THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3

* * *

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

* * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY __________________________________________________________ 1 TARTALOM ___________________________________________________________________ 3 ELŐSZÓ ______________________________________________________________________ 5 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA ______ 6 Az ezoterikus világkép _______________________________________________________ 8 Az ezotéria mint út _________________________________________________________ 10 A hermetikus filozófia _______________________________________________________ 11
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA__________________________________ 12

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn ____________________________________ 13 Test, lélek és szellem_______________________________________________________ 15 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ______________________________________ A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ___________________________________ A hipnózis mint jelenség ____________________________________________________ Egy hipnózismodell_________________________________________________________ A hipnózisterápia __________________________________________________________ Konzekvenciák ____________________________________________________________ A VALÓSÁG POLARITÁSA_____________________________________________________ Az élet: ritmus _____________________________________________________________ A megbékélés _____________________________________________________________ A bűn projekciója __________________________________________________________ A rezonancia törvénye ______________________________________________________ A környező világ mint tükör __________________________________________________ AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _________________________ A valóság ősprincípiumai____________________________________________________ Az égitestek mint reprezentánsok ____________________________________________ Az idő minősége ___________________________________________________________ A horoszkóp mint mérőeszköz _______________________________________________ A horoszkóp mint az élet tanterve ____________________________________________ A tanulás polaritása ________________________________________________________ Asztrológia a reinkarnáció alapján ____________________________________________ A sors beteljesítése ________________________________________________________ A betegség mint információ__________________________________________________ A szabadsághoz vezető út __________________________________________________ 18 19 21 23 24 25 27 28 31 32 33 34 37 38 41 43 45 48 49 52 54 56 57

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 4 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS __________________________________________________ A betegség és a halál mint a sors jelei ________________________________________ Homeopátia _______________________________________________________________ Az információ mint gyógyeszköz _____________________________________________ A hasonlóság elve _________________________________________________________ TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS __________________________________________________ Az egység ________________________________________________________________ A teremtés hármassága_____________________________________________________ A bibliai teremtéstörténet____________________________________________________ Kiűzetés a Paradicsomból___________________________________________________ Betegség és bűnbeesés ____________________________________________________ A betegségen át az üdvösségbe _____________________________________________ 58 60 62 64 67 70 74 75 77 78 80 81 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA ____________________________________ 83 A halál – a lét másik formája_________________________________________________ 84 A karma törvénye _________________________________________________________ 86b Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át_________________________________ 87 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA __________________ 91 A fogantatás és a születés élménye __________________________________________ 92 Találkozás a múlttal ________________________________________________________ 94 Bűn és felelősség __________________________________________________________ 96 Az ősprobléma: a hatalom___________________________________________________ 97 Túlvilági tapasztalatok ______________________________________________________ 98 A földhöz kötött lélek _______________________________________________________ 99 A lélek fejlődési fokozatai __________________________________________________ 101 Vallás és reinkarnáció _____________________________________________________ 102 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS____________________________________________ Az okkult technikák értelméről ______________________________________________ Az ezotéria és a menekülés a világ elől ______________________________________ Hazatérés________________________________________________________________ 104 108 108 110 .

A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. alvásban és birtoklásban. amely ellenállást válthat ki belőle. D. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. de különösen azok. arra ösztönöztek. A keresés ugyanis nem más. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 5 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. beállítottságát feladnia. mint a találás maga. pozícióinkat feladjuk. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. mint gondolnánk. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. ivásban. azaz rugalmassá válunk. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. . Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. ragaszkodunk a megszokotthoz. s így szokatlan gondolatokat. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. 1978 októberében Th. A keresés megnyitja az embert. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. Kívánom. Mint a tanfolyam első szemesztere. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. S e keresés csaknem fontosabb lehet. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. akik akár hely-. A résztvevők. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. mely által az olvasók széles köréhez juthat el. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. de belső nyitottságot igen.

A tudományos munkának az a célja. Valamennyien tudományos kategóriákban gondolkodunk olyan területeken is. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. mondván. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. és így tovább. hogy az emberiség egyre fejlődő. hogy gondolatilag rögződünk. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. Mindebben csak az a groteszk. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. ami kijelöli a Teremtmények célját. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. azt. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. Egyik legfőbb gyengeségünk. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. A tudomány története az emberi tévedések története. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. s új felismeréseket fogadjon be. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. a mélyértelműt. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. Ez az a pont. mindenki tudja. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. Semmi okunk rá. Törvényszerű tehát. természettudományos világkép határozza meg. . s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. hogy emiatt szégyenkezzünk. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. E célból olyan elméleteket alkot. amellyel bármely megállapítás. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a tévedéseket mindig a múltban követték el.

vagy pedig adekvát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. inkább csak azt akartuk bemutatni. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. Alighanem megérett az idő arra. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. mint egyes szomatikus tüneteket. hogy csak ez mérhető. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. Eredetileg az ezotéria és a titkos tanok. Mindazzal. amelyek feljogosítanak bennünket arra. annál kevesebb ideje van. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. 2. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. Az l. . Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. Egyre nő azoknak a száma. az okkultizmus stb. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. amit eddig elmondtunk. Ennek a könyvnek az a feladata. úgy látszik. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. ha felismerjük saját módszereink korlátait. mert ugyanakkor nem szólnak arról. amellyel időt takaríthat meg. mely betegségek váltak gyakoribbá. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. s kiterjesztik azokra a területekre is. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. vagy melyek azok. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. a bölcsesség tana. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. – azonos fogalmak. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: 1. hogy ezt a lépést megtegyük. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. pontból arra következtetnek.

de nem szabad összekeverni őket egymással. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. Ez olyan magától értetődő számunkra. nem tapasztalhatjuk meg. A hit és a tudás két különböző fokozat. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. de sohasem tudhatom. ez azt jelenti. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. Ez utóbbi átadható. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. A tudomány átadható. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. az ezotéria is csak a keveseké. sem továbbadni nem lehet. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). A hit alapvetően azt jelenti. amit nem tartunk lehetségesnek. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. s így nem más. céltalanok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. Később. Egy. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. Az sem számít. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. hogy e két kör feltételezi egymást. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. hogy valamiben higgyek vagy sem. csak olyan teljességgel személyes. azt csak hihetem. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. Hinni annyi. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. hogy lehetségesnek tartunk valamit. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. mint nem tudni. Ebből a tudásból az következik. hogy „a tudás legyen mindenkié”. sem átvenni. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. hogy csodálkozva kérdezzük. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel . hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. A tudást sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. jó okom vane arra. amelyek teljességgel érdektelenek. Amit másoktól veszek át. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. individuális megismerési aktussal. Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. hogy létét homályban tartsa. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. több fáradságot fordít arra. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. Ezen a valószínűségszámítások sem változtathatnak. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. A tudás nem. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. Aki elég tehetséges. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. amely metafizikus természetű. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. márpedig azt. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. Az ezotéria tehát aszociális.

hogy az ezoterikus tanok köteleznek. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. kiszámolhatjuk. ha útra kelünk. keressetek és találtok. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak.) Ha nem tudok kottát olvasni. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. pereskedhet a bátyjával. a titkos tanokkal is. szidhatja a társadalmat és így tovább. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. még inkább ösvény. így magunk is változunk. bár teli torokból hirdetik. Az ezotéria olyan célhoz vezet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 egy fizikai törvény jelentőségét. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. A törvények felismerése csak azt viheti előre. akik. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. Bécset. Az ezotéria út. A tudóknak nem az a feladatuk. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. hanem az. mint az. Saját életünket. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. de a sötétség nem fogadta be azt. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. használjon műve leírására betűket vagy számokat. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. hogy vagy veszem a fáradságot. 7. mozgásba kell lendülnünk. útnak kell indulnunk. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. vagy ahogyan nevezik. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. hogy felismeréseinket. hogy előzetes tájékozódásunk. de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára. („És a világosság a sötétségben fénylik.) Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. Lehetséges. 1. Ha egyáltalán el akarjuk érni. hány kilométer. a dolgok átélését. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. ez nem jogosít fel arra. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. nem fog pereskedni és így tovább. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. beszélhetünk olyanokkal. meg kell tennünk ezt az utat. 5. 7. akik utaztak már ezen az úton. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. és megtanulok kottát olvasni. mert azokat ismerem. tehát számára az akkor is semmitmondó. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. Lehet. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. Ugyanígy van ez az ezotériával is. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket.” János ev. Minden út valamilyen célhoz vezet. Ha valaki például valóban megértette. (Hang- . zörgessetek és megnyittatik néktek. ez azt jelenti. akik kérik ezt a segítséget. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz.” (Máté ev. tényeknek vagy törvényeknek. hogy tudjunk. Ezen az úton járni azt jelenti. Ilyenkor el kell döntenem. a tudatlan mégsem meríthet belőle. információink hasznosnak bizonyulnak. mi az asztrológia. még a legkisebbet is. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. Ezért el sem kell rejteni. megújulunk. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. és így tovább. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. „Kérjetek és adatik néktek. hogy képesek legyünk látni. amelyet csak akkor érhetünk el.

amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. útmutatók utunkon. Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. hogy továbbjutottak. s így semmire sem kötelez. . s meg kell tanulnunk. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. a polaritás legyőzése. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. sok van mindkettőből. Ezek az emberek. hogy ezt a célt elérjük. de remélem. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. Igen hasznos. forduljunk végre az ezoterikus út felé. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. hogy leragadunk egy útjelzőnél. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. jóga.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 súlyozzuk. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. a bölcsesség megtalálása. eligazítanak bennünket. mert még ahhoz sincs bátorsága. Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. tarot. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. sajnos. hogy az ezoterikus út kötelez. A parapszichológia hazug és gyáva. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. vagy csak az ingára esküsznek. hogy felismeréseihez tartsa magát.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. Azt hiszik tehát. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. a kémiai menyegző. Van egy sereg olyan specialista. mind a parapszichológiától. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. hogy utunkat követnénk. s nem veszik észre. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. s levonja belolük a konzekvenciákat. Gyakran esünk abba a hibába. Meglehet. hogy az úton továbbhaladjanak. Ahhoz. meditáció. útmutatók és útjelző táblák. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. az Istennel való egyesülés. akik csak az asztrológiára. és így saját magukat akadályozzák abban. hanem a tájékozódásban segítenek. kabbala. Ji Csing. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. alkímia. ahelyett. aki azt képzeli. Sajnos. mert tudat alatt pontosan érzi. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. amíg az funkcionális jellegű. hogy merre is menjünk tovább. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. tudatosabbá kell válnunk. e kettő ritkán esik egybe. az Unio Mystica. A sors iróniája. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. mágia. a kozmikus tudat elérése. hogyan értsük meg őket. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Ezt teszik azok. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. s a „kiszaglászottról” vitatkozik.

ő először olvassa. pedig évezredek óta olvasható. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. sosem kell korrigálni. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. vagyis a speciális területekre. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. és lassan odáig fejlődnie. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. Ezt csak azért említem meg. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi.és életmódunkhoz. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és megérteni. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. az alkímiára és a mágiára. pontos életútja a történelem homályába vész. Azt reméli. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. hiszen nem öregszenek el. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. vagy modernizálni őket. a kémia stb. csaknem minden munkámban. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. mint az asztronómia. biológia stb.). ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. a kabbalára. hogy felismerhesse. kémia. Mindig volt és mindig lesz. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. fizika. hogy minden tudás mindig jelen van. akit így hívtak: Hermész Triszmegisztosz. A tudás mindig jelen van. . Ezért támaszkodom. Abban a tévhitben él. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. A modern tudomány nem érti. mert minden területre vonatkozik. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. Ezért aztán nehéz észrevenni. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. s csak idő kérdése. Igazság csak egy van. hanem a centrumában kezdődik. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. A specialistát zavarja az ilyen tudás. milyen gazdag a választék itt Nyugaton ezoterikus módszerekből.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. de a gyermeknek. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. A gyermek számára nincs jelentősége annak. tanulnia kell az iskolában. hányan olvasták előtte Homéroszt. Tanításai függetlenek az időtől. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. mikor fogunk „mindent” tudni.

gyengéden. aki teljességében megérti ezt a szöveget. 15. 11. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. 9. Annak a számára. A tábla. hozzáértéssel. a durvát a finomtól. ugyanaz. Így érted meg az egyetlen csodát. Ereje tökéletes. . lett minden teremtett dolog. 13. hanem megértőképességünké. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. anyja a Hold. melynek jó ideje nyoma veszett. A szél hordozta méhében. Aki azonban veszi a fáradságot. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. A földről az égbe száll. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. Így teremtették a világot. Dajkája a föld. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. biztos és igaz. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. ha a földbe visszafordul. az Egy gondolatból. 3. mert a világ tudásának három része birtokomban van. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. Ez azonban nem a szöveg hibája. eredménye csodálatos lesz. Annak. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. Az. 2. 10. 12. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. 5. ugyanaz. 14.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 Tizenöt tézisét zöld. ami ezt a módszert követi. elfogadva azt. és ami fenn van. Biztosan vannak. hazugság nélkül. és minden szilárdat áthat. 8. befejeztem. 4. Apja a Nap. ami lenn van. 7. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. mint ami fenn van. fölöslegessé válnak a könyvtárak. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. ami lenn van. 6. birtokában lesz a bölcsesség egésze. aztán pedig a földre. Amit a Nap műveleteiről mondtam. Válaszd el a földet a tűztől. És ahogy minden dolog az Egytől származott. Való. s ez elegendő ok lesz számukra. Ez a világ első anyagának forrása. úgy.

majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 Az analógia törvénye: amint fenn. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. amely- . akkor X. úgy lenn” zseniális formulája. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. ami lenn van. úr fejére esik. amelyek körül atomrészecskék köröznek. Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. akkor az nem véletlenül. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. minden kozmoszt káosszá változtat. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. hogy az univerzumban mindenütt. elképzelnünk azonban lehetetlen. amely így szól: „Az. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. ami ez alatt vagy e fölött van. ami lenn van. ugyanaz. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. úrnak éppígy nem véletlenül. úr fejére esett egy kő. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. úgy lenn”.” Ez a tézis. Ha létrehozunk egy komputert. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. ugyanaz. hanem törvényszerűen fog leesni. Ugyanez érvényes világunkra is. „az égben és a földön”. Megismerésünk rá van utalva. csak segédeszközzel. Minden. a „közepes” nagyságrendre. Így érted meg az egyetlen csodát. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. Az „amint fenn. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. egy maszszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. Az a feltételezés áll mögötte. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. Sem a tény nem véletlen. a véletlennek nincs helye benne. hogy a törvények szemléletét és kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. Manapság tudjuk például. és ami fenn van. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. mint ami fenn van. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. a hermetikus filozófia kulcsa. az ugyanis. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. fenn és lenn. Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. s működése is e törvények betartásától függ. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. az emberi. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. mégsem riad vissza attól. A véletlen. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. Ha ez a kő történetesen X. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. sem az az időpont. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. hogy X.

A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. Azt jelzi. Hasonló a darwinista logika is. emberek. hogy eredetileg más értelme lehetett. amelyet szabványos (vagy: normális) eloszlásnak nevezünk. úgy lenn”. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. (Véletlen németül: Zufall: megesés. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. öt vagy valamilyen más szám. hogy a véletlen profi védelmezői. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. az eredmény véletlenül lesz három. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. A statisztikus ugyanis azt gondolja. „amint fenn. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. A világ szemlélése arra késztet bennünket.” (A kiadó) . Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. odaesés). Az már megint csak a sors iróniája. hogy mi. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. Nem véletlenül beteg az ember. nem üti el véletlenül az autó. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. és így tovább.”* * A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. mind nagyban. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények öszszege törvényszerűséget mutat. és fordítva. hogyha kockát vetünk. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. egyes eredményekre épül. hogy a törvény létét tagadjuk. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. hogy törvényszerű. Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. Még egyszer: véletlen nem létezik. annak is érvényesnek kellene lennie. mind kicsiben. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. hogy megismerhesd Istent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 ben ez történt. ami az emberrel törvényszerűen megesik. annál helyesebb lesz az eredmény. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. Minden esemény mögött egy törvény áll. és. és tanúsíts önmérsékletet. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. hogy kozmoszról beszéljünk.

először az emberi testtel találkozunk. Ennek egyenes következménye. mint például az amerikai dr. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. nincsenek alávetve semmilyen összefogó koncepciónak. Bár nagyra van szakterminológiájával. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. az az instancia. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. mintha ismerné a lélek természetét. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). 1. hiszen ha lényegi kritériuma az. a halottban nem működik többé. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. ezen olyan önálló. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. Ha ez az élő ember esetében nem így van. A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. A lélek olyan instancia. s azt is tudták. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. A lélek tudat. Ez a valami azonban nem a lélek. hát még ha ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Test. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. amiből következik. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. Köztudott. érzékelő individuumot éli meg önmagát. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. Születésétől haláláig mint létező. Mindenki tapasztalatból tudja. elimináció. nem anyagi instanciát értünk. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. Kézenfekvő tehát. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. sőt annak mélységeit és rétegeit is. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. individualitás. sem nem függ ezektől. Egy másik. ha egy mai kutató. ahol mindent továbbra is láttak. amivel azt a látszatot kelti. az élete tűnik el. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. Ez korántsem magától értetődő. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. régebben használt fogalom neve: lélek. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. hallottak és érzékeltek”. nehezen lehetne ő maga is anyag. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. hogy képes az anyagot koordinálni. hanem a tudomány terméke.

tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. legújabb kutatási eredményei. Sokkal inkább azt mondhatnánk. az információ azonban soha nem anyagi természetű. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. A Kirliánfotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Az élet nem lehet azonos a tudattal. minden növénynek. egy élet van. hogy mindenütt a természetben. szorongások. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. Harold Saxon Burrnak. amely minden élőlény sajátja. . amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. ha e szellem rajtunk keresztül is működik ilyenkor élünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 2. amely az élő szervezetet körülveszi. Végül említsük még meg. Az ember életet sem teremteni. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. Ebben a láthatatlan. Csak egy szellem. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. anonim. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. Részt vehetünk benne. szellem. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. minden embernek lelke van. A macska tehát saját farkába harap. ez az az „isteni szikra”. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. kifejlett növény formáját. Minden állatnak. hátra van még egy igen fontos fogalom. nehogy valaki a génekben keresse az információt. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. Az élet (szellem). csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. személytelen. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. Ebből arra a következtetésre jutott. Úgy gondolják. ellentétben a lélekkel. hogy tevékenykedjék. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. nem magával az élettel. s ez nem más. konfliktusok és komplexusok helye. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. lélek. sem elpusztítani nem tud. Az élet szintén nem állhat anyagból. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. Ennek ellenére óvakodjunk attól. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. mint „az élet”. annak csupán eliminációja. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. A pszichológia psziché. Az élet olyan minőség. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. Ha „földi életünket” befejezzük. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. ahol alaki folyamatok zajlanak le. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége.

felbomlik a halott égitestek teste is. Feladata. a Föld is individuális intelligencia. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. Ha ehhez nincsen kedve. Sajnos. mint individuum. inkább megpróbálja őket eltávolítani. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. Hozzá kell szoknunk végre. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. s individualitást mutat. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. Hiszen: amint fenn. mint sejteknek. hogy nekünk. Ez a funkcionális individualitás azonban azt feltételezi. hanem egy halott égitesttel. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. A szerv is egy individuális egység. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. rosszul érezné magát. A máj szintén önmagába zárt egységként. bár felmerül a kérdés. amely nemcsak testtel. hamarosan tudatára ébredünk. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. szintén az a feladatunk. Ha ez nem így lenne. Minden lénynek. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. újabb egységekbe ütközünk. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. szaporodni képes. ne csodálkozzunk. mint az emberé. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. és így tovább. A sejt él. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. az embernek. ha megsemmisülünk. csak hullát látnánk. Egyedüli és kizárólagos feladata. kétségtelen tehát. a naprendszeré. vagy hál' istennek. individualitásként érzékeli önmagát. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. amely élve fejlődik. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. tudata van akkor is. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. amelybe ő (a máj) integrálva van. A sejtek egyenként szintén individuumok. . része egy nagyobb individuumnak. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. Amint a sejt. mert egyébként a fölérendelt individualitás. úgy lenn. aki egy légynek tulajdonít tudatot. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. Igyekeznünk kell tehát. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. amely hamarosan elveszíti formáját. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. hogy minden szervnek individuális tudata van. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. hogy saját létét megőrizze. amelyeknek a neve sejt. Az. ráksejtté válik. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. a szervnek. Mint a többi égitest. hogy tudata is van. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. Ha nem így volna. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. hanem tudattal is rendelkezik. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. Minden testnek – legyen az kő. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. mint például a szervek egységeire. Önmagát egységként érzékeli. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. és személyes szabadságvágy ébred benne. az ember. lélek és szellem hármasságából áll.

Mesmer arra a következtetésre jutott. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. Bécset el kellett hagynia. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. aki a mágnessel szép sikereket ért el. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. Paracelsusnál is megtaláljuk. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. hogy most mégis miért tárgyaljuk. 3. pusztán azért. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudo- . Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. lelkes”. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Az animális itt azt jelenti: „élő. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. sőt a Bibliában is. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. G. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. hogy az emberben is van valamilyen erő. Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. 4. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Azt. mint ahányan gyűlöltek. akit legalább annyian tiszteltek. Utoljára. 2. Párizsban élt. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. Mesmer. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. akik okkultizmussal foglalkoznak. Meglehetősen ostoba dolog. aki teljesen felfogja. Azokat az embereket. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. mert az első. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. Friedrich Anton Mesmer. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel.

amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. Jogos az a bűntudat. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. és Charcot-t is Párizsban. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. kézenfekvő volt. mint minden más pszichózist. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. . Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. térjünk most át az angol szemorvosra. Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. Braidre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 mány halálos ítéletét. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. s bizony ma sem érti. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. Visszatért Bécsbe. magnetizmusként interpretálta őket”. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. Sigmund Freud fiatal. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. Elméletük középpontjában. melynek története messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. mint a hipnózis lényegi faktora. eljön lassan az a nap. azonban teljesen tévesen. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. a szuggesztió áll. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. „akinek az volt a tragédiája. nyomorban halt meg. körülbelül húsz centiméterre van. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. Miután akkoriban. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. A magnetizmus önálló kezelési módszer. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). s végül magányosan. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. amely enyhén szemmagasság felett. mégis. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett.

mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 mint a zenéhez. . A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható.

Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. korongot. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. a hipnotikus álom indukciója. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. Azt gyanította. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. 3. ébresztés a hipnózisból és 4. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidézett emlékezetkiesés. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. hogy elviselhetetlenül hideg van. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. . analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. 2. amely számára további. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. Ha viszont azt mondja. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. hogy melegszik. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. például egy tollat. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. hogy első hipnózisról van-e szó. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. és egyre nagyobb a hőség. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. hogy a páciens elfelejtett. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. hogy erőltessék meg magukat. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. a kísérleti személy verejtékezni kezd. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. és attól is. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes tárgy fixáltatásával. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. álmosságot szuggerálunk. kísérletek hipnotikus állapotban. amelyre az érintett nem akar emlékezni. hogy verbális úton fáradtságot. amely a hipnózis során történt. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. Ez az első szakasz változó időtartamú.

” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. Egy másik. meghúzza a szakállát. amelyben embernek nyoma sincs.. Azt láttatunk a kísérleti személlyel.. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. Gyanakszik.. hogy mind a Mikulás. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. amit akarunk. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. A hipnotikus kísérletek határtalanok. angyal. mind optikai (Mikulás. de arra is. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. Az igézet csak úgy oldható fel. s minden úgy fog történni. ha háromszor tapsolunk. semmire sem fog emlékezni. Ehhez jön még a szuggerált kétség. bár valójában se nem látni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. hogy kopognak az ajtón.. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. mert mind akusztikus (kopogás. pihentnek érzi magát. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. ha elhangzik a három taps. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. hogy az egy darab izzó acél. hogy inzulint kapott. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. amelyeknek értékeiről. beszéd). illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. hogy rágyújtok egy cigarettára. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. hogy egy. hogy valaki tréfát űz önnel. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. se nem hallani semmit. Bár teljesen ébren van. hogy valaki tréfát űz önnel. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. Most én felébresztem önt. Az itt leírt szuggesztió igen komplex. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. tökéletesen frissnek. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. Emiatt meg is érinti a Mikulást. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. Odamegy az ajtóhoz. Lehetőség van arra. amikor meglátja. Abban a pillanatban viszont. nem is zavarja a hipnózist. (. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. amit most megbeszéltünk. a jelenség kritikája. hallja. s valamilyen jelzéshez kössük. A Mikulás beszélni is fog. s azt szuggeráljuk. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. ajándék). a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. hogy a jobb kar merev. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. hogy ellenőrizze. Gyanakszik. mégsem tudja a jobb karját mozdítani. ahogyan azt elmondtam önnek. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. így mozgásképtelen. és csak beöltözött. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. és csak beöltözött!) . Abszolút éber. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. mind az angyal valódi. ennek csak az a feltétele. hiszen nyár van. valódi-e.

hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. Az előadás még nem kezdődött el. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. Ezért aztán. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. hogy mások is jelen vannak. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. Szó szerint elfelejtjük. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. a függöny felemelkedik. másnap kialhatjuk magunkat. ami körülöttünk van. de nem tudja. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. hogy mindent azért tesznek. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. Amíg együtt szenvedünk és reménykedünk a színpadi hősökkel. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. mi is tulajdonképpen a hipnózis. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. hogy mutatunk neki valami érdekeset. a szomszéd székeken ülők öltözékét. mert egyszerűen tennie kell. Az embereket. mert meg akarják tenni. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. Előadás után talán még beülünk valahová. a kísérleti személy tesz valamit. Minden megbízatás. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. egy pillantásnyira a programfüzetet. benyomások sokasága kavarog bennünk. megfigyelések. . Gondolatok. hogy mit csinál. a darab elkezdődik. hogy színházban ülünk. miért teszik éppen ezt vagy azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Van még egy fontos jelenség. Mindenki ismeri azt a jelenséget. hogy csak utasítást hajtanak végre. sőt azt is. de állandóan megtörténik velünk. Ez mindennapos folyamat. Ugyanerre az effektusra építünk. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. különböző intenzitással. hogy egyáltalán színházban vagyunk. Csak amikor lemegy a függöny. elfogadható okot találjanak. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. s a cselekmény leköt bennünket. hogy szombat este van. amikor egy megsebesült. a hangszerek hangját. sosem fog eszükbe jutni. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). A terem elsötétedik. s mind a tudatból. amelyet a hipnózis során adtunk. kivitelezésre kerül éber állapotban is. hogy miért teszi. sem az előadást követő vacsorára. és kivilágosodik a nézőtér. Tudjuk. így sok mindent érzékelünk. a színház belső terét. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. nem gondolunk hétköznapjainkra. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. Képzeljük el.

mint a teljes felület megvilágítása esetén. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. A tudat beszűkülését öszszehasonlíthatnánk egy fényforrással. a hormonok kiválasztását. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. Ha ezt a hipnózisban egy új. s új. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. ahol a dolog átcsap ellentétébe. de lyukat is égethet a felszínbe. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. az talán csak a könyv végére lesz világos. amelynek termeiben zene szól. mely elfoghatja azt. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. Képzeljünk el egy óriási szállodát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Ezekben az esetekben ugyanaz történik. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő programok irányítják. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. Szándékosan mondok „szimptómát”. Ilyenkor történhet meg az is. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. a tudat beszűkül egy pontra. vércukorszintjét. amivel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. szívverését és így tovább. biofeedback stb. autogén tréning. Az „inzulininjekcióprogram” lejjebb viszi a vércukorszintet. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. Abból indulunk ki. Ha koncentrálunk. . Ugyanez történik a hipnózisban is. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. megszűnik a szimptóma. hipnózis. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. kívánatos programra cserélhetjük fel. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. mind másoknál. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. ahol a magnetofon működik. gyújtólencse. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. az egész test verejtékezni kezd. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. s egy új. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. illetve lézersugár). a fény koncentrálódik. míg a felület többi része sötétbe merül. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. Ha valaki bejuthat abba a terembe.

Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) Európában egész mozgalmat váltottak ki. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. még távolról sem következik. hogy ezek a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. csak a valódi viszonyokat rajzolta át. Abból. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. nem állja meg a ráépített módszer sem. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. aminek kigondolták. gazdagságot szerezni. hiszen mindig hazugság. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. Coué is. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. . hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. hogy valamely cselekmény hatékony. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. a betegség problémájával azonban nem adekvát. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. aki egyébként nem volt orvos. örök egészséghez jutni. mint inkább az ember saját belső programjaitól. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. amit gondol. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. amellyel egészséget. tulajdont. Ezek a módszerek azt tanítják. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. hogy jogosult lenne. mint azt a mai orvostudomány teszi. Az ember ugyanis az. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. amelyet couéizmusnak neveztek. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. Nem vonjuk kétségbe. hanem az. amit gondol. és így tovább. pénzt. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. hogy a betegségek eltűnjenek.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. így nagyjából ugyanazon a szinten van. fontos felismerésekre juthatunk. mint mondjuk a sebészet. Mivel ez irányítható. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. Bár ez szeretetre méltó gondolat.

vélemény. Kézenfekvő. azzal a különbséggel. hogy semmi sem valódi. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. akkor az ő azon meggyőződése. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. Amíg alszik az ember. Az ember programok terméke. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. Az a tény. Gondolkozzunk el ezen a példán. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. hogy még a kritikus megfontolások. s ezen felül van még egy speciális program is. mert övék az abszolút többség. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. de vannak néhányan. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. . Ez az észlelés számára abszolút reális lesz. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. Ha viszont nem viseljük el. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. s hozzuk őket össze csak két másikkal. Amíg alszik az ember. mert így akarom.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. hogy azt feltételezik. látóvá leszünk. így kevésbé feltűnőek. emberünk nem egészen normális. az illúziók. ezek azonban szokványosak. nézet. de kettő állítani fogja. beleértve a kritika képességét is. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. a valóság fogalmával. hogy felismerhessük. mert repülni akarok. Azt a tévedést. amely szerint: „Azért teszem ezt. ha elhagyjuk a barlangot. hogy majdnem mindenki alszik. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. illúzió áldozatai. holott tétetnek vele. hogy nincs minden egészen rendben nála. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. hogy a többiek kopaszok. az objektivitás. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. hogy a többiek alusznake. Amíg azonban alszik az ember. úgy tévedésbe esünk. amely az igazsággal való találkozást követi. hogy mindenkit kopasznak lát. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. hogy aludtunk. tetszés szerint lecserélhető. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. mint azok. hogy alszik. Először tehát azt kell megtanulnunk. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. manapság neurózisnak nevezzük. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. hogy mindenkinek haj van a fején. hogy mindezek programok. hogy lásson mindenkit kopasznak. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. mint bárki más. azt mondaná: azért repülök. hogy az ember programjai terméke. mert szokatlanok. azt bizonyítja. hogy minden érzékelés. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. Az ember azt hiszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. azt sem állapíthatja meg. akik ébren vannak. szemfényvesztések világáról. azt akartam bemutatni vele. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. A valóságot csak akkor fedezhetjük fel. csak árnyék. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. akik ébren vannak. A neurotikusok többet éltek át. Ha tíz másik ember társaságában van. nem ismeri fel azokat. amit látnak. hogy tesz valamit. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. nem állapíthatja meg.

hipnotikus utasításokat hajtotok végre. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. megsemmisülés várt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. amelyről titokban mindenki álmodik. A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. A valósáG Polaritása Minden kettős. az emberi út fő állomásairól szól. akik már nem alszanak olyan mélyen. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. ezt szimbolizálja a kettő. délben kettő. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. ami reggel négy. láthatatlan fonalon függő marionett. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. az igazságok csak féligazságok. mint a gépek. két pólusú. Az emberlét olyan terv. akik még nem váltunk tudatossá. Az ezotéria felrázza azokat. Utunk célja a polaritás legyőzése. hiszen a valóság mindenütt jelen van. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. csak mértékükben különböznek. élete delén két lábon jár. arra pusztulás. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. . Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. aki ezt a feladatot megoldja. az szó szerint halálos. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. melyekben. mégis ez az a valóság. siralmas valóságunkat példázza. Kisgyermek korában négykézláb mászik. s öreg korában harmadik lába a botja. tükröt tart elénk. Az örök életet az éri el. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. ne gondolja azt. csak saját. a végletek találkoznak. Látványa szokatlan és idegen lesz. Oidipusz tudta a választ: az ember. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. s egy harmadik világba lépünk. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. s az ellentmondások összhangba hozhatók. mindennek megvan ellentétében a párja. A hipnotizált ember rab. az ember keresztje. akik képesek kinyitni a szemüket. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. Ez a kérdés azonban több ennél.

Van plusz és mínusz. Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. Hiszen. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. A számszimbolikában ez azt jelenti. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 Kezdetben túl egyszerűnek. ha lenne. vagy sötét vagy világos. amíg nincs a kettő. Valami vagy nagy vagy kicsi. s a betegségek ellen fordulnak. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. gömb vagy kör lenne. Gondolkodásunk hibája. mint már mondtuk. elpusztítjuk az egységet. úgy lenn. fény és sötétség. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. . A végtelenségig folytathatnánk a sort. Ha kiküszöbölöm az egyiket. amíg tartásunk. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. eltűnik a másik is. férfi és nő. tehát „mind-mind”. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. azt minden további nélkül. létük egymástól függ. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. Az emberben minden. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. A valóság egységekből áll. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. A ritmus mindig két pólusból áll. alá van rendelve a kettőnek. hogy kilégzünk. hogy azt hisszük. Az emberek egészségesek akarnak lenni. és fordítva. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. A ritmus minden élet alapmintája. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. hogy nem is létezik. amint fenn. ezek az ellentétek kizárják egymást. sem felületi kiterjedése. Mi azonban az egységet csak két aspektusban látjuk. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. vagy jó vagy rossz. Az egyik pólus a másikból él. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. Ha elpusztítjuk a ritmust. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. jó és rossz. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. s konkrét esetben megszoktuk. sohasem „vagy-vagy”. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. az életet pusztítjuk el. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. Aki nem hajlandó kilélegezni. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. Mindaddig. A pontnak tehát nincsen dimenziója. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. nem lélegezhet be. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. dúr és moll. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. amelyek egymásból élnek. Nem akarják felfogni. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. ha mégoly kicsivel is. Ha belégzünk. savas és lúgos. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. elektromos és magnetikus. két pólusban nyilvánul meg.

hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. A fénysugár természetét illetően két. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. az dobás közben nem a cél irányába. Az élet ritmus.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. tehát mozgás. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. részecske is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 Aki megértette a polaritás törvényét. nézeteinket. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. ha alávetjük magunkat a törvénynek. A módszer lényege. nem tanulhatja meg az életet sem. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton.” Krisztus is azt tanítja. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. ezért életellenes. Állandóan közvetlen utakat keres. a céllal ellentétes irányba. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. Az lett a tudomány végzete is. meg kellene állapítanunk. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. hátra hajlik. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. hanem lehetőleg mennél hátrább. Időközben aztán kiderült. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. mint véleményünk megváltoztatása. akkor nem hullám. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. amely a valóságra vonatkozik. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. . s a kettő látszólag kizárja egymást. az akadályozza a fejlődést. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. Ahhoz. A fixáció megakadályozza a mozgást. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. Az egyik a hullámelmélet. Vagy-vagy. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. Így bármely kijelentés. paradoxon. Így a fény hullám. Ha viszont részecskékből áll. semmi nem esik olyan nehezünkre. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. nem áll részecskékből. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. mint például a Tao te king. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. hogy csak úgy lehetünk szabadok. A fény hullám is. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. Az ősi tanok. hogy a teljes igazságot leírhassuk. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. a másik a részecskeelmélet. Úgy tűnik. mégis való. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. Bár ennek a két. az tudja. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. Ha a fény hullámokból áll. a kijelentés tökéletlen. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. csak részkijelentés lehet.

ugyanez a másik számára fölösleges teher. egyébként nem történt volna meg. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. sem nem rossz. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Minden korban szenvedélyesen vitatják. és olyanokra. megvan a maga értelme és oka. hogy elismerjük a valóságot. s örökké jót mível. egyébként nem jöhetne létre. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. megszűnik a pozitív pólus is. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. mely örökké rosszra tör. Ebből nem következik az. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. Ha szembeszállunk a valósággal. sem nem kellemes. Éppen így feltételezi a béke a háborút. * Jékely Zoltán fordítása. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. . hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. amelyeknek szabad lenniök. s ezt mi nem téphetjük szét. s felismerjük. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. Csak éppen azt nem vesszük észre. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. az a valóság részévé lesz. s a rossz televénye a jónak. neutrálisak. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. Ha például egy gyilkosság történik. elválaszthatatlan egységet alkotnak. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. Így például a magány sem nem jó. hogy az ember teljesen determinált. hogy mindennek. A polaritás törvényéből az következik. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. hogy az ellentéte mellett vagyunk. vagy az. semmi értelme. Önmagukban a dolgok értékmentesek. vajon az ember szabad-e vagy determinált. hogy hibás a kérdésfeltevés. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk.”* Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. az többnyire azt jelenti. Ha valami ellen foglalunk állást. Itt sem veszik észre. csak annyit jelent. és egyszersmind teljesen szabad. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. joga van a létezéshez. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. amelyek még nem váltak valósággá. sem nem kellemetlen. Az egyik ember szenvedésként éli át. Aki ezt nem tudja elfogadni. Az. s olyanok közt. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. többé nem tudok belélegezni sem. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. a jó kikényszeríti a rosszat. ami létezik. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. amelyek már manifesztálódtak.

s ebben reménytelenül tönkremennek. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. hatalmat akarnak gyakorolni. azt fogja tapasztalni. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. ahogy van. Az az ember ugyanis. Nem szívesen mondanak le már megkedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. ha nem éltük volna át őket. jó. hogy minden. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. Ez a helyzet úgy oldható meg. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. ha valaki történni enged valamit anélkül. mert van. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. Hagyjuk. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. Az érettség jele. intellektusunk ne működjék közre ebben. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. a mögöttünk lévő évek eseményeit. még ha úgy gondoljuk is. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. amikor elfogták. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. s azok alakítják őt. attól. megszabadul a belső nyomástól. ha követik ezt a szabályt. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. ha soha nem találkozunk velük. hogy jobb lett volna. s lassan hálásak leszünk. s ezzel csak azt bizonyította. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. amelyekkel „hadilábon állunk”. Azt gondolják. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. de aki rendszeresen gyakorol. aki azt hiszi. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. s közben panaszkodunk. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. s hagyjuk. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. hogy azonnal bele akarna avatkozni. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. ami van. amelyekről az a véleményünk. s mégse válunk tétlenekké. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. hogy „már rég megbékéltünk velük”. csukjuk be a szemünket. többnyire észre sem veszi. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. hogy minden úgy történt. tudatosítsuk magunkban. mások játékszerévé válnak. ahol vagyunk. meg akarják „mutatni”. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. hogy nyomnunk kell a falat. s . érezzük. mert „a fal nyom minket”. s jobb lett volna.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. hogy ez az egész úgy. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. hogy „kicsodák”. hogy egyre könnyebbé válik. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. Ha erősebben nyomjuk. hogy levesszük a kezünket a falról. hogy visszanyom. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. személyeket. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. a fal is erősebben fog visszanyomni. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. akikről úgy gondoljuk. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. ahogyan történt. Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire.

annak már nem kell azt nyomnia. Korreláció az. hogy minden olyan esetben. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. mintha a fal nyomna bennünket. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. amelyek formálják az embert. Aki elismeri a fal létjogosultságát. Nem vitatjuk. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. Ténylegesen az a benyomásunk. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. de ha ebből azt vezetjük le. kiutat mutat a betegségből. mert” lesz. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. amit az ezotéria e témában kínál. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. Akik azt hiszik. Ezek a korrelációk stimmelnek. elég bátornak kell lennünk ahhoz. aminek nem volna szabad lennie. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. ezek pedig csak korrelációk. összefüggések megfigyelésén alapul. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. jelen van a másik is. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. hogy elengedjük a falat. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. . A megfigyelt „ha ez. amit ők bizonyítéknak tartanak. Bárki mesélje is el sorsát. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. akkor az is”-ból suba alatt „azért. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szülő-gyermek viszonyban keresi. Minden területen arról beszélünk. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. Az emberiség közös szokása. Nincsenek olyan környezeti befolyások. hogy mindarra. amit mások csak ígérgetni tudnak. amikor fellép az egyik. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. a külvilágban keresi a vétkest. Ez azonban tévedés. Sőt. amely lehetővé teszi. egy ponton tévednek: mindaz. ezáltal nyújtja mindazt. Minden elmélet ugyanis. viszont megmutatja. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. hiszen csak annyit mondanak. igaz. a fal ellenállhatatlanul ránk dől. amelyek betegséget okoznak. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. az mindenképpen közös bennük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 ha ellenállásunk csökken. a fal sem fogja őt háborgatni. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi.

ez hozza olyan helyzetbe. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. Ha ez nem így van. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. amelyik középhullámra van beállítva. a hangvilla számára a hang nem is létezik. emberekkel. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. amit olvasunk. aki azt hiszi. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. Ha valakit elgázolnak az utcán. nem tartozik a „világképéhez”. azt hiszi. Ezért hiszi mindenki azt. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes. Semmi sem érzékelhető. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. Csak olyan eszmékkel. amelyekkel affinitásunk van. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. amelyre rezonáns. amely bennünket is foglalkoztat. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. különben nem tapasztalhatta volna meg. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. nem is került volna bele. s hogy azon kívül. ez nem változtat azon a tényen. hogy teljesen megértette. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 hogy ezek a vírusok a betegség okai. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. Miután az évek során tudatunk kitágult. Aki például olvas egy könyvet. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. nincs semmi más. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. hogy egy ember valamit érzékelhessen. amelyekre rezonánsak vagyunk. sosem pillanthatnánk meg a Napot. . Ahhoz. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. amit ismer. s ha nem lenne bennünk isteni erő. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. holott az. hogy a Föld korong alakú. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. ami kívül van rezonáló képességünk határain. vagy. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. mindenkori tudatállapotától függ. gondolatokkal. hogy a valóság egészét ismeri. hogy nincsenek külső befolyások. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. aki mégis. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. „jobban értjük”. amit mi állítunk. ahogyan mi nevetünk azon. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. hiszen nem képes érzékelni. Az a rádióvevő. hogy az elütött érett volt erre az eseményre.

hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. hogy ő maga is fukar. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. a társadalommal és sok minden mással. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. amelyekkel konfrontálódunk. hogy megfigyeljük saját környezetünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 A környező világ mint tükör Tudom. míg végül behúzok ennek a konok pofának. A kulcs mindenkinek a kezében van. csak használni kell tudni. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. s azokat az eseményeket. megtehetem. Az. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. hogy létezik a világban háború. Elfogadná. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. amihez neki magának affinitása van. és ennek nyilván megvan a maga értelme. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. ha ő maga nagyvonalú. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. objektív. mert minden. sőt. s lám. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. az emberiességért. csak azt mutatja. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. ugyanolyan tény. az egészségért. amilyen. mégis használjuk. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. s mégsem nyúl senki azokhoz az esz- . Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. Az egyik legjobb önismereti módszer az. mint a mező zöldje. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. az téves viselkedési formákba kényszerül. mert az igaz. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. együtt fog velem szitkozódni. hogy ezért jól lehordom. főnökeink jogtalan húzásaival. mind negatív értelemben érvényes. s kezdődik a harc a békéért. vele együtt az egész világ megváltozik. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. Ha reggel belenézek a tükörbe. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. az igazságosságért. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. akkor az olyannak mutatkozik. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. mert ez nem érint emberi problémákat. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. Nem nagy ügy. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. s így a tükröt is ripityára töröm. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. amely nem izgatja fel. és sehol egyetlen győztest. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. mint olyan tényt. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. Egyébként nem zavarná. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. hogy megszokott legyen. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. Mindenért „harcolunk”: a békéért. az ellentétek fokozódnak. de zöld. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. az biztonsággal jelzi. és amitől nem hagyja zavartatni magát. ami a külvilágból zavar bennünket.

amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. magában keresse az okot. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. A legfontosabb követelmény önmagunkkal szemben. ha megértünk rá. s így egészen más világot lát. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. amelyben éppen vagyunk. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. ugyanerről. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. Az ember mikrokozmosz. hogyan előzzük meg. akik mindent. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. széles e világban keresik a nekik való gurut. hogy aki megérett. Minden ember a saját „világában” él. hogy egyáltalán létezik. Korunk fő foglalatossága. s gazdagok sem leszünk véletlenül. Aki megváltoztatja affinitását. s megfejteni hozzánk való viszonyát. de a változtatás lehetőségét is. rövidesen meg fogjuk tanulni. Még éppen azon csodálkozunk. minden bosszantó esemény csak hírnök. annyi világ. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. s nem jut eszükbe. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. annál inkább a helyére tesz mindent. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. aki ilyen különös témával foglalkozik. hogy létezik egyáltalán olyan ember. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. nyilvánvaló. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. új programra lesz vevő. Mindazt. a legjobb rendszert. a külvilág.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 közökhöz. a „vonatkoztatási rögeszme”. Ha megtanuljuk azt. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. Abban. rákérdezzünk az értelmére. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. amit kívül érzékel. Bármi történik velünk. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. amelyet olvasunk. s odaáll sorsa elé. hogy mindennek. Akinek ez nem sikerül. Ahány ember. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. szintén van . s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. Ha valóban szükségünk van valamire. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. A képes folyóiratban. ha affinitásunk van vele. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. Ez azt jelenti. amelyek sikerhez vezetnek. ami velünk történik. a makrokozmosz pontos mása. ezt felhívásként kell értékelnem. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. ez általában a skizofrén betegek sajátja. médium. sőt. megtalálja önmagában is. ami a világban történik. Az emberek úgy akarnak meggazdagodni. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. amely örök törvényeket követ. alig sejtettük. Minél tudatosabb az ember. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. Minden gonosz ember. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. aki ezt felfogja. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Van a pszichopatológiában egy fogalom. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. ahhoz a guru maga megy oda. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. aki vállalja a felelősséget.

A bölcs a lét minden területével harmóniában él. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. annál több javítanivaló van rajtunk. mert megtalálta – önmagában. az ólomból arannyá nemesedés útja. Így biztosak lehetünk benne. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. A világon nincs mit javítani. megváltoztatja a világot is. és ha érettek vagyunk a találkozásra. ezért világa minden világok legjobbika.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 egy cikk a témáról. ami van. információval vagy kontaktussal. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. . maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. Az ezoterikus út az örök vándorlás. és felismeri. Nem keresi a boldogságot többé. Látja a valóságot. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. a törekvésnek. hogy jó ismerősünk. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. Aki megváltozik. hogy minden jó. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen.

elefánt. Azt remélik.. mely élve nő. Így kell lenned.. a rendeltetett formát. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két.. 4.) Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. a) kutya. szerzetesi cella. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. medve. bányász. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. borostyán. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához.. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. 2. fog. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. Mielőtt még néhány.. mely végzetednek célt ád. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. Megoldás:. Ezért úgy tekintjük. fekete. Megoldás:. 3. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: .. állott a Nap. hangya. hogy próbálja megoldani az itt következő két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. kecske. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. krokodil. seregély. b) ólom. Mivel idők s hatalmak el nem rontják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. pisztráng.. kérem az olvasót.. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket... s trónjánál a Planéták. s ez mind a hívek. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni.

mind a növényvilágban. mind az ásványok között. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. mind az állatvilágban. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. Pillanatnyilag teljesen mindegy. kövek). Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. A változó összetétel. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. hogy először ott a kő. olyan egységeket kell találnunk. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. s aztán az ember a kő szemlélete során kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. A valóságban ez pontosan fordítva van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 1. 2. Nem a kép teremti meg az ideát. hogy formát öltsön. állatok. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. növényvilág. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. mind a Szókratész előtti filozófusok erre a gondolkodási modellre építenek. z és így tovább. mind pszichés szinten. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. mind materiális. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. ásványok stb. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. Mondhatjuk tehát. Úgy gondolják. Mind az elemek tana...). Még pontosabban azt jelenti ez. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. y. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. amely tisztán csak ideákból áll. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. Van tehát valami olyan konkrét dolog. Tegyük fel. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. mint a dolog maga. csak azután valósíthatja meg. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. „). akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. mindig valamilyen információra van szüksége. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. hanem az idea sűrűsödik képpé. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. Ha a festő festeni akar egy képet. amely különböző szinteket jelöl. Kutatunk azok után az egységek után. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. amely mind a növényvilágban. Induljunk ki abból a megfontolásból. először a kép ideáját kell megtalálnia. . amelyek minden szinten érvényesek. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz.

jóllehet. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. A szintek száma korlátlan. öregek otthona. miben áll jogosultsága. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. ellenállás. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. hogy függőlegesen gondolkodjunk. Egyelőre elegendő. mi ennek a beosztásnak az értelme. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. meszesedés. építészeti stílusok és így tovább). Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely táj társadalmi helyzet szín x (?) ólom. kolostor. amelyben a közösséget az az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. Valamennyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. Az a) feladat egyetlen szint. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. mész borostyán. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. jelen vannak. fogak sorvadásos betegségek. hogy helyes-e. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. hideg pusztaság bányászok. harcmező vulkanikus táj katona piros a princípium definíciója struktúra. zsurló holló. impulzus (?) vas csalán ragadozók. sötétkék y energia. Vegyük tudomásul viszont. sebesülések kovácsműhely. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. bogáncs. idő Fontos. idős emberek fekete. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. gátlás. rágcsálók izom. kölcsönhatá- . Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. sörrészvénytársaságok. Az „amint fenn. kőképzdés börtön. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. Előfordulhat. ahogyan ez majd lassan kiderül. amelyet most x-nek nevezünk. hangszerek. ne vizsgáljuk most. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. bár most még nem látjuk át egészen. A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. magyal. hogy ezt felismerjük. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. kecske csontváz. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. artériás vér gyulladások.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. Ezáltal csak az válik érthetővé. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. temető hegység.

Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. és minden vasárnap disznósült van ebédre. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. akkor abból a tényből. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. hogy ma disznósült lesz ebédre. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. hogy ma templomba kell mennem. Ha ezt a megfelelést ismerem. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 sának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. következtetni tudok arra. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. az emberi társadalomra. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. konkrét szintekre. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. mind más. mint a többi. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. hogy egy tetszőleges. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. Alapvetően mindegy. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen olyan valóságszint. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. Később még látni fogjuk. . mégpedig azon. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. Abból a megfigyelésből. s az is mindegy. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. amelyeket az égbolton képviselnek. Így például mindenkit lebeszélnék arról.

a Hold. ugyanakkor a szellem az. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. ha emlékezetünkbe idézzük. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. Q. illetve a héj. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. idő Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. manapság. A Hold a lelkit. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. impulzus Mars a princípium definíciója struktúra. és így tovább. hogy a szivárványnak hét színe van. egységben mutatja be. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium ég (i) W Szaturnusz (y) energia. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. y-nak vagy z-nek hívták. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. a test–lélek–szellem hármasságára épül. amint mi tettük. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. magában nem fordul elő. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. s istenségként tisztelték őket. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. A bevezetőben már említettük. Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. Megszakítaná gondolatmenetünket. s ezek rendszere. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. hét napból áll a hét. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. a Vénusz. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. Láthatjuk tehát. a Mars. amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. Elég. hogy minden. szimbóluma a héj R. Az asztrológia az ősprincípiumok tana . hogyan dominál az anyag a szellem felett. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. nyilván emlékeznek is rá. hét kérés van a miatyánkban. gátlás. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. a Szaturnusz nevű égitestet. s szimbóluma egy kör. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. középen a centrummal. a Merkúr. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. ez mutatja. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. ami a természetben található. A lélek jele a félkör. Csak a merőben gyakorlati munkánál. Az ókorban hét égitestet ismertek. ez a fogékonyságot. persze csak ideiglenesen. ellenállás. a felvevőképességet. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. amelyeket nem tetszés szerint választottak. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. a befogadót reprezentálja. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja.

akik hisznek egy ilyen befolyásban. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. 2. mert maga az asztrológia sem feltételezi. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. amelyre értelmezésük vonatkozik. 6. a Jupiter és a Szaturnusz. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. úgy lenn. szolárok és így tovább). mivel megtanulta. alapkőletételre és így tovább. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. nem az égitesteké. a Hold. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. 7. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. a Neptunuszt. de nem befolyásolja. a Merkúr. abban az időben. amelyek reálisan. Foglaljuk össze: 1. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. az Uránuszt és a Plútót. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. de nem okozza azt. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. a Mars. szerződéskötésekre. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). Aki tényleg ért az asztrológiához. 5. a Vénusz. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális . direkciók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 volt és marad. Ellenvetésük azért nem találó. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. tudományosnak tartják magukat. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. Így olyan analógialáncok keletkeznek. Ne hagyjuk. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. Az egész zavar onnan ered. 3. Az égitestek egy praktikus. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. 4. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. Sőt közülük egyesek különösen haladónak.

A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 gondolkodási rendszereket ismerünk. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. „abnormálisan viselkedik”. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. de egy évtized is) meghatározott minőségű. s figyeljük meg ezeket a terveket. és a mennyiségét hanyagolták el. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. a bőséget. a „nagy szerencsét”. az expanziót. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. Régen ez éppen fordítva volt. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. mikor történt. meddig tartott. A fa mint anyag a Jupiter-princípium alá tartozik. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. . – A ford. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. egy másodperc. Az időnek nem csak mennyisége. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. Manapság azonban alig akad valaki. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. és ez a magyal. Ha az időről beszélünk. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. Az a német kifejezés. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. az időkvalitás azt jelenti. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. „becsavarodik”. Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. annak ez világos összefüggés. mennyi idő telt el azóta. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. azt. amelyekben minden fekete. a magyalt. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. Azt kérdezzük. minősége is van. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési lapot. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. Látni fogjuk. Aki azonban képzett az asztrológiában. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. Az idő minősége Ahhoz. hogy valaki „kiugrik a sorból”. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. s ezt krómacéllal kombinálják.

hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég is. A személyes horoszkóp. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. az asztrológiában egyébként . nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. nevezetesen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 Másképpen ez azt jelenti. Emlékezzünk csak arra. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. mint a tarot. ugyanúgy. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. egyedül az dönti el. Felhasználták erre az állati belsőségeket. horoszkópot csinálni nem más. hogy megtudja annak minőségét. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. Ebből származik a „horoszkóp” szó. bele lehet szólni. amelyben kezdődött. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. szerződések kötése stb. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. minden kezdetben ott van a vég is. Minden jós-. mint a háború kezdő időpontja. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. Mindig mindenben minden ott van. Ez a törvény azt jelenti. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. a Ji Csing és hasonlók. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. Azt. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. skopein = nézni). csak akkor. mint „belenézni az órába” (hora = óra. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. új magjaival együtt. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. Mégis. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az általa használt szinten nyert megfigyeléseket. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. nagy súlyt helyeztek arra. mint a horoszkópkészítés. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. Ez azonban értelmetlen dolog. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. megfigyelték a madarak röptét. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 „értelmezésnek” nevezik. munkája tetszőleges pontosságú. nap mint nap átéli például. este pedig lenyugszik. függetlenül az asztronómiai számításoktól. A horoszkóp olyan mérőeszköz. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. . Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. s ez ebből a szempontból jogos is volt. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. Ha a mélyére nézünk. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. Az ember ugyanis. hogy reggel felkel a Nap. tehát teljesen irreleváns. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. Amíg csak a napórát ismerték. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. mindegy. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. ebből a perspektívából szemléli az eget. elveszíti székhelyét. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. mint az a funkcionális tudás. Véleményünk szerint ez helyes. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. lelkileg gyökértelenné válik. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. mint később. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. s eszébe sem jut. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. Ha nem ezt teszi. kívánnivalót hagynak maguk után. hogy a Föld a Nap körül kering.* Ez így helyes. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. Ma már ezred. a mechanikus órával.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető.

Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. több gondolkodási hiba található. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. A nevelés és a környező világ szintén csak egy-egy szintet jelentenek. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. hiszen az egész mindig ott található minden részletben.” Ebben a mondatban. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. Annak is megvolt az alapja. Megvolt az oka. vonatkozásában. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. csak azt mutatják meg. Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. Ha a fent idézett mondat igaz volna. ahogyan a magban is benne van a növény. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. a láb stb. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. amelyet az asztrológiára fordítunk. annál több viszont a vágy. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. mint az égboltból. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. hogyan ölhetnének meg bennünket. A környező világ a végrehajtó szerv. Ha az asztrológussal megesik. A csillagok nem kényszerítenek semmire. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Az itt következő mondás viszont. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. mindig csak a sors „végrehajtói”. sem azt nem csinálják. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. de nem kényszerítenek. a nevelésből. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. kezdetben az egész testre vonatkozott. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. kijelentéseik azonosak. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. azaz vagy stimmel – vagy nem. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. a lábában. a kéz. később felfedezte a fülben az egész embert. Megvolt annak az alapja. majd ugyanez bekövetkezett az orr. Mik ezek. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. ha sziklaszilárd meggyőződése. hogyan áll össze egy bizonyos időpontban a valóság. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. Első kérdésünk az lenne. Ha ilyen eredményeket akarunk. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. minden sejtjében. egyszerűbb. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. univerzális. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. kuruzslónak az . ha feldobunk egy tízfillérest. a fülében. elveszett idő lenne még öt perc is. a kezében. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. Egy további.

amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. hogy megismerhessük az asztrológiát. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. Ugyanez érvényes arra. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. Ahhoz. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. meg kell tanulnunk. hogy az a későbbiekben milyen. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. Minden esemény. s ezt egy ember életútjának nevezzük. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. Hogyan is haragudhatnánk arra. A horoszkóp azt méri. s így belülről megbékélhessünk velük. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. aki nem ért az asztrológiához. . amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. Az igazi asztrológia a beavatás útja. Mind az életre. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. Ha fordítva szemléljük. Más szavakkal: egy ember élete születésének felnagyítása. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. akit megértettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. Megmutatja azt. emberek. ha a melódiát felgyorsítva játsszuk le egy magnón. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek.vagy személyiségstruktúrának neveznek. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. akkor ráismerünk. 3. ezért azt is tudja. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. 2. hogy mi. amely egy ember sorsában megjelenik. azt mondhatjuk. amit a pszichológusok karakter. itt is elkezdődik valami. A születési horoszkópnak – alapvagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. pozitív vagy negatív sorsesemény). Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 olyan orvost. Az asztrológia megtanít bennünket arra. s akkor említettük. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség.

A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. hogy elhárítsa őket. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. amely gondoskodik arról. azt találjuk. fejlődik. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. A tudomány hajlamos arra. ha nem képes azt tudatába beépíteni. ezzel megváltjuk „problémásságától”. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. mint amilyennek lennie kellene. Ez viszont úgy hangzik. s a környező világtól várják el. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. sokak számára nem olyan magától értetődő. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. A horoszkóp az a feladat. problematikát testesít meg. Ha egy feladatot megoldunk. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. Beszéltünk már arról. Abban viszont mindenki egyetért. be kell töltenie. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. Életünk tanulási folyamat – ez. hogy minden. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. Ha viszont tantervről. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Fontos. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. hanem konfrontálódniuk kell velük. Mind a tudomány. illetve tanterv. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. ezért sokan azt állítják. hogy minden fejlődik. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. A valóságban nincsenek problémák. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. mint egy fátum. mint az emberre. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. s oldjuk el. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. s meg kell váltanunk problémásságuktól. . sajnos. ami él. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. amelynek semmi sem állhat ellent. váltsuk meg őt problémásságától. Mindezeket a konstellációkat tanulással. így azt kívánja tőlünk.

A tanterv maga bizonyosan determinált. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. az lesz a véleménye. hogy amikor ez az ember született. 2. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. hogy tudatunkat kitágítsuk. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. a legnagyobb sorscsapásoktól. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. Ezt röviden „energiaellenállásproblematikának” nevezzük. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. mindig ellenállásba fog ütközni. Ez automatikusan életbe lép. amelyet kvadrátnak nevezünk. szükségszerűen megoldjuk. Tisztán technikailag ez azt jelenti. hogy újakat sajátítsunk el. amikor problémáinkat elodázzuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. struktúra. tehát be kell teljesednie. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. gátlás. amely ezen változtathatna. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. Abban a pillanatban azonban. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. betegségektől sem kell félnünk. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. Ha készek vagyunk arra. hogyan teljesítsük saját tantervünket. a probléma azonban magában az érintett emberben van. A tudattalan tanulás. ha megbékélünk vele. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a . Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. amelyet a szaknyelv „SzaturnuszMars-kvadrátnak” nevez. illetve feladataink betöltése. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. s nem választható el egymástól. hogy fixációinkat. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. megpróbálunk menekülni előlük. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. hogy álljon sorsa kihívásai elé. aktív módon váltson meg problematikusságától. hol van az emberi szabadság. Ez azt követeli az embertől. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. Az emberek többsége a második lehetőségre. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. Nézzünk erre egy példát. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. ez azt jelenti. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. A tudatos tanulás. Ez a törvény választás elé állít bennünket. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). s minden problémát szabad akaratából.

a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. Ezeknek a kézzel. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. új dant kap. különben nem tudna energiát kifejteni. Nem fog nekimenni a fának akkor sem. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. Nem is tartja a „saját problémájának”. A . hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. Ezzel a példával azt akartuk megvilágítani. Aki ezt a sportágat megtanulja. nem az út minőségében. Így megismerte az ősprincípiumot. lehet. se nem negatív. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. se nem pozitív. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Mars-konstellációnak. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. Akárhová kerül. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. Példánkban kínálkozik erre a karate. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. ezt nevezik kiváltásnak. Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). ha nem is a kívánatos tökéletességgel. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. Meglehetősen függetlenül attól. amelyekkel felismerhetjük. viszont át kell helyeznünk a valóságba. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. mert csak úgy váltható meg problematikusságától.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. Így. vagy ilyesmi. azt teszi felelőssé érte. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. amely se nem jó. Aki ezt a megoldást választja. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. A sors a végeredményben jelentkezik. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. Tételezzük fel továbbá. ha 180 km-es sebességgel vezet. Így aztán megtapasztalja. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. de nem fogja őt veszélyeztetni. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. olyan foglalatosság után kéne néznie. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). A konstelláció tehát: feladat. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. se nem rossz.

hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. a sorssal szemben. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. hanem azért. s úgy gondolja. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. nem tartozik a sorsra az. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. A „távolról sem” itt azt jelenti. Tisztában kell lennünk azzal. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. hogy boldog legyen. vagy ha győz a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. elismerésre vágyik. hogy ezt a keresést siker koronázza. Úgy viselkednek. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. ha valaki nekimegy a fának. dicsőségre. meg is találja szerencséjét. amit mondtunk. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. s magányosnak érzi magát. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. Később még látni fogjuk. Aki éhes. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. Ha ez is megvan. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. Az ember keres valamit. s azt fogja gondolni. ha teleehetné magát. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. ezt boldogságnak nevezi. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. hogy jól érezzék magukat. A boldogságra . hogy fejlődjék. egészségesek és boldogok legyenek. mintha joguk lenne ahhoz. Akkor követjük el a hibát. s úgy gondolja. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. Nem vesszük észre. Ha megvan a lakás. ha egy lakása is lesz. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. gazdagok. Aki tudatosan ezt teszi. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. amikor azt hisszük. alkalmatlan arra. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. Kigyógyítják betegségéből. egy kertes házra fog vágyakozni. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. Annak. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. S ha ezt is elérte. ő lenne a világ legboldogabb embere. Megkapja a vágyott eledelt. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. boldog is lesz. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. ameddig nem a mieink.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 sors a tanulási folyamat céljának elérése. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. kiderül. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. Ez nemcsak joga. azt hiszi. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. az szenved. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést.

Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. amely szerint e világon nem létezhet véletlen. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. szűzies lélek. megakadályozza. amely csak akkor nyílik meg. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. az ember sorsát mutatja be. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 nem lehet vadászni. (Tipikus fiatalkori tévedés. hogy leálljunk. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. Egy ember életútja születésekor eldől. amit nem fogott fel. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. A szenvedés gondoskodik róla. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. A boldogság a tudat. hogy jóllehet. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. s egy tartalmat reprezentál. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. ezért más életutat jelent. A boldogság ott nő. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. A formából megismerhetjük a tartalmat. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia tör- . így végül is ugyanaz. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. s mint ilyet. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. Majdnem mindig marad valami. más időpontnak más a minősége.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól.) A születés formai esemény. A szenvedés a boldogság ellentéte. a lélek egy állapota. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). A boldogság ott nő. Legritkább eset. amely célhoz vezet. hogy ne adjuk fel a keresést. vagy nem oldott meg. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. Az emberi életben nincsen véletlen. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. és fordítva. A szenvedés mindig kerülőút. hogy az élet tantervét. s ezáltal mégiscsak út. olyan ez. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. Azt gondolhatják. Felvetődik a kérdés. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. ahogyan a gyermeket elképzeljük. hogy szolgálhat. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. vajon egy embernek. más lenne a tanterve. a sorsa? Ez így van. s a boldogságot nem lehet birtokolni. azaz egy tiszta. Láttuk. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lélek kódszáma.

Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. mint amennyi haszna származik belőle. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. így mondhatjuk. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. aki a reinkarnációt tagadván. meg akarják tudni. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. hogy az asztrológia olyan módszer. se nem igazságtalan. s itt lesz az ideje. Mégse essen kétségbe egészen az illető. Ha azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. . de kétségtelenül vannak olyan feladatok. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. győzelmek és így tovább. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. az asztrológusok a horoszkóppal. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. a másiknak olyan horoszkópja. A horoszkóp olyasmi. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. Így se nem véletlen. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. a munkahelyen. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. hogy minden feladatába belefogjon. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. hogy kicsit átverjék a sorsot. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. s legjobb. nem szabad azon csodálkoznunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 vénye!). A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. hogy a sorsot meg lehet csalni. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. Mindenekelőtt akkor. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. Itt derül ki. miért van az egyik embernek ilyen. Inkább semmilyen asztrológiát. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. Kérjük. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. semmire ne vállalkozzék. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. az államban keresték. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. Így a csillagok is olyan területté válnak. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. köztes eredménye. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. Akkor következnek majd be a szerencsés események. amelyeket könnyebb. vagy a sors akaratának terméke lenne. a családban. nincs olyan asztrológus. amely növeli azt a veszélyt.

amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. hogy megismerhesse. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. s nem veszi észre. a konstellációt beválthatja. Most térünk rá az asztrológia értelmére. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. Ez az a veszélyes pont. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. amelyeket még nem valósítottunk meg. nem akarja megismerni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Ugyanaz a szakadék. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. azt megtanuljuk szeretni is. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. Ez a formula máig is érvényes. megszerethesse. hogy bezárkóznak. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) . A valósághoz is közelebb áll. mintha holt égitestekként. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. hogy az ember tudomására hozza. amelyek még idegenek számunkra. A gyűlölet mindig azt jelenti. Az „áldozás” fogalmán azt értik. nem bocsátja be. mint amilyen az asztrológia. nem ismeri gyűlölete tárgyát. az áldozott neki. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. tehát tudatunkba integráljuk. még hiányoznak belőlünk. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. az biztos lehet benne. hogy informálja arról. amelyekkel szembesülnie kell. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. hogy megismerhesse. hogy amit valóban megismerünk. becsukja ajtaját. Csak megemlítjük. panaszkodni fog a gonosz sorsra. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. s az istenséget magába engedi. hogy ő maga volt az. valami ismeretlent integrálunk. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. mint vesztes. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. így semmi félnivalója nincsen. aki a meghívást nem fogadta el. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. szembesüljön velük. amely tönkreteszi. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. Aki elébe áll a felszólításnak. hogy helyet biztosítson nekik. Az ember. hogy segítségével átverjük. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. elfojtják a valóságot. ha valami addig hiányzót. Azt viszont megteheti. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. amikor áldozniok kellene. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. nem ártanak nekünk. hogy aki gyűlöl. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. Aki azonban hallván az istenség kopogását. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg.

rendezzen be magának egy olyan szobát. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. a partikat. ami szétszór. balesetektől tartanak. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. Amilyen gyakran csak lehetséges. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. tehát függőleges irányban szintet váltunk. kerülje a társaságot. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. egyszeri nagy dózisban. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. vagy koplaljon. Minden betegségnek az a feladata. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. aminek a bujasághoz köze van. Mindenben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 kapcsolatosan. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem használ a kliensnek. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). hacsak annyit nem. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. hogy tökéletesebbé váljék. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy konstelláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). ellenkezőleg. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. figyeljen a rendre. hogy szorongani kezd. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. bátorítást kell adnia ahhoz. megszorításoktól. hogyan szembesüljön vele az érintett. másrészt pedig. ahová egyedül visszahúzódhat. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. illetve azok különböző konstellációihoz. veszteségektől. amit tesz. Hallgasson komoly. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. tanácsot. Ha teheti. Kiszámíthatjuk például. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. s járjon gyakran temetőbe. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. A valóságban azonban a Szaturnusz-konstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. hogy ez a valóság egyik építőköve. mert már megismerkedtünk vele. saját életébe integrálja azt. szórakoztat. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. mindent. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. klasszikus zenét. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. azaz esedékessé válik egy Szaturnuszkonstelláció. azt. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. . Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. ezért mindenki szörnyen fél tőle. vonuljon vissza ebbe a szobába. Ahhoz. homeopátiás formában. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot.

ezeket a dolgokat nem kedveli. el akarjuk terelni őt a problémájától. vagy kényszer hatására. mert úgy véli. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. Ebből adódik. csak mi úgy gondoltuk. hogy a halál. a beszorítottság. ólom. hogy egy ilyet rendezzen be magának. Többször átéli. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. a magányosság. fekete. inkább eddigi életstílusát folytatja. Ha ajánlásainkat nem követi. zsurló. Ebben az időszakban aktívan azt tette. Hiszen megmondtuk már. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. temető. . s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. meg fogja állapítani. a halállal és így tovább. A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. az olvasmányok vidámak. ha meg akar gyógyulni. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. hogy foglalkozzék a halállal. hogy módja nyílt a valóság egy új dimenziójának megismerésére. Ha ez az időszak elmúlt. s van ideje végiggondolni a dolgokat. A betegszobák tarkák és barátságosak. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. a magánnyal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 Teljesen áttekinthető. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. hogy a lemondás. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. azok is tesznek velünk valamit. jobb. mi is azt ajánlottuk. hogy „hogyan” tanulunk. nem fog ellenállást kifejteni.) Nem túl színvonalas módszer. hogy a tanulás célja determinált. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. éppen azt ajánlottuk. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. a társaságról. a magány „nem neki való”. problémákra is. halálszimbólumok és így tovább. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. milyen halálközelségben volt balesete alatt. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. éppen ezt tanácsoltuk neki. analógiás láncából erednek: struktúra. minden szórakozásról. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. szabad akaratunkból. Láthatjuk. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. Sokat van egyedül. a bőséges evésről. hogy a végeredmény ugyanaz. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. a Szaturnuszkonstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben.

hasonlókhoz vezet. álmodozáshoz. és éppenséggel feltételezi. a palackzöld szín. álmok. a logika. az intellektus. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. láb. mert „méreg”. misztika. ködösítés. az álomszerűvel. a szabadság annak ellenére nem létezik determinizmus nélkül. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. Sorolhatnánk még a példákat. az ugyanígy segítene. illetve áteresztőképes legyen a felületi. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról állít. a belégzés a kilégzést. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. s nem az. az irracionálissal. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. Ehhez az szükséges. A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. aki engedelmeskedik a törvénynek. ahogyan azt a legtöbben gondolják. amely az analógia törvényére hallgat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 Ahelyett hogy támogatnánk. ahogyan a fény a sötétséget. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. Ha beteljesítjük . Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. a konkrét dolgok feloldása. ezotéria. a tudat. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. az illúziót és az ezotériát. mi van élete hátterében. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. Itt tényleg megteheti azt. és egy ezoterikus regényt olvasna. akkor neki azt kell felmutatnia. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. amely lehetővé teszi. A szenvedés nem más. méreg. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. tudattalan. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. csalás. Ez valamelyest segít. mit is jelent a sors fogalma. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. drogok. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. másrészről magyarázat arra is. állításainak törvényszerű struktúráját. és fordítva. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. víziók. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. Komplikált elméleteket fabrikálnak. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. víz. nem pedig kizárja egymást. amely összetartozik.

az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. Túlságosan is elnézőek vagyunk. Ez az aktivitás bizalomból ered. s egyre drágább a betegség. s nem az „azt csinálok. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. nem érzékelünk súrlódást többé. Sem az aktivitást. A rabság akkor kezdődik. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. Az egyik oldalon. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott.” Betegség és gyógyulás Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. az egy lesz azzal. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan.). A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. s kövesse pályáját. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. Hippokrátész. amelyet az vált ki. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. e. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. Ismerd fel. 400. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. amit akarok” éndominanciájából. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. csodálkoznunk kell azon. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. mind a társadalom számára. szakított törzse tradí- . hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. mint egy csillag.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 a törvényt. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. fülelnie kell. ha pályájáról letér. ha azt mondhatjuk: „Uram. amíg pályáján mozog. ami útjába állhatna. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. Az embernek először el kell hallgatnia. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. legyen meg a te akaratod. különben érezni fogjuk a súrlódást. pedig attól. hogy nem a saját pályánkon haladunk.” Egy csillag mindaddig szabad. aminek neve: szabadság. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. A gyógyulás üdvözülés.

hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. illetve ha változik is. ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –. a jó útra téréshez. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. bárki tetteit elítélnénk. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. s a gyógyulás a bűnbánathoz. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget. hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze. a világban megjelenő betegek száma nem változik. Kérjük. Azzal. ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. s így békítette meg az istenséggel. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. hogy beteg. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. amivel viszont foglalkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 cióival. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. Magától értetődik. Ezért írj a Hans Blüher. sőt áldása is. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. Nem kétséges. „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. A papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik.” Mivel alaptémánk a sors. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. hogy tudná. önmagukban kezdte vizsgálni. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. Nem mondhatjuk azt. egy másikra teszi rá. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. . ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. hogy valakinek ez és ez a betegsége. amivel arra akarunk rámutatni. inkább kísérletnek. csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. és annak gyógyítása. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. illetve annak konkrét tünetei. hogy bármit vagy bárkit is támadnánk. az az egyes betegség. tehát e téren nem is változott semmi. megszentelni: heiligen). A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár. azt kell mondanunk. s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. az emberiség betegségét nem érintik. a papi orvoslással. s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. a betegséggel mint olyannal. hanem a betegség. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. így a vallás ügye. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. s a betegségeket a vallástól függetlenül. Csak hogy éppen ez a betegség az. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága. hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. hogy a fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának. hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. mint senki más. és anélkül. akkor is. Ha az orvos meggyógyít egy beteget.

mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens. Az orvostudomány második legnagyobb. Feltűnő. s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst abban. sem a sebészek szikéje. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk. Ezzel a betegség mint információhordozó. ezt szintén megpróbálja legyőzni. hogy betegsége nem más. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos. ami ellen „harcol”. hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg. a veszteségről soha. a küzdelem küzdelmet. hogy közelebbről megismerje „az életet”. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen.. Az ember csak azért gyógyulhat meg. akit minden eszközzel le kell győznünk. mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek.. hogy nem befolyásolják sem az injekciók. el kell viselnie sorsát. Ezek után ki csodálná. egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. mint olyan ellenség. mint teste hibás működését. Legbelül minden beteg ember érzi. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni. mert hiányzik belőle a megértés. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel. hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni. hogy betegségével harmóniát alakít ki. Értelmetlen betegség nem létezik. hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül. mint ez és ez. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen.. mert megmagyarázza neki. segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. Ha közelebbről szemügyre . hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. hogy a betegségeket önmagukból. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt. mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. hogy rákérdezzen betegsége miértjére. mint az egyes ember sorsában. hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk. funkcionálisan próbálja magyarázni. megtanul igent mondani rá. s ez nem más. Hál' istennek – mondom én. hogy értelmére rákérdezhetünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 Mindennek megvan a létjogosultsága. orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. A betegség és a halál mint a sors jelei Láttuk már. úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az. Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas. sem a tabletták. A betegségek mindig információt hordoznak. a maga idejében-később azonban megszűnik. s megbélyegződik. Ebből következik. mert ha belegondolunk. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. amitől idegenkedik. Az első lépés a beteg számára az kell legyen.. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár. s a nappal előkészíti az éjszakát. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül. hogy köze van a betegségéhez. Ahogyan a tél a nyárról álmodik. valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent. egyre inkább elveszíti szerepét. mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján. az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak. maga gyártotta ellensége a halál. mint az élők tudománya.

az orvos megszünteti. Ez az egyes esetekre is érvényes. mint a páciensé. amely akkor villan föl. s ha az elalszik. mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. kissé gyanúsnak találjuk. hogy mi a betegség. akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. A segítség tehát lelepleződik. ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. Így keletkezik az a paradoxon. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. Aki felfogta. s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. hogy az ember kicsúszott a rendből. ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. ha mindenáron. A szimptómák maguk nem betegségek. Esetünkben ez azt jelenti. hogy a szimptómákat megszüntessük. hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. nem él többé a törvény szerint. A betegséget szimptómák jelzik. Csodálkozva kérdezzük. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. hogy meglazítsa a körtét. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak. mert nem volt olyan erős a hitük. Az emberek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak. mintha az orvosok volnának okai annak. nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt kapja. A szimptómáknak jelző funkciója van. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét. s nem tehetünk úgy. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. hogy másokon segítsenek. hogy megjavította a gépet. . Alighogy felvillan egy szimptóma. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz. s ha e jelzéseket helyesen értjük. és így tovább.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 vesszük ezt a kérdést. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek. hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. hogyan bánjon a sorssal. amire rászolgál. miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért. hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni. amilyent megérdemelnek. A betegség azt jelzi. Aki idegenkedik valamitől. büszkén bejelentse. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert. s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt. az nincs megbékélve azzal a valamivel. amilyen manapság a miénk. ez egyre kevésbé tűnik fel. akaratunk ellenére is ránk tukmálják. hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. Aki megbékélt a halállal.

akik valójában a világot megváltoztatják.. irrealisztikusnak tűnhetnek. hanem mindenekelőtt azért. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. a valódi gyógyító beavatott. a vírusoktól. Homeopátia A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik. mint puszta terápiás módszer. hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök. a szentek. vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei. mégis sokkal valóságosabbak. mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel). mondják. bár nem hallunk felőlük. hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. A gyógyítás mindig papi aktus. milyen sok a beteg ember. Nemcsak azért. amely őt megbetegítette. közelebb visszük a kegyelemhez. hogy egészebbé tesszük. a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Nem tartozik témánkhoz. de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. amely túl van a tisztán anyagin. hogy aligha lehet benne hatóanyag. A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek. de legkevésbé a bölcsek. olyan világos reprezentálására. aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni. Ilyenek mindig voltak. S valóban. kifinomuló diagnosztikai módszerek. soha nem a baktériumoktól. Ezt a sajtó feltűnő . amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. s ezek a kevesek azok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg. vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése. Bár nem láthatók. ezért nem indokoljuk részletesen. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „.. Magától értetődik. amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük. az imádkozók nélkül létezhet a világ. Az embert meggyógyítani annyit jelent. hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek. akik pácienseik lelki teljességével törődnének. s persze vannak is. Mi azt akarjuk bemutatni. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze. bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével. a mérgektől vagy hasonlóktól. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”. vagy következményei-e. hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű. észrevesszük. Amióta csak homeopátia létezik. Tekintettel arra. mint bárki más. a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek. ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene. de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –. megszenteljük. mert a homeopátia sokkal több.

D 1. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan. és kijelentjük. hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. Ha ebből a Bell. Ezt az összerázást. Ezzel a csalást le is leplezték. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek. nézzük meg először. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják. mindnyájan tudjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt.). Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek. D 6+9 rész alkohol = Bell. meg némi szennyező anyagot. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel. hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. D 1-nek nevezik. s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. például alkoholt. a Belladonna 30 a . D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt. Minden. hatványozásnak nevezik. s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért. hogy megállapítsák. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). ami a D 23-as hatvány után történik. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot. hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. D 30-as. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. kilenc rész oldószert adnak hozzá. a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok. mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. D 2+9 rész alkohol = Bell. ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. az korántsem jelenti azt. amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is. de D 200-as. nem más. az állatok és a növények világából. D 2-t. Nos. szimbolikusan megkavarjuk. mint az alkohol rituális összerázása. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓ 1 rész Bell. mint D 12-es. D 500-as. D 29+9 rész alkohol = Bell. s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól. megkapjuk a Bell. Ha a kémia szintjén nézzük. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 3+9 rész alkohol = Bell. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert. s a kettőt összerázzák. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet. Az eljárás végeredményét Bell.

hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. a zavar csak nő. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. Ezeknél a tejcukor az oldószer. A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. ha azt éljük meg. túl sok a tisztázatlan részlet. mondjuk. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. spontán gyógyulás vagy autoszuggesztió. ha úgy nézzük-. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. de a terápiában jobban alkalmazható. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. Ha már az a tény is problémákat okoz. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. ezek a globulik. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . míg a D 200-ból egyetlen egyszer. hogy léteznek az úgynevezett C-hatványok is. Ha így volna ugyanis.mindkettő tiszta alkohol. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. ez a magas hatványoknak felel meg. Az is feltűnő. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. használati javaslat nincsen. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvinta-centimális hatvány). A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. amit felirata ígér. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. Ellenfelei most örülnek. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. az adag mindig 7 csepp. ha azt hallja. ebből. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. vagy 7 globuli. hiszen ezzel beigazolódott. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. . A teljesség kedvéért meg kell említenünk. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. hogy biztos lehessen benne. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. amely az alkoholt helyettesíti. Ezek annyira egyértelműek. már nem az anyaggal dolgozik. s ennyiben. Naiv és ostoba az. A zavarodottság csak nő. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. minden két órában egy adagot kell bevennie. mint placebo-effektus.

Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. s ez Európa története. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). fa. Ha egy tabletta arra tart igényt. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. lemez. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. Fontos maga az információ. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. hogy papírra van-e nyomva. Itt azonban szó sincs arról. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. pontos méretei. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. nem az anyag. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. tehát nem állapítható meg. Inkább azt emelnénk ki. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. levegő és így tovább –. A könyv papírból. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. és miért. A tudat kitágulása információáramlást jelent. másodlagos. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. végül kaphatunk egy listát. a hordozó nem olyan fontos. Általában elsődleges az információ. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. amiről bárki meggyőződhet. Az. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. Az információ mindig valami nem materiális. a laborban nem mérhető. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. s nincsen rajtuk felirat. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. fém. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. hogy mindig az ember az. Ha két kazettánk van. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. nem tudjuk megmondani. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. kő. Figyeljünk meg egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. Mondjuk. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. aki beteg. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanciákból állhat – lehet kazetta. hogy a tartalma Európa története. a spektrálanalízis eredményei. és melyiken az előadás. Ez olyan tény. Az előadás vagy a zene az információ. vászonból és nyomdafestékből áll. amelyen rajta áll a könyv súlya. mert minden anyag már magában is „beteg”. papír. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. . Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. alkalmasnak kell lennie arra. melyiken van a zene. aki akar. a pontos kémiai öszszetétel és így tovább. a kazetta maga pedig az információ hordozója.

Ehhez azonban az kell.” . mert a homeopátia nem a hígításon múlik. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. lelkében rejlik. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. növény vagy állat válik egyedivé. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. annál magasabb lesz a hatvány. a gyógyszer nem látható. Aki megértette. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. A makrokozmoszban minden princípium. amely képes azt továbbadni. ezzel mindig árulást követnek el. a homeopátia lényege a hatványozás. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. akkor sem történne se több. mint egy. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. mint ásvány. ezért is kell gyakrabban szedni őket. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. Ezt azért hangsúlyozzuk. amely szerint az ember a mikrokozmosz. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. se kevesebb. a növény. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. mert a homeoterapeuták egyik. az állat stb. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. az nem gyógyszer. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. így hatásuk testi kitérőket tesz. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. s a szabaddá váló információt egy új. hanem az energián. hogy a D 200-as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gondolkodási rendszerébe. mint egy. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. hogy az ásvány. Nem a testen múlik. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak.

mint a beteg. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. Gondoljunk itt Krisztusra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. aki nem szedett Belladonnát. Hogyan tudom megállapítani. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. amely képes a beteget meggyógyítani. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. Ha az orvos olyan beteget talál. amelyekre a betegnek szüksége van. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. Nyilván az sem véletlen. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. az a betegnek orvosság. hanem hatványozott formában kapja. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. így együtt szenvedett pácienseivel. mint a higanyból. Az orvos megbetegítette magát. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. hogy mérgező legyen. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. növény stb. hogy melyek azok az információk. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. szubjektív reakcióját mutatja. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. és hogyan ismerem föl. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. illetve gyógyhatásának képét. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. azaz a megfelelő orvosság.). hogy attól megbetegszik. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. hogy a mérgező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. . hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. rátérünk a dolog lényegére. pathein = szenvedni. akkor ez a szer „simile”. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. olyan tünetegyüttese van. Ha egy beteg embernek. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány.

76 grammot naponta. amire szüksége van. ezért megbetegszik. Az ellenállás mindig ellenállást teremt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. A betegben az egyik. ha mérgező. bár hatásokat kiválthatunk vele. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. A beteggel is ugyanez történik. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. akinek az a nehéz feladat jutott. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. „meghülyül” (Fritsche). A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). vagy sem. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. mert az egészségesnek. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. mint normálisan – 5. de a hatványozástól eltérő módon. A kapott információ gondoskodik arról. azt megmutatja a kúra. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. A beteg azt kapja.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. gyógy- . s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. A homeoterapeuta. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. Ezért is mondtuk fentebb. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. a nagy Paracelsus már Hahnemann előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. de gyógyítást nem. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. s testében materializálódik. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). hogyha egy betegség arzénikum jellegű. de zuhanó. az anthrax anthraxot. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. megmérgezi magát. dacára annak. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. hogy így esetenként a helyes. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. Ha felidézzük azt. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. mert ők maguk sincsenek még megváltva. bűnös formájukban. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. de a nem anyagi szinten. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. Ezt minden nagy orvos tudta. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. megbetegszik. hogy kitalálja.

és nem tarka színekre stb. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 szerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet.

egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. s ezzel a füg- . Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. három litert. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. Beszéltünk már az idő polaritásáról. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! Elér a gyász. mennyiségi és minőségi aspektusáról. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. Gyakran értelem nélküli. Ha megértjük a számok minőségét. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. kilenc is egy. tíz: megmeredj. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. hogy még nem nyert beavatást. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. gyökere. egyszerű szójátékra gondolunk. Néggyel mit érsz? Ötölj. s ez a minőségük. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. három fokot stb. csak azt árulja el. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. hatolj. Aki mindenáron kerülni kívánja. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. nekifogott a Biblia-fordításnak.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 gőleges gondolkodás elveit követte. mondhatjuk. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. vagyis 1. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. Sem a számokat. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. A számok ősminőségek. egy magasabb rend valóságai. 4-es. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. Ha helyesen nézzük. hogy elemeire bontja.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. 10-es mind ugyanaz. csak rájuk találtak. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. Ha ezeket kimerítettük. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9-ig vezető fejlődés. Meg kell állapítsuk. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. összegzés . mégpedig úgy. A teozófikus addíció abból áll. 7-es. hogy az 1-es. nem is ők teremtették. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. Csak kilenc számjegy van. csak más szinten. mert: * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. s ezeket addig adja össze.

férfias. . Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. 19 stb. Láthatjuk. 13. „Jod Hé Vau Hé” tanában. 4. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. Ellenőrizzük: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. de magasabb szinten. Így leírhatjuk. mint például a négy elem. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. teremtő princípium.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. hogy a számsor hármasával felosztható. passzív. 16. a kabbalisták tetragrammatonja. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. és így tovább. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. 10. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. a nőies princípium. a püthagoraszi tetraktisz. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. Így ez aktív. ebből indul ki az impulzus. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. 7. A 2-es a befogadó. antagonizmus).) ugyanannak az egységnek különböző formája.

a levegővel és a földdel. a semleges közvetítő a Levegő-elem. a formálható Víz. az 1-es viszont pozitív (+). a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. A Tűz. s csak szimbólumaikban. a tűzzel. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia Állatöv az apokalipszis állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Kabbalisztikus világok Tarot Kártya Égtájak 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni oroszlán ( ) oroszlán Márk macskaláb Jod Azilut botok treff kelet 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni skorpió ( sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni ) vízöntő ( bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél ) 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni bika ( angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak ) . hanem az első három keveréke. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. újrakezdés egy új szinten. a magába fogadó. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. s mint ilyen: eredmény. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. A Föld azonban nem tiszta princípium. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 A 3-as közömbös. bipoláris. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. teremtő princípium. hogy végső soron minden rendszer. a vízzel. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal.

ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. Isten annak az egységnek a fogalma. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. ott feltételeznünk kell az egységet. apa nélkül nem lenne fiú. nem lepődhetünk meg azon. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. az „egy Istennel”. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. Egység nélkül polaritás sem lenne. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen következik. ez pedig az egység. . ami megint csak azt mutatja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. amely bár nem hozzáférhető az ember számára. Ahol kettősség van.

. Fiú. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. látensen megbújnak benne az összes többi számok.” A 3-as szám tehát. képzelőerőnk azt. passzív. A teremtés hármassága Így születik a 2. s az 1-esből következett kettősséget új.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. de az Univerzum nem fogja át Istent. amely tükréül szolgál. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. ami nem 1. mindenható Istenre. ami nem poláris. amely még nem lépett a materialitás területére. megteremtődtek a poláris. Ha Isten mindenható. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. mert minden emberi elképzelés poláris. Brahma. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. tiszta szellem. közömbösíti. ha kettő lenne. Az Isten viszont végtelen. mert akkor nem volna ő az egy Isten. nem képes felfogni. mint női. Ozirisz és Hórusz. Rajta kívül nem létezhet semmi. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. abban a pillanatban. annak a 3. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. Isten átfogja az univerzumot. nem változtatható. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. meg akarja ismerni önmagát. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. Térben és időben végtelennek kell lennie. a korlátoltság. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. ellentétekből álló világ alapjai. pontnak. Ebből a definícióból következik. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. megkezdődik a teremtés folyamata. magasabb egységben. csak kiterjesztése által észlelhetjük. akkor Istennek mindent át kell fognia. Visnu és Siva. szüksége van a polaritásra. Ízisz. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. élő. akkor nem lehetne sem teremtő. amíg nincsen semmi. a hármas egységben foglalja össze. véges és korlátolt. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. sem atya. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. az a vég nélküli antagonizmushoz. Az egyes ott van minden számban. Ezért három. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. Ezt az eredeti. de ő is ott van minden teremtett dologban. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. vagy a meghasonláshoz vezetne. hiszen a végesség. Rajta kívül nem létezhet semmi más. ami a valóságban létezik. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. Szentlélek.

A teret is átfogja a hármas: hossza. Így az ezotériában mentális. Az univerzum véges. hogy Isten önmagából teremtett. sem valamely részével. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. a teremtés nem állhat szemben ővele.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. szellemi teremtés. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. az anyag halmazállapota folyékony. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. három a magyar igazság és így tovább. Isten nem lenne többé mindenható. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. mint az egy. az alapszínek száma három: kék. poláris. hogy ezek rajta kívül is léteznének. Az ember az anyag keresztjére van feszítve.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 A népnyelvben is a hármas a teljes. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. Az ember is teremt ideákat anélkül. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. Isten. illetve a fizikai test felel meg. csakúgy. mind a legnagyobb világban jelen van. a mindenható azonban végtelen. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. Az időt múltra. az következik. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. a lélek és a test. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. Ez azonban tévedés. mert minden szellem. A 4-es az anyag száma. határtalan. Az „amint fenn. jelenre s jövőre osztjuk. Ha a kocka felületét kiterítjük. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. hármat találhatsz. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. tehát 3 x 3. emberekre azonban mindez paradox módon hat. kiderül. 9 számjegy létezik. mert ha így volna. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. Isten továbbra is átfogja. a kén és a higany. Ránk. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. még meg nem nyilvánult Isten. változó. hogy a teremtés három szinten manifesztálódik. az idő és a tér polaritása. ugyanakkor nem is azonosak vele. s bár a teremtést önmagából merítette. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. sárga. hogy az univerzum valójában nem is létezik. mint a megváltást a matériától. az asztrál-. amelyeknek az ember esetében a mentális-. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. széle és magassága van. Isten teremtővé vált. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. piros. . három próbát kell kiállni a mesében. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. kizárólagos. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. az továbbra is benne marad. asztrális és materiális szintről beszélünk. keresztet kapunk. Számunkra abból. fejlődése. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. Ez azt jelenti. szilárd vagy gáznemű lehet. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. vagy más szavakkal: a szellem. itt csak azt akartuk érzékeltetni. a zenében ott a hármashangzat.

és elaluvék. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. a második fejezetben egy másik szin- . ischsa = asszony). 2. és Ádámhoz vitte volna. de sokkal később következik annak a leírása.. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. férfi és asszony egyszerre. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. ez neveztetik asszonyembernek. És azt a csontot. „Valának pedig ők mindketten mezítelenek. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. majd az asszonyt Ádám bordájából. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. I. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. mi a különbség a különböző „világok” között. az ember ősképe.) A 19. az ég madarain. hogy látná. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. az ősideák teremtését írja le. és az égen repeső minden állatokat. a növényeket. 7. és uralkodjék a tenger halain. Bármilyen gyakran idézzék is. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. és az én testemből való test. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. a barmokon. előbb meg kell értenünk. mind a növények és az állatok teremtéséről. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából. tehát legyetek olyan tökéletesek. ezúttal az alakok földből való megformálásával. ezért még nem is vált anyagivá. hogy az ember. még nem lépett be a polaritásba. I. hogy egyes. így lőn az ember élő lélekké. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. Az a teljes teremtési folyamat. Az első szinten. 26-27.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. ki az én csontomból való csont.” (Móz.” (Héberül isch = férfi. az ideák szintjén az ember androgün. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. lelkes lényről olvashatunk. 2. mert ez férfi-emberből vétetett. hogyan formálta Ádámot a földből. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. az állatokat és az embereket. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. mint élő. a fényt és a sötétséget. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. az állat és a növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. I. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét.. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi.” (Móz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. mind az egész földön. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. amely ezen a fokon még androgün volt.). Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. a vasárnappal lezárt. 25.” (Móz. A Genezis első két kötetében Ádámról. l. az annak neve. a másodikban azonban észrevesszük. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. Isten már itt megteremti az „embert”. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. amely még nem esett bűnbe.” A nő teremtéséről végül a 21-23. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. az ember képét éppenséggel. Mózes első könyvében. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. Csakhogy itt az áll.

. evolúcióba csap át. s így „lett az ember élő lélekké”. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. A bűn a megismerés ára. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. nem különült még el a kozmikus tudattól. az evolúcióba. Az utalás. arra mutat. hogy tudata még teljes volt. de tudással nem rendelkezett. az anyag a sötétséget szimbolizálja. Egységben lenni annyit jelent. hogy az ember mindennel azonos. Csak az anyagi ember halandó. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. kikerült az egységből. ami azt jelenti. Bűnös az egész anyagi világ. A bűn – leválás az ősegységről. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. nem individualizálódott. és visszavágyik oda. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. Mint a fény ellenpólusát. Következésképp minden ember bűnös. (Vö. lehelet. Ezen a szinten az ember még androgün. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. és leválván az egységről. halandó lesz. bűnössé vált. mert ha eszik. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. lélek. míg a második (1. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. mindkét nemet magában hordja. Ezért is mondják. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. a sátáni jelzők tapadtak. az ősfénytől. a nemek még nem váltak el egymástól. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. Az embernek a Paradicsomból. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 ten. amelyben az ember eredetileg élt. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. hogy lépjen a megismerés útjára. az ember még nem ismerte az individualitást. a polaritás még nem jelent meg tudatában. Az első teremtés az ősideák. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. amint elérte a legmélyebb pontot. egy másik világban megismétlődik. Erre gondoltunk. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). csak az anyagi világ bűnös. s ugyanakkor az anyagiságba való lezuhanással. mely később az anyagi megformálás alapját adja. amely örökösen arra késztet mindenkit. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. a sötét. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. a görög „psziché” szót. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. ami abban fejeződik ki. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. mint „a fény hiánya”. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. ami azt jelenti. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. amely. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. az Istentől. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. s nem kívülről állítja az ember mellé. A kígyó beszélte rá az embert arra. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki.

mint ahogyan levált róla. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. tudatosabban tér vissza. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. olyasmire képes. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. kell lennie „nem én”-nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. Azért tanítja minden vallás. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. mint poláris lény. Jézus istállóban született és nyomorban. gazdagabban. legyőzzük a polaritást. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. a misztikus menyegző. Amíg van „én”. visszatérést az Isteni Egységbe. a téli napfordulón. amire egyébként.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 hogy valódi otthonát keresse. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. akik . Nem arról van szó tehát. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. nem lenne az: életet nemz. hogy átkozzuk el a földi. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. a conjunctio oppositorium. jogtalanságok érték. mert ő elbukik. amely a nemekben ölt testet. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. csak a polaritást szilárdítja meg. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. Felmerülhet a kérdés. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. vagy a világi problémák legyőzéséhez. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. Ezt a törvényt hágják át mindazok. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. a fényhozó mítosza arról szól. kozmikus tudattal egyesítsük. A megtett út. amikor a leghosszabb a sötétség. és megismerésre tör. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. s szólítsuk fel az embert. és ünnepet ül. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. meneküljön minden földi dolog elől. a válasz ugyanis olyan területekre visz. amely elválasztja az embert az egységtől. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. az unio mystica. s aki ennek örömére borjút vágat. ha visszatérünk az egységbe. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. Csak az lehet elég érett ahhoz. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. hogy kicsi. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. amelyek az egységet gazdagítják. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. éppen mert széttörte. űzzük el a bűnt. mint a szexualitás. csakis ha szembesülünk velük. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. korlátolt tudatunkat a nagy. ellökte magától az egységet. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. mint az apa. s újra megleljük az egységet. hogy Isten őt különösen szerette. világos lesz előttünk. a fény születését azon a napon. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. hogy a felemelkedés útjára lépjen. hogy szeressük felebarátainkat. amelyből kiszakadtunk egykoron. a mindent átfogó. Lucifer. szenvedések. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az ember már „hasonlatos Istenhez”. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. halálával pedig megjárta a poklot. a tanulás. s Isten ennek úgy fog örülni. a megvilágosodás és így tovább. akinek elveszett fia hazatért. az anyagi világot. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. ha nagy kanyarral kikerüljük őket. mert bűnt követett el.

A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. s megmérgezik az élő szervezetet. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. „A higiéné egészséges ideáltípusát. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. az egész anyagi teremtés beteg. ehhez azonban hagynunk kell. valójában ez teszi emberré az embert. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. az első vihar kidönti. lent is be kell biztosítanunk magunkat. A fa koronája csak addig nőhet. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. Az ember mint olyan bűnös. Nem menekülhetünk el a sötétség elől úgy. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. bűnösségével konfrontálódnia kell. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. az embert megköti a polaritás. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. s ezért tud segíteni a betegnek abban. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. a fejlődéssel. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. Egészséges ember nem létezik.. Nem fogják fel. nem szabad kitérnünk előle. ha kigyógyulunk valamely betegségből. Mindaddig. és belezuhanhatnak az anyagiságba. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. igen. Annak. igaz. hogy nem nézünk oda. . ameddig gyökerei elbírják. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. A betegség gyógyíthatóvá tesz. s bűnösségében mondani rá igent. Az emberek még mindig azt hiszik. A megismerés és a bűn. A beteg bűnös – mind konkrét. mely mentes az eredendő bűntől. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. A szülők tudják. ami gyógyítható. ez csak az orvostudomány találmánya. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. hogy minden gyermekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. hogy felfelé nyithassunk. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. hogy keresztülmenjen rajtunk. mind metafizikai értelemben –. amíg anyagi teste van. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. csak addig terebélyesedhet. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie.. Az ember beteg. mert csak a beteg az.

A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. hanem fölé kerekedni. Aszklépiosz botján felegyenesedik. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. (A kiadó) . az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. A test a szellem temploma. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. hogy mit teszünk. E világ gyógyítójává. ha Isten Fia vagy. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. s ez az ellenkezőjét jelenti. fel sem merül. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. Nem arról van szó elsősorban. A beteg számára egy ideig szükséges. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. e világ gyógyszerévé lett. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. s így „egészséges” is lehet a diéta. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. sem nyers koszttal. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya van. hogy még nem nyert beavatást. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. sem korai lefekvéssel. csak azt árulja el. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). anyagi hordozói a kenyér és a bor. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 C. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben.” Jézus azért lett Üdvözítő. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. A. sem barna kenyérrel. nem demonstrálta hatalmát. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. természetes életet él. akik az állatok természetes. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. ebből azonban nem követke* Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. mint pozitív gondolkodással. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. betegség árán üdvösséghez jutnia. mert nem kerülte el a szenvedést. hogy aki egészséges. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. hanem arról. Aki mindenáron kerülni kívánja. ő a betegség okozója. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. Vannak. Így elképzelhető.

a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. Aki azt hiszi. látni fogjuk. a gabonafélét. Az egyházak emberek művei. hogy valójában mi is az „élet”. Meggondolandó például. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. hogy „egészséges maradjon”. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. Gyakorlatnak nem rossz. tökéletlen és gyarló. Korábban már beszéltünk arról. annál tartósabb. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. és nem az egyházakra vonatkozik. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. mint az a tudatállapot. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. Ha vesszük a fáradságot. ennél sokkal érdekesebb kérdés. a gyümölcsöt. az csak a csomagolás különbségeit látja. amelynek a kifejeződései. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 zik. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. Aki azt hiszi. A tapasztalat azt mutatja. Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. hogy a vallások különböznek egymástól. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. hogy magunk szedjük a zöldséget. Ez persze a vallásokra. ami emberi. Minél tisztább egy termék. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. Meglehetősen közömbös. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. hogy egészségesebb vagy sem. minden. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. amelyben egészen magától. Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. aminek elveszítésétől fél. Az egyházak létjogosultsága abban áll. és kibontjuk a tartalmat. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. mert kultúránk. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. aki még képes agyoncsapni egy legyet. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. mert a konkréthoz ragaszkodnak. hogy mindig ugyanaz. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. Az. Ha vallásról beszélünk. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. ha azt képzeljük el. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. . Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. mint maga az agyoncsapott légy. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni.

mindennek megvan a maga ideje. minden felemelkedik és lesüllyed. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. Az élet és a halál – ugyanúgy. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. a háború és a béke periódusai.” Ezzel elárulja. az ébredést. hogy képes függőlegesen. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. hogy az ember átláthassa ezt. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. a ritmus egyensúlyt teremt.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. az évszakok. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. ha a szeretetben lel tudásra. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni.” A reinkarnáció MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. mint a be. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt . analógiás láncban gondolkodni. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. Az élet és a halál olyan polaritások. mint a belégzést a kilégzés. hogy „minden rezgés”. az inga rezgése mindenben megmutatkozik. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. Emlékszünk még rá.és beáramlik. Láthatjuk. az elektromosság.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 Az ezotéria azokhoz szól. minden mozog. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. minden rezgés. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Minden ki. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. hogy egyszer meg fog halni. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. abban. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. A törvény érvényességét. onnan csak akkor szabadul. alvás. az ébrenlét – alvás ritmusára. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. minden élet alapmintája. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat.és kilégzés. mint az ébrenlét. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. ébrenlét és így tovább.

a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. Ezért azután meglehetősen furcsa. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. amelyet mi „halál”-nak nevezünk. mint a tudat. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. mint annak a küszöbnek az átlépése. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. hogy azután átéljen egy olyan. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. így nem is válhat tapasztalattá. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. azzal azonban tisztában kell lennie. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. hogy tudott róla. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. miután másokat is arra kényszerít. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. Aki tud valamit. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. amit mi evilágnak nevezünk. hanem arra a teljes ritmusra. mert nem része a valóságnak. ellentétes pólusú formája. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó vándorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. ahol kimutathatnók. Erről Platón ugyanúgy tudott. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. A halál nem „nemlét”. Ha azt mondom. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. így független lesz a bizonyítékoktól. és nem azt. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. Így a testiben lévő emberek szintje. annak nem kell hinnie. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. mert nem a hit tárgya. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. csak a létnek egy másik. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. és átkerülünk a túlvilágra. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. A külső. Az a megállapítás például. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. Annak. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. ahová nem tartozunk többé. túlvilág . mint Goethe. s így vezet a tudáshoz. A valóságot is léte igazolja. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. hogy higgyenek benne. Szándékosan mondtam. A meghalás így nem más. „bebizonyítottam”.

hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. Olyan tanulási folyamat ez. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. A tanulást a szünidő követi. következő osztályba léphet. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. s ezalatt meg kell tanulnia. sikereivel és sikertelenségeivel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 lesz számunkra. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. Nyilvánvaló. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. nehézségeivel. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. amellyel pályáját befejezi. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. ahogyan a Nap mit sem tud arról. Az élet értelmének keresése alapvető igény. s ez a fenti törvényeket követi. Amit mi egy földi életnek nevezünk. s a hibákat kompenzálja. Az élet tanulás – függetlenül attól. hogy ebben az életben nem mindenki indul ugyanarról a starthelyről. hosszú út. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. amelynek célja a tökéletesség. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. akár ateista valaki. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. . hiszen valójában se fel nem kel. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. hogy evilág és túlvilág. hogy mindenki azt tanulja meg. Szünet után újra kezdődik a tanév. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. mely alatt néha pótolnunk kell azt. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. Az emberi lélek útja a tanulás útja. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. hogyan fejlődjék. Attól függően. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. se le nem nyugszik. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. felismeri. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. születés és halál végső soron ugyanazok. amit a legkevésbé akar elfogadni. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. hogy az időtlen. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. sok tévedésből és sok helyesbítésből. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. A halál tehát szubjektív élmény. sok apró lépésből áll. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. a maga feladataival. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. Egy túlvilági halált mi. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. problémáival. hogy a sors határtalanul türelmes. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. megfelel egy iskolai osztálynak. tényleg kétségbe vonhatjuk. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. s felismeri.ugyanúgy.

Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. vagy jelentős adósságot csinált. amit addig szőttünk. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. hogy felháborodást szül. ő vállalja a teljes felelősséget. hogy nekikezdjünk az új napnak. lelkét elhanyagolta. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. rá kell jönnie. elkövetett hibáinkat. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. befolyása alatt áll. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. Ezért minden tett. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. amelyet korunk embere nem akar megtenni. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. Aki a dolgok értelmét keresi. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. Aki a bűnt elfogadja. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. ugyanakkor azonban új. gondolatainkat és cselekedeteinket. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. gondoskodik arról. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. mire használjuk. A karma a kiegyenlítődés törvénye. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. felismeréseinket tükrözi. . s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. Világos. mi döntjük el. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket. Korunkban az emberek többsége szenved attól. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. ami történik vele. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. legelőször is a bűnbe ütközik. pedig ez csak azért van. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. illetve tapasztalatainkat. amit átél. amely a lehetőségek tömegét kínálja. Amikor reggel felébredünk. Nehéz felfognunk. amely eddigi problémáinkat. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. s a bűnösséget a társadalomra. ha mindazért. Bizonyos. ugyanazt kell tovább szőnünk. hogy minden új élet új esély. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. esetleg testét. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. A karma törvénye azt követeli az embertől. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától.

a nyolcadikos játszva megoldja őket. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. Ez a hatás a tudat tágulása. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. intelligenciával. Az ezotéria ajánlat azok számára. amelyet ma már nem tudunk. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. mert nem veszi figyelembe. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. . Mivel nincsenek objektív problémák.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. hogy mindazt a tudást. amelyen éppen van. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. ami lényegi. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. A színes papírbetűk is csak arra valók. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. minden bizonnyal megvan az oka. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. minden új testet öltéskor elfelejti. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. Mindaz. hogy az emberek különböző szinten állnak. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. megfeledkezünk arról. azt mondják. általános érvényű megoldások sem lehetnek. Mások épp ellenkezően. vajon az intelligencia tanulható-e. aki még védi magát. semmit sem felejtünk el. de amint megtanultunk. képességekkel stb. nincs többé szükségünk rájuk. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. Válaszunk: sem-sem. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. A pszichológusok máig is vitatják. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. Nem igaz. Szubjektíve mind az elsős. hogy az individuumok különböző szinten vannak. vagy öröklődik. Minden hittérítés hibás. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. s ebből azt vezetik le. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. s így kezdhet mindig mindent elölről. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. amely akkor is tovább rezeg. Abból. Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. s ennek sem az örökléshez.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

88

Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba, ha ezzel feladatainkat színvonalasabban meg tudjuk oldani, ha ezek segítségünkre vannak. Azokat a képességeinket viszont, amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük, úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így, mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja, hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja, sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel, amely addig tehetségként nem jelentkezett nála, esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv, ebben gondolkozunk, túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban, és nem veszünk tudomást arról, hogy azok csak segédeszközök. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke, csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába, annak erre a forrásra nincsen szügsége. Azért, mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt, nem kell, hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt, amit elsajátíthatott, a zenének nincs többé értéke a számára. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet, ez olyan időzavarhoz vezethet, amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre, hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le, és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra, azzal dolgozzunk, amink van, s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire, amink nincs. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes, hanem a lélek érési folyamatára is. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az, hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük, hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól, s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. Nem gondolom, hogy jobb lenne, ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit, s arról sem ábrándozom, hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz, mint a Sabin-cseppek. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. Az emberiség többsége még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –, adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”, hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában, amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. A jógi olyan testtartásokat vesz fel, amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni, hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik, az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

89

Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg; azaz az ember és a kozmosz megváltásában. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak, és, vagy egyszerűen magától megtörtént, vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. Mivel véletlenek nincsenek, biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék, ha ennek még nem jött el az ideje. Van egy jelenség, úgy mondjuk: van, aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába; ez azt jelenti, hogy az illető olyan szenzitív lélek, aki belelát mások inkarnációiba. Az Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható, amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt, a jelen és a jövő minden eseménye. Azok, akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akashakrónikából – legyen ez a képességük adott, vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni, nem kell abszolút módon, kritikátlanul hinnünk ebben. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak, akiről szólnak, mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához, az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható, hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára, amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb.). Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal, hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. A kíváncsiság korunk betegsége. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele, így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma, akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra, mint általában gondoljuk. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket, vagy elhallgatják, elfojtják őket, mint az elmebetegség fenyegető jeleit. Így van ez azokkal a gyermekekkel is, akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják, s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. Azokban a kultúrákban, amelyekben a reinkarnáció része a világképnek, minden természetesen másként van. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek, ezért fel sem merül, hogy nyilvánosságra hozzák őket. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. Bármilyen külső szituáció, tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert, hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak, s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé; nyugodtan mondhatjuk, hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” megtaláljuk, függetlenül attól, hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk, hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg, hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

90

Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk, melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. Mindamellett tudatában vagyunk annak, hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai, amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza, ad infinitum. Azt állítjuk tehát, hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet, melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. Pontosan tudom, sokak számára milyen provokatív ez az állítás, miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat, hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni, hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve, s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma, amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető, hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Ez a tanulás azonban, ha visszafelé nézzük, sem a születésnél, sem a fogantatásnál nem fejeződik be, hanem átfogja összes inkarnációinkat. Talán világosabb lesz ez az összefüggés, ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon, igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”; a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája, megvan a saját, speciális, számunkra szükséges tanulási programja, amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond, vagy nem érti meg annak értelmét, akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást, amely a problémát megválthatja „problémásságától”. Mindazzal, amit eddig elmondtunk, azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani, amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz, a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki, és 1975 óta alkalmazzuk. Ez a módszer, bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében, mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellenpólusát testesíti meg. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis, sem nem primérterápiás kezelés, melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja, és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit, s az ezoterikus világ- és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. Alapállásunkból természetesen következik, hogy mind nézeteink, mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval.

hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. Manfred Kyber A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. váltakozó ölekbe. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. s közzé is tették eredményeiket. s az idő időtlen. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. fejlődésüket az anyaölben. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. hogy lemondtunk a hipnózisról. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. s a csönded – csönd és örökkévalóság. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. s óvnak tőle ősidőktől fogva. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. mintsem a hipnotizőrtől. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. A korábbi életekből származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. fogantatásukat. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. hogy élet és halál ugyanaz. Ezen tisztán kísérleti célú. az az ötletem támadt. s látod. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. Ezek a kísérletek sem új dolgok. ez tette lehetővé az időbeli regressziót. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. .

alig hiszi. látja a teret és jövendő szüleit. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. hogy az ember folyamatosan „alszik”. kicsiben azt kellene reprezentálnia. álmossá teszi a pácienst. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. Ezt meglehetősen bonyolult. Ez az ellazítás lehetővé teszi. s ezalatt sem fáradtság. minden anyaméhben töltött hónapot. pilledtté. anyagiban. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. így kiderül. Ekkor azt éli át. marionettként él. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. látja. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. sötétben találja magát. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. . sem álmosság nem jelentkezik. egészen magától értetődő lesz. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. s ismét valami behatároltban. mint később látni fogjuk. Módszerünk eredménye. sőt majdnem lehetetlen leírni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 A hipnotizációs eljárás fáradttá. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. hallja és érzékeli azt. ha azonban megtanuljuk. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. Mindannak. átéli a szülők nemi aktusát. s a páciens megtanulja. ami születése alatt és után történt. Aki maga nem tapasztalta. mennyi szorongást. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. hogy hipnotizáltuk volna. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. ez segíti elő. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. Célunk az. miért kerestem olyan módszert. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. s végre tudatosan élne. A probléma ugyanis éppen az. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. hogy az embereket éberebbé. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. egészen a fogantatásig. Jogos a kérdés. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. Ez azonban tévedés. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. vakon. mint temetésekor. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. kellően megindokoltam. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. tudatosabbá tegyük. minden terápia központi kérdése. megtanítsuk őket. A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. Úgy gondolom. ez ismét sok. újra érzi. még tovább megyünk visszafelé az időben. Röviden ellazítással kezdünk. abortuszkísérletet él át az embrió. ahelyett hogy felébredne. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. Ha már képes arra. s ez. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől várja majd vágyai kielégítését. fájdalmat. Az első időregresszió során újra átéli saját születését.

illetve a születésben lehet megtalálni. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. és csak jó zenében. mint egy többhetes terhesgimnasztika. hogyan alakult ki az az elmélet. ekkor kerülünk be a polaritásba. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. Ezért bejárása van még múltjába. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. s így fennáll annak a veszélye. jó filmben és jó színházban részesítik őt. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. kifejezik érkezése felett érzett örömüket. elmondják neki a születés folyamatát. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. Hál' istennek Dr. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. hogy tudása a születéssel kioltó- . Ez az oka annak is. azt is. hogy megfelelően fejlődjenek. tudatosan érzékel. minden mondatot ért. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. lehetőleg már azon a napon. s amit beszélnek körülötte. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. mint szülei.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. jó irodalomban. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. Persze szenzációnak hat. gyámoltalan és fiatal. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. Erre azt tudjuk válaszolni. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. amikor először levegőt veszünk. A születés előtti nevelés. amilyen korán csak lehet – azaz. és az embrionális állapotba. az eugenetika abban áll. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. ami történik. Semmi okunk sincs arra. hogy a születési horoszkópot a felsírás. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. jelenébe és jövőjébe. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. hogy az újszülött lelkileg idősebb. az embrió sokkal inkább attól fél. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. A megszületéstől való szorongás nem annyira magára a születésre vonatkozik. A primérterápiákban egyre gyakoribb. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. Teljes mértékben lehetséges. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. de legyen itt elég annyi. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. nem egészen foglya a polaritásnak. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. mint több száz óra analízis. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. s tudja. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek.

Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. . születésétől haláláig. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). hogy egy korábbi életébe regrediáljon. Nehéz lenne számokat mondanom. sose gondoltam volna. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. amit dr. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. az menjen csak el egy planetáriumba. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. szorongása meghátrál tudása előtt. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. mint azt a modern történetírás teszi. Moody. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. úgy oldódik el tőle a halálban. Ezután már nem fél a haláltól. klinikai technika. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. hogy ilyen egyszerű meghalni. ez többet segít. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. akkor hozzásegítjük. amelyeket egy-egy terápián átívelünk. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. ha gyermekük zavart lesz. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. ne csodálkozzanak. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. akik hetekig vitatkoznak azon. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. Magától értetődik. mint bármilyen más. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. áttekinti ezt az életét. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción keresztül. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. a halállal. vagy elutasítja őket. Azok a szülők pedig. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. dr. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 dik.

Mindettől valami egészen különböző dolog történik. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. s átéli. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. Mindezek az események egy lánc szemei. örök áldozatként éli meg önmagát. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. aki egyik életében vízbe fulladt. Átéli. következő életében félni fog a víztől. sok más. az. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. Az emberiség sokkal idősebb. hogy annak az embernek a lelke. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. hogy megfulladt. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. mint az az elképzelés. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. amelyet ebbe az életébe is magával hozott.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. hanem egy olyan probléma kifejeződése. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. Nincs számottevő különbség aközött. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. hajlamosak vagyunk arra. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. aki fél a magasságtól. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. még- . hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. Ha továbbkeresünk. ha egy páciens úgy gondolja. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. vagy ha úgy. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. mint azt manapság feltételezik. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. hogy az emberi tudat felfogja. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. Vagy egy másik páciens. ez azt jelenti. amelyek mind olyan minőségűek. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. még sok olyan szituáció lesz. A döntő lépés akkor következik be. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. olyan szituációt fogunk találni. hogy a tünet. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. törvényszerű történés. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. így még sok. hogy annak a páciensnek a múltjában. amelyben a bal szeme világát elveszíti. Ha folytatjuk példánkat. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. ugyanazon a szinten marad.

determinánsai után tovább is kutathatnánk. Aki kéri a kegyelmet. El kell fogadnunk. Annak. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. A bűn elfojtása. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. megkönnyebbültnek érzi magát. nem létezik. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. Vannak. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. Csak az érheti el a fényt. egyre teljesebb. Konkrét végpont. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. hogy valamikor megöltek valakit. Ősi bölcsesség. amit elfojtunk”. hogy ezt mégsem tesszük. aki másoknak okozza mindazt. félnek. e kettő is középen egyesül. Ami tudatos. 2. s ez az ára tanulásunknak. aki átmegy a sötétségen. a következő gyakorlati okai vannak: 1. hogy mások okozzák azt neki. annak nem lehetnek negatív hatásai. aki kéri. s a páciens a látványt. ez az egész nyomás megszűnik. akik szoronganak attól. Vannak. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. nem újabb terhet veszünk magunkra. az elismeri bűnösségét. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. Amikor a bűnnel foglalkozunk. utána mindenki szokatlanul szabadnak. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. és mégis kerüli a tüzet. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. hogy egyszer minden ember eljusson . ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. kerülnünk kell minden szélsőséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 hozzá olyan cselekvőként. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. tehát bűn terheli. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. egyszerűen a valóság megpillantása. Először is tudatosítja a hívőben. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. aki még soha nem égette meg magát. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. egészebb. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. amelyet olyasmi okozott. olyan. mint minden más polaritás. Sokan azt hiszik. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. hogy megismerjék saját bűneiket. hogy „csak az nyomaszt. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. aki korábban ne követett volna el bűnt. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. Hibák nélkül nincsen fejlődés. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. Kegyelemben csak az részesülhet. egészségesebb lesz. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. hanem megszabadulunk egy tehertől. az a nyomás. ha megtudják. akik azt vetik ellenünk. Nincsen olyan ember. mert azt gondolja. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. A karma törvénye gondoskodik róla. Ezért nincsen olyan ember. hogy mint ember bűnös.

adta el neki a lelkét. ha elfojtja a múltját. Természetesen a beteg azt hiszi. A reinkarnációs . Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. s az tudattalanul hat benne tovább. Hogy hatalmát megtarthassa. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. ő akarta eldönteni. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. mert olyan érdekesnek tartjuk. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. A hatalom ugyanaz. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. A hatalom ellentéte az alázat. Senki sem élhet itt és most tudatosan. hogy egészséges szeretne lenni. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. aki ezt elérte. hogy ismét egészségesek legyenek. mint mondják. ez az a pont. Minden kijelentés. aki átlátja. mert ma már lényegtelen – és nem azért. mint egykor. A karma célja az emberi belátás. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. hogy azok egy közös témára redukálhatók. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. avagy lemondjon a hatalomról. azt találjuk. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. hogy választania kell: beteg legyen-e. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. mindent megpróbáltak. Csak az lesz képes arra lassanként.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hibái. ez az. ez a téma pedig a hatalom. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. az megérett a kegyelemre. amely az embert kudarcra ítélte. Minden ezoterikus út célja az. ma rafináltan kendőzi –. Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. ők mindent megtettek. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. Azért nézzük meg a múltunkat. meg kell tisztítanunk. mint az egodominancia. ami átpolarizálja az embert. mi a rossz. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. hiszen. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. hogy leckét vegyen alázatból. aki beépítette azt tudatába. bár nem is kezeltük őket. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. Csak az tud megválni a múltjától. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. kísérlet arra. szublimálódott. ezért is gyógyul meg a páciens. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. ugyanis betegsége motivációja nem tudatosult benne. s azok karmikus bűnokait követjük. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. hanem a valóság megtapasztalása útján. A tudat a jelenben változik. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. mi a jó. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. csak hogy hatalomhoz jusson. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. bűnei felismeréséhez. Ha felismeri.

vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. hideg. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. majd valamilyen sötét szférában.” . mert a túlvilág sem mutat homogén képet. Mindaddig igent mondunk a földi életre. Mivel ezek a szintek különbözőek. egy olyan egység. nem a nép ópiuma. tisztán képi szint. a levegő telve rémült sóhajokkal. szögletes. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. A túlvilág asztrális világ. mint egy tájat. lassú és magányos. Céltalanul bolyongok. amely magával vitt tudatállapotának megfelel. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. ebbe gyorsan benyomakodom. A túlvilágról. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. amelyből egykoron kiváltunk. Más lények is vannak itt. mint alig néhány évvel ezelőtt. Minden félelemkeltő. minden éles. A táj diszharmonikus. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. elutasító. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. Hosszú idő után végre találok egy hasadékot. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. hanem éppen azt a követelményt. ameddig az fejlődésünk szempontjából szükséges.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. de nem találok semmit. többek között patkányszerű állatok. mert a felismerés a mérget hatványozza. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. célunk azonban túl van a materiális világon. s közben rátalál a bűn mérgére. amiben elbújhatnék. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. s amelybe visszavágyunk. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. s kerüljük azokat a kérdéseket. Az egyik páciensem például. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. Szörnyű zajt és robajt hallok. hogy majd megőrülök. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. Az a legrémesebb. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. Ezért is van az. illetve beszív valami. s minden remeg a rémülettől. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. hanem éppen olyan differenciált. Fúj a szél. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. illetve bizarr tájon találom magam. Mindig az adott lélektől függ. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot.

majd visszalibegek. mindent látok. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. mint annak. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz. a házvezetőnőt. illetve lények között. mindenki boldog. ha felismerve saját hibáinkat. Azután megint fellebegek. amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek. . de mindenkit óvni szeretnénk attól. hogy fejletlen lelkek. csak azért. Csak akkor jutunk olyan belátásra. nem tehetjük meg. más lényeket is látok itt. a túlvilág annyira kellemes. A földhöz kötött lélek Most olyan témát érintünk. Sokkal csekélyebb annak az esélye. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik. Még egyszer hangsúlyozzuk. ki akarjuk egyenlíteni őket. mindig a hely minőségének felelnek meg. amelyek hatalommal. vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk. Nem vagyok többé én. ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni. látom a házat és a kertet. de mivel igen fontos. jóvá akarjuk tenni. hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát. Lágy. s ők is tudják. Lágy. hogy én mit mondok. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”. ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra. akik kérik ezt. „mert odaátról jött”. hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól. mint itteni világunk. kellemesnek írják le. hanem tisztán pszichikai világ. hogy ismét cselekvőképesek legyenek. hogy tévedhetetlennek tartson. és magamat is az ágyban. hogy szót se ejtsünk róla. amelyek valahogyan átmennek egymásba. a nagyanyám kézen fogva vezet. hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Ezektől az esetektől eltekintve. hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye. hogy mit mondanak. mégis tudom. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük. Nagyon kedves hozzám. Apám anyja. így minden benne található lény és jelenség is. mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Eddigi tapasztalataink azt mutatják. és hogy mindent meg fog mutatni. és mégis én vagyok. Elmondja. fényes színeket látni. hogy a túlvilág nem anyagi szint. Nem beszélünk. hová vezet. a papámat. hogy spiritiszta médiumokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk. látom a mamámat. Nem arról van szó. sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. elkezdek lebegni. Azok a lények. s glóriát vonjon minden kijelentés köré. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek. hogy még egyszer inkarnálódnunk kell. gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg. Mindenki jól érzi magát.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez. a túlvilágot általában szépnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások. és megsimogatom a mamámat. hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. amelyekkel ott találkozni lehet. Fellebegek a mennyezetig. hullámos tájra érünk. karriervággyal.

A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra. hanem a lekötött lelkeket kell kezelni. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar. ha egy másik földi testhez tapad. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki. hogy az elhunyt lelkét vezesse. ez hozzásegíti őket ahhoz. segítségre szorul. Sok szól amellett. fel kell ismernie új útját. Ezért . Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak. de oka lehet az is. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem. mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől. mivel kiemelkedő médium volt. hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok. hogy egyszerűen nem jut eszébe. visszaszólíthatja. gondolattal. Ezért minden laikust óva intünk attól. „nem engedik szabadon”. hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. az is kiderült. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé. Szó szerint fordulatot kell tennie. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. Az ilyen lélek terápiájának lényege. saját útjára tereli. s nem kér tőlük segítséget. s utólag tudatossá teszik benne halálát. Annak. amíg a földi történésektől el nem fordul. ha imádkoznak. s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Fel kell fognia. aki. hogy elszabaduljanak. Így az élők feladata. hogy meghalt. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. amely a holtat idekötözheti. A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. Ezekben az esetekben nem a pácienst. hogy befolyással van a földön történtekre. hogy nincsen saját teste. s az úton kapható segítséget. ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. s így kezelhessük is őket. igen sajnálatos helyzetben van. hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát. s így a kliens is megszabadul tüneteitől. hogy felvilágosítják állapotáról. Ha valakit lelkek tartanak megszállva. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat. hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni. kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Mindebből az következik. hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal. hogy imádkozzunk értük. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. ezt azonban hamar kiegyenlíti. de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. s ezáltal az az érzése lehet. a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét. Ezért van az. így a földi dolgok nem érintik többé. gyakran az az oka. hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni. a benne leírt rítusnak az a feladata. hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. A század első felében dr. hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az.

s nem égi bölcsességek közvetítői. amely a nemek változtatását vezérli. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. gyakran találkoznak. a lélek is különböző birodalmakat jár be. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. hogy az emberiség mint olyan. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. nem egy zárt kör állandó létszámmal. amelyek egészen az állat-. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. annál több ember él a földön. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. inkább csak egy köztes állomás. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. Egyes esetekben mégis előfordulhat. hogy a nemek váltakozhatnak. növény-. Sokszor fölvetődik az a kérdés. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. A köztes időszakok megrövidülése. Bár tapasztalatból tudjuk. . akivel szemben elkövettük. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy sem. illetve csökkenését. míg eléri azt az érettségi szintet. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. Minél rövidebb a köztes időszak. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. Sok minden szól amellett. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. egészen biztosan téves. Az az elterjedt vélekedés azonban. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. amely már kívül esik az emberi birodalmon. A szerelem és a gyűlölet. de nincsenek mindig együtt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 tisztában kell lenniük azzal. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. az emberiségre például azt mondhatjuk. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk.

s nem veszi észre. azok. mint megbetegedése előtt volt. amelytől megbetegedett. hogy megváltozzék. mint egy mikroszkóp. rákényszerül. mi a megváltás. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már re-ligio. ezen mindig a religiót. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. Ez a felismerés rákényszeríti. amit egyszer le kell majd aratnia. hogy a tünetei megszűnjenek. akik a valódi. Azáltal. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. ugyanakkor újból elvet vele valamit. nem az egyházakat és az intézményeket. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. hogy minden tettével csak azt aratja le. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. s felismeri. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. Felismeri. mint ellenségeiben. hogy az „itt és most”-ban éljen. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. Ezért aztán az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. Amikor mi vallásról beszélünk. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. azaz. A lélek csak akkor betegszik meg. Éppen a pszichésen beteg az. s így is marad. akit már megérintett az a valóság. amit egykor elvetett. A páciens eredetileg csak azt várja. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. hamisítatlan. Ha a terápia során egy páciens megérti a . A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. megbetegedett az igazság mérgétől. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. terápiánk végső célja. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. ha a dolgok elveszítik értelmüket számára. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. mint minden más intézmény. A reinkarnációs terápia úgy működik. van-e Isten. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. keresztre feszítik őket. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket.

A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. 553-ban. Ezen Jézus válasza sem változtat. ez-é. és útközben megkérdé az ő tanítványait. És kérdezék őt tanítványai. 10-13. és némelyek Illésnek. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. vagy ennek szülei. ”(Vö. sem ennek szülei. saját döntésére bízzuk. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. láta egy embert. – Az életek egymásutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. És. hanem azt mívelék vele. Máté evangéliuma 16. 1-3. amely nem volt benne a kérdésben. Ekkor megértették a tanítványok. nem lesz többé agreszszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 religio lényegét. 13-14. 13-15. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. mégis egyértelműen azt mutatják. – Sorsunk. Illés ő. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. és mindent helyreállít. ha be akarjátok venni. hogy Krisztus idejében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. hogy Illés immár eljött.” (9. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. máskor a gonoszra.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. amit akarának. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. némelyek pedig egynek a próféták közül.) Majd Máté evangéliumában (17. aki felfogta. De mondom néktek. s ez jól példázza.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett fog- .) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. hallja. hanem. sok minden szól amellett. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség.” (Máté 11. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. vagy pedig folytatja individuális útját. amely megelőzi ezt a mostanit. mondván: „Mester. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. s förtelmes restaurációjában. Csak Jusztinián császár idején. legyen az a földön. aki születésétől fogva vak vala. ki vétkezett. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. Abban. Bár nehezen igazolható. mondván: Miért mondják tehát az írástudók.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. K. aki eljövendő vala. keresse az okot egy olyan életben. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. Akinek van füle a hallásra. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. vagy más világokban. O. és nem ismerék meg őt. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. (Márk evangéliuma 8. hogy mi a vallás. 27-28. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt.

hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. hieroglifája. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 lalt állást még Szent Jeromos. akinek léte mindig kockázatos. ezen mind a földön. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit. Nyssai Szent Gergely. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Szent Hilarius. Ruffinus. hogy komolyan ellenőrizzük. Philo. hogy jelentős lépést tennénk előre. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel. mint amennyit fel tud dolgozni. Nem az valósítja meg Isten akaratát. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. mint az a kisgyermek. Aki receptet vár tőlünk kérdésére. Már könyvünk legelején említettük. azt kell mondanunk. hanem valóban az ezoterikus útra léphessünk. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. hanem az. vagy hisz az újjászületésben. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. vagy sem. hogy vagy keresztény marad. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. hogy az ezotéria út. aki még nem tud olvasni.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. amelyen járni kell. Nemesius és mások is. s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. ami ne a célra utalna. mintha bizonyítható lenne. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. Szent Jusztinusz. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. A mindennapi élet MINT RÍTUS Az ember az. mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. Nem hiszem azt. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. . ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. Ugyanis nincsen semmi. hogy célhoz érjünk. többet fog találni. Tertian. aki metafizikai vészkijáratot keres. Alexandriai Kelemen. Színvonalasabbnak tartom. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. mint a hagyományos írást és olvasást. hogy nem.

amelyet Krisztus mutatott. s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye. ha lenn maradunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. hogy ez a fázis bekövetkezik. de nem használja.” (Fritsche) Valódi hatalomról akkor beszélhetünk. ha valakinek van hatalma. amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság. a Remete szimbolizálja. Mielőtt erre az útra lépünk. aki újjászületett. Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára. hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk. és meggyilkolhatunk egy embert. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret. csillogást és elismerést. amelyet mindenki elér. A magány is csak átmeneti stádium. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz. mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. erőre akar szert tenni. ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. mindenkinek át kell mennie rajta. ez az út ugyanis meredek. amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. sokkal inkább munkát. magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. hogy amikor . Nagy a veszélye annak is. amely művelője hasznára. ha haza akar találni. közreműködjék planéták megváltásában. sajnos azonban mégis az egyetlen. Amilyen bizonyos. hogy átvilágítsa a sötétséget. míg „a nagy mű” meg nem valósul. ezért életveszélyes. a tudat kiszélesítése. ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött. hatalmat biztosítanak neki. és amely egyre lejjebb vezet. Ahol ez a motiváció akár rejtetten. Biztosabb. legjobb. Akkor is remete lesz. hogy olyan képességekre. Ez a magány független a külső körülményektől. szolgálja a fényt. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja. a tarot-ban a kilencedik kártya. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség. aki maga is fénnyé vált. hogy nem értik meg. amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. aki erre az útra lép: a magányra. az ember belülről átéli. hogy egy várost ellásson elektromossággal. akár nyíltan megjelenik. ha százával veszik körül az emberek. amelyet Istennek nevezünk. Ez az az út. a másság szakadéka. A magány törvényszerű fázis. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába. mint a zseniség és az őrület. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet. nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget. hanem a valóság mélyebb megismerése. Egy pici elem nem veszélyes. hogy az ne legyen alkalmas emberölésre. annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. Ha úgy készítjük el a kést. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik. tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről. ha feladjuk illúzióinkat. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt. siker és boldogság. az „ólmot” „arannyá” transzmutálja. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség. amelyek mások fölé emelik. egodominanciája erősítésére szolgál. viszont nem alkalmas rá. A fekete mágia olyan tevékenység. hogy saját sorsunkkal szembesülünk. így végig is kell mennie az úton. Ez az út keskeny és göröngyös. Saját sorsunk a legindividuálisabb. Csak az támaszthat fel. a leginkább testre szabott rendszer a világon. találkozás azzal az instanciával. Minél magasabbra mászunk egy hegyen.

hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság. bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. inkább csak relatíve. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége. míg kinő és megérik a vetés. csak kényelmesen”. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 felszólították. vagy gurut keressünk magunknak Indiában. hogy igazolják állításaikat. demonstrálják a látható csodát. Lukács ev. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat.) – de nem kapta meg. a megfelelő időben meg fog történni. a kereső ember tudatszintjéhez képest. szól a népi bölcsesség. Amint a parasztnak is ki kell várnia. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól. akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett. s az arányos középutat mutatja. Ez az a jelentős különbség. megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. ez az ezotériára is vonatkozik. lefordítanák őket a maguk számára. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. mohón bekebelezik őket anélkül. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. ne közvetítene valamiféle információt. megvan a saját ritmusuk. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.” Meglehetősen gyakori manapság. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik. sem a hatalom nem szerepel. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet. nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Szerintem nem az a legfontosabb. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. ezoterikus tájon. hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik. 4. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. s nem tűrik a kényszert. a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat. megtagadta. az embernek is meg kell tanulnia várni. szálljon le a keresztről. rabszolga. és nem a miénk. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie. és nem ébredt öntudatra. akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. aminek meg kell történnie. Így eljön az a nap. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. ez az ő problémája. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. Ameddig az ember használja a hatalmát. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. míg megérik az idő. „Ha sietsz. hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk. aki megtanult tudatosan látni. 113. hogy minden. . újabb megismerési szintre érkezett. impulzust. Az út így kiruccanássá válik. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint. a beavatás kapui zárva maradnak előtte. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük. számuk áttekinthetetlenül magas. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. hogy annak. amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. aki ezt a következtetést vonja le. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. A nyilvánosság ezt nem érti. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak. hogy megemésztenék. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. s tudjuk. Ameddig kíváncsi valaki. hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése. az azt mutatja.

amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. illetve el kell viselnie. hittérítés vagy hasonlók –. kísérletek arra. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. a csalásról. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. a fényét-e vagy a sötétségét. Meg kell fontolnunk azonban. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. ameddig csak szüksége van rá. térítésre. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. csak óriási kerülőút. bármilyen drogfogyasztás. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. a tiszta fehér mágiát követő csoportok. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. Így pedig az útból zsákutca lesz. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. a megváltásról. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. hogy minden a fényből született. és soha nem vezet függőséghez. betegségről. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. szenvedésről a sötétségre. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. 2. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. ezért vissza is kell térnie a fénybe. legjobb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 A társaságoknak ez a veszélye. s a társasági fontoskodásra. szolgálatára állni. A „fehér”. Saját tanaikat. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. tévedésről. A sötétség a fény hiánya. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. ameddig tanácsot. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. szükségünk van rá. felmerül a kérdés. Ha eltekintünk ez utóbbi. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. mint olyan antagonisztikus ellentétre. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. 3. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. hogy „bal” és „jobb oldali” út. A döntést mindenki maga hozza meg. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. Kialakul egy tanítványi kör. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. A bal oldali. segítséget kér. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. s attól függetlenül használjuk őket. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben . Ezért mielőtt valahova belépnénk. Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. Igen sok olyan szervezet és társaság működik. csak segíteni a kereső embernek. melyik irányt válassza. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. megvilágosodásról a fényre. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. a megismerésről. mert a másik tulajdonképpen nem is út. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. azok a csoportok. csak az út árnyéka. a hazugságról. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk.

ha valóban szükségünk van rá. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. Ha valakinek segítségre van szüksége. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. viszszafojtjuk-e a lélegzetünket. Nem annyira azon múlik. elegendő. s ezzel értelmet adunk neki. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. . akik megvetnek mindent. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az ezotéria hobbivá degradálódik. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. nem lesz kitéve annak a veszélynek. a mennybélihez. Az okkult technikák értelméről Sokféle. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. anyagi természetű. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. Azok. Törekvéseinknek az a célja. anélkül hogy keresésére indulna. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. hogy minden kézfogást. minden szót. hanem segítenie kell abban. megváltsuk vele. Mi mást tesz az a mezei virág. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket. Ha le akarjuk győzni a polaritást. hogy fejen állunk-e. veszélyes útra lépnek. és mint tisztátalant. akkor válik azzá. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. ha tudatosan csináljuk. teljesen hatástalanok maradnak. ha rendszeresen elvégezzük. Nem szabad. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. a tisztához fordulhassanak –. hogy földi létünket átlényegítsük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 keresnünk. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. földi. sötétet. ami alsó. Ahhoz. meg fogja kapni. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. hogy segítséget kapjunk.

s mielőtt arra megérett volna. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. tudjuk. ahogyan az agyag is szétesik. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. amelyet „nem én”-ként érzékelünk. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. a tudat a formátlanba hull. új összefüggések. hogy felébresszük az alvót. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. ahogy van. a káosz és nem a fény világába kerül. amelyek rejtve maradnak azok előtt. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. míg az meg nem szilárdul annyira. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. akik feleselnek a valósággal. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. és amint változunk. egyszerre csak az egész je- . Minden fáradozásunk célja az. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. akik a mindennapi élettel. annak ellenszenves a formák fegyelme. Aki engedi tudatát felébreszteni. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. s megtanulja. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. ha korán vesszük le róla az öntőformát. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. felsőbb szintekre húzódjék vissza. s felfedezzük. s felfedezi. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. ami van. míg a forma világát el nem sajátítja. amelyet nem képesek kézben tartani. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. A bölcsek azt állítják. A forma – edény. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. Szükségképpen megbékélünk mindennel. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra.” A forma világa úgy sajátítható el jól. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. hogyan tartsa nyitva a szemét. amelyeket nem is sejtett. s megtanítsuk látni a valóságot. hogy minden úgy jó. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. s túl nagy a kísértés. amíg aludt. hogy ne tudjon szétfolyni többé. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gyakorol különösen nagy hatást.

A szenvedést az a súrlódás okozza. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. Az ember még androgün lény volt. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. hogy a gyenge valójában erős. az alázatos pedig hatalmas. Így leszakadt az egységről. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. . A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. a szenvedést. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. semmi sincs nyugalomban. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. A szeretet az egyetlen. Minél jobban vonakodunk attól. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. A szeretetben megmutatkozik. mi rossz. Az ember szenved a megismerés polaritásától. ami a lét minden területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. s megválthassuk „problémásságától”. Feltárulnak törvényszerűségei.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 lenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. mi rossz. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. fejlődésnek. és maga is összeolvad a törvénnyel. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. mert meg akarta tudni. változik. így átváltoztatásra képes. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. hogy megoldhassuk.” Akárhová nézzünk is. Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. mi jó. amely gondoskodik róla. s önszántunkból követni. az Erő. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. és lassan megértjük. amelyik megakadályozza. s gyógyulásban reménykedik. gyűlöletre gyűlölet. mi jó. Az emberi lét alapvetően beteg. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. hogy a sors az az instancia. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. nyomásra ellennyomás a válasz. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. evolúciónak nevezzük. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. A betegség az ember esélye. a szeretet transzmutációra. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. hogy minden probléma kihívás. úgy lenn. egyáltalán nem anonim. nagy lépést tesz útján előre. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. és kiderül. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség anynyira reszket. s most tudja. Ehhez az szükséges. aki alá tudja rendelni magát neki. A megismerés azonban méreggé vált számára. s így fogjuk fel. képén egy rózsáktól körülölelt. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. Küzdelemre küzdelem. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. minden folyik. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. méghozzá olyan partner. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. vékony asszonyt látunk.

Ezzel fizetünk azért. A tudatos élet lehetőséget ad arra. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. Korunk betegsége az. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az ősalapokhoz. . A cél a tökéletesség. Az egység neve: Isten. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. amit átél és ami történik vele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 mert csak azt lehet gyógyítani. hogy nem találjuk az élet értelmét. a karma pedig a személyes. A tökéletesség az egység kifejezése. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. Aki viseli a felelősséget sorsáért. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. mint zavaró körülményeket az életünkben. ha ismerjük eredetünket. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. Amikor átéljük és megszenvedjük őket.