THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3

* * *

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

* * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY __________________________________________________________ 1 TARTALOM ___________________________________________________________________ 3 ELŐSZÓ ______________________________________________________________________ 5 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA ______ 6 Az ezoterikus világkép _______________________________________________________ 8 Az ezotéria mint út _________________________________________________________ 10 A hermetikus filozófia _______________________________________________________ 11
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA__________________________________ 12

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn ____________________________________ 13 Test, lélek és szellem_______________________________________________________ 15 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ______________________________________ A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ___________________________________ A hipnózis mint jelenség ____________________________________________________ Egy hipnózismodell_________________________________________________________ A hipnózisterápia __________________________________________________________ Konzekvenciák ____________________________________________________________ A VALÓSÁG POLARITÁSA_____________________________________________________ Az élet: ritmus _____________________________________________________________ A megbékélés _____________________________________________________________ A bűn projekciója __________________________________________________________ A rezonancia törvénye ______________________________________________________ A környező világ mint tükör __________________________________________________ AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _________________________ A valóság ősprincípiumai____________________________________________________ Az égitestek mint reprezentánsok ____________________________________________ Az idő minősége ___________________________________________________________ A horoszkóp mint mérőeszköz _______________________________________________ A horoszkóp mint az élet tanterve ____________________________________________ A tanulás polaritása ________________________________________________________ Asztrológia a reinkarnáció alapján ____________________________________________ A sors beteljesítése ________________________________________________________ A betegség mint információ__________________________________________________ A szabadsághoz vezető út __________________________________________________ 18 19 21 23 24 25 27 28 31 32 33 34 37 38 41 43 45 48 49 52 54 56 57

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 4 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS __________________________________________________ A betegség és a halál mint a sors jelei ________________________________________ Homeopátia _______________________________________________________________ Az információ mint gyógyeszköz _____________________________________________ A hasonlóság elve _________________________________________________________ TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS __________________________________________________ Az egység ________________________________________________________________ A teremtés hármassága_____________________________________________________ A bibliai teremtéstörténet____________________________________________________ Kiűzetés a Paradicsomból___________________________________________________ Betegség és bűnbeesés ____________________________________________________ A betegségen át az üdvösségbe _____________________________________________ 58 60 62 64 67 70 74 75 77 78 80 81 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA ____________________________________ 83 A halál – a lét másik formája_________________________________________________ 84 A karma törvénye _________________________________________________________ 86b Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át_________________________________ 87 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA __________________ 91 A fogantatás és a születés élménye __________________________________________ 92 Találkozás a múlttal ________________________________________________________ 94 Bűn és felelősség __________________________________________________________ 96 Az ősprobléma: a hatalom___________________________________________________ 97 Túlvilági tapasztalatok ______________________________________________________ 98 A földhöz kötött lélek _______________________________________________________ 99 A lélek fejlődési fokozatai __________________________________________________ 101 Vallás és reinkarnáció _____________________________________________________ 102 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS____________________________________________ Az okkult technikák értelméről ______________________________________________ Az ezotéria és a menekülés a világ elől ______________________________________ Hazatérés________________________________________________________________ 104 108 108 110 .

hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. pozícióinkat feladjuk. . s beindítja az elhárító mechanizmusokat. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. de különösen azok. S e keresés csaknem fontosabb lehet. D. A keresés megnyitja az embert. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 5 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. akik akár hely-. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. Kívánom. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. beállítottságát feladnia. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. mint a találás maga. de belső nyitottságot igen. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. 1978 októberében Th. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. mely által az olvasók széles köréhez juthat el. ivásban. arra ösztönöztek. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. azaz rugalmassá válunk. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. A keresés ugyanis nem más. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. amely ellenállást válthat ki belőle. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. ragaszkodunk a megszokotthoz. Mint a tanfolyam első szemesztere. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. alvásban és birtoklásban. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. mint gondolnánk. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. s így szokatlan gondolatokat. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. A résztvevők.

hogy emiatt szégyenkezzünk. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. E célból olyan elméleteket alkot. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. s új felismeréseket fogadjon be. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. . Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. mondván. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. amellyel bármely megállapítás. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a tévedéseket mindig a múltban követték el. és így tovább. Valamennyien tudományos kategóriákban gondolkodunk olyan területeken is. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. A tudományos munkának az a célja. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. Mindebben csak az a groteszk. mindenki tudja. a mélyértelműt. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. hogy az emberiség egyre fejlődő. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. Semmi okunk rá. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. hogy gondolatilag rögződünk. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. ami kijelöli a Teremtmények célját. természettudományos világkép határozza meg. Törvényszerű tehát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. A tudomány története az emberi tévedések története. Egyik legfőbb gyengeségünk. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. Ez az a pont. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. azt. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között.

Eredetileg az ezotéria és a titkos tanok. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. úgy látszik. 2. a bölcsesség tana. mely betegségek váltak gyakoribbá. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. s kiterjesztik azokra a területekre is. hogy ezt a lépést megtegyük. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. Az l. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. Egyre nő azoknak a száma. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: 1. az okkultizmus stb. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. amelyek feljogosítanak bennünket arra. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. amellyel időt takaríthat meg. vagy melyek azok. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. Mindazzal. amit eddig elmondtunk. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. hogy csak ez mérhető. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. mert ugyanakkor nem szólnak arról. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. Ennek a könyvnek az a feladata. inkább csak azt akartuk bemutatni. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. – azonos fogalmak. . A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. vagy pedig adekvát. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. Alighanem megérett az idő arra. annál kevesebb ideje van. mint egyes szomatikus tüneteket. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. ha felismerjük saját módszereink korlátait. pontból arra következtetnek.

amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. Amit másoktól veszek át. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. amely metafizikus természetű. amelyek teljességgel érdektelenek. jó okom vane arra. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. céltalanok. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. Ez olyan magától értetődő számunkra. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel . hogy „a tudás legyen mindenkié”. Ebből a tudásból az következik. A hit és a tudás két különböző fokozat. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. Az ezotéria tehát aszociális. hogy valamiben higgyek vagy sem. sem átvenni. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. mint nem tudni. amit nem tartunk lehetségesnek. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. Az sem számít. Aki elég tehetséges. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. Miként a tudás mindig az egyes emberé volt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). A tudás nem. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. márpedig azt. Hinni annyi. csak olyan teljességgel személyes. több fáradságot fordít arra. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. azt csak hihetem. A hit alapvetően azt jelenti. Ez utóbbi átadható. A tudomány átadható. individuális megismerési aktussal. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. Ezen a valószínűségszámítások sem változtathatnak. hogy lehetségesnek tartunk valamit. az ezotéria is csak a keveseké. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. s így nem más. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. A tudást sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. nem tapasztalhatjuk meg. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. Egy. ez azt jelenti. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. sem továbbadni nem lehet. de sohasem tudhatom. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. hogy csodálkozva kérdezzük. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. hogy e két kör feltételezi egymást. Később. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. de nem szabad összekeverni őket egymással. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. hogy létét homályban tartsa.

Saját életünket.) Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. akik kérik ezt a segítséget. zörgessetek és megnyittatik néktek. még inkább ösvény. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. vagy ahogyan nevezik. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. akik. mint az. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. amelyet csak akkor érhetünk el. Az ezotéria olyan célhoz vezet. és így tovább. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. nem fog pereskedni és így tovább. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. a tudatlan mégsem meríthet belőle. ez azt jelenti. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára. a titkos tanokkal is.” János ev. tehát számára az akkor is semmitmondó. hány kilométer. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. de a sötétség nem fogadta be azt. információink hasznosnak bizonyulnak. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. Lehetséges. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. mi az asztrológia.” (Máté ev. ez nem jogosít fel arra. hanem az. és megtanulok kottát olvasni. Bécset. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. Ha valaki például valóban megértette. hogy felismeréseinket. beszélhetünk olyanokkal. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. 1. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. Az ezotéria út. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. mert azokat ismerem. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. (Hang- . A törvények felismerése csak azt viheti előre. 5. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. Ezen az úton járni azt jelenti. Ilyenkor el kell döntenem. használjon műve leírására betűket vagy számokat. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. megújulunk. „Kérjetek és adatik néktek. ha útra kelünk. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. 7. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. pereskedhet a bátyjával. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. Lehet. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. Ezért el sem kell rejteni. hogy képesek legyünk látni. bár teli torokból hirdetik. 7. hogy tudjunk. szidhatja a társadalmat és így tovább. meg kell tennünk ezt az utat.) Ha nem tudok kottát olvasni. Ha egyáltalán el akarjuk érni. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. Ugyanígy van ez az ezotériával is. („És a világosság a sötétségben fénylik. kiszámolhatjuk. keressetek és találtok. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. így magunk is változunk. hogy vagy veszem a fáradságot. a dolgok átélését. mozgásba kell lendülnünk. még a legkisebbet is. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. hogy előzetes tájékozódásunk. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. útnak kell indulnunk. A tudóknak nem az a feladatuk. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. tényeknek vagy törvényeknek. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. Minden út valamilyen célhoz vezet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 egy fizikai törvény jelentőségét. akik utaztak már ezen az úton.

A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. de remélem. ahelyett. Ezt teszik azok. A parapszichológia hazug és gyáva. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. Igen hasznos. Ahhoz. Azt hiszik tehát. hogy merre is menjünk tovább. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. a kémiai menyegző. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. Ezek az emberek. eligazítanak bennünket. e kettő ritkán esik egybe. meditáció. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. forduljunk végre az ezoterikus út felé. az Unio Mystica. az Istennel való egyesülés. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. sajnos. hogy felismeréseihez tartsa magát. mert tudat alatt pontosan érzi. hogy leragadunk egy útjelzőnél. s így semmire sem kötelez. útmutatók és útjelző táblák. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. s meg kell tanulnunk. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. hogy ezt a célt elérjük. mágia. vagy csak az ingára esküsznek. mind a parapszichológiától. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. a polaritás legyőzése. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. aki azt képzeli. hogy az ezoterikus út kötelez. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. sok van mindkettőből. amíg az funkcionális jellegű. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. alkímia. a bölcsesség megtalálása. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. tarot. akik csak az asztrológiára. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. útmutatók utunkon. mert még ahhoz sincs bátorsága. Van egy sereg olyan specialista. Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. hogy az úton továbbhaladjanak. hogy utunkat követnénk. és így saját magukat akadályozzák abban. hogyan értsük meg őket. s levonja belolük a konzekvenciákat. Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. Meglehet. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. Sajnos. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. . hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. hogy továbbjutottak. Ji Csing. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. jóga. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. a kozmikus tudat elérése. tudatosabbá kell válnunk. s nem veszik észre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 súlyozzuk. Gyakran esünk abba a hibába. A sors iróniája. kabbala. hanem a tájékozódásban segítenek.

pedig évezredek óta olvasható. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. Azt reméli. hányan olvasták előtte Homéroszt. milyen gazdag a választék itt Nyugaton ezoterikus módszerekből. vagy modernizálni őket. Mindig volt és mindig lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. . kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. sosem kell korrigálni. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. csaknem minden munkámban. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és megérteni. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. Tanításai függetlenek az időtől. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. hogy minden tudás mindig jelen van. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. kémia. hiszen nem öregszenek el. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. Igazság csak egy van. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. a kabbalára. tanulnia kell az iskolában. a kémia stb. fizika. az alkímiára és a mágiára. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. A specialistát zavarja az ilyen tudás. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. mikor fogunk „mindent” tudni.és életmódunkhoz. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. vagyis a speciális területekre. Ezért támaszkodom. és lassan odáig fejlődnie. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. Ezért aztán nehéz észrevenni. mint az asztronómia. biológia stb. A modern tudomány nem érti. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. hanem a centrumában kezdődik. hogy felismerhesse. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. ő először olvassa. Abban a tévhitben él. de a gyermeknek. A tudás mindig jelen van. Ezt csak azért említem meg. s csak idő kérdése. A gyermek számára nincs jelentősége annak. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. mert minden területre vonatkozik. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. akit így hívtak: Hermész Triszmegisztosz. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. pontos életútja a történelem homályába vész.).

ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. Az. 5. és ami fenn van. mert a világ tudásának három része birtokomban van. anyja a Hold. ami ezt a módszert követi. Biztosan vannak. Amit a Nap műveleteiről mondtam. hazugság nélkül. ugyanaz. birtokában lesz a bölcsesség egésze. Ez a világ első anyagának forrása. a durvát a finomtól. Való. hozzáértéssel. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. Ereje tökéletes. És ahogy minden dolog az Egytől származott. aki teljességében megérti ezt a szöveget. 7. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. . hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. 12. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. mint ami fenn van. befejeztem. melynek jó ideje nyoma veszett. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. az Egy gondolatból. gyengéden. 6. Annak. Így teremtették a világot. 8. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. Annak a számára. fölöslegessé válnak a könyvtárak. ugyanaz. biztos és igaz. A szél hordozta méhében. Dajkája a föld. 3. elfogadva azt. aztán pedig a földre. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. 13. 14. ha a földbe visszafordul. Ez azonban nem a szöveg hibája. 9. hanem megértőképességünké. úgy. A tábla. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. A földről az égbe száll. 11. 4. ami lenn van. Aki azonban veszi a fáradságot. Apja a Nap. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. Válaszd el a földet a tűztől. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. és minden szilárdat áthat. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. 2.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 Tizenöt tézisét zöld. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. eredménye csodálatos lesz. 15. s ez elegendő ok lesz számukra. lett minden teremtett dolog. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. 10. ami lenn van. Így érted meg az egyetlen csodát.

mint ami fenn van. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. Manapság tudjuk például. ugyanaz. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen.” Ez a tézis. Sem a tény nem véletlen. ami lenn van. csak segédeszközzel. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. ami lenn van. és ami fenn van. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. az ugyanis. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. úr fejére esett egy kő. Az a feltételezés áll mögötte. az emberi. Ha létrehozunk egy komputert. Megismerésünk rá van utalva. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. a véletlennek nincs helye benne. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. ami ez alatt vagy e fölött van. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. hogy az univerzumban mindenütt. Így érted meg az egyetlen csodát. hogy a törvények szemléletét és kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. egy maszszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. amely- . elképzelnünk azonban lehetetlen. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. akkor X. amely így szól: „Az. amelyek körül atomrészecskék köröznek. Ugyanez érvényes világunkra is. a hermetikus filozófia kulcsa. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. a „közepes” nagyságrendre. mégsem riad vissza attól. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. (Kosmos görögül annyit jelent: rend.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 Az analógia törvénye: amint fenn. úr fejére esik. Ha ez a kő történetesen X. hanem törvényszerűen fog leesni. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. A véletlen. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. ugyanaz. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. úgy lenn” zseniális formulája. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. minden kozmoszt káosszá változtat. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. úgy lenn”. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. Minden.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. Az „amint fenn. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. s működése is e törvények betartásától függ. fenn és lenn. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. hogy X. „az égben és a földön”. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. úrnak éppígy nem véletlenül. sem az az időpont. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. akkor az nem véletlenül. Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik.

” (A kiadó) . A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. (Véletlen németül: Zufall: megesés. öt vagy valamilyen más szám. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. hogy törvényszerű. és így tovább. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. nem üti el véletlenül az autó. az eredmény véletlenül lesz három. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. mind nagyban. Minden esemény mögött egy törvény áll. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. úgy lenn”. egyes eredményekre épül. annak is érvényesnek kellene lennie. hogy kozmoszról beszéljünk. hogy a törvény létét tagadjuk. Hasonló a darwinista logika is. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. hogyha kockát vetünk. emberek. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. „amint fenn. Az már megint csak a sors iróniája. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. amelyet szabványos (vagy: normális) eloszlásnak nevezünk. Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 ben ez történt. A statisztikus ugyanis azt gondolja. hogy mi. mind kicsiben. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. hogy eredetileg más értelme lehetett. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. A világ szemlélése arra késztet bennünket. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. és. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. hogy a véletlen profi védelmezői. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. Azt jelzi. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. ami az emberrel törvényszerűen megesik. hogy megismerhesd Istent. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. odaesés). Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények öszszege törvényszerűséget mutat. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. Nem véletlenül beteg az ember. és fordítva. és tanúsíts önmérsékletet. Még egyszer: véletlen nem létezik. annál helyesebb lesz az eredmény.”* * A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük.

amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. érzékelő individuumot éli meg önmagát. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. . s azt is tudták. A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. hogy képes az anyagot koordinálni. az élete tűnik el. hallottak és érzékeltek”. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). individualitás. Ha ez az élő ember esetében nem így van. régebben használt fogalom neve: lélek. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. mint például az amerikai dr. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. elimináció. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. Egy másik. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. nincsenek alávetve semmilyen összefogó koncepciónak. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. amiből következik. Kézenfekvő tehát. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). sőt annak mélységeit és rétegeit is. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. Ez a valami azonban nem a lélek. ezen olyan önálló. A lélek olyan instancia. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. Születésétől haláláig mint létező. hanem a tudomány terméke. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. Köztudott. Ez korántsem magától értetődő. Mindenki tapasztalatból tudja. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. 1. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. ahol mindent továbbra is láttak. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. amivel azt a látszatot kelti. a halottban nem működik többé. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. nehezen lehetne ő maga is anyag.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Test. Bár nagyra van szakterminológiájával. A lélek tudat. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. először az emberi testtel találkozunk. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. Ennek egyenes következménye. nem anyagi instanciát értünk. ha egy mai kutató. hiszen ha lényegi kritériuma az. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. az az instancia. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. hát még ha ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. sem nem függ ezektől. mintha ismerné a lélek természetét. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások.

A tudomány már magát a lelket sem ismeri. Ebből arra a következtetésre jutott. Ennek ellenére óvakodjunk attól. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. legújabb kutatási eredményei. ahol alaki folyamatok zajlanak le. sem elpusztítani nem tud. konfliktusok és komplexusok helye. Harold Saxon Burrnak. amely az élő szervezetet körülveszi. amely minden élőlény sajátja. ellentétben a lélekkel. Csak egy szellem. ha e szellem rajtunk keresztül is működik ilyenkor élünk. A Kirliánfotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. az információ azonban soha nem anyagi természetű. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. Az élet szintén nem állhat anyagból. s ez nem más. A macska tehát saját farkába harap. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. Az élet olyan minőség. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. szellem. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. Ebben a láthatatlan. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Úgy gondolják. lélek. mint „az élet”. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. Ha „földi életünket” befejezzük. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. A pszichológia psziché. hogy tevékenykedjék. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. szorongások. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. Az élet (szellem). Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. Minden állatnak. nem magával az élettel. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. Részt vehetünk benne. Az ember életet sem teremteni. egy élet van. minden embernek lelke van. személytelen. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. hogy mindenütt a természetben. . tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. annak csupán eliminációja. minden növénynek. anonim. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 2. Sokkal inkább azt mondhatnánk. Az élet nem lehet azonos a tudattal. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. kifejlett növény formáját. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. hátra van még egy igen fontos fogalom. ez az az „isteni szikra”. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. nehogy valaki a génekben keresse az információt. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. Végül említsük még meg. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá.

mert egyébként a fölérendelt individualitás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. mint az emberé. amelybe ő (a máj) integrálva van. felbomlik a halott égitestek teste is. Ha ez nem így lenne. mint individuum. inkább megpróbálja őket eltávolítani. amely nemcsak testtel. tudata van akkor is. individualitásként érzékeli önmagát. hogy tudata is van. s individualitást mutat. ráksejtté válik. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. hanem tudattal is rendelkezik. aki egy légynek tulajdonít tudatot. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. ne csodálkozzunk. Feladata. Hozzá kell szoknunk végre. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. Sajnos. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. csak hullát látnánk. A sejt él. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. kétségtelen tehát. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. Ha nem így volna. bár felmerül a kérdés. Igyekeznünk kell tehát. és személyes szabadságvágy ébred benne. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. Önmagát egységként érzékeli. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. hogy nekünk. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. Ez a funkcionális individualitás azonban azt feltételezi. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. úgy lenn. szaporodni képes. Egyedüli és kizárólagos feladata. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. hanem egy halott égitesttel. Hiszen: amint fenn. az ember. A szerv is egy individuális egység. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. része egy nagyobb individuumnak. a naprendszeré. Amint a sejt. Minden lénynek. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. hogy saját létét megőrizze. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. A sejtek egyenként szintén individuumok. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. . amely hamarosan elveszíti formáját. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. mint sejteknek. szintén az a feladatunk. Mint a többi égitest. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. hamarosan tudatára ébredünk. újabb egységekbe ütközünk. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. Ha ehhez nincsen kedve. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. az embernek. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. a szervnek. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. vagy hál' istennek. Minden testnek – legyen az kő. a Föld is individuális intelligencia. amelyeknek a neve sejt. hogy minden szervnek individuális tudata van. amely élve fejlődik. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. rosszul érezné magát. ha megsemmisülünk. lélek és szellem hármasságából áll. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. mint például a szervek egységeire. és így tovább. A máj szintén önmagába zárt egységként. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. Az.

hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. 3. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. aki teljesen felfogja. Mesmer. Paracelsusnál is megtaláljuk. sőt a Bibliában is. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. pusztán azért. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. Friedrich Anton Mesmer. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. G. Azokat az embereket. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. Utoljára. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. 4. Az animális itt azt jelenti: „élő. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. 2. hogy most mégis miért tárgyaljuk. akit legalább annyian tiszteltek. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. mint ahányan gyűlöltek. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. Meglehetősen ostoba dolog. Bécset el kellett hagynia. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. aki a mágnessel szép sikereket ért el. mert az első. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. akik okkultizmussal foglalkoznak. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. Azt. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudo- . emellett gyakran attól sem riadnak vissza. Mesmer arra a következtetésre jutott. Párizsban élt. hogy az emberben is van valamilyen erő. lelkes”.

Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. s bizony ma sem érti. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. eljön lassan az a nap. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. mint a hipnózis lényegi faktora. körülbelül húsz centiméterre van. magnetizmusként interpretálta őket”. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. mégis.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 mány halálos ítéletét. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. kézenfekvő volt. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. „akinek az volt a tragédiája. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. Elméletük középpontjában. mint minden más pszichózist. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Jogos az a bűntudat. Miután akkoriban. amely enyhén szemmagasság felett. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. Sigmund Freud fiatal. térjünk most át az angol szemorvosra. A magnetizmus önálló kezelési módszer. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. . sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. nyomorban halt meg. a szuggesztió áll. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. melynek története messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. és Charcot-t is Párizsban. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. azonban teljesen tévesen. Braidre. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. s végül magányosan. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Visszatért Bécsbe.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 mint a zenéhez. . mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható.

a kísérleti személy verejtékezni kezd. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. Azt gyanította. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. hogy erőltessék meg magukat. és egyre nagyobb a hőség. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. ébresztés a hipnózisból és 4. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. amelyre az érintett nem akar emlékezni. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. 2. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. álmosságot szuggerálunk. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. Ez az első szakasz változó időtartamú. kísérletek hipnotikus állapotban. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. és attól is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. hogy verbális úton fáradtságot. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. amely számára további. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). a hipnotikus álom indukciója. 3. amely a hipnózis során történt. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. például egy tollat. . poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes tárgy fixáltatásával. Ha viszont azt mondja. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. hogy elviselhetetlenül hideg van. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidézett emlékezetkiesés. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. korongot. hogy a páciens elfelejtett. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. hogy első hipnózisról van-e szó. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. hogy melegszik.

az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára.. Lehetőség van arra. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. amikor meglátja. hogy ellenőrizze. semmire sem fog emlékezni. s valamilyen jelzéshez kössük. hogy rágyújtok egy cigarettára. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. amelyeknek értékeiről. ahogyan azt elmondtam önnek. tökéletesen frissnek. hiszen nyár van. amit most megbeszéltünk. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. hogy mind a Mikulás. és csak beöltözött!) . Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. Gyanakszik. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. nem is zavarja a hipnózist. ha elhangzik a három taps. Az igézet csak úgy oldható fel.. s minden úgy fog történni. így mozgásképtelen. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. Egy másik. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. amit akarunk. valódi-e. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. Bár teljesen ébren van. hallja. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. Gyanakszik. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. s azt szuggeráljuk. Most én felébresztem önt. meghúzza a szakállát. hogy inzulint kapott. mert mind akusztikus (kopogás. Abszolút éber. pihentnek érzi magát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”.. de arra is. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. hogy a jobb kar merev. angyal.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. Abban a pillanatban viszont. ennek csak az a feltétele. bár valójában se nem látni. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. mind optikai (Mikulás. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. Emiatt meg is érinti a Mikulást. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. hogy valaki tréfát űz önnel. és csak beöltözött. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. ha háromszor tapsolunk. Az itt leírt szuggesztió igen komplex. Ehhez jön még a szuggerált kétség. hogy az egy darab izzó acél. mind az angyal valódi. se nem hallani semmit. a jelenség kritikája. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. Odamegy az ajtóhoz. hogy egy. hogy kopognak az ajtón. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. (. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. ajándék). mégsem tudja a jobb karját mozdítani.. hogy valaki tréfát űz önnel. A Mikulás beszélni is fog. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. beszéd). a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. amelyben embernek nyoma sincs. A hipnotikus kísérletek határtalanok. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani.

a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. Az embereket. és kivilágosodik a nézőtér. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. Tudjuk. Amíg együtt szenvedünk és reménykedünk a színpadi hősökkel. sőt azt is. hogy mindent azért tesznek. kivitelezésre kerül éber állapotban is. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. hogy egyáltalán színházban vagyunk. Előadás után talán még beülünk valahová. Minden megbízatás. de nem tudja. s mind a tudatból. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. Csak amikor lemegy a függöny. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. de állandóan megtörténik velünk. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). mert egyszerűen tennie kell. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. Képzeljük el. a függöny felemelkedik. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. hogy miért teszi. ami körülöttünk van. másnap kialhatjuk magunkat. a szomszéd székeken ülők öltözékét. s a cselekmény leköt bennünket. Mindenki ismeri azt a jelenséget. . a színház belső terét. Ezért aztán. miért teszik éppen ezt vagy azt. sosem fog eszükbe jutni. amelyet a hipnózis során adtunk. Gondolatok. Szó szerint elfelejtjük. A terem elsötétedik. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. a hangszerek hangját. Ugyanerre az effektusra építünk. a kísérleti személy tesz valamit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Van még egy fontos jelenség. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. elfogadható okot találjanak. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. hogy mutatunk neki valami érdekeset. megfigyelések. mi is tulajdonképpen a hipnózis. hogy szombat este van. különböző intenzitással. hogy színházban ülünk. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. hogy mit csinál. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. amikor egy megsebesült. Ez mindennapos folyamat. Az előadás még nem kezdődött el. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. nem gondolunk hétköznapjainkra. így sok mindent érzékelünk. Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. hogy csak utasítást hajtanak végre. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. a darab elkezdődik. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. benyomások sokasága kavarog bennünk. mert meg akarják tenni. egy pillantásnyira a programfüzetet. sem az előadást követő vacsorára. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. hogy mások is jelen vannak.

bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. illetve lézersugár). . s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. az talán csak a könyv végére lesz világos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Ezekben az esetekben ugyanaz történik. mint a teljes felület megvilágítása esetén. hipnózis. biofeedback stb. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. ahol a dolog átcsap ellentétébe. amelynek termeiben zene szól. autogén tréning. Ha koncentrálunk. Ha ezt a hipnózisban egy új. a tudat beszűkül egy pontra. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. mind másoknál. Képzeljünk el egy óriási szállodát. szívverését és így tovább. kívánatos programra cserélhetjük fel. vércukorszintjét. a fény koncentrálódik. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. a hormonok kiválasztását. az egész test verejtékezni kezd. megszűnik a szimptóma. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. s új. de lyukat is égethet a felszínbe. míg a felület többi része sötétbe merül. mely elfoghatja azt. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. A tudat beszűkülését öszszehasonlíthatnánk egy fényforrással. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. s egy új. amivel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. Az „inzulininjekcióprogram” lejjebb viszi a vércukorszintet. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. Szándékosan mondok „szimptómát”. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. Abból indulunk ki. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. gyújtólencse. Ha valaki bejuthat abba a terembe. Ilyenkor történhet meg az is. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. Ugyanez történik a hipnózisban is. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő programok irányítják. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. ahol a magnetofon működik. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek.

csak a valódi viszonyokat rajzolta át. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. Bár ez szeretetre méltó gondolat. mint azt a mai orvostudomány teszi. . Az ember ugyanis az.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. aminek kigondolták. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. aki egyébként nem volt orvos. amelyet couéizmusnak neveztek. hogy valamely cselekmény hatékony. hanem az. még távolról sem következik. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. mint mondjuk a sebészet. hogy ezek a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. hogy jogosult lenne. Mivel ez irányítható. amit gondol. fontos felismerésekre juthatunk. amellyel egészséget. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. és így tovább. gazdagságot szerezni. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. örök egészséghez jutni. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. Ezek a módszerek azt tanítják.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. hogy a betegségek eltűnjenek. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. amit gondol. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. Nem vonjuk kétségbe. Coué is. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. hiszen mindig hazugság. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. így nagyjából ugyanazon a szinten van. nem állja meg a ráépített módszer sem. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. Abból.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) Európában egész mozgalmat váltottak ki. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. a betegség problémájával azonban nem adekvát. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. tulajdont. pénzt. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. mint inkább az ember saját belső programjaitól.

beleértve a kritika képességét is. hogy mindenkit kopasznak lát. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. hogy lásson mindenkit kopasznak. amely az igazsággal való találkozást követi. így kevésbé feltűnőek. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. emberünk nem egészen normális. Ha viszont nem viseljük el. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. s hozzuk őket össze csak két másikkal. tetszés szerint lecserélhető. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. amit látnak. vélemény. nézet.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. nem ismeri fel azokat. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. hogy aludtunk. Kézenfekvő. . Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. hogy felismerhessük. hogy nincs minden egészen rendben nála. holott tétetnek vele. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. csak árnyék. mint azok. s ezen felül van még egy speciális program is. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. Az ember azt hiszi. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. hogy a többiek kopaszok. manapság neurózisnak nevezzük. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. hogy semmi sem valódi. azt bizonyítja. hogy azt feltételezik. de kettő állítani fogja. hogy mindenkinek haj van a fején. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. Gondolkozzunk el ezen a példán. Az ember programok terméke. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. mert így akarom. hogy még a kritikus megfontolások. azt akartam bemutatni vele. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. Ha tíz másik ember társaságában van. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. azt sem állapíthatja meg. A neurotikusok többet éltek át. Amíg alszik az ember. Először tehát azt kell megtanulnunk. ha elhagyjuk a barlangot. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. akik ébren vannak. akik ébren vannak. látóvá leszünk. mint bárki más. Ez az észlelés számára abszolút reális lesz. A valóságot csak akkor fedezhetjük fel. hogy mindezek programok. mert övék az abszolút többség. az illúziók. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. amely szerint: „Azért teszem ezt. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. hogy a többiek alusznake. Azt a tévedést. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. Amíg alszik az ember. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. Amíg azonban alszik az ember. de vannak néhányan. akkor az ő azon meggyőződése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. a valóság fogalmával. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. mert szokatlanok. az objektivitás. azt mondaná: azért repülök. szemfényvesztések világáról. hogy alszik. hogy tesz valamit. Az a tény. úgy tévedésbe esünk. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. nem állapíthatja meg. ezek azonban szokványosak. azzal a különbséggel. hogy minden érzékelés. hogy az ember programjai terméke. illúzió áldozatai. mert repülni akarok. hogy majdnem mindenki alszik. mert közben röviden láttuk a valódi fényt.

akik képesek kinyitni a szemüket. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. az igazságok csak féligazságok. két pólusú. az szó szerint halálos. Az örök életet az éri el. ne gondolja azt. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. A valósáG Polaritása Minden kettős. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. hiszen a valóság mindenütt jelen van. siralmas valóságunkat példázza. Látványa szokatlan és idegen lesz. az emberi út fő állomásairól szól. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. tükröt tart elénk. Az emberlét olyan terv. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. az ember keresztje. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. megsemmisülés várt. láthatatlan fonalon függő marionett. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. Az ezotéria felrázza azokat. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. csak saját. mindennek megvan ellentétében a párja. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. a végletek találkoznak. élete delén két lábon jár. s öreg korában harmadik lába a botja. mint a gépek. mégis ez az a valóság. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. délben kettő. s egy harmadik világba lépünk. ami reggel négy. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. csak mértékükben különböznek. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. . Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. Utunk célja a polaritás legyőzése. aki ezt a feladatot megoldja. Kisgyermek korában négykézláb mászik. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. A hipnotizált ember rab. ezt szimbolizálja a kettő. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. arra pusztulás. Oidipusz tudta a választ: az ember. amelyről titokban mindenki álmodik. akik még nem váltunk tudatossá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. melyekben. A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. akik már nem alszanak olyan mélyen. s az ellentmondások összhangba hozhatók. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. Ez a kérdés azonban több ennél. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat.

Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. A végtelenségig folytathatnánk a sort. sem felületi kiterjedése. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. tehát „mind-mind”. alá van rendelve a kettőnek. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. Ha belégzünk. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. Az egyik pólus a másikból él. az életet pusztítjuk el. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. dúr és moll. A ritmus mindig két pólusból áll. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. Nem akarják felfogni. s konkrét esetben megszoktuk. ezek az ellentétek kizárják egymást. amelyek egymásból élnek. mint már mondtuk. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. savas és lúgos. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. férfi és nő. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. nem lélegezhet be. hogy nem is létezik. amíg tartásunk. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. A számszimbolikában ez azt jelenti. vagy jó vagy rossz. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. ha lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 Kezdetben túl egyszerűnek. létük egymástól függ. Mi azonban az egységet csak két aspektusban látjuk. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. úgy lenn. Hiszen. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. amíg nincs a kettő. jó és rossz. két pólusban nyilvánul meg. Mindaddig. fény és sötétség. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. Ha kiküszöbölöm az egyiket. hogy azt hisszük. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. s a betegségek ellen fordulnak. vagy sötét vagy világos. A pontnak tehát nincsen dimenziója. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. gömb vagy kör lenne. hogy kilégzünk. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. és fordítva. amint fenn. . elektromos és magnetikus. azt minden további nélkül. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. A valóság egységekből áll. Valami vagy nagy vagy kicsi. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. Gondolkodásunk hibája. elpusztítjuk az egységet. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. Van plusz és mínusz. Ha elpusztítjuk a ritmust. eltűnik a másik is. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. ha mégoly kicsivel is. Az emberek egészségesek akarnak lenni. Az emberben minden. sohasem „vagy-vagy”. Aki nem hajlandó kilélegezni. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. A ritmus minden élet alapmintája.

akkor nem hullám. s a kettő látszólag kizárja egymást. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. meg kellene állapítanunk.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. nem tanulhatja meg az életet sem. amely a valóságra vonatkozik. Állandóan közvetlen utakat keres. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. Így a fény hullám. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. A fény hullám is. Az ősi tanok. részecske is. a másik a részecskeelmélet. hátra hajlik. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. az akadályozza a fejlődést. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. Ahhoz. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Így bármely kijelentés. Időközben aztán kiderült. A fixáció megakadályozza a mozgást. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. Bár ennek a két. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. Az egyik a hullámelmélet. mint például a Tao te king. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. hogy a teljes igazságot leírhassuk. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. Vagy-vagy. paradoxon. Ha a fény hullámokból áll. mégis való. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. semmi nem esik olyan nehezünkre. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. mint véleményünk megváltoztatása. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. az tudja. a kijelentés tökéletlen. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. ezért életellenes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 Aki megértette a polaritás törvényét. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. csak részkijelentés lehet. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk.” Krisztus is azt tanítja. az dobás közben nem a cél irányába. Az élet ritmus. Az lett a tudomány végzete is. . A fénysugár természetét illetően két. nem áll részecskékből. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. A módszer lényege. Ha viszont részecskékből áll. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. Úgy tűnik. ha alávetjük magunkat a törvénynek. a céllal ellentétes irányba. nézeteinket. tehát mozgás. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. hanem lehetőleg mennél hátrább. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket.

Itt sem veszik észre. vagy az. s olyanok közt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Minden korban szenvedélyesen vitatják. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. Az egyik ember szenvedésként éli át. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. a jó kikényszeríti a rosszat. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. hogy az ellentéte mellett vagyunk. ami létezik. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. sem nem kellemetlen. hogy az ember teljesen determinált. Ha valami ellen foglalunk állást. s örökké jót mível. hogy mindennek. Önmagukban a dolgok értékmentesek. ugyanez a másik számára fölösleges teher. megvan a maga értelme és oka. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. sem nem rossz. Csak éppen azt nem vesszük észre. Az. semmi értelme. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel.”* Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. amelyek még nem váltak valósággá. . Ha szembeszállunk a valósággal. az többnyire azt jelenti. s a rossz televénye a jónak. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. joga van a létezéshez. Ha például egy gyilkosság történik. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. neutrálisak. többé nem tudok belélegezni sem. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. és egyszersmind teljesen szabad. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. Így például a magány sem nem jó. s felismerjük. megszűnik a pozitív pólus is. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. Aki ezt nem tudja elfogadni. az a valóság részévé lesz. és olyanokra. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. hogy hibás a kérdésfeltevés. csak annyit jelent. elválaszthatatlan egységet alkotnak. sem nem kellemes. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. amelyeknek szabad lenniök. egyébként nem jöhetne létre. hogy elismerjük a valóságot. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Ebből nem következik az. * Jékely Zoltán fordítása. mely örökké rosszra tör. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. amelyek már manifesztálódtak. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. vajon az ember szabad-e vagy determinált. egyébként nem történt volna meg. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. A polaritás törvényéből az következik. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. s ezt mi nem téphetjük szét.

hogy azonnal bele akarna avatkozni. intellektusunk ne működjék közre ebben. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. de aki rendszeresen gyakorol. mert van. hogy visszanyom. ahogy van. ha követik ezt a szabályt. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. megszabadul a belső nyomástól. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. amikor elfogták. Ez a helyzet úgy oldható meg. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. még ha úgy gondoljuk is. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. Az az ember ugyanis. amelyekkel „hadilábon állunk”. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. s jobb lett volna. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. többnyire észre sem veszi. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. ami van. hogy minden úgy történt. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. hogy nyomnunk kell a falat. hogy ez az egész úgy. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. hatalmat akarnak gyakorolni. s mégse válunk tétlenekké. Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. meg akarják „mutatni”. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. s ezzel csak azt bizonyította. s hagyjuk. attól. mások játékszerévé válnak. s azok alakítják őt. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. Nem szívesen mondanak le már megkedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. hogy jobb lett volna. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. hogy egyre könnyebbé válik. aki azt hiszi. csukjuk be a szemünket. s közben panaszkodunk. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. hogy minden. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. hogy „már rég megbékéltünk velük”. akikről úgy gondoljuk. ha soha nem találkozunk velük. s ebben reménytelenül tönkremennek. érezzük. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. hogy levesszük a kezünket a falról. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. a fal is erősebben fog visszanyomni. hogy „kicsodák”. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. ahogyan történt. amelyekről az a véleményünk. ha valaki történni enged valamit anélkül. a mögöttünk lévő évek eseményeit. s lassan hálásak leszünk. Az érettség jele. azt fogja tapasztalni. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. Azt gondolják. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. ahol vagyunk. Hagyjuk. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. tudatosítsuk magunkban. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. mert „a fal nyom minket”. Ha erősebben nyomjuk. jó. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. s . Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. ha nem éltük volna át őket. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. személyeket.

hogy mindarra. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. akkor az is”-ból suba alatt „azért. Ténylegesen az a benyomásunk. ezek pedig csak korrelációk. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. hogy minden olyan esetben. Korreláció az. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. mintha a fal nyomna bennünket. amelyek formálják az embert. elég bátornak kell lennünk ahhoz. kiutat mutat a betegségből. jelen van a másik is. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. amit mások csak ígérgetni tudnak. Aki elismeri a fal létjogosultságát. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. amit ők bizonyítéknak tartanak. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. viszont megmutatja. de ha ebből azt vezetjük le. összefüggések megfigyelésén alapul. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. A megfigyelt „ha ez. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. Nincsenek olyan környezeti befolyások. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. Nem vitatjuk. a fal sem fogja őt háborgatni. amely lehetővé teszi. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szülő-gyermek viszonyban keresi. igaz. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. mert” lesz. amelyek betegséget okoznak. Minden területen arról beszélünk. Minden elmélet ugyanis. az mindenképpen közös bennük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 ha ellenállásunk csökken. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. ezáltal nyújtja mindazt. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. Az emberiség közös szokása. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. hiszen csak annyit mondanak. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. amit az ezotéria e témában kínál. Ezek a korrelációk stimmelnek. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. amikor fellép az egyik. Bárki mesélje is el sorsát. . A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. hogy elengedjük a falat. egy ponton tévednek: mindaz. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. Sőt. a fal ellenállhatatlanul ránk dől. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. Ez azonban tévedés. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. annak már nem kell azt nyomnia. a külvilágban keresi a vétkest. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. aminek nem volna szabad lennie. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. Akik azt hiszik.

Aki például olvas egy könyvet. nem is került volna bele. a hangvilla számára a hang nem is létezik. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. amelyekkel affinitásunk van. Ezért hiszi mindenki azt. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. amelyekre rezonánsak vagyunk. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. hogy a Föld korong alakú. azt hiszi. Ha ez nem így van. amit ismer. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. emberekkel. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. Miután az évek során tudatunk kitágult. ami kívül van rezonáló képességünk határain. aki azt hiszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 hogy ezek a vírusok a betegség okai. hogy nincsenek külső befolyások. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. mindenkori tudatállapotától függ. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. Ha valakit elgázolnak az utcán. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. Csak olyan eszmékkel. ez nem változtat azon a tényen. „jobban értjük”. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. ahogyan mi nevetünk azon. gondolatokkal. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. Az a rádióvevő. nem tartozik a „világképéhez”. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. hiszen nem képes érzékelni. . s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. hogy teljesen megértette. vagy. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. Ahhoz. hogy a valóság egészét ismeri. különben nem tapasztalhatta volna meg. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. nincs semmi más. hogy egy ember valamit érzékelhessen. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. ez hozza olyan helyzetbe. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. Semmi sem érzékelhető. amit olvasunk. amelyre rezonáns. amit mi állítunk. s ha nem lenne bennünk isteni erő. s hogy azon kívül. amely bennünket is foglalkoztat. aki mégis. amelyik középhullámra van beállítva. sosem pillanthatnánk meg a Napot. holott az. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát.

hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. ami a külvilágból zavar bennünket. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. Mindenért „harcolunk”: a békéért. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. A kulcs mindenkinek a kezében van. csak használni kell tudni. s így a tükröt is ripityára töröm. hogy létezik a világban háború. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. objektív. Elfogadná. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. amely nem izgatja fel. mint a mező zöldje. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. de zöld. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. mint olyan tényt. míg végül behúzok ennek a konok pofának. sőt. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. Nem nagy ügy. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. s mégsem nyúl senki azokhoz az esz- . az téves viselkedési formákba kényszerül. megtehetem. mert az igaz. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. az egészségért. és ennek nyilván megvan a maga értelme. Ha reggel belenézek a tükörbe. hogy ezért jól lehordom. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. csak azt mutatja. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. amilyen. Az egyik legjobb önismereti módszer az. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. vele együtt az egész világ megváltozik. mert ez nem érint emberi problémákat. a társadalommal és sok minden mással. Az. amelyekkel konfrontálódunk. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. az ellentétek fokozódnak. hogy megszokott legyen. az emberiességért. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. Egyébként nem zavarná. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. mert minden. hogy ő maga is fukar. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. az igazságosságért. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. akkor az olyannak mutatkozik. hogy megfigyeljük saját környezetünket. s kezdődik a harc a békéért. mégis használjuk. s lám. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. ugyanolyan tény. amihez neki magának affinitása van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 A környező világ mint tükör Tudom. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. mind negatív értelemben érvényes. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. s azokat az eseményeket. az biztonsággal jelzi. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. és sehol egyetlen győztest. főnökeink jogtalan húzásaival. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. együtt fog velem szitkozódni. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. és amitől nem hagyja zavartatni magát. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. ha ő maga nagyvonalú.

amelyet olvasunk. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. Az ember mikrokozmosz. ahhoz a guru maga megy oda. annál inkább a helyére tesz mindent. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. magában keresse az okot. Mindazt. Minden ember a saját „világában” él. a külvilág. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 közökhöz. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. médium. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. aki ezt felfogja. Még éppen azon csodálkozunk. hogyan előzzük meg. s odaáll sorsa elé. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. rövidesen meg fogjuk tanulni. Korunk fő foglalatossága. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Ez azt jelenti. hogy mindennek. Akinek ez nem sikerül. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. Ha valóban szükségünk van valamire. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. akik mindent. de a változtatás lehetőségét is. Abban. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. új programra lesz vevő. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. s így egészen más világot lát. amelyben éppen vagyunk. ez általában a skizofrén betegek sajátja. amely örök törvényeket követ. Bármi történik velünk. amelyek sikerhez vezetnek. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. a makrokozmosz pontos mása. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. aki vállalja a felelősséget. sőt. ha megértünk rá. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. s megfejteni hozzánk való viszonyát. A legfontosabb követelmény önmagunkkal szemben. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. ami a világban történik. a „vonatkoztatási rögeszme”. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. Minél tudatosabb az ember. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. széles e világban keresik a nekik való gurut. annyi világ. ezt felhívásként kell értékelnem. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. Ha megtanuljuk azt. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. s nem jut eszükbe. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. A képes folyóiratban. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. a legjobb rendszert. Az emberek úgy akarnak meggazdagodni. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. nyilvánvaló. ugyanerről. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. Aki megváltoztatja affinitását. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. hogy aki megérett. s gazdagok sem leszünk véletlenül. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. hogy egyáltalán létezik. amit kívül érzékel. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. hogy létezik egyáltalán olyan ember. megtalálja önmagában is. aki ilyen különös témával foglalkozik. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. Van a pszichopatológiában egy fogalom. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. minden bosszantó esemény csak hírnök. ami velünk történik. Minden gonosz ember. alig sejtettük. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. ha affinitásunk van vele. rákérdezzünk az értelmére. szintén van . Ahány ember.

amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. ezért világa minden világok legjobbika. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. A világon nincs mit javítani. Így biztosak lehetünk benne. ami van. és felismeri. Nem keresi a boldogságot többé. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. mert megtalálta – önmagában. a törekvésnek. hogy jó ismerősünk. annál több javítanivaló van rajtunk. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. az ólomból arannyá nemesedés útja. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. és ha érettek vagyunk a találkozásra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 egy cikk a témáról. Látja a valóságot. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. hogy minden jó. . információval vagy kontaktussal. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. Aki megváltozik. megváltoztatja a világot is. Az ezoterikus út az örök vándorlás.

más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. 3. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. fekete. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. mely élve nő. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: . fog. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. hogy próbálja megoldani az itt következő két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. medve. Ezért úgy tekintjük. állott a Nap. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. s trónjánál a Planéták... A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra.. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két... soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel.. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének.) Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. pisztráng. mely végzetednek célt ád. 4. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. Így kell lenned. borostyán. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. elefánt. s ez mind a hívek. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. Megoldás:. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. Megoldás:.. seregély. Mielőtt még néhány. a rendeltetett formát. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket.. hangya. kecske. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. krokodil. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. 2.. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. szerzetesi cella. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. bányász. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. Azt remélik. b) ólom. a) kutya. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. kérem az olvasót..

Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 1.). Mondhatjuk tehát.. ásványok stb. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. csak azután valósíthatja meg. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. mint a dolog maga. olyan egységeket kell találnunk. Tegyük fel. kövek). Pillanatnyilag teljesen mindegy. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. Úgy gondolják. mind materiális. Induljunk ki abból a megfontolásból. Mind az elemek tana. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. először a kép ideáját kell megtalálnia. Ha a festő festeni akar egy képet. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. mindig valamilyen információra van szüksége. mind pszichés szinten. Kutatunk azok után az egységek után. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. A változó összetétel. mind a növényvilágban. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. . Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. Nem a kép teremti meg az ideát. Még pontosabban azt jelenti ez. amely mind a növényvilágban. mind az állatvilágban. amely különböző szinteket jelöl. Van tehát valami olyan konkrét dolog. hogy először ott a kő. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. mind a Szókratész előtti filozófusok erre a gondolkodási modellre építenek. 2. mind az ásványok között. növényvilág.. „). z és így tovább. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. amelyek minden szinten érvényesek. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. s aztán az ember a kő szemlélete során kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. amely tisztán csak ideákból áll. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. A valóságban ez pontosan fordítva van. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. hanem az idea sűrűsödik képpé. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. hogy formát öltsön. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. állatok. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. y. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra.

hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely táj társadalmi helyzet szín x (?) ólom. építészeti stílusok és így tovább). ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. impulzus (?) vas csalán ragadozók. bár most még nem látjuk át egészen. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. jelen vannak. idő Fontos. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. bogáncs. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. Egyelőre elegendő. kölcsönhatá- . harcmező vulkanikus táj katona piros a princípium definíciója struktúra. amelyet most x-nek nevezünk. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. ahogyan ez majd lassan kiderül. ne vizsgáljuk most. kecske csontváz. sebesülések kovácsműhely. temető hegység. hogy helyes-e. hogy függőlegesen gondolkodjunk. idős emberek fekete. Valamennyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. meszesedés. fogak sorvadásos betegségek. zsurló holló. mi ennek a beosztásnak az értelme. Ezáltal csak az válik érthetővé. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. gátlás. Előfordulhat. magyal. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. sörrészvénytársaságok. hangszerek. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. kőképzdés börtön. mész borostyán. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. miben áll jogosultsága. kolostor. jóllehet. rágcsálók izom. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. Az „amint fenn. sötétkék y energia. A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. amelyben a közösséget az az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. artériás vér gyulladások. Az a) feladat egyetlen szint. Vegyük tudomásul viszont. A szintek száma korlátlan. hideg pusztaság bányászok. ellenállás. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. hogy ezt felismerjük. öregek otthona.

Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. . Abból a megfigyelésből. mind más. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. Később még látni fogjuk. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. Így például mindenkit lebeszélnék arról. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. hogy ma templomba kell mennem. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen olyan valóságszint. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. következtetni tudok arra. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. mint a többi. hogy egy tetszőleges. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. és minden vasárnap disznósült van ebédre. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. mégpedig azon. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. s az is mindegy. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 sának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. konkrét szintekre. Alapvetően mindegy. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. amelyeket az égbolton képviselnek. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. hogy ma disznósült lesz ebédre. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. az emberi társadalomra. akkor abból a tényből. Ha ezt a megfelelést ismerem. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz.

Az asztrológia az ősprincípiumok tana . a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). Láthatjuk tehát. a Merkúr. a befogadót reprezentálja. s ezek rendszere. hét kérés van a miatyánkban. hogyan dominál az anyag a szellem felett. illetve a héj. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. a Vénusz. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. A lélek jele a félkör. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. gátlás. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. hogy a szivárványnak hét színe van. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. ha emlékezetünkbe idézzük. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. hogy minden. amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. a Mars. a test–lélek–szellem hármasságára épül. s istenségként tisztelték őket. s szimbóluma egy kör. középen a centrummal. ez a fogékonyságot. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. ugyanakkor a szellem az. magában nem fordul elő. Az ókorban hét égitestet ismertek. Csak a merőben gyakorlati munkánál. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. amint mi tettük. Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. y-nak vagy z-nek hívták. egységben mutatja be. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. Elég. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. amelyeket nem tetszés szerint választottak. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. a felvevőképességet. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. A Hold a lelkit. idő Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. A bevezetőben már említettük. persze csak ideiglenesen. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. impulzus Mars a princípium definíciója struktúra. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. a Szaturnusz nevű égitestet. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. ami a természetben található. ez mutatja. és így tovább. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. manapság. nyilván emlékeznek is rá. Megszakítaná gondolatmenetünket. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. ellenállás. Q. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium ég (i) W Szaturnusz (y) energia. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. szimbóluma a héj R. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. a Hold.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. hét napból áll a hét.

amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. akik hisznek egy ilyen befolyásban. nem az égitesteké. Foglaljuk össze: 1. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. a Hold. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. Az égitestek egy praktikus. amelyek reálisan. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. alapkőletételre és így tovább. szolárok és így tovább). Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. 5. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. szerződéskötésekre. 6. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. a Vénusz. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. de nem okozza azt. a Mars. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. direkciók. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. úgy lenn. mert maga az asztrológia sem feltételezi. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. Az egész zavar onnan ered. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális . amelyre értelmezésük vonatkozik. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. 7. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. a Jupiter és a Szaturnusz. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). de nem befolyásolja. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. a Neptunuszt. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. az Uránuszt és a Plútót. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 volt és marad. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. 3. 2. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. Sőt közülük egyesek különösen haladónak. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. a Merkúr. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. Aki tényleg ért az asztrológiához. Ellenvetésük azért nem találó. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. abban az időben. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. Ne hagyjuk. Így olyan analógialáncok keletkeznek. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. 4. tudományosnak tartják magukat. mivel megtanulta.

Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Látni fogjuk. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. Manapság azonban alig akad valaki. hogy valaki „kiugrik a sorból”. s figyeljük meg ezeket a terveket. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. és ez a magyal. mikor történt. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. annak ez világos összefüggés. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési lapot. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. a bőséget. a „nagy szerencsét”. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. Az a német kifejezés. az expanziót. az időkvalitás azt jelenti. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. egy másodperc. mennyi idő telt el azóta. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. „becsavarodik”. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. és a mennyiségét hanyagolták el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 gondolkodási rendszereket ismerünk. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. Az idő minősége Ahhoz. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. meddig tartott. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. „abnormálisan viselkedik”. Az időnek nem csak mennyisége. azt. s ezt krómacéllal kombinálják. de egy évtized is) meghatározott minőségű. Aki azonban képzett az asztrológiában. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. – A ford. amelyekben minden fekete. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. . amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. A fa mint anyag a Jupiter-princípium alá tartozik. Ha az időről beszélünk. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. Régen ez éppen fordítva volt. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. a magyalt. Azt kérdezzük. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. minősége is van. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek.

hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. Emlékezzünk csak arra. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az általa használt szinten nyert megfigyeléseket. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég is. ugyanúgy. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. az asztrológiában egyébként . amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. mint a horoszkópkészítés. horoszkópot csinálni nem más. mint a tarot. Mégis. bele lehet szólni. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. megfigyelték a madarak röptét. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. A személyes horoszkóp. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. Ez azonban értelmetlen dolog. egyedül az dönti el. Azt. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. skopein = nézni). Ebből származik a „horoszkóp” szó. szerződések kötése stb. mint „belenézni az órába” (hora = óra. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. hogy megtudja annak minőségét. Felhasználták erre az állati belsőségeket. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. új magjaival együtt. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. mint a háború kezdő időpontja. a Ji Csing és hasonlók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 Másképpen ez azt jelenti. amelyben kezdődött. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. Ez a törvény azt jelenti. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. Mindig mindenben minden ott van. nevezetesen. minden kezdetben ott van a vég is. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. Minden jós-. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. csak akkor. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. nagy súlyt helyeztek arra. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását.

Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. munkája tetszőleges pontosságú. Véleményünk szerint ez helyes. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. hogy a Föld a Nap körül kering. Ha a mélyére nézünk. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. Ha nem ezt teszi. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. Az ember ugyanis. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. este pedig lenyugszik. mint később. ebből a perspektívából szemléli az eget. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. s ez ebből a szempontból jogos is volt. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. függetlenül az asztronómiai számításoktól. tehát teljesen irreleváns. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. nap mint nap átéli például. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. A horoszkóp olyan mérőeszköz. . s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. a mechanikus órával. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. hogy reggel felkel a Nap. s eszébe sem jut. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. mindegy. A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. Ma már ezred. lelkileg gyökértelenné válik. elveszíti székhelyét. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. mint az a funkcionális tudás. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ.* Ez így helyes. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 „értelmezésnek” nevezik. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. Amíg csak a napórát ismerték. kívánnivalót hagynak maguk után. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik.

amelyet az asztrológiára fordítunk. Annak is megvolt az alapja. A nevelés és a környező világ szintén csak egy-egy szintet jelentenek. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. de nem kényszerítenek. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. mindig csak a sors „végrehajtói”. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Az itt következő mondás viszont. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. A környező világ a végrehajtó szerv. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. Egy további. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. a láb stb. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. több gondolkodási hiba található. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”.” Ebben a mondatban. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. hogyan ölhetnének meg bennünket. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. Ha a fent idézett mondat igaz volna. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. elveszett idő lenne még öt perc is. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. A csillagok nem kényszerítenek semmire. ahogyan a magban is benne van a növény. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. a lábában. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. azaz vagy stimmel – vagy nem. hogyan áll össze egy bizonyos időpontban a valóság. Ha az asztrológussal megesik. kezdetben az egész testre vonatkozott. egyszerűbb. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. mint az égboltból. a kéz. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. Megvolt annak az alapja. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. ha sziklaszilárd meggyőződése. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. sem azt nem csinálják. Mik ezek. kijelentéseik azonosak. kuruzslónak az . Első kérdésünk az lenne. a fülében. csak azt mutatják meg. Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. annál több viszont a vágy. a nevelésből. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. Megvolt az oka. minden sejtjében. Ha ilyen eredményeket akarunk. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. vonatkozásában. univerzális. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. később felfedezte a fülben az egész embert. a kezében. majd ugyanez bekövetkezett az orr. ha feldobunk egy tízfillérest. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat.

Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. Mind az életre. itt is elkezdődik valami. . akkor ráismerünk. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. Megmutatja azt. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 olyan orvost. hogy megismerhessük az asztrológiát. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. hogy mi. emberek. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. A születési horoszkópnak – alapvagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. s ezt egy ember életútjának nevezzük. akit megértettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. Ha fordítva szemléljük. meg kell tanulnunk.vagy személyiségstruktúrának neveznek. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. azt mondhatjuk. A horoszkóp azt méri. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. Az asztrológia megtanít bennünket arra. 2. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. ezért azt is tudja. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. Ahhoz. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. Minden esemény. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. aki nem ért az asztrológiához. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. Az igazi asztrológia a beavatás útja. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. Más szavakkal: egy ember élete születésének felnagyítása. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. amely egy ember sorsában megjelenik. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. Ugyanez érvényes arra. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. Hogyan is haragudhatnánk arra. s így belülről megbékélhessünk velük. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. 3. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. hogy az a későbbiekben milyen. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. amit a pszichológusok karakter. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. s akkor említettük. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. pozitív vagy negatív sorsesemény). ha a melódiát felgyorsítva játsszuk le egy magnón.

hogy minden. mint az emberre. amelynek semmi sem állhat ellent. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. Ez viszont úgy hangzik. fejlődik. s a környező világtól várják el. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. sajnos. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. váltsuk meg őt problémásságától. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. s meg kell váltanunk problémásságuktól. A tudomány hajlamos arra. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. hogy minden fejlődik. ezzel megváltjuk „problémásságától”. amely gondoskodik arról. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. Fontos. Abban viszont mindenki egyetért. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. illetve tanterv. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. Beszéltünk már arról. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. s oldjuk el. hanem konfrontálódniuk kell velük. A valóságban nincsenek problémák. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. Ha egy feladatot megoldunk. A horoszkóp az a feladat. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. ezért sokan azt állítják. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. ha nem képes azt tudatába beépíteni. . hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. be kell töltenie. ami él. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. Mind a tudomány. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. hogy elhárítsa őket. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. problematikát testesít meg. mint amilyennek lennie kellene. mint egy fátum. Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Ha viszont tantervről. Mindezeket a konstellációkat tanulással. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. így azt kívánja tőlünk. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. azt találjuk. Életünk tanulási folyamat – ez. sokak számára nem olyan magától értetődő. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni.

Az emberek többsége a második lehetőségre. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. hogy amikor ez az ember született. betegségektől sem kell félnünk. A tanterv maga bizonyosan determinált. s nem választható el egymástól. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. Ez a törvény választás elé állít bennünket. amely ezen változtathatna. hogy fixációinkat. hol van az emberi szabadság. A tudatos tanulás. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). illetve feladataink betöltése. Ezt röviden „energiaellenállásproblematikának” nevezzük. tehát be kell teljesednie. aktív módon váltson meg problematikusságától. A tudattalan tanulás. annál kevésbé fogja problémáját megoldani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. a probléma azonban magában az érintett emberben van. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. mindig ellenállásba fog ütközni. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a . A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. megpróbálunk menekülni előlük. Ez azt követeli az embertől. amelyet kvadrátnak nevezünk. hogy újakat sajátítsunk el. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. amikor problémáinkat elodázzuk. hogy álljon sorsa kihívásai elé. Nézzünk erre egy példát. struktúra. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. a legnagyobb sorscsapásoktól. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. ez azt jelenti. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. s minden problémát szabad akaratából. ha megbékélünk vele. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. Ez automatikusan életbe lép. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. hogyan teljesítsük saját tantervünket. amelyet a szaknyelv „SzaturnuszMars-kvadrátnak” nevez. 2. Ha készek vagyunk arra. Abban a pillanatban azonban. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. szükségszerűen megoldjuk. az lesz a véleménye. gátlás. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. Tisztán technikailag ez azt jelenti. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. hogy tudatunkat kitágítsuk.

A . se nem pozitív. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. különben nem tudna energiát kifejteni. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát. Nem is tartja a „saját problémájának”. se nem negatív. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. lehet. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). ha nem is a kívánatos tökéletességgel. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. Ezzel a példával azt akartuk megvilágítani. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. Így. Aki ezt a sportágat megtanulja. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. Tételezzük fel továbbá. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). A sors a végeredményben jelentkezik. Így megismerte az ősprincípiumot. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. A konstelláció tehát: feladat. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. Aki ezt a megoldást választja. Meglehetősen függetlenül attól. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. ha 180 km-es sebességgel vezet. ezt nevezik kiváltásnak. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. vagy ilyesmi. viszont át kell helyeznünk a valóságba. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Mars-konstellációnak. Példánkban kínálkozik erre a karate. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. amelyekkel felismerhetjük. Ezeknek a kézzel. új dant kap. azt teszi felelőssé érte. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. nem az út minőségében. olyan foglalatosság után kéne néznie. se nem rossz. amely se nem jó. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. Így aztán megtapasztalja. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. de nem fogja őt veszélyeztetni. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Nem fog nekimenni a fának akkor sem. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. Akárhová kerül. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani.

az szenved. Ha megvan a lakás. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. ha egy lakása is lesz. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. alkalmatlan arra. Kigyógyítják betegségéből. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. Úgy viselkednek. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. A boldogságra . Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. hogy ezt a keresést siker koronázza. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. meg is találja szerencséjét. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. Az ember keres valamit. Megkapja a vágyott eledelt. A „távolról sem” itt azt jelenti. nem tartozik a sorsra az. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. dicsőségre. kiderül. S ha ezt is elérte. Akkor követjük el a hibát. s azt fogja gondolni. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. ő lenne a világ legboldogabb embere. hogy boldog legyen. s úgy gondolja. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. Nem vesszük észre. Ez nemcsak joga. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. s úgy gondolja. ha teleehetné magát. Aki éhes. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. elismerésre vágyik. hogy fejlődjék. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. gazdagok. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. hanem azért.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 sors a tanulási folyamat céljának elérése. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. a sorssal szemben. Annak. hogy jól érezzék magukat. amikor azt hisszük. mintha joguk lenne ahhoz. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. egészségesek és boldogok legyenek. ezt boldogságnak nevezi. amit mondtunk. Ha ez is megvan. azt hiszi. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. boldog is lesz. Aki tudatosan ezt teszi. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. vagy ha győz a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. Tisztában kell lennünk azzal. Később még látni fogjuk. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. ha valaki nekimegy a fának. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. egy kertes házra fog vágyakozni. s magányosnak érzi magát. ameddig nem a mieink. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul.

ahol az ember harmóniába kerül a világgal. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. a lélek egy állapota. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. Legritkább eset. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. az ember sorsát mutatja be.) A születés formai esemény. amely csak akkor nyílik meg. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. hogy az élet tantervét. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lélek kódszáma. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 nem lehet vadászni. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. Egy ember életútja születésekor eldől. ezért más életutat jelent. A szenvedés mindig kerülőút. amely célhoz vezet. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. vagy nem oldott meg. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. hogy szolgálhat. A boldogság a tudat. s a boldogságot nem lehet birtokolni. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. hogy jóllehet. hogy leálljunk. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia tör- . azaz egy tiszta. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. és fordítva. A szenvedés gondoskodik róla. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. s mint ilyet. s ezáltal mégiscsak út. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). (Tipikus fiatalkori tévedés. A formából megismerhetjük a tartalmat. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. hogy ne adjuk fel a keresést. A boldogság ott nő. ahogyan a gyermeket elképzeljük. amit nem fogott fel. A szenvedés a boldogság ellentéte. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. A boldogság ott nő. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. más lenne a tanterve. Felvetődik a kérdés. Az emberi életben nincsen véletlen. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. így végül is ugyanaz. a sorsa? Ez így van. megakadályozza. vajon egy embernek. Majdnem mindig marad valami. Láttuk. amely szerint e világon nem létezhet véletlen. s egy tartalmat reprezentál. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. más időpontnak más a minősége. olyan ez. Azt gondolhatják. szűzies lélek.

hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. az asztrológusok a horoszkóppal. Akkor következnek majd be a szerencsés események. nem szabad azon csodálkoznunk. a családban. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. se nem igazságtalan.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 vénye!). a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. a munkahelyen. Így se nem véletlen. Így a csillagok is olyan területté válnak. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. Mégse essen kétségbe egészen az illető. meg akarják tudni. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. Kérjük. . hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. amely növeli azt a veszélyt. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. hogy a sorsot meg lehet csalni. vagy a sors akaratának terméke lenne. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. aki a reinkarnációt tagadván. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. s itt lesz az ideje. miért van az egyik embernek ilyen. győzelmek és így tovább. a másiknak olyan horoszkópja. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. mint amennyi haszna származik belőle. semmire ne vállalkozzék. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. amelyeket könnyebb. az államban keresték. nincs olyan asztrológus. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. hogy minden feladatába belefogjon. hogy az asztrológia olyan módszer. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. s legjobb. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. így mondhatjuk. hogy kicsit átverjék a sorsot. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. Inkább semmilyen asztrológiát. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. Mindenekelőtt akkor. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. köztes eredménye. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. Ha azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. A horoszkóp olyasmi. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. Itt derül ki.

amikor áldozniok kellene. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. hogy aki gyűlöl. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. Az ember. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. nem bocsátja be. Aki azonban hallván az istenség kopogását. A valósághoz is közelebb áll. Most térünk rá az asztrológia értelmére. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Ugyanaz a szakadék. a konstellációt beválthatja. elfojtják a valóságot. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. nem ismeri gyűlölete tárgyát. hogy megismerhesse. szembesüljön velük. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) . Csak megemlítjük. Aki elébe áll a felszólításnak. az áldozott neki. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. amelyek még idegenek számunkra. nem akarja megismerni. Azt viszont megteheti. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. hogy helyet biztosítson nekik. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. amelyekkel szembesülnie kell. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. hogy segítségével átverjük. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. így semmi félnivalója nincsen. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. az biztos lehet benne. hogy amit valóban megismerünk. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. még hiányoznak belőlünk. hogy az ember tudomására hozza. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. aki a meghívást nem fogadta el. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. amelyeket még nem valósítottunk meg. panaszkodni fog a gonosz sorsra. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. mintha holt égitestekként. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. Az „áldozás” fogalmán azt értik. ha valami addig hiányzót. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. becsukja ajtaját. amely tönkreteszi. hogy bezárkóznak. mint vesztes. hogy informálja arról. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. nem ártanak nekünk. hogy megismerhesse. Ez a formula máig is érvényes. A gyűlölet mindig azt jelenti. s az istenséget magába engedi. mint amilyen az asztrológia. tehát tudatunkba integráljuk. valami ismeretlent integrálunk. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. hogy ő maga volt az. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. azt megtanuljuk szeretni is. megszerethesse. s nem veszi észre. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. Ez az a veszélyes pont.

A valóságban azonban a Szaturnusz-konstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. másrészt pedig. tehát függőleges irányban szintet váltunk. megszorításoktól. hogy tökéletesebbé váljék. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. balesetektől tartanak. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. hacsak annyit nem. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. mert már megismerkedtünk vele. figyeljen a rendre. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. illetve azok különböző konstellációihoz. Minden betegségnek az a feladata. aminek a bujasághoz köze van. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy konstelláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). Hallgasson komoly. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. rendezzen be magának egy olyan szobát. hogy ez a valóság egyik építőköve. tanácsot. hogy szorongani kezd. . Kiszámíthatjuk például. vonuljon vissza ebbe a szobába. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem használ a kliensnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 kapcsolatosan. szórakoztat. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. Amilyen gyakran csak lehetséges. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. hogyan szembesüljön vele az érintett. Ahhoz. amit tesz. bátorítást kell adnia ahhoz. s járjon gyakran temetőbe. veszteségektől. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. saját életébe integrálja azt. a partikat. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. kerülje a társaságot. Mindenben. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. Ha teheti. vagy koplaljon. azaz esedékessé válik egy Szaturnuszkonstelláció. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. azt. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. mindent. egyszeri nagy dózisban. ahová egyedül visszahúzódhat. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. ellenkezőleg. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. homeopátiás formában. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. ami szétszór. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. klasszikus zenét. ezért mindenki szörnyen fél tőle.

Ebből adódik. hogy módja nyílt a valóság egy új dimenziójának megismerésére. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. meg fogja állapítani. el akarjuk terelni őt a problémájától. az olvasmányok vidámak. hogy a tanulás célja determinált. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. vagy kényszer hatására. s van ideje végiggondolni a dolgokat. a Szaturnuszkonstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. problémákra is. analógiás láncából erednek: struktúra. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. inkább eddigi életstílusát folytatja. csak mi úgy gondoltuk. hogy „hogyan” tanulunk. a magánnyal. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. Ha ajánlásainkat nem követi. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. a halállal és így tovább. a beszorítottság. hogy egy ilyet rendezzen be magának. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. hogy a végeredmény ugyanaz. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. mert úgy véli. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. szabad akaratunkból. ezeket a dolgokat nem kedveli. Sokat van egyedül. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. éppen ezt tanácsoltuk neki. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. . Hiszen megmondtuk már. halálszimbólumok és így tovább. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. ólom. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. mi is azt ajánlottuk.) Nem túl színvonalas módszer. hogy a lemondás. Ebben az időszakban aktívan azt tette. Többször átéli. jobb. hogy foglalkozzék a halállal. Láthatjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 Teljesen áttekinthető. a bőséges evésről. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. ha meg akar gyógyulni. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. a társaságról. temető. fekete. Ha ez az időszak elmúlt. azok is tesznek velünk valamit. a magány „nem neki való”. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. zsurló. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. minden szórakozásról. a magányosság. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. éppen azt ajánlottuk. milyen halálközelségben volt balesete alatt. hogy a halál. A betegszobák tarkák és barátságosak. nem fog ellenállást kifejteni. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel.

mit is jelent a sors fogalma. Itt tényleg megteheti azt. víz. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. amely az analógia törvényére hallgat. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. álmodozáshoz. Ha beteljesítjük . Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. álmok. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. ahogyan azt a legtöbben gondolják. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. a logika. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. ahogyan a fény a sötétséget. ködösítés. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. Ehhez az szükséges. az illúziót és az ezotériát. méreg. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. csalás. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. aki engedelmeskedik a törvénynek. a szabadság annak ellenére nem létezik determinizmus nélkül. s nem az. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. Komplikált elméleteket fabrikálnak. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. drogok. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. Sorolhatnánk még a példákat. a belégzés a kilégzést. amely összetartozik. Ez valamelyest segít.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 Ahelyett hogy támogatnánk. az irracionálissal. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. A szenvedés nem más. illetve áteresztőképes legyen a felületi. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. akkor neki azt kell felmutatnia. és fordítva. másrészről magyarázat arra is. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. az ugyanígy segítene. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. nem pedig kizárja egymást. misztika. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. a konkrét dolgok feloldása. ezotéria. víziók. tudattalan. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. hasonlókhoz vezet. és egy ezoterikus regényt olvasna. a tudat. az intellektus. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról állít. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. mert „méreg”. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. és éppenséggel feltételezi. az álomszerűvel. mi van élete hátterében. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. a palackzöld szín. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. állításainak törvényszerű struktúráját. amely lehetővé teszi. láb. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával.

a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. aminek neve: szabadság. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. mind a társadalom számára. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. ami útjába állhatna. hogy nem a saját pályánkon haladunk.” Betegség és gyógyulás Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. különben érezni fogjuk a súrlódást. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. A rabság akkor kezdődik. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. Az egyik oldalon. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. amit akarok” éndominanciájából. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. fülelnie kell. amíg pályáján mozog. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. Hippokrátész. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. amelyet az vált ki. Az embernek először el kell hallgatnia. pedig attól. e.). Ez az aktivitás bizalomból ered. szakított törzse tradí- . Túlságosan is elnézőek vagyunk. s egyre drágább a betegség. legyen meg a te akaratod.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 a törvényt. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája.” Egy csillag mindaddig szabad. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. ha pályájáról letér. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. A gyógyulás üdvözülés. nem érzékelünk súrlódást többé. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. 400. az egy lesz azzal. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. mint egy csillag. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. Sem az aktivitást. ha azt mondhatjuk: „Uram. Ismerd fel. s nem az „azt csinálok. s kövesse pályáját. csodálkoznunk kell azon. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell.

az emberiség betegségét nem érintik. „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség. Azzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 cióival. ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget. amivel arra akarunk rámutatni. egy másikra teszi rá. így a vallás ügye. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. Nem kétséges. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. sőt áldása is. illetve ha változik is. amivel viszont foglalkozik. Nem mondhatjuk azt. a jó útra téréshez. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó. hogy bármit vagy bárkit is támadnánk. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. s a betegségeket a vallástól függetlenül. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel.” Mivel alaptémánk a sors. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. bárki tetteit elítélnénk. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. önmagukban kezdte vizsgálni. hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze. ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. Magától értetődik. ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. akkor is. tehát e téren nem is változott semmi. Ha az orvos meggyógyít egy beteget. hogy beteg. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. hogy tudná. Csak hogy éppen ez a betegség az. . azt kell mondanunk. A papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le. és anélkül. Ezért írj a Hans Blüher. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). Kérjük. mint senki más. a világban megjelenő betegek száma nem változik. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. s a gyógyulás a bűnbánathoz. a papi orvoslással. a betegséggel mint olyannal. hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. és annak gyógyítása. hogy a fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen. illetve annak konkrét tünetei. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. hogy valakinek ez és ez a betegsége. inkább kísérletnek. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága. s így békítette meg az istenséggel. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. hanem a betegség. az az egyes betegség. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. megszentelni: heiligen).

hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül.. egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. Hál' istennek – mondom én. hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni. Az orvostudomány második legnagyobb. hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk. sem a tabletták. segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. mint az egyes ember sorsában. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek. mint olyan ellenség. Ha közelebbről szemügyre . úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül. A betegségek mindig információt hordoznak. hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Ahogyan a tél a nyárról álmodik. mint ez és ez. s megbélyegződik. hogy közelebbről megismerje „az életet”. s a nappal előkészíti az éjszakát. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen. Ezek után ki csodálná. hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár. a veszteségről soha. Az első lépés a beteg számára az kell legyen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 Mindennek megvan a létjogosultsága. mert hiányzik belőle a megértés. funkcionálisan próbálja magyarázni. hogy köze van a betegségéhez. sem a sebészek szikéje. valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent. hogy betegsége nem más. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni. mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. s ez nem más. akit minden eszközzel le kell győznünk. ami ellen „harcol”. a maga idejében-később azonban megszűnik. ezt szintén megpróbálja legyőzni. mint az élők tudománya. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens. Legbelül minden beteg ember érzi. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel. egyre inkább elveszíti szerepét. mint teste hibás működését. A betegség és a halál mint a sors jelei Láttuk már. amitől idegenkedik. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg. hogy a betegségeket önmagukból. mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján. Az ember csak azért gyógyulhat meg. az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak. megtanul igent mondani rá. hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt.. Ebből következik. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban. el kell viselnie sorsát. a küzdelem küzdelmet. Ezzel a betegség mint információhordozó. hogy betegségével harmóniát alakít ki. mert megmagyarázza neki. mert ha belegondolunk. s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst abban.. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos. Feltűnő. Értelmetlen betegség nem létezik. mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas. maga gyártotta ellensége a halál. hogy nem befolyásolják sem az injekciók.. hogy értelmére rákérdezhetünk.

hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek. Az emberek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. az orvos megszünteti. amely akkor villan föl. hogy az ember kicsúszott a rendből. Aki felfogta. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. ez egyre kevésbé tűnik fel. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. mintha az orvosok volnának okai annak. Aki megbékélt a halállal. s ha e jelzéseket helyesen értjük. Alighogy felvillan egy szimptóma. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt. ha mindenáron. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. nem él többé a törvény szerint. és így tovább. aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét. . vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. s nem tehetünk úgy. mint a páciensé. mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával. hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. A betegség azt jelzi. amilyen manapság a miénk. s ha az elalszik. büszkén bejelentse. hogyan bánjon a sorssal. A szimptómák maguk nem betegségek. A betegséget szimptómák jelzik. kissé gyanúsnak találjuk. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. hogy a szimptómákat megszüntessük. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak. Csodálkozva kérdezzük. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. A szimptómáknak jelző funkciója van. akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk. nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 vesszük ezt a kérdést. hogy megjavította a gépet. amire rászolgál. Aki idegenkedik valamitől. ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. amilyent megérdemelnek. A segítség tehát lelepleződik. az nincs megbékélve azzal a valamivel. ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. Esetünkben ez azt jelenti. hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert. nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni. hogy másokon segítsenek. miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. hogy mi a betegség. Ez az egyes esetekre is érvényes. hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Így keletkezik az a paradoxon. mert nem volt olyan erős a hitük. hogy meglazítsa a körtét. akaratunk ellenére is ránk tukmálják. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt kapja. hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz.

a vírusoktól. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük. amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A gyógyítás mindig papi aktus. mint bárki más. mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk. amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel). a mérgektől vagy hasonlóktól. olyan világos reprezentálására. kifinomuló diagnosztikai módszerek. vagy következményei-e. Magától értetődik. vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei. de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk. bár nem hallunk felőlük. Mi azt akarjuk bemutatni. de legkevésbé a bölcsek. a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását. ezért nem indokoljuk részletesen. Amióta csak homeopátia létezik. akik valójában a világot megváltoztatják. s persze vannak is. hanem mindenekelőtt azért. Nemcsak azért. hogy egészebbé tesszük. hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek. Nem tartozik témánkhoz. bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével. de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. s ezek a kevesek azok. a valódi gyógyító beavatott. amely őt megbetegítette. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. mint puszta terápiás módszer. amely túl van a tisztán anyagin. közelebb visszük a kegyelemhez. A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. Bár nem láthatók. soha nem a baktériumoktól. Ezt a sajtó feltűnő . A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg. ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „. hogy aligha lehet benne hatóanyag. mondják.. Homeopátia A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. akik pácienseik lelki teljességével törődnének. S valóban. hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Ilyenek mindig voltak. irrealisztikusnak tűnhetnek. hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök. az imádkozók nélkül létezhet a világ. mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést. milyen sok a beteg ember. a szentek. mert a homeopátia sokkal több. ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik. Az embert meggyógyítani annyit jelent. észrevesszük.. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”. Tekintettel arra. vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése. a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek. hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg. mégis sokkal valóságosabbak. megszenteljük. aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal.

D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok. de D 200-as. hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. mint az alkohol rituális összerázása. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). meg némi szennyező anyagot. D 3+9 rész alkohol = Bell.). Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓ 1 rész Bell. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan. az korántsem jelenti azt. Nos. nézzük meg először. Ezzel a csalást le is leplezték. s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. mindnyájan tudjuk. ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll. D 2-t. az állatok és a növények világából. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. Ha a kémia szintjén nézzük. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. nem más. ami a D 23-as hatvány után történik. hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk. Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek. Minden. mint D 12-es. D 2+9 rész alkohol = Bell. Az eljárás végeredményét Bell. s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól. D 30-as. a Belladonna 30 a . Ha ebből a Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel. szimbolikusan megkavarjuk. D 29+9 rész alkohol = Bell. például alkoholt. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. Ezt az összerázást. s a kettőt összerázzák. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. D 500-as. mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz. D 1-nek nevezik. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek. s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért. megkapjuk a Bell. hatványozásnak nevezik. kilenc rész oldószert adnak hozzá. Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). és kijelentjük. ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert. D 1. E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot. hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. D 1+9 rész alkohol = Bell. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. D 1-ből ismét veszünk egy részt. hogy megállapítsák. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie.

hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. ha úgy nézzük-. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. Ellenfelei most örülnek. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . de a terápiában jobban alkalmazható. minden két órában egy adagot kell bevennie. az adag mindig 7 csepp. hogy biztos lehessen benne. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvinta-centimális hatvány). Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. Naiv és ostoba az. mondjuk. ezek a globulik. Az is feltűnő. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. Ezek annyira egyértelműek. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. Ha már az a tény is problémákat okoz. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. ebből. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. hiszen ezzel beigazolódott. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. ez a magas hatványoknak felel meg. használati javaslat nincsen. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. a zavar csak nő. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. amit felirata ígér. ha azt éljük meg. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. mint placebo-effektus. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. már nem az anyaggal dolgozik. A zavarodottság csak nő. . s ennyiben. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. hogy léteznek az úgynevezett C-hatványok is. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. Ezeknél a tejcukor az oldószer. amely az alkoholt helyettesíti. ha azt hallja.mindkettő tiszta alkohol. spontán gyógyulás vagy autoszuggesztió. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. túl sok a tisztázatlan részlet. vagy 7 globuli. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. Ha így volna ugyanis. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”.

mert minden anyag már magában is „beteg”. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. levegő és így tovább –. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. aki akar. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. Az információ mindig valami nem materiális. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. Inkább azt emelnénk ki. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). végül kaphatunk egy listát. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. Fontos maga az információ. tehát nem állapítható meg. Ez olyan tény. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. papír. hogy mindig az ember az. vászonból és nyomdafestékből áll. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. és miért. nem tudjuk megmondani. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. s nincsen rajtuk felirat. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. amiről bárki meggyőződhet. és melyiken az előadás. Mondjuk. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. Általában elsődleges az információ. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. másodlagos. Ha egy tabletta arra tart igényt. A tudat kitágulása információáramlást jelent. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. Ha két kazettánk van. amelyen rajta áll a könyv súlya. aki beteg. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. nem az anyag. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanciákból állhat – lehet kazetta. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. a pontos kémiai öszszetétel és így tovább. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. a kazetta maga pedig az információ hordozója. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. Az előadás vagy a zene az információ. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. a hordozó nem olyan fontos. melyiken van a zene. Figyeljünk meg egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. s ez Európa története. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. fa. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. Az. . hogy a tartalma Európa története.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. lemez. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. a laborban nem mérhető. Itt azonban szó sincs arról. A könyv papírból. fém. kő. alkalmasnak kell lennie arra. pontos méretei. hogy papírra van-e nyomva. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. a spektrálanalízis eredményei. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára.

mint egy. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. amely képes azt továbbadni. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gondolkodási rendszerébe. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. a növény. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. amely szerint az ember a mikrokozmosz. ezzel mindig árulást követnek el. hanem az energián. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. a homeopátia lényege a hatványozás. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. Nem a testen múlik. se kevesebb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. mert a homeoterapeuták egyik. a gyógyszer nem látható. Aki megértette. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. lelkében rejlik. mint egy. Ehhez azonban az kell. akkor sem történne se több. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. mint ásvány. az nem gyógyszer. hogy az ásvány. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. így hatásuk testi kitérőket tesz. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. annál magasabb lesz a hatvány. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. Ezt azért hangsúlyozzuk. A makrokozmoszban minden princípium. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes.” . az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. hogy a D 200-as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. ezért is kell gyakrabban szedni őket. s a szabaddá váló információt egy új. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. az állat stb. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. növény vagy állat válik egyedivé.

hogy mérgező legyen. amelyekre a betegnek szüksége van. Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. illetve gyógyhatásának képét. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. Ha egy beteg embernek. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. hanem hatványozott formában kapja. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. aki nem szedett Belladonnát. amely képes a beteget meggyógyítani. szubjektív reakcióját mutatja. hogy attól megbetegszik. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. növény stb. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. Hogyan tudom megállapítani. olyan tünetegyüttese van. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. Gondoljunk itt Krisztusra. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. rátérünk a dolog lényegére. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. és hogyan ismerem föl.). mint a beteg. hogy melyek azok az információk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. . hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. pathein = szenvedni. hogy a mérgező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). így együtt szenvedett pácienseivel. az a betegnek orvosság. azaz a megfelelő orvosság. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. mint a higanyból. Ha az orvos olyan beteget talál. akkor ez a szer „simile”. Nyilván az sem véletlen. Az orvos megbetegítette magát.

A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. Ezért is mondtuk fentebb. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. ezért megbetegszik. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. azt megmutatja a kúra. bár hatásokat kiválthatunk vele. megbetegszik. s testében materializálódik. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. mint normálisan – 5. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. A beteg azt kapja. bűnös formájukban. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. hogy így esetenként a helyes. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. az anthrax anthraxot. Ezt minden nagy orvos tudta.76 grammot naponta. dacára annak. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). mert ők maguk sincsenek még megváltva. de a hatványozástól eltérő módon. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. „meghülyül” (Fritsche). hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). a szentnek a mérgező az ellenpólusa. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. A betegben az egyik. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. gyógy- . amire szüksége van. de zuhanó. A homeoterapeuta. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. mert az egészségesnek. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. a nagy Paracelsus már Hahnemann előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. akinek az a nehéz feladat jutott. de gyógyítást nem.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. vagy sem. A beteggel is ugyanez történik. A kapott információ gondoskodik arról. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. Ha felidézzük azt. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. ha mérgező. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. megmérgezi magát. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. de a nem anyagi szinten. hogy kitalálja. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod.

és nem tarka színekre stb. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. . A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 szerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki.

csak azt árulja el. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. hatolj. Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. Ha megértjük a számok minőségét. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. gyökere. Néggyel mit érsz? Ötölj. három fokot stb. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. Beszéltünk már az idő polaritásáról. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. Aki mindenáron kerülni kívánja. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. mennyiségi és minőségi aspektusáról. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! Elér a gyász. tíz: megmeredj. három litert. s ez a minőségük. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. Gyakran értelem nélküli. kilenc is egy. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. nekifogott a Biblia-fordításnak. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. s ezzel a füg- . egyszerű szójátékra gondolunk. hogy még nem nyert beavatást.

megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. hogy az 1-es. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9-ig vezető fejlődés.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. A teozófikus addíció abból áll. 7-es. mondhatjuk. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. nem is ők teremtették. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. Csak kilenc számjegy van. mert: * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 gőleges gondolkodás elveit követte. hogy elemeire bontja. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. s ezeket addig adja össze. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. Sem a számokat. 10-es mind ugyanaz. A számok ősminőségek. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. mégpedig úgy. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. vagyis 1. csak rájuk találtak. csak más szinten. egy magasabb rend valóságai. Ha ezeket kimerítettük. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. 4-es. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. összegzés . Ha helyesen nézzük. Meg kell állapítsuk.

Így ez aktív. hogy a számsor hármasával felosztható. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. ebből indul ki az impulzus. . „Jod Hé Vau Hé” tanában. 4. mint például a négy elem. 13. a nőies princípium. a püthagoraszi tetraktisz. a kabbalisták tetragrammatonja. de magasabb szinten. Így leírhatjuk. férfias.) ugyanannak az egységnek különböző formája. 16. A 2-es a befogadó. 10. 19 stb. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. antagonizmus). mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. teremtő princípium. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. Ellenőrizzük: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. Láthatjuk. passzív. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. 7. és így tovább. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll.

bipoláris. teremtő princípium. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia Állatöv az apokalipszis állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Kabbalisztikus világok Tarot Kártya Égtájak 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni oroszlán ( ) oroszlán Márk macskaláb Jod Azilut botok treff kelet 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni skorpió ( sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni ) vízöntő ( bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél ) 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni bika ( angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak ) . hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. A Tűz. a levegővel és a földdel. hanem az első három keveréke. hogy végső soron minden rendszer. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. a magába fogadó. a formálható Víz. s csak szimbólumaikban. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. A Föld azonban nem tiszta princípium. nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 A 3-as közömbös. a tűzzel. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. újrakezdés egy új szinten. s mint ilyen: eredmény. a vízzel. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. a semleges közvetítő a Levegő-elem. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. az 1-es viszont pozitív (+). kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést.

akkor a polaritás törvényéből az következik számára. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. Ahol kettősség van. Isten annak az egységnek a fogalma. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen következik. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. nem lepődhetünk meg azon. . Teremtő nélkül nem lenne teremtés. ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. ami megint csak azt mutatja. apa nélkül nem lenne fiú. amely bár nem hozzáférhető az ember számára. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. ez pedig az egység. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. ott feltételeznünk kell az egységet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. az „egy Istennel”. Egység nélkül polaritás sem lenne. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható.

szüksége van a polaritásra. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. véges és korlátolt. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. abban a pillanatban. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. Ha Isten mindenható. Ozirisz és Hórusz. ellentétekből álló világ alapjai. A teremtés hármassága Így születik a 2. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. Ezt az eredeti. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. ami a valóságban létezik. amely tükréül szolgál. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. amely még nem lépett a materialitás területére. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. mert minden emberi elképzelés poláris. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. Az Isten viszont végtelen. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. tiszta szellem. vagy a meghasonláshoz vezetne. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. akkor nem lehetne sem teremtő. a hármas egységben foglalja össze. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. amíg nincsen semmi. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. Térben és időben végtelennek kell lennie. nem képes felfogni. a korlátoltság. de az Univerzum nem fogja át Istent. ha kettő lenne. Brahma. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. s az 1-esből következett kettősséget új. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. Ebből a definícióból következik. Ízisz. megteremtődtek a poláris. Visnu és Siva. nem változtatható. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. közömbösíti. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. látensen megbújnak benne az összes többi számok. ami nem 1. az a vég nélküli antagonizmushoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. Az egyes ott van minden számban. . hiszen a végesség. magasabb egységben. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. ami nem poláris. akkor Istennek mindent át kell fognia. Szentlélek. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. meg akarja ismerni önmagát. képzelőerőnk azt. élő. csak kiterjesztése által észlelhetjük. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. annak a 3. pontnak. Fiú. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. megkezdődik a teremtés folyamata. Rajta kívül nem létezhet semmi. Rajta kívül nem létezhet semmi más. mint női. Ezért három. de ő is ott van minden teremtett dologban. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. mindenható Istenre. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. sem atya.” A 3-as szám tehát. passzív. Isten átfogja az univerzumot. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát.

Ez a „3 világ” mind a legkisebb. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. Isten továbbra is átfogja. A 4-es az anyag száma. az következik. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. poláris. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. Az univerzum véges. illetve a fizikai test felel meg. az asztrál-. mint a megváltást a matériától. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. változó. széle és magassága van. határtalan. hármat találhatsz. szellemi teremtés. a kén és a higany. csakúgy. . hogy a teremtés egésze csak Isten álma. s bár a teremtést önmagából merítette. a lélek és a test. itt csak azt akartuk érzékeltetni. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. asztrális és materiális szintről beszélünk. kiderül. piros. az idő és a tér polaritása. Ránk. Az ember is teremt ideákat anélkül. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. amelyeknek az ember esetében a mentális-. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. Isten teremtővé vált. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. az továbbra is benne marad. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. A teret is átfogja a hármas: hossza. három próbát kell kiállni a mesében. mert minden szellem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 A népnyelvben is a hármas a teljes. még meg nem nyilvánult Isten. jelenre s jövőre osztjuk. kizárólagos. Ez azonban tévedés. tehát 3 x 3. emberekre azonban mindez paradox módon hat. az alapszínek száma három: kék. sárga. a zenében ott a hármashangzat. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. Ha a kocka felületét kiterítjük. három a magyar igazság és így tovább. mind a legnagyobb világban jelen van. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. a mindenható azonban végtelen. fejlődése. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. keresztet kapunk. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. hogy Isten önmagából teremtett. az anyag halmazállapota folyékony.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. Számunkra abból. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. hogy ezek rajta kívül is léteznének. Isten. Isten nem lenne többé mindenható. Így az ezotériában mentális. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. hogy az univerzum valójában nem is létezik. mert ha így volna. Ez azt jelenti. ugyanakkor nem is azonosak vele. sem valamely részével. 9 számjegy létezik. szilárd vagy gáznemű lehet. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. Az „amint fenn. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. a teremtés nem állhat szemben ővele. hogy a teremtés három szinten manifesztálódik. mint az egy. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. vagy más szavakkal: a szellem. Az időt múltra.

szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. a másodikban azonban észrevesszük. hogy az ember. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. az ember ősképe. tehát legyetek olyan tökéletesek.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. l. mint élő. 7. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. ki az én csontomból való csont. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. amely még nem esett bűnbe. lelkes lényről olvashatunk. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. de sokkal később következik annak a leírása. mind a növények és az állatok teremtéséről. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. az annak neve. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. 26-27. 25. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. Az első szinten. az állatokat és az embereket. mi a különbség a különböző „világok” között. ezért még nem is vált anyagivá. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. hogy látná.” (Móz. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. és Ádámhoz vitte volna.” A nő teremtéséről végül a 21-23. az ideák szintjén az ember androgün. ischsa = asszony). ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. majd az asszonyt Ádám bordájából. I.” (Móz. ezúttal az alakok földből való megformálásával. A Genezis első két kötetében Ádámról. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet.” (Móz. És azt a csontot. 2.. az állat és a növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. Az a teljes teremtési folyamat. és elaluvék. előbb meg kell értenünk. az ég madarain. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. I.. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. a második fejezetben egy másik szin- . Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Mózes első könyvében. a barmokon. és az én testemből való test. I. mert ez férfi-emberből vétetett. a növényeket. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. „Valának pedig ők mindketten mezítelenek.). hogyan formálta Ádámot a földből. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. az ősideák teremtését írja le. és uralkodjék a tenger halain. férfi és asszony egyszerre. Bármilyen gyakran idézzék is. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. hogy egyes. a fényt és a sötétséget. Csakhogy itt az áll. így lőn az ember élő lélekké. még nem lépett be a polaritásba.” (Héberül isch = férfi. a vasárnappal lezárt. amely ezen a fokon még androgün volt. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. és az égen repeső minden állatokat.) A 19. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. 2. az ember képét éppenséggel. Isten már itt megteremti az „embert”. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. mind az egész földön. ez neveztetik asszonyembernek.

hogy lépjen a megismerés útjára. de tudással nem rendelkezett. kikerült az egységből. A bűn a megismerés ára. amely. Bűnös az egész anyagi világ. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. Az első teremtés az ősideák. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). hogy tudata még teljes volt. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. egy másik világban megismétlődik. amelyben az ember eredetileg élt. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. Következésképp minden ember bűnös. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. Egységben lenni annyit jelent. a sötét. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. Csak az anyagi ember halandó. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. A bűn – leválás az ősegységről. amint elérte a legmélyebb pontot. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. az evolúcióba. (Vö. nem individualizálódott. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. lélek. Erre gondoltunk. és visszavágyik oda. az Istentől. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. s így „lett az ember élő lélekké”. a sátáni jelzők tapadtak. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. arra mutat. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. mert ha eszik. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. s ugyanakkor az anyagiságba való lezuhanással. lehelet. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. Az embernek a Paradicsomból. mely később az anyagi megformálás alapját adja. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. az anyag a sötétséget szimbolizálja. az ősfénytől. mint „a fény hiánya”. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. a nemek még nem váltak el egymástól. hogy az ember mindennel azonos. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. bűnössé vált. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. . A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. Ezen a szinten az ember még androgün. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. amely örökösen arra késztet mindenkit. a polaritás még nem jelent meg tudatában. mindkét nemet magában hordja. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. ami azt jelenti. a görög „psziché” szót.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 ten. s nem kívülről állítja az ember mellé. ami azt jelenti. A kígyó beszélte rá az embert arra. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. Az utalás. Mint a fény ellenpólusát. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. míg a második (1. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. és leválván az egységről. csak az anyagi világ bűnös. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. evolúcióba csap át. halandó lesz. Ezért is mondják. az ember még nem ismerte az individualitást. nem különült még el a kozmikus tudattól. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. ami abban fejeződik ki.

s aki ennek örömére borjút vágat. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. mint ahogyan levált róla. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. tudatosabban tér vissza. halálával pedig megjárta a poklot. legyőzzük a polaritást. ha visszatérünk az egységbe. korlátolt tudatunkat a nagy. A megtett út. s Isten ennek úgy fog örülni. mert ő elbukik. ellökte magától az egységet. olyasmire képes. akik . s újra megleljük az egységet. Lucifer. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. hogy Isten őt különösen szerette. űzzük el a bűnt. nem lenne az: életet nemz. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. s szólítsuk fel az embert. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. Amíg van „én”. akinek elveszett fia hazatért. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. amely elválasztja az embert az egységtől. amelyből kiszakadtunk egykoron. meneküljön minden földi dolog elől. a fényhozó mítosza arról szól. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. a téli napfordulón. hogy kicsi. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. amely a nemekben ölt testet. az anyagi világot. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. Azért tanítja minden vallás. világos lesz előttünk. az unio mystica. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. Ezt a törvényt hágják át mindazok. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. a megvilágosodás és így tovább. csak a polaritást szilárdítja meg. mert bűnt követett el. csakis ha szembesülünk velük. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az ember már „hasonlatos Istenhez”. visszatérést az Isteni Egységbe. Jézus istállóban született és nyomorban. amikor a leghosszabb a sötétség. éppen mert széttörte. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. Csak az lehet elég érett ahhoz. gazdagabban. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. a tanulás. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. amelyek az egységet gazdagítják. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. a válasz ugyanis olyan területekre visz. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. mint az apa. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 hogy valódi otthonát keresse. a conjunctio oppositorium. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. a misztikus menyegző. Nem arról van szó tehát. vagy a világi problémák legyőzéséhez. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. a mindent átfogó. hogy átkozzuk el a földi. kozmikus tudattal egyesítsük. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. amire egyébként. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. mint poláris lény. hogy a felemelkedés útjára lépjen. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. jogtalanságok érték. Felmerülhet a kérdés. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. mint a szexualitás. ha nagy kanyarral kikerüljük őket. a fény születését azon a napon. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. kell lennie „nem én”-nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. hogy szeressük felebarátainkat. szenvedések. és megismerésre tör. és ünnepet ül.

ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. amíg anyagi teste van. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. „A higiéné egészséges ideáltípusát. A beteg bűnös – mind konkrét. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. Az ember beteg. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. mert csak a beteg az. s megmérgezik az élő szervezetet. lent is be kell biztosítanunk magunkat. A fa koronája csak addig nőhet. Az ember mint olyan bűnös. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. igen. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. és belezuhanhatnak az anyagiságba. Az emberek még mindig azt hiszik. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. mind metafizikai értelemben –. ez csak az orvostudomány találmánya. az egész anyagi teremtés beteg. s bűnösségében mondani rá igent. bűnösségével konfrontálódnia kell. ehhez azonban hagynunk kell. s ezért tud segíteni a betegnek abban. Mindaddig. A szülők tudják. A megismerés és a bűn. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. csak addig terebélyesedhet. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. A betegség gyógyíthatóvá tesz. mely mentes az eredendő bűntől. hogy minden gyermekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. ami gyógyítható. . időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. Nem menekülhetünk el a sötétség elől úgy. hogy nem nézünk oda. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. ha kigyógyulunk valamely betegségből. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. az első vihar kidönti. Annak. a fejlődéssel. Egészséges ember nem létezik.. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. az embert megköti a polaritás. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. valójában ez teszi emberré az embert. igaz. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. nem szabad kitérnünk előle. hogy keresztülmenjen rajtunk. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. hogy felfelé nyithassunk. Nem fogják fel. ameddig gyökerei elbírják.. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz.

A beteg számára egy ideig szükséges. sem korai lefekvéssel. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. Nem arról van szó elsősorban. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. s így „egészséges” is lehet a diéta. hogy még nem nyert beavatást. hanem fölé kerekedni. hanem arról. anyagi hordozói a kenyér és a bor. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. mert nem kerülte el a szenvedést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 C. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. természetes életet él. e világ gyógyszerévé lett. hogy mit teszünk. Így elképzelhető. mint pozitív gondolkodással. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. sem barna kenyérrel. ha Isten Fia vagy. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. csak azt árulja el. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. Aki mindenáron kerülni kívánja. ebből azonban nem követke* Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. A. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. fel sem merül. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. sem nyers koszttal. betegség árán üdvösséghez jutnia. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. s ez az ellenkezőjét jelenti. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. Vannak. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. A test a szellem temploma.” Jézus azért lett Üdvözítő. hogy aki egészséges. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. Aszklépiosz botján felegyenesedik. ő a betegség okozója. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya van. nem demonstrálta hatalmát. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. (A kiadó) . az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. akik az állatok természetes. E világ gyógyítójává. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez.

látni fogjuk. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. Gyakorlatnak nem rossz. Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. hogy magunk szedjük a zöldséget. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. Az egyházak létjogosultsága abban áll. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. a gabonafélét. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 zik. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. Az egyházak emberek művei. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. Minél tisztább egy termék. Ha vallásról beszélünk. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. Ez persze a vallásokra. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. A tapasztalat azt mutatja. mint maga az agyoncsapott légy. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. és nem az egyházakra vonatkozik. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. ami emberi. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. aki még képes agyoncsapni egy legyet. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. és kibontjuk a tartalmat. Az. . félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. amelynek a kifejeződései. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. Aki azt hiszi. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. mert a konkréthoz ragaszkodnak. hogy egészségesebb vagy sem. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. az csak a csomagolás különbségeit látja. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. ennél sokkal érdekesebb kérdés. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. mint az a tudatállapot. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. minden. ha azt képzeljük el. aminek elveszítésétől fél. Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. Korábban már beszéltünk arról. tökéletlen és gyarló. amelyben egészen magától. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. hogy „egészséges maradjon”. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. Aki azt hiszi. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. mert kultúránk. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. Ha vesszük a fáradságot. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. Meglehetősen közömbös. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. hogy a vallások különböznek egymástól. hogy valójában mi is az „élet”. a gyümölcsöt. hogy mindig ugyanaz. annál tartósabb. Meggondolandó például.

az ébrenlét – alvás ritmusára. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. hogy „minden rezgés”. Az élet és a halál – ugyanúgy. az évszakok. Az élet és a halál olyan polaritások. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. A törvény érvényességét. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Emlékszünk még rá. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. minden rezgés. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. mindennek megvan a maga ideje. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. minden élet alapmintája. a ritmus egyensúlyt teremt. mint az ébrenlét. hogy képes függőlegesen.” A reinkarnáció MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. hogy az ember átláthassa ezt.és kilégzés. alvás. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. Láthatjuk. minden felemelkedik és lesüllyed. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. abban. analógiás láncban gondolkodni. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. onnan csak akkor szabadul. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. minden mozog. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. az inga rezgése mindenben megmutatkozik. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. ha a szeretetben lel tudásra.” Ezzel elárulja. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. mint a belégzést a kilégzés. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt . A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. hogy egyszer meg fog halni. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. az ébredést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 Az ezotéria azokhoz szól. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. ébrenlét és így tovább. Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. Minden ki. a háború és a béke periódusai. az elektromosság. mint a be.és beáramlik.

mert nem a hit tárgya. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. azzal azonban tisztában kell lennie. Ezért azután meglehetősen furcsa. miután másokat is arra kényszerít. így nem is válhat tapasztalattá. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. A meghalás így nem más. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. mert nem része a valóságnak. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. mint Goethe. hogy tudott róla. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. túlvilág . a tudásnak azonban legfőbb ellensége. így független lesz a bizonyítékoktól. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó vándorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. A külső. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. A halál nem „nemlét”. „bebizonyítottam”. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. annak nem kell hinnie. Szándékosan mondtam. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. Erről Platón ugyanúgy tudott. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. Ha azt mondom. amit mi evilágnak nevezünk. hogy azután átéljen egy olyan. Így a testiben lévő emberek szintje. ahová nem tartozunk többé. mint annak a küszöbnek az átlépése. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. s így vezet a tudáshoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. hogy higgyenek benne. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. A valóságot is léte igazolja. ahol kimutathatnók. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. Aki tud valamit. Annak. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. ellentétes pólusú formája. Az a megállapítás például. hanem arra a teljes ritmusra. és nem azt. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. és átkerülünk a túlvilágra. mint a tudat. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. amelyet mi „halál”-nak nevezünk. csak a létnek egy másik. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”.

A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. amelynek célja a tökéletesség. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. amellyel pályáját befejezi. s ezalatt meg kell tanulnia.ugyanúgy. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. hogy mindenki azt tanulja meg. mely alatt néha pótolnunk kell azt. se le nem nyugszik. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. s ez a fenti törvényeket követi. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. ahogyan a Nap mit sem tud arról. amit a legkevésbé akar elfogadni. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. hosszú út. problémáival. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. Szünet után újra kezdődik a tanév. s felismeri. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. megfelel egy iskolai osztálynak. s a hibákat kompenzálja. Olyan tanulási folyamat ez. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. Amit mi egy földi életnek nevezünk. Az élet tanulás – függetlenül attól. hogy ebben az életben nem mindenki indul ugyanarról a starthelyről. sikereivel és sikertelenségeivel. A halál tehát szubjektív élmény. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. Az emberi lélek útja a tanulás útja. születés és halál végső soron ugyanazok. sok tévedésből és sok helyesbítésből. a maga feladataival. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. tényleg kétségbe vonhatjuk. sok apró lépésből áll. felismeri. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. . Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. hiszen valójában se fel nem kel. következő osztályba léphet. hogy evilág és túlvilág. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. Attól függően. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. hogy a sors határtalanul türelmes. Nyilvánvaló. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. hogy az időtlen. akár ateista valaki. A tanulást a szünidő követi. hogyan fejlődjék. nehézségeivel. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 lesz számunkra. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. Az élet értelmének keresése alapvető igény. Egy túlvilági halált mi. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból.

hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. A karma a kiegyenlítődés törvénye. ő vállalja a teljes felelősséget. gondoskodik arról. Aki a dolgok értelmét keresi. hogy minden új élet új esély. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. Aki a bűnt elfogadja. hogy nekikezdjünk az új napnak. Nehéz felfognunk. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. amely a lehetőségek tömegét kínálja. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. ugyanazt kell tovább szőnünk. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. Ezért minden tett. ami történik vele. amely eddigi problémáinkat. amelyet korunk embere nem akar megtenni. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. ugyanakkor azonban új. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. amit átél. s a bűnösséget a társadalomra. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. illetve tapasztalatainkat. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. Amikor reggel felébredünk. Korunkban az emberek többsége szenved attól. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. Bizonyos. esetleg testét. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. vagy jelentős adósságot csinált. Világos. A karma törvénye azt követeli az embertől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. mire használjuk. felismeréseinket tükrözi. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. legelőször is a bűnbe ütközik. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. hogy felháborodást szül. amit addig szőttünk. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. pedig ez csak azért van. ha mindazért. gondolatainkat és cselekedeteinket. . mi döntjük el. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. befolyása alatt áll. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. elkövetett hibáinkat. rá kell jönnie. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. lelkét elhanyagolta. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. amit az előző napokon tettünk és átéltünk.

nincs többé szükségünk rájuk. s ebből azt vezetik le. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. képességekkel stb. semmit sem felejtünk el. s ennek sem az örökléshez. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. minden bizonnyal megvan az oka. ami lényegi. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. megfeledkezünk arról. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. aki még védi magát. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. Az ezotéria ajánlat azok számára. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. hogy mindazt a tudást. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. amely akkor is tovább rezeg. Szubjektíve mind az elsős. intelligenciával. Mindaz. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. Abból. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. hogy az emberek különböző szinten állnak. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. Nem igaz. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. amelyet ma már nem tudunk. azt mondják. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. vagy öröklődik. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. . a nyolcadikos játszva megoldja őket. Válaszunk: sem-sem. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. Ez a hatás a tudat tágulása. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. Minden hittérítés hibás. minden új testet öltéskor elfelejti. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. általános érvényű megoldások sem lehetnek. Mások épp ellenkezően. A színes papírbetűk is csak arra valók. amelyen éppen van. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. Mivel nincsenek objektív problémák. de amint megtanultunk. A pszichológusok máig is vitatják. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. vajon az intelligencia tanulható-e. s így kezdhet mindig mindent elölről. mert nem veszi figyelembe. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. hogy az individuumok különböző szinten vannak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

88

Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba, ha ezzel feladatainkat színvonalasabban meg tudjuk oldani, ha ezek segítségünkre vannak. Azokat a képességeinket viszont, amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük, úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így, mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja, hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja, sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel, amely addig tehetségként nem jelentkezett nála, esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv, ebben gondolkozunk, túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban, és nem veszünk tudomást arról, hogy azok csak segédeszközök. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke, csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába, annak erre a forrásra nincsen szügsége. Azért, mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt, nem kell, hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt, amit elsajátíthatott, a zenének nincs többé értéke a számára. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet, ez olyan időzavarhoz vezethet, amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre, hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le, és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra, azzal dolgozzunk, amink van, s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire, amink nincs. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes, hanem a lélek érési folyamatára is. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az, hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük, hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól, s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. Nem gondolom, hogy jobb lenne, ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit, s arról sem ábrándozom, hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz, mint a Sabin-cseppek. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. Az emberiség többsége még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –, adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”, hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában, amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. A jógi olyan testtartásokat vesz fel, amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni, hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik, az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

89

Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg; azaz az ember és a kozmosz megváltásában. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak, és, vagy egyszerűen magától megtörtént, vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. Mivel véletlenek nincsenek, biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék, ha ennek még nem jött el az ideje. Van egy jelenség, úgy mondjuk: van, aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába; ez azt jelenti, hogy az illető olyan szenzitív lélek, aki belelát mások inkarnációiba. Az Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható, amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt, a jelen és a jövő minden eseménye. Azok, akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akashakrónikából – legyen ez a képességük adott, vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni, nem kell abszolút módon, kritikátlanul hinnünk ebben. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak, akiről szólnak, mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához, az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható, hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára, amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb.). Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal, hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. A kíváncsiság korunk betegsége. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele, így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma, akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra, mint általában gondoljuk. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket, vagy elhallgatják, elfojtják őket, mint az elmebetegség fenyegető jeleit. Így van ez azokkal a gyermekekkel is, akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják, s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. Azokban a kultúrákban, amelyekben a reinkarnáció része a világképnek, minden természetesen másként van. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek, ezért fel sem merül, hogy nyilvánosságra hozzák őket. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. Bármilyen külső szituáció, tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert, hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak, s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé; nyugodtan mondhatjuk, hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” megtaláljuk, függetlenül attól, hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk, hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg, hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

90

Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk, melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. Mindamellett tudatában vagyunk annak, hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai, amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza, ad infinitum. Azt állítjuk tehát, hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet, melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. Pontosan tudom, sokak számára milyen provokatív ez az állítás, miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat, hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni, hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve, s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma, amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető, hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Ez a tanulás azonban, ha visszafelé nézzük, sem a születésnél, sem a fogantatásnál nem fejeződik be, hanem átfogja összes inkarnációinkat. Talán világosabb lesz ez az összefüggés, ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon, igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”; a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája, megvan a saját, speciális, számunkra szükséges tanulási programja, amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond, vagy nem érti meg annak értelmét, akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást, amely a problémát megválthatja „problémásságától”. Mindazzal, amit eddig elmondtunk, azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani, amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz, a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki, és 1975 óta alkalmazzuk. Ez a módszer, bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében, mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellenpólusát testesíti meg. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis, sem nem primérterápiás kezelés, melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja, és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit, s az ezoterikus világ- és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. Alapállásunkból természetesen következik, hogy mind nézeteink, mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval.

amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. mintsem a hipnotizőrtől. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. s a csönded – csönd és örökkévalóság. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. ez tette lehetővé az időbeli regressziót. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. fogantatásukat. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. fejlődésüket az anyaölben. az az ötletem támadt. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. s látod. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. s az idő időtlen. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. s közzé is tették eredményeiket. A korábbi életekből származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. váltakozó ölekbe. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. hogy élet és halál ugyanaz. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. hogy lemondtunk a hipnózisról. Ezek a kísérletek sem új dolgok. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. s óvnak tőle ősidőktől fogva. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. Ezen tisztán kísérleti célú. . s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. Manfred Kyber A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul.

Röviden ellazítással kezdünk. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. marionettként él. anyagiban. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. alig hiszi. sem álmosság nem jelentkezik. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. látja. mennyi szorongást. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. minden terápia központi kérdése. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. ha azonban megtanuljuk. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. ami születése alatt és után történt. A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. Mindannak. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. látja a teret és jövendő szüleit. Úgy gondolom. Módszerünk eredménye. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. pilledtté. Ez azonban tévedés. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. sőt majdnem lehetetlen leírni. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. újra érzi. kicsiben azt kellene reprezentálnia. Ezt meglehetősen bonyolult. így kiderül. A probléma ugyanis éppen az. ez ismét sok. vakon. Ez az ellazítás lehetővé teszi. Ekkor azt éli át. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. s végre tudatosan élne. ahelyett hogy felébredne. mint később látni fogjuk. s a páciens megtanulja. miért kerestem olyan módszert. hogy az embereket éberebbé. sötétben találja magát. még tovább megyünk visszafelé az időben. egészen magától értetődő lesz. s ismét valami behatároltban. átéli a szülők nemi aktusát. hallja és érzékeli azt. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. abortuszkísérletet él át az embrió. . tudatosabbá tegyük. Jogos a kérdés. Célunk az. megtanítsuk őket. kellően megindokoltam. ez segíti elő. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől várja majd vágyai kielégítését. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. s ez. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). s ezalatt sem fáradtság. Aki maga nem tapasztalta. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. egészen a fogantatásig. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. fájdalmat. álmossá teszi a pácienst. mint temetésekor. Ha már képes arra. hogy az ember folyamatosan „alszik”. minden anyaméhben töltött hónapot. hogy hipnotizáltuk volna.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 A hipnotizációs eljárás fáradttá. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen.

Semmi okunk sincs arra. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. mint szülei. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. hogyan alakult ki az az elmélet. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. elmondják neki a születés folyamatát. s amit beszélnek körülötte. Ezért bejárása van még múltjába. az eugenetika abban áll. jó irodalomban. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. lehetőleg már azon a napon. A primérterápiákban egyre gyakoribb. azt is. hogy megfelelően fejlődjenek. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. de legyen itt elég annyi. s tudja. gyámoltalan és fiatal. és csak jó zenében. nem egészen foglya a polaritásnak. kifejezik érkezése felett érzett örömüket. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. mint egy többhetes terhesgimnasztika. mint több száz óra analízis. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. az embrió sokkal inkább attól fél. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. amilyen korán csak lehet – azaz. hogy a születési horoszkópot a felsírás. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. hogy tudása a születéssel kioltó- . minden mondatot ért. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. illetve a születésben lehet megtalálni. A születés előtti nevelés. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. jelenébe és jövőjébe. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. Hál' istennek Dr. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. Erre azt tudjuk válaszolni. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. ekkor kerülünk be a polaritásba. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. s így fennáll annak a veszélye. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. ami történik. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. A megszületéstől való szorongás nem annyira magára a születésre vonatkozik. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. tudatosan érzékel. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. hogy az újszülött lelkileg idősebb. Persze szenzációnak hat. amikor először levegőt veszünk. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. és az embrionális állapotba. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. Ez az oka annak is. Teljes mértékben lehetséges. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. jó filmben és jó színházban részesítik őt.

akkor hozzásegítjük. mint bármilyen más. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. Ezután már nem fél a haláltól. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. hogy elmúlt életeiket számolgassák. vagy elutasítja őket. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. hogy ilyen egyszerű meghalni. áttekinti ezt az életét. szorongása meghátrál tudása előtt. akik hetekig vitatkoznak azon. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción keresztül. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. amelyeket egy-egy terápián átívelünk. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. mint azt a modern történetírás teszi. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. a halállal. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). úgy oldódik el tőle a halálban. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. . hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. ez többet segít. születésétől haláláig. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. dr.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 dik. az menjen csak el egy planetáriumba. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. ne csodálkozzanak. Magától értetődik. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. Nehéz lenne számokat mondanom. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. sose gondoltam volna. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. klinikai technika. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. amit dr. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. ha gyermekük zavart lesz. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. Azok a szülők pedig. Moody.

hogyan lökték le egy szikláról előző életében. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. az. mint azt manapság feltételezik. hogy megfulladt. A döntő lépés akkor következik be.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. Nincs számottevő különbség aközött. aki fél a magasságtól. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. ha egy páciens úgy gondolja. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. mint az az elképzelés. Vagy egy másik páciens. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. Ha folytatjuk példánkat. olyan szituációt fogunk találni. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. ez azt jelenti. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. hajlamosak vagyunk arra. még sok olyan szituáció lesz. Ha továbbkeresünk. Az emberiség sokkal idősebb. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. hogy az emberi tudat felfogja. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. vagy ha úgy. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. Átéli. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. örök áldozatként éli meg önmagát. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. még- . amelyek mind olyan minőségűek. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. így még sok. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. sok más. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. aki egyik életében vízbe fulladt. hogy annak a páciensnek a múltjában. amelyben a bal szeme világát elveszíti. hanem egy olyan probléma kifejeződése. hogy annak az embernek a lelke. következő életében félni fog a víztől. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. s átéli. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. hogy a tünet. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. törvényszerű történés. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. Mindezek az események egy lánc szemei. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. ugyanazon a szinten marad. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül.

2. e kettő is középen egyesül. Kegyelemben csak az részesülhet. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. nem létezik. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. hogy mint ember bűnös. Csak az érheti el a fényt. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. a következő gyakorlati okai vannak: 1. Vannak. Ami tudatos. tehát bűn terheli. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. kerülnünk kell minden szélsőséget. Annak. hogy egyszer minden ember eljusson . s ez az ára tanulásunknak. ez az egész nyomás megszűnik. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 hozzá olyan cselekvőként. s a páciens a látványt. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. akik azt vetik ellenünk. Először is tudatosítja a hívőben. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. Aki kéri a kegyelmet. amelyet olyasmi okozott. és mégis kerüli a tüzet. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. Amikor a bűnnel foglalkozunk. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. az a nyomás. annak nem lehetnek negatív hatásai. determinánsai után tovább is kutathatnánk. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. hogy ezt mégsem tesszük. az elismeri bűnösségét. ha megtudják. aki korábban ne követett volna el bűnt. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. hanem megszabadulunk egy tehertől. egyszerűen a valóság megpillantása. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. egyre teljesebb. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. Nincsen olyan ember. Sokan azt hiszik. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. Hibák nélkül nincsen fejlődés. mint minden más polaritás. aki kéri. Ősi bölcsesség. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. aki másoknak okozza mindazt. megkönnyebbültnek érzi magát. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. amit elfojtunk”. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. hogy valamikor megöltek valakit. utána mindenki szokatlanul szabadnak. aki átmegy a sötétségen. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. Vannak. egészségesebb lesz. hogy megismerjék saját bűneiket. egészebb. Ezért nincsen olyan ember. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. hogy mások okozzák azt neki. A karma törvénye gondoskodik róla. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. akik szoronganak attól. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. aki még soha nem égette meg magát. El kell fogadnunk. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. félnek. nem újabb terhet veszünk magunkra. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. mert azt gondolja. A bűn elfojtása. olyan. hogy „csak az nyomaszt. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. Konkrét végpont.

Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. mint az egodominancia. s azok karmikus bűnokait követjük. s az tudattalanul hat benne tovább. mi a jó. mint mondják. ez az. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. adta el neki a lelkét. hogy ismét egészségesek legyenek. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. hanem a valóság megtapasztalása útján. aki átlátja. Hogy hatalmát megtarthassa. meg kell tisztítanunk. aki ezt elérte. azt találjuk. csak hogy hatalomhoz jusson. Ha felismeri. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. ő akarta eldönteni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hibái. ugyanis betegsége motivációja nem tudatosult benne. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. mert olyan érdekesnek tartjuk. Senki sem élhet itt és most tudatosan. mint egykor. A tudat a jelenben változik. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. ami átpolarizálja az embert. ez az a pont. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. ők mindent megtettek. aki beépítette azt tudatába. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. Csak az tud megválni a múltjától. avagy lemondjon a hatalomról. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. hogy azok egy közös témára redukálhatók. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. mert ma már lényegtelen – és nem azért. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. amely az embert kudarcra ítélte. bár nem is kezeltük őket. hogy leckét vegyen alázatból. szublimálódott. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. A hatalom ellentéte az alázat. Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. ezért is gyógyul meg a páciens. mi a rossz. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. bűnei felismeréséhez. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. hogy egészséges szeretne lenni. A karma célja az emberi belátás. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. mindent megpróbáltak. Természetesen a beteg azt hiszi. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. A reinkarnációs . kísérlet arra. ma rafináltan kendőzi –. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. hiszen. Azért nézzük meg a múltunkat. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. ez a téma pedig a hatalom. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. A hatalom ugyanaz. Minden ezoterikus út célja az. ha elfojtja a múltját. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. hogy választania kell: beteg legyen-e. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. Csak az lesz képes arra lassanként. Minden kijelentés. az megérett a kegyelemre. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk.

Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. tisztán képi szint. Minden félelemkeltő. Ezért is van az. szögletes. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. egy olyan egység. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. minden éles. Az egyik páciensem például. ameddig az fejlődésünk szempontjából szükséges. s minden remeg a rémülettől. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. Fúj a szél.” . elutasító. illetve beszív valami. hanem éppen azt a követelményt. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. amely magával vitt tudatállapotának megfelel. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. többek között patkányszerű állatok. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. A táj diszharmonikus. Az a legrémesebb. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. s amelybe visszavágyunk. célunk azonban túl van a materiális világon. Hosszú idő után végre találok egy hasadékot. hogy majd megőrülök. de nem találok semmit. lassú és magányos. illetve bizarr tájon találom magam. a levegő telve rémült sóhajokkal. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. nem a nép ópiuma. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. majd valamilyen sötét szférában. mint egy tájat. A túlvilágról. hideg. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. Szörnyű zajt és robajt hallok. Más lények is vannak itt. amelyből egykoron kiváltunk. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. A túlvilág asztrális világ. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. mint alig néhány évvel ezelőtt. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. amiben elbújhatnék. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. hanem éppen olyan differenciált. ebbe gyorsan benyomakodom. s közben rátalál a bűn mérgére. Mindaddig igent mondunk a földi életre. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. Mivel ezek a szintek különbözőek. Mindig az adott lélektől függ. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. s kerüljük azokat a kérdéseket. Céltalanul bolyongok. mert a felismerés a mérget hatványozza.

Lágy. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük. Nem vagyok többé én. hogy spiritiszta médiumokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk. Azok a lények. hogy ismét cselekvőképesek legyenek. a papámat. de mivel igen fontos. nem tehetjük meg. hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye. mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. akik kérik ezt. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. Még egyszer hangsúlyozzuk. Fellebegek a mennyezetig. a nagyanyám kézen fogva vezet. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű. mint itteni világunk. amelyek hatalommal. akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez. a túlvilágot általában szépnek. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra. . hogy tévedhetetlennek tartson. elkezdek lebegni. a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg. jóvá akarjuk tenni. amelyekkel ott találkozni lehet. s ők is tudják. Lágy. karriervággyal. hogy fejletlen lelkek. mindent látok. hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát. hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. mint annak. így minden benne található lény és jelenség is. Elmondja. Sokkal csekélyebb annak az esélye. hanem tisztán pszichikai világ. sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. látom a mamámat. hogy a túlvilág nem anyagi szint. vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk. amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek. más lényeket is látok itt. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek. s glóriát vonjon minden kijelentés köré. a házvezetőnőt. és magamat is az ágyban. Nem beszélünk. majd visszalibegek. mindig a hely minőségének felelnek meg. hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg. Nagyon kedves hozzám. illetve lények között. hogy még egyszer inkarnálódnunk kell. csak azért. „mert odaátról jött”. hová vezet. hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. és mégis én vagyok. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz. hogy én mit mondok. Apám anyja. hullámos tájra érünk. és megsimogatom a mamámat. Azután megint fellebegek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások. Nem arról van szó. mindenki boldog.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. hogy mit mondanak. mégis tudom. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól. ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni. A földhöz kötött lélek Most olyan témát érintünk. Eddigi tapasztalataink azt mutatják. amelyek valahogyan átmennek egymásba. ki akarjuk egyenlíteni őket. de mindenkit óvni szeretnénk attól. ha felismerve saját hibáinkat. Csak akkor jutunk olyan belátásra. kellemesnek írják le. Ezektől az esetektől eltekintve. hogy szót se ejtsünk róla. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik. a túlvilág annyira kellemes. Mindenki jól érzi magát. ettől azonban még nem kevésbé valóságos. fényes színeket látni. és hogy mindent meg fog mutatni. látom a házat és a kertet.

A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. igen sajnálatos helyzetben van. mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől. Ezért van az. hogy imádkozzunk értük. a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar. hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Így az élők feladata. s ezáltal az az érzése lehet. hogy az elhunyt lelkét vezesse. ha imádkoznak. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba. hogy meghalt. s így kezelhessük is őket. hogy felvilágosítják állapotáról. hogy nincsen saját teste. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal. hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem. ez hozzásegíti őket ahhoz. hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. segítségre szorul. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé. s így a kliens is megszabadul tüneteitől. az is kiderült. visszaszólíthatja. szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok. hanem a lekötött lelkeket kell kezelni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az. Annak. s nem kér tőlük segítséget. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv. hogy befolyással van a földön történtekre. így a földi dolgok nem érintik többé. fel kell ismernie új útját. a benne leírt rítusnak az a feladata. hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát. A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak. Fel kell fognia. Sok szól amellett. Ezért minden laikust óva intünk attól. Ha valakit lelkek tartanak megszállva. Ezért . ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra. de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. ha egy másik földi testhez tapad. aki. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. de oka lehet az is. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. Mindebből az következik. A század első felében dr. mivel kiemelkedő médium volt. saját útjára tereli. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. gondolattal. s az úton kapható segítséget. amely a holtat idekötözheti. hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni. hogy elszabaduljanak. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. gyakran az az oka. hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk. Ezekben az esetekben nem a pácienst. hogy egyszerűen nem jut eszébe. ezt azonban hamar kiegyenlíti. „nem engedik szabadon”. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz. Szó szerint fordulatot kell tennie. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki. Az ilyen lélek terápiájának lényege. s utólag tudatossá teszik benne halálát. hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni. amíg a földi történésektől el nem fordul.

növény-. amely már kívül esik az emberi birodalmon. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. Egyes esetekben mégis előfordulhat. Minél rövidebb a köztes időszak. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. inkább csak egy köztes állomás. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. míg eléri azt az érettségi szintet. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. illetve csökkenését. s nem égi bölcsességek közvetítői. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. . Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. egészen biztosan téves. Sok minden szól amellett. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. a lélek is különböző birodalmakat jár be. A szerelem és a gyűlölet. amelyek egészen az állat-. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. amely a nemek változtatását vezérli. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. gyakran találkoznak. Sokszor fölvetődik az a kérdés. de nincsenek mindig együtt. az emberiségre például azt mondhatjuk. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. annál több ember él a földön. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. hogy az emberiség mint olyan. akivel szemben elkövettük. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 tisztában kell lenniük azzal. Bár tapasztalatból tudjuk. nem egy zárt kör állandó létszámmal. Az az elterjedt vélekedés azonban. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. hogy a nemek váltakozhatnak. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy sem. A köztes időszakok megrövidülése. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli.

Amikor mi vallásról beszélünk. amit egyszer le kell majd aratnia. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. hogy a tünetei megszűnjenek. azok. Éppen a pszichésen beteg az. amit egykor elvetett. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. Azáltal. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. mint ellenségeiben. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. van-e Isten. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. hogy az „itt és most”-ban éljen. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. akit már megérintett az a valóság. Ez a felismerés rákényszeríti. nem az egyházakat és az intézményeket. Ha a terápia során egy páciens megérti a . hogy megváltozzék. megbetegedett az igazság mérgétől. ugyanakkor újból elvet vele valamit. hogy minden tettével csak azt aratja le. mint egy mikroszkóp. ezen mindig a religiót. mint megbetegedése előtt volt. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. s felismeri. s nem veszi észre. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. A páciens eredetileg csak azt várja. akik a valódi. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. mi a megváltás. s így is marad. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. amelytől megbetegedett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. hamisítatlan. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. Felismeri. keresztre feszítik őket. ha a dolgok elveszítik értelmüket számára. A lélek csak akkor betegszik meg. mint minden más intézmény. terápiánk végső célja. azaz. rákényszerül. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már re-ligio. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. Ezért aztán az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. A reinkarnációs terápia úgy működik. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget.

vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. Abban. Bár nehezen igazolható. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. hanem. máskor a gonoszra.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. De mondom néktek. s förtelmes restaurációjában. amely megelőzi ezt a mostanit. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. Ezen Jézus válasza sem változtat. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. Máté evangéliuma 16. És kérdezék őt tanítványai. mondván: Miért mondják tehát az írástudók. vagy ennek szülei. keresse az okot egy olyan életben. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. és némelyek Illésnek. 1-3. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. és nem ismerék meg őt. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett fog- . hogy Illés immár eljött. aki születésétől fogva vak vala. és mindent helyreállít. 27-28. s ez jól példázza. hanem azt mívelék vele. (Márk evangéliuma 8. mégis egyértelműen azt mutatják. – Az életek egymásutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. némelyek pedig egynek a próféták közül. aki eljövendő vala.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. legyen az a földön. amit akarának.” (9. hogy Krisztus idejében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. láta egy embert. és útközben megkérdé az ő tanítványait. vagy pedig folytatja individuális útját. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. ha be akarjátok venni. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. aki felfogta. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. 13-15. Akinek van füle a hallásra. Illés ő. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést.” (Máté 11. sem ennek szülei.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. És.) Majd Máté evangéliumában (17. vagy más világokban. K. saját döntésére bízzuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 religio lényegét. 10-13. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. ”(Vö. 553-ban. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. mondván: „Mester. sok minden szól amellett. ez-é. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. amely nem volt benne a kérdésben.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. hogy mi a vallás. – Sorsunk. ki vétkezett. Ekkor megértették a tanítványok. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. 13-14. hallja. O. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. Csak Jusztinián császár idején. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. nem lesz többé agreszszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben.

Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. Színvonalasabbnak tartom. A mindennapi élet MINT RÍTUS Az ember az. . mint a hagyományos írást és olvasást. hanem valóban az ezoterikus útra léphessünk. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. hogy célhoz érjünk. Aki receptet vár tőlünk kérdésére. Szent Hilarius. aki metafizikai vészkijáratot keres. Szent Jusztinusz. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. mint amennyit fel tud dolgozni. Alexandriai Kelemen. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. mint az a kisgyermek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 lalt állást még Szent Jeromos. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. Ruffinus. azt kell mondanunk. többet fog találni. Ugyanis nincsen semmi. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. hanem az. hogy jelentős lépést tennénk előre. hogy vagy keresztény marad. mintha bizonyítható lenne. vagy sem. ezen mind a földön. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. aki még nem tud olvasni. Nem hiszem azt. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. Tertian. hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata. vagy hisz az újjászületésben. Nem az valósítja meg Isten akaratát. s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. ami ne a célra utalna. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. amelyen járni kell. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. Nemesius és mások is. hieroglifája. hogy komolyan ellenőrizzük. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit. hogy nem. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. akinek léte mindig kockázatos. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. Nyssai Szent Gergely. hogy az ezotéria út. Már könyvünk legelején említettük. mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások. Philo.

Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja. ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet. aki erre az útra lép: a magányra. tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről. amelyet Istennek nevezünk. aki maga is fénnyé vált.” (Fritsche) Valódi hatalomról akkor beszélhetünk. hogy átvilágítsa a sötétséget. hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk. közreműködjék planéták megváltásában. Minél magasabbra mászunk egy hegyen. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az. hatalmat biztosítanak neki. hanem a valóság mélyebb megismerése. és amely egyre lejjebb vezet. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség. A fekete mágia olyan tevékenység. Ha úgy készítjük el a kést. amelyet mindenki elér. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség. olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. sokkal inkább munkát. Ez a magány független a külső körülményektől. Ez az út keskeny és göröngyös. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik. ha lenn maradunk. aki újjászületett. s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. a Remete szimbolizálja. s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg. legjobb. Biztosabb. Csak az támaszthat fel. ha valakinek van hatalma. hogy olyan képességekre. hogy egy várost ellásson elektromossággal. hogy amikor . annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. erőre akar szert tenni. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret. amelyek mások fölé emelik. egodominanciája erősítésére szolgál. csillogást és elismerést. Ahol ez a motiváció akár rejtetten. sajnos azonban mégis az egyetlen. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság. Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára. A magány is csak átmeneti stádium. az „ólmot” „arannyá” transzmutálja. Amilyen bizonyos. magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. ha feladjuk illúzióinkat. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába. találkozás azzal az instanciával. hogy saját sorsunkkal szembesülünk. ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz. A magány törvényszerű fázis. Nagy a veszélye annak is. mindenkinek át kell mennie rajta. Egy pici elem nem veszélyes. a tudat kiszélesítése. hogy nem értik meg. de nem használja. szolgálja a fényt. siker és boldogság. hogy az ne legyen alkalmas emberölésre. ha százával veszik körül az emberek. Ez az az út. ha haza akar találni. hogy ez a fázis bekövetkezik. míg „a nagy mű” meg nem valósul. a tarot-ban a kilencedik kártya. így végig is kell mennie az úton. amely művelője hasznára. Saját sorsunk a legindividuálisabb. Akkor is remete lesz. Mielőtt erre az útra lépünk. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. viszont nem alkalmas rá. amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. mint a zseniség és az őrület. Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget. mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. ez az út ugyanis meredek. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt. a leginkább testre szabott rendszer a világon. a másság szakadéka. az ember belülről átéli. amelyet Krisztus mutatott. amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. és meggyilkolhatunk egy embert. ezért életveszélyes. akár nyíltan megjelenik.

Ameddig az ember használja a hatalmát. akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. Az út így kiruccanássá válik. aki megtanult tudatosan látni. mohón bekebelezik őket anélkül. lefordítanák őket a maguk számára. hogy minden. impulzust. a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. a kereső ember tudatszintjéhez képest. inkább csak relatíve. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik. 4. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. demonstrálják a látható csodát. s tudjuk. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. míg kinő és megérik a vetés. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. hogy igazolják állításaikat. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége. megvan a saját ritmusuk. hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik. sem a hatalom nem szerepel. s nem tűrik a kényszert. nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak. Szerintem nem az a legfontosabb. Így eljön az a nap. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik. hogy annak. az azt mutatja. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul.” Meglehetősen gyakori manapság. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. míg megérik az idő. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk. akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett. aminek meg kell történnie. és nem a miénk. A nyilvánosság ezt nem érti. hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. aki ezt a következtetést vonja le. az embernek is meg kell tanulnia várni. ez az ő problémája. ez az ezotériára is vonatkozik. a megfelelő időben meg fog történni. megtagadta. 113. és nem ébredt öntudatra. hogy megemésztenék. „Ha sietsz. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. Lukács ev. Ameddig kíváncsi valaki. a beavatás kapui zárva maradnak előtte. amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. rabszolga. szálljon le a keresztről. Ez az a jelentős különbség. bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. . ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie. szól a népi bölcsesség. ne közvetítene valamiféle információt. Amint a parasztnak is ki kell várnia. számuk áttekinthetetlenül magas. újabb megismerési szintre érkezett. s az arányos középutat mutatja. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat. vagy gurut keressünk magunknak Indiában.) – de nem kapta meg. csak kényelmesen”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 felszólították. ezoterikus tájon.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 A társaságoknak ez a veszélye. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. és soha nem vezet függőséghez. hittérítés vagy hasonlók –. a tiszta fehér mágiát követő csoportok. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. A sötétség a fény hiánya. legjobb. ameddig tanácsot. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. a fényét-e vagy a sötétségét. a megváltásról. a csalásról. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. s attól függetlenül használjuk őket. hogy minden a fényből született. a megismerésről. Így pedig az útból zsákutca lesz. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. csak óriási kerülőút. szolgálatára állni. szenvedésről a sötétségre. A bal oldali. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. A döntést mindenki maga hozza meg. megvilágosodásról a fényre. 3. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. ezért vissza is kell térnie a fénybe. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. bármilyen drogfogyasztás. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. felmerül a kérdés. a hazugságról. tévedésről. csak segíteni a kereső embernek. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. Meg kell fontolnunk azonban. csak az út árnyéka. mert a másik tulajdonképpen nem is út. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. betegségről. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. térítésre. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. Ha eltekintünk ez utóbbi. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. kísérletek arra. szükségünk van rá. Saját tanaikat. ameddig csak szüksége van rá. hogy „bal” és „jobb oldali” út. Igen sok olyan szervezet és társaság működik. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben . Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. A „fehér”. Ezért mielőtt valahova belépnénk. melyik irányt válassza. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. segítséget kér. s a társasági fontoskodásra. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. illetve el kell viselnie. Kialakul egy tanítványi kör. azok a csoportok. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. 2. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. mint olyan antagonisztikus ellentétre. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát.

s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. és mint tisztátalant. Ha le akarjuk győzni a polaritást. akik megvetnek mindent. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. nem lesz kitéve annak a veszélynek. sötétet. hogy fejen állunk-e. anyagi természetű. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. elegendő. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Az okkult technikák értelméről Sokféle. Törekvéseinknek az a célja. ami alsó. hogy minden kézfogást. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. hogy földi létünket átlényegítsük. minden szót. Nem annyira azon múlik. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. teljesen hatástalanok maradnak. földi. Azok. ha valóban szükségünk van rá. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. viszszafojtjuk-e a lélegzetünket. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. s ezzel értelmet adunk neki. Mi mást tesz az a mezei virág. ha rendszeresen elvégezzük. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. . mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. Ha valakinek segítségre van szüksége. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. veszélyes útra lépnek. akkor válik azzá. meg fogja kapni. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az ezotéria hobbivá degradálódik. hogy segítséget kapjunk. a tisztához fordulhassanak –. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. Nem szabad. a mennybélihez. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 keresnünk. ha tudatosan csináljuk. hanem segítenie kell abban. Ahhoz. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. anélkül hogy keresésére indulna. megváltsuk vele.

a tudat a formátlanba hull. Minden fáradozásunk célja az. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. ahogy van.” A forma világa úgy sajátítható el jól. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. míg a forma világát el nem sajátítja. amelyeket nem is sejtett. annak ellenszenves a formák fegyelme. s felfedezzük. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. amelyek rejtve maradnak azok előtt. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. felsőbb szintekre húzódjék vissza. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. amíg aludt. Aki engedi tudatát felébreszteni. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. hogy felébresszük az alvót. s megtanítsuk látni a valóságot. A bölcsek azt állítják. Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. ha korán vesszük le róla az öntőformát. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. egyszerre csak az egész je- . s megtanulja. Szükségképpen megbékélünk mindennel. s felfedezi. míg az meg nem szilárdul annyira. tudjuk. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. ahogyan az agyag is szétesik. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gyakorol különösen nagy hatást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. a káosz és nem a fény világába kerül. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. s túl nagy a kísértés. amelyet nem képesek kézben tartani. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. új összefüggések. hogy minden úgy jó. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. hogyan tartsa nyitva a szemét. ami van. akik feleselnek a valósággal. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. akik a mindennapi élettel. és amint változunk. A forma – edény. s mielőtt arra megérett volna. amelyet „nem én”-ként érzékelünk. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. hogy ne tudjon szétfolyni többé. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik.

s a paradicsomi egység tökéletességében élt. s gyógyulásban reménykedik. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. Küzdelemre küzdelem. az alázatos pedig hatalmas. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. a szenvedést. Így leszakadt az egységről. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. Az ember még androgün lény volt. a szeretet transzmutációra. amelyik megakadályozza. minden folyik. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. Minél jobban vonakodunk attól. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. így átváltoztatásra képes. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. fejlődésnek. képén egy rózsáktól körülölelt. A megismerés azonban méreggé vált számára. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. hogy a sors az az instancia. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. A szenvedést az a súrlódás okozza. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség anynyira reszket. Az ember szenved a megismerés polaritásától. nyomásra ellennyomás a válasz. s megválthassuk „problémásságától”. s most tudja. méghozzá olyan partner. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. hogy megoldhassuk. mi jó. gyűlöletre gyűlölet. egyáltalán nem anonim. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. A szeretet az egyetlen. hogy a gyenge valójában erős. s önszántunkból követni. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. úgy lenn. semmi sincs nyugalomban. evolúciónak nevezzük. hogy minden probléma kihívás. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. mi rossz. A betegség az ember esélye. és kiderül. Ehhez az szükséges.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 lenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. aki alá tudja rendelni magát neki. mi rossz. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. s így fogjuk fel. és maga is összeolvad a törvénnyel. Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. A szeretetben megmutatkozik. az Erő. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. változik. és lassan megértjük. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. .” Akárhová nézzünk is. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. Feltárulnak törvényszerűségei. mert meg akarta tudni. vékony asszonyt látunk. nagy lépést tesz útján előre. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. amely gondoskodik róla. ami a lét minden területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. Az emberi lét alapvetően beteg. mi jó. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn.

Korunk betegsége az. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. amit átél és ami történik vele. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. Aki viseli a felelősséget sorsáért. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. a karma pedig a személyes. A cél a tökéletesség. Az egység neve: Isten. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. Ezzel fizetünk azért.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 mert csak azt lehet gyógyítani. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. A tökéletesség az egység kifejezése. ha ismerjük eredetünket. hogy nem találjuk az élet értelmét. mint zavaró körülményeket az életünkben. A tudatos élet lehetőséget ad arra. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az ősalapokhoz. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. . amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful