NLP

A tudattalan erőforrás a sikeres, örömteli életért
A közérzetet pozitívan befolyásoló ingerek és viselkedés­ módok felderítése és kifejlesztése. Tanuljuk meg tudatosan érzékelni és irányítani belső élményeinket. A kreativitás és az önbizalom erősítése

Holló és Társa

Előszó
Egészségesen élni azt jelenti, hogy kreatívan, alkotó módon viszonyulunk önmagunkhoz és környezetünkhöz. Mihelyst látjuk, halljuk, érezzük, ízleljük vagy szagoljuk az anyagi világot, az embe­ reket és a dolgokat, a világ már nem kívül van: a fejünkben elképze­ lések, képek, hangok, illatok, ízek és érzelmek keletkeznek. Egy belsőleg érzékelt világot, szubjektív valóságot alkotunk magunknak. A neurolingvisztikus programozás (NLP) segítségével Ön is egészsé­ ges, örömteli, elégedett, egy szóval sikeres életet élhet - mi ebben szeretnénk segíteni. Olyan tudást kívánunk közvetíteni, amely egész életében elkíséri: a személyes tapasztalat útját, hogy erősítse testét és lelkét. Mindeközben saját érzékelését állítjuk a középpontba, és saját egészségének szakértőjévé tesszük.

Szubjektív valóság alkotása az NLP-vel

Mit jelent az Ön számára a teljes élet?
Az egészség és a jó közérzet szorosan összefügg ezzel a belső világ­ gal és azzal, hogy harmóniában és egyensúlyban vagy éppen konf­ liktusban élünk-e vele. Ahogy a valóságot is különböző nézőpontok­ ból lehet szemlélni, az egészségre és a jó közérzetre is más és más perspektívából tekinthetünk. Orvosa, természetgyógyásza, gyógytor­ násza elmondhatja, mit kell tennie ahhoz, hogy egészséges marad­ jon, vagy ismét az legyen. Ugyanakkor milyen az Ön képe az egészséges emberről? Mit jelent az Ön számára az egészséges élet? Mit, hol és pontosan hogyan érez a testében, amikor például fájdalmai vannak? Megpróbálta már testé­ nek valamelyik szervét vagy egy érzelmi állapotot leírni úgy, hogy közben ne használja orvosi-anatómiai tudását vagy szókincsét? Az NLP A belső világ segít körülírni a belső világát: csak akkor tud segíteni magán, ha leírása tudja, Önnél mi billent ki az egyensúlyából, hogy az egészségét erő­ sítő és közérzetét javító, megfelelő utakat keressen. „Ha tudom, mit csinálok, azt tehetem, amit szeretnék." (Moshé Feldenkrais) Tanulja meg a könyv segítségével, hogyan eszméljen ismét magára, hogyan vállaljon felelősséget saját egészségéért és közérzetéért. A radikális, gyors vagy energiaigényes módok sokszor nem jelente­ nek megoldást: sok ember elkezdi, majd abbahagyja a rendelt diéta-

kat, az ajánlott tornát, a felírt gyógyszereket gépiesen beszedi, hogy meg tudjon felelni a munkában és már a szabadidőben is előállt teljesítménykényszernek.

Foglalkozzunk

önmagunkkal
Próbáljuk ki a gyakorlatoka)

A könyvben ismertetett gyakorlatok nem általános érvényű receptek, amelyek mentesítik Önt a munkától. Saját magának is ki kell próbálnia őket: szánjon önmagára időt, legyen türelmes önmagával szemben, és körültekintően járjon el. Minden tanácsunk saját tapasztala­ tainkon alapul, vagy más terapeutákén, illetve a páciensekkel végzett gyakorlati munkán. Az egészség és a közérzet egyensúlyának helyreállítása és biztosítása először is mélyreható önmagunkkal való foglalkozást kíván meg. Az NLP-ben sajnos gyakran alábecsülik ezt a szempontot. Bármilyen legyen is az NLP-tan, mindig érvényes, hogy az érzékelést, a kom­ munikációt és a megélt viselkedésmintákat állítsuk a közép­ pontba, hogy struktúrákat fedezzünk fel, és új választási és megol­ dási lehetőségeket fejlesszünk ki a magunkkal és másokkal való érintkezésben. Önfejlesztő NLP-programunk segítségével olyan világ válhat tudatos­ sá Önben, amely tulajdonképpen magától értetődő is lehetne: a saját világa. Az olyan fogalmakat, mint a rapport, a pacing és leading, a VAKOG, a reprezentációs rendszerek, a nyelv metamodellje és a Milton-modell, tudatosan kihagytuk a könyvből, ezeket máshol keresse. Tartalmakat szeretnénk közvetíteni Önnek, anélkül hogy szakkifejezésekkel terhelnénk. Az önálló tanulási program két nagy gyakorlati részből áll, az alap­ tanfolyamból és a haladó tanfolyamból. • Az alapprogramban (26-59. oldal) saját viselkedésének érzékelé­ sét és az arra való odafigyelést kívánjuk fejleszteni, hogy tudatossá N P alap-és váljanak a szokásai, bevésődései, mintái és programjai. Fontos L haladó a sorrend betartása! tanfolyam • A haladó tanfolyamból (62-91. oldal) megtudhatja, hogyan vál­ toztassa meg a korlátozó magatartásmintákat, fejlesszen ki új visel­ kedésmódokat és fedezzen fel más perspektívákat. A haladó tanfolyam gyakorlatait érdeklődésének megfelelő sorrendben végezheti el.

Az önfejlesztő program végére saját maga irányíthatja az életét, és szabadon választhat, megtartja-e a megszokott viselkedés­ módjait, vagy inkább vegyen fel közéjük újonnan szerzetteket. Fáradozásai jutalma: jelentősen megnőnek a lehetőségei, hogy más­ képpen alakítsa mindennapi élethelyzeteit. A kívánságunk és a cé­ lunk erősíteni bátorságát és hajlíthatatlan akaratát, hogy (ismét) bízzon saját megérzéseiben, és kövesse őket. Döntő szerepet játszik ebben, hogy a mindennapokban is kész legyen rendszeresen alkal­ mazni az önfejlesztő programban tanultakat. Erre szeretnénk bátorí­ tani Önt! Dr. Roderich Heinze Sabine Vohmann-Heinze

Az egészség és a jó közérzet terén különösen fontos, hogy kidol­ gozzuk az érzékelés szempontját az NLP-ben való elinduláshoz. Ez az alaptanfolyamon jól sikerült. A haladó tanfolyam gyakorlatai segítenek világossá tenni, hogy az NLP nem csak arra jó, hogy „má­ soknak segítsünk". A tudatosság személyes fejlesztésére való össz­ pontosítás segít megvilágítani, hogy az NLP több mint technikák mechanikus alkalmazása, különösen mivel az egészséget és a teljes­ séget meg kell élni továbbá meg kell érteni. Gratulálok és szeretném kifejezni köszönetemet a két szerzőnek, akiknek segítségével az NLP is egy további fontos lépést tett előre. Roben Dilts

A tudatosság fejlesztése

szétvet a boldogság. kinézni. „üj partok" elérésére. mit akar" . félelmek és komplexusok uralják. kreativitással és tapasztalattal töltse meg? Sokan a következőket felelik erre a kérdésre: „Nem szeretném. hogy nem leszek beteg. az ilyen pillanatokról magunkban hordozott eleven képet valahol a testünkben „elraktározhatnánk". élénken megtapasztalható elképzeléseink arról. aki ne pillanthatna vissza legalább néhány „varázslatos pillanatra". Sokan teljes szívükből áhítoznak a személyes fejlődésre. hogy nincs." A legtöbb ember a benne rejlő képességeknek csak töredé­ két használja ki. amikor ügy érezzük.Váljon saját élete művészévé „Ő aztán tudja. amelyet korlátozott időre ajándékul kapott. Ön mit akar? Mit kíván A sikeres az élettől. Olyan pillanatokra. Melyek voltak az Ön életének varázslatos pillanatai? Próbálja meg minél élénkebben elképzelni őket. ami most ne sikerülne. hogy minden rendelkezé­ sükre álló eszközzel dolgozzanak rajta. Varázslatos pillanatok elraktározása Mégis alig van olyan ember. hogy a lehető élet titka legtöbb boldogsággal. és „gombnyomásra" előhívhatnánk. hogy ne vesze­ kedjünk olyan sokat a feleségemmel. Mi történik azonban.mondjuk gyakran csodálattal azokról az emberekről. ha elbocsátanának a munkahelyemről. Hogyan érezte magát abban a pillanatban? Milyen volt a testtartása? Ha ezt az érzést. Az akarat sem hiányzik belőlük. akik sikeresen és látszólag kimeríthetetlen energiaés bizalomtartalékkal élik az életüket. Az ő fénytelen életüket a szürke középszerűségben való igény nélküli megbúvás. cselekedni. Tudja. teljesebb élet álma egyidős az emberiséggel. ha nincsenek pozitív céljaink. milyen kimeríthetetlen bőségben állna a rendelkezésünkre az energia és az életöröm! E kívánság teljesítésének kulcsa a bonyolultnak tűnő nevű neurolingvisztikus programozás (NLP)." „Azt kívánom. minden érzékével beleélni magát." „Remélem. nincsenek pontos. A jobb. amikor hisszük. hogyan fogunk élni. érezni magunkat A varázslatos pillanatokat előhívhatóvá tesszük .

Ennek a módszernek a segítségével megtanulhatja. az általuk kívánt formát . hogy az előbbi tudja. minden javasolt feladatot szakszerűen. ugyanakkor a pozitív hangulatokat konzerválni. főnökei vagy a partnere . hogy végigcsinálja." Szeretne az NLP segítségével „élete művészévé" válni. a radikális és energiaigényes diéták. hogy azzá az emberré váljon. amit a sikeres emberek tudatosan vagy tudattalanul minden korban gyakoroltak: a tudattalanjukat a sikerre „programozták"." Ha azonban az Öné teljesen másképp néz ki . amelyet mások . egészséges és sikeres emberként? A sikeres és a sikertelen ember közti különbség n e m utolsósorban abban áll. avagy megelégszik vele.például a szülei. amely egyszerű. hogy olyan márványtömb legyen. Nagyjából ugyanez érvényes a lelki életére. de minden ember másféle művész. az utóbbi pedig csupán azt tudja. könnyen követhető lépésekben elvezeti odáig. mit akar. Az NLP segíthet egyszerű technikákkal átváltoztatni a negatív érzéseket.Varázslatos pillanatok elraktározása 11 Váljunk sikeressé boldog. Alihoz.például kissé telt és „mellben gyenge". Ezzel Ön is érzései művészévé válhat. Ez talán n e m olyan cél. nyomasztó vagy bántó élményekre. Fontos azonban. Ez a könyv részletekbe m e n ő „edzésprogramnak" tekinthető. aki mindig is lenni szeretett volna. ami szinte bármit megér? Váljunk az érzések művészévé Igaz. csak é p p e n keveset segítenek. és rosszabb időkben bármikor „előhívhatóvá" tenni. Vegyük csak példaként a következő „bölcs" tanácsot: „A teste legyen karcsú. A siker egyetlen feltétele: készen kell állnia arra. Mindezek a tanácsok helye­ sek. Ez az NLP egyik alapvető felismerése. Kérjük. mozgékony és izmos. a súlyzókat azonban mindenkinek magának kell emelgetnie. világos. Ehhez némi időre. el kell kezdenie „edzeni" képzelőere­ jét és érzékelését. Moshé Feldenkrais testterapeuta és tudós mondta: „A művész n e m másféle ember. é p p e n elég könyv kapható tele okos tanácsokkal az olvasó minden elképzelhető gondjára-bajára. hogy ezeket a negatív tapaszta­ latokat megfosszuk tartós és kínzó hatalmuktól. testépítő-programok vagy tabletták hosszú távon elég kevéssé hasznosak. hogyan érzi magát minden pillanatban.alakítottak. Idő. Tudja. kitűnő könyvek létez­ nek testépítők számára. türelem és lelkesen és a megfelelő sorrendben végezzen el. hogyan érheti el céljait. kitartás türelemre és kitartásra lesz szüksége. Ez a könyv n e m mindenható gyógyszer a negatív. taná­ rai. ha senki sem világítja meg. hogy mit n e m akar. hogy nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson afelett. az érzéseire és az elképzeléseire is.

hogy az emlékek hogyan befolyásolják továbbra is életünket. amely szorosan kötődik Richard Bandler pszichológus. az alaklélektan (Gestaltterápia) megalapítójától Grinder és Bandler lényeges dolgot tanult az idő dimenziójáról. kevésbé sikeres terapeuták.az meg mi a csoda? Először is vessünk egy pillantást az NLP keletkezéstörténetére. Engedje át magát min­ den érzékével ennek az utazásnak. akik különösen „sikeres" terápiás eljárásokat és módszereket fejlesztettek ki az emberek közti kommu­ nikációban. hogy az ember kicsiszolt kérdezéstechniká- . NLP . Az utazás kivezeti megszokott életének szűk keretei közül.12 Művésszé válás az NLP-vel adva neki? Ezzel a könyvvel nem mindennapi felfedezőútra hívjuk. illetve hogyan foglalhatók rendszerbe és másolhatók le (modellez­ hetők) sikeres módszereik. mindenekelőtt az emberekkel való kommunikációjuk. és tegye jövőjét a szó legtágabb értelmében „a korlátlan lehetőségek földjévé". Virginia Az NLP négy Satir: „rendszerelvű családterápia" módszert Virginia Satirtől. Tudatunk ismerte fel Perls . Az elmúlt és a jövő­ beli események plasztikus elképzelésével a páciensek információt kapnak arról. a rendkívül sikeres családterapeutától Bandler modellezett és Grinder azt tanulta. mint más. Négy sikeres terapeuta elemzése Fritz Perls: „alaklélektan" Fritz Perlstől. Bandler és Grinder a következő kérdésből indult ki: mit tesz ez a négy kiválóság másképp. és meg­ nyitja kihasználatlan képességeinek tárházát. A két amerikai az f970-es évek elején kezdte tanulmányozni a kor négy jelentős terapeutájának és személyiségének munkáját. informatikus és John Grinder nyelvészprofesszor nevéhez.a jelen eseményeit a múltbeli tapasztalatok és a jövővel szembeni elvárások alapján értékeli.

mint maguk a terapeuták. használható és tanítható modellt talál­ tak. A következő fázisban felcserélték egymás között a terapeuták lépé­ seit. Ad­ dig másolták a viselkedésmódjukat (modellezés). Ez a fejlődés felhasználó­ ként saját NLP-vel kapcsolatos eljárásunkra is vonatkozik: az első lépésben élesített érzékelésünkkel megfigyeljük. örömteli életet gátló zavarokat. az érzékelés és a gondolkodásminták közti összefüggést. A második lépésben a változás iránti igényünkből adódó kívánt képet vagy célképet alkotunk magunkról. hanem a mozgó lelkek érdekelnek. javítsunk rajta és életvezetésünkhöz igazítsuk. „Tudatosság a mozgás által" mottójú testterápiája szemlélteti ezt a kapcsolatot: „Nem a mozgó testek. amelyet a terápiában addig még soha­ sem használtak. Hipnózistechnikájának és hipnózisnyelvének művészetével az érzékelés olyan szintjét tárta fel előttük.NLP . majd magukon és ügyfeleiken tesztelve addig tökéletesítették. amit pillanatnyilag éppen teszünk. Milton Erickson: „hipnózisterápia" A pszichiáter Milton Erickson szokatlan hipnoterápiájával a tudatta­ lanhoz való hozzáféréshez segítette hozzá a két kutatót. hogy kipróbál­ juk. érzékelni és gondolkodni Végül Moshé Feldenkrais fizikus és magatartáskutató megtanította őket felismerni a mozgás. Moshé Feldenkrais: „tudatosság mozgással" Mozogni." (Feldenkrais) Az NLP alapítói Miután Bandler és Grinder alaposan tanulmányozta ennek a négy terapeutának a munkáját.az meg mi a csoda? 13 val tisztázhatja akár a legkuszább emberi kapcsolatokat és feloldhatja a kreatív. megpróbáltak „belebújni a bőrükbe". amíg megelégedésre szolgáló. Tanulási módszereik megragadó egyszerűségüknek és hatékony­ ságuknak köszönhetően hamar elterjedtek. A harmadik. amíg ugyanazokat az eredményeket érték el. egyben utolsó lépcsőben belebújunk ebbe a képbe. NLP-egy folyamat három lépésben .

mindenki bizonyos formájú piros termést érzékel (az „ob­ jektív valóságot"). hogy megoldja a saját problémáit. a hallással (auditív ingerek). az „objektív valósággal" való minden érintkezésünk érzékelésünkön keresztül történik.14 Művésszé válás az NLP-vel NLP . megint más pedig egyáltalán n e m hajlandó megenni. a szaglással (olfaktorikus ingerek) és az ízleléssel (gusztatorikus ingerek) fejlődik. így a nyelv szubjektív érzékelésünk egyéni kifejezése. Más­ részt minden szükséges tudásnak és minden képességnek a birto­ kában van.minden érzéki benyomásunk. jelként és ingerként a környezetből hozzánk érkezik: a környezettel. belső világa A szubjektív alakul ki. Ugyanakkor a paradicsom minden egyes szem­ lélője egyéni információihoz vagy tapasztalataihoz (a „szubjektív valósághoz") kapcsolja a látványt: van. más csak sütve fogyasztja. amely egyéni módon megszűri és feldolgozza őket. ami információként. Ám mindannyian többé-kevésbé mást érzékelünk: az egyes ember­ nek az érzékeléssel szerzett benyomásai révén saját. M i n d e n emberi v i s e l k e d é s neurológiai folyamatokból áll össze: az idegek ingereket fognak fel. és az agyba szállítják. aki bármikor megeszik egy nyers paradicsomot. Ha arra gon­ dolunk. amelyekben teljesen tehetetlennek érzi magát. Ha például egy paradicsomot valóság nézünk. Magatartásunk a látás­ sal (vizuális ingerek). Nyelves szubjektív érzékelés . nemkülönben azokban a helyzetekben.így mindenki számára különböző . mennyire egyedi . a tapintással (kinesztetikus ingerek). Öt érzékünk révén megszűrünk mindent. mert a burgonyafélékhez tartozik. azaz nyelvi kifejezés A szavak hidak. felismerjük azt is. ahogyan érzékeli. Vagyis világát annak megfelelően építi fel. a „szubjektív valóság". amelyek belső világunkat összekötik a külvilággal. Az objektív valóság „L" mint lingvális.a három betű jelentése „N" mint neurológiai folyamatok Az ember saját világának és sorsának teremtője. mennyire nehéz megérterű valakinek a belső élményeit az általa használt szavak alapján. (Szinte) bármilyen vágyott célt elérhet.

amelyekről mindenekelőtt feltételez­ zük.A három betű 15 És még nehezebb mindenki számára érthető nyelven kifejezni saját élményeinket! A paradicsom példájánál maradva: próbálja csak elmagyarázni vala­ kinek. mint a „szeretet" és a „művészet". Ezek felismerése határoznak meg bennünket. hogy megfelelők a mindenkori hétköznapi helyzetekben. milyen az illata és az íze! Ez természetesen nemcsak a paradicsomra. hogy néz ki.Ezek az egyéni magatartásprogramok a bevésődések vagy minták. programok Ezeket követi tudattalanul és automatikusan minden élőlény. aki még soha életében nem látott és evett paradicsomot. „P" mint programozott viselkedés Érzékelésünk és tapasztalataink alapján mindannyian kifejlesztünk bizonyos viselkedésmódokat. ezektől vagyunk olyanok. A viselkedés. hanem az olyan elvont fogalmakra is érvényes. amilyenek - .

amellyel sokan végig­ hányódnak az életükön.sósan. aki szeretne megszabadulni terhes szenvedélyétől. Ezeknek a programoknak a felismerése egyben azt is jelenti. Az NLP-ben azt kérdezzük: „Milyen akadályon kell túljutnia.új. merre menjek tovább? .Művésszé válás az NLP-vel még ha néha másféle reakciót kívánnánk is magunktól. hogy az em­ ber valóban le is szokjon a dohányzásról. vagy éppen különbö­ ző okokból teljesen elutasítjuk. hogy elfogadjuk és megtanuljuk adott esetben megváltoztatni őket. amely segíti abban. hová . hogy hátrafelé haladás közben lényegesen nagyobb a botlás vagy az úttévesztés veszélye. h o g y a cigaret­ ta szántára az „orális kielégülés" pótszerét jelenti. pillantásukat mereven a múltra szegezve. hová szeretnél eljutni . hogy megvalósítsa a teljes életről alkotott saját elképzeléseit.mondta a macska. A múlt problémáiban való vájkálás csak ahhoz vezet. Talán egyszerűen csak a magáról mint elégedett nemdohányzóról alkotott élénk elképze­ lése hiányzik. Mindenki tudja azonban. Sokan . mert anyja túl ritkán szoptatta. A paradicsomnál maradva: mindannyian másmilyen szokásokat alakítottunk ki a fo­ gyasztását tekintve ." (Lewis Carroll: Alice Csodaországban) Ez az idézet jól példázza azt a céltalanságot.úgy tűnik . hogy a célját elérje?" „Mit akar a probléma helyett?" Vegyünk például egy dohányost.Akkor az is mindegy. merre indulsz . hogy a rájuk fordított figyelemmel újra meg újra tápot adunk nekik.szinte „rükvercben" haladnak az életükben. Az NLP kreatív segítséget nyújt a tájékozódáshoz. .Ez nagyrészt attól függ. Váltson előremenetbe .Megmondanád nekem.mondta a macska.Tulajdonképpen mindegy.felelte Alice. Az NLP-módszer „. hogy áttekintést nyerjen az életében adódott korlátozó s z e m p o n t o k felett. . amit csecsemőként megtagadtak tőle. nyersen. pozitív célok felé. Ehhez elengedhetetlen a szükségletek és a célok feltárása és megfogalma- NLP mint iránymutató segítség . Ez a felismerés azonban egyáltalán nem eredményezi automatikusan. olyan modell. Egy pszichológus elmagyarázza neki. főzve -.

Képzelje el Önmagát a célban! „Minden ember a maga módján mozog. a viselkedés megváltozása csak akkor lehetséges. amely a kívánt állapotban mutatja Önt. pozitív célok kialakítása -> vagy jelenlegi állapot kívánt állapot Nyolc lépés a változásért 1. csábító célt tűzünk magunk elé. amelyek eddig távol tartották céljai megvalósításától. Tűzzön maga elé vonzó célt! Ahogy a magatartás-kutatásból ismert. gondolkodik és beszél. de a hátráltató tényezők felismerése is. hogy túlléphessen rajtuk. érzékel. Mindenekelőtt ekkor aktivizálódnak a tudattalan erői. 2. feltevés hajlamos a valóságban A változások iránya: belülről kifelé mate- . egy „célképet" is kell alkotnia magá­ ról. M i n d e n elképzelés." (Moshé Feldenkrais) Ha tehát el akar érni egy célt. és irányulnak a célra. ha mágnesesen vonzó. annak a képnek megfelelően. jelen Új. A külvilág változásai csak akkor következhetnek be.Az NLP-módszer 17 zása. ha először megváltoztat valamit a belső világában. amit magáról alkotott eddigi élete során.

" • „Nem akarok ilyen sokat enni!" Helyettük pozitív megfogalmazásokat használjon. Például: ne gondoljon egy rózsaszín pöttyös elefántra. Kerülje el a negatív megfogalmazásokat. ha csak arra koncentrál. „nincs" szava­ kat. hogy megállíthatatlanul közeledjen a cél felé. Adjon ezért a tudattalanjának világos arra. Ha pozitív célké­ pét állandóan a fejében tartja." Az új viselkedésem innen ide nem: (-) feszültnek lenni idegesnek lenni sokat enni ezt szeretném: (+) ellazult legyek nyugodt legyek másképp vásároljak . és pihenhessek!" • „Mától másképp vásárolok. hogy kreatív elképzeléssel a saját kezébe vegye a sorsát.Fogalmazzon pozitívan a cél leírásakor! Tudattalanunk nem ismeri a tagadást. mint: • „Nem akarok ilyen feszült és ideges lenni. „nem". amit valójában nem akar. Ebben rejlik a nagyszerű lehetőség. salátát vagy gyümölcsöt eszem.18 Művésszé válás az NLP-vel rializálódni. hogy ne gondoljon rá. a „ne". Önmaga megváltoztatása könnyebb. Ezen a módon valami olyannal foglalkoztatja a tudattalanját. hogy néha önmagamra is maradjon. hogy jobban érezzem magam. amit akar megbízást. létezővé válni. mivel foglalkozzon. a tudattalanja úgy fogja befolyásolni a viselkedését. először gondolnia kell rá. például: • „Meg akarom tanulni jobban beosztani az időmet. Ahhoz. Összpontosítson amit tényleg el akar érni. és naponta egy étkezésnél csak zöldséget. 3.

A régi szokások gyakran úgy ragadnak ránk. és az új visel­ kedés „nagyobb könnyebbséget" ígér. ha a felmerülő Új viselkedés. és aktívan dolgozzon a megoldásán. hogy felismerje a saját részét egy problémában. ." Hallgatólagosan abból indulunk ki. inkább azon. hogy a kívánt helyzet előálljon. hogy elérjem a célom?" Ezért ne azon gondolkod­ jon. amelyekkel eléri a célját. Ha az újonnan választott út tényleg vonzóbbnak tűnik. mit kellene tenniük másoknak." Ugyanakkor számtalan út és lehe­ tőség kínálkozik. Legyen türelmes önmagához! Adjon magának elég időt a változásra! A változások nem mindig egyik pillanatról a másikra következnek be. hogy megváltozzon a kapcsolatom a főnököm­ mel. Az NLP arra készteti Önt. például: „Az a célom. hogy olyan új magatartásmintákat találmegtalálása jon. lemond arról a lehe­ tőségről. hogy ne mindig a külvilágban keresse a hibát. 6. használni is fogja. Az NLP segítséminták gével kiélesítheti az érzékeit. Figyeljen arra. amelyek mind a célhoz vezetnek. az irányt is meghatározza: „Pontosan ebbe az irányba akarok haladni. ne a célt! Amikor kitűzi maga elé a célt. hogy a viszonyunk javuljon. Teljes gondol­ kodását és cselekvését kibillenti az egyensúlyából. mint a rágógumi. A probléma aktív megoldása 5. hogy a másik személynek kell megváltoznia ahhoz. Az NLP-ben ezért így szól a kérdés: „Mit tehetek én azért. hogy a célt saját cselekedetei által érheti el! Némelyik célkitűzésünkért látszólag semmit sem szükséges tennünk. mivel járulhat hoz­ zá Ön ahhoz.Az NLP-módszer 19 4.nehézségek esetén állandóan megváltoztatja a célját. Aki alapvetően „áldozatnak" érzi magát. A célhoz vezető utat változtassa meg.

Vizsgálja meg a motivációját! Akar Ön egyáltalán boldog. arra kérjük. és embertársaim irigysége is elkerül. ez esetleg kevesebb stresszt jelent. Tervezzen be naponta egy gyakorlatot. Ha a hiva­ tásban kevésbé vagyok sikeres.az adott viselke­ désnek pozitív dés mögötti úgynevezett pozitív szándékhoz. amelyek közben a mindennapjaiban bekövetkeznek. tekintse ezt a könnyű és lépésenkénti tanulást napi kihívásnak.20 Művésszé válás az NLP-vel 7. Ha felmerülnek Önben ezek a kérdések: „Akarom? Motivált vagyok tulajdonképpen? Adok egyáltalán lehető­ séget magamnak?". hiszen természetesen senki sem vála­ szolna rá tudatosan nemmel. Az élet­ ben csaknem minden hátrány valamilyen rejtett. hogy nem kell dolgozni mennem. és vegye észre a kis változásokat. hogy egyszerűen kipróbálja. Derítse ki. Győzze le a kétségeket gyakorlatias cselekvéssel! Ha kétségei támadnának . akinek az olyan „fel­ színes" dolgok. mivel a szüleitől azt tanulta. mint a pénz vagy egy nagy autó nem jelentenek semmit. amilyennek látszik.mint például: „Működik ez egyáltalán? Hasznos? Meghozza a kívánt eredményt?" -. Gyakorlat teszi a mesteri 8. fontos a személyes korlátozó elképzeléseit felde­ rítenie. működik-e úgy. szándéka van Ha influenzával ágyban fekszem. hogy „jó" embernek érzem magam. és a társam odaadóan ápol.többnyire nem tudatosult előnyhöz kapcsolódik . betegen vagy sikertelenül tengetni az életét. így sikerült öntudatlanul is akadályoznia hivatásbeli felemelkedési lehetőségeit. hogy a gazdagok jellemtelenek. és felismerni bennük a pozitív szándékot. „Vesztesként" a nyereségem az lehet. . Ha tehát például szeretne több figyelmet kapni vagy gondoskodás­ ban részesülni. a pozitív szándék talán az. A dolog mégsem olyan egyszerű. Néhány ember számára nyilvánvalóan kényelmesebb és kellemesebb továbbra is boldogtalanul. az illető számára Minden viselke. egészséges és sikeres lenni? Valószínű­ leg abszurdnak tűnik a kérdés. ezekhez az előnyökhöz talán az influenzán kívül más módon is hozzájuthat.

Hiszen minden jelenlegi tulajdonságunk és viselkedésmódunk vala­ mikor azért jött létre. Gyerekként egyszer már megtanultunk bánni a tűzzel vagy a forró­ sággal. hogy megvédjük magunkat. fontos. fogadja el mint önmaga fontos részét. ahelyett hogy letagadná őket és ezzel önmagát is lebecsülné. csak a mód. hogyan állapíthatom meg. mit szeretnék megváltoztatni. azt sem tu­ dom. A szabad döntés képessége Ha egészségesek akarunk maradni vagy egészségessé akarunk válni. akár azért. Először ezt a kérdést tisztázzuk. hogy terhes helyzetekben. használja a belső bölcsesség forrásaként. Vegye figyelembe a legmélyebb igényeit és vágyait. szégyellt vagy elfogadása „tiltott" érzésekről van is szó: arra kérjük. képesek programok leszünk kívánságunk szerint megváltoztatni őket. viselA tudattalan kedésmintáinkat és programjainkat tudatossá tesszük. Ha azonban megváltoztatása nincs elképzelésem róla.Az NLP és az egészség 21 NLP: a választás szabadsága Az NLP egy modell. Ez a fontos tapasztalat talán fájdalmas módon. amit közben felfedez önmagában. akár azért. ahogyan hozzáállunk. hogy az NLP a változtatás mikéntjét megmutató módszerekkel szolgáljon. Nem a probléma a problé­ ma. hogy változott-e valami és hogyan. amellyel leírhatjuk szubjektív érzékelésünk vilá­ gát. de megtanított ben­ nünket óvatosan és tisztelettel bánni a tűzzel vagy a forrósággal. hogy életben maradjunk. mikor szolgálja a javunkat a tűz és a meleg. Legyen tehát hálás mindenéit. rossz fizikai vagy lelki közérzet . Az NLP és az egészség Az érzések Bármit fedezzen is fel magában. még ha fájdalmas. hogy segítsen bennünket. A tűz „forró objektív valóságként" egészen különleges és egyedi tapasztalatot vésett a „szubjektív valóságunkba". Megtanultuk. és mikor okoz fájdalmat. amikor a gyertya lángjához vagy a tűzhelyhez nyúltunk. A mögötte álló gondolat: ha tudattalan törekvéseinket.

Akár csak az egyik szükséglet teljesületlensége betegséghez. fantasztikus lehetőségek nyílnak életünk örömteli alakítására. A természetünkből adódik. Kísérelje meg felfedezni és figyelembe venni legbelsőbb igényeit és érzéseit. tisztában vannak magukkal és összhangban élnek a szükségleteikkel. gondoskodás). Nem az sebez meg bennünket. Ehhez szeretnénk ebben a könyvben értékes tanácsokat adni. hogy megválasszuk. hogy megvál­ toztassuk a feltételeket. Csak így deríthetjük ki. mire van szüksé­ günk ténylegesen ahhoz. vagyis azzal. hogy alakítsuk a személyiségünket. alvás. nél­ külözéshez és fájdalomhoz vezethet. jóllehet az elégedettség vagy jókedv egyetlen pillanatából is. Sokkal inkább azt. Tanulja meg az egészsége vonatkozásában átalakítani a merev sza­ bályokat (például: mindig fittnek kell lennem) rugalmasakká (pél­ dául: sportolhatok. alkohollal vagy túlzott aktivi­ tással elnyomnánk őket. hogyan akarunk reagálni bizonyos feltételekre. Így a kényszerektől eljut a szabad döntésekig. hogy teljes életet éljünk.Művésszé válás az NLP-vel A kényszertől a szabad választásig vagy fájdalmak esetén feltárjuk legbelsőbb szükségleteinket és érzé­ seinket. ugyanakkor az erő is. A bánat vagy a nyugtalanság óráiban is megtanulható ez. • szociális szükségletek (szeretet. valakihez tartozás. az azonban nem. hogy felismerjük azokat a tényezőket. hogy vállaljuk a felelősséget azokban a történé­ sekben. hogy alakíttassuk. ami történik velünk. ahogyan erre reagálunk. amelyeknek részesei vagyunk. hogy tolakodók. Azok az emberek. • figyelem iránti igény (megbecsülés. Ezek a szükségletek négy lényeges területre oszthatók (Maslow szerint): • fiziológiai. hogy választhatunk különböző viselkedésmódok közül. Saját döntési szabadságunk felfedezésével. azaz testi szükségletek (evés. Az út önmagunk elfogadásához és meghatározásához a megszokott viselkedésmódok megváltoztatásán keresztül vezet. kapcsolat). Ezt a folyamatot pedig tuda­ tosan kell alakítanunk. de lustálkodhatok is). ahelyett hogy gyógyszerekkel. akik jól érzik magukat a bőrükben. légzés). hanem az a mód. elismerés). A kezdeményezés magunkhoz ragadása nem jelenti azt. ivás. mindegyik kielégítése pedig egészséghez és lelki egyensúly hoz. • biztonság iránti igény (védelem. Megvan a lehetőségünk arra. amelyek befolyásolják döntési szabadságunkat. Ez azt feltételezi. kellemetlenek vagy agresszívak legyünk. Éljünk az igényeinkkel összhangban Felelősség­ vállalás önmagunkért .

Az NLP és az egészség 23 A szükséglettől a döntésig A szükséglet felismerése A viselkedési lehetőségek megvizsgálása Döntéshozatal nem jó jó .

Az ilyen ember élete azonban kihasználatlan lehetőségek tragi­ kus gyűjteménye marad. Ebből a három tényezőből. sem a belső élmé­ nyeit tekintve. a A belső énkép megváltoztatása Fontos. amelyet ön­ magunkban akarunk elérni. mert bármely sikertelenség esetén kéznél van a „bűnös". annak bizonyos szem­ pontból könnyebb dolga van. megmutatjuk azokat a módsze­ reket.fedezte fel Moshé Feldenkrais. a cselekedeteink és a kisu­ gárzásunk ennek megfelelően éppúgy színtelenek lesznek. Hogyan magya­ rázható. Ha például jelentéktelen. s e m a külsejét. Minden változás. 13. oldal) . szürke egérnek érezzük magun­ kat. Megtanul pontos akcióés i d ő t e r v e t készíteni. a Feldenkrais-módszer kidolgozója (1. Ebben van életünkért való fele­ lősségünk . csupán az utolsót. Ez az NLP-alapprogram segít Önnek először is élénk elkép­ zelést kialakítani arról. hogy é p p e n így és n e m másképp gondolkodunk. Ez a z é n k é p vagy b e l s ő é n rész­ ben öröklött. Erre szántuk először is a három előgyakorlatot a vizualizáció könnyű megtanulásához. mozgunk és használjuk az érzékeinket? Az életünket és a cselekedeteinket . Egy további lépésben segíteni aka­ runk tisztába jönni a s t a t u s quóval. hogy megtanuljuk megváltoztatni az énképünket. hogy elvégezze gyakorlatokat . Miután pozitívan és egyértel­ műen megfogalmazta a célját. Aki kizárólag a genetikai hajlamai vagy a szü­ lei által okozott kora gyermek­ kori traumák áldozatának tekinti magát. az önnevelést tartjuk többé-kevésbé a kezünkben. Ezen a módon egy kis gyakorlással sikerülni fog tényleg ilyenné is válnia. amelyekkel elérheti ezt a célt.NLP-alaptanfolyam Nincs két egyforma ember.és persze nagy lehetőségünk is. hogy a személyisé­ gét állandóan újra és újra felfe­ dezze és alakítsa. Feldenkrais szerint. harmadrészt pedig önneveléssel formálódott ki. ami közelebb viszi a céljához. érzünk. Elöljáróban csak annyit je­ gyeznénk meg. hogy nagyrészt rajta múlik. részben a nevelés eredménye. milyen emberré szeretne válni. a j e l e n állapottal. hogy minden leírt gyakorlatot valóban végezzen el. feltételezi.az önmagunkról Külső cselekvés alkotott belső kép határozza és belső énkép meg. amíg meg n e m érti.

. ahol a lehető legzavartalanabbul végezheti a gyakorlatot. egy lámpát vagy valami hasonlót. Ehhez a három kis gyakorlathoz körül­ belül 15 percre lesz szüksége. mint egy re­ gényt. Közben megérintheti a kezével. és csak akkor térjen át a követ­ kező lépésre. • Csukja be a szemét. amelynek a receptjeit sohasem próbálta ki. a kört vagy a háromszöget.Vizualizációs gyakorlatok Hagyjon elég időt magának. > Vizsgáljon meg egy térbeli tárgyat. Első gyakorlat Második gyakorlat • Nézze meg az egyik geo­ metriai alakzatot: a négyzetet. vagy ujjával a levegő­ be rajzolhatja az alakját. Lássa lelki szemeivel Formák a vizualizációhoz Három vizualizációs gyakorlat Előkészület > Keressen olyan helyet. pont annyit fog használ­ ni. képzelje el lelki szemei előtt az elvégzését. Ha ezt a könyvet egyhuzam­ ban végigolvassa. mint az a szakácskönyv. • Annyiszor ismételje meg a gyakorlatot. amíg az alakzat jól felismerhető nem lesz lelki szemei előtt. ha az előzőt meg­ értette. és kép­ zelje el az alakzatot. Először olvassa el a feladat le­ írását. majd a meg­ adott sorrendben hajtsa végre a gyakorlatokat. például egy paradicso­ mot.

mennyi fantázia és kreativi­ tás rejlik Önben! Harmadik gyakorlat • Képzelőereje segítségével egészítse ki a képeket az érzé­ kelés további elemeivel: belső „filmje" fekete-fehérben vagy A visszaemléke­ zéseket minden érzékkel átélni Képzelje maga elé a lakást. Meg fog lepődni.NLP-alaptanfolyam • Csukja be a szemét. milyen élénk lesz a képzelete. Gondo­ latban járja be szobáról szobára. ahol gyermekkorában élt. és kép­ zelje el a tárgyat: milyen színe­ ket és formákat lát? Milyen távol van a tárgy a „lelki szemétől"? Élesen vagy elmosódottan látja? Milyen részleteket ismer fel rajta? • Addig ismételje a gyakorlatot. amíg a belső képpel minden részletében elégedett lesz. Tipp a mindennapokra Gyakorolja a vizualizációt. amilyen gyakran csak tudja. .

és néhány lépést is megtehet. nem hagyott-e ki valamit. Ez a gyakorlat segít jobban figyelni önmagára. akkor tudatosan tudunk dönteni arról. és hogyan a karját? . Csukott szem­ mel próbálja meg magában el­ ismételni az egyes lépéseket. • Érzékelje a testtartását: egyenesen vagy görnyedve ül? Hogyan tartja a lábát? Ülepének melyik felét érzi jobban a szé­ ken? Hogyan tartja a gerincét és a fejét. Keressen egy helyet. és ülve tegyen egy kis sétát a testé­ ben. Az értelemre nagyobb súlyt helyező korunkban sokaknál alulfejlett a saját test érzékelésé­ nek képessége. Először csak az első feladat leírását olvassa el. hogy a jövőben másképp viselkedünk. és ol­ vassa el ismét a feladatot. anélkül hogy közben meg­ változtatná vagy javítaná a tar­ tását. hogyan jut az énképén végzett munkával lépésről lépésre a je­ lenlegi én-állapottól a célba. Ha igen. Készítsen elő egy ceruzát és egy jegyzettömböt. Tudatosan érzékelni magunkat Nyugodt hely. Rövid idő után újból nyissa ki a szemét. hogy egy test­ tartáshoz vagy egy belső kép­ hez egy bizonyos érzés kapcso­ lódik. Ezenkívül azt is felfedezi majd. A jelen állapottól a célig Az elkövetkező három gyakorlat mindegyikéhez 10-20 percre lesz szükség. Ha tisztába jövünk azzal. ahol lehetőleg zavartala­ nul ülhet. amelyről néhány lapot le is téphet. ceruza és papír Tartás és érzés 1 Csukja be a szemét. Ezt az NLP-ben kinesztetikus reprezentációnak ne­ vezzük. nagyobb megszakítás nél­ kül végezze el. milyen magatartást szoktunk követni. építse be azt a pontot a meg­ kezdett munkába. és folytassa a gyakorlatot. illatokhoz és érzésekhez? Ezek után a vizualizációs gya­ korlatok után megmutatjuk. A feladatokat egymás után. Csak ez után kezdjen hozzá a gyakorlathoz. fejleszteni teste és térbeli hely­ zete érzékelését. Első gyakorlat: Milyen az aktuális én-állapota? Az első gyakorlat célja Minden lehetséges változás ön­ magunk tudatos érzékelésének képességével kezdődik.A jelen állapottól a célig színesben fut le? Kötődnek az emlékei zajokhoz.

és tudattalanját állandóan erre a célra programozni. a h o g y a n mozog. figyeljen a l é g z é s é r e is: pontosan hova áramlik? Érzi a légzőmozgásokat és a teret? • írja le hangosan beszélve önmagát például mint fáradtkoncentrálőt. következtetni enged arra. az állás vagy a járás. • Ismerősnek tűnik ez a kép önmagáról szólva? Jellemző ez Önre? Az állapot leírása szavakkal Figyeljen a légzésre Második gyakorlat: a jelenlegi állapottól a kívánt állapotig A második gyakorlat célja A következő gyakorlatban kép­ zeletben egy lépéssel megelőz­ heti a valóságot.NLP-alaptanfolyam • Képes belső. figyelje meg a tartá­ sát. mint a fog­ mosás. képer­ nyőre vagy képzeletbeli tükör­ re. a hát-. mi mozgatja. köz­ érzetét? Önmagunk társítása a kívánt képpel Tipp a mindennapokra Mostantól egyre gyakrabban és egyre jobban tudatossá válik a testtartása. és teljes egészé­ ben érzékelte. a tar­ tását és az esetleges megfeszüléseket. megszokott cselekvéseknél. és esetleg é r e z n i a hőmérsékletét és a súlyát? • Mennyire feszül a hasa. az evés. mintha egy színészt látna. 2 Ha „lelki szemeivel" bejárta a testét. Megtanul a vágyképével azonosulni az NLP nyelvén „asszociálódn i " -. világos vagy sötét? . mintha mozivásznon vagy a tükörben látná. milyennek ítéli meg pillanatnyi állapotát. 1 Képzelje el. a láb. lelki szemei előtt l á t n i minden egyes test­ részét (hátul és elöl). a hosszát. A mindennapos. • Hogyan áll? Milyen a váll-. hátulról vagy oldalról látja magát? Inkább kicsi vagy nagy. mit fejez ki összességében a test­ tartása? • Elölről. hogy úgy tudja magát megfigyelni. Hiszen az a mód.és a fejtartása? Milyen az arckifejezése. az arca (szájkörnyék) és a keze? • Mialatt érzékeli a testét. a formáját meg a kerületét. a válla. feszült-nyugtalant vagy kíváncsi-keresőt. Tehát vetítse ki a képét erre a belső vászonra. a légzését és a testében mutatkozó feszültségeket. ami belső állapotának kifejeződése.

• Ha ez nem sikerül. helyezze bele a példaképét vagy ideálját. • Milyen érzése és belső tartá­ sa van most? Hogyan lélegzik? Néhány percig élvezze ezt az állapotot. Esetleg mosolyog. hogy minden olyan tulajdonsággal ellássa a képet. minden érzéke élesebbé vált. • Most hasonlítsa össze a két képet. ami­ lyet kíván magának. amelyeket szeretne magának. amíg egyértelmű változá­ sokat nem érez magán. • Adjon neki olyan testtartást. A vál­ tozásokat a következőkről is­ merheti fel: a légzése esetleg intenzívebbé vagy mélyebbé válik. arckifejezést és kisugárzást. milyen testtartással. milyen fényben. . Milyen különbségek tűn­ nek fel? 3 Most lépjen bele a második képbe (az NLP nyelvén ezt „asszociálódásnak" nevezik). • Szánjon rá elég időt. vagy kicsit nagyobbnak tűnik önmagának. amelyet Ön is szeretne. Talán jobban hall.A jelen állapottól a célig • Mit mondana erről az em­ berről? Mire képes és mit tesz? Mit érez ennek az embernek a szemlélésekor? • Milyen a véleménye a tükör­ képének önmagáról? • Készítsen néhány feljegyzést a felfedezéseiről. aki mindazokkal a tulajdonsá­ gokkal rendelkezik. taglejtéssel és arcjátékkal érzékeli ezt a személyt? • Milyen ennek az embernek a véleménye önmagáról? Milyen az életfelfogása és milyen ké­ pességei vannak? • Címszavakban írja fel a vála­ szokat. Bújjon bele gondolatban ebbe a „vágyalakba". Vágyott énkép 2 Egy másik képernyőn a képzeletbeli vagy képzeletbeli tükörben tükörben az első kép mellé képzelje oda a kívánatos önmagáról alkotott vágy. és úgy érzi. • Az utolsó lépést addig ismé­ telje. a következő feladathoz szüksége lesz rájuk. milyen helyzetben. bújjon bele a bőrébe és vegye fel a testtar­ tását.vagy eszményképet. hogy a tudattalanját egy­ re jobban a vágyképére programozza. Talán könnyebbnek vagy mozgékonyabbnak érzi magát. Belebújni a vágyott figurába Tipp a mindennapokra Ezt a gyakorlatot lehetőleg mindennap végezze el. • Milyen nagynak.

nyomja be a kuplungot vagy teszi ki az indexet. mint ha a kiindu­ lási ponton maradnánk. és az illető készség tudattalan ura­ lásával végződik. hogyan kell kezelni a pedálokat. Ilyenkor térképek és útikönyvek segítségével részle­ tesen tájékozódik az úti célról és az oda vezető útvonalról? Vagy azt az elvet követi. mit akarunk. Minél vonzóbb és konkré­ tabb a cél. amelyre a valóra váláshoz szük­ sége van. és nem gondolunk rá. hogy a saját elképzelé­ seink szerint élhessünk. hogyan vált sebességet. Ha ma autót vezet. Alkos­ son tehát világos célokat ma­ gának. Idővel egyre könnyebb lesz. tudnunk kell. annál nagyobb a motiváció és a kreativitás. a sebességváltót és a kormányt. • A tudattalan fogalma az NLPben különös jelentőséggel bír. Az első órákon feszülten vezet. Minden tanulási folyamat tuda­ tos lépésekkel kezdődik. és minden moz­ dulatot tudatosan végez. anélkül hogy oda kellene figyelnie rájuk. Ezeket a cselekvéseket „automatiku­ san" végzi. ami a tudattalant és a tudatot A figyelem energiát ad . hogy így hányódjon az „élete hajója". Ha tehát tudatossá válik Önben egy vágykép. az odafigyeléssel megadja neki azt az erőt is. csak sodródik a széllel vagy az áramlatokkal. A ta­ nultak csak ez után csúsznak át a tudattalanba. de ha odaérek. és a vérévé válik. már nem kell arra figyel­ nie.NLP-alaptanfolyam Példa a gyakorlatból Az autóvezetésnél először azt tanulja meg. Szeretné. hogy nyaralásra készül. vagy hogy külső „hatalmak" irányítsák? Éppen elég ember akad. misze­ rint „Nem tudom hová megyek. Ön tudja? Ha egy hajónak nincs kormányosa. megtudom?" Éppen életünk fontos dönté­ seinél cselekszünk sokszor a második módszer szerint. ha egyik-másik NLP-gyakorlat kez­ detben kissé megerőltetőnek tűnik is. Harmadik célkitűzés gyakorlat: A harmadik gyakorlat célja Ahhoz. Ezért hát ne csüggedjen. hogy a helytelen irányba tett egyet­ len lépéssel is távolabb kerü­ lünk a céltól. aki szívesen átvenné a kormányt Öntől! Képzelje el.

például: „Nyu­ godtnak és ellazultnak érzem magam. A cél helyét 2. Próbálja meg minden érzékével elképzelni a vágyott állapotot. Egy kis helyre és egy órányi időre lesz szüksége hozzá. jelen idejű kijelentő mondatban írja rá a kívánt célt. és egy rövid. Ha sikerült. és írja rá május 24.A jelen állapottól a célig mozgásba hozza. számú helyre Előkészület > Ezt a gyakorlatot otthon." • Az 1. A munkában az lehet a célja. Tegye oda a papírlapot. A kívánt célt tegye a 2. 2 Vegye kézbe a másik lapot. hogy jól teljesítsen és pénzt kapjon érte. Néhány példa a mindennapok­ ból: reggelente felkelés után az lehet a célja. Képes felépíteni a céljá­ hoz vezető lépések akció. hogy célja eléré­ sében támogassa. hogy pontosan érkezzen a munkahelyére. Ezt a kiin­ dulási helyet 1. Az iskolában azt a célt követ­ heti. hogy jól feleljen. helynek ne­ vezzük. helynek is nevezzük. szárnyakat ad és a célra programoz. Egyetlen célra irányulással egyértelmű feladatot ad egész szervezetének (az idegrendsze­ rének és egyéb szerveinek).és időtervét. és meg is teszi a meg­ felelő lépéseket. mit kell tennie. Nyugodt és ellazult vagyok . 1 Az egyik papírlapot tegye maga elé a földre. zavartalanul végezze. A gyakor­ latot állva végezze. amelyet a cél helyének szeret­ ne. képes a kívánt cél-állapotból visszatekinteni a mostani álla­ potára. az aznapi dátumot. A jegyzettöm­ bön és a ceruzán kívül két üres lapot is készítsen elő. helyről a kívánt célt a kezében tartva menjen egy olyan helyre a szobában.

a baráti köré. a célba. helyre. vagyis magatartásának hatásait a környezetére. Minden felismert akciólépést a megadott módon vezessen fel rá. Feleljen a következő három kérdésre: • „Hol. Közben ügyeljen minden részletre. és vizsgálja meg ter­ vének ökológiai vonatkozá­ sait. • Kérdezze meg magától. Mikor. • A figurát a kezével is formáz­ za meg a levegőben. amivel a továbbiakban dolgozni fog. miközben minden lé­ péssel lélekben valóra váltja tervét. Talán mosolyt is fakaszthat az arcán. a kiindulási pontra. mit lát. mit hall és mit érez? Maradjon továbbra is a 2. Mindannyian nagyobb rendszerek részei vagyunk: a családé. vagy hogy nyugodt han­ gon beszéljen. hogy érzi magát benne. Kérdezze meg magától: • „Milyen cselekedeteket (akció­ lépéseket) teszek meg a cél elérése érdekében? Mennyi idő alatt érem el a célt? Milyennek látszik tehát az akció. • Onnan menjen végig még egyszer lassan a 2. hogy az összes érzékével átél­ hesse az ideális állapotát. mikor és kivel érem el ezt a célt?" • Jegyezze fel a válaszokat egy papírlapra. hely) az önmagáról alkotott eszményképet megfelelő kör­ nyezetben. ahol a meg­ formált eszményképe áll. helyig. helyen és kívánt alakjában.NLP-alaptanfolyam 3 Képzelje a cél-helyre (2. oldalon található céltáblát. Az akció­ lépéseket felírni a cél-lapra 4 Eggyé válni a vágyott képpel Ezután ténylegesen álljon arra a helyre. és képzeletben teljesen bújjon bele a figurába. A kitöltött céltáblát vigye magával az 1. Ezt megteheti nyitott vagy csukott szemmel is. . és szen­ telje magát a céljához vezető akciólépéseknek. helyre. vagy talán több erőt akar a lá­ bába. 7 8 5 Üljön le egy nyugodt he­ lyen.és időtev?" • Vegye mintául a 36. amelyeken belül meg akarjuk valósítani magunkat. a munka­ helyé. hol és kivel van? • Formálja meg önmaga modelljét. Az NLP-ben minden felvállalt akciónál gondolunk a keretekre is. a ki­ indulási pontra. 6 Nézzen vissza az 1. Beleillik a fi­ gurába? Kell még valamit változ­ tatni rajta? Jólesik benne állni? Hogy néz ki a világ ebből a nézőpontból. és készítse el a sajátját. Senki sem él elszigetelve.

vagy ját­ szott a gyerekeivel. • Kire vagy mire lehet hatással a célom? • Milyen módon befolyásol a célom másokat? • Adnak-e negatív reakciókat mások a terveimre vagy a tette­ imre? Ha így van. Annak érdekében. hogy elérjem a célom? • Túl nagy a cél vagy túl messzi? Kezdhetem esetleg va­ lami kisebbel. folytassa a kérde­ zést azzal. Előfordulhat. . és addig javítson az egyes lépéseken. hogy a célja ne váltson ki érdekütközést más emberek igényeivel.A jelen állapottól a célig | Célja ökológiájának megvizsgálásához megkérdezheti például magától: A cél ökológiájának vizsgálata május 24. hely­ ről a 2. esetleg egy rész­ céllal. hogy: mások kifogá­ sait össze tudja-e egyeztetni a tervével. az a célja. hogy megtanuljon játszani egy hang­ szeren. hogy a cél megvalósítása ne történjen mások kárára. • Ezután a változtatásokkal még egyszer menjen az 1. vagy tudja-e kezelni őket? Keressen rugalmasan to­ vábbi lehetőségeket célja eléré­ sére. hogy cél­ tudatos cselekvése a környezetében is következményekkel jár. ügyeljen arra. amíg elégedett nem lesz velük. Nyugodt és ellazult vagyok A céltáblával menjen át az 1. elha­ nyagolja őket. hanem gondolkodjon el új utakon. helyre Mindig gondoljon rá. amelyet ad­ dig másképp töltött el: talán sportolt a barátaival. 9 Vegye kézbe a céltábláját. helyre. • Mi tarthat vissza tervem meg­ valósításától? Valami számomra fontosat el fogok veszíteni vagy fel kell adnom. hogy ők ezután úgy érzik. Ez a terv valamennyi időt vesz igénybe. ami egy lépés a célhoz vezető úton? Tehát ne a célját változtassa meg. amelyek szintén a célhoz vezetnek. Tegyük fel. helyről a 2.

NLP-alaptanfolyam Ökológiai ellenőrzés: Az új célja a környezete számára is elfogadható? Céltábla .

hely). hogy nem engedhet meg ma- Vegyen figyelembe minden tényezőt . ezért elvégzi a következő gyakorlatot: Először is alkot magáról egy ké­ pet a mostani lakásában (1. hely). Közben a következő kérdéseket teszi fel magának: Mekkora legyen a lakás? Milyen a szobák beosztása? Milyen bútorokkal szeretném berendez­ A tükörre ragasztott cél­ tábla naponta emlékezteti szándékára ni? Milyen színek uralkodnak benne? Mennyi lakbért fizetek? Mit tudok ott jobban vagy más­ képp csinálni? Milyen ember leszek ott? Ezután Anna megvizsgálja célja ökológiáját. Azt szeretné. Anyagilag megengedhetem magamnak egyáltalán a költö­ zést? Milyen környezetbe kerül­ nek majd a gyerekeim? Milyen messze van az új hely a bará­ taimtól? Anna arra a következtetésre jut.A jelen állapottól a célig Példa a gyakorlatból Anna már nem érzi jól magát a lakásában. Ezután megalkotja vágyott cél­ képét az új környezetében (2. ha több helye lenne.

ha a telje­ sített lépéseket „kipipálhat­ ja". Most jól és szabadnak érzem magam a cél-képemben. Elképzeli a következőket: Hogy néz ki.hogy ismét jól érezze magát . átalakítja a mostani laká­ sát. és egy bizonyos módon meg­ feszíteni a testünket. és veszek egy új lámpát. további érde­ kes felfedezőútra hívjuk. amikor a félelem vagy düh feltörekvő érzését akartuk visszanyomni. kérdést teszünk fel vagy választ adunk. és ilyenkor egy kis jutal­ mat is megérdemel. valami izgal­ masat látunk vagy ijesztőt ér­ zünk. például ha hallgatunk valakit. hogy célját . a felnőtt gának egy költözést. A függönyök és a párnák színét én magam változtatom meg. hogy a mindennapi hely­ zetekre rutinszerűen reagáljunk. amelyeket otthon vagy a munkahelyén rend­ szeresen felkeres. ami egy gyerek számára esetleg nagyon is éssze­ rű „túlélési" stratégia. Éle­ tünk folyamán szokásokat alakí­ tottunk ki. Emlékez­ tetni fogják arra.NLP-alaptanfolyam Tipp a mindennapokra A papírokat a kidolgozott célokkal erősítse fel olyan helyekre. hogy min­ dennap tegyen valamit a céljai megvalósítása érde­ kében. Mindenekelőtt pedig jó érzéssel tölti el. amelyek lehetővé teszik. Azért. Gondoskodni fogok róla. Ehhez bizonyos testtartások is hozzátartoznak. és elkészíti a változtatások pontos akció. hogy mindig álljon az asz­ talon egy szép virágcsokor. Ugyanakkor. Ezután Anna még egyszer vé­ gigmegy minden lépésen.mégis el­ érje. anélkül hogy tudatosan elgon­ dolkodtunk volna rajtuk. Talán már gyerekként megtanultuk visszafojtani a lélegzetünket. ha néhány bútort más helyre teszek.és időtervét. Más képeket akasztok a falra. és a bará­ tai közelségéről sem akar le­ mondani. A rossztól a jó érzésig Miután az alaptanfolyam első részét elvégezte. átfestem őket. némelyikről pedig le is mondok? Amott ki­ alakítok magamnak egy sarkot a különleges kívánságaim szá­ mára. Ezeket a viselkedésmintákat nagyon hamar begyakoroltuk. Testtartások = magatartás­ minták .

hogy tudat­ programok talán „programjainkat" tudatotudatosítása sítjuk. és másokkal közölje érzéseit. A következő gyakorlat megmu­ tatja. félelemérzetnél visszatartjuk a lélegzetünket. akkor lassabban vagy mélyebben. A teljes gyakorlatsorra szüksége lesz nagyjából fél órá­ ra. minden érzés speciális testmintákban és az izomtónusban is megnyil­ vánul. milyen minő­ ségben vagy intenzitással? . feltételezi. légzés és érzelem A légzés lelkiállapotunk tükre: izgatottság vagy feszültség esetén gyorsabban vesszük a levegőt. ha szomorúak vagyunk. kb. Keressen egy nyugodt he­ lyet. Belső és külső feszültségek érzékelése 1 Először testtartása megvál­ toztatása nélkül érezze a légzését. A következő gyakorlat ezt az összefüggést szemlélteti. Első gyakorlat: tartás. hogy tudatossá válnak Önben a testében kódolt feszültségek. Készítsen elő egy papírlapot és egy ceruzát a jegyzeteléshez. ha jól érez­ zük magunkat. lássunk. mivel követA légzés mint keztetni enged a bennünk urala test hírnöke kodó érzésekre és feszültségre. tízperces szü­ neteket. Előkészület • A két gyakorlatot egymás után végezze el. hogy a céljait szolgál­ ják.A rossztól a jó érzésig emberben akadályozhatja. A gyakorlat célja A légzés „hírnök". Az. hogy szabadnak és elevennek érezze magát. Testtartása és légzése mini­ mális megváltoztatásával pél­ dául megtapasztalhatja. esetleg nehezen lélegzünk. hogy másként érezzünk. • Pontosan hol érzi a levegő áramlását és a légzőmozgásokat. Oly mértékben fejleszti az érzékelését. Segít nekünk felismerni és felol­ dani őket. milyen könnyen átalakíthatók a rossz érzések jóvá. Engedélyezzen magának kis. milyen ütemben. Tehát kívánatos lenne a testbe „beprogramozott" viselkedés­ minták megváltoztatása. minden elképzelés. halljunk és gondolA tudattalan kodjunk. Minden gondolat. ahol a lehető legzavartalanabbul dolgozhat. hogy befolyásolja a testtar­ tás és a légzés az érzéseket és a gondolkodást is. Megtanulja taglejtését és arcjátékát úgy használni.

csússzon annyira hátra a székben vagy a fotelben. a vállát és a hasát lazítsa el. és ezeket a címszavakat jegyezze fel egy papírra. a mozgását. a szüleivel előfordult kellemetlen helyzetre. Arra kértük Johannt. • Alkosson magában pontos képet a helyzetről. A száját. légzés és érzelem 3 Példa a gyakorlatból Johann (16 éves) testtartási ne­ hézségekkel küzd. és a megváltoztatott ülő helyzetből és légzésből eredő megváltozott érzéseit is megőriz­ te. 4 Újból érezze a légzését a megváltozott testhelyzet­ ben: • Most hogyan és hol érzi a légzését jobban vagy más­ ként a mélységét.a farcsontjától A test ellazítása a hátgerincéig .teljesen neki tudjon támaszkodni. Ügyeljen rá. ne vesse át egyiket a másikon. Álljon vagy üljön úgy. amelyek a szüleivel való kap­ csolatából. illetve iskolai min­ dennapjaiból fakadnak. mindkét lábát tegye a talajra. hogy közben őriz­ ze meg a megváltoztatott test­ tartását és légzését. anél­ kül hogy hosszabban elgondol­ kodna rajtuk. és milyen érzés járul hozzá? • Ha mindent megfelelően csinált. ahogyan érzékeivel megéli. • Milyen ötletet merített ebből a helyzet jövőbeni kezelésére? Ülő testhelyzet. a ritmusát és az intenzitását tekintve? .például „szomorú". most ö n m a g a megváltozá­ sát kell tapasztalnia az adott szituációban. 5 Próbáljon meg ebben a ki­ egyenesedett helyzetben még egyszer a n e m o l y a n kellemes élményre gondolni. hogy a hátát kiegyenesítve . • Hogyan írná le az ehhez társuló érzéseit vagy érzelmi állapotát? • Címszavakban jegyezze fel a felfedezéseit a papírra. • Milyen élménye minősége. Irányítsa figyelmét az ehhez a testtartáshoz kötődő légzésre: • Pontosan hogyan és hol érzi a légzését? • Légzés közben mozog a hasa? Vagy felhúzza a vállát? • írja le szavakkal . „ideges". emlékezzen vissza egy bizonyos. Egyenesedjen fel. ahogy ebben a helyzetben általában teszi. Ezenkívül stresszes tünetektől szenved.NLP-alaptanfolyam 2 Gondoljon egy kellemetlen helyzetre a mindennapok­ ból. „feszült" az ebben a helyzetben fellépő negatív érzelmi állapotát.

Vegyen fel ellazult testtar­ tást. először is irányítsa figyelmét a test­ tartására és a légzésére. és addig javított a tartásán. Mindez láthatóan jót tett Az ellazult neki. A kellemetlen Amikor Johann teljesen átélte helyzet teljes a helyzetet. kellemetlen gondolatok és érzések uralják. „rázza le" magáról az élményt. Tipp a mindennapokra Amint tudatossá válik Ön­ ben. Már ezzel is biztosítja ér­ zelmi állapotának megvál­ tozását.és tudatosságfejlesztésnek ezt a módját minél több­ ször gyakorolja a mindennapok­ ban. Ezután arra kértük. hogy inkább korlátozó.A rossztól a jó érzésig és képzeletben intenzíven élje át újból.hamar készek va­ gyunk az ilyen kijelentésekkel. Második gyakorlat: a metakommentár — az érzelem rövid szóbeli értékelése A gyakorlat célja „Jól vagyok". Vállában feloldódott a feszült­ ség. és nyugodtabban tudott érvelni. hogyan érzem magamat. hogy egyre világosabbá váljon a hangulata és a testtartá­ sa közti összefüggés. De mennyiben tükrözik ezek a megjegyzések tényleges ér­ zelmi állapotunkat? Valóban jól vagyok. és járjon néhány lépést. amíg ellazult. „ma nincs jó han­ gulatom" . vagy nem is tudom. mindkét lába megtalálta a talajon a megfelelő helyet. hátát a széknek támasztotta. az ágyéki csigo­ lyáiban fájdalom lépett fel. „Mozgé­ konyabbnak" érezte magát. Ezt a gyakorlatot ülve végezze. a figyelmét a tartásaátélése ra és a légzésére irányítottuk. • A test. és kiegyenesedett. Felszólítottuk. közben különöa stresszel teli sen ügyeljen a légzésére és élményt a testtartására. Johann ezután újból leült. hogy még testtartás egyszer gondoljon a stresszel megváltoztatja teli élményre. A nyomás engedett. a légzése pedig „fent bennakadt". és csak egy közhelyet hangoztatok? Az NLP-ben egy érzelem ilyen rövid szóbeli értékelését metakommentárnak nevezzük. Megállapította. Ezúttal másképp élte át a szüleivel és az iskolával kapcsolatos helyzetet. Eközben egész hasában érzékelte a légzését. hogy a lélegzete ismét szabadon áramolhasson. hogy válla job­ ban megfeszült. .

• írja fel ezeket a második osz­ lopba. 1 2 Tegyük fel. • Hogyan írná le differenciál­ tabban azt. és ossza a lapot négy egyforma hasábra. például: „nyugodt. Vegyen elő egy másik papírt. • A harmadik oszlopba jegyez­ ze fel. oszlop szürke kedvetlen ideges kilátástalan . vagyis keressen további tulaj­ donságokat. azt mondja: . például: „Rosszul érzem magam. nyitott. hogy „jól"? A máso­ dik lépést az előző pontban foglaltak szerint végezze el. másokkal is jobban megértetheti magát. hallgatni és érezni. oszlop iroda megbízás gyerekek 4. kedvetlen. kilátástalan".NLP-alaptanfolyam A következő gyakorlatban meg­ tanul figyelmesen magába néz­ ni. precízebb Hiszen ha megtanulja differencikifejezés áltabban szemlélni önmagát. • Az első oszlopba írja fel. mint a példánkban: „szürke. oszlop karrier időhiány sietség 1. hogy Pontosabb pontosabban ki tudja fejezni érzékelés. mint a lenti táblázatban. amelyek pontosabban Az érzelmi visszaadják pillanatnyi érzelmi állapot leírása állapotát. oszlop „Rosszul érzem magam" 2. pillanatnyi érzelmi állapotát." • Hosszas gondolkodás nélkül nevezzen meg három-öt tulaj­ donságot. ideges. Jól vagyok. • A negyedik oszlopba további gondolattársításokat írjon. ho­ gyan érzi magát éppen. és írja fel ezt a listájára mint pozi­ tív metakommentárt. örömteli". milyen fogalmak jutnak eszébe spontán ezekről a tulaj­ donságokról. Fogjon egy papírlapot meg egy ceruzát. elégedett. Egy negatív érzelem metakommentárja 3.

hogy közeledjen tudatosan érzékelt világához. hol és kivel beszél gyakran és meggondolatlanul olyan frázisokban. például: „nyaralás. • Meg fog lepődni. Szubjektív tapasztalatai miatt mindenki másként éli meg a való világot. Tájékozódás belül. érez és Ízlel. milyen sokféle szót/dolgot kapcsol a fi­ gyelmetlenül kimondott metakommentárhoz. tapasztalatai belső és külső világával. A segítsé­ gükkel jelenítjük meg. amit az NLP-ben területnek nevezünk. az tanulhat meg jobban megérteni máso­ kat. hogy ezáltal javul a kommuniká­ ció minősége. auditív (hallás). értjük. Ezalatt azt a módot. ahogy az öt érzékelési csatorna egyikén vagy többükön beérkező információkat az agy­ ban lefordítjuk. Az így megalkotott élmény lehet vizuális (látás). ame­ lyek a jó érzésről eszébe jut­ nak. „jól vagyok" vagy „finom az ebéd". ha az ilyen metakommentárokat differenciáltabban és pontosabban fejezné ki? Meg fogja állapítani. dekódoljuk.él. mint „szép itt". Tipp a mindennapokra Figyeljen arra. Mennyiben változna maga a helyzet és a saját élménye. az embertár­ saihoz való viszonya. mikor. Valóságos világ = terület Szubjektív leképezés = térkép Öt érzékelési csatorna modalitások . hall. A látás. kocsma. szagol. Tehát ahogy lát. kívül vagy az időben Egy m eta­ kommentár.Tájékozódás belül. belső térképe . mivel csak aki önmagát jobban megérti. Arra szeretnénk ösztönözni. Ezért az NLP-ben rep­ rezentációs rendszereknek vagy modalitásoknak is nevez­ zük őket. A kül­ világgal érzékszervi csatornáink révén állunk kapcsolatban. kívül vagy az időben Ebben a szakaszban az NLP-ben fontos érzékelési területével kerül kapcsolatba. azaz reprezentáljuk belsőleg a kül­ világot. mindent a maga sajátos. szaglás és ízlelés öt érzékelési rendszere az NLP-modell egyik legfonto­ sabb alapját képezi. a barátom/barát­ nőm". eperfagylalt. hallás. tapintás. egyedi módján érzékel. sok asszociáció • Jegyezzen fel további fogal­ makat és asszociációkat. így minden egyes fejben a tényle­ ges világ más-más leképezése az NLP-ben: térképe.

NLP-alaptanfolyam olfaktorikus (vagyis szaglási). Halló (auditív) típus • Az „ízlelő típusnál" a guszta­ torikus csatorna (száj/íny) fejlettebb. • A „látó típus" főként a lát­ ványra (szem. Szagoló (olfaktorikus) típus Látó (vizuális) típus • A „szagoló típusnak" az illa­ tok tűnnek erősebbnek (orr. testi) érzet. olfaktorikus. gusztatorikus (azaz ízlelési). vizuális csator­ na). például a színekre figyel. akusztikus csatorna). auditív. A külvilág mely ingerei hatnak a legerőteljesebben az érzékelési csatornáira? Inkább vizuális. vagy kinesztetikus (azaz tapin­ tási. amelyek megváltoztathatják a hangulatát. . és ezekre reagál érzelmekkel. ol­ faktorikus csatorna). Az audi­ tív emberek a zene keltette han­ gulatra fülelnek. gusztato­ rikus vagy kinesztetikus típus­ ként jellemezné magát? • A „halló típus" környezetének inkább a zajait érzékeli (fül. főként ezen keresztül érzékeli környezetét.

Milyen gyakran korlátoznak minket átélési képességünkben belső programjaink. kívül vagy az időben • Az „érző típusok" (kinesztetikusok) inkább a zsigeri megér­ zéseikre hallgatnak. Ilyenkor különösen terhes lehet a belső párbeszéd. kinézetű­ nek és tapintásúnak kell lennie valaminek? Az NLP célja. ami átsegít a problematikus helyzeteken. és tágítsa az átélés terét. Az NLP célja ezért.Tájékozódás belül. A test minél több jelzését érzékeli tudatosan önmagán és a többi embernél. előfeltevéseink. szagúnak. annál biztosabb lesz a viselkedése. ami körülöttünk történik. A belső párbeszéd Megint másként érzékel egy helyzetet. ami ismét csak a rugal­ masság korlátozását jelenti. A kinesztetikusok (a „zsigeremberek") nagy figyelemben részesítik az érzéseiket 2 • . hogy ezeket fejlessze. hogy más rendszereket elhanya­ golunk. ha a figyelme inkább a belső életére irányul. és próbálja megérteni őket. A valóság rugalmas lehető legrugalmasabb felfogása érzékelése a belső térkép kiterjesztéséhez vezet. annál rugalmasabb lesz önmagával és másokkal szem­ ben. milyen ízűnek. Minél több érzé­ kelési-észlelési csatornája áll nyitva. amivel nő a választási lehetőségeink száma. miszerint milyennek. elképzelé­ seink. Bármelyik érzékelési rendszer előnyben részesítése azt jelenti. Az olyan mondatok. Egy bizonyos felfo­ gás által határozottan kommen­ tál mindent. hogy a többi érzék információit szintén hozA valóság záférhetővé tegyük. hangzásúnak.

Talán még egyszer kommentálja a történteket más szemszögből. Séta közben egy beszélgetésre gondol. Egyszer csak ott áll a lakása ajtaja előtt . ami éppen foglalkoztat ben­ nünket. szagolunk. az érintke­ zést azzal. amit itt és most lá­ tunk. Néha annyira engedA belső jük magunkat rabul ejteni saját dialógus belső dialógusunk által. Kezében érzi a bo­ rító papírját. A valóság min­ den értékelése vagy a múltban szerzett tapasztalaton alapszik. és talán halk zajt hall a háttérben.hazaért. Minél jobban megtanulja tisztázni önmaga számára a külső és a belső világ összefüggését a hozzákapcsolt idő vonatkozá­ sában. Egysze­ rűen csak van. Példa Ebben a pillanatban a könyv sorait látja. A tanulás célja az is. Lelki szemeivel látja a helyzetet és a személyt. ízle­ lünk vagy tapintunk. . befolyásol­ ják a külső világ érzékelésének minőségét. mintha a világ nem is létezne körülöttünk. aki részt vett benne. képekre vagy hangokra. vajon az. ülve vagy fekve érzékeli a testtartását. vagy egy korábbi helyzeten. Séta köz­ ben mit érzékelt valójában a külvilágból? A következő gyakorlatok segíte­ nek felismerni. vagy ingerek? • belső. vagyis extern ingerek­ vagy belső re irányul. amelyet kivetít a jövőre. A valóság önmagá­ ban nem jó vagy rossz.NLP-alaptanfolyam mint „ez úgysem sikerül" vagy „elég furcsán néz ki". mint a belső él­ ményvilága. hogy ellen­ őrzésünk legyen afelett. vajon a figyelme inkább Külső • külső. hogy fogságában úgy tűnik. Első gyakorlat: külső és belső érzékelés Ezalatt a tárgyakkal és folyama­ tokkal való kapcsolatot értjük a jelen pillanatban. összefüggésben áll-e az itt és most tapasztalható valósággal. Eset­ leg valamilyen illatot is érez. Hallja a szava­ kat is. hallunk. amelyet éppen előtte folytatott. annál inkább képes lesz megszabadulni a nyomasztó érzésektől. amelyeket Ön és a be­ szélgetőpartnere kiejtett. Biztosan ismerős a következő példa. és a legutóbbi étkezés ize még a szájában van. Az Ön élményét és viselkedését ebben a példában inkább a kül­ világból érkező külső ingerek befolyásolják. vagyis intern ingerek­ re.

kívül vagy az időben Egy másik példa Hall egy dalt. Meg fog lepődni. amit érzékelésének tudatos irányításával fog fel a külvilágból. Miután elolvasta a feladat leírását. vagyis egy külső ingert. a hajszínre és az illatra. egy pillanatra tegye félre a könyvet. melyik ingert melyik érzékelési csatornán fogja először. köz­ ben tetszés szerint ülhet vagy állhat. mennyire megváltozik az észlelése ugyanazokban a helyzetekben. ha a figyelmét tudatosan egy másik érzékelési csatornára irányítja. Figyeljen tehát másoknál is újonnan felfedezendő részletekre. milyen illatot vagy ízt érez még? Ezekhez az eltérő észlelésekhez más érzéseket és asszociációkat köt? Bár még mindig ugyanabban a helyiség­ ben van. 15 percre lesz szüksége. mit hall. A dal most hasonló érzelmeket vált ki Önből. Figyelje meg. hogy egy bizonyos helyzetet Átélni belülről inkább belülről vagy inkább vagy kívülről kívülről él meg. milyen külső ingerek vezetik bizonyos gondolat­ társításokhoz. • Szemével tapogasson le minden részletet. Előkészület > A feladathoz kb. amelyek aztán belső prog­ ramokként futnak le Önben. • Mit érzékel még a térben. Tudatosan kapcsoljon át egy másik érzékelési csator­ nára. A gyakorlatot nyugodt helyen végezze. mint az akkori helyzet. 1 Fordítsa figyelmét a kör­ nyezetében lévő dolgokra. az észleléshez? Az élménye valószínűleg gondolatok láncát indítja el Önben. Különbözőképpen élheti meg ugyanazt a helyzetet. Ez a környezetével folytatott kommunikációra is érvényes. Tipp a mindennapokra Figyeljen egyszer tudatosan arra. az. Melyek kel­ tik fel különösen az érdeklő­ dését? • Mire emlékezteti Önt ez az észlelés? Milyen történet jut eszébe róla? Milyen más kép­ zettársításokat kapcsol ehhez . mint az előző lépésben. egy dallamot.Tájékozódás belül. feltehetőleg más szubjektív tapasztalatot ered­ ményez Önben. 2 A gyakorlat célja Ebben a gyakorlatban kideríthe­ ti. például a légzésre. amely rögtön egy bizonyos találkozásra vagy egy helyre emlékezteti.

mit feleljünk. és „fagyassza be" a mozdulatait. közben azt mondja. hogy a belső párbe­ széd rögtön újra „bekapcsol"." • „ Tulajdonképpen még egy ki­ csit lazíthatnék olvasás közben. ha tudatosan mély lélegzetet vesz.„használjuk".NLP-alaptanfolyam > Egy érzelmi állapot megvál­ toztatásának művészete abban áll. rövid ideig bent tartja. „Belső párbeszédnek azt a belső hangot nevezzük. > Egy pillanatra tartsa vissza a lélegzetét. Tapasztalja meg a világot egy­ szer e nélkül a belső párbeszéd nélkül a következő gyakorlat elvégzésével. • Visszatartott lélegzettel néz­ zen meg egy tárgyat a közvetlen A belső közelében. Vegye észre. ha valaki a hogylétünk felől érdeklődik. vagyis nem kíséri meg­ jegyzéseivel a megszokott módon. Tipp a mindennapokra A belső nyugtalanságot gyakran az ellen­ őrzésünk alól kikerült belső párbeszéd eredményezi. és Második gyakorlat: a belső párbeszéd érzékelése Itt megtanulhatja célzottan ellen­ őrzése alatt tartani a belső pár­ beszédet. Nélküle még azt sem tudnánk. hogy egyek vagy igyak valamit." • „Kellemes illat van a szobában. a belső kom­ mentátor értékelésmódja rövid időre megzavarodik." • „A számban érzett íz arra késztet. Például: • „ Tetszik a könyvborító papírja." • „Ezt a halk zajt a háttérben még nem érzékeltem. . Amint tovább lélegzik. Hasz­ nálja ki a zavar e pillanatát az önmagával és másokkal folytatott kommunikációban." Csak a „belső párbeszéd" tuda­ tosítja bennünk igazán a helyze­ tet. Például egy „félresiklott helyzet" megvál­ toztatásához néhány másodpercig tartsa vissza a lélegzetét. majd lassan folytatja a kilégzés­ sel. Ezt a belső dialógust ismét az ellenőrzése alá vonhatja. mennyire másként éli meg a környezetét. hogy nem csak az elsőbbsé­ get élvező érzékelési módot Minden érzéke. Teljes figyelmét szentelje a belső kommentárnak. hanem a többi lési csatorna érzékelési csatornát is bekapbevonása csoljuk. amely állandóan kommentárjai­ val kíséri az érzékelt dolgokat. „ÁLLJ!" vagy „STOP!". szinte Mn egy súgó színházi súgóként kísér ben­ it nünket. párbeszéd • Lélegezzen tovább. amikor visszatartja a léleg­ zetét. Ez a néha igencsak önfejű kommentátor értékeli az infor­ mációkat vagy érzeteket. Biztosan megszakítása észreveszi.

Köves­ . testi kifeje­ zése és ellenőrzött belső pár­ beszéde közti összefüggést szeretnénk megvilágítani. amit éppen tett vagy látott. Mit érzek és hogyan. Minél inkább tudatosítja önmagában ezt az összefüggést. Közben tetszés szerint ülhet. Ez pedig jelentősen javítja az Ön közér­ zetét.Kijelentő mód nak világosan megfogalmazott használata feladatra van szüksége a cse­ lekvési utasítások ellenőrzött teljesítéséhez. enyhe feszülést? A gyakorlat célja A belső párbeszéd jelentősen befolyásolja. többször olvassa el figyelmesen. Az egyes lépések ismétlésénél használjon kijelentő módot. amelyet az imént érzett? Kérdezze meg magától: „Hogyan oldhatom fel a fe­ szültséget. amelyet a kivetített képen észrevettem?" • Adjon magának világos megoldási javaslatokat. Mondja például: „Most leengedem a vál­ lam. " Én-képünk a belső vetítővásznon 3 Előkészület > A gyakorlat körülbelül 15 percet vesz igénybe. • Milyennek találja a különb­ séget. kívül vagy az időben kommentálja. annál tu­ datosabb és célzottabb hatást gyakorolhat az egyébként tudat­ talan folyamatokra. mert az agyá. amikor ismét megnézi a tárgyat? Harmadik gyakorlat: ellenőrzött belső párbeszéd és belső élményvilág Ezzel a gyakorlattal a belső élményvilága (érzései. a vállára vagy a karjára. Most hangosan folytasson ellenőrzött belső dialógust: „ Olvasás közben jól és ellaznltnak akarom érezni magam. érzelmileg hogyan él meg egy helyzetet. gondo­ latai. se a feladat leírását. irányítsa figyel­ mét ismét a hátára. • Nézze meg ezt az én-képet: hol látja a testén a feszültséget.Tájékozódás belül. a testem melyik részén érzek feszülést?" • Alkosson önmagáról ebben az állapotban egy képet a belső vetítővásznán vagy belső képernyőjén. elképzelései). • Mit érez? Hol érez felesleges. 1 2 Mialatt a könyvet a kezében tartva olvas. fekhet vagy állhat.

azonnal lazítsa el ott is és a valóságban is.." Most összpontosítson a hasára. különben keressen más változatot.NLP-alaptanfolyam Lógó váll." ..kihúzott hát. görnyedt test­ tartás vagy. egyenes gerinc . • Érzi. hanem például a hátamban is?" • Addig keressen új lehető­ ségeket önmaga és a tükör­ képe számára a tartása megvál­ toztatására vonatkozó egyértel­ mű utasításokkal. • Nézzen ismét a belső vászon­ ra. nemcsak a hasamban. Ha látja a belső vetítővásznon. őrizze meg ezt a testtartást. Ügyeljen arra.. hogy jól érezzem magam?" • A hasában érzett feszültség ellenőrzésére például mondja azt: „Teljesen tudatosan elfogom lazítani a hasamat. amíg azt mondhatja: „Jól érzem magam. milyen érzelmi változást vált ki Önben ez a célzott utasí­ tás? A lengedett vállat kellemes­ nek vagy természetellenesnek találja? Ha kellemesnek. hogy a feladatot testtartásában és a belső vetítő­ vásznon egyaránt végrehajtsa. • Tegye fel magának a kér­ dést: „Mi és hogyan változott. és kérdezze meg magától: „Mit lazíthatnék el még a teste­ men..

. hogy neki­ fogjon. ugyanakkor egy múltbeli él­ ményhez is kapcsolódhat. ha az a helyzet. mit és milyen mó­ don akar megváltoztatni. amelye­ ket a jövó're vetít ki. ahogyan az időt egy helyzetben érzékeli. A pillanat­ nyi érzelmi állapotát kiválthatja egy jelenleg folyó esemény. Talán megváltoztat­ hatja a testtartását. Valóban meg akarja tartani ezt az érzést az adott helyzetben. szeretnénk megismertetni az idő dimenziójához való hozzáfé­ réssel. amit ígért? És mi van. dúdolhat közben egy dalt. de félelmek is. ame- Érzések az idő dimenziójában Példa a gyakorlatból Otthon porszívózni akar. hogy a jelenben gondolatokat paza­ rolunk olyan dolgokra. vagy jutalmat ígérhet magának az elvégzett munka után.. Egyértelmű cselekvési utasítások Belső párbeszédének világos cselekvési utasításaival addig változtassa az önmagáról alko­ tott képet. vagy in­ kább akadályozza abban. Elsőként képzelje el a belső vetítővásznán.. amíg elégedett lesz vele. és kivitelezze a tervnek megfelelően. Ezután alkosson róla képet. befolyásolja belső élményvilágát. és olyan eseményekre. hogy haladéktalanul és közvetlenül ültesse át a való­ ságba. de nincs igazán kedve. amelyek elfeledtetik velünk az aktuális helyzetet. amelytől fél. hogyan tehetné kellemesebbé a por­ szívózást. egyáltalán nem következik be? Nem akadályoz­ zuk magunkat azzal. hogy az ellenőr­ zött párbeszéd és képzelőereje (belső vetítővászna) segítségével befolyásolja az élményeit: először min­ dig célzott kérdéseket te­ gyen fel. Az idősíkok meg­ különböztetése Hogy az NLP gondolatvilágá­ ban még mélyebbre hatoljon. A mód. hogy aktívan alakítsa az életét itt és most? Ugyanez érvényes az elgondolásokra is. Vágya teljesülése valóban azzal járna. amelye­ ken már nem tudunk változtat­ ni.Az idősíkok megkülönböztetése Tipp a mindennapokra Próbálja ki. Adja magának azt az uta­ sítást. feltehet valami zenét. és állandóan visszatérő érzést vált­ hat ki Önben. Milyen gyakran ébrednek bennünk vágyak.

ahol zavartalanul végezheti a gyakorlatot. amelyet holnap kell folytatnia. Olyan nyugtalanná válik. hogy tisztázatlan érzelmi álla­ potainak „csomóit" kibogozza azzal. jelen. Közben elkalandoz­ nak a gondolatai. vonalon Előkészület > írja fel három papírlapra a következőket: „1. hely Múlt." (múlt) • „Ha ilyen marad az idő. a jelent és a jövőt). mert rossz az idő. hely" (jövő).NLP-alaptanfolyam lyek talán sohasem következ­ nek be? Például most éppen ezt a köny­ vet olvassa. de utána addig folytassa a munkát. Az NLP-ben ezt az eljárást Mozgás az idő- az idővonalon való mozgásnak és az érzékelési pozíciók tisztázásának nevezzük. ha a holnapi kerti partira gondolok. hely 3. anélkül hogy használt volna vele a „holnapnak". hely" (múlt) és „3. amíg a gyakorlat végére nem ér. Tehát elrontotta a „mát". mert egy ne­ héz beszélgetés jár a fejében. Mindkét részhez körül­ belül 30 percre lesz szüksége. Válasszon egy olyan helyet. Tarthat közöttük egy kis szüne­ tet. amit tulajdonképpen olvasni szeret­ ne. A feladat két rész­ ből áll. hely 1. mennyire külön­ bözőképpen érzékelhetjük ugyanazt a helyzetet a három síkon: • „Kedvetlennek érzem magam. „2. Gyakorlat: idő és belső élményvilág A gyakorlat célja Abban szeretnénk segíteni. hogy már nem tud arra figyelni. hogy egyértelműen elvá­ lasztja egymástól a három idő­ síkot (a múltat. rosszul leszek." (jelen) • „A rossz idő mindig is befo­ lyásolta a hangulatom. A következő példa szemlélteti. hely" (itt a jelent szimbolizálja). jövő múlt jelen jövő ." (jövő) Mozgás az idővonalon 2.

Figyeljen rá. 2 Gondoljon egy olyan hely­ zetre. a je­ lent és a jövőt jelenítik meg. illet­ ve kivetített szituációra vonat­ kozik-e. Lélegezzen mélyen 3 Menjen most arra a helyre. hogy az érze­ lem. • Hol. ami ehhez a helyhez és időhöz tartozik. ahová tartozik. amelyikhez a gondolat idő­ ben kötődik. hely múlt távolabbról 1. hogy a jelent A jelen mindig szimbolizáló 1. gondolatban is lépjen vissza egyet. az „itt és most"-ra vagy inkább egy emlékezetbe idézett. és keressen egy másik helyet a szobában. hely jelen 3. és fújja ki annak jele­ ként. amely pillanatnyilag nagyon foglalkoztatja. • Ebből adódik az Ön számá­ ra egy fontos szabály az érzé­ kelése kezelésére: próbálja meg kideríteni.Az idősíkok megkülönböztetése Első rész Vegye elő az előkészített lapokat. hogy az érzelmet azon a helyen hagyja. vagy talán múltbeli vagy esetleges jövőbeli dolgok (illúziói. 1 • Tanulja meg felismerni. ami éppen foglalkoztatja. és tegye a földre azokra a helyekre. kiegyensúlyozatlannak vagy nyugtalannak éreznie. • A megfelelő cédulára írja fel az érzelem nevét. ahol éppen áll. Rálátás 2. hely jövő A megfigyelő helye (disszociált hely) . hogy a jelenben kell-e magát valóban és okkal feszültnek. mikor és kivel éli át ezt a helyzetet? • Van ennek a helyzetnek vala­ milyen kapcsolata az Ön múltjá­ val. emlék­ képei vagy a jövőre vonatkozó víziói) korlátozzák és rontják a közérzetét. hely legyen a középpont mindig középen a múlt és a jövő között. amelyek az Ön számára a múltat. Hagyja el a helyet. jelenével vagy a jövővel? A földön melyik helyre sorolná be a helyzetet és a hozzá kap­ csolódó érzelmet? Második rész 1 2 Vegyen egy mély lélegze­ tet.

ezen a helyen hagyok. Vegyen egy mély lé­ legzetet. és mondja hangosan: „Most minden problémát. Amikor biztos benne. hogy itt hagyja mindazokat a gondolatokat. Gyakorlás: összpontosít­ son a jelenre 4 Mindentől megszabadulva a jelenben Lépjen most tudatosan is­ mét arra a helyre. ami nem a jelenhez tartozik. hely" cédula található. és minden érzést. ami ahhoz a helyhez és ahhoz az időhöz kötődik. vagyis a fejére fordíthatja. Hogyan érzi itt magát? • Van még valami egy másik időből. amit éppen elhagyott. addig ismételje a gyakorlat második részét. hogy meg­ figyeli önmagát azon a helyen. A múltat illető gondolatok és érzések a jobb kézben kapnak helyet. ismét teljes figyelmét a jelenre. amíg megszabadul min­ dentől. mit kell tennem." Tipp a mindennapokra Minél gyakrabban végezze ezt a gyakorlatot hétköznapi helyzetekben. . ami idetartozik. a jövőre vonatkozók a bal kézben. A feje a jelent testesíti meg. és élvezze a felszaba­ dult érzést. ahol a jelent szimbolizáló „1. hogy minden a megfelelő helyen van.NLP-alaptanfolyam Távoli = disszociált helyzet Itt most képzelje el. a múlt a jobban. • Képzelje el. ami hozzájuk kötődik. Használja hozzá a képzeletét: a jövő a bal kezében található. amelyek ehhez az időhöz kap­ csolódnak. valóban ott hagyjam?" 3 Hajtsa végre ezt a „vissza­ térést" a „problémás helyre". ami a jelenlegi gondo­ latait zavarja? Ha igen. hogy mindazt. Ebből a távoli (disszociált) pozícióból kérdezze meg magától: • „Mivel foglalkozik ott a máso­ dik énem?" • Döntse el: „Ha visszatérek arra a helyre.

oldalon található listáját és Kísérletek a szubmodalltásokkal . A szubmodali­ tások felismerése és megvál­ toztatása megtanít bennün­ ket arra. Képeket hozhatnak létre. a kívülről érkező információ­ kat ezeken keresztül képekké. az orr. zajokká. Szubjektív. Jóllehet. a leírásához azonban eddig hiányoztak a szükséges fogalmak. hogy csak azt érezzük. hogy az adott érzékszerv legfi­ nomabb árnyalataival kísérlete­ zünk. oldalon található listája először is meg­ ismerteti a szükséges szó­ kinccsel. hogyan változtathat apró módosítások­ kal érzelmi állapotán. ami a valóság még pontosabb leképezését teszi lehetővé. a fül. hogy ezzel jobb közérze­ tet érjünk el. Keressen egy kényelmes helyet. A pontos fogalmak jóval többet jelentenek egysze­ rű hókuszpókusznál. Megtanulta. Mint egy finom háló A gyakorlat célja Fel fogja fedezni. A szubmodalitások 57. az előző gyakorlatok során is valamivel közelebbről ismerhette meg „belső világát".a finom kis részletek Szubmodalitások .a finom kis részletek Az alaptanfolyam során eddig főleg az érzékelés három fő módjáról. a hallásról és az érzésről tudott meg vala­ mit. a szubmoda­ litások finom rácshálóként mű­ ködnek. Megtanulja. Míg az öt érzék mindegyike nagy mérföldkő a belső térképén. a szem. amit éppen érzünk. hangokká és érzések­ ké dolgozzuk fel magunkban. Most további érdekes felfede­ zőútra kísérjük: belső élmény­ világának finomszerkezeté­ ről lesz szó. Ezeket az Ön számára új fogalmakat az NLP-ben szubmodalitásoknak nevezzük. Az ezen a szin­ ten végzett munka azt jelenti. hogy az öt érzékelési csatorna. hogyan idézzük elő. készítse elő a szubmodalitások 57. és segíthetnek megvál­ toztatni őket. Előkészület > Ehhez a gyakorlathoz egy kis nyugalomra és fél óra időre lesz szüksége.Szubmodalitások . hogy befo­ lyásolják a szubmodalitások finom árnyalatai az érzelmi életét. a zsigerek és az ízlelés az érzékelés szűrői. belső „térképet" alakítunk ki a bennünket körül­ vevő világról. érzéseket írhat­ nak le. a látásról.

Az esemény fel­ dolgozásánál ugyanúgy járjon el. és vigye át őket az Ön számára kellemetlen képre. hogy megismerje ezeket a fon­ tos részleteket. mint a kellemes éknény le­ írásánál. Idézzen az emlékezetébe egy olyan helyzetet. éknény" nevű osz­ lopába. kisebb problémák­ kal szerezze. Közben csukja be a szemét. és je­ gyezze fel ezt és minden . és lassanként változtassa meg a pozitív szubmodalitásokkal. • Ismét csukja be a szemét. amelyet például bosszantónak vagy frusztrálónak talált. Hívja elő a kellemetlen helyze­ tet (2. Kövesse az alábbi útmutatást. további választ szubmodalitáslistájának „1. élmény) szubmodalitásait. 2 Először gondoljon a kelleélmény mes élményre. Kellemetlen élmény elképzelése 5 6 Hasonlítsa össze a két oszlopot. A következők szerint járjon el: • Először olvassa el az 1. • Utána csukja be a szemét. éknény). és olvas­ sa el az első kérdést az 57. 4 Első gyakorlat: egy kellemetlen helyzet megváltoztatása 1 Emlékezzen vissza életének két élményére: egy kelle­ mesre és egy kellemetlenre.NLP-alaptanfolyam egy ceruzát. és próbálja meg a kérdésnek megfelelően arra irányítani a figyelmét. 3 Nyissa ki a szemét. Az első tapasztalatait hétköznapi. Miben térnek el? Mely szubmodalitások külön­ böznek? Vegye a kellemes helyzet (1. amelyek már régóta kínozzák. Például: • A kép Ön előtt vagy inkább Öntől jobbra/balra van a tér­ ben? Kellemes Térjen át az inkább kellemetlen eseményre. • Nyissa ki a szemét. Helyezkedjen bele ismét ebbe a helyzetbe. és jegyezze fel az eredményt a listára. ol­ dal szubmodalitás-listáján. például elképzelése a legutóbbi nyaralására vagy egy találkozásra egy barátjával. Legyen önmagával nagyon türelmes. Ebben a gyakorlatban kezdet­ ben ne válasszon olyan élmé­ nyeket. Olvassa el az első három lépést. Az eredményeket je­ gyezze fel a szubmodalitások listájára. él­ mény szubmodalitásait.

vagy ha nem. fentről vagy hátulról? Milyen a tempójuk . vagy mindenhol? Kiterjedő vagy inkább összehúzódó érzés? Kapcsolódik hozzá nyomás/csiklandó érzés/feszültség/ könnyedség stb. hogy a sajátja-e. hallja őket. milyen érzést kelt Önben? A testében pontosan hol érzi ezt az érzést . inkább színes vagy fekete-fehér? A körvonalak élesek vagy elmosódók? Inkább a kép előterét vagy a hátterét nézi? Inkább világos vagy sötét a kép.inkább elölről. Vizuális szubmodalitások A kép közvetlenül Ön előtt vagy inkább jobbra/balra van a szobában? Ez egy állókép/fotó vagy mozgófilm? Az.a mellkasá­ ban/hasában/vállában/karjában stb. inkább hideg. oldalról.a finom kis részletek Szubmodalitás-lista 1. vagy mindkettővel? Tisztán és élesen. mint a valóságban. gyors vagy lassú? Kinesztetikus szubmodalitások Ha benne van az élményben.? Felületes vagy mély? Milyen hőmérsékletet érez. 2. kávé. akkor kié? Milyen irányból jönnek . meleg vagy forró? Illat/íz Érez valamilyen szagot vagy illatot? Kapcsolódik hozzá valamilyen íz? Édes. amit lát. vagy elmosódottan? Ha hango(ka)t is hall. hűvös.élmény (kellemes) A belső világába való behatoláshoz csukja be a szemét. hogyan és honnan jön a fény? Milyen távol van Öntől a kép vagy a film? Vagy Ön is benne van a képben? Auditív szubmodalitások Milyen hangok vagy zajok tartoznak a látottakhoz? Milyen az erősségük? Olyan. élmény (kellemetlen) .normális. keserű.Szubinodalitások . felismeri. vagy inkább hangosabb/halkabb? Az egyik fülével érzékeli őket inkább.

mozgalmas. hogy egyre gyor­ sabban és célirányosabban változtassa meg a belső képeket. és keserű ízt érez a szájában. Pozitív szub. világos. 1 Tipp a mindennapokra Azokat az élményeket. Tegye fel magának a kérdést: • „ Tulajdonképpen ki kritizál kicsodát? Ismerem ezt a hangot?" Közben a saját hangját hallja. a szájában modalitások pedig kedvenc italának ízét érzi. és olvassa el a következő részt. és vizsgálja meg a szubmodalitásaikat. • Most hívja elő a kellemetlen képet. amelyek a terhére vannak. ha ezt a belső párbeszédet hallja? Idézzen az emlékezetébe valakit. • Hogyan változott meg a hely­ zet? Második gyakorlat: a belső párbeszéd megváltoztatása > Ehhez a gyakorlathoz körül­ belül 15 percre lesz szüksége. álló. és amelyeket meg akar vál­ toztatni. és fűszerezze valamilyen kellemes ízzel. világossá. dicsérő szavakat mondott Önről. Egy kis gyakor­ lással rá fog jönni. Figyelje Az állandó önkritika akadályozza a cselekvést 2 3 .NLP-alaptanfolyam Például: • A kellemes helyzetben a kép színes. mindig tárja fel. Majd nyissa ki. Így közérzete és lelki egészsége napról nap­ ra javul. és tegye színessé. Vigye át ezt a kellemes han­ got az Ön által kellemetlen­ nek megélt helyzetre. vagy valaki másét? • Különösen figyeljen a hang­ fekvésre és a ritmusra.közben zenét hall. moz­ góvá. Olvasson el egy lépést. Ezzel a módszerrel haladjon végig az egész gyakorlaton. aki pozitív. Ez a felismerés segíti Önt abban. adjon hozzá zenét. és ezzel akadályozza magát a cselekvés­ ben. és csuk­ ja be a szemét. csendes. Jelenítsen meg egy olyan helyzetet. Szakadatlanul mardosó belső kommentált hall. amelyben állan­ dóan kritizálja magát. Mit érez. • Igyekezzen pontosan vissza­ emlékezni rá. hogy bizonyos szubmodalitások mindig újra ugyanazokat az érzéseket hívják elő. A kellemetlen szituáció­ ban a kép fekete-fehér. hogyan hangzott a hangja.

viszonylag jelentéktelen helyze­ tekkel. ha a kritizáló hang más hangminőségben beszél Önhöz. Az akusztikus szubmodalitások megváltoztatá­ sával inkább készek leszünk a belső kritikus hangot elenged­ ni a fülünk mellett. Talán ellenőrizze még egyszer. a színeket. A haladó tanfolyam az alaptan­ folyamra épül. Hiszen az éber érzékelés. Ezért. Az „erre nem vagy képes" mondat pél­ dául egészen másként hangzik. > A kritika gyakran azért tud ránk hatni olyan bénítóan. hogy Ön élesítette az ér­ zékelését ebben az első öt részben. A következő gyakorlatokban abból indulunk ki. Változtas­ sa meg a formákat. amíg átfogóan megváltoztatja személyes térképét és életér­ zését.a finom kis részletek meg. így pozitívvá értékelheti át a kellemetlen eseményt. hogy biztosan tudja alkalmazni. Ha kellemetlen helyzetben találná magát. A gyakorlatok beillesztése a minden­ napokba Tipp a mindennapokra Vésse emlékezetébe a saját kellemes szubmodalitásait. Játsszon velük a mindennapokban is. Némi gyakorlással hamarosan sokat javíthat az érzékelésén és vele együtt az életminőségén is. mert például a belső párbeszéd hangmagassága és ritmusa kor­ látoz bennünket. és egyik vagy másik gyakorlaton dolgozzon még. hogyan változik meg ezzel az egész helyzet. Kezdjen hétköznapi.Szubmodalitások . Az alaptanfolyam egyes feladatait érdemes a mindennapjai részévé tennie. Vegye ehhez igénybe minden érzékelési csatornáját. kísérelje meg megváltoztatni a szubmodalitások segítsé­ gével. hogyan változik meg a szituáció. Élje át. ha nem mindig minden sike­ rül azonnal. a szagokat. ne engedje el magát. Mostanra minden gyakorla­ tot legalább annyira ismernie kellene. . ha azt mondja magának: „erre ne volnál képes?" Az akusztikus szubmodalitások megváltoztatása Ezzel befejezte az alaptanfolya­ mot. a tudatosság az egészség és a jó közérzet kulcsa. a zajokat és az ér­ zéseket. Biztosan beletelik egy kis idő­ be.

NLP haladó tanfolyam A tünetek üzenete Az alaptanfolyam során a belül és kívül érzékelt világgal foglal­ koztunk. a haladó tanfolyamon komplexebb önfejlesztéssel szeretnénk Önt megismertetni. A vonal meghúzása­ kor ne emelje fel ceruzáját a papírról. A vonalas kísérlet Vágjon bele a következő vona­ las kísérletbe: az alábbi ábra kilenc pontját kösse össze négy egyenes. ol­ dalon. Ne adja fel rögtön próbálkozzon tovább! Kreatív tanulás A kreatív tanulás elve azon alap­ szik. Lépésről lépésre végig fogjuk kísérni ezen az úton. összefüggő vonallal. mennyit fáradozunk. „Problémairányos" helyett célirá­ nyos gondolkodást alakítunk ki. valamint az újdonság felfe­ dezése iránti vágyat. Elsőrendű megoldások változtatási és módok Mindannyian tudjuk. konfliktusokat oldunk meg. hogy az életről alkotott elképzeléseink. hogy a problémák megol­ dása néha az Ön által feltétele­ zett gondolati kereteken kívül található. a megfejtést a függelékben találja. Ennek a „másik" gondolat­ világnak a megismerése kreativitást valószínűsít. Jó tipp: a megoldás megtalálásához lépjen ki gon­ dolkodása kereteiből. Ez megkívánja. hogy új megol­ dási lehetőségekhez jussunk. hogy kész le­ gyen elhagyni gondolkodási szokásai rendes kereteit. Ha min­ den kötél szakad. „előfeltevéseink" általunk kigondolt és megélt kereteit átlépjük. Rájön majd. . hogy számunkra többé vagy kevésbé ismert uta­ kat és eszközöket keressünk. a 96.

Minél több óra telik el így. a „másodrendű" megoldások gyakran abszurdnak. és a siker elmaradása esetén egyre csak növeljük az erőfeszítéseket. Elkezd bárányokat számolni. hanem az előszeretettel előnyben része­ sített megoldási kísérletek meg­ haladására. váratlannak és az értelemnek ellentmondó­ nak tűnnek. vagy lemondóan feladtuk. Hiába! Az álom csak nem akar jönni. Lényegük éppen a meglepetés és az ellentmon­ dás. Nem készíthet jegyzeteket. A megoldás ezzel a beavatkozással nem az eredeti álmatlanság ellen irányul. Az ilyen eljárást. semmiképpen se feküdjön le és ne akarjon elaludni. és egyáltalán semmi olyat nem tehet.A tünetek üzenete Ha nem volt sikeres a megoldá­ si kísérlet. hogy aztán végül a fáradozásai eredményeként mégis elaludjon. Végül az altató után nyúl. hogy azt a feladatot adja magá­ nak. ha arra gondol. Másodrendű megoldások és változtatási módok Míg az elsőrendű megoldások és változtatási módok többnyire a „józan észen" alapulnak. milyen fáradt lesz másnap a munkahelyén. és feljegyzi a gondolatokat. ame­ lyek nem hagyják aludni. hanem: hogyan akadályozhatom meg M. Végül újra megpróbál elaludni. úr alvászavaroktól szenved. úrnak minden erejét arra kell fordítania. A másodrendű vál­ toztatás (vagy megoldás) ezért a példánkban nem úgy szól: hogyan tehetem lehetővé szá­ mára az elalvást. nem olvashat könyvet vagy újságot. hogy el akarjon aludni. Ehelyett M. ami segítené az elalvásban. és minél kevesebb marad az ébresztő­ óra csörgéséig.. Felkapcsolja a villanyt. Egyre jobban kétségbeesik. M. hogy nyitva tartsa a szemét. annál bosszú­ sabb lesz. urat abban. amikor az egy­ szer bejárt úton megyünk to­ vább. vagy megpróbáltuk megkétszerezni az erőfeszíté­ seinket. úr példájában a másod­ rendű megoldás abban állt.. Példa a gyakorlatból M. Éjszakánként gyakran órákig forgolódik álmatlanul az ágy­ ban. az NLP-ben „elsőrendű megoldásnak" ne­ vezzük. nehogy elaludjon. Semmiképpen se aludjon el Egyre növeljük az erő­ feszítéseket .

hanem élő kapcsolatban más részekkel. hogy az ember biológiai rendszer. hogy harmonikus és kiegyensú­ lyozott viszonyban éljen a többivel. amit a tünet üzenete miatt érzékelünk.például a fáj­ dalom. az NLPben abból az alapfeltevésből indulunk ki. keretek között Ahhoz. Az NLP-ben ezt keresés az eljárást „refiraming -nek. Az érzékelt helyzetet először is egy képzeletbeli framing = keretbe helyezzük.NLP haladó tanfolyam A tünet pozitív szándékának felismerése A haladó NLP tanfolyam kere­ tében a másodrendű megoldá­ sokkal és változtatásokkal fog­ lalkozunk. a területet. hogy az általunk érzékelt tünetek . Menjünk túl egy lépéssel ezen a kereten. így létezhet például • a személyiségünknek egy olyan része. amit első pillantásra nem ismertünk fel. és ahon­ nan merünk megoldási lehető­ ségeket keresni. az ismert keretezésnek nevezzük. és megpróbálja elérni a célját. csak a túl szűk látószög eredménye egy túl szűk keretben. és kitágítjuk reframing= a régi keretet. hogy az egész személyt szolgálja a közös cél elérése érdekében. hogy ilyen észreve­ hető jelzéseket ad?" Ha tehát a tünet pozitív szán­ dékkal jelentkezik.valamilyen pozitív szándékot követnek. Egy nagyobb keretben ezzel szemben a tünetet már nem elszigetelve szemléljük. Ezért a tünetet elsőre zavarónak és terhesnek találjuk. amelyen kiismerjük magunkat. kibővített átkeretezésnek nevezzük. így a kigondolt meg­ oldási módokon kívül új lehető­ ségeket találunk. . Minden résznek az a pozitív szándéka. hogy a rend­ szer részeinek mindegyike saját tudattal rendelkezik. A keret keretek között („frame") a territóriumunkat jelképezi. amelyik reggel szeretne tovább ágyban marad­ ni. és ezzel konfliktusba kerül Kis keret-túl szűk látószög Vegye figyelembe Az NLP-ben azt az alapfelté­ telt követjük. Az NLP-ben keresés ezt az eljárást „framing"-nek. a fáradtság vagy a le­ vertség . ezért meg kell kérdeznünk magunkat: „Mit akar közölni ez a tünet valójában. hogy kilépjünk a meg­ szokott keretek közül. Ezzel szemben induljunk ki abból a feltételezésből. amely önmagát nem akadályoz­ ni vagy rombolni. akkor a kor­ látozás. hanem fejlesz­ teni és fenntartani akarja.

amely mértékletes­ ségre int. Fájdalmat érez a bal vállában és a nyakában. hogy más perspektívát kínáljon. Fontos A következő gyakorlatok elvégzéséhez keressen egy meghatározott helyet a la­ kásban. amelyek azért jelentkeznek. 55. mert . és „forró tű"ként határozza meg. amelyik pontos akar lenni. • Az NLP-ben a „tünetek" a személyiség részeinek (a szer­ vek is idetartoznak) követei. és egy másik.gyakran jogos . oldal) na­ gyon jól le tudja írni a fájda­ lom formáját. egy ritkán használt szék vagy például egy másik párna. szemviszketést.igényeik túl kevés figyelemben vagy méltánylásban részesülnek. A szubmodalitások lekérdezésénél (alaptanfolyam. bőrirritá­ ciót. ame­ lyik inkább tévézne. Ez lehet egy másik szoba. jellegét. mielőtt tovább olvasna. hogy bennünket zavaró jele­ ket küldenek. Itt is érvényes az NLP-elv: felis. vagyis a tünet jó szándékára. Ez a kö- . Tünet mint segélykiáltás Példa a gyakorlatból K. Ezt az „új megoldá­ sok helyének" fogjuk hív­ ni. hogy felhívják magukra a figyelmet. legyen az akár fájdalom. félelem vagy rossz hangulat. fáradtságot vagy belső nyugtalanságot? Gyakorlat: megoldási módok pozitív szándékkal A gyakorlat célja Ebben a gyakorlatban megtanul egy „átkeretezést" azzal. és egy másik.A tünetek m e r n i a tünet üzenetét -> el. színét és hőmérsékletét. amelyik sze­ ret sétálni. amely szíve­ sen iszik vagy eszik többet. • egy olyan rész.A tünetek üzenete egy másikkal. az.a test jelzései gondolkodni rajta -> új dön­ tést hozni! Most próbáljon meg rájönni a „követ". Az egyetlen lehetőségük. hogy egy tünetet személyisége egyik részének „segélykiáltásaként" értelmez. asszony túlterheltetek érzi magát. Először is ezt az új helyet alakítsa át úgy. • egy olyan rész. Érez esetleg hát­ fájást. hogy figyelmet ébresszen az igényei iránt. Ennek az a célja.

majd ha­ ladjon lépésről lépésre. oldalon található szubmodalitás-listát. • Pontosan hol érzi a testében? Használja ehhez a kinesztetikus szubmodalitásokat. asszony alaposan megfonüzenetének tolja és megfogadja az üzeneelfogadása tet. • Van formája? Mekkora és milyen színű? (vizuális szubmodalitások) • Milyen hőmérsékletű és szer­ kezetű? (további kinesztetikus szubmodalitások) • Van hangja? (auditív szub­ modalitások) • Esetleg észrevesz még továb­ bi részleteket is? Előkészület > A második gyakorlathoz körülbelül 30 percre lesz szüksé­ ge. Figyelje meg. • Milyen szubmodalitásokat használ? Inkább a színt vagy Vegye figyelembe Első rész 1 Csukja be a szemét.NLP haladó tanfolyam vet . hogy megértse a változtatás alap­ elvét. asszonynak többet kellene törődnie magával. A gyakorlat előkészítéseként újból vegye elő az 57. Elhatározza. Ennél a lépésnél csu­ pán arról van szó. és kövesse az utasításokat. valamint egy lapra és egy ceruzára. és gondoljon arra a tünetre. hogy több fel­ adatot ruház át a gyerekeire és a férjére.a „forró tű" . amely éppen most foglalkoztat­ ja. és meg kellene tanulnia néha ne­ met mondani. 2 Ebben a lépésben ajánlott elhagyni eddigi megoldási kísérletei kereteit .most már pozitív szándékát is tudja kö­ zölni: K.vagyis cse­ lekedjen eddigi gondolkodási szokásaival ellentétesen. A tünet K. hogyan csinálja. . amelyben elviselhetőnek tűnik. Először olvassa el az egész feladatot. Pró­ bálja meg felerősíteni vagy még kellemetlenebbé tenni a tünetet. és a lakásában beren­ dez egy helyiséget a nyuga­ lom szigetének saját maga szántóra. Ez a gyakorlat két részből áll. Keresse fel az „új meg­ oldások helyét". Fordítsa a figyelmét a rész­ letekre: A második lépésnél nagyon óvatosan járjon el! A tünet hatásmódját csak abban a keretben változtassa meg.

hogy a tünet gyengüljön (alaptanfolyam. hogy befejezze a munkáját. még ha abszurdnak tűnik is. a színe. amely nem sokat segít. • A részként van neve? Nevez­ ze el. azaz a követet a belső vetítő­ vásznán. akadályoz bennün­ ket a fájdalom. vagyis önmagát nézi." • Mit érez. figyelmesen és szeretetteljes módon. A tünet gyengítése 3 Az NLP elvei alapján most teljes fordulatot teszünk: hiszen amit fel tud erősíteni." Ez egy 6 lépéses reframing Párbeszéd a fejfájással . és a rész szemén át az em­ bert. sze­ retnél közölni velem valamit? Szeretnéd elismertetni magad az én részemként. amelyeket az illető rész a belső párbeszédben közöl Önnel. szubmodalitások. mondhatja például: „Fej­ fájásnak hívnak. amely a tünet. és tudatni akarsz velem valamit? Mit sze­ retnél megosztani velem?" • Fogadja el a spontán vála­ szokat. amely nyil­ vánvalóan nem tiszteletteljes vagy elismerő (például: „a po­ kolba ezzel a fájással!" vagy „a fenébe is. ha a részét most ebből a perspektívából érzékeli? • Mit tud különösen jól.mint a példánkban is úgy érezzük. azt gyengíteni is tudja. milyen képességei vannak? Talán ezt a választ kapja: „Képes vagyok olyan erős fejfájást kiváltani. Második rész > Kérdezze meg azt a részt. amelyik a tünetet küldte. amíg választ kap. a belső párbe­ szédben valószínűleg olyan kifejezésmódot használtunk. • Most érzékelési pozíciót vál­ tott. • Kísérelje meg ezért újból. hogy olyan meg­ szólítást választott.A tünetek üzenete a hőmérsékletet szeretné meg­ változtatni? Vagy talán a formát? Jegyezze fel mindezt. Harmadik rész 1 A tünet kiváltóínak felderítése Képzelje el a tünetet. Milyen a formája. még ha elsőre talán nem is megy könnyen. például a fejfájás mögött áll: • „Kedves részem. hogy az embernek még jobban meg kell erőltetnie magát. Ha . Tegyen úgy. oldal). • Változtassa meg a szubmodalitásokat úgy. 55. aki ezt a fejfájást küldted nekem. már megint a há­ tam!"). a nagysága? • Most bújjon bele abba a rész­ be. mintha Ön lenne ez a rész. annak rendszerint az az oka. • Ha nem rögtön kapja meg választ.

hogy feláll az asz­ tal mellől. 3 2 Keressen legalább három új viselkedést Változtasson újra érzékelési pozíciót: legyen ismét ön­ maga. és egy órára félbe­ hagyja a munkát. Kérdezze meg ezenkívül: • „ Vannak még más személyi­ ségrészek is. ami pél­ dánkban a munka folytatása. • Most érdemes új lehetősége­ ket keresni. elfogadha­ tók számodra az új viselkedés­ módok. nekem nem felel meg! Ez a megoldás figyelmen kívül hagyja a szórakozás iránti igé­ nyemet. amelyeket most javas­ latként hallottál? Megfelelnek a szándékodnak?" Ha ellenvetései lennének. amelyik ezt mondja: „A javas­ lat a munka félbehagyására. • Az új viselkedésmódoknál ügyeljen arra. Jelentkezhet például egy rész. hogy megfeleljen a pozitív szándéknak. hogy ne veszítse szem elől a saját célját. amely esetleg tetszhet a tünetet küldő rész­ nek. Keressen olyan új utakat." • Addig folytassa a párbeszédet. vagyis mit sze­ retne a rész az Ön számára. hogy a mélyen rejlő igényt. hogy az ember még jobban kimerüljön. van-e más meg­ oldási javaslata. amíg a rész egyetért az újonnan 4 Minden rész ökológiai vizsgálata . Most megtudta. Példánkban az új magatartás­ mód az lehet. hogy másnap újult erővel folytatja a régi munkát.NLP haladó tanfolyam • Mit gondol. hogy végre abbahagyja a munkát. vagyis a mun­ ka másnapi folytatását. kérdezze meg. Egy másik lehetőség lehet. mi motiválja Önt részként a viselkedésében? A rész egy lehetséges válasza talán így hangozhat: „Azt sze­ retném. amíg a rész elégedett nem lesz velük. Csak a másik megol­ dást fogadom el. addig változtasson az újon­ nan talált magatartásmódokon.azzal a szilárd elhatá­ rozással. amelyek a céljának (a munka elvégzése) és a pozitív szán­ déknak (pihenés) egyaránt megfelelnek. Talán elha­ laszthat egy esti megbeszélést. és egy Kérdezze meg a részt: „Kedves részem. " másikat végez a változatosság kedvéért . vagyis része pozitív szándékát alternatív viselke­ désmódokkal kielégítse. és pi­ henjen. Fon­ toljon meg más alkalmas lehető­ ségeket is. hogy engedélyt ad magának abba­ hagyni ezt a munkát. amelyeknek kifogá­ suk van ez ellen a megoldási javaslat ellen?" • Ha jelentkezne egy rész. mi a po­ zitív szándék. hogy aztán még este folytasd.

6 5 Kérdezze meg a részt: „Kedves részem. melyik időszakban szeretnéd kipró­ bálni az új magatartásmódo­ kat?" Adjon világos cselekvési utasítást. • Csak akkor térjen át a követ­ kező lépésre. és készítsen akció. Má­ solja a papírra az ott olvasható szöveget. 36. • Az önmagával kötött szerző­ désben megjelölt időtartam le­ járta. Vegye kezébe a papírt. amely ellenőrzi minden rész egymáshoz viszonyított belső egyensúlyát). elégedett-e a bevezetett viselRögzítse Írásban az új viselkedés­ módokat .. Mostantól .-ig.A tünetek üzenete talált megoldási javaslatokkal és viselkedésmódokkal. ha nem kap több ellenvetést (az NLP-ben ez a „belső ökológiai vizsgálat". például két hét után is­ mét vegye fel a kapcsolatot a részével. ol­ dal): • Hogyan és mikor fogja alkal­ mazni a viselkedésmódokat? Kövesse a következő oldalon található szerződésmintát. és kérdezze meg..és idő­ tervet (alaptanfolyam.

mint a fájdal­ mak. amelyek más magatartásmódo­ kat kívánnak meg Öntől. • Még ha úgy tűnik is. kedvetlenség) küldő részek­ kel beszélgessen: reggel felkelés előtt vagy este le­ fekvés előtt. próbálja ki a változáso­ kat. hol: -ig terjedő időszakban . Kezelje úgy. tegyen kísérletet velük egy újabb hatá­ rozott időszakban. hogy nem sikerült tökéletesen mind a hat lépés. magatartás A magatartás neve és leírása: Mikor: . elindult egy válBizalom tozási folyamat. Ha erre a rész további javaslatokat közölne. Legyen figyel­ mes. ami a tünet mögött áll. hol: 3. Tipp a mindennapokra A legjobb idő arra. Szerződés -tól Ezennel kötelezem magam a a következő viselkedésmódokat gyakorolni: 1. és mondjon köszönetet nekik.NLP haladó tanfolyam kedésmódokkal. hogy folytatja a munkát! Most már van kap­ csolata a tudattalannal és a bölcsességgel. hogy a tüneteket. Bízzon a tua tudattalanban dattalanjábaii. • Már a résszel való kapcso­ lat felvételére irányuló fáradoBelső zásai is a belső egyensúlyhoz egyensúly vezető új utakra segítik Önt. érdeklődjön részeinél a változás hatásairól. pontosan hogvan: . magatartás A magatartás neve és leírása: Mikor: . pontosan hogvan: . hol: 2. a betegség. Fogadja meg része tanácsát a további változtatásokhoz. vagy lel­ kieket. mint egy jó ba­ rátot. pontosan hogvan: . magatartás A magatartás neve és leírása: Mikor: . üzeneteket (fizikaiakat. mint rossz hangulat.

úr használta a testi és lelki baro­ métert (73. Ezenkívül felfedezi majd. Ezt a helyzetet kellett volna a felesége elé tárnia. ami súlyos anyagi következmények­ kel jár: a növekvő családnak nem tudna új lakást bérelni. elveszti a munkáját. Ha működésbe hoztuk egy program kapcsolóját. akkor szinte automatikusan lefut. Jól­ lehet. ami rend- Testi-lelki barométer . elfogta a félelem a házba való belépéstől. amelyek pozití­ van és motiválóan hatnak Önre. úr új főnököt kapott. hogy fel tudjuk oldani a negatív érzelmeket. Ha nem teljesíti a havi célo­ kat. Hirtelen tudatosodik bennünk ez az érzés. amikor alaposabban meg­ vizsgálta a dolgot. szerette a feleségét és a gyerekeit. amelyek gyakran nem tudatosan irányítanak minket és bizonyos programokat futtat­ nak le bennünk. úr. az ingerlé­ kenység. ismét jobban a kezünkbe vehetjük az életün­ ket. oldal) és tudatossá vált benne a kiváltó ok. Ez az a pillanat. amikor megtanulhatunk és fel­ fedezhetünk valamit ezekről az „automatikus" programokról. amikor az impulzus „működésbe hoz" bennünket. Ezért összpontosítsunk arra a pillanatra. Csak akkor vált világossá előtte.A jó közérzet kiváltása A jó közérzetet befolyásoló rögzítők Ahhoz. amelynek segít­ ségével felismerheti a saját lelki és testi jóllétét befolyásoló tényezőket. emberekkel és tevé­ kenységekkel. Példa a gyakorlatból A. és erős teljesítménykényszer nehezedett rá. E pilla­ natok pontos meghatározása teremti meg az önfejlesztési munka alapját. a félelem és a düh. ami az egészség és jó közérzet új lehetőségeihez vezető utakat nyit meg. ez a viselkedésmód vagy hangulat. mi rejlik a rögzítő mö­ gött. egy páciens. A. hogy gyakran kerül kapcsolatba olyan helyekkel. A kiváltó okok. amilyen a rossz közérzet. először is az okukkal kell tisz­ tában lennünk. egyre több időt töltött a munkahelyén. anélkül hogy ennek állan­ dóan tudatában lenne. a rög­ zítő. Megmutatunk egy módszert. Azonosítva A rögzítők az ilyen impulzusokat (= rögzíazonosítása tők). rögzítők meghatározzák az ember külső és belső fizio­ lógiai folyamatait. A. nagyon szen­ vedett egy erős fizikai és lelki reakciókat kiváltó helyzettől: hazatérve ahányszor csak beállt a garázsba.

A kitöltésnél különösen figyeljen azokra a helyzetekre. mint a lelki görbéhez. például egy beszélgetés. Első gyakorlat: a test és lélek barométere A gyakorlat célja Megtanulja megkülönböztetni a közérzetét. vagyis hogy kibeszélje magát. Naponta vezesse fel rá a jegyze­ teit. amivel csak elnyomta a helyzet előtte álló tisztázását. ahol a görbe irányt változtat. hogy dolgozzon rajta. Legalább két héten át töltse ki ezt a testi-lelki barométert. a 74. hogy mindkettőt világossá tegye. amit tulajdonkép­ rögzítője pen tennie kellett volna. mert azt. hogy a keletkező görbe alapján a rossz és a jó közérzetek rögzí­ tőit is szemléletesen lássa maga előtt. fá­ radttá és ingerlékennyé tette. például a konyhaajtóra. Gondolkodjon el rajta: • Mi a testem élménye? Gyen­ gének. jegyezze fel. lelkiállapotát rontó és javító rögzítőket. Használja erre a célra a rögzítőlapot. hogy • a negatív érzéseket elkerülje vagy megváltoztassa. a testem me­ leg és edzett. • Amikor megrajzolja a görbé­ jét. Hogy mindig emlékeztesse ma­ gát. az érzésem azon­ ban kimerültség. urat. amelyet . egyidejűleg ott. nem tette meg.I NLP haladó tanfolyam kívül nyomasztotta A. Ezzel képes lesz megtenni a meg­ felelő intézkedéseket. • a pozitív érzéseket gyakorib­ bá tegye vagy élvezze. erősít­ se fel olyan helyen. Előkészület > Készítse el egy lapra testi és lelki barométerét a szemközti oldalon látható minta alapján. egy sláger vagy egy levél. amelyek negatív vagy naponta pozitív ingadozásokat váltanak töltse ki ki a közérzetében. pontosan mi történt. • Készítsen néhány. • A testi görbéhez használjon más színt. egy helyzetre vagy személyre gondolás. olda­ lon látható mintához hasonló lapot „Rögzítők" felirattal. amelyek megváltoztatják a görbe Két hétig irányát. A garázsba való beállás volt A félelem és a félelem és a feszültség rögzítőa feszültség je. erősnek vagy bizonyta­ lannak érzem? Milyen a lelkiálla­ potom? • Észlelek különbséget a lelki és a testi érzéseim között? Példa: éppen kocogtam. gyakran felkeres. Az autó leparkolása elindított benne egy programot. a hűtőszekrény ajtajára vagy a fürdőszobában.

.

. A lapokat őrizze meg. mi történik? „Mert (különben) 6. Programozás a jövőre Amikor csak felfedezem a jövőben az „X" rögzítőt. kell). egy későbbi időpontban még részlete­ sebben fog foglalkozni velük. Az érzéseim és a gondolataim közben Mit érzékelek ebben a helyzetben? Milyen gondolataim támadnak közben? 3. Kreatív átváltoztatás (a „kell"-től a „lehet"-ig) a) Megtehetem. mikor és kivel fordult elő a helyzet?. Az ehhez tartozó „szabálymondat" „Mindig 5. A rögzítők/kiváltók Emberek: Tárgyak: Tevékenységek:. A várható katasztrófa helyzet „X" rögzítője Készítsen el néhány lapot az itt látható minta alapján.. Minden pozitív vagy negatív rögzítőhöz használjon új papírt. kell. hogy b) Megtehetem. ha: (pozitívan befolyásoló feltételek keresése) 1) 2) 7. Helyek: Kérdések Ki vagy mi volt a rögzítő/kiváltó? Hol.NLP haladó tanfolyam Egy kellemes/kellemetlen 1. Pontosan mi történt és milyen módon? 2." Ha nem tartom be a „szabályt" (. a következő cselekvési alternatíváim lesznek: 1) 2) (választási lehetőségek) . A saját magatartásom Hogyan viselkedtem? 4.

valamint a rögzítőkhöz készített lapjait (74. írja fel a neveket és fogalmakat. és írja le a saját viselkedését. Egy negatív rögzítővel végzett önfejlesztő gyakorlathoz körül­ belül fél órára lesz szüksége. Használjon minden rögzítőhöz új lapot. • Pontosan mi volt azon a he­ lyen. oldal).ez a megol­ dás is sok sikerrel jár! Ugyanakkor gondolja meg. Az elsőrendű változás útja lenne: pozitív érzéseket kiváltó rögzítőket keresek. milyen nehézkessé válhatna az életvitele. amelyekkel még részletesen foglalkozunk majd. ameyekhez negatív ér­ zések kötődnek . kikapcsolni a zenét. Kérjük. Kezdjen tehát egy másodrendű változtatással dolgozni: gondo­ latban lépjen ki az eddigi kere­ tekből.A jó közérzet kiváltása Különböztesse meg emberek. a kezelésük­ höz tehát változtatásra van szükség. Szánjon rá egy fél órát 1 Nézze meg még egyszer a feljegyzéseit („rögzítők" és „testi és lelki barométer"). pontot töltse ki. ha bizonyos rög­ zítők kiküszöbölése végett el kellene kerülnie helyeket. és őrizze meg őket. em­ bereket. oldal). Második gyakorlat: a határok átlépése negatív rögzítőkkel A gyakorlat célja A felismert rögzítőkkel megta­ nulja tudatossá tenni és megvál­ toztatni a hozzájuk kapcsolódó A programok programokat. Némelyik rögzítőt ráadásul nem is tudja elkerülni. oldal). Még néhány utasítást talál rajta. tárgyak. majd a leírásnak megfelelő lépésenként halad­ jon. oldal). és keresse fel az „új megoldások helyét" (65. feleljen a kérdések­ re. most csak az 1. Először olvassa végig az egész gyakorlatot. Ez a tudatosság tudatossá tétele megteremti az alapot az új játék­ terekhez. döntésekhez és válto­ zásokhoz. tevékenységek és he­ lyek szerint. hogy a már kipróbált megoldási lehetőségeken kívüli utakat keressen (63. ahol a görbe lefelé (-) vette az útját? . és elkerülöm azokat. vagy le kellene mondania valamilyen ételről vagy más egyébről. és 2. Előkészület > A következő gyakorlathoz használja a testi és lelki baro­ métert (73. félretennie könyveket.

Amikor Gabi megtanulta figyel­ mét a rögzítők érzékelésére irányítani. Utána kedvetlenül és motiválatlanul végezte a mun­ káját. • Milyen volt a légzése. Ilyenkor Gabi min­ den alkalommal felriadt. pontban jegyezze fel. és próbálja meg még egyszer minden részletében az emlékezetébe idézni a jele­ netet. és közben az volt az érzése. bár tudta. Meghatározott tevékenység = rögzítő Példa a gyakorlatból Amikor Gabi azokra a helyzetek­ re gondolt. hogy alig tudja őket az adott időpontra befejezni. pont­ ban írja le. 2 Egészítse ki a leírást Ismét csukja be a szemét. amelyek az idő távlatából most világosabbá váltak Ön előtt. Gabi ennek megfelelően járt el: • Leírta a viselkedését. alig válaszolgatott. amelyeknek a főnö­ ke is részese volt. hogy igyon egy kávét. pont­ jában lévő rögzítőkhöz. tevékeny­ ségeket belefoglalt-e. • Most nyissa ki a szemét: a lap alapján ellenőrizze. főleg egyvala­ mire emlékezett: a főnökével folytatott egyik beszélgetés után dühösen és sértődötten el kellett 3 A rögzítőhöz kapcsolt gon­ dolatok és viselkedés révén a tudattalanjában kialakult egy korlátozó „szabály". • Hogyan viselkedett Ön a helyzetben? Ezt a 3. mielőtt belépett a szobába. Esetleg tegyen még néhány kiegészítést. amely ki­ mondatlanul ugyan. amelyet ebben a helyzetben általában felvett. a cselekvést és a hozzá tartozó érzést. de kény­ szerítően befolyásolja a további . hogy a főnöke mindig hangos csat­ tanással nyomta le az ajtókilin­ cset (rögzítő). amikor a főnökével játszódó helyzet előállt. helyeket. gondolatait és érzelmeit. hogy a főnöke semmittevésen akarja kapni. meg kellett szakítania a munkáját. Mindkettőt a 2. és egészítse ki azokkal a dolgok­ kal. és hol érezte a levegő áramlását? • Ez megmutatkozott a test­ tartásában is.NLP haladó tanfolyam • Egy pillanatra hunyja le a szemét. tárgyakat. Erre elvörösö­ dött. vajon minden rögzítőt: embereket. és is­ mételten ellentmondás nélkül elvállalt minden munkát és határidőt. Próbáljon meg a lehető legpontosabban visszaemlékez­ ni az érzésére és a hozzá kötő­ dő gondolatokra. az érzeteit. feltűnt neki. • Vizsgálja meg a leírásait. rohannia a büfébe. Jegyezze fel őket a lap 1.

milyen „ka­ tasztrófa" vár Önre. írja be a táblázat 6. Ott arra is talál ösztönzést." a „kell"-t tartalmazó mondatot alakítsa át: • „(Néha) lehet. mi min­ den történhet. A kiinduló kérdés így szól: Hogyan juthatok el a kényszerít „kell"-tól a „lehet"-ig.. érzé­ seket vált ki? Milyen új választási lehetőségeket tár fel az átfogal­ mazás. „Mindig dolgoznom. Gabi például azt mondja: „Dol­ gozhatok. • Ennél a munkánál esetleg vegye figyelembe még egyszer a cél meghatározásáról szóló útmutatásokat (16. elvörösö­ dik. " 4 Vizsgálja meg közelebbről a megfogalmazott szabályt. kell. " írja be a „Rögzítők" lap 6a pont­ jába. és az ott megadott kritériumokat.. ha nem folytatja ezt a viselkedést. mivel amikor csak a főnö­ ke belép a szobába. • Ezután azokat. Gabi példájában a szabály így szólt: „Mindig minden munkát el kell vállalnom.. Jegyezze fel a szabályt a „Rög­ zítők" lapjának 4. Gabi. kell" kifejezéssel. amely előző­ leg a rögzítő volt? Kezdetnek próbáljon meg annyi változatot összegyűjteni. pontja alá. amelyek elsőre abszurdnak vagy „lehetetlennek" tűnnek.. elképzeli a következő katasztró­ fát: A főnököm azt hiszi. oldaltól)." 6 Ejtse ki egyszer hangosan a „lehetséges" mondatot! Milyen érzés hallani ezt az új megfogalmazást? Milyen képe­ ket. mert semmittevé­ sen kapott. azért lettem vörös. belső kommentárokat. Nyugodtan írja le azokat is. különben felmondanak nekem. és néha többet is vál­ lalhatok. Fogalmazza meg a „mindig. ami választási lehető­ ségekkel jár? Közben először . • Pontosan mit akar elkerülni ezzel a kényszeres viselkedés­ sel? • Gondolja meg. pontjába. bármilyen sok dolgom legyen is. hogy megfelelően kezel­ hesse a helyzetet. hogyan formálhatja az adott feltételeket úgy.A jó közérzet kiváltása magatartását. amenynyit csak lehet. kezdje a kreatív átváltoztatást érzelmi távolság­ tartással. pontjában. amelyek a legkellemesebbnek és leghasznosabbnak tűnnek. és bénultan ül a helyén. és jegyezze fel őket. A félelmeit vezesse fel a „Rög­ zítők" lap 5. hogy Önt támogatóan hassanak. Új választási lehetőségek A „katasztrófa" leírása 5 Miután rendkívül szemléle­ tesen elképzelte.

hogyan alakíthatja át az előzőleg negatív rögzítők elindította programot új viselkedésmin­ tává." Gabi mindig • „Természetesen elvállalom megriad főnöke ezt a munkát. • Csukja be a szemét.NLP haladó tanfolyam Gabi ezt jegyzi fel: Jobban megbirkózom a helyzettel a főnökkel. Ön a rendezője a filmnek és az éppen játszódó jeleneteknek. ha például azt mon­ dom: • Jaj. Hagyja. először az előzőleg negatív rög­ zítővel. milyen sorrendben és mit tehetek hangos ajtónyitásától félre esetleg holnap reggelig. amely kiváltotta a kény­ szeres viselkedést. de megijedtem/ Annyi dolgom van. • Kezdje el levetítem a filmet. ha megmondja. különben minden összekavarodik. Gabi elengedett testtartásban a „ajtócsattanás" rögzítő elemzése után . 7 Most gyakorolja." • „Ha egyetén. hogy teljesen belemerültem a munkába. először ezt befejezem. hogy a lelki szemei előtt meg­ jelenjen egy vetítővászon.

Ha nincs kifogása ellene. különben minden összekavarodik. oldal)? • Alkosson magáról a vetítő­ vásznon erős. és azt mondom: Jézusom. • Nyissa ki a szemét. ami segít Önnek céljai elérésében. ahogy a belső vetítővásznon elképzeltem. ame­ lyek pozitívan stimulálják." Válassza meg a viselkedés­ módot Tipp a mindennapokra Ugyanígy ajánlatos figyelnie azokra a rögzítőkre is. azaz kapcsolja a rög­ zítőhöz az új viselkedésmó­ dokat." Gabi a következő magatartás mellett dönt: „Amikor csak az irodám ajtaja hangos csatta­ nással kinyílik. Próbáljon ki • Bízzon magában. amíg az n e m lesz az érzése. hogy megfelel a helyzetnek. és a főnököm belép. • Először válassza ki a három közül az egyik magatartásmódot a mindennapokban való gyakor­ lásra. Minthogy Ön a rendező. Aknázza ki ezeket a rögzítőket. • Addig próbálja ki és játssza le a belső vetítővásznon a jele­ neteket. hogy erőfor­ rásokkal lássa el magát. amíg könnyűnek és végrehajthatónak tűnik az új viselkedésmód. hogy megijesztett a csattanás. . ezt először befejezem. Közben tudja. másként beszélni? Ren­ dezzen h á r o m jelenetet. Milyenek a szubmodalitások (55. és élvezze a közben fellépő jó érzést. addig alakíthatja kreatívan a saját magatartását. ugyan­ olyan módon. hogy még két másik megoldási lehetőséget is megfogalmazott. vagy kellemes érzést közve­ títenek. Nagyon belemélyedtem a munkába. és mond­ ja azt magának: „Ha a jövőben észreveszem ezt a rögzítőt. (Az NLP-ben erőforrás minden dolog.A jó közérzet kiváltása Most ültesse át a megtalált meg­ oldásokat közvetlenül a jele­ netbe. kifejező képet. amik megfelelnek a három megtalált új viselkedésmódnak. mindig úgy fogok reagálni. mindig fel fogok ugrani.) Segítenek a pozitív hangulat megteremtésében. és próbál­ valami újat jon ki valami újat: hogyan mo­ zoghat még misképp? Milyen gesztusokat használhat kiegészí­ tésül? Tud nyugodtabban léle­ gezni.

pél­ dául a verejtékezést. és barométere görbéi alapján vizsgálja meg a feszültség erős­ ségét a rögzítőivel való össze­ függésben. A „stressz" érzé­ sének kétségtelenül van köze ahhoz a módhoz. A vérkeringés meg­ élénkül. hogy életveszélyes helyzetekben fel­ készítsen bennünket a védeke­ zésre. Találja meg a stressz rögzítőit. a kéz izzadását. Az egész test riadó­ készültségbe kerül.az immungok gyengítik az immunrendrendszert szert. • Mélyedjen el újból a „Test és lélek barométere" című részben (72. hogy ezek A stressz a hosszabb stresszfázisok által gyengíti előidézett kiegyensúlyozatlansá. felbo­ rul az egyensúly. az érzékelés éle­ sebbé válik.NLP haladó tanfolyam A stressz kezelése „Stressz" . A következő gyakorlatokhoz keressen olyan helyet. Egy másik hor­ mon. és több oxigén jut a vérbe. oldal). ahol zavartalanul egyedül lehet egy kényelmes fotellel.egy szó. hogy a stressz kiváltotta heves reakciókat. Első gyakorlat: a stressz rögzítőjének felderítése Használja az önfejlesztő prog­ ram eddig tanult készségeit. ahogyan kör­ nyezetünk hirtelen változásaira reagálunk. Tehát minél többször teszi ki a szervezetét stresszhelyzet­ nek. amelyet mindannyian használunk. egy rendkívül hatékony reakciók hormon. annál inkább meg kell tanulnia újféle módon kezelni ezt a jelenséget. Biológiai szempontból a követ­ kező történik: A stresszre Amikor valami testi reakciót adott testi vált ki. A félelem. Gyógyászati kutatások igazolták. Ezután „A jó közérzetet befolyá­ soló rögzítők" című fejezetben (71. adrenalin kerül a vér­ keringésünkbe. a noradrenalin a hozzá kapcsolódó érzelmek hatására termelődik. a szoron­ gás és a fájdalom testünk gyako­ ri válaszai. oldal) leírtak szerint halad­ jon tovább. a szívdobogást elismerjük mint a szervezete arra tett pró- . mégis mindenki számára más. egyéni jelentéssel bír. Ha mégis hosszabb időn keresztül állandó marad. A szervezetünk azonban csak néhány percig tudja fenn­ tartani ezt a fokozott készültsé­ get. A légzés felgyorsul. Egy másik eljárás. Ennek a reakciórendszernek a célja tulajdonképpen az. az izmok megfeszülnek.

A stressz kezelése bálkozását. • Kérdezze meg magától. majd a szubmodalitások megváltoztatásának ismertetett technikájával (56. ahol gyakran láthatja: a telefonra. oldal). a rögzítő határozza meg. A gyakorlat célja Ez a gyakorlat módot ad arra. Használjon annyi sárga cédulát. hogy a rögzítő automatizmusát és a rá következő reakciót megszakítsa. hogyan szakítha­ tunk meg egy programfolya­ matot. hogy új maga­ tartás mellett döntsön. oldal) dolgoz­ zon tovább. • További ötleteket a stressz témájával való foglalkozáshoz az alaptanfolyam „Szubmodalitások" című fejezetéből (55. mire szeretné felhívni a figyelmét Mi a stressz a stresszre adott reakció. és Második gyakorlat: gondolatkontroll szeparátorral A hétköznapi esetekben fellé­ pő stressz azt jelzi. és biztosít­ sa a védelmét. ahogy „A határok átlépése negatív rögzítőkkel" című gyakorlatban (75. a borotválkozótükör mellé. vagy • keressen új választási lehe­ tőségeket. hogy elveszí­ tette a saját viselkedése feletti ellenőrzést. és elnyerje a szabadságot. Először is megtudja. oldal) leírtuk. milyen gondolatai támadnak. esemény) szem­ ben. írja fel rájuk a következő szavakat: „Stop! Gondolat­ kontroll". 62. lehetősége szabadon megválasz­ tani. hogyan reagáljon. oldal) kaphat: képzeljen el egy hasonló. mi pozitív a pozitív szándéka („A tünetek szándéka? üzenete". de stresszmentes hely­ zetet (1. esemény) a feszült szituációval (2. Úgy tűnik. hogyan érzi magát. hogy riadókészült­ ségbe helyezze Önt. A kiváltó inger. a naptárba. Ragasszon cédulát minden olyan helyre. nincs . ez jel lesz Önnek. A futó program megszakítása Előkészület > A gyakorlathoz szerezzen be a papírboltból sárga öntapa­ dós cédulákat. a konyhába. Az egyik legnehezebb feladat NLP-s munka hiányában egy automatikusan lefutó program megszakítását begyakorolni. amennyit csak lehet. az autóba a sebes­ ségmérő mellé. Ahányszor csak lát egy sárga cetlit.

és mondja hangosan: „Stop! Gondolatkontroli!" megszakadt! Ezt a megzava­ rást fogjuk használni a követ­ kező gyakorlatban. hogy pozitív belső feldolgozó­ fejlesztő programokat kapcsolja­ nak be. miért ne használnánk fel aktívan ezeket a szerveze­ tünkben tulajdonképpen fan­ tasztikusan működő programo­ kat. pozitív „stresszlöketeket" ad­ junk magunknak? Pozitív rögzítők célzott alkalmazása A gyakorlat célja Meg akarjuk tanulni tudatosan. sos reakciómódok ettől kezdve mennyire másképp zajlanak: nyugodtabb beszélgetésért a megszokott programja 2 Harmadik gyakorlat: pozitív állapot rögzítése A rögzítőkről szóló részben (71. hogy ma- . Ha ezek a rögzítők alkalmasak arra.NLP haladó tanfolyam arra emlékezteti. vegyen egy mély lélegzetet. milyen események befolyásolhatják a közérzetét annyira. Próbálja ki ezt a szándékos megszakítást (az NLP-ben a telefonon: „szeparátor"-nak nevezzük). Most elkez­ dett megszakítani egy a tudatta­ lanjába „beprogramozott" folya­ matot a rögzítő és a reakció között. például testi érzésről és/vagy egy heves „belső párbeszédről". eszközként használni a rögzítő­ ket (a pozitív állapotot kiváltó rögzítőket az NLP-ben horgony­ nak is nevezzük). hogy tudatosan adagolt. hogy megváltozik a testi és lelki állapota. hogy egy pil­ lanatra megálljon. 1 „Szeparátor" Amikor csak észreveszi a „stresszt". hogy a szoká­ mentes. oldal) foglalkoztunk azzal a kérdéssel. a feszültség­ Meg fog lepődni.

Az ilyen pozitív állapotot ki­ váltó rögzítők minden érzéket megszólíthatnak. • Keresse meg az egyik leg­ szebb.például egy nevet vagy egy nyaralás helyét -. „nagyszerű") vagy egy dallam dúdolása. • Most gondolja át. ez talán csodálkozásra késztet másokat . az orrcimpa megérin= ön-horgonyok tése. Ismét lássa. A következő gyakorlathoz 15 percre lesz szüksége. hallja és érezze magát abban a helyzetben. Példa: egy dallamot szeretne dúdolni (audi­ tív rögzítő) . anélkül hogy hangosan kiejtené? Előkészület > Megtalálta az Ön számára megfelelő horgonyt? Ha igen. akkor folytathatja a gyakorlást. egy szimbólum vagy egy ember.meg tudja tenni anélkül. lelkiállapotot életében (még ha csak egy pillanat volt is)! • Szánjon időt erre. gyűrű) megérintése vagy akár a kéz Pozitív rögzítők tördelése.A stressz kezelése gunkban tudatosan választott programokat indítsunk be. egy mély lélegzet. Egy bizonyos színt akar vizualizálni . amely pozitív emlékeket vagy elkép­ zeléseket vált ki Önben? Csak gondolni is tud a szóra.úgy is képes rá. • auditív: egy szó kimondása magunkban („szép". Minden érzékével élje át újból.ehelyett megfelelő lehet pél­ dául a kéz összedörzsölése vagy az ujjbegyek egymáshoz nyo­ mása. amelyet embertársai nem találnak furcsának. Találjon csúcsélményt az életében 2 Most figyeljen az érzéseire: mikor éli át a helyzet tető­ pontját? Mikor érzi a legintenzí­ vebben a boldogságot vagy a nyugalmat? . „hmm". Keressen egy nyugodt helyet. Ezáltal a pozitív érzelmi álla­ potok bármikor felidézhetők és a mindennapokban állan­ dóan a rendelkezésünkre állnak. melyik rögzítő illik a mindennapi életé­ be. • vizuális: egy szín. például lehet a rögzítés: • kinesztetikns: egy tárgy (golyóstoll. legkellemesebb és legnyugodtabb helyzetet. 1 Kényelmesen helyezkedjen el egy széken. és csukja be a szemét. egy tárgy képének felidézése. hogy más ne hallja? Egy helyen meg akarja nyomni a testét (kinesztetikus rögzítő). hogy az üres levegőbe bámulna? Ki szeretne mondani egy kód­ szót .

mondja ki a kódszót. talán az egész jelenet is? Menjen végig háromszor a harmadik és a negyedik lépésen: • Mielőtt kiváltaná a pozitív állapotot. hogy rögzítse magát a pozitív állapotban.NLP haladó tanfolyam • Használja a kiválasztott rög­ zítőt. álljon fel. mozogjon. • Néhány percig élvezze ezt az állapotot. • Üljön vissza. 4 Most ellenőrizze. és hunyja le a szemét. Vegyen egy mély lélegzetet. Ezzel úgyszólván kivet egy hor­ gonyt. és újból váltsa ki a pozitív álla­ potot! • Ismét megjelenik a jó érzés. • Vegyen egy mély lélegzetet. működik-e a pozitív rögzítés. vagy érintse meg a gyűrűt az ujján. 5 . mondja azt magának: 3 Pozitív állapot kiváltása egy gyűrű megérintésével Egy pillanatra szakítsa félbe a gyakorlatot. Nézzen ki az ablakon. és az Önnek megfelelő módon hozza működésbe.

Eressze ki a horgonyt úton a mun­ kában. Ha a hatása egyszer alábbhagyna. Tesztelje ön-horgonya hatását mindenekelőtt olyan helyzetek előtt. hogy ismét megtalálja a helyes irányt. majd kiváltom a pozitív állapotot. először is azt mondom: esetén »Stop! Gondolatkontroll«. Az ilyen túláradó érzelem. olyan programso­ rok következménye. Nem érdekelt bennünket a környeze­ tünk. Ha gyakran él át ilyen érzelme­ ket. ol­ dalon található szemléltető Tipp a mindennapokra Naponta többször dolgoz­ zon a pozitív állapotot kivál­ tó rögzítővel és az új prog­ ramokkal. • A jelen pillanatban bizton­ ságban van. a tevékenység. A szerelem erőteljes érzelmei ugyanúgy kibillenthetnek az egyensúlyunkból. amit vé­ geztünk. amelyek felett nincs ellenőrzésünk. dol­ gozza át a horgonyprogram­ ját a fentiek szerint." • Vegyen mély lélegzetet. bizonytalanság érzéséből nyomasztó félelem válhat. mint a reménytelenség vagy a levert­ ség pillanatai. és amelyekből ezért nehezen tu­ dunk kitörni. érdemes lesz egyszer alapo­ sabban megvizsgálnia a 86. ahogy az ötödik pontban leírtuk. és némi távolságot teremt magának. Egy fizikai túlter­ helésből bénító levertség vagy a védtelenség. aminek eredményeként elveszítjük a dolgok feletti átte­ kintésünket. amelyekben stressz vár­ ható. A pozitív és a negatív érzelmek egyaránt zavart okozhatnak . kezdje újból ugyanolyan módon. a buszon vagy a metrón. A zavart keltő érzelmek tisztázása Mindannyiunk életében előfor­ dultak már olyan pillanatok. gondolatban kicsit kilép belőle. az autóban. Ezzel kissé visszahúzódik a helyzet­ ből. Reggel korán." • Ezután ismét kieresztheti a horgonyt. felkelés előtt kezdje. Mondja önmagának: „Nyugodt és elengedett vagyok. amikor egy erős érzelmi állapot összezavart bennünket. • Ha a stresszérzés intenzitása megint növekedne.Érzelmek tisztázása Pozitív állapot „Amikor csak stresszhelyzetbe kiváltása stressz kerülök. és mielőtt este lefeküdne.

oldal) negatív érzel­ Megtanulja figyelemfelhívó jelzésekként értékelni és fel­ használni az aggodalmat.NLP haladó tanfolyam ábrát. ha a rögzítői között (74. mikor volt olyan levert állapotban. a bi­ zonytalanságot vagy hasonló érzéseket. Segíteni fog kibogozni érzelmi béklyói csomóját. mekkel járókat is feljegyzett. ehhez a gyakorlathoz használ­ hatja a jegyzeteit. Szánjon erre 15 percet. Még akkor is ajánljuk a vele való foglalkozást. . Az oldal szemléltető ábrája meg­ mutatja Önnek a következő három gyakorlat működésének elvét. gondolja át még egyszer. A levertség állapota A gyakorlat célja Első gyakorlat: aggodalom és bizonytalanság Arra az esetre. Ha esetleg még nem talált negatív rögzítőt. amelytől csak nehezen tudott szabadulni. ha a fent említett érzések ismeret­ lenek az Ön számára. és a segítségükkel változásokat elindítani.

amikor rendel­ kezésére álltak a képességek (erőforrások). Ezenkívül a pozitív állapot kivál­ tásának technikáját is felhasznál­ hatja.Érzelmek tisztázása Fogadja el. oldal). amilyen élénken csak lehetséges. 3 Tipp a mindennapokra Ha gyakran találkozik ilyen és hasonló érzelmi állapo­ tokkal. ajánljuk. hogyan akar reagálni a jöesemények vőbeli kihívásokra vagy fe­ nyegetésekre. Kíváncsiság mit tehet. Az emberi kap­ csolatok kialakításának és meg­ tartásának képessége ezért mind nagyobb jelentőségre tesz szert. oldalon leírtak szerint. hogy jobban fel Negativ érzések kellene készülnie az ilyen eseelfogadása ményekre vagy találkozásokra. Az individu­ alizáció terjedésével társadal­ munkban sokan szigetelődnek el egyre jobban. vagy egyszerűen csak a „bizalom" és a „bátorság" érzésére van szüksége? Emlékezzen vissza korábbi alkalmakra. Gyakran azonban magunk aka- 5 Emberi kapcsolatok kialakítása . melyek lehetővé tették a megelőzést.például bátorsággal vagy bizakodással -. vagy hogy Bizakodás spontán módon a helyzetnek megfelelően reagáljon. 62. Szemléletesen képzelje el. hogy mely helyzetek vagy szemé­ lyek bizonytalanítják el. a 82-85. Értelmezze az aggodalom és a bizonytalanság e tüneteit fi­ gyelemfelhívó jelzésekként („A tünetek üzenete". hogy ismét sikerülni fog. és rendezzen meg egy lehetséges jövőbeli eseményt az újonnan megtalált érzelmek­ kel . hogy na­ ponta végezze el ezt a gya­ korlatot. Például több informá­ ciót kell beszereznie. Kérdezze meg magától a kíváncsiság érzésével. Legyen bizakodó. hogy az aggo­ dalom és a bizonytalanság annak a jele. amíg képes egyre gyakrabban használni eze­ ket a képességeket. amellyel szinte mindegyikünk találkozott egyszer élete során. hogy jobban felké­ szüljön az elkövetkező esemé­ nyekre. 4 Második gyakorlat­ magányosság A magány olyan érzés. • Képzeljen el egy belső vetítő­ vásznat. és ennek megfe­ lelően készüljön fel: 1 2 Tudatosítsa magában.

Az utolsó lépésben képzelje el. milyen érzé­ sei vannak. való­ sághűen és rugalmasan képzelje el. amelyekben kapcsolatot alakí­ tott ki. hogyan sikerül a jövőben 1 Határozza meg az érzését. mit hall. kivel és hogyan kezde­ ményezte a kapcsolatot? Legyen bizakodó a (talán újra) kifejlő­ dő képességei iránt. addig. ha egy magányos állapot­ ra. pozitív helyzetekre. 2 3 5 Derítse fel a kíváncsiság érzésével: „Mit szeretne mondani nekem ez az érzés? Milyen pozitív szándék rejlik mögötte? Milyen belső igényre utal a tünet?" . E szerint a séma szerint minden érzését megvizsgálhatja. amíg biztosnak érzi a képes­ ségeit. 1 2 Öt lépésben a pozitív érzésig Ismerje el a magányosság érzését. Próbáljon meg nevet adni neki. • Mit lát. együttlét és kommuni­ káció iránti igényének jeleként. anélkül hogy igazán tudnánk. Olyan élénken.NLP haladó tanfolyam dályozzuk kapcsolatteremtő képességünket félelmeinkkel és gátlásainkkal. kivel és hogyan szeretne. Az ilyen esetekben is segít Érzelmek az „érzelmek tisztázása" stratégia. amennyire csak tudja. vagy bárki lehet tetszés szerint? Harmadik tisztázatlan állapotok gyakorlat: érzelmi Néha rosszul érezzük magunkat. és tudatosan újjáalakíthatja. vagy újra abban találja magát? Fogadja el ezt a más em­ berekkel való érintkezés. kapcsolat. miért. az Ön által választott személlyel való kapcsolat létrehozása és kiépítése. A következő gyakorlat segít megszüntetni ezt a problémát. 3 Vizsgálja meg a kíváncsi­ ság érzésével. milyen kap­ csolatot vagy milyen viszonyt. oldal) leírtak szerint járjon el. tisztázása 4 Emlékezzen vissza szemé­ lyes. amelyekkel választása szerinti kapcsolatokat hozhat létre. helyzetre gondol. milyen illatot. Egy bizonyos ember legyen. Fogadja el egy mélyen megbúvó igény jeleként. még ha csak „tisztázatlan­ nak" tudja is nevezni. • Miért. ízt érez. Itt is az alaptanfolyam „Célkitű­ zés" fejezetében (32-36.

tartós fájdalmak ese­ tén mindenképpen keressen fel egy orvost. a húzódások és hasonlók is ugyanúgy befolyá­ solhatók pozitív módon. A migrén. Legyen bizakodó a képességeivel kapcsolatban. A fájdalom kezelése A fájdalom tünet. amikor megfelelően ki tudta elégíteni az igényt. és ke­ zelhetők az NLP segítségével. vagyis szemé­ lyiségünk egy részének követe. de a fogfájás. nek krónikusak. amelyek a tünetet okozzák. Az utolsó lépésben képzelje el. A fájdalmak különböző időkö­ zönként léphetnek fel. A fájdalomtünet feldolgozásáról „A tünetek üzenete" (62. a hátfájás. Az NLP sem­ milyen esetben sem he­ lyettesíti az orvosi keze­ lést! Hatásos ösztönzést ad azonban arra. és addig.A fájdalom kezelése 4 Idézzen az emlékezetébe egy helyzetet. méghozzá nemcsak a fizikai­ orvosi okát kell megkeresnünk. használhatóan és rugalmasan képzelje el. valósághűen. így lehet­ A fájdalom egy tünet Az előző részben leírt összes gyakorlat alkalmas arra. hogy megváltoztassa és feldolgozza azokat az életmódmintákat. amíg biztosnak nem érzi a ké­ pességeit: belső vetítővásznán ekkor horgonyt vetnek a meg­ talált pozitív érzések. hiszen egyszer már segítettek. amennyire csak tudja. hogyan fej­ lesztheti a tünet mint rögzítő differenciáltabb megközelí­ tését és testének ehhez kapcsolódó reakciómódjait. A gyakorlat célja Megtanul egy önhipnózis-techni­ kát a fájdalom csillapítására. Bizonyos fájdalmak kezelése NLP-vel 5 Vegye figyelembe Makacs. Figyelmeztet bennünket egy fel­ lépő problémára: „figyelj ide!" Jelzés. amelyre reagálnunk kell. amely tisztázatlan érzelmi állapot formájában je­ lentkezett. a műtét utáni fájdalmak. . hanem életünk teljes összefüg­ gésében szemlélni. oldal) és a „Rögzítők" (71. oldal) feje­ zetekben olvashat. egyszeriek vagy ciklikusak. amelyben a fájdalom keletkezett. hogyan sikerül a jövő­ ben kielégítenie az Önben rejlő szükségleteket. a fejfájás. Olyan élénken.

amennyi­ re csak tud. Vegye figyelembe. • Milyen színű a cső? Figyelje meg. golyóhoz vagy labdához? Hol határos a formája a fájdalom­ mentes környezettel? . az olyan szavak. egy vékony kis csövet. csak utána kezdjen hozzá. Ne terhelje az agyát olyan jelzésekkel. hogy mihez hasonlít. Először olvassa el végig az egész gya­ korlatot. és a fájdalom a kifolyás követ­ keztében csillapodik. amelyek ne­ gatív töltetűek. „nem éget". ha a kifo­ lyás valahol elakadna. mint „fájdalommentes". így a kifolyás létre­ jön. például kőhöz. amikor a fájdalomközpont men­ tesül a terhétől. amelyen keresztül kifolyhat a fájdalom. alkal­ matlanok. A fájdalom távozása 3 A cél pozitív megfogalmazása 1 Csukja be a szemét. csatornát. csavar­ hoz. Gondos­ kodjon róla. méghozzá olyan konk­ rétan és részletesen. • írja le a fájdalom formáját. alakját és kinézetét. Fogjon a kezébe egy papírlapot meg ceruzát: írja fel a papírra a célját. hogyan folyik ki a fájdalom a cső végén. hogy a csőnek az egyik kezén vagy lábán legyen a ki­ menete.NLP haladó tanfolyam Előkészület Találjon egy kényelmes helyet és kellemes ülő testhelyzetet. Legyen olyan kreatív. figyel­ jen befelé. • Találjon utat a testén keresz­ tül úgy. és keresse meg a fájdalom helyét. • Élvezze a felszabadító érzést. hogy egy kis időre lesz szüksége. más szubmodalitásokat is használjon. a csövet áthelyezheti máshová. Ha szükséges. pókhálóhoz. homokhoz. • Összpontosítson arra. ahogy csak lehet. Pontosan min és miért fog dolgozni? • Milyen színű a fájdalom' Mindenhol egyforma a színe? • Milyen a hőmérséklete? Inkább hűvös vagy meleg? 2 Képzeletben vezessen ki a fájdalom középpontjából egy „vezetéket". Pozitívan fogalmazza meg a célját. hogy megértse. Adja a fájdalom központjának a következő utasítást. amelyet hangosan vagy magában is ki­ mondhat: „Kifolyni!" • Abban az esetben. „nem szúr". megvál­ toztathatja a színét vagy valami mást. amely lehetővé teszi az ellazu­ lást. hogy az átfolyás egyenletes. hogy a következő 20 percben senki se zavarja. Mindenekelőtt kerülje a negatív megfogalmazásokat.

A fájdalom kezelése

4
Fejfájás esetén:

Fektessen le egy másik csövet is: ez a szívből ered (szívfájdalom esetén az agyból), és utat keres magának a fájda­ lom központjáig. • Milyen színű ez a vezeték?

a fájdalom Folyasson a vezetéken kifolyása piros, 5 keresztül oxigént a szívből az oxigén a fájdalomig a tisztítás és tápiáútja kék lás Céljából.

• Ügyeljen arra, hogy folymatosan menjen. Itt is keressen kreatív lehetősé­ geket, amelyekkel addig vál­ toztathatja a cső útját, amíg az áramlás egyenletes és nyu­ godt lesz. • Néhány percig tartsa meg az áramlás állandóságát, amíg a fájdalom alábbhagy.

Oxigénellátás

6

Mielőtt kinyitná a. szemét, hangosan mondja magának: „Most a tudattalanom felel érte, hogy ez az általam életre hívott rendszer továbbra is működjön. Aira az esetre, ha a fájdalom intenzitása nőne, emlékezni fogok rá, hogy még egyszer végig kell tapogatnom a bensőmet, hogy biztosítsam az egyenletes áramlást a csövekben. Most ami­ kor kinyitom a szemem, friss leszek, és jobban fogom érezni magam, mint előtte." • Nyissa ki a szemét.

Függelék
NLP-szótár
Asszociált tudatállapot Amikor teljesen részt veszünk egy élményben, benne vagyunk, a saját szemünkkel látjuk (vö. disszociált állapot) Átkeretezés (reframing) Egy tapasztalat vonatkozási kereteinek átértelmezése, hogy más jelentést adjunk neki. Belső reprezentáció Az információk leképezése, amit belsőleg alakítunk ki és tárolunk képek, zajok, érzések, ízek formájában. Disszociált tudatállapot Amikor nem a teljes személyiségünkkel vagyunk benne egy élmény­ ben vagy állapotban; önmagunkat „kívülről" látjuk vagy halljuk (vö. asszociált állapot). Elsó' pozíció Saját nézőpontunk a megfigyelés során, az önmagunkkal való azo­ nosulás. Erőforrások Mindenféle eszköz, amely hozzásegít a cél eléréséhez: fizioló­ giák, állapotok, készségek, gondolatok, tapasztalatok, emberek, tárgyak... Erőforrásokban gazdag állapot A neurológiai és fiziológiai átélés összessége olyan helyzetben, amelyben az ember erőforrásokban gazdagnak érzi magát, vagyis rendelkezik az erejével és a képességeivel. Érzékelési pozíció Megfigyelési mód vagy nézőpont, amelyet egy helyzettel vagy emberrel szemben elfoglalunk. Lehet a sajátunk (1. pozíció), valaki másé (2. pozíció) vagy egy „objektív" szemlélőé vagy tanácsadóé (3. pozíció). Érzékelési szűrő Egyedi elképzelések, tapasztalatok, Ilitek és beszédminták, amelyek az egyéni, személyes „világmodellt" formálják. Gusztatorikus Az ízleléssel, az ízérzékeléssel kapcsolatos. Harmadik pozíció Egy kívülálló, objektív megfigyelő nézőpontja, perspektívája.

NLP-szótár

93

Idővonal (time line) Elrendezés, amelyben múltunk, jelenünk és jövőnk képeit, zajait és érzéseit raktározzuk, Keret („frame") A kontextus, az értelmezés összefüggése, az a környezet, amiben „érvényes" egy gondolat, egy érzés, egy érzékelés, tapasztalat... Kinesztetikus A tapintóérzékkel kapcsolatos külső vagy a testen belüli (érzetek). MetaEgy másik, magasabb szinten található; görög eredetű előtag, a je­ lentése valami fölötti, valamin túli. Modell Gyakorlatorientált, alkalmazható leírása annak, hogyan működik valami, a hasznosítás céljával. Olfaktorikus A szaglóérzékkel kapcsolatos. Ökológia Egy lény és a környezete közötti, mindent átfogó kapcsolatok. „Bel­ ső ökológia": egy rendszer elemeinek dinamikus egyensúlya. Reprezentáció Egy fogalom, egy elképzelés vagy egy gondolat, vagyis információk kódolása vagy tárolása az agyban. Reprezentációs rendszer Az a mód, ahogyan agyunkban az öt érzékelési csatorna (modalitá­ sok) egyikén vagy többjén információkat kódolunk/dekódolunk és tárolunk (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus). Rögzítés Vizuális, auditív vagy kinesztetikus ingerrel (Stimulus, trigger) belső­ leg vagy külsőleg pozitív reakciót kondicionálunk, amelyet azután rendszeresen ki lehet váltani. Szeparátor Két helyzet vagy állapot közötti tudatos megszakítás. Sznbmodalitások Finom árnyalatok az öt reprezentációs rendszeren belül. Térkép A külső, „objektív" valóságról az érzékelési szűrők felhasználásával alkotott belső „szubjektív" modell. Vizuális A látással kapcsolatos.

94

Függelék

További olvasásra ajánlott könyvek
Andreas, Connirae - Andreas, Tamara: Mély belső átalakulás. Új Paradigma Kiadó. Bandler, Richard: Elmés változások. Új Paradigma Kiadó. Bandler, Richard - Grinder, John: Békából királyfi. Új Paradig­ ma Kiadó. Bandler, Richard - La Valle, John: Meggyőzéstechnika. Bioenergetic Kiadó. Beaver, Diana: Kényelmes tanulás NPL-vel. Bioenergetic Kiadó. Lübeck, Walter: A spirituális NLP kézikönyve. Az ész és a szív harmóniájának megteremtése szellemi úton. Bioenergetic Kiadó. O'Connor, Joseph - Lages, Andrea: NLP tréning. Bioenergetic Kiadó. O'Connor, Joseph - McDermott, lan: A rendszerelvű gondolko­ dás művészete. NLP. Bioenergetic Kiadó. O'Connor, Joseph - McDermott, lan: Az NLP és az egészség. Bioenergetic Kiadó. O'Connor, Joseph - Seymour, John: NLP trénereknek. Útmuta­ tó és eszköztár vezetők, trénerek és kommunikációs szakem­ berek számára. Bioenergetic Kiadó. O'Connor, Joseph - Seymour, John: NLP. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez. Pszichológiai gyakorlatok. Bioenergetic Kiadó. O'Connor, Joseph: NLP kézikönyv. Bioenergetic Kiadó. Prior, Robin - O'Connor, Joseph: NLP és párkapcsolatok. Bioenergetic Kiadó.

Tárgymutató
A, A akció- és időterv 27, 33, 34, 36, 69 akusztikus 44 alaklélektan 12 alvászavar 63 asszociáció 30, 31 átkeretezés (reframing) 64, 65 B belső én 26 belső párbeszéd 45, 48, 51, 58, 67, 82 belső párbeszéd ellenőrzése 49, 51 belső vetítővászon 30, 49, 50, 67, 79, 87, 89 bevésés 16 C, CS célkép 14, 18 célkeresés 32 célok 11, 17, 32, 68 családterápia 12 D disszociált/távoli hely 53, 54 E, E egészség 5, 21, 58, 71 elsőrendű megoldások/vál­ toztatások 62, 63, 75 énkép 26 erőforrások 79 erősítése 66

75. 30. 64 kinesztetikus 44 reprezentációk 29 kódszó/kulcsszó 83. 51. 38. 78. 54 jelen állapot 28. biológiai 64 reprezentációs rendszerek 43 rögzítő 71. 62. NY neurológiai folyamatok 14 nyelv 12. GY gondolatkontroll 81. 44. 75 V vágyott állapot 30 vágykép 14. 80. 38. 74. 88 szeparátor (megszakító) 81. 90 G. 54 N. 69. 45. 85. 90 szükséglet 22. 58. 29. 28 jó közérzet 6. 75 metakommentár 41. 86. 66. 53.Tárgymutató 95 érzékelési csatorna 43. 89 negatív 75. 58. 39. 80. 22. 68. 82 szándék. 30. 52 idővonal (time line) mozgás az idővonalon 52 ingerek 14 belső (intern) 46 külső (extern) 46. 70. 38. 88 Ú új megoldások helye 65. 30. pozitív 20. 21 szubmodalitások 55. 23. 68. 71. 42 modalitások 43 múlt 17. 80 testtartás 29. 32 vizuális 44 vizualizáció 26. 76 tünetek 35. 59 terület 43 testi és lelki barométer 71. 70. sz J jelen 51. 89 kreatív tanulás 62 L légzés 30. 47 K képzeletbeli tükör 30 képzelőerő 11. 51 keret (frame. 30 jelen állapot/most-állapot 26. 86. 80. 72. 80. 55. 86 pozitív 79 saját felelősség 5. 82. 69 ökológiai vizsgálat 35 ön-horgony leengedése 82. 89. 39. 72. 80. 27 vonalkísérlet 62 s. 88 F fájdalom 5. 72. 39. 47. 55. 83 R rendszer. 54 . 82. 29. 21. 35. 48. 82 jövő 46. 82 szubjektív valóság 5. 64. 46. 82 M magány 87 magatartás programozása 16 másodrendű megoldások/ változtatások 63. 76 tudat 33 tudatosság mozgással 13 tudattalan 11. 66. 55. 14. 41. 26 stressz 40. 82 gusztatorikus 44 gyengítése 67 H hipnoterápia 13 horgony 82 I idősíkok 51. 66. 65. 88 érzés 21. 88 T térkép 43. 15 O. 72. 64. 59 érzékelési pozíciók tisztázása 52 váltása 68 érzékelési szűrő 55 érzékelt világ 46 érzelem 5. framing) 12. 51. Ö objektív valóság 14. 84 követ 39. 51. 76. 59. 22 olfaktorikus 44 orientálódás 453 ökológiai ellenőrzés 36. 76. 32. 66. 81. 28. 53. 85. 54. 65. 71.

és fejlesszen ki új viselkedésmódokat.A tudattalan erőforrás Derítse fel a közérzetét befolyá soló ingereket. és használja ki optimálisan sze­ mélyes fejlődési potenciálját. Tudatosan programozza tudattalanját a sikerre. NLP Holló és Társa . Tanulja meg tudatosan érzékelni és irányítani belső élményeit. NLP önfejlesztő program a harmonikus. Használja fel a boldog pillana­ tok energiáját a negatív tapasz­ talatok pozitív átértékelésére és új kreatív célok megalkotására .ez a neurolingvisztikus programozás. teljes életért.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful