THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3

* * *

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

* * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY __________________________________________________________ 1 TARTALOM ___________________________________________________________________ 3 ELŐSZÓ ______________________________________________________________________ 5 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA ______ 6 Az ezoterikus világkép _______________________________________________________ 8 Az ezotéria mint út _________________________________________________________ 10 A hermetikus filozófia _______________________________________________________ 11
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA__________________________________ 12

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn ____________________________________ 13 Test, lélek és szellem_______________________________________________________ 15 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ______________________________________ A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ___________________________________ A hipnózis mint jelenség ____________________________________________________ Egy hipnózismodell_________________________________________________________ A hipnózisterápia __________________________________________________________ Konzekvenciák ____________________________________________________________ A VALÓSÁG POLARITÁSA_____________________________________________________ Az élet: ritmus _____________________________________________________________ A megbékélés _____________________________________________________________ A bűn projekciója __________________________________________________________ A rezonancia törvénye ______________________________________________________ A környező világ mint tükör __________________________________________________ AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _________________________ A valóság ősprincípiumai____________________________________________________ Az égitestek mint reprezentánsok ____________________________________________ Az idő minősége ___________________________________________________________ A horoszkóp mint mérőeszköz _______________________________________________ A horoszkóp mint az élet tanterve ____________________________________________ A tanulás polaritása ________________________________________________________ Asztrológia a reinkarnáció alapján ____________________________________________ A sors beteljesítése ________________________________________________________ A betegség mint információ__________________________________________________ A szabadsághoz vezető út __________________________________________________ 18 19 21 23 24 25 27 28 31 32 33 34 37 38 41 43 45 48 49 52 54 56 57

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 4 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS __________________________________________________ A betegség és a halál mint a sors jelei ________________________________________ Homeopátia _______________________________________________________________ Az információ mint gyógyeszköz _____________________________________________ A hasonlóság elve _________________________________________________________ TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS __________________________________________________ Az egység ________________________________________________________________ A teremtés hármassága_____________________________________________________ A bibliai teremtéstörténet____________________________________________________ Kiűzetés a Paradicsomból___________________________________________________ Betegség és bűnbeesés ____________________________________________________ A betegségen át az üdvösségbe _____________________________________________ 58 60 62 64 67 70 74 75 77 78 80 81 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA ____________________________________ 83 A halál – a lét másik formája_________________________________________________ 84 A karma törvénye _________________________________________________________ 86b Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át_________________________________ 87 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA __________________ 91 A fogantatás és a születés élménye __________________________________________ 92 Találkozás a múlttal ________________________________________________________ 94 Bűn és felelősség __________________________________________________________ 96 Az ősprobléma: a hatalom___________________________________________________ 97 Túlvilági tapasztalatok ______________________________________________________ 98 A földhöz kötött lélek _______________________________________________________ 99 A lélek fejlődési fokozatai __________________________________________________ 101 Vallás és reinkarnáció _____________________________________________________ 102 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS____________________________________________ Az okkult technikák értelméről ______________________________________________ Az ezotéria és a menekülés a világ elől ______________________________________ Hazatérés________________________________________________________________ 104 108 108 110 .

D. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. mely által az olvasók széles köréhez juthat el. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. ivásban. A keresés ugyanis nem más. Mint a tanfolyam első szemesztere. arra ösztönöztek. ragaszkodunk a megszokotthoz. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. mint a találás maga. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. de különösen azok. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. beállítottságát feladnia. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. A résztvevők. azaz rugalmassá válunk. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. de belső nyitottságot igen. 1978 októberében Th. akik akár hely-. . A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. S e keresés csaknem fontosabb lehet. A keresés megnyitja az embert. mint gondolnánk. s így szokatlan gondolatokat. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. pozícióinkat feladjuk. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. amely ellenállást válthat ki belőle. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. alvásban és birtoklásban. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. Kívánom. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 5 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés.

ami kijelöli a Teremtmények célját. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. Egyik legfőbb gyengeségünk. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. A tudomány története az emberi tévedések története. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. A tudományos munkának az a célja. . hogy az emberiség egyre fejlődő. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. természettudományos világkép határozza meg. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. E célból olyan elméleteket alkot. Ez az a pont. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. Mindebben csak az a groteszk. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. Semmi okunk rá. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. Törvényszerű tehát. hogy gondolatilag rögződünk. Valamennyien tudományos kategóriákban gondolkodunk olyan területeken is. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. és így tovább. mindenki tudja. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a tévedéseket mindig a múltban követték el. a mélyértelműt. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. mondván. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. hogy emiatt szégyenkezzünk. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. azt. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. s új felismeréseket fogadjon be. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. amellyel bármely megállapítás. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit.

Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. s kiterjesztik azokra a területekre is. . hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. vagy melyek azok. inkább csak azt akartuk bemutatni. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. az okkultizmus stb. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. mely betegségek váltak gyakoribbá. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. Eredetileg az ezotéria és a titkos tanok. amelyek feljogosítanak bennünket arra. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. Ennek a könyvnek az a feladata. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: 1. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. amellyel időt takaríthat meg. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. Mindazzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. 2. mint egyes szomatikus tüneteket. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. úgy látszik. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. Egyre nő azoknak a száma. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. Alighanem megérett az idő arra. a bölcsesség tana. hogy csak ez mérhető. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. hogy ezt a lépést megtegyük. – azonos fogalmak. pontból arra következtetnek. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. ha felismerjük saját módszereink korlátait. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. annál kevesebb ideje van. amit eddig elmondtunk. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. vagy pedig adekvát. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. Az l. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. mert ugyanakkor nem szólnak arról.

A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. Ebből a tudásból az következik. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. mint nem tudni. Ez olyan magától értetődő számunkra. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel . Az sem számít. Ez utóbbi átadható. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. több fáradságot fordít arra. amit nem tartunk lehetségesnek. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. A tudomány átadható. csak olyan teljességgel személyes. jó okom vane arra. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. az ezotéria is csak a keveseké. de nem szabad összekeverni őket egymással. Ezen a valószínűségszámítások sem változtathatnak. A hit alapvetően azt jelenti. hogy létét homályban tartsa. Amit másoktól veszek át. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). sem átvenni. amely metafizikus természetű. Az ezotéria tehát aszociális. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. Aki elég tehetséges. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. céltalanok. Egy. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. individuális megismerési aktussal. A tudás nem. A tudást sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. ez azt jelenti. sem továbbadni nem lehet. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). amelyek teljességgel érdektelenek. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. hogy e két kör feltételezi egymást. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. Hinni annyi. hogy lehetségesnek tartunk valamit. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. hogy csodálkozva kérdezzük. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. de sohasem tudhatom. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. s így nem más. azt csak hihetem. márpedig azt. hogy valamiben higgyek vagy sem. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. nem tapasztalhatjuk meg. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. hogy „a tudás legyen mindenkié”. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. Később. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. A hit és a tudás két különböző fokozat.

még inkább ösvény. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. mozgásba kell lendülnünk. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. 7. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. tényeknek vagy törvényeknek. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára. „Kérjetek és adatik néktek. Ha egyáltalán el akarjuk érni. de a sötétség nem fogadta be azt. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. pereskedhet a bátyjával. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. ez azt jelenti. A tudóknak nem az a feladatuk. hogy vagy veszem a fáradságot. még a legkisebbet is. útnak kell indulnunk. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. amelyet csak akkor érhetünk el. hanem az. és megtanulok kottát olvasni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 egy fizikai törvény jelentőségét. Ha valaki például valóban megértette. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról.” (Máté ev. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. hány kilométer. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. a dolgok átélését. tehát számára az akkor is semmitmondó. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. Ugyanígy van ez az ezotériával is. ha útra kelünk. bár teli torokból hirdetik. vagy ahogyan nevezik. A törvények felismerése csak azt viheti előre.” János ev. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. akik kérik ezt a segítséget. Az ezotéria út. („És a világosság a sötétségben fénylik. Bécset. a titkos tanokkal is. Ilyenkor el kell döntenem. keressetek és találtok. ez nem jogosít fel arra. 1. mert azokat ismerem. és így tovább. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. akik.) Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. Lehetséges. hogy tudjunk. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. információink hasznosnak bizonyulnak. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. hogy felismeréseinket. szidhatja a társadalmat és így tovább. zörgessetek és megnyittatik néktek. Ezért el sem kell rejteni. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. (Hang- . 5. hogy előzetes tájékozódásunk. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. meg kell tennünk ezt az utat. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. így magunk is változunk. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. a tudatlan mégsem meríthet belőle. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. Lehet. Saját életünket. beszélhetünk olyanokkal. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. akik utaztak már ezen az úton. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. mi az asztrológia. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. 7. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. kiszámolhatjuk. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. Az ezotéria olyan célhoz vezet. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. használjon műve leírására betűket vagy számokat. hogy képesek legyünk látni.) Ha nem tudok kottát olvasni. mint az. megújulunk. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. Minden út valamilyen célhoz vezet. nem fog pereskedni és így tovább. Ezen az úton járni azt jelenti.

vagy csak az ingára esküsznek. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. Van egy sereg olyan specialista. mágia. az Istennel való egyesülés. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. A parapszichológia hazug és gyáva. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. a bölcsesség megtalálása. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. a kémiai menyegző. kabbala. és így saját magukat akadályozzák abban. hogy merre is menjünk tovább. Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. Ezt teszik azok. sok van mindkettőből. akik csak az asztrológiára. a polaritás legyőzése. s levonja belolük a konzekvenciákat. hogyan értsük meg őket. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. s így semmire sem kötelez. ahelyett. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. s nem veszik észre. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. a kozmikus tudat elérése. mert még ahhoz sincs bátorsága. hogy felismeréseihez tartsa magát. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. aki azt képzeli. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. de remélem. sajnos. A sors iróniája. tudatosabbá kell válnunk. s meg kell tanulnunk. hogy utunkat követnénk. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. . A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. meditáció. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. e kettő ritkán esik egybe. útmutatók és útjelző táblák. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. hogy továbbjutottak. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. Gyakran esünk abba a hibába. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. amíg az funkcionális jellegű. forduljunk végre az ezoterikus út felé. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. Sajnos. Ji Csing. eligazítanak bennünket. Meglehet. hogy az úton továbbhaladjanak. útmutatók utunkon. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. hanem a tájékozódásban segítenek. hogy ezt a célt elérjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 súlyozzuk. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. mert tudat alatt pontosan érzi. tarot. Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. Ahhoz. jóga. hogy az ezoterikus út kötelez. hogy leragadunk egy útjelzőnél.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. Ezek az emberek. Azt hiszik tehát. alkímia. az Unio Mystica. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. mind a parapszichológiától. Igen hasznos. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki.

hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. A tudás mindig jelen van. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. s csak idő kérdése. de az embernek kell fejlődnie ahhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. csaknem minden munkámban. fizika. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. A specialistát zavarja az ilyen tudás. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. pedig évezredek óta olvasható. A modern tudomány nem érti. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. Mindig volt és mindig lesz. ő először olvassa. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. Tanításai függetlenek az időtől. Igazság csak egy van. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. akit így hívtak: Hermész Triszmegisztosz. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. Ezt csak azért említem meg. . kémia. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. mert minden területre vonatkozik. hogy minden tudás mindig jelen van. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. vagy modernizálni őket. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi.és életmódunkhoz. milyen gazdag a választék itt Nyugaton ezoterikus módszerekből. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. sosem kell korrigálni.). az alkímiára és a mágiára. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. vagyis a speciális területekre. A gyermek számára nincs jelentősége annak. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. tanulnia kell az iskolában. pontos életútja a történelem homályába vész. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. Abban a tévhitben él. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. de a gyermeknek. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. hanem a centrumában kezdődik. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és megérteni. biológia stb. és lassan odáig fejlődnie. hogy felismerhesse. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. a kémia stb. a kabbalára. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. hányan olvasták előtte Homéroszt. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. hiszen nem öregszenek el. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. Azt reméli. Ezért támaszkodom. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. mint az asztronómia. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. Ezért aztán nehéz észrevenni. mikor fogunk „mindent” tudni.

mint ami fenn van. Való. 5. A szél hordozta méhében. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. 7. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. és minden szilárdat áthat. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. melynek jó ideje nyoma veszett. hazugság nélkül. Biztosan vannak. aki teljességében megérti ezt a szöveget. 9. 11. lett minden teremtett dolog. Annak a számára. És ahogy minden dolog az Egytől származott. az Egy gondolatból. ugyanaz. s ez elegendő ok lesz számukra. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. Ereje tökéletes. hanem megértőképességünké. anyja a Hold. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. hozzáértéssel. Aki azonban veszi a fáradságot. 10. 12. ami ezt a módszert követi. ugyanaz. Amit a Nap műveleteiről mondtam. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. a durvát a finomtól. Ez a világ első anyagának forrása. A tábla. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. fölöslegessé válnak a könyvtárak. elfogadva azt. aztán pedig a földre. eredménye csodálatos lesz. ha a földbe visszafordul. ami lenn van. 13. Annak. 15. Válaszd el a földet a tűztől. (Hamvas Béla fordítása) Tudom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 Tizenöt tézisét zöld. birtokában lesz a bölcsesség egésze. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. 14. A földről az égbe száll. 3. Az. gyengéden. Így érted meg az egyetlen csodát. befejeztem. . Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. Így teremtették a világot. 6. 2. úgy. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. 8. ami lenn van. és ami fenn van. Ez azonban nem a szöveg hibája. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. biztos és igaz. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. Dajkája a föld. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. 4. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. mert a világ tudásának három része birtokomban van. Apja a Nap.

Ugyanez érvényes világunkra is. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. Ha létrehozunk egy komputert. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. s működése is e törvények betartásától függ. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. ami lenn van. „az égben és a földön”. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. úr fejére esett egy kő. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 Az analógia törvénye: amint fenn. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. sem az az időpont. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. úrnak éppígy nem véletlenül. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. egy maszszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. minden kozmoszt káosszá változtat. elképzelnünk azonban lehetetlen. Az a feltételezés áll mögötte. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. az ugyanis. Ha ez a kő történetesen X. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. és ami fenn van. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. Sem a tény nem véletlen. Manapság tudjuk például. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. akkor X. Így érted meg az egyetlen csodát. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. amely- . majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. mint ami fenn van. a véletlennek nincs helye benne. amelyek körül atomrészecskék köröznek. fenn és lenn. ugyanaz. Minden. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. a „közepes” nagyságrendre. ami lenn van.” Ez a tézis. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. ami ez alatt vagy e fölött van. csak segédeszközzel. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. akkor az nem véletlenül. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. mégsem riad vissza attól. úgy lenn” zseniális formulája. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. Az „amint fenn. hogy az univerzumban mindenütt. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. az emberi. amely így szól: „Az. úgy lenn”. a hermetikus filozófia kulcsa. ugyanaz. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. hanem törvényszerűen fog leesni. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. úr fejére esik. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. hogy X. hogy a törvények szemléletét és kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. Megismerésünk rá van utalva. A véletlen.

öt vagy valamilyen más szám. (Véletlen németül: Zufall: megesés. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. hogy eredetileg más értelme lehetett. nem üti el véletlenül az autó. odaesés). egyes eredményekre épül. mind kicsiben.” (A kiadó) . mind nagyban. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. Az már megint csak a sors iróniája. Még egyszer: véletlen nem létezik. annál helyesebb lesz az eredmény.”* * A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. Azt jelzi. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. amelyet szabványos (vagy: normális) eloszlásnak nevezünk. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. és. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. és így tovább. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. hogy törvényszerű. és fordítva. Nem véletlenül beteg az ember. „amint fenn. hogy mi. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. hogy megismerhesd Istent. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények öszszege törvényszerűséget mutat. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. ami az emberrel törvényszerűen megesik. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. Minden esemény mögött egy törvény áll. úgy lenn”. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. A statisztikus ugyanis azt gondolja. hogy kozmoszról beszéljünk. hogyha kockát vetünk. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. annak is érvényesnek kellene lennie. és tanúsíts önmérsékletet. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. hogy a véletlen profi védelmezői. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 ben ez történt. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. hogy a törvény létét tagadjuk. az eredmény véletlenül lesz három. A világ szemlélése arra késztet bennünket. emberek. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. Hasonló a darwinista logika is. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz.

A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. A lélek tudat. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. hallottak és érzékeltek”. s azt is tudták. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. Születésétől haláláig mint létező. amivel azt a látszatot kelti. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). érzékelő individuumot éli meg önmagát. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. Bár nagyra van szakterminológiájával. az élete tűnik el. az az instancia. hogy képes az anyagot koordinálni. ezen olyan önálló. Mindenki tapasztalatból tudja. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. Ennek egyenes következménye. individualitás. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. ha egy mai kutató. sőt annak mélységeit és rétegeit is. Ha ez az élő ember esetében nem így van. a halottban nem működik többé. . amiből következik. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. Ez korántsem magától értetődő. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Test. nem anyagi instanciát értünk. ahol mindent továbbra is láttak. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. Kézenfekvő tehát. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. Köztudott. nincsenek alávetve semmilyen összefogó koncepciónak. régebben használt fogalom neve: lélek. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. hanem a tudomány terméke. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. elimináció. Ez a valami azonban nem a lélek. mintha ismerné a lélek természetét. hát még ha ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. sem nem függ ezektől. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. nehezen lehetne ő maga is anyag. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. mint például az amerikai dr. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. A lélek olyan instancia. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. Egy másik. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. először az emberi testtel találkozunk. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. hiszen ha lényegi kritériuma az. 1.

Ha „földi életünket” befejezzük. Az élet olyan minőség. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. legújabb kutatási eredményei. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. Ebben a láthatatlan. Csak egy szellem. ez az az „isteni szikra”. nem magával az élettel. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. A macska tehát saját farkába harap. Sokkal inkább azt mondhatnánk. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Ennek ellenére óvakodjunk attól. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. hogy mindenütt a természetben. anonim. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. A Kirliánfotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. minden növénynek. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. amely az élő szervezetet körülveszi. személytelen. A tudomány már magát a lelket sem ismeri.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 2. ellentétben a lélekkel. Az élet nem lehet azonos a tudattal. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. Végül említsük még meg. s ez nem más. minden embernek lelke van. Az élet (szellem). amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. ha e szellem rajtunk keresztül is működik ilyenkor élünk. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. ahol alaki folyamatok zajlanak le. hátra van még egy igen fontos fogalom. szellem. egy élet van. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. Az ember életet sem teremteni. annak csupán eliminációja. A pszichológia psziché. Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. amely minden élőlény sajátja. sem elpusztítani nem tud. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. Harold Saxon Burrnak. . amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. nehogy valaki a génekben keresse az információt.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. kifejlett növény formáját. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. Minden állatnak. hogy tevékenykedjék. Úgy gondolják. lélek. Ebből arra a következtetésre jutott. az információ azonban soha nem anyagi természetű. konfliktusok és komplexusok helye. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. Az élet szintén nem állhat anyagból. mint „az élet”. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. Részt vehetünk benne. szorongások.

és így tovább. hanem egy halott égitesttel. amelyeknek a neve sejt. amely hamarosan elveszíti formáját. Egyedüli és kizárólagos feladata. tudata van akkor is. Minden lénynek. lélek és szellem hármasságából áll. az ember. mint individuum. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. hamarosan tudatára ébredünk. Ez a funkcionális individualitás azonban azt feltételezi. újabb egységekbe ütközünk. a Föld is individuális intelligencia. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. A szerv is egy individuális egység. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. amelybe ő (a máj) integrálva van. A sejtek egyenként szintén individuumok. kétségtelen tehát. ha megsemmisülünk. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. mint sejteknek. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. része egy nagyobb individuumnak. mint például a szervek egységeire. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. amely nemcsak testtel. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. ne csodálkozzunk. szaporodni képes. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. szintén az a feladatunk. hogy saját létét megőrizze. mert egyébként a fölérendelt individualitás. Hozzá kell szoknunk végre. felbomlik a halott égitestek teste is. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. Hiszen: amint fenn. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. Feladata.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. Sajnos. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. hogy tudata is van. Igyekeznünk kell tehát. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. s individualitást mutat. csak hullát látnánk. úgy lenn. bár felmerül a kérdés. a naprendszeré. Az. amely élve fejlődik. Ha ehhez nincsen kedve. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. Önmagát egységként érzékeli. inkább megpróbálja őket eltávolítani. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. hogy nekünk. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. Ha nem így volna. aki egy légynek tulajdonít tudatot. A sejt él. ráksejtté válik. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. Minden testnek – legyen az kő. vagy hál' istennek. individualitásként érzékeli önmagát. Mint a többi égitest. Ha ez nem így lenne. hogy minden szervnek individuális tudata van. és személyes szabadságvágy ébred benne. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. mint az emberé. rosszul érezné magát. Amint a sejt. a szervnek. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. az embernek. . hanem tudattal is rendelkezik. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. A máj szintén önmagába zárt egységként. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat.

hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Friedrich Anton Mesmer. Paracelsusnál is megtaláljuk. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. hogy az emberben is van valamilyen erő. Utoljára. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. lelkes”. hogy most mégis miért tárgyaljuk. G. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. Párizsban élt. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Azt. Bécset el kellett hagynia. sőt a Bibliában is. 3. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. Meglehetősen ostoba dolog. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. aki a mágnessel szép sikereket ért el. pusztán azért. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. Az animális itt azt jelenti: „élő. mint ahányan gyűlöltek. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. Mesmer arra a következtetésre jutott. mert az első. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. aki teljesen felfogja. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudo- . akik okkultizmussal foglalkoznak. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. Mesmer. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. 2. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. Azokat az embereket. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. akit legalább annyian tiszteltek. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. 4. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel.

Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. Jogos az a bűntudat. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. s bizony ma sem érti. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. Miután akkoriban. Visszatért Bécsbe. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. . kézenfekvő volt. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. a szuggesztió áll. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. térjünk most át az angol szemorvosra. s végül magányosan. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. Elméletük középpontjában. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. A magnetizmus önálló kezelési módszer. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. mint minden más pszichózist. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. körülbelül húsz centiméterre van. mégis. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. azonban teljesen tévesen. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. melynek története messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. nyomorban halt meg. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. Braidre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 mány halálos ítéletét. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. és Charcot-t is Párizsban. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. magnetizmusként interpretálta őket”. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. mint a hipnózis lényegi faktora. eljön lassan az a nap. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. amely enyhén szemmagasság felett. Sigmund Freud fiatal. „akinek az volt a tragédiája.

A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 mint a zenéhez. .

2. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. 3. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. a hipnotikus álom indukciója. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. . Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. hogy melegszik. kísérletek hipnotikus állapotban. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. és egyre nagyobb a hőség. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. korongot. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. a kísérleti személy verejtékezni kezd. amely számára további. Ha viszont azt mondja. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. például egy tollat. Azt gyanította. álmosságot szuggerálunk. hogy első hipnózisról van-e szó. hogy erőltessék meg magukat. hogy a páciens elfelejtett. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. amely a hipnózis során történt. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. Ez az első szakasz változó időtartamú. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. és attól is. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes tárgy fixáltatásával. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidézett emlékezetkiesés. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. amelyre az érintett nem akar emlékezni. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. hogy verbális úton fáradtságot. ébresztés a hipnózisból és 4. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. hogy elviselhetetlenül hideg van. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire.

Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. hogy mind a Mikulás. s minden úgy fog történni. Emiatt meg is érinti a Mikulást. így mozgásképtelen. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. hogy valaki tréfát űz önnel. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. nem is zavarja a hipnózist. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. angyal. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. mégsem tudja a jobb karját mozdítani. hallja. s valamilyen jelzéshez kössük. Abszolút éber. és csak beöltözött!) . Odamegy az ajtóhoz. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. Gyanakszik. bár valójában se nem látni. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. hogy kopognak az ajtón. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. hiszen nyár van. és csak beöltözött. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. Abban a pillanatban viszont. tökéletesen frissnek. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. a jelenség kritikája. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. ajándék).. amelyben embernek nyoma sincs. ahogyan azt elmondtam önnek. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. s azt szuggeráljuk. Lehetőség van arra. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. Most én felébresztem önt. meghúzza a szakállát. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. Az itt leírt szuggesztió igen komplex.. valódi-e. ha elhangzik a három taps. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. Ehhez jön még a szuggerált kétség. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. (. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. semmire sem fog emlékezni. hogy rágyújtok egy cigarettára. A Mikulás beszélni is fog.. mert mind akusztikus (kopogás. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. hogy a jobb kar merev. pihentnek érzi magát. hogy valaki tréfát űz önnel. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. hogy egy. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. Gyanakszik. ha háromszor tapsolunk. Bár teljesen ébren van. amit most megbeszéltünk. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. beszéd). A hipnotikus kísérletek határtalanok. hogy inzulint kapott. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. amikor meglátja. amit akarunk. amelyeknek értékeiről. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. se nem hallani semmit. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. Egy másik. ennek csak az a feltétele. hogy az egy darab izzó acél.. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. Az igézet csak úgy oldható fel. de arra is. hogy ellenőrizze. mind az angyal valódi. mind optikai (Mikulás. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk.

a darab elkezdődik. kivitelezésre kerül éber állapotban is. hogy mások is jelen vannak. Amíg együtt szenvedünk és reménykedünk a színpadi hősökkel. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. Csak amikor lemegy a függöny. Minden megbízatás. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. Ugyanerre az effektusra építünk. s mind a tudatból. mert meg akarják tenni. sosem fog eszükbe jutni. hogy mindent azért tesznek. s a cselekmény leköt bennünket. mert egyszerűen tennie kell. a kísérleti személy tesz valamit. Ez mindennapos folyamat. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. Az előadás még nem kezdődött el. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. amikor egy megsebesült. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. Szó szerint elfelejtjük. hogy miért teszi. hogy egyáltalán színházban vagyunk. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Van még egy fontos jelenség. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. hogy mit csinál. másnap kialhatjuk magunkat. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. így sok mindent érzékelünk. elfogadható okot találjanak. mi is tulajdonképpen a hipnózis. megfigyelések. a szomszéd székeken ülők öltözékét. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. és kivilágosodik a nézőtér. a színház belső terét. Előadás után talán még beülünk valahová. . Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. A terem elsötétedik. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. nem gondolunk hétköznapjainkra. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. hogy színházban ülünk. sőt azt is. Gondolatok. Az embereket. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. ami körülöttünk van. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. Képzeljük el. a hangszerek hangját. Tudjuk. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. különböző intenzitással. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. miért teszik éppen ezt vagy azt. amelyet a hipnózis során adtunk. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. a függöny felemelkedik. de nem tudja. hogy csak utasítást hajtanak végre. Ezért aztán. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. sem az előadást követő vacsorára. Mindenki ismeri azt a jelenséget. de állandóan megtörténik velünk. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. benyomások sokasága kavarog bennünk. hogy szombat este van. egy pillantásnyira a programfüzetet. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. hogy mutatunk neki valami érdekeset.

s új. Abból indulunk ki. de lyukat is égethet a felszínbe. . s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. míg a felület többi része sötétbe merül. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő programok irányítják. Ugyanez történik a hipnózisban is. a fény koncentrálódik. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. mint a teljes felület megvilágítása esetén. Szándékosan mondok „szimptómát”. megszűnik a szimptóma. a tudat beszűkül egy pontra. amivel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. az talán csak a könyv végére lesz világos. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. amelynek termeiben zene szól. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. biofeedback stb. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. az egész test verejtékezni kezd. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. mely elfoghatja azt. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. illetve lézersugár). A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. ahol a dolog átcsap ellentétébe. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. Ha koncentrálunk. a hormonok kiválasztását. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. Ha ezt a hipnózisban egy új. autogén tréning. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. hipnózis. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. Ilyenkor történhet meg az is. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Az „inzulininjekcióprogram” lejjebb viszi a vércukorszintet. kívánatos programra cserélhetjük fel. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Ezekben az esetekben ugyanaz történik. vércukorszintjét. szívverését és így tovább. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. Ha valaki bejuthat abba a terembe. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. gyújtólencse. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. A tudat beszűkülését öszszehasonlíthatnánk egy fényforrással. ahol a magnetofon működik. s egy új. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. mind másoknál. Képzeljünk el egy óriási szállodát.

hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. Coué is. hogy jogosult lenne. Ezek a módszerek azt tanítják. fontos felismerésekre juthatunk. aminek kigondolták. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. Mivel ez irányítható. Bár ez szeretetre méltó gondolat. amit gondol. hogy a betegségek eltűnjenek. nem állja meg a ráépített módszer sem. és így tovább. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. Nem vonjuk kétségbe. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. amelyet couéizmusnak neveztek. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. pénzt. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. így nagyjából ugyanazon a szinten van. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. . A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. csak a valódi viszonyokat rajzolta át. aki egyébként nem volt orvos. Az ember ugyanis az. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. mint azt a mai orvostudomány teszi. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. a betegség problémájával azonban nem adekvát. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. még távolról sem következik. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. Abból. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) Európában egész mozgalmat váltottak ki. hiszen mindig hazugság. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. mint mondjuk a sebészet. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. gazdagságot szerezni. örök egészséghez jutni. amellyel egészséget. mint inkább az ember saját belső programjaitól. hogy valamely cselekmény hatékony. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. hogy ezek a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. hanem az. tulajdont. amit gondol.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. ezért nem is gyógyíthat egyik sem.

Ha tíz másik ember társaságában van. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. az objektivitás. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. hogy alszik. A valóságot csak akkor fedezhetjük fel. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. de kettő állítani fogja. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. hogy majdnem mindenki alszik. hogy lásson mindenkit kopasznak. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. azt bizonyítja. holott tétetnek vele. azt sem állapíthatja meg. hogy mindenkinek haj van a fején. Az a tény. de vannak néhányan. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. azt mondaná: azért repülök. beleértve a kritika képességét is. emberünk nem egészen normális. ezek azonban szokványosak. úgy tévedésbe esünk. hogy semmi sem valódi. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. a valóság fogalmával. hogy azt feltételezik. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. Amíg alszik az ember. látóvá leszünk. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. Gondolkozzunk el ezen a példán. azzal a különbséggel. Amíg alszik az ember. hogy a többiek kopaszok. mert így akarom. hogy még a kritikus megfontolások.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. akkor az ő azon meggyőződése. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. nézet. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. akik ébren vannak. Az ember programok terméke. Azt a tévedést. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. Először tehát azt kell megtanulnunk. Amíg azonban alszik az ember. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. A neurotikusok többet éltek át. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. hogy nincs minden egészen rendben nála. csak árnyék. mint bárki más. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. vélemény. Ez az észlelés számára abszolút reális lesz. mert övék az abszolút többség. amit látnak. hogy mindezek programok. Ha viszont nem viseljük el. ha elhagyjuk a barlangot. nem ismeri fel azokat. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. mint azok. azt akartam bemutatni vele. manapság neurózisnak nevezzük. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. mert repülni akarok. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. amely az igazsággal való találkozást követi. mert szokatlanok. Kézenfekvő. s hozzuk őket össze csak két másikkal. így kevésbé feltűnőek. az illúziók. hogy tesz valamit.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. hogy mindenkit kopasznak lát. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. hogy aludtunk. Az ember azt hiszi. hogy a többiek alusznake. tetszés szerint lecserélhető. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. amely szerint: „Azért teszem ezt. illúzió áldozatai. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. nem állapíthatja meg. . szemfényvesztések világáról. akik ébren vannak. s ezen felül van még egy speciális program is. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. hogy az ember programjai terméke. hogy minden érzékelés. hogy felismerhessük.

az igazságok csak féligazságok. s öreg korában harmadik lába a botja. Utunk célja a polaritás legyőzése. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. s egy harmadik világba lépünk. két pólusú. akik még nem váltunk tudatossá. a végletek találkoznak. megsemmisülés várt. A valósáG Polaritása Minden kettős. az szó szerint halálos. melyekben. akik képesek kinyitni a szemüket. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. csak mértékükben különböznek. akik már nem alszanak olyan mélyen. ne gondolja azt. Az örök életet az éri el. láthatatlan fonalon függő marionett. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. élete delén két lábon jár. ezt szimbolizálja a kettő. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. amelyről titokban mindenki álmodik. Kisgyermek korában négykézláb mászik. A hipnotizált ember rab. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. az emberi út fő állomásairól szól. mégis ez az a valóság. csak saját. . Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. arra pusztulás. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. ami reggel négy. A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. aki ezt a feladatot megoldja. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. siralmas valóságunkat példázza. s az ellentmondások összhangba hozhatók. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. tükröt tart elénk. hiszen a valóság mindenütt jelen van. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. Az emberlét olyan terv. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. mindennek megvan ellentétében a párja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. mint a gépek. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. az ember keresztje. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. Az ezotéria felrázza azokat. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. Ez a kérdés azonban több ennél. Oidipusz tudta a választ: az ember. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. Látványa szokatlan és idegen lesz. délben kettő. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat.

Az egészség létét a betegségnek köszönheti. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. hogy kilégzünk. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. amint fenn. elektromos és magnetikus. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. hogy nem is létezik. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. sem felületi kiterjedése. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. hogy azt hisszük. elpusztítjuk az egységet. Az emberek egészségesek akarnak lenni. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. Aki nem hajlandó kilélegezni. A valóság egységekből áll. A számszimbolikában ez azt jelenti. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. az életet pusztítjuk el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 Kezdetben túl egyszerűnek. Az egyik pólus a másikból él. Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. Mindaddig. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. amíg nincs a kettő. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. Mi azonban az egységet csak két aspektusban látjuk. úgy lenn. dúr és moll. sohasem „vagy-vagy”. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. savas és lúgos. Ha elpusztítjuk a ritmust. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. A ritmus minden élet alapmintája. eltűnik a másik is. Gondolkodásunk hibája. A ritmus mindig két pólusból áll. azt minden további nélkül. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. Van plusz és mínusz. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. létük egymástól függ. s a betegségek ellen fordulnak. Valami vagy nagy vagy kicsi. nem lélegezhet be. jó és rossz. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. két pólusban nyilvánul meg. ha mégoly kicsivel is. Ha belégzünk. fény és sötétség. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. . alá van rendelve a kettőnek. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. férfi és nő. Az emberben minden. vagy jó vagy rossz. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. amíg tartásunk. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. gömb vagy kör lenne. Hiszen. tehát „mind-mind”. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. A végtelenségig folytathatnánk a sort. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. Nem akarják felfogni. mint már mondtuk. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. vagy sötét vagy világos. A pontnak tehát nincsen dimenziója. és fordítva. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. amelyek egymásból élnek. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. ha lenne. ezek az ellentétek kizárják egymást. s konkrét esetben megszoktuk. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. Ha kiküszöbölöm az egyiket.

Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. hanem lehetőleg mennél hátrább. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. s a kettő látszólag kizárja egymást. . „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. a kijelentés tökéletlen. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. tehát mozgás. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. A fixáció megakadályozza a mozgást. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. Ha a fény hullámokból áll. Az élet ritmus. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. a céllal ellentétes irányba. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. mint véleményünk megváltoztatása. Ha viszont részecskékből áll. Ahhoz. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. Így a fény hullám. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. Vagy-vagy. ha alávetjük magunkat a törvénynek. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. az dobás közben nem a cél irányába. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. amely a valóságra vonatkozik. hogy csak úgy lehetünk szabadok. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. hátra hajlik. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. semmi nem esik olyan nehezünkre. Úgy tűnik. Bár ennek a két. A fény hullám is. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. Állandóan közvetlen utakat keres.” Krisztus is azt tanítja. hogy a teljes igazságot leírhassuk. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. mégis való. A módszer lényege. mint például a Tao te king. Az lett a tudomány végzete is. Így bármely kijelentés. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. az akadályozza a fejlődést. részecske is. meg kellene állapítanunk. A fénysugár természetét illetően két. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. Az ősi tanok. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. akkor nem hullám. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. az tudja. nem tanulhatja meg az életet sem. Időközben aztán kiderült. csak részkijelentés lehet. a másik a részecskeelmélet. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. paradoxon. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. ezért életellenes. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. nem áll részecskékből. Az egyik a hullámelmélet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 Aki megértette a polaritás törvényét. nézeteinket. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág.

. Ha valami ellen foglalunk állást. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. megszűnik a pozitív pólus is. elválaszthatatlan egységet alkotnak. s felismerjük. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”.”* Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. az a valóság részévé lesz. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. Ha szembeszállunk a valósággal. sem nem rossz. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Minden korban szenvedélyesen vitatják. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. Ebből nem következik az. ami létezik. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. s örökké jót mível. joga van a létezéshez. egyébként nem történt volna meg. Az. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. Itt sem veszik észre. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. Az egyik ember szenvedésként éli át. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. vagy az. vajon az ember szabad-e vagy determinált. Aki ezt nem tudja elfogadni. az többnyire azt jelenti. ugyanez a másik számára fölösleges teher. hogy az ember teljesen determinált. és egyszersmind teljesen szabad. megvan a maga értelme és oka. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. * Jékely Zoltán fordítása. hogy mindennek. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. Ha például egy gyilkosság történik. s a rossz televénye a jónak. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. egyébként nem jöhetne létre. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. Így például a magány sem nem jó. hogy az ellentéte mellett vagyunk. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. Önmagukban a dolgok értékmentesek. s olyanok közt. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. amelyeknek szabad lenniök. többé nem tudok belélegezni sem. Csak éppen azt nem vesszük észre. sem nem kellemetlen. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. Éppen így feltételezi a béke a háborút. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. neutrálisak. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. csak annyit jelent. és olyanokra. a jó kikényszeríti a rosszat. sem nem kellemes. amelyek még nem váltak valósággá. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. mely örökké rosszra tör. amelyek már manifesztálódtak. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. A polaritás törvényéből az következik. s ezt mi nem téphetjük szét. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. hogy elismerjük a valóságot. semmi értelme. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. hogy hibás a kérdésfeltevés. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme.

mert „a fal nyom minket”. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. csukjuk be a szemünket. s jobb lett volna. tudatosítsuk magunkban. s mégse válunk tétlenekké. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. ha soha nem találkozunk velük. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. ahol vagyunk. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. ha valaki történni enged valamit anélkül. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. hogy minden. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. hogy egyre könnyebbé válik. hogy jobb lett volna. Ha erősebben nyomjuk. megszabadul a belső nyomástól. Az érettség jele. még ha úgy gondoljuk is. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. többnyire észre sem veszi. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. azt fogja tapasztalni. ahogyan történt. s hagyjuk. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. s lassan hálásak leszünk. ha követik ezt a szabályt. hogy minden úgy történt. Az az ember ugyanis. mások játékszerévé válnak. akikről úgy gondoljuk. amikor elfogták. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. ha nem éltük volna át őket. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. érezzük. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. intellektusunk ne működjék közre ebben. hatalmat akarnak gyakorolni. jó. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. amelyekkel „hadilábon állunk”. hogy ez az egész úgy. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. aki azt hiszi. a mögöttünk lévő évek eseményeit. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. ami van. mert van. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. s azok alakítják őt. Nem szívesen mondanak le már megkedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. hogy nyomnunk kell a falat. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. meg akarják „mutatni”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. s . hogy visszanyom. Ez a helyzet úgy oldható meg. ahogy van. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. személyeket. a fal is erősebben fog visszanyomni. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. amelyekről az a véleményünk. hogy „már rég megbékéltünk velük”. hogy azonnal bele akarna avatkozni. attól. s ebben reménytelenül tönkremennek. s közben panaszkodunk. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. hogy levesszük a kezünket a falról. hogy „kicsodák”. de aki rendszeresen gyakorol. s ezzel csak azt bizonyította. Hagyjuk. Azt gondolják. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen.

Aki elismeri a fal létjogosultságát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 ha ellenállásunk csökken. amit az ezotéria e témában kínál. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. Ez azonban tévedés. amit mások csak ígérgetni tudnak. Ténylegesen az a benyomásunk. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. igaz. hiszen csak annyit mondanak. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. Ezek a korrelációk stimmelnek. a külvilágban keresi a vétkest. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. amit ők bizonyítéknak tartanak. amelyek betegséget okoznak. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. akkor az is”-ból suba alatt „azért. ezáltal nyújtja mindazt. kiutat mutat a betegségből. Minden elmélet ugyanis. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. Korreláció az. Az emberiség közös szokása. hogy mindarra. hogy minden olyan esetben. jelen van a másik is. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. viszont megmutatja. amikor fellép az egyik. Bárki mesélje is el sorsát. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. de ha ebből azt vezetjük le. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. aminek nem volna szabad lennie. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. az mindenképpen közös bennük. Akik azt hiszik. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. a fal sem fogja őt háborgatni. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. ezek pedig csak korrelációk. elég bátornak kell lennünk ahhoz. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szülő-gyermek viszonyban keresi. mert” lesz. Nincsenek olyan környezeti befolyások. hogy elengedjük a falat. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. Sőt. egy ponton tévednek: mindaz. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. összefüggések megfigyelésén alapul. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. mintha a fal nyomna bennünket. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. Minden területen arról beszélünk. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. amely lehetővé teszi. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. Nem vitatjuk. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. a fal ellenállhatatlanul ránk dől. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. amelyek formálják az embert. . Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. A megfigyelt „ha ez. annak már nem kell azt nyomnia.

a hangvilla számára a hang nem is létezik. aki mégis. ami kívül van rezonáló képességünk határain. amit ismer. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. amit mi állítunk. amelyekkel affinitásunk van. Erre akkor döbbenünk rá leginkább.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 hogy ezek a vírusok a betegség okai. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. amelyre rezonáns. holott az. ez nem változtat azon a tényen. „jobban értjük”. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. . hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. ez hozza olyan helyzetbe. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. hogy teljesen megértette. Miután az évek során tudatunk kitágult. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. ahogyan mi nevetünk azon. különben nem tapasztalhatta volna meg. aki azt hiszi. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. s ha nem lenne bennünk isteni erő. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. sosem pillanthatnánk meg a Napot. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. hogy a valóság egészét ismeri. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes. Ezért hiszi mindenki azt. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. Csak olyan eszmékkel. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. amelyik középhullámra van beállítva. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. hogy a Föld korong alakú. amelyekre rezonánsak vagyunk. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. nem is került volna bele. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. Az a rádióvevő. Ha ez nem így van. Semmi sem érzékelhető. hogy nincsenek külső befolyások. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. vagy. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. Ha valakit elgázolnak az utcán. nem tartozik a „világképéhez”. A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. mindenkori tudatállapotától függ. amit olvasunk. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. emberekkel. hogy egy ember valamit érzékelhessen. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. Ahhoz. gondolatokkal. nincs semmi más. hiszen nem képes érzékelni. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. s hogy azon kívül. amely bennünket is foglalkoztat. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. azt hiszi. Aki például olvas egy könyvet. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. hogy az elütött érett volt erre az eseményre.

Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. a társadalommal és sok minden mással. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. amilyen. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. és amitől nem hagyja zavartatni magát. Az egyik legjobb önismereti módszer az. amely nem izgatja fel. megtehetem. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. ugyanolyan tény. Mindenért „harcolunk”: a békéért. az téves viselkedési formákba kényszerül. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. Az. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. csak azt mutatja. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. Az úgynevezett környező világ valójában tükör.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 A környező világ mint tükör Tudom. Egyébként nem zavarná. s lám. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. hogy ő maga is fukar. hogy megszokott legyen. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. az egészségért. az igazságosságért. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. sőt. ha ő maga nagyvonalú. akkor az olyannak mutatkozik. mégis használjuk. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. mint a mező zöldje. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. A kulcs mindenkinek a kezében van. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. hogy ezért jól lehordom. Elfogadná. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. hogy megfigyeljük saját környezetünket. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. az emberiességért. amihez neki magának affinitása van. mind negatív értelemben érvényes. hogy létezik a világban háború. amelyekkel konfrontálódunk. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. és sehol egyetlen győztest. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. főnökeink jogtalan húzásaival. de zöld. csak használni kell tudni. s így a tükröt is ripityára töröm. mert minden. mert ez nem érint emberi problémákat. s mégsem nyúl senki azokhoz az esz- . Ha reggel belenézek a tükörbe. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. objektív. együtt fog velem szitkozódni. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. Nem nagy ügy. mint olyan tényt. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. s azokat az eseményeket. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. és ennek nyilván megvan a maga értelme. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. mert az igaz. míg végül behúzok ennek a konok pofának. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. vele együtt az egész világ megváltozik. az ellentétek fokozódnak. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. az biztonsággal jelzi. s kezdődik a harc a békéért. ami a külvilágból zavar bennünket.

akik mindent. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. ami velünk történik. a makrokozmosz pontos mása. aki vállalja a felelősséget. Ha megtanuljuk azt. Ez azt jelenti. sőt. aki ilyen különös témával foglalkozik. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. annyi világ. amely örök törvényeket követ. médium. s odaáll sorsa elé. Minden gonosz ember. amit kívül érzékel. hogy mindennek. Az ember mikrokozmosz. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. Minél tudatosabb az ember. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. rövidesen meg fogjuk tanulni. alig sejtettük. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. Az emberek úgy akarnak meggazdagodni. ugyanerről. s megfejteni hozzánk való viszonyát. de a változtatás lehetőségét is. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. ez általában a skizofrén betegek sajátja. rákérdezzünk az értelmére. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. Bármi történik velünk. Ahány ember. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. A legfontosabb követelmény önmagunkkal szemben. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. hogy aki megérett. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. aki ezt felfogja. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. hogy egyáltalán létezik. Mindazt. magában keresse az okot. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. a „vonatkoztatási rögeszme”. Ha valóban szükségünk van valamire. amelyek sikerhez vezetnek. s nem jut eszükbe. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. annál inkább a helyére tesz mindent. Még éppen azon csodálkozunk. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. s így egészen más világot lát. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. Minden ember a saját „világában” él. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. nyilvánvaló. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. ahhoz a guru maga megy oda. amelyet olvasunk. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. hogyan előzzük meg. ezt felhívásként kell értékelnem. Van a pszichopatológiában egy fogalom. A képes folyóiratban. szintén van . azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. amelyben éppen vagyunk. s gazdagok sem leszünk véletlenül. új programra lesz vevő. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Akinek ez nem sikerül. megtalálja önmagában is. ami a világban történik. a külvilág. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. hogy létezik egyáltalán olyan ember. a legjobb rendszert. ha affinitásunk van vele. minden bosszantó esemény csak hírnök. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. Aki megváltoztatja affinitását. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. ha megértünk rá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 közökhöz. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. Korunk fő foglalatossága. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. széles e világban keresik a nekik való gurut. Abban.

hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. Így biztosak lehetünk benne. A bölcs a lét minden területével harmóniában él.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 egy cikk a témáról. annál több javítanivaló van rajtunk. Aki megváltozik. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. Nem keresi a boldogságot többé. hogy minden jó. megváltoztatja a világot is. és ha érettek vagyunk a találkozásra. . Az ezoterikus út az örök vándorlás. a törekvésnek. ami van. információval vagy kontaktussal. az ólomból arannyá nemesedés útja. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. Látja a valóságot. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. mert megtalálta – önmagában. hogy jó ismerősünk. ezért világa minden világok legjobbika. és felismeri. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. A világon nincs mit javítani. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. Ezért úgy tekintjük. szerzetesi cella. krokodil. Megoldás:. s ez mind a hívek.. a) kutya. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. hangya. mely végzetednek célt ád. seregély. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét... Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta.) Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. hogy próbálja megoldani az itt következő két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. 2. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak.. b) ólom. Azt remélik. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: . fekete. elefánt. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. a rendeltetett formát. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. mely élve nő. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. 3. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. s trónjánál a Planéták. medve. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. Megoldás:. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. borostyán.. kecske. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. 4. állott a Nap. pisztráng. Így kell lenned. kérem az olvasót. Mielőtt még néhány. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína..... A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. fog.. bányász.

Úgy gondolják. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. csak azután valósíthatja meg. állatok. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. Mind az elemek tana. mind materiális. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. Tegyük fel. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. . Induljunk ki abból a megfontolásból. amely tisztán csak ideákból áll. Még pontosabban azt jelenti ez. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. növényvilág. mind az ásványok között.). mindig valamilyen információra van szüksége.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 1. A változó összetétel. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. Pillanatnyilag teljesen mindegy. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x.. y. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). hogy először ott a kő.. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. amelyek minden szinten érvényesek. Van tehát valami olyan konkrét dolog. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. mind a növényvilágban. amely mind a növényvilágban. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. s aztán az ember a kő szemlélete során kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. Kutatunk azok után az egységek után. Mondhatjuk tehát. mind a Szókratész előtti filozófusok erre a gondolkodási modellre építenek. kövek). hogy formát öltsön. mint a dolog maga. A valóságban ez pontosan fordítva van. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. Ha a festő festeni akar egy képet. mind az állatvilágban. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. hanem az idea sűrűsödik képpé. mind pszichés szinten. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. 2. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. z és így tovább. olyan egységeket kell találnunk. amely különböző szinteket jelöl. először a kép ideáját kell megtalálnia. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. ásványok stb. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. „). Nem a kép teremti meg az ideát. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi.

hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. A szintek száma korlátlan. építészeti stílusok és így tovább). kecske csontváz. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. kölcsönhatá- . rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. Vegyük tudomásul viszont. mész borostyán. ne vizsgáljuk most. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. idős emberek fekete. sebesülések kovácsműhely. zsurló holló. bár most még nem látjuk át egészen. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. miben áll jogosultsága. gátlás. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. meszesedés. kőképzdés börtön. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. temető hegység. hangszerek. öregek otthona. artériás vér gyulladások. mi ennek a beosztásnak az értelme. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. Az „amint fenn. magyal. jóllehet. bogáncs. hogy függőlegesen gondolkodjunk. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. kolostor. hogy helyes-e. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. amelyben a közösséget az az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. harcmező vulkanikus táj katona piros a princípium definíciója struktúra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. rágcsálók izom. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. Egyelőre elegendő. jelen vannak. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely táj társadalmi helyzet szín x (?) ólom. amelyet most x-nek nevezünk. sörrészvénytársaságok. idő Fontos. hideg pusztaság bányászok. hogy ezt felismerjük. Előfordulhat. ellenállás. sötétkék y energia. Ezáltal csak az válik érthetővé. Valamennyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. impulzus (?) vas csalán ragadozók. ahogyan ez majd lassan kiderül. Az a) feladat egyetlen szint. fogak sorvadásos betegségek. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre.

hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. . Alapvetően mindegy. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. Abból a megfigyelésből. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. az emberi társadalomra. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. amelyeket az égbolton képviselnek. hogy egy tetszőleges. Így például mindenkit lebeszélnék arról. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen olyan valóságszint. következtetni tudok arra. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. hogy ma disznósült lesz ebédre. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. konkrét szintekre. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. hogy ma templomba kell mennem. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. Később még látni fogjuk. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. Ha ezt a megfelelést ismerem. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. akkor abból a tényből. s az is mindegy. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. és minden vasárnap disznósült van ebédre. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. mégpedig azon. mind más. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 sának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. mint a többi. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz.

amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium ég (i) W Szaturnusz (y) energia. hét napból áll a hét. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. magában nem fordul elő. s szimbóluma egy kör. y-nak vagy z-nek hívták. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. hogyan dominál az anyag a szellem felett. a Merkúr. a befogadót reprezentálja. egységben mutatja be. s istenségként tisztelték őket. Az asztrológia az ősprincípiumok tana . a Szaturnusz nevű égitestet. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. Láthatjuk tehát. a test–lélek–szellem hármasságára épül. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. Elég. ez mutatja. ugyanakkor a szellem az. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. a Mars. Q. A Hold a lelkit. ha emlékezetünkbe idézzük. amelyeket nem tetszés szerint választottak. hogy minden. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. A bevezetőben már említettük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. hét kérés van a miatyánkban. hogy a szivárványnak hét színe van. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. a Vénusz. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. illetve a héj. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. impulzus Mars a princípium definíciója struktúra. idő Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. Csak a merőben gyakorlati munkánál. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. ami a természetben található. amint mi tettük. manapság. Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. a felvevőképességet. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. Megszakítaná gondolatmenetünket. Az ókorban hét égitestet ismertek. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. és így tovább. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. ez a fogékonyságot. A lélek jele a félkör. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. s ezek rendszere. ellenállás. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. középen a centrummal. a Hold. persze csak ideiglenesen. gátlás. szimbóluma a héj R. nyilván emlékeznek is rá.

amelyek reálisan. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. a Vénusz. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. a Hold. de nem okozza azt. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. mert maga az asztrológia sem feltételezi. akik hisznek egy ilyen befolyásban. amelyre értelmezésük vonatkozik. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. alapkőletételre és így tovább. Aki tényleg ért az asztrológiához. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. Az egész zavar onnan ered. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. 6. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. abban az időben. mivel megtanulta. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. 4. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. úgy lenn. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. az Uránuszt és a Plútót. direkciók. szolárok és így tovább).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 volt és marad. a Jupiter és a Szaturnusz. Foglaljuk össze: 1. Így olyan analógialáncok keletkeznek. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. de nem befolyásolja. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. Az égitestek egy praktikus. Ne hagyjuk. a Neptunuszt. Ellenvetésük azért nem találó. 2. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). Sőt közülük egyesek különösen haladónak. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális . Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. a Merkúr. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. nem az égitesteké. 7. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. a Mars. tudományosnak tartják magukat. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. 3. szerződéskötésekre. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. 5. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés.

Az időnek nem csak mennyisége. azt. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. hogy valaki „kiugrik a sorból”. minősége is van. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 gondolkodási rendszereket ismerünk. meddig tartott. az expanziót. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. Azt kérdezzük. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. A fa mint anyag a Jupiter-princípium alá tartozik. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. Látni fogjuk. „becsavarodik”. és a mennyiségét hanyagolták el. de egy évtized is) meghatározott minőségű. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. – A ford. mennyi idő telt el azóta. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. a magyalt. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. amelyekben minden fekete. Régen ez éppen fordítva volt. és ez a magyal. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. Manapság azonban alig akad valaki. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. a „nagy szerencsét”. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. annak ez világos összefüggés. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. mikor történt. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. s ezt krómacéllal kombinálják. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. . Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. Az a német kifejezés. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. s figyeljük meg ezeket a terveket. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. egy másodperc. „abnormálisan viselkedik”. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési lapot. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. Az idő minősége Ahhoz. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. az időkvalitás azt jelenti. Aki azonban képzett az asztrológiában. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. Ha az időről beszélünk. a bőséget. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel.

pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. csak akkor. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az általa használt szinten nyert megfigyeléseket. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. Minden jós-. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. amelyben kezdődött. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. az asztrológiában egyébként . A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. mint a háború kezdő időpontja. horoszkópot csinálni nem más. hogy megtudja annak minőségét. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. szerződések kötése stb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 Másképpen ez azt jelenti. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. megfigyelték a madarak röptét. nagy súlyt helyeztek arra. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. egyedül az dönti el. mint a horoszkópkészítés. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. Mégis. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. Azt. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. minden kezdetben ott van a vég is. Felhasználták erre az állati belsőségeket. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. A személyes horoszkóp. a Ji Csing és hasonlók. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. mint „belenézni az órába” (hora = óra. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. ugyanúgy. új magjaival együtt. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. Ebből származik a „horoszkóp” szó. Emlékezzünk csak arra. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. skopein = nézni). Mindig mindenben minden ott van. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. nevezetesen. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. mint a tarot. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. Ez a törvény azt jelenti. bele lehet szólni. Ez azonban értelmetlen dolog. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég is. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje.

Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. Ma már ezred. Amíg csak a napórát ismerték. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. a mechanikus órával. nap mint nap átéli például. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. tehát teljesen irreleváns. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. Az ember ugyanis. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. Ha nem ezt teszi. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. Ha a mélyére nézünk. A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. mint később. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 „értelmezésnek” nevezik. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. munkája tetszőleges pontosságú. mint az a funkcionális tudás. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. este pedig lenyugszik. Véleményünk szerint ez helyes. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. függetlenül az asztronómiai számításoktól. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére.* Ez így helyes. s ez ebből a szempontból jogos is volt. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. lelkileg gyökértelenné válik. elveszíti székhelyét. mindegy. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. kívánnivalót hagynak maguk után. hogy a Föld a Nap körül kering. s eszébe sem jut. ebből a perspektívából szemléli az eget. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. . A horoszkóp olyan mérőeszköz. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. hogy reggel felkel a Nap.

kuruzslónak az . Ha a fent idézett mondat igaz volna. majd ugyanez bekövetkezett az orr. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. kezdetben az egész testre vonatkozott. sem azt nem csinálják. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. ahogyan a magban is benne van a növény. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. Megvolt annak az alapja. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. Annak is megvolt az alapja. később felfedezte a fülben az egész embert. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. Mik ezek. hogyan áll össze egy bizonyos időpontban a valóság. azaz vagy stimmel – vagy nem. a nevelésből. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. a láb stb. annál több viszont a vágy. a kezében. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. A csillagok nem kényszerítenek semmire. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. a lábában. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. Megvolt az oka. Első kérdésünk az lenne. egyszerűbb. csak azt mutatják meg. mindig csak a sors „végrehajtói”. minden sejtjében. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. a kéz. elveszett idő lenne még öt perc is. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. de nem kényszerítenek. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. több gondolkodási hiba található. ha sziklaszilárd meggyőződése. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Az itt következő mondás viszont.” Ebben a mondatban. hogyan ölhetnének meg bennünket. A nevelés és a környező világ szintén csak egy-egy szintet jelentenek. vonatkozásában. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. Ha ilyen eredményeket akarunk. mint az égboltból. univerzális. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. A környező világ a végrehajtó szerv. Egy további. kijelentéseik azonosak. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. amelyet az asztrológiára fordítunk. ha feldobunk egy tízfillérest. a fülében. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. Ha az asztrológussal megesik.

s így belülről megbékélhessünk velük. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek.vagy személyiségstruktúrának neveznek. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. Az igazi asztrológia a beavatás útja. aki nem ért az asztrológiához. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. akkor ráismerünk. ezért azt is tudja. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. Megmutatja azt. A horoszkóp azt méri. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. ha a melódiát felgyorsítva játsszuk le egy magnón. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. hogy az a későbbiekben milyen. Az asztrológia megtanít bennünket arra. amit a pszichológusok karakter. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. Mind az életre. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. emberek. Ahhoz. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. meg kell tanulnunk. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. itt is elkezdődik valami. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. Ha fordítva szemléljük. hogy megismerhessük az asztrológiát. s akkor említettük. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. Ugyanez érvényes arra. pozitív vagy negatív sorsesemény). 2. hogy mi. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 olyan orvost. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. s ezt egy ember életútjának nevezzük. 3. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. Hogyan is haragudhatnánk arra. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. amely egy ember sorsában megjelenik. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. azt mondhatjuk. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. A születési horoszkópnak – alapvagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. Más szavakkal: egy ember élete születésének felnagyítása. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. . Minden esemény. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. akit megértettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé.

így azt kívánja tőlünk. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. A tudomány hajlamos arra. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. hogy minden fejlődik. Ha viszont tantervről. Abban viszont mindenki egyetért. amelynek semmi sem állhat ellent. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. Ha egy feladatot megoldunk. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. sokak számára nem olyan magától értetődő. váltsuk meg őt problémásságától. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. azt találjuk. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. hogy minden. Életünk tanulási folyamat – ez. Mindezeket a konstellációkat tanulással. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. Beszéltünk már arról. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. Mind a tudomány. hanem konfrontálódniuk kell velük. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. Ez viszont úgy hangzik. sajnos. Fontos. mint amilyennek lennie kellene. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. A valóságban nincsenek problémák. be kell töltenie. A horoszkóp az a feladat. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. fejlődik. amely gondoskodik arról. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. s a környező világtól várják el. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. ezért sokan azt állítják. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. hogy elhárítsa őket. s meg kell váltanunk problémásságuktól. mint egy fátum. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. . ha nem képes azt tudatába beépíteni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. s oldjuk el. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. ami él. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. ezzel megváltjuk „problémásságától”. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. mint az emberre. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. illetve tanterv. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. problematikát testesít meg. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás.

Az emberek többsége a második lehetőségre. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). illetve feladataink betöltése. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. amikor problémáinkat elodázzuk. hol van az emberi szabadság. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. amelyet kvadrátnak nevezünk. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. hogy újakat sajátítsunk el. aktív módon váltson meg problematikusságától. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. hogy amikor ez az ember született. hogy fixációinkat. A tanterv maga bizonyosan determinált. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. Ez automatikusan életbe lép. Ezt röviden „energiaellenállásproblematikának” nevezzük. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. s minden problémát szabad akaratából. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. hogyan teljesítsük saját tantervünket. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. Tisztán technikailag ez azt jelenti. Ez a törvény választás elé állít bennünket. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. gátlás. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. Ez azt követeli az embertől. szükségszerűen megoldjuk. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. a probléma azonban magában az érintett emberben van. struktúra. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. Abban a pillanatban azonban. A tudatos tanulás. a legnagyobb sorscsapásoktól. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. 2. betegségektől sem kell félnünk. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. az lesz a véleménye. Ha készek vagyunk arra. amelyet a szaknyelv „SzaturnuszMars-kvadrátnak” nevez. mindig ellenállásba fog ütközni. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. hogy álljon sorsa kihívásai elé. Nézzünk erre egy példát. A tudattalan tanulás. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a . hogy tudatunkat kitágítsuk. ez azt jelenti. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. tehát be kell teljesednie. amely ezen változtathatna. s nem választható el egymástól. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. megpróbálunk menekülni előlük. ha megbékélünk vele. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik.

hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. azt teszi felelőssé érte. Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. különben nem tudna energiát kifejteni. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Mars-konstellációnak. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. de nem fogja őt veszélyeztetni. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. A konstelláció tehát: feladat. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. Így. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. amely se nem jó. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. amelyekkel felismerhetjük. se nem pozitív.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. új dant kap. Példánkban kínálkozik erre a karate. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. viszont át kell helyeznünk a valóságba. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. ha 180 km-es sebességgel vezet. se nem rossz. Így aztán megtapasztalja. olyan foglalatosság után kéne néznie. Aki ezt a megoldást választja. Ezeknek a kézzel. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. se nem negatív. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. vagy ilyesmi. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. Nem is tartja a „saját problémájának”. Tételezzük fel továbbá. ezt nevezik kiváltásnak. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. A . A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. A sors a végeredményben jelentkezik. nem az út minőségében. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. Meglehetősen függetlenül attól. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. lehet. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Ezzel a példával azt akartuk megvilágítani. ha nem is a kívánatos tökéletességgel. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. Akárhová kerül. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. Nem fog nekimenni a fának akkor sem. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. Aki ezt a sportágat megtanulja. Így megismerte az ősprincípiumot. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot.

Aki tudatosan ezt teszi. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. az szenved. A boldogságra . Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. ő lenne a világ legboldogabb embere. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. Nem vesszük észre. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. Ha ez is megvan. hogy ezt a keresést siker koronázza. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. amikor azt hisszük. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. alkalmatlan arra. ha egy lakása is lesz. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. Akkor követjük el a hibát. hogy fejlődjék. Ez nemcsak joga. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. Az ember keres valamit. meg is találja szerencséjét. kiderül. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. Kigyógyítják betegségéből. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. egészségesek és boldogok legyenek. Ha megvan a lakás. elismerésre vágyik. nem tartozik a sorsra az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 sors a tanulási folyamat céljának elérése. hogy jól érezzék magukat. s úgy gondolja. a sorssal szemben. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. vagy ha győz a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. ha teleehetné magát. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. Úgy viselkednek. egy kertes házra fog vágyakozni. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. dicsőségre. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. ha valaki nekimegy a fának. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. Aki éhes. Megkapja a vágyott eledelt. azt hiszi. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. boldog is lesz. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. s azt fogja gondolni. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. hogy boldog legyen. gazdagok. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. s magányosnak érzi magát. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. S ha ezt is elérte. s úgy gondolja. ezt boldogságnak nevezi. Annak. Később még látni fogjuk. ameddig nem a mieink. A „távolról sem” itt azt jelenti. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. hanem azért. mintha joguk lenne ahhoz. Tisztában kell lennünk azzal. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. amit mondtunk. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi.

mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg.) A születés formai esemény. vajon egy embernek. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 nem lehet vadászni. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. így végül is ugyanaz. Azt gondolhatják. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. más lenne a tanterve. s ezáltal mégiscsak út. s a boldogságot nem lehet birtokolni. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. s egy tartalmat reprezentál. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. a lélek egy állapota. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. hogy leálljunk. más időpontnak más a minősége. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. szűzies lélek. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). ahogyan a gyermeket elképzeljük. hogy jóllehet. amely szerint e világon nem létezhet véletlen. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. s mint ilyet. megakadályozza. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. a sorsa? Ez így van. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. Felvetődik a kérdés. A szenvedés a boldogság ellentéte. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. hogy szolgálhat. A boldogság a tudat. A formából megismerhetjük a tartalmat. Egy ember életútja születésekor eldől. A boldogság ott nő. azaz egy tiszta. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. A boldogság ott nő. hogy az élet tantervét. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. Majdnem mindig marad valami. (Tipikus fiatalkori tévedés. A szenvedés mindig kerülőút. A szenvedés gondoskodik róla. Láttuk. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. Az emberi életben nincsen véletlen. amely célhoz vezet. vagy nem oldott meg. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia tör- . olyan ez. amit nem fogott fel. hogy ne adjuk fel a keresést.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. és fordítva. amely csak akkor nyílik meg. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. az ember sorsát mutatja be. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lélek kódszáma. Legritkább eset. ezért más életutat jelent.

Így se nem véletlen. nincs olyan asztrológus. Így a csillagok is olyan területté válnak. győzelmek és így tovább. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. amely növeli azt a veszélyt. Kérjük. se nem igazságtalan. miért van az egyik embernek ilyen. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. hogy minden feladatába belefogjon. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. vagy a sors akaratának terméke lenne. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 vénye!). Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. s itt lesz az ideje. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. meg akarják tudni. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. Mindenekelőtt akkor. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. hogy a sorsot meg lehet csalni. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. az államban keresték. hogy az asztrológia olyan módszer. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. így mondhatjuk. Ha azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. aki a reinkarnációt tagadván. köztes eredménye. A horoszkóp olyasmi. semmire ne vállalkozzék. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. a munkahelyen. a családban. Mégse essen kétségbe egészen az illető. amelyeket könnyebb. Akkor következnek majd be a szerencsés események. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. hogy kicsit átverjék a sorsot. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. s legjobb. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. nem szabad azon csodálkoznunk. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. Inkább semmilyen asztrológiát. Itt derül ki. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. az asztrológusok a horoszkóppal. mint amennyi haszna származik belőle. . ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. a másiknak olyan horoszkópja.

Azt viszont megteheti. hogy informálja arról. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. hogy amit valóban megismerünk. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. becsukja ajtaját. hogy bezárkóznak. Ez az a veszélyes pont. az biztos lehet benne. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. nem akarja megismerni. amelyekkel szembesülnie kell. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. nem ártanak nekünk. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. Csak megemlítjük. Az „áldozás” fogalmán azt értik. mint vesztes. szembesüljön velük. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) . megszerethesse. hogy segítségével átverjük. aki a meghívást nem fogadta el. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. hogy megismerhesse. valami ismeretlent integrálunk. tehát tudatunkba integráljuk. s nem veszi észre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Ugyanaz a szakadék. Aki elébe áll a felszólításnak. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. hogy ő maga volt az. így semmi félnivalója nincsen. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. Az ember. mintha holt égitestekként. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. hogy helyet biztosítson nekik. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. hogy aki gyűlöl. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. az áldozott neki. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. s az istenséget magába engedi. mint amilyen az asztrológia. ha valami addig hiányzót. Ez a formula máig is érvényes. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. hogy megismerhesse. nem ismeri gyűlölete tárgyát. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. amelyek még idegenek számunkra. még hiányoznak belőlünk. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. amelyeket még nem valósítottunk meg. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. a konstellációt beválthatja. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. azt megtanuljuk szeretni is. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. A valósághoz is közelebb áll. Most térünk rá az asztrológia értelmére. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. hogy az ember tudomására hozza. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. panaszkodni fog a gonosz sorsra. elfojtják a valóságot. amely tönkreteszi. Aki azonban hallván az istenség kopogását. nem bocsátja be. amikor áldozniok kellene. A gyűlölet mindig azt jelenti. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot.

A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 kapcsolatosan. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. A valóságban azonban a Szaturnusz-konstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. másrészt pedig. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. szórakoztat. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. Mindenben. amit tesz. rendezzen be magának egy olyan szobát. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. azt. azaz esedékessé válik egy Szaturnuszkonstelláció. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. aminek a bujasághoz köze van. veszteségektől. a partikat. mindent. tehát függőleges irányban szintet váltunk. klasszikus zenét. Minden betegségnek az a feladata. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. bátorítást kell adnia ahhoz. hogy ez a valóság egyik építőköve. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. homeopátiás formában. . s járjon gyakran temetőbe. Ha teheti. balesetektől tartanak. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). hacsak annyit nem. kerülje a társaságot. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Kiszámíthatjuk például. vonuljon vissza ebbe a szobába. illetve azok különböző konstellációihoz. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. mert már megismerkedtünk vele. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). Amilyen gyakran csak lehetséges. hogy tökéletesebbé váljék. ami szétszór. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy konstelláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. hogy szorongani kezd. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem használ a kliensnek. vagy koplaljon. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. hogyan szembesüljön vele az érintett. saját életébe integrálja azt. Hallgasson komoly. megszorításoktól. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. egyszeri nagy dózisban. ezért mindenki szörnyen fél tőle. ellenkezőleg. ahová egyedül visszahúzódhat. tanácsot. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. figyeljen a rendre. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Ahhoz. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól.

a magány „nem neki való”. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. halálszimbólumok és így tovább. Hiszen megmondtuk már. éppen azt ajánlottuk. A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. Ha ez az időszak elmúlt. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg.) Nem túl színvonalas módszer. jobb. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. nem fog ellenállást kifejteni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 Teljesen áttekinthető. hogy egy ilyet rendezzen be magának. zsurló. hogy a végeredmény ugyanaz. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. mert úgy véli. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. az olvasmányok vidámak. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. azok is tesznek velünk valamit. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. szabad akaratunkból. a bőséges evésről. Ha ajánlásainkat nem követi. hogy „hogyan” tanulunk. Láthatjuk. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. minden szórakozásról. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. hogy a lemondás. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. a magányosság. a halállal és így tovább. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. analógiás láncából erednek: struktúra. ha meg akar gyógyulni. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. a magánnyal. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. hogy a tanulás célja determinált. a társaságról. temető. inkább eddigi életstílusát folytatja. vagy kényszer hatására. Ebben az időszakban aktívan azt tette. Ebből adódik. mi is azt ajánlottuk. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. el akarjuk terelni őt a problémájától. ezeket a dolgokat nem kedveli. s van ideje végiggondolni a dolgokat. hogy a halál. A betegszobák tarkák és barátságosak. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. Többször átéli. hogy foglalkozzék a halállal. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. milyen halálközelségben volt balesete alatt. problémákra is. Sokat van egyedül. a Szaturnuszkonstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. fekete. . csak mi úgy gondoltuk. éppen ezt tanácsoltuk neki. a beszorítottság. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. meg fogja állapítani. hogy módja nyílt a valóság egy új dimenziójának megismerésére. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. ólom. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük.

aki engedelmeskedik a törvénynek. a konkrét dolgok feloldása. akkor neki azt kell felmutatnia. a szabadság annak ellenére nem létezik determinizmus nélkül. az ugyanígy segítene. méreg. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. az irracionálissal. hasonlókhoz vezet. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. az illúziót és az ezotériát. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. nem pedig kizárja egymást. Ha beteljesítjük . Komplikált elméleteket fabrikálnak. ezotéria. a belégzés a kilégzést. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. misztika. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. Ehhez az szükséges. és éppenséggel feltételezi. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. álmodozáshoz. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. A szenvedés nem más. csalás. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról állít. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. Itt tényleg megteheti azt. a logika. az álomszerűvel. tudattalan. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. álmok. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. amely lehetővé teszi. mi van élete hátterében. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. drogok. és fordítva. ködösítés. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. illetve áteresztőképes legyen a felületi. a tudat. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. víz. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. az intellektus. mert „méreg”. s nem az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 Ahelyett hogy támogatnánk. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. víziók. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. és egy ezoterikus regényt olvasna. másrészről magyarázat arra is. állításainak törvényszerű struktúráját. a palackzöld szín. amely az analógia törvényére hallgat. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. Ez valamelyest segít. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. láb. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. Sorolhatnánk még a példákat. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. ahogyan azt a legtöbben gondolják. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. amely összetartozik. mit is jelent a sors fogalma. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. ahogyan a fény a sötétséget.

s nem az „azt csinálok. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. amit akarok” éndominanciájából. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. ha azt mondhatjuk: „Uram. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. A gyógyulás üdvözülés. nem érzékelünk súrlódást többé. hogy nem a saját pályánkon haladunk. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. 400.” Egy csillag mindaddig szabad. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. s kövesse pályáját. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember.” Betegség és gyógyulás Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. különben érezni fogjuk a súrlódást. ha pályájáról letér. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. Az embernek először el kell hallgatnia. pedig attól. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. amíg pályáján mozog. mind a társadalom számára. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. Sem az aktivitást. Ez az aktivitás bizalomból ered. az egy lesz azzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 a törvényt. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. Hippokrátész. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. mint egy csillag. aminek neve: szabadság. csodálkoznunk kell azon. legyen meg a te akaratod. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. fülelnie kell. A rabság akkor kezdődik. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. szakított törzse tradí- . Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. s egyre drágább a betegség. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. Az egyik oldalon. amelyet az vált ki. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája.). hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. Túlságosan is elnézőek vagyunk. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. e. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. ami útjába állhatna. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. Ismerd fel. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan.

sőt áldása is. hogy tudná. és anélkül. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. hanem a betegség. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. a jó útra téréshez. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. Ezért írj a Hans Blüher. Kérjük. amivel arra akarunk rámutatni. ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –. hogy beteg. és annak gyógyítása. megszentelni: heiligen). mint senki más. amivel viszont foglalkozik. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága. hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. hogy valakinek ez és ez a betegsége. s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. hogy a fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. akkor is. Ha az orvos meggyógyít egy beteget. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. az az egyes betegség. inkább kísérletnek.” Mivel alaptémánk a sors. önmagukban kezdte vizsgálni. tehát e téren nem is változott semmi. Csak hogy éppen ez a betegség az. csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le. így a vallás ügye. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. a papi orvoslással. s a betegségeket a vallástól függetlenül. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. egy másikra teszi rá. ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). Azzal. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár. Magától értetődik. illetve ha változik is. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó. a betegséggel mint olyannal. . A papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. Nem kétséges. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. az emberiség betegségét nem érintik. s így békítette meg az istenséggel. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. illetve annak konkrét tünetei. „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Nem mondhatjuk azt. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. azt kell mondanunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 cióival. s a gyógyulás a bűnbánathoz. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. hogy bármit vagy bárkit is támadnánk. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. a világban megjelenő betegek száma nem változik. bárki tetteit elítélnénk. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen. hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik.

Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg. mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján. mert hiányzik belőle a megértés. sem a tabletták. Hál' istennek – mondom én. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos. Ha közelebbről szemügyre . Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni. a maga idejében-később azonban megszűnik. mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel. funkcionálisan próbálja magyarázni. hogy köze van a betegségéhez. Ezzel a betegség mint információhordozó. s a nappal előkészíti az éjszakát. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül. mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Értelmetlen betegség nem létezik.. akit minden eszközzel le kell győznünk. Az orvostudomány második legnagyobb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 Mindennek megvan a létjogosultsága. Ahogyan a tél a nyárról álmodik. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. Ezek után ki csodálná. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas. sem a sebészek szikéje. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban. mint az egyes ember sorsában. mert ha belegondolunk. s megbélyegződik. segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. amitől idegenkedik.. az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak. valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent. mint teste hibás működését. Az első lépés a beteg számára az kell legyen.. úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az. A betegségek mindig információt hordoznak. hogy betegségével harmóniát alakít ki. orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. hogy nem befolyásolják sem az injekciók. hogy a betegségeket önmagukból. megtanul igent mondani rá. mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens. mint ez és ez. Ebből következik. hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni. s ez nem más. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk. mint az élők tudománya. mint olyan ellenség. hogy értelmére rákérdezhetünk. mert megmagyarázza neki. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen.. hogy rákérdezzen betegsége miértjére. A betegség és a halál mint a sors jelei Láttuk már. hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. ami ellen „harcol”. Az ember csak azért gyógyulhat meg. hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt. hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül. a küzdelem küzdelmet. a veszteségről soha. hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk. egyre inkább elveszíti szerepét. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt. s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst abban. hogy betegsége nem más. maga gyártotta ellensége a halál. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek. Feltűnő. el kell viselnie sorsát. hogy közelebbről megismerje „az életet”. Legbelül minden beteg ember érzi. ezt szintén megpróbálja legyőzni.

Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz. hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. mintha az orvosok volnának okai annak. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert. s ha az elalszik. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak. amilyen manapság a miénk. mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával. nem él többé a törvény szerint. hogy az ember kicsúszott a rendből. hogy mi a betegség. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz. mert nem volt olyan erős a hitük. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt. akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek. amilyent megérdemelnek. lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt kapja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 vesszük ezt a kérdést. s nem tehetünk úgy. A betegség azt jelzi. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. ha mindenáron. mint a páciensé. A segítség tehát lelepleződik. nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni. nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Aki felfogta. hogy meglazítsa a körtét. Aki idegenkedik valamitől. . kissé gyanúsnak találjuk. hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. Esetünkben ez azt jelenti. s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. Alighogy felvillan egy szimptóma. és így tovább. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. büszkén bejelentse. hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. akaratunk ellenére is ránk tukmálják. hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak. A betegséget szimptómák jelzik. miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért. hogy megjavította a gépet. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. az nincs megbékélve azzal a valamivel. Így keletkezik az a paradoxon. vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. Csodálkozva kérdezzük. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét. hogy a szimptómákat megszüntessük. ez egyre kevésbé tűnik fel. Aki megbékélt a halállal. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. A szimptómák maguk nem betegségek. amire rászolgál. A szimptómáknak jelző funkciója van. amely akkor villan föl. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt. ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Ez az egyes esetekre is érvényes. s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. hogy másokon segítsenek. hogyan bánjon a sorssal. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. az orvos megszünteti. s ha e jelzéseket helyesen értjük. Az emberek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik.

irrealisztikusnak tűnhetnek. mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek. mert a homeopátia sokkal több.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg. közelebb visszük a kegyelemhez. amely őt megbetegítette. A gyógyítás mindig papi aktus.. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze. a vírusoktól. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”.. Nemcsak azért. bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével. vagy következményei-e. s ezek a kevesek azok. ezért nem indokoljuk részletesen. s persze vannak is. vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése. akik valójában a világot megváltoztatják. hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök. de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –. mint puszta terápiás módszer. hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű. amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel). Ilyenek mindig voltak. Homeopátia A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. mégis sokkal valóságosabbak. mondják. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. olyan világos reprezentálására. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni. aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg. soha nem a baktériumoktól. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk. megszenteljük. a valódi gyógyító beavatott. kifinomuló diagnosztikai módszerek. hogy egészebbé tesszük. Az embert meggyógyítani annyit jelent. a szentek. vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei. Mi azt akarjuk bemutatni. az imádkozók nélkül létezhet a világ. ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik. a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek. ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene. Magától értetődik. amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. S valóban. hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. de legkevésbé a bölcsek. a mérgektől vagy hasonlóktól. amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük. A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. hogy aligha lehet benne hatóanyag. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. Bár nem láthatók. amely túl van a tisztán anyagin. milyen sok a beteg ember. Nem tartozik témánkhoz. hanem mindenekelőtt azért. észrevesszük. akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „. Ezt a sajtó feltűnő . mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést. bár nem hallunk felőlük. Tekintettel arra. mint bárki más. Amióta csak homeopátia létezik.

Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek. hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk. Ezt az összerázást. nem más. D 30-as. ami a D 23-as hatvány után történik. megkapjuk a Bell. D 2-t. a Belladonna 30 a . ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll. D 1. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell.). Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell. mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz. E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot. D 1+9 rész alkohol = Bell. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. s a kettőt összerázzák. az korántsem jelenti azt. ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert. és kijelentjük. a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok. és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. Az eljárás végeredményét Bell. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is. s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól. Ha a kémia szintjén nézzük. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. Nos. D 6+9 rész alkohol = Bell. hogy megállapítsák. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓ 1 rész Bell. Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek. mint D 12-es. D 4+9 rész alkohol = Bell. mint az alkohol rituális összerázása. de D 200-as. D 2+9 rész alkohol = Bell. amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). D 3+9 rész alkohol = Bell. D 500-as. kilenc rész oldószert adnak hozzá. Ha ebből a Bell. mindnyájan tudjuk. szimbolikusan megkavarjuk. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). Minden. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. Ezzel a csalást le is leplezték. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt. nézzük meg először. az állatok és a növények világából. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. hatványozásnak nevezik. meg némi szennyező anyagot. s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt. D 1-nek nevezik. például alkoholt. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 29+9 rész alkohol = Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell.

A teljesség kedvéért meg kell említenünk. vagy 7 globuli. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. már nem az anyaggal dolgozik. amit felirata ígér. Az is feltűnő. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. hogy léteznek az úgynevezett C-hatványok is. Ha már az a tény is problémákat okoz. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. az adag mindig 7 csepp. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvinta-centimális hatvány). Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. ha úgy nézzük-. s ennyiben. A zavarodottság csak nő. túl sok a tisztázatlan részlet. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. . használati javaslat nincsen. mondjuk. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. Ellenfelei most örülnek. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. mint placebo-effektus. hogy biztos lehessen benne. amely az alkoholt helyettesíti. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. Ezek annyira egyértelműek. de a terápiában jobban alkalmazható. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot.mindkettő tiszta alkohol. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. ha azt éljük meg. Ha így volna ugyanis. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. ebből. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. ha azt hallja. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. a zavar csak nő. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. Ezeknél a tejcukor az oldószer. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. minden két órában egy adagot kell bevennie. hiszen ezzel beigazolódott. spontán gyógyulás vagy autoszuggesztió. ez a magas hatványoknak felel meg. ezek a globulik. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. Naiv és ostoba az.

Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. Az információ mindig valami nem materiális. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. lemez. . Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. melyiken van a zene. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). a pontos kémiai öszszetétel és így tovább. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. Az. fém. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. alkalmasnak kell lennie arra. mert minden anyag már magában is „beteg”. kő. tehát nem állapítható meg. végül kaphatunk egy listát. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. amiről bárki meggyőződhet. Az előadás vagy a zene az információ. Ez olyan tény. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. A könyv papírból. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. Figyeljünk meg egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. Itt azonban szó sincs arról. A tudat kitágulása információáramlást jelent. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. a spektrálanalízis eredményei. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. másodlagos. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. hogy papírra van-e nyomva. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. levegő és így tovább –. Fontos maga az információ. hogy a tartalma Európa története. a laborban nem mérhető. pontos méretei. nem az anyag. s ez Európa története. Ha egy tabletta arra tart igényt. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. vászonból és nyomdafestékből áll. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. aki akar. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. Általában elsődleges az információ. hogy mindig az ember az. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. és miért. és melyiken az előadás. amelyen rajta áll a könyv súlya. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanciákból állhat – lehet kazetta. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. aki beteg. a kazetta maga pedig az információ hordozója. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. fa. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. Ha két kazettánk van. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. Inkább azt emelnénk ki. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. Mondjuk. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. papír. a hordozó nem olyan fontos. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. s nincsen rajtuk felirat. nem tudjuk megmondani.

az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. mint egy. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gondolkodási rendszerébe. az nem gyógyszer. mint egy. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. az állat stb. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. ezért is kell gyakrabban szedni őket. mint ásvány. Ezt azért hangsúlyozzuk. akkor sem történne se több. annál magasabb lesz a hatvány. lelkében rejlik. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. s a szabaddá váló információt egy új. Ehhez azonban az kell. amely szerint az ember a mikrokozmosz. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. amely képes azt továbbadni. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. ezzel mindig árulást követnek el. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. a növény. a homeopátia lényege a hatványozás. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. így hatásuk testi kitérőket tesz. se kevesebb.” . Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. hanem az energián. növény vagy állat válik egyedivé. hogy az ásvány. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. Nem a testen múlik. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. a gyógyszer nem látható. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. A makrokozmoszban minden princípium. mert a homeoterapeuták egyik. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. Aki megértette. hogy a D 200-as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli.

hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. Ha egy beteg embernek. aki nem szedett Belladonnát. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. hogy mérgező legyen. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. Az orvos megbetegítette magát.). hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. Hogyan tudom megállapítani. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. Nyilván az sem véletlen. hogy attól megbetegszik. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. hanem hatványozott formában kapja. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. illetve gyógyhatásának képét. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. az a betegnek orvosság. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. mint a beteg. azaz a megfelelő orvosság. növény stb. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. Gondoljunk itt Krisztusra. olyan tünetegyüttese van. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. akkor ez a szer „simile”. hogy melyek azok az információk. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. amelyekre a betegnek szüksége van. így együtt szenvedett pácienseivel. . és hogyan ismerem föl. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. amely képes a beteget meggyógyítani. hogy a mérgező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. szubjektív reakcióját mutatja. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. pathein = szenvedni. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. Ha az orvos olyan beteget talál. rátérünk a dolog lényegére. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. mint a higanyból. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló.

ha mérgező. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. gyógy- . A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. A homeoterapeuta. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. A beteg azt kapja. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). de a nem anyagi szinten. ezért megbetegszik.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. de gyógyítást nem. vagy sem. bár hatásokat kiválthatunk vele. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. s testében materializálódik. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. Ezt minden nagy orvos tudta. Ezért is mondtuk fentebb. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. A betegben az egyik. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. dacára annak. amire szüksége van. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. Ha felidézzük azt. mint normálisan – 5. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. az anthrax anthraxot. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. de a hatványozástól eltérő módon. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. hogy így esetenként a helyes. megmérgezi magát. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. hogy kitalálja. mert ők maguk sincsenek még megváltva. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. azt megmutatja a kúra. a nagy Paracelsus már Hahnemann előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. megbetegszik. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik.76 grammot naponta. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. A kapott információ gondoskodik arról. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. bűnös formájukban. A beteggel is ugyanez történik. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. akinek az a nehéz feladat jutott. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. de zuhanó. mert az egészségesnek. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. „meghülyül” (Fritsche).

A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 szerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. . ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. és nem tarka színekre stb. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre.

három litert. három fokot stb. Gyakran értelem nélküli. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. Beszéltünk már az idő polaritásáról. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! Elér a gyász. Néggyel mit érsz? Ötölj. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. egyszerű szójátékra gondolunk. Aki mindenáron kerülni kívánja. csak azt árulja el. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. gyökere. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. hogy még nem nyert beavatást. Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. mennyiségi és minőségi aspektusáról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. kilenc is egy. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. s ez a minőségük. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. nekifogott a Biblia-fordításnak. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. tíz: megmeredj. s ezzel a füg- . hatolj. Ha megértjük a számok minőségét. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz.

s ezzel bebizonyították értetlenségüket. A számok ősminőségek. egy magasabb rend valóságai. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9-ig vezető fejlődés. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. A teozófikus addíció abból áll. Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. 10-es mind ugyanaz. Ha ezeket kimerítettük. s ezeket addig adja össze. mondhatjuk. 7-es. hogy elemeire bontja. Ha helyesen nézzük. Csak kilenc számjegy van. mert: * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. hogy az 1-es. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. nem is ők teremtették.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. Meg kell állapítsuk. csak más szinten. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 gőleges gondolkodás elveit követte. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. mégpedig úgy. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. Sem a számokat. 4-es. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. összegzés . csak rájuk találtak. vagyis 1.

amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. mint például a négy elem. Láthatjuk. és így tovább. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja.) ugyanannak az egységnek különböző formája. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. 7. Ellenőrizzük: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. antagonizmus). A 2-es a befogadó. Így ez aktív. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. . hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. teremtő princípium. 19 stb. 16. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. ebből indul ki az impulzus. Így leírhatjuk. 13. „Jod Hé Vau Hé” tanában. a püthagoraszi tetraktisz. hogy a számsor hármasával felosztható. de magasabb szinten. a nőies princípium. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. a kabbalisták tetragrammatonja. 4. 10. férfias.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. passzív.

De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. a levegővel és a földdel. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia Állatöv az apokalipszis állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Kabbalisztikus világok Tarot Kártya Égtájak 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni oroszlán ( ) oroszlán Márk macskaláb Jod Azilut botok treff kelet 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni skorpió ( sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni ) vízöntő ( bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél ) 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni bika ( angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak ) .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 A 3-as közömbös. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. hogy végső soron minden rendszer. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). a vízzel. bipoláris. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. hanem az első három keveréke. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. teremtő princípium. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. s csak szimbólumaikban. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. a formálható Víz. A Tűz. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. A Föld azonban nem tiszta princípium. újrakezdés egy új szinten. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. a semleges közvetítő a Levegő-elem. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). az 1-es viszont pozitív (+). s mint ilyen: eredmény. nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. a tűzzel. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. a magába fogadó.

. Ahol kettősség van. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. ott feltételeznünk kell az egységet. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. az „egy Istennel”. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új. apa nélkül nem lenne fiú. ez pedig az egység. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. Egység nélkül polaritás sem lenne. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen következik. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. amely bár nem hozzáférhető az ember számára. ami megint csak azt mutatja. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. nem lepődhetünk meg azon. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. Isten annak az egységnek a fogalma.

Térben és időben végtelennek kell lennie. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. Ezt az eredeti. csak kiterjesztése által észlelhetjük. közömbösíti. Ebből a definícióból következik. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. hiszen a végesség.” A 3-as szám tehát. véges és korlátolt. nem képes felfogni. mert akkor nem volna ő az egy Isten. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. megkezdődik a teremtés folyamata. de az Univerzum nem fogja át Istent. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. Rajta kívül nem létezhet semmi. Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. mindenható Istenre. de ő is ott van minden teremtett dologban. Brahma. amely még nem lépett a materialitás területére. megteremtődtek a poláris. a hármas egységben foglalja össze. magasabb egységben. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. Isten átfogja az univerzumot. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. pontnak. Ezért három. mint női. akkor nem lehetne sem teremtő. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. ha kettő lenne. Ízisz. Az egyes ott van minden számban. sem atya. Rajta kívül nem létezhet semmi más. . képzelőerőnk azt. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. az a vég nélküli antagonizmushoz. amíg nincsen semmi. Visnu és Siva. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. amely tükréül szolgál. abban a pillanatban. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. ami a valóságban létezik. A teremtés hármassága Így születik a 2. szüksége van a polaritásra. akkor Istennek mindent át kell fognia. Ozirisz és Hórusz. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. Ha Isten mindenható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. passzív. Fiú. s az 1-esből következett kettősséget új. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. látensen megbújnak benne az összes többi számok. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. vagy a meghasonláshoz vezetne. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. Szentlélek. Az Isten viszont végtelen. annak a 3. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. tiszta szellem. élő. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. nem változtatható. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. ami nem 1. a korlátoltság. meg akarja ismerni önmagát. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. mert minden emberi elképzelés poláris. ellentétekből álló világ alapjai. ami nem poláris.

A 4-es az anyag száma. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. Isten teremtővé vált. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. három a magyar igazság és így tovább. Isten. keresztet kapunk. hogy a teremtés három szinten manifesztálódik. kizárólagos. csakúgy. három próbát kell kiállni a mesében. Így az ezotériában mentális. A teret is átfogja a hármas: hossza. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. Éppen így teremtette Isten az univerzumot.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. hármat találhatsz. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. szellemi teremtés. Ránk. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. változó. s bár a teremtést önmagából merítette. mert minden szellem. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. tehát 3 x 3. itt csak azt akartuk érzékeltetni. Az ember is teremt ideákat anélkül. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. piros. a zenében ott a hármashangzat. az alapszínek száma három: kék. hogy ezek rajta kívül is léteznének. az asztrál-. mint az egy. vagy más szavakkal: a szellem. Az univerzum véges. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. kiderül. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. illetve a fizikai test felel meg. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. szilárd vagy gáznemű lehet. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 A népnyelvben is a hármas a teljes. 9 számjegy létezik. a teremtés nem állhat szemben ővele. jelenre s jövőre osztjuk. az továbbra is benne marad. Ez azt jelenti. Számunkra abból. hogy az univerzum valójában nem is létezik. Ez azonban tévedés. az anyag halmazállapota folyékony. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. poláris. még meg nem nyilvánult Isten. mind a legnagyobb világban jelen van. hogy Isten önmagából teremtett. Isten nem lenne többé mindenható. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. emberekre azonban mindez paradox módon hat. sem valamely részével. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. a lélek és a test. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. Ha a kocka felületét kiterítjük. Az „amint fenn. Isten továbbra is átfogja. fejlődése. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. ugyanakkor nem is azonosak vele. határtalan. amelyeknek az ember esetében a mentális-. sárga. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. mert ha így volna. a mindenható azonban végtelen. asztrális és materiális szintről beszélünk. az idő és a tér polaritása. széle és magassága van. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. a kén és a higany. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. az következik. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. . Az időt múltra. mint a megváltást a matériától.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. a második fejezetben egy másik szin- . Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. ischsa = asszony). amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. Bármilyen gyakran idézzék is. Mózes első könyvében. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. Isten már itt megteremti az „embert”. az ideák szintjén az ember androgün. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. hogyan formálta Ádámot a földből. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából.. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. amely még nem esett bűnbe. a barmokon. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi..” (Móz.” (Móz. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. tehát legyetek olyan tökéletesek. és elaluvék. az állat és a növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. I. az állatokat és az embereket.). és az égen repeső minden állatokat. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. férfi és asszony egyszerre. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. I. az ég madarain. Az a teljes teremtési folyamat. Csakhogy itt az áll.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. mert ez férfi-emberből vétetett. majd az asszonyt Ádám bordájából. és uralkodjék a tenger halain. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. mint élő. még nem lépett be a polaritásba. előbb meg kell értenünk. ezért még nem is vált anyagivá. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. hogy az ember.” (Móz. „Valának pedig ők mindketten mezítelenek. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. ezúttal az alakok földből való megformálásával. a növényeket.) A 19. az ősideák teremtését írja le. lelkes lényről olvashatunk. 7. A Genezis első két kötetében Ádámról. 2. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. I. mind az egész földön. ez neveztetik asszonyembernek. Az első szinten. mind a növények és az állatok teremtéséről. az annak neve. 2. ki az én csontomból való csont. hogy egyes.” A nő teremtéséről végül a 21-23. 25. l. 26-27. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. amely ezen a fokon még androgün volt. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. a vasárnappal lezárt.” (Héberül isch = férfi. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. és Ádámhoz vitte volna. mi a különbség a különböző „világok” között. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. a fényt és a sötétséget. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. de sokkal később következik annak a leírása. a másodikban azonban észrevesszük. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. és az én testemből való test. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. hogy látná. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. az ember ősképe. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. így lőn az ember élő lélekké. És azt a csontot. az ember képét éppenséggel.

hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 ten. a sötét. A bűn a megismerés ára. Következésképp minden ember bűnös. mindkét nemet magában hordja. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. amely örökösen arra késztet mindenkit. Egységben lenni annyit jelent. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. Csak az anyagi ember halandó. . Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. halandó lesz. s így „lett az ember élő lélekké”. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. egy másik világban megismétlődik. az evolúcióba. a görög „psziché” szót. ami azt jelenti. ami azt jelenti. csak az anyagi világ bűnös. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. a sátáni jelzők tapadtak. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. Az utalás. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. bűnössé vált. lehelet. és visszavágyik oda. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. amint elérte a legmélyebb pontot. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. az Istentől. Az első teremtés az ősideák. hogy az ember mindennel azonos. hogy tudata még teljes volt. amely. A bűn – leválás az ősegységről. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. Erre gondoltunk. a polaritás még nem jelent meg tudatában. nem különült még el a kozmikus tudattól. Mint a fény ellenpólusát. az ősfénytől. s ugyanakkor az anyagiságba való lezuhanással. A kígyó beszélte rá az embert arra. Bűnös az egész anyagi világ. ami abban fejeződik ki. a nemek még nem váltak el egymástól. míg a második (1. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. mert ha eszik. hogy lépjen a megismerés útjára. (Vö. és leválván az egységről. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. mely később az anyagi megformálás alapját adja. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. arra mutat. Ezen a szinten az ember még androgün. Az embernek a Paradicsomból. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. az anyag a sötétséget szimbolizálja. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. kikerült az egységből. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. s nem kívülről állítja az ember mellé. amelyben az ember eredetileg élt. az ember még nem ismerte az individualitást. evolúcióba csap át. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. Ezért is mondják. mint „a fény hiánya”. lélek. nem individualizálódott. de tudással nem rendelkezett.

csakis ha szembesülünk velük. olyasmire képes. amelyek az egységet gazdagítják. éppen mert széttörte. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. ha nagy kanyarral kikerüljük őket. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. Ezt a törvényt hágják át mindazok. Nem arról van szó tehát. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. a fényhozó mítosza arról szól. hogy a felemelkedés útjára lépjen. a megvilágosodás és így tovább. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. amikor a leghosszabb a sötétség. mint az apa. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. tudatosabban tér vissza. s Isten ennek úgy fog örülni. visszatérést az Isteni Egységbe. kozmikus tudattal egyesítsük. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. halálával pedig megjárta a poklot. hogy átkozzuk el a földi. s aki ennek örömére borjút vágat. és ünnepet ül. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. A megtett út. legyőzzük a polaritást. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. amely elválasztja az embert az egységtől. mint ahogyan levált róla. csak a polaritást szilárdítja meg. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. Csak az lehet elég érett ahhoz. Azért tanítja minden vallás. Jézus istállóban született és nyomorban. akik . gazdagabban. a tanulás. hogy kicsi. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. a válasz ugyanis olyan területekre visz. nem lenne az: életet nemz. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. Felmerülhet a kérdés. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. űzzük el a bűnt. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. mint poláris lény. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. a fény születését azon a napon. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 hogy valódi otthonát keresse. amire egyébként. szenvedések. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. mert bűnt követett el. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. hogy Isten őt különösen szerette. kell lennie „nem én”-nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. amelyből kiszakadtunk egykoron. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. mint a szexualitás. hogy szeressük felebarátainkat. ha visszatérünk az egységbe. meneküljön minden földi dolog elől. vagy a világi problémák legyőzéséhez. jogtalanságok érték. a conjunctio oppositorium. s újra megleljük az egységet. Amíg van „én”. akinek elveszett fia hazatért. világos lesz előttünk. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. a téli napfordulón. korlátolt tudatunkat a nagy. az anyagi világot. mert ő elbukik. amely a nemekben ölt testet. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az ember már „hasonlatos Istenhez”. s szólítsuk fel az embert. az unio mystica. Lucifer. ellökte magától az egységet. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. a mindent átfogó. a misztikus menyegző. és megismerésre tör. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más.

csak addig terebélyesedhet. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. A beteg bűnös – mind konkrét. ez csak az orvostudomány találmánya. ehhez azonban hagynunk kell. hogy keresztülmenjen rajtunk. s bűnösségében mondani rá igent. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. s ezért tud segíteni a betegnek abban. ami gyógyítható. hogy felfelé nyithassunk. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. A betegség gyógyíthatóvá tesz. igaz. s megmérgezik az élő szervezetet. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. Az emberek még mindig azt hiszik.. A szülők tudják. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. valójában ez teszi emberré az embert. az egész anyagi teremtés beteg.. mind metafizikai értelemben –. ha kigyógyulunk valamely betegségből. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. és belezuhanhatnak az anyagiságba. . Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. Mindaddig. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. A megismerés és a bűn. ameddig gyökerei elbírják. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. nem szabad kitérnünk előle. Annak. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. Nem fogják fel. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. az embert megköti a polaritás. amíg anyagi teste van. „A higiéné egészséges ideáltípusát. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. Nem menekülhetünk el a sötétség elől úgy. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. Egészséges ember nem létezik. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. Az ember mint olyan bűnös. hogy minden gyermekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. mert csak a beteg az. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. igen. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. a fejlődéssel. mely mentes az eredendő bűntől. A fa koronája csak addig nőhet. lent is be kell biztosítanunk magunkat. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. bűnösségével konfrontálódnia kell. Az ember beteg. az első vihar kidönti. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania).” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. hogy nem nézünk oda. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése.

hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. csak azt árulja el.” Jézus azért lett Üdvözítő. ebből azonban nem követke* Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. akik az állatok természetes. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. hanem fölé kerekedni. ha Isten Fia vagy. Aszklépiosz botján felegyenesedik. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. sem korai lefekvéssel. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. hogy mit teszünk. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. Így elképzelhető. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. Nem arról van szó elsősorban. mert nem kerülte el a szenvedést. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. mint pozitív gondolkodással. A beteg számára egy ideig szükséges. anyagi hordozói a kenyér és a bor. (A kiadó) . Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. ő a betegség okozója. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. nem demonstrálta hatalmát. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. Aki mindenáron kerülni kívánja. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. hogy aki egészséges. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. hogy még nem nyert beavatást. betegség árán üdvösséghez jutnia. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 C. s ez az ellenkezőjét jelenti. E világ gyógyítójává. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. A test a szellem temploma. hanem arról. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. fel sem merül. Vannak. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. A. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. sem nyers koszttal. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. s így „egészséges” is lehet a diéta. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. e világ gyógyszerévé lett. sem barna kenyérrel. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya van. természetes életet él. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk.

hogy egészségesebb vagy sem. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. hogy a vallások különböznek egymástól. Korábban már beszéltünk arról. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. és nem az egyházakra vonatkozik. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. hogy mindig ugyanaz. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. hogy valójában mi is az „élet”. hogy magunk szedjük a zöldséget. . Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. Ha vallásról beszélünk. Aki azt hiszi. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. tökéletlen és gyarló. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. minden. aki még képes agyoncsapni egy legyet. Meglehetősen közömbös. Ha vesszük a fáradságot. mert a konkréthoz ragaszkodnak. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. és kibontjuk a tartalmat. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. Aki azt hiszi. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. Az. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. Minél tisztább egy termék. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. A tapasztalat azt mutatja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 zik. az csak a csomagolás különbségeit látja. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. Az egyházak emberek művei. Ez persze a vallásokra. annál tartósabb. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. mint az a tudatállapot. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. a gabonafélét. mint maga az agyoncsapott légy. aminek elveszítésétől fél. Meggondolandó például. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. mert kultúránk. Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. látni fogjuk. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. amelyben egészen magától. Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. ennél sokkal érdekesebb kérdés. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. amelynek a kifejeződései. Gyakorlatnak nem rossz. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. ha azt képzeljük el. hogy „egészséges maradjon”. Az egyházak létjogosultsága abban áll. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. ami emberi. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. a gyümölcsöt. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket.

A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. onnan csak akkor szabadul. minden mozog. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. az ébredést. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. mint a belégzést a kilégzés. hogy képes függőlegesen.” A reinkarnáció MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. Minden ki.és beáramlik. az inga rezgése mindenben megmutatkozik. minden élet alapmintája. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. minden felemelkedik és lesüllyed. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. A törvény érvényességét. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. hogy egyszer meg fog halni. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. hogy az ember átláthassa ezt. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. az ébrenlét – alvás ritmusára. az elektromosság. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. az évszakok. analógiás láncban gondolkodni. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt . Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. mindennek megvan a maga ideje. abban. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. minden rezgés. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. mint az ébrenlét. hogy „minden rezgés”. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. Láthatjuk. a háború és a béke periódusai.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 Az ezotéria azokhoz szól. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. alvás. ébrenlét és így tovább. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. ha a szeretetben lel tudásra. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi.” Ezzel elárulja. mint a be.és kilégzés. a ritmus egyensúlyt teremt. Emlékszünk még rá. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. Az élet és a halál – ugyanúgy. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. Az élet és a halál olyan polaritások.

ahol kimutathatnók. azzal azonban tisztában kell lennie. mint annak a küszöbnek az átlépése. amelyet mi „halál”-nak nevezünk. így nem is válhat tapasztalattá. és nem azt. A meghalás így nem más. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. csak a létnek egy másik. s így vezet a tudáshoz. Aki tud valamit. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. amit mi evilágnak nevezünk. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. Annak. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. hogy tudott róla. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. A külső. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. mint a tudat. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. mint Goethe. hogy higgyenek benne. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. Így a testiben lévő emberek szintje. miután másokat is arra kényszerít. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. ellentétes pólusú formája. Ha azt mondom. mert nem része a valóságnak. így független lesz a bizonyítékoktól. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. hogy azután átéljen egy olyan. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. A halál nem „nemlét”. „bebizonyítottam”. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó vándorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). s nincs szüksége külső bizonyítékokra. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. ahová nem tartozunk többé. Az a megállapítás például. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. Erről Platón ugyanúgy tudott. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. túlvilág . és átkerülünk a túlvilágra. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. hanem arra a teljes ritmusra. mert nem a hit tárgya. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. Ezért azután meglehetősen furcsa. annak nem kell hinnie. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. Szándékosan mondtam. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. A valóságot is léte igazolja.

vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. sikereivel és sikertelenségeivel. akár ateista valaki. születés és halál végső soron ugyanazok. Olyan tanulási folyamat ez. A halál tehát szubjektív élmény. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. amellyel pályáját befejezi. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. . Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. felismeri.ugyanúgy. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. s a hibákat kompenzálja. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. s felismeri. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. Nyilvánvaló. se le nem nyugszik. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. A tanulást a szünidő követi. sok tévedésből és sok helyesbítésből. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. Az élet értelmének keresése alapvető igény. Szünet után újra kezdődik a tanév. nehézségeivel. Az élet tanulás – függetlenül attól. problémáival. hogy evilág és túlvilág. hogyan fejlődjék. megfelel egy iskolai osztálynak. sok apró lépésből áll. Egy túlvilági halált mi. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. Amit mi egy földi életnek nevezünk. s ezalatt meg kell tanulnia. hogy mindenki azt tanulja meg. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. hogy az időtlen. hogy ebben az életben nem mindenki indul ugyanarról a starthelyről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 lesz számunkra. következő osztályba léphet. tényleg kétségbe vonhatjuk. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. mely alatt néha pótolnunk kell azt. hogy a sors határtalanul türelmes. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. a maga feladataival. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. Attól függően. Az emberi lélek útja a tanulás útja. amelynek célja a tökéletesség. amit a legkevésbé akar elfogadni. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. hiszen valójában se fel nem kel. s ez a fenti törvényeket követi. ahogyan a Nap mit sem tud arról. hosszú út.

A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. amely a lehetőségek tömegét kínálja. ha mindazért. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. mire használjuk. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. esetleg testét. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. rá kell jönnie. amelyet korunk embere nem akar megtenni. amely eddigi problémáinkat. felismeréseinket tükrözi. Nehéz felfognunk. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. hogy minden új élet új esély. elkövetett hibáinkat. Bizonyos. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. amit addig szőttünk. befolyása alatt áll. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. gondolatainkat és cselekedeteinket. ugyanakkor azonban új. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. Amikor reggel felébredünk. hogy nekikezdjünk az új napnak. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. Világos. lelkét elhanyagolta. mi döntjük el. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. legelőször is a bűnbe ütközik. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. gondoskodik arról. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. A karma a kiegyenlítődés törvénye. vagy jelentős adósságot csinált. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. hogy felháborodást szül. A karma törvénye azt követeli az embertől. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. amit átél. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. pedig ez csak azért van. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. ő vállalja a teljes felelősséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. illetve tapasztalatainkat. ugyanazt kell tovább szőnünk. Aki a dolgok értelmét keresi. s a bűnösséget a társadalomra. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. Aki a bűnt elfogadja. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. Korunkban az emberek többsége szenved attól. ami történik vele. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. . hogy a dolgok elvesztették értelmüket. Ezért minden tett.

ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. s ebből azt vezetik le. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. Abból. Mindaz. de amint megtanultunk. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. mert nem veszi figyelembe. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. minden új testet öltéskor elfelejti. képességekkel stb. nincs többé szükségünk rájuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. semmit sem felejtünk el. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. Mivel nincsenek objektív problémák. Ez a hatás a tudat tágulása. minden bizonnyal megvan az oka. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. hogy az emberek különböző szinten állnak. Minden hittérítés hibás. Az ezotéria ajánlat azok számára. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. Mások épp ellenkezően. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. A pszichológusok máig is vitatják. vagy öröklődik. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. vajon az intelligencia tanulható-e. hogy mindazt a tudást. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. Szubjektíve mind az elsős. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. azt mondják. megfeledkezünk arról. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. amelyen éppen van. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. amelyet ma már nem tudunk. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. a nyolcadikos játszva megoldja őket. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. aki még védi magát. amely akkor is tovább rezeg. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. Válaszunk: sem-sem. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. hogy az individuumok különböző szinten vannak. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. Nem igaz. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. . Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. s ennek sem az örökléshez. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. intelligenciával. általános érvényű megoldások sem lehetnek. s így kezdhet mindig mindent elölről. ami lényegi. A színes papírbetűk is csak arra valók.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

88

Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba, ha ezzel feladatainkat színvonalasabban meg tudjuk oldani, ha ezek segítségünkre vannak. Azokat a képességeinket viszont, amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük, úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így, mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja, hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja, sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel, amely addig tehetségként nem jelentkezett nála, esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv, ebben gondolkozunk, túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban, és nem veszünk tudomást arról, hogy azok csak segédeszközök. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke, csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába, annak erre a forrásra nincsen szügsége. Azért, mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt, nem kell, hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt, amit elsajátíthatott, a zenének nincs többé értéke a számára. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet, ez olyan időzavarhoz vezethet, amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre, hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le, és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra, azzal dolgozzunk, amink van, s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire, amink nincs. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes, hanem a lélek érési folyamatára is. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az, hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük, hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól, s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. Nem gondolom, hogy jobb lenne, ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit, s arról sem ábrándozom, hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz, mint a Sabin-cseppek. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. Az emberiség többsége még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –, adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”, hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában, amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. A jógi olyan testtartásokat vesz fel, amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni, hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik, az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

89

Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg; azaz az ember és a kozmosz megváltásában. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak, és, vagy egyszerűen magától megtörtént, vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. Mivel véletlenek nincsenek, biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék, ha ennek még nem jött el az ideje. Van egy jelenség, úgy mondjuk: van, aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába; ez azt jelenti, hogy az illető olyan szenzitív lélek, aki belelát mások inkarnációiba. Az Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható, amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt, a jelen és a jövő minden eseménye. Azok, akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akashakrónikából – legyen ez a képességük adott, vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni, nem kell abszolút módon, kritikátlanul hinnünk ebben. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak, akiről szólnak, mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához, az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható, hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára, amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb.). Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal, hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. A kíváncsiság korunk betegsége. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele, így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma, akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra, mint általában gondoljuk. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket, vagy elhallgatják, elfojtják őket, mint az elmebetegség fenyegető jeleit. Így van ez azokkal a gyermekekkel is, akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják, s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. Azokban a kultúrákban, amelyekben a reinkarnáció része a világképnek, minden természetesen másként van. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek, ezért fel sem merül, hogy nyilvánosságra hozzák őket. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. Bármilyen külső szituáció, tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert, hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak, s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé; nyugodtan mondhatjuk, hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” megtaláljuk, függetlenül attól, hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk, hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg, hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

90

Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk, melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. Mindamellett tudatában vagyunk annak, hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai, amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza, ad infinitum. Azt állítjuk tehát, hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet, melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. Pontosan tudom, sokak számára milyen provokatív ez az állítás, miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat, hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni, hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve, s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma, amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető, hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Ez a tanulás azonban, ha visszafelé nézzük, sem a születésnél, sem a fogantatásnál nem fejeződik be, hanem átfogja összes inkarnációinkat. Talán világosabb lesz ez az összefüggés, ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon, igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”; a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája, megvan a saját, speciális, számunkra szükséges tanulási programja, amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond, vagy nem érti meg annak értelmét, akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást, amely a problémát megválthatja „problémásságától”. Mindazzal, amit eddig elmondtunk, azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani, amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz, a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki, és 1975 óta alkalmazzuk. Ez a módszer, bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében, mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellenpólusát testesíti meg. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis, sem nem primérterápiás kezelés, melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja, és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit, s az ezoterikus világ- és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. Alapállásunkból természetesen következik, hogy mind nézeteink, mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval.

s a csönded – csönd és örökkévalóság. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. s látod. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. . A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. s közzé is tették eredményeiket. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. váltakozó ölekbe. s óvnak tőle ősidőktől fogva. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. Ezek a kísérletek sem új dolgok. hogy élet és halál ugyanaz. Ezen tisztán kísérleti célú. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. hogy lemondtunk a hipnózisról. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. az az ötletem támadt. ez tette lehetővé az időbeli regressziót. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. A korábbi életekből származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. fejlődésüket az anyaölben. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. s az idő időtlen. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. mintsem a hipnotizőrtől. Manfred Kyber A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. fogantatásukat. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem.

abortuszkísérletet él át az embrió. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). Röviden ellazítással kezdünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 A hipnotizációs eljárás fáradttá. s ezalatt sem fáradtság. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. . Ez az ellazítás lehetővé teszi. átéli a szülők nemi aktusát. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. Módszerünk eredménye. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. hogy hipnotizáltuk volna. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. pilledtté. látja a teret és jövendő szüleit. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. miért kerestem olyan módszert. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. egészen a fogantatásig. hallja és érzékeli azt. Ezt meglehetősen bonyolult. megtanítsuk őket. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. mint később látni fogjuk. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. A probléma ugyanis éppen az. hogy az ember folyamatosan „alszik”. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. kicsiben azt kellene reprezentálnia. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. s végre tudatosan élne. Célunk az. hogy az embereket éberebbé. minden terápia központi kérdése. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. s a páciens megtanulja. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. még tovább megyünk visszafelé az időben. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől várja majd vágyai kielégítését. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. álmossá teszi a pácienst. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. alig hiszi. A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. Ha már képes arra. tudatosabbá tegyük. sötétben találja magát. ez ismét sok. s ismét valami behatároltban. marionettként él. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. Ekkor azt éli át. sem álmosság nem jelentkezik. fájdalmat. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. Ez azonban tévedés. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. ha azonban megtanuljuk. kellően megindokoltam. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. Úgy gondolom. vakon. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. ez segíti elő. sőt majdnem lehetetlen leírni. mennyi szorongást. egészen magától értetődő lesz. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. Mindannak. minden anyaméhben töltött hónapot. újra érzi. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. ami születése alatt és után történt. Jogos a kérdés. így kiderül. s ez. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. ahelyett hogy felébredne. látja. anyagiban. Aki maga nem tapasztalta. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. mint temetésekor.

hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. hogy megfelelően fejlődjenek. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. kifejezik érkezése felett érzett örömüket. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. amilyen korán csak lehet – azaz. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. ami történik. Persze szenzációnak hat. illetve a születésben lehet megtalálni. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. hogy az újszülött lelkileg idősebb. Semmi okunk sincs arra. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. mint több száz óra analízis. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. azt is. gyámoltalan és fiatal. ekkor kerülünk be a polaritásba. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. tudatosan érzékel. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. az eugenetika abban áll. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. hogy tudása a születéssel kioltó- . de legyen itt elég annyi. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. A megszületéstől való szorongás nem annyira magára a születésre vonatkozik. hogy a születési horoszkópot a felsírás. s tudja. jó irodalomban. A születés előtti nevelés. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. lehetőleg már azon a napon. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. mint szülei. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. az embrió sokkal inkább attól fél. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. jelenébe és jövőjébe. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. Erre azt tudjuk válaszolni. Teljes mértékben lehetséges. és csak jó zenében. nem egészen foglya a polaritásnak. jó filmben és jó színházban részesítik őt. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. és az embrionális állapotba. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. amikor először levegőt veszünk. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. mint egy többhetes terhesgimnasztika. Hál' istennek Dr. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. A primérterápiákban egyre gyakoribb. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. s amit beszélnek körülötte. elmondják neki a születés folyamatát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. minden mondatot ért. hogyan alakult ki az az elmélet. Ezért bejárása van még múltjába. Ez az oka annak is. s így fennáll annak a veszélye.

mint azt a modern történetírás teszi. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. szorongása meghátrál tudása előtt. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. mint bármilyen más. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. ez többet segít. vagy elutasítja őket. születésétől haláláig. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. úgy oldódik el tőle a halálban. klinikai technika. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). dr. amit dr. sose gondoltam volna. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. Azok a szülők pedig. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. amelyeket egy-egy terápián átívelünk. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. akik hetekig vitatkoznak azon. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 dik. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. a halállal. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. Moody. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. áttekinti ezt az életét. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. Ezután már nem fél a haláltól. az menjen csak el egy planetáriumba. . hogy elmúlt életeiket számolgassák. Magától értetődik. Nehéz lenne számokat mondanom. ha gyermekük zavart lesz. ne csodálkozzanak. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. hogy ilyen egyszerű meghalni. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. akkor hozzásegítjük. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción keresztül.

zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. amelyek mind olyan minőségűek. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. vagy ha úgy. Átéli. Ha folytatjuk példánkat. aki fél a magasságtól. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. amelyben a bal szeme világát elveszíti. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. hogy a tünet. sok más. Az emberiség sokkal idősebb. Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. következő életében félni fog a víztől. örök áldozatként éli meg önmagát. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. aki egyik életében vízbe fulladt. Ha továbbkeresünk. Mindezek az események egy lánc szemei. törvényszerű történés. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. hogy megfulladt. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. mint az az elképzelés. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. az. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. hogy az emberi tudat felfogja. ez azt jelenti. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. olyan szituációt fogunk találni. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. ugyanazon a szinten marad. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. s átéli. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. mint azt manapság feltételezik. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. hanem egy olyan probléma kifejeződése. hogy annak az embernek a lelke. hajlamosak vagyunk arra. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. Vagy egy másik páciens. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. ha egy páciens úgy gondolja. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. így még sok. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. hogy annak a páciensnek a múltjában. még- . Nincs számottevő különbség aközött. A döntő lépés akkor következik be. még sok olyan szituáció lesz.

annak nem lehetnek negatív hatásai. ha megtudják. hogy megismerjék saját bűneiket. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. determinánsai után tovább is kutathatnánk. megkönnyebbültnek érzi magát. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. mint minden más polaritás. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. A bűn elfojtása. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. tehát bűn terheli. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. Ami tudatos. egyre teljesebb. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. Aki kéri a kegyelmet. az a nyomás. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. hogy mások okozzák azt neki. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. amit elfojtunk”. és mégis kerüli a tüzet. Kegyelemben csak az részesülhet. kerülnünk kell minden szélsőséget. hogy valamikor megöltek valakit. amelyet olyasmi okozott. az elismeri bűnösségét. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. nem újabb terhet veszünk magunkra. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. akik szoronganak attól. egészségesebb lesz. mert azt gondolja. aki még soha nem égette meg magát. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. félnek. akik azt vetik ellenünk. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. Csak az érheti el a fényt. utána mindenki szokatlanul szabadnak. a következő gyakorlati okai vannak: 1. aki átmegy a sötétségen. s ez az ára tanulásunknak. Először is tudatosítja a hívőben. Vannak. egyszerűen a valóság megpillantása. Konkrét végpont. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 hozzá olyan cselekvőként. Sokan azt hiszik. aki másoknak okozza mindazt. Amikor a bűnnel foglalkozunk. El kell fogadnunk. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. Ezért nincsen olyan ember. nem létezik. Hibák nélkül nincsen fejlődés. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. aki kéri. hogy mint ember bűnös. Annak. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. hogy ezt mégsem tesszük. hogy egyszer minden ember eljusson . s a páciens a látványt. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. olyan. egészebb. e kettő is középen egyesül. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. ez az egész nyomás megszűnik. Nincsen olyan ember. Vannak. A karma törvénye gondoskodik róla. Ősi bölcsesség. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. hogy „csak az nyomaszt. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. hanem megszabadulunk egy tehertől. aki korábban ne követett volna el bűnt. 2.

mert olyan érdekesnek tartjuk. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. bűnei felismeréséhez. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. Természetesen a beteg azt hiszi. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. hiszen. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. mint egykor. mindent megpróbáltak. hogy leckét vegyen alázatból. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. ez az a pont. Minden ezoterikus út célja az. csak hogy hatalomhoz jusson. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. ami átpolarizálja az embert. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. azt találjuk. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. hogy egészséges szeretne lenni. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. A tudat a jelenben változik. hanem a valóság megtapasztalása útján. s azok karmikus bűnokait követjük. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. kísérlet arra. hogy választania kell: beteg legyen-e. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. ez a téma pedig a hatalom. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. aki átlátja. hogy azok egy közös témára redukálhatók. A karma célja az emberi belátás. ugyanis betegsége motivációja nem tudatosult benne. hogy ismét egészségesek legyenek. ma rafináltan kendőzi –. A hatalom ellentéte az alázat. ezért is gyógyul meg a páciens. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. Senki sem élhet itt és most tudatosan.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hibái. Csak az lesz képes arra lassanként. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. aki beépítette azt tudatába. mi a rossz. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. mi a jó. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. avagy lemondjon a hatalomról. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. Azért nézzük meg a múltunkat. amely az embert kudarcra ítélte. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. s az tudattalanul hat benne tovább. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. szublimálódott. A hatalom ugyanaz. ez az. bár nem is kezeltük őket. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. ők mindent megtettek. Hogy hatalmát megtarthassa. Ha felismeri. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. ő akarta eldönteni. Csak az tud megválni a múltjától. A reinkarnációs . aki ezt elérte. az megérett a kegyelemre. ha elfojtja a múltját. mint mondják. mint az egodominancia. mert ma már lényegtelen – és nem azért. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. adta el neki a lelkét. meg kell tisztítanunk. Minden kijelentés. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek.

Más lények is vannak itt. A túlvilág asztrális világ. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. Ezért is van az. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. s amelybe visszavágyunk. Mivel ezek a szintek különbözőek. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. elutasító. Szörnyű zajt és robajt hallok. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. Hosszú idő után végre találok egy hasadékot. Mindaddig igent mondunk a földi életre. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. Céltalanul bolyongok. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. s kerüljük azokat a kérdéseket. mert a felismerés a mérget hatványozza. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. A táj diszharmonikus. Az egyik páciensem például. hanem éppen olyan differenciált. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. a levegő telve rémült sóhajokkal. többek között patkányszerű állatok. Mindig az adott lélektől függ. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. szögletes. majd valamilyen sötét szférában. s minden remeg a rémülettől. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. hideg. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. Minden félelemkeltő. mint egy tájat. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. lassú és magányos. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg.” . Az a legrémesebb. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. nem a nép ópiuma. minden éles. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. hogy majd megőrülök. amely magával vitt tudatállapotának megfelel. hanem éppen azt a követelményt. amelyből egykoron kiváltunk. tisztán képi szint. ameddig az fejlődésünk szempontjából szükséges. ebbe gyorsan benyomakodom. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. A túlvilágról. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. illetve bizarr tájon találom magam. Fúj a szél. de nem találok semmit. egy olyan egység. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. célunk azonban túl van a materiális világon. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. amiben elbújhatnék. s közben rátalál a bűn mérgére. illetve beszív valami. mint alig néhány évvel ezelőtt. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e.

akik kérik ezt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások. Azután megint fellebegek. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek. hogy még egyszer inkarnálódnunk kell. hogy tévedhetetlennek tartson. a papámat. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű. Nagyon kedves hozzám. „mert odaátról jött”. kellemesnek írják le. mégis tudom. Elmondja. hogy fejletlen lelkek. de mindenkit óvni szeretnénk attól. Lágy. Nem beszélünk. látom a házat és a kertet. hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg. Azok a lények. Ezektől az esetektől eltekintve. hullámos tájra érünk. mindent látok. elkezdek lebegni. hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát. amelyekkel ott találkozni lehet. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra. hogy spiritiszta médiumokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk. mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. és megsimogatom a mamámat. a túlvilág annyira kellemes. hogy ismét cselekvőképesek legyenek. amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek. jóvá akarjuk tenni. hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye. . és magamat is az ágyban. hová vezet. látom a mamámat. fényes színeket látni. mint annak.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. mindenki boldog. Nem arról van szó. amelyek valahogyan átmennek egymásba. hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. a házvezetőnőt. majd visszalibegek. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól. karriervággyal. Fellebegek a mennyezetig. ha felismerve saját hibáinkat. Sokkal csekélyebb annak az esélye. így minden benne található lény és jelenség is. nem tehetjük meg. vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk. Még egyszer hangsúlyozzuk. Mindenki jól érzi magát. a túlvilágot általában szépnek. ettől azonban még nem kevésbé valóságos. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. hogy mit mondanak. A földhöz kötött lélek Most olyan témát érintünk. hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Apám anyja. ki akarjuk egyenlíteni őket. akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez. Nem vagyok többé én. csak azért. a nagyanyám kézen fogva vezet. hogy én mit mondok. Lágy. Eddigi tapasztalataink azt mutatják. illetve lények között. amelyek hatalommal. de mivel igen fontos. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz. s ők is tudják. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”. más lényeket is látok itt. gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. és mégis én vagyok. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik. mindig a hely minőségének felelnek meg. mint itteni világunk. és hogy mindent meg fog mutatni. hogy szót se ejtsünk róla. hogy a túlvilág nem anyagi szint. Csak akkor jutunk olyan belátásra. s glóriát vonjon minden kijelentés köré. ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni. a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük. hanem tisztán pszichikai világ.

ez hozzásegíti őket ahhoz. szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra. hogy befolyással van a földön történtekre. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. segítségre szorul. Mindebből az következik. amíg a földi történésektől el nem fordul. hogy az elhunyt lelkét vezesse. ha imádkoznak. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki. Az ilyen lélek terápiájának lényege. hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. hogy nincsen saját teste. aki. hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az. az is kiderült. hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. hogy elszabaduljanak. ha egy másik földi testhez tapad. amely a holtat idekötözheti. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak. Ezért van az. visszaszólíthatja. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz. mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől. s így a kliens is megszabadul tüneteitől. hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Ezért . Annak. hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. így a földi dolgok nem érintik többé. hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk. hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. gyakran az az oka. hogy meghalt. A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. igen sajnálatos helyzetben van. de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni. a benne leírt rítusnak az a feladata. hogy felvilágosítják állapotáról. de oka lehet az is. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat. Szó szerint fordulatot kell tennie. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv. A század első felében dr. mivel kiemelkedő médium volt. Ha valakit lelkek tartanak megszállva. gondolattal. ezt azonban hamar kiegyenlíti. s nem kér tőlük segítséget. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar. hanem a lekötött lelkeket kell kezelni. s ezáltal az az érzése lehet. hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. hogy egyszerűen nem jut eszébe. Így az élők feladata. kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. fel kell ismernie új útját. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé. „nem engedik szabadon”. a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét. Sok szól amellett. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba. Ezekben az esetekben nem a pácienst. saját útjára tereli. s így kezelhessük is őket. s utólag tudatossá teszik benne halálát. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. hogy imádkozzunk értük. s az úton kapható segítséget. Fel kell fognia. Ezért minden laikust óva intünk attól.

amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. A szerelem és a gyűlölet. míg eléri azt az érettségi szintet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 tisztában kell lenniük azzal. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. nem egy zárt kör állandó létszámmal. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. Minél rövidebb a köztes időszak. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. inkább csak egy köztes állomás. Sokszor fölvetődik az a kérdés. amely már kívül esik az emberi birodalmon. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. hogy az emberiség mint olyan. A köztes időszakok megrövidülése. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. amely a nemek változtatását vezérli. az emberiségre például azt mondhatjuk. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. de nincsenek mindig együtt. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. egészen biztosan téves. illetve csökkenését. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy sem. növény-. a lélek is különböző birodalmakat jár be. . s nem égi bölcsességek közvetítői. Az az elterjedt vélekedés azonban. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. amelyek egészen az állat-. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. Egyes esetekben mégis előfordulhat. annál több ember él a földön. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. Bár tapasztalatból tudjuk. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. akivel szemben elkövettük. hogy a nemek váltakozhatnak. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. Sok minden szól amellett. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. gyakran találkoznak.

azaz. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. hogy az „itt és most”-ban éljen. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. ezen mindig a religiót. megbetegedett az igazság mérgétől. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. ugyanakkor újból elvet vele valamit. van-e Isten. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. azok. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. Ez a felismerés rákényszeríti. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. hogy minden tettével csak azt aratja le. hamisítatlan. s felismeri. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. s nem veszi észre. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. Azáltal. s így is marad. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. A páciens eredetileg csak azt várja. mint megbetegedése előtt volt. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. mint ellenségeiben. amit egyszer le kell majd aratnia. akit már megérintett az a valóság. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. hogy megváltozzék. A reinkarnációs terápia úgy működik. ha a dolgok elveszítik értelmüket számára. Éppen a pszichésen beteg az. mint minden más intézmény. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. terápiánk végső célja. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. A lélek csak akkor betegszik meg. Amikor mi vallásról beszélünk. akik a valódi. nem az egyházakat és az intézményeket. rákényszerül. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. Ezért aztán az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. Ha a terápia során egy páciens megérti a . ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. amit egykor elvetett. keresztre feszítik őket. mint egy mikroszkóp. hogy a tünetei megszűnjenek. amelytől megbetegedett. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. Felismeri. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. mi a megváltás. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már re-ligio.

máskor a gonoszra. De mondom néktek.) Majd Máté evangéliumában (17. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. – Az életek egymásutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. mégis egyértelműen azt mutatják. mondván: „Mester. 13-14. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. és némelyek Illésnek. (Márk evangéliuma 8. sem ennek szülei. keresse az okot egy olyan életben. 1-3. hanem. és nem ismerék meg őt.” (9. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. vagy pedig folytatja individuális útját. s ez jól példázza. 10-13.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. aki születésétől fogva vak vala. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. amit akarának. némelyek pedig egynek a próféták közül. Akinek van füle a hallásra. ”(Vö. És kérdezék őt tanítványai. mondván: Miért mondják tehát az írástudók. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. Csak Jusztinián császár idején.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. Máté evangéliuma 16. amely megelőzi ezt a mostanit. legyen az a földön. amely nem volt benne a kérdésben. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. 27-28. saját döntésére bízzuk. láta egy embert. és mindent helyreállít. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. hogy Krisztus idejében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. ez-é. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Abban. hanem azt mívelék vele.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. Ezen Jézus válasza sem változtat. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. K. aki eljövendő vala. ha be akarjátok venni. 13-15. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. hallja. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 religio lényegét. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. vagy ennek szülei. 553-ban. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. O. sok minden szól amellett. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett fog- . és útközben megkérdé az ő tanítványait. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. nem lesz többé agreszszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. vagy más világokban. Bár nehezen igazolható. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. s förtelmes restaurációjában. Illés ő. ki vétkezett. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. hogy Illés immár eljött. aki felfogta. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. – Sorsunk. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk.” (Máté 11. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. És. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. hogy mi a vallás. Ekkor megértették a tanítványok.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 lalt állást még Szent Jeromos. hieroglifája. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. Ugyanis nincsen semmi. hanem valóban az ezoterikus útra léphessünk. mint a hagyományos írást és olvasást. aki még nem tud olvasni. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. vagy hisz az újjászületésben. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. aki metafizikai vészkijáratot keres. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. amelyen járni kell. Színvonalasabbnak tartom. Szent Hilarius. hogy az ezotéria út. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. Aki receptet vár tőlünk kérdésére. hogy jelentős lépést tennénk előre. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel. Nem hiszem azt. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. Szent Jusztinusz. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. Alexandriai Kelemen. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit. hogy komolyan ellenőrizzük. hogy nem. mintha bizonyítható lenne. mint amennyit fel tud dolgozni. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. többet fog találni. Nemesius és mások is. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. mint az a kisgyermek. mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások. hogy célhoz érjünk. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. Nem az valósítja meg Isten akaratát. hogy vagy keresztény marad. s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Nyssai Szent Gergely. . Philo. ezen mind a földön. ami ne a célra utalna. Ruffinus. Tertian. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. Már könyvünk legelején említettük. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. vagy sem. A mindennapi élet MINT RÍTUS Az ember az. akinek léte mindig kockázatos. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. hanem az. azt kell mondanunk. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez.

Biztosabb. olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. viszont nem alkalmas rá. magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az az út. amelyet mindenki elér. ez az út ugyanis meredek. nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. hogy ez a fázis bekövetkezik. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet. siker és boldogság. Ez a magány független a külső körülményektől. Csak az támaszthat fel. aki újjászületett. de nem használja. hogy olyan képességekre. s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. míg „a nagy mű” meg nem valósul. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret. amelyet Krisztus mutatott. amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. a Remete szimbolizálja. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk. A magány törvényszerű fázis. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság. mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. aki maga is fénnyé vált. sokkal inkább munkát. erőre akar szert tenni. hogy nem értik meg. hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk. ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött. hogy az ne legyen alkalmas emberölésre. mindenkinek át kell mennie rajta. amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. az ember belülről átéli. és meggyilkolhatunk egy embert. akár nyíltan megjelenik. Egy pici elem nem veszélyes. ha százával veszik körül az emberek. Minél magasabbra mászunk egy hegyen. mint a zseniség és az őrület. egodominanciája erősítésére szolgál. Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára. így végig is kell mennie az úton. Mielőtt erre az útra lépünk. Saját sorsunk a legindividuálisabb. legjobb. A magány is csak átmeneti stádium. ha lenn maradunk. A fekete mágia olyan tevékenység. hogy saját sorsunkkal szembesülünk. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik. Amilyen bizonyos. az „ólmot” „arannyá” transzmutálja. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség. hogy átvilágítsa a sötétséget. csillogást és elismerést. ha haza akar találni. s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába. a leginkább testre szabott rendszer a világon. a tudat kiszélesítése. tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről. Ahol ez a motiváció akár rejtetten. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség. találkozás azzal az instanciával. amelyek mások fölé emelik. amelyet Istennek nevezünk. aki erre az útra lép: a magányra. Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget. ha feladjuk illúzióinkat. Akkor is remete lesz. annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. ezért életveszélyes. hogy amikor . a másság szakadéka. sajnos azonban mégis az egyetlen. szolgálja a fényt. amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Nagy a veszélye annak is. hogy egy várost ellásson elektromossággal. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja. amely művelője hasznára.” (Fritsche) Valódi hatalomról akkor beszélhetünk. ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. Ha úgy készítjük el a kést. hanem a valóság mélyebb megismerése. és amely egyre lejjebb vezet. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Ez az út keskeny és göröngyös. ha valakinek van hatalma. hatalmat biztosítanak neki. közreműködjék planéták megváltásában. a tarot-ban a kilencedik kártya.

s az arányos középutat mutatja. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. szálljon le a keresztről. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. hogy megemésztenék. Amint a parasztnak is ki kell várnia. 4. . ez az ezotériára is vonatkozik. újabb megismerési szintre érkezett. sem a hatalom nem szerepel. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak. megvan a saját ritmusuk. a kereső ember tudatszintjéhez képest. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. míg megérik az idő. Ameddig az ember használja a hatalmát. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. mohón bekebelezik őket anélkül. Így eljön az a nap. Szerintem nem az a legfontosabb. s tudjuk.” Meglehetősen gyakori manapság. bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. impulzust. ne közvetítene valamiféle információt. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet. aki megtanult tudatosan látni. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. szól a népi bölcsesség. csak kényelmesen”. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. rabszolga. ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól. Ez az a jelentős különbség. hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. 113.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 felszólították. és nem ébredt öntudatra. akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett. a megfelelő időben meg fog történni. hogy annak. Ameddig kíváncsi valaki. Az út így kiruccanássá válik. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. aminek meg kell történnie. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.) – de nem kapta meg. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése. lefordítanák őket a maguk számára. hogy minden. Lukács ev. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége. akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. inkább csak relatíve. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. megtagadta. számuk áttekinthetetlenül magas. ezoterikus tájon. hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság. míg kinő és megérik a vetés. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat. demonstrálják a látható csodát. az azt mutatja. és nem a miénk. „Ha sietsz. a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat. aki ezt a következtetést vonja le. hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. vagy gurut keressünk magunknak Indiában. nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. a beavatás kapui zárva maradnak előtte. amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. ez az ő problémája. az embernek is meg kell tanulnia várni. A nyilvánosság ezt nem érti. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. hogy igazolják állításaikat. s nem tűrik a kényszert.

amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. szolgálatára állni. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. mert a másik tulajdonképpen nem is út. Így pedig az útból zsákutca lesz. A sötétség a fény hiánya. a megismerésről. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. ameddig tanácsot. és soha nem vezet függőséghez. csak segíteni a kereső embernek. tévedésről. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. segítséget kér. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. szükségünk van rá. betegségről. megvilágosodásról a fényre. 2. hittérítés vagy hasonlók –. A bal oldali. Igen sok olyan szervezet és társaság működik. a csalásról. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. csak óriási kerülőút. 3. mint olyan antagonisztikus ellentétre. csak az út árnyéka. felmerül a kérdés. legjobb. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben . A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. a hazugságról. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. s attól függetlenül használjuk őket. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. a fényét-e vagy a sötétségét. azok a csoportok. Saját tanaikat. Meg kell fontolnunk azonban. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. hogy „bal” és „jobb oldali” út. a megváltásról. s a társasági fontoskodásra. Kialakul egy tanítványi kör. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. bármilyen drogfogyasztás. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. térítésre. melyik irányt válassza. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. a tiszta fehér mágiát követő csoportok. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. ezért vissza is kell térnie a fénybe. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 A társaságoknak ez a veszélye. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. A döntést mindenki maga hozza meg. hogy minden a fényből született. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. ameddig csak szüksége van rá. kísérletek arra. szenvedésről a sötétségre. A „fehér”. illetve el kell viselnie. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. Ezért mielőtt valahova belépnénk. Ha eltekintünk ez utóbbi. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1.

hogy minden kézfogást. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. a tisztához fordulhassanak –. hogy segítséget kapjunk. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. földi. minden szót. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az ezotéria hobbivá degradálódik. Törekvéseinknek az a célja. anélkül hogy keresésére indulna. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. teljesen hatástalanok maradnak. ha rendszeresen elvégezzük. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. ha tudatosan csináljuk. hogy földi létünket átlényegítsük. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. Ha le akarjuk győzni a polaritást. ami alsó. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. hogy fejen állunk-e. akkor válik azzá. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Azok. Ha valakinek segítségre van szüksége. ha valóban szükségünk van rá. Az okkult technikák értelméről Sokféle. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. nem lesz kitéve annak a veszélynek. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. Mi mást tesz az a mezei virág. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. s ezzel értelmet adunk neki. és mint tisztátalant. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. hanem segítenie kell abban. viszszafojtjuk-e a lélegzetünket. akik megvetnek mindent. anyagi természetű. megváltsuk vele. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. meg fogja kapni. a mennybélihez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 keresnünk. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. Nem szabad. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. veszélyes útra lépnek. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. Nem annyira azon múlik. . Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. elegendő. mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. sötétet. Ahhoz.

Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. amíg aludt. s felfedezi. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. s megtanítsuk látni a valóságot. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. új összefüggések. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gyakorol különösen nagy hatást. Aki engedi tudatát felébreszteni. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. annak ellenszenves a formák fegyelme. akik feleselnek a valósággal. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. ahogy van. Szükségképpen megbékélünk mindennel. s megtanulja. akik a mindennapi élettel. felsőbb szintekre húzódjék vissza. míg a forma világát el nem sajátítja. hogy ne tudjon szétfolyni többé. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. amelyek rejtve maradnak azok előtt. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. amelyet „nem én”-ként érzékelünk. Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. A bölcsek azt állítják. egyszerre csak az egész je- . s túl nagy a kísértés. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv.” A forma világa úgy sajátítható el jól. hogy felébresszük az alvót. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. s mielőtt arra megérett volna. A forma – edény. és amint változunk. hogy minden úgy jó. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. míg az meg nem szilárdul annyira. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. Minden fáradozásunk célja az. hogyan tartsa nyitva a szemét. amelyet nem képesek kézben tartani. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. ami van. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. tudjuk. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. a káosz és nem a fény világába kerül. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. ahogyan az agyag is szétesik. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. amelyeket nem is sejtett. ha korán vesszük le róla az öntőformát. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. a tudat a formátlanba hull. s felfedezzük. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni.

és kiderül. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. változik. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. hogy a gyenge valójában erős. Így leszakadt az egységről. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. Minél jobban vonakodunk attól. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. Küzdelemre küzdelem. . a szeretet transzmutációra. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. mi rossz. A szeretetben megmutatkozik. amelyik megakadályozza. vékony asszonyt látunk. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. s most tudja. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. Az emberi lét alapvetően beteg. és lassan megértjük. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. úgy lenn. nyomásra ellennyomás a válasz. fejlődésnek. az alázatos pedig hatalmas. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. A megismerés azonban méreggé vált számára. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. egyáltalán nem anonim. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. nagy lépést tesz útján előre. minden folyik. Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. A betegség az ember esélye. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. méghozzá olyan partner. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. amely gondoskodik róla. semmi sincs nyugalomban. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség anynyira reszket. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. Ehhez az szükséges. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. így átváltoztatásra képes. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. mert meg akarta tudni. evolúciónak nevezzük. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. A szeretet az egyetlen. és maga is összeolvad a törvénnyel. mi jó. s így fogjuk fel. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. a szenvedést. az Erő. hogy megoldhassuk. mi jó.” Akárhová nézzünk is. Feltárulnak törvényszerűségei. s megválthassuk „problémásságától”. mi rossz. A szenvedést az a súrlódás okozza. s gyógyulásban reménykedik. hogy a sors az az instancia. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. aki alá tudja rendelni magát neki. ami a lét minden területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. gyűlöletre gyűlölet. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 lenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. Az ember szenved a megismerés polaritásától. képén egy rózsáktól körülölelt. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. Az ember még androgün lény volt. hogy minden probléma kihívás. s önszántunkból követni. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége.

hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az ősalapokhoz. ha ismerjük eredetünket. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. a karma pedig a személyes. hogy nem találjuk az élet értelmét. Az egység neve: Isten. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. A tudatos élet lehetőséget ad arra. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. Ezzel fizetünk azért. mint zavaró körülményeket az életünkben. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. A tökéletesség az egység kifejezése. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. . amit átél és ami történik vele. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 mert csak azt lehet gyógyítani. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. Aki viseli a felelősséget sorsáért. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. A cél a tökéletesség. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. Korunk betegsége az. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful