BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

3 Memindah 3. 3.Nilai kewangan .2 Mengawal kerugian 3. 6. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh.2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1. Mengenal pastian 2. Pembendungan risiko 3. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu. 5.4 Membendung 4. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi.1 Kontrak insurans 4. Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . Kepentingan boleh insurans 7.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat.2 Tidak terancang 4.1 Mengelak 3. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1. Memilih 3. . . Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi. Jumlah besar risiko yang sama . pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4. Risiko tulen sahaja 4.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2.1 Terancang 3.3. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan).Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak. Melaksanakan 5.Jika hanya ada segelintir risiko. Menilai 3.

Contoh. Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak.Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana.Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian.Melalui tort Kecuaian pihak ketiga . Prinsip Subrogasi .Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya. Indemniti .Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai. denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam. Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. 8. .Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans. pembaikan. Prinsip Penuh Percaya Mutlak . liabliti.Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat.Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. .Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak.Salah nyata fakta matan 4. nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans . Penyerahan Hak . Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1. . 3. . . gentian atau bina semula.Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga.Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867. . .Gagal mendedahkan fakta matan . Ianya berlaku melalui 4 cara. Kepentingan Boleh Insurans . 5.Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda.

Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2. Prinsip Sumbangan . Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil. menutup atau memindah perniagaan 4.2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa . pemeriksaan. hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6. . Penterjemahan. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta . Pembatasan.Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing.Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran . Kuasa oleh Gabenor Bank Negara.Keperluan prinsip sumbangan. . Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca.Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini.Rangkaian Kejadian Yang Terputus . Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful. PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1..Melalui kontrak . harus dikenalpasti sebab hampiran.Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian . penubuhan dan selenggara dana.Punca Serentak .Melalui statut . agih keuntungan dan keperluan lain.Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus . 7. Laporan dan Keengkaran.Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth. Pampasan. . 3. Pentadbiran Dan Penguatkuasaan.Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama .Rangkaian Kejadian .

.Jurutera . 4.Doktor . terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat. Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2. Menguruskan dana pelaburan 5.Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang. Perniagaan dijalankan melalui aqad 6.Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans. Pembeli 2.Jabatan pentadbiran .Aspek Perniagaan Takaful 1. Lain-Lain Komponen .Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans . 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995.Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad. Penjual 3. Struktur Organisasi .Juru marin dan kargo . Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta. Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa .Penyelaras penyiasat kerugian . Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3.Hospital . Komponen Utama: 1.Jabatan memproses data elektronik .

Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli . Malaysia Insurance Institute (MII) . cetakan . Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) . Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1. Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik.Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat. Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan.Ditubuhkan pada Oktober 1978 . Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM . draf polisi. kursus/bengkel .Kerja-kerja underait.Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan.- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi . pembelajaran. 2. Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) .Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran .Penduaan guna tenaga . perakaunan dilakukan di ibu pejabat. pembaharuan. hadiah untuk kajian insurans.Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan.Penyelidikan. . tuntutan. Kelemahan .Maklumat.Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan . 3.Ditubuhkan pada tahun 1985 . memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat. perpustakaan.Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat.Ditubuhkan pada tahun 1946 .Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan. 4.Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans. Biro Insurer Motor (MIB) . menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1.

Mendapatkan kepuasan 2. Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:.Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans .000.00 dengan Akauntan Negara .Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat . PIAM dan IBAM .Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6. Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3.Menyimpan pendaftaran polisi .Dijalankan melalui LIAM.Pendaftaran insurer . Membuat pilihan 4.Deposit wajib sebanyak RM 300. Mendapat maklumat 3. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5. Menyuarakan sesuatu 6. Mendapat pendidikan pengguna 8.Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1.PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) . Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5. Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer . Kumpulan Motor Tak Bertempat 4. Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) . Menuntut gantirugi 7.- Ditubuhkan pada 1964 2. Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam.

Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya . BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer.Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer . Akta Syarikat 1965 .Cara menilai liability.Memeriksa buku akaun insurer .Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer.Ambil alih kuasa ke atas harta.Menyiasat perniagaan insurer .Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai . Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans . 2. 4. Perkara Asas Kontrak Insurans 1.- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat. RM 5 juta bagi insurer am.Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai . lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5. 3. Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6. . Amalan Perdagangan Adil .Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu. Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan. RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain. Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer .Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI. perniagaan dan urusan seseorang insurer .

Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri . BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen. Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal. Kontrak Batal 2.1.

Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat. Implikasi Akta Insurans. dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu.dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat . Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans. Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya). Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:. 1996) - - .Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul .Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya. Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen.Dengan perlantikan yang nyata . Akta Insurans.Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran . Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151. Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu.dari keperluan kes yang berkenaan . bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan.Dengan statut (Seksyen 151.

persegmen dan sasaran) .Strategi penjualan (melalui analisa.Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna . Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a. penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer. Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang. produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna.Pemilihan saluran penyebaran .Penilaian selepas pembelian . Faedah polisi (14%) . BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal.Mengenalpasti pasaran . Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c.matlamat penjualan .Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen. Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat.Penetapan harga .Mengenalpasti masalah .Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:. penerimaan risiko-risiko.Mengenalpasti bakal pelanggan . kemampuan professional ejen. Kebiasaannya. premium dan syarat-syarat yang dikenakan. samada peribadi atau rasmi. mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan.- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer. Fungsi Jabatan Pemasaran .Pembangunan produk . Reputasi insurer (60%) b. c.Pembelian bersesuaian . Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b.Penilaian lain-lain sebab seperti a. Proses Penjualan .Perancangan dan kawalan .objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) .Mencari maklumat .

Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer. Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon.Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat . bukti kesihatan tidak diperlukan .Setelah layak.Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a. Potongan gaji .Daftar polisi .Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan . Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek. Arahan bank c.Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium. Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: . Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . 1762. melayan segala tuntutan) .Notis premium bukan wajib kepada insurer.- Menyediakan persembahan jualan a.Memproses pesanan .Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152. Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) .Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) . Bayar sendiri b. Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan .seperti Seksyen 9.Penghantaran resit premium . a. Kutipan rumah ke rumah d.

Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) .Polisi Berbayar .30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar.- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk. .Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) .Tempoh Tenggang .Syarat Tak Lucut Hak . Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata.Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang. . Seksyen 33) Kemudahan .Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah . polisi dimansuhkan.Nilai Serahan . Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini.Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi . .Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a.Pinjaman Polisi . Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia. .Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai. (Akta Insurans Hayat 1958 – UK. hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah. Pinjaman Premium Automatik .Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan.

separa kerajaan atau swasta d. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. b. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan. Sebaliknya. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. b.Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. Sijil kelahiran rasmi b. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. Surat permohonan b.Syarat Pengembalian Semula . Pelanjutan Insurans Sementara . amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar. Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. c. Jika umur tersebut terkurang nyata. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. Paspot antarabangsa g. Jika umur telah dilebih nyatakan. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya.

Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer. d. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. dadah) i. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. h. g. Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. Status Sosial e. Lokasi geografi g. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. e. Umur (meningkat mengikut umur) b. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. kedudukan kewangan. seperti:a. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang.- - c. Keturunan f. . Serah hak semula – Penerima serahan hak. arak. b. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. c. f. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. i. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . Pekerjaan d. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h.

Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. Kemortalan tambahan meningkat . Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a. Bonus penyelaras d. Premium tambahan b. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer. c.000 36 – 40 50. Jika sebaliknya. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. menolak atau menangguh permohonan.000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan.b. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. pengunderaitan tamat. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. Pelan polisi gantian e.000 41 – 45 25. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan. Tarikh kuatkuasa . perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. b. Faedah kematian menurun c. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula.

fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya. . Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium. . c. Rumah ke rumah d. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan.Perbelanjaan a. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. perbelanjaan pemungutan premium. Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. belanja pengeluaran polisi dll. komisyen tahun pertama. . Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan. Arahan bank c.Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. b. Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT . . Mengukur Kos Risiko . (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima.Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan. Tunai b. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a.Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas.Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat.PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko . . resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif. perundangan. belanja pemeriksaan kesihatan.

Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b.Mencukupi . (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi. Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a. Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan.Berdaya saing .Adil . Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan. Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta. Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan.Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . bebanan bonus.Ketekalan . penyelenggaraan dan sebagainya. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a. kos reinsurans. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut.

Harga kos – Harga asset diperolehi b. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. penghantaran notis premium. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Tunai dalam tangan dan di bank b. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a. kenderaan dan lain-lain. Hartanah dan bangunan f. Pelaburan c. Aset adalah perkara-perkara berikut:a.Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. Saham dalam badan korporat d. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. Kemudaratan premium biasa 1. Pinjaman kepada pemegang polisi g. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. Jadi. Perabot. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman. perkakas. Kaedah perbedaan amaun insurans c. Pinjaman badan korporat e. Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. 2. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b.

jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Sejarah peribadi dan keluarga e. Sumber utama surplus adalah :a. Pekerjaan. Maklumat insurans c. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Ukuran dada dan perut . Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. kelupusan. c. Pelbagai (nilai serahan.a. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Berat badan dan ketinggian b. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f. Borang Cadangan . penempatan dan minat berbahaya d. Faedah b. Menguji samada syarikat tersebut solven b. Menentukan amaun surplus. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e. Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b. perniagaan baru. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Maklumat peribadi b. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d.

d. Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c. . Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan. Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3.Jenis perlindungan . Syarat Dan Kemudahan .Syarat khas (jika ada) f.Tarikh cadangan dibuat . Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a. 2. Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d.Nama dan alamat insured .Melibatkan amaun insurans.Amaun diinsuranskan . e. Nama atau umur insured 2. paru-paru. Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak.Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang. Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g.Tarikh permulaan perlindungan . Kenyataan Doktor Yang Merawat 4. Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan. sistem saraf dan analisa air kencing 3. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5.Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi . Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1. amaun premium. Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai. bentuk kontrak.Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) .Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium. syarat tak boleh batal) . Amaun diinsuranskan dan premium 4.Premium . perawakan. Jenis insurans 5. faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi . Keadaan jantung. Jadual . Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b. mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1.Tarikh kematangan .Tarikh lahir/umur insured .

Tuntutan Kematangan 1. Bukti Hak Milik a. Nama dan no kad penganalan insured b.00 b. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. 3. 2. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. a. Seksyen 169. 5. Laporan koroner c. Nombor polisi c.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi. Bukti umur b. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a. Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan. Surat serah hak milik b. Kad pengenalan b. Bukti Umur a.000. RM 100. Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. Bukti masih hidup .00 tanpa surat pentadbiran atau probat.Insurer akan menghantar borang penyerahan. jika prosid polisi melebihi RM 100. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4.000. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d.000. Sijil kematian b. Akta Undang-Undang Sivil. Tarikh dan sebab kematian 2. Alamat d. Pemberitahuan kepada pemegang polisi . membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1. Bukti tuntutan . Passport c.

Surat serah hak b.Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . Pilihan Penyelesaian . Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3.- c. kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a.Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) . ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2.Prosid kematangan tunai .Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri. BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh. Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d. Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3. Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran .

25 42.000 – 39. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995.00 40. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita.999 25. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) .999 Melebihi 70.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1.50 40.80 43.999 55.000 – 69.00 Sebutkadar khas 1.00 RM 2.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.000 – 54.000.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki.50 41.000 – 24.00 RM 3.00 RM 4. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar.00 42.999 40.

00 3.60 x 5 = RM 218. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .000. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.00 1.60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43. Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10.2.000. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful