2.

Oracións adverbiais comparativas
→ Principais nexos Tipo Igualdade Nexos tan / tanto ... como / coma Exemplos
E os outros somellaban estar tan magoados coma min... (A esmorga, Blanco Amor) Puñan máis medo que unha ducia de homes armados (A esmorga, Blanco Amor) Outros máis novos ca ti xa o fan cos ollos pechos (Parábolas chairegas, Xosé Manuel Carballo Ferreiro) Así, a vida dos fuxitivos hespañoes é máis triste e doorosa do que nunca foi para ninguén (Sempre en Galiza, Castelao) Esto resulta menos metafísico que o dereito divino (Sempre en Galiza, Castelao) Eran menos unha crase capitalista autónoma ca unha axencia do capitalismo español (A relación vila-aldea: conflicto esplícito e implícito, Xosé Vilas Nogueira) A cidadanía é moito menos insensible e acrítica do que por veces se pensa (entrevista a Yolanda Castaño en xornal.com, publicada o 26/01/2011 [http://bit.ly/f1QMzq])

máis ... que / Superioridade ca / do que

Inferioridade

menos ... que / ca / do que

→ Actividades 1) Completa os seguintes enunciados cun nexo comparativo do cadro anterior: a) A peza é menos longa __________ cres. b) Ao final has conseguir chegar máis lonxe __________ min. c) Hoxe non dei feito tantas cousas __________ ti.

d) Por iso non vas ser menos importante __________ túa irmá. e) A rapaza saíu de alí tan axiña __________ puido. f) Non creo que poidas chegar a ser máis maleducado __________ é esoutro rapaz.

2) Analiza sintacticamente: a cidadanía é moito menos insensible do que se pensa

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful