.Zide jsou nepochybne rasa, ale nejsou to llde.

"

Adolf Hitler

Dekuji Kenovi a Flo Jecobsovvrn, Erniemu Gehrovi, Paulu Pavelovi, Louise Filiove a Stevenu Hellerovi, s jejiehz povzbuzenim a moralni podporou naste tato kniha svou konecnou podobu.

Dekuji Male Spiegelmanove za po moe s preklady z polstiny a za to, ze chtele, aby kniha vznikla.

A deku]l Franc;:oise Moulyove za jeji moudrost, redakcni mistrovstvi a lesku.

Ve Soojenych stetecr: kniha poprve vysla v nakladatelstvi Pantheon Books (odde.enf nakladatelstvi Random House Inc.) v roce 1986.

V roce 1987 knihu vydalo nakladatelstvi Penguin Books.

Copyright © Art Spiegelman, 1973, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 vsechne crave vyhrazena.

Kapitoly 1-6 byly poprve publikoveny (v jine podooe) v casopisu Rawv letech 1980-1985.

Komiks .. Prisoner on the Hell Planet" byl poprve publikovan v cssopisu Short Order Comix # 1 v roce 1973.

ISBN 80-7215-032-4

5

~R.1"£~ ~09R.2. M' 1'0 N~ OWi\ .. " &UW Rf,2J\1'.

~R.0c. &R.E.C.i~, ~R.1"£1 ~09R.~ 1'0 ~R.\('NO ~£"N~'.

U~1\91.. 35EM NI\ &~U51..1C\\ 1\ AAMI\~At>\

Mt u3at.

6

LOVINY 30. LET DO

H

9 prvnijSejk

25 druha/libanky

41 ti'etijvalecny zajatec

71 etvrta/opratka se stahuje

95 pata/mysf dfry

129 sesta/past na mysi

KAPITOLA

P R V N f

VENOVANO ANJE

9

)

l

~e.l Ve..tY\ na"Wi",t otc.e. do Roe.t;o

Park", Ne.",de1 ho uz hoane..

dlouho, Ne.\?'{l' S, tak \?l\ze\,

1l'1',\

P\\\O.l, P\Rr,£. 9£.l M' 5VOJ \(J\&Ar.

11

~ROc. R&\9~' Nf.AAf.5L.1~ N&.o, 2. C£.\\O &,(5 M~L. 1'ROC\\U ~f.NE2. ...

9E.L.A M' 1'0 90&Rf. N&\ 5R9C£, 1'0 ~U\~ANt. &\1£ 1'f.~ M' ~N', CO 1''{? 3&\v.. 5f. 1" 9&\'RJ ~RAC£ 5 v..oM'v.5,{?

51'AI.£. CMC' NF\\<.RfSL.rt' 1\) v..N'\\U 0 1'0&E. ...

0&C\\090"&\L. J5EM 5 L.A\\<AMI. MoC \0 NE.",{NA~E.l.Oj F\l.£. 'V7J)'{Cv..'{ J5E.M MEL. NF\ ZlV08vr,.

12

\E.NAAA\ J5E.M S,{L. ML.F\9'?, CX>~F\"W MlL.'? F\ \\E.Z\(.'? ML.A9E.N£.C.

13

14

15

9RU\\~ 9£.N RANO 35M£. 5£. "~lC\\Nl 5E3~l. 5£.5'\R,£.NlC£. 5 P.NJOU O&CA5 MUM~'( P.N""-lC\<,'(.

5W&I~ J5£M, =u.&U9\) VOMI\ &((2.'1', •• N£.C\\AM \/1\5 WI\ 0 5I\Mat't.

16

P. ~P.\<' Ml 2J\CJ\~ ~A' AAA5Nt 90~l5,( - 5NP.9 NI\<.90 N£.UME.~ ~A' ~OLS\<.'( ,I\\<. 31\\<.0 ONP..

ur~~,(NU~ P.51 '~9£'N, N£.~ 5£. O&3£'''I~ ~UCI£' P. U"19E.~ Fo1\(.U ...

17

MAMI\ 'fl\\(. Pftrrl\~L.I" A NE&'(L.I\,C01

-yj

18

19

20

21

22

F\L£ To, CO J~EM T, Tf.() \I,{~RA\ltL. - 0 L.\)ClI F\ TN<. - Nf. F\&,{~ 0 ToM ~F\L. ve: ~\lf KNlU..

23

KAPITOLA

D R U H A

25

We.t<o\,!< Mi5\C.() )Se.M (,l"a",de.\ne. Chod,\ na"~"o"at otc.e. a \,os\O\lcha\ )e.ho ('Y\\?eh.

26

27

\'ESNt ~~9 ~RiQ\09fM ~OI.lCI£ ZI\VOu\U I\NJ£ ~AA1'EU ...

28

K9'<1. J5fM 5£ 1'0 90Vt9tL., C'r\1'tL. J5fM 5 MI\NUI.- 51'viM 5KONCOVI\1'.

29

ONI\ ~~STI\U\ ZI.OSI1' 1\ 5 vo- 90SN'?MI vtc-

1'I\K J5fM ZI\~L. 1'oVM.NU V SI£.LSKU 1\ NI\ N£9E.L.I J5fM J£Z9IL. ZI\ I\NJoU.

30

,1\\<.7£. ... I\NJI\ z.(J- 5,1\1..1\ 5 ~09INO\) 1\ JA J5E.M 09J£L. 90 SIUS\(.I\ srl\~l\, 5E. 0 {>09NI\(. 1\ NI\Ji, {>~o NA5 S'<T ...

I\L£. S~,{ MI VOI..I\L.I 2£. 505NOVCE. ...

31

Ri\(.AM "AM, "1"E.cWfo 9N£C\\ pf<.oSMA v NEM£C\(.U POG-ROMI

33

34

"Wf{ J5M£ C\\o- 911..1 90 91V1\9u\ Nf&O 'I\Nc.rf 90 \(.I\V ARoN '(.

J5E.M ,I ° 'R.E\~9" 5 ~OI..~'ARE.M, ° \(.,~~ R.09INE\ ~Rt~t..E\, \(.9'1'7. " R.oC£ \"\4 ZE\CI\t..E\ VAU<.E\? &,(LO MI5£9M ... &WL£.L.I J5M£ \\N£9 • _ ............ ,"'" \) \\RoE\NIC ... Nf&,(LO ,I\M &£Z\>f.C.Nt ...

'01..1\(. 5£ 5MAU\ E\ &'(U\ 'I\\(. ~fI\5'NA ZE. 5£ \(.£ MNE. 5'At..£ '15\(.U\, 1\&'( ME. ' MO\\U\ veuerr. I\NO, 'I\\(. &'(U\ :Sfl\5fNA.

35

36

37

F\ 1'F\K F\NJF\, ~HF\ F\ c\\ OVF\ ODJ£U JWNfM 5MERfM - DO 505NOVC£. ...

...F\ JA5£ V'{t>F\1. NF\ O~F\c.NoU 51'R,F\NU ... NF\ NE.M£CKOU \\R,F\NtCt

38

39

40

KAPITOLA

T RET f

41

~R.tD£J 51 JES1'& 1'~OC"\l ff\ZOI.I, f\~1'I£. 1'0 J£ ~Rf\\It)f\, NIC N£Ji3~

43

Nf\~E.51'i ME. MAMf\ Nf\\(.oN£.C. Nf\AAMU.f\ NWM, CO MI C\\U1'Nf\I.O, f\ V'{\\ot>\W\ 51'f\R.~ Jit>I.O,

\(.t>'{7. 5£.5 N£.t>iVf\L..

44

~o&£J Q\viL.l. ~o N&\C..OL.I\(.f\ PNU!H V't'CVI\(.U 1'E. ~05w\L.1 R.oVNOU oo &oJ£.1

45

Pf<08UV Sf, VL.ADKU! Moe 5~13~

&Pi NE. ... JM<.O &'( 5 NiM Ntco NE.&,(I.O v POAA'V\(.U.

'VE.J 5E. 'VO \('UP,(, ML.P.'Vi\(.u, Pi 2J\ Ro\(. lE. 2J\5E. PRoV£.RiME..

46

... pRi31'i ~o\(. 1'0 5E. MNoU C\\1'£.1.. o1'E.C z\(.ou3e:f ZNOYPi. lJP~OS" .. J5E.M \\0

Pi V ~OCE. 1,\2.2. NPi51'OUPII.. 'VO Pi~MA'V'( ...

47

ML JA J5EM 5\'RilLL. 1\ 5\'RilLL., 90\(.\)9 5£ 51"R.OM N£~R£51"1\L. W?'&I\1". \(.90 "f, JlNI\\(. &'l Mo\\L. 2A5\'R£I,.rt" Mt!

48

49

50

NI\(.DO Z NA5 ~OC\\O~rrE.l..Nt N£Rf.\<.1. I\NI 51.0"0.

G\\W ,U 5NI\D DEW\, "1~FT'I? (,IKAz ~VC£!

51

91-\1..31 NEMEC 09\!E91.. I\~t 4 NE.&O 5 I..t91 90 5\AJE. Vt911'E ,EN &0R.9a 1 90 \\09tN'( 1'1\9'( NE.&U9E I\Nt 5MI1l<.0,

""hi"",","_ JA~Nf?

52

MNOZI JtNI ME.l..t OMR.Z.L.tN,(, V NtC\\ \\Nt~, 1\ V \\Nt~ V3t.

53

I\&'{O\ 2.051'1\1. P'RI 51L£, eVIc.11. 1\6'( NAM U6{\-\1\1. CA5 1\ M,(51. J5£M 1\ \(.OUPI\I. 5£ I<A7.W t)E.N 2.051'1\1.1\ 2.l\M E.51'NANI\, CA51'O .. ,1\ t)E.NNE. J5ME. 5E. Mot)l.ll.l. J5Mf. \-\f~AI.I ~I\c.\-\'(.

'·;i1H ':lb"i1~ '''Inl~1U~.3p»· ,'at'W"

F\ 51tJNOU C£.5"foU ~Rt~EL. SF\L.{C£.\(. ...

Co\(.OI,..A91\ ~

MF\t{M£L.A9F\ ,

54

55

$NF\~IL.I J$M£ $£ ~OMA\\F\\ ... F\L£ co M'{$l,H? MN02i $£ vlt4r,u MRZNoU\ F\ \\1.F\~o"E:r oe STF\NO.

56

57

58

59

&EHE.M C£5\'{ J$E.M $£Dtl. V£DI..£ «F\&INF\. \F\\(" VtDIM, $,{NO, :u. J$t II ~oH-£H HANOL£P/~ \£N, \(,,\~ VtDI DO &ODOOCN05ft.

H£J! t£N\\1.£ \lLJ\\(" 50$NO\lCEM p~OJfi-"f!

\lLJ\\(" &,(1. 02. W\I.£\("O 2J\ 505NO\lCEM. \I£21.t MN£ DAI. F\ DAI. - F\5t 500 \("M - F\z, DO LU&l.tNO. 1'F\M \I'(5F\Dtl.t \("F\z,vt\\O, \("DO ~F\\RlI. DO fl..i3£.

60

~Roc. NA5 5t\0F\C£ J£ 3~F\\NA ••.

tu VRz,I? ~R£D \lAMt \0 \F\\{£ &'(LJ\ 5\("U~tNF\ \lAlU.N~C\\ 2J\JF\tcO ...

61

~F\\<. J5ME. ZF\5L.E.C\\\..t NE.co, co NAM 9F\l.O Jt51'ou NF\9£.Jt ... ~OW\..F\1't\"t J5ME. NEMCE.. ~Ro~U51'I1''( ZF\JF\1'CE., \{fE.R.t M151'NI ~9t 02.NF\C1 ZF\ ~Ri&U2.Nt.

62

F\ ~F\\<., ~o ROU9NE.NI. .. $('I~£L~£! .. ~f'l £G.£'-""""£\ 0'

63

UNtfo~U J5EM M&L. ~ AA'i) Nf\ 506& f\ NWf\L. J5£M NAJ£VO, ~ J5£M 1.I'i).

64

.. , f\ 2J\ M£5ic N£&O 'i)Vf\ ZE.M'REU\.

Nt\(,'i)'{ 5f. Nf.f)OZVE.'i)&w\, Jf\\(, 5\~f\3L.tVt SR2.,{ V3E.C\\NO SUf)f.'

V 7 Vru.R., ~Of)1L Nf\R{uNI, V3tC\\Nt 1.If)t MUSf.L.t 6\'1' f)OMf\ Sf. Z\\f\SNU\I('Mt SVf:t'L.'(.

65

OD NMIC.\\ DO $05-- ...... ----NO\lU 1'0 S,{L. JE.N sf.i. DAL. 1\ ~-

\<.OU$£l(. USt''{. NI, 2E. J$£M 1'1

----- ..... ~R.A\lf. NI\~I\L., 1\ 2E. ~RlJE.9U ZI\ 1''?9E.N.

NE.i£.R1'UJ ~ \(.D,{S,{ "u\D£K 8YL NI\ C£.$- 1'& DOMO, NF\~F\L.

s'{ 1'F\\<£ NAM!

66

•.• F\ NE., JF\\(.O JE. 1'0 DNE.$\(.F\ ME.Z.I MNoU F\ MF\I..oU~

67

MI\LO, N£91\U\ J51 NEAAM MOJ \{J\&A1'? N£.01.. 09C\\,\z.g? ...

68

69

KAPITOLA CTVRTA

71

73

&I\&ICKO, ,EN ~t.M JE JE3T& C"O,N&J3f, NE~ &Nl\l...

75

\'{ 1"0 N£V(J? ... V~~NY :z.t- 90\1$\<£ ~09NI\(.'( ~R£VZI\L.I "A~1.l31"t $~~AVCI" ...

76

NI\ 9~UW? 9E.N J$EM 3E.L. 90 M09RU..)oW$\<£ UL.ICE.. 1"I\M $E. ~OAA9 91\L.'( V'<9E.L.I\1" ~E.Ntz£' NE.ZA\(.ONN'\'MI 0&C\\09'(.

$1"A\..O 1"I\M, 7£ {>~O NE.\\O {>((F\CUJI. {>ot>O&N,\, t>0\(.L.F\t> 5E. MO\\L. \\Ot>".

0&£3u.. J5E.M O&C\\Ot>'{, Kt>E. Mt t>un..tL.t 1"F\K ME. ZF\1.07.1"E. {>A((

{>E.NfU. 1. t>0&'{ {>'RE.t> \/AL.KOU... M£t'(('{ L.A1\(.'{, &E.1. L.151\(.0.

F\1£ JA VAM N£MDHCI ZI\~L.I\1"rn 3tFUJE. 't\) NE.Mf.C F\ JA J5EM ((A9,7£ MAM F\5~0~ Mt51"0\

TI\\<. J5EM 51 \\NE.9 ~R..VNt W9E.N V'<9f.L.I\L. 5Ul~NI\'Q\ ~AR.. zt.oTI\'Q\.

5F\M01.Rf.JME. J5E.M {>'Rt2.NF\L. JE.NoM {>O\..OVtNU V't't>E.L.F\N~C\\ {>E.NEz. JtNF\K &'{ 5 NtMt N£3£\RlL.t.

77

NMC.II •. ~EM 5£ 'U VEGI, \("EJ<.f 5£ MI P02.9E'.J1 V o5VE.1'IMI \\0911 •. ,{.

78

1\ ,I\\(' J5M£ ~1..1 ,C\\AN ME-I.. V L.02.NICI PEKN'? NOV'? NAs'{1'£\C.

9AI.. vic N£7. Ro\(,. 1\1.£ 5rt'UI\C£ S,{W\ 51A1.£ \\o~i 1\ \\oR:~i ...

79

80

81

PO~! ,I\,t, J£5'L.t N£&U9E5 V'{{>R..AVtr {>0{>OAA9\(.U, 'N<. 5£ V ,OM N£V'{- 7.NAM. 'R.£\(,Nt Mt VIC o L.~'£C\\ 1'41 1\ 1'41.

,0 N£VI\91, VL.I\9- \(.U. J5£M R..A91\, 1£ M01£M£ &I(t" V5tC\\Nt 5{>0L.\).

82

\(,O\\N M&L. O&C\\OP 5£ 5"'mNIM zeo~IM. 7.NI\L.t \\0 V C£.I,.~ 505NOVCt. CA5t'o Mt PAVI\L. L.A\\(,U &£7. L.I5w..O.

O&C\\090VI\L. J5£M t 5 ~FEf£R.£M. &,(1.. To MtL.I\' MI..I\PI\(,-5tONt5TI\. ~R.AV& 5£ o1£NtL.. J£\\o Zf.NI\ &&\\1\1..1\ 5 NA'AAfM vo UL.tc.lC\\.

83

ACH. JE3tt. PN£S JE. MI PO ~I.AC£, KP~ N~ Nt ~OM,(5WM- 5LZi POKONCE. 1 MOJE. MRW£ OKo~

84

Jar~ J5E.M TI N~!., :u. J~£M Je:.9e:.N CA~ TF'I\(£ eeC\\090VF'I!' ~ ~arRF'lVINF'lMI ...

JES1't J5ME. C\\Vil.l KI.ASO$II.I

~ N~KONE.C MI NE.co N~V~\\I. ...

~05E.ptl.l J5ME., ~O~OZ~~AVtl.l,

1\ oN 5E.M 1'~M OS5LOu:z.t1. ZA~zNiK~ ...

JE. MI l.i1'o. N~ ~Ol. KII.PI CUAAU NE.MA1'E. p051' I.DtKO.

I TF'I\(. 09£5L.F\ s ~(j!. \(.1i.E.M. VI{ aTI!. J5E.M, :u. &'<CM ~ TF'ltl'I' MO\\!. 90 NE.C£\\o ~1l~Trr.

MA-!.I c.L.OVEK \\L.F\9 MIl~1 ~e:. JE.9NOI) J5E.M Mtl. 90R.1)c,t1' CO J5E.M ME-I. ~cr1 ZF'I To

~1l~Trr90 NE.JF'I\(£\\O ~09NI\(.I)... 10 C,I 15 KILO CI)\(.R.I)... J5E.M MO\\1. OPRAWU VI$£f\

KttL T, =j.,O(.! CO 1'0 N£S£J?

1Yrm'I ............

NEC\\~1.1 MNE. Ji1', ~ ~NI NE.ZKON1'~oLOV~1.1 POKI.PIP,(.

85

~F\\<,. ZA~ ~IU~L.I N&MCI S NWM NOV'\'M. DOSTf\L.I JSME OSSiL.Ku •.•

86

NEKOL.lAAAT ~1U~L.f\ \(. NAM DO DOMU ~DOV5\(.A ~OL.ICIE ...

~ODL.E NMIC\\ 2.A2.Nf\MO f\NO, ({ODIc£'

Tu Mf\Ji ~iT \tJ\({MIOVI. NE- Mt i£.N,{. ~RED

~IU\\L.ASIL.I SE \(. ~RE5UNU. MEsiCEM SEU

~----, ,...-.",.,."..,.-.;::< SLOVf\ OD£3L.I.

87

~ov.oNC£ I O~TI\MTU~, Z ONO\\O 5V£:rI\, 5£ L.1~t VR,I\C£L.I 1\ V,(~R,A V£'L.I J£Nl£ J5M£ JIM

~OZ~E.JI TE.a\ Z~R,AV &,(1.0 VIC 1\ VIC. 1\1- UVE:RtL.I. 1\ ~OZ~E.JI ~£'L.I •.• JfST£' KORJi

~t>ov3TI5~OWO&CANt' V£ 5\P..£t>U 11. 5R~Nf\ 5£ V3lC\\Nl, Mu\t>1 I 5Tf\Ri, Mu=i.t I :z£N't', Zt>RIWI I N£MOCNI, &Ut>EX£ \\l..A5lT Nf\ 5Tf\t>lONU PI£N5i.

Ji1' NE.&l{l.O t>oSf'{f, 1\1..£ NEJi1' NE.&l{l.O t>osf'{f 2/{oVNI\ 1'1\\(..

88

1'1\t>1{ MM \(.OL.AC£.\(.,

f'{i30.1'£t'1\ ..... _~ ................

ff.l.J\ 1'1 \\0 u~e:.\('L.I\.

NI\ _?1'I\t>ION t>Of'{I\ZIL.I 5\(.Of'{0 V31C\\NI 1.lt>E U. 505NOVC£ 1\ Z o\(.oL.Nic\\ Ve:.5NIC, 1\51 15 NE.&o )0 000 L.lt>i.

89

K9'<Z. J$ME. &,(1.1 V3IC\\NI UVNrtR, O&K1.ICUD ~$1'FWO $E. $f\Mo~f\1.,( $1'f\910N.

5£.AAt1ff. 5£. {>O f{09\NAC\\ K f{fMt51'f{f\Ct

\) 51'oU1\ ({,{eML£.1

51'f\'Ri 1.19&, f(.09IN'I' s VIc£' 9E:rMI f\ 1.19& &E.Z ~f(.f\COVNIC\\ 90KL.f\90 MU5E.L.1 V3IC\\NI 901£.VM

0f(.f\Zi1\C.OVf\1.1 NAM ~f\5,( f\ J5ME. f(.'I'C\\1£. Nf\ 5~f(.AVNOU 5ff(.f\NU 51'f\910NU. \(.0\\0 ~05L.f\1.1 Nf\1£.VO, NE.9051'f\t. f(.f\zi1\<.o VO&E.C.

90

f\1£. ~f\K MI N£.K90 ~1., 1L \\0 VI9£'1. ~ROJI1' ~~ ~05L.f\1.1 JI Nf\1£.Vo. c.1',(,,,,

1'&\\oi. &f(.f\1'f(.f\NC£. 1'f\\C£ Nf\ 90&f(.0\) 51'f(.f\NU. 9E:r1,1'0 &,(1.0

~Mf\N~~ •.• 90~f(.f\Vf\. ~~~.

91

92

F\ NF\\(.ON£C O&F\ 150,Cf,M 5\(.ONc.II •. 1 \I 05\1E:rIMI. ZF\\\'(NO!..I'F\M.

93

KAPITOLA

PAT A

95

1

96

97

1

98

\('9~ J5£M \\0 VIt>E.L. 901£., WPF\9F\L. rseC\i\) NMTVF\N&. M'{5L.B, 'Z£ 5£ 2.1.0&1 \(.VOL.I TOM\), 'U J5£M M\) PU91'?9NEM NEPOMO\\L.1

99

&VLA TO ZLA NOC ... enc TRVAl NA TOM, 2£ BUOEME SPAT NA ZEM~ ASI POOLE DAVNfHo ZIDOVSKEHO 08VCEJE. DRZEl SE. MNE A CE.LOU NOC NARjKAl. BVLO TO NEPRfJEMNE... aVl TO DEs!

Il..iKAM, U. K9'<7. MI To RUT\\If. UKAzJ\W\, M'I'51..£.U\ J5f.M, U. OM~L{M. T~KOVo? To &'1'1.. ~OK. &'I'L.O To TF\\(. •••

OS06Nf!

104

90$\)9 $£ N£O&J£VII ... \\1.£- 9F\1.. J%M \\0, F\I.£ N£NF\5£1...

105

F\NJF\ 5£ 5VOO 5£51'({oO 1'o~oo ~({F\COVF\L.,{ V 1'0- VA({N£' NF\ \('oNf'£KCI ...

F\ JA J£2.91L. 5£ 5,{NOVC£M LOI.V.£M 90 1'({O\\L.A~TVI.

• " F\ \('F\7.9~ vE1.f.J{ 5 NAMI ~OC\\090VF\L.I 2.~A1'\(.'{. 5~0c.c1'F\L.I NA5 F\ 2.F\M\(,l.t 90VN~. V LAt'I<\J ~ L.OU(V! \\ONEM 90MO, twti-...- .. ·

106

1

J£9NF\ vee J£ Jt51'A. 9£~0({1'F\C£ J500 J£51'£. \\O({~I N£7. 7.tVoT

v ~£r"o .

MF\1'\(.o~ M£.J ROZUM!

F\NJtNF\ MF\1'\(.F\ Nf&R.F\l.F\ V \lVF\\\O f'F\\(,- 1'F\. F\1.£ NF\\(,oN£C 500\\l.F\5tl.F\ t ONF\.

107

~A~ MEsicO ~ott, KP,( J5M£ ~05U'1I.I ~B\) PO VlWI~-

~fI<515 V~£C\-\NO VlRiPII. CI£,5£ NEMCI ~Ot.\-\OPI.I, =u. TPlMNi G-\\£t\o t.I.IKVIP\)Ji.

PI oPJ£I. t.~A1\(.'( PO ~OWI.,(.

piVPl1.1 J5M£ 5£ VI NIMI, PI~ 5£ NAM t.T~PlTII.I t. PO\-\I..£W .. , KP'<2. 5£ ~oMY{,( U NAS V G-\\£fl\) t.\-\O~~II.,(, ulESOVPll.1 J5M£ 5£: "PiK,( &o\-\\), =u. J501) P£:fI I) ~fI<5I5£, V &£t.~£C.i".

TPI\(, J£ NEMCt ~Ot.\\OU~PlL.t t.F\ No\\'( PI ~~PI~TtL.t 5 NtMt 0 t.£Q .. ,

TI\\Ct'o 5f. NEMCI Posrl\~I\L.1 0 T'< NE.JMf.N31, l<.T~qM 5f. J~ ~I\RlI.O ~o"tt ~o&'( JI\l<.z. TI\IG. p~ZiT.

108

109

111

112

1

113

I

I

..._

8

V tt DOSE U~ N€S,(L,( 7.ADN~ ({ODIN,{. \<.1\~D'l',5E. 0 5E.6E. MU5E.L. p05,1\({1\, ~AM!

114

PO$LJ\L. 1"< WE 9i\l\S'{ 7.PA1\(,'( 90 \<.\)C\WN&.

~ON&M ~oC~U.POPI\9- Nt 1'£N P({At.9N'\' 5U9

1\ POJf) $£ MNO\).

S,(L. MtL.tONAR, I\L.£ I\Nt 1'0 MU 2.1"01' N£t.I\C~({ANU.o.

115

\U\$\W.. $1 V7AL. OP ,C\\AN~ 3~£R.K,( MoC RAP, ~LL RI$KOV~' JEJIC\\ 2.AC\\R~NO

$E MO N£CHTtI.O.

116

'~P,( &EN ,I OKAl£, J~K ~oPRAi£f NEMCOM &0\'(.

117

I I

il

118

J

119

V~tC\\Nt \\05~ MU5El.t ~LJ\Trr W50~ PI\NE.. TI\K J£ ZI\ \1~LJ\T£\(. N£ZI\~t50- VI\L.. KP't'1. ~R.t~El. tN5~£\(.To~,

MU5El.t 5£ \\05~ 5C\\OVI\T.

120

~R£tI KONC£M RoOKU 1'\4'; OWAu.t.I\ I\U1l\ \<.1\7..tlOU S1"R.£W Z£ SRooWL.'( tlo 05VE.,IMI ViCE. 1\ viCE. L.ltli, 1\7.. NAS NI\KON£C Z&'<LO

JE.N V£L.MI MALO •

... 1\ Zl\V£PL. MN£ PO TUNEl.U ...

""ICOMU 0 TOM\\L£. N£.fUK£J, J£N I\NJ£ 1\ 5V~U 5,(NoVC1.

MoTo &'(\.0 W&I\V£No V~IM ~~o UAA'(\I 15t, NE&O lbt, L.tPI.

121

... F\l£. KP~ JSME ~~~L.l ZF\ LOU<.£.M

F\ C\\'E.L.l S NiM ~O\\O"O~ 0 \1AA'(f\) ...

F\l£.

NI\3f.MU 5'1'NOVGI &'1'1..0 TE\\P'I' TE~R.VE '5. ~R.I\COW\l. JI\KO £l£\Ct'R.IKAR..

LOW<. &'c'L. \fZ.P'c'CK'c' 'R.OC\\\) MaC)~ ... V"",,~.I1'{ Sf.S 2.&L.Az.NIl.' ~OJP£5 ({O"NO\) PO

r:._~~rr~~ITh~ AA£.MF\'O({lF\,

C£L.A ({OPlNF\ JE ~({'c'c., &l\&lC1<,F\ F\ PE.P£C£K' ,F\,{- "-UflJ NE.K. MF\MlNKM ,O~M

&1&1' MOJ ({15M' ~ T&l) U&\JOU l.OI-kM

122

F\ Jf. to~ ~OPF\R.ll.O Sf. Mt "'t'''~\F\' 91~K\) 90 Z9t.

"t91M "oJAK't'.

PN£.M I NOC{ F\NJF\ S£.PE.L.F\

F\ ~F\L.F\ Sl Po S"~\\O PEN{K\).

,0 MALO, CO JSME ME.L.l K JiPL.\), &'c'LO &R:Z.'c' ~({'c'c..

V NOCI JSME SE \f'{~L.i:z.tL.l NlKPO 2. NAS ~REP liM

"EN, \\l£.PF\' NE.co K SNE.P- NEZF\:z.tL. "tG{ \\L.F\P. K\) ... F\l£. NENML.l JSME NlC.

\'{S N~El.

JiPLO?

123

J£$t'£. M&1.1 P\loJ£ \-\091NK'I' F\ NEKOI.IK &({II.IF\NToV"'C\-\ ~({5T£NO. N£C\-\T&1. J5£M J£ ~RlJMOOT. poi'R£80VAL'

J£ K ~R£1..rn.

TF\K J5£M 51 VZF\1. J£N MAL.£ \-\091NK'I'.

09EV2.9E\1.1 \>ENfU. 1\ \>({oC\\Au.i..I \<"ol.E.M S'f({AZE...

124

2.&'1'1..0 NAS JEN MAI..O. KR.A'fU \>'R.E.9 ({02.&~ESK£M J5ME V'I'~1.1 2.E. 5({o901.'I' ...

NI\ S'fRA~NICI SE NER02.S\li1'II..O S\lE:r1..O ~ wE. NOCI... M'I'Sl.iM, ~::.~:':77 ZE.. JSME

125

126

F\L£. \('P~ 1'1 \\0 PAM, MF\L.F\ MNE. 2.NICC. C\\C£ "~E.C.\\NO JE.N \>R,o 5E&E..

127

129

KAPITOLA SESTA

I:\ \~ ,~~/ Va ,\ naV,-.Va ...

130

131

132

.,,\>ODIV£J, ,0\\1.£ J$OO ~DI 7. ~Nt\\O ,~\\O, K,fJ{t \>oVEsIL.l V $O$NOVCI ...

133

~oJ~1'E., ~CI.lDE.ME. " .. " .... NI DO ZI\ \\f{PlDV ... JPlK 1'V \U.R.E.

134

Mo1.NA S'(5f£ ME-I.! ACH! NE.C\\Cl, PI&V Zl\Ji1" 0&1\ 90 MPlN- 5E. DO NMlC\\ 50U- 7£LS\<t ~0R.Pl9N,(. AAOM'?C\\ vEe.! MI_raII"'Illi'.l C\\PlI.. 021 c.&.ovbC..

135

9031..1 J5M£ \(. J£JfMU 90MU ZPi MfsT£M ... or&v'Rl, J~'NO\ ft ...... E.I1n,

S,{1.. J5£M VfC V S£2,~E.C.I. ME-I.. J5£M • VJ\&AT f\ \\Ol..fN\(.'{, IN<£ N051LO (,£5- Tf\~o MIMo 5WZSU, f\L£ ANJA, To, Jf\\(. W~f\9f\L.f\-S,{LO \\N£9 2.NAT, ~ J£ ~90V\(.f\, SAl.. J5£M 5£ ° NI,

136

137

O\(.AtJ\W\ MI \)Z£.NIN't', V£JC£., $~R. ... VE.cI, 0 \('\ER~c\\ J$f.M Mo\\L. Jf.N SNfT.

138

90&'R£, \>I\N£. 5\>1£,- ~::....u~""'_"",:-:+~ 4£L.MI\NE. MOU\£. 5f. 5\100 \>I\N{ 2.0SfI\\ 0 MN£. \I£. 5\0901£..

139

f\ Nf\ 2tM\) MUSiME Nf\JfT TE~L£,J~i Mi5To ... ~OK\)9 Mo2.No, 9f\1..f.K0 09 50$NOVCE. ...

NEMCt Mt NEVE.NOVf\l..t ~020R.N05T ... V POl.~1CfM vou SO( ~ol.S\<t\o\o ~9f\ ~02Nf\1..t PO ~uCltU.

140

f\NJf\ COSo( C\\(JVf\ KR.AC£L.J\ 7.f\ NAMt 5 C\o\I..f\~~ CE.M. NtK90 5E Nf\ NA5 f\Nt NE~09iVf\I...

141

S,{LO NAM TU ~O\\OVL.NE.JI ... Mtl.l J5M£ \(,V£ 5£Vtr. ~~M~TUJ, M~l.t&q. N',",~, N£R{K£J, 7£ J50U TU 7.tvt. V3£C\\N,( &'( NA5 2J\51R£l.tl.t~

142

M.£ ~A~ Vf.cI TU VO&~qC\\ N£&,(LO ...

JEJi &'(1' &,(1. V£l.Mt M~l.q ~ &,(1. V ~Ri2.£Mi ...

V~~ T£ 5£ OV O\(,NF\ - Nt\(,Vo s,{ V A5 Mo\\1. VIVtr~

143

$\C.Oc.Il. J5E.M ~OVNm. Jl\v.o {>RVNf 1\ NI\5\('L.6.~1\1. J5£M CI\\I.'<, 1\6'< I\NJI\ Mo\\1.1\ ~I.O.

144

ThM J5ME. CEKAI.I NEKOUK STU- 9E.N'?C\\ \o\09tN, I\'L t:''AAl9E. 9E.N.

{>oJl1. NI\('~O 51 NA5 NE.V~IMNE., Zl\MfCAAME.-1.1 5E. ME.Z,I I.I~I NI\ UI.ICI.

I\I.E. \fW'('f 5E. CE.I.A TJt£H:~ {>I\NI 5{>I~MI\NOVA\ {>oJf1rE. 5E. MNOU oo ~OMU 'I\\(. NI\ \\O~INU, NE.:z. 5E. o\\~E.J£fE..

09VE.9u\ I\NJU 90VN!1l.1\ t:''RtNfSU\ MI NE.co \(. Ji91.U .. ,1"E.\-\9'( J5U1. M~1. 1"OI.I\(. 511., U J5E.M MO\\1. 5E.9tr NI\ ~NUfU \R.f,&I\ C£I.OU NOC .. ,

t>~ V~U9E. NE.MOU 6o?l 1"1\\(. ZI.E.\ 91\1. 6,(C\o\ COKDL.I, 1\6'(C\\OM 5E. 9051"1\1.1 Z t>OISl(.l\ \

145

I

I

..L

cwr£.1.. J5fM NIWAzI\, NOVt 5~OJf.Ni KVOI..I 0~R.IW91.1 J5fM I\LE. Nal.l~II.., 7£ ~o1"KAM Zl\5f.

I\NJI\ &'(1..1\ VaMI ~TI\5'NA 1\ MC1foNOWOVA JI\K&,(- 5Ma ... V7D'<T J5fM Ji 90&'R,E. ~1..I\1"I1...

Jf3t"E. re NOCI J5Mf. 5f. Ri:)2.- 1.01.Ic..11..1 5 AAWKOVOI.lI\ VR.A,11..1 5f. 90 52.0~If.NIC£.

146

K9'<&,( 5f. 902.VE.9E.I..,7£ J5ff. ,1.1, V'Mo- 9\1.. &'( NA5 V1~M'. I\LE. eez O&l\V ... 1.1 ME. Vf. 5KLE.~ VAM &1.I9f. 90&'R.£.

1\1£. ~I\I<. ~~5TI\U\ MoToNOWOVA 9OC\\Au:I 90W. • " NPI, VEM 51 Jatt &ON&oN ...

'PI~ J5M£ 5£ N£M£.L.I \(.9£ I)M'?f PI PlNJPI 90- 5'PlI.I\ ~O C£I.lM '£.I.£ \-\({OZNOI) V'«({A~I).

N£ViM, CJ) J£ \-\O({~i - ,£N \-\1.1\9, Nf&O JPI\(. To 5V£.9i.

KP'f1.. ~R'3£1.. C.1'V~1'£K, V'{t)PlL. J5EM 5£ NPI 1'~f\MVf\J K£ Kf\WKoVt PO 505NOVc£' •

~({OMIN'~N£MO\-\I.I\J5£M Ji, 2.1\ VAMI ... MOJ M~ 2.1\CiNA &'?f ~09£zRiVPlV'?

148

149

\('t>'t'1. J5EM ~'R.IJ£L. \(,£ \(,F\w\(,oVf, ,I WF\ ~F\3ERACI u=l. 5E.t>E.l..l V \(,UC\\'(Nl ...

150

MlLO~ MI \'>OMA'r\1\1. V£ SRoWL.£.5NI\t> &'I'C'r\ MI) T£Q MO'r\1. \'>OMOCI JA, Kt>'fZ. &I)t>£ \"E&I\.

151

POMOVNICE. V MI1 . .o~OVE POME J£J 1'£0 UAA~VPlw\ 1 $ R,oPINoU - PlL£. &,(J.,., PAN£.C.K.U, J£31'E V \\OR,~I $1- 1'UPlCI, N£1.. J$£M M'($L£J.,. ,

MAM NM\OR£, NAVmw. N£MO~£ 2A MILO~£M, PO\(.UP N£OP£JPOU.

~IJ..I J$M£ PI ~IJ.,.I, 'f£~R,V£ K ~OJ..NOCI OP£3J.,.1 KON£.C.NE POMO.

... V1..P,(CK,( $£M N£$U OP~PlPK,(, 1\&'( $OU$£P& N£MEJ.,.I ~OP£2~£NI. HEJ-IYllI.OJI,J£ iV iVOJ 6~i~N£C.

",(~RA"E.L. J5EM Mil \\1$ToRKIl 0 ~OL.ACIQ\ NPI\\OR£,.

",(5"~L.1L. J5EM Mil, 1£ ~ \1KR't'T NE.NI t)OKONPlL.q, Pll£, Pl5~O~ l£,~ ~I NE.7. JE.\\o.

PI MEJ.,. J$£M ~1'Es1'I, NI\(.PO $£ MN£ NPI CE.$'fE PO $20- ~1£NICE. NPI NIC N£~'fPlJ.,..

152

153

~09fVE.J, VLJ\9KU-MOJ 5,(NOV£C JE. V 8£ZPaff ~RINE.5LI 09 NE..l

&'<L. NI\~AN

V Jt9l~ 1\ ~09~t5 &,(L. O~RI\\ft)\) I\&RI\ \\I\M OV. \\NE.9 J5ME. 5E. R07.\\09L.t 09J£t'.

"MILA T£flCKo

F\ 5TR.'\'CKU\ JE. To 1\) AAA5Nt 9OJf.I.. J5£M V ~oAA9\(.1). J5£M NF\

5V0609f. F\ smSf£N. N£zrMC£JT£ CA5. 1\\N£9 ~RI.la£ ZI\ MNOI). vf'S

MIWJiCi 5'1'NOVE.C. F\&R.M\F\M".

TI\K J5EM JEStt. JE.9NOU ~~a ~ MtLO~EM 1\ W- 5V£.1'L.tL. MU C£51'U 90 \JKR'{TU V 57.0~tE.NtCt ...

&E.Z ~oTi:z.t J5ME. 90JE.Lt TR.ot.E.J&U5E.M NF\ 5£fKANf 5 MF\N- 9E.L&F\UME.M F\ 5 ~ME.R.AK,(. "~l&.~

154

~VOLJ\T NF\~R.E.9 L.t9E.M, \(fE.Ri NF\ vAs ~oCKF\Jf NI\ \\RI\NtCt. VRATI 5E. K NAM 90 Vt..S\KU, 2A9N'\' 5TRF\C\\ \

155

M£.1. JSEM Ml\l.t CLSToVNf V2A1. l.'2.fcl 1\ \(.OUSO<. vo \(.OU5-

2AVI\2At>LO. ~RI 1>~MU ~f(o- \(.U V'(~KRA&I\1.. C£I.'i' KR~.

\-\L£,t>A VI\I..I "~L.N£. V~E.C\-\NO.

\'( \-\Ot>INK'{ JSEM ooSTI\I. ot> TC\\ANI\, Kt>'<'2. J5f.M 51 V7A1. I\NJU.

To Sf. ~ot>fv£.JMf. •• \-\Ot>IN\(.'{ ••• VI{ '2.It>1 \f2V'r'CK'r' ZL.I\To\

UI<R<?"PlI.. J5£M JE. TPIM ZA&PlLE.N~ oo CLI.OFANU •. '&,(1.. To MOJ ~05LE.9Nf ~O\('L.F\9.

1\\\1\, MI\Nt>£.I.&MMOVI\'M 5'{NoVCf.M\ I\NO. 5KONc.11. V KONCLN,f(AKU JI\KO M,{.

6,(1..,(" NtM "E.JCE. ... 90KoNCE. CoKoI..A9P1 ... ME.1.. J5£M "E.U<£ 3TESt'{, i£. J5ME. 905TPlI..I TPlKo"~ 90&~oT'(\

156

2A NEKoI..I\(. 9Nf ~R.IJa'( NA\(.U\9A\(.'(. NM\NI\I..I NAS 90 NIC\\, Pl51 STo 1..191.

158

\<.9'1'2. I'tNJI't UMRaA, MUSa TYS J£

JS£M V£ V~£M U9E.U'lT ~oAA9El<. cPA' 'I' ", ••• 't/ TEa\ ~1't~iR.f.Q\ &'1'1.0 ~OC "" ......

VZPOMfNt:K. TI'tK JSEM J£ SPALIL.

159

1

Z anglickeho orlginelu prelozlf Jan Machacek a Jiff Zavadil Grafickou uprevu a pfsmo podle orlginefu Arta Spiegelmana pro ceske vydanf zpracovala Jana Vahalfkova Redaktofi Derek Paton a Jan Sulc

Vydalo nakladatelstvf Torst,

Opatovicka 24, 11000 Praha 1

jako svou 140. publikaci

Vytiskly tiskarny Hevllckuv Brod

Vydanf prvnf

Praha 1997

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful