THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3

* * *

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

* * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY __________________________________________________________ 1 TARTALOM ___________________________________________________________________ 3 ELŐSZÓ ______________________________________________________________________ 5 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA ______ 6 Az ezoterikus világkép _______________________________________________________ 8 Az ezotéria mint út _________________________________________________________ 10 A hermetikus filozófia _______________________________________________________ 11
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA__________________________________ 12

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn ____________________________________ 13 Test, lélek és szellem_______________________________________________________ 15 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ______________________________________ A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ___________________________________ A hipnózis mint jelenség ____________________________________________________ Egy hipnózismodell_________________________________________________________ A hipnózisterápia __________________________________________________________ Konzekvenciák ____________________________________________________________ A VALÓSÁG POLARITÁSA_____________________________________________________ Az élet: ritmus _____________________________________________________________ A megbékélés _____________________________________________________________ A bűn projekciója __________________________________________________________ A rezonancia törvénye ______________________________________________________ A környező világ mint tükör __________________________________________________ AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _________________________ A valóság ősprincípiumai____________________________________________________ Az égitestek mint reprezentánsok ____________________________________________ Az idő minősége ___________________________________________________________ A horoszkóp mint mérőeszköz _______________________________________________ A horoszkóp mint az élet tanterve ____________________________________________ A tanulás polaritása ________________________________________________________ Asztrológia a reinkarnáció alapján ____________________________________________ A sors beteljesítése ________________________________________________________ A betegség mint információ__________________________________________________ A szabadsághoz vezető út __________________________________________________ 18 19 21 23 24 25 27 28 31 32 33 34 37 38 41 43 45 48 49 52 54 56 57

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 4 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS __________________________________________________ A betegség és a halál mint a sors jelei ________________________________________ Homeopátia _______________________________________________________________ Az információ mint gyógyeszköz _____________________________________________ A hasonlóság elve _________________________________________________________ TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS __________________________________________________ Az egység ________________________________________________________________ A teremtés hármassága_____________________________________________________ A bibliai teremtéstörténet____________________________________________________ Kiűzetés a Paradicsomból___________________________________________________ Betegség és bűnbeesés ____________________________________________________ A betegségen át az üdvösségbe _____________________________________________ 58 60 62 64 67 70 74 75 77 78 80 81 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA ____________________________________ 83 A halál – a lét másik formája_________________________________________________ 84 A karma törvénye _________________________________________________________ 86b Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át_________________________________ 87 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA __________________ 91 A fogantatás és a születés élménye __________________________________________ 92 Találkozás a múlttal ________________________________________________________ 94 Bűn és felelősség __________________________________________________________ 96 Az ősprobléma: a hatalom___________________________________________________ 97 Túlvilági tapasztalatok ______________________________________________________ 98 A földhöz kötött lélek _______________________________________________________ 99 A lélek fejlődési fokozatai __________________________________________________ 101 Vallás és reinkarnáció _____________________________________________________ 102 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS____________________________________________ Az okkult technikák értelméről ______________________________________________ Az ezotéria és a menekülés a világ elől ______________________________________ Hazatérés________________________________________________________________ 104 108 108 110 .

Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. arra ösztönöztek. Kívánom. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. de belső nyitottságot igen. mint gondolnánk. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. D. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. mely által az olvasók széles köréhez juthat el. ragaszkodunk a megszokotthoz. S e keresés csaknem fontosabb lehet. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. azaz rugalmassá válunk. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. akik akár hely-. ivásban. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. s így szokatlan gondolatokat. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. A keresés megnyitja az embert. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. pozícióinkat feladjuk. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. de különösen azok. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. amely ellenállást válthat ki belőle. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. alvásban és birtoklásban. A keresés ugyanis nem más. A résztvevők. . 1978 októberében Th. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. Mint a tanfolyam első szemesztere. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. beállítottságát feladnia. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. mint a találás maga. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 5 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. s beindítja az elhárító mechanizmusokat.

A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. a mélyértelműt. azt. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. A tudomány története az emberi tévedések története. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. hogy emiatt szégyenkezzünk. Semmi okunk rá. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. hogy gondolatilag rögződünk. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. E célból olyan elméleteket alkot. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. A tudományos munkának az a célja. Mindebben csak az a groteszk. . Törvényszerű tehát. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. s új felismeréseket fogadjon be. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. Egyik legfőbb gyengeségünk. mindenki tudja. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. amellyel bármely megállapítás. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. természettudományos világkép határozza meg. ami kijelöli a Teremtmények célját. Valamennyien tudományos kategóriákban gondolkodunk olyan területeken is. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. mondván. és így tovább. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a tévedéseket mindig a múltban követték el. Ez az a pont. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. hogy az emberiség egyre fejlődő. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún.

Alighanem megérett az idő arra. mint egyes szomatikus tüneteket. vagy pedig adekvát. úgy látszik. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. s kiterjesztik azokra a területekre is. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: 1. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. mert ugyanakkor nem szólnak arról. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. . Az l. amelyek feljogosítanak bennünket arra. amellyel időt takaríthat meg. pontból arra következtetnek. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. annál kevesebb ideje van. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. vagy melyek azok. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. az okkultizmus stb. hogy csak ez mérhető. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. Egyre nő azoknak a száma. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. hogy ezt a lépést megtegyük. Ennek a könyvnek az a feladata. inkább csak azt akartuk bemutatni. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. a bölcsesség tana. Eredetileg az ezotéria és a titkos tanok. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. 2.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. – azonos fogalmak. amit eddig elmondtunk. Mindazzal. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. ha felismerjük saját módszereink korlátait. mely betegségek váltak gyakoribbá. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit.

az ezotéria is csak a keveseké. ez azt jelenti. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. Egy. A tudomány átadható. csak olyan teljességgel személyes. sem továbbadni nem lehet. Később. A tudást sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. sem átvenni. de nem szabad összekeverni őket egymással. Ebből a tudásból az következik. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. nem tapasztalhatjuk meg. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. Az ezotéria tehát aszociális. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. A hit alapvetően azt jelenti. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. jó okom vane arra. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. amely metafizikus természetű. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. hogy létét homályban tartsa. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. de sohasem tudhatom. amit nem tartunk lehetségesnek. Ez utóbbi átadható. Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. hogy csodálkozva kérdezzük. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). márpedig azt. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. mint nem tudni. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. s így nem más. hogy lehetségesnek tartunk valamit. Amit másoktól veszek át. Hinni annyi. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel . azt csak hihetem. hogy „a tudás legyen mindenkié”. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. individuális megismerési aktussal. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. amelyek teljességgel érdektelenek. hogy e két kör feltételezi egymást. A hit és a tudás két különböző fokozat. A tudás nem. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. Ez olyan magától értetődő számunkra. Az sem számít. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. Ezen a valószínűségszámítások sem változtathatnak. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. több fáradságot fordít arra. céltalanok. Aki elég tehetséges. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. hogy valamiben higgyek vagy sem.

7. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. hanem az. de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára. meg kell tennünk ezt az utat. Az ezotéria olyan célhoz vezet. tehát számára az akkor is semmitmondó. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük.” János ev. 1. 7.) Ha nem tudok kottát olvasni. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. zörgessetek és megnyittatik néktek. de a sötétség nem fogadta be azt. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. Az ezotéria út. hogy tudjunk. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. hogy vagy veszem a fáradságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 egy fizikai törvény jelentőségét. Minden út valamilyen célhoz vezet. a titkos tanokkal is. információink hasznosnak bizonyulnak. Bécset. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. 5. ez azt jelenti. A tudóknak nem az a feladatuk. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. és megtanulok kottát olvasni. mint az. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. hogy képesek legyünk látni. tényeknek vagy törvényeknek. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. Ha valaki például valóban megértette. beszélhetünk olyanokkal. szidhatja a társadalmat és így tovább.) Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. használjon műve leírására betűket vagy számokat. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. hogy előzetes tájékozódásunk. vagy ahogyan nevezik. („És a világosság a sötétségben fénylik. Saját életünket. mozgásba kell lendülnünk. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. akik kérik ezt a segítséget. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. akik utaztak már ezen az úton. A törvények felismerése csak azt viheti előre. megújulunk. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Ha egyáltalán el akarjuk érni. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. keressetek és találtok. és így tovább. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. még inkább ösvény. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. amelyet csak akkor érhetünk el. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. ez nem jogosít fel arra. így magunk is változunk. Ugyanígy van ez az ezotériával is. nem fog pereskedni és így tovább. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. akik. hány kilométer. még a legkisebbet is. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. mert azokat ismerem. mi az asztrológia. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. ha útra kelünk. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk.” (Máté ev. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. Lehetséges. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. a tudatlan mégsem meríthet belőle. bár teli torokból hirdetik. Lehet. Ezen az úton járni azt jelenti. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. útnak kell indulnunk. kiszámolhatjuk. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. Ezért el sem kell rejteni. „Kérjetek és adatik néktek. hogy felismeréseinket. pereskedhet a bátyjával. Ilyenkor el kell döntenem. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. a dolgok átélését. (Hang- . Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad.

hogy felismeréseihez tartsa magát. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. hogy leragadunk egy útjelzőnél. s nem veszik észre. A sors iróniája. amíg az funkcionális jellegű. de remélem. vagy csak az ingára esküsznek. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. Gyakran esünk abba a hibába. Ezt teszik azok. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. eligazítanak bennünket. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. alkímia. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. forduljunk végre az ezoterikus út felé. Meglehet. hanem a tájékozódásban segítenek. Ezek az emberek. a polaritás legyőzése. tarot. mert még ahhoz sincs bátorsága. s meg kell tanulnunk. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. a bölcsesség megtalálása. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. mind a parapszichológiától. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. az Istennel való egyesülés. hogy az ezoterikus út kötelez. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. Ahhoz. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. . hogy az úton továbbhaladjanak. Igen hasznos. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. mert tudat alatt pontosan érzi. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. hogy utunkat követnénk. a kémiai menyegző. hogy merre is menjünk tovább. Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. az Unio Mystica. aki azt képzeli. hogy ezt a célt elérjük. útmutatók utunkon. sajnos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 súlyozzuk. ahelyett. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. e kettő ritkán esik egybe.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. hogy továbbjutottak. mágia. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. hogyan értsük meg őket. Sajnos. Van egy sereg olyan specialista. kabbala. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. A parapszichológia hazug és gyáva. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. s így semmire sem kötelez. s levonja belolük a konzekvenciákat. sok van mindkettőből. és így saját magukat akadályozzák abban. jóga. meditáció. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. útmutatók és útjelző táblák. akik csak az asztrológiára. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. Ji Csing. tudatosabbá kell válnunk. Azt hiszik tehát. a kozmikus tudat elérése. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok.

akit így hívtak: Hermész Triszmegisztosz. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. A gyermek számára nincs jelentősége annak. a kabbalára.és életmódunkhoz. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. és lassan odáig fejlődnie. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. hiszen nem öregszenek el. . ő először olvassa. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. mert minden területre vonatkozik. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és megérteni. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. hányan olvasták előtte Homéroszt. a kémia stb.). csaknem minden munkámban. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. kémia. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. pedig évezredek óta olvasható. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. sosem kell korrigálni. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. tanulnia kell az iskolában. Azt reméli. Ezt csak azért említem meg. hogy minden tudás mindig jelen van. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. Mindig volt és mindig lesz. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. pontos életútja a történelem homályába vész. Igazság csak egy van. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. hanem a centrumában kezdődik. vagy modernizálni őket. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. mint az asztronómia. Tanításai függetlenek az időtől. de a gyermeknek. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. Ezért aztán nehéz észrevenni. A tudás mindig jelen van. A modern tudomány nem érti. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. A specialistát zavarja az ilyen tudás. fizika. vagyis a speciális területekre. s csak idő kérdése. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. Abban a tévhitben él. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. hogy felismerhesse. biológia stb. Ezért támaszkodom. az alkímiára és a mágiára. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. mikor fogunk „mindent” tudni. milyen gazdag a választék itt Nyugaton ezoterikus módszerekből.

12. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. 14. 3. ha a földbe visszafordul. Aki azonban veszi a fáradságot. Ereje tökéletes. Való. az Egy gondolatból. ami lenn van. lett minden teremtett dolog. 9. 5. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. Dajkája a föld. anyja a Hold. elfogadva azt. a durvát a finomtól. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. Annak a számára. 10. Biztosan vannak. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. hazugság nélkül. A földről az égbe száll. Annak. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. befejeztem. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. aki teljességében megérti ezt a szöveget. Apja a Nap. hozzáértéssel. Ez azonban nem a szöveg hibája. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. 11. . 15. s ez elegendő ok lesz számukra. 8. eredménye csodálatos lesz. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. aztán pedig a földre. Válaszd el a földet a tűztől. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. és minden szilárdat áthat. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. ugyanaz. és ami fenn van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 Tizenöt tézisét zöld. Ez a világ első anyagának forrása. 6. gyengéden. 7. ami ezt a módszert követi. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. biztos és igaz. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. Így teremtették a világot. Amit a Nap műveleteiről mondtam. 13. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. 4. A tábla. ami lenn van. mert a világ tudásának három része birtokomban van. úgy. birtokában lesz a bölcsesség egésze. Az. 2. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. Így érted meg az egyetlen csodát. fölöslegessé válnak a könyvtárak. A szél hordozta méhében. ugyanaz. És ahogy minden dolog az Egytől származott. hanem megértőképességünké. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. melynek jó ideje nyoma veszett. mint ami fenn van.

Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. úr fejére esett egy kő. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak.” Ez a tézis. ami lenn van. Az a feltételezés áll mögötte. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. hogy X. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 Az analógia törvénye: amint fenn. csak segédeszközzel. Ha ez a kő történetesen X. és ami fenn van. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. hanem törvényszerűen fog leesni. fenn és lenn. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. Ha létrehozunk egy komputert. ugyanaz.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. sem az az időpont. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. amelyek körül atomrészecskék köröznek. a véletlennek nincs helye benne. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. az ugyanis. Így érted meg az egyetlen csodát. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. mint ami fenn van. az emberi. Ugyanez érvényes világunkra is. Az „amint fenn. úrnak éppígy nem véletlenül. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. akkor az nem véletlenül. „az égben és a földön”. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. ami lenn van. Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. Minden. egy maszszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. ugyanaz. Sem a tény nem véletlen. ami ez alatt vagy e fölött van. a hermetikus filozófia kulcsa. A véletlen. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. hogy a törvények szemléletét és kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. úgy lenn” zseniális formulája. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. úr fejére esik. mégsem riad vissza attól. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. Manapság tudjuk például. úgy lenn”. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. minden kozmoszt káosszá változtat. Megismerésünk rá van utalva. hogy az univerzumban mindenütt. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. elképzelnünk azonban lehetetlen. s működése is e törvények betartásától függ. a „közepes” nagyságrendre. akkor X. amely- . amely így szól: „Az. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ.

Azt jelzi. hogy kozmoszról beszéljünk. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. hogy a törvény létét tagadjuk. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. hogyha kockát vetünk. ami az emberrel törvényszerűen megesik. annak is érvényesnek kellene lennie. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. és fordítva. mind nagyban. és tanúsíts önmérsékletet. Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. hogy a véletlen profi védelmezői. Minden esemény mögött egy törvény áll. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. Az már megint csak a sors iróniája. A statisztikus ugyanis azt gondolja. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények öszszege törvényszerűséget mutat. (Véletlen németül: Zufall: megesés. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. Még egyszer: véletlen nem létezik. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. mind kicsiben. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. hogy törvényszerű. egyes eredményekre épül. hogy megismerhesd Istent. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. „amint fenn. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. amelyet szabványos (vagy: normális) eloszlásnak nevezünk. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban.” (A kiadó) . Nem véletlenül beteg az ember. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. A világ szemlélése arra késztet bennünket. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. az eredmény véletlenül lesz három. hogy mi. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. és. annál helyesebb lesz az eredmény. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. odaesés). Hasonló a darwinista logika is. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. öt vagy valamilyen más szám. emberek. és így tovább. hogy eredetileg más értelme lehetett. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 ben ez történt. nem üti el véletlenül az autó.”* * A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. úgy lenn”. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Test. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. ha egy mai kutató. A lélek tudat. A lélek olyan instancia. mint például az amerikai dr. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. hallottak és érzékeltek”. amivel azt a látszatot kelti. Bár nagyra van szakterminológiájával. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. elimináció. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. hogy képes az anyagot koordinálni. individualitás. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. Köztudott. hát még ha ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). az élete tűnik el. s azt is tudták. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. Ez a valami azonban nem a lélek. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. Ennek egyenes következménye. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. Ez korántsem magától értetődő. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. Egy másik. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). amiből következik. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. a halottban nem működik többé. Kézenfekvő tehát. mintha ismerné a lélek természetét. 1. az az instancia. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. nincsenek alávetve semmilyen összefogó koncepciónak. Születésétől haláláig mint létező. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. nehezen lehetne ő maga is anyag. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. nem anyagi instanciát értünk. ahol mindent továbbra is láttak. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. Ha ez az élő ember esetében nem így van. sőt annak mélységeit és rétegeit is. sem nem függ ezektől. hanem a tudomány terméke. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. hiszen ha lényegi kritériuma az. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. érzékelő individuumot éli meg önmagát. Mindenki tapasztalatból tudja. először az emberi testtel találkozunk. . akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. régebben használt fogalom neve: lélek. ezen olyan önálló. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni.

anonim. Az élet nem lehet azonos a tudattal. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. ha e szellem rajtunk keresztül is működik ilyenkor élünk. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. A macska tehát saját farkába harap. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. hátra van még egy igen fontos fogalom. . amely az élő szervezetet körülveszi. Az ember életet sem teremteni. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. az információ azonban soha nem anyagi természetű. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. hogy mindenütt a természetben. A pszichológia psziché. annak csupán eliminációja. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. Az élet szintén nem állhat anyagból. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. minden növénynek. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 2. Végül említsük még meg. lélek. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. Harold Saxon Burrnak. Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. kifejlett növény formáját. sem elpusztítani nem tud. minden embernek lelke van. Minden állatnak. mint „az élet”. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. személytelen. s ez nem más. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. nehogy valaki a génekben keresse az információt.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. Sokkal inkább azt mondhatnánk. ahol alaki folyamatok zajlanak le. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. Ennek ellenére óvakodjunk attól. amely minden élőlény sajátja. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. szellem. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. egy élet van. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. Az élet olyan minőség. A Kirliánfotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Úgy gondolják. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. szorongások. legújabb kutatási eredményei. Ebből arra a következtetésre jutott. ellentétben a lélekkel. Ebben a láthatatlan. ez az az „isteni szikra”. konfliktusok és komplexusok helye. nem magával az élettel. hogy tevékenykedjék. Részt vehetünk benne. Ha „földi életünket” befejezzük. Csak egy szellem. Az élet (szellem). hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz.

a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. Minden testnek – legyen az kő. felbomlik a halott égitestek teste is. és így tovább. Igyekeznünk kell tehát. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. individualitásként érzékeli önmagát. hanem tudattal is rendelkezik. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. ráksejtté válik. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. Egyedüli és kizárólagos feladata. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. Ez a funkcionális individualitás azonban azt feltételezi. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. mint például a szervek egységeire. A máj szintén önmagába zárt egységként. s individualitást mutat. Minden lénynek. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. hogy minden szervnek individuális tudata van. hogy saját létét megőrizze. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. szintén az a feladatunk. bár felmerül a kérdés. Ha nem így volna. a naprendszeré. kétségtelen tehát. Sajnos. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. mert egyébként a fölérendelt individualitás. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. rosszul érezné magát. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. Az. mint individuum. Önmagát egységként érzékeli. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. . nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. amely nemcsak testtel. ha megsemmisülünk. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. és személyes szabadságvágy ébred benne. Feladata. hogy tudata is van. tudata van akkor is. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. aki egy légynek tulajdonít tudatot. A sejt él. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. csak hullát látnánk. újabb egységekbe ütközünk. amely élve fejlődik. mint az emberé. ne csodálkozzunk. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. része egy nagyobb individuumnak. Hiszen: amint fenn. szaporodni képes. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. A szerv is egy individuális egység. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. lélek és szellem hármasságából áll. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. Mint a többi égitest. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. Amint a sejt. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. amelyeknek a neve sejt. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. hamarosan tudatára ébredünk. az ember. amely hamarosan elveszíti formáját. inkább megpróbálja őket eltávolítani. úgy lenn. a Föld is individuális intelligencia. hanem egy halott égitesttel. mint sejteknek. Hozzá kell szoknunk végre. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. vagy hál' istennek. az embernek. Ha ehhez nincsen kedve. hogy nekünk. a szervnek. amelybe ő (a máj) integrálva van. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. Ha ez nem így lenne. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. A sejtek egyenként szintén individuumok.

mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. Azokat az embereket. aki a mágnessel szép sikereket ért el. akit legalább annyian tiszteltek. Meglehetősen ostoba dolog. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. Az animális itt azt jelenti: „élő. Mesmer. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. mint ahányan gyűlöltek. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. aki teljesen felfogja. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. hogy most mégis miért tárgyaljuk. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. 4. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. Friedrich Anton Mesmer. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. 3. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. G. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. Bécset el kellett hagynia. pusztán azért. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. Azt. sőt a Bibliában is. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. 2. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudo- . lelkes”. Utoljára. mert az első. Mesmer arra a következtetésre jutott. Párizsban élt. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. Paracelsusnál is megtaláljuk. hogy az emberben is van valamilyen erő. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. akik okkultizmussal foglalkoznak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították.

Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. Sigmund Freud fiatal. Braidre. kézenfekvő volt. . mégis. Jogos az a bűntudat. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. Elméletük középpontjában. melynek története messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. azonban teljesen tévesen. Miután akkoriban. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. magnetizmusként interpretálta őket”. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. mint a hipnózis lényegi faktora. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. térjünk most át az angol szemorvosra. és Charcot-t is Párizsban. s végül magányosan. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. amely enyhén szemmagasság felett. nyomorban halt meg. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. s bizony ma sem érti. A magnetizmus önálló kezelési módszer. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. körülbelül húsz centiméterre van. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. mint minden más pszichózist. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. „akinek az volt a tragédiája. eljön lassan az a nap. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 mány halálos ítéletét. Visszatért Bécsbe. a szuggesztió áll.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 mint a zenéhez. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. .

Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. kísérletek hipnotikus állapotban. a hipnotikus álom indukciója. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. amelyre az érintett nem akar emlékezni. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. hogy melegszik. amely számára további. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. álmosságot szuggerálunk. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. a kísérleti személy verejtékezni kezd. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidézett emlékezetkiesés. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. Ez az első szakasz változó időtartamú. ébresztés a hipnózisból és 4. és attól is. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. például egy tollat. hogy erőltessék meg magukat. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. és egyre nagyobb a hőség. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. 2. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. hogy elviselhetetlenül hideg van. . amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes tárgy fixáltatásával. Azt gyanította. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. amely a hipnózis során történt. hogy első hipnózisról van-e szó. hogy verbális úton fáradtságot. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. Ha viszont azt mondja. korongot. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. hogy a páciens elfelejtett. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. 3. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven.

ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. Emiatt meg is érinti a Mikulást. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. hogy valaki tréfát űz önnel. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. amit most megbeszéltünk. Abszolút éber. a jelenség kritikája. amelyben embernek nyoma sincs. ha háromszor tapsolunk. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. bár valójában se nem látni. Odamegy az ajtóhoz. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. (... mert mind akusztikus (kopogás. A hipnotikus kísérletek határtalanok.. beszéd). bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. nem is zavarja a hipnózist. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. mégsem tudja a jobb karját mozdítani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. Most én felébresztem önt. Abban a pillanatban viszont. Bár teljesen ébren van. hogy egy. Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. hogy rágyújtok egy cigarettára. mind az angyal valódi. Gyanakszik. és csak beöltözött!) . angyal. s minden úgy fog történni. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. Ehhez jön még a szuggerált kétség. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. mind optikai (Mikulás. hogy ellenőrizze. és csak beöltözött. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet.. így mozgásképtelen. A Mikulás beszélni is fog. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. de arra is. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. ha elhangzik a három taps. semmire sem fog emlékezni. ajándék). Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. Gyanakszik. amit akarunk. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. Az itt leírt szuggesztió igen komplex. amelyeknek értékeiről. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. s valamilyen jelzéshez kössük. Az igézet csak úgy oldható fel. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. Lehetőség van arra. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. tökéletesen frissnek. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. Egy másik. pihentnek érzi magát. hallja. amikor meglátja. hogy valaki tréfát űz önnel. s azt szuggeráljuk.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. ennek csak az a feltétele. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. hogy inzulint kapott. valódi-e. hogy mind a Mikulás. ahogyan azt elmondtam önnek. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. hogy a jobb kar merev. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. hogy kopognak az ajtón. se nem hallani semmit. hiszen nyár van. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. meghúzza a szakállát. hogy az egy darab izzó acél.

de állandóan megtörténik velünk. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. a függöny felemelkedik. s a cselekmény leköt bennünket. így sok mindent érzékelünk. ami körülöttünk van. Szó szerint elfelejtjük. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. Tudjuk. a darab elkezdődik. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). sem az előadást követő vacsorára. a színház belső terét. elfogadható okot találjanak. Ugyanerre az effektusra építünk. hogy egyáltalán színházban vagyunk. Előadás után talán még beülünk valahová. hogy miért teszi. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. és kivilágosodik a nézőtér. Amíg együtt szenvedünk és reménykedünk a színpadi hősökkel. Gondolatok. Képzeljük el. hogy mit csinál. hogy színházban ülünk. hogy mutatunk neki valami érdekeset. sosem fog eszükbe jutni. Minden megbízatás. a szomszéd székeken ülők öltözékét. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. de nem tudja. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. Mindenki ismeri azt a jelenséget. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. Az előadás még nem kezdődött el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Van még egy fontos jelenség. mi is tulajdonképpen a hipnózis. hogy mindent azért tesznek. másnap kialhatjuk magunkat. megfigyelések. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. Az embereket. hogy mások is jelen vannak. benyomások sokasága kavarog bennünk. a kísérleti személy tesz valamit. mert egyszerűen tennie kell. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. . A terem elsötétedik. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. hogy szombat este van. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. különböző intenzitással. egy pillantásnyira a programfüzetet. hogy csak utasítást hajtanak végre. Csak amikor lemegy a függöny. Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. mert meg akarják tenni. amikor egy megsebesült. amelyet a hipnózis során adtunk. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. a hangszerek hangját. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. Ezért aztán. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. s mind a tudatból. miért teszik éppen ezt vagy azt. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. Ez mindennapos folyamat. kivitelezésre kerül éber állapotban is. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. sőt azt is. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. nem gondolunk hétköznapjainkra.

gyújtólencse. a tudat beszűkül egy pontra. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. az egész test verejtékezni kezd. Abból indulunk ki. a hormonok kiválasztását. illetve lézersugár). ahol a dolog átcsap ellentétébe. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. s egy új.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Ezekben az esetekben ugyanaz történik. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. az talán csak a könyv végére lesz világos. mint a teljes felület megvilágítása esetén. Ilyenkor történhet meg az is. Képzeljünk el egy óriási szállodát. amivel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. A tudat beszűkülését öszszehasonlíthatnánk egy fényforrással. a fény koncentrálódik. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő programok irányítják. hipnózis. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. szívverését és így tovább. Szándékosan mondok „szimptómát”. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. Ha valaki bejuthat abba a terembe. . mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. s új. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. vércukorszintjét. amelynek termeiben zene szól. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. Ha ezt a hipnózisban egy új. Ha koncentrálunk. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. ahol a magnetofon működik. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. megszűnik a szimptóma. autogén tréning. Ugyanez történik a hipnózisban is. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. de lyukat is égethet a felszínbe. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. mind másoknál. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. míg a felület többi része sötétbe merül. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. kívánatos programra cserélhetjük fel. mely elfoghatja azt. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. biofeedback stb. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. Az „inzulininjekcióprogram” lejjebb viszi a vércukorszintet.

nem állja meg a ráépített módszer sem. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. hogy ezek a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. amit gondol. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. aki egyébként nem volt orvos. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. mint inkább az ember saját belső programjaitól. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. csak a valódi viszonyokat rajzolta át. amellyel egészséget. hogy valamely cselekmény hatékony. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) Európában egész mozgalmat váltottak ki. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. pénzt. Coué is. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. hanem az. így nagyjából ugyanazon a szinten van. és így tovább. Az ember ugyanis az.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. Bár ez szeretetre méltó gondolat. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. hogy a betegségek eltűnjenek. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. mint azt a mai orvostudomány teszi. Mivel ez irányítható. amit gondol. még távolról sem következik. fontos felismerésekre juthatunk. Nem vonjuk kétségbe. hogy jogosult lenne. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. Abból. a betegség problémájával azonban nem adekvát. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. Ezek a módszerek azt tanítják. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. gazdagságot szerezni. hiszen mindig hazugság. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. mint mondjuk a sebészet. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. aminek kigondolták. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. . amelyet couéizmusnak neveztek. örök egészséghez jutni. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. tulajdont. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. hogy módszereit terjeszteni kell a világban.

hogy semmi sem valódi. illúzió áldozatai. hogy majdnem mindenki alszik. hogy nincs minden egészen rendben nála. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. azt bizonyítja. beleértve a kritika képességét is. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. mert szokatlanok. hogy lásson mindenkit kopasznak. Amíg azonban alszik az ember. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. hogy minden érzékelés. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. A neurotikusok többet éltek át. de vannak néhányan. Először tehát azt kell megtanulnunk. Az a tény. hogy mindezek programok. amely szerint: „Azért teszem ezt.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. . ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. Ha tíz másik ember társaságában van. Kézenfekvő. Ez az észlelés számára abszolút reális lesz. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. Gondolkozzunk el ezen a példán. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. hogy alszik. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. hogy aludtunk. s ezen felül van még egy speciális program is. mert repülni akarok. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. akik ébren vannak. amely az igazsággal való találkozást követi. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. azt akartam bemutatni vele. nem ismeri fel azokat. csak árnyék. Az ember azt hiszi. vélemény. a valóság fogalmával. hogy még a kritikus megfontolások. azt mondaná: azért repülök. szemfényvesztések világáról. s hozzuk őket össze csak két másikkal. azt sem állapíthatja meg. így kevésbé feltűnőek. látóvá leszünk. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. hogy felismerhessük. A valóságot csak akkor fedezhetjük fel. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. tetszés szerint lecserélhető. úgy tévedésbe esünk. hogy a többiek kopaszok. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. de kettő állítani fogja. mert övék az abszolút többség. emberünk nem egészen normális. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. azzal a különbséggel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. ezek azonban szokványosak. Azt a tévedést. mert így akarom. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. nézet. akik ébren vannak. Ha viszont nem viseljük el. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. az objektivitás. mint bárki más. Amíg alszik az ember. hogy az ember programjai terméke. mint azok. hogy mindenkinek haj van a fején. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. hogy tesz valamit. nem állapíthatja meg. holott tétetnek vele. Amíg alszik az ember. akkor az ő azon meggyőződése. ha elhagyjuk a barlangot. az illúziók. amit látnak. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. hogy a többiek alusznake. hogy mindenkit kopasznak lát. Az ember programok terméke. hogy azt feltételezik. manapság neurózisnak nevezzük.

két pólusú. csak mértékükben különböznek. hiszen a valóság mindenütt jelen van. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. tükröt tart elénk. Oidipusz tudta a választ: az ember. A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. mint a gépek. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. láthatatlan fonalon függő marionett. megsemmisülés várt. az ember keresztje. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. A hipnotizált ember rab. s az ellentmondások összhangba hozhatók. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. amelyről titokban mindenki álmodik. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. mégis ez az a valóság. mindennek megvan ellentétében a párja. az igazságok csak féligazságok. az szó szerint halálos. Az ezotéria felrázza azokat. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. csak saját. Az emberlét olyan terv. élete delén két lábon jár. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. Utunk célja a polaritás legyőzése. s öreg korában harmadik lába a botja. a végletek találkoznak. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. arra pusztulás. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. siralmas valóságunkat példázza. Ez a kérdés azonban több ennél. aki ezt a feladatot megoldja. Az örök életet az éri el. Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. ne gondolja azt. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. az emberi út fő állomásairól szól. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. melyekben. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni. Kisgyermek korában négykézláb mászik. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. Látványa szokatlan és idegen lesz. ami reggel négy. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. akik képesek kinyitni a szemüket. A valósáG Polaritása Minden kettős. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. s egy harmadik világba lépünk. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. délben kettő. akik még nem váltunk tudatossá. . ezt szimbolizálja a kettő. akik már nem alszanak olyan mélyen. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania.

A végtelenségig folytathatnánk a sort. az életet pusztítjuk el. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. fény és sötétség. ezek az ellentétek kizárják egymást. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. Nem akarják felfogni. A számszimbolikában ez azt jelenti. Az emberben minden. tehát „mind-mind”. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. . A kettő mindig csak az egy következménye lehet. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. elektromos és magnetikus. amelyek egymásból élnek. sem felületi kiterjedése. amíg tartásunk. eltűnik a másik is. Gondolkodásunk hibája. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. s a betegségek ellen fordulnak. vagy jó vagy rossz. Mindaddig. amíg nincs a kettő. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. Hiszen. Ha belégzünk. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. s konkrét esetben megszoktuk. elpusztítjuk az egységet. két pólusban nyilvánul meg. A valóság egységekből áll. amint fenn. Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. és fordítva. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. Az emberek egészségesek akarnak lenni. vagy sötét vagy világos. azt minden további nélkül. Van plusz és mínusz. ha mégoly kicsivel is. hogy azt hisszük. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. A ritmus minden élet alapmintája. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. férfi és nő. mint már mondtuk. Ha kiküszöbölöm az egyiket. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. dúr és moll. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 Kezdetben túl egyszerűnek. Valami vagy nagy vagy kicsi. gömb vagy kör lenne. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. alá van rendelve a kettőnek. Ha elpusztítjuk a ritmust. hogy nem is létezik. Aki nem hajlandó kilélegezni. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. A ritmus mindig két pólusból áll. jó és rossz. savas és lúgos. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. úgy lenn. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. A pontnak tehát nincsen dimenziója. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. ha lenne. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. Az egyik pólus a másikból él. hogy kilégzünk. nem lélegezhet be. Mi azonban az egységet csak két aspektusban látjuk. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. sohasem „vagy-vagy”. létük egymástól függ. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés.

Ha a fény hullámokból áll. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. Bár ennek a két. Ha viszont részecskékből áll. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. nem tanulhatja meg az életet sem. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. . melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. Úgy tűnik. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. az tudja. meg kellene állapítanunk. a céllal ellentétes irányba. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. Állandóan közvetlen utakat keres. Így a fény hullám. ezért életellenes. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. a kijelentés tökéletlen. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. az akadályozza a fejlődést. Az ősi tanok. mint véleményünk megváltoztatása. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. akkor nem hullám. hátra hajlik. az dobás közben nem a cél irányába. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 Aki megértette a polaritás törvényét. Az lett a tudomány végzete is. amely a valóságra vonatkozik. Az egyik a hullámelmélet. A módszer lényege. tehát mozgás. A fény hullám is. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. mint például a Tao te king. nézeteinket. hanem lehetőleg mennél hátrább. mégis való. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. Ahhoz. Vagy-vagy. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. A fixáció megakadályozza a mozgást. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. csak részkijelentés lehet.” Krisztus is azt tanítja. s a kettő látszólag kizárja egymást. semmi nem esik olyan nehezünkre. Így bármely kijelentés. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. A fénysugár természetét illetően két. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. ha alávetjük magunkat a törvénynek. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. hogy a teljes igazságot leírhassuk. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. paradoxon. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. nem áll részecskékből. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. Az élet ritmus. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. részecske is. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. Időközben aztán kiderült.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. a másik a részecskeelmélet.

Itt sem veszik észre. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. Az egyik ember szenvedésként éli át. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. a jó kikényszeríti a rosszat. egyébként nem történt volna meg. amelyek már manifesztálódtak. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Minden korban szenvedélyesen vitatják. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. megszűnik a pozitív pólus is. hogy mindennek. A polaritás törvényéből az következik. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. az a valóság részévé lesz. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. Aki ezt nem tudja elfogadni. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. Ha például egy gyilkosság történik. Csak éppen azt nem vesszük észre. amelyek még nem váltak valósággá. s felismerjük. hogy az ellentéte mellett vagyunk. és olyanokra. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. sem nem kellemes. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. csak annyit jelent. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. s olyanok közt. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. hogy az ember teljesen determinált. * Jékely Zoltán fordítása. elválaszthatatlan egységet alkotnak. Ha valami ellen foglalunk állást. joga van a létezéshez. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Ha szembeszállunk a valósággal. hogy hibás a kérdésfeltevés. s ezt mi nem téphetjük szét. ugyanez a másik számára fölösleges teher. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. Az. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek.”* Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. ami létezik. többé nem tudok belélegezni sem. neutrálisak. sem nem kellemetlen. amelyeknek szabad lenniök. . Önmagukban a dolgok értékmentesek. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. Így például a magány sem nem jó. Ebből nem következik az. megvan a maga értelme és oka. vagy az. vajon az ember szabad-e vagy determinált. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. hogy elismerjük a valóságot. s örökké jót mível. egyébként nem jöhetne létre. az többnyire azt jelenti. semmi értelme. és egyszersmind teljesen szabad. mely örökké rosszra tör. sem nem rossz. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. s a rossz televénye a jónak.

Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. meg akarják „mutatni”. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. megszabadul a belső nyomástól. amikor elfogták. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. hogy levesszük a kezünket a falról. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. személyeket. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. mások játékszerévé válnak. jó. s ebben reménytelenül tönkremennek. ami van. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. ha nem éltük volna át őket. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. hogy jobb lett volna. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. csukjuk be a szemünket. ha követik ezt a szabályt. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. de aki rendszeresen gyakorol. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. hogy ez az egész úgy. s . hogy „már rég megbékéltünk velük”. többnyire észre sem veszi. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. s lassan hálásak leszünk. ahogyan történt. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. azt fogja tapasztalni. hogy minden. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. Ez a helyzet úgy oldható meg. hogy minden úgy történt. hogy „kicsodák”. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. hogy nyomnunk kell a falat. aki azt hiszi. akikről úgy gondoljuk. hatalmat akarnak gyakorolni. Az az ember ugyanis. ha valaki történni enged valamit anélkül. s azok alakítják őt. s hagyjuk. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. érezzük. Az érettség jele. attól. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. amelyekről az a véleményünk. s ezzel csak azt bizonyította. s mégse válunk tétlenekké. Nem szívesen mondanak le már megkedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. ahogy van. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. Hagyjuk. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. intellektusunk ne működjék közre ebben. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. a fal is erősebben fog visszanyomni. hogy egyre könnyebbé válik. hogy azonnal bele akarna avatkozni. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. mert „a fal nyom minket”. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. még ha úgy gondoljuk is. s közben panaszkodunk. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. s jobb lett volna. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. ahol vagyunk. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. mert van. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. amelyekkel „hadilábon állunk”. hogy visszanyom. a mögöttünk lévő évek eseményeit. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. Azt gondolják. ha soha nem találkozunk velük. tudatosítsuk magunkban. Ha erősebben nyomjuk.

A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. amit ők bizonyítéknak tartanak. hiszen csak annyit mondanak. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. a fal sem fogja őt háborgatni. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. Ezek a korrelációk stimmelnek. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. amit mások csak ígérgetni tudnak. amit az ezotéria e témában kínál. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. ezek pedig csak korrelációk. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. hogy mindarra. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. annak már nem kell azt nyomnia. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. mintha a fal nyomna bennünket. igaz. Ezt azután az a teljesen tudománytalan.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 ha ellenállásunk csökken. mert” lesz. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. akkor az is”-ból suba alatt „azért. Ténylegesen az a benyomásunk. aminek nem volna szabad lennie. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. jelen van a másik is. de ha ebből azt vezetjük le. Korreláció az. amelyek formálják az embert. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. . ezáltal nyújtja mindazt. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. amely lehetővé teszi. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. kiutat mutat a betegségből. elég bátornak kell lennünk ahhoz. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. amelyek betegséget okoznak. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. hogy elengedjük a falat. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. A megfigyelt „ha ez. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. az mindenképpen közös bennük. Aki elismeri a fal létjogosultságát. a fal ellenállhatatlanul ránk dől. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. összefüggések megfigyelésén alapul. Sőt. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. Az emberiség közös szokása. Minden területen arról beszélünk. viszont megmutatja. hogy minden olyan esetben. Bárki mesélje is el sorsát. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. amikor fellép az egyik. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. Ez azonban tévedés. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szülő-gyermek viszonyban keresi. a külvilágban keresi a vétkest. Minden elmélet ugyanis. Nincsenek olyan környezeti befolyások. Akik azt hiszik. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. egy ponton tévednek: mindaz. Nem vitatjuk. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni.

emberekkel. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. ami kívül van rezonáló képességünk határain. nincs semmi más. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes. s hogy azon kívül. amely bennünket is foglalkoztat. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. különben nem tapasztalhatta volna meg. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. a hangvilla számára a hang nem is létezik. hogy a valóság egészét ismeri. hogy a Föld korong alakú. amelyre rezonáns. ez hozza olyan helyzetbe. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. ez nem változtat azon a tényen. „jobban értjük”. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. gondolatokkal. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. ahogyan mi nevetünk azon. A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). hogy egy ember valamit érzékelhessen. aki mégis. Ha ez nem így van. Az a rádióvevő. amelyekre rezonánsak vagyunk. amelyik középhullámra van beállítva. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. . hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. nem is került volna bele. mindenkori tudatállapotától függ. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. Ahhoz. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. hiszen nem képes érzékelni. amit olvasunk. amelyekkel affinitásunk van. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. Csak olyan eszmékkel. amit mi állítunk. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. nem tartozik a „világképéhez”. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 hogy ezek a vírusok a betegség okai. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. sosem pillanthatnánk meg a Napot. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. Aki például olvas egy könyvet. amit ismer. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. hogy teljesen megértette. Semmi sem érzékelhető. Ha valakit elgázolnak az utcán. s ha nem lenne bennünk isteni erő. Ezért hiszi mindenki azt. hogy nincsenek külső befolyások. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. aki azt hiszi. Miután az évek során tudatunk kitágult. holott az. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. vagy. azt hiszi.

Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. együtt fog velem szitkozódni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 A környező világ mint tükör Tudom. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. amilyen. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. az téves viselkedési formákba kényszerül. az emberiességért. főnökeink jogtalan húzásaival. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. amelyekkel konfrontálódunk. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. s lám. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. objektív. az ellentétek fokozódnak. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. hogy megszokott legyen. amely nem izgatja fel. Elfogadná. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. Ha reggel belenézek a tükörbe. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. Nem nagy ügy. a társadalommal és sok minden mással. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. ha ő maga nagyvonalú. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. mert ez nem érint emberi problémákat. ami a külvilágból zavar bennünket. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. hogy létezik a világban háború. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. mert az igaz. Az egyik legjobb önismereti módszer az. az igazságosságért. az biztonsággal jelzi. ugyanolyan tény. mint a mező zöldje. hogy ezért jól lehordom. mert minden. akkor az olyannak mutatkozik. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. s mégsem nyúl senki azokhoz az esz- . Az úgynevezett környező világ valójában tükör. s így a tükröt is ripityára töröm. amihez neki magának affinitása van. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. csak használni kell tudni. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. de zöld. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. mégis használjuk. és ennek nyilván megvan a maga értelme. A kulcs mindenkinek a kezében van. csak azt mutatja. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. s kezdődik a harc a békéért. vele együtt az egész világ megváltozik. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. hogy megfigyeljük saját környezetünket. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. hogy ő maga is fukar. és sehol egyetlen győztest. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. sőt. Mindenért „harcolunk”: a békéért. az egészségért. s azokat az eseményeket. Egyébként nem zavarná. mind negatív értelemben érvényes. míg végül behúzok ennek a konok pofának. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. és amitől nem hagyja zavartatni magát. Az. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. mint olyan tényt. megtehetem.

hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. megtalálja önmagában is. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. Minden ember a saját „világában” él. a „vonatkoztatási rögeszme”. ami velünk történik. ugyanerről. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. ahhoz a guru maga megy oda. A legfontosabb követelmény önmagunkkal szemben. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. amelyek sikerhez vezetnek. A képes folyóiratban. ha megértünk rá. Bármi történik velünk. széles e világban keresik a nekik való gurut. médium. nyilvánvaló. s odaáll sorsa elé. Ha valóban szükségünk van valamire. de a változtatás lehetőségét is. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. Korunk fő foglalatossága. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. Abban. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. Ahány ember. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. rövidesen meg fogjuk tanulni. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. Minden gonosz ember. Akinek ez nem sikerül. amely örök törvényeket követ. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. annál inkább a helyére tesz mindent. s így egészen más világot lát. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. amelyet olvasunk. minden bosszantó esemény csak hírnök. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. ami a világban történik. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. hogyan előzzük meg. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. Van a pszichopatológiában egy fogalom. Ez azt jelenti. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. ha affinitásunk van vele. amelyben éppen vagyunk. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. Aki megváltoztatja affinitását. aki ilyen különös témával foglalkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 közökhöz. s gazdagok sem leszünk véletlenül. akik mindent. s megfejteni hozzánk való viszonyát. rákérdezzünk az értelmére. magában keresse az okot. ezt felhívásként kell értékelnem. hogy mindennek. Ha megtanuljuk azt. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. hogy aki megérett. annyi világ. aki vállalja a felelősséget. Minél tudatosabb az ember. Mindazt. hogy létezik egyáltalán olyan ember. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. alig sejtettük. új programra lesz vevő. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. a makrokozmosz pontos mása. a legjobb rendszert. a külvilág. sőt. amit kívül érzékel. Az emberek úgy akarnak meggazdagodni. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. szintén van . Még éppen azon csodálkozunk. Az ember mikrokozmosz. aki ezt felfogja. s nem jut eszükbe. ez általában a skizofrén betegek sajátja. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. hogy egyáltalán létezik.

annál több javítanivaló van rajtunk. és felismeri. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. a törekvésnek. ami van. az ólomból arannyá nemesedés útja. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. Nem keresi a boldogságot többé. Így biztosak lehetünk benne. mert megtalálta – önmagában. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. . és ha érettek vagyunk a találkozásra. hogy minden jó. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. A világon nincs mit javítani. Látja a valóságot. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. megváltoztatja a világot is. Az ezoterikus út az örök vándorlás. hogy jó ismerősünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 egy cikk a témáról. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. Aki megváltozik. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. ezért világa minden világok legjobbika. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. információval vagy kontaktussal.

Megoldás:. pisztráng. a) kutya.. Ezért úgy tekintjük. állott a Nap. b) ólom. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. mely végzetednek célt ád. hogy próbálja megoldani az itt következő két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. Így kell lenned. krokodil.. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. fekete.. elefánt. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. mely élve nő. medve. 3. s ez mind a hívek. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak.. seregély. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: . hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is.. kecske. 2. Mielőtt még néhány. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. bányász. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford... hangya..) Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. a rendeltetett formát. Megoldás:. szerzetesi cella. fog.. Azt remélik. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. 4. s trónjánál a Planéták. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. borostyán. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. kérem az olvasót. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének..

hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. csak azután valósíthatja meg. növényvilág. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. „). Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). s aztán az ember a kő szemlélete során kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal.. ásványok stb. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. Még pontosabban azt jelenti ez. Nem a kép teremti meg az ideát. olyan egységeket kell találnunk. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. mind az ásványok között. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. . A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. 2. amely tisztán csak ideákból áll. mind a növényvilágban.). hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. Úgy gondolják. hogy formát öltsön. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. mindig valamilyen információra van szüksége. amelyek minden szinten érvényesek. amely különböző szinteket jelöl. y. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. kövek). illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk.. hogy először ott a kő. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. z és így tovább.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 1. Van tehát valami olyan konkrét dolog. Induljunk ki abból a megfontolásból. mint a dolog maga. mind az állatvilágban. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. mind pszichés szinten. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. Pillanatnyilag teljesen mindegy. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. először a kép ideáját kell megtalálnia. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. hanem az idea sűrűsödik képpé. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. A változó összetétel. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. Kutatunk azok után az egységek után. Mind az elemek tana. Mondhatjuk tehát. mind a Szókratész előtti filozófusok erre a gondolkodási modellre építenek. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. A valóságban ez pontosan fordítva van. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. amely mind a növényvilágban. állatok. Ha a festő festeni akar egy képet. Tegyük fel. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. mind materiális.

függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. hogy ezt felismerjük. zsurló holló. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. mi ennek a beosztásnak az értelme. Ezáltal csak az válik érthetővé. öregek otthona. harcmező vulkanikus táj katona piros a princípium definíciója struktúra. A szintek száma korlátlan. Előfordulhat. jelen vannak. temető hegység. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. hangszerek. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. amelyet most x-nek nevezünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. sötétkék y energia. Valamennyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. magyal. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. ellenállás. építészeti stílusok és így tovább). fogak sorvadásos betegségek. mész borostyán. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. Az „amint fenn. amelyben a közösséget az az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. idő Fontos. Az a) feladat egyetlen szint. Vegyük tudomásul viszont. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. hogy helyes-e. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. ahogyan ez majd lassan kiderül. impulzus (?) vas csalán ragadozók. bogáncs. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. sebesülések kovácsműhely. rágcsálók izom. kölcsönhatá- . A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely táj társadalmi helyzet szín x (?) ólom. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. ne vizsgáljuk most. jóllehet. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. meszesedés. kecske csontváz. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. gátlás. idős emberek fekete. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. miben áll jogosultsága. bár most még nem látjuk át egészen. kolostor. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. artériás vér gyulladások. sörrészvénytársaságok. kőképzdés börtön. hogy függőlegesen gondolkodjunk. hideg pusztaság bányászok. Egyelőre elegendő.

összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. hogy egy tetszőleges. és minden vasárnap disznósült van ebédre. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. konkrét szintekre. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. Ha ezt a megfelelést ismerem. s az is mindegy. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen olyan valóságszint. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. Abból a megfigyelésből. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. akkor abból a tényből. mint a többi. Alapvetően mindegy. mégpedig azon. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. Így például mindenkit lebeszélnék arról. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. mind más. hogy ma templomba kell mennem. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. Később még látni fogjuk. amelyeket az égbolton képviselnek. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 sának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. az emberi társadalomra. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. hogy ma disznósült lesz ebédre. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. . hogy minden vasárnap templomba kell mennem. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. következtetni tudok arra. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak.

ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. ez a fogékonyságot. idő Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. Láthatjuk tehát. magában nem fordul elő. a Merkúr. s szimbóluma egy kör. A bevezetőben már említettük. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. középen a centrummal. ha emlékezetünkbe idézzük. amint mi tettük. hét napból áll a hét. Q. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. s istenségként tisztelték őket. a befogadót reprezentálja. a Mars. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. a felvevőképességet. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. hogyan dominál az anyag a szellem felett. és így tovább. szimbóluma a héj R. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. Az asztrológia az ősprincípiumok tana . Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium ég (i) W Szaturnusz (y) energia. a Szaturnusz nevű égitestet. Az ókorban hét égitestet ismertek. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. ellenállás. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. amelyeket nem tetszés szerint választottak. persze csak ideiglenesen. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. illetve a héj. ugyanakkor a szellem az. nyilván emlékeznek is rá. A Hold a lelkit. a Hold. s ezek rendszere. hogy minden. ez mutatja. a Vénusz. Csak a merőben gyakorlati munkánál. y-nak vagy z-nek hívták. manapság. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. Megszakítaná gondolatmenetünket. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). A lélek jele a félkör. gátlás. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. hogy a szivárványnak hét színe van. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. a test–lélek–szellem hármasságára épül. ami a természetben található. hét kérés van a miatyánkban. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. egységben mutatja be. impulzus Mars a princípium definíciója struktúra. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. Elég.

amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. Ne hagyjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 volt és marad. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. de nem okozza azt. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. a Vénusz. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. Sőt közülük egyesek különösen haladónak. alapkőletételre és így tovább. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. abban az időben. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. tudományosnak tartják magukat. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. 2. 4. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. a Neptunuszt. a Jupiter és a Szaturnusz. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. amelyek reálisan. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. úgy lenn. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. Az egész zavar onnan ered. Ellenvetésük azért nem találó. Foglaljuk össze: 1. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. 7. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. Aki tényleg ért az asztrológiához. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. a Mars. szerződéskötésekre. Így olyan analógialáncok keletkeznek. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. 5. amelyre értelmezésük vonatkozik. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. mivel megtanulta. akik hisznek egy ilyen befolyásban. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. direkciók. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális . nem az égitesteké. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. mert maga az asztrológia sem feltételezi. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. a Merkúr. a Hold. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. szolárok és így tovább). 6. Az égitestek egy praktikus. az Uránuszt és a Plútót. 3. de nem befolyásolja.

a bőséget. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. mikor történt. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. minősége is van. Az a német kifejezés. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. Az időnek nem csak mennyisége. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. Látni fogjuk. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. annak ez világos összefüggés. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. Azt kérdezzük. Aki azonban képzett az asztrológiában. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. – A ford. az expanziót. a magyalt. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. „becsavarodik”. és a mennyiségét hanyagolták el. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. meddig tartott. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. de egy évtized is) meghatározott minőségű. mennyi idő telt el azóta. s ezt krómacéllal kombinálják. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. „abnormálisan viselkedik”. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. amelyekben minden fekete. Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. egy másodperc. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. . A vertikális analógialáncolatok azonban sok. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. hogy valaki „kiugrik a sorból”. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. s figyeljük meg ezeket a terveket. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési lapot. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. és ez a magyal. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 gondolkodási rendszereket ismerünk. az időkvalitás azt jelenti. Manapság azonban alig akad valaki. azt. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. Az idő minősége Ahhoz. Ha az időről beszélünk. Régen ez éppen fordítva volt. a „nagy szerencsét”. A fa mint anyag a Jupiter-princípium alá tartozik.

Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. megfigyelték a madarak röptét. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég is. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. Ez a törvény azt jelenti. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. szerződések kötése stb. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. Minden jós-. Ez azonban értelmetlen dolog. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. bele lehet szólni. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. Mégis. a Ji Csing és hasonlók. ugyanúgy. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. skopein = nézni). s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. minden kezdetben ott van a vég is. A személyes horoszkóp. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 Másképpen ez azt jelenti. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. Mindig mindenben minden ott van. az asztrológiában egyébként . illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. hogy megtudja annak minőségét. mint a horoszkópkészítés. Ebből származik a „horoszkóp” szó. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. horoszkópot csinálni nem más. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. nagy súlyt helyeztek arra. csak akkor. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. nevezetesen. új magjaival együtt. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az általa használt szinten nyert megfigyeléseket. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. mint a tarot. egyedül az dönti el. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. Emlékezzünk csak arra. amelyben kezdődött. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. Azt. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. mint „belenézni az órába” (hora = óra. Felhasználták erre az állati belsőségeket. mint a háború kezdő időpontja. Mivel régen tudtak az időkvalitásról.

lelkileg gyökértelenné válik. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. kívánnivalót hagynak maguk után. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. munkája tetszőleges pontosságú. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. a mechanikus órával.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 „értelmezésnek” nevezik. A horoszkóp olyan mérőeszköz. Véleményünk szerint ez helyes. mint az a funkcionális tudás. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. . hogy reggel felkel a Nap.* Ez így helyes. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. nap mint nap átéli például. Ma már ezred. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. ebből a perspektívából szemléli az eget. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. s ez ebből a szempontból jogos is volt. hogy a Föld a Nap körül kering. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. Amíg csak a napórát ismerték. tehát teljesen irreleváns. este pedig lenyugszik. mindegy. Az ember ugyanis. s eszébe sem jut. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. Ha a mélyére nézünk. elveszíti székhelyét. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. nem tudták olyan pontosan mérni az időt.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. függetlenül az asztronómiai számításoktól. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. Ha nem ezt teszi. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. mint később. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve.

a láb stb. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. ha feldobunk egy tízfillérest. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. sem azt nem csinálják. kezdetben az egész testre vonatkozott. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. Megvolt annak az alapja. amelyet az asztrológiára fordítunk. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. a kéz. A csillagok nem kényszerítenek semmire. majd ugyanez bekövetkezett az orr. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. Ha az asztrológussal megesik. mint az égboltból. mindig csak a sors „végrehajtói”. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. vonatkozásában. Egy további. hogyan ölhetnének meg bennünket. azaz vagy stimmel – vagy nem. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. Ha ilyen eredményeket akarunk. univerzális. egyszerűbb. a nevelésből. annál több viszont a vágy. Első kérdésünk az lenne. de nem kényszerítenek. Megvolt az oka. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. a fülében. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. a kezében. csak azt mutatják meg. kijelentéseik azonosak. minden sejtjében. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. kuruzslónak az . ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. hogyan áll össze egy bizonyos időpontban a valóság. később felfedezte a fülben az egész embert. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít.” Ebben a mondatban. ha sziklaszilárd meggyőződése. Csak a szimbólumok nyelve különbözik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Az itt következő mondás viszont. Mik ezek. több gondolkodási hiba található. ahogyan a magban is benne van a növény. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. A nevelés és a környező világ szintén csak egy-egy szintet jelentenek. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. Annak is megvolt az alapja. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. elveszett idő lenne még öt perc is. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. a lábában. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. A környező világ a végrehajtó szerv. Ha a fent idézett mondat igaz volna. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk.

aki nem ért az asztrológiához. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. azt mondhatjuk. Ugyanez érvényes arra. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. hogy megismerhessük az asztrológiát. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. Minden esemény. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. amit a pszichológusok karakter. Az igazi asztrológia a beavatás útja. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. . meg kell tanulnunk. Megmutatja azt. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. pozitív vagy negatív sorsesemény). amely egy ember sorsában megjelenik. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. akkor ráismerünk. ezért azt is tudja. ha a melódiát felgyorsítva játsszuk le egy magnón. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. s akkor említettük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 olyan orvost. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. s ezt egy ember életútjának nevezzük. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. Más szavakkal: egy ember élete születésének felnagyítása. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. hogy mi. 3. 2. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. s így belülről megbékélhessünk velük. A születési horoszkópnak – alapvagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. akit megértettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. Az asztrológia megtanít bennünket arra. Ha fordítva szemléljük. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. hogy az a későbbiekben milyen. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. itt is elkezdődik valami. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. emberek. Ahhoz.vagy személyiségstruktúrának neveznek. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. Hogyan is haragudhatnánk arra. Mind az életre. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. A horoszkóp azt méri.

ezzel megváltjuk „problémásságától”. hogy elhárítsa őket. . hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. azt találjuk. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. Ez viszont úgy hangzik. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. fejlődik. Beszéltünk már arról. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. s meg kell váltanunk problémásságuktól. illetve tanterv. ezért sokan azt állítják. amelynek semmi sem állhat ellent. ami él. Fontos. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. hanem konfrontálódniuk kell velük. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. Abban viszont mindenki egyetért. Ha viszont tantervről. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. így azt kívánja tőlünk. A valóságban nincsenek problémák. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. sajnos. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. hogy minden. A horoszkóp az a feladat. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. s oldjuk el. s a környező világtól várják el. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. váltsuk meg őt problémásságától. mint az emberre. ha nem képes azt tudatába beépíteni. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. hogy minden fejlődik. Mind a tudomány. Ha egy feladatot megoldunk. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. mint egy fátum. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. sokak számára nem olyan magától értetődő. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. be kell töltenie. Életünk tanulási folyamat – ez. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. mint amilyennek lennie kellene. amely gondoskodik arról. Mindezeket a konstellációkat tanulással. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. problematikát testesít meg. A tudomány hajlamos arra.

a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. illetve feladataink betöltése. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a . míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. gátlás. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. az lesz a véleménye. aktív módon váltson meg problematikusságától. megpróbálunk menekülni előlük. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. tehát be kell teljesednie. Az emberek többsége a második lehetőségre. ha megbékélünk vele. Nézzünk erre egy példát. Ez a törvény választás elé állít bennünket. amelyet kvadrátnak nevezünk. a legnagyobb sorscsapásoktól. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. Ezt röviden „energiaellenállásproblematikának” nevezzük. ez azt jelenti. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. struktúra. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. Tisztán technikailag ez azt jelenti. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. hogy fixációinkat. Ha készek vagyunk arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. hogy amikor ez az ember született. A tanterv maga bizonyosan determinált. betegségektől sem kell félnünk. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. hogy álljon sorsa kihívásai elé. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. amelyet a szaknyelv „SzaturnuszMars-kvadrátnak” nevez. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. mindig ellenállásba fog ütközni. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. amikor problémáinkat elodázzuk. hol van az emberi szabadság. Ez automatikusan életbe lép. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). a probléma azonban magában az érintett emberben van. A tudatos tanulás. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. s minden problémát szabad akaratából. s nem választható el egymástól. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. hogyan teljesítsük saját tantervünket. A tudattalan tanulás. szükségszerűen megoldjuk. amely ezen változtathatna. hogy tudatunkat kitágítsuk. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. Ez azt követeli az embertől. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. Abban a pillanatban azonban. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. hogy újakat sajátítsunk el. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. 2.

Nem is tartja a „saját problémájának”. amelyekkel felismerhetjük. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). Aki ezt a sportágat megtanulja. de nem fogja őt veszélyeztetni. Így megismerte az ősprincípiumot. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. ha nem is a kívánatos tökéletességgel. Nem fog nekimenni a fának akkor sem. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. amely se nem jó. mert csak úgy váltható meg problematikusságától.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. Akárhová kerül. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. se nem negatív. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát. új dant kap. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. Ezzel a példával azt akartuk megvilágítani. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. A . amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. Meglehetősen függetlenül attól. olyan foglalatosság után kéne néznie. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. A sors a végeredményben jelentkezik. Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. se nem rossz. Így aztán megtapasztalja. azt teszi felelőssé érte. Példánkban kínálkozik erre a karate. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. lehet. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. viszont át kell helyeznünk a valóságba. Tételezzük fel továbbá. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. se nem pozitív. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Mars-konstellációnak. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. ha 180 km-es sebességgel vezet. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. Ezeknek a kézzel. különben nem tudna energiát kifejteni. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. Így. A konstelláció tehát: feladat. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. vagy ilyesmi. nem az út minőségében. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Aki ezt a megoldást választja. ezt nevezik kiváltásnak. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között.

kiderül. Megkapja a vágyott eledelt. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. Nem vesszük észre. ezt boldogságnak nevezi. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. azt hiszi. ha teleehetné magát. hanem azért. boldog is lesz. mintha joguk lenne ahhoz. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. Úgy viselkednek. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. S ha ezt is elérte. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. s magányosnak érzi magát. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. hogy ezt a keresést siker koronázza. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. Kigyógyítják betegségéből. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. alkalmatlan arra. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. hogy fejlődjék. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. ő lenne a világ legboldogabb embere. meg is találja szerencséjét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 sors a tanulási folyamat céljának elérése. A „távolról sem” itt azt jelenti. Annak. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. Aki tudatosan ezt teszi. ha egy lakása is lesz. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. s úgy gondolja. egy kertes házra fog vágyakozni. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. s úgy gondolja. dicsőségre. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. s azt fogja gondolni. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. Ha ez is megvan. ha valaki nekimegy a fának. gazdagok. amikor azt hisszük. hogy jól érezzék magukat. vagy ha győz a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. hogy boldog legyen. ameddig nem a mieink. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. Később még látni fogjuk. Ez nemcsak joga. egészségesek és boldogok legyenek. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. Ha megvan a lakás. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. A boldogságra . nem tartozik a sorsra az. amit mondtunk. elismerésre vágyik. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. Akkor követjük el a hibát. Aki éhes. Tisztában kell lennünk azzal. az szenved. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. Az ember keres valamit. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. a sorssal szemben. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik.

s egy tartalmat reprezentál. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia tör- . Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. a sorsa? Ez így van. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. amely csak akkor nyílik meg. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. hogy jóllehet. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. Majdnem mindig marad valami. s mint ilyet. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. vagy nem oldott meg. amit nem fogott fel. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. Legritkább eset. hogy szolgálhat. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. amely célhoz vezet. az ember sorsát mutatja be. Egy ember életútja születésekor eldől. hogy az élet tantervét. és fordítva. s ezáltal mégiscsak út. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lélek kódszáma. szűzies lélek. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. amely szerint e világon nem létezhet véletlen. A szenvedés gondoskodik róla. Az emberi életben nincsen véletlen. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. A szenvedés a boldogság ellentéte. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. hogy leálljunk. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. ezért más életutat jelent. A boldogság ott nő.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. A boldogság ott nő. A boldogság a tudat. azaz egy tiszta. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. Felvetődik a kérdés. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. Láttuk.) A születés formai esemény. más időpontnak más a minősége.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 nem lehet vadászni. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. s a boldogságot nem lehet birtokolni. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. A szenvedés mindig kerülőút. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. a lélek egy állapota. így végül is ugyanaz. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. megakadályozza. A formából megismerhetjük a tartalmat. vajon egy embernek. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. (Tipikus fiatalkori tévedés. más lenne a tanterve. olyan ez. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. ahogyan a gyermeket elképzeljük. Azt gondolhatják. hogy ne adjuk fel a keresést. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük.

se nem igazságtalan. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 vénye!). hogy minden feladatába belefogjon. az asztrológusok a horoszkóppal. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. Mindenekelőtt akkor. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. amelyeket könnyebb. hogy az asztrológia olyan módszer. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. a munkahelyen. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. Itt derül ki. így mondhatjuk. A horoszkóp olyasmi. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. nem szabad azon csodálkoznunk. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. amely növeli azt a veszélyt. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. köztes eredménye. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. Így se nem véletlen. semmire ne vállalkozzék. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. hogy kicsit átverjék a sorsot. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. s legjobb. az államban keresték. hogy a sorsot meg lehet csalni. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. Ha azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. a másiknak olyan horoszkópja. Mégse essen kétségbe egészen az illető. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. a családban. miért van az egyik embernek ilyen. Akkor következnek majd be a szerencsés események. meg akarják tudni. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. vagy a sors akaratának terméke lenne. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. Így a csillagok is olyan területté válnak. s itt lesz az ideje. Kérjük. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. nincs olyan asztrológus. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. aki a reinkarnációt tagadván. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. Inkább semmilyen asztrológiát. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. . mint amennyi haszna származik belőle. győzelmek és így tovább. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű.

nem akarja megismerni. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. hogy helyet biztosítson nekik. a konstellációt beválthatja. nem bocsátja be. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. aki a meghívást nem fogadta el. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. hogy bezárkóznak. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. panaszkodni fog a gonosz sorsra. Aki azonban hallván az istenség kopogását. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. amikor áldozniok kellene. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. ha valami addig hiányzót. hogy segítségével átverjük. azt megtanuljuk szeretni is. Most térünk rá az asztrológia értelmére. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. Az „áldozás” fogalmán azt értik. megszerethesse. Aki elébe áll a felszólításnak. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. s az istenséget magába engedi. az biztos lehet benne. hogy amit valóban megismerünk. amelyeket még nem valósítottunk meg. az áldozott neki. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) . így semmi félnivalója nincsen. s nem veszi észre. valami ismeretlent integrálunk. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. Csak megemlítjük. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. hogy megismerhesse. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. A gyűlölet mindig azt jelenti. hogy informálja arról. hogy az ember tudomására hozza. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. Az ember. Azt viszont megteheti. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. mint amilyen az asztrológia. hogy ő maga volt az. Ez az a veszélyes pont. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. még hiányoznak belőlünk. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. amelyek még idegenek számunkra. szembesüljön velük. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. amelyekkel szembesülnie kell. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. nem ártanak nekünk. mint vesztes. A valósághoz is közelebb áll.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Ugyanaz a szakadék. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. hogy aki gyűlöl. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. mintha holt égitestekként. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. nem ismeri gyűlölete tárgyát. amely tönkreteszi. elfojtják a valóságot. Ez a formula máig is érvényes. hogy megismerhesse. becsukja ajtaját. tehát tudatunkba integráljuk. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk.

Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. egyszeri nagy dózisban. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. kerülje a társaságot. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). vagy koplaljon. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy konstelláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). mert már megismerkedtünk vele. figyeljen a rendre. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. Ha teheti. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. balesetektől tartanak. tanácsot. A valóságban azonban a Szaturnusz-konstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. rendezzen be magának egy olyan szobát. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. másrészt pedig. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. . megszorításoktól. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. ellenkezőleg. hacsak annyit nem. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. ahová egyedül visszahúzódhat. a partikat. homeopátiás formában. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. azaz esedékessé válik egy Szaturnuszkonstelláció. azt. illetve azok különböző konstellációihoz. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. klasszikus zenét. ami szétszór. tehát függőleges irányban szintet váltunk. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. Kiszámíthatjuk például. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. szórakoztat. saját életébe integrálja azt. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Hallgasson komoly. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. amit tesz. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. hogyan szembesüljön vele az érintett. hogy szorongani kezd. s járjon gyakran temetőbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 kapcsolatosan. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. Mindenben. bátorítást kell adnia ahhoz. mindent. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem használ a kliensnek. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. hogy tökéletesebbé váljék. Ahhoz. aminek a bujasághoz köze van. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. veszteségektől. vonuljon vissza ebbe a szobába. Amilyen gyakran csak lehetséges. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. ezért mindenki szörnyen fél tőle. hogy ez a valóság egyik építőköve. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). Minden betegségnek az a feladata. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát.

A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. Ebből adódik. vagy kényszer hatására. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. el akarjuk terelni őt a problémájától. éppen azt ajánlottuk. Sokat van egyedül. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. hogy a halál. fekete. ezeket a dolgokat nem kedveli. a Szaturnuszkonstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. csak mi úgy gondoltuk. Hiszen megmondtuk már. s van ideje végiggondolni a dolgokat. nem fog ellenállást kifejteni. a beszorítottság. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. ha meg akar gyógyulni. zsurló. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. Ha ez az időszak elmúlt. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. Ha ajánlásainkat nem követi. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. a társaságról. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. Láthatjuk. Többször átéli. temető. a magánnyal. A betegszobák tarkák és barátságosak. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. a halállal és így tovább. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. az olvasmányok vidámak. minden szórakozásról. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. hogy foglalkozzék a halállal. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. hogy a lemondás. . hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 Teljesen áttekinthető. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. analógiás láncából erednek: struktúra. mert úgy véli. a magányosság. hogy egy ilyet rendezzen be magának. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. azok is tesznek velünk valamit. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. éppen ezt tanácsoltuk neki. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. a magány „nem neki való”. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. meg fogja állapítani. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük.) Nem túl színvonalas módszer. inkább eddigi életstílusát folytatja. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. mi is azt ajánlottuk. hogy a végeredmény ugyanaz. milyen halálközelségben volt balesete alatt. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. Ebben az időszakban aktívan azt tette. jobb. szabad akaratunkból. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. hogy „hogyan” tanulunk. halálszimbólumok és így tovább. problémákra is. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. ólom. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. hogy módja nyílt a valóság egy új dimenziójának megismerésére. a bőséges evésről. hogy a tanulás célja determinált. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni.

Itt tényleg megteheti azt. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. a belégzés a kilégzést. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. mert „méreg”. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. Ehhez az szükséges. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. és fordítva. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. az irracionálissal. a palackzöld szín. misztika. az intellektus. az ugyanígy segítene. tudattalan. s nem az. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. mit is jelent a sors fogalma. akkor neki azt kell felmutatnia. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. az illúziót és az ezotériát. álmodozáshoz. méreg. Komplikált elméleteket fabrikálnak. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. ezotéria. Ha beteljesítjük . A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. A szenvedés nem más. az álomszerűvel. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. mi van élete hátterében. csalás. Sorolhatnánk még a példákat. amely összetartozik. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. hasonlókhoz vezet. Ez valamelyest segít. nem pedig kizárja egymást. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. ahogyan a fény a sötétséget. amely az analógia törvényére hallgat. állításainak törvényszerű struktúráját. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. drogok. a konkrét dolgok feloldása. és egy ezoterikus regényt olvasna. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. ahogyan azt a legtöbben gondolják. illetve áteresztőképes legyen a felületi. a szabadság annak ellenére nem létezik determinizmus nélkül. láb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 Ahelyett hogy támogatnánk. víz. a logika. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. a tudat. víziók. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. amely lehetővé teszi. másrészről magyarázat arra is. és éppenséggel feltételezi. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. álmok. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról állít. aki engedelmeskedik a törvénynek. ködösítés.

Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. e. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. pedig attól. Az embernek először el kell hallgatnia. amit akarok” éndominanciájából. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. A gyógyulás üdvözülés. A rabság akkor kezdődik. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. szakított törzse tradí- . A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. ami útjába állhatna. 400. fülelnie kell. hogy nem a saját pályánkon haladunk. Sem az aktivitást. Az egyik oldalon. az egy lesz azzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 a törvényt. legyen meg a te akaratod. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. ha azt mondhatjuk: „Uram. csodálkoznunk kell azon. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. amíg pályáján mozog. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. ha pályájáról letér.” Betegség és gyógyulás Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. mint egy csillag. különben érezni fogjuk a súrlódást. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. s kövesse pályáját.” Egy csillag mindaddig szabad. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. mind a társadalom számára. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. amelyet az vált ki. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. nem érzékelünk súrlódást többé. s egyre drágább a betegség. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. Hippokrátész.). s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. s nem az „azt csinálok. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. Túlságosan is elnézőek vagyunk. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. aminek neve: szabadság. Ez az aktivitás bizalomból ered. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. Ismerd fel.

hogy valakinek ez és ez a betegsége. és anélkül. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. illetve annak konkrét tünetei. s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. a jó útra téréshez. Magától értetődik. hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. Azzal. hanem a betegség. hogy beteg. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen. az emberiség betegségét nem érintik. egy másikra teszi rá. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le. a betegséggel mint olyannal. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. Nem mondhatjuk azt. az az egyes betegség. mint senki más. és annak gyógyítása. illetve ha változik is. hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. hogy tudná. s a gyógyulás a bűnbánathoz. „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. amivel arra akarunk rámutatni. Ha az orvos meggyógyít egy beteget. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. amivel viszont foglalkozik. hogy a fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának. Kérjük. inkább kísérletnek. s a betegségeket a vallástól függetlenül. tehát e téren nem is változott semmi. akkor is. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. hogy bármit vagy bárkit is támadnánk. ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –. Ezért írj a Hans Blüher. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség. ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. a világban megjelenő betegek száma nem változik. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. azt kell mondanunk. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. s így békítette meg az istenséggel. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. így a vallás ügye. bárki tetteit elítélnénk. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. Csak hogy éppen ez a betegség az. s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. sőt áldása is. Nem kétséges. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó.” Mivel alaptémánk a sors. hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze. önmagukban kezdte vizsgálni. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. A papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. a papi orvoslással. . megszentelni: heiligen).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 cióival.

mert ha belegondolunk. ami ellen „harcol”. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg.. egyre inkább elveszíti szerepét. A betegség és a halál mint a sors jelei Láttuk már. úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az. az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak. segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. sem a sebészek szikéje. Ha közelebbről szemügyre . hogy a betegségeket önmagukból. valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent. sem a tabletták.. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt. mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk. mint az élők tudománya. amitől idegenkedik. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek. Feltűnő. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen. mint teste hibás működését. hogy közelebbről megismerje „az életet”. orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni. Értelmetlen betegség nem létezik. mint olyan ellenség. Ezzel a betegség mint információhordozó. mint ez és ez. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel.. funkcionálisan próbálja magyarázni. megtanul igent mondani rá. Az orvostudomány második legnagyobb. s a nappal előkészíti az éjszakát. akit minden eszközzel le kell győznünk. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban. a küzdelem küzdelmet. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk. Az ember csak azért gyógyulhat meg. Az első lépés a beteg számára az kell legyen. s ez nem más. hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni. hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül. hogy köze van a betegségéhez. a maga idejében-később azonban megszűnik. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. maga gyártotta ellensége a halál. hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt. mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján. a veszteségről soha. Legbelül minden beteg ember érzi. Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 Mindennek megvan a létjogosultsága. mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens. s megbélyegződik. Ebből következik. hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Hál' istennek – mondom én. A betegségek mindig információt hordoznak.. Ahogyan a tél a nyárról álmodik. mert megmagyarázza neki. hogy betegsége nem más. hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül. mint az egyes ember sorsában. Ezek után ki csodálná. s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst abban. ezt szintén megpróbálja legyőzni. hogy betegségével harmóniát alakít ki. el kell viselnie sorsát. mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. hogy értelmére rákérdezhetünk. hogy nem befolyásolják sem az injekciók. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár. mert hiányzik belőle a megértés. egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia.

amely akkor villan föl. és így tovább. nem él többé a törvény szerint. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. A szimptómáknak jelző funkciója van. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. A szimptómák maguk nem betegségek. hogy másokon segítsenek. Aki felfogta. hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás. s ha e jelzéseket helyesen értjük. kissé gyanúsnak találjuk. mert nem volt olyan erős a hitük. A segítség tehát lelepleződik. mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával. az nincs megbékélve azzal a valamivel. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. Ez az egyes esetekre is érvényes. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. Csodálkozva kérdezzük. Alighogy felvillan egy szimptóma. A betegség azt jelzi. ha mindenáron. aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt. hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak. nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni. Aki megbékélt a halállal. akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. amilyent megérdemelnek. . Aki idegenkedik valamitől. vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. A betegséget szimptómák jelzik. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. Így keletkezik az a paradoxon. az orvos megszünteti. hogy meglazítsa a körtét. s ha az elalszik. s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 vesszük ezt a kérdést. Az emberek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. hogyan bánjon a sorssal. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt kapja. mint a páciensé. Esetünkben ez azt jelenti. hogy mi a betegség. ez egyre kevésbé tűnik fel. akaratunk ellenére is ránk tukmálják. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. amire rászolgál. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. amilyen manapság a miénk. s nem tehetünk úgy. hogy megjavította a gépet. ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. hogy az ember kicsúszott a rendből. hogy a szimptómákat megszüntessük. mintha az orvosok volnának okai annak. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért. s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. büszkén bejelentse. hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze.

ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik. kifinomuló diagnosztikai módszerek. Tekintettel arra. Nemcsak azért. s persze vannak is. megszenteljük. hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű. akik valójában a világot megváltoztatják. a szentek. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg. Bár nem láthatók. a mérgektől vagy hasonlóktól. aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. amely túl van a tisztán anyagin. akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek. mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni. hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „.. de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk. mégis sokkal valóságosabbak. A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. hogy egészebbé tesszük. Homeopátia A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. A gyógyítás mindig papi aktus. a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek. észrevesszük. ezért nem indokoljuk részletesen. Magától értetődik. amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel). ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene. mondják.. mint bárki más. a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását. hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek. milyen sok a beteg ember. hanem mindenekelőtt azért. amely őt megbetegítette. Amióta csak homeopátia létezik. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. irrealisztikusnak tűnhetnek. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Az embert meggyógyítani annyit jelent. mint puszta terápiás módszer. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze. vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”. hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. mert a homeopátia sokkal több. hogy aligha lehet benne hatóanyag. Ilyenek mindig voltak. vagy következményei-e. de legkevésbé a bölcsek. vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei. a valódi gyógyító beavatott. Ezt a sajtó feltűnő . az imádkozók nélkül létezhet a világ. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk. de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –. s ezek a kevesek azok. közelebb visszük a kegyelemhez. soha nem a baktériumoktól. a vírusoktól. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével. bár nem hallunk felőlük. mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. olyan világos reprezentálására. Nem tartozik témánkhoz. S valóban. amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg. Mi azt akarjuk bemutatni.

hogy megállapítsák. Ha a kémia szintjén nézzük. az korántsem jelenti azt. D 500-as. meg némi szennyező anyagot. s a kettőt összerázzák. szimbolikusan megkavarjuk. ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek. mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz. Ezt az összerázást. s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják. s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. Ezzel a csalást le is leplezték. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. Nos. mindnyájan tudjuk. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 2+9 rész alkohol = Bell. amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól. az állatok és a növények világából. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is. Ha ebből a Bell. Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell. nem más. mint D 12-es. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk. Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. és kijelentjük. E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt. D 4+9 rész alkohol = Bell. mint az alkohol rituális összerázása. D 2-t. Minden. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. D 5+9 rész alkohol = Bell. például alkoholt. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. nézzük meg először. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 30-as. hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓ 1 rész Bell. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. D 29+9 rész alkohol = Bell. a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). D 6+9 rész alkohol = Bell. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet. de D 200-as. D 1+9 rész alkohol = Bell. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. ami a D 23-as hatvány után történik. hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel. D 3+9 rész alkohol = Bell.). D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. megkapjuk a Bell. kilenc rész oldószert adnak hozzá. hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. D 1-nek nevezik. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan. a Belladonna 30 a . hatványozásnak nevezik. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt. D 1. Az eljárás végeredményét Bell.

Ha már az a tény is problémákat okoz. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvinta-centimális hatvány). A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. ez a magas hatványoknak felel meg. Ha így volna ugyanis. hiszen ezzel beigazolódott. A zavarodottság csak nő. ha azt hallja. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. Ellenfelei most örülnek. az adag mindig 7 csepp. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. minden két órában egy adagot kell bevennie. amit felirata ígér. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. ezek a globulik. hogy biztos lehessen benne. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. ha úgy nézzük-. spontán gyógyulás vagy autoszuggesztió. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. használati javaslat nincsen. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. s ennyiben. amely az alkoholt helyettesíti. mondjuk. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. mint placebo-effektus. már nem az anyaggal dolgozik. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. vagy 7 globuli. de a terápiában jobban alkalmazható. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. Az is feltűnő. ebből. hogy léteznek az úgynevezett C-hatványok is. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. Naiv és ostoba az. míg a D 200-ból egyetlen egyszer.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. Ezek annyira egyértelműek. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. ha azt éljük meg. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. túl sok a tisztázatlan részlet.mindkettő tiszta alkohol. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. . Ezeknél a tejcukor az oldószer. a zavar csak nő.

A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. A könyv papírból. amelyen rajta áll a könyv súlya. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. vászonból és nyomdafestékből áll. a laborban nem mérhető. a kazetta maga pedig az információ hordozója. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. A tudat kitágulása információáramlást jelent. tehát nem állapítható meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. fém. Inkább azt emelnénk ki. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. hogy a tartalma Európa története. Ha egy tabletta arra tart igényt. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. hogy mindig az ember az. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanciákból állhat – lehet kazetta. Általában elsődleges az információ. másodlagos. . mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. Az információ mindig valami nem materiális. Az. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. aki beteg. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. nem tudjuk megmondani. levegő és így tovább –. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. alkalmasnak kell lennie arra. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. kő. Mondjuk. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. Figyeljünk meg egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. aki akar. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. nem az anyag. amiről bárki meggyőződhet. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. fa. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. és miért. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. papír. s nincsen rajtuk felirat. lemez. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. a hordozó nem olyan fontos. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. Itt azonban szó sincs arról. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. és melyiken az előadás. a spektrálanalízis eredményei. mert minden anyag már magában is „beteg”. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. a pontos kémiai öszszetétel és így tovább. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. Ez olyan tény. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. hogy papírra van-e nyomva. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. végül kaphatunk egy listát. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. pontos méretei. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. Az előadás vagy a zene az információ. melyiken van a zene. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. s ez Európa története. Fontos maga az információ. Ha két kazettánk van.

az állat stb. ezzel mindig árulást követnek el. Nem a testen múlik. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. lelkében rejlik. Ehhez azonban az kell. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. se kevesebb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. amely képes azt továbbadni. Ezt azért hangsúlyozzuk. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. hanem az energián. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gondolkodási rendszerébe. akkor sem történne se több. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. a növény. a homeopátia lényege a hatványozás. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. mint ásvány. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. mint egy. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. mert a homeoterapeuták egyik. Aki megértette. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. A makrokozmoszban minden princípium. így hatásuk testi kitérőket tesz. amely szerint az ember a mikrokozmosz. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. ezért is kell gyakrabban szedni őket. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak.” . s a szabaddá váló információt egy új. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. a gyógyszer nem látható. növény vagy állat válik egyedivé. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. az nem gyógyszer. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. mint egy. annál magasabb lesz a hatvány. hogy a D 200-as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. hogy az ásvány.

. Ha az orvos olyan beteget talál. olyan tünetegyüttese van. illetve gyógyhatásának képét. mint a higanyból. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. hogy a mérgező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. hogy melyek azok az információk. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. így együtt szenvedett pácienseivel. Nyilván az sem véletlen. mint a beteg. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. Ha egy beteg embernek. aki nem szedett Belladonnát. Az orvos megbetegítette magát. akkor ez a szer „simile”. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. hogy attól megbetegszik. Gondoljunk itt Krisztusra. az a betegnek orvosság. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. azaz a megfelelő orvosság. amely képes a beteget meggyógyítani.). növény stb. amelyekre a betegnek szüksége van. Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. szubjektív reakcióját mutatja. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. és hogyan ismerem föl. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. hanem hatványozott formában kapja. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. Hogyan tudom megállapítani. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. rátérünk a dolog lényegére. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. pathein = szenvedni. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. hogy mérgező legyen. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja.

A beteggel is ugyanez történik. az anthrax anthraxot.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. „meghülyül” (Fritsche). Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. a szentnek a mérgező az ellenpólusa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. dacára annak. gyógy- . akinek az a nehéz feladat jutott. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. A betegben az egyik. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. megmérgezi magát. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. mert ők maguk sincsenek még megváltva. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. A beteg azt kapja. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. de a nem anyagi szinten. ezért megbetegszik. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. mint normálisan – 5. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. de gyógyítást nem. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. de a hatványozástól eltérő módon. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. s testében materializálódik. mert az egészségesnek. de zuhanó. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. Ezért is mondtuk fentebb. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk.76 grammot naponta. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). amire szüksége van. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. vagy sem. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. ha mérgező. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. megbetegszik. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). Az ellenállás mindig ellenállást teremt. hogy így esetenként a helyes. hogy kitalálja. A kapott információ gondoskodik arról. bűnös formájukban. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. Ezt minden nagy orvos tudta. azt megmutatja a kúra. Ha felidézzük azt. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. A homeoterapeuta. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. bár hatásokat kiválthatunk vele. a nagy Paracelsus már Hahnemann előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani.

.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 szerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. és nem tarka színekre stb. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie.

Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. hatolj. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. mennyiségi és minőségi aspektusáról. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. Gyakran értelem nélküli. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. nekifogott a Biblia-fordításnak. csak azt árulja el. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. kilenc is egy. Néggyel mit érsz? Ötölj. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. s ezzel a füg- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. s ez a minőségük. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. tíz: megmeredj. három fokot stb. gyökere. Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. egyszerű szójátékra gondolunk. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. Ha megértjük a számok minőségét. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! Elér a gyász. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. Beszéltünk már az idő polaritásáról. hogy még nem nyert beavatást. Aki mindenáron kerülni kívánja. három litert.

Ha helyesen nézzük. Csak kilenc számjegy van. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9-ig vezető fejlődés. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. s ezeket addig adja össze. mondhatjuk. Ha ezeket kimerítettük. 4-es. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. egy magasabb rend valóságai. csak rájuk találtak. A számok ősminőségek. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. mert: * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. 10-es mind ugyanaz. hogy elemeire bontja. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. hogy az 1-es. összegzés . Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 gőleges gondolkodás elveit követte.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. Sem a számokat. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. mégpedig úgy. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. 7-es. Meg kell állapítsuk. A teozófikus addíció abból áll. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. nem is ők teremtették. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. vagyis 1. csak más szinten. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja.

a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. teremtő princípium. a püthagoraszi tetraktisz. Ellenőrizzük: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. antagonizmus). amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. és így tovább. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. hogy a számsor hármasával felosztható. 19 stb. 16. ebből indul ki az impulzus.) ugyanannak az egységnek különböző formája. a nőies princípium. férfias. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. mint például a négy elem. A 2-es a befogadó. 7. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. passzív. de magasabb szinten. 13. „Jod Hé Vau Hé” tanában. Így ez aktív. 4. Láthatjuk. a kabbalisták tetragrammatonja. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. 10. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. Így leírhatjuk.

A Föld azonban nem tiszta princípium. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. s csak szimbólumaikban. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia Állatöv az apokalipszis állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Kabbalisztikus világok Tarot Kártya Égtájak 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni oroszlán ( ) oroszlán Márk macskaláb Jod Azilut botok treff kelet 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni skorpió ( sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni ) vízöntő ( bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél ) 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni bika ( angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak ) . hanem az első három keveréke. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. az 1-es viszont pozitív (+). a formálható Víz. s mint ilyen: eredmény. hogy végső soron minden rendszer. a tűzzel. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). a semleges közvetítő a Levegő-elem. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. teremtő princípium. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. A Tűz. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. bipoláris. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. a magába fogadó. a vízzel. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 A 3-as közömbös. újrakezdés egy új szinten. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. a levegővel és a földdel.

az „egy Istennel”. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen következik. nem lepődhetünk meg azon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. Egység nélkül polaritás sem lenne. apa nélkül nem lenne fiú. ez pedig az egység. ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új. Isten annak az egységnek a fogalma. hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. amely bár nem hozzáférhető az ember számára. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. . ott feltételeznünk kell az egységet. Ahol kettősség van. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. ami megint csak azt mutatja. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát.

akkor Istennek mindent át kell fognia. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. Visnu és Siva. szüksége van a polaritásra. Szentlélek. nem változtatható. de ő is ott van minden teremtett dologban. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. Az Isten viszont végtelen. Brahma. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. Isten átfogja az univerzumot. Ebből a definícióból következik. sem atya. mindenható Istenre. hiszen a végesség. vagy a meghasonláshoz vezetne. mint női. abban a pillanatban. ami nem poláris. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. A teremtés hármassága Így születik a 2. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. de az Univerzum nem fogja át Istent. nem képes felfogni. amely tükréül szolgál. Térben és időben végtelennek kell lennie. amíg nincsen semmi. megteremtődtek a poláris. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. élő. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. . amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. ha kettő lenne. mert akkor nem volna ő az egy Isten.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. véges és korlátolt. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. passzív. ami nem 1. Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. közömbösíti. pontnak. megkezdődik a teremtés folyamata. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. Ezért három. Ízisz. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. Ha Isten mindenható. annak a 3. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. az a vég nélküli antagonizmushoz. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. akkor nem lehetne sem teremtő. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen.” A 3-as szám tehát. Fiú. látensen megbújnak benne az összes többi számok. Rajta kívül nem létezhet semmi. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. a hármas egységben foglalja össze. Rajta kívül nem létezhet semmi más. Ezt az eredeti. a korlátoltság. amely még nem lépett a materialitás területére. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. magasabb egységben. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. Ozirisz és Hórusz. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. mert minden emberi elképzelés poláris. Az egyes ott van minden számban. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. csak kiterjesztése által észlelhetjük. s az 1-esből következett kettősséget új. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. ellentétekből álló világ alapjai. képzelőerőnk azt. tiszta szellem. ami a valóságban létezik. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. meg akarja ismerni önmagát.

úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. vagy más szavakkal: a szellem. piros. jelenre s jövőre osztjuk. kiderül. Isten. az idő és a tér polaritása. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. sárga. mind a legnagyobb világban jelen van. mint az egy. A 4-es az anyag száma.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. mert ha így volna. kizárólagos. a zenében ott a hármashangzat. szilárd vagy gáznemű lehet. Ez azonban tévedés. Isten teremtővé vált. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. a teremtés nem állhat szemben ővele. a kén és a higany. az asztrál-. itt csak azt akartuk érzékeltetni. fejlődése. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. . az továbbra is benne marad. Ránk. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. Így az ezotériában mentális. Ha a kocka felületét kiterítjük. az következik. változó. ugyanakkor nem is azonosak vele. csakúgy. Ez azt jelenti. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. a lélek és a test. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. három próbát kell kiállni a mesében. szellemi teremtés. Az ember is teremt ideákat anélkül. hogy Isten önmagából teremtett. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. határtalan. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. 9 számjegy létezik. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. Isten nem lenne többé mindenható. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. még meg nem nyilvánult Isten. sem valamely részével. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. széle és magassága van. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. asztrális és materiális szintről beszélünk. az anyag halmazállapota folyékony. hármat találhatsz. poláris. Az „amint fenn. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. három a magyar igazság és így tovább. Az univerzum véges. Isten továbbra is átfogja. mint a megváltást a matériától. keresztet kapunk. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. hogy az univerzum valójában nem is létezik. tehát 3 x 3. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. amelyeknek az ember esetében a mentális-. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. Az időt múltra. Számunkra abból. A teret is átfogja a hármas: hossza. s bár a teremtést önmagából merítette. mert minden szellem. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. a mindenható azonban végtelen. illetve a fizikai test felel meg. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. Éppen így teremtette Isten az univerzumot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 A népnyelvben is a hármas a teljes. hogy ezek rajta kívül is léteznének. az alapszínek száma három: kék. emberekre azonban mindez paradox módon hat. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. hogy a teremtés három szinten manifesztálódik. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye.

I. mint élő. hogy látná. a vasárnappal lezárt.) A 19. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. És azt a csontot. ez neveztetik asszonyembernek. l.” A nő teremtéséről végül a 21-23. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. az ideák szintjén az ember androgün. mind az egész földön. A Genezis első két kötetében Ádámról. mi a különbség a különböző „világok” között. I. hogyan formálta Ádámot a földből.). Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. a második fejezetben egy másik szin- . férfi és asszony egyszerre. ezért még nem is vált anyagivá. mind a növények és az állatok teremtéséről. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. 2.” (Móz. még nem lépett be a polaritásba. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. és uralkodjék a tenger halain. az ember képét éppenséggel. 25. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. és Ádámhoz vitte volna. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. mert ez férfi-emberből vétetett. ki az én csontomból való csont. a barmokon.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. hogy az ember. 26-27. Csakhogy itt az áll. amely még nem esett bűnbe. így lőn az ember élő lélekké. és az én testemből való test. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. 2. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. és elaluvék. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. ezúttal az alakok földből való megformálásával. az állat és a növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. az annak neve..” (Móz. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. a növényeket.” (Móz. előbb meg kell értenünk. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. ischsa = asszony). a Genezis első fejezetében olvashatjuk. Bármilyen gyakran idézzék is. és az égen repeső minden állatokat.. az ősideák teremtését írja le. de sokkal később következik annak a leírása. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. az ég madarain. az ember ősképe. tehát legyetek olyan tökéletesek. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. Isten már itt megteremti az „embert”. Mózes első könyvében. „Valának pedig ők mindketten mezítelenek. a fényt és a sötétséget. I. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. az állatokat és az embereket. a másodikban azonban észrevesszük. Az első szinten. majd az asszonyt Ádám bordájából. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. 7.” (Héberül isch = férfi. lelkes lényről olvashatunk. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. hogy egyes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. Az a teljes teremtési folyamat. amely ezen a fokon még androgün volt.

Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. Egységben lenni annyit jelent. hogy lépjen a megismerés útjára. hogy tudata még teljes volt. Bűnös az egész anyagi világ. az Istentől. ami abban fejeződik ki. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. és visszavágyik oda. míg a második (1. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. arra mutat. az ember még nem ismerte az individualitást. az evolúcióba. A bűn a megismerés ára. A kígyó beszélte rá az embert arra. Az embernek a Paradicsomból. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). (Vö. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Ezen a szinten az ember még androgün. Mint a fény ellenpólusát. az anyag a sötétséget szimbolizálja. Csak az anyagi ember halandó. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 ten. ami azt jelenti. amint elérte a legmélyebb pontot. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. mint „a fény hiánya”. s nem kívülről állítja az ember mellé. a görög „psziché” szót. egy másik világban megismétlődik. bűnössé vált. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. Erre gondoltunk. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. csak az anyagi világ bűnös. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. a polaritás még nem jelent meg tudatában. amelyben az ember eredetileg élt. halandó lesz. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. Következésképp minden ember bűnös. A bűn – leválás az ősegységről. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. és leválván az egységről. amely. Ezért is mondják. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. a sátáni jelzők tapadtak. kikerült az egységből. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. ami azt jelenti. hogy az ember mindennel azonos. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. a sötét. nem individualizálódott. . hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. Az utalás. Az első teremtés az ősideák. az ősfénytől. mindkét nemet magában hordja. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. amely örökösen arra késztet mindenkit. lehelet. s ugyanakkor az anyagiságba való lezuhanással. de tudással nem rendelkezett. evolúcióba csap át. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. a nemek még nem váltak el egymástól. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. mely később az anyagi megformálás alapját adja. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. lélek. nem különült még el a kozmikus tudattól. s így „lett az ember élő lélekké”. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. mert ha eszik. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más.

meneküljön minden földi dolog elől. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. mert ő elbukik. Jézus istállóban született és nyomorban. Felmerülhet a kérdés. amelyből kiszakadtunk egykoron. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. a válasz ugyanis olyan területekre visz. mint ahogyan levált róla. Lucifer. kozmikus tudattal egyesítsük. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az ember már „hasonlatos Istenhez”. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. hogy Isten őt különösen szerette. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. mint a szexualitás. amelyek az egységet gazdagítják. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. akik . Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. s Isten ennek úgy fog örülni. akinek elveszett fia hazatért. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. olyasmire képes. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. s szólítsuk fel az embert. Amíg van „én”. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. ha nagy kanyarral kikerüljük őket. csak a polaritást szilárdítja meg. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. a fény születését azon a napon. a fényhozó mítosza arról szól. korlátolt tudatunkat a nagy. Nem arról van szó tehát. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. amire egyébként. szenvedések. az unio mystica. csakis ha szembesülünk velük. nem lenne az: életet nemz. éppen mert széttörte. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. világos lesz előttünk. legyőzzük a polaritást. és ünnepet ül. tudatosabban tér vissza. Ezt a törvényt hágják át mindazok. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. mint az apa. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. A megtett út. ha visszatérünk az egységbe. űzzük el a bűnt. Csak az lehet elég érett ahhoz. Azért tanítja minden vallás. halálával pedig megjárta a poklot. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. amikor a leghosszabb a sötétség. amely a nemekben ölt testet. amely elválasztja az embert az egységtől. hogy a felemelkedés útjára lépjen. a téli napfordulón. és megismerésre tör. jogtalanságok érték. visszatérést az Isteni Egységbe. a megvilágosodás és így tovább. ellökte magától az egységet. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. hogy átkozzuk el a földi. s aki ennek örömére borjút vágat. hogy kicsi. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. a mindent átfogó. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. a misztikus menyegző. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. mert bűnt követett el. vagy a világi problémák legyőzéséhez. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. s újra megleljük az egységet. gazdagabban. az anyagi világot. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 hogy valódi otthonát keresse. hogy szeressük felebarátainkat. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. mint poláris lény. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. a conjunctio oppositorium. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. kell lennie „nem én”-nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. a tanulás.

hogy a betegség elkerülhető balszerencse. és belezuhanhatnak az anyagiságba. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. ameddig gyökerei elbírják. A megismerés és a bűn. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. Nem fogják fel. nem szabad kitérnünk előle. hogy keresztülmenjen rajtunk. a fejlődéssel. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése.. „A higiéné egészséges ideáltípusát. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. hogy nem nézünk oda. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle.. hogy felfelé nyithassunk. az első vihar kidönti. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. A beteg bűnös – mind konkrét. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. csak addig terebélyesedhet. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. Mindaddig. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. igaz. . A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. s megmérgezik az élő szervezetet.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. s bűnösségében mondani rá igent. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. s ezért tud segíteni a betegnek abban. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. ehhez azonban hagynunk kell. hogy minden gyermekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). ha kigyógyulunk valamely betegségből. mind metafizikai értelemben –. A betegség gyógyíthatóvá tesz. amíg anyagi teste van. bűnösségével konfrontálódnia kell. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. ami gyógyítható. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. A fa koronája csak addig nőhet. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. Az emberek még mindig azt hiszik. az egész anyagi teremtés beteg. lent is be kell biztosítanunk magunkat. igen. ez csak az orvostudomány találmánya. Nem menekülhetünk el a sötétség elől úgy. Az ember mint olyan bűnös. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. Egészséges ember nem létezik. Az ember beteg. mert csak a beteg az. Annak. az embert megköti a polaritás. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. A szülők tudják. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. valójában ez teszi emberré az embert. mely mentes az eredendő bűntől.

betegség árán üdvösséghez jutnia. hanem arról. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. ő a betegség okozója. természetes életet él. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. A beteg számára egy ideig szükséges. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. (A kiadó) .” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. Így elképzelhető. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. Nem arról van szó elsősorban. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. akik az állatok természetes. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. sem korai lefekvéssel. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. mert nem kerülte el a szenvedést. ha Isten Fia vagy. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. s így „egészséges” is lehet a diéta. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. e világ gyógyszerévé lett. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. Aki mindenáron kerülni kívánja. anyagi hordozói a kenyér és a bor. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. sem barna kenyérrel. s ez az ellenkezőjét jelenti. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. hogy mit teszünk. hogy még nem nyert beavatást.” Jézus azért lett Üdvözítő. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. hanem fölé kerekedni. Vannak. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. fel sem merül. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. Aszklépiosz botján felegyenesedik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 C. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. csak azt árulja el. nem demonstrálta hatalmát. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. hogy aki egészséges. ebből azonban nem követke* Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. sem nyers koszttal. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya van. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. A test a szellem temploma. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. A. mint pozitív gondolkodással. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. E világ gyógyítójává. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk.

Az. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. amelyben egészen magától. hogy magunk szedjük a zöldséget. a gabonafélét. ennél sokkal érdekesebb kérdés. látni fogjuk. ha azt képzeljük el. Gyakorlatnak nem rossz. ami emberi. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. amelynek a kifejeződései. hogy „egészséges maradjon”. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. és nem az egyházakra vonatkozik. hogy mindig ugyanaz. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. aminek elveszítésétől fél. annál tartósabb. Aki azt hiszi. mert a konkréthoz ragaszkodnak. mint az a tudatállapot. Ez persze a vallásokra. Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. a gyümölcsöt. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. mert kultúránk. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. Az egyházak létjogosultsága abban áll. minden. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. Ha vesszük a fáradságot. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. Az egyházak emberek művei. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. . A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. hogy a vallások különböznek egymástól. mint maga az agyoncsapott légy. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. aki még képes agyoncsapni egy legyet. és kibontjuk a tartalmat. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. A tapasztalat azt mutatja. hogy valójában mi is az „élet”. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. tökéletlen és gyarló. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. Minél tisztább egy termék. Ha vallásról beszélünk. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. Korábban már beszéltünk arról. Aki azt hiszi. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 zik. Meglehetősen közömbös. hogy egészségesebb vagy sem. Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. Meggondolandó például. az csak a csomagolás különbségeit látja. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye.

Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. a háború és a béke periódusai. ha a szeretetben lel tudásra. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. az inga rezgése mindenben megmutatkozik. minden rezgés. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. onnan csak akkor szabadul. hogy az ember átláthassa ezt. az ébredést. Láthatjuk. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. analógiás láncban gondolkodni. minden élet alapmintája. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. hogy egyszer meg fog halni. hogy „minden rezgés”. az évszakok. az ébrenlét – alvás ritmusára. Minden ki. ébrenlét és így tovább. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. minden mozog. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. minden felemelkedik és lesüllyed. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál.és kilégzés. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt . Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről.” Ezzel elárulja. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól.és beáramlik. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. a ritmus egyensúlyt teremt. A törvény érvényességét. mint a be. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. mindennek megvan a maga ideje. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Emlékszünk még rá. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. Az élet és a halál – ugyanúgy. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. hogy képes függőlegesen.” A reinkarnáció MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. mint az ébrenlét. alvás. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. Az élet és a halál olyan polaritások. abban. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 Az ezotéria azokhoz szól. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. az elektromosság. mint a belégzést a kilégzés.

A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. A meghalás így nem más. miután másokat is arra kényszerít. A valóságot is léte igazolja. Az a megállapítás például. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. és átkerülünk a túlvilágra. így független lesz a bizonyítékoktól. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. Aki tud valamit. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. Így a testiben lévő emberek szintje. hogy azután átéljen egy olyan. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. Annak. mint annak a küszöbnek az átlépése. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. amit mi evilágnak nevezünk. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. mint Goethe. ahol kimutathatnók. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. mert nem a hit tárgya.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. mint a tudat. hanem arra a teljes ritmusra. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. „bebizonyítottam”. azzal azonban tisztában kell lennie. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó vándorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. csak a létnek egy másik. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). Erről Platón ugyanúgy tudott. hogy tudott róla. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. Ezért azután meglehetősen furcsa. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. s így vezet a tudáshoz. hogy higgyenek benne. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. A halál nem „nemlét”. ahová nem tartozunk többé. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. mert nem része a valóságnak. és nem azt. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. ellentétes pólusú formája. annak nem kell hinnie. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. Ha azt mondom. Szándékosan mondtam. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. A külső. túlvilág . hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. amelyet mi „halál”-nak nevezünk. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. így nem is válhat tapasztalattá. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel.

hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. Az élet tanulás – függetlenül attól. mely alatt néha pótolnunk kell azt. hogy evilág és túlvilág. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. s felismeri. megfelel egy iskolai osztálynak. sikereivel és sikertelenségeivel. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. Az emberi lélek útja a tanulás útja. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . sok tévedésből és sok helyesbítésből. hiszen valójában se fel nem kel. Szünet után újra kezdődik a tanév.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 lesz számunkra. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. felismeri. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. . hogy a sors határtalanul türelmes. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk.ugyanúgy. A halál tehát szubjektív élmény. s ezalatt meg kell tanulnia. Az élet értelmének keresése alapvető igény. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. következő osztályba léphet. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. ahogyan a Nap mit sem tud arról. s a hibákat kompenzálja. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. hogy ebben az életben nem mindenki indul ugyanarról a starthelyről. a maga feladataival. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. hogy mindenki azt tanulja meg. hogyan fejlődjék. Egy túlvilági halált mi. amellyel pályáját befejezi. Olyan tanulási folyamat ez. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. se le nem nyugszik. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. hogy az időtlen. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. amit a legkevésbé akar elfogadni. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. Nyilvánvaló. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. akár ateista valaki. nehézségeivel. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. Attól függően. sok apró lépésből áll. s ez a fenti törvényeket követi. problémáival. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. tényleg kétségbe vonhatjuk. születés és halál végső soron ugyanazok. A tanulást a szünidő követi. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. hosszú út. amelynek célja a tökéletesség. Amit mi egy földi életnek nevezünk.

s a bűnösséget a társadalomra. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. ha mindazért. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. . mire használjuk. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. ami történik vele. ugyanakkor azonban új. gondoskodik arról. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket. Amikor reggel felébredünk. befolyása alatt áll. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. Nehéz felfognunk. amit addig szőttünk. Világos. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. amit átél. A karma a kiegyenlítődés törvénye. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. pedig ez csak azért van. amely a lehetőségek tömegét kínálja. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. lelkét elhanyagolta. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. felismeréseinket tükrözi. rá kell jönnie. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. legelőször is a bűnbe ütközik. Korunkban az emberek többsége szenved attól. amelyet korunk embere nem akar megtenni. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. gondolatainkat és cselekedeteinket. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. esetleg testét. illetve tapasztalatainkat. vagy jelentős adósságot csinált. ugyanazt kell tovább szőnünk. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. Aki a bűnt elfogadja. elkövetett hibáinkat. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. mi döntjük el. A karma törvénye azt követeli az embertől. Bizonyos. Aki a dolgok értelmét keresi. amely eddigi problémáinkat. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. Ezért minden tett. ő vállalja a teljes felelősséget. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. hogy minden új élet új esély. hogy nekikezdjünk az új napnak. hogy felháborodást szül. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat.

ami lényegi. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. hogy az individuumok különböző szinten vannak. Minden hittérítés hibás. Mások épp ellenkezően. semmit sem felejtünk el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. minden bizonnyal megvan az oka. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. s ebből azt vezetik le. azt mondják. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. s így kezdhet mindig mindent elölről. Nem igaz. a nyolcadikos játszva megoldja őket. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. Mivel nincsenek objektív problémák. hogy mindazt a tudást. nincs többé szükségünk rájuk. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. Az ezotéria ajánlat azok számára. Ez a hatás a tudat tágulása. általános érvényű megoldások sem lehetnek. A pszichológusok máig is vitatják. minden új testet öltéskor elfelejti. Szubjektíve mind az elsős. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. amelyet ma már nem tudunk. vagy öröklődik. mert nem veszi figyelembe. megfeledkezünk arról. A színes papírbetűk is csak arra valók. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. amelyen éppen van. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. aki még védi magát. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. de amint megtanultunk. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. s ennek sem az örökléshez. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. vajon az intelligencia tanulható-e. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. hogy az emberek különböző szinten állnak. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. Válaszunk: sem-sem. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. képességekkel stb. amely akkor is tovább rezeg. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. Abból. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. . intelligenciával. Mindaz. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

88

Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba, ha ezzel feladatainkat színvonalasabban meg tudjuk oldani, ha ezek segítségünkre vannak. Azokat a képességeinket viszont, amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük, úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így, mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja, hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja, sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel, amely addig tehetségként nem jelentkezett nála, esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv, ebben gondolkozunk, túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban, és nem veszünk tudomást arról, hogy azok csak segédeszközök. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke, csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába, annak erre a forrásra nincsen szügsége. Azért, mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt, nem kell, hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt, amit elsajátíthatott, a zenének nincs többé értéke a számára. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet, ez olyan időzavarhoz vezethet, amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre, hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le, és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra, azzal dolgozzunk, amink van, s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire, amink nincs. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes, hanem a lélek érési folyamatára is. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az, hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük, hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól, s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. Nem gondolom, hogy jobb lenne, ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit, s arról sem ábrándozom, hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz, mint a Sabin-cseppek. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. Az emberiség többsége még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –, adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”, hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában, amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. A jógi olyan testtartásokat vesz fel, amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni, hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik, az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

89

Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg; azaz az ember és a kozmosz megváltásában. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak, és, vagy egyszerűen magától megtörtént, vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. Mivel véletlenek nincsenek, biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék, ha ennek még nem jött el az ideje. Van egy jelenség, úgy mondjuk: van, aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába; ez azt jelenti, hogy az illető olyan szenzitív lélek, aki belelát mások inkarnációiba. Az Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható, amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt, a jelen és a jövő minden eseménye. Azok, akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akashakrónikából – legyen ez a képességük adott, vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni, nem kell abszolút módon, kritikátlanul hinnünk ebben. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak, akiről szólnak, mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához, az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható, hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára, amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb.). Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal, hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. A kíváncsiság korunk betegsége. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele, így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma, akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra, mint általában gondoljuk. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket, vagy elhallgatják, elfojtják őket, mint az elmebetegség fenyegető jeleit. Így van ez azokkal a gyermekekkel is, akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják, s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. Azokban a kultúrákban, amelyekben a reinkarnáció része a világképnek, minden természetesen másként van. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek, ezért fel sem merül, hogy nyilvánosságra hozzák őket. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. Bármilyen külső szituáció, tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert, hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak, s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé; nyugodtan mondhatjuk, hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” megtaláljuk, függetlenül attól, hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk, hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg, hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

90

Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk, melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. Mindamellett tudatában vagyunk annak, hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai, amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza, ad infinitum. Azt állítjuk tehát, hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet, melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. Pontosan tudom, sokak számára milyen provokatív ez az állítás, miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat, hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni, hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve, s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma, amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető, hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Ez a tanulás azonban, ha visszafelé nézzük, sem a születésnél, sem a fogantatásnál nem fejeződik be, hanem átfogja összes inkarnációinkat. Talán világosabb lesz ez az összefüggés, ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon, igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”; a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája, megvan a saját, speciális, számunkra szükséges tanulási programja, amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond, vagy nem érti meg annak értelmét, akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást, amely a problémát megválthatja „problémásságától”. Mindazzal, amit eddig elmondtunk, azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani, amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz, a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki, és 1975 óta alkalmazzuk. Ez a módszer, bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében, mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellenpólusát testesíti meg. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis, sem nem primérterápiás kezelés, melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja, és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit, s az ezoterikus világ- és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. Alapállásunkból természetesen következik, hogy mind nézeteink, mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval.

Ezek a kísérletek sem új dolgok. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. hogy élet és halál ugyanaz. Manfred Kyber A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. Ezen tisztán kísérleti célú. A korábbi életekből származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. s közzé is tették eredményeiket. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. mintsem a hipnotizőrtől. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. fogantatásukat. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. s a csönded – csönd és örökkévalóság. hogy meglegyen bennük az ősbizalom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. s óvnak tőle ősidőktől fogva. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. s látod. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. az az ötletem támadt. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. . hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. s az idő időtlen. ez tette lehetővé az időbeli regressziót. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. fejlődésüket az anyaölben. váltakozó ölekbe. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. hogy lemondtunk a hipnózisról. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 A hipnotizációs eljárás fáradttá. anyagiban. Mindannak. Röviden ellazítással kezdünk. minden terápia központi kérdése. A probléma ugyanis éppen az. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). miért kerestem olyan módszert. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. sőt majdnem lehetetlen leírni. még tovább megyünk visszafelé az időben. Célunk az. ez segíti elő. minden anyaméhben töltött hónapot. alig hiszi. Ez az ellazítás lehetővé teszi. ha azonban megtanuljuk. hogy hipnotizáltuk volna. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. Ez azonban tévedés. Ezt meglehetősen bonyolult. Módszerünk eredménye. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. egészen a fogantatásig. hogy az embereket éberebbé. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. így kiderül. . látja. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. tudatosabbá tegyük. ahelyett hogy felébredne. Úgy gondolom. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. látja a teret és jövendő szüleit. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. s végre tudatosan élne. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. s ismét valami behatároltban. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől várja majd vágyai kielégítését. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. újra érzi. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. álmossá teszi a pácienst. fájdalmat. mennyi szorongást. mint temetésekor. s ez. Aki maga nem tapasztalta. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. Ekkor azt éli át. sötétben találja magát. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. Jogos a kérdés. Ha már képes arra. pilledtté. marionettként él. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. kellően megindokoltam. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. átéli a szülők nemi aktusát. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. sem álmosság nem jelentkezik. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. vakon. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. megtanítsuk őket. hallja és érzékeli azt. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. kicsiben azt kellene reprezentálnia. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. egészen magától értetődő lesz. ez ismét sok. mint később látni fogjuk. s a páciens megtanulja. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. ami születése alatt és után történt. abortuszkísérletet él át az embrió. hogy az ember folyamatosan „alszik”. s ezalatt sem fáradtság.

hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. mint több száz óra analízis. mint szülei. A születés előtti nevelés. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. s így fennáll annak a veszélye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. Ezért bejárása van még múltjába. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. amikor először levegőt veszünk. hogy az újszülött lelkileg idősebb. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. kifejezik érkezése felett érzett örömüket. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. és csak jó zenében. azt is. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. amilyen korán csak lehet – azaz. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. hogy a születési horoszkópot a felsírás. mint egy többhetes terhesgimnasztika. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. minden mondatot ért. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. illetve a születésben lehet megtalálni. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. A primérterápiákban egyre gyakoribb. jó filmben és jó színházban részesítik őt. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. és az embrionális állapotba. hogy tudása a születéssel kioltó- . nem egészen foglya a polaritásnak. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. Persze szenzációnak hat. s tudja. lehetőleg már azon a napon. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. tudatosan érzékel. jelenébe és jövőjébe. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. elmondják neki a születés folyamatát. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. az eugenetika abban áll. s amit beszélnek körülötte. jó irodalomban. Ez az oka annak is. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. az embrió sokkal inkább attól fél. Semmi okunk sincs arra. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. Teljes mértékben lehetséges. Erre azt tudjuk válaszolni. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. hogy megfelelően fejlődjenek. hogyan alakult ki az az elmélet. gyámoltalan és fiatal. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. ekkor kerülünk be a polaritásba. Hál' istennek Dr. A megszületéstől való szorongás nem annyira magára a születésre vonatkozik. de legyen itt elég annyi. ami történik.

hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. áttekinti ezt az életét. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. dr. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. ne csodálkozzanak. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. hogy ilyen egyszerű meghalni. úgy oldódik el tőle a halálban. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. Ezután már nem fél a haláltól. akik hetekig vitatkoznak azon. amit dr. Azok a szülők pedig. a halállal. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. születésétől haláláig. mint bármilyen más. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 dik. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. Moody. amelyeket egy-egy terápián átívelünk. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. mint azt a modern történetírás teszi. akkor hozzásegítjük. az menjen csak el egy planetáriumba. szorongása meghátrál tudása előtt. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. vagy elutasítja őket. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. ha gyermekük zavart lesz. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. klinikai technika. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. Magától értetődik. ez többet segít. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. sose gondoltam volna. Nehéz lenne számokat mondanom. . s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción keresztül. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség).

hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. s átéli. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. Ha folytatjuk példánkat. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. Mindezek az események egy lánc szemei. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. sok más. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. ez azt jelenti. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. hogy annak az embernek a lelke. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. Ha továbbkeresünk. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. törvényszerű történés. hogy annak a páciensnek a múltjában. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. Az emberiség sokkal idősebb. hogy megfulladt. hogy az emberi tudat felfogja. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. még- . Ez a következtetés azonban alapvetően téves. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. az. A döntő lépés akkor következik be. ugyanazon a szinten marad. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. Vagy egy másik páciens. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. még sok olyan szituáció lesz. aki fél a magasságtól. mint az az elképzelés. így még sok. aki egyik életében vízbe fulladt. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. mint azt manapság feltételezik. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. hanem egy olyan probléma kifejeződése. következő életében félni fog a víztől. Nincs számottevő különbség aközött. amelyek mind olyan minőségűek. olyan szituációt fogunk találni. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. amelyben a bal szeme világát elveszíti. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. örök áldozatként éli meg önmagát. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. ha egy páciens úgy gondolja. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. Átéli. hajlamosak vagyunk arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. hogy a tünet. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. vagy ha úgy. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban.

nem újabb terhet veszünk magunkra. A bűn elfojtása. egyszerűen a valóság megpillantása. Hibák nélkül nincsen fejlődés. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. az elismeri bűnösségét. utána mindenki szokatlanul szabadnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 hozzá olyan cselekvőként. Aki kéri a kegyelmet. tehát bűn terheli. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. ha megtudják. Amikor a bűnnel foglalkozunk. megkönnyebbültnek érzi magát. Konkrét végpont. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. olyan. egészebb. amelyet olyasmi okozott. akik azt vetik ellenünk. a következő gyakorlati okai vannak: 1. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. Annak. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. aki kéri. mint minden más polaritás. Vannak. hogy valamikor megöltek valakit. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. s ez az ára tanulásunknak. Sokan azt hiszik. aki még soha nem égette meg magát. Ezért nincsen olyan ember. e kettő is középen egyesül. aki korábban ne követett volna el bűnt. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. hogy ezt mégsem tesszük. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. akik szoronganak attól. annak nem lehetnek negatív hatásai. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. Vannak. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. nem létezik. egyre teljesebb. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. aki másoknak okozza mindazt. mert azt gondolja. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. amit elfojtunk”. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. kerülnünk kell minden szélsőséget. aki átmegy a sötétségen. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. El kell fogadnunk. hogy „csak az nyomaszt. Nincsen olyan ember. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. Csak az érheti el a fényt. Ősi bölcsesség. hanem megszabadulunk egy tehertől. félnek. hogy mint ember bűnös. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. az a nyomás. determinánsai után tovább is kutathatnánk. A karma törvénye gondoskodik róla. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. s a páciens a látványt. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. ez az egész nyomás megszűnik. hogy megismerjék saját bűneiket. Először is tudatosítja a hívőben. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. egészségesebb lesz. hogy mások okozzák azt neki. és mégis kerüli a tüzet. Ami tudatos. 2. hogy egyszer minden ember eljusson . amely megnyitja a gyógyulás kapuját. Kegyelemben csak az részesülhet. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja.

ugyanis betegsége motivációja nem tudatosult benne. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. A tudat a jelenben változik. hiszen. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. mint az egodominancia. ők mindent megtettek. ezért is gyógyul meg a páciens. hanem a valóság megtapasztalása útján. Csak az tud megválni a múltjától. bár nem is kezeltük őket. ma rafináltan kendőzi –. ez az. avagy lemondjon a hatalomról. meg kell tisztítanunk. Minden ezoterikus út célja az. ami átpolarizálja az embert. Csak az lesz képes arra lassanként. s azok karmikus bűnokait követjük. Ha felismeri. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. Természetesen a beteg azt hiszi. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. mert ma már lényegtelen – és nem azért. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. szublimálódott. mindent megpróbáltak. mi a rossz. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. A hatalom ellentéte az alázat. bűnei felismeréséhez. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. mint mondják. Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. hogy választania kell: beteg legyen-e. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. s az tudattalanul hat benne tovább. hogy leckét vegyen alázatból. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. ha elfojtja a múltját. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. aki beépítette azt tudatába. mert olyan érdekesnek tartjuk. hogy ismét egészségesek legyenek. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. az megérett a kegyelemre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hibái. hogy egészséges szeretne lenni. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. amely az embert kudarcra ítélte. A reinkarnációs . Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. kísérlet arra. A karma célja az emberi belátás. ez az a pont. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. ő akarta eldönteni. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. aki átlátja. A hatalom ugyanaz. hogy azok egy közös témára redukálhatók. Azért nézzük meg a múltunkat. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. aki ezt elérte. csak hogy hatalomhoz jusson. Hogy hatalmát megtarthassa. adta el neki a lelkét. azt találjuk. Senki sem élhet itt és most tudatosan. mi a jó. ez a téma pedig a hatalom. Minden kijelentés. mint egykor. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki.

amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. Céltalanul bolyongok. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. lassú és magányos. többek között patkányszerű állatok. Mindaddig igent mondunk a földi életre. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. nem a nép ópiuma. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. célunk azonban túl van a materiális világon. de nem találok semmit. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. s amelybe visszavágyunk.” . hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. Minden félelemkeltő. mint egy tájat. Az egyik páciensem például. Mindig az adott lélektől függ. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. ameddig az fejlődésünk szempontjából szükséges. tisztán képi szint. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. s közben rátalál a bűn mérgére. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. mint alig néhány évvel ezelőtt. majd valamilyen sötét szférában. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. Más lények is vannak itt. Az a legrémesebb. Hosszú idő után végre találok egy hasadékot. A túlvilág asztrális világ. s minden remeg a rémülettől. illetve beszív valami. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. szögletes. hanem éppen azt a követelményt. a levegő telve rémült sóhajokkal. elutasító. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. Fúj a szél. mert a felismerés a mérget hatványozza. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. Szörnyű zajt és robajt hallok. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. A táj diszharmonikus. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. hanem éppen olyan differenciált. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. s kerüljük azokat a kérdéseket. amiben elbújhatnék. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. hideg. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. A túlvilágról. amely magával vitt tudatállapotának megfelel. ebbe gyorsan benyomakodom. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. egy olyan egység. illetve bizarr tájon találom magam. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. minden éles. Mivel ezek a szintek különbözőek. Ezért is van az. amelyből egykoron kiváltunk. hogy majd megőrülök. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja.

Nem arról van szó. karriervággyal. de mivel igen fontos. gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Lágy. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”. amelyek valahogyan átmennek egymásba. de mindenkit óvni szeretnénk attól. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra. mint itteni világunk. hogy mit mondanak. ha felismerve saját hibáinkat. kellemesnek írják le. hová vezet. vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk. és megsimogatom a mamámat. látom a házat és a kertet. látom a mamámat. más lényeket is látok itt. és hogy mindent meg fog mutatni. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű. hullámos tájra érünk. s ők is tudják. ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni. Ezektől az esetektől eltekintve. hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg. mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Eddigi tapasztalataink azt mutatják. a túlvilág annyira kellemes. ki akarjuk egyenlíteni őket. Azok a lények. jóvá akarjuk tenni. hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Nem vagyok többé én.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások. Még egyszer hangsúlyozzuk. majd visszalibegek. hanem tisztán pszichikai világ. mindenki boldog. mindig a hely minőségének felelnek meg. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük. amelyekkel ott találkozni lehet. mint annak. A földhöz kötött lélek Most olyan témát érintünk. s glóriát vonjon minden kijelentés köré. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek. hogy fejletlen lelkek. a nagyanyám kézen fogva vezet. Apám anyja. amelyek hatalommal. csak azért. hogy még egyszer inkarnálódnunk kell. hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát. és mégis én vagyok. Sokkal csekélyebb annak az esélye. hogy én mit mondok. . a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg. a túlvilágot általában szépnek. Fellebegek a mennyezetig. hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik. a házvezetőnőt. így minden benne található lény és jelenség is. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. „mert odaátról jött”. nem tehetjük meg. akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez. sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. elkezdek lebegni. mégis tudom. a papámat. Mindenki jól érzi magát. illetve lények között. hogy a túlvilág nem anyagi szint. akik kérik ezt. hogy spiritiszta médiumokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk. hogy ismét cselekvőképesek legyenek. hogy tévedhetetlennek tartson. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz. ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Nagyon kedves hozzám. amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek. hogy szót se ejtsünk róla. Lágy. hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye. Elmondja. mindent látok.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól. Csak akkor jutunk olyan belátásra. és magamat is az ágyban. Azután megint fellebegek. Nem beszélünk. fényes színeket látni.

gondolattal. igen sajnálatos helyzetben van. Ezért . s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak. hogy imádkozzunk értük. A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. A század első felében dr. ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. hogy nincsen saját teste. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni. Mindebből az következik. a benne leírt rítusnak az a feladata. segítségre szorul. Ha valakit lelkek tartanak megszállva. amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni. s nem kér tőlük segítséget. hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk. Ezekben az esetekben nem a pácienst. hogy meghalt. s utólag tudatossá teszik benne halálát. szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok. Szó szerint fordulatot kell tennie. hogy elszabaduljanak. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől. az is kiderült. Ezért minden laikust óva intünk attól. hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. hogy az elhunyt lelkét vezesse. amely a holtat idekötözheti. s ezáltal az az érzése lehet. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz. de oka lehet az is. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. saját útjára tereli. a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét. Annak. hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé. Így az élők feladata. ez hozzásegíti őket ahhoz. visszaszólíthatja. Ezért van az. hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki. de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. ha egy másik földi testhez tapad. „nem engedik szabadon”. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. hanem a lekötött lelkeket kell kezelni. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar. hogy befolyással van a földön történtekre. ha imádkoznak. amíg a földi történésektől el nem fordul. hogy felvilágosítják állapotáról. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem. ezt azonban hamar kiegyenlíti. Az ilyen lélek terápiájának lényege. fel kell ismernie új útját. gyakran az az oka. mivel kiemelkedő médium volt. Fel kell fognia. hogy egyszerűen nem jut eszébe. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. így a földi dolgok nem érintik többé. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal. s az úton kapható segítséget. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat. s így a kliens is megszabadul tüneteitől. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv. Sok szól amellett. aki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba. hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. s így kezelhessük is őket. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra.

Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. Minél rövidebb a köztes időszak. amely már kívül esik az emberi birodalmon. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. gyakran találkoznak. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. amelyek egészen az állat-. s nem égi bölcsességek közvetítői. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. hogy az emberiség mint olyan. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 tisztában kell lenniük azzal. egészen biztosan téves. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. A köztes időszakok megrövidülése. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. nem egy zárt kör állandó létszámmal. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. míg eléri azt az érettségi szintet. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. A szerelem és a gyűlölet. a lélek is különböző birodalmakat jár be. hogy a nemek váltakozhatnak. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. Bár tapasztalatból tudjuk. Az az elterjedt vélekedés azonban. az emberiségre például azt mondhatjuk. annál több ember él a földön. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. illetve csökkenését. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. de nincsenek mindig együtt. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. Sokszor fölvetődik az a kérdés. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. növény-. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. . ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. akivel szemben elkövettük. Sok minden szól amellett. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. Egyes esetekben mégis előfordulhat. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. inkább csak egy köztes állomás. amely a nemek változtatását vezérli. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy sem. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni.

amit egyszer le kell majd aratnia. hogy az „itt és most”-ban éljen. Azáltal. mi a megváltás. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. A páciens eredetileg csak azt várja. Amikor mi vallásról beszélünk. mint ellenségeiben. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. mint egy mikroszkóp. Ez a felismerés rákényszeríti. A reinkarnációs terápia úgy működik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. ezen mindig a religiót. hogy megváltozzék. amelytől megbetegedett. nem az egyházakat és az intézményeket. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. akit már megérintett az a valóság. hogy a tünetei megszűnjenek. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. amit egykor elvetett. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. hogy minden tettével csak azt aratja le. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. s felismeri. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. azok. mint minden más intézmény. Felismeri. keresztre feszítik őket. Éppen a pszichésen beteg az. Ezért aztán az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. ha a dolgok elveszítik értelmüket számára. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. van-e Isten. s nem veszi észre. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. A lélek csak akkor betegszik meg. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már re-ligio. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. ugyanakkor újból elvet vele valamit. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. terápiánk végső célja. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. megbetegedett az igazság mérgétől. s így is marad. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. azaz. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. akik a valódi. Ha a terápia során egy páciens megérti a . Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. mint megbetegedése előtt volt. hamisítatlan. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. rákényszerül.

és mindent helyreállít. Máté evangéliuma 16. Abban. saját döntésére bízzuk. 553-ban. 10-13. máskor a gonoszra.” (9. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. mondván: „Mester. 1-3. Illés ő. (Márk evangéliuma 8. hanem.) Majd Máté evangéliumában (17. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. – Sorsunk. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. sem ennek szülei. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. mégis egyértelműen azt mutatják. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. sok minden szól amellett. hogy Krisztus idejében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. s förtelmes restaurációjában. ki vétkezett. Ekkor megértették a tanítványok. ha be akarjátok venni. amely megelőzi ezt a mostanit. hogy Illés immár eljött.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 religio lényegét. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. némelyek pedig egynek a próféták közül. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett fog- . keresse az okot egy olyan életben. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. hogy mi a vallás. aki felfogta. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. Csak Jusztinián császár idején. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. hallja. ”(Vö. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. legyen az a földön. mondván: Miért mondják tehát az írástudók. 13-15. De mondom néktek.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. aki eljövendő vala. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. s ez jól példázza.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. – Az életek egymásutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. 27-28. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. és útközben megkérdé az ő tanítványait. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. nem lesz többé agreszszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. K. aki születésétől fogva vak vala. ez-é. Bár nehezen igazolható. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai.” (Máté 11. vagy pedig folytatja individuális útját. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. vagy ennek szülei.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. O. És kérdezék őt tanítványai. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. vagy más világokban. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. 13-14. Ezen Jézus válasza sem változtat. láta egy embert. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. amit akarának. És. hanem azt mívelék vele. és nem ismerék meg őt. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. Akinek van füle a hallásra. amely nem volt benne a kérdésben. és némelyek Illésnek.

többet fog találni. s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. aki metafizikai vészkijáratot keres. mintha bizonyítható lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 lalt állást még Szent Jeromos. Ruffinus. ami ne a célra utalna. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. hieroglifája. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. azt kell mondanunk. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. vagy sem. Philo. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. Nyssai Szent Gergely. hanem az. Szent Hilarius. hogy célhoz érjünk. Színvonalasabbnak tartom. Aki receptet vár tőlünk kérdésére. . amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. Alexandriai Kelemen. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani. Tertian. A mindennapi élet MINT RÍTUS Az ember az. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel. Ugyanis nincsen semmi. mint amennyit fel tud dolgozni. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. hogy vagy keresztény marad. Nem hiszem azt. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit. Szent Jusztinusz. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. aki még nem tud olvasni. mint a hagyományos írást és olvasást. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. hogy jelentős lépést tennénk előre. Már könyvünk legelején említettük. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. hanem valóban az ezoterikus útra léphessünk. hogy az ezotéria út. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. Nem az valósítja meg Isten akaratát. vagy hisz az újjászületésben. akinek léte mindig kockázatos. Nemesius és mások is.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. ezen mind a földön. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. amelyen járni kell. hogy komolyan ellenőrizzük. hogy nem. hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. mint az a kisgyermek.

nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába. közreműködjék planéták megváltásában. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik. sokkal inkább munkát. és amely egyre lejjebb vezet. találkozás azzal az instanciával. amelyet Krisztus mutatott. az „ólmot” „arannyá” transzmutálja. Csak az támaszthat fel. legjobb. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk. ha százával veszik körül az emberek. tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről. Akkor is remete lesz. és meggyilkolhatunk egy embert. akár nyíltan megjelenik. amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. hanem a valóság mélyebb megismerése. erőre akar szert tenni. a tarot-ban a kilencedik kártya. ha feladjuk illúzióinkat. Nagy a veszélye annak is. csillogást és elismerést. amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. hogy saját sorsunkkal szembesülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság. hogy egy várost ellásson elektromossággal. A magány is csak átmeneti stádium. amelyet mindenki elér. egodominanciája erősítésére szolgál. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség. Ahol ez a motiváció akár rejtetten. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt. szolgálja a fényt. mindenkinek át kell mennie rajta. aki újjászületett. mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. ha valakinek van hatalma. hogy átvilágítsa a sötétséget. magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. Minél magasabbra mászunk egy hegyen. ha haza akar találni. aki maga is fénnyé vált. amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. a Remete szimbolizálja. olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség. hogy nem értik meg. hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk. sajnos azonban mégis az egyetlen. ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret. az ember belülről átéli. így végig is kell mennie az úton. hogy amikor . amelyek mások fölé emelik. ez az út ugyanis meredek. Ez a magány független a külső körülményektől. amely művelője hasznára. Egy pici elem nem veszélyes. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg. s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet. a másság szakadéka. aki erre az útra lép: a magányra. mint a zseniség és az őrület. Saját sorsunk a legindividuálisabb. Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára. Biztosabb. Amilyen bizonyos. hogy az ne legyen alkalmas emberölésre. Ez az út keskeny és göröngyös. hatalmat biztosítanak neki. ezért életveszélyes. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja. A magány törvényszerű fázis. ha lenn maradunk. Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget. ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött. de nem használja. a leginkább testre szabott rendszer a világon. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz. hogy ez a fázis bekövetkezik. viszont nem alkalmas rá. s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az.” (Fritsche) Valódi hatalomról akkor beszélhetünk. Ez az az út. Mielőtt erre az útra lépünk. míg „a nagy mű” meg nem valósul. Ha úgy készítjük el a kést. hogy olyan képességekre. siker és boldogság. a tudat kiszélesítése. amelyet Istennek nevezünk. A fekete mágia olyan tevékenység.

impulzust. megtagadta. megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. Amint a parasztnak is ki kell várnia. akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik. bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget.” Meglehetősen gyakori manapság. ez az ő problémája. s az arányos középutat mutatja. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk. Lukács ev. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet. az azt mutatja. sem a hatalom nem szerepel. és nem a miénk. demonstrálják a látható csodát. s tudjuk. aki megtanult tudatosan látni. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk. csak kényelmesen”. 4. s nem tűrik a kényszert. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak.) – de nem kapta meg. ez az ezotériára is vonatkozik. a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. megvan a saját ritmusuk. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik. ezoterikus tájon. Így eljön az a nap. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. A nyilvánosság ezt nem érti. míg kinő és megérik a vetés. hogy annak. szálljon le a keresztről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 felszólították. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak. hogy megemésztenék. Ez az a jelentős különbség. a beavatás kapui zárva maradnak előtte. „Ha sietsz. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. aminek meg kell történnie. lefordítanák őket a maguk számára. rabszolga. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint. Ameddig kíváncsi valaki. Ameddig az ember használja a hatalmát. az embernek is meg kell tanulnia várni. inkább csak relatíve. Az út így kiruccanássá válik. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat. szól a népi bölcsesség. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie. ne közvetítene valamiféle információt. . Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság. 113. míg megérik az idő. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük. és nem ébredt öntudatra. hogy igazolják állításaikat. újabb megismerési szintre érkezett. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése. a kereső ember tudatszintjéhez képest. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Szerintem nem az a legfontosabb. ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól. aki ezt a következtetést vonja le. akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett. mohón bekebelezik őket anélkül. számuk áttekinthetetlenül magas. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. hogy minden. a megfelelő időben meg fog történni. amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik.

sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. a megváltásról. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. ameddig csak szüksége van rá. a tiszta fehér mágiát követő csoportok. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. s a társasági fontoskodásra. ezért vissza is kell térnie a fénybe. legjobb. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. tévedésről. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. 2. a fényét-e vagy a sötétségét. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. szükségünk van rá. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. A „fehér”. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. Meg kell fontolnunk azonban. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. mert a másik tulajdonképpen nem is út. csak az út árnyéka. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben . s attól függetlenül használjuk őket. a hazugságról. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. Igen sok olyan szervezet és társaság működik. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. betegségről. Ezért mielőtt valahova belépnénk. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. 3. és soha nem vezet függőséghez. csak óriási kerülőút. illetve el kell viselnie. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. A sötétség a fény hiánya. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. szolgálatára állni. ameddig tanácsot. bármilyen drogfogyasztás. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. hittérítés vagy hasonlók –. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. kísérletek arra. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. térítésre. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. hogy minden a fényből született. mint olyan antagonisztikus ellentétre. segítséget kér. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. Kialakul egy tanítványi kör. Így pedig az útból zsákutca lesz. melyik irányt válassza. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. A bal oldali.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 A társaságoknak ez a veszélye. hogy „bal” és „jobb oldali” út. A döntést mindenki maga hozza meg. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. Saját tanaikat. szenvedésről a sötétségre. megvilágosodásról a fényre. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. azok a csoportok. a csalásról. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. a megismerésről. Ha eltekintünk ez utóbbi. felmerül a kérdés. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. csak segíteni a kereső embernek.

elegendő. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. Azok. Törekvéseinknek az a célja. akkor válik azzá. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. földi. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. Ha valakinek segítségre van szüksége. . hogy földi létünket átlényegítsük. ha valóban szükségünk van rá. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. a tisztához fordulhassanak –. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. a mennybélihez. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 keresnünk. mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. ha tudatosan csináljuk. nem lesz kitéve annak a veszélynek. hogy segítséget kapjunk. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. hogy minden kézfogást. akik megvetnek mindent. hogy fejen állunk-e. viszszafojtjuk-e a lélegzetünket. Nem annyira azon múlik. sötétet. Nem szabad. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. és mint tisztátalant. Mi mást tesz az a mezei virág. minden szót. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. anyagi természetű. meg fogja kapni. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. Az okkult technikák értelméről Sokféle. teljesen hatástalanok maradnak. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. megváltsuk vele. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. hanem segítenie kell abban. Ahhoz. ha rendszeresen elvégezzük. veszélyes útra lépnek. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. anélkül hogy keresésére indulna. Ha le akarjuk győzni a polaritást. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. s ezzel értelmet adunk neki. ami alsó. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az ezotéria hobbivá degradálódik.

tudjuk. A forma – edény. hogy felébresszük az alvót. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. s megtanítsuk látni a valóságot. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. ahogyan az agyag is szétesik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. A bölcsek azt állítják. amelyet nem képesek kézben tartani. a káosz és nem a fény világába kerül. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. annak ellenszenves a formák fegyelme. egyszerre csak az egész je- . meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. s felfedezzük. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. Minden fáradozásunk célja az. míg a forma világát el nem sajátítja. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. amelyek rejtve maradnak azok előtt. amelyet „nem én”-ként érzékelünk. akik feleselnek a valósággal. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. amíg aludt. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. felsőbb szintekre húzódjék vissza. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. hogyan tartsa nyitva a szemét. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gyakorol különösen nagy hatást. ami van. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. amelyeket nem is sejtett. s mielőtt arra megérett volna. hogy minden úgy jó. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. és amint változunk. ha korán vesszük le róla az öntőformát. a tudat a formátlanba hull. hogy ne tudjon szétfolyni többé. Szükségképpen megbékélünk mindennel. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. s felfedezi. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. akik a mindennapi élettel. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. ahogy van. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet.” A forma világa úgy sajátítható el jól. míg az meg nem szilárdul annyira. Aki engedi tudatát felébreszteni. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. s túl nagy a kísértés. s megtanulja. új összefüggések.

minden folyik. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. aki alá tudja rendelni magát neki. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. mert meg akarta tudni. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. hogy a gyenge valójában erős. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. mi jó. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség anynyira reszket. s megválthassuk „problémásságától”. képén egy rózsáktól körülölelt. hogy minden probléma kihívás. és maga is összeolvad a törvénnyel. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. nyomásra ellennyomás a válasz. változik. úgy lenn. Minél jobban vonakodunk attól. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. a szeretet transzmutációra. A megismerés azonban méreggé vált számára. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében.” Akárhová nézzünk is. evolúciónak nevezzük. és kiderül. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. s önszántunkból követni. amely gondoskodik róla. méghozzá olyan partner. fejlődésnek. A szenvedést az a súrlódás okozza. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. Az ember szenved a megismerés polaritásától. A betegség az ember esélye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 lenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. vékony asszonyt látunk. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. nagy lépést tesz útján előre. mi rossz. az alázatos pedig hatalmas. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. amelyik megakadályozza. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. az Erő. gyűlöletre gyűlölet. Küzdelemre küzdelem. és lassan megértjük. Feltárulnak törvényszerűségei. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. így átváltoztatásra képes. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. A szeretetben megmutatkozik. s most tudja. ami a lét minden területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. s gyógyulásban reménykedik. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. s így fogjuk fel. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. Így leszakadt az egységről. egyáltalán nem anonim. hogy a sors az az instancia. mi rossz. Az ember még androgün lény volt. Az emberi lét alapvetően beteg. a szenvedést. A szeretet az egyetlen. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. semmi sincs nyugalomban. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. . hogy megoldhassuk. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. mi jó. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. Ehhez az szükséges. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe.

aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az ősalapokhoz. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. Az egység neve: Isten. amit átél és ami történik vele. Aki viseli a felelősséget sorsáért. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. Korunk betegsége az. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. hogy nem találjuk az élet értelmét. a karma pedig a személyes. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. Ezzel fizetünk azért. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 mert csak azt lehet gyógyítani. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. ha ismerjük eredetünket. . Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. A tudatos élet lehetőséget ad arra. A cél a tökéletesség. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. A tökéletesség az egység kifejezése. mint zavaró körülményeket az életünkben. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful