je, l:d isxyf,ka

lshjkak" oek.kak" *ka .kak nvq hkak ' ' ' ' '

~!~ අමමෙගය තාතතෙගය පාඩම.... ~!~

fuys oelafjk ish,qu ksrAudK j, whs;sh
tajdfha uq,a l;Djreka i;=fjs'
tfy;a taajdfha l:d rih jevslsrsu yd
fkd.e,mssus bj;a lsrsu ioyd hus hus l=vd
fjkialus isoqflfra
l:dfjs uqq,h fjkia fkdjk w;r lshjkakdg
jvd rij;a ksraudKhla ,ndossug .;a ;e;la
muKs

GKD (dhanapala123@gmail.com)

ෙමම කථා සංහලට පරවරථනය කරම සඳහා
සැලකයයත කාලයක හා ෙවෙහසක දැරමට සදෙව
ෙමම කාරයය සමපරණෙයන කයවනනනෙග
තෘපතය උෙදසාම පමණ
ඒ නසා

ඔබ මෙග කාරයය අගයනෙන නම
කරණාකර
ගලමල, ෙයාෝජනා,ෛධරයමත කරම,
ඕනෑම අයරක ආධාර ෙහාෝ ඔෙබ singlish කථා
මෙග වද්ත ලපනය (dhanapala123@gmail.com) ෙවත ෙයාම
කරනන.
කථාවල රසය වැඩකරෙමද එයට හානයක ෙව නම කරණාකර
දනවනන. ලයා ඇත සැටෙයනම පළ කරම.
google.com/groups/walkatha සඳහා ෙකෙරන මෙග දායකතවයය
ෙම.....

අම්මග ගෙගෙයි තාි ගෙගෙයෙ ිමග...
අෙප ෙගදර ඉනෙන මමය,අමමය, තාතතය වතරය. ඉසෙකාෝෙල ගහන ඇවත මම computer එෙකන
internet browse කරල sex films බලනන පරද ෙවලා හටය. ඒව බල බල මම හතෙත ඇඟල ගහෙගන
සැප ගනනව. ෙම ෙවනෙකාට මට ෙහාඳ දැනමක තබන sex ගැන. ඔය අතෙර ඉසෙකාෙල
ෙකාලෙලා

ෙකලෙලා

එකතෙවලා

පාටයක

දැමම. එදා

තමය

මෙග

ෙපටටය

කැඩෙන

ෙකාලෙලකෙග අතන. හඟක අයෙග ෙපටට එදා කැඩන, කරෙමට එක ෙකලෙලක pregnant උනා.
ඉසෙකාෝෙල හැම ෙදනාම වැෙඩ දැනගතත. වාසනාවට අනත කාටවත එෙහම උෙන නෑ. ෙම සදදය
ෙවනෙකාට මෙග වයස අවරද 15 ය.
මෙග ෙදමවපයනටත ෙම බව ආරංච උනා. ෙමයාල මෙගන ප‍රශණ කලා සදද උන ෙද ගැන. මම
ඇතත කවව. ෙපටටය කඩාගතතට ඒ ෙගාලෙලා මට බැනෙන නෑ. පසෙස මට ෙමාන පාටයකටවත
යනන දනෙන නෑ. මෙග වයස සමපරණ ෙවනතර පරසසම කරනන ඕෙන කවව. බාලවයෙසන
ලමය හදනන ඉඩ ෙදනන බෑ කවව . ෙම ෙදනන මෙගන තව තව ප‍රශණ කලා.
“ඒ ෙකාලල ෙකාෙහාමද මලන පටං ගතෙත?”
“මෙග ඇඳම උඩන මාව අතගෑව. ඊට පසෙස ගවම උසසල පැනට එක පනනල දැමම"
“ඔයා ෙමානවද කෙල?”
“මට එයාෙග ෙපාලල අලලල අෙතගහනන කවව"
“ඊට පසෙස ෙමාකද ෙකරෙව"

“කලසම ගලවල ෙපාලල මෙග හතතට දැමම.”
“ඔයාට රදනද?
“මලන රදන පසෙස හර සනපයක දැනන"
“ඔයා ආසද ඒ වැෙඩට?” මම ආස උනත අමමලට කවෙව නැහැ.
“ඒ තරම කැමැතතක තබෙන නැහැ.”

“ඒක ෙහාඳය, අප ෙවලාව ආවාම ඔයාට කයල ෙදනනම ෙහාඳට.”
ෙමෙහම අවරදදක වතර ගයා, මෙග 16 ෙවන උපනදෙන උෙද ඇෙඳන නැගතනෙකාටම අමමය
තාතතය ෙදනනම ඇඳ ලඟට ඇවත "Happy birthday my darling” කයල ෙදනනම එකක මෙග ෙතාල
කස කලා. මට පදම හතන ෙම ෙගාලෙලා ෙතාල කස කරනෙකාට. ඒත මම වැඩය ගණන ගතෙත
නැහැ අමමය තාතතය නසා.
“දව මන ෙහාෝදල උෙදට කාල එෙහම එනනෙකා, අප ඔයාට ජවෙත ෙහාඳම පාඩම කයල ෙදනන"
Thankyou ammi, Thankyou thaththi මම එනනමෙකා"
මමත එයාල කයප වදයටම ලෑසත ෙවලා ආව. අමමය තාතතය ෙදනන කාමෙර ඉඳල මට කථාකලා.
“එනන දව ඇතලට. ඔය ෙදාර වහෙගනම එනන" මමත ෙදාර වහෙගනම ඇතලට ගයා.
“දව එදා party එෙකද ෙකාලෙලක එකක හටය ෙනද?” තාතත ඇහව.
“ඉතන මම එදා කවවෙන ඔව කයල"
“එයාෙග පයය circumcise කරල තබනද?”
“මට ෙතෙරනෙන නැහැ ඔයාල ෙම ෙමානවද අහනෙන කයල:
“ෙපනනනන ෙමයාට" අමම එෙහම කයනෙකාට තාතත කලසම ගැෙලවව. මට ෙශාක එකක වැදන
වෙග ෙම කරන වැෙඩට.
“ෙමානවද ඔය ෙගාලෙලා ෙම කරනෙන?”
“දව දැන ෙපාඩ ලමෙයක ෙනෙමය. එදා ඔයා කවවෙන ඒ ෙකාලල අතන ඔයාෙග ෙපටටය කැඩන
කයල. අප කයල ෙදනන ඕෙන ෙදමවපෙයා හැටයට ලමය හදාගනෙන නැතව sex කරන හැට. ෙම
තමය ඒකට ෙහාඳම අවසථාව.” ෙම ෙවනෙකාට තාතත කලසම ගලවල ඉවරය.
“අෙන මට බැහැ බලාෙගන ඉනන. ඔයාල ෙදනනට නම පසස.” තාතතට නැගල තබෙබ.
“ෙහාඳට බලනන දව. Circumcise කරල කයනෙන ෙමනන ෙමකට" තාතත ෙටාපාව ෙපනනව. ඒක
කල පැහැ ගතත ෙරාෝස පාටය.

“ඔයාල ෙදනන හරම නරකය. ඕක වහගනන. මට බලනන බැහැ.” මම අහක බැලව.
“එපා වහගනන. ඔයා බලනන ඕෙන. දව දැනගනන ඕෙන පරම ලමය ෙකාෙහාමද කයල. අපට
ඕෙන නෑ ඔයාව නකරෙන pregnant ෙවනව දකනන. Pregnant ෙනාෙවන වදයට වැඩ කරනෙන
ෙකාෙහාමද කයල අප ඔයාට කයල ෙදනනම.” අමම කවව.
“මම කවවෙන ඒ ෙකලල pregnant උන හැට. එයා ෙකාලෙලක එකක නදාගතත.”
“හැම තසෙසම එෙහම ෙවනෙන නැහැ. එදා ර පාට එෙකද ඔයාට ලමය තන ෙදෙනක fuck කරල
තෙයනව. අපට ආරංච යනා. ඔයා හර lucky pregnant උෙන නැත එකට.”
තාතත තව මෙග ලඟට ආව. එයාෙග පයය අතගගා. එයා පයෙය ෙපර සම ඇදල ෙටාප එක වැහව.
වහල කයනව.
“දව ෙමනන ෙමෙහම තෙයන අයට තමය circumcise කරප නැත අය කයනෙන: එයා ෙපර සම අත
ඇරප ගමන ආෙයමත ෙටාපා එලයට පැනන. “ දැන ෙහාඳට බලනන මෙග ෙටාප එක හෙමන
වැහල නැහැ. Circumcise කරප අයෙග පයය බැහැල තබනත ෙටාප එක වැෙහනෙන නැහැ.
Circumcise ෙනාකරප අයෙග පයය බැහැල තෙයනෙකාට ෙටාපා හෙමන වැහල තෙයනෙන.
සමහරනෙග පයය නැගල තබනත ෙටාප එක හෙමන වැහල තෙයනව.” මට ෙතරනා තාතත
කයන ෙද. මට හකප ෙකාලලනෙග පයයවල බැහැල තෙයන ෙකාට ෙටාප එක වහල තබන. නැගග
ෙවලාෙව ෙටාප එක හෙමන වැහල තබෙන නැහැ තාතත තව ලඟට ඇවත
“දව ෙමක අලලල බලනන" කවව

“මට බැහැ. ඔයා මෙග තාතත. ෙමක හර පව සදදෙවන වැඩක.”
ඒ සැෙර අමම ඇවත මෙග අතන අලල ගතත. “ඔයාට ඉෙගනගනනය ෙම ඔකෙකාම අප කරනෙන.
දව දැන ෙලාක ලමෙයක. අමාරෙව වැෙටනෙන නැතව sex කරන හැට අප ඔයාට කයල ෙදනන
හදනෙන. පට ෙකාලෙලා කයල ෙදනෙන නැහැ ෙමව. උනට ඕෙන ඔයාට හකල පැතතකට
ෙවනන. ඒෙකන අමාරෙව වැෙටනෙන ඔයාම තමය ඒ නසා තාතතය මමය හතාගතත ෙම ටක
කයල ෙදනන. අප තරම ෙහාඳට කාටවත බෑ ඒක කයල ෙදනන. මමත දැන ෙම ඇඳම ගලවනව.
එතෙකාට ඔයාට ලැජජ ෙවනන ෙවනෙන නැහැ. ඔයාට ෙපනන අප ෙදනන හකනව. එතෙකාට
ඔයාට බලාගනන පළවන ඒ වැෙඩ හරයට කරන හැට. ෙලාක ෙකාලෙලක හර මනෙයහ හර ඔයාව
අලලෙගන හකනන හැදෙවාත අමාරෙව වැෙටනෙන නැතව හකාගනන හැට ඔයාට ෙතෙරව.”

එෙහම කයල අමම ඇඳම ගැෙලවව මෙග ඉදරපට.
මම පදම ෙවලා අමම ඇඳම ගලවන හැට බලාෙගන හටය. එයත දැන මෙග ඉසසරහ අම ෙහළෙවන.
මම අමමෙග ෙහළව පළෙවන වතාවට දැකෙක. කකල ෙදක මල මයල ගාලා. කමබ ලසසනට
තෙයනව. මම ඒ දහා බලනව අමම දැකක. “මම හතනෙන දවත කැමත ඇත ෙම වෙග මයල ගාල
ලසසනට හතත තයාගනන. තාතතට කයල මයල කපාගම. ඔයා එෙහම ඉනනෙකාට මට වඩා
ලසසනට හටව. ඔයා දැකල නැදද හඟක ෙකලෙලා හතෙත මයල ගාල ඉනෙන. ඇය ඔයා කරනෙන
නැතෙත?” අප සෙකාෝෙලද toilet එකට ගයාම ෙකලෙලා panties ගලවෙගන ඉනන ෙවලාවට හතවල
සමහරංෙග මයල ගාල ඉනනව දැකල තෙයනව. ඒත මම ඒව කයනන ගෙය නෑ. සදද නැතව හටය.
“දැන ඔයත ඇඳම ගලවනන. අප තන ෙදනාම ඇඳන ගලවල ඉනනෙකාට ඔයාට ලැජජාවක බයක
දැෙනනෙන නැහැ. හංගන ඉනන ෙදකත නැහැ.”
“බැහැ බැහැ මට ඒක කරනන බෑ"

අමම ලඟට ඇවත මෙග ඇඳම ගලවනන හැදව.
“ෙමතන ඉනෙන අප තන ෙදනා වතරය. අපට හංගනන ෙදයක ඔයා ලඟ නැහැ. එ නසා ලැජජ
ෙවනෙන නැතව ඇඳම ගලවනන. නැතතම අප බෙලන ගලවනව.” මම දනෙන නැහැ මට ෙමානව
උනාද කයල. අඬ අඬම මම ඇඳම ගැෙලවව. දැන මෙග තෙයනෙන bra එකය panty එකය වතරය.

“හර දැන bra එක ගලවනන.” තාතත කවව. මම hook එක පනනල bra එක ගැෙලවව. තාතත ඒ දහා
ෙහාඳට බලාෙගන ඉනනව. මට ලැජජ හතල අත ෙදෙකන වහගතත. “දව හරම ලසසනය. මට
හතාගනන පළවන ඇය ඒ ෙකාලෙලා ඔයාට හකනන ඳගලනෙන කයල" ෙමෙහම කයනෙකාට මට
හතාගනන බැර උනා ෙම මෙගම තාතතද කයල තාතත තවත ලං ෙවලා මෙග තන අතගෑව.
“ෙමව හරම තදය. හම හර සනඳය. අමමෙග අලලල බලනන. ඔයා වෙග නැහැ හර ෙමෙලක. කඩා
වැෙටනන එනව.”
අමම මෙග අතක අලලල එයාෙග තනයක උඩ තබබ. මම උවමනාෙවන කරනෙන නැත නසා "අත
ගානන දරෙවාෝ.. ඔයාෙගන මෙගය ෙවනස ෙපනව ෙනද. ඔයාෙග තන ෙදක ෙකාචචර ෙහාඳද,
ලසසනද?” එෙහම කයල අමම මෙග තෙන නපල එකක තද කලා. තාතත අනක එක තද කරනව.
මට අමත සනපයක දැෙනනව. මෙග හත කයනව "ෙමක වැරදය" කයල ඒ එකකම මෙග ඇඟ

කයනෙන "ෙම වැෙඩ හර ෙහාඳය, කැමතය" කයල.
මං ඔෙහ හටෙගන හටය මට ෙනෙමය වෙග. ෙදනන එකක දැන මෙග මළ ඇඟම අත ගානව.
ටකකන තාතත එයාෙග අත පහලට ෙගනැලල කකල ෙදක මල හතත උඩන අත ගානව.
“ෙම මයල ඔකෙකාම ගාල දානන ඕෙන අමමෙග වෙග. එතෙකාට ඔයාට ෙහාඳට feel ෙවනන
පළවන.” දැන එයා මෙග හතෙත ෙතාල අතගානව.
“ඔයා දැනත ආසාෙවන ඉනෙන. බඩව ෙහාඳට ෙතත ෙවලා. මට ෙපනනනන ඔයාෙග ලසසන
හතත.” ඒත මම ෙහලඋෙන නැහැ. ඒ සැෙර තාතත මෙග ඉසසරහ ඇන තයාෙගන මෙග කකල
ෙදක බෙලනම පලල කරල බැලව. මට අදහගනන බැර උනා , එෙහම කරල එයා මෙග හතතට කස
එකක දනනම/ මම එක පාරටම පසසට පැනන.
“එෙහම තමය ෙකලෙලා. එක පාරටම කස ෙදකට කැමත ෙවනෙන නෑ මලන. පරම එෙහම
කරනෙකාට එයාල හර ආසය. අපත කැමත ෙකලෙලා ආඩමබර ෙවනවට" අමමය තාතතය මෙග
අත ෙදෙකන අලලෙගන මල ඇඟම මරකනව. තාතත මාව කස කරනව. ඒත ෙතාල ෙනෙමය.
එයාෙග නැගල තෙයන පයය මෙග ඇෙඟ ගාවනව.
“දැන අප ෙදනන හකන හැට ෙපනනනව. මලන ඔයාව ඒකට ගනෙන නැහැ. ඔයා බලාෙගන
ඉනන. පසෙස ඔයාට අපත එකක ෙජායන ෙවනන පළවන.” අමම එෙහම කවව. තාතත ෙදාර
ෙලාක කරල යතර අතට අරෙගන ෙමටෙට යටන තයාගතත.
මට කරනන ෙදයක නෑ. කාමෙරන පැනල යනන බැහැ ෙදාර
ෙලාක කරල නසා. මම උෙන ඒ ෙදනන හකන හැට බලාෙගන
ඉනන. අමම අඳට නැගල කකල පලල කරලෙගන උඩ බැල
අතට නදාගතත. තාතත ඇඳට ගහන.
“ෙකාෙහාමද? ඔයා ෙහාඳට ෙතත ෙවලාද? නැතතම ක‍රම
ගානනද ?” කයල අමමෙගන ඇහව.
"එනන ෙමෙහට. මට ෙහාඳට ෙතත ෙවලා. මම දැන පැය බාගයක වතර බලාෙගන හටෙය
ෙබාෙහාම අමාරෙවන ෙමක කරනන.” තාතත අමමෙග ඇඟ උඩ නැගල පයය අමමෙග හත ෙතාල
අතෙරන ඇතලට දැමම. මම හතෙව මම ඉනනබව ෙමයාලට අමතක ෙවලා කයල. ඒත නැහැ.

"ෙහාඳට බලාෙගන ඉනන අප ෙදනන හකන හැට. ඔයත ෙම අමම කරන වදයට ඉෙගන ගනන"

තාතත කවව. දැන තාතතෙග පයය අමමෙග හතත ඇතෙල. තාතත ඉන උස පාත කරමන අමමට
හකනව. ෙම කරන වදය මම internet එෙකන දැකල තෙයනව, මට ෙමක අලත ෙදයක ෙනෙමය.
ඒත මෙග ඇස ඉදරපට හකන හැට බලන පලම වතාව.
“දවට ඕෙන නම ඇඟල ගහල සතට ෙවනන, ඒකට කමක නැහැ"
“මට බැහැ, මට තවත බලන ඉනන බැහැ, මට අදහගනන බෑ ඔය ෙදනන මෙග ඉදරපට ෙම වදයට
හැසරන එක.”
අමම හනා උනා " අපට පලවන දව ෙමෙහම ඉනන ඔයා ඉදරපට. ෙපාඩඩක ඉනනෙකා ඔයාට
කරනකම. ඔයාට ආස හෙතව.”
“ඒක කවදාවත ෙවන ෙදයක ෙනෙමය.”
තාතත වැෙඩ නැවැතතව. “මම හතනෙන දැන අප දවට ෙපනනම ෙකාෙහාමද ෙකෙනක එයාට
හකනෙකාට ආසව ඇතෙවන වදය. දැන මම ඔයාට හකනව අමමට වෙගම.”
“මට බැහැ . අෙන එපා... ෙමක මට වෙගම ඔයෙගාලලනටත පව සදද ෙවන වැඩක" එෙහම කය
කය මම ෙදාර ෙලාක කරල නසා කාමෙර වෙට දවනව. මෙග අමම පටපසෙසන ඇවත මාව
බදාෙගන කහල යටන අත දාල මෙග තන ෙපාඩ කර කර ඇඳ ලඟට ෙගනාව.
“නෑ දව ඔයාට වත අපටවත පව නැහැ. අප ෙම ඔයාට පාඩමක කයල ෙදනෙන. තාතත ඔයාට
රදදනෙන නැහැ. එයා හර ෙහාඳය . දකශය ඒ වැෙඩට. තාතත හකනෙකාට ඔයාට හරයට ආස
හෙතව ෙකාලෙලානට කයල හකවගනනවට වඩා.”
“දැන ෙමෙහට එනන. තාතතෙග පයය අලලල බලනන ෙකාචචර සනපද කයල. ෙමක ඒ තරම
හයය නැහැ. හර සනදය. ඔයාට රෙදනෙන නැහැ.”
“අර ෙකාලෙලා ඔයාට හකනෙකාට ෙල ගයාද?” තාතත ඇහව.

“හඟක ගෙය නැහැ. ටකය ගෙය.”
“ඔයාට බඩ ගයාද? අමම ඇහව
“මට යනන කලන එයාලට ගය නසා නැගටල ගයා.”
“ඒකෙන අප කවෙව. උනට ඕෙන උංෙග බඩ ටක යවාගනන වතරය. ඔයා හකන ෙකාට බබාල

ෙනාහටනන ෙදවල කරගතෙත නෑෙනද?”
“මම දනෙන නැහැ එෙහම හකනෙකාට ෙමානවද කයල කරනෙන. මට ෙතරමක තබෙන නැහැ ඒ
දවස වල.”
“ඔයාෙග වාසනාවට එෙහම ෙනාවෙන. ඔයාෙග යාලවත දනෙන නැතව ඇත ඒවයන වලකන හැට.
ඒකෙන pregnant උෙන.”
“මමත දැනගතෙත පසෙස තමය...”
“මට දැන ඇතත කයනන. ඔයා සමාෙනකට ක සැරයක අතන කරගනනවද?”
“ෙදසැරයක වතර. සමහර ෙවලාවට තන හතර සැරයක"
“ඒ හැම ෙවලාෙවම ඔයාට යනවද?”
“යනව., ඒකෙන මම එෙහම කරනෙන.”
ෙම ෙවනෙකාට මම ටකක වතර relax ෙචලා. අමම මාව උකෙල තයාෙගන මල ඇඟම අතගානව.
මම දැන ඒ ෙදනනට වසතර කයනව කරප ෙද ගැන. අප තන ෙදනාම ඉනෙන ෙහලෙවන. අමම
මෙග තන ආසාෙවන අතගානව.; තාතත මෙග කකල ෙදක අතගානව. මම ෙම ෙදනන හකන
හැටත දැකකෙන. මෙග ලැජජ ගතය දැන ගහලලා.
“මම හතනෙන වැෙඩ පටං ගනන ෙහාඳම ෙවලාව දැන" තාතත කවව. මම අමම දහා බැ;උව.
“ෙමාකකද ඒ කයනෙන?”
“අප තන ෙදනාම sex කරනන හදනෙන එක පවලක වෙග.”
“ෙමාකක කවව. මට හතාගනන බෑ. ඔයාල ෙමානවද කරනෙන. මට දැන ෙමාකත කයනන බැරද?”
“ඇතතටම බැහැ" තාතත කවව " ඔයාෙග අමමය මමය ෙදනනම කථා උනා ෙම ගැන. අප තන
ෙදනාම එක පවලක හැටයට ඉනෙන. ඒ නසා කරන හැම වැඩකම පවෙල වැඩක. ඒක කාටවත
නතර කරනන බැහැ.”
“ඔයාලට එෙහම කරනන බැහැ. නත වෙරාෝධ වැඩක"
“අපට පළවන. අප කරනව. පවෙල වැඩ වලට ඇඟල ගහනන නතයට ඉඩක නැහැ. ෙම ෙදවල ෙම
ෙගදරන පටට යනෙන නැහැ. ඔයාටත කාටවත කයනන බැහැ. ඉඩ ෙදනෙනත නැහැ. දැන ෙමෙහට
එනන, මම ෙපනනනනම ෙහාඳට sex කරන හැට පට ෙකාලලනට වඩා"

තාතත ෙමෙහම කවවම අමම මාව අතන අලලෙගන තාතත ගාවට කටට කරල කවව " දැන ෙහාඳ
ලමය වෙග තාතත කයන ෙද කරනන. වනාඩයකන ඔයාටම ෙතෙරව අප කයනෙන ෙමාකකද
කයල. ඔයාට හඟක ආස හෙතව. ඉන පසෙස ඔයාට ෙමව කරනන අප නැතවම බැරෙවව. තාතත
හකවට පසෙස ඔයාට ෙවන ෙකාලෙලා ඕෙන ෙවනෙන නැහැ. මට ඒක සහතයකය.”
අමම මාව ඇඳ උඩ නද ෙකරව. තාතත මෙග කකල ෙදක අතරට ආෙව එතෙකාටය එයාෙග පයය
පහලට එලෙලනව.

හර හතතක තමය. මෙග පයය බැහැල. ඔයාට තමය නගගල ගනන
ෙවනෙන" එයා අමමට කවව. අමම මෙග මන ලඟට එයාෙග හතත
ෙගනැලල ඇඟ උඩ ඉඳෙගන තාතතෙගන පයය කෙට දාල උරනන
ගතත. මට අමමෙග හතෙතන හත ගඳ එනව ෙතෙරනව. එයාෙග
love ජස මෙග කටටත වැටන. එයාලට ෙපනෙන නැත නසා රස
බැලව.

ටක ෙවලාවකන " දැන හර. ඔනන ෙකලන උනා. දැන දවට හකනන තෙයනෙන" කවව. අමම
ඇෙඳන බැහැල මෙග පැතතකට ආව. මෙග අත ෙදක ඇඳට හර කරල තද කරා. දැන මටත love ජස
ගලල ආසාෙවන හටෙය ෙම වැෙඩට. ඒත ඒක මම එයාලට හැංගෙව නැහැ. තාතත මෙග කකල
ෙදක අතෙරන පයය ෙගනත හතෙත ඇතලලව. මම කකල
පළල කරල දණහෙසන නවාෙගන උසසල එයාට වැෙඩට
උදව කලා.
“ෙම බලනන ෙමයා දනනව කරනන ඕෙන ෙමාකකද කයල
ෙම ෙවලාවට. ෙකාචචර ලසසනද?”
“මම දැකල තෙයනව internet එෙකන හකන ෙවලාවට
ෙකලෙලා ඉනන වදය. ඒ නසය කකල උසසල දනෙන:”
“ඒ උනාට internet එෙක ෙකලෙලානට වෙග ෙනෙමය මම ඔයාට සැප ෙදනෙන. ඔයා දැන ලෑසතද?
අදන පසෙස ඔයා නයම ගෑණෙයක ෙවනව:
මම දැනය දැකෙක තාතත condom එකක දාල නැහැ කයල " නවතතනන. ඔයා condom එකකවත
දාලා නැහැ. මට ඔයා නසා pregnant ෙවනන බැහැ.”

“බය ෙවනන එපා දව. එෙහම ෙවනෙන නැහැ. මම operate කරෙගන තෙයනන අමමට ඔයාව
ලැබනට පසෙස. දැන මට කාවවත pregnant කරනන බැහැ.” තාතත හනාෙවලා කවව.
“ඒක ඇතත දව. ඔයාව ලැබනට පසෙස operate කලා තාතතව, දැන අවරද 16 ක තසෙස අප ෙදනන
සමාෙනකට තන හතර සැරයක හකනව. කවදාවත මම pregnant උෙන නැහැ"
“සමාෙනකට තන හතර සැරයක?”
“ඇය ඔයාට වශවාස නැදද? සමහර දවස වලට ෙදතන සැෙර කරනව. ඔයාටත මට පසෙස ඕෙන
ෙවව"
මෙගම තාතත දැන මට හකනන ලෑසතය. අමමත ඒකට හවල.
“ඔයා දැන ලෑසතය ෙන. මම පටං ගනනව. දවට රෙදනව නම මට කයනන" මම ඔලව වනල "හා"
කවෙව ෙවන කරනන ෙදයක නැත නසා.
තාතත ෛටක ටක පයය ඇතලට එබව. මම ෙතාල හපාෙගන හටෙය රෙදව කයල. ඒත කස ගාණක
නෑ ඇතතටම මට හර සනපය. ෙම තරම ෙලාක පයයක මෙග හතත ඇතලට බහන පලෙවන වතාව
ෙමකය.
“ඔයා ෙහාඳට තාතතට කරනන උදව ෙවනන. දැන පයය ඇතලටම බැහැල. ෙකාෙහාමඳ
දැෙනනෙන?”
“ඇතතටම ෙහාඳය ..... අමෙම..... ඔයා කයප වදයමය.. . ආ.......හ රෙදනෙන නැහැ හර සන.....පය.
තදය. තාතතෙග පයය දන නසා ඇෙදනව වෙග ෙතෙරනෙන"
“දවට රෙදනවද?” තාතත ආෙයත ඇහව.
“නෑ තාතෙත......... රෙදනෙන නැහැ ... ඒත හර තදය හර....... සනපය.... ආ......හ”

“දවට රෙදනෙන නැත නසා දැන ඔයාට ටකක හයෙයන
හකනන පළවන, ෙමයා ෙම වැෙඩටම උපන ෙකෙනක. අප
ඔකෙකාමල එක පවලක දැන. මට ආසය මෙග දවට බඩ
යනව බලනන"
අමම එෙහම කවවම තාතත ෙහමන ෙහමන හකනන පටං

ගතත. ටෙකන ටක ෙවෙග වැඩ කලා. සැෙරන සැෙර මෙගන අහනව රෙදනවද කයල. මට ෙමාන
රදලලද? මම හර ආසාෙවන දැන ෙම වැෙඩ කරනෙන. ඒත ඒක එයාලට ෙපනනෙව නෑ. වැෙඩ
ෙබාෙහාම නරක ෙදයක උනාට මම හරම ආසාෙවන ඉඩ දෙගන ඉනෙන.
ටකකන මම හඟක relax උනා. නයම පයයකන හකන එෙක සතට මම වඳනව. තාතතෙග දග පයය
ලඟන වත

තයනන බැහැ මට හකප ෙකාලෙලානෙග පය. ඒවා ෙපාඩ. ෙම වෙග සැපක

ඒෙගාලෙලාන මට දලා නෑ. මාර සැප. තාතත මෙග ඇඟ උඩ ඉඳන හකන ෙකාට මම හතෙවම ෙවන
හැඩ දැඩ මනෙහක මට හකනව කයල. ඒ තරම මට සනපයක දැෙනනෙන. ෙමක ඇතෙතනම
තනයම ඇඟල ගහගනනවට වඩා මාස සනපය. තාතත වනාඩ 7 ක 8 ක වතර ෙමෙහම ගහනෙකාට
අමම ඇහව
“ෙකාෙහාමද දව ෙහාඳද?”
“Fantastic” තාතත කවව "ෙපාඩඩක ඉනනෙකා ඔයාට කරනන ලැෙබනකම" ඒ ෙමාකකද තාතත
කවෙව. අමම මට ආපප ගහනනද දනෙන නැහැ. ඒ ගැන මට වැඩ ෙවලා හතනන ඉඩ තබෙන
නැහැ. මට දැන යනන එනෙන.
“අෙන දැන නවතතනන.....” මම කවව
“ඇය ඔයාට යනනද හදනෙන. ඒකට කමක නැහැ. ඔයා මට ඉසසර ෙහාඳ හැටයට ආසාෙවන බඩ
යවාෙගන නැහැෙන. ඉතන තාතත ෙනෙමය ෙහාඳ ආදර වනතෙයක හකනව කයල හතාගනන.
ඔයාව සතට කරනන තාතතට ඉඩ ෙදනන. ඔයා ෙහාඳට සතට ෙවනන තාතත වැඩ ෙවලාවක ගනන
එකක නැහැ.”
දැන නම මට උපරමය. මම තාතතව බදාගතත. මට නවතතගනන බැහැ.
පපරනන ලඟය. හතත ඇතෙල මසපඩ ෙපරෙලනව. හයෙයන තාතතෙග
පයය වෙට එෙතනව. තාතතත එනන එනනම ෙවෙග වැඩ කරනව. මට
ෙතරනා

පනටටවකන

වතරපාරක

ගහනව

වෙග

මෙග

හතෙතන

ෙදතනපාරක බඩ ගයා. "ආහ .ආහ. ආ......හ තාතෙත මට ය....නවා.... කයල
පක උසසල දනන. අමම මෙග ඔලව අතගාමන ෙතාල කස කරනව.
“අමෙම මට එෙහම සැපක කවදාවත ලැබල නැහැ"
“ඒකෙන දව අප කවෙව. අපට ඇර ෙවන කාටවත ඔයාව ෙමෙහම සතටෘ කරනන බැහැ කයල"
“ඒක නම ඇතත තමය අමෙම මට දැනය ෙතෙරනෙන".. මමත කවව....

“මෙග රතතරන මට හර සතටය ඔයා දැන ආසෙවන ඉනන එකට. ඒ අතෙර තාතත තාමත මට
හකනව. එයාෙග පයය ඇකලල නැත බව මට ෙතෙරනව. තවත වනාඩ 10 ක වතර තාතත මට
ඇරය. ෙම ෙවනෙකාට මට ෙදපාරක බඩ ගහන . ඒත මට පලවන කම තබන තාතතට උසස උසස
ෙදනන. මට කසම මහනසයක නැහැ. මම හරම ආසාෙවන කරවගතෙත. මම උපරම වනදනයක
ලබනව. වචනෙයන කයනන බැර තරම. කලන තබන තද ගතය දැන නැහැ. තාතත හකන එක මම
ෙහාඳට enjoy කරනව, මටම පදමය මෙගම තාතත මට හකන එකට අමම ඉදරපට. එයාෙග උදවවට
අමම මෙග අත ෙදෙකන අලලෙගන ඉනනව. ඔනන දැන තාතතට කැර ගයා. මටත තව සැරයක බඩ
ෙගායා/ තාතත ඇකලන පයය හතෙතන එලයට ගතත. ඇෙඳන බැහැල කයනව මෙග ජවෙතටම
කරප ෙහාධම හකලල තමය ඒ. දව ඔයාටත වඩා ෙහාඳය වැෙඩට.”

“ඒක තමය මම අහප වෙගම ඔයාට ලැබන ෙහාඳම ප‍රතචාරය. දව මටත කයල ෙදනන මට පසෙස
ෙකාෙහාමද එෙහම කරනෙන කයල"
අමම තාතත ඉදරපට දණගහල පයය කටට අරගන මෙග බඩය තාතතෙග කැරය උරනව,
මම ඇතතටම සරපෙරක ඉනනව වෙග. මට හකප ෙකාලලනෙග පයයවල "no where”තමය
තාතතෙග දාර පයයත එකක. ඒක මෙග හතත ඇතෙල තෙයදද මම වනද සැප කයල නම කරනන
බැහැ.
අමම තනයම කයල දනන පාඩෙම ෙදක ෙකාටස.

Credits goes to the Original Singlish writter at groups.google.com/groups/walkatha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful