a trimis din Olimp să-ţi dau în mînă arma asta. Să-ţi mai destăinui şi o taină... Flăcăul a luat arma-n mînă şi-a ascultat ce-i spunea Hermes. — Gorgonele-nspăimîntătoare au braţe lungi, roşii, de-aramă ; gheare tăioase, de oţel ; aripi de aur, şi pe cap le-atîrnă plete de aramă. în care-s încîlciţi mulţi şerpi. Dinţii lor. ca de porc mistreţ, de o albeaţă uimitoare, sfîşie pe-orice muritor ce se abate pe la ele. Sub frunte au ochi mari, rotunzi. Dacă privesc pe cineva cu ochii lor sclipind de furie, omul acela împietreşte. Dar tu să nu te temi, Perseu'. Şi ca să poţi să te apropii, fără primejdie, de ele, Atena iată ce-ţi trimite... Şi Hermes i-a întins un scut strălucitor, făcut din aur. '— Cînd ai s-ajungi lîngă gorgone şi vei dori să porneşti lupta, a mai spus Hermes lui Perseu, să nu te uiţi în ochii lor... Să câţi în scut, ca-ntr-o oglindă. Şi doar prin scut să le priveşti. Astfel vei fi ferit de moarte !... Pe trupuri sînt acoperite cu solzi albaştri, de oţel. Aşa-s de tari solzii aceia, că nici o sabie sau lance nu le-ar putea pătrunde carnea. Doar sabia ce ţi-omprumut, lucrată de 10 zeul Hefaistos, şi care l-a răpus pe Argus, are puterea de-a tăia şi splzi, şi oase, cu-nlesnire... Avînd această armă-n mînă, pleacă pe cale, fără grijă, mereu spre asfinţit, spre ţara unde sălăşluiesc zeul Tanatos 10 şi Nix, zeiţa-ntunecată, ce ţine-n braţele ei noaptea. Caută în drum pe trei bătrîne, trei vrăjitoare ale mării, ce poartă numele de graie u. Ele ştiu drumul cel mai scurt pînă la locul unde stau necruţătoarele gorgone... Fii priceput şi fii viteaz. Atena, sora ta cerească, şi eu te vom călăuzi12... Perseu i-a mulţumit lui Hermes. A luat şi scutul lat, de aur, trimis de sora sa, Atena, şi, fără teamă] a plecat pe calea lungă, către ţărmul unde aflase că trăiau cele trei graie ale mării. Şi-a mers... A mers prin ţări destule, şi peste ape-nvolburate, şi peste munţi cu creste sure, şi prin zăpezi, şi prin arşiţe... Dar, într-o seară, a ajuns în locul unde se aflau cele trei graie ale mării — 'surori cu cele trei gorgone. Toate bătrinele acestea aveau însă un singur ochi, pe care-l fo-r loseau cu schimbul, cîte trei zile fiecare, în vremea cît stăteau de --strajă pe acel drum către goşgone. !,' Perseu s-a pitulat într-un tufiş. Alături şi-a săpat o groapă. Ştia -:că babele aveau şi-un dinte fermecat, de forma unei suliţi lungi, I'cu care-i omorau pe oameni, cînd îi zăreau pe malul mării — şi '«; trebuia să stea ferit.
Perseu răpune Meduza
{

' A stat de veghe cam trei zile. însă în cea de-a treia noapte, Perseu s-a furişat prin beznă, pînă aproape lîngă ele. Şi a pîndit cînd o bătrînă îşi scotea ochiul din orbită, ca să-l întindă celeilalte. Atunci s-a repezit ca uliul şi le-a smuls ochiul, într-o clipă, din ghearele-nfricoşătoare. Ochiul ardea ca un tăciune. Perseu l-a azvîrlit în groapă, punînd deasupra lui pămînt, şi s-a ascuns iar în tufiş. — Cine-i tîlharul ?... Unde-i ochiul ?... strigau, cu gemete de spaimă, cele trei graie, umblînd oarbe pe ţărmurile-ntinsei mări. Perseu le-a spus atunci că este fiul lui Zeus şi-al Danaei, şi lea cerut să jure toate, pe Stix, pe rîul din Infern, că îl vor ajuta s-ajungă la cele trei surori gorgone... Numai aşa le dă iar ochiul. Altminteri vor rămîne oarbe. » Văzînd că nu mai au ce face, cele trei graie au jurat să îl ajute pe flăcău. Ba chiar l-au învăţat să meargă, în primul rînd, la nişte nimfe, care păstrau într-un palat casca zeului Hades — Pluto. Casca aceasta, făurită de trei ciclopi, avea un har. Acel ce fai-o punea pe cap se făcea-ndată nevăzut. Tot nimfele păstrau lalele două sandale-naripate şi-un sac de piele fermecat. în acel sacputea să-ncapă, după nevoie, doar o nucă (atuncea sacul se strîngea) şi tot la fel, putea cuprinde, lărgindu-se, o casă-ntreagă.
5

Perseu aude toate astea. Dă graielor înapoi ochiul şi se porneşte către nimfe. Ajunge la palatul lor. Şi — poate învăţat de Her-mes — grăieşte-atîta de frumos, că nimfele îi împrumută sandalele înaripate, sacul de piele fermecat, casca lui Hades, nevăzutul, şi îl îndrumă mai departe cum să găsească pe gorgone. Acuma da, putea să lupte, cu cele trei surori hapsîne ! Perseu îşi pune la picioare sandalele înaripate şi se înalţă în văzduh. Por-neşte-n zbor, ca o furtună, către ţinutul unde stau preafioroasele gorgone... Chiar soarele se minunează, văzînd sub bolta cea senină pe fiul ager al lui Zeus. „Unde se duce ?" se întreba marele Helios, în sine, şi-l cercetează cu privirea, căci tare-i mai plăcea să ştie şi să vegheze-n lume totul. li vede pe flăcău cum zboară spre-o insulă din piatră albă, ce se afla-n mijlocul mării. Gorgonele tocmai dormeau. Şerpii din pletele de-aramă se mişcau amorţiţi de somn. Pe-o stîncă dreaptă ca un pat, pe aşternuturi de mătase, gorgonele stăteau întinse. Iar solzii-albaştri de oţel, ghearele roşii, de aramă, şi-aripile lor lungi, de aur, luceau cu scînteieri pe stîncă, gata aproape să-l orbească. Perseu s-avîntă ca năluca lîngă gorgonele ce dorm. Cu-nţelep-ciune se apropie, privindu-le nu drept în faţă, ci oglindindu-le în scut. Cu sabia lui ascuţită, retează, dintr-o izbitură, capul Meduzei cel hidos. Prinde de pletele de-aramă capul şi îl aruncă-n sac. Iar cu piciorul îi împinge trupul în apă, rostogol. Meduza, ce fusese una din soaţele zeului mării, se zice c-a născut atuncea, din gîtul retezat, un cal. Un cal cu aripi la picioare, numit Pegas de-olimpieni. Calul s-a înălţat ca gîndul şi a pierit în înălţimi14. Insă zburînd, a nechezat. Şi-a nechezat atît de tare, c-a răsunat pînă la cer. Gorgonele nemuritoare, de zgomot, s-au trezit din somn, şi glasurile lor de-aramă au ţipat înfricoşător, văzînd-o pe Meduză-n valuri. Cu ele nu putea să lupte fiul Danaei şi-al lui Zeus. Şi, ascul-tînd-o pe Atena, voinicul şi-andesat pe frunte casca albastră a lui Hades, devenind astfel nevăzut. A luat în mînă sacul unde vî-rîse capul plin de şerpi, şi cu sandalele-i vrăjite s-a ridicat iute spre cer. Gorgonele, pline de furie, auzeau vuietul prin aer, dar nu puteau zări nimic. Şi, înălţîndu-se şi ele, bătînd cu-aripile de aur văzduhul străveziu şi rece, au cercetat mai peste tot.
12

Insă Perseu, în vremea asta, zbura nestingherit spre zări mai azunii şi mai senine... La titanul Atlas Trecuse peste mări şi ţări, şi munţi, şi rîuri cristaline... Plutea deasupra Africii... Se povesteşte că, în cale, din sacul său ar fi curs sînge, cîteva picături, în mare. Din ele s-a făcut mărgeanul — despre care cei vechi ziceau c-aduce-ntotdeauna lacrimi. Alţi picuri roşii, curşi din sacul unde era capul Meduzei, au nimerit peste pămlntul cel ars de soare-al Libiei. Picurii s-au schimbat în şerpi. Iar şerpii-aceia veninoşi s-au înmulţit peste măsură, au ucis mii de animale, şi Libia s-a pustiit15. ...Şi, tot zburînd, fiul lui Zeus a ajuns, spre lăsatul-serii, deasupra unei ţări de vis. în revărsarea purpurie a razelor din asfinţit se vedea-n vale o grădină plină de roade şi de flori, şi-n ea sclipea un măr uriaş, cu fructele numai de aur. Aici, în Mauritania, stăpînea regele Atlas, fiul titanului Iapet şi frate bun cu Prometeu u. Acum Perseu plutea deasupra acestei ţări mari şi bogate. Şi-n-flămînzit de drum şi lupte, s-a hotărît să se coboare şi să mănînce nişte fructe, să soarbă şi puţină apă şi să-şi urmeze apoi zborul... Numai că regelui Atlas îi prezisese un oracol că, într-o seară, va să vie fiul vrăjmaşului său, Zeus, ca să-i ia merele de aur. Şi cu-noscînd acest oracol, Atlas s-a mîniat nespus. Şi, coborîndu-se flăcăul în acea ţară desfătată, cu gînd să ceară de mîncare. s-a pomenit în piept cu pietre şi pălmuit fără cruţare cu vorbe grele, de ocară. — Ce vrei ?... Ce cauţi ?... striga titanul. Vrei poate merele de aur ? Pleacă de-aici, că te ucid... Netrebnic fiu al celui care mi-a pus povara asta-n spate...

6

. stătea mulţimea-ncremenită. în ziua cînd ajungi acasă. deşi eram nevinovat. Văzînd nenorocirea asta. Vream să mă lupt şi cu alţi monştri. s-au plîns zeiţei Amfitrita. L-a pus în faţa lui Atlas. şi-a spus el. pe care îi ţinea în graj14 duri de marmură. pe chipul alb. Ce se-ntîmplase ? Soţia regelui Cefeu. jumătate gol. Deasupra Etiopiei . Nu-ţi doream merele de aur. Ci.. cum povesteau aezii în cîntecele de demult. gingaşă. Dintr-una într-alta. cu stelelei nenumărate. Şi el a poruncit să plece către regatul lui Cefeu. Perseu s-a hotărît să plece din ţara regelui Atlas. Să pustiască-ntreaga ţară. Casiopeea. încît Perseu." Dar nu şi-a isprăvit tot gîndul şi a zărit pe malul mării ceva cam neobişnuit. se zbuciuma. Oasele lui s-au făcut stînci.. A rnîncat oameni. — Zeul Poseidon îţi trimite osînda asta meritată. n-a putut să se stăpînească. M-am luptat numai pentru oameni.Şi. să-şi mai păstreze-nfăţişarea de titan... s-a pomenit că se găseşte sub cerul Etiopiei18. am să-ţi plătesc insulta altfel. pe zidurile sure ale oraşului regal. supărate. Şi sus. Iar el — cum a cătat spre cap — a împietrit Inu-maidecît. legat în lanţuri. Trupul i-a fost pietrificat17. nu poate fi decît o cale. se luase într-o zi la ceartă cu nişte nimfe nereide. „S-a făcut ziuă. — S-o dau pe fată ?. soţia zeului Poseidon. care era tot o copilă a zeului marin Nereu. păsări. în arbori deşi.. Tatăl meu te-a năpăstuit . păduri întregi. şi lacrimi i se prelingeau. 13 Şi-a scos. dar eu nu-i seamăn în nimica.Şi l-a lovit cu-atîta ură. cu glasul stins. O fată tînără. Iară pe mal gemeau părinţii. Monstrul s-a ridicat din valuri şi-a pustiit tot ţărmul mării. O groază fără de pereche se oglindea în ochii săi. Tu m-ai lovit însă cu ură. Pe-Andromeda ?. ca prin minfune. A tot zburat întreaga noapte peste pămîntul Africii. întristat de întîmplare. dacă vrei să-l îmblînzeşti. copila ta cea multă iubită. Şi fiindcă nu vreau să lovesc pe fiul marelui Iapet.. A luat din pomi cîteva fructe. Trupul ei. Nici un pescar nu mai putea să iasă-n largul apelor. S-a tăcut muntele Atlas. cu-naripatele-i sandale. s-o mănînce. din sacul fermecat. în lungi şiroaie arzătoare. întunecoase şi-ncîlcite. s-a adăpat la un izvor şi s-a-nălţat din nou în slavă. Nimfele mării. şi cel mult un căuş de apă.. Umerii s-au schimbai In creste. era urcată pe o stîncă. Zadarnic !..... Spatele lui s-a-ncovoiat sub apăsarea dureroasă a bolţii grele.. purtînd încă pe umeri cerul. cum e cearta. acestui monstru. prin oracol. în zori. pînă la urmă. a răspuns Zeus. a glăsuit fiul lui Zeus. şi am răpus-o pe Meduză. şi mulţi plLigeau înduioşaţi. Casiopeea se lăudase că faţa ei e mai frumoasă şi ochii-i mai străpungători decît ai nimfelor din mare. De zbor mai cu temei acum. S-a sprijinit pe talpa stingă şi pe genunchiul drept. regele a plecat îndată la un oracol al lui Zeus şi l-a-ntrebat ce-i de făcut. capul oribil al Meduzei. şi nu mă rătăcesc pe cale. pînă la noapte sînt acasă. — Eşti un titan bătrîn şi prost. cel mai teribil dintre monştri. fermecător. vite. ce-aveau culoarea viorelei. Barba şi perii de pe cap s-au preschimbat. Soarta i-a fost pecetluită. Cu deznădejde s-ancordat. 7 . înstelate. regele ţării şi regina.. îţi ceream doar o-mbucătură. şi-n acest fel să le răzbune peacele nimfe nereide. şi nici un vas nu mai sosea în porturile lui Cefeu. în fundul mării. Asta îmi e peste putinţă ! a spus Cefeu. Să dai pe dulcea-ţi Andromeda. Zeiţa şi-a vestit bărbatul.

. Sînt gata să mă lupt cu monstrul.. pe braţele mai albe ca marmura albă de Păros. de ţi-i mănîncă pe toţi monstrul ?. Au smuls-o ca pe-o mieluşică. Cum au legat-o pe-Andromeda. Să se ivească dintre valuri şi s-o înhaţe pe copilă. care e dusă la altar. după cum aţi văzut singuri..— Ba ai s-o dai. Dar. Mai ales mama e zdrobită !. speriaţi. 16 Perseu atuncea le rosteşte : — Eu sînt Perseu. nu pe Casiopeea ?. fără de supuşi.. ziceau ele.. avînd sandale-naripate.. Dar ei nu pot să o ajute. din ceruri. care deloc nu meriţi să porţi aceste lanţuri grele.. şi blestemele au să cadă asupra ta. Altminteri monstrul o să-nghită toţi oamenii de prin oraşe. Casiopeea-i vinovată. dac-ar fi avut atuncea mîinile libere.. Sclavii-au legat-o pe fecioară pe-o stîncă ce ieşea din apă. prin aer.. Tot eu mai sînt şi-nvingăto-rul Meduzei cea cu şerpi în plete. Casiopeea ar fi vrut să se jertfească bucuroasă în locul fetei sale dragi. pe ziduri.. El a zărit-o pe fecioară. Tatăl nenorocit şi mama. reci. acoperind cu trupul său o mare-ntindere de ape. aleargă lîngă fată şi-i dau ultima-mbrăţişare. pe care Zeus se-ndură să ni le trimită. Monstrul lui Poseidon este răpus Frumoasa Andromeda plînge. şedea cu prietenele sale. s-au văzut nimfe nereide sco-ţîndu-şi pletele de aur din valurile înspumate şi chicotind de mulţumire..... pentru că hotărîrea lor este nedreaptă şi 8 . Atît i-era îngăduit. a deschis gura şi-a grăit. pentru ce te-au înlănţuit ? întîi. I-au pus. De ce au osîndit-o zeii pe 15 ea.. Eşti încă tînăr. a dat poruncă unor sclavi să o aducă pe copilă. Andromeda. Sfetnicii însă şi oştirea îi îmbrînceau pe acei oameni. Şi. El a pornit. A chemat sfetnicii de taină şi le-a mărturisit deschis poruncile date de Zeus. lanţuri mîn-cate de rugină.. Zeus. Nu mai sta pe gînduri. — în sfîrşit. fii bună.. Noi avem numai datoria să le-mplinim cît mai curînd. I-a povestit flăcăului tot ce dorise el să afle. — Să n-o lăsăm !. — Poruncile. să înroşească piedestalul cu sîngele-i nevinovat. sub biciuirea disperării. regele s-a întors acasă.. l-au sfătuit să o jertfească pe copilă. aflînd poporul de soarta ce se pregătea copilei regelui Cefeu. nu le putem noi cumpăni... spune-mi cine eşti.. In acest timp. Sclavii s-au repezit îndată în încăperea luminoasă.. Au smuls-o şi-au purtat-o-n braţe pînă la malurile mării. Plîngînd. şi dintre ele a ţîşnit un monstru fără de pereche. Sacrific-o pe Andromeda. însă tocmai atunci. Iar ei. A. jelesc şi gem îndureraţi. lanţuri ce zornăiau cumplit. călcînd voinţa zeilor. puterea-ţi se stinge ca o flacără. călătoresc doar prin văzduh. pe ziduri. Şi.. spre stîncă. şi regina ţi-e încă-ndeajuns de dragă. unde fecioară.. răspundeau ei... îi goneau înapoi. tu. a cerut Zeus.. fiul lui Zeus. N-a apucat s-asculte totul. săltînd. iată. Perseu cunoaşte pe fiica lui Cefeu încovoiat de-asemenea durere. ascultînd sfatul. desigur şi-ar fi ascuns fruntea sfioasă în palmele-i micuţe. Lăsîndu-se domol pe stîncă a întrebat-o cu glas lin 19 : — O. nu Andromeda. brodind o haină pentru rege. Şi regele. s-a arătat.. zburînd. Să moară ea. rege Cefeu. dar Zeus nu s-ar fi-nvoit. frumoasa Andromeda nu îndrăznea nici să privească de-a dreptu-n faţă un bărbat. Oare tu vrei să-ţi pierzi puterea ? O altă fată poţi s-o capeţi. Perseu. au grăit sfetnicii cu grabă. nevroind să pară astfel că-i vinovată cu ceva.. că valurile înspumate au început să fiarbă-n clocot şi să vuiască din adînc. rege. — Nu. Şi-au aşteptat să vină monstrul. Dar alţi supuşi de unde-ţi iei. se grămădise sus.. glăsuiau mulţi. ne răzbună cu mult mai bine ca Poseidon. şi se sfia să-i şi vorbească. Deci nu mai sta şi socoti. Ochii i s-au umplut de lacrimi : un şuvoi proaspăt şi amar.

. El piere-n apele adînci. Atuncea. cu lanţurile sfărîmate. dată cu groaznicii giganţi. Ochii-i sînt cufundaţi în sînge. zeul căsătoriei. nici ca logodnic. mulţi ca frunza şi ca iarba. ca vulturul lui Zeus. Dar cu aripile-i uşoare. zeul iubirii. In pragul lor s-a arătat crudul Fineu. Şi-şi aminteşte o prevestire făcută de zeul Uranus.. să mi-o daţi mie de soţie. Ba pune mîna chiar pe-un fulger ca să-l azvîrle în eroul care-i nesocotea porunca. luptînd. de trei sau patru ori. după această prevestire. de cîte ori îi vine bine..hapsînă.Şi viaţa monstrului se curmă. Face şi-un semn către oşteni. Perseu. de cînd era înlănţuită. în spate şi în coaste. ca jertfă monstrului din ape. pregăteau nunta fiicei lor cu îndrăzneţu-i salvator 20. Mireasa nu ţi-a luaţ-o el. pînă-n palatele lui Zeus. în trepiede. Şi îşi ridică suliţa spre mire. şi-n primul rînd să povestească. Şi îl imploră să se lupte.. rîdeau mai tare şi vocile se-amestecau voioase. în cap. şi sunete de lire şi de flaute se auzeau pînă departe.. Andromeda. Trădarea care mi-a răpit mireasa de multă vreme hărăzită mie. fierbinte. Ecoul lor s-aude-n ceruri. Cu mîna stingă se apucă de vîrful stîncii colţuroase. Perseu pluteşte-n jurul lui şi-i ocoleşte muşcătura. urmat de nimfele speriate.. Uşile la palat erau deschise. Aruncă lancea spre Perseu. oprindu-l. şi oaspeţii se grămădeau la mese. îşi aprinseseră şi-şi înteţeau torţele lor strălucitoare. Monstrul împroaşc-acuma apa. Era. şi-acum venise să şi-o ia. şi iar s-afundă-n apa mării şi se roteşte ca un lup cînd este încolţit de cîini. sare pe-o stîncă al cărei vîrf iese din apă. prin izbîndă. Andromedei. tatăl tău. toţi l-au rugat pe tînăr să le spună marile întîmplări ce le trăise. nu mai au putere să îl înalţe pe erou. nu lovi. însă flăcăul se fereşte. Ba îi promit că-i vor mai da şi tot avutul lor ca zestre.. — Iată-mă-s ! strigă el cu ură. mişele. iară cu dreapta îşi înfige sabia lui cea ascuţită. nici ca rudă. Tu n-ai sărit. Şi nici sandalele lui Hermes. In urma lui foiau oştenii mulţi. Iară din spiţa lui Perseu şi-a Andromedei. Stăpînul zeilor priveşte cu încruntare pe pămînt. Şi-acest Heracle trebuia să-l apere pe însuşi Zeus. Dar el. pe îndelete. n-ai vrut s-o aperi. sabia sa cea arcuită. îmbălsămate. Flăcări — arzînd esenţe aromate — luceau pe margini. urma să se ivească-n lume cel mai mare dintre eroi. Perseu apucă iute lancea din lemnul găurit de ea şi o întoarce spre 9 . în culori vii. Fineu ceruse mai-nainte pe fată de soţie. ca dragostea ce îi lega pe tineri să fie trainică. Vrea să-l ucidă pe flăcău. spune Cefeu.. cînd altul a scăpat-o şi-a dobîndit-o. care priviseră-n tăcere uluitoarea bătălie.. cu-o fată ce-o scăpa de moarte. şi Himeneu. monstrul se saltă-n aer. Perseu urma să se însoare. Ospăţul nunţii începuse.. în trupul monstrului uriaş. Rănit. frate cu regele cetăţii şi unchi miresei. cu ce drept vii tu s-o mai ceri ? Fineu nu scoate nici o vorbă. care gemeau de bunătăţi.. Oamenii toţi se bucură. Dar o zăreşte peAndromeda. Nu apucase el să termine ce-avea de spus.. strînsă în braţe de Perseu. iertând de moarte pe erou. se năpusteşte din văzduh şi vîră. cum nimicise pe Meduză. Vă rog numai un singur lucru : dac-o salvez pe Andromeda.. Peste vreun ceas sau două cînd mesenii. Părinţii îi făgăduiesc mîna copilei lor iubite. 2 17 Lupta cu Fineu Eros. şi lancea se opreşte-n jilţ. tînărul erou se-nalţă repede-n văzduh. Eu sînt aici să pedepsesc trădarea.. să sară cu armele lor la eroul ce-i este mire Andromedei. într-o vestită bătălie. înveseliţi de vin.. în schimb îi tot dă lovituri. în monstru. — Stai. Casiopeea. Sîngeleacesta se îmbibă în încălţările de piele pe care le poartă Perseu.. nu vor putea să-ţi scape viaţa !. îşi uită drumul către stîncă. Iar strigătele de izbîndă umplu de astă dată ţărmul. purtînd numele de Heracle.. şi-un sînge negru şi vîscos curge din botul său oribil. De-aceea Zeus şi-a lăsat din mîini ucigătorul fulger. şi uşile palatului s-au zguduit. Şi-acum. ca să ajungă la Perseu. Casa era împodobită cu flori. Aripile de la sandale se moaie. nici Zeus. desigur. Pierdut-a fost ea pentru tine. în timp ce regele Cefeu şi soaţa lui. Monstrul se-agitănnebunit. soaţa lui. pînă în prăsele. Umbra lui lunecă pe apă.

După aceea. voise iarăşi s-o răpească. cu gura strîmbă de turbare. nişte jocuri. mai la o parte. invitat. întoarcerea în Argos După această biruinţă. Stă sprijinit de o coloană. în schimb. Perseu. căci este singur.Fineu. al cărui trup cade însîngerat pe-o masă.. Nu cred o iotă din tot ce spui. lui Hades. Dictis. Vă feriţi !. se apleacă. » Insă cum au ajuns acolo. Şi-i vremea să ne socotim. a ajuns rege. rînjeşte un oştean. care-mi sînteţi prieteni.. după cum cîntau aezii. Perseu se simte istovit. tot îşi azvîrle-o uitătură spre capul ce-l ţinea Perseu. Toţi cîţi privesc capul Meduzei rămîn pe lespezi. ascuns şi neştiut de nimeni.. Fiul lui Zeus vede totul. Stăpînul insulei Serifos. ha. Şi a-nceput întîi concursul.. odioasă. şi cade jos rănit 18 gemînd. a ţipat regele cu ură. fără voia lui. cîntarea !.. Oştenii sînt prea mulţi.. şi au pornit voioşi spre Argos. Au început s-arunce suliţi. scutul ei de aur. Perseu i-a-napoiat lui Hermes sabia lui cea răsucită .-n Larisa. Perseu înşfacă cupe grele de bronz şi aur. Danae. Scoate din sac capul Meduzei şi îl îndreaptă spre oşteni. unde erau poftiţi toţi regii şi toţi vitejii din Elada.. altul cu lancea prinsă-n mînă. Perseu a cîştigat mereu. Perseu a plecat spre Serifos. daţi-vă-ndată la o parte.. preacrudul Polidecte a împietrit.. Auzind veştile acestea. Perseu s-a dus drept la palat. ţi-am adus capul Meduzei. Apucă şi trepiede fumegînde. fiindcă. Fineu. ca şi pe mama ta. Şi rîd oştenii lui Fineu. neclintită : unul cu sabia în sus. .. voi. locuitorii insulei l-au şi vestit că mama sa se ascunsese de mult timp în templul închinat lui Zeus. Fineu îi cheamă iar la luptă. Fineu e-n frunte. şi-Atenei. şi fierul aprig se înfige într-un oştean. nimfelor. după aceea. nici dorinţa de a domni-n acest ţinut. cu ochii încruntaţi. — Ha. veacuri întregi stana de piatră a stat acolo nemişcată. Pe loc. Danae şi-Andromeda.. Şi tot Atenei. i-a dăruit capul Meduzei. Şi. Au arme. Tocmai erau puse la cale aci. a glăsuit fiul lui Zeus şi-a ridicat capul Meduzei. chircită. — Mergi în Infern ! zice-un oştean. — Ei. pline cu vin. deoracolul care-l vestise că moartea lui o să se tragă din mîna fiului Danaei. Dar el. (De-aceea doar am pornit lupta !) Am să-ţi dau totul. pe Andromeda şi averea. Acolo sta-n haine schimbate. cu toţii : Perseu. blestemînd.. Nu mat am ură. a spus Perseu lui Polidecte.. în insula Serifos. c-o singură mişcare. coiful său vrăjit.. şi ea fusese nevoită să-şi caute adăpost în templu. cum se spune... sub pămînt. Şi-atunci.. Şi în şirag se-ndreapt-acum. — Dacă eu mint. şi degetele i se-agaţă de coardele melodioase. pe tronul lui înalt de aur. acesta ce e ?.. Venea apoi întrecerea cea mai de seamă în 10 .. In locul lui. Şi se preface într-o stană strîmbă. care ai cîntat la nunta vicleanului Perseu. şi ţestele trosnesc zdrobite. De-acolo nu-ndrăznea să iasă. pesemne. căci fiecare a rămas statuă dreaptă. ce sunase din lira lui atît de dulce.. Numai că rîsul îi îngheaţă. Dar tot mai mulţi vrăjmaşi de-afară vin împotriva lui Perseu. Perseu. Ascundeţi ochii. la rîndu-i. îşi prinde sacul ce-l avea pe-o laviţă.. Perseu era înscris şi el. strigă Perseu... Tu. Le-atinge trupurile reci. hainul rege 2 19 Polidecte. sfîrşeşte-ţi acolo.. Caută-ţi pe alţii să se teamă de-un cap ce nu are suflare. de-asemeni. bătut în pietre nestemate. spre el. să stea acolo ocrotită. ca dobîndă. —• Minţi. Chiar cîntăreţul. iară pămîntul l-a-nghiţit. pe o corabie. Şi am să te ucid pe tine. Au urmat alergări şi curse cu caii înhămaţi la care. ce doreşti. Lupta se-ncinge îndârjită. noul rege din Argos. te rog.. ce nu mai fac nici o mişcare . temîndu-se. s-a făcut stană. Lasămi atîta. a fost. ascunde capul acesta fioros. este lovit de-un fier în tîmplă. de pe mese. pe care şi l-a pus zeiţa pe platoşa ce-i ferea pieptul.. Zadarnic îşi fereşte ochii . ca soţie..Şi s-au urcat. De frică-acum laşul Fineu cade-n genunchi şi îl imploră pe vajnicul erou Perseu : — Tu ai învins. — N-am vrut să mă slujesc de el. ce dau un vaier trist. avînd încă în ochii tulburi invidia ce îl rodea. şi le azvîrle către oştenii care-l înconjoară. avînd alături pe iubita lui Andromeda. pierdut. dar mă siliţi. împietriţi. Credeau că-i duc o bucurie regelui cel bătrîn : Acrisiu. la nunta fetei lui Cefeu. Minţi. viaţa. şi-a lăsat tronul şi-a fugit într-un oraş numit La-risa. Luptă din greu. sacul fermecat şi-naripatele sandale .. pînă s-a năruit palatul.

după altele la acela al lui Apolo. izbind în creştet pe un bătrîn ce sta-n mulţime şi căta mut la concurenţi. bătrînul mort era Acrisiu. Iară cînd a murit Perseu 22. ca de pildă în „Harap-Alb". în pămînt. 10. care a nimicit Meduza şi ţine în mîna stingă capul ei retezat. la-nvîrtit şi. în numeroase basme. sculptat în marmură de Păros de un artist din şcoala elină antică a lui Scopos. de asemeni. cit şi într-un altul. în limba vechilor localnici.. s-a dus ca vîntul pînă-n nori. Iar ea priveşte către slavă. ca şi copilăria eroului Perseu ne sînt cîntate în elegia poetului liric elin din Ceos. a copilului aruncat pe ape. întrecerea la zvîrlit discul.. imediat. pălărie sau tichie fermecată. în locul Meduzei se află cerbul. Basmele româneşti au preluat. Holdele rodesc atunci bogate. ca şi părinţii ei : Cefeu şi soaţa lui. Perseu în plinătatea voiniciei tinereşti ne este înfăţişat atît într-un bust celebru aflat în muzeul comunal din Roma. după legendă. Cînd s-a uitat la el mai bine. şi ploaia cade asupra ei.Larisa. sculptor şi bijutier. 9. Cu piciorul îi calcă trupul. 3. în marea Loggia dei Lanzi. Variante ale legendei despre Perseu se află în folclorul şi mitologia multor popoare.. dealtfel. amărît că-şi ucisese fără de voia lui bunicul. întemeietorul ţării. turnînd în bronz. pe care. zeul înaripat al morţii. şi aştepţi parcă din clipâ-n clipă să sară de pe soclu şi să s-avînte în văzduh. . uneori singur. de pildă. care a devenit apoi legendarul erou Perseu. înţelegeau uneori tot ţinutul argolic. Tema aceasta. 21 8. tot spre cinstea lui Perseu. 12. şi chiar romanii (aşa cum se vede din versurile lui Vergiliu). încît Perseu crezi că respiră. Copila regelui Acrisiu simbolizează. şi pe artistul italian din secolul al XVl-lea. A venit rîndul lui Perseu. şi în cea romană despre Romulus şi Remus. ce se află la marele muzeu de artă din Leningrad. 2. 14. şi în versurile altor poeţi de mai tîrziu. episodul cu graiele şi gorgo-nele se găseşte. după legende. Cicladele sînt un roi de insule în Marea Egee. Cel dintîi fiu al Andro-medei. fâcînd să încolţească sămînţa aflată în pămînt. din văzduhuri. bineînţeles sub altă formă. totul se umple de lumină şi ploi de aur cad din cer. strămoşul neamului de perşi. Atena este alături.. însă.. Cum trec zilele friguroase şi se apropie primăvara. Prin Argos. După unele legende. Aici însă. a căzut jos. El a luat discul. din cuprinsul primului volum. unde se vede că Zeus luase diferite înfăţişări de animale. Statuia este atît de bine întruchipată de Cellini. 7. L-a cunoscut însuşi Perseu. Numele său se tîlcuia prin cîmpie. ca să poată cuceri zeiţe.. Degeaba-şi aruncase-Acrisiu fiica şi pe nepot în valuri !. calul născut în ceasul morţii din grumazul acestei hidoase fiinţe. era fiul întunecatei Nix. căruia viteazul Harap-Alb îi retează capul bătut cu pietre scumpe şi ai cărui »chi aveau puterea să ucidă pe oameni. Tot astfel. S-a înţeles cu un alt rege — regele din Tirint — să-şi schimbe tronul între ei. cînd l-a aruncat în slavă. sămînţa îngropată în timpul iernii. devin nevăzuţi ca şi Perseu din legenda elină. La drept vorbind. care uda Argolida şi era socotit. zeiţa nopţii. Zeus a hotărît să-l urce pe bolta cerului albastru şi l-a făcut o constelaţie. Simonide. despre care vom mai vorbi. Tanatos. a fost Perses. nimfe sau muritoare. după unii învăţaţi. în mare.Şi. Degeaba. cină vom ajunge cu povestirea la eroul Belerofon. alteori însoţit de mama lui. Se cunosc amănuntele. Povestea tristă a fiicei regelui Acrisiu. 20 Astfel a luat în stăpînire Perseu regatul din Tirint. Oraşul Argos s-a făcut vestit prin eroii care au vieţuit pe tărîmul său. pictor. Figura lui e luminată de bucuria biruinţei. într-o vietopă din templul de la Selinonte — sud-vestul Sicttiei — o fost înfăţişată artistic clipa în care Perseu a răpus pe Meduză. 13. alteori chiar întreg Peloponezul. In tnuDte basme româneşti eroii dobîndesc cîte o căciulă. Danae stă pe un pat de aur. cu fantezia lor bogată. Acrisiu s-a dus la oracolul lui Zeus. în metopă se vede şi Pegasul. 11 . sau de mama vitregă. fugise din ţara lui. Oraşul se afla în ţinutul Argolidei. ca un trăsnet. ca să-l ajute. şi care se află acum în galeriile de artă din Cracovia. pe ascuns. Aici s-a aşezat cu soaţa. este frecventă şi în mitologia altor popoare din Asia şi Europa. o capodoperă de artă ce se găseşte la Florenţa. Graie înseamnă în limba greacă tot bătrîne. insula unde se povesteşte c-ar fi ajuns pînă la urmă Danae. pe care-l va zvîrli apoi. grecii. 4. Oraşul Argos se află în Poloponez. Această scenă mitologică l-a inspirat. Este vorba de rîul zeu Inahos. Intre ele se află şi Seri-fos. fata lui Acrisiu a căpătat şi ea un prunc. această temă. pe malurile sale par a fi fost cele dintîi aşezări. 5. în faţa golfului cu acelaşi nume. păsări sau elemente ale naturii. Şi. Şi. Acesta a făurit. în folclorul nostru. O găsim şi în legenda biblică despre Moise. 11. Este reprezentată aici victoria lui Perseu. Casiopeea. punîndu-şi-o pe cap. Perseu n-a vrut să se întoarcă pe tronul regelui Acrisiu. Au aruncat unii şi alţii. sau de bunicul său. şi-au vieţuit în armonie. ţinutul Argos 21 !. Pe aceeaşi temă a pictat şi Rembrandt un tablou. s-au preschimbat în constelaţii şi Andromeda lui cea dragă. în oda a XVI-a din cartea a III-a a poetului latin Horaţiu. încît grecilor. Note 1. cîteodată copilul fiind aruncat de tatăl său. tot ca şi Cora-Per-sefona. nu le-a fost deloc greu să-i atribuie lui Inahos calitatea de părinte al argienilor. în cîteva variante. 6 Într-un desen pe un vas antic. Benvenuto Cellini.

unde erau atîtea femei încîntătoare. a spus cu îndîrjire : — De vrei să ai crezare. 12 . va fi rege-n Micena. în cetatea Micena.15. după legendă. Iar celelalte rude. Hera — care aflase de noua-nşelăciune a soţului său. a coborît în Teba. regele Agamemnon. 22. şi scutul. şi-a aşteptat o vreme cînd bărbatul Alcmenei tocmai pornea la luptă. ascultaţi-mă bine ce am să vă destăinui. după cum se va vedea mai tîrziu. care să-i fie sprijin la vreme de nevoie '. în povestirile noastre. şi voi. iar prin pustiuri foiau şerpii. pămîntul ce se întinde în Africa septentrională. s-a bucurat Alcmena. toţi. Prin frumuseţea feţei. Duşmanul l-am învins la porţile cetăţii. 18. Pe urmă au zugrăvit-o Rubens. povesteau că el ar fi zidit faimosul oraş Micena. un erou fără seamăn. cărora muritorii de rînd trebuiau să li se supună. iar ceilalţi sclavii săi. în Paris. Algeria.. plin de mîndrie. A făcut semn cu mina. ca de-un stăpîn. elinii puneau şi alte isprăvi. îi păstra soţului o dragoste fierbinte. Ideea unei soarte hotărite dinainte de o putere supranaturală a fost Tlăscocită de aceia care vroiau să-i facă pe cei asupriţi să creadă că trebuie să se supună aşa-zisului destin. arătînd că bătrînul rege din Argos nu putuse scăpa de soarta orînduită de zei. Zeus însă n-a vrut să ţină seama de dragostea femeii. S-a preschimbat la chip. îi vor fi supuşi.. prin gingăşia ei. muntele Atlas.. zei. să se împace cu suferinţele. plecîndu-se-na-inte-i şi desprinzîndu-i coiful. prin mlădierea taliei. pentru că se aliase cu Cro-nos în lupta împotriva noilor zei olimpieni. zeiţe. rostind în acest fel : 24 — O. hotărîse odată să aibă un fecior cu totul deosebit.. De aici a pornit căpetenia aheilor. luîndu-şi înfăţişarea bărbatului Alcmenei. în marele război troian. Noel Coypel şi alţi artişti. în sunete de tobe. El era pedepsit de Zeus să poarte pentru veşnicie bolta cerului în spinare. între Maroc. şi-n urmă-i s-a ivit o oaste numeroasă. Un erou fără seamăn. din spiţa lui Perseu 3. Vor trebui sasculte de el. Ruinele oraşului Micena. De asemeni Corneille a scris o tragedie intitulată „Andromeda". Alcmena. — M-am reîntors. întărind în schimb ideea unui imaginar destin şi a unor zei atotputernici. în orice împrejurare. Salvarea Andromedei o vedem într-un vestit relief la Roma. — Bine-ai venit. aparţinînd muzeului din Neapole. cu ajutorul ciclopilor. aşa cum mă îndeamnă cugetul meu divin. Ca să-şi atingă acest scop. i-a adunat pe zei în palatul de aur. Din plete-le-i bogate şi pleoapele-adumbrite se desprindeau o vrajă. într-o pictură din Herculanum şi într-un fragment de pictură decorativă. Intllnirea celor doi tineri este dinţată admirabil în „Metamorfozele" poetului latin Ovidiu. că-ntr-adevăr copilul ce se va naşte azi. Şi a zărit-o pe Alcmena. jură-ne chiar acuma pe rîul din Infern. Aşa îşi explicau poetic vechii elini faptul că în Libia de odinioară erau prea puţini oameni şi animale. în tainicele-adîncuri ale inimii sale. 17. se văd in Grecia şi astăzi. 21. Aşa hotărăsc eu. Cum l-a văzut că pleacă. pe nume-Amfitrion. stăpîne. se foloseau de legende ca aceea despre Perseu şi Acrisiu. Astfel. căutau să întunece adevărul că eroii luptau pentru binele oamenilor. fără şovăire.. adică ţara maurilor. Chiar astăzi se va naşte. Mauritania. Iar el a-mbrăţişat-o pe soaţa credincioasă a lui Amfitrion. 20. iar Pierre Puget a dăltuit-o în marmura ce se găseşte astăzi la Luvru. fără să mai amintim versurile cîntate în veac de atîţia şi atîţia poeţi. în muzeul Capitoliului. şi locuia la Teba 2. Pentru că ea. din Africa. mult asemănătoare celei a Afroditei cu podoabe de aur. grele. Alcmena întrecea toate femeile. Şi-a-ndreptat deci privirea către pămîntul larg. îl vedem pe Atlas susţinind povara cerului. din blocuri mari. ce stăpînesc Olimpul. din Argolida. Zeus. din dragoste pentru cei oropsiţi. Senegal şi Oceanul Atlantic. Acesta va domni ca rege-n Argolida. Elinii socoteau că Etiopia era la marginea de miazăzi o pămîntului. Pietro di Cosimo. Soţul său era rege. purtătorul de fulger. Legenda aceasta palpitantă a fost înfăţişată în numeroase opere antice. Atlas este şi el numit de obicei în legende titan. Mali. o graţie sublimă. Auzind vorba asta. ce se găseşte în muzeul de artă din Cracovia. Atîta că Alcmena. într-o statuă cioplită de un artist necunoscut din secolul I al erei noastre.. probabil în clipa cînd. Zeus vesteşte sosirea pe lume a fiului său Cînd s-a-mplinit sorocul şi-Alcmena a fost gata ca să devină mamă. şi pavăza. cel mai mare erou. făcîndu-se că este chiar el Amfitrion şi că se-napoiase mai repede din luptă. 22 19. era căsătorită. precum cîntau poeţii. şi astfel va rămîne. Zeii şi muritorii îi lăudau frumuseţea. trupul său lua înfăţişarea unui munte. iubito. de piatră. 16. Zeus — arsă de gelozie. a glăsuit el vesel. HERACLE 1 SE MAI SPUNEA-N LEGENDE că Zeus cel puternic. Pe seama lui Perseu. din spiţa lui Perseu. A pătruns în palat. Prin astfel de amănunte. întunecatul Stix.

. a dat răspunsul Zeus. cînd îşi dorea ceva şi cînd era pătrunsă cumplit de gelozie. S-a-ntors după aceea. Aşa. şi i l-a pus la sîn. s-a auzit un glas : — De n-ai s-asculţi.. i-a dat răspunsul Hera.. Ştia cît era Hera de neîndurătoare. care tocmai dormea. plutind spre ţara Argos. mai multe rîuleţe de lapte-ar fi ţîşnit.. De vrei să scapi de toate. strîngîndu-şi fiul la piept. 26 Lupta cu şerpii zeiţei Hera 13 . O văzuse pe-Alcmena ducîndu-şi copilaşul pe acel cîmp pustiu. poruncile divine. Euristeu. Nu. şi a rostit lui Zeus : — Tu ai jurat că fiul care s-o naşte astăzi din neamul lui Perseu va fi rege-n Micena. prea isteţul zeu Hermes. în Olimp. L-a aruncat. L-a luat cu el în grabă. In schimb. deznădăjduită. Hermes. a coborît în locul unde se-afla copilul. Punîndu-şi la picioare cele mai repezi aripi. Alcmena. fiu-i înaripat. Făcuse jurămîntul ce nu-l putea călca. Atîta că prin voia părintelui său. şi fiul său un sclav. Vocea o urmărea. Alcide.. Hera.. ca el să sugă laptele nemuririi chiar de la sînul ei. poeţii ne povestesc că Hera. văzînd că soţul său alunecase-n cursă.... Soţul tău o să cadă răpus în bătălie.. ha. Se cheamă Euristeu. S-a apropiat de Hera.... Zeus.. pe care-ai amăgit-o. cu grabă.— Atîta vrei ? Ei bine. — Ce-ai spus ? a răcnit el.. — Cum ? Hera !. repede. Zeus. a rostit Zeus. scăpată de sub vrajă. din slavă. S-a întors în Olimp.. fie doar pentru-o clipă. Cum s-a născut Alcide. a săvîrşit o vrajă şi a făcut ca soaţa stă-pînului Micenei să nască mai curînd. Află dar. Adu-mi-l In Olimp şi fă tu cum vei face. cînd l-a smuls pe Alcide. poate cu-o zi sau două. cum ştim : Calea lactee sau Calea laptelui 6.-nspăimîntată. îndrăzneşti ? a tunat iarăşi Zeus. Alcmena. A vrut să-l şi ucidă. că el s-a şi născut. în palatul din Teba al lui Amfitrion. Flăcăul prevestit a şi venit pe lume. licoarea parfumată. — Azvîrle-l pe Alcide. fiindcă ai mîniat-o pe Hera din Olimp. şi tu o să te-afunzi în Tartarul lui Hades. Trăsnetul greu. — Te du... vrăjmaşă. Aceste rîuleţe s-au risipit în cer şi s-au schimbat în stele scînteietoare. Tot n-ai să-l poţi scăpa. mititelul. să-l fi lovit în frunte. făcînd prăpăd şi moarte. flămînd precum era. Dar Hera a urmat : — Cel care s-a născut şi o să fie rege se cheamă. s-a clătinat Olimpul sub furia lui cumplită. Ificle — fiul lui Amfitrion. ha.. Insă nu e odrasla pe care-o aşteptai în palatul din Teba.. năştea în chinuri grele şi-Alcmena doi feciori. Faptul era-mplinit. albe. Şi. ha. vei suferi amarnic. şi celălalt. Hera. azvîrle-l pe Alcide !. o stăpîne. Numai că din văzduhuri mai priveghea şi Zeus. Nu e cum credeai. şi se chema Alcide 5. nu l-ar fi zguduit mai mult ca ştirea asta. Hermes n-a aşteptat să-i spună-a doua oară. noul născut supsese laptele nemuririi. a silit-o pe-Alcmena să nască mai tîrziu... S-a mîniat stăpînul. s-a avîntat pe-un nor.. spre cetatea Micena. Copiii-ţi vor pieri. Erau doi feciori gemeni. El auzise glasul. E fiul lui Stenelos din ţara Argolidei. dacă-mi ceri numai asta. olimpianul. 25 Alcmena devine mamă Iar la puţină vreme. cu poftă. ca să-l aşezi la pieptul soţiei mele. fără de zăbavă. O ! Cum a mai rîs Hera. păcălitul eşti tu !. a luat copilu-n braţe şi a-ncercat să fugă. Du-l pe un cîmp pustiu şi-acolo părăseşte-l !. In cîntece. Ha. Iară fiul Alcmenei trebuia să trăiască şi să-l ajute-n lupte. s-a dus pe o cîmpie şi. tot printr-o vrajă. numite de elini. a azvîrlit mănunchiul de fulgere în lume. Cînd s-a trezit zeiţa l-a smuls. fără zăbavă. E fiul lui Stenelos.. — Am spus ce-ai jurat tu. l-a părăsit acolo. dar n-a schimbat nimica. vărsînd lacrimi amare. Unul avea ca tată pe Zeus.. Şi ea. a început să sugă.. Aici luase domnia alt fiu al lui Perseu. Mă jur pe rîul Stix că hotărîrea luată va fi de neclintit !. a poruncit să vină pristavul de credinţă. Feciorul lui Stenelos urma să fie rege. şi ia din cîmp copilul.. Iacătă-l în Micena. ce se numea Stenelos '. de la sîn. nu e feciorul tău şi-al reginei Alcmena. ca şi prin isteţimea fratelui vitreg. Iar soaţa lui Stenelos urma să fie mamă peste vreo două luni.. ce-l poartă în pumn măreţul Zeus. îţi jur cu bucurie. Şi.

. cu carne friptă . o să distrugă monştrii şi o să biruiască războinici renumiţi. Era de-o vitejie nemaivăzută încă. că nu-i mîncat de fiare. Alcide a-nvăţat. şi luase mii de sclavi — doar cu-o măciucă-n mînă. regele Tebei.. ce se chema Megara. zvîrlindu-i la picioare ". Nu şerpi. c-un strigăt de izbîndă. dar sînt încă mijloace. E voinic. nu e mulţumire mai mare pentru-o mamă decît să-şi vadă pruncii că-s cufundaţi în somnul cel lin. erau parcă din fier. pe-un scut larg. Amfitrion. să-şi sporească puterea. şi mama s-a-nvoit. Avea şi el o fată.. Şi-a zărit. 14 . plin de groază. de-al lui Amfitrion. au început să strige de teamă şi uimire.. o strîngeau de grumaz şi-i strecurau otrava prin colţii veninoşi. Şi-aşa trecură-n tihnă vreo şapte sau opt luni. Ss joacă. Dar mîinile acelea. încolăciţi pe-o ciută. încît. cu pumnii sau cu arcul. cei doi şerpi mon-struoşi. Pe negîndite însă. Nici nu-i venea să creadă că-l are lîngă ea. Cînd au venit părinţii. ţipînd prin tot palatul. Alcmena. Amfitrion îl trimite pe Alcide să înveţe meşteşugul armelor Se zice că Alcmena. El o să împlinească douăsprezece munci. Vai. se tîrau pe pămînt. — De trebuie să lupte. a chemat pe-un proroc — Tiresias pe nume — şi i-a cerut să-i spună viitorul ce-o să-l aibă preadragul ei copil.. balauri. bunul Amfitrion a cugetat că-i bine ca tînărul Alcide să-nveţe meşteşugul cel aspru-al armelor. Odată înfruntase el singur o oştire — ce năpădise-n Teba. Ea cerceta-n-cruntată palatele din Teba şi socotea în sine : „Cum pot să-l fac să piară pe-acest fiu al Alcmenei ? El ar putea să fie mai îndrăzneţ ca Ares. şi-n încolăci-turi se-ndreptau către scutul unde dormeau copiii. Astfel grăia Alcmena. I-adevărat c-a supt laptele nemuririi . şi limbile-otrăvite le jucau printre colţi. Şi-ndată porunceşte şerpilor să pornească spre palatul din Teba. Se hrănea-n timpul zilei cu fructe şi legume . Văzînd colţii oribili şi limbile-ascuţite. Le-a strîns ca într-un cleşte.. Şerpii au încercat cu mii de-ncolăciri să scape de strînsoare şi să cuprindă trupul micuţului băiat care îi sugruma.Aşa fiul lui Zeus scăpă nevătămat din cel dintîi pericol." Aflînd această veste. Tiresias. să dea piept cu primejdii. nici inimi duşmănoase. în scurtă vreme. şi-mi va fi de folos". zeiţa zăreşte-ntr-o pădure doi şerpi.. urcînduse cu cinste în palatul lui Zeus. Alcide şi Ificle. în anii ce-au trecut. Şi pruncul ce-nfrînsese dihă-niile. şi le întind blăniţe de iepure. Apoi o să se-nalţe spre bolta înstelată. şi povestea adesea : — Feciorul meu. fiul lui Zeus s-a săltat în genunchi şi a prins în mînuţe grumazurile reci şi înfricoşătoare ale celor doi şerpi. Căci în Olimp sta Hera.. îşi spunea el în gînd. acum i-acasă iar. Părea că trec în tihnă !. Alcmena.. vreau ca acest fecior să-şi învingă duşmanii ! a spus Amfitrion. în fiecare seară îl îmbăiez cu grijă. unde pe-un scut de-aramă dormeau cei doi copii : Alcide şi Ificle. ca alţi feciori de regi. treziţi de gălăgia făcută de Ificle. Amîndoi monştrii. a făurit un plan. şi-i adorm în cîntece duioase. în timp ce el fugea cu lacrimi pe obraz. fiind regele Creon atît de mulţumit de biruinţa asta. fiul drag al Alcmenei s-a deşteptat din somn. şi-a întrecut tatăl. Şi s-a silit Alcide cu-atîta vrednicie să-şi însuşească arta cea grea a luptelor. Şi el i-a strîns atîta. Ificle a sărit şi el din aşternut. şi nu-i pîndesc nici rele.. Cam pe la miezul nopţii şerpii-au ajuns la Teba. ajunşi chiar lîngă scut. care-i strîn27 geau puternic. Din ochii lor aprinşi ţîşneau scîntei verzui şi-n guşă prefirau un venin negricios. la fel ca pe Ificle. acela ce-i ţinea la el în ospeţie pe-Amfi-trion. Creon. i-a dat răspunsul astfel : „Fiul tău o să fie un erou neînvins la vîrsta bărbăţiei. şi pe prietenii săi. acela ce l-am jelit atîta.. şi-i leagăn. Şi izgonise oastea şi pe regele ei. seara. să-nfrunte pe oricine. şi-arareori bea vin. a ţipat cu putere şi a luat-o la fugă. de-asemeni. a arătat Alcmenei şi lui Amfitrion monştrii fără de viaţă. în lupta corp la corp. (Poate-l trezise Zeus care vedea din slavă tot ce se petrecea !) Şi o lucire vie a luminat palatul. pe celălalt copil.. „Iată că şi feciorul seamănă tatălui. şi Hermes îl întoarse la mama sa. odihnitor. după această primă victorie-a lui Alcide. de aramă. pînă ce monştrii Herei au pornit să-şi desfacă inelele-albăstrii. Se apropiau întruna. molcuţe. lacomi de sîngele cel tînăr. şi-o jefuia de aur. Orbit de-aşa lumină. războinicii din Teba 8 . cu sabia şi lancea. prorocul. l-a deprins să conducă în goana cea mai mare carul de bătălie şi să vîneze fiare. mai îndrăgit de Zeus decît feciorii mei. era nespus de vesel." Tot cugetînd. Şi.

Una era boită. cu sufletul zdrobit. Privirea sa senină te cerceta în faţă. 28 La oracolul din Delfi Cînd s-a trezit sărmanul. într-o haină ca neaua. Cu fruntea în pămînt. — Măreţe rege Creon. Acuma părăseşte Teba cu şapte porţi. s-alerge pe pămînt. Dar iată că-ntr-o zi. Urmează-mă pe mine. ar fi nişte ciclopi. ca sclav. Apolo l-a vestit pe feciorul Alcmenei că este osîndit de zeii-olimpieni — aşa cum cerea Hera — să-şi ispăşească fapta. pristavul tatălui. bietul Alcide. Alcmena cea frumoasă. Nimeni nu-i stă-mpotrivă.. pe drumurile vieţii. Tînărul s-a-nvoit. deşi eşti fiu lui Zeus. grăbită să-l şi cuprindă-n mreje. prin ierburile verii.. cu glorie deplină. mergînd către Micena. Doar eu am să te-ajut. slujind în chip de sclav regelui din Micena. scăpa de orice grijă. văzîndu-l pe Heracle. Atunci. Tu nu ai nici o vină. 30 Atuncea ea. Puternicul Apolo o să-ţi aducă ştire ce trebuie să faci. a părăsit Alcide Teba regelui Creon. şi l-a oprit. în anii ce-au urmat. Heracle a primit această ispăşire şi a plecat în lume. Tot el i-a dat acuma numele de Heracle. şi s-a-ndreptat spre Delfi. a socotit că pruncii şi soaţa sa. la o răspântie. îngîndurat şi trist. Voinţa ta-i poruncă. toate primejdiile pe care Hera i le va pune-n cale. I-a insuflat dorinţa să îşi răpună fiii şi tînăra-i nevastă. Deşi nu este drept. cu umerii plecaţi. Cealaltă era demnă. cu mintea răvăşită. a glăsuit Alcide. Megara. Să ne gătim de nuntă. — Va trebui. se blestema 29 amarnic pentru grozava-i faptă. ştiind că o să-nvingă. le cînta cîntece sau îi purta pe cal. căci Hera e şireată şi poate să-şi lovească şi soţul uneori. a vrut să se azvîrle de pe o stîncă naltă. 15 . şi înzestrat cu alte multe haruri. în templul de la Delfi. îmbrăţişîndu-şi copiii. ceilalţi zei din Olimp vor fi de partea Herei. Mania. Ştia că de-i va fi urmaş la tron Alcide. şi pe plete văluri trandafirii. E prea înfumurată. voinice ? l-a-ntrebat cea dintâi.9 Geloasa Hera îl loveşte din nou crunt pe fiul Alcmenei Era acum Alcide un flăcău minunat. cu ochii vineţii. Eroul îi iubea. zicîndu-i : — Nu te pripi. Alcide. marea sa preoteasă.. voinic şi ager. sora sa din Olimp. — Eu nu fug de greutăţi. două femei ciudate 10. Erai prea fericit. Dar s-a ivit Atena. şi. ce păstra o otravă într-o cupă de aur. avea brăţări... — Iţi cauţi drumul. de optsprezece ani : frumos. Mania. îl vede pe Alcide. gătită în veşminte de stofă ţipătoare . Chiar Zeus însuşi tace de-atîtea ori molcom. Să-i rătăcească mintea eroului Alcide. fiul rivalei sale. Apoi s-a prăbuşit cu fruntea în ţărînă. Hera îşi lasă ochii către cetatea Teba. pe Megara . zeiţa-nţelepciunii. privegheaţi de Megara. a mai rostit mieroasă : — Pot să-ţi arăt o cale lipsită de greutăţi.N-ar fi putut găsi un ginere mai bun decît mîndrul Alcide. cum porunceşte legea hotărîtă de Zeus. şi hohotele lor răsunau în văzduh. în goana cea mai mare. semăna cu Atena. ne-ai găzduit şi prieten ne-ai fost întotdeauna. Şi poate zeul Hermes.. cînd se jucau cu toţii. Numai c-o lovitură i-a răpus pe tuspatru. şi drept. Te du pînă la Delfi şi purifică-ţi trupul. In mînă ea purta o cunună de laur. i-a dat răspuns flăcăul.. Zeiţa nebuniei. podoabe. a zburat şi-a-mprăştiat veninul asupra lui Alcide. Tînârul alege drumul virtuţii Mergînd el zbuciumat. L-a chemat deci la sine pe voinicul Alcide şi l-a rugat să-i fie ginere şi urmaş. Ea a orînduit ca săţi loveşti copiii şi să fii nevoit să ispăşeşti o crimă care nu e a ta. a întîlnit deodată. Nu-i plăcea să îmbrace veşminte-mpodobite. să-i împlineşti cu sîrg regelui Euristeu toate poruncile — douăsprezece-s toate — primejduindu-ţi viaţa. a glăsuit Apolo prin gura Pitiei. căci e răzbunătoare şi toţi se tem de ea. încît nu ţine seama de bieţii copilaşi fără de nici o vină. Gemea. Alteori se juca alăturea de ei. I-o răzbunare-a Herei. Mă-nsoţesc cu Megara. Ducea o viaţă simplă. zvîrlea zîmbete deşuchiate oricui îl întîlnea. Avea o frunte dreaptă .. rîzînd şi chiuind. Megara a avut trei prunci de la Alcide. fioroasa. Şi-n inima zeiţei se-aprinde o mînie atît de-ncrîncenată. — Nu ştiu care-i mai drept. Doresc să merg în viaţă fără de ocoliş şi să slujesc dreptatea. chicotind. Cere unei zeiţe. a glăsuit Alcide. căci n-o iubesc pe Hera. inele.

la Poarta leilor. Nu îşi sfîrşise vorba. vei fi victorios. dar n-a găsit pe leu. Euristeu glăsuia : —f Iţi mulţumesc.. — Şi eu. deşi puternic. Aleg drumul Virtuţii. şi cinste.. Eu însoţesc vitejii ce luptă pentru oameni.. Heracle a sosit. în fumul jertfelor. regele Euristeu. a glăsuit Heracle.. cu toate că adesea mulţi îmi spun. şi dreptate. după dorinţa Herei. — E dincolo de ziduri. Supuşii tăi nevrednici datori sînt să teasculte.. Drumul meu e mai greu. poţi dobîndi belşugul din munca altora. — Mai bine dăruieşte-ţi viaţa numai plăcerii. cu trudă şi primejdii. fără de nici un murmur. Tu-mi poţi fi de folos ? — Ţi-am spus-o. 32 Poeţii povestesc că feciorul Alcmenei a aflat văgăuna.. — Nu ! Nu mă tem de dînsul ! striga el ascuţit. zeiţă cu braţele ca neaua ! Prin voia ta sînt rege în splendida Micenă. Din clipele acelea — cum au cîntat poeţii — fără de şovăire. unde-ntr-o peşteră si-avea culcuşul leul. şi nu ai altă grijă decît să te desfeţi. Urmîndu-mă pe mine. Dar la capătul lui se află biruinţa. ţi-o repet.. femeie ? — Cine sînt ? a spus ea c-un glas amăgitor.. La vorbele acestea. nu mă poţi amăgi !. n-o să scape nici el din lupta asta !. de nu ar fi ştiut că-i e de sprijin Hera. Să plece. urzit acolo-n slăvi. stăpîne... fiul monstrului Tifon şi-al viperei Ehidna. voinice. Heracle. în bine pentru oameni. desigur.. Urmîndu-mă pe mine. Heracle-i sclavul meu. Am să mă lupt cu Hera şi. alergînd. Şi-a aşteptat un timp... — Adevărat. Ţi-o jură Euristeu !. e presărat cu lupte.. dar vreau să ispăşesc îngrozitoarea-mi crimă. Vrea să intre-n oraş. Dar cine eşti.. Insă acela care se dăruieşte lor devine un nevolnic. a glăsuit Virtutea. Heracle. a mai spus Euristeu cu glasul răguşit. Sosirea la Micena .. alţi regi. pe drumul gloriei. striga iar Euristeu.. luptînd neînfricat şi preschimbînd tot răul. stăpîne.Şi a plecat Heracle spre regele Micenei.. sînt urgisit de Hera să fiu sclav unui rege nevolnic. şi într-una dintre ele să piară negreşit. auzind-o. Fii liniştit.. Daţi-i porunci la poartă... a spus din nou Virtutea. nu pleca. — Heracle ?.. Eu sînt stăpîn.. Şi osîndit de tine. pînă 16 .. îi ajut să zdrobească relele-n a lor cale şi să triumfe astfel binele pe pămînt. sfî-şiat de colţii leului. arătat de Virtute. Mare rege !. am să fiu fericit.. Unde este ?. acolo-au putrezit.. Iar el mergea întins spre ţinutul Nemeei11. — Să plece de îndată !. Dar cealaltă femeie le-a răsărit în cale şi-a glăsuit aşa : — Stai.. — Eu te aştept. A ajuns la cetate. — Să intre ?. Heracle. fiind siguri c-o să piară Heracle. plăceri — e drept — sînt multe. — Tu cine eşti ? — Virtutea. din Micena. Eu aduc fericirea. şi bătrîneţea lui e tristă. Şi tremura fricosul.. în ţinutul Ne-meei zac munţi de oseminte. a rostit Euristeu. cînd o voi înfrînge.. Eu nu mă tem de soartă şi nu m-aş fi supus . numele lui Heracle va fi slăvit pe veci.. să ucidă pe leul din Ne-meea.. Heracle n-a urmat decît drumul cel aspru.. Heracle a pus mîna pe greaua lui măciucă. lupte şi primejdii cumplite i-au aşternut în cale ne-cruţătoarea Hera. Ar fi fugit. Zeii m-au osîndit.. urmează-mă ! L-a apucat de mînă şi a vroit să-l tragă pe drumurile ei. Puterea ţi-e divină.... Cu mîinile întinse spre cerul roşietic. Desfrînarea. la Poarta leilor. Tocmai în acea vreme feciorul lui Stenelos aducea sacrificii pe un altar al Herei.. făcută fără voie.. Cîţi s-au încumetat să dea lupta cu leul. — Nu.. dispreţuit de toţi. ruşinoasă.. Nu se poate. într-un amurg de vară. monştri şi fiare. ori31 cîte piedici. duşmanii mii şi mii. poţi trîndăvi în voie. Vei fi mai mulţumit. lăsîndu-şi braţele să-i cadă fără vlagă. Pe drumul Desfrînării. şi-un sfetnic. a ajuns la altar : — Slăvite !. el sclav.. iar după moartea ta. l-a-mbiat Desfrînarea. N-o să scape ! Nu ! îi ziceau sfetnicii. Şi toţi rîdeau cu poftă. S-a-ntors spre Desfrînare şi i-a rostit cu silă : — Josnică Desfrînare.. Haide. glăsuiau sfetnicii. cel sprijinit de soaţa puternicului Zeus.. El trebuie să-mplinească douăsprezece munci.binele şi pe oameni.. s-a smuls din mîna celei ce îl tîra pe calea plăcerilor uşoare.

neîndrăznind să-i vină-n vreun fel în ajutor viteazului Heracle. Şi-aşa a izbutit. Colţii săi ascuţiţi erau ca nişte săbii şi străluceau în soare. Nici sabia sau lancea n-ar fi putut străbate în trupul leului. Colţii albi străluceau. Nici ultima săgeată nu l-a rănit pe leu. a căzut la pămînt13. s-a-nveşmîntat cu pielea. A fost o-nvălmăşeală cum nu s-a mai văzut. A mai tras o săgeată . răgind atît de tare. Puterea lui Heracle eranspăimîntătoare. Putea să tragă el şi-o mie de săgeţi. învingătorul său l-a tras îndat-afară. Cît era de puternic. Fiara. Leul. şi-a dat repede seama că sabia sau cuţitul nu-i erau de folos. voinicul s-a săltat spre gîtul leului. Iar urletele sale clătinau stîncile. poate chiar două. Din jilţul său de aur. precum hotă-rîse. atît de tare. nici sabia sau lancea. poate ani. a sărit la Heracle. a ridicat măciuca şi l-a lovit în creştet. Leul s-a clătinat. Răpunerea leului din Nemeea Heracle s-a mirat cum n-a pătruns săgeata în trupul leului. vino ! a glăsuit Heracle. Dornic să-şi ispăşească fapta ceangrozitoare. Aşa înveşmîntat. Heracle a reuşit să-l desfacă de piele. leul s-a repezit. întoarse în fel şi chip. Deodată a zărit două făclii aprinse. Urlînd. cu învoirea Gheei. Chiar Tifon i-o vrăjise. 17 . Şi a-ncercat flăcăul să jupoaie de piele îngrozitoarea fiară chiar cu ghearele ei. că s-auzea în cer. cu botul larg căscat. Cît a durat ? O zi. fugind spre peşteră. s-a întors pe labe. Şi ţeasta lui de fier. pentru că lîngă el sta aşezată Hera. muncind luni. să-l jupoaie pe leul ce fusese vrăjit de fiorosul Tifon. A tras însă zadarnic de piele s-o desprindă. în veacuri. Dar pînă la sfîr-şit. dar pielea lui vrăjită l-a apărat şi-acuma. a tras prima săgeată. Săgeata a zburat şi l-a lovit pe leu . a cugetat Heracle. „Din blana ăstui leu. A tras încă o dată. — Aicea eşti ? Hai. vărsînd atîta sînge în ţinutul Nemeei. cu ochii-nsîngeraţi. ochii sticlind de ură ai leului uriaş. voi. cu gîndul să-l despoaie de blana lui roşcată. ce răpusese atîtea mii de oameni. Leul răgea cumplit. se lupta pentru oameni. Labele lui zgîriau pereţii peşterii. stăpînul zeilor privea această luptă. Aşa i s-au părut eroului. într-un salt. Atîta că voinicul nu lupta pentru zei. Sub bufnitura lui pă-mîntul s-a crăpat. Heracle nu s-a-nspăimîntat. Dar după ultima săgeată. Avea nişte ochi mari. am să-mi fac eu veşmîntul. n-ar fi putut Heracle. ce n-o poate străpunge. sau sabie. să 3 — Legendele Olimpului. Fără să stea pe gînduri. Călcînd peste mormane de oase omeneşti. Leul la rîndul său. a pătruns înăuntru. dar s-a izbit de el ca de un zid de piatră. pînă l-a-năbuşit. a plecat la Micena. răpus. Preaputernicul Zeus îşi lăsa astfel fiul sănfrunte moartea singur. atunci. Pielea acestui leu. în beznă. am să mi-o pun pe cap. Peştera leului avea două intrări. Şi iar s-a dus săgeata vî-jîind prin văzduh. cumva. Nu i-a putut clinti măcar un fir de păr. Prin vitejia lui îşi dobîndise în luptă o platoşă şi-un coif. îndrăzneţ şi viteaz. fiu al monstrului Tifon 12 şi-al viperei Ehidna. prin care nu puteau să pătrundă săgeata. Era şi înţelept. la Heracle. întinzînd bine arcul. Ce-a fost nu ştie nimeni. şi cu coama zbîrlită. Fiara era uriaşă. Şi a ţintit mai bine. Fiul marelui Zeus a smuls din munte o stâncă şi-a zăvorit cu ea una din intrări. Numai că de-astă dată leul s-a-nfricoşat. Heracle a cuprins leul strîns de grumaz. Cu ghearele tăioase. Apoi. să nimicească fiara care făcea prăpăd. Şi cugetînd mai bine. sau lance. dar s-a-n-tîmplat la fel. De-ar fi izbit o casă. Răgea-nfiorător. vreo săgeată. s-a lovit ca de-o stîncă şi a lunecat jos. şi s-a ascuns acolo. Şi. făcută fără voie. Nu-s platoşe sau coifuri mai bune decît ea". Heracle a intrat tot mai adînc în bezna acestei peşteri mari. fără de arme. mai că s-a răsturnat. Heracle a văzut-o săltînd printre coline. Mîncase-n acea ziuă o turmă şi-un păstor. roşii şi plini de sînge. iar pe cap şi-a pus ţeasta. să-l prindă. se pregătea să sară către voinicul nostru. casa s-ar fi sfărîmat în mii de bucăţele. vedea că i-a sosit acum şi ei sfîrşitul. Măciuca lui Heracle s-a rupt de la mijloc. Atîta că Heracle nu era doar puternic. era de nepătruns. Văzînd eroul nostru că leul se repede. L-a strîns atît de tare. Pielea i-era vrăjită. Să-i desprindă şi ţeasta.ce cruda fiară s-a reîntors sătulă. n 33 dea lupta. trei. Apucîndu-l de ceafă.

. Iolau a aprins focul. Avea nouă gîtlejuri şi nouă capete — şi-unul mai gros ca toate : capul nemuritor. în oraşul Tirint. atît erau de multe. îl urmau în şiraguri şi îi strigau voioşi : — Iţi mulţumim. în locul fiecărui cap smuls de pe gîtlej. încît pînă la urmă Heracle a primit să meargă cu Iolau. In numele mulţimii. Heracle a sărit la ea cu ghioagan mînă. rîdeau toţi sfetnicii înconju-rînd slugarnic jilţul lui Euristeu. 3 36 Hidra dormea la ceasul cînd au sosit cei doi.. — Să plece deci la Lerna ! glăsuise stăpînul. cirezi. Nu !. întîia lovitură a şi făcut să-i zboare unul din capete. — Nici noi nu credem !. Nici unul n-a scăpat din cîţi au vrut s-ajungă la mlaştinile Lernei. şi putrezeau prin mlaştini. holde de grîu. în Nemeea. acei ce ne luptăm adeseori cu fiare şi monştriincrîncenaţi. blestemată odraslă a lui Tifon. spusese lui Ificle. S-au dus pînă la Lerna. atîta stăruise. şi carul pentru drum. a cerut învoire tatălui să-l conducă pe eroul Heracle cu carul. ca să nu-l mai vadă pe eroul Heracle. Cheamă-ne. Heracle ! Tu ne ajuţi pe noi.. Dar orişicît lovea. şi-l admira nespus. Din boturile-i hîde. Din zare se vedeau aburi verzi. purtînd în spate lemne şi-O' grămadă de fîn. Tatăl a-ncuviinţat . Mai ales că aflase cum oamenii de Argos.34 Spre mlaştinile Lernei Lupta cu hidra Auzind Euristeu de-această biruinţă n-a mai îngăduit eroului Heracle să vină nici la poarta Micenei cea bogată. pregătise şi caii.. Vrusese să pornească pe jos. ţintind-o iar pe hidră cu cîteva săgeţi. poporenii de rînd. dihania uriaşă s-a ridicat din mlaştini. hidoase.. răpuse şi tîrîte pînă-n sălaşul său. pînă-n Lerna. In jurul ei erau mormane fără număr de fiinţe omeneşti. împunsă de săgeţi. Atît i-era de teamă. Heracle şi Iolau s-au apropiat încet. . Dar tînărul Iolau. mucede. dar eroul Heracle n-a vrut să se-nvoiască. Să-l duc pînă la Lerna. se ridicau acum verzi. Mult s-a mirat voinicul şi a lovit din nou. spusese Euristeu. care se ridicau din mlaştina întinsă. în loc de nouă. De-a nimicit pe frate.. Nu le putea mînca. — Atîţia oameni vor să fie lîngă el în ceasurile grele. Ea pustieşte turme. — Să plece. umplînd întreg văzduhul c-un miros otrăvit. ca de-obicei. Numai că îndrăzneţul flăcău al lui Ificle atîta se rugase de unul şi de altul. Şi vreau să-l cruţ măcar de truda drumului. regele Euristeu i-a poruncit s-aştepte poruncile regale. şi-i omoară pe oameni. să ucidă. în goana cailor.. şi-n Lerna sînt primejdii ce pot să-l coste viaţa !. Dar tu ai biruit. încît. otrăviţi. Fără să piardă vreme. trimise printr-un crainic.. hidra care sălăşluieşte în mlaştinile Lernei14. Iolau e mult prea tînăr.. odraslă a lui Tifon şi-a viperei Ehidna. Nu cred c-o să mai scape acum fiul lui Zeus şi-al frumoasei Alcmena. se-nălţau altele. — Te scoală.. vreau să-l însoţesc eu. adus pe scut. în vîrful cărora legase şo-moioage de fîn aprins în foc. spusese lui Ificle.. cu boturi plescăind şi colţii ca pumnale de fier. Apoi fiul lui Zeus a început să-ncingă săgeţile în foc şi să tragă cu ele în hidra adormită. a glăsuit eroul. să răpună şi sora. în goana cailor. Noi sîntem lîngă tine. Şi-au plecat împreună. — Nu pot să-l iau cu mine. de astă dată. feciorul lui Ificle. ca nişte flăcări verzi. 18 .Şi s-a gătit Heracle să plece către Lerna. Regele te-a trimis la moarte.. Şi. unde stăpînea moartea. Şi să nu se întoarcă decît biruitor sau mort. cincizeci de capete. şi venim să te-nsoţim la luptă.. îl iubea pe Heracle mai mult decît pe-oricine. Numai că-n locul unde fusese un singur cap creşteau acuma două.. ţîşneau limbi otrăvite şi şuiera cumplit. Este tot ca şi leul.

— Va fi vai de duşmanii pe care-i vei ţinti.. făcute din aramă. nu o să-l ierte Ares. alături de Iolau. sub stînca asta. curînd n-au mai putut să crească alte noi capete. Iar un crab monstruos. i-a dat răspuns Iolau. Teafăr tot n-o să iasă din încercarea asta.. unul dintre picioare. cu mult mai mari ca omul. înfricoşaţi de moarte.. îl rugau oamenii. Se pustiise locul. în vremea asta însă. — Să te-nsoţim şi noi.. cufundîndu-l în mlaştini. pe care-o dovedise şi-n lupta din Nemeea. Şi el se desfăta.. zeul războiului.. că i-a venit poruncă să plece iar la drum. unde se afla smîrcul. colţii puteau să muşte. zdrobit. încerca să-i reteze. Cîţi îl vedeau pe cale. — Am să gonesc acum şi-aceste păsări negre. trimiţînd pe Heracle în smîrcuri. Păsările stimfaliene Dar nici nu apucase să-şi odihnească trupul Heracle. Şi mergea mai departe. Heracle şi-a muiat toate săgeţile în sîngele-otrăvit al hidrei de Ja Lerna. răsărit de sub mlaştini la şuierele hidrei. sau cînd vedea-n Stimfalos sîngele şiroind.. capul împrăştia miasme otrăvite.. în care gîlgîia venin negru-ver-zui. Şi a plecat Heracle către golful argolic. la Stimfalos. Nimeni nu îndrăznea să se lupte cu ele.. — Nu.. voi merge singur. lîngă sălaşul hidrei. Iolau s-a repezit. Lupta durase din zori pînă-n amiaz. hidra îşi răsucise coada ei de balaur peste picioarele eroului Heracle. pornind către Tirint. Cu miile s-au stins. Ducea cu el voinicul două timpane mari. a împlinit porunca. care ardeau în flăcări. de nu sărea Iolau c-un bolovan în braţe şi nu-i sfărîma trupul. cu cleştii lui tăioşi. N-am încercat şi noi ? Iar locul e deschis. pe ţărmurile mării. dar chiar aşa. Poate să fie Ares oricît de mînios.. — De va scăpa de păsări. Voi însă aţi pieri. ce trimit din înalt lănci tari din aripe ? Ares le ocroteşte. fără nici o putere. Cursese-atîta sînge în toată-mprejurimea oraşului Stimfalos. Eu mă pot apăra cu blana mea de leu. socotea Euris-teu. Din aripe zvîrleau pene ca nişte lănci. lîngă un oraş. şi cu bucăţi de lemn. Trebuia să se lupte c-un soi de păsări mari. Doborau animale şi oameni deopotrivă.. în acel ceas tîrziu. care sălăşluiau în nişte smîrcuri negre. pentru că păsările-acelea slujeau cruntului Ares. care era mai sus ca toate cele37 lalte şi pe-un grumaz mai gros. Heracle i-a strigat flăcăului Iolau : — Adu-mi lemne aprinse şf arde fiecare gîtlej. nu. — Euristeu vrea să pieri ! îl sfătuiau ei toţi. şi-acolo îi mîncau în timpul zborului. Şi-atunci a-mpins Heracle şi-a răsturnat deasupra-i o stîncă grea şi-naltă. Nu vrem să mori şi tu. L-a zdrobit cu măciuca . care se ridica în mijlocul mocirlei. Tuturor ne eşti drag. Cum poţi tu să te lupţi cu monştrii zburători. şi ochii lui aprinşi azvîrleau încă flăcări.Cu-aceeaşi isteţime. Le-a pus apoi în tolbă şi s-a urcat în car. încît locuitorii îl părăsiseră. îl îndemnau să stea sau să se-ntoarcă-acasă. auzind gemete. Stimfalos 15. In schimb eu am să-mi moi toate săgeţile în sîngele acesta înveninat al hidrei. Ajuns la ţărmul mării s-a urcat pe 19 . mare cît un viţel. capul nemuritor va sta pe veşnicie. Heracle-a izbutit să-i zdrobească odraslei lui Tifon şi-a Ehidnei capul nemuritor. a glăsuit Heracle flăcăului Iolau. — Aici. Iar păsările-acestea aveau ciocuri de-aramă şi aripe de bronz. le răspunse Heracle. Mult au mai pătimit oamenii din Stimfalos şi din împrejurimi. Tu ne-ai scăpat de cele două-nfricoşătoare odrasle-ale lui Tifon. îi sfîşiase carnea şi-i tăia poate osul. Luau oamenii în gheare. de unde smulg căpăţînile hidrei. la Tirint. 38 n-ai unde te feri. în acest fel. Se urcau în văzduh. Şi încă-a mai durat pînă către amurg.

şi-aşa să-i pedepsească pe bieţii muritori. pe-o cîmpie. Pe lîngă zeul Ares. — Aha ! îşi spuneau ei. Heracle-a luat cu sine un trup de pasăre. ce era lîngă smîrcuri. rîdeau toţi sfetnicii strînşi lîngă Euristeu. Toate sînt ticluite să-i grăbească sfîr-şitul feciorului Alcmenei. Heracle nu putea s-o mai scoată de- 20 . poposise o clipă.un deal. ajungînd în ţinutul zis hiperborean. aşa. unde izvora Istrul. după străvechi legende 17. Tot locul se-nvelea. Şi-apoi chiar de-o va prinde. prieteni. marea zeiţă Hera. Semăna c-un vîrtej care alunecă. cu păsările-acestea. şi ţipetele lor umpleau întreg văzduhul. grădina sau păşunea. Dar ea. cu ochii mici de ură. după ce colindase prin desele păduri ale Arcadiei. mormane mari de păsări. Fuge ca o săgeată. într-adevăr. ridicată din ape de Tetis. Ar fi vrut să-l ajute pe dragul lor Heracle. a fost cuprins de frică numai văzîndu-i ochii cu care îl ţintea şi a luat-o la goană. pe cînd se-mplinea anul. Le-auzeau Euristeu şi sfetnicii-n Micena. învăluit în blana de leu. după cît se spune. se-ntoarce. căprioara zeiţei era la adăpost. Se mîniase tare pe ei zeiţa vînătoarei.. Pe drum se întîlnea cu oamenii în cete. l-a trimis să-i aducă. străpuns de-o săgeată. Lovea şi cu măciuca. căprioara sosea. Şi oriunde dădeau rod livada sau ogorul. adesea fără hrană. 39 Căprioara zeiţei Artemis Numai că inima haină a regelui Micenei nu se îndestula nici-cînd cu suferinţa eroului Heracle. Puţine rămîneau. Şi dincolo de rîu era templul zeiţei. A pierit în văzduh. Ba. Aici era s-o prindă . Alergînd amîndoi. lovea cu coarnele şi pără-duia rodul. fiindcă nu-i aduceau destule jertfe-n templu. fericiţi că puteau să-şi regăsească iar căminul părăsit. doar cît a răsuflat. a urmărit-o-ntruna. avînd coiful pe cap. fără să-i mai dea răgaz să se-odihnească. oameni ce se-ntorceau spre oraşul Stimfalos. într-o insulă mică. Atît că nici o fiinţă. Insă. fără primejdie pentru copiii lor.. la marginile lumii. au ajuns la un rîu. Numai că nici Heracle nu se lăsa învins. — Pe-această căprioară n-o poate nimeni prinde. Şi dacă apuca să pătrundă în templu. zeiţa Artemis. sîngerosul. nepătruns. cu vuiet. Azvîr-lea şi cu lancea. Căprioara aceasta avea coarne de aur şi picioare de-aramă. Şi.. Şi se spune-n legendă că. şi-a plecat spre Tirint. mii şi zeci de mii. la porunca zeiţei. am să fiu mulţumit şi am să fiu pe plac ocrotitoarei mele. A început să bată puternic în timpane. întîi spre miazănoapte. o iute căprioară a sorei lui Apolo. îl va urî şi-Artemis. Insă eroul nostru şi-a ridicat măciuca. zburau ţipînd cu grabă spre portul Euxin 16. fără viaţă. Şi. întinse. Degeaba o rugau oamenii pe zeiţă să nu-i mai pedepsească.. la dorinţa preacrudului zeu Ares. Insă cum a zărit-o. un an de zile. de-i era la-ndemînă. să-i fie mărturie. i-a şi pierit din ochi. Astfel s-a isprăvit şi-această încercare — a treia.. sau chiar somn. ce străbăteau deodată cîte-o sută de păsări. sau apă. nu în lungă vreme. s-o aducă legată în oraşul Tirint. Cerul se-ntunecase de-atîta păsărime. Dar s-a jurat s-ajute pe Hera totdeauna în contra lui Heracle.. de frica morţii. stă o clipă şi iarăşi se porneşte. de pe întreg pămîntul. Trăgea din arc săgeţi. Nu părea că aleargă sau c-atinge pămîntul.. Şi nu ştiau că el. Auziţi ce se-ntîmplă ! Acesta e sfîrşitul feciorului Alcmenei. Heracle. în goană. urmată de Heracle. ca într-un giulgiu negru. după număr. Călca-n picioare totul. Şi ei îi mulţumeau cu lacrimi pe obraz. gata să îl lovească. fără de odihnă. nu mai putea s-alerge atît de repede cum fugea căprioara. Ea s-a-n-dreptat. albastrul rîu Ladon. ea nu se îndura. ba poate şi mai bine. în smîrcuri se scăldau cu aripile negre. dornic de răzbunare. a şi ţîşnit din nou. Ares s-ar fi ivit c-o sabie-n mînă în faţa lui Heracle. Acum pleca Heracle să prindă căprioara. ca să-l şi pierzi din ochi. Au fugit amîndoi. La zgomotul acesta s-au ridicat în stoluri păsările lui Ares. Şi-abia atuncea. Şi Ares. Fusese hărăzită de zeiţa fecioară să facă pagube în livezi şi pe-ogoare. Oamenii îi vedeau trecînd cum trece vîntul. aflase anevoie sălaşul căprioarei cu coarnele de aur. pornind spre miazăziuă. făcînd un salt. din munţii Arcadiei. s-adună duşmănia zeilor olimpieni. mii.. — Aşa e ! Va pieri ! scrîşnea şi Euristeu. nu se temea de păsări. Era o căprioară cum nu se pomenise.

a început să strige spre sfetnici să-l oprească. dar Heracle.acolo. cău-tîndu-l pe mistreţ. Heracle a ţintit-o. laşul rege a fugit. care pă-răduieşte codrii deşi ai Psofidei 20. gîfîia tot mai mult. Heracle. Mistreţul luneca sau se împotmolea. din fugă. Centaurii. Mistreţul din Erimant Stăpînul cel nevolnic trăgea acum nădejde că viteazul Heracle. Cei dintîi au simţit aroma-mbă-tătoare fraţii centaurului. pe monştri şi pe fiare. Dar nimeni nu-ndrăznea să i s-arate-n cale. Uşor ca rîndunica. gros. l-a silit să se urce spre vîrful Erimant. strigînd şi aruncînd cu pietre. Aroma lui era atît de-mbătătoare. pe Ares. L-a aflat cu greutate. încît s-a răspîndit peste tot muntele. De-acolo a sărit dea dreptul peste fiară. zeul viţei de vie. lungi de un stat de om. să-mi aducă de-acolo. cu-o săgeată. Nemernicul acesta. i-a ţintit cu săgeţi. Pe cînd mergea. s-a avîntat Heracle la cel dintîi centaur şi. Nu 21 . cu hidra de la Lerna. Cu rîtul lui enorm l-a smuls din rădăcină. fără să aştepte răspunsul fratelui. eroul a întîlnit în cale pe centaurul Folos 21. sfărîmînd ţeste. şi acuma mă mînii şi pe mine ? — Nici nu mă gîndesc.. a mai desfundat Folos şi un butoi cu vin. Cere-i ei socoteală. şi goana necurmată. piepturi şi şale de centauri. s-au repezit cu stmci şi trunchiuri de copaci să-l omoare pe fiul reginei de la Teba. după atîta trudă. încă nepotolit de-această supărare. Heracle s-a ferit. mistreţul — ce fusese vestit de Artemis că vor veni primejdii — s-a zvîrlit întrun trunchi înalt. păsările lui Ares. că a intrat pe poartă şi vine la palat. l-a poftit la un ospăţ şi-o oră de răgaz. trîntindu-l spre erou. după atîtea lupte : cu leul din Nemeea. l-a şi răpus pe loc. distrugînd aşezări şi nimicind pe oameni. s-au năpustit afară din peştera lui Folos. a băut vinul nostru ? Şi. Nici unul n-a scăpat. Este porunca Herei. mai bine de un an. 40 41 — De ce ai desfundat butoiul fără noi ? au răcnit ei spre Folos. Auzind Euristeu că a ajuns Heracle cu fiara la Micena. Pîn-atunci se ferise să folosească arcul. Centaurul acesta avea o fire blîndă. fugărindu-i. Isteţ. I-ai supărat pe Hera. a şi fost lîngă ea şi a prins-o de coarne. ameţindu-i Pe oameni. Heracle. din doi paşi. au alergat cu toţii spre peştera în care Folos îl găzduia pe voinicul Heracle. Unul i-a aruncat o stîncă mare-n frunte. Avea nişte colţi albi. de stejar. ar fi pierit îndată. dată prin Euristeu. zeiţă ! i-a-ntors răspuns voinicul. Eu sînt doar mulţumit că i-am scăpat pe oameni de-atî-tea stricăciuni pe care căprioara le-aducea cîmpurilor 18. Şi-a plecat mai departe. să-l zvîrle spre mistreţ. A pus mîna pe ghioagă. voinicul s-a repezit pe-o culme. în munţii Erimant19. pe ghioaga lui cumplită. lăsînd-o pe zeiţă să strige cît poftea. Era un vin din care nu sorbeau decît zeii. Văzîndu-l pe Heracle. tremurînd. A luat-o pe spinare şi-a pornit spre Micena. — Unde te duci. însă şi-a amintit că trebuie s-aducă mistreţul viu şi teafăr crudului Euristeu. Heracle ? i-a strigat Artemis. Atunci. şi fiara s-a-mblînzit. vrînd a-i fi pe plac. In tropote grozave. ascuns într-un desiş. ţipa : — Omoară-l sau dă-i drumul să plece unde-o şti ! Nu-mi trebuie mistreţul. Fiind prieten cu Heracle. Ba. tăioşi ca nişte lănci. de pe o culme înaltă. pe urma căprioarei zeiţei Artemis. s-a ascuns într-un butoi de-aramă şi. viu şi nevătămat. Pleacă de-aici cu el. culcîndu-i la pămînt. s-a ridicat preavoinicul Heracle. Văzînd că peste-o clipă căprioara zeiţei o să ajungă-n templu. mistreţul fioros. Mistreţul ar fi vrut să fugă către vale . Căzuse peste munte zăpadă proaspătă. a obosit de-ajuns. cum sare o scînteie din focul cel uriaş. în piciorul ei stîng. a luat-o pe spinare. I-a scos grabnic săgeata din piciorul său ager. cu spaimă. De nu era Heracle atîta de puternic. — îl voi trimite dară. spunea celor din jur. sprinten. sclavul lui Euristeu. Legînd-o c-un curmei de celelalte trei picioare de aramă. cîţi mai erau în viaţă. De frică. basileul din Argos. lovindu-l cu pumnul. A lovit-o în ceafă de i-a tăiat suflarea. care cuprinde-un rug. A vrut să ia el trunchiul care căzuse jos. Nu mai putea să fugă. Să plece deîndată ! — Să plece deîndată! strigau toţi sfetnicii.. Şi iar pleca Heracle — deşi abia sosise — săvîrşind calea-n-toarsă către Arcadia. Animalul rănit s-a oprit locului. s-a dus în Erimant. pe care îl primise de la Dionisos. altul l-a izbit straşnic cu un trunchi de stejar. Dă-i drumul căprioarei. dar în-dîrjit ca leul cînd e rănit de moarte.

Ci. Heracle. se tînguia fricosul. s-a-ntors cînd a fost liber. i-a glăsuit Augias. după cum se spune. — Am primit să-ţi slujesc.. Regele a căzut. în grajdul lui Augias. Faeton. 22 . Eu cred că nici în zece. dacă te încumeţi !. se-aseamănă c-o stea de aur sclipitor. fiul lui Helios. priveşte !. Şi între toţi aceştia un taur. — Şi-ţi ţii făgăduiala ? ♦ 1— Fac chiar şi-un jurămînt. în cinstea biruinţei dobîndite de el. Iar regele Elidei are trei mii de boi.. Dar şiretul Augias. Grajdurile lui Augias Atunci a prins curaj. — Ce zici acum. Atunci. şi-aşa îţi poruncesc. omul are şi minte. şi nu-ntr-o viaţă-ntreagă ?.. viu şi zdravăn. a răsădit acolo trei sute de măslini şi a statornicit serbările vestite. a spus Heracle. şi holde. aucîndu-le-ntr-un cîmp... Apa intra prin fundul acelui grajd uriaş şi se vărsa prin faţă. din care-o parte au picioarele ca neaua. Du-te deci la Augias şi curăţă gunoiul. — După datina veche. pe care îi iubesc. a zis Heracle. de pildă. — Regele Euristeu te-a trimis pentr-un an. du cînd cu ea gunoiul. puternici şi cinstiţi 22.uita că-mi eşti sclav. S-a luptat cu Augias şi i-a învins oştirea care îl apăra. prin spărturi. Nici el. Cînd am să ajung liber. — Mă duc. spre slava fără moarte a celor îndrăzneţi. M-am ţinut de cuvînt ? Hai. stînd un timp în sclavie. Eroul. să-mplinească porunca. să spargă şi în faţă zidul cel gros la fel. păstreze cuvîntul. înfricoşat de taur. din fundul grajdurilor. dar.. puternicul zeu soare. neridicat de veacuri.. Augias ? l-a întrebat Heracie. dacă eu aş putea să-ţi curăţ într-o zi gunoiul tot din grajduri.. ca stofa sidoniană. Euristeu. Şi de nu izbuteşti. pentru că nau putut să cureţe gunoiul. nu numai braţ de fier.. mai înainte. Şi a plecat Heracle la regele Augias. stătea-nchis în palat.. Minos. Apa a intrat pe albiile acestea. Nici nu venise seara. rege. un rege nu este nevoit să-şi. Alfeul şi Peneul curgeau iarăşi în mătci. Heracle avusese grijă. fiul lui Zeus şi-al frumoasei Europa.. dar tu. Pleacă spre Euristeu.. şi am să te răpun. văzîndu-l pe Heracle. Porunca îi suna să-l aducă pe taur în Argos. gunoiul vitelor. Chiar regele din Creta. iar albiile noi. nici sfetnicii şi nici oştenii lui nu cutezau să lupte cu taurul turbat al zeului Poseidon. — O. s-a răzgîndit îndată. 43 1 I f »"4 11 ('I t A pus mîna pe ghioagă. Şi isteţul Heracle a scos vitele-afară.. Din dreptul fiecărei spărturi făcută-n zid. parcă-s lebede. dar lasă-mă să ies din butoiul de-aramă. Datina noastră cere ca pentru orice faptă de sînge să plăteşti. nu mai au loc în grajd. Şi nu s-a liniştit decît cînd a văzut mistreţul jupuit şi carnea lui încinsă în frigare de-aramă. Şi eu m-am supus ei. fiindcă ştiu prea bine cîţi sclavi au fost ucişi de regele Augias.. că eu orişice muncă nu o fac pentru 42 tine. şi alţii-s purpurii. la regele Augias. numite olimpiade. nu se mai cunoşteau. să-i scap de-această fiară. — Pleacă. alţii-s în întregime albi. Gîndeşte-te ce spui. a glăsuit el aspru. trei sute de boi buni. a ieşit din butoi şi-a început să spună cu-ameninţări în glas : — Du-te acum în Elida. Dar nu e cu putinţă aşa ceva. în grajdurile sale. nu fiindcă preţuieşti în ochii mei ceva. ci o fac pentru oameni. găurile din ziduri astupate la loc.. A lovit cu putere în zidul cel înalt. nu ai să izbuteşti să-mi cureţi grajdurile. pe care-o port în spate. — Eşti sclav şi împlineşti poruncile primite. Dar află. să ştii c-ai să-ţi pierzi viaţa aicea. Faţă de sclavi.. s-a înălţat ca munţii. din cirezile mele. în Elida. ţine-te şi tu !.. un muritor. iată că soseşte Heracle cu o barcă. — Să încercăm ? — Fireşte. Heracle a plecat. poate nici într-o viaţă. Nici zeii n-ar putea. spre cele două rîuri aflate-n apropiere : Alfeul şi Peneul. rege fără cuvînt. Ştiu cîţi ar mai pieri.. Şi vitele acelea. mă voi lupta cu tine. pe urmă. ce-s date în păstrare regelui chiar de soare. — Bine. Ce-ai zice tu. acel ce nu-şi păstrează cuvîntul va să piară ! i-a dat răspuns Heracle. — Fă cu ea tot ce vrei. văzîndu-şi împlinită dorinţa ce-o avea. a săpat după-aceea cîte o albie... după luptă. umplute cu pămînt. făcînd două spărturi. Pentru ei am plecat. — Atunci ţi-aş da răsplată. şi grajdul lui Augias fusese curăţat. i-a dat răspuns Heracle. îţi poruncesc ! a rostit regele.

unt. Nimeni nu a primit. taurul lui Poseidon a nimerit în plasă. Euristeu l-a trimis afară din Elada. glăsuia Euristeu. a spus ea solului. în frumosul port Argos. cum sînt cele cu care se prind peşti. fără a fi-ntrebată. Hera. la grajduri . călcînd-o sub copite. auzind ce glăsuise solul mohorîtului Hades. nici slugile. şi-a înotat cu sîrg pînă-n Peloponez. Socot că-i ultima. Cine se învoieşte bucuros să pornească înspre tărîmul morţii. A pornit după taur. Ţin la zilele lui mai mult decît la mine. — Găteşte-te. ascuns de mama sa şi de bunica-i. Taurul a intrat în marea lui Poseidon. şi nici bunicii. spusese solul morţii. care-l sfîşie-ndată. în locul lui Admet. Heracle s-a gîn-dit că n-ar putea să treacă pe lîng-oraşul Fera. Ia-ncovoiat grumazul. S-a dus în Atica. Diomede. Am venit să te iau. mult mai primejdioasă. cînd s-a văzut scăpat. Aceasta. Tezeu. fără să-i ia şi viaţa. jos. grădini După ce s-a întors Heracle şi din Creta. Ochii-i ardeau văpaie. Cu coarnele strica locuinţe şi grajduri. parcă-şi cerea iertare. cu coarnele plecate. pe nume Diomede. mugea-n-fiorător. sub pămînt. stăpîn peste bistoni. Taurul lui Poseidon. Regele Diomede este fiul lui Ares. strigînd înfricoşat slujitorilor săi ca să desfacă poarta la grajduri şi să lase taurul lui Poseidon să fugă unde-o şti. Heracle i-a strîns botul în pumnii lui de fier. Admet. să nu poată scăpa din nou teafăr Heracle. Iar cînd s-a repezit. cît erau de bă-trîni. îi vor veni de hac. fără să stea pe gînduri. Heracle a primit o nouă Însărcinare. Aici domnea. Taurul lui Poseidon Plecarea spre Tracia După ce a curăţat şi grajdul lui Augias. din bot îi curgeau bale. Heracle şi-a făcut din fire de oţel o plasă. Şi iarăşi Euristeu s-a ascuns în butoi. Altminteri. unde copilărise odinioară Zeus. de s-ar găsi o fiinţă care îţi este dragă să vie-n locul tău. cum ceruse Heracle. în Fera. şi-n ele se găsesc nişte cai fără seamăn. Poseidon furtunosul. Şi în puţină vreme. auzind sfatul Herei. Admet. Atîta că la vremea cînd a sosit Heracle. Ţinîndu-l strîns de coarne. jos. în regatul lui Minos. Hera i-a amintit că este-n Tracia un fecior al lui Ares. S-a îngrozit Admet. livezi. flămînzi ca nişte lupi. ca pe-un cal. tîrîş. la Hades. sub pămînt. In drum. Stătea cu fruntea-n jos şi-n-genunchea-nainte-i. Totuşi ai mai putea să vieţuieşti un timp. gonesc ca nişte vulturi cînd zboară prin văzduh. insula minunată. s-aducă pe ea caii — dacă-i va putea lua. Aceasta-i munca a opta. Biruinţa asupra morţii — Soţul mi-e mult prea drag. Dar sînt legaţi în lanţuri. l-a aţîţat la luptă cu strigăte şi pietre. dar de caii aceştia nu cred c-o să mai scape. a vrut o fiinţă. ce se afla în Creta. la Hades. îi asculta porunca viteazului Heracle. taurul lui Poseidon fusese îmblînzit. prins într-un ştreang. Euristeu îi dăduse o corabie mare. Străbătea toată Creta. 23 . De-aici.Ca să-l poată supune. fără zăbavă. e zvîrlit cailor. mugind încetişor. Sînt negri ca tăciunii. Şi-a plecat iar voinicul. în casa lui Admet intrase nenorocul. pentru că se hrănesc numai cu carne vie. Acolo se afla un taur alb ca spuma. Regele Diomede are grajduri de-aramă. a fugit ca năluca. Nimeni n-a vrut să plece. Euristeu a-ntrebat-o pe stăpîna sa. prietenul său. nici prietenii cei buni. supuşii. fără să se oprească la regele Admet. Singura mea durere e că n-o să-l mai văd. turbat ca vijelia. l-a dus fiul Alcmenei pînă-n ţinutul Argos şi l-a închis în grajdul regelui Euristeu. Luîndu-şi deci rămas bun de la regele Minos şi de la poporenii din insula lui Zeus — ce-l binecuvîntau că-i scăpa de urgie — Heracle s-a urcat pe taur. Şi taurul acesta era. şi cea mai dragă lui — preatînăra-i soţie. Orice străin ajunge în Tracia e prins de crudul Diomede şi dus. pe cîmpul Maraton. Ba da. prins de furtună. spune legenda. Gheea. la Hades. — A scăpat el de multe. a-ndreptat taurul spre valurile mării. Hades cel mohorît trimisese să-l ia pe regele Admet în negrul lui sălaş. trimis de zeul mării. unde să-l mai trimită. 44 45 :wttmii-uisili . ce trebuie să facă. a poposit o vreme pe ţărmul tesa-lian. s-a hotărît să plece ea însăşi în Infern. Muşca oa-aneni şi vite. Nici părinţii. Ares o să-l înveţe pe fiu-i. eu sînt gata să plec. cînd este încă tînăr şi-i însetat de viaţă ? A întrebat Admet cine ar vrea să plece în locul lui. unde-l va doborî un alt erou.

Admet." Noaptea. îţi mulţumim. în timp ce sta la masă. 24 . Admet. regele. venea zeul Tanatos ca să ridice umbra trupului adormit. care-l iubea şi-l preţuia nespus pe eroul Heracle. l-a lăsat şi pe Admet să vieţuiască-n tihnă. dacă nu redai viaţa soţiei lui Admet şi dacă n-ai să juri că şi prietenul meu va rămîne în viaţă. nu ştia ce să creadă. doar ca să trăiesc eu ? Numi trebuie nici mie viaţa fără de ea. — E vis sau e aievea ? glăsuia el. pînă la urmă i-a biruit pe toţi. Heracle ! glăsuia şi Admet. l-au sfîşiat. Trupul i s-a răcit. Potrivit datinei. In cea de-a treia zi. Plutise iar pe mare. Mă voi lupta cu moartea ce ţi-a răpit soţia. Admet. Alcesta a-nchis ochii. s-a învoit s-o ia pe tînăra Alcesta. tînără şi frumoasă.doar să trăiască el. Cum să se ducă ea. oştenii bistonieni. Heracle. în taină. cel ce are o sabie tăioasă. Tanatos. S-a apropiat de ea. legîndu-i peste boturi cu lanţuri de aramă. preabunul meu prieten. A aşteptat un timp. să-i suie pe corabie. cîţi mai erau în viaţă. 46 Vă-nchipuiţi ce jale a potopit palatul ! Inima lui Admet s-a sfîşiat de chinuri. Spre ziuă l-a trîntit Heracle pe Tanatos cu pieptul la pămînt şi l-a legat în ştreanguri. dar Ares n-a-ndrăznit să se arate iar şi să-l cheme la luptă pe feciorul Alcmenei. S-a luptat iar.. scoţînd doar un suspin : — Admet. Tocmai cînd aveau loc întîmplările-acestea în palatul din Fera. Mînia zeului ce-aţîţă la războaie a sporit şi mai mult . Tanatos a jurat. şi am s-o smulg lui Hades. dar caii flă-mînziţi. a şi băgat de seamă că toţi aveau şiroaie de lacrimi pe obraz. atît de tînără ? Cum să-şi jertfească ea zilele netrăite. şi-a auzit deodată fîlfîitul de aripi al zeului Tanatos. pe drum. lănci şi arcuri. a întrebat-o pe-alta. A-ntors-o iar la viaţă pe tînăra regină . El l-a suit pe punte . băuturi şi fructe din grădini. şi-n sfîrşit ajunsese la cruntul Diomede. l-a biruit pe zeul ce taie firul vieţii. nu avea voie nimeni să stea prin apropiere cînd trebuia să vină zeul morţii. Aducerea cailor lui Diomede Erai spre dimineaţă cînd au intrat Heracle şi-Alcesta în palat. în locul lui Admet. şi pînă la sfîrşit a aflat adevărul. Moartea fusese-nvinsă 23. Cum i-a tăiat şuviţa. pe care zeul Ares îl vestise din vreme. se văzuse pe dată încercuit de sute şi sute de războinici. — Aievea e. cu o altă oştire de călăreţi armaţi cu săbii. l-a atacat din nou. însă eroul nostru s-a aşezat ia pîndă. să-şi împlinească slujba. __ Mai bine muream eu. au trebuit să fugă. Şi nu i-a spus nimic din chinul ce-l rodea. plîngînd. spre lăcaşul unde zăcea Alcesta. Văzînd-o pe Alcesta vie. Lăsase fericire în palatul din Fera şi pornise din nou. îi răspundea Alcesta. Ştia că-n prima noapte. Atîta că Heracle. Tanatos. atîta de frumoasă. iar sabia ţi-o sfarm. cu sabia în mînă. şi i-a pornit spre ţărm. Plecase. A luat din grajduri caii.Nu-ţi mai dau de-aici drumul. tăindu-i o şuviţă din părul mătăsos. Atunci s-a repezit şi l-a cuprins pe zeu în bra-ţele-i vînjoase. Intorcîndu-se-n Argos. trei zile. —. dezlipindu-şi obrazul de cel al dragei sale. n-a vrut să-l întristeze cu suferinţa sa. Eu te-am iubit nespus.. Iar solul. Totuşi. Şi debarcînd acolo. a cugetat Heracle. cînd toţi dormeau. I-a-ntins o masă mare. a sosit şi Heracle. după cenchidea ochii oricare muritor. Tot atunci. S-a furişat Heracle. surî-zătoare. regele bistonian. Heracle s-a sculat uşor din aşternut. A lunecat pe lespezi. văzînd pe cea mai bună şi cea mai credincioasă dintre soţiile ce-au trăit pe pămînt pierind sub ochii lui. A întrebat pe-o slugă. zeul morţii. rămîi cu bine. n-ai vrut să mă mîhneşti ! Numai că am aflat. Admet se hotărîse să-şi ridice viaţa cu un pumnal de fier şi să-şi 47 urmeze soaţa în ţinutul lui Hades. Nemaiavînd ce face. A poruncit să fie Heracle ospătat cu tot ce-avea mai bun : bucate. S-au luptat toată noaptea. „O. pentru noi. i-a glă-suit Heracle. Heracle ! — Iţi mulţumim. Regele Diomede a căzut însă prins în mîna lui Heracle. strîngînd-o la piept pe soaţa dragă. zicea. Dar feciorul Alcmenei nu mai era. Heracle-a adus caii în oraşul Micena.

Şi s-au urcat cu toţii pe o corabie. Fata lui Euristeu. Au debarcat pe ţărmul cel larg şi nisipos. Peleu şi Telamon. care e preoteasă chiar în templul zeiţei. dar regele Micenei a poruncit din nou slujitorilor săi să le deschidă poarta. semnul ei de regină.. după porunca Herei. pe nume Menalipa. care i-au încolţit şi i-au mîncat pe toţi. purtînd pe spate arcuri şi-n rnîini lănci ascuţite. I-a-ntîmpinat la ţărmuri preamîndra Hipolita." Şi l-a trimis s-aducă o cingătoare scumpă. trîntite la.De opt ori a scăpat pînă acum Heracle. părea că se abate furtuna într-un lan. In goana lor nebună au ajuns în pădurea ce-m-prejmuia Olimpul. Vacile lui Gerione 25 . Lăncile au lucit. s-arunce lănci. pămînt. preoteasă a Herei. scumpa ei cingătdare. Frumoasa Antiopa a rămas însă pradă eroului Tezeu. i-a glăsuit regina. numite amazoane. nu numai brîul ei. Nimeni n-o asculta. priveghea însă Hera. înarmată. săgeţi sau pietre. Cînd a intrat Heracle în luptă. de propriii lui cai. călărind pe cai iuţi. cu caii lor cu tot. Nu vreau să lupt cu voi. plină toată de vrăji. Ea a rămas uimită de chipeşii flăcăi ce coborau pe ţărm. aflînd că Diomede a fost mîncat.. eroului Heracle. Dar şi fiul Alcmenei. Şi — fiindcă Menalipa plîngea şi se zbătea sub braţul lui Hera-cle — regina Hipolita i-a dăruit. străjuit de amazoane. dăruită cu vrăji de zeii olimpieni. mai ales. — Eu îţi cer cingătoarea. să fie lăsaţi liberi. iarăşi s-anspăimîntat şi-a sărit în butoi. să-i ceară cingătoarea. O ! Cît am să mă bucur. în schimbul libertăţii fecioarei. trimis de Euristeu. pe care o avea regina Hipolita. dar trebuie să vie şi ziua aşteptată. Degeaba Hipolita încerca să le ţină. Heracle s-a-nvoit. Ea a văzut că-i pace şi că fiul Alcmenei dobîndea prea uşor. fără zăbavă.Regele Euristeu. Lupta cu amazoanele Din cer. încît războinicele femei s-au şi aprins. zeul războiului — domneau peste poporul de femei luptătoare. O dai de bună voie ? Sau trebuie să ţio smulg. prin vorba-i iscusită. 49 iilliliimin Au căzut prizoniere frumoasa Antiopa şi-o căpetenie. muntele cel înalt. Cingătoarea Hipolitei . Cîţiva eroi vestiţi. Au stăruit să-i fie şi ei însoţitori. şi toţi ceilalţi eroi nu s-au înspăimîntat. n-au vrut să-l lase singur în ţara amazoană. dîrze. femei războinice. Au tras roi de săgeţi şi lănci spre amazoane. pînă ce au ajuns în Pontul Euxin. S-au pregătit de luptă. să o ducă Admetei. Regina era gata s-o scoată de pe mijloc s-o dea. splendida cingătoare.. Ca spicele cădeau vestitele-amazoane. S-au adunat în Argos. ca Tezeu din Atena. 48 Viteaza Hipolita şi mîndra Antiopa — copilele lui Ares. A sărit în mijlocul femeilor strigînd : — Minciună ne rosteşte acest fiu al Alcmenei ! El nu vrea altceva decît să ne omoare şi să ne ia regina. care sălăşluiau la Pontul Euxin 2i. repezindu-se. i-a mai rostit Heracle. cum îi urzeşte Hera. Toate intrau în luptă. Heracle a-nchis caii în nişte grajduri largi. Heracle i-a răspuns cu glas blînd. doreşte să o aibă. ştiind ce îndurase Heracle pînatunci. fiica lui Euristeu. plutind neîntrerupt. cînd am să-l văd pe rug !. în eroi. Din arcuri a ţîşnit o ploaie de săgeţi. călare. Odată şi odată soarta îl va lovi. lup-tîndu-mă cu tine şi cu oştirea ta ? — O dau de bunăvoie. Zeus s-a mîniat şi-a trimis nişte lupi. Atunci s-a prefăcut şi ea în amazoană. I-a întrebat ce vor. Şi a vorbit zeiţa atît de-nverşunată. arătîndu-i că vine din Micena. Aceştia au fugit. în vremea asta. şi-a rostit Euristeu. pe drum. Regina Hipolita ţinea nespus de mult la fecioara aceasta.

Tu ai făcut. pe veci. uite. Era gata să tragă în zeul Helios. a pus mîna pe arc. A ajuns dup-aceea la Marea Ionică. Le-a aşezat cu grijă. El nu are un trup. albastre. prinse din mijloc. Heracle-a fost silit să dea piept cu stăpînul cirezilor de vaci. Totuşi. Acolo-i o strmitoare. în ţinutul lui Hades Se spune că. ca să se odihnească. şi. şi zeul Helios se cobora cu carul înflăcărat din slavă. într-o insulă mică. Cu greu le-a adunat şi le-a adus pe toate regelui Euristeu. de ciudă. crezînd că vrea anume să-i pîrjolească trupul. Aici. Aici zeiţa Hera i-a răzleţit o vacă. Are trei capete şi şase mîini enorme. Tu să mi le aduci pe toate la Micena. Ajută-mă 26 . prin Galia. Africa şi Europa. o amintire a suferinţei sale. Ortos avea şi el două capete hîde şi era frate bun cu cîinele lui Hades. însă-o să-ţi fie greu să lupţi cu Gerione. ci trei. şase picioare. Lupta n-a fost uşoară. ce s-a pornit înot pînă-n Sicilia. paznicul din Infern. Uriaşul Gerione. Hera. se găsea însă-n larg. zeul ce încălzesc pă-mîntul şi pe oameni. Mai bine nu pleca. De-aici. şi a plecat spre casă. supărat amarnic. Iar le-a căutat voinicul. în cele patru colţuri. Nu era nici un mijloc s-ajungă pîn-acolo. uriaşul Gerione. căci eu sînt Helios. La fel. dintr-un copac uriaş. Numai că Euristeu a poruncit să fie vacile înjunghiate şi carnea lor jertfită ocrotitoarei sale. Insula Eritia. Şi-atunci a smuls din coaste două stînci mari. Ortos. i-a poruncit din nou regele Euristeu. Din razele ce-ardeau pe fruntea zeului se răspîndea dogoare atît de nemiloasă. fiul Alcmenei nu s-a înfricoşat. La ţărm s-a arătat alt uriaş. chiar la capătul lumii25. să lupte pentru ea c-un fiu al lui Poseidon. şi astfel să fiu rege iar el numai un sclav. îi glăsuia astfel : — Cum ? Nu e nici un mijloc să-l răpun pe Heracle ? Nu este nici un monstru să-l facă bucăţele ? O. făcută de Hefaistos din aur şi argint. pe ţărm. Acolo vei afla pe-un uriaş. cu-o plută săvîrşită de mîna lui. Eurition — ciobanul ce păzea cirezile de vaci ale lui Gerione — şi cîinele său. Heracle. dar vitejia lui şi ghioaga cea grozavă l-au ajutat să-nvingă. soaţei lui Zeus. prea multă oboseală. fiindcă ştiu că vrei s-ajungi în Eritia. tu mă-nvaţă unde să-l mai trimit ? în tine mi-e speranţa. Hera. străbătând tot pustiul. A şi sărit în barca rotundă. Gerione. un nepot al Meduzei. Heracle-a fost lovit . în strîmtoarea aceea care unea Oceanul cu Africa şi-Europa. El a suit în barca de aur cea rotundă a soarelui cireada de vaci nemaivăzute. îţi împrumut barca mea cea rotundă. Trecuse în Europa şi îşi mîna cireada prin munţii Pirinei. fermecată. de-o parte şi de alta. a sosit după multă. Stîncile din strîmtoare sau numit de-atunei „Coloanele lui Heracle" 26. prin Libia. Pentru că acest drum îl istovise mult. unde seară de seară coboară Helios — strălucitorul soare. are cirezi bogate de vaci roşii ca focul dăruite de zei. — Te vei duce. plîngînd. la marginile lumii. în asfinţitul lumii. Şi. numită Eritia. cu legea-mi de stăpîn.Cea de-a zecea ispravă sâvîrşită cu cinste de eroul Heracle s-a petrecut departe. Lovite de turbare. regele Euristeu s-a dus pe urmă-n templul zeiţei şi. prin vraja ca să alung pe lume eu înaintea lui. Şi-a trecut Heracle marea în Africa. Pe ţărm nu se vedeau copaci să-şi facă-o plută. te voi scurta de cap. a rostit Helios. mişcat de voinicia eroului teban. încît bietul Heracle n-a mai putut s-o-ndure. zeiţa Hera a semănat turbarea în toate vacile. care o ascunsese într-o cireadă-a lui. l-a îndemnat să-şi lase armele la o parte : 50 — Lasă arcul încolo. vîslind spre Eritia. s-au rătăcit prin lume. el te izbeşte cu cîte trei săgeţi şi trei lănci dintr-o dată. Heracle-a vrut să lase. După ce-a biruit pe cioban şi pe Ortos. A trebuit s-o caute. unde se întîlnesc Oceanul nesfîrşit. Venise însă seara. ţinta eroului. de nu eşti în stare. pe urmă prin Italia. Şi. Luptînd. Dar zeul Helios.

Şi s-a şi repezit. pe grumaz.4 [ 51 cum să lupt cu el ? Aş vrea. zeiţă... mătrăgună. care-i paznicul ei !. Răpirea cîinelui Cerber Şi-a mers. dar i-a răspuns viclean : — Poţi să mi-l iei. De nu pătrunzi la Hades şi nu-l răpeşti pe Cerber. monştri. ca tu să te jeleşti ? Iar el să biruiască un monstru după altul. cu inimă de piatră şi şerpi încolăciţi. Şi eroul Heracle a pornit iar pe cale. pe cît se spune.. scăpat de marea teamă că se va răzbuna. Poţi să' mi-l iei. s-au ivit plantele veninoase 27 . paznicul tău şi-al morţii.. acel care-l urmase la Pontul Euxin. Euristeu. aleargă şi s-ascund prin cotloane. Şi-aşa. la fel ca zeul Ares. dacă te simţi în stare să mi-l dobori pe Cerber. Să-i aducă pe Cerber. Lasă-l ! L-ai biruit. L-a înşfăcat pe Cerber. Şi nu te-mpotrivi. Trimite-l dar la Hades.. ştii moartea ce te-aşteaptă !. Era sudoarea lui. în gheme. îl trage de pe stîncă şi îi arată calea de-ntoarcere acasă prietenului Tezeu. dar iute. în ţara amazoană. Heracle. teribilul dulău. căci el e prea puternic. o peşteră adîncă... care-i stăteau în cale. pe viteazul Heracle. Heracle.. cum îl zăresc. şi l-a strîns ca-ntr-un cleşte. să-ţi aducă pe Cerber. Cu mîna ţi-l dobor ! a mai rostit Heracle.. cel cu trei capete. Era înlănţuit pentru că încercase s-o fure pe soţia regelui din Infern.. greu osîndit. nici paloş şi nici lance. să-l văd odată-nfrînt. şi de pe trup o spumă. — Să mi-l aduci.. Hades a înţeles. prin care se putea pătrunde în Infern. zeiţă ! Şi-ndată-a dat poruncă regele din Micena sclavului său. Nu pierde nici o clipă. eroul nostru l-a aruncat pe-un umăr pe cîinele lui Hades. Heracle.. Hades. Insă era-n zadar. mai ales la mînie. Aşa se va sfîrşi !. Şerpii lui şuierau şi încercau să-l muşte. L-a strîns' atît pe Cerber. pînă ce şi-acest monstru s-a prăvălit ca mort. Şi moartea uneori o putem birui.. după legendă. dacă o înfruntăm. aş vrea.. a căutat locul. şi-a pornit spre Micena. 52 — Las ghioaga la o parte. Şi ghioaga lui uriaşă. zicea Hera. Tot ce-i otrăvitor. că lupta cu Heracle nu ar fi fost uşoară. Pe-o stîncă stă în lanţuri. să plece în ţinutul cel negru al lui Hades.. Căci îl voi lua oricum. şi eu sint prea slab. pe Cora-Persefona... Umbrele din Infern.. de grumazuri. şi chiar pielea de leu purtată pe spinare îl făceau mai cumplit. Unde au căzut spuma sau verdele venin. fără să lupţi cu arme. Cerber. Cum de nu m-am gîn-dit ?. regele Piritoii Heracle-i rupe lanţul doar cu o smucitură. — Nu plînge.. cu capete de-aramă. din gurile lui Cerber a picurat venin. — Pe Cerber ?. făr-a păţi nimic ? Ascultă. că ţi-am înfrînt pe Cerber. A unsprezecea muncă ştia că e mai grea ca toate celelalte. Infruntînd genii. spunîndu-i la plecare zeului din Infern : — Nu fi mîniat. N-a îndrăznit să-i stea prea tare împotrivă. s-a terminat cu tine. Pe urmă se îndreaptă către tronul lui Hades şi-i glăsuieşte tare : — Venit-am pîn-aci ca să ţi-l iau pe Cerber.. Ştii că eşti blestemat chiar prin voinţa Herei !. numai nu-mi omorî pe bietu-mi cîine. Pe drum. Iţi mulţumesc. De-asta te-am înălţat pe tronul din Micena. temeinic. La Hades ?. Şi . Coada i se zbătea...şi-acuma! Nu mă lasă zeiţo Mi-e teamă de Heracle. pentru prietenul său. Şi-atunci. — Lasă-l ! a strigat Hades.. cîinele lui de pază. Cum ?. au crescut buruiene : cucută... [ Şi să respir în voie. Pentru că şi Heracle era-nfio-rător. Tezeu. ajunge pîn-la Hades. nu folosesc nici arc. atît l-a gîtuit.. s-a răstit Euristeu. dar pe un biet căţel.

Mai este încă una. cum s-a văzut liber de spaimă şi primejdii.. să stea pufin la soare. Du-l înapoi. regele Euristeu şi-a schimbat iarăşi glasul : — Bine. Heracle. Şi. S-au luptat mult acolo. Porneşte ! Poruncesc. a mers Heracle. fără multă vorbă. S-a jertfit pentru oameni. a spus zeul Nereu. în locul unde Atlas ţine pe umeri cerul. Şi de vei izbuti. s-a oţărît tiranul. nu te pripi. eroul i-a sărit îndată în spinare şi s-a luptat cu el. Heracle. berbece şi chiar cîine — n-a mai putut să scape.. ai împlinit mereu poruncile primite. va putea să culeagă din fructele de aur. De nu. cînd a ieşit odată. spate. Da. — Să nu cutezi. Nu-i nimeni ca să fie mai preţuit de mine în toată lumea asta. cuprins de nerăbdare. merele de aur. Dar stai. şi toţi erau învinşi. Decî ia-ţi din nou măciuca şi pleacă să-mi aduci merele fermecate. Ce să fac eu cu Cerber ? Nu am cîini destui ? Du-l înapoi lui Hades.. — Acesta-i Prometeu.. multă vreme. greu osîndit de Zeus. Pe nimeni nu urăşte mai mult marele Zeus decît pe-acest titan.. Dar calea spre grădină nu o ştie nici el.. Dar să-mi aduci' tref mere.... — încolo ! i-a răspuns Nereu cu încruntare. Pe unde-o fi grădina nu ştiu.. Pînă acum. supărîndu-i pe zei. cel sfătuit de Hera. să treacă şi prin vraja nimfelor hesperide.. — O ştie unul singur. Heracle l-a strîns peste mijloc cu mîinile-ncleştate şi l-a legat burduf. te rog. pe ţărmurile mării. Heracle.. în-spăimîntat de moarte şi tremurînd ca varga. zeul Nereu a spus unde-i grădina : la marginile lumii. şi s-a luptat pe drumuri cu un uriaş... şi iar a colindat lumea toată de-a rîndul. Era dibaci bătrînul şi-avea muşchi de oţel. Zace de-atîta vreme în lanţuri pe nedrept... De va putea Heracle s-ajungă pîn-acolo. 53 Şi unii spun c-Atena i-ar fi destăinuit eroului Heracle că drumul spre grădina cu merele de aur îl ştie doar Nereu — un bătrîn zeu al mării. Te-aşteaptă. Ştii tu prea bine. ai să vezi. fiul mîndrei Alcmena. Heracle.. arătîndu-i cu mîna spre răsăritul lumii. Nici nu-ţl mai sînt duşman.. ce-a îndrăgit pe oameni. a sărit în butoi. în sfîrşit. cum cerea Euristeu.. despre care aud că s-ar găsi-n grădina nimfelor hesperide 27.. A fost numai o glumă.. Ladon. Atîta că Nereu nu-l va mărturisi decît silit prin luptă. s-au prăvălit în ape. unde se ascundea de cîte ori Heracle aducea cîte-un monstru — tot din porunca lui. Adică unsprezece. Zadarnic zeul mării a luat înfăţişări de taur şi de cal. Silit. De cînd rîvnesc la cinstea de a-l elibera. — Şi cine-o ştie oare ? l-a strîns tare Heracle. cu toate că e zeu. Cu pas grăbit pornise voios spre răsărit. şi-un vultur îi sfîşie ficatul ne-ncetat. pe prundurile mării. Eliberarea lui Prometeu Şi-a mers. străbătînd mări şi ţări. Anteu. vei fi eliberat.. Şi de-acolo ţipa : — Du-l înapoi. însă el e-nălţat din porunca lui Zeus pe-o piatră colţuroasă. c-un ochi neadormit. Douăsprezece-s toate. a glăsuit Heracle. — încotro este drumul spre Elbrus ? a-ntrebat. pe Elbrus.Auzind Euristeu că a sosit Heracle cu Cerberul pe. nu mă priveşte. să-l învingă pe monstru. în butoiul de-aramă. părinte-al omenirii. Insă fiul Alcmenei nici nu-l mai asculta. 28 .. S-a-ntors din nou Heracle în Infernul lui Hades şi i-a zvîrlit dulăul în peştera de piatră unde sălăşluia.. în Caucaz. pînă ce l-a zărit pe zeul cel bătrîn. S-a dus din nou Heracle pe căile robiei. s-au ridicat pe ţărm şi. înfrîngerea lui Nereu Dar. Te rog acum ca prieten.. Iar grădina se află sub paza unor nimfe — numite hesperide — nişte nimfe-ale serii — şi-a unui monstru.. Acest uriaş vestit chema pe trecătorii prin ţara lui la luptă.. un alt fecior al Gheei. A trebuit s-aştepte..

l-a ridicat în sus şi l-a ţinut aşa o vremendelungată. Şi cum trecea Heracle prin Libia 2S. El sta în lanţuri cu mîinile la spate şi un piron în piept. Dar pînă la sfîrşit. Nemaiputînd s-adune putere din pămînt. Pămîntul larg — chiar Gheea — îi da din nou puteri. Tu suferi pentru oameni. de-aramă. muiată în veninul hidrei ucisă-n Lerna. în mijlocul acelei cumplite vitejii. l-a prins de subţiori.. gata să-i pedepsească în numele lui Zeus. Şi vulturul lui Zeus. Săgeata şi-a luat. iarăşi se-nviora. cu ciocul de oţel.. — Zadarnică mînie. —. Sînt îiu de pămînteană. 29 . în timp ce vîntul aspru urla peste Caucaz. Anteu. — Dar nu te temi de Zeus şi de mînia lui ? — Nu. cît timp atingea ţărna. voinice ? a murmurat titanul. Te învoieşti ? — Fireşte !. şi isteţ — a cam băgat de seamă că ori de cîte ori îl ridica pe-Anteu. Şi-un om te va salva. titane. încît părea că este o plută frămîntată de valuri. din munte. învins. cu aripile-ntinse. cu ghearele înfipte în trupul său slăbit. sleit cu totul.. Se spune că atuncea vîntul s-a înteţit. cum atingea uriaşul doar talpa de pămînt. fiindcă nici o clipită titanul osîndit nu s-a plecat lui Zeus şi n-a cerut iertare. avea o taină-n luptă. din pieptul celui care suferea pentru oameni. Sprijină-te pe mine. erau cu mult. a rostit liniştit sclavul lui Euristeu. Se rotea împrejurul acelei stînci înalte. prea tari pentru puterea lui. Şi-n timp ce-naripatul trimis al cerulu se avînta spre ei. îi scormonea ficatul cu ciocu-nsîngerat. dinspre Olimp." Şi şi-a pus o săgeată. ră-te. a ţintit plin de grijă. Tu singur ne-ai dat pildă. zborul. dar maiestuos. uriaşul l-a strigat : — Voinice.. cel care îmi sfîşie ficatul zi de zi. Prometeu se zbătea în lanţurile sale. Ai ridicat din tină pe muritori. strîngîndu-l tot mai tare. Nu mă tem de nimeni.54 De fapt. Coarda a zbîrnîit. căci era calea lungă. atît de mult sleita în veacurile lungi de cînd sta osîndit. Valuri de grindină i-au izbit pe eroi cu pietre mari cît oul. s-a coborît încet. a mai spus Prometeu. moarte. Heracle ! a rostit Prometeu. Aici zăcea feciorul titanului Iapet. cum îl trîntea jos. vino-ncoace să ne-ncercăm puterea. s-a auzit un ţipăt şi-un vîjîit de spaimă. flămînd necontenit. şi greu putea păşi. şi care-o fi învins să i se stingă viaţa. sfruntînd cu ochii cerul. Coboa-. ţipînd cu-ameninţare. era nebiruit.. — Heracle mă numesc. Dar feciorul lui Zeus — şi voinic. îi arcul său temut.. pămîntul ce-l născuse. gata să se repeadă către cei doi eroi. 55 — E vulturul lui Zeus ? a hohotit Heracle. pe Elbrus. Dar Prometeu. Le-ai dăruit puterea de-a înfrunta pe zei. El fiind feciorul Gheei. — Olimpul clocoteşte de ură şi mînie că m-ai eliberat. pentru că dăruise celor de pe pămînt focul răpit de zei. cu aripile-ntinse. Bubuituri grozave au sunat din Olimp. — Fereşte-te. zdro-bindu-i os de os. iute-i slăbea puterea. în Caucaz. titanul. Anteu. Dornic să nu-i mai scape. dar ele. însă fiul Alcmenei şi-a proptit un picior în colţuroasa stîncă şi. privea tot ne-nfricat spre cer şi spre pămînt. în acea clipă. cetluite de zeii olimpieni. cu ciocul de oţel. dînd ţipătul de. uriaşul. în marea furtunoasă.. a-ncuviinţat Heracle. cu ochi roşii. de foc. Şi fiul lui Iapet. A smuls apoi pironul gros şi lung. Din cer. cînd a ajuns acolo şi s-a urcat pe munte. Prometeu ? a glăsuit Heracle. Cerul s-a despicat. E vulturul lui Zeus. De azi nu va mai fi. pe ocean. cel osîndit de Zeus la chin pe veşnicie.. — Tu cine eşti. luptîndu-se cu vîntul ce aducea cu sine grindini biciuitoare. s-a prăvălit străpuns... Marele Prometeu uitase cum se umblă. deşi sleit de chinuri. s-a prăvălit. In acest fel s-au prins la luptă îndîrjită. de mii şi mii de ani înlănţuit pe stîncă. le-a rupt numaidecît. S-a mai luptat pe urmă eroul şi cu-alţi regi. văzîndu-l pe viteaz în vîrful muntelui. cînd a tras de lanţuri. Şi. Venea. chiar vulturul lui Zeus. titane.Aşadar tot aicea te afli. tot a ajuns pe munte. Furtuna şi mai tare s-a înteţit atunci. şi vulturul lui Zeus. Muntele cel înalt se clătina şi el.

Nemaiavînd ce face. Nici cea din urmă muncă nu i-a fost de folos şi n-a putut s-aducă pieirea lui Heracle. pe duşmanu-i de moarte. Şi.. că poţi să mă înşeli ? Dar una-i socoteala şi alta e isprava.. Şi fiul lui Iapet i-a trecut lui Heracle bolta. Hefaistos cel şchiop. dar nu şi înţelept. a glăsuit Heracle. — Ţi-l ţin. a rostit Prometeu. a rostit lui Atlas : — Bătrîn slăvit. Nici Heracle nu piere. n-a ştiut ce să facă.. că eroul Heracle a împlinit cu cinste douăsprezece munci. puteau să se ridice din nou feciorii Gheei. Aici şedea Atlas cu picioarele-n mare. pe urmă i-a răspuns : — Desigur. Heracle. — Prometeu a scăpat din lanţurile sale.. Prometeu a plecat într-o insulă mică de la capătul lumii — unde sălăşluia bătrînul zeu Uranus. Poate să plece liber din oraşul Micena. bolta.. în război. Atlas era şiret .. se întindea grădina în care străluceau. dar nu-ţi pot ajuta.. pe veci. iar Prometeu păstrează lanţul •— acea verigă legată de o piatră — precum ai jurat tu. regele Euristeu a trebuit să spună. văzîndu-l pe Heracle că a eliberat. potriveşte-ţi blana.. dar în Olimp zeiţa cea nemiloasă. Cînd a sosit Heracle. că muşchii lui Heracle s-au îngroşat ca munţii. în ţara hesperiană. sînt fiul Alcmenei şi-al lui Zeus. poartă şi astăzi în amintirea celui ce-a fost înlănţuit. ai dreptate. şi umărul mă doare.. şi sclavul regelui din Micena a ajuns la Atlas. un inel. uşor. Aşa rămîne totul în lume neschimbat. Iară acel inel să-l poarte Prometeu. Heracle. Mai bine să-i dea pace. bătrînule Atlas. de-unde erau lăsate de titanul Atlas. după prevestirea bătrînului Uranus. Deci ia-ţi înapoi. în grădina nimfelor hesperide. Nu mai poate lupta. Atlas. hohotind de rîs. a glăsuit Heracle şi a pornit la drum. Dar eu nu sînt ca tine sămînţă de titan. Atlas. Tu du-te şi le-o smulge. tot o ţin. M-am săturat să port povara blestemată. alături. înaintea tuturor. Mai departe de el. să facă făurarul. Te las aici cu bine. l-a-nvăţat pe Heracle. Te voi lăsa aici. Şi fiindcă el a fost osîndit să rămînă înlănţuit de-o piatră. a glăsuit titanul. a spus Heracle. pentru o clipă.. ce drum urma sapuce.. pe care însuşi Zeus mi-a pus-o pe spinare. Şi atunci se zice că s-a făcut inelul cu piatră nestemată. în vremea asta. cresc merele de aur. — Voi fi tare ca tine. în ceasul despărţirii. La ea să pună-o piatră. Era atîta de grea. de pe munte. E toată avuţia pămîntului furată şi-nchisă într-o grădină de zeii olimpieni.Spun unele legende că Zeus ar fi vrut să-şi ucidă feciorul in clipele acelea de groaznică mînie.. tot îl mai urmărea 30 . numai atît cit îmi aştern pe umăr blana moale.. din lanţuri. Dar e prea ostenit. Eu însămi i-l voi da. Ad-o întregii lumi. giganţii fioroşi. pe dîr-zul Prometeu.. a spus el lui Heracle. ca să ajungă grabnic în ţara hesperidă : — Acolo. — Hai. îmi pare rău de tine. de leu. 56 După această faptă.. Euristeu le-a primit negru de supărare. da-n schimb să ţii tu cerul cît timp le voi culege. pe umăr. prin frunzele de aur. S-a-ntors apoi şi-a spus : •— Te-ai înşelat. în locul meu. N-a trecut mult. Şi luînd acele mere. Hera. de n-ar putea să aibă pe fiul său. Şi-a-tunci şi-ar pierde tronul însuşi marele Zeus. — Eu am să-ţi dau ce-mi ceri. Pe mine mă va crede că nu-i un vicleşug. şi-ţi poate ajuta la vreme de nevoie. ai îndurat destul. A pus merele-alături şi-a luat pe umăr bolta.. Heracle aduce merele de aur Ei s-au îmbrăţişat. Iar eu plec la Micena cu merele de aur. şi pe umeri purta larga boltă cerească.. trimis de Euristeu să-mi dai cîteva mere. Insă Heracle a rîs : — Aşa te socoteai.. Heracle a pornit cu ele spre Micena. De şale se plecase aproape de pămînt. Rămîi deci tu. ce se. cu bine. — Bolta-i nespus de grea ! — Nu-mi pasă. cel doborît de Cronos — să-şi odihnească trupul atît de chinuit. Aş vrea să-mi pun 57 pe umăr blana asta de leu. bogate în parfum. merele fermecate. Heracle.. verigă. ce i-a reamintit că. şi Prometeu. Scăpase deci Heracle de cruntul Euristeu 29. Su-doarea-i curgea-n rîuri. să-mi fie mai uşor.. la luptă contra lui şi-a olimpienilor. titanul. o. s-a dus şi a cules numai cîteva mere. L-a domolit Atena. Atlas a vrut să plece.

şi se juca cu ghioaga ce nimicise-n luptă şi monştri şi balauri. Deianeira. în schimbul unei plăţi. Uit ura pe Heracle.. mai departe.. Copilă fără minte. însă Deianeira a început să ţipe. o regină trufaşă. stăpîna Lidiei. căci şi-acolo-n robie. fiul Alcmenei s-a pomenit iar sclav. L-a cumpărat Omfala. şi îşi punea armura. Ajungînd şi Heracle cu tînăra-i soţie prin locurile-acestea. să răpească mireasa. soaţa frumoasă. Iar centaurul Nesus s-a prăvălit în tină. ba i-a mai dat şi plată. Aici sta un centaur cu numele de Nesus. să-i rătăcească mintea. Hera urzeşte eroului noi suferinţe Părea acum că totul. Acesta îşi pusese privirea însetată pe o copilă dalbă. ce se tîra pe jos. Plecînd apoi spre casă. pe zidul cetăţii din Tirint. şi el se va întoarce. L-a ajutat pe Zeus să-nvingă pe giganţi. preafrumoasă fată. şi pedeapsa era vinderea lui ca sclav oricui. Dacă nu păstrezi taina. Heracle s-a-nsurat cu frumoasa fecioară. Adună-l într-un vas şi tăinuieşte-l bine. iubitoare. un geniu al lui 59 Hades. Şi ce i-a dat prin gînd ? A fost Heracle sclav la regele Micenei. au pornit împreună spre casă. Şi dacă vreodată Heracle şi-o răci dragostea pentru tine. Aproape fără voie. şi i-a înfrînt în luptă. în lumea largă. Biruind pe-Ahelou. Hai să-l robească iarăşi şi să-i pricinuiască alte noi suferinţe. Laomedon din Troia. l-a zărit iar zeiţa ce îl ura de moarte. să treacă peste fluviu. Aşa.. 31 . sîngele-şi pierde vraja.. cu mîna lui deprinsă numai în luptă grea. S-a războit cu Ares şi cu feciorii lui ... fecior al lui Ocean. Hera tot nu-i da pace. Astfel se străduia să-l facă de ocară pe voinicul Heracle. Heracle şi cu soaţa au întîlnit alt fluviu cu apele umflate. Regina îl silea pe voinicul bărbat să se-nveşmînteze-n văluri. Să-nfrunte şi alţi monştri. capricioasă. a mai murmurat Nesus. Ifite. El l-a împins pe Nesus în apă cu piciorul. Luînd-o pe soaţa sa de mînă.şi nu vroia să-l ierte câ s-a ivit pe lume. i-a dăruit şi-un prunc. în sfîrşit. A pedepsit peun rege.. cu moliciune. Şi-ntr-o zi. Un băiat dolofan. cu ura ei nestinsă. şi lua în mînă scutul. s-a încrezut în Nesus. doresc să-ţi fac şi-un dar. O. rămînînd mort pe loc. Atunci Deianeira s-a urcat pe spinarea centaurului Nesus. Şi a trimis o furie. şi fiare. cu sîngele curgîndu-i şuvoi otrăvitor. eşti cea din urmă fiinţă pe care o trec rîul şi. care-mi curge din rană. Fiind sfătuit de Hera. Păstrează însă taina. vorbind de cîte toate. Mîndra Deianeira s-a lăsat amăgită. a pus săgeata-n arc — săgeată ce avea vîrful muiat în fierea dihăniei din Lerna. Trăieşte fericită. Dar ia sîngele-acesta. Nesus. în timpul cît Heracle a fost sclavul Omfalei a-ndurat umilinţe. ca fetele de casă. Centaurul acesta ajuta călătorii. s-a năpustit înot. mîndra Deianeira. care se numea Hilos. ce mai umilinţe. ochii i s-au făcut ca la un lup turbat. Nici o altă femeie nu va mai izbuti atunci să-i fie dragă. cînd Heracle şedea cu un bun prieten. Urma ca mai apoi să-l treacă pe Heracle. Tare-i mai îndrăgea Heracle şi pe soaţă şi pe flăcăul lui ! Numai zeiţa Hera. 58 Atîta doar că Nesus şi el se-ndrăgostise de frumoasa mireasă. atîtea sînt de multe aceste întîmplări. cu ultimul suspin. dar a scăpat cu bine. şi-ncrede-te în mine. izbindu-se la frunte. pe care şi-o dorea Heracle de soţie. privea la ea oftînd. Dar nici centaurul n-a vrut să-şi dea sfîrşitul făr-a se răzbuna. cu iubire. a luat vasul cu sînge şi l-a vîrît sub haină. din dragostea lui Zeus cu regina Alcmena. nu se mai potolea. un fluviu zeu puternic.. înşelăciunea lui Nesus Şi-a trebuit Heracle să intre-n alte lupte. braţul: împins de Hera l-a lovit pe Ifite fără de pricină. îmbibă-i puţin haina în sîngele-mi jertfit. Şi el. După legea cea veche. a vrut s-o ia la fugă. fiindcă te-am iubit. Iar ea-şi punea în schimb blana cea fioroasă. învăţînd-o aşa : — Tu. L-a luat pentru trei ani. uitîndu-şi bărbăţia. Heracle s-a-n-voit. deşi năvălea rîul cu unde învîrtejite. Tocmai venea Heracle. urma a ispăşi pentru-o astfel de faptă. şi alţi regi. Să toarcă pe fus lină. l-a dat Deianeirei. va fi bine. sus. cu gîndul să-şi păstreze dragostea lui Heracle. Heracle-auzind glasul iubitei lui soţii. Nici nu pot fi descrise. De cum a trecut rîul. şi el a căzut jos. a strîns tot acel sînge într-un vas de pămînt. bogată. Să ţese la război pînzeturi pentru ea. să piară prin păduri. care îl înşelase. în ceasul morţii. Sosind apoi pe ţărmul care-i sta împotrivă. Nesus s-a îmbiat să treacă pe mireasă pe malul celălalt. Heracle a simţit o fierbinţeală-n piept. S-a bătut cu Apolo şi-a-nfrînt pe Ahelou.

. lîngă ea. Şi în semn de cinstire pentru Deianeira. care îl însoţise în lupte deseori.. şi-a amintit de sfatul ce i-l dăduse Nesus. sus. în clipita aceea. primeşte-acum ofranda. nu putem. sînt jertfa ei. precum ai' hotărît. Aici să se ridice un rug. ca pentru morţi. şi trăs-nete-au căzut.. Şi el a dat poruncă să fie dus pe-o targa de ramuri. Parcă-l bătea în cuie. In sîngele lui Nesus. Unde e soaţa mea M — Soaţa ta şi-a vîrît în inimă un paloş. cu gingaşa Iola. punînd eroul veşmîntul pe spinare.. Heracle se gîndise că va-nsura pe Hilos. Filoctet.. Sta neclintit în giulgiul de flăcări ce îl învăluia. — Aprindeţi iute rugul.! Iată..Trimisese pe Eros să-i săgeteze pieptul. Focul a prins să ardă. Dar au trecut şi anii cei negri de sclavie. Acolo. celui mai bun din lume ?. a simţit o arsură.. Numai el nu gemea.. Dar vestea o dăduse din nou zeiţa Hera. prinsă de deznădejde. iată-i vine veste că-n drumul către casă. pentru acea regină din ţara Lidiei. E prea mult.. Cum ? Nu-ndrăzneşte nimeni ?. Mă chinuiesc prea mult. Carnea se sfîşia şi îl durea mai tare. chiar se zvoneşte că eroul Heracle a-ndrăgit-o pe fata regelui doborît şi-o va lua de soţie. în sfîr-i şit.. aul răspuns cei din preajmă. un bun prieten. A îmbibat-o-n sînge. Nike conducea carul. ce-ai distrus pe monştri şi-ai luptat pentru oameni. care ştii că nu am nici o vină. socotind că prin farmec îşi va recîş-tiga dragostea lui pierdută. tot ca şi el. nu putem. Aprindeţi ! Po. gemînd cu întristare.. A vru1?să-şi smulgă haina. care îl umilea.. — Nu. Atunci Deianeira.. înduioşat pesemne. din voia preaduşmănoasei Hera. au răspuns toţi bărbaţii ce erai lîngă el. Un car făcut din aur s-a coborît din cer.runcesc !. şi fulgere mai albe ca neaua de pe munţi. 60 Apoteoza lui Heracle Acest trimis al soaţei a sosit la Heracle tocmai cînd se serbau biruinţele sale şi cînd se pregătea să se întoarcă-acasă.. zeiţa biruinţei. A luat pe loc o haină. fără îndoială. otrăvit de săgeata ce fusesenmuiată în verdele venin al hidrei de la Lerna. nici nu era aşa. în ceasul cînd pierise. Ieşea mereu la porţi şi cerceta în zare. Nu mai avea răbdare. i se rupea şi'J pielea. — O !. Heracle-a vrut sămbrace haina abia primită. căci. după-atîta trudă şi-a-tîtea suferinţi. Cu ultimele forţe.. pe muntele Eta.. Cine să îndrăznească să dea foc unui rug. jelea Deianeira. Parcă-l frigea cu jar. s-a-ndu32 . Cad. făcînd să-i izvorască o dragoste nedemnă de un erou ca el. însă. fiindcă ţi-am fost fecior. Deianeira.. îl aştepta plîngînd. şi-n el se aflau Hermes» Atena şi Nike. Să se aprindă rugul. soaţa. — Unde-i Deianeira ? a întrebat eroul. Că regele acela ar fi căzut în luptă. Heracle. Iola. se afla între robi. legendele ne spun că s-a despicat bolta. pe care le-ndurase în viaţa sa Heracle. care va arde "trupul celui mai viteaz om. aflînd că vei muri. — Cum ? Eu l-am aşteptat atît de credincioasă. — Dar Hilos unde e ? — El este lîngă tine şi se va însura cu prinţesa Iola. Cînd. însuşi Zeus la-ntîmpinat la porţi şi. s-ar fi luptat c-un rege.. L-au purtat spre Olimp. în chinuri mai cumplite ca ale lui Tantal — căci tot mai mult otrava îi pătrundea în sînge — Heracle s-af urcat pe rugul pregătit. fiul său mult iubit... şi trupul lui Heracle s-a-nvăluit încet înl flăcări orbitoare.. lîngă oraşul Trahis. însoţit de tovarăşi viteji. în ura ei nebună. să pieri de mîna noastră ? Heracle. Şi a trimis veşmîntul iubitului Heracle. şi stofa s-a lipit şi i-a pătruns în carne. Ştia c-o să sosească acasă. Zeus. şi el m-a şi uitat ? A îndrăgit pe alta ?. dar cum trăgea de stofă. să-i tulbure simţirea. Tu.. a scăpărat amnarul şi a vîrît scînteia sub rugul cel înalt. a mai rostit I Heracle. care-l batjocorise. a-nceput să spună Heracle. Iar Hermes şi Atena l-au ridicat îndată pe erou între ei. şi fiica lui. Mai mult. Tu. Plîngeau toţi cei de faţă. — Atunci totul e bine. o preagingaşă fată.

Artele plastice au ilustrat din plin această povestire. Amfitrion îşi lovise socrul. din care cei vechi pretindeau că s-ar fi născut o mulţime de alte fiinţe monstruoase la înfăţişare şi răufăcătoare pentru oameni. Zeus se înflăcărase de dragoste pentru Alcmena într-un astfel de răstimp. Heracle îşi ucide copiii. între ruinele oraşului Pompei. ce-l jefuiau de aur şi cirezi şi-i uciseseră feciorii. 14. 4. ca zeul Apolo. Soarele usucă mlaştinile cu razele fierbinţi şi face să piară molima. După datini. el urmase pe tronul de mare basileu al Micenei. Stenelos era cel de-al doilea fiu al lui Perseu şi al Andromedei. Privesc amîn63 62 doi. cel dinţii zeu al cerului. Lerna se află în preajma golfului Argos. zeiţa tinereţii30. Cînd trăgea cu arcul sau cînd azvîrlea lancea. 13. o pictură cam asemănătoare. Abia tîrziu. feciorul Gheei. de asemenea. De aceea hotărîse ca pămînteanul care trebuia să-l ajute în aceste lupte să fie un fecior al său. de soţie. şi-n semn dempăcăciune. Mania. cînd soţul ei era plecat la război. 11. frumoasa Alcmena. tot aşa cum Heracle. Uranus. Văgăuna leului legendar se vede şi astăzi în Grecia. Se luptase cu Zeus. 5. cel mai puternic gigant. După Electrion. Regele Electrion — tatăl Alcmenei cea frumoasă — era fiul eroului. Poetizarea acestei forţe solare de către oameni este una dintre cele mai interesante din întreaga mitologie a 33 . cu săgeţile lui încinse în foc. Scena luptei cu leul a fost cîntată de nenumăraţi poeţi. pentru vechii greci. reluînd unele legende mai vechi. 7. Deci fiul Alcmenei. în Capitoliu. Se stabilise. Perseu şi al Andromedei. în cîntece voioase Zeus a poruncit ca eroul Heracle să rămînă-n Olimp . din Argolida. primejduind existenţa omenirii. Amfitrion îl scăpase de primejdie pe regele Micenei şi. 10. aceluia care-l va scăpa de urgia unor triburi vecine. La muzeul de artă al Republicii Socialiste România se află una dintre cele mai renumite pînze ale lui Rubens. se trăgea din spiţa lui Perseu. 2. Hera i-a dăruit pe fiica ei de soaţă. Note 1. ce populau pâmîntul în timpurile geologice.plecat şi Hera. pămîntul se zguduia. pe ziduri. hidra din Lerna se pare că semnifica tocmai molimile ce iau naştere în locurile umede şi mocirloase. Nu se întîmpla niciodată să-şi greşească ţinta. ucisă de Heracle — au putut trăi apoi oamenii şi s-au putut întinde holdele cu grîne. Apolodor. Tifon. că în anumite lupte. dintr-o întîmplare nenorocită. pe graţioasa Hebe. cu plînsetele lui. 6. Electrion. trebuise să-şi răscumpere vina. Totul se petrece sub ochii îngroziţi ai Alcmenei şi ai prietenului său. Despre această întîmplare ne povesteşte Xenofon. Numele de Alcide. este înfăţişat Alcide-Heracle — copil — cînd nimiceşte şerpii. nimiceşte teribila şi ucigătoarea hidră din Lerna. a zugrăvit-o în versuri nespus de delicate. El reprezenta însă nu strălucirea soarelui. şi la început îl învinsese. Pe unul îl ridică la înălţimea ochilor. Leul din Nemeeă o fost urcat. între care ţi de Apolodor din Atena. părăsind Micena. Heracle trăgînd prima săgeată în leul din Nemeea. Aceasta întîmplare a fost pusă pe pînză de Tintoret şi Rubens. împreună cu Alcmena. fiind un strănepot al acestui erou. avea şi el. şi alţi cîntăreţi din vremea lui povesteau că Heracle ajunsese de o forţă şi o grandoare neobişnuită. cum au fost bunăoară cele date cu giganţii. Iar celălalt se află aproape mort. Biruinţa eroului asupra leului reprezintă în mitologia elină lupta grea. pare că înseamnă „Vigurosul". Era înalt şi falnic. a omului cu fiarele monstruoase şi de mărimi colosale. Electrion. Ea era tot fiica monstrului Tifon şi a viperei Ehidna. o făgăduise pe fiica sa. Iar poetul romantic. dar victorioasă. dintre care unele au ajuns pînă la noi. Scena este zugrăvită impresionant pe un vas antic. Pictorii au zugrăvit această luptă cel mai des pe vasele eline. O constelaţie a căpătat numele lui. privindu-l fără teamă. poet măiestru din Atena. Alfred de Musset. unde participau tineri din toate colţurile Eladei. ci puterea lui. doi Victori renumiţi. fără să vrea. pe această temă. Iată de ce artiştii au cîntat cu atîta patos această legendară is-pravă a lui Heracle. Heracle a fost la început un mit solar. 12. sărbătoare care avea loc din doi în doi ani. dat odraslei lui Zeus şi a Alcmenei. aşa cum s-a mai arătat. s-a aflat. în care bîntuiau întotdeauna molimile. după legendă. trezită de Ificle. In cinstea acestei biruinţe s-au organizat în Argolida celebrele jocuri nemeice. ca şi o copie după cunoscuta operă sculpturală a lui Antoine Bourdelle : Heracle arcaş. 3. într-un anumit fel. Era un loc mlăştinos. sub blestemele zeiţei nebuniei. Ochii îi scînteiau. înmărmuriţi. fiind primit cu mare cinste de către regele Creon căruia îi plătea ospeţia. Megara încearcă să fugă. Dar. Aici este însă de faţă şi Alcmena. o primise pe Alcmena de soţie. pe regele Electrion. şi greu de tot. In locurile uscate — scă64 pate de sub domnia hidrei. eroul Perseu îl făcuse regele oraşului pe fiul său. la Teba. discipolul filozofului Socrate. apărîndu-l cu armele de duşmani. Zeus ştia. care se află la Roma. După ce întemeiase Micena. Alcide sau Heracle. Pe această temă au mai scris două piese şi marele poet elin Euripide ţi scriitorul latin Seneca. a fost şi el învins. n-ar fi putut să învingă fără ajutorul unui pămîntean. 8. Dealtminteri. drept răsplată. de Za bunicul său. 9. puteri divine. în Italia. într-o statuă. pe scut. de Zeus însuşi pe boltă. Este şi Amfitrion cu sabia în mină. cum un copil răpune doi monştri ca aceia ce fuseseră trimişi de Hera. Ungă urmele fostului oraş Nemeea. Iolau. Regele Micenei.

Altă lucrare vestită este un mozaic de marmură. 18. lolau. Legenda arată că regele Euristeu şi-a primit mai tîrziu pedeapsa pentru suferinţele pricinuite lui Heracle. unde voinicii înfruntă şi răpun fel de fel de balauri. cei vchi au dat numele hidrei de la Lerna unei constelaţii ce se află. îl regăsim ca titan în legenda lui Heracle. ca o grădină. făcîndu-se întreceri de alergare. Dincolo de munte vedeau. mama lui Heracle. o ţară pe ţărmurile Mării Negre. plutind pe Marea Mediterană. minunată cu fructe de aur. iz-bindu-şi coroanele. paznicul 34 . a combătut tot ce era nesănătos. chiar lingă constelaţia Heracle. monştrilor. Lupta lui Heracle cu mistreţul mitic din Erimant simbolizează. după unii mitologi. lăsînd în urma lui valuri de foc şi nori poleiţi.elinilor. 27. aruncări cu discul şi lancea şi trageri cu arcul. O dată pe an. păstrau numai fetele. Aşa le-a venit. Heracle care — aşa cum am arătat mai sus — reprezenta şi soarele în putere. ele se însoţeau cu vecinii lor. îi vezi parcă picioarele tremurînd de încordare. Este vorba de strîmtoarea Gibraltar. 25. care cădeau cu prisosinţă. efortul omului de apărare împotriva fiarelor din perioadele foarte îndepărtate ale istoriei. scăpate cu viaţă pe ţărmul golfului argolic. Heracle. par a fi. si de această dată. semănînd cu şerpii. pe care Euristeu ar fi dat-o în oraşul Atena. alegoria şerpilor. foarte vechi. Alcmena. monştri zburători sau subpămînteni. învingătorilor li se puneau pe frunte cununi din rămurele verzi de măslin şi primeau cele mai mari onoruri. simbolul molimii în teren mlăştinos. Psofis era tot un oraş arcadian. 30. vedeau acolo. dealtfel. Aici este o nouă aluzie la Heracle ca putere solară. 24. nechezînd şi sforăind. Norii dimineţii. Căprioara zeiţei Artemis. Mistreţii. scoţîndu-i ochii lui Euristeu şi poruncind apoi să fie ucis. a luptat contra Herei. Caucazul. A fost adus ca sclav la Atena. Atunci cînd izbucneşte vijelia în pădurile munţilor. Elinii socoteau că Dunărea — Istrul. Grecii vechi credeau că marginile lumii sînt coasta de asfinţit a Africii şi. 28. după goana istovitoare. probabil. în răsărit. Căsătoria lui Heracle cu Hebe. a cerului umed. iar la miazănoapte aşa-zisele ţinuturi hiperboreene. între ruinele îngropate sub lavă. urmaşii lui Heracle. înfăţişîndu-l pe Heracle prinzînd căprioara zeiţei Artemis. Elinii. Eroul este prezentat cu un genunchi pe trupul animalului. pe care el i-a sugrumat cînd era copil. Ţinutul din jur purta numele de Psofida. pentru grecii vechi. omorînd animalele şi chiar oamenii. 22. s-ar fi refugiat într-o insulă necunoscută din cuprinsul Mării Negre. Pentru a slăvi această biruinţă. de asemenea. în Arcadia — se pare că simbolizează sălbăticiunile atît de numeroase în vechime. Centaurii erau nişte fiinţe ciudate. Multă vreme aceste stînci au purtat numele de „coloanele lui Heracle" (sau Hercule. ca să poată ţinti bine cu arcul. cum o numeau ei — izvorăşte din marginea de miazănoapte a pămîntului. 16. orice certuri sau războaie încetau între oraşele greceşti. La miazăzi era Libia. dealtfel. furtuna care se dezlănţuie pe munte. se pare că ar fi fost nenumăraţi şi distrugători în codrii deşi ai Erimantului. 21. 23. înnorat. Legenda spunea că puţinele păsări stimfaliene. în fiecare seară. Şi citeşti în atitudinea ei nobilă setea de libertate. Le tăiau însă sînul drept. a fost învins de heraclizi. se pare că era pentru cei vechi occidentul Africii. muntele Atlas. 15. căprioara cerinitica. într-o luptă. ca forţă tînără solară. Se prea poate ca de la aceste zgomote să se fi născut personificarea fabuloşilor centauri ai mitologiei eline. care distrugeau semănăturile şi grădinile oamenilor. după legendă. spre a deveni războinice temute. Această operă de o rară măiestrie se găseşte acuma în muzeul de artă din Palermo. Soarele însuşi. după unele legende. cum soarele asfinţeşte. îşi închipuiau că acolo este ţara nimfelor hes-peride. neîndoios. Deşi Atlas fusese prefăcut în munte. Le învăţau ţsă călărească şi să lupte. In timpul serbărilor olimpice. încălzind atmosfera. mai ales. şi nimiceau vegetaţia. ţinîndu-l cu mîinile de coarne. voi. Se spunea că Heracle a fixat stîncile uriaşe. unde cîrmuiau numai femeile. 20. Amazoanele aveau. Acolo. Ei se pare că reprezentau. în legenda lui Perseu. La Pompei. cînd bolovanii se prăbuşesc în prăpăstii. Se ştie că jocurile olimpice. Mitul acesta reprezintă dorinţa de totdeauna a oamenilor de a se lupta cu moartea şi a o birui. în imaginaţia celor vechi. pentru ca atleţii cei mai de seamă să poată veni în Elida. gîndul că muntele de piatră sprijină cerul. Anteu apare chiar ca rege al Libiei. Tema aceasta este frecventă şi în majoritatea basmelor noastre. 26. Muntele Erimant se află între vechile ţinuturi ale Arcadiei şi Elidei. jumătate oameni — pînă la brîu — şi jumătate cai. sau ţara înserării. a fost găsită o statuă de bronz. 17. într-o povestire. A biruit pe Cerber. ce domină de-o parte şi de alta această strîmtoare. U 65 cai. motivul prinderii şi legării morţii de către un flăcău îndrăzneţ. Cei vechi îşi permiteau de multe ori astfel de ciudăţenii şi contradicţii în legendele povestite de ei. Era un munte bîntuit de fiare. iar copacii se agită. A ars capetele hidrei. în folclorul nostru se găseşte. ce se găseşte în galeriile de artă ale Cracoviei. Soarele. în Olimp. reeditau luptele lui Heracle. Regele a fost luat prizonier de nepotul şi tovarăşul de luptă al lui Heracle. era întotdeauna tînăr. în timpuri foarte. 29. Dintre pruncii care se năşteau. aşa cum îl numeau romanii). lungi. gargareenii. li simţi răsuflarea întretăiată. l-a răzbunat pe fiul ei. Păsările stimfaliene simbolizează. 19. simbolizează că biruinţele sînt aproape întotdeauna legate strîns de tinereţe. ploile cu grindină. pare uneori că aleargă în tropot herghelii întregi de 5 — Legendele Olimpului. Ţara hesperidă. de curse cu carul. în zare. aşa cum se mai numea — după locul unde îşi avea sălaşul: Cerineia. (acea să nu mai cadă astfel de ploi.

a sfîşiat haina îmbibată cu sînge. pe frontoane. Vai Etrei.. unde aveau loc jocuri şi lupte fastuoase. preadevotat prieten. A fost distrusă de urgia războiului. şianume la regele Piteus.. Atît că-n apa mării sta de veghe Poseidon. şi a hotărît nunta copilei sale. Dar ce fac mai tîrziu ? îmi trebuie un fecior. astăzi.. Apoi. aflînd această ştire.. cum n-au avut nici zeii olimpieni şi nici un alt erou. ce domnea-n Argos. Să stea aci.. în oraşul Trezena. Spune-mi. cu regele Atenei. se crede că statua „Hercule Farnesse" este desăvîrşttă. eroice.. Euripide. aflat tot în galeriile muzeului de artă al Republicii Socialiste România din Bucureşti. Apo-lodor din Atena. Să fie precum vrei !. Heracle stă în repaos şi. era odinioară la galeriile din Dresda. luîn-du-mi viaţa. Marii poeţi Sofocle.... Maraton. pictorul spaniol Ribera ne înfăţişează lupta lui Heracle cu centaurul. copila lui Piteus. n-a vrut să ţină seama de zeul mărilor. Dar n-a fost cu putinţă să aibă vreun copil. s-a bucurat Egeu.. a puterii solare. am socotit că-i bine să ţi-o dau de soţie. S-a sfătuit. Palas. — Vai vouă. Pot să-i înfrunt în luptă. se află un tors de o mare perfecţiune. gîndindu-mă-ndelung. figura lui Heracle a generat veacuri de-a rîn-dul atîtea monumente şi opere de artă. amărît.. Pe urmă în Atena va locui mereu. foarte mîhnit. lui Egeu şi regelui Piteus ! 35 . Sicione. te învoieşti ?. să se-nscăuneze ei. Ar vrea să-i vadă regi în oraşul Atena. Să nu mi-o iei cu tine.. grecii au orînduit serbări heracleene în Teba. uriaşe şi binefăcătoare. din marea prietenie ce-o purta lui Egeu. Este chiar simţămîntul pe care-l dă conştiinţa puterii fără seamăn. Eta. în Roma. în mina dreaptă ţine fructele dobîndite după atîta trudă. puterea omenească mare. Ei bine. făcuse şi anume semne.. romanul Ovidiu şi alţi artişti de seamă l-au cîntat pe Heracle în versurile lor.. şi tronul. după ce a făcut să piară atiţia monştri. pe frize. Fusese însurat de două ori şi de la nici una dintre cele două soţii nu căpătase vreun urmaş.morţii. la prieteni. şi eu sînt cam bătrîn. La Ermitajul din Leningrad se mai găseşte o statuă o lui Heracle matur. pe aceeaşi temă. din Atena.. 68 Dar bătrînul Piteus. pe Etra. socrul său.. ca norii purpurii în asfinţitul zilei. mănvoiesc cu multă bucurie. la oameni înţelepţi. cum îl visau cei vechi. iubite prieten. Se pare că Heracle este înfăţişat în clipa cînd se întoarce cu merele de aur la regele Micenei.. Ţin foarte mult la ea. în piesa „Heracli-zii" (unde se vede moartea dată lui Euristeu de mama lui Heracle).. de asemenea. are cincizeci de fii. în cinstea lui Heracle.. în plastică. Ia întrebat. Parcă ar fi un imn de slavă închinat de artist puterilor umane... se degajă un simţămînt de linişte şi pace.. la fel de răi ca el. — Ruga ta-i o poruncă. A adus jertfe zeilor şi i-a rugat în fel şi chip. Cum să mi-l dobîndesc ?. Şi-o dorea de soţie. şi oraşul. Cu toţii-au pus la cale — după cum am aflat — să-nceapă un război şi. care civilizează şi aduce progresul prin efort necurmat. . pe stele funerare. — Ţi-o dau.Şi. a spus Piteus... pînă ce voi muri. Isprăvile lui au fost pictate pe zeci. Regele din Trezena a stat un timp pe gînduri. cinstea e mult prea mare. Şi vrei să-mi dai de soaţă. sprijin la bătrîneţe. Are de gînd să-mpartă între aceşti feciori şi tronul. în nenumărate tablouri. pe marmure votive.. — O. Iară la Belvedere. E singura-mi copilă. Atena. ce domină şi — apoteozate — pătrund şi în Olimp. Aşa s-a pus la cale nunta între fecioara din oraşul Trezena şi regele Atenei. regele-Atenei s-a dus în ospeţie la un prieten al său. forţa care înfrînge obstacolele şi relele iscate de natură . şi fratele meu. într-un vîrtej de flăcări. a glăsuit Egeu.. şi moartea însăşi. eu am o fiică : Etra. monede şi efigii. Pe urmă i-a răspuns : — Uite. însă te rog ceva. a zis Poseidon.. şi oraşul. Statua e cioplită de marele artist Glicon. realizată de pictorul Silvestre. Stă sprijinit pe ghioagă. Ceva mai mult. — Eu nu mai sînt prea tînăr. era foarte. Deaceea. Şi tu mi-eşti drag. triumfătoare. O altă operă. 66 TEZEU SE POVESTEŞTE CĂ UN REGE-AL ATENEI. Acum mai am putere. au fost săpate în metope. numit Egeu. în afară de cele două lucrări amintite mai înainte — tabloul lui Rubens: „Lupta cu leul" şi „Hercule arcaş" de Bourdelle — într-un tablou. Tu vrei să-mi salvezi viaţa. pe fiica ta. Totuşi. Statua înfăţişează idealul de forţă. prin care îl vestea pe regele Trezenei că va fi. un om hain şi crud. Etra. în piesa „Trahinienele". din toată ţinuta pe care o are.. a glăsuit Egeu regelui din Trezena. El o-ndrăgea pe Etra. şi a dispărut din vîrful acelui munte. sute de vase. Ce n-a făcut ? Pe unde nu s-a dus ? Pe la oracole.-n Trezena.

să vină la Atena. Curînd. şi i se adusese şi unj butoi cu vin. peo colină. vîrsta de bărbăţie... micuţul fecior al lui Poseidon. i-a spus mîhnitei soaţe. prin crainici. Se spune că-n Trezena unii cunoşteau taina ce-o rostise Egeu soţiei la plecare... cum trece de-obicei. doar pentru el.. că e voinic. care n-aflase crima ce-o săvîrşise zeul atunci. regele a pornit cu carul spre Atena. tot poporul. aşa cum ai văzut. negru. căci era fiu de zeu. dorinţa unui zeu. Avea ochii albaştri. Şi-n timpul cuvenit. fără să ţină seama de gemetele ei. şi-nspăimîntaţi la culme. văzînd această blană. a fost silit să plece şi el către Atena..j cu ţipete şi lacrimi. — Cînd o să crească mare feciorul tău. cu praştia să tragă. şi peste mijloc spada. Mai înainte însă. Heracle se arătă pe drum. s-a repezit afară. Era.. cînd s-auzi-n Trezena că va veni Heracle. şi. care-a glăsuit) mamei : — Puţini or să-i stea-n faţă fiului tău. Mai înainte însă. iute. Dornic să se răzbune. eroul renumit. Crescuse cam de-o şchioapă. cu-atîta îndrăzneală. cînd vrei să zăbovească. a-nşfăcat o secure şi s-a întors îndată să dea lupta cu leul. să poarte în picioare sandalele acestea. au zbughit-o la fugă care-ncotro putea. pîn-dind-o pe mireasă.. Copiii ce prin preajmă îl priveau pe erou. să plece spre 36 . care se ridica în oraş. nici de feciorii lui. au crezut că-i un leu ce are încă viaţă.. luînd-o cu el pe Etra la marginea Trezenei. Poate-o spusese vîntul. Are cine-mi urma la tron. ce o purta pe spate. Tezeu. din ruşine şi teamă. şi-l poftiră ta masă. ca sclavii să-şi golească vasele lor de apă pej trupul dezvelit. dimpotrivă. Cînd Etra a văzut că Tezeu a ajuns la vîrsta bărbăţiei. i-a arătat o stîncă mai grea decît o casă. sau soarele din ceruri. cînd mă voi stinge. şi-avîndu-le. Egeu. sclavii s-au grămădit să-l spele pe erou şi să-i] împrospăteze trupul trudit de lupte şi de atîta cale. Dar ca să-l recunosc. strălucitor.. de rugăminţi şi lacrimi... nu-i spusese. ia arătat şi stînca sub care se-ascundeau sandalele şi spada soţului său. dar cel mai mult Heracle. Destul e că mulţi tineri şi-au încercat puterea. căci Etra. Tezeu. prinţesa din Trezena a născut lui Poseidon un prunc de-o frumuseţe de neînchipuit. Cu toţii-au rîs cu poftă. Heracle şi-a scos blana de leu cea fioroasă. silindu-se s-apuce sandalele şi spada. Micul Tezeu îl cunoaşte pe eroul Heracle Egeu. şi părul în inele îi luneca pe umeri. precum că are-un prunc. Nu mă mai tem de Palas. sau poate c-o şoptise vreo nimfă. Iar regele Piteus îi ieşi înainte cu dregătorii săi şi-l rugară să intre în marele palat cu Porţile de-argint. vestise el. alene. ce răpusese fiare şi monştri fără număr. Poseidon a cuprins-o la pieptul său pe Etra.. Poseidon a ieşit din valurile mării . — Fiul meu se numeşte Tezeu 1. pe un altar la ţărm. Tezeu se-nălţa însă mai repede ca alţii. cum s-a deprins să lupte cu sabia şi lancea. Şi-a început să treacă vremea. să-şi încordeze arcul. viteaz şi priceput în lupte. Egeu era voinic. ce le-am ascuns aici. şi multe biruinţe va dobîndi în viaţă.Nemernici muritori. Dobîndirea săbiei şi sandalelor lui Egeu Aezii povesteau apoi cum a crescut Tezeu în casa lui Piteus. pînă ce-a împlinit cam şaisprezece ani. îmbrăţişîndu-şi apoi soţia şi feciorul. un flăcău zvelt şi-nalt. A săltat puţin stînca şi şi-a vîrît sub ea sandalele şi-o spadă. cînd te grăbeşti. şi-a azvîrlit-o-n lături. într-adevăr. 69 I se fripsese-anume un bou. Puternic ca toţii zeii. s-a bucurat nespus şi-a trimis la Atena solie. spuneau aezii.. Numai Tezeu. chemat de treburi. Sînt sigur că odată elinii-l vor cinsti şi-i vorj înălţa temple. cînd făcea sacrificii. vreun satir. să mînuiască ghioaga şi să-şi conducă-n goană caii-nhă-maţi la car 2. care nesocotiţi. Astfel a dat copilul întîia lui dovadă — în faţa lui Heracle — că va fi un viteaz. pe ţărmul mării...

şi-n locul unde stînca stătuse pîn-atunci era — scînteietoare ca soarele amiezii — sabia lui Egeu. Sinis era o fiinţă cu trei ochi. Şi şi-a ridicat ghioaga să arunce cu ea. Dar Tezeu s-a ferit.. în straşnice curmeie. S-a trîntit la pămînt. Şi-alăturea de ea. l-a ridicat în mîini şi l-a zvîrlit în vale. I-a sărit de grumaz. Aşa s-a şi-ntîmplat. şi-i lovesc. Stînca sta neclintită. Flăcăul s-a apropiat de colosul de piatră. le dădea iarăşi drumul. Oprind şi el drumeţii. Primele lupte ale feciorului Etrei Oricît au vrut Piteus şi Etra să-l silească să plece cu-o triremă. • Toţi cîţi erau de faţă s-au minunat de forţa ce o avea Tezeu. spre regele Egeu. dîndu-se drept Tezeu.-n Lidia. şi. e vremea să pleci către Atena. 71 Perifete.. ce sigur că te-aşteaptă. pe nume Perifete. spre-Atena — prin istmul de Corint.. Vroia să-i nimicească pe toţi acei tîlhari şi monştri nemiloşi. dar el.. Urcă-te pe-o triremă. l-a tot împuns cu lancea. dă să-l şi înşface pe voinicul Tezeu. c-abia plecat. îl miruieşte zdravăn.. pînă ce l-a răpus. ce-i asupreau pe oameni. j Sinis îi taie drumul şi strigă îndîrjit : — In dimineaţa asta n-am vărsat încă sînge. căci calea peste mări este mult mai uşoară. l-a sărutat pe frunte şi i-a rostit duioasă : — Feciorule.. făcută-n fierăria Olimpului de zeul cel meşter. — Ia stai. cu arma nouă pe care-o dobîndise. După victoria asta. Pe drumuri sînt tîlhari ce jefuiesc pe oameni. fără să izbutească. bătută-n nestemate. Tezeu na vrut s-audă. de-aramă. se şi-ndrep-tau la loc. ci drumul cel mai greu şi cel mai plin de lupte. Ei s-au silit să-mpingă stînca aceea mare oleacă mai deoparte. prin istmul de Corint. drumeţule. Tezeu a fost silit să lupte c-un fiu al lui Hefaistos. pe urmă apropia doi pini unul de cellalt. ca să ia moştenirea bătrînului părinte. 70 Dar într-o ziuă Etra l-a chemat pe Tezeu la marginea Trezenei şi i-a povestit totul. însă Tezeu.. i-a ieşit înainte preafiorosul Sinis. ghioaga lui Perifete. prin istmul de Corint. a frînt cîţiva copaci şi s-a-nfipt în pămînt adînc. căutînd să-şi afle ghioaga de unde-o azvîrlise.. şi-i ucid. a dat un răget groaznic. ] Ba. l-a strigat Perifete. cu sete. feciorul lui Poseidon şi al frumoasei Etra a plecat mai departe. — Am să plec spre Atena... picioare răsucite şi-o forţă fără seamăn. cînd. tatăl său. S-au unit cîteodată şi doi. săvîrşind multe crime. Ce te grăbeşti atîta ? Viaţa tot ţi-e sfîrşită — eşti doar în mîna mea. Nu caut calea uşoară.oraşul Atena.. şi a plecat pe jos. departe. dintr-o pădurice. El oprea toţi drumeţii. aflînd despre sclavia eroului Heracle. Pînă ce Perifete s-o poată ridica. smucindu-se puternic şi sfîşiind în două pe bietul călător.. Bine c-ai venit tu. lega pe călător de cele două vîrfuri ale copacilor. spre Atica. hohotind sălbatic. întîi îi jefuia. dar nu plutind pe mări. scăpaţi din mîna monstrului Sinis. a hotărît Tezeu. purtînd în mîna dreaptă ghioaga lui Perifete 3. cu prăsele de fildeş. 37 . Pinii. Tezeu n-a pierdut vremea. sandalele regale. parcă era un trunchi răsărit din pămînt.. trei sau mai mulţi. la cîţiva stînjeni. Şi mulţi tîlhari şi monştri. Etra l-a strîns în braţe. S-a încordat o dată. pe care vîsleau sclavi. Numai că-n vremea asta preavoinicul Heracle căzuse în sclavie — cum îi urzise Hera — la regina Omfala. bîn-tuiau prin Elada.. uimit că un flăcău ca el cutează să-l înfrunte. Arma a fulgerat pe lîngă el cu zgomot.. Trecea cîntînd un imn. zdrobindu-i cu o ghioagă teribilă. cu cocoaşă.. Şi tocmai de aceea pleca pe jos Tezeu.

undei spăla piciorul. te culcă pe acest pat de-aramă. prăpăstioase. pîndea ades pe calea ce ducea spre Atena. Călătorul. îi dăruia averea. 38 . care s-a dat pe ţărm vreme de două zile. la rîn-du-i.Şi-i dă. în apă vieţuiau nişte broaşte ţestoase enorme şi flămînde. se culca pe patul de aramă. tremurînd... încruntată. De unul dintre vîrfuri l-a legat de picioare. Lupta s-a purtat aprig. Dacă eşti lung cît patul. doar să-l lase cu viaţă. iată că acuma trecea pe lîngă rîu preaveselul Tezeu. şi cînd era mai scurt. fără de voia mea ? Drumeţul se oprea şi îşi cerea iertare.. Şi le-a dat apoi drumul trunchiurilor de pin din zdravănă strîn-soare. să-l spele pe picioare. In lupta-nverşunată. Dar el. Şi cînd era mai lung.. i l-a trîntit în cap. Dreptatea s-a făcut !. pe malul unui rîu ce se numea Cefis. zicea că-l alungeşte. Tezeu s-a ţinut strîns. a răsuflat tot istmul. Cînd vedea un drumeţ. care înfricoşa tot istmul de Corint 4. Aşa a-ncercat Sciron să-l azvîrle şi pe fiul prinţesei din Trezena şi-al zeului Poseidon. cu bieţii trecători ce-i arunca în valuri. îl oprea duşmănos : — Cum îndrăzneşti să treci pe plaiurile astea. Cum să nu pieri de spaimă şi cum să nu-i cerşeşti lui Procust îndurarea ? Dar el nu se-ndura.. 72 Aici hălăduia un rege numit Sciron. Pentru ca broaştele să aibă carnea mai fragedă. zdrobindu-i os de os cu un ciocan de-aramă. mai tîrziu. îi tăia cu-o secure picioarele şi capul . însă cînd călătorul se apleca să-l spele.. două trunchiuri de pin şi l-a cetluit bine de vîrfurile lor. te las şi poţi pleca. Iar preacruntului Sciron îi plăcea să mănînce numai broaşte ţestoase. A aplecat. în cele din urmă. şi-l opreşte : — Stai ! Nu te mai mişca !. băgînd de seamă că nu-i lucru curat. tot un tîlhar. Sinis însă-i răspunde cu bolovani şi trunchiuri. — Uite. pe urmă.. dar. mai rostea Procust. Sciron îi da un brînci şi-l prăvălea în mare. Tezeu a plecat iar. El pretindea. Şi-i saltă-n mînă ghioaga cea năzdrăvană. După ce i-a scăpat pe oameni de fiorosul Sinis.. ca să te iert. drept plată. Dar.. celor care treceau prin locurile lui.. Şi s-a luptat. Drumul către Atena ducea pe malul mării. din mijloc. lăsîndu-le să-l rupă în două. parcă-i o nuieluşă. Procust îi sare-n faţă c-un răget. din zori pînă spre seară . Apoi s-a ridicat şi. el le hrănea cu oameni. luînd vasul de aur. zvîrlindu-le spre el cu multă-nverşunare. sărmanul. şi carul. şi hainele. Cea de pe urmă luptă a dat-o cu Procust. cînd l-a-mbrîncit. s-a prins bine de glezna pe care i-o spăla răului rege Sciron şi. flăcăul l-a culcat pe Sinis la pămînt. deasupra unor stînci drepte. şi la poalele lor marea se zvîrcolea gemînd. păroasă. Procust era înalt şi-avea o faţă neagră. mai bună. Procust. mii de călători ucişi nevinovaţi de acest tîlhar crud. Tezeu şi cu alţi regi la fel de nemiloşi. ba-i mai făgăduia şi plată. Astfel a răzbunat mii. Sciron a fost înfrînt şi aruncat în mare broaştelor să-l mănînce. de altul — de grumaz. Sciron şi Procust Cînd s-a aflat de moartea monstruosului Sinis. vuind cumplit.. însă rar se-ntîmpla să fie de-o măsură cu patul lui Procust.. cu voce tunătoare.

— Ba nu. pe-altul. au început să rîdă între dînşii : — Priviţi colea !. nici toată înfăţişarea nu-l arătau că este un erou. şi-atunci Tezeu ridică sabia lui tăioasă şi—1 spintecă pe mijloc.. Tezeu şi-a spălat trupul şi-a săvîrşit trei slujbe cerute după datini şi s-a purificat5. de-obicei. Tezeu s-a încruntat puţin auzind rîsul.. Dejugînd boii cu iuţeală.Şi-i spune ce doreşte. al regelui Egeu. calcă-i pragul !. Se vîră prin nămoale. aşa pre. Eroul îl sileşte să se urce pe pat. în valuri lucitoare. a trebuit să recunoască. întrebîndu-i pe unul. să-l vadă lumea ?. după datina cea 39 . ca un disc roşu. Se bat. Tezeu intrase în palate şi se plecase regelui şi. Astfel s-a stins din viaţă şi ultimul tîlhar ce chinuia drumeţii' spre porţile Atenei. văzîndu-l pe Tezeu că trece cu pasul graţios. Ce-i drept însă — pre cît ne spun poeţii — nici chipi: său. aflat chiar lîngă rîu. Se răsucesc. 73 Procust. Nestînd însă de vorbă.. sosise la poarta regelui Egeu voinicul tînăr din Trezena. regele Egeu primise în palat pe-o vrăjitoare. copii. Voi nu vedeţi că are părul lung şi desfăcut. sculptorii au fugit ca nişte iepuri prin Atena. Ea îi făgăduise lui Egeu — cam gîrbovit de ani şi lupte — c-o să-i întoarcă tinereţea. In car se adunase piatră şi marmură. la trup şi fire. cu toată forţa uriaşă ce-o avea. Ajung din nou în iarbă şi. femei. Iar haina lui în falduri se tîrăşte şi mătură tot praful de pe uliţi. avea douăzeci de ani. unde era un car cu boi. Şi ast pentru că Tezeu era frumos şi delicat ca o fecioară.. Ştiu să şi cînt.. că este biruit.cum o lua şi Procust. intra cu pasul sigur îr Atena. înconjurat de un alai măreţ. Egeu se tot temea că Palas. în oraşul Atena6. de aramă. După legea străveche. purificat. Toţi erau fericiţi că au scăpat de groaza uriaşului Procust. De unde vii ? — Sînt un drumeţ. Ăsta-i băiat ?.. vroia să fie iar voinic. cînd oboseala bătrîneţii îl încovoaie spre pămînt ? Intrarea în Atena Soarele. fratele său. putea să calce pragul tatălui adoptiv. Sosesc din Creta.. străine. — Atunci.. se cobora în apa mării — după credinţele străvechi — la ceasul cînd Tezeu. iată-l ajuns degrabă şi la palatul lui Egeu. Patul. — Cine eşti tu ? îl întrebase o strajă pe Tezeu.. ca el să-i ia măsura. Să se lungească-n pat. Acum.1 în faţa lui Tezeu.. însă flăcăul din Trezena a rîs şi şi-a văzut de drum. I-a făcut vînt şi l-a zvîrlit. rostindu-i versuri şi cîntîndu-i imnuri. Apoi. Tezeu s-a îndreptat către templul lui Zeus. Auzindu-se vestea că Procust a pierit. între timp. Ca să se apere de Palas şi cei cincizeci de fii ai lui. în falduri. să-i ia şi el măsura. . s-a adunat mulţimea :j bărbaţi. i-o fată !. Se luptă ei trei zile. Purtî o haină lungă. Numele ei era Medeea. Helios cu faţa lui împurpurată. ci s-a-ndreptat mai lîngă templu. să nu-l împiedice în luptă — şi-l slobozise de-astă dată. Vreau să-l desfăt pe regele Egeu. îi va lua tronul. ca atunci cînd .. şi. 74 Egeu îşi descoperă fiul Dar. Vărsase pe drum sînge şi nu putea intra cu trupul pîngărit în] oraşul Atena. el a-nşfăcat în braţe carul. ionică. pînă la sfîrşit... Tezeu îi sare-n piept şi-ncepe-o luptă grea cu uriaşul Procust.! ca să-l facă mai scurt. temîn-du-se că-i paşte moartea. ca pe o minge. în vremea asta. zisese straja spre drumeţ. Cine n-ar vrea să fie tînăr. care ştia atîtea vrăji şi îi spusese că-l va face. Iară cu ochii săi albaştri cerceta toate clădirile măreţe din Atena. Părul săi negru — strîns altminteri în conci. despre care vom mai vorbi-n alte poveşti. Tocmai trecea prin faţa unui templu ce se zidea în cinstea lui Apolo. fiul prinţesei Etra. de bună seamă. peste umeri. era cu mult prea mic pentr-un uriaş ca el.. Mai mulţi artişti. Speriaţi. peste templu. De-aceea se şi învoise să o primească pe Medeea. care ciopleau în piatră chipuri de zei. Nu le-a răspuns însă nimic. Alunecă-n Cefis.

bătrînul rege îl poftise pe oaspetele său la masă. De ce-i atîta tristeţe în oraş ? l-a-ntrebat dînsul pe tatăl adoptiv. pe furiş. Fiii cei răi ai unchiului] său Palas s-au pregătit să-l înconjoare şi să-l lovească din trei] părţi. — Bine — am să încerc ! a spus Tezeu. Ba. beat de succes.. să scape lumea şi de taur ? De taurul adus din Creta. mai ales cîmpul Maraton. tăind cu sabia. voinice ?. — Atunci. din halcile de carne de pe masă.. Etra. Fără a aştepta răspunsul. şi-n el turnase sucul de cucuta. Nu sorbi din vin.. Şi sabia strălucitoare. Medeea şi tînărul abia sosit. vrăjitoarea cea hapsînă. pe unde vieţuia în voie taurul zeului Poseidon... Palas. striga mulţimea-nsufleţită. Tu ce gîndeşti ? Putem noi oare să-i înfruntăm. 40 . Văzînd această sabie. fiul regelui Minos a jurat tare către prieteni că este gata să doboare şi taurul din Maraton. Taurul alb al lui Poseidon. Şedeau la masă el. Insă Medeea.. Egeu strigase tare : — Stai !. nici un vrăjmaş nu mai trăia. i-a povestit că mai de mult venise la Atena fiul regelui Minos de la Creta — ca să ia parte la nişte concursuri.. Egeu. — Tu eşti Tezeu.. a spus bă-' trînul lui Tezeu.. Insă Tezeu — aci trăgînd cu arcul. pe care-o ţii în mînăJ e a mea. feciorul soaţei mele. să-i alungăm ?. tatăl meu. Acum e liber şi pustieşte Atica. aci-nfigîndu-şi lancea în vrăjmaşi.. strîngîndu-şi armele în pripă. — Trăiască tînărul de la Trezena !.. Te re-l cunosc. Numai că planul său. odinioară... Şi-a izgonit-o pe Medeea. plin de durere. a zis flăcăul. şi-un suc să-l toarne lui Tezeu în vin.. să-şi taie o bucată de friptură. Erau] cu toţii-ntinşi pe ruguri. — O. Egeu. dimpotrivă. cît nu pun să ţi se toarne pe gît pocalul cu cucută. Iară femeile-i boceau. — Ce s-a-ntîmplat ?.. umpluse cu vin pocalul lui Tezeu. l-a plecat cu fruntea albă în ţărînă... La capătul celor şapte zile. Fugi. aflase că era Tezeu. — în curte-s tocmai vestitori care mi-anunţă despre Palas că s-a pornit către Atena cu cei cincizeci de fii ai săi !.. De vreme ce-am ajuns aici. Porţi în picioare sandalele ce leam ascuns sub stîncă. de Hera-j ele. că tînărul ce sta la masă era un criminal trimes de fratele său. Şi a plecat spre Maraton. din ordinul lui Euristeu ?. Dar n-ar putea tot dînsul.. făcut cu uşurinţă.. A dat cu el o luptă dîrză.. L-a strîns la sînu-i pe Tezeu şi a-n-j ceput să-i povestească despre Palas că uneltise să-l ucidă... zisese el. fiul lui Minos. înspăimîntat. Medeea. răpus acum de tine ! a spus bătrînul rege lui Tezeu. neîntre-bîndu-l cine este. cu puterea de vrăjitoare ce-o avea. Femeile plîngeau în hohot lîngă palatul lui Egeu.veche.. Iară bărbaţii. cu mîhnire. m-a pus la cale să îţ» dau otravă. să-i înving. şi dup-aceea l-anjunghiat.. Şi-şi aruncase ochii spre sandale.. luptînd straşnic. scăpînd lumea de înc-un monstru. oare. — Vorbiţi de taurul pe care l-a scos Poseidon dintre valuri ? — De el vorbim. Tezeu. băiete. Şi se temuse că bătrînul — de-o şti că i-a venit feciorul — să nu se lepede de ea.. izbind cu ghioaga — s-a luptat vitejeşte! şapte zile şi şapte nopţi. era jale. Un suc făcut din floare de cucută. De-aceea-i strecurase lui Egeu. vrăjitoare blestemată. mirată dendrăzneala marej şi de puterea lui Tezeu. 76 Plecarea în insula Creta Venind Tezeu iar în oraş — după o biruinţă-atît de mare — s-a cam mirat că atenienii nu se înflăcărau deloc.. Să fie preamărit în veci !. ce ucidea fulgerător. Ba-i mai dăduse. i-a biruit pe toţi flăcăii care s-au întrecut cu el la jocurile din Atena.. S-a dat o luptă crîncenă lîngă Atena. cătau spre ele şi tăceau. a dat îndată greş. acuma şaisprezece ani. L-a prins de coarne . în şoaptă. Şi la concursurile acelea. Fugi. Nu vrei să-l răpui tu. Nu-l aplauda aproape nimeni. 75 Tocmai atunci feciorul Etrei scosese sabia de la brîu... Şi regele. fii bun şi lasă-mi mie cinstea să mă lupt singur.! a părăsit îndată masa şi a pornit săntîmpine duşmanul. să-l omoare..

în fiecare an. învingători şi sănătoşi.. ce Ariadna se numea. — ne-a trimis foametea şi ciuma. Nu pot să mai conduc Atena... de bun rămas. tată.. i-a răspuns Tezeu. pe ea. de-atîtea ori.. băietane.. şi vrei iar să mă părăseşti ?.. a rostit regele Egeu.. — Nu vrem... zicînd că noi sîntem de vină.. să-mi vii. şi lîngă el era o fată frumoasă... L-a ucis. şi le-a grăit voios aşa : — Veniţi cu mine. Acuma iată-s agăţate pînze de doliu. — Plecaţi-vă pe lespezi fruntea !.. — Şi eu sînt tot la fel ca tine.. Pe toţi îi vîră-n labirint 7.. şi noapte. Poseidon.jos. şi bietul tînăr a murit... sute de coridoare. — Iar voi l-aţi îngropat. —• O să vedem. Am s-o ucid... Iar Zeus. în labirint. tată drag. Ne-a asediat şi ne-a lovit.. prieteni... un palat mare de la Cnosos. Noi l-am trimis la Maraton. cînd veţi ajunge acolo.. Minos şedea pe-un tron de piatră. fireşte. cercetîndu-i pe atenieni.. Au plutit mult.. să pui triremei pînze albe.. Socot că am să-i vin de hac şi am să curm această crimă. sus. şi să ţi-l dea el înapoi. a spus Tezeu.... Acolo îi sfîşie-o fiară. 78 — Tu cum cutezi... — Dacă-i aşa. La zeul mărilor.. Adio. dar au ajuns. Teoi aştepta şi zi. îţi retez 41 .— Taurul l-a ucis. l-a aruncat doar ca să-l calce în copite. Şi eu. măi... de astăzi înainte. Dacă-i aşa. dă-mi voie. Puterea dragostei întrece. căci noi nu sîntem sclavi !. îmbrăţişează-mă mai bine. Tezeu şi ceilalţi atenieni : şase băieţi şi şapte fete. Şi intrînd în oraşul Cnosos s-au dus de-a dreptul la palatul lui Minos cel neîndurător. Iar noi ne vom întoarceacasă. — Dacă te-ntorci cu biruinţă... a venit cu arme. care alcătuiau tributul. în acest fel am fost înfrînţi. regele din Creta.. L-a luat în coarne. Pe urmă. — Să n-o jigneşti pe Eriboia.. cu zeci. şi. De nu-l aduci. fşi-a arătat cu mîna pe o copilă. ♦ — Nu.. fără de teamă. pe mări senine şi pe furtuni... — Voi sînteţi ? a glăsuit Minos. să-mi stai aşa trufaş în faţă? Eu nu sînt rege ca oricare... lui Minos. pe stîlpi.. cînd pleacă tineri din Atena... drept tribut plătim cu jale. — Prea bine.. a spus bătrînul. azvîrl în valuri acest inel cu piatră scumpă.. — Ce face el cu aceşti tineri ? — Vai nouă ! a grăit Egeu. Ascultă. Ha !. a dat din nou răspuns Tezeu. i-a strîns apoi pe ceilalţi tineri. Este fecioară ne-ntinată şl—i fiica regelui Megarei. dacă şi ea o să ne-ajute. să ştii. pesemne ? — Da. şi.. V-o trimit tot în labirint... Tu sări în mare şi te du la zeul apelor... I-am adus jertfe Afroditei şi m-am legat să o slujesc întotdeauna după plac.... Tezeu s-a dus întîi în templu şi-a adus jertfe Afroditei.. către Creta. de unde nu mai pot ieşi. la-napoiere. decît avînd sprijinul tău. Şi ca pe-o zdreanţă l-a purtat pînă aproape de Atena. pînza neagră va fi schimbată de cîrmaci cu pînza albă-a veseliei. Ajuns aici... spre depărtări am să privesc. Eriboia) pe ea o iau de soaţă eu..... ci sînt fecior de olimpian. şi să-l înfrunt pe Minotaur... ce-i de la brîu în jos ca omul.. E cea din urmă oară. pe-a altor zei.... pentru trei zile. — N-ai teamă. Dar Minos. să plec şi eu cînd dai tributul. a zis Tezeu cu îndrăzneală. O fiară zisă Minotaur.... — îţi e Poseidon ?. rege. pe care-o săvîrşeşte Minos asupra tinerilor noştri.. Ce minciună !. Te-am aşteptat atîta vreme.. Voi veni curînd.... ce ţinea cu Minos — ştii doar că el îi e fecior !. auzind vestea. Povara anilor m-apasă şi forţele 77 mi s-au sleit. — L-am ars pe rug şi l-am cinstit.. Şi cum la ţărm era trirema gata să pornească-n larg. — Noi sîntem !. Nu pleca !. Doar atît. dulce şi duioasă. Poseidon Aşa plecat-au.. între curteni. şapte băieţi şi şapte fete.. Iară pe una dintre fete. înapoi.. băiete. n-aveţi frică !... iar de la brîu în sus e taur. căci tată bun îmi e Poseidon..

.. — S-a dus. şi s-a văzut din nou pe coastă.. şi s-a şi repezit în mare. Numai o dată poţi scăpa. Tezeu a prins chiar la intrare. Şi încă vreau să-ţi spun. de cleştar. Trei nimfe s-au şi repezit în tăinuitele cămări şi au adus stă-pînei lor cununa cea mai măiestrită. un arhitect numit Dedal... Spre dimineaţă i-au luat sclavii pe ateniend. a glăsuit regele Minos. şi nu va mai veni !.. nici Triton. şi i l-a-ntins. pîn-a-şi da mai bine seama de ce se petrecea cu el.. fiica lui Minos. Tezeu îi întindea inelul. voinicul. Plîngea. Dă-mi ajutor să-l scap de moarte pe tînărul iubit de mine. fiindcă-i jurase s-o slujească — îi insuflase Ariadnei o dragoste nemărginită pentru preachipeşul erou. — O.. de cleştar. şi ea i-a pus-o peste plete : — S-o porţi cu fală. Atîta că în timpul nopţii. dîndu-i dragului Tezeu ghemul de aţă şi pumnalul. Iar lîngă el se afla dalba şi minunata lui soţie. a început să hohotească gingaşa fată a lui Minos. ce frumos e fiul tău ! a spus zeiţa Amfitrita. şi-a poruncit : — Am să te pedepsesc. Să mi saducă o cunună. Era Triton cel monstruos trimis de tatăl său.. dîndu-i învăţ : — Iţi dau acest inel de aur.. O tată. 79 Făcînd un semn către Triton.. — Mă duc... ce zace-acum pe fundul mării. Fata s-a furişat prin beznă şi. Atîta că. Ce voinic e ! Parcă-i un zeu. dar nu ai dreptul să mă insulţi. a început să desfăşoare ghemul cel gros. şi am să-ţi dovedesc că sînt feciorul lui Poseidon.. să-l ia cu sine pe Tezeu.. şi tu mi-eşti fiu. tată ?. făptură fără ruşine.. pe-unde mergea. zeii.. s-a strecurat în cămăruţa unde sălăşluia acela care zidise labirintul. îndrăgostită de un sclav. nimfele mării nereide. Iară Poseidon poruncise în astă vreme unor peşti să afle unde e inelul pe care-l aruncase Minos. Tinerii sînt salvaţi Minos privea şi nu credea. Aici. fiul meu !. De bucurie hohotea ! — Vezi. un cap de aţă.. e-ndrăgos-tită de Tezeu.. sta Poseidon.. — Dă-mi ajutor !.. Ariadna. Cu el tu poţi să dovedeşti că mama ta mi-a fost soţie.... bătrînul vrednic din Atena. nici chiar eu nu mai putem să-ţi salvăm viaţa.. Minos s-a necăjit. Să-i dea şi un pumnal tăios. văzînd că fata.. pe tronul lor de aur. Apa a făcut vălurele şi l-a-nghiţit într-o clipită. desigur. Tezeu simţise că e prins de cineva necunoscut.. sfîşiat poate de rechini. Acesta a-nvăţat-o-n taină să-i dea voinicului Tezeu un ghem ceva mai gros de aţă. mai mult în brînci. A doua oară. Aşa a spus Tezeu. şi Ariadna.. din aurul cel mai curat. dar nu de spaimă. Dar regele a luat inelul şi mînios a poruncit ca-n dimineaţa următoare Tezeu şi ceilalţi atenieni să fienchişi în labirint. cînd se zvîrlise cu curaj. apele s-au învolburat.. Dedal !. S-a dus frumosul tînăr. eşti prea nemilos !.. Tezeu văzuse-n faţa sa un palat mare.. Deodată le-a ieşit în 42 . Tu poţi să mă ucizi.. nici Amfitrita. prăbuşită jos. — S-a dus !. la picioarele lui Minos. în apa mării. şi i-au împins în labirintul unde stătea înfometat preaodiosul Minotaur. Poseidon... aici. s-a-ntors tiptil în încăperi. i-a grăit dînsa. să ştii... Vezi că-i fiu de zeu ?. Şi. însă pe ţărmuri ţi-e -Egeu. în ape. de-un stîlp al porţii. Din ochii lui Tezeu s-au stins palatul mare. plîngea.capul. Ajută-mă. de vrei. Tezeu : pe viitor să te fereşti să cazi cumva în apa mării. Căci Afrodita — care-i da sprijin lui Tezeu. Ariadna. şi ca să nu se rătăcească pe coridoarele-ncîlcite.. şi totul ce-i înconjura. pe-un jilţ înalt de aur şi pietre scumpe. fii bun.

nespus de fericită.. L-a-ncununat şi i-a grăit : 43 . cu tirsul.. Numai Tezeu. şi-acum tot eu să-i nimicesc ? I-a. ce era prinsă de cel mai-nalt catarg. Şi-aşa. a făcut semn de-ameninţare către toţi tinerii-atenieni. Tinerii s-au pornit să sară în chiotexde bucurie. a cătat către soţii săi. bătrînul s-a aruncat în apa mării. neosteniţi. Tezeu şedea vesel la cîrmă şi-n braţe îşi ţinea iubita. Ariadna. pluteau mereu. s-a strecurat pe nesimţite pînă la ţărmurile mării.cale îngrozitorul Minotaur. afară.! '.Eu i-am scăpat de Minotaur. . Cu moartea-n inimă-a lăsat-o pe Ariadna lui în Naxos — pe cînd dormea. Dar zeii sînt geloşi pe oameni. O horă nemaipomenită. Toţi erau înlemniţi de spaimă.. pesemne. suindu-se cu ceilalţi..':W' . DaiL zeul vinului s-a-nfăţişat plin de splendoare şi a cerut-o de soţie. Iar ea. purtaţi de vînturile bune. e hărăzită. îndurerat prea mult. iar. insula ce se vede-n zări. Dionisos.. şi se-apropiaseră de-Atena. ca s-o iau eu. Ea n-a-ndrăznit să-i stea-mpotrivă. acolo-n Naxos. a vrut şi el să se omoare. să-mi fie soaţă numai mie. a socotit că au pierit toţi tinerii plecaţi în Creta. Făgăduise să-i aducă teferi şi sănătoşi la ei acasă. căta duioasă-n ochii lui. chiar în noaptea următoare. fiul lui Zeus. şi nunta s-a făcut pe loc. Tezeu ajurKje regele Atenei Tezeu. au fugit10. precum spune legenda. Cînd a ajuns Tezeu pe ţărm şi a aflat ce s-a-ntîmplat. în triremă. Chiar Afrodita s-a-nvoit. au ieşit toţi. cutezător. Şi zeul vinului. cînd dihania aceea s-a repezit spre-atenieni. pentru că vă prefac în broaşte. în coaste. Deci tu cată s-o părăseşti. de care s-a vorbit mult timp şi-a fost cîntată de aezi9. Tezeu şi-a ridicat pumnalul şi. Ariadna. de doliu. De n-ai să laşi copila-n Naxos. Fiara s-a-ntors mugind spre el. . zdrobindu-l. cu chiote de bucurie. Tezeu s-a înţeles. urmărind firul de aţă desfăşurat prin labirint. L-au sărutat pe-nvingător şi. însă mulţimea adunată l-a dus cu sila la palat. văzînd că pînza nu e albă.. părăsind-o pe Ariadna. De-atunci şi marea. Astfel prinţesa Ariadna a devenit şi ea zeiţă. nu-ţi mai vezi casa. şi fiara care mînca oameni s-a prăvălit răgind cumplit8. Nu l-a văzut decît Tezeu. făcînd popas. Cînd s-a trezit spre dimineaţă. cuprins de deznădejde. Aici o aştepta Tezeu. la miezul nopţii — şi el.şteaptă mame-nlăcrimate. rostind : — Fata lui Minos. Am oare dreptul să-i ucid ? Trebuie să-mi jertfesc iubirea". cu fata regelui din Creta şi. l-a apucat pe Minotaur de-un corn şi l-a ţinut aşa. sau în piept. fata lui Mi-nos.. din Olimp. Iar valurile l-au izbit de stîncile din ţărm. i 80 Cît timp s-a tot danţat acolo. Atîta doar că-n tulburarea ce-i cuprinsese. Iar tinerii ce-l însoţeau spărseseră cu grabă mare toate corăbiile lui Minos. fata lui Minos a plîns mult fuga iubitului Tezeu. Numai trirema ateniană se legăna încă pe valuri. flăcăul l-a împuns în coastă. Deşi în suflet — cum se pare — l-a păstrat veşnic pe Tezeu. ei au uitat să dea jos pînza neagră. nici tu. lovindu-l fără încetare în ochi. Că a pierit deci şi Tezeu. şi tot doar el a auzit glasul acestui zeu.. S-a-ncins apoi o horă mare. a luat numele de Egeea. teferi.. ce-i aştepta pe coastă. nici soţii tăi de drum. ei au plecat nestingheriţi. unde el şi-a sfîrşit viaţa. In calea lor s-a ivit zeul beţiilor destrăbălate. 82 Egeu. în vremea asta atenienii.

. din Argos sau din alte părţi. Frumosul trup al Antiopei se preschimbase într-o mînă —. şi voinic. O amazoană îl ţintise cu îndrăzneală pe Tezeu.. s-a făcut nunta la Atena. pe areopag. fireşte. se povesteşte c-a fost o mare-ncăierare acolo. în frunte avîndu-l pe Tezeu. sora reginei Hipolita. Dar într-o zi. nu mai avea altă dorinţă decît să stea mereu alături de preaiubitul ei Tezeu. a spus regina.. Antiopa. Acolo i-au asediat cîteva luni. 44 . s-a născut un fecior bălai. Lancea i s-a înfipt în piept.. Heracle. Pacea s-a încheiat.— Tu ne-ai scăpat de-atîtea fiare şi de tributul ruşinos.. s-a repezit în faţa lancei. cum îl cîntau aezii. Era. Lipsiţi de hrană. i-a-ncuviinţat s-o ia ca sclavă peaceastă fiică a lui Ares. N-avea statură herculeană.. Cît a domnit el în Atena n-a pierdut vremea la ospeţe. frumoasa Antiopa.. ea. Deodată scînteiază-o lance. Ele au înconjurat oraşul şi i-au silit pe atenieni să se retragă pas cu pas. Au mai trecut. Pe urmă a plecat cu Iason şi-argonauţii să găsească lîna berbecului de aur 1]... un an întreg. s-a-ndrăgos-tit de-nvingător.. Iar amazoanele. o clipă. Au înălţat un rug uriaş. 6 83 Numai că în puţină vreme. Lupta a încetat pe dată.. Îndrăgostită peste fire. ci s-a-n-soţit cu alţi viteji şi a pornit spre Calidon. Etra. şi. Ochii s-au înceţoşat şi. au început să dăltuiască sau să picteze toate-ntîmplările acestea.fierbinte încă — de cenuşă. Ea — aceea ce fusese învinsă de elini. Da. învinse. care-i lega pe amîndoi... cum aţi aflat. De aceea te alegem rege. Alături de cellalt voinic. pînă pe-Acropolă. şi lancea l-ar fi nimerit. din Trezena. Şi el de ea. însăşi regina Antiopa. scăpînd suliţa din mînă. cu fruntea lată şi senină. să nu mai fie-atît de singur. Pierderea Antiopei Tezeu n-a fost nicicînd un trîndav. era şi chipeş. unde a fost o vînă-toare vestită-n lumea de-altă dată. pe credincioasele-amazoane şi viaţa ei de-odinioară... a căzut jos. spune povestea.. fiul Alcmenei de la Teba.. au trebuit să lase pradă biruitorilor pe mîndra şi preafrumoasa Antiopa. atenienii. din iubirea asta mare. Parcă-i o flacără-n văzduh. Tezeu lupta nebiruit. Eu mor. în fruntea oştii-ateniene. însă Tezeu. Pentru că ea uitase totul... vrînd să-l răsplătească pe prietenul de la Atena. Dar a trimis un car să-i vină mama sa. porneau din cînd în cînd la luptă şi atacau colina lui Ares 12. A rămas rege în Atena... şi lîngă el sta Antiopa. s-a dus în ţara amazoană. oştirile de amazoane — nemulţumite că Antiopa fusese luată de Tezeu — au pornit marşul spre Atena. însă era mai graţios. deşi fusese luată pradă. dar prea tîrziu. precum se ştie că sînt regii. Şi mulţi artişti de la Atena. dată ca pradă lui Tezeu — lupta acuma să nu fie eliberată din sclavie.. Tezeu nu s-a împotrivit.. Ţimbalele-au ţipat a jale şi trîmbiţele au sunat tristul sfîrşit al bătăliei. şoptind uşor : — Ai grijă doar de Hipolit !. pe ţărmurile Mării Negre. Atunci. Era — cît să fi fost ?.. Zei !.. în acest fel. — Tezeu !.. ascultaţi !. Şi-atunci. unde stăteau de luni de zile teribilele amazoane.. Şi toţi războinicii s-au strîns — şi amazoane şi elini. mult prea tîrziu. Şi ea.. Pe lîngă soţul său lupta. numit de mamă Hipolit. ca să respingă pe-amazoane. cu pieptul gol.. şi amazoanele-au plecat spre ţara lor cea depărtată de lîngă Pontul Euxin.. de trist şi de nemîngîiat... ba şi mai bine.

dînsul se pleca zeiţei Artemis. lăsînd uitate şi-Atena cea cu cer senin.Şi. Răzbună-mă._ — Femeie fără de ruşine. Ca să se facă-mpăcăciunea. Hipolit prinsese gustul vînătoarei. Chemînd la sine pe arcaşul cel zburător. In acest timp Minos murise. iată c-a sosit şi vremea să-l pedepsesc pe Hipolit. cea mai grozavă dintre crime. regina Fedra.. tînărul Eros. nesocotitul Hipolit m-a conjurat să fug cu el. mîniată că Hipolit o alungase... Dacă primea s-o ia de soaţă. pe dată. înăbuşindu-şi dară jalea. cu Fedra şi cu Deucalion. iar fiul ei. şi-n primul rînd cu atenienii. A stat de vorbă cu Tezeu şi l-a rugat să-i facă cinstea şi să primească de soţie pe sora lui... după regina Antiopa. umblînd după sălbăticiuni. în Creta venise rege Deucalion. Şi-nveninată de săgeata preauşuraticului Eros. Hai. Şi. îşi bate joc de muritori... numai dacă frumoasa Fedra jură că va fi mamă bună fiului său.... Tezeu a stat puţin pe gînduri. zeiţa a hotărît să se răzbune. Iar lambierile-Afroditei sta rece şi nepăsător. nu l-au clintit din hotărîrea pe care-o luase Hipolit de-a nu iubi nici o femeie. Cum m-ai jignit.. s-a zvîrlit în genunchi... spusese noul rege-al Cretei. stăpîn şi rege. . zicînd aşa : . pacea-ntre Atica şi Creta s-ar fi statornicit deplin... Mireasa a jurat în templul zeiţei Hera c-o să fie într-adevăr o mamă bună şi... şi chiar iubirea ce-o datorezi soţului tău. O uneltire a zeiţei Afrodita Ca mîngîiere-i rămăsese numai micuţul Hipolit. Aşa grăia. trăgînd săgeţi la întîmplare. ai să plăteşti şi tu cu viaţa. Să ne ascundem fericirea.. 85 De mai rosteşti doar un cuvînt. — Ei.. — Cum îl iubesc !.. zicea el. el a pornit către Atena.. — Zeiţa Afrodita este prea dezmăţată. oricît s-au silit zeiţa care dă patima iubirii şi fiul ei. Mai trebuie spus că Ariadna. In locul lui. care mă tot nesocoteşte. plîngînd : — Soţul meu drag. De-aceea. — Vreau să am pace cu Vecinii. Fedra. Vreau să se stingă vechea vrajbă.. Ah !. să făptuiesc. umplîndu-i inima de fiere şi dragoste nelegiuită pentru feciorul lui Tezeu. îşi spunea ea. o izgonea. Să ne aruncăm pe o triremă şi să plutim spre depărtări — pînă la marginile lumii. vino. cu mintea rătăcită. ce-l dobîndise odinioară cu-Antiopa.... ce încă îl mai mistuia.. nunta îndată s-a pornit. nu vrea să-audă de legătura căsniciei. aflînd această întîmplare. Uitînd cît sînt de credincioasă. Iar Fedra a-nceput să ţipe şi să-l blesteme pe flăcău : — O !. i-a poruncit să-şi pună-n arc săgeata cea mai otrăvită şi s-o ţintească pe mireasă. căci altfel mor !. smintitul Eros. îl implora pe Hipolit : — Hai să fugim. pe lespezi... numită Fedra. Şi el creştea sub privegherea tatălui său şi a bunicii. fecioara ce ocroteşte vînătoarea. îndrăgostită nebuneşte de vînătorul Hipolit. minţind anume. vino. Iar Fedra s-a simţit.. şi pe Tezeu. cu ochii-n flăcări. erau toţi fraţi. sînt besmetici amîndoi. supărată rău. Hipolit. pe tron.... M-ai jignit. scot paloşul din cingătoare şi ca pe-o fiară te ucid. a spus zeiţa Afrodita... Şi.Tezeu a rămas trist şi singur lîngă mormîntul Antiopei. Şi-a alergat pînă la rege. şi timpul tot şi-l petrecea colindînd codrii deşi ca peria. Tu pîngăreşti tot ce-i mai sfînt : respectul meu de fiu. isprăvindu-şi jurămîntul.. întîia soaţă-a lui Tezeu... mi-a fost dat astăzi să îndur cea mai amarnică insultă. şi a strigat spre el. A spus însă că face nunta. Dar Hipolit. tot ca ea. Dar pentru asta. în acest fel. Crescînd mai mare. arcaşul Eros. Hi-polit. Tezeu a-ncuviinţat ca nunta să aibă loc cît mai curînd. Aşa grăia şi nu ştia că 45 . regina Etra din Trezena.

u. doar eu am fost aceea care lam ispitit — să ştii !. cu şapte capete. El şterge suferinţa şi face să renască. văzînd pe Hipolit cu fruntea făcută ţăndări. precum era Elena. cuprinsă de remuşcări.. s-a pregătit de drum. Tezeu. O !. în inimă.. Fedra şi-a dat moartea cumplită. Tezeu a rămas nemişcat un timp destul de lung pe tronu-i. Dar Fedra hohotea acolo şi-l implora cu glasul stins : — Răzbună-ţi soaţa. prin spînzurătoare. Atunci Tezeu s-a ridicat. zdravăn. S-o ducă la Atena şi aici s-arunce zarul. deodată şi-a venit în fire. Tocmai gonea pe ţărmul mării.. Ajuns pe prunduri.. între stînci. E. Ascultînd glasul lor.. a cugetat Tezeu.. soaţa mea !. cel mai divin balsam. El se urcase într-un car. Şi fiindcă i-au vorbit de frumuseţea fetei regelui din Sparta. Şi astfel. rege peste lapiţi. l-au omorît pe Hipolit. Tezeu s-a hotărît să-şi ia o nouă soaţă. că omul e o fiinţă ce nu poate trăi doar în singurătate. trei cozi şi cu colţi lungi ca nişte suliţi. răzbunătoarea Afrodita. Înlănţuirea din Infern Dar timpul care trece poartă cu el uitarea.. ce se cheamă Elena. Te rog pe tine. Regina Fedra ce-l urmase pe soţul său. a rostit : — Tată !. Hipolit. o Tezeu !. I-au amintit că n-are nici un urmaş pe tron. Din cer. ce-am făcut !" şi-a rostit ea. să- 46 . să se răcorească de jarul care îi frigea inima lui nevinovată. Şi el vroia să aibă o soaţă-ncîntătoare. Cît l-a plîns pe Hipolit13. Vorbele ce-l învinuiau atît de tare pe feciorul cel mult prea drag. zeiţa Afrodita văzuse totul şi zîmbea. dar în clipitele acelea. la ureche. speranţa — dorinţa de-a trăi. pe Hipolit. către Micena. cu vorbe iscusite. să aibă un fecior. numai eu sînt ticăloasa !. Iar caii s-au speriat de el. tînără şi voioasă. Cine o să-i ia locul ? ApBi i-au povestit că regele din Sparta are o fată mîndră. S-au înţeles atunci să se ajute-n luptă.. Dorinţa ei se împlinise. E lesne de-nţeles durerea ce l-a-ncercat iar pe Tezeu.. Tezeu.. Tezeu !. socotind curtenii că prea e lung amarul regelui lor. Hipolit n-a fost vinovat.vorbele i le şopteşte. Mergînd însă pe cale s-a întîlnit c-un prieten. de fapt. Tatăl nu s-a uitat spre el . Fă dreptate şi loveşte-l pe Hipolit pentru insulta odioasă adusă Fedrei. Şi la car înhămase. caii s-au avîntat pe stînci şi.. sfărîmînd în bucăţi carul.. răpind-o pe fecioară. El auzea vorbele Fedrei. căci regele din Sparta nu vrea s-o dea de soaţă nimănui. păşind încet spre malul mării. Vraja zeiţei Afrodita s-a risipit. au început să-i spună. doi cai sălbatici. Neascultîn-du-şi vizitiul. copilul ce s-o naşte va fi la fel cu ea". Iar cel ce-o cîştiga-o în acest fel. Cui or să-i cadă sorţii — s-o aibă pe Elena. din apa mării s-a ivit — prin hotărîrea lui Poseidon. Ba chiar l-au îndemnat să meargă s-o răpească. la sorţi.. Eu nu pot să-mi pedepsesc feciorul drag. la rugămintea lui Tezeu — un monstru mare cît un munte. „De e atîta de frumoasă Elena. Poseidon !. Tragicul sfîrşit al lui Hipolit şi-al Fedrei Lovit ca de-o măciucă-n creştet. pe nume Piritou. în taină. A alergat către palat : şi-a pus pe gîtul alb un ştreang. Deci. Hipolit a murit... şi totuşi nu-i venea să creadă. a început să strige tare : — Nu ! Nu-i adevărat. 86 „Vai. ce-l duceau ca vîntul.. Pedeapsa ei căzuse grea. trecîndu-şi mina peste tîmplă şi. Ci eu. Mergea ca orb. pe ţărm. Se clătina...

adică ai tuturor elinilor. pe care se lăsase vulturul din văzduh. cum le ceruse însuşi stăpî-nul mărilor.. şi-apoi să se coboare în regatul lui Hades. dar chipul i-a rămas la fel de neclintit. Făcuse jurămîntul să-l ajute pe prieten. Dar n-a grăit nimica. fără frică. s-o iau eu de soţie !. unde locuia zeul cel veşnic mohorît. şi fiecare ţinut vroia să se mîndrească cu vitejii săi. spuneau aezii. prevăzător — s-au aşezat pe jilţ. trupul lipit de piatră. în Sciron. ca să-l elibereze pe eroul Tezeu. Mîhnit s-a hotărît să se retragă-n Scira.. destule veacuri. ca Tezeu să-l ajute pe prietenul lapit să-şi afle o soţie la fel de minunată.. Tezeu. la mine.. şi să mi-o fac regină în ţinutul lapit. prin trădare. Heracle şi Tezeu erau. Dar cum s-au aşezat pe jilţul fermecat. pentru faptele sale. a fost zidit un templu eroului Tezeu 15.. ce tocmai dănţuia la nişte mari serbări în cinstea lui Arte-mis. ce-au apărat Atena. — Iat-am venit la tine să-mi dai pe Persefona. 87 Pe drum au tras la sorţi. Iară peste mormîntul cel gol. au răpit pe Elena. alături de Heracle. şi să meargă cu el pe tărîmul lui Hades. Gingaşă era fata. Dar rămînea acuma. şi ochii săi albaştri cercetau mustrători Olimpul depărtat. au intrat în Infern . i-au pus. au ră88 mas fără vlagă. Şi-a început să rîdă.. Persefona. fusese luat în slavă şi făcut semizeu.. ce se găsea în Argos. — Bine ! a glăsuit. prima zi după nuntă. Am sprijin la nevoie pe eroul Tezeu. Iar de sus. Şi n-a putut Tezeu să-şi salte multă vreme. pînă ce a venit un trimis al Atenei şi i-a aflat mormîntul. — S-o furăm pe nevasta lui Hades. Iar mama şi soţia răpite de spartani. vă rog să staţi puţin şi să vă odihniţi pe acel jilţ de piatră. pentru odihnă. Lăsîndu-şi dară soaţa în grija mamei sale. Voinicii. şi nu-l putea călca. scormonind o movilă cu ciocul său de fier •. Osemin-tele-acestea au fost duse-n Atena. rece şi mohorît.. oasele în mormînt. locale. ce îi era părinte. Aceşti viteji. cu tot zbuciumul său. Ca rege-a găsit însă pe-un duşman. 47 . fără de vrerea mea ? i-a-ntrebat. şi nu ne este teamă de tine nici atît. dar şi-aci l-a urmat ura lui Menesteu — care tot se temea că eroul Tezeu va cere-napoi tronul.. Fiecare basileu dorea să se tragă din-tr-un anumit erou. Aici a stat. Săpîndu-se movila. el a fost prăvălit în genunea de ape. regele din Atena.. potrivit învoielii. să mi te-mpotriveşti. au şi rămas lipiţi. lăsat în Sciron.. Zis şi făcut. — Ce vreţi ?. Iar regele lapit i-a cerut lui Tezeu să-şi părăsească soaţa. smulgîndu-l de pe stîncă. Tezeu a fost urcat pe-o stîncă de la Scira. au aflat pe Elena. Şi printr-un vicleşug. Dînd ei o luptă grea cu oastea de la Sparta. Noi ştim să ne luptăm. Au suit-o-ntr-un car şi-au dus-o la Atena. socotiţi un fel de eroi naţionali. cum au călcat în Sparta. lîngă ele un paloş şi-o lance ascuţită. rece. Dar fiindcă aţi venit pînă-n Infern.. Oameni necunoscuţi l-au adunat din ape . Note 2. buna regină Etra. Menesteu. Şi cel ce-a cîştigat-o a fost însuşi Tezeu..l sprijine pe cellalt să-şi găsească o soaţă tot la fel de frumoasă.. — Ce să facem acolo ? l-a întrebat Tezeu. Tezeu s-a îndreptat cu regele lapit spre tărîmul lui Hades. Eroul s-a izbit cu fruntea sa senină de colţuroase stînci. să vieţuiască-n pace. Ba. uitat. bătrîne. l-a legat şi-n lanţuri zeul cel mohorît. un vultur din văzduh s-a coborît în Sciron. Dar valurile mării l-au aruncat la ţărm. pe cînd toţi ceilalţi au mai mult caractere regionale. Printr-o peşteră-adîncă. Intîraplările prin care trec Heracle şi Tezeu sînt însă de multe ori asemănătoare.. Cînd a venit trimisul.. Hades. A trebuit să vină Heracle în Infern. o insulă frumoasă. un loc de frunte. Tezeu ocupa în vechile legende ale elinilor.. s-au găsit oseminte. şi-au mers drept spre palatul măreţ. Deci nu-ncerca. Nu ar fi vrut Tezeu să-şi părăsească soaţa prima zi după nuntă. Piritou... de zeii olimpieni. Hades s-a mîniat pentru aşa-ndrăzneală. Braţele lui vînjoase. de-argint. şi bucuria mare pe rege şi curteni. Şi s-a întors acasă Tezeu. Cum aţi intrat pe tărîmul acesta. Tezeu. a răspuns Piritou. dealtminteri. după atîţia ani.

se tot cutremura şi se prăbuşeau coaste sau insule. pustiiri şi cu monştri zămisliţi în apele marine. se va trezi şi va vedea că a fost părăsită. pare-se. aci în şiraguri se saltă-mpotrivă. însă mama lui este Etra. 9. Mai tîrziu. ce cîrmuia Atena. Durerea lui Tezeu răsună încă şi astăzi în tragediile celebre scrise de Euripide. la Atena. Prin legendele născocite despre el se stabileau avantajele aristocraţilor. din secolul al XVll-lea (pe muzică de Lulli) ne cîntă sosirea fiului Etrei şi al lui Poseidon.L. fiul lui Zeus. şi apoi chiar al aristocraţiei funciare sclavagiste. poporul care luptă cu urgia naturii : cutremure. disc. Jocurile aveau. 4. Pericle etc. Dînşii au săbii de aur la chingă de-argint atîrnate. este cunoscutul scriitor Plutarh. nimicind pe oameni. Tezeu a reprezentat. la Tezeu. jiurtînd în mînă o măciucă sau o ghioagă de aramă — ghioaga cucerită de la hainul Perifete. către anul 46 al erei noastre. pe un vas antic. fiul lui Hefaistos. în care se afla monstrul Minotaur. 48 . agricultori şi meseriaşi) şi hotărîrea ca toate funcţiile statului să fie ocupate numai de nobili. In amintirea biruinţei asupra lui Sinis. Pare foarte curios că mulţi dintre monştrii doborîţi de Tezeu erau 89 socotiţi fiii lui Poseidon. ca hicurg. de pin. alergări cu carul sau în lupte. Despre el se povestea că instituise serbările Panatenee. în mare. Scena a fost zugrăvită. 6. Cel care povesteşte viaţa lui Tezeu. De la numele monstruosului Sinis cred unii că ar veni cuvîntul sinistru — ceva sau cineva care provoacă spaimă. De zei luminat cîntăreţul Zice din liră-ntre ei. voinicul Tezeu este şi el înfăţişat de multe ori pe vase şi în sculpturi. 7.A. Zîmbetul ei de fericire. în triumf. fratele lui Zeus. Este vorba de faimoasa călătorie o argonauţilor. fără de voia acestora. de-o-ncearcă cu mîna-i Meşter olarul. Alegoria pare că vrea să amintească de timpurile acelea cînd pâmîntul Eladei. după cîntecele vechi ale aezilor. se dau tumba în mijlocul gloatei". (Etra se tîlcuieşte prin „cerul cel senin".) Grecilor le plăcea să spună că pămîn-tul Eladei răsărise din mare.Heracle era. unde sînt evocate şi alte figuri istorice. In general. forţele omeneşti. după biruinţa lui Tezeu. constructorul său. au fost organizate. frumoasă podoabă de aur. Tezeu este şi el un fiu al lui Poseidon. ca şi Heracle. zguduit de vulcani. Ele au conciuri pe cap. cu siguranţă. valoarea unui simbol al luptei împotriva răului. 90 Şi se desfată privind. 3. după legende. Astfel i-au atribuit împărţirea populaţiei în trei clase (nobili. aşa-numitele jocuri istmice. deci tot un fecior al mării. Toţi aceşti monştri întruchipează relele pe care le poate face marea. poate cele mai mari şi mai fastuoase serbări din Elada. 1955. revărsări de ape. 13. Şi aci-ndemînateci şi iute s-avîntă Hora învîrtind ca o roată ce-o mişcă. în cu-rînd. 8. Temistocle. Seneca şi Racine. Ca şi Heracle. Iar valurile tulburi năpădeau peste ţărmuri şi părăduiau aşezările. vieţuind între cerul albastru şi senin şi marea nesfîrşită. aristocraţii au impus transformarea mitului său popular în acela de erou al aristocraţiei gentilice. 11. Pe temeiul acestei legende. Visează. în timp ce atenienii fug. Amîndoi zeii se însoţiseră cu mamele celor doi eroi. Iar privitorul îşi închipuie durerea care o să brăzdeze chipul acesta cînd. în tragedia „Tezeu". Colina lui Ares sau areopagul. autorul viarei lucrări „Vieţi paralele". chiar pe locul unde se zicea că ar fi fost el răpus. 12. Lumea-ndesită înconjoară hora cea plină de farmec • „Iliada" — în româneşte de G. în cinstea zeului Poseidon. Fetele toate au gingaşe rochii de in şi flăcăii Bine ţesute veşminte ce scînteie blînd ca oleiul. între altele. oroare. cu scopul de a-şi întări stăpînirea asupra poporului. Biruitorii în concursurile la suliţă. şi Tezeu. de mitul nobil al lui Tezeu s-a folosit mult aristocraţia sclavagistă. de însuşi Tezeu. se povesteşte mai pe larg în legenda următoare. Murnu. a fost cîntată de însuşi Homer în „Iliada" : „Tineri acolo şi fete bogate în boi o mulţime Joacă-mpreună în cerc şi cu mîinile prinse deolaltă. E. născut în Beoţia. erau încununaţi cu ramuri verzi. un palat cu multe culoare încîlcite. care bîntuiau odinioară lumea. Şi-n vreme ce cîntecul sună. fiul lui Poseidon. Despre labirint. 10. în paginile acestei cărţi. Iniţial deci. şi despre Dedal. Solon. Se învîrtesc doi ghiduşi.. poetul francez Quinault. Joacă ei toţi. bunăoară. care biruie toate relele ce le stau în cale. Pe faţa încîntătoare a fetei s-a aşternut un zîm-bet blînd. Tezeu este în acest caz simbolul poporului Eladei. aflat la muzeul din Berlin. Tezeu este un nimicitor al monştrilor şi răufăcătorilor.S. sub cerul cel albastru. 5. cu valurile sale verzui. furtuni. despre care se povesteşte mai departe. 2. Hora de la Cnosos.P. Nemuritoare este o marmură ce o înfăţişează pe Ariadna adormită.

Această parte-a lumii avea să poarte. E fratele lui Zeus. atenienii. sub acest nume sau sub altul — a fost născocită de aristocraţi. l-au mai cinstit pe eroul lor.. Iar coasta unde-a poposit cu fata Zeus era a unei insule. Templul închinat lui Tezeu se numea Tezeion. 91 DEDAL Şl ICAR ZEUS SE PREFĂCUSE ODATĂ-N TAUR şi o răpise pe Europa. cu regele din Creta : Asterios. cum spui. Zeus ne-a zămislit pe mine şi pe fratele meu. Nu doară fiindcă mama a fost aici regină. Acela care se spune că i-a adus osemintele lui Tezeu la Atena a fost aristocratul Cimon. stă-pînul a purtat-o pe fecioară pînă într-un tărîm îndepărtat. poporul s-a adunat la Cnosos. născut în Argos de frumoasa Danae.. Ei urmăreau să dea un nimb de divinitate lui Tezeu. chiar sclavi sau condamnaţi. Roagă-l să scoată-ndată. Nu putea să-i mai atingă nici un aristocrat. — Mărturie mi-e mama. organizînd serbări.. din a'ceste sculpturi. se spune ca' în ceasul cel mai greu.. Legenda cu vulturul coborît din slavă peste mormîntul lui Tezeu — care nici nu ştim dacă o fi existat vreodată. Asterios s-a stins.. pe care-l lasă pustiu azi vechiul rege. cu Europa. Minos a luat cuvîntul şi a rostit semeţ: — Tronul. Ajunşi în acest templu.. Asterios nu-i tatăl copiilor Europei. au răspuns toţi cretanii. ce e aici de faţă. — Ba. primul născut de mama. un taur fermecat.. la adăpostul legendei despre Tezeu. s-a născut tot în Creta. Poate nu vă-nvoiţi ?. numele ei1. fireşte. de către artiştii Hahrilion şi Eufroniu. Tezeu a fost zugrăvit pe vase în culori roşii. împlineşte o rugăminte-a ta ?. au zis bătrânii. Iar alţii l-au sculptat în marmură şi lemn sau l-au turnat în bronz. s-aleagă un nou rege. înfăţişarea sa.. E vremea să dezvălui acum o taină mare. Al doilea : Radamante. Insula Creta 2.. chiar aceia care erau urmăriţi de puternicii zilei. pentru a-şi întări (aşa cum arătam şi mai sus) măsurile şi legiuirile asupritoare pentru popor. părăsind-o pe tînăra-i soţie — cum avea obiceiul — ea s-a căsătorit. Insă rar poate fi văzut ceva mai frumos decît întreaga legendă a lui Hipolit şi a Fedrei.. S-ar putea ca Poseidon să nu vrea să teasculte.. Şi Zeus. nici un stăpîn de sclavi. El este apărătorul oraşului Atena. mi se cuvine mie. a spus Europa feciorului său Minos. Şi-atunci cobori ocara grea şi pe capul meu. precum se pare. din valurile mării. Dar eu sînt cel mai mare.. ce-l rog azi. Compatrioţii lui Tezeu. pînă ce aceştia au biruit.. Noi vrem altă dovadă. a grăit iară Minos. Din dragostea lui Zeus cu fata feniciană. în marea bătălie dată la Maraton. zeii or să te-asculte. Tot acolo. seamănă uimitor cu a unui alt erou. aşa cum o fost înfăţişată de un sculptor din vechime.. dacă ne dovedeşti că tatăl tău e Zeus. în ană. copila unui rege fenician. a mai dat răspuns Minos. murind el. pe un sarcofag care se găseşte la Ermitajul din Leningrad. feciorul lui Zeus. dacă-i eşti fiu lui Zeus. mai tîrziu." După unele legende. Dar Zeus.. şi el ar fi luat conducerea oastei de viteji atenieni. Cere-i tu lui Poseidon.. într-adevăr. Minos a fost întîiul. pe nume.. ei erau ocrotiţi. 15. Urmaşii săi se cade să ia în stăpînire insula şi poporui. al doilea Heracle !. El nu e tatăl nostru. Atunci. 49 . au spus unii bătrîni. şi în cea stingă un scut. desigur. alcătuite de ei. s-au născut doi feciori. Nu peste multă vreme. cînd mulţimea striga : „Nimic fără Tezeu '. s-ar fi ivit pe cîmpul de luptă Tezeu.. renumitul Perseu.. în Tezeion putea. să găsească azil oricine. Şi. 14. artistul antic pune alături şi pe zeiţa Afrodita. şi el o să-mplinească. ca o umbră ce purta în mîna dreaptă o lance.. — Şi ce dovadă vreţi ? — Uite. oraşul cel mai mare din vremurile-ace-lea. Creta e ţara lui. 92 — Nu cere. A fost pictat de Micon şi Polignote. cită vreme se găseau la adăpostul templului. — Ba ne-nvoim. dealtfel.. ştiţi prea bine. să vedem. a doua oară.Legenda lui Hipolit şi a Fedrei a fost zugrăvită pe un vas aflat la muzeul din Berlin. Pornind înot prin apa mării. — Asta nu-i de ajuns. totuşi am să-ncerc.

de pildă. sub vraja asta cruntă. alături de-Afro-f dita şi Helios.. Ne trebuie alt rege. Sînt trei zile din ceasul cînd l-am urcat pe rug. a avut loc şi danţul. cu Minos şi chiar cu Pasifae . cu bot. Selene şi mulţi alţiij Cine poate să ştie cîţi or fi fost cu toţii ? !. frumos.'. Dar cum s-a văzut rege.. Poseidon a glumit cu oaspeţii. s-a plecat de genunchi. Taurul lui Poseidon iese din mare De cum şi-a sfîrşit ruga Minos. Şi mîndra Pasifae.. Ochii ca de safir şi părul mai bălan decît petala albă a unei flori de crin. că taurul cel alb. Monstru-nfiorător. Mai ales către Minos... Ca Zeus 93 să nu afle că i-a lovit odrasla şi să nu se răzbune. A dus într-o pădure taurul lui Poseidon.. şiacolo l-a ascuns. Avea un trup uriaş. —. Nici nu se mai văzuse un astfel de-animal. Trupul ciudatei fiinţe era de om. Ckid a văzut Poseidon înşelăciunea asta. Europa. Ajuns în faţa lor. au glăsuit bătrînii cei neîncrezători în vorbele lui Minos. A început ospăţul. un animal ca toate... fii slăvită.Minos — cu un cortegiu de fete şi femei — s-a dus către un templu închinat lui Poseidon şi sa rugat de zeu să-i împlinească voia şi să scoată un taur din apa verde-a mării.... Şi-a cugetat că-i bine să-l pedepsească altfel. Cenuşa lui e rece. prin care tu vei face dovadă că sînt fiul lui Zeus. voinic şi falnic. Apele au crescut. lovindu-l cu tridentul . preaputernice zeu !. e adevărat!. dar cap avea de taur. scos de zeul Poseidon din valurile mării. au glăsuit bătrînii. . ce spui ? — Asterios s-a dus. părinte al gingaşei fecioare. marea s-a-nvol-burat şi s-a pornit să geamă.Şi... cu-aceste vorbe.. J — Să fie !. este-un tînăr viteaz. nici că s-a mai văzută Regina odrăsleşte pe Minotaur Şi nu i-a fost nici asta de-ajuns zeului mării. Valuri albe de spumă s-au repezit spre ţărm şi au adus cu ele un taur fermecat''. ţi—1 voi jertfi tot ţie. Cu pasul maiestuos.. precum. taurul s-a-ndreptat către fiii lui Zeus.. ai fost soaţa lui Zeus şi i-ai născut feciori ! Pe unul dintre ei ţi-l facem astăzi rege. a glăsuit Europa. Iar pe soţul ei Minos îl vedea ca pe-o fiară ce-ar vrea să o sfîşie. I se părea. erau aievea. Într-o lună sau două s-a pregătit şi nunta. La nuntă-au foşti poftiţi eroi şi regi şi zei.. în schimb a dus. pînă cînd noul rege a vrut să se msoare şi aflat că el şi-a ales ca mireasă pe. A făcut. A mai lăsat o vreme.. drept jertfă. S-a rîs... precum î-a fost gîndul.. Pe Minos. ca tînăra regină să odrăslească — biata ! — un monstru făr seamăn. cu păr. dulcea Pasifae. a făgăduit Minos zeului mărilor.. o fată-aj soarelui. — Aha !. Nu mai ştia să vadă cele din jurul ei.. cu coarne. au strigat toţi. Nu chiar aşa făţiş. şi-a simţit ochii tulburi şi inima pierdută şi gîndul răvăşit. din cirezile lui. S-a petrecut zilei nenumărate. Taurul ce ieşise din valurile mării era mult prea frumos şi s-a gîndit că este mai bine să-l păstreze. Astfel a ajuns rege peste insula Creta feciorul cel mai mare al frumoasei Europa. Osîndă mai cumplită dată de olimpieni unei tinere fete ne-ntinată la suflet. tot prii vrajă. De cînd îl aş-: teptam. a săvîrşit şi fapta. dar Şi-a adus aminte că Minos e feciorul olimpicului Zeus. Printre ei şi Poseidon. dar n-a uitat o clipă că el veniseacolo doar spre a-şi împlini do-: rita răzbunare. nu a mai vrut s-aducă jertfa făgăduită. fireşte. legat între copaci.O. Şi 50 . în ziua ei de nuntă. Iacătă şi sorocul. şi feciorul meu Minos e cel mai potrivit. s-a mîniat grozav şi a vrut să-l ucidă pe mincinosul rege. — Să fie dară rege !. Iar cînd a fost să plece — avînd şi ajutorul frumoasei Afro-dita — zeul stăpîn al mării a săvîrşit o vrajă. a spus Poseidon. Tu. — Iar taurul acesta..

Şi.. Dacă-l ţin în palat. Toate se-ncrucişau. urcau sau coborau într-un astfel de chip. c-un meşteşug. Xoanele diforme. — Şi cu ce-l vei hrăni ? — Cu prinşii din război şi cu cei condamnaţi. şi te aştept cu planul pregătit. sub pumnul lui grozav. Minos şi-a amintit că locuia în Creta artistul atenian. cum ştii. mijlocul. ici-colo. precît se povesteşte. gura şi ochii. ciopliţi puţin. ca lupul. cum se hrănesc copiii cînd sînt încă micuţi. Ci vroia să sfîşie. ce-i de făcut ?" în marea disperare care îl cuprinsese. ce se numea Dedal. a rostit Minos artistului Dedal. O !... Nu mai pot să-l aud. spre hazul tuturor — pînă s-a dumirit că-i neînsufleţită.. sute de culoare. şi.. statuile de lemn din timpurile vechi — cînd erau măiestrite de mîna lui Dedal — păreau că-s în mişcare. te-ncurcai pe culoare. dar să-l faci aşa. care umple palatul. Artistul le-a dat formă de trupuri omeneşti butucilor de frasin. 51 . Era clădit din piatră... le-au zăvorit în beciuri sau le-au legat cu sfori. Dar asta-i treaba niea. a văzut o xoană creată de Dedal. — îţi trebuie curînd ? — Curînd ?. şi a săpat în lemn trăsăturile feţei : nasul. da. Dihania aceasta — numită Minotaur 4 — nici nu dorea să sugă. — Te du. — Să-mi faci. Trebuie să-l închid. ca şi de Afrodită. Nici nu mai pot să-l văd.. ca nu cumva să fugă. fiindcă s-a sfărîmat în mii de bucăţele.. burghiul.. încît te năuceau... tot după legende. Înainte de dînsul statuile-ar fi fost. răsună peste tot şi-ncarcă de ruşine pe regele din Creta. Şi-n primul rînd. Aş vrea să-l şi ucid. să vii cît mai curînd. — Pe Minotaur.. zei. El a cioplit cu dalta picioarele. numai carne. tot. îmi este deci fecior.ochi avea. prin voia lui Poseidon. să nu-i mai vadă chipul atît de monstruos ? Şi să nu-i mai audă răgetul său de foame. numai butuci de lemn. şi astăzi de-ai putea. cleştele şi ciocanul şi chiar firul cu plumb. îndurerată. Era înalt. oricît s-ar strădui. Socotind că-i o fiinţă ca toate celelalte — luînd-o chiar drept duşman — s-a repezit furios şi s-a luptat cu ea. Legendele ne spun c-a inventat securea. cînd au zărit cretanii cele dintîi statui cioplite de Dedal. ferăstrăul. De nu vei izbuti. Mă duc să-mi înjghebez un plan pentru palat la marginea grădinii. îmi sfîşie supuşii . şi mîine.. Iar regele... dar s-a născut. Chiar voinicul Heracle. Să nu poată ieşi. Tu eşti dator să-mi faci clădirea poruncită... vrea doar carne de om. stăpîne... tu însuţi vei fi dat drept hrană-acestui monstru născut de Pasifae. la mine în palat. dar neacoperit.. de fag sau de stejar. Nu ştiu cum. Pasifae jelea înfricoşată.. Nici nu poftea să pască la fel ca viţeluşii. tăcut. gîndindu-se mereu : 94 „Unde-ar putea să fie ascunsă fiara asta atît de sîngeroasă.. înecaţi în sînge. înalt ... pe care o născuse regina Pasifae ? Unde-ar putea s-o ducă. El făptuise lucruri cu totul minunate. Dacă intrai acolo. Dedal construieşte labirintul Şi a plecat Dedal. şi gîtul. Şi iată că acuma regele trimisese nişte slugi de credinţă să-l cheme pe Dedal. Cine-o intra acolo să fie bun intrat.. Dedal ? — Prea bine.. Ha !. S-a apucat de lucru şi în puţină vreme a făcut un palat cum nu se mai văzuse în lume nicăieri. — S-ascunzi pe Minotaur ?. un palat măiestrit. Socoteau că sînt vii. în el sentortocheau zeci.. că rîd sau glăsuiesc. de om.. de săli şi chiar de scări. îşi ascunsese fruntea în palmele-amîndouă. trimis de Euristeu să prindă taurul. acest artist a fost primul sculptor de vază şi primul arhitect. sub frunte. şi braţele.. Precum se povesteşte.. înţelegînd c-a fost lovită de Poseidon. 95 Ai înţeles.. răi.

tot luptînd prin lume. şi le-a legat cu fire din haina lui desprinse şi le-a lipit cu ceară. Atîţia osîndiţi de tine pe nedrept. după obiceiul pe care şi-l făcuse... de pildă. Ucide-mă acuma. Fecioare şi flăcăi ca jertfă pentru fiara ascunsă-n labirint. prinzîndu-le-n curmeie făcute din veşminte. şi supunînd popoare. chiar din insula Creta. Căderea lui Icar Şi. Fâptuieşti numai crime. Tatăl şi-a luat feciorul în braţe şi-a grăit : — Dacă regele Cretei ne-a-nchis drumul pe ape şi drumul pa pă. îi azvîrlea acolo păsări sau alte fiinţe şi faguri de albine. Minos îi aducea în negrul labirint pe prinşii din războaie şi pe alţi condamnaţi. peste tot. ţinuturi. însă stăpînul Cretei era rege războinic. că scapi neosîndit ? — Eu le-am dat. fără de nici un murmur. între cei hărăziţi ca hrană pentru fiara închisă-n labirint. L-au înşfăcat de umeri. Dar am să te închid — a spus regele Minos — în schimb. şi celelalte două i le-a pus lui Icar. Dar ce tribut ? în sînge.vrînd să ieşi. Alţi sclavi. Au plătit atenienii de două ori tributul.mînt. cîine atenian ? Şi-ai socotit. Ajută-mă şi tu. cu fiul tău Icar. să zburăm ?. Iar buna Ariadna — cu sfatul lui Dedal — şi-a ajutat iubitul. i-au adus şi feciorul. harul tău de artist îmi sînt de trebuinţă.. Ai omorît atîţia tineri nevinovaţi din ţinuturi călcate de tine în picioare. Nu mai puteai ieşi. căci mintea ta isteaţă. lîngă sine. N-am să te ucid. l-au purtat prin grădină pînă ia labirint.. crudule basileu. şi-aşa. însă a treia oară. Chemîndu-l pe Icar aproape. — Da. au fost mîn96 câţi de fiară. în vremea asta. da. făcînd patru aripi6. mai mult tîrîş. în fiecare an. nu mă-nspăimînt.. păsări ? a întrebat Icar.. tată. . — Nu. pene. îi silea pe aceia care erau învinşi să-i plătească tribut. Cînd n-avea prizonieri. Şi cine să plătească ? Cine să ispăşească şi pentru Minotaur. S-au urcat sus. Dar ce sîntem noi.... în acest labirint5 — cum l-a numit Dedal — a-nchis regele Cretei pe fiara Minotaur. Să ne-apucăm de lucru. pe care-l dobîndise dintr-o căsătorie cu-o sclavă a lui Minos. te afundai mai rău.... i-a silit şi pe ei să-i trimită tribut. Două şi le-a pus sieşi. şi pentru că Ariadna fugise cu Tezeu ? Regele a aflat că artistul Dedal a dat sfat Ariadnei şi ea l-a ajutat pe iubitu-i Tezeu. dragul meu copil ! Astăzi a sosit vremea ca să-i învăţ pe oameni să zboare prin văzduh. Nu mai puteam să-ndur. sclavii s-au repezit. pesemne.. L-a chemat pe Dedal şi i-a strigat aşa : — Tu le-ai dat ajutor ?. la semnul lui Minos. cu miere-nmiresmată.. El a doborît fiara şi a fugit din Creta. a venit şi Tezeu. de vrei. Ce-i drept. oase de păsări. Minos a biruit cîndva şi pe-atenieni şi.. Nutream de mult în mine un gînd de acest fel.. să-ncerci să fugi. El se uita-ngrozit la zidurile-nalte. Tu. In acest larg palat.. ce se numea Icar. Şi ca şă-i ţie viaţa hidosului său fiu. pe ziduri. a glăsuit Dedal.Şi. nu socoteam că am să fiu silit atîta de curînd să fac astfel de aripi ca să scăpăm cu ele din ghearele lui Minos.. ajutat de fecior. Şi-ndat-a luat bătrînul. rămase-n labirint din timpul cît trăise preahîdul Minotaur. a mai rămas văzduhul. cîte şapte fecioare şi alţi şapte flăcăi. Să nu-ţi treacă prin minte. stăpîne. cumva. l-a învăţat să zboare : — Priveşte cum se-nalţă 52 . Şi oricît te sileai nu mai nimereai drumul. — Cum. în labirint.

se apropia de ape. să strige. nu-l mai ţinea nimica sub cerul arzător. în aceeaşi vreme. A zburat mai departe. de mătase. Parc-ar vrea să se smulgă din trup.. Am să te-ntreb ceva. Nu sta nici prea aproape de valurile mării. — Icar. Nu-i mare lucru. peste mări şi pămînturi ? — N-am auzit. îi strigă tatăl. L-a dus la fund 7. Nu le venea să creadă... la regele Cocalos. bietul. ascultă. Mai ştii ce sa întîmplat !. Poate s-a rătăcit.. Apa l-a înghiţit pe loc. Era către amiază. nu prea deştept.. mai sus. eu nu m-oi supăra. să chiuie. de nu ştii ce-i cu sclavul.. De la acea-nălţime. şi ajungînd la el. cumva de-un sclav al meu.. ca apa să nu-ţi ude aripile uşoare. Dar între timp. însă Icar. cum nişte pămînteni puteau zbura ca zeii.. în scoica răsucită a unui melc de mare. a început să ardă. tu. a glăsuit Dedal. abia se mai vedea. Creta era în urmă. Şi zboară. pînă-n Sicilia.. La regele Cocalos Dar nu i-a răspuns nimeni. II 97 — Hai să zburăm. voi. Se ridică mai sus. a rostit iarăşi Minos. să le alcătuiesc aşa cum aş fi vrut. Icar nu mai era. Dedal. care-a zburat. iar scoica să rămînă întreagă.. cu aripi făurite de mina lui isteaţă. Penele s-au desprins.. Aripile acestea nu am avut mijloace. să-l găsească pe bătrînul artist şi să-l închidă iarăşi la el. Degeaba da din braţe feciorul lui Dedal. cuprins în inimă de-o aprigă dorinţă de-a spinteca văzduhul şi-a se-nălţa spre cer. Au trecut doar trei zile. Unde eşti ?. şi iacătă şi Minos coboară cu oştirea în faţă la palat. cea plină de miresme.n-ascultă. pescarii şi alţi oameni se uitau. ca să se răcorească. a dat răspuns Cocalos. Nu te-apropia de soare.. simţind căldura. dar. hai.. mai sus. Scoica 53 . să dogorească tare. Firul să intre tot. A fugit la Dedal şi l-antrebat pe el. tată. opreşte-te ! îi strigă tatăl care. Cînd fiul lui Dedal. fără ca s-o sfărîmi ? Stai că-ţi aduc răspunsul. nu uita ce ţi-am spus şi fii prevăzător î Numai că el. auzind glasul. îi dai după aceea drumul furnicii-n scoică. — Ei bine. nu te-nălţa prea tare şi fără chibzuială. — Să vîri un fir de aţă într-o cochilie. — E lucru foarte simplu. Simte că se înalţă ca vulturul în slavă. îmbătat de vîrtejul acelui zbor înalt. nici nu-l mai auzea. Unde eşti ?. din ceruri. Aripa se des-princfe şi-ai să te prăbuşeşti.. Ea intră să s-ascundă.. nu-i nimica. Tîrăşte cu ea firul. s-a-ntors îngrijorat şi şi-a strigat feciorul : — Icar !. De pe ţărmuri păstorii. aici în labirint. s-ar putea ?.. însă nu ştiu cum aş putea să vîr un fir lung. nesfărîmată. să curgă încetinel. uşor ca gîndul şi slobod să plutească pînă-n nemărginiri. cu oaste.. In depărtări s-arată şi fermecata Samos. Dedal.' Şi-acuma să zburăm spre dulcea libertate — Legendele Olimpului.. S-au ridicat spre boltă şi au pornit în lume. bate din aripi tare. în labirint. 98 Cocalos. mai sus. ce-avea răspuns la toate. i-a dat sfaturi bătrînul . Cine n-avea nevoie de un artist ca el ? . Tocmai se auzise zvonul că dinspre Creta s-ar apropia şi Minos.. vezi bine. şi ceara se topeşte. cu mirare. Helios trimitea valuri.Şi l-a adăpostit într-o clădire mică. rege.. c-un ţipăt disperat. Ii vine să şi cînte.. Pe unde eşti ?. în zboru-i. Bagă de seamă... Şi regele Cocalos. îndurerat. înconjurat de flăcări de aur..... Legi firul de mătase cu grijă de-o furnică. Să te iei după mine. — Icar. sau a căzut în mare. Şi au vîslit din aripi. a lunecat în cursa dibace a lui Minos. i-a cerut adăpost. bătrîn. Icar s-a prăbuşit în valurile mării.. Ceara care lipea aripile uşoare a prins să se topească. se ridică. s-a-nvoit să-l ascundă pe bătrînul Dedal. Cocalos îl pofteşte la el în ospeţie. Se-apropia sfîrşitul urzit de Helios. gelos pe pămîntenii care zburau ca zeii. El se-nălţa întruna. Dar Helios. n-a mai avut ce face.. Avîntul lui spre ceruri nu-l mai putea opri cu strigătu-i Dedal. valuri de flăcări. ca un nimb. Ce zici tu. rege paşnic..vulturul prin văzduhuri ! Vîsleşte rar din aripi. a glăsuit Icar. şi Minos îl întreabă : — N-ai auzit. chiar de pe malul mării. Trecuseră de Delos şi de insula Păros.. unde sălăşluiau şi copilele lui.

privind cu-amenin-ţare. Oamenii din Creta îşi puneau la sărbători şi jocuri. care aflase totul. In artă. Se-nţelege. Am amintit despre acest Minotaur. 4. Este vorba de laurul care. pe de alta acelor forţe dominatoare. La astfel de cuvinte şi regele Cocalos s-a-nduplecat. eu poruncesc oştirii să-ţi ardă-ntreg oraşul. urcuşul omului spre cele mai înalte culmi. De nu mi-l dai. ce se numea Eac. Cocalos. A fost cîntatâ mai ales de Ovidiu. o smoală clocotită care l-a-năbuşit şi l-a fiert ca pe-un rac. E simplu. l-a prins pe cîmpul Maraton şi l-a răpus.. cît mai sus. regele l-a poftit să se şi îmbăieze. îl vedem pe Dedal făurind aripi pentru el şi Icar. Tezeu. Cnosos. într-un splendid basorelief din secolul al doilea înaintea erei noastre. turbînd mai tîrziu din porunca lui Fosei-don. 7. a început să curgă.I-o ţară Ce-i zice Creta. Icar pare a fi simbolul dorinţei omului de a se depăşi pe sine. pelasgi. Să stea cu el la masă şi să se veselească după atîta cale. Dar după moartea sa.P.. Acolo l-a făcut. întors în patrie.. la Hades. la tine. pe de o parte lipsei sale de experienţă în îndepărtatul trecut istoric. veneau. desigur mult transformată de-a lungul veacurilor.. multă legătură şi cu legenda românească despre „Meşterul Manole". Aşa este palatul descoperit la Cnosos. Facem aşa şi-aşa. pustia toată Creta. cîte o mască. Ştim că numele continentului nostru s-a dat — după legendă — de la acela al frumoasei prinţese feniciene răpită de Zeus sub chip de taur si dusă în Creta. cea mare. Iar prăbuşirea sa se dator aste. aduşi de Hermes. nu se referă chiar la acest palat. a rostit iară Minos. isteţul XJlise. fără îndoială.. Şi-a spus ce-l învăţase înţeleptul Dedal. că e-n mijlocul mării. — Nu. s-a şi grăbit spre beciuri. zugrăvit în zeci de culori.L. Cu toţii hotărau destinul celor care. în Infern. In Creta se mai află şi astăzi multe urme ce amintesc de legendarul Minos. ca şi despre Dedal şi Ariadna.A. E. de a se ridica. mare judecător. 8. Se mai găseşte şi un jilţ regal. Legenda aceasta antică are. la Hagia-Triada şi-n alte părţi.. Cu ape-n jur. care se temea să nu facă stricăciuni. grăieşte astfel Penelopei : „. despre care s-a spus că e tronul lui Minos.S. Şi-a-ncălzit în cazan. Cunoaştem din legendele anterioare că taurul a fost îmblînzit de Heracle şi adus la Micena.. Locul unde legenda spune că ar fi căzut în acea zi Icar este Marea Icariană. cellalt fiu al Europei şi-un alt fecior al său.. Zeus l-a coborît în ţinutul lui Hades." 3.. — Am şi dezlegat taina. Aşa a scăpat lumea de regele din Creta 8. în cîntecele „Odiseei" . 5. 2. Dar bătrînul Dedal. înainte de masă. după ce se stingeau. Atîta l-a rugat pe feciorul lui Zeus : să mai rămînă-o seară acolo. Pentinsul ei sînt nouăzeci de-oraşe Cu lei de lei de limbi : ahei. în loc de apă. la Festos. roditoare. Note 1. în româneşte de G. Mai tîrziu. Drama căderii lui Icar o găsim înfăţişată în picturi murale nespus de expresive. întruchipînd un taur. încă din legenda anterioară despre Tezeu. pentru oaspeţi. Nu-i adevărat. precum vezi. Ungă insulele Samos.rămîne-ntreagă. 101 chiar în insula Samos. pe frunte. mîndră. să 54 . fireşte. — Ai dezlegat tu asta ? — Desigur. ca şi pe Rada-mante. şi mîndri Eteocreţi. Taurul se pare că era un simbol al soarelui pe vremuri — cum e la egipteni taurul care poartă un astru între coarne. aflate sub lava din Pompei.. Se numeşte Dedal. Intre oraşe E unul mare. care doresc să împiedice progresul. cidonieni alături De dorieni războinici şi de oameni Dumnezeieşti. a glăsuit Cocalos către vicleanul Minos ce sta şi—1 aştepta în sala tronului. în zborul său spre libertate. Nu ştim dacă povestea despre labirint.. după călătorii îndelungate. în haine preschimbate. smoală. 6. celălalt erou. 100 în loc de apă caldă. Mai sînt şi alte ruine. Se povestea că mai tîrziu i s-ar fi găsit trupul şi ar fi fost înmormîntat „Odiseea".. Iar în plastica modernă se află o operă celebră a sculptorului francez Rodin. dar aici lăsat liber de Euris-teu. Se află-aici. A oprit repede apa care curgea către sala de baie. Şi oamenii foiesc în ea puzderii.. în palat. legenda lui Icar a fost des ilustrată. Numai un singur om putea să născocească un astfel de răspuns. unde Minos Fu împărat la nouă ani şi cel mai Apropiat de Joe. Labirintul construit de Dedal era considerat una dintre cele şapte minuni ale lumii. 1956. Cînd a intrat în baie prearăul rege Minos. şi pe un vas pictat de un artist cretan. Mai sînt şi multe vase în culori minunate. Murnu. şi să se odihnească..

iar. 103 Era către amurg.. cununi de gheaţă orbitoare. zeiţa. şi să şi-l crească după voie. Eliberarea Elenei din Atena în acest fel au văzut lumea cei doi băieţi : Castor şi Polux. dar cu cap de animal. Şi lebăda am să fiu eu !. Probabil că astfel s-a creat legenda despre un mare taur din regatul lui Minos — adică un Minotaur — care sar fi născut sub nişte blesteme divine. în schimb.aibă înfăţişarea soarelui adorat. Soţia regelui spartan mîngîia lebăda cu gîndul că va să-i potolească spaima. puternică. încît s-ajung pe lîngă Leda. cîntau aezii. la ceasul cînd se scaldă-n rîu. Regina. ştiau că acest rege-o dispreţuia pe Afrodita. frumoasa Leda. Şi Leda a adus pe lume în timpul cuvenit — ca păsările — două ouă. în urma lebedei. plecate peste ape. Lebăda se părea că-i cere soţiei regelui s-o scape de vulturul urmăritor. Nu-i aducea pe altar jertfe.. care prezintă oameni cu capete de taur. Şi. Gîndea să-l facă un erou. o-mbrăţişează pe regină.Şi. în timpul iernii.. slăvite Zeus. în lebădă cu pene albe — o lebădă strălucitoare. -Gonindu-l prin văzduh. Să mă goneşti în aşa chip. un vultur zbura cu aripilentinse. pe Polux. Zvîrlindu-şi vălul sub un mirt.. şi-au început să gîngurească şi să se joace împreună.. o biată lebădă prin aer. cu ciocul umezit de sînge.. supărată.. albe. văzîndu-i pe băieţi jucîndu-se doar împreună. se afundase-n apa rece. bucurîndu-se că se găsea la sinul ei. Polux şi sora lui. Iar Castor şi cu Clitemnestra lui Tindar îi erau copii 2. regina Spartei să se scalde. dacă Tindar era vrednic. aezii nu ştiau să spună. chiar înspre rîul unde venea. s-a răzgîndit 55 .. i-a dat răspunsul Afrodita.. Iar Zeus.. — Am înţeles. Zeus se preface în lebădă Iar Zeus s-a prefăcut. regele din Sparta. lebăda măiastră. cu ciocul roşu ca mărgeanul şi ochi de flăcări. Zeus ar fi vroit — se pare — să-şi ia pe fiul său. Soţia lui se numea Leda K Pe ţărmurile rîului Eurot creşteau mirţi înfloriţi şi sălcii cu ramuri lungi. în palatul din Cnosos — legendă care a fost apoi înflorită în cîntecele aezilor. înfăţişînd o fiinţă cu trup omenesc. în timp ce vulturul se-ntoarce în slăvile îndepărtate şi-şi ia din nou înfăţişarea obişnuită de zeiţă. cu ciocul roşu ca mărgeanul şi ochii scînteind ca jarul — şi a chemat-o pe Afrodita : — Tu ai să iei înfăţişarea de vultur care urmăreşte. iar pe Taiget răsare luna cu fermecata ei făclie. care se preschimbase-n vultur. Nu-i aprindea focuri în templu. vieţuiau în cîrduri lebede graţioase. Fuge pe ţărm şi-ntinde mîinile spre ea. trăia cîndva regele Tindar. . mai cu seamă. pe valea rîului Eurot. seară de seară. Cum ? Aţîţîndu-l pe însuşi Zeus la dragoste nelegiuită faţă de soaţa regelui. Cînd s-a distrus regatul străvechilor cretani. s-au găsit multe statuete şi vase dintr-acestea. Şi ei s-au luat îndată-n braţe. era cetatea ce se numea Lacedemonia sau Sparta... s-au ivit Castor şi o copilă. La miazănoapte de Eurot. a rîs cu hohot olimpianul. andreptat lebăda. cînd prin frunzişul din platani îşi cîntă vîntul melodia. Dar. Dintr-un ou s-au ivit atuncea Polux şi sora lui Elena — de-o frumuseţe fără seamăn . Mai albe uneori decît Taigetul. ce-i grăiau cu o privire rugătoare — sare din rîu. cînd rîul pare tot poleit cu aur. erau odraslele lui Zeus. Aşa se găseşte o statuetă arhaică de bronz — un amulet probabil — ce se află acum în muzeul din Luvru. Şi s-a schimbat pe loc în vultur. muntele care se-nălţa în zare şi-avea pe fruntea lui semeaţă.. să-i dăruiască ocrotire. venise singură la rîu.. Elena. din cellalt. CASTOR Şl POLUX ÎN ŢARA MlNDRĂ A LACONIEI. Pasărea albă se preface că-i este frică şi s-azvîrle în braţele reginei Leda. Clitemnestra. Nu cunoşteau nici ei prea multe. Leda -— uimită de albeaţa acestei păsări maiestuoase.. Insă. ca întotdeauna. ce-a început să-l izgonească pe Zeus. Afrodita a hotărît să-l pedepsească pe Tindar.. pe Zeus. Deodată vede prin văzduhuri venind o lebădă spre ea. poate asemeni lui Heracle. nebiruită.

S-au gătit repede de drum şi. fugea mai bine şi călărea ca o nălucă . apoi o luase de nevastă . numită Argo. şi iarăşi valul o sălta pînă la bolta înnegrită. care bîntuiau apele din arhipelag. Heracle şi mulţi alţii. Mai ales că se zvonise despre Elena. cit nici nu se vedea cu ochii. intră şi fraţii. La-ntoarcere au fost primiţi cu ospeţe şi veselie şi sărbători strălucitoare. c-a fost furată de Tezeu. de moarte. sub aspră priveghere. plecase în Infern. cu oastea lor în Atica. Şi auzind. în Sparta. cu plute şi in corăbii înzestrate cu pînze şi cu vîsle bune. Nici nu o cunoşteau destul. Nu mai puteau pluti corăbii. cu trăsnete-nfricoşătoare. să scape oamenii de rele. departe. Aveau cam treisprezece ani. însoţiţi doar de cîţiva prieteni. o vînătoare renumită.. Se-ntorc deci toţi.. plini de-nţelepciuhe. cu trosnituri de lemnărie. pe Etra. Vitejii se porneau acolo. Elena. cu toate că le era soră . ardeau oraşele pe ţărmuri. I-au nimicit pînă la unul. iar carul lui zbura pe ţărmuri. Fără a sta în cumpănă.. să-i ducă înspre miazănoapte. Nu mai era nici o nădejde. ca sclavă Spartei. în timp ce fraţii dioscuri vroiau să sprijine 56 . să ţină vîslele în mîini. cu colţii ei de spumă. mama lui Tezeu.. Zadarnic se trudeau eroii. grădinile lui Academos 5. Marea. Tezeu.. sau o izbea de stînci cumplite. într-o regiune rău pustiită de-un mistreţ. Au petrecut ce-au petrecut şi s-a curmat de la o vreme şi bucuria revederii. jefuiau pe neguţători şi-i ucideau fără cruţare. A poruncit zeului Her-mes să-i ia pe unul şi pe cellalt. Ba.să-i mai despartă. Şi-atunci. Aici. după cum se povesteşte. regele Atenei. de urgii. Dar cruţă. Castor. cei doi flăcăi şi-au spus că-i datoria lor să plece şi să-i răpună pe tîlhari. însoţindu-i pe ceilalţi. ca să dea lupta cu Tezeu şi să-şi elibereze sora. să şi-o răpească din Infern pe blinda CoraPersefona. Aezii povesteau că Polux lupta neîntrecut cu pumnii şi arunca greutăţi. unde se adunau adesea. cu voie bună. şi-au săvîrşit isprăvi de seamă ce i-au făcut nepieritori. să dobîndeasca. în Macedonia muntoasă. Iar Tezeu. Castor şi Polux izbutesc să afle locul unde sta închisă sora lor. plutea pe mări de multă vreme. ducînd cu ei. Unii-şi aveau drumul prin Sparta şi povesteau despre mistreţ şi lupta ce se pregătea.. cutreierau în vremurile-acelea nişte piraţi pe marea largă. şi se pornesc către Atena. Corabia. în timp ce el era-n Infern. în schimb. au luat parte la vînătoare. s-au îmbarcat pe o triremă şi s-au luptat cu toţi tîlharii — piraţii. de cum făcuse nunta. Zdrobesc armata ateniană. căci ei crescuseră departe. care urla plină de ură şi era gata să-i înghită. pe cînd dansa la o serbare .. Iason6. Era pe lîngă Tracia. Gropi mari de apă se căscau. jafuri. Corabia cădea în ele. ca rîndunica în văzduhuri. mama eroului Tezeu. 105 Spre oiţe isprăvi Tocmai se pregătea-n Elada — la Calidon. Deodată s-a stîrnit furtuna. Fata era de-o gingăşie cum încă nu se mai văzuse. fără teamă. Hermes i-a învăţat să lupte cu iscusinţă. voinicii-ncalecă pe cai. Cînd o găsesc — ce bucurie !.. ca să se-ntoarcă la vatra părintească-n Sparta. urmaţi de ostile-spartane. să stea de vorbă.. lîna berbecului de aur. E însetat să săvîrşească fapte de glorie şi cinste !.. Vroia s-ajute pe un prieten. care domnea peste lapiţi. Pe urmă fraţii dioscuri au plecat cu argonauţii. din Colhida. într-un ţinut îndepărtat 3. Cuceresc sate şi oraşe şi-Atena cea cu temple multe. păzită de prinţesa Etra. la Hades. pe cînd Elena rămăsese lîngă părinţii săi. dioscurii. purtată de un vînt prielnic. Cine e vrednic n-o să şadă mereu la danturi şi la mese. Crescuseră acum feciorii destul de mari. părea o fiară îndîrjită. venise şi răpise fata. Castor şi Polux n-au stat pe gînduri nici o clipă. filozofii Cătînd după aceea bine. 104 Au mai deprins şi meşteşugul de-a naviga pe mări. De pe atunci se auzise în lumea-ntreagă despre ea. ce atîrna deasupra mării. una din cele două fete. Din fericire pentru ei.

. Cearta cu fiii lui Afareu Părea că totul se aşterne senin. Dar alţii spun că pricina ar fi iscat-o. le-au smuls pe cele două fete dintr-o grădină unde ele culegeau flori.. erau şi nişte nori. de ce opreşti acuma drumul corăbiei. cu piept de foc şi de aramă. şi vom avea un trai tihnit. Ne vom căuta nişte soţii. frumos. Zeus. şiretul Eros ţinea frîiele cailor. Iară regina le-a grăit. Pe cai sălbatici. pe lume... avea o-asemenea putere că nici un muritor din lume n-ar fi-ndrăznit să se măsoare. 107 El se luptase şi cu zeul Febus-Apolo. rugau pe zei şi dioscuri să le dea sprijin. ce parcă lunecau din cer 8.. şi-l biruise la sfîrşit. prin case.. Pe dată înceta furtuna şi se zăreau aceleaşi flăcări. cumva. Tuspatru veri au îndrăgit acele fete-ncîntătoare pe care le avea Leucip.-a pus în arc patru săgeţi muiate-n fiere şi le-a dat drumul în văzduh.. făcînd dreptate. 57 . Cu toţii s-au mirat nespus de o asemenea minune şi.... De-aceea fraţii dioscuri i-au nimicit. De ce. cu el. pentru-o fată. pe ţărmuri. Mama lor. gîndind să îmblînzească zeii. Linceu şi Idas. de atun-cea. Castor şi Polux au chemat pe Zeus.. Pe cîmp ardea soarele viu şi. dup-atîtea lupte. Şi ei nu-ngăduiau pe nimeni ca să-i înşele cu ceva. Eros. Una Hilera . Iar micul Eros. cel ce ne-ai răpit de-acasă şi l-ai trimis pe zeul Hermes să ne înveţe meşteşugul cel viforos al armelor şi navigaţia pe mări. două fecioarencîntătoare. în înalt.. Furtuna se dezlănţuia tot mai avană şi mai cruntă. Se povesteşte că Linceu era-nzestrat cu o privire ce străbătea pînă departe. îi ucideau pe corăbieri şi scufundau vasele-n apă. care vesteau primejdia ce s-apropia9. să le ceară pe fetele lui Leucip. un adăpost şi-un pic de hrană. tatăl Tindar şi Clitem-nestra şi Elena i-au primit plini de bucurie. Tot în acea călătorie Castor şi Polux s-au luptat cu doi uriaşi.. Unul. mamă.. care vroia să fie vestit şi prin feciorii săi. Dacă ar fi să dăm crezare poemelor din alte vremi. Verii erau Linceu şi Idas. Unii pretind că toată cearta s-ar fi pornit pentru că verii i-ar fi-nşelat pe dioscuri cu nişte boi dintr-o cireada adusă din Ar-cadia. s-a întîmplat ca dioscurii să se certe cu nişte veri. Castor şi Polux s-au întors la casa părintească-n Sparta. în sfîrşit. precum cîntau aezii. totuşi. prin munţi. să-i salveze.. Iar Idas. în acest timp. Furtuna a-ncetat pe dată. de cîte ori erau furtuni. fiicele regelui Leucip. pe care îl chema Amicos. Ca să n-apuce însă verii. Altul. ar fi răspuns atunci c-un tunet. un rege neospitalier. S-au prefăcut în două stele. în viaţa lor. prin păduri. o tată — ne răspunde ?. vrînd să se joace. ce se frînsese între stînci. Numai că. ce-au luminat pe dioscuri. Leda. feciorul lui Poseidon. frate cu Linceu.. Săgeţile i-au nimerit pe toţi flăcăii. flăcăii Ledei s-au gîndit că trebuie să le răpească. Să vănsuraţi... îmbrăţişîndu-i cu mîndrie : — Bine că v-aţi întors acasă. feciorii mei. odraslele lui Afareu — care era cu Tindar frate. Zadarnic încerca să cînte Orfeu ' din lira lui divină. într-o zi. în luptă dreaptă.. care ne poartă spre ţara unde se găseşte lîna de aur mult dorită ?. C-ar fi trăit atunci. Fraţii au rîs : — Prea bine..catargul.. Aceşti uriaşi nu-i ospeţeau 106 pe-aceia ce-şi căutau.. corăbierii. de fapt. Şi-atunci.. în puţină vreme. să împărţiţi pămîntul între voi. şi două flăcări aurite au lunecat peste catarg. Regele-a cam îmbătrînit şi n-avem sprijin la nevoie. drept în piept. stăpînul din cer : — Tu.. un monstru de la Creta. dioscurii au năvălit ca o furtună. ce purta numele de Talos. alta Feba. Să-l stăpîniţi cu braţ vînjos.

Cu suliţe scînteietoare. Castor nu stă nici el degeaba şi îl ţinteşte cu-o săgeată pe Idas cel voinic. un sărman fiu de pămîntean ? — Deşi n-avem acelaşi tată. Zeus i-a răspuns : — Tu eşti nemuritor. Sărută faţa-ngălbenită. şi îi preface în cenuşă. decît o dragoste de frate.. Linceu. Şopteşte-ncet : — Nu-mi pare rău că părăsesc acest pămînt. cătîndu-se adine în ochi. Dar Castor e fiul lui Tindar şi-i muritor ca tatăl său. Pieptul lui e aproape rece. ce străjuia Taigetul. Hermes. muntele lacedemonian. Afareu. care ţi-e în acelaşi timp prietenul cel mai devotat. deci. fără să-m-bătrîneşti vreodată. răspund în hohot gemenii. dintr-o dată. în coaste. 58 . Apolo.Şi dioscurii au pornit cu caii în galop. în f. Artemis şi ceilalţi. sfîrşit. Linceu şi Idas se ivesc. Auzind vorbele acestea. se clătinau.. ei se reped unul spre cellalt. Dar suliţele se sfărîmă în scuturile de aramă şi în armurile de fier. sau să murim alăturea. Ochii lor sînt înflăcăraţi. cuprind şi săbiile-n mîini.. pe fetele ce lendrăgeau. nu flăcăi. pe Castor cel lovit de moarte şi să-l doboare pe Linceu. tată.. pînă ce Castor. Polux îşi împarte nemurirea cu fratele său Castor Lupta a fost îngrozitoare.. şi care-o fi învingător să aibă parte de soţii. — Daţi-ne fetele ! le strigă Linceu. mai nobil. Cu-rînd o să muşcaţi pămîntul. Cei dinţii se ciocnesc. sus.aţa gemenilor. de pe rnormîntul tatălui lor. Înşfacă iute o coloană de marmură. a răspuns Polux către Zeus. 108 Castor se stinge-acum pe-ncetul. pe coifuri. Păreau că-s stane.. Polux. Şi.. a tatălui lor.. împreună. şi ai dreptul să vieţuieşti cu fraţii tăi : Atena. vrea să-l răzbune pe Linceu. Dar inima mi-e-ndurerată că mă despart de tine. sub adierea vîntului dinspre miazăziuă. din Olimp. fără glas. tu ştii că fără Castor viaţa mea n-are nici un rost.. frăţia care ne-a legat îmi e mai dragă decît slava ce aş avea-o în Olimp. Duşmanii se opresc o clipă.. călări. pe groapa fără de coloană. şi o azvîrle cu putere în pieptul agerului Castor. Şi Polux cade în genunchi. cu furie. Castor cu vărul său Linceu. la Hades." Lupta durează ceasuri multe. Ochii sticloşi privesc spre cer. se avîntă iarăşi ca doi vultani înfometaţi. — Vin de le ia ! răspunde Castor. Şi — iată-i !.. Vrei să-ţi pierzi oare nemurirea. şi disperat strigă spre Zeus : — Tată.. Ori amîndoi nemuritori. Tăind prin muntele Taigetul. ducînd.. Numai panaşele. Vreau să trăim. la piepturile lor bărbate.. abia-n-gropat. deci lui Castor viaţă sau — de nu vrei — încuviinţează să plec alăturea de el spre negrele genuni.. împunge pe Linceu în pîntec . ori împreună în Infern. i-a şi văzut pe cei doi fraţi gonind cu fetele în braţe. jos. şiacesta cade. mai dibaci. Şi nu-i nimic mai sfînt... El l-a chemat grabnic pe Idas şi-au pornit după dioscuri. cu un fulger din văzduh.. Polux. Polux sare atunci degrabă să-şi sprijine iubitul frate. arde pe Idas şi Linceu. de bună seamă. Dar Zeus curmă bătălia şi.. ca să trăiască din nou Castor. amîndoi. Idas atuncea se repede. cu ochiul său pătrunzător. o.. cu glas întărîtat. Dă-i.. în Olimpul luminos.. Luptăm cu rîndul cîte doi. Ceilalţi să piară ! Vă-nvoiţi ? — Ne învoim.. — Atunci să ne-ncercăm puterea. în timp ce fetele-i privesc înmărmurite.

Ei sînt cunoscuţi în povestiri şi poeme. Considerau că dintre gemeni unul este poate copil de zeu. Iar. Toţi cată spre mama lor care-i priveşte înduioşată. Regii Spartei se mîndreau mult cu această genealogie şi mai ales cu faptul că aveau strămoşi pe cei doi vestiţi eroi gemeni. frumoasa Elena se va mărita cu regele Menelau şi din pricina ei se va isca războiul troian. feciorul regelui Amfitrion. Se văd dioscurii răpind fetele. Sparta se mai cheamă şi Lacedemonia. Cînd se sfirşesc furtunile. însă. Cum a sunat porunca asta. în înalt. în care Zeus se transformase. aflată in galeriile de artă din Miinchen. pe lume. Adeseori ei sînt călări. nu numai ca fii ai lui Tindar. dat celei mai înalte instituţii de ştiinţă şi cultură. uneori. ca şi-nainte. din an. şi ei şi-l explicau născocind legenda despre Castor şi Polux. In depărtare. Ea 109 a dat numele oraşului cel mai important din Laconia. în muzeul SanMarco. Despre Orfeu se va povesti în legenda „Orfeu şi Euridice". de a 59 . O altă statuă de seamă mai este la Veneţia. întotdeauna-i cîte-o stea 13. Cinstind pe Castor şi pe Polux. elinii le-au clădit altare şi temple mari. iară pe cap coifuri rotunde 12. Iară cealaltă jumătate să se coboare în Infern. avea un frate geamăn. pe un deal înalt. Eurot Ha lui Eurot or fi fost Sparta. In grădinile învăţatului Academos a întemeiat filozoful Platon celebra lui Academie. 9. Sparta s-a căsătorit cu Lacedemon. Tot la Roma. împodobite cu marmure. care l-au rugat pe Zeus în timpul unei furtuni să-i ajute. care era feciorul lui Zeus. din care tocmai se ivesc perechile de copilaşi — asemeni unor puişori. se mai găseşte şi o copie după tabloul lui Leonardo da Vinci : pe malul rîului Eurot. Ei se întrebau de ce vin oare. în vîrstă numai de 13 ani. din templul zeiţei Artemis. Navigatorii din vechime mu puteau înţelege acest fenomen. 7. în partea de miazănoapte a Greciei. adică însăşi prietenia. Urmaşul lui. Penelul marelui Leonardo da Vinci a ilustrat cu meşteşug sensul străvechilor credinţe ale elinilor. către îndepărtatul ţinut al regelui Eete.) 3. a fost sculptată şi pictată de artişti în nenumărate rinduri. fiul soarelui. laolaltă. ştiinţa nu descoperise încă electricitatea. zîmbind discret şi parcă trist. pentru că ştiinţa medicinei era încă la începuturi. S-a arătat într-o legendă anterioară cum Tezeu. soţul legiuit al Ledei — tin-darizi. în care ei sînt dăltuiţi ca doi flăcăi cu trupuri goale. Şi dioscurii să rămînă. 10. 4. Legenda despre Leda şi lebăda. nepătaţi. însoţit de Piritou.. Lele. de prietenia ce-i lega pe dioscuri unul de altul. Poeţii spuneau că la această dată Tezeu era în. Se spune că în copilărie cei doi eroi ar fi trăit o vreme pe tărîmurile-Macedoniei. ei îşi explicau această taină numai printr-o intervenţie divină. Tot atunci Poseidon le-a dăruit şi el dioscurilor dreptul de a comanda vînturilor şi valurilor mării. Pe o pajişte smălţată de flori se văd cele două ouă. Soarele arde C -pe clmpie şi. ce le lăsase peste Castor. Scena este sculptată de un meşter necunoscut pe un sarcofag ce se găseşte la Florenţa. Se găseşte astfel la Roma o splendidă marmură. Scena se petrece în amurg. avînd în mîini suliţe lungi. Răpirea celor două fete este zugrăvită pe unele vase. Iar în pictură e faimoasa pînzâ lucrată de Corregio. (Se ştie foarte bine că şi Heracle. mama celor doi eroi : Castor şi Polux. partea cea mai înaltă o corăbiei. al cărui nume nu-l cunoaştem. Despre lason se va povesti în legenda călătoriilor pe corabia Argo. Aici ei au căpătat dreptul să ocrotească totdeauna nepreţuita prietenie între popoare şi-ntre oameni10. Iară pe creştetele lor. pe care se vor urca. Frumoasă este însă şi opera creată pe această temă de marele pictor Rubens. aflată la Berlin. legendă. se înalţă zidurile Spartei. sculptată de un artist antic. vîrstă de cincizeci de ani. Acestea sînt — cura 110 u se înţelege — numai ultimele descărcări electrice. La rîndul ei. ca să-i scutească să se coboare şi-n Infern. Zeus a dat poruncă morţii să-şi strîngă aripile negre. se află Leda cu lebăda alături. pe cai ca spuma. j 6. 2. doi sau mai mulţi ? Ce poate să însemne acest lucru? Şi. sub mirţii înfloriţi. cei doi fraţi gemeni s-au urcat pînă-n palatele cereşti. Mai tîrziu. — ei şi ca ăioscuri — feciori ai lui Zeus (dios). 8.. 5. regele tesalian. Şi-ncă-lecînd pe cai cu aripi. Zeus i-a preschimbat în aştrill. în loc de un copil. în timp ce micul zeu Eros ţine frîul calului. totuşi. Castor s-a ridicat din morţi. ca s-o înşele pe soaţa regelui din Sparta. o răpit-o pe frumoasa Elena. De aici vine numele cunoscut pînă astăzi. Sparta ar fi născut pe Amicle — întemeietorul celuilalt oraş important al Laconiei : Amicleea — şi care era strămoşul direct lui Tindar. fiul lui Zeus şi al nimfei Taigeta. Iar muntelui învecinat i se mai spunea Taigetul. soţul reginei Leda. mai tîrziu.Mişcat de-asemenea credinţă. pe mare se văd adesea nişte fîşii luminoase în jurul catargului. o jumătate să şi-o petreacă în Olimp. se văd norii prevestitori de rele.

în anotimpul parfumat cînd înfloresc migdalii. prăpăstios 2. A luat cu el merinde în sacii largi de piele şi apă în burdufuri. 13. în care urma să plece el. de purificare. făcută fără voie. ni ' 11. — în Sicilia. S-a spălat cu uleiuri. Cultul dioscurilor s-a răspîndit în toate coloniile greceşti. pînă-n ceasul plecării. cu frînghii. ce se chema Beler. Cu ani în urmă. şi a luat medalia de aur. care e înfăţişat templul lui Castor şi al lui Polux. Nimic din gene nu alungă somnul chemat să-mprospăteze inima. ARGOS SAU SPARTA SAU ATENA au fost eroi vestiţi. deopotrivă. Pe chinga scutului îşi ţese pînza păianjenul. s-au încleştat în luptă şi s-au izbit cu pumnii. şi aici. Este vorba de constelaţia cunoscută sub numele de „Gemenii". ca să-i facă mai iuţi 5. şi-a vrut să-şi ia adio de la regele ţării şi de la soaţa sa. cum se cerea la drum . în sanctuarul lui Zeus. trufaşul rege Glauc. Şi cum era din fire cam aprig la mînie. prieten cu tatăl său.e. Coifurile lor rotunde evocă ouăle din care se născuseră cei doi flăcăi. pe catarg. Poeţii spun că el se-asemăna c-un zeu. 113 Anteea nu-l văzuse pînă atunci pe tînăr.n. înalt.A. se zice c-a avut o ceartă cu un tînăr. se legăna la ţărm. iubită de mulţimi. Sfîrşindu-se ritualul. nu mai puţin Corintull avea vitejii săi. cîrmuit pe-acel timp de-un rege numit Preţ. intitulate : „Lauda păcii" : „Măreţe lucruri naşte pacea : flori. atît la înfăţişare. în imperiul roman împricinaţii trebuiau chiar săşi facă IJ jurămîntul în tribunale pe Castor şi Polux. tînărul fiu de rege a trebuit să-şi schimbe numele ce-l purta. de-atunci. au pus pe el veşminte din lînă de oi albe şi l-au stropit cu vin şi apă. A amuţit trompeta de aramă. (Templul a fost mai tîrziu refăcut de romani.P. Corabia. se mai păstrează. x. văzu lumina zilei fiul regelui Glauc 3. elinii au clădit un faimos templu. Serbări senine înfloresc pe uliţi. 60 . Pentru purificare. cu pompă mare. aşezat pe un istm şi-adăpostit de-un munt?. spre ţara Argolidei. frumosul fiu de rege s-a pregătit să plece înapoi spre Corint.) în acest templu. S. din volumul „Lirica Universală". Numai că nenorocul nuţi cată frumuseţea cînd e să te lovească. era bogat in cai." Tradiţia aceasta. împlinind băiatul cam cincisprezece ani. Şi alţii aşteptau doar semnul să întindă pînzele cele albe.12. cît şi la grai şi port. A rămas nemişcat şi fără de suflare. Hergheliile lui cutreierau tot istmul. după datini. în oraşul Tirint. cu al victimei sale — cum suna datina.pe moale ţărnă în arenă şi visează doar la fluier şi la hore. al V-lea î. Preoţii au danţat în jurul lui cu suliţi şi scuturi de aramă. sînt în trad.amarnic măcinate de rugină. Deci. Veneau atunci solii de cîntăreţi. Apoi. La fel ca şi Tezeu. Şi. pe nume Hiponou.ocroti pe navigatori în timpul jurtunilor şi a-i putea scăpa de moarte. ""închinat dioscurilor. "Vîntul sufîa prielnic. Tatăl lui Hiponou . la Agrigente. el a pornit departe. Oa-Imenii au rîwnit mereu înţelegerea şi pacea. Juneţea cugetă la lupte . 111 . a fost supranumit. ăanţaiori şi poeţi. pe. în templul lui Castor t şi Polux. Ritualul. rostite de Bakchilyde. In fiecare an. ansamblul românesc a dobîndit premiul cel mare al păcii şi al prieteniei.. se organizau nişte sărbători strălucitoare. astfel. Aici Belerofon a-ndeplinit ritualul sfînt. voinicul Hiponou era de-o frumuseţe care-i uimea pe toţi. două. Iar lancea ascuţită şi spada cu tăişuri. poetul grec din sec. în flacără de aur pe altare de murmură saprinde pentru zei carnea cornutelor şi-a mieilor lînoşi. lui Lucian Blaga. care ' apare pe boltă în luna mai. şi in Si-0 cilia şi la Roma. . Dornic să-şi spele crima. Belerofon.L. Hiponou. Sclavii stăteau plecaţi pe ramele de lemn. în localitatea Agrigente. iar femeile pe Castor. S-a-nveşmîntat cu-o haină scurtă şi cenuşie. Iar caii şi-i hrănea cu fiinţe omeneşti. tînărul din Corint. 1959. BELEROFON DACĂ ÎN CRETA. cerea unei femei de rang înalt şi nobil să stea cît mai eparte de cel ce ispăşea. Tînărul corintian s-a prăbuşit în ţărnă cu tîmpla sfărîmată. prin danţ ţi cîntec popular. şi arde cîntecul slăvind frumuseţea. în oraşul Corint. belşug de artă gureşă şi dulce. au răsunat cîndva şi nişte versuri ca acestea. ca să-şi arate măiestria sub semnul dragii prietenii. ce se chema Anteea.. Bărbaţii jurau pe Polux.

şinvinuirea adusă de Anteea era atît de grea. părintele Anteei — să-i ducă un răvaş.. încît trebuia dată osînda cea mai aspră. cumva. — Atît sînt de jignită. în Tirint. zvîrlindu-mă în mare. Dar. că el ţesuse planul de a-i răpune viaţa regalei sale gazde. nevasta lui Tezeu — şi se înflăcărase pentru Belerofon. Dar Preţ. precum e păsărică închisă-n colivie.. l-a învinovăţit pe tînărul lor oaspe că el îi propusese înjositoarea faptă. cu datoria lui de-a-şi răzbuna soţia. trăgîndu-se de păr. Şi inima reginei se zbate tare. îmi voi lua zilele. n-a putut sta-mpotriva preacaldei rugăminţi.... precum eşti tu. cu lacrimi în priviri. cînd nu eram regină. să facă nunta-n voie. Anteea. s-a mîniat nespus ascultînd îmbierea reginei din Tirint. A poruncit să vină la el Belerofon şi i-a cerut să plece în ţara Liciei6. de nu-i dai moartea acestui oaspete atît de ticălos. se simte străbătută de un fior ciudat. regele ţării.. am înţeles că eşti acel pe care biata de mine-l aşteptam. prea crudul Eros. cînd te-am văzut. care era un tînăr cinstit şi curajos. El este drept şinalt ca bradul din pădure. Ea îşi uitase soţul — ca altă dată Fe-dra. Smulgîndu-se cu sila din braţele ei albe. şi să le fie » oaspe în palatul regal. — Tare-s nefericită lîngă soţul meu Preţ. — Iţi cer acest serviciu. în clipa despărţirii. Ea nu putea să ştie că n-avea nici o vină. Anteea izbutise să-l silească pe tînăr ca să mai întîrzie la dînşii. Eros. şi pentru prieteşugul ce-l am cu tatăl tău şi pentru ospeţia care ţi-am oferit-o. Aezii povesteau în versurile lor cum regina Anteea. vrînd să-şi răpună soţul. Şi umerii săi largi şi mijlocul subţire îi dau o-nfăţişare de statuă ciog plită de-un artist iscusit. Astăzi. unde domnea lobate.Anteea îl învinuieşte pe nedrept Acum. încît. Dorind sămpace legea veche-a ospeţiei. Şi amîndoi. i-a spus regele Preţ. Preţ a ales o cale ceva mai ocolită. însă Belerofon. pare c-a zis Anteea către regele Preţ. Anteea a fugit. i-a glăsuit regina. S-a dus iute la rege şi a-nceput să ţipe şi să se văicărească. Şi-Anteea — înnebunită de dragostea pe care i-o insuflase Eros — l-a conjurat pe tînăr să-l ucidă pe Preţ. Legea căsătoriei aici e pîngă-rită şi nu mai stau un ceas. cu toate că era pregătit să urce pe triremă. cînd te-ai purificat de crima săvîrşită în ţara ta natală. să nu-i citească slova.. zeul iubirii. prin anumite semne regelui Liciei sil scurteze de zile pe fiul lui Glauc. tare.. Regele Preţ îl trimite la moarte Atunci regele Preţ se apucă să scrie pe-o tăbliţă cerată răvapul spre lobate în răvaş îi cerea. Apoi lipi tăbliţei oscdu deasupra şi o pecetlui. Eros. mă duc să-mi adun sclavii. Ce-i drept. La astfel de cuvinte. în mintea mea de fată. pentru că-l întrecea cu mult în frumuseţe şi. la lăsatul serii. îl duşmănea de moarte pe prinţul din Corint. ca două stele. Tu-mi eşti mai drag ca viaţa. Prinsă atunci de spaima că el o să arate regalului său soţ cri-ma-nfricoşătoare pe care o urzise. pentru a-l pedepsi... ce-şi caută libertatea şi îşi izbeşte fruntea de gratiile tari. tînărul corintian nu putea să răspundă decît că se-nvoieşte. Belerofon 61 . cătînd Anteea la fiul lui Glauc.. el i-a rostit aşa : 114 — Deşi nu-i încă ziuă.. era un om blajin şi nu vroia să calce legile ospeţiei. minţind fără ruşine. plin de gelozie. pe care l-am visat. Mi-e scîrbă şi urăsc asemenea femei. să mă urc pe triremă şi să părăsesc ţara unde regina însăşi are-un pumnal în mînă. să-i ia în stă-pînire oraşul lui şi tronul. regina a venit lîngă Belerofon. în timp ce tot palatul clocotea la ospăţ. nu pot să mai trăiesc.. pe urmă. trăsese o săgeată cu vîrf 1 înveninat în inima reginei. fiindcă îl îndrăgise 1 pe fiul lui Glauc. Şi încordîndu-şi arcul.. ce-i ţintesc inima. Belerofon. Prin vorbele viclene pe care le rostise. şi i-a făgăduit să-ntîrzie trei zile în oraşul lui Preţ. Iar-fruntea sa e lată şi sub ea strălucesc doi ochi. vroia să se răzbune.

Şi feciorul lui Glauc i-a-ncredinţat tăbliţa pe care-o adusese] şi unde era scris să i se curme viaţa. pînă ce rămînea numai uri punct pe boltă. în preajma lui Apolo. Aezii povesteau şi cum s-a-ntors eroul în istmul de Corint. izvoarele secate şi oamenii răpuşi. ca să-l-afle pe Pegas. Şi de se-mpotriveşte zeul cutremurelor. unde era-ngrijit de cele nouă muze. dincolo de nori. îţi dau însă tăbliţa. dintr-un izvor. cu-o coadă de balaur. să te lupţi cu Himera şi să o nimiceşti. Cu el vei stăpîni calul înaripat. Aşa. pluti spre Licia. Atîta doar că Pegas. Pegas.? scăpînd pe bieţii oameni ai Liciei de groază. şi fiica lui. după ce dănţuiau pe verzile coline de-aici. voinicul. pe Helicon. Trecuse multă vreme de cînd se tot trudea să-l prindă cu arcanul de gîtul încordat sau să-i apuce-n laţul de sfoară o copită. vreme d«j nouă zile. pe care ţi-l doreşti. Sîngele-a nouă tauri a curs îmbelşugat. De simţea o mişcare ca fulgul de uşoară. — îţi cer.. în schimbul ospeţiei. Şi. ajungînd flăcăul în Licia depărtată. Dar oricîtă silinţă şi-a dat Belerofon. Iar Himera aceasta avea corpul de capră. Acolo sorbea apă. şi-abia-n a zecea zi lobate l-a-ntre-f bat pe fiul lui Glauc să-i spună : cine este şi de ce a venit ? — Eu sînt Belerofon. uneori. mai zbura şi pe Acrocorint. torente-nvăpăiate de foc mistuitor. i-a povestit că-n ţară hălăduieşte-n voie monstruoasa Himera. în care-i era scrisă osînda lui la moarte. sorbind apa rece de la acest izvor.' tele cel înalt de la marginea mării. şi-a aşternut culcuşul alături de altar. şi ea i-a glăsuit : — îţi dau un frîu de aur. şi-ncălecînd pe el să pornească la luptă0. La izvorul acesta veneau să-şi spele trupul şi să-se-mprospăteze copilele lui Zeus cu voci melo116 dioase. Pegas se ridica. Dar adu întîi jertfă un taur din cireada părintelui tău Glauc. calul înaripat. dacă eşti unî viteaz. a fost bine primit regele lobate. stăpînul din Tirint.Acesta luă răvaşul.. cu părul alb ca neaua. sus. se socoteau pătrunşi de harul poeziei. mîndre Belerofon. Belerofon s-a pregătit de luptă. răpusă de Perseu. într-o zi. putea să spună nu — cînd monstruoasa. n-a izbutit să prindă calul înaripat. II ascunse la piept! ca să-l păstreze bine Se urcă pe trirema bucuros de vîntul care sufla din nord. s-a dus la altarul zeiţei Atena. al artei inspirate de cele nouă muze.! Belerofon. fie-n Beoţia. prin vis i s-a ivit zeiţa-nţelepciunii. venind noaptea. Pirene. cît a durat ospăţul . Ştia că se găseşte în lume calul Pegas. nu poţi să stăpîneşti calul 62 . lovind cu copita în stînci. odraslă olimpiană. 8 115 Şi. Prinderea calului înaripat Pegas Calul acesta..! un grumaz de leoaică şi două capete. Pegas e fiul lui. a răsunat răspunsul. în vuiet de aripe. Şi chemîndu-l pe tînăr. şi singur vei afla. din Helicon. i-a spus' lobate. S-a gîndit mult lobate — ce este de făcut ? N-ar fi vroit să calce nici el străbuna lege. mun-. Iobate-a făurit la rîndul său un plan7. Ba. Cam pe la miezul nopţii. care era clădit chiar pe Acrocorint. Insă Belerofon tot nu se da bătut. ca un fecior de zeu. înţeleaptă. şi-ţi aduc un răvaş de la regele Preţ. cum te arăţi a fi. lîngă oraşul unde Belerofon văzuse întîi lumina zilei. cîndl răsufla. măreţului Poseidon. să-l răpună totuşi cum îi cereau şi Preţ. care-i altă fiică a viperei Ehidna şi a gigantului Tifon. decît pămîntul ars.! fiară secera mii de vieţi şi pustia pămîntul ? Şi-a primit bucuros să se lupte cu fiara şi să o nimicească. feciorul lui Poseidon — cel care izvorîse din gîtul retezat al hidoasei Meduze. Din boturile ei ţîşneau. pe culmea Helicon. care-l oprea să ia zilele unui oaspe. Pe unde trecea ea ni» ramînea nimica.. pe muntele Parnas. maij mult. şi. Anteea. Şi poate tot de-aceea plecau la Hipocrene poeţii din Elada şi. ca să lupţi cu Himera. preagingaşele muze. Ce scrie înlăuntru nu ştiuj căci n-am citit. vijeliosul Pegas făcuse să ţîşnească un izvor : Hipocrene 8. zbura fie-n Focida. S-a rugat de zeiţă să-i vinăntr-ajutor cu sfaturi cît mai bune..

cu calul. după ce săvîrşise atîtea vitejii. Amazoaneleacestea puseseră la cale s-atace Licia şi s-o înece-n sînge. Şi iar urca spre ceruri. Zbura atît de iute. Pegas. I-a sărit în spinare şi. după o luptă crîncenă. că nu vedea flăcăul nimic în faţa lui. gata ! — i-a şi pus frîul. şi cînd nici nu gîndeai răgea asurzitor. Luau orice avuţie şi hrană şi veşminte şi mai ales copile. Şi iar Belerofon a fost silit să-nfrunte moartea a patra oară. dar vreun duşman zburînd pe-un cal înaripat nu mai văzuseră. Astfel. le-a înfrînt şi le-a gonit pe toate. din munţii Liciei. însă Belerofon avea la cingătoare — învăţat de Atena — trei ţepuşe de plumb. L-a mai trimis să lupte cu un neam de tîlhari. trîntind pe călăreţe îndată la pămînt. căci odrasla lui Tifon era înşelătoare. voinicul i-a cerut regelui învoirea să plece spre Corint. Belerofon. Calul s-a repezit îndată către slavă. Şi poate că Himera l-ar fi răpus pe tînăr pînă-n cele din urmă. cînd Pegas cobora pînă deasupra mării. şi dintre nori. şi odrasla lui Tifon. Dar bătrînul lobate. urmînd acea scrisoare. lovindu-i cu săgeţi care nu-şi greşeau ţinta. ce se chemau solimi. le-a ieşit înainte. deodată. i-a mai cerut să-ndure încă trei încercări. primejduin-du-şi viaţa. Belerofon. neînfricoşat. şi ele s-au topit sub potopul de foc ce-l respira Himera. Părea o dată capră. N-a stat prea multă vreme. s-a repezit în munţi. Dădeau foc la or. a tras voios de hăţuri. parcă fără sfîrşit. i-a zdrobit pe vrăjmaşi. calul înaripat. pe care le duceau cu ei între prăpăstii... Belerofon atunci. ţepuşele de plumb. Cătînd din înălţimi. sau se tîra pe jos cu trupul de balaur. pînă-n cer. Sculîndu-se în pripă. Să-l lege în curmeie şi-apoi să-i taie capul. s-a lăsat la izvor calul aşteptat. trimiţînd o ceată de războinici :— cei mai vînjosi din ţară — să-l prindă pe erou într-o pădure 119 deasă. dăruit de Atena. I se părea că este tot pradă unui vis. lobate l-a pornit. în capetele hîde sau coada ei solzoasă. Dar nu s-a-nspăi-mîntat. zvîrlindu-le în mare. Dobîndind biruinţa şi scăpîndu-i pe oameni de spaima monstruoasei odrasle a lui Tifon. şi. Belerofon a tras spre monstru o săgeată. A căzut ca un fulger în cuibul de tîlhari. pe urmă. sărind din ascunziş mai repede ca vîntul. apoi le ucideau izbindu-le de stînci. pînă la sfîrşit. la fel ca o leoaică. în gurile deschise. el a văzut Himera. şi-a-nceput să pîndească. şi în ţara pe care-o stăpîneau vitezele amazoane. Văzînd el că Himera e tot mai îndîrjită. Plumbul i s-a prelins adînc în măruntaie. Şi cu îndemînare. lui Poseidon . zburătorul. chiar lîngă aşternutul unde dormise el. Dar. Se desfătau o vreme. Şi ce să vezi ? Pe lespezi. a adus întîi jertfă un taur. era un frîu de aur. Belerofon ţintea dihania în coaste. flăcăul i-a azvîrlit. 118 Pieirea Himerei Pegas i s-a supus. censpăimîntase lumea. călare pe el. asemenea lui Zeus. Tezeu . ce străbătea în goană regatul lui lobate — iâsînd în urma ei pă mîntul pîrjolit. Lupta s-a şi pornit. Săgeţile curgeau în rîuri din văzduh. Belerofon s-a-ntors în ţara Liciei. După lupta aceasta. Himera a urlat şi a deschis. Trezindu-se din vise. luptînd cu-ndrăzneală zile nenumărate. a căzut la pămînt. gurile-nflăcărate. Mai luptaseră ele cu Heracle. a cercetat în preajmă. împrăştiind în jur duhori otrăvitoare u. şi. în valuri. Dar lupta era grea. pe care-o adusese însuşi Belerofon. Nici unul dintre ei n-a mai rămas în viaţă. a nimicit cu totul neamul crud de solimi. Belerofon îi cere socoteală lui Zeus 63 . Ei năvăleau în vale şi părăduiau totul.înaripat. căci luneca-n abisuri. mult mai primejdioase ca lupta cu Himera. cu vîjîit de aripi. Iar flăcări izbucneau. sărind cu sprinteneală.aşe şi jefuiau prin sate. lobate a urzit o cursă. călare pe Pegas. încît simţea dogoarea soarelui călător că îi mistuie trupul. flămîndă. simţind că are-n spate un stăpîn hotărît. s-a îmblînzit ca mielul10.

Nechezatul calului amintea vuietele mării înfuriate. văzîndu-l pe viteaz cum se urcă. în ţinutul pe care-l scăpase de vrăjmaşi.. la nesfirşit. de durere. După credinţa veche. n-a mai putut să-ndure ruşinea şi mîhnirea . ţinut din Asia de sud-vest. Laodomia. Mai mult. Eroul cojintian. Poseidon. Iar Pegas. tot ea să ispăşească. a hotărît să urce cu Pegas în Olimp. Şi astfel a rămas acolo-n Licia. cu vîrful de aramă. El era o personificare a valului. Şi regele lobate a poruncit să vină copila sa mai mică. în timpul furtunilor.î. Istmul se află între Marea Egee şi Marea Ionică. iar pentru fapta asta. Hermes a ascultat şi a muşcat cu furie pe fiul lui Poseidon 12. De la această întîmplare a rămas în lume expresia cunoscută de „scri sorile lui Belerofon". 121 6. din slavă. ce se chema Isandru. A căzut în Corint. a fost urcat pe boltă de tatăl lui. 3. urmînd ca. care aleargă cu coame pe spinare. Prin ele se înţelege orice fel de răvaşe alcătuite chiar împotriva acelora care trebuie să le ducă. Oraşul Corint fusese întemeiat de către regele Sisif. la poalele muntelui Acrocorint. o soră a Anteei. Cînd a pierit şi calul. oamenii l-au cinstit ca pe un semizeu. Imaginea aceasta poetică o găsim şi în legendele despre eroi. după atîtea lupte şi-atîtea încercări. fă-mi cinstea şi primeşte de soaţă pe fecioara ce-o vezi în faţa ta. a ţintit-o cu arcul . Şi-a poruncit lui Hermes să se schim-be-n tăun cu ciocul ascuţit şi să-l muşte pe Pegas. o stîncă pe coastele unui munte. şi şi-a vîrît pumnalul.Regele Liciei şi-a dat atuncea seama că a mers prea departe. în luptă. calul simboliza şi el valurile mării. mîniată că s-a-nsoţit cu Zeus. cu capul sf ărîmat şi mintea rătăcită. zeii. la fel. Licia. zeul mărilor. şi a zburat el singur spre sălaşul ceresc. Aici era citadela-acropola-Corintului.. fără voinţa ei. In pădurea Creneea. în Licia. Belerofon acum putea să vieţuiască în glorie. în herghelii. Mai ales că-i plăcea frumoasa Filonceea. Era un semn că zeii îl socotesc curat. Note 1. 5. pe calul său ca neaua. numită Filonceea. a fost silită să-i nască şi un prunc . Să-i ceară socoteală preatrufşului Zeus — de ce-i obijduieşte mereu pe pămînteni ? A-ncălecat pe calul înaripat şi alb. Belerofon. prea geloşi. Adînc mîhnit eroul de urgia cerească. în două. era fiul lui Egeu. a fost la rîndul ei înşelată de Zeus. Fiica. şi i-a grăit aşa : — Belerofon. Alegoria cailor hrăniţi cu trupuri omeneşti arată că pe vremuri marea făcea'sumedenie de victime omeneşti. Din copita lui Pegas curgea ziua şi noaptea un izvor răcoros I. Numele Glauc s-ar putea tîlcui prin azuriu — aşa cum este apa golfului de Corint. cu suliţa în mînă. A cîrmuit o vreme-n Licia liniştit. în inima pe care i-o-nveninase Eros. A trîntit călăreţul cu fruntea spre pămînt. după moartea lui. urma a fi scutit de orice bănuială. a venit rostogol. 7. i-au ridicat de-atunci un monument de piatră. Îndată s-a smucit. 120 Aezii povesteau că eroul părea mai frumos decît zeii şi mult mai îndrăzneţ. şi-n oraş i-au făcut statua lui călare. care personifica Marea Egee. îţi dau şi jumătate din toată avuţia. Calul fusese creat de Poseidon. cu aripile-n vînt. cînd înghiţea pe navigatorii ce călătoreau pe şubrede am barcaţiuni. mărire şi respectat de toţi. să stăpîneşti tu singur Licia cea bogată. s-a învoit să fie ginere lui lobate. săvîrşită de Zeus. fie la revărsările ei. Insă. după moarte-mi. Pe lingă aceasta. Dar auzind Anteea că el a făcut nuntă cu sora sa mai mică. bunăoară. fiul lui Glauc.. cine biruia moartea. de vrei. Artemis. în cîinoşia lui. 4. Dar. Glauc era fiul regelui Sisif. Iar ţara Liciei o-mpart. cînd omu-i fericit. 2. după ce acesta fusese aruncat în Tartar. Şi firul vieţii sale a fost tăiat curînd. Tezeu. acela pe care Zeus îl aruncase în Tartar. Iar suliţa sa lungă. nespus de mult iubită de părinţi şi bunici. sub bolta albastră a cerului elin. A mai trăit puţin. fie. spre Olimp. din istmul de Corint. îndîrjit. spre ţărm. cel destinat lui Preţ. şi-a zburat spre Olimp. şi prefăcut în stea 14. Se pare că şi Zeus s-a-nspăimîntat. In felul acesta Hiponou. de trei ori. Numele de Hiponou înseamnă tocmai bogăţia ţinutului în cai. este un fecior al mării care îmbrăţişează ca un brîu larg de ape tot istxnul de Corint. 64 . mai ales. obligîndu-l să urce. El este o întruchipare a mării. i-a doborît feciorul. rămas cîrmuitor în locul tatălui său. din porunca lui Zeus. au coborît asupră-i din nou nenorocirea. scînteia prin văzduh. Ares cel zvînturat. şi-a trimis-o-n Infern. Corint şi chiar în alte părţi..

unde este înfăţişat Belerofon. lovind stinca cu copita. A lăsat doar să-i cadă lira pe pajiştea înmiresmată şi a cuprins-o pe fecioară. stîrpind boale şi mo-limi. odată.. 14. Amurgul o învăluia într-o mantie albăstrie. 13. tot izvor. în cinstea nunţii lui Apolo cu fiica regelui Flegias. aşa cum este Himera bunăoară. lingă calul său Pegas. se înalţă glorios şi coboară în asfinţit. — Unde ţi-e amfora cu apă ? Spune-mi de ce-ai întîrziat ?. Coronia a stat uimită. Soarele ce răsare în zori deasupra mării. fiul lui Poseidon şi al Meduzei. Apolo cel cu arcul strălucitor de aur. Belerofon — ca Perseu şi Heracle — este un erou solar. cel ce face să-ncolţească pe glie. a mers printre copaci. pe jumătate dezvelit. al II-lea î.. 10.. Pegas. în zbor.8. Sensul acesta nou l-a căpătat calul legendar abia în secolul al XV-lea. în imnuri. urmînd cîntarea minunată. 12. în „Olimpicele" sale. cu ajutorul cărora îşi biruiesc duşmanii. păşea domol pe iarba udă. însoţind lira cea duioasă. Şi amfora s-a spart pe pietre. Aici i-a răsărit frumosul fiu al lui Zeus şi al Letei. şi-nverzeşte copacii. şi anume acela de cal înaripat care poartă imaginar pe poeţi. dăruită de soare.n. un basorelief din sec. cu arcul sau suliţa în mîini. pe fata regelui Flegias — stăpînitor peste lapiţi. ce-i desfăta" obişnuit numai pe zeii din Olimp. care sclipea mai să-i ia ochii.. avînd în jurul frunţii un nimb strălucitor de raze aurii.i cutul basm al lui Ion Creangă. Coronia. a scăpat amfora din mînă.. unii ştiind să grăiască oamenilor. 123 — Cine eşti tu ? a şoptit ea. Iară lumina albă şi căldura plăcută. urau tristeţea morţii şi aminteau în silă numele lui Tanatos. cu ochii ţintă la Apolo. ASCLEPIO 122 ELINII IUBEAU VIAŢA. Braţul molatic ţinînd vasul. s-a văzut'j singură-n poiană. Si în folclorul nostru eroii dobîndesc adesea cai înzestraţi cu însuşiri deosebite. Coronia pe nume. călătorind prin cer pe un cal înaripat. Hipocrene s-ar putea tîlcui prin „izvorul calului". "Un astfel de cal are şi Harap-Alb din cunos. umărul neted şi rotund. El se ascunse-ntre copacii unei păduri alăturate. Fata. pînă ce a văzut în faţă o poieniţă smălţuită cu mii şi mii de flori bogate şi în culori şi în miresme. alţii zburători. parcă deodată veştejite. în palatul Spada din Roma. umplea o amforă cu apă. cînd s-a trezit copila din vraja zeului Apolo. tot ceea ce este monstruos pînă la urmă trebuie să piară de pe scoarţa pâ-mîntească. Şi el purta o haină scumpă. Tîrziu. tot mai spre inima pădurii. Cel care a dat acest nou sens este poetul Matteo Măria Bojardo. fiicele lui Zeus. îşi înstrună pe dată lira şi începu să sune dulce. ' Şi-a mers . Şi ochii tăi de ce sînt uzi de lacrimile deznădejdii ?. fără suspine. erau întruchipate în cel mai frumos zeu. auzind viersul lui Apolo. Un vînt subţire tiuia printre copacii clin pădure şi florile îşi plecau fruntea. să soarbă inspiraţii din unda de cleştar. de parcă ar cădea din slavă.... aciuite adesea în locuri mlăştinoase. Este vorba de constelaţia. Sensul acestei alegorii era că. cu chip însîngerat. umplură ochii lui Apolo cu o lumină pătimaşă. purtînd numele legendarului cal înaripat. pierzîndu-l pe cel antic. soarele. Din depărtări se auzeau cîntările armonioase. Coronia. In schimb cîntau. plîngînd încet. Muzele se chemau şi ele uneori pegaside. „Orlando innamorato". în aventurile lor. auzind astă melodie. Ba. pe care le rosteau în cor muzele. 9. ca ameţită. Zeul nu i-a răspuns nimica. în faimosul său poem. unde o aştepta Apolo. talia subţire. Această întîmplare a fost cîntată după vechile legende de poetul elin. Pe pletele cîrlion-ţate avea o panglică de aur şi pe spinare ţinea arcul. soarele care dă lumină şi căldura. pentru că se strîngeau în jurul izvorului pe care-l făcuse să ţîşnească calul Pegas. Aşa povesteşte cel puţin poetul grec Pausanias. prinsă-n vrajă. care i-a dus. în veac de veac.. graţioasă. Pindar.. Vă-nchipuiţi ce-a simţit fata. la fîntînă. sămînţa. Trebuie însă menţionat că astăzi calul Pegas a căpătat un nou sens. lîngă Apolo au venit şi toate cele nouă muze şi se-ntreceau-care de care să cînte mai armonios. în timp ce fata. El este gata să distrugă ce e rău şi strică armonia naturii.e. Din pricina aceasta îl vedem pe Belerofon înfăţişat pe vase şi pe monezi antice.. 65 . a dat numele său unui munte şi unui oraş din Tesalia. a-ntrebat regele Flegias. Apolo o amăgeşte pe fiica regelui Flegias Şi acest zeu frumos şi tînăr zări. s-a-ndreptat către pala-t tul regelui. 11. Se mai găseşte încă şi astăzi. spre izvorul muzelor. dealtfel. în greceşte Pegas însemna. după legende. şi pe Perseu şi pe Belerofon.

. Venise Hermes să o ia. A început de-atunci s-anunţe numai furtunile şi moartea. S-a făcut galben şi a zvîrlit încolo lira. în marele-ţi ţinut lapit. El venea din Arcadia şi purta numele de Ishis. a ţipat iar spre-Apolo corbul. Zboară şi piei din calea mea. Tu.. zei necruţători !. dar moartea s-a grăbit să vină şi să-i îngheţe pieptul cald.. Şi în sfîrşit. ridicînd ochii spre cer. Săgeata a pornit din arc. se clădea rugu-n vremea asta. Şi cum. însă. îşi înţelege toată vina şi se grăbeşte spre pămînt.. soţia ta.. — Sînt bucuros ca să-i fii mire Coroniei. Şi dragostea a lăsat rod.. Dar nu-mi iei viaţa numai mie.. tot el i-a rătăcit simţirea. Te învoieşti ?. zburînd pe spuma unui nor. Şi regele a poruncit să i se afle fetei sale numaidecît un mire vrednic. Apolo se bătea cu pumnii în pieptul său divin.. a smuls copilul încă viu. L-a smuls fără să-l vadă nimeni dintre cei ce erau 66 . lucind ca focul prin văzduhuri. lăsînd-o singură-n poiană. Vă trebuia încă jertfă !. Pe rug era urcată fata cu trupul rece. un oraş care sentindea pe lîngă marea argiană. Ia trupul moartei lingă sine şi se sileşte să-l învie. Zeii n-au dreptul şi nici puterea de-a vărsa lacrimi vreodată! Aceasta-i lucru omenesc. Corbul pîrăşte pe Coronia şi zeul o ucide Aici. era şi-o pasăre. a pierit.. Ai cai nenumăraţi acasă. a strigat tatăl. Şi-mi vei plăti căsătoria cu caii tăi. rege. Şi poate mai rostea sărmana şi alte vorbe către slăvi. care-a cerut mîna copilei. şi focul îi mistuia corpul Coroniei sacrificate. printr-o vrajj. A spus părintelui său tot. că primul soţ i-a fost Apolo. cu nici un chip.. nu peste multă vreme. să-şi potolească remuşcarea.. Atunci. Şi glasul tău să fie aspru şi să trezească-nfiorare.. nu V£ rămîne.. un corb. vrei să mă uiţi pentru un om ?. — Mă învoiesc. vreau să ştii că fiica mea. s-a auzit un ţipăt slab.. Coronia. S-au dus spre Epidauria. Cum. mai înainte. deşi o părăsise pe fata regelui Flegias.. — Fii blestemat. se drăgosteşte pe pămînt cu un flăcău venit din lume ! Zeul.. — O. îr sînul meu adăpostesc tot ce-mi era mai drag pe lume. 124 Numai că-n acest timp. tu arunci săgeata ?. Dar vreau să ştii. şi-acum tot. Corbul. Umbra Coroniei plecase. Micul Asclepio este salvat şi dat în grija centaurului Hiron « în Epidauria.. din alb precum fusese. lăsîndu-şi barba albă-n piept. s-a cătrănit pe loc la pene '. pe ţărmul unde vorbiseră cu toţii. şi împreună se-ndreptau către Infernul mohorît. Corbul era cu pene albe. a plecat în călătorie cu soaţa sa şi cu copila. Rugul ardea cu vîlvătaie. Fata mea o să fie mamă. Cînd văd un hoit corbii sadună şi croncănesc ca sub blestem. iubite. şi. ungîndu-l c-un balsam ceresc. ştiu că eşti bogat.. făcînd farmece. cîntat zeul Apolo cu lira sa mîngîietoare. Dar nu putea. i-a rostit zeul.. tu m-ai amăgit. împietrit.. Apolo. m-ai ucis ?". a pus în struna lui săgeata cea mai tăioasă dintre toate şi a ţintit-o-pe Coronia. Iar ca ruşinea îndurată de casa lui să i se uite. m-ai lăsat pradă deznădejdii. tu ce-ai adus această ştire ! La pene să te înnegreşti şi să vesteşti deacum-nainte doar moartea şi nenorocirea. minune negrăită. cum spun poeţii că erau în vremuri depărtate corbii . era gelos... Zeul şi-a amin. — Nu are nici o-nsemnătate c-a fost soţia lui Apolo ! a spus tînărul arcadian. la urmă. desigur. şi s-a înfipt în pieptul fetei. a spus Flegias. Cum i-a.. treci lîngă Ishis. ca într-o mută întrebare : „De ce. Nu mai era decît puţin. care te-ai învrednicit să-mi fii-ntr-o bună zi soţie. pe ţărm.. a murmurat îndurerată : — Apolo.. Tu. — Mori. însă zadarnic mai înfl cearcă să-i reînsufleţească pieptul. şi el. a şi zburat către Olimp şi a pîrît-o lui Apolo : — Soţia ta. Coronia. Vrea 125 să împiedice destinul.. a spus Flegias către Ishis. neştiută. odrasla ta mult aşteptată. A prins însă-ntr-o clipă arcul . cu ochii aţintiţi spre ceruri. văzînd-o pe Coronia că se alătură lui Ishis..tit că fata poartă în sînul ei un prunc. trădătoare ticăloasă ! a grăit zeul cu mînie. şi ar fii vrut să verse lacrimi.. S-a făcut negru ca mormîntiil şi glasul lui s-a preschimbat.Iar fata a căzut pe lespezi. gemînd. zeul Apolo se dumireşte c-a greşit. Coronia a scos un geamăt şi. — Coronia s-a stins din viaţă !.. Coronia. s-a-nfăţişat un tînăr vrednic..

să-ţi împlinesc această voie !. s-a învoit la rîndu-i Hiron.. răcoroasă. Fie să-ţi vezi şi tu copilul ars în cenuşă ca şi mine. Şi pentru încercarea asta să-nduri şi alte suferinţi.. de multe. în acest templu. Oastea lui a-nceput să fugă.. Şi s-a-ntîmplat. şi. a zburat pe un nor de aur. Ei trimit boli şi suferinţe. O adună plin de răb127 dare. a rostit zeul spre centaur. — Ţine. să-l facă pulbere. ca mai-nainte. cîndva. De-aceea îţi vom ridica un templu mare. El avea. Tatăl Coroniei — cu oastea — a jefuit templul acesta şi i-a dat foc. regele pare c-a strigat : — Blestem să cadă-asupra ta !. Ducea un fir de iarbă-n gură. Cu acest fir atinse limba şarpelui ce zăcea zdrobit. tu nu eşti un erou de rînd. în acest fel.. acolo unde era templul împodobit. s-a supărat din nou. Feciorul zeului luminii. şi sînt mîhnit.. sub părnînt. tămăduind de multe boale pe oamenii ce merg la el. Şarpele i se-ncolăci pe băţul de călătorie. Tartarul rămăsese gol. Dar înainte de-a cădea. te va lovi. îi ziceau ei. Asclepio băgă de seamă ce fel de iarbă adusese şerpoaica să-şi învie soţul. pe-o culme. şi-avea cam unsprezece ani. pe care tu ştii să le vindeci. înarmaţi cu săbii.-n loc de lapte dulce.. se povesteşte. care-şi încredinţase fiul centaurului înţelept. scăpînd pe-o mulţime de oameni. Şi. Şi mulţi dintr-înşii şi-o găseau. nevinovată. care erau pe pragul morţii. Acesta prinse la loc viaţă şi amîndoi pieriră"într-o gropiţă. Peste centauri era rege unul mai înţelept ca toţlB căruia i se zicea Hiron. Legendele spuneau că el ar fi-nviat atîţia morţi. aţîţînd focul ca să ardă cu vîlvătăi pînă la cer. călăreţii şi. sălbatici. încît se pustia Infernul.. Regele a căzut din şa. O cercetă. Fiul zeului luminii începe sâ vindece boalele Pe cînd se petreceau acestea. el s-a-ntărit. se spune.. se mai spune că regele lapit.. Flegias... să-l mistuie.. Nu mi-a rămas decît feciorul să îmi aline întristarea.. Febus-Apolo. largă. Şi a răspuns centaurului : — îl voi numi : Cel ce alină. apoi prin iscusinţa sa — pe muntenii din Pelion. Tocmai se întorcea şi zeul. Cînd a văzut toată ruina şi pe Flegias cu oştenii. din gelozia mea nebună. Capul i s-a sfărîmat de stînci.. — Asclepio.. cu arta grea a hirurgiei. Vestea că fiul lui Apolo este în Epidauria. cenuşă. S-a făcut priceput în toate ... arcuri şi suliţi ucigătoare au pornit cu toţii-n Delfi... Şi chiar Cîmpiile-Elisee nu mai primeau destule umbre.. pe care le căuta el însuşi acolo-n munţii Pelion. L-a strîns în braţe ca un tată. 126 Punînd îndată o săgeată în arcul său scânteietor. nevăzut. unde trăiau mai mulţi centauri. Pentru că eu i-am ucis mama. şi-Asclepio se străduia să le aducă uşurare. în legendă. văzu în drumul său un şarpe. un lucru neobişnuit.de faţă. Chiar de eşti zeu nemuritor. blestemul meu. în peştera-i încăpătoare. felurite boale. s-a mîniat'i peste măsură de moartea dată fiicei sale. amarnic. — Să-i zicem dar Asclepio2. Aici se grămădeau bolnavii în faţa porţilor deschise . PelionJ Aici era o văgăună adîncă. s-a răspîndit în toată lumea. ţi-l dau pe-acest copil scăpat din flăcări prin minune. Asclepio-l iovi c-o piatră. Slujba ce se făcea aici era de lecuirea bolii Asclepio. Veneau acolo mii şi mii. Şi-n Epidauria. Cum ţi-ai numit însă flăcăul ?. Dar nu trecu nici un minut şi. Făcu din ea un leac anume. tropotind peste munţi. mergînd. plin de comori. unde tu vei fi cinstit mai mult ca zeii. centaurul luase băiatul şi îi făcuse pat de fîn. Tu să mi-l creşti cu multă grijă şi să mi-l faci un om de seamă... — Mă voi sili.. blestem de tată. al zeului cu arc de aur. a crescut mare. Nu am alt nume pentru el. Şarpele se descolăci şi repede îşi dete duhul. l-a aţintit şi pe Flegias. la un bolnav. să soarbă sucuri de măcieş şi alte fructe de pădure.. şi să doreşti să ţil răzbuni. i-au ridicat un templu mare. se ivi şerpoaica — perechea şarpelui ucis. s-a îndeletnicit. Zeul a stat puţin pe gînduri. prin săgeata necruţătoare a lui Apolo. drept pe un munte. după un timp. multă iscusinţă. a răspuns Hiron. Oamenii cei căutaţi de moarte fugeau în Epidauria şi se rugau plini de nădejde : 67 . putea să vindec™ bolnavii cu fel de fel de buruiene. A strîns oştirea. să vadă bine ce fel de însuşiri avea. iată. deşi eşti pămîntean ca noi. cînd a-nceput să lecuiască — întîi cu arta învăţată de la centaurul bătrîn. Te ridici peste olimpieni. bătrîne Hiron. îi dase. dornici să-şi caute vindecarea. rostogolindu-se pe vale..

la fel ca şi pe mama sa. Nimeni. Atunci.. ai rămas stăpîn pe cer şi pd Olimp. cel cu aripi negre. lecuin-du-i chiar de boli. lui Hipolit. tocmai a ridicat un mort. Nici eu nu îndrăznesc să-l calc. fiu al zeului Apolo. Asclepio a rămas mort.. precum cîntau poeţii. se străduia să dea iar zile unui voinic..— Tu. împreună cu Poseidon. s-au adunat ca să-l jelească şi să-i cinstească amintirea. care se chinuiau de veacuri. în acea clipă. i-acolo. N-a mai rămas din el decît o grămăjoară de cenuşă.. Ba. Hades cere moartea lui Asclepio.. Tanatos. Ce ? L-ai uitat pe Prometeu ?. mare Zeus ?. şi vigoare... feciorul regelui Tezeu. Oamenii vor să dobîndească.. şi-au încercat să se răscoale contra stăpînului lor. şi nici un zîmbet n-a-nflorit pe faţa mea. fără să fim pîndiţi de Hades. Zeus ? Ce mai spui ?. iară tu. rînd pe rînd. dar Hades. Asclepio a fost şi el urcat pe boltă sub forma unei constelaţii. sus ? Cine-i netrebnicul acela ce-i fereşte pe pămînteni să nu mai cadă-n gheara morţii ? Ce-o să na facem în Infern. Nimeni — auzi. — Uite-l.. Zeus. a prins în mînă un mănunchi de fulgere nimicitoare şi le-a zvîrlit în Atica.. dă-ne şi nouă să sorbim din sucul fermecat al vieţii. neapucînd să spună celor din jur cum pregătea acela băuturi din ierburi. Soţia lui. şi fetele : una Higieea. — Destinul zici ?. pe ţărmurile Aticii. văzînd pe fiul său murind sub fulgerele olimpiene !.. care o să-i întoarcă viaţa.. încît s-a clătinat Olimpul şi cerul tot şi-ntreg pămîntul scăldat de mările adinei. pe care lam trimis anume. 130 68 . iară cealaltă Pana-ceea.. ca să îi soarbă răsuflarea. — Ce se întîmplă-acolo. cînd a zărit asta.. lovind cu sceptrul într-un nor. Nu mai mor oameni ? Pentru ce ? Destinul lor e hotărît. zeul mohorît... Şi-ntr-adevăr. a răspuns Hades. şi-apoi să piară. a zis Hades.. de cînd mă ştiu. medici vestiţi în marele război din Troia 4. ce-n atelierele divine făureau fulgere lui Zeus. ucis din uneltirea Fedrei....7 Şi oamenii se bucurau de leacurile dăruite de-Asclepio în1 templul său. scos din fire. Mai bine e pe lumea asta. dacă nu mai coboară nimeni ? Dacă rămînenf numai noi. s-a urcat pare-se-n Olimp sau l-a eh mat numai pe Zeus : — Lumea am împărţit-o-n trei : Poseidon apele din mări. nimeni nu vine în Infern !.. Da. Şi pe Heracle l-ai uitat şi pe-alţi eroi asemeni lui. II văd şi eu ! a grăit Zeus îndîrjit. se povesteşte c-Asclepio. ca răzbunare. la fel cu zeii.. cu mintea lui iscoditoare.. Ei trebuie să-mbătrînească . îl va scăpa de-mbrăţişarea înaripatului Tanatos. Zeus. mărite Zeus . Şi Hades. cu alţi trei zei nemulţumiţi : Hera... tu. S-a dus. fără supuşi şi fără sclavi ?. Nu vrem să fim nici unul pradă zeului morţii cel hapsîn. Cum s-a-ndurerat Apolo.... dar. Insă a mijlocit Atena pe lîngă tatăl său ceresc.. Hades a vrut să-i ia şi umbra şi s-o arunce în Infern. Numai că tu şi cu Poseidon v-aţi luat ce este mai plăcut. Şi-acum. şi geniile infernale se jeluiau necontenit. a trebuit să-nalţe zidul unei cetăţi. Şi-Asclepio'le dăruia miraculoase băuturi care-i făceau nemu ritori. făcîndu-l simplu salahor. a răcnit Zeus. pe care-a risipit-o vîntul şi a spălat-o apoi ploaia... — Cum asta ?. şi. Epioneea 3. Blestemul regelui Flegias îl lovea astfel rînd pe rînd — căci Zeus i-a pedepsit fapta. urmîndu-i mai departe calea.. nemurirea şi tinereţea veşnică.. ca osîndă. Ii toarnă-n gură băutura. — Cum ? Unde e ? Să-l văd şi eu. ar fi vrut să-i şi răpună pe toţi ciclopii făurari. şi doi băieţi. făcîndu-ne] 128 1«8SWR- ades de rîs spre mulţumirea şi folosul netrebnicilor muritori ? Asclepio mai mult ca toţi a născocit.. Ce s-a petrecut ? a rostit Zeus mîniat.. Aşa.. Să stăpînească şi-n Olimp. tare supărat. care dau pămîntenilor şi tinereţe. el s-a unit. le dăruieşte nemurirea. Mă faci să rîd. — Aşa e. Poseidon şi Atena .' Eu stau în bezne. Focul ceresc l-a mistuit. care-au călcat poruncile destinului ne-nduplecat şi ale zeilor cereşti. e tot ce este sub pămînt. ce spui. socotind ziua şi noaptea numai morţi.. Iar Zeus. unde putem zîmbi în voie.. numită Troia.. Să stea acolo cu Tantal şi cu Sisif şi cu ceilalţi. O !..i Acum nu-mi mai rămîn nici umbrele de pe pămînt. Ei. Asclepio a fost lovit. poate şi-n Tartar.. şi Zeus s-a înduplecat. Ba.... leacuri..

cu barbă şi cu o faţă gînditoare. sanctuarele lui Asclepio aveau de fapt un caracter laic. în limba greacă Asclepio înseamnă alinătorul. s-au clădit apoi sute şi sute de sanctuare şi temple mari. MELEAGRU POVESTEA DESPRE EROUL MELEAGRU se-ncepe într-un ţinut numit Etolia. prin priceperea şi forţa lor omenească. Soter — adică salvator. 4. oamenii din antichitate legau direct mijloacele de vindecare cunoscute pe atunci de forţa solară. lupi hămesiţi şi vulpi 69 . fără lumina şi căldura soarelui. Trăiau peacolo căprioare subţiri şi iuţi şi mlădioase ... adică sănătatea. chiar de zeu. Asclepiazii. o avem în statua care se găseşte la Ermitaj. iepuri cu blana cenuşie . 8. cînd veneau. Clinele era simbolul fidelităţii datorate de medic bolnavului pe care-l îngrijeşte. a bătrîneţii şi morţii. paşii progresului în ştiinţă. O copie după statua lui Trasimede se găseşte şi astăzi la Atena. ţinînd într-o mînă şarpele. O Imagine artistică. a dat în limba noastră cuvîntul igiena — igiena necesară pentru menţinerea sănătăţii. truda atîtor învăţaţi. In acest ţel. Dealtfel. pe care lumea de-altădată l-a mai numit. erau un fel de sanatorii ale antichităţii. cum făcuse şi-Asclepio 8. alergări. Cei doi. erau primiţi de asclepiazi. Aceste temple şi sanctuare erau clădite pe-nălţimi. Higieea. în Pergam şi în alte multe locuri. Nu se putea intra în templu decît bine spălat. S-au găsit pînă acum cam trei sute de asclepioane — temple închinate acestui legendar vindecător al omenirii. acestea n-ar fi putut să crească. La Epidauria se găsea şi statua făcută de artistul Trasimede. Iar cei obosiţi sau bolnavi la minte erau trimişi să se distreze în teatrul din Epidauria. Romanii au derivat din numele lui Asclepio pe acela. de Ungă tatăl său. Norocul lor era doar unul : prin munţii ţării etoliene umblau sălbăticiuni destule. stele votive. cîte i-au ridicat elinii acestui drag lecuitor. care era bogată-n grîne. străjuitori ai templului. alinătorii suferinţelor. prin care elinii îşi explicau culoarea neagră a penelor sale.Spre slava lui. urmînd drumul lui Asclepio.. medici care au însoţit oştirile în războiul troian se numeau Mahaon şi Podaliro. Deşi-i rugau pe zei să le dea roade !. cîteodată. mai cunoscut. nici măcar să răsară. El pare că îşi frămîntă mintea ce noi mijloace ar mai putea găsi pentru lecuirea suferinţelor oamenilor. monumente. capele. reprezintă pe fiii soarelui. în marile galerii de artă din Leningrad. şi îngrijiţi cu devotament. Fără îndoială că templele se aşezau prin locuri unde se găsea aer foarte bun şi. Cos. Asclepio-Esculap este înfăţişat aici ca un om matur. plantearomate şi livezi. picturi. împodobite. Este lesne de înţeles de ce elinii au dat acestui legendar întemeietor al artei medicale nimbul de semizeu şi. şi chiar în efigii şi monede. Jar şarpele întruchipa pentru cei vechi reîntinerirea. Ele au fost însă cu siguranţă si mai multe. de aici termenul de „panaceu". ba şi un teatru renumit. Note 1. de Esculap. precum se ştie. pe oameni. şi asclepiazii primii medici. care se pot vindeca pe ei înşişi. Iată de ce. unde se adunau elinii la sărbători strălucitoare de două ori în zece ani6. nici un zeu n-a avut atîtea temple şi opere de artă. Aici bolnavii. Iar Panaceea se tilcuieşte prin cea care lecuieşte total. jocuri. Artistul l-a creat încărcat de preocupări. afară de-o fîşie de pe coastă. pînă astăzi se spune şi la noi că „unde intră soarele. Igiena juca un rol mare. chiar ape minerale.. Iar Asclepio în sine este simbolul biruinţei nobilei ştiinţe a medicinii. 6. cel care poate să vindece durerile. Acest ţinut muntos era sărac. La picioare avea un cîine. 7. Ea este nelipsită în grupurile statuare. copila cea mai dragă a zeului era Higieea. pleacă doctorul". fără intervenţii divine. Deşi munceau cu îndârjire !. creată tot de oameni. Aceasta era povestea corbului. La Cos. basoreliefuri. unde şi aerul e proaspăt. grăitoare în acest sens. pricinuite de forţele naturale pe care le reprezentau olimpienii. Ei vedeau şi puterea lecuitoare a unor buruieni şi ştiau că. 2. El şedea pe un tron. Opera aceasta întruchipează mai bine decît altele efortul medicinii. Epioneea înseamnă Uniştitoarea — pe greceşte. care-l înfăţişa pe Asclepio-Esculap ca zeu al sănătăţii. unde sînt ape de izvoare7. altare şi statui. din tot Olimpul. i-a lecuit pe oameni faimosul Hipocrat. ce se poate 131 căpăta prin leacuri. Prin persoana legendară a lui Asclepio. socotit întemeietorul medicinii ştiinţifice. Dar fructele şi grî-nele nu ajungeau aproape niciodată pentru hrana celor de jos. 3. Bastonul ne arată că medicul trebuie să-i viziteze necontenit pe suferinzi. Alţi suSerinzi urmau să facă şi exerciţii corporale . Templul avea grădini splendide. udat de rîul Aheloul1. Astfel de asclepioane au fost la Atena. Cel mai măreţ din toate acestea era în Epidauria. 5. dar unele s-au dărîmat şi altora li s-a schimbat destinaţia. ce se numeau asclepioane 5. Bolnavii ajunşi în asclepioane erau puşi la un regim de hrană foarte chibzuit. uneori. Dealtfel. împotriva molimelor oarbe. şi în cealaltă un baston.

Se legănau pe ţarini grîne cu spice grele. Nu mai era nici o nădejde ca să se curme ispăşirea. s-a năpustit spre Calidon o fiară cruntă. după ce-a călcat holdă cu holdă sub picioare. Femeile presimt urgia şi foamea care-o să urmeze. bucurîndu-se Eneu că zeii îi dădeau prilejul să strîngă. ce-i ocrotea pe agricultori. cu frunza ofilită şi fructele pierdute toate. Admet şi o copilă-arca-diană. Fără să amintesc de alţii. văzînd atîtea avuţii de roade ce trebuiau strînse. cît era atinsă de arzătoarea-i răsuflare. căci iarba. stînd în oraşul cu faimă mare. pe vale. Dionisos. ţinîndu-şi pruncii strînşi la sîn. în acel an. Iară bărbaţii. Mistreţul a-nceput să scurme prin holdele aproape coapte. făcînd dintr-un lăstar o vie. Aşa se mai sălta mulţimea din foamete şi sărăcie. a hotărît să-i răsplătească. trîntiţi. Şi. care străluceau roşii şi galbeni pe lungi coarde. cetatea mare. Iason din Iolcos şi Iolau. Şi fulgere păreau să iasă din gura lui mereu deschisă . şi pere. Loveşte turme şi cirezi. au fost zdrobiţi. ce-nfricoşau pe etolieni. Din botul său curgea o spumă care-i albea pieptul puternic.viclene. fiica lui Zeus şi a Letei. s-a întîm-plat ca etolienii să aibă holde cu duiumul. ca Telamon. uitase tocmai de zeiţa ce ocroteşte vînătoarea. Ochii săi roşii. Soţia ta. ca părul darnicei Demetra — zeiţa soră a lui Zeus. îşi prăpădeau şi ei. Peleu. Şi pomii erau plini de fructe : mere. Cine-ndrăz-nea să se ridice contra zeiţei Artemis ? Atunci s-a îndreptat spre oameni viteazul tînăr Meleagru. Deci. le privesc şi jalea le îneacă pieptul. făgăduind vin mult şi dulce. monstruoasă. după poeţi. rodul cel verde şi gustos. Dar monstrul tot nu-i mulţumit. mîndra Alteea. — îngăduiţi-mi. tu ce ne spui ?. şi plîng amarnic lîngă ziduri. care dădea vin din belşug. aurite. cînd se începe legenda despre Meleagru. dînd jos şi tăvălind în ţărnă spicele blonde şi bogate. şi ceilalţi pomi erau. Iar regele îl înmulţise. plini de sînge. s-adun o mînă de viteji de prin regatele vecine şi să începem vînătoarea mistreţului ce pustieşte pămîntul nostru etolian. smulşi din rădăcină. făcînd nenumărate jertfe. Coama zbîrlită-i semăna cu-o culme presărată toată cu suliţe şi cu săgeţi. Şi viţa se-nsorea pe coaste. Măslinii. prin voinţa-i olimpiană. 134 Alteea se învoieşte cu plecarea fiului său — Să fie-aşa cum gîndeşti tu. eroul din Atena . Poporul fuge şi s-ascunde în Calidon. Toţi vînătorii-aveau de lucru iarna şi vara deopotrivă. Castor şi Polux de la Sparta . îi voi chema pe cei mai vrednici : Tezeu. întîiul ce-a cultivat viţa de vie. neîntrecută îa vînat. Numai că-n marea-i veselie. Grînarele aveau să fie la fel de goale ca-nainte. au glăsuit mai toţi bătrânii. Şi răgete scotea cumplite. Iar fiara. a urcat coasta către vii. şi gutui. Furia sa parcă se-nteţeşte. 133 Artemis trimite mistreţul în Calidon Şi cum să uiţi tocmai de ea în ţara unde vînătoarea era un meşteşug de seamă ? S-a mîniat grozav zeiţa şi n-a stat mult să se gîndească. sub rîtul fiarei aţîţate. Rege Eneu. prin supuşii săi. îi dăruise un lăstar. de-asemeni. Iar regele. ce se numeşte Atalanta. Calidonul. se vestejea şi se usca. Strugurii. atîtea roade. Ar fi aieijsă mai adaug că regele din Calidon este. putea să-şi strîngă avuţie din ce-i agoniseau supuşii. le stau alături. erau scînteietori ca focul. urmaşă a mistreţului răpus în luptă de Tezeu 3. trecînd pe-acolo. Le-a aprins focuri pe altare. Piritou. cea stăpî-nită de Eneu. regele lapit . Zadarnic mai pregăteau ei aria pentru treieriş. nu ne dă oare nici un sfat ? Nu ne ajută la nevoie.. De-atunci regele Calidonului a luat numele de Eneu 2. nepotul marelui Heracle. a spus el.. siliţi să-şi piardă sucul lor dulce-mbătător. lăsînd pe fiul ei să plece la vînătoarea asta mare ? 70 . pe care cîinii şi păstorii nu izbutesc să le ferească de colţii lui distrugători. cu ochii tulburi.

părăsind patul de lăuză. Cînd lemnul alb. Dar. cel mai ferit din tot palatul lui Eneu. Ea — fiica regelui Tegeu — de fapt. şi printre ei. s-a-ntins ospăţul. ci ca odraslă a lui Ares. Cu trupul său lovind copacii. Şi fata asta graţioasă. rostogolindu-i prin pădure. Monstrul dă buzna între cîinii. de către meşterii cetăţii. El era deci nepotul Herei şi al lui Zeus. Atalanta. fără-ncetare.. Iar Meleagru se născuse.. cu voinicie de bărbat. nu retezase vreun copac. fără voie. Strîngîndu-se dară vitejii în Calidon. cu simplitate. Iară lădiţa a ascuns-o într-un ungher. se va preface în cenuşă. şi o pădure-ntu-necată. atunci. lovind tamburii de aramă. Lupta se porneşte Dar nici nu s-au pornit hăitaşii să strige şi să facă zgomot. A fost şi-n alte bătălii şi nu i s-a-ntîmplat nimic. Acolo a închis regina lemnul adus de ursitoare. cum s-a terminat ospăţul. nu ca fecior al lui Eneu. într-adevăr — deşi soţie a regelui din Calidon — şi ea fusese amăgită de zeul Ares după nuntă. mai pe urmă. spuneau aezii. cum cerea datina străbună. în stejari. Şi dintr-o vale se iveşte mistreţul înfricoşător. I-a însoţit pe-argonauţi. umplută toată cu săgeţi4. E fiul meu.. priceput în meşteşugul vînătoarei şi-i îndrăzneţ. de parcă priveghea cîmpia. ştiu că-i puternic.— îl las. pentru totdeauna. cel care dobora mistreţul : pielea şi capul lui hidos. 71 . Una-i urase bărbăţie şi-o soţie minunată. care-ncepuse să şi ardă. în care nu intrase omul. Părul i-era-nnodat pe ceafă. In apropiere de oraş s-ar fi aflat. înspăimîntată. ce-l fereşte de moarte. zvîrlit de mine. care i se aţin în cale şi se trudesc să îl oprească.. alb şi neted şi glăsuise mamei astfel : — Odrasla ta şi a lui Ares îşi are viaţa zăvorîtă-n acest lemn de frasin alb. veniseră-n a şaptea noapte cele trei fete ursitoare. cea lepădată de un rege — lăsînd-o mai întîi să sugă şi deprinzînd-o. în focul sacru — ce ardea. mirosind urmele de fiară. fusese părăsită de tatăl său. L-a stins în amfora cu apă şi-a poruncit să i se facă. într-o pădurentunecoasă. Ştia că nu o să se-ntîmple nimica rău. avea să fie. au şi pornit la vînătoarea monstrului care pustia ţinutul regelui Eneu. şi să găsească. Eroii se strîng în Calidon Şi-a dat pe urmă Meleagru veste-n oraşele Eladei că se porneşte vînătoarea. prins pe umeri cu-o agrafă — ca şi zeiţa Artemis. spu-neaiTaezii. el îi îndoaie sau îi frînge. în dimineaţa următoare. ce tocmai îşi pierduse puii. Pădurea se-ntindea pe coastă. După ce fiul se născuse. a fost găsită de-o ursoaică. cînd au adus lîna de aur. Şi fiara a hrănit copila. cît ţinea lemnul ferecat bine în lădiţă. stupii cu fagurii de miere. Răsplată trebuia să aibă. acolo-n mijlocu-ncăperii — un lemn de frasin.. olimpianul. Dar Atalanta. fără dorinţa de-a plăcea. a scormonit cu mîna goală între cărbunii de pe vatră şi a smuls lemnul alb de frasin. Şi într-acolo lă-trau cîinii. pornind în goană către oameni. S-au strîns în Calidon eroii. şi-au petrecut toţi nouă zile şi nouă nopţi.. ca să culeagă din pădure zmeură. şi o copilă. Fata era încîntătoare. iute-o lădiţă de aramă. Ultima azvîrlise-n flăcări. căci am o vrajă. Iată de ce n-avea Alteea teamă că o să-i moară fiul. Nu mă tem pentru viaţa lui. mure şi afine. flăcăul tău o să se stingă şi va purcede către Hades. Cu colţii aprigi risipeşte întreaga haită într-o clipă. c-a răsunat un grohăit. Iară pe spate atîrna o tolbă scumpă de argint. Mama. pricină de nenorocire pentru eroul Meleagru — cum vom vedea numaidecît. norocoasă. A doua şi mărinimie şi dragoste de patrie. a dat răspuns Alteea. Dar numai mama ştia taina şi zeul care pîngărise palatul regelui Eneu. cînd era mică. Tegeu vroia să 135 aibă-n casă numai băieţi şi nici o fată. Purta pe ea doar un veşmînt scurt.

Lancea se-n-fige-ntr-un copac. în piept.. ce-l însoţesc pe Meleagru. la care ţinea mult Alteea. — Tu. Dar cea mai sprintenă în luptă. Abia şi-a sfîrşit el cuvîntul. încerca să se sucească şi să-şi smulgă săgeata care-i scurgea viaţa. Poate a vrut să-i şi răspundă.. pe amîndouă. mugind surd. printre flăcăi. dintre hăitaşi şi luptători — mai ales tineri etolieni. însă atunci s-a auzit un glas înverşunat de ură : — Stai. Iar Meleagru. cu vîrful săbiei sale-nsîngerate — ce retezase. în faţa mea. spre oameni. a mai lovit-o în grumaz şi-a doborît-o la pămînt. şi. şi doi îşi pierd îndată viaţa. căutînd noi victime-n pădure. 72 . înconjură cu grijă fiara. S-au rotit săbiile prin aer. Botul i s-a umplut de sînge şi. Altminteri.. Acum pieirea lui e-aproape şi marea cinste-a vînătoarei : trofeul. Şi-a înfipt adînc colţii ei lungi. fermecătoarea Atalanta. dar în zadar. Tezeu îşi cumpăneşte lancea.. 136 Acum mistreţul îşi ascute colţii tăioşi şi lucitori într-un stejar înalt şi gros. e arcadiana. sărind cu o secure-n mîini. ai lovit cea dintîi mistreţul. el se avîntă.. al cărui lemn e străpuns lesne. Ochii săi mici şi sîngeroşi sînt plini de pofta de-a ucide. preafrumoasă Atalanta. şi. că fiara i-a sărit în piept. tu îl vei avea !. Cearta din pricina Atalantei în timp ce monstrul grohăia.. venind aici.. Eşti vînătorul cel mai bun care se află în Elada. El era frate cu Alteea. capul mistreţului răpus.Mai arzător decît un fulger s-azvîrle apoi spre viteji. nu-ndrăzni să răpeşti drepturile noastre. i-a jupuit pielea ţepoasă şi — după cum făgăduise. Fiul lui Ares vede fapta şi strigă tare spre fecioară : — Tu. mai înainte ca securea s-o poată-atinge cît de cît. Ea nu se lasă. pe Atalanta. Şi cum era un ochitor mai priceput decît mulţi alţii. ce ? Nu crezi cumva că mă voi teme de sabia ce-o porţi în mînă ? Şi nu s-a mulţumit cu vorba. ca orbit. a grăit el şi ia zîmbit 137 Ea s-a împurpurat la faţă de bucurie şi plăcere şi l-a privit pe Meleagru cu ochii săi strălucitori. Şi l-a lăsat în iarbă mort pe tînărul cutezător. cu o lance... în timpul luptei — le-a întins. şi-a încordat şi Meleagru arcul său mare şi a tras. una dintre săgeţi s-a-nfipt pînă-n plămînul stîng al fiarei. soţia regelui Eneu — fiind deci unchi bun lui Meleagru. — Altminteri. şi cînd nici nu gîndeau cu gîndul. Şi nu se vede vreun sfîrşit primejdioasei vînători. Iar Meleagru. de curînd.. Botul lui parc-aruncă flăcări.. înspumaţi. priviţi cum lovitura de bărbat e mai presus decît aceea pe care-o dă o biată fată. ce eşti frate mamei mele. îl urmăresc. E în frunte. Cu sabia i-a tăiat capul. e foarte greu de nimerit.. ceilalţi. Bărbaţii cîţi erau acolo s-au roşit pînă la urechi.. călărind pe armăsari albi. că poţi să smulgi premiul rîvnit de noi. toţi vînătorii au ţintit roi de săgeţi asupra ei. fiindcă eşti frumoasă. Nu crede. Puterea lui se întindea peste războinicii cureţi. săgeata-i zbîrnîie-n văzduh şi se înfige sub urechea monstrului înfricoşător. cum zvîcneşte prin pădure. Castor şi Polux. s-a necăjit fiul lui Ares. Atalanta. — Primeşte premiul şi cinstirea. Ci l-a străpuns. în drumul monstrului rănit : — Voi. să nu cutezi a urgisi. A început o ceartă mare şi bătălie mai pe urmă.. I-a smuls îndată Atalantei trofeul dăruit de fiul zeului Ares şi-al Alteei. copila regelui Tegeu. Mulţi au însîngerat pămîntul. Atalantei. însă mistreţul e mai iute ca vîntul ce aleargă iarna peste colinele Eladei. ameţită. n-a mai putut să ţină seamă că-n faţa lui era chiar unchiul. Iar unul a răcnit cu ciudă. şi nici onoarea nu ne-o lua. Cel ce vorbise era rege într-un oraş învecinat 5. Văzînd că fiara nu mai poate să se ascundă prin hăţişuri. din nou. printre copaci. tineri luptători. şi gloria de-a răpune fiara cea ocrotită de Artemis mi se cuvine numai mie.

le-a prefăcut în nişte păsări.. Năvala cureţilor şi ultima biruinţa Dar cum s-au depărtat vitejii din Calidon. Eroul îşi salvase-oraşul şi tot ţinutul etolian. lemnul cel alb se prefăcuse într-o movilă de cenuşă. s-a clătinat ca un stejar. A căzut jos şi a murit.. cum sînt răpuşi toţi etolienii. în timp ce-şi blestema feciorul. Şi aflînd asta. plătin-du-şi astfel vina sa. în scurtă vreme. zăvorit într-o cămară. pe care tu ai vrut să-i scapi de fiară. Numai că mama sa. de vreun duşman. A luat din tolbă o săgeată şi l-a ţintit pe Meleagru în inima-i înflăcărată.. în puţin timp au biruit. spre ţara sa.. care i-a întristat pe toţi.. ce stătea-naintea lui îngenuncheată. în slăvi s-a şi ivit Apolo. apoi în alţii. Meleagru. I-a pus pe goană. iar lacrimile îi curgeau fierbinţi. în vremea asta.. soaţa iubită. ca nişte lacrime vărsate 8. Ei ţipau. Iar la sfîrşitul bătăliei. şi în alţii. eroii cei veniţi anume din depărtare. Cleopatra. copila regelui Tegeu. încît nu mai vroia să lupte.. ca să ia parte la vînătoarea asta mare. supuşii regelui curet sparg porţile în Calidon 7. şi-au smuls podoabele de aur şi s-au pornit să se jelească pe rugul fratelui ucis. glăsuind : — Hai să vă măsuraţi acuma iarăşi cu mine.. Cureţii din vecinătate îi atacau pe etolieni. pe obraz. avînd în piept săgeata şi mistuit de focul ei. 138 într-adevăr. Surorile lui Meleagru. laşilor !. ce avea încă în ochi lacrimi. la rugămintea Cleopatrei. soţia sa mult credincioasă. Cleopatra. stingîndu-mă nefericită ?. lăsînd în voia sa războiul. lăsînd poporul de cureţi să-i biruie pe etolieni 6. chemat desigur de Artemis ne-nduplecata.. pusese sabia alături. în fruntea oştii etoliene era eroul Meleagru. Meleagru atît de mult se întristase. Şi asta pentru că Alteea. Abia atuncea. Se retrăsese în cetate şi. păcat !. ba chiar silită să-l slujesc ani îndelungaţi.. a sunat toba de război. pe care un topor avan l-a retezat din rădăcini. şi. să-l pedepsească. — Piere poporul etolian ? a strigat el. Şi revenindu-şi de îndată. cel doborît din voia ei. păcat !. Meleagru a luat din nou sabia-n mînă. Cu ei s-a dus şi Atalanta. lui Hades şi soaţei sale. 139 Şi. Iar el. luase lădiţa de aramă. Şi sabia i s-a înfipt în cel dintîi oştean curet. Dar Artemis cea nemiloasă s-a necăjit nespus de tare că fetela plîngeau atît pe fratele lor. Cu-o tresărire. îl blestema pe Meleagru şi cerea zeilor. în curînd am să cad şi eu. Alteea. şi-a vîrît sub sînul stîng un fier tăios. şiroaie. cît timp luptase Meleagru şi-i învinsese pe cureţi. şi care au pe aripi pete. care rostesc cu ţipăt jalnic : păcat !. Cleopatra. risipindu-se-n ogradă. Războiul a-nceput cu furie. Alteea. Dar viaţa lui se va curma. Mama. s-a-nfăţişat duşmanilor în pragul uşii. fugeau ca nişte potîrnichi.. lîngă soţia-i. Cîţi mai trăiau dintre supuşii regelui de la Calidon s-au avîntat din nou în luptă. Persefona. din dragoste pentru ucisul ei frate.. să-i ia viaţa. Din ea desferecase lemnul adus cîndva de ursitoare şi-l aruncase-n focul sacru. blestema. văzînd această întîmplare. Lemnul arsese-n vremea asta. S-au despărţit şi au plecat carencotro. 73 . iubite Meleagru. spunîndu-i vorbele acestea : — Nu vezi. îl clatină din hotărîre. de mistreţul hîd ? Nu sări la luptă pentru ei ? Femeile sînt luate roabe. şi-au luat în grabă rămas bun. şi-a rămas singur voinicul nostru. Meleagru. Şi tot atunci.După această întîmplare. Vrei să mă vezi tîrîtă-n ştreanguri. îndurerată pe urcase pe-o stîncă-naltă şi de-acolo s-a aruncat între prăpăstii. printr-o vrajă neştiută.

mişcarea elegantă cu care îşi apleacă trupul o fac pe fată înzecit de frumoasă. un alt personaj mitologic. Persef ona şi Hades. în fruntea oştirii etoliene. şi-n genunchi pe fiu-şi ruga să-l ajute. Iar jumătatea cealaltă să-i fie pămÎHt de arătură. după victoria lui atît de greu dobîndită. Este vorba de păsările cunoscute sub numele de bibilici sau pichere. viticultor. Piciorul stîng abia atinge pămîntul plin de ierburi crude. Cleopatra. şi să pornim . Goana. de stăpînă. cum intră-H cetate duşmanii. foarte depărtate. Faţa eroului. încît aştepţi ca Meleagru să se mişte. De aici vine numele ştiinţei ce se ocupă cu vinificaţia : enologia. aşa cum arată mitologul sovietic N. deşi au temei la gîndire. în chip neasemuiţi „Cît se bătu într-ai săi bărbatul luptaciu Meleagru Rău pătimiră cureţii . Adică rolul principal într-o familie îl juca. 3. Fjului moarte să-i 140 Faptul acesta ca o mamă să ceară moartea fiului său. şi să-i oprească pe vrăjmaşii cureţi care le ameninţă cetatea.. Precum ne cîntă tot Homer s „Larmă şi pocnet la porţi. lucrul se explică prin aceea că la elini mai existau încă. El luă armele atunci şi îndată ieşi la bătaie Şi izbăvi pe etoli de ziua cea neagr-a pieirii». spre stâpîn. Statua este făcută în aşa fel. fiul lui Endimion. Şi. care Şi-altora-nvăluie mintea. cu toată mulţimea. Fratele el era o rudă mai apropiaţi ăecît oricare alta. i-a uimit deseori pe oameni.. O legendă asemănătoare se află şi în folclorul nostru pe seama acestor păsări. dar şi un voinic. cu frumuseţe de fecioară. plin de credinţă. şi omorîrea lui ştirbea prestigiul mamei. îa zadar. de parcă ar căina pe cineva. N-a fost cu putinţă şi chip să înduplece pe Meleagru Pînă ce nu izbutiră să-i bată-a odaie cureţii După ce zidul urcară şi aprinseră marea cetate. jumătate să-l aibă de vie. Se roagă de dînsul etolii Starostii şi trimit preoţi fruntaşi după el ca si iasă Şi să-i ajute. îi dăm dreptate lui Ovidiu. cioplită de un artist antic. surorile tot îl rugau . Deci crima asta trebuia să fie aspru condamnată. Zel chema şi izbind cu pumnul adesea pămîntul Sta istovită-n genunchi şi cu sînul stropit de plînsoare. mama. că mai tare Sta împotrivă." „Sta Meleagru la ea mLstuindu-şi amarul mîniei Tare-ndîrjit de blestemul mamei. senină. în zadar îi făcură fierbtete rugare Chiar şi prietenii lui mai iubiţi şi mai vrednici de cinste. ei nici nu putură să ţie Piept în afară de zid. 4. l-a dăltuit în marmură. căci ea de mîhnire Mare cuprinsă. urme de matriarhat.. ORFEU Şl EURIDICE 74 . Tot stăruia şi Oineu călăreţul. 9.. O copie a acestei statui se mai găseşte în Muzeul Vaticanului din Roma. dinele care-l însoţise la vînătoare cată.. oricine ar fi fost făptaşul — chiar dacă era feciorul ei. cureţii Bat în cetate la turnuri. Astăzi Etolia este cunoscută sub denumirea de Misolonghi. 5. Sta el în pragul iatacului 'nalt şi ale uşii canaturi Le zguduia. pe-Alteea. din timpuri foarte. chiar în legendă. se îndreaptă însă probabil către solia din Calidon care ii mulţumeşte pentru că a scăpat ţinutul etolian de monstrul înfiorător. Fata este înfăţişată alergînd pe o cîmpie. Oraşul Pleuron. Mama. care spunea despre Atalanta că putea să fie şi o fată cu putere de bărbat. Sta huzurind la nevasta cea chipeş-a lui.n. acolo-J. Capul oribil al 141 mistreţului este pe un butuc alături. Aşa cum este descrisă Atalanta de Ovidiu o vedem şi acum în Muzeul Luvru. ce s-a numit. Sculptorul elin Scopos din sec. în epoca aceea.e. de patima. Cum pe bărbaţi îi ucid. bătrînul său tată. A. Cum pe copii îi robesc şi femeile-ncinse pe şolduri Inima lui tresări la auzul atîtor amaruri. în „Metamorfozele" sale. îmbie Ei să-şi măsoare mîndreţe de ţarină pentru moşie. Homer ne cîntă în „lliada" scena aceasta." 8. aezii din Etolia au cîntat imnuri minunate. IV î. Dînsa cerea de la zeii din iad. care au parcă aripile şi penele stropite de lacrimi şi care ţipă necontenit. pe unde-i Mai) roditoare cîmpia cetăţii. Numele său vine de la cel dintîi stăpînitor elin. Oineu — Eneu — înseamnă producător de vin. Kun. 2. Aşa îşi explicau elinii apariţia acestei specii de pasăre.Spre cinstea marelui erou ce i-a salvat şi de mistreţul zeiţei Febe-Artemis şi de cureţii ucigaşi. Ci-n urmă Fu Meleagru cuprins de mînie.'. să-şi deschidă gura şi să răspundă spre solie : — Luaţi armele. cum spulberă-n flăcări oraşul. Eroul este în pădure. că el pe fratele ei omorîse. la Calidon răsună. iar sculptorii l-au dăltuit în marmure nepieritoare 9 . Loc de pogoane cin'zeci. Etol. Legenda a fost cîntată de poetul roman Ovidiu. Dar tobele răsună tare şi toţi îl roagă pe Meleagru să pornească din nou la luptă. după legendă. şi-i juruie o mare răsplată .. iar rîul care o udă se cheamă Aspropotamos. Cade bocindu-se atunci şi-l roagă pe el Cleopatra. Note 1. Spune ce rău i-ameninţă. Dar. Şi clocotind de necaz pe maică-sa însăşi. 6. 7. fără voia noastră. Enos e vinul pe greceşte.

Ei lunecau pe văi şi veneau să-i umbrească fruntea îngîndurată şi plină de visări. elinii povesteau că lira lui vrăjită făcea să se desprindă din rădăcini copacii. neîntrecute încă de nimeni pînă-atunci. privindu-i cu nesaţ zile şi nopţi de-a rîndul. Cîntecul său era atîtde frumos. Cîntăreţul acesta a fost numit Orfeu. cu lira subţioară. Să cînte melodii la fel de-armo-nioase. Crescînd Orfeu mai mare a început să umble prin ţara lui Eagru. Dar n-a luptat cu lancea sau sabia sau arcul. zeul Apolo.. prin cîntec. Vroia s-o-nveselească pe preafrumoasa nimfă. soarta-nspăimîntătoare ce-i era hărăzită. primul dintre aezi. Iar el. cu alte nimfe. care păzea-n Colhida acea lînă de aur şi-a nimicit. Tatăl. poemele sublime. şi-n ochii ei cei verzi îi plăcea lui Orfeu să-şi scalde fericirea. iar vorbele să-i curgă din gura lui ca mierea. zeul ocrotitor al cântecului dulce.ÎN TRACIA 1 muntoasă a vieţuît. sărmanul. cînd şi-o-nstruna el lira.) Ar fi să spunem totuşi că fiul lui Apolo şi-al muzei Caliopa s-a-ndrăgostit de-o nimfă. peste puţină vreme . Ba chiar. (Isprăvile-s prea multe. avea şi el drept tată. mama i-a pus pe limbă trei stropi curaţi de rouă şi a rostit o vrajă. părinţii şi copiii. Toţi cîţi îl întîlneau se minunau de vorba plăcută ce-o avea. şi. căuta să se apropie de aed cît mai mult şi să-i asculte viersul. Şi tot felul de păsări se adunau pe ramuri. cum sînt acelea care îl desfată pe Zeus la ospeţe-n Olimp. ca ea. îşi culca botul 143 umed de sînge pe piciorul aedului Orfeu şi îi sorbea adesea graiul melodios. muza ce inspira poezia epică şi arta de-a vorbi frumos şi mişcător. Adesea Euridice îl ruga pe Orfeu să-şi reverse din liră divina-i armonie. căci draga-i Euridice n-avea să aibă parte. Tot el a adormit în viers moleşitor balaurul cel groaznic. Şi. că oamenii-ascultîndu-l îşi uitau întristarea. Muza a fost o vreme soţia lui Eagru. devenind Orfeu flăcău în toată legea. Munţii se clătinau.. se spune. Orfeu o asculta şi atingea îndată coarda melodioasă c-un beţigaş de-argint. ce-i cîrmuia pe traci. Se chema Euridice . să poată dănţui în tactul muzicii . De n-ar fi fost cu ei feciorul lui Apolo — cu toată îndrăzneala de care-au dat dovadă vitejiiargonauţi — n-ar fi putut nici unul să-şi mai revadă casa. Atîta că Orfeu. S-o ştie mulţumită. Născîndu-se copilul. I-a hărăzit să poată s-alcătuiască stihuri. ce se chemau sirene şi încercau safunde pe marinari în valuri. împăca pe vrăjmaşi şi-i făcea săşi dea mîna. a însoţit eroii plecaţi către Colhida să dobîndească lîna berbecului de aur. Nu le mai amintim. i-a dăruit o liră şi i-a urat să cînte dintr-însa mai frumos ca vîntul cînd foşneşte prin frunzele pădurii. numite Simplegade. care striveau adesea corăbiile eline. Să nu fientrecut de nici un om pe lume. ca şi de-nţelepciunea pe care-o dovedea cu orişice prilejuri feciorul lui Apolo. Astfel se povesteşte c-atunci cînd se certau. Iar mama lui a fost gingaşa Caliopa. supuşii lui Eagru îl chemau pe Orfeu sâ le facă dreptate. vraja amăgitoare a unor fete-păsări. cu vorbe bune şi sfaturi înţelepte. ca şi Asclepio. Pietrele se mişcau şi se rostogoleau pînă lîngă Orfeu. Nu bănuia. pe marele Apolo. deşi născut în casa regelui trac Eagru. Arma lui i-a fost lira. Eagru. fermecată. mai cald şi mai duios decît privighetoarea în nopţile cu lună. de bucuria ce-o 75 . A mai făcut Orfeu şi-alte isprăvi de seamă. El s-a născut în casa unui rege. Un cîntăreţ fără seamăn Iar lira lui măiastră îi fermeca pe toţi2. Dar ce spun eu de oameni — cînd fiarele pădurii veneau în jurul său ! Chiar rîsul. a învins. prea mult. să-i ţie loc de jilţuri 3. totuşi. Inima bântuită de prea multe necazuri îşi găsea alinare şi se înveselea. cea mai crudă dintre sălbăticiuni. de vreţi să ştiţi. Natura. din pricini felurite. făcînd să izbucnească din liră un nou val de sunete vrăjite. cel dintîi cîntăreţ de imnuri din Elada. Prin sunete de liră a domolit mînia unor stînci fioroase.

poposind Orfeu la capul Tenaron.răspîndea Orfeu. Şi. n-a vrut să ţină seamă de vorbe şi poveţe. asupra mea.. către Peloponez... un crescător de-albine. aflînd Aristeu că-n casa lui Eagru se pregăteşte nunta. şi. rămase mut ca stînca. Dă viaţă Euridicei. Oricît ar fi de crunt. pe nume Aristeu. pristavul din Olimp.. Aristeu. Aristeu s-a ascuns într-un desiş de arbori. cum era mai iute şi c-un picior mai ager..". din turmele regale.. 144 Ca să-şi îndeplinească gîndul acesta rău. care nu îi da pace. străine. a fost gata s-o prindă. ca să-l călăuzească pe drumul spre Infern. a pornit iar la drum. E zadarnic. L-a proslăvit în imnuri. a şi luat-o la fugă. — Nu. sărind peste un trunchi de stejar răsturnat. să te-apropii prea mult de-aceste locuri.. Asta i-a fost ursita şi nu ai ce să faci. trebuie să-mi întoarcă pe Euridice-a mea. E păcat. Se-ncolăci îndată pe glezna Euridicei şi îşi înfipse colţii. Furiile stau de strajă. Ajunse doar s-o vadă pe nimfă cum se stinge. Nimfa. Cată să te supui voinţei olimpiene.. Atunci se repezi şi vru s-o ia în braţe. însă nu cuteza.. Acesta se întoarse. văzîndu-l pe-Aristeu din umbră cum s-a-vîntă. erinii şi fel de fel de iazme. Asta-i intrarea spre negrele genuni. porni şi el în fugă. O jale fără margini simţi în el aedul. de-ar fi să rătăcesc pe drumuri toată viaţa . — Spuneţi !. ce-i sugrumau pe oameni cînd încercau să intre. Luîndu-şi pe umăr lira şi un toiag în mîini. pătrunde în Infern :. Nici cîntecul de liră nu mai clinti pe nimfa ce părăsise lumea. şi am să-mi caut mireasa. strecurîndu-i veninul sub pielea subţirică. Nici un om nu-ndrăznea să treacă pe acolo de la lăsatul serii. Mă voi ruga de Hades. Iubita ţi-e la Hades.. Cîţi n76 . prin cîntecele sale. Pierderea frumoasei Euridice S-a întîmplat ca fata să fie îndrăgită şi de un alt flăcău.. Eşti tînăr.. precum pîndeşte tigrul juninca din poiană şi—i gata doar să sară. ! a glăsuit Orfeu. Orfeu s-a îndreptat către un mic sanctuar pe care-l avea Hermes. şi i-a jertfit un ţap cu blana ca tăciunii.. oricît de nemilos. Apoi. era o peşteră. bătîndu-se cu pumnii în fruntea ca de fildeş — pogoară-te cu milă. Dar cerul. — Da. acum. da !. Nu mă voi supune. trîntit în iarbă. a pornit după ea. ombrăţişa cu sete şi o chema zadarnic să vie împreună cu el. Nimfa-l calcă pe şarpe.Şi. înfricoşată. Veghind plin de răbdare.. fără zăbavă. — Zeus. îndîrjit.: Orfeu. Plînsul lui cel fierbinte îi zguduia pe oameni şi mulţi — dornici s-aline pe cel ce-i mîngîiase cu viersul său vrăjit — îi glăsuiau astfel: — Nu plînge. Orfeu. Aici era un şarpe cu pielea-mpestriţată şi colţii veninoşi. răspundeau ei. măreţe Zeus — strigă spre cer Orfeu. unde domneşte Hades ? întreba pe localnici. în Peloponez. în timp ce Aristeu — acela ce fusese pricina morţii ei — se mistuia-n adîncuri verzi-negre de pădure. Căci peştera aceea era de bună seamă una din porţile spre tărîmul lui Hades. la capul Tenaron 5... iată se ivi clipa cînd nimfa Euridice rămase singurică. cum cerea obiceiul. s-a hotărît s-o fure pe nimfa Euridice. Acolo s-a rugat de feciorul lui Zeus.. nimeri într-o groapă. Ele n-aşteaptă mult şi te strîng de grumaz. Şi. Credinţele străII 145 Vechi spuneau că-n peşteră erau furii. ce auzise ţipătul Euridicei. acolo unde totul sta pregătit de nuntă. cu inima bătîndu-i ca un ciocan în piept. Voi pleca spre Infern. albăstrui. Atît că — din greşeală — frumoasa Euridice. A aşteptat o vreme...

O caut pe Euridice.. silin-du-se să-l muşte cu colţii-nveninaţi pe fiul lui Apolo. îl trece pe Orfeu pe malul celălalt. un cîn-tec minunat. pînă zăreşte rîul cel vînăt. Dar el nu ţine seamă. îl zgîrie şi-l rănesc. pămîntene. Cum regele Eagru le pregătise nunta. către aria mării. Geniile infernale tac toate copleşite de preamărea durere din glasul lui Orfeu.. senin şi fără frică.. cînd este legănat la sinul cald al mamei.. cu aripi nevăzute.au pierit acolo !. de gemetele sale . Şi. cu barca-i putrezită. începe să rostească stihuri mai dezmierdate ca şoapta de iubire sau somnul care prinde în braţele lui pruncul.. cel ce-mplineşte legea sfînt-a căsătoriei. Şi iacătă-l trecut. din peştera adîncă. Dar nu mi-e teamă !.. Cerberul stă de pază la porţile de-aramă. Stai.. Zeul Hades se îmblînzeşte Ii povesteşte-n stihuri dragostea cea curată. Răspunde-mi. Coboară pe poteci unde-i aţin piciorul tufele în-cîlcite de scai şi mărăcini. fără de răsuflare . de geniile crude. aedul poate să treacă-n voie către palatul unde sălăşluieşte Hades. în acest chip. Acolo alte piedici. păşind prin faţa lor. Iar şerpiincolăciţi pe capetele sale şuieră fioros. rostea spre ei Orfeu. Coardele ei răsună.. în timp ce zeul tace.. Persefona. Orfeu cată spre Hades fără de-nfricoşare.. Cu ea o să întâmpin geniile infernale.. întinde către Hades o mînă rugătoare şi-i cere să s- 77 . rămîne nemişcat. Lăsaţi-mă să trec. înstrunindu-şi lira. Sisif nu mai ridică pietroiul greu pe coastă. acolo. nu pot să-şi stăpînească suspinele din piept. El îşi înstrună lira. şi merge mai departe. preamărite stăpîn peste-ntuneric şi umbre fără viaţă. să intri nepoftit în ţinutul tăcerii ?. Orfeu a păşit drept spre peştera aceea care-şi căsca gîtlejul umed şi-ntunecat. unde-şi avea palatul . luntraşul cel bătrîn. într-un tărâm de umbre ciudat şi misterios. Ci prinde-n braţe lira cu coardele de aur.. Şi fratele lui Zeus îi strigă de departe : — Cine eşti tu ? Ce vrei ? Cum cutezi.. pe blînd acord de liră — dacă un zeu viclean ţiar răpi într-o zi soţia mult iubită. Am armă lira mea.... Nu ai pleca s-o cauţi ?.. la pămînt. Nu s-a temut de furii. Şi gura lui. amărît. Aheronul. Ochii 146 săi cată blînd. voi risipi destinul. Tantal şia uitat foamea şi setea deopotrivă . Speranţele-nflcrite ce le păstrau în inimi. Unde te duci ? Tu n-auzi vorba noastră ? — Aud. să-ţi glâsuiesc în viers. venise de la Creta.. Cine nu i-l plătea mai rămînea pe ţărmuri. din lira sa de aur. cam o sută de ani. Aici erau pe ţărmuri sute şi mii de umbre.. 147 n-ai suferi ca mine ?. ca prevestire a tristei întîmplări ce urma să-i lovească. Stai. cîntînd necontenit. Asta. şi Ixion. şi dinele se lasă pe pîn-tec. Şi dorul pentru ea îmi dă puteri să lupt. rătăcind. Luntraşul se îndură.. însă aedul cîntă lui Haron cel ursuz. în care îi picurase muza stropii curaţi de rouă. pe care i-o dăduse la naştere Apolo. Firea lui duşmănoasă se schimbă dintr-o dată. în Infern. ce aşteptau să treacă şi se rugau de Haron. tu. Dar facla nu arsese cu flăcăruie albă -x cum cerea datina — ci răspîndise numai un fum înecăcios.. Iar zeu] Himeneu. soaţa-i. şi-i spune doar atît : — Dă-mi voie. acela ce se-nvîrteşte veşnic pe-o roată de aramă înlănţuit cu şerpi. Hades — mai giăsuieşte el. nu căta încolo cu privirea. şi-şi aprinsese facla. Toţi cîţi ascultă cîntul divinului aed. străpunsă de tăişul amarnicei mîhniri din viersul lui Orfeu. Şi n-aşteptă răspunsul ce vrea să i-l dea Hades.. Latră şi urlă tare. Şi Cora-Persefona îşi lasă fruntea albă pe umăruj lui Hades. să-i ducă peste ape. întreita Hecate îşi şterge pe obraji o lacrimă fierbinte. care-l înlănţuise pentru întreaga viaţă de nimfa Euridice. de jalea ce-a cuprins întreg poporul trac. — Gîndeşte-te. Haron cerea obolul.. să-l înfrunt şi pe Hades... îi cîntă Orfeu apoi de clipa neuitată cînd şî-a văzut iubita căzută la pămînt..

mulţumind lui Hades şi Corei-Persefona. Chinul ce îl îndură Orfeu — pierzînd mireasa în ziua nunţii sale — este sfâşietor. — Mă leg mai dinainte să-ndeplinesc orice. acuma se înclină mişcat către Orfeu. să nu-ncerci s-o priveşti. Şi Orfeu trecea pragul din peşteră afară. să nu-ntorci cumva Capul. Dar în acel moment a fost străpuns de teamă. cu dezgust. Aşa voi face !. însă cu braţele deschise către el — parcă l-ar fi strigat — alunecă-n Infern.. Dar trebuie să-mi promiţi. cîntînd sau dănţuind sau azvîrlindu-i flori legate-n bucheţele. — Dacă te vei întoarce şi vei privi spre nimfă. Nu dorea să mai vadă în ochi nici o femeie .. nu voi căta spre ea. şi-n minte-o cerceta pe Euridice-a lui : „E tot atît de albă ? Mai este drăgăstoasă ? Nu s-a schimbat cumva ?". în care proslăvea iubirea fără margini. Atîta că nici ele nu s-au lăsat înfrînte. mai spune iar Orfeu. Nu l-a mai luat luntraşul. dacă aşa ţi-e vrerea.aplece cu milă spre aed. --_ însă el le gonea întruna. Singurâ-i mângâiere era doar cîntecul. Orfeu. Nefericit. mai sus. .... Şi cum se povesteşte. spre celălalt tărîm. dincolo de mormînt. Acestea nu-l iertau pe fiul lui Apolo. Orfeu s-ar fi ascuns... i-au ţipat laolaltă. Vrea să-i spună eva. Le blestema — spunînd că ele înjosesc numele de femeie — şi se urca în munte. Şi inima-i o dată cu lira lui cînta cîntec de biruinţă şi dor înfrigurat. L-au urmărit în munte şi l-au încercuit. fără de nici o vorbă. 78 . — Deşi mă arde dorul şi clipele îmi par veacuri nemăsurate.. ceea ce nu se cade nici unui muritor. — Voi face. Şi Hades îi mai spune : — Cînd vei urca. urmîndu-te pe tine. Dar nu-ndrăznea să-ntoarcă înspre iubită capul. a glăsuit Orfeu. tocmai fuga le aţîţa pe-acestea să-ncerce şi s-atragă în mreje de aed. Orfeu. Se va întoarce-n lume.. Mai erau cîţiva paşi. pe care-o dovedeau. în Trăda. — Aşa. se spune. călăuzit pe Her-mes a plecat spre pămînt. O vede. Dragostea ce-l uneşte pe el de Euridice este cu mult prea mare. în munţii Traciei.. să ştii că vei muri !. De data asta însă e pentru totdeauna 6. Dar dalba lui mireasă. Ştia că îl urmează şi nimfa Euridice. Şi zeul. Ei bine. cum îi spusese Hades. fericit.. Astfel s-au scurs cu greu vreo trei sau patru ani. zeul cel dezmăţat. l-a implorat şi i cîntat din liră.. care-altminteri nu are nici o milă. Hades orînduise să nu fie lăsat pentru a doua oară în sumbrul său palat. cu-o clipă înainte de-a călca pe pămînt. bacante. îi răspunde Orfeu. de teamă să n-o piardă. Deci. cu sila-. să nu le vadă purtarea desfrînată. Dar se aflau pe-atuncea. ele se tot iveau în faţa lui. Ce spun ? Numai un pas. să trădezi amintirea iubitei Euridice. dacă pe malul apei era cumva vreo nimfă. Orfeu îşi trăgea haina pe faţă şi fugea.. frumoase preotese. cel care duce morţii în ţinutul lui Hades: Zadarnic s-a zbătut.. în timp ce se urca înspre pămîntul nostru. Dacă mireasa lui s-a rătăcit cumva în bezna infernală şi nu e-n urma lui ? Atunci a întors capul îngrijorat s-o vadă. îl ispiteau cu vorbe pline de îndrăzneală şi-l pofteau la serbări închinate lui Bachus — adică la orgii. cum merge lîngă Hermes. căci îşi reamintea de scumpa-i Euridice şi inima-i rănită se sfîşia mai mult. pentru iubita ta. a plîns.... o pierzi pe totdeauna. Mergea cîntînd din liră şi rostind mîndre stihuri . — De nu primeşti. De auzea-n pădure rîsete de copile. Nu mai e nici un mijloc s-o poţi recăpăta. cu glasul gîtuit de marea bucurie că-şi va recăpăta pe scumpa-i Euridice. zice el.148 Numai cîntecul îi rămîne Zadarnic a-ncercat din nou Orfeu să treacă de rîul Aheron. a adăugit la urmă zeiţa Persefona.. care-l slujeau pe Bachus. fiindcă-i păstra credinţă pierdutei Euridice.

Prin ea mai pot ajunge s-o văd pe Euridice. nu s-a-mpăcat deloc cu gîndul ca draga lui copilă să rămînă pradă aceluia care-o răpise.. Iar poemele 9 lui au rămas între oameni. moartea. s-au oprit pe coclauri şi au întemeiat 79 . Scena este admirabil redată într-un basorelief din secolul al V-lea î. bacantele acelea şi-au împlântat în el zecile de pumnale. fiind fiul lui Apolo — şi că ar fi organizat aşa-nvmitele mistere orfice.n. cu ochii către slavă. Zetos şi Amfion . La timp au sărit însă şi cele nouă muze. intitulată „Orfeu şi Euridice". Semnificaţia pierderii Euridicei de către Orfeu pare a fi aceea că faptele mari. le-a grăit Agenor. în jurul lui se văd strînse zeci de sălbăticiuni: maimuţe. Vechii elini înţelegeau prin Tracta ţinuturile mărginite la miazănoapte de Propontida şi de Marea Egee. mama lui. pe motivul acesta legendar. Astăzi capul Matapan. E constelaţia Lirei. asupra lor.. Şi-a poruncit celor trei fii ai săi : Fenix. să ştiţi că vă ucid . dar feţele războinicilor. Intr-un desen pe un vas este înfăţişat Orfeu. Ea a fost cîntată şi de marii poeţi antici: Eschil. mai ales.. aflat azi la muzeul municipal din Chantilly. a artei. Lvi Orfeu i se atribuie o serie întreagă de poeme. căutînd-o pe Europa. pe muntele Olimp.e. deşi unele fragmente par a fi urme veritabile de poezie orfică. cu beţigaşul de argint în mină. puterea suverană a artei : a cîntecului şi poeziei. Şi auzind acestea. Aici vor crea mal iîrziu poeţii Alceu şi Safo.. unde este ? le-a dat răspuns aedul. Ovidiu şi. Trupul însângerat l-au aruncat în Hebru 7. în ţara lui Eagru. şoptind necontenit. Iar capul său şi lira au ajuns pînă-n Lesbos — o insulă în care a înflorit poezia 8. care se găseşte acum la Neapole. Vergiliu. — Dacă vă veţi întoarce fără de sora voastră. Cilix şi Cadmos să plece-n toată lumea şi să-i găsească fata. una dintre cele mai frumoase lucrări. care au fost de fapt create mult mai tîrziu. I-au ridicat din apă corpul său fără viaţă şi l-au înmormântat într-un templu. 9. Poetul cîntăreţ este aşezat în mijloc. cu care sfîrtecau ţapii sacrificaţi stăpânului lor Bachus. Horaţiu. la răsărit de Pontul Euxin sau Marea Neagră. In zări se înalţă munţii. care-i ascultă viersul. Luceşte între stele. în muzică. Fiindcă n-aveau curajul să-şi mai revadă tatăl. în „Georgi-cele" sale.— O.. Liberta. întreg tabloul respiră măreţia. astăzi Karasu . In epoca modernă nenumăraţi artişti au abordat această temă în muzică. 150 8. în care văzuse lumina zilei feciorul lui Apolo. leoparzi. şi cei doi fraţi mai mari au ostenit degrabă. la asfinţit de fluviul Strimon. Au plecat dar băieţii pe drumurile lumii. O astfel de imagine a pictat artistul francez Nicolas Poussin în opera intitulată „Orfeu şi Euridice". Agenor. gata parcă de luptă. Sau rătăcit de Cadmos. teatru. Rîul Mariţa de astăzi. Tot despre el se spune că avea şi darul profeţiei. Orfeu. adăpostind cetatea cu zidurile sure. 4. Doar capul rămăsese rostogolit pe valuri. poezie şi artele plastice... nu se pot desăvîrşi fără răbdare şi sacrificiu pînă la capăt. căci nu mai meritaţi să-mi fiţi moştenitori. Se văd cîteva nimfe la poalele pădurii. înăsprite de lupte şi greutăţi. însoţindu-şi vocea cu Ura. 6. numele prea iubit al nimfei Euridice. Capul său. în ura lor turbată. hotârîtoare în viaţă. în mîini ţine lira. Tracii stau în preajma lui cu coifuri peste plete şi cu suliţi în mîini. lei cerbi. veşnice ca iubirea jurată Euridicei !.. 149Muzele şi Apolo au luat această liră. Edip DUPĂ CE ZEUS A RĂPIT-O PE EUROPA. de moarte şi război. 3. păsări. se pregăteşte să cînte. fiarele şi pe Hades şi au pus-o pe boltă. care mişcase munţii. între ele. 5. parcă se luminează şi uită de urgia pe care o pregătesc. Pindar. ameţite de vin.. iară la miazănoapte de Istru sau Dunărea cea largă. cu buzele albite. Bunăoară. prins între stîncile insulei Lesbos. cel mai frumos dintre cîntecele pentru preaiubita lui Euridice. regele Si-idonului . Aşa ni-l reprezintă pe fiul lui Apolo şi al muzei Caliopa un mozaic dezgropat în oraşul Pompei şi aflat astăzi la Palermo. Altele se scaldă în undele străvezii ale rîului Hebru. Nu ştim ce rosteşte. avînd pe Caliopa. Note 1. ÎNTEMEIEREA TEBEI Cadmos . într-o splendidă îmbinare de culori sînt zugrăviţi oamenii şi natura. ba chiar şi şerpi şi broaşte. germanul Gluck a creat. 2.1 Au mers ei ce-or fi mers. Se vede marea putere a cîntecului. 7. se zice dealtminteri că a avut darul să facă profeţii multă vreme după moartea poetului.

dar pe neaşteptate.nişte oraşe noi. S-a plecat lui Apolo şi i-a cerut învăţ ce trebuie să facă. pînă ce a sosit la izvorul lui Ares. Parcă-i tot făcea semne s-alerge-n urma sa. să fac-o fortăreaţă. S-a ridicat în sus. ce ar fi dărîmat şi zidul unei case. monştri ce-mpovărează pămîntul cu urgie. flăcău vrednic. şi. Din peştera aceea ţîşnea pîrîul rece. şi primul gînd i-a fost s-aducă sacrificii preamăreţului Zeus. poate să-nalţe ziduri. după multă vreme. Doborîrea balaurului lui Ares Cadmos a înţeles c-acela este locul unde va trebui să-şi ridice cetatea. Cadmos să urmărească animalul acesta. Fugea şintorcea capul. Dar solzii de aramă l-au ocrotit 153 pe monstru de greaua lovitură. lucitoare. cum era voinic l-a lovit cu putere pe feciorul lui Ares. A trimis cîţiva prieteni să caute un izvor. Acolo s-a oprit şi s-a lungit în iarbă. Ar vrea să şi ridice o cetate vestită. bine adăpostită de un bunget umbros şi grămezi mari de pietre. văzînd că seara vine şi soţii nu se-ntorc. dar săvîrşind acestea el însuşi va plăti prin grele suferinţe. Pe cap. pînă pe o colină toată smălţată-n flori. şi. cum a învins şi-Apolo pe balaurul Piton. Prietenii erau morţi şi monstrul sta lungit pe trupurile lor. din peştera adîncă. cercetînd peste tot. şi l-a ţintit pe Cadmos cu ochii arzători. Şi-atunci zeul Apolo l-a-n-demnat să pornească înspre rîul Cefis. sidonienii au vrut să toarne apă în prima amforă . pînă ce au zărit un pîrîiaş zglobiu . Şi i-a mai povestit că-n drum va întîlni un juncan fermecat. Să facă libaţiuni. Şi. zărindu-l pe Cadmos. şi-acolo unde el va-ncepe să mugească. Şi. Tînărul sidonian a luat atunci o stîncă. şi. însoţit de prieteni — care veneau cu dînsul încă de la Si-don — Cadmos a urmărit juncanul fermecat vreme de nouă zile El l-a călăuzit printre codrii umbroşi. culcîndu-se în iarbă. Din el s-aducă apă în amfore de lut. Iar gura otrăvită era bătută toată în trei rînduri de colţi. mai groasă ca o bute. 152 Animalul acesta era alb ca omătul. A sărutat pămîntul pe care ajunsese din voia lui Apolo.. a ţîşnit un balaur cu solzii de aramă şi ochii fioroşi. Tovarăşii lui Cadmos au pornit prin pădure. numit Cilicia. a păşit mai departe. a pornit către rîu. Fugea şi iarăşi sta. şi. Apolo i-a răspuns prin gura Pitiei că poate să învingă un monstru fioros şi poate să ridice o cetate vestită. în timp ce întreita lui limbă îi juca în gura-nveninată. şuierînd ca vîntul. unde Febus-Apolo prezice viitorul. a pornit să-i găsească. Balaurul cu creastă era fiul lui Ares. de cleştar. limpede. cînd acolo. iată-i !. fără de care jertfa nu ar fi fost primită de Zeus în Olimp. El a zvîcnit deodată. înfigînd în ei colţii săi ascuţiţi şi albi. monstrul purta o creastă zimţuită şi gîtul său avea o pungă de venin. Doar Cadmos. a tot călătorit pîn-a văzut juncanul păscînd pe un imaş 2. mai nalt decît copacii. în vremea asta Cadmos. şi străjuia izvorul tatălui său ceresc şi tot acel ţinut. zeul cel viforos. în alt ţinut vestit. galbene. A străbătut ţinuturi aspre. Ar vrea să-nvingă monştri. s-a urcat cu greutate pe muntele Parnas. pe care-l stăpînea întocmai ca un rege. a ajuns în Elada.. Numai că sidonianul era un luptător cum nu-s prea mulţi pe lume . A ridicat -spre slavă capul încoronat şi a mugit prelung3. iară puţin mai sus au dat de-o peşteră cu o intrare joasă. pînă ce s-o opri . balaurul lui Ares s-a rotit către soţii lui Cadmos din Sidon şi i-a încolăcit . Fenix a ajuns rege în ţara ce i-a luat de-atunci numele lui : Femeia bogată. A rătăcit şi el prin umbrele pădurii. Fără multă tocmeală. şi neînfricoşat. ca viitoarea cetate să fie trainică. A plutit peste mări. cu părul ca zăpada. în ţinutul Focidei. Şi Cilix de asemeni. apoi i-a otrăvit. Tînărul sidonian s-a învoit cu toate. Plecînd Cadmos din Delfi. veseli. sleindu-le de sînge. s-a repezit la el. lungi ca nişte pumnale. cînd spulberă nisipul pe ţărmurile mării. Aflînd el că la Delii se află un oracol. necunoscute. răsu-cindu-şi spre tînăr fruntea împodobită cu nişte coarne mari. plecînd din Asia. l-a- 80 . şi.

S-au tot luptat giganţii. care s-au luat la luptă. S-a făcut o fîşie de piele nesfîrşită. Tu ai ucis un monstru care-i era şi fiu. fortăreaţa Cadmeea. acropola tebană. cu egida pe piept şi suliţa în mînă. ce nu făceau nici un rău nimănui5. Ei s-au gîndit să facă la poalele cetăţii marele oraş : Teba. la izvorul lui Ares. Atena. îţi trebuie şi braţe cu care să zideşti cetatea ta visată. pe nume Amfion. şi.. precum se cuvenea. pînă ce au rămas în viaţă numai cinci. unde să locuiască oameni nenumăraţi. coifuri de luptători . Zetos a spus că el o să aducă piatra din munţiinvecinaţi. c-am răpus un balaur care-i împiedica pe oameni să trăiască în locurile-acestea atîta de mănoase. Cadmos a adus jertfă puternicului Zeus juncanul fermecat. Cadmos a ascultat sfatul dat de Atena. Pielea lui i-a tăiat-o în fîşioare lungi. Ridicînd fortăreaţa. cu forţa-i uriaşă. s-au ridicat întîi nişte vîrfuri de lance . acest fiu al lui Zeus izbutea să urnească munţii din temelii. de mult. Balaurul s-a-ntors.. Urmaşii lui Cadmos ridică Teba cea cu şapte porţi Urmaşii lui au fost pe tronul din Cadmeea doi feciori ai lui Zeus şi-ai nimfei Antiopa 6 : Zetos şi Amfion. crezînd că-i alt duşman. precum se învoise în faţa lui Apolo. Şi ca să dobîndeşti braţele de-ajutor. celălalt frate. desprinde plin de grijă toţi colţii de balaur şi seamănă-i pe glie 4 . cîntînd din liră.. Copiii i-au pierit şi. Avea un trup firav. aducea pe spinare stînci mari rupte din munţi. prefăcîndu-te-n şarpe. ca din senin. Zetos era de-o forţă de neînchipuit. Cu ea a măsurat întinderea de ţară. fiul lui Agenor a auzit un glas : — Ares iubeşte monştrii.ntîmpinat pe monstru. Pe acestea le-a unit.. — Dacă este aşa. Cadmos s-a-ntors pe dată cu sabia în mînă. Vreau să zidesc aici o cetate vestită. Cînd s-a început lucrul la zidurile Tebei. sînt fericit. Cadmos a denumit ţara aceasta nouă : Beoţia — ţara juncanului. apoi. au ieşit nişte giganţi cu arme şi scuturi sunătoare. cu sabia şi lancea. pentru că el doborîse pe fiul cel hidos al lui Ares. Amfion nu jurase că va face vreo muncă. Şi munţii veneau singuri 81 . viteazul Cadmos mi l-a lovit cu lancea atîta de puternic. i-a semănat pe glie. Teba cea cu şapte porţi. Din colţii semănaţi de Cadmos. într-adevăr. Dorind să se păstreze nestinsă amintirea ciudatei întîmplări. Soţia lui. subţiri de tot. Spunînd aceste vorbe. tot din pămînt. zeiţă. eroul sidonian — cum îi spusese Atena — s-a preschimbat în şarpe. La porunca lui Cadmos. au răsărit. a glăsuit zeiţa.. spre sfîrşitul vieţii. plutind apoi spre slăvi. i-a dat răspunsul Cadmos. la fel. visat.. Doi şerpi. Un nor se coborîse şi o învăluise pe copila lui Zeus. în schimb. desprinzînd cu grijă toţi colţii de balaur. După această faptă. de Cadmos. sidonianul. Le-a poruncit s-arunce 154 armele ucigaşe şi să se facă prieteni cu preaviteazul Cadmos. însă. — Chiar de mă voi jertfi. ca divinul Orfeu. care s-a aplecat sub prea marea povară. care urma să intre în stăpînirea lui. a suferit destul. încît a străbătut gîtul gros de balaur. Balaurul lui Ares a rămas priponit de-acel trunchi de stejar. olimpiană. au zidit în pădure. Totuşi. era un cîntăreţ destoinic ca Orfeu. Atunci. subţiri. Şi arma s-a înfipt într-un trunchi de stejar. Naşterea poporului teban din colţii de balaur Da-n faţa lui era însăşi Palas-Atena. semeţe. Pentru această faptă ai să plăteşti amarnic. încolăcit pe coadă. Atena a pierit. Atunci s-a ivit iară. şi-n sfîrşit. care le va fi rege.

şi nici nu s-a clintit. cea zvîrlită . I-a spus numai atît : — Să nu te-ntorci în ţara unde-ai venit pe lume. In car călătorea un bătrîn cam albit.spre zidurile Tebei. 155 Aezii povestesc că el era-nsurat cu frumoasa Iocasta . Vroind să dobîndească un prunc în casa lui. i-a fost ucis feciorul. cu lancea ridicată. şi mama sa. şi el a luat odrasla lui Laios.-n răspunsul pe care i l-a dat. bărbatul cel albit a scos o sabie. Pe cel care ducea către Beoţia venea încet un car. voinic şi înţelept. pe muntele Citeron. copii. nu i-a destăinuit că tatăl lui e Laios. tare. dar în palatul 6ău era multă mîhnire.. Insă el e ursit ca să-şi omoare tatăl. Cutremurat de spaimă. sclav oarecare îi porunceşte astfel. băiete. Altfel îţi ucizi tatăl. Iar regele 8 din ţara aceea corintiană n-avea nici un urmaş. Părul i se făcuse. regele s-a rugat de marele Apolo.. urmat de cîţiva sclavi. fiind el numit Edip. Vă-zînd el pe micuţul atît de oropsit. şi-aduci nenorocirea asupra tuturora. ca meşterul Zetos să poată avea piatră de lucru din belşug. balaurul. care îl apărau. pe care le avea regele Amfion cu soaţa-i Niobeea 7. Şi s-a iscat o luptă. Iocasta. — Ia fă-ne loc. în anul următor. fiindcă pe-aceste locuri. tatâl Dar ajungînd Edip flăcău în toată legea. s-a hotărît să-l crească ca pe copilul său. Edip îşi ucide. îţi va da un fecior.. fără să ştie. A cugetat să plece către Beoţia. Este încă o jertfă pe care o cere Ares. Se mai spunea că Tebei i s-au zidit anume cele şapte porţi. Edip s-a supărat că un. într-adevăr. şi-a dus-o în ţara sa. Mîhnit peste măsură. un alt urmaş de seamă pe tronul de la Teba a fost regele Laios. Laios s-a înturnat în palatul din Teba şi-a povestit Iocastei groaznica prorocire. l-a izbit pe bătrîn. şi — coborînd din Delfi — a văzut două drumuri. 82 .. de Cadmos. să-şi pîngărească mama şi să umple de sînge şi doliu şi durere tot poporul teban. către Edip. căci nu aveau copii. lăsîndu-l mort pe loc. Iar tânărul Edip. Ascultînd ce spunea bătrîna preoteasă. Mai bine fug în lume. din cei cinci călători n-a scăpat decît unul. Dar Pitia. Numele li s-au dat după şapte copile. Iară porţile Tebei au căpătat şi ele fiecare un nume. Aşa a ajuns fiul lui Laios în Corint. şi-acum cît îl ura !. a rostit vizitiul. Cît îl dorise Laios . Edip a cugetat străpuns de-nfiorare : 156 — Dacă mi-e totuşi tată regele din Corint ? Şi dacă mi-e sortit cu-adevărat ca eu să-mi nimicesc părinţii ?. oameni nechibzuiţi i-au şoptit la ureche că el n-ar fi odrasla regelui din Corint . măciucă.. Atuncea vizitiul a dat în el cu biciul. în prea puţină vreme. rude şi prieteni. cine îi sînt părinţii. ca să-l mănînce rîşii care foiau pe-acolo... ce avea şapte corzi. Edip nu 6-a întors în istmul de Corint. unde s-a făcut mare. Iocasta. Socotind deci că fuge. a dobîndit un prunc. Nu mă întorc acasă şi-nlătur nenorocul ce mă poate pîndi. Afară de eroii Zetos şi Amfion. s-a dus la un oracol al zeului Apolo. Iocasta. să afle adevărul. ca ele s-amintească lira lui Amfion. Şi el a luat copilul şi l-a azvîrlit pe-un munte. te vei căsători cu propria ta mamă . ca şi pe sclavii lui. Edip s-a înfuriat şi l-a lovit cu lancea. Ca să-şi răzbune sclavul. unde se-nalţă Teba.. şi zeul i-a răspuns prin glasul Pitiei : — Soţia ta. Dar s-a-ntîmplat să treacă pe muntele Citeron un păstor corin-tian .. pe capul său. că e copil găsit şi multe dintr-acestea.. Ca lovituri de trăsnet cădeau aceste vorbe în inima lui Laios.

aripi avea de vultur şi ghearele de zgripţor n. Cînd. cu multă viclenie. Astfel. Atunci sfinxul lovea cu coada de balaur pe bietul călător. şi nimeni nu putea să-i dea acestui monstru răspunsul cuvenit. şi va primi coroana şi tronul rămas gol. Şi sfinxul priveghea pe drumul către Teba. în nişte văi adinei. au trimis peste Teba ciuma pustiitoare. 157 Pe lîngă toate astea. Sfinxul avea obrazul şi trupul de femeie . din porunca lui Ares. Creon i-a dat coroana ce o avea în grijă şi l-a suit pe tron. sărmanul. Iar coada-i de oţel era ca de balaur. Edip. el merge numai de-a buşilea. căci tînărul Edip. El va avea ca soaţă pe regina Iocasta. Sclavul care scăpase s-a ruşinat să spună că nu îi învinsese decît un singur om şi a minţit că-n cale le ieşise o ceată de numeroşi tîlhari. corpu-i era de leu .. De mai dura o vreme. îi oprea cu un strigăt.. Le punea o-ntrebare. s-a stîrnit furtuna. Zeii. fără de voie. Astfel îi doborîse sfinxul. aproape de oraş se aşezase-un sfinx. Iocasta i-a născut soţului său. cu însăşi mama lui. ca sprijin. alături de Iocasta. înverşunaţi că soaţa lui Edip — care-i era şi mamă — i-a dăruit copii. era regele Laios.. turbat de ciudă. s-a umflat şi-a plesnit. unde se cocoţase. şi noapte. mai cumplit decît cînd trăia sfinxul. Regele cîrmuia cu multă-nţelep-ciune peste poporul său. Şi printre ei era şi feciorul lui Creon. omul. i-a dat răspuns Edip. Sfinxul l-o fi zărit. duşmănosul. de departe. s-adăuga ştirea că pe regele Laios l-au omorît tîlharii. Cînd treceau călătorii. Cum a sunat răspunsul. cu lancea. Iară Edip. cînd ajunge gîrbov. apoi numai în două şi la sfîrşit în trei ? Haide. Edip. S-a însurat. lîngă sclavii săi. Ruguri erau aprinse în Teba peste tot şi jalea cuprinsese poporul. Mai mult. fără s-aibă habar.. Pustiu şi lacrimi au hotărît zeii Mureau şi zi. Creon păstra dealtminteri coroana-n mîna lui. sfinxul mai omorîse în zilele acelea pe alţi numeroşi tineri. s-a grăbit să-l aducă. A mai trecut o vreme. Bătrînul ce zăcea însîn-gerat pe drum. Căci mamele plîngeau în hohot la răspântii şi-n ca158 83 . Astfel s-a împlinit întîia prevestire făcută de Apolo 9. Auzind tot poporul că tînărul Edip l-a biruit pe sfinx. pe umeri..Un sclav care-a fugit. Pe urmă se ridică şi. punîndu-i ontrebare : — Care este făptura ce merge-n patru labe. lîngă două picioare. se găseşte şi-al treilea : toiagul. pînă se alegea un nou rege la Teba. îndurerat la culme de moartea fiului. A doua crimă : căsătoria cu Iocasta în tot oraşul Teba domnea o spaimă mare şi numai cu greutate se mai putea ieşi pe cele şapte porţi. doi fii şi două fiice n. El se ducea la Delfi să-l întrebe pe-Apolo — cum să-şi salveze Teba ? Pentru că. sfinxul. şi fîlfîind din aripi l-a oprit pe Edip. la trîntit de pe stînca. Cînd este mic. în oraş. de bună seamă. Cu ghearele de zgripţor îi scotea inima şi i-o storcea de sînge. care intrase pe pământul teban. pe văduva lui Laios. pe foarte mulţi tebani. ferindu-l de războiul cel mult dorit de Ares. oraşu-ar fi rămas fără locuitori. mii de copii. pesemne. răspunde iute. îşi ucisese tatăl. pînă în acea ziuă. In Teba era pace. sute. Edip a săvîrşit cea mai groaznică crimă din cîte sînt pe lume. a pornit-o de-a dreptul spre sfinxul fioros. Creon a dat de ştire că de se va afla vreun bărbat iscusit care să-nfrunte sfinxul şi să salveze Teba.. a şi trecut la faptă . îi va da o răsplată ne-nchipuit de mare. — Fiinţa aceasta este.

şi. In ale sale valuri o ţine cufundată. să salveze cetatea 13. reprezentau pentru elini lăncile. zeiţa Leto — geloasă pe fericirea Niobeei. prin păduri. Ca să se pedepsească. 13. pe urmele unui zimbru cu o stea în frunte. fiul lui Ares. aezii vroiau să arate de ce tebanii erau un popor de războinici. rătăcind pe drumuri. venit din Maramureş. numai fiare şi monştri. pe urmaşii lui Cadmos.se îndoliate. mor pruncii la sînul mamei lor.. Edip a părăsit Teba cu şapte porţi. Sfinxul. şi mai spuneau că ar fi fost un mare apărător al păcii. 4. Nimfa Antiopa era fiica fluviului Asopos şi fusese răpită de Zeus. bous-bos înseamnă bou-juncan. precum s-a arătat mai înainte. Cadmos reprezintă eroul întemeietor de oraşe. Feciorii lui Edip s-au ucis între ei. Poetul antic Sofocle ne redă zguduitor această rugăminte a marelui preot către Edip în versurile sale din tragedia „Edip rege" . Note 1. 3. Iar fiicele se numeau Ismena şi Antigona. în versurile sale. această mitică făptură. fără ca fiecare să fie nevoit să meargă după apă. ce se numea Tiresias. Iar preotul cel mare îl ruga pe Edip să facă sacrificii. Aşa s-a răzbunat zeul furtunilor. Prin această legendă elinii protestau contra nedreptăţii destinului hotărît — cum credeau ei — de forţe supranaturale. Antigona. că el este acela care ar fi adus alfabetul din 159 Asia în Europa. între altele. ca s-o scape de ura netrebnicului Ares şi a celorlalţi zei. 7. era tot odraslă a monstrului Tifon şi a viperei uriaşe Ehidna. Numai pustiu şi lacrimi au rămas după el. 11. 2. încît oamenii să fie aprovizionaţi din belşug. potrivit legendelor. profetul orb nu a vrut să răspundă. Tezeu cunoştea taina.. pentru că se clădise Teba cu şapte porţi. cu săgeţile. cu preţul sacrificiului său. Ei ar fi întemeiat. Fiii lui Edip şi ai Iocastei erau Eteocle şi Polinice. la porunca mamei lor. şapte băieţi şi şapte fete. Iocasta. Şi. aninîndu-se-n ştreang. 5. balaurul cel groaznic cu solzii de aramă. Este un erou civilizator. Dar regele Edip a poruncit să vină bătrînul profet orb. Tot el ar fi făcut cele dinţii legi. încrîncenatul Ares. însoţit de copila cea mică. Fetele i-au murit. 8. 12. Dar. uneori afară din oraş. la mare depărtare. Elinii îi atribuiau eroului Cadmos şi alte merite. Nu mai rodeşte-n beznă sămînţa cea uscată : Pier turmele. Colţii balaurului. condus de Tezeu. regina şi-a luat viaţa.Zguduită De-o grea furtună-i Teba. Aici a dispărut Edip într-un chip tainic. 10. Nu este exclus ca ea să fi influenţat şi legenda noastră despre Dragoş Vodă. ţi-o spun chiar ochii tăi Şi sîngerata mare ce-apleacă fruntea ei. fiind socotit un soi de vultur cu două capete şi gheare mari şi tăioase. In basmele noastre. trăind doar din cerşit. pe locul unde a fost doborît zimbrul. Intîi. Legenda aceasta s-a transmis multor popoare. şi Hades l-a primit15. zgripţorul apare de multe ori. 9. Poetul roman Ovidiu cîntă. Amfion. Regele corintian în casa căruia a crescut Edip se numea Polib şi era căsătorit cu Meropa. pe ţărmul de răsărit al Mării Mediterane. această întîmplare. şi Zeus l-a trăsnit sau s-a deschis pămîntul. orb şi sărman. 6. El ar fi făcut şi cele dinţii conducte de apă din piatră. au ajuns la Colona Vl. Iar regele Tezeu a venit din Atena să-l vadă pe Edip. „. ucişi de Apolo şi Artemis. Prin această alegorie.. Se ştie că regina Niobeea avusese cu soţul său. pentru că regele îşi omorîse tatăl şi se căsătorise cu mama lui. Apoi. ţara îneîntătoare a Moldovei. o mică aşezare lîngă oraşul unde domnea pe-atunci Tezeu. bătrînul a păşit într-o pădure deasă. Spuneau. Legendele eline mai arătau că-n Teba a fost după aceea un război fratricid 16. Iar Edip şi-a scos ochii cuo agrafă de aur. In limba celor vechi. 84 . el a mărturisit că zeii-au aruncat peste oraşul Teba ciuma nimicitoare. silit de Edip. Se zicea că Edip i-a blestemat pe zei. Oraş din Asia. dar nu a vrut s-o spună. Nenorocitul orb l-a rugat pe Tezeu să ia în grija sa pe biata Antigona.. pe locurile unde-i hălăduise fiul. în locuri unde hălă-ăuiau înainte.

cum se obişnuia pentru cei răposaţi. (Colona se găsea cam la şapte kilometri depărtare de oraşul Trad. Aceştia l-au vestit despre ce plănuia noul stăpînitor. şi tot înavuţeşte Cu gemete şi lacrimi Infernu-ntunecat. însă în mare taină. acest război fratricid este cunoscut sub numele d« „Cei şapte contra Tebei" şi e povestit în versurile lor de „marii tragici1. ei îşi reaminteau legenda despre Iason şi corabia Argo. cu foc cotropitor Ne bîntuie cetatea. cel care-i învăţa cum să aibă dobînda cu orişice prilej — sorbeau cupe cu vin şi începeau să cînte legenda despre Iason şi corabia Argo. Căci centaurul Hiron creştea pe-Asclepio. Numai că fostul rege avea şi un copil. Iar marele nostru George Enescu o creat o admirabilă operă muzicală. au reluat tema.-ndepărtate. cerul se învrăjbeşte. Cel mai adesea. Ingres ş. Noi toţi. odraslele lui Zeus. Şi tot la el vor creşte şi viteazul Ahile.a. 15. Ulise şi mulţi alţii. 16. Fărtiici o călăuză. K. nemilostiv coseşte Odraslele luii Cadmos. de Edg. A vestit tot regatul că fiul i-a murit. la centaurul Hiron 2. şi toţi zic în credinţă Că ne-ai ferit de moarte cu-a zeilor voinţă. !n picturile pe vase. avînd pictate victoria lui Edip împotriva sfinxului. crescînd mare. un oraş tesalian 1. la tine-am alergat. ca să-şi scape copilul. Rege fusese Eson. ca să-şi poată ţine tronul. pesemne. întreitei Hecate. prin viclenii şi arme. Pictori moderni. Nu că eşti zeu. A făcut — după datini — jertfe zeului Hermes. Insă pe rug a ars un iepure sălbatic. la răspîntii şi lîngă focul sacru. A plîns şi s-a jelit în temple. Iar te rugăm fierbinte cu milă să ne-ajuţi. Astfel se găsesc două renumite vase. 85 . Şi — după ce jertfeau fructe şi flori şi sînge lui Zeus olimpianul sau fiului său Hermes.Vrăjmaşa zee Ciuma. In literatură — urmlndu-l pe Sofocle. II EXPEDIŢIA ARGONAUŢILOR DE CÎTE ORI ELINII CĂLĂTOREAU PE MARI şi debarcau pe ţărmuri străine. fratele cel mai mare. îşi însuşise tronul şi luase avuţia regelui legiuit : palatele de piatră şi turmele de vite. zeul călătoriei şi al negoţului. făr'nici un ajutor Tu ne-ai scutit de birul ce sfinxu-ngrozitor Pusese asupra Tebei. cel mic. legată de numele fetei moi mici a lui Edip : „Antigona". ei îşi începeau povestea arătînd că odată ar fi trăit în Iolco. şi pe Castor şi Polux. prieteni. feciorul lui Apolo. Atena. In literatură. Aslan. Pelias s-a gîndit să-şi omoare nepotul. 160 11 — Legendele Olimpului.. bătrîni şi tineri. Cînd dăm de zile negre. putea pretinde sceptrul luat tatălui său Eson. Hades. Deci. Atîta că şi Eson avea. Şi-acum mare Edip-naintea ta căzuţi. Voltaire şi alţii. a cărui creaţie despre Edip atinge cea mai înaltă culme în teatrul antic — au mai scris lucrări memorabile Corneille. Eson şi-a dus copilul în munţii Pelion. Acesta.. A ridicat şi-un rug. In schimb îi dăruise o colibă de frunze pe clina unui munte. Eschil şi Euripide. rol. a trebuit să pună la cale-un şiretlic." 14. zeiţei Persefona şi soţului său. făcîndu-l slujitor.) Tot Sofocle a scris şi renumita tragedie. regele Pelias. Intîmplările au fost povestite de poetul Sofocle în tragedia „Edip Xa Colona". Th. Iar preamîhnitul Eson. ca Gustave Moreau. fără de nici o grijă. Totul lăsa să creadă pe proaspătul stăpîn al oraşului Iolco că odrasla lui Eson s-a stins dintre cei vii. legenda lui Edip a inspirat mult pe artiştii antici. doi fii ai lui Poseidon : Eson şi Pelias. Dar Pelias. dar nimeni cît tine nu plăteşte. şi l-a rugat să-i crească feciorul oropsit.

nu vrei să mă treci rîul ? a glăsuit spre Iason. în templul lui Poseidon. soaţa marelui Zeus. Eson. cu asprime. s-a hotărît să plece în oraşul natal ca să-şi revadă tatăl şi. şi tu vei birui. şi l-au înconjurat. băbuţa s-a schimbat pe loc într-o zeiţă. Iason a stat o vreme privind. Atîta că-n picioare nu mai avea băiatul decît o sanda. — Am vrut să te încerc. Iar deasupra purta o blană de panteră. subţirică. Aşa a trecut rîul. Căci tânărul acesta-l va răzbuna pe Eson.. Cealaltă o pierduse în apa spumegîndă. puternica zeiţă. A mers pînă la rîul ce-nconjura oraşul. Haina i se lipea de 164 muşchii încordaţi şi lăsa să se vadă cît este de voinic. ducînd-o pe bătrînă pe ţărmul celălalt 3. cum îl crescuse înţeleptul centaur. Regele pune la cale pieirea lui Iason Oamenii din oraş. Trăind mereu pe munte — părul nu şi-l tăiase şi pletele bogate îi atîrnau pe umeri în valuri aurii. Iason. ca să aducă jertfă zeului mărilor. cînd i-a ieşit în cale o biată cerşetoare. neştiind cum să-l strige.. acel ce cîrmuia întregul Univers. O. Tocmai vroia să treacă apa pe la un vad. pe scurt. Precum vezi. cînd l-au văzut pe Iason. Oracolul din Delfi abia îi proorocise — cîteva zile-n urmă — că trebuie să se teamă de un flăcău din munte.. să-l răzbune. n-am murit. Un nor a-nvăluit-o şi a pierit în slăvi. Şi a luat-o în braţe. fiindcă te-ai grăbit să-mi împlineşti dorinţa. a pornit mai departe şi a ajuns în lolco. Te duc numaidecît. din muntele Olimp. Pe trup avea o haină de pînză.Şi stînd sub privegherea bătrînului centaur. Dar iacătă-l zăreşte în piaţă şi pe Iason. se-ndrepta către templu. Dar el nu avea nume. mi-e teamă că-mi pierd viaţa. vede că el nu este încălţat decît cu o sanda. Dar nu-n orice zeiţă. cu fală... era un tînăr vrednic şi foarte săritor. Apoi... eu te voi ocroti pe drumurile tale. şi am venit să-ţi cer sceptrul ce lai răpit părintelui meu. băiete. pe urmele zeiţei.. Eu sînt fără putere şi dacă măncumet să mă cufund în apă. călare. A intrat în oraş şi s-a-ndreptat spre piaţa unds se pregătea o mare sărbătoare. şi se îngălbeneşte nedreptul Pelias. De-aceea bunul Hiron. Regele s-a-nfuriat. ce e-n acelaşi timp străin şi cetăţean al oraşului lolco şi umblă încălţat numai cu o sanda. poate. păşind cu multă grijă.. care îl apăra de ploaie sau de frig. pe cînd ducea bătrâna spre malul celălalt.. plin de uimire. cîntînd voios pe cale.. flăcăul era nespus de chipeş. — Cum de nu. aşa cum credeai tu. Hei. Au socotit că-i Ares sau poate chiar Apolo. — Eu sînt nepotul tău. »•• vl £1 162 Fiul lui Eson se întoarce în lolco :. A apărut chiar Hera.. i-a zis : fiul lui Eson — adică.. fiind crescut pe furiş. cu suita.P}" ».. îi ajungea la gît şi curgea-nvolburată. Iason. — Cine eşti şi ce vrei ? i-a strigat. a glăsuit. Mai mult. au crezut că-i un zeu. Cînd a-mplinit băiatul cam douăzeci de ani. Insă.. în fiecare mînă ţinea cîte o lance cu vîrful de aramă — precum purtau păstorii din munţii Pelion. căci apa venea mare. deşi purta în mînă sabia lui de rege ! Mai 86 .. Astfel a spus zeiţa şi a bătut din palme. cutezător. Şi. pruncul adus din lolco s-a făcut în curînd un flăcău nenfricat. cum au ajuns. într-adevăr. cum s-a-nfricoşat hulpavul Pelias ! Cum tremura pe şa. bunicuţo. Regele Pelias.. Tocmai în acea clipă s-a auzit un ropot. — Băiete !.

pînă-n timpul acela : căci ţara lui Eete.. c-ai să părăseşti tronul. şi a căzut în valuri. Calais şi Zetes — care purtau pe umeri aripi. într-o călătorie cum nu s-a mai văzut. A vrut să-i însoţească şi-o fată. spre ţara lui Eete. L-a-mbrăţişat pe Eson.. să-i răpească din palatul regal al fostului său soţ. 165 El s-a-ndreptat pe urmă spre casa părintească. a plutit mai departe. Orfeu . Avînd lîna de aur. al lui Poseidon.ales că mulţimea privea cu-ncredere către noul venit. i-a sfătuit berbecul. Ba chiar se hotărîse să le răpună viaţa. — Nu. cînd tentofci. aflată-n răsărit. departe. Frixos a ascultat . ca păsările-n zbor 6. Prin nu ştiu ce-ntîmplare. avînd copiii ei. pe care-o stăpîneşte azi regele Eete. o fată şi-un băiat. Şi a ajuns în Ea. . zi de zi. din care tu şi eu ne tragem deopotrivă. Nimeni nu mai plutise atîta de departe.Şi auzind eroii că se pune la cale călătoria asta către capătul lumii. sînt bătrîn. De-acolo-şi începea Helios. 87 . mai curioasă. Meleagru . — Dacă te juri pe zeul din care noi ne tragem. Atalanta . sperînd c-o să se piardă în marea încercare.. regele Piritou ... — Vezi. Printre ei se găsea şi eroul Heracle. Avea lîna de aur. Ca să-şi scape copiii. pre cît pot să pricep ! a glăsuit băiatul. Sub ei se întindeau pămînturi nesfîrşite. ce nici nu bănuiau că Pelias anume îşi trimitea nepotul. asta vreau — a rostit Pelias. vroia să-i depărteze pe Hele şi pe Frixos de palatul regal. flăcăul a pornit iar la drum. Cînd — au ajuns deodată deasupra unei mări. prin ape şi pămînt. . De-acolo vor aduce lîna scumpă de aur. dar Hele. Iar mama vitregă.. Lîna scumpă de aur era de pe-un berbece.. fusese însurat cu frumoasa Nefele..Deci. spunînd că nu e bine să meargă o fecioară între atîţi flăcăi. pe care o ţinea Eete pe nedrept. S-au strîns deci mulţi eroi. Cine dintre eroi nu dorea să străbată drumul acesta nou şi să cunoască lumea ? ! Fiecare-ar fi vrut să fie el acela care s-aducă iarăşi în patria iubită lîna scumpă de aur. asta nu se cade. va ajunge oraşul cel mai bogat din lume.. a spus la sfîrşit Eason. în care fata s-a înecat. făcînd semn spre mulţime : Spuneţi şi voi. Admet . apoi Castor şi Polux. Vorbea ca oamenii şi. mai presus de toate — deşi nu avea aripi — putea străbate cerul. cu cei doi veri ai lor : Idas cel preavoinic şi Linceu. pe care nu putem să-i înşirăm acum. dar ei n-au vrut s-o ia. — Bine. zeiţa norilor a trimis de îndată acest berbece sacru. era capătul lumii 'k. ca tatăl lor . ca apoi să coboare în capul celălalt unde zăgăzuise Heracle de curînd oceanul cel uriaş. Dealtfel. şi. Aezii povesteau legenda lui astfel : Se ştia că pe vremuri regele Atamas. o ţară fabuloasă şi plină de mistere. se cheamă de-atun-cea Helespontul. la Pontul Euxin. tot s-a uitat în jos. ca nu cumva pe cale vreunul s-ondrăgească şi să se iste ceartă între navigatori. A străbătut Elada. dînd peste tot de ştire că va porni pe mare. Insă. eu mă-nvoiesc să plec s-aduc lîna de aur.. Berbecele cu lîna de aur Ţelul călătoriei era lîna de aur. un oraş beoţian.. şi ea îi dăruise doi copilaşi drăguţi.. De acest animal ceresc. doi fii ai lui Boreu. cel urgisit de Hera în gelozia ei. Aşa să fie ! a rostit Pelias cu prefăcătorie. vîntul de miazănoapte . se cade să plece un moşneag. Şi. un flăcău înzestrat cu puterea de a zări prin lucruri. numiţi Hele şi Frixos °. regele beoţian şi-a luat altă nevastă. Neleu . ape şerpuitoare şi codrii nepătrunşi. nu mai rîvnesc mărirea şi-ţi voi da bucuros puterea şi oraşul. fecior al lui Poseidon. un fiu al lui Poseidon. Porneşti către Eete şi-aduci lîna de aur. —... stăpîn în Orhomena. îţi jur pe marele Poseidon. Frixos.. Marea. Spun cu toţii ! a zis Pelias. că părăsesc oraşul. ce se afla-ntr-un templu din Iolco. Numai băiatul. — printr-un oracol — zeii mi-au hotărît să caut lîna de aur. Se spune că cincizeci... lolco va înflori. tînăr şi curajos. vrei s-aduc eu lîna. s-au strîns numaidecît. i-a venit ameţeală. punînd două coloane în drumul apelor. Peleu . — Nu vă uitaţi spre ape !. potolindu-şi dorul de tatăl său. Nu s-a mai putut ţine. au mai venit : Tezeu. — Desigur. urcuşul lui pe cer. căci mama vitregă tocmai vroia să vină şi să le vîre-n piepturi cîte-un pumnal tăios. s-au agăţat copiii în ultima clipită . şi în sfîrşit mulţi alţii. însoţit de un prieten. zeiţa norilor. plină de bogăţii. cînd are-un nepot tînăr ?.Şi au zburat copiii. adică Marea Helei 7. Iason ?. văzînd apa mării. Este după dreptate ca lolco să ajungă iarăşi în mîna voastră : a ta şi a lui Eson. oraşul colhidian. pe care nu-l văzuse de cînd era copil şi. au spus mai mulţi bătrîni. Cîţi au fost nu ştim bine.. Acest berbece sacru era nespus de mare. odraslele lui Zeus. lînă ce trebuia întoarsă în Elada. orişice .

Iar divinul Orfeu şi-a luat lira în braţe. vrăjite de-acest cîntec.. Eroii sînt îndemnaţi să ducă o viaţă tihnită în Lemnos Aşa. cu cîte-o vîslă-n mînă. au azvîrlit încolo cupele de pe mese. Iată de ce eroii s-au adunat în pripă. agaţînd-o de ciocul corăbiei de lemn. Zeus le răspunsese că le primeşte ruga. N-a păstrat decît lîna. şi ţinea cumpăna corăbiei de lemn. şi-ntinsul de smarald al apelor Egeei parcă ardea cu flăcări. cum spun poeţii. şi lîngă ea săltau popoarele de peşti şi alte vietăţi din apele marine. şi-l implora pe Zeus. Au făcut sacrificii zeilor olimpieni. şi l-au urmat pe Iason. cum s-au ivit zorii. stejarul din Dodona. Helios-se-nălţase cu carul lui de aur pe cerul fără pată. de peste mări şi ţări. avea de-asemeni darul de a putea grăi argonauţilor — navigatorilor pe corabia Argo — şi-a-i putea sfătui în împrejurări grele 10.Aici a adus jertfă puternicului Zeus berbecele de aur. prin uneltirea Herei. Corabia plutea. într-un copac stufos dintr-o livadă sfîntă. în nu prea multă vreme au făcut o corabie cu totul deosebită. Intîi s-au sfătuit . dornici să cucerească scumpa lînă de aur. s-apropie biruinţa. şi vînturile repezi. fără oprire.. încît navigatorii o ridicau pe umeri. Avea cincizeci de vLsle. 88 . pe care-a dăruit-o regelui din Colhida. Eroii-argonauţi porniseră cu bine pe drumul presărat cu sute de primejdii. care să îndrăznească să plutească pe mări. poate. Din nori. i-â jurat că-l va face urmaşul său pe tron. de stejar. Corabia ieşise în largurile mării cu pînzele întinse. saleagă pe acela ce urma să-i conducă în expediţie. trebuia să plutească săptămîni. mai bine să-l aleagă în fruntea lor pe Iason. Insă fiul lui Zeus le-a spus că el e sclavul regelui Euristeu. Se auzea-n Olimp. suflau voioase-n pînze 11. Veneau toate sasculte cîntul duios din liră şi glasul lui Orfeu. în Elada. îl desfăta pe Zeus şi-l făcea să privească plin de îngăduinţă spre corabia Argo. plutind neîncetat. Ei au pus-o la proră. să se lupte cu monştrii şi să aducă iarăşi lîna berbecului plecat odinioară. şi-au hotărît să facă o corabie mare din lemn bun. adusă de Atena. el fiind cel mai greu. şi ceasul fericit cînd iar se vor întoarce acasă. Corabia aceasta trebuia să înfrunte primejdii fără număr. . Se spune că Atena 9 i-a sfătuit tot timpul şi le-a dat o crenguţă din stejarul cel sfînt al măreţului Zeus. Bărbaţii lemnieni. stînd cîte doi pe-o bancă. închinată lui Ares. agăţată. care-i doreşte moartea Deci. şi zilele senine. drept mulţumire. Iar el. cei cincizeci de eroi s-au adunat la ţărm. Au băut şi-au mîncat vreme de nouă ceasuri. Pregătirea marii călătorii Lîna mult preţioasă a rămas în Colhida. a răsunat atunci un glas aspru de tunet şi-un fulger a brăzdat cerul abianroşit de Eos — aurora. de tatăl său. şi drumurile mării. Da-n cîntecele lor aezii arătau că trebuiau să plece cîndva nişte eroi. din Orhomena. Fiind atît de uşoară. din ţara lui Eete. De-aceea i-au spus Argo 8. Au ridicat îndată ancora grea din ape. însurîndu-l cu una din cele două fete pe care le avea. în zbor.. Şi alăturea Iason se sprijinea de proră. pe mări necunoscute . Atît că-n Lemnos se-ntîmplase cu cîţiva ani mai înainte o tra-gedie-ngrozitoare. unde fusese azvîrlit Hefaistos. cu grijă. prin furtuni şi primejdii. ca să nu atragă supărarea zeiţei. Apoi au început ospăţul de plecare. ţinînd un vas de aur în mîinile-amîndouă. Heracle era-n mijloc. Au luat cu •dînşii apă şi hrană din belşug şi s-au urcat pe punte. Dar era totodată atîta de uşoară. spre ţara lui Eete de la capătul lumii. zbura ca pescăruşul peste aria mării. Şi vînturile mării. Dar. Iason era iubit de soţia lui Zeus. din înălţimi. S-au strîns cu toţii-n Iolco. care grăia spre oameni şi făcea prorociri. insula mare şi muntoasă..Şi toţi s-au învoit ca Iason să conducă pe eroi peste mări. care cu ochiul ager privea spre depărtări. 167 Insă lucrînd eroii plini de însufleţire. Cîntecul lui Orfeu răsuna peste valuri. luni întregi. cu braţul său de fulger. A început 168 să cînte. au ajuns repede în Lemnos. Era o încercare îndeajuns de grea !. Plecarea spre ţara lui Eete de la capătul lumii Cînd au terminat lucrul şi corabia Argo s-a legănat pe ape. încrustată în lemn. în faţă sta Linceu. cu Hele şi cu Frixos. fără vreo oboseală. Crenguţa de stejar. Aezii povesteau că în acel moment eroii-au întors ochii spre viteazul Heracle. marele Zeus.

cete de traci. Pierderea lui Heracle în Misia L-au căutat ei întreaga noapte. 89 . lăsînd în flăcări insula.plecînd la un război. Şi iar a lunecat pe ape. printr-o fîşie de nisip. Dar auzind ce se petrece. Deodată. biruindu-i pe vrăjmaşi. neprevăzător. Aici au trebuit să lupte cu nişte fiinţe fioroase : uriaşi cu cîte şase braţe. turte dulci şi fructe. Cîţi rămăseseră cu viaţă au trebuit să se mai lupte cu Iason şi ceilalţi eroi. a vrut să soarbă din unda limpede de munte. Acestea.. lanapoiere spre Elada. Pînă la urmă. căci nimfa-l ascunsese bine pe dragul ei. Au răsturnat acele mese.. corabia argo-naută. răpiseră femei şi fete. şi-a tras spre ei săgeţi muiate în sîngele otrăvitor al hidrei omorîte-n Lerna. Era o nimfă drăgălaşă ce stăpînea un mic izvor la poalele unei păduri de pini înalţi şi parfumaţi. pînă-ntr-o ţară.. însetat. dintre ei nici unul n-a scăpat cu zile. ca să se răzbune.. soţiile care le plac. In acest fel. Şi au plecat argonauţii. dacă primea să -i fie soţ. Şi nimfa. Şi poate că le-ar fi zdrobit corabia de lemn. către vitejii-argonauţi. insula Lemnos nu mai avea decît femei. un argonaut. Strigătul său l-a auzit Heracle şi-alt argonaut. argonauţii au fost primiţi cu mare cinste şi de localnici. îngreunîndu-şi trup şi minte. N-au mai vrut nici să-ntoarcă ochii. şi-au smuls cununile de flori. şi. că sînt ademeniţi eroii cu vorbe. însăşi regina de la Lemnos t3. Uriaşii cu cîte şase braţe Au plutit ei din nou pe mare. pe corăbii. s-a auzit un glas puternic: — Aţi uitat oare datoria ? Aţi şi uitat lîna de aur pentru un zîmbet femeiesc şi nişte amfore cu vin ? Vai vouă. uşoară. cînd ele îi rugau cu lacrimi să se oprească iar în Lemnos. şi a sărit în calea lui. Misia 15. cea mai frumoasă dintre toate. şi de rege. Din nord se repezeau adesea. Două le-aveau prinse de umeri. se şi grăbise în cetate şi îi certase pe voinici. cîntece şi vin. gîndind să le închidă calea. a dat un strigăt. însă 170 vîslaşii au purtat-o cu vrednicie pest valuri. toată întristarea femeilor s-a risipit şi i-au primit cu flori pe oaspeţi. Curînd. Dar tot aici s-a întîmplat ca Hilas. dintre ele.. Ogoare şi livezi erau tot mai puţine şi mai sterpe. cutezătorul Polifem 16. speriat. Au privit apele acestea. Răniţi şi otrăviţi. pline de talere-ncărcate cu fripturi. fără să-i poată da de urmă. sub săbiile lucitoare şi suliţele de aramă. în Misia. să fie îndrăgit de-o nimfă. El singur nu se învoise să se coboare de pe punte şi să ia parte la ospăţ. l-a tras cu ea în fundul apei. eroii s-au dezmeticit. şi. El sprinten. cu bufnituri răsunătoare. nenumărate. s-a prefăcut în căprioară. abia legată de pământul străvechi al Asiei. Hilas. Le-au cîntat cântece şi i-au rugat să se-nvoiască a fi stăpîni în ţara lor şi să-şi aleagă. Aceşti uriaşi au început s-arunce stînci mari de granit. ce murmurau parcă un cîntec gingaşei fete înecate. E drept că s-a stârnit furtuna şi era gata s-o scufunde. în faţa lor se întindea peninsula Cizic. acestea şi-au dat seama că singure nu pot trăi. şi au pornit spre ţărmul mării. Cel ce zvîrlise cu tărie astfel de vorbe spre eroi era chiar marele Heracle. Tocmai pe cînd era în ţară o-atît de mare supărare. unde se îmbuibau cu toţii. Eu am să plec singur din ţara asta blestemată. Iar turme şi cirezi de vite aproape nu se mai vedeau. îndrăgind pe tînăr. apucîndu-l de grumaz. Din tot ce-aveau le-au întins mese pline de amfore. două de coaste şi-alte două de şoldurile monstruoase. a urmărit-o prin pădure. şi nici nu au băgat de seamă cînd au ajuns în Propontida 14. pînă la apa unui lac. uriaşii cădeau ca nişte stînci în valuri. în care se vărsa izvorul.. Dar căprioara s-a schimbat din nou în nimfa cea frumoasă şi. lăsînd ispitele deoparte. Auzind ce spunea Heracle. Şi întorcîndu-se acasă se însuraseră cu ele. părăsind vechile soţii. stîncoasă. îşi omorlseră bărbaţii 12. însă Heracle a-ntins arcul. cîntînd cu fetele din Lemnos şi sorbind cupele cu vin. iacătă vin argonauţii făcînd întîiul lor popas. n-a stat pe gînduri şi-a pornit să-l caute prin pădurea deasă. pînă s-a coborît amurgul şi cerul s-a umplut de stele. spre insulă. în care scînteia vinul purpuriu. Au dat în lături pe acele femei şi fete. în voia vîntului zburdalnic. 169 In timp ce-aproape toţi eroii se aşezaseră la mese. Atunci s-au apropiat de locul unde alunecase-n valuri copila Hele : Helespontul. ce-i ţineau. Jefuiau totul şi plecau. îi oferea lui Iason tronul. Fiindcă Heracle ţinea mult la tînărul răpit de nimfă. în asfinţit.

. creşteau pe braţele-i robuste muşchii ca nişte bolovani. Dar cum s-au depărtat oleacă de ţărmurile lui Amic.. lăsînd în vînt pînzele toate. Pînă la urmă însă Polux l-a biruit pe răul rege. Şi ce furtună. zei cereşti ! Corabia se zguduia. de parcă secerau un lan. se pierdea. a rostit Glauc cu voce tare. Numai cu greu. un fiu al zeului Po-seidon. pentru că. cu luptă dîrză. şi noi mâi stăm încă la ţărm. sunînd în scoici. numit Amic. Nici unul nu dădea vreun semn că ar fi auzit chemarea. vîntul bate şi el prielnic. vreme lungă. Dar l-a lovit şi el pe Polux cu tot atîta străşnicie. cu voce tare. Şi el. strigînd cu toţii. Regele lor. Tezeu şi Meleagru îşi tăiau drumul prin mulţime. cîntînd povestea. Şi Iason a strigat spre Ceruri : — Spuneţi ce trebuie să facem. s-a şi dezlănţuit furtuna. Iară din cele două laturi. — Aşa e datina pe-aicea. S-au încordat şi s-au bătut pe iarba verde a cîmpiei. Dar mulţi dintre argonauţi nu aveau inima uşoară. sălbatici. Ea nu dorea ca şi Heracle s-ajungă-n ţara lui Eete. în el aveau toată nădejdea. i-au aşteptat să se întoarcă. L-a nimerit cu pumnu-n tîmplă şi l-a lăsat fără suflare la poalele unui copac.. marea-i lină. iată. eroii au băgat de seamă că dintre ei lipseau Heracle şi încă doi argonauţi17... Sub umerii lui bulbucaţi. umflat. Bebricii au sărit atuncea ca să-l răzbune pe Amic şi s-a-nce-put un război greu. de pe ţărm. dar marea s-a despicat pînă-n adîncuri. 172 N-a trecut mult şi-argonauţii au fost deplin biruitori. părea un mare glob boltit. Şi lupta a-nceput pe dată. Aşa a hotărît Olimpul. care sălăşluia acolo.» Iară Heracle-şi va urma calea ceri este hărăzită. îndîrjită 19. Iar ochii-i se roteau sub frunte. voinicii au reuşit să-ndrepte cîrma ce se 90 . Unii poeţi.. Pieptul său monstruos. şi-l fermecase s-o iubească.. straie. spuneau că Hera ar fi pus la cale-această întîmplare. Castor şi Polux nimiceau oştenii regelui Amic cu suliţele de aramă.. i-a-ntîmpi-nat un popor aspru. însă zadarnic. Argonauţii trebuiau să ţie piept unei mulţimi de luptători nespus de mare . Salvarea lui Fineu de hidoasele harpii In dimineaţa următoare au întins pînzele să plece din ţara neospitalieră şi au pus toţi mîna pe vîsle. Un cap învăluit de alge s-a-nfăţişat privirii lor. Un singur lucru preţuia : lupta cu pumnii. Monstrul a scuipat sînge negru. văzîndu-i pe elini c-au debarcat în ţara lui. în locurile astea pline de verzi grădini înmiresmate. 171 înfrîngerea bebricilor 7. Cerul a rămas mut. merinde bune şi-n burdufuri vin din belşug. vîslind din răsputeri. — Hai. către ţara bebricilor cea misterioasă i8. Nici unul nu era mai vrednic şi mai viteaz între ei toţi decît Heracle cel puternic şi veşnic urgisit de Hera. Cel ce soseşte-n ţara asta trebuie să dea lupta cu mine. Polux. i-a provocat pe loc la luptă. l-a şi izbit pe cruntul rege cu pumnul aprig în bărbie. — Am să-ncerc eu. — Duceţi-vă şi n-aveţi grijă. ascultînd îndemnul. ameninţători. Prinzînd deci vîslele în mîini. era un om hidos şi rău. arme. aprinzînd focuri. în Misia împădurită.. Iason. Prea îl ura. şi mai departe. Deşi Amic era uriaş. ce o tîra spre nişte stînci dintr-o strîmtoare f oarte-ngustă 20.. sărind cu-ndemînare. Cine-ncepe ?. înverşunată. Cei trei voinici rămîn aici. ca unei fiare-nfometate. Aezii-l zugrăveau pe rege că era-nalt ca un copac. vino să te fac fărîme şi să te dau hrană la peşti ! a hohotit din nou Amic. Cine se prinde ?. pe nume Glauc. Şi i-au căutat. a grăit Polux. se frîngea din încheieturi şi era gata să se sfarme într-un vîrtej negru de ape. au dus pe Argo mai departe. argonauţii-au adus jertfe lui Zeus şi soţiei sale.Şi Iason. luînd pradă multă. a ris regele cu-ngîmfare. Urcîndu-se din nou pe Argo. şi suliţele scînteiau. iar săbiile zvîr-Ueau prin aer lungi curcubeie lucitoare. Şi neavînd alta ce face. Era un zeu.acolo-n lacul cu unda verde. Amic. Nu îi plăcea să aibă oaspeţi. cristalină. Urechile-i erau zdrelite în luptele ce le purtase. acuma. a făcut semnul de plecare.

care fuseseră gonite de marele erou Heracle din mlaştinile stimfaiiene. Cu darul lui de-a prevesti. le-a amintit că la intrarea Mării Negre se află nişte stînci uriaşe. în primul rînd. căutau mereu capătul lumii.stricase-n vijelie. Ele se mişcă. Şi în oraş domnea un rege ce avea darul profeţiei şi care se numea Fineu. Fasis. 173 Argonauţii zăresc crestele Caucazului Eroii n-au mai stăruit şi. gheare de leu şi cozi de şarpe. şi ochii lor. şiadormitor. 91 . Acolo. şi mîngîios. Şi totuşi. Erau acele stînci cumplite ce se ciocneau necontenit. Tot Fineu i-a învăţat ca. Zeul Apolo-i luase ochii şi Hades-Pluto din Infern îi trimise nişte harpii. In nişte lupte ce-au urmat. s-au îndreptat în sus. Iară de piere porumbelul. Într-adevăr. teribilele Simplegade au rămas locului. unde era lîna de aur. Şi. — O să vedeţi. nu e primejdie printre stînci. Apele se roteau în preajmă şi clocoteau ca-ntr-un cazan. şi stîncile s-ar fi lovit. La rîndul lor argonauţii au înfruntat aceste păsări şi sau luptat din greu cu ele. Stîncile se mişcau alene sub acest cînt duios de liră. Heracle încă nu-l scăpase. Nu mai era decît o clipă. Dar fiindcă el dezvăluise unele taine — ale lui Zeus — cei din Olimp s-au mîniat şi-au hotărât să-l pedepsească. Pot să vîslească fără teamă. Trecea prin slăvi. eroii au slobozit un porumbel. pe vîrful Elbrus. Iason s-a încordat la cîrmă. 174 Dar nu puteau să se oprească. Către apus s-a auzit şi-un vîjîit tare de aripi. Argo să stea şi ea pe loc. s-aducă jertfe Afroditei. valurile repezi şi înspumate dintre stînci smuceau pe Argo cu putere şi o trăgeau parcă-napoi. Vîsleau. Şi-au poposit de la o vreme într-o insulă mititică. Ca să cunoască vremea asta cînd pot să treacă printre stînci. lăsînd valurile mării. trup de păsări. pînă sajungă la Eete. Cu suliţele prinse-n mîini. nişte zeiţe monstruoase. Era chiar vulturul lui Zeus. decît în anumite clipe. din acea vreme. vîntul ce bate dinspre nord. sus. cu chip de fete. Numai o pană de la coadă i-a fost prinsă de Simplegade. Şi dacă porumbelul trece. Fineu din Tracia spusese că de va trece vreo corabie printre stîncile Simplegade. credeau că vine furtuna înfricoşătoare. Iar dincolo de acel ţărm se ridica un oraş mare. cu creste sure. Şi. să ia cu ei un porumbel. mulţumindu-i lui Fineu. Numai prin ea puteau învinge. zăcea de veacuri Prometeu. Dintre eroi s-au ridicat atunci Calais şi Zetes. trecînd el. doi dintre ei au fost ucişi. Plutind aşa. Atunci eroii au vîslit mai cu putere mai cu sîrg. voinicii au pus şi ei mîna pe vîsle. ţara bogată-a lui Eete. Ştiau. cei doi flăcăi leau urmărit pe-aceste harpii pînă departe peste mări. Drept mulţumire. titanul cel legat în lanţuri. au pornit iar spre largul mării. o insulă a zeului războiului. pînă ce au ajuns la gura rîului larg şialbastru. plutind prin Pontul Euxin23. E drept că.. căci aripile lui uriaşe păreau că-s ale lui Boreu. blestemul lor se risipea. din ţara regelui Eete 24. şi le-au învins şi le-au silit să jure pe măreţul Zeus că-i vor da tihnă lui Fineu. care-i răpeau toată mîncarea. căci ei erau înaripaţi şi viforoşi ca tatăl lor. De la o vreme. au auzit un zgomot înspăimîntător. au mai trecut argonauţii prin multe alte încercări. pe veci. Iar din corabie. pe Fasis. Fineu ştia de ce şi cum . regele le-a arătat eroilor greutăţile pe care ei urmau să le întîmpine. Orfeu cînta ameţitor. pînă să ajungă la ţinta lor cea mult visată. Eroii au privit în urma acestei păsări. care se cheamă Simplegade 22. Aicea se adăposteau negrele păsări ale lui Ares. s-atingă malul celălalt 21. feciorii zeului Boreu. Orfeu a început să cînte din lira lui un cîntec dulce. dar nu vroia mai mult să spună. şi au vîslit tot mai departe. Acum vîsleau argonauţii fără de frică peste mare. încît Fineu pierea de foame. au zărit munţii Caucaz. Acesta a-nceput să zboare şi-a trecut iute printre stînci. şi nimeni încă nu trecuse cu vreo corabie pe-acolo. debarcînd în răsărit. c-un bubuit asurzitor. şi vasul Argo a trecut. Ajunşi acolo să-i dea drumul.. Numai un căpătîi de lemn a fost zdrobit. plini de spaimă. către Caucaz. că vulturul lui Zeus o să sfîşie iar ficatul însîngerat al celui care îndura totul pentru oameni. se ciocnesc şi nici un vas nu poate trece. Văzînd acest semn bun. în zare. Atîta tot. puteau să dobîndească lîna cu firele-i scumpe de aur. le-a rostit el.

Dar şi-a dat seama că războiul nu putea să-l cîştige el. îmi cer iertare. să primim oaspeţii cu cinste. Tot în ograda pietruită cu nestemate şi aramă erau patru fîn-tîni de aur. în ţărnă. în mînăavea doar un toiag. şi să mănînce şi să cînte. preţioase. b Eros o ţinteşte în inimă pe Medeea Atunci a cugetat că-i bine să-i tragă-n cursă şi să-i piardă. O clipă regele Eete n-a putut să deschidă gura. spu-nînd către argonauţi : — M-am mîniat. Pînă să-şi cheme el oştenii ar fi căzut. şi Iason s-a-ndreptat cu fală către oraşul lui Eete. au pus pe ei veşminte noi. fiindcă nu o slăvea de-ajuns. zeiţa Hera. în acest timp. şi-au spălat trupurile-n apă . în semn de bună prietenie. însă pe urma lui veneau.. Intr-alta îşi aveau sălaşul două co-pile-ncîntătoare. din Elada. Meşterul făurar zidise. şi-a strigat tare spre eroi : — Străinilor veniţi din lume. Iar Helios. celebrul faur al zeilor de pe Olimp. în cascadă : vin. cînd a sunat o bufnitură şi porţile i s-au deschis. Aici a poruncit Eete să se gătească un ospăţ. într-una locuia chiar el. pe loc. au tras corabia la ţărm. eroii-argonauţi s-au aşezat. şi turnurile lui de-argint se ridicau pînă la cer. rotund şi neted. fiindcă se făcuse noapte. Regele Pelias îţi cere lîna cu firele de aur. Erau flămînzi şi însetaţi. Zeus ne porunceşte altfel. untdelemn. purtînd pe fruntea lui cunună strălucitoare de omăt. Grădini cu flori îmbălsămate şi cu platani şi chiparoşi dădeau jur împrejur răcoare. Avea doar un toiag în mînă. Din cînd în cînd îşi atingeau cu palma săbiile sub haine. Vrem să ne-o dai de bună voie. a răspuns Iason cu-ndrăzneală. obiecte rare.. căci Helios sau mîndrul soare îl ajutase pe Hefaistos în bătălia cu giganţii. ce avea ciudă pe Eete. Puteau să doarmă liniştiţi. Palatul regelui Eete era din marmoră curată. Ea a rugat-o pe zeiţă să-l cheme repede pe Eros.. la mese . S-au odihnit pînă la ziuă. mort. cetatea regelui Eete. de răsunau curţile largi. sub veşminte... Au lăsat ancora cea grea să se înfigă-n mîlul gras şi au sărit pe o poiană. Curgeau din ele. în pragul lor s-a-nfăţişat feciorul soarelui. pe care îl zidise însuşi Hefaistos. şi-n depărtările verzui zăreau vestitul munte Elbrus. scuturi şi săbii ascuţite. cine sînteţi şi ce căutaţi ? — Sosim din ţara tesaliană. luîndu-l în carul lui de aur.. ca să-i arate prietenie. Deci. care-i cădeau mai moi ca spuma pe gîtul alb. împodobeau acest palat. pe care ţi-a adus-o Frixos. şi răsuna întreg palatul. Veseli. adică regelui Eete 25. cînd ne vei da lîna de aur ? După ce s-o sfîrşi ospăţul. Eete. încăpătoare.. şi-au început să soarbă vin . porţi măiestre. îl dăruise pe acesta celui mai drag dintre feciori. s-a dus s-o caute peAfrodita. vom petrece nouă zile. Aici erau două clădiri. şi-n timpul iernii-nfierbîntată. Aveau. lapte şi apă. pe umerii fermecători. rege. Iar din înalt se oglindeau în apa limpede a mării. Absirt. soaţa-i şi fiul său. acest palat măreţ zeului Helios. Sculpturi. A vrut să-şi cheme toţi oştenii şi să înceapă un război cu preavoinicii din Elada. Tu ai păstrat-o pe nedrept. şi-o să ţi-o luăm fără-ndoială. Pe urmă vom vorbi de treburi. Au adus jertfe Afro-ditei. Acolo şi-au făcut culcuşul. micuţul zeu înaripat. Drumul cel greu se isprăvise. Este a noastră. Argonauţii erau zdraveni şi încercaţi în lupte grele. A aflat-o pe Afrodita într-o grădină din Olimp. A deschis porţile mai largi şi i-a lăsat pe toţi să intre într-o ogradă minunată. soţia sa şi două fete şedeau la masă cu eroii.. argonauţii încărcaţi — sub hainele de sărbătoare — cu săbii bine ascuţite. cu pas ferit. Dar. unde păstra regele ţării lîna berbecului vrăjit. în dreapta-n schimb erau grădina şi templul mare al lui Ares. Mînia îl înăbuşea. desigur. Altminteri noi ne vom 175 lupta. avînd palate destule-n răsăritul lumii. de fapt. îşi pieptăna buclele blonde. Rîdeau cu hohote spre rege şi îi spuneau : — Ascultă. deşi am auzit că este păzită straşnic de-un balaur. odinioară. Erau în ţara lui Eete. coloane. să nu se vadă. şi nu se-nfricoşau de nimeni. Şi ţi-o cerem. Şi spre palat priveau acuma plini de nesaţ argonauţii.In palatul soarelui în stînga lor se vedea Ea. 176 92 . adică după nouă zile ? Mai bine ad-o de pe-acum ! Şi iar rîdeau. şi să-l trimită în ograda în care regele Eete.. Dar cum şi-a revărsat lumina trandafirie pe pămînt zeiţa Eos — aurora — s-au deşteptat şi-argonauţii. Iar apa curgea vara rece.. C-un toiag nu putea lupta.

prinsă — nu-n lanţul dragostei — ci într-o patimă bolnavă. însă n-a vrut să se arate . Şi ea. şi noi ne vom urca pe Argo şi vom pleca către Elada. Şi să-i aţîţe-o patimă nemărginită pentru Iason. Sclavele l-au chemat pe Iason. dar trebuie să-mi dovedeşti că eşti odraslă olimpiană. sub zîmbetul său prefăcut. aveau putere să-i răpună pe toţi eroii-argonauţi. a-ncuviinţat şi regele.. O-nflăcăra mereu mai tare în dragostea pentru flăcăul venit pe mare din Elada. mînat 93 . mare cît bolta unei case 26. I-o avuţie fără preţ.. corabia argonaută. — Ne vom retrage toţi pe Argo şi-acolo ne vom sfătui. Altul s-ar bate pentru ea. Stîmise pofta de-a se face stăpîn puternic şi bogat cum era regele Eete. şi a ţintit-o pe Medeea. pentru că îi băga-n capcană. lîna cu firele de aur.. Pentru că am primit-o-n dar. Sclavele au adus un car.. Să-i dea numai răgaz o noapte. Medeea. Şi Iason îi căzuse pradă acestei pofte-njositoare. Ea s-a jurat c-o să-l ajute să dobîndească. mulţumită că o chemau într-ajutor zeiţa şi argonauţii. însă-i venea să rîdă-n hohot. căci eşti odraslă olimpiană. cum să îi ia viaţa lui Iason...Eros să tragă o săgeată în inima fetei mai mici. Dar Afrodita nu-i da tihnă copilei regelui. în care petreceau eroii. cu lanţuri bune.. fata a cătat către Iason. regele Eete fusese sfătuit. Terminînd el cu semănatul.. plin de grijă. — Ţi-o dau. Şi lui Poseidon eu mă plec. Şi Eros şi-a sărutat mama. măreţul soare. Da ţi-o dau fără nici o luptă. Ce mult i-a plăcut visul fetii !. răsăriţi din colţii aceia negri de balaur. Zeiţa i-a trimis un vis. Eete vrea să-l trimită pe Iason Ia moarte Cum s-a sfîrşit acel ospăţ. A ajuns în ograda largă. uşoară. Ochii-i. în inimă. Dorinţa ei cea mai fierbinte era de-a fi cîndva regină. Amîndoi se priveau în ochi şi îşi zîmbeau.. Să fie precum vrei.. a rostit Iason bucuros. regele i-a grăit lui Iason : — Tu mi-ai cerut lîna de aur. Tînă-rul s-a grăbit spre ţărm. a strigat iute două sclave. El era rege. pentru că este al lui Ares. La rîndu-i. Aşa mi-ai spus cînd petreceam şi sorbeam cupele cu vin că eşti din neamul lui Poseidon. în Creta. ce au picioarele de-aramă şi varsă-ntruna foc pe nări. pe care îi păstra-ntr-un sac. ce sta îngrijorat pe punte. dară. Să semene apoi pe cîmp nişte colţi negri de balaur 27.. nu pentru cei ce-l aşteptau să se întoarcă în Elada. Hera aţîţase pofta de-a stăpîni comoara doar pentru el. făcînd o anumită slujbă. Mai ales că lipsea Heracle. Ştia că Iason n-o să scape. l-a căutat în Olimp pe Eros şi i-a făgăduit un dar. adă-mi lîna. din dumbravă. Să are cîmpul. Iar Afrodita. a spus Eete . cum să-l lovească pe celălalt. cu o săgeată — cu o săgeată înmuiată în fiere verde şi venin. mai înainte limpezi. din slavă. cum nu. erau acuma-ntunecaţi de planurile ce urzea. nu pentru oameni. Iason s-a cam înfiorat. îngropaţi sub ţărînă rece. o jucărie de-a lui Zeus. şi să se ducă pe un cîmp.. Nu am răpit-o din Elada. aflînd de-această încercare. ce-i dincolo de riul Fasis.. Oştenii. — Ce slujbă ? l-a întrebat Iason. de tatăl său. De cum a tras micuţul Eros săgeata lui înveninată. trezindu-se din somn. în Iason. A înhămat la el catîri şi au pornit spre ţărmul apei. A-ntins aripile de aur şi a plutit grabnic spre Ea. din acei colţi o să răsară o ceată mare de războinici. — Atuncea. Acolo se urcau pe tron. dar nu cinstit. unde se legăna.. Se făcea-n vis că o lua Iason în braţe şi-o urca pe Argo. şi fiecare socotea. Pentru că-n inimile lor clocotea uranverşunată. şi amîndoi plecau spre Iolco. ea regină. de cînd era copil. Şi regele a arătat feciorului venit din Iolco că are-n curtea lui doi tauri. Iason să-nhame aceşti tauri la plugul greu. Mai are-un plug nemaivăzut. şi-a răspuns foarte liniştit că totul se va face-ntoc-mai. Argonauţii-ar fi rămas pe acel ţărm pentru vecie.. 177 făcut din fier şi din aramă. Iason să dea lupta cu ei şi să-i doboare pîn-la unul. Hera îi trimite un vis Medeei Şi fapta s-ar fi petrecut aşa cum plănuia Eete. ce purta numele Medeea. In timpul nopţii următoare fata s-a zbuciumat întruna. i-a răspuns regelui Eete. fără să te mai supărăm. — Bine.

a glăsuit atunci Medeea. — O... Taurii s-au zvîrlit spre el. învăţat de fata regelui. n-am putut să te uit o clipă. cea mai tăioasă dintre arme nu mai putea să-i facă rău. căci fiecare vrea s-o aibă. au socotit că e de aur. Răpirea lînei de aur Atîta doară că Medeea aflase tot ce plănuiau tatăl său şi cu dregătorii. în lupta care s-a iscat. — Dacă te juri să-ţi fiu regină. să-i prindă pe argonauţi şi să-i ucidă fără milă. nici la oraşul care pierdea lîna de aur.. ca nişte lupi pe o mioară.. Porţile s-au izbit în lături şi ea a trecut fără grijă... Medeea. Pe el au semănat toţi colţii aceia negri de balaur. Şi. Au arat cîmpul larg şi neted. S-au repezit nebuni la ea. a luat o stîncă mare în braţe şi a zvîrlit-o-ntre uriaşi. bucuros. cum era îndemnat de sfetnici. Din colţii semănaţi pe glie au răsărit nişte uriaşi. Au pierit toţi. taurii regelui Eete. S-au luat la luptă.. s-au omorît. Trebuie să spun că alifia era făcută dintr-o plantă care creştea-n munţii Caucaz. ca totuşi s-o păstrăm la noi ? — Nu ! n-o vom da. care îl mistuiau acum.. tînărul devenea mai tare decît Heracle. şi-aşa cum l-a-nvăţat Medeea. Iason s-a uns cu alifia . care venise la palat să-şi ceară drepturile sale. a şi pornit spre locul unde se aflau. care stăteau mai la o parte. te-am visat. Acolo l-au găsit pe Iason. avînd de mînă pe Absirt. ai să fii soţia mea. E drept că asta doar o zi. Iar vasul lor să-l facă ţăndări . fratele ei cel mititel. însă flăcăul. regele — ce era de faţă — s-a întors repede-n palat.. întro văgăună. auzind făgăduiala. suliţe şi scuturi.. Chiar focul cel mai arzător.şi să-l cufunde-n rîul Fasis. străine.. în sinea lui însă gîndea. El bănuia că va veni copila regelui Eete 94 . Semănarea colţilor de balaur pe glie Medeea i-a adus lui Iason o alifie fermecată. Avea şi ea un singur gînd : să se mărite şi să fie regină-n ţara tesaliană. lovindu-se turbaţi cu ură. au spus cu toţii. Tatăl şi sfetnicii şi oastea au căzut jos şi-au adormit. i-a gla-suit Iason repede. din sîngele lui Prometeu. Ea s-a lăsat şi i-a şoptit că ar primi să-i fie soaţă.. ce nu avea altă dorinţă decît să capete mai iute nepreţuita avuţie. Medeea nu s-a mai gîndit la tatăl său. — Ce-i de făcut ? Vom da noi lîna acestor tineri din Elada ? a-ntrebat regele Eete pe sfetnicii săi de credinţă. plină de mistere. pe arme şi pe scut. regele a cerut şi el o amînare de o zi. — Mîine vă dau lîna de aur. Uriaşii au păşit spre Iason şi spre ceilalţi argonauţi. De ar fi fost zid de cetate. Ar fi aici să mai adaug că fata regelui Eete ştia nenumărate vrăji. i-a răspuns Iason.. eşti îndrăzneţ. de la o doică vrăjitoare.. I-a prins de coarne cu putere şi. voi face vrăji şi ai să birui. cu săbii. Dar Iason a rămas pe loc. ar fi căzut sub izbitură. — îţi jur orice.. spusese regele lui Iason. Iason a prins copila-n braţe. căci eşti voinic. i-a înhămat bine la plug.. Te voi urca pe tron în Iolco. 179 12 Văzînd că Iason biruieşte. Şi cum în vremea asta noaptea se coborîse peste lume." Meriţi să ai noroc în toate. decît zeii. Uriaşii. S-au îndreptat spre vasul Argo. Ea a făcut pe loc o vrajă. tăcută. Ci mîine-n zori vom strînge oastea şi-i vom lovi peargonauţi la ceasul cînd ei încă dorm. şi el îşi învingea duşmanii.. care stătea la ţărmul apei. Le învăţase de micuţă. şi-a glăsuit fetei aşa : — Cît de frumoasă eşti. ajutat de-argonauţi. văzînd stînca asta.de poftele-i aprinse de avuţie şi putere. Medeea ! De la ospăţ. Copila s-a împurpurat : 178 — Şi eu. Sau vom găsi o altă cale. La aste vorbe. şi s-au certat. cînd te-am văzut. Ungîndu-se cu alifia pe trup.

stătea de strajă un balaur. Iară trădările Medeei faţă de ţară şi părinţi pecetluiau. de cinste şi de glorie. Istrul. doi. într-adevăr. De iapt. şi şi-au jurat din nou credinţă. Iason. plină de foc şi de miasme către voinicul tesalian. ce-l însoţise pe Iason pînă la dumbravă. dalba lună. ca să poată să-i ajungă. cu fratele-i. care conducea această expediţie. care erau adînc mîhniţi că se furase din dumbravă lîna cu firele de aur. Descoperiseră răpirea lînei de aur din copac şi fuga fetei. pentru că nu ştiau nici unul ce planuri nutrea acum Iason. s-au văzut şi urmăritorii. ce amîndoi şi le făceau noaptea. către corabia lor. într-o lumină orbitoare. a Medeei. Acuma ei erau uniţi. Nu. ei erau înlănţuiţi de pofta lor de-a fi bogaţi şi de-a fi rege şi regină. fericiţi.. şi. L-a luat alături pe Absirt. avînd în mijloc pe Medeea şi pe Absirt — ce tremura poate de frig. argonauţii au dat glas nemărginitei bucurii care-i înflăcăra pe toţi şi s-au pornit veseli să cînte. Fuga Medeei cu Iason Fără să şovăie o clipă. după poruncile Medeei. Cum au ajuns din nou pe mare. cu argonauţii. s-au repezit către copac. însă Orfeu. pe ţărmurile apei. 180 Iar flăcările otrăvite s-au stins în botul lui hidos. toate aceste jurăminte. pe urma vasului elin. Medeea a zvîrlit atunci asupra lui un suc vrăjit. Deci să se-ntindă pînze multe. Avea oşteni şi avea prieteni. 181 Căsăpirea micului Absirt iată de ce era Medeea atîta de îngrijorată. Toţi erau veseli. curtenii se şi treziseră din somn. tăind marea curmeziş. poate de teamă. A implorat apoi pe Zeus şi pe Poseidon furtunosul — zeul din care se trăgea — să-i ocrotească pe tot drumul de-ntoarcere către Elada. şi monstrul. Unul dintre argonauţi a ridicat ancora grea. Ea ştia tot ce se-ii-tîmpla. ci. de-a să-vîrşi fapte măreţe. poate vreo veste. pe rîul Fasis. Vîntul bătea spre asfinţit. unde era templul lui Ares. Aici. Argo. — Şi vă mai spun să nu vă-ntoarceţi fără Medeea şi Absirt. şi vasul a pornit în jos.. în toiul nopţii. prin strîmtori28. a început să cînte dulce. Iar Iason. 95 . în mare — adică-n Pontul Euxin. Iason a pus-o pe spinare. Dar nu uniţi prin dragoste sau prin dorinţa de a fi folositori celorlalţi oameni. a ridicat ochii spre cer şi-a mulţumit zeiţelor Hera şi mîndrei Afrodită. lîngă copacul sfînt. Şi. Medeea s-a urcat şi ea pe puntea vasului de lemn. Alunecă uşor în rău. plecaseră către alt ţărm. Pînze mai mari decît acele ce se aflau pe vasul Argo. lesne supuse lăcomiei. căci veţi fi Qsîndiţi la moarte ! a rostit regele Eete către oştenii ce plecau. a treia noapte de la plecarea lor pe mare. revăzîndu-se cei doi s-au strîns şi s-au îmbrăţişat . Şi Iason. către mare. lung de nouă stînjeni. precum se vede. Spre ţărmul unde se vărsa rîul cel larg. tînărul străin. pentru tot ajutorul lor. s-a lăsat moale la pămînt. a hotărît ca la o vîslă să tragă-n loc de un om. cu pas grăbit. să-i ajungă pe Iason şi argonauţi. Ceilalţi au luat vîslele-n mîini. Medeea l-a călăuzit pe Iason. Ei au smuls lîna din copac. înspre dumbrava înverzită. Numai că regele Eete avea şi el corăbii bune. Lîna de aur strălucea şi lumina pînă departe. Şi au pornit. şi nici făclia de argint a lui Selene. Abia mai pîl-pîiau puţin. şi-argonauţii n-o luaseră pe-acelaşi drum ca la sosire. Aşa se-ntîmplă totdeauna cu cei care au firi prea slabe. micul Absirt.să-i dea un sfat. în el lucea lîna de aur. incit nu se vedeau pe cer nici stelele scînteietoare. Nu se vedeau decit eroii. Balaur care-şi căsca gura. Prin farmece «a cunoştea că-n Ea regele. Numai Medeea sta pe gînduri.. Sucul l-a adormit pe monstru. Iar regele a poruncit să plece-ndată trei corăbii..

după multe lupte şi rătăciri. Iar Circe să-i purifice de moartea micului Absirt. Dar lîna ce-o aveau cu dînşii i-a dat de gol. să n-o vadă argonauţii. Pelias n-a mai vrut să-şi ţină cuvîntul dat cu luni în urmă. au atins ţărmul portului magnezian Pagase. Corabia argonaută era ca o coajă de nucă. din Dodona. în acest timp argonauţii urcaseră — pe cît se pare — pe Istru-n sus. una cîte una. Iar membrele însîngerate le-a risipit în largul mării. furtuni. fiul lui Eson. Medeea a făcut o crimă cumplită. Ce-i drept.Căutaseră să schimbe drumul. Le-au strîns bucată cu bucată şi le-au adus toate pe ţărm. Văzînd. Visul său scump se spulbera. Aşa s-a scurs o zi întreagă. în sine chibzuia că avînd tronul şi puterea. Vorbea. înspăimîntătoare. Ramură ce era adusă. regină în oraşul Iolco. ramura sacră. destul de mult 29. în insula cea misterioasă unde-şi avea sălaşul Circe — o vrăjitoare renumită. Dar fiindcă nu mai îndrăzneau să se întoarcă la Eete fără Medeea şi Absirt. Ea s-a ascuns în fundul bărcii. Un glas puternic de la proră. zvîrlită-ncoace şi încolo. Poseidon. prin cîntece ademenitoare.. văzînd ce fire-are Medeea. pencetul. şi-a sfîrtecat în bucăţele pe micul său frate Absirt. erau de asemeni să se-nece. din nou. s-au oprit ca să le adune. Vîslele se frîngeau şi ele în stînci ce răsăreau din apă. ostaşii au rămas acolo. a născocit un şiretlic. Şi nu ştia ce-ar putea face să pună mina pe putere. de Atena. ce-a primit numele de Torni 30. Valuri se ridicau cît munţii şi pînzele se sfîşiau sub răsuflarea îngheţată a unui vînt de miazănoapte. a stat furtuna pe care-o trimisese Zeus . comoara regelui Eete. s-au mî-niat nespus de tare. Argonauţii.. pe cît spunea legenda. tot lui o să-i revie lîna ce şi-o dorea atît de mult. vrăjitoarea. S-a prefăcut că s-a certat cu soţul ei. în furtună. Şi totuşi. a sunat un glas. argonauţii au trecut. Dar. ♦ Regele l-a ţinut cu vorba cît timp au stat argonauţii. înfruntăm monştri. Ca să le 96 . Urmăritorii au văzut dincotro vine strălucirea şi. Erau gata s-o zvîrle-n valuri. cînd iată. şi a ajuns pînă la Circe. pe rîuri şi din nou pe mări. şi Argo a plutit pe mări. şi a cerut un adăpost la fetele lui Pelias. din care Iason se trăgea. de-aceia care se luptă cu copiii. primejdii fără număr. 183 Pelias este fiert într-un cazan chiar de către fetele sale Iason s-a mîniat amarnic. După această întîmplare. căci scînteia ca soarele în toiul zilei. gîndindu-se că-i va mai fi de ajutor şi-n patrie. Stînd ele într-o zi de vorbă. fiare. L-au ars pe rug şi au făcut serbări — cum cerea datina. cum s-au risipit aceştia. din neamul monştrilor de-aramă şi. eroi. Dar s-au luptat cu valurile şi au scăpat iarăşi cu bine. Eson. . La rugăminţile lui Iason. Acolo au orînduit slujbe şi jertfe pentru fiul cel sfîrtecat al lui Eete. la fel ca mai tîr-ziu Ulise. ca să scape de primejdii. pe valuri. membrele micului Absirt. — Noi sîntem luptători. din care Argo se pornise cu peste patru luni în urmă. Doar melodia lui duioasă le-a amintit de patrie şi i-a ţinut pe vasul Argo.. socotind că urmăritorii or să se-n-drepte spre strîmtori. Corabia au închinat-o zeului mărilor. pusă la proră. Urmăritorii şi-au dat seama că nu i-ar mai putea ajunge. Şi Pelias a primit lîna. plutind pe Istru mai departe. Au mai trecut şi pe la Creta. Dar i-a salvat pe toţi Orfeu. argonauţii au iertat-o şi au vîslit în sus. în schimb. Medeea a-nceput să spună că ea cunoaşte vrăii prin care îi poate-ntineri pe oameni. Şi ramura i-a îndemnat să plece-n marea Tireniană. Trecînd prin apa ce scălda două stînci : Scila şi Caribda. regi. Eroii abia se mai luptau şi îşi pierduseră nădejdea că vor putea scăpa cu zile. în curînd au sosit la Iolco. un uriaş înspăimîntător. aproape gata să-i ajungă. el a apărat-o. Cum s-au întors. Cînd au aflat argonauţii această crimă odioasă. s-au încordat şi erau gata. Atunci Medoea. şi s-a pornit cea mai grozavă dintre furtunile pe care le suferiseră în drum. Chiar Iason s-a uimit în sine. ea şi acela ce-i jurase că o va face soaţa lui. întemeind o aşezare bogată şi înfloritoare.. Şi. vîslaşi mai mulţi şi odihniţi. eroul i-a cerut tronul părintelui său.Şi au întîmpinat. Căci regele avea trei fiice. Nu ucigaşi de rînd. sub munţi de apă vineţii. să se arunce-n apa mării.. colhidienii. din stejarul marelui Zeus. Sirenele i-au ispitit. care cînta mult mai frumos. Acolo s-au purificat de sîngele vărsat la Tomi. dincolo de Iliria 31. cum aveau pînze mai bune. au întors cîrma către locul unde trăia faimoasa Circe.. 182 întoarcerea la Iolco Abia ajunşi în altă mare. Acolo s-au luptat cu Talos. A strîns oastea şi l-a gonit pe Iason din oraşul Iolco. pe Istru. două stînci ameninţătoare.

Medeea s-a urcat în car şi a pierit într-o clipită.. s-a arătat un car de flăcări.. Apoi făcînd nu ştiu ce vrajă. căci tare-i mai fusese teamă de fosta soaţă a lui Iason.. Iar fetele. prefăcută... Amîndoi au pierit în flăcări32. ca întrun cleşte. a mai rostit şi nişte vrăji.. Medeea s-a lăsat rugată. cirezi de vite şi moşii. o să se stingă într-o zi. Iar crimele — pe cît se pare — aştern pe chipuri nişte umbre. tras de şerpi. Aflînd Medeea ştirea asta s-a necăjit peste măsură. Ar fi putut acuma Iason să vieţuiască liniştit. I-a dăruit şi un palat. Corpul i-a fost cuprins de flăcări. dar nu-ntr-o luptă vitejească — precum se cade-ntre bărbaţi. le-a sfătuit pe-aceste fete să-l taie pe bătrînul rege în opt bucăţi. Şi. 184 Glauca şi Creon sînt cuprinşi de fiâcări Creon îl admira pe Iason pentru că adusese lîna de aur de la Ea. fiica lui Creon. văzînd această preschimbare. s-a istovit de la un timp. purpurie şi o cunună de mărgean. Destul am zăbovit aicea lîngă un om fără noroc. A vrut să-şi scoată iute haina. un alt argonaut : Adraste.-i dăruise şi doi copii încîntători. şi carnea lui au aruncat-o într-un cazan mare să fiarbă. Dar cum şi-a îmbrăcat veşmîntul. şi l-a primit cu multă cinste. Iason nădăjduise poate că tatăl ei. cu capul nouă. i-a dăruit fetei lui Creon o haină scumpă. Medeea. Din apă a ieşit un miel cu blană albă. Era răpus prin vicleşuguri şi uneltiri vrăjitoreşti. Iason a fost silit să fugă la Creon. şi a fugit către Atena. Iar el. şi-aş vrea să fiu şi eu regină. şi-au doborît părintele. fruntea albă. a şi zburat pînă la Ea. ca pe un taur la ospeţe. Şi vrăjitoarea. Bucăţile le-a pus la fiert. bucăţile s-au închegat. Poftim. Toţi se temeau de vrăjitoarea ce-şi omorîse frăţiorul şi îl fier-sese în cazan pe fostul rege de la Iolco. Mă cere regele Egeu. Şi ce să credeţi ? Dintr-o dată. de nu putea fi rege nici peste mare. punînd lemne dedesubt.. a simţit un fior de moarte. nu s-a mai aflat nimic ce s-antîmplat cu vrăjitoarea. Şi era gata să-l omoare pe fiul lui Egeu : Tezeu. Dar dintr-acolo nu veneau deloc veştile aşteptate. Dar tot ce se clădeşte-n viaţă pe crime şi pe vicleşug se prăbuşeşte prea adesea. rege din Corint. 97 . şi apa a-nceput să fiarbă. a aprins foc cu pălălaie. Şi el tot na putut să urce pe tronul mult rîvnit din Iolco. şi.Dar vrăjitoarei nemiloase nu i-au ajuns aceste crime. Iară cununa îi strîngea. Şi vrăjitoarea. frumoaso. A mai turnat un suc în apă. dacă le-ascultă rugămintea. Medeea. Chemînd Medeea un balaur. dar n-a stat nici acolo mult. care domneşte în Atena .. din Corint. şi Pelias rămîne mort. gazda sa. acesta-i darul meu !. 185 Fuga Medeei şi prăbuşirea corăbiei Argo . La ţipetele ei grozave a alergat regele Creon. A pus la cale alte crime. Căci fata regelui Eete se urîţea de la un timp. a izgonit-o cu ruşine. A luat în mînă un cuţit şi şi-a ucis cu el copiii al căror tată era Iason. şi ca să te încrezi. A luat pe urmă un berbec — cel mai bătrîn din toată turma — şi l-a tăiat în bucăţele. Copilele lui Pelias. fiindcă-şi pierduse şi copiii şi lîna cea nepreţuită.. îţi fac şi eu un dar de nuntă. Ea a strigat şi s-a zbătut. cu dulceaţă : T— M-am săturat şi eu de Iason. avea să moştenească jilţul regelui Creon.dovedească asta a umplut un cazan cu apă. Insă cum s-a atins de fată a luat şi el îndată foc. behăind. Dar cum a dat în clocot apa. dar stofa se ţinea de trup şi nu putea s-o dezlipească. Apoi a poruncit să vină carul său magic. Dar cum era de stăpînită. Fetele i-au făgăduit şi un şirag de pietre scumpe. căzînd în cursă.. Astfel. nici la Iolco. soaţa.. şi Iason. La fel şi dragostea lui Iason faţă de soaţa lui. ce iubea puterea şi bogăţia şi plăcerea. de supărare. Nimeni nu l-a lăudat pe Iason pentru-o asemenea victorie. Puterea a trecut în mîna unui fecior al celui mort. Medeea le-a strigat în faţă că ea l-a răzbunat pe Iason. Segele Pelias căzuse . tras de doi şerpi înaripaţi. au rugat-o pe vrăjitoare să le întinerească tatăl. s-a prefăcut că nici nu-i pasă şi a grăit către Glauca. mulţumită că planul i se-ndeplinea. Aflînd Egeu de uneltirea nesăţioasei vrăjitoare. fiind bărbatul Medeei. S-a împăcat cu tatăl său. va moşteni bogatul Ea. fata lui Creon. că nu am nici o supărare. hotărîse s-o părăsească pe soaţa lui de pîn-atunci şi să se-nsoare cu Glauca. Glauca s-a înseninat. şi să le-arunce în cazanul în care apa clocotea. să se mărite cu Egeu .

A doua nevastă a Ivi Atamas era regina Ino. S-ar putea ca din. 2. în acelaşi timp. Note I. Ei străjuiau averea cea mai de preţ pe acele vremuri: cirezile de boi şi hergheliile de cai. cu înţelepciune. în stingă este Iason.. Abia de închisese ochii. Chiar turmele de boi erau duse la păşune de slujitori călări. Iar „tauros" e taur.Iason. buruieni fermecate. Tot aici. aveau trupuri de cai. a rămas singur în Corint 33. zeul apelor. cu pămîntul destul de fertil. Elena.. avînd pe cap un coif cu creastă. Totuşi. Atena. era considerată ca sfătuitoarea şi sprijini-toarea tuturor eroilor. Tezeu. a mina. unde forţele li se călesc cel mai bine. Ei par uneori făcuţi în întregime din aur. acela ce nu luptase pentru oameni şi se iubise doar pe sine. dormea Ia umbra vasului său Argo. Pentru că — ajutat de un argonaut — el întinde plnza pe catarg. care slujesc eroilor noştri. despre care se spunea că erau cei mai frumoşi din lume. regii tesalieni şi-au făcut cei dintîi oaste de călăreţi. mai jos de brîu. Scutul şi sabia le-a pus însă alături. mînîndu-le cu lănci.a. boii înţepaţi de lănci sau propriile răni dobîndite în lupte. Să devină astfel viteji şi să dispreţuiască moartea în bătălii. ci şi pe înţelepciune. Munca se vede a fi pe sfîrşite. Heracle. Acelaşi sens îl are şi numele Helena. sabia şi lancea. Şi prin legende se mai spune că Iason. Cînd. precum se ştie. O vedem dînd ajutor lui Prometeu. Aici creşteau prin munţi cai şi boi. ar fi deci tot nişte odrasle ale lui Poseidon. Astfel s-a stins. cu multă grijă. Se luptau cu duşmanii ce vroiau să le fure. 186 „heneto tauros" — cel care mînă tauri — să fi derivat cuvîntul centaur. păstorii tesalieni păreau că-s contopiţi cu caii de sub ei. Tocmai visa că se găsea din nou pe Argo şi se zărise. imagine dăltuită pe pereţii peşterilor. avem şi noi într-o mulţime de basme. 3. Insă. mîhnit şi fără rost după uciderea Glaucei. cum afirmă unii mitologi. In legende vedem adeseori feciori de zei sau ai unor eroi de seamă trimişi la Hiron. mama lui Learh şi Melicerte (vezi legenda despre zeul Dionisos). Norii se nasc din ape. zeiţa înţelepciunii. Aceasta ca un semn că eroii şi faptele lor nu trebuiau să se bizuie numai pe îndrăzneală. Era un munte-ntreg de aur. care-odinioară ca un delfin tăiase apa şi deschisese drum pe mări cutezătorilor elini.. şi mamă pe Nefele — zeiţa norilor. a goni. Prin mintea lui se perindau nenumă-ratele-ntîmplări din expediţia spre Ea. frunze. 5. 9.. lemnăria putrezită s-a prăbuşit c-un zgomot surd. în munţii Pelion era un soi de plante ce nu se mai cunoaşte. Amândoi par a fi simbolul luminii reflectate în nori. Dealtfel. 98 . în limba greacă „henteo" înseamnă a înţepa cu lancea. După cit se pare. pe ţărm.. o lumină. s-a născut poate noţiunea de centaur. De aceea se mai spune că aveau drept tată pe legendarul Ixion — vijelia. Cînd soarele răsare. sau poate încrustează acolo crenguţa din copacul lui Zeus. Păstorii tesalieni erau războinici. Ţara lui Eete. care scînteiază. 8. Tesalia este o regiune din Grecia de nord. Hele se tîlcuieşte prin „cea strălucitoare". îi poleieşte. 6. cînd un bătrîn sau o bătrînă încearcă firea şi bunătatea unui flăcău plecat în lume să sâvîrşească isprăvi mari. Ei par să întruchipeze în acelaşi timp — aşa cum s-a mai amintit odată — furtunile grozave din munţi. un alt argonaut mai înfrumuseţează cu dalta şi ciocanul o parte a corăbiei. 7. L-a-ngropat sub dărîmături. El se numeşte Hiron. frumos şi expresiv. sau cu fiarele din munţi. îi vedem pe argonauţi cum îşi construiesc cu pricepere. 187 Perseu ş. în depărtare. Umblînd mereu călări. Dar Argo.a de mai tîrziu. într-un basoreUef. era acuma putredă. lucrat în teracotă de către un artist antic necunoscut. Din imaginea aceasta a călăreţului contopit cu calul. Dintre centauri unul este vestit. tasul pe care vor pluti înspre ţara regelui Eete.. Ceorgia de astăzi. era socotită. Berbecele cu lina de aur simbolizează poate norii călători. erau pînă la brîu oameni şi. In folclorul românesc avem şi noi adesea elemente naturale : crenguţe.. Din ele se scoteau sucuri întăritoare — un fel de vitamine — ce se dădeau copiilor şi-i ajutau să crească. Dealtfel. să se facă voinici. ca un simbol al necesităţii creşterii copiilor în mijlocul naturii. să mînuiască arcul. In cele mai frumoase vise — corabia.. Iason visa lîna de aur3'1. în istmul de Corint. ca fiind la marginea de răsărit a pămîntului. într-o zi. fără de fală şi fără glorie. pe care Iason o condusese-n expediţie. Este vorba de strîmtoarea Dardanele. Motive asemănătoare. Acest centaur Hiron este personificarea ştiinţei medicale ce o aveau păstorii. Centaurii aceştia. 4. să folosească scutul. născociţi în legendă. în limba greacă „argo" înseamnă uşoară. erau şi pricepuţi. Dincolo de ea răsărea soarele în fiecare zori de zi. Asclepio-Esculap a deprins meşteşugul de a-i vindeca pe oameni în peştera lui Hiron. Adunau buruieni din munţii Pelion şi făceau oblojeli cu care-şi vindecau caii muşcaţi de fiare. Iar Frixos înseamnă cel care freamătă. Din pricina aceasta. în munte. s-a prăbuşit asupra lui. faimoasa Colhid. băieţii învăţau să îngrijească de vite sau să vîneze fiare.

10. Sînt unii învăţaţi care afirmă că o parte din legendă este adevărată, că expediţia către extremitatea estică a Mării Negre s-ar fi făcut, probabil, cam cu optzeci de ani înaintea războiului renumit al Troiei. Bineînţeles că toate acestea sînt supoziţii. Nu avem destule date şi nu putem să ştim ce a fost şi cînd a fost. Insă, de bună seamă, legenda cîntă pe acei navigatori care au cutezat întîia oară să plece în mari călătorii, deschizînd drum spre răsărit, pe ape, negoţului elin. Aceştia au înfruntat primejdii şi furtuni nenumărate. S-au luptat cu popoare necunoscute, l-au înfrînt pe localnici şi i-au silit să dea tot ce aveau mai de preţ. Au adus apoi cu ei bogăţii şi aur mult în Elada. Insă, ca să înfrumuseţeze această aventură, poeţii au născocit că pe corabia Argo s-ar fi urcat cei mai de seamă eroi şi ei au trăit fel de fel de întîmplări de dragoste şi lupte. Tot poeţii au născocit, după dorinţele basileilor, care doreau să-şi legitimeze cuceririle, că marii olimpieni : Zeus, Hera, Atena şi, mai tîrziu, Afrodita i-ar fi ajutat să învingă. Prin această aşa-zisă protecţie a marilor olimpieni se dovedea neîndoios că regii elini aveau dreptul să cutreiere mările şi să le stăpînească, să cucerească orice ţinut şi să adune bogăţiile pe care şi le doreau. 11. Plecarea se spune că s-ar fi făcut din portul magnezian Pagase. 12. După unele legende, au fost ucişi şi toţi băieţii, ca aceştia, crescînd mari, să nu-şi răzbune taţii. 13. Regina din Lemnos se numea Hipsipila. 14. Propontida — adică aceea care deschidea calea spre Pontul Euxin — era Marea Marmara. 15. Ţară din Asia de sud-est, cu capitala la Pergam. 16. Argonautul Polifem, care a auzit strigătul lui Hilas, răpit de nimfe, şi a plecat, alături de Heracle, în căutarea lui, a fost întemeietorul legendar al oraşului Hios. 11. In Misia au rămas Heracle, Polifem şi Hilas. 18. Unde se află Scutari, sau Uskiidar, în Turcia. Faţă în faţă cu Scutari se ştie că se află Istambulul. 19. Lupta aceasta cu pumnii este strămoaşa boxului. Numai că luptătorii din antichitate îşi legau pumnii cu nişte curele, şi de curele erau prinse plăci mici de aramă, colţuroase, care striveau carnea şi sfărîmau oasele. 20. Strîmtoarea Bosfor. 21. Pînă în preajma oraşului Istambul se întindeau odinioară hotarele Traciei. 22. Simplegade înseamnă stîncile care se izbesc între ele. Şi în basmele noastre se găsesc de multe ori stînci sau munţi care se izbesc cap în cap. 23. Grecii îi ziceau, la început, Mării Negre : Pontul Axeinos, adică marea neospitalieră, fiindcă avea mereu furtuni. După ce au cunoscut-o mai bine şi au văzut că are ţărmuri roditoare şi bogate, i-au schimbat vechiul

188
nume şi i-au spus Pontul Euxeinos sau Pontul Euxin, adică marea ospitalieră. 24. Este vorba de rîul Rion din Georgia. 25. Palatul sclipitor pe care îl avea Eete, ca fiu al astrului ceresc, reprezenta pentru elini lumina aurie ce se vede, în zori, spre răsăritul lumii şi se reflecta în apa Mării Negre, în lungi coloane argintii. 26. Atît taurii cu picioarele de aramă, cît şi plugul erau creaţiile lui Hefaistos. 27. Colţii ce trebuiau semănaţi pe cîmpul lui Ares erau tot din botul balaurului doborît de Cadmos, cînd fundase oraşul Teba. Fuseseră dăruiţi regelui de zeul Ares. 28. La înapoiere, argonauţii nu au mai trecut prin strîmtoarea Bosfor, in Marea Marmara, ci s-au îndreptat direct către ţărmul nostru, unde este astăzi oraşul Constanţa. Se spune că Istrul-Dunărea ar fi avut odinioară aici un braţ. 29. Cît timp au durat slujbele pentru Absirt, argonauţii ar fi ajuns, după legendă, cam prin regiunea Cazanelor. 30. Aceasta este legenda înfiinţării oraşului Torni sau Tomis, cum i-au spus romanii. In greceşte, numele s-ar tîlcui prin locul celui tăiat (temio înseamnă tăiat), ca o amintire a faptului că micul Absirt fusese tăiat aici în bucăţele de Medeea. 31. Este vorba de Marea Adriatică. Grecii vechi credeau că fluviul Dunărea unea Marea Neagră cu Marea Adriatică. 32. Această nouă crimă a fetei regelui Eete este povestită în versurile zguduitoare ale tragediei lui Euripide : „Medeea". 33. Spre deosebire de Heracle, Tezeu, Perseu şi alţi eroi, Iason închipuie pe omul viteaz şi generos, la început, ce părăseşte mai apoi calea dreaptă. Nu mai este folositor semenilor săi aflaţi în suferinţă şi luptă doar pentru sine, cu orice mijloc : jurăminte, cuvinte mari şi promisiuni — pe care nu şi le respectă — numai ca să-şi atingă scopul. Eroii l-au urmat pe Iason, căci el fusese năpăstuit de Pelias. El i-a chemat, în numele dreptăţii şi în folosul elinilor, de-a dobîndi lina de aur. Eroii erau bucuroşi să sâvîrşească fapte mari, îndrăzneţe, să cutreiere şi să cunoască lumea, să deschidă drumuri noi pe mări, să nimicească monştrii şi fiare, să biruie pe regii hapsîni. In toiul expediţiei ajunşi în Colhida, sau poate chiar mai dinainte, Iason cade pradă poftei de mărire şi avere. De aceea el devine egoist, meschin şi ia parte la crime. Ca să înfiereze astfel de fapte, cîntăreţii antici subliniau în legende tragicul sfîrşit al lui Iason. 34. Lina de aur pare a fi şi simbolul bogăţiilor din ţările răsăritene, pe care elinii le-au rîvnit mult, întotdeauna.

189

RĂZBOIUL TROIAN SE POVESTEŞTE că pe-un deal, din Asia de asfinţit, în apropiere de strîmtoarea Helespont, s-ar finălţat, cîndva, un oraş mare şi puternic . Cel care a zidit oraşul a fost, după legendă, Uos, feciorul unui rege, Tros, care-şi trăgea obîrşia — printr-un voinic, Dardan — din Zeus. Dar de la numele lui Tros acest oraş s-a chemat Troia, şi ţara înconjurătoare — parte din Frigia — Troada2. Dealul greşelilor La drept vorbind, locul unde se ridica oraşul se zice că s-ar fi chemat-nainte „dealul greşelilor" — deoarece-ntr-o bună zi Zeus s-a mîniat pe Ata, zeiţă a greşelilor, şi a zvîrlit-o din Olimp. — Din cauza ta, i-a strigat Zeus, greşesc adesea, cum s-a-ntîm-plat atuncea, la Mecona, cînd m-anşelat titanul Prometeu. De azi-nainte nu ai voie să mai urci în Olimpul nostru. Vor greşi numai

99

pămîntenii... Şi i-a dat brînci zeiţei Ata. Locul unde a căzut ea a fost chiar dealul din poveste. In căzătură, s-a lovit zeiţa zdravăn, şi, de ciudă, a blestemat dealul acela să fie plin de amăgiri, şi oamenii să-l îndrăgească — însă s-aducă nenoroc. I-adevărat, colina asta era un loc fermecător. Se rezema, spre răsărit, pe muntele de piatră, Ida. Iar spre apus se cobora, în pantă dulce, către marea cu valurile azurii. Fiul lui Tros a hotărît să-nalţe-acolo, pe colină, o fortăreaţă. A făcut dară sacrificii şi i-a-ntrebat pe olimpieni dacă-i vor da încuviinţarea. Atunci, din cer, ar fi căzut o statuetă misterioasă 3, care o-nfăţişa pe-Atena. 190 ,,Palas-Atena este-aceea care-mi va ocroti oraşul" — a cugetat regele Ilos, şi după ce-a zidit, pe deal, o fortăreaţă nu prea mare, a făcut lîngă ea un templu. în templu, într-un loc de cinste, a pus această statuetă zisă paladiu-fecioara. Aceasta e prima greşeală, precum se va vedea-n poveste. Şi-au trecut ani cîţi au trecut, şi Ilos într-o zi s-a stins. La tron i-a urmat fiul său, ce se numea Laomedon. Priam se urcă pe tronul lui Laomedon Laomedon a fost un rege lipsit de cinste sau cuvînt. Lui îi plăcea să aibă slugi, dar nu vroia să le plătească. Era hapsîn, apucător şi fără milă de supuşi, cum sînt mai de-obicei toţi regii. Avînd el multe avuţii, a vrut să şi le ocrotească şi să ridice-n jurul Troiei un şir de ziduri cit mai tari. Ii trebuiau deci lucrători. Tocmai în vremea cînd dorea el să ridice-aceste ziduri, s-a întîmplat ca în Olimp mai mulţi zei să se răzvrătească. Doreau să-l lege pe stăpîn în ştreanguri tari şi să-l arunce în Tartarul întunecat. Dar Tetis, fiica lui Nereu, cea cu picioare de argint, aflînd urzeala, îl vestise pe tatăl zeilor îndată, şi el îi osîndise aspru pe răsculaţii din Olimp. Dintre toţi, cei mai greu loviţi au fost Posei-don şi Apolo. Zeus a hotărît că ei se vor trudi, ca salahori, să-nalţe zidurile Troiei 4. Cînd s-a sfîrşit însă zidirea, Laomedon i-a izgonit pe cei doi zei din ţara sa, fără să le plătească munca, aşa precum făgăduise. La fel, tot fără de cuvînt, s-a purtat el şi cu Heracle5. Pentru asemenea greşeli, Laomedon şi-a pierdut tronul. Cei mai mulţi dintre fiii săi au fost ucişi în bătălii. I-a. rămas numai un fecior, care căzuse prizonier. Acesta era cel mai mic. Se numea la-nceput Po-darce. Mai tîrziu i s-a zis Priam 6. Iar Priam, revenind la Troia, a luat de soaţă pe-o prinţesă gingaşă, bună, devotată, pe care o iubea nespus. Hecuba 7 se chema copila. S-a urcat deci Priam pe tron — iar soaţa sa i-a dăruit cincizeci de fii, frumoşi ca zeii, şi-un număr mare de copile 8. 191 Atîta doară că atuncea cînd trebuia să vadă lumea unul dintre feciorii săi, Hecuba a avut un vis ; şi se făcea c-ar fi născut nu un copil, ci-o torţă aprinsă. Flacăra torţei se-ntindea pînă ce cuprindea oraşul şi —1 mistuia în întregime. Fiul nou-născut de Hecuba este părăsit pe muntele Ida Priam, aflînd de acest vis, i-a întrebat pe nişte preoţi ; şi ei l-au sfătuit să-l ducă pe fiul nou-născut în munte ; şi, după datina străbună, faţă de fiii nedoriţi, să-l lase-acolo pe o stîncă. Fiarele, vulturii şi şerpii vor şti pe urmă ce să facă, fără ca tatăl să-şi mîn-jească mîna cu sînge de copil. Priam a ascultat de sfatul preoţilor. A luat băiatul. L-a-ncre-dinţat unui păstor. Şi el l-a părăsit pe-o creastă a muntelui cel înalt, Ida. Dar, peste patru sau cinci zile, trecînd păstorul iar pe-acolo, a văzut — nu-i venea să creadă ! — pe fiul regelui Priam sugînd de zor la o ursoaică. înduioşat, a luat păstorul pe-acest copil plin de noroc şi l-a dus în coliba sa. Acolo l-a crescut în taină, căci, dacă regele afla, îi aştepta desigur moartea şi pe păstor şi pe băiat9. Crescînd, acest fecior de rege s-a tocmit şi el tot păstor, ca tatăl adoptiv, la Priam. Mîna cirezile de vite, la fel ca toţi ceilalţi păstori, şi nu ştia că el e fiul aceluia ce stăpînea aceste bogăţii pe Ida. Ba se mai spune că flăcăul era nespus de inimos. îi era drag de animale şi le păzea de hoţi şi fiare cuatît de multă vitejie încît păstorii l-au numit, din cauza asta, Alexandru 10. ...Şi, cum trecuse vreme multă de cînd Priam îşi aruncase fiul cel nedorit pe Ida, trebuia, după străvechi datini, să facă-n cinstea lui serbări. Organizase deci, în Troia, slujbe şi jocuri şi întreceri. Iară ca premiu, în întreceri, oferea cel mai mare taur pe care îl avea-n cirezi. Dar taurul făgăduit era crescut chiar de-Alexandru. Tînărul ţinea mult la taur. Şi, fiindcă Priam i-l

100

ceruse, a hotărît să-l recîş-tige, luînd şi el parte la întreceri. într-adevăr, prin iscusinţă şi vitejie, Alexandru i-a biruit pe ceilalţi tineri. Taurul l-a cîştigat el, şi, fiind sărbătorit la curte, Priam, Hecuba şi ceilalţi l-au întrebat : de unde este şi cum îl cheamă ?... Şi bineînţeles că vorba aduce după sine vorbă, şi între192 barea, întrebare. Şi toate-acestea duc, la urmă, la dezlegarea unei taine. Destul că Priam a aflat că Alexandru i-e fecior. Bucuria regelui Troiei n-a fost mică. I-au dat pe loc haine de preţ. Au închinat în cinstea lui. Şi l-au chemat, nu Alexandru, cum îi zise-seră-nainte, ci Paris, nume care-nseamnă rudă de-aproape, regăsită. Mărul discordiei cade în mijlocul nunţii zeiţei Tetis cu Peleu Pe cînd se petreceau în Troia aceste întîmplări ciudate, în peştera unui centaur, faimosul Hiron din legendă, zeii, în fruntea lor cu Zeus, petreceau straşnic la o nuntă. Se cununa zeiţa Tetis, cea cu picioare argintii, cu un voinic numit Peleu, un rege din Tesalia. De fapt, şi Zeus şi Poseidon pe-ţiseră pe nereidă. Dar Prometeu le prorocise că ea va naşte un fecior, care îşi va întrece tatăl în vitejie şi putere. Asta nu le era pe plac nici lui Poseidon, nici lui Zeus. Mai ales Zeus se temea de fiii lui, să nu-l doboare, precum făcuse el cîndva tatălui său, bătrînul Cronos. Şi, ca să scape de buclucuri, se învoise ca Peleu să fie mirele lui Tetis. Şi-acuma începuse nunta. Zeii cîntau şi dănţuiau cu nimfe şi cu pămîntene. Apolo le suna din liră. Dionisos le turna vin şi Momus, zeul caraghios, le făcea strîmbături destule... şi toţi rî-deau cu-atîta poftă, încît se zguduiau pămîntul, marea şi cerul cel înalt cu luna şi cu stelele. De fapt, nu toţi rîdeau cu poftă... Căci la intrarea peşterii sta Eris cea posomorită, zeiţa care proteja discordia, cearta şi bîrfa, zeiţa care uneltea ca-n lume să nu fie pace şi înţelegere deplină. Zeiţa asta preahidoasă, nesuferită tuturor, şedea deci şi privea cu ură la cei care se desfătau. Şi, pentru că zeiţa Tetis nu o poftise la ospăţ, dorind să fie armonie şi bunăvoie-ntre meseni — gîndea cum să le strice cheful11. Şi dintr-o dată a rînjit. Găsise hîda iar o cale. încălecînd pe un balaur, zburase-n ţara hesperidă. Luase din grădina de aur un măr. Mărul cel mai frumos. Pe el scrisese cu cerneală de aur, mai strălucitoare decît lumina de amiaz, trei vorbe bine ticluite. Scrisese : „Celei mai frumoase".
193
13 — Legendele Olimpului, voi. II

S-a-ntors apoi la peşteră ; şi-a vîrît capul înlăuntru, cu limba roşie ca para strînsă-ntre colţii ruginiţi ; iar braţu-i a zvîrlit cu grijă mărul acela-ncondeiat între zeiţele ce-n horă alunecau, ca într-un zbor.
începe cearta între cele trei zeiţe

L-o fi văzut, pesemne, Hera sau Afrodită sau Atena !... L-au ridicat şi au citit slovele-acelea otrăvite, scrise de certăreaţă Eris, şi fiecare-o fi rostit : — E mărul meu... Daţi-l încoace !... — Ba e al meu, că-s mai frumoasă !... — Nu-i al nici uneia... I-al meu... Zeus... nu vrei tu să ne faci dreptate ?... Şi tot aşa... Nu ştiţi cum este atunci cînd se porneşte sfada ? Feţele parcă sînt schimbate. Vocile-s tari şi ascuţite. Răsuna vorbe deloc blînde, sudălmi şi uneori blesteme. Aşa şi cele trei zeiţe strigau mereu spre adunare şă li se spună care este cea mai frumoasă dintre ele. Zeii erau prevăzători. Să spună Hera sau Atena, se supără rău Afrodita. Să zicăatunci că Afrodita, se mîniau zeiţa Hera, ca şi Atena, deopotrivă. — Ştiţi ce ? a spus măreţul Zeus. Un singur om poate s-arate care-i deplinul adevăr... — Cine-i acela ? au zis ele, întărîtate, într-un glas. — E Paris... Paris de la Troia, cel ce se află-acuma pe Ida. S-a dus ca să-şi revadă-n munte cirezile ce le-ngrijea, pe cînd era un păstor simplu, şi nu un prinţ cum este azi. — Cum îl găsim ? a întrebat zeiţa Hera. — Hermes, pristavu-mi de credinţă, vă va călăuzi pe toate, i-a dat răspuns marele Zeus. Hermes ! Călăuzeşte-le spre Ida, ara-tă-le cine e Paris ! Şi fă ce-oi face ca flăcăul să dea zeiţelor răspuns. Dar Hermes, preaşiretul Hermes, era neîntrecut în toate.

101

Numai că Hermes l-a ţinut. Numele lui era Enea. Menelau. l-a sfătuit să stea pe loc şi să răspundă mai degrabă. şi ne spune care zeiţă-i mai frumoasă : Atena mult preaînţeleaptă. Cerul era abia-nroşit de zorii care se vesteau. de-asemeni. sau poate însăşi mîndra Hera. avînd pe Hermes între ele. după o călătorie destul de lungă şi de grea. A dat în lături şi puterea cu care-l îmbiase Hera. să nu ai nici un fel de grijă. şi n-au trecut decît trei clipe şi norul a ajuns pe Ida. şi Paris o să dea răspunsul. Menelau. — Cea mai frumoasă-i Afrodita. 196 102 . sau Afrodita. ocrotitoare a iubirii. stăpîne. S-auzeau mugete de tauri. de popor. Şi s-o răpească pe Elena. Şi. i-a grăit. N-a rămas decît Afrodita. Răpirea Elenei cea frumoasă Şi Paris s-a înflăcărat. Şi Hermes cu zeiţele s-au urcat pe un nor de aur.. oricum. stropi de rouă. Voi şti eu să-mi fac bine slujba. ce tropoteau către păşuni. ci pe întreg oraşul Troia. Şi Hermes a grăit spre Paris : — Ia stai. în inimă. Hera. 194 195 13 Şi Paris n-a mai stat pe gînduri. ci peste toată Asia. Palas-Atena i-a promis să-l facă-nvingător în lupte şi înţelept ca nimeni altul. Prin vrăji. E] tocmai trebuia să plece cu nişte treburi din oraş. Şi. tinerii au ajuns în Sparta. l-a dat zeiţei dragostei. după cum ţi-e voia. mai. regelui prieten. unde domnea un rege prieten. dîndu-i de soaţă o regină. de prieteni. Regina e mîndra Elena. Dar cum s-a-ndepărtat din Sparta soţul Elenei. zeiţele Hera şi-Atena au plecat tare supărate. Anhise. Şi diamante. şi a ales numai plăcerea dăruită de dragoste — făcînd. numai de ea ştiute. şi-nţelepciunea de la Palas. nu în Troada sau în Frigia. El o s-aleagă dintre voi pe-aceea care-i mai frumoasă. în timpul cît o să lipsească. fiica lui Zeus şi a Ledei. vorbindu-i cu meşteşug. stăpînă-n marele Olimp. înduioşat îşi amintea de vremea cînd era păstor. Şi. tot fusese stricată de Eris. După această întîmplare. Pierzîndu-şi orice stăpînire şi chibzuire mai adîncă. a răspuns el zeului Hermes 12. tot din tulpina dardaniană. cu-o săgeată-nveninată. fiind soaţa regelui ceresc ? Cui i-ai da tu mărul de aur. de soţ. In urma ei venea şi Eros.. soaţa lui Zeus. Zeiţa i-a vorbit Elenei. şi-amîndoi au pornit spre Troia 13. voinice. Paris dă Afroditei mărul de aur Paris păşea pe munte singur. Deodată. soţul Elenei cea frumoasă. drăgălaşa. Aici regele Menelau i-a primit bine. luînd mărul discordiei. apucîndu-l pe după umeri. care juca de bucurie în faţa peşterii lui Hiron — Hermes a spus către zeiţe : — Veniţi cu mina să v-arăt pe tînărul judecător. cu aripile lui de aur. s-a însoţit c-un alt voinic şi s-au căsătorit spre Sparta. Supuşii i-au povestit tot. şi a făcut-o să-ndrăgească pe fiul lui Priam din Troia. cea mai frumoasă-ntre femei. Cînd s-a-ntors Menelau la Sparta. des-pre-nsuşirile lui Paris. dacă voinicul le-o alege. mai că nu-i venea să creadă că nu-şi mai regăseşte soaţa. Pornea către insula Creta. după Zeus. el va fi cel mai puternic pe pămînt. luceau pe ierburile moi. chiar astăzi.— Lasă. zeiţa l-a făcut pe Paris mult mai frumos decît era. Elena şi-a uitat de casă. pe care-l vezi în mina mea ? Văzîndu-se-n încurcătură. Şi — pentru că nunta cea mare. Iar Afrodita i-a rostit că ea-l va face fericit. Ele-au jurat să se răzbune nu numai pe tînărul Paris. Norul s-a ridicat în slăvi. o greşeală. Zeiţele şi-au arătat lui Paris toată frumuseţea. Iar Eros a ţintit pe soaţa lui Menelau. Paris a vrut întîi să fugă. i-a spus că o să-l facă rege. feciorul regelui din Troia. ce era tras de porumbiţe şi-o aducea pe Afrodita. care l-a şi-ndemnat pe Paris să plece în cetatea Sparta. ţinînd-o blînd pe după umăr. s-au ivit din slavă zeiţele înverşunate. S-a urcat pe corabia un-de-o-mbia Paris să vie. Flăcăul care-l însoţea era odrasla Afroditei şi-a unui prinţ păstor. Astfel. Ba. de zeiţa vrajbei. Şi a rugat-o pe Elena să aibă grijă de voinici. s-a şi ivit din slăvi un car. fiecare dintre ele i-au mai făgăduit să-i dea şi o răsplată cît mai bună. Şi. zeul iubirii cel viclean. ca pe prieteni.

numit de mamă Telemah. Să-i ceară deci regelui Priam să-napoieze pe Elena şi avuţia ce fusese luată de Paris. s-o aducă iar în oraşul părintesc. Agamemnon a chemat regii din Elada să-i vie toţi într-ajutor. Ele îi aţîţau pe regi.. a strigat el cu îndîrjire. alţii puternici sau înţelepţi sau iscusiţi. Şi toţi ceilalţi au plecat liniştiţi acasă. Insă tot Nestor i-a-ndemnat ca. De-ar fi să-nceapă şi-un război. chemînd pe regi. un fiu al regelui Eubeei. El este cel care a dat ideea. cum credea Tindar. de la Sparta. ca regii să-şi jure credinţă şi sprijin de va fi nevoie. Atîta doar că Palamede era destul de înţelept şi a băgat uşor de seamă că vrea Ulise să-l înşele. regele insulei Itaca. o insulă sărăcăcioasă. Penelopa. Ulise se făcea că ară şi nu-i cunoaşte pe trimis. Mărul discordiei. lăsînd o jale fără margini în Europa şi-n Asia. cei care-am jurat atunci sîntem datori să-l ajutăm. liberînd-o. fostul rege-al Spartei. cîţi sînt dornici s-o peţească. şi. Şi regii porunceau mulţimii să se jertfească pentru ei. plecase grabnic Palamede. în Sparta. — Şi-acuma uite. Iar cînd trimisul Palamede îi rostea vorbe pe-nţeles. i-a pus pe cei veniţi să jure c-or să respecte hotărîrea pe care o va lua Elena. Sfatul înţeleptului Nestor Iar Nestor le-a reamintit despre Elena că de mică fusese pricină de ceartă. a dat de veste în Elada că-i caută un bărbat Elenei . Dar jurămîntul a rămas. Ştiind-o toţi aşa frumoasă. şi-a izbit fruntea de lespezi şi de ziduri. în vestitul oraş Aulida « Astfel. Omul se schimbă între timp. din Pilos. pentru a-şi ţine jurămîntul. şi s-o isca vreo-ncăierare.-a venit vremea. Inima-i 5-a făcut cărbune. Au jurat cîţi au fost acolo. Să-l răzbune pe Menelau. pe urmă.De supărare. Şi. Şi fiecare şi-o dorea. un tînăr chipeş. nişte grunji mărunţiţi de sare. căci îşi iubise mult soţia. Nu-i mai era pe plac războiul şi se gîndea că nu e drept să moară oameni cu duiumul pentru o ceartăntre doi regi. o vară bună a Elenei. şi-a adunat iarăşi simţirea. A fost nevoie să pornească cei doi voinici : Castor şi Polux. dar Paris nici n-a vrut s-audă. să vină în oraşul lui. însă de la acea-ntîmplare trecuseră atîţia ani. Şi. cu oastea lor. şi apoi cu ochii rătăciţi. şi-acest bărbat îi va urma pe jilţul său regal. Ea era liberă s-aleagă pe tînărul care-i plăcea. Au făcut nunta. stîrnise ura-n-tre zeiţe. pe Menelau. un război mare cu Atena. el se făcea că nu-l aude şi arunca pe brazdă neagră. a plecat să se sfătuiască cu fratele său. învinşii şi învingătorii vor suferi deopotrivă şi vor pieri aproape toţi. unde domnea pe-a-tunci Ulise 13. Şi dacă vreunul dintre ei ar fi-njosit pe cel ales şi ar fi vrut "să-i fure soaţa. aflînd el că a venit în insulă prinţul Eubeei. s-au grămădit vreo nouăzeci de regi şi cei mai mari eroi. pe care îl aruncase reaua Eris.. din Sparta. în loc de boabe de secară. alături. Şi Tin-dar. Poftele lor şi certurile făceau din nou să curgă sînge.. mai de mult. rege în Argos. Ulise se preface că e nebun Dar pîn-atunci să amintim că Menelau şi Agamemnon. alegînd pe unul. în insula Itaca. 198 A înjugat la plug. fiind el un om puternic. ceilalţi erau datori să sară şi să-i dea sprijinul cu oastea. ceilalţi or vrea să se răzbune. Şi din nimica n-a pierit. Războiul cel mai crunt de care se povesteşte prin legende. Şi-ndemnat de zeiţa Hera. L-au luat cu ei la sfat pe Nestor. Regele Tindar s-a temut că fata. Iar pruncul era încă-n faşă. Deci nu-i era deloc pe plac să-şi mai primejduiască viaţa. că Menelau a fost jignit şi soaţa lui i-a fost răpită. Se-ncepea deci războiul Troiei.. s-a prefăcut că e nebun. încît la doisprezece ani a fost răpită de Tezeu. la sfatul lui Ulise. a trebuit să se mărite. bolborosind răzleţe vorbe.. Ba dobîndise şi un prunc. Atunci. Agamemnon. Era atîta de frumoasă.. 197 Priam l-a întrebat pe Paris . Deci. mai-nainte de război să-ncerce o împăcăciune. Cînd s-a făcut ceva mai mare. Ulise se căsătorise cu o copilă. Tindar l-a hotărît urmaş. spunea trufaşul Agamemnon. N-o dau pentru nimic în lume. Este isteţ şi priceput. Insă. cei doi feciori ai lui Atreu — numiţi de-aceea şi atrizi — trimiteau soli din ţărm în ţărm. Elena l-a ales. Unii bogaţi. — Avem nevoie de Ulise. Dar ce să credeţi ? N-au venit unul sau doi. la Micena. — Elena e soţia mea. un cal schilod şi un asin . Deci. aflînd ştirea. alt rege înţelept. S-a dus 103 . Ne poate sfătui la multe. a grăit înţeleptul Nestor.

cea măritată cu Peleu. Ahile s-a împotrivit. L-a aşezat pe Telemah în drumul plugului de lemn. aflînd zeiţa Tetis de planul lor. într-o noapte. pentru ca nici un fel de armă să nu-i mai poată răni trupul. femeieşti şi l-a ascuns într-un palat. pe pruncul său abia născut. a ieşit din marea verde şi adîncă. l-a-n-veşmîntat pe flăcăiandru în haine albe. In căutarea lui Ahile însă vestitul profet Calha îi spusese lui Agamemnon că nu vor cuceri cetatea regelui Priam cel bogat. i-a glăsuit : — Te du fără nici o zăbavă în insula unde domneşte regele prieten Licomede 17. frumos. regele. atrizii. In acest fel fiul zeiţei nu mai putea fi doborît. şi văzîndu-l. ca să-şi păstreze jurămîntul. să-l caute şi să-l cheme-n luptă pe fiul regelui Peleu şi al gingaşei nereide. pentru un timp îndelungat. încă în faşă. de astă dată. Nu mai vream să pornesc la luptă. cunoscînd această taină. piardă zilele acolo. neavînd totuşi ce face. 200 Şi. lăsînd în urmă casa dragă. a pornit către insulă. Pe-acest flăcău vroiau să-l aibă. In acest scop.. Dar. Acum cînd are loc povestea. mîndrul Paris.. s-a temut straşnic că fiul său îşi va da viaţa în faţa zidurilor Troiei. îl vîra-n flăcări să-l călească. mama sa. şi cînd îl cufundase-n rîu. bătrînul Nestor. Dar lui îi hotărîse Moira — destinul cel ne-nduplecat — să-şi. Tetis. Zeiţa nereidă Tetis ştia că pruncul său Ahile va creşte mare şi puternic. Acest Ahile era fiul frumoasei nereide Tetis. căufa să lupte şi cu Moira şi să îl scape pe Ahile de soarta care-l aştepta. încă de mic.. Iar viersul lui vrăjea pe oameni şi chiar pe zeii din Olimp. pentru o toană de regină şi pentr-un prinţ nechibzuit. L-a chemat lîngă ea pe-Ahile. Atît c-atunci cînd îl vîrîse în flăcări. sfătuit de zeiţa Tetis. Nu vream să se mai verse sînge şi să călcăm cetăţi străine. Iar Licomede. îngrijorată. 199 s-a dus şi pînă la Hades în Infern. îşi scăldase copilu-n Stix. zeiţa Tetis. Acolo şi-a scăldat în Stix. Ca şi mulţi alţi eroi de seamă. Nici nu se ridicase Ahile mai mult de-o şchioapă şi lupta ca un bărbat. ca să-l înveţe meşteşugul armelor şi al vînătoarei. şi Palamede şi Ulise îi căutau urma lui Ahile şi nu puteau să i-o 104 . apucîndu-l de călcîi. ucigînd fiare prin codrii de pe Pelion.. regele din Tesalia.în grabă la palat. Vreau să trăiesc tihnit acasă lîngă iubita-mi Penelopa şi lîngă fiu-mi Telemah. pe care îl dăruise Afroditei fiul lui Priam. Nu se gîndise însă Tetis că. pe Ulise. Războiul nu-mi mai este drag. Iar cînd fugea. Se povesteşte că la Hiron fiul lui Tetis s-a hrănit doar cu măduvă şi cu creier de pui de urs şi cu ficat de leu năprasnic. la ceasul cînd vor izbi Troia. ca să-l facă nemuritor. lîngă ei. pentru a-l căli. Ba. M-am prefăcut. La nunta ei zvîrlise Eris între zeiţele-olimpiene mărul discordiei. Tetis îşi ţinuse copilul de un călcîi. acompaniindu-se cu lira. şi-a oprit calul şi asinul — şi a grăit lui Palamede : — Da !. Cum eşti de alb la chip. Şi. decît dacă era lovit în locul necălit în Stix. copilul mic. putea să-ntreacă şi căprioara cea mai iute şi cea mai sprintenă din munţi. Numele său o să rămînă nemuritor în bătălia dată sub zidurile Troiei. Acolo ai să te ascunzi în haine femeieşti. pe drăgălaşul Telemah. în război. şi pe soţia-i credincioasă. locul acela-i va rămîne pe totdeauna necălit16. şi Agamemnon şi Menelau. îi ungea trupul cu ambrozie. Ahile se făcuse mare. Ulise s-a gătit de drum. Nu vă mai spun că învăţase să cînte minunat din gură. unde stăteau fetele sale. fusese dat de mititel bătrînului centaur Hiron.. şi s-a întors cu el pe cîmp. cea cu picioare de argint. în acest timp. i-a cerut să-i dea-ntru-totul ascultare. de nu or să atragă-n luptă pe neîntrecutu-Ahile. Ahile. Iar Agamemnon trimisese. cum Ahile-şi iubea mama şi nu vroia s-o necăjească. rîul cel înfricoşător.. Va fi viteaz ca nimeni altul. Dar mama. Un flăcău îmbrăcat în haine de fată Insă.. A luat copilul lui Ulise. nimeni na o să deosebească pe fetele lui Licomede de fiul regelui Peleu. Ai ghicit. Cînd a văzut Ulise însă că plugul său va reteza trupul micului Telemah.. călcîiul stîng.

brăţări. date de regi sau basilei. n-ar fi putut să-l mai găsească. fratrii şi pe ginţi19. chiar dacă eu o fi să mor. în văluri. cînd încerca să iasă-n larguri. un scut şi-o suliţă strălucitoare. Peleu. şi cîţi. Oastea cea mare se-mpărţea pe triburi. potrivit vechilor datini şi jurămintelor făcute. gata să apere palatul. Ei trebuiau să se supună poruncilor. aprigul zeu al mărilor. la ţărm. 202 Numai că flota asta mare — cîntată-n vechile legende — de la-nceput a fost lovită de mari furtuni ce-o răvăşeau. vîntul a contenit să sufle şi pînzele s-au moleşit ca nişte aripi ostenite. după furtuni. de la bunul centaur Hiron. ce rămăseseră la porţi. pulpare pe picior şi scuturi. prin minte şi prin vitejie. purtînd pe ele peste-o sută de mii de oameni înarmaţi18. De n-ar fi fost prorocul Calha. Toate prinseseră în mîini bijuterii scînteietoare şi văluri.. cu însuşiri miraculoase. Dar Calha i-a vestit pe regi că odrasla zeiţei Tetis i-adăpostit de Licomede. Ulise a grăit spre rege : 201 — Acesta nu e fata ta. Potrivit jurământului făcut de tatăl meu. Se zice că a mai primit de la tatăl său. Văzînd că planu-i reuşise. S-a dus apoi către palatul acelui rege Licomede. însă nu desluşea deloc. fratele lui. au început să sune tare din trîmbiţe şi din chimvale. unde îl cheamă Menelau. E un voinic numit Ahile. Peleu. Fetele au fugit speriate. Iar dintre regi cei mai de seamă erau viteazul Agamemnon şi Menelau. Numai Ahile se uita. A mai primit o suliţă.mai afle. şi o pereche de cai albi de la Poseidon furtunosul. El nu venise cu plăcere. Oştenii cei de rînd luptau numai cu suliţe şi praştii. -— Adevărat. se adunaseră. cin'să meargă pîn-acolo ? Cine Să-l afle pe Ahile între frumoasele copile ale regelui Licomede ? Adevărul iese la iveală S-au sfătuit şi s-au gîndit să îl trimeată pe Ulise. însă Ahile-a luat o lance şi s-a şi repezit spre porţi. unde. tăioase. lănci lungi. Aşa s-a-nfăţişat Ahile în portul renumit Aulida. Atunci le tot întindea marfa şi le-mbia s-aleagă salbe. avînd pe cap coifuri înalte cu coamele din păr de cal şi colţi lucioşi. virise şi un coif. Lasă-l să plece la război. apoi preaînţeleptul Nestor. feciorii regelui Atreu . Să-şi dovedească voini-cia. printre fete. . ca un luceafăr între stele. sînt flăcău. şi cîţi. crezînd că-ncepe vreun război. şi-a pus în schimb coiful lucios. Dar între ei lucea Ahile cu oastea lui d mirmidoni. la suliţă şi coif. am datoria să-l ajut pe Menelau să se răzbune. Urmau Ulise cel isteţ şi Diomede preacuviosul şi Aias de la Salamina şi un alt Aias din Locrida şi Palamede şi Patrocle şi Filoctet. văluri alese. Iar mai tîrziu. albi. la nunta cu iubita-i Tetis. însă. destul de aspre. o platoşă şi nişte arme. A Juat în mînă-o sabie şi a plecat după Ulise. brăţări sau văluri. în mîini aveau arme de preţ. stăpînul insulei Itaca. Fusese chiar silit să plece. cu jind. cercei. Ulise cerceta cu ochii să vadă unde e băiatul. Ulise s-a schimbat de haine. între acestea toate. care mai de care mai albe. care vedea în depărtare. la nunta frumoasei Elena. însoţitorii lui Ulise. mai frumos brodate. Nu sînt fecioară. Atît era de ne-ntrecut în meşteşugul armelor. săbii cu tecile de-argint. trebuia să dea ajutorul atrizilor să biruiască. purtînd cu el salbe de aur. Peleu le căpătase toate de la zeii nemuritori. de aramă. însă acuma se găsea în tabăra lui Agamemnon şi. precum ne spun poeţii. Zeii cer o jertfă la plecare Regii erau în fruntea oastei — în care trase de cai ageri — purtînd pe ei armuri bogate. cu creasta fîlfîind în vînt. la scut. 105 . Apoi şi-a smuls vălul cel alb şi cununiţa de pe plete... Flota n-a mai putut să părăsească ţărmul aulic vreme lungă şi mulţi oşteni zăceau de friguri şi alte boale misterioase. " Si tot atunci.. de mistreţ. platoşe bune de aramă împodobite şi cu aur. Este ruşine să rămînă ascuns. la armele de-aramă. Fetele regelui s-au strîns numaidecît să vadă marfa. a spus Ahile. după plac. făcîndu-se neguţător. o mie o sută optzeci şi şase de corăbii. Ei. şi între ele se grăbise şi flăcăul zeiţei Tetis.

şi-au făcut vînt de-asemenea. 204 Pe urmă a sărit Ahile. încît să n-atingă pămîntul. vîntul a-nceput iar să bată. unde oastea şi-a prăpădit cîţiva oşteni. fecioara. care-a-nroşit numaidecît. Ceilalţi oşteni.. în timp ce regele Agamemnon gemea îngenuncheat pe lespezi. care s-au şi 106 . spre uşurarea tuturor. A dus-o într-un tem-plu-al său. regele trebuie să-şi jertfească pe o copilă. Şi Hector şi-a azvîrlit lancea către oşteanul Protesilau. în sfîrşit. Rana lui mirosea urît. E drept că au mai poposit şi pe-alte ţărmuri. Artemis s-a înduplecat. zicînd că vrea să o mărite cu fiul lui Peleu. soaţa lui. după multe zile şi rătăciri şi vînturi rele. Şi. Se-oşază tabăra aheie Cel care i-a întîmpinat a fost eroul troian. Oştenii-au smuls-o pe copilă de lîngă mamă şi au dus-o într-un sanctuar. Flota a lunecat pe ape către Troada depărtată şi regii s-au înveselit. Regele-şi ascunsese fruntea sub un veşmînt întunecat. Deci. ca flota să poată porni şi ostile să biruiască. jurase să nu se mărite şi să se facă preoteasă într-un lăcaş sacru al ei. Hector vroia s-atingă cu lancea lui chiar pe Ulise.. după ce s-au săvîrşit slujbele către Artemis. Atunci ce i-a trăsnit prin minte isteţului de la Itaca ? Să dea exemplu celorlalţi. Şi-a amintit că Ifigenia îi aducea adesea jertfe. urmat de prietenu-i Patrocle. fiind cel dintîi dintre războinici căzut pe ţărm. după ce eu n-am să mai fiu. Insă Ulise s-a ferit. a pus zeiţa o cer-boaică. Calha le-a spus că o zeiţă. într-o pădure din Taurida 22. Cîţiva voinici au vrut s-o scape şi au luat armele în mîini. în faţa Troiei. corăbiile aheiene au ajuns lîngă Asia. Nu vrea să-şi vadă nici soţia şi nici copila mult iubită. şi cei doi Aias. Cînd a sosit corabia. fiindcă pro-rocul le spusese că primul care va atinge pămîntu-acesta va muri. A plîns zadarnic Clitemnestra. Astfel. Porunca dată de zeiţă trebuia iute-ndeplinită. s-o pregătească pentru groaznicul sacrificiu. Mă voi jertfi de bunăvoie. cel mai voinic şi mai viteaz dintre odraslele lui Priam. Dar nimeni nu-ndrăznea să sară pe ţărmul regelui Priam. dacă vor să reuşească în întreprinderea lor grea. şi-anume Artemis. Ce-i de făcut ? Stăteau cu toţii pe punţi şi nu vroiau să sară. care-i era zeiţei dragă. Şi lancea i s-a-nfipt în piept. pe Ifigenia. 203 Numai că-n clipele acelea. Dintre aceştia cel mai greu i-a durut faptul c-au pierdut pe Filoctet. Trebuiau numai să debarce. glia troiană. e supărată rău pe el. regele a trimes un sol la Clitemnestra.. neatins. el a sărit întîiul şi nu i s-a-ntîmplat nimic. A aruncat un scut pe ţărm şi a sărit. De fapt. Oştenii nu puteau să-ndure acest miros nesuferit. ci numai scutul de aramă.. Hector. rămî-nînd teafăr. Agamemnon nu le-a ieşit nici măcar în întîmpinare. iar mama fetei se zbătea în braţele oştenilor. Ahile 20. văzînd că sare regele insulei Itaca. unde-a făcut-o preoteasă. Zeiţa s-a înfăţişat la locul jertfei şi a smuls-o pe Ifigenia. da-n aşa fel. ce vor urma foarte curînd. în urmă-i venea Protesilau. sora Elenei cea frumoasă. însă copila i-a oprit. Plecarea 'spre Asia Silit de cei din jurul său. Şi singură s-a-nfăţişat marelui preot să o-njunghie 21. acela ce primise-n dar de la Heracle armele lui biruitoare. purtîndu-le pe Ifigenia şi pe regina Clitemnestra. cu sîn-gele-i. Preotul şi-a-nălţat cuţitul ca să-i străpungă inima.Ca să cunoască adevărul — de ce nu puteau să pornească înspre Troada către Asia — regii lau întrebat pe Calha. pentru că regele-Agamemnon îi ucisese-o căprioară. Filoctet a rămas în Lemnos. Ifigenia. cu ochii înecaţi în lacrămi : — Nu vărsaţi sînge în zadar. fără să se primejduiască. Fusese rău muşcat de-un şarpe şi suferea îngrozitor. şi alţi regi. şi i-a cerut să îi trimită pe fata sa. ca tatăl meu să biruiască în luptele înfricoşate. Iară în locul Ifigeniei.

Zilnic mureau sute şi mii.. în tabăra aheie. Ahile. pe roaba ta. Ei şi-au pus corturile astfel. La fel. al celui care conducea întreaga oaste. nouă ani. Cearta dintre Ahile şi Agamemnon Iar anul cel de-al zecelea e povestit de regele poeţilor elini. o preoteasă a Atenei. O !. în toată tabăra aheie ciuma a năpădit cu furie. ce-rînd regelui Agamemnon să-i dea-napoi pe fata lui : Hriseis. decît în clipa cînd Hriseis. în acest timp. Spre partea unde era Troia. voinicul Aias şi Ahile. o copilă a regelui Priam. îl ajuţi. Apolo. profitînd de întîmplare. la cele două margini. şi să plăteşti". Durase molima aceasta ceva mai mult de nouă zile. Oştenii regelui troian au trebuit să se retragă şi să se-nchidă în cetate. care îţi este-atît de dragă.. preot al zeului Apolo. 107 . şi-a întins arcul şi-a ţintit în tabăra lui Agamemnon. răpită de troianul Paris. tabăra mai era ferită de un val mare de pămînt şi-un şanţ săpat foarte adînc. In sinea lui gîndea aşa : „Tu m-ai făcut să plec de-acasă. fiu al lui Atreu. s-a supărat însă nespus şi a rostit către Ahile : — Pentru c-Apolo îmi ia roaba. ascultîndu-i ruga. în schimb. şi astfel molima să piară. să nu mai curg-atîta sînge pentru Elena cea frumoasă. Ulise a vrut să se răzbune pe Palamede ce venise şi îl chemase din Itaca şi-i dovedise şiretlicul. să-mi las soţia şi copilul. cel ce era stăpînul fetei. Regele. Oş-tenii-aduşi din Grecia şi cei pe care-i trimitea regele Priam din cetate se ucideau unii pe alţii.. cu mii şi mii de corturi. Casandra. să afle şi să ştie tot. şi de atrizi. Mureau ca muştele oştenii. Şi luptele au dăinuit din ce în ce mai sîngeroase. Nouă ani de lupte sîngeroase Dar dup-o altă prorocire. Ba. dorind să stea mereu de strajă la cele două capete ale întinsei tabere. ce-i fusese luată ca roabă de nişte oşteni. îi sfătuia des Palamede pe regi şi pe eroi să curme acest război încrîncenat care cerea prea multe jertfe. să i-o dea înapoi lui Hrises.Şi-a-nceput să-l învinuiască pe Palamede de trădare. Agamemnon. Atunci preotul s-a rugat de zeul său să-i pedepsească pe-aheii cei înfumuraţi. în acest an a venit Hrises. 205 Dar nici în tabăra troiană Casandra n-avea ascultare. Ahile. robita fiică a lui Hrises. în schimb. voi lua. Aici se adunau oştenii în faţa cortului regal. nebiruitul Agamemnon. s-a-nfăţişat în adunare şi i-a cerut lui Agamemnon. le arătase tuturor că va urma nenorocirea. va fi-napoi la tatăl său. să lupt aici pentru atrizi. după voinţa regilor. Războiul dintre oastea greacă şi cea troiană s-a-nceput.. Troia. care-i chemase la război şi pe Ulise şi pe alţii. urma să sufere asediul vreme-ndelungă. iar tu. Iar în mijlocul taberii era o piaţă foarte largă.. . mai înainte ca oştenii lui Agamemnon s-o cuprindă şi s-o distrugă-n întregime. şi-aproape toţi vor fi ucişi. Briseis cea îmbujorată. şi nici la greci n-avea crezare mult chibzuitul Palamede. Astfel. cetatea-mbelşugată. încît nimica din ce se petrecea în piaţă să nu scape privirii sale. Homer23. De-aceea îşi pusese cortul în aşa chip.încins la luptă. căci sînt legat prin jurămînt. Oştirea le va fi zdrobită. Mintea parcă se-nfioară de cît sînge a curs la Troia. şi-au făcut corturile lor regele de la Salamina.. cînd Calha i-a vestit pe regi că molima nu va-nceta. Regele l-a gonit pe Hrises cu vorbe grele şimbrînceli. Troia va cădea ruinată. Mult mai departe de cetate şi-au făcut grecii tabăra. Ulise era vorbitor fără pereche-ntre elini. lîngă piaţă. Tabără mare şi întinsă. în apropiere. A fost crezut. El era dornic să audă. Şi Palamede a fost luat şi osîndit la moarte cruntă : să fie doborît cu pietre. Eu nu mai pot părăsi lupta. destule glasuri cereau să se curme războiul. îşi ridicase cortul său şi preaisteţul din Itaca.. în locurile cu primejdii.. Aşa a plătit Palamede. Vreau să te saturi de război. pe cînd se prefăcea nebun. auzind vestirea. în Troia.

. ţinîndu-şi spada cea ţintată în stropi strălucitori de-argint. îşi va recăpăta mărirea şi cinstea care i se cuvin.206 Degeaba Nestor şi cu alţii au. Ea l-a vestit numaidecît . Acolo a îngenuncheat lîngă picioarele lui Zeus şi. a rostit numai spre AhUe : — Eu am solie de la Hera. Nici tu. Iar pe-o corabie cu pînze. care te fereşti de lupte şi-i jupoi pe supuşii tăi. mîniat peste măsură. sus pe catarg. în acest timp. şi daruri vei primintreite.. Ba. Şedea sus pe catarg zeiţa. Morfeu. Agamemnon este amăgit de Morfeu Supărat prea adînc. i-a biruit cu uşurinţă pe răzvrătiţii din Olimp. răspundeţi iute.. S-a îmbrăcat în haine scumpe. i-a amintit că i-a fost veşnic credincioasă. L-a ajutat şi-atuncea cînd a fost el primejduit de o urzeală-a zeilor. ajutat în luptă de Briareu. în larga piaţă-a taberei.. zeiţa care-nteţise iarăşi vrajba. regele a şi dat poruncă să se adune toată oastea.. la vetrele din ţara noastră ? Ce-aţi zice ? Hai. Ares. îl roagă pe măreţul Zeus să sprijine oastea lui Priam şi să-i lovească pe ahei. se afla Eris — Eris. prinsă frumos pe după umăr. zeiţa cea cu braţe albe. suspinînd. şi s-a înfăţişat. l-a sfătuit pe rege s-atace-n ziua următoare Troia. cînd ai să-ţi înţelegi greşeala. cu fală. gîndind să-i pună la-ncercare dacă sînt gata pentru luptă ori vor să se întoarcă-acasă — mare-i osînda ce ne-o dete din cer neînduratul Zeus. să prindă sabia. a şi trimis la Agamemnon pe zeul viselor. tu. în faţa zidurilor Troiei.. Ahile a părăsit îndată lupta şi nici n-a vrut să mai audă despre războiul cu troienii. dar l-a oprit Palas-Atena. să ştii. Amar. cel înjosit de Agamemnon. discordia. Ce-aţi zice voi. dar. cetatea cea bogată. în fruntea căreia sta 207 Hera. pe Briareu. să gemi din greu. de astă dată să o lase pradă vitejilor ahei. Sînt nouă ani de cînd luptăm. ce ţine cu aheii — îi spunea-n vis bătrînul Nestor — i-a sfătuit pe ceilalţi zei : Apolo. venit din tabăra troiană. care ai nesocotit pe cel dintîi viteaz aheu. Zeul a luat înfăţişarea bătrînului înţelept Nestor. feciorul meu. Agamemnon. avînd în mîini sceptrul regal. Aşa grăia mîhnit Ahile. Oastea aheie va fi zdrobit-atunci de Hector.. să lupte şi să-l ucidă pe acela care-l jignise-atît de tare. şi tare se mai bucura de cearta care izbucnise între Ahile şiAgamemnon. zeiţa Tetis cea cu picioare de argint s-a ridicat din apa mării şi prefăcîndu-se în ceaţă a plutit pînă în Olimp. iar biruinţa e departe. cu uliţi largi şi pietruite. — Numai aşa. şi-n vis. Iar Zeus. zeiţa. 108 . Ahile a dus la şold mîna. folosindu-se de dreptul pe care îl avea în oaste. tu. dacă v-aş spune să lăsăm chiar acum războiul şi să ne-ntoarcem pe corăbii.. — Vitejii mei — le-a rostit el. a glăsuit zeiţa Tetis. Trezit din vis. a luat din cortul lui Ahile pe roaba lui cea mai iubită. pentru că o va cuceri. în aşa chip ca Agamem-non să nu mai poată face faţă.. ea. nevăzută de ceilalţi. să te împiedic de la sfadă. a lăsat sabia la şold . cu mulţumire. — Hera. ceartă ce-i va costa pe greci nespus de mult. în faţa oştilor greceşti. Ea i s-a arătat în faţă şi.vrut să-mpiedice pe rege să săvîr-şească fapta asta : căci îngîmfatul Agamemnon n-a vrut să ţină socoteală şi. Iar Zeus. Veni-va ziua cînd tu însuţi vei înţelege c-a fost bine să nu te lupţi cu Agamemnon. aici. sub zidurile Troiei. a mai rostit lui Agamemnon : — Va veni ceasul. amintindu-şi bine de ajutorul dat de Tetis. Să fie astfel nevoit să îl implore pe Ahile să se întoarcă iar în luptă.. amar va fi de ei. nici nimeni n-o să poată să le ajute-aheilor.. Ahile s-a plecat zeiţei. Afrodita. De astă dată. i-a promis sprijinul cerut. toţi cîţi erau de partea Troiei. Va fi însă tîrziu. încă în aceeaşi noapte. ba i-a trimis în ajutor pe un gigant.. nespus de greu.

şi de la mama lui. Dorul de ducă şi de pace i-a zguduit pe toţi oştenii. Nimeni nu mai gîndea s-aducă lui Agamemnon vreun răspuns. şi-acum. Ostile iar s-au înfruntat. de n-ar fi fost zeiţa iubirii şi a frumuseţii. Gloata cea mare. S-au hotărît să stea la Troia. soţul Elenei. Troienii erau ajutaţi acum de preamăreţul Zeus. avînd la şold o sabie. Şi-a luat rămas bun de la soaţă. Priam. nu-ţi mai vezi soaţa. fugi degrabă şi fă ce-oi face şi opreşte-i din goana asta nebunească. Zeii aţîţă pe războinici Apoi acolo-n adunare. în faţa taberei troiene ieşise însuşi mîndrul Paris. Dar văzîndu-l pe Mene209 Iau. Văzînd că iarăşi grecii fug. Astfel s-a început iar lupta. Atena a zburat pe ţărmuri lîngă isteţul din Itaca : — Nobile rege. soţul Elenei cea frumoasă. Hecuba. la rugăminţile lui Tetis cea cu picioare de argint. Ulise. Insă din ceruri vegheau Hera şi cu Atena deopotrivă. Ele aveau de răzbunat fapta feciorului lui Priam. a alergat către corăbii. precum vroise însuşi Zeus. aşa cum plănuise Tetis. 109 . cînd bate vîntul peste el şi-i scutură spicele dese. s-a-nspăimîntat şi a fugit. cu sprijinul zeiţelor Hera şi-Atena. în mîini. spunînd că ea e mai frumoasă cu mult ca Hera şi Atena. Astianax cel drăgălaş. Oastea părea că este-un 208 i lan. unde domneşte zeul Hades. s-a făcut un măcel cumplit. Nu ştia de se mai întoarce sau o să plece după luptă către regatul mohorît. din ambiţia zeiţei. adunată. Mai mult. vedeau că fuge oastea. Ulise le-a vorbit din nou cu-atît de mare măiestrie. avînd alături pe Atena. chiar el s-a coborît pe creştetul muntelui Ida şi de acolo a zvîrlit un trăsnet înspăimîntător în tabăra lui Agamemnon. Chiotul lor se ridica pînă la cer de bucuria nestăvilită a plecării. De nu m-asculţi. S-au dat iar multe lupte grele. să-i vină iute-ntr-ajutor. s-a clătinat ca un talaz. S-a-ntors la luptă din nou Paris. toţi ar fi plecat. Cu vorba lui meşteşugită i-a-ntors pe toţi la adunare. pînă vor cuceri oraşul regelui Priam cel bogat şi îl vor pedepsi pe Paris. două suliţe. Oastea lui s-a înfricoşat şi a-nceput să se retragă. Căci Menelau îl înşfăcase de coiful lui strălucitor pe Paris cel înfricoşat şi îl tîra spre tabăra unde sălăşluiau aheii. a strigat Hera. De-aceea Hera şi Atena juraseră să nimicească Troia cu uliţi pietruite . a zis ea. pe Penelopa. Grecii erau ameninţaţi să fie prăpădiţi cu totul şi azvîrliţi în apa mării. într-un nor greu de pulbere. . Toţi ridicau proptelele. încît. şi copilul. A trebuit să vină Hector.Oastea aheie vrea sâ se întoarcă acasă Şi-atunci. Paris ajungea atunci rob. auzind îndemnul şi amintindu-şi de soţie şi de copil. Cum să mai poţi ţine o oaste atîta de dezlănţuită şi gata să se-n-toarcă-acasă ? Desigur.şi-acel viteaz era Ahile. grecii tot au fost puşi pe fugă. vreţi să lăsaţi nerăzbunată crima netrebnicului Paris ? Călcaţi sfintele jurăminte ? Du-te mai iute şi adună oastea. Hera l-a rugat pe Poseidon să le vie în ajutor şi a trimis-o pe Atena să ia şi ea parte la luptă. Cu ţipete fugeau oştenii buni-bucuroşi către corăbii. dar Menelau s-a repezit cu-atît -de mare îndîrjire. care ţineau bine la ţărm corăbiile aheiene. să nu se risipească. care era în-vesmîntat într-o piele de leopard. Dar chiar aşa. Cum s-o oprească ? — Fugi. preadevotata Andromaca. pînă ce îndrăzneţul Hector a ho-tărît s-arunce-n mare pe-aheii care asediau oraşul tatălui său. pe spate arcul şi o tolbă şi. şi de la micul său fecior. Un singur om putea să-i scape. Hector îl răpune pe Patrocle Şi. Şi nu puteau deloc să uite că dăruise mărul scump fermecătoarei Afrodita. Lupta s-a început în zori. Atena. şi să-l întoarcă iar la lupta cu Menelau. cel mai viteaz dintre feciorii regelui Priam de la Troia. încît toţi s-au înduplecat. Atunci s-a petrecut un lucru negîndit de rege.

tot va pleca. cu mare luptă. Ahile s-a-nvoit cu asta.El sta însă sub cortul său şi cînta liniştit din liră. neavînd ce face. I-a trimis-o şi pe Briseis. 210 U Ta luate din Troia prizoniere. atîta s-a rugat Patrocle de prietenul lui cel iubit. cu ţ însuşi Hector. Hefaistos a aruncat în foc aramă. ca vulturul. . Careii durerea ce te arde şi cu ce pot să te ajut ? Ahile i-a răspuns zeiţei : — Mamă. Patrocle a căzut. la nunta voastră. în luptă să-l nimicesc pe cruntul Hector. încît ei sau oprit în loc. fără să le atingă nimeni. Dă-mi oastea ta de mirmidoni.. In jurul capului. ei ajunseseră lîngă corăbiile de lemn. şi alte douăzeci de fete. de către zeii olim-pieni. în faţa cetelor troiene conduse de marele Hector. şi s-a pornit şi ea să plîngă. tot va muri. şi-a pus cenuşă peste plete şi a-nceput să plîngă-n hohot. zeiţa Tetis se şi dusese în palatul de-aramă al zeului Hefaistos. încît l-a auzit din mare şi mama lui. Şi Hector îşi pusese-n gînd să ardă fără nici o milă corăbiile aheiene. cuprinşi de spaimă. Auzind cererea zeiţei. a spus zeiţa. acuma voi uita şi ura ce o aveam pe Agamemnon şi voi intra din nou în luptă. i Cînd au pătruns însă troienii în tabăra lui Agamemnon. de ce ţi-e plînsu-atît de amarnic ?. şi. dacă nu izbutesc. s-a ridicat cel mai bun prieten al lui Ahile peleianul.. şi-a trebuit să părăsească întinsul cîmp al bătăliei. încît Ahile peleianul i-a întins armele cerute şi s-a-nvoit ca mirmidonii să-l însoţească i WL război. pe care o purta Patrocle. ca să-i salveze de pieire. dîrzul Hector. care se legănau pe mare. cu moartea-n suflet. mamă. la corăbii. 3 Dar după voile lui Zeus. Plîngea atît de desperat. de jalea fiului său drag. chiar Agamemnon şi-a înţeles marea greşeală de a-l fi înjosit pe-Ahile . să-i ia pe copilă-a lui de soaţă. A alergat spre el cu grabă şi l-a-ntrebat : 14 211 — Feciorul meu. l Cu mare greu. iară pe cer soarele. că după asta vei muri şi tu. trimiţîndu-i o solie cerea să-l ierte pentru fapta nechibzuită ce-o făcuse. a rostit Patrocle. şi daruri scumpe. Ba-l ruga să-i fie ginere. Acesta tocmai făurea nişte trepiede fermecate. îi va goni de la corăbii. Troienii or să Creadă poate că ai intrat chiar tu în luptă. Ahile se hotărăşte să intre în luptă Cînd a aflat această ştire. Iară măcelul a urmat mereu mai greu. abia au izbutit aheii să scape trupul fără viaţă al lui Patrocle cel viteaz din mîinile troienilor. într-adevăr. zeiţa Tetis. Ahile avea un nor mare de aur care lucea pînă departe. pe care-a-nfăţişat măiestru cerul şi marea şi pămîntul. la rugat doar să mai aştepte pînă ce meşterul Hefaistos îi va bate pe nicovală altă armură alte arme. argint şi aur lucitor . — Dar ştii prea bine. Eroul se numea Patrocle.în timp ce grecii se jeleau. fiul lui Priam cel bătrîn. Aşa că.. — De moarte nu mă tem. Ahile s-a încrîncenat . Acuma se ivise vremea cînd grecii-l vor ruga să vină. A rămas neclintit în cort.. pînă la urmă a căzut. Fugind. Moartea tăia tot mai flămîndă vieţile-aheilor zdrobiţi şi ei fugeau. cositor.. în acest timp. roaba sa cea îmbujorată. să-l răzbun astfel pe Patrocle. Hector l-a despuiat cu sila şi de armura dăruită tatălui meu. ce aveau roţile de aur şi se mişcau doar la poruncă. de nu vrei să-i ajuţi pe greci. o. a dat răspuns grabnic Ahile. deşi Patrocle s-a luptat. precum îţi e urzit de soartă. aici. însă armura lui Ahile. dă-mi Kiie zalele şi lancea. în faţa Troiei. însă Ahile n-a primit. numai ca să-l dobor pe Hector. Eu nu mai pot trăi pe lume. Mama a înţeles că fiul. luna şi stelele 110 . însuşi regele Agamemnon a fost rănit. şi asta-i va înspăimînta. şi-a făurit întîi un scut. o luase pradă de război fiul lui Priam. orişice-ar fi să se petreacă.. mereu mai crunt. împuns în braţ. — Ahile. dar fără arme s-a urcat pe parapet şi a răcnit atît de tare spre troieni.

noianul apelor verzi care înconjură pămîntul. murind Hector. cum sînt copiii fără tată. isprăvind cu acel scut. sta pe ziduri şi-şi smulgea părul de durere. cine putea să mai zăgăzuiască drumul aheilor către oraş ? Priam dobîndeşte trupul fiului său Astfel s-a răzbunat Ahile de moartea celui mai bun prieten. S-au făcut jertfe sînge-roase. însă Ahile na voit nici să-i asculte rugămintea şi. Jalea ei nu mai avea margini. Hector l-a implorat pe-Ahile săi dea părintelui său trupul. să-i apere) picioarele. Lasă-mă să te însoresc negrele genuni. de nu ar fi venit chiar Tetis să-l roage ca să înceteze. Doborîrea lui Hector Apoi Ahile a plecat să se răzbune pe troieni. văzînd înverşunarea lui Ahile. sînt singură de astăzi. ce purta numele Sperheios. Ba. o holdă mîndră . Băiatul nostru va rămîne fără le nici o ocrotire. bogate. 111 . Hector vroia să se măsoare cu marele erou Ahile. Auzind plînsul. în acest timp au avut loc serbări şi jocuri mari în cinstea aheului căzut : Patrocle.scînteietoare. Hector. ca toţi cîţi mai trăiau să intre. Ahile-a primit armele şi s-a-mpăcat cu Agamemnon. A-nchipuit apoi pe scut şi un ogor . la Hades 25. Eroul a fost ars pe rug. Şi. le-a dat zeiţei să le ducă iubitului său fiu. Pe rugul lui s-au mistuit şi doisprezece prizonieri. şi un aed ce-i desfăta pe tinerii care danţau în mijlocul oraşului. dacă se va întoarce teafăr. Ocean. Şi boi şi oi şi cai şi cîini. S-a repezit apoi în car şi-a tîrît trupul celui mort în jurul zidurilor Troiei. pe nicovala lui uriaşă. Priam plîngea în hohote şi toţi troienii se uitau. în întregime de argint . pe ea cu o creastă de 212 I aur. cum pîngărea Ahile trupul celui care fusese Hector. Ţinînd în braţe copilaşul. şi pe-o păşune turme de oi albe ca neaua. Zadarnic însuşi regele îl îndemna pe fiul său să se ascundă în cetate. ca să-l păstreze neatins de aripa putreziciunii. înmărmuriţi. Din cositor moale şi alb i-a încropit două pulpare. Intîi. Nu a rămas acolo-n luptă decît fiul lui Priam : Hector. Hecuba. ucişi de-Ahile. Dar s-a întors la bătălie şi s-a luptat atîta timp. zeiţa Tetis a turnat peste cadavrul lui Patrocle ambrozie şi nectar divin. i-a străpuns tendoanele de la picioare cu sabia lui cea tăioasă şi l-a legat cu o curea de carul său strălucitor. Războiul a durat cu furie puţină vreme şi aheii. cel mai viteaz dintre toţi. Şi el ar fi batjocorit la nesfîrşit trupul lui Hector. o platoşă mai luminoasă ca para vie-a focului şi-o chivără bine-ncheiată pe tîmplele eroului. îşi izbea fruntea şi striga : 214 — Hector. Şi nimeni nu-i da alinare sărmanei soaţe a lui Hector. pînă ce Hector a căzut lovit de suliţă-n grumaz. Pe margini zeul a făcut ca un chenar rîul. Mama. Porţile Troiei s-au deschis. dintre troieni. o vie. pe care le făgăduise zeului rîu din ţara sa. conduşi acuma de Ahile. Pierind Hector. cirezi de boi. Şi pe pămînt a aşezat două oraşe mari. s-a-nspăimîntat şi a fugit. La rugămintea lui Ahile. ce-i drept. Ba a înfăţişat şi-o horă. Hefaistos a mai lucrat. Iar bătălia s-a-nteţit precum urziseră-olimpienii 24 . în celălalt este război. Zadarnic îl ruga Hecuba smulgîndu-şi pletele ei albe. Fiind apoi gata armele. într-unui dintre ele-i nuntă. toată încărcată cu ciorchini negri pe haraci. Ahile. Mai înainte de-a muri. chiar Ahile şi-a jertfit pletele lui cele frumoase. Nu cutezau nici să vorbească. au doborît pe cei mai vrednici dintre eroii de la Troia. Toţi erau împietriţi de spaimă. pe micul ei Astianax. năvălise pe ziduri însăşi Andromaca.

Iară Ahile se îndură. Pe trupul ei însîngerat. pe care îl purta Ahile. Ducea cu el un car cu daruri : velinţe scumpe şi covoare. Patrocle. Cea dintîi l-a văzut Casandra. Totuşi. pe de altă parte. Cînd i-a dat însă la o parte coiful de aur zimţuit. căci el fusese-apă-: rătorul cel de nădejde al cetăţi. Iar de-l plîngeau. Erau vestitele-amazoane 27 conduse de Pentesileea. douăsprezece zile. mîinile-amîn-două. Dar a ieşit pe cîmp Ahile. odinioară. jocuri şi lupte-n cinstea celui ce se dusese dintre vii.în ziua cea de-a douăsprezecea. Priam îi readuce-n minte eroului pe tatăl său. Nu a rămas în faţa lui decît regina amazoană . înfrîngerea lui Memnon. Dar umbra ei era plecată către tărîmul mohorît. Poate că şi oraşul lui e atacat de vreun vrăjmaş şi n-are cine să-l ajute. a pus la cale mari întreceri. aşa moartă cum era. zeiţa nereidă Tetis. după poruncile lui Zeus. ca regele să-i poată face feciorului său. cu Ahile. pe care regele o primise. plîngeau chiar Troia. trepiede-nalte şi o cupă. Ele luptau numai călări. mai de mult. cînd şi războiul 215 va-nceta. în lupta începută cu oştirea etiopiana. pe nişte cai care fugeau. după datini. în ajutorul Troiei a venit o armată mare. şi fraţii lui. Aşa ajunge la Ahile în toiul nopţii. Troienilor le vin ajutoare Priam. cel răpus de Hector pe cîmpul de luptă. La căpătîiul celui dus. oastea de tinere-amazoane s-a-napoiat în ţara lor de lîngă Pontul Euxin. îi dă-napoi trupul lui Hector. iuţi ca vijelia. prietenul său iubit. regele Priam a plecat către aheii victorioşi. în vreme ce în barba sură lacrimi îi lunecă şiroaie. fiindcă mama sa. Şi toţi plîngeau cu deznădejde. pe neuitatul viteaz Hector. plin de umilinţă. nepot lui Priam. în vremea cînd Priam pornise slujbele de înmormîntare ale lui Hector cel viteaz. şi. purtînd cu el trupul lui Hector. Şi a trezit tot poporul. Oraşului i-era aproape sfîrşitul mult dorit de-ahei. Apoi s-a-nceput iar războiul. nesimţit. cel mai de seamă-apărător şi viteaz comandant de oşti. lighene de aramă. slujbele de înmormîntare 26. puţină vreme după moartea acestui rege-etiopian. s-au strîns soţia : Andromaca. apoi i-a doborît şi calul.. şi ea a aruncat o lance. Ahile n-ar fi vrut să lupte cu Memnon şi etiopienii. Şi prin cuvintele acestea. şi amazoanele-au fugit. şi între ei. La început oştirea asta de amazoane ne-nfricate i-a biruit deplin pe greci. Nu i-a rămas eroului decît să dea troienilor trupul înţepenit al celei care 216 fusese altădată cea mai vitează-ntre femei şi cutezase să se lupte. Ahile. Ahile. pînă la moarte. Era Memnon. de la traci. I-a vîrît suliţa în piept . Troia fusese mult slăbită în urma pierderii lui Hector. bătrîn şi el. Căzînd regina cea vitează. duşmanului ce-i ucisese atîţia fii în bătălii. pe cîmpuri. mama : Hecuba. fiica lui Ares. Memnon a doborît cu lancea pe Antiloh. regina lor. Priam s-a şi întors acasă. pa cel mai bun. să-i dea-napoi trupul lui Hector. îl roagă. i-a gonit pînă la corăbii. căci era ocrotit de Hermes. fiul lui Nestor. Pentesileea cea vitează era de-o frumuseţe rară. regele etiopienilor Numai că. Ahile s-a simţit cuprins de dragoste pentru regină. aur. rege peste etiopieni. la nimeni nu 112 . Şi a jelit-o multă vreme. Şi. — O.. în aceeaşi vreme. i-a făcut fiului iubit o preamă-reaţă-nmormîntare. Aceasta. preaputernice Ahile — îi spune el — adu-ţi aminte de tatăl tău. îl înştiinţase. că el se va sfîrşi la Troia. Ba încă îi mai hotărăşte un timp. el a vărsat lacrimi amare şi ar fi vrut să-i dea iar viaţă. Era călăuzit de Hermes. i-a venit Troiei un alt sprijin. s-a repezit către regină mai mîniat decît oricînd. Şi fiul lui Peleu. în care stăpîneşte Hades. formată numai din femei. Intră în cort şimbrăţişează genunchii. Lancea s-a frînt însă în scutul făcut de zeul făurar. şi Elena care stîrnise tot războiul. regele de la Troia. eroul s-a cutremurat. încă în aceeaşi noapte. rude şi prieteni. După Patrocle. Totuşi.

Ba i-a mai dat săgeţii încă şi o putere fără margini. chiar riacă-l nimerea-n călcîi. Astfel săgeata ucigaşă ar fi fost în zadar. însă Ahile. fusese descîntat de Tetis în apele rîului Stix. Memnon a luat un pietroi greu şi l-a zvîrlit către Ahile.. armură lucie de aur. era acum tare ca fierul.. Eroul răpus este adus în tabără Troienii. Zeul luminii s-a făcut în acea clipă nevăzut. frumoasa Eos-aurora. în lupta care s-a încins. Artemis şi Xantos şi Afrodita cea frumoasă încearcă să vă ocrotească. i-a răspuns aspru lui Apolo : — Fereşte-te din calea mea ! Nu te vîri în lupta asta.. Şi. Mai mult încă. şi i-ai trimes zeului Hades mai multe umbre în Infern. în luptă. rîul cel negru din Infern. Şi te blestem. încît ar fi pătruns în Troia. Vai vouă !. simt cum îngheţul îmi pătrunde în vinele acum sleite. Vai vouă. după destin. E timpul să dărîmăm Troia .. urma sfîrşitul lui Ahile. cu toate că zeul Apolo. scăldat în Stix. îndrăzneala asta avea să-l coste mult prea scump pe fiul nereidei Tetis. însă. înfuriat că zeul i s-aşază-n cale. decît întreaga voastră oaste. Nu putea fi rănit cu arma decît întrun loc. Cum te blestem !.. Lupta şi-l blestema pe-Apolo. cu mintea-nvolburată. cu mama. i-a spus Apolo. Ahile nu putea să piară de arma vreunui muritor.. Aias îi 113 . decît ajutat şi de-un zeu. S-a început un măcel groaznic în jurul leşului întins în ţărna umedă de sînge. de nu veghea zeul Apolo. fără nici o chibzuială. Văzînd pe marele Ahile că şovăie în faţa Troiei. Cei care se luptau mai dîrz să scape trupul lui Ahile erau Ulise din Itaca şi Aias de la Salamina. Atît era de-nverşunat. — O. tot a mai fugărit oştirea regelui Priam de la Troia. Şi el a îndreptat săgeata lui Paris de pe zidul Troiei. însă vă-zîndu-l c-a murit s-au întors repede să-i smulgă armura lui strălucitoare. Şi el. pe loc. — Ajunge ! Stai !. Ahile a simţit săgeata că-l fulgeră şi a ştiut că se apropie clipa morţii . o luaseră din nou la fugă. Asta fiindcă zeiţa Tetis ţinuse pruncul de călcîi atunci cînd îl vîrîse-n rîu. Feciorul nereidei Tetis s-a clătinat numai puţin . a simţit că îşi pierda firea şi.. uriaş. Şi şi-a înfipt după aceea suliţa lungă în pămînt... zeiţa Leto. unde ea să-l poată mult jeli în voie. făcută de zeul Hefaistos. clătinîndu-se uşor. 218 urmaşii mei ahei. făcută tot de zeul şchiop.. Purta şi el. în călcîi. Legendele ne povestesc că Memnon ar fi fost feciorul zeiţei Eos-aurora. cu faţa la pămînt. pentru c-Ahile ridicase suliţa către pieptul său. am să vă nimicesc oraşul în care vă adăpostiţi.. Cu suliţa. Paris şi-a dus arcul la piept. auzindu-i glasul.. în acest timp au venit grecii. Ahile a uitat de toate şi a intrat. S-a clătinat şi a rostit către oştirile lui Priam : — Vai vouă. însă pe zidurile Troiei şedea fiul lui Priarn : Paris... De disperare. zeu trufaş.. care-i grăbise ceasul morţii. glăsuia el. care vă uitaţi la mine cum mă prăbuşesc. s-a repezit către fiul zeiţei Eos şi l-a străpuns adînc în piept. îndîrjit peste măsură. cel ce trebăluia în Lemnos. şi Ares. încă de cînd era copil. cu nimb strălucitor pe frunte. biata mamă. s-a avîntat către troieni. ca şi Ahile. Şi trupul lui. a rămas însă în picioare. cei doi viteji păreau doi zei ce se-nfrun-tau fără de teamă. ameninţîndu-I din priviri. Insă Ahile. drept în călcîiul lui Ahile. s-a-nvăluit într-un nor negru şi-a trimis vînturile repezi să-i ia pe aripe feciorul şi să i-l ducă într-o ţară îndepărtată. căci ai vărsat rîuri de sînge. lui. zadarnic o mai ocroteşti.ţinea Ahile mai mult decît la Antiloh.. eu tot vă voi lovi cu sete. fiul zeiţei Leto era turbat de supărare. A pus în strună o săgeată şi l-a ţintit cu-ndemînare pe cel mai brav dintre ahei. Zeu nemilos. fiul lui Tetis şi-a-nălţat suliţa s-o azvîrle-n zeu. a mai strigat el şi a căzut întins pe ţărm.. ce nu cutezi să mi te-mpotriveşti în faţă şi mă loveşti doar pe ascuns. dar n-a lăsat din mînă arma. Căzînd însă regele Memnon. 217 Şi cum Apolo mai şedea în faţa marelui Ahile. Dar i s-a arătat Apolo. precum ştiţi. Chiar şi după moarte.. Şi prin. şi. Apolo îndreaptă săgeata lui Paris spre călcîiul lui Ahile Ei bine.

pînă ce n-or intra în luptă fiul eroului Ahile şi Filoctet. din acel ceas. în vis. Dar după moartea lui Ahile a fost o ceartă-n tabără. Cu toată-mpotrivirea mamei şi lacrimile ei fierbinţi. care dăduse mărul de aur Afroditei. Ulise face pe voinic să-şi cate armele. Ea a strigat atît de tare : „Feciorul meu !". şi alţi eroi. Cu toate că bătea la uşă distrugerea cetăţii Troia. de spaimă. Arcul. unde trăise altădată o viaţă simplă de păstor. Ulise se strecoară în Troia Auzind vestea c-a murit. chiar în marea cetate Troia. să plece şi să-l răzbune pe Ahile cel abia doborît la Troia. ei tot se mai certau acolo. s-ar fi părut că oastea greacă este destul de mult slăbită. Aici. Trupul viteazului Ahile a fost urcat apoi pe rug. La înmormîn-tare au cîntat copilele marelui Zeus. A plecat după ei Ulise. a înţeles că va muri. Iar peste urnă-au grămădit un munte mare de ţărînă. au strîns cenuşa lui Ahile. amîndoi. frate cu Paris şi cu Hector. cele cu viers armonios. Iar între ei l-a nimerit şi pe fiul lui Priam : Paris. erau doi fii ai lui Asclepio. unde stătuse-ascuns Ahile în straie albe de fecioară. însă. care i-au lecuit uşor rana nespus de dureroasă. acela ce răpise din Sparta pe mîndra Elena. în chinuri neînchipuite. capre. trîntindu-se toţi la pămînt. frumosul prinţ. iară Ulise-l apăra. Aici Ahile sendrăgise cu una dintre fetele29 aceluia ce-l găzduise.. spre corăbii. Şi. el a ucis mii de troieni. au pus-o în aceeaşi urnă cu-a prietenului său Patrocle.. îiindcă-l apărase . într-adevăr. podit şi sprijinit cu pietre. încît. Şi nu ştiau că-n vremea asta pe uliţele pietruite. Ceilalţi s-au oţărît cu ciudă. iar Aias. Cine-avea drept să-i moştenească armura marelui Ahile. după Ahile şi Patrocle şi Antiloh. Troada s-a cutremurat. Pruncul era Neoptolem. războiul nui renumit prin vitejii. Se duc. şi se certau mereu cu el. cum eroul Filoctet stăpînea arcul lui He220 racle. regele de la Salamina. oi şi s-au vărsat vinuri alese ca li-baţiuni pentru cel mort. şi ea îi dăruise-un prunc. ajuns flăcău în toată legea. sprijinitoarea lui Ulise. Săgeata lui fiind otrăvită cu sîngele hidrei din Lerna. se 114 . iscusit în vorbe blânde şi-nţelepte. pe insula numită Lemnos. Şi. 219 S-ar fi certat ei multă vreme. S-au înjunghiat mulţi robi troieni. dacă regele Agamemnon nu făcea astfel ca Ulise să capete mîndra armură.. unde fusese părăsit nefericitul Filoctet muşcat rău la picior de-un şarpe. Filoctet pleacă deci la Troia. pe urmă. duşmănindu-l pe Deifob. Filoctet îi ura de moarte pe amîndoi fraţii atrizi. viteazului intre viteji ? Se certau mai ales Ulise şi Aias de la Salamina.. după ce îşi dăduse viaţa.luase trupu-n braţe şi i-l ducea către corăbii . zeiţa nereidă Tetis. mîndrul Aias a-nnebunit şi s-a-njunghiat în piept cu sabia sa lungă. dintre toţi.. adică toate nouă muze. cu-o tolbă de săgeţi muiate în veninul hidrei. Intîi a pornit către Sciros. acela care stăpînea arcul lui Heracle. Pe acest munte-au ridicat un monument de marmură 28. fiindcă îi dusese trupul în braţe. care-or să-i vindece piciorul. Iară Heracle-i porunceşte lui Filoctet să uite vrajba şi să-l urmeze pe Ulise. a închis ochii şi-a murit. Ulise. Prorocii arătau că Troia nu poate fi încă distrusă. Iar luptătorii. Heracle — după poruncile Atenei. el s-a ascuns în munţii Ida. Cînd au ajuns în tabără. ci prin isprăvile pe care le săvîrşeşte preaisteţul rege al insulei Itaca. Luîndu-şi adio de la soaţă. a dobîndit-o un chipeş tînăr : Deifob. Sfîrşitul lui Paris Murind şi îndrăzneţul Aias. Paris. De supărare. S-au făcut slujbe fără seamăn.. alţi prinţi din Troia au vroit s-o ia de soaţă pe Elena. care s-o aibă pe Elena. Iar plînsul lor l-a auzit mama eroului Ahile. tinere fete şi-alte jertfe : tauri uriaşi. cai ne-nvăţaţi încă la ham. pentru că-n tabăra grecească sînt fiii lui Asclepio. grecii au început să plîngă. Ba încă i senfăţişează lui Filoctet. îl face să se domolească pe urgisitul Filoctet. doi medici buni şi pricepuţi. în armuri. dulăi de pază. jelit de nimfe şi păstori. însă Ulise. pentru c-o luase pe Elena.

Laocoon înţelege şiretlicul aheilor — Să nu faceţi una ca asta ! a glăsuit atunci un preot al zeului Febus-Apolo. Calul de lemn i— Aheilor. Unii au rîs. le-a spus Ulise. După aceea. neîncăpînd firesc pe porţi. Insă el s-a desprins de ştreanguri şi s-a 115 . însă şi-au tras corăbiile pe lîngă insula Tenedos. Din cal s-a auzit un zgomot. Cum ? Grecii pleacă ? Zei cereşti !. Tocmai atuncea s-a găsit pe ţărmul mării. au alergat pe ţărmul încă ud de sînge. după toate astea — deşi Ulise împlinise ce-l sfătuiseră prorocii — oraşul Troia rezista. deoarece se spusese că Troia nu poate fi luată cît timp paladiul era în templul din oraş. — Auziţi sunetul de arme ! a mai rostit Laocoon. unde luptaseră atît. clădite..strecurase preaisteţul rege al insulei Itaca. pa care o zvîrlise Zeus. drept jertfă.. după cum se ştie. Ştia ce oaste-i pregătită. Şi totuşi.. le-ntunecase mintea. pe trup cu urme de frînghii. Aşadar s-a sfîrşit războiul. din Olimp. fraţii atrizi. pîndind de-acolo-nfriguraţi tot ce se petrecea pe coasta unde fusese tabăra. — Să-l azvîrlim în apa mării ! strigau unii dintre troieni. tocmai pe el. în desişul de păpuriş. Şi cum să-i faci chiar pe troieni să-şi sfarme propriile ziduri ? Toţi s-au gîndit . după poruncile lui Zeus. Troienii au văzut plecarea şi se mirau nespus de mult. L-au adus regelui troian. se spune că Elena l-ar fi recunoscut îndată pe regele de la Itaca. Şi fiind calul atît de mare. vor sparge zidurile singuri. un bărbat din oaste. ei s-au făcut că pleacă. 222 Şi a pus mîna pe o lance. A aruncat-o drept în cal. Mulţimea sta adăpostită în dosul zidurilor tari. Ulise a răpit.. Agamemnon cu grosul oştilor greceşti s-au urcat grabnic pe corăbii şi au vîslit spre largul mării.. Totuşi. N-aveţi încredere-n ahei ! Eu socotesc că-i vicleşug. să meşterim un cal de lemn. Aias cel tînăr. Noi să ne facem că plecăm. Cunoştea cearta din palatul regelui Priam pentru soaţa lui Paris cel căzut în luptă. lantemeierea Troiei. — Ba să-l aducem în cetate. în oraşul lor. ca să le fie drumul lin.. Oşteanul a-nceput să spună c-aheii au plecat spre casă. dar Agamemnon şi Menelau. din cer. de către doi zei olimpieni : Febus-Apolo şi Poseidon. ce se numea Laocoon. De fapt. adică numai de troieni. ca semn al biruinţei noastre ! răspundeau alţii-nveseliţi. Şi l-au ales. El a răpit statua din lemn ceresc.. Ulise şi mulţi alţi eroi. însă troienii n-ascultau. preţuiau sfatul lui Ulise. prin vrăji. Aflase totul. la plecare. Calul să fie-atît de mare. Acesta a fost tot Ulise. gîndindu-se poate la vremea cînd grecii vor intra-n cetate. Calul de lemn era acolo ! Ce-o mai fi asta ? Ce-i cu el ? Nu-nţelegeau. Agamemnon a vrut s-aducă zeilor. aceste ziduri nu puteau să fie date la pămînt decît 221 de cei care aveau în stăpînirea lor oraşul. fiind duşman al lui Ulise. dar numai unul a dat ideea cea mai bună. pentru că. satur de-atîta război . îndată. dar. El cerceta. Şi. Atena.. făcîndu-se că-i cerşetor. Şi. înveşmîntat în straie rupte. un oştean grec. bucuroşi. Troienii or să vîre calul. dar nu ar fi destăinuit această taină nimănui. Să-l suim pe acropolă. pe urmă... încît în pîntecu-i să intre cincizeci de-oşteni bine-narmaţi. Au dat poruncă unui meşter 3° să facă-un cal mare de lemn. In pîntecul acestui cal s-au vîrît cincizeci de oşteni : Neoptolem şi Filoctet şi Menelau. tot cum hotărîse Zeus. paladiul sau statua Palas-Atenei. Zgomot de săbii şi de scuturi..

danţînd. — Calul a fost făcut anume ! a dat răspuns şiretul grec. la urmă. s-au auzit de peste tot. Iar şerpii s-au încolăcit pe cei doi fii nevinovaţi. să nu le facă rău pe mare. pîn-au plecat corăbiile. troienii au plecat. Cînd. Ştiţi că Ulise a furat paladiul din Troia voastră. rîzînd şi făcînd planuri să-nceapă ei acum război cu-aheii cei fugari pe mare.. care le apărau oraşul de-aheii cei răzbunători. să-i amăgească pe troieni. Şerpii fuseseră trimişi de zeul mărilor. pe rînd. Pe 116 . femei. Ulise biruia din nou.. O !. Priam. copii. şi obosiţi de cînt şi danţ.. s-au zărit flăcări uriaşe. pe porţi. a-nceput el lupta cu monştrii . Şi-au spart ei zidul ca nebunii. Şi şerpii s-au tîrît pe ţărm. la rugăminţile Atenei. în fruntea lor cu Agamemnon. Şi. Şi chiar Ulise îl lăsase pe coasta asta din Troada. au început să-şi spargă zidul.. l-au azvîrlit. dar cei doi şerpi. cu gălăgie. a rostit mincinosul grec. Căci altfel calul n-avea loc. In toiul nopţii.. Aici ar fi să adăugăm că-ntr-adevăr Sinon era oşteanul cel mai de credinţă al regelui de la Itaca. disperat. — Dar acest cal ? Ce e cu calul ? a vrut să ştie apoi Priam. din casele nezăvorîte. de gură. au şi dat foc oraşului. bătrîn ca lumea. tot încercase să mai lupte. şi cu doi fii se pregăteau tocmai s-aducă o jertfă zeului Apolo. Şi îmbătaţi de vin şi planuri. pe el şi pe cei doi feciori31. cu o secure. în acest cal ne e pieirea. Zidul acela întărit. cu creste roşii. Insă Neoptolem l-a prins de plete şi l-a îngenuncheat în faţă-i şi i-a vîrît sabia-n piept. S-a repezit şi. cu toţii au fost trecuţi prin foc şi săbii. Cîte visuri înfloreau în minţile atîtor nobili din preabo-gatul oraş Troia !. de oameni spintecaţi de săbii.. clădit de doi zei olimpieni. Troienii-au fost surprinşi prin somn. istovind amfore cu vin. bătrînul. Troia este arsa pînă la temelii Troiei îi sosise sfîrşitul. apoi i-au sugrumat. Pe uliţele pietruite curgea un rîu roşu de sînge. doi şerpi uriaşi. Fumul se ridica-n coloane şi ajungea pînă la cer. în triumf. unde Laocoon. Zgomot de arme a sunat şi gemete înfricoşate.. căci era tare bun. au dus calul de lemn pe-acropolă. muşcîndu-l l-au înveninat. Troienii. s-au arătat.. precum i-au sfătuit prorocii. Din ochii lor azvîrleau flăcări. bucuroşi.. să intre în cetate. Poseidon. şi i-au sfărîmat capul de pietre. Bărbaţi. Dacă-l veţi duce în oraş. — Nu e adevărat. el vă va ocroti de rele. duşmana-nverşunată-a Troiei.ascuns în păpuriş.. cu silă. Vă minte !. Căci în palatele lui Priam. prin case să se odihnească.. pe faţa mării. şi apoi fericiţi cu toţii au petrecut pînă tîrziu. a mai strigat Laocoon. la acest ceas. însă troienii au luat moartea sărmanului Laocoon drept semn că zeii porunceau să vîre calul în oraş. Prin zidul spart au năvălit cetele crunte de ahei. răzbunătorul. Ulise şi ceilalţi ahei au părăsit calul de lemn şi. ce purta numele de Sinon. mai groşi ca braţul şi lungi de două ori cît omul. furişaţi pe uliţe.. Pe-Astianax. spărsese por224 ţile de-aramă feciorul marelui Ahile : Neoptolem. din turn. O !. Fapta aceasta ruşinoasă a supărat-o pe Atena. fiul lui Hector. în timp ce pe pămînt curgea sîn-gele-n valuri înspumate şi vaietele sfîşiau văzduhul pur al zorilor.. bătrîn. Cum dormeau de mulţumiţi !. au construit calul acesta. Laocoon a vrut să-i scape. pentru că îşi iubise Troia şi se luptase pentru ea. — Nu-l credeţi ! a mai glăsuit Laocoon cu voce tare.. Planul făcut de preaisteţul rege al insulei Itaca reuşea astfel pe deplin. cînd troienii dormeau atît de fericiţi. • 223 Aheii ies din calul de lemn Aşa a fost răpus bătrînul. Ca să o poată îmblînzi. — Vă jur pe zei că e aşa !.. făcînd greşeli după greşeli. Cum a rostit el vorba asta profetică.. Şi tot atunci s-a întors flota.

Deifob, acela care luase de soaţă pe Elena, l-a ucis însuşi Menelau. Ba era gata s-o ucidă şi pe fugara lui soţie. Dintre bărbaţii de la Troia, doar cîţiva au scăpat cu viaţă. Aceştia au fugit în munţi. Pe fetele şi pe surorile regelui Priam le-au luat roabe. Şi alte fete mai frumoase au căzut roabe de asemeni. Pe celelalte le-au ucis. Casandra, ce se-ascunsese în marele templu-al Atenei, a fost smulsă de păr de Aias şi-mbrăţişată fără voie, acolo, în lăcaşul sacru. Aias a dărîmat în templu şi statua mîndrei Atena, de care se prinsese fata. Şi statua s-a sfărîmat. în vremea asta, Andromaca, soaţa lui Hector, era prinsă de crudul fiu ai lui Ahile, Neoptolem, răzbunătorul. Cu toate plînsetele ei, Neoptolem a luat, ca sclavă, pe Andromaca, din palat şi a tîrît-o la corăbii. Trei zile şi trei nopţi, întruna, aheii au purtat în care multele avuţii din Troia, ce le rîvniseră atîta : aur, aramă, pietre scumpe, stofe de preţ, obiecte rare, statui şi cîte şi mai cîte. Toate le-au încărcat pe vase, ca să le ducă în Elada. Şi nouă zile sau mai bine, Troia s-a mistuit mereu. Fumul gros s-a tot ridicat vestind popoarele vecine şi corăbierii de pe mări că Troia... Troia nu mai este. Au nimicit-o aheienii ; au jefuit-o-n-întregime ; şi-au ars-o pînă-n temelii. Numai Hecuba rămăsese, după legende, ca o umbră rătăcitoare prin ruine. Aceea ce fusese soaţa regelui Priam cel puternic umbla cu părul despletit, cu hainele făcute zdrenţe, slabă, uscată şi zbîrcită, căutîndu-şi fiii, fiicele, nurorile şi nepoţii. Şi ea, cu mintea rătăcită, urla şi şi-i striga pe nume. Plîngea, acoperind cu lacrimi pietrele negre-ale cetăţii. Şi atît a plîns şi a urlat, încît se zice că Hecuba s-a preschimbat, pe voia Herei, într-o căţea, care s-a stins pe pragul casei, unde ea domnise-odată ca regină...
Note 1. Troia se ridică pe dealul unde se află astăzi localitatea Hisarlik, din Turcia. Lucrul acesta a fost susţinut în urma cercetărilor arheologice făcute de învăţatul german Heinrich Schliemann. In acest fel, s-a arătat că opera atribuită bătrîîiului aed orb, Homer, are şi o bază istorică, nu nu225
15 — Legendele Olimpului, voi. II

mai una legendară. Luînd ca temei cîntece foarte vechi, despre un război dus de către căpeteniile tuturor triburilor din Grecia împotriva bogatului oraş Troia, ca şi despre isprăvile unora dintre ei la întoarcerea în patrie, Homer a creat cele două mari poeme epice : „lliada" şi „Odiseea". Tradiţia grecească antică plasa evenimentele povestite de Homer prin anii 1199— 1183 î.e.n. Adevărul este însă că baza istorică a „lliadei" o formează evenimentele legate de năvălirea cetelor aheiene în Troada. Aheii îşi aveau centrul în Argos, la Micena, şi alcătuiseră cultura aşa-numită. „miceniană". Iar epopeea lui Homer oglindeşte evenimentele reale, petrecute în Asia Mică între secolele XlV-lea şi al XH-lea î.c.n., epoca marilor migraţii. Se pare că imensa bogăţie a Troiei şi poziţia ei geografică, de ţară care domina strîmtorile, şi deci negoţul dinspre Marea Neagră şi Marea Egee, a trezit lăcomia şefilor de triburi ahei, strînşi în jurul legendarului rege Agamemnon din Micena. Aceştia, împinşi, la rîndul lor, din miazănoapte, de dorieni, au plecat din Elada cu oastea în Asia Mică şi au atacat, au jefuit şi au distrus Troia. Ca să justifice însă acest război crud şi ca să-i dea nobleţe, elinii — cu fantezia lor bogată — au născocit legenda despre răpirea Elenei cea frumoasă, răpire făcută la îndemnul unei zeiţe olim-piene. Cauza războiului, după legendă, nu mai era deci bogăţia mult rîv-nită a Troiei, nici încercarea de a coloniza şi alte regiuni de pe litoralul Asiei Mici, ci răzbunarea pentru o grea insultă adusă, unui rege. Aezii şi mai ales Homer — despre care unii învăţaţi cred că nici n-a existat — OM înfrumuseţat legenda, amestecînd în luptele din faţa Troiei pe cei mai mulţi dintre olimpieni. Dar chiar aşa, sub haina de legendă, poemele bătrînului Homer au şi valoare documentară deosebită. Ele ne zugrăvesc cu autenticitate societatea troianâ şi cea din Grecia continentală, în timpul cînd se trecea de la orînduirea gentilică, a păstorilor nomazi, la societatea împărţită pe clase. Iar Friedrich Engels a arătat că „pentru popoarele care se găsesc în. stadiul orînduirii gentilice, dobîndirea de bogăţii a şi devenit unul dintre scopurile principale ale vieţii; jaful le pare mai uşor şi chiar mai onorabil decît agonisirea prin muncă" . Iată de ce ne apropiem cu atîta interes de legendele acestea, care au pe lingă o importanţă istorică şi una de documente ale vieţii sociale din timpurile acelea depărtate. 2. Povestea spune că Dardan era fiul lui Zeus şi al Electrei — fiica lui Atlas. Omorîndu-l pe fratele său, Iasio, fusese obligat să fugă din Elada în Asia, întemeind o aşezare şi o dinastie dardaniană. Din neamul lui s-au tras regii troieni. De aceea Troiei i se mai zicea şi Dardania, iar troienilor, Karl Marx şi Fr. Engels : Opere alese în două volume, voi. II, ed. a Ii-a, E.S.P.L.A., 1955, pag. 339. 226 dardanieni. Tot el a dat şi numele strîmtorii. fostă Helespont, în Dardanele. în schimb, de la Ilos, fiul lui Tros, acela care se trăgea direct din Dardan, i s-a spus Troiei şi Ilionul. Din această pricină, marea epopee a lui Homer, unde sînt cîntaţi eroii războiului troian, a fost numită „lliada". Legenda fusese ticluită de elini în aşa

117

fel, încît să se arate că Dardan, cu urmaşii săi Tros şi Ilos, erau şi ei elini. Deci Troia era o aşezare elină ; aheii, debarcînd în Asia Mică, soseau pe pămînturi eline, nu cotropeau ţinuturi străine. Mai tîrziu, se pare că romanii au modificat legenda potrivit intereselor lor, arătînd că Dardan venise nu din Elada, ci din Italia, în Asia Mică. în acest fel, Dardan nu mai era elin. El plecase din Italia şi Enea, strănepotul său, se va întoarce în Italia, după sfîrşitul războiului, cu mina de troieni rămaşi în viaţă. 3. Statueta aceasta de lemn, reprezentmd-o pe zeiţa Atena cu o lance în mina dreaptă şi un caier cu lînă şi un fus în cea stingă, era, potrivit povestirilor antice, înaltă cam de 1,50 m. Ea se numea paladiu-fecioara şi era ocrotitoarea oraşului. 4. Alegoria ne arată, cum presupun unii mitologi, că la zidirea cetăţii Troia s-ar fi folosit, întîia oară, în construcţii, mortarul. Pînă atunci se puneau numai pietrele una peste alta. La Troia, după cit s-ar părea, s-a întrebuinţat cimentul, amestecat cu nisip şi apă. Cimentul se usca la soare şi lega pietrele mai bine. De aceea au lucrat Poseidon (zeul care întruchipa apa) şi Apolo (căldura soarelui). 5. Ca să-l pedepsească pe Laomedon pentru lipsa lui de cuvînt, Apolo a trimis ciuma în Troia, iar Poseidon, un monstru. Acesta trebuia s-o primească pe Hesiona, fiica lui Laomedon, ca jertfă. Heracle s-a oferit s-o scape pe Hesiona, ca altădată Perseu pe Andromeda, dacă i-o va da de nevastă. Regele i-a promis-o. Heracle a ucis monstrul. Dar Laomedon nu i-a mai dat-o pe fiica lui de soţie. De aceea Heracle, după ce a scăpat din nclavia lui Euristeu, s-a dus cu armele asupra lui Laomedon şi l-a pedepsit. 6. Podarce însemna : pas uşor, pentru că acest fiu al lui Laomedon era un alergător de frunte. Pe urmă i s-a zis Priam, adică răscumpăratul, pentru că fusese eliberat din robie, în schimbul unor daruri de preţ. 7. Numele adevărat este Hecabe, dar, fiind prea puţin cunoscut, se foloseşte cel dat de romani, Hecuba. 8. Se crede că fetele au fost în număr de douăsprezece. 9. Şi în folclorul românesc se găsesc basme ca ,,Aflatul", „Făt-Frumos cel găsit pe munte" ş.a., unde pruncii nedoriţi sînt aruncaţi prin păduri sau pe stînci, dar sînt găsiţi, salvaţi şi aduşi din nou în casa părintească. 10. în româneşte. — „învingătorul".
227 11. Motivul CM vrăjitoarea care strică petrecerea sau nunta, uneori vîrînd discordia, alteori răpind mireasa sau scufundînd palatul, ii găsim iarăşi în basmele şi legendele noastre. (Vezi de pildă basmul „Vălul miresii" din volumul „In ţara legendelor"). 12. Scena alegerii celei mai frumoase zeiţe, dintre Hera, Atena şi Afro-dita, a fost pictată pe zeci de vase din vechime. In pictura modernă, pe tema aceasta, a creat o mare operă Rubens. într-un decor exuberant, Paris îi dă mărul discordiei încîntătoarei Afrodita. Artistul a ştiut să pună pe pînză, în culori măiestre, ameninţarea sumbră. Pentru că în văzduh pluteşte zeiţa Eris. Ea are în mina stingă un şarpe, care închipuie veninul ce otrăveşte inima şi face să se nască ura. în mina dreaptă ţine torţa. Torţa care aprinde vrajba şi o aţîţă tot mai mult. Din clipita aceea Paris — fă-cînd marea greşeală de-a prefera desfătarea, dlnd la o parte înţelepciunea şi puterea — a şi dezlănţuit urgia. A început ruina Troiei, oraşul înfloritor, unde domnea regele Priam. O pictură asemănătoare, de o mare valoare, pictată de Giorgione, s-a distrus la Dresda, în timpul războiului. 13. Într-un basorelief din secolul al III-lea î.e.n. se vede cum Afrodita, în schimbul mărului de aur, o convinge, ţinlnd-o de umăr pe soţia regelui din Sparta, să-şi trădeze căsnicia. Mai la o parte stă Paris. Lângă el este zeul Eros. Zeul îl face mai frumos şi mai atrăgător pe Paris, încît Elena îl îndrăgeşte şi, fără minte, este ga,ta să-şi părăsească soţul, ţara, şi să alerge după zvînturatul tînăr din Troia. 14. Pe ţărmul apelor ce se află între insula Eubeea şi Grecia continentală. 15. Numele adevărat al lui Ulise este Odiseu. De aceea marea poemă epică a lui Homer, care-i cintă peripeţiile, pe drumul întoarcerii acasă, după sfîrşitul războiului troian, se cheamă „Odiseea". în literatură însă numele de Odiseu nu este aproape deloc folosit, fiind înlocuit cu cel roman, Vlise. 16. Şi în folclorul altor popoare se găseşte motivul acesta. Astfel, în legenda Nibelungilor, eroul german Sigfrid se scaldă în sîngele unui balaur ca să devină invulnerabil. în timpul scăldatului ii cade însă o frunză de tei pe umăr, şi aici va fi locul unde îl va lovi mai tîrziu duşmanul. 17. Insula Sciros. 18. Atît numărul corăbiilor, cît şi acela al oştenilor au fost mult exagerate. 19. Bătrînul Nestor, înţeleptul, îl sfătuieşte pe Agamemnon să-şi organizeze oastea, spunîndu-i în felul următor : „Armia tu întocmeşte-ţi acum după neam şi-nrudire, Neamul pe neam să se-ajute la luptă şi ruda pe rudă."

228
Şi zice înţeleptul Nestor astfel pentru că în epoca homerică unitatea socială de bază era ginta paternă, adică grupul de persoane ce avea un strămoş comun în linie directă bărbătească. Mai mare decît ginta era fratria. Iară mai multe fratrii formau tribul. Regele, basileul, avea şi-un sfat al lui sau un consiliu, format, în primul rînd, dintre reprezentanţii cei mai bogaţi ai ginţilor. Iară în timpuri grele, basileul putea să cheme şi adunarea poporului sau a oştirii, să îi aprobe măsurile pe care le lua. De fapt, în adunarea asta, tot nobilimea hotăra. Nu-i rămînea poporului decît să-şi arate, prin strigăte, dezaprobarea sau aprobarea faţă de-aceste hotărîri. 20. Intîmplarea este povestită de Euripide în tragedia : „Ifigenia în Au-liăa". 21. Elinii socoteau că nici un lucru de seamă nu se face fără sacrificiu. Cu cit era mai preţioasă jertfa, cu atît succesul era asigurat. 22. Taurida nu este altceva decît Crimeea. 23. „lliaăa" nu cuprinde decît sfîrşitul războiului troian, după cei nouă ani de asediu. 24. Homer ne cîntă în versurile nemuritoare ale „Iliadei" cum Zeus a grăit spre zei:

118

"„...Eu sta-voi aici în Olimp pe o culme Şi voi petrece privind. Voi zeii ceilalţi după voie Mergeţi la Troia pe cîmp unde luptă troienii şi-aheii, Volnic e-oricine cum vrea să-i ajute pe unii sau pe-alţii. Chiar dacă singur Ahile s-ar pune cumva cu troienii, N-ar putea dînşii cu el să se ţie pe loc o minută. Se-nfiorau la vederea viteazului şi înainte, Darmite acum cînd el e turbat că-i uciseră soţul ; Mi-e să nu surpe în ciuda ursitei chiar zidul cetăţii". Asta vorbi Cel-de-sus şi aprinse nestinsă-nfocare. Zeii îndată pornesc la război împărţindu-se-n două ; Merge la tabăr-aheilor Hera şi Palas-Atena, Zeul Cutremur Poseidon şi dăruitorul de bunuri Hermes, isteţ ca nici unul. Fălos de putere, Hefestos Vine şoldiş după ei şi-şi deapănă slabe picioare. Ares, din coif strălucind, s-a dus la troieni şi pletosul Febos-Apolo cu el şi Artemida cu tolba, cu arcul, Leto şi Xantos în urmă şi galeşa zîn-Afrodita.

229
Pînă ce zeii statură departe de tabără, aheii Nu mai puteau de mîndrie, că leul Ahile Iar se ivi la război dup-aşa îndelungă şedere. Dar pe troieni îi cuprinse un tremur grozav ; fiecare Tot se uita cu uimire cum iutele-Ahile în arme Străfulgera întreahei ca urgia bărbaţiilor, Ares. Dar mai pe urmă cînd olimpienii iau parte la luptă, 'Nalţă-se Vrajba cumplită ce-ntartă mulţimea, şi ţipă Groaznic Atena ba-ncoace la şanţ, după zidul ahaic. Ba pe la ţărmul bătut de talazuri dă chiot puternic. Urlă şi Ares în faţă-ii asemenea negrului vifor, Ba pe troieni îmboldind cu ţipete de pe cetate, Ba de pe Dealul Frumos dă fuga spre rîul Simois. Astfel, acuma de-o parte si alta zoreau fericiţii Zei să se bată ; chiar ei înde-ei îşi dau crîncenă harţă. Bubuie straşnic în nouri al lumii şii-al zeilor tată Sus din Olimp ; Poseidon răzguduie jos în adîncuri Nemărginitul pămînt şi munţii cu piscuri înalte, Tremură poalele, crestele toate-ale muntelui Ida, Vasele-aheilor şi se cutremură-ntreg Ilionul. Tremură Pluto în iad, al umbrelor Domn, şi de spaimă Ţipă şi sare din tron ca nu cumva zeul Cutremur Cu zguduirea-i de sus să crape pămîntul Şi pămîntenii şi zeii să-i vază cu ochii locaşul Muced şi negru, scîrbit şi de zeii : aşa zgomot făcură Zeii cînd se încleştară-ntre ei pe cîmpie...» 25. Jalea Andromacăi este unul dintre cele mai zguduitoare cîntece din marea poemă „Iliada". Ea a inspirat adeseori pe artişti. O tragedie, „Andro-maca", a creat în antichitate Euripide ; iar în secolul al XVlI-lea, pe aceeaşi temă şi cu acelaşi titlu, a creat o nouă operă tragică poetul francez Racine. Dealtfel, această operă a stabilit şi reputaţia poetică a renumitului scriitor francez. 26. Această înduioşătoare întîmplare a fost pictată pe un vas antic de-o frumuseţe excepţională, care se găseşte în tezaurul artistic al Ermitajului. 21. Amazoana s-ar tîlcui din limba vechilor greci prin „fără sîn", pentru că — aşa cum s-a spus — ele îşi retezau de mici copile unul dintre sini, ca să le fie mai lesne cînd trăgeau cu arcul. 28. Muntele acesta ridicat de greci deasupra mormîntului lui Ahile. ca şi monumentul de marmură, pe un promontoriu numit Sigeion, aproape de strîmtoarea Helespont, au stat acolo secole întregi, cum spuneau grecii, şi se vedea de la mare depărtare de către toţi corăbierii. Asta, însă, pînă într-o bună zi, cînd a venit o mare furtună. Valurile au năvălit pe promontoriu şi muntele s-a spulberat, urna a fost luată de valuri. Vn cîntec vechi spunea că Tetis urzise dinadins întîmplarea aceasta, ca să poată aduce în apele mării urna fiului ei iubit. 29. Fata care ajunsese soţia lui Ahile se chema Deidamia. 30. Artistul care a făcut calul de lemn se numea Epeios. 31. Un grup de marmură vestit, intitulat „Laocoon", sculptat în secolui întîi, înaintea erei noastre, de către sculptorii Agesandru, Polidor şi Ate-nondor din Rodos, ne înfăţişează scena aceasta cu un dramatism fără pereche. Laocoon, bătrînul preot, este în mijloc şi se luptă cu cei doi şerpi mai groşi ca braţul şi lungi de două ori cît omul, care îi strangulează fiii şi îl muşcă chiar pe el de mijloc. Fiii caută la el sprijin ; dar lupta este pe sfîrşite, oricit se încordează Laocoon. Mai sînt numai puţine clipe şi toţi trei vor fi ucişi de şerpii zeului Poseidon, trimişi la rugăminţile Atenei.

230
ÎNTOARCEREA AHEILOR ÎN ELADA

RĂZBOIUL CE DURASE ATÎTA TIMP ÎN TROIA acum se isprăvise. Troia fusese arsă pînă la temelii. însă urmările grozavului măcel abia se începeau... Aias de la Locrida săvîrşise o crimă. Preoteasa Atenei fusese-m-brăţişată de Aias, fără voie, în sacrul ei lăcaş. Ba i se sfărîmase si statua zeiţei pe lespezi, în bucăţi. Deci Aias pîngărise lăcaşul, preoteasa şi statua zeiţei. După datina veche, Aias urma să fie Licis, pe ţărm, cu pietre. Atît doar că eroii nici n-au vrut să audă ca Aias, ce luptase plin de înverşunare, pe coastele Troadei, vreme de zece ani, să fie omorît. Atunci Palas-Atena, care îi ocrotise pe-ahei şi-i ajutase să nimicească Troia, s-a mîniat de moarte. Supărarea aceasta îi va costa pe-ahei mai mult decît războiul în toţi cei zece ani.
Menelau porneşte spre patrie, împreună cu Elena

Menelau se-mpăcase cu soaţa lui, Elena, regina ce fugise cu Paris de la Troia. Se zice că bărbatul fusese hotărît să-şi ucidă nevasta, ce-l făcuse de rîsul întregii omeniri. Insă mîndra

119

Pentru că. Şi Ahile cînta. Şi. Dar nu era aşa. c-un nou cîrmaci.. Poseidon a-nălţat în Pontul Euxin o insulă frumoasă. Iubirea renăştea în pieptul regelui. pe Elena. căsâtorindu-se el cu frumoasa Elena Legendele mai noi spuneau că. în orice seară. însoţită de Eros. zeul înaripat. Doar în puţine zile vom vedea iarăşi Sparta şi palatul dorit. reîntîlnindu-şi soţul. A luat-o pe Elena în braţe şi-a dus-o la corăbii. umilă. au fost siliţi de Ares să rătăcească. Elena. Dragostea izbucnise din nou. prin ţări îndepărtate : Cipru. în viaţă. s-au sfărîmat de stînci. E drept că prin legende se spune că zeiţa iubirii. şi Eros. Insula a clădit-o Poseidon furtunosul. la care au venit Poseidon. Apoi. la Troia. din care am plecat acuma zece ani. şi cu mare greutate au izbutit. cel mai viteaz erou din războiul troian 5.. nimfele nereide şi geniile toate din Pontul Euxin şi chiar din Meotida 6. să-şi i revadă Sparta. necum. 232 Astfel rostea odrasla lui Zeus şi a Ledei. Mai bine te îndură şi ia-mă iar la Sparta. Fapta am săvîrşit-o din voia zeilor. mai întîi. cea răpită de Paris — deşi păstrase taina ascunsă-n inimă — Hera i-a dăruit-o de soaţă. în faţa lui.. îşi păstra frăgezimea şi era mai frumoasă decît în tinereţe.Elena. năvalnică. lacrimi curgeau şiroaie şi îşi cerea iertare. căzuse în genunchi. izbindu-se de stînci şi stropind-o cu spumă. Şi-apoi s-a ridicat un templu maiestuos.. Elena a fost luată de Hera din Olimp şi dată de soţie eroului Ahile. pentru soţia sa. Pe faţa ei frumoasă. din mîlul ce-l purtase Istrul în drumul său din Sciţia depărtată pînă la gura Psilon 3. pentru că-n preajma ei marea se-nvolbura. Amfitrita. la porunca zeiţei Afrodita. zgomotoase. vă-zînd-o pe Elena că-i în primejdie. fie-ţi milă. Aici şi-a aşezat zeiţa nereidă pe fiul ei Ahile. Dar le-a trimis Poseidon o furtună grozavă. îţi voi fi credincioasă. Deşi trecuse vremea. cu glas întretăiat de plîns şi de suspine : — O. după moarte. A fost o nuntă mare în insula Leuce. Fe-nicia. care îi era mamă. pe care-o pregătise ca să-şi ucidă soaţa. Simţea cum se topeşte toată mînia-i cruntă ca primăvara gheaţa. ca toţi marii eroi 2 . la urmă. se aşază în insula Leuce. Am suferit destul. din marmură ca neaua. Iar faţa ei era nespus de-ncîntătoare. a grăit Menelau. cum era datina. cînd iese soarele şi-o schimbă în pîraie vesele. după moarte. Flota s-a risipit. pentru soţia lui care îl părăsise. parcă o-ncercuia c-un brîu larg de argint 4. rege. Afrodita.. munţi. Iar acest nou tărîm a fost numit Leuce sau insula cea albă. ajuns un semizeu. Vroia să-i mai lovească cel puţin înc-o dată şi să-i împiedice pe-aheii ce-i ura sajungă în Elada. Corăbiile aheie.. ca semizeu. cum. bărbatul şi-a zvîrlit sabia. Apolo — ce ţinuse cu Troia în război — a săgetat cîrmaciul1 corăbiei regale. Ochii ei cei albaştri îi muiau inima regelui Menelau. m-a săgetat în piept cu-o săgeată muiată în fiere şi venin. 233 Ahile. lăudîndu-l pe poetul ce povestise-n versuri greul război troian '. pe văile din. se coborîse iute din înaltul Olimp. apoi. Apoi a dat cu fală semnalul de plecare corăbierilor săi : — Vîntul este prielnic. cu voia lui Zeus... cel tras de porumbiţe. de astă dată-n pieptul regelui Menelau şi îi reaprinsese dragostea-n vîlvătăi. De-atunci. fiul ei. Menelau şi oştenii i-aa ars trupul pe rug şi i-au făcut o slujbă. nu ucide pe fiica puternicului Zeus şi a reginei Leda. Regele Menelau şi soaţa lui. Aşa crezuse el că în puţine zile se vor întoarce-n Sparta. trăsese o săgeată. pe lîngă capul Su-nion. Libia şi Egipt. în acest fel zeiţa cu braţele ca neaua răsplătea pe eroul ce biruise Troia. Ahile s-a schimbat din om în semizeu. Şi. zeiţa nereidă. La rugămintea mamei. vreme de şapte ani. şi să pornim spre casă. au plecat mai departe. Şi pentru că-ndrăgise. preafrumoasa Elena. biruitor. Iar Eros. 120 . Asta pot să ţi-o jur. umbra celui răpus a fost luată de Tetis. cu carul din petale de flori de trandafir. Ahile şi Elena se aşezau la masă. M-a-ndemnat Afrodita. Ridicaţi pînzele corăbiilor noastre. în cea mai mare parte. In timp ce în Troada aheii au ars trupul eroului Ahile.

După osînda asta. în palatul din Sparta. Cerul se coborîse pînă deasupra apei. muşcîndule de braţe. Iar vîntul împingea corăbiileaheie spre stîncile din coastă unde. Şi chiar acei învinşi sînt încă proslăviţi. vreme de şapte ani — au sosit iar acasă şi-au vieţuit. fiind acum semizeu. Şi dacă vreo corabie se afla în furtună şi îşi căuta scăparea în insula Leuce. cuprinşi de-un simţămînt de teamă. S-au urcat pe corăbii. corăbierii salvaţi de Ahile. pe mare. îşi muiau penele în valurile mării şi se-ntorceau pe ţărm. gloria suferinţelor îndurate de mine. — Apleacă-te. Această bogăţie au vrut s-o stăpînească vitezele-amazoane. sute de primejdii. către Sparta. îi ridica sanctuare şi-i tot aducea jertfe zeiţei purtătoare de coif şi de egidă. corăbierii îşi opreau vasele şi ascultau. iar prietenul meu Aias s-aseamănă cu zeii. în drumul către casă. cum ştiţi. povestite-n legende. El a cătat cu ochii-i crunţi şi străpungători spre caii ce purtau oastea de amazoane. Căci. Pedepsirea lui Aias din Locrida Toate aceste fapte. Aicea. de şolduri. Dar în cîteva zile au început furtuni. cu gîndul s-o-mblînzească pe zeiţa Atena. Apoi s-au repezit. Şi ca s-o îmbuneze. ca şi oştenii lui să se urce-n corăbii şi cu toţii să plece spre dorita Micenă. s-au petrecut tîrziu. vînăt şi mohorît. iscate de Poseidon la cererea Atenei. Ba unii povesteau că s-auzeau de-acolo şi zgomote de arme. după ce a fost arsă. şi dată lui Ahile. şi soaţa lui Elena a fost luată de Hera. Şi au plecat pe mare. pe mări. Nimicirea amazoanelor In insula Leuce trăiau şi multe păsări : porumbei. Apele-au năvălit şi au purificat pămîntul insulei de sîngele vărsat °. ajutîndu-l pe Priam. femeile acelea care luptaseră cu Ahile la Troia. s-a iscat o furtună ce-a scufundat în marş corăbiile pe care veniseră-n Leuce vestitele-amazoane.„O. obiecte şi stofe preţioase. La început n-au fost pericole prea mari. însă marele-Ahile. oştenii înecaţi şi toată avuţia ce o purtau cu ei. de pîntece. se sfărîmau în ţăndări. Astfel au fost pierdute în apele adînci cele mai multe vase. lăudaţi în cîntece şi Troia nu-i uitată". Ahile s-arăta la pupă-nveş-mîntat în straie de război şi le-arăta cu mîna încotro să cîrmească. un timp. Stropeau cu îngrijire tot templul lui Ahile. strigăte de război şi tropote de cai. Intîrzia acolo. regele Agamemnon a poruncit. ce era supărată fiindcă nu-l pedepsise pe Aias din Locrida. trosnind cumplit. pescăruşi şi alte zburătoare 8. Părea că marea fierbe într-un cazan adînc. trîntind pe amazoane cu frunţile-n ţărînă. caii s-au scuturat. Tot în aceeaşi vreme. şi să aflăm ce soartă au mai avut şi ceilalţi ahei rămaşi acolo. după ce Menelau şi frumoasa Elena — întorşi din rătăciri care-au 234 235 durat. şi-au pornit spre Leuce. a fost dezlănţuită aproape de Eubeea. încît se adunase o mare bogăţie. îi făceau multe daruri : aur. faimă şi renume — rostea în vers Ahile — voi care locuiţi pe coastele mănoase ale acestei mări. de-asemeni. Atît de multe daruri se aduceau în templu. eu încă n-am murit. fără a fi întrebată. acel ce-i pîngărise templul său de la Troia. mîncîndu-le cu totul. mai înfricoşătoare. regele Agamemnon mai zăbovise încă o vreme în Troada. semizeul Ahile a chemat apele Pontului Euxin peste insula sa. N-avea de unde şti că ea-i şi presărase zeci. divinul cîntăreţ. Dar cea mai grea din toate. şi. măturînd lespezile cu aripile lor. Să ne întoarcem însă din nou" în faţa Troiei. datorită lui. Şi datorită lui. Sub privirea aceasta. Ele plecau în zori. cu caii lor cu tot . sforăind ca turbaţi. argint. Terminînd deci cu slujba şi jertfele-n Troada. lira mea azi vă cheamă : slăviţi-mi pe Homer. gloria oamenilor. pe mare. Patrocle mai trăieşte. ca nişte lei flă-mînzi. Furtuni nenumărate. 121 . a săvîrşit o vrajă. După ce Menelau plecase cu Elena şi-o parte din corăbii. De-aceea şi-au făcut corăbii măiestrite. Această melodie era fermecătoare. în Leuce. cu mila ta spre noi şi nu ne oropsi în drumul către casă ! se ruga Agamemnon de falnica Atena. Menelau a-nchis ochii. zeiţă.

a fost spartă-n bucăţi corabia pe care călătorise Aias. focul s-a ridicat în sus pînă la cer. Insă eroul nostru nu s-a lăsat tîrît de valuri. vestea a şi sosit într-o singură zi în oraşul Micena. — N-ai pierit ?. preacruntule Poseidon. Cu braţele acestea puternice. şi rid acum de voi. Stîncă s-a despicat10. Vîntul bătea avan şi azvîrlea-n corăbii munţi negri. Flota tocmai trecea prin apele acelea adînci. vărul lui Agamemnon. care-i minaseră pe-ahei pînă-n Troada. Sub îndemnul zeiţei. Printre aceste vase. i-a glăsuit regina. te rog să faci o baie. stăpîne. ce se chema Egist. zei. Şi s-a-ncruntat amarnic zeul mării. regina aşezase pe-un munte foarte-nalt o strajă zi şi noapte. Cu greu au izbutit de-au plecat mai departe. de apă. Ai să pieri. Minată de-Afrodita. Au înfruntat şi alte furtuni şi lupte grele. tîrîndu-l şi pe Aias. 122 . Dar dintr-odată — zei ! — vasele s-au ciocnit de colţii ascuţiţi şi. Iar vuietul furtunii a stins pe totdeauna gemetele de moarte ce le scoteau oştenii regelui Agamemnon. Înecarea corăbiilor la capul Cafareu După-ntîmplarea asta. Cînd au distrus aheii bogatul oraş Troia. pe coastele Eladei. a cătat cu ochii lucitori spre muntele Olimp şi a strigat din răsputeri : — Voi.. Se mai vede şi astăzi cum a fost ruptă-n două. nu mai plutea pe mare decît un singur vas. ci s-a luptat cu ele.-omeneşti am răzbătut prin valuri. şi cum era voinic. care era mai bun ca toate celelalte. Credea că s-au sfîrşit necazurile pe mări prin pierderea lui Aias. acel ce porţi alge în păru-ţi ud şi eşti rege pe mări. aflaţi că n-am murit. aflînd Nauplios că se apropie flota. Numai că în Eubeea domnea pe-atunci Nauplios.... Poseidon. una după alta.. cînd a aflat c-aheii au biruit Troia şi se înapoiază soţul său. eroul ce fusese osîndit în Troada şi omorît cu pietre. Şi-a lovit cu tridentul acea stîncă înaltă pe care stătea Aias. N-ai pierit ?.. rînjiţi din ape. văzînd Agamemnon foc scînteind pe ţărm. ha. din munte-n munte. Din Lemnos s-a văzut pînă departe focul. 237 Au plutit ei pe mare. Atena şi zeiţa cu braţele ca neaua. însă şi el lovit de stîncile din ţărm şi-aproape plin de apă. Acum. tatăl lui Palamede. a crezut că-i un port. l-a poftit în palat pe soţu-i Agamemnon. ea s-a făcut că este nespus de bucuroasă. clocotitoare. a răcnit din apele marine furtunosul Poseidon. Iar partea despicată s-a prăvălit în valuri. văzîndu-l pe eroul ce-i pîngărise templul că mai trăieşte încă. S-a căţărat pe stîncă.din cetatea lui Priam. 236 Vă-nchipuiţi atunci cum s-a mîniat Atena. Palas-Atena şi tu. a izbutit s-ajungă pe-o stîncă de la ţărm. duşmana grecilor din războiul troian. ha ! şi am scăpat. care se ridicau din zidurile Troiei. Atunci locuitorii marei insule Lemnos au aprins şi ei focul pe o creastă de munte. In Lemnos s-au zărit coloanele de flăcări. dînd veste că oraşul lui Priam a căzut.. Agamemnon. — Intîi şi-ntîi. Nauplios a aprins pe-aceste stînci un foc. a vrut la rîndu-i să plătească regelui Agamemnon moartea fiului său. Cînd s-a sfîrşit furtuna şi s-au ivit iar zorii. Aşa. risipită pe fundul clocotitoarei mări. L-a-mbrăţişat cu dor. La capul Cafareu al insulei Eubeea răsar mai peste tot colţi mari. spre adîncuri... nu i-a fost credincioasă. şi-abia într-un tîrziu au izbutit s-ajungă acasă.. şi-astfel să te purifici de sînge şi de colb. grei. E lesne de-nţeles ce-a fost pe Clitemnestra. Pornise iar furtuna.. sora mîndrei Elena.. într-o noapte neagră. Dorind să nu-i sosească soţul pe negîndite. Şi. Agamemnon este ucis la-ntoarcerea acasă de soţia necredincioasă Atîta că în timpul cît lipsise-Agamemnon. regele Agamemnon a plutit mai departe cu bruma de corăbii ce îi mai rămăsese. şi. şi toată numai zîmbet. Şi. S-a-ndreptat într-acolo cu corăbiile sale. regina Clitemnestra a îndrăgit pe-un altul... care se prăvăleau în apele adînci1!. corăbiile lui s-au scufundat în mare. soţia-i Clitemnestra.. Era vasul regal.. vesel. Astfel l-au pedepsit Atena şi Poseidon pe-acel ce avusese curajul să-i înfrunte. la Micena. vruseseră să piară cel care cerea pacea.

stînd lîngă Clitemnestra. Fusese înjosită de nemiloşii-ahei. fără să se teamă. zicînd că fapta îui a fost cu totul dreaptă. şi nu mai sînt primejdii. Iată care-a fost soarta celor doi fraţi atrizi : Menelau şi-Aga-memnon care au distrus Troia cu cetele 123 . a dat încolo lancea. Vreo cîţiva olimpieni au hotărît să-l ierte. Zeiţele erinii l-au urmărit mult timp.. însă micul Oreste fusese luat de doică. l-a lovit cu securea în frunte de trei ori. cununa de pe cap şi băţul ei profetic. Dar în templul zeiţei slujea. Regele a intrat în baie să se scalde. Vroia să o ajute. Ştia că e acasă. — Eu sînt acel pe care tu ai vrut să-l răpui. cu sfatul lui Egist. Oreste s-a întors spre mama ucigaşă. însă o luptă scurtă 13. Pînă-n cele din urmă. Dar ea îşi dorea moartea. a avut de-ndurat chinuri nenumărate. şi sabia. El a plecat alături de prietenu-i Pilade. şi scutul. şi a căzut pe lespezi. fiul lui Agamemnon vicleanului Egist. Ajungînd în Micena. pentru că-şi omorîse pa propria lui mamă.. şi dus în altă ţară. Electra i-a strigat : — Fugi. cu chipul luminos şi cu privirea bună.. însă alte erinii l-au lovit mai departe pe tînărul Oreste. se spune că Oreste ar fi fost judecat de zeii olimpieni în oraşul Atena. aceeaşi ce lovise în frunte pe-Agamemnon. Iar soaţa-i. Ca să scape cu viaţă. cum l-a văzut singur. fiindcă o îndrăgise pe copila lui Priam. Chimvalele la fel. poate-l şi răpunea.. pe care-odinioară regele Agamemnon vrusese s-o jertfească pe-un altar în Aulida — ca flota aheiană să poată să pornească spre coastele Troadei. îndată după moartea regelui Agamemnon. Plin de durere-n suflet a săgetat-o-n piept. Au plecat împreună spre patria dorită. fecioara Ifigenia. în Focida. Oreste-a crescut mare.. Mulţimea înfuriată de crima odioasă. i-a glăsuit. 238 Răzbunarea lui Oreste îndată după crimă 12. A intrat în palat cu celelalte roabe aduse de la Troia. duşmanul său Egist voise să-i omoare şi unicu-i băiat. Iar Ifigenia s-a făcut preoteasă întralt templu măreţ al preacastei zeiţe m. a trebuit s-aducă din ţinutul Tauridei o statuă-a zeiţei caste a vînătoarei. Parte dintre erinii şi-au curmat urmărirea. însă l-a apărat regina Clitemnestra. A început o luptă. chiar sub areopag. şi regele-Agamemnon o luase la Micena. Oreste. După multe necazuri. o sfătuia să fugă.Regele din Micena s-a învoit. pe stînca lui Ares14. sora lui Oreste.. Acolo adăsta securea uci-gaşă. Ea a strigat că fapta era o răzbunare pe regele-Agamemnon. fiindcă se întorsese biruitor din Troia. sus. Şi. urgisita Casandra. Ele s-au aşezat într-o peşteră largă. Dar. la fel ca într-o plasă. Clitemnestra. în e] ardea făclia urii răzbunătoare. Oreste s-a-nscăunat pe tronul părintesc. ca preoteasă.. Oreste şi Ifigenia s-au cunoscut ca fraţi. Departe. şi nu avea alt gînd decît să-i pedepsească pe cei doi ucigaşi. ce se numea Oreste. şi-a lepădat mantia. Regina Clitemnestra îl conducea pe rege într-o sală de baie. Statuă fermecată. Fata căzuse roabă lui Aias . văzînd-o pe Casandra.. după fapta grozavă săvîrşită. în palat. trufaş. Se spune că poporul. cu o secure-n mînă. Egist s-a-nveşmîntat în hainele regale şi a ieşit în piaţa oraşului.. fireşte . s-a-nsurat cu prinţesa Electra. Am venit să-ţi plătesc moartea tatălui meu !. şi Egist a căzut — cu toate că regina sărise în ajutorul lui. a plecat la Micena. cum cerea datina. a vrut să-l şi înşf ace pe vicleanul Egist şi să-i scurteze viaţa. frate !. Oreste era tare şi priceput la arme . Trîmbiţele sunau. a-şi dezbrăca armura . tronul lui Agamemnon. S-a-nfăţişat acolo drept un sol din Focida şi-a pătruns în palat. Nu vroia să trăiască o viaţă de robie. largă şi-mpodobită cu sculpturi şi cu aur. ducînd cu ei chipul de piatră al zeiţei.. Şi adunaţi. cu silă. S-au numit eumenide şi-au ocrotit oraşul atît de drag Atenei15. Prietenul credincios al regelui Oreste. în acel ceas de spaimă. Şi. curtenii îl aclamau pe rege. Regina Clitemnestra îşi meritase soarta. însoţit de un prieten. regina Clitemnestra a şi zvîrlit asupră-i un văl lung şi ţesut din fire foarte tari. El a fost urmărit de crudele erinii — geniile infernale 239 trimise să-l răpună şi să-l ducă-n Infern. Fugi departe !. ajungînd flăcău. Pilade. pe tărîmul Focidei. ce se numea Pilade. Regele Agamemnon s-a încurcat în văl. Regina te pîndeşte şi vrea să te omoare pentru iubitul ei. Egist pîndea la uşă cu-o sabie în mînă. care se săvîrşise acolo. dar acesta pierise-n apa mării . De nu era Electra.

creată de Shakespeare. negri. poate aheii erau zdrobiţi de dîrzul Hector. Şi în acest fel ar fi putut să scape de multe neajunsuri sau să capete ajutor în împrejurări grele. Noi îi zicem Leucei: Insula Şerpilor. pentru că ar fi vieţuit acolo nişte şerpi mici. care erau atît de inventivi. ca să le nimicească. a fost preluat de folclorul multor popoare. unde zace şi-acum. îl vedem pe Oreste vîrîndu-şi paloşul răzbunător în trupul lui Egist. . Oastea lor a pierit la-ntoarcerea spre casă. în acelaşi timp. numită „Hamlet". 11. Feţele lor exprimă iubirea ce şi-o poartă. secolul întîi al erei noastre. ucis prin uneltirea ţinui unchi criminal. caldă şi sinceră. PĂŢANIILE LUI ULISE AHILE-A-NSEMNAT VITEJIA în marele război troian. 13. Neoptolem şi alţi eroi. prietenii. Dintr-o altă încăpere. Poate nişte războinici or fi răpus cu armele vreo ceată de femei. din nu ştim care pricini. paladiul nu ar fi părăsit oraşul regelui Priam cel bătrân. pe furtună. Dar pe Ahile-l adusese în tabăra lui Agamemnon. pretindea că acest atac al amazoanelor în Insula Şerpilor s-ar fi petrecut în anul 168 al erei noastre. poetul Eschil ne cîntă cumplita in-tîmplare. adică tot un jel de zei. fata lui Agamemnon. 16. La fel. elinii au născocit această interesantă legendă. Este vorba de stînca numită Gerestes. 240 4. nu se ştie de n-o fi fost vreodată.. povesteşte moartea reginei Clitem-. Ahile reprezenta pentru elini vitejia şi curajul desăvîrşit în război. Fără de el. Marea de Azov. F. şi a Atenei. se vede şi Electra. Nu ştim ce se ascunde sub cîntecul străvechi despre Insula Şerpilor. Filostrat. 9. Pe nume Frontis. Aşa povesteşte scriitorul Filostrat din. Fără de el. Mai încolo. 8. Dacă este aşa sau altfel. Totuşi. pe Filoctet. 10. prin isteţimea sa. Oamenii din antichitate au născocit ideea că eroii deveneau în cea mai mare parte semizei. Note 1. 15. cu securea. Ba.Heforele". Într-un grup statuar din secolul al V-lea înaintea erei noastre ne sînt înfăţişaţi Oreste şi Electra.ra un fel de erou naţional. Iar grecii. Istorii nu confirmă această luptă şi nici pe amazoane. pe la spate. sub furtuni. Titlul a fost dat simbolic de poet. în felul acesta povesteşte un alt scriitor : Flavius Arrianus. un omagiu neîntrecutului poet elin. pînă şi urmaşii. Acest erou întruchipează înţelepciunea. Ulise. Dealtfel. clădit de doi zei olimpieni. nestra. şi toată bogăţia jefuită la Troia a fost pierdută-n ape. El a adus noi luptători. priceperea şi dibăcia. rudele au îndurat la fel. în tragedia „Hef orele". Acest lucru se arată în altă tragedie a lui Eschil. Zidul nebiruit al Troiei. 2. 124 . Văzînd ciudata ei formă. care-şi scaldă şi astăzi coastele în apele înspumate ale Mării Negre. ori de cîte ori aceştia ar fi vroit să-i urgisească. Areopagul. ar fi rămas poate întreg. din cel de-al doilea secol al erei noastre. Electra îşi ţine braţul cu dragoste de soră pe umărul voinic al regelui Oreste. prin intermediul rugăminţilor mamei sale Tetis . al regelui care atrage cu ajutorul focului corăbiile. creînd povestea asta. Regele învins dă strigătul de moarte. în acest fel. datorită urii ei nemărginite faţă de troieni. Ei îşi închipuiau că eroii — ca-re-i iubeau şi luptaseră în viaţă pentru pămînteni — vor mijloci pe Ungă zeii olimpieni. învinşi şi-nvingători au suferit din plin. Zărind-o Electra pe Clitemnestra. Se află şi în basmele noastre. filozof şi istoric totodată. el se bucura şi de protecţia anumitor zei: în primul rînd a lui Zeus. cu vorba sa meşteşugită. regele ţării. ca să se poată apăra. neveninoşi. Zeii ce-i aţîţau să plece la război i-au asuprit pe urmă. vreun măcel în ostrovul cu şerpi. 12. noi nu avem de unde să cunoaştem. tinârul prinţ Harnlet doreşte să răzbune moartea tatălui său. îl vesteşte pe Oreste. ca sprijinitoare a celor mai mari eroi. pe mare. într-un desen pe-un vas. şi este gata să-l lovească pe feciorul său. după ce se întîlnesc în pace la Micena. în „Heroica" sa. Hef orele erau nişte femei care-i jeleau pe morţi şi făceau libaţiimi pe mormintele lor. Motivul acestei legende. şi „Eumenidele" compun laolaltă trilogia „Orestia". în tragedia sa „Agamemnon". între stînci. Eschil. nici n-ar fi fost meşteşugit calul de lemn. 6. „Eumenidele". 7. împreună cu mama necredincioasă. în faţa Troiei. Sînt unii învăţaţi care asemuiesc tragedia lui Eschil cu o altă 241 •operă. Homer. 3. Piesele : „Agamemnon". Psilonul era Sulina de astăzi. cumva. 14. adu-cînd indirect. or fi vrut să înnobileze acest măcel crud. culme a artei lui Eschil.de-ahei. ţtşneşte insă Clitemnestra cu o secure-n mină. 5. a Herei. Intîmplările acestea atît de zbuciumate au fost povestite de Euripide în tragedia lui „lfigenia în Taurida".

Aici au debarcat cu oastea. sistare mari şi alte vase pline cu lapte sau cu zăr. I-au spus Insula Caprelor 5. Urcîndu-se pe acea coastă au întîlnit o peşteră. Ziua era plină de soare şi marea lucie. ferită într-un golfuleţ. astfel dobîndită. unde sălăşluia poporul ciudat al lotofagilor'k. însă Ulise se gîndea la cei de-acasă. lăsînd corabia pe apă. îmbătător. Cum aţi pătruns în peşteră ? Şi îşi rotea sub frunte ochiul său 125 . Ulise s-a urcat pe ţărm. în peştera ciclopului Polifem Plutind ei apoi mai departe. De capre negre. Erau acolo îngrămădite coşuri cu brînză. Fiindcă ei se împotriveau. aidoma unui cîntec drag. în insula cu lotofagi. Şi vîn-tul a suflat în pînze. a dat poruncă celorlalţi să-i ia cu sila.. patria sa cea mult iubită. făcută dintr-un trunchi uriaş. decît să se întoarcă acasă J. Şi trei dintre însoţitorii cutezătorului Ulise. Iară în ţarcuri behăiau sute şi mii de iezi sau miei. Doar doisprezece soţi mai zdraveni şi curajoşi urmau pe rege în ţara asta misterioasă. Au luat întreaga avuţie ce se găsea-n oraşul lor. să-i aducă sus. sub vraja florilor de lotus. de la un preot. O peşteră înaltă. Ulise nu dorise acest război atît de crud. el a făcut tot ce-a putut. femeile şi fetele. pătrunzînd în peşteră. Atîta că-n timpul cît fusese plecat în crunta bătălie. iară vîslaşii-au chiuit. acolo. în faţa lor. altă dorinţă mai fierbinte.. Greu se urnise de acasă. pe veci. Dar nu trecu decît puţin şi s-auziră paşii-i groaznici. îi chema ademenitoare şi—şi legăna. isprăvindu-se războiul. Iar prada. n-au vrut să plece mai departe. intrat în bătălie. Aceştia însă se zbăteau. . călătorii s-au minunat nespus de tot ce ochii le vedeau. pe care îl primiseră. Dar la lumina focului zăreşte-ndată oaspeţii. valul cu murmure plăcute. Au străbătut printr-o furtună. care i-a ră243 16 tacit pe ape. cu mintea lui născocitoare. Ciclopul nu era acolo. feciorul zeului Poseidon. 244 Aprinde un foc bun şi vrea să-şi pregătească hrana. Au luat cu ei puţină hrană şi-ntr-un burduf mare de capră un vin roşu. şi el pătrunsen peşteră. ce nu ar fi putut s-o tragă nici patruzeci — poate mai bine — de boi. au tot plutit. Cine mînca din floarea asta nu mai avea altă dorinţă decît să stea. N-avea alt gînd.Ce-i drept. Acuma. Ulise şi-a urcat pe cele douăsprezece corăbii ce le-avea. largă. oastea care-i era încredinţată. Insă. ce zguduiau pămîntul tot . pe corăbiileaheie. în zări. pe care sălăşluiau nişte uriaşi c-un singur ochi. nu vedea-n visurile lui decît Itaca. din Tracia. E drept că pe acest tărîm Ulise a pierdut şi el cam şaptezeci şi doi de oameni. închise peştera cu-o stîncă. au întîlnit o insulă care era plină de capre. ca să asigure victoria cetelor regilor ahei. mînîndu-şi turmele cu-o bîtă. Atunci Ulise i-a legat de băncile corăbiei cu ştreanguri tari de cînepă. — Cine sînteţi ? răcneşte el. Şi. în care îşi avea căminul. Şi au plutit. I-au nimicit pe toţi bărbaţii. au împărţit-o-n mod egal3. au poposit pe-un ţărm.Şi iară au pornit pe mare. lîngă fecioru-i Telemah şi lingă draga-i Penelopa. Era cu turmele pe vale. sprintene. nişte ciclopi. Aceştia se hrăneau cu lotus. Trecînd apoi de insulă. Era ciclopul Polifem. gustînd din lotusul cel dulce. Vroiau să se arunce-n apă. pînă ce au zărit un ţărm locuit de un neam de oameni2 ce-l ajutaseră pe Priam în marele război troian. am spune azi G. Au mai plutit o săptămînă şi-ncâ cinci zile pe deasupra. Să se întoarcă-n insulă. că-i aşteaptă. şi au ajuns lîngă o coastă. în care locuia ciclopul cel mai cumplit din tot ţinutul.

. şi cum Vinul era atît de tare. sătul bine. 245 Şi spune-mi. ciclopii. Iţi baţi. joc de noi. Haideţi.. Aşa s-a scurs pe-ncetul noaptea. bine... Văzîndu-l că a adormit şi sforăie-nfricoşător. pesemne.. s-a culcat. buluc. Ba încă i l-au răsucit. urlînd mai tare. Ci tu. a poruncit voios. Ha. Ia mai deşartă-mi puţin vin.. — Mai dă-mi !. Ulise s-a gîndit să-şi scoată sabia lui cea ascuţită şi să i-o vîre-adînc în piept. Şi urletul lui i-a trezit pe toţi ciclopii insulei. vîrît în apă. spre peşterile-ntunecate unde-şi făcuseră culcuş. I-o băutură zisă vin. Mă învăţaţi pe mine voi ?. a înşfăcat alţi doi oşteni şi i-a mîncat numaidecît. a zărit într-un colţ un trunchi lung de măslin : o altă bîtă.... Altfel. i-a înşfăcat pe doi oşteni şi i-a mîncat cît ai clipi. Ciclopul a-nceput să rîdă. tot căutînd pe Nimeni şi pe soţii săi.arzător şi fioros. Zeus... s-a repezit... 126 . ciclopul a mîncat pe alţi doi soţi ai lui Ulise. încins.. Ce rîs !. Dar cum l-a sorbit şi pe-acesta.. fii bun. ciclopul s-a lăsat pe-o rînă şi-a lunecat pe lespezi. urlet de valuri şi furtuni. ce tot urli ?.... şi m-ajutaţi. încît aheii îl sorbeau doar subţiat cu apă rece : trei sferturi apă.. le-a dat răspuns : — Săriţi. — Sîntem ahei. ha.. căci Polifem a-nnebunit7. Ei au venit la peşteră şi i-au strigat în cor de-afară : — Ce-i Polifem ? Ce s-a-ntîmplat şi de ce ne trezeşti din somn ? Iar Polifem.. a mormăit ciclopul. te cheamă ?.. Fără de alte multe vorbe. Venim din Troia. l-au ascuţit la vîrf şi l-au pus bine la o parte.. ne ospeţeşte. Aheii se leagă sub pîntecele oilor şi ies din peşteră Şi s-au pornit.. ha !. să vezi cît e de bun. ci un clocot. însă Ulise.. în zori. ciclopilor.. un sfert vin. Şi ce rîs. a glăsuit el spre ciclop. şi trăsnete parcă-i loveau.. Şi să mă tem cumva de Zeus.. proptit chiar la intrare de ciclop. Ulise i-a turnat din nou ciclopului în oală vin şi i-a răspuns plin de dulceaţă : — Numele meu aheu e „Nimeni". rîdea ciclopul.. Şi ochiul lui a sfîrîit ca fierul de pe nicovală. ha. scăpaţi de moarte-n faţa Troii. Acum însă isteţul nostru a turnat vinul spumegos într-un vas mare de pămînt şi i l-a întins uriaşului : — Soarbe. şi a plecat cu turmele. Aheii se uitau pieriţi cum le mînca uriaşul soţii.. punînd la uşă din nou stînca. nemailuînd seamă la feciorul zeului mărilor Poseidon. Uriaşul este orbit cu un trunchi înroşit în foc Ulise s-a gîndit un timp : ce-i de făcut şi cum să scape din peştera ciclopului ? Căutînd şi frămîntîndu-şi mintea. şi l-a sorbit cu lăcomie. să-i primeşti bine pe drumeţi. eu care sînt la fel de tare ca orice zeu ?. înfricoşate. ha !. Cum a pătruns în peşteră. Nimeni te-a orbit ?. —• Ha. că Nimeni mi-a vîrît în ochi o ţeapă înroşită-n foc şi m-a orbit ! — Ce tot spui ?. Ciclopul nu băuse încă sucul de struguri pîn-atunci. Erau închişi în peşteră de steiul cel enorm.. care urla necontenit şi se izbea de toţi pereţii peşterii sale.. bătut.. puterea lui l-a doborît. zei !. pe care o avea ciclopul. L-au luat. Tocmai venea şi el din vale.. şi. ca să îşi mîne turmele. Dacă nu-i nimeni... chiar în mijlocul oilor. Ştii foarte bine că-i poruncă de la stă-pînul nostru. însă» şi-a dat isteţul seama că omorîndu-l e-n zadar. Iară cînd s-a lăsat amurgul peste acel ţinut de spaimă. ha. Parcă se dăi-îma asupra lor cerul întreg şi bubuiau din înălţimi tunete tari. — Aha !. Apoi s-a-ndestulat cu lapte. S-au apropiat de Polifem şi ascuţişul trunchiului i l-au vîrît adînc în ochi. doar dintr-o-ngbiţi-tură se prăbuşeau beţi la pămînt. ha. beat. Nimeni te cheamă ?... de-aici. Parcă era nu rîs de fiinţă. ahsii au aprins un foc în peştera ciclopului. a luat burduful cel plin cu vin roşu şi tare.. Uriaşul a-nceput să urle. Ulise-atunci a făcut semn ostaşilor şi-au înroşit bîrna de lemn în flacără. Bine.. măi. ciclopilor. Furtunile ne-au rătăcit.. fără teamă..

feciorul Herei. Şi pe sub pîntecele lor prinsese cîte un oştean. Şi valurile se săltau şi clocoteau în jurul lor. căruia soarta îi urzise să fie-n veci nebiruit. Iară aheilor.. In insula lui Eol şi în ţinutul lestrigonilor Aici Ulise i-a grăit cu vorba sa meşteşugită zeului Eol cel măreţ şi i s-a plîns că l-au lovit pentinsul mărilor furtuni.. de bucurie... răcnind cu ciudă : — Vai !. te-am păcălit !... şi nu un vierme cum te-arăţi. dormea dus. Polifem.. Polifem !. deseori. de vreme ce-am înfrînt destinul cetăţii Troiei. pentru că Polifem. însoţitorii lui Ulise au socotit că în burduf se află aur şi argint... Polifem.. Plutind ei apoi peste mare. — Un vierme.. Şi el se agăţase ţeapăn de cel mai mare animal. nici măcar celorlalţi ahei. urcaţi pe corabie. Dar zeul Eol l-a rugat un singur lucru pe Ulise : să nu arate nimănui ce se găseşte în burduf.. în semn de mare preţuire.. laolaltă. De-acolo a strigat Ulise : — Hei. Un munte-ntreg ! Şi l-a azvîrlit în apa mării. acela care ţi-a scos ochiul nu este Nimeni. căci preaisteţul din Itaca le da curaj zicînd aşa : — Am învins noi oraşul Troia. Ulise. cum credeai... Auzisem prevestirea că tu. starostele berbecilor din turmele lui Polifem. Numai Ulise a rămas. legat ia gură cu un lanţ în întregime de argint. Iar la plecare i-a adus. în piept le bătea tare inima... Zefirul cel îmbălsămat.. Ulise. o Polifem !. O !. striga acum pe tatăl său. bine-n curmeie. că uriaşul nu era cît de cît deştept şi nu căta sub pîntec turma.. tu. însă înţelept.însă Ulise şi cu soţii săreau prin peşteră mai sprinteni decît căpriţele de munte şi îi scăpau mereu din mîini. Şi pîndind toţi un timp prielnic. Să le dai drumul. Asta pînă spre dimineaţă.. ce nu primeşte pe nimeni oaspe-n casa lui. Ce un palat ? !. 127 . Tată. într-un burduf. Şi ce furtună !. Dar grecii hohoteau pe punte. cu grăbire. l-a primit bine şi cu cinste.. numai cînd ai s-ajungi la ţintă.. şi Afrodita.. puternic eşti ca zeii. pe vasul care-i aştepta în golfuleţul liniştit. regele peste vînturi 8. — Să le păstrezi.. Şi-am înfruntat pe-olimpienii. Aşa au izbutit Ulise şi soţii lui să ias-afară şi să alerge. Prindeţi în mîinile voinice vîslele tari şi să pornim fără de teamă mai departe. Eol. Hei. Niciodată nu mai bătuseră-mpreună atîtea vînturi peste mare. cînd el. ca să-i împingă pînzele corăbiilor către Itaca. Şi pornind grecii. iar tu. Furtuni pe care le-au iscat chiar vînturile ne-ndurate. Şi. încît Eol. Ciclopul s-aşezase-n uşă. Şi nu o să răzbim prin marea ocîrmuită de Poseidon ? 246 247 Eu nu mă tem deloc de el. Nu lăsase în libertate decît pe vîntul de apus. fără frică. O !. Artemis. după destule încercări. stăpînul mărilor. şi Leto. au desfăcut din lanţ burduful. vei veni. pedepseşte-l. Cînd a auzit ciclopul a înşfăcat o stîncă mare cît un palat. şi nebunul zeu al războiului. s-a deşteptat însă Ulise. pipăia oile pe spate. Poseidon : — O !.. a glăsuit regele Eol. din Itaca.. au şi tras repede la ţărm... Atîta numai că Ulise legase cîte trei berbeci. pînă ce au ajuns în larg. să iasă. dar eşti netot.. au ajuns într-o insulă unde domnea. au început să şi vîslească. făcut din piele. care îl sprijineau pe Priam : Apolo. auzind ţipetele lui înverşunate către ape .. însă credeam că-i un uriaş. însoţitorii lui Ulise. au reuşit să poposească la ţărmul altei insule.. a glăsuit din nou Ulise. Sub vijelia cea grozavă.. Ulise. şi fiind navigator destoinic. Tată.. ci-s eu. Ulise i-a vorbit atît de iscusit şi de frumos. răsări din ape şi pedepseşte-l pe Ulise.. pe voia sa. Hei.. Toate-n acelaşi timp suflau şi zguduiau genunea neagră a apelor pînă-n adînc. Tată. acele vînturi ce umblau.. pe-ntinsul mării.. Iar vînturile au ieşit şi s-a dezlănţuit furtuna. uriaşul. Nu-l lăsa să se-ntoarc-acasă !. cînd oile s-au grămădit la gura peşterii. căci avea ziduri ridicate de zeii-Apolo şi Poseidon. în timp ce stînca aruncată de Polifem zguduia vasul. cu unsprezece din corăbii..

. zis lestrigonii.. Mama lui însăşi. Aias. Antiloh. colţuroase. Mă voi lupta. din insulele Sirenuse13 — l-au ispitit cu 128 . după această încercare a trebuit să se-nvoiască şi să-i dea drumul iar pe mări. Ulise a plecat spre ţara întunecată a lui Hades. Ulise cu oştenii săi. Neavînd altfel nici un mijloc să plece din acel tărîm. de la iubita-ţi Penelopa. La drept vorbind. tot vîslind şi rătăcind pe mările fără hotar. şi-ai să-i întrebi pe cei de-acolo dacă e bine să te-ntorci. însă Ulise iubea atîta de fierbinte insula lui sărăcăcioasă. Să nu păţeşti ce-am păţit eu. Potrivit înţelegerii. şi-acolo ea să uneltească prin Hades şi prin Persefona ca umbrele să-l sfătuiască pe regele de la Itaca să nu mai plece din Eea. să cerceteze insula. Circe 4l. — Nu te încrede în soţie. deci. ea i-a răspuns cu viclenie : — Te las să pleci. Anticleea — care murise între timp — a venit să-l sfătuiască. uriaşii au sărit îndată.prevăzător. au ajuns pe un alt tărîm. a spus regele mînios. Patrocle. dîndu-i ospeţe strălucite. După Tiresias. Ulise i-a făgăduit să se coboare în Infern. Mai bine stai tihnit la Circe ! Heracle. în largul mării. S-a-nfăţişat şi Agamemnon. au sfărîmat corbăiile. Voi izbîndi şi voi ajunge în Itaca. Şi i-au mîncat numaidecît. din nou Ulise. mîncaţi de cruzii lestrigoni. din flota lui atît de mare... neputincios stînd pe catarg. uriaşi şi mîncători de oameni. Cel puţin tu să fii ferit de relele care te-aşteaptă. Eu trebuie să văd Itaca... Dar nu mă voi lăsa eu pradă atît de lesne lui Poseidon. Primejdiile nu mă opresc. şi pe ahei i-au tras în ţeapă. pe soaţa-i cea mult răbdătoare şi pe fecioru-i. însă jelindu-i pe cei morţi. zeul mohorît. Sirenele — fecioare-păsări. a-ntîlnit în cale pe regele profeţilor : Tiresias cel prea-vestit. dacă-nainte ai să cobori pînă-n ţinutul lui Hades. căci blestemaţii lestrigoni azvîrleau iarăşi după ei cu stînci cît munţii. S-au dus acasă şi i-au fript. Vîsliţi !. Insă pe insula aceasta trăia un neam. Şi-astfel eroul să-i rămînă pe totdeauna ca bărbat12. cu ochii lui străbătători9. au înălţat pînzele toate şi au vîslit cu încordare. frumoasa vrăjitoare. pe catarg. 249 Şi tot luptîndu-se cu soarta. Astfel n-a mai avut Ulise. i-a mai rostit că soaţa. Tiresias i-a prevestit cîte avea să mai îndure în drumul lui către Itaca şi cum se va dezlănţui mai tare ura-nverşunată a lui Posei-don furtunosul. în ţara asta locuia o mare vrăjitoare. îndrăgostită de Ulise. — Vîsliţi !. încît nu s-a înduplecat. pentru că toţi îl socot mort. este silită să-şi aleagă. 248 Şi chiar sub ochii lui Ulise. de zeul ce ne urmăreşte ca să-l răzbune pe ciclop.. lui Ulise i s-au mai arătat şi alţii. Toţi i-au vorbit. puţinii care mai trăiau. Aias şi Ahile se zice c-au zîmbit atunci. — Orice mi-aţi spune. eu tot plec. un alt bărbat. Cîţi rămăseseră cu el i-au plîns cu lacrimi arzătoare pe cei care pieriseră. Aici.după aceea pot să mor. cînd rostea vorbele acestea. Vîsliţi !.. Ba chiar cînd anul a trecut. puşi în frigare.... frumoasa Circe vroia să-l pună pe Ulise să se coboare în Infern . în insula Ogigia. Patrocle. Nu vă lăsaţi !. El s-a urcat sus. ca pe miei.. Şi Circe n-a avut ce face. dornic întruna s-o învingă. Vîsliţi !. Apoi. chiar voinicul Ahile şi umbrele altor eroi i-au grăit în acelaşi fel : — Cu toţii-am suferit destul. cel doborît de Clitemnestra atunci cînd a ajuns acasă. şi erau gata să-i zdrobească şi să-i afunde-n apa mării. Era o insulă Eea 10. mult credincioasa Penelopa.. la stăruinţa lui Ulise că vrea să plece către casă.. striga Ulise. deşi erau în ţara morţii. Eu ştiu că toate-aceste crime sînt uneltite de Poseidon. la Calipso A pornit. n-a vrut să-l lase să mai plece şi l-a ţinut un an întreg. în locul lui. Pe târîmul vrăjitoarei Circe şi în Infern Şi. Era atît de avîntat. decît doar o corabie. încît şi umbrele acelor mult glorioşi eroi : Heracle. Acolo. Tele-mah.

cum era voinic şi zdravăn.. crescîndu-i dorul şi mărin-du-i jalea. Dar ei. de ţipetele fetelor. încît sărmanul ajunsese să nu-şi dorească altceva decît să vadă ţărmurile insulei. Itaca dragă. ca să-l îmblînzească şi să-l întoarcă iar pe cer pe zeul care luminează. în cele şase boturi ale sale. furtunosul.cîntece înşelătoare să co250 boare în ţara lor şi să rămînă. Şi mai erau pe-atunci doi monştri. l-a zărit. a căzut jos şi-a adormit. negru. Tu vrei să scapi ? a rostit zeul. pornind pe mare. i-a răspuns nimfei Calipso : — Eu ştiu că draga mea nevastă Penelopa nu e ca tine de frumoasă. L-a primit în palatul său şi i-a făgăduit să-l facă nemuritor pe veşnicie. ciclopul — Poseidon. insula nimfei Calipso 17. Şi-a făurit atunci o plută. au scăpat şi de aceşti monştri. ce-aveau. din trunchiuri de copaci negeluite. regele-acelei insule. După această cuvântare. pentru că tu eşti o zeiţă fără moarte. a-nfruntat valurile repezi şi-a ajuns in Ogigia 16. Aşa a glăsuit Ulise. Ulise s-a plecat din nou domniţei. — Parcă-i un zeu picat din slavă !. Din fericire pentru el.tat de a fi iarăşi în Itaca. Talazurile au urlat spre plută. Dar eu nu am altă dorinţă decît s-ajung s-o văd şi să-mi văd ţara.. cu marea cea învolburată. Iar pe Ulise l-au vîrît la fund. Ospeţia lui Alcinou Trezindu-se din somn Ulise. însoţitorii lui Ulise au mîncat boii cei sfinţiţi ai marelui zeu Helios. copilă a lui Alcinou. tocmai veneau la malul mării. trîntit încoace sau încolo. Frumos bărbat era Ulise ! Nimfa l-a îndrăgit şi ea. vâslind mai încordaţi. s-a luat la luptă şi cu marea. Helios nu a mai vrut să dea lumină.. ce se numeau Scila şi Caribda 14. Şapte ani l-a ţinut acolo. înse.. din insula feacilor . să speJe rufe. l-a adăpat cu vin de soi. Ulise-a astupat cu ceară urechile vîslaşilor şi pe el însuşi s-a legat cu frînghii groase de catarg. A stat un timp şi a privit-o. neîndurată. Caribda a supt apa mării şi-a azvîrlit-o iar afară. ci cîte trei rînduri de dinţi. îndrăzneţul n-a mai putut să rabde dorul de ţara lui. ca nişte fiare-nverşunate.. Nenorocirea lui a fost însă că zeul care-l ura de moarte — pentru vina de-a-l fi orbit pe Polifem. şi-a fost călăuzit la rege. şi au sfărîmat-o-n bucăţele. Ochii lui nu puteau să creadă că văd asemeni frumuseţe. dacă primea să-i fie soţ 18... şi-apoi să moară. Pluta este cufundată de Poseidon Pînă la urmă. Ce s-au mai speriat cu toate. Apoi a glăsuit cu duioşie : — Privesc la tine şi nu ştiu de eşti femeie sau zeiţă din Olimp. şi totuşi Calipso. Iar Zeus.. Numai Ulise. Au răsturnat-o într-o clipă. Tocmai se întorcea de la un ospăţ. 251 Şi-a strîns îndată norii şi vînturile cele mai avane şi marea a clătit-o din adâncuri. Ajunşi în ţara soarelui. a izbutit totuşi să-şi prindă palmele tari de un buştean. Abia atunci a izbutit s-atingă ţărmul cel nisipos al unei insule frumoase.. l-a ţinut şapte ani la ea. Dar el nu s-a lăsat zdrobit de soartă. istovit de luptă. numită Scheria 19. Ulise. S-a ridicat la suprafaţă. trei zile. Drept răzbunare. a trăsnit vasul lui Ulise. şi. astăzi sînt stînei obişnuite. a şoptit mîndra Nausicaa. Şi atingînd ţărmul acela. însă Ulise era chipeş. un popor blînd. O !. în Itaca. şi biciuit necontenit. cu fiorosul lui trident. nişte fete.. agăţat de scîndurile sfărîmate. nu două. de pe corabie. fără să-şi piardă nici o clipă încrederea că va ajunge în insula lui dragă. Iar ea l-a-ndestulat cu hrană. Scila ia luat şase luntraşi. Toţi corăbierii au pierit. Acolo locuiau feacii. Şi regele l-a ospeţit 129 . a şi zărit-o pe copila lui Alcinou cea minunată. Mă plec-naintea frumuseţii tale şi mă cutremur din adînc. către casă. — Aha !. ca să-i înece pe Ulise şi pe însoţitorii săi. Astfel s-a războit. Semeni cu Artemis încîntătoarea. Insă Ulise. Şi printre ele se găsea încîntătoarea Nausicaa. o insulă ce-avea trei vîrfuri15.

Şi. Şi l-a rugat pe oaspete să-i spună ce 253 nume poartă şi de unde vine. Unii dintre flăcăi l-au îmbiat şi pe Ulise să lupte în ograda largă. Fecioara. să-şi dovedească-ndemînarea. Şi. cătînd cu ochii stinşi în acea parte unde şedeau stăpînu-i şi Ulise. A pus la cale jocuri.. apoi la Scila şi Caribda. feciorul zeului Poseidon. să-şi pună lira la o parte. de va vroi. cum de nu. dar plin de har 20. ca s-arate că nu se teme de nimic. Antiloh şi pe ceilalţi viteji de seamă. înţelegea că-i un oştean. Deşi nu-l cunoştea pe nume. purtat de-ahei contra lui Priam cel bătrîn . pînă departe. pe la sirenele cu glasuri înşelătoare ce-l chemau . l-a îndrăgit parcă mai mult. Dar ştii. se bucura să aibă-n ţară un astfel de viteaz ca el. tu povesteşti mult prea frumos. în sfîrşit. la rîndu-i. pe mări . Apoi a început să spună cum au pornit ei de la Troia. Ulise şi-a rostit povestea. prins de-un buştean. însoţindu-se cu lira. destoinicia şi puterea. desigur. faptă ce-a dus în acea noapte la pierderea cetăţii Troia. Ochii frumoasei Nausicaa — spun unii — că erau mîhniţi. In sine îşi spunea vrăjită : „De ar vrea zeii să rămînă aici. la noi. la Circe . fii sigur că ai să te-ntorci în insula ta mult dorită. văzînd aceasta. cînta — ce credeţi ? — chiar războiul nimicitor.. în faţa zidurilor Troiei. — O. Şi dorul s-aprinsese iară viu în pieptul multîncercatului Ulise. Ulise îşi povesteşte rătăcirile Şi tot urmîndu-se ospăţul. şi-a plecat fruntea pe o masă.. nimeni nu a mai cutezat să-l cheme pe Ulise-n luptă. a spus aedul. Amarul tău se va sfîrşi. totuşi el i-a jurat că îl va duce. pentru soţie. cînta pe-Ahile şi Ulise şi Menelau şi Agamemnon. Cînta. Văzîndu-l cît e de voinic. să-l aibă ca soţ al scumpei lui copile. într-un tîrziu. a dat poruncă-aedului să tacă. pe cei doi Aias. întoarcerea în Itaca Toţi ascultau fără o şoaptă povestea lui.. S-a-ndreptat apoi spre curtenii ce se aflau cu el la masă şi le-a cerut s-aducă daruri viteazului de la Itaca. Ulise a simţit că-i vin pe gene lacrimi arzătoare. Văzînd atîta bunătate. pentru asta. lupte şi-ntreceri voiniceşti. văzînd pe rege că porneşte către Itaca şi soţie.." Regele Alcinou. Regele Alcinou.. Deşi îi era drag şi ar fi vrut. Poate te-a inspirat Apolo. tîrît de valuri.cu cinste mare. Demodoc. după datini. L-a aruncat numai cu-o mînă peste palat şi peste ziduri. mîndra Nausicaa. cum s-au luptat cu multe neamuri şi l-au orbit pe Polifem. El. pe care grecii l-au lăsat în faţa porţilor troiene ? — Ştiu. 130 . încît pe faţa lui Ulise lacrimi curgeau din nou şiroaie. un aed orb. să-mi fie soţ !. Atuncea Alcinou a spus : — De vreme ce-ai sosit. Şi cum Poseidon. care să-l poarte pe Ulise către pă-mîntul multdorit. chiar în ziua următoare. fără teamă de nimeni şi nimic pe lume. Să i le pună într-un vas. în orice ţară. Cum a ajuns după aceea la Calipso. regele insulei Itaca şi-a luat rămas bun de la gazde. pentru casă. cu pînze şi cu vîsle bune. de parcă ai fi fost acolo. a glăsuit regele insulei Itaca. l-a urmărit plin de mînie. un bărbat vrednic. Iară 252 Ulise. ce lingeau cerul albăstrui al nopţii. să ne cînţi povestea calului de lemn. prin insule . Şi Demodoc a prins să cînte şi-această faptă prea isteaţă a lui Ulise din Itaca. Cînta.. cum a scăpat de moarte. scăldaţi în lacrimi. bătrîne. auzind acele stihuri prin care-aedul proslăvea pe toţi eroii de la Troia. zvîrlit pe malul feacian. cînta duios bătrînul şi lira lui suna atît de jalnic ! Cînta povestea cum s-aprinsese Troia şi cum arsese-n flăcări luminoase. Cînd a sfîrşit.. Cînta bă-trînul Demodoc. a prins în braţe-un bolovan de o mărime uimitoare. scă-pînd cu greu din mreaja ei şi. Ulise. s-a auzit un cîntec dulce. A arătat că este din Itaca şi vrea numai s-ajungăacasă. către ţărmul în care marea se lovea cu înspumatele ei valuri. cînta şi rătăcirile-i pe mare.

a sosit Ulise în hainele de cerşetor.. Ulise l-a întîlnit pe un porcar. acel ce pătimise atît de multe. sub un copac. Eumeu i-a povestit durerea preacredincioasei Penelopa. benchetuiesc. în casa lui s-au oploşit mulţime de peţitori neruşinaţi. Dar el în li-nişte-adormise. de cerşetor. s-a dezbrăcat de hainele frumoase. Cu îndîrjire-a făcut un semn. Ar fi pornit în acea clipă să se răzbune pe tîlhari. Ulise. undeva. şi s-a-mbrăcat în nişte straie de om sărac. 254 Dormind trudit. striga el parcă-nnebunit de-atîta fericire ce-o trăia. îi sorb tot vinul. inima îi bătea să-i spargă pieptul. Corabia plutea spre zări ca şoimul. mănîncă turmele. Cum a simţit însă c-atinge. Şi tatăl n-avea ochi destui să-şi vadă şi să-şi mîngîie feciorul. spre ţărmurile insulei Itaca. L-a ospătat. în ospeţie. i-a plecat.. toată noaptea. Iară cirezi şi turme are destule. pe viteazul Ulise. în taină-au făcut planul.. Nu se pripise niciodată. şi îl aşteaptă pe Ulise. şi a pierit desigur. In acest timp neruşinaţii de peţitori pătrund în casă-i. dulcea Penelopa. şi-l jeleşte. Ea n-a pierdut încă nădejdea ca să-şi revadă iar bărbatul. Apoi. căci nu erau în largurile mării vîslaşi mai buni ca ai lui Alcinou. — Soţul.După aceea regele Ulise. Mergînd prin insulă. 131 .. Tot vrea să afle ce s-a mai întîmplat la Troia. şi-n pieptul lui se aprinsese flacăra urii-n vîlvătăi. nimic alta. preaisteţul.Şi-a stat Ulise la Eumeu.. Dar tot ce ţe-se-n timpul zilei.. s-a întors. în lupte. îi era dat s-o vadă iar. i-a văzut din nou Poseidon. Şi cel dinţii s-a dus acasă feciorul. cu paşii. încet culcîndu-l lin pe-un aşternut. voios cum nu fusese pîn-atuncea sărmanul tînăr niciodată.. fură din avuţia lui Ulise şi-i pîngăresc întreg palatul. Planul făurit împreună cu Telemah . — Aici e insula Itaca !. Şi săruta pămîntul drag. Mai puţin se pripea acum. căci e frumoasă şi e bună. Ulise. Uitase-n somnul lui ce suferise si se visa acum acasă. zicea Eumeu.. şi tot rostea : — Mă bucur. socotind că-ntr-adevăr Ulise este un cerşetor. Crescuse mare şi puternic. Ulise ascultase totul. Acesta. Ulise i-a spus cine este. l-a omenit cum se cuvine. din-tr-una-ntr-alta. sleit. şi îl aşteaptă. Cînd s-au ivit pe mare zorii. Şi cu iuţeală îl purta cu sine corabia. Cu cine a plecat de-acolo ? Poate s-a mai aflat ceva între timp. alţii de prin cetăţi vecine. însă tîlharii peţitori au pus la cale să-l ucidă fiindcă prea le stătea în cale. A ascuns într-o peşteră adîncă lăzile mari. De-aceea şi-a trimis feciorul.. Din întîmplare. Ulise i-a ieşit-nainte. Privea în jur şi nu-i venea să creadă. cu marele-i trident strălucitor. Dar fiind totuşi prevăzător. cînd zidurile au fost arse. Tată şi fiu s-au strîns în braţe. vărsînd nenumărate lacrimi. la Sparta şi la bătrînul rege Nestor.. Ea-i tot amînă şi-i amînă... un om bă-trîn şi de credinţă. în urmă. şi-apoi pe mările învolburate. dup-atîta vreme. pe nume Telemah. să-ntrebe ce se mai aude despre aheii rătăciţi. căci era tocmai cum fusese Ulisen vremea tinereţii. Şi iată. Ulise n-a simţit cînd au ajuns în insula Itaca. că eşti voinic. primite de la Alcinou. în poarta casei sta un cîine. s-a arătat şi Telemah. S-a prefăcut pe loc în stîncă sură 21. venind cu o corabie. Nu crede c-a murit. s-o cerceteze mai întîi. şi-a pornit prin insulă. încet. Ulise.. Unii sînt chiar din insulă. Unul a dat un chiot.. 255 frumoasa. a dat semnalul de plecare. destramă iar în timpul nopţii. lespedea. aproape mort. Spune că-şi va alege soţul cînd va sfîrşi de ţesut pînza cu care-şi va învăli fruntea regală-n ziua mult urît-a nunţii. Telemah. Acum ne pregătim şi de răsplata netrebnicilor peţitori. suindu-se pe vasul feacian. pline de daruri. şi-au pornit. ce purta numele Eumeu. După puţină cumpănire. l-a odihnit şi.. Telemah. Pe poarta asta se pornise cu douăzeci de ani în urmă. Cînd a intrat la el acasă. Porcarul Eumeu îi destăinuie lui Ulise faptele peţitorilor După un timp s-a deşteptat Ulise. Chiar astăzi trebuie să se-ntoarcă. la faţă. Şi el s-a supărat cumplit că prada lui. şi vasul feacian a împietrit. Şi fiecare-ar vrea so ia pe Penelopa de soţie.. vorbind ei. L-a cunoscut numaidecît. Nu trebuia să afle nimeni că el. purtat de vîsle peste valuri.. I-au pus alături lăzile cu darurile feaciene şi au pornit pe calea-ntoarsă. Vîslaşii l-au dat jos de pe corabie. Dar el era prevăzător şi chibzuit în toate cele. bătrîn. 11 cerceta la trup. îi scăpase. luptîndu-se-n războiul de la Troia. Vîslaşii s-au plecat pe rame.

De dimineaţă. acela care va întinde arcul şi va răzbate. după datini. cit de puţin. au venit cu fală toţi peţitorii la palat. întristată. Ce n-au făcut ? Cît s-au silit ! L-au încălzit la foc. în hainele de cerşetor. încet. El. puneau la cale să-l ucidă pe Tele-mah. de-astă dată. — Aş vrea să fie astfel.. înverşunat parcă mai rău. rîzînd în hohote. a-nfipt securile la rînd. cu jale. Ulise sta pe lîngă vatră şi Penelopa. Acum. încă o noapte în acest timp venise noaptea. cu ochii-n lacrimi. struna lui tare. rosteşte-n şoaptă Euricleea.. la o vînătoare. să s-odihnească. şi l-a privit. A dat poruncă unei roabe. oh !. Aflînd regina Penelopa că-n casa ei un biet milog. privindu-l cu iubire. H încet.. a fost bătut şi înjosit. spunea ea. Era bătrânul cîine Argos. Penelopa a adus arcul lui Ulise. voi. şi ea trecea prin toate găurile de la securi22.. arunca săgeata . în acest chip a mai trecut o noapte. şi lacrimile îi umpleau iar ochii.. Penelopa. să-i pregătească un pat moale drumeţului. s-apucase să-i povestească drumeţului cît suferise de amarnic în aceşti douăzeci de ani. O cicatrice cunoscută. stînd departe.Ulise.. toate securile. » y-A . s-a mîniat fără măsură.. însă şi eu am hotărî t că nu e demn să-mi fie soţ acela care n-ar putea săndoaie arcul lui Ulise. lam să pun în luptă securile pe care bietul 258 Ulise le-nşiruia în sală. ce îl slujise pe Ulise şi-l aşteptase să-l mai vadă. Căci iată. în vatră. şi peţitorii au luat arcul.. îi porunceşte să nu scoată nici un cuvînt.. — Ulise eşti. cîte douăsprezece.. L-au luat şi-au încercat să-ndoaie. şi l-au batjocorit cu vorbe care de care mai urîte. fiindcă ceruse de mîncare. cîinele a ridicat capul. în ochii lui plini de credinţă a licărit o luminiţă. odată. care ştia taina. o sfătuia drumeţul pe regină. — Să nu amîi această luptă. S-au apucat întîi şi-ntîi de-ospăţ. I-au uns şi 132 . de nu se învoia s-aleagă dintre ei pe viitoru-i soţ. Am fost silită de ei toţi şi mă tem pentru Telemah. A încercat să dea din coadă şi să-şi arate bucuria. dar l-au lovit. Dar el îi pune peste buze palma şi-i face semn să tacă. Eu ştiu că-ţi va sosi bărbatul mai înainte ca peţitorii tăi să-ntindă arcul şi repedea săgeată să străbată prin găurileacelea din securi. va trebui sămi fie soţ. Acum la încercarea asta am să-i pun să se întreacă peţitorii. stăpîne drag !. cu săgeata. pe care o avea Ulise de cînd o fiară îl rănise... Bătrîna doică Euricleea a pregătit patul cel moale . i-au dat nişte resturi de carne . să nu se afle că s-a întors — pînă ce dînsul nu-şi isprăveşte pedepsirea celor ce-i pîngăreau căminul. Telemah. spunea mîhnita Penelopa.. Şiacela. bătrînul cîine a-nchis ochii. Nu voi avea ce să mai fac. Şi ei. feciorul ei şi-al lui Ulise. Dar peţitorii. s-a prefăcut că-i este foame şi le-a cerut o-mbucătură. dar vrînd să-l spele-n apa caldă pe cerşetor. — Mîine va fi această ziuă. simte la gleznă-o cicatrice. bătrîna doic-a lui Ulise. I se păruse ei ciudată şi faţa cerşetorului. Iar mai-nainte. Ulise a pătruns în sala unde-i benche-tuiau duşmanii.v ii •256 17 — Legendele Olimpului. Apoi. să-i spelentr-un lighean de-aramă picioarele preaostenite.

Dar nimeni na ştiut cu atîta farmec şi-atîta de zguduitor. Ce bucurie-a fost. moravurile de atunci şi. la nunta lor.. spunînd că nu e drept să se arate atît de aspri cu un oaspe. Viclenii peţitori gemeau. mai puţin. Iar ea-l ţinea de gît cu braţe albe.. luînd săgeţi de jos. Itaca-i cea mai delungată-n mare Şi scundă spre apus. mulţi iscusiţi poeţi au luat atunci lirele-n mîini să cînte isprăvile eroului Ulise. Itaca : 260 „Eu locuiesc Itaca. . la-nfăţişare Măreţ. — Tu. Dulichiu. Toţi au rămas înmărmuriţi. deşi sînt mai bătrîn. 3. „Odiseea". în celebrul poem epic al lui Homer : „Odiseea". Şi mulţi. să cînte-n versuri dorinţa vechilor elini de-a-nvinge soarta — atunci cînd era duşmănoasă — de-a birui orice primejdii prin isteţime şi curaj. Ulise a sărit pe prag. Ei încă nu-i venea să creadă că este el. au strigat ei. aspră-i Itaca. prin fiul lui. fugeau înfricoşaţi pe lături. Şi cel dintîi şi cel mai rău dintre tîlharii peţitori a căzut mort. m-am întors !. nici n-am trudit prea mult cu arcul. Slugile au primit poruncă să zvîrle leşurile-ncolo. i-au nimicit pe peţitori. aflat la poalele muntelui Is-maros. Ulise.. l-a încordat şi-a tras în ţintă. nu spun. Să nu mai poată fugi nimeni. Văzînd că se apropie ceasul. între insulele Tasos şi Samotrace. Za fel ca şi „Iliada". ce vrea numai să îşi măsoare forţa cu-a tuturor. dar ca bună mamă creşte Feciori voinici. Astfel rosti Ulise şi făcu semnul de luptă către Telemah. Dar cînd Ulise i-a rostit cum îşi făcuse singur patul. ajutat cu sîrg de fiul său şi două slugi. Note 1.. Pînă la urmă. plîngea ca un copil. credincioasa lui soţie.. precum e Zachintul păduros. Şi-acum e vremea să gătim ospăţul !. Telemah a cerut reginei să urce sus. Nu e. limpezitul Ostrov.. şi iar nimic. Telemah. arată pricinile pentru care — în adevăr 133 . Penelopa. Same. cerşetorule. cum mă defăima peţitorii. Ulise-a luat în mînă arcul.. Puterea mi-e încă deplină. să nu-l mai vadă pe Ulise. Privirea regelui Ulise îi străpungea ca un cuţit. Este vorba de ciconi. un neam de traci.. Pedepsirea peţitorilor în acest timp orînduise Ulise. Ulise. nu ţi-e destul că te-ndurăm aici ? Vrei să te pui cu noi la rînd. cu o săgeată-nfiptă în grumaz. iată că n-am greşit. care le răsplătea purtarea. In acest fel. de aur şi de fildeş alb. însă nimic. porni să tragă. Pietroasă. împodobit cu flori de-argint. că-i lesne de închipuit !. în încăperi.. O !. Inima îi bătea de teamă. Vlise glăsuieşte cu înjlăcărare despre insula lui. Tot se temea că s-ar putea să fie vreonşelăciune. cel aşteptat atîta timp. Şi a grăit spre peţitori : — Daţi-mi şi mie puţin arcul. Cine putea să lupte cu Ulise ? Cine putea să-nfrunte pe viteazul care era atît de încercat ? Vuietul greu al bătăliei se auzea pînă departe.. cît era de tare. Acesta înşfacă o sabie şi-o suliţă mai ascuţită şi veni lîngă tatăl său. răsturnînd tolba la picioare şi. regina s-a încredinţat. zugrăvesc societatea.struna cu grăsime. Ulise s-a spălat de sînge şi s-a înfăţişat soţiei : — Eu sînt Ulise. după dreptate. pate. 2... Astfel de fapte sîngeroase dovedesc care era îndeletnicirea de bază a cetelor de ahei conduşi de regii sau basileii lor. Şi-apoi nimic mai dulce Ca ţara ei nu pot vedea pe lume". dintr-un măslin. Şi-a poruncit să i se dea arcul cel greu drumeţului. indirect. şi ar fi dat orice pe lume să poată alerga prin porţi. ţinînd în braţele-i mult încercate pe scumpa. în cea de-a doua jumătate a mileniului al doilea înaintea erei noastre. deşi toţi peţitorii strigau tare şi îl ameninţau cu moartea. într-un ceas sau două. ce şi-au recunoscut stă-pînul. cu milă.. Numai Ulise ştia taina. a zis atunci Ulise. sau. Ce-a mai fost !. Aş vrea să îmi încerc şi eu puterea. A mijlocit însă. ca marele Homer. bărbaţi mai tineri şi mai plini de fală ? Şi erau gata să-l lovească pe Ulise. Arcul parcă era de piatră. şi unde împrejur sînt multe Şi-apropiate insule. pe ţărmul de miazănoapte al mării Egee. să se închidă poarta casei. 259 — Vezi. pe unde-i muntele Neritul Cu freamăt de păduri. iar celelalte Sînt mai spre răsărit.

Eroul s-a înfăţişat. închinată. şi Corfu are înfăţişare de corabie. Duşmanul este între ziduri. H. Fiindcă eroul se recomandase mai înainte „Eu singur" sau „Singur eu". Sînt geografi care socotesc că ar fi vorba de coasta sardă a strîmtorii Bonifacio. ca şi Ulise de aceea a ciclopilor.tre care este destul să amintim pe tînărul macedonean. Calipso care-a vrut bărbat săi fie". Securile aveau în partea lor metalică nişte găuri. în cîntecele lor. Dealt- 262 fel. către Creta — părea scăldată toată-n sînge. îndestulîndu-le în ura ce o aveau pentru troieni. sau în piroane. pe care le-a înfruntat eroul Ulise. 11. prin isteţimea sa. umbra lui Hector cel viteaz.— a. iar noi îi denumim ciclopi. 14. Serov cunoscutul său tablou „Ulise şi Nausicaa". Această insulă cred unii geografi că ar fi Stromboli. fiul lui Filip : Alexandru. fost distrusă. 12. Homer numeşte insula : Trinakia — insula tridentului. Demodoc. vrăjitoarea Circe o schimbat pe o mare parte dintre tovarăşii lui Vlise în porci. 7. (And erau folosite ca arme. Ţara ciclopilor ar fi coasta din golful Neapole. Hector ce apărase Troia şi se sfîrşise de curînd sub crunta lance a lui Ahile. Homer le zice „ochi rotunzi". Astăzi ar fi Monte-Circeo. ÎS. Fugi. în apropiere de Creta. ba chiar sâ-i facă mai frumoşi şi mai voinici decît fuseseră înainte. răspunde : „Singur eu". să-ntoarcem timpul iar în noaptea cînd flăcările mistuiau marea cetate a lui Priam.Deşi dorit de ţară şi soţie Oprit era-ntr-o peşteră-adîncată De zîna cea frumoasă. In apropiere de Amalfi sînt pînă astăzi insulele Sirenuse. Ele prevestesc pe viitorii cuceritori. tu.. Ca să facă legenda despre Vlise mai palpitantă. în legendă. 134 . Insulele poartă aceleaşi nume şi în geografia noastră. Du-i peste mare. 22. In acel ceas s-a arătat. Cerul era roşu şi marea — pînă departe. In felul acesta eroul nostru scapă de pedeapsa dracilor. 20. pe aceşti uriaşi din piatră sură. Karavi înseamnă în limba greacă : corabie. cîntate de el. Nu ştim sigur dacă este aşa sau nu.. cel născut de Afrodita . săbii şi jaf peste pămînt. 15. 13. sau biruinţe în Elada. însîngerat şi plin de răni. visînd poate calul de lemn. 6. în Trinacria — insula cu trei vîrfuri. ci Karavi. In folclorul nostru. Şi dintr-o dată se trezeau cu lăncile vîrîte-n piept. însă. Pe fundalul unei privelişti din insulă şi-a creat pictorul rus V. 19. Ea era. urcă-i într-o corabie. . cînd cel orbit este întrebat de draci cine l-a înţepat cu frigarea. dar lucrul pare cu putinţă. poate ca o influenţă a acestei legende. se găsesc poveşti despre Păcală sau alţi eroi populari care pătrund în iad sau la moara dracilor şi orbesc pe unii dintre încornoraţi cu o ţepuşă sau o frigare încinsă în foc. jefuită Troia. pe o coastă a Marii Tireniene. elinii au transformat. Una dintre isprăvile pe care le-au săvîrşit aproape toţi eroii a fost pătrunderea în Infern. în vis. Calipso era fiica lui Ocean şi a zeiţei Tetis — care era în acelaşi timp ţi mama lui Ahile peleianul. cu săbiile spintecîndu-i. 5. fugi. Vechii geografi pretindeau că insula lotofagilor era Djerba din Sirta Mică. Unii mitologi cred că prin aedul bătrîn şi orb. 17. a reuşit să le redea înfăţişarea lor obişnuită. — O. AVENTUROASA CĂLĂTORIE A LUI ENEA SFlRŞIND LEGENDELE ce-au amintit păţaniile aheilor la-napoierea spre Elada. în perete. 9. în Italia. tu. cratere de vulcani. Mai tîrziu numele i s-a schimbat. ia penaţii2 — zeii care au ocrotit pînă azi Troia — şi focul sacru al cetăţii. şi pe romanul care purta numele de Cezar. care l-a dus pe Vlise în Itaca. cea cu mulţi vulcani. la distanţă de 20—30 cm una de alta şi trăgeau în aşa fel încît săgeata să străbată toate aceste găuri ale securilor dintr-o dată. se vede şi astăzi Ungă insula Corfu. pentru a putea fi agăţate la cingătoare. Enea. sînt de-a dreptul uimitoare. 10. mîndra zeiţă-a frumuseţii. coastă care este toată presărată de munţi — ca de nişte uriaşi — avînd pe creştet cîte un ochi rotund şi stins. 261 8. 21. care au năpădit cu sînge.. Homer s-a reprezentat chiar pe el. Tezeu şi Orfeu. aheii povesteau şi despre el că s-ar fi coborît în negrele ţinuturi ale lui Hades. De aceea matrozii greci îi spun insulei nu Corfu. Se zicea că la sosirea aheilor în Eea. potrivit înfăţişării. Iar gemetele se-nălţau pînă-n palatele de aur ale lui Zeus din Olimp. 4. troianului Enea. sora regelui Eete şi fiica lui Helios — zeul soare. Dar regele insulei Itaca. în nişte fiinţe fabuloase. Pare că este de fapt ţinutul Mesinei de astăzi. Ogigia ar fi insula Perejil din zilele noastre. şi dir. Cunoştinţele geografice ale lui Homer despre insula Corfu. la care nu se încumetau decît trăgătorii cei mai vestiţi. Unii troieni încă dormeau. te salvează dintre flăcări. Insula Corfu. pînă la Hera şi Atena. ca şi despre celelalte coaste ale mărilor. din marea insulă Sidlia. Trăgătorii cei mai iscusiţi puneau aceste securi una în faţa celeilalte. Numele ei în româneşte înseamnă : pasăre de pradă. glăsuia umbra eroului troian. De aceea se spune că s-ar chema acum insula Capri. probabil. Aceasta pare a fi fost una dintre încercările cele mai grele pentru arcaşi. 18. Troia se va surpa acum. Sţînca în care legenda spune că s-ar fi prefăcut corabia feaciană. la fel ca şi Heracle. chiar dacă sînt învăluite deseori în haina alegoriei şi legendei.

Şi.. înfruntînd moartea-n orice clipă. pe coastele împădurite. Şi ei îl implorau cu toţii: — Du-ne. după o culme-mpădurită. în goana mare. Deci nu mai plînge pe Creusa. bărbaţi. — Stai. Ai grijă de feciorul nostru. 265 — Unde-i Creusa ? striga el.. care-i fusese lui Enea socru şi rege şi stăpîn. In fruntea lor păşea feciorul vestitului erou.. Altă soţie vei avea. Din el ieşeau oşteni ahei. purtînd în braţe o lădiţă cu cîteva lucruri din casă. Mai înainte a intrat în templul Hestiei4. ce purta numele Creusa •— feciorul său cel mititel : Ascaniu-Iulus şi bătrînul. ce te-a iubit atît de mult. Aşa a rostit aspru Hector. Unde-i Creusa.. Rostind cuvintele acestea. Pierderea Creusei Ajuns acolo în dumbrava unde erau mai toţi troienii. precum ştim. Iară pe munte-l aşteptau. şi-ntîi către Neoptolem. pînă la marele palat unde şedea regele Priam. avînd sabia în mînă. găurită de loviturile de lănci. Măcelăriseră pe Priam. feciorul marelui Ahile. că trebuie să se îndrepte.. unde vrei. micul Ascaniu. care fusese odinioară soţul zeiţei Afrodita. Acasă-l aşteptau soţia — fiica lui Priam cel bătrîn. dar n-a putut s-o mai găsească. nu s-a ascuns. şi umbra lui însîngerată s-a risipit. Deasupra ei au căzut leşuri. Nu au vrut zeii să-ţi fiu tovarăşă de drum. cu cetele lui de troieni. în care să renască Troia.. Ba a pătruns şi în oraş. fiica lui Priam a pierit. Enea n-a mai stat pe gînduri şi s-a zorit să-şi scape tatăl. Şi printr-o vrajă misterioasă. A fost surprinsă de-un oştean şi doborîtă cu o lance. care ardea cu vîlvătăi.. pe cînd părăsea Troia. însă deodată i-a ieşit-nainte însăşi Afrodita. Fii sănătos. vestindu-i soţului. Enea a şi sărit din aşternut. cu sabia udă de sînge. a spus Enea şi. dar. 264 Palatul era însă-n flăcări. după cum spune legenda. Dar na fugit. în care să-i adăposteşti. Enea n-o putea zări. s-a rătăcit între ahei. Ida.. s-a luptat plin de îndrăzneală. afară din cetatea Troia. N-a mai avut alta ce face decît să se întoarcă-n munte. care scăpaseră de moarte. făcînd prăpăd printre duşmani. Umbra ei doar se ridicase şi rătăcea printre ruine. tot luptînd. bătrînul care mi-a fost soţ şi ţie-ţi este tată scump. dorind so mai îmbrăţişeze pe soaţa sa mult credincioasă . acest fiu al Afroditei şi al păstorului Anhise a înşfăcat o sabie şi a ieşit la bătălie.. Fă să re-nvie astfel Troia. spre tărîmul de unde a venit Dardan. vase de preţ şi arme scumpe. Astfel a spus umbra Creusei. femei şi chiar copii. ce jefuiau încă oraşul. făcută chiar de Afrodita. undeva către asfinţit. arsă de flăcări.. Au trebuit însă s-aştepte pînă ce 135 . Astfel a răzbătut Enea prin vălmăşagul bătăliei şi a ieşit pe o portiţă. a strîns în braţe numai fum. Ahile. cel care-a pus temelii Troiei 3. cuprinşi de spaimă şi nădejde. A luat de-acolo focul sacru într-o căldare de aramă. i-a rostit mîndră zeiţa ce-i era mamă lui Enea. te stingi. Hera începe sâ-i lovească iarăşi pe troieni La rugămintea lui Anhise. pe calea spre Hesperia5. Enea. spre ţara unde curge Tibrul cu valurile lui domoale. Enea a căutat să-şi afle soaţa şi-n cetele de robi . Fugi şi—1 salvează pe Anhise. Călăuzeşte-ne prin lume şi fă-ne o cetate nouă. micul Ascaniu. Du-te cu el şi cu fecioru-ţi. Enea a strigat-o încă. Enea a primit să fie conducătorul cetelor. — Mişeilor. Enea şi-a urcat pe umeri tatăl cel slab şi gîrbovit. Aici nu mai putea duşmanul să-i urmărească nicidecum. S-a furişat cu-ndemînare printre aheii.. Feciorul său. Acolo tu ai să fii rege. s-a agăţat de haina lui. stofe. Şi fără să asculte sfatul celor ce se sileau să-l ţină. şi s-a ascuns într-o dumbravă. cu prada-n braţe : aur. s-a strecurat prin marea de oşteni ahei. Căci ea. Enea. s-a repezit către ahei. Enea a văzut cu jale că soaţa lui s-a rătăcit.în tărîmul strămoşului nostru Dardan. A luat de-asemeni şi penaţii şi s-a grăbit spre casa sa.. Atunci. Urmează-ţi calea. Ci. adunau fete şi copii şi duceau totul la corăbii. Tu ai acum o datorie. umbra Creusei a venit lîngă iubitul ei Enea şi i-a rostit cu voce blîndă: — Dragul meu soţ !. draga mea ? S-a rătăcit între duşmani. el s-a întors. S-a căţărat pe-naltul munte ce se chema. Acolo tu ridică ziduri. Un pas dacă mai faci. Iară soţia l-a urmat. luptînd necontenit cu-aheii. cîţi se salvaseră cu zile.

Căci nu putea să ierte Troia. şi. Dar împotriva lor sta Hera 8. dar întro noapte — ce să credeţi ? — penaţii ce-i avea cu el prind viaţă şi încep să-i spună : 267 Zeii penaţi arată drumul spre Italia — Hesperia. Ea-l urmărea înverşunată pe acest fiu al Afroditei. din care a purces Dardan — este Italia. curînd. Au ocolit Trinacria şi-au lăsat ancora-n alt port. Enea întîmpina veşnic furtuni. Ea i-a împins către Strofade. după atîţia ani de trudă. sub conducerea-nţeleaptă a lui Enea şi Anhise. cum. două mici insule aflate între Pelo-ponez şi Zante. insula regelui Ulise.. Moartea bătrînului Anhise Părăsind şi acest tărîm..au plecat aheii. Hera-i puneanainte piedici. trezeşte pe toţi soţii săi. însă Apolo n-a răspuns. mamei troianului Enea. insula Creta nu avea rege-n acea vreme. Apoi în Delos. unde nechibzuitul Paris dăduse premiul frumuseţii. ce vă trageţi din Dardan. unde Anhise — zdrobit de-atîta oboseală şi rătăcire peste mări — a închis ochii şi-a murit. Scăpînd cu greu şi de-aceşti monştri. Într-adevăr. Au întîlnit în drum Itaca. Vremea trecea neostenită şi după-atîtea suferinţe troienii colindau pe mare şi nu ştiau încotro merg. cînd îl salvase 136 . Au poposit. a făcut. a rostit tatăl lui Enea. Aici se aflau nişte harpii. acele. numit Drepan. — Aici ne e poate limanul. sprijinit într-un trunchi de pin. cînd părăsise acest ţărm neospitalier. plutind mereu. In zori. căutaţi pămîntu-i de obîrşie. au atins Epirul. l-ar fi-nghi-ţit într-o clipită. 268 Enea s-a înduplecat şi l-a luat pe corabie pe acest soţ al lui Ulise. Drept răzbunare pentru asta. le spune vestea şi în grabă se şi îmbarcă pe corăbii. Mult l-a mai plîns bietul Enea pe tatăl său. decît un nume. Numaidecît bunul Enea îşi părăseşte aşternutul. care aveau trupuri de păsări şi răpeau oamenilor hrana. E ţara unde vor domni Enea şi urmaşii lui 6. Au făcut două266 zeci de vase şi. mărul discordiei. Le rămînea numai să caute Hesperia necunoscută şi să îndeplinească voia zeului cel bătrîn şi orb. I-a rugat în genunchi să-l ierte c-a fost duşmanul lor la Troia şi să-l salveze din tărîmul acesta înfricoşător. în Tracia. în care colţ din asfinţit ? a întrebat din nou Enea. Pînă atunci stătuse. unde fusese-adînc jignită. Atunci şi-au construit corăbii din trunchiurile de pe Ida. Dar. Pe mări. Aici Enea s-a plecat în templul zeului Apolo.jertfele de sînge şi a-ntrebat oracolul : încotro trebuie să pornească ? Oracolul i-a dat răspunsul : — Voi. troienii au ajuns prin locuri unde călcase şi Ulise. Enea s-ar fi învoit să stea acolo-n insulă. prin oracol. — Unde o fi Hesperia ? Unde-o fi ţara lui Dardan ? se întrebau acum troienii. îngroziţi de Etna. pornind către Italia. rîul Tibru . în primul rînd. în care-acesta s-a născut. Acolo. întoarceţi-vă tot acolo. cînd să pornească iarăşi. ca fiarele-n păduri. troienii au pornit pe mare. ascuns. Purtaţi apoi de vînturi aspre. în goana lui. De l-ar fi întîlnit pe grec. tîrîtă jalnic în robie de fiul marelui Ahile : Neoptolem. Şi nici Creusa nu grăise. privind înmărmuriţi vulcanul. ce purta numele de Fatum 7. troienii au trebuit să treacă pe lîngă Scila şi Caribda i0. li s-a ivit în faţă-un grec. de aur. Hera era tot ne-mblînzită şi după ce căzuse Troia 9. Au poposit. pe care-o cauţi — ţara străveche şi bogată. — Dar unde s-a născut Dardan. şi s-au urcat iar pe corăbii. ţara pe care-a prevestit-o Febus-Apolo. Şi-au luptat cu aceste păsări şi le-au învins pînă la urmă. Enea. nu apucase să mai spună. genii răutăcioase. şi-n insula Leucadia şi. au stat troienii-o noapte-ntreagă. uitat acolo de Ulise. cum arată Italia şi care-i drumul pîn-la ea. lui Enea. întors din Troia. Şi nu găseau nici un răspuns. avînd orbit singuru-i ochi de-mpunsătura arzătoare a îndrăzneţului Ulise. cînd s-arătase lui Enea. îşi amintea de acea noapte. Şi-ar fi ajuns repede-acolo. flota tro-iană a atins de la o vreme ţărmul Cretei. plecînd din Delos. muntele care zvîrlea flăcări. bunul Anhise. dar unde curge acest rîu. după acea. li spun penaţii. cobo-rînd pe orice ţărmuri. prin iscusinţa lui Enea. unde sălăşluiau ciclopii. fosta soţie a lui Hector. bietul. necum. Tocmai se arăta pe munte şi fiorosul Polifem. unde se afla Andromaca. uitat aici de-atîta timp. au plutit iarăşi mai departe. bine ascunşi într-o dumbravă. de nu-i lovea din nou zeiţa cu braţe albe din Olimp.

spiţă troiană. sosit din Troia. în acest timp. zeul războiului. stăpînul din Olimp. vreme-ndelungă. cetatea-n veci nebiruită a zeului războiului. Didona-şi cumpărase-acolo pămînt pentru-o cetate nouă. şi-a poruncit zeului Hermes15 să plece iute-n Africa 16. a şi . — O ! Zeus. Să nu ai teamă. Vantemeia oraşe noi. cu mînie sporită ne-ncetat de Hera. sosiţi tocmai din Troia depărtată. nu mai ştia de soarta lor. de pe malul mării. ca şi pe oameni. Şi-apoi. cînd ai simţit că te atinge.din măcel. L-au ai-s pe rug. duşmănoasa Hera. Dă drumul vînturilor tale şi suflă straşnic peste mări . cele mai credincioase vînturi. au şi zărit 'naintea lor un ţărm întins şi nisipos. a poruncit regina. troienii s-au urcat iarăşi pe corăbii. Sosiseră în Africa. Neamul lui Hector va domni trei veacuri în Italia. uriaşe. troienii. A deschis poarta de aramă şi vînturile au ţîşnit în lungi vîrtejuri peste mare. va face legi. în lanţuri grele. la rîndul lui. suflarea morţii. surîzîndu-i. Zile şi zile a durat furtuna fără de pereche. Didona stăpînise Tirul. Ftia. va stăpîni Italia. şi-i atingeau ţărmul dorit. Ascaniu-Iulus 11. sfîrşin-du-se cu toate. scăpaţi de groaznica furtună. Dintre ei. — O. deopotrivă. vrednicul Enea. A hohotit şi s-a-ndreptat spre adăpostul nalt de stînci. Fiul tău. cum i-a zărit că se apropie. neamul duşman. Enea. tu. după draga-i soţie. Astfel a spui măreţul Zeus. — Frumoasa mea. Ea îi va naşte lui doi gemeni. Războiul va fi ferecat. numit Iuliu. rostogolin-du-se. pierdea la rîndu-i pe părinte. fiu-i şi troienii au făcut slujba-nmormîntării. Şi. în ajutorul lui 3nea. frumoasă Afrodita. şi-aşa să mi-i îneci în ape. ce-şi are tronul de aur pe Olimp. odată. doar s-o mai zări ceva. Romulus va fi acel ce-o să zidească Roma. Atunci o 270 să se curme vrajba. căci îşi pierduse-atîţia oameni. Nu mai aveau decît un pas. i-a răspuns Zeus. cît este de bine să vieţuieşti. mîndra preoteasă. sfătuită de-un curtean. în cîrcă. Dar fratele ei. Poate de n-ar fi fost Enea. Eol a ascultat pe soaţa celui ce stăpînea Olimpul şi poruncea întregii lumi. Micena. Cînd o să se-mplinească totul ? Zeus. pe pămînt14. a pus la cale s-o ucidă. Acum. Cîţi au ajuns însă acolo. toate cetăţile aheie vor fi atunci legate-n lanţuri. pe pămînt. Troienii se luptau din greu. Aici a poposit Enea cu numai şapte corăbii. Marea a început să geamă şi valurile au crescut. Dar cînd s-a potolit furtuna. 137 . Regină-aici era Didona. marele rege peste vînturi. doar. săpînd morminte mari de apă. ascunse bine. de la strălucitorul Iulus • — care va-ntemeia imperiul. i-a atins buzele roşii şi frumoase cu mîna lui plină de har şi i-a făcut un semn să tacă. — Eol. se ruga ea. Şi-i va urma. ce va avea hotar Oceanul şi aştri luminoşi din slavă. sub romana pace augustă. zeiţa mamă a lui Enea se dusese la tatăl zeilor. Erau pe coasta Africii. După ce şi-au jelit durerea. care-i conduci pe zei.. l-au îngropat şi-au pus la cale multe jocuri. că din troieni o să se nască neamul puternic de romani.. s-au strîns în braţe fericiţi şi-au chiuit pe malul mării.zburat către Eol. să nu suspine în zadar. Pigmalion. va findrăgită de un zeu. demnă de-un soţ al Afroditei.. să mi-i dobori pe toţi de-a valma . purtîndu-l printre-ahei. nici «nul n-ar mai fi scăpat de furia mare-a apelor. feciorul său. şi se făcuse-un flăcăiandru isteţ şi vesel şi voinic. Argosul. pînă în ceasul cînd fecioara Ilia n. Temîndu-se de Pigmalion. chiar de Italia. de cînd tot rătăceau pe mare. este pe Marea Tireniană. s-apropie de Italia-. Didona-şi luase avuţia şi se urcase pe corăbii cu cîţiva prieteni credincioşi. de ce înduri ca fiul meu şi cu troienii oropsiţi să nu-şi găsească. El însuşi va deveni zeu.. Numai Enea era trist. El se urcase pe o stîncă. Italia era în faţă. o preafrumoasă feniciană. a ascultat plin de răbdare pe dulcea zeiţă-a dragostei şi. care crescuse-n acest timp. mîngîind-o pe Afrodita. Credeau că nu vor mai scăpa şi nu vor mai atinge ţărmul. Nui rămînea decît băiatul. Dar Hera. va veni ceasul cînd romanii vor răzbuna neamul troian. îngheţată. unde-şi păstra. înaltă. Pe lume se va naşte Cezar. încă îndureraţi. patria care şi-o doresc ? Tu mi-ai făgăduit. dorind sa îi răpească tronul. de Ares 13. Pe celelalte le pierduse . în Cartagina Pe-această coastă a Africii se-ntemeiase de curînd un regat nou • Cartagina. însuşi Enea fericea pe cei căzuţi în faţa Troiei. Apoi. 269 Zeus prezice strălucirea Romei Şi i-a bătut furtuna asta pe bieţii călători.

mai. făcut din aur. către Hesperia. Şi dintr-un colţ. argint şi aur. pe mări. De-aceea nu s-au lăsat pradă greutăţilor care-i loveau şi au luptat cu îndrăzneală. Dar dragostea dintre ei doi. Nu vrei să povesteşti acuma ce-ai pătimit şi ce mai speri ? Enea i-a răspuns Didonei : — Tu-mi ceri să povestesc. cu care ea a-nconjurat o suprafaţă nespus de largă de pămînt. sub mîngîierile Didonei. 271 fripturi şi prăjituri. pe laviţe scumpe de lemn. să zboare în Cartagina şi să-l trezească pe Enea din dragostea ce-l mistuia. abia-n-cepută-n acea noapte. Doreşti să-mi reîmprospătez durerile. Iară o sută de bărbaţi. tot robi şi ei. Iar dragostea şi-a aprins focul şi-n pieptul dîrz al lui Enea. tu. pentru această zăbovire pe ţărmurile 138 . în zilele care-au urmat. nenumăratele-ntîmplări pe care le-au trăit troienii. Şi iacătă-ţi voi povesti cum Agamemnon. deştepta sunete duioase un cîntăreţ cu viers divin. Şi ar fi vrut ca acea noapte. văzînd pe Priam şi pe Hector şi pe alţi mulţi viteji de seamă căzuţi sub armele aheie. Apoi troienii-au fost poftiţi să se aşeze-n jurul mesei. A povestit totul Enea. de purpură. Mai mult s-a minunat Enea. Pe-acest pămînt îşi zidea tocmai un nou oraş mîndra regină. Numai că din Olinţp veghea stăpînul cel cu braţ de fulger. privind Didona necontenit pe călătorul sosit din Troia depărtată. puneau pe mese amforele plinei cu vinuri purpurii. Ochii i s-au umplut de lacrimi. mai că nu-i venea să creadă. plină de stele şi parfum. pe care noi ne străduim să le uităm. de unde le era strămoşul. — Cum ? Nu se luptă să-mplinească îndatorirea-i de troian ? A uitat de Hesperia ? Înlănţuit de o femeie. Şi-a poruncit fiului său Hermes. cu Ulise şi cu Ahile cel cumplit au nimicit oraşul Troia. Enea a aflat acolo pe cei mai mulţi dintre troieni. cel priceput la toate. acoperite cu covoare din Iînă albă împletită cu firişoare de argint.Legendele ne povestesc că ea ceruse unui rege din Africa să-i vîndă numai atît pămînt cît cuprindea pielea întinsă-a unui taur. aflînd Didona că ei. Aproape toate vasele. în măreţele ei palate. Faima eroilor troieni trecuse peste mări şi ţări. Didona a orînduit ospeţe mari pentru Enea şi pentru ceilalţi călători. Ci-nveşmîntat în haină scumpă. cum vînturile şi răutatea zeiţei cea cu braţe albe i-a azvîrlit încoa şincolo. Şi vor lupta şi mai tîrziu. Dar sfetnicul o învăţase să taie pielea-n fîşioare subţiri ca firele de aţă. Didona nu-şi dezlipea ochii de pe chipul feciorului dulcei zeiţe Afrodita. sînt prea mulţi ani de cînd cutreieri pe nesfîrşirea mărilor. fuseseră împinse-aici. Aşa încît. cum şi-au făcut apoi corăbii troienii şi-au pornit de-acolo. Enea. cu lira-n braţe. Regina sta pe-un pat înalt. nu mai gîndea să se pornească din nou către italia. în Hesperia. 272 Ospăţul s-a sfîrşit în zori. cînd a sosit la ţărm Enea. cum a fost arsă de-ahei Troia. sub biciuirea asprei Hera. însă vroiau să-ndeplinească poruncile destinului şi să ridice-o nouă Troia. şi-a simţit inima cuprinsă de-un simţămînt tare ciudat. Cincizeci de roabe se grăbeau s-aducă-n coşuri bunătăţi. învîrtejite de furtună. glăsuia dalba regină feniciană. Nu mai trecea pe la corăbii. s-anvolburat. se îngrijeşte să zidească cetăţi străine ? a strigat. el se trudea să-nalţe ziduri puternice Cartaginei. regino. Enea parcă îşi uitase de soţii săi. ar fi ajuns în ţara sa. din amintiri. Fîşiile le-a înnodat la capete şi a făcut un curmei lung. care de care mai gustoase. să nu se mai sfîrşească-n veci. A început atunci Enea să-şi depene. şi mai ales Enea. Hermes s-a dus şi l-a mustrat plin de asprime pe Enea. de datorie. acolo. Regina Didona se îndrăgosteşte de Enea In acest timp. Insă dorinţa ta-i poruncă. Au socotit că vor pieri. neistovită. cînd în Cartagina cea largă a zărit în basoreliefuri şi în picturi şi în statui înfăţişate întîmplări din marele război troian. — O. gonit de vajnica furtună.

Cartaginei. — De te nesocoteşti pe tine, n-ai dreptul să îl uiţi pe-Ascaniu, feciorul tău, ce trebuie să stăpînească în ţara vechiului Dardan... Atunci Enea s-a trezit. Şi-a smuls din suflet moliciunea. S-a îndreptat către corăbii, şi-a poruncit troienilor să se gătească iar de drum.
Didona îşi străpunge inima de mîhnire

Insă Didona a aflat. Cu gemete, înlăcrimată, i-a-mbrăţişat picioarele şi, umilită, l-a rugat să nu cumva s-o părăsească, căci îşi va pierde zilele. — Nu plec de voia mea, Didona, i-a dat răspuns fiul zeiţei care împrăştie iubirea. Şi nu am să te uit nicicînd ; căci tu mi-ai fost nespus de dragă. însă eu am o datorie faţă de neamul meu troian şi de feciorul meu, Ascaniu. Nimic nu mă mai poate ţine. Tu nu mai plînge în zadar... Se povesteşte că Didona — văzînd corăbiile troiene cum s-au îndepărtat de ţărm — a fost prinsă de disperare. A poruncit IO-bilor ei să îi clădească-un rug înalt. Pe rug a aşternut un pat. Ea, îmbrăcată în veşminte de sărbătoare, s-a urcat pe-acest rug. Şi a
273
18

cerut să se aprindă — cu o făclie — focul, din tokte patru părţi. Apoi, cu sabia lui Enea, ce rămăsese-n casa ei, Efidona s-a străpuns în piept. Cartagina s-a zguduit aflînd că a murit regink. Lumea a început s-alerge pe uliţele pietruite, strigînd de groază şi mînie. Şi chiar Enea, de pe mare, a văzut focul rugilui, ce-şi înălţa pala spre slavă ; dar nu ştia ce poate fi... Noua patrie a troienilor Privind încă în depărtare, către Cartagina, Enea a simţit stropi săraţi pe buze. Vîntul îi biciuia obrajii. Vasul se legăna mai tare. Poseidon 17, ridicat din ape, privea la ei cu ochii turburi. Unii l-au zărit pe zeu şi au strigat la el cu spaimă : — Ce pregăteşti, tată Poseidon ? Da-ndată a-nceput năvala de ape reci şi înspumate peste corăbiile troiene şi vuietul s-a înteţit. Nu mai vedeau în zări nimica. Doar hăuri negre lîngă vase, creste de valuri vinete, nori ameninţători deasupra, ploaie şi muget ca de fiare, urlete ce-i înfricoşau, ţîşnind mereu din adîncimi. Poseidon îşi vărsa mînia pentru pie-rirea fenicienei, la rugăminţile zeiţei cu braţe albe din Olimp. Astfel s-a scurs o zi şi-o noapte în luptă crîncenă cu marea. Şi-abia cu greu au izbîndit s-ajungă în Trinacria iS. Se împlinea un an din vremea cînd mai fuseseră pe-aici şi avuseseră mîhnirea să îl îngroape pe Anhise, tatăl eroului Enea. Pentru aceasta, după datini, Enea a orînduit, în cinstea bunului Anhise, jocuri, întreceri şi serbări dînd premii mari : tauri şi arme, vase de-aramă şi veşminte, biruitorilor în lupte. în timpul nopţii s-a ivit Anhise însuşi, ca o umbră, în visele fiului său, şi i-a rostit poruncitor : — Feciorule, du-i pe troieni, degrabă, spre Italia. Te vei lupta c-un neam sălbatic, acolo, în ţinutul Laţium, şi-i vei învinge negreşit. Mai înainte vino însă în ţara neagră a lui Hades, jos, sub pămînt. Mă vei găsi pe mine însumi nu în Tartar, ci în Cîmpiile-Elizee. Şi ca s-ajungi pînă la mine, te va călăuzi sibila, clarvăzătoarea prorocită, care trăieşte lîngă Cume...
274
I

Umbra părintelui Anhise s-a risipit apoi ca fumul, deşi, prin somn, bunul Enea o mai striga, o mai ruga să-ntîrzie încă o clipă şi să-i dea sfaturi înţelepte. Dar umbra nu s-a mai întors. Enea s-a trezit din somn. A pus doi oameni să adune pe toţi troienii cît mai grabnic, pe punţile corăbiilor ; şi-ai săltat ancorele grele, pornind către Italia. N-a trecut de'cît puţin timp şi, ocrotiţi de Aîrodita, troienii au ajuns la Cume w... Ce-au chiuit !L Ce-au mai cîntat !... Şi ce-au danţat pe coasta mării, văzîndu-şi noua patrie !
Pe Cîmpiile-Elizee

139

în Cume au căutat troienii lăcaşul sacru-al lui Apolo. Acolo vieţuia pe-atunci o prorocită, o sibilă, cu numele de Deifoba. Ea a făgăduit să-l ducă pe fiul mîndrei Afrodita pînă-n Infern, să-şi vadă tatăl. Dar a cerut să i s-aducă mai înainte o crenguţă, ce avea frunzele de aur, dintr-un stejar al zeilor. N-ar fi găsit această creangă Enea-n veci de veci, prin codri, fiindcă era ascunsă bine într-un desiş de nepătruns. însă zeiţa Afrodita a trimis nişte porumbiţe albe ca laptele, uşoare, să zboare lin deasupra lui şi să-i călăuzească mersul pînă-n dumbrava neştiută. Acolo a aflat crenguţa, a rupt-o iute ; şi-a adus-o sibilei, care-n acest timp îi pregătise din făină, boabe de mac şi stropi de miere, o prăjitură, ca s-o dea cîinelui Cerber, în Infern. Dulceaţa-l atrăgea pe Cerber. Macul, în schimb, îl adormea. Pe o cărare misterioasă, prin gura unei peşteri negre, sibila l-a condus pe fiul zeiţei dragostei la Hades. Cîinele Cerber a mîncat din prăjiturile sibilei, şi, adormind, ei au putut să intre lesne în Infern. Aici i-a găsit pe eroii ucişi în luptele grozave purtate zece ani la Troia. Erau şi toţi vrtejii-ahei. A-ntîlnit-o şi pe Didona. Enea i-a cerut iertare c-a părăsit-o din porunca lui Zeus cel ne-nduplecat. Dar ea şi-a-ntors încolo capul, mîhnită, toată-nlăcrimată şi nu a vrut să-i dea iertare.
275
18

Pe urmă l-a aflat Enea pe tatăl său, bunul Anhise. Era-n Cîm-pule-Ehzee. Iar tatăl său i-a prevestit viitorul, pi urmaşii lui si gloria cetăţii Roma 20. Războiul iscat clin pricina Lavinf Aflînd cele ce-i prevestise părintele său preaiubit, Enea s-a înapoiat, călăuzit tot de sibilă, pe ţărmul mării, lîngă Cume. Şi-a adunat în pripă oastea şi s-a călătorit spre Laţium, precum îl învăţase Anhise. Stăpîn în Laţium era regele cel bătrîn Latinus21. Latinus se trăgea din spiţa zeului Cronos22, doborît, de mult, de mult, de-olimpieni, cînd au fost biruiţi titanii. Acest Latinus mai avea şi o copilă, pe Lavinia. Regele o făgăduise pe fata sa unui războinic stăpînitor peste rutuli, care avea un oraş mare, numit şi pînă azi : Ardeea. Războinicul se numea Turnus.' Era din neamul lui Danae. Enea şi cu soţii săi, plutind de-a lungul coastelor, au poposit între-Ardeea şi Ostia, acolo unde se înălţa cetatea regelui Latinus, adică în Laurenţium23. De-aici pornise altă dată Dardan, strămoşul lui Enea, spre Asia, să-ntemeieze ţara Troadei cea bogată. Acuma se-ntorcea urmaşul, după voinţa zeilor, chiar pe pămîntul strămoşesc. Solii troianului Enea, trimişi la regele Latinus, i-au dus în dar sceptrul lui Priam, pocalul lui, haina regească şi alte daruri preţioase, ce le purta cu el Enea, din Troia nimicită-n flăcări. Latinus i-a primit pe soli cu bunătate şi cu cinste. Şi, aflînd despre prorociri, s-a învoit să-i dea ca soaţă eroului sosit din Troia, pe fiica lui, Lavinia. El s-a-nvoit, însă regina, soaţa bătrînului Latinus, Amata cea cu păr cărunt, s-a necăjit că-şi calcă vorba faţă de Turnus şi rutuli. De-aicea s-a iscat şi sfada. Turnus a început războiul 2 Şi s-au bătut fără cruţare. Turnus avea şi el aliaţi, mai mulţi vecini. Intre aceştia, cei mai de seamă-au fost Mezenţiu, regele Cerei, şi Cămila, o fată care se lupta neînfricată cu bărbaţii, gonind pe calul ei ca vîntul. Enea era sprijinit de-un alt rege bătrîn, Evandru, fiul lui Her-mes cel şiret. Acest Evandru-ntemeiase pe malul stîng al Tibrului,
276

înţrj-o regiune păduroasă, la poalele unei coline — colină zisă Palatinul — cetatea sa Palanţium 25. Cu ajutorul Afroditei şi al lui Zeus olimpianul, cu toate că-i stătea-mpotrivă, mereu, neîmblînzita Hera, Enea şi-a învins duşmanii. Turnus a fost răpus în luptă. Enea s-a căsătorit cu frumoasa Lavinia ; şi-a urmat regelui Latinus, pe tronul său din Laţium. El a domnit numai trei ani. Şi într-o altă bătălie, pe ţărmul fluviului Numiciu, pe cînd pornise o furtună, înconjurat de fulgere şi trăsnete nimicitoare, Enea a pierit în slăvi. Rege atunci a fost ales feciorul său Iulus-Ascaniu. însă în noaptea ce-a urmat, Enea s-a înfăţişat fiului său, noului rege, purtînd pe el încă armura şi-n mîini o sabie şi-o lance. Şi l-a
140

vestit pe fiul său că Zeus l-a urcat în slăvi, c-a devenit la rîndu-i zeu. In amintirea şi spre cinstea acestui zeu strămoş, troienii i-au ridicat şi un sanctuar pe ţărmul fluviului Numiciu, unde Enea dispăruse, şi-au hotărît să i se-nchine "sub numele de Indigetul. Iulus, feciorul lui Enea, a părăsit apoi Laurenţium şi a clădit un oraş nou, foarte întins, cu ziduri albe, numit de-aceea Alba Longa 26.
întemeierea Romei

...Şi anii au trecut pe urmă, treizeci la număr, pîn-s-a stins şi Iulus, fiul lui Enea. Iar după Iulus au domnit alţi doisprezece regi mai mici. Şi apoi s-a urcat pe tron, în Alba Longa, Numitor. Pe el însă l-a doborît fratele său, prinţul Amuliu. Şi fiindcă Numitor avea şi o copilă : Ilia, prinţul Amuliu a trimis-o în templul Hes-tiei, preoteasă. Fiind preoteasă n-avea dreptul să se mărite niciodată şi deci nu putea avea fii. Dar zeul Ares a pîndit-o pe Ilia cînd a venit pe malurile Tibrului şi-a adormit sub un eopac. Atunci s-a coborît, ca Zeus, şi-a-mbrăţişat-o pe vestală 27. Ilia a născut doi fii. Amuliu, unchiul Iliei, a poruncit ca fraţii gemeni să fie aruncaţi în Tibru. Numai că Zeus tot veghea să se-mplinească hotărîrea ce-o prevestise Afroditei. Şi, prin voinţa lui divină, rîul s-a revărsat pe
278

ţărm ducînd cu el, nevătămaţi, pe cei doi fraţi numiţi de mamă, de Ilia : Remus şi Romulus. Şi valurile i-au lăsat la poalele unui smochin, care crescuse pe colina încîntătoare, Palatină. Din fericire, o lupoaică, găsind copiii, i-a hrănit, după poruncile lui Ares, în marea grotă — Lupercal28. Un păstor i-a aflat pe gemeni şi i-a luat în coliba lui. Crescînd, ei s-au luptat cu Amuliu. L-au doborît, şi-n locul lui s-a urcat Romulus pe tron. El a pus temelia Romei pe Palatin, în locul unde îi hrănise fiara pe fiii crudului zeu Ares şi ai sărmanei Ilia29. Romulus şi-a mutat aici poporul său din Alba Longa. Din neamul lui şi-al lui Enea s-au tras apoi şi Iuliu Cezar şi fiu-i adoptiv, August, amîndoi apoteozaţi şi preschimbaţi în zei romani. Aceasta e povestea Romei, oraşul închinat lui Ares, zeul războiului cel crunt 30.
Note 1. Afrodita-Venus, prin Enea, fiul ei, era socotită drept strămoaşa romanilor. Şi, fiindcă zeiţa se născuse din sîngele lui JJranus, care se scursese în apa mării, romanii se socoteau descendenţi direcţi din cea dinţii dinastie de zei, deci de origine mai bună decît elinii, care se trăgeau, prin Deu-cation şi Pira, din Prometeu. 2. Penaţii sau larii erau zeii particulari ai fiecărei cetăţi şi chiar ai fiecărei familii. 3. Faptele săvîrşite de supravieţuitorii din Troia au fost cîntate de poetul latin Vergiliu, care a trăit şi a creat în aşa-numitul „secol de aur", în timpul lui August, cînd pacea fusese statornicită, după nenumăratele războaie crîncene. Atunci şi-a înstrunat Vergiliu lira lui măiastră să cînte, după poruncile Cezarului, triumful poporului roman ajuns pe culmile puterii şi pretinsul lui drept la supremaţia politică şi economică în Medite-rana. Pe baza legendelor romane, în bună parte cu elemente preluate însă de la elini, Vergiliu a creat o mare epopee : „Eneida", slăvind eroii care au pus temeliile, după legendă, Romei antice. Aceşti eroi îşi transmiteau, în versurile „Eneidei", mesajul lor către urmaşi de a păstra gloria străbună şi de-a o creşte prin virtuţi, cum ar fi mila faţă de cei în suferinţă, îndeplinirea datoriei sau dragostea caldă faţă de popor, în acest fel credea poetul Vergiliu că poporul roman poate contribui din plin la dezvoltarea grandioasă a unei noi civilizaţii. 279 4. Hestia-Vesta la romani — zeiţa ocrotitoare a focului sacru, a căminului. 5. Hesperia înseamnă ţara din asfinţit, referindu-se de fapt la Italia. 6. Romanii susţineau că Dardan, acela care venise întîiul din Europa în Asia şi pusese bazele Troici, ar fi fost de origine din Italia, nu din Elada. Astfel justificau faptul că troienii scăpaţi din măcel s-au stabilit în La-ţium şi au întemeiat cetatea Roma. 7. Fatum era zeul destinului la romani. Mai trebuie adăugat că în poema epică a lui Vergiliu : „Eneida", eroii nu sînt ca aceia ai lui Homer. Deşi sînt puternici, ei nu se străduiesc să înfrunte soarta şi să-i calce voinţa, atunci cînd este împotriva lor. Dimpotrivă, vor s-o îndeplinească. Se simte astfel diferenţa dintre legendele elinilor, în care stăruie în bună măsură spiritul popular, şi această legendă romană, prelucrată de poetul Vergiliu. Acesta, creîndu-şi epopeea, nu a putut să se sustragă concepţiei aristocraţilor. De aceea, în cîntecele sale, eroul Enea se supune soartei şi caută să-i îndeplinească hotărîrile neclintite, aşa cum îi poruncesc zeii. 8. In povestirea aceasta — deşi are ca temei epopeea romană a lui Vergiliu — folosim tot numirile greceşti ale zeilor. Facem acest lucru pentru a păstra unitatea firească a lucrării şi a face legătura directă între miturile şi

141

Moştenitorii lui Enea : Iulii. se va-ntinde. pretindeau că soarta şi zeii olimpieni au hotărît ca ei. romanii. Să cucerească şi întregul Argos. Prin Enea se înrudea cu Dardan. 21. Care de trei ori înghite-n adîncul gîtlej al genunii Valuri ce nu au sfîrşit şi de-a rîndul din nou către ceruri Ţi le azvîrle.. la romani. înfăţi-şînd pe zeul Ares-Marte. urmaşii vechilor troieni. Deci. se hotăra de soartă.. 9. Sîntem îndreptăţiţi şi mai mult la această păstrare a unităţii. Numit Mercur de romani. Este vorba de coasta Africii de Nord.Ochii îndreaptă-i acuma încoace : priveşte-ţi tu neamul Şi pe ai tăi. 16. După cum. ocupînd chiar oraşul vestitului rege Agamemnon. Şi.. 23.. ce-o purcede sub larga tărie albastră. o pace aspră. 281 Cezar August mlădiţă de zeu . 17. Numele fiului lui Enea : Ascaniu sau Iulus. Ea se mai numeşte în legendă şi Reea-Silvia..P. mai ales. probabil după dorinţa împăratului August. de asemenea. alături de Hector.A. avea dreptul să stăpînească tot pâmîntul. în sfîrşit. venea de la llvs — adică cel din Ilion — Troia." • Vergiliu : „Eneida". sau fiindcă era ginerele lui Priam şi luptase cu vitejie împotriva aheilor. Sicilia. şi dura-va el însuşi Veacul de aur în Latiu. la romani. întrucît epopeea lui Vergiliu se referă la zei. ci în primul rînd pentru că salvase cîteva cete de troieni şi urmărea să înfiinţeze în Hesperia — Italia — o nouă Troie. afară încolo De-ale soarelui căi şi pe unde de cer purtătorul Atlas roteşte cu umăru-i bolta-n podoabă de aştri.. orînduită de la Roma de împărat şi de aristocraţi. se arată că războiul a fost iscat de gelozia lui Turnus. şi-n primul rînd însuşi Octavian-August. 280 11. fecioară cu piept ce încîntă Pîn'la mijloc. Marte.. ne cîntă plin de măreţie imaginarul răspuns dat de Zeus-Jupiter zeiţei AfroditaVenus. Să fie adică veşnic o „Pax romana" sau „Pax Augusta". unde văzuse lumina zilei cel mai puternic dintre ahei : Ahile. Se ştie doar că O ctavian-August ceruse încă din timpul vieţii să i se facă un templu şi să fie adorat ca zeu. prin contopirea cărora şi-a realizat dealtfel însuşi Vergiliu grandioasa lui epopee „Eneida". legenda romană are un conţinut asemănător. Chip omenesc are dînsa. Dincolo de zodiac. Acest răspuns este celebru. adesea. ca să-l ia în stăpinire. unde domnise Diomede . acela care-i condusese pe ahei la Troia. după tradiţiile romane. lovind şi aştrii cu unda-i în spumă. în loc de a se povesti că oastea cutezătorului Enea a năpădit cu armele ţinutul Laţium. Scila în tainică hrubă se-nchide şi capu-şi aruncă Din ascunziş şi atrage spre stînci plutitoarele vase. în româneşte de D. Vergiliu ne cîntă această întîlnire în „Eneida" . ale cărui graniţe să fie marginile lumii." Enea este numit în versurile lui Vergiliu drept „cel pios". care era neam de zei şi viitor zeu. 24. 1950. sau dinastia de Cezari. şi-ncolo-i balenă la trup uriaşă. eroi şi acţiuni cunoscute de noi din capitolele anterioare ale „Legendelor Olimpului". Iată bărbatul. Vranus. dat de Zeus-Jupiter.. 10. Legendele eline înnobilează războiul Troiei. toate acele locuri. nu din lăcomia regilor ahei şi din dorinţa lor de a stâpîni oraşul Troia. în epopeea lui. ci ca o urmare a răpirii frumoasei Elena. la stînga Caribda cea neîmpăcată. adică splendida Micenă. un luptător neobosit. Aici se vor clădi cele mai mari şi mai strălucitoare palate ale oraşului.. 27. August. Murăşanu. peste Elada. a plebeilor sau a ţăranilor aflaţi în depărtatele provincii ale imperiului. 15. cînd se coboară la preoteasa 142 . fiul lui Zeus-Jupiter.. nu numai fiindcă îl însoţise pe Paris la Sparta. care voiau să împiedice orice răscoală populară : a sclavilor. Vergiliu. socotind că el justifica pe deplin pretenţiile de stăpînire asupra întregii lumi de atunci şi. Prin acest închipuit răspuns. Este Cezar şi spiţa întreagă A lui Iul. Cu ajutorul acestei aşa-zise prevestiri. 13. Adică cetatea laurilor sau a gloriei. Numele preotesei Ilia aminteşte de asemeni llionul. Cezar-Octavian August dovedea că e din neamul lui Enea. Roma Quadrată din legendă. Zeul Cronos sau Saturn. 22. „Scila-i pe dreapta.S. arătînd că el avusese loc. Vergiliu arăta cum doreau împăratul şi aristocraţii să fie îndeobşte un supus cetăţean roman. a popoarelor ţinute în lanţurile Ramei. care-i dăduseră pe eroii biruitori la Troia. Căci prin Enea. ÎS. De la el a venit numele de latini.legendele eline — homerice — şi cele italice. tot prin Enea. 19. dar cu respect faţă de zei. acesta-i ce-auzi că promis ţi-i. se înrudea cu Afrodita şi cu cel dinţii zeu. 26. 12. Pe Ungă Neapole de astăzi. Neptun. deci de puterile supreme. ţinutul păduros. care-i ocrotea pe călătorii de la Troia. atît de drag inimilor imperiale. 20. cel cw braţ de fier. Pe colina Palatină or să se înalţe primele ziduri ale Romei. să se răzbune pe ahei. asupritoare. împăraţii romani îl invocau adeseori. reprezentantul aristocraţiei. fiind doborît de olimpieni. E. 14. Ftia.L. „ . se refugiase în Laţium. 25. Ca să nu râmînă mai prejos. Poetul îndeplinea astfel dorinţele stâpînului său Cezar-Octavian August.. pe romani. cînd o răpise pe Elena. Imperiiu-i. soarta — Fatum i-a hotărît lui August să "ntemeieze un imperiu. că el. al stăpînilor de sclavi. Alba Longa a fost cuprins de Roma. Hera-Junona îl duşmăneşte atît de mult pe Enea. în muzeul din Cracovia se găseşte o splendidă camee antică. Această imaginară povestire era cîntată de Vergiliu.

un muritor. în special pietre şi lemne. observăm să străbunii îndepărtaţi ai grecilor. înainte de Apolo. iar din căsătoria lor s-a născut Ahile. ale cărui fapte sînt cîn-tate în Iliada. Uneori zeii se căsătoreau cu muritoare şi invers : zeiţa Tetis. dirijîndu-le sau împiedicîndu-le acţiunile. Dacă ne gîndim cît de variate sînt fenomenele naturii şi aspectele lor şi dacă ţinem seama că pentru grecii vechi fiecare fenomen şi aspect al naturii a dus la crearea mai multor zeităţi.. De pildă. Acestui bronz. în oraşul Thespiae. 29. împărăţia morţilor o conducea Hades etc. In concepţia vechilor greci. a creat figurile mitice ale zeilor. era închipuită de o piatră necioplită. pînă în ţinuturile noastre. Miturile Olimpului. legenda are un pic de adevăr. prin care urmaşii lui August îşi legitimau închipuitul drept de a cotropi orice teritoriu străin. Hermes era 284 protectorul negustorilor. de la zeităţi închipuite sub forma unor obiecte neînsufleţite şi pînă la zeii din Olimp. Nereu. atribuindu-le toate fenomenele pe care nu şi le putea explica. zeii nu trăiau izolaţi de muritori. fiicele lui Nereu . în imaginaţia grecilor mai locuiau : Amfitrita. fiul lui Poseidon sau al lui Nereu etc. soţia lui Poseidon .Ilia. concepţiile grecilor despre divinităţi. atunci ne dăm seama de unde provine bogăţia mitologiei greceşti. Triton. au fost create într-o epocă de umanizare a concepţiilor despre natură. faimosul erou. Tetis. dealtfel. la huietul vijeliei care în-covoaie copacii. forţele naturii au luat chipul unor animale. Aşadar. Nereidele. care sug lacomi laptele hrănitor al mamei adoptive. să-i înţeleagă unele fenomene. semizei. divinitate a mării. Dar imaginaţia omului primitiv. Dar cauza principală a mulţimii miturilor o constituie însăşi multitudinea fenomenelor naturii şi a diferitelor aspecte ale acestor fenomene. — pe malul rîului Tibru.. 28. forţa atribuită mai tîrziu zeului Eros. aducîndu-le fericire sau nenorocire. care se deosebeau de oameni numai prin putere şi nemurire. ci se amestecau în viaţa lor. şi sanctuarul numit Lupercal. care cuprindea numai pe lupoaică. i s-au adăugat mai tîrziu 282 cei doi gemeni. de bază a fost dată de un bronz turnat in secolul al V-lea înaintea erei noastre. oamenii au început să cunoască natura. pe colina Palatină. are pentru noi o deosebita însemnătate. mai întîi prin faptul că la crearea nenumăratelor figuri de zei. a căror variaţie îşi află corespondentul în nesfîrşita gamă de sentimente pe care o trezesc în sufletul nostru ?. Dar în mare. Pe malul sting al Ti-brului. Astfel. de pe vremea lui Pericle. numite fetişuri. au făcut 143 . s-a căsătorit cu Peleu. adică miturile care se povestesc despre zeii care locuiau în Olimp. 30 Legenda aceasta. STUDIU Există oare vreun om care să rămînă indiferent la adierea mîn-gîietoare a vîntului primăvăratic. Mitologia grecilor este extrem de bogată. Luînd ca pildă marea. trona un zeu cu chip de lup. o altă divinitate a mării . chipuri omeneşti. De aceea. La Delfi. în sanctuarul Lupercal. care se sparg mugind de ţărm. fiul lui Poseidon . eroi etc. Pe Palatin se ridicase. în amintirea acestei întîmplări. Aici. Imaginea. încetul cu încetul. Astfel s-au plăsmuit mitologiile popoarelor antice. Scena aceasta a hrănirii celor doi gemeni de către lupoaică era însăşi emblema Romei. la zigzagurile roşii ale trăsnetului şi la lumina orbitoare a fulgerului ? Se găseşte o inimă omenească în stare să rămînă de piatră în faţa acestor măreţe fenomene ale naturii. de relativă linişte şi înseninare a sufletului grec în faţa covîrşitoarelor forţe ale naturii. şi-au închipuit aceste forţe sub forma unor obiecte neînsufleţite. dintre care aceea a grecilor se remarcă prin marea bogăţie şi frumuseţe a miturilor. în Beoţia. au pus stăpîn peste întinsele ape pe Poseidon. a contribuit imaginaţia multor generaţii şi a multor oameni de talent. se celebrau pe vremuri strălucitoarele serbări lupercalii. la freamătul valurilor mării înfuriate. grecii. La început. ca forţe ale naturii. zeiţa Hera proteja căsnicia. Apoi. Prin ea putem să apropiem „Legendele OlimpuUi" chiar de hotarele istoriei poporului român.. şi atunci forţele ei covîrşitoare au luat.. conduse de împăratul Traian. Vupă cit se pare. în lipsa unei raţiuni pătrunzătoare. unde neîntinata vestală doarme — ca să o îmbrăţişeze. în imaginaţia grecilor. Ares era zeul războiului. Pe temeiul său au pătruns ostile romane. Astăzi cunoaştem forţele naturii şi puterea lor nu ne mai în-spăimîntă. în viaţa zeilor se reflectă multe din fenomenele vieţii sociale a grecilor. s-au găsit urme omeneşti cam de la începutul celui dintîi mileniu al erei noastre. zeul iubirii.

din epoci diferite. a zeilor. mai ales. haos provocat de nenumă236 ratele mituri contradictorii.un drum lung. autorul nu şia propus să dea absolut toate miturile Olimpului. care şi aşa era extrem de bogat. după Hesiod.e. Cronos etc. era aceea a ordinii cronologice. După cum se vede şi din tabla de materii. Afrodita era socotită protectoarea lăuzelor. oricine voieşte să scrie o mitologie a grecilor. care se povestesc despre acelaşi zeu. Eros este 144 . în secolele XIV— X î. în general. Olimpul homeric n-a rămas încremenit. Ea avea să reflecteze. cu Haosul. în timp ce la Homer. De pildă. şefi de triburi. Olimpul homeric nu este altceva. dar mai ales din titlurile şi subtitlurile lucrării. De pildăr un mit spunea că zeiţa Afrodita se născuse din sîngele lui Uranus. El a făcut acest lucru pe de o parte din dorinţa vădită de a lega. care se punea după alegerea miturilor de expus. în Siciomia. ci a ales pe cele mai importante în legătură cu zeii cei mari ai Olimpului şi. de la început. Aşa cum am arătat. Alexandru Mitru a trebuit să dea o ordine cronologică miturilor. mai multe întrebări : cum va proceda cu diferitele variante ale miturilor ? Le va expune pe toate sau numai pe unele ? Care va fi criteriul alegerii. atît în ceea ce priveşte faptele zeilor. Dar. atît cît este cu putinţă. pe de alta. Poeţii caie au urmat după Homer au prelucrat miturile în lumina concepţiilor filozofice şi religioase ale vremii lor. în prima parte a acestui volum. aşa cum. astăzi. povestite de mituri. conducîndu-se. de pe vremea cînd au fost plăsmuite aceste mituri. pentru a-i da lui Prometeu — „cel mai nobil sfînt şi martir din calendarul filozofic". odată instituit. Afrodita este fiica lui Zeus şi a Dionei. pentru progres.. Pentru autorul cărţii de faţă se puneau. decît o reflectare a vieţii sociale şi politice a grecilor. Aici autorul a urmat. oricît de variate ar fi fost. înarmată. ca şi Hesiod. despre zeii Olimpului se povesteau mituri plăsmuite în vremuri şi în regiuni diferite şi reflectînd concepţii felurite. încercăm să arătăm cum a înţeles autorul să rezolve aceste probleme. Marx — valoarea unui simbol al luptei pentru smulgerea şi stăpînirea tainelor naturii. în legendele Olimpului se reflectau realităţi sociale şi politice de pe vremea cînd trăiau autorii miturilor. precum şi motivarea psihologică şi logică a faptelor închipuite. pe cînd la Sparta zeiţa apărea. pe Hesiod. Haosul în mitologie n-a încetat după apariţia Teogoniei. deci. în general. pe cînd la Homer el stăpîneşte peste ape. aşa cum am spus. stăpîneau puternicii basilei. şi însemnătatea acordată fiecărui zeu. sau Gheea. Uranus. în imaginaţia grecilor. dacă va face o selecţie ? Cum vor apărea zeii Olimpului în lumina miturilor alese ? In cele ce urmează. în ceea ce priveşte momentul apariţiei lor în lume. şi ca orice mitograf. căci. de o deosebită însemnătate. iar mitografii greci care au scris după Hesiod s-au găsit în faţa aceleiaşi puzderii de mituri contradictorii. profesorul şi scriitorul Alexandru Mitru ne prezintă miturile despre zeii olimpici. poetul care a încercat să facă o „istorie".. Acest fapt a făcut ca despre acelaşi zeu să se povestească lucruri diferite şi deci zeul să apară în chipuri diferite. de pildă. de haosul care domnea în mitologie. Prelucrarea miturilor zeilor olimpici de către poeţi a dus şi la diversificarea chipurilor sub care apăreau diferiţi zei. Cele_expuse mai sus ne explică de ce. Hesiod a fost determinat să scrie Teogonia. Aceste exemple sînt îndeajuns spre a înlesni o reprezentare cît mai clară despre bogăţia de mituri care se povesteau despre zeii din Olimp. înainte de Homer. desigur. căzut în valurile mării. cum îl numeşte K. dar introducînd şi unele elemente personale.n. A dat-o. Poseidon era socotit şi numit „protector de familie" şi „tată". cît. se găseşte de la început în faţa mai multor mituri. întrebarea. Geea. Zeus trona în Olimp aşa cum la Tirint şi Micena. mai ales. 285 De aceea. Problema esenţială care se punea era aceea ca un zeu să nu apară pe scenă mai înainte de a fi creat. La constituirea acestui panteon olimpic a contribuit imaginaţia multor oameni şi a multor generaţii din diferite regiuni locuite de greci. „naşterea zeilor". în imaginaţia grecilor. contribuind astfel la îmbogăţirea tezarului mitologic grec. Aşadar. înainte de ei. împotriva forţelor naturale şi sociale pe care zeii le închipuiau în fantezia celor vechi. zeii s-au născut ca şi oamenii. în toate amănuntele lui. la Hesiod. diferitele mituri între ele. două centre importante din Grecia. ca să zicem aşa. Este însă vrednic de subliniat faptul că Alexandru Mitru a dat o deosebită importanţă mitului prometeic. printr-un fir logico-cronologic.

Nu toate mitologiile procedează aşa. Afrodita n-ar trebui să se amestece în bătăliile sîngeroase. şi anume acela al zeiţei Afrodita. Autorul continuă să arate puterea pe care o are zeiţa asupra fiarelor. în esenţă. diferitele variante ale aceluiaşi mit prezintă personajul mitologic despre care este vorba în lumini diferite. Oricît ele importantă ar fi problema cronologiei miturilor. îl roagă să înceteze prigoana împotriva fiului ei. o măreţie pe care nici pe departe nu o avea la Homer. în care a prins-o alături de Ares. Într-adevăr. în alt fel. cînd zeii şi oamenii nici nu existau. autorul român vorbeşte despre titani şi despre monştri. înainte de Zeus. La Vergiliu. Aşadar. Pentru a ilustra chipul cum a înţeles să rezolve această problemă autorul „Legendelor Olimpului". Ajun-gînd pe pămînt. după cum am mai spus. G. Murnu). fără să-şi dea seama că nu este în stare să le poarte. sau eroul respectiv. am vrea să vedem cum au procedat doi autori moderni. veşmintele. Autorul „Legendelor Olimpului" a împletit evenimentele mitologice din Olimp cu cele petrecute pe pămînt. „cu tronul zugrăvit în multe culori". Împărăţia ei se întinde peste ceriu şi peste pămînt. în hazul tuturor zeilor. Ea sădeşte dragostea în inimile tuturor . pentru mitograful modern se pune foarte stringent problema alegerii variantelor care să înfăţişeze zeul. Vers. după stabilirea domniei lui Zeus în Olimp. A. A. înainte de a cerceta cum a procedat autorul „Legendelor Olimpului". Kun începe prezentarea zeiţei prin următoarele fraze : „Răsfăţată şi zburdalnică. dar începuse s-o capete la Safo. naşterea ei din spuma mării. Pentru poetul roman Lucreţiu. Legendele şi miturile Greciei antice. ea se duce la Jupiter şi. cu ochii în lacrimi. pe care-l socotim cel mai caracteristic. Îndurerată de suferinţele lui Enea. a introdus mitul lui Prometeu. prin care iau fiinţă toate vieţuitoarele de pe pămînt. „dătătoare de viaţă". ba chiar rănită • Cîntul V. — 419 şi urm. sub pana poetului Lucreţiu. In cartea a VUI-a a Odiseei. se trece la descrierea puterii ei. Afrodita zîmbea prietenos poetei şi o încuraja.pra lumii întregi" . (trad. pag. 243. Poetul povesteşte cum Hefaistos a pedepsit-o pe zeiţă. însoţitoarele. 287 de un muritor. şi anume G. Dar este mai bine cum a procedat Alexandru Mitru. şi ale muritorilor. I. Afrodita este numită „nemuritoare". războiul nu te priveşte pe tine . Altă coardă vibrează într-o odă adresată zeiţei de poeta Safo şi în altă lumină ne apare Afrodita. din multele care se pot da. Afrodita-Venus a căpătat. Prin această putere ea domneşte asu. sau zeiţa. autorul o consideră „zeiţă a frumuseţii. zeiţa Afrodita ne apare însă într-o postură şi mai puţin potrivită cu măreţia unei zeiţe. Deci. 52. Vergiliu. Popa-Lisseanu şi N. Kun. în Iliada. Grija ta fie mereu legăturile dragi ale nunţii . Lucreţiu. de felul în care este înfăţişată AfroditaVenus la Homer. a iubirii şi prosperităţii. operă a mîinilor lui Prometeu. De rerum natura (Despre natura lucrurilor). Iată cîteva exemple. „fiică a iui Zeus". La Popa-Lisseanu. deoarece. pag. Totul se petrece ca în familia unui basileu din Ti-rint sau Micena. îi zise. zeiţa frumuseţii. ale căror lucrări le avem la îndemînă. Afrodita-Venus este preocupată de măreţia Romei. N. pentru a explica în acest fel apariţia omului. care sălăşluieşte în „palatul de aur al tatălui său"... peste vietăţile mării şi peste vieţuitoarele văzduhului" . se ajunge la inadvertenţe. Tocmai de aceea Alexandru Mitru a procedat cu multă atenţie şi logică atunci cînd. Zeiţa este dusă pe pămînt într-o teleagă trasă de vrăbiuţe. Safo. Aici Zeus o cheamă la sine : „Fata mea. Armele şi bătălia sînt date lui Ares şi Palas. şj." Iată dar pe Afrodita. Afrodita este rănită de muritorul Diomede şi nevoită să se urce în Olimp. naşterii zeiţei din spuma mării. în lumina pe care o crede cea mai potrivită. pentru ca să ajungă apoi la Pigmalion. esenţialul îl constituie conţinutul lor. ceea ce corespunde de fapt ordinei închipuirilor pe care le-au avut grecii despre lume şi viaţă şi luptei duse de oameni pentru eliberarea de tot soiul de suferinţe materiale şi morale. după ce se arată în cîteva rînduri legenda . I 1 şi urm Mitologia greco-romană. 145 . Lucrul este cu atît mai important cu cît. făcînd o plasă de aur invizibilă. vom da un singur exemplu.stăpînul inimii zeilor şi oamenilor. ale zeilor. amesteeîndu-se în lupte. Afrodita-Venus este : „Născătoare a Eneizilor". mîngîind-o.

Cea mai frumoasă-ntre zeiţe a avut parte de bărbatul cel mai urît din tot Olimpul. Dar. felul cum a încercat să armonizeze Alexandru Mitru diferitele versiuni contradictorii cu privire la aceeaşi zeitate. autorul „Legendelor Olimpului" a rezolvat problema în chipul cel mai potrivit. Mulţi dintre olimpienii falnici au şi cerut-o de soţie. Eros şi Psiheea etc. Pigmalion. precum şi diferitele explicaţii date în note. Alexandru Mitru vorbeşte mai întîi despre naşterea zeiţei Afrodita din spuma mării. în felul acesta. în care a apărut. spre deosebire de cei doi autori. pe care mitul prometeic o ilustrează în chipul cel mai luminos. în acest fel." Urmează un fragment din imnul poetului Lucreţiu. S-a însoţit cu zeul faur. iar Lisseanu reproduce. unic la noi. harnic. Evident că această „moralizare" nu putea fi făcută decît atît cît îngăduia mitul. a început prezentarea zeiţei Afrodita sub influenţa imaginei lucreţiene. modest. de a lega mitologia zeilor olimpici de condiţiile materiale. ia o atitudine hotărâtă de condamnare a urîtului fapt. trece imediat la descrierea chipului şi a gătelii zeiţei şi la primirea ei în Olimp : „Cînd au văzut-o pe Afrodita intrînd cu pasul legănat în fastuosul lor Olimp. chiar dacă în plăsmuirea chipului şi vieţii lor se pornise de la realităţi omeneşti concrete. Autorul a ales miturile. însă schilod. în acest fel. 5. naturale şi sociale. Putem dar distinge în prima parte a „Legendelor Olimpului" următoarele trăsături principale : 283 19 . în continuare Alexandru Mitru expune mituri şi legende pe care imaginaţia greacă le-a ţesut în jurul unor oameni numiţi. Motivarea raţională a alegerii şi ordinei cronologice a miturilor. u 289 1. de originalitatea sa. apoi autorul povesteşte scena prinderii zeiţei Afrodita în plasa nevăzută de către soţul ei Hefaistos. la capitolul „Afrodita" şi am discutat comparativ textele antice cu pasaje din mitografi moderni. cu uşoare modificări. reproducând şi el legenda burlescă din Odiseea. Zeii erau nişte fiinţe pur imaginare. printr-un exemplu cît mai concludent. ne putem da mai lămurit seama de lumina în care a prezentat-o. la tot pasul. dar Moira hotărîse altfel. Am dat fragmente din textele pe care le-a avut autorul „Legendelor Olimpului" la îndemînă. care face ca naraţia să fie înlocuită.Trecînd. logic." într-un capitol special consacrat zeiţei Afrodita. Trebuie să facem de la început o distincţie esenţială între zei şi eroi. de dialog. Apoi. economice şi sociale. autorul reaminteşte cele spuse mai sus şi continuă : „Viaţa împodobită de farmecul iubirii este mai fericită. osîndind netrebnicia înşelătorului Ares. 4. Alexandru Mitru a urmărit să dea diverselor mituri o interpretare materialistă. dintre care Kun nu menţionează întîmplarea Afrodita-Ares. întocmai ca Popa-Lisseanu şi Kun. voi. Dragostea îmblînzeşte firea şi duce focul vieţii întruna mai departe. în greceşte. Autorul a depus un efort stăruitor de a motiva logic şi psihologic trecerea de la un mit la altul şi diferitele acţiuni în cadrul aceluiaşi mit. Avînd în vedere că această „mitologie" se adresează în primul rînd şcolarilor. în sfîrşit. Astfel. Alexandru Mitru. textul citat din Odiseea. spre a ilustra. constituie un efort. 3. autorul „Legendelor Olimpului". A căutat totodată să armonizeze versiunile contradictorii într-o sinteză în care predomină punctul de vedere moral. se caută şi se obţine un fir de legătură între diferitele mituri şi o reală motivare psihologică în povestire. 2. Hefaistos. Cea mai de seamă caracteristică este însă dramatizarea continuă a miturilor. subliniind în cuprinsul legendelor ecoul luptei permanente a oamenilor împotriva forţelor capricioase şi asupritoare. zeii s-au ridicat cu toţii năuci de-atîta frumuseţe şi graţie şi gingăşie. Marsias. 146 . cel priceput. autorul român încearcă să împace măreţia AfroditeiVenus lucreţiene cu versiunea burlescă din Odiseea.Legendele Olimpului. legendele şi versiunile cele mai cunoscute şi interesante. la Afrodita prezentată de autorul „Legendelor Olimpului". pe care zeii le reprezentau în imaginaţia elinilor. Filemon şi Baucis. n-a omis pe Prometeu. Exemplul cu Afrodita este cît se poate de concludent. „eroi". rodită de picătura de sînge căzută din rana lui Uranus.

în crearea legendelor eroilor. om care se distinge prin naştere. desigur. La Homer. comandant militar (Iliada. Ulise au fost însă oameni care au luptat sub zidurile Troiei. ei erau comandanţi militari. un om care cînta minunat era tot un „erou". după instaurarea sinoikismosului. în evoluţia sensurilor cuvîntului se vădesc limpede momente din istoria societăţii sclavagiste greceşti.De pildă. pe scurt. la sfîrşit. Acest fapt a contribuit la o ancorare mai largă a imaginaţiei în realitate şi deci la o reflectare mai profundă a vieţii cociale. este pus în rîndul zeilor. Dar tot în Odiseea. La Atena. înainte de a-şi închipui zeii cu chip de oameni. dragostea de oameni şi spiritul de sacrificiu pentru binele obştei sînt trăsături care se întîlnesc la toţi eroii. este pentru că. nobil. la rangul de semizeu. Evoluţia înţelesurilor cuvîntului ne arată limpede şi concis noţiunile fundamentale pe care le legau anticii de acest cuvînt şi ne conduce — călăuză sigură — pe drumul rezolvării diferitelor întrebări pe care le ridică problema constituirii legendelor eroilor. într-adevăr. Nici nu se poate un mai mare ajutor. economice şi politice din epoca în care au fost plăsmuite miturile. care infestau drumurile Aticei în vremurile îndepărtate. după război. muritor ridicat. I 101) . mărească. Legenda spune că Tezeu a fost înflăcărat de isprăvile lui Heracle. de pildă. combatant (în general) . în Iliada. decît acela pe care ni-l dă semantica cuvîntului „erou". în imaginaţia grecilor. este necesar să începem prin a cerceta înţelesurile pe care le-a căpătat cuvîntul „erou". datorită faptelor sale. înfruntînd mînia Herei. Spre a ne da însă mai bine seama de felul în care s-au plăsmuit legendele. cuvîntul „erou" capătă înţelesul de semizeu. despre care se ştia că au luptat şi au triumfat asupra celor mai grele adversităţi. nobil. Dar lupta lui împotriva tîlharilor. Zeus are mult din caracterele unui basileu. vitejie . în cele 290 •din urmă unor fiinţe cu chip şi însuşiri omeneşti. stăpîn. talent. „eroi" erau şefii de genosuri. care reflectă stadiul destrămării comunei primitive şi al înmuguririi sclavagismului. Platon aşază (Legile 738 d) pe „erou" după zeu. în amintirea cruntelor suferinţe pe care le înduraseră în timpul sîngeroaselor bătălii. imaginaţia a pornit de la realitate. La Atena. grecii au atribuit puteri zeieşti unor obiecte neînsufleţite. cei mai de seamă oameni erau aceia care întemeiaseră cele zece triburi. linia evolutivă a semanticei cuvîntului „erou" a fost: 1. cu un pas mai departe spre civilizare şi umanizare. Se vede că la 147 . Poetul Pin-dar şi filozoful Platon îi aşezaseră pe „eroi" între zei şi oameni. adesea peste fire. Pe cînd mulţi dintre eroi au trăit în realitate. multe elemente legendare în cele ce se povesteau. Dacă în Odiseea prin „eroi" se înţeleg toţi combatanţii. după moarte. dîrzenia. în secolul al V-lea. vorbind despre Heracle. comandant militar . este reflectarea unei realităţi. toţi luptătorii aveau o figură potenţată. în discutarea problemei eroilor antici. prin curaj sau prin talent (Odiseea. unde se luptau crîncen. spre a birui forţele vrăjmaşe şi a ridica viaţa şi demnitatea omului deasupra tiraniei şi mizeriei. cuvîntul are următoarele înţelesuri : 1. de la oameni. Aşadar. XVIII 423. după moarte. Herodot (V 105) şi Tucidide (V 11) prin „erou" înţeleg orice om ridicat la rangul de semizeu. semizeu . 3. în secolul al V-lea. despre Tezeu. lista sensurilor de mai sus ne arată limpede că la început cuvîntul a arătat un om care se distinge prin ceva faţă de ceilalţi oameni şi. 4. Zeus trona maiestuos şi capricios în Olimp. XX 110) . Zeus n-a existat. nu numai şefii de genosuri. în legendele despre eroi asistăm la o încordare a tuturor puterilor fizice şi morale ale pămîntenilor. şef. Dar este uşor de închipuit ce profundă influenţă asupra imaginaţiei şi dorului de fapte mari ale generaţiilor de tineri greci exercitau aceste modele de curaj şi dragoste de om pe care le prezentau legendele eroilor. erau socotiţi toţi drept nişte „eroi". 5. care reflectă vremuri de pace. 2. iar la Troia. dar pe pămînt eroul Heracle. luptător (în general) (Odiseea. pe cînd. după uriaşele încleştări de la Troia. 2. şef. Agamemnon. Incepînd cu Hesiod. Menelau. în Atica. om distins prin naştere. XIX 34 . Există. a însemnat un om care. 38) îi dă apelativele de „erou zeu". 3. şi între zei şi oameni. personalitatea. VIII 423). care a dus viaţa greacă. Curajul. Ahile. uci-gînd monştri şi biruind oameni nelegiuiţi. Iar la Roma „eroi" ajunseseră să fie numiţi împăraţii romani divinizaţi. iar imaginaţia n-a făcut altceva decît să le. stăpîn. Pindar (Nemeice 19 291 3. apoi unor animale. „eroi eponimi" erau socotiţi bărbaţii care dăduseră numele celor zece triburi ale Atenei. a fost socotit vrednic de Olimp.

Acest fapt a constituit un reviriment pentru legendele care dăinuiau în diferite cetăţi. care era revendicat de Teba şi de Argos. după instituirea imperiului. Numai după aceea vin legendele în jurul eroilor luptători la Troia. la Troia. pînă la 1400 î. înţelesurile cuvîntului „erou" izvorăsc din Iliada şi Odiseea. într-o foarte mare măsură. legendele în jurul diferitelor figuri au înmugurit cu mult înainte de războiul Troiei.. admiraţie care a dus la divinizarea anumitor eroi. Aşa cum s-a văzut mai sus. Felurite legende se ţeseau în jurul acestor mari figuri. de fratrii şi de triburi . în comuna primitivă se impuneau atenţiei. Ei luaseră contact cu civilizaţia din Creta pe la 1700 î. In orice caz. împăraţii. cîntăreţul Demodocos sau crainicul Mulios . aşa cum s-a întîmplat cu Heracle. savanţii exprimă păreri diferite. Luptătorii de la Troia văzuseră pe şefii lor. Nestor. în legătură cu anumite cetăţi. Menelau. în jurul diferiţilor „eroi". se poate presupune că legenda argonauţilor a fost una dintre cele mai vechi legende. la alterarea conţinutului legendelor şi deci la estomparea cronologiei lor. şi anume că acelaşi erou era încărcat cu însuşiri contradictorii şi despre el se spuneau lucruri contradictorii.e. în jurul unor eroi veniţi din Grecia . este foarte greu de precizat în ce epocă au apărut legendele în jurul unui anumit erou şi care a fost fizionomia eroului respectiv de-a lungul secolelor. Aşadar „eroii" au existat întotdeauna la greci. se pot desprinde din legende unele fapte care sînt în perfect acord cu datele istorice. căci în ea se reflectă primele mişcări de expansiune ahe-iene. Aşadar. dar toţi eroii erau înnobilaţi cu acele calităţi pe care autorii legendelor le socoteau cele mai de frunte.n. în legătură cu războiul Troiei. Dar. De aci înainte pornesc o mişcare de expansiune în răsărit. în discuţia cu privire la fiecare erou. Celelalte legende. la curtea paşnică a lui Alcinou. două secole mai tîrziu. nimbaţi de legendă. pe Ahile. cîţi au trecut de la venirea aheilor pe pămîntul Greciei şi pînă la războiul Troiei. continuă să pîlpîie cu o lumină modestă în Grecia. şi adesea admiraţiei 292 geneţilor. calităţile admirate s-au schimbat odată cu transformările economice. grecii dezvoltaseră strălucita civilizaţie miceniană. la Roma. Astfel. pentru a pune o oarecare ordine în acest hăţiş de fapte. uriaşe pentru vremea aceea. după în293 cleştările de la Troia. pe marii comandanţi. în Grecia. Războiul Troiei a fost evenimentul care a contribuit. Cum legendele în jurul unui erou se închegau adesea în cetăţi diferite şi în timpuri diferite. comandanţii şi vitejii . au fost introduse ulterior în textul Iliadei sau Odiseei pentru gloria cetăţilor respective.n. legende create în Grecia. sociale şi politice ale societăţii. Este de neconceput ca timp de cel puţin opt sute de ani. a dus la războiul Troiei. ei contribuiseră la înflorirea civilizaţiei miceniene. Astfel. învingătorii la jocurile interhelenioe . Se poate de asemenea socoti că sînt anterioare războiului Troiei legendele cu privire la luptele date de argivi împotriva Tebei.e. Aceasta fiind situaţia. dar numai anumiţi „eroi" au luat parte la luptele de sub zidurile Troiei. şi. la Atena. Ulise. De aceea. întemeietorii de triburi.baza diferitelor înţelesuri ale cuvîntului „erou" a stat întotdeauna un sentiment de adîncă admiraţie pentru oamenii care se distingeau prin anumite calităţi. în lucrarea sa. Pe baza lor se poate stabili o cronologie relativă a diferitelor legende. un mare număr de eroi au fost aduşi. Astfel. Dar multe dintre legendele din prima categorie au fost influenţate de legendele războiului Troiei. înainte de războiul Troiei . Nu toţi eroii au luptat la Troia. se poate spune că legendele eroilor pot fi împărţite în trei mari categorii : legende plămădite pe pămîntul Greciei. în mai multe cetăţi înfloreau legende prin care un erou le aducea faimă şi glorie. purtătorii civilizaţiei miceniene să nu fi cunoscut şi admirat oameni cu însuşiri excepţionale. care fuseseră plămădite în epoca miceniană. Apoi fiecare cetate din Grecia voia să-şi aibă „eroul" său şi. se întîm-pla acelaşi fenomen care se petrecea şi cu zeii. şi deci numai anumite legende au fost consemnate de eposul homeric. timp de trei secole. înainte de a lupta sub zidurile Troiei. după şi sub influenţa legendelor războiului Troiei. unii eroi sau unele fapte. adesea contradictorii. poeme în care se cîntă faptele săvîr-şite de luptătorii care au luat parte la războiul Troiei. care. în bătălie. iar alte cetăţi şi-au revendicat anumiţi eroi. faptele lor creşteau parcă şi mai mult în imaginaţia generaţiilor. pe care să-i fi numit „eroi". semnalate de 148 . după terminarea războiului. Dar. luptători pentru binele comunităţii. şefii de genosuri. legende create în Asia Mică. Dar. Alexandru Mitru a trebuit deci să rezolve două probleme fundamentale. Dar dacă sentimentul de admiraţie a fost constant. în patria mamă.

autorul a subliniat. Ulterior. şi anume acelea care ilustrează ideea de bază pe care a urmărit-o autorul : lupta omului împotriva elementelor ostile — naturale şi sociale — pentru a-şi dobîndi o viaţă mai bună. fiind. Este bine plasată şi expediţia argonauţilor anterior războiului troian care. Aventuroasa călătorie a lui Enea. în bine pentru oameni. a glăsuit Virtutea. iar legenda lui Heracle a fost îmbogăţită prin întîlnirea cu Virtutea şi Voluptatea. a fost purtat pe colina Aventin şi pus să lupte cu monstrul Cacus etc. Tu-mi poţi fi de folos ? — Ţi-am spus-o. hidre. Acesta a fost embrionul legendei. găsim că procedeul este cît se poate de înţelept. în general. apoteoza — şi le-a expus cu talentul său preabinecunoscut. Astfel de lupte au trebuit să fie numeroase în epoca comunei primitive. pe care vrea s-o sugereze cititorilor. sînt urgisit de Hera să fiu sclav unui rege nevolnic. lup-tînd neînfricat şi preschimbînd tot răul urzit acolo-n slăvi. şi fratriile în triburi. întoarcerea aheilor în Elada. Deianeira. Expediţia. argonauţilor. Din acest punct de vedere. elementul realist reprezintă lupta omului înzestrat cu excepţionale calităţi fizice şi morale. citim următoarele replici : „— Şi eu. toată lumea savanţilor care s-a ocupat de problemă este de acord că Heracle este unul dintre cei mai vechi eroi ai grecilor. 294 Date fiind faptele menţionate mai sus. Enea — autorul a respectat-o cu scrupulozitate. Meleagru. Ulise. Legenda lui Heracle s-a amplificat cu noi elemente şi a apărut Euristeu. în disputa dintre Desfrînare (Voluptate) şi Virtute. apoi de cetăţi. s-au adăugat luptele împotriva şefilor de triburi. Heracle. după dorinţa Herei. Deci la luptele pe care trebuiau să le ducă eroii împotriva fiarelor. A venit apoi războiul troian. de vreme ce sînt dovezi destul de convingătoare că legenda lui a înflorit în epoca miceniană. autorul a procedat. Belerofon. Avînd în vedere că autorul n-are intenţia să facă un tratat de mitologie ştiinţifică.. ţi-o repet. Păţaniile lui Ulise. Sînt totuşi anumite legende sau cicluri de legende a căror cronologie nu mai trezeşte nici o îndoială şi asupra lor trebuie îndreptată atenţia criticului. cele douăsprezece munci. din Micena. Alexandru Mitru a luat legenda în faza ei ultimă şi a ales elementele esenţiale — originea divină a eroului. în ceea ce priveşte faptele menţionate. Zeii m-au osîndit. Acolo unde cronologia este sigură — argonauţi. S-ar părea. este de observat că au fost alese cele mai importante. Orfeu şi Euridiee. Astfel. 149 . mînia Herei. de păţaniile lui Ulise şi de călătoria lui Enea. este urmat de întoarcerea eroilor în Elada.noi mai sus : problema cronologiei şi problema fizionomiei eroilor. este cu neputinţă de dovedit cu certitudine timpul precis. Eu nu mă tem de soartă şi nu m-aş fi supus. precum şi rezultatul acestei lupte : înălţarea demnităţii omului şi sporirea încrederii în sine şi în puterile sale. Imaginaţia grecilor a născocit mitul cu Zeus şi Alcmena şi mînia Herei. Dar. Dar în afară de alegerea judicioasă a materialului expus. geno295 şurile s-au asociat în fratrii. Castor şi Polux. regina Omfala. că fondarea Tebei şi expediţia argonauţilor sînt aşezate prea departe de Tezeu. La această obiecţie se poate răspunde foarte uşor că figurile eroilor citaţi anterior. adică substanţa legendelor înseşi. cît se poate de raţional. care se împotriveşte curajos fiarelor şi monştrilor : lei. Tezeu. Tezeu îşi găseşte şi el locul după Heracle. cel puţin în embrion. printr-un amănunt. era firesc să înceapă cu Perseu. De pildă. Urmîndu-mă pe mine ai să fii victorios. dar vreau să ispăşesc îngrozitoarea-mi crimă. Dedal şi Icar. pus în legătură cu Heracle. pe de altă parte. balauri. chiar dacă au unele contingenţe cu fapte petrecute mai tîrziu — de pildă Heracle este pus şi în legătură cu războiul troian — legendele lor conţin vădit elemente ce dovedesc că ele au fost plămădite. şerpi. cu mult înainte de războiul troian. la rîndul său. De asemenea. autorul a respectat următoarea ordine : Perseu. Heracle. se cerea o explicaţie a originii puterii excepţionale a lui Heracle şi a soartei lui triste. semnificaţia legendelor. iar după moartea ta numele lui Heracle va fi slăvit pe veci.. în legătură cu contaminarea diferitelor legende. Războiul Troiei. întemeierea Tebei. gîndirea filozofică şi morală s-a dezvoltat. devenit şi el Hercule. a glăsuit Heracle. Heracle a fost dus şi pe acolo şi pus să lupte cu regele Laomedon. Cronologic. în legenda lui Heracle. Asclepio. şi uneori chiar locul în care au luat naştere unele legende. Troia. Apoi. poate. şi au început lupte între ele. în cursul expunerii. Dar mai tîrziu. deşi puternic. Roma a devenit o putere mediteraneană. pentru a se găsi şi izvorul celor douăsprezece munci. făcută fără voie. Astfel. acolo unde se putea face.

Iar Hermes şi Atena l-au ridicat îndată pe erou între ei. care se bat cap în cap. Plăcîndu-i măciuca.. orice contradicţie cu privire la legende. aşa cum Heracles s-a folosit de pielea leului. Faptul. VIII) . — Eu te aştept. relatînd uciderea lui Perifete de către Tezeu. Aleg drumul Virtuţii. traducere. L-au purtat spre Olimp. notiţe istorice şi note de N. Tezeu a fost silit să lupte c-un fiu al lui Hefaistos. Plutarh. pe nume Perifete. care. 297 zdrobindu-i cu o ghioagă teribilă. luînduse la luptă cu el. Şi şi-a ridicat ghioaga să arunce cu ea. pe care le arată." Viaţa lui Tezeu a fost scrisă şi de Plutarh. moralist-istoric.. adînc. Perifete. Autorul a mai găsit. pe care nu i le punea la îndemînă legenda. se spun în această privinţă" (Plutarh. creînd amănunte esenţiale pentru mişcarea dramatică. Astfel de ştiri. 1960. Iată şi expunerea autorului român : „Aşa s-a întâmplat. cap. cap.. 150 . şi dup-atîta trudă şi-atîtea suferinţe. Dimpotrivă. Arma a fulgerat pe lîngă el cu zgomot. Şi. s-a-ndu-plecat şi Hera. Plutarh. ca să arate ce puternic animal doborîse el. şi în acest caz. îl dramatizează." în acest scurt schimb de replici este exprimată ideea călăuzitoare pe care caută s-o ilustreze Alexandru Mitru nu numai în viaţa lui Heracle. ci şi în vieţile celorlalţi eroi. I-a sărit de grumaz. l-a tot împuns cu lancea. Tezeu n-a pierdut vremea. Insă Tezeu. ca întotdeauna. S-a trîntit la pămînt. iar Theseus arăta că măciuca fusese învinsă de el. pe drumul gloriei. Citind cele două pasaje. dar cu ea el va fi neînvins" (Theseus. l-a-mbiat Desfrî-narea. a frînt cîţiva copaci şi s-a înfipt în pămînt. Barbu. de-aramă.. alături de hîda figură şi îndeletnicire a lui Perifete. Editura ştiinţifică. dealtfel. spune : „Şi mai întîi Theseus a ucis în Epidauria pe Periphetes. pe care le-ndurase în viaţa sa Heracle. şi cînd o voi înfrînge. Periphetes pusese mîna pe Theseus şi încerca să-l oprească a merge mai departe. Bucureşti.— Mai bine dăruieşte-ţi viaţa numai plăcerii. Heracle. despre Tezeu. ideea morală pe care vrea s-o exprime. Vei fi mai mulţumit. I. X). pînă ce l-a răpus". Am să mă lupt cu Hera.. El oprea toţi drumeţii. subliniază acţiunea eroică. In acest fel. ci mai în urmă. dar stăruie mai mult asupra amănuntului că Tezeu i-a luat măciuca. Ce te grăbeşti atîta? Viaţa tot ţi-e sfîrşită — eşti doar în mîna mea. admirabile cuvinte spre a arăta strălucita înfăptuire a prezicerilor Virtuţii. c-abia plecat. — Ia stai. la cîţiva stînjeni. în felul următor : „Dar se spune că Theseus n-a luat localitatea Eleusis cînd s-a dus prima oară la Atena. Theseu. La vorbele acestea Heracle a pus mîna pe greaua lui măciucă. Acolo însuşi Zeus l-a întîmpinat la porţi.. aşa cum este expus la autorul român. Biograful antic avea " în faţă o sumedenie de versiuni. In al doilea rînd. l-a ucis. constatăm că Plutarh expune pe scurt uciderea lui Perifete. S-a-ntors spre Desfrînare şi i-a rostit cu silă : 296 — Josnică Desfrînare. Dar Tezeu s-a ferit. Comparînd ici şi colo cele expuse de Alexandru Mitru despre Tezeu cu cele relatate de Plutarh. căutînd să-şi afle ghioaga de unde o zvîrlise. Astfel citim : „Un car făcut din aur s-a coborît din cer şi-n el se aflau Hermes. în apoteoza lui Heracle. Din volumul Plutarh. şi asupra comparaţiei cu pielea de leu a lui Heracle. autorul a eliminat. binefăcătoare pentru oameni. pregnanţa dramatică a unui fapt ilustrează. adesea contradictorii. drept armă de atac. Nike conducea carul. Studiu introductiv. zeiţa biruinţei. dar Theseus. în expunere.. făcută-n fierăria Olimpului de zeul cel mai meşter. avînd în vedere cititorii cărora se adresează. uimit că un flăcău ca el cutează să-l înfrunte. Atena şi Nike. Alexandru Mitru reliefează faptul. a luat-o şi a făcut-o armă. a lui Tezeu. drumeţule ! i-a strigat Perifete. de aceea era numit «mă-ciucaşul».. ajută la concentrarea atenţiei asupra dramatismului şi semnificaţiei morale a activităţii diferiţilor eroi. a spus din nou Virtutea. nu mă poţi amăgi !. a dat un răget groaznic. este captivat mai mult de interpretarea decît de expunerea faptelor cu amănunte dramatice. Pînă ce Perifete s-o poată ridica. tatăl său. mai luminos decît expunerea abstractă. se folosea de o măciucă. de care s-a folosit toată viaţa. ne dăm şi mai bine seama de specificul fiecăreia dintre cele două expuneri. Vieţi Paralele. am să fiu fericit. cu sete.

Autorul a ales cele mai interesante figuri de eroi. mitologia greacă n-a exercitat influenţe numai asupra culturii şi literaturii greceşti. dialogul. Cuvintele „năvală". El a avut prilejul să ilustreze din belşug ideea centrală arătată mai sus şi. nu transformă totuşi textul într-o înşiruire de versuri. spre a le expune viaţa legendară. 151 . autorul continuă : „Şi regele. Iară bărbaţii. iar realităţii haina fermecătoare a basmului. Nu trebuie uitat însă că ceea ce dă un deosebit farmec expunerii este proza ritmată. 4. şi totuşi. forţă. propoziţia şi fraza de două propoziţii şi. Romanii au cucerit Grecia. Civilizaţia miceniană. 299 Iată un exemplu edificator : „Da-ndată a început năvala de ape reci şi înspumate peste corăbiile troiene şi vuietul s-a înteţit". evitîndu-se arhaismele. pregnante. „reci". din îmbinarea lor. în călătoria legendară a lui Enea. este aceea a biruinţei omului cînd este perseverent. sînt. basileii ahei. ceea ce conferă expunerii relief. Chiar sfîrşitul tragic al unui erou — de pildă Heracle — este nimbat de aureola biruinţei. 2. patos. dar. evocaţi în note şi. Cronologia este în conformitate cu ipotezele cele mai plauzibile. cultura greacă i-a cucerit pe romani. chiar împotriva hotărîrii zeilor. Autorul a avut buna inspiraţie de a însera în volum şi legenda lui Enea şi. De pildă : „Femeile plîngeau în hohot lîngă palatul lui Egeu. care. înserarea legendei lui Enea este cît se poate de binevenită din mai multe puncte de vedere. una dintre cele mai interesante figuri de erou antic. atenţia este dusă şi spre realităţile istorice. ritmul este întrebuinţat de autor numai acolo unde se cer accentuate dramatic anumite situaţii. iraţional. iar ideea morală vine şi transfigurează dramatismul care. cu mîhnire. 298 fără sens. pe lîngă încîntarea. Procedînd în acest fel. în acest fel. şi. de la Perseu la Enea. luptînd cu dîrzenie şi curaj neistovit. sub o formă mai vagă. în acest fel. dar mai ales în note. bine alese. sub influenţa acestei culturi. în lumină.Şi dacă ţinem seama că ideea de bază. Dar. amintind şi de întemeierea Romei. de la Troia pînă în Italia. tot aşa în „Legendele eroilor" s-a aruncat o lumină deosebită asupra lui Heracle. pe care o simte cititorul. dînd astfel mitului şi legendei suportul realităţii. Ideea călăuzitoare în expunere a fost aceea care a stat la baza plăsmuirii acestor legende. Fraza este adesea mijlocie. oamenii pot triumfa asupra tuturor obstacolelor şi chiar asupra voinţei zeilor. Autorul a procedat deci foarte potrivit cînd a vorbit şi despre Enea. 3. şefii triburilor antice. „înspumate" n-au nimic extraordinar. Ideile sînt exprimate în proză ritmată. ci influenţa ei a fost profundă şi la Roma. aşa cum se spunea chiar în antichitate. cu privire la cincisprezece eroi. „ape". Stilul este şi în această parte a cărţii cît se poate de bine potrivit cu conţinutul. venise la Atena fiul regelui Minos de la Creta — ca să ia parte la concursuri". Rezumînd cele arătate cu privire la cea de-a doua parte a lucrării. Aşadar. atunci dramatizarea originală a fabulaţiei dă adesea o zguduitoare forţă ideii morale. cătau spre ele şi tăceau". îndeosebi. Cuvintele sînt parcă luate din lumea basmului : expresive. se reflectă drumul pe care l-au parcurs influenţele de civilizaţie şi cultură exercitate de greci asupra romanilor. triumful eforturilor biruitoare. i-a povestit că. Un punct de vedere este acela al evitării de a rămîne necunoscută publicului cititor. Aşa cum în „Legendele zeilor" s-a dat o deosebită atenţie figurii lui Prometeu. mai departe. romanii şi-au putut realiza creaţiile materiale şi culturale. dramatism. care poartă caracteristicile geniului lor propriu. s-ar putea spune. ar fi de-a dreptul descurajator. rînd pe rînd. în realitate. Dar mai există şi punctul de vedere istoric al însemnătăţii pe care o acordau romanii legăturilor înrudirii lor cu zeii. mama lui Enea. plină de înţeles moral. şi anume că. în acelaşi timp. Iulus sau Ascaniu. şi predomină. în expunerea legendelor. pe care a urmărit s-o pună în lumină neîncetat autorul. autorul a izbutit să exprime plastic şi poetic ideea. căruia se adresează cartea. „a începe". din care au făcut parte Cezar şi August. pesimist. putem afirma că : 1. mai demult. a întemeiat ginta Iuliilor. de a releva încă o dată. al cărui fiu. deşi se întîlneşte destul de des. plin de durere. căci. autorul expune legendele. prin Afro-dita. să dea şi unele amănunte asupra realităţilor sociale şi politice care au condiţionat înflorirea acestor legende. dar ne-f ăcînduse abuz nici de neologisme.

Iason şi Heracle. Zicem „mitologie". după popasul în insula Lemnos.5... 6..) 99 — Meşterul Dedal ajutat de fiul său Icar. fiindcă „Legendele Olimpului" nu constituie.e. Pegas. Dramatizarea acţiunii..e..) 213 (jos) — în fierăria sa din Olimp. al II-lea î.. dar o mitologie scrisă într-o formă literară vie.. luînd armele aduse de Ulise şi strigînd că este gata să ia parte la războiul troian... Grup statuar antic.. pag. ritmul conferă o vioiciune şi pregnanţă poetică de primul ordin. Prof. 35 — Heracle doboară leul din Nemeea.e. '' unele păreri..e. (Vas cu figuri roşii din Orvieto. pag.n. docent NICOLAE I.. împăratul ar fi însuşi Traian. Ca şi „Legendele zeilor". se formulează năzuinţe spre mai bine şi spre mai frumos.. al II-lea î..) 277 — împărat roman aducînd jertfe zeului olimpian Apolo. pag..n. plastică prin pregnanţa şi culoarea termenilor şi epitetelor. pag pag. (Basorelief antic 302 pag. statua reprezentînd idealul de forţă al celor vechi. al IIlea î..).. 24 Tezeu.. (Vas elin pictat. Dup. Prin toate aceste calităţi. făcîndu-şi aripi pentru zbor. îl recunoaşte pe Ulise după o cicatrice din tinereţe. sec. făureşte armele lui Ahile. pornind de la realităţi certe.n. multe din ciudăţeniile miturilor.. înfăţiişîndu-l pe Asclepio alături de fiica sa Higeea. spălîndu-l pe picioare. în care.. în rîndul de sus se văd zeiţa Atena. 92 152 . (Basorelief din sec..... dacă nu cea mai izbutită. Notele vin să lămurească.. — este înfăţişat după împlinirea celor 12 munci..... pag. sprintenă prin muzicalitatea ritmului frazei.. lărgirea şi îmbogăţirea originală a fabulaţiei.. (Basorelief din sec. (Basorelief pe asa-numitul „sarcofag al lui Ahile"... BARBU LEGENDE LA ILUSTRAŢII pag... să soarbă apă de la izvorul Hipocrene.. cartea de faţă este una dintre cele mai izbutite scrise la noi în acest gen. „Legendele eroilor" contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor şi la educaţia tinerei generaţii. în fond.n.. prin explicaţii ştiinţifice. dialogul. (Tavă de argint teca naţională din Paris.. Din cele expuse. 5 Heracle....) 117 129 167 Belerofon lăsîndu-şi înaripatul său cal. al H-lea î. punîndu-i în faţă modele de luptă dîrză.. 213 (sus) — Ahile.) pag. de la mijlocul sec. în felul acesta naraţia este însoţită de explicaţia raţională a plăsmuirilor fanteziei. Argonauţii pregătiţi de plecare.. pictat în stilul marelui artist Po-lignote. vocabularul. se vede limpede că autorul „Legendelor Olimpu-lui" n-a precupeţit nici un efort spre a da o dezlegare cît mai judicioasă problemelor pe care le ridica alcătuirea acestei mitologii. Pag. (Pictură pe o cupă antică...n..e. zeul Hefaistos. (Basorelief din sec.. 300 7.. 68 Dedal şi Icar C. CUPRINS EROII Perseu. înte care se ascunsese. altceva decît o mitologie.) 257 — Euricleea. al V-lea î. Este unul din meritele de seamă ale acestei lucrări. ajutat de ciclopi.) Biblio61 — Heracle (numit Farnese) — operă a lui Glicon din Atena. Pag. ieşind din rîndul fetelor regelui Licomede.... Dr. De-o parte şi de alta se văd zeiţele Hera şi Atena. create de antici. mărturiseşte cine este. 81 — Lupta lui Tezeu cu sîngerosul minotaur.

...................... ........ 123 Meleagru... 162 Războiul troian....Castor şi Polux ... 232 Păţaniile lui Ulise............... 152 Expediţia argonauţilor. 264 153 ....... 133 Orfeu şi Euridice................. 243 Aventuroasa călătorie a lui Enea.... 143 întemeierea Tebei...... 190 întoarcerea aheilor în Elada....... 103 Belerofon......... ................ 113 Asclepio..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful